உ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உக்கயிலையும் 2
உக்காச 4
உக்காசு 1
உக்காபு 2
உக்கிர 1
உக்கிரத்தின் 1
உக்கிரத்தினில் 1
உக்கிரத்தோடு 1
உக்குபத் 1
உக்குபா 3
உக்குபாவும் 1
உக்பா 1
உக 6
உகள்-தொறும் 1
உகள்கின்ற 1
உகள்தரும் 1
உகளும் 5
உகளும்-தொறும் 1
உகிர் 14
உகிராள் 1
உகு 2
உகுத்த 4
உகுத்தன 1
உகுத்தனர் 1
உகுத்திட 1
உகுத்திடுவது 1
உகுத்து 3
உகுதில் 1
உகுதின் 2
உகுதினில் 1
உகுது 4
உகுநூகிடத்தினில் 1
உகுநூகு 1
உகுப்ப 3
உகுப்பது 1
உகுபான் 4
உகும் 1
உகுவன 1
உகைத்த 1
உகைத்து 1
உகைபத்து 1
உகைல் 1
உங்கட்கு 2
உங்கட்கும் 1
உங்கள் 2
உங்கள்-தம் 3
உங்கள்-தமக்கு 2
உங்கள்-பால் 1
உங்களுக்கு 1
உங்களை 1
உச்சம் 1
உச்சி 1
உச்சியின் 3
உச்சியினிடை 1
உச்சியும் 1
உசாமா 1
உசாவி 5
உசாவியே 1
உசாவினர்கள் 1
உசாவினன் 1
உசாவுதற்கு 1
உசாவும் 1
உசாவுவர் 2
உசைது 6
உசைதுடன் 1
உசைதும் 1
உசைதை 2
உசைதையும் 1
உசைமா 1
உசைன் 10
உசைனார் 1
உட்க 2
உட்கொண்டு 2
உட்பட 5
உட்படு 3
உட்படுத்தி 4
உட்படுத்தும் 1
உட்படும் 3
உட்புகுந்து 1
உட்புறத்து 1
உட்பொருளின் 1
உடந்தை 1
உடந்தையாக 1
உடம்பினும் 1
உடம்பு 3
உடம்பு-தோறினும் 1
உடம்பை 1
உடல் 152
உடல்-தனை 1
உடல்-தொறும் 1
உடல்கள் 1
உடலங்கள் 3
உடலம் 16
உடலமும் 2
உடலாய் 1
உடலிடத்து 1
உடலில் 5
உடலின் 1
உடலினில் 1
உடலினுக்கு 1
உடலினும் 1
உடலும் 9
உடலுறும் 1
உடலே 1
உடலை 2
உடலொடு 1
உடற்கு 2
உடற்குள் 1
உடற்குறை 1
உடற்று 1
உடற்றுதல் 1
உடற்றுதற்கு 1
உடற்றும் 1
உடன் 33
உடன்பட 2
உடன்படுத்திட 1
உடன்படும் 1
உடன்பிறந்தவளும் 1
உடன்வர 1
உடன்வருதல் 1
உடன்ற 1
உடன்றிடும் 1
உடன்று 4
உடனிருந்தவரும் 1
உடனே 2
உடு 12
உடு-மின் 1
உடுக்கள் 1
உடுக்களும் 1
உடுத்த 13
உடுத்தி 1
உடுத்திடும் 1
உடுத்திருந்த 1
உடுத்து 6
உடுப்பார் 1
உடுப்பை 1
உடும்பின் 1
உடும்பினால் 1
உடும்பினை 2
உடும்பினொடும் 1
உடும்பு 8
உடும்புக்கு 1
உடும்பை 6
உடுவின் 1
உடுவும் 1
உடுவை 1
உடுவொடும் 1
உடை 88
உடைக்க 1
உடைக்கும் 7
உடைத்த 3
உடைத்தாய் 1
உடைத்தீர் 2
உடைத்து 12
உடைந்த 3
உடைந்தது 1
உடைந்ததுவும் 1
உடைந்தன 2
உடைந்தனர் 3
உடைந்தனன் 1
உடைந்தாய் 1
உடைந்தார் 1
உடைந்தான் 1
உடைந்திட 1
உடைந்திடும் 1
உடைந்து 27
உடைந்துடைந்து 1
உடைந்தோர் 1
உடைபட 5
உடைபடு 1
உடைபடும் 1
உடைமரம் 1
உடைமை 1
உடைமையாய் 1
உடைமையில் 1
உடைய 15
உடையது 1
உடையர் 1
உடையரா 1
உடையரும் 2
உடையவர் 1
உடையவன் 13
உடையவனோ 1
உடையன் 1
உடையில் 1
உடையினர் 1
உடையினராய் 1
உடையீர் 4
உடையும் 2
உடையோய் 1
உடையோர் 2
உடையோன் 4
உடைவது 2
உடைவர் 1
உடைவாள் 6
உடைவாளினை 1
உண் 5
உண்கிலர் 1
உண்ட 15
உண்டது 1
உண்டவர் 2
உண்டன 1
உண்டனர் 4
உண்டா 1
உண்டாக்கி 1
உண்டாக்குதல் 1
உண்டாக்குவேன் 1
உண்டாக 2
உண்டாகி 5
உண்டாகின் 1
உண்டாகும் 3
உண்டாகுமோ 2
உண்டாதல் 1
உண்டாம் 3
உண்டாமால் 2
உண்டாயதே 1
உண்டாயின் 1
உண்டார் 1
உண்டால் 1
உண்டானது 1
உண்டானதே 1
உண்டி 1
உண்டிட 2
உண்டிடும் 1
உண்டிருத்தல் 1
உண்டிலை 1
உண்டு 151
உண்டு-கொல் 1
உண்டுபண்ணிக்கொண்டு 1
உண்டெனில் 1
உண்டோ 29
உண்டோர் 1
உண்ண 4
உண்ணு 1
உண்ணும் 4
உண்ணுமால் 1
உண்பதற்கு 1
உண்பார் 1
உண்மை 38
உண்மைகள் 1
உண்மைகொண்டு 1
உண்மையதாய் 1
உண்மையாக 1
உண்மையாய் 4
உண்மையார் 1
உண்மையில் 3
உண்மையின் 1
உண்மையினை 1
உண்மையும் 3
உண்மையுற்று 1
உண்மையை 3
உண்மையோன் 1
உண 7
உணக்கும் 1
உணங்கி 1
உணங்கிலாது 1
உணங்கு 2
உணங்கும் 2
உணர் 9
உணர்க 2
உணர்கில் 1
உணர்கின்றோர் 1
உணர்த்த 2
உணர்த்தி 1
உணர்த்திட 1
உணர்த்தியது 1
உணர்த்திலன் 1
உணர்த்திற்று 2
உணர்த்தினர் 1
உணர்த்தினாரால் 1
உணர்த்தும் 1
உணர்ந்த 6
உணர்ந்தவன் 1
உணர்ந்தனர் 1
உணர்ந்தனன் 1
உணர்ந்திலர் 1
உணர்ந்தீர் 3
உணர்ந்து 41
உணர்ந்துணர்ந்து 1
உணர்ந்தும் 1
உணர்ந்தேன் 1
உணர்ந்தோர் 2
உணர்ந்தோன் 1
உணர்வால் 1
உணர்வித்தும் 1
உணர்விலாதார் 1
உணர்வின் 2
உணர்வு 16
உணர்வுக்கு 1
உணர்வுடன் 1
உணர்வும் 2
உணர்வுற 1
உணர்வொடும் 1
உணர 4
உணரமாட்டாதாய் 1
உணரமாட்டான் 1
உணரா 1
உணராமல் 1
உணரார் 1
உணரும் 4
உணவில் 2
உணவினை 1
உணவு 15
உணவும் 4
உணவே 1
உணாது 1
உணும் 3
உணும்படி 1
உத்தம 7
உத்தமத்து 1
உத்தமத்தொடும் 1
உத்தமம் 2
உத்தமர் 3
உத்தர 1
உத்தரத்தில் 1
உத்தரத்தினில் 1
உத்தரத்தினுக்கு 1
உத்தரத்து 1
உத்தரத்தை 2
உத்தரப்படி 1
உத்தரம் 7
உத்தரம்-தனை 2
உத்தரம்-தனையும் 1
உத்தரமும் 1
உத்தரீயம்-தனை 1
உத்தி 1
உத்துபத் 1
உத்துபா 9
உத்துபா-தன் 1
உத்துபாவுடன் 1
உத்துபாவே 1
உத்பத் 2
உத்பத்து 2
உத்பத்தும் 2
உத்பா 1
உத்பாவும் 1
உதக 1
உதட்டினில் 1
உதட்டினும் 1
உததி 4
உதது 2
உதபத்தும் 1
உதய 5
உதயம் 1
உதயம்செய்தான் 1
உதயன் 1
உதர 2
உதர-கண் 1
உதரங்கள் 1
உதரத்தில் 2
உதரத்து 1
உதரபந்தனமும் 1
உதரம் 2
உதரமும் 1
உதவ 3
உதவாமல் 2
உதவாமலே 1
உதவி 12
உதவிசெய்குதல் 1
உதவிசெய்தவர்கள் 1
உதவிசெய்பவர்க்கு 1
உதவிய 4
உதவியாக 1
உதவியானோன் 1
உதவியின் 2
உதவிற்று 1
உதவின் 1
உதவு 3
உதவுகின்ற 1
உதவுதற்கு 2
உதவும் 6
உதறடாமல் 1
உதறி 3
உதறினன் 1
உதறும் 1
உதறுவன் 1
உதிக்கவே 1
உதிக்கும் 5
உதித்த 42
உதித்ததுவே 2
உதித்தனர் 2
உதித்தனரே 1
உதித்தனனால் 1
உதித்தார் 2
உதித்தான் 1
உதித்திடு 1
உதித்திடும் 1
உதித்து 20
உதித்தோய் 1
உதித்தோன்-தன் 1
உதிப்ப 1
உதிர் 3
உதிர்க்கும் 2
உதிர்த்த 2
உதிர்த்தவால் 1
உதிர்த்து 2
உதிர்தர 1
உதிர்தராமலே 1
உதிர்தரும் 1
உதிர்ந்த 1
உதிர்ந்தன 3
உதிர்ந்திடவும் 1
உதிர்ந்து 2
உதிர்ப்பன 1
உதிர்ப்பொடும் 1
உதிர்வது 1
உதிர்வன 1
உதிர 7
உதிரங்கள் 5
உதிரங்களை 2
உதிரத்தின் 1
உதிரம் 19
உதிரமே 1
உதிரும் 3
உதுபத் 1
உதுமான் 11
உதுமானுக்கு 1
உதுமானுடன் 1
உதுமானும் 12
உதுமானை 3
உதுமானொடு 1
உதுமானொடும் 1
உதைக்கு 1
உதைத்து 2
உதைப்ப 1
உதைப்பது 1
உதையமாகவே 1
உதையா 1
உந்த 1
உந்தாது 1
உந்தி 3
உந்திட 1
உந்திய 5
உந்தியின் 1
உந்தினான் 1
உந்திஉந்தி 1
உந்து 4
உந்தும் 2
உப்பு 4
உப்புநீர்க்கு 1
உப்பும் 2
உப்பை 1
உபசரித்து 2
உபசாரத்தினுடன் 1
உபய 3
உபனிடத 1
உபாத 1
உபாதா 1
உபாய 1
உபாயமாகிய 1
உபாயமாம் 1
உபாயமாய் 1
உபாயமோ 1
உபை 4
உபைதத்து 1
உபைதத்தும் 1
உபைதத்தையும் 1
உபைதாவும் 3
உபைதாவை 3
உபைதுல்லா 1
உபைதுல்லா-தானும் 1
உபையினை 1
உம் 4
உம்-தம் 2
உம்-பால் 1
உம்பர் 6
உம்பர்-தம் 1
உம்பர்_கோன் 2
உம்பர்க்கும் 1
உம்பரில் 1
உம்பரின் 6
உம்பரினிருந்து 1
உம்பரும் 1
உம்மத்தினவராய் 1
உம்மத்து 1
உம்மி 5
உம்மிடத்தில் 1
உம்மிடத்தினில் 1
உம்மிடத்து 3
உம்மு 2
உம்முக்குல்தூம் 1
உம்முக்குல்தூமை 1
உம்முகானி 1
உம்முசல்மாவை 1
உம்முசுலையும் 1
உம்முடன் 2
உம்முழை 2
உம்மை 7
உம்மோடு 1
உமக்கு 17
உமக்கும் 1
உமக்கே 2
உமதிடத்தின் 1
உமதிடத்து 3
உமது 32
உமர் 1
உமர்-தம் 1
உமர்க்கு 1
உமறினை 2
உமறு 48
உமறும் 4
உமறை 4
உமறையும் 1
உமாறத்து 1
உமாறா 2
உமாறாவுமாய் 1
உமியொடு 2
உமிழ் 19
உமிழ்த்து 1
உமிழ்தரும் 1
உமிழ்ந்த 4
உமிழ்ந்தனர் 1
உமிழ்ந்தான் 1
உமிழ்ந்திடில் 1
உமிழ்ந்திருந்த 1
உமிழ்ந்து 7
உமிழ்நீரால் 1
உமிழ 1
உமிழும் 6
உமுறா 6
உமை 8
உமையா 4
உமையாவும் 3
உய் 5
உய்த்திட 1
உய்ந்தனன் 1
உய்ந்து 1
உய்ய 1
உய்யலாம் 1
உய்யலாம்படி 1
உய்யு 1
உய்யும் 3
உய்யுமாறு 1
உய்வது 4
உய்வாறு 1
உய்விரேல் 1
உயர் 70
உயர்ச்சி 2
உயர்ச்சியால் 1
உயர்ச்சியில் 1
உயர்ச்சியும் 1
உயர்த்தி 8
உயர்த்தினர் 1
உயர்த்தினரே 1
உயர்த்தினன் 1
உயர்தர 2
உயர்ந்த 24
உயர்ந்ததை 1
உயர்ந்தபேர்களே 1
உயர்ந்தவர் 2
உயர்ந்தனவே 1
உயர்ந்து 7
உயர்ந்தோர் 4
உயர்ந்தோரை 1
உயர்ந்தோன் 2
உயர்நிலை-தனில் 1
உயரும் 3
உயவும் 1
உயிர் 166
உயிர்-தானும் 1
உயிர்-தொறும் 1
உயிர்-அதனை 1
உயிர்-அதாய் 1
உயிர்-அது 1
உயிர்க்க 1
உயிர்க்கு 5
உயிர்க்கும் 1
உயிர்க்குயிர் 1
உயிர்க்குயிராய் 2
உயிர்க்குயிரான 1
உயிர்க்குயிரே 1
உயிர்கட்கு 1
உயிர்கள் 1
உயிர்த்த 3
உயிர்த்தனர் 1
உயிர்த்தனன் 2
உயிர்த்தால் 1
உயிர்த்து 9
உயிர்த்தோழரில் 1
உயிர்த்தோழரோடும் 1
உயிர்ப்பர் 1
உயிர்ப்பினால் 1
உயிர்ப்பு 5
உயிர்ப்பும் 2
உயிர்பெற்றான் 1
உயிரவர் 1
உயிராகிய 1
உயிராய் 5
உயிராயினோர் 1
உயிரின் 9
உயிரினாலோ 1
உயிரினுக்கு 3
உயிரினுக்கும் 1
உயிரினுக்குயிராய் 1
உயிரினும் 2
உயிரினுமுயிராய் 1
உயிரினை 6
உயிரும் 12
உயிரே 5
உயிரை 16
உயிரையும் 3
உயிரொடும் 1
உயிரோ 1
உயையினா 3
உயையினாவும் 1
உர 1
உரக்கமும் 1
உரக 2
உரகத்தை 1
உரகம் 2
உரங்களில் 1
உரங்களை 1
உரத்தில் 3
உரத்தின் 5
உரத்தினில் 3
உரத்தினும் 3
உரத்தினை 1
உரத்து 2
உரத்தை 2
உரத்தையும் 1
உரத்தொடு 1
உரத்தொடும் 4
உரத்தோடு 1
உரப்பது 1
உரப்பி 3
உரப்பிய 1
உரம் 22
உரம்-அது 1
உரம்புவன் 1
உரமும் 1
உரல் 3
உரவ 2
உரவர்கள் 1
உரவரில் 1
உரவோய் 3
உரவோர் 16
உரவோன் 2
உரறி 1
உரன் 5
உரன்-அதும் 1
உரனில் 1
உரி 2
உரிஞ்ச 1
உரிஞ்சதில் 1
உரிஞ்சும் 2
உரித்த 1
உரித்தாய் 4
உரித்து 1
உரிமை 5
உரிமை-தன் 1
உரிமையர் 1
உரிமையாக 1
உரிமையார்க்கு 1
உரிமையான் 1
உரிமையான 1
உரிமையில் 1
உரிமையின் 1
உரிமையினொடும் 1
உரிமையீர் 1
உரிய 42
உரியது 1
உரியர் 7
உரியரன்றேல் 1
உரியராகி 1
உரியராதலால் 1
உரியராய 1
உரியரின் 1
உரியரை 1
உரியவ 2
உரியவர் 13
உரியவரானோர் 1
உரியவன் 4
உரியள் 2
உரியன் 7
உரியனாக 1
உரியினராய் 1
உரியீர் 1
உரியேன் 1
உரியோர் 2
உரிவ 1
உரீஇ 2
உரீஇக்கொண்டு 1
உரு 49
உரு-தனை 1
உருக்கமானவர் 1
உருக்களொடும் 1
உருக்கி 1
உருக்கிடாது 1
உருக்கிவிட்ட 1
உருக்கு 2
உருக்கும் 1
உருக்கொண்ட 1
உருக்கொண்டது 1
உருக்கொண்டு 2
உருக 2
உருகாநின்ற 1
உருகி 12
உருகினர் 1
உருகினன் 1
உருகினானால் 1
உருகு 2
உருகும் 1
உருகும்படி 1
உருகுவர் 1
உருகுவாளை 1
உருசிக்க 1
உருசிக்கும் 2
உருசிக்கும்படி 1
உருசிக்கும்படிக்கும் 1
உருட்டி 2
உருட்டின 1
உருட்டு 2
உருட்டும் 1
உருண்ட 1
உருண்டனவே 1
உருண்டு 4
உருத்தது 1
உருத்து 7
உருப்பம் 1
உருப்பமோடு 1
உரும் 10
உருமின் 3
உருமினும் 1
உருமேறு 5
உருவ 3
உருவத்து 1
உருவம் 2
உருவமும் 1
உருவாகி 1
உருவாய் 16
உருவி 4
உருவிட 1
உருவிய 1
உருவின் 1
உருவின 1
உருவினன் 1
உருவு 4
உருவும் 2
உருவெடுத்த 3
உருவெடுத்தவர் 1
உருவெடுத்தன 1
உருவெடுத்து 2
உருவெடுத்தோர் 1
உருவே 1
உருவேற்றி 1
உருவோ 1
உருள் 2
உருளினும் 1
உரை 200
உரை-தனக்கு 1
உரை-மின் 2
உரை-மின்கள் 4
உரைக்க 8
உரைக்கப்பண்ணும் 1
உரைக்கலாகாது 1
உரைக்கலாமால் 1
உரைக்கலுற்றனனால் 1
உரைக்கலுற்றாம் 1
உரைக்கலுற்றார் 2
உரைக்கலுற்றாள் 1
உரைக்கலுற்றான் 2
உரைக்கவே 1
உரைக்கவேண்டின் 1
உரைக்கவொண்ணா 1
உரைக்கவொண்ணாது 1
உரைக்கில் 1
உரைக்கிலானே 1
உரைக்கிலீரெனில் 1
உரைக்கின்றானால் 2
உரைக்கு 10
உரைக்கும் 19
உரைக்குள் 1
உரைக்கொணா 1
உரைக 1
உரைகள் 1
உரைகொடுக்கும் 1
உரைகொடுப்பதற்கு 1
உரைகொடுப்பதானார் 1
உரைசெய்தது 1
உரைசெய்தார் 1
உரைசெய்து 1
உரைசெய்வேனால் 1
உரைசெய 2
உரைஞ்சி 1
உரைஞ்சிட 1
உரைத்த 115
உரைத்ததல்லால் 1
உரைத்ததனால் 1
உரைத்தது 22
உரைத்ததும் 7
உரைத்ததுவும் 3
உரைத்தபடி 1
உரைத்தருள் 1
உரைத்தருளிய 1
உரைத்தருளினர் 2
உரைத்தருளுக 1
உரைத்தல் 2
உரைத்தலும் 23
உரைத்தலோடும் 1
உரைத்தவர் 7
உரைத்தவன் 1
உரைத்தவனை 1
உரைத்தவாறும் 1
உரைத்தவாறே 1
உரைத்தவை 16
உரைத்தவையும் 1
உரைத்தன் 1
உரைத்தன 1
உரைத்தனர் 52
உரைத்தனரால் 2
உரைத்தனரே 3
உரைத்தனரோ 1
உரைத்தனவே 1
உரைத்தனன் 22
உரைத்தனனால் 1
உரைத்தனனே 2
உரைத்தனிர் 1
உரைத்தனை 7
உரைத்தாய் 1
உரைத்தார் 55
உரைத்தாரல்லால் 1
உரைத்தாரே 1
உரைத்தாள் 3
உரைத்தான் 26
உரைத்தான்-மன்னோ 1
உரைத்தானல்லன் 1
உரைத்திட்டார் 1
உரைத்திட்டாரால் 1
உரைத்திட்டாரே 1
உரைத்திட்டு 1
உரைத்திட 10
உரைத்திடாது 2
உரைத்திடு 1
உரைத்திடுக 2
உரைத்திடுதல் 1
உரைத்திடும் 18
உரைத்திடும்படி 1
உரைத்திடுவதோ 2
உரைத்திடுவன் 1
உரைத்திடுவீர் 1
உரைத்தியேல் 1
உரைத்திர் 1
உரைத்திலன் 1
உரைத்தீர் 8
உரைத்து 100
உரைத்துநின்றதுவே 1
உரைத்துநின்றனனால் 1
உரைத்தும் 1
உரைத்துரைத்து 1
உரைத்தே 1
உரைத்தேன் 3
உரைத்தோர் 2
உரைதர 14
உரைதரும் 3
உரைதனள் 1
உரைப்ப 82
உரைப்படி 6
உரைப்படியே 5
உரைப்பதற்கு 3
உரைப்பதானார் 2
உரைப்பதானான் 2
உரைப்பதிலை 1
உரைப்பது 23
உரைப்பதுண்டு 1
உரைப்பதும் 2
உரைப்பர் 3
உரைப்பவும் 1
உரைப்பன் 3
உரைப்பன 1
உரைப்பாம் 1
உரைப்பாய் 1
உரைப்பார் 13
உரைப்பான் 2
உரைப்பையோ 1
உரையாடாது 1
உரையாணியாகிய 1
உரையாத 1
உரையாதிருந்தவரை 1
உரையாது 3
உரையாநின்றீர் 1
உரையாநின்றேன் 1
உரையாமல் 2
உரையார்களை 1
உரையால் 3
உரையான 1
உரையிர் 1
உரையில் 1
உரையின் 1
உரையின்படி 2
உரையின்படியால் 1
உரையினான் 1
உரையினில் 3
உரையினுக்கு 1
உரையினும் 1
உரையினை 2
உரையினோடும் 1
உரையீர் 2
உரையும் 9
உரையூடு 1
உரையே 2
உரையை 3
உரைவழி 2
உரோமம் 2
உல 2
உலக 3
உலகத்து 3
உலகம் 28
உலகம்-தனில் 1
உலகமும் 5
உலகவர் 1
உலகிடத்தினில் 1
உலகிடத்தினும் 1
உலகிடை 1
உலகில் 21
உலகின் 4
உலகினில் 16
உலகினின் 1
உலகினுக்கு 2
உலகினுக்கும் 1
உலகினை 2
உலகு 43
உலகு-அதனில் 3
உலகு-அதனின் 1
உலகுக்கு 1
உலகும் 1
உலகுறும் 1
உலகே 1
உலந்த 1
உலந்து 1
உலம் 10
உலர்ந்த 2
உலர்ந்தன 1
உலர்ந்து 11
உலரவே 1
உலரிய 1
உலவ 4
உலவார் 1
உலவி 18
உலவிட 1
உலவிய 11
உலவியது 2
உலவியும் 1
உலவியே 1
உலவு 10
உலவுதல் 1
உலவும் 10
உலவுறு 1
உலவையோடு 1
உலா 6
உலாம் 11
உலாய் 1
உலாவி 3
உலாவிய 9
உலாவு 3
உலாவுகின்றார் 1
உலாவுகொள் 1
உலாவும் 2
உலு 4
உலுமாம் 3
உலுவின் 1
உலுவும் 3
உலை 6
உலை-கொலொ 1
உலைக்கும் 1
உலைத்து 1
உலைதர 1
உலைந்தனர் 1
உலைந்திட 1
உலைந்திடும் 1
உலைந்து 12
உலைந்தே 1
உலைந்தேன் 1
உலைந்தோர் 1
உலைப்ப 1
உலைப்பது 1
உலைப்பன் 1
உலைப்போன் 1
உலைமுகத்து 1
உலையில் 1
உலையினில் 1
உலையும் 1
உலைவு 7
உலைவும் 1
உலைவுற்ற 1
உலைவுற்று 1
உலைவுற 2
உலைவுறும் 1
உலைவொடு 1
உவக்கும் 5
உவக்குறும் 1
உவகை 34
உவகையால் 2
உவகையில் 8
உவகையின் 2
உவகையினால் 1
உவகையும் 1
உவகையுற்று 2
உவணை 1
உவந்த 15
உவந்தவர் 2
உவந்தன 1
உவந்தனர் 1
உவந்தனள் 1
உவந்தார் 2
உவந்திடார் 1
உவந்திடும் 1
உவந்து 49
உவந்தே 2
உவந்தோர் 1
உவப்ப 6
உவப்பு 1
உவப்புற 3
உவப்பொடு 2
உவப்பொடும் 3
உவமை 13
உவமையில் 1
உவமையில்லவன் 1
உவமையில்லவனே 1
உவமையில்லான் 1
உவமையில்லானை 1
உவமையின் 1
உவர் 9
உவர்நீரும் 1
உவர்நீரோடு 1
உவரி 5
உவரியின் 1
உவலையின் 1
உவளக்கத்து 1
உவன் 1
உவனும் 1
உவா 1
உவாயின் 1
உவாவில் 1
உழக்க 1
உழக்கி 2
உழக்கும் 2
உழந்து 1
உழல்வன் 1
உழல 1
உழலுவாரும் 1
உழவர் 2
உழவர்கள் 1
உழவரோடும் 1
உழற்றுவது 1
உழன்ற 4
உழன்றவர் 2
உழன்றவர்களும் 1
உழன்றனம் 1
உழன்றனர் 1
உழன்றனரோ 1
உழன்றனையோ 1
உழன்றான் 1
உழன்று 6
உழுக்க 2
உழுதார் 1
உழுநர்கள் 1
உழுவை 3
உழுவையின் 1
உழை 17
உழைபவரும் 1
உழையர் 2
உழையில் 5
உழையின் 4
உழையினில் 2
உழையினை 1
உழையினோர் 1
உழையுற்ற 1
உழையோர் 1
உழையோரையும் 1
உள் 131
உள்பகையும் 1
உள்படுத்தி 1
உள்ள 24
உள்ளக 2
உள்ளகத்தில் 2
உள்ளகத்தினில் 2
உள்ளகத்து 3
உள்ளகம் 13
உள்ளங்கால் 2
உள்ளடி 1
உள்ளத்திடம் 1
உள்ளத்தின் 1
உள்ளத்து 10
உள்ளத்துள்ளும் 1
உள்ளத்துள்ளே 1
உள்ளத்தொடும் 1
உள்ளது 2
உள்ளதும் 2
உள்ளந்தாளில் 1
உள்ளம் 35
உள்ளம்-அது 2
உள்ளமும் 6
உள்ளவர் 2
உள்ளவர்க்கு 1
உள்ளவரும் 1
உள்ளவரை 1
உள்ளவன் 1
உள்ளவை 2
உள்ளறிவு 2
உள்ளனும் 1
உள்ளார் 2
உள்ளாள் 1
உள்ளி 2
உள்ளிட்டு 1
உள்ளிருந்து 2
உள்ளினும் 1
உள்ளுடைந்து 2
உள்ளும் 1
உள்ளுமாறு 1
உள்ளுள் 1
உள்ளுற 3
உள்ளுறும் 1
உள்ளுறையால் 1
உள்ளூடுற 1
உள்ளே 2
உள்ளேன் 2
உள்ளோர் 4
உள்ளோர்கள் 1
உள்ளோர்களும் 1
உள்ளோரை 1
உள 38
உளங்கள் 1
உளங்களின் 1
உளங்களை 1
உளங்கொண்டு 1
உளத்திடை 3
உளத்தில் 11
உளத்தின் 5
உளத்தினன் 1
உளத்தினில் 13
உளத்தினுக்கு 1
உளத்தினும் 2
உளத்தினூடு 2
உளத்தினோடு 1
உளத்து 21
உளத்தூடு 1
உளத்தை 1
உளத்தோடும் 1
உளத்தோய் 1
உளதாகில் 1
உளதால் 1
உளது 38
உளதெனில் 1
உளதோ 4
உளந்தாளை 1
உளம் 91
உளர் 10
உளர்ந்து 1
உளரும் 1
உளரே 1
உளரேல் 1
உளரோ 5
உளவன் 1
உளவு 1
உளவெனில் 2
உளவையும் 1
உளவோ 5
உளன் 7
உளனலது 1
உளனோ 1
உளாய் 1
உளார் 1
உளி 3
உளீர் 3
உளுக்கும் 1
உளூரிடை 1
உளே 1
உளை 10
உளைந்த 1
உளைந்து 9
உளைய 2
உளையின் 1
உற்பவி 1
உற்பவிக்க 1
உற்பவித்த 1
உற்பவிதரும் 1
உற்பனமாக 1
உற்ற 87
உற்றது 13
உற்றதும் 4
உற்றதே 3
உற்றதோர் 1
உற்றபேர்களுக்கு 1
உற்றவர் 8
உற்றவர்-தங்களை 1
உற்றவர்க்கு 2
உற்றவர்க்கும் 1
உற்றவரும் 1
உற்றவரை 1
உற்றவன் 1
உற்றவை 7
உற்றவையினில் 1
உற்றனர் 7
உற்றனர்கள் 1
உற்றனரால் 2
உற்றனரிலர் 1
உற்றனவால் 1
உற்றனன் 3
உற்றனனால் 1
உற்றனை 1
உற்றார் 11
உற்றாரால் 1
உற்றான் 3
உற்றிட 3
உற்றிடு 2
உற்றிடும் 5
உற்றிருந்து 1
உற்றிலர் 1
உற்று 44
உற்றுநோக்கி 1
உற்றுநோக்கினார் 1
உற்றுநோக்கினான் 1
உற்றும் 1
உற்றுள 1
உற்றே 1
உற்றேன் 2
உற்றோர் 2
உற்றோர்க்கும் 1
உற 181
உறக்கத்து 5
உறக்கம் 2
உறங்காத 1
உறங்காது 1
உறங்கிய 3
உறங்கின 1
உறங்கினர் 1
உறங்குதல் 1
உறங்கும் 8
உறட்டி 2
உறப்பட 1
உறவதான 1
உறவானவன் 1
உறவியின் 1
உறவின் 3
உறவினர் 1
உறவினர்க்கு 1
உறவினரிடத்தில் 1
உறவினில் 2
உறவினுடையர் 1
உறவினுற்றவன் 1
உறவினை 1
உறவினோரை 1
உறவு 6
உறவு-அது 1
உறவுக்கு 1
உறவுகள் 1
உறவுகொண்டு 1
உறவும் 1
உறவே 2
உறழ் 11
உறழ்ந்து 1
உறழ 1
உறனி 4
உறா 9
உறாத 1
உறாதால் 1
உறாதிலது 1
உறாது 9
உறின் 1
உறு 161
உறுக்கி 7
உறுக்கிட 1
உறுக்கினார் 1
உறுக்குவன் 1
உறுக்கொடும் 2
உறுத்து 1
உறுதனில் 1
உறுதி 24
உறுதிகேடாக 1
உறுதிகொண்டு 1
உறுதிசெய்தனனால் 1
உறுதித்து 1
உறுதியா 1
உறுதியாக 2
உறுதியாகவே 1
உறுதியாய் 1
உறுதியான 1
உறுதியில்லவராய் 1
உறுதியின் 1
உறுதியும் 1
உறுதியை 2
உறுதுணை 2
உறுப்பினில் 1
உறுப்பு 3
உறுபவர் 2
உறுபிடியாகி 1
உறுபினும் 1
உறுபொருள் 2
உறும் 181
உறும்படி 5
உறும்படியே 1
உறும்விழி 1
உறுமவர்கள் 1
உறுமோ 1
உறுவது 1
உறுவதோ 1
உறுவா 10
உறுவார் 1
உறூம் 2
உறூமி 1
உறூமிகள் 2
உறூமிகள்-தம் 1
உறை 132
உறை-பால் 1
உறைக 8
உறைகின்ற 2
உறைகுவதலது 1
உறைகுவன் 2
உறைகுவீர் 1
உறைத்த 1
உறைத்தாய் 1
உறைத்து 2
உறைதரா 1
உறைதரு 3
உறைதரும் 6
உறைதல் 1
உறைதலும் 1
உறைதலே 1
உறைந்த 73
உறைந்தது 5
உறைந்ததும் 1
உறைந்தபேர்க்கும் 1
உறைந்தவர் 4
உறைந்தவர்-தம் 1
உறைந்தவர்-தம்மை 1
உறைந்தவர்க்கு 1
உறைந்தவன் 1
உறைந்தனர் 17
உறைந்தனரென்னில் 1
உறைந்தனன் 5
உறைந்தார் 16
உறைந்தான் 3
உறைந்திட 1
உறைந்திடம் 1
உறைந்திடல் 1
உறைந்திடாது 1
உறைந்திடு 1
உறைந்திடுதல் 1
உறைந்திடும் 6
உறைந்திருக்கும் 1
உறைந்திருந்த 3
உறைந்திருந்தார் 1
உறைந்திருந்து 3
உறைந்திலர் 1
உறைந்தினிரோ 2
உறைந்து 69
உறைந்தேன் 3
உறைந்தோர் 1
உறைபடும் 1
உறைபவர் 1
உறைபவர்க்கு 1
உறைபவர்களால் 1
உறைபவருடனும் 1
உறைபேர்களும் 1
உறைய 7
உறையவரும் 1
உறையவும் 1
உறையா 3
உறையார் 1
உறையிடத்தினை 1
உறையிடம் 4
உறையினும் 1
உறையு-மின் 1
உறையும் 28
உறையும்படி 1
உறையை 1
உறைவது 7
உறைவது-தனை 1
உறைவன் 1
உறைவாயே 1
உறைவாள் 1
உறைவிர் 1
உறைவு 1
உறைவோர் 1
உன் 21
உன்-தம் 2
உன்-தன் 3
உன்-தன்னை 1
உன்-தன்னையும் 1
உன்-பாலில் 1
உன்ன 1
உன்னத 1
உன்னதம் 1
உன்னவும் 2
உன்னால் 1
உன்னாலே 1
உன்னி 32
உன்னிடத்து 1
உன்னிய 6
உன்னியே 5
உன்னியை 1
உன்னியோ 1
உன்னினர் 1
உன்னினன் 1
உன்னினார் 2
உன்னினாரால் 1
உன்னினான் 1
உன்னு 3
உன்னுடைய 1
உன்னுதற்கு 1
உன்னும் 8
உன்னும்படி 1
உன்னுவது 2
உன்னுவர் 1
உன்னை 2
உனக்கு 13
உனது 15
உனும் 2
உனை 13
உனையும் 1

உக்கயிலையும் (2)

வடிவு உறும் அபித்தாலிபு தரும் அலி முன் வந்த உக்கயிலையும் கதியின் – சீறா:3563/2
வண்ண ஒண் புயன் உக்கயிலையும் சிறந்த ஆரிது மகன் நவுபலையும் – சீறா:3604/2

மேல்


உக்காச (4)

உடைக்கும் வெம் பரி வீரர் உக்காச வந்துற்றார் – சீறா:3506/4
முருக்கும் வேளை உக்காச கை ஆயுதம் முறிந்து – சீறா:3508/2
பால் அடுத்த உக்காச செம் மலர் முகம் பார்த்து ஓர் – சீறா:3509/1
மலை குவிந்து என குவிந்த உக்காச கை வாளால் – சீறா:3513/4

மேல்


உக்காசு (1)

பூதலம் புகழும் உக்காசு புத்திரர் – சீறா:3036/3

மேல்


உக்காபு (2)

கண் களித்து அமரர் வாழ்த்த கடிதின் உக்காபு என்று ஓதும் – சீறா:3376/3
மிடல் உறும் வெற்றி உக்காபு எனும் கொடி மிசஃபு கை கொண்டு – சீறா:3377/1

மேல்


உக்கிர (1)

உக்கிர பரி நடவி வெள் உரும் என உரறி – சீறா:3514/1

மேல்


உக்கிரத்தின் (1)

உதுபத் என்னும் அ கொடியவன் நடந்த உக்கிரத்தின்
எதிர் எழுந்து உபைதத்து எனும் புரவலர் ஏகி – சீறா:3540/1,2

மேல்


உக்கிரத்தினில் (1)

உக்கிரத்தினில் இருவர் மெய்யினும் ஒழுகு உதிரம் – சீறா:3543/2

மேல்


உக்கிரத்தோடு (1)

உக்கிரத்தோடு ஒரு மொழி பேசுவான் – சீறா:4225/4

மேல்


உக்குபத் (1)

ஆரிது புதல்வன் நலிறையும் பதகன் உக்குபத் என்பவன்-தனையும் – சீறா:3601/1

மேல்


உக்குபா (3)

ஒலீது உத்துபா உமாறா உக்குபா உமையா சைபா – சீறா:1752/1
உக்குபா உத்பா உமையா ஒலிது உரைப்ப – சீறா:2499/3
ஒலிது எனும் வேந்தன் இறந்த பேர் இடமும் உக்குபா வீந்த வெம் களமும் – சீறா:3579/1

மேல்


உக்குபாவும் (1)

உக்குபாவும் உத்பாவும் மூடன் உமையாவும் ஈனன் உமாறாவுமாய் – சீறா:1433/2

மேல்


உக்பா (1)

பற்று அறும் உக்பா உத்துபா முதல பாதகன் அபுஜகுலுடனும் – சீறா:2531/3

மேல்


உக (6)

தோடு அவிழ்ந்து பூம் தாது உக குடைந்து இன சுரும்பு – சீறா:66/1
கரை கணீர் உக கேட்டவன் மனம் கடுகடுத்து – சீறா:950/3
அடரும் கண்ணினும் பாய்ந்து உக திரிந்ததேயன்றி – சீறா:3886/3
திண்ணிய கரம் கால் தட்டியே சினத்தான் தீப்பொறி உக விழி சிவந்தான் – சீறா:4099/2
எரியிட்டனர் கரிபட்டு உக மதி மன்னவர் எங்கும் – சீறா:4324/4
ஓடினாரையும் உடலின் ஊன் உக
வீடினாரையும் வெருவி பாசறை – சீறா:4518/1,2

