ஒ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஒக்க 1
ஒக்கல் 4
ஒக்கலில் 3
ஒக்கலின் 4
ஒக்கலும் 3
ஒக்கலொடு 1
ஒக்கலோடு 4
ஒக்கலோடும் 1
ஒக்கலோர் 2
ஒக்கும் 8
ஒகுத்தினில் 1
ஒகுத்தினும் 2
ஒகுத்தும் 1
ஒசிந்த 2
ஒசிந்து 1
ஒசிய 2
ஒசியும் 1
ஒசிவன 1
ஒசீவனம் 1
ஒட்டக 8
ஒட்டகங்கள் 1
ஒட்டகத்தின் 8
ஒட்டகத்தினொடும் 1
ஒட்டகத்து 2
ஒட்டகத்தை 2
ஒட்டகம் 39
ஒட்டகம்-தனை 1
ஒட்டகமும் 3
ஒட்டகை 14
ஒட்டகை-தன் 1
ஒட்டகை-அதன் 1
ஒட்டகை-அதனை 1
ஒட்டகையை 1
ஒட்டம் 2
ஒட்டார் 1
ஒட்டி 3
ஒட்டிய 1
ஒட்டின 1
ஒட்டினார் 1
ஒட்டுவர் 1
ஒட்டுவார் 1
ஒட்டை 12
ஒட்டைகள் 1
ஒட்டையில் 1
ஒட்டையின் 2
ஒட்டையும் 2
ஒட்டையை 1
ஒடித்து 3
ஒடிந்த 2
ஒடிந்தது 1
ஒடிந்தன 2
ஒடிந்திடும் 1
ஒடிந்து 1
ஒடிபட 1
ஒடிபடும் 1
ஒடுக்காநின்றார் 1
ஒடுக்கி 21
ஒடுக்கிய 1
ஒடுக்கினான் 1
ஒடுக்கும் 1
ஒடுங்க 14
ஒடுங்கா 2
ஒடுங்காநின்றேன் 1
ஒடுங்கி 25
ஒடுங்கிட 2
ஒடுங்கிய 1
ஒடுங்கிலன் 1
ஒடுங்கிலாது 1
ஒடுங்கின 1
ஒடுங்கினர் 3
ஒடுங்கினள் 1
ஒடுங்கினான் 1
ஒடுங்கு 2
ஒடுங்கும் 1
ஒடுங்குமட்டும் 1
ஒண் 59
ஒண்_தொடி 4
ஒண்ணாது 1
ஒண்ணுமோ 2
ஒத்த 23
ஒத்தது 2
ஒத்ததே 2
ஒத்தவர் 1
ஒத்தவை 1
ஒத்தன 10
ஒத்தனரே 1
ஒத்தனவால் 2
ஒத்தனவும் 1
ஒத்தனவே 1
ஒத்தனன் 2
ஒத்தனையோய் 1
ஒத்தார் 1
ஒத்தால் 1
ஒத்தி 1
ஒத்திடுமே 2
ஒத்திடுவர் 1
ஒத்திடுவார் 1
ஒத்திருக்கும் 3
ஒத்திருந்த 3
ஒத்திருந்தன 7
ஒத்திருந்தனர் 1
ஒத்திருந்தார் 1
ஒத்திருந்தாள் 1
ஒத்திருப்ப 1
ஒத்திருப்பவர்களாகையால் 1
ஒத்தினரே 1
ஒத்து 57
ஒத்தே 6
ஒதுக்கி 4
ஒதுங்க 5
ஒதுங்கி 20
ஒதுங்கிய 1
ஒதுங்கிற்று 1
ஒதுங்கினர் 1
ஒதுங்கு 1
ஒதுங்கும் 3
ஒதுங்குற 1
ஒதுவுடன் 1
ஒப்ப 19
ஒப்பமுற 1
ஒப்பவர் 1
ஒப்பவரும் 1
ஒப்பற 1
ஒப்பா 1
ஒப்பாக 1
ஒப்பாயினான் 1
ஒப்பார் 2
ஒப்பான் 1
ஒப்பித்து 1
ஒப்பிலாதாய் 1
ஒப்பிலான் 2
ஒப்பினை 1
ஒப்பு 14
ஒப்புக்கொடுத்தனன் 1
ஒப்பும் 1
ஒப்புரவு 2
ஒப்பேன் 1
ஒர் 4
ஒரு 428
ஒரு-பால் 19
ஒரு-பாலில் 1
ஒரு-வயின் 2
ஒரு_வடிவில்லான் 1
ஒருகால் 1
ஒருகாலத்தும் 1
ஒருகாலும் 2
ஒருகினில் 1
ஒருகுடை 1
ஒருங்கிருந்த 1
ஒருங்கில் 1
ஒருங்கினில் 5
ஒருங்கு 24
ஒருங்குடன் 1
ஒருங்குற 3
ஒருங்கே 3
ஒருங்கொடு 1
ஒருங்கொருங்கே 1
ஒருத்தர் 2
ஒருத்தரும் 3
ஒருத்தரையுமே 1
ஒருத்தல் 2
ஒருத்தலின் 1
ஒருத்தலும் 2
ஒருத்தன் 8
ஒருத்தனை 3
ஒருத்தி 15
ஒருத்தி-தன் 1
ஒருத்தியோ 1
ஒருத்தியோடு 1
ஒருதரம் 2
ஒருதரமெனினும் 1
ஒருதனி 3
ஒருநாள் 1
ஒருநாளும் 1
ஒருப்பட்டு 2
ஒருப்பட 12
ஒருபால் 13
ஒருபாலில் 1
ஒருபாலின் 1
ஒருபுடை 1
ஒருபுறத்தில் 3
ஒருபுறத்து 2
ஒருபுறம் 3
ஒருபொழுதாகிலும் 1
ஒருபொழுதும் 1
ஒருபோதும் 1
ஒருமித்தாரால் 1
ஒருமித்தாரே 1
ஒருமித்து 4
ஒருமுகம் 1
ஒருமுகம்பட 1
ஒருமுகமாக 1
ஒருமுகமாய் 1
ஒருமையாய் 1
ஒருமொழிபட 1
ஒருவர் 30
ஒருவர்-தம் 3
ஒருவர்-பால் 1
ஒருவர்க்கு 3
ஒருவர்க்கோ 1
ஒருவரா 1
ஒருவராய் 1
ஒருவரால் 1
ஒருவரினொருவர் 1
ஒருவருக்கு 1
ஒருவருக்கும் 3
ஒருவருக்கொருவர் 21
ஒருவருக்கொருவரை 1
ஒருவரும் 9
ஒருவரை 4
ஒருவழி 1
ஒருவன் 61
ஒருவன்-தன்னை 1
ஒருவன்-தனை 1
ஒருவன்-தானோ 1
ஒருவனுக்காக 1
ஒருவனும் 2
ஒருவனே 2
ஒருவனை 7
ஒருவி 1
ஒருவிவிட்ட 1
ஒல்கி 3
ஒல்லை 8
ஒல்லையில் 21
ஒல்லையின் 20
ஒல்லையினில் 1
ஒலி 35
ஒலிக்கும் 2
ஒலிகொளும்படி 1
ஒலித்த 3
ஒலித்தது 1
ஒலித்திட 3
ஒலித்திடும் 1
ஒலித்து 3
ஒலிதர 1
ஒலிது 7
ஒலிது-தன்னுடன் 1
ஒலிதும் 1
ஒலிப்ப 5
ஒலிப்பினும் 1
ஒலியல் 1
ஒலியாக 1
ஒலியால் 2
ஒலியின் 1
ஒலியும் 3
ஒலீதிடம் 1
ஒலீது 12
ஒலீது-தன் 1
ஒலீதும் 2
ஒலுக் 1
ஒவ்வா 14
ஒவ்வாத 2
ஒவ்வாது 1
ஒவ்விட 1
ஒவ்வொரு 6
ஒவ்வொருவர்-பால் 1
ஒவ்வொருவருக்கு 1
ஒவ்வொருவரை 1
ஒழிக 3
ஒழிகிலாளே 1
ஒழித்தல் 2
ஒழித்தாய் 1
ஒழித்திடான் 1
ஒழித்திடு-மின் 1
ஒழித்திடும் 1
ஒழித்து 2
ஒழித்தே 1
ஒழிந்த 2
ஒழிந்ததில்லையால் 1
ஒழிந்தது 2
ஒழிந்தனம் 1
ஒழிந்திடும் 1
ஒழிந்திருந்ததுவே 1
ஒழிந்திலன் 1
ஒழிந்திலார் 1
ஒழிந்து 7
ஒழிய 3
ஒழியா 5
ஒழியாது 3
ஒழியாதே 1
ஒழியான் 1
ஒழியும் 3
ஒழிவது 1
ஒழுக்க 1
ஒழுக்கம் 3
ஒழுக்கமும் 7
ஒழுக்காய் 1
ஒழுக்கிடு-மின் 1
ஒழுக்கிய 1
ஒழுக்கும் 1
ஒழுக 17
ஒழுகல் 1
ஒழுகலை 1
ஒழுகவும் 1
ஒழுகாது 1
ஒழுகார் 1
ஒழுகி 25
ஒழுகிட 5
ஒழுகிய 9
ஒழுகியதோ 1
ஒழுகிலாததுவும் 1
ஒழுகிற்று 1
ஒழுகின 3
ஒழுகினர் 1
ஒழுகினவே 1
ஒழுகினனோ 1
ஒழுகு 12
ஒழுகும் 24
ஒழுகும்படி 1
ஒழுகுவர் 1
ஒழுகுவன் 1
ஒழுகுவார்க்கு 1
ஒழுங்காம் 1
ஒழுங்காய் 5
ஒழுங்கின் 1
ஒழுங்கு 5
ஒழுங்குடன் 1
ஒழுங்கும் 3
ஒழுங்குற 1
ஒழுங்குறு 1
ஒழுங்கே 1
ஒள் 7
ஒள்_நுதல் 1
ஒள்ளிய 2
ஒள்ளியோர் 1
ஒளி 133
ஒளி-தனில் 1
ஒளி-அதனால் 1
ஒளிகள் 1
ஒளித்த 1
ஒளித்தது 2
ஒளித்தல் 1
ஒளித்தவர் 1
ஒளித்தன 1
ஒளித்திட்டு 1
ஒளித்திட 2
ஒளித்திடும் 1
ஒளித்து 8
ஒளித்தும் 1
ஒளித்தொளித்து 1
ஒளிதர 3
ஒளிந்திருந்தோர் 1
ஒளிப்ப 3
ஒளிப்பன் 1
ஒளிப்பன 1
ஒளிபெற 1
ஒளியாம் 1
ஒளியாய் 5
ஒளியில் 2
ஒளியும் 4
ஒளியே 3
ஒளியை 4
ஒளியையும் 1
ஒளியொடு 1
ஒளிர் 42
ஒளிர்கின்ற 1
ஒளிர்தர 1
ஒளிர்ந்து 1
ஒளிர்வ 1
ஒளிர்வது 1
ஒளிர்வன 2
ஒளிர 8
ஒளிரச்செய்தான் 1
ஒளிரவே 1
ஒளிரு 1
ஒளிரும் 28
ஒளிவான 1
ஒளிவிடு 1
ஒளிவின் 1
ஒளிவினில் 7
ஒளிவு 4
ஒளிவுக்காக 1
ஒளிவுக்கு 1
ஒளிவும் 3
ஒளிவே 2
ஒளிவோ 1
ஒற்றர் 8
ஒற்றர்-தம்மில் 1
ஒற்றர்கள் 2
ஒற்றரால் 2
ஒற்றரில் 2
ஒற்றரை 3
ஒற்றை 1
ஒறக்கத் 2
ஒறாமலே 1
ஒறுக்கிலார் 1
ஒறுத்தல் 1
ஒறுத்திலன் 1
ஒன்பதாம் 2
ஒன்பதில் 1
ஒன்பதினாயிரம் 1
ஒன்பது 1
ஒன்பதுபேர் 1
ஒன்பான் 1
ஒன்றதற்கு 1
ஒன்றலால் 1
ஒன்றவே 1
ஒன்றற 1
ஒன்றன்றி 1
ஒன்றா 1
ஒன்றாக்க 1
ஒன்றாக 4
ஒன்றாகி 3
ஒன்றாய் 11
ஒன்றாயினும் 1
ஒன்றால் 1
ஒன்றாலே 1
ஒன்றி 3
ஒன்றிய 10
ஒன்றியாய் 1
ஒன்றிரண்டு 1
ஒன்றில் 2
ஒன்றிலாது 1
ஒன்றின் 1
ஒன்றினை 3
ஒன்று 160
ஒன்று-அதனை 1
ஒன்றுக்கு 3
ஒன்றுக்கொன்று 2
ஒன்றுநால் 1
ஒன்றுபட்ட 1
ஒன்றுபட்டு 1
ஒன்றுபத்தாய் 1
ஒன்றுபத்து 1
ஒன்றும் 22
ஒன்றுமா 1
ஒன்றுமே 1
ஒன்றெடுத்தாம் 1
ஒன்றேனும் 1
ஒன்றை 4
ஒன்றையும் 2
ஒன்றையொன்று 1
ஒன்றொடொன்று 5
ஒன்றோ 1
ஒன்னலர் 3
ஒன்னலர்-தமக்கு 1
ஒன்னலர்க்கு 2
ஒன்னலார் 1
ஒன்னலாரிடத்து 1
ஒன்னார் 5
ஒன்னார்-தமை 1

ஒக்க (1)

ஒக்க எங்கணும் பரந்தது நிறைந்திட உயர்ந்த – சீறா:1113/3

மேல்


ஒக்கல் (4)

ஒக்கல் கூட்டுற புறநகர்க்கு எழுக என்று உரைத்தார் – சீறா:202/4
ஒக்கல் சூழ்தர இன் உயிர் புதல்வரோடு உறைந்தார் – சீறா:552/4
ஒக்கல் இன்புற பதாதி உவர் கடல் கடுப்ப பொங்கி – சீறா:1718/2
ஒக்கல் கூட்டுற அறபிகள் எவரும் வந்து உறைந்தார் – சீறா:3436/2

மேல்


ஒக்கலில் (3)

ஒக்கலில் உயிரின் மிக்காய் உறு நபிக்கு உணர்த்தினாரால் – சீறா:1267/4
ஒக்கலில் இன்புற உவந்து சேர்த்து வந்து – சீறா:2151/2
ஒக்கலில் சிறந்த தலைமையர் அவரை உவப்பொடும் அழைத்து இனிது இருத்தி – சீறா:4079/2

மேல்


ஒக்கலின் (4)

ஒக்கலின் முதியவர்க்கு உறு கண் மா மணி – சீறா:2418/2
ஒக்கலின் மனைவியுடன் வரா பெயர்கள் உயர் தரும் பள்ளியின் அடுப்ப – சீறா:2868/2
ஒக்கலின் பிரியாத அனந்தரத்தவரும் உவந்த சம்பந்தருமாக – சீறா:2874/2
ஒக்கலின் புகழ் அபூபக்கர்-தமை அரசு உமறை – சீறா:3424/1

மேல்


ஒக்கலும் (3)

ஒக்கலும் துன்புற்று எழில் முகம் வெளிறி உள் உணர் நினைவு அற கருகி – சீறா:1934/2
உறவின் உற்றவரும் அவர் ஒக்கலும் – சீறா:2330/4
ஒக்கலும் உயிர் துணைவரும் உறும் மக படையும் – சீறா:3792/2

மேல்


ஒக்கலொடு (1)

ஒக்கலொடு வந்தனம் என தனி உரைத்தார் – சீறா:891/4

மேல்


ஒக்கலோடு (4)

ஒக்கலோடு இன்புற உவக்கும் போதினில் – சீறா:897/3
ஒக்கலோடு அவண் அடைந்து நம் நபி ஒழுங்கு உறும் தொழுகை நோக்கி ஓர் – சீறா:1433/3
ஒக்கலோடு அசுகாபிகள் ஒவ்வொரு பெயரா – சீறா:2703/3
ஒக்கலோடு இசை நபி உறையும் ஒல்லையில் – சீறா:2956/4

மேல்


ஒக்கலோடும் (1)

ஒக்கலோடும் இ ஊர் இழந்து ஒவ்வொரு – சீறா:1418/3

மேல்


ஒக்கலோர் (2)

ஒக்கலோர் முகம் பார்த்து இழி தரும் மொழி உரைப்பான் – சீறா:3864/4
ஓர் இடத்து இருந்தனன் ஒக்கலோர் எனும் – சீறா:4070/1

மேல்


ஒக்கும் (8)

உடம்பு-தோறினும் உயிர் நின்ற நிலையினை ஒக்கும் – சீறா:37/4
ஒக்கும் யாம் தொடுத்து அதில் முடியாதது ஒன்று இலையே – சீறா:1508/4
உலைவுற கேட்டு பெரிது அழிந்து ஒக்கும் ஒக்கும் என்று ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:2515/2
உலைவுற கேட்டு பெரிது அழிந்து ஒக்கும் ஒக்கும் என்று ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:2515/2
தாவிடின் மனத்தை ஒக்கும் தாக்கிடின் இடியேறு ஒக்கும் – சீறா:3372/1
தாவிடின் மனத்தை ஒக்கும் தாக்கிடின் இடியேறு ஒக்கும்
மேவிடில் திகிரி ஒக்கும் எதிர்ந்தவர்க்கு எரியை ஒக்கும் – சீறா:3372/1,2
மேவிடில் திகிரி ஒக்கும் எதிர்ந்தவர்க்கு எரியை ஒக்கும் – சீறா:3372/2
மேவிடில் திகிரி ஒக்கும் எதிர்ந்தவர்க்கு எரியை ஒக்கும்
பூவிடத்து அடலின் வங்கூழ் போன்றிடும் சக்பென்று ஓதும் – சீறா:3372/2,3

மேல்


ஒகுத்தினில் (1)

ஒகுத்தினில் நன்கு உணவு அருள வறியவராய் இருந்தனம் என்று உரைத்தலோடும் – சீறா:3753/2

மேல்


ஒகுத்தினும் (2)

இற்றை நாள் தொடுத்து ஐந்து ஒகுத்தினும் வாங்கு என்று இயற்றிய திருமொழி சிதையாது – சீறா:2876/1
சுருதி நேர் தவறு இன்றி அஞ்சு ஒகுத்தினும் தொழு-மின் – சீறா:3112/1

மேல்


ஒகுத்தும் (1)

அஞ்சு ஒகுத்தும் தப்பாது கடன்கழிப்ப நாள்-தோறும் அளித்தேற்கு அந்தோ – சீறா:4528/1

மேல்


ஒசிந்த (2)

உயிர் என இருந்து அசைந்து ஒசிந்த பூம் கொடி – சீறா:174/3
கொம்பு என ஒசிந்த நுண் இடை கதீஜா குறித்திடு கனவினை தேர்ந்து – சீறா:991/2

மேல்


ஒசிந்து (1)

வண்ண வார் முலை கொம்பு அன்னார் மருங்கு ஒசிந்து அசைய நோக்கி – சீறா:1153/1

மேல்


ஒசிய (2)

சிற்றிடை ஒசிய மதி முகம் வெயர்ப்ப சேற்றிடை நாற்றினை நடுவோர் – சீறா:52/2
சிற்றிடை ஒசிய சோதி சிறு நுதல் வெயர்ப்ப வாய்ந்த – சீறா:3181/1

மேல்


ஒசியும் (1)

ஒருங்கு பூத்த செ வாய் என ஆம்பலும் ஒசியும்
மருங்குல் போல் சிறு கொடிகளும் எழுதுவர் மடவார் – சீறா:3121/3,4

மேல்


ஒசிவன (1)

வெள்ளி வெண் கவரி விரிந்த போல் பாளை மிடறு ஒசிவன கமுகு ஒரு-பால் – சீறா:1004/3

மேல்


ஒசீவனம் (1)

கோது இலாது ஒசீவனம் தின்று உவந்தவர் கூண்டிராது – சீறா:4714/1

மேல்


ஒட்டக (8)

ஆசு எனும் அரசன் ஒட்டக கயிற்றை அசைத்திடும் திசை எலாம் நடப்ப – சீறா:682/1
பேதம் அற்று அணுகி ஒட்டக கயிற்றை பிடித்தனர் அரை நொடி பொழுதில் – சீறா:694/3
ஒட்டக திரள் அனைத்தையும் ஒழுங்குற நிரைத்து – சீறா:855/1
நிதி மணி பணி பல நிறைந்த ஒட்டக
பொதி பதிற்றொடு பரல் புடவி நீந்தி வான் – சீறா:1990/1,2
கேட்டு அபூஜகில் நிற்ப ஒட்டக கிளை பதிற்றும் – சீறா:2006/1
சொல்ல அரும் இரத சுவை ஒட்டக சுமையா – சீறா:2027/3
ஒட்டக திரளும் ஏறும் புரவியும் ஒளிர சேர்த்த – சீறா:3347/1
குலவும் ஒட்டக திரளொடும் பலருடன் கூடி – சீறா:3446/2

மேல்


ஒட்டகங்கள் (1)

உரைத்த சொல் உளம் தரித்திட கிடந்த ஒட்டகங்கள்
நிரைத்து எழுந்து அற வளை நெடும் கழுத்தினை நீட்டி – சீறா:2009/1,2

மேல்


ஒட்டகத்தின் (8)

வாடுவர் துகில் கீழ் படுத்தி ஒட்டகத்தின் வயிற்றிடை தலை நுழைத்திடுவார் – சீறா:690/3
கான் மலர் தூய் ஒட்டகத்தின் மேல் ஏற்றி கண்கொளாத அழகு இருந்து இலங்க – சீறா:1009/4
ஒட்டகத்தின் மேல் கொண்டனர் தூதரின் உயர்ந்தோர் – சீறா:2629/4
பறவை எங்கணும் செழும் புகழ் பாட ஒட்டகத்தின்
முறையின் ஏகினர் இறை அருள் நிறை முகம்மதுவே – சீறா:2677/3,4
உதய மால் வரை பருதியை நிகர்ப்ப ஒட்டகத்தின்
விதியவன் திரு தோழரும் துணைவரும் விரி பூ – சீறா:2702/1,2
பரிகளும் எருதும் ஒட்டகத்தின் பந்தியும் – சீறா:3297/4
பொன்னு நல் மணியும் தூசும் புரவி ஒட்டகத்தின் ஏற்றி – சீறா:3342/1
உவரி உண்டு எழுந்த காரின் ஒலித்த ஒட்டகத்தின் பேரி – சீறா:3374/1

மேல்


ஒட்டகத்தினொடும் (1)

இருவரும் சம்மதித்து இகலி ஒட்டிய ஒட்டகத்தினொடும் இருக்கும் நாளில் – சீறா:2173/1

மேல்


ஒட்டகத்து (2)

ஊரினில் புகுந்து ஓர் ஒட்டகத்து எலும்பு உடல் குடர் குருதி ஊன் உலம் – சீறா:1434/1
எடுத்த பேரொலி முரசொடும் ஒட்டகத்து இருந்து – சீறா:3109/1

மேல்


ஒட்டகத்தை (2)

பெட்டை ஒட்டகத்தை கண்டு பின் தொடர பிசகினது அரு நெறி கானில் – சீறா:681/2
கூன ஒட்டகத்தை குறுபான்செய – சீறா:4806/2

மேல்


ஒட்டகம் (39)

நிரைநிரை மாடு ஆடு ஒட்டகம் பலவும் நிறைந்து பால் தயிர் குறைவு இலதாய் – சீறா:374/3
மட்டு அவிழ் புயத்தான் ஆசு முன் நடத்திவந்த ஒட்டகம் புதுமையதாம் – சீறா:681/1
கந்தர கயிற்றை அசைத்திட உளத்தின் கருத்து அறிந்து ஒட்டகம் களித்து – சீறா:696/2
உந்தாது உறு பாதையில் ஒட்டகம் விட்டு – சீறா:717/3
புரவி ஒட்டகம் பொதி பொருளும் கொண்டு அணி – சீறா:731/3
ஒட்டகம் புரவி மற்று உள்ள பேர்களும் – சீறா:745/1
இறந்தது அன்றி ஒட்டகம் பரி எண் இலக்கு இலையே – சீறா:759/4
தாங்க அரும் சுமை ஒட்டகம் புரவியும் சாய்த்து – சீறா:768/2
ஒட்டகம் புரவி தூர்த்திட்டு உறு துகள் உதயன் மாய – சீறா:795/1
எருது வாம் பரி ஒட்டகம் பரந்திட எழுந்து – சீறா:841/2
உந்தும் இடப திரள் ஒட்டகம் நிரைத்தார் – சீறா:887/2
எருது ஒட்டகம் அடல் வெம் பரி இரு பக்கமும் நிறைய – சீறா:980/1
பரித்த ஒட்டகம் கரி பகர்ந்திடும் என பகர்ந்தான் – சீறா:1997/4
எறுழின் மிக்கு உயர் ஒட்டகம் மீதினில் ஏற்றி – சீறா:2030/2
அரு வரை நேர் ஒட்டகம் நூறு அடல் அரி ஏறு என்னும் அபூபக்கர்க்கு அன்றே – சீறா:2173/4
எதிரின் ஒட்டகம் இரண்டும் கொண்டு அடுத்தனன் இனி இ – சீறா:2627/2
பிறிது ஓர் ஒட்டகம் மேற்கொடு வதிந்தனர் பிறங்கி – சீறா:2630/2
வந்து அரும் பெரும் ஒட்டகம் இழிந்து அபூபக்கர் – சீறா:2681/1
வடிவு உறும் ஒட்டகம் வருவது ஈண்டு அரோ – சீறா:2747/4
நிறம் கிளர் ஒட்டகம் நினைவின் நேர் வழி – சீறா:2748/3
நெடும் தட வரை என நின்ற ஒட்டகம்
நடந்தது தனியவன் அருளை நாடியே – சீறா:2751/3,4
உறைந்த ஒட்டகம் பினர் எழுந்து அ ஊரவர் – சீறா:2754/1
வடிவு உற நின்ற ஒட்டகம் அ வாயிலின் – சீறா:2755/3
எழுந்த ஒட்டகம் விரைந்து ஏகி தேன் மழை – சீறா:2757/1
ஒடுங்கிட தாள் மடித்து உறைந்த ஒட்டகம்
நெடும் கழுத்தின் கரிபு இன்றி நீட்டியே – சீறா:2758/1,2
சடுதியின் ஒட்டகம் தரித்த நீள் நிலத்து – சீறா:2761/1
ஆதி-தன் திருவுளத்து ஆய ஒட்டகம்
ஓதிய மொழி வழி உணர்ந்து நல் நெறி – சீறா:2763/1,2
பரிகள் ஒட்டகம் சுமை பரித்த நந்திகள் – சீறா:3293/1
பொதி எருது ஒட்டகம் புடையில் பொங்கவே – சீறா:3307/2
கடு நடை புரவி வெள்ளத்து ஒட்டகம் கலித்து பொங்க – சீறா:3420/1
கூறிய குதிரி வாழ்ந்தோர் ஒட்டகம் குதிரை காலி – சீறா:3672/1
பரிவின் ஏறு பேர் ஒட்டகம் பதாகினி கடலுள் – சீறா:4257/1
தூங்கல் ஒட்டகம் நடந்தில விரைந்திலன் தூயோய் – சீறா:4259/4
சாபிறு ஒட்டகம் முன் செல மதீனத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:4263/4
குசை கொள் வாம் பரி ஒட்டகம் எருதொடு கொடுகி – சீறா:4583/3
வாதை காணுற வலிப்பெடுத்து ஒட்டகம் மடிந்த – சீறா:4604/2
ஒருவர்-தம் அகத்து வாழும் ஒட்டகம் மதமுற்று என்ன – சீறா:4717/2
விந்தையாய் குறுபான் செய்ய ஒட்டகம் மேவலாலே – சீறா:4869/2
ஓகை சேர் நபியும் வீழ்ந்த ஒட்டகம் எழுந்து செல்ல – சீறா:4884/2

மேல்


ஒட்டகம்-தனை (1)

தரையில் வீழ் ஒட்டகம்-தனை நோக்கி நம் – சீறா:4825/1

மேல்


ஒட்டகமும் (3)

எருதும் பரியும் எழில் ஒட்டகமும்
பெருகும் திரளும்படி பின்செலவே – சீறா:701/2,3
தெரிய நெறி கூலியும் அளித்து ஒட்டகமும் அவன்-தனிடம் சேர்த்தி – சீறா:2552/2
அறபி காபிர்கள் பெரும் சுமை திரளின் ஒட்டகமும்
பிறவும் கொண்டு இவண் வருதல் கண்டு இமைப்பினில் பிடித்து – சீறா:3443/2,3

மேல்


ஒட்டகை (14)

தாவு வெம் பரி ஒட்டகை திரளொடும் சாய்த்தே – சீறா:857/3
சென்று பூம் பொழில் ஒட்டகை அனைத்தையும் திரட்டி – சீறா:2005/2
பரித்த ஒட்டகை பகர்ந்தில கரி என பலரும் – சீறா:2007/1
உங்கள்-தமக்கு அருள்வேன் நூறு ஒட்டகை ஈது ஒட்டம் என உரைப்ப நோக்கி – சீறா:2172/2
ஒட்டகை மேல் கயிறு-அதனை ஊரவர் – சீறா:2743/2
ஒட்டகை குரல் பொருள் உணர்ந்து நம் நபி – சீறா:2759/1
போயின சரக்கும் மாவும் ஒட்டகை குழுவும் பொங்கி – சீறா:3341/2
இறுக கட்டிய ஒட்டகை சுமைகளை இறக்கி – சீறா:3449/3
ஒட்டகை திரள்களும் ஒளிர் நிசானியும் – சீறா:3662/3
ஒட்டகை திரளின் ஏற்றி உறு நிரை அனைத்தும் சேர்த்து – சீறா:3673/2
பிரிவு இலா யார்கட்கு ஈந்து பிடித்த ஒட்டகை ஐந்நூற்றில் – சீறா:3675/2
கூட்டிய பரியினோடும் ஒட்டகை திரளும் கொண்டு – சீறா:3687/3
கொடுத்தனர் ஐ ஒட்டகை சுமப்ப நெல் குறித்தே – சீறா:4135/4
இடர் உறு மனத்ததாக எழுந்த ஒட்டகை மெய் பாச – சீறா:4732/1

மேல்


ஒட்டகை-தன் (1)

வேட்டவர்-தம்மை கூவி மெலிந்த ஒட்டகை-தன் மெய்யை – சீறா:4737/2

மேல்


ஒட்டகை-அதன் (1)

ஓங்கிய உதய கிரி மிசை எழுந்த மதி என ஒட்டகை-அதன் மேல் – சீறா:691/1

மேல்


ஒட்டகை-அதனை (1)

ஊற்றம் மிக்கு உளது ஓர் ஒட்டகை-அதனை உவப்பொடு பிலால் இனிது அறுத்து – சீறா:4990/2

மேல்


ஒட்டகையை (1)

செறி வனம் காவலாளர் செறுக்கும் ஒட்டகையை யாமே – சீறா:4719/1

மேல்


ஒட்டம் (2)

உங்கள்-தமக்கு அருள்வேன் நூறு ஒட்டகை ஈது ஒட்டம் என உரைப்ப நோக்கி – சீறா:2172/2
ஒட்டி ஒட்டம் பலித்த ஒட்டை திரளொடும் வந்து உயரும் அபூபக்கர் ஓங்கி – சீறா:2174/1

மேல்


ஒட்டார் (1)

மரு புகும் சோலை வேலி நீழலில் வரவும் ஒட்டார்
நெருப்பு நீர் உப்பு என்றாலும் நினைத்து எடுத்து அளிக்கிலாதார் – சீறா:804/1,2

மேல்


ஒட்டி (3)

ஒட்டி ஒட்டம் பலித்த ஒட்டை திரளொடும் வந்து உயரும் அபூபக்கர் ஓங்கி – சீறா:2174/1
தொடை கழல் வீரர் ஒட்டி தட்டினர் தூள்-அது ஆக – சீறா:4939/4
வீறு எழ வாளினால் ஒட்டி வீசினார் – சீறா:4968/4

மேல்


ஒட்டிய (1)

இருவரும் சம்மதித்து இகலி ஒட்டிய ஒட்டகத்தினொடும் இருக்கும் நாளில் – சீறா:2173/1

மேல்


ஒட்டின (1)

அரிதில் நீட்டியே தொட்டிட ஒட்டின அன்றே – சீறா:963/4

மேல்


ஒட்டினார் (1)

ஒட்டினார் எவர் ஆவியொடு ஊழ் அற – சீறா:4501/3

மேல்


ஒட்டுவர் (1)

எட்டி ஒட்டுவர் வெட்டுவர் வெட்டலும் இடபம் – சீறா:1531/1

மேல்


ஒட்டுவார் (1)

ஒட்டுவார் திறம் சாய்த்திலர் ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:3522/4

மேல்


ஒட்டை (12)

வென்றி கொண்டனம் என்று ஒட்டை மேல்கொண்டார் மேனியில் சொறியுடன் வரடும் – சீறா:354/2
கடிய ஒட்டை ஒன்று எழில் நபிக்கு அளித்தனர் கரி அமை விழி மானார் – சீறா:661/4
ஒட்டை மீதினில் வரும்பொழுது அ வழி ஓரிடத்து இடையூறாய் – சீறா:674/1
இ நிலத்து எவர்க்கும் தெரிகிலாவண்ணம் இளம் பிடி ஒட்டை ஒன்று எளிதாய் – சீறா:680/3
ஒட்டை மீதினில் மணமுரசினை எடுத்து உயர்த்தி – சீறா:1098/1
ஒட்டை வாய் திறந்து உரைக்கும் என்று அபூஜகில் உரைத்தான் – சீறா:1996/4
நுரைத்து தூங்கு இதழ் ஒட்டை வாய் திறந்து எனை நோக்கி – சீறா:2001/3
ஒட்டை வாய் திறந்து உரைப்பதற்கு எவர் முனம் உரைப்பது – சீறா:2004/1
ஒட்டி ஒட்டம் பலித்த ஒட்டை திரளொடும் வந்து உயரும் அபூபக்கர் ஓங்கி – சீறா:2174/1
உரத்தின் வலியில் சுமைக்கு இளையாத ஒட்டை இரண்டு என்னிடத்தின் உள – சீறா:2551/1
பொறை கொள் ஒட்டை பொருக்கென்று எழுந்ததே – சீறா:4826/4
தேயத்தோர் புகழ ஒட்டை அறுத்து நல் குறுபான் செய்தே – சீறா:4886/4

மேல்


ஒட்டைகள் (1)

தேய்ந்த மெய்யின ஒட்டைகள் விரைந்தன எழுந்தே – சீறா:4253/4

மேல்


ஒட்டையில் (1)

ஏறு வாம் பரி ஒட்டையில் எடுத்தெடுத்து ஏற்றி – சீறா:544/1

மேல்


ஒட்டையின் (2)

எடுத்த நல் சரக்கு ஒட்டையின் பொதி இருநூறொடு திரளாக – சீறா:660/2
மற்றொரு தலைவன் முகம்மதை பிடித்து ஓர் ஒட்டையின் வெரிந் உற வனைந்து – சீறா:2520/1

மேல்


ஒட்டையும் (2)

மொய்த்த ஒட்டையும் இடபமும் முழக்கொடு நடத்தி – சீறா:559/2
கட்டை தட்டிட ஒட்டையும் சாய்ந்து ஒரு கவிழொடு தலைகீழாய் – சீறா:674/2

மேல்


ஒட்டையை (1)

மிகுவித புதுமைகள் தர ஒட்டையை விளித்து – சீறா:2008/3

மேல்


ஒடித்து (3)

ஒடித்து அவன் மாறுகை கொண்டு உதிரங்கள் ஒழுக வீசி – சீறா:2813/1
உச்சம் நீண்ட நிசானிகள் யாவையும் ஒடித்து
கொச்சை மானிடர் வெருவுற அடித்தன கொண்டல் – சீறா:4582/3,4
தரு பிடித்து ஒடித்து தறு கண் இணை – சீறா:4807/2

மேல்


ஒடிந்த (2)

சார்பற ஒடிந்த காலை தன் தலைப்பாகில் சுற்றி – சீறா:3723/2
தகைபடுத்து ஒடிந்த வாறு தன்னையும் உரைத்து நின்றார் – சீறா:3725/3

மேல்


ஒடிந்தது (1)

தரிபடற்கு அரிதாய் ஓர் தாள் ஒடிந்தது அ தாளினோடும் – சீறா:3722/3

மேல்


ஒடிந்தன (2)

கொடி ஒடிந்தன விரி குடை நுறுங்கின குணிலால் – சீறா:3494/1
நெடும் கொடி கம்பம் ஒடிந்தன சாய்ந்தன நெகிழாது – சீறா:4605/3

மேல்


ஒடிந்திடும் (1)

அருகு நுண் இடை ஒடிந்திடும் எனும்படிக்கு அசைய – சீறா:3146/3

மேல்


ஒடிந்து (1)

ஒடிந்து வீழ் திரை குண கடல் கதிரவன் உதிப்ப – சீறா:2472/1

மேல்


ஒடிபட (1)

உதறினன் தொறுவர் கூவினன் சிறு தூறு ஒடிபட ஓடினன் தொடர்ந்தே – சீறா:2882/4

மேல்


ஒடிபடும் (1)

ஒடிபடும் தாளை நோக்கி ஓதி செம் கரத்தில் தொட்டார் – சீறா:3726/4

மேல்


ஒடுக்காநின்றார் (1)

ஒருவருக்கொருவர் விள்ளாது உள்ளத்தின் ஒடுக்காநின்றார்
எரி கதிர் பரிதி வெய்யோன் எழுந்தனன் எழுந்த பின்னர் – சீறா:3419/2,3

மேல்


ஒடுக்கி (21)

ஒன்றுநால் என வாணிப தொழில் முடித்து ஒடுக்கி
வென்றி கொண்டு எழுந்தனர் அதுனான் கிளை வேந்தர் – சீறா:586/3,4
கதிரவன் கதிர் ஒடுக்கி மேல் கடலினில் சார்ந்தான் – சீறா:840/2
முன்னிய விலைக்கு விற்று ஒடுக்கி அ நகர் – சீறா:900/2
உறுதி கொள் சரக்கு விற்று ஒடுக்கி இ பதி – சீறா:913/1
இந்து நேர் இருள் ஒடுக்கி விண் எழுந்தனன் இரவி – சீறா:1279/4
உறைந்த திண் கதிர் ஆயிரம் கரங்களும் ஒடுக்கி
குறைந்த காந்தி கொண்டு இரவி மேல் கடலிடை குதித்தான் – சீறா:1893/3,4
ககன் இழிந்து அரிய பெரும் சிறை ஒடுக்கி கடிதினில் கண் இமைத்திடும் முன் – சீறா:1944/3
பொறையொடும் கமடத்து இனம் வனம் புகுந்து பொருவு அறாது ஐந்தையும் ஒடுக்கி
மறைபட தவம்செய்து இணைபடற்கு அரிதால் மதித்திடற்குறும் புறந்தாளாள் – சீறா:1972/2,3
உறும் பகை திரள் எத்தனையாகிலும் ஒடுக்கி
குறும்பினை தவிர்த்திட வருகுவர் என கூறி – சீறா:2229/2,3
உந்திய பெரும் பகை ஒடுக்கி வேர்வைகள் – சீறா:2437/3
பன்ன அரும் கிரண சிறை பல ஒடுக்கி படர் இரு விசும்பினின்று இழிந்து – சீறா:2526/3
ஒன்றிய தாளினை ஒடுக்கி நீள்தரும் – சீறா:2753/3
எவ்விடத்தினும் குலாவும் இரும் சிறை ஒடுக்கி நீண்ட – சீறா:2848/3
நிரை மணி தட சிறை ஒடுக்கி நீள் கதிர் – சீறா:2957/1
மெய் ஒளி பரப்பும் சோதி விரி சிறை ஒடுக்கி யார்க்கும் – சீறா:3222/1
கையினை ஒடுக்கி மேல் கடல் புக்கான் அரோ – சீறா:3283/4
உகைத்து அடர்ந்து வெம் காபிர்கள் திரள் கெட ஒடுக்கி
மிகுத்த வீரத்தின் உயிர் இழந்திடுதலும் வேண்டும் – சீறா:3813/3,4
அழிவு உறு வெம் காபிர் இகல் கெட ஒடுக்கி உள்பகையும் அமைத்து இப்போதே – சீறா:4539/3
ஓங்கிய கதிர்களை ஒடுக்கி மேல் திசை – சீறா:4540/2
கந்தரம் ஒடுக்கி முன்னம் காலினை மடக்கி வாலை – சீறா:4730/3
எய்துவர் சிலபேர் தங்கள் இரு கரம் ஒடுக்கி வாயை – சீறா:4866/2

மேல்


ஒடுக்கிய (1)

வேரி அங்கம் முதல் ஐம்புலன்களும் வெறுத்து ஒடுக்கிய சுசூதினில் – சீறா:1434/3

மேல்


ஒடுக்கினான் (1)

ஒருப்பட மாயத்துள் ஒடுக்கினான் அரோ – சீறா:1811/4

மேல்


ஒடுக்கும் (1)

ஒடுக்கும் எல்வையின் அத்தரி இரண்டுடன் உவனும் – சீறா:2626/3

மேல்


ஒடுங்க (14)

