ஈ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஈக 1
ஈகு-மின் 1
ஈகுவம் 1
ஈகை 1
ஈகையும் 1
ஈங்கு 22
ஈசா 8
ஈட்டமே 1
ஈட்டி 1
ஈட்டிகள் 1
ஈட்டிய 2
ஈட்டு 1
ஈட்டும் 3
ஈடு 3
ஈடுபட்டு 3
ஈடுபட 1
ஈடுவைத்திடின் 1
ஈடுவைத்திடுவன் 1
ஈடேற 1
ஈடேறுவர் 1
ஈண்ட 15
ஈண்டலும் 1
ஈண்டி 8
ஈண்டிட 1
ஈண்டிய 5
ஈண்டியது 2
ஈண்டியே 3
ஈண்டின 1
ஈண்டினர் 3
ஈண்டினர்கள் 1
ஈண்டினரால் 1
ஈண்டினன் 1
ஈண்டினார் 6
ஈண்டினாரால் 1
ஈண்டினானால் 1
ஈண்டு 15
ஈண்டும் 2
ஈத்தம் 9
ஈதலுக்கு 1
ஈதலும் 1
ஈதி 1
ஈது 105
ஈதும் 1
ஈதே 4
ஈதை 1
ஈதோ 1
ஈந்த 8
ஈந்ததாலும் 1
ஈந்தபடி 1
ஈந்தவர்க்கு 1
ஈந்தனர் 5
ஈந்தார் 4
ஈந்தாரென்னில் 1
ஈந்தான் 3
ஈந்திட்டாரால் 2
ஈந்திட்டு 1
ஈந்திடல் 2
ஈந்திடாது 1
ஈந்திடில் 1
ஈந்திடு 1
ஈந்திடுக 1
ஈந்தின் 6
ஈந்தினது 1
ஈந்தினை 1
ஈந்து 30
ஈந்து-அதின் 1
ஈந்தேன் 1
ஈமான் 51
ஈமானில் 3
ஈமானிலை 1
ஈமானினில் 1
ஈமானினை 2
ஈமானுமே 1
ஈமானை 4
ஈய்குவன் 1
ஈய்ந்த 3
ஈய்ந்தனர் 1
ஈய்ந்தார் 2
ஈய்ந்தான் 1
ஈய்ந்திட 1
ஈய்ந்து 6
ஈய்வார் 1
ஈய 1
ஈயவும் 2
ஈயார் 1
ஈயும் 2
ஈயேம் 1
ஈர் 3
ஈர்க்கின்றார்களால் 1
ஈர்க்கினை 2
ஈர்க்கும் 1
ஈர்தரு 1
ஈர்ந்தான் 1
ஈர்ந்திட 1
ஈர 1
ஈரம் 10
ஈரமுற்று 5
ஈரல் 1
ஈரலும் 2
ஈராயிரம் 1
ஈரிரண்டு 1
ஈரெழு 1
ஈரைந்து 4
ஈரைம்பான் 1
ஈவது 1
ஈவோம் 1
ஈழ்த்தவர் 1
ஈழ்த்தனர் 1
ஈழ்த்தனள் 1
ஈழ்த்திட்டு 1
ஈழ்த்திட 1
ஈழ்த்து 4
ஈழ்த்துக்கட்டி 1
ஈற்றின் 1
ஈற்று 1
ஈறதாய் 1
ஈறா 1
ஈறாக 3
ஈறாய் 2
ஈறிலா 1
ஈறிலாத 1
ஈறிலாதவன் 1
ஈறிலான் 6
ஈறினில் 3
ஈறு 11
ஈறு_நாள் 1
ஈறு_நாள்மட்டும் 1
ஈறு_இலான் 1
ஈன்ற 37
ஈன்றவர் 2
ஈன்றனன் 1
ஈன்றார் 3
ஈன்றாள் 2
ஈன்றாள்-தானும் 1
ஈன்றான் 1
ஈன்றிடும் 1
ஈன்று 13
ஈன்றெடுத்து 4
ஈன்றேன் 2
ஈன 3
ஈனம் 29
ஈனமால் 1
ஈனமில் 1
ஈனமில்லவன்-தனை 1
ஈனமும் 1
ஈனமுற்று 1
ஈனர் 1
ஈனர்-தம் 1
ஈனவன் 3
ஈனன் 3

சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும்
1. விலாதத்துக் காண்டம்
2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம்
3. இசிறத்துக் காண்டம்-1
4. இசிறத்துக் காண்டம்-2

ஈக (1)

என்னுழை அவர்கள் ஈண்டி பொலி கடன் ஈக என்று உன்னி – சீறா:4287/1

மேல்


ஈகு-மின் (1)

யானே இவண் அடைந்தேன் சில பொருள் ஈகு-மின் ஐயா – சீறா:4345/4

மேல்


ஈகுவம் (1)

நனிதர உரைத்திட்டு ஈகுவம் என்ன நலனொடும் வரவழைத்தனரால் – சீறா:4468/4

மேல்


ஈகை (1)

கல்வி ஆசு அற கற்று உணர்ந்து ஈகை சேர் – சீறா:4247/1

மேல்


ஈகையும் (1)

தானமும் ஒழுக்கமும் தவமும் ஈகையும்
மானமும் பூத்த திண் மறனும் வெற்றியும் – சீறா:2714/1,2

மேல்


ஈங்கு (22)

ஈங்கு இவண் உறைந்த வண்ணம் ஏது என ஆதம் கேட்டார் – சீறா:116/4
இருப்பிடம் புரட்டும் ஈங்கு எழுக என்னவே – சீறா:730/4
தஞ்சம் ஈங்கு இவர் என புகழ்ந்தவர்-தமை நோக்கி – சீறா:850/1
ஈங்கு உறை கருமம் ஏது எடுத்து இயம்பும் என்று – சீறா:911/2
மனையிடை பொருள் கொண்டு ஈங்கு வந்திலன் காணும் என்ன – சீறா:945/2
எரி கதிர் வேலோய் நம்மிடத்து அடைந்தோன் ஈங்கு இவன் இடர் உறும் இணை தாள் – சீறா:2325/2
ஈங்கு இவன் உரைக்கும் வாய்மை இதம் அலது அயிதமேனும் – சீறா:2374/1
ஒரு வளை அன்றி யாவும் அடைத்தனம் உரகம் ஈங்கு
வருமெனின் மறைப்ப யாதும் இலை திரு வள்ளலார் நித்திரை – சீறா:2587/1,2
ஈங்கு இருந்து என் பலன் என்ன நம் நபி – சீறா:3295/2
இரு வகை மொழியும் கேட்டு அறபி ஈங்கு உறை – சீறா:3329/1
வாட்டம் இல் மனத்தின் ஈங்கு வம் என இருத்தி கையால் – சீறா:3933/2
ஈங்கு இவை உரைத்தவை வரையும் ஈன்றெடுத்து – சீறா:4175/1
ஈங்கு இவை யாவும் ஏந்தி இயம் பல ஆர்ப்ப மற்று ஓர் – சீறா:4186/3
ஈங்கு இவர் இருப்ப வானோர்க்கு இறை இறை அருளின் வண்ணத்து – சீறா:4198/1
ஈங்கு இயற்றியது இரண்டு றக்அத்தின் கசுறாம் அன்றே – சீறா:4202/4
ஈங்கு வஞ்சினம் கூறிய சொற்படி எழுந்து – சீறா:4267/1
ஈங்கு இவை உரைத்த பண்பின் இயற்றிலேனென்னில் வண்மை – சீறா:4372/1
ஈங்கு இவன் இனைய தன்மை இயற்றியது எல்லாம் மானம் – சீறா:4396/1
அதிதியர் சிவண போயினர் மற்ற அரசர்கள் ஈங்கு இவர் அருகின் – சீறா:4446/4
இன்ன நாளில் இயற்றினர் ஈங்கு இதால் – சீறா:4484/2
ஈங்கு உரைத்து எழுதலும் இரவி எங்கணும் – சீறா:4540/1
ஈங்கு இவர் ஐவரும் எய்தும் காலையில் – சீறா:4950/1

மேல்


ஈசா (8)

ஆதி நாயகன் வரிசை ஈசா நபி அறைந்தார் – சீறா:216/4
மகிதலம் புகழ் ஈசா நபி பாரில் வந்த நாள் தொடுத்து இடைவிடாது – சீறா:259/1
வேத வாசகத்தில் ஈசா விளம்பிய வசனம் தேர்வான் – சீறா:796/1
மன்னவர் ஈசா இங்ஙன் வந்தனர் அவரை போற்றி – சீறா:823/2
ஆரண குரிசில் ஈசா உரைத்த பின் அவரை போற்றி – சீறா:827/1
தலம் புகழ் ஈசா கூற தாழ்ச்சி செய்து அடியேன் எந்த – சீறா:829/3
தன் உயிர் நிற்கச்செய்து சார்ந்தனர் அவணில் ஈசா
மன்னவா கேட்டேன் கண்டேன் மணத்து எனை எடுத்து அடக்கி – சீறா:831/2,3
இறந்தவர்க்கு உயிர் கொடுத்தனர் மறை நபி ஈசா
அறைந்த வெண் திரை கடற்படு தலத்து இவை அறியாது – சீறா:1851/2,3

மேல்


ஈட்டமே (1)

குதித்தன நெருங்கின குதிரை ஈட்டமே – சீறா:1141/4

மேல்


ஈட்டி (1)

பாலம் ஈட்டி கொண்டு இரு படை வீரரும் பரிவின் – சீறா:3889/3

மேல்


ஈட்டிகள் (1)

ஈண்டும் வீரர்கள் நீட்டிய ஈட்டிகள் – சீறா:3902/4

மேல்


ஈட்டிய (2)

ஈட்டிய புகழான் இவன் என மனத்தில் நினைந்தனன் களபமும் அணிந்து – சீறா:4111/3
ஈட்டிய சுமையும் நொய்தா பொருத்துவது இயற்கை என்றே – சீறா:4737/4

மேல்


ஈட்டு (1)

ஈட்டு பண்டம் மற்று என்பவும் – சீறா:4152/2

மேல்


ஈட்டும் (3)

ஈட்டும் இற்றையில் எழும் புறவிடுதியில் என்றான் – சீறா:1714/4
ஈட்டும் வஞ்சக முகம்மதின் மாயங்கள் எதிர்ந்து – சீறா:3773/3
துடவையின் கனிகள் தாரு-தொறும் பறித்து ஈட்டும் என்ன – சீறா:4291/2

மேல்


ஈடு (3)

ஈடு அலால் அனேக மாற்றம் எடுத்தெடுத்து இயம்பி என்னை – சீறா:434/1
ஈடு உடைவர் இவர் என்ன நல் நபி – சீறா:3007/3
இ நகர்-அதனில் புக்காது ஈடு பட்டு இரிய செய்தார் – சீறா:4380/2

மேல்


ஈடுபட்டு (3)

இ நகர்-தனையும் மார்க்கத்து ஈடுபட்டு ஒழிய நின்றான் – சீறா:2362/3
இனைய பற்பல விலங்கினம் ஈடுபட்டு இறப்ப – சீறா:4584/1
இடைவிடாது சொரியினும் ஈடுபட்டு
உடையும் பாண்டத்து தகமும் ஆகியே – சீறா:4775/3,4

மேல்


ஈடுபட (1)

ஈடுபட கவ்வியது நபியின் உரை மறுத்தோரை எரி மீக்கொண்டு – சீறா:2667/2

மேல்


ஈடுவைத்திடின் (1)

இல்லவள்-தனை என்னிடத்தினில் இனிதின் ஈடுவைத்திடின் உரைப்படியே – சீறா:4104/2

மேல்


ஈடுவைத்திடுவன் (1)

இருள் உறும் பொழுதின் மறைதர இவண் வந்து ஈடுவைத்திடுவன் என்று உரைத்தார் – சீறா:4107/2

