இ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 292
இஃது 24
இஃதே 3
இக்கணத்தில் 1
இக்கணத்து 2
இக்கணம் 2
இக்கிரிமா 3
இக்கிரிமாவும் 6
இக்கிரிமாவை 1
இக்கு 3
இக்றவு 1
இகத்தினில் 2
இகத்தினும் 2
இகத்து 1
இகத்தொடு 1
இகம் 1
இகல் 51
இகல்செய் 1
இகல்செய்யாவகை 1
இகல்செய 1
இகல்புரி 1
இகல்வதே 1
இகல 1
இகலதாக 1
இகலவர் 5
இகலன் 1
இகலனும் 3
இகலாநின்ற 2
இகலார் 1
இகலி 10
இகலிடும் 1
இகலின் 1
இகலினின் 1
இகலும் 8
இகலுமேல் 1
இகலேன் 1
இகலொடு 1
இகலொடும் 1
இகழ் 1
இகழ்ச்சி 1
இகழ்ந்தவர் 2
இகழ்ந்தனை 1
இகழ்ந்தான் 1
இகழ்ந்தானே 1
இகழ்ந்திட 1
இகழ்ந்திடுவான் 1
இகழ்ந்து 9
இகழ்ந்தோன் 1
இகழ்வர் 1
இகழ்வு 1
இகழா 1
இகற்கு 1
இகுளையர் 2
இங்கிதத்து 1
இங்கிதத்தொடும் 3
இங்கிதமொடும் 1
இங்கிருந்து 2
இங்கு 73
இங்ஙன் 9
இங்ஙனம் 4
இச்சை 1
இச்சையாய் 1
இச்சையின்படி 1
இசுமாயில் 1
இசுமாயீல் 2
இசுமாயீல்-தம் 1
இசுலாத்தில் 6
இசுலாத்தின் 4
இசுலாத்தினில் 1
இசுலாம் 11
இசுலாமான 1
இசுலாமில் 7
இசுலாமின் 1
இசுலாமினில் 6
இசுலாமினை 3
இசுறா 4
இசுறாபீல் 1
இசுறாயீலும் 1
இசை 30
இசை-மின் 1
இசைக்கில் 1
இசைக்கின்றாரால் 1
இசைக்கின்றீர் 1
இசைக்கும் 5
இசைக்குமாறோ 1
இசைகள் 1
இசைகிலேம் 1
இசைத்த 13
இசைத்தல் 3
இசைத்தலும் 2
இசைத்தவர் 1
இசைத்தனர் 1
இசைத்தனள் 1
இசைத்தனன் 2
இசைத்தார் 31
இசைத்தாரென்னில் 1
இசைத்தாள் 2
இசைத்தான் 7
இசைத்திட்டார் 3
இசைத்திட்டார்களே 1
இசைத்திட 2
இசைத்திடும் 3
இசைத்திடுவாம் 1
இசைத்திடுவான் 1
இசைத்திலவே 1
இசைத்து 14
இசைத்தே 2
இசைதர 2
இசைதரா 1
இசைதரும் 1
இசைந்த 8
இசைந்தபடி 1
இசைந்தவர்கள்-தம்மையும் 1
இசைந்தனம் 1
இசைந்தனர் 2
இசைந்தனன் 1
இசைந்தார் 2
இசைந்தான் 1
இசைந்திட 2
இசைந்திடும் 1
இசைந்திருந்தனர் 1
இசைந்திருந்தனனால் 1
இசைந்திருப்பார் 1
இசைந்தினிரேல் 1
இசைந்து 16
இசைந்தே 2
இசைந்தேன் 1
இசைந்தோம் 1
இசைந்தோர் 1
இசைப்ப 12
இசைப்பது 1
இசைப்பன் 1
இசைப்பாம் 1
இசைப்பார் 3
இசைப்பான் 1
இசைபெற 1
இசைய 2
இசையவர்க்கு 1
இசையா 3
இசையாதவன்-தனையும் 1
இசையான் 1
இசையின் 1
இசையினில் 1
இசையினை 1
இசையும் 4
இசையுற 1
இசையொடு 1
இசைவ 1
இசைவதாகவே 1
இசைவன் 1
இசைவுற்று 1
இஞ்சி 2
இஞ்சியின் 1
இட்ட 8
இட்டது 2
இட்டம் 1
இட்டமாய் 2
இட்டமுடன் 1
இட்டமுற்று 1
இட்டனர் 1
இட்டனரால் 1
இட்டார் 2
இட்டு 4
இட 17
இடங்கரின் 1
இடங்கள் 1
இடங்கள்-தோறும் 1
இடங்களின் 1
இடங்களும் 10
இடங்கொடாது 1
இடங்கொடாமல் 3
இடங்கொடுத்தல் 1
இடங்கொடுத்து 1
இடங்கொள் 3
இடங்கொள்ளாது 1
இடங்கொளாது 1
இடத்தவர் 2
இடத்தில் 20
இடத்தின் 6
இடத்தினில் 20
இடத்தினும் 2
இடத்தினை 2
இடத்து 13
இடத்தும் 5
இடத்தே 2
இடத்தை 4
இடது 3
இடது-பால் 1
இடப்புறம் 1
இடப 1
இடபம் 8
இடபமும் 4
இடம் 74
இடம்-தனில் 1
இடம்-தொறும் 9
இடம்-தோறும் 1
இடம்தரு 1
இடம்தரும் 2
இடம்பெற 6
இடமில் 1
இடமும் 11
இடமுற 1
இடமுறும் 1
இடமோ 10
இடர் 58
இடர்-கொல் 1
இடர்-அதனில் 1
இடர்-அதனை 1
இடர்க்கு 1
இடர்களும் 1
இடர்செயும் 1
இடர்ப்படு 1
இடராய் 4
இடரால் 2
இடரிடைப்பட்டாரால் 1
இடரினை 1
இடரும் 2
இடருற்றனன் 1
இடருற்றாரொடு 1
இடருற 2
இடருறும் 3
இடருறும்படி 1
இடரை 2
இடரொடும் 1
இடவேண்டும் 1
இடறி 2
இடறிட 1
இடறிய 2
இடறு 1
இடறும் 1
இடன் 28
இடனற 1
இடா 1
இடாது 1
இடார் 1
இடி 22