வரைவிலாது ஒடுங்க முகம்மது நபி இ மால் நிலத்து உதித்தனர் என்றே – சீறா:273/2
உழை இனம் ஓடி உள் ஒடுங்க பாரிடை – சீறா:529/3
அடையலர் ஒடுங்க மோதும் படை முரசு அதிரும் ஓதை – சீறா:927/1
உலைவு உறு நெஞ்சினன் ஆகி கவிழ்ந்து நோக்கலும் வேகம் ஒடுங்க வாசி – சீறா:2656/3
உற்று உளம் ஒடுங்க கூனி அந்தரத்து உலவி நாணி – சீறா:3046/3
பதியினும் சிறப்பு வாய்ப்ப பற்றலர் ஒடுங்க மேலும் – சீறா:3105/3
விடும் படை இயங்கள் யாவும் விரி திரை ஒடுங்க ஆர்த்த – சீறா:3846/3
மாற்றலர் திறமும் கூறும் வாய்மையும் ஒடுங்க வெற்றி – சீறா:3850/1
ஊற்றமும் ஒடுங்க தேறா உள்ளமும் ஒடுங்க வந்த – சீறா:3850/2
ஊற்றமும் ஒடுங்க தேறா உள்ளமும் ஒடுங்க வந்த – சீறா:3850/2
தோற்றமும் ஒடுங்க நின்ற தொல் நெறி ஒடுங்க மாறா – சீறா:3850/3
தோற்றமும் ஒடுங்க நின்ற தொல் நெறி ஒடுங்க மாறா – சீறா:3850/3
சீற்றமும் ஒடுங்க வேத தீனவர் ஆர்த்து சென்றார் – சீறா:3850/4
பூண்ட வெம் துயரின் வாடிய பெயரை போலவும் மிக முகம் ஒடுங்க
நீண்ட வெம் மூச்சும் அடிக்கடி உயிர்த்து நினைவினை அடக்கி முன் சமயம் – சீறா:4093/2,3

மேல்


ஒடுங்கா (2)

ஊறிய நினைவு போக்கி உணர்வு அழிந்து ஒடுங்கா நின்று – சீறா:2829/2
கவ்வையும் ஒடுங்கா மதீன மா நகரில் காத்திருந்தனன் சில நாளால் – சீறா:2906/4

மேல்


ஒடுங்காநின்றேன் (1)

உடல் உயிர் பதைப்ப தேம்பி உணர்வு அழிந்து ஒடுங்காநின்றேன் – சீறா:2075/4

மேல்


ஒடுங்கி (25)

ஒடுங்கி ஐம்பொறி மயக்குற நெஞ்சு எலாம் உடைந்து – சீறா:186/2
உடுத்த பூழியில் புதை மணி என உடல் ஒடுங்கி
வடித்த கண்ணின் நீர் ஒழுகிட இருந்த பொன் மயிலை – சீறா:212/1,2
உலர்ந்து அற பசியினால் ஒடுங்கி ஈனர்-தம் – சீறா:304/2
உடல் உலர்ந்து ஒடுங்கி ஓர் முலையும் சூகைகொள் – சீறா:321/1
உய்யும் ஆறு இனி ஏது என உலைந்து உடல் ஒடுங்கி
அய்யகோ மகனே விதியோ என அழுதார் – சீறா:451/3,4
மாந்தரும் மாவும் திசை தடுமாறி வாயில் நீர் அற உலர்ந்து ஒடுங்கி
ஏந்து எழில் கருகி மனமுடைந்து உருகி எரிபடு தளிரை ஒத்திடுவார் – சீறா:688/3,4
ஊனம் இல் நதியில் ஒரு கை நீர் அருந்தி உடல் குளிர்ந்து அரும் பசி ஒடுங்கி
ஆனனம் மலர்ந்து முகம்மதை புகழ்ந்து அங்கு அனைவரும் மத களிறு ஆனார் – சீறா:699/3,4
உலைவுற்று உடலங்கள் ஒடுங்கி மனம் – சீறா:716/3
ஒடுங்கி தெண்டனிட்டு உறைந்திடம் இகழ்ந்து ஒரு மருங்கில் – சீறா:784/1
முடங்கில சிறிதும் நீண்டில உணர்வு முழுதினும் இலது கெட்டு ஒடுங்கி
வடம் கொள் வெம் முலையார் நகைத்து அருவருப்ப அருந்தினும் வாய்க்கு உதவாமல் – சீறா:1447/2,3
உருகி மதி மயங்கி எதிர் உரையாமல் ஊமன் என ஒடுங்கி வான் தோய் – சீறா:1656/3
உடல் உயிர் மனம் அறிவு ஒடுங்கி எவ்வணம் – சீறா:1809/2
உத்தமத்தொடும் ஒடுங்கி நின்று ஒரு சலாம் உரைத்து – சீறா:2234/2
கட்டினால் மிகுதி வருத்தமுற்று ஒடுங்கி கலங்கினன் மலங்கினன் நெடு நாள் – சீறா:2311/1
புந்தி அற்று ஒடுங்கி அளவறும் காலம் போய பின் அவனியின் மனுவில் – சீறா:2313/3
மருங்கினில் ஒடுங்கி இருந்த காம்மாவை விளித்து அணி மதுர வாய் திறந்து உன் – சீறா:2319/3
வெந்நிடை ஒளித்திட்டு ஒதுங்குற ஒடுங்கி விறல் புலி அலி-தமை தூண்டி – சீறா:2323/2
தேய்ந்து அற ஒடுங்கி கிடந்தவர் எவரும் திரு மனை புறம்-தொறும் செறிந்தே – சீறா:2539/4
சுரம் தனி பிடிப்ப உடல் உலைந்து ஒடுங்கி சோர்வுற துன்பமுற்றனரால் – சீறா:2872/4
குறைந்து இடர் ஒடுங்கி போயின மருவார் பாசறை கொள்ளையின் தொகையும் – சீறா:3597/1
ஒடுங்கி வாய் புலர்ந்து ஆ தெய்வமே உனை உவந்து – சீறா:4016/1
இறந்தார் போல புலன் ஒடுங்கி இனைய மனத்தின் இயம்பினனால் – சீறா:4032/4
ஆர்வமும் ஒடுங்கி குடம்பையின் அடைய ஆயிரம் கரங்களும் சுருக்கி – சீறா:4108/2
ஒடுங்கி அப்புறம் எய்தலும் ஊக்கம் ஊர் – சீறா:4485/2
அருமையின் ஒடுங்கி அஞ்சி அதபுடன் நின்றான் அன்றே – சீறா:4705/4

மேல்


ஒடுங்கிட (2)

சிறு புழைக்குள் என் நெட்டு உடல் ஒடுங்கிட செருகி – சீறா:2616/1
ஒடுங்கிட தாள் மடித்து உறைந்த ஒட்டகம் – சீறா:2758/1

மேல்


ஒடுங்கிய (1)

அஞ்சி நின்றதும் பயந்து ஒடுங்கிய வரலாறும் – சீறா:453/4

மேல்


ஒடுங்கிலன் (1)

சீற்றமும் ஒடுங்கிலன் போர் சிந்தனை எறிகிலன் தீ – சீறா:4360/2

மேல்


ஒடுங்கிலாது (1)

உள் நிறை அமிர்தம் என அறியாமல் ஒடுங்கிலாது எதிர் இடர் பகர்ந்திட்டு – சீறா:1448/3

மேல்


ஒடுங்கின (1)

கள்ளியின் குலங்கள் வெந்து ஒடுங்கின வேர்க்கட்டையின் உள் துளை கிடந்து – சீறா:686/1

மேல்


ஒடுங்கினர் (3)

சிந்தை நொந்து வன் மறம் அற ஒடுங்கினர் திகைத்தே – சீறா:590/4
ஒரு திருகு எடுத்து நெகிழ்க்கவும் பயமுற்று ஒடுங்கினர் பெரு வரையிடத்தும் – சீறா:2312/2
நஞ்சு உண் மீன் என ஒடுங்கினர் மக்க மா நகரார் – சீறா:2700/4

மேல்


ஒடுங்கினள் (1)

மண்டினள் புலனும் ஒடுங்கினள் கண்ணீர் வடித்தனள் துடித்தனள் மட_மான் – சீறா:4119/4

மேல்


ஒடுங்கினான் (1)

உள்ளமும் வீரமும் ஒடுங்கினான் அரோ – சீறா:3656/4

மேல்


ஒடுங்கு (2)

உள் ஒடுங்கு அகட்ட ஓநாய் ஒன்று ஒள் நுனை – சீறா:2966/2
ஒடுங்கு குச்சொடு குடில்களும் அழிந்தன உலவு – சீறா:4605/2

மேல்


ஒடுங்கும் (1)

உடல் உலைந்து உள் உயிர் ஒடுங்கும் காலையில் – சீறா:1483/3

மேல்


ஒடுங்குமட்டும் (1)

அரவங்கள் ஒடுங்குமட்டும் ஆயத்து பலகால் ஓதி – சீறா:3700/3

மேல்


ஒண் (59)

கானகத்து உறையும் வயிர ஒண் கதிரோ கடல் படு நித்தில கதிரோ – சீறா:80/1
சீத ஒண் கதிர் சேர் கஃபத்துல்லாவின் திசையினில் வடகிழக்காக – சீறா:255/2
உலவிய எறும்பும் ஒண் சிறை ஈயும் ஒருபொழுதாகிலும் தீண்டா – சீறா:371/3
தாம ஒண் புயத்தினர் நசுறானிகள் தடம் சூழ் – சீறா:438/3
சீத ஒண் பொழில் குனைன் எனும் பதியினை சேர்ந்தார் – சீறா:481/4
ஒண்_தொடி திரு முன் முந்தி ஒதுக்கி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:623/4
ஒண்_தொடி கதிஜா என்னும் ஓவியம் உரைத்த மாற்றம் – சீறா:632/2
மாந்தி வண்டு இசை பயிலும் ஒண் தார் புய வள்ளல் – சீறா:770/2
சீத ஒண் புனல் குட்டமும் துடவையும் செறிந்த – சீறா:771/1
உறைந்திட தருக்கள் யாவும் தளிர்த்தன ஒண் பூ கோட்டில் – சீறா:800/2
சீத ஒண் கவிகை நீழல் காண்கிலன் தெருமந்து ஏங்கி – சீறா:810/2
சீத ஒண் புனல் செழும் மலர் ஓடையில் செறிந்த – சீறா:854/1
ஒத்தன கரட கைமா ஒண் கொடி பவளம் போன்ற – சீறா:922/2
மாலை ஒண் புயத்தில் ஓங்க முகம்மதும் இனிதின் வந்தார் – சீறா:1035/4
காரண கடலை ஒண் கேழ் கதிர் உமிழ் மலையை ஆதி – சீறா:1037/1
உரிமை-தன் முகத்தை நோக்கி ஒண்_தொடி கதீஜா என்னும் – சீறா:1042/2
இன மணி ஒண் கதிர் மாடத்து இடு மணி வில் எறிப்ப அடல் ஏறு போல – சீறா:1078/2
உருசிக்க மலர் தேன் உண்ட ஒண் சிறை பறவை போல – சீறா:1157/2
சீத ஒண் கமலானனம் குளிர்தர சிறந்தார் – சீறா:1235/4
மூரி திறல் ஒண் சிலை கை அபூபக்கர் முதல் மற்றுள்ளோரும் – சீறா:1335/3
சீத ஒண் கவிகை நீழல் திருந்திய குரிசிலானோர் – சீறா:1340/1
விதுவின் ஒண் கலை வளர்த்து என தீன் பயிர் விளைத்தார் – சீறா:1386/4
சீத ஒண் கண்கடை அருவி சிந்தினார் – சீறா:1476/4
உடனிருந்தவரும் தம்மில் ஒண் புயம் குலுங்க நக்கி – சீறா:1551/3
வண்ண ஒண் புய நபி பாதம் வைத்த கை – சீறா:1633/1
சீதர ஒண் கவிகை நிழல்-தனில் உலகம் புரந்து அளிக்கும் செவ்வியோரே – சீறா:1655/4
கமல ஒண் வதன செவ்வி முகம்மது களிப்பு கொண்டார் – சீறா:1734/4
மங்குல் அகல் ஒண் கதிர் மணி கடகம் மின்ன – சீறா:1766/2
ஊதையை நிகர்த்த கதி ஒண் புரவி மேற்கொண்டு – சீறா:1777/1
வயிர ஒண் கதிர் ககுபத்துல்லா வலம் சூழ்ந்து – சீறா:1886/2
சீத ஒண் கமல முக மலர் மலர்ந்து தேர்ச்சியில் துணைவர் மன்னவரும் – சீறா:1928/3
நலிவு இலா திளைத்த வயிர ஒண் கதிராய் நலம் கிடந்து இலங்கிய உகிராள் – சீறா:1965/4
வயிர ஒண் வரையின் விம்மி வளர்ந்த திண் புயத்து வள்ளல் – சீறா:2052/2
மன்றல் ஒண் மலரும் நீங்கா வனம் திகழ் வரையின்-கண்ணே – சீறா:2054/3
உரையினை கேட்டு வேடன் ஒண் புயம் குலுங்க நக்கி – சீறா:2092/2
சீத ஒண் கதிர் செய் முகம்மதின் அடியில் சென்னி வைத்து அடிக்கடி புகழ்ந்து – சீறா:2327/1
உண்டவர் என மதர்த்து இருந்த ஒண் நகர் – சீறா:2713/4
சீத ஒண் கவிகையின் திசையை நோக்கிய – சீறா:2719/3
வட்ட ஒண் தவிசின் மேல் வதிந்த மெல் அணை – சீறா:2759/2
வண்ண ஒண் புயத்து உபைதாவும் மாறு இலாது – சீறா:3030/2
வயிர ஒண் வரையின் மீறும் மாண் எழில் புயங்கள் சேந்த – சீறா:3061/2
ஒலி கடல் அமிர்தம் ஒவ்வா ஒண்_தொடி முகத்தின் வாய்ந்து – சீறா:3063/2
வண்ண ஒண் புய பைம் கஞ்சுகியிடத்தின் வால் மணி தரள மாலிகையின் – சீறா:3158/1
ஒண் கதிர் உருவ வள்ளற்கு உறு பகையாகி கூண்ட – சீறா:3417/2
நீல வட்ட ஒண் விசும்பு இடன் அற நெருங்கினவே – சீறா:3457/4
கருகும் வட்ட ஒண் பரிசையும் மணி பல கலனும் – சீறா:3550/2
உறு கொலை களம் நின்று ஊர் புகுந்தவருமன்றி ஒண் சிலை அயில் கதிர் வாள் – சீறா:3562/2
மல் உயர் திணி தோள் விடலைகள் தாங்கும் வட்ட ஒண் கரிய கேடகங்கள் – சீறா:3574/1
வண்ண ஒண் புயன் உக்கயிலையும் சிறந்த ஆரிது மகன் நவுபலையும் – சீறா:3604/2
தாம ஒண் புயத்தவர்க்கு எடுத்து சாற்றுவான் – சீறா:3613/4
உற்றவர் உரைப்ப தீனோர் ஒண் புயம் குலுங்க நக்கி – சீறா:3671/2
நீல ஒண் கவிகை மேக நிழல் தர சலவாத்து ஆர்ப்ப – சீறா:3674/2
மாலை ஒண் புயத்து வள்ளல் மதீன மா புரத்தின் வந்தார் – சீறா:3674/4
வெள்ளம் ஒத்து இருந்தனர் விரியும் ஒண் சிறை – சீறா:4061/3
உண் நிறை உடைய வேந்தர் ஒண் திறல் பரியில் சூழ – சீறா:4182/3
உழை இனம் ஓடி தவித்து உளைந்து அலைந்த ஒண் பரல் பாலையும் செம் தேன் – சீறா:4922/3
ஊறுபட்டு உடைந்த காளையை கண்டு அங்கு ஒண் திறல் புரவலர் பின்னும் – சீறா:4931/1
உலைவு அற மனம் மகிழ்ந்தார் ஒண் திறல் அகுசம் என்னும் – சீறா:4962/3
வட்ட ஒண் கிடுகினால் தாங்கி மன்னவர் – சீறா:4970/1

மேல்


ஒண்_தொடி (4)

ஒண்_தொடி திரு முன் முந்தி ஒதுக்கி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:623/4
ஒண்_தொடி கதிஜா என்னும் ஓவியம் உரைத்த மாற்றம் – சீறா:632/2
உரிமை-தன் முகத்தை நோக்கி ஒண்_தொடி கதீஜா என்னும் – சீறா:1042/2
ஒலி கடல் அமிர்தம் ஒவ்வா ஒண்_தொடி முகத்தின் வாய்ந்து – சீறா:3063/2

மேல்


ஒண்ணாது (1)

சிறை ஆளவும் ஒண்ணாது என மனத்தில் தெருமாந்தார் – சீறா:4340/4

மேல்


ஒண்ணுமோ (2)

உன்னும் அப்படி கொல்லவும் ஒண்ணுமோ – சீறா:4228/4
ஒண்ணுமோ மற்று யாவர்க்கும் உததி சூழ் உலகில் – சீறா:4272/4

மேல்


ஒத்த (23)

ஊறு புனல் கொண்டு கடல் ஒத்த அகழ் அம்மா – சீறா:883/4
மத்த மா கரி ஒத்த மனத்தினன் – சீறா:1391/4
ஒத்தவை எமர்களுக்கு ஒத்த செல்வமே – சீறா:2408/2
நிறைந்திலா வயதுக்கு ஒத்த புந்தி நீ நினைத்தது என்றார் – சீறா:2820/4
உரையினும் வழக்கினும் ஒத்த சூழ்ச்சியின் – சீறா:3018/3
வதுவையின் புதுமை நோக்க மலைகள் வந்து இருந்தது ஒத்த – சீறா:3132/4
பவனியின் தருவை நோக்கி பல கொடி படர்ந்தது ஒத்த – சீறா:3175/4
இடிகள் ஒத்த வில் நாண் ஒலி வீரர்கள் எதிர்ந்து – சீறா:3484/2
அருக்கன் ஒத்த நம் முகம்மது நபியிடத்து ஆனார் – சீறா:3508/4
மாதர்-தம் மனம் ஒத்த கந்துகத்தின் வத்திரத்தை – சீறா:3840/1
இதம் உறும் வேந்தர் சேனை இரை திரை பரவை ஒத்த
கதிரவன்-தன்னை ஒத்த கணிப்பில் ஆலவட்டம் கோடி – சீறா:3854/2,3
கதிரவன்-தன்னை ஒத்த கணிப்பில் ஆலவட்டம் கோடி – சீறா:3854/3
மதிகளை ஒத்த சூடும் சருவந்த மௌலி அன்றே – சீறா:3854/4
காலினை ஒத்த வாசி நடத்தி கடிது ஏறும் – சீறா:3917/1
வெந்நிடத்து ஒளிர வீக்கி ஊழி வெம் காலை ஒத்த
மன்னிய பரியின் ஏறி வஞ்சினம் கூறி வாள் கை – சீறா:3941/2,3
வெம் திறல் சேனை எல்லாம் வெண் தயிர் ஒத்த மன்னோ – சீறா:3960/4
மலையை ஒத்த பல் பிணங்கள் குவிந்தன பல் மீனொடு வான் உலவு வேந்தன் – சீறா:4317/1
இலையை ஒத்த கொடி திரள் வீழ்ந்து இலங்கின செம் சோரி செக்கர் என்ன தோன்றும் – சீறா:4317/3
நிலையை ஒத்த பனை கனியை ஒத்த கரும் தலை நிலத்தின் நிறைந்து மன்னோ – சீறா:4317/4
நிலையை ஒத்த பனை கனியை ஒத்த கரும் தலை நிலத்தின் நிறைந்து மன்னோ – சீறா:4317/4
பாகு ஒத்த மெய் மொழியார் முகம் நோக்கி பயம் இல்லா – சீறா:4349/3
ஆகமும் தெரியா வண்ணம் அடைபட கிடந்தாள் ஒத்த – சீறா:4727/4
நெருப்பும் அ நெருப்புக்கு ஒத்த நெஞ்சமும் நெஞ்சில் வேறே – சீறா:4729/2

மேல்


ஒத்தது (2)

நடந்த வாணிகன் ஒத்தது செழும் கழை நதியே – சீறா:32/4
மாதர்-தமை ஒத்தது வளைந்த மதிள் அம்ம – சீறா:880/4

மேல்


ஒத்ததே (2)

ஏடு அலர் போர்வை போர்த்து இருந்தது ஒத்ததே – சீறா:490/4
கரைப்படுத்திடும் மரக்கலத்தை ஒத்ததே – சீறா:1028/4

மேல்


ஒத்தவர் (1)

திரு உறும் தனி சீயம் ஒத்தவர்
மருளுறும் திறல் தீனின் மன்னவர் – சீறா:3975/1,2

மேல்


ஒத்தவை (1)

ஒத்தவை எமர்களுக்கு ஒத்த செல்வமே – சீறா:2408/2

மேல்


ஒத்தன (10)

கூடி நோக்குவது ஒத்தன களி மயில் கூட்டம் – சீறா:865/4
ஒத்தன கரட கைமா ஒண் கொடி பவளம் போன்ற – சீறா:922/2
பறப்பது ஒத்தன பாசிலை தோரண பந்தி – சீறா:1114/4
பரவை ஒத்தன சேனையின் நிரைநிரை படர்ந்த – சீறா:3485/1
திரைகள் ஒத்தன வாவு வெம் பரி திரை சுறவின் – சீறா:3485/2
விரைவை ஒத்தன வேந்தர்கள் திரிந்தவை விரி நீர் – சீறா:3485/3
அரவம் ஒத்தன நெருங்கிய படை தரும் அரவம் – சீறா:3485/4
காற்றை ஒத்தன விசையினில் தாக்கினில் கரு வான் – சீறா:3542/1
ஏற்றை ஒத்தன வெகுளியின் எரியை ஒத்தனவால் – சீறா:3542/2
அல்லும் கல்லும் ஒத்தன மன குபிரவர் படையில் – சீறா:3855/1

மேல்


ஒத்தனரே (1)

கனை குரல் களிறும் பிடிகளும் கன்றும் கலந்து உடன் நடப்பது ஒத்தனரே – சீறா:355/4

மேல்


ஒத்தனவால் (2)

சாய்ந்த மென் தளிர் கரத்தினால் அழைப்பது ஒத்தனவால் – சீறா:860/4
ஏற்றை ஒத்தன வெகுளியின் எரியை ஒத்தனவால்
சீற்றம் உள் கொடும் எழுந்தன பறந்தன தெரிந்து – சீறா:3542/2,3

மேல்


ஒத்தனவும் (1)

குலவிய அனத்தின் குலங்கள் வீற்றிருந்த கோலம் ஒத்தனவும் கண்டனரால் – சீறா:3575/4

மேல்


ஒத்தனவே (1)

கால் அற தேய்ந்த பல கலை மேலோர் கருத்தினில் வருத்தம் ஒத்தனவே – சீறா:685/4

மேல்


ஒத்தனன் (2)

தூது போனவர் ஒத்தனன் சொரி கதிர் சுடரோன் – சீறா:1897/4
பற்றி வெம் கரத்தால் நிண குடர் பிடுங்கும் பான்மை ஒத்தனன் பல நோக்கி – சீறா:3569/3

மேல்


ஒத்தனையோய் (1)

சகதலத்து இருள் அற வரும் பருதி ஒத்தனையோய்
விகட விக்கினம் விளையும் முன் விலக நும்மிடத்தில் – சீறா:1365/2,3

மேல்


ஒத்தார் (1)

வந்தனைசெய்யும் சிங்கம் கடைதரு மத்தை ஒத்தார்
சுந்தர புய காலீது மன் அபாசுபியான் ஏவும் – சீறா:3960/2,3

மேல்


ஒத்தால் (1)

சேரும் சீனியும் தேனும் ஒத்தால் என – சீறா:2341/1

மேல்


ஒத்தி (1)

கொடுத்த பத்திரத்தை வாங்கி கொழும் மலர் கண்ணில் ஒத்தி
விடுத்து அதை விரித்து பைம் பொன் வரி முறை விளங்க நோக்கி – சீறா:3097/1,2

மேல்


ஒத்திடுமே (2)

என்றும் இ நகர் பொன் நகர் என்பது ஒத்திடுமே – சீறா:94/4
நீரிடை கனல் நெருப்பு உகுத்திடுவது ஒத்திடுமே – சீறா:953/4

மேல்


ஒத்திடுவர் (1)

சொரிதரு பூளை ஒத்திடுவர் சொல்லினே – சீறா:1814/4

மேல்


ஒத்திடுவார் (1)

ஏந்து எழில் கருகி மனமுடைந்து உருகி எரிபடு தளிரை ஒத்திடுவார் – சீறா:688/4

மேல்


ஒத்திருக்கும் (3)

மன்னவன் வகுதை துரை அபுல் காசீம் வள மனை செருக்கும் ஒத்திருக்கும் – சீறா:61/4
எட்டும் ஒன்று என திரண்டு வந்திருந்தது ஒத்திருக்கும் – சீறா:95/4
அரு வரை முழையில் புக்கி அருக்கன் ஒத்திருக்கும் வள்ளல் – சீறா:2576/4

மேல்


ஒத்திருந்த (3)

மற்று எனை உரைப்ப விரி கதிர் பரப்பு மரகத கடகம் ஒத்திருந்த – சீறா:52/4
ஆலவட்டம் ஒத்திருந்த மென் சிறை விரித்து ஆடும் – சீறா:62/4
இலங்கும் வாவிகள் அணி இழை மகளிர் ஒத்திருந்த – சீறா:64/4

மேல்


ஒத்திருந்தன (7)

உதிரும் வண்ணம் ஒத்திருந்தன கிரி ஒருங்கொருங்கே – சீறா:23/4
வையகம் சிறப்ப வரு முழுமதியும் மறுவும் ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:50/4
ஓடம் ஓடுவது ஒத்திருந்தன என ஒளிரும் – சீறா:66/4
பாங்கினில் புகு-மின் என கரம் அசைத்த பான்மை ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:91/4
மங்குலூடு வெண் மதியம் ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:1117/4
பரிதி ஒத்திருந்தன குரிசில் பான்மை மேல் – சீறா:1139/2
பண் இசை மிழற்றும் ஞிமிறு இனம் இருந்த பான்மை ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:3158/4

மேல்


ஒத்திருந்தனர் (1)

வந்திருந்தது ஒத்திருந்தனர் எழில் முகம்மதுவே – சீறா:476/4

மேல்


ஒத்திருந்தார் (1)

ஊன் அருந்திய வேல் நுழைபவரை ஒத்திருந்தார் – சீறா:1511/4

மேல்


ஒத்திருந்தாள் (1)

அத்தனும் மனத்துள் கொண்டான் அனையும் ஒத்திருந்தாள் அன்றே – சீறா:2831/4

மேல்


ஒத்திருப்ப (1)

அன்னம் ஒத்திருப்ப நோக்கும் அகம் மகிழ்ந்து இனிது கண்டார் – சீறா:930/4

மேல்


ஒத்திருப்பவர்களாகையால் (1)

உதர பேதம் அஃது அன்றி ஆவி உடல் ஒத்திருப்பவர்களாகையால்
விதியின் நுட்ப மறை கற்றவன் புகழின் மிக்கனான அபுகைசவன் – சீறா:1424/2,3

மேல்


ஒத்தினரே (1)

ஊன் கிடந்த வேல் விழி மலர் இணையில் ஒத்தினரே – சீறா:347/4

மேல்


ஒத்து (57)

நொடி நொடிப்பது போலும் ஒத்து இருந்தது என் நூலே – சீறா:20/4
இந்திரநீலம் ஒத்து இருந்தமை தோய்த்து அதில் எழுதி – சீறா:97/2
ஒத்து இனிது அமுதம் உண்டு உறையும் நாளினில் – சீறா:178/4
பருதி ஒத்து இலங்கு மாளிகை புக போய் பார்த்தனர் வாயிலுள் ஒருவர் – சீறா:278/3
ஒருப்பட உய்யுமாறு ஒத்து பேசினார் – சீறா:307/4
ஈது நன்று என ஒத்து அனைவரும் இசைத்தார் எழில் முகம்மதுவும் முன்னிலையாய் – சீறா:694/1
பறித்து அருந்திய கரு முகில் படலம் ஒத்து உளதால் – சீறா:864/4
கண்டும் ஒத்து அனைய சொல்லாய் காண்பது திண்ணம் என்றான் – சீறா:1047/4
வட்ட வாருதி செல்வம் ஒத்து இ நகர் மாக்கள் – சீறா:1098/3
புனை முகில் குலம் ஒத்து என அகில் புகைத்திடுவார் – சீறா:1115/4
பரிசிப்பது ஒத்து நீங்கா பவனியில் இரு கண் ஆர – சீறா:1157/3
அம்புராசி ஒத்து ஊரவர் முகம்மதை அடர்ந்தார் – சீறா:1361/4
வங்கியில் கிரிமி ஒத்து அறிவு போக்கினார் – சீறா:1465/4
விலங்கு இனம் ஒத்து எவரோடும் மொழியாது தனி எழுந்து விரைவில் போனான் – சீறா:1657/4
தேன் இதழ் மடவார் சூழ சீயம் ஒத்து எழுந்தான் அன்றே – சீறா:1717/4
பெரும் குகை வங்கம் ஒத்து அழுங்கி பேசுவார் – சீறா:1832/4
வெள்ளம் ஒத்து அனைய மான் இனமும் ஓர் வெற்பின் சார்பில் – சீறா:2072/2
நவி உடல் உயிரும் ஓர் மானுடன் கொண்டு நடப்பது ஒத்து
சவி புறம் தவழும் கோட்டு சார்பில் இ வனத்தின்-கண்ணே – சீறா:2078/2,3
வரவழைத்திடுவிரேல் மனமும் வாக்கும் ஒத்து
அரு மறை மொழி வழி ஆவன் யான் என்றான் – சீறா:2132/3,4
அனிலம் ஒத்து அபித்தாலிபுக்கு அடைந்தது ஆயாசம் – சீறா:2192/4
இதயம் ஒத்து இனிது ஈமான் கொண்டு இரு மன குபிரை நீத்து – சீறா:2254/2
ஒத்து இதமித்து தம்மில் ஒன்றுக்கொன்று உறுதி கூறி – சீறா:2265/3
தேறிய கருத்து உள் ஒத்து தேர்ந்து எழுந்து அ இடம் நீந்தி – சீறா:2272/2
மன்னிய மலர் தேன் தாது மாரி ஒத்து உதிர்க்கும் காவில் – சீறா:2366/4
ஒரு திலதம் ஒத்து அனைய தன்மையார் – சீறா:2421/4
வண்ணம் ஒத்து ஒழுகி நல் வழி பட்டார் அரோ – சீறா:2423/4
உடற்குள் ஆவி ஒத்து இ பதிற்றிருவர்கள் உரை கீழ் – சீறா:2456/3
விதுவும் சூழ் உடு இனமும் ஒத்து இருந்தனர் விளங்கி – சீறா:2462/4
பொருளும் சொல்லும் ஒத்து இருந்தன மொழிகளால் பொருந்த – சீறா:2504/3
முன்னி உள் கணித்தானிலன் கொடும் புலி வால் உருவிய தகைமை ஒத்து இருந்தான் – சீறா:2509/2
நிறைபெற தேர்ந்து ஒத்து எவரும் ஓர் கருத்தாய் நினைப்பது வினைத்திறமலது – சீறா:2516/2
அறிவர் ஒத்து இருந்தது அ அணி கொள் மா நகர் – சீறா:2712/4
திருப்ப அரும் உயிர் உடல் சேர்ந்தது ஒத்து என – சீறா:2730/1
பாரில் கற்பக வனத்தை ஒத்து இருந்தன பந்தர் – சீறா:3129/4
சீயம் ஒத்து அப்துல்லா என்னும் செம்மலே – சீறா:3320/4
அருக்கன் ஒத்து எழுந்து வெம் போர் அணி கலன் அணியலுற்றார் – சீறா:3366/4
புரவலர் எவரும் ஒத்து பொரு படை யாவும் தத்தம் – சீறா:3400/2
உரித்த கண்ணினும் ஒழுகின அருவி ஒத்து உதிரம் – சீறா:3490/4
கால சூறையின் ஒத்து எதிர்ந்து எழு குரகதத்தின் – சீறா:3491/1
ஆலகாலம் ஒத்து அரசரை பிண குவை ஆக்கி – சீறா:3507/2
சீயம் ஒத்து எழுந்து வரி புலி அனைய தீனவர் நால்வர்களுடனும் – சீறா:3566/2
நெடும் கயறும் படமும் ஒத்து எழுந்து விளங்குதல் பலவும் கண்டனரால் – சீறா:3573/4
பொன்னும் நல் மணியும் ஒத்து இலங்கும் பொற்பினால் – சீறா:3614/1
சுதிகள் ஒத்து இசைகள் பாடி சுரும்பு உணும் தொடையல் திண் தோள் – சீறா:3854/1
ஆலம் ஒத்து எழுந்த காபிர் தண்டினோடு அடுத்தது அன்றே – சீறா:3870/4
உற்ற சந்திரன் வீழ்ந்தனன் ஒத்து என – சீறா:3906/2
என் என ஊழித்தீயினை ஒத்து அங்கு எதிர் வந்தார் – சீறா:3914/4
மாருதத்தினை ஒத்து எழும் பரியொடும் வலிய – சீறா:3995/1
வன்னி ஒத்து எழு சினத்தினன் வீந்திடும் வகை என்று – சீறா:4018/2
வெள்ளம் ஒத்து இருந்தனர் விரியும் ஒண் சிறை – சீறா:4061/3
அரிவையர் மனத்தை ஒத்து உள் அலை செறி தடமும் மற்றும் – சீறா:4183/1
கலையை ஒத்து விளங்கின வெண் சருவந்தம் மௌலி அணிகலன்கள் வாழை – சீறா:4317/2
வெயில் பட்டிடும் மலர் ஒத்து அற மெலிவாள் உளம் அதனால் – சீறா:4346/2
தாங்கிய தரும மேகம் ஒத்து என தகைமை சான்ற – சீறா:4396/2
பவ்வம் ஒத்து அகரம் சூழ்தர இருப்ப பால் மதி கதிர் முகம்மது நல் – சீறா:4459/2
அலையை ஒத்து எதிர்த்தார் அசுகாபிகள் – சீறா:4480/4
சித்திரத்தை ஒத்து இருந்தனன் சலித்தனன் திகைத்தான் – சீறா:4617/4

மேல்


ஒத்தே (6)

உவப்பொடு கரைப்படும் மரக்கலம்-அது ஒத்தே
நவப்பட உதித்த நபி நாயக விளக்கே – சீறா:1780/2,3
ஏர் அணிந்து இலங்கும் பைம் பூண் இளம் சிங்கம் இருந்தது ஒத்தே – சீறா:3079/4
இருத்தல் கண்டு இருந்தார் ஆங்கு ஓர் இளம் புலி இருந்தது ஒத்தே – சீறா:3704/4
ஓட்டம் கூவல் நீர் கொண்டு எழுந்து ஓடியது ஒத்தே – சீறா:3867/4
தோட்டு முண்டகத்தை மற்று ஓர் கமலத்தால் துடைத்தது ஒத்தே – சீறா:3933/4
மாகத்து உடு ஒத்தே மிளிர்ந்து இமைக்கும் மணி வடமும் – சீறா:4336/2

மேல்


ஒதுக்கி (4)

ஒண்_தொடி திரு முன் முந்தி ஒதுக்கி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:623/4
போற்றி நின்று கும்பிட்டு அணி ஒதுக்கி வாய் புதைத்து – சீறா:1707/1
காதலொடு மெய் அணி கலன்களை ஒதுக்கி
சூது அற விரிந்த மணி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:1779/3,4
தூசை ஒதுக்கி பைய ஒர் மாற்றம் சொல்கின்றார் – சீறா:3927/4

மேல்


ஒதுங்க (5)

உடைந்த முத்தம் வெண் தந்தம் முச்சுடர் ஒளி ஒதுங்க
கடந்த செம் மணி பையுடன் கொடு கடல் ஏற – சீறா:32/2,3
உம்பரின் எழுந்து முதலை குலம் ஒதுங்க
எம்பி உகளும்-தொறும் இடை கயல் வெருண்ட – சீறா:884/2,3
இரு விழி கறுப்பும் ஒருபுறத்து ஒதுங்க இதழ் கடைவாயிடை பிதுங்க – சீறா:1439/1
கவி சிறை பறவை குலங்களும் இரிய கணத்தொடு நரி குலம் ஒதுங்க
சவி தரும் கொடியும் கவரியும் குடையும் தாள் இணை இடறிட நடந்து – சீறா:3587/2,3
ஒதுங்க உதித்து அது எழுந்ததே – சீறா:4768/4

மேல்


ஒதுங்கி (20)

உள்ளம் அன்புற சேவலின் சிறை நிழல் ஒதுங்கி
வெள் அன பெடை தாமரை தவிசில் வீற்றிருக்கும் – சீறா:73/3,4
அறைதர மனமும் பயந்திட ஒதுங்கி அஞ்சி நின்று அதிசயித்தனரே – சீறா:242/4
குலமும் அன்று ஒதுங்கி வானகம் புகாமல் கூண்டு நக்கேத்திரம் எரிந்து – சீறா:261/3
உருகு தன் மன பயத்தொடும் வாய் புதைத்து ஒதுங்கி
பொருவு இலா மணியே முதலே என புகழ்ந்தான் – சீறா:462/3,4
முள் எயிறு ஒதுங்கி செம் மணி பிதுங்கி முளை-தொறும் கிடப்பதை செறிந்த – சீறா:686/3
உடை பெரும் பொருள் இல் என கரவிடர் ஒதுங்கி
இடைப்படாததற்கு இசைந்தனம் என மனம் இடைந்து – சீறா:1231/2,3
வேற்று சமய பயத்து ஒதுங்கி விதித்த தொழுகை முடித்து வந்தார் – சீறா:1338/4
ஓது நல் மொழியொடும் இரு கரம் குவித்து ஒதுங்கி
பேதம் உள் அற வணங்கும் இ பேயினால் உமக்கு – சீறா:1360/2,3
உடைய நாயன் நபி புதல்வி-தம்மிடம் ஒதுங்கி நின்று இவை உரைத்தனன் – சீறா:1435/4
ஊன்றிய தடியில் கிடந்து உழன்று ஒதுங்கி நின்றவன் உழையினை நோக்கி – சீறா:2301/1
பெருகும் காப்பு அழித்திடுவது அன்று என பிரிந்து ஒதுங்கி
புரை அற தனி மற்றொரு வளையினில் புகுந்தேன் – சீறா:2615/3,4
காய்ந்த வெம் பசியால் விரைவுடன் நடந்து ஓர் கல் அடி இடத்தினில் ஒதுங்கி
வாய்ந்த கால் மடக்கி பயப்பய பதுங்கி வல் உடல் சுருக்கி வால் நிமிர்த்து – சீறா:2880/1,2
வரும் உள கருத்தும் கேண்-மின் என்று ஒதுங்கி வாய் புதைத்து உரைக்கலுற்றனனால் – சீறா:2894/4
உயர் நபி முகம்மதின்-பால் ஒதுங்கி வாய் புதைத்து சொல்வார் – சீறா:3355/4
நந்தினனலன் என்று இகலனும் சுணங்கும் நடந்து அருந்திட கடிது ஒதுங்கி
சிந்தையின் வெருவுற்று அடிக்கடி நோக்கி திரிவன பலவும் கண்டனரால் – சீறா:3570/3,4
அவ்விடம் அகன்று மெல்ல அடி பெயர்த்து ஒதுங்கி நீங்கி – சீறா:3702/1
தோற்றிடாது ஒதுங்கி வாயல்-தொறும் கடந்து எளிதின் ஏகி – சீறா:3721/3
ஓயா காற்றின் சருகு என்ன ஒதுங்கி மெலிந்து புறங்காட்டி – சீறா:4029/1
மறைபடா கொம்பே என்ன வணங்கி வாய் புதைத்து ஒதுங்கி
கறை அற மாலிக் ஈன்ற கவுலத்து யான் என்று என்னை – சீறா:4785/2,3
ஏடு அலர் மாலை புயன் கர வாளால் எறியும் முன் ஓர் மரத்து ஒதுங்கி
பாடலத்து அமர்ந்த கொடியவன் ஆவி பறிபட பகழியால் வீழ்த்தி – சீறா:4933/2,3

மேல்


ஒதுங்கிய (1)

உகள்-தொறும் வெருவி ஒதுங்கிய சிறை புள் ஒலித்திடும் இடங்களும் கடந்தார் – சீறா:997/4

மேல்


ஒதுங்கிற்று (1)

பொருப்பு உறைந்து ஒதுங்கிற்று என்றால் புரவலன் சேனை வீரர் – சீறா:1722/3

மேல்


ஒதுங்கினர் (1)

ஒருப்பட துணுக்கென புறத்து ஒதுங்கினர் உழையோர் – சீறா:968/3

மேல்


ஒதுங்கு (1)

நனை மலர் உதறும் காவகத்து ஒதுங்கு நனி திரள் குயின் என மயில்கள் – சீறா:998/3

மேல்


ஒதுங்கும் (3)

கனம் துதைந்து ஒதுங்கும் மாட கதிர் நிலா வீதி வாயில் – சீறா:1156/3
உகளும் வாளை கண்டு அன பெடை ஒதுங்கும் வாவிகளும் – சீறா:2706/1
சுரை மடி வீங்கி நடை பெயர்த்து ஒதுங்கும் சுரபியும் புனிற்று இளம் தேனும் – சீறா:4924/2

மேல்


ஒதுங்குற (1)

வெந்நிடை ஒளித்திட்டு ஒதுங்குற ஒடுங்கி விறல் புலி அலி-தமை தூண்டி – சீறா:2323/2

மேல்


ஒதுவுடன் (1)

ஒதுவுடன் வரும் முறை ஒழுகி மா மறை – சீறா:1634/2

மேல்


ஒப்ப (19)