மேல்


ஈடேற (1)

இந்த மால் நில மடந்தையர் எவரும் ஈடேற
வந்த நாயகி பாத்திமா தரு திரு மகவை – சீறா:3748/1,2

மேல்


ஈடேறுவர் (1)

இகத்து இவர் சபாஅத்தால் ஈடேறுவர் என்றும் சொன்னார் – சீறா:422/4

மேல்


ஈண்ட (15)

பாங்கினில் கணக்கர் சூழ பரிசன குழு வந்து ஈண்ட
வாங்கு வில் தட கை வெற்றி மலி புகழ் மைசறாவும் – சீறா:1041/1,2
கதிர் அயில் மன்னர் ஈண்ட ஹபீபு அரசிருந்தான் இப்பால் – சீறா:1724/4
திரை கடல் கடுப்ப வேந்தர் சேனை கொண்டு ஈண்ட தாவும் – சீறா:3366/1
மன்னிய சீறூர் உற்ற மைந்தர்கள் எவரும் ஈண்ட
பொன்_நகர் என்னு மக்காபுரத்தினில் புறத்துற்றாரால் – சீறா:3406/3,4
எரி விழி கலுழ வேந்தர் இளையரும் குழாம்கொண்டு ஈண்ட
வரம் உறும் வெற்றி வள்ளல் முகம்மதை வெல்வேன் என்ன – சீறா:3409/2,3
ஒருப்பட திரண்டு நடந்து என தீனோர் யாவரும் ஒருமுகம் ஈண்ட
தெரிப்ப அரும் தொகுதி தலைவரும் பரியும் திரளுறும் சேனையும் மிடைந்து – சீறா:3557/2,3
கொதி நுனை வடி வேல் மன்னவர் சூழ குதிரையின் தொகுதிகள் ஈண்ட
அதிர் முரசமும் பேரிகைகளும் ஆர்ப்ப அகுமது நபி எழுந்தனரால் – சீறா:3593/3,4
தானைகள் ஈண்ட கொடி திரள் மலிய வரும் நபி-தமை முகம் நோக்கி – சீறா:3594/1
யாவரும் ஒருப்பட்டு ஈண்ட எங்கணும் சேனை செல்ல – சீறா:3876/1
தண் உடல் தங்க வீசும் தவள வெண் கொடி முன் ஈண்ட
எண்ணிடத்து அடங்கா நின்ற பேரொளி இறையோன்-தன் முன் – சீறா:3880/2,3
பண் அமை பரி ஐயாயிரம் மலிய பற்பல தானையும் ஈண்ட
எண்ணரும் குறைசி தலைவரும் துறும எறி படை கலன்-அவை ஏந்தி – சீறா:4445/1,2
எவ்வழியிடத்தும் முரணுறும் காபிர் இவுளியும் சேனையும் ஈண்ட
பவ்வம் ஒத்து அகரம் சூழ்தர இருப்ப பால் மதி கதிர் முகம்மது நல் – சீறா:4459/1,2
சலதியினை சீல நிதி தரும் கலத்தை கனி பதவி தரு வான் ஈண்ட
நலன் உடைய காவகத்தை நா ஏறும் கலிமாவை நன்மை ஆற்றை – சீறா:4538/2,3
எய்தினர் செறிந்து முன்றில் இடத்தினில் குழூஉக்கொண்டு ஈண்ட
மெய் முகம்மதுவும் கண்டு விருப்பு உற வனசை கூவி – சீறா:4707/1,2
தீனவர் குழு கொண்டு ஈண்ட சென்று பள்ளியின் வாய் நண்ணி – சீறா:4782/2

மேல்


ஈண்டலும் (1)

சாது வேந்தரும் தாரையின் ஈண்டலும்
பேதியாது மனத்தில் பிரியமுற்று – சீறா:4487/2,3

மேல்


ஈண்டி (8)

கடல் என தானை அரசர் வந்து ஈண்டி கைகுவித்து இருபுறம் நெருங்க – சீறா:139/1
பரி திரள் தொடர வானவர் ஈண்டி பரிமள பொன் அலர் தூற்ற – சீறா:1011/1
சிறு நுதல் பெரும் கண் குவி முலை செ வாய் சேடியர் இரு மருங்கு ஈண்டி
கறை தவிர் மதியம் தொழு முழுமதிக்கு கலந்த கண்ணெச்சிலும் கழித்தார் – சீறா:1205/3,4
பன்ன அரும் படை கொண்டு ஈண்டி பாதையின் நாப்பண் வைகும் – சீறா:3390/2
இன்னன புலம்பும் எல்வையில் கேளிர் யாவரும் திரண்டு இவண் ஈண்டி
கன்னியே வரலாறு ஏது என கேட்ப கழறினள் உற்றவை அனைத்தும் – சீறா:4121/1,2
என்னுழை அவர்கள் ஈண்டி பொலி கடன் ஈக என்று உன்னி – சீறா:4287/1
உள்ளம் நொந்து அந்த பனீகுறைலா ஒருங்கு ஈண்டி
கள்ளம் இன்றியே கபீபு இறசூலினை கண்டு – சீறா:4644/2,3
எண்ணரும் அரசர் ஈண்டி ஏவலின் இறைஞ்சி நிற்ப – சீறா:4912/2

மேல்


ஈண்டிட (1)

இறுதி இல் வேக துரகதம் பதினாயிரமும் ஈண்டிட வரை கிடந்த – சீறா:4455/2

மேல்


ஈண்டிய (5)

விசை கொண்டு ஈண்டிய கவண் கல் வெம் போரினை விளைப்ப – சீறா:4002/1
இன்பம் முற்று உற ஈண்டிய மெய் தவம் – சீறா:4246/3
ஈண்டிய வேந்தர் யாவர் என்று அறியார் எழு கடல் சேனையும் அறியார் – சீறா:4447/3
ஈண்டிய சேனையோடு இகல்செய்யாவகை – சீறா:4546/1
திரை செய் வாரி திசை செறிந்து ஈண்டிய
அரசர் போற்றிய ஆல நபி மறை – சீறா:4771/1,2

மேல்


ஈண்டியது (2)

திடுதிடென ஈண்டியது என்று அரிய மறை எழுது கொடி சீயம் இன்னே – சீறா:4312/3
இருட்டு எனும் கடல் ஈண்டியது என படர் இரு வான் – சீறா:4574/1

மேல்


ஈண்டியே (3)

பைத்தலம் நெளிதர படை கொண்டு ஈண்டியே
எய்த்திடா திறத்தொடும் சவீக்கின் எய்தினான் – சீறா:3630/3,4
ஈறிலாத அசுகாபிகள் ஈண்டியே
மாறு காட்டும் பனீகுறைலாக்களை – சீறா:4667/2,3
எய்த்து இளைத்து பின் எய்தினர் ஈண்டியே – சீறா:4829/4

மேல்


ஈண்டின (1)

இடைவெளி இன்று என எங்கும் ஈண்டின – சீறா:1143/4

மேல்


ஈண்டினர் (3)

கைத்தலத்தின் ஏந்தி விசை பரி சூழ ஈண்டினர் வெண் கடி வாய் பாந்தள் – சீறா:4311/3
கணம் கொள் சேனையின் ஈண்டினர் காபிரால் – சீறா:4479/4
ஈண்டினர் யாரும் கேண்-மின் என மொழி கூறி கூறும் – சீறா:4627/4

மேல்


ஈண்டினர்கள் (1)

நறை மலர் தடம் சூழ் வண்மை நசுதின் ஈண்டினர்கள் என்ன – சீறா:4185/3

மேல்


ஈண்டினரால் (1)

தேம் கண்ணி சூடி அரி என இருந்தான் தீனரும் முன்னர் ஈண்டினரால் – சீறா:4092/4

மேல்


ஈண்டினன் (1)

இறு புயத்தொடு ஈண்டினன் என – சீறா:4145/3

மேல்


ஈண்டினார் (6)

எள் இடம் இலை என எங்கும் ஈண்டினார் – சீறா:1146/4
எண்ணிறந்த அனைய மா மாதர் ஈண்டினார் – சீறா:1150/4
இயல்பெற யாவரும் ஈண்டினார் அரோ – சீறா:2411/4
அரசர்கள் சிலர் திரண்டு அரியின் ஈண்டினார் – சீறா:3628/4
ஏதம் உற்ற பொருளும் கொண்டு ஈண்டினார் – சீறா:4658/4
போற்றி வந்து புடை செறிந்து ஈண்டினார் – சீறா:4804/4

மேல்


ஈண்டினாரால் (1)

அயருறா வெற்றி வீரத்தவருடன் ஈண்டினாரால் – சீறா:3364/4

மேல்


ஈண்டினானால் (1)

இசை அறும் எகூதி காபிர்-தம்மொடும் ஈண்டினானால் – சீறா:4394/4

மேல்


ஈண்டு (15)

ஈண்டு முள் செறி வனத்திடை சினத்தொடும் இருக்கும் – சீறா:756/4
ஈண்டு வல்லவன் தூதர்-தம் திரு மொழிக்கு இயைய – சீறா:2653/1
வடிவு உறும் ஒட்டகம் வருவது ஈண்டு அரோ – சீறா:2747/4
ஹறம் எனும் தலத்தின் மான் ஆயது ஈண்டு இனி – சீறா:2971/2
பெருத்திடும் ஹறம்-அதை குறித்து பிந்தி ஈண்டு
இருத்தலை புதுமை என்று இசைக்கின்றீர் என – சீறா:2976/2,3
ஈண்டு வந்து உறைந்தனன் என்ன யாவரும் – சீறா:3248/3
ஈண்டு நீர் துருத்தியை கொணர்-மின் என்றனர் – சீறா:3286/4
அறை கடல் என அடுத்தனர்கள் ஈண்டு என – சீறா:3655/3
ஆதி-தன் அருளின் வண்ணத்து அமரர் ஈண்டு இழிந்து காபிர் – சீறா:3874/1
மனத்தினுள் துயரம் நீங்கும் என்று உன்னி வந்தனன் ஆகையால் ஈண்டு
குனித்து எழு மதியம் தவழ்தரு கூட கோபுரம் இலங்கும் இ ஊரில் – சீறா:4095/2,3
நேய மன்னவர்கள்-தாமும் ஈண்டு அவண் நிறைந்தார் மன்னோ – சீறா:4376/4
யாரும் ஈண்டு இருப்ப வென்றி அரசரும் இருப்ப மற்றும் – சீறா:4378/2
வருத்தம் இல் வேண்டி ஈண்டு வந்து அடைந்த காபிர்கள் யாவரும் மறுகி – சீறா:4471/3
இன்னன பேசிய பொழுதின் ஈண்டு உறு – சீறா:4549/1
ஈண்டு காலி திபுனுவலீது தான் – சீறா:4816/2

மேல்


ஈண்டும் (2)

ஈண்டும் வீரர்கள் நீட்டிய ஈட்டிகள் – சீறா:3902/4
வெள்ளம் என பரந்து கரை அள்ளல் என கிடப்ப மனம் விரும்பி ஈண்டும்
கள்ளம் உறும் உள்ளனும் வெம் சூரனும் வேதாளமும் வீழ் கழுகும் காக – சீறா:4316/2,3

மேல்


ஈத்தம் (9)

ஈத்தம் பேர் அடவிகள் பல கடந்து அயல் ஏக – சீறா:788/1
இன்று தொட்டு முந்நூற்றினில் குறைந்திடாது ஈத்தம்
கன்று வைத்து நீர் இறைத்து அவை பலன்பட காய்த்து – சீறா:2922/2,3
ஈத்தம் கன்று முந்நூற்றையும் எடுத்து அவர் இருந்த – சீறா:2932/1
ஈத்தம் காவகம் பனிரண்டு வருடத்தின் இயல்பாய் – சீறா:2936/1
கொண்டனர் ஈத்தம் பாளை ஈர்க்கினை குதா-தன் தூதர் – சீறா:3949/4
எடுத்தது ஓர் ஈத்தம் பாளை ஈர்க்கினை அப்துல்லா கை – சீறா:3950/1
எல்லையில் ஈத்தம் கனியும் முந்திரிகை கனியும் மற்று உள பொருள் எவையும் – சீறா:4458/2
பற்று உற அருந்தும் ஈத்தம் பழமும் ஒன்றாக சேர்த்து – சீறா:4703/3
பறை நிறை நின்ற ஈத்தம் பழம் உனக்கு ஈதும் என்றார் – சீறா:4797/2

மேல்


ஈதலுக்கு (1)

ஈதலுக்கு இசைந்து எடுத்து அளிக்கும் செங்கையார் – சீறா:3012/2

மேல்


ஈதலும் (1)

இரும் குலத்தவர்க்கு உரைத்து எமக்கு ஈதலும் இயற்றி – சீறா:2929/3

மேல்


ஈதி (1)

இன்னல் தீர இணை விழி ஈதி என்று – சீறா:4767/3

மேல்


ஈது (105)

ஈது அலால் இமையவர் தினம் இடைவிடுத்திலராய் – சீறா:217/1
தஞ்சம் ஈது என கஃபத்துல்லா-தனை சார்ந்தார் – சீறா:233/4
ஈது அலால் அமரர் இவர் கலிமாவுக்கு இசைந்தனர் என்பதும் இசைத்து – சீறா:264/3
புகன்ற நல் மொழி கேட்டு அற பெரும் புதுமை புதுமை ஈது என சிரம் அசைத்து உன் – சீறா:286/1
செறித்த திண் மாட மக்க மா நகரில் செல்குவம் தருணம் ஈது என்ன – சீறா:381/3
ஆரிதும் அதனை கேட்டு உற தெளிந்து அங்கு அழகுறும் கருமம் ஈது என்ன – சீறா:382/1
நலம் கிளர் மனம் பூரித்து நல் மொழி ஈது என்று எண்ணி – சீறா:400/2
பொருத்தம் ஈது என சம்மதித்திருக்கும் அ போதில் – சீறா:566/2
ஈது அலால் நசுறானிகள் எண்ணில் ஒன்பதுபேர் – சீறா:569/1
வறியவர்க்கு ஒரு மணம் நிறைவேறிடும் மட மயில் அனையாய் ஈது
அறுதி இல் எனில் அதுவும் நன்று என அபித்தாலிபும் உரைத்தாரே – சீறா:653/3,4
ஈது நன்று என ஒத்து அனைவரும் இசைத்தார் எழில் முகம்மதுவும் முன்னிலையாய் – சீறா:694/1
விருப்பொடும் இருப்பச்செய்தார் முகம்மதின் வியப்பு ஈது என்பார் – சீறா:804/4
மா தவர் முகம்மது இங்ஙன் வரப்பெறும் பலன் ஈது என்பார் – சீறா:805/4
பொருந்தி நல் நெறி ஈது என நடக்கும் அ போதில் – சீறா:847/2
ஈது அலால் உறு மொழி ஒன்றும் இல் என்றான் – சீறா:908/4
ஈது வந்தவை என பணிந்து உரைத்து அவண் இருந்தான் – சீறா:957/4
ஈது நன்று என குறைஷிகள் அனைவரும் இசைவுற்று – சீறா:1235/1
மண மனத்தொடும் கதி வாழ்வுக்கு ஈது ஒரு – சீறா:1317/2
மார்க்கமோ நெறியோ ஈது ஓர் வணக்கமோ மாறுபாடு ஈது – சீறா:1344/1
மார்க்கமோ நெறியோ ஈது ஓர் வணக்கமோ மாறுபாடு ஈது
ஏற்குமோ நல்லோர் கேட்கில் இணங்குமோ இனத்தார் வேத – சீறா:1344/1,2
ஈது அலால் சில இடர் எனை அடுக்கினும் இறையோன் – சீறா:1384/1
ஈது நம் நெறி ஈது மனு நெறி – சீறா:1398/1
ஈது நம் நெறி ஈது மனு நெறி – சீறா:1398/1
ஈது நம் குலத்தாருக்கு இணங்குவது – சீறா:1398/2
ஈது வேதத்து உரைப்படி யாவர்க்கும் – சீறா:1398/3
ஈது அலாது நல் நீதியும் இல்லையே – சீறா:1398/4
ஈது எலாம் பெயர் அன்று இவன் சொல்லினை – சீறா:1416/1
கொடுவரி அனைய கத்தாப் குமரர் ஈது உரைப்ப கேட்டு – சீறா:1551/1
ஈது ஒரு புதுமையாக எண்ணி நீர் உரைத்தீர் வேத – சீறா:1552/1
வையகத்து இயற்கை ஈது என்று உமறு இவை வழங்கி போனார் – சீறா:1554/4
மறைமொழி பொருளை தேர்ந்து மானுடர் மொழி ஈது அன்று என்று – சீறா:1578/1
ஈது நன்று என மனம் இசைந்து என் நாவினில் – சீறா:1614/1
ஈது அலால் பிறிது இலை என அபூஜகில் இசைப்ப – சீறா:1679/1
ஈது அலால் நெறி இலை என விழுந்து எழுந்திடுவான் – சீறா:1689/4
அறுதி ஈது என அரசுடன் அபுஜகில்-தனையும் – சீறா:1842/3
ஈது அலால் சில உரை பிறர் தர திமஸ்கு இறைவன் – சீறா:1844/1
ஈது எலாம் முடித்திடுவிரேல் நும் உரைக்கு இணங்கி – சீறா:1863/1
தினகரன் இறந்து பேரிருள் அரசுசெலுத்திடும் காலம் ஈது என்பார் – சீறா:1905/2
இனம் ஒரு கடிகை பொழுதினில் தெரியாது இறந்திடும் காலம் ஈது என்பார் – சீறா:1905/4
ஈது எலாம் அறிந்தும் என்னை இவணிடை இருத்தல் வேண்டி – சீறா:2110/1
ஈது முத்திரை என்று ஓதி எழுந்து முன் குதித்தது அன்றே – சீறா:2112/4
சாதி அன்று ஈது ஒரு தரு முன் ஆதலும் – சீறா:2139/2
மந்திரம் ஈது என வகுத்து காட்டியே – சீறா:2150/4
பெறும் முறை ஈது என பேசி நால்வரை – சீறா:2152/1
உங்கள்-தமக்கு அருள்வேன் நூறு ஒட்டகை ஈது ஒட்டம் என உரைப்ப நோக்கி – சீறா:2172/2
செய்கை ஈது என எழுந்தனர் மலைக்கு அரசர் – சீறா:2241/4
அரும் தவம் தவறி நின்ற அரசன் ஈது உரைப்ப கேட்டு – சீறா:2262/1
அஞ்சலித்து அறியோம் நல்லோர்க்கு அவம் விளைத்தோம் ஈது எல்லாம் – சீறா:2270/3
உண தக உணவு ஈது இன்னது என எடுத்துரையும் என்ன – சீறா:2289/3
எள்ளரும் குணத்தால் அடைந்தனன் இவன் கூறு ஈது என மனத்து இருத்தினரே – சீறா:2300/4
ஈது எலாம் அரிதோ என ஏத்தி நின்று – சீறா:2345/2
அடுத்தவர்க்கு அறம் ஈது அன்றோ ஆயினும் ஒரு சொல் கேட்டு என்னிடத்தினில் – சீறா:2373/3
நலத்தகு முறைமை ஈது என்று அகத்தினில் நாட்டினாரால் – சீறா:2377/4
ஈது முத்திரை உமது இதயத்து எண்ணி அ – சீறா:2449/1
ஈது வந்தது என் எமர்க்கு இடர் நினைத்தது என் இணங்கா – சீறா:2475/1
பாதக பழிக்கு அடி இடம் முடித்தது என் பகர்ந்து ஈது
ஓத கேட்டு எவர் மனங்கொள்வர் நகைக்கும் இ உலகே – சீறா:2475/3,4
ஈது முத்திரை பொருள் என யாவரும் இயைந்தார் – சீறா:2496/4
அரும் தவத்துடையீர் ஈது அலால் பிழை வந்து அடருவது அலது ஒழியாதே – சீறா:2507/4
முறை ததும்பியதை நினைப்பது என் இனிமேல் முடித்திடும் சூழ்ச்சி ஈது என்ன – சீறா:2516/1
ஒல்லையில் இறப்பு ஏது அவன்-தன் வஞ்சனைக்கு ஈது உரை அல ஒழிக என்று உரைத்தான் – சீறா:2519/4
மறு இலா வசன முகம்மதின் தொனி ஈது என மனத்தினில் குறித்து எழுந்து – சீறா:2545/1
சொலும் மொழி ஈது என அறியாது அடிக்கடி வாய் குழறி விழி சுழல வாடி – சீறா:2668/3
நெறியுடன் நன்கு உரைத்து மணி மூதூர் கொண்டு அணைகுவன் நிர்ணயம் ஈது என்னை – சீறா:2672/3
நாள்-தொறும் கருத்து ஈது அல்லால் வேறு ஒரு நாட்டம் இல்லேன் – சீறா:2784/1
ஈது எலாம் அறிந்தும் என்-தன் இதயம் வேறு ஆகி நும்-தம் – சீறா:2825/1
வருத்தம் ஈது என்று நோக்கார் வயிறளவு உணவும் ஈயார் – சீறா:2842/2
கண்டிடா புதுமை புதுமை ஈது என்ன யாவரும் ஒருப்பட கலிமா – சீறா:2858/3
ஒலி செவிக்கு அறிவாய் புகுந்தது மாந்தர் ஒருவரும் இவண் இலை ஈது ஓர் – சீறா:2885/2
ஈது அலால் பெரும் கொடுமையில் தொடர் இடர் படுத்தும் – சீறா:2919/1
புதுமையில் புதுமை ஈது என்ன பொங்கி நின்று – சீறா:2975/1
இன்னலை பொருந்தினிர் ஈது அலால் இனி – சீறா:2981/3
தானவன் அருள் ஈது என்ன தட பெரும் புளகம் பூத்த – சீறா:3081/4
ஈவது ஈது என்ன ஓதி இறையவன் அளித்திட்டானால் – சீறா:3095/4
நறை விரி கனக_நாட்டின் நடந்த சோபனங்கள் ஈது என்று – சீறா:3231/1
ஷாமினுக்கு அனுப்பினர் சமயம் ஈது என்றார் – சீறா:3298/4
உற்று உளவு அறிந்த அ ஒற்றர் ஈது என – சீறா:3299/1
ஈது போல் நமக்கு வாய்த்தது இலை ஒரு காலத்தேனும் – சீறா:3359/1
ஈது முத்திரை பொருள் என யாவரும் இசைந்து – சீறா:3454/1
செய்வது ஈது என வீழ்த்தி வன் சிரத்தினை திருகி – சீறா:3504/3
ஈது முத்திரை அறிக என சைபத்து என்பவன் அங்கு – சீறா:3519/1
தேம் கமழ் தெரியலார் ஈது என் செய்கை என்று – சீறா:3650/1
தூண்டும் அ படை முன் ஈது ஓர் துளித்துணை இல என்று எண்ணி – சீறா:3871/3
பேதுற பொருவரென்றால் ஈது அலால் பெலனும் உண்டோ – சீறா:3874/2
முன்னம் எதிர்த்து ஓர் சின்னவன் ஈது மொழிகின்றது – சீறா:3914/3
செய்ய நோக்கமும் ஈது என தெரிந்தில திரண்ட – சீறா:3999/3
ஈது அலாது ஒரு கவண் கல் கீழ்வாய் புறத்து இலங்கும் – சீறா:4003/1
மன்னன் ஈது எலாம் உணர்ந்தனன் துணுக்குற்று மயங்கி – சீறா:4008/2
பத்தி ஈது என்ன காரணம் என்று ஓர் பாசுரத்து எவரையும் விசித்து – சீறா:4101/1
மடுத்தன ஆண்டு இரு படையும் ஒரு படை ஈது என்ன அணி வயங்க மாந்தர் – சீறா:4313/2
தாள் தாமரை மயில் அன்னவள் நலன் ஈது என தனியே – சீறா:4342/2
கொம்பு அன்னவர் நலன் ஈது என அறிவுக்கு ஒரு குவ்வின் – சீறா:4353/1
மதி_வலீர் ஈது அன்றென்னில் வாழ் உயிர் துறப்பதல்லால் – சீறா:4363/3
பொருந்திட இனைய செய்தோம் உலகினில் புகழ் ஈது அன்றி – சீறா:4366/3
கறை கெழு மனத்தன் கேண்-மின் ஈது என கழறலுற்றான் – சீறா:4377/4
செய்ய மாந்தர்கள் ஈது என்-கொல் காண் என தியங்கி – சீறா:4407/4
நிலைமை மன்னவ ஈது அடுக என நிகழ்த்தினரால் – சீறா:4419/4
கொடுத்தது ஈது என உரைத்தனர் கோளரி அனையார் – சீறா:4434/4
தேயும் மன்னவர் திறத்தினை ஈது என தெரிப்பாம் – சீறா:4438/4
தீங்கு உறும் வார்த்தை ஈது என மறையில் செப்பினர் அறத்தொடும் புகழும் – சீறா:4463/3
ஈது என ஒரு மொழி எடுத்து காட்டுவான் – சீறா:4566/4
செய்யும் காரியம் ஈது அன்றியே செலும் – சீறா:4656/1
ஐயம் இல்லை அல்லா அருள் ஈது என்றார் – சீறா:4656/4
ஈது அலால் அவர்கள் உள்ளம் இரங்கிடாது என்னை கொன்று – சீறா:4735/1
சாகை நூல் தழும்பு நாவார் கேட்ப வார்த்தைப்பாடு ஈது என்று – சீறா:4906/3
ஒல்லையில் அடைகுவன் உண்மை ஈது என்றார் – சீறா:4994/4