இடிக்கு 2
இடிக்கும் 1
இடிகள் 1
இடித்த 2
இடித்தது 1
இடித்தார் 1
இடித்திடும் 1
இடித்து 3
இடிந்தது 1
இடிந்ததுவே 1
இடிந்ததை 1
இடிந்தன 1
இடிபட 3
இடிபடு 1
இடியாய் 1
இடியின் 3
இடியினும் 1
இடியினை 1
இடியும் 1
இடியே 2
இடியேறு 9
இடியேறே 1
இடியையும் 1
இடியொடும் 1
இடு 27
இடு-மின் 3
இடு-மின்கள் 1
இடுக்கண் 16
இடுக்கணுற்று 1
இடுக்கிய 1
இடுக 1
இடுகலன்களும் 1
இடுதல் 1
இடுதி 1
இடுப்பில் 1
இடுபவரும் 1
இடும் 15
இடும்பினால் 1
இடும்பினை 2
இடும்பு 3
இடும்புகள் 2
இடும்பை 1
இடுவது 1
இடுவதும் 1
இடுவார் 2
இடை 45
இடைக்கிடை 1
இடைதலும் 1
இடைந்த 2
இடைந்ததாலே 1
இடைந்தனனோ 1
இடைந்தார் 1
இடைந்தாரென்னில் 1
இடைந்தாரே 1
இடைந்தாள் 1
இடைந்தான் 1
இடைந்திட 2
இடைந்திடும் 1
இடைந்திடைந்து 4
இடைந்திலா 1
இடைந்து 31
இடைந்தோம் 1
இடைப்படாததற்கு 1
இடைபடு 1
இடைபவரும் 1
இடையர்-தம் 2
இடையறா 2
இடையறாத 1
இடையறாது 4
இடையன் 1
இடையார் 1
இடையிட 1
இடையிடை 4
இடையில் 1
இடையின் 1
இடையும் 1
இடையுமே-கொலோ 1
இடையூறாய் 2
இடையூறு 1
இடையே 1
இடைவரும் 1
இடைவார் 1
இடைவிடாது 4
இடைவிடுத்திலராய் 1
இடைவெளி 2
இடைவையின் 1
இண்டு 1
இணக்கமும் 1
இணக்கி 4
இணக்கிலார் 1
இணகன் 1
இணங்க 1
இணங்கா 2
இணங்கார் 2
இணங்காரான 1
இணங்கான் 1
இணங்கி 5
இணங்கிட 1
இணங்கிய 2
இணங்கிலன் 1
இணங்கிலாது 1
இணங்கிலார் 1
இணங்கினாரே 1
இணங்கு 1
இணங்குதல் 1
இணங்கும் 1
இணங்குமோ 1
இணங்குவது 1
இணங்குற 1
இணை 67
இணைக்கிய 1
இணைத்த 2
இணைத்து 2
இணைப்படும் 1
இணைபடற்கு 1
இணைபடுத்தி 1
இணைபொருவாதினம் 1
இணையில் 2
இணையிலா 1
இணையிலான் 1
இணையினை 3
இத்தகை 2
இத்தகைக்கு 1
இத்தனைக்கு 1
இத்துணை 1
இத 1
இதணும் 1
இதத்த 3
இதத்தது 1
இதத்து 2
இதத்தொடு 1
இதத்தொடும் 5
இதம் 18
இதம்-அது 1
இதம்பெற 1
இதமாகிய 1
இதமித்த 1
இதமித்தனர் 1
இதமித்து 3
இதமுற 13
இதமொடு 1
இதமொடும் 1
இதய 6
இதயங்கட்கு 1
இதயங்கள் 3
இதயத்தில் 1
இதயத்தின் 4
இதயத்து 8
இதயத்துக்கு 1
இதயத்துள் 1
இதயம் 27
இதயமும் 2
இதயமுள் 1
இதயாசனத்து 1
இதழ் 64
இதழாள் 1
இதழி 2
இதழில் 3
இதழின் 3
இதழினில் 1
இதழினை 1
இதழை 4
இதழொடும் 2
இதற்கு 9
இதற்கோ 2
இதன் 1
இதனால் 3
இதனாலே 1
இதனில் 1
இதனினும் 1
இதனை 10
இதாம் 1
இதால் 1
இதில் 1
இது 55
இது-கொல் 14
இது-கொலோ 2
இதுரீசிடத்தினின் 1
இதுரீசு 1
இதுவரையினும் 1
இதுவும் 3
இதுவே 1
இதுறீசு 1
இதை 1
இதோ 2
இந்த 64
இந்தவாறு 4
இந்தவாறுகள் 1
இந்தனங்கள் 1
இந்தனம் 3
இந்திரகோபமும் 1
இந்திரசாபம் 1
இந்திரதருவும் 1
இந்திரநீலம் 1
இந்திரவில் 1
இந்து 21
இந்துகாந்த 1
இப்படி 8
இப்படியோ 1
இப்பால் 12
இப்பொழுது 2
இப்போது 3
இப்போதே 1
இபம் 1
இபினு 1
இபுலீசானவன் 2
இபுலீசு 17
இபுலீசு-தன் 1
இபுலீசும் 3
இபுலீசுவும் 1
இபுறாகிம் 4
இபுறாகீம் 3
இபுறாகீம்-தம் 1
இபுனு 7
இபுனுகல்பு-அவன் 1
இபுனுகலபு 2
இபுனுகலபுடன் 1
இபுனுகைபான் 1
இபுனுசுத் 1
இம்பர் 3
இம்பர்_கோன் 1
இம்பரின் 2
இம்முறை 1
இம்மையில் 1
இம்மையும் 1
இமய 2
இமயம் 1
இமாம் 1
இமாமா 1
இமிர் 7
இமை 6
இமைக்கும் 3
இமைத்தன 4
இமைத்திடும் 1
இமைத்து 1
இமைநொடி 1
இமைநொடிக்குள் 1
இமைப்பில் 3
இமைப்பின் 2
இமைப்பினில் 2
இமைப்பினே 1
இமைப்பு 2
இமையவர் 3
இமையா 6
இமையாத 1
இமையாதாலும் 1
இமையினில் 1
இமையோர் 1
இயக்கம் 1
இயங்கள் 3
இயங்கு 1
இயத்தின் 1