மேல்


உகள்-தொறும் (1)

உகள்-தொறும் வெருவி ஒதுங்கிய சிறை புள் ஒலித்திடும் இடங்களும் கடந்தார் – சீறா:997/4

மேல்


உகள்கின்ற (1)

உகள்கின்ற ஒருவன் வரவுற்றனனே – சீறா:709/4

மேல்


உகள்தரும் (1)

மடுவில் வாளைகள் உகள்தரும் மக்க மா நகரின் – சீறா:3761/1

மேல்


உகளும் (5)

உகளும் ஆங்கு ஒரு பாதக கொடு வரி உழுவை – சீறா:755/4
ஒல்லை ஊர்வன வனத்து உகளும் சாதியும் – சீறா:1602/4
உகளும் வாளை கண்டு அன பெடை ஒதுங்கும் வாவிகளும் – சீறா:2706/1
புத்து அமுது உகளும் வாயும் புது மதி முகமும் சேர்ந்த – சீறா:3193/1
உந்து தோல் எருத்தினில் உகளும் வெள் அறுகு – சீறா:4944/2

மேல்


உகளும்-தொறும் (1)

எம்பி உகளும்-தொறும் இடை கயல் வெருண்ட – சீறா:884/3

மேல்


உகிர் (14)

இப்படி விரல்கள் ஐந்தினும் ஐவர் விளங்கு ஒளி உகிர் இலங்கினவே – சீறா:129/4
கொடுவரி பதத்து உகிர் முனை அரிந்து என கோதில் வெண் நறு வாசத்து – சீறா:657/1
நிரம்பும் வள் உகிர் மடங்கல் இல் இனங்களின் நிணம் உண்டு – சீறா:757/1
தெண்டனிட்டது வள் உகிர் திண் திறல் புலியே – சீறா:763/4
புந்தி கூர்தர போற்றிய வள் உகிர் புலியை – சீறா:765/2
பசித்த வள்_உகிர் நிகர் உமறு ஏகிய பாதைக்கு – சீறா:1517/3
வள் உகிர் உடும்பினை வலைக்குள் மாட்டி வை – சீறா:1609/1
தரத்து உகிர் நிலம் பதிப்ப ஊன்றி எள் – சீறா:1621/2
பற்றிய உகிர் கால் கொடுவரி குழுவும் மடங்கலும் கரடியும் பாம்பும் – சீறா:2520/2
கூர்த்த வள் உகிர் கால் நீண்ட வால் வரி ஆர் கொடிப்புலி கொடிய வெம் பசியால் – சீறா:2879/3
வள் உகிர் முடங்கு வால் வளை பல் தூங்கு உரன் – சீறா:2966/1
மணி கதிர் எனும் உகிர் நிலத்தில் வவ்வுற – சீறா:2968/3
வள் உகிர் சுணங்கும் இகலனும் திரிந்த இடத்தின் முள்மாவும் வந்து இணங்கி – சீறா:3571/3
விதம் பெறும் வரி உடல் வளை உகிர் வியாக்கிரம் போல் – சீறா:4252/2

மேல்


உகிராள் (1)

நலிவு இலா திளைத்த வயிர ஒண் கதிராய் நலம் கிடந்து இலங்கிய உகிராள் – சீறா:1965/4

மேல்


உகு (2)

அருளின் நோக்கமும் அமுது உகு வசனமும் அழகாய் – சீறா:1836/1
உடல் இரண்டு கிடந்த உகு தலை – சீறா:4488/3

மேல்


உகுத்த (4)

நடை வழி சொரியும் அமுதமும் வாழை நறும் கனி உகுத்த செம் தேனும் – சீறா:47/2
உலம் பொரு தோளில் துன்னும் மாலைகள் உகுத்த தேனும் – சீறா:3380/1
தாது உகுத்த வெள் அருவியும் மலை அடி சார்பும் – சீறா:3454/3
தாது உகுத்த செந்தாமரை கரத்தினால் தடவி – சீறா:3840/2

மேல்


உகுத்தன (1)

மீன் பொழிந்து என வெண் முத்து உகுத்தன
ஊன் பொதிந்த உதிர பெருக்கில் நீர் – சீறா:4489/2,3

மேல்


உகுத்தனர் (1)

உலவும் ஆரமுது உகுத்தனர் பின்னரின் உவந்து – சீறா:4419/3

மேல்


உகுத்திட (1)

கருத்து அழிந்து இரு கண்கள் முத்து உகுத்திட கலங்கி – சீறா:838/2

மேல்


உகுத்திடுவது (1)

நீரிடை கனல் நெருப்பு உகுத்திடுவது ஒத்திடுமே – சீறா:953/4

மேல்


உகுத்து (3)

தாது உகுத்து வண்டு ஆர்த்து எழ தருத்தலை தடவி – சீறா:30/1
நயனுறு நகரை மூடி நல் கனி உகுத்து வாச – சீறா:1054/3
நெருப்பு உகுத்து நெருங்கும் ஒன்னார் எயில் – சீறா:4807/3

மேல்


உகுதில் (1)

உகுதில் வந்து எதிர்ந்து அமர் விளைத்தவை எடுத்துரைப்பாம் – சீறா:3760/4

மேல்


உகுதின் (2)

உறு சினத்தொடும் கொடு மலை உகுதின் உற்றனரால் – சீறா:3816/4
ஈரம் பூண்ட மனத்தவரோடு இயம்பி உகுதின் எழுந்த திறல் – சீறா:4036/3

மேல்


உகுதினில் (1)

திறல் அடல் பெரும் படையுடன் உகுதினில் செறிந்து – சீறா:3809/2

மேல்


உகுது (4)

உகுது எனும் மலை இடத்தினில் படையொடும் உறைந்தார் – சீறா:3807/4
வாவிய பரியும் சூழ உகுது எனும் மலையில் போந்தார் – சீறா:3876/3
உகுது எனும் படை உற்றிட – சீறா:4141/1
ஒலித்து இரங்கு அருவி வீழ் ஒலி மறாத உகுது எனும் பெரு வரை புறத்தில் – சீறா:4453/1

மேல்


உகுநூகிடத்தினில் (1)

இடி முரசு அதிரும் முன்றிலார் உகுநூகிடத்தினில் இருந்து இலங்கியதே – சீறா:138/4

மேல்


உகுநூகு (1)

சுடர் மணி தவிசின் உயர்ந்து அரசு இயற்றி சுருதி நேர் உறை உகுநூகு
புடை இருந்து அவர் செய் அறம் எலாம் திரண்டு ஓர் புத்திர வடிவெடுத்து என்ன – சீறா:139/2,3

மேல்


உகுப்ப (3)

விரி கதிர் தரள மணி பல உகுப்ப வெருள் மத கவை அடி பேழ் வாய் – சீறா:42/3
ஊறு கொண்ட செம் கனி சிறு கிடங்கிடை உகுப்ப
சேறு கொண்டதில் கிடந்து இருள் செறி கரு மேதி – சீறா:72/2,3
விரி கதிர் எறித்த மணி வளை உகுப்ப விரி திரை அகழ் எனும் தடத்தில் – சீறா:78/1

மேல்


உகுப்பது (1)

இந்து முத்து உகுப்பது என்ன இடம்-தொறும் மலிய கண்டார் – சீறா:931/4

மேல்


உகுபான் (4)

உருள் உலம் பொருத புயத்தினன் உகுபான் என்னும் அ பெயரினை உடையோன் – சீறா:2877/3
சேர்த்து உகுபான் கண் துயில்தரும் வேளை சிறு செவி பெரிய வாய் தீ கண் – சீறா:2879/2
வாய் எனும் தொனி கேட்டு அரும் துயில் இழந்து மனம் திடுக்கொடும் எழுந்து உகுபான்
வீய்வுறும் கொறியின் தொனி இது என்று ஏங்கி விரைவொடும் ஒரு திடர் ஏறி – சீறா:2881/2,3
கொண்டனன் உகுபான் என பலர் குழுமி புகழ்ந்திட கொண்டலை போற்றி – சீறா:2891/2

மேல்


உகும் (1)

கடைக்கண் தீ உகும் மற மன்னர் முடியினை காலால் – சீறா:3888/2

மேல்


உகுவன (1)

சேய் உயர் தேமா செழும் தலை குழைத்து தீம் கனி உகுவன ஒரு-பால் – சீறா:1005/3

மேல்


உகைத்த (1)

உகைத்த வீரன் ஒலீதிடம் புக்கி நாம் – சீறா:1413/2

மேல்


உகைத்து (1)

உகைத்து அடர்ந்து வெம் காபிர்கள் திரள் கெட ஒடுக்கி – சீறா:3813/3

மேல்


உகைபத்து (1)

மறு இல் உகைபத்து என்னும் மரவயிரத்தில் செய்த – சீறா:3371/1

மேல்


உகைல் (1)

சாபறு உகைல் அலி என்னும் தன்மை சேர் – சீறா:4174/1

மேல்


உங்கட்கு (2)

இணைத்த நல் நெறியில் நின்றோம் இன்றுதொட்டு இனிமேல் உங்கட்கு
உண தக உணவு ஈது இன்னது என எடுத்துரையும் என்ன – சீறா:2289/2,3
ஓவல் இல் குணத்தீர் உங்கட்கு உறுதி ஏது என்ன வல்லை – சீறா:4850/3

மேல்


உங்கட்கும் (1)

போதும் உங்கட்கும் போதுமதோ என – சீறா:4651/2

மேல்


உங்கள் (2)

தவழ்தரும் உயிரினாலோ தருக்களினாலோ உங்கள்
செவி அறிந்து இதயம் கூர்ந்து தெரிதர என்னை இந்த – சீறா:2280/2,3
ஓங்கும் உங்கள் கிளையில் ஒருவர்-பால் – சீறா:4650/3

மேல்


உங்கள்-தம் (3)

உங்கள்-தம் மனைக்கு உளது ஒரு குழந்தை நும் உயிர் போல் – சீறா:442/1
விரும்பியது உங்கள்-தம் நட்பின் மேன்மையால் – சீறா:2432/4
பகுத்து அறிவுடையீர் உங்கள்-தம் மனத்தில் படும் மொழி அலது வேறு அலவே – சீறா:2508/4

மேல்


உங்கள்-தமக்கு (2)

உங்கள்-தமக்கு அருள்வேன் நூறு ஒட்டகை ஈது ஒட்டம் என உரைப்ப நோக்கி – சீறா:2172/2
உங்கள்-தமக்கு அளித்தல் அஃது என்ன அபூபக்கர் எடுத்து ஓதினாரால் – சீறா:2172/4

மேல்


உங்கள்-பால் (1)

உங்கள்-பால் கொடுபோய் உமர்-தம் மன – சீறா:1397/3

மேல்


உங்களுக்கு (1)

அன்றி உங்களுக்கு அருள்செய உவந்திடார் அடர்ந்து – சீறா:4639/3

மேல்


உங்களை (1)

உங்களை அலது வேறு உலகில் இல்லையே – சீறா:2417/4

மேல்


உச்சம் (1)

உச்சம் நீண்ட நிசானிகள் யாவையும் ஒடித்து – சீறா:4582/3

மேல்


உச்சி (1)

முள் உடை கானில் ஏகி முகம் அழிந்து உச்சி வேர்வை – சீறா:2093/1

மேல்


உச்சியின் (3)

மலையின் உச்சியின் இருந்ததும் ஒருவர் வந்து அடுத்து – சீறா:1276/1
உடு புறம் பொதிந்த மதி தவழ் மலையின் உச்சியின் நடு மிசை உறைந்து – சீறா:1451/1
மையினை விடுத்த கொடிப்புலி அடுத்த வரைப்புறத்து உச்சியின் ஏறி – சீறா:2884/1

மேல்


உச்சியினிடை (1)

வரையின் உச்சியினிடை மலிய வைகினார் – சீறா:731/4

மேல்


உச்சியும் (1)

ஓடுவர் திரும்பி மீள்குவர் அடி சுட்டு உச்சியும் வெதுப்புற உலர்ந்து – சீறா:690/2

மேல்


உசாமா (1)

மதி_வலர் எனும் உசாமா எடுத்தனர் – சீறா:3253/2

மேல்


உசாவி (5)

நிரைப்பெற கூடியே நினைத்து உசாவி நின்று – சீறா:307/3
ஒன்றிய மனத்தொடும் உசாவி செல்குவம் – சீறா:325/2
உற்ற வார்த்தை உசாவி உறாது என – சீறா:1410/2
இரவு அங்கு புகுந்து உசாவி எவ்விடம் அனைத்தும் நோக்கி – சீறா:3700/2
நள்ளிருள் காலை ஆயது இஃது என நடந்து உசாவி
உள் உறைந்து உறங்கும் ஒன்னார்-தமை கடந்து ஒளித்து ஓர்பாலில் – சீறா:3701/1,2

மேல்


உசாவியே (1)

தம் தமரொடும் பலர் தனித்து உசாவியே
சிந்தையில் தெளிவொடும் தெரிந்து பார்த்து நல் – சீறா:2150/2,3

மேல்


உசாவினர்கள் (1)

ஒவ்வொருவரை தனி உசாவினர்கள் அன்றே – சீறா:890/4

மேல்


உசாவினன் (1)

உசாவினன் உறுவா அன்னோர் உண்மையாய் விளங்கி நின்ற – சீறா:4856/2

மேல்


உசாவுதற்கு (1)

ஒருவரும் உழையில் புக்கி உசாவுதற்கு இடங்கொடாமல் – சீறா:3696/3

மேல்


உசாவும் (1)

பற்றலர் தேயம்-தோறும் பற்பல் கால் இருந்து உசாவும்
ஒற்றரில் ஒருவர் தோன்றி சில மொழி உரைப்பது ஆனார் – சீறா:3665/3,4

மேல்


உசாவுவர் (2)

கொண்டவர் கருத்தினில் குறித்து உசாவுவர்
அண்டர் நாயக நபி உண்டு என்று ஆதி நூல் – சீறா:509/2,3
உறைந்து உசாவுவர் போல் ஆங்கின் உற்று வாள் ஓங்கி பின்னும் – சீறா:3715/2

மேல்


உசைது (6)

உதிர்தரும் படலை திண் தோள் உசைது நெஞ்சு உழுக்க சொன்னான் – சீறா:2363/4
சொன்ன சொல் மறாது உசைது கோறலை துணிந்து சென்றான் – சீறா:2366/3
கோரத்தின் கடைக்கண் அங்கி கொழுந்து எழ உசைது நோக்கி – சீறா:2370/3
பொன் அவிர் அலங்கல் திண் தோள் புரவலன் உசைது என்போனே – சீறா:2372/4
உள்ளகம் பொருந்தி ஈமான் கொண்டு உசைது என்னும் வேந்தர் – சீறா:2379/1
மன்னவர் உசைது என்று ஓதி மார்புற தழீஇயினாரே – சீறா:2398/4

மேல்


உசைதுடன் (1)

தரும நல் நெறி உசைதுடன் அன்சாரிகள் – சீறா:2412/2

மேல்


உசைதும் (1)

மன்னவர் உசைதும் புக்கார் மா மரை வதனம் நோக்கி – சீறா:2385/2

மேல்


உசைதை (2)

இறுத்தவர்க்கு எதிர்கொடாமல் எழுந்து போய் உசைதை சார்ந்தான் – சீறா:2360/4
ஒருங்கினில் சோலை புக்கும் உசைதை கண்டு ஐயமுற்றார் – சீறா:2367/4

மேல்


உசைதையும் (1)

உசைதையும் தணப்பு இலாது உவந்து கொண்டுசென்று – சீறா:2399/2

மேல்


உசைமா (1)

மல் வளர்ந்து எழும் புயன் உசைமா வரத்து உதித்த – சீறா:3736/1

மேல்


உசைன் (10)

அலி திரு மதலையான அசன் உசைன் உபய பாதம் அனுதினம் மனதில் ஓதுவாம் – சீறா:13/4
எண்ண அரும் பெருமை புகழ் உசைன் நயினார் எடுத்து இயற்றிய பல வரிசை – சீறா:390/1
அடல் தரும் உசைன் நயினா-தம் ஆருயிர் – சீறா:489/2
தரு என தரும் உசைன் நயினார் தரு மதலை – சீறா:594/1
வற்றுறா செல்வ பெருக்கு இனிது ஓங்கும் வகுதை அம் பதி உசைன் நயினார் – சீறா:698/1
விரை நறை கமல செல்வி மேவு உசைன் நயினார் பாலன் – சீறா:918/1
உலகமும் திசையும் புகழ் உசைன் நயினார் உதவு சந்ததி அபுல் காசீம் – சீறா:1007/1
முருகு உண்டு அறு_கால் சஞ்சரிகம் முரலும் புய தார் உசைன் நயினார் – சீறா:1330/1
பொருந்த மால் நிலத்து உலவிய புகழ் உசைன் நயினார் – சீறா:2051/1
பின்னு திரை கடல் நிலத்தில் விளங்கு புகழ் உசைன் நயினார் பெரும் பேறான – சீறா:2168/1

மேல்


உசைனார் (1)

உன்னு காரணத்துடன் உசைனார் நிலத்து உதித்தார் – சீறா:4160/4

மேல்


உட்க (2)

மனமும் உள் அறிவும் உட்க வயிரமும் மறனும் பூண – சீறா:3395/3
கூசிட உலகம் உட்க கொடுமரம் குழைய வாங்கி – சீறா:3945/3

மேல்


உட்கொண்டு (2)

மை படும் கரிய கூந்தல் மட மயில் வடிவு உட்கொண்டு
துப்பு உறை அமுதம் துய்ப்ப தொடுவதற்கு ஒருமித்தாரே – சீறா:118/3,4
ஒரு பிடி அமுதம் உட்கொண்டு உவர் இழி நீரும் வாயால் – சீறா:2837/1

மேல்


உட்பட (5)

உட்பட வளர்த்த மெய்யான் உறு மொழி அறுதி இல்லான் – சீறா:1040/2
புடை பறித்து அதில் உட்பட சோதனை போக்கி – சீறா:1231/1
மானும் இ எல்லை உட்பட
பொருந்தி நின்று அகம் புறம் போயதில்லையால் – சீறா:2974/3,4
உடும்பை வன் பிணையினை தன் கைக்கு உட்பட
இடும்பினை பயிற்றிய முகம்மது என்பவன் – சீறா:2984/1,2
ஓகை வேதத்துக்கு உட்பட சொல்லுவீர் – சீறா:4665/4

மேல்


உட்படு (3)

ஓலிடும் கடல் உட்படு நஞ்சினை – சீறா:1390/3
வஞ்சனையாகிய வலையின் உட்படு
நெஞ்சர் அல்லால் நெறி நிலை நின்றார் இலை – சீறா:1812/1,2
அறத்தின் உட்படு நகர் மாந்தர்க்கு அன்பு இலாது – சீறா:2985/1

மேல்


உட்படுத்தி (4)

பாதகன் கருத்தின் உட்படுத்தி மா மறைவாதி – சீறா:908/2
மடந்தை-தம் கனவை கேட்டு மனத்தின் உட்படுத்தி தேர்ந்து – சீறா:1057/1
கனம்-தனில் உட்படுத்தி உணும்படி முழந்தாள் தெரியாமல் கவ்விற்று அன்றே – சீறா:2660/4
பன்னெடும் நாளில் காமம் மனத்தின் உட்படுத்தி பாவை-தன்னை – சீறா:3059/3

மேல்


உட்படுத்தும் (1)

பாலினில் கொடுபோய் ஏற்ற வேலை உட்படுத்தும் என்ன – சீறா:2840/3

மேல்


உட்படும் (3)

உட்படும் இடர் தவிர்த்து ஒளிரும் வள்ளலை – சீறா:723/2
பிடிபடும் முகம்மதின் பேச்சுக்கு உட்படும்
கொடியவன் இவன் என கனன்று கூறினான் – சீறா:1481/3,4
கடும் பரல் கான் கவிழ் வலையின் உட்படும்
உடும்பு எனதிடத்தில் ஒன்று உளது முள் எயிறு – சீறா:1617/1,2

மேல்


உட்புகுந்து (1)

உறைதரும் ஆமினா திரு மனையின் உட்புகுந்து எதிர் வருவது கண்டு – சீறா:242/3

மேல்


உட்புறத்து (1)

உட்புறத்து ஒருபால் இருத்தி மற்றவரும் ஒரு புறத்து இருந்து வெம் புலி போல் – சீறா:4110/3

மேல்


உட்பொருளின் (1)

சொல்லின் உட்பொருளின் நுட்ப துடர் அறிந்து உரைக்கவேண்டின் – சீறா:1076/2

மேல்


உடந்தை (1)

மக்க நல் நகர்க்கு உடந்தை என்பது-தனை மதித்தும் – சீறா:3864/1

மேல்


உடந்தையாக (1)

உனக்கு நான் உடந்தையாக உற்று அவண் இருந்து உன்னாலே – சீறா:4861/1

மேல்


உடம்பினும் (1)

எள் இட இடம் அற்று அளந்து அறி எண் சாண் உடம்பினும் இடன் அற நெருங்கி – சீறா:3571/1

மேல்


உடம்பு (3)

நரை ஒளி பிறங்க உடம்பு எலாம் திரைந்து நரம்புகள் தெரிந்திட வறந்து – சீறா:2298/1
வைத்ததோர் உடம்பு போன்றும் நாட்குநாள் வளர்த்திட்டாரால் – சீறா:2781/4
கருத்து உற அயர்ந்து நொந்து கவலையுற்று உடம்பு வாடி – சீறா:4731/1

மேல்


உடம்பு-தோறினும் (1)

உடம்பு-தோறினும் உயிர் நின்ற நிலையினை ஒக்கும் – சீறா:37/4

மேல்


உடம்பை (1)

உரு திரண்டு எழுந்து பொய் உடம்பை மெய் என – சீறா:301/1

மேல்


உடல் (152)

துடித்து தன் உயிர் கடுவனை அணைத்து உடல் துணுக்கும் – சீறா:71/4
உடல் உறைந்து உயிர் உண்டு என்னும் ஒரு_வடிவில்லான் செவ்வி – சீறா:112/1
உடல் பிளந்து உயிர் உண்டு உதிரம் கொப்புளித்து ஊன் உணங்கு வேல் கரர் எசுஹபு-தம் – சீறா:152/1
உடுத்த பூழியில் புதை மணி என உடல் ஒடுங்கி – சீறா:212/1
நலம் தரும் கற்பு எனும் நாமம் கெட்டு உடல்
உலர்ந்து அற பசியினால் ஒடுங்கி ஈனர்-தம் – சீறா:304/1,2
உடல் பருத்து இலது ஒரு முலையும் சூகை இ – சீறா:319/1
உடல் உலர்ந்து ஒடுங்கி ஓர் முலையும் சூகைகொள் – சீறா:321/1
உற்ற பால் குடித்து உடல் தழைத்து உறுபிடியாகி – சீறா:341/3
கான் கிடந்த மெய்யுற முத்தமிட்டு உடல் களிப்ப – சீறா:347/3
நடந்தவர் வெயிலால் உடல் தடுமாறி நலிதர தாகமும் பெரிதாய் – சீறா:357/1
வாரியே அருந்தி வறுமையும் பசியும் மறந்து உடல் களிப்பொடு மகிழ – சீறா:365/3
சாலவும் பருத்திட்டு உடல் திண்டு அழகாய் தளதளத்து அணி மயிர் ஒழுக்காய் – சீறா:368/2
கை நிறை பொருள் போல் இரு விழி குளிர கண்டு அகம் மகிழ்ந்து உடல் களித்தார் – சீறா:386/4
உடல் உறும் வடு காணேன் இங்கு உற்றவை உரைப்பாய் என்று – சீறா:431/2
உய்யும் ஆறு இனி ஏது என உலைந்து உடல் ஒடுங்கி – சீறா:451/3
பொங்கியே உடல் புறம் பொசிவ போன்றதே – சீறா:496/4
உண்டு தன் அகம் குளிர்தர உடல் எலாம் களிப்பு – சீறா:555/2
மாறுகொண்டு எழுந்து குயவரி சினந்து வருவது கண்டு உடல் கலங்கி – சீறா:676/3
மூவிலை நெடு வேல் காளி வீற்றிருப்ப முறைமுறை நெட்டு உடல் கரும் பேய் – சீறா:687/1
ஊனம் இல் நதியில் ஒரு கை நீர் அருந்தி உடல் குளிர்ந்து அரும் பசி ஒடுங்கி – சீறா:699/3
உடல் பொறி புள்ளிகள் ஒளிர முன் செலும் – சீறா:748/1
நீண்ட வால் நிலம் புடைத்திட கிடந்து உடல் நிமிர்ந்து – சீறா:756/1
பதிந்த கால் தடுமாறிட வீழ்ந்து உடல் பதைக்கும் – சீறா:758/4
புள்ளி வட்ட வெண் பரிசைகள் என உடல் போர்ப்ப – சீறா:773/1
நிலை அசைந்து ஒளி நெட்டு உடல் குழைந்திட நெளிந்து – சீறா:777/3
தையல் உள்ளகம் குளித்து உடல் களிப்பொடும் தனது – சீறா:869/2
கோலமொடு கூறு மொழி கொண்டு உடல் களித்து – சீறா:895/1
செருக்கு அறுத்து அவர் உடல் சிதைத்து திக்கு எலாம் – சீறா:912/3
வேதனை பெருக வாடி வேர்த்து உடல் அயர்ந்து சோர்ந்து – சீறா:944/2
சொல்லொணாது உயிர் பதைத்திட உடல் துடிதுடிப்ப – சீறா:948/3
உடல் ஆருயிர் எனவே முதல் உறவானவன் என்றான் – சீறா:987/4
படு கொலை பார்வை கார் உடல் கழல் கால் பறி தலை பங்கி வேட்டுவர் தம் – சீறா:999/1
உலைதர உடல் மெலிந்து உருகி வாடுமால் – சீறா:1021/4
புத்தியும் களித்து உடல் புளகம் பூத்ததே – சீறா:1026/4
உடல் குழைத்து எழுந்து செம் தேன் ஒழுக்கிய மலர் பைம் காவில் – சீறா:1034/1
பந்தி கூர்ந்து உடல் புளகுற இறைவனை புகழ்ந்து – சீறா:1220/3
கரும் தலை கவை நா அரவு உடல் தடிந்த கவின் கரதல முகம்மதுவே – சீறா:1243/4
தலைவர் கூறிய மொழி செவி புக உடல் தயங்கி – சீறா:1274/1
உடல் உலைந்திட இறுக்கியது உமதிடத்து இனிமேல் – சீறா:1292/1
உதர பேதம் அஃது அன்றி ஆவி உடல் ஒத்திருப்பவர்களாகையால் – சீறா:1424/2
உடல் புகுந்தபடி மனை புகுந்த பின் உயர்ந்த தம் மனை அடைந்தனர் – சீறா:1431/4
ஊரினில் புகுந்து ஓர் ஒட்டகத்து எலும்பு உடல் குடர் குருதி ஊன் உலம் – சீறா:1434/1
நிறைதரும் பொருளும் இழந்து உதவாமல் நெட்டு உடல் பெரும் தலை அரவம் – சீறா:1458/2
வேனலில் கிடந்து உடல் வெதும்பி செ வரி – சீறா:1466/1
வன்னியின் குழிக்கு உடல் வளர்க்கும் பாதகர் – சீறா:1472/3
உடல் உலைந்து உள் உயிர் ஒடுங்கும் காலையில் – சீறா:1483/3
மதுகை மன்னவன் முகம்மதின் உடல் வதைத்திடும் வாள் – சீறா:1513/3
துனி விளைத்திடும் முகம்மதின் உடல் துணிதுணித்து – சீறா:1524/2
கிட்டிடாது அகலாது உடல் கிழிபட எதிர்ந்து – சீறா:1531/2
குனிந்து பாதலம் மோந்து உடல் குழைத்து அற தூங்கி – சீறா:1537/2
முகமலர்ச்சி கெட்டு அற தவித்து உடல் வெயர் முழுக – சீறா:1543/1
உடல் உயிர் என உவந்து உறையும் நாளினில் – சீறா:1600/1
பகையினை நல் உடல் வருத்தும் நோய்-அதனை கொடு நெருப்பை பாரின் மீதில் – சீறா:1667/1
உடல் தசை திரண்டது அல்லால் உறுப்பு ஒன்றும் இலதாய் பின் ஓர் – சீறா:1732/1
கார் அதிர் இடிக்கு எதிர் கலங்கி தன் உடல்
சோர்தரும் மயில் என சோர்ந்து கண்ணில் நீர் – சீறா:1786/1,2
உடல் உயிர் மனம் அறிவு ஒடுங்கி எவ்வணம் – சீறா:1809/2
பருவரல் பெரு நோயினால் தனித்து உடல் பதைத்து – சீறா:1875/3
மலைவினால் உடல் மதி அற மயங்கிடும் காலை – சீறா:1877/4
அடரும் வான் திரிந்து உடல் இளைப்பாற்றுதற்கு அணி மேல் – சீறா:1894/1
உடல் குழைத்திட செக்கரின் படத்தினுள் உறைந்து – சீறா:1894/3
பொய் என்பார் கிளையொடும் உடல் பொரிதர புழுங்கி – சீறா:1898/3
உடல் குழைத்து அரிதின் உள் உற புகுந்து அங்கு உறைந்தது திசைதிசை ஒளிர – சீறா:1918/4
ஆண்டகை உரைத்த புது மொழி நறும் தேன் அகத்தினில் புகுந்து உடல் களித்து – சீறா:1943/1
உடல் எனும் தசை தன் உயிர் அலாது இயைந்து ஓர் உறுப்பு எனும் வடிவு பெற்றிலவே – சீறா:1950/4
உடல் உயிர்க்கு இறுதி இல்லை உழை இனத்தோடும் சேர்ந்து – சீறா:2060/2
உடல் அகம் துருத்தி ஒப்ப நெட்டுயிர்ப்பு உயிர்த்து காலில் – சீறா:2062/3
பொடி உடல் பதைப்பும் வீங்கி புதையும் நெட்டுயிர்ப்பும் நோக்கி – சீறா:2063/2
உடல் உயிர் பதைப்ப தேம்பி உணர்வு அழிந்து ஒடுங்காநின்றேன் – சீறா:2075/4
கவை முனை கோட்டு செவ்வி கலை உடல் உயிரும் ஈன்ற – சீறா:2078/1
நவி உடல் உயிரும் ஓர் மானுடன் கொண்டு நடப்பது ஒத்து – சீறா:2078/2
உடல் இறத்திடுதல் எவ்வெவ் இறப்பினும் உயர்ச்சி மேலோய் – சீறா:2083/4
பல்லவம் எரியில் புக்கது என உடல் பதைக்கும் அன்றே – சீறா:2085/4
நீங்கும் என்று உள்ளத்து உள்ளேன் நெட்டு உடல் உடும்பின் ஆவி – சீறா:2088/3
உள்ளங்கால் நனைப்ப ஓடி உடல் உலைந்து ஒன்றும் காணா – சீறா:2093/2
இருந்து கால் மடக்கி நீட்டி எழுந்து உடல் முறுக்கு நீக்கி – சீறா:2100/1
பொருந்திய கலிமா ஓதி புகழ்ந்து உடல் பூரிப்போடும் – சீறா:2100/3
உடல் உயிர் என உவந்து ஒருங்கு கூடினார் – சீறா:2146/4
உறையும் பெரும் குபிரவர் கேட்டு உடல் பூரித்து இசுலாத்தில் உற்ற பேரை – சீறா:2170/3
புத்து உரைத்த மொழி கேட்டு குசைனு எனும் அ அறபி உடல் புளகத்தோடு – சீறா:2191/1
போதினில் தனி அழன்று அபூஜகுல் உடல் புழுங்கி – சீறா:2196/3
உடல் குறை கூனும் செவி துளை அடைப்பும் ஒரு கையில் தடிக்குள் ஆதரவில் – சீறா:2299/1
ஓதினர் எனது உடல் உயிரின் மிக்கவர் – சீறா:2445/2
தக்க பேருடன் கேட்டு அபூஜகுல் உடல் தளர்ந்தான் – சீறா:2499/4
சாய்ந்து உடல் முடக்கி கிடப்பவர் சிலர் வாள்-தனை மறந்து அணி முக முழந்தாள் – சீறா:2539/1
தோய்ந்திட துயின்றோர் சிலர் உடல் நிமிர்த்து சுடர் இணை கரு விழி செருக – சீறா:2539/2
அதிரும் தொனியால் இபுலீசும் அறைய கேட்டு நடுங்கி உடல்
பதறி எழுந்தார் சிலர் குழறி பகர்ந்திட்டு எழுந்தார் சிலர் முகத்தில் – சீறா:2560/1,2
மறுத்திடுதல் நன்று அன்று என உடல் திடுக்கிட்டு ஏங்கி – சீறா:2587/3
மறைப்படும் வளைக்குள் ஆர்ந்த வல் உடல் நெளித்து நீட்டி – சீறா:2590/2
உடல் அணு நடுக்கம் இன்றி இருந்தனர் உணர்வின் மிக்கார் – சீறா:2591/4
பன்ன அரும் கொடிய வேகம் பரந்து உடல் அனைத்தும் தாக்கி – சீறா:2594/1
நெடும் முழை-அதனின் நேராய் நெட்டு உடல் வளைக்கும் பாந்தள் – சீறா:2596/3
நெட்டு உடல் முடக்கி வாய்ந்த கழுத்தையும் நிமிர்த்து நின்ற – சீறா:2603/1
சிறு புழைக்குள் என் நெட்டு உடல் ஒடுங்கிட செருகி – சீறா:2616/1
பரிவு பெற்றிடும் அமிர்த நீர் உடல் எலாம் பரந்த – சீறா:2624/2
தள்ளாத வருத்தம் உடல் தோலாத பயம் இதய தட தடாகம் – சீறா:2666/1
பகருதற்கு அரிதாய் இடம் தழைத்து உடல் பருத்து – சீறா:2687/3
திருப்ப அரும் உயிர் உடல் சேர்ந்தது ஒத்து என – சீறா:2730/1
சுரம் தனி பிடிப்ப உடல் உலைந்து ஒடுங்கி சோர்வுற துன்பமுற்றனரால் – சீறா:2872/4
வாய்ந்த கால் மடக்கி பயப்பய பதுங்கி வல் உடல் சுருக்கி வால் நிமிர்த்து – சீறா:2880/2
படியின் மாறு கொண்டு இகலுமேல் உடல் உயிர் பதைப்ப – சீறா:2920/3
தடி உலர்ந்து உடல் நரம்பு எழுந்து தாங்கிலா – சீறா:3236/1
கொடுமையும் தவிர்த்து உடல் குளிரும் நீங்க ஓர் – சீறா:3238/3
சுமை கெட இரண்டு துண்டம்பட உடல் துணித்து நின்றார் – சீறா:3344/4
சொன்ன காபிர்கள் அடைந்தனர் இவர் உடல் துணிப்ப – சீறா:3466/3
பதித்த திண் கர வீரர்கள் உடல் உயிர் பதைப்ப – சீறா:3486/3
புகுந்து உடல் தலை கரம் இரு வகிர்ப்படுத்தி – சீறா:3503/2
நெடிய வேலினும் சக்கரத்தினும் உடல் நெரிய – சீறா:3547/2
செம் களத்திடை குற்றுயிர் உடல் அருந்த தெறித்திடும் குருதியில் திரிவ – சீறா:3577/2
பல் பொருள் சுவன பதி இழந்தனையே பாழ்ங்குழிக்கு உடல் வளர்த்தனையே – சீறா:3582/3
ஊன் உடல் வதைத்து மா நிதி அனைத்தும் ஒல்லையில் கொள்வம் என்று இனிதின் – சீறா:3594/3
பாதக குபிரவர் உடல் பாழ்ங்குழி படுத்த – சீறா:3799/2
மூடும் என் உடல் சோட்டினில் கரம் முழுகிடவும் – சீறா:3812/3
தண் உடல் தங்க வீசும் தவள வெண் கொடி முன் ஈண்ட – சீறா:3880/2
புதைய வீழ்ந்து உடல் அடிக்கடி துடித்தன புரவி – சீறா:3898/4
உடல் பிளந்து உதிரங்களை உண்டன – சீறா:3901/3
காகம் பற்றி இழுத்து உடல் கவ்விட – சீறா:3908/3
சுருட்டு பங்கி திண் உடல் துண்டம்பட வீழ்ந்தார் – சீறா:3919/3
மல்லின் ஊறு தோள் அசைதர நகைத்து உடல் வளைந்த – சீறா:3979/3
படியில் வீழ்ந்து எழுந்து உடல் எங்கும் அடிக்கடி பதறி – சீறா:3987/1
படைகள் யாவும் வந்து அடல் அமுசா உடல் பாங்கின் – சீறா:3998/2
சின்னபின்னம்பட்டு உயிர் விடுத்து அணி உடல் சிதைய – சீறா:4001/2
தடியோடு ஊன் உண்டு உடல் சிவந்த தட வேல் வேந்தர் பல சூழ – சீறா:4051/2
உடல் என பவத்தினால் உருவம் கொண்டனன் – சீறா:4056/4
பொன்றினன் என தமது உடல் புளகு எறிந்து – சீறா:4123/1
சுந்தர கரி நெடும் கயத்தொடு சுருண்டு வெந்து உடல் சுரித்தன – சீறா:4212/3
ஞாலம் முற்றும் மணியே உமிழ்த்து உடல் எந்நாளும் விட்டு உரி கிடப்பவை – சீறா:4213/2
அலை எறிந்து வரு கடல் படிந்து குளிர் அறல் அருந்தி உடல் கருகி நீள் – சீறா:4214/2
கோடுகின்ற துளை மூரல் நெட்டு உடல் குழைத்து இ வெம்மையில் நுணங்கி வெம் – சீறா:4215/3
விதம் பெறும் வரி உடல் வளை உகிர் வியாக்கிரம் போல் – சீறா:4252/2
ஆய மெய் மயிர் சிலிர்த்து உடல் தடித்து அடல் மிகுத்து – சீறா:4261/3
உடல் துமிந்த சில நிமிர்ந்த செவி துமிந்த சில மூக்கின் உதிரம் கால – சீறா:4314/3
உருவே வடிவு ஒளிவே உமது உடல் மீளுதி என்றார் – சீறா:4341/4
அல்லும் பொரு குழலும் இவை எல்லாம் உடல் அயர்த்த – சீறா:4348/4
விலையாம் நிதி உளது ஈந்து உனது உடல் மீட்குவன் விளங்கும் – சீறா:4350/2
பொறுத்தாள் உடல் தழைத்தாள் மயிர் பொடித்தாள் புளகிதத்தால் – சீறா:4351/2
ஊன் எலாம் படை-அது ஆக உடல் எலாம் கவந்தம் ஆக – சீறா:4370/3
இருந்த பார்ப்பு உடல் தடியினை அரிதில் கொண்டு ஏகி – சீறா:4420/1
காலினால் தரை நடந்து உடல் முறுக்கி உள் கவிந்த – சீறா:4431/1
இரு கடை வளைப்ப உடல் குழைந்திருந்த இரும் சிலை நாண் உதைத்து எறியும் – சீறா:4441/1
இரும்பு என செறிந்த மோட்டு உடல் களிறு முழங்கிய இரு வரை கடந்து – சீறா:4452/2
உடல் இரண்டு கிடந்த உகு தலை – சீறா:4488/3
ஊதை வாம் பரியால் தெறவோ உடல்
கோதும் வாளில் தெறவோ கொடும் சர – சீறா:4506/1,2
எறிந்த தானை விலக்கி இவன் உடல்
பிறிந்து இரண்டு என போம்படி பேரெழில் – சீறா:4511/1,2
நிறையும் எனது உடல் உயிரை தர வேண்டும் எ தலத்தும் நீண்ட சோதி – சீறா:4526/2
ஒளிவிடு நகைகள் கிடுகிடென்று அடிப்ப உடல் படபடவென மிடைவார் – சீறா:4757/4
ஒருமையாய் வர சொலும் அவர் மறுப்பரேல் உடல் நாய் – சீறா:4841/3
உரிய நிலம் மீது கரு என்று உடல் வெதும்பி – சீறா:4892/3
மாற்றம் அற உண்ண வரும் மான் உடல் பிறந்த – சீறா:4893/2
உடல் செறி உயிரை எல்லாம் ஓட்டுவன் கணை ஒன்றாலே – சீறா:4953/3
உடல் நெளிநெளிய வந்து உருமின் சீறினான் – சீறா:4967/4
இரும்பினை வடித்த மோட்டு உடல் எருமை இரும் கருங்குவளை அம் கறித்து – சீறா:5007/1
உடல் தடுமாற பருவரல் நோய் வந்து அடைந்திட உடைந்தனர் பெரிதாய் – சீறா:5013/2

மேல்


உடல்-தனை (1)

நெடும் கிரி புறம் தவழ்ந்து என உடல்-தனை நெளித்து – சீறா:784/2

மேல்


உடல்-தொறும் (1)

திண் நிறைந்த உடல்-தொறும் சேர்த்திய – சீறா:3907/2

மேல்


உடல்கள் (1)

சிலைகள் இழந்தார் உடல்கள் இழந்தார் திடர் என்ன – சீறா:3918/2

மேல்


உடலங்கள் (3)

துண்ணென்று உடலங்கள் துணுக்குறுவார் – சீறா:714/4
உலைவுற்று உடலங்கள் ஒடுங்கி மனம் – சீறா:716/3
வைதுநின்றனர் பிளந்தனர் உடலங்கள் மகுடம் – சீறா:3890/3

மேல்


உடலம் (16)

நடுங்கி வாயில் நீர் வறந்திட நா உலர்ந்து உடலம்
ஒடுங்கி ஐம்பொறி மயக்குற நெஞ்சு எலாம் உடைந்து – சீறா:186/1,2
ஓடிய சிறுவர் கால் நொந்து உலைந்து இளைத்து உடலம் வேர்த்து – சீறா:425/1
கொண்டதாம் இது என்று ஓதிட உடலம் குளிர்ந்திருந்திடும் நேரம் – சீறா:649/4
குளித்தார் குடித்தார் மகிழ்கொண்டு உடலம்
களித்து ஆடி நடந்தனர் காளையரே – சீறா:708/3,4
வழி கொண்டதை வீசிட வல் உடலம்
இழிகொண்டு உதிரங்கள் எழுந்தனவே – சீறா:720/3,4
புயல் குடை குரிசில் தந்த பொன் எலாம் உடலம் பூத்த – சீறா:1165/3
தோள் துணை நெருங்க உள்ளம் துனிவர உடலம் சோர – சீறா:1265/2
கொள்ளைகொண்டு உடலம் குழைப்பதற்கன்றோ குழை எனும் பெயரிடும் குழையாள் – சீறா:1959/2
அருந்திட உடலம் வீழ்த்தி ஆர் உயிர் பறித்து நுங்கள் – சீறா:2390/3
பற்றலர் உடலம் தேய்த்து பஃறலை குருதி ஊற்றும் – சீறா:3064/1
சீர் பெறு முதியோர் யாரும் சிலிர்த்தனர் உடலம் அன்றே – சீறா:3100/4
ஊன் ததும்பு வேல் உபைதத்தும் அடையலர் உடலம்
கீன்ற வேல் ஹமுசாவும் வெம் படை கொடு கெழுமி – சீறா:3480/2,3
உலவு வெம் பரியுடன் அடல் வேந்தர்கள் உடலம்
மலை குவிந்து என குவிந்த உக்காச கை வாளால் – சீறா:3513/3,4
குறையுயிர் உடலம் குருதி கொப்பிளிப்ப கொடும் சமர் பல விளையாடி – சீறா:3580/3
இனத்தினில் போய்ப்போய் உரைப்பதற்கு உடலம் கூசுது அங்கு உரைப்பதும் இழிவு என் – சீறா:4095/1
ஊட்டினன் உவகை எய்தா புது களிப்பு உடலம் கொண்டான் – சீறா:4389/2

மேல்


உடலமும் (2)

மண்பட ஒழுகும் குருதியின் நனைவும் வடுப்படும் உடலமும் உயிர்ப்பும் – சீறா:3581/3
ஊன் அற மெலிந்து புலால் பொதிந்திருந்த உடலமும் என்பு உரு ஆகி – சீறா:4748/1

மேல்


உடலாய் (1)

உடலினுக்கு உயிராய் உயிரினுக்கு உடலாய் உறைந்த மெய்ப்பொருளினை புகல்வாம் – சீறா:4/4

மேல்


உடலிடத்து (1)

மிடல் உடை கவசம் உடலிடத்து அணிந்து வெண்டலை மூளையில் தோய்ந்த – சீறா:4444/3

மேல்


உடலில் (5)

அடையலர் கெடிகள் கோடி இடிபடு படல தூளி அலரியின் உடலில் மூழ்கவே – சீறா:12/3
செம் கரம் எடுத்திட்டு யாவரும் ஓங்கி சின்னபின்னம்பட உடலில்
பொங்கிய குருதி சிதறிட துணிகள் புரள்தர புவியினில் வீழ்த்தி – சீறா:2523/2,3
உடலில் எங்கணும் ஊற்றெடுத்து ஓடின – சீறா:3900/2
சென்னி மதி என சருவந்து இலங்க வடிவு உறும் உடலில் சிறந்த வெள்ளை – சீறா:4303/1
ஏது எனில் உரு ஒன்று இயற்றியே வெறிது ஈமானினை இகழ்ந்தவர் உடலில்
கோது செய் நெடிய வேலினில் வாளில் கோலினில் கொடுத்திடலன்றி – சீறா:4476/1,2

மேல்


உடலின் (1)

ஓடினாரையும் உடலின் ஊன் உக – சீறா:4518/1

மேல்


உடலினில் (1)

பண்டு போல் எழும் உயிரும் வந்து உடலினில் பரப்ப – சீறா:4429/2

மேல்


உடலினுக்கு (1)

உடலினுக்கு உயிராய் உயிரினுக்கு உடலாய் உறைந்த மெய்ப்பொருளினை புகல்வாம் – சீறா:4/4

மேல்


உடலினும் (1)

கிள்ளையினது உடலினும் போர் மைந்தர் உறுபினும் சேந்து கிளர்ந்த சோரி – சீறா:4316/1

மேல்


உடலும் (9)

உயிர் பரந்திடுவது ஓர் உடலும் ஆயினார் – சீறா:1032/4
கான் அமர் உடலும் உள்ள கருத்தும் பூரித்து சிந்தித்து – சீறா:1065/2
உள்ளமும் உடலும் பூரித்து உருசிக்கும் அமுதின் மிக்காய் – சீறா:1501/3
பாவி என் உடலும் இதயமும் நடுங்க பார்த்து எனை கடிந்து வற்புறுத்தி – சீறா:2309/2
மிக்க நம் நயினார் சேர்த்தனர் யாரும் விள்ளுதற்கு இடம் அற உடலும்
புக்கிய உயிரும் போல் பிரியாது அங்கு அவர்களும் பொருந்தி அங்கு இருந்தார் – சீறா:2874/3,4
ஒன்னலர்-தமக்கு உயிர் உடலும் போன்றவன் – சீறா:3277/3
உரம் திகழ்ந்த அவன் சிரமும் பொன் சோடுடன் உடலும்
பரிந்த பக்கரை குதிரையும் இரு பகுப்பாக்கி – சீறா:3524/2,3
அலங்கு உளை கலின மாவும் ஆங்கு அவன் உடலும் செந்நீர் – சீறா:3947/3
உற்ற பேர் உடலும் அற்ற உரத்தொடு முதுகும் அற்ற – சீறா:3955/2

மேல்


உடலுறும் (1)

உடலுறும் படைப்பு எவையும் நல் வாழ்த்து எடுத்து ஒலிப்ப – சீறா:1887/3

மேல்


உடலே (1)

ஓலமிட்டு உதிர மாழை கக்கி உடலே எரித்து உரிவ போலுமே – சீறா:4213/4

மேல்


உடலை (2)

பதிப்பொடும் உடலை வீங்கி படு விடம் அனைத்தும் சிந்தி – சீறா:2592/3
உறுக்குவன் அசாவை நீட்டி ஓங்குவன் உடலை இன்னே – சீறா:2811/1

மேல்


உடலொடு (1)

கையும் காலும் பேர் உடலொடு நடுங்கிட கலங்கி – சீறா:4585/1

மேல்


உடற்கு (2)

தன் உடற்கு உயிர் எனும் தகைமைத்தாகிய – சீறா:1328/1
உற்ற மெய் துணையாய் உடற்கு உயிர்-அதாய் உறும் தீன் – சீறா:2494/2

மேல்


உடற்குள் (1)

உடற்குள் ஆவி ஒத்து இ பதிற்றிருவர்கள் உரை கீழ் – சீறா:2456/3

மேல்


உடற்குறை (1)

நிரைநிரை பரியின் பிண குவை மலிந்த நிருபர்கள் உடற்குறை மலிந்த – சீறா:3558/1

மேல்


உடற்று (1)

பவம் உடற்று அமுறும் வரி பாய் புலி – சீறா:4486/2

மேல்


உடற்றுதல் (1)

ஒருவரா அடர்ந்து புக்குற்று உடற்றுதல் அரியதாமால் – சீறா:4963/4

மேல்


உடற்றுதற்கு (1)

உடைபட முறித்த சோகை உடற்றுதற்கு உரியர் யார் என்று – சீறா:4720/3

மேல்


உடற்றும் (1)

மாறாத பகை உடற்றும் பெரும் காபிரிடத்து உறைந்து மயங்கி ஆகம் – சீறா:4536/1

மேல்


உடன் (33)

கறைபடா சுவன காட்சி வாழ்வு அனைத்தும் கலந்து உடன் இலங்கி வந்ததுவோ – சீறா:238/3
உடன் அணி கலிமா_விரலினை உயர்த்தி உதித்தனர் முகம்மது நபியே – சீறா:252/4
கனை குரல் களிறும் பிடிகளும் கன்றும் கலந்து உடன் நடப்பது ஒத்தனரே – சீறா:355/4
இந்து தண் கலை எண்ணிரண்டு உடன் நிறைந்து இறங்கி – சீறா:476/3
விதுவும் சேட்டு இளம் பருதியும் கலந்து உடன் விரைவொடு தெருவூடே – சீறா:650/2
நட்பொடு கலந்து உடன் நடந்து போந்தனர் – சீறா:723/4
ஓங்கலும் சிறு திடர்களும் கடந்து உடன் நடந்தார் – சீறா:768/4
உரிமையில் உடன் எழுந்து ஒழுகும் மைசறா – சீறா:1022/1
இன மணி செழும் கொம்பு அன்னார் உடன் எழுந்து எதிரில் புக்கு – சீறா:1163/1
மை வண்ண விழியாரிடத்தினில் உறையா மற்றொருவரை உடன் கூட்டா – சீறா:1245/2
உடன் கலந்து இனிது அழைத்தனர் வருக என்று உணர்வு – சீறா:1281/3
உலம் பற்று உறும் சில் நெறியின் இழிந்து உடன் நின்று அரிது ஓர் மருங்கு அணைந்து – சீறா:1332/2
இடத்து இருந்து தொழுது எழுந்த பின்பு உடன் எழுந்திருந்து தமது ஆவி தம் – சீறா:1431/3
உடன் ஒரு வழக்கை தேற்றி தேறிலாது ஒளிரும் செம்பொன் – சீறா:1556/3
உடன் பிறந்து இகலாநின்ற உமறு எனும் உயிரை நோக்கி – சீறா:1573/1
ஆரண தலைவர் மருங்கினில் பிரியாது அரசர்கள் உடன் வர தொலையா – சீறா:1940/3
இட்டமாய் உரை என அபூஜகில் உடன் இயம்ப – சீறா:2004/2
பகையினோடு அரும் பஞ்சமும் உடன் பரந்ததுவே – சீறா:2016/4
தரிப்பிடம் அறியாது ஒன்றுக்கொன்று உடன் சாராது எங்கும் – சீறா:2084/2
ஒருவன் நம் இடத்தை நீங்காது உடன் உறைந்து இருப்ப காபிர் – சீறா:2576/2
பாசம் உற உடன் கூட்டி பரிவொடும் போய் புகுந்தனன் பதியின் மன்னோ – சீறா:2675/4
உடன் உவந்து ஒருவருக்கொருவர் அவ்வயின் – சீறா:2723/3
மக்க மா நகர் விட்டு உடன் வரும் பேரின் மனையுடன் அடைந்தவரல்லார் – சீறா:2868/1
பதியின் மன்னவரும் உடன் உறைந்து இருப்ப அவையினில் பண்புற நோக்கி – சீறா:2875/2
உடன் உறை முதியோர்க்கு உம்பர் உற்ற சோபனத்தை செம் தேன் – சீறா:3074/3
உடன் எழுந்து உத்பத்து சைபத்து உமையாவும் – சீறா:3447/3
கொறி இரண்டு அறுத்து உடன் அக்கீகாவினை கொடுத்து – சீறா:3745/1
சுற்றி எங்கணும் காத்து உடன் உறைவது துணிவால் – சீறா:3817/4
பெட்பு உற கூட்டி உடன் வர ஏகி பேதையன் மனை தலைக்கடையின் – சீறா:4110/2
செம்பொன் உளது உடன் ஈந்து நம் தீனின்படி சிறப்ப – சீறா:4353/3
செல் உலாம் கர திரு நபி உடன் வர திரண்டே – சீறா:4401/2
உடன் இனிது உறைதலே உபாயமாம் அரோ – சீறா:4551/4
உடன் உரையாது நின்றேன் அன்றியேல் உரைசெய்வேனால் – சீறா:4857/4

மேல்


உடன்பட (2)

உற்ற நும் மனது உடன்பட உறைபவருடனும் – சீறா:2020/1
காதிய நசுறானிகள் எகூதிகளாம் காபிர்கள் உடன்பட கலப்ப – சீறா:3611/2

மேல்


உடன்படுத்திட (1)

உரைத்த வார்த்தையும் தன் மன கருத்தையும் உடன்படுத்திட நோக்கி – சீறா:654/2

மேல்


உடன்படும் (1)

திரியும் கேசரிக்கு உடன்படும் உழுவையின் திரள் போல் – சீறா:2453/4

மேல்


உடன்பிறந்தவளும் (1)

தந்தையும் உடன்பிறந்தவளும் தாயரும் – சீறா:1474/1

மேல்


உடன்வர (1)

ஊறு துன்பமும் இன்பமும் உடன்வர நடந்தார் – சீறா:550/4

மேல்


உடன்வருதல் (1)

யானும் உடன்வருதல் சரதம் என கட்டுரைத்தனரால் – சீறா:2549/4

மேல்


உடன்ற (1)

உலகில் கான்று என வாய் நுரை தரும் பரி உடன்ற
அலை கடல் படை செல் வழி அடங்கில அதனால் – சீறா:3858/2,3

மேல்


உடன்றிடும் (1)

ஓலமிட்டு எதிர் உடன்றிடும் உவளக்கத்து உழையில் – சீறா:4984/2

மேல்


உடன்று (4)

பாசன் அபில் கக்கமொடு பற்பலர் உடன்று
பூசலை நினைத்து எழுதிவிட்டதும் புரிந்தே – சீறா:1783/2,3
சூதரும் உடன்று செய்யா துன்பமே செய்ய சொல்-மின் – சீறா:2825/3
நன்றி வானவர்கள் வந்து நம் படைக்கு உடன்று செல்வர் – சீறா:3873/2
உத்தரம் எவர்க்கும் தெரிதர என்னோடு உரைத்தருள் குயையொடும் உடன்று
சத்திய வாய்மை மறுத்தனரென்னில் தீனவர் சலிப்புறா வண்ணம் – சீறா:4461/2,3

மேல்


உடனிருந்தவரும் (1)

உடனிருந்தவரும் தம்மில் ஒண் புயம் குலுங்க நக்கி – சீறா:1551/3

மேல்


உடனே (2)

புல்லும் உள்ளக களிப்பு என புந்தி கூர்ந்து உடனே
அல்லல் கூறும் அபாசுபியானை இங்கு அரிதில் – சீறா:4595/2,3
ஓதுவேன் என விடைகொண்டு போயினன் உடனே – சீறா:4843/4

மேல்


உடு (12)

உலகு விண் இரவி திங்கள் ஒளிர் உடு கணம் சுவர்க்கம் – சீறா:110/2
தரித்த முத்து ஆரம் உடு குலம் அனைத்தும் தான் குடியிருந்து என தயங்க – சீறா:240/3
தங்கிய கிரண சசியும் அந்தரத்தில் தவழ்தரும் உடு குலம் அனைத்தும் – சீறா:258/2
நிறையும் வானகம் அலர்தரும் உடு இன நிரை விடுத்து எளிதாக – சீறா:648/1
விரை மலர் உடு திகழ் மேக வார் குழல் – சீறா:1030/1
உடு புறம் பொதிந்த மதி தவழ் மலையின் உச்சியின் நடு மிசை உறைந்து – சீறா:1451/1
உடு இனமும் நடு உறையும் நிறைமதியும் நிகர்த்திட வந்து உறைந்தார் அன்றே – சீறா:1638/4
விதுவும் சூழ் உடு இனமும் ஒத்து இருந்தனர் விளங்கி – சீறா:2462/4
வானகத்து உடு கணத்திடை நடு எழு மதி போல் – சீறா:2705/1
ஆதவன் ஏக உடு கணம் அனைத்தும் அகல் இரு விசும்பிடம் செறிய – சீறா:4109/1
மாகத்து உடு ஒத்தே மிளிர்ந்து இமைக்கும் மணி வடமும் – சீறா:4336/2
புயல் செறிந்து ஏகா வியோமம் மீது எழுந்தான் புடை உடு கணம் பல மிளிர – சீறா:4989/2

மேல்


உடு-மின் (1)

அருவி நல் நதி ஆடி நல் ஆடைகள் உடு-மின்
புரி குழற்கு அகில் புகைத்து வெண் புது மலர் புனை-மின் – சீறா:3113/1,2

மேல்


உடுக்கள் (1)

ஒரு நிலத்தளவு ஆக்கி அங்கு உறைந்தனர் உடுக்கள்
செருகும் வானகம் கீண்டிட வரும் ஜிபுரீலே – சீறா:2961/3,4

மேல்


உடுக்களும் (1)

பிறையும் மங்குலும் உடுக்களும் செருகிட பிணங்கி – சீறா:3118/2

மேல்


உடுத்த (13)

சூறையிட்டு உதறி நெய் முடை கமழும் சுரி குழல் தொறுவியர் உடுத்த
கூறையும் குழலும் குடுக்கையும் தடுக்கும் கொண்டு எடுத்து அவர் நிரை சாய்த்து – சீறா:34/2,3
வெண் திரை புரட்டும் கரும் கடல் உடுத்த மேதினிக்கு அரசு என விளங்கும் – சீறா:148/1
உடுத்த பூழியில் புதை மணி என உடல் ஒடுங்கி – சீறா:212/1
உலைந்து நின் மனம் உடைவது என் வெண் திரை உடுத்த
தலம் புரப்பது இன்னார் என சாற்றவும் அரிதே – சீறா:330/3,4
பைம் கடல் உடுத்த பாரில் பல் மணி வரையில் தீவில் – சீறா:608/1
உமிழ் கதிர் கொடியை வெள் நிலா கலை வந்து உடுத்த போல் கலை எடுத்து உடுத்தி – சீறா:1201/3
பணி நெடும் படத்தில் கிடந்த பார் உடுத்த பரவை வேந்தனுக்கு வெண் தரள – சீறா:1915/3
கடல் கிடந்து உடுத்த பெரும் புவியிடத்தில் கண்டு அறியா பெரும் காட்சி – சீறா:1950/1
விரி பரப்பு உடுத்த மதீன மா நகரின் கொறி உடை தொறுவரில் வியந்தோன் – சீறா:2877/2
பாரிசு என்று உரைக்கும் வளமை நாடு உடுத்த புரிசை சூழ் பதியினில் பிறந்தோன் – சீறா:2895/3
உடுத்த கலையன்று பொருள் ஒன்றையும் எடாமல் – சீறா:4135/1
மறி திரை உடுத்த பாரில் வளம் பெற பரந்த வேதம் – சீறா:4739/3
பானு விண் ஏக திரை கடல் உடுத்த பார்_மகள் விழித்தனள் விழித்து – சீறா:4998/3

மேல்


உடுத்தி (1)

உமிழ் கதிர் கொடியை வெள் நிலா கலை வந்து உடுத்த போல் கலை எடுத்து உடுத்தி
சுமை இருள் காவின் முகில் தவழ்ந்து என்ன சுரி குழற்கு அகில் புகை கமழ்த்தி – சீறா:1201/3,4

மேல்


உடுத்திடும் (1)

உடுத்திடும் புடவை ஒன்று ஒழிந்து யாவையும் – சீறா:4646/1

மேல்


உடுத்திருந்த (1)

பூண்ட நல் கலம் போல் காரண வரைகள் புடை உடுத்திருந்த மக்காவில் – சீறா:2892/1

மேல்


உடுத்து (6)

பரந்த வெள் நுரை துகில் உடுத்து அறல் குழல் பரப்பி – சீறா:31/1
செம்பொன் பட்டு உடுத்து எறி கதிர் அணி இழை திருத்தி – சீறா:194/2
வான் நதி மூழ்கி துகில் எடுத்து உடுத்து வளை பணி தொகை எலாம் அணிந்து – சீறா:237/2
சீத அகழ் ஆடையை உடுத்து அணி சிறந்தது – சீறா:880/1
விதிரும் சினை தண்டலை உடுத்து விளங்கும் குவவு சபாவரைக்கு – சீறா:1584/2
பண் உற புலம்பும் மணி இனம் உயிர்த்த பங்கய அகழி நீர் உடுத்து
கண் அகன் ஞாலம் ஒருங்கு ஒரு புடையில் கவின் உற அமைத்து வானவர்கள் – சீறா:5009/2,3

மேல்


உடுப்பார் (1)

உவரி மெல் நுரை போலும் வெண் துகில் விரித்து உடுப்பார்
குவி தனத்திடை சந்தன குழம்புகள் செறிப்பார் – சீறா:1121/1,2

மேல்


உடுப்பை (1)

கந்தம் நிறை செண்பகம் அகில் கடு உடுப்பை
சந்தனம் மகிழ் குரவு சாதி இவை எல்லாம் – சீறா:4131/2,3

மேல்


உடும்பின் (1)

நீங்கும் என்று உள்ளத்து உள்ளேன் நெட்டு உடல் உடும்பின் ஆவி – சீறா:2088/3

மேல்


உடும்பினால் (1)

மன்றினின் யாரும் கேட்க உடும்பினால் வசனம் கொண்டோய் – சீறா:3930/4

மேல்


உடும்பினை (2)

வள் உகிர் உடும்பினை வலைக்குள் மாட்டி வை – சீறா:1609/1
உடும்பினை அழைத்து மறைமொழி-அதனால் உலகு இருள் அகற்றிய நபியும் – சீறா:4456/1

மேல்


உடும்பினொடும் (1)

மந்திரம் ஒன்று உருவேற்றி கண்கட்டாய் உடும்பினொடும் வசனித்தோம் என்று – சீறா:1649/1

மேல்


உடும்பு (8)

தந்தி மான் மரை அணில் கொடுவரி தகர் உடும்பு
மந்தி சிங்களம் கவரிமா அழுங்கு தேவாங்கு – சீறா:25/1,2
உடும்பு எனதிடத்தில் ஒன்று உளது முள் எயிறு – சீறா:1617/2
இனி விடில் உடும்பு எளிதின் எய்திடாது – சீறா:1619/2
பினை இவண் இலை என உடும்பு பேசிற்றே – சீறா:1631/4
உடும்பு இவை உரைத்தலும் உவந்து தன் மனத்து – சீறா:1632/1
நிறைதரும் மகிழ்ச்சி பெற்று உடும்பு நின்றதே – சீறா:1636/4
அடவியினில் உடும்பு அகல அறபி வேடனும் அறிவு உள்ளகத்தில் தேக்கி – சீறா:1638/1
மான் உரைத்தது உடும்பு உரைத்தது அமாவாசையிடத்தில் நிறை மதி வந்து ஓடி – சீறா:2182/1

மேல்


உடும்புக்கு (1)

இருப்பிடத்து ஏகு என உடும்புக்கு இன்புற – சீறா:1637/2

மேல்


உடும்பை (6)

குன்றினில் திரிதரும் உடும்பை கூடிய – சீறா:1618/3
எடுத்து உனது உடும்பை என்னிடத்தின் முன்னிதாய் – சீறா:1620/1
மடுத்த மென் மடி புகும் உடும்பை வாங்கி அங்கு – சீறா:1620/3
ஓர் மொழி நம் நபி உடும்பை கூவலும் – சீறா:1622/2
மனை தட வளை செல் என்று உடும்பை வாழ்த்தினான் – சீறா:1635/3
உடும்பை வன் பிணையினை தன் கைக்கு உட்பட – சீறா:2984/1

மேல்


உடுவின் (1)

அந்தரத்து உடுவின் கூட்டம் அனைத்தும் வந்தடைந்தது என்ன – சீறா:1743/3

மேல்


உடுவும் (1)

செம் கதிர் எறிக்கும் இரவியும் அமுத செழும் கதிர் மதியமும் உடுவும்
இங்கு இவண் குடிபுக்கு இருந்தது போன்றும் இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:87/3,4

மேல்


உடுவை (1)

கடலினை மலையை கதிர் மதி உடுவை ககனம் மற்று அறுஷொடு குறுசை – சீறா:4/1

மேல்


உடுவொடும் (1)

நிறை மதி இரண்டு வானகத்து இழிந்து நிலத்திடை உடுவொடும் திரண்டே – சீறா:247/3

மேல்


உடை (88)

கற்பு உடை மகளிரும் கமல வாள் முகம் – சீறா:535/3
கூர் உடை கயல்கள் ஓடி குதித்தன குளித்து தேக்கி – சீறா:636/3
வட்படும் வேல் உடை மாக்கள் யாவரும் – சீறா:723/3
மறவரை முல்லையில் ஆக்கி மாசு உடை
தொறுவரை நிரையொடும் சுருட்டி வாரியே – சீறா:734/2,3
பத்திவிட்டு ஒளிர் ஷாம் என்னும் பதி உடை தலைவர்-கொல்லொ – சீறா:794/2
நெடிய பச்சிலை கரும்பு உடை கழனியும் நிறைந்த – சீறா:858/3
கொண்டல் கவியும் திறல் உடை குரிசில்-தானும் – சீறா:886/3
பன்ன அரும் சிறப்பு உடை அருள் கண் பார்வையும் – சீறா:903/1
மல் உடை புய திறன் முகம்மதே எமது – சீறா:915/3
உடை பெரும் பொருள் இல் என கரவிடர் ஒதுங்கி – சீறா:1231/2
உடை கரும்பின் சுவையினும் இனிய கட்டுரை நெறி கலிமாவை – சீறா:1448/2
மருள் உடை மனத்தராகி முரண் மறாது இருக்கும் நாளில் – சீறா:1489/2
உடை திரை அமுதம் ஒவ்வாது ஓதிய கலிமா வேந்தர் – சீறா:1500/3
இகல் உடை அரசர்க்கு எல்லாம் எதிர் இடியேறே வானும் – சீறா:1754/3
புது நறவு அருந்தி வரி சுரும்பு இரைக்கும் பொழில் உடை பொருப்பிடை திரண்ட – சீறா:1910/1
மிடல் உடை குபிரர் அகம் முகம் கருக்கி விண்ணகத்து இனிது எழுந்ததுவே – சீறா:1916/4
வால் உடை பறவை சேர்த்தும் கண்ணியும் மருங்கில் கொண்டோன் – சீறா:2056/4
வடிவு உடை குரிசிலே நும் மலர் பத செவ்வி நோக்கி – சீறா:2083/2
கோட்டு உடை கலையினோடும் கூடிற்றோ அலது ஓர்பாலில் – சீறா:2087/1
முள் உடை கானில் ஏகி முகம் அழிந்து உச்சி வேர்வை – சீறா:2093/1
சிறப்பு உடை குரிசில் முன்னம் செப்பிய மாற்றம் மாறி – சீறா:2108/1
பீடு உடை பசியை மாற்றி பெரும் பதிக்கு அடைக என்றார் – சீறா:2116/3
பீடு உடை பெரும் புகழ் பெருகி சூழ் திசை – சீறா:2163/3
பேறு உடை மக்கம் என்னும் பெரும் பதி அடுத்து ஓர் ஜின்னை – சீறா:2272/3
மேலவன் அசுஅது என்னும் விறல் உடை படலை தோளான் – சீறா:2349/2
கோட்டு உடை மலரின் மன்றல் குலவிய மதீனம் புக்கி – சீறா:2356/1
அந்த வேளையில் அருள் உடை அமரருக்கு அரசன் – சீறா:2459/1
கோட்டு உடை களிறும் கரடியின் குழுவும் கொணர்ந்து நம் பதியினில் விடுத்து – சீறா:2521/2
செறி மயிர் திருகிய மருப்பு உடை சிறு கவை கால் – சீறா:2639/1
புதிய சித்திரம் என புரி நூல் உடை குயவன் – சீறா:2654/1
ஓடியது என நறவு ஊற்றும் தார் உடை
ஆடக வரை புயத்து அலியும் வந்தனர் – சீறா:2728/3,4
விரி பரப்பு உடுத்த மதீன மா நகரின் கொறி உடை தொறுவரில் வியந்தோன் – சீறா:2877/2
வேதியர் எனும் பேர் தரும் உதுமானும் விறல் உடை உபைதுல்லா-தானும் – சீறா:2901/2
திறல் உடை சைதும் ஷாமிராச்சியத்தில் சென்று அரும் கணிதரை கேட்ப – சீறா:2902/1
வடிவு உடை காளமும் வயிரும் சின்னமும் – சீறா:3004/4
எனும் பெயர் உடை தலத்தை சுற்றினார் – சீறா:3016/4
வீர வெண் மடங்கல் அன்ன விறல் உடை வள்ளலோடும் – சீறா:3100/3
கரு உடை மயிர் வாய் பிடி கணம் தழுவி கட கரி குலம் நெருங்கினவால் – சீறா:3164/4
பெயர்களும் அன்சாரிகள் எனும் வரிசை பேறு உடை தலைவர் மன்னவரும் – சீறா:3169/2
ஆரண கிழவர் பேர் உடை தலைவர் ஆடவர் காளையர் சிறுவர் – சீறா:3171/1
மிடல் உடை வீரர்கள் சிலரும் வெண்ணிலா – சீறா:3264/3
மிடல் உடை கதிர் வெள் வேலும் வில்லொடும் மிடைய தாங்கி – சீறா:3420/2
மூசி வண்டு உடை தும்பை அம் தொடையலை முடித்து – சீறா:3495/1
மருப்பு உடை கரட மத கரி அனைய மன்னர்கள் முறிந்தனர் மயங்கி – சீறா:3557/4
புரவி விட்டு இறங்கி முள் உடை நெடும் கான் புகுந்தனர் சிலர் பிண குவையின் – சீறா:3561/2
குற்று உடை கதிர் வாள் குரகத வயிற்றில் குழித்திட சாய்ந்து அவண் கிடந்த – சீறா:3569/1
மறு இல் கற்பு உடை பாத்திமா எனும் திரு மட மான் – சீறா:3739/2
மிடல் உடை திறல் அபசி வெம் படையொடும் விளைந்த – சீறா:3783/2
திறன் உடை தலைவர்-தாமும் செம்மை இல் அரசர்-தாமும் – சீறா:3961/3
ஆண்டு வீந்தவர் உடை கொண்டு மகிழ்ந்து அடல் அநீகம் – சீறா:3983/1
வடிவு உடை அசுறபு மதலை ஆயினன் – சீறா:4056/1
இக்கிரிமாவை காலிது என்பவனை இசை உடை கறுபு அருள் சேயை – சீறா:4079/1
உன்னுவது என்-கொல் தவம் உடை தீனர் இவர்களில் ஒருவரை ஏவி – சீறா:4085/3
ஆலயம் மறந்த தீன் உடை கபீபுக்கு அன்பொடும் உவப்பொடும் சதக்கா – சீறா:4103/1
கதம் உடை திறம் காணலாம் – சீறா:4142/4
தங்கிய சூழ்ச்சி வல்லோர் போர் உடை தலைவர் மாறாது – சீறா:4361/2
கதம் உடை திறனும் காட்டி வெற்றியே காண வேண்டும் – சீறா:4363/2
போர் உடை தலைவர் சூழ எழுந்தனன் இயங்கள் பொங்க – சீறா:4373/4
குறைசி அம் காபிர் வாய்ந்த குணன் உடை மாந்தர் மிக்க – சீறா:4377/1
தோல் உடை செவி அசைத்து அசைபோட்டு வாய் துவளும் – சீறா:4431/2
முறைமுறை எழுந்த முரண் உடை தானை முகில் துளைத்து அண்ட வான் முகடு – சீறா:4440/1
மிடல் உடை கவசம் உடலிடத்து அணிந்து வெண்டலை மூளையில் தோய்ந்த – சீறா:4444/3
தூண்டிய சீற்ற தீ ஒன்று தாங்கி ஏகினர் மிடல் உடை சூரர் – சீறா:4447/4
ஊன் உடை சரம் உள்ளவை ஏவினார் – சீறா:4494/4
உடை கொண்டு ஆடல் பரியொடும் ஓங்கிய – சீறா:4515/1
மலிதர இருந்திடும் குயை முன் மாண் உடை
தலைவர் என்று ஏத்திய நுகைமு சார்ந்தனர் – சீறா:4542/3,4
வென்றி வேந்தன் ஆரீது சேய் விறல் உடை நௌபல் – சீறா:4621/2
விதியவன் மொழி மறாத விறல் உடை தலைவர் யாரும் – சீறா:4911/2
உடை கடல் அனைய காலேயம்முடன் உவந்து போந்தார் – சீறா:4920/4
எயில் உடை மதீன மா நகர் நோக்கி இடித்து என கூக்குரலிட்டு – சீறா:4929/2
பிடி உடை உபய சாமரையிடத்தும் தோன்றிய பீலிகையிடத்தும் – சீறா:4932/3
பூண் தரும் கலன்கள் பற்றி புனை கலை உடை கைக்கொண்டு – சீறா:4941/2
வீறு உடை வில் குனித்து அடர்ந்து விட்டனன் – சீறா:4946/4
நடம் உடை பரிகள் தாவி நடத்தினும் பிடிக்க மாட்டீர் – சீறா:4953/4
வடிவு உடை வேல் கை வீரர் வாசியை விட்டார் அன்றே – சீறா:4965/4
திறல் உடை அகுசம் என்னும் செம்மல் வீழ்ந்து இறந்த போழ்தில் – சீறா:4972/1
விறல் உடை அபூகு தாதா என்னும் அ வீரர் வந்து – சீறா:4972/3
மறம் உடை கயவன்-தன்னை வீழ்த்தினர் ஒருங்கு வாளால் – சீறா:4972/4
நடம் உடை கவன பரி புடை சூழ வதிந்தனர் நபி முகம்மதுவே – சீறா:4987/4
ஆயிரம் அபிதானம் உடை குரிசில் ஆனனம் போல் உதித்ததுவே – சீறா:4988/4
கயவு உடை கமலம் திளைத்திடும் படு கா கடையினில் கலித்து எழும் வனசம் – சீறா:4989/3
வீரராம் அபூகு தாதா விறல் உடை வயவர்-தம்மில் – சீறா:4997/2
தார் உடை சல்மா என்னும் தலைவர் இ இருவர்க்கு ஒப்பா – சீறா:4997/3
ஊற்று நீர் வறந்த சேற்று நீர் கூவல் உடை இடத்து உழை இனம் மறுகி – சீறா:5006/1
கரும் பிணர் என கால் பெயர்த்து காய்த்து இறைஞ்சும் கதிர் உடை சாலியை உழக்கி – சீறா:5007/2
கறை குடியிருந்து புலால் வெறி கமழும் கவர் இலை வேல் உடை குரிசில் – சீறா:5016/1
உடை திரை கடல் கான்று எழுந்த வெவ் விடம் போல் உரு எடுத்திடும் வய வீரர் – சீறா:5018/1
அடை உடைத்து எறியும் கோல் உடை தொறுவர் அனைவரும் மெலிதர வீழ்த்தி – சீறா:5018/3

மேல்


உடைக்க (1)

குவிதரும் கடல் அம் தானை குபிர் கடல் உடைக்க தோன்றும் – சீறா:3183/1

மேல்


உடைக்கும் (7)

கடி மலர் போர்த்த வரம்பினை தகர்த்து கழனியில் பரந்து பாய்ந்து உடைக்கும் – சீறா:47/4
வெண் தயிர் உடைக்கும் ஒலி மறா முல்லை வேலியும் கடந்து அயல் போனார் – சீறா:1000/4
உடைக்கும் நின் வலி என்பதை அறிவன் என்று உரைத்த – சீறா:1527/4
பாரினை உடைக்கும் குளம்பின பொன் பூ பல நிரை கேச பந்தியின – சீறா:3165/2
உடைக்கும் வெம் பரி வீரர் உக்காச வந்துற்றார் – சீறா:3506/4
கூட்டும் நம் படை உடைக்கும் என்பது குறித்திலிரால் – சீறா:3773/4
உடைக்கும் சக்கரம் என சுழல்தரும் விண்ணின் உயரும் – சீறா:3888/3

மேல்


உடைத்த (3)

திடம் உடைத்த நெஞ்சு ஆயினர் அறிவினில் தெளிந்தோர் – சீறா:767/4
கலி இருள் உடைத்த வேல் கை காவலர் சல்மா என்போர் – சீறா:4962/1
மழை பொரு கூந்தல் வால் தயிர் உடைத்த மத்தினால் உடைபடும் திவலை – சீறா:5005/2

மேல்


உடைத்தாய் (1)

பகர் அரு நபியாய் வேதமும் உடைத்தாய் வருவர் என்று அறிவுளோர் பகர்ந்த – சீறா:992/3

மேல்


உடைத்தீர் (2)

மாவை நடத்தும் வேகம் உடைத்தீர் மதிகெட்டீர் – சீறா:3913/1
பாவம் உடைத்தீர் வேறு மனத்தீர் பகை நாளும் – சீறா:3913/2

மேல்


உடைத்து (12)

ஏரியை உடைத்து குளம் கரை தகர்த்தே இடிபட அணையினை முறித்து – சீறா:38/1
ஆலை வாய்-தொறும் கரும்பு உடைத்து ஆறு எடுத்து ஓடும் – சீறா:74/3
இடித்து உடைத்து இடையூறு படுத்தினார் – சீறா:1403/4
உரைத்திடும் தொனி கடல் உடைத்து காட்டுமால் – சீறா:1986/4
முரசுடன் நௌரி கொம்பு விண் முகடு உடைத்து பொங்க – சீறா:3206/3
அடித்து உடைத்து இறந்த தீனவர் பதினான்கு அமர் உறும் தலைவர்கள்-தமையும் – சீறா:3564/3
ஏயும் வன் கிரி உடைத்து அரும் குளம்பினால் எறிந்து – சீறா:3838/3
கடம் உடைத்து எழு கை மலை மாவை உள் – சீறா:4237/1
தீங்கு உறும் காபிர்-வயின் சிறிது எளியேம் கொடுப்பதும் உடைத்து அரும் திறலோய் – சீறா:4475/4
பார் உடைத்து எறி அடி பரிகள் மேவிய – சீறா:4541/1
வாட்டம் இல் நகரம் என்னும் வாரி ஆங்கு உடைத்து மீறி – சீறா:4629/3
அடை உடைத்து எறியும் கோல் உடை தொறுவர் அனைவரும் மெலிதர வீழ்த்தி – சீறா:5018/3

மேல்


உடைந்த (3)

உடைந்த முத்தம் வெண் தந்தம் முச்சுடர் ஒளி ஒதுங்க – சீறா:32/2
மை தவழ் கனக கிரி புயம் திரண்ட மள்ளர்கள் வனப்பினுக்கு உடைந்த
சித்தசன் கர வாள் பறித்து அதை வளைத்த செயல் என பிள்ளை வெண் பிறை வாள் – சீறா:57/2,3
ஊறுபட்டு உடைந்த காளையை கண்டு அங்கு ஒண் திறல் புரவலர் பின்னும் – சீறா:4931/1

மேல்


உடைந்தது (1)

பொருள் வரப்பெறுமவர் கலி உடைந்தது போல – சீறா:594/3

மேல்


உடைந்ததுவும் (1)

வேலை வாருதி போல் வழி பிழைத்ததுவும் விழுந்து யான் முகம் உடைந்ததுவும்
கோலம் ஆர் புலி வந்ததும் முகம்மதை யாம் கூட்டி வந்துறு பவம் என்ன – சீறா:692/2,3

மேல்


உடைந்தன (2)

அடிபடும் பறை பேரிகை உடைந்தன அரசர் – சீறா:3494/2
பிணியொடும் மிடியும் உடைந்தன தேகம் பெருத்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:5017/4

மேல்


உடைந்தனர் (3)

தன்னையும் மறந்து உடைந்தனர் கடைபடு தயிரின் – சீறா:4018/4
காய் மன காபிர்கள் கலைந்து உடைந்தனர் – சீறா:4976/4
உடல் தடுமாற பருவரல் நோய் வந்து அடைந்திட உடைந்தனர் பெரிதாய் – சீறா:5013/2

மேல்


உடைந்தனன் (1)

இந்தனம் எரியில் கிடந்து என இதயம் இடைந்திட உடைந்தனன் எளியேன் – சீறா:2313/2

மேல்


உடைந்தாய் (1)

ஓதுகின்றனை வெகுண்டனை பயந்தனை உடைந்தாய்
சீ தகாது உன்-தன் களத்திடை காயமும் தெரிவது – சீறா:4014/2,3

மேல்


உடைந்தார் (1)

ஒரு கவிகை நிலவ உறூமிகள் அடர்ந்து பாரிசவர் உடைந்தார் என்ன – சீறா:2173/2

மேல்


உடைந்தான் (1)

உதிரம் கொப்பிளித்து முகம் அழிந்து உடைந்தான் முகம்மதை உறுதிகேடாக – சீறா:675/1

மேல்


உடைந்திட (1)

தஞ்சமற்றவன் உடைந்திட இனம் தளம் நடத்தி – சீறா:3777/3

மேல்


உடைந்திடும் (1)

உடைந்திடும் கலம்-அது ஒப்ப மன்னவன் மனையுள் எங்கும் – சீறா:3720/3

மேல்


உடைந்து (27)

முள் அரை பசும் தாள் வட்டு இலை கமல முகை உடைந்து ஒழுகு தேன் தெறிப்ப – சீறா:43/1
ஒடுங்கி ஐம்பொறி மயக்குற நெஞ்சு எலாம் உடைந்து
புடம் கொள் வங்கம் அதாய் நினைவு உருகினன் புலம்ப – சீறா:186/2,3
ஒழுகு மென் மெழுகாய் உறு கருத்து அழிந்து உடைந்து
கொழு மடல் செழும் கமல மென் மலர் முகம் கூம்பி – சீறா:470/2,3
வடி நறா உடைந்து ஒழுகும் முக்கனியுடன் மதுர மென் மொழி கூறி – சீறா:657/3
என்று காண்குவமோ என அயர்ந்து உடைந்து எண்ணி – சீறா:781/2
ஏது இனி செய்வோம் என்ன இடைந்து நெஞ்சு உடைந்து நின்றான் – சீறா:944/4
சிரசு உடைந்து உதிரம் சிந்த சினத்துடன் புடைத்து நின்றார் – சீறா:1356/4
அறம் மதித்த நெஞ்சு உடைந்து அபித்தாலிபு அங்கு அவர்கட்கு – சீறா:1370/2
சிரசு உடைந்து உதிரம் சிந்தி தேங்கிய மயிலை நோக்கி – சீறா:1571/1
விரிதரும் தலை மத்து எறிதரும் தயிரின் மிக்கு உடைந்து அற மிடைந்தனரே – சீறா:1909/4
இறந்த காலையில் கடல் உடைந்து என நகர் இரங்க – சீறா:2200/2
விரை கொள் முல்லை அம் பந்தரும் விளை நறா உடைந்து
சொரியும் கொன்றையும் தோன்றிட சென்றனர் தூயோர் – சீறா:2678/3,4
மருவலர் வலி கெட உடைந்து மற்றொரு – சீறா:2987/1
உடைந்து ஒழுகினனோ அலது இறந்தனனோ ஊறுபட்டு இடைந்தனனோ என்று – சீறா:3565/3
உன்னும் முன் சைதுக்கு ஆற்றாது உடைந்து மற்று எவையும் போக்கி – சீறா:3686/3
மிஞ்சு இருள் படலம் துண்ட விதுவினுக்கு உடைந்து பின்னர் – சீறா:3931/3
போரை காட்டும் நம் சேனை பொருது வெருவி உடைந்து பின்னர் – சீறா:4030/3
பாய மர்க்கடம் அம் கோல் தேன் பகுப்புற உடைந்து சிந்தி – சீறா:4208/2
சேல் பாய மேதி வெருண்டு ஓட வளை உடைந்து முத்தம் சிந்தி சோதி – சீறா:4296/1
உன்னி அ முகம்மதுக்கு உடைந்து அங்கு ஓடினாய் – சீறா:4557/2
அகம் உடைந்து எவரொடும் அரிதில் கூறினான் – சீறா:4570/4
உலகினில் எவரும் எம்மை உமக்கு உடைந்து இடைந்தோம் என்று – சீறா:4883/3
தீம் கரும்பு எருத்தில் தூங்கு தேன் உடைந்து சிதறிடும் பணை புடை சூழும் – சீறா:4923/3
தரையினில் சோரி கொட்டிட ஒருவன் தட கழல் கால் உடைந்து உழல – சீறா:4930/3
ஆண்டு உடைந்து ஊறுபட்ட பறந்தலை அதனின் வந்து – சீறா:4941/1
அரும் கரும்பு உடைந்து சாறு எழ கய வாய் அசைத்து அசைபோட்டு கண் துயில – சீறா:5007/3
உலைவு உற மயங்கி வீழ்ந்தனர் சிலர் தம் உயிர் உடைந்து இறந்தனர் சிலரே – சீறா:5028/4

மேல்


உடைந்துடைந்து (1)

உடைந்துடைந்து இன்ன மாற்றம் உரைத்துரைத்து அவலித்து ஏங்கி – சீறா:4206/1

மேல்


உடைந்தோர் (1)

மிக்கொடு வரும் படை பகையினில் உடைந்தோர்
படை படைக்கலத்தொடும் நெருங்கிட பரி செறிய – சீறா:3791/2,3

மேல்


உடைபட (5)

வட_வரை அசைய வானம் முகடு உடைபட அறாத மழை முகில் சிதறி ஓடவே – சீறா:12/2
உடைபட சிரத்தில் தாக்கி உறுக்கொடும் கறுத்து சொல்வார் – சீறா:1495/4
உடைபட தாக்கி தன் உரத்தில் பற்றினான் – சீறா:1608/4
உடைபட பதுறில் பொருது வென்று எழுதும் ஓலையை கொடுத்தனர் ஓட்டர் – சீறா:3591/4
உடைபட முறித்த சோகை உடற்றுதற்கு உரியர் யார் என்று – சீறா:4720/3

மேல்


உடைபடு (1)

உடைபடு பனச பசும் கனி சுளையில் ஊற்றிருந்து ஓடிய தேனும் – சீறா:47/3

மேல்


உடைபடும் (1)

மழை பொரு கூந்தல் வால் தயிர் உடைத்த மத்தினால் உடைபடும் திவலை – சீறா:5005/2

மேல்


உடைமரம் (1)

உடைமரம் இலையில் ஒன்று உதிர்தராமலே – சீறா:3330/2

மேல்


உடைமை (1)

உடைமை கோடு உறைந்தான் நம்மால் காப்பது ஒன்று இன்மையாலே – சீறா:3393/2

மேல்


உடைமையாய் (1)

நல் தவம் உடைமையாய் நன்று நன்று நின் – சீறா:4996/2

மேல்


உடைமையில் (1)

உடைமையில் பணத்தில் சாதி உயர்ச்சியில் வணக்கம்-தன்னில் – சீறா:1074/1

மேல்


உடைய (15)

நல் தவம் உடைய நம்பி வருவதை நோக்கி நாடி – சீறா:402/2
பெரும் தவம் உடைய வள்ளல் பிறங்கு ஒளி தவழும் மாடத்து – சீறா:793/2
உடைய நாயன் நபி புதல்வி-தம்மிடம் ஒதுங்கி நின்று இவை உரைத்தனன் – சீறா:1435/4
மூதறிவு உடைய வள்ளல் முசுஇபை தழுவினாரால் – சீறா:2397/4
அரும் தவம் உடைய வள்ளல் அகுமதே உமக்கு ஈமான் கொண்டு – சீறா:3230/2
உடைய நாயகன் ஆயத்தும் இறங்கினது உலவி – சீறா:3425/2
நல் தவம் உடைய முகம்மதின் கலிமா நாவினில் இயற்றிடாது எதிர்ந்த – சீறா:3602/1
மிக்க பேர் அறபி குல காபிரும் உடைய
தக்க வன் மனத்து எழுந்தனன் அபூசகல் தனையன் – சீறா:3792/3,4
திருத்து சித்திரத்து உடைய அச்சுவம் மகிழ் சிறப்ப – சீறா:3839/3
உண் நிறை உடைய வேந்தர் ஒண் திறல் பரியில் சூழ – சீறா:4182/3
திரண்ட கூர் மருப்பு உடைய வல் விடை இன திரளும் – சீறா:4254/1
ஊன் உடைய பல் உயிர்க்கும் உணர்வு அரிய பேரொளியாய் ஓங்கி நின்ற – சீறா:4522/2
நலன் உடைய காவகத்தை நா ஏறும் கலிமாவை நன்மை ஆற்றை – சீறா:4538/3
இ தகை உடைய வள்ளல் கபீபு இறசூல் மகிழ்ந்து – சீறா:4867/1
கல்வி சீர் உடைய வள்ளல் கவுல் கொடுத்திட்டவாறு என்று – சீறா:4879/2

மேல்


உடையது (1)

இருக்கும் சந்ததி வலிமையை உடையது இ உலகத்து – சீறா:190/3

மேல்


உடையர் (1)

பகை பெரிது உடையர் ஆகி பழி எலாம் சுமப்பீர் என்றார் – சீறா:414/4

மேல்


உடையரா (1)

ஒருப்பட உயிர் துணை உடையரா குடியிருப்பது – சீறா:2425/3

மேல்


உடையரும் (2)

ஓதும் நல் நெறி உடையரும் இனத்துடன் உறைந்து – சீறா:1359/2
இலக்கம் உடையரும் நோன் கழல் – சீறா:4804/2

மேல்


உடையவர் (1)

அருப்பும் வீறு உடையவர் பெயர் முகம்மது என்று அதிக – சீறா:191/3

மேல்


உடையவன் (13)

உன்னுதற்கு அரிய முப்பது சுகுபும் உடையவன் அருளினால் இறங்கி – சீறா:140/2
உலகமும் விசும்பும் நிறைதர பொருந்தும் உடையவன் சத்தம் உண்டானது – சீறா:267/3
நலம் படைப்பதும் உடையவன் விதிப்படி நடுக்குற்று – சீறா:330/2
உன்-தம் மைந்தனுக்கு உடையவன் வேறு உளன் ஒருவன் – சீறா:466/3
உடையவன் திரு தூதரே உண்மை என்று உன்னி – சீறா:767/3
உடையவன் ஒருவன் தன் உண்மை தன்மையை – சீறா:1296/1
இடைந்திடும் பெரும் கேடு உடையவன் இவனே என்னும் அ பொருள் உரை பிறப்ப – சீறா:1456/2
உமறு எழுந்திடும் வெகுளியின் உடையவன் அருளால் – சீறா:1515/1
உரைத்த சொல் உளத்தூடு இருத்தி நம் நபியும் உடையவன் இடத்தினை நோக்கி – சீறா:1913/2
ஒரு தனி சீயம் ஒப்ப உடையவன் தூதர் செல்வ – சீறா:2053/2
உற்றவர் எவரும் கொணர்-மின்கள் எனவும் உடையவன் திரு நபி உரைத்தார் – சீறா:2876/2
ஒரு பிடி கரத்தின் எடுத்து இனிது ஏந்தி உடையவன் திரு மறை உரைத்து – சீறா:3555/2
உடையவன் விதிப்படி அலால் வேறு என்பது உண்டோ – சீறா:3998/4

மேல்


உடையவனோ (1)

வாழ்நாளும் உடையவனோ வல்லவனோ உன் பெருமை மதிப்பார் யாரே – சீறா:4530/4

மேல்


உடையன் (1)

வேட்டலுற்று வந்தான் சொல் மொழி தவறா மேன்மையன் ஒழுக்கமும் உடையன்
ஈட்டிய புகழான் இவன் என மனத்தில் நினைந்தனன் களபமும் அணிந்து – சீறா:4111/2,3

மேல்


உடையில் (1)

இருவரும் பொரும் போரினில் அவர் இடைந்து உடையில்
சுருதி கூறு இசுலாம் எனும் தூய நல் குலத்தில் – சீறா:4841/1,2

மேல்


உடையினர் (1)

வெள் அணி உடையினர் விரிந்த கஞ்சுகர் – சீறா:1146/1

மேல்


உடையினராய் (1)

பட்டு உடையினராய் சாந்தம் பழகு தோளினராய் வாய்ந்த – சீறா:406/1

மேல்


உடையீர் (4)

சினம் உண்ட செழும் கதிர் வேல் உடையீர்
வனம் உண்டு அரை நாழிகையுள் வழியில் – சீறா:712/1,2
மன வலி உடையீர் முற்றும் மதி மறந்து உடைவது என்-கொல் – சீறா:4194/3
உயர் மெய் தவம் உடையீர் அருள் இரங்கீர் என உரைத்தாள் – சீறா:4346/4
வேதனைப்பட மற்றொன்று இனிது ஈயேம் விளிகிலா வரத்தினை உடையீர்
ஆதி-தன் கிருபை ஆணை நும் ஆணை என்று உரைத்தருளினர் அன்றே – சீறா:4476/3,4

மேல்


உடையும் (2)

வஞ்சி மென்_கொடியின் முக மலர் கவினும் மருங்கினில் விசித்த பட்டு உடையும்
கஞ்ச மென் மலர் தாள் நிலம் புடைபெயர்வும் கமழ்தரு மெய்யினில் குறியும் – சீறா:275/1,2
உடையும் பாண்டத்து தகமும் ஆகியே – சீறா:4775/4

மேல்


உடையோய் (1)

பெருகிய வலியும் சீர்த்தியும் உடையோய் பின் வரும் துன்பம் ஒன்று அறியேன் – சீறா:2308/4

மேல்


உடையோர் (2)

தருமமும் பொறையும் இரக்கமும் குணமும் தயவும் சீர் ஒழுக்கமும் உடையோர்
பெருகிய செல்வ குடியொடு கிளையும் பெருத்து இனிது இருந்து வாழ்வன போல் – சீறா:48/2,3
மிக்க உண்மையும் விளங்கிய வெற்றியும் உடையோர்
தக்க பேர் முகம்மது என சாற்றிவிட்டு அகன்றார் – சீறா:192/3,4

மேல்


உடையோன் (4)

ஓதி ஓலையில் தீட்டவும் முடிவது அன்று உடையோன்
தூதன் யான் என உரைத்தவன் உரைத்திடும் துணிவே – சீறா:1694/3,4
தான் என செலுத்தி அரசு வீற்றிருந்தோன் தணப்பு இலா பெரும் படை உடையோன்
ஈனமுற்று ஒழியா மாயைகள் விளைக்கும் இயல் இபுலீசு எனும் பெயரோன் – சீறா:2303/3,4
உருள் உலம் பொருத புயத்தினன் உகுபான் என்னும் அ பெயரினை உடையோன்
திரள் ஒரு சிதகா முளரியின் அடைந்து காப்பொடும் கொடு நிதம் திரிவான் – சீறா:2877/3,4
கவினும் பொறை அருளும் மதுகையும் நாளினும் உடையோன்
புவியும் புகழ்தர வல்லவன் பொருவில்லவன் ஆரிது – சீறா:4344/2,3

மேல்


உடைவது (2)

உலைந்து நின் மனம் உடைவது என் வெண் திரை உடுத்த – சீறா:330/3
மன வலி உடையீர் முற்றும் மதி மறந்து உடைவது என்-கொல் – சீறா:4194/3

மேல்


உடைவர் (1)

ஈடு உடைவர் இவர் என்ன நல் நபி – சீறா:3007/3

மேல்


உடைவாள் (6)

இருந்தது என வயிர மணி பிடி உடைவாள் எடுத்து மருங்கிடத்து சேர்த்து – சீறா:1132/2
ஒலியல் மேல் இருத்தி செவ்வி ஒளிரும் குற்று உடைவாள் என்னும் – சீறா:3368/1
மணி அணி பலவும் தாங்கி வச்சிர உடைவாள் சேர்த்து – சீறா:3404/1
மின்னு குற்று உடைவாள் எடுத்து அரையினில் விசித்து – சீறா:3460/3
கூரும் வெம் கணை அனைத்தையும் தொலைத்து குற்று உடைவாள்
வாரிச செழும் கரம் கொள வெகுண்டு ஒரு வயவன் – சீறா:3500/1,2
தாவிய உடைவாள் உவமை இலாது தருவன் உம்மிடத்தினில் அடியேன் – சீறா:4106/4

மேல்


உடைவாளினை (1)

வசை மொழி உரைப்ப கடிதினில் வெகுண்டு மருங்கு உடைவாளினை வாங்கி – சீறா:3586/1

மேல்


உண் (5)

நஞ்சு உண் மீன் என ஒடுங்கினர் மக்க மா நகரார் – சீறா:2700/4
தரியலர் உயிர் உண் அன்சாரிமார்களும் – சீறா:3008/3
நஞ்சு உண் வேல் படை எழுக என்று அகுமது நவின்றார் – சீறா:3868/4
உண் நிறை மனத்தின் வெம் சினம் உற்றான் ஊழ் விதி முடிவினை அறியான் – சீறா:4099/4
உண் நிறை உடைய வேந்தர் ஒண் திறல் பரியில் சூழ – சீறா:4182/3

மேல்


உண்கிலர் (1)

உண்டார் சிலர் உண்கிலர் காண் எனவே – சீறா:707/2

மேல்


உண்ட (15)

பாரினில் புரண்டு ஏறு உண்ட மயில் என பதைக்கலுற்றார் – சீறா:427/4
அரு மறை மலருள் காய்த்த அறிவு எனும் கனியை உண்ட
திரு நமர் குல சஞ்சீவி செழும் கொழுந்து அனைய பூவை – சீறா:613/3,4
கனல் உண்ட கடும் சுரம் மீது நறும் – சீறா:700/1
சினம் உண்ட செழும் கதிர் வேல் உடையீர் – சீறா:712/1
விரியும் நூல் கடல் செவிமடுத்து உண்ட மெய் தவத்தோன் – சீறா:835/4
உருசிக்க மலர் தேன் உண்ட ஒண் சிறை பறவை போல – சீறா:1157/2
தீது அற வாரி உண்ட செழும்_கொடி ஒருத்தி செம்பொன் – சீறா:1160/2
கறை இல் வெண் திரை உண்ட வண் கவிகை முன் நிழற்ற – சீறா:2677/1
மலி தரும் கரு மை உண்ட வரி விழி கயல்கள் பாய – சீறா:3063/3
உண்ட செம் கதிர் வாள் துண்டமுற்றதை இரு கண் ஆர – சீறா:3949/2
வீரமும் உண்ட மாறா வெற்றியும் உண்ட ஏவும் – சீறா:3958/1
வீரமும் உண்ட மாறா வெற்றியும் உண்ட ஏவும் – சீறா:3958/1
கோர வாம் பரியின் வேக குணத்தையும் உண்ட வெய்ய – சீறா:3958/2
போரையும் உண்ட மான புகழொடும் அறமும் உண்ட – சீறா:3958/3
போரையும் உண்ட மான புகழொடும் அறமும் உண்ட
காரணத்துடையார் தந்த காரண வடி வாள் மன்னோ – சீறா:3958/3,4

மேல்


உண்டது (1)

உண்டது இல்லை-கொல் என்ன வந்து உதித்த அ நொடிக்குள் – சீறா:774/2

மேல்


உண்டவர் (2)

ஆகம் கூர்தர உண்டவர் யாவரும் – சீறா:2344/1
உண்டவர் என மதர்த்து இருந்த ஒண் நகர் – சீறா:2713/4

மேல்


உண்டன (1)

உடல் பிளந்து உதிரங்களை உண்டன
தட மலர் கையின் விட்டெறி சக்கரம் – சீறா:3901/3,4

மேல்


உண்டனர் (4)

மதுர வாய் திறந்து அமுதம் உண்டனர் முகம்மதுவே – சீறா:339/4
முறைமையாக உண்டனர் வல பாரிச முலை பால் – சீறா:340/2
ஆர உண்டனர் அங்கையில் வாரியே – சீறா:2341/4
தேன் தரு பயசினை சிறப்பின் உண்டனர்
மான் திகழ் புய சல்மா என்னும் அன்னரே – சீறா:4983/3,4

மேல்


உண்டா (1)

உண்டா என்ன சிரம் அசைத்தார் சினந்தார் உளத்தில் நகைத்தனரால் – சீறா:4048/4

மேல்


உண்டாக்கி (1)

மால் நிலத்தினில் புதிது ஒரு மார்க்கம் உண்டாக்கி
தீன் எனும் பெயர் நிறுத்தி தன் உரைப்படி திருத்தி – சீறா:1523/3,4

மேல்


உண்டாக்குதல் (1)

அணிதன் என்று ஒரு பேரை உண்டாக்குதல்
துணிதல் நன்று என யாவரும் சொல்லினார் – சீறா:1414/3,4

மேல்


உண்டாக்குவேன் (1)

அற்றையின் மாறி ஊதியம் உண்டாக்குவேன்
மல் தட புயத்திர்கள் என்று வாழ்த்தினான் – சீறா:898/3,4

மேல்


உண்டாக (2)

இலகிய கமல முக மலர் சபாவுக்கு இரகுமத்து உண்டாக என்று இசைந்தே – சீறா:267/4
தீயவன் ஒருவன் தோன்றி தீன் எனும் மதம் உண்டாக
காய் கதிரவனை போல் பிற்காலத்தில் வருவன் என்றே – சீறா:2788/3,4

மேல்


உண்டாகி (5)

சத்தம் உண்டாகி கேட்ட அப்பொழுதே சபா எனும் மட மயில்-தனக்கு – சீறா:268/1
கரையிலா செல்வம் தனித்தனி பெருகி காட்சிகள் பலவும் உண்டாகி
நிரைநிரை மாடு ஆடு ஒட்டகம் பலவும் நிறைந்து பால் தயிர் குறைவு இலதாய் – சீறா:374/2,3
மாறு இலா கதிர் உண்டாகி மான்மதம் கமழும் என்றும் – சீறா:627/2
கோது அற புனல் உண்டாகி குற்றியும் தளிர்ப்ப கண்ட – சீறா:821/1
ஆயிர நாவு உண்டாகி அதில் சிறிது உரைப்பன் என்றான் – சீறா:1044/4

மேல்


உண்டாகின் (1)

கண்டித உலகம் மீது கலகம் உண்டாகின் ஞாயம் – சீறா:4736/3

மேல்


உண்டாகும் (3)

புவியின் முகம்மது என்ன பொருந்திய பெயர் உண்டாகும்
அவர் அலால் நபி பின் இல்லை அவர் உம்மத்து ஆனோர்க்கு எல்லாம் – சீறா:826/1,2
பவம் அறும் கதி உண்டாகும் படைப்புணும் வானோர் எல்லாம் – சீறா:826/3
அன்னவன் நெறியால் மாந்தர் கடு பகை பெரிது உண்டாகும்
என்ன முன் பெரியோர் ஆய்ந்த இயல் மறை-அதனுள் கண்டு – சீறா:2789/1,2

மேல்


உண்டாகுமோ (2)

மறுத்து உரைப்பவும் வாயும் உண்டாகுமோ – சீறா:4231/4
வீட்டினால் அதில் வெற்றி உண்டாகுமோ – சீறா:4244/4

மேல்


உண்டாதல் (1)

மதிக்கு நல் அறம் உண்டாதல் மானிடராகி செம் பொன் – சீறா:2819/1

மேல்


உண்டாம் (3)

பன்னுவர் புதுமையில் பலன் உண்டாம் என – சீறா:1302/3
கவர் அற காரண கரி உண்டாம் எனின் – சீறா:2130/2
பீசபீல் என்று வீந்தால் பேறு உண்டாம் என்ன நெஞ்சின் – சீறா:3875/2

மேல்


உண்டாமால் (2)

அறம் தரும் பரகதியுடன் புகழும் உண்டாமால் – சீறா:1669/4
வினைகளும் சிதறி நமரவர் எவர்க்கும் மேன்மையும் வீடும் உண்டாமால் – சீறா:2506/4

மேல்


உண்டாயதே (1)

மருத நல் நிலம் என வளம் உண்டாயதே – சீறா:3292/4

மேல்


உண்டாயின் (1)

அகத்தினில் ஒருமித்து எடுத்து ஒரு துணிவாய் அடுப்பது ஓர் முயற்சி உண்டாயின்
செகத்தினில் விளக்கும் புகழொடும் முடியும் சிறியன் என் வாக்கில் செப்புவது என் – சீறா:2508/2,3

மேல்


உண்டார் (1)

உண்டார் சிலர் உண்கிலர் காண் எனவே – சீறா:707/2

மேல்


உண்டால் (1)

தேரலாம் தன்மை காணோம் செப்பும் உத்தரம் ஒன்று உண்டால்
கார் எழில் குடையார் நானம் கமழ் திரு மெய்யார் உம்மை – சீறா:4691/2,3

மேல்


உண்டானது (1)

உலகமும் விசும்பும் நிறைதர பொருந்தும் உடையவன் சத்தம் உண்டானது
இலகிய கமல முக மலர் சபாவுக்கு இரகுமத்து உண்டாக என்று இசைந்தே – சீறா:267/3,4

மேல்


உண்டானதே (1)

ஊரும் அஞ்சுதற்கு ஓசை உண்டானதே – சீறா:4812/4

மேல்


உண்டி (1)

இனியன உண்டி உண்டிருத்தல் நன்று அரோ – சீறா:3617/4

மேல்


உண்டிட (2)

உறை பசும் பாலும் உவர் படு நீரும் உண்டிட போதிர் என்று உரைத்தார் – சீறா:5016/4
நிணம் உவர் கிடந்து முடை வெடி நாறும் நீருடன் பாலும் உண்டிட வெம் – சீறா:5017/3

மேல்


உண்டிடும் (1)

வர உண்டிடும் வால் தலை நீளம்-அதை – சீறா:713/3

மேல்


உண்டிருத்தல் (1)

இனியன உண்டி உண்டிருத்தல் நன்று அரோ – சீறா:3617/4

மேல்


உண்டிலை (1)

உண்டிலை தின்ற பின் உறுதியாக இ – சீறா:3642/1

மேல்


உண்டு (151)

இரும் கண வெள்ளை மேகம் இரை பசும் கடல் வீழ்ந்து உண்டு ஓர் – சீறா:21/3
மட்டு வாய் வயிறு ஆர உண்டு எண்ணிலா மள்ளர் – சீறா:41/1
சுரும்பு இனம் இருந்து தேன் உண்டு தெவுட்டி சுருதிசெய் பல் மலர் சிறந்த – சீறா:45/1
கலன் பல அணிந்து தொண்டி உண்டு எழுந்து கதிரவன்-தனை கையால் தொழுது – சீறா:46/1
துள்ளும் மேல் வரி கயல் உண்டு நாரை கண் தூங்கும் – சீறா:73/2
உடல் உறைந்து உயிர் உண்டு என்னும் ஒரு_வடிவில்லான் செவ்வி – சீறா:112/1
இடையறாது அமிர்த போகம் இனிது உண்டு களித்து பொங்கி – சீறா:122/3
உரி துணை தோழர் நால்வர் உண்டு அவர்-தம் ஒளி உள என உரைத்தனனே – சீறா:128/4
உடல் பிளந்து உயிர் உண்டு உதிரம் கொப்புளித்து ஊன் உணங்கு வேல் கரர் எசுஹபு-தம் – சீறா:152/1
ஒத்து இனிது அமுதம் உண்டு உறையும் நாளினில் – சீறா:178/4
கருவினில் தோன்றாது ஒளிவினில் உருவாய் கண் இமைத்து உண்டு உறங்காத – சீறா:236/1
நடந்து எதிர் வர கண்டு அம்ம நின் நுதலின் நலம் கிளர் பேரொளி ஒன்று உண்டு
இடம் திகழ்ந்து இலங்க காண்கிலேன் என்ன ஈன்றனன் மகவு என இசைத்தார் – சீறா:274/3,4
கரும் கடல் நீரை உண்டு எழுந்து கார் குலம் – சீறா:298/1
பெறு பலன் உறுதி உண்டு என்ன பேசினான் – சீறா:312/4
நம்மை ஆள்பவன் அருள் நமக்கு உண்டு என்னவே – சீறா:313/2
ஆரிது மனையில் சில துரு சொம் உண்டு அற கிழடொடு சொறி மலடும் – சீறா:367/1
பெயர் நிறை உண்டு என்ன இயம்பி நூறாயிரம் பேர்க்கு – சீறா:421/2
உரம் பெற கனம் உண்டு என்ன ஓதியோர் கோடிகோடி – சீறா:421/3
வரமுறு புதுமை நும்-பால் வருவது உண்டு அனேகம் அந்த – சீறா:424/2
கன புதுமைகள் உண்டு என்றோர் காரண பெயருமிட்டார் – சீறா:433/4
மலை எனும் திட கட கரி உதிரம் வாய் மடுத்து உண்டு
உலவு வேல் கரர் உற்றவை அனைத்தையும் உரைத்தார் – சீறா:471/3,4
மது மலர் தேனை உண்டு இருந்த வண்டு இனம் – சீறா:500/1
அண்டர் நாயக நபி உண்டு என்று ஆதி நூல் – சீறா:509/3
அலகு இல் வண்டு உண்டு பண் ஆர்க்கும் தார் புயர் – சீறா:527/2
உண்டு தன் அகம் குளிர்தர உடல் எலாம் களிப்பு – சீறா:555/2
வெடித்த மென் மலர் தேனை உண்டு இன வெறி சுரும்பு – சீறா:561/1
அலகு இல் கூட்டம் உண்டு அ பெரும் ஷாமினில் அடைந்தால் – சீறா:564/2
கூறு இலா பிடரின் கீழ்-பால் குறித்து இலாஞ்சனை உண்டு என்றும் – சீறா:627/4
ஏகும் பாதையில் பண்டிதன் ஒருவன் உண்டு இயல் மறை வழி தேர்ந்த – சீறா:664/1
புனல் உண்டு பொருந்தினர் அ உழையின் – சீறா:700/2
சினம் உண்டு எழு செம் கதிர் பொங்கும் இருள் – சீறா:700/3
இனம் உண்டு குணக்கில் எழுந்ததுவே – சீறா:700/4
கொடு வல் இருள் உண்டு கொழும் கதிர் பைம் – சீறா:705/1
வனம் உண்டு அரை நாழிகையுள் வழியில் – சீறா:712/2
கனம் உண்டு ஒரு காரணம் மா மலையின் – சீறா:712/3
இனம் உண்டு பருத்து எழுகின்றது போல் – சீறா:712/4
கழிகின்ற துரும்பு ஒரு கை முழம் உண்டு
எழில் கொண்ட முகம்மது எடுத்து எதிரே – சீறா:720/1,2
பொம்மல் உண்டு அரும் பகற்பொழுது போக்கினார் – சீறா:725/4
அகழி போன்ற ஓர் ஓடை உண்டு அதனினுக்கு அணித்தாய் – சீறா:755/2
புகலுதற்கு அரிது அடவி உண்டு அவ்வுழி பொருந்தி – சீறா:755/3
நிரம்பும் வள் உகிர் மடங்கல் இல் இனங்களின் நிணம் உண்டு
இரும் பனை கை மும்மத கரி கோட்டினை ஈழ்த்திட்டு – சீறா:757/1,2
திறந்து தேனை உண்டு அணி திகழ் தொடை அணி திறலோய் – சீறா:759/2
வன் திறல் கொடும் பாந்தள் உண்டு அவண் வழிக்கு எனவே – சீறா:769/4
இரைதரு வாரி ஏழும் எடுத்து வாய் மடுத்து உண்டு ஓடி – சீறா:789/1
கரை இல் வாருதியை உண்டு கருத்தினில் இருத்தி யார்க்கும் – சீறா:789/3
சொன்றி உண்டு எழுக என்ன சொல்லினன் முதியோன் என்றான் – சீறா:798/4
அருந்தின குளகு நீர் உண்டு அவ்வயின் உறைந்த பின்னர் – சீறா:799/3
அரி அளி குடைந்து தேன் உண்டு அகுமதின் புகழை பாட – சீறா:802/2
குனி தலை இளநீர் உண்டு கொழு மடல் தேனை மாந்தி – சீறா:806/2
தன் மனை விருந்து உண்டு ஏக வருக என்று இருவர் சார்ந்து இ – சீறா:807/3
தொட்ட பாழ்ங்கிணறு உண்டு ஆங்கு துவலை நீர் அசும்பும் தோன்றாது – சீறா:818/1
கள்ளர் உண்டு எனும் அசுகையும் கண்டனன் என்றான் – சீறா:843/4
இருந்த அவ்வையில் கள்ளர் உண்டு எனும் மொழி இசைப்ப – சீறா:844/1
சோரர் உண்டு என மனம் துணுக்குறல் சுடர் வரையின் – சீறா:845/1
தேம் தரும் கனி உண்டு எழுந்தருள் என செறிந்து – சீறா:860/3
துன்னும் மெல் இதழ் வனசமும் பானலும் சுரும்பு உண்டு
இன் இசை பட ஊட்டு தேம் குவளையும் இடையில் – சீறா:868/1,2
சிந்து திரை வாரி அற உண்டு அது திரண்டு – சீறா:881/3
உண்டு என நகரவர்க்கு உரைப்ப கேட்டவர் – சீறா:904/2
உறைகுவன் ஒருவன் உண்டு அணித்து என்று ஓதும் நூல் – சீறா:905/2
புடைபுடை பரந்த மான் இனம் வீழ்த்தி பொருந்த உண்டு இருந்த சீறூரும் – சீறா:999/3
அலைவு உற பெரும் பகை அவதி உண்டு என – சீறா:1021/2
அருட்டம் உண்டு அறு கால் சுரும்பு இனம் அலம்பும் அலங்கலை இலங்குற அணிந்து – சீறா:1202/2
பொருள் அங்கு உண்டு என ககுபத்துல்லா நடுப்புறத்தில் – சீறா:1230/2
புள்ளி வண்டு அருட்டம் உண்டு இசை பயிலும் பொழில் திகழ் மக்க மா புரத்தில் – சீறா:1242/1
உற்ற செய்தி உண்டு என்றனர் அறிக என்று உரைத்தார் – சீறா:1283/4
நல் நலம் உண்டு நம்மிடத்தில் என்னவே – சீறா:1303/2
முருகு உண்டு அறு_கால் சஞ்சரிகம் முரலும் புய தார் உசைன் நயினார் – சீறா:1330/1
மீறிலான் இறுதி தூதன் எனும் பெயர் எனக்கு உண்டு என்றும் – சீறா:1345/2
புகலுதற்கு ஒரு கருமம் உண்டு என புகலுவரால் – சீறா:1365/4
தகைத்தல் வேண்டுவது உண்டு என சாற்றுவார் – சீறா:1413/4
ஆதி வேறு உண்டு ஒருவன் என்பான் அவன் – சீறா:1420/1
எடுப்ப அரும் புதுமை உண்டு என இனத்தோர் யாரையும் இனிதுற நோக்கி – சீறா:1451/3
சதுரின் அணித்தாய் ஒரு மனை உண்டு அதனில் தரித்தார் அகுமதுவும் – சீறா:1584/3
காண் தகா இறை ஒருவன் உண்டு எனும் மொழி கணித்து – சீறா:1688/3
விரைவில் காண்குவது உண்டு என சூழ்ச்சியின் விரித்தார் – சீறா:1713/3
வண்டுகள் உண்டு பாட மணி சிறை மயில்கள் ஆட – சீறா:1719/1
ஆதி ஒருவன் தனியன் உண்டு என அவன்-தன் – சீறா:1771/1
நன்று இவை அறிந்திடுவது உண்டு நபி-தம்மை – சீறா:1774/1
தெரிவது உண்டு என பல கவியில் செப்பினான் – சீறா:1821/4
எம்-தன் நாயகன் ஒருவன் உண்டு என்றதும் எழிலாய் – சீறா:1846/2
ஆதி_நாயகன் ஒருவன் உண்டு எனவும் அங்கு அவன்-தன் – சீறா:1859/1
தவிர்கிலாது வந்தடைவது உண்டு என பல சாற்றி – சீறா:1883/3
விரி கடல் பெரு நீர் உண்டு சூல் உளைந்த விசும்பிடை உதித்த மின் குலம் போல் – சீறா:1954/2
அரி இனம் நறவு உண்டு அலம்பு குங்கும தார் அணி புய முகம்மதின் கலிமா – சீறா:1954/3
நள் இலை அள்ளி வாய் கொண்டு அரும் பசி தடிந்து நீர் உண்டு
எள்ளளவெனினும் அச்சம் இன்றி நின்று உலவும் நேரம் – சீறா:2072/3,4
பெற்றி உண்டு எனது உரை பெற்றிரேல் பெரும் – சீறா:2155/3
வெற்றி உண்டு உமதிடத்து என விளம்பினார் – சீறா:2155/4
படர்ந்து வண்டு இனம் தேன் உண்டு செவ்வழி பாடும் கஞ்ச – சீறா:2255/1
கோது இலாது உண்டு பாலும் குடித்து இனி – சீறா:2342/3
திருவருள் நம்-பால் உண்டு தெருட்சியில் சிறிது சொல்லால் – சீறா:2369/2
ஒருவருக்கொருவர் முன் உரைத்தது உண்டு அரோ – சீறா:2428/4
சிறு மொழி ஒன்று உண்டு என்று உரைத்து செப்புவார் – சீறா:2440/4
மின் அவிர் பேழை நூற்றின் மேலும் உண்டு அரும் காப்பு இன்றி – சீறா:2783/3
பிரிவில் இ வண்ணம் சின்னாள் உண்டு மெய் பெரிது பூரித்து – சீறா:2837/3
வடி நறா அமுதமாக இனிது உண்டு வரும் அ நாளில் – சீறா:2839/2
உண்டு இருவருக்கு இ அமுது என இருந்தோம் ஊரவர் முப்பது பெயரும் – சீறா:2858/1
பூண்டது மதுரம் விடுத்தில என உண்டு உதரங்கள் பொருமினர் சிலர் மேல் – சீறா:2860/2
புதுமை உண்டு என்கின்றாய் அவை – சீறா:2979/2
கருதலர் உயிர் உண்டு ஊன் மறா நெடு வேல் காவலர் ஒரு புறம் நெருங்க – சீறா:3170/1
அரச கேசரியை நோக்கி அழகு எலாம் விழியால் உண்டு
வரு துயர் வெறியின் மீறி வாய் இதழ் வெளிற கண் சேந்து – சீறா:3201/2,3
அகம் மகிழ்தர வயிறார உண்டு நல் – சீறா:3240/2
நல் நபி ஒருவர் உண்டு என்னும் நாட்டத்தால் – சீறா:3323/2
உண்டு எனில் எனக்கு வேறு உறுதி இல்லையால் – சீறா:3324/4
உவரி உண்டு எழுந்த காரின் ஒலித்த ஒட்டகத்தின் பேரி – சீறா:3374/1
அருவி ஆறும் வன் பொருப்பும் உண்டு அதற்கும் அப்புறத்தில் – சீறா:3440/2
கண்டு வேகம் மற்று உண்டு என சிவந்த கண்கடைகள் – சீறா:3553/4
இதம் உறும் தலைவர்க்கு உம்பர் மாராயம் உண்டு என இயல்பொடும் உரைத்து – சீறா:3596/2
வென்றி உண்டு என்பது விளம்ப வேண்டுமோ – சீறா:3625/4
உண்டு இலை ஆவி என்பார் உயிர் துடிக்கின்றது என்பார் – சீறா:3718/1
பிரிந்திடா நலம் பொருந்தி உண்டு இருந்ததன் பின்னர் – சீறா:3733/4
கனை கடல் உண்டு எழும் கவிகை நிழலில் வருபவர் இரு கண் களிப்ப வைத்தார் – சீறா:3755/4
நிறம் கெடுத்து அளறு ஆக்குவன் நேரலர் உயிர் உண்டு
உறங்கும் செம் கதிர் அயில் எடுத்து ஏந்திய உரவோய் – சீறா:3770/3,4
வாய்ந்த வெற்றி சற்று உண்டு என காட்டின வதனம் – சீறா:3802/1
மருவலார் உயிர் பருகி ஊன் உண்டு உறை வடி வேல் – சீறா:3827/3
சற்று ஒரு வடு உண்டு என்ன சாற்றவும் தகைமையோரே – சீறா:3843/4
மணம் கமழ் அயில் நெய் உண்டு வாய் கிடந்து எரியும் சூலம் – சீறா:3847/3
மலைய வெம் பகை முடித்து அரும் புகழ் உண்டு மறுத்தும் – சீறா:3858/1
பூசல்செய்து இணங்கார் ஆவி போக்கிடில் புகழ் உண்டு அன்றி – சீறா:3875/1
இயங்கு தூளி விண் உண்டு என மறைத்தன எங்கும் – சீறா:3885/3
தசையும் சோரியும் உண்டு உண்டு பேய் பசி தணிப்ப – சீறா:3891/2
தசையும் சோரியும் உண்டு உண்டு பேய் பசி தணிப்ப – சீறா:3891/2
அங்கமும் பிளந்து ஆவியும் உண்டு அரோ – சீறா:3899/2
நிணங்கள் உண்டு வயிற்றை நிறைத்தன – சீறா:3909/3
பேயினுக்கு உணவு காட்டி உயிர் உண்டு பிறங்கும் செய்ய – சீறா:3952/1
இடம் உண்டு இல் என பாய்ந்தன துளைத்தன எங்கும் – சீறா:3998/3
தடியோடு ஊன் உண்டு உடல் சிவந்த தட வேல் வேந்தர் பல சூழ – சீறா:4051/2
வண்டு அரிசு உண்டு இசை முரல மா மயில் – சீறா:4053/1
உண்டு இரு செவியினால் உறங்கும் மாடம் உள் – சீறா:4053/2
வெய்ய போர் விளைத்து களம்-தனில் அலகை விருந்து உண்டு விருப்புற அளித்து – சீறா:4076/3
பொய்யும் வஞ்சகமும் கொலையொடு சூதும் பொருந்திய செறுநர் உண்டு அதலால் – சீறா:4112/2
வண்டு நறவு உண்டு இசை பயின்று வளர் காவும் – சீறா:4126/1
அறுத்தறுத்து உதிர சேறு உண்டு அனல் குடியிருந்த வெள் வேல் – சீறா:4181/2
அன்னது போயதால் என் அசறு எனும் தொழுகை ஒன்று உண்டு
உன்னும் அ தொழுகை தீனோர் என்பவர்க்கு உரியது அன்றோ – சீறா:4195/1,2
காயும் நல் கனியும் பற்றி கறித்து உண்டு களித்து கொம்பில் – சீறா:4208/1
புள்ளினொடும் பிணங்கி நிண தசைகள் உண்டு திரிந்தன போர் களத்தில் அம்ம – சீறா:4316/4
போய் ஆறினர் பயம் ஒன்னலர் தசை உண்டு புகழ்ந்து – சீறா:4320/1
ஆய மன்னரும் விருந்து உண்டு போக என்று அறைந்தார் – சீறா:4415/4
கையும் வாரி உண்டு ஓய்ந்தனர் வயிற்றொடு கமல – சீறா:4424/1
உரம் கிடந்து உயிர் உண்டு எழுந்தோடலும் – சீறா:4492/2
பூணாத காட்சியனோ புணர்வு உணர்வு உண்டு இல்லவனோ புகலா நின்ற – சீறா:4530/3
நிலைத்த வெம் மொழி சில நிகழ்ந்தது உண்டு அவை – சீறா:4544/3
தந்திரம் உண்டு என்றார் இவனும் சாற்று என்றான் – சீறா:4555/4
மனை களிப்புற உண்டு என தோழர்-பால் வகுத்தார் – சீறா:4590/4
உண்டு மற்று உரு கண்டிலம் ஊழ் விதி-அதுவும் – சீறா:4608/3
உண்டு எனும் வார்த்தை-தன்னை உளம் நினைத்து என்றது அன்றே – சீறா:4736/4
ஒருத்தன் ஆவி உண்டு இல்லை என்று ஓய்ந்தனன் – சீறா:4776/4
ஆவி நீர் உண்டு பாசறை வகுத்து அவண் அமைந்தார் – சீறா:4835/4
காசு அற புனலும் உண்டு களித்து எழுந்து ஆர்த்து பொங்க – சீறா:4902/2
புடை படும் அருவியின் வதிந்து அபூபம் உண்டு
இடை படும் இன்னலுற்றிருக்கும் காலையின் – சீறா:4945/2,3
கஞ்சம் உண்டு ஆர்த்திடும் கயவர் சேர்ந்தனர் – சீறா:4955/4
ஆண்டு அகை ஆறு உண்டு ஓர் அகலுள் சேர்ந்தனர் – சீறா:4992/3

மேல்


உண்டு-கொல் (1)

வறுமை எத்தீம் தரு மதலை உண்டு-கொல்
அறிவுற முலைகொடுத்து ஆக்கம் செய்வதற்கு – சீறா:324/2,3

மேல்


உண்டுபண்ணிக்கொண்டு (1)

உலகினில் எவரும் செய்கிலா தன்மை உண்டுபண்ணிக்கொண்டு விதி என்று – சீறா:4097/1

மேல்


உண்டெனில் (1)

மதிக்கும் வெற்றி உண்டெனில் அவை முதல் வரன்முறையா – சீறா:3763/3

மேல்


உண்டோ (29)

எம் மனை அலது வேறு இடம் உண்டோ என – சீறா:538/3
பொன் அடி விளக்கி இன்னம் புவியிடை நபிமார் உண்டோ
என்னலும் என்னை நோக்கி எடுத்து இனிது உரைக்கலுற்றார் – சீறா:823/3,4
நல் எழில் ஹமுசா அல்லால் நகரில் மற்று உண்டோ என்ன – சீறா:1076/3
நிச்சயம் இறத்தலல்லால் இருப்பவை நிலத்தில் உண்டோ
முச்சகம் விளங்கும் தீனின் முதன் மறை முறைமை சொல்லோய் – சீறா:2081/3,4
மானிடர்-பாலின் மீட்டும் வருவது முன்னர் உண்டோ
ஞானமும் மறையும் தேர்ந்தோர் செய்யுளும் நாட்டிற்று உண்டோ – சீறா:2095/2,3
ஞானமும் மறையும் தேர்ந்தோர் செய்யுளும் நாட்டிற்று உண்டோ
ஊனம் இ பிணை சொல் ஐயா ஓதுவது ஒழிக என்றான் – சீறா:2095/3,4
கோறலை விரும்பி முன்னும் நரர் கையில் கூடிற்று உண்டோ
வேறு உரை பகரேல் பார்ப்பை வெறுத்தும் உன் இனத்தை நீத்தும் – சீறா:2105/2,3
பின் ஒரு கதியும் உண்டோ பிழை அன்றி பெருமை அன்றே – சீறா:2107/4
இறப்பதே சரதம் அல்லால் இருப்பதற்கு இடம் மற்று உண்டோ
உற பெரும் விருப்பம் மென்மேல் இருத்தலை ஒழித்தல் வேண்டும் – சீறா:2108/3,4
வந்ததின் புதுமையும் மறுத்து உண்டோ என – சீறா:2136/3
நஞ்சு உறை நரகம் புக்கும் நெறி அலால் நலனும் உண்டோ – சீறா:2270/4
பண்ணும் துயிலில் இறந்தவர் போல் கிடந்தால் பயனும் பெறுவது உண்டோ
துண்ணென்று எழு-மின் எழு-மின் என சொன்னான் மறுத்தும் சொன்னானே – சீறா:2559/3,4
தெரிதரும் கண்ணில் காண செயலும் மற்று உண்டோ என்றார் – சீறா:2576/3
பரிவுடன் உனக்கு யாது குற்றமும் பயின்றது உண்டோ
தரையின் எம் முன்னோர் முன் நாள் இயற்றிய தவறும் உண்டோ – சீறா:2604/3,4
தரையின் எம் முன்னோர் முன் நாள் இயற்றிய தவறும் உண்டோ – சீறா:2604/4
சந்திர வதன வள்ளல்-தனை கண்ணால் தெரிசித்து உண்டோ
எந்தை கேட்டு இசைக்குமாறோ யாது எடுத்து இயம்பும் என்றார் – சீறா:2773/3,4
விதித்த சொல் கடவாதன்றி வேறு மந்திரமும் உண்டோ
உதிக்கும் நின் உள்ளத்துள்ளும் பெயரினை ஒழித்தல் வேண்டும் – சீறா:2819/3,4
மறம் தர புகழ் ஏதேனும் வாய்மையின் முடித்தது உண்டோ
அறம் தவிர் நமர்கட்கு எல்லாம் ஆண்மையின் பெயரும் உண்டோ – சீறா:3396/2,3
அறம் தவிர் நமர்கட்கு எல்லாம் ஆண்மையின் பெயரும் உண்டோ
வெறும் தரை தடவல் மாற்றம் விடு-மின்கள் விடு-மின் என்றான் – சீறா:3396/3,4
பேதுற பொருவரென்றால் ஈது அலால் பெலனும் உண்டோ
காதரம் நினைப்பது என்-கொல் என்றனர் காட்சி மேவும் – சீறா:3874/2,3
உய்யலாம் வகை ஊழ் வந்து தொடர்ந்தக்கால் உண்டோ – சீறா:3981/4
உடையவன் விதிப்படி அலால் வேறு என்பது உண்டோ – சீறா:3998/4
உருவோ நீ உயிரோ நீ உண்டோ நீ இன்றோ நீ உரைத்த வேத – சீறா:4524/3
மன்னும் ஆவி கொண்டு அடைந்தனன் மற்று உண்டோ ஐய – சீறா:4614/3
கலக்கலாம் என்ன நீதி கதையினும் கேட்டது உண்டோ
துலக்கு அற அவரை எல்லாம் துரந்து வேரறுக்க எண்ணில் – சீறா:4853/3,4
உருக்கமானவர் போல் நின்றாய் உன்னை போல் உலகில் உண்டோ – சீறா:4860/4
மனம் கொளாது இருப்பது உண்டோ மறந்துபோயினையோ என்ன – சீறா:4861/3
வேதனைப்படுவது உண்டோ பகை சில விளைவது உண்டோ – சீறா:4880/2
வேதனைப்படுவது உண்டோ பகை சில விளைவது உண்டோ
காதலால் அவையும் வேண்டாம் என அவன் கழற அக்கன் – சீறா:4880/2,3

மேல்


உண்டோர் (1)

துறை தவறாமல் உண்டோர் தொகை-தனை விரித்து கூறில் – சீறா:4709/3

மேல்


உண்ண (4)

தானமும் உண்ண உண்ண பொலிந்தன தமியற்கு அன்றே – சீறா:2836/4
தானமும் உண்ண உண்ண பொலிந்தன தமியற்கு அன்றே – சீறா:2836/4
உண்ண நல் உரு எய்தினன் உண்மையோன் – சீறா:4780/4
மாற்றம் அற உண்ண வரும் மான் உடல் பிறந்த – சீறா:4893/2

மேல்


உண்ணு (1)

உண்ணு நீர் காவதம் உலவி தேடினும் – சீறா:3281/1

மேல்


உண்ணும் (4)

உண்ணும் கைவாள் கண்டார் தேகத்து ஒளிர்கின்ற – சீறா:3925/2
உற்றனர் வளைந்தனர் உண்ணும் நீரையும் – சீறா:4060/3
உண்ணும் ஆரமுது இவ்விடம் கொணர்க என உரைத்தார் – சீறா:4418/4
உண்ணும் நல் கலம் சாபிர் என்று ஓதிய உரவோர் – சீறா:4421/4

மேல்


உண்ணுமால் (1)

இரும் பெரும் புவி கடல் ஏழும் உண்ணுமால் – சீறா:1797/4

மேல்


உண்பதற்கு (1)

இற்றைக்கு உண்பதற்கு இடம் இலை என்னிடத்து என்றார் – சீறா:328/4

மேல்


உண்பார் (1)

இனி எவர் விருந்து உண்பார் என்று எழில் முகம் மலர்ந்து சொல்வார் – சீறா:806/4

மேல்


உண்மை (38)

உண்மை நல் நெறி சேர் எறுதுவினிடத்தின் உறைந்து இனிது இலங்கியது அன்றே – சீறா:137/4
எள்ளல் இன்றி அ உண்மை நல் நபி என இசைத்தார் – சீறா:222/4
வீரமும் திறலும் உண்மை விளங்கும் வாசகமும் கல்வி – சீறா:598/2
இதமுற உண்மை கொண்டு இசைந்த பேர் முழு – சீறா:752/3
உடையவன் திரு தூதரே உண்மை என்று உன்னி – சீறா:767/3
ஆனவன் அருளை உன்னி அகத்தினில் அடக்கி உண்மை
தூ நெறி வழுவா வள்ளல் தோற்றிடா உவகை கொண்டார் – சீறா:1065/3,4
உடையவன் ஒருவன் தன் உண்மை தன்மையை – சீறா:1296/1
உண்மை நீர் நபி என்பது உரைத்து போயினார் – சீறா:1327/4
வானமும் புவியும் மற்றும் வகுத்தவன் உண்மை தூதரானவர் – சீறா:1354/1
புதியவன் உண்மை தூதர் நபிகளில் புகழின் மிக்கோர் – சீறா:1560/2
திடம் தவழ் உண்மை வேதம் தெளிந்த சொல்-அதனை தீனை – சீறா:1573/3
வந்த பின்னோனை நோக்கி முகம்மதே உண்மை தூது என்று – சீறா:1576/2
ஓதி யான் வணங்குவது உண்மை என்றதே – சீறா:1627/4
நனி புகழ் உண்மை நல் நபியும் நீர் அலால் – சீறா:1631/3
உரைப்பது படிறு அலால் உண்மை இல்லையால் – சீறா:1811/2
வல்லவன் உண்மை தூதே மன்னும் மா நிலத்தின் மாந்தர் – சீறா:2068/1
தூதுவர் உண்மை என்று அடியை சூடினான் – சீறா:2139/4
இகழ்வு இலாது உண்மை என்று இசைந்து நீவிர் யான் – சீறா:2158/2
செவியினில் புகுத உண்மை திரு நபி இவரே என்ன – சீறா:2252/2
ஊனம் அற்றிட வேறு உண்மை உறுதி ஒன்று அறிய வேண்டும் – சீறா:2278/4
அவனியில் உண்மை தூது என்று அறியவேண்டுவதே தென்றார் – சீறா:2280/4
வென்றி கொள் இறையோன் உண்மை தூது என விளம்பிற்று அன்றே – சீறா:2285/4
முகம்மது நபிக்கு எதிர் உண்மை வாசகம் – சீறா:2439/1
அறிவினால் உயர் மதனியர்-தம் அகத்து உண்மை
உறைய வாய்மையில் பெறுக ஒவ்வொருவர்-பால் ஒழுங்காம் – சீறா:2460/2,3
புக்கினர் அவர் சொல் உண்மை என்று ஈமான் கொண்டு உளம் பொருந்தி தீன் நிலையை – சீறா:2888/2
வருவர் என்று எனை தேடிய உண்மை வல்லவர்கள் – சீறா:2926/2
ஓதிய மறையின் உண்மை என்று உரைக்கும் உறவுகள் வேண்டலிர் என்ன – சீறா:3611/3
சத்துருவாகிய கத்பான் குழுவினரில் உண்மை எனும் தன்மை பூண்ட – சீறா:4532/2
மா தவன் நுகைமு சொல் வாய்மை உண்மை என்று – சீறா:4566/3
வல்லவன் உண்மை தூதர் பனீகுறைலா என்போர்-பால் – சீறா:4628/1
சிறையினில் குழி செய்-மின் என்று உண்மை தேர் – சீறா:4662/3
தூய உண்மை சுருதி முறைப்படி – சீறா:4668/3
ஓதும் மொழிக்கு அவர் உவந்த உண்மை கண்டு நின்ற இயல் உலுமாம் சொல்வான் – சீறா:4682/1
அய்யா நீர் சொன்னது உண்மை என உலுமாம் ஈமானில் ஆகி நெஞ்சம் – சீறா:4683/3
உண்மை நபி என அறிந்து கலிமா ஓதி தொழுகை உறுதி கொண்டு – சீறா:4685/1
சொல்லிய எவையும் உண்மை தூதன் என்று அறியும் என்னை – சீறா:4740/2
உண்மை சேர் பயகாம்பரும் ஓங்கிய – சீறா:4828/2
ஒல்லையில் அடைகுவன் உண்மை ஈது என்றார் – சீறா:4994/4

மேல்


உண்மைகள் (1)

உமை மறுத்தவர்க்கு உண்மைகள் உரைப்பது எவ்வழி எம் – சீறா:2478/3

மேல்


உண்மைகொண்டு (1)

கருத்தினில் பொருத்தி உண்மைகொண்டு அ ஊர் காக்குதற்கு இவரையும் அரசாய் – சீறா:2511/3

மேல்


உண்மையதாய் (1)

ஈரமுற்று உரைப்ப எவர்க்கும் உண்மையதாய் இருப்பதோ என நபி இசைத்தார் – சீறா:1453/4

மேல்


உண்மையாக (1)

உரை மறுத்திலன் எனக்கு உண்மையாக இ – சீறா:1615/3

மேல்


உண்மையாய் (4)

இருள் அறுத்து உண்மையாய் உள் இருத்தினன் பெருத்த நீரான் – சீறா:622/4
இகம் பரம் என வரும் இருமைக்கு உண்மையாய்
யுகம் பல உதிக்கும் முன் உதித்து பின் உதித்து – சீறா:1623/1,2
ஓதும் மன்னவர் சொல் எமக்கு உண்மையாய்
போதும் உங்கட்கும் போதுமதோ என – சீறா:4651/1,2
உசாவினன் உறுவா அன்னோர் உண்மையாய் விளங்கி நின்ற – சீறா:4856/2

மேல்


உண்மையார் (1)

ஊரும் நாடும் உவந்திடும் உண்மையார் – சீறா:4803/4

மேல்


உண்மையில் (3)

திருமொழி உண்மையில் சிந்தை செய்குற்றார் – சீறா:1299/4
உரிய நும் ஒளிவினில் உள்ள உண்மையில்
தெரிதர முதலவன் செவ்வி தூதராய் – சீறா:1629/2,3
சொல தகா தூயோன் தூது என்று உண்மையில் சொல்வது ஈதே – சீறா:2377/2

மேல்


உண்மையின் (1)

உன்னி ஓதி துஆ இரந்து உண்மையின்
மன்னு மா நபி-தம் பறக்கத்தினால் – சீறா:4767/1,2

மேல்


உண்மையினை (1)

ஒரு உருவாய் இன்மையினில் உண்மையினை தோற்றுவிக்கும் ஒளியாய் யாவும் – சீறா:0/3

மேல்


உண்மையும் (3)

மிக்க உண்மையும் விளங்கிய வெற்றியும் உடையோர் – சீறா:192/3
உண்மையும் நினைவும் சேர்த்தி ஊறு இலாது உற பொருத்தி – சீறா:419/1
நீர் இலா நெஞ்சினர் நிகழ்த்தும் உண்மையும்
ஓர்கிலா எகூதிகள் உறை தலம் நண்ணினார் – சீறா:4541/3,4

மேல்


உண்மையுற்று (1)

உரைக்கிலீரெனில் உமது உறவுக்கு உண்மையுற்று
இருக்கிலன் யான் என எடுத்து கூறினார் – சீறா:2407/3,4

மேல்


உண்மையை (3)

உற்றவர் இலை என உன்னி உண்மையை
முற்றுற கருத்தினின் முடித்து காபிர்கள் – சீறா:1478/2,3
வாக்கினில் ஒரு மொழி வழங்கி உண்மையை
போக்கு அற சிந்தையுள் பொருத்தி தீவினை – சீறா:1479/2,3
விஞ்சையின் முகம்மது விளக்கும் உண்மையை
அஞ்சலித்தவனலால் அறிவு நீங்கிலான் – சீறா:1485/3,4

மேல்


உண்மையோன் (1)

உண்ண நல் உரு எய்தினன் உண்மையோன் – சீறா:4780/4

மேல்


உண (7)

தக்க கூலியும் செய்து உண அறிகிலான் சரி போல் – சீறா:18/3
அளி தான் உண நீர் கிடையாத கரையுளி – சீறா:708/1
உண தக உணவு ஈது இன்னது என எடுத்துரையும் என்ன – சீறா:2289/3
பாறு கொண்டு உண வெம் சமர் களத்திடை படுத்தற்கு – சீறா:3452/3
சம்பொடு ஞமலி கூடி விருந்து உண சமைப்பன் மன்னோ – சீறா:4371/4
உத்தம குண நபியும் அங்கு உணவு உண சமைந்தார் – சீறா:4422/4
தேடுவ தேடி சமைத்து உண அரிதாய் சிறார் மனை-தொறும் இருந்து அலற – சீறா:4756/2

மேல்


உணக்கும் (1)

உணக்கும் புன் மனத்து அபூஜகில் எழுதிய ஓலை – சீறா:2039/3

மேல்


உணங்கி (1)

ஈரமுற்று உணங்கி நா வழங்காமல் எழு தினம் இல்லம் புக்கிருந்தார் – சீறா:280/4

மேல்


உணங்கிலாது (1)

ஒன்றுபட்ட மனம் அங்ஙனம் சிறிது உணங்கிலாது உற வணங்கினார் – சீறா:1432/4

மேல்


உணங்கு (2)

உடல் பிளந்து உயிர் உண்டு உதிரம் கொப்புளித்து ஊன் உணங்கு வேல் கரர் எசுஹபு-தம் – சீறா:152/1
கோது கோடை மாருதம் உயிர்த்து உணங்கு குன்று அனைய – சீறா:771/3

மேல்


உணங்கும் (2)

உன்னுவது என்-கொல் நள்ளார் ஊன் புலால் உணங்கும் வேலோய் – சீறா:2362/4
மருவலர்கள் உயிர் அருந்தி ஊன் உணங்கும் கதிர் இலை வேல் மன்னர் சூழ – சீறா:3749/1

மேல்


உணர் (9)

திரு உருவாய் உணர் உருவாய் அறிவினொடு தெளிவிடத்தும் சிந்தியாத – சீறா:0/1
வருகுவர் சரதம் என்ன மறை உணர் அறிவர் கூடி – சீறா:622/2
வாள் படை திமஸ்கு வேந்தன் மறை உணர் தெளிவால் எண்ணி – சீறா:1733/1
ஒக்கலும் துன்புற்று எழில் முகம் வெளிறி உள் உணர் நினைவு அற கருகி – சீறா:1934/2
பேர் உணர் பொங்கி யாவும் தோற்றிடா பெருக்கு ஆநந்த – சீறா:2396/2
ஓத உணர் எண் இருபத்தோர் பகல் அடங்கா – சீறா:4133/1
நடை உணர் நாயக நாளும் குறித்து உரைக்கும் நாமமோ நுகைமு என்போன் – சீறா:4535/4
அரிது உணர் லுமாமின் செய்கை அவ்வண்ணம் ஆக நீதி – சீறா:4687/1
மறை உணர் உதுமான் என்னும் மன்னவர் இறத்தல் பொய் என்று – சீறா:4908/1

மேல்


உணர்க (2)

உறைபடும் பொருளை உணர்க என சலாமும் ஓதினர் உமக்கு என உரைத்தான் – சீறா:990/4
மன்னவ உணர்க என வணங்கி கூறினார் – சீறா:4560/4

மேல்


உணர்கில் (1)

மறையில் ஓதிய வரன்முறைப்படி அஃது உணர்கில்
குறைவு இலாதவன் இவன் என குறித்து உளம் கொதித்தான் – சீறா:975/3,4

மேல்


உணர்கின்றோர் (1)

ஒருவனை நாளும் சிந்தை-தனில் கொண்டு உணர்கின்றோர்
அரிய நபிக்கு ஓர் உயிர் என வந்தோர் அடல் ஊரும் – சீறா:3912/1,2

மேல்


உணர்த்த (2)

கூடுறாது இருக்கும் தான குறிப்பினை உணர்த்த கேட்டு – சீறா:3712/3
உள்ளம் கலங்கி ஓடினன் என்று உணர்த்த கேட்டு நபி என்னும் – சீறா:4045/3

மேல்


உணர்த்தி (1)

வாசம் உணர்த்தி சோதி விளக்கும் வடிவத்தார் – சீறா:3927/1

மேல்


உணர்த்திட (1)

காரணம் எவரும் உணர்த்திட கேட்டு கருதி ஓர் பிறவி அந்தகனும் – சீறா:4762/3

மேல்


உணர்த்தியது (1)

அந்தமில்லவன் மும்மறை உணர்த்தியது அழகாய் – சீறா:571/1

மேல்


உணர்த்திலன் (1)

இனைய செய்கை உணர்த்திலன் வஞ்சகம் – சீறா:4819/1

மேல்


உணர்த்திற்று (2)

ஓடி அற விழுங்குவது இ தரம் என சொல்வது போல உணர்த்திற்று அன்றே – சீறா:2667/4
உன்னி இ தீனர்-தங்கள் ஊழ் முடிவு உணர்த்திற்று என்ன – சீறா:4192/2

மேல்


உணர்த்தினர் (1)

ஏதும் இல்லை என்று உணர்த்தினர் மருங்கினில் எவரும் – சீறா:4014/4

மேல்


உணர்த்தினாரால் (1)

ஒக்கலில் உயிரின் மிக்காய் உறு நபிக்கு உணர்த்தினாரால் – சீறா:1267/4

மேல்


உணர்த்தும் (1)

ஓங்கிய விசும்பை நீந்தி உறு பொருள் உணர்த்தும் வேதம் – சீறா:4198/2

மேல்


உணர்ந்த (6)

அறிந்து உணர்ந்த பண்டிதன் அபித்தாலிபை அழைத்து – சீறா:557/1
பாதையில் புகுத மூதறிவு உணர்ந்த பண்டிதன் என வரும் ஊசா – சீறா:996/1
ஓதி கேட்டறிந்து ஒழுகி முக்காலமும் உணர்ந்த
மூதறிஞரில் இருவரை அழைத்து முன் இருத்தி – சீறா:2028/1,2
கலை உணர்ந்த மெய் கபீபு உரைத்திடும் – சீறா:3971/2
உம்பர்_கோன் அகத்து அணைத்திட ஆரணம் உணர்ந்த
இம்பர்_கோன் நபி கமல செம் சேவடி இறைஞ்சி – சீறா:4282/1,2
கலைகள் யாவும் உணர்ந்த கருத்தினர் – சீறா:4516/4

மேல்


உணர்ந்தவன் (1)

ஒல்லை நீதி கற்று உணர்ந்தவன் மஸ்வூது சொல் உறுவா – சீறா:4846/4

மேல்


உணர்ந்தனர் (1)

சொலை உணர்ந்தனர் அப்துல்லா நெடு – சீறா:3971/3

மேல்


உணர்ந்தனன் (1)

மன்னன் ஈது எலாம் உணர்ந்தனன் துணுக்குற்று மயங்கி – சீறா:4008/2

மேல்


உணர்ந்திலர் (1)

பின்னை ஏதும் அங்கு உணர்ந்திலர் சினம் கணால் பெய்து – சீறா:3993/2

மேல்


உணர்ந்தீர் (3)

வெற்றி உணர்ந்தீர் கற்றும் அறிந்தீர் மிகை பாவ – சீறா:3926/1
குற்றம் உணர்ந்தீர் தீன் நிலை முற்றும் குடிகொண்டீர் – சீறா:3926/2
உற்ற வாசகம் கூறினிர் ஏது என உணர்ந்தீர்
குற்றினான் குறைத்தான் பெரும் வஞ்சனை கொலைசெய்து – சீறா:4015/1,2

மேல்


உணர்ந்து (41)

சிறந்த மெய்ப்பொருளை அழிவிலா மணியை தெரிந்து மு காலமும் உணர்ந்து
துறந்தவர் இதயாசனத்து இருந்தவனை துடர் இன்பம் துன்பம் அற்றவனை – சீறா:2/1,2
அரிவை தன்னகத்து அறிவினும் தேர்ந்து உணர்ந்து அறிந்து – சீறா:223/2
நலம் கிளர் நாவும் வழங்கிட மனத்தினால் வகை பயனையும் உணர்ந்து
கலங்கியே தெளிந்து மதலை மேல் விருப்பாய் கடு விழி கனி மொழி துவர் வாய் – சீறா:283/2,3
கோலமும் காட்சி என்று உணர்ந்து கூறினார் – சீறா:505/4
ஆரணத்து உணர்ந்து அறிந்து அறிஞர் கூறிய – சீறா:508/3
ஓங்கு மும்மறை நுண் பொருள் அனைத்தையும் உணர்ந்து
தீங்கு இலாத முக்காலமும் தெளிந்து அறி திறலோன் – சீறா:553/2,3
தெரிந்து உணர்ந்து அறிந்தோர் மாற்றம் சிறிதெனும் பழுது வாரா – சீறா:642/1
உத்தரம்-தனை உணர்ந்து அறிய உள்ளமும் – சீறா:1026/3
செம்மையின் உணர்ந்து உளத்து இருத்தி சிந்தையின் – சீறா:1305/3
வந்த வாசகம் உணர்ந்து காபிர்கள் முகம்மதை பழுது பேசிய – சீறா:1426/1
ஆய்ந்த சொல் உணர்ந்து இசுலாத்தில் ஆகிய – சீறா:1460/2
உரைத்தது விளிப்ப கேட்டேன் உணர்ந்து யார் என்ன நேர்ந்தேன் – சீறா:1546/2
உற்ற செய்திகள் அனைத்தையும் ஓர்ந்து உணர்ந்து உரவோர் – சீறா:1674/1
ஆய்ந்து உணர்ந்து உளத்து எண்ணிய காரியம் அனைத்தும் – சீறா:1677/1
உள் நிறை மகிழ்வொடும் உணர்ந்து தேர்ந்து இயல் – சீறா:1804/2
மதுர வாசகம் எழுதியது உணர்ந்து உளம் மகிழ்ந்து – சீறா:2040/2
போதும் எனும் சொல் கேட்டு உணர்ந்து புதியோன் தூதே இனி இவணில் – சீறா:2549/2
இனைய வாசகம் அனைத்தையும் உணர்ந்து உளத்து இருத்தி – சீறா:2611/1
தானவன் யாவன் என்று உளத்தில் தான் உணர்ந்து
ஈனம் இல் முகம்மதாம் என்று தேறினான் – சீறா:2716/3,4
ஒட்டகை குரல் பொருள் உணர்ந்து நம் நபி – சீறா:2759/1
ஓதிய மொழி வழி உணர்ந்து நல் நெறி – சீறா:2763/2
உள் உணர்ந்து யானும் சில மொழி சாற்றுவேனால் – சீறா:2821/4
வேதமும் உணர்ந்து நீதி விளக்குதற்கு அமைந்து நின்றீர் – சீறா:2825/4
ஒற்றர்கள் உரைத்தவை உணர்ந்து தீன் நிலை – சீறா:3263/1
ஒற்றர் வந்து உரைத்தவை உணர்ந்து நம் நபி – சீறா:3278/1
கூவியது உணர்ந்து மா மறை அளித்த கொற்றவன்-தனை புகழ்ந்து ஏத்தி – சீறா:3554/3
தேற்றமுற்று உணர்ந்து சிந்தித்து நன்கு என – சீறா:3644/2
பொறை மனத்து உணர்ந்து இயைபுற காலிது புகல்வான் – சீறா:3775/4
உரையினான் உணர்ந்து ஏற்பவை இஃது என உரைப்பார் – சீறா:3819/4
சொல்லினை உணர்ந்து நீ மனம் மகிழ்ந்து தொல் நெறிப்படி கரம் பிடித்த – சீறா:4104/1
ஆங்கு அவர் உணர்ந்து சேனை அனைவரும் ஒருங்கில் கூடி – சீறா:4186/1
கண்ணினால் உணர்ந்து மேன்மேல் கருத்து அழிந்து உவகை போக்கி – சீறா:4193/2
கல்வி ஆசு அற கற்று உணர்ந்து ஈகை சேர் – சீறா:4247/1
தேர்ந்து கூறிய மொழி உணர்ந்து அறிவினில் தேறி – சீறா:4281/1
அல்லல் எய்தும் என்று உணர்ந்து அவண் நீந்தி வாழ் அழகின் – சீறா:4413/2
தொழுகை என வரும் வரலாறு எவையும் உணர்ந்து அகம் மகிழ்ந்து தூதரானோர் – சீறா:4539/1
வெல தக உணர்ந்து நீ கேட்க வேண்டுமால் – சீறா:4544/4
தூதினன் உணர்ந்து போய் சூதர்_கோனிடத்து – சீறா:4566/1
சொல்லினை யாவரும் உணர்ந்து தோம் அறு – சீறா:4571/1
உன்னி இ சணம் கொல்வது என்று உணர்ந்து உழைபவரும் – சீறா:4588/4
உற்ற வீரர்கள் யாவரும் கேட்டலும் உணர்ந்து
மற்ற மாந்தர்கள் இலை என அரசனும் வலிய – சீறா:4603/1,2

மேல்


உணர்ந்துணர்ந்து (1)

மிக்க மெய் புதுமை-தனை உணர்ந்துணர்ந்து மிக களித்து அதிசயித்திருப்பார் – சீறா:1248/4

மேல்


உணர்ந்தும் (1)

செப்ப அரு நூல்கள் பலபல உணர்ந்தும் செவி வழி ஒழுகிட பெரியோர் – சீறா:2896/3

மேல்


உணர்ந்தேன் (1)

உறை கழித்த வை வாள் எனக்கு உரைத்திட உணர்ந்தேன் – சீறா:4274/4

மேல்


உணர்ந்தோர் (2)

உள்ளகம் குளிர்ந்து அரு மறை மூன்றையும் உணர்ந்தோர்
வள்ளல் ஆகிய அப்துல்லா வயிற்றினில் வடிவாய் – சீறா:222/1,2
உரைதரும் பெயரினர் மறை யாவையும் உணர்ந்தோர் – சீறா:2907/4

மேல்


உணர்ந்தோன் (1)

கன மா மதியுடையோன் எதிர் களை காலம் உணர்ந்தோன்
மனமூடு உறை அறிவால் முகம்மது வார் வழி அறிவோன் – சீறா:982/1,2

மேல்


உணர்வால் (1)

உறுதியில்லவராய் இருந்தனர் நரகத்துள் புகுந்து ஒளித்திடும் உணர்வால் – சீறா:4462/4

மேல்


உணர்வித்தும் (1)

கூவி அழைத்தீர் தீன் உணர்வித்தும் குறியாதீர் – சீறா:3913/3

மேல்


உணர்விலாதார் (1)

உரைதர இதயத்து எண்ணா மறுத்தனர் உணர்விலாதார் – சீறா:4289/4

மேல்


உணர்வின் (2)

உடல் அணு நடுக்கம் இன்றி இருந்தனர் உணர்வின் மிக்கார் – சீறா:2591/4
ஊற்றம் மிக்க வெவ் அரியினும் வலிமையர் உணர்வின்
மாற்றம் என்பது செவிப்புறந்தனினும் வைத்து அறியார் – சீறா:3789/3,4

மேல்


உணர்வு (16)

உடன் கலந்து இனிது அழைத்தனர் வருக என்று உணர்வு
துடங்கு மும்மறை தெளிந்தவற்கு உரைத்தனன் தூதன் – சீறா:1281/3,4
முடங்கில சிறிதும் நீண்டில உணர்வு முழுதினும் இலது கெட்டு ஒடுங்கி – சீறா:1447/2
உடல் உயிர் பதைப்ப தேம்பி உணர்வு அழிந்து ஒடுங்காநின்றேன் – சீறா:2075/4
உன்னிய வெகுளி தீயை உணர்வு எனும் நீரால் மாற்றி – சீறா:2393/3
உனும் பொருள் குறித்து நல் உணர்வு பெற்றிடும் – சீறா:2410/2
உணர்வு எழும் தீன் நிலைக்கு உரியர் ஆர் உயிர் – சீறா:2414/2
உத்தரம் செவி புகுந்து உணர்வு விம்மவே – சீறா:2762/2
செவ்விதின் உணர்வு மாறி தெரிந்து உரை பகர்கிலாது – சீறா:2791/3
ஊறிய நினைவு போக்கி உணர்வு அழிந்து ஒடுங்கா நின்று – சீறா:2829/2
மடமையின் மடமை என மனது இருத்தி வன் குபிர் அகற்றி நல் உணர்வு
நடைதர நடந்து ஈமான் நெறி தோன்ற நபிகள் நாயகமிடத்து அடைந்தான் – சீறா:2889/3,4
வருத்தமுற்று உணர்வு போக்கி நாள்-தொறும் வருந்தும் நெஞ்சில் – சீறா:3082/2
புந்தி அற்று இவண் இருந்தனம் உணர்வு இலோம் புவியின் – சீறா:3765/2
மெல்ல நின்று நின்று அசைந்து அசைந்து உணர்வு மேலாட – சீறா:4000/1
புந்தியின் உணர்வு மாறிய பொய்மை பனீக்குறைலா என புகன்ற – சீறா:4454/2
ஊன் உடைய பல் உயிர்க்கும் உணர்வு அரிய பேரொளியாய் ஓங்கி நின்ற – சீறா:4522/2
பூணாத காட்சியனோ புணர்வு உணர்வு உண்டு இல்லவனோ புகலா நின்ற – சீறா:4530/3

மேல்


உணர்வுக்கு (1)

உறவு என நினைத்திடல் உணர்வுக்கு ஈனமால் – சீறா:2988/4

மேல்


உணர்வுடன் (1)

பூதலத்தினில் உணர்வுடன் சாய்ந்தனர் பொருவா – சீறா:4003/3

மேல்


உணர்வும் (2)

உருவினன் விலங்கோடு ஒப்பேன் உள்ளறிவு உணர்வும் இல்லேன் – சீறா:2118/2
செவ்விய உணர்வும் ஞானமும் நாளும் தெருண்டவர் மஆது-தன் வரத்தில் – சீறா:4459/3

மேல்


உணர்வுற (1)

உணர்வுற கேட்டேம் என்றார் ஓங்கு நல் நெறியை நீங்கார் – சீறா:1582/4

மேல்


உணர்வொடும் (1)

கூற்றினை உணர்வொடும் குறித்து அசுகாபிகள் – சீறா:3010/2

மேல்


உணர (4)

அதி உத்தி உளாய் என்று அறிவு உணர குறை சொன்னார் – சீறா:4331/4
ஓங்கலில் சிறந்த திண் தோள் முகம்மது ஆண்டு உணர கேட்டு – சீறா:4396/3
உருவின் மிக்கது என்று உணர நின்றது கொறி உழையின் – சீறா:4430/4
மும்மையும் உணர வல்ல முழு மதி இறசூலுல்லா-தம்மை – சீறா:4784/3

மேல்


உணரமாட்டாதாய் (1)

ஊனம் இனிமேல் விளைவது என்னோ விதியை உணரமாட்டாதாய் – சீறா:4042/4

மேல்


உணரமாட்டான் (1)

உலைவு இலாது அவனும் நின்றான் வரும் விதி உணரமாட்டான் – சீறா:3881/4

மேல்


உணரா (1)

மன நிலை உணரா குபிரர் தம் உளத்தில் வல் இருள் குலம் புகுந்து ஒளிப்ப – சீறா:1938/2

மேல்


உணராமல் (1)

காரணம் அனைத்தும் வெளிப்படாது அமைக்கும் காலம் என்று அறிந்து உணராமல்
ஊரவர் எவர்க்கும் உரைத்து இவண் புக என்று உளத்தினில் எண்ணிய காலை – சீறா:280/1,2

மேல்


உணரார் (1)

பூண்ட வெம் தானை அறிந்திலர் கழுத்தில் போட்ட நல் மணி வடம் உணரார்
நீண்ட நட்பினரை கண்டும் அங்கு அறியார் நிகழ்த்திய மாற்றமும் அறியார் – சீறா:4447/1,2

மேல்


உணரும் (4)

காலம் மூன்று உணரும் வேத கடலினுக்கு எல்லை காணும் – சீறா:2349/3
உலவிய ஒற்றரால் உணரும் ஒல்லையில் – சீறா:3306/2
திரை துகில் அடுத்து அன்னோன் நித்திரையினை உணரும் காலை – சீறா:3704/1
அரு மறை உணரும் தீன் அன்சாரிகள் எவரும் சூழ – சீறா:4631/1

மேல்


உணவில் (2)

வைத்திடும் உணவில் சற்றே தீண்டி வாய் பெய்தேன் நாவும் – சீறா:2833/2
புதுமையுடன் மேன்மேலும் வளர்ந்தன இப்படி உணவில் பொருவு இலாத – சீறா:3757/3

மேல்


உணவினை (1)

இருவருக்கு இருந்த உணவினை அளித்து யாவரும் அயின்றிடும் என்ன – சீறா:2857/2

மேல்


உணவு (15)

உணவு உறை கனியும் சேர்ந்த ஒருங்கினில் ஆடு மேய்ப்ப – சீறா:399/3
எ தலத்து உயிரினுக்கும் நல் உணவு அளித்து இரங்கும் – சீறா:2235/1
உண தக உணவு ஈது இன்னது என எடுத்துரையும் என்ன – சீறா:2289/3
உறை பசிக்கு உணவு என்று அன்பாய் ஓதினர் கேட்டு மீட்டு – சீறா:2290/3
மறு அற எங்கட்கு உற்ற வாகனத்து உணவு ஏது என்ற – சீறா:2290/4
இறைச்சி என்ப அனைத்தும் ஜின்கட்கு உணவு என ஈந்தேன் மேலும் – சீறா:2296/2
போய் எமக்கு உணவு உளதெனில் தருக என பொருந்தா – சீறா:2683/2
பழுதுறும் பசி தீர் உணவு உளது எனில் இங்கு அருள்க என பணித்திட பரிவின் – சீறா:2855/2
எழுதரும் வடிவோய் இருவருக்கு உளது இ உணவு என எடுத்து அளித்திடலும் – சீறா:2855/3
ஒகுத்தினில் நன்கு உணவு அருள வறியவராய் இருந்தனம் என்று உரைத்தலோடும் – சீறா:3753/2
உணவு உளது ஏதெனினும் இவண் தருக வரும் தீனவர்களுடனும் யானும் – சீறா:3754/3
பேயினுக்கு உணவு காட்டி உயிர் உண்டு பிறங்கும் செய்ய – சீறா:3952/1
கோது அறும் அமுதத்தொடும் உணவு அருந்தி குற்றுடைவாளினை ஏந்தி – சீறா:4109/3
உத்தம குண நபியும் அங்கு உணவு உண சமைந்தார் – சீறா:4422/4
இனம் பரந்த பெற்ற சிறார்களுக்கு உணவு நல்கும் – சீறா:4743/3

மேல்


உணவும் (4)

பேசி நல் உணவும் ஈந்த செய்தியும் பிறக்க சொல்வார் – சீறா:2295/4
உரிய பால் தயிரொடும் உணவும் ஈந்திடு – சீறா:2736/3
வருத்தம் ஈது என்று நோக்கார் வயிறளவு உணவும் ஈயார் – சீறா:2842/2
கள் உணவும் வெறி மதுவும் கறாம் என ஆயத்து வர கண்டு அன்பாகி – சீறா:4679/3

மேல்


உணவே (1)

மாறுபாடு அன்றி நுங்கள் வாகனத்து உணவே என்ன – சீறா:2291/3

மேல்


உணாது (1)

தூணில் சார்ந்து அனம் வனம் உணாது ஏழு நாள் சுருதி – சீறா:4642/2

மேல்


உணும் (3)

துணித்து உணும் மம்மரில் தொடர்ந்து போயதே – சீறா:2968/4
சுதிகள் ஒத்து இசைகள் பாடி சுரும்பு உணும் தொடையல் திண் தோள் – சீறா:3854/1
அரம் கிடந்து உணும் வாளின் அறுத்தலும் – சீறா:4492/3

மேல்


உணும்படி (1)

கனம்-தனில் உட்படுத்தி உணும்படி முழந்தாள் தெரியாமல் கவ்விற்று அன்றே – சீறா:2660/4

மேல்


உத்தம (7)

உத்தம குணத்தினொடு மக்கிகள் உறைந்தார் – சீறா:888/4
உத்தம குல பெயர் தலைமுறை பெயர் ஊர் பேர் – சீறா:973/2
உத்தம சற்குண நயினார் அமுத மலர் வாய் திறந்து அங்கு ஓதினாரால் – சீறா:2188/4
உத்தம கிளைக்கு எலாம் உயிரின் மிக்கு என – சீறா:2405/2
உத்தம தமரொடு அவ் உறைந்த பேர்கட்கும் – சீறா:2738/2
உத்தம குண நபியும் அங்கு உணவு உண சமைந்தார் – சீறா:4422/4
உத்தம மறையின் நிகழ்த்து என உரைத்தார் உளம் மகிழ்ந்து அவரும் போயினரால் – சீறா:4461/4

மேல்


உத்தமத்து (1)

உத்தமத்து ஒலீது என்பவன் செய் தவ – சீறா:1391/1

மேல்


உத்தமத்தொடும் (1)

உத்தமத்தொடும் ஒடுங்கி நின்று ஒரு சலாம் உரைத்து – சீறா:2234/2

மேல்


உத்தமம் (2)

உத்தமம் இவை-கொல் என்ன உரைத்தவர் பலரும் போனார் – சீறா:2831/3
உத்தமம் அவரை போற்றி உறவுகொண்டு இருந்து வாழ்தல் – சீறா:4867/3

மேல்


உத்தமர் (3)

உத்தமர் மத்தூசல்கு-தம்மிடத்து அ ஒளி உறைந்து உலகு எலாம் இறைஞ்ச – சீறா:141/2
உத்தமர் தெரிந்து நோக்கி ஒருவருக்கொருவர் சொல்வார் – சீறா:420/2
உத்தமர் செல்வம் போன்றும் உளத்து அணு மாசு ஒன்று இல்லா – சீறா:2781/1

மேல்


உத்தர (1)

சார்ந்த உத்தர பிரத்தியுத்தரத்து இவன்-தனை போல் – சீறா:1680/3

மேல்


உத்தரத்தில் (1)

வல்லமை அறிவில் தேர்ந்த வார்த்தை உத்தரத்தில் சூழ்ச்சி – சீறா:1076/1

மேல்


உத்தரத்தினில் (1)

உத்தரத்தினில் அறிவு பெற்றனம் உளம் ததும்ப – சீறா:2458/2

மேல்


உத்தரத்தினுக்கு (1)

உத்தரத்தினுக்கு ஒழுகி உற்பவி பவம் துடைத்து – சீறா:1839/2

மேல்


உத்தரத்து (1)

உத்தரத்து ஆடியின் உறையும் பாவை போல் – சீறா:2436/2

மேல்


உத்தரத்தை (2)

முகில் கவிகை முகம்மதிடம் சென்று சிறிது உத்தரத்தை மொழிந்து யான் ஓர் – சீறா:1642/1
வழு அற கடுதாசின்-கண் வரைந்த உத்தரத்தை என்றும் – சீறா:4885/2

மேல்


உத்தரப்படி (1)

உத்தரப்படி பணிகுவன் அவரை என் உயிரினும் மிக காத்து – சீறா:667/3

மேல்


உத்தரம் (7)

ஓலை உத்தரம் முகம்மதை கொடும் உரைத்த நிந்தை பழுது என்னவும் – சீறா:1425/1
நடந்த உத்தரம் அனைத்தையும் வரன் முறை நவின்றார் – சீறா:1869/3
உத்தரம் செவி புகுந்து உணர்வு விம்மவே – சீறா:2762/2
உத்தரம் பிறக்க தீட்டும் எழுத்தினை வாசித்து ஓர்ந்து – சீறா:2793/3
உத்தரம் எவர்க்கும் தெரிதர என்னோடு உரைத்தருள் குயையொடும் உடன்று – சீறா:4461/2
உத்தரம் சொலாது ஏகினன் யாவரும் உளைய – சீறா:4617/2
தேரலாம் தன்மை காணோம் செப்பும் உத்தரம் ஒன்று உண்டால் – சீறா:4691/2

மேல்


உத்தரம்-தனை (2)

உத்தரம்-தனை உணர்ந்து அறிய உள்ளமும் – சீறா:1026/3
உத்தரம்-தனை வரைக என யாவரும் உரைத்தார் – சீறா:1681/4

மேல்


உத்தரம்-தனையும் (1)

உத்தரம்-தனையும் இந்த உறுதியும் நினைத்து தேர்ந்தார் – சீறா:1564/4

மேல்


உத்தரமும் (1)

ஓலை உத்தரமும் யாங்கள் உரைத்ததும் முகம்மது என்போன்-பாலினில் – சீறா:1756/1

மேல்


உத்தரீயம்-தனை (1)

தரு கதிர் உத்தரீயம்-தனை எடுத்து அணிந்தார் அன்றே – சீறா:1761/4

மேல்


உத்தி (1)

அதி உத்தி உளாய் என்று அறிவு உணர குறை சொன்னார் – சீறா:4331/4

மேல்


உத்துபத் (1)

ஒலிது வீழ்ந்தது கண்டு உத்துபத் எனும் உரவோன் – சீறா:3539/2

மேல்


உத்துபா (9)

மதுர மென்_மொழியான் உத்துபா அலது மறுத்து எவர் உளர் என தேர்ந்தார் – சீறா:675/4
கூறும் மென்_மொழியான் உத்துபா என்னும் குரிசில் பின் யாவரும் நடந்து – சீறா:676/1
நிலம் மிசை கலங்கி உத்துபா வீழ நெடுங்கழுத்தலை வரி வேங்கை – சீறா:677/1
நிலைதளர்ந்திருந்த உத்துபா என்போன் நெறியின் முன்னிலை நடப்பதற்கு ஓர் – சீறா:679/2
உத்துபா வரவினை கண்டு உருட்டு வார் திரை கரத்தின் ஓடி சோர்ந்து – சீறா:1644/1
அச்சம் அணு இலது அகத்தின் உத்துபா உரைத்த மொழி அனைத்தும் கேட்டு – சீறா:1652/1
கனைத்த முரண் கரி நிகர்த்த உத்துபா கலங்கிய கட்டுரையும் நேர்ந்து அங்கு – சீறா:1661/1
ஒலீது உத்துபா உமாறா உக்குபா உமையா சைபா – சீறா:1752/1
பற்று அறும் உக்பா உத்துபா முதல பாதகன் அபுஜகுலுடனும் – சீறா:2531/3

மேல்


உத்துபா-தன் (1)

உரைதர செய்து உவரி வரை நிலைமாற செய்பவன் இ உத்துபா-தன்
திரு மனத்தை பேதுறுத்தல் அவற்கு அரிதோ என நகைத்து செப்பினாரால் – சீறா:1660/3,4

மேல்


உத்துபாவுடன் (1)

ஒலிது அபூஜகுல் உத்துபாவுடன் உமையாவும் – சீறா:2488/1

மேல்


உத்துபாவே (1)

உரையும் என எடுத்துரைத்தான் இறபியா தரும் புதல்வன் உத்துபாவே – சீறா:1654/4

மேல்


உத்பத் (2)

ஒரு நொடிக்குள் வந்து அடுத்தனர் உத்பத் என்பவனை – சீறா:3544/3
பலி என உத்பத் இறந்திடும் இடமும் சைபத்து படும் பறந்தலையும் – சீறா:3579/2

மேல்


உத்பத்து (2)

உடன் எழுந்து உத்பத்து சைபத்து உமையாவும் – சீறா:3447/3
உறு சினத்து உத்பத்து சைபத்துடன் ஒலீதும் – சீறா:3479/1

மேல்


உத்பத்தும் (2)

பணிதர குபலை போற்றி உத்பத்தும் பரியின் வந்தான் – சீறா:3404/4
அபுஜகல் முதல் உத்பத்தும் அவன் மகன் ஒலீதும் – சீறா:3476/1

மேல்


உத்பா (1)

உக்குபா உத்பா உமையா ஒலிது உரைப்ப – சீறா:2499/3

மேல்


உத்பாவும் (1)

உக்குபாவும் உத்பாவும் மூடன் உமையாவும் ஈனன் உமாறாவுமாய் – சீறா:1433/2

மேல்


உதக (1)

உதக தடம் இல இ தலம் உறைய தொழுகையுமே – சீறா:4331/2

மேல்


உதட்டினில் (1)

உள்ளுற கிடந்த பல் அற பெயர்ந்த உதட்டினில் வாயில் நீர் ஒழுக – சீறா:2300/1

மேல்


உதட்டினும் (1)

உருத்து வாயை மடித்த உதட்டினும்
பெருத்த தோளினும் வேகம் பிறங்கிய – சீறா:3904/2,3

மேல்


உததி (4)

உததி சூழ்தரு பாரிடை திசை-தொறும் உலவி – சீறா:2908/1
ஒண்ணுமோ மற்று யாவர்க்கும் உததி சூழ் உலகில் – சீறா:4272/4
பைத்தலம் கீழ் உற நெளிய திரண்டு நடந்தன உததி பதாதி மன்னோ – சீறா:4311/4
உததி அம் கரை கண்டவர் ஓங்கிய – சீறா:4517/3

மேல்


உதது (2)

மிக்குவம் எனும் பேர் அரசு-தம் மதலை வெயில் விடு மணி முடி உதது
பக்கலில் இருந்து செல்வமும் செருக்கும் பண்புற பெருக்கிட நிறைத்து – சீறா:154/1,2
திக்கு அனைத்தினும் பேர் விளங்கிட விளங்கி திறல் பெறும் உதது நன் மதலை – சீறா:154/3

மேல்


உதபத்தும் (1)

உதபத்தும் வந்து உபைதாவை கூடினார் – சீறா:3035/4

மேல்


உதய (5)

ஓங்கிய உதய கிரி மிசை எழுந்த மதி என ஒட்டகை-அதன் மேல் – சீறா:691/1
சுடரவன் உதய மா கிரியில் தோன்றினான் – சீறா:732/4
உதய மா கிரிக்கு ஒரு கரம் தடவுவர் ஒரு கை – சீறா:2232/1
உதய மால் வரை பருதியை நிகர்ப்ப ஒட்டகத்தின் – சீறா:2702/1
உதய வாம் பரி காலினில் கரும் தலை உருண்ட – சீறா:3898/2

மேல்


உதயம் (1)

உதித்து எழும் முகம்மது என்னும் திங்களில் உதயம் செய்து – சீறா:3044/2

மேல்


உதயம்செய்தான் (1)

பார் இருள் படலம் நீத்து பகலவன் உதயம்செய்தான் – சீறா:3723/4

மேல்


உதயன் (1)

ஒட்டகம் புரவி தூர்த்திட்டு உறு துகள் உதயன் மாய – சீறா:795/1

மேல்


உதர (2)

மாதருக்கு அரசி ஆமினா உதர மனையிடத்து இருந்து மா நிலத்தில் – சீறா:251/3
உதர பேதம் அஃது அன்றி ஆவி உடல் ஒத்திருப்பவர்களாகையால் – சீறா:1424/2

மேல்


உதர-கண் (1)

உள் நிரந்தில மெய் பல வருந்தில உதர-கண்
இருந்த பூப்பு ஒன்றுமே கண்டில கனி மென் – சீறா:227/2,3

மேல்


உதரங்கள் (1)

பூண்டது மதுரம் விடுத்தில என உண்டு உதரங்கள் பொருமினர் சிலர் மேல் – சீறா:2860/2

மேல்


உதரத்தில் (2)

உரிய மென் மயிலே நினது உதரத்தில் உறைந்தோர் – சீறா:199/2
வன்ன மென் மலர் கரம் நெரித்து உதரத்தில் வைத்து – சீறா:449/2

மேல்


உதரத்து (1)

உரைப்பர் ஆமினா கனவினில் உன் திரு உதரத்து
இருக்கும் சந்ததி வலிமையை உடையது இ உலகத்து – சீறா:190/2,3

மேல்


உதரபந்தனமும் (1)

அண்ணலார் மருங்கில் எழில்தர இருத்தி அணி மணி உதரபந்தனமும்
விண் நிலா கதிரின் கச்சின் மேல் படுத்தி விசித்தனர் திறல் வய வீரர் – சீறா:3156/3,4

மேல்


உதரம் (2)

சிறுத்த மெல் இடை பருத்து இருந்தில திரு உதரம்
பொறுத்து வீங்கில உந்தி மேல் புடைத்தில பொருப்பும் – சீறா:228/1,2
மின் தவழ்வது என ஒளிரும் கதீஜா நாயகி உதரம் விளங்க சோதி – சீறா:1218/2

மேல்


உதரமும் (1)

உரு அமைந்து இளம் சூல் முற்றி உதரமும் வளர்ந்தது அன்றே – சீறா:2070/4

மேல்


உதவ (3)

உறைந்த பாளிதம் பாகு இலை எடுத்து ஏந்தி ஒருங்கினில் சிலதியர் உதவ
நிறைந்த பூண் சொரிந்த கோடிகம் சுமந்து நின்றனர் மடவியர் ஒருங்கே – சீறா:1206/3,4
விரிதரும் புதுமை ஒன்று உதவ வேண்டுமே – சீறா:1308/4
உயிர் தரும் மருந்தாம் என்று உதவ நோய் – சீறா:4779/1

மேல்


உதவாமல் (2)

வடம் கொள் வெம் முலையார் நகைத்து அருவருப்ப அருந்தினும் வாய்க்கு உதவாமல்
இடம் கொள் அம் புவியுள் நோக்குநர்க்கு இழிவாய் இணங்கிலாது ஒழிந்திருந்ததுவே – சீறா:1447/3,4
நிறைதரும் பொருளும் இழந்து உதவாமல் நெட்டு உடல் பெரும் தலை அரவம் – சீறா:1458/2

மேல்


உதவாமலே (1)

ஒலிது மக்களும் இழந்து கைப்பொருள் ஒழிந்து பேறும் உதவாமலே
நலி தரும் கொடிய நரகு அடைந்திடுவன் என்ன ஆதி திரு நல் மொழி – சீறா:1422/2,3

மேல்


உதவி (12)

வள்ளல் என்று உதவி பெயர் நிலைநிறுத்தி வளம் தரு புகழ் அபுல் காசீம் – சீறா:266/1
பெற்ற பிள்ளை ஓர் உதவி செய்குவர் பிறர் இலை நீர் – சீறா:328/2
உரிய வேதமும் இனிது உதவி நல் நெறி – சீறா:2157/3
மா தவர்க்கு உதவி கூறும் ஜிபுறயீல் மகிழ்வின் ஏகி – சீறா:3094/2
இகல் அறும் தனி முதலவன் உதவி கோடு இவணில் – சீறா:3472/3
உறையும் ஆவியின் மிக்கு உயிர் புதல்வியை உதவி
கறை கொள் வெம் குபிர் குலம் கடிந்து அரும் கலிமாவை – சீறா:3735/2,3
ஒருத்தன் நம்மிடத்து உளன் அவன் உதவி கொண்டு இவணில் – சீறா:3815/3
வகுத்தவன் உதவி அடுத்து உற ஏகி வா என விடைகொடுத்தனரால் – சீறா:4089/4
நெஞ்சின் மகிழ்வுற்று மிடியார்க்கு உதவி நேசம் – சீறா:4138/2
அருளினுக்கு எதிர் உதவி நம்மால் செய்யலாமோ – சீறா:4273/4
உறையும் மலர் கரத்துடனே பீசபீல் மவுத்தாக்க உதவி செய்வாய் – சீறா:4526/4
அடுக்கும் அன்பருக்கு உதவி செய் நபி மனத்து அருள் போல் – சீறா:4834/3

மேல்


உதவிசெய்குதல் (1)

உதவிசெய்பவர்க்கு உயிர் உதவிசெய்குதல்
விதி உயிர் உதவியின் வீழ்த்தி நின்றவர்க்கு – சீறா:3619/1,2

மேல்


உதவிசெய்தவர்கள் (1)

துனி தவிர்த்து உதவிசெய்தவர்கள் துஞ்ச யான் – சீறா:3617/1

மேல்


உதவிசெய்பவர்க்கு (1)

உதவிசெய்பவர்க்கு உயிர் உதவிசெய்குதல் – சீறா:3619/1

மேல்


உதவிய (4)

திண் திறல் நாகூறு உதவிய மதலை செழும் புகழ் ஆசறு-வயின் வந்து – சீறா:148/2
வள்ளல் என்று உதவிய நபி முகம்மதுக்கு ஈமான் – சீறா:2915/1
உற்றவர்க்கு உதவிய உமறு வெள் இழை – சீறா:3252/1
சுடிகை மன்னவன் கறுபு உதவிய அபாசுபியான் – சீறா:3761/2

மேல்


உதவியாக (1)

மை கரும் கவிகை வள்ளல் முகம்மதுக்கு உதவியாக
தக்கவன் அருளால் செம்பொன் தலத்தினும் பாரில் தோன்றும் – சீறா:1725/1,2

மேல்


உதவியானோன் (1)

பதி-தொறும் மருவார்க்கு ஏய பண்பு உறும் உதவியானோன்
சதி மனத்து இபுலீசு என்போன் தனையரில் ஒருவன் போல்வான் – சீறா:3691/2,3

மேல்


உதவியின் (2)

வயம் உறும் உதவியின் இறந்த மன்னரோடு – சீறா:3616/1
விதி உயிர் உதவியின் வீழ்த்தி நின்றவர்க்கு – சீறா:3619/2

மேல்


உதவிற்று (1)

கவ்வை வந்து உதவிற்று என்ன கண் கடை சிவந்து போனான் – சீறா:4188/4

மேல்


உதவின் (1)

உரைத்திடும் எங்கள்-பால் உதவின் நல் நபி – சீறா:294/2

மேல்


உதவு (3)

உலகமும் திசையும் புகழ் உசைன் நயினார் உதவு சந்ததி அபுல் காசீம் – சீறா:1007/1
அலை இல் இன்ப மழை உதவு கரு முகிலை ஞான மணி அருளும் ஓதை – சீறா:4538/1
ஊன் கிடந்த வேல் கரன் ஒலீது உதவு காலிதுவும் – சீறா:4915/1

மேல்


உதவுகின்ற (1)

காதலில் உதவுகின்ற கான்முளை அதில் ஓர் பிள்ளை – சீறா:109/2

மேல்


உதவுதற்கு (2)

ஒல்லையின் உதவுதற்கு உறுதியாகவே – சீறா:915/2
உதவுதற்கு ஏதெனினும் மனையிடத்து உளவோ என உரைப்ப உள்ளம் கூர்ந்து – சீறா:3750/2

மேல்


உதவும் (6)

யான் என உதவும் செம் கை அருள் எனும் கடலினாரே – சீறா:617/4
மட மா மயில் கதிஜா என வளர் கோதையை உதவும்
மடலார் அரி குவைலிது எனும் அறிவோன் மறைமொழியை – சீறா:987/1,2
வள்ளல் என்று உதவும் செவ்வி முகம்மதின் மதுர வாக்கின் – சீறா:1501/1
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் அபூசகல் உதவும்
கிரி தட புயன் வீரத்தின் மறுவில் இக்கிரிமா – சீறா:3767/2,3
மறுமை பதவி கனி உதவும் வள்ளல் கேட்டார் மகிழ்வுற்றார் – சீறா:4035/4
தரு என உதவும் சல்மான் பாரிசி தபனன் மான – சீறா:4397/3

மேல்


உதறடாமல் (1)

உரம்புவன் கையை கல்லோடு உதறுவன் உதறடாமல்
நிரம்ப நெட்டுயிர்ப்பு செய்வன் நிலைதளர்ந்திடுவன் வாசி – சீறா:943/1,2

மேல்


உதறி (3)

சூறையிட்டு உதறி நெய் முடை கமழும் சுரி குழல் தொறுவியர் உடுத்த – சீறா:34/2
பறிந்து போதலில் துணிக்கின் கை உதறி மெய் பதறி – சீறா:69/3
வரி ஞிமிறு உதறி கரும் குழல் முடித்த மட கொடி ஆமினா மனையின் – சீறா:235/3

மேல்


உதறினன் (1)

உதறினன் தொறுவர் கூவினன் சிறு தூறு ஒடிபட ஓடினன் தொடர்ந்தே – சீறா:2882/4

மேல்


உதறும் (1)

நனை மலர் உதறும் காவகத்து ஒதுங்கு நனி திரள் குயின் என மயில்கள் – சீறா:998/3

மேல்


உதறுவன் (1)

உரம்புவன் கையை கல்லோடு உதறுவன் உதறடாமல் – சீறா:943/1

மேல்


உதிக்கவே (1)

பேராய் உதிக்கவே வானோர் உரைக்கவே பேறாய் விளக்கும் உரவோர் – சீறா:8/2

மேல்


உதிக்கும் (5)

உதிக்கும் பாதகர் போல் நபி முகம்மது என்று உதித்தான் – சீறா:1509/2
யுகம் பல உதிக்கும் முன் உதித்து பின் உதித்து – சீறா:1623/2
உதிக்கும் நின் உள்ளத்துள்ளும் பெயரினை ஒழித்தல் வேண்டும் – சீறா:2819/4
உதிக்கும் மேலவர் ஒருவர்க்கு தீங்கு உறின் உறைந்த – சீறா:3763/1
மண்ணிடத்து உதிக்கும் பொன்_உலகு என்னும் மதீன மா நகரில் வந்தனனால் – சீறா:4081/4

மேல்


உதித்த (42)

புவி ஆர மொய்த்த நெறி மறை நாலினுக்கும் ஒரு பொறியாய் உதித்த வடிவார் – சீறா:6/3
மெய் தவ குரிசில் நபி இதுரீசு விருப்புற உதித்த நல் மதலை – சீறா:141/1
தார் அணி தருவாய் உதித்த சாறூகு-தம்மிடத்திருந்து எழில் சிறந்து – சீறா:147/2
பெறு பலன் என வந்து உதித்த இல்யாசு நபி என பேரொளி தங்கி – சீறா:157/2
தம் பெயர் விளக்க குவலயத்து உதித்த சந்ததி அப்துல்லா என்போர் – சீறா:165/4
குறைபடா சுவன தருவினில் உதித்த கொழும் கதிர் செழும் கனி குலமோ – சீறா:238/4
பூதலத்து அரசு பதி என உதித்த புகழ்பெறு மக்க மா நகரில் – சீறா:255/1
விரி கதிர் பருதி வெய்யோன் உதித்த பின் விளங்கும் செவ்வி – சீறா:397/1
மண்ணகத்து உதித்த மானுடன்-கொலோ அலால் – சீறா:506/1
காக்குதற்கு உதித்த வள்ளல் காரிகை வடிவை கண்ணால் – சீறா:640/1
உண்டது இல்லை-கொல் என்ன வந்து உதித்த அ நொடிக்குள் – சீறா:774/2
மாசு அற உதித்த வள்ளல் அகுமதின் அழகு மெய்யின் – சீறா:933/3
இருந்த மணியாய் உதித்த முகம்மது எனும் விடலை கருத்து இனிதுகூர – சீறா:1081/3
ஒரு முத்தில் உதித்த வள்ளல் உறு கதிர் அழகுக்காக – சீறா:1166/3
தரும் பெரும் புவியும் வானும் தழைக்க வந்து உதித்த வள்ளல் – சீறா:1168/3
தெள்ளிய குறைஷி குலத்தினில் உதித்த செம்மலுக்கு உறைந்த பேராண்டு – சீறா:1242/2
அருமை தவத்தால் வந்து உதித்த அபுல் காசீம்-தன் செழும் கரம் போல் – சீறா:1330/2
தூது என்று உதித்த முகம்மதுவும் சுருதி நெறி தீன் பெரியோரும் – சீறா:1339/2
உதித்த முன் முதன்மையாக பீசபீல் உதிரம் காட்டி – சீறா:1358/1
அடங்கலர்க்கு அரியாய் உதித்த நம் நயினார் அறைந்த சொல் மறுத்தவன் வல கை – சீறா:1447/1
தரள ஒளி-தனில் உருவாய் உதித்த முகம்மது இதனை சாற்ற கேட்டு – சீறா:1654/1
நவப்பட உதித்த நபி நாயக விளக்கே – சீறா:1780/3
முறைதர உருவெடுத்து உதித்த தீபமே – சீறா:1810/2
வரிசை ஹாஷிம் என் குலத்தினில் உதித்த மா மணியே – சீறா:1845/1
வடிவுறும் அரசாய் உதித்த நல் நபியே முகம்மதே தனியவன் தூதே – சீறா:1922/2
நிலம் மிசை உதித்த முகம்மதே எவர்க்கும் நெடியவன் தூதர் என்று இசைத்து – சீறா:1925/2
தூது என உதித்த முகம்மதின் துஆவை துய்யவன் உற கபூல் ஆக்க – சீறா:1953/2
விரி கடல் பெரு நீர் உண்டு சூல் உளைந்த விசும்பிடை உதித்த மின் குலம் போல் – சீறா:1954/2
இல்லிடை புகுத்த பூவினிடத்தினில் உதித்த கோவே – சீறா:2068/3
வாயகத்து உதித்த சொல் மாறல் இன்றியே – சீறா:3001/2
மாதர்கள் திலதம் என்ன மா நிலத்து உதித்த பாவை – சீறா:3043/4
உதித்த நம் நபி உரைத்தலும் உயிர் எனும் உரவோர் – சீறா:3437/2
உதித்த திங்களின் சவி கெட கவிகைகள் ஒளிர – சீறா:3461/1
உதித்த தன் கிளையினுக்கு உரியர் யாவரும் – சீறா:3645/1
மல் வளர்ந்து எழும் புயன் உசைமா வரத்து உதித்த
செல்வியை எழில் செயினபை பொறை செழும் அமுதை – சீறா:3736/1,2
ஆவி என்று உதித்த தனையரை பிடித்து அங்கு அடவுவைத்திடின் அவரவரே – சீறா:4106/1
உயிர் என திரண்டு உவகை கூர் மகள் வயிற்று உதித்த
செயிர் அறும் புகழ் பேரனை மடி மிசை சேர்த்தி – சீறா:4161/1,2
குலத்து உதித்த மங்கையர்க்கு முன் தீனினை குறித்து – சீறா:4173/2
உதித்த உழையர் உவப்புற – சீறா:4220/2
குவ்வினில் உதித்த சகுதினை அழைத்து சில மொழி கூறுவர் அன்றே – சீறா:4459/4
விந்தை தரும் காரணத்தின் மேல் உதித்த திரு வடிவே மேலோன்-தன்னை – சீறா:4534/3
மா நிலம் மீதில் உதித்த பல் உயிரும் துயின்றிட எழு பரி வாவி – சீறா:4998/2

மேல்


உதித்ததுவே (2)

மகிதலம் முழுதும் துதிசெய கரிய மழை முகில் கரு உதித்ததுவே – சீறா:4751/4
ஆயிரம் அபிதானம் உடை குரிசில் ஆனனம் போல் உதித்ததுவே – சீறா:4988/4

மேல்


உதித்தனர் (2)

உடன் அணி கலிமா_விரலினை உயர்த்தி உதித்தனர் முகம்மது நபியே – சீறா:252/4
வரைவிலாது ஒடுங்க முகம்மது நபி இ மால் நிலத்து உதித்தனர் என்றே – சீறா:273/2

மேல்


உதித்தனரே (1)

நீடிய ஒளியும் சிறந்து ஒரு சூலில் நிலம் மிசை சீது உதித்தனரே – சீறா:134/4

மேல்


உதித்தனனால் (1)

ஒற்றை ஆழி வெய்யவன் கதிர் விரித்து உதித்தனனால் – சீறா:3455/4

மேல்


உதித்தார் (2)

எ நிலத்து உதித்தார் என்பதை அறிய வேண்டும் என்று எழுந்தனன் எளியேன் – சீறா:2898/4
உன்னு காரணத்துடன் உசைனார் நிலத்து உதித்தார் – சீறா:4160/4

மேல்


உதித்தான் (1)

உதிக்கும் பாதகர் போல் நபி முகம்மது என்று உதித்தான்
சதிக்கும் வஞ்சனை தறுகணன் இவன்-தனை பொருளாய் – சீறா:1509/2,3

மேல்


உதித்திடு (1)

கண்ணின் மா மணியாய் உதித்திடு முஅத்து கவின் பெற இருந்து அவரிடத்தில் – சீறா:155/2

மேல்


உதித்திடும் (1)

கொடியவர் பொருட்டால் விளைத்திடும் பவமோ குவலயத்து உதித்திடும் மாந்தர் – சீறா:1904/2

மேல்


உதித்து (20)

பேர் தரும் குறைஷி குலத்தினில் உதித்து பிறங்கு ஒளி முகம்மது நபிக்கு – சீறா:379/3
உதித்து எழும் கமல பாதம் உதிரம் கொப்பளிப்ப கானில் – சீறா:428/3
குருத்த செம் கதிர் உதித்து என கொடுமுடி இயற்றி – சீறா:461/3
நலத்து உதித்து எழும் செழும் மணி நபிகள் நாயகத்தை – சீறா:548/2
நெடியவன் நபி உதித்து இவண் வருவது நிசமே – சீறா:573/2
உற உதித்து நம் சமயங்கள் உலைப்பன் என்று உரவோர் – சீறா:975/2
முகம்மது என்று உதித்து தீன் பயிர் ஏற்றி மறை வழி தவறிடா நடத்தி – சீறா:992/2
யுகம் பல உதிக்கும் முன் உதித்து பின் உதித்து – சீறா:1623/2
யுகம் பல உதிக்கும் முன் உதித்து பின் உதித்து
அகம் பயில் ஆரணத்து உறைந்து செப்பும் முச்சகம் – சீறா:1623/2,3
குவ்விடத்தினில் உதித்து அரும் புதுமையில் குலவி – சீறா:2608/2
உதித்து எழும் பருதி ஏய்ப்பான் உரைக்க அரும் வடிவன் இ யாவன் – சீறா:2771/3
குறைஷி அம் குலத்தில் உதித்து நல் நூல்கள் கோது அற தெரிந்து நம் நயினார் – சீறா:2900/2
உதித்து எழும் முகம்மது என்னும் திங்களில் உதயம் செய்து – சீறா:3044/2
நிலன் உதித்து உயர் உம்பரின் வரிசையில் நிறைந்த – சீறா:3730/3
அருமையின் உதித்து முகம்மது என்ன அழகுற அரும் செல்வ மகனே – சீறா:4100/2
உருட்டும் காபிர் செய் பாவம் வந்து உதித்து என உலகம் – சீறா:4574/3
ஒதுங்க உதித்து அது எழுந்ததே – சீறா:4768/4
மழை அற வறந்த போதும் வானகத்து உதித்து எந்நாளும் – சீறா:4783/2
நறை கமழ் அலங்கல் அக்வகு தவத்தின் உதித்து எழு நரபதி சல்மா – சீறா:4930/1
முயல் அடைகிடக்கும் பால் நிலா மதி முன்னீர் அகட்டிடை உதித்து உலவி – சீறா:4989/1

மேல்


உதித்தோய் (1)

உறைந்த பேர் எவர் ஆமினா வயிற்றினில் உதித்தோய் – சீறா:1851/4

மேல்


உதித்தோன்-தன் (1)

மாறாத பெரும் பகையாய் முகம்மது என உதித்தோன்-தன் மாயம் தான் ஓர் – சீறா:1663/2

மேல்


உதிப்ப (1)

ஒடிந்து வீழ் திரை குண கடல் கதிரவன் உதிப்ப
விடிந்த காலையின் மக்க மா நகரினின் வீரர் – சீறா:2472/1,2

மேல்


உதிர் (3)

உதிர் நறை தொங்கல் மார்பு உலவ வந்து நின்று – சீறா:3636/3
முறித்தனர் குலை கதலி முத்தம் உதிர் கன்னல் – சீறா:4130/1
வேய் உதிர் முத்தம் ஈர்க்கும் வெறி கமழ் விலங்கல் நீந்தி – சீறா:4208/3

மேல்


உதிர்க்கும் (2)

மன்னிய மலர் தேன் தாது மாரி ஒத்து உதிர்க்கும் காவில் – சீறா:2366/4
கரி மருப்பு உதிர்க்கும் வெள் வேல் கரத்து அபூபக்கர் கண்டார் – சீறா:2583/4

மேல்


உதிர்த்த (2)

விரித்த பூ உதிர்த்த கொம்பாய் விளங்கு_இழை ஒருத்தி நின்றாள் – சீறா:1159/4
விண்டு உதிர்த்த மெய் வியர்ப்பொடு மெலமெல நடந்து – சீறா:1542/3

மேல்


உதிர்த்தவால் (1)

பாருள் நின்று உலவையோடு எரிந்து நிறை பத்திரங்களும் உதிர்த்தவால் – சீறா:4210/4

மேல்


உதிர்த்து (2)

ஆவி உள் அடங்கி நெஞ்சத்து அறிவு உதிர்த்து இமைப்பு இல்லாது – சீறா:1169/3
கோடு பட்டு மலர் காய் உதிர்த்து விளை கூவல் அற்று விடு வேரொடும் – சீறா:4211/3

மேல்


உதிர்தர (1)

கடித்த பல் பல உதிர்தர கனல் விழி கலங்க – சீறா:3488/2

மேல்


உதிர்தராமலே (1)

உடைமரம் இலையில் ஒன்று உதிர்தராமலே
படர் பணர் துயல்வர சலாம் பகர்ந்து அகம் – சீறா:3330/2,3

மேல்


உதிர்தரும் (1)

உதிர்தரும் படலை திண் தோள் உசைது நெஞ்சு உழுக்க சொன்னான் – சீறா:2363/4

மேல்


உதிர்ந்த (1)

முதிரும் இந்திரகோபமும் ஆலியும் உதிர்ந்த
கதிர் செய் முத்தமும் மாணிக்க ராசியும் கலந்தே – சீறா:23/2,3

மேல்


உதிர்ந்தன (3)

சொரியும் மென் மலர் தாதுக்கள் உதிர்ந்தன சுடர் மின் – சீறா:70/2
ஒரு கல் ஏறுபட்டு ஊறுபட்டு உதிர்ந்தன உதிரம் – சீறா:2225/4
முடி தகர்ந்தன சோடுகள் உதிர்ந்தன மூரி – சீறா:3494/3

மேல்


உதிர்ந்திடவும் (1)

வாளின் வாய் தாரை சற்று அற உதிர்ந்திடவும்
மூடும் என் உடல் சோட்டினில் கரம் முழுகிடவும் – சீறா:3812/2,3

மேல்


உதிர்ந்து (2)

அரசர்கள் அணிந்த முத்த வெண் மணிகள் உதிர்ந்து பைம் குருதி அம் சேற்றில் – சீறா:3576/1
மாரி நீர் வறந்து சோலை மரம் இலை உதிர்ந்து மிக்க – சீறா:4743/1

மேல்


உதிர்ப்பன (1)

சேர்ந்த பந்தரில் தென்றலின் உதிர்ப்பன திரட்டி – சீறா:3126/2

மேல்


உதிர்ப்பொடும் (1)

உரத்தினும் முகத்தும் வேர்வை உதிர்ப்பொடும் காபிர் கூண்ட – சீறா:2574/2

மேல்


உதிர்வது (1)

சரிந்து மென் துகள் உதிர்வது வானவர் தலத்தில் – சீறா:863/2

மேல்


உதிர்வன (1)

பொருது உரிஞ்சதில் பொன் பொடி உதிர்வன போலும் – சீறா:70/4

மேல்


உதிர (7)

நிலம் பிட்டு உதிர மண் சிதற நிலவா மணி தாள் கொடு கீண்ட – சீறா:1332/3
ஊன் என வியர்ப்பு எறிந்து உதிர நம் நபி – சீறா:1466/3
அடித்தனர் உதிர மாரி ஆறுபட்டு ஒழுகிற்று அன்றே – சீறா:1570/4
ஓங்கும் செம் கதிர் வாள்-அதின் தாரை சற்று உதிர
பாங்கில் கண்டது என் உதிரத்தின் கலப்பினர் பரிவால் – சீறா:3814/1,2
அறுத்தறுத்து உதிர சேறு உண்டு அனல் குடியிருந்த வெள் வேல் – சீறா:4181/2
ஓலமிட்டு உதிர மாழை கக்கி உடலே எரித்து உரிவ போலுமே – சீறா:4213/4
ஊன் பொதிந்த உதிர பெருக்கில் நீர் – சீறா:4489/3

மேல்


உதிரங்கள் (5)

இழிகொண்டு உதிரங்கள் எழுந்தனவே – சீறா:720/4
ஒடித்து அவன் மாறுகை கொண்டு உதிரங்கள் ஒழுக வீசி – சீறா:2813/1
ஊறு பட்டன உதிரங்கள் ஊற்றெடுத்து ஒழுகி – சீறா:3512/2
இரு நிலத்திடை வீழ்த்தினர் உதிரங்கள் இழிய – சீறா:3544/4
விரித்த ஊறு பட்டு உதிரங்கள் ஒழுகவும் வேண்டும் – சீறா:3815/2

மேல்


உதிரங்களை (2)

உரம் பிளந்து உதிரங்களை மாந்தி நின்று உறங்காது – சீறா:757/3
உடல் பிளந்து உதிரங்களை உண்டன – சீறா:3901/3

மேல்


உதிரத்தின் (1)

பாங்கில் கண்டது என் உதிரத்தின் கலப்பினர் பரிவால் – சீறா:3814/2

மேல்


உதிரம் (19)

உடல் பிளந்து உயிர் உண்டு உதிரம் கொப்புளித்து ஊன் உணங்கு வேல் கரர் எசுஹபு-தம் – சீறா:152/1
உதித்து எழும் கமல பாதம் உதிரம் கொப்பளிப்ப கானில் – சீறா:428/3
மலை எனும் திட கட கரி உதிரம் வாய் மடுத்து உண்டு – சீறா:471/3
உதிரம் கொப்பிளித்து முகம் அழிந்து உடைந்தான் முகம்மதை உறுதிகேடாக – சீறா:675/1
சிரசு உடைந்து உதிரம் சிந்த சினத்துடன் புடைத்து நின்றார் – சீறா:1356/4
உதித்த முன் முதன்மையாக பீசபீல் உதிரம் காட்டி – சீறா:1358/1
உதிரம் சிந்திட முகம்மதின் உயிர் செகுத்தவர்க்கு என் – சீறா:1510/1
குறுகலார் உயிர் உதிரம் கொப்பிளித்த குற்றுடைவாள் – சீறா:1514/1
மத்தக கரட கைமா மடுத்து எறிந்து உதிரம் சிந்தும் – சீறா:1564/2
சிரசு உடைந்து உதிரம் சிந்தி தேங்கிய மயிலை நோக்கி – சீறா:1571/1
ஒரு கல் ஏறுபட்டு ஊறுபட்டு உதிர்ந்தன உதிரம் – சீறா:2225/4
கடி வழி உதிரம் சிந்த கால் தளர்ந்து அசைந்திடாமல் – சீறா:2591/1
ஊறுபட்டு உதிரம் கால வலது உளந்தாளை பற்றி – சீறா:2600/1
உரித்த கண்ணினும் ஒழுகின அருவி ஒத்து உதிரம் – சீறா:3490/4
உக்கிரத்தினில் இருவர் மெய்யினும் ஒழுகு உதிரம்
கக்கிநின்றன ஊறுகள் இடன் அற கலிப்ப – சீறா:3543/2,3
ஊறுபட்டு உதிரம் கான்ற நயனம் உள் அகன்று செவ்வி – சீறா:3934/1
உடல் துமிந்த சில நிமிர்ந்த செவி துமிந்த சில மூக்கின் உதிரம் கால – சீறா:4314/3
ஓடினர் மெய் முழுகு உதிரம் கால விழி பின் நோக்கி உழுக்க பாதம் – சீறா:4319/1
தேறு அரியதாக வெகு சீழ் உதிரம் ஓட – சீறா:4891/1

மேல்


உதிரமே (1)

சிந்திடில் உதிரமே சிந்தச்செய்குவோம் – சீறா:2437/4

மேல்


உதிரும் (3)

உதிரும் வண்ணம் ஒத்திருந்தன கிரி ஒருங்கொருங்கே – சீறா:23/4
உதிரும் மென் மலர் சோலை புக்கு உறங்கினர் அன்றே – சீறா:840/4
உதிரும் சோலையின் அளி இசை திசைதிசை ஓங்கும் – சீறா:2702/3

மேல்


உதுபத் (1)

உதுபத் என்னும் அ கொடியவன் நடந்த உக்கிரத்தின் – சீறா:3540/1

மேல்


உதுமான் (11)

உமறு உதுமான் அலியும் வந்து உற்றனர் – சீறா:1805/3
மிகும் மதி உதுமான் என்பவர் உறூமி பதியினில் மேவி நல் அறிவின் – சீறா:2904/1
மல் புயர் உமறு உதுமான் நல் வாள் அலி – சீறா:2996/2
அடல் அபூபக்கர் வெற்றி அரி உமறு உதுமான் ஒன்னார் – சீறா:3074/1
தெருள் உறும் உதுமான் மற்ற செவ்வியோர் எவரும் கேட்டு – சீறா:3232/2
கொடி_இடை உதுமான் மனைவியர் என்னும் குயில் மொழி திரு மயில் இறந்து – சீறா:3591/2
கோது இலா உதுமான் மனம் களிப்புற கொடுத்தார் – சீறா:3734/3
உற்ற நம் நபி அபூபக்கர் அடல் உமறு உதுமான்
வெற்றி சேரும் அப்பாசு அமுசா மிசுஅபுவும் – சீறா:3988/2,3
மடிவு இலா உதுமான் என்னும் வள்ளலை இனிது கூவி – சீறா:4903/2
தரை புகழ் மக்கம்-தன்னில் தகை பெறும் உதுமான் என்னும் – சீறா:4904/3
மறை உணர் உதுமான் என்னும் மன்னவர் இறத்தல் பொய் என்று – சீறா:4908/1

மேல்


உதுமானுக்கு (1)

மறமும் வீரமும் இலகிய வேல் உதுமானுக்கு
உறையும் ஆவியின் மிக்கு உயிர் புதல்வியை உதவி – சீறா:3735/1,2

மேல்


உதுமானுடன் (1)

படை கை வேந்து உதுமானுடன் மனைவியும் பலரும் – சீறா:2042/1

மேல்


உதுமானும் (12)

வரிசை நல் நெறி உதுமானும் மாசு இலா – சீறா:1319/2
அடல் வெம் புரவி குரிசில் அபூபக்கர் அலி சஃது உதுமானும்
தட வெண் கவிகை சுபைறொடு தல்காவும் அப்துர் றகுமானும் – சீறா:1337/2,3
மற்று வேறு உரை யாது உதுமானும் சம்மதித்தார் – சீறா:2020/4
பொருந்தும் தீனவர் பதின்மரும் புகழ் உதுமானும்
பிரிந்திடாது சென்று அந்த நாடு அடைந்ததன் பின்னர் – சீறா:2022/3,4
உரத்தின் மிக்க அபூபக்கரும் உமறு உதுமானும்
வரை தட புய வலி அலி புலியும் வன் காபிர் – சீறா:2498/1,2
வெம் திறல் உமறு உதுமானும் ஏய பின் – சீறா:2735/2
வேதியர் எனும் பேர் தரும் உதுமானும் விறல் உடை உபைதுல்லா-தானும் – சீறா:2901/2
உமறு எனும் பேர் அடல் அரி ஏறும் உலம் பொரு தோள் உதுமானும்
கட மலை கடவி நிலம் பிதிர் தெறியும் கவன வாம் பரிகளில் கவின் ஆர் – சீறா:3168/2,3
ஏதம் இல் குணத்து உதுமானும் யார்களும் – சீறா:3241/4
வெற்றி சேர் அடல் உதுமானும் மெய் மன – சீறா:3252/3
கூர் அயில் தாங்கும் செம் கை கோ உதுமானும் வெற்றி – சீறா:3363/3
ஆன் கிடந்த கைத்தல தல்கா அருள் உதுமானும் – சீறா:4915/4

மேல்


உதுமானை (3)

உதுமானை ஒருகாலும் மறவாமல் இரு காலும் உளம் மீது நினைவாம் அரோ – சீறா:11/4
மறு இலாத நல் நெறி மறை தேர் உதுமானை
அறிவின் ஆய்ந்து அகுமது தனித்து அழைத்து அருகு இருத்தி – சீறா:2019/1,2
இலகிய புகழ் சேர் வள்ளல் இயல் உதுமானை வைத்து – சீறா:3678/2

மேல்


உதுமானொடு (1)

தரும நேர் உதுமானொடு றுக்கையா-தமையும் – சீறா:2021/3

மேல்


உதுமானொடும் (1)

தெரி உதுமானொடும் வந்து சேர்ந்தனர் – சீறா:2734/4

மேல்


உதைக்கு (1)

புனை கழல் உதைக்கு தந்த புதல்வரில் அப்துல்லாவை – சீறா:3692/3

மேல்


உதைத்து (2)

உரத்தொடும் காலை ஊன்றி உதைத்து இழுத்து அசைத்து வெள் வாய் – சீறா:942/2
இரு கடை வளைப்ப உடல் குழைந்திருந்த இரும் சிலை நாண் உதைத்து எறியும் – சீறா:4441/1

மேல்


உதைப்ப (1)

கடி கொள் மென் மலர் துடவையும் கரும் சுரும்பு உதைப்ப
வடியும் தேன் மலர் வாவியும் வளர் கழை குலம் போல் – சீறா:858/1,2

மேல்


உதைப்பது (1)

பொருந்துமோ என சினத்துடன் உதைப்பது போலும் – சீறா:68/4

மேல்


உதையமாகவே (1)

ஒலி கடல் உலகம் மீது தெரிதர அரிய தீனும் உறு கதிர் உதையமாகவே
மலி புகழ் அரசர் சீயம் மிர்கமதம் நறை குலாவு மறை நபி மருகராகி வாழ் – சீறா:13/2,3

மேல்


உதையா (1)

குதி இலாது உதையா வளை முகம் குழையாது – சீறா:2654/3

மேல்


உந்த (1)

பேது அடர்த்தி பிடர் பிடித்து உந்த அவன் – சீறா:4230/1

மேல்


உந்தாது (1)

உந்தாது உறு பாதையில் ஒட்டகம் விட்டு – சீறா:717/3

மேல்


உந்தி (3)

சுரந்த புற்புத தனத்துடன் சுழி உந்தி தோற்ற – சீறா:31/3
பொறுத்து வீங்கில உந்தி மேல் புடைத்தில பொருப்பும் – சீறா:228/2
உந்தி நின்றது இங்கு ஏது என அதிசயித்து உரைத்தாள் – சீறா:4433/4

மேல்


உந்திட (1)

உந்திட உரைப்ப ஓடினர் சிலவர் உறு பொருள் பொதிந்து என பொதிந்து – சீறா:1948/3

மேல்


உந்திய (5)

உந்திய பெரும் பகை ஒடுக்கி வேர்வைகள் – சீறா:2437/3
பவம் உந்திய படிறும் வெகு பழி உந்திய கொலையும் – சீறா:4321/1
பவம் உந்திய படிறும் வெகு பழி உந்திய கொலையும் – சீறா:4321/1
தவம் உந்திய முசுலீமனர் கொண்டார் பறந்தலையின் – சீறா:4321/4
தொகு மென் கொடி கவின் உந்திய திருவாம் சுவைறாவை – சீறா:4355/3

மேல்


உந்தியின் (1)

உந்தியின் திரை சுழித்து உருட்டி ஈழ்த்திட – சீறா:751/3

மேல்


உந்தினான் (1)

உந்தினான் என்னும் புன்மை நோய்க்கு இடம் துளப்ப அன்றே – சீறா:4359/4

மேல்


உந்திஉந்தி (1)

உந்திஉந்தி வரும் பரி ஊனின் நீர் – சீறா:4502/1

மேல்


உந்து (4)

உந்து வெம் குபிர் களைவது இ தரம் என உயர் வான் – சீறா:1279/3
கால் வளைத்து இரு செவி நிமிர்த்து உந்து கந்துகங்கள் – சீறா:4251/2
உந்து தீவினை ஊழ் வலியால் உளம் – சீறா:4772/1
உந்து தோல் எருத்தினில் உகளும் வெள் அறுகு – சீறா:4944/2

மேல்


உந்தும் (2)

கந்துகமொடு உந்தும் இரதங்களும் மிடைந்து – சீறா:882/1
உந்தும் இடப திரள் ஒட்டகம் நிரைத்தார் – சீறா:887/2

மேல்


உப்பு (4)

நெருப்பு நீர் உப்பு என்றாலும் நினைத்து எடுத்து அளிக்கிலாதார் – சீறா:804/2
அன்னம் அருந்திட நீர் உப்பு அங்கி அளியாது அவரோடு அடுத்திடாமல் – சீறா:2179/2
உப்பு வாரியுள் அமிழ்த்துவன் அலது ஒரு வரையால் – சீறா:2237/2
கூனியும் குறைந்தும் திருந்து அடை கிழங்கும் கொணர்ந்து அவித்து உப்பு அற பிசைந்து – சீறா:4748/3

மேல்


உப்புநீர்க்கு (1)

ஓசை மா கடல் நீர் வைத்த உப்புநீர்க்கு உவமை என்ன – சீறா:2834/2

மேல்


உப்பும் (2)

அருந்திடா கசப்பும் உப்பும் அளித்தனன் மேலும் அன்றே – சீறா:2838/4
கொடிது எனும் உப்பும் கைப்பும் குவலயத்தினில் இல்லாத – சீறா:2839/1

மேல்


உப்பை (1)

போய் அதை நெய்தல் நிலத்தில் இட்டு உப்பை புணரியில் புகுத்தின வெள்ளம் – சீறா:4755/4

மேல்


உபசரித்து (2)

மரு மலர் புயத்தார் அழைத்து முன் விடுத்த மன்னரை உபசரித்து இருத்தி – சீறா:2857/1
உபசரித்து உறையும் இல் புகுந்து மனைவியர்க்கு சாற்றுவாரால் – சீறா:3752/4

மேல்


உபசாரத்தினுடன் (1)

இலங்கு இலை வேல் குவைலிது-பால் இருந்து உபசாரத்தினுடன் எழுந்து நீங்கா – சீறா:1096/1

மேல்


உபய (3)

அலி திரு மதலையான அசன் உசைன் உபய பாதம் அனுதினம் மனதில் ஓதுவாம் – சீறா:13/4
பூமனும் உபய மார்க்க பொறையிடத்து இறங்கினானால் – சீறா:3389/4
பிடி உடை உபய சாமரையிடத்தும் தோன்றிய பீலிகையிடத்தும் – சீறா:4932/3

மேல்


உபனிடத (1)

போதமுறும் உபனிடத பொருள் அனைத்தும் தொகுத்து உரைத்தார் பொருவு இலாத – சீறா:1655/3

மேல்


உபாத (1)

ஊட்டிய வேல் கை உபாத செய் தவம் – சீறா:3011/3

மேல்


உபாதா (1)

புத்திரர் சகுதும் கூறும் உபாதா புதல்வராம் சகுதும் வந்து இருப்ப – சீறா:4469/3

மேல்


உபாய (1)

உறையு-மின் வேறு ஒரு உபாய சூழ்ச்சியால் – சீறா:907/2

மேல்


உபாயமாகிய (1)

உரை வழி அவை செய்து உபாயமாகிய
கரை மதி காபிரின் நால்வர் கள்ளமாய் – சீறா:909/1,2

மேல்


உபாயமாம் (1)

உடன் இனிது உறைதலே உபாயமாம் அரோ – சீறா:4551/4

மேல்


உபாயமாய் (1)

பாசறையிடத்தினில் வைத்து உபாயமாய்
தேசுற அவரவர் ஊரில் செல்குவீர் – சீறா:4568/1,2

மேல்


உபாயமோ (1)

மாயமோ கபடோ சூதோ வஞ்சமோ மதித்திடாத உபாயமோ
வினையமோ மேல் பகையினை மூட்டல்-தானோ – சீறா:4204/1,2

மேல்


உபை (4)

விரி பெரும் கூட்டத்தவரினை உபை சேய் விறல் பெறும் அப்துல்லாவிடத்தில் – சீறா:3610/2
உறும் அமர் புலி கலபு அருள் உபை உரைத்ததுவும் – சீறா:3775/3
வெம் சொல் நாவினன் உபை மகன் அப்துல்லா வெருள்வுற்று – சீறா:3868/2
உன்னும் வஞ்சகன் கலபு அருள் மகன் உபை என்னும் – சீறா:4008/1

மேல்


உபைதத்து (1)

எதிர் எழுந்து உபைதத்து எனும் புரவலர் ஏகி – சீறா:3540/2

மேல்


உபைதத்தும் (1)

ஊன் ததும்பு வேல் உபைதத்தும் அடையலர் உடலம் – சீறா:3480/2

மேல்


உபைதத்தையும் (1)

வலிமை மிக்கு உபைதத்தையும் மூன்று அணி வகுத்து – சீறா:3475/2

மேல்


உபைதாவும் (3)

வண்ண ஒண் புயத்து உபைதாவும் மாறு இலாது – சீறா:3030/2
தவிசு உறை அரசு உபைதாவும் வந்தவை – சீறா:3033/2
தட்டு அலகு அயில் உபைதாவும் நீங்கினார் – சீறா:3038/4

மேல்


உபைதாவை (3)

கொந்து அலர் புயத்து உபைதாவை கூவி நல் – சீறா:3026/2
மரு மலர் புயத்து உபைதாவை மன் நபி – சீறா:3028/2
உதபத்தும் வந்து உபைதாவை கூடினார் – சீறா:3035/4

மேல்


உபைதுல்லா (1)

பெருக்கும் நல் அறிவின் உபைதுல்லா என்னும் பெயரினர் காண்டலின் பொருட்டால் – சீறா:2905/1

மேல்


உபைதுல்லா-தானும் (1)

வேதியர் எனும் பேர் தரும் உதுமானும் விறல் உடை உபைதுல்லா-தானும்
பேதியா நினைவின் முகம்மதை காண்போம் என்று அ வேட்கையின் பெருக்கால் – சீறா:2901/2,3

மேல்


உபையினை (1)

நிலை அசைந்திடேல் நீ என்ன உபையினை நெடிது கூறி – சீறா:3881/2

மேல்


உம் (4)

பிரிவுறா பதவி கண்டேன் பெண்களுக்கு அரசே இன்று உம்
திருவடி கண்டேன் காணா செல்வம் ஒன்று இல்லை என்றான் – சீறா:1046/3,4
ஏதமுற்றது உம் மன வலி இடரினை தவிர்ந்து – சீறா:1525/3
உம் திரு சட்டையுள் புகுதவும் வேண்டும் – சீறா:1859/4
எழுந்து இவண் வரும் முன் இரண்டில் ஒன்று உம் கைக்கு இறை வசப்படுத்தினன் எனும் சொல் – சீறா:3595/1

மேல்


உம்-தம் (2)

வருகுவன் சிறியேன் உம்-தம் மனத்து அருள் அறியேன் என்றார் – சீறா:602/4
விரை கமழ் புயத்தீர் உம்-தம் மேன்மை யார் வகுக்க வல்லார் – சீறா:4738/4

மேல்


உம்-பால் (1)

இந்த நிலம் மீதில் அரிது எங்கள்-தமக்கு உம்-பால்
அந்தம் உறும் பாத்திரம் அமர்ந்த புனலல்லால் – சீறா:4898/3,4

மேல்


உம்பர் (6)

உம்பர் உள்ளம் களித்து எழுந்து ஓடி நீள் – சீறா:1173/1
உயர் புகழ் முகம்மதுக்கு உம்பர்_கோன் நபி – சீறா:2411/1
உடன் உறை முதியோர்க்கு உம்பர் உற்ற சோபனத்தை செம் தேன் – சீறா:3074/3
உறைகின்ற மகரை கேட்டு வருக என்று உம்பர் போற்றும் – சீறா:3089/2
இதம் உறும் தலைவர்க்கு உம்பர் மாராயம் உண்டு என இயல்பொடும் உரைத்து – சீறா:3596/2
உம்பர்_கோன் அகத்து அணைத்திட ஆரணம் உணர்ந்த – சீறா:4282/1

மேல்


உம்பர்-தம் (1)

உம்பர்-தம் மகளிர்கள் உவந்து கேட்டனர் – சீறா:292/4

மேல்


உம்பர்_கோன் (2)

உயர் புகழ் முகம்மதுக்கு உம்பர்_கோன் நபி – சீறா:2411/1
உம்பர்_கோன் அகத்து அணைத்திட ஆரணம் உணர்ந்த – சீறா:4282/1

மேல்


உம்பர்க்கும் (1)

ஆடல் வாசகம் கேட்டலும் உம்பர்க்கும் அரசர் – சீறா:4615/1

மேல்


உம்பரில் (1)

உம்பரில் பறவை பாட உலகினில் அலகை ஆட – சீறா:4371/3

மேல்


உம்பரின் (6)

உம்பரின் எழுந்து முதலை குலம் ஒதுங்க – சீறா:884/2
உரை எனும் மொழி கேட்டு உம்பரின் முதியோய் உலகினுக்கு ஒரு தனி அரசே – சீறா:2894/1
உரை அருள்படியே வானோர் உம்பரின் விளக்கம் செய்தார் – சீறா:3071/4
இதமுற பழிகொளாது இருத்தல் உம்பரின்
பதவியும் இலை இவண் பலனும் இல்லையால் – சீறா:3619/3,4
நிலன் உதித்து உயர் உம்பரின் வரிசையில் நிறைந்த – சீறா:3730/3
கரு என தரித்து உம்பரின் பேரொளி கவின – சீறா:3737/3

மேல்


உம்பரினிருந்து (1)

ஒப்பிலான் அருளினாலே உம்பரினிருந்து நீதி – சீறா:4791/3

மேல்


உம்பரும் (1)

உம்பரும் புகழ்ந்து ஏத்திய நபி கொறி புசித்த – சீறா:4426/3

மேல்


உம்மத்தினவராய் (1)

அரிதில் காண்கினும் இறக்கினும் உம்மத்தினவராய்
பெருகும் தீனில் சலாமத்து பெறுவர்கள் என்றே – சீறா:2926/3,4

மேல்


உம்மத்து (1)

அவர் அலால் நபி பின் இல்லை அவர் உம்மத்து ஆனோர்க்கு எல்லாம் – சீறா:826/2

மேல்


உம்மி (5)

உம்மி மஃபது என்றிடும் பெயர் விருத்தையள் ஒருத்தி – சீறா:2682/4
உம்மி மஃபதுக்கு இசைத்து எழுந்தனர் மறை உரவோர் – சீறா:2701/4
வழுவு இல் இபுனு உம்மி மக்குத்தூமை தலைமையா வைத்தார் – சீறா:3362/4
இபுனு உம்மி மக்குத்தூம் என்னும் இளவலை நகரில் நாட்டி – சீறா:3668/3
தரும் தட புயல் இபுனு உம்மி மக்த்தூமை தவம் கொண்டு – சீறா:3835/3

மேல்


உம்மிடத்தில் (1)

பலர்கள் உம்மிடத்தில் உற்ற படையினில் அவருக்கு உற்றார் – சீறா:4854/1

மேல்


உம்மிடத்தினில் (1)

தாவிய உடைவாள் உவமை இலாது தருவன் உம்மிடத்தினில் அடியேன் – சீறா:4106/4

மேல்


உம்மிடத்து (3)

அவிரும் மெய் ஒளி முகம்மதே உம்மிடத்து அவனால் – சீறா:1883/1
அன்று தொட்டு உம்மிடத்து அடுத்து தீன் நிலைக்கு – சீறா:2424/1
அறத்தினுக்கு உரியவன் ஆணை உம்மிடத்து
உற பெரும் புதுமை ஒன்று உளது என்று ஓதிற்றே – சீறா:2978/3,4

மேல்


உம்மு (2)

மணம் உலவு தனு வள்ளல் இனிதின் உம்மு சுலைம் என்னும் மயிலை கூவி – சீறா:3754/2
வரிசை அபூத்தல்காவும் மனைவி உம்மு சுலைம் என்னும் மயில் அன்னாளும் – சீறா:3759/1

மேல்


உம்முக்குல்தூம் (1)

மாதருக்கு அரசு உம்முக்குல்தூம் மணி விளக்கை – சீறா:3734/2

மேல்


உம்முக்குல்தூமை (1)

குயில் மொழி றுகையாவை ஈன்று உம்முக்குல்தூமை ஈன்று பின்னர் – சீறா:1217/2

மேல்


உம்முகானி (1)

தாபரமாம் உம்முகானி தாயையும் – சீறா:4174/4

மேல்


உம்முசல்மாவை (1)

பேறினால் வரும் பேதையர் உம்முசல்மாவை
மீறும் ஆரண விதிப்படி தீனவர் வியப்ப – சீறா:4159/2,3

மேல்


உம்முசுலையும் (1)

உற்ற அ தினத்தில் உம்முசுலையும் என்று உரைக்கும் நங்கை – சீறா:4703/1

மேல்


உம்முடன் (2)

நிணம் கொள் மால் வரை ஏறி நின்று உம்முடன் இயல்பாய் – சீறா:1858/3
நின்று வெம் சமர் உம்முடன் பொர என நினைத்து – சீறா:4838/3

மேல்


உம்முழை (2)

துதிசெய்து உம்முழை வந்தவாறு அனைத்தையும் தொகுத்து – சீறா:1284/2
சிந்தை கூர் சில செய்தி கேட்டு உம்முழை புகுந்தேன் – சீறா:4844/3

மேல்


உம்மை (7)

மலை கடல் நதி பாதாளம் வானவர் முதலாய் உம்மை
நிலையுற படைப்பதில்லை என இறை நிகழ்த்தினானே – சீறா:110/3,4
தெரிதர சொரிதல் உம்மை திருமணம் முடித்தல் என்றான் – சீறா:1058/4
வட்ட வெண் கவிகை வள்ளல் முகம்மது நபியே உம்மை
திட்டியில் தெரிய கண்டேன் திடுக்கமும் தீர்ந்தது அன்றே – சீறா:2079/3,4
கார் எழில் குடையார் நானம் கமழ் திரு மெய்யார் உம்மை
வாரமாய் வதுவை செய்ய மகிழ்ந்து உளம் வியந்தார் என்றார் – சீறா:4691/3,4
குறைசிகள் எல்லாம் உம்மை குழீஇயின கிளைகள் அன்றோ – சீறா:4852/2
ஆதி-தன் தூதர் என்ன உம்மை யாம் அறிந்தோமாகில் – சீறா:4880/1
உம்மை யாம் செறுத்திடாமல் உவந்து கச்சு உமுறா செய்ய – சீறா:4882/3

மேல்


உம்மோடு (1)

ஒல்லையின் மறுத்திடாது இங்கு அடைந்தனம் உம்மோடு உற்ற – சீறா:4624/3

மேல்


உமக்கு (17)

தரம் அறிந்து உவகை எய்தும் உமக்கு என சாற்றி போற்றி – சீறா:424/3
உறைபடும் பொருளை உணர்க என சலாமும் ஓதினர் உமக்கு என உரைத்தான் – சீறா:990/4
ஓங்கு மால் நிலத்திடத்து உறைபவர்களால் உமக்கு
தீங்கு உறாது என உரைத்தனர் மடந்தையர் திலதம் – சீறா:1278/3,4
அரிய நாயகன் நபி எனும் பெயர் உமக்கு அளித்தான் – சீறா:1286/3
விலக ஓதும் என்று ஓதியது உமக்கு உறும் வேதம் – சீறா:1291/4
நன்று உமக்கு என நபி நவிற்றினார் அரோ – சீறா:1307/4
பேதம் உள் அற வணங்கும் இ பேயினால் உமக்கு
பாதகம் பலித்திடும் நிசம் என பழித்தனரே – சீறா:1360/3,4
பொன்_உலகு உமக்கு என உரைத்து போயினார் – சீறா:1468/4
உமக்கு சலாம் எடுத்துரை என சாற்றி – சீறா:1872/2
பட்டு அற தெளிந்து உமக்கு எமக்கு என பலர் அறிய – சீறா:1996/3
இ தகை எவர் எடுத்து இயம்புவார் உமக்கு
ஒத்தவை எமர்களுக்கு ஒத்த செல்வமே – சீறா:2408/1,2
பரித்தற்கு உமக்கு ஒன்று யான் அளித்தேன் என்றார் நபியும் பரிவினொடும் – சீறா:2551/2
எதிர் உமக்கு எமக்கு என இருக்கும் காலையில் – சீறா:3034/4
அரும் தவம் உடைய வள்ளல் அகுமதே உமக்கு ஈமான் கொண்டு – சீறா:3230/2
அருத்திய எளியேம் பண்புறும் பொருட்டோ என்றலும் அழகு உற உமக்கு ஓர் – சீறா:4471/2
முன் உமக்கு முலைகொடுத்த அலிமாவின் கிளையில் உள்ள முல்லை சேரும் – சீறா:4684/2
உலகினில் எவரும் எம்மை உமக்கு உடைந்து இடைந்தோம் என்று – சீறா:4883/3

மேல்


உமக்கும் (1)

செயினபு நங்கையார்க்கும் செம்மலே உமக்கும் நிக்காகு – சீறா:4698/1

மேல்


உமக்கே (2)

தவிர்கிலா பகை கொண்டதும் தகுவதன்று உமக்கே – சீறா:1847/4
உருவ வாளியின் எய்தனீராயினில் உமக்கே
அரிய ஆரமும் படைக்கலன்களும் விருது-அதுவும் – சீறா:3895/2,3

மேல்


உமதிடத்தின் (1)

இறும்பினுக்கு அரசாகிய மலக்கு உமதிடத்தின்
உறும் பகை திரள் எத்தனையாகிலும் ஒடுக்கி – சீறா:2229/1,2

மேல்


உமதிடத்து (3)

ஆற்றும் பேற்றியால் உமதிடத்து அடைகுவது அலது – சீறா:969/2
உடல் உலைந்திட இறுக்கியது உமதிடத்து இனிமேல் – சீறா:1292/1
வெற்றி உண்டு உமதிடத்து என விளம்பினார் – சீறா:2155/4

மேல்


உமது (32)

சிந்தை நேர்ந்து இவண் அடைந்தனர் உமது உரை திருவுளம் அறியேனே – சீறா:652/4
உறுதி ஷாமினுக்கு ஏகி இங்கு அடைகுவன் உமது அருள் உளதாகில் – சீறா:653/2
முகம்மதே உமது அடி இணை காண இ வழியில் – சீறா:775/1
என் ஆருயிர் அனையீர் உமது இடு பேர் சொலும் எனவே – சீறா:988/2
உன்னி நோக்கியே வணக்கிடும் உமது சொல் கடந்தால் – சீறா:1369/3
நலிவு இலாது நடு உரைத்தீர் உமது
ஒலிது மைந்தன் உமாறத்து என்போன்-தனை – சீறா:1396/1,2
ஒன்னலர் செகுக்கும் வேலோய் உமது உயிர் துணைவர் ஈன்ற – சீறா:1492/1
உரிய தனியோன் முதல் தூதே உமது கலிமா உரைப்படியே – சீறா:1592/2
உமது உரை திருத்துமவர்கள் பொன்பதியோர் உமது உரை படிறு என உரைத்தோர் – சீறா:1931/1
உமது உரை திருத்துமவர்கள் பொன்பதியோர் உமது உரை படிறு என உரைத்தோர் – சீறா:1931/1
தான் உரைத்தது அறியேனோ உமது வழிப்படுமவர்கள்-தமை காணேனோ – சீறா:2182/2
என்னொடு உரையாத குல தெய்வம் உமது உரைக்கு உரை நேர்ந்து இயம்புமேயால் – சீறா:2185/2
எண்ண அரும் பேரொளியும் உமது ஒளியில் வர கதிர் வடிவாய் இருந்த வேந்தே – சீறா:2189/4
பொல்லாத நரகு அடைவர் உமது அடியில் பணிந்து கலிமாவை போற்றி – சீறா:2190/2
மண்டலத்து உமது உரை வழி நடத்திடின் மறை நேர் – சீறா:2238/3
இதத்தொடும் உமது தீன் வழிக்கு உரியன் இவன் என நிறுத்தி மேலையினும் – சீறா:2318/3
உரைக்கிலீரெனில் உமது உறவுக்கு உண்மையுற்று – சீறா:2407/3
இ திறத்தவர்களும் யாங்களும் உமது
உத்தரத்து ஆடியின் உறையும் பாவை போல் – சீறா:2436/1,2
உற முறை என்று உமது உளம் இரங்குமேல் – சீறா:2443/3
ஈது முத்திரை உமது இதயத்து எண்ணி அ – சீறா:2449/1
மாறு இலாது உமது இரு குலத்தினில் சிலர் மறுத்து – சீறா:2455/1
வரையினில் புறம் அகலவும் வழி இலாது உமது
திரு மலர் பதம் காணவும் செயல் இலாது அழிந்து – சீறா:2617/1,2
விள்ள அரிய குறை செயினும் பொறுத்து அளிப்பது உமது மறை மேன்மை அன்றோ – சீறா:2661/3
பொற்புடன் உமது நாமம் புகல்வதே எற்கு வேலை – சீறா:2814/1
பெறுவது இங்கு இனிமேல் யாது உள உமது பெயர் கலிமா அலால் உலகில் – சீறா:2861/3
இகல் படும் பகை இரண்டில் ஒன்று உமது கையிடத்தின் – சீறா:3423/3
படரும் வெம் பகை இரண்டில் ஒன்று உமது கைப்படும் என்று – சீறா:3425/1
உருவே வடிவு ஒளிவே உமது உடல் மீளுதி என்றார் – சீறா:4341/4
உறையும்படி மகிழ்வாய் உமது உரையின்படி நலன் என்று – சீறா:4352/3
வேண்டிய நிதி உமது அகம் விருப்புற – சீறா:4546/3
என்னை உமது உள மகிமை அறிந்துவர விடுத்தனர் யான் இவண் வந்தேனால் – சீறா:4684/4
பார் எலாம் புகழ வந்த பாவையீர் உமது சித்தம் – சீறா:4691/1

மேல்


உமர் (1)

அண்ணலை குறித்து உமர் அடுத்து தீன் எனும் – சீறா:2423/3

மேல்


உமர்-தம் (1)

உங்கள்-பால் கொடுபோய் உமர்-தம் மன – சீறா:1397/3

மேல்


உமர்க்கு (1)

திறன் அடுத்தது எமர்க்கு இழிந்த சிதைவு அடுத்தது உமர்க்கு எனவும் செப்பினாரால் – சீறா:2170/4

மேல்


உமறினை (2)

உலகினில் கருதலர்க்கு அடல் அரி உமறினை கொண்டு – சீறா:1505/1
குறித்து வந்தவை விடுத்து எழும் உமறினை கூவி – சீறா:1541/1

மேல்


உமறு (48)

உமறு திரு தாளை நாளும் மனதில் நினைத்து ஓதுவோர்-தம் உரிய தவ பேறு மீறுமே – சீறா:10/4
இற்றதோ என அவை வெருவிட உமறு இசைத்தார் – சீறா:1512/4
இது-கொல் காணுதி நீவிர் என்று அடல் உமறு எழுந்தார் – சீறா:1513/4
உமறு எழுந்திடும் வெகுளியின் உடையவன் அருளால் – சீறா:1515/1
பசித்த வள்_உகிர் நிகர் உமறு ஏகிய பாதைக்கு – சீறா:1517/3
உலம் கொள் திண் திறல் புயன் உமறு எனும் ஒரு சீயம் – சீறா:1518/1
குவ்வு அதிர்ந்திட உமறு கத்தாபு என கூவி – சீறா:1519/3
இரைத்தலோடும் அ உரை பகர்ந்து உமறு என இசைப்ப – சீறா:1520/3
பருந்து எழும் கதிர் வேல் உமறு எழில் முகம் பார்த்து – சீறா:1522/1
வினவும் ஏறுடன் மொழிந்தனர் உமறு எனும் வீரர் – சீறா:1524/4
நந்தி இ உரை பகர்ந்திட நரபதி உமறு
கந்து அடர்த்து எறி களிறு என இரு விழி கனல்கள் – சீறா:1528/1,2
மலைந்திடா மனம் மறுகுற உமறு உளம் மலைந்தார் – சீறா:1539/4
பகு மனத்து உமறு அடைந்தவை அனைவரும் பார்த்து – சீறா:1543/2
கறை கெழும் குருதி வை வேல் காவலர் உமறு கத்தாப் – சீறா:1544/3
அடல் உறும் உமறு கத்தாபு அணி முகம் நோக்கி சொல்வார் – சீறா:1551/4
வையகத்து இயற்கை ஈது என்று உமறு இவை வழங்கி போனார் – சீறா:1554/4
அற்றை நாள் கழிந்த பிற்றை அடல் உமறு எழுந்து செ வேல் – சீறா:1555/1
தீட்டிய கதிர் வேல் செம் கை திறல் உமறு அவணின் வந்தார் – சீறா:1558/4
தொகையினில் உமறு என்று ஓதும் தோன்றலும் இருப்ப கண்டு – சீறா:1559/2
சித்திர வடி வாள் செம் கை உமறு எனும் செம்மல் ஏற்றின் – சீறா:1564/3
எறுழ் வலி தட கை வெற்றி எழில் உமறு இவணின் நம்-பால் – சீறா:1567/1
உடன் பிறந்து இகலாநின்ற உமறு எனும் உயிரை நோக்கி – சீறா:1573/1
பத்திரம் கரத்தில் வாங்கி பார்த்திவர் உமறு கத்தாப் – சீறா:1577/1
பொழி கதிர் வதன செவ்வி புரவலர் உமறு நின்றார் – சீறா:1579/4
ஓது நல் நெறிக்கு நேர்பட்டு இசைந்தனர் உமறு என்று எண்ணி – சீறா:1580/1
கொடுத்ததில் செவந்த செம் கை கோளரி உமறு கத்தாப் – சீறா:1583/2
உறை வார் பொழில் சூழ் வரையினிடத்து உற்றார் உமறு கத்தாபே – சீறா:1585/4
அணித்தார் புறத்தார் என நோக்கி உமறு என்று அறிந்து அங்கு அனைவோரும் – சீறா:1587/2
மருவி வருவாரெனில் உமறு மதிக்கு மதிக்கும்படியாக – சீறா:1588/3
மறம் தாங்கிய பொன் புயத்து உமறு வந்தார் வரலும் செழும் சோதி – சீறா:1590/3
கருதி இவணில் அடைந்தேன் என்று உரைத்தார் உமறு கத்தாபே – சீறா:1592/4
செல் ஏர் கரத்தார் உமறு கத்தாப் செப்பி இசுலாம் நெறி தேக்கி – சீறா:1594/2
விதியின் முறை என்று அகுமது தாம் விளக்கும் உரை கேட்டு உமறு கத்தாப் – சீறா:1596/1
அரிய மகடூ அறுவர் உமறு அரசர் ஒருவர் அவனியினில் – சீறா:1597/3
வடிவுறும் உமறு எனும் வள்ளல் நம் நபியுடன் – சீறா:1598/1
பேறாக நினைத்து உமறு கத்தாபை போல மனம் பேதுறேன் யான் – சீறா:1663/3
உமறு உதுமான் அலியும் வந்து உற்றனர் – சீறா:1805/3
உரத்தின் மிக்க அபூபக்கரும் உமறு உதுமானும் – சீறா:2498/1
அரி ஹமுசா உமறு ஆதி மா மறை – சீறா:2734/3
வெம் திறல் உமறு உதுமானும் ஏய பின் – சீறா:2735/2
மல் புயர் உமறு உதுமான் நல் வாள் அலி – சீறா:2996/2
அடல் அபூபக்கர் வெற்றி அரி உமறு உதுமான் ஒன்னார் – சீறா:3074/1
உமறு எனும் பேர் அடல் அரி ஏறும் உலம் பொரு தோள் உதுமானும் – சீறா:3168/2
அருள் அபூபக்கர் வெற்றி அடல் அரி உமறு கத்தாப் – சீறா:3232/1
உற்றவர்க்கு உதவிய உமறு வெள் இழை – சீறா:3252/1
குலவு நீள் புகழ் உமறு கத்தாபு எனும் குரிசில் – சீறா:3730/4
புரந்தராதிபர்க்கு அரி உமறு அருள் புதல்வியரை – சீறா:3733/1
உற்ற நம் நபி அபூபக்கர் அடல் உமறு உதுமான் – சீறா:3988/2

மேல்


உமறும் (4)

கடவிய வேல் கர உமறும் கள் அவிழ் – சீறா:1600/3
காது அபூபக்கரும் உமறும் கல்வியின் – சீறா:3241/3
மாருதம் அடங்க தாவும் வய பரி உமறும் சேந்த – சீறா:3363/2
கல்லினால் ஊறுசெய் தோள் காளையும் உமறும் இன்னே – சீறா:3879/2

மேல்


உமறை (4)

முனிந்து புன்னகை கொண்ட வாள் உமறை முன் அடுத்து – சீறா:1537/1
மருங்கினில் நின்ற கப்பாப் மன்னவன் உமறை நோக்கி – சீறா:1581/1
உரம் தங்கிட வாள் அரி உமறை தழுவி ஒளிரும் கரம் தீண்டி – சீறா:1591/2
ஒக்கலின் புகழ் அபூபக்கர்-தமை அரசு உமறை
மிக்கு தாதை மற்று உள முதியரை எதிர் விளித்து – சீறா:3424/1,2

மேல்


உமறையும் (1)

வெற்றி வேந்தர்கள் பலருடன் உமறையும் விளித்து – சீறா:1507/2

மேல்


உமாறத்து (1)

ஒலிது மைந்தன் உமாறத்து என்போன்-தனை – சீறா:1396/2

மேல்


உமாறா (2)

ஒலீது உத்துபா உமாறா உக்குபா உமையா சைபா – சீறா:1752/1
வலி தரும் உமாறா இறந்த செம் களமும் வகுப்புற இனிது கண்டனரால் – சீறா:3579/4

மேல்


உமாறாவுமாய் (1)

உக்குபாவும் உத்பாவும் மூடன் உமையாவும் ஈனன் உமாறாவுமாய்
ஒக்கலோடு அவண் அடைந்து நம் நபி ஒழுங்கு உறும் தொழுகை நோக்கி ஓர் – சீறா:1433/2,3

மேல்


உமியொடு (2)

உலையினில் கரும்பொன் புகுத்து உமியொடு கரியும் – சீறா:970/2
ஒல்லையில் தருவன் உறுதி என்று உரைத்தான் உமியொடு கரியை வைத்து ஊதும் – சீறா:4104/3

மேல்


உமிழ் (19)

வில் உமிழ் வயிர தொடை புரண்டு அசைந்த விறல் புயர் குசை தரு மதலை – சீறா:164/1
செதுக்கி மின் உமிழ் தமனிய தசும்புகள் செறித்து – சீறா:874/2
முள் இலை பொதிந்த வெண் மடல் விரிந்து முருகு உமிழ் கைதைகள் ஒரு-பால் – சீறா:1004/1
காரண கடலை ஒண் கேழ் கதிர் உமிழ் மலையை ஆதி – சீறா:1037/1
விட்டு வெண் கதிர் உமிழ் மணி மறுகிடை மேவி – சீறா:1098/2
ஊசலாய் அணி நான்றிட உமிழ் பசும் கதிர்கள் – சீறா:1112/2
உமிழ் கதிர் கொடியை வெள் நிலா கலை வந்து உடுத்த போல் கலை எடுத்து உடுத்தி – சீறா:1201/3
கொள்ளை வெண் கதிர் விட்டு உமிழ் மணி பணியை கொழு மடல் குழை மிசை சுமத்தி – சீறா:1203/2
கண மணி திரள் கதிர் உமிழ் ககுபத்துல்லாவை – சீறா:1229/1
வித்துரும தாள் சிறந்து அணி திகழ வில் உமிழ் கரம் கிடந்து இலங்க – சீறா:1252/2
வில் உமிழ் மேனியும் புயமும் வீங்கினார் – சீறா:2722/4
வெள்ளை மென் துகிலால் சிரசிடம் புலர்த்தி வில் உமிழ் மெய்யினும் விளக்கி – சீறா:3154/1
முருகு உமிழ் வெற்றி மாலை முரண் படை வேந்தர் வீரர் – சீறா:3416/3
உரும் என ஆர்த்து தீப்பொறி சிந்தி உமிழ் கண்ணார் – சீறா:3912/4
வில் உமிழ் மேனி தூதர் முன் வந்தார் விறல் கொண்டார் – சீறா:3924/4
வில் உமிழ் சிலையும் போக்கி வேலொடு வாளும் வீழ்த்தி – சீறா:4365/2
வில் உமிழ் முகம்மதின் துஆவின் மேன்மையால் – சீறா:4571/4
அண்ணல் வாய் உமிழ் நீரோடு அளித்திடும் – சீறா:4780/1
தனு உமிழ் சரத்தினால் தடியும் காலையில் – சீறா:4974/1

மேல்


உமிழ்த்து (1)

ஞாலம் முற்றும் மணியே உமிழ்த்து உடல் எந்நாளும் விட்டு உரி கிடப்பவை – சீறா:4213/2

மேல்


உமிழ்தரும் (1)

பிணித்த பொன் காந்தி உமிழ்தரும் கொடிகள் பெரும் துகள் படலங்கள் துடைப்ப – சீறா:3166/2

மேல்


உமிழ்ந்த (4)

திருக வெந்து தீ உமிழ்ந்த வேல் திணித்தன சிவண – சீறா:469/2
வில் உமிழ்ந்த செம் மணி தொடை திரண்ட வெண் தரளம் – சீறா:2027/1
வில் உமிழ்ந்த மெய் முகம்மதும் துயிலினை விடுத்திட்டு – சீறா:2642/1
வில் உமிழ்ந்த மெய்யிடத்தினில் அழகுற விசித்து – சீறா:3824/2

மேல்


உமிழ்ந்தனர் (1)

காய் எரி உமிழ்ந்தனர் நகையும் காட்டினர் – சீறா:4058/3

மேல்


உமிழ்ந்தான் (1)

விரைவில் துடைத்தான் வாய் பூழ்தி உமிழ்ந்தான் தனை மெய் மறந்தானே – சீறா:2557/4

மேல்


உமிழ்ந்திடில் (1)

நாவினில் ஊறும் மிச்சில் உமிழ்ந்திடில் நான வாசம் – சீறா:4865/1

மேல்


உமிழ்ந்திருந்த (1)

கரும்பு என தோன்றி செம்பொன் கதிர் உமிழ்ந்திருந்த கொம்பே – சீறா:1043/1

மேல்


உமிழ்ந்து (7)

கருதிய வரத்தினாலும் கதிர் உமிழ்ந்து ஒழுகும் பைம்பொன் – சீறா:606/3
மண்கள் எங்கணும் இருள் உற நச்சு மாசு உமிழ்ந்து
விண் கொளும் பிறை கீற்று என வெள் எயிறு இலங்க – சீறா:772/2,3
கதிர் உமிழ்ந்து காரணம் பல விளங்கு கஃபாவை – சீறா:1222/2
புதய கிடந்த பூழ்தி துடைத்து எழுந்தார் சிலர் வாய் மண்ணை உமிழ்ந்து
இது என்ன கொடுமை கொடுமை என எழுந்தார் சிலர் நெஞ்சு இடைந்தாரே – சீறா:2560/3,4
விரி கதிர் உமிழ்ந்து கிடப்பன என்றூழ் விழுங்கிய செக்கர் வானிடத்தினில் – சீறா:3576/2
வில் உமிழ்ந்து இருட்டினை வெருட்டும் மெய் நபி – சீறா:4073/3
உன்னி அற்ப மண் அள்ளி உமிழ்ந்து இதை – சீறா:4778/2

மேல்


உமிழ்நீரால் (1)

நிறையில் காஞ்சனத்தினில் திரு வாய் உமிழ்நீரால்
குறைவு இலா உற தடவி நல் செழும் கரம் கொண்டு – சீறா:2938/2,3

மேல்


உமிழ (1)

எருத்து இன மணிகள் ஒலித்திட ஒரு-பால் இலங்கு இள வெயில் பிறந்து உமிழ
கரத்தினில் நெடு வேல் ஏந்திய மாக்கள் கவுள் மத களிறு என நடந்து – சீறா:1001/2,3

மேல்


உமிழும் (6)

தண் நிலவு உமிழும் சோதி தவழ் நிலை வீதி-வாயின் – சீறா:1172/1
விரி கதிர் உமிழும் பைம் பூண் மின் அகத்திடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1272/4
விலங்கி வில் உமிழும் வாளால் வீசினர் வீசலோடும் – சீறா:3947/2
தண் நிலவு உமிழும் தரள வெண் மணிகள் தயங்கிய தடத்தொடும் நிறைந்த – சீறா:4081/1
தின்று உமிழும் வை வேலின் மன்னவர்கள் நடந்தனர் வெம் தீமை மற்றும் – சீறா:4302/2
சுணங்கு அணி கரும் கண் தட முலை உமிழும் துணை வரை புயத்தினர் கொடுபோய் – சீறா:5025/1

மேல்


உமுறா (6)

ஓது கச்சு உமுறா செய்ய உன்னியே – சீறா:4800/3
பந்தமாய் உமுறா செய்ய பரிந்ததேயலது வேறு – சீறா:4869/3
காய்ந்திடாது உமுறா செய்து போம் என கழறல் நன்றே – சீறா:4870/4
பரிவொடு கவுல் தாம் ஈந்தபடி உமுறா செய்து ஏக – சீறா:4881/2
உம்மை யாம் செறுத்திடாமல் உவந்து கச்சு உமுறா செய்ய – சீறா:4882/3
காயத்தில் நானம் வீசும் கபீபு கச்சு உமுறா செய்ய – சீறா:4886/2

மேல்


உமை (8)

வேத நாயகமே உமை கண்டதால் விளைத்த – சீறா:780/2
வருந்திலாது உமை கூவியது யான் என மதித்து – சீறா:1522/2
இணை அடல் தவிர் வெள் வேலோய் இன்று இரவு உமை தீனுக்கு ஓர் – சீறா:1582/1
நபி உமை அலது இலை என்ன நண்பொடும் – சீறா:2130/3
உமை மறுத்தவர்க்கு உண்மைகள் உரைப்பது எவ்வழி எம் – சீறா:2478/3
கவின் படைத்த நல் இபுனுகைபான் உமை காண – சீறா:2913/1
மாசு அற ஓர் காரியத்தை துடுக்காக உமை கேட்க மதித்தேன் என் மேல் – சீறா:4681/2
தூதராய் உமை இருக்க அனுப்பினதும் காலம் ஐந்தும் தொழுக என்றும் – சீறா:4682/3

மேல்


உமையா (4)

ஒலீது உத்துபா உமாறா உக்குபா உமையா சைபா – சீறா:1752/1
உக்குபா உத்பா உமையா ஒலிது உரைப்ப – சீறா:2499/3
வஞ்சினம் கூறி தாவும் வாசி மேல் உமையா வந்தான் – சீறா:3403/4
நலிதல் இல் வீர செருக்கினில் உமையா நடந்து எதிர்ந்து இறந்திடும் இடமும் – சீறா:3579/3

மேல்


உமையாவும் (3)

உக்குபாவும் உத்பாவும் மூடன் உமையாவும் ஈனன் உமாறாவுமாய் – சீறா:1433/2
ஒலிது அபூஜகுல் உத்துபாவுடன் உமையாவும்
மலிதரும் குறைஷிகளொடும் இவர் மனம் மறுக – சீறா:2488/1,2
உடன் எழுந்து உத்பத்து சைபத்து உமையாவும்
படையும் வெம் பரி குழுவுடன் இறங்கினர் பரிவின் – சீறா:3447/3,4

மேல்


உய் (5)

உய் மதி பெரியவர் உளத்தில் காண்பரால் – சீறா:1818/4
நின்-பாலில் கண்டு அறிந்தேன் சிறியேன் உய் திறத்தினொடு இ நிலத்தில் வாழ – சீறா:2671/3
உய் திறம் இன்றியே உரைக்க அவ்விடத்து – சீறா:4648/2
உய் வணம் நபிக்கு முன் உரைப்பது நமக்கே – சீறா:4897/3
உய் வண்ணம் அறியா காபிர் உரம் பறை கொட்ட ஆர்த்து – சீறா:5001/1

மேல்


உய்த்திட (1)

உய்த்திட மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் இருளின் என்-பால் – சீறா:2833/1

மேல்


உய்ந்தனன் (1)

உய்ந்தனன் என கலிமாவும் ஓதிற்றே – சீறா:3328/4

மேல்


உய்ந்து (1)

உய்ந்து நற்கதி பெறுவதற்கு உறுதிசெய்தனனால் – சீறா:2216/4

மேல்


உய்ய (1)

கொண்ட சிற்றடிமையேன் உய்ய கொண்டு வாய் – சீறா:1624/3

மேல்


உய்யலாம் (1)

உய்யலாம் வகை ஊழ் வந்து தொடர்ந்தக்கால் உண்டோ – சீறா:3981/4

மேல்


உய்யலாம்படி (1)

உய்யலாம்படி ஊரினில் போ-மின் என்று உரைத்தான் – சீறா:4609/3

மேல்


உய்யு (1)

உய்யு மென் மறை முகம்மதின் மொழியில் ஒன்று-அதனை – சீறா:1898/2

மேல்


உய்யும் (3)

உய்யும் ஆறு இனி ஏது என உலைந்து உடல் ஒடுங்கி – சீறா:451/3
உய்யும் மா நிலத்தின் மாந்தர்க்கு உற்றது ஓர் உவகை கொண்டு – சீறா:3222/3
உய்யும் நல் மதியிலன் உறைந்த ஊரினை – சீறா:3283/1

மேல்


உய்யுமாறு (1)

ஒருப்பட உய்யுமாறு ஒத்து பேசினார் – சீறா:307/4

மேல்


உய்வது (4)

எந்தவாறு யாம் உய்வது இ குழந்தையால் என்றார் – சீறா:329/4
எற்றினான் உய்வது ஏது வல் உயிரையும் எளிதில் – சீறா:4015/3
ஒருவிவிட்ட நாம் உய்வது எ திறம் அவை உரையீர் – சீறா:4277/4
உய்வது இல் என வீரரும் அரசரும் ஒளிரும் – சீறா:4585/2

மேல்


உய்வாறு (1)

உய்வாறு இனி ஏது என ஓதினனே – சீறா:710/4

மேல்


உய்விரேல் (1)

வன் பெரும் இருள் தீர்ந்து உய்விரேல் நடக்கும் மாற்றமும் இஃது என மதிப்பார் – சீறா:1906/4

மேல்


உயர் (70)

சரகுற்ற நல் பதவி வழியில் புகுத்தி உயர் தலைமைக்கு வைத்த பெரியோர் – சீறா:9/2
மகிதலத்து உயர் பதி மக்கம் என்னும் ஊர் – சீறா:308/1
மல் உயர் திணி தோள் ஆடவர் பலரும் வன முலை மட கொடி அவரும் – சீறா:356/1
செல் உயர் கவிகை முகம்மது நபிக்கு தெரிதர சலாம் உரைத்தனவே – சீறா:356/4
குனையினில் அலிமா மக்களும் தாமும் குடிக்கு உயர் குடி என வாழும் – சீறா:375/1
உலகு உயர் புதுமை காரணம் விளங்க உயர் தரு வேதமும் விளங்க – சீறா:377/3
உலகு உயர் புதுமை காரணம் விளங்க உயர் தரு வேதமும் விளங்க – சீறா:377/3
வடிவின் மிக்கு உயர் முகம்மதை கொடுத்தனர் மகிழ்ந்தே – சீறா:478/4
தரகனுக்கு உரைத்து அழைத்து உயர் மேனிலை சார்ந்து – சீறா:950/1
கடவாத நன் மதியோன் உயர் கன பேரருளான் என் – சீறா:987/3
சேய் உயர் தேமா செழும் தலை குழைத்து தீம் கனி உகுவன ஒரு-பால் – சீறா:1005/3
உயர் அபுத்தாலிபு என்று ஓதும் மன்னவர் – சீறா:1032/2
சேய் உயர் அமரர் போற்றும் செவ்விய முகம்மது என்ன – சீறா:1044/1
தவம் உயர் அறிவனோடும் சம்மதித்திருந்தான் அன்றே – சீறா:1060/4
விடு சுடர் படம் எடுத்து உயர் வெளி அடைத்திடுவார் – சீறா:1104/3
செம்பொன் நாட்டு உயர் சென்னத்தின் மா மணி – சீறா:1173/2
எந்நிலத்தினும் மிக்கு உயர் ஏந்து எழில் – சீறா:1188/1
விசயம் மிக்கு உயர் சுறுகுமாம் கூட்டத்தின் வீரர் – சீறா:1227/1
மிக்கு உயர் மறையின் வள்ளல் விளம்ப விண்ணவர்கள் கோமான் – சீறா:1267/1
உந்து வெம் குபிர் களைவது இ தரம் என உயர் வான் – சீறா:1279/3
சித்திரத்தினும் மிக்கு உயர் செவ்வியன் – சீறா:1391/3
தந்திரத்தில் உயர் மன்னர் சொன்ன மொழி-தன்னையும் நினைவில் எண்ணிலார் – சீறா:1426/3
உயர் தீன் நிலைக்கு உரியராய பின் – சீறா:1598/2
ஊற்றமுற்று உயர் சலாம் உறைத்து நின்றவே – சீறா:1603/4
ஒருவன் அன்னோன் எழில் உயர் சிங்காசனம் – சீறா:1626/2
மிக்கு உயர் வடிவதாக ஜிபுறயீல் விசும்பில் வந்தார் – சீறா:1725/4
புத்தரிசு ஒழுக்கும் உயர் பந்தரிடை புக்கு – சீறா:1765/2
புவியின் மிக்கு உயர் செல்வமும் பெரும் புதுமைகளும் – சீறா:1883/2
எறுழின் மிக்கு உயர் ஒட்டகம் மீதினில் ஏற்றி – சீறா:2030/2
உலகு அடங்க தனி அரசு செலுத்தும் பெரியவன் அருளால் உயர் வான் நீந்தி – சீறா:2169/1
ஒன்பதாம் வருடம் வரையளவும் உயர் ககுபாவின் ஒருங்கு தூக்கி – சீறா:2175/2
காதலுற்று உயர் தீன் நிலையவர் கலந்திருந்து – சீறா:2206/3
உள்ளம் மீதில் அன்பொடும் நபிக்கு உயர் சலாம் உரைத்து – சீறா:2242/1
முசுஇபை அசுஅது என்று உயர் முன்னோனையும் – சீறா:2399/1
உயர் புகழ் முகம்மதுக்கு உம்பர்_கோன் நபி – சீறா:2411/1
தலைவரின் உயர் தலைவர் பன்னிருவர்கள்-தமக்குள் – சீறா:2454/2
அறிவினால் உயர் மதனியர்-தம் அகத்து உண்மை – சீறா:2460/2
உயர் குத்துபா இயற்றினார் அரோ – சீறா:2740/4
மோடு உயர் பேழை பூட்டின் முத்திரை விடுத்து வல்லே – சீறா:2784/3
ஒக்கலின் மனைவியுடன் வரா பெயர்கள் உயர் தரும் பள்ளியின் அடுப்ப – சீறா:2868/2
வீரம் மிக்கு உயர் பனீகுறைலா எனும் வேந்தர் – சீறா:2911/1
தானம் மிக்கு உயர் தலைவரின் வாழ்ந்திருந்தனரால் – சீறா:2952/4
மகிதலத்தினில் உயர் மக்கம் ஆகிய – சீறா:2955/1
துறவு உயர் பள்ளியை நோக்கி தான் தொழ – சீறா:2958/2
பேறு உயர் ஆதியால் இலாஞ்சனை பெற்ற சிங்கம் – சீறா:3106/1
வீறு உயர் சிறப்பு செய்ய முறையனை விளி-மின் என்றார் – சீறா:3106/4
ஓதிய தருவின்-பாலில் உயர் அலி பெயரும் பாத்திமா – சீறா:3228/2
உயர் மறை முகம்மதும் ஒளிர் செம் கையினால் – சீறா:3251/2
நல் தலையணையினை ஏந்தினார் உயர்
வெற்றி சேர் அடல் உதுமானும் மெய் மன – சீறா:3252/2,3
சிந்திடத்து உயர் வரை சிதற தாக்கி கை – சீறா:3321/3
கண்டவன் பொருட்டு உயர் காரணீகம் ஒன்று – சீறா:3324/3
உயர் நபி முகம்மதின்-பால் ஒதுங்கி வாய் புதைத்து சொல்வார் – சீறா:3355/4
உயர் இருநூற்றுமுப்பத்தொரு பெயரவரும் கை வாள் – சீறா:3364/3
ஓலை வாசகத்தை கேட்டு அங்கு உயர் பதி தலைவர் யாரும் – சீறா:3392/1
உரம் என் ஆம் வீரம் என் ஆம் உயர் குடி தலைமை என் ஆம் – சீறா:3394/4
உரத்தினும் செழும் தோள் வரை இடத்தினும் உயர் வேல் – சீறா:3490/1
மல் உயர் திணி தோள் விடலைகள் தாங்கும் வட்ட ஒண் கரிய கேடகங்கள் – சீறா:3574/1
உயர் சவீக் எனும் தலத்து உழையின் மாவொடு – சீறா:3631/3
நிலன் உதித்து உயர் உம்பரின் வரிசையில் நிறைந்த – சீறா:3730/3
பொறையின் மிக்கு உயர் மருத்துவ பூம் கொடி-தனக்கு – சீறா:3745/2
உன்ன நடத்தி சேண் உயர் குன்றின் உறை சீயம் – சீறா:3910/3
செல் உயர் வானில் கவிகை நிழற்ற திகழ்கின்ற – சீறா:3924/3
வித்தையின் இயற்று பொறி மேவி உயர் இஞ்சி – சீறா:4132/3
விடுத்த படைக்கலன்கள் உயர் விண்ணொடும் மண்ணையும் மறைத்த வெளி இல் என்ன – சீறா:4313/4
உயர் மெய் தவம் உடையீர் அருள் இரங்கீர் என உரைத்தாள் – சீறா:4346/4
கொடுத்து உயர் வனம் குடி கொள்ளுவோம் எமை – சீறா:4646/2
உரைசெய்து ஓங்கும் உயர் புகழ் யாவரும் – சீறா:4771/3
பேரும் கீர்த்தியும் பெற்று உயர் நீதியால் – சீறா:4803/3
சே உயர் கடவுள் நாவலின் நிழல் கீழ் சிறப்புடன் சக_மகள் உவந்து – சீறா:4988/1
உரைத்தனர் காலை இறையவன் அருளால் உயர் நிலை இழிந்து வானவர்_கோன் – சீறா:5023/3

மேல்


உயர்ச்சி (2)

சேனமும் கொடியும் தொடர் கதிர் வடி வேல் செம்மல் என்று உயர்ச்சி பெற்றிருந்தார் – சீறா:162/4
உடல் இறத்திடுதல் எவ்வெவ் இறப்பினும் உயர்ச்சி மேலோய் – சீறா:2083/4

மேல்


உயர்ச்சியால் (1)

தேன் அமர்ந்து ஒழுகும் குங்கும தொகையும் செறிதலால் உயர்ச்சியால் வளத்தால் – சீறா:84/3

மேல்


உயர்ச்சியில் (1)

உடைமையில் பணத்தில் சாதி உயர்ச்சியில் வணக்கம்-தன்னில் – சீறா:1074/1

மேல்


உயர்ச்சியும் (1)

அந்தமும் பெறும் உயர்ச்சியும் நிறமும் நீள் அடியும் – சீறா:4433/2

மேல்


உயர்த்தி (8)

இடம் கொள் அந்தர நேர் சிரசினை உயர்த்தி எழில்பெற சுசூது செய்து இணை தாள் – சீறா:252/2
உடன் அணி கலிமா_விரலினை உயர்த்தி உதித்தனர் முகம்மது நபியே – சீறா:252/4
வருதி என்று எழில் முகம்மதை தவிசில் வைத்து உயர்த்தி
திரிகையின் கனி மோதகத்தொடு சில எடுத்து – சீறா:583/1,2
ஒட்டை மீதினில் மணமுரசினை எடுத்து உயர்த்தி
விட்டு வெண் கதிர் உமிழ் மணி மறுகிடை மேவி – சீறா:1098/1,2
தணிவு இலாது உயர்த்தி பலபல புகழால் சாற்றி நல் நெறி முறை தவறா – சீறா:1952/3
குறிய வால் அசைத்து நீண்ட கொழும் கழுத்து உயர்த்தி நீட்டி – சீறா:2067/2
நிறம் களித்து உவகை கூர வளை முகம் உயர்த்தி நீட்டி – சீறா:3845/2
உயர்த்தி மண் நிலம் புரந்து அளித்திடும் கோமான் – சீறா:4984/4

மேல்


உயர்த்தினர் (1)

அதிகமாய் செய்து உயர்த்தினர் அழகொடும் இலங்க – சீறா:1222/4

மேல்


உயர்த்தினரே (1)

உன்னதம் பெற இடம்பெற செய்து உயர்த்தினரே – சீறா:1225/4

மேல்


உயர்த்தினன் (1)

மதித்து நன்கொடும் உயர்த்தினன் எனும் வரலாற்றை – சீறா:2026/2

மேல்


உயர்தர (2)

குளித்து உயர்தர இலங்கும் வாள் முகம் – சீறா:497/2
உரைதர தீனர் வாழ்க்கை உயர்தர விளங்கு கீர்த்தி – சீறா:4716/3

மேல்


உயர்ந்த (24)

வரத்தினில் உயர்ந்த வண்மை முகம்மது புவியில் தோன்ற – சீறா:111/3
குரிசில் என்று உயர்ந்த பிஃறு எனும் அரசர் குறைஷி அம் குலத்து உறு மதலை – சீறா:161/1
குடித்தன பெருமை சேர்ந்த குலத்தினுக்கு உயர்ந்த மேன்மை – சீறா:601/1
குரிசில் என்று உயர்ந்த வெற்றி குவைலிது அன்பு அரிதில் பெற்ற – சீறா:611/1
பொருப்பு என உயர்ந்த செம் தேம் பொழிலிடை புகுந்து நம்-தம் – சீறா:804/3
ஒக்க எங்கணும் பரந்தது நிறைந்திட உயர்ந்த
செக்கர் வானக மீனொடு திகழ்வன சிவணும் – சீறா:1113/3,4
தணிப்பு இலாது உயர்ந்த மண்டபத்தின் சார்பினும் – சீறா:1148/4
உடல் புகுந்தபடி மனை புகுந்த பின் உயர்ந்த தம் மனை அடைந்தனர் – சீறா:1431/4
அதில் அபூசல்மா என்பவர் அறிவினில் உயர்ந்த
மதியின் மிக்க அபித்தாலிபை அடுத்து வந்திருந்தார் – சீறா:2043/3,4
உள்ளம்-அது அறிந்தும் கேட்டீர் உரைப்பது என் உயர்ந்த மேன்மை – சீறா:2098/3
பூதலத்து உயர்ந்த மேன்மை பொறையினில் அறிவில் மிக்கான் – சீறா:2380/1
பூதலத்து உயர்ந்த நல்லோர் புகழ்ந்திட இசுலாம் ஆகி – சீறா:2397/3
வரத்தினில் உயர்ந்த மதீன மா நகரார் முகம்மதின் மார்க்க மன் நெறியை – சீறா:2511/2
பிதிர் விரல் உயர்ந்த பல் பிளந்த வாயில் நீர் – சீறா:2975/3
ஊரவருடனும் ஓர்பால் உறைந்தனர் உயர்ந்த வெற்றி – சீறா:3079/3
வரத்தினில் உயர்ந்த பேறே மகுசறு வெளியில் என்-தன் – சீறா:3102/1
ஒன்றிலாது எடுத்து இரு படை தலைவரும் உயர்ந்த
நன்றி செய் நபி-தமை வந்து வளைந்தனர் நலிய – சீறா:3990/3,4
மண்ணினில் உயர்ந்த பெரு மால் வரையை மான – சீறா:4127/2
ஓங்கிய வரிசையும் உயர்ந்த பேறுமே – சீறா:4175/2
இடத்தினும் குவளை ஓடையின் மருங்கும் எழில் தரு கிடங்கினும் உயர்ந்த
திட திணை சார்பும் எங்கணும் மற்ற திசையினும் அளவில தானை – சீறா:4448/2,3
நித்திய வரம் பெற்று உயர்ந்த நல் நபியும் நிகழ்ந்தவை அனைத்தையும் உரைத்தார் – சீறா:4469/4
வாங்கினம் கிடையா பதவியும் அடைந்தேம் வரத்தினால் உயர்ந்த தூது என்ன – சீறா:4475/2
வளம் பலவும் உயர்ந்த புகழ் வளர்ந்த குணம் நிறைந்த உலுமாம் ஆண்டு எய்தி – சீறா:4680/2
வீறு பெற்று உயர்ந்த ஆயத்தின் பொருளை விரித்து எடுத்து யாவர்க்கும் இயம்பி – சீறா:5024/1

மேல்


உயர்ந்ததை (1)

மலை கிடந்து உயர்ந்ததை என விரிந்த வாய் பிளந்து – சீறா:777/1

மேல்


உயர்ந்தபேர்களே (1)

இரு சரணம் நம்பினோர்கள் வரிசைகள் நிறைந்தபேர்கள் எவரினும் உயர்ந்தபேர்களே – சீறா:5/4

மேல்


உயர்ந்தவர் (2)

ஒன்றிய மனமாய் கற்பில் உயர்ந்தவர் என்ன வாழ்ந்தார் – சீறா:4702/4
இவர்கள் போல் உயர்ந்தவர் கணம் பல எழுந்து ஏகி – சீறா:4917/1

மேல்


உயர்ந்தனவே (1)

தன்மமும் நெறியும் தவறு இலா தீனர் குலம் என தழைத்து உயர்ந்தனவே – சீறா:4761/4

மேல்


உயர்ந்து (7)

சுடர் மணி தவிசின் உயர்ந்து அரசு இயற்றி சுருதி நேர் உறை உகுநூகு – சீறா:139/2
குன்று என உயர்ந்து பருத்து உற கொழுத்து குதிப்பொடு நடந்தன அன்றே – சீறா:354/4
அலை எடுத்து எறிந்து உயர்ந்து அடர்ந்தது அல்லது – சீறா:738/2
ஈறு தெரியாது என உயர்ந்து எழில் தவழ்ந்து – சீறா:883/1
குறைவு இலாது உயர்ந்து தழைத்து இனிது ஓங்கும் குல கதீஜா எனும் கொடியும் – சீறா:1211/3
மலையினிடத்தின் உயர்ந்து இருந்த மனையை நோக்கி எம்மருங்கும் – சீறா:1586/1
வீடுபெற்று உயர்ந்து வாழ்ந்தேன் என மலர் பதத்தின் வீழ்ந்தான் – சீறா:2116/4

மேல்


உயர்ந்தோர் (4)

ஒட்டகத்தின் மேல் கொண்டனர் தூதரின் உயர்ந்தோர் – சீறா:2629/4
ஒற்றர் கை கொடுத்து மதீன மா நகருக்கு அனுப்பினர் எவரினும் உயர்ந்தோர் – சீறா:3590/4
ஓங்கிய தவமும் பதவியும் பேறும் ஒழுக்கமும் நிறைந்திட உயர்ந்தோர் – சீறா:4463/4
உரைதர ஓதி தீன் நிலை நின்றார் நால்வர்கள் தவத்தினில் உயர்ந்தோர் – சீறா:4916/4

மேல்