பெருகிய நிலைமை குல கடல் நாப்பண் பிறந்து எழும் கதிரவன் ஒப்ப
வரு முகில் முலறு நபியிடத்து உறைந்து மகிதலம் புகழ்ந்திட இருந்த – சீறா:156/3,4
விட்டு ஒளிர் மின்னின் ஒப்ப விரைவினில் இருவர் வந்தார் – சீறா:406/4
மிதித்து அலைந்திடும் கொம்பு ஒப்ப விரைவினில் நடந்து சென்றார் – சீறா:428/4
வான் நதி பெருக்கை ஒப்ப வரு முகம்மதுவை நோக்கி – சீறா:617/2
வான் அதிர் அசனி ஒப்ப மத கரி முரசம் ஆர்ப்ப – சீறா:1717/2
ஒப்ப அரும் புகழ் நபிக்கு ஓதினார் அரோ – சீறா:1800/4
ஒரு தனி சீயம் ஒப்ப உடையவன் தூதர் செல்வ – சீறா:2053/2
உடல் அகம் துருத்தி ஒப்ப நெட்டுயிர்ப்பு உயிர்த்து காலில் – சீறா:2062/3
ஒப்ப அரும் திறலான் இலாக்கி சென்று ஓங்கி உறும் பெயரினன் பெறும் புதல்வன் – சீறா:2304/3
ஒப்ப அரும் மதியின் காந்தி உரித்து என துகிலை என்-தன் – சீறா:2597/2
ஒப்ப அரும் திறனும் தலைமையும் சிறந்தோர் உவர் இவர் அவர் என ஓடி – சீறா:2856/3
ஒப்ப அரும் மறை நூல் உரைத்தவை கேட்டும் உளத்து அறிவொடும் இருந்தனனால் – சீறா:2896/4
சுடர் கதிரவனை ஒப்ப தோன்றிய அலி-தம் செவ்வி – சீறா:3180/2
குடை கொடி செறிந்தது ஒப்ப குருகு இனம் இரியல் போக – சீறா:3381/2
உடைந்திடும் கலம்-அது ஒப்ப மன்னவன் மனையுள் எங்கும் – சீறா:3720/3
மேவினில் புயலை ஒப்ப வெண் கொடி படர்ந்து செல்ல – சீறா:3870/2
திரு திகழ் புய காலீது சேனையில் சீயம் ஒப்ப
ஒருத்தரும் தனி சென்றார் ஊங்கு உறு சமர் விளைந்தது அன்றே – சீறா:3939/3,4
சாய்ந்தன பிணத்தின் குப்பை தழைத்தன குன்றம் ஒப்ப
ஓய்ந்திலா சினத்தின் வீரர் ஓங்கிய தாரை வாளால் – சீறா:3940/3,4
இரவி ஒப்ப எழுந்தனர் – சீறா:4147/4

மேல்


ஒப்பமுற (1)

ஒப்பமுற வந்தது என உருவு திகழ் மலக்குகள் வந்து உற்றார் வேதம் – சீறா:4677/2

மேல்


ஒப்பவர் (1)

என்னை ஒப்பவர் இ நிலத்தினில் இலை என்று இருந்தனன் ஆளியாசனத்தில் – சீறா:2307/4

மேல்


ஒப்பவரும் (1)

நின்னை ஒப்பவரும் இல்லையாகையால் நினது-பால் அ – சீறா:629/2

மேல்


ஒப்பற (1)

கண்ட காபிர்களில் ஒருவன் ஓர் துகில் கரத்தில் ஒப்பற முறுக்கியே – சீறா:1430/1

மேல்


ஒப்பா (1)

தார் உடை சல்மா என்னும் தலைவர் இ இருவர்க்கு ஒப்பா
பாரினில் இல்லை என்று பகர்ந்தனர் முகம்மது அன்றே – சீறா:4997/3,4

மேல்


ஒப்பாக (1)

குண கலை வல்லோராலும் குறித்து எடுத்து அவட்கு ஒப்பாக
பண கடு பாந்தள் பாரில் பகருதற்கு அரிய அன்றே – சீறா:614/3,4

மேல்


ஒப்பாயினான் (1)

கன்று கண்ட கபிலை ஒப்பாயினான் – சீறா:4769/4

மேல்


ஒப்பார் (2)

கட தட கரத்து வேழ காவலர்க்கு அசனி ஒப்பார்
பிடித்த சொல்-தனை மறாது விருப்புற்று பின்னும் கேட்டார் – சீறா:1572/3,4
ஓல வாருதியை ஒப்பார் உவந்து எனை புகழ்ந்து நின்றார் – சீறா:2776/4

மேல்


ஒப்பான் (1)

காது வெம் களிறே அன்ன கருதலர்க்கு அரி ஏறு ஒப்பான்
சாது எனும் அரசன் இ ஊர் தலைவரில் தலைமையானே – சீறா:2380/3,4

மேல்


ஒப்பித்து (1)

மெல்லென செவந்த மணியினில் பிரித்து விளக்கி ஒப்பித்து வைத்தன போல் – சீறா:1961/2

மேல்


ஒப்பிலாதாய் (1)

வன் திறன் முற்றும் கொண்டாய் வாளினில் ஒப்பிலாதாய்
வென்றியை விளைத்து நின்றாய் இடியினை வெதுப்பும் கண்ணாய் – சீறா:3942/3,4

மேல்


ஒப்பிலான் (2)

ஒப்பிலான் தூதர் முன்னர் உரைத்து அவர் விண்ணில் சேர்ந்தார் – சீறா:4713/3
ஒப்பிலான் அருளினாலே உம்பரினிருந்து நீதி – சீறா:4791/3

மேல்


ஒப்பினை (1)

ஒப்பினை முறிக்கவேண்டும் என்று உன்னி சான்றவர் ஒருவரை கூவி – சீறா:4464/2

மேல்


ஒப்பு (14)

உறை பெரும் குலத்தினுக்கு ஒப்பு இலா மணி – சீறா:176/3
அருக்கன் ஒப்பு அல நாமம் முகம்மது என்று அகன்றார் – சீறா:190/4
ஒப்பு அரு மதீனம் என்று ஓதும் ஊரிடை – சீறா:487/2
கரும் தடம் கண் முகம் தாள் கைக்கு ஒப்பு என – சீறா:498/3
மங்கையர்-தனை ஒப்பு என்ன வகுக்க நா வகுத்திடாதே – சீறா:608/4
வரு மதிக்கு இன்புறும் மலர்கள் ஒப்பு என – சீறா:1033/3
ஒப்பு அரும் வேதம் என்பது ஓதினேனல்லன் என்றார் – சீறா:1262/4
கனத்த வெண் திரை மா கடற்கு ஒப்பு என – சீறா:1406/3
ஓதிய ஒப்பு எனும் முறியை ஊரவர் – சீறா:2145/2
விரைவினொடும் ஒப்பு முறி-தனை கிழிப்ப வரும்போது வெகுண்டு கூறி – சீறா:2176/3
சாதி விலக்கு ஒப்பு முறி பரிகரிக்கும் வார்த்தை செவி தடவ கேட்டு – சீறா:2177/1
சொன்னபடி சாதி விலக்கு ஒப்பு முறி எழுதின மன்சூறு என்போன் – சீறா:2179/3
தீபம் ஒப்பு இலா ஒளி தரும் நபி எனும் திறலோர் – சீறா:4263/3
வெற்றி மா நபியுடன் ஒப்பு கூடினன் வெருவி – சீறா:4607/2

மேல்


ஒப்புக்கொடுத்தனன் (1)

கயில் வெம் சூதுடன் எனை ஒப்புக்கொடுத்தனன் காண் என்று – சீறா:4618/2

மேல்


ஒப்பும் (1)

அன்பராகிய குறைஷி காபிர் இடும் ஒப்பும் முறி வசனம் யாவும் – சீறா:2175/3

மேல்


ஒப்புரவு (2)

ஒப்புரவு ஒழுகுவார்க்கு உரிமையார்க்கு எலாம் – சீறா:1298/3
ஒப்புரவு அகன்ற நெஞ்சோடு உளைந்து உலைந்து அடவி சுற்றி – சீறா:2578/3

மேல்


ஒப்பேன் (1)

உருவினன் விலங்கோடு ஒப்பேன் உள்ளறிவு உணர்வும் இல்லேன் – சீறா:2118/2

மேல்


ஒர் (4)

எடுத்து ஒர் அம்பு எய்தவர் இருந்த வேகமும் – சீறா:3037/2
தூசை ஒதுக்கி பைய ஒர் மாற்றம் சொல்கின்றார் – சீறா:3927/4
சேடனும் தலை வெடித்து ஒர் ஆயிரமும் சென்னி என்ன வகிருற்றனன் – சீறா:4215/4
சொல்லிய சொற்படி எழுந்து ஒர் தூதுவன் – சீறா:4545/2

மேல்


ஒரு (428)

ஒரு உருவாய் இன்மையினில் உண்மையினை தோற்றுவிக்கும் ஒளியாய் யாவும் – சீறா:0/3
வரும் அவர் எதிர்நின்று ஒரு மொழி கேட்ப மறுமொழி கொடுத்திட அறியேன் – சீறா:3/2
ஒரு கவிகை கொண்டு மாறுபடும் அவரை வென்று நாளும் உறு புகழ் சிறந்த வாழ்வுளோர் – சீறா:5/2
புவி ஆர மொய்த்த நெறி மறை நாலினுக்கும் ஒரு பொறியாய் உதித்த வடிவார் – சீறா:6/3
பதிவாக ஒரு சேகரம்-அதாக நிலம் மீது பயிராக உரை தூவினோர் – சீறா:11/2
மிடித்து நொந்த சிற்றெறும்பு ஒரு மூச்சுவிட்டது போல் – சீறா:19/3
வன கனி கறுத்த குலை களவு அலது மறுத்து ஒரு கொலை களவு இலையே – சீறா:76/4
வட_வரை புடை சூழ் நிலத்து எழு தீவும் வரவழைத்து ஒரு தலத்து இருத்தி – சீறா:79/1
பணித்த நின் திருநாமத்தினுடன் ஒரு பெயரை பண்பாய் – சீறா:108/3
உடல் உறைந்து உயிர் உண்டு என்னும் ஒரு_வடிவில்லான் செவ்வி – சீறா:112/1
நீடிய ஒளியும் சிறந்து ஒரு சூலில் நிலம் மிசை சீது உதித்தனரே – சீறா:134/4
வண்டு அணி மலர் தார் ஆசறு தவத்தால் வரும் ஒரு வடிவுறு மதலை – சீறா:148/4
தீன் நிலைக்கு உரிய நபி இபுறாகீம் செய் தவ பலன் ஒரு வடிவாய் – சீறா:150/1
வரும் ஒரு பெரும் கதிர் மதியம் போலவே – சீறா:166/2
வரை குலங்கள் போல் வந்ததற்கு ஒரு முதல் வருடம் – சீறா:180/4
தரியலர்க்கு இடியாய் அடுத்தவர்க்கு ஒரு தருவாய் – சீறா:199/3
சினவு வேல் கரத்து அப்துல்லா எனும் ஒரு சிங்க – சீறா:201/1
இந்திரவில் என வில் எடுத்து ஒரு கையில் ஏந்தி – சீறா:203/3
நிறைதர பெருக அதில் ஒரு வெண் புள் நித்தில கதிர்கள் கான்று ஒழுக – சீறா:242/2
மின் ஒளி கரப்ப கதிர் விடும் கலையை விரைந்து ஒரு தட்டினில் ஏந்தி – சீறா:245/2
அன்னமோ மயிலோ எனும் ஒரு மட மான் ஆமினா திரு கையில் ஈய்ந்தார் – சீறா:245/4
ஏதம் ஒன்று அணுகா செமுறத்தி லுஸ்தா எனும் ஒரு தலத்தினின் நடுவே – சீறா:255/3
குடிலம்மட்டு ஓங்கி மஞ்சு அடைகிடக்கும் கொத்தளம் ஒரு பதினான்கும் – சீறா:260/3
வந்ததும் ஆமினா திரு மனையில் வைத்ததும் ஒரு நொடி பொழுதே – சீறா:265/4
நானிலம் புகலும் ககுபத்துல்லாவின் நாலு மூலையும் ஒரு நெறியாய் – சீறா:270/3
நிறைதர புனித மாக்கினான் என்ன நிகழ்த்தியது ஒரு மொழி அன்றே – சீறா:271/4
குனையின் என்று ஒரு பதி அலிமா குடியிருந்தார் – சீறா:297/3
பஞ்சம் என்று ஒரு கொடும் பாவி தோன்றிட – சீறா:306/1
நால் ஒரு பதின்மர் வந்தவரும் நன்கு உற – சீறா:317/2
தூய நல் தெரு எலாம் திரிந்து சோர்ந்து ஒரு
சேய் கிடைத்திலை என திகைத்து வாடியே – சீறா:318/2,3
உடல் பருத்து இலது ஒரு முலையும் சூகை இ – சீறா:319/1
பெறும் ஒரு தந்தையும் இல்லை பின்னிய – சீறா:324/1
அவ்வயின் அப்துல் முத்தலிபும் ஆங்கு ஒரு
செவ்விய அறிவனை கூட்டி செல்க என – சீறா:326/1,2
தமரினுக்கு ஒரு திலதமே யார்க்கும் தாயகமே – சீறா:348/2
வேண்டிய பொருளும் உறும் ஒரு நாள் ஓர் வீட்டினில் புகில் என புகல்வார் – சீறா:362/4
உறு பவம் தொலையும் முகம்மதை எவர்க்கும் ஒரு பகல் காண்கில் என்று உரைப்பார் – சீறா:363/4
வரம் தரு குழந்தைக்கு ஒரு முலை பாலே வழங்கின படி அறிவதற்கே – சீறா:366/2
மனையினில் ஒரு நாள் தீபமிட்டதும் இல் முகம்மது பேரொளி அல்லால் – சீறா:375/2
கதிருடன் கதியும் ஒரு வடிவு எடுத்த காட்சி பெற்றிருந்து அணி சிறந்து – சீறா:380/1
சீர் பெறு மனையாள்-தம்மையும் பயந்த செல்வரில் ஒரு சிறுவனையும் – சீறா:382/2
பிறது ஒரு நெறியும் செல்லார் பெய் பரல் கானில் ஆங்கு ஓர் – சீறா:404/2
சினந்த சின்மொழி மறந்து ஒரு நாளினும் செப்பார் – சீறா:437/3
உங்கள்-தம் மனைக்கு உளது ஒரு குழந்தை நும் உயிர் போல் – சீறா:442/1
கோதையீர் எனது உறு குல களிறு ஒரு குழந்தை – சீறா:455/2
போற்றி தெண்டனிட்டு எழுந்து ஒரு வரம் என புகன்று – சீறா:463/1
தரையில் வானகத்திருந்து இறங்கியது ஒரு சத்தம் – சீறா:475/1
சுரம் என ஒரு பகை தோன்றி துக்கமுற்று – சீறா:517/3
ஒரு திரு திங்களும் நிறைந்தது ஓதிய – சீறா:518/2
நிலை பெற ஆண்டு ஒரு ஏழா நிறைந்தவே – சீறா:527/4
நபி-தமை கூட்டி முன் நடத்தி ஆங்கு ஒரு
தவிசு எனும் முரம்பு உறு தலத்து இருத்தினார் – சீறா:530/3,4
கரிய மேதியின் குலம் ஒரு பெரும் கடல் கடுப்ப – சீறா:541/2
ஆறு அடுத்து ஒரு பொழில் புற விடுதியது ஆகி – சீறா:544/3
காத நான்கினுக்கு ஒரு கரம் நீர் உறா கடும் கான் – சீறா:546/3
அடங்கலும் கொடு நடந்து ஒரு தலத்தினில் ஆனார் – சீறா:551/4
பிடித்து நோக்கிய சரக்குடன் எமை ஒரு பேச்சில் – சீறா:561/3
நிறைமதி கதிர் என ஒரு நபியை இ நிலத்தில் – சீறா:575/1
ஆனதால் ஒரு தீங்கு இலை நபிக்கு என அறைந்தான் – சீறா:577/3
ஆன நல் வயது ஒரு பதினான்கு சென்றனவே – சீறா:589/4
அலக்கழிந்து ஒரு மொழி உரைத்தனர் அனைவருமே – சீறா:591/4
வரையினின் மணி கொம்பு என்ன வரும் ஒரு மகவை ஈன்றான் – சீறா:606/4
பெரியவன் தூதராக பிறந்து ஒரு நபி பிற்காலம் – சீறா:622/1
கருக்கு மை விழி துயில்தரு பொழுது ஒரு கனவு கண்டனர் நூலில் – சீறா:647/3
இந்த மா நிலத்து ஒரு நிதியே எனது இரு விழி மணியே கேள் – சீறா:652/1
மைந்தர் இங்கு இவர் மனத்து இருள் கெட ஒரு மணம் முடித்திட நாடி – சீறா:652/3
வறியவர்க்கு ஒரு மணம் நிறைவேறிடும் மட மயில் அனையாய் ஈது – சீறா:653/3
நடையில் ஓர் பகற்கு ஒரு பதின் காவதம் நடந்திடும் திடத்தாலும் – சீறா:661/3
கடந்து காவதம் நடந்து ஒரு பொழிலிடை காளைகள் அனைவோரும் – சீறா:672/1
கட்டை தட்டிட ஒட்டையும் சாய்ந்து ஒரு கவிழொடு தலைகீழாய் – சீறா:674/2
எரிந்து எரி மேய்ந்து கரிந்து விண்ணிடம் காந்திடும் தரை ஒரு துளி நீரும் – சீறா:684/3
ஊனம் இல் நதியில் ஒரு கை நீர் அருந்தி உடல் குளிர்ந்து அரும் பசி ஒடுங்கி – சீறா:699/3
கனம் உண்டு ஒரு காரணம் மா மலையின் – சீறா:712/3
கழிகின்ற துரும்பு ஒரு கை முழம் உண்டு – சீறா:720/1
மடிபட்டு ஒரு கற்குவை வாயினிடை – சீறா:721/3
ஒரு மொழி உரைத்தவர் உளத்தின் பெற்றியை – சீறா:741/3
சம்மதித்திலன் ஒரு தறுகணாளனே – சீறா:750/4
உகளும் ஆங்கு ஒரு பாதக கொடு வரி உழுவை – சீறா:755/4
இலங்கு செம் கதிர் வேல் ஒரு கரத்தினில் ஏந்தி – சீறா:761/1
அன்று வெறு ஒரு காட்டினில் புகுக என்று அறைந்த – சீறா:766/2
குன்று தோன்றுவது அதன் கிழக்கு ஒரு குவடு அடுப்ப – சீறா:769/3
பாதை நீந்தி அங்கு ஒரு குவடு அடியினில் படர – சீறா:771/2
விள்ள அரும் சிர சூட்டு ஒரு கதிரினும் விளங்க – சீறா:773/4
கண்டு தம் மனத்திடையினில் ஒரு பயங்கரம் சற்று – சீறா:774/1
தலை எடுத்து நா இரண்டினால் ஒரு சலாம் சாற்றி – சீறா:777/2
ஒடுங்கி தெண்டனிட்டு உறைந்திடம் இகழ்ந்து ஒரு மருங்கில் – சீறா:784/1
துறந்தவன் உரைப்ப பாவம் பகை ஒரு தொகையாய் கூடி – சீறா:811/3
வரிசை நம் நபி முகம்மதை ஒரு நொடி பொழுதும் – சீறா:834/2
நேரதாய் ஒரு நதி உள நிலம் சுழித்து எழுந்து – சீறா:845/2
மாறுகொண்டவர் திரண்டு ஒரு பெரு வரை முகட்டில் – சீறா:848/2
வந்த மா நதிக்கு அணி எனும் ஒரு கரை மருங்கில் – சீறா:853/2
சோலை வாய் ஒரு வானகம் என சுடர் திகழ – சீறா:856/1
தேக்கும் வெண் திரை புவிக்கு ஒரு தனி செங்கோல் செலுத்தி – சீறா:861/1
ஒரு மனை பிறந்து ஒரு மனையிடத்தினில் உறைந்து – சீறா:867/1
ஒரு மனை பிறந்து ஒரு மனையிடத்தினில் உறைந்து – சீறா:867/1
உறையு-மின் வேறு ஒரு உபாய சூழ்ச்சியால் – சீறா:907/2
இரு காதமும் ஒரு காதமும் எழிலாக நடந்து – சீறா:981/2
வரு பாதையின் நடுவே ஒரு வள மா மனை கண்டார் – சீறா:981/4
குறைஷி அம் குலத்துக்கு ஒரு மணி எனவும் குவைலிதுக்கு இரு விழி எனவும் – சீறா:990/1
அம்புய வதனன் குவைலிது வருந்தும் அரும் தவம் திரண்டு ஒரு வடிவாய் – சீறா:991/1
விரித்த வெண் குடையும் துவசமும் மலிய விரைந்து ஒரு காவகம் புகுந்தார் – சீறா:1001/4
திரைப்படும் கடலிடை தியங்குவார்க்கு ஒரு
கரைப்படுத்திடும் மரக்கலத்தை ஒத்ததே – சீறா:1028/3,4
மாய்வுறும் துயர்க்கு ஒரு மருந்து போன்றதே – சீறா:1029/4
ஒரு முத்தில் உதித்த வள்ளல் உறு கதிர் அழகுக்காக – சீறா:1166/3
இருள் குலம் அனைத்தும் பிடித்து ஒரு தலத்தில் இருத்துவது என குழல் இறுக்கி – சீறா:1202/1
ஐயம் இல் ஆறாயிரத்தினில் ஒரு நூற்றிருபத்துமூன்றினில் அழகா – சீறா:1251/2
கவ்வை அம் கடல் நதி கடப்ப அன்று ஒரு
நவ்வி பின் எழு நபி பதத்தை நண்ணினார் – சீறா:1315/3,4
மண மனத்தொடும் கதி வாழ்வுக்கு ஈது ஒரு
துணை என நல் கலிமாவை சொல்லி நின்று – சீறா:1317/2,3
ஒரு நெறி தொடுத்தீர் நும்மோடு உற்றவர்க்கு எல்லாம் நம்-தம் – சீறா:1351/3
செவ்விதாய் ஒரு நெறிபட திரண்டு வந்தடைந்தார் – சீறா:1364/3
புகலுதற்கு ஒரு கருமம் உண்டு என புகலுவரால் – சீறா:1365/4
இந்தவாறு அலால் வேறு ஒரு கருமமும் இசையான் – சீறா:1368/4
இழிவு செய்து ஒரு குலம் பிறந்து ஒரு குலம் எடுத்து – சீறா:1375/1
இழிவு செய்து ஒரு குலம் பிறந்து ஒரு குலம் எடுத்து – சீறா:1375/1
ஒரு மொழிப்பட இனத்தவர் ஒருங்குற நெருங்கி – சீறா:1383/3
வருந்திலாது ஒரு சமயம் என்று அகுமது வடுவை – சீறா:1387/1
உறைக பின்னும் ஒரு மொழி கேட்டியால் – சீறா:1392/4
வந்திடாது மறுத்து ஒரு தீங்கு இலை – சீறா:1394/2
அணிதன் என்று ஒரு பேரை உண்டாக்குதல் – சீறா:1414/3
அடையலார்கள் நகையோடு நின்றதும் அகம் வெதும்ப ஒரு காளை கண்டு – சீறா:1435/2
பூணிலா பவ நோய் பூண்பது தனக்கே பொருவு இலாது ஒரு தொழில் எடுத்தான் – சீறா:1438/4
மறைபடா புகழை உலகினில் வளர்த்து வரும் ஒரு துரை அபுல் காசீம் – சீறா:1449/1
கவின் அற அதாபு என்று ஒரு பிணி பிடிக்கும் என்ற கட்டுரைக்குமே கன்றி – சீறா:1459/3
வாக்கினில் ஒரு மொழி வழங்கி உண்மையை – சீறா:1479/2
சற்று ஒரு நொடி வரை தவிர்ந்திரான் மன – சீறா:1484/3
உலம் கொள் திண் திறல் புயன் உமறு எனும் ஒரு சீயம் – சீறா:1518/1
மால் நிலத்தினில் புதிது ஒரு மார்க்கம் உண்டாக்கி – சீறா:1523/3
ஈது ஒரு புதுமையாக எண்ணி நீர் உரைத்தீர் வேத – சீறா:1552/1
உடன் ஒரு வழக்கை தேற்றி தேறிலாது ஒளிரும் செம்பொன் – சீறா:1556/3
புனைந்த மென் துகிலை நீத்து வேறு ஒரு புதிய தூசும் – சீறா:1575/1
சதுரின் அணித்தாய் ஒரு மனை உண்டு அதனில் தரித்தார் அகுமதுவும் – சீறா:1584/3
விரியும் அமுதம் எனும் கலிமா மேலோர் ஒரு முப்பஃதுடன் மூன்று – சீறா:1597/2
வருவது அலால் ஒரு குறிப்பும் இலை எவர்கள் இ வணக்கம் வணங்கினோரே – சீறா:1647/4
தந்திரமும் மறையோர்கள் இதனை ஒரு பொருளாக சார்ந்திடாரே – சீறா:1649/4
வேதம் எனும் புறுக்கானில் ஒரு சூறத்து எடுத்து ஓதி விரிவதாக – சீறா:1655/2
பிறந்த குலம்-தனை வழுக்கி நமர்க்கும் ஒரு பெரும் பகையாய் பேதியாத – சீறா:1666/1
உறைந்தவர்க்கு இடர் வரும் முனம் ஒரு மன துணிவாய் – சீறா:1669/1
வீறு கொண்டு ஒரு மொழிப்பட எதிர் விளம்புவரால் – சீறா:1671/4
மாந்தர் யாவரும் ஒருப்பட எழுந்து ஒரு மருங்கில் – சீறா:1680/1
புவி இகழ்ந்திட பிறந்திருந்தனன் ஒரு புதியோன் – சீறா:1685/4
உலைவொடு அன்னையும் தந்தையும் இழந்து ஒரு தனியா – சீறா:1686/2
குழுவில் ஆய்ந்து ஒரு விரைவினன் கரத்தினில் கொடுப்ப – சீறா:1698/3
தனித்து இருந்து ஒரு மண்டபத்து அரசர்கள்-தமையும் – சீறா:1712/1
மறு அற உலகில் நில்லா வயது ஒரு நூற்றின் மேலும் – சீறா:1755/1
வேரும் ஒரு தூரும் இலை என்பது ஒரு விஞ்சை – சீறா:1773/3
வேரும் ஒரு தூரும் இலை என்பது ஒரு விஞ்சை – சீறா:1773/3
தூதன் ஒரு வில்லினிடு தூரம்-அதில் நின்று – சீறா:1779/2
துவக்கம் முடிவிற்கு ஒரு சுடர் கதிரின் மிக்கோய் – சீறா:1780/4
நல் நிலை கொடி மன நடுக்கம் தீர்த்து ஒரு
மின் அகத்திருந்து எழும் மேக நீழலில் – சீறா:1794/2,3
சிரம் ஒரு கிரி என திகழ செவ்விய – சீறா:1796/3
குற்றம் என்று ஒரு மொழி குறித்தது இல்லையால் – சீறா:1825/4
புவியுளோர்க்கு எலாம் ஒரு கலிமா என புகன்று – சீறா:1847/2
ஒரு பகுப்பு எழு_வானினில் புகுந்து ஒரு பகுப்பு – சீறா:1861/1
ஒரு பகுப்பு எழு_வானினில் புகுந்து ஒரு பகுப்பு – சீறா:1861/1
இருந்த இல்லகத்து ஒரு மதிள் இடி என முழங்கி – சீறா:1878/1
இனம் ஒரு கடிகை பொழுதினில் தெரியாது இறந்திடும் காலம் ஈது என்பார் – சீறா:1905/4
சீர் பெற வலது கரத்திடை ஒரு பால் செழும் இட கரத்தினில் ஒரு பால் – சீறா:1923/3
சீர் பெற வலது கரத்திடை ஒரு பால் செழும் இட கரத்தினில் ஒரு பால் – சீறா:1923/3
முன் எதிர்ந்து இலங்கும் ஒரு பகுப்பு எழு_வான் முரி திரை கடல் முகட்டு ஏகி – சீறா:1924/1
பின் ஒரு பகுப்பு குட கடல் புகுந்து பெரு விசும்பிடையினில் பிறங்கி – சீறா:1924/2
மா தலத்து எவர்க்கும் பவ கடல் கடப்ப வரும் ஒரு திரு மரக்கலமே – சீறா:1930/2
வென்றி கொள் அரசே இனம் ஒரு வசனம் வினவுதல் வேண்டும் என்னிடத்தில் – சீறா:1942/2
பிந்திடாது ஒரு முறை மறை தனித்து அனுப்பினரே – சீறா:2023/4
மன்னும் ஆடவர் எண் ஒரு பஃதிருவருமாய் – சீறா:2024/2
கதித்த சூழ்ச்சியின் வேறு ஒரு வினை கருதினனே – சீறா:2026/4
ஒரு தனி சீயம் ஒப்ப உடையவன் தூதர் செல்வ – சீறா:2053/2
அ திசைக்கு எதிரில் மேல்-பால் அடுத்து ஒரு குவட்டின்-கண்ணே – சீறா:2073/1
சிலை கணை நிலத்தில் சேர்த்தி தெரிந்து ஒரு பாசம் தொட்டான் – சீறா:2076/4
அடுத்து ஒரு கடிகை போதில் அடைவன் என்று அறைந்தது அன்றே – சீறா:2090/4
பின் ஒரு கதியும் உண்டோ பிழை அன்றி பெருமை அன்றே – சீறா:2107/4
ஒரு பிணைக்கு இரண்டு உன்-பாலில் வருவது என்று உரைத்திட்டாரால் – சீறா:2114/4
தோல் ஒரு தோளினும் தூக்கி வந்தவன் – சீறா:2125/3
சாதி அன்று ஈது ஒரு தரு முன் ஆதலும் – சீறா:2139/2
தூதுவர்க்கு இவன் ஒரு துணைவன் ஆயினன் – சீறா:2140/4
முறைதவறிடும் ஒரு கருமம் முன்னினார் – சீறா:2142/4
வரைப்புற ஒரு முறி வரைந்திட்டார்களால் – சீறா:2144/4
ஒரு கவிகை நிலவ உறூமிகள் அடர்ந்து பாரிசவர் உடைந்தார் என்ன – சீறா:2173/2
அல்லல் அற சிறந்த வரி அல்லா என்று ஒரு பெயரினளவே அன்றி – சீறா:2178/1
திசை முழுதும் ஒரு புடையில் கிடத்தும் கரு முகில் கவிகை செம்மல் நேர்ந்த – சீறா:2186/1
உரத்தின் அணைத்து ஒரு துகில் கொண்டு உற போற்றி நடந்து மறுகூடு உலாவி – சீறா:2187/2
இருத்தி ஒரு பால் இருந்தான் மும்மறையும் தெரிந்து மனத்து இருத்தினோனே – சீறா:2187/4
ஒருவருக்கு ஒரு பகை இலை எனும்படி ஒழுகி – சீறா:2194/2
ஒரு கல் ஏறுபட்டு ஊறுபட்டு உதிர்ந்தன உதிரம் – சீறா:2225/4
உரு பொதிந்த நல் வடிவவர் உரைத்து ஒரு நொடிக்குள் – சீறா:2230/1
புற்புத கடல் இறைத்து ஒரு கடலினில் புகட்டி – சீறா:2231/2
உதய மா கிரிக்கு ஒரு கரம் தடவுவர் ஒரு கை – சீறா:2232/1
உதய மா கிரிக்கு ஒரு கரம் தடவுவர் ஒரு கை – சீறா:2232/1
ஒரு நொடிக்குள் அந்தரம் அடங்கலும் திரிந்து உலவி – சீறா:2233/1
ஒரு நொடிக்குள் இ வானகம் கவிந்தமட்டு உலவி – சீறா:2233/2
உத்தமத்தொடும் ஒடுங்கி நின்று ஒரு சலாம் உரைத்து – சீறா:2234/2
பத்தியாய் அருகு இருந்து ஒரு மொழி பகர்ந்திடுவார் – சீறா:2234/4
உப்பு வாரியுள் அமிழ்த்துவன் அலது ஒரு வரையால் – சீறா:2237/2
உலகு எலாம் கொடுங்கோல் ஓச்சி ஒரு குடை நிழலில் தாங்கி – சீறா:2258/2
அரையிடை கிடந்து சரிந்து அடிக்கடி வீழ்ந்து அவிழ்ந்திட ஒரு கரம் தாங்க – சீறா:2298/4
உடல் குறை கூனும் செவி துளை அடைப்பும் ஒரு கையில் தடிக்குள் ஆதரவில் – சீறா:2299/1
விள்ளுதற்கு அரிதாய் ஒரு சலாம் குழறி விளம்பி நின்றனன் முகம் நோக்கி – சீறா:2300/2
வள்ளலும் பிரத்தி உரைத்து இவன் சூமன் வங்கிசத்து உளன் ஒரு வேடத்து – சீறா:2300/3
வான் திகழ் புகழார் திரு மொழி கொடுத்து வரவழைத்து ஒரு மருங்கு இருத்தி – சீறா:2301/2
பால் நிற வளை வெண் திரை கடல் பரப்பில் பகை அற ஒரு தனி கோலால் – சீறா:2303/2
முன் நெடும் காலத்து இ பெரும் புவனம் முழுதினும் ஒரு குடை நீழல் தன்னிடைப்படுத்தி – சீறா:2307/1
நால் வகை கதத்த தளத்தொடும் ஒரு தனி கோலால் – சீறா:2307/2
ஒரு தனி திகிரி செலுத்தி எ நிலமும் உள் அடிப்படுத்திடு நாளில் – சீறா:2308/1
நோ வர இறுக கட்டிவைத்து எழுந்து போயினன் ஒரு நொதுமலனே – சீறா:2309/4
விட்டிடாது இழைத்த பாவங்கள் திரண்டு வெகுண்டு ஒரு கயிற்று உரு எடுக்கப்பட்டதோ – சீறா:2311/2
ஒரு திருகு எடுத்து நெகிழ்க்கவும் பயமுற்று ஒடுங்கினர் பெரு வரையிடத்தும் – சீறா:2312/2
கொடுத்த பாலும் குடித்து ஒரு மேழக – சீறா:2333/2
ஒருங்கிருந்த ஒரு படி சோற்றையும் – சீறா:2336/2
செய் தீவினையும் மாறுபட்டு ஒரு தலம் சேர்ந்து என்ன – சீறா:2347/2
கரந்து அதிசயித்து நோக்கி கறுத்து ஒரு காளை நின்றான் – சீறா:2359/4
அடுத்தவர்க்கு அறம் ஈது அன்றோ ஆயினும் ஒரு சொல் கேட்டு என்னிடத்தினில் – சீறா:2373/3
பிடித்து ஒரு மொழியில் நெஞ்சம் பேதுற அவனை நுங்கள் – சீறா:2382/1
மாற்றலர்க்கு ஒரு சொல் தன்மம் வகுத்து அமர் மலைவது என்ன – சீறா:2391/2
ஒரு நொடி பொழுது எம் முன்னர் உவந்து இனிது இருந்து ஓர் மாற்றம் – சீறா:2392/3
இருத்தி வேறு ஒரு நினைவு இன்றி யாவரும் – சீறா:2420/2
கருத்து ஒரு கருத்து என படுத்தி காதுற – சீறா:2420/3
ஒரு திலதம் ஒத்து அனைய தன்மையார் – சீறா:2421/4
தினையளவினும் ஒரு சிதைவும் இல்லையால் – சீறா:2430/4
முன் முக மலர்ச்சியின் மொழிந்து வேறு ஒரு
வன்மமுற்றிடில் அவை மறந்து மேலவர் – சீறா:2447/1,2
முறைமுறைப்படி ஒன்றுபட்டு ஒரு மொழி முடித்தார் – சீறா:2468/4
கூடும் எம் இனத்தவர்களில் இதில் ஒரு குறிப்பும் – சீறா:2477/3
தேடி எத்திசை-தொறும் திரிந்து அலுத்து ஒரு தெருவில் – சீறா:2484/1
கரந்து முந்திறு என்பவர் ஒரு திசை நெறி கடந்தார் – சீறா:2485/2
அகத்தினில் ஒருமித்து எடுத்து ஒரு துணிவாய் அடுப்பது ஓர் முயற்சி உண்டாயின் – சீறா:2508/2
எள்ளுதற்கு அரிதாய் மிகு வலி படைத்து இங்கு இருந்தனன் இதற்கு முன் ஒரு நாள் – சீறா:2510/1
விள்ளுதற்கு அரிதாய் ஒரு தொனி எவர்க்கும் விளங்கிற்று விடிந்த பின் தொடுத்து – சீறா:2510/3
நிலை பெற தேறி இருக்கலும் அ அவையில் நெஞ்சு அழன்று ஒரு கொடும் காபிர் – சீறா:2515/3
பொறையுடன் இருத்தல் வினைக்கு இடங்கொடுத்தல் என புகன்றனன் ஒரு முதியோன் – சீறா:2516/4
சதித்திடல் எவர்க்கும் தகுவது அன்று எனவே சாற்றினன் அதில் ஒரு தலைவன் – சீறா:2517/4
வன் கொலை தொடரா மறுவும் மற்று ஒழியும் என உரைத்தனன் ஒரு மதியோன் – சீறா:2518/4
நல்லவை உரைத்தீர் அடைத்து ஒரு மனைக்குள் நாள் பல கழிந்த பின் பார்க்கின் – சீறா:2519/2
தீட்டு வெண் புகழீர் மறுத்து ஒரு சூழ்ச்சி செப்பும் என்று உரைத்தனன் தீயோன் – சீறா:2521/4
இவ்வணம் முடித்தோமெனில் ஒரு தீங்கும் இயைந்திடாது இரும் பழி சுமக்கின் – சீறா:2524/1
ஒவ்வொரு பெயருக்கு ஒரு பழி தொடர்வர் எவர் உலகினில் கொடுப்பவர் யார் – சீறா:2524/2
இன்னவாறலது வேறு ஒரு குறிப்பும் இலை என சம்மதித்து எழுந்து – சீறா:2526/1
மட்டற புகழ்ந்து பிறரவர் அறியா வண்ணத்தின் ஒரு நொடி பொழுதின் – சீறா:2528/3
வென்றி கொண்டு ஒரு கை மண் எடுத்து எறிந்து விரைவினில் எழும் என புகன்றார் – சீறா:2541/4
திரு மனை புறத்தினின்று ஒரு பிடி மண் செம் கையினில் இனிது எடுத்து ஏந்தி – சீறா:2543/1
ஒரு கதிர் நிகரா பெரும் பதி தெருவின் உலவியது என தனி நடந்து – சீறா:2544/1
விரைவொடும் ஒரு சொல் பிறந்திட உரைத்து விளித்தனர் முகம்மது நபியே – சீறா:2544/4
படத்தினில் ஒரு பால் கீறி பதும மென் கரத்தை நீட்டி – சீறா:2585/3
ஒரு வளை அன்றி யாவும் அடைத்தனம் உரகம் ஈங்கு – சீறா:2587/1
ஒரு திரு தாளை நீட்டி காப்பதற்கு ஒருமித்தாரால் – சீறா:2588/4
உற்று இது ஏது என குறித்திடாது ஒரு வளை உறைந்தேன் – சீறா:2612/4
நெடிய காலம் உற்று ஒரு பலன் நினைத்தவர்க்கு அடுத்து – சீறா:2619/1
ஒரு குறும்பொறையிடத்தினில் அறிவு உறும் உரவோர் – சீறா:2636/3
சகி இலாது ஒரு கொடியவன் தனித்து ஒரு பரி மேல் – சீறா:2645/3
சகி இலாது ஒரு கொடியவன் தனித்து ஒரு பரி மேல் – சீறா:2645/3
வம்-மின் யாவர் என்று ஒரு மொழி வழங்கி அங்கு இருந்தாள் – சீறா:2682/3
வெற்றி கொண்டு ஒரு தொனி முழங்கியது விண்ணிடத்தில் – சீறா:2696/4
இருவர் வந்து ஒரு முல்லை அம் பாடியின் இறங்கி – சீறா:2697/2
குறியுடன் ஒரு நிலை கொண்டு மேவலால் – சீறா:2712/2
தன்னிடத்திருந்து ஒரு காபிர்-தன் மகன் – சீறா:2715/2
விதியினை இனத்தொடும் வெறுத்து வேறு ஒரு
புதிய நிண்ணயத்தினை பொருந்தும் மாந்தர்காள் – சீறா:2717/2,3
நாடி அங்கு ஒரு நெறி நடந்து போயினார் – சீறா:2725/4
மறைந்திடாது ஒரு தலைவாயில் மேவியே – சீறா:2754/4
பின் ஒரு மொழி கொடாமல் இவர் கரம் பிடித்து வல்லே – சீறா:2777/3
நாள்-தொறும் கருத்து ஈது அல்லால் வேறு ஒரு நாட்டம் இல்லேன் – சீறா:2784/1
குறியொடும் எடுத்து வல்லே கொண்டு ஒரு புறத்தில் சார்ந்து – சீறா:2792/3
பத்தியின் தந்தை கூறும்படிக்கு ஒரு கடுதாசு அங்ஙன் – சீறா:2793/1
ஒரு திரு மொழியால் வாழும் உலகு என்றால் அதனை தோன்றாது – சீறா:2804/3
ஒரு பிடி மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் அளித்தல் வேண்டும் – சீறா:2830/4
ஒரு பிடி மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் அளித்தல் வேண்டும் – சீறா:2830/4
பித்தமும் பிதற்றும் நீங்கும் பிறிது ஒரு தீங்கும் வாராது – சீறா:2831/2
கொடுத்தனர் மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் கொள்க என்ன – சீறா:2832/3
உய்த்திட மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் இருளின் என்-பால் – சீறா:2833/1
ஒரு பிடி அமுதம் உட்கொண்டு உவர் இழி நீரும் வாயால் – சீறா:2837/1
கரந்து ஒரு பால் நின்று என்னை நோக்கினன் ஹபீபே நும் பேர் – சீறா:2838/2
மழை என தரும் செம் கரத்தினில் வாங்கிவைத்து ஒரு மொழி பகர்ந்திடுவார் – சீறா:2855/4
ஒரு மொழி அன்புற்று இயல் நபி உரைப்ப ஒருவருக்கொருவர் உள் மகிழ்வுற்று – சீறா:2857/3
ஒரு பெரும் பகலில் பெரிய காரணமா உலகு எலாம் அறிந்திட மனை-கண் – சீறா:2866/1
இருவருக்கு இருந்த அமுதினால் ஒரு நூற்றெண்பது பெயர்க்கு இனிது அருத்தி – சீறா:2866/2
திரள் ஒரு சிதகா முளரியின் அடைந்து காப்பொடும் கொடு நிதம் திரிவான் – சீறா:2877/4
செறிதரும் இடத்தில் விடுத்து ஒரு தருவின் நீழலில் தனி சிறந்து இருப்ப – சீறா:2878/2
பாய்ந்து ஒரு கொறியை பிடித்தது கானின் பரப்பு எலாம் திசைதிசை வெருண்டு – சீறா:2880/3
வீய்வுறும் கொறியின் தொனி இது என்று ஏங்கி விரைவொடும் ஒரு திடர் ஏறி – சீறா:2881/3
ஒரு புலி என் எதிரினில் அறிவாய் கூறிய மொழி செகதலத்தும் – சீறா:2886/3
காண்ட கண் களிப்ப வந்து ஒரு முதியோன் கட்டுரையொடும் சலாம் உரைத்தான் – சீறா:2892/4
உரை எனும் மொழி கேட்டு உம்பரின் முதியோய் உலகினுக்கு ஒரு தனி அரசே – சீறா:2894/1
பொங்கி வந்தது ஆயாசம் என்று ஒரு பெரும் புலியே – சீறா:2910/4
புவியின் மற்று ஒரு தேசத்தில் புகுந்திடா வண்ணம் – சீறா:2913/3
தீது எலாம் ஒரு துயர் என குறித்திலன் சிறியேன் – சீறா:2919/2
வன் மனத்தினை வெறுத்து ஒரு வழிப்படுத்துவிரேல் – சீறா:2921/3
தோழர்களுடன் ஒரு துடவையை சேர்ந்து – சீறா:2931/3
தீது இலாது ஒரு கன்று நட்டினர் அவண் சிறப்ப – சீறா:2933/4
ஒரு நிலத்தளவு ஆக்கி அங்கு உறைந்தனர் உடுக்கள் – சீறா:2961/3
மலைகளின் ஒரு வரை அடவியின்-வயின் – சீறா:2965/2
அணித்தது என்று ஒரு பிணை-அதனை நோக்கி வெண் – சீறா:2968/2
பஞ்சர சபுவானும் ஆண்டு ஒரு
தானம் மீது அமர்ந்து நின்றவர்கள் சாற்றுவார் – சீறா:2972/3,4
புறத்து ஒரு நகரிடை புகுந்து மாயங்கள் – சீறா:2985/3
மிகு படைத்தலைவரும் வேறு உறாது ஒரு
தகைமையில் பணிவது சரதம் இன்று நீர் – சீறா:3021/2,3
தீட்டிய படைக்கலம் செறிய சென்று ஒரு
காட்டினில் இறங்கினர் காரணீகரே – சீறா:3024/3,4
எண் ஒரு பதின்மரும் இலங்கு நீள் தொடை – சீறா:3030/1
காது அகல் சகுது ஒரு கணை தொட்டார் அரோ – சீறா:3036/4
வெட்டுக்குத்து எனும் மொழி விளம்பிலாது ஒரு
மட்டின் நின்றவர்கள் பின்வாங்கினார் இனி – சீறா:3038/1,2
சீலம் உற்று அறிவினோடும் ஒரு மொழி செப்பலுற்றார் – சீறா:3090/4
பரிந்து ஒரு துணைவர்க்கு ஈந்து பாசுரம் விளக்கு என்றாரால் – சீறா:3096/4
தொடுத்து ஒரு மொழி வழாது வாசகம் சொல்லலுற்றார் – சீறா:3097/4
கருதலர் உயிர் உண்டு ஊன் மறா நெடு வேல் காவலர் ஒரு புறம் நெருங்க – சீறா:3170/1
பரிசையும் மேக மின் என ஒளிரும் பட்டையத்தவர் ஒரு மருங்கும் – சீறா:3170/2
பொறை பொரு தனத்தில் சூட்டும் பொன் அணி ஒரு கை ஏந்தி – சீறா:3177/2
தெரிந்து ஒரு வடத்தை ஏந்தி சேவகர் மார்பில் பூட்டி – சீறா:3192/3
வைத்து ஒரு கிளியும் ஏந்தி மங்கையள் ஒருத்தி வந்தாள் – சீறா:3193/4
திரும்பலில் சொல்வேன் என்ன சினந்து ஒரு தெரிவை போனாள் – சீறா:3198/4
புத்தி என்று இரு கண் கையால் பொதிந்து ஒரு பூவை போனாள் – சீறா:3200/4
மன்னவர் அலியுல்லாவும் மற்று ஒரு மறுகு சார்ந்தார் – சீறா:3202/4
பணிமொழியீர் ஒரு பழம் குப்பாயத்தை – சீறா:3243/3
வந்தனன் ஒரு பக்கீர் வழங்கினேன் என – சீறா:3244/2
விண்ணினில் புது புனலன்றி வேறு ஒரு
மண்ணினில் கூவல் இலா புவாத்துவே – சீறா:3281/3,4
கையின் மேல் ஒரு துளி கான்ற போழ்தினின் – சீறா:3291/1
வரும் வழியினில் ஒரு வசனம் கேட்டனர் – சீறா:3310/4
முல்லையும் கடந்து ஒரு பொழிலை முன்னினார் – சீறா:3315/4
ஒரு மொழி செல்க என உவந்து கூறினார் – சீறா:3329/4
பிரியமுற்று ஒரு சலாம் ஓதி பெட்புடன் – சீறா:3335/3
ஈது போல் நமக்கு வாய்த்தது இலை ஒரு காலத்தேனும் – சீறா:3359/1
ஒரு பிறை கிடந்தது என்ன தனு ஒரு புறத்தில் கொண்டார் – சீறா:3369/4
ஒரு பிறை கிடந்தது என்ன தனு ஒரு புறத்தில் கொண்டார் – சீறா:3369/4
சினமொடும் கண்கள் சேப்ப ஒரு மொழி தெரிந்து சொல்வான் – சீறா:3395/4
கயிற்படும் பொருள் என ஒரு மொழி கழறுவரால் – சீறா:3434/4
நந்த தாக்குதல் இருப்ப பின் ஒரு மொழி நவில்கேன் – சீறா:3435/4
சுற்றிப்பார்த்து அவர் வரும் வழி-தனில் ஒரு சுரத்தில் – சீறா:3442/4
அறபி காபிர்கள்-தமை ஒரு தலத்தினில் ஆக்கி – சீறா:3449/1
மவுலலுற்றனர் தெரிதர ஒரு திரு வசனம் – சீறா:3451/4
ஈறு இது அதன்றி பின் வேறு ஒரு சமயமும் இலையால் – சீறா:3452/4
எதிரிலான் துணையொடும் ஒரு திடரை விட்டு இறங்கி – சீறா:3463/3
சுருதி வல்லவன்-தனை இரந்து ஒரு மொழி சொலுவார் – சீறா:3465/4
நிகர் இல் மன்னவர்க்கு இனிது உரைத்து ஒரு தலம் நிறுத்தி – சீறா:3472/1
ஆடல் வெம் பரி தாள் எடுத்து ஒரு கையில் ஆக்கி – சீறா:3496/3
சாடுகின்றனன் வயவரை அதில் ஒரு தலைவன் – சீறா:3496/4
முற்றி நின்றனன் கண்டு ஒரு திறலவன் முன்னி – சீறா:3497/2
விடுத்து நின்றனன் சிலை குழைந்திட ஒரு வீரன் – சீறா:3498/4
தும்பி இல் என சலித்து நின்றனன் ஒரு வீரன் – சீறா:3499/4
வாரிச செழும் கரம் கொள வெகுண்டு ஒரு வயவன் – சீறா:3500/2
வீர வேல் உற நடந்து கொன்றனன் ஒரு வீரன் – சீறா:3500/4
சோரி கொட்டிட புடைத்தனன் அதில் ஒரு சூரன் – சீறா:3501/4
எச்சில் என்று உறை வாள் கழற்றிலன் ஒரு வீரன் – சீறா:3502/4
வேலினால் எடுத்து ஏந்தினன் ஒரு வய வீரன் – சீறா:3503/4
ஐயமற்றவன்-தனை ஒரு வீரன் சென்று அடுத்து – சீறா:3504/2
கூவி ஓய்ந்திலன் போர் வருக என ஒரு குரிசில் – சீறா:3505/4
மன்னர் மன் நபி கொடுத்த கை கோல் ஒரு வாளாய் – சீறா:3510/1
விரிந்த பாரிடத்தினில் கிடத்தினர் ஒரு வீச்சில் – சீறா:3524/4
சிலையும் தண்டமும் கட்கமும் தரித்து ஒரு சிறுவன் – சீறா:3527/3
பிடித்து நோக்குவது இலை உனது உயிர்க்கு ஒரு பிழையாய் – சீறா:3528/3
ஒரு நொடிக்குள் வந்து அடுத்தனர் உத்பத் என்பவனை – சீறா:3544/3
ஒரு பிடி கரத்தின் எடுத்து இனிது ஏந்தி உடையவன் திரு மறை உரைத்து – சீறா:3555/2
மெய் உழன்று இறந்து கிடந்தவர் ஒரு பால் விலா புடைத்து இறந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/1
மெய் உழன்று இறந்து கிடந்தவர் ஒரு பால் விலா புடைத்து இறந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/1
கை இழந்து அருகில் கிடந்தவர் ஒரு பால் கால் துணை இழந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/2
கை இழந்து அருகில் கிடந்தவர் ஒரு பால் கால் துணை இழந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/2
மை உறும் சிரசு அற்று உறைந்தவர் ஒரு பால் மணிக்குடர் சரிந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/3
மை உறும் சிரசு அற்று உறைந்தவர் ஒரு பால் மணிக்குடர் சரிந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/3
எய்யும் வன் சரங்கள் துளைத்திட குருதி இழிந்திருந்து இறந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/4
வீரர்கள் கூட்டம் வாய்மையை முறித்து வேறு ஒரு தலத்திடை புக்கி – சீறா:3608/3
சென்றனன் தனித்து ஒரு வாயில் சேர்ந்தனன் – சீறா:3638/4
பெரும் சமர் எனும் ஒரு பெற்றி காண்கிலார் – சீறா:3661/3
வேறு ஒரு மாதை உள்ளம் விரும்பினை அதனால் இந்த – சீறா:3710/2
பெறற்கு அரும் பெண்மை நல்லாய் பிறிது ஒரு மாதை ஆவி – சீறா:3711/2
பதின்மரும் தாமுமாக வேறு ஒரு பாதை பற்றி – சீறா:3724/2
என்பு அற முறிந்து தோலும் இழந்து ஒரு நரம்பில் தூங்கி – சீறா:3727/1
திருந்த ஆண்டு ஒரு மூன்றினில் தீன் பயிர் விளைத்து – சீறா:3729/3
வலியும் வீரமும் வெற்றியும் திரண்டு ஒரு வடிவாய் – சீறா:3730/2
பொறை உயிர்த்தனர் ஒளிதர ஒரு புதல்வனையே – சீறா:3739/4
உன்னும் மா மறை வாழ்த்தொடும் ஒரு துஆ ஓதி – சீறா:3743/3
தறுகிலாது ஒரு குறங்கும் ஓர் தமனிய காசும் – சீறா:3745/3
விரைவின் அபூத்தல்கா சென்று இல்லவளை விளித்து ஒரு சொல் விளம்புவாரால் – சீறா:3749/4
தந்தையர்க்கு உறும் உறவினர்க்கு ஒரு தவறு அடுக்கின் – சீறா:3768/1
மறம் முதிர்ந்து இகற்கு இறங்கினர் என ஒரு வசனம் – சீறா:3809/3
இரவினில் யான் ஒரு கனவு கண்டனன் என இசைப்பார் – சீறா:3811/4
ஒரு கை ஏந்தினர் இரு கரம் பொருத்திய உரவோர் – சீறா:3827/4
மடிவு இல் சிந்தையர் கேண்-மின் என்று ஒரு மொழி வகுப்பார் – சீறா:3830/4
சற்று ஒரு வடு உண்டு என்ன சாற்றவும் தகைமையோரே – சீறா:3843/4
பல நெறி கொண்டு படர்ந்தனர் ஒரு நெறி படர்ந்தோர் – சீறா:3858/4
விடுத்திடும் வீரம் பூண ஒரு மொழி விரைவில் சொல்வார் – சீறா:3872/4
இன்று நீர் காபிர்-தம்மோடு எதிர்ந்திடில் ஒரு முன்னூறு – சீறா:3873/1
எய்யும் என்று ஒரு வீரன் முன் நிற்ப ஓர் இளவல் – சீறா:3893/1
வில்லில் நாண் தொடுத்து எய்தனன் அவன் ஒரு வீரன் – சீறா:3894/4
தருவன் என்று அவண் கூறினன் அவன் ஒரு தலைவன் – சீறா:3895/4
மேலில் சோணிதம் தர ஒரு வீரன் போர் விளைத்தான் – சீறா:3896/4
வெற்றி செய்குவன் என ஒரு வீரன் ஓர் வேலால் – சீறா:3897/2
அன்ன குதாதா என்று ஒரு தோழர் அவண் வந்தார் – சீறா:3910/4
தப்புறாது ஒரு சரங்களில் தலைகளை தடிந்தார் – சீறா:3980/4
ஈது அலாது ஒரு கவண் கல் கீழ்வாய் புறத்து இலங்கும் – சீறா:4003/1
வாறு கண்டு ஒரு தீனவர்-தமை வரவழைத்து – சீறா:4025/2
உற்ற வாங்கு இதம் கேட்டலும் ஒரு தலை எடுத்து – சீறா:4026/1
வையகம் புகழ்தர இருப்ப வந்து ஒரு
செய்ய நல் தூதரில் திறமை பூண்டவர் – சீறா:4052/2,3
பொது மனம் இயைந்தனம் பொய் இது அன்று ஒரு
விதி தவறு இலம் என மெய்மை பேசிலா – சீறா:4072/2,3
ஏயிடத்து ஒரு மா மனையிடத்து இருந்தார் என விட பணி விரிச்சிகமும் – சீறா:4082/3
மா தவம் இழந்தேன் ஆலயம் இழந்தேன் வணக்கம் என்று ஒரு முறை எடுத்து – சீறா:4096/2
உட்புறத்து ஒருபால் இருத்தி மற்றவரும் ஒரு புறத்து இருந்து வெம் புலி போல் – சீறா:4110/3
தீய வன் சுரம் அகன்று இருந்தது ஒரு சிறிய கானிடை இறங்கினார் – சீறா:4217/4
உக்கிரத்தோடு ஒரு மொழி பேசுவான் – சீறா:4225/4
அன்பினுக்கு ஒரு வேலி அவம் எனும் – சீறா:4246/1
தானம் ஊறிய சாபிறு என்று ஒரு நெடுந்தகையார் – சீறா:4256/4
வெந்து தாழ்ந்து ஒரு நொடியினில் துகள்-அதாய் வீழும் – சீறா:4278/4
வேறும் ஒரு தேவதமே இல்லை என பாரிடத்தின் வெகுண்டு நாளும் – சீறா:4297/2
மடுத்தன ஆண்டு இரு படையும் ஒரு படை ஈது என்ன அணி வயங்க மாந்தர் – சீறா:4313/2
உருகும்படி பிறிது ஒன்றையும் நினையாது ஒரு பொருளை – சீறா:4334/3
உரு அந்தமும் உற வந்தனள் சுவைறா என ஒரு மான் – சீறா:4339/4
வந்தாள் பணிந்து எழுந்தாள் அவணின்றே ஒரு மருங்கில் – சீறா:4343/1
வடிவுக்கு ஒரு பொருளே பொழில் மழலை சிறு குயிலே – சீறா:4347/1
கடல் உற்று எழும் அமுதே விரி கதிருக்கு ஒரு மணியே – சீறா:4347/2
கொம்பு அன்னவர் நலன் ஈது என அறிவுக்கு ஒரு குவ்வின் – சீறா:4353/1
சுற்று வேந்தரை முறைமுறை ஒரு தொகை சேர்த்தி – சீறா:4399/2
ஊறும் நீர் புறம் காணுற தோண்டலும் ஒரு கல் – சீறா:4404/1
விண்ட வெம் பசியால் ஒரு கல்லினை வீக்கிக்கொண்டு – சீறா:4412/2
விடுத்த பல் படையின் ஒரு வெம் சரம் – சீறா:4495/1
ஈது என ஒரு மொழி எடுத்து காட்டுவான் – சீறா:4566/4
பன்னி கூட்டி வந்து ஒரு விசைக்கு ஒருவன் வெம் பழியாய் – சீறா:4588/3
ஊடு வார் அணி தூணியும் வெரிந் அணிந்து ஒரு சிங்காடியும் – சீறா:4592/1
கேட்டு உளம் பயம் எய்திட ஒரு மொழி கிளத்தும் – சீறா:4598/4
பரிவின் வேறு ஒரு சூழ்ச்சியால் தீனவர் பாங்கின் – சீறா:4601/3
பொரும் அஸ்காபிகள் யாவரும் ஒரு முகம் போத – சீறா:4632/2
இறைகொளும் கடைவீதியில் சென்று ஒரு
சிறையினில் குழி செய்-மின் என்று உண்மை தேர் – சீறா:4662/2,3
விலக்க அரிய வருடம் ஒரு நான்கு நிறைந்து ஐந்து ஆண்டு மேவும் போதில் – சீறா:4678/2
வேற்று ஒரு நகர்க்கும் செலவு அரிதாகி மெலிந்தன உலகினில் எவையும் – சீறா:4758/4
போய் அவர் நகைக்கப்பெற்றேன் புறத்து ஒரு பொருளும் காணேன் – சீறா:4763/3
தலைக்கு ஒரு படியால் உள்ள தவசமும் அவருக்கு ஈந்து – சீறா:4795/1
துன்றி நாழிகை-தனில் ஒரு தூணியை துறந்து – சீறா:4832/3
நயந்து நான் ஒரு தலமும் நல் தவணையும் நவில்வன் – சீறா:4840/2
மறை பயில் இறசூலுல்லா மகிழ்ந்து ஒரு வசனம் சொல்வார் – சீறா:4878/4
மெல்லவே பொருந்திடாமல் விரைந்து ஒரு வசனம் சொல்வான் – சீறா:4879/4
கூறுபடு புண்ணில் ஒரு கோல் இடுதல் போல – சீறா:4891/2
சொன்ன பொழுதே கடிகை-தன்னை ஒரு தூதன் – சீறா:4900/1
ஒரு குடம் கவரி சோகம் உள்ளவை சாய்த்துக்கொண்டு – சீறா:4919/1
தேட அரும் வாகை சூடியே விரைவில் சென்றனர் ஒரு தனி சிங்கம் – சீறா:4933/4
பால் ஒரு குடம் காசு அத்திரி ஈன்ற பறழ்களும் குட்டியும் செறிந்த – சீறா:4934/1
மேல் ஒரு தொண்டின் நெறியினில் மள்ளர் விரைவொடும் கொண்டு எழுந்து ஏக – சீறா:4934/3
இரு கடை வளைத்து அங்கு ஒரு சிலை ஏந்தி எதிர் பொரும் காபிரை நோக்கி – சீறா:4937/1
இரு நிலம் அளக்கும் ஒரு தனி செங்கோல் இறையவன் தூதினை நோக்கி – சீறா:4958/1
கண் அகன் ஞாலம் ஒருங்கு ஒரு புடையில் கவின் உற அமைத்து வானவர்கள் – சீறா:5009/3
கலி புறம் துரக்கு ஒரு தனி கோலால் காத்திடும் நபி உளம் வெதும்பி – சீறா:5020/1

மேல்


ஒரு-பால் (19)

எருத்து இன மணிகள் ஒலித்திட ஒரு-பால் இலங்கு இள வெயில் பிறந்து உமிழ – சீறா:1001/2
நித்தில திரளின் அரும்பு இளம் புன்னை நிரை மலர் சொரிவன ஒரு-பால்
கொத்து அரும்பு அலர்த்தி சண்பக தொகுதி குவைதர சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1003/1,2
கொத்து அரும்பு அலர்த்தி சண்பக தொகுதி குவைதர சொரிவன ஒரு-பால்
பத்தியில் செறிந்த பாடலம் விரித்த பாயலின் சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1003/2,3
பத்தியில் செறிந்த பாடலம் விரித்த பாயலின் சொரிவன ஒரு-பால்
புத்து அரிசொளுக்கு நிரை மகிழ் செறிந்த புழை மலர் சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1003/3,4
புத்து அரிசொளுக்கு நிரை மகிழ் செறிந்த புழை மலர் சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1003/4
முள் இலை பொதிந்த வெண் மடல் விரிந்து முருகு உமிழ் கைதைகள் ஒரு-பால்
கொள்ளை மென் கனிகள் சிதறு முள் ஈந்து குறும் கழுத்து அசைவன ஒரு-பால் – சீறா:1004/1,2
கொள்ளை மென் கனிகள் சிதறு முள் ஈந்து குறும் கழுத்து அசைவன ஒரு-பால்
வெள்ளி வெண் கவரி விரிந்த போல் பாளை மிடறு ஒசிவன கமுகு ஒரு-பால் – சீறா:1004/2,3
வெள்ளி வெண் கவரி விரிந்த போல் பாளை மிடறு ஒசிவன கமுகு ஒரு-பால்
தெள்ளு நீர் குரும்பை குலம் பல சுமந்த செறி திரள் தாழைகள் ஒரு-பால் – சீறா:1004/3,4
தெள்ளு நீர் குரும்பை குலம் பல சுமந்த செறி திரள் தாழைகள் ஒரு-பால் – சீறா:1004/4
தூய் திரள் பளிக்கு கனியை ஆமலகம் சொரிதர சிதறுவ ஒரு-பால்
காய் கதிர் நீல மணி என நாவல் கரும் கனி சிதறுவ ஒரு-பால் – சீறா:1005/1,2
காய் கதிர் நீல மணி என நாவல் கரும் கனி சிதறுவ ஒரு-பால்
சேய் உயர் தேமா செழும் தலை குழைத்து தீம் கனி உகுவன ஒரு-பால் – சீறா:1005/2,3
சேய் உயர் தேமா செழும் தலை குழைத்து தீம் கனி உகுவன ஒரு-பால்
சாய் பணர் கொழுவிஞ்சியின் கனி சிவந்த தனம் என சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1005/3,4
சாய் பணர் கொழுவிஞ்சியின் கனி சிவந்த தனம் என சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1005/4
தேம் குடம் அனைய முள்_புற கனிகள் திகழ்தர செறிந்தன ஒரு-பால்
மாங்கனி அமுத திவலைகள் தெறிப்ப மலிதர சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1006/1,2
மாங்கனி அமுத திவலைகள் தெறிப்ப மலிதர சொரிவன ஒரு-பால்
பூம் குலை கூன் காய் பொன் பழுத்து ஒளிர்வ போன்றன கதலிகள் ஒரு-பால் – சீறா:1006/2,3
பூம் குலை கூன் காய் பொன் பழுத்து ஒளிர்வ போன்றன கதலிகள் ஒரு-பால்
தீங்கு இல் பொன் கலசம் விண்டு செம் மணிகள் சிந்தும் மாதுளை திரள் ஒரு-பால் – சீறா:1006/3,4
தீங்கு இல் பொன் கலசம் விண்டு செம் மணிகள் சிந்தும் மாதுளை திரள் ஒரு-பால் – சீறா:1006/4
பதியினுக்கு அடுத்து ஒரு-பால் உற்றார் அவர் – சீறா:1990/4
தீங்கினை ஒரு-பால் சேர்த்தி செவ்விதின் இருந்தான் செம் தேன் – சீறா:2374/3

மேல்


ஒரு-பாலில் (1)

கான் அலர் பொதுளும் ககுபத்துல்லாவின் கடி மதிள் புறத்து ஒரு-பாலில்
தீனவருடனும் அணி பெற இருந்து செவ்வியன் ஹபீபினை நோக்கி – சீறா:1947/2,3

மேல்


ஒரு-வயின் (2)

அன்று நம் நபி தனித்து ஒரு-வயின் உறைந்து அறிவால் – சீறா:1871/1
வெறுப்பொடும் இருந்து ஒரு-வயின் மேவினன் விரைவின் – சீறா:2616/3

மேல்


ஒரு_வடிவில்லான் (1)

உடல் உறைந்து உயிர் உண்டு என்னும் ஒரு_வடிவில்லான் செவ்வி – சீறா:112/1

மேல்


ஒருகால் (1)

ஒறுத்தல் என்ன அபித்தாலிபுக்கு உரைத்து இனி ஒருகால்
பொறுத்து செய்வது கருமம் என்று அனைவரும் புகன்றார் – சீறா:1376/3,4

மேல்


ஒருகாலத்தும் (1)

கோல் தொடியாரை நோக்கி கொழுநர்கள் ஒருகாலத்தும்
சாற்ற அரு முறைகொண்டு என்னை தாய் என உரைத்தார் மன்னோ – சீறா:4787/3,4

மேல்


ஒருகாலும் (2)

உதுமானை ஒருகாலும் மறவாமல் இரு காலும் உளம் மீது நினைவாம் அரோ – சீறா:11/4
ஒருகாலும் தறுகாது குணக்கு எழுந்து குடக்கு ஓடற்கு உறும் வெய்யோனை – சீறா:1643/1

மேல்


ஒருகினில் (1)

பாங்குடன் இலவம் பஞ்சணை அதன் மேல் பரப்பி ஓர் ஒருகினில் சாய்ந்து – சீறா:4092/2

மேல்


ஒருகுடை (1)

ஒருகுடை நிழல் கீழ் இரு நிலம் புரந்திட்டு உரும் என மும்முரசு அதிர – சீறா:156/1

மேல்


ஒருங்கிருந்த (1)

ஒருங்கிருந்த ஒரு படி சோற்றையும் – சீறா:2336/2

மேல்


ஒருங்கில் (1)

ஆங்கு அவர் உணர்ந்து சேனை அனைவரும் ஒருங்கில் கூடி – சீறா:4186/1

மேல்


ஒருங்கினில் (5)

உணவு உறை கனியும் சேர்ந்த ஒருங்கினில் ஆடு மேய்ப்ப – சீறா:399/3
உறைந்த பாளிதம் பாகு இலை எடுத்து ஏந்தி ஒருங்கினில் சிலதியர் உதவ – சீறா:1206/3
ஒருங்கினில் சோலை புக்கும் உசைதை கண்டு ஐயமுற்றார் – சீறா:2367/4
உரைத்து போயவை உற்று அறிந்து ஒருங்கினில் திரண்டார் – சீறா:2482/4
ஒருங்கினில் நின்ற காபிர் ஒருவருக்கொருவர் இந்த – சீறா:2577/1

மேல்


ஒருங்கு (24)

உருகுவர் கரைவர் கண்ணீர் ஒழுகிட ஒருங்கு நிற்பார் – சீறா:409/4
உரைக்கு அடங்கா வெகுளி பொங்கு மனத்தினராய் குபிர் தலைவர் ஒருங்கு கூடி – சீறா:1639/3
ஒள் இழை வலையில் தாக்கி பிடித்து இவண் ஒருங்கு சார்ந்தேன் – சீறா:2093/4
உரியவர் குறைஷிகள் ஒருங்கு கூடினார் – சீறா:2141/4
உடல் உயிர் என உவந்து ஒருங்கு கூடினார் – சீறா:2146/4
ஒன்பதாம் வருடம் வரையளவும் உயர் ககுபாவின் ஒருங்கு தூக்கி – சீறா:2175/2
உற்று அடுத்து ஒருங்கு நோக்கி ஓர் இடத்து உறைந்த அன்றே – சீறா:2263/4
ஓலிடும் கடக கரத்தினால் அவிழ்த்தேன் அவிழ்ந்திடாது ஒருங்கு நின்றவர்கள் – சீறா:2310/2
ஊரிடை படையொடும் ஒருங்கு கூடினார் – சீறா:2993/4
ஒருங்கு பூத்த செ வாய் என ஆம்பலும் ஒசியும் – சீறா:3121/3
ஒல்லையின் எறிந்து நாணி சிலர் ஒளித்து ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:3178/4
உள் உறும் தீயால் முத்தம் சுடச்சுட ஒருங்கு சிந்தி – சீறா:3194/2
ஓடினர் நீர் உறை ஒருங்கு காண்கிலார் – சீறா:3285/4
மா தவ இஃது என்று ஓதி வாய் புதைத்து ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:3359/2
கண் என ஒருங்கு சேர்த்து காவலின் இருந்து நேமி – சீறா:3386/2
ஏறு மேழகங்கள் எல்லாம் இனத்தொடும் ஒருங்கு சேர்த்து – சீறா:3672/2
உன்னிய சேனை எல்லாம் ஒருங்கு உற நடத்தல் செய்தார் – சீறா:3883/3
ஒருங்கு போ என விடுத்திட மீண்டு இவண் உறைந்தேன் – சீறா:4271/4
உள்ளம் நொந்து அந்த பனீகுறைலா ஒருங்கு ஈண்டி – சீறா:4644/2
உன்னி அருளுடன் எழுந்து யார்கள் அசுகாபிகளும் ஒருங்கு சூழ – சீறா:4675/2
ஒருவனை எண்ணி கற்பின் ஒல்கி ஆங்கு ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:4701/4
அனைவரை ஒருங்கு செற்று இங்கு அடைவது கருமம் அம்மா – சீறா:4905/4
மறம் உடை கயவன்-தன்னை வீழ்த்தினர் ஒருங்கு வாளால் – சீறா:4972/4
கண் அகன் ஞாலம் ஒருங்கு ஒரு புடையில் கவின் உற அமைத்து வானவர்கள் – சீறா:5009/3

மேல்


ஒருங்குடன் (1)

நொந்து நோக்கிடின் அவை எலாம் ஒருங்குடன் நூறி – சீறா:4278/3

மேல்


ஒருங்குற (3)

குறைஷி மன்னவர் அனைவரும் ஒருங்குற கூண்டு – சீறா:1232/2
ஒரு மொழிப்பட இனத்தவர் ஒருங்குற நெருங்கி – சீறா:1383/3
ஒருங்குற நோக்கி உள்ளுடைந்து மா முகம் – சீறா:1832/3

மேல்


ஒருங்கே (3)

நிறைந்த பூண் சொரிந்த கோடிகம் சுமந்து நின்றனர் மடவியர் ஒருங்கே – சீறா:1206/4
ஒலி கொள் பாசறைக்குள் உற புகுத்தினர் ஒருங்கே – சீறா:3450/4
உள்ளுறும் களத்தில் கிடப்பன போன்றும் கண்டனர் பலபல ஒருங்கே – சீறா:3571/4

மேல்


ஒருங்கொடு (1)

உற்றனர்கள் மற்றவர் ஒருங்கொடு திரண்டு – சீறா:4136/3

மேல்


ஒருங்கொருங்கே (1)

உதிரும் வண்ணம் ஒத்திருந்தன கிரி ஒருங்கொருங்கே – சீறா:23/4

மேல்


ஒருத்தர் (2)

ஒருத்தர் ஏந்தி உலாவுகின்றார் இவர் – சீறா:2337/2
வீரர் ஒருத்தர் வந்தனர் எல்லாம் மிக வீழ்த்த – சீறா:3920/1

மேல்


ஒருத்தரும் (3)

ஒருத்தரும் தெரியா வண்ணம் ஒளி ஒன்று பிறந்தது அன்றே – சீறா:2794/4
ஒருத்தரும் தீண்டா வண்ணம் உயிர் என ஓம்பி ஓர்பால் – சீறா:3102/3
ஒருத்தரும் தனி சென்றார் ஊங்கு உறு சமர் விளைந்தது அன்றே – சீறா:3939/4

மேல்


ஒருத்தரையுமே (1)

வருந்தி சஃது ஒருத்தரையுமே நெருக்கிட வளைந்தார் – சீறா:2485/4

மேல்


ஒருத்தல் (2)

உரைப்ப அரிது என்ன போந்ததால் எனது ஒருத்தல் தேடி – சீறா:2084/3
ஒல்லையின் ஓடி நீங்காது ஒருத்தல் இன்றளவும் மோந்து – சீறா:2085/1

மேல்


ஒருத்தலின் (1)

உரல் அடி சிறு கண் பெரு மத பிறை கோட்டு ஒருத்தலின் இடி முழக்கு ஒலியும் – சீறா:81/3

மேல்


ஒருத்தலும் (2)

உள் உயிர் அனைய கன்றும் ஒருத்தலும் யானும் ஓர் நாள் – சீறா:2072/1
நிரைநிரை செறிந்த குட்டியும் கன்றும் நெடும் கழுத்து ஒருத்தலும் சுரந்த – சீறா:4924/1

மேல்


ஒருத்தன் (8)

அனைய காலையில் விருத்தன் என்று ஒருத்தன் வந்து அடைந்தான் – சீறா:457/4
ஒருத்தன் முன் எழுந்து அணி முகம்மதினிடத்து உற்றான் – சீறா:956/4
ஒருத்தன் நாயகன் அவற்கு உரிய தூது எனும் – சீறா:1297/1
முகம்மது என்று ஒருத்தன் தோன்றி வணக்கமும் நெறியும் இந்த – சீறா:1753/1
மதியிலி ஒருத்தன் வள்ளல் முகம்மதின் வசனம் மாறி – சீறா:2109/2
ஒருத்தன் நம்மிடத்து உளன் அவன் உதவி கொண்டு இவணில் – சீறா:3815/3
துன்னு காபிரில் தோன்றும் ஒருத்தன் சூது – சீறா:4219/2
ஒருத்தன் ஆவி உண்டு இல்லை என்று ஓய்ந்தனன் – சீறா:4776/4

மேல்


ஒருத்தனை (3)

விக்கினத்தினை நினைத்து ஒருத்தனை விளித்து உளூரிடை விடுத்தனர் – சீறா:1433/4
சந்து என ஒருத்தனை அழைத்தனர் தனித்தே – சீறா:1775/4
வென்றி கொள் அயில் படை ஒருத்தனை விடுத்தே – சீறா:1784/3

மேல்


ஒருத்தி (15)

விரித்த பூ உதிர்த்த கொம்பாய் விளங்கு_இழை ஒருத்தி நின்றாள் – சீறா:1159/4
தீது அற வாரி உண்ட செழும்_கொடி ஒருத்தி செம்பொன் – சீறா:1160/2
திரு தகு பவனி நோக்கும் சே_இழை ஒருத்தி காதல் – சீறா:1161/1
புதியது ஓர் செவ்வி வாய்ந்த பொலன்_கொடி ஒருத்தி இந்த – சீறா:1162/2
கனவு என தெளிவுறாமல் கலங்கி நின்று ஒருத்தி போனாள் – சீறா:1163/4
கன முகில் அனைய கூந்தல் காரிகை ஒருத்தி உள்ள – சீறா:1164/1
இயற்கையே போதும் என்ன விளங்கு_இழை ஒருத்தி போனாள் – சீறா:1165/4
இல் உறை தொழும்பில் உள்ளாள் இளம் கொடி ஒருத்தி வெற்றி – சீறா:1491/2
உம்மி மஃபது என்றிடும் பெயர் விருத்தையள் ஒருத்தி – சீறா:2682/4
பயிர் என தோன்றும் பேதை பருவத்தின் ஒருத்தி வந்தாள் – சீறா:3188/4
பெரும் படை பவனி நோக்கி பெதும்பை என்று ஒருத்தி வந்தாள் – சீறா:3191/4
வைத்து ஒரு கிளியும் ஏந்தி மங்கையள் ஒருத்தி வந்தாள் – சீறா:3193/4
பேரணி மடந்தை என்னும் பெண் கொடி ஒருத்தி வந்தாள் – சீறா:3195/4
இருள் குழல் மாலை சோர இதயம் நொந்து ஒருத்தி போனாள் – சீறா:3201/4
சில் மலர் செருகும் கூந்தல் சே_இழை ஒருத்தி என்-பால் – சீறா:3709/2

மேல்


ஒருத்தி-தன் (1)

தேயும் சிற்றிடை மடந்தையள் ஒருத்தி-தன் திறத்தால் – சீறா:2695/1

மேல்


ஒருத்தியோ (1)

பெருகிய அழகை எல்லாம் ஒருத்தியோ பெறுவள் என்பார் – சீறா:3186/4

மேல்


ஒருத்தியோடு (1)

இருந்ததில் இவையும் பூட்டு என்று ஒருத்தியோடு இசைத்து நின்றாள் – சீறா:3192/4

மேல்


ஒருதரம் (2)

ஒருதரம் யாசீன் ஓதி நால் திசையும் உறங்கிய காபிரை நோக்கி – சீறா:2543/2
வாவு வெம் பரி இழிந்து எனை ஒருதரம் வணங்கி – சீறா:3518/1

மேல்


ஒருதரமெனினும் (1)

நிறைதரும் இருளின் ஒருதரமெனினும் நினைத்து இவண் அடைந்தவரலர் இன்று – சீறா:2545/2

மேல்


ஒருதனி (3)

எண் திசை முழுதும் ஒருதனி செங்கோல் இயற்றுவது இவர் என இயற்றி – சீறா:148/3
வெண் நிலா விரிக்கும் ஒருதனி குடை கீழ் வேந்து செய்து அருள்புரி அதுனான் – சீறா:155/1
ஒருதனி பிறந்து கையின் உறுபொருள் இன்றி இந்த – சீறா:602/1

மேல்


ஒருநாள் (1)

வருடம் நான்கு சென்று ஐந்தினில் முகம்மது ஒருநாள்
இரவினில் தனித்திருந்து இரு கரம் எடுத்து ஏந்தி – சீறா:1504/1,2

மேல்


ஒருநாளும் (1)

நல் மனத்தவர்க்கு ஒருநாளும் தீங்கு எனும் – சீறா:1793/2

மேல்


ஒருப்பட்டு (2)

உற முறை கிளைஞர்கள் ஒருப்பட்டு யாவரும் – சீறா:2406/1
யாவரும் ஒருப்பட்டு ஈண்ட எங்கணும் சேனை செல்ல – சீறா:3876/1

மேல்


ஒருப்பட (12)

ஒருப்பட உய்யுமாறு ஒத்து பேசினார் – சீறா:307/4
ஒருப்பட எழுந்து உழையுற்ற பேர்க்கு எலாம் – சீறா:730/2
ஒருப்பட துணுக்கென புறத்து ஒதுங்கினர் உழையோர் – சீறா:968/3
மாந்தர் யாவரும் ஒருப்பட எழுந்து ஒரு மருங்கில் – சீறா:1680/1
ஒருப்பட மாயத்துள் ஒடுக்கினான் அரோ – சீறா:1811/4
ஒருப்பட உயிர் துணை உடையரா குடியிருப்பது – சீறா:2425/3
கண்டிடா புதுமை புதுமை ஈது என்ன யாவரும் ஒருப்பட கலிமா – சீறா:2858/3
ஒருப்பட செழும் கலிமாவை ஓதி நல் – சீறா:3331/3
ஒருப்பட திரண்டு நடந்து என தீனோர் யாவரும் ஒருமுகம் ஈண்ட – சீறா:3557/2
பொருந்தி நின்றவர் யாவரும் ஒருப்பட புகழும் – சீறா:3835/1
தேண்ட தீனவர் யாரையும் ஒருப்பட திரட்டி – சீறா:4022/3
தப்பிய வாய்மை கேட்டு உளம் வெகுண்டு தரியலர் ஒருப்பட கூறும் – சீறா:4464/1

மேல்


ஒருபால் (13)

பத்திரம் சிரசின் ஏந்தி பாதை விட்டு ஒருபால் சென்று – சீறா:3387/1
நிறம் தரம் தெரியா கங்குல் நின்றனர் ஒருபால் அன்றே – சீறா:3716/4
ஆங்கு அவன் ஒருபால் விலைசொலற்கு அரிய அணி மயிர் படம் ஒன்று விரித்து – சீறா:4092/1
உட்புறத்து ஒருபால் இருத்தி மற்றவரும் ஒரு புறத்து இருந்து வெம் புலி போல் – சீறா:4110/3
வாசியும் ஒருபால் மன்னரும் ஒருபால் வயம் கெழு மாந்தர்கள் ஒருபால் – சீறா:4449/1
வாசியும் ஒருபால் மன்னரும் ஒருபால் வயம் கெழு மாந்தர்கள் ஒருபால் – சீறா:4449/1
வாசியும் ஒருபால் மன்னரும் ஒருபால் வயம் கெழு மாந்தர்கள் ஒருபால்
வீசிய நெடும் கால் கொடிகளும் ஒருபால் விண்ணினில் செறி குடை ஒருபால் – சீறா:4449/1,2
வீசிய நெடும் கால் கொடிகளும் ஒருபால் விண்ணினில் செறி குடை ஒருபால் – சீறா:4449/2
வீசிய நெடும் கால் கொடிகளும் ஒருபால் விண்ணினில் செறி குடை ஒருபால்
ஓசையில் கலித்த பல்லியம் ஒருபால் உலவிய சாமரை ஒருபால் – சீறா:4449/2,3
ஓசையில் கலித்த பல்லியம் ஒருபால் உலவிய சாமரை ஒருபால் – சீறா:4449/3
ஓசையில் கலித்த பல்லியம் ஒருபால் உலவிய சாமரை ஒருபால்
தூசியும் ஒருபால் என அறியாது நெருங்கிய தொகு படை கணமால் – சீறா:4449/3,4
தூசியும் ஒருபால் என அறியாது நெருங்கிய தொகு படை கணமால் – சீறா:4449/4
அடி கமல மிசை வணங்கி எழுந்து ஒருபால் நின்று அகங்கை ஏந்தி வானத்து – சீறா:4533/3

மேல்


ஒருபாலில் (1)

வந்து ஒருபாலில் தானை யாவையும் இருத்தி வாய்ந்த – சீறா:4375/1

மேல்


ஒருபாலின் (1)

பாவையர் மைந்தரோடு வந்து ஒருபாலின் நின்றார் – சீறா:3876/4

மேல்


ஒருபுடை (1)

சம்மதித்து ஒருபுடை கிடப்பன என சாரும் – சீறா:24/4

மேல்


ஒருபுறத்தில் (3)

திருந்திய பண்டம் யாவும் செறித்து ஒருபுறத்தில் சேர்த்தார் – சீறா:799/4
கரவங்கம் இது-கொல் என்ன களித்து ஒருபுறத்தில் நின்றார் – சீறா:3700/4
தலம் திறந்து உள் ஆகி அடுத்து ஒருபுறத்தில் நின்றார் – சீறா:3703/4

மேல்


ஒருபுறத்து (2)

இரு விழி கறுப்பும் ஒருபுறத்து ஒதுங்க இதழ் கடைவாயிடை பிதுங்க – சீறா:1439/1
பொலிவுறும் சுமை அனைத்தையும் ஒருபுறத்து ஆக்கி – சீறா:3450/2

மேல்


ஒருபுறம் (3)

கள் அவிழ் குவளை ஒருபுறம் சரிய கடி மலர் குமுதமும் மடிய – சீறா:43/2
பரி திரள் அனைத்தும் ஒருபுறம் நெருங்க பாதையில் பல்லியம் எனவே – சீறா:1001/1
புடைத்தனன் கொறியை கைவசப்படுத்தி புலியினை ஒருபுறம் போக்கி – சீறா:2883/2

மேல்


ஒருபொழுதாகிலும் (1)

உலவிய எறும்பும் ஒண் சிறை ஈயும் ஒருபொழுதாகிலும் தீண்டா – சீறா:371/3

மேல்


ஒருபொழுதும் (1)

ஒருபொழுதும் பழுதாகாது என்ன அபூபக்கர் எடுத்துரைப்ப கேட்டே – சீறா:2171/3

மேல்


ஒருபோதும் (1)

துன்பம் அற ஒருபோதும் தொழுகை விடா முசிலிமாய் துலக்கிவித்தார் – சீறா:4686/4

மேல்


ஒருமித்தாரால் (1)

ஒரு திரு தாளை நீட்டி காப்பதற்கு ஒருமித்தாரால் – சீறா:2588/4

மேல்


ஒருமித்தாரே (1)

துப்பு உறை அமுதம் துய்ப்ப தொடுவதற்கு ஒருமித்தாரே – சீறா:118/4

மேல்


ஒருமித்து (4)

ஒருமித்து நடந்து உறுவா எனும் ஓர் – சீறா:706/3
அகத்தினில் ஒருமித்து எடுத்து ஒரு துணிவாய் அடுப்பது ஓர் முயற்சி உண்டாயின் – சீறா:2508/2
ஆகையால் எனது தோழர் அனைவரும் ஒருமித்து அன்பாய் – சீறா:4906/1
ஓய்வு இலா பகழி தொட்டு ஒருமித்து ஆர்த்திட – சீறா:4976/3

மேல்


ஒருமுகம் (1)

ஒருப்பட திரண்டு நடந்து என தீனோர் யாவரும் ஒருமுகம் ஈண்ட – சீறா:3557/2

மேல்


ஒருமுகம்பட (1)

இல்லினுள் புகுந்தவர் ஒருமுகம்பட இருந்து – சீறா:948/1

மேல்


ஒருமுகமாக (1)

குனையின் விட்டு எழுந்த கொடி இடை மடவார் கூடினர் ஒருமுகமாக
அனைவரும் திரண்டு மக்க மா நகர் விட்டு அரு வரை சிறு நெறி அணுகி – சீறா:355/1,2

மேல்


ஒருமுகமாய் (1)

செறி புனல் தடத்தின் நீழல் சேர்ந்து ஒருமுகமாய் கூடி – சீறா:404/3

மேல்


ஒருமையாய் (1)

ஒருமையாய் வர சொலும் அவர் மறுப்பரேல் உடல் நாய் – சீறா:4841/3

மேல்


ஒருமொழிபட (1)

இரைத்து அடங்கலும் ஒருமொழிபட எடுத்து இசையா – சீறா:230/2

மேல்


ஒருவர் (30)

அண்டரில் ஒருவர் மரகத கிண்ணத்து அமுதினை ஏந்தி வந்து அடுத்து – சீறா:244/1
பன்னிய அமரர் தொகையினில் ஒருவர் பரிவுடன் கொணர்ந்ததை வாங்கி – சீறா:245/3
கடந்து வந்து ஒருவர் நின்றனர் அவர் செம் கரத்தினில் கிண்ணம் ஒன்று ஏந்தி – சீறா:249/2
பருதி ஒத்து இலங்கு மாளிகை புக போய் பார்த்தனர் வாயிலுள் ஒருவர்
உருவின கருவி கரத்தினில் ஏந்தி உறுக்கிட வெருக்கொடு மீண்டார் – சீறா:278/3,4
வடிவுடன் ஒருவர் நிற்ப மற்றொரு காளை கையில் – சீறா:407/2
நபி எனும் ஒருவர் பின் நாளில் தோன்றி இ – சீறா:511/1
சென்ற பிற்றை இங்கு இவர்களில் ஒருவர் செப்பினரால் – சீறா:769/2
ஆதி தூதுவர் ஒருவர் வந்து அடைகுவர் எனவே – சீறா:955/1
என்னும் வங்கிடத்து ஒருவர் இ பள்ளியினிடத்து – சீறா:1234/2
மலையின் உச்சியின் இருந்ததும் ஒருவர் வந்து அடுத்து – சீறா:1276/1
உரையின் மிக்கவர் ஒருவர் வந்து என் பெயர் உரைத்து – சீறா:1285/2
இந்த மன்னர்கள் இருவரில் ஒருவர் என் வசமாய் – சீறா:1506/1
அமரர்-தங்களில் ஒருவர் ஆன் ஏறு உருவாகி – சீறா:1515/2
அரிய மகடூ அறுவர் உமறு அரசர் ஒருவர் அவனியினில் – சீறா:1597/3
சுந்தரத்தொடும் பேரறத்தொடும் உருவாய் தோன்றினர் ஆதம் என்று ஒருவர் – சீறா:2313/4
உறுபவர் நுமக்கு எதிர் ஒருவர் இல்லையால் – சீறா:2419/2
வங்கிடத்து ஒருவர் படைக்கலம் எடுத்து முகம்மதை பொதுவுற வளைந்து – சீறா:2523/1
போதம் மேவிய முதியவர் ஒருவர் அ புவியில் – சீறா:2933/2
கலந்து நின்ற மெய் தோழரில் ஒருவர் கை ஆர – சீறா:2935/1
வேவு கொண்டு ஒருவர் வந்து இறைஞ்சி விள்ளுவார் – சீறா:3276/4
தான் அறிந்து ஒருவர் வந்து அவையில் சாற்றுவார் – சீறா:3296/4
நல் நபி ஒருவர் உண்டு என்னும் நாட்டத்தால் – சீறா:3323/2
தீனவர் ஒருவர் உரைத்தனர் கேட்டு சிந்தையில் பொருந்தினர் அன்றே – சீறா:3594/4
ஒற்றரில் ஒருவர் தோன்றி சில மொழி உரைப்பது ஆனார் – சீறா:3665/4
எல்லாம் மறந்து போயினன் ஆங்கு இருந்தார் ஒருவர் இலை அன்றே – சீறா:4044/4
எஞ்சிட சடுதி முடித்து இவண் வருவன் என்றனர் ஒருவர் அது அறிந்து – சீறா:4087/3
நல் நிலைமை தவறாத சாரணரில் ஒருவர் அவண் அணுகி நாளும் – சீறா:4295/2
அ பெரும் பாசறை நீந்தி ஒருவர் அறியாது எளியேன் அறிவிலாதேன் – சீறா:4537/1
சிறந்த அசுகாபிமார்களில் ஒருவர் சிந்தை கூர் புகர் தினம்-அதனில் – சீறா:4759/3
குன்று நேர் புய சகுபியில் ஒருவர் கை கொடுத்து – சீறா:4832/4

மேல்


ஒருவர்-தம் (3)

ஒருவர்-தம் படை செய்தி அங்கு ஒருவர்-தம் படைக்கு – சீறா:3441/3
ஒருவர்-தம் படை செய்தி அங்கு ஒருவர்-தம் படைக்கு – சீறா:3441/3
ஒருவர்-தம் அகத்து வாழும் ஒட்டகம் மதமுற்று என்ன – சீறா:4717/2

மேல்


ஒருவர்-பால் (1)

ஓங்கும் உங்கள் கிளையில் ஒருவர்-பால்
நீங்கிலாத நெறியில் நிகழ்த்துவோம் – சீறா:4650/3,4

மேல்


ஒருவர்க்கு (3)

தக்கவர் ஒருவர்க்கு உரைகொடுப்பதற்கு தங்களில் தனி தடுமாறி – சீறா:1934/3
உதிக்கும் மேலவர் ஒருவர்க்கு தீங்கு உறின் உறைந்த – சீறா:3763/1
ஒருவர்க்கு ஈரிரண்டு என முழமாக உள் உவப்ப – சீறா:4403/1

மேல்


ஒருவர்க்கோ (1)

உல தட புயத்தீர் உற்றது ஒருவர்க்கோ சிறுமை அன்றே – சீறா:4385/3

மேல்


ஒருவரா (1)

ஒருவரா அடர்ந்து புக்குற்று உடற்றுதல் அரியதாமால் – சீறா:4963/4

மேல்


ஒருவராய் (1)

இடம்பெற தழீஇ இருவரும் ஒருவராய் இருந்தார் – சீறா:480/4

மேல்


ஒருவரால் (1)

மதியின் மிக்கவர் ஒருவரால் வரும் கிளை அனைத்தும் – சீறா:1127/1

மேல்


ஒருவரினொருவர் (1)

ஒருவரினொருவர் பிந்திடாது உறைந்த ஆங்கு உரவரில் சிலவர் சொல்லுவரால் – சீறா:2533/4

மேல்


ஒருவருக்கு (1)

ஒருவருக்கு ஒரு பகை இலை எனும்படி ஒழுகி – சீறா:2194/2

மேல்


ஒருவருக்கும் (3)

வேறு ஒருவருக்கும் காணொணாது எனவே விண்ணவர் உரைத்தனர் என்றே – சீறா:276/2
உன்னுவர் தெளிந்து ஒருவருக்கும் விண்டிலார் – சீறா:1302/4
ஒருவருக்கும் தோன்றாது பசியுடன் இங்கு இருந்தனர் என்று உன்னி நீங்கா – சீறா:3749/3

மேல்


ஒருவருக்கொருவர் (21)

உத்தமர் தெரிந்து நோக்கி ஒருவருக்கொருவர் சொல்வார் – சீறா:420/2
செவி இரகசியம் ஒருவருக்கொருவர் செப்பினரால் – சீறா:439/4
ஓங்கு மா நில மாக்களில் ஒருவருக்கொருவர்
தீங்கு இயற்றிட நினைத்திடும் கொடிய அ தீமை – சீறா:952/1,2
சீலம் அற்ற பகை ஒருவருக்கொருவர் செய்துகோடல் பழுது என்னவும் – சீறா:1425/2
ஒருவருக்கொருவர் வதனமும் தெரியாது உலகம் எங்கணும் மயங்கியதே – சீறா:1903/4
உறங்கின செல்வம் மாறி ஒருவருக்கொருவர் ஆகா – சீறா:2361/3
ஒருவருக்கொருவர் முன் உரைத்தது உண்டு அரோ – சீறா:2428/4
உலைவுற கேட்டு பெரிது அழிந்து ஒக்கும் ஒக்கும் என்று ஒருவருக்கொருவர்
நிலை பெற தேறி இருக்கலும் அ அவையில் நெஞ்சு அழன்று ஒரு கொடும் காபிர் – சீறா:2515/2,3
உறைதரும் பவத்துக்கு ஒருவருக்கொருவர் உரைக்கொணா பாஷைகள் உரைத்து – சீறா:2532/2
ஒருங்கினில் நின்ற காபிர் ஒருவருக்கொருவர் இந்த – சீறா:2577/1
ஒருவருக்கொருவர் முன் ஓடி யாவரும் – சீறா:2720/1
உடன் உவந்து ஒருவருக்கொருவர் அவ்வயின் – சீறா:2723/3
ஒரு மொழி அன்புற்று இயல் நபி உரைப்ப ஒருவருக்கொருவர் உள் மகிழ்வுற்று – சீறா:2857/3
ஒருவருக்கொருவர் உள்ளிட்டு உரை வெளிப்படுத்துவாரும் – சீறா:3052/4
இல் உறைந்து ஒருவருக்கொருவர் இன்பமுற்று – சீறா:3260/2
ஒருவருக்கொருவர் விள்ளாது உள்ளத்தின் ஒடுக்காநின்றார் – சீறா:3419/2
ஒட்டுவார் திறம் சாய்த்திலர் ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:3522/4
விள்ள அரும்படி ஒருவருக்கொருவர் வாள் விதிர்ப்ப – சீறா:3541/3
மறம் கொள் மைந்தர்கள் ஒருவருக்கொருவர் போர் மலைப்ப – சீறா:3892/3
ஒருவருக்கொருவர் உள் உவகை கூர்ந்து நல் – சீறா:4176/2
ஊதை தாக்கலும் மனம் சலித்து ஒருவருக்கொருவர்
ஆதரத்தொடும் தழுவி வல் வினை அடைந்து என இப்போது – சீறா:4587/2,3

மேல்


ஒருவருக்கொருவரை (1)

தாவ எற்றுவர் ஒருவருக்கொருவரை சருவி – சீறா:3145/4

மேல்


ஒருவரும் (9)

ஒருவரும் அவண் புகுவது இல் என மறுத்துரைத்தார் – சீறா:232/4
தரைத்தலத்து இவண் ஒருவரும் இலர் என சார – சீறா:1520/2
ஒலி செவிக்கு அறிவாய் புகுந்தது மாந்தர் ஒருவரும் இவண் இலை ஈது ஓர் – சீறா:2885/2
ஒருவரும் தெரியாவணம் அவணில் வந்து உறைத்த – சீறா:3440/4
கன்றி இங்கு ஒருவரும் காண்கிலோம் என – சீறா:3638/2
அங்கு அவர் ஒருவரும் அறிகிலா நடு – சீறா:3657/3
ஒருவரும் உழையில் புக்கி உசாவுதற்கு இடங்கொடாமல் – சீறா:3696/3
கரந்தவர் உளரோ என்பார் ஒருவரும் காணோம் என்பார் – சீறா:3717/3
செய்ய மாண்பு அமைந்த திறன் மிகு துணைவர் சேறலுக்கு ஒருவரும் இலையால் – சீறா:4112/3

மேல்


ஒருவரை (4)

உற்ற ஒருவரை இன்று எங்களுடன் படுத்திடுக என்றார் – சீறா:2353/4
உன்னுவது என்-கொல் தவம் உடை தீனர் இவர்களில் ஒருவரை ஏவி – சீறா:4085/3
ஒப்பினை முறிக்கவேண்டும் என்று உன்னி சான்றவர் ஒருவரை கூவி – சீறா:4464/2
நினைத்து முன் உரைத்த வாய்மையை முறித்தார் நிசமுற ஒருவரை ஏவி – சீறா:4477/4

மேல்


ஒருவழி (1)

ஒருவழி நடப்ப கால்கள் ஊதை கால் அடிப்ப மாழ்கி – சீறா:4745/3

மேல்


ஒருவன் (61)

உன்-தம் மைந்தனுக்கு உடையவன் வேறு உளன் ஒருவன்
அந்த நாயகனிடத்தினில் அறைக என அகன்றான் – சீறா:466/3,4
ஆங்கு இருந்தனர் விடிந்த பின் அ தலத்து ஒருவன்
ஓங்கு மும்மறை நுண் பொருள் அனைத்தையும் உணர்ந்து – சீறா:553/1,2
ஏகும் பாதையில் பண்டிதன் ஒருவன் உண்டு இயல் மறை வழி தேர்ந்த – சீறா:664/1
உகள்கின்ற ஒருவன் வரவுற்றனனே – சீறா:709/4
கொடும் தட கரி திரள் எனும் குழுவினுள் ஒருவன்
அடைந்து சீர் அகுமதின் அடி தொழுது அறைகுவனால் – சீறா:754/3,4
அடுக்கிய துணர் பைம் காவில் அகுமது என்று ஒருவன் அல்லால் – சீறா:812/2
வள்ளல்-தம்மிடத்து ஒருவன் வந்து இ வரை வனத்தில் – சீறா:843/3
அ கணம் ஒருவன் தன் அமைதி கூறுவான் – சீறா:897/4
உறைகுவன் ஒருவன் உண்டு அணித்து என்று ஓதும் நூல் – சீறா:905/2
சென்ம் என கடைக்கண் ஆர செப்பினன் ஒருவன் சென்றான் – சீறா:940/4
மரம் கிடந்து என கிடந்தவர்-மாட்டில் நின்று ஒருவன்
அரங்கு-நின்று இழிந்து இயல்புறும் தரகனை அடைந்தான் – சீறா:949/3,4
உறக்கத்து என்னும் அ வேந்தனை கொணர்க என ஒருவன்
அற கடும் விசைகொண்டு எழுந்து ஏகினன் அன்றே – சீறா:1280/3,4
உடையவன் ஒருவன் தன் உண்மை தன்மையை – சீறா:1296/1
ஆதி வேறு உண்டு ஒருவன் என்பான் அவன் – சீறா:1420/1
கண்ட காபிர்களில் ஒருவன் ஓர் துகில் கரத்தில் ஒப்பற முறுக்கியே – சீறா:1430/1
தூணினை துரும்பா நினைத்து என ஹாஷின் தோன்றலில் அக்கம் என்று ஒருவன்
பூணிலா பவ நோய் பூண்பது தனக்கே பொருவு இலாது ஒரு தொழில் எடுத்தான் – சீறா:1438/3,4
இருந்த காபிர்களில் ஒருவன் உள் மதத்தால் இடது செம் கரம் கொடு பொசித்தான் – சீறா:1444/4
ஒருவன் அன்னோன் எழில் உயர் சிங்காசனம் – சீறா:1626/2
பெரும் தவத்தால் வரும் புகழோய் தனி இறைவன் ஒருவன் என பெருக்கும் பேச்சும் – சீறா:1646/1
ஒருவன் என உரைத்தீர் இ நிறத்தன் இவண் உளன் என கண்ணுற செய்தீரில் – சீறா:1647/1
காண் தகா இறை ஒருவன் உண்டு எனும் மொழி கணித்து – சீறா:1688/3
ஆதி ஒருவன் தனியன் உண்டு என அவன்-தன் – சீறா:1771/1
எம்-தன் நாயகன் ஒருவன் உண்டு என்றதும் எழிலாய் – சீறா:1846/2
ஆதி_நாயகன் ஒருவன் உண்டு எனவும் அங்கு அவன்-தன் – சீறா:1859/1
உரப்பி நாயகன் ஒருவன் என்று அவன் மறைக்கு உரித்தாய் – சீறா:1862/2
இருந்த ஹாஷிம் மா குலத்து ஒருவன் தலையெடுத்து – சீறா:2032/2
இடுக்கணுற்று ஒருவன் முகம்மது நயினார் இருந்திடும் அவையகத்து எதிர்ந்தான் – சீறா:2299/4
பெறும் குலத்து ஒருவன் தோன்ற பெரும் பகை விளைந்து அ ஊரும் – சீறா:2361/2
குரவரில் ஒருவன் முன்னோன் கொல்வதற்கு உலகம் கொள்ளாது – சீறா:2365/1
முன்னவன் ஒருவன் நீதி முறைமையிற்கு உரியன் மற்றோன் – சீறா:2393/1
ஒருவன் நம் இடத்தை நீங்காது உடன் உறைந்து இருப்ப காபிர் – சீறா:2576/2
இறுதியற்றவன் ஒருவன் நாம் இருவர் இங்கு எய்தி – சீறா:2650/1
மறம் முதிர்ந்து எதிர் வருபவன் ஒருவன் மற்று இவனால் – சீறா:2650/2
தீயவன் ஒருவன் தோன்றி தீன் எனும் மதம் உண்டாக – சீறா:2788/3
வந்தது என்று ஒருவன் மக்கா புரத்தினில் மாறு-அதாக – சீறா:2818/2
கொடுகிய குளிரின் வந்து ஒருவன் கூயினான் – சீறா:3236/4
அறபியில் ஒருவன் வந்து அடுத்து யாவர்க்கும் – சீறா:3322/3
தாரையின் எதிர்ந்த நான்கு தலைவரின் ஒருவன் வீந்தான் – சீறா:3346/1
சீலமும் அறனும் தேய்த்த சிறுவரில் ஒருவன் இன்னே – சீறா:3392/3
உறங்கிய காலையின் ஒருவன் ஆயினான் – சீறா:3633/4
மக்க மா நகரில் வாழும் காபிரில் ஒருவன் மாறா – சீறா:3689/1
சதி மனத்து இபுலீசு என்போன் தனையரில் ஒருவன் போல்வான் – சீறா:3691/3
அற்ற சக்கரம் எறிந்தனன் ஒருவன் அங்கு அதனை – சீறா:3897/1
துனித்தல் இல் இருந்தேன் முன்னர் அ நாளில் தோன்றினன் முகம்மது என்று ஒருவன் – சீறா:4095/4
துனி கிடந்து உழன்ற வஞ்ச சூதரில் ஒருவன் நாளும் – சீறா:4194/1
ஒருவன் நாயன் அல்லால் இலை உரிய தூது இவரால் – சீறா:4283/1
ஊரிடை இருந்து வாழ்ந்தாம் முகம்மது என்று ஒருவன் தோன்றி – சீறா:4362/2
ஒருவன் மாத்திரம் ஓட தவறியே – சீறா:4513/3
புத்தியினன் சூழ்ச்சியினன் என்று ஒருவன் வந்து அவணில் புக்கினானால் – சீறா:4532/4
உன்னினன் மனத்தினில் ஒருவன் கூவினான் – சீறா:4564/4
பன்னி கூட்டி வந்து ஒரு விசைக்கு ஒருவன் வெம் பழியாய் – சீறா:4588/3
ஒன்னலாரிடத்து உளவன் போல் இவணில் வந்து ஒருவன்
என்-கொல் கவ்வையின் இருந்தனனோ இருக்கின்றான் – சீறா:4599/1,2
ஒருவன் கை பிடித்து ஆரெடா நீ என உரைத்தார் – சீறா:4601/4
வருவிருந்து ஒருவன் வந்தால் வாயிலை அடைத்து தூய – சீறா:4744/3
சிந்தை வாடும் ஒருவன் ஓர் தேம் மலர் – சீறா:4772/3
கல்லை நேர் புயன் காபிரில் ஒருவன் நல் கருத்தோன் – சீறா:4846/3
சொல் பயின் மதியான் மிக்க சுகயில் என்று ஒருவன் வந்தான் – சீறா:4873/4
தரையினில் சோரி கொட்டிட ஒருவன் தட கழல் கால் உடைந்து உழல – சீறா:4930/3
கோடை போல் சுழன்று வரும் பரி கடாவிக்கொண்டு எழும் தலைவரில் ஒருவன்
ஏடு அலர் மாலை புயன் கர வாளால் எறியும் முன் ஓர் மரத்து ஒதுங்கி – சீறா:4933/1,2
மடமை சேர் காபிரில் ஒருவன் வந்தனன் – சீறா:4945/4
திரு மலர் அடியின் வீழ்ந்து வாய் புதைத்து செப்பினன் தொறுவரில் ஒருவன் – சீறா:5019/4

மேல்


ஒருவன்-தன்னை (1)

விரைவொடும் செறுத்து நின்ற வீரரில் ஒருவன்-தன்னை
சிரசு உடைந்து உதிரம் சிந்த சினத்துடன் புடைத்து நின்றார் – சீறா:1356/3,4

மேல்


ஒருவன்-தனை (1)

இருவர் மனமும் பொருந்த வரும் இளவல் ஒருவன்-தனை அழைத்து – சீறா:2552/1

மேல்


ஒருவன்-தானோ (1)

அலகையின் குலமோ வானின் அமரரில் ஒருவன்-தானோ
உலகுறும் ஜின்னோ தெய்வம் உருவு எடுத்ததுவோ செவ்வி – சீறா:1549/1,2

மேல்


ஒருவனுக்காக (1)

வழு உறும் ஒருவனுக்காக மன்னவர் – சீறா:3615/3

மேல்


ஒருவனும் (2)

ஒருவனும் ஓடினான் மற்றுளர் திசை சிதறினாரால் – சீறா:3345/4
போர் எதிராது மற்ற ஒருவனும் புறத்தில் போனான் – சீறா:3346/3

மேல்


ஒருவனே (2)

ஒருவனே அலது வேறு இலை என்று உன்னியே – சீறா:749/2
ஒருவனே நாயன் மற்று ஒழிந்த தேவதம் – சீறா:1299/1

மேல்


ஒருவனை (7)

ஆய்ந்த பேர் இலை என ஒருவனை குறித்து அழைத்தார் – சீறா:1680/4
ஒருவனை இறசூல்-தம்மை உளத்தினில் இருத்தி யார்க்கும் – சீறா:2375/1
ஒருவனை தொழுது இரந்து உவக்கும் திங்களில் – சீறா:2964/3
புரவலன் ஒருவனை தூது போக்கினான் – சீறா:3018/4
மா தவர் எவரும் போற்ற ஒருவனை வழிக்கொண்டாரால் – சீறா:3874/4
ஒருவனை நாளும் சிந்தை-தனில் கொண்டு உணர்கின்றோர் – சீறா:3912/1
ஒருவனை எண்ணி கற்பின் ஒல்கி ஆங்கு ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:4701/4

மேல்


ஒருவி (1)

ஒருவி நிற்பது கண்டு தம் உயிர் துணை அனையார் – சீறா:4257/3

மேல்


ஒருவிவிட்ட (1)

ஒருவிவிட்ட நாம் உய்வது எ திறம் அவை உரையீர் – சீறா:4277/4

மேல்


ஒல்கி (3)

கடுத்ததற்கு ஒல்கி நெஞ்சம் கலங்கில கருத்துள் ஆர – சீறா:2813/3
பாரினில் சமயம் ஒன்றும் தேயுமோ பகையின் ஒல்கி – சீறா:4378/4
ஒருவனை எண்ணி கற்பின் ஒல்கி ஆங்கு ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:4701/4

மேல்


ஒல்லை (8)

ஒல்லை ஊர்வன வனத்து உகளும் சாதியும் – சீறா:1602/4
ஒல்லை நீ அறியாவண்ணம் ஒளித்தது என்று எள்ளல் வேண்டாம் – சீறா:2787/3
தன் அகம் கலங்கி மக்க மா நகர் ஒல்லை சார்ந்தான் – சீறா:3686/4
ஒல்லை எம் அரசர்-தம் உழையில் வேந்த கேள் – சீறா:4545/3
ஒல்லை நோக்கினர் பிணை குலத்து எதிர்ப்படும் உழுவை – சீறா:4595/1
தனியவன் அருளால் ஒல்லை சபுறயீல் அவணின் வந்தார் – சீறா:4622/4
ஒல்லை நீதி கற்று உணர்ந்தவன் மஸ்வூது சொல் உறுவா – சீறா:4846/4
வினவி இவ்விடத்தில் ஒல்லை மீள்குவன் என்ன காபிர் – சீறா:4868/3

மேல்


ஒல்லையில் (21)

ஒல்லையில் சிலர் அபுவாவில் ஓடியே – சீறா:524/2
ஒள்ளிய மெய் அழகு ஒழுக ஒல்லையில்
துள்ளிய உழை உழை இடத்தில் தோன்றிற்றே – சீறா:746/3,4
தாங்கும் வாள் என ஒல்லையில் உற சமைந்திடுமே – சீறா:952/4
ஒல்லையில் அடவி நீந்தி உள்ளகம் பூரித்து ஓங்க – சீறா:1490/3
என் பதி புகுந்து எமர்க்கு இயம்பி ஒல்லையில்
நின் பதம் வர நிலைநிறுத்துவேன் என – சீறா:2160/2,3
இன் கணின் எவர்க்கும் தெரிகிலா வண்ணம் இழைத்தமேல் ஒல்லையில் இறப்பன் – சீறா:2518/3
ஒல்லையில் இறப்பு ஏது அவன்-தன் வஞ்சனைக்கு ஈது உரை அல ஒழிக என்று உரைத்தான் – சீறா:2519/4
ஒல்லையில் புறத்தில் போந்தான் உறு தொலை கடந்தான் அன்று – சீறா:2564/2
ஒல்லையில் குவடு அடங்கலும் தேடினன் ஒளிரும் – சீறா:2614/3
ஒக்கலோடு இசை நபி உறையும் ஒல்லையில் – சீறா:2956/4
துகிலையும் ஒல்லையில் புனைந்து தோமறும் – சீறா:3240/3
தருக எனும் உரைவழி சாபிறு ஒல்லையில்
பருகு நீர் அற்ற தோல் துருத்தி பையினை – சீறா:3287/1,2
உலவிய ஒற்றரால் உணரும் ஒல்லையில்
பலபல திசையவர் படர்ந்து சாவியே – சீறா:3306/2,3
ஒல்லையில் கொடுபோய் தன் ஊர் உறைகுவன் உறுதி என்ன – சீறா:3391/3
ஊன் உடல் வதைத்து மா நிதி அனைத்தும் ஒல்லையில் கொள்வம் என்று இனிதின் – சீறா:3594/3
புறநகர் பெரும் படை எடுத்து ஒல்லையில் பொருது – சீறா:3779/3
ஒல்லையில் தருவன் உறுதி என்று உரைத்தான் உமியொடு கரியை வைத்து ஊதும் – சீறா:4104/3
ஒல்லையில் சென்று உலு செய்து மா மறை – சீறா:4764/3
ஒல்லையில் எழுதும் என்ன உரைத்தனர் சுகயில் உள்ளம் – சீறா:4879/3
தேட அரும் பரியும் நீரும் முன் அணியாய் திரண்டு எழுந்து ஒல்லையில் சென்று – சீறா:4960/2
ஒல்லையில் அடைகுவன் உண்மை ஈது என்றார் – சீறா:4994/4

மேல்


ஒல்லையின் (20)

ஒல்லையின் உதவுதற்கு உறுதியாகவே – சீறா:915/2
ஒல்லையின் எனது சொல் கேட்டு வந்து அருள் அளிக்க வேண்டும் – சீறா:2068/4
ஒல்லையின் ஓடி நீங்காது ஒருத்தல் இன்றளவும் மோந்து – சீறா:2085/1
இல் உறைந்து இரவினில் இருப்ப ஒல்லையின்
வில் அணி தட கை அப்பாசும் விண்ணக – சீறா:2415/2,3
ஈரம் மற்று ஒல்லையின் இகலும் இல்லையால் – சீறா:2441/4
ஒல்லையின் எதிர்ந்தானெனில் தொடர்பவர் ஆர் உயிர் செகுத்திட வளைந்திருந்தார் – சீறா:2535/3
ஒல்லையின் எழுந்திருந்த பின் உயிர் எனும் துணைவர் – சீறா:2642/2
ஒல்லையின் இழிந்து அனாதி ஓதிய சலாமும் கூறி – சீறா:2849/1
யாரையும் விளித்து இயல் நபி ஒல்லையின் இவணில் – சீறா:2911/2
கேட்டு மன்னவர் ஒல்லையின் எழுந்து காய் கிளைத்த – சீறா:2943/1
மான் என இருந்தனம் மானும் ஒல்லையின்
ஆன நல் ஹறம்-அதுள் ஆயதால் அது – சீறா:2973/2,3
கருதலர் உறை பதி களைந்திட்டு ஒல்லையின்
வருக என வினைஞரை விடுத்து வள்ளல் பாய் – சீறா:3029/1,2
ஒல்லையின் எறிந்து நாணி சிலர் ஒளித்து ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:3178/4
செல் எனும் ஒல்லையின் விரைவில் சேண் இழிந்து – சீறா:3254/2
மாறு கொண்டு இவண் அடைந்தனர் ஒல்லையின் வளைந்து – சீறா:3452/2
எரி முன் ஆக்குவன் காண்டி ஒல்லையின் என இசைத்தான் – சீறா:3530/3
ஒல்லையின் இருந்தனர் உற்றுநோக்கினான் – சீறா:4063/4
உன்னு தோழருடன் எழுந்து ஒல்லையின்
மன்னு கானகம் நீங்கி வழிக்கொண்டார் – சீறா:4250/3,4
ஓர்ந்து யாவரும் இவரொடும் ஒல்லையின் எழுந்து – சீறா:4281/2
ஒல்லையின் மறுத்திடாது இங்கு அடைந்தனம் உம்மோடு உற்ற – சீறா:4624/3

மேல்


ஒல்லையினில் (1)

ஒல்லையினில் கிழித்து எறிந்தான் சாதி விலக்கு எனும் பெயர் விட்டு ஓடிற்று அன்றே – சீறா:2178/4

மேல்


ஒலி (35)

ஒலி கடல் உலகம் மீது தெரிதர அரிய தீனும் உறு கதிர் உதையமாகவே – சீறா:13/2
சிலை தரித்த பேர் ஒலி பெரும் படை ஒலி சிறக்கும் – சீறா:39/4
சிலை தரித்த பேர் ஒலி பெரும் படை ஒலி சிறக்கும் – சீறா:39/4
முறைமுறை கிணைப்பறை ஒலி கடல் என முழங்க – சீறா:40/1
கன்னல் அம் கழனி புகுந்து அறுத்து அடைந்த களமர்கள் ஒலி குரல் செருக்கும் – சீறா:61/2
நெருக்கியிட்ட கால் சிலம்பு ஒலி விசும்புற நிமிர – சீறா:63/2
மின் இடை நுடங்க சிலம்பு ஒலி சிலம்ப மேகலை திரள் மணி கதிர் செம்பொன்னொடும் – சீறா:82/1
குணில் பொரு முரச பெரும் குரல் கிடந்து குழுமி விண் ஏறு ஒலி எனவும் – சீறா:88/2
ஒலி புனல் தடத்து அபுவாவில் உள்ளவர் – சீறா:521/1
முண்டக தடம் அமர்ந்தில புள் ஒலி முழக்கம் – சீறா:871/2
பரதம் ஆடிடமும் கீத பண் ஒலி அரங்கும் சீர்மை – சீறா:935/1
வெண் தயிர் உடைக்கும் ஒலி மறா முல்லை வேலியும் கடந்து அயல் போனார் – சீறா:1000/4
அறை திரை கடல் ஒலி அடங்க ஆர்த்தவே – சீறா:1138/4
மண முரசு ஒலி மறா மதீன மா நகர் – சீறா:2414/1
ஒலி செவிக்கு அறிவாய் புகுந்தது மாந்தர் ஒருவரும் இவண் இலை ஈது ஓர் – சீறா:2885/2
தெள் திரை ஒலியின் மத்து ஒலி கறங்கும் ஆயர்-தம் சேரியில் புக்கான் – சீறா:2891/4
ஒலி கடல் அமிர்தம் ஒவ்வா ஒண்_தொடி முகத்தின் வாய்ந்து – சீறா:3063/2
மகர வாருதி திரை ஒலி கலிப்பினை மலைக்கும் – சீறா:3150/4
ஒலி கடல் கிளர்ந்தது என்ன உற்றவர் எவரும் சூழ்ந்து – சீறா:3221/3
ஒலி கடல் புவியில் நீடூழி வாழ்க என – சீறா:3259/2
மறை ஒலி திசை தர வரும் அ வேளையில் – சீறா:3322/2
ஒலி கொள் பாசறைக்குள் உற புகுத்தினர் ஒருங்கே – சீறா:3450/4
அந்தரத்தினில் அமரர் ஆமீன் ஒலி அதிர – சீறா:3467/2
குரவு நீர் பெரும் கடல் ஒலி காண்கிலாது ஒளித்த – சீறா:3482/4
இடிகள் ஒத்த வில் நாண் ஒலி வீரர்கள் எதிர்ந்து – சீறா:3484/2
தொடு கை வாள் ஒலி மின் என பல துடிதுடிப்ப – சீறா:3484/3
இடியின் ஒன்று ஒலி என எழுந்து அனுமனித்து இமைப்பில் – சீறா:3487/1
மறையவர் வாக்கின் பயித்து ஒலி முழங்க வானவர் இனிது வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:3599/1
ஒலி கொள் மா கடல் மணி எனும் நபி உயிர்க்குயிராய் – சீறா:3730/1
விரைவினில் கைகள் ஏந்தி ஆமீன் ஒலி விளம்ப – சீறா:3837/2
நெடும் துளை பெரு வாய் காளத்து ஒலி திசை நிமிர்ந்த வார் ஆர் – சீறா:3846/1
ஒலித்து இரங்கு அருவி வீழ் ஒலி மறாத உகுது எனும் பெரு வரை புறத்தில் – சீறா:4453/1
ஒலி உறழ் கொடும் கணை ஒன்று விட்டனர் – சீறா:4942/2
ஒலி குரல் பேழ் வாய் மடங்கல் ஏறு என்ன உவந்து எழுந்தனர் சில வீரர் – சீறா:5020/4
அலை ஒலி என்ன சிதடிகை அலம்பும் அற்றா எனும் காட்டினுள் படுத்தி – சீறா:5028/2

மேல்


ஒலிக்கும் (2)

விரி திரை கரம் கொண்டு அறை உவா பெருக்கும் வெரு கொள தெரு கிடந்து ஒலிக்கும் – சீறா:81/4
ஒலிக்கும் மா கடல் புவியினில் எவர் எடுத்து உரைப்பார் – சீறா:3151/4

மேல்


ஒலிகொளும்படி (1)

ஒலிகொளும்படி தொட்டு உற முத்தமிட்டு வந்து – சீறா:1239/3

மேல்


ஒலித்த (3)

கரி திரள் ஒலித்த கம்பலையும் கா வளர் – சீறா:1986/1
பரி திரள் ஒலித்த கம்பலையும் பண் முரசு – சீறா:1986/2
உவரி உண்டு எழுந்த காரின் ஒலித்த ஒட்டகத்தின் பேரி – சீறா:3374/1

மேல்


ஒலித்தது (1)

கடல் என ஒலித்தது ஆவணத்தின் கம்பலை – சீறா:2707/2

மேல்


ஒலித்திட (3)

எருத்து இன மணிகள் ஒலித்திட ஒரு-பால் இலங்கு இள வெயில் பிறந்து உமிழ – சீறா:1001/2
வயிர் ஒலித்திட படை மன்னர் சூழ்வர – சீறா:3265/1
உவரியின் ஒலித்திட முகம்மதும் செழும் – சீறா:3653/3

மேல்


ஒலித்திடும் (1)

உகள்-தொறும் வெருவி ஒதுங்கிய சிறை புள் ஒலித்திடும் இடங்களும் கடந்தார் – சீறா:997/4

மேல்


ஒலித்து (3)

ஒலித்து அய்யோ என இரங்கினர் ஊரினில் உளரே – சீறா:211/4
ஓல வாரியின் தடாரி முரசங்கள் ஒலித்து பொங்க – சீறா:3674/1
ஒலித்து இரங்கு அருவி வீழ் ஒலி மறாத உகுது எனும் பெரு வரை புறத்தில் – சீறா:4453/1

மேல்


ஒலிதர (1)

ஒலிதர உரைத்து செவ்வி ஒழுகு பேரிளம்பெண் போனாள் – சீறா:3199/4

மேல்


ஒலிது (7)

ஒலிது மைந்தன் உமாறத்து என்போன்-தனை – சீறா:1396/2
ஒலிது மக்களும் இழந்து கைப்பொருள் ஒழிந்து பேறும் உதவாமலே – சீறா:1422/2
ஒலிது அபூஜகுல் உத்துபாவுடன் உமையாவும் – சீறா:2488/1
உக்குபா உத்பா உமையா ஒலிது உரைப்ப – சீறா:2499/3
ஒலிது வீழ்ந்தது கண்டு உத்துபத் எனும் உரவோன் – சீறா:3539/2
ஒலிது எனும் வேந்தன் இறந்த பேர் இடமும் உக்குபா வீந்த வெம் களமும் – சீறா:3579/1
ஒலிது சேய் இவை உரைத்திட யாவரும் உவந்து – சீறா:3781/2

மேல்


ஒலிது-தன்னுடன் (1)

தக்க நல் நெறி பிழைத்த பாவி அபுஜகில் சைபா ஒலிது-தன்னுடன்
உக்குபாவும் உத்பாவும் மூடன் உமையாவும் ஈனன் உமாறாவுமாய் – சீறா:1433/1,2

மேல்


ஒலிதும் (1)

ஒலிதும் வெம் பரி துரத்திட ஊழி வெம் காலும் – சீறா:3537/1

மேல்


ஒலிப்ப (5)

ஓதிய பெரு முரசு ஒலிப்ப நால்வரும் – சீறா:1808/2
உடலுறும் படைப்பு எவையும் நல் வாழ்த்து எடுத்து ஒலிப்ப
புடை பரந்து இனம் வர நபி பொருப்பினில் ஆனார் – சீறா:1887/3,4
முரசு சங்கு ஒலிப்ப பொங்கி எழுந்தது மூரி தானை – சீறா:3419/4
ஓது குத்துபா தொழுத பின் மறையியம் ஒலிப்ப
தீது அறும்படி எழுந்தனர் கபீபு எனும் செம்மல் – சீறா:3836/3,4
உன்னும் மந்திரம் எனும் கலிமா உரை ஒலிப்ப
தன்னில் யாவரும் துன்புற கபுறில் வைத்தனரால் – சீறா:4168/3,4

மேல்


ஒலிப்பினும் (1)

பெருகும் பல்லியத்து ஒலிப்பினும் படைக்கலன் பிணங்கி – சீறா:3549/1

மேல்


ஒலியல் (1)

ஒலியல் மேல் இருத்தி செவ்வி ஒளிரும் குற்று உடைவாள் என்னும் – சீறா:3368/1

மேல்


ஒலியாக (1)

மீறிய அறுசிலே தான் மிகும் ஒலியாக நின்று – சீறா:4695/2

மேல்


ஒலியால் (2)

இரைத்த பேர் ஒலியால் பெரும் கடல் நிகராய் இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:86/4
பழுத்த பண் ஒலியால் தீய்ந்த பயிர் உயிர் பெருவதாக – சீறா:1268/2

மேல்


ஒலியின் (1)

தெள் திரை ஒலியின் மத்து ஒலி கறங்கும் ஆயர்-தம் சேரியில் புக்கான் – சீறா:2891/4

மேல்


ஒலியும் (3)

சரி கதி வேக மாருதம் சிதைய தாவிய புரவியின் ஒலியும்
நிரை மணி உருட்டு பசும் கதிர் இரத நெருங்கிட நடத்து பேர் ஒலியும் – சீறா:81/1,2
நிரை மணி உருட்டு பசும் கதிர் இரத நெருங்கிட நடத்து பேர் ஒலியும்
உரல் அடி சிறு கண் பெரு மத பிறை கோட்டு ஒருத்தலின் இடி முழக்கு ஒலியும் – சீறா:81/2,3
உரல் அடி சிறு கண் பெரு மத பிறை கோட்டு ஒருத்தலின் இடி முழக்கு ஒலியும்
விரி திரை கரம் கொண்டு அறை உவா பெருக்கும் வெரு கொள தெரு கிடந்து ஒலிக்கும் – சீறா:81/3,4

மேல்


ஒலீதிடம் (1)

உகைத்த வீரன் ஒலீதிடம் புக்கி நாம் – சீறா:1413/2

மேல்


ஒலீது (12)

மா தவத்தினன் ஒலீது அருள் மதலையை கொடுபோய் – சீறா:1388/1
நறை தட புய ஒலீது அருள் மகனை முன் நடத்தி – சீறா:1389/2
உத்தமத்து ஒலீது என்பவன் செய் தவ – சீறா:1391/1
கேட்டிருந்த ஒலீது கிளத்துவான் – சீறா:1415/4
ஒலீது உத்துபா உமாறா உக்குபா உமையா சைபா – சீறா:1752/1
சாரும் வெம் படை அதிர்தர ஒலீது வந்தனனால் – சீறா:3525/4
வச்சிராயுதம் கொடு வரும் ஒலீது உளம் மறுக – சீறா:3526/2
குன்று போல் விழுந்து அவிந்தனன் ஒலீது எனும் கொடியோன் – சீறா:3538/4
குவிதரும் துணையவரொடும் ஒலீது அருள் குரிசில் – சீறா:3782/1
கோர வாம் பரி ஒலீது செய் தவத்து உறும் குரிசில் – சீறா:3784/3
ஒலீது அருள் பூசல் ஏறு அனான் – சீறா:3973/2
ஊன் கிடந்த வேல் கரன் ஒலீது உதவு காலிதுவும் – சீறா:4915/1

மேல்


ஒலீது-தன் (1)

புனையும் வெற்றி கொண்டு எழுந்தனன் ஒலீது-தன் புதல்வன் – சீறா:3790/4

மேல்


ஒலீதும் (2)

அபுஜகல் முதல் உத்பத்தும் அவன் மகன் ஒலீதும்
பவுரி வாம் பரி சைபத்தும் பெரும் படை கடலும் – சீறா:3476/1,2
உறு சினத்து உத்பத்து சைபத்துடன் ஒலீதும்
முறுகு வெம் சின வெகுளியில் புருவங்கள் முரிய – சீறா:3479/1,2

மேல்


ஒலுக் (1)

ஒலுக் கவின செய்து குதா-தனை வணங்கி ஏத்தி – சீறா:2358/2

மேல்


ஒவ்வா (14)

தங்கிய சுடரும் ஒவ்வா தனித்தனி அழகும் வாய்ந்த – சீறா:608/3
அருளினில் அறத்தில் தேர்ந்த வடிவினில் எவரும் ஒவ்வா
குரிசில் நான்மறைக்கும் வாய்த்த கொண்டல் அம் கவிகை வள்ளல் – சீறா:937/1,2
மட மயில் அழகில் ஒவ்வா மாட்சியில் கதீஜா-தம்மை – சீறா:1074/2
மண்ணகத்து எவரும் ஒவ்வா முகம்மதின் பவனி நோக்கி – சீறா:1172/2
செகமதில் விண்ணில் ஒவ்வா செழும் துகில்-அதனை ஏந்தி – சீறா:1259/1
நாற்குலத்தவர்க்கும் ஒவ்வா நகை என நகைத்து சொல்வார் – சீறா:1344/4
செய் படும் வனசம் ஒவ்வா செம் முகம் வெளிறிற்று என்றாள் – சீறா:1493/4
தரும் கரதலத்தோய் நும்-பால் சகத்தினும் விண்ணும் ஒவ்வா
அரும் கன வெற்றி நன் மாராயம் ஒன்று அடைவதாக – சீறா:1581/2,3
ஆயிரம் சிறையும் ஒவ்வா ஆயிரம் சிரசுமாய் ஈராயிரம் – சீறா:1726/1
மரை இதழ் வனப்பும் ஒவ்வா மலர் பத முகம்மது அன்றே – சீறா:1727/4
ஒலி கடல் அமிர்தம் ஒவ்வா ஒண்_தொடி முகத்தின் வாய்ந்து – சீறா:3063/2
மூது இருள் படலம் சீக்கும் முச்சுடர் கதிரும் ஒவ்வா
பாதலம் விசும்பு தூர்க்கும் படர் சிறை கருணை செம் கண் – சீறா:3069/1,2
வடி நறா வனச போதும் மா இளம் தளிரும் ஒவ்வா
வடி மிசை ஊட்டும் பஞ்சின் நலத்தக மலர்த்தி நாளும் – சீறா:3216/1,2
விருப்பமும் விருப்பம் இல்லா மேனியும் மேனிக்கு ஒவ்வா
கரு பிடித்து இறையோன் வைத்த கழுத்தும் கொண்டு எதிர்ந்தது அன்றே – சீறா:4729/3,4

மேல்


ஒவ்வாத (2)

படியினில் சசியும் செம் கேழ் பரிதியும் நிகர் ஒவ்வாத
வடிவெடுத்து அனைய வள்ளல் முகம்மதின் நெஞ்சம் என்னும் – சீறா:643/1,2
ஆனும் காவும் ஒவ்வாத சல்மான் எனும் அரசர் – சீறா:2952/3

மேல்


ஒவ்வாது (1)

உடை திரை அமுதம் ஒவ்வாது ஓதிய கலிமா வேந்தர் – சீறா:1500/3

மேல்


ஒவ்விட (1)

ஒவ்விட உவமை இல்லா புதையிலொடும் உரைத்தது எல்லாம் – சீறா:4851/3

மேல்


ஒவ்வொரு (6)

கரிந்து இலை தோன்றாது ஒவ்வொரு விருக்கம் கணங்களின் குலம் என தோன்றும் – சீறா:684/2
பாடுறு புனல் அற்று ஒவ்வொரு காதம் படு பரல் பரப்பு நால் திசைக்கும் – சீறா:690/1
ஒக்கலோடும் இ ஊர் இழந்து ஒவ்வொரு
திக்கினில் அடைவார் சிலர் காண் என்பார் – சீறா:1418/3,4
உறைத்து எழும் கொழும் தழல் ஓங்கி ஒவ்வொரு
புறத்தினில் எழுபது தலைக்கும் பொங்குமால் – சீறா:1798/3,4
ஒவ்வொரு பெயருக்கு ஒரு பழி தொடர்வர் எவர் உலகினில் கொடுப்பவர் யார் – சீறா:2524/2
ஒக்கலோடு அசுகாபிகள் ஒவ்வொரு பெயரா – சீறா:2703/3

மேல்


ஒவ்வொருவர்-பால் (1)

உறைய வாய்மையில் பெறுக ஒவ்வொருவர்-பால் ஒழுங்காம் – சீறா:2460/3

மேல்


ஒவ்வொருவருக்கு (1)

உறு தலை விலை நாலாயிரம் திருகம் ஒவ்வொருவருக்கு இனிது அளித்து – சீறா:3603/1

மேல்


ஒவ்வொருவரை (1)

ஒவ்வொருவரை தனி உசாவினர்கள் அன்றே – சீறா:890/4

மேல்


ஒழிக (3)

ஊனம் இ பிணை சொல் ஐயா ஓதுவது ஒழிக என்றான் – சீறா:2095/4
ஒல்லையில் இறப்பு ஏது அவன்-தன் வஞ்சனைக்கு ஈது உரை அல ஒழிக என்று உரைத்தான் – சீறா:2519/4
வீட்டுவன் குலத்தினொடும் அவன் படித்த விச்சையினால் இஃது ஒழிக
தீட்டு வெண் புகழீர் மறுத்து ஒரு சூழ்ச்சி செப்பும் என்று உரைத்தனன் தீயோன் – சீறா:2521/3,4

மேல்


ஒழிகிலாளே (1)

உரத்தினை பொருத்த சொல் என்று ஓதும் வாய் ஒழிகிலாளே – சீறா:1161/4

மேல்


ஒழித்தல் (2)

உற பெரும் விருப்பம் மென்மேல் இருத்தலை ஒழித்தல் வேண்டும் – சீறா:2108/4
உதிக்கும் நின் உள்ளத்துள்ளும் பெயரினை ஒழித்தல் வேண்டும் – சீறா:2819/4

மேல்


ஒழித்தாய் (1)

உறவு கொண்டனை பவ தொடர் துன்பமும் ஒழித்தாய்
குறைவு அற பலன் படைத்தனை வாழ்ந்து நின் குலத்தோடு – சீறா:2621/2,3

மேல்


ஒழித்திடான் (1)

மறுகு எதிர்ப்படினும் முகத்து எதிர் நோக்கி வலித்திடல் ஒழித்திடான் புதியோர் – சீறா:1442/2

மேல்


ஒழித்திடு-மின் (1)

இன்று ஒழித்திடு-மின் நான் ஒன்று இயம்புதல் கேண்-மின் என்றார் – சீறா:1353/4

மேல்


ஒழித்திடும் (1)

உரப்பிய உரைகள் மறுத்து நித்திரையை ஒழித்திடும் திசைதிசை பதின்மர் – சீறா:2537/1

மேல்


ஒழித்து (2)

அயிர் ஒழித்து அரம் போல் தேய்க்கும் அற கொடும் பரல் கான் ஏகி – சீறா:429/1
பருவரல் ஒழித்து வள்ளல் பாசறை புகுந்த பின்னர் – சீறா:4888/3

மேல்


ஒழித்தே (1)

படரும் துயில் ஒழித்தே ஒளிர் பயகாம்பரும் விழித்தார் – சீறா:4332/4

மேல்


ஒழிந்த (2)

இருந்த நாள் எலாம் கனவு அலால் ஒழிந்த நாள் இலையே – சீறா:221/4
ஒருவனே நாயன் மற்று ஒழிந்த தேவதம் – சீறா:1299/1

மேல்


ஒழிந்ததில்லையால் (1)

ஓதிய பெரும் பகை ஒழிந்ததில்லையால் – சீறா:2148/4

மேல்


ஒழிந்தது (2)

ஒன்றிய கிழடும் தூங்கிய குணமும் ஒழிந்தது திட பிடி ஆகி – சீறா:354/3
விரிப்பதும் ஒழிந்தது இன்று என உரைத்து வீறுடன் அபூஜகுல் இருந்தான் – சீறா:2537/4

மேல்


ஒழிந்தனம் (1)

வருந்து துன்பம் இன்று ஒழிந்தனம் என மகிழ்ந்ததுவே – சீறா:776/4

மேல்


ஒழிந்திடும் (1)

உவக்கும் வேற்று உரு சமயங்கள் ஒழிந்திடும் எனவும் – சீறா:2609/4

மேல்


ஒழிந்திருந்ததுவே (1)

இடம் கொள் அம் புவியுள் நோக்குநர்க்கு இழிவாய் இணங்கிலாது ஒழிந்திருந்ததுவே – சீறா:1447/4

மேல்


ஒழிந்திலன் (1)

உரைத்து தன்னை கொண்டு ஒழிந்திலன் நாள்-தொறும் ஊறு – சீறா:3866/1

மேல்


ஒழிந்திலார் (1)

உன்னிய கொடும் சினம் ஒழிந்திலார் அரோ – சீறா:1472/4

மேல்


ஒழிந்து (7)

ஒலிது மக்களும் இழந்து கைப்பொருள் ஒழிந்து பேறும் உதவாமலே – சீறா:1422/2
அன்று ஒழிந்து சில நாள் அகன்ற பின் அனாதி தூது எனும் முகம்மது – சீறா:1432/1
மாற்ற அரும் வேடம்-தனையும் விட்டு ஒழிந்து மதிவலான் என தனி நின்றான் – சீறா:2326/4
நடந்து கொன்றனர் சிலர்சிலர் நடையும் மற்று ஒழிந்து
கடந்திருந்து கொன்றனர் சிலர்சிலர் மனம் கனன்று – சீறா:3552/2,3
அந்த நாள் ஒழிந்து அவர் அடு படையொடும் அரிதில் – சீறா:3821/1
திறனொடும் அன்னோர் போர் தொழில் ஒழிந்து ஓர் திசையினில் உறைந்தனரென்னில் – சீறா:4466/2
உடுத்திடும் புடவை ஒன்று ஒழிந்து யாவையும் – சீறா:4646/1

மேல்


ஒழிய (3)

இ நகர்-தனையும் மார்க்கத்து ஈடுபட்டு ஒழிய நின்றான் – சீறா:2362/3
வியன் உறு மக்க மூதூர் வேறுபட்டு ஒழிய செய்தோர்-வயின் – சீறா:2371/1
ஒழிய எவர்க்கும் வாயினின் மண் விழுந்தது என கட்டு உரைத்தனனால் – சீறா:2561/4

மேல்


ஒழியா (5)

நீதியே எனவும் பலதரம் தவுபா நிகழ்த்தியும் துன்பம் விட்டு ஒழியா
போதிலே எனது முதுகிடத்து உறைந்த பொருள் ஒளி சிறப்பு எனும் பொருட்டால் – சீறா:132/2,3
ஈனமுற்று ஒழியா மாயைகள் விளைக்கும் இயல் இபுலீசு எனும் பெயரோன் – சீறா:2303/4
உரைத்தவை அனைத்தும் கேட்டு அங்கு அபூஜகுல் ஒழியா துன்பம் – சீறா:2563/1
இறுதியின் ஒழியா துன்பத்து எரி நரகிடையின் வீழ்வார் – சீறா:2803/4
உரைசெய தகா வானவராயினும் ஒழியா
நிரையம் உற்று உழன்று அழுந்தவரெனில் அவை நினையா – சீறா:4277/2,3

மேல்


ஒழியாது (3)

தொட்டிடாது ஒழியாது அரும் சூறையின் சுழலும் – சீறா:1531/4
மறை மா மொழி நா ஒழியாது வளர்க்கும் முதியோர் இனிது உரைப்ப – சீறா:1585/1
துன்பமும் ஒழியாது இனம் பெரும் கேடு சூழ்தர விளைந்திடும் என்பார் – சீறா:1906/2

மேல்


ஒழியாதே (1)

அரும் தவத்துடையீர் ஈது அலால் பிழை வந்து அடருவது அலது ஒழியாதே – சீறா:2507/4

மேல்


ஒழியான் (1)

சடம் தனி கருக இழிதரு வார்த்தை சாற்றுவன் சாற்றுதல் ஒழியான் – சீறா:4083/4

மேல்


ஒழியும் (3)

செறுத்து இவர்-தம்மை தண்டம் செய்விரால் ஒழியும் என்பார் – சீறா:1346/4
அன்பினர்க்கு இரங்கா தறுகணன் கொடியன் அபூஜகில் ஒழியும் நாளளவும் – சீறா:1906/1
வன் கொலை தொடரா மறுவும் மற்று ஒழியும் என உரைத்தனன் ஒரு மதியோன் – சீறா:2518/4

மேல்


ஒழிவது (1)

ஆக்கியது இஃது இனிது ஒழிவது அன்று அமர் – சீறா:2429/3

மேல்


ஒழுக்க (1)

சிந்தையில் கனிவும் வணக்கமும் ஒழுக்க செய்கையும் பொறுமையும் தரித்தான் – சீறா:2893/2

மேல்


ஒழுக்கம் (3)

ஓதிய முறைமை அ நாள் ஒழுகிய ஒழுக்கம் இ நாள் – சீறா:790/3
அறிவு நல் ஒழுக்கம் வாய்மை அன்புறும் இரக்கம் மிக்க – சீறா:792/1
தருமம் மனு நெறி அறிவு பொறை ஒழுக்கம் இனையனவும் தழைத்து வாழ – சீறா:1216/1

மேல்


ஒழுக்கமும் (7)

தருமமும் பொறையும் இரக்கமும் குணமும் தயவும் சீர் ஒழுக்கமும் உடையோர் – சீறா:48/2
தானமும் ஒழுக்கமும் தவமும் ஈகையும் – சீறா:2714/1
முறைமை நின்று நல் வணக்கமும் ஒழுக்கமும் முதிர்ந்தோர் – சீறா:3529/3
பொறையும் நீதியும் ஒழுக்கமும் விளைத்த பொன்னிலத்தை – சீறா:3732/2
வேட்டலுற்று வந்தான் சொல் மொழி தவறா மேன்மையன் ஒழுக்கமும் உடையன் – சீறா:4111/2
ஓங்கிய தவமும் பதவியும் பேறும் ஒழுக்கமும் நிறைந்திட உயர்ந்தோர் – சீறா:4463/4
தருமமும் அறிவும் ஒழுக்கமும் பொறையும் தயவும் ஓர் வடிவு என எடுத்தே – சீறா:4760/1

மேல்


ஒழுக்காய் (1)

சாலவும் பருத்திட்டு உடல் திண்டு அழகாய் தளதளத்து அணி மயிர் ஒழுக்காய்
சூலுமாய் சிறிது பாலுமாய் முலைக்கண் சுரப்பெடுத்து அற சொரிந்திடலாய் – சீறா:368/2,3

மேல்


ஒழுக்கிடு-மின் (1)

உறையும் வெண் சுதை மதிள்-தொறும் கரைத்து ஒழுக்கிடு-மின்
குறைவு இலாத பொன் பூரண குடங்கள் வைத்திடு-மின் – சீறா:1100/3,4

மேல்


ஒழுக்கிய (1)

உடல் குழைத்து எழுந்து செம் தேன் ஒழுக்கிய மலர் பைம் காவில் – சீறா:1034/1

மேல்


ஒழுக்கும் (1)

புத்தரிசு ஒழுக்கும் உயர் பந்தரிடை புக்கு – சீறா:1765/2

மேல்


ஒழுக (17)

உரை மறந்திட கிடந்தனன் இரு கணீர் ஒழுக – சீறா:187/4
விண்ணகத்து இரவி கதிர் ஒளி மணிகள் விடு வெயில் விழுதுவிட்டு ஒழுக
தண் நகை தரள கதிர் இருள் துணிப்ப தரை எலாம் பொன்மை போர்த்து இருப்ப – சீறா:241/2,3
நிறைதர பெருக அதில் ஒரு வெண் புள் நித்தில கதிர்கள் கான்று ஒழுக
உறைதரும் ஆமினா திரு மனையின் உட்புகுந்து எதிர் வருவது கண்டு – சீறா:242/2,3
ஒள்ளிய மெய் அழகு ஒழுக ஒல்லையில் – சீறா:746/3
சின தட கை மலை என உள் களிப்பு மதம் ஒழுக மணி தெருவு நீந்தி – சீறா:1087/2
கவின் ஒழுக அலங்கரித்து பவனிவர என எழுக கருதும் காலை – சீறா:1135/2
நித்திலம் நிரைத்த இரு சிறை ஒழுங்கு நீள் நிலா கதிர்கள் விட்டு ஒழுக
வித்துரும தாள் சிறந்து அணி திகழ வில் உமிழ் கரம் கிடந்து இலங்க – சீறா:1252/1,2
நண்ணி விண் முகட்டின் நடு நிலை நோக்கி நலம் கெழும் கலை நிலா ஒழுக
பண்ணுதற்கு இயைந்த வெள்ளி வெண் குடம் போல் பரிவுற இனிது வந்து உறைந்த – சீறா:1917/3,4
செய்யவள் இருப்பது என எழில் சிறந்து செழும் களை கதிர்கள் கான்று ஒழுக
வையகம் மதிப்ப திமஸ்கு இறை உரைத்த வழி முறை முகம்மது அங்கு அழைத்த – சீறா:1963/2,3
இன் களிப்பு ஒழுக நோக்கி எடுத்து உரைகொடுப்பதானார் – சீறா:2279/4
உள்ளுற கிடந்த பல் அற பெயர்ந்த உதட்டினில் வாயில் நீர் ஒழுக
விள்ளுதற்கு அரிதாய் ஒரு சலாம் குழறி விளம்பி நின்றனன் முகம் நோக்கி – சீறா:2300/1,2
எனக்கு முன் இருந்து தாதை இரு கண் நீர் ஒழுக பார்த்து இன்று – சீறா:2802/1
ஒடித்து அவன் மாறுகை கொண்டு உதிரங்கள் ஒழுக வீசி – சீறா:2813/1
நபிகள் நாயகம் அக களி நனி கனிந்து ஒழுக
மவுலலுற்றனர் தெரிதர ஒரு திரு வசனம் – சீறா:3451/3,4
சோரி நீர் ஒழுக இருவர்கள் தலையும் துணித்து அரும் கழுவின் இட்டனரால் – சீறா:3601/4
சென்னீர் ஒழுக வாள் எறிந்தார் திரும்பா நரகம்-தனில் போனான் – சீறா:4050/4
ஒழுக நின்று உருகுவாளை உவந்து அருகு அழைத்து கற்பின் – சீறா:4792/2

மேல்


ஒழுகல் (1)

பேதமை அகற்றி புந்தி பெருக்கு எடுத்து ஒழுகல் செய்யும் – சீறா:2782/1

மேல்


ஒழுகலை (1)

உறு கலையிடத்தில் போய் சேர்ந்து ஒழுகலை முயல்தி என்றான் – சீறா:2120/4

மேல்


ஒழுகவும் (1)

விரித்த ஊறு பட்டு உதிரங்கள் ஒழுகவும் வேண்டும் – சீறா:3815/2

மேல்


ஒழுகாது (1)

கதி தரும் என் புறுக்கானின் வழி ஒழுகாது இருந்தது என் உன் கருத்தினூடும் – சீறா:2181/3

மேல்


ஒழுகார் (1)

குலன் உற்று ஒழுகார் முகம் நோக்கி சிறிது வசனம் கூறுவனால் – சீறா:4041/4

மேல்


ஒழுகி (25)

படர் மருப்பு எருமை குடம் புரை செருத்தல் பரு முலை கண் திறந்து ஒழுகி
நடை வழி சொரியும் அமுதமும் வாழை நறும் கனி உகுத்த செம் தேனும் – சீறா:47/1,2
கதிர் வடிவு ஒழுகி நின்ற ஹபீபு மெய் வகுக்க வேண்டி – சீறா:101/1
நிதம் அழகு ஒழுகி வாசம் நிறைந்த மெய் முகம்மது என்னும் – சீறா:124/1
தேன் பெருக்கு ஒழுகி வழிதரும் கனிகள் சிதறிடும் சோலை-வாய் தெளிந்த – சீறா:237/1
ஏவல் என்று உரைத்த மாற்றம் இடையறாது ஒழுகி செய்யும் – சீறா:631/1
உரையூடு ஒழுகி செலும் என்று வகை – சீறா:722/3
இன்னன பலவும் நோக்கி எழில் கனிந்து ஒழுகி காந்தி – சீறா:936/1
பணி மறாது ஒழுகி செய்யும் பாலகன் மைசறாவை – சீறா:1067/3
தன் இதய மலர் மொழி தேன் நா வழியே ஒழுகி அவர் செவியில் சார – சீறா:1088/2
ஒதுவுடன் வரும் முறை ஒழுகி மா மறை – சீறா:1634/2
தந்தை தாய் தமர் வணக்க முறை ஒழுகி பழைய மறை தழுவினீரேல் – சீறா:1651/1
உத்தரத்தினுக்கு ஒழுகி உற்பவி பவம் துடைத்து – சீறா:1839/2
கண்டு நல் வழி ஒழுகி பொன்_உலகு கைவிலையாய் – சீறா:1841/2
கொங்கு உற குழன்று நெறித்து வார்த்து ஒழுகி குவலயத்து இளைஞர் கண் வழுக்க – சீறா:1956/3
எண்ணி நோக்கினருக்கு உவமையின் அடங்காது எழில் குடியிருந்து அமுது ஒழுகி
பண் எலாம் சுவற்றி ஆடவர் இரு கண் பார்வையில் செவந்த மெல் இதழாள் – சீறா:1960/3,4
ஓதி கேட்டறிந்து ஒழுகி முக்காலமும் உணர்ந்த – சீறா:2028/1
பன்னு மறை வழி ஒழுகி படி தீண்டா மலர் அடியை பரவி வாழ்த்தி – சீறா:2185/3
ஒருவருக்கு ஒரு பகை இலை எனும்படி ஒழுகி
இரும் என தலத்தவர்க்கு இனத்தவர்க்கு எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:2194/2,3
மா தவர் உரைக்கும் வேத வழி முறை ஒழுகி நின்றான் – சீறா:2380/2
வண்ணம் ஒத்து ஒழுகி நல் வழி பட்டார் அரோ – சீறா:2423/4
மனை மனைவி புதல்வர் பொருள் அவை நினைந்து கண்ணீர் வார்ந்து ஒழுகி ஓட – சீறா:2670/1
அ நெறி மறையின் முறை வழி ஒழுகி நின்றவர் அரம்பையர் சேர்ந்து – சீறா:2898/1
மறை வழி ஒழுகி அ வணக்க வாசகம் – சீறா:3020/2
ஊறு பட்டன உதிரங்கள் ஊற்றெடுத்து ஒழுகி
சேறுபட்டன நெடு நில மணியொடு திறனும் – சீறா:3512/2,3
இன்ன காரணம் இயற்றி தீனின் மறை முறை ஒழுகி இருக்கும் எல்வை – சீறா:4295/1

மேல்


ஒழுகிட (5)

வடித்த கண்ணின் நீர் ஒழுகிட இருந்த பொன் மயிலை – சீறா:212/2
உருகுவர் கரைவர் கண்ணீர் ஒழுகிட ஒருங்கு நிற்பார் – சீறா:409/4
ஞானம் ஊற்று இருந்து ஒழுகிட மொழிந்த செம் நாவால் – சீறா:577/4
கடி நறா ஒழுகிட கொடி கரும்புகள் நடுவார் – சீறா:1105/3
செப்ப அரு நூல்கள் பலபல உணர்ந்தும் செவி வழி ஒழுகிட பெரியோர் – சீறா:2896/3

மேல்


ஒழுகிய (9)

எரிந்து செம் நெருப்பு ஒழுகிய நரகங்கள் ஏழும் – சீறா:183/3
கவின் பழுத்து ஒழுகிய முகம்மதுவையும் கண்டு – சீறா:439/3
ஓதிய முறைமை அ நாள் ஒழுகிய ஒழுக்கம் இ நாள் – சீறா:790/3
கரையிலா அழகு ஆறு ஒழுகிய வரையோ கவலுதற்கு அரிது எனும் தனத்தாள் – சீறா:1967/4
தந்தை தாய் தமர் ஒழுகிய மொழி வழி தவிர்ந்திட்டு – சீறா:2197/1
விடுத்த போதினும் ஒழுகிய சுரப்பு மென்மேலும் – சீறா:2691/3
மதுரம் ஒழுகிய கோதும்பு உறட்டி மூன்று உள என மான் வழங்க வாங்கி – சீறா:3750/3
புது நறா துளித்து ஒழுகிய செழும் மலர் புயத்தீர் – சீறா:3762/4
வேதமாம் அமுதம் ஒழுகிய வாயால் விடம் என உரைத்தனர் அன்றே – சீறா:4086/4

மேல்


ஒழுகியதோ (1)

திரை-கொலோ அணிந்த சருவந்து கான்ற செவ்விகள் வழிந்து ஒழுகியதோ
பொருவு இலா வரிசை புலி அலி மணத்தில் போர்த்திடும் பசிய கஞ்சுகியில் – சீறா:3157/2,3

மேல்


ஒழுகிலாததுவும் (1)

தந்தை தாய் தமர்-தம் வழி ஒழுகிலாததுவும்
எம்-தன் நாயகன் ஒருவன் உண்டு என்றதும் எழிலாய் – சீறா:1846/1,2

மேல்


ஒழுகிற்று (1)

அடித்தனர் உதிர மாரி ஆறுபட்டு ஒழுகிற்று அன்றே – சீறா:1570/4

மேல்


ஒழுகின (3)

அடர்ந்த மென் முலை கண் திறந்து ஒழுகின அமுதம் – சீறா:337/4
வரம் கொள் மை முலையினும் ஒழுகின என மகிழ்வின் – சீறா:2690/1
உரித்த கண்ணினும் ஒழுகின அருவி ஒத்து உதிரம் – சீறா:3490/4

மேல்


ஒழுகினர் (1)

அங்கு அவன் மொழிக்கு ஒழுகினர் அவனினும் கொடியோர் – சீறா:2034/1

மேல்


ஒழுகினவே (1)

உலந்த சூகை மென் முலை திரண்டு அழகு ஒழுகினவே – சீறா:336/4

மேல்


ஒழுகினனோ (1)

உடைந்து ஒழுகினனோ அலது இறந்தனனோ ஊறுபட்டு இடைந்தனனோ என்று – சீறா:3565/3

மேல்


ஒழுகு (12)

அலை எறிந்து இரு கரை வழி ஒழுகு கம்பலையும் – சீறா:39/1
முள் அரை பசும் தாள் வட்டு இலை கமல முகை உடைந்து ஒழுகு தேன் தெறிப்ப – சீறா:43/1
காமுகர் என செய்து அணி மணி புயங்கள் கண்கொளாது அழகு இருந்து ஒழுகு
மா மத களிற்றர் அறுபகுசதுமா மதலை சாலகு-வயின் அடைந்த – சீறா:144/3,4
உருக கூறினள் ஊற்றெடுத்து ஒழுகு நீர் விழியாள் – சீறா:469/4
ஒழுகு மென் மெழுகாய் உறு கருத்து அழிந்து உடைந்து – சீறா:470/2
கரை வழிந்து ஒழுகு மகிழ்ச்சியாய் மைசறா கரும் குழல் செ இதழ் கனி வாய் – சீறா:989/2
கத்து வால் வளை தரளம் கதிர்த்து வார்ந்து ஒழுகு மணி கடலின் நாப்பண் – சீறா:1644/2
இலத்தொடு ஒழுகு இனத்தொடு உறைந்து இவை தவிர் வெள் நிணம் பருகி இலங்கும் வேலோய் – சீறா:1650/4
ஒலிதர உரைத்து செவ்வி ஒழுகு பேரிளம்பெண் போனாள் – சீறா:3199/4
உக்கிரத்தினில் இருவர் மெய்யினும் ஒழுகு உதிரம் – சீறா:3543/2
மதம் துறந்து ஒழுகு இரு கவுள் புகர் முக மலை போல் – சீறா:4252/1
ஒழுகு நெய் செறிந்த வெள் வேல் உழவர் முன் நடப்ப சீறி – சீறா:4374/2

மேல்


ஒழுகும் (24)

தேன் அமர்ந்து ஒழுகும் குங்கும தொகையும் செறிதலால் உயர்ச்சியால் வளத்தால் – சீறா:84/3
பண் இருந்து ஒழுகும் மென் மொழி குதலை பாவையர் செழும் குழல் விரித்து – சீறா:89/2
தாது அவிழ் மலர் தார் ஆத நல் நுதலில் தண்ணெனும் கதிர்கள் விட்டு ஒழுகும்
சோதியை தெரிசித்து அமரர்கள் அணுவும் தோன்றுதற்கு இடம் அற நெருங்கி – சீறா:126/1,2
தேன் கிடந்து ஒழுகும் குங்கும தொடையல் செழும் புயன் பாலகு மதலை – சீறா:146/1
தேன் இருந்து ஒழுகும் கனி பல சிதறி திசை எலாம் நிறைந்தன அன்றே – சீறா:358/4
கருதிய வரத்தினாலும் கதிர் உமிழ்ந்து ஒழுகும் பைம்பொன் – சீறா:606/3
வடி நறா உடைந்து ஒழுகும் முக்கனியுடன் மதுர மென் மொழி கூறி – சீறா:657/3
உரிமையில் உடன் எழுந்து ஒழுகும் மைசறா – சீறா:1022/1
வனப்பு இருந்து ஒழுகும் சோதி முகம்மதினிடத்தில் சார்ந்தான் – சீறா:1063/4
கவுள் தானம் ஒழுகும் உர கரி தானை நெருங்கு மணி கடையில் ஆகி – சீறா:1079/2
பேரழகு ஒழுகும் பெண் நலம் கனியை பிரசம் ஊறிய மொழி கரும்பை – சீறா:1207/1
மது வழிந்து ஒழுகும் மரவ மாலை புனை வரை நிகர்த்த புய அப்துல்லா – சீறா:1429/1
கதிர் விரிந்து ஒழுகும் மெய் எழில் நபியை காண்-தொறும் காண்-தொறும் வலித்திட்டு – சீறா:1440/1
மரு மலர் சுமந்து தேன் வழிந்து ஒழுகும் அணி புய முகம்மது நபியும் – சீறா:1939/1
வெண்ணிலவு துளித்து ஒழுகும் மதி வதன முகம்மதினை விளித்து நோக்கி – சீறா:2189/1
புத்தமுதம் ஒழுகும் மறை விளைந்த திரு வாய் மலர்ந்து புடவி நோக்கி – சீறா:2658/2
எரி மணி கனக பூணும் இள நிலா ஒழுகும் முத்த – சீறா:3055/1
பண் கனிந்து ஒழுகும் செ வாய் பாத்திமா என்னும் அந்த – சீறா:3062/2
கனிந்து இனிது ஒழுகும் பெண்மை கரும்பை தேன் கனியை வாசம் – சீறா:3066/1
ககனமும் புவியும் இல்லா கவின் பழுது ஒழுகும் கையின் – சீறா:3214/1
மது விரிந்து ஒழுகும் பொன் பூ வானவர் மகளிர் ஏந்தி – சீறா:3229/2
மண்பட ஒழுகும் குருதியின் நனைவும் வடுப்படும் உடலமும் உயிர்ப்பும் – சீறா:3581/3
அரும்பு வாய் ஒழுகும் பசு நறும் தேறல் அகல் பணை மருதமும் நீந்தி – சீறா:4452/1
வளி அலைத்திடவே எங்கும் வார்ந்து எழுந்து ஒழுகும் தோற்றம் – சீறா:4726/2

மேல்


ஒழுகும்படி (1)

அரிய மறை தேர்ந்து ஈமான் கொண்டு அறத்து ஆறு ஒழுகும்படி கருத்தில் – சீறா:1592/3

மேல்


ஒழுகுவர் (1)

மக்களாயினும் நல் வழிக்கு ஒழுகுவர் மறையும் – சீறா:2240/3

மேல்


ஒழுகுவன் (1)

வடித்த வாய்மையின் ஒழுகுவன் மறை தெரி மதியோய் – சீறா:2219/3

மேல்


ஒழுகுவார்க்கு (1)

ஒப்புரவு ஒழுகுவார்க்கு உரிமையார்க்கு எலாம் – சீறா:1298/3

மேல்


ஒழுங்காம் (1)

உறைய வாய்மையில் பெறுக ஒவ்வொருவர்-பால் ஒழுங்காம்
முறை இவர்க்கு பின் இவர் என மொழிந்து விண் போனார் – சீறா:2460/3,4

மேல்


ஒழுங்காய் (5)

கையினில் செறிந்த முடியினை சிதறி கடைசியர் கரங்கள் தொட்டு ஒழுங்காய்
செய்யினில் பதிப்ப துளி கரும் சேறு தெறித்திடும் செழு முக செவ்வி – சீறா:50/1,2
அணி பெற ஒழுங்காய் வயின்வயின் திரண்ட அகில் புகை முகில் இனம் எனவும் – சீறா:88/1
நண்ணிய துகிலும் கமழ்தர ஊட்டு நறும் புகை சுருண்டு எழுந்து ஒழுங்காய்
விண்ணினில் படர்வது ஏணி ஒன்று அமைத்து விசும்பினுக்கு இடுவது போலும் – சீறா:89/3,4
விரி கதிர் ககனம் புடவிமட்டு ஒழுங்காய் விண்ணவர் எண்ணிறந்தனையோர் – சீறா:236/3
உற பசந்த செம் குமிழ் கிளி இனத்தொடும் ஒழுங்காய்
பறப்பது ஒத்தன பாசிலை தோரண பந்தி – சீறா:1114/3,4

மேல்


ஒழுங்கின் (1)

பத்தி பெற தொழுகை முதல் படித்து தீன் எனும் ஒழுங்கின் பரிவினோடும் – சீறா:2191/3

மேல்


ஒழுங்கு (5)

இறையவன் உரைப்ப சுவன மா மடவார் எங்கணும் பரந்து எழும் ஒழுங்கு
மறியமும் அழகு பழுத்து ஒளி ததும்பும் மான் அனார் ஆசியா-தாமும் – சீறா:247/1,2
உன்னினார் அபித்தாலிபு என்று ஒழுங்கு உறும் உரவோர் – சீறா:581/4
நித்திலம் நிரைத்த இரு சிறை ஒழுங்கு நீள் நிலா கதிர்கள் விட்டு ஒழுக – சீறா:1252/1
ஒக்கலோடு அவண் அடைந்து நம் நபி ஒழுங்கு உறும் தொழுகை நோக்கி ஓர் – சீறா:1433/3
தலை முடி இறக்கி நீங்கள் சகலர் இ ஒழுங்கு செய்து – சீறா:4887/1

மேல்


ஒழுங்குடன் (1)

உறைதரும் அமுத திரளைகள் உருவாய் ஒழுங்குடன் எழுந்திடும் திரளோ – சீறா:238/2

மேல்


ஒழுங்கும் (3)

வில்லிட கவின் கொண்டு இரு புறத்து ஒழுங்கும் விரிந்த பூம் காவிகள் படர்ந்து – சீறா:1961/3
ஒன்றிய முதியவர் ஒழுங்கும் செய்கையும் – சீறா:2424/2
வடிவமும் ஒழுங்கும் நீதி வணக்கமும் அறிவும் பூத்த – சீறா:3053/1

மேல்


ஒழுங்குற (1)

ஒட்டக திரள் அனைத்தையும் ஒழுங்குற நிரைத்து – சீறா:855/1

மேல்


ஒழுங்குறு (1)

மனதின் நல் நெறி ஒழுங்குறு மாட்சியின் மான – சீறா:1115/2

மேல்


ஒழுங்கே (1)

இனனுடன் அழகு நிறை குடியிருந்த இவள் வயிறு அணி மயிர் ஒழுங்கே – சீறா:1968/4

மேல்


ஒள் (7)

ஒள் நிற புறவின் அண்டத்து ஓதிய அளவதாக – சீறா:419/4
ஊறிய தொண்டை செ வாய் ஒள்_நுதல் மனையில் அன்றே – சீறா:633/4
ஒள் இழை வலையில் தாக்கி பிடித்து இவண் ஒருங்கு சார்ந்தேன் – சீறா:2093/4
உள் ஒடுங்கு அகட்ட ஓநாய் ஒன்று ஒள் நுனை – சீறா:2966/2
பந்தி பந்தியின் நிறுவி ஒள் அகில் வளை பரப்பி – சீறா:3122/2
ஒள் நிற பசலை கால ஒளிர் நுரை மாலை சிந்த – சீறா:3174/3
மால் உறும் கரட மத மலை துளைக்கும் வயிர ஒள் வேலினை ஊன்றி – சீறா:3568/3

மேல்


ஒள்_நுதல் (1)

ஊறிய தொண்டை செ வாய் ஒள்_நுதல் மனையில் அன்றே – சீறா:633/4

மேல்


ஒள்ளிய (2)

ஒள்ளிய மெய் அழகு ஒழுக ஒல்லையில் – சீறா:746/3
ஒள்ளிய சவிகள் திரண்டு என சருவந்து ஒளிதர சென்னியில் தரித்தார் – சீறா:3154/4

மேல்


ஒள்ளியோர் (1)

உரைஞ்சிட கொடியொடு நடந்த ஒள்ளியோர்
பெரும் சமர் எனும் ஒரு பெற்றி காண்கிலார் – சீறா:3661/2,3

மேல்


ஒளி (133)

மருவினும் மருவாய் அணுவினுக்கு அணுவாய் மதித்திடா பேர் ஒளி அனைத்தும் – சீறா:1/2
உடைந்த முத்தம் வெண் தந்தம் முச்சுடர் ஒளி ஒதுங்க – சீறா:32/2
பற்றும் மென் கரத்தில் கரும்பொனின் கடகம் பசிய நெற்பயிர் ஒளி பாய – சீறா:52/3
வானவர்க்கு இறைவன் ஜபுறயீல் பலகால் வந்து அவர் மெய் ஒளி பாய்ந்தே – சீறா:80/3
தங்கிய கிரண வனச மா மணியும் தயங்கு ஒளி வயிர ராசிகளும் – சீறா:87/2
கட்டு பேர் ஒளி ககுபத்துல்லா இருக்கையினான் – சீறா:95/2
பெரியவன் திருமுன் வைத்தார் பேர் ஒளி இலங்கிற்று அன்றே – சீறா:103/4
விதித்தனன் இறை என்று ஆதம் விளங்கு ஒளி சலவாத்து ஓதி – சீறா:121/2
விரித்தக மகிழ்ச்சி பெருக்கி என் முதுகில் விளங்கு ஒளி இன்னமும் உளவோ – சீறா:128/2
உரி துணை தோழர் நால்வர் உண்டு அவர்-தம் ஒளி உள என உரைத்தனனே – சீறா:128/4
அ பெரும் பெயர்கள் நான்குபேர் ஒளியும் அகுமதின் ஒளி அடுத்து இருப்ப – சீறா:129/1
இப்படி விரல்கள் ஐந்தினும் ஐவர் விளங்கு ஒளி உகிர் இலங்கினவே – சீறா:129/4
பகுத்து ஒளி விரிக்கும் நகத்து ஒளி இருக்கும் பண்பு கண்டு அதிசயித்து ஆதம் – சீறா:130/1
பகுத்து ஒளி விரிக்கும் நகத்து ஒளி இருக்கும் பண்பு கண்டு அதிசயித்து ஆதம் – சீறா:130/1
போதிலே எனது முதுகிடத்து உறைந்த பொருள் ஒளி சிறப்பு எனும் பொருட்டால் – சீறா:132/3
நல் நெறி நயினார் ஒளி இருந்ததனால் நபி எனும் பட்டமும் பெறலாய் – சீறா:140/1
உத்தமர் மத்தூசல்கு-தம்மிடத்து அ ஒளி உறைந்து உலகு எலாம் இறைஞ்ச – சீறா:141/2
ஈனம் இல் இசுமாயீல் நபியிடத்தின் இருந்து இலங்கிய ஒளி பொருட்டால் – சீறா:150/2
முகம்மது நயினார் ஒளி இருந்து இலங்கு மன்னவர் முதுறக்கா மதலை – சீறா:158/1
விண்ணகத்து இரவி கதிர் ஒளி மணிகள் விடு வெயில் விழுதுவிட்டு ஒழுக – சீறா:241/2
இருந்த வெண் சிறையை விரித்து ஒளி சிறந்தே இலங்கிட வீசிய காற்றால் – சீறா:243/2
மின் ஒளி கரப்ப கதிர் விடும் கலையை விரைந்து ஒரு தட்டினில் ஏந்தி – சீறா:245/2
மறியமும் அழகு பழுத்து ஒளி ததும்பும் மான் அனார் ஆசியா-தாமும் – சீறா:247/2
கிடந்து ஒளி பரப்பி வாசம் கொப்பளித்து கிளர் கிபுலாவை முன் நோக்கி – சீறா:252/1
பொங்கு ஒளி எவையும் சுவன நாடு அனைத்தும் பூதலம் விசும்பும் மற்றனவும் – சீறா:258/3
தூ நறை கமழ ஒளி திகழ்தரவே சுசூது செய்து எழுந்தன அன்றே – சீறா:270/4
மின் அவிர் சுவன வானவர் கூண்டு விளங்கு ஒளி இன மணி தசும்பில் – சீறா:282/1
கண் திறந்த அ போதினில் கவின் ஒளி கதிர் விட்டு – சீறா:333/1
நறை கமழ்ந்து ஒளி ததும்பிய முகம்மது நபியும் – சீறா:340/1
பேர் தரும் குறைஷி குலத்தினில் உதித்து பிறங்கு ஒளி முகம்மது நபிக்கு – சீறா:379/3
படுத்து ஒளி பரப்பும் செவ்வி முகம்மதை பார்த்து கூன் வாள் – சீறா:417/1
நேயமுற்று உரத்தை கீண்டு நிறை ஒளி பொங்கும் கஞ்ச – சீறா:418/1
அவிர் ஒளி திரு மேனியும் அவயவத்து அழகும் – சீறா:440/3
மின் என ஒளி மறாத விளங்கு_இழை கதிஜா என்ன – சீறா:615/1
வடிவால் ஒளி வீசிய வானவர்_கோன் – சீறா:702/1
நிலம் கொள பரந்து அரிய மெய் ஒளி புடை நிலவ – சீறா:761/2
நிலை அசைந்து ஒளி நெட்டு உடல் குழைந்திட நெளிந்து – சீறா:777/3
பெரும் தவம் உடைய வள்ளல் பிறங்கு ஒளி தவழும் மாடத்து – சீறா:793/2
விட்டு ஒளி பரப்ப தோன்றி விரைவில் வீற்றிருந்தார் அன்றே – சீறா:818/4
அரும் தவத்தவனே ஆதி அருள் ஒளி அவனின் நீங்காது – சீறா:824/1
பைம் கதிர் விரித்து ஒளி பரப்பு மணி மாடம் – சீறா:878/4
பக்கலில் வர கதிர் பரப்பி மெய் ஒளி
திக்கினில் விரித்திட செறிந்த செம் கதிர் – சீறா:917/2,3
மின் ஒளி மழுக்கும் சோதி மெய் முகம்மதும் அன்பாக – சீறா:936/2
மின் ஒளி கரக்கு மாட மேனிலை செறித்த கல்-பால் – சீறா:940/3
உறையும் விடுதியில் வந்தனர் ஒளி மா முகம்மதுவும் – சீறா:979/2
அவிர் ஒளி விரிக்கும் மேனி அகுமதின் மனைவியாக – சீறா:1060/1
மேகமூடு உறை மின் என பிறழ்ந்து ஒளி மிளிரும் – சீறா:1116/4
எங்கணும் பரப்பிட ஒளி திகழ் எழில் முகங்கள் – சீறா:1117/3
திவளும் நல் ஒளி நுதலிடை திலதங்கள் அணிவார் – சீறா:1121/3
பூ நறும் பாயலில் நடந்து பொங்கு ஒளி
தேன் நறும் தெரியலார் செம்பொன் நாட்டு உறை – சீறா:1137/2,3
அவிர் ஒளி கொடி மிடைந்து அடர அண்ணலார் – சீறா:1140/1
சசி என கதிர் ஒளி தவழும் வீதியில் – சீறா:1144/3
மின் ஒளி கரக்கும் சோதி மெய் எழில் முகம்மது என்னும் – சீறா:1155/2
பாய் ஒளி ஆம்பலும் செம்பதுமமும் குவளை மானும் – சீறா:1167/2
ஒளி எலாம் இவர் உள்ளுறையால் இந்த – சீறா:1192/3
மறைபடாது ஒளி பெருக்கிட செய்துவைத்தனரே – சீறா:1226/4
வெள்ளிடை-அதனில் சிறிது ஒளி திரண்டு விழித்திடும் விழிக்கு எதிர் தோன்றும் – சீறா:1242/4
இரை கடல் ஏழும் பாரும் இலங்கு ஒளி விரிந்தது அன்றே – சீறா:1260/4
கேட்டு வானவர் கோமானும் கிளர் ஒளி வனப்பு வாய்ந்த – சீறா:1265/1
கிடந்த மும்மறையும் தெரிதர புகழ்ந்த கிளர் ஒளி முகம்மது நபிக்கே – சீறா:1456/4
தங்கிய கதிரவன் தழலின் மெய் ஒளி
மங்கி உள் ஈரலும் வறந்து தீய்ந்திட – சீறா:1465/1,2
வான் குதித்த மின் என கர வாள் ஒளி வயங்க – சீறா:1530/3
கேட்டு மன்னவன் நன்கு என கிளர் ஒளி வடி வாள் – சீறா:1714/1
கேட்பது எவ்வழிக்கும் நும்-தம் கிளர் ஒளி திரு வாய் விண்டு – சீறா:1733/2
அவிர் ஒளி ஜபுறயீல் முன் வடிவெடுத்து அடுத்து பேசி – சீறா:1736/1
செய்ய வாய் ஒளி வெண் மூரல் சிறு நுதல் பெரிய கண்ணால் – சீறா:1750/1
மெய் ஒளி பரப்பிட விரிந்த வாயிலின் – சீறா:1829/1
பால் மதி கதிர் ஒளி பரப்ப வந்த நம் – சீறா:1830/2
மணி ஒளி முகம்மதை மருங்கு இருத்தி நல் – சீறா:1831/2
அவிரும் மெய் ஒளி முகம்மதே உம்மிடத்து அவனால் – சீறா:1883/1
கரைபுரள் இருளால் அக்கினி கொழுந்தும் கரிந்து கண்ணினில் ஒளி மறுகி – சீறா:1903/1
இடருற எவர்க்கும் கண் ஒளி மழுங்கியிருந்ததோ மதி மயங்கியதோ – சீறா:1904/3
கடு விடம் அனைய இருள் குலம் அறுத்து ககன் முகட்டு ஒளி சுதை தீற்றி – சீறா:1916/2
கதிர் ஒளி வழுக்கின் அரம்பையை பழித்து கவின் உறும் திரட்சியில் கதத்த – சீறா:1970/1
முத்த மணி ஒளி முகம்மது அடி பரவி கலிமாவை முழங்க ஓதி – சீறா:2191/2
அரி அடல் ஏறு-அது என்ன அழகு ஒளி விரித்து காட்ட – சீறா:2293/3
நரை ஒளி பிறங்க உடம்பு எலாம் திரைந்து நரம்புகள் தெரிந்திட வறந்து – சீறா:2298/1
தெரிதரும் கண் பாவையின் ஒளி மழுங்கி திரள்பட பீழையும் சாடி – சீறா:2298/2
படர் ஒளி குலவும் மாட பதி கடந்து அடவி நீந்தி – சீறா:2355/3
கேட்ட மன்னவர் அனைவரும் கிளர் ஒளி வனப்பில் – சீறா:2451/1
அவிர் ஒளி சிறை ஜிபுறயீல் அருளுரைப்படியே – சீறா:2461/1
விட்டு ஒளி பரப்பி ககனிடை படர்ந்தார் விறல் பெறும் விண்ணவர்க்கு அரசர் – சீறா:2528/4
கிரி பொதும்பு இருந்து மாறா கிளர் ஒளி வனப்பின் மிக்கார் – சீறா:2567/1
பட்ட கார் இருள் போதினில் படர் ஒளி குலவ – சீறா:2629/3
சுதை ஒளி மேனிலை துலங்கி தோன்றலால் – சீறா:2710/1
அவிர் ஒளி முகம்மதும் ஆவி போன்றவர் – சீறா:2731/1
நிறைந்து நோக்கலும் மெல நடந்து நீடு ஒளி
குறைந்திலா தெரு பல குறுகி நின்றது – சீறா:2754/2,3
திவள் ஒளி மாளிகை திசையை நோக்கி நல் – சீறா:2766/3
படர் ஒளி விரிதர பதியின் வீதி-வாய் – சீறா:2767/1
ஒருத்தரும் தெரியா வண்ணம் ஒளி ஒன்று பிறந்தது அன்றே – சீறா:2794/4
பதிவு பெற்றிருக்கும் தாரா கணத்து ஒளி பலவும் வெய்ய – சீறா:2795/1
விண் முகில் கவிகை நீங்கா மெய் ஒளி இருளின் மாயா – சீறா:2822/2
வாய்த்த மெல்லிழையார் தீற்று மணி ஒளி மறுகு-தோறும் – சீறா:3131/3
தரள வெண் மணியின் நிரைநிரை வடங்கள் தயங்கு ஒளி தர அணிந்ததுவே – சீறா:3157/4
திவள் ஒளி வதனம் பூத்து தேன் அளி முரல மாதர் – சீறா:3175/2
பகிர் ஒளி காந்தள் அம் கை விரல் எனும் பவள கொப்பின் – சீறா:3214/3
மெய் ஒளி பரப்பும் சோதி விரி சிறை ஒடுக்கி யார்க்கும் – சீறா:3222/1
மணி ஒளி முகம்மது மகவை நோக்கி நன்கு – சீறா:3243/1
மெய் ஒளி முகம்மது பிசுமில் ஓதினர் – சீறா:3291/2
தண் ஒளி விலகி வீசும் சபூகு எனும் தலைச்சோடு இட்டு – சீறா:3367/1
கண் ஒளி கவரும் சோதி கஞ்சுகி கவின செய்தார் – சீறா:3367/4
கேடகம் மருங்கு சேர்த்து கிளர் ஒளி வடி வாள் தாங்கி – சீறா:3402/1
திவள் ஒளி குவளை காடும் திசை எலாம் வழியதாக – சீறா:3412/3
பாரின் மின் குலம் பரந்து என வேல் ஒளி பரப்பி – சீறா:3458/3
மன்னர் பேரணிகலன் ஒளி பருதியின் மலிய – சீறா:3462/3
மின் பிறந்து என பிறந்தன வாள் ஒளி விளக்கம் – சீறா:3548/4
பெருகிய தாரா கணம் பல கோடி பிறந்து ஒளி விரிப்பன போலும் – சீறா:3576/3
மங்கையர்க்கு உரைத்து எழுந்து அரிதின் வந்து ஒளி
நுங்கிய இருளிடை நோக்கினான் அரோ – சீறா:3640/3,4
கலன் கொள் மெய் ஒளி பிறழ்தர காலிது என்பவனும் – சீறா:3793/2
பெருகும் ஊன் நிணம் சுமந்தன பிறங்கு ஒளி பிறங்க – சீறா:3800/4
அவிரும் பொன் ஒளி விரித்த நிசானிகள் அமைத்து – சீறா:3808/3
ஈறிலான் அருளின் வண்ணத்து ஒளி சிறந்து இலங்கிற்று அன்றே – சீறா:3934/4
பத்தி பாய் ஒளி பைம் பொன் ஆரமும் – சீறா:3967/2
அத்து இதத்து இயல் படர் ஒளி முகம்மது-தமக்கும் – சீறா:4004/2
பிரியமுற்று அவனும் கேட்டு உளம் இயைந்து பிறழ்ந்து ஒளி வீசும் மெய் அணியோய் – சீறா:4107/3
காசு ஒளி பரப்பு கலின புரவி சுற்று – சீறா:4128/3
நேசமுற்ற கர வாள்கள் வைத்து நிறை நீள் தரு-தொறும் நிலா ஒளி
தூசினை தரையின் மேல் விரித்து மிகு சோபமுற்று விழி துஞ்சினார் – சீறா:4218/3,4
தீபம் ஒப்பு இலா ஒளி தரும் நபி எனும் திறலோர் – சீறா:4263/3
துன்னு தவ வானவர்கள் தொழும் அரிய ஒளி உருவாய் தோன்றி நின்றோய் – சீறா:4295/3
மண்ணை மறைத்தன தூளி வெயிலை மறைத்தன ஒளி சேர் வாட்கள் பேசும் – சீறா:4305/3
வானில் கதிர் போல் மெய் ஒளி மாயாது எழில் வீசும் – சீறா:4327/2
சந்திரன் ஒளியை ஓட்டி தன் ஒளி காட்டும் மேனி – சீறா:4359/1
திரு ஒளி நிறைந்த சிங்க செழும் முகம் நோக்கி சொல்வார் – சீறா:4397/4
விண்ணும் ஏத்திட ஒளி தரு கபீபு எனும் மேலோர் – சீறா:4418/3
கலை நிலா ஒளி தூதுவர் நோக்கினர் கதிர் வாய் – சீறா:4419/2
மதி ஒளி பழுத்த தரள வெண் தொடையும் மார்பகத்து அணிய விண் கான்ற – சீறா:4446/2
ஓடின பெருமூச்சு அடைந்தன இதழ் வாய் ஒளி விரல் முறுக்கின கரங்கள் – சீறா:4451/3
துன்று புய சகுது இனைய இருப்ப நறை கமழ்ந்த ஒளி தூதரானோர் – சீறா:4527/2
எங்கு இறந்தனவோ ஒளி இல்லையோ ஏதோ – சீறா:4577/3
மேல் நிமிர் ஒளி போய் கரங்கள் தாள் அதைத்து மெலிந்து இறந்தனர் சிலர் சிலபேர் – சீறா:4748/2
வாள் ஒளி பரந்த மெய்யாய் வகை பிறிது இல்லை என்றாள் – சீறா:4796/4
வாய் புலர்ந்து மெய் வாடி விழி ஒளி
போய் மயங்கி புலம்பி கலங்கி யாம் – சீறா:4831/1,2
இறை ஒளி இருள் அற இலங்க மூரல்செய்து – சீறா:4995/2

மேல்


ஒளி-தனில் (1)

தரள ஒளி-தனில் உருவாய் உதித்த முகம்மது இதனை சாற்ற கேட்டு – சீறா:1654/1

மேல்


ஒளி-அதனால் (1)

வடிவுற தனது பேர் ஒளி-அதனால் வகுத்து வெவ்வேறு என அமைத்தே – சீறா:4/3

மேல்


ஒளிகள் (1)

உரம் தரும்படி நின்று எழில் பிறங்கிட ஒளிகள்
பிரிந்திடாத கஃபா எனும் பேரின்ப துறையை – சீறா:1223/1,2

மேல்


ஒளித்த (1)

குரவு நீர் பெரும் கடல் ஒலி காண்கிலாது ஒளித்த – சீறா:3482/4

மேல்


ஒளித்தது (2)

ஒல்லை நீ அறியாவண்ணம் ஒளித்தது என்று எள்ளல் வேண்டாம் – சீறா:2787/3
அஞ்சி வந்து ஒளித்தது எல்லாம் அளகமா கொண்டு நின்றாள் – சீறா:3931/4

மேல்


ஒளித்தல் (1)

கூட்டு உறைந்து ஒளித்தல் மாற்றும் என பல கூய போலும் – சீறா:2066/4

மேல்


ஒளித்தவர் (1)

வீடு உறைந்து ஒளித்தவர் இவர் என கொடு விடுத்தார் – சீறா:2484/4

மேல்


ஒளித்தன (1)

வெருவல் கொண்டன பயந்தன ஒளித்தன மேகம் – சீறா:4410/2

மேல்


ஒளித்திட்டு (1)

வெந்நிடை ஒளித்திட்டு ஒதுங்குற ஒடுங்கி விறல் புலி அலி-தமை தூண்டி – சீறா:2323/2

மேல்


ஒளித்திட (2)

சூர் தட குழுவும் பயந்து ஒளித்திட தோன்றி – சீறா:4573/3
மேகம் யாவும் போய் ஒளித்திட இடி பல வெருவ – சீறா:4589/3

மேல்


ஒளித்திடும் (1)

உறுதியில்லவராய் இருந்தனர் நரகத்துள் புகுந்து ஒளித்திடும் உணர்வால் – சீறா:4462/4

மேல்


ஒளித்து (8)

பாய்ந்து அயல் போய வனத்திடை ஒளித்து பங்கம் மெய்ப்பட பயப்படுமே – சீறா:54/4
ஒல்லையின் எறிந்து நாணி சிலர் ஒளித்து ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:3178/4
செவ்வியர் அறிகிலாது ஒளித்து தேட அரும் – சீறா:3294/3
ஓங்கிய நெடும் கடத்து ஒளித்து போயினன் – சீறா:3295/1
உறைவது இல் என ஒளித்து ஓடினான் அரோ – சீறா:3313/4
இயல்புற உயிரினை ஈந்திடாது ஒளித்து
அயல் புகுந்தனன் என அணுகிலா அவ – சீறா:3616/2,3
தெரிதராது ஒளித்து அரும் குறும்பு செய்தனர் – சீறா:3648/4
உள் உறைந்து உறங்கும் ஒன்னார்-தமை கடந்து ஒளித்து ஓர்பாலில் – சீறா:3701/2

மேல்


ஒளித்தும் (1)

பொருப்பிடத்து ஒளித்தும் வாழா புறமனையிடத்தும் புக்கி – சீறா:1341/1

மேல்


ஒளித்தொளித்து (1)

போயது என் ஒளித்தொளித்து முள் அடவியின் புறத்தில் – சீறா:3776/4

மேல்


ஒளிதர (3)

ஒள்ளிய சவிகள் திரண்டு என சருவந்து ஒளிதர சென்னியில் தரித்தார் – சீறா:3154/4
பொறை உயிர்த்தனர் ஒளிதர ஒரு புதல்வனையே – சீறா:3739/4
சுந்தர ஆனனம் ஒளிதர ஏகினர் தூதர் – சீறா:4255/4

மேல்


ஒளிந்திருந்தோர் (1)

எறிந்து ஒளிந்திருந்தோர் காயம் சிறிது என மனத்தின் எண்ணி – சீறா:3715/1

மேல்


ஒளிப்ப (3)

மன நிலை உணரா குபிரர் தம் உளத்தில் வல் இருள் குலம் புகுந்து ஒளிப்ப
நனி பொருள் மறை தீனவர் மன தெளிவின் நடுநிலம் தெளிதர குணக்கில் – சீறா:1938/2,3
அரும் கணம் அனைத்தும் நாணி அகல் விசும்பு ஒளிப்ப நோக்கி – சீறா:2294/3
வெருவுற திசைதிசை ஒளிப்ப வெவ்விய – சீறா:3234/3

மேல்


ஒளிப்பன் (1)

இருந்திட தோற்றாது இமைக்கும் முன் பறப்பன் எவர் கணும் தெரிகிலாது ஒளிப்பன்
அருகு இருந்தவரை மதி மயக்கிடுவன் அறிகிலா வேற்று உரு எடுப்பன் – சீறா:2534/1,2

மேல்


ஒளிப்பன (1)

உலைத்து அற பெடையினோடும் ஒளிப்பன போன்றது அன்றே – சீறா:2065/4

மேல்


ஒளிபெற (1)

உரக மா மணிகள் நாப்பண் ஒளிபெற குயிற்றி வெள்ளை – சீறா:1258/2

மேல்


ஒளியாம் (1)

அலக்கணுறா சுடர் ஒளியாம் அல்லாவின் பணிவிடையால் அவனி மீதில் – சீறா:4678/3

மேல்


ஒளியாய் (5)

ஒரு உருவாய் இன்மையினில் உண்மையினை தோற்றுவிக்கும் ஒளியாய் யாவும் – சீறா:0/3
வேத பொருளாய் பொருள் ஒளியாய் விளங்கு முதலோன் திருக்காட்சி – சீறா:1339/1
நெடியவன் படைப்பு எப்பொருட்கும் முன் ஒளியாய் நின்று பின் அப்துல்லா வயிற்றில் – சீறா:1922/1
தீது இலா மறை பொருளாய் திகழ் ஒளியாய் நிறைந்த அல்லா செகத்தின் மேல் தன் – சீறா:4682/2
ஊனம் இல் ஒளியாய் வேதத்து உள் உறை பொருளாய் எங்கும் – சீறா:4782/3

மேல்


ஒளியில் (2)

எண்ண அரும் பேரொளியும் உமது ஒளியில் வர கதிர் வடிவாய் இருந்த வேந்தே – சீறா:2189/4
அவம் முந்திய மன வெம் குபிரவர் வெண் கொடி ஒளியில்
திவள் வெண் கொடை பலபல் மணி சிவிகை திரள் எல்லாம் – சீறா:4321/2,3

மேல்


ஒளியும் (4)

அ பெரும் பெயர்கள் நான்குபேர் ஒளியும் அகுமதின் ஒளி அடுத்து இருப்ப – சீறா:129/1
நீடிய ஒளியும் சிறந்து ஒரு சூலில் நிலம் மிசை சீது உதித்தனரே – சீறா:134/4
கதிரவன் ஒளியும் சோதி கலை நிறைந்து உவாவில் தோன்றும் – சீறா:2795/2
விது இளம் கதிரும் பருதியின் ஒளியும் விளங்கியது எனும்படி சிறப்ப – சீறா:4446/3

மேல்


ஒளியே (3)

சித்திர கவின் பெற்றிருந்த லாமக்கு-வயின் சிறந்து இலங்கும் அ ஒளியே – சீறா:141/4
ஏர் அணி புயன் நாகூறிடத்து உறைந்து அங்கு இலங்கியது அரு மறை ஒளியே – சீறா:147/4
கொண்டு அமர் கடந்த அரசு என பெயரும் கொடுத்தது திரு நபி ஒளியே – சீறா:160/4

மேல்


ஒளியை (4)

மருள் கடிந்து அறிவு பொங்கும் முகம்மதின் ஒளியை என் முன் – சீறா:125/1
தெரிந்திடும் ஒளியை தம் இரு விழியால் தெரிதர நோக்குவர் காணாது – சீறா:1243/1
சந்திரன் ஒளியை ஓட்டி தன் ஒளி காட்டும் மேனி – சீறா:4359/1
திரு தரும் ஒளியை உன்னி துஆ இரந்து இரு கை ஏந்தி – சீறா:4749/4

மேல்


ஒளியையும் (1)

தீர்த்த வட்ட வான் மதியினது ஒளியையும் சிதைத்த – சீறா:4573/4

மேல்


ஒளியொடு (1)

கலந்து மெய் ஒளியொடு நறை கமழ்ந்தன – சீறா:1835/2

மேல்


ஒளிர் (42)

உலகு விண் இரவி திங்கள் ஒளிர் உடு கணம் சுவர்க்கம் – சீறா:110/2
அ வழி அடைந்தேன் என்றார் அழகு ஒளிர் பவள வாயால் – சீறா:117/4
வான் கிடந்து அனைய மின் ஒளிர் வடி வாள் மன்னன் றாகுவாவிடத்திருந்து – சீறா:146/2
வடிவு இருந்து ஒளிர் கஃபத்துல்லா-தனை வலமாய் – சீறா:234/1
விரித்த பொன் இழை பூம் துகிலும் மேகலையும் விட்டு ஒளிர் வீசிட துலங்க – சீறா:240/2
பொன் ஒளிர் கவினும் உற குழைத்து எழுது பூம் துகில் வெள் நிறம் கவின – சீறா:245/1
திடன்பெற மடித்து குறி இட கையால் சேர்த்து ஒளிர் வல கை கால் மேல் வைத்து – சீறா:252/3
உள்ளகம் நிறைந்த செம் மலர் பதம் தொட்டு ஒளிர் பெறும் இணை விழிக்கு ஏற்றி – சீறா:266/2
வான் கிடந்து ஒளிர் மதியினும் ஒளிர் முகம்மதுவை – சீறா:347/2
வான் கிடந்து ஒளிர் மதியினும் ஒளிர் முகம்மதுவை – சீறா:347/2
விட்டு ஒளிர் மின்னின் ஒப்ப விரைவினில் இருவர் வந்தார் – சீறா:406/4
அறம் கிடந்து ஒளிர் முகம்மதை காண்கிலர் அலிமா – சீறா:448/3
கதலி நீழல் இருந்து ஒளிர் குரிசிலை கண்டு என் – சீறா:477/1
கண்ணிருந்து ஒளிர் மணி என கண்டு கண் களித்து உள் – சீறா:479/1
விட்டு ஒளிர் விளங்கும் மின் ஆமினா நறும் – சீறா:515/1
வெள்ளி வெண் தகட்டு ஒளிர் நிலா எறித்த மேல் நிலைகள் – சீறா:543/1
சிலை சுமந்து ஒளிர் புயத்து அபித்தாலிபு செழும் கமலை – சீறா:584/1
பேரறிவு எவையும் செம்மை பெருத்து ஒளிர் வனப்பும் வெற்றி – சீறா:598/1
விரிந்த நூல் உரையும் பொய்யா விளங்கு ஒளிர் வடிவது ஆக – சீறா:642/2
இ திறத்து உரை பகர்ந்தனர் அழகு ஒளிர் இள_மயில் முகம் நோக்கி – சீறா:667/1
மணி கிடந்து ஒளிர் புய வரை விம்முற மகிழ்ந்தார் – சீறா:782/3
பத்திவிட்டு ஒளிர் ஷாம் என்னும் பதி உடை தலைவர்-கொல்லொ – சீறா:794/2
தெறித்த முத்து ஒளிர் கழனி வானகம் என சிறப்ப – சீறா:864/1
ஓங்கு மா நகரம் புக்கி ஒளிர் மணி தவிசினாய – சீறா:1041/3
வண்டு உறை மலர் பஞ்சணை மிசை பொருந்தி மறு இலாது ஒளிர் மதி முகத்து – சீறா:1250/3
மன்றல் துன்றும் மது மாலை நாற்றி ஒளிர் மணி திகழ்ந்த ககுபாவிடம் – சீறா:1432/2
மின் ஒளிர் மாளிகை சுவனம் மேவுவர் – சீறா:1613/2
நிகர் அரும் வெம் சமர் தொலைத்து நிறம் குருதி பிறங்கி ஒளிர் நிணம் கொள் வேலீர் – சீறா:1667/4
சீத மதி போலும் ஒளிர் செம் முகம் இலங்க – சீறா:1768/2
உரைத்த சொல் தவறாது அழகு ஒளிர் நயினார் உலகு எலாம் செழும் புகழ் விளங்க – சீறா:1932/2
அருள் அடைகிடந்த கண்ணும் அழகு ஒளிர் முகமும் சோதி – சீறா:2059/1
உலந்து நின்றது கண்டு நம் நபி ஒளிர் கரத்தால் – சீறா:2935/3
ஒள் நிற பசலை கால ஒளிர் நுரை மாலை சிந்த – சீறா:3174/3
சிந்தையில் களித்து ஒளிர் செவ்வி ஓங்கிய – சீறா:3249/2
உயர் மறை முகம்மதும் ஒளிர் செம் கையினால் – சீறா:3251/2
விரித்து ஒளிர் படங்குகள் விளங்க கோட்டி நல் – சீறா:3632/2
ஒட்டகை திரள்களும் ஒளிர் நிசானியும் – சீறா:3662/3
உறையும் கற்பினுக்கு உறையிடத்தினை ஒளிர் மணியை – சீறா:3732/3
தெரிய கேட்டு அரும் நினைவொடும் ஒளிர் சிரம் தூக்கி – சீறா:3819/3
பத்தி ஒளிர் வெண் சுதை பரப்பி எழில் கொண்ட – சீறா:4132/1
தீபம் என்று ஒளிர் சுமானாவை செவ்வி சேர் – சீறா:4174/3
படரும் துயில் ஒழித்தே ஒளிர் பயகாம்பரும் விழித்தார் – சீறா:4332/4

மேல்


ஒளிர்கின்ற (1)

உண்ணும் கைவாள் கண்டார் தேகத்து ஒளிர்கின்ற
புண்ணும் கண்டார் கொல் நுனை அம்பில் புழைபட்ட – சீறா:3925/2,3

மேல்


ஒளிர்தர (1)

உலகு எலாம் விளங்க செழும் கதிர் பரப்பி ஒளிர்தர வயங்கும் மா மதியம் – சீறா:1925/1

மேல்


ஒளிர்ந்து (1)

திரை என ஒளிர்ந்து செம்மை சிறந்த வெண் கொடிகள் நாட்டி – சீறா:4184/3

மேல்


ஒளிர்வ (1)

பூம் குலை கூன் காய் பொன் பழுத்து ஒளிர்வ போன்றன கதலிகள் ஒரு-பால் – சீறா:1006/3

மேல்


ஒளிர்வது (1)

துள்ளு உறும் காம தீ மேல் ஒளிர்வது போல நின்றார் – சீறா:3179/4

மேல்


ஒளிர்வன (2)

பத்தி விட்டு ஒளிர்வன பாதம் பார் உறா – சீறா:507/2
உள் நிறைந்த மா மணியொடும் ஒளிர்வன அவைகள் – சீறா:870/2

மேல்


ஒளிர (8)

உடல் பொறி புள்ளிகள் ஒளிர முன் செலும் – சீறா:748/1
உடல் குழைத்து அரிதின் உள் உற புகுந்து அங்கு உறைந்தது திசைதிசை ஒளிர – சீறா:1918/4
ஊனம் இல் ஊக்கமும் ஒளிர காய்த்த நல் – சீறா:2714/3
ஒட்டக திரளும் ஏறும் புரவியும் ஒளிர சேர்த்த – சீறா:3347/1
உதித்த திங்களின் சவி கெட கவிகைகள் ஒளிர
பதி தலத்தினும் விண்ணினும் கொடி திரள் பறப்ப – சீறா:3461/1,2
அல்லி சேதாம்பல் தடத்திடை மிதந்த ஆமையின் புறம் என ஒளிர
வில் அணி தட கை மறத்தில் தீன் விளைத்த வெற்றி மன்னவர்கள் கண்டனரால் – சீறா:3574/3,4
வெந்நிடத்து ஒளிர வீக்கி ஊழி வெம் காலை ஒத்த – சீறா:3941/2
வடி கதிர் மெய் சிறந்து ஒளிர மான்மதம் எங்கும் கமழ மறைகள் நாவின் – சீறா:4533/1

மேல்


ஒளிரச்செய்தான் (1)

நெரி நடு புருவ கால் மேல் நெற்றியில் ஒளிரச்செய்தான் – சீறா:125/4

மேல்


ஒளிரவே (1)

உரம் உறு தீன் பார் எல்லாம் ஒளிரவே விளக்கம் செய்யும் – சீறா:16/1

மேல்


ஒளிரு (1)

பத்திவிட்டு ஒளிரு றூமிராச்சியத்து பதியின் மாளிகை எலாம் தெரிந்து – சீறா:268/2

மேல்


ஒளிரும் (28)

ஓடம் ஓடுவது ஒத்திருந்தன என ஒளிரும் – சீறா:66/4
முருகு அவிழ் மரவ தொடை புயர் லுவையு முக மலர் தர இருந்து ஒளிரும் – சீறா:161/4
அணித்து உலை கனலில் உருக்கிடாது ஒளிரும் ஆயிரம்_கோடி மாற்று எனவும் – சீறா:239/1
அரம் துடைத்து ஒளிரும் கதிர் இலை வேல் கண் ஆமினா திரு மகன் அலிமா – சீறா:366/1
மதியினும் ஒளிரும் முகம்மது நபிக்கு வயது இரண்டு ஆனதன் பின்னர் – சீறா:380/2
பத்தி விட்டு ஒளிரும் சொர்க்க பலன் பதம் பெறுவர் என்றே – சீறா:420/4
விரிதர கிடந்து ஒளிரும் மெய் பதைத்து வாய் வெளிறி – சீறா:454/2
உட்படும் இடர் தவிர்த்து ஒளிரும் வள்ளலை – சீறா:723/2
வரை என நிமிர்ந்து தோற்றி மறு இலாது ஒளிரும் வாயில் – சீறா:918/4
மின் தவழ்வது என ஒளிரும் கதீஜா நாயகி உதரம் விளங்க சோதி – சீறா:1218/2
உடன் ஒரு வழக்கை தேற்றி தேறிலாது ஒளிரும் செம்பொன் – சீறா:1556/3
உரம் தங்கிட வாள் அரி உமறை தழுவி ஒளிரும் கரம் தீண்டி – சீறா:1591/2
உனக்கு உரைப்ப கேட்டு மொழி திறன் அறி என்று எடுத்துரைத்தார் ஒளிரும் பூணார் – சீறா:1653/4
நறை குடிபுகுந்த ககுபத்துல்லாவின் நடு இருந்து ஒளிரும் மா மதியம் – சீறா:1919/1
வரி வளை சுமந்து யாழினும் வியந்து மயிர் நிரைந்து ஒளிரும் முன்கையினாள் – சீறா:1964/4
பொன் கடந்து ஒளிரும் திண் தோள் புரவலர் இறசூலுல்லா – சீறா:2279/3
உறுப்பு ஒன்று உறையா பெரும் தசையை ஒளிரும் புவன மடந்தையரின் – சீறா:2546/1
ஒல்லையில் குவடு அடங்கலும் தேடினன் ஒளிரும்
கல்லகத்து உழை கண்டனன் இரு விழி களிப்ப – சீறா:2614/3,4
பரிசையும் மேக மின் என ஒளிரும் பட்டையத்தவர் ஒரு மருங்கும் – சீறா:3170/2
ஒலியல் மேல் இருத்தி செவ்வி ஒளிரும் குற்று உடைவாள் என்னும் – சீறா:3368/1
ஒன்றொடொன்று எறிந்து அழல் பொறி தெறித்திட ஒளிரும்
வென்றி வாள் அலி செழும் கர விசை தரும் விரைவில் – சீறா:3538/2,3
உருவும் அந்தமும் நிறமும் நம் நபி என ஒளிரும்
அரும் மக செழும் குழவியும் ஜிபுரியீல் அணுகி – சீறா:3747/1,2
மின் அவிர்ந்து ஒளிரும் வாள் கை விறல் குதாதாவில் தோன்றும் – சீறா:3935/1
உரம் அறுந்தும் பதம் அறுந்தும் புயம் அறுந்தும் மருங்கு அறுந்தும் ஒளிரும் மோலி – சீறா:4315/2
உயிர்த்தனன் நெடுமூச்சு உள்ளம் வெதுப்பினன் ஒளிரும் மேனி – சீறா:4387/1
உற்ற மேகங்கள் சுழன்றன போலவும் ஒளிரும் – சீறா:4581/4
உய்வது இல் என வீரரும் அரசரும் ஒளிரும்
வெய்ய தீ எரித்து அரும் குளிர்காய்ந்தனர் மேன்மேல் – சீறா:4585/2,3
மணி முடி இடறி வடு இருந்து ஒளிரும் மலர் கழல் இறைஞ்சி முள் செறிந்து – சீறா:5017/1

மேல்


ஒளிவான (1)

விது மாற ஒளிவான வதன ஆதி நபி நாவில் விளைவான திரு வேதமே – சீறா:11/1

மேல்


ஒளிவிடு (1)

ஒளிவிடு நகைகள் கிடுகிடென்று அடிப்ப உடல் படபடவென மிடைவார் – சீறா:4757/4

மேல்


ஒளிவின் (1)

நரர்களின் ஒளிவின் உரு அமைந்து ஆதி நபி அவதாரம் என்று எடுத்து – சீறா:2897/3

மேல்


ஒளிவினில் (7)

கருவினில் தோன்றாது ஒளிவினில் உருவாய் கண் இமைத்து உண்டு உறங்காத – சீறா:236/1
இங்கு எழில் முகம்மது ஒளிவினில் என்றால் இவர்க்கு எவை உவமை சொல்லுவதே – சீறா:258/4
ஆதி நாயகன் திரு ஒளிவினில் அவதரித்த – சீறா:780/1
உரிய நும் ஒளிவினில் உள்ள உண்மையில் – சீறா:1629/2
செவ்வி நாயகன் திரு ஒளிவினில் உரு திரண்டு – சீறா:2608/1
ஆதி-தன் ஒளிவினில் தரித்து அனாதி-தன் – சீறா:2980/1
மதித்திடா பெரும் பொருள் ஒளிவினில் வடிவு அழகாய் – சீறா:3437/1

மேல்


ஒளிவு (4)

திரு ஒளிவு எனும் ஹபீபு நபி முகம்மது அன்று வானர் சிரம் மிசை நடந்து சோர்வுறா – சீறா:5/3
அ கையின் விரல்கள் ஒளிவு முன் இருந்த அணி அணி முதுகிடத்து ஆகி – சீறா:131/2
பெருகிய ஒளிவு வானமட்டு உலவ பிறந்தனர் முகம்மது நபியே – சீறா:253/4
ஆதி நாள் ஒளிவு வாய்ந்த அழகு எலாம் திரட்டி சேர்த்த – சீறா:3045/1

மேல்


ஒளிவுக்காக (1)

மடல் அவிழ் வனச பாத முகம்மதின் ஒளிவுக்காக
அடலுறு மக்கட்கு எல்லாம் அதிபதி ஆதத்துக்கே – சீறா:112/2,3

மேல்


ஒளிவுக்கு (1)

தரித்த பேர் ஒளிவுக்கு அந்த சசி கதிர் மழுங்கும் அன்றே – சீறா:111/4

மேல்


ஒளிவும் (3)

பானகம் பருக ஒளிவும் வந்து இறங்கி பகலவன் கதிர் என பரப்ப – சீறா:250/1
மதியின் நல் ஒளிவும் தூண்டா வண் சுடர் ஒளிவும் தோன்றும் – சீறா:2795/3
மதியின் நல் ஒளிவும் தூண்டா வண் சுடர் ஒளிவும் தோன்றும் – சீறா:2795/3

மேல்


ஒளிவே (2)

உருவே வடிவு ஒளிவே உமது உடல் மீளுதி என்றார் – சீறா:4341/4
குறைவு இலா பொருளே சோதி குலவிய ஒளிவே நீதி – சீறா:4750/2

மேல்


ஒளிவோ (1)

மருவோ நீ ஒளிவோ நீ மனமோ நீ ஊழோ நீ மறை மான் ஈன்ற – சீறா:4524/2

மேல்


ஒற்றர் (8)

ஒற்றர் தம்-வயின் எழுதி இங்கு அனுப்பி என் உறு விழி மணி போலும் – சீறா:666/3
ஒற்றர் முன் புக பின் எழுந்தனர் குழுவுடனே – சீறா:1884/4
உறை பதியிடத்திருந்து ஒற்றர் உற்றனர் – சீறா:3261/4
ஒற்றர் வந்து உரைத்தவை உணர்ந்து நம் நபி – சீறா:3278/1
உற்று உளவு அறிந்த அ ஒற்றர் ஈது என – சீறா:3299/1
படை கொடும் உறைந்தார் என்னும் பருவரல் ஒற்றர் கூற – சீறா:3385/3
தோம் அறும் ஒற்றர் வள்ளல் முகம்மதுக்கு அறிய சொன்னார் – சீறா:3421/4
ஒற்றர் கை கொடுத்து மதீன மா நகருக்கு அனுப்பினர் எவரினும் உயர்ந்தோர் – சீறா:3590/4

மேல்


ஒற்றர்-தம்மில் (1)

மறு அறும் ஒற்றர்-தம்மில் பசுபசா என்னும் வீரர் – சீறா:3354/3

மேல்


ஒற்றர்கள் (2)

இகல் மனத்து அபூஜகல் விடும் ஒற்றர்கள் யாரும் – சீறா:2645/1
ஒற்றர்கள் உரைத்தவை உணர்ந்து தீன் நிலை – சீறா:3263/1

மேல்


ஒற்றரால் (2)

விடுத்திடும் ஒற்றரால் தெரிய வேண்டுமால் – சீறா:2989/4
உலவிய ஒற்றரால் உணரும் ஒல்லையில் – சீறா:3306/2

மேல்


ஒற்றரில் (2)

ஒற்றரில் இபுலீசு உரைத்திடும் மொழி கேட்டு ஊரவர் அனைவரும் திரண்டு – சீறா:2531/2
ஒற்றரில் ஒருவர் தோன்றி சில மொழி உரைப்பது ஆனார் – சீறா:3665/4

மேல்


ஒற்றரை (3)

பாதை நான்கினும் ஒற்றரை அனுப்பி இ பாதைக்கு – சீறா:572/3
ஒற்றரை திசைதிசை விடுத்தனர் அவர் ஓடி – சீறா:3442/2
ஆங்கு உறும் ஒற்றரை அறிய கேட்டலும் – சீறா:3650/2

மேல்


ஒற்றை (1)

ஒற்றை ஆழி வெய்யவன் கதிர் விரித்து உதித்தனனால் – சீறா:3455/4

மேல்


ஒறக்கத் (2)

மூதுரைக்கு உரிய சைதும் நல் நிலையின் முதியரில் ஒறக்கத் என்பவரும் – சீறா:2901/1
ஒறக்கத் என்பவரும் திசை-தொறும் திரிந்து மக்க மா நகரினில் உறைந்து – சீறா:2903/1

மேல்


ஒறாமலே (1)

மமதை கெட சாதி நீதி முறைமை தனக்கு ஆக ஓதும் மகனை வதைத்தோர் ஒறாமலே
திமிர பகை பானு மேனி கருகிவிட பார்வை ஏவு தெரி மறையின் காரணீகனார் – சீறா:10/2,3

மேல்


ஒறுக்கிலார் (1)

நிந்தனை சினம் ஒறுக்கிலார் தினம் நிகழ்த்து நல் வழி மனம்கொளார் – சீறா:1426/2

மேல்


ஒறுத்தல் (1)

ஒறுத்தல் என்ன அபித்தாலிபுக்கு உரைத்து இனி ஒருகால் – சீறா:1376/3

மேல்


ஒறுத்திலன் (1)

தொடர்ந்து பேசுவது ஒறுத்திலன் அடிக்கடி தொடுத்தான் – சீறா:1367/4

மேல்


ஒன்பதாம் (2)

மாறு இலாத சந்தோடமும் ஒன்பதாம் வயதில் – சீறா:550/2
ஒன்பதாம் வருடம் வரையளவும் உயர் ககுபாவின் ஒருங்கு தூக்கி – சீறா:2175/2

மேல்


ஒன்பதில் (1)

மாதம் ஒன்பதில் ஆமினா கனவினில் மதித்தே – சீறா:216/1

மேல்


ஒன்பதினாயிரம் (1)

நீடு இலக்க நூறாயிரத்து ஒன்பதினாயிரம் நிறை தேர்ந்த – சீறா:659/3

மேல்


ஒன்பது (1)

கூட்டத்தாரினில் ஒன்பது பெயரினை குறித்தார் – சீறா:2451/4

மேல்


ஒன்பதுபேர் (1)

ஈது அலால் நசுறானிகள் எண்ணில் ஒன்பதுபேர்
சீத மென் தடம் புனை புசுறாவினை சேர்ந்து – சீறா:569/1,2

மேல்


ஒன்பான் (1)

பிரிந்ததில் ஒன்பான் ஜின்கள் பேர் அறபு அடைந்த அன்றே – சீறா:2262/4

மேல்


ஒன்றதற்கு (1)

பேதம் ஒன்றதற்கு காணாது இதனை நீர் பிதற்றி பேச – சீறா:1552/3

மேல்


ஒன்றலால் (1)

மந்திர தொழில் ஒன்றலால் முகம்மது என்பவனுக்கு – சீறா:3765/3

மேல்


ஒன்றவே (1)

உறுக்கினார் செழும் கரம் உரத்தோடு ஒன்றவே
இறுக்கினார் அடிக்கடி எடுத்த தீவினை – சீறா:1467/1,2

மேல்


ஒன்றற (1)

விரகர் செய் தொழில் அனைத்தையும் ஒன்றற விரித்தான் – சீறா:950/2

மேல்


ஒன்றன்றி (1)

நறை பய துருத்தி ஒன்றன்றி நானில – சீறா:4982/2

மேல்


ஒன்றா (1)

இங்கு இவர் உரைத்த மாற்றமும் மனத்தின் எண்ணிய நினைவும் ஒன்றா சென்று – சீறா:2529/3

மேல்


ஒன்றாக்க (1)

உறைதரு துன்பம் அனைத்தையும் போக்கி ஊழ்வினை பின்பும் ஒன்றாக்க
மறு மதி அகடு தொடு முடி அறபா மலையினில் இருவரும் சேர்ந்தார் – சீறா:133/3,4

மேல்


ஒன்றாக (4)

குறைபடா மனமும் வாக்கும் ஒன்றாக புகழ்ந்திடும் குரிசில் நம் நபிக்கு – சீறா:1449/2
பற்று உற அருந்தும் ஈத்தம் பழமும் ஒன்றாக சேர்த்து – சீறா:4703/3
நெய் அளை பலவு ஒன்றாக நிறைந்த பாத்திரத்தை தூய – சீறா:4707/3
ஆய் சிறை தூவி புள்கள் அனைத்தும் ஒன்றாக கூடி – சீறா:4724/1

மேல்


ஒன்றாகி (3)

பயனும் முன் அணித்து கண்ட பார்வையும் கலந்து ஒன்றாகி
நயனுறு கதீஜா உள்ள நடுக்க நெட்டுயிர்ப்பு மீறும் – சீறா:1050/2,3
கணிபடா அழகு கண்களில் பருகி கருத்து என உயிரும் ஒன்றாகி
அணி கிளர் இன்ப பெருக்கு எடுத்து எறியும் ஆநந்த கடல் குளித்தனரே – சீறா:1212/3,4
கோது அற மனமும் வாக்கும் ஒன்றாகி குதா-தனை அடிக்கடி புகழ்ந்தார் – சீறா:1900/4

மேல்


ஒன்றாய் (11)

காயமும் மனமும் வாக்கும் கலந்து ஒன்றாய் மகிழ்வு பொங்கி – சீறா:113/2
வான் கடல் அமிர்தும் ஒன்றாய் வடிவெடுத்து அனைய பாவை – சீறா:607/4
ஆதரத்துடனும் ஒன்றாய் அளவளா மகிழ்ச்சி பொங்கி – சீறா:1748/3
மலிதரும் கொடுமை பூண்ட மனத்து அபூஜகிலும் ஒன்றாய்
நலிதல் இல் எழுந்து போற்றி நமர்க்கு அலர் உற்ற யாவும் – சீறா:1752/2,3
தனியன் என் உயிரும் காக்கும் கலை உயிர்-தானும் ஒன்றாய்
இனிதின் ஒன்று ஆயது என்ன இளம் கன்று ஒன்று ஈன்றேன் இன்ப – சீறா:2071/1,2
விதி மறை கதிர் மெய் தீனும் வெம் குபிர் களையும் ஒன்றாய்
பொது அற கலந்து மக்கா புரத்தினில் இருக்கும் நாளில் – சீறா:2347/3,4
பேதையர் நால்வர்-தம்முள் பெற்ற பேறு அனைத்தும் ஒன்றாய்
கோது அற திரண்டு சோதி கொடி என உருக்கொண்டு ஓங்கி – சீறா:3043/2,3
திறன் நிறை பொறையும் ஒன்றாய் திரண்டு உரு என்ன தோன்றி – சீறா:4185/1
திருந்திய சபுறயீல் இ செகதலம் அனைத்தும் ஒன்றாய்
பொருந்து இறை குறான் ஆயத்தை பொற்புடன் கொண்டு பாரில் – சீறா:4694/1,2
ஓடினர் சலாம் சலாம் என்று உரைத்தனர் பலரும் ஒன்றாய்
கூடினர் நபியே ஏத்தும் கொற்றவா யாங்கள் நாளும் – சீறா:4722/1,2
புரை அற உள்ளம் ஒன்றாய் பொருந்தினர் உறவு-அது ஆகி – சீறா:4913/4

மேல்


ஒன்றாயினும் (1)

உற்றது என்-வயின் உறை சரக்கு ஒன்றாயினும்
விற்றில முகம்மது என் விடுதி புக்கிடில் – சீறா:898/1,2

மேல்


ஒன்றால் (1)

கொண்டு தன் நேமி ஒன்றால் கொற்ற வெண்குடையுள் ஆக்கி – சீறா:1047/2

மேல்


ஒன்றாலே (1)

உடல் செறி உயிரை எல்லாம் ஓட்டுவன் கணை ஒன்றாலே
நடம் உடை பரிகள் தாவி நடத்தினும் பிடிக்க மாட்டீர் – சீறா:4953/3,4

மேல்


ஒன்றி (3)

உரம் ஒன்றி உரைத்திட நா அரிதே – சீறா:713/4
தோய்ந்தன குடைகள் பாலில் துலங்கின மறைகள் ஒன்றி
தேய்ந்தன படைகள் எங்கும் சிறந்தன சிவிகை போரின் – சீறா:4180/2,3
தூரியங்களும் ஒன்றி துவைத்தலின் – சீறா:4812/2

மேல்


ஒன்றிய (10)

ஒன்றிய மனத்தொடும் உசாவி செல்குவம் – சீறா:325/2
ஒன்றிய கிழடும் தூங்கிய குணமும் ஒழிந்தது திட பிடி ஆகி – சீறா:354/3
ஒன்றிய மறத்தொடும் அழைத்ததும் உரைத்தார் – சீறா:1784/4
ஒன்றிய திரு கலிமாவை ஓதியே – சீறா:2409/3
ஒன்றிய முதியவர் ஒழுங்கும் செய்கையும் – சீறா:2424/2
ஒன்றிய தாளினை ஒடுக்கி நீள்தரும் – சீறா:2753/3
ஒன்றிய நால்வரோடு உறைந்து தீன் நிலை – சீறா:2760/2
ஒன்றிய பருவத்து அன்னாள் ஊடல் ஓர்பொழுதும் தாங்காள் – சீறா:3930/3
ஒன்றிய குணத்தில் நன்கு என கூறும் இருவரும் உளத்திடை மதித்தார் – சீறா:4467/4
ஒன்றிய மனமாய் கற்பில் உயர்ந்தவர் என்ன வாழ்ந்தார் – சீறா:4702/4

மேல்


ஒன்றியாய் (1)

ஒன்றியாய் சென்று போயினர் அரசர் தம் ஊரின் – சீறா:4020/4

மேல்


ஒன்றிரண்டு (1)

ஒன்றிரண்டு என தொழில் உறுதி ஆனதே – சீறா:899/4

மேல்


ஒன்றில் (2)

முடங்கி நீண்டு இருள் உள் ஆர்ந்த முழை ஒன்றில் தலையை நீட்ட – சீறா:2599/1
வைத்திருந்ததின் மேல் ஓர் பால் வரி ஒன்றில் கலிமா என்னும் – சீறா:2793/2

மேல்


ஒன்றிலாது (1)

ஒன்றிலாது எடுத்து இரு படை தலைவரும் உயர்ந்த – சீறா:3990/3

மேல்


ஒன்றின் (1)

துளி ஒன்றின் மேல் இன்றி வீழ்ந்தது – சீறா:3290/3

மேல்


ஒன்றினை (3)

துட்ட வல் விலங்கு இனங்கள் ஒன்று ஒன்றினை துரத்தி – சீறா:2629/1
கையினில் அசா கோல் ஒன்றினை தாங்கி கால் இணை கபுசினில் புகுத்தி – சீறா:4090/3
கணம் செறி கத்தி ஒன்றினை எடுத்து தீட்டினன் கனல் பொறி தெறிப்ப – சீறா:5025/4

மேல்


ஒன்று (160)

விண்ணினில் படர்வது ஏணி ஒன்று அமைத்து விசும்பினுக்கு இடுவது போலும் – சீறா:89/4
எட்டும் ஒன்று என திரண்டு வந்திருந்தது ஒத்திருக்கும் – சீறா:95/4
அண்டர்_நாயகனை போற்றி ஆதம் ஒன்று உரைப்பதானார் – சீறா:107/4
பிள்ளை ஒன்று தோன்றிடும் முகம்மது எனும் பெயரின் – சீறா:222/3
கடந்து வந்து ஒருவர் நின்றனர் அவர் செம் கரத்தினில் கிண்ணம் ஒன்று ஏந்தி – சீறா:249/2
ஏதம் ஒன்று அணுகா செமுறத்தி லுஸ்தா எனும் ஒரு தலத்தினின் நடுவே – சீறா:255/3
நடந்து எதிர் வர கண்டு அம்ம நின் நுதலின் நலம் கிளர் பேரொளி ஒன்று உண்டு – சீறா:274/3
வருத்தம் ஒன்று இன்மையா மதுர தேன் கனி – சீறா:294/3
வேரிய மடி மிசை விருக்கம் ஒன்று அதில் – சீறா:310/2
இந்த நல் மனைக்கு உறு பொருள் ஏதும் ஒன்று இலையாம் – சீறா:329/2
நேரும் என் மடியில் விருக்கம் ஒன்று எழுந்து நிலம் மிசை கனிகளை சிந்த – சீறா:365/2
உறைதரா நீரில் கழுவிலாது இருந்தும் உலவுறு சிக்கும் ஒன்று அணுகா – சீறா:370/2
கறைதரா வரி செம் கண் துயின்று எழினும் கலந்துறும் மாசும் ஒன்று அணுகா – சீறா:370/4
முறுவல் செய்து உரையாது ஒன்று மொழிந்திலராகி செவ்வி – சீறா:416/3
பொருந்த கூட்டுறும் தெய்வம் ஒன்று உளது யாம் புகுந்து அங்கிருந்து – சீறா:460/3
முத்திரை ஒன்று உள முழுதும் மெய்யினில் – சீறா:507/1
வியன் உறு புறுக்கான் என்னும் வேதம் ஒன்று இறங்கும் என்றும் – சீறா:628/1
கடிய ஒட்டை ஒன்று எழில் நபிக்கு அளித்தனர் கரி அமை விழி மானார் – சீறா:661/4
இ நிலத்து எவர்க்கும் தெரிகிலாவண்ணம் இளம் பிடி ஒட்டை ஒன்று எளிதாய் – சீறா:680/3
நிலம் மிசை கரிய மேகம் ஒன்று எழுந்து நிழல் இவர்க்கு இடுவதும் கண்டோம் – சீறா:695/2
அரவு ஒன்று உளது அத்திரியும் பரியும் – சீறா:713/1
கரம் ஒன்று கரி திரளும் எதிரே – சீறா:713/2
பாந்தள் ஒன்று உளது எனும் மொழி செவிபுக பசும் தேன் – சீறா:770/1
கொண்டு சத்தம் ஒன்று எழுந்தது குவலயம் குலுங்க – சீறா:774/4
பேதம் ஒன்று இன்றி வந்த பெரு வர மறையின் தீம் சொல் – சீறா:790/2
நடுக்கம் ஒன்று இன்றி சொன்னான் நஞ்சு உறும் வெம் சொலானே – சீறா:812/4
கட்டை ஒன்று உளது அதன்-பால் ஹபீபு மெய் கவின் கனிந்து – சீறா:818/3
கண்டவர் காண்கிலா காரணீகம் ஒன்று
உண்டு என நகரவர்க்கு உரைப்ப கேட்டவர் – சீறா:904/1,2
புரை அற நுமக்கு சொல்வது ஒன்று உளது கேண்-மின் என்று அன்பொடு புகல்வான் – சீறா:989/4
உலவிய பவனியின் கனவு ஒன்று உற்றிட – சீறா:1017/2
திருவடி கண்டேன் காணா செல்வம் ஒன்று இல்லை என்றான் – சீறா:1046/4
இ பெரும் புவியில் தீட்டும் எழுத்தில் ஒன்று அறியேன் ஆதி – சீறா:1262/3
விரிதரும் புதுமை ஒன்று உதவ வேண்டுமே – சீறா:1308/4
மீறிய மதப்பினால் ஓர் வேதம் ஒன்று இறங்கிற்று என்று – சீறா:1345/1
இன்று ஒழித்திடு-மின் நான் ஒன்று இயம்புதல் கேண்-மின் என்றார் – சீறா:1353/4
மந்திரத்து உரு சித்தியால் மார்க்கம் ஒன்று எடுத்தான் – சீறா:1374/2
வேதம் ஒன்று விளைந்தது காண் என்பான் – சீறா:1420/4
திரு மறை மொழி ஒன்று உரைத்து விண்ணவர்_கோன் சேணிடை உறைந்த பின் மாறா – சீறா:1450/1
துடங்கு தப்பத்யதா என தோன்றும் சூறத்து ஒன்று இறங்கியது உலகில் – சீறா:1456/3
சிந்தையில் சூழ்ச்சி ஒன்று உன்னி தேறினார் – சீறா:1474/4
மை படும் கவிகை வள்ளல் மறுத்து ஒன்று மொழிகிலாமல் – சீறா:1493/2
உற்றது ஒன்று உளது யாவரும் கேண்-மின் என்று உரைத்தான் – சீறா:1507/4
ஒக்கும் யாம் தொடுத்து அதில் முடியாதது ஒன்று இலையே – சீறா:1508/4
புதிய வேதம் ஒன்று உளது எனும் படிறு உரை புகன்றி – சீறா:1513/1
படைக்கலத்தில் ஒன்று எடுத்து அறியா பகுத்து அறியா – சீறா:1527/1
சரத்திடை விடை ஒன்று அங்ஙன் தனித்து நின்று அதிர்ந்து என் பேரை – சீறா:1546/1
சென்றனன் தவித்தேன் என்னால் செய்தது ஒன்று இல்லை அன்றே – சீறா:1547/4
முன் உறு காட்சி ஏதோ முடிவது ஒன்று உளது என்று எண்ணி – சீறா:1565/2
அரும் கன வெற்றி நன் மாராயம் ஒன்று அடைவதாக – சீறா:1581/3
உடும்பு எனதிடத்தில் ஒன்று உளது முள் எயிறு – சீறா:1617/2
நிகர்க்கு அரிய குபல் அலது முதல் பிறிது ஒன்று இல்லை என நிறுத்தி மேலும் – சீறா:1642/3
திருந்து நெறி புது நெறி ஒன்று உளது என முன் நெறி வழுவாய் செப்பும் மாறும் – சீறா:1646/3
மந்திரம் ஒன்று உருவேற்றி கண்கட்டாய் உடும்பினொடும் வசனித்தோம் என்று – சீறா:1649/1
கனக்க மொழி ஒன்று எடுத்து காட்டுக நீ எனது மொழி கவினை பின்னர் – சீறா:1653/3
புதிய சூழ்ச்சி ஒன்று உரைத்தியேல் எங்கள் புந்தியிற்கும் – சீறா:1673/3
வாய்ந்த புந்தி ஒன்று உளது இனம் தெளிந்திடும் மதிப்பாய் – சீறா:1677/3
வேதம் ஒன்று இறங்கிற்று என பலரொடும் விரித்தான் – சீறா:1689/2
மன்னவ துன்பம் என்ப வருவது ஒன்று இல்லை அன்றே – சீறா:1730/4
புனை கதிர் விடுதி மாடம் புதியது ஒன்று இயற்றி செம்பொன் – சீறா:1741/3
கூறுவதில் ஒன்று படிறு இன்று குலம் முற்றும் – சீறா:1772/3
சலம்தரு கவிகை ஒன்று எழுந்து சார்ந்தன – சீறா:1835/3
மனு நெறி பிழைத்த அபுஜகில் கொதித்த மனத்தினும் இருண்ட மை கடல் ஒன்று
இன மணி கொழிக்கும் பரவையும் கிரியும் எடுத்து அகட்டிடை மடுத்து எரியும் – சீறா:1902/1,2
தீண்டவும் பெற்றேன் இனி அரும் பொருள் ஒன்று இலை என உரைத்தனன் திறலோன் – சீறா:1943/4
பொருந்துறும் குறிப்பு ஒன்று அணுவினும் இலதாய் பொருவு அறும் புதுமையின் எதிரின் – சீறா:1951/1
ஈனம் ஒன்று இல்லது ஓர் இறைவனாகிய – சீறா:1979/1
இனிதின் ஒன்று ஆயது என்ன இளம் கன்று ஒன்று ஈன்றேன் இன்ப – சீறா:2071/2
இனிதின் ஒன்று ஆயது என்ன இளம் கன்று ஒன்று ஈன்றேன் இன்ப – சீறா:2071/2
அச்சம் ஒன்று இன்றி நின்று அறபி கூறலும் – சீறா:2127/1
நெஞ்சினர் ஆகி தீயோர் என நிலை நின்றோம் வேறு ஒன்று
அஞ்சலித்து அறியோம் நல்லோர்க்கு அவம் விளைத்தோம் ஈது எல்லாம் – சீறா:2270/2,3
ஊனம் அற்றிட வேறு உண்மை உறுதி ஒன்று அறிய வேண்டும் – சீறா:2278/4
வீசிய கவட்டு சில்லி வேரில் ஒன்று அறாத வண்ணம் – சீறா:2283/2
பெருகிய வலியும் சீர்த்தியும் உடையோய் பின் வரும் துன்பம் ஒன்று அறியேன் – சீறா:2308/4
நல் வழிக்கு உரியராகி நடுக்கம் ஒன்று இன்றி தங்கள் – சீறா:2352/1
தன் உரை என்ன தேறும் தன்மையன் வடு ஒன்று இல்லான் – சீறா:2381/2
மொழிவ பின் ஒன்று கேட்டேன் முன்னவன் அசுஅது என்போன் – சீறா:2386/3
பெறும் மொழி ஒன்று உள குறிப்பின் பெற்றியை – சீறா:2419/3
சிறு மொழி ஒன்று உண்டு என்று உரைத்து செப்புவார் – சீறா:2440/4
சீலம் ஒன்று இன்றி அ சிறுமையார் என – சீறா:2448/3
பலரும் கூறினர் யாவரும் கேட்டு இவை படிறு ஒன்று
இலை என சிரம் அசைத்து அவர்க்கு இனியன புகன்று – சீறா:2480/2,3
மந்திர பொருளாய் குல நலம் தழைக்க மாற்றம் ஒன்று உரை-மின்கள் என்ன – சீறா:2514/3
சூழ்ச்சி ஒன்று உள கேண்-மின் என அபூஜகல் பகர்ந்திடுவான் – சீறா:2522/4
புவனமும் விசும்பும் செறிந்து இருள் படலம் போர்த்தது அ இரவினில் துயில் ஒன்று
அவரவர் கருத்தும் கண்களும் மயங்க தலை குழைத்து அசைப்ப வந்து அடுத்த – சீறா:2538/3,4
உறுப்பு ஒன்று உறையா பெரும் தசையை ஒளிரும் புவன மடந்தையரின் – சீறா:2546/1
பரித்தற்கு உமக்கு ஒன்று யான் அளித்தேன் என்றார் நபியும் பரிவினொடும் – சீறா:2551/2
குனி சிலை தழும்பின் கையாய் கொடும் புரை ஒன்று அல்லாமல் – சீறா:2598/4
துட்ட வல் விலங்கு இனங்கள் ஒன்று ஒன்றினை துரத்தி – சீறா:2629/1
மாயும் இல்லினள் அருள்வது ஒன்று இலை என வகுத்தாள் – சீறா:2683/4
திரைக்கு மெய்யினள் மனை புறம் செறி மயிர் கொறி ஒன்று
இரைக்கு நொந்து அவண் இருப்ப கண்டு இ உரு மடியில் – சீறா:2684/1,2
ஒன்று கண்டனர் பால் உரு ஆக்கினர் உலகில் – சீறா:2694/2
வஞ்சத்துள் படும் ஜின்களில் ஒன்று என மதித்து – சீறா:2700/3
கவின் உற பள்ளி ஒன்று அரிதில் கட்டினார் – சீறா:2731/4
உத்தமர் செல்வம் போன்றும் உளத்து அணு மாசு ஒன்று இல்லா – சீறா:2781/1
மின் அவிர் கிரண செப்பு ஒன்று இருந்த மென் விரலால் தீண்டி – சீறா:2785/2
ஒருத்தரும் தெரியா வண்ணம் ஒளி ஒன்று பிறந்தது அன்றே – சீறா:2794/4
தூய நல் பெருமை புதுமை ஒன்று உளது இங்கு இதனினும் கேள் என சொல்லும் – சீறா:2887/4
தெரிதரும் புதுமை ஒன்று எடுத்து செப்புவாம் – சீறா:2964/4
உள் ஒடுங்கு அகட்ட ஓநாய் ஒன்று ஒள் நுனை – சீறா:2966/2
உற பெரும் புதுமை ஒன்று உளது என்று ஓதிற்றே – சீறா:2978/4
பன்ன அரும் புதுமை ஒன்று இல்லை பாரினே – சீறா:2981/4
நல்லவை நமக்கு இவை அன்றி நாட்டம் ஒன்று
இல்லை என்று இசை நபி இசைத்திட்டார் அரோ – சீறா:3000/3,4
இகல் முதல் சரமும் ஒன்று எய்தும் மன்னவர் – சீறா:3040/2
அறைவது ஒன்று உளது கேண்-மின் எனும் உரை அருளி சொல்வார் – சீறா:3085/4
பேதம் ஒன்று இன்றி காணப்பெற்றதே அழகு என்பாரால் – சீறா:3187/4
மண் உறும் பாண்டம் ஒன்று எடுத்து வம் என – சீறா:3288/1
கண்டவன் பொருட்டு உயர் காரணீகம் ஒன்று
உண்டு எனில் எனக்கு வேறு உறுதி இல்லையால் – சீறா:3324/3,4
உடைமரம் இலையில் ஒன்று உதிர்தராமலே – சீறா:3330/2
ஆசிலான் கருணை கூர ஆயத்து ஒன்று இறங்கையாலே – சீறா:3350/3
ஐயனுக்கு ஒன்று நூறாயிரம் என அமைந்த ஏவல் – சீறா:3370/2
அடல் நபி முன்பு செல்ல அலி முனம் கொடி ஒன்று ஏக – சீறா:3377/2
தடம் உறு மதீனா வேந்தர்-தம் முனம் கொடி ஒன்று ஏக – சீறா:3377/3
உடைமை கோடு உறைந்தான் நம்மால் காப்பது ஒன்று இன்மையாலே – சீறா:3393/2
இகல் படும் பகை இரண்டில் ஒன்று உமது கையிடத்தின் – சீறா:3423/3
படரும் வெம் பகை இரண்டில் ஒன்று உமது கைப்படும் என்று – சீறா:3425/1
விரும்பு இரண்டில் ஒன்று உரை-மின்கள் எனும் மொழி விரித்தார் – சீறா:3426/4
இடியின் ஒன்று ஒலி என எழுந்து அனுமனித்து இமைப்பில் – சீறா:3487/1
எழுந்து இவண் வரும் முன் இரண்டில் ஒன்று உம் கைக்கு இறை வசப்படுத்தினன் எனும் சொல் – சீறா:3595/1
கதி பிறிது ஒன்று இலா ஹறுபு பெற்றிடும் – சீறா:3637/1
மறை வழி இசுலாம் ஆக்கி மாதம் ஒன்று இருந்த பின்னர் – சீறா:3679/2
இறந்தனன் உயிர்பெற்றான் என்று இரண்டில் ஒன்று அறிவோம் என்ன – சீறா:3716/2
வெருவி வேறு ஒன்று நினைந்தனன் புகழினை வெறுத்தான் – சீறா:3863/4
ஒன்று யான் இனி வருவது இல் என சினந்து உரைத்தான் – சீறா:3865/4
பின்னை நாள் எல்லைமட்டும் நோக்கு ஒன்று பெரியதாக – சீறா:3935/3
மாசு அறு கணை ஒன்று எய்தான் மை முகில் இடியேறு என்ன – சீறா:3945/4
நஞ்சு உறு கணை ஒன்று எய்தார் நலிவிலாதவனும் ஆங்கு – சீறா:3946/2
அரி ஒன்று மின் ஏறு ஏந்தி புகுந்து என அநீக வேலை – சீறா:3951/3
தொகுத்து அடைகிடந்த பருப்பத தோளாய் நீ துணியாதது ஒன்று உளதோ – சீறா:4089/2
ஆங்கு அவன் ஒருபால் விலைசொலற்கு அரிய அணி மயிர் படம் ஒன்று விரித்து – சீறா:4092/1
தீ கொடும் கனவு ஒன்று எய்தவும் அறிந்தேன் செம் நிற குருதி வாசமும் என் – சீறா:4113/2
இனியன மாற்றம் ஒன்று கேண்-மின் என்று இயம்புவானால் – சீறா:4194/4
அன்னது போயதால் என் அசறு எனும் தொழுகை ஒன்று உண்டு – சீறா:4195/1
சொல்லும் நீர்மை பொறை எனும் தூய்மை ஒன்று
இல்லையேல் உற்று எழும் புகழ் வீயுமால் – சீறா:4247/3,4
தீனர் சூழ்தர அகழ் ஒன்று திருத்துவம் என்றார் – சீறா:4400/4
நல்லதாம்படி விருந்து ஒன்று கொடுத்திட நயந்தே – சீறா:4413/4
சிறிய மை ஒன்று வளர்ந்தது அங்கு இருந்தது அ திறலோர் – சீறா:4414/1
துண்டம் ஆகியது ஒன்று என பொருந்தி ஊன் தோய்ந்து – சீறா:4429/1
தூண்டிய சீற்ற தீ ஒன்று தாங்கி ஏகினர் மிடல் உடை சூரர் – சீறா:4447/4
ஏது எனில் உரு ஒன்று இயற்றியே வெறிது ஈமானினை இகழ்ந்தவர் உடலில் – சீறா:4476/1
ஒன்று செய்திடுக என்று இவை ஓதினான் – சீறா:4505/4
மிடலொடும் கிரி ஒன்று விரும்பி வாங்கி நீ – சீறா:4551/3
மன்னிய கிரி ஒன்று வாங்கிக்கொள்ளவும் – சீறா:4557/4
ஒன்று அ ஆண்டினில் அப்துல் முத்தலிபு வந்து அருளும் – சீறா:4621/1
சாரும் வெண் கொடி ஒன்று ஏக சார்ந்தனர் தானை சூழ – சீறா:4630/3
காணும் ஆயத்து ஒன்று இறங்கியது எழில் கபீபிடத்தில் – சீறா:4642/4
உடுத்திடும் புடவை ஒன்று ஒழிந்து யாவையும் – சீறா:4646/1
இறந்து போகினும் வேறு ஒன்று இசைகிலேம் – சீறா:4669/4
தேரலாம் தன்மை காணோம் செப்பும் உத்தரம் ஒன்று உண்டால் – சீறா:4691/2
செப்பிய ஆயத்து ஒன்று சிபுரியீல் கொணர்ந்து இறங்கி – சீறா:4713/2
மாற்றம் ஒன்று உரையாது இல்லின் வரும்-தொறும் புலி போல் சீறி – சீறா:4787/2
செப்பிய ஆயத்து ஒன்று திகழுற இறங்கிற்று அன்றே – சீறா:4791/4
ஈனம் ஒன்று அற்று எழுபது என்று எண்ணிய – சீறா:4806/1
புசாவல் ஒன்று இலாது வாழ் அபூபக்கர் என்று சொன்னார் – சீறா:4856/4
ஆய்ந்து நான் பார்த்து வந்தேன் களங்கம் ஒன்று இல்லையாமால் – சீறா:4870/3
உற்பனமாக சீட்டு ஒன்று எழுதுதல் உறுதி என்றான் – சீறா:4875/4
இறையவன் அருளினாலே ஆயத்து ஒன்று இறங்கிற்று அன்றே – சீறா:4908/4
ஈனம் இல் ஆயத்து ஒன்று அங்கு இறங்கின கயவர் மீதில் – சீறா:4910/3
மடை செறி கடக தோளார் வரி சிலை ஒன்று தாங்கி – சீறா:4920/3
ஒலி உறழ் கொடும் கணை ஒன்று விட்டனர் – சீறா:4942/2
விட்டனர் தண்டம் ஒன்று ஏந்தி வீழ்ந்திட – சீறா:4970/2
நாற்றிடும் நாவால் அசும்பினை நக்க நறும் துளி ஒன்று இலாது எழுந்து – சீறா:5006/2
தரை தலத்து இறங்கி ஆயத்து ஒன்று உரைத்து சார்ந்தனர் நபி உளம் மகிழ – சீறா:5023/4

மேல்


ஒன்று-அதனை (1)

உய்யு மென் மறை முகம்மதின் மொழியில் ஒன்று-அதனை
பொய் என்பார் கிளையொடும் உடல் பொரிதர புழுங்கி – சீறா:1898/2,3

மேல்


ஒன்றுக்கு (3)

பின் இரண்டு ஒன்றுக்கு அன்பாய் தருகுவன் பேதுறேல் என்று – சீறா:2096/3
சார்பினில் சாரால் ஒன்றுக்கு இரண்டுமே தருதும் என்றார் – சீறா:2097/3
குலவு மாளிகைகள் ஒன்றுக்கு ஆயிரமாய் கொடுத்தனன் என நபி உரைத்தார் – சீறா:2870/4

மேல்


ஒன்றுக்கொன்று (2)

தரிப்பிடம் அறியாது ஒன்றுக்கொன்று உடன் சாராது எங்கும் – சீறா:2084/2
ஒத்து இதமித்து தம்மில் ஒன்றுக்கொன்று உறுதி கூறி – சீறா:2265/3

மேல்


ஒன்றுநால் (1)

ஒன்றுநால் என வாணிப தொழில் முடித்து ஒடுக்கி – சீறா:586/3

மேல்


ஒன்றுபட்ட (1)

ஒன்றுபட்ட மனம் அங்ஙனம் சிறிது உணங்கிலாது உற வணங்கினார் – சீறா:1432/4

மேல்


ஒன்றுபட்டு (1)

முறைமுறைப்படி ஒன்றுபட்டு ஒரு மொழி முடித்தார் – சீறா:2468/4

மேல்


ஒன்றுபத்தாய் (1)

பற்று விட்டு அகலார் ஆடும் பலுகினது ஒன்றுபத்தாய்
குற்றம் இல் அலிமா என்னும் கொடி மனை தயிர் பால் நல் நெய் – சீறா:403/2,3

மேல்


ஒன்றுபத்து (1)

உலைவு இல் செல்வமும் வளர்ந்தன ஒன்றுபத்து எனவே – சீறா:539/4

மேல்


ஒன்றும் (22)

மருவு சுன்னத்தும் செய்யலாய் துடக்கின் வரும் குறி ஒன்றும் இல்லாதாய் – சீறா:253/2
வைத்து உரம் கீண்டல் கண்டேன் மறுத்து ஒன்றும் தெரிகிலேனே – சீறா:432/4
எண்ணம் ஒன்றும் நம்மிடத்து இலை என சிறந்து இருந்தார் – சீறா:479/4
ஈது அலால் உறு மொழி ஒன்றும் இல் என்றான் – சீறா:908/4
ஒன்றும் என் இனத்தவர் பகை எனக்கு வந்து உறுமோ – சீறா:1293/3
கமரிடை வீழ்வதல்லால் கதி ஒன்றும் காணமாட்டீர் – சீறா:1352/4
வாயினில் ஒன்றும் தம் மனத்தில் ஒன்றும் – சீறா:1475/1
வாயினில் ஒன்றும் தம் மனத்தில் ஒன்றும்
தீயினும் கொடியவரிடத்தில் செப்பியே – சீறா:1475/1,2
ஊன் புசித்திடுவதற்கு ஒன்றும் காண்கிலான் – சீறா:1607/4
உடல் தசை திரண்டது அல்லால் உறுப்பு ஒன்றும் இலதாய் பின் ஓர் – சீறா:1732/1
முரணில் நூறு பங்கினில் ஒன்றும் காணாது – சீறா:1756/2
உள்ளங்கால் நனைப்ப ஓடி உடல் உலைந்து ஒன்றும் காணா – சீறா:2093/2
பேதம் அற பார்ப்பளவில் முன் எழுதும் எழுத்தில் ஒன்றும் பெற்றிராதே – சீறா:2177/4
இடுக்கண் ஏது என்ன கேட்ப யாது ஒன்றும் அறியேம் என்றார் – சீறா:2801/4
நிலம்-தனில் பதித்திருந்த கன்று ஒன்றும் அ நிலையாய் – சீறா:2935/2
ஒன்றும் என்று இசைதர உரைத்திட்டார் அரோ – சீறா:3325/4
புந்தி-தனில் பொய் என்ற சொல் ஒன்றும் புகலாதார் – சீறா:3911/3
தர கனிகள் ஒன்றும் குறைந்தில பொருவு இலா தீன் – சீறா:4293/3
பாரினில் சமயம் ஒன்றும் தேயுமோ பகையின் ஒல்கி – சீறா:4378/4
வையம் மீதில் வழக்கு ஒன்றும் இல் என – சீறா:4656/2
குறைவு அற வளர்ந்ததல்லால் குறைந்தில கனிகள் ஒன்றும்
துறை தவறாமல் உண்டோர் தொகை-தனை விரித்து கூறில் – சீறா:4709/2,3
சாற்றிய மொழியில் ஒன்றும் தவறு இலாது உரை என்று அந்த – சீறா:4864/2

மேல்


ஒன்றுமா (1)

துறவியில் ஊறு நீர் துருத்தி ஒன்றுமா
நிறைவுற கொடுத்தனர் உரிய நீர்மையால் – சீறா:4982/3,4

மேல்


ஒன்றுமே (1)

இருந்த பூப்பு ஒன்றுமே கண்டில கனி மென் – சீறா:227/3

மேல்


ஒன்றெடுத்தாம் (1)

சூட்டை ஒன்றெடுத்தாம் நம்மை போல் எவர் துணிய வல்லார் – சீறா:4364/4

மேல்


ஒன்றேனும் (1)

தேம் கமழ் ஈந்தின் கனியின் ஒன்றேனும் கொடுத்திலம் பயத்தொடும் திருந்த – சீறா:4473/2

மேல்


ஒன்றை (4)

சித்திர வரியில் ஒன்றை தெளிவுற தேர்ந்து வாசித்து – சீறா:1577/2
இருத்தி ஒன்றை முடிப்பர் இதம் உற – சீறா:4238/2
திருத்தி ஒன்றை முடிப்பர் திடத்துடன் – சீறா:4238/3
பொருத்தி ஒன்றை முடிப்பர் புகழ்ச்சியோய் – சீறா:4238/4

மேல்


ஒன்றையும் (2)

உடுத்த கலையன்று பொருள் ஒன்றையும் எடாமல் – சீறா:4135/1
உருகும்படி பிறிது ஒன்றையும் நினையாது ஒரு பொருளை – சீறா:4334/3

மேல்


ஒன்றையொன்று (1)

ஓடிய திசையின் ஒன்றையொன்று காண்கிலாது யானும் – சீறா:2074/2

மேல்


ஒன்றொடொன்று (5)

தடித்து அடி பரந்திட்டு எழுந்து பூரித்து தளதளத்து ஒன்றொடொன்று அமையாது – சீறா:1966/1
வெம்பு மா திரள் ஒன்றொடொன்று அடித்து அற வீழ்த்தி – சீறா:3499/2
ஒன்றொடொன்று எறிந்து அழல் பொறி தெறித்திட ஒளிரும் – சீறா:3538/2
சம்பு இனம் பரந்த ஓரியும் பரந்த தசையினுக்கு ஒன்றொடொன்று அடர்ந்து – சீறா:3560/1
இடருறும் இகலன் ஒன்றொடொன்று இகலி இரைத்து எழும் குரைப்பினுக்கு அஞ்சி – சீறா:3573/1

மேல்


ஒன்றோ (1)

இற்றுற முறித்து அங்கு எரித்தனர் ஒன்றோ வினை அன இடர் பல விளைத்தார் – சீறா:4457/4

மேல்


ஒன்னலர் (3)

ஒன்னலர் உயிரை மேய்ந்து உறங்கும் வேலினார் – சீறா:169/4
ஒன்னலர் செகுக்கும் வேலோய் உமது உயிர் துணைவர் ஈன்ற – சீறா:1492/1
போய் ஆறினர் பயம் ஒன்னலர் தசை உண்டு புகழ்ந்து – சீறா:4320/1

மேல்


ஒன்னலர்-தமக்கு (1)

ஒன்னலர்-தமக்கு உயிர் உடலும் போன்றவன் – சீறா:3277/3

மேல்


ஒன்னலர்க்கு (2)

ஒன்னலர்க்கு அரியே கேள் என் உளத்தினில் உற்றது அன்றே – சீறா:604/4
ஒன்னலர்க்கு எதிர் ஓர் கூட்டம் உற மற்று ஓர் கூட்டம் மௌமூம் – சீறா:4200/1

மேல்


ஒன்னலார் (1)

ஒன்னலார் படை உறுவது என்று உரை வழங்கிடவே – சீறா:3460/1

மேல்


ஒன்னலாரிடத்து (1)

ஒன்னலாரிடத்து உளவன் போல் இவணில் வந்து ஒருவன் – சீறா:4599/1

மேல்


ஒன்னார் (5)

ஒன்னார் அரியே என் பெயர் ஊசா என உரைத்தான் – சீறா:988/4
அணி நிரைத்து எதிர்ந்த ஒன்னார் ஆருயிர் சிதைத்து சேந்து – சீறா:1067/1
அடல் அபூபக்கர் வெற்றி அரி உமறு உதுமான் ஒன்னார்
இடர் அற வரும் முஹாஜிரீன்கள் அன்சாரிமார்கள் – சீறா:3074/1,2
பெரு வலி எய்தி ஒன்னார் பெரும் சமர் கடப்பேன் என்ன – சீறா:3936/2
நெருப்பு உகுத்து நெருங்கும் ஒன்னார் எயில் – சீறா:4807/3

மேல்


ஒன்னார்-தமை (1)

உள் உறைந்து உறங்கும் ஒன்னார்-தமை கடந்து ஒளித்து ஓர்பாலில் – சீறா:3701/2

மேல்