இயம் 5
இயம்ப 19
இயம்பல் 1
இயம்பலும் 1
இயம்பலோடும் 1
இயம்பி 23
இயம்பிட 4
இயம்பியது 1
இயம்பிற்று 3
இயம்பினர் 1
இயம்பினரால் 1
இயம்பினனால் 2
இயம்பினார் 3
இயம்பினாரால் 2
இயம்பினான் 1
இயம்பினானால் 1
இயம்பினேன் 1
இயம்பு 1
இயம்புக 3
இயம்புதல் 2
இயம்புதி 1
இயம்பும் 11
இயம்புமால் 1
இயம்புமேயால் 1
இயம்புவது 2
இயம்புவரால் 1
இயம்புவார் 4
இயம்புவான் 1
இயம்புவானால் 1
இயல் 42
இயல்படுத்தல் 1
இயல்பா 1
இயல்பாய் 3
இயல்பின் 1
இயல்பு 2
இயல்புடன் 1
இயல்பும் 1
இயல்புற 2
இயல்புறும் 3
இயல்பெற 3
இயல்பெறு 1
இயல்பொடும் 1
இயல 1
இயலா 1
இயலினான் 1
இயலுறு 1
இயலுறும் 1
இயற்கை 4
இயற்கையால் 1
இயற்கையும் 1
இயற்கையே 1
இயற்கையோ 1
இயற்றற்கு 1
இயற்றி 22
இயற்றிட 2
இயற்றிடாது 1
இயற்றிடும் 1
இயற்றிய 19
இயற்றியது 3
இயற்றியதே 1
இயற்றியதை 1
இயற்றியும் 1
இயற்றியே 1
இயற்றிலேனென்னில் 1
இயற்றினர் 5
இயற்றினரால் 1
இயற்றினார் 2
இயற்றினாரால் 1
இயற்று 3
இயற்றுதல் 1
இயற்றும் 14
இயற்றுவது 1
இயற்றுவமெனில் 1
இயற்றுவீரேல் 1
இயற்றுவோம் 2
இயன் 1
இயன்ற 3
இயன்றதோ 1
இயாங்களும் 1
இயைதரு 1
இயைந்த 4
இயைந்ததாக 1
இயைந்தனம் 1
இயைந்தார் 3
இயைந்திடாது 2
இயைந்திடும்படியே 1
இயைந்திலாரே 1
இயைந்திலோமெனில் 1
இயைந்தீர் 1
இயைந்து 8
இயைந்தே 2
இயைபுற 1
இயைய 9
இயையா 1
இயையாதான்-தனக்கு 1
இயையார் 1
இயையும் 4
இயையுமேல் 1
இயைவதாக 1
இயைவது 2
இயைவதே 1
இயைவன் 2
இரக்கம் 12
இரக்கமில்லாதான் 1
இரக்கமும் 5
இரக்கமொடு 1
இரகசியத்தின் 2
இரகசியத்து 1
இரகசியம் 1
இரகுமத்து 1
இரங்க 6
இரங்கவே 1
இரங்கா 1
இரங்காத 1
இரங்காது 1
இரங்கார் 1
இரங்கி 25
இரங்கிட 1
இரங்கிடாது 1
இரங்கிலர் 1
இரங்கினர் 1
இரங்கினரால் 1
இரங்கீர் 1
இரங்கு 1
இரங்குதல் 1
இரங்கும் 5
இரங்குமேல் 1
இரங்குவ 1
இரங்குவர் 2
இரங்குவார் 1
இரச 1
இரசவர்க்கமும் 1
இரசித 2
இரசிதத்து 1
இரசிதம் 5
இரட்ட 2
இரட்டி 2
இரட்டிக்கும் 1
இரட்டை 2
இரண்டாம் 3
இரண்டில் 7
இரண்டினால் 1
இரண்டினில் 1
இரண்டினுக்கும் 1
இரண்டு 40
இரண்டுடன் 1
இரண்டுநூற்று 1
இரண்டுபட்ட 1
இரண்டுபட்டு 1
இரண்டும் 6
இரண்டுமே 1
இரண்டையும் 1
இரண்டொரு 1
இரணிய 1
இரத 2
இரதங்களும் 1
இரதம் 1
இரதமும் 2
இரதமே 1
இரந்த 1
இரந்தவன் 1
இரந்தனனால் 1
இரந்தாயெனில் 1
இரந்தார் 2
இரந்திடும் 1
இரந்தினிரேல் 1
இரந்து 21
இரந்துகொண்டிருக்கும் 1
இரப்ப 5
இரப்பவர் 1
இரப்போர் 1
இரப்போர்க்கு 1
இரப்போர்க்கும் 1
இரலை 2
இரவல்கொளும் 1
இரவலர் 1
இரவலர்க்கு 4
இரவலர்கள் 1
இரவலரிடத்தினில் 1
இரவி 13
இரவியின் 2
இரவியும் 3
இரவில் 7
இரவின் 7
இரவின்-கண்ணே 1
இரவினில் 17
இரவினின் 1
இரவினினும் 1
இரவினும் 2
இரவினை 1
இரவு 8
இரவும் 2
இரவே 2
இரவொடும் 1
இரா 1
இராச 1
இராத 1
இராவில் 1
இராவின் 1
இரிதரப்படுத்தி 1
இரிந்தாரென்னில் 1
இரிந்து 2
இரிய 5
இரியல் 1
இரிவுறும் 1
இரு 271
இரு-பாலினும் 1
இரு-மின்கள் 1
இரு-வயின் 1
இருக்க 3
இருக்கலும் 1
இருக்கில் 1
இருக்கிலன் 1
இருக்கின்ற 2
இருக்கின்றது 1
இருக்கின்றனனோ 1
இருக்கின்றார் 1
இருக்கின்றார்களால் 1
இருக்கின்றாரோ 1
இருக்கின்றான் 3
இருக்கின்றீரோ 1
இருக்கின்றோர்களும் 1
இருக்கினில் 1
இருக்கினும் 2
இருக்கு 1
இருக்கும் 83
இருக்கை 3
இருக்கையாலே 1
இருக்கையில் 2
இருக்கையினான் 1
இருக்கொணாது 2
இருசது 1
இருட்டறை 1
இருட்டி 1
இருட்டினில் 1
இருட்டினை 1
இருட்டு 4
இருட்டொடும் 2
இருண்ட 15
இருண்டு 7
இருத்த 3
இருத்தல் 16
இருத்தல்செய்தார் 1
இருத்தலே 2
இருத்தலை 2
இருத்தாது 1
இருத்தி 115
இருத்திடுக 1
இருத்திய 4
இருத்திவைத்து 1
இருத்தினர் 4
இருத்தினரே 2
இருத்தினன் 2
இருத்தினார் 4
இருத்தினாரால் 2
இருத்தினான் 2
இருத்தினேன் 1
இருத்தினேனே 1
இருத்தினோனே 1
இருத்து 1
இருத்துகின்றனர் 1
இருத்துதல் 1
இருத்துதற்காய 1
இருத்தும் 6
இருத்துவது 1
இருந்த 155
இருந்ததன் 2
இருந்ததனால் 2
இருந்ததனில் 1
இருந்ததாலே 1
இருந்ததில் 1
இருந்ததின் 1
இருந்தது 34
இருந்ததும் 4
இருந்ததுவும் 2
இருந்ததுவே 2
இருந்ததை 3
இருந்ததோ 1
இருந்தமை 1
இருந்தல்லோ 1
இருந்தவர் 8
இருந்தவர்-தம்மை 1
இருந்தவர்க்கும் 1
இருந்தவரலது 1
இருந்தவரை 1
இருந்தவன் 2
இருந்தவன்-தன் 1
இருந்தவன்-தனை 1
இருந்தவனிடத்து 1
இருந்தவனும் 1
இருந்தவனை 1
இருந்தவாறு 1
இருந்தவை 2
இருந்தன 6
இருந்தனம் 5
இருந்தனர் 50
இருந்தனராயில் 1
இருந்தனரால் 4
இருந்தனவே 1
இருந்தனன் 26
இருந்தனனால் 2
இருந்தனனோ 1
இருந்தனை 1
இருந்தாய் 1
இருந்தார் 55
இருந்தாள் 1
இருந்தான் 18
இருந்திட 3
இருந்திடம் 1
இருந்திடும் 6
இருந்திரால் 1
இருந்திரேல் 1
இருந்தில 4
இருந்து 177
இருந்தும் 6
இருந்துளது 1
இருந்துளோம் 1
இருந்தேமெனில் 2
இருந்தேன் 4
இருந்தேனாகில் 1
இருந்தோம் 3
இருந்தோய் 1
இருந்தோர் 5
இருந்தோர்க்கு 3
இருந்தோன்-தன் 1
இருநான்கு 1
இருநான்கும் 3
இருநிதி 3
இருநிலத்தவர்க்கு 1
இருநூற்றுமுப்பத்தொரு 1
இருநூறொடு 1
இருப்ப 71
இருப்பச்செய்தார் 1
இருப்பதற்கு 1
இருப்பதற்கே 1
இருப்பது 21
இருப்பதும் 2
இருப்பதை 1
இருப்பதோ 1
இருப்பர் 3
இருப்பவர் 6
இருப்பவர்-தம்மை 1
இருப்பவும் 1
இருப்பவை 1
இருப்பன் 2
இருப்பாம் 1
இருப்பார் 3
இருப்பிடத்து 1
இருப்பிடம் 5
இருப்பிடம்-அதனில் 1
இருப்பிர் 1
இருப்பின் 3
இருபஃது 1
இருபத்தைந்தினின் 1
இருபத்தைந்து 1
இருபத்தோர் 1
இருபது 2
இருபதும் 1
இருபுறத்தும் 1
இருபுறம் 2
இரும் 70
இரும்பின் 1
இரும்பினால் 1
இரும்பினை 2
இரும்பு 2
இரும்பும் 1
இரும்பை 1
இரும்பையும் 1
இருமைக்கு 1
இருமையின் 1
இருமையினும் 2
இருமையும் 5
இருவர் 20
இருவர்-தம் 2
இருவர்-தம்மை 1
இருவர்க்கு 1
இருவர்கள் 4
இருவர்கள்-தமையும் 1
இருவரில் 1
இருவருக்கு 6
இருவருக்கும் 4
இருவரும் 35
இருவரை 2
இருவரையும் 1
இருள் 94
இருள்-தொறும் 1
இருள்பட 1
இருளால் 4
இருளிடம் 1
இருளிடை 2
இருளில் 5
இருளின் 5
இருளின்-கண்ணே 1
இருளினில் 1
இருளினும் 3
இருளும் 3
இருளும்போது 1
இருளுமோ 1
இருளே 2
இருளை 7
இரை 6
இரைக்கு 1
இரைக்கும் 2
இரைத்த 2
இரைத்ததும் 1
இரைத்தலோடும் 1
இரைத்திடும் 1
இரைத்து 5
இரைதரு 3
இரைந்து 5
இரைப்ப 1
இரைப்பு 1
இரையும் 2
இரைவன் 1
இரைவாகிய 1
இரைவோடு 1
இல் 196
இல்யாசு 2
இல்லகத்து 5
இல்லகத்துள் 1
இல்லது 4
இல்லம் 4
இல்லமும் 1
இல்லல்லாவையும் 1
இல்லவள் 2
இல்லவள்-தனை 1
இல்லவளுடன் 1
இல்லவளை 1
இல்லவனோ 1
இல்லறத்தொடு 1
இல்லறத்தொடும் 1
இல்லறம் 2
இல்லா 22
இல்லாத 5
இல்லாதாய் 1
இல்லாதால் 1
இல்லாது 4
இல்லாமல் 4
இல்லாமையால் 1
இல்லார் 2
இல்லான் 3
இல்லிடத்தில் 3
இல்லிடத்தினில் 1
இல்லிடத்து 2
இல்லிடம் 5
இல்லிடை 2
இல்லிருந்து 1
இல்லில் 1
இல்லின் 5
இல்லினள் 1