மேல்


ஈதும் (1)

பறை நிறை நின்ற ஈத்தம் பழம் உனக்கு ஈதும் என்றார் – சீறா:4797/2

மேல்


ஈதே (4)

கவின் உறும் பெரியோர் வேதம் காட்டிய நெறியும் ஈதே
தவிர்கிலாது எழுக என்ன சாற்றின ஜின்கள் அன்றே – சீறா:2271/3,4
நிலத்தும் விண்ணிடத்தும் உற்றோர் நின்ற நல் நெறியும் ஈதே
சொல தகா தூயோன் தூது என்று உண்மையில் சொல்வது ஈதே – சீறா:2377/1,2
சொல தகா தூயோன் தூது என்று உண்மையில் சொல்வது ஈதே
பொலத்தினில் அமைத்த சொர்க்கம் புகுத்துவிப்பதுவும் ஈதே – சீறா:2377/2,3
பொலத்தினில் அமைத்த சொர்க்கம் புகுத்துவிப்பதுவும் ஈதே
நலத்தகு முறைமை ஈது என்று அகத்தினில் நாட்டினாரால் – சீறா:2377/3,4

மேல்


ஈதை (1)

கரத்தினில் அளிக்க வேண்டும் காரணம் அதனால் ஈதை
ஒருத்தரும் தீண்டா வண்ணம் உயிர் என ஓம்பி ஓர்பால் – சீறா:3102/2,3

மேல்


ஈதோ (1)

துப்பினன் ஈதோ அடுத்தனன் சற்றே தூர நின்றிட அருள் பணித்து என் – சீறா:2324/3

மேல்


ஈந்த (8)

அன்பராம் முகம்மதுவுக்கு அரிய நபி பெயர் வானோர்க்கு அரசர் ஈந்த
ஒன்பதாம் வருடம் வரையளவும் உயர் ககுபாவின் ஒருங்கு தூக்கி – சீறா:2175/1,2
பேசி நல் உணவும் ஈந்த செய்தியும் பிறக்க சொல்வார் – சீறா:2295/4
இறையவன் திருத்தூதுவர் ஈந்த பொன்-அதனால் – சீறா:2950/1
பரம்பொருள் விருப்பின் ஈந்த பத்திரம் மகள் கைக்கு ஈந்து – சீறா:3104/1
ஈந்த மேலவர் போன்றன வீதிகள் எங்கும் – சீறா:3126/4
இகல் அறு மனத்தவர் ஈந்த போசனம் – சீறா:3240/1
பொறை மயில் கதீஜா ஈந்த பொலன் மணி வேலும் தாங்கி – சீறா:3371/3
மனைவியை பிறருக்கு ஈந்த மதியிலி ஆவேன் என்றான் – சீறா:3399/4

மேல்


ஈந்ததாலும் (1)

இரு கரம் சேப்ப செம்பொன் இரவலர்க்கு ஈந்ததாலும்
அரிய மெய் வருந்த நாளும் அரும் தவம் புரிந்ததாலும் – சீறா:606/1,2

மேல்


ஈந்தபடி (1)

பரிவொடு கவுல் தாம் ஈந்தபடி உமுறா செய்து ஏக – சீறா:4881/2

மேல்


ஈந்தவர்க்கு (1)

மிக்க செம்பொன் ஈந்தவர்க்கு நல் மொழி பல விளம்பி – சீறா:967/1

மேல்


ஈந்தனர் (5)

புதிய வாணிப தலைவிலைக்கு ஈந்தனர் பொருளை – சீறா:205/4
கொந்து அலர் மரவ தொடை புய குரிசில் ஈந்தனர் குறைவு அற அன்றே – சீறா:2863/4
இருள் அறும் வெற்றி வெண் கொடியும் ஈந்தனர் – சீறா:3028/4
இதயமுள் உவந்து மணி பல தூசோடு இரு நிதி ஈந்தனர் அன்றே – சீறா:4122/4
குவிய ஈந்தனர் குறைவிலாமலே – சீறா:4519/4

மேல்


ஈந்தார் (4)

மெல்லவன் கதிர் மறைதரு குற்றுடைவாளொடும் இனிது ஈந்தார்
வில்லின் மேல் பிறை தோற்றியது என நுதல் விளங்கிய மட_மானே – சீறா:662/3,4
சிந்து பத்திரத்தை ஈந்தார் சிற்றிடை பெரிய கண்ணார் – சீறா:1576/4
இருத்தும் என்று இறசூலுல்லா இளம்_தளிர் கையில் ஈந்தார் – சீறா:3102/4
விதமோடு அவரவர்க்கே அவை பகுந்தே இனிது ஈந்தார் – சீறா:4338/4

மேல்


ஈந்தாரென்னில் (1)

அருளொடும் ஈந்தாரென்னில் அதற்கு உறு தொழிலை காண்போம் – சீறா:645/3

மேல்


ஈந்தான் (3)

கொண்டலே குதா இன்று ஈந்தான் எனும் மொழி கூறி பின்னும் – சீறா:1261/3
பெருகு மொழி அவரவர் கேட்டு இபுனுகலபுடன் உரைப்ப பெரிதின் ஈந்தான்
அரு வரை நேர் ஒட்டகம் நூறு அடல் அரி ஏறு என்னும் அபூபக்கர்க்கு அன்றே – சீறா:2173/3,4
என்ன ஓர் முறி எழுதி அங்கு அவர் கரத்து ஈந்தான் – சீறா:2928/4

மேல்


ஈந்திட்டாரால் (2)

இட்டமுடன் சதக்கா என்று இரப்போர்க்கும் வறிஞோர்க்கும் ஈந்திட்டாரால் – சீறா:2174/4
எம்மருங்கும் சூழ்ந்து நிற்கும் காலாள்கட்கு ஓர் கூறும் ஈந்திட்டாரால் – சீறா:4673/4

மேல்


ஈந்திட்டு (1)

இனிதினில் இருக்கை ஈந்திட்டு எழில் செழும் கமல கையால் – சீறா:2246/2

மேல்


ஈந்திடல் (2)

வெறுத்து இனத்தவர்க்கு ஈந்திடல் வேண்டுமால் – சீறா:1393/4
எஞ்சும் ஆதுலர்க்கு ஈந்திடல் வேண்டுமே – சீறா:4655/4

மேல்


ஈந்திடாது (1)

இயல்புற உயிரினை ஈந்திடாது ஒளித்து – சீறா:3616/2

மேல்


ஈந்திடில் (1)

இரிவுறும் போரில் திரண்டு எழும் காபிர்க்கு இதம் உற ஈந்திடில் எமக்கே – சீறா:4474/4

மேல்


ஈந்திடு (1)

உரிய பால் தயிரொடும் உணவும் ஈந்திடு
கரையிலா உவகை அம் களிப்பின் வைகினார் – சீறா:2736/3,4

மேல்


ஈந்திடுக (1)

நறுக்கி ஈந்திடுக என்றனர் முகம்மது நபியே – சீறா:2939/4

மேல்


ஈந்தின் (6)

படர் கொடி நுடங்கும் முல்லை பரப்பையும் நீந்தி ஈந்தின்
அடவிகள் புடையில் தோன்றும் அறபு நாட்டகத்தில் புக்கார் – சீறா:1723/3,4
செழும் முகில் கவிகை வள்ளல் செறிதரும் ஈந்தின் செம் காய் – சீறா:2058/3
கோல முள் ஈந்தின் கானும் குரிசில் நம் நபியை மேலும் – சீறா:2566/3
பண்டை நாள் இனிய ஈந்தின் பழம் அறுபஃது கோட்டை – சீறா:4286/2
அடல் புரி சாபிர்-தம்மை அருகினில் கூவி ஈந்தின்
துடவையின் கனிகள் தாரு-தொறும் பறித்து ஈட்டும் என்ன – சீறா:4291/1,2
தேம் கமழ் ஈந்தின் கனியின் ஒன்றேனும் கொடுத்திலம் பயத்தொடும் திருந்த – சீறா:4473/2

மேல்


ஈந்தினது (1)

அடிக்கடி புதுமையுற்று அறபி ஈந்தினது
இடத்தினில் குலை பொருந்திட செய்வீர் என – சீறா:2137/2,3

மேல்


ஈந்தினை (1)

ஈந்தினை நோக்கி நின்று இறைவன் தூதுவர் – சீறா:2133/1

மேல்


ஈந்து (30)

தரு எனும் பெயர் பெற சிறந்து ஈந்து இருந்தனவே – சீறா:75/4
புனையும் மென் துகில் கஞ்சுகி சிரத்தணி போல்வன பல ஈந்து
சினவு வேல்_விழி பொருள் கொடு வருக என உரைத்தனர் திரு வாயால் – சீறா:658/3,4
இட்ட முள் இலை ஈந்து அங்ஙன் இருந்து இறந்து அனேக கால – சீறா:818/2
இ நெறி வந்து முன் நாள் இறந்த ஈந்து அடியில் தோன்ற – சீறா:830/1
கொள்ளை மென் கனிகள் சிதறு முள் ஈந்து குறும் கழுத்து அசைவன ஒரு-பால் – சீறா:1004/2
வள்ளியோர்க்கு இனிது ஈந்து மறையோர்க்கும் எடுத்து அருளி வல கை சேர்த்தி – சீறா:1095/3
பொலிவுற சிவந்து ஈந்து இலை என கிளர்ந்து புன கிளி நாசியின் வடிவாய் – சீறா:1965/3
என் உயிர்-அதனை வேடன் இரும் பசிக்கு இயைய ஈந்து
நல் நபி பிணையை மீட்ப நல் மனம் பொருந்திலேனால் – சீறா:2107/1,2
இலகு கலிமா ஓதி மணி துகில் செம் கரத்து இருத்தி வேதம் ஈந்து
பலர் அறிய நபி எனும் பேர் பரித்து ஆண்டும் இருநான்கும் படரும் நாளில் – சீறா:2169/3,4
எதிர் அடுத்த குசையினுக்கு அன்பு அருளினொடும் கரம் சாய்த்திட்டு இருக்கை ஈந்து
மதியினும் மும்மறையினும் தேர்ந்து அவரவர்கள் கருத்து அறிய வல்லோய் நாளும் – சீறா:2181/1,2
இன்னணம் கொடுபோய் ஆண்டின் இருப்பவர் கரத்தின் ஈந்து
பன்ன அரும் பசியை மாற்றி வா என பரிவில் சொன்னார் – சீறா:2244/3,4
எவரும் புந்தியின் மகிழ்வுற வல கரம் ஈந்து
செவி குளிர்ந்த நல் மொழியொடும் அறுதி செய்க என்றார் – சீறா:2461/3,4
இறைக்கும் தேன் கனி துடவையும் அவர்களுக்கு ஈந்து
குறிக்கும் பொன்னையும் முன்னரின் எழுதி நீ கொடுத்த – சீறா:2939/1,2
பரிந்து ஒரு துணைவர்க்கு ஈந்து பாசுரம் விளக்கு என்றாரால் – சீறா:3096/4
பரம்பொருள் விருப்பின் ஈந்த பத்திரம் மகள் கைக்கு ஈந்து
வரம் பெறும் வள்ளல் பள்ளிவாயிலின் அவையின் நண்ணி – சீறா:3104/1,2
அறுசுவை கறியுடன் அன்னம் ஈந்து மேல் – சீறா:3239/2
இரவலரிடத்தினில் பழையது ஈந்து நல் – சீறா:3245/1
ஈந்து அடர் பொழிலிடத்து இறங்கி நம் நபி – சீறா:3316/2
பூணினர் உயிரை ஈந்து புகழினை நிறுத்தும் பொற்பார் – சீறா:3407/2
பிரிவு இலா யார்கட்கு ஈந்து பிடித்த ஒட்டகை ஐந்நூற்றில் – சீறா:3675/2
மாதவ தீனர்க்கு ஈந்து வானவர் பரவி வாழ்த்த – சீறா:3676/2
வேத நல் மறையின் உற்ற விதிப்படி தீனர்க்கு ஈந்து
பூதலம் அனைத்தும் போற்ற புகழ் நபி இருந்தார் அன்றே – சீறா:3688/3,4
இடம் பெற இருத்தி செய்யும் வரிசைகள் அனைத்தும் ஈந்து
தடம் கடல் புடவி காத்து தரியலர்க்கு அரி ஏறு என்ன – சீறா:3728/2,3
ஆனேன் தலைவிலை ஈந்து இனி நீ போக என அறைந்தார் – சீறா:4345/2
விலையாம் நிதி உளது ஈந்து உனது உடல் மீட்குவன் விளங்கும் – சீறா:4350/2
செம்பொன் உளது உடன் ஈந்து நம் தீனின்படி சிறப்ப – சீறா:4353/3
எல்லாரும் தொழும் அரிய தீனை வளர்த்து உறு விசயம் எற்கு ஈந்து ஆள்வாய் – சீறா:4531/3
தலைக்கு ஒரு படியால் உள்ள தவசமும் அவருக்கு ஈந்து
விலக்குதல் கடனாம் என்று வந்தது வேதம் என்றார் – சீறா:4795/1,2
தேச யாசகருக்கு ஈந்து செழும் மனையிடத்தில் உன்-தன் – சீறா:4798/2
கணியருப்படை முறித்து கயமுனி திரளுக்கு ஈந்து
பிணையினை அணைத்து சென்று பிலம் படு நிகுஞ்சம் வீழ்த்தி – சீறா:5002/2,3

மேல்


ஈந்து-அதின் (1)

இருவருக்கு எதிர்தர நின்ற ஈந்து-அதின்
விரி தலை குலை மலர் வீழ்ந்திடாது இவண் – சீறா:2132/1,2

மேல்


ஈந்தேன் (1)

இறைச்சி என்ப அனைத்தும் ஜின்கட்கு உணவு என ஈந்தேன் மேலும் – சீறா:2296/2

மேல்


ஈமான் (51)

ஆயும் நல் நினைவு ஈமான் நல் அறிவுடன் நிரப்பல் செய்தார் – சீறா:418/4
பொருத்தம் ஈமான் நடை புனைதலாம் அமல் – சீறா:1297/3
தரைத்தலத்து ஈமான் கொள்ளுதற்கு இசையா தரம் படைத்தவர் அனைவரையும் – சீறா:1454/3
மென் நபிக்கு ஈமான் கொண்டோர் இவர் எனும் வெறுப்பினாலும் – சீறா:1568/1
அரிய மறை தேர்ந்து ஈமான் கொண்டு அறத்து ஆறு ஒழுகும்படி கருத்தில் – சீறா:1592/3
கூறும் கலிமா உரைத்து ஈமான் கொள்ளும்படிக்கு இங்கு அடைந்தன் என – சீறா:1593/1
குருவின் நெறியால் மனம் களிப்பு கொண்டார் ஈமான் கொண்டாரே – சீறா:1595/4
விண்டு உரைக்கும் மறைமொழியை எளிய மொழி என ஆக்கி வினவி ஈமான்
கொண்டவர்கள்-தமையும் அவர் மனையும் புறம்படுத்தி நமர் குலத்துக்கு ஆகா – சீறா:1640/2,3
புதிய மொழி உரைத்து ஈமான் கொள்வித்தீர் இசுலாத்தில் புக்க பேரில் – சீறா:1648/2
தீன் எனும் கொடி முதல் நிறுத்தி செவ்வி ஈமான்
எனும் மத கரி மருங்கு சூழ் வர – சீறா:1807/1,2
குலவும் எப்படைப்பும் இவர்-தமக்கு ஈமான் கொண்டது சரதம் என்று அறைந்து – சீறா:1925/3
மீட்டனர் வேடன் ஈமான் விரும்பினன் பயங்கள் தீர்த்தார் – சீறா:2066/3
பாத பங்கயத்தை கண்டு பரிவுடன் ஈமான் கொண்டு – சீறா:2112/2
இதயம் முற்று ஓதி வேடன் இனிதினின் ஈமான் கொண்டு – சீறா:2119/2
எத்தலமும் புகழ்ந்து ஏத்த ஈமான் கொண்டு இசுலாத்தின் இணங்கினாரே – சீறா:2191/4
இக்கணத்து ஈமான் கொண்டான் எனும் மொழி இறபீஆ-தன் – சீறா:2253/2
இதயம் ஒத்து இனிது ஈமான் கொண்டு இரு மன குபிரை நீத்து – சீறா:2254/2
முத்தி பெற்று ஈமான் கொண்டு முதல் பவம் துடைப்போம் என்ன – சீறா:2265/2
கொன் கதிர் வேலார்க்கு ஈமான் கொண்டதும் உரைத்து கூறும் – சீறா:2268/4
இங்கிதத்தொடும் ஈமான் கொண்டு ஏகுதற்கு இசைந்து நின்றார் – சீறா:2275/3
கோது அற மனத்துள் ஈமான் கொள்வது திண்ணம் என்ற – சீறா:2281/4
கோது அறும் கலிமா ஓதி குழுவொடும் ஈமான் கொண்டு – சீறா:2287/3
இரவினில் திரண்ட ஜின்கள் இனத்தினை ஈமான் கொள்வித்து – சீறா:2293/2
மூசி வந்து ஈமான் கொண்டு போயதும் முறை வழாமல் – சீறா:2295/3
தாமதியாது கூடி தளத்தொடும் திரண்டு வந்து ஈமான்
மனம் பொருந்திற்று என்ற வார்த்தையில் புளகம் கொண்டு – சீறா:2297/2,3
மிக்க தீன் பெருகி செல்வம் விளங்கிட ஈமான் கொண்டு – சீறா:2351/3
உள்ளகம் பொருந்தி ஈமான் கொண்டு உசைது என்னும் வேந்தர் – சீறா:2379/1
இ நகர் முழுதும் ஈமான் கொண்டதற்கு ஐயம் இன்றே – சீறா:2381/4
தெரிதர ஈமான் கொண்ட சிந்தையில் புளகம் பூப்ப – சீறா:2383/2
வாரமுற்று அறிவினால் ஈமான் எனும் போகம் துய்த்தார் – சீறா:2396/4
அ நெறி முறையே முகம்மதுக்கு ஈமான் கொண்டவர் அனைவரும் மதீனா – சீறா:2512/1
கலி இது என்-கொல் என்று ஐயுறல் கலங்குதல் ஈமான்
நிலையும் வீரமும் புறம் விடுத்திடுபவர் நெறியே – சீறா:2649/3,4
திண் கொளும் ஈமான் என்னும் செழும் பயிர் தழைத்து நீண்ட – சீறா:2796/3
குரு முகம்மது என்று ஈமான் கொண்டனன் அதனை இன்னே – சீறா:2816/2
விண்டனர் ஈமான் கொண்டு அசுகாபிமார்களாய் வீடு பெற்றனரால் – சீறா:2858/4
உறு பொருள் இலை என்று அனைவரும் ஈமான் கொண்டனர் உளத்து உவகையினால் – சீறா:2861/4
புதியதோர் ஈமான் எனும் நிலை நிறுத்தி பொருவு இலா குறான் வழி பொருந்தி – சீறா:2865/3
புக்கினர் அவர் சொல் உண்மை என்று ஈமான் கொண்டு உளம் பொருந்தி தீன் நிலையை – சீறா:2888/2
நடைதர நடந்து ஈமான் நெறி தோன்ற நபிகள் நாயகமிடத்து அடைந்தான் – சீறா:2889/4
பலன்களும் படைத்து ஈமான் நிலை நின்றேன் என மலர் பதம் பணிந்தனனால் – சீறா:2890/4
விண்டகத்து உரைத்த கொடிப்புலி குருவாய் மேலவன் விதி மறை ஈமான்
கொண்டனன் உகுபான் என பலர் குழுமி புகழ்ந்திட கொண்டலை போற்றி – சீறா:2891/1,2
வள்ளல் என்று உதவிய நபி முகம்மதுக்கு ஈமான்
கொள்ளுதற்கு இசைந்தனன் இவன் என குறிப்பு அறிந்து – சீறா:2915/1,2
என் மனத்தின் வேறு இலை முகம்மது நபிக்கு ஈமான்
நல் மனத்தொடும் கொள பொருந்தினன் என்னை நாடி – சீறா:2921/1,2
போய் ஈமான் கொள துணிவது துணிவு என புகன்றார் – சீறா:2923/4
அ நபி நல் மறை அறைந்து ஈமான் கொள – சீறா:2981/1
அரும் தவம் உடைய வள்ளல் அகுமதே உமக்கு ஈமான் கொண்டு – சீறா:3230/2
உள் நிறை கலிமா ஓதி ஈமான் கொண்டு உவந்து இனிது உறைந்தனர் அன்றே – சீறா:3604/4
பாரை காட்டுமிடம்-தோறும் ஈமான் நீரில் படர் நறும் தீன் – சீறா:4030/1
மாற்றம் இன்றி ஈமான் வழி நின்றிலார்க்கு – சீறா:4654/2
மஞ்சு அவிர் குடையின் வந்த முகம்மது நயினார்க்கு ஈமான்
எஞ்சல் இலாது புக்கி இருந்தவர் அகல்வார் என்ன – சீறா:4855/1,2
வருக்கமாய் ஈமான் கொண்டு முகம்மது நபிக்கு மெத்த – சீறா:4860/3

மேல்


ஈமானில் (3)

மா வலாய் நாங்கள் ஈமானில் நண்ணலேம் – சீறா:4647/4
அய்யா நீர் சொன்னது உண்மை என உலுமாம் ஈமானில் ஆகி நெஞ்சம் – சீறா:4683/3
வண்மை பெற அவரை எல்லாம் ஈமானில் வழிப்படுத்தி வருவிப்பேனே – சீறா:4685/4

மேல்


ஈமானிலை (1)

இரு நிலத்து உறைந்த வேர் ஈமானிலை எழுந்து நின்ற – சீறா:1058/1

மேல்


ஈமானினில் (1)

நம்பி உள்ளத்து இருத்தி ஈமானினில் நயந்தார் – சீறா:4282/4

மேல்


ஈமானினை (2)

இரு விழி குளிர வைத்து முத்தமிட்டு ஈமானினை உளத்தினில் இருத்தி – சீறா:1929/3
ஏது எனில் உரு ஒன்று இயற்றியே வெறிது ஈமானினை இகழ்ந்தவர் உடலில் – சீறா:4476/1

மேல்


ஈமானுமே (1)

விரியும் நூல் கலை யாவும் ஈமானுமே வேண்டி – சீறா:3859/2

மேல்


ஈமானை (4)

மானை கொண்டுவர போய் ஈமானை கொண்டு அகத்தில் புக்கான் – சீறா:2122/4
மனத்தினில் களிப்புற்று அரிய ஈமானை வளர்த்தவராம் என புகன்று – சீறா:4477/2
தேறாது கிடந்து உலைந்தேன் ஈமானை நயந்து மனம் சிறியேன் நாளும் – சீறா:4536/2
நன்றி தோன்றும் ஈமானை உள் கொண்டனர் நலியாது – சீறா:4621/3

மேல்


ஈய்குவன் (1)

நிதியும் ஈய்குவன் எனக்கு அரசு என நிகழ்த்திடுவன் – சீறா:1510/3

மேல்


ஈய்ந்த (3)

கரைத்த சந்தனமும் பூவும் கட்டுரையுடனும் ஈய்ந்த
துரைத்தனத்து அபித்தாலீபை சுடர் முகம்மதுவை போற்றி – சீறா:1071/2,3
இடைவரும் அமரர்_கோன் ஈய்ந்த பட்டமே – சீறா:1296/4
ஈய்ந்த முத்திரை பத்திரம்-அதனை ஓர் இளவல் – சீறா:1710/1

மேல்


ஈய்ந்தனர் (1)

ஈய்ந்தனர் எவரும் பொசித்தனர் அமுதும் இருந்தது குறைந்தில அதனால் – சீறா:2864/1

மேல்


ஈய்ந்தார் (2)

அன்னமோ மயிலோ எனும் ஒரு மட மான் ஆமினா திரு கையில் ஈய்ந்தார் – சீறா:245/4
செகம் தனி புரக்கும் அப்துல் முத்தலிபு செழும் மணி தட கையில் ஈய்ந்தார் – சீறா:286/4

மேல்


ஈய்ந்தான் (1)

பொதிந்த மென் துகிலொடும் திறல் புரவலற்கு ஈய்ந்தான் – சீறா:1709/4

மேல்


ஈய்ந்திட (1)

மாடை தான் எடுத்து ஈய்ந்திட கொண்டனர் முகம்மது நயினாரே – சீறா:659/4

மேல்


ஈய்ந்து (6)

சிரசினில் நெய்யும் தேய்த்து செறி மணி கோல் கைக்கு ஈய்ந்து
குரிசிலை குறித்து சூழ்ந்த குமரரை விளித்து சொல்வார் – சீறா:397/3,4
இறைவன் நல் மறை முதியவர் வேட்டவை ஈய்ந்து
மறு இல் வண் புகழ் முகம்மதை இனிதொடும் வளர்த்தார் – சீறா:588/3,4
பருமித்த முலையின் ஆர்ந்த பல் மணி கலன்கள் ஈய்ந்து
மரு மொய்த்த குழலாள் ஆசை மதிப்பு இலா வயிரம் தான் கொண்டு – சீறா:1166/1,2
நால் வகை பதாதி சூழ நனி பல திறைகள் ஈய்ந்து
நீல வாருதியே அன்ன நெடும் படை கடலின் நாப்பண் – சீறா:1746/2,3
வெள்ளிலை அரி பிளவு ஈய்ந்து மேலவர் – சீறா:2401/1
ஈய்ந்து நின்றனள் அருந்தினர் துணையொடும் இறசூல் – சீறா:2692/4

மேல்


ஈய்வார் (1)

கோது அறு கனிகள் துய்ப்பார் கொழும் தழை விலங்குக்கு ஈய்வார்
போதினில் அமளி செய்வார் பூ தொடுத்து அணிந்துகொள்வார் – சீறா:805/2,3

மேல்


ஈய (1)

கொண்டவர் கொடுப்ப கூறுலீன் வாங்கி கொடி இடை மட_மயிற்கு ஈய
முண்டக கரத்தால் தாங்கியே பருக முதிர் பரதாபமும் நீங்கி – சீறா:244/2,3

மேல்


ஈயவும் (2)

தயவொடு அ கிரியினை ஈயவும் தனித்து – சீறா:4558/3
இருமையின் மகிழ்ந்து இனிது ஈயவும் இவன் – சீறா:4559/3

மேல்


ஈயார் (1)

வருத்தம் ஈது என்று நோக்கார் வயிறளவு உணவும் ஈயார்
பொருந்திடா தொழில்கள் எல்லாம் பூட்டுவர் தாதை என்-பால் – சீறா:2842/2,3

மேல்


ஈயும் (2)

உலவிய எறும்பும் ஒண் சிறை ஈயும் ஒருபொழுதாகிலும் தீண்டா – சீறா:371/3
இணக்கமும் வறியோர்க்கு ஈயும் இரக்கமும் நிறைந்த கற்பும் – சீறா:614/2

மேல்


ஈயேம் (1)

வேதனைப்பட மற்றொன்று இனிது ஈயேம் விளிகிலா வரத்தினை உடையீர் – சீறா:4476/3

மேல்


ஈர் (3)

ஈர் அடியினும் சஜதா செய்து ஏத்தி இ – சீறா:3332/2
தீனர் ஈர் அணியாய் நின்று தொழுது எழும் செய்கை நோக்கி – சீறா:4203/1
வெருவி ஈர் அத்திரி விடுத்திட்டு ஏகினன் – சீறா:4980/3

மேல்


ஈர்க்கின்றார்களால் (1)

மணி கயிற்றினை ஈர்க்கின்றார்களால் – சீறா:2744/4

மேல்


ஈர்க்கினை (2)

கொண்டனர் ஈத்தம் பாளை ஈர்க்கினை குதா-தன் தூதர் – சீறா:3949/4
எடுத்தது ஓர் ஈத்தம் பாளை ஈர்க்கினை அப்துல்லா கை – சீறா:3950/1

மேல்


ஈர்க்கும் (1)

வேய் உதிர் முத்தம் ஈர்க்கும் வெறி கமழ் விலங்கல் நீந்தி – சீறா:4208/3

மேல்


ஈர்தரு (1)

ஈர்தரு நா எடுத்து இயம்பிற்று அன்று அரோ – சீறா:1622/4

மேல்


ஈர்ந்தான் (1)

குறி வரை கோலி கதிர் விசித்து இலகும் கூன் செறி வாளினால் ஈர்ந்தான்
தறை இடம் நனைந்து சேறு எழ செந்நீர் ததும்பிட புலால் முடை கமழ – சீறா:5026/3,4

மேல்


ஈர்ந்திட (1)

கால் கரம் மாறாய் ஈர்ந்திட வீழ்ந்து புலம்பினர் கதறினர் தேகம் – சீறா:5027/1

மேல்


ஈர (1)

ஈர நல் மனத்து முஹாஜிரீன்களை – சீறா:2764/1

மேல்


ஈரம் (10)

ஈரம் அற்ற புன் மன சிறியவர் திரண்டு இகலி – சீறா:953/1
மஞ்சனத்து ஈரம் புலர்த்தி விரை வாச புகை கொழுந்து வயங்க சேர்த்தி – சீறா:1130/1
ஈரம் மற்று ஒல்லையின் இகலும் இல்லையால் – சீறா:2441/4
ஈரம் முற்றிடும் அறிவர்களிடத்தினில் இருந்தான் – சீறா:2503/4
ஈரம் இல் அபூஜகுல் என்னும் மன்னவன் – சீறா:2993/1
ஈரம் இல் வெகுளி யாவும் இரு விழிக்கடைகள் காட்ட – சீறா:3853/3
ஈரம் பூண்ட மனத்தவரோடு இயம்பி உகுதின் எழுந்த திறல் – சீறா:4036/3
சொல்லாம் என்னும் இடி காதில் சொருக வாய் ஈரம் புலர்ந்து – சீறா:4044/1
ஈரம் மிக்க நபியை தொழுது எம்-பால் – சீறா:4649/1
ஈரம் இல் மனத்தவர் இடைந்து புட்கரம் – சீறா:4979/1

மேல்


ஈரமுற்று (5)

ஈரமுற்று உணங்கி நா வழங்காமல் எழு தினம் இல்லம் புக்கிருந்தார் – சீறா:280/4
ஈரமுற்று உருகி நெஞ்சம் இணங்குற வணங்கி நின்றார் – சீறா:1342/4
ஈரமுற்று உரைப்ப எவர்க்கும் உண்மையதாய் இருப்பதோ என நபி இசைத்தார் – சீறா:1453/4
ஈரமுற்று இசைந்து மனத்தினில் இருத்தாது இடும்பு எனும் இடர் விளைத்தனையே – சீறா:3583/4
ஈரமுற்று அளவளாயிருப்பது இல்லையே – சீறா:4567/4

மேல்


ஈரல் (1)

தோற்றிய ஈரல் திணி பிடர் தசைகள் சுட்டு இனிது அளித்தனர் புகழின் – சீறா:4990/3

மேல்


ஈரலும் (2)

கருகி ஈரலும் சிந்திட தெளி மனம் கலங்கி – சீறா:469/3
மங்கி உள் ஈரலும் வறந்து தீய்ந்திட – சீறா:1465/2

மேல்


ஈராயிரம் (1)

ஆயிரம் சிறையும் ஒவ்வா ஆயிரம் சிரசுமாய் ஈராயிரம்
விழியும் தோன்ற ஆயிரம் முகமும் ஆகி – சீறா:1726/1,2

மேல்


ஈரிரண்டு (1)

ஒருவர்க்கு ஈரிரண்டு என முழமாக உள் உவப்ப – சீறா:4403/1

மேல்


ஈரெழு (1)

காய்ந்த சீற்றத்தர் ஈரெழு பெயர் என கரைந்தார் – சீறா:4023/4

மேல்


ஈரைந்து (4)

சூட்டிய சலவாத்து ஈரைந்து உரை என இறைவன் சொன்னான் – சீறா:120/4
வரிசை நேர் றபீவுல் அவ்வல் மாதம் ஈரைந்து நாளில் – சீறா:1256/1
தங்கம் ஓர் ஈரைந்து அளித்து அபூபக்கர் வாங்கிய தலத்தினை இனிதின் – சீறா:2854/1
செருகி ஈரைந்து மைந்தர்கள் வகைவகை திரண்டு அங்கு – சீறா:4403/2

மேல்


ஈரைம்பான் (1)

வருடம் ஈரைம்பான் அறுபதின் மேலும் இருந்து மா மறைகளை தெளிந்த – சீறா:1935/1

மேல்


ஈவது (1)

ஈவது ஈது என்ன ஓதி இறையவன் அளித்திட்டானால் – சீறா:3095/4

மேல்


ஈவோம் (1)

இருந்து பின் கணவராக வருமவர்க்கு ஈவோம் என்ன – சீறா:3230/3

மேல்


ஈழ்த்தவர் (1)

சரிந்து வீழ்ந்திட ஈழ்த்தனர் ஈழ்த்தவர் தவித்தார் – சீறா:947/3

மேல்


ஈழ்த்தனர் (1)

சரிந்து வீழ்ந்திட ஈழ்த்தனர் ஈழ்த்தவர் தவித்தார் – சீறா:947/3

மேல்


ஈழ்த்தனள் (1)

ஈழ்த்தனள் வாராதாலோ என்னையோ பாலில் சூழ்ந்து – சீறா:3197/3

மேல்


ஈழ்த்திட்டு (1)

இரும் பனை கை மும்மத கரி கோட்டினை ஈழ்த்திட்டு
உரம் பிளந்து உதிரங்களை மாந்தி நின்று உறங்காது – சீறா:757/2,3

மேல்


ஈழ்த்திட (1)

உந்தியின் திரை சுழித்து உருட்டி ஈழ்த்திட
நந்தினான் நபி உரை மறுத்த நாவினான் – சீறா:751/3,4

மேல்


ஈழ்த்து (4)

குறவரை குறிஞ்சி விட்டு ஈழ்த்து பாலையின் – சீறா:734/1
ஆடை முந்தி தொட்டு ஈழ்த்து உறுக்கொடும் அலக்கழித்து – சீறா:2484/3
விசையுடன் தாடி-தனை பிடித்து ஈழ்த்து விறல் கொழும் கரத்தினில் சுற்றி – சீறா:3586/2
இருந்தவர் எழுந்து வீழ்த்த திரையினை ஈழ்த்து உள் புக்கி – சீறா:3713/1

மேல்


ஈழ்த்துக்கட்டி (1)

வரி கயிறு-அதனால் சுற்றி மாறுகொண்டு ஈழ்த்துக்கட்டி
கரி கரம் என்ன நீண்ட கரத்தினால் தாங்கி முன்னர் – சீறா:2077/2,3

மேல்


ஈற்றின் (1)

வகையுறாது ஈற்றின் எண்ணத்தால் உளம் வருந்தினாரால் – சீறா:3058/4

மேல்


ஈற்று (1)

நீங்க அரும் சேற்றில் ஈற்று உளைந்து அலறி நிலா என சங்கம் முத்து உயிர்க்க – சீறா:4923/1

மேல்


ஈறதாய் (1)

எழு வகை பேதை பேரிளம் பெண் ஈறதாய்
குழுவுடன் திசைதிசை நிறைந்து கூடினார் – சீறா:1147/3,4

மேல்


ஈறா (1)

புல் மரம் முதலா மானிடர் ஈறா புவியினில் உயிர் உள அனைத்தும் – சீறா:4761/3

மேல்


ஈறாக (3)

வகுத்த நாள் தொடுத்து பின் நாள் வருவது ஓர் நாள் ஈறாக
தொகுத்த அ சனங்கள் எல்லாம் இவர் எடை தோன்றாது என்ன – சீறா:422/1,2
ஆதமே முதல் ஈறாக வரு நபியவர்கட்கு எல்லாம் – சீறா:790/1
சிலம்பினில் கிடந்த பருக்கை ஈறாக செறிந்திடும் சிராவணம் எவையும் – சீறா:4935/1

மேல்


ஈறாய் (2)

பாரிடத்து எறும்பு ஈறாய் இபம் முதலா பகுத்து அமைத்தவன் விதிப்படியால் – சீறா:280/3
வய வரி ஹமுசா ஈறாய் மன்னு சோதரரை எல்லாம் – சீறா:1072/3

மேல்


ஈறிலா (1)

பொருவு இலா முதல் இறைவனை ஈறிலா பொருளை – சீறா:1504/3

மேல்


ஈறிலாத (1)

ஈறிலாத அசுகாபிகள் ஈண்டியே – சீறா:4667/2

மேல்


ஈறிலாதவன் (1)

ஈறிலாதவன் திரு நபி இன்னணம் இருந்த – சீறா:4025/1

மேல்


ஈறிலான் (6)

ஈறிலான் தூதர் வந்தார் என எடுத்து இயம்பல் போலும் – சீறா:923/4
ஈறிலான் தூதை முகம்மதை சிறிதும் எண்ணிலாது எதிர்ந்து நின்று எறிந்தான் – சீறா:1455/4
ஈறிலான் தூதர்க்கு அன்பாய் தூதுவிட்டு இருத்த அன்றே – சீறா:2272/4
ஈறிலான் தூதே இங்ஙன் விளைந்தவாறு இது என சொன்னார் – சீறா:2600/4
ஈறிலான் அருளின் வண்ணத்து ஒளி சிறந்து இலங்கிற்று அன்றே – சீறா:3934/4
ஈறிலான் நபி திருமண முடித்தனர் இயைந்தே – சீறா:4159/4

மேல்


ஈறினில் (3)

ஈறினில் வரு நபி யான் அலாது இலை – சீறா:1612/2
ஈறினில் வரு நபி இவணும் வாக்கினில் – சீறா:1630/1
முன்னவர் மும்மறை மொழியின் ஈறினில்
நல் நபி ஒருவர் உண்டு என்னும் நாட்டத்தால் – சீறா:3323/1,2

மேல்


ஈறு (11)

ஈறு_இலான் நபியாய் தோன்றும் எழில் முகம்மது-தம் மெய்யில் – சீறா:627/1
ஈறு தெரியாது என உயர்ந்து எழில் தவழ்ந்து – சீறா:883/1
ஈறு என போதல் வேண்டாம் எனும் உரை இயம்பிற்று அன்றே – சீறா:2105/4
பகரும் இ மொழிக்கு ஈறு இலை என நிலைப்படுத்தி – சீறா:2457/3
இ தலத்து இன்று தொட்டு ஈறு_நாள்மட்டும் – சீறா:2738/3
இன்று தொட்டு ஈறு_நாள் அளவும் என் உயிர்க்கு – சீறா:2760/1
ஈறு இது அதன்றி பின் வேறு ஒரு சமயமும் இலையால் – சீறா:3452/4
ஈறு நாள் இவையோ வினை சூழ்ந்ததோ எதிர்ந்தாய் – சீறா:3516/3
ஈறு இல் தீனர் துயிலிடம் எய்தினான் – சீறா:4221/4
நன்றி அஃது உறைவு இடமோ நடு இடமோ ஈறு இடமோ நலன் ஆர் போதம் – சீறா:4523/1
மா தவ நபியே மன்னும் வானவர் நபியே ஈறு
இல் ஆதி நம் நபியே கேண்-மின் என மொழி அருளி கூறும் – சீறா:4623/3,4

மேல்


ஈறு_நாள் (1)

இன்று தொட்டு ஈறு_நாள் அளவும் என் உயிர்க்கு – சீறா:2760/1

மேல்


ஈறு_நாள்மட்டும் (1)

இ தலத்து இன்று தொட்டு ஈறு_நாள்மட்டும்
குத்துபா என நபி குறித்து காட்டினார் – சீறா:2738/3,4

மேல்


ஈறு_இலான் (1)

ஈறு_இலான் நபியாய் தோன்றும் எழில் முகம்மது-தம் மெய்யில் – சீறா:627/1

மேல்


ஈன்ற (37)

ஆதம் ஈன்ற மனு நீதி ஆண்ட முறையாலும் ஓங்கு புகழாகினோர் – சீறா:15/1
செக மகிழ் அலிமா என்னும் திருந்து_இழை பழியும் ஈன்ற
நகை மணி முறுவல் ஆமினா உயிர் பழியும் அல்லால் – சீறா:414/2,3
என் உயிர் துணைவன் ஈன்ற இளம் கதிர் பருதியே இ – சீறா:604/1
நிறைந்தன ஈன்ற பைம் காய் நெருங்கின கனிகள் எங்கும் – சீறா:800/3
மிகு புகழ் குவைலிது ஈன்ற மெல்_இயல் களிப்பு பொங்க – சீறா:1036/2
கோலம் மா கடல் ஈன்ற முத்து இலங்கிட கோத்து – சீறா:1109/3
ஸயினபு எனும் மணி ஈன்ற வலம்புரி நேர் அனைய குல தரும மாது – சீறா:1217/1
மங்கை ஈன்ற மணியை முகம்மதை – சீறா:1397/2
ஒன்னலர் செகுக்கும் வேலோய் உமது உயிர் துணைவர் ஈன்ற
மன்னர்_மன்னவரை செல்வ முகம்மதை வதனம் நோக்கி – சீறா:1492/1,2
கவை முனை கோட்டு செவ்வி கலை உடல் உயிரும் ஈன்ற
நவி உடல் உயிரும் ஓர் மானுடன் கொண்டு நடப்பது ஒத்து – சீறா:2078/1,2
இலை பிழி மதுவுக்கு ஈன்ற சேயினும் இனியன் நீண்ட – சீறா:2259/3
எனக்கு உயிர்க்கு உறுதுணை ஈன்ற மா மணி – சீறா:2421/1
சுரி முக குட வளை குலம் சூல் உளைந்து ஈன்ற
தரள வெண் துளி திரை எறி தடம் திகழ் ஷாமின் – சீறா:2907/1,2
ஆதி_நாயகன்-தன் தூதர்க்கு அன்புறும் கதீஜா ஈன்ற
பேதையர் நால்வர்-தம்முள் பெற்ற பேறு அனைத்தும் ஒன்றாய் – சீறா:3043/1,2
எல்லையில் அழகு வாய்ந்த ஏந்து_இழை கதீஜா ஈன்ற
நல் இயல் கனக_நாட்டின் நாரியர் திலதம் அன்னார் – சீறா:3049/1,2
தரியலர் செகுக்கும் வெள் வேல் சதுமறை தலைவர் ஈன்ற
வரி விழி கரிய கூந்தல் மங்கை-தம் வதுவை வேட்டு – சீறா:3052/1,2
கலி தடுத்து உலகம் காக்கும் காவலர் இனிதின் ஈன்ற
ஒலி கடல் அமிர்தம் ஒவ்வா ஒண்_தொடி முகத்தின் வாய்ந்து – சீறா:3063/1,2
மன் அபித்தாலிபு ஈன்ற மணியினை கொணர்-மின் என்றார் – சீறா:3076/4
என் அடியவரின் மிக்கா முகம்மதின் இனிதின் ஈன்ற
பொன்_இழை-தனக்கும் என்-தன் அலி எனும் புலிக்கும் இன்ப – சீறா:3098/1,2
மா இரு ஞாலம் போற்றும் மன் அபித்தாலிபு ஈன்ற
சேய் அலி மெய்யின் வாய்ந்த திரு வடிவு அழகை நோக்கி – சீறா:3182/1,2
ஆதி-தன் தூதர் ஈன்ற அரிவை-தம் மணத்தின் கோலம் – சீறா:3187/3
அரி அபித்தாலிபு ஈன்ற ஆணின் அழகர் வந்தார் – சீறா:3204/2
பலன் பெறும் கதீஜா ஈன்ற பாத்திமா இடத்தில் புக்கார் – சீறா:3208/4
இறையவன் தூதர் ஈன்ற இரு விழி மணியை சோதி – சீறா:3209/1
கதிர் மணி கதீஜா ஈன்ற கன்னியை அலியை போற்றி – சீறா:3229/3
துன் அடல் சுபையிறு ஈன்ற தூய அபுதுல்லா என்னும் – சீறா:3877/1
குறைபட உரைத்தீர் சொல்வது அன்று என்றார் கொடியவன் கேட்டு உவந்து ஈன்ற
சிறுவர்கள் அவரையாயினும் என்றனிடத்தினில் சேர்த்தி என்று உரைத்தான் – சீறா:4105/3,4
வாயினன் பவத்தில் தோன்றும் அபூசகல் மகிழ்வின் ஈன்ற
சேயன் இக்கிரிமா என்னும் தோன்றலும் துணைவர் சேர்ந்த – சீறா:4376/2,3
வண்ண வெம் திறலார் கறுபு வந்து ஈன்ற மைந்தனும் வாசி மேல் போனான் – சீறா:4445/4
மருவோ நீ ஒளிவோ நீ மனமோ நீ ஊழோ நீ மறை மான் ஈன்ற
உருவோ நீ உயிரோ நீ உண்டோ நீ இன்றோ நீ உரைத்த வேத – சீறா:4524/2,3
கவர் மன கறுபு வந்து ஈன்ற காதலன் – சீறா:4554/2
முத்தம் ஈன்ற முகம்மது அருள்படி – சீறா:4652/3
அருமையாய் ஈன்ற கன்றும் வான்_உலகு-அதனில் செல்ல – சீறா:4745/2
கறை அற மாலிக் ஈன்ற கவுலத்து யான் என்று என்னை – சீறா:4785/3
அறை கழல் சாமித் ஈன்ற அவுசினுக்கு அளித்தார் அன்றே – சீறா:4785/4
ஓதும் மக்க மா நகர்-தனில் லுவை என்போன் ஈன்ற
காதல் வஞ்சகம் கடி கொண்ட ககுபும் ஆமிறுவும் – சீறா:4837/1,2
பால் ஒரு குடம் காசு அத்திரி ஈன்ற பறழ்களும் குட்டியும் செறிந்த – சீறா:4934/1

மேல்


ஈன்றவர் (2)

எய்ப்பொடும் ஏங்கியேங்கி ஈன்றவர் முகத்தை நோக்கி – சீறா:426/2
ஈன்றவர் யாவர் எ வழிக்கு உளன் நின் இரும் குல பெயர் யாது உனக்கு – சீறா:2301/3

மேல்


ஈன்றனன் (1)

இடம் திகழ்ந்து இலங்க காண்கிலேன் என்ன ஈன்றனன் மகவு என இசைத்தார் – சீறா:274/4

மேல்


ஈன்றார் (3)

என்றும் அரசு என இருப்ப பாத்திமா எனும் மயிலை ஈன்றார் அன்றே – சீறா:1218/4
முடித்தனர் ஈன்றார் கேளிர் குழுவுடன் மொழிந்த ஆற்றால் – சீறா:2832/4
நேர் இசைந்து ஈன்றார் இருவரும் சல்மான் என இடும் பெயரினன் சிறியேன் – சீறா:2895/4

மேல்


ஈன்றாள் (2)

அல் பகல் ஈன்றாள் கண்ணின் அருவி நீர் சொரிய வேலை – சீறா:2814/3
செயிர் அற்று எனை ஈன்றாள் பிரிவு என்னும் கொடும் தீயால் – சீறா:4346/1

மேல்


ஈன்றாள்-தானும் (1)

வெறியினால் தந்தை வைகும் வேளையில் ஈன்றாள்-தானும்
அறிகிலா வண்ணம் புக்கி அறை திறந்து அரும் பொன் செப்பை – சீறா:2792/1,2

மேல்


ஈன்றான் (1)

வரையினின் மணி கொம்பு என்ன வரும் ஒரு மகவை ஈன்றான் – சீறா:606/4

மேல்


ஈன்றிடும் (1)

வையம் போற்றிய கறுபு வந்து ஈன்றிடும் மதலை – சீறா:4609/4

மேல்


ஈன்று (13)

பெருகு சூல் முதிர்ந்து ஈன்று ஆர் அமுது உறைந்து பிடர் குனிதர குலை சேந்து – சீறா:56/2
நலன் உறு செல்வம் என்னும் நறும் தழை ஈன்று வண்ண – சீறா:609/2
கரு வர தரித்து ஈன்று தன் கணவனை இகழா – சீறா:867/2
இயல் மரகதத்தின் சோதி இளம் தளிர் குழைப்ப ஈன்று
நயனுறு நகரை மூடி நல் கனி உகுத்து வாச – சீறா:1054/2,3
குயில் மொழி றுகையாவை ஈன்று உம்முக்குல்தூமை ஈன்று பின்னர் – சீறா:1217/2
குயில் மொழி றுகையாவை ஈன்று உம்முக்குல்தூமை ஈன்று பின்னர் – சீறா:1217/2
செயிர் அற நாலாவதில் ஆண்பிள்ளை காசீம் என ஓர் செம்மல் ஈன்று
நயமுற பின் தையிபு எனும் சேய் ஈன்று தாகிறையும் நல்கினாரே – சீறா:1217/3,4
நயமுற பின் தையிபு எனும் சேய் ஈன்று தாகிறையும் நல்கினாரே – சீறா:1217/4
தரள மா மணி அரும்பு இனம் ஈன்று தாரணியின் – சீறா:3130/1
சவி விரல் தளிர்கள் ஈன்று தண் நகை அரும்பு பம்பி – சீறா:3175/1
என்றனர் சல்மா எனும் உயிர் தோழர் ஈன்று அருள் முகம்மது என்பவரால் – சீறா:4088/4
அந்தமிலா மாந்தர் பலர் ஈன்று புவியிடத்து அருளும் ஆதம் ஆன – சீறா:4534/1
நிலைபெறாது அலையும் நெற்றி வெண் சுட்டி குருளையும் நெருநல் ஈன்று உலவும் – சீறா:5004/2

மேல்


ஈன்றெடுத்து (4)

அரும் தவத்தினில் ஈன்றெடுத்து உவந்த பெண்_அரசை – சீறா:3731/1
கரு என தரித்து ஈன்றெடுத்து வந்து நல் கதியின் – சீறா:4163/2
ஈங்கு இவை உரைத்தவை வரையும் ஈன்றெடுத்து
ஓங்கிய வரிசையும் உயர்ந்த பேறுமே – சீறா:4175/1,2
தரணி சிறிது என கிடந்த பெரும் பதி ஈன்றெடுத்து உவந்த தரும வேந்தர் – சீறா:4307/1

மேல்


ஈன்றேன் (2)

இனிதின் ஒன்று ஆயது என்ன இளம் கன்று ஒன்று ஈன்றேன் இன்ப – சீறா:2071/2
குலவிய மறியும் ஈன்றேன் குறித்து இனி இருப்பது என்-கொல் – சீறா:2082/3

மேல்


ஈன (3)

ஈன வஞ்சக மாயவன் கொடியவன் இதம் இல் – சீறா:3984/3
ஈன சுர புயிதா எனும் இடத்தே வருமளவில் – சீறா:4327/4
ஈன வெம் குபிர் என்பவர் எண்ணிலா – சீறா:4494/2

மேல்


ஈனம் (29)

ஈனம் இல் நகரம் செழும் கதிர் பரப்பி இருப்பது பிறிது வேறு இலையே – சீறா:80/4
ஈனம் இல் இசுமாயீல் நபியிடத்தின் இருந்து இலங்கிய ஒளி பொருட்டால் – சீறா:150/2
ஈனம் இன்றியே திரிகுவர் எண்ணிறந்தோர்கள் – சீறா:577/2
ஈனம் தரு வல் இருள் எய்தி நெடு – சீறா:703/3
ஈனம் இல் மூன்று நாள் இருந்து நோக்கினார் – சீறா:737/4
ஈனம் இல் பல்லியம் மகர கடல் என ஆர்த்து எடுப்ப இனிது எழுந்தார் அன்றே – சீறா:1136/4
ஈனம் இல் ஜிபுறயீல் வந்து இறையவன் சலாமும் சொன்னார் – சீறா:1257/4
ஈனம் இல் சுவன நல் நாடு எய்துவர் எங்கட்கு உற்ற – சீறா:1354/3
ஈனம் அற்று உரைப்ப இடருறும் மொழியாய் இட கரம் வழங்குவதலது – சீறா:1445/3
ஈனம் இன்றிய தேவதம் அனைத்தையும் இகழ்ந்து – சீறா:1523/2
ஈனம் இல் மனையகத்து ஏகினார் அரோ – சீறா:1604/4
ஈனம் இல் கரி உனக்கு இயைவது ஏது என்றார் – சீறா:1616/4
ஈனம் இல் முகம்மதை போல் இலை என வரிசை மேலும் – சீறா:1729/3
ஈனம் அற நும்மை வர என்றனர்கள் என்றான் – சீறா:1781/4
ஈனம் அற்று இவணில் வரவழைத்திடுக என்றனன் திமஸ்கினுக்கு இறைவன் – சீறா:1912/4
ஈனம் அற்று உனது மகவு எனும் தசையை இவண் கொடு வருக என்று இசைத்தார் – சீறா:1947/4
ஈனம் ஒன்று இல்லது ஓர் இறைவனாகிய – சீறா:1979/1
ஈனம் இல் முகம்மதாம் என்று தேறினான் – சீறா:2716/4
ஈனம் இல் மறைகள் வல்ல பண்டிதன் எந்தை மன்னோ – சீறா:2779/4
ஈனம் இல் கறுக்கறா எல்லை நீத்து வந்து – சீறா:3660/2
ஈனம் இன்றி வெம் திறன் மறம் கெட பொருது இகலி – சீறா:3820/2
ஈனம் இன்றி நோக்குவம் என சேயொடும் எழுந்தார் – சீறா:3861/3
உறைதல் கண்டனர் ஈனம் என்னும் ஓர் – சீறா:3970/3
ஈனம் இல் வலிக்கும் மறனொடு விதிக்கும் இறுதி நாள் தேடி வெம் கொலையும் – சீறா:4074/2
ஈனம் உற்ற இழி தொழில் செய்கையான் – சீறா:4222/4
ஈனம் உறு வெம் கொலையும் நிந்தனையும் வஞ்சகமும் இயைந்து நின்றார் – சீறா:4298/2
தலத்தினில் சமயம்-தன்னில் தள்ள அரும் ஈனம் எய்தில் – சீறா:4385/2
ஈனம் ஒன்று அற்று எழுபது என்று எண்ணிய – சீறா:4806/1
ஈனம் இல் ஆயத்து ஒன்று அங்கு இறங்கின கயவர் மீதில் – சீறா:4910/3

மேல்


ஈனமால் (1)

உறவு என நினைத்திடல் உணர்வுக்கு ஈனமால் – சீறா:2988/4

மேல்


ஈனமில் (1)

ஈனமில் இமய பொருப்பு என பணைத்து அங்கு இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:84/4

மேல்


ஈனமில்லவன்-தனை (1)

ஈனமில்லவன்-தனை இரந்து கேட்டவே – சீறா:293/4

மேல்


ஈனமும் (1)

ஈனமும் கொலையும் விளைத்திடும் பவ நோய் இடர் தவிர்த்திடும் அரு மருந்தாய் – சீறா:257/2

மேல்


ஈனமுற்று (1)

ஈனமுற்று ஒழியா மாயைகள் விளைக்கும் இயல் இபுலீசு எனும் பெயரோன் – சீறா:2303/4

மேல்


ஈனர் (1)

ஈனர் வன் கொலைக்கு அறும் கரம் பொருந்தி அங்கு இருந்தார் – சீறா:1876/4

மேல்


ஈனர்-தம் (1)

உலர்ந்து அற பசியினால் ஒடுங்கி ஈனர்-தம்
இலம்-தொறும் புகுந்து இரந்து இடைந்து வாடி நல் – சீறா:304/2,3

மேல்


ஈனவன் (3)

ஈனவன் குணத்தனாய் இலகுனத்தும் முனிவும் பெற்றே – சீறா:114/3
ஈனவன் குபிரவர் இயற்றும் செய்கையை – சீறா:3296/3
ஈனவன் ககுபு கேளிர் என்பவர் சுகுறா நீந்தி – சீறா:4357/2

மேல்


ஈனன் (3)

உக்குபாவும் உத்பாவும் மூடன் உமையாவும் ஈனன் உமாறாவுமாய் – சீறா:1433/2
ஈனன் இ உரை பகர்தலும் அவையகத்து இருந்தோர் – சீறா:1511/2
ஈனன் அபாசுபியானும் இன்பமும் – சீறா:2972/1

மேல்