ஓ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஓகை 9
ஓங்க 25
ஓங்கல் 2
ஓங்கலில் 1
ஓங்கலும் 1
ஓங்கி 29
ஓங்கிட 6
ஓங்கிடும் 1
ஓங்கிய 24
ஓங்கியோர் 1
ஓங்கிற்று 2
ஓங்கிற்றே 1
ஓங்கின 3
ஓங்கினர்கள் 1
ஓங்கினன் 1
ஓங்கினார் 1
ஓங்கினோமாகில் 1
ஓங்கு 9
ஓங்குகின்ற 1
ஓங்கும் 17
ஓங்குவன் 1
ஓச்சி 1
ஓச்சினர் 1
ஓசை 10
ஓசையில் 1
ஓசையும் 3
ஓசையை 1
ஓட்டம் 1
ஓட்டமாய் 1
ஓட்டர் 1
ஓட்டி 7
ஓட்டிய 2
ஓட்டியே 1
ஓட்டின 1
ஓட்டினன் 1
ஓட்டும் 3
ஓட்டுவன் 1
ஓட 12
ஓடம் 1
ஓடவே 1
ஓடற்கு 1
ஓடாத 1
ஓடி 55
ஓடிப்போயின 1
ஓடிப்போவது 1
ஓடிய 6
ஓடியது 2
ஓடியே 1
ஓடியோடி 1
ஓடிவந்து 1
ஓடிற்று 1
ஓடின 9
ஓடினர் 14
ஓடினன் 4
ஓடினாய் 1
ஓடினார் 2
ஓடினாரையும் 1
ஓடினாலும் 1
ஓடினான் 2
ஓடு 1
ஓடும் 5
ஓடுவது 1
ஓடுவர் 2
ஓடை 5
ஓடையில் 1
ஓடையின் 2
ஓடையும் 2
ஓத 12
ஓதல் 1
ஓதி 89
ஓதிட 3
ஓதிமம் 1
ஓதிய 42
ஓதியது 2
ஓதியே 3
ஓதியோதி 2
ஓதியோர் 1
ஓதில் 1
ஓதிற்று 1
ஓதிற்றே 2
ஓதினர் 8
ஓதினன் 3
ஓதினனலன் 2
ஓதினனே 1
ஓதினார் 22
ஓதினாரால் 4
ஓதினான் 2
ஓதினேனல்லன் 1
ஓது 8
ஓதுகின்றனை 1
ஓதுதல் 1
ஓதும் 68
ஓதுவ 2
ஓதுவது 2
ஓதுவாம் 4
ஓதுவார் 3
ஓதுவாரும் 1
ஓதுவான் 1
ஓதுவித்து 1
ஓதுவேன் 2
ஓதுவோர் 1
ஓதுவோர்-தம் 1
ஓதை 27
ஓதையும் 1
ஓநாய் 1
ஓம்பி 2
ஓம்பும் 1
ஓம்புவோர் 1
ஓமையும் 1
ஓய்ந்தனர் 3
ஓய்ந்தனன் 1
ஓய்ந்தில 1
ஓய்ந்திலன் 1
ஓய்ந்திலா 1
ஓய்ந்து 1
ஓய்வு 1
ஓய்வுற 1
ஓயா 2
ஓர் 300
ஓர்கிலா 1
ஓர்ந்த 1
ஓர்ந்து 12
ஓர்ந்தே 1
ஓர்நாளும் 1
ஓர்பால் 4
ஓர்பாலில் 2
ஓர்பொழுதும் 1
ஓராமல் 1
ஓரார் 1
ஓரான் 1
ஓரி 1
ஓரிகள் 1
ஓரிடத்து 2
ஓரிடம் 1
ஓரியும் 1
ஓரும் 2
ஓல 2
ஓலத்தொடு 1
ஓலமிட்டு 2
ஓலிடும் 3
ஓலை 6
ஓலை-தனை 1
ஓலைகள் 1
ஓலையில் 1
ஓலையே 1
ஓலையை 1
ஓவல் 1
ஓவற 1
ஓவாது 1
ஓவியம் 1

ஓகை (9)

செப்பிடற்கு அரிய ஓகை திரு கடலாடினானே – சீறா:621/4
ஓகை கூர்தர நல் மொழி எடுத்தெடுத்து உரைத்தான் – சீறா:833/4
ஓகை கூர உவந்து அளித்தார் அரோ – சீறா:2344/4
ஓகை கூர்தர நடந்து பள்ளியினிடத்து உறைந்த – சீறா:3829/3
ஓகை என்று உரைத்தருளினர் கேட்டனர் உவந்து – சீறா:3834/3
ஓகை என்று இது உரைத்தனர் வீரரால் – சீறா:4241/4
ஓகை வேதத்துக்கு உட்பட சொல்லுவீர் – சீறா:4665/4
ஓகை சேர் நபியும் வீழ்ந்த ஒட்டகம் எழுந்து செல்ல – சீறா:4884/2
ஓகை மாறாத சான்றோர் கொடுத்தனர் உளம் மகிழ்ந்தே – சீறா:4906/4

மேல்


ஓங்க (25)

மலை எனும் புயங்கள் ஓங்க மகிழ்ந்து புன்முறுவல் கொண்டு – சீறா:816/2
மாலை ஒண் புயத்தில் ஓங்க முகம்மதும் இனிதின் வந்தார் – சீறா:1035/4
கன பெரும் கவிகை ஓங்க கடு விட பாந்தள் மாய்த்த – சீறா:1063/3
கரு முகிலின் செழும் கவிகை இனிது ஓங்க குரிசில் அகம் களிக்கும் நாளில் – சீறா:1216/2
புறம் தழைத்தன நம் தீனின் புகழ் தழைத்து ஓங்க அன்றே – சீறா:1269/4
புதிய நாயகன் ஆரணம் புடை பரந்து ஓங்க
விதுவின் ஒண் கலை வளர்த்து என தீன் பயிர் விளைத்தார் – சீறா:1386/3,4
ஒல்லையில் அடவி நீந்தி உள்ளகம் பூரித்து ஓங்க
செல் உறை புரிசை வேலி திருநகர் சாரும் காலை – சீறா:1490/3,4
நிறைத்து எழுந்த பயிர் போல தழைத்து ஓங்க நிலைநிறுத்தி நிகழும் காலம் – சீறா:1639/2
கந்து அடர் வெம் கரி இரதம் பரி நெருங்க படை சூழ கவிகை ஓங்க
இந்த மா நிலத்து அரசாய் இறைஞ்சுவது சரதம் என இயம்பினானால் – சீறா:1651/3,4
படர் முகில் கவிகை ஓங்க பார் உளது எவையும் வாழ்த்த – சீறா:2123/2
குலத்து அரசர் இனிது உவப்ப கலிமா எண் திசை முழுதும் குலவி ஓங்க
சிலை தட கை வய வேந்தர் இனிது சூழ்ந்து இருக்கும் நபி செவ்வி நோக்கி – சீறா:2180/2,3
சலதர கவிகை ஓங்க தனித்து அவண் இருந்தார் இப்பால் – சீறா:2257/4
திணி சுடர் நிலா தீன் ஓங்க செய்தவை எடுத்து சொல்வாம் – சீறா:2346/4
திரு மரு புயங்கள் ஓங்க செம் முகம் மலர்ந்து தோன்ற – சீறா:2383/3
வெற்றி கொண்டு இசுலாம் ஓங்க விறல் நபி இருக்கும் நாளில் – சீறா:3665/2
மதின மா நகரில் தென்கீழ் திசையினில் வளமை ஓங்க
குதி வரால் வனச வாவி சூழ்தரு குதிரி என்னும் – சீறா:3666/1,2
கற்றை வெண் நிலவு காலும் கவிகையும் கொடையும் ஓங்க
கொற்றவருடனும் ஏகி குதிரியினிடத்தில் ஆனார் – சீறா:3671/3,4
தீது அற செல்வம் ஓங்க செழும் மறை நாளும் பொங்க – சீறா:3676/3
இரு நிலத்தில் புகழ் ஓங்க தீன் பெருக புவி புரந்து அங்கு இருந்தார் அன்றே – சீறா:3759/4
கேட்டு உளம் மகிழ்வு பூப்ப கரி என புயங்கள் ஓங்க
வாட்டம் இல் மனத்தின் ஈங்கு வம் என இருத்தி கையால் – சீறா:3933/1,2
மின்னும் கவிகை நிழல் கவிப்ப எழுந்தார் விரி சாமரை ஓங்க – சீறா:4037/4
வெள்ளை கவரி திரள் இரட்ட மேக கவிகை விசும்பு ஓங்க
துள்ளி கவன பரி நடப்ப திரண்டு தொகையிலாத திறன் – சீறா:4047/1,2
மலை எனும் புயங்கள் இனிது எழுந்து ஓங்க வரு படைக்கலன் எடுத்து அணிந்து – சீறா:4959/2
புலி அதிர் உருமின் சீறி எய்தினர் புயங்கள் ஓங்க – சீறா:4962/4
பெய் முகில் இடித்தது என்ன பேரிகை முழங்கி ஓங்க
வையக மடந்தை ஏறு மத களிறு எருத்தம் சாய – சீறா:5001/2,3

மேல்


ஓங்கல் (2)

ஓங்கல் அடுத்து ஓர் பொதும்பரில் மூன்று உழுவை உறைந்தது என நபியும் – சீறா:2556/1
ஓங்கல் போலும் ஐயாயிரம் மலக்குகளுடனே – சீறா:3473/1

மேல்


ஓங்கலில் (1)

ஓங்கலில் சிறந்த திண் தோள் முகம்மது ஆண்டு உணர கேட்டு – சீறா:4396/3

மேல்


ஓங்கலும் (1)

ஓங்கலும் சிறு திடர்களும் கடந்து உடன் நடந்தார் – சீறா:768/4

மேல்


ஓங்கி (29)

அரிய மெய் பூரித்து ஓங்கி அகத்தினின் மகிழ்ச்சி பொங்கி – சீறா:103/3
கண்மணி மகுலீலிடத்தினிலிருந்து கவின் குடிகொண்டு எழுந்து ஓங்கி
வெண் மணி தரள தொடை புய மகுலீல் வேந்தருக்கு உற்ற சேய் என வாழ் – சீறா:137/2,3
உறைந்த வல் இருள் சீத்து எறி மதி என ஓங்கி
நிறைந்த பேரொளி முக மலர்தர சபா நிகழ்த்தும் – சீறா:220/3,4
குடிலம்மட்டு ஓங்கி மஞ்சு அடைகிடக்கும் கொத்தளம் ஒரு பதினான்கும் – சீறா:260/3
குலம் எனும் விருக்கம் தோன்றி குழூஉ கிளை பணர் விட்டு ஓங்கி
நலன் உறு செல்வம் என்னும் நறும் தழை ஈன்று வண்ண – சீறா:609/1,2
சுந்தர புவியில் வலது கால் ஓங்கி தொட்டிட தொட்ட அ போதில் – சீறா:696/3
நிறைபட பொங்கி ஓங்கி நிலம் வலம் சுழித்திட்டு ஏறி – சீறா:819/2
சொரிந்த நெட்டு இலை விட்டு ஓங்கி துடர் துணர்-தோறும் பாளை – சீறா:820/3
வானமட்டு ஓங்கி நீண்ட மாணிக்க தருவின் பொன் பூ – சீறா:1055/1
புய வரை பூரித்து ஓங்கி பொருவு இல் அப்பாசு ஆரீது – சீறா:1072/2
வடி சுதை மெழுக்கிட்டு ஓங்கி வளர்ந்த மண்டபத்தின் சார்பில் – சீறா:1171/1
ஆதி-தன் பருமான் கொண்டு இனிது ஓங்கி அமர் இழிந்து அமரருக்கு அரசன் – சீறா:1241/2
செயிர் அறு ஜிபுறயீல் தம் மெய் மயிர் சிலிர்ப்ப ஓங்கி
முயல் அகல் மதியம் போன்ற முகம்மதை போற்றி வேக – சீறா:1271/2,3
உறைத்து எழும் கொழும் தழல் ஓங்கி ஒவ்வொரு – சீறா:1798/3
ஒட்டி ஒட்டம் பலித்த ஒட்டை திரளொடும் வந்து உயரும் அபூபக்கர் ஓங்கி
மட்டு அவிழ் திண் புய குரிசில் முகம்மது-தம் முனம் விடுப்ப மகிழ்ந்து நோக்கி – சீறா:2174/1,2
ஒப்ப அரும் திறலான் இலாக்கி சென்று ஓங்கி உறும் பெயரினன் பெறும் புதல்வன் – சீறா:2304/3
செம் கரம் எடுத்திட்டு யாவரும் ஓங்கி சின்னபின்னம்பட உடலில் – சீறா:2523/2
உற்று இனிது ஓங்கி அங்கு உறைந்த பேரொடு – சீறா:2741/2
வெற்றியும் புகழும் தழைத்து இனிது ஓங்கி வீறுபெற்று இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2876/4
பொங்கு தீன் விளங்க நாளும் காரண புதுமை ஓங்கி
எங்கணும் படர செங்கோல் நெறி அரசு இயற்றும் நாளில் – சீறா:3041/3,4
கோது அற திரண்டு சோதி கொடி என உருக்கொண்டு ஓங்கி
மாதர்கள் திலதம் என்ன மா நிலத்து உதித்த பாவை – சீறா:3043/3,4
மடித்து வாய் இதழ் கறித்து செம் மணி கதை ஓங்கி
புடைத்தனன் ஹமுசா திரு கொடி விலாப்புறத்தில் – சீறா:3523/1,2
உற்ற வாசகம் கேட்டலும் வலிய தண்டு ஓங்கி
சுற்றி விட்டெறிந்தனன் பிடித்து இட கையால் சுழற்றி – சீறா:3535/1,2
உறைந்து உசாவுவர் போல் ஆங்கின் உற்று வாள் ஓங்கி பின்னும் – சீறா:3715/2
கரை ததும்பி கிடந்த செழும் பாத்திரத்தை நோக்கி மனம் களிப்புற்று ஓங்கி
விரைவினுடன் மனையிடத்தில் கொண்டு அருந்தும் என உரைப்ப விரும்பி ஏந்தி – சீறா:3758/2,3
இசைய ஓங்கி எறிந்தனன் தீங்கினன் – சீறா:4510/4
ஊன் உடைய பல் உயிர்க்கும் உணர்வு அரிய பேரொளியாய் ஓங்கி நின்ற – சீறா:4522/2
ஊறு எழ பிசைந்து வாள் ஓங்கி வீசினான் – சீறா:4968/2
செறிந்திடும் வாள் கொண்டு ஓங்கி வெட்டினர் பரியின் சென்னி – சீறா:4971/2

மேல்


ஓங்கிட (6)

ஓங்கிட மாட குடுமியின் நடு நின்று உலவியது இரவினும் பகலும் – சீறா:91/2
மன் அங்கு இருந்து நாட்குநாள் தீனை மறைபடாது ஓங்கிட வளர்த்தார் – சீறா:2512/3
குடைகளும் துவசமும் குழுமி ஓங்கிட
கடு விசை பரி குழாம் கலந்து முன் செல – சீறா:3014/1,2
முறைமுறை காகள முழக்கம் ஓங்கிட
மறு அறும் வெண் கொடி உலவி வள்ளலார் – சீறா:3302/2,3
வெட்டி ஓங்கிட பொடிப்பொடி ஆயின ஏதும் – சீறா:4406/3
உற்றனரிலர் என்று அடங்கிலா சீற்றம் ஓங்கிட குபிரவர் எல்லாம் – சீறா:4457/2

மேல்


ஓங்கிடும் (1)

உற்ற நீர் உள்ளி வந்து அதனின் ஓங்கிடும்
பெற்றி உண்டு எனது உரை பெற்றிரேல் பெரும் – சீறா:2155/2,3

மேல்


ஓங்கிய (24)

குணிப்ப அரும் குறைஷி அம் குலம் என்று ஓங்கிய
மணி பெரும் கடலிடை வளரும் செல்வமே – சீறா:177/1,2
ஓங்கிய குனையின் எனும் பதி-தன்னில் உறைபவர் எவர் மனைக்கேனும் – சீறா:369/1
உள்ளகத்து உயிரே மாமை ஓங்கிய முகம்மதே இ – சீறா:394/2
ஓங்கிய உதய கிரி மிசை எழுந்த மதி என ஒட்டகை-அதன் மேல் – சீறா:691/1
கனத்து அமை குடை நிழல் கவின்பெற்று ஓங்கிய
நனை துணர் புயத்தவர் நவிலலுற்றனர் – சீறா:739/3,4
ஓங்கிய முகம்மதும் உரைப்ப சாமிகள் – சீறா:911/3
அடிமையில் ஓங்கிய அறிவின் மிக்கவர் – சீறா:1312/1
வரும் எழு_வான் படு_வான் என்று ஓங்கிய
இரு திசைக்கு இரு தலையிடமும் தீண்டும் தீ – சீறா:1799/1,2
உனக்கு வந்ததும் ஓங்கிய தீன் முகம்மது சீர்-தனக்கு – சீறா:1995/1
மாடம் ஓங்கிய மக்க மன்னவர் வகுத்து உரைப்ப – சீறா:2477/1
சிந்தையில் களித்து ஒளிர் செவ்வி ஓங்கிய
இந்து எனும் நுதல் மனை இருந்த யாவையும் – சீறா:3249/2,3
ஓங்கிய நெடும் கடத்து ஒளித்து போயினன் – சீறா:3295/1
தரு முகில் தவழ் சபுவான் என்று ஓங்கிய
வரை அடிவாரத்தை நோக்கி மால் நபி – சீறா:3312/2,3
ஓய்ந்திலா சினத்தின் வீரர் ஓங்கிய தாரை வாளால் – சீறா:3940/4
ஓங்கிய வரிசையும் உயர்ந்த பேறுமே – சீறா:4175/2
ஓங்கிய விசும்பை நீந்தி உறு பொருள் உணர்த்தும் வேதம் – சீறா:4198/2
ஓங்கிய சலாமை கொண்டு முடித்தனர் உரைத்தவாறே – சீறா:4202/3
ஓங்கிய புவியின் என்னை பேடி என்று உரைக்கலாமால் – சீறா:4372/4
ஓங்கிய தவமும் பதவியும் பேறும் ஒழுக்கமும் நிறைந்திட உயர்ந்தோர் – சீறா:4463/4
ஓங்கிய திரு பேர் நீவிர் எம்மிடத்தில் உறையவும் பெற்றனம் இனிமேல் – சீறா:4475/3
உடை கொண்டு ஆடல் பரியொடும் ஓங்கிய
படை கொண்டு ஏகி பரம்பொருள் வேதத்தின் – சீறா:4515/1,2
உததி அம் கரை கண்டவர் ஓங்கிய
அதிக கேண்மையர் அன்பினர் ஆங்கு அவர் – சீறா:4517/3,4
ஓங்கிய கதிர்களை ஒடுக்கி மேல் திசை – சீறா:4540/2
உண்மை சேர் பயகாம்பரும் ஓங்கிய
வண்மை சேர் மக்க மா நகருக்கு அருகு – சீறா:4828/2,3

மேல்


ஓங்கியோர் (1)

அறவும் நல் அறத்தால் அறிவு ஓங்கியோர்
பிறவும் இ உரை யாவர்கள் பேசுவார் – சீறா:1399/2,3

மேல்


ஓங்கிற்று (2)

வற்றுறா பெருகி செல்வம் வளர்ந்து இனிது ஓங்கிற்று அன்றே – சீறா:403/4
பதித்த வேர் ஊன்றி தீனும் படர் கொழுந்து ஓங்கிற்று அன்றே – சீறா:1358/4

மேல்


ஓங்கிற்றே (1)

உள்ள பூவினும் உள் உறைந்து ஓங்கிற்றே – சீறா:1181/4

மேல்


ஓங்கின (3)

மெலிந்த மெல்_இழை சடம் பருத்து ஓங்கின வீங்கி – சீறா:336/2
பெருகி ஓங்கின கொறிகளும் பல்கின பிறரும் – சீறா:541/3
பதிவுபெற்று இருந்து தழைத்தன செல்வம் படர்ந்து இனிது ஓங்கின அன்றே – சீறா:3607/4

மேல்


ஓங்கினர்கள் (1)

ஓங்கினர்கள் யாம் எழு முன் அ படை மீண்டு எய்திடுமோ என்ன எண்ணி – சீறா:4310/3

மேல்


ஓங்கினன் (1)

கரம் தறிந்திட ஓங்கினன் மறுத்தும் அ கதையும் – சீறா:3524/1

மேல்


ஓங்கினார் (1)

ஓங்கினார் பினும் வாளினில் ஊக்கம் அற்று – சீறா:4503/1

மேல்


ஓங்கினோமாகில் (1)

உருவி வாள் தட கை நீட்டி ஓங்கினோமாகில் அம்ம – சீறா:3705/2

மேல்


ஓங்கு (9)

ஆதம் ஈன்ற மனு நீதி ஆண்ட முறையாலும் ஓங்கு புகழாகினோர் – சீறா:15/1
ஓங்கு நின் பெயரை கூறு என்று உரைத்திட ஹவ்வா என்றார் – சீறா:116/3
ஓங்கு மும்மறை நுண் பொருள் அனைத்தையும் உணர்ந்து – சீறா:553/2
மரகத கதிர் விட்டு ஓங்கு மணி சிறை விரித்து நீண்ட – சீறா:802/3
ஓங்கு மா நில மாக்களில் ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:952/1
ஓங்கு மா நகரம் புக்கி ஒளிர் மணி தவிசினாய – சீறா:1041/3
ஓங்கு மால் நிலத்திடத்து உறைபவர்களால் உமக்கு – சீறா:1278/3
உணர்வுற கேட்டேம் என்றார் ஓங்கு நல் நெறியை நீங்கார் – சீறா:1582/4
உரம் பெறும் பாலம் நெட்டு இலை சூலம் ஓங்கு தோமரம் கதிர் எழு வாள் – சீறா:4938/3

மேல்


ஓங்குகின்ற (1)

ஓங்குகின்ற சலாம் உரைத்து அன்னவன் – சீறா:4770/3

மேல்


ஓங்கும் (17)

வற்றுறா செல்வ பெருக்கு இனிது ஓங்கும் வகுதை அம் பதி உசைன் நயினார் – சீறா:698/1
உரை செய்து பெருக்கெடுத்து ஓங்கும் மால் நதி – சீறா:744/3
மாறு இலாது எழில் கொண்டு ஓங்கும் வளமை மா நகரம் வாய் விண்டு – சீறா:923/3
பாசடை துயல்வது இந்த பாரினில் குபிர் என்று ஓங்கும்
மாசு அற உதித்த வள்ளல் அகுமதின் அழகு மெய்யின் – சீறா:933/2,3
குறைவு இலாது உயர்ந்து தழைத்து இனிது ஓங்கும் குல கதீஜா எனும் கொடியும் – சீறா:1211/3
உதிரும் சோலையின் அளி இசை திசைதிசை ஓங்கும்
பொதுவர் முல்லையும் குறிஞ்சியும் கடந்து அயல் போனார் – சீறா:2702/3,4
அறத்தினில் புகுந்து வேதத்து அறிவினில் குடிகொண்டு ஓங்கும்
திறத்தினர் அம்மாறு என்னும் சீயம் மற்றொருவரேனும் – சீறா:2769/1,2
காணுதற்கரியோன் செய்தானென்னில் இ கவின் கொண்டு ஓங்கும்
மாண் இழை மடந்தைக்கு உற்ற பெற்றி யார் வகுக்க வல்லார் – சீறா:3048/3,4
மாறு இலா வளமை ஓங்கும் மதீன மா நகரை இன்னே – சீறா:3106/3
ஓங்கும் வாள் எடுத்து அசைத்து இதழ் கறித்து வண்டு உறுக்கி – சீறா:3517/3
குதிரி என்று ஓங்கும் செல்வ கொழு நகர் அடுப்ப புக்கார் – சீறா:3669/4
ஓங்கும் செம் கதிர் வாள்-அதின் தாரை சற்று உதிர – சீறா:3814/1
முன்னர் வந்து அடல் வாளினில் ஓங்கும் முன் முசுலிம் – சீறா:4012/1
ஓங்கும் உங்கள் கிளையில் ஒருவர்-பால் – சீறா:4650/3
ஓங்கும் வண்மை நபி முன் உரைத்திட – சீறா:4664/2
உரைசெய்து ஓங்கும் உயர் புகழ் யாவரும் – சீறா:4771/3
வரை நிகர் மாடம் ஓங்கும் மக்க மா புரத்து உள்ளோர்கள் – சீறா:4913/1

மேல்


ஓங்குவன் (1)

உறுக்குவன் அசாவை நீட்டி ஓங்குவன் உடலை இன்னே – சீறா:2811/1

மேல்


ஓச்சி (1)

உலகு எலாம் கொடுங்கோல் ஓச்சி ஒரு குடை நிழலில் தாங்கி – சீறா:2258/2

மேல்


ஓச்சினர் (1)

கோலும் வாளும் குந்தமும் கொண்டு ஓச்சினர் அம்ம – சீறா:3921/2

மேல்


ஓசை (10)

வரை சிலை சுமந்த திண் தோள் மன்னர் ஆரிதுவும் ஓசை
திரை கொடி பவளம் அன்ன சே_இழை அலிமாவும் கேட்டு – சீறா:435/2,3
இகல் பொர மூட்டும் செவ்வி இளையவர் குழாத்தின் ஓசை
முகிலொடும் அசனி பொங்கி முழங்குவ போன்றும் விண்ணும் – சீறா:929/2,3
குரவர் கண் விழிப்ப ஓசை குண கடல் வெளுத்தது அன்றே – சீறா:1758/4
ஓசை மா கடல் நீர் வைத்த உப்புநீர்க்கு உவமை என்ன – சீறா:2834/2
ஓசை மேல் கடலில் புக்கி உலகமும் இருளும் காலை – சீறா:3697/2
கடும் கடிப்பு இடு கண் பேரி இடி என கலித்த ஓசை
விடும் படை இயங்கள் யாவும் விரி திரை ஒடுங்க ஆர்த்த – சீறா:3846/2,3
மாறா ஓசை இயம் குமுற மதீனா நோக்கி எழுந்தனரால் – சீறா:4046/4
பன்னும் மறை வாய் இலங்க கருணை விழி மீது இலங்க படையின் ஓசை
கன்னம் உறவே இலங்க பரி சுமப்ப ஏகினர் வண் கபீபு மன்னோ – சீறா:4303/3,4
கண்ணை மறைத்தன கவரி கடலை மறைத்தன இயத்தின் கணிப்பில் ஓசை
மண்ணை மறைத்தன தூளி வெயிலை மறைத்தன ஒளி சேர் வாட்கள் பேசும் – சீறா:4305/2,3
ஊரும் அஞ்சுதற்கு ஓசை உண்டானதே – சீறா:4812/4

மேல்


ஓசையில் (1)

ஓசையில் கலித்த பல்லியம் ஒருபால் உலவிய சாமரை ஒருபால் – சீறா:4449/3

மேல்


ஓசையும் (3)

மறையின் மிக்கவர் ஓதிய ஓசையும் வரிசை – சீறா:98/1
துறவின் மிக்கவர் திக்கிறின் ஓசையும் சூழ்ந்தே – சீறா:98/2
முறைமுறைப்படி கூறிய ஓசையும் முழங்கும் – சீறா:98/4

மேல்


ஓசையை (1)

வாரி ஓசையை மாற்றி அ வானவர் – சீறா:4812/3

மேல்


ஓட்டம் (1)

ஓட்டம் கூவல் நீர் கொண்டு எழுந்து ஓடியது ஒத்தே – சீறா:3867/4

மேல்


ஓட்டமாய் (1)

ஓட்டமாய் விழுந்தோடினான் – சீறா:4152/4

மேல்


ஓட்டர் (1)

உடைபட பதுறில் பொருது வென்று எழுதும் ஓலையை கொடுத்தனர் ஓட்டர் – சீறா:3591/4

மேல்


ஓட்டி (7)

நிரைத்த பல் அதரம் கவ்வி நெற்றி மேல் புருவம் ஓட்டி
வரை தட புயங்கள் வேர்ப்ப வலித்து அற சலித்து உழன்றான் – சீறா:942/3,4
தொடுத்து உரைத்து அரும் குறானை செவி வளை துளைக்குள் ஓட்டி
படித்த நல் அறிவில் தேற்றி தீன் வழி படுத்தும் என்றார் – சீறா:2382/3,4
உறு பகை வறுமை நோய் ஓட ஓட்டி மேல் – சீறா:2711/1
வேலும் மழுவும் சூலமும் ஓட்டி விறல் செய்யும் – சீறா:3921/1
உன்னி உன்னி நெஞ்சகத்து எழும் அறிவையும் ஓட்டி
தன்னையும் மறந்து உடைந்தனர் கடைபடு தயிரின் – சீறா:4018/3,4
கல்லாம் என்னும் நெஞ்சம் மிக கரைந்து உள் இருந்த மதி ஓட்டி
பல் ஆயுதமும் வெண் குடையும் பரியும் திறனும் மற்றும் உள்ளது – சீறா:4044/2,3
சந்திரன் ஒளியை ஓட்டி தன் ஒளி காட்டும் மேனி – சீறா:4359/1

மேல்


ஓட்டிய (2)

ஓட்டிய செழும் முகில் கவிகை ஊடுற – சீறா:3024/1
திவள்தரு சிலையின் மேல் சிந்தை ஓட்டிய
கவர் மன கறுபு வந்து ஈன்ற காதலன் – சீறா:4554/1,2

மேல்


ஓட்டியே (1)

செல்லும் புண் வழி ஓட்டியே வளைவினை திருத்தி – சீறா:3894/3

மேல்


ஓட்டின (1)

அயங்கள் ஓட்டின வீரரும் தாக்கினர் அதனால் – சீறா:3885/2

மேல்


ஓட்டினன் (1)

மன்னன் வெம் குபிரினில் மனத்தை ஓட்டினன்
பன்னுவது என்-கொல் அ பாவி செய்கையை – சீறா:4057/2,3

மேல்


ஓட்டும் (3)

பதித்தலத்து உவக்கும் மாதர் பவ கடல் திமிரம் ஓட்டும்
கதிர் தட தீபம் என்ன கட்டழகு எறிக்கும் சோதி – சீறா:3044/3,4
திமிர வெம் குபிரை ஓட்டும் தினகரன் என்னும் தூயோர் – சீறா:3080/3
பரந்திடும் இருளை ஓட்டும் பானுவின் கதிர்கள் கோடி – சீறா:4694/3

மேல்


ஓட்டுவன் (1)

உடல் செறி உயிரை எல்லாம் ஓட்டுவன் கணை ஒன்றாலே – சீறா:4953/3

மேல்


ஓட (12)

அமரில் எதிர்த்தோர்கள் ஆவி எம திசையை தேடி ஓட அடரும் அடல் சூர வீர வேள் – சீறா:10/1
இடைபடு வறுமை ஓட விடு கொடை முரசின் ஓதை – சீறா:927/2
கரு எனும் நினைவு சிந்தி கட்டு அழிந்து ஓட அன்றே – சீறா:2375/4
மனை மனைவி புதல்வர் பொருள் அவை நினைந்து கண்ணீர் வார்ந்து ஒழுகி ஓட
இனும் முகம்மதினை பரவி கேட்கில் அவர் இரங்குவர் என்று இதயம் தேறி – சீறா:2670/1,2
உறு பகை வறுமை நோய் ஓட ஓட்டி மேல் – சீறா:2711/1
சிந்தையும் கண்ணும் ஆர செழும் களி பெருகி ஓட
சுந்தர அருவி மாறா சுடர் வரையிடத்தில் தோன்ற – சீறா:3220/2,3
நஞ்சினும் கொடிய மொழி செவி ஓட நாட்டங்கள் சிவந்து அழல் தெறிப்ப – சீறா:4087/1
சேல் பாய மேதி வெருண்டு ஓட வளை உடைந்து முத்தம் சிந்தி சோதி – சீறா:4296/1
தீன் எலாம் திசையின் ஓட செய்குவன் திறமை பார்-மின் – சீறா:4370/4
ஒருவன் மாத்திரம் ஓட தவறியே – சீறா:4513/3
தேறு அரியதாக வெகு சீழ் உதிரம் ஓட
கூறுபடு புண்ணில் ஒரு கோல் இடுதல் போல – சீறா:4891/1,2
சிந்திட பொதுவன் தலை தகர்ந்து ஓட வெட்டினர் செழும் திறல் வீரர் – சீறா:4927/2

மேல்


ஓடம் (1)

ஓடம் ஓடுவது ஒத்திருந்தன என ஒளிரும் – சீறா:66/4

மேல்


ஓடவே (1)

வட_வரை அசைய வானம் முகடு உடைபட அறாத மழை முகில் சிதறி ஓடவே
அடையலர் கெடிகள் கோடி இடிபடு படல தூளி அலரியின் உடலில் மூழ்கவே – சீறா:12/2,3

மேல்


ஓடற்கு (1)

ஒருகாலும் தறுகாது குணக்கு எழுந்து குடக்கு ஓடற்கு உறும் வெய்யோனை – சீறா:1643/1

மேல்


ஓடாத (1)

துன்னு பல இயம் வீழ ஓடாத சேனை பல தொடர்ந்து வீழ – சீறா:4318/3

மேல்


ஓடி (55)

பிடித்த கொம்பிருந்து ஓடி முள் குட கனி பிடித்து – சீறா:71/1
விரைவினில் ஓடி காவத வழிக்கு வேறுவேறாய் கிடந்ததுவே – சீறா:269/4
பானல் அம் கடந்து சேல் என பிறழ்ந்து பரந்து செ வரி கொடி ஓடி
மான் மருள் விழியார் ஆமினா இருந்த வள மனை திசையினை நோக்கி – சீறா:270/1,2
உழை இனம் ஓடி உள் ஒடுங்க பாரிடை – சீறா:529/3
கூர் உடை கயல்கள் ஓடி குதித்தன குளித்து தேக்கி – சீறா:636/3
ஆடகம் கொணர்க என்றலும் வான் தொடும் அறையினில் சிலர் ஓடி
மூடு பெட்டகம் திறந்தனர் கொணர்ந்தனர் குவித்தனர் முறையாக – சீறா:659/1,2
பாலை என்று உலர்ந்த செம் நில கானல் பரப்பினை புனல் என ஓடி
சாலவும் இளைத்து தவித்து உழை இனங்கள் தனித்தனி மறுகிய மறுக்கம் – சீறா:685/1,2
ஆறு எழுந்து ஓடி பாலையை புரட்டி அழகுறு மருதம்-அது ஆக்க – சீறா:697/1
இரைதரு வாரி ஏழும் எடுத்து வாய் மடுத்து உண்டு ஓடி
சொரிதரு மேகம் போல சொல்லும் மெய் மறைகள் என்னும் – சீறா:789/1,2
தீயினும் கொடிய மாற்றம் செவி மடல் துளையில் ஓடி
போயது சிந்தையூடு புகைந்திட புழுங்கி பொங்கி – சீறா:813/1,2
துகிர் சிறு வேர்விட்டு ஓடி சுடரொடும் திகழ்வதே போல் – சீறா:921/1
வயிர வேர் ஊன்றி சேந்த மாணிக்க பணர் விட்டு ஓடி
இயல் மரகதத்தின் சோதி இளம் தளிர் குழைப்ப ஈன்று – சீறா:1054/1,2
உம்பர் உள்ளம் களித்து எழுந்து ஓடி நீள் – சீறா:1173/1
இரு காலும் வழங்காதான் முன் ஓடி மறிப்பன் எனும் இயற்கை போல – சீறா:1643/2
உத்துபா வரவினை கண்டு உருட்டு வார் திரை கரத்தின் ஓடி சோர்ந்து – சீறா:1644/1
திருக்கு அற திசைகள் நோக்கும் சீயமும் வெருவி ஓடி
பொருப்பு உறைந்து ஒதுங்கிற்று என்றால் புரவலன் சேனை வீரர் – சீறா:1722/2,3
ஒல்லையின் ஓடி நீங்காது ஒருத்தல் இன்றளவும் மோந்து – சீறா:2085/1
வாட்டமுற்று அலறி ஓடி மறுகிற்றோ அறிகிலேனே – சீறா:2087/4
உள்ளங்கால் நனைப்ப ஓடி உடல் உலைந்து ஒன்றும் காணா – சீறா:2093/2
நின்ற தன் இனத்துக்கு எல்லாம் நெறிபடும் கானில் ஓடி
வன் திறல் வேடன் கையில் படும் வரவாறும் தூதர் – சீறா:2103/2,3
சினத்து அது தடுப்ப ஓடி செவ்வி மான் முகத்தை நோக்கி – சீறா:2111/3
உழையினில் செல்க என உரைப்ப ஓடி முன் – சீறா:2138/3
மின் அவிர் செம் மலர் பத தாள் முகம்மது-தம் பெரும் மறை தீன் வேர்விட்டு ஓடி
எந்நிலமும் இசுலாத்தின் கொழுந்து பல படர்ந்து ஏறி இலங்கிற்று அன்றே – சீறா:2168/3,4
வெருவி இரு நிலத்து ஓடி பாரிசு அற முறியும் என விரித்த வாய்மை – சீறா:2171/2
மான் உரைத்தது உடும்பு உரைத்தது அமாவாசையிடத்தில் நிறை மதி வந்து ஓடி
தான் உரைத்தது அறியேனோ உமது வழிப்படுமவர்கள்-தமை காணேனோ – சீறா:2182/1,2
பாசடை குழைத்த வஞ்சி தரு படி துளைத்து உள் ஓடி
வீசிய கவட்டு சில்லி வேரில் ஒன்று அறாத வண்ணம் – சீறா:2283/1,2
கைப்பட கீண்டு உள் ஓடி கரந்திட அடைத்தேன் அப்பால் – சீறா:2597/3
பாலினை கறந்து இவண் தருக என பணிந்து ஓடி
காலினை தகைந்து உறும் கடைகாலினில் கறந்து – சீறா:2641/2,3
உறா கடும் விசை குசை பரி கடிதில் கொண்டு ஓடி
சுறாக்கத் என்பவன் களிப்பொடும் அடுத்தனன் தொடர்ந்தான் – சீறா:2651/3,4
ஓடி அற விழுங்குவது இ தரம் என சொல்வது போல உணர்த்திற்று அன்றே – சீறா:2667/4
கலங்கி வலி இழந்து உரைத்த மொழி அனைத்தும் திரண்டு திரு காதுள் ஓடி
இலங்கிய நல் மறை ததும்பும் மனத்து உறைய குறை போக்கி இரக்கம் ஊறி – சீறா:2674/1,2
ஒருவருக்கொருவர் முன் ஓடி யாவரும் – சீறா:2720/1
இன்னவை விளைந்தது என் என்று இடைந்து எதிர் ஓடி வந்தான் – சீறா:2800/4
அடிமையின் தொழில் செய்து அங்ஙன் இருந்தனன் அருக்கன் ஓடி
குட திசை புக திகாந்த குல வரை தொடுத்து விண்ணும் – சீறா:2844/1,2
ஒப்ப அரும் திறனும் தலைமையும் சிறந்தோர் உவர் இவர் அவர் என ஓடி
செப்ப அரும் குணத்தால் அழைத்து முன் விடுத்தார் செழும் மழை கவிகையர் திருமுன் – சீறா:2856/3,4
வேரி அம் கனி தேன் பொழிதர ஓடி விடு நெடு மதகினில் வழிய – சீறா:2895/1
உரைசெய தூதுவர் ஓடி ஓதினார் – சீறா:2995/4
கல் அடர் கரிய வாள் கண் அகத்திடை வரிகள் ஓடி
பல்லவம் பசப்புற்று என்ன பருவம் வந்து இறுத்தது அன்றே – சீறா:3049/3,4
ஊடு உறை அமுதம்-தானோ அமுதத்தின் வேர் விட்டு ஓடி
கூடுறும் பவள செவ்வி கொடி கிளைத்ததுவோ என்ன – சீறா:3173/2,3
நுதல் பிறை கதிர்கள் ஓடி மேகத்தில் நுளைந்தது என்ன – சீறா:3212/1
அண்ணலார் உரைத்தலும் ஓடி அவ்வயின் – சீறா:3288/2
ஒற்றரை திசைதிசை விடுத்தனர் அவர் ஓடி
வற்றுறா பெரு நதிகளும் வனங்களும் மலையும் – சீறா:3442/2,3
எரி அழல் பாலை இடம்-தொறும் ஓடி இளைப்பினில் இறந்தவர் சிலரால் – சீறா:3561/4
பாடுபட்டு வெளி ஓடி எய்த்து வெகு பார்வையுற்று இடையுமே-கொலோ – சீறா:4211/2
கல்லொடு மரமும் காலின் அடிபட கடிதின் ஓடி
வல் உயிர் காத்து வந்தாம் மதியினும் வல்லரேயாம் – சீறா:4365/3,4
குன்று என புயங்கள் ஓடி வளர்ந்தன புருவம் கோட்டி – சீறா:4386/3
மடுத்து உள் ஓடி வெளியினில் வாங்கின – சீறா:4495/3
மண்டி நின்று எதிரே ஓடி வருமவர்-தம்மை எல்லாம் – சீறா:4736/1
சிறகினை விரித்து தண்ணீர் தேடி சென்று ஓடி விண்ணில் – சீறா:4746/3
மீது உற நடந்து காலால் விரைந்து சென்று ஓடி கூடி – சீறா:4752/3
உழை இனம் ஓடி தவித்து உளைந்து அலைந்த ஒண் பரல் பாலையும் செம் தேன் – சீறா:4922/3
துணர் வளைந்து ஓடி பாசடை கிடக்கும் துய்யது ஓர் பசும் புலினிடமும் – சீறா:4925/3
உலம் பொரு தோளால் தள்ளினர் கையால் எறிந்தனர் அவை உருண்டு ஓடி
வலஞ்சுழி நெற்றி வால் உளை கலின வாம் பரி கால்களை தகர்த்து – சீறா:4935/2,3
தொறுவினை விட்டு இழிந்து ஓடி சூல் முகில் – சீறா:4943/1
வரி பொரு வயமா என்ன மகிழ்ந்து எழுந்து ஓடி வந்து – சீறா:4963/2

மேல்


ஓடிப்போயின (1)

ஓடிப்போயின உவந்தனர் களித்தனர் உளத்தில் – சீறா:4615/4

மேல்


ஓடிப்போவது (1)

ஓடிப்போவது கருமம் என்று அனைவரும் உரைத்தார் – சீறா:4019/4

மேல்


ஓடிய (6)

உடைபடு பனச பசும் கனி சுளையில் ஊற்றிருந்து ஓடிய தேனும் – சீறா:47/3
ஓடிய சிறுவர் கால் நொந்து உலைந்து இளைத்து உடலம் வேர்த்து – சீறா:425/1
மெய் ஓடிய வேர்வைகள் சிந்தி விழ – சீறா:710/2
ஓடிய திசையின் ஒன்றையொன்று காண்கிலாது யானும் – சீறா:2074/2
வெருவு உற்று ஓடிய வேந்தரும் மள்ளரும் – சீறா:4513/1
வாவி ஓடிய வாசியும் மத கரி திரளும் – சீறா:4835/1

மேல்


ஓடியது (2)

ஓடியது என நறவு ஊற்றும் தார் உடை – சீறா:2728/3
ஓட்டம் கூவல் நீர் கொண்டு எழுந்து ஓடியது ஒத்தே – சீறா:3867/4

மேல்


ஓடியே (1)

ஒல்லையில் சிலர் அபுவாவில் ஓடியே
மல் உறு புய முகம்மதுவை கண்டு நல் – சீறா:524/2,3

மேல்


ஓடியோடி (1)

சிதறிட ஓடியோடி திரும்பி நெட்டுயிர்ப்பு வீங்கி – சீறா:410/3

மேல்


ஓடிவந்து (1)

வலையிடத்து உறைந்தது என்ன மகிழ்ந்து எழுந்து ஓடிவந்து
நிலைபெற அடுத்து சாய்த்து நின்று எனை நோக்கி ஆகத்து – சீறா:2076/1,2

மேல்


ஓடிற்று (1)

ஒல்லையினில் கிழித்து எறிந்தான் சாதி விலக்கு எனும் பெயர் விட்டு ஓடிற்று அன்றே – சீறா:2178/4

மேல்


ஓடின (9)

வெருவி ஓடின கைசு எனும் படை மிடை மிடைந்தே – சீறா:594/4
புரை தலம் திறந்து அமுது எழுந்து ஓடின புவியில் – சீறா:2688/4
காகமும் சகுந்தமும் பறந்து ஓடின கடிதின் – சீறா:3857/2
உடலில் எங்கணும் ஊற்றெடுத்து ஓடின
தடி விழுந்திட தாங்க அரும் தன்மையான் – சீறா:3900/2,3
தேங்கின கண்ணீர் ஓடின முற்றும் சிதைவுற்ற – சீறா:3923/4
வெம் திறல் கரம் கிழித்து அழன்று ஓடின வேல்கள் – சீறா:3992/1
பிதிர்விட்டு ஓடின தகர்ந்தன நுறுங்கின பெரும் தூள் – சீறா:4411/3
ஓடின பெருமூச்சு அடைந்தன இதழ் வாய் ஒளி விரல் முறுக்கின கரங்கள் – சீறா:4451/3
அங்கு இருந்தில சிதறின ஓடின அன்றே – சீறா:4619/4

மேல்


ஓடினர் (14)

சொன்ன போதினில் ஓடினர் சோரிநீர் சொரிய – சீறா:961/1
உந்திட உரைப்ப ஓடினர் சிலவர் உறு பொருள் பொதிந்து என பொதிந்து – சீறா:1948/3
ஓடினர் அவுசு எனும் கூட்டத்தோர்க்கு என – சீறா:2163/2
பரந்து தேடினர் ஓடினர் காண்கிலர் பதைத்து – சீறா:2485/3
ஓடினர் நீர் உறை ஒருங்கு காண்கிலார் – சீறா:3285/4
விடிவது என் என ஓடினர் முறிந்தனர் மிகவும் – சீறா:3987/4
தூசு விட்டெறிந்து ஓடினர் சிலர் வழி தூண்டா – சீறா:4021/1
ஆசை-தோறினும் ஓடினர் சிலர் அகல் முதுகு – சீறா:4021/3
கூசி கூசி நின்று ஓடினர் சிலர் பெரும் குபிரர் – சீறா:4021/4
ஓடினர் மெய் முழுகு உதிரம் கால விழி பின் நோக்கி உழுக்க பாதம் – சீறா:4319/1
வருந்தி எங்கணும் ஓடினர் உலைந்தனர் மகுடம் – சீறா:4576/2
மனம் உழன்று அகம் வெருவி ஓடினர் எனும் வாய்மை – சீறா:4620/2
ஓடினர் சலாம் சலாம் என்று உரைத்தனர் பலரும் ஒன்றாய் – சீறா:4722/1
வெருவி ஓடினர் நாலைந்து விசை அவர் மேல் நாம் – சீறா:4839/2

மேல்


ஓடினன் (4)

கதறியது என நின்று ஓடினன் அவணில் காண்டன் கொறியோடும் புலியை – சீறா:2882/2
உதறினன் தொறுவர் கூவினன் சிறு தூறு ஒடிபட ஓடினன் தொடர்ந்தே – சீறா:2882/4
உள்ளம் கலங்கி ஓடினன் என்று உணர்த்த கேட்டு நபி என்னும் – சீறா:4045/3
உயிரினை பிழைத்து இவனும் பின் ஓடினன் ஊர்க்கே – சீறா:4618/4

மேல்


ஓடினாய் (1)

உன்னி அ முகம்மதுக்கு உடைந்து அங்கு ஓடினாய்
இன்னும் நீ தன்னை விட்டு ஏகிலாவகை – சீறா:4557/2,3

மேல்


ஓடினார் (2)

சேனை வீரரும் சிதறி ஓடினார் – சீறா:3963/4
ஓடினார் சிலர் உள் மயங்கி மெய் – சீறா:3964/1

மேல்


ஓடினாரையும் (1)

ஓடினாரையும் உடலின் ஊன் உக – சீறா:4518/1

மேல்


ஓடினாலும் (1)

முற்றும் தோற்று ஓடினாலும் அல்லது முரண்டி யாங்கள் – சீறா:3878/2

மேல்


ஓடினான் (2)

உறைவது இல் என ஒளித்து ஓடினான் அரோ – சீறா:3313/4
ஒருவனும் ஓடினான் மற்றுளர் திசை சிதறினாரால் – சீறா:3345/4

மேல்


ஓடு (1)

தான் நிலையாதிட ஓடு புனல் – சீறா:708/2

மேல்


ஓடும் (5)

ஆலை வாய்-தொறும் கரும்பு உடைத்து ஆறு எடுத்து ஓடும்
நீல வாய் மலர் வாவிகள் பெரும் கடல் நிகர்க்கும் – சீறா:74/3,4
முன்னிட பெருகி ஓடும் முறைமை கண்டு அறிந்து நீர் அ – சீறா:830/3
வேலினை வீழ்த்த கையும் வெருண்டு உலைந்து ஓடும் காலும் – சீறா:4367/1
திவள் அறச்சாலை புக்க தெய்வமும் குடி விட்டு ஓடும் – சீறா:4384/4
ஓடும் சேனை உழக்கும் உயிர்ப்பு என – சீறா:4499/1

மேல்


ஓடுவது (1)

ஓடம் ஓடுவது ஒத்திருந்தன என ஒளிரும் – சீறா:66/4

மேல்


ஓடுவர் (2)

படியின் மீதினில் ஓடுவர் தேடுவர் பதறி – சீறா:450/1
ஓடுவர் திரும்பி மீள்குவர் அடி சுட்டு உச்சியும் வெதுப்புற உலர்ந்து – சீறா:690/2

மேல்


ஓடை (5)

அகழி போன்ற ஓர் ஓடை உண்டு அதனினுக்கு அணித்தாய் – சீறா:755/2
வாவி மலர் ஓடை சிறை வண்டு இசை முரன்று – சீறா:4129/2
பெருகிய கூவல் ஓடை பிறங்கு நீர் வறந்து யாதும் – சீறா:4747/2
அரும்பு அடைகிடக்கும் ஓடை அணி மதில் மக்க மீதில் – சீறா:4907/3
தழை செறிந்து இலங்கும் வாவியும் ஓடை தடங்களும் நதிகளும் குறுகி – சீறா:4922/2

மேல்


ஓடையில் (1)

சீத ஒண் புனல் செழும் மலர் ஓடையில் செறிந்த – சீறா:854/1

மேல்


ஓடையின் (2)

நிரை மலர் தடத்து ஓடையின் வாழையின் நிழல் கீழ் – சீறா:475/3
இடத்தினும் குவளை ஓடையின் மருங்கும் எழில் தரு கிடங்கினும் உயர்ந்த – சீறா:4448/2

மேல்


ஓடையும் (2)

ஊறு நீர் தட கரைகளும் குட்டமும் ஓடையும் மலர் காடும் – சீறா:671/1
ஊறு நீர் தடமும் மலர் ஓடையும்
நீறு பாலையும் முல்லையும் நீந்தியே – சீறா:4221/2,3

மேல்


ஓத (12)

மதி கதிர் விலக்கும் சோதி முகம்மதின் சலவாத்து ஓத
விதித்தனன் இறை என்று ஆதம் விளங்கு ஒளி சலவாத்து ஓதி – சீறா:121/1,2
வைத்து இவண் இரும் என்று ஓத முகம்மது மகிழ்ந்து இருந்தார் – சீறா:634/4
உரு கொளும் அரசை நோக்கி ஓத வேண்டுவது ஏது என்றார் – சீறா:1266/4
ஓத முன் இருந்து இரு கையின் இறுக்கி முன் உரை போல் – சீறா:1287/2
ஓத மற்றும் என்றனை மிக இறுக்கினர் உரத்தின் – சீறா:1287/4
ஓத கேட்டு எவர் மனங்கொள்வர் நகைக்கும் இ உலகே – சீறா:2475/4
தரித்தவர் எவர் என்று இல்லுள் சார்ந்து நோக்குக என்று ஓத
வரி திறல் குருளை போன்ற அலி அலது இலை வேறு என்றார் – சீறா:2563/3,4
கோது இல் அபூத்தல்காவோ அனுப்பினர் நீ கொணர்ந்தது எவை கூறு என்று ஓத
ஆதரத்தின் இவர் அவர் கை கொடுத்ததுவும் கொணர்ந்ததுவும் அறைந்திட்டாரால் – சீறா:3751/3,4
கார் என செறிய தூளி கடல் என சலவாத்து ஓத
நீர் என பரக்க வாசி நெடு வரை மாடம் கொண்டோர் – சீறா:3848/1,2
ஓத உணர் எண் இருபத்தோர் பகல் அடங்கா – சீறா:4133/1
முகம்மது ஓத முரண் தெவ்வர் செய்தியை – சீறா:4653/3
கதுமென அழை என்று ஓத கடி நகர் முழுதும் தேடி – சீறா:4706/3

மேல்


ஓதல் (1)

மெய்யினை பொய் என்று ஓதல் யாவர்க்கும் விதியது அன்றே – சீறா:1554/2

மேல்


ஓதி (89)

விண்டு உரை பகரும் நாவின் மேவி அல்ஹம்தை ஓதி
கொண்ட பின் பிரத்தி சொன்ன குதா திரு வசனம் நோக்கி – சீறா:107/2,3
விதித்தனன் இறை என்று ஆதம் விளங்கு ஒளி சலவாத்து ஓதி
துதித்தனர் ஹவ்வா கேட்டு சோபன மகர் பெற்றேன் என்று – சீறா:121/2,3
மிகுத்திடும் வரிசை நபி சலவாத்தை விளக்கி வாய் மறாது எடுத்து ஓதி
வகுத்த வல்லவனை பணிந்து வானகத்தில் வாழ்ந்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:130/3,4
புதியது ஓர் ஹபீபுல்லா என்று ஓதி அ பேரும் போர்த்து – சீறா:423/3
ஓதினர் ஓதி வானத்து உறைந்திடல் பார்த்து நின்றேன் – சீறா:434/3
புவியிடை வருவர் என்று ஓதி போந்தவர் – சீறா:511/2
நம் தமர்-தனிலும் மிக்க நண்பினன் இவன் என்று ஓதி
மந்திர மொழியாய் ஏதோ வாசகம் உளது என்றான்-தன் – சீறா:1068/2,3
பெருத்த குலத்தவர்க்கு ஓதி குறைஷிகளின் முதியாரை பெரிது கூட்டி – சீறா:1089/2
உற்ற என் உயிரே நீர் இங்கு உறைந்தினிரோ என்று ஓதி
வெற்றி வெண் விசும்பு கீறி மேலுலகிடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1254/3,4
முக மதி நோக்கி ஆதி முறை மறை கலிமா ஓதி
முகம்மதை விளித்து செவ்வி வல கரத்திடத்தில் வைத்தார் – சீறா:1259/3,4
நம் குலத்தவர்க்கு கோபம் நடத்துதல் பழுது என்று ஓதி
வெம் கொலை மனத்துள் ஆக்கி விளை பகை தவிர்த்து நின்றான் – சீறா:1499/3,4
தெள்ளிய கலிமா ஓதி தீன் நிலைக்கு உரியர் ஆனார் – சீறா:1501/4
சொல் நய கலிமா ஓதி துணை மலர் அடியை போற்றி – சீறா:1561/2
மரு மலி படலை திண் தோள் முகம்மதின் கலிமா ஓதி
குரு நெறி கப்பாப் என்னும் குரிசில் முன் இருந்து செல்வம் – சீறா:1566/2,3
அணவது நுமக்கு என்று ஓதி அடர்த்ததை விலக்காநின்றார் – சீறா:1569/4
ஓதிய நன் கலிமாவை ஓதி நின் – சீறா:1614/2
ஓதி யான் வணங்குவது உண்மை என்றதே – சீறா:1627/4
வேதம் எனும் புறுக்கானில் ஒரு சூறத்து எடுத்து ஓதி விரிவதாக – சீறா:1655/2
ஓதி ஓலையில் தீட்டவும் முடிவது அன்று உடையோன் – சீறா:1694/3
எதிர்தர பணிந்து சலாம் எடுத்து ஓதி இணை மரை மலர் பதம் போற்றி – சீறா:1920/3
திருந்தி நல் கலிமா ஓதி முன் எதிர்ந்த சிறப்பினை நோக்கி நல் நெறியாய் – சீறா:1921/1
தெரிதர பவள இதழ் திறந்து ஓதி செறிதரும் அவையிடத்து எழுந்தாள் – சீறா:1954/4
ஓதி கேட்டறிந்து ஒழுகி முக்காலமும் உணர்ந்த – சீறா:2028/1
என் இனத்துக்கு ஓதி பறழினுக்கு இனிய தீம்பால் – சீறா:2090/2
பொருந்திய கலிமா ஓதி புகழ்ந்து உடல் பூரிப்போடும் – சீறா:2100/3
ஓதுதல் பழுது என்று ஓதி உழை இனம் அனைத்தும் தேற்றி – சீறா:2110/2
ஈது முத்திரை என்று ஓதி எழுந்து முன் குதித்தது அன்றே – சீறா:2112/4
இதயம் முற்று ஓதி வேடன் இனிதினின் ஈமான் கொண்டு – சீறா:2119/2
உறைபவர்க்கு அணிபெற ஓதி வேண்டுவ – சீறா:2159/3
உறு கலிமா எடுத்து ஓதி அன்பராய் – சீறா:2166/3
இலகு கலிமா ஓதி மணி துகில் செம் கரத்து இருத்தி வேதம் ஈந்து – சீறா:2169/3
பல்லருடன் யான் பொருத்தமிலை எனவும் எடுத்து ஓதி பலரும் காண – சீறா:2178/3
முத்த மணி ஒளி முகம்மது அடி பரவி கலிமாவை முழங்க ஓதி
பத்தி பெற தொழுகை முதல் படித்து தீன் எனும் ஒழுங்கின் பரிவினோடும் – சீறா:2191/2,3
ஓதி விண்ணகத்து உறைந்தனர் செழும் கதிர் உலவ – சீறா:2215/4
அனைய நல் பிசுமில் ஓதி அமுது என நுகர்தல் செய்தார் – சீறா:2246/4
கவினுறும் கலிமா ஓதி கண் இணை களிப்ப நின்றான் – சீறா:2252/4
மதி பகிர் நபிக்கு அன்பாக மந்திர கலிமா ஓதி
இதயம் ஒத்து இனிது ஈமான் கொண்டு இரு மன குபிரை நீத்து – சீறா:2254/1,2
தரிப்பொடும் துஆவை ஓதி தனி நகுலாவின் ஓர் பால் – சீறா:2264/1
சொல் நய கலிமா ஓதி சுடர் பதம் தொழுது போன – சீறா:2267/4
நன் கலிமாவை ஓதி நறு மன களிப்பினோடும் – சீறா:2268/1
பன்னிய பிசுமில் ஓதி பண்புடன் எழுந்து வள்ளல் – சீறா:2276/2
தூதுவர் என்று ஓர் மாற்றம் சொல்லுமேல் கலிமா ஓதி
கோது அற மனத்துள் ஈமான் கொள்வது திண்ணம் என்ற – சீறா:2281/3,4
கோது அறும் கலிமா ஓதி குழுவொடும் ஈமான் கொண்டு – சீறா:2287/3
ஓதி கை எடுத்து உற்ற சலாம் உரைத்து – சீறா:2345/3
பக்கலில் இருந்து அன்பாக பரிவொடும் கலிமா ஓதி
மிக்க தீன் பெருகி செல்வம் விளங்கிட ஈமான் கொண்டு – சீறா:2351/2,3
தெரிதர பிசுமில் ஓதி தீன் முதல் முறைமைத்தாய – சீறா:2375/2
விரிதரும் குறானை ஓதி காட்டினர் விளைந்த தீமை – சீறா:2375/3
கனத்த நூல் முறையின் வாய்த்த நபி கலிமாவை ஓதி
சினத்து இடர் குபிரை மாற்றி தீன் நிலை நெறி நின்றாரே – சீறா:2378/3,4
அன்னவன் கலிமா ஓதி ஆரண நெறி நின்றானேல் – சீறா:2381/3
வேத நல் நிலையில் தோன்றும் விதி முறை கலிமா ஓதி
பூதலத்து உயர்ந்த நல்லோர் புகழ்ந்திட இசுலாம் ஆகி – சீறா:2397/2,3
மன்னவர் உசைது என்று ஓதி மார்புற தழீஇயினாரே – சீறா:2398/4
மன்றல் முங்கிய பொன் புய முகம்மதுவை விளித்து இறை சலாம் வகுத்து ஓதி
இன்று இரவினினும் மனையினில் அலியை இயல்பெற துயிலுதற்கு இயற்றி – சீறா:2541/1,2
ஒருதரம் யாசீன் ஓதி நால் திசையும் உறங்கிய காபிரை நோக்கி – சீறா:2543/2
பொறையிடத்து இவர்கட்கு ஓதி பொருந்தலர் காண்கிலாது – சீறா:2568/3
கோது அற கலிமா எடுத்து ஓதி மெய் குழைத்து – சீறா:2622/3
அம்மல் ஓதி வெண் நூலினில் பிறங்கிட அழகு ஆர் – சீறா:2682/1
மறு இலா வேத நூலின் முகம்மதின் கலிமா ஓதி
பெறு கதி பெறுவதல்லால் பேசும் நும் மாற்றம்-தன்னால் – சீறா:2826/1,2
அரிதினில் கலிமா ஓதி அங்கையால் அருந்தினேனால் – சீறா:2835/4
இலகிய வள்ளற்கு ஓதி ஜிபுறயீல் ஏகினாரால் – சீறா:2850/4
இதம் உறும் கலிமா எடுத்து இனிது ஓதி இதயத்தின் இடும் திரவியம் போல் – சீறா:2865/2
முகம்மது நபியாய் வருவர் அங்கு அவர்-தம் மார்க்கமே மார்க்கம் என்று ஓதி
இகல் அறும் அ நாட்டு அரசனுக்கு உவந்த இயல் மறை பெரியராய் இருந்தார் – சீறா:2904/3,4
ஓதி மாசு அற பனீகுறைலாவிடத்து உறைந்து – சீறா:2909/2
உற்று நீவிர்கள் என் சலாம் உரை-மின் என்று ஓதி
வெற்றி மன்னவர் சூழ்தர இறந்தனர் மேலோய் – சீறா:2912/3,4
வந்து அடுத்து உறைந்து வண்மை முகம்மதே சலாம் என்று ஓதி
பைம் தொடி கரிய கூந்தல் பாத்திமா பொருட்டால் வானில் – சீறா:3070/1,2
நவ்வி முன் எதிர்ந்து பேசும் நாயக சலாம் என்று ஓதி
கவ்வை அம் கடலின் மிக்காம் களிப்புற கருதி சொல்வார் – சீறா:3088/3,4
ஈவது ஈது என்ன ஓதி இறையவன் அளித்திட்டானால் – சீறா:3095/4
பள்ளியின் வாயல் புக்கி பாத்திகா இனிதின் ஓதி
அள்ளு இலை வேல் கண் பாத்திமா எனும் அழகு வாய்ந்த – சீறா:3205/2,3
தானவன் பெயரின் வண்ண பயித்தொடும் சலவாத்து ஓதி
பானமும் கனியும் கொண்டு பல் மணி ஊசல் ஏறி – சீறா:3226/2,3
ஒருப்பட செழும் கலிமாவை ஓதி நல் – சீறா:3331/3
பிரியமுற்று ஒரு சலாம் ஓதி பெட்புடன் – சீறா:3335/3
மா தவ இஃது என்று ஓதி வாய் புதைத்து ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:3359/2
வாம் பரி வீரர் யாரும் முகம்மதின் சலவாத்து ஓதி
பூம் பொழில் கொன்றை வேலி முல்லையும் கடந்து போனார் – சீறா:3383/3,4
கந்துகத்து இருந்து அரு மறை பாத்திகா ஓதி
சுந்தர புய துணைவரை அருளொடும் நோக்கி – சீறா:3467/3,4
ஓதி நின்றனன் கேட்டு அனல் வெகுளியுற்று உனை போல் – சீறா:3519/2
உள் நிறை கலிமா ஓதி ஈமான் கொண்டு உவந்து இனிது உறைந்தனர் அன்றே – சீறா:3604/4
அரவங்கள் ஒடுங்குமட்டும் ஆயத்து பலகால் ஓதி
கரவங்கம் இது-கொல் என்ன களித்து ஒருபுறத்தில் நின்றார் – சீறா:3700/3,4
ஒடிபடும் தாளை நோக்கி ஓதி செம் கரத்தில் தொட்டார் – சீறா:3726/4
உன்னும் மா மறை வாழ்த்தொடும் ஒரு துஆ ஓதி
மன்னர் மன் நபி கொடுத்தனர் போந்தனர் மனையில் – சீறா:3743/3,4
இருத்தி நல் பிசுமில் ஓதி இலங்கும் வாள் கரத்தின் ஏந்தி – சீறா:3939/2
பரிவொடும் பாத்திகா ஓதி பண்புடன் – சீறா:4176/3
என்று இரு கை ஏத்தி நறும் துஆ ஓதி இறையவனை ஏத்தி வீரம் – சீறா:4527/1
இ தகைமை இரங்கி இரும் துஆ ஓதி தூதர் தனித்து இருக்கும் எல்வை – சீறா:4532/1
உண்மை நபி என அறிந்து கலிமா ஓதி தொழுகை உறுதி கொண்டு – சீறா:4685/1
இன்பம் மிகும் கலிமாவை ஓதி இசுலாமில் உற இணக்கி நாளும் – சீறா:4686/3
ஆர்த்து எழுந்து ஓதி மின்பர்-அதனிடை இருக்கும் போதில் – சீறா:4742/2
உன்னி ஓதி துஆ இரந்து உண்மையின் – சீறா:4767/1
ஊனம் அன்றி கொணர்தி என்று ஓதி நல் – சீறா:4806/3
உரைதர ஓதி தீன் நிலை நின்றார் நால்வர்கள் தவத்தினில் உயர்ந்தோர் – சீறா:4916/4
எழும் கவன வாம் பரி அளித்து குரு நபிக்கு அறைதி என்று ஓதி
திண் திறலவரை விடுத்து பின் நிரையை தொடர்ந்தனர் சிலை வய வீரர் – சீறா:4928/3,4

மேல்


ஓதிட (3)

கொண்டதாம் இது என்று ஓதிட உடலம் குளிர்ந்திருந்திடும் நேரம் – சீறா:649/4
வண்ணம்-தனை ஓதிட வானவரும் – சீறா:714/3
ஏறு கோளரி இவன் ஆர் என்று ஓதிட
கூறினர் புலரியில் தொடுத்து கொற்ற வெவ் – சீறா:4946/2,3

மேல்


ஓதிமம் (1)

பேட்டு ஓதிமம் உறழ தரை நடந்தே பிறழ்கின்ற – சீறா:4342/3

மேல்


ஓதிய (42)

மறையின் மிக்கவர் ஓதிய ஓசையும் வரிசை – சீறா:98/1
ஒள் நிற புறவின் அண்டத்து ஓதிய அளவதாக – சீறா:419/4
ஒரு திரு திங்களும் நிறைந்தது ஓதிய
அரிதினில் கணக்கு இலக்காக ஆண்டும் ஓர் – சீறா:518/2,3
அறபிகள் பொருது வென்றார் என்று ஓதிய
திறன் உறு செய்தி கேட்டு இதுவும் செவ்வி நூல் – சீறா:533/2,3
மடங்கல் ஏறு அபீத்தாலிபு என்று ஓதிய மன்னர் – சீறா:551/1
ஓதிய முறைமை அ நாள் ஒழுகிய ஒழுக்கம் இ நாள் – சீறா:790/3
தெரிய வைத்திடு என்று ஓதிய மொழியினை தேறி – சீறா:963/2
மறையில் ஓதிய வரன்முறைப்படி அஃது உணர்கில் – சீறா:975/3
வருந்தாது உரையீர் என்றனன் மறை ஓதிய மதியோன் – சீறா:984/4
முன்நாள் உறவு என ஓதிய முதியோன் முகம் நோக்கி – சீறா:988/1
நாவில் ஓதிய நம் மணவாளர்கள் – சீறா:1189/2
வழுவு இலா மறை உறக்கத்து என்று ஓதிய வள்ளல் – சீறா:1282/3
அன்ன மென் நடை சுமையா என்று ஓதிய
மின் அமர்_உலகிடை மேய பின் நெடு – சீறா:1472/1,2
செல் உறழ் கர சுத்ஆன் என்று ஓதிய செவ்வி தோன்ற – சீறா:1491/1
உடை திரை அமுதம் ஒவ்வாது ஓதிய கலிமா வேந்தர் – சீறா:1500/3
ஊறிய பொருள் புறுக்கான் என்று ஓதிய
தேறு நன் மறை எனக்கு உற்ற செவ்வியோய் – சீறா:1612/3,4
ஓதிய நன் கலிமாவை ஓதி நின் – சீறா:1614/2
ஓதிய பெரு முரசு ஒலிப்ப நால்வரும் – சீறா:1808/2
ஓதிய ஒப்பு எனும் முறியை ஊரவர் – சீறா:2145/2
ஓதிய பெரும் பகை ஒழிந்ததில்லையால் – சீறா:2148/4
உள்ளவன் நீனவா என்று ஓதிய ஊரின் உள்ளேன் – சீறா:2248/2
தூய தூதுவர் ஓதிய சொல் மறா – சீறா:2329/1
ஓதிய மொழி வழி உணர்ந்து நல் நெறி – சீறா:2763/2
ஒல்லையின் இழிந்து அனாதி ஓதிய சலாமும் கூறி – சீறா:2849/1
உலகிடத்தினில் அய்யூப் என்று ஓதிய நபியும் எண்ணெண் – சீறா:2850/1
நாயக பதி என்று ஓதிய மதீனா நகரினில் அழைத்து வந்தனரால் – சீறா:2869/4
ஏய தானவிராகன் என்று ஓதிய எடையின் – சீறா:2923/2
நகரம் எங்கணும் வேதங்கள் ஓதிய நாதம் – சீறா:3150/3
ஓதிய தருவின்-பாலில் உயர் அலி பெயரும் பாத்திமா – சீறா:3228/2
கடற்கரை சீபுல் பகறு என்று ஓதிய
இடத்தினில் அபூஜகுலுடன் முன்னூறு இயல் – சீறா:3262/1,2
அரிதினில் தனித்த அமுசா என்று ஓதிய
மரு மலர் புயத்தினரிடத்தில் வந்தனன் – சீறா:3270/3,4
உள் அகம் களித்து அமுசா என்று ஓதிய
வள்ளல் வெண் கொடியுடன் மகிழ்ந்து முன் செல – சீறா:3303/1,2
மிக்க சைபத்து என்று ஓதிய விறல் அரி வீரன் – சீறா:3514/3
ஓதிய மறையின் உண்மை என்று உரைக்கும் உறவுகள் வேண்டலிர் என்ன – சீறா:3611/3
காசு அறும் அப்துல்லா என்று ஓதிய களிறு காலில் – சீறா:3697/3
திறம் தரும் அப்துல்லா என்று ஓதிய திரு பேர் மன்னர் – சீறா:3716/3
கொண்டு இலங்கிய சுகுறா என்று ஓதிய
விண்டு உறு பல வளம் விளங்கும் ஊரினில் – சீறா:4053/3,4
தம்பம் என மறை ஓதிய தாபித்து-அவர்தமக்கே – சீறா:4353/2
உண்ணும் நல் கலம் சாபிர் என்று ஓதிய உரவோர் – சீறா:4421/4
உற்ற வெம் படையும் பனீக்குறைலா என்று ஓதிய மாந்தரும் கபடம் – சீறா:4439/2
கும்பியில் வீழும் பனீக்குறைலா என்று ஓதிய குழாத்தவர் நாளும் – சீறா:4443/2
ஓதிய குயை எனும் ஊன வஞ்சகன் – சீறா:4556/2

மேல்


ஓதியது (2)

மின் தவழ் மணி கலை விலை என்று ஓதியது
ஒன்றிரண்டு என தொழில் உறுதி ஆனதே – சீறா:899/3,4
விலக ஓதும் என்று ஓதியது உமக்கு உறும் வேதம் – சீறா:1291/4

மேல்


ஓதியே (3)

பன்னிய சலவாத்து ஓதியே வாழ்த்தி பரிவுடன் புகழ்ந்து போந்திடுவார் – சீறா:282/4
ஒன்றிய திரு கலிமாவை ஓதியே
பொன்றிலா தீன் நிலை பொருந்தினார் அரோ – சீறா:2409/3,4
ஓதியே மறுத்து ஓதுவான் அரோ – சீறா:3973/4

மேல்


ஓதியோதி (2)

உரை தெரி கலிமா ஓதியோதி அங்கிருந்து சீவன் – சீறா:106/1
அரிவை நும் மனைக்குள் நீவிர் அடிக்கடி ஓதியோதி
பரவிய மாற்றம் என்னே தெளிதர பகர்-மின் என்றார் – சீறா:1571/3,4

மேல்


ஓதியோர் (1)

உரம் பெற கனம் உண்டு என்ன ஓதியோர் கோடிகோடி – சீறா:421/3

மேல்


ஓதில் (1)

வரையறவு இலை என்று ஓதில் வருகுவம் வருக என்றார் – சீறா:645/4

மேல்


ஓதிற்று (1)

வென்றி கொள் பிணையின் மீட்டு விட்டதும் ஓதிற்று அன்றே – சீறா:2103/4

மேல்


ஓதிற்றே (2)

உற பெரும் புதுமை ஒன்று உளது என்று ஓதிற்றே – சீறா:2978/4
உய்ந்தனன் என கலிமாவும் ஓதிற்றே – சீறா:3328/4

மேல்


ஓதினர் (8)

ஊறிய மதுர வாய் இதழ் திறந்தே ஓதினர் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:276/3
ஓதினர் ஓதி வானத்து உறைந்திடல் பார்த்து நின்றேன் – சீறா:434/3
உறைபடும் பொருளை உணர்க என சலாமும் ஓதினர் உமக்கு என உரைத்தான் – சீறா:990/4
உறை பசிக்கு உணவு என்று அன்பாய் ஓதினர் கேட்டு மீட்டு – சீறா:2290/3
கவலும் என்று அலிக்கு ஓதினர் காமுற்றே – சீறா:2328/4
ஓதினர் எனது உடல் உயிரின் மிக்கவர் – சீறா:2445/2
மெய் ஒளி முகம்மது பிசுமில் ஓதினர்
செய்ய மென் விரலிடை நான்கில் சேண் அதி – சீறா:3291/2,3
அரு மறை செழும் பாத்திகா ஓதினர் அன்றே – சீறா:3837/4

மேல்


ஓதினன் (3)

பிந்திடாது எடுத்து ஓதினன் செழும் பொருள் பிறக்க – சீறா:1289/2
ஓதினன் தெளிந்தனன் உரிய நாயகன் – சீறா:2140/3
ஓதினன் இ மொழி உளைய கேட்டவன் – சீறா:4566/2

மேல்


ஓதினனலன் (2)

ஓதும் என்ற சொல் கேட்டலும் ஓதினனலன் என்று – சீறா:1287/1
ஓதும் என்றலும் பின்னரும் ஓதினனலன் என்று – சீறா:1287/3

மேல்


ஓதினனே (1)

உய்வாறு இனி ஏது என ஓதினனே – சீறா:710/4

மேல்


ஓதினார் (22)

இகல்புரி தரித்திரம் இலை என்று ஓதினார் – சீறா:308/4
ஓதும் என் பெயர் அலிமா என்று ஓதினார் – சீறா:322/4
உறுவதோ நும் மனம் என்ன ஓதினார் – சீறா:324/4
வென்றி வேல் செழும் கர வேந்துக்கு ஓதினார் – சீறா:325/4
இறை நபி பொருட்டு அலாது இலை என்று ஓதினார் – சீறா:533/4
இடம் பெறு மனத்தவர் எவர் என்று ஓதினார் – சீறா:537/4
செரு விளைத்திடுதலே திறம் என்று ஓதினார் – சீறா:906/4
சுவன நாட்டு உறை தோகையர்க்கு ஓதினார் – சீறா:1175/4
வன மலர் தொடை புய முகம்மது ஓதினார் – சீறா:1309/4
நல் நிலை தூது இவர் நபி என்று ஓதினார் – சீறா:1610/4
ஒப்ப அரும் புகழ் நபிக்கு ஓதினார் அரோ – சீறா:1800/4
அண்ணலும் பொறுமையின் அவர்கட்கு ஓதினார் – சீறா:1804/4
அறிக என்று எடுத்து அபித்தாலிபு ஓதினார் – சீறா:1826/4
வரிசையின் நெறி கலிமாவை ஓதினார் – சீறா:1977/4
உரிமையினொடும் கலிமாவை ஓதினார் – சீறா:1978/4
உரைசெய தூதுவர் ஓடி ஓதினார் – சீறா:2995/4
சாற்றலும் முகம்மதும் தகும் என்று ஓதினார் – சீறா:3010/4
தனி எதிர் எழுந்து சலாம் என்று ஓதினார்
அனைவரும் மறுமொழி கொடுத்து அன்புற்றனர் – சீறா:3242/3,4
உயிர் எனும் சிறியதந்தையருக்கு ஓதினார் – சீறா:3265/4
கறுபு-தன் திரு மகன் காதில் ஓதினார் – சீறா:3655/4
உறு புயத்தர் முன் ஓதினார் – சீறா:4145/4
தூய கண்கள் துலங்கும் என்று ஓதினார் – சீறா:4765/4

மேல்


ஓதினாரால் (4)

அழுத்திய பொருள் உள் தோன்ற அகுமதும் ஓதினாரால் – சீறா:1268/4
மறைவு இலாது அமரர் போற்ற முகம்மதும் ஓதினாரால் – சீறா:1270/4
உங்கள்-தமக்கு அளித்தல் அஃது என்ன அபூபக்கர் எடுத்து ஓதினாரால் – சீறா:2172/4
உத்தம சற்குண நயினார் அமுத மலர் வாய் திறந்து அங்கு ஓதினாரால் – சீறா:2188/4

மேல்


ஓதினான் (2)

உள் நெகிழ்ந்து அரும் கலிமாவை ஓதினான் – சீறா:1633/4
ஒன்று செய்திடுக என்று இவை ஓதினான் – சீறா:4505/4

மேல்


ஓதினேனல்லன் (1)

ஒப்பு அரும் வேதம் என்பது ஓதினேனல்லன் என்றார் – சீறா:1262/4

மேல்


ஓது (8)

ஓது நல் மொழியொடும் இரு கரம் குவித்து ஒதுங்கி – சீறா:1360/2
ஓது நல் நெறிக்கு நேர்பட்டு இசைந்தனர் உமறு என்று எண்ணி – சீறா:1580/1
ஓது நல் நெறி மக்க மா நகரினில் உறைந்த – சீறா:1684/2
நகரினுக்கு உரியன் ஓது நாவினன் தெளிந்த நீரான் – சீறா:2394/1
ஓது என ஓதுவித்து என் உளத்தினுக்கு இயைந்ததாக – சீறா:2782/3
ஓது குத்துபா தொழுத பின் மறையியம் ஒலிப்ப – சீறா:3836/3
ஓது நல் மொழி உள் கொண்டு அஸ்காபிகள் – சீறா:4658/1
ஓது கச்சு உமுறா செய்ய உன்னியே – சீறா:4800/3

மேல்


ஓதுகின்றனை (1)

ஓதுகின்றனை வெகுண்டனை பயந்தனை உடைந்தாய் – சீறா:4014/2

மேல்


ஓதுதல் (1)

ஓதுதல் பழுது என்று ஓதி உழை இனம் அனைத்தும் தேற்றி – சீறா:2110/2

மேல்


ஓதும் (68)

மமதை கெட சாதி நீதி முறைமை தனக்கு ஆக ஓதும் மகனை வதைத்தோர் ஒறாமலே – சீறா:10/2
ஓதும் என் பெயர் அலிமா என்று ஓதினார் – சீறா:322/4
ஒப்பு அரு மதீனம் என்று ஓதும் ஊரிடை – சீறா:487/2
ஓதும் யான் அபித்தாலிபு என் பின்னவன் உயிரின் – சீறா:558/2
மடி உறு மனத்தன் ஆகி வரும் அபூஜகுல் என்று ஓதும்
கொடியவன் கவடமாய் ஓர் சூழ்ச்சியை குறித்து நீண்ட – சீறா:808/1,2
பிறந்து அபூஜகுல் என்று ஓதும் பெயரினன் பெயர்ந்தும் சொல்வான் – சீறா:811/4
பூரண மதியம் போலும் புகழ் முகம்மது என்று ஓதும்
பேரறிவாளர் எந்நாள் பிறப்பர் என்று இசைப்ப கேட்டு – சீறா:827/2,3
உறைகுவன் ஒருவன் உண்டு அணித்து என்று ஓதும் நூல் – சீறா:905/2
விரத மா மறையோர் ஓதும் வேத மண்டபமும் செவ்வி – சீறா:935/2
உயர் அபுத்தாலிபு என்று ஓதும் மன்னவர் – சீறா:1032/2
வெற்றியும் குவைலிது என்னும் வேந்தனுக்கு உறக்கத்து ஓதும்
பெற்றியின் மகிழ்ந்தவாறும் பெட்புறு கனவினால் அங்கு – சீறா:1066/2,3
உரத்தினை பொருத்த சொல் என்று ஓதும் வாய் ஒழிகிலாளே – சீறா:1161/4
ஓதும் வேளையில் அக மலர் களிப்புடன் உலவி – சீறா:1235/2
மதியினும் இலங்கும் சோதி முகம்மதே ஓதும் என்ன – சீறா:1264/2
உரிமையீர் இனி ஓதும் என்று உரைத்தனர் உவந்தே – சீறா:1286/4
ஓதும் என்ற சொல் கேட்டலும் ஓதினனலன் என்று – சீறா:1287/1
ஓதும் என்றலும் பின்னரும் ஓதினனலன் என்று – சீறா:1287/3
மறுத்தும் ஓதும் என்று உரைத்திட மறுத்தனன் மறுத்தும் – சீறா:1288/1
இறுக்கி ஓதும் என்று உரைத்தனர் எதிர் இருந்து எளியேன் – சீறா:1288/2
விலக ஓதும் என்று ஓதியது உமக்கு உறும் வேதம் – சீறா:1291/4
ஓதும் நல் நெறி உடையரும் இனத்துடன் உறைந்து – சீறா:1359/2
படிறு அபூஜகில் என்று ஓதும் பாதகன் வதனம் நோக்கி – சீறா:1495/1
இறையவன் தூதர் செவ்வி இயல் நபி கலிமா ஓதும்
திறல் கெழும் வேந்தர் யாரும் சிந்தையில் செல்வம் பெற்றார் – சீறா:1502/3,4
தொகையினில் உமறு என்று ஓதும் தோன்றலும் இருப்ப கண்டு – சீறா:1559/2
மன்னு சோதரி என்று ஓதும் பாத்திமா மனையில் சென்றார் – சீறா:1565/4
விரைவினில் சலாம் என்று ஓதும் மொழி வழி விசும்பை நோக்கி – சீறா:1727/1
மேதினி துறக்கம் என்ன விடுதிகள் இயற்றி ஓதும்
வேதியர் குழுவும் வெள் வேல் வீரர்கள் தலைவரோடும் – சீறா:1745/1,2
ஓதும் நெறி நீதி அபித்தாலிபு உரை கேட்டு – சீறா:1768/1
ஓதும் வாசகம் குபிரவர் உளங்களை உருவி – சீறா:2048/2
பிரியமுற்று இரங்கி காட்டின் பிணைக்கு யான் பிணை என்று ஓதும்
உரையினை கேட்டு வேடன் ஒண் புயம் குலுங்க நக்கி – சீறா:2092/1,2
ஓதும் என்று இரு கை ஏந்தி உவந்து நின்று உரைப்பதானான் – சீறா:2117/4
ஓதும் நன் கலிமா என முகம்மதும் உரைக்கும் – சீறா:2196/2
கடம்-தனில் குபிர் என்று ஓதும் களிறு அடு அரி ஏறு என்ன – சீறா:2255/3
பின் அகபா என்று ஓதும் பெரும் தலத்து உறைந்து காட்சி – சீறா:2350/3
ஓதும் வாய்மையும் மறை பொருள் என உளத்து இருத்தி – சீறா:2497/2
கள்ளம் இகல் பழி பாவம் மாறாத கொடிய சுறாக்கத் என்று ஓதும்
உள் இரக்கமில்லாதான் முகம்மது-தம் திரு பெயரை உரைத்து கூவி – சீறா:2661/1,2
முன்னவர் ஓதும் வேத மூன்றினும் தெரிந்த நூல்கள் – சீறா:2783/1
மறுத்தும் அ அபூ அய்யூப் என ஓதும் மன்னரை முகம்மது விளித்து – சீறா:2862/1
உன்னினர் நோக்கினர் ஓதும் பாதியும் – சீறா:2959/3
மகுசி என்று ஓதும் வத்தானின் ஏந்தலும் – சீறா:3021/1
வெற்றி வாள் அலி என்று ஓதும் வீர வெண் மடங்கல் நாளும் – சீறா:3064/2
அரிந்து வெம் குபிரை ஓதும் ஆதி நூல் கலிமா வித்தி – சீறா:3068/1
குவி பெரும் தானை நாப்பண் கூண்டவை அலி என்று ஓதும்
பவனியின் தருவை நோக்கி பல கொடி படர்ந்தது ஒத்த – சீறா:3175/3,4
வெற்றி வாள் அலி என்று ஓதும் வேந்தர்_கோன் பவனி போந்து – சீறா:3181/3
அவிர் கதிர் வடி வாள் செம் கை அலி திருமணம் என்று ஓதும்
கவின் உறும் கனக_நாட்டு காட்சியை பாத்திமாவால் – சீறா:3183/2,3
புகும் இடம் இது என்று ஓதும் புரி குழல்-அதனில் சாந்தும் – சீறா:3211/2
பலனுற வாழ்த்தி வாழ்த்தி பாத்திகா ஓதும் காலை – சீறா:3221/4
அமரிடை வெகுண்டு சீறி காபிரில் அம்று என்று ஓதும்
குமரன் முன் எதிர்ந்து தாவ கோளரி அப்துல்லா கண்டு – சீறா:3344/1,2
பூவிடத்து அடலின் வங்கூழ் போன்றிடும் சக்பென்று ஓதும்
மாவினை கொணர்-மின் என்ன முகம்மது சரணம் வைத்தார் – சீறா:3372/3,4
கண் களித்து அமரர் வாழ்த்த கடிதின் உக்காபு என்று ஓதும்
வெண் கதிர் வெள்ளை வெற்றி கொடியை முன் விரித்திட்டாரால் – சீறா:3376/3,4
புனை அபூஜகுல் என்று ஓதும் புன்மையன் தானும் வாளால் – சீறா:3399/2
காரிதா தவத்தின் வந்த கண்மணி செய்து என்று ஓதும்
வாரிச வதன மன்னர் முகம்மது பாதம் போற்றி – சீறா:3682/1,2
கருதலன் இருந்து வாழும் கைபறு என்று ஓதும் ஊரின் – சீறா:3695/3
திருந்த அங்கு அவளுக்கு ஓதும் மொழி வழி சென்று செந்நீர் – சீறா:3713/3
ஆரணம் ஓதும் திரு மொழி கேட்கின் அகல் துளை செவி புதைத்து அகல்வன் – சீறா:4084/1
வேதமும் ஞான நீதியும் ஓதும் வீதியும் யாவரும் மேவும் – சீறா:4091/1
தனி மழ அரி ஏறு அன்னார் சாபிறு என்று ஓதும் தக்கோர் – சீறா:4285/3
அணியினுக்கு அணி என்று ஓதும் அவிர் மதி முகத்தினாரை – சீறா:4356/1
கவர் மன குயை என்று ஓதும் பெயரினன் கபடம் மூட்டும் – சீறா:4358/2
எழும் அதி வேக பாய் மா ஏறி மன் குயை என்று ஓதும்
மழ களிறு அனையான் கஃபா மக்க மா நகரில் புக்கான் – சீறா:4374/3,4
வருந்திட நரகத்து எய்தும் பனீக்குறைலா என்று ஓதும்
அரும் தவம் அழித்த மாந்தர் உறை நகர்-அதனில் சென்றான் – சீறா:4391/3,4
உரிமை இன்னனம் மகிழ்வுற சாபிர் என்று ஓதும்
அரிய வேந்தரும் தோழரும் அருகினில் சூழ – சீறா:4436/1,2
ஓதும் மன்னவர் சொல் எமக்கு உண்மையாய் – சீறா:4651/1
ஓதும் மொழிக்கு அவர் உவந்த உண்மை கண்டு நின்ற இயல் உலுமாம் சொல்வான் – சீறா:4682/1
பரிவுடன் ஐந்தாம் ஆண்டில் பண்புறும் சகுசு என்று ஓதும்
உரியவன் மகளை வேட்டற்கு உற்றதோர் தூது விட்டார் – சீறா:4687/3,4
நிறைந்திடும் மொழி சேர் குத்துபா ஓதும் நேரத்தில் சென்று அடி வணங்கி – சீறா:4759/4
ஓதும் மக்க மா நகர்-தனில் லுவை என்போன் ஈன்ற – சீறா:4837/1
கற்பவர் ஓதும் நனி அறச்சாலை கடைத்தலை மறுகையும் கடந்து – சீறா:5011/2

மேல்


ஓதுவ (2)

விரிந்த வாய் திறந்து ஓதுவ போன்றன வேதம் – சீறா:96/4
மறைபடாது எவர்க்கும் கேட்பனவாக வாய் திறந்து ஓதுவ போன்று – சீறா:271/2

மேல்


ஓதுவது (2)

திறக்க ஓதுவது எவை என உரைத்தனன் தீட்டாது – சீறா:1288/3
ஊனம் இ பிணை சொல் ஐயா ஓதுவது ஒழிக என்றான் – சீறா:2095/4

மேல்


ஓதுவாம் (4)

நடமிடு கடின வாசி மிசை வரு சமர சூர நரர் புலி அலியை ஓதுவாம் – சீறா:12/4
அலி திரு மதலையான அசன் உசைன் உபய பாதம் அனுதினம் மனதில் ஓதுவாம் – சீறா:13/4
நாலொடாறுபேர்கள் பாதம் நாவின் நாளும் ஓதுவாம் – சீறா:14/4
புந்தியில் கருதி வேறுவேறு கொலை பூணு நாளில் வரவு ஓதுவாம் – சீறா:1428/4

மேல்


ஓதுவார் (3)

விண்டது தவறுறா மெய் என்று ஓதுவார் – சீறா:509/4
மாயக்காரன் முகம்மது என்று ஓதுவார் – சீறா:1419/4
உரைத்தலும் இவர் அதற்கு எதிரின் ஓதுவார் – சீறா:4543/4

மேல்


ஓதுவாரும் (1)

கருதலர் அரி ஏறு அன்னார் காதினில் ஓதுவாரும் – சீறா:3055/4

மேல்


ஓதுவான் (1)

ஓதியே மறுத்து ஓதுவான் அரோ – சீறா:3973/4

மேல்


ஓதுவித்து (1)

ஓது என ஓதுவித்து என் உளத்தினுக்கு இயைந்ததாக – சீறா:2782/3

மேல்


ஓதுவேன் (2)

மறு மொழி ஓதுவேன் என்று யாவர் வாய் திறக்க வல்லார் – சீறா:2824/3
ஓதுவேன் என விடைகொண்டு போயினன் உடனே – சீறா:4843/4

மேல்


ஓதுவோர் (1)

சொல் பெரும் தோழரும் தூது என்று ஓதுவோர்
முற்படு நபி திருமுன்னம் முன்னினார் – சீறா:2996/3,4

மேல்


ஓதுவோர்-தம் (1)

உமறு திரு தாளை நாளும் மனதில் நினைத்து ஓதுவோர்-தம் உரிய தவ பேறு மீறுமே – சீறா:10/4

மேல்


ஓதை (27)

மந்தரம் அனைய தருவின் மேல் வீழ்ந்து வாய்விட முழங்கிய ஓதை
கொந்து எறி கமலம் குமுதம் செங்கழுநீர் குடியொடு மடிந்தன இனிமேல் – சீறா:44/2,3
ஆர்த்த பேர் ஓதை இன மணி கொழிக்கும் அறை திரை கடலினை பொருவும் – சீறா:60/4
சொரிந்த நாவினர் முதியவர் திரண்ட சொல் ஓதை
எரிந்த செம் கதிர் இலங்கிய பள்ளிகள் எவையும் – சீறா:96/2,3
திகழ்தர கூவும் ஓதை தெரிவையர் கூந்தற்கு ஊட்டும் – சீறா:921/3
கை தொடி மகளிர் செல்வ கடி முரசு அறைதல் ஓதை
நித்தமும் அறாத வாரி நிகர்த்தது நகரம் அன்றே – சீறா:922/3,4
மீறு பண் இனைய எல்லாம் எங்கணும் விளங்கும் ஓதை
மாறு இலாது எழில் கொண்டு ஓங்கும் வளமை மா நகரம் வாய் விண்டு – சீறா:923/2,3
பத்திவிட்டு எறிக்கும் காந்தி பல் மணி பரப்பி ஓதை
நித்தமும் அறாது செல்வம் நிகழ்ந்த ஆவணமும் கண்டார் – சீறா:926/3,4
அடையலர் ஒடுங்க மோதும் படை முரசு அதிரும் ஓதை
இடைபடு வறுமை ஓட விடு கொடை முரசின் ஓதை – சீறா:927/1,2
இடைபடு வறுமை ஓட விடு கொடை முரசின் ஓதை
கடைபடு வடி வேல் கண்ணார் கடி மண முரசின் ஓதை – சீறா:927/2,3
கடைபடு வடி வேல் கண்ணார் கடி மண முரசின் ஓதை
முடியுடை அரசர் வீதி எங்கணும் முழங்க கண்டார் – சீறா:927/3,4
முரசு அதிர் ஓதை கேட்டு முரண் மறம் முதிர்ந்து வெற்றி – சீறா:1716/1
கல்லெனும் ஓதை கேட்டு கடுப்பினில் கை கண்ணாடி – சீறா:3178/3
படர் திரை கடலின் ஓதை கடந்தன படையின் ஓதை – சீறா:3379/1
படர் திரை கடலின் ஓதை கடந்தன படையின் ஓதை
புடைபடும் படையின் ஓதை கடந்தன புரவி ஓதை – சீறா:3379/1,2
புடைபடும் படையின் ஓதை கடந்தன புரவி ஓதை – சீறா:3379/2
புடைபடும் படையின் ஓதை கடந்தன புரவி ஓதை
கடு விசை புரவி ஓதை கடந்தன கரியின் ஓதை – சீறா:3379/2,3
கடு விசை புரவி ஓதை கடந்தன கரியின் ஓதை – சீறா:3379/3
கடு விசை புரவி ஓதை கடந்தன கரியின் ஓதை
தட வரை கரியின் ஓதை கடந்தன சலவாத்து ஓதை – சீறா:3379/3,4
தட வரை கரியின் ஓதை கடந்தன சலவாத்து ஓதை – சீறா:3379/4
தட வரை கரியின் ஓதை கடந்தன சலவாத்து ஓதை – சீறா:3379/4
பாட்டு இசை மிழற்றும் செ வாய் பசும் கிளி கடியும் ஓதை
கேட்டு இனிது ஆமா துஞ்சும் கிளை வரை சாரல் போந்தார் – சீறா:3382/3,4
ஆம்பல் அம் குழலில் வாய் வைத்து ஆயர்கள் இசைக்கும் ஓதை
தேம் பிளி மதுர தீம் பால் செவிமடுத்து இனிது மாந்தி – சீறா:3383/1,2
முரசு அதிர் ஓதை கேட்டு மொய் நகருள்ளோர் எல்லாம் – சீறா:3401/1
விண்ணிடம் தடவி நின்ற மிகு சலவாத்தின் ஓதை – சீறா:3849/4
அலை இல் இன்ப மழை உதவு கரு முகிலை ஞான மணி அருளும் ஓதை
சலதியினை சீல நிதி தரும் கலத்தை கனி பதவி தரு வான் ஈண்ட – சீறா:4538/1,2
நீண்ட வள் வாரை செவ்வே நேர்பெற கட்டி ஓதை
தூண்டும் பேர் முரசம் கூனல் தொறுவினில் ஏற்றி ஏறி – சீறா:4627/1,2
வாய் திறந்து அரற்றும் ஓதை முகம்மது நபியே எம்மை – சீறா:4724/2

மேல்


ஓதையும் (1)

திரை கடல் எனும் பேர் ஓதையும் அவிந்த வீரர்கள் சேவகம் அவிந்த – சீறா:3559/3

மேல்


ஓநாய் (1)

உள் ஒடுங்கு அகட்ட ஓநாய் ஒன்று ஒள் நுனை – சீறா:2966/2

மேல்


ஓம்பி (2)

ஒருத்தரும் தீண்டா வண்ணம் உயிர் என ஓம்பி ஓர்பால் – சீறா:3102/3
தடம் பயில் நகர சுற்றினும் ஓம்பி இருந்தனர் தனியவன் அருளால் – சீறா:4456/4

மேல்


ஓம்பும் (1)

புறத்தினில் காவல் ஓம்பும் புண்ணியர் திருமுன் வந்தார் – சீறா:2769/4

மேல்


ஓம்புவோர் (1)

நீக்கிய வெண்குடை நீழல் ஓம்புவோர்
வீக்கிய கழல் அடி வேந்தர் பொன் முடி – சீறா:171/2,3

மேல்


ஓமையும் (1)

வீரையும் கரிய ஓமையும் நெடிய வேரலும் முதிய சூரலும் – சீறா:4210/2

மேல்


ஓய்ந்தனர் (3)

கையும் வாரி உண்டு ஓய்ந்தனர் வயிற்றொடு கமல – சீறா:4424/1
செய்ய வாயும் அங்கு ஓய்ந்தனர் தின்பவர் திரிந்த – சீறா:4424/2
துய்ய மைந்தரும் அளித்து அலுத்து ஓய்ந்தனர் சொரிந்த – சீறா:4424/3

மேல்


ஓய்ந்தனன் (1)

ஒருத்தன் ஆவி உண்டு இல்லை என்று ஓய்ந்தனன் – சீறா:4776/4

மேல்


ஓய்ந்தில (1)

நெய்யில் வெம் கறி இலட்டுகம் ஓய்ந்தில நிறைந்த – சீறா:4424/4

மேல்


ஓய்ந்திலன் (1)

கூவி ஓய்ந்திலன் போர் வருக என ஒரு குரிசில் – சீறா:3505/4

மேல்


ஓய்ந்திலா (1)

ஓய்ந்திலா சினத்தின் வீரர் ஓங்கிய தாரை வாளால் – சீறா:3940/4

மேல்


ஓய்ந்து (1)

ஓய்ந்து வீகின்ற சினத்தினை அவரவர்க்கு ஊட்டி – சீறா:4398/3

மேல்


ஓய்வு (1)

ஓய்வு இலா பகழி தொட்டு ஒருமித்து ஆர்த்திட – சீறா:4976/3

மேல்


ஓய்வுற (1)

வாயு வேகமும் வாதம் என்று ஓய்வுற
பாயும் வேக பரி புடை சூழவே – சீறா:4808/3,4

மேல்


ஓயா (2)

ஓயா காற்றின் சருகு என்ன ஒதுங்கி மெலிந்து புறங்காட்டி – சீறா:4029/1
உன்னுடைய திரு கூத்தை அறிவது என்-கொல் பதவி எனும் ஓயா இன்பம்-தன்னை – சீறா:4525/3

மேல்


ஓர் (300)

இடி இடித்திடும் ஆரவாரத்தினுக்கு எதிர் ஓர்
நொடி நொடிப்பது போலும் ஒத்து இருந்தது என் நூலே – சீறா:20/3,4
இரும் கண வெள்ளை மேகம் இரை பசும் கடல் வீழ்ந்து உண்டு ஓர்
கரும் கடல் எழுந்தது என்ன ககனிடை செறிந்து மீண்ட – சீறா:21/3,4
மறிந்து தூங்கிய நாவலின் கனியை ஓர் மங்கை – சீறா:69/1
நினைக்கும் பொன் பொருளே நிந்தனை மற்று ஓர் நிந்தனை சிந்தனை இலையே – சீறா:76/1
துதி பெறு மதினா-தன்னில் தூய ஓர் இடத்தில் தோன்றி – சீறா:101/3
காதலில் உதவுகின்ற கான்முளை அதில் ஓர் பிள்ளை – சீறா:109/2
புடை இருந்து அவர் செய் அறம் எலாம் திரண்டு ஓர் புத்திர வடிவெடுத்து என்ன – சீறா:139/3
பெயரிய களிறுக்கு ஓர் பிடியும் போல் அவர் – சீறா:174/2
அறத்தினுக்கு இல்லிடம் அருட்கு ஓர் தாயகம் – சீறா:176/1
நபியும் திங்கள் ஓர் ஏழினில் கனவினில் நவின்றார் – சீறா:214/2
நலம் கொள் திங்கள் ஓர் எட்டினில் சுலையுமான் நபி வந்து – சீறா:215/1
இடங்கொளாது உறைந்த கூறுலீன்களில் ஓர் ஏந்து_இழை கடிதினில் வாங்கி – சீறா:249/3
தீன் எனும் பயிர்க்கு ஓர் செழு மழை எனலாய் குறைஷியின் திலதமே எனலாய் – சீறா:257/3
மால் நிலம்-தனக்கு ஓர் மணி விளக்கு எனலாய் முகம்மது நபி பிறந்தனரே – சீறா:257/4
இன்புற அபூலகபு திரு மனையின் இருந்தது ஓர் மட கொடி துவைபா – சீறா:290/2
உடல் உலர்ந்து ஒடுங்கி ஓர் முலையும் சூகைகொள் – சீறா:321/1
பெற்ற பிள்ளை ஓர் உதவி செய்குவர் பிறர் இலை நீர் – சீறா:328/2
வாட்டம் இல்லது ஓர் நும் பதி செல்க என வகுத்தார் – சீறா:344/4
கிடந்தது ஓர் கானம் இலை இல ஆகி கிளைத்திடும் பணர் எலாம் கருகி – சீறா:357/3
வேண்டிய பொருளும் உறும் ஒரு நாள் ஓர் வீட்டினில் புகில் என புகல்வார் – சீறா:362/4
கூரும் ஓர் கனவு கண்டனன் எனவே கோதையர்க்கு எடுத்து உரைத்தனரே – சீறா:365/4
பிறது ஒரு நெறியும் செல்லார் பெய் பரல் கானில் ஆங்கு ஓர்
செறி புனல் தடத்தின் நீழல் சேர்ந்து ஒருமுகமாய் கூடி – சீறா:404/2,3
வகுத்த நாள் தொடுத்து பின் நாள் வருவது ஓர் நாள் ஈறாக – சீறா:422/1
புதியது ஓர் ஹபீபுல்லா என்று ஓதி அ பேரும் போர்த்து – சீறா:423/3
உயிரும் தம் மனமும் கண்ணும் ஓர் உரு கண்டது அன்ன – சீறா:429/3
புவியினுக்கும் ஓர் அரசு என பொருந்து இலக்கணமும் – சீறா:440/2
வருடம் ஐந்தும் ஓர் திங்களும் சென்றது மக்கா – சீறா:446/1
பிறங்கும் ஓர் கரம் நீள்தர கண்டனர் பெரிதாய் – சீறா:448/2
வெய்ய கானிடை நீங்கவும் காண்கிலன் வேறு ஓர்
கை அலால் பினை பிறர் எடுத்து ஏகவும் காணேன் – சீறா:451/1,2
கையில் ஊன்றிய தடியும் ஓர் கயில் கவிகையுமாய் – சீறா:458/1
மை புயல் முகம்மது ஓர் வாவி நண்ணினார் – சீறா:487/4
கொடி இடை ஆமினா என்னும் கோதை ஓர்
பிடி என வனம் எலாம் பெருக மான்மத – சீறா:516/1,2
கடி கமழ் முகம்மது ஓர் கன்றும் போலவே – சீறா:516/3
அரசர் நாயக நபிக்கு ஆண்டு ஓர் ஆறுடன் – சீறா:518/1
அரிதினில் கணக்கு இலக்காக ஆண்டும் ஓர்
இருபஃது ஆமினா இறந்த காலமே – சீறா:518/3,4
தடம் புய முகம்மதை வளர்க்க தக்கது ஓர்
இடம் பெறு மனத்தவர் எவர் என்று ஓதினார் – சீறா:537/3,4
தக்கது ஓர் புசுறா எனும் தலத்தினில் சார – சீறா:552/1
வந்தது ஓர் படை கயிசு என வரும் பெரும் கூட்டம் – சீறா:590/2
இப்படி நிகழ் காலத்து ஓர் இளவல் மா மறைக்கு வல்லான் – சீறா:621/1
எல்லையில் புதுமையாய் ஓர் இளவல் வந்துதித்து பாரில் – சீறா:626/3
சிலை_நுதல் தெளிய தேர்ந்து ஓர் செவ்வியோன்-தன்னை கூவி – சீறா:630/2
இடு விருந்து அளித்தார் இருவருக்கும் ஓர் இளம் கொடி மட மானே – சீறா:657/4
நடையில் ஓர் பகற்கு ஒரு பதின் காவதம் நடந்திடும் திடத்தாலும் – சீறா:661/3
குற்றம் இல்லது ஓர் நபியுடன் வருக என உரைத்தனர் குல மாதே – சீறா:666/4
தூறு அடை நெறியும் சிறு பரல் திடரும் தொலைத்திடும் காலையில் ஆங்கு ஓர்
மாறுகொண்டு எழுந்து குயவரி சினந்து வருவது கண்டு உடல் கலங்கி – சீறா:676/2,3
நிலைதளர்ந்திருந்த உத்துபா என்போன் நெறியின் முன்னிலை நடப்பதற்கு ஓர்
தலைவரை வேறு நிறுத்தும் என்று உரைத்த தன்மை கேட்டு அனைவரும் பொருந்தி – சீறா:679/2,3
மன்னவன் ஆசு முன் நடந்து அதற்கு ஓர் வல் வினை பின்தொடர்ந்ததுவோ – சீறா:689/1
இருள் கொண்டு பரந்திட யாவரும் ஓர்
மருள் கொண்டவர் போல மயங்கினரால் – சீறா:704/1,2
ஒருமித்து நடந்து உறுவா எனும் ஓர்
அருவி கரை மேவி அடுத்தனரே – சீறா:706/3,4
இ இருள் விடிந்த பின் எழுந்து முன்னர் ஓர்
நவ்வி தோன்றிடும் வழி நடத்திர் என்னவே – சீறா:742/3,4
அகழி போன்ற ஓர் ஓடை உண்டு அதனினுக்கு அணித்தாய் – சீறா:755/2
இட்டது ஓர் கவிகை மேகம் எழிலுற துலங்க கண்டு – சீறா:795/3
கொடியவன் கவடமாய் ஓர் சூழ்ச்சியை குறித்து நீண்ட – சீறா:808/2
உள்ளது ஓர் இடம் அவ்வையின் உறைந்தனர் உரவோர் – சீறா:843/2
பாதை போந்தனர் ஷாம் எனும் திரு பெயர் பதிக்கு ஓர்
காதம் ஆம் என இறங்கினர் கடி மலர் காவில் – சீறா:854/3,4
மாறு பகர்கின்ற அரிய மா மதிள் மதிக்கு ஓர்
வீறு பெற நின்ற பரிவேடம் எனல் ஆகி – சீறா:883/2,3
புவி வளர நல் கனி பொழிந்த தருவூடு ஓர்
சுவையும் அற நஞ்சுகள் சொரிந்த செடி என்ன – சீறா:889/1,2
பாத கமலத்து உறு பணி தொழில் இகழ்ந்து ஓர்
போதினும் அகன்றது இலை என்று உரை புகன்றான் – சீறா:894/3,4
சூதர்கள் கூண்டு இனிது உரைத்த சொல்லை ஓர்
பாதகன் கருத்தின் உட்படுத்தி மா மறைவாதி – சீறா:908/1,2
ஏதம் உற்ற வன் மன கொடியவர்கள் இல்லிடத்து ஓர்
பாதகத்தினை விளைத்தனர் பலித்தது அங்கு அவர்-பால் – சீறா:957/1,2
உயிர் பரந்திடுவது ஓர் உடலும் ஆயினார் – சீறா:1032/4
புதியது ஓர் கனவின் நுட்ப பொருளினை தேர்ந்து சோதி – சீறா:1059/1
காதினில் உரை-மின் என்று ஓர் காரிகை-தன்னை கேட்டாள் – சீறா:1160/4
கதியுறு பரியின் மேல் ஓர் காளையை நோக்கிநோக்கி – சீறா:1162/1
புதியது ஓர் செவ்வி வாய்ந்த பொலன்_கொடி ஒருத்தி இந்த – சீறா:1162/2
கண்ட திங்களும் ஓர் இரண்டு நாள் இரண்டில் கனகநாட்டவர்கள் கண் களிப்ப – சீறா:1213/2
செயிர் அற நாலாவதில் ஆண்பிள்ளை காசீம் என ஓர் செம்மல் ஈன்று – சீறா:1217/3
இ பொருள் பொதிந்தது ஓர் இறைமை தாங்கிய – சீறா:1298/1
உலம் பற்று உறும் சில் நெறியின் இழிந்து உடன் நின்று அரிது ஓர் மருங்கு அணைந்து – சீறா:1332/2
மார்க்கமோ நெறியோ ஈது ஓர் வணக்கமோ மாறுபாடு ஈது – சீறா:1344/1
மீறிய மதப்பினால் ஓர் வேதம் ஒன்று இறங்கிற்று என்று – சீறா:1345/1
மறுத்து ஓர் மார்க்கம் வகுத்த முகம்மதை – சீறா:1393/3
நினைவினுள் பொதிந்து ஓர் மொழி நீட்டுவார் – சீறா:1395/4
மதின மா நகரவர்க்கும் மக்க நகர் உற்ற மன்னவர்-தமக்கும் ஓர்
உதர பேதம் அஃது அன்றி ஆவி உடல் ஒத்திருப்பவர்களாகையால் – சீறா:1424/1,2
அந்தரத்தின் வழியா விடற்கு இனி ஓர் ஐயம் இல்லை என அங்கு அவர் – சீறா:1428/3
புதல்வராகிய முகம்மதும் தனி ஓர் போது நீடு ககுபா அடுத்து – சீறா:1429/2
கண்ட காபிர்களில் ஒருவன் ஓர் துகில் கரத்தில் ஒப்பற முறுக்கியே – சீறா:1430/1
ஒக்கலோடு அவண் அடைந்து நம் நபி ஒழுங்கு உறும் தொழுகை நோக்கி ஓர்
விக்கினத்தினை நினைத்து ஒருத்தனை விளித்து உளூரிடை விடுத்தனர் – சீறா:1433/3,4
ஊரினில் புகுந்து ஓர் ஒட்டகத்து எலும்பு உடல் குடர் குருதி ஊன் உலம் – சீறா:1434/1
தரு நபி பழித்து காட்டுதற்கு இவன் ஓர் சாட்சியில் தலைமையன் ஆனான் – சீறா:1443/4
பன்னு மா மறை சொலில் உள் பகர்ந்தது ஓர் ஐயத்தாலும் – சீறா:1568/2
எடுத்தது ஓர் கரத்தில் தண்டால் இளம் பிறை நுதற்கு மேல்-பால் – சீறா:1570/3
நெருங்கிய பொருளாய் இன்று ஓர் சோபனம் நிகழ்வன் என்றார் – சீறா:1581/4
இணை அடல் தவிர் வெள் வேலோய் இன்று இரவு உமை தீனுக்கு ஓர்
துணை என அருள்செய்வாய் என்று ஆதியை துதித்து செவ்வி – சீறா:1582/1,2
அடவியில் புகுந்து அரும் பதுக்கை சுற்றி ஓர்
புடையினின் முசலிகை புகுத கண்டனன் – சீறா:1608/1,2
ஓர் மொழி நம் நபி உடும்பை கூவலும் – சீறா:1622/2
பேதம் இல் அன்னது ஓர் பெரியவன்-தனை – சீறா:1627/3
முகில் கவிகை முகம்மதிடம் சென்று சிறிது உத்தரத்தை மொழிந்து யான் ஓர்
பகல் பொழுதின் அவன் உரையால் அவன் எடுத்த நெறி அனைத்தும் பழுதில் ஆக்கி – சீறா:1642/1,2
திரு வணக்கம் என தொடுத்தீர் முகம் கை கால்-தனை தோய்த்து ஓர் திசையை நோக்கி – சீறா:1647/2
மனத்து அடக்கி தீன் எனும் ஓர் பெரும் பயத்தை புறத்து ஆக்கி வரி வில் ஏந்தும் – சீறா:1661/3
மாறாத பெரும் பகையாய் முகம்மது என உதித்தோன்-தன் மாயம் தான் ஓர்
பேறாக நினைத்து உமறு கத்தாபை போல மனம் பேதுறேன் யான் – சீறா:1663/2,3
வெற்றியொடும் இனிது அழைத்து அங்கு ஓர் மாடத்து இருத்தி வியந்து நோக்கி – சீறா:1665/3
ஈய்ந்த முத்திரை பத்திரம்-அதனை ஓர் இளவல் – சீறா:1710/1
உடல் தசை திரண்டது அல்லால் உறுப்பு ஒன்றும் இலதாய் பின் ஓர்
மட_கொடி-தனை கொணர்ந்தான் வடிவுசெய்திடு-மின் என்ன – சீறா:1732/1,2
அனைவரும் இது நன்கு என்ன அகத்தினில் கொண்டு வேறு ஓர்
புனை கதிர் விடுதி மாடம் புதியது ஒன்று இயற்றி செம்பொன் – சீறா:1741/2,3
மறத்தினை திரட்டி ஓர் வடிவு கொண்டு என – சீறா:1798/2
பெரும் கிரி அனைத்தையும் பிதிர்த்திட்டு ஓர் நொடி – சீறா:1803/3
முடிவதோ என திமஸ்கு இறை முன் ஏகி ஓர்
வடிவு உறும் கவிதையின் வாழ்த்தி சொல்லுவான் – சீறா:1809/3,4
பொய்மை ஓர் நொடி வரை பொழுதில் தீர்ந்திடும் – சீறா:1818/1
பிற பல மொழியினை பிதற்றல் என்-கொல் ஓர்
சிறு நொடிப்பொழுது இவண் சேர்வர் கண்களால் – சீறா:1826/1,2
செம் கரத்து உறை சட்டையில் புறப்பட திறத்து ஓர்
பங்கு இட கர சட்டையில் புறப்பட பரிவாய் – சீறா:1860/2,3
பொருவு இலாது இரு பங்கும் ஓர் மதி என பொருந்தி – சீறா:1861/3
தம் இனத்தவர்களுடன் சலாம் உரைத்து தக்கது ஓர் இடத்து நின்றவனை – சீறா:1941/2
உடல் எனும் தசை தன் உயிர் அலாது இயைந்து ஓர் உறுப்பு எனும் வடிவு பெற்றிலவே – சீறா:1950/4
தனம் எனும் இரு கோட்டு அத்தி ஓர் ஆலில் தளைபட பிணித்த சங்கிலியோ – சீறா:1968/1
ஈனம் ஒன்று இல்லது ஓர் இறைவனாகிய – சீறா:1979/1
தானவன்-தனை உளத்து இருத்தி தக்கது ஓர்
வானவர் புகழ் முகம்மதுவை வாழ்த்தி நல் – சீறா:1979/2,3
மரு மலர் செறியும் சோலை சூழ்ந்தது ஓர் வரையை சார்ந்தார் – சீறா:2053/4
அனந்தலின் பொழுதும் வேறு ஓர் அறிவு என்பது அறிந்திலானே – சீறா:2055/4
அறபினில் அறபி வேடன் அடவியில் தொடர்ந்து ஓர் மானை – சீறா:2057/3
முன்னிய பசிகள் தீர்த்து ஓர் மிருகங்கட்கு உயிர் கொடாமல் – சீறா:2069/3
இரு நிலத்து ஆசைக்காய் ஓர் இளம் கன்று என் வயிற்று உறாதால் – சீறா:2070/1
உள் உயிர் அனைய கன்றும் ஒருத்தலும் யானும் ஓர் நாள் – சீறா:2072/1
வெள்ளம் ஒத்து அனைய மான் இனமும் ஓர் வெற்பின் சார்பில் – சீறா:2072/2
ஆடியில் துரும்பாய் வேறு ஓர் அடவியின் அடைந்திட்டேனால் – சீறா:2074/4
நவி உடல் உயிரும் ஓர் மானுடன் கொண்டு நடப்பது ஒத்து – சீறா:2078/2
கண்ணினில் இனம் காணாது கலங்கி ஓர் வனத்தின்-கண்ணே – சீறா:2101/3
நதியிடை பெருக்கின் முன் ஓர் நவ்வி பின் நடக்கும் நாளில் – சீறா:2109/1
காலினில் கபுசும் ஓர் கையில் குந்தமும் – சீறா:2125/1
மேதை அச்சமும் உள விலங்கினாயது ஓர்
சாதி அன்று ஈது ஒரு தரு முன் ஆதலும் – சீறா:2139/1,2
விசயம் ஓர் ஆண்டினும் வேய்ந்ததில்லையால் – சீறா:2149/4
தீன் உரைத்த ஹபீபு அரசன் தடியினை ஓர் வடிவு ஆக்கும் செவ்வியோயே – சீறா:2182/4
மனைத்தலத்து ஓர் உரு-தனை நீ வணங்கினை அ உரு திருந்த மணி வாய் விண்டு – சீறா:2183/2
சொன்னதிலை ஓர் மொழி மந்திரத்து அடங்கி தெய்வம் உரை சொல்லுமோ நீர் – சீறா:2184/3
வெறியும் பித்தும் உற்றவன் இவண் பெரு வழி விடுத்து ஓர்
நெறியிடை தனி சென்றனன் அவன்-தனை நேடி – சீறா:2222/1,2
நலன் உறு நகுலா என்ன நாட்டிய தலத்தின் ஓர் பால் – சீறா:2257/3
உலகினின் மாயம் எல்லாம் ஓர் உரு எடுத்து நின்றோன் – சீறா:2259/4
உற்று அடுத்து ஒருங்கு நோக்கி ஓர் இடத்து உறைந்த அன்றே – சீறா:2263/4
தரிப்பொடும் துஆவை ஓதி தனி நகுலாவின் ஓர் பால் – சீறா:2264/1
பேறு உடை மக்கம் என்னும் பெரும் பதி அடுத்து ஓர் ஜின்னை – சீறா:2272/3
தூதுவர் என்று ஓர் மாற்றம் சொல்லுமேல் கலிமா ஓதி – சீறா:2281/3
தரிபடா நாசி துளையில் நீர் ததும்ப தைத்து அற கிழிந்தது ஓர் துணியும் – சீறா:2298/3
உருசிக்கும்படி பாகம் செய் ஓர் படி – சீறா:2343/1
சொல்லிய முசுஇபோடு தொடை புயத்து அசுஅதும் ஓர்
தொல் இருள் கிடந்தது என்ன சுடரவன் கதிர் புகாது – சீறா:2357/2,3
வழி வசம் அலது வேறு ஓர் வடு வரும் தகைமை காணேன் – சீறா:2386/2
மருவலர்க்கெனினும் ஓர் சொல் வகுத்து அமர் விளைப்பர் என்ன – சீறா:2392/1
ஒரு நொடி பொழுது எம் முன்னர் உவந்து இனிது இருந்து ஓர் மாற்றம் – சீறா:2392/3
நலிதல் அன்றி ஓர் கூக்குரல் கேட்டனம் நடுவுநிலைமை – சீறா:2473/3
சமய பேதக முகம்மது என்பவன்-தனை விளித்து ஓர்
இமை நொடி பொழுது அடுத்து இருந்து அறிகிலம் யாங்கள் – சீறா:2478/1,2
இகத்தினில் எவர்க்கும் முடித்திட அரிது என்று இருக்கும் ஓர் வல்வினையெனினும் – சீறா:2508/1
அகத்தினில் ஒருமித்து எடுத்து ஒரு துணிவாய் அடுப்பது ஓர் முயற்சி உண்டாயின் – சீறா:2508/2
நிறைபெற தேர்ந்து ஒத்து எவரும் ஓர் கருத்தாய் நினைப்பது வினைத்திறமலது – சீறா:2516/2
புதைத்தலுக்கு இடம் உற்று இருக்கும் ஓர் வினையால் பொருந்துவதன்றி மேல் பழியாய் – சீறா:2517/3
நன்கு இலது உறும் சொல் முகம்மதை பிடித்து ஓர் மனையினில் நள் இருள் அடைத்து – சீறா:2518/1
மற்றொரு தலைவன் முகம்மதை பிடித்து ஓர் ஒட்டையின் வெரிந் உற வனைந்து – சீறா:2520/1
படுத்தனன் கரந்து போயினனலன் ஓர் கடிகையின் நமர் கையில் படுவன் – சீறா:2536/2
உறைய உரைத்திர் என சாற்றி உயிர் ஓர் உருக்கொண்டு உற்று அனைய – சீறா:2554/2
புகழ் ஓர் வடிவு கொண்ட அபூபக்கர் பொதி சோறு இனிது ஏந்தி – சீறா:2555/1
ஓங்கல் அடுத்து ஓர் பொதும்பரில் மூன்று உழுவை உறைந்தது என நபியும் – சீறா:2556/1
குறு வளை அனேகம் ஆங்கு ஓர் வளையினில் கொடும் கண் வெவ் வாய் – சீறா:2582/2
அடைத்த அ புடையை நீக்கி அகுமதுக்கு அணித்தாய் வேறு ஓர்
இடத்து உறும் வளையில் சர்ப்பம் எதிர்ந்தது கண்டு தேங்கி – சீறா:2585/1,2
முற்றினும் அடைத்தார் ஓர் பால் முழையினுக்கு ஆடை காணாது – சீறா:2586/3
வரையின் ஓர் இடுக்கண் உற்று வந்திருந்தனமல்லாமல் – சீறா:2604/2
புதியது ஓர் நெறி புக எழும் என நபி புகன்றார் – சீறா:2627/4
பிறிது ஓர் ஒட்டகம் மேற்கொடு வதிந்தனர் பிறங்கி – சீறா:2630/2
கடம் கடந்து மெய் வருந்தி அங்கு இருந்த காவலர்க்கு ஓர்
படங்கலின் புறம் விரித்திருந்தனர் அபூபக்கர் – சீறா:2637/1,2
எற்கு உரைக்க நா இலை ஓர் நொடி போதில் இரு தாளும் இறும் அல்லாது – சீறா:2673/2
பறழின் வாய் தொனி இடையறாது இருந்தது ஓர் பாடி – சீறா:2680/4
பந்தர் இன்றி ஓர் புறம் வெளிப்படும் பழ மனையில் – சீறா:2681/3
பின்னும் ஓர் பகல் போக்கிய நெறியினில் பிரியா – சீறா:2704/1
நிறைதரு பெரும் புகழ் நிலை நிறுத்தி ஓர்
மறு இலாது அரசு என இருந்த மா நகர் – சீறா:2711/3,4
அ நகர் நாப்பண் ஓர் அணி கொள் மேனிலை – சீறா:2715/1
சென்னியை நீட்டி ஓர் திசையை நோக்கினான் – சீறா:2715/3
கறா எனும் திசையை ஓர் கடிகை நீங்கிலாது – சீறா:2718/1
நீடிய கற்றா எனும் எல்லை நீங்கி ஓர்
பாடியும் கடந்து தம் பரிசனத்தொடும் – சீறா:2725/1,2
புதியது ஓர் அழகு வாய்ந்த புரவல வேத வாய்மை – சீறா:2774/1
வீடு உறைந்து ஓர் நாள் ஓர் பால் விரி கதிர் மணியில் செய்த – சீறா:2784/2
வீடு உறைந்து ஓர் நாள் ஓர் பால் விரி கதிர் மணியில் செய்த – சீறா:2784/2
வைத்திருந்ததின் மேல் ஓர் பால் வரி ஒன்றில் கலிமா என்னும் – சீறா:2793/2
மன பயம் பெருத்து வாடி மறுகு உறும் மனைக்கு ஓர் மாற்றம்-தனை – சீறா:2798/1
நல் நிலை கலிமா-தன்னை நாட்டி ஓர் செப்பின் வைத்து என்-தன்னையும் – சீறா:2806/2
பிறந்ததோர் மொழியை நீ ஓர் பொருள் என பிதற்றல் தேறா – சீறா:2820/3
கரிய கம்பளத்தை போர்த்து வீக்கிய கலைகள் நீத்து ஓர்
இருள் தரும் மனையில் ஆக்கி யாவரும் முகம்கொடாமல் – சீறா:2830/1,2
அடுத்த நாள் ஓர் பாழ்வீட்டில் அடைத்து கம்பளத்தால் மூடி – சீறா:2832/1
மட்டு எனை கொடுபோய் காலி தொழுவின் ஓர் மருங்கில் சேர்த்து – சீறா:2841/2
தங்கம் ஓர் ஈரைந்து அளித்து அபூபக்கர் வாங்கிய தலத்தினை இனிதின் – சீறா:2854/1
கொறி நிரை திரட்டி நெடு வனம் புகுந்து ஓர் குவட்டு அடி மருங்கினில் பசும் புல் – சீறா:2878/1
காய்ந்த வெம் பசியால் விரைவுடன் நடந்து ஓர் கல் அடி இடத்தினில் ஒதுங்கி – சீறா:2880/1
விடுத்தனன் பரலால் மெலமெல நடந்து ஓர் விரி மலர் சினை தரு நிழலில் – சீறா:2883/3
ஒலி செவிக்கு அறிவாய் புகுந்தது மாந்தர் ஒருவரும் இவண் இலை ஈது ஓர்
கலி என திகைக்கும் போதினில் யானே கழறினன் என மறுத்து உரைப்ப – சீறா:2885/2,3
கண்டு அறியாது ஓர் பெரிய காரணத்தை காண்-மின்கள் பொருப்பிடை கிடந்துகொண்டு – சீறா:2886/2
கூண்டு இருந்து எழுந்து மதீன மா நகரில் குலத்தொடும் இனிதுற புகுந்து ஓர்
ஆண்டு சென்றதன் பின் அகுமது மறையோர் அணிதர இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2892/2,3
என்ன ஓர் முறி எழுதி அங்கு அவர் கரத்து ஈந்தான் – சீறா:2928/4
உரைதரும் திரு நபியிடத்தின் ஓர் நொடி – சீறா:2957/3
இடி என முழங்கு பேரிகையும் ஓர் புற – சீறா:3004/2
பிறங்கி நீள்தரு கலைகளும் ஓர் இடம் பிரியாது – சீறா:3120/2
பேரிகை திமிலை குடப்பறை தடாரி பீலி ஆர் திண்டிமம் முரசு ஓர்
பாரிச பதலை இட கை தட்டிய நீள் பணவம் வார் அணி தட மொந்தை – சீறா:3162/1,2
கறை அளி முரலும் கூந்தல் கண்ணி ஓர் கையில் ஏந்தி – சீறா:3177/3
உய்யும் மா நிலத்தின் மாந்தர்க்கு உற்றது ஓர் உவகை கொண்டு – சீறா:3222/3
கொடுமையும் தவிர்த்து உடல் குளிரும் நீங்க ஓர்
பிடவையும் அருள்க என்று எடுத்து பேசினான் – சீறா:3238/3,4
குரை கடல் என நிரை கொண்டு போயது ஓர்
தரு முகில் தவழ் சபுவான் என்று ஓங்கிய – சீறா:3312/1,2
வாய்ந்தது ஓர் பத்திரம் வரைந்து கட்டினார் – சீறா:3316/4
பாரிடை பலன் பெற பரிவின் ஓர் விடை – சீறா:3332/3
அடல் அபாசுபியான் கேட்டு ஓர் அடவியின் இறங்கினானால் – சீறா:3385/4
நெறியின் ஓர் இடம் நிறுத்தினர் நிலைதவறாதார் – சீறா:3471/4
நிலைகொளும்படி தாமும் ஓர் அணி என நின்றார் – சீறா:3475/4
பால் அடுத்த உக்காச செம் மலர் முகம் பார்த்து ஓர்
கோல் எடுத்து நம் நபியவர் கரத்தினில் கொடுப்ப – சீறா:3509/1,2
பின்னும் ஓர் வடி வாளினை கரத்தினில் பிடித்து – சீறா:3536/1
கானகம் விடுத்து ஓர் காவதத்திடத்தில் கடற்கரை புறத்து அபாசுபியான் – சீறா:3594/2
குரகதத்தொடும் சில படையும் கூட்டி ஓர்
வரையிடை சவீக் எனும் தலத்தில் வந்து இருந்து – சீறா:3651/1,2
கொய் உளை பரியும் வீரர் குழுவும் ஓர் வனத்தின் ஆக்கி – சீறா:3684/1
இருத்தல் கண்டு இருந்தார் ஆங்கு ஓர் இளம் புலி இருந்தது ஒத்தே – சீறா:3704/4
தரிபடற்கு அரிதாய் ஓர் தாள் ஒடிந்தது அ தாளினோடும் – சீறா:3722/3
கதிரவன் எழுந்து ஓர் சாமம் இருந்து அவண் கடந்து வல்லே – சீறா:3724/1
வன்புற பொருந்தி காயம் என்பது ஓர் வடுவும் இன்றி – சீறா:3727/3
அறமும் வெற்றியும் ஓர் உரு எடுத்து என அரிதில் – சீறா:3739/3
தறுகிலாது ஒரு குறங்கும் ஓர் தமனிய காசும் – சீறா:3745/3
அனசு கையின் இருந்ததை ஓர் பாத்திரத்தில் நெய்யுடன் அம் கையின் ஏந்தி – சீறா:3755/2
அந்த மன் மகன் என்பதும் இதுவும் ஓர் அழகால் – சீறா:3768/4
நாட்டி ஓர் பகுப்பு அரும் திறல் வீரரும் நணுக – சீறா:3867/2
தூண்டும் அ படை முன் ஈது ஓர் துளித்துணை இல என்று எண்ணி – சீறா:3871/3
எய்யும் என்று ஒரு வீரன் முன் நிற்ப ஓர் இளவல் – சீறா:3893/1
சாலும் தண் கதிர் பரப்பி ஓர் தோளினில் தபனன் – சீறா:3896/1
வெற்றி செய்குவன் என ஒரு வீரன் ஓர் வேலால் – சீறா:3897/2
செம் கை வாளி விடுப்ப ஓர் செம் மறன் – சீறா:3899/1
அரிய நபிக்கு ஓர் உயிர் என வந்தோர் அடல் ஊரும் – சீறா:3912/2
முன்னம் எதிர்த்து ஓர் சின்னவன் ஈது மொழிகின்றது – சீறா:3914/3
அன்னவை ஏவும் படையினில் ஓர் அம்பு அனல் என்ன – சீறா:3922/1
வல்லை வல கண் இற்றதை ஓர் கை மலராலே – சீறா:3924/1
பின்னர் ஓர் வழியின் எய்தும் பேடியில் பெரியன் ஆகும் – சீறா:3929/2
தோட்டு முண்டகத்தை மற்று ஓர் கமலத்தால் துடைத்தது ஒத்தே – சீறா:3933/4
அன்னது கண்டு ஓர் வீரன் அனல் என புழுங்கி யாவும் – சீறா:3941/1
எடுத்தது ஓர் ஈத்தம் பாளை ஈர்க்கினை அப்துல்லா கை – சீறா:3950/1
உறைதல் கண்டனர் ஈனம் என்னும் ஓர்
மறு இல் பின் அணி மைந்தர் யாருமே – சீறா:3970/3,4
காலிது ஓர் புறத்தினில் நின்று பொருவதும் கலைந்து – சீறா:3989/1
பிறந்தது ஓர் மொழி என்று கண் சிவந்து கை பிசைந்து – சீறா:4009/3
இருவர்-தம்மை ஓர் குழி-தொறும் அடக்கிவித்து இயல்பின் – சீறா:4027/2
வீணே போனதன்றி மற்று ஓர் வெற்றி கண்டோமிலை அன்றே – சீறா:4031/4
வந்தான் அடியில் கை குவித்து வணங்கி ஆண்டு ஓர் பால் இருந்து – சீறா:4040/1
பல் நா உற வாய் கடித்து உறுக்கி பற்றி கொடுபோய் ஓர் மருங்கில் – சீறா:4050/3
பொய்யிலர் ஓர் மொழி புகலுவார் அரோ – சீறா:4052/4
அண்டம் ஓர் இரவினின் அரிதில் போயினார் – சீறா:4059/4
ஓர் இடத்து இருந்தனன் ஒக்கலோர் எனும் – சீறா:4070/1
தொன் மத பரிசை ஓர் புறத்து அணிந்து துணிவு எனும் கழல் அடி சேர்த்து – சீறா:4077/3
தாரணி-தனில் ஓர் தூதரும் இன்று தனியவன் என்பதும் இன்று – சீறா:4084/3
பாங்குடன் இலவம் பஞ்சணை அதன் மேல் பரப்பி ஓர் ஒருகினில் சாய்ந்து – சீறா:4092/2
அடையலர்-தமக்கு ஓர் கொடுமை செய் இடியே அரும் குபிரவர்களுக்கு அரசே – சீறா:4094/1
பத்தி ஈது என்ன காரணம் என்று ஓர் பாசுரத்து எவரையும் விசித்து – சீறா:4101/1
கனி இதழ் தேனே பெண் மதி அதனால் கழறினை உலகினில் எனக்கு ஓர்
தனிமையும் உளதோ வினையும் இங்கு உளதோ சஞ்சல மதி-தனை அகற்று என்று – சீறா:4114/2,3
அன்ன திங்களில் தேதி ஓர் ஐந்தினில் அழகு ஆர் – சீறா:4160/2
மருவி ஓர் உரு வழுத்திய பாத்திமா மயங்க – சீறா:4163/3
மன்னும் ஓர் இடத்தினில் வைத்து வல்லவன் விதித்தது – சீறா:4168/1
ஈங்கு இவை யாவும் ஏந்தி இயம் பல ஆர்ப்ப மற்று ஓர்
பாங்கில் வந்து இறுத்தார் வெய்யோன் கரம் எதிர் பனி வந்து என்ன – சீறா:4186/3,4
அ அளவு வயின் ஓர் வீர அழுக்கு உறு மனத்தன் தீனர் – சீறா:4188/1
ஒன்னலர்க்கு எதிர் ஓர் கூட்டம் உற மற்று ஓர் கூட்டம் மௌமூம் – சீறா:4200/1
ஒன்னலர்க்கு எதிர் ஓர் கூட்டம் உற மற்று ஓர் கூட்டம் மௌமூம் – சீறா:4200/1
முறைமையாக ஓர் இடத்தினில் உவந்து முன் இருத்தி – சீறா:4266/3
முந்து வாழ் சராசரமும் ஓர் குறைவு இன்றி உவக்கும் – சீறா:4278/2
மறையும் ஓர் உருவாய் திரண்டு எழு முகம்மதுவே – சீறா:4279/4
அறத்தினை திரட்டி வேறு ஓர் ஆண் உரு அமைத்தது என்னும் – சீறா:4290/1
விதம் பெறும் குவையின் மற்று ஓர் குவையினின் வேண்டு நூற்றைம்பதின் – சீறா:4293/1
முடிவின்றிய அருட்கு ஓர் மனை எனும் முண்டக விழியில் – சீறா:4332/3
புதியது ஓர் சமயம் பூண்ட திருந்தலர் போரில் தாக்கி – சீறா:4363/1
உள் நிறம் களிப்ப ஓர் பால் இருந்தனன் உலகின் மேவும் – சீறா:4395/3
வெம் திறலவரும் இரு புறம் சூழ ஓர் புறத்து இறங்கினன் விளைந்த – சீறா:4454/3
திறனொடும் அன்னோர் போர் தொழில் ஒழிந்து ஓர் திசையினில் உறைந்தனரென்னில் – சீறா:4466/2
விறல் புரி மதீனா தரு பல பலனில் வேண்டு முப்பகுப்பில் ஓர் பாகம் – சீறா:4466/3
அருத்திய எளியேம் பண்புறும் பொருட்டோ என்றலும் அழகு உற உமக்கு ஓர்
வருத்தம் இல் வேண்டி ஈண்டு வந்து அடைந்த காபிர்கள் யாவரும் மறுகி – சீறா:4471/2,3
இயாங்களும் கத்பான் குலத்தவர்-அவரும் என்றும் ஓர் மார்க்கமாய் இருந்தும் – சீறா:4473/1
வாங்கிய விலைக்கும் விருந்து எனும் அதற்கும் அன்றி ஓர் வரம்பு இலா அருளே – சீறா:4473/3
தர ஓர் காயம் அடுத்தில சற்றுமே – சீறா:4481/4
உன்னி மீண்டு ஓர் இடத்தினில் உற்றனர் – சீறா:4484/4
இடி பெயர்த்தன ஓர் சொல் எறிந்ததால் – சீறா:4509/1
வஞ்சம் உறும் குபிரவரால் ஓர் வணக்கம் தாராது வருந்தி நின்றேன் – சீறா:4528/2
நலிறு எனும் குழுவினர் சூழ நாப்பண் ஓர்
புலி இருந்து என தனி புழுங்கி சீற்றமே – சீறா:4542/1,2
மாண் தர ஓர் இடம் வாங்கினீரெனில் – சீறா:4546/2
மருட்டி ஓர் கரும் கஞ்சுகி அணிந்து என மதியை – சீறா:4574/2
வாடல் இல்லது ஓர் தெள்ளமுது அடைந்தது மான – சீறா:4592/4
எங்கும் கீர்த்தி கொண்டு இலங்கிட ஓர் புறத்து இருந்தார் – சீறா:4597/4
நாணும் பொய் உரை பிழையினால் பள்ளியில் நடு ஓர்
தூணில் சார்ந்து அனம் வனம் உணாது ஏழு நாள் சுருதி – சீறா:4642/1,2
நிறையும் பீடிகை சென்று ஓர் நிலத்தினில் – சீறா:4663/3
ஏய தொகையாகியது ஓர் ஆயிரத்தைம்பதின்மரையும் இனிய கீர்த்தி – சீறா:4672/3
எம்மருங்கும் சூழ்ந்து நிற்கும் காலாள்கட்கு ஓர் கூறும் ஈந்திட்டாரால் – சீறா:4673/4
மாசு அற ஓர் காரியத்தை துடுக்காக உமை கேட்க மதித்தேன் என் மேல் – சீறா:4681/2
போனது ஓர் தூதும் இன்றி புகும் வழி தடையும் இன்றி – சீறா:4699/3
பற்பலபேரை பார்த்து பதின்மர் ஓர் குழுவாய் கூடி – சீறா:4708/2
அனையது ஓர் செயினபு என்போர் அகம் நிறை நிறை பூண்டுற்றார் – சீறா:4712/4
ஆற்றினை கடந்து ஓர் ஆறு செல் அரிதாய் ஆறிரு நாள் மழை பெயலால் – சீறா:4758/3
தருமமும் அறிவும் ஒழுக்கமும் பொறையும் தயவும் ஓர் வடிவு என எடுத்தே – சீறா:4760/1
காரணம் எவரும் உணர்த்திட கேட்டு கருதி ஓர் பிறவி அந்தகனும் – சீறா:4762/3
மேயது ஓர் வடிவம் காணேன் மின் இடை மடவார் முன்னம் – சீறா:4763/2
சிந்தை வாடும் ஒருவன் ஓர் தேம் மலர் – சீறா:4772/3
காதலால் புரவார் யானும் காக்க ஓர் வகையும் அற்றேன் – சீறா:4788/4
குறை அவள் இரந்து கூற நபி அருள் கூர்ந்து நாம் ஓர்
பறை நிறை நின்ற ஈத்தம் பழம் உனக்கு ஈதும் என்றார் – சீறா:4797/1,2
அருளும் ஏவல்செய் ஓர் அசுகாபியை – சீறா:4801/1
செழும் திசையை விட்டு ஓர் வழி செல்குற்றார் – சீறா:4827/4
நன்றி ஓர் வடிவு ஆகிய நாயகர் மகிழ்ந்து – சீறா:4832/2
குலத்தில் ஓர் மதலை தோன்றி குலத்தினை வளர்ப்பதல்லால் – சீறா:4853/1
தொடர்வுற எனக்கு நீர் ஓர் நன்றி செய் சூழ்ச்சியாலே – சீறா:4857/3
மதித்து இவன் வருதலாலே காபிர்க்கு ஓர் வருத்தம் இல்லை – சீறா:4874/2
தூதரும் மறுத்து ஓர் மாற்றம் சொல நினைந்து உறுதி எண்ணி – சீறா:4880/4
அரியது ஓர் புகழ் சேர் வண்மை அப்துல்லா முகம்மது என்போர் – சீறா:4881/1
துணர் வளைந்து ஓடி பாசடை கிடக்கும் துய்யது ஓர் பசும் புலினிடமும் – சீறா:4925/3
ஏடு அலர் மாலை புயன் கர வாளால் எறியும் முன் ஓர் மரத்து ஒதுங்கி – சீறா:4933/2
ஏர் கொள் வாம் பரியினோடு ஏகி ஓர் மலை – சீறா:4979/3
அரி என பின்தொடர்ந்து ஆண்டு ஓர் வீரன்-தன் – சீறா:4980/1
ஊற்றம் மிக்கு உளது ஓர் ஒட்டகை-அதனை உவப்பொடு பிலால் இனிது அறுத்து – சீறா:4990/2
ஆண்டு அகை ஆறு உண்டு ஓர் அகலுள் சேர்ந்தனர் – சீறா:4992/3
கற்றை வால் பாய்மாக்காரன் பங்கும் ஓர் காலாள் பங்கும் – சீறா:4999/3
தொடு கடல் ஞாலம் முழுதும் ஓர் புயத்தில் பரித்திடும் தோன்றலை நோக்கி – சீறா:5015/1

மேல்


ஓர்கிலா (1)

ஓர்கிலா எகூதிகள் உறை தலம் நண்ணினார் – சீறா:4541/4

மேல்


ஓர்ந்த (1)

ஆரண பொருளை ஓர்ந்த அளவினில் அசறு தோன்ற – சீறா:4199/1

மேல்


ஓர்ந்து (12)

உற்ற பேரொடு மனத்தொடும் தெளிந்து அறிந்து ஓர்ந்து
சொற்ற தன் மகள் குறிப்பு எலாம் காண்குற துணிந்து – சீறா:219/2,3
இலங்கு அமரர் இறை மொழி கேட்டு இவர்க்கு உரைத்தது அறுதி என இதயத்து ஓர்ந்து
கலங்கு மனம் தெளிந்து நபி கமல மலர் முகம் நோக்க கண்கள் நாணி – சீறா:1657/2,3
உற்ற செய்திகள் அனைத்தையும் ஓர்ந்து உணர்ந்து உரவோர் – சீறா:1674/1
காரண குரிசில் கூறும் கட்டுரை செவியின் ஓர்ந்து
பாரினில் எவர்க்கும் தோன்றா புதுமை பார்த்து அறிவோம் அல்லால் – சீறா:2097/1,2
அரசர் அடல் அரி அகுமது உரைத்த மொழி அபித்தாலிபு அகத்தின் ஓர்ந்து
கரிசமிடும் குல காபிர்க்கு உரைப்ப அதில் ஐவர் மன கறுப்பு நீக்கி – சீறா:2176/1,2
குறைவு இலா மனத்தின் ஓர்ந்து மனையிடம் குறுகினாரால் – சீறா:2243/4
கடுத்து நின்று உரைத்த மாற்றம் காவலன் முசுஇபு ஓர்ந்து
தொடுத்து எடுத்து உரைத்த வாய்மை எங்கட்கு சூழ்ச்சித்து ஆகும் – சீறா:2373/1,2
படர் பருவரல் உற்று ஆதி அளித்திடும் பயனும் ஓர்ந்து
புடையினில் பொருந்தும் தாளை பெயர்த்திடும் என புகன்றார் – சீறா:2601/2,3
உத்தரம் பிறக்க தீட்டும் எழுத்தினை வாசித்து ஓர்ந்து
வித்தையும் வீடும் பெற்றோம் என இரு விழியில் கொண்டேன் – சீறா:2793/3,4
நிகர் அரும் வள்ளல் உள்ளத்து இருத்திய நினைவும் ஓர்ந்து
வகையுறாது ஈற்றின் எண்ணத்தால் உளம் வருந்தினாரால் – சீறா:3058/3,4
உறைதரு சபுறயீல் விரைவின் ஓர்ந்து போய் – சீறா:4065/2
ஓர்ந்து யாவரும் இவரொடும் ஒல்லையின் எழுந்து – சீறா:4281/2

மேல்


ஓர்ந்தே (1)

உற்று உளம் இடைந்து வாடி உருகினர் துயிறல் ஓர்ந்தே – சீறா:2586/4

மேல்


ஓர்நாளும் (1)

வித்தகன் புண்ணியத்து உறைந்த மேன்மையுளன் ஓர்நாளும் வெளிறு இல்லாத – சீறா:4532/3

மேல்


ஓர்பால் (4)

முகம்மது இருக்கும் சார்பில் சிலம்பி நூல் மறைப்ப ஓர்பால்
புகை நிற குன்றி செம் கண் புறவு இனம் குடம்பை செய்திட்டு – சீறா:2571/1,2
ஊரவருடனும் ஓர்பால் உறைந்தனர் உயர்ந்த வெற்றி – சீறா:3079/3
ஒருத்தரும் தீண்டா வண்ணம் உயிர் என ஓம்பி ஓர்பால்
இருத்தும் என்று இறசூலுல்லா இளம்_தளிர் கையில் ஈந்தார் – சீறா:3102/3,4
பின் அணியாக ஓர்பால் நிறுத்தினர் பிரிவு இலாது – சீறா:3877/3

மேல்


ஓர்பாலில் (2)

கோட்டு உடை கலையினோடும் கூடிற்றோ அலது ஓர்பாலில்
மீட்டதோ இனத்தை சேர்ந்து விம்மி நின்று ஏங்கிற்றோ கான் – சீறா:2087/1,2
உள் உறைந்து உறங்கும் ஒன்னார்-தமை கடந்து ஒளித்து ஓர்பாலில்
தள்ள அரும் பலகை தாங்கி பேழையில் தட கை நீட்டி – சீறா:3701/2,3

மேல்


ஓர்பொழுதும் (1)

ஒன்றிய பருவத்து அன்னாள் ஊடல் ஓர்பொழுதும் தாங்காள் – சீறா:3930/3

மேல்


ஓராமல் (1)

மீண்டனர் பதறி கால் தடுமாறி விளைந்திடும் பயனை ஓராமல்
ஆண்டகை இவன் ஆர் நம் மனை-தனை வந்து அடுப்பனோ தகாது என எண்ணி – சீறா:279/1,2

மேல்


ஓரார் (1)

வெற்றி வெண் கதிர் வாள் தாங்கி நடந்தனர் விளைவது ஓரார் – சீறா:1555/4

மேல்


ஓரான் (1)

தேற்றிலன் இனைய நாளும் இருந்தனன் செயலை ஓரான் – சீறா:4360/4

மேல்


ஓரி (1)

கங்கமும் கொடியும் சகுந்தமும் ஓரி கணங்களும் இகலனும் சுணங்கும் – சீறா:3577/1

மேல்


ஓரிகள் (1)

சேற்றிடை கிடந்து மூச்சொடு முனங்கி திகைப்பன ஓரிகள் பலவும் – சீறா:3578/2

மேல்


ஓரிடத்து (2)

ஒட்டை மீதினில் வரும்பொழுது அ வழி ஓரிடத்து இடையூறாய் – சீறா:674/1
வேண்டினன் இறுதி_ஓலை கொண்டு வந்த வீரரும் ஓரிடத்து இருந்தார் – சீறா:4093/4

மேல்


ஓரிடம் (1)

தம்தம் இல் விடுத்து அனைவரும் ஓரிடம் சார்ந்து – சீறா:590/3

மேல்


ஓரியும் (1)

சம்பு இனம் பரந்த ஓரியும் பரந்த தசையினுக்கு ஒன்றொடொன்று அடர்ந்து – சீறா:3560/1

மேல்


ஓரும் (2)

ஓரும் வன் மனத்தவர்களுக்கு உறு பொருள் உலகில் – சீறா:951/2
விண்டிலார் எதிர் விழித்திலார் அதனை மெய்மை ஓரும் அபுபக்கர் தாம் – சீறா:1430/3

மேல்


ஓல (2)

ஓல வாருதியை ஒப்பார் உவந்து எனை புகழ்ந்து நின்றார் – சீறா:2776/4
ஓல வாரியின் தடாரி முரசங்கள் ஒலித்து பொங்க – சீறா:3674/1

மேல்


ஓலத்தொடு (1)

சேனை கடல் ஓலத்தொடு பாரில் செல நாப்பண் – சீறா:4327/1

மேல்


ஓலமிட்டு (2)

ஓலமிட்டு உதிர மாழை கக்கி உடலே எரித்து உரிவ போலுமே – சீறா:4213/4
ஓலமிட்டு எதிர் உடன்றிடும் உவளக்கத்து உழையில் – சீறா:4984/2

மேல்


ஓலிடும் (3)

ஓலிடும் கடல் உட்படு நஞ்சினை – சீறா:1390/3
ஓலிடும் கடல் மா சேனை உரவ என்று உரைப்ப மூன்று – சீறா:1756/3
ஓலிடும் கடக கரத்தினால் அவிழ்த்தேன் அவிழ்ந்திடாது ஒருங்கு நின்றவர்கள் – சீறா:2310/2

மேல்


ஓலை (6)

செயிர் அறு கனவும் இங்கு செப்பிய மொழியும் ஓலை
பயனும் முன் அணித்து கண்ட பார்வையும் கலந்து ஒன்றாகி – சீறா:1050/1,2
ஓலை உத்தரம் முகம்மதை கொடும் உரைத்த நிந்தை பழுது என்னவும் – சீறா:1425/1
ஓலை உத்தரமும் யாங்கள் உரைத்ததும் முகம்மது என்போன்-பாலினில் – சீறா:1756/1
உணக்கும் புன் மனத்து அபூஜகில் எழுதிய ஓலை
பிணக்கு அறுத்து அபித்தாலிபு கொடுத்தனுப்பினரால் – சீறா:2039/3,4
ஓலை வாசகத்தை கேட்டு அங்கு உயர் பதி தலைவர் யாரும் – சீறா:3392/1
வேண்டினன் இறுதி_ஓலை கொண்டு வந்த வீரரும் ஓரிடத்து இருந்தார் – சீறா:4093/4

மேல்


ஓலை-தனை (1)

இவண் விடுத்து அனுப்பும் ஓலை-தனை விரித்து இயம்புக என்ன – சீறா:3388/3

மேல்


ஓலைகள் (1)

உறவினரிடத்தில் தீட்டும் ஓலைகள் அனுப்புவாரும் – சீறா:3054/4

மேல்


ஓலையில் (1)

ஓதி ஓலையில் தீட்டவும் முடிவது அன்று உடையோன் – சீறா:1694/3

மேல்


ஓலையே (1)

உரைப்பது என் சிறியேன் தீட்டும் ஓலையே உரைக்கும் என்றான் – சீறா:1045/4

மேல்


ஓலையை (1)

உடைபட பதுறில் பொருது வென்று எழுதும் ஓலையை கொடுத்தனர் ஓட்டர் – சீறா:3591/4

மேல்


ஓவல் (1)

ஓவல் இல் குணத்தீர் உங்கட்கு உறுதி ஏது என்ன வல்லை – சீறா:4850/3

மேல்


ஓவற (1)

ஓவற தொழுகை காலத்து உலு செயும் புனலை வேட்டு – சீறா:4865/3

மேல்


ஓவாது (1)

செய்யும் ஊழியங்கள் ஓவாது ஆண்டு நாற்பதும் செய்து எய்த்து – சீறா:4733/2

மேல்


ஓவியம் (1)

ஒண்_தொடி கதிஜா என்னும் ஓவியம் உரைத்த மாற்றம் – சீறா:632/2

மேல்