இல்லினில் 1
இல்லினும் 1
இல்லினுள் 1
இல்லுள் 2
இல்லெனில் 2
இல்லேன் 2
இல்லேனால் 1
இல்லை 39
இல்லை-கொல் 1
இல்லையாகில் 1
இல்லையாகையால் 1
இல்லையாம் 1
இல்லையாமால் 1
இல்லையால் 22
இல்லையே 5
இல்லையேல் 1
இல்லையோ 1
இல்லோன் 1
இல 10
இலக்க 1
இலக்கணமும் 3
இலக்கம் 3
இலக்காக 1
இலக்காய் 1
இலக்கு 4
இலகிய 8
இலகு 11
இலகும் 3
இலகுனத்தும் 1
இலங்க 41
இலங்கி 9
இலங்கிட 10
இலங்கிய 22
இலங்கியது 5
இலங்கியதே 3
இலங்கிற்று 4
இலங்கின 1
இலங்கினது 1
இலங்கினவே 1
இலங்கு 33
இலங்கும் 31
இலங்குமே 1
இலங்குவ 1
இலங்குவது 1
இலங்குவன 1
இலங்குற 1
இலங்குறும் 1
இலஞ்சியுள் 1
இலட்டுகம் 2
இலடங்கிட 1
இலத்தினில் 1
இலத்தினும் 1
இலத்தொடு 1
இலதாய் 3
இலது 5
இலதும் 1
இலம் 3
இலம்-தொறும் 1
இலர் 3
இலவங்கமுடன் 1
இலவம் 1
இலவாய் 1
இலவால் 1
இலவினை 1
இலவு 2
இலவோ 1
இலன் 2
இலா 135
இலாக்கி 1
இலாஞ்சனை 3
இலாத 38
இலாதபடி 1
இலாதவன் 2
இலாதவனை 1
இலாதன 1
இலாதார் 1
இலாது 98
இலாபம் 1
இலாமை 1
இலாமையும் 1
இலார் 2
இலான் 2
இலேசதாமே 1
இலை 172
இலையாம் 2
இலையால் 11
இலையில் 2
இலையின் 1
இலையும் 2
இலையே 13
இலையை 2
இலையோ 3
இலோம் 1
இவ்வண்ணம் 9
இவ்வணம் 8
இவ்வயின் 2
இவ்விடத்தில் 1
இவ்விடத்து 3
இவ்விடம் 1
இவ்விதம் 1
இவ்வுழை 3
இவண் 116
இவணிடத்து 1
இவணிடம் 1
இவணிடை 4
இவணிருந்து 1
இவணில் 13
இவணின் 6
இவணும் 1
இவணே 3
இவர் 72
இவர்-கொல் 1
இவர்-தம் 4
இவர்-தம்மை 1
இவர்-தமக்கு 2
இவர்-தமை 4
இவர்-பால் 1
இவர்க்கு 15
இவர்க்கே 1
இவர்கட்கு 2
இவர்கள் 6
இவர்கள்-தங்களை 1
இவர்கள்-தமை 1
இவர்களில் 2
இவரால் 2
இவருக்கு 1
இவரும் 4
இவரே 4
இவரை 4
இவரையும் 3
இவரொடு 1
இவரொடும் 2
இவரோடு 1
இவள் 2
இவளவு 1
இவளே 3
இவன் 49
இவன்-தன் 3
இவன்-தன்னை 1
இவன்-தனை 4
இவனால் 1
இவனும் 4
இவனே 1
இவனை 3
இவனொடும் 1
இவனோ 2
இவுளி 2
இவுளிகள் 1
இவுளியும் 2
இவை 96
இவை-கொல் 2
இவைகள் 1
இவையலது 1
இவையிவை 1
இவையும் 4
இவையே 1
இவையோ 1
இழந்தது 1
இழந்ததுவும் 1
இழந்தவர் 2
இழந்தவன்-தனை 1
இழந்தன 3
இழந்தனையே 1
இழந்தார் 10
இழந்தாள் 1
இழந்திடினும் 2
இழந்திடுதல் 1
இழந்திடுதலும் 1
இழந்து 19
இழந்தும் 1
இழந்தேம் 1
இழந்தேன் 4
இழப்பதற்கோ 1
இழப்பார் 1
இழி 4
இழிகொண்டு 1
இழிதர 2
இழிதரு 1
இழிந்த 7
இழிந்தார் 3
இழிந்திடும்படி 1
இழிந்திருந்து 1
இழிந்து 33
இழிய 2
இழிவதாமால் 3
இழிவாய் 2
இழிவு 4
இழிவும் 1
இழிவொடு 1
இழுக்கு 1
இழுக்கொடும் 1
இழுத்து 3
இழுப்பன 1
இழை 66
இழை-தமக்கும் 1
இழை-தனக்கும் 1
இழைக்கு 3
இழைத்த 5
இழைத்தமேல் 1
இழைத்திடும் 3
இழைத்து 1
இழையவர்கள் 2
இழையார் 1
இழையார்கள் 1
இழையில் 1
இழையோ 1
இள 16
இள_மயில் 1
இளகின 1
இளநகையாய் 1
இளநீர் 1
இளநீர்கள் 1
இளநீரினும் 1
இளநீரும் 1
இளம் 34
இளம்_கொடி 1
இளம்_தளிர் 1
இளமை 1
இளமையன் 1
இளமையில் 1
இளமையின் 1
இளமையும் 2
இளவல் 11
இளவலை 2
இளைக்கிலாது 1
இளைஞர் 1
இளைஞர்கள் 1
இளைத்த 1
இளைத்ததும் 1
இளைத்து 3
இளைப்பாற்றுதற்கு 1
இளைப்பாறி 1
இளைப்பாறினர் 1
இளைப்பாறினார் 1
இளைப்பில் 1
இளைப்பினில் 1
இளைப்பு 1
இளைப்புமாய் 1
இளையர்கள் 1
இளையரில் 1
இளையரும் 1
இளையவர் 4
இளையாத 2
இளையோர் 2
இற்ற 1
இற்றது 1
இற்றதை 1
இற்றதோ 1
இற்றிட 1
இற்று 2
இற்றுற 2
இற்றுறாவகை 1
இற்றை 19
இற்றைக்கு 1
இற்றையில் 3
இற்றையின் 6
இற்றையினும் 1
இற 1
இறக்கி 4
இறக்கிய 2
இறக்கிவைத்தான் 1
இறக்கினன் 1
இறக்கினும் 2
இறக்அத்து 1
இறக்ஆத்து 3
இறங்கி 33
இறங்கிடும் 1
இறங்கித்து 1
இறங்கிய 6
இறங்கியதால் 1
இறங்கியது 9
இறங்கியதே 1
இறங்கியிருந்தான் 1
இறங்கிற்று 5
இறங்கின 6
இறங்கினது 1
இறங்கினர் 10
இறங்கினரால் 2
இறங்கினரெனில் 1
இறங்கினரே 1
இறங்கினவே 1
இறங்கினன் 1
இறங்கினார் 1
இறங்கினார்களால் 1
இறங்கினாரால் 3
இறங்கினான் 1
இறங்கினானால் 2
இறங்கு 2
இறங்கும் 4
இறங்கையாலே 1
இறசபு 3
இறசூல் 30
இறசூல்-தம்மை 1
இறசூலாம் 1
இறசூலினை 2
இறசூலுல்லா 16
இறசூலுல்லா-தம்மை 1
இறசூலூம் 1
இறசூலே 6
இறசூலை 2
இறசூலையும் 1
இறத்தல் 5
இறத்தலல்லால் 1
இறத்தலும் 1
இறத்தலே 1
இறத்தலை 2
இறத்திடுதல் 1
இறந்த 18
இறந்தது 2
இறந்ததேயோ 1
இறந்ததோ 1
இறந்தவர் 4
இறந்தவர்க்கு 1
இறந்தவன்-தனை 1
இறந்தனர் 4
இறந்தனவோ 1
இறந்தனன் 4
இறந்தனனோ 1
இறந்தனை 2
இறந்தார் 3
இறந்தால் 1
இறந்தான் 1
இறந்திட்டார் 2
இறந்திட 4
இறந்திடா 3
இறந்திடாது 2
இறந்திடாமல் 1
இறந்திடும் 5
இறந்திடும்படிக்கு 1
இறந்திருந்த 1
இறந்து 14
இறந்துபோகினும் 1
இறப்ப 2
இறப்பதல்லால் 1
இறப்பதே 1
இறப்பன் 1
இறப்பினும் 1
இறப்பு 2
இறபாகு 1
இறபாகை 1
இறபியா 3
இறபீஆ 1
இறபீஆ-தன் 2
இறமலான் 2
இறவுகா 1
இறவுகாவின் 1
இறாக்கினில் 1
இறாக்கு 2
இறாத்தல் 1
இறு 3
இறுக்கார் 1
இறுக்கி 11
இறுக்கிய 1
இறுக்கியது 1
இறுக்கிற்று 1
இறுக்கினர் 1
இறுக்கினார் 1
இறுக்கினான் 1
இறுக்குவன் 1
இறுக 5
இறுகிய 2
இறுகுற 2
இறுங்கு 1
இறுங்கும் 1
இறுத்த 1
இறுத்தது 2
இறுத்தவர்க்கு 1
இறுத்தார் 4
இறுத்து 1
இறுதி 12
இறுதி_ஓலை 1
இறுதியற்றவன் 1
இறுதியில் 4
இறுதியில்லான் 1
இறுதியின் 2
இறுந்தது 1
இறும் 2
இறும்பிடத்தில் 1
இறும்பிடத்து 1
இறும்பினின்று 1
இறும்பினுக்கு 1
இறும்பும் 1
இறும்பூது 1
இறுமாந்து 1
இறூமிகட்கும் 1
இறை 51
இறை-தனை 1
இறை-பால் 1
இறைக்காக 1
இறைக்கும் 4
இறைகொளும் 1
இறைச்சி 2
இறைஞ்ச 4
இறைஞ்சி 27
இறைஞ்சிட 2
இறைஞ்சிய 1
இறைஞ்சின 1
இறைஞ்சுதற்கு 1
இறைஞ்சும் 2
இறைஞ்சுவது 1
இறைத்த 2
இறைத்தது 1
இறைத்தலால் 1
இறைத்தன 1
இறைத்தனள் 1
இறைத்திடுவார் 1
இறைத்து 6
இறைப்பார் 1
இறைமை 1
இறையவர் 1
இறையவன் 62
இறையவன்-தன் 1
இறையவன்-தன்னை 1
இறையவன்-தனை 3
இறையவனிடத்தில் 1
இறையவனிடத்து 1
இறையவனும் 2
இறையவனே 1
இறையவனை 1
இறையாம் 1
இறையினால் 1
இறையுடன் 2
இறையே 1
இறையை 1
இறையொடு 1
இறையோன் 15
இறையோன்-தன் 1
இறையோன்-தன்பால் 1
இறையோன்-தன்னால் 1
இறையோனும் 1
இறைவ 3
இறைவர் 5
இறைவர்-தாமே 1
இறைவர்கள் 1
இறைவன் 34
இறைவனாகிய 1
இறைவனுக்கல்லது 1
இறைவனும் 1
இறைவனே 3
இறைவனை 13
இறைவா 2
இறௌகா 1
இன் 29
இன்ப 17
இன்பத்து 1
இன்பம் 12
இன்பம்-தன்னை 1
இன்பமாக 1
இன்பமாம் 1
இன்பமாய் 1
இன்பமும் 3
இன்பமுற்றனரே 1
இன்பமுற்று 2
இன்பமே 2
இன்பு 1
இன்புற 24
இன்புறா 1
இன்புறாது 1
இன்புறு 4
இன்புறும் 8
இன்மை 2
இன்மையா 1
இன்மையால் 1
இன்மையாலே 1
இன்மையான் 1
இன்மையினில் 1
இன்றளவும் 1
இன்றி 51
இன்றிய 3
இன்றியே 8
இன்று 84
இன்றுதொட்டு 2
இன்றென்னில் 1
இன்றெனில் 1
இன்றே 5
இன்றொடும் 1
இன்றோ 1
இன்ன 14
இன்னணம் 12
இன்னதாக 1
இன்னதான 1
இன்னது 4
இன்னபடி 1
இன்னம் 3
இன்னமும் 3
இன்னமே 1
இன்னல் 10
இன்னலில் 1
இன்னலுற்றிருக்கும் 1
இன்னலுற்று 2
இன்னலை 2
இன்னவர் 1
இன்னவர்க்காக 1
இன்னவாறலது 1
இன்னவாறு 2
இன்னவை 2
இன்னன 13
இன்னனம் 2
இன்னார் 2
இன்னான் 1
இன்னியம் 1
இன்னும் 12
இன்னே 22
இன்னை 3
இன்னோர் 1
இன 27
இனங்கள் 13
இனங்களின் 1
இனங்களும் 2
இனத்தர் 2
இனத்தராய் 1
இனத்தவர் 15
இனத்தவர்-தம் 1
இனத்தவர்க்கு 3
இனத்தவர்க்கும் 1
இனத்தவர்கள் 2
இனத்தவர்களில் 1
இனத்தவர்களுடன் 1
இனத்தவரிலும் 1
இனத்தவரின் 1
இனத்தவருடன் 1
இனத்தார் 4
இனத்தாரவர் 1
இனத்தாருடன் 1
இனத்தால் 3
இனத்தில் 1
இனத்தின் 3
இனத்தினில் 1
இனத்தினுக்கு 1
இனத்தினும் 3
இனத்தினுள்ளே 1
இனத்தினை 3
இனத்தினோடும் 1
இனத்து 3
இனத்துக்கு 3
இனத்துடன் 5
இனத்துள் 2
இனத்துளார் 2
இனத்துளானோர்-தம் 1
இனத்தை 3
இனத்தையும் 3
இனத்தொடு 3
இனத்தொடும் 7
இனத்தோடும் 1
இனத்தோர் 4
இனத்தோர்கள் 1
இனம் 108
இனம்-தனில் 3
இனமுடன் 1
இனமும் 12
இனமொடு 1
இனமொடும் 1
இனமோ 1
இனனுடன் 1
இனி 74
இனித்த 1
இனிதாய் 3
இனிதில் 3
இனிதின் 26
இனிதினாக 1
இனிதினில் 1
இனிதினின் 1
இனிதினும் 1
இனிது 163
இனிதுகூர 1
இனிதுடன் 1
இனிதுவர 1
இனிதுற 12
இனிதொடு 1
இனிதொடும் 3
இனிமேல் 16
இனிமேலும் 1
இனிமை 1
இனிய 26
இனியவர் 1
இனியவை 4
இனியன் 1
இனியன 11
இனும் 3
இனைய 28
இனையவர் 1
இனையன 25
இனையனவும் 1

இ (292)

அரு மறை தெரிந்து நீதி நெறிமுறை நடந்து தீன் இ அகில தலம் எங்கும் மீறவே – சீறா:5/1
தானம் இ நகர் முதல் என சாற்றிய முழக்கும் – சீறா:92/3
என்றும் இ நகர் பொன் நகர் என்பது ஒத்திடுமே – சீறா:94/4
இ நிலம் புகழும் எசுஹபு எனும் பேர் எடுத்தவரிடத்தில் இலங்கியதே – சீறா:151/4
இருக்கும் சந்ததி வலிமையை உடையது இ உலகத்து – சீறா:190/3
அந்தவாறு அறிந்து அரிவையர் இ நகர் அனைத்தும் – சீறா:226/1
வரைவிலாது ஒடுங்க முகம்மது நபி இ மால் நிலத்து உதித்தனர் என்றே – சீறா:273/2
இ நிலம் விளங்க விளக்குவது எனவே எழில் கரத்து ஏந்தி நீராட்டி – சீறா:282/3
இறைவன் இ மொழி கூறலும் அமரர்கள் யாரும் – சீறா:296/1
உடல் பருத்து இலது ஒரு முலையும் சூகை இ
மட_கொடிக்கு என மறுத்தார் என்று எண்ணியே – சீறா:319/1,2
எந்தவாறு யாம் உய்வது இ குழந்தையால் என்றார் – சீறா:329/4
கொடி_மருங்குல் இ குழந்தையால் ஆம் கொடியவரேல் – சீறா:331/2
மதியினில் தெளிவுற்று ஆரிதும் அலிமா மலர் முகம் நோக்கி இ மகவால் – சீறா:353/3
உள்ளகத்து உயிரே மாமை ஓங்கிய முகம்மதே இ
நள்ளிருள் பொழுது நீங்கி விடிந்த பின் நம்பிமார்கள் – சீறா:394/2,3
மற்றும் இ வண்ணம் சில் நாள் முகம்மதும் அப்துல்லாவும் – சீறா:403/1
இ திறம் சிறுவர் கூற இயல் அபுதுல்லா என்னும் – சீறா:415/1
இ தகை குரிசில் நின்ற நிறை இடை கண்டோர் எல்லாம் – சீறா:420/3
விண்ணினில் குறைபடாமல் விளங்கிய மதியமே இ
மண்ணினுக்கு அரசே நம்-தம் மனைக்கு உறு செல்வமே எம் – சீறா:430/2,3
இ தரு நிழலில் யாங்கள் இருக்கையில் இருவர் வந்து என் – சீறா:432/1
உரைத்த இ செய்தி எல்லாம் ஊரவருடனும் உற்ற – சீறா:435/1
எவர்கள் இ இடர் செய்தவர் என மனம் இடைந்தார் – சீறா:452/4
தீது இலா பெயர் முகம்மது எனும் சிறுவரை இ
பாதையின் இழந்தேன் கொடியேன் என பகர்ந்தார் – சீறா:455/3,4
காட்டின் இ பெரும் புதுமையை கருத்தினில் தெளிந்து – சீறா:456/2
வருந்தல் நின் திரு மகன் முகம்மதுவை இ வழியில் – சீறா:460/2
இ பெரும் உவகையுற்று இருப்ப மன் நெறிக்கு – சீறா:487/1
பம்பு நீர் வாவி கண் குளிர்ந்து இ பாரிடை – சீறா:495/1
இ திற நபி என துணிந்து இயற்றினார் – சீறா:507/4
நபி எனும் ஒருவர் பின் நாளில் தோன்றி இ
புவியிடை வருவர் என்று ஓதி போந்தவர் – சீறா:511/1,2
இவர் என குறித்தனர் இனி இ ஊரிடை – சீறா:511/3
குரு திறன் முகம்மதை குடி இ ஊரிடை – சீறா:512/1
பிறந்த ஊர் குலம் நும் பெயர் இ பெரும் பெயரோடு – சீறா:557/3
பூட்டும் வில் தட கர முகம்மது-தமை புகழ்ந்து இ
நாட்டின் மேல் வரும் காரணம் அனைத்தையும் நவில்வான் – சீறா:562/3,4
சோதி மா நபி வருவர் இ நாள் என துணிந்து – சீறா:563/2
வந்து தோன்றுவர் நபி என முகம்மது இ வருடம் – சீறா:571/3
பாதை நான்கினும் ஒற்றரை அனுப்பி இ பாதைக்கு – சீறா:572/3
நிறைமதி கதிர் என ஒரு நபியை இ நிலத்தில் – சீறா:575/1
இ நிலத்து எகூதிகள் சிலர் அடைந்ததும் இடராய் – சீறா:581/2
என் உயிர் துணைவன் ஈன்ற இளம் கதிர் பருதியே இ
நல் நிலத்து அரிய பேறே நம் குடி குலத்துக்கு எல்லாம் – சீறா:604/1,2
கவினுறும் புதுமை இ நாள் கண்டு கண் களித்தேன் என்றான் – சீறா:624/4
இ திறத்து உரை பகர்ந்தனர் அழகு ஒளிர் இள_மயில் முகம் நோக்கி – சீறா:667/1
அதிர்தர உரைத்து பல்லரும் கூண்டு இ ஆற்றிடை முன்னிலையானோன் – சீறா:675/3
இ நிலத்து எவர்க்கும் தெரிகிலாவண்ணம் இளம் பிடி ஒட்டை ஒன்று எளிதாய் – சீறா:680/3
அடிபட்ட இ திரள் அத்தனையும் – சீறா:721/1
இரு கரைகளும் தெரிந்தில இ மால் நதி – சீறா:741/1
இ இருள் விடிந்த பின் எழுந்து முன்னர் ஓர் – சீறா:742/3
இ மொழி நன்கு என இசைந்து யாவரும் – சீறா:750/1
முகம்மதே உமது அடி இணை காண இ வழியில் – சீறா:775/1
என்று கூறி இ மலர் அடி இணையினை எளியேம் – சீறா:781/1
ஓதிய முறைமை அ நாள் ஒழுகிய ஒழுக்கம் இ நாள் – சீறா:790/3
தன் மனை விருந்து உண்டு ஏக வருக என்று இருவர் சார்ந்து இ
மன்னவர்-தம்மை போற்றி மனம் களி குளிர்ப்ப சொன்னார் – சீறா:807/3,4
இறையவன் தூதரே இ இரு நிலத்து அரசர் கோவே – சீறா:822/2
இ நிலத்து இருந்தேன் பல் நாள் இறையவன் தூதரான – சீறா:823/1
இ மர சோலை-வாயின் இரும் இறை அருளால் மாதோ – சீறா:828/4
இ நெறி வந்து முன் நாள் இறந்த ஈந்து அடியில் தோன்ற – சீறா:830/1
தெரியும் மெய் மறைக்கு உரியவ இ செகதலத்தில் – சீறா:834/1
பிரியல் வாய் மொழி மறுத்திடல் இ பெரும் பேறுக்கு – சீறா:834/3
வள்ளல்-தம்மிடத்து ஒருவன் வந்து இ வரை வனத்தில் – சீறா:843/3
எதிர்ந்து இறைஞ்சுதற்கு இ நகர் உறைந்திடும் அரசீர் – சீறா:873/2
இ செகமதில் தபதியன் தொழில் இயற்றி – சீறா:876/1
உறுதி கொள் சரக்கு விற்று ஒடுக்கி இ பதி – சீறா:913/1
இ திறத்து எழில் கண்டு கம்மியன் எதிர் நோக்கி – சீறா:973/1
நிலை மிசை இவர்க்கே மனைவியாய் இருந்து இ நீள் நிலம் புரப்பது தவறு இல் – சீறா:993/2
இ நகரில் குறைஷிகள் நம் இனத்தவரின் மதித்தவர் தம்மிடத்தில் வாய்ந்த – சீறா:1082/1
இறைவர் யாவரும் அறிய இ நகர்க்கு எழில் முரசம் – சீறா:1097/3
வட்ட வாருதி செல்வம் ஒத்து இ நகர் மாக்கள் – சீறா:1098/3
என்னும் வங்கிடத்து ஒருவர் இ பள்ளியினிடத்து – சீறா:1234/2
இ பெரும் புவியில் தீட்டும் எழுத்தில் ஒன்று அறியேன் ஆதி – சீறா:1262/3
உந்து வெம் குபிர் களைவது இ தரம் என உயர் வான் – சீறா:1279/3
என்ற இ மொழி மறையவன் உரைத்தலும் இசை தேன் – சீறா:1293/1
இ பொருள் பொதிந்தது ஓர் இறைமை தாங்கிய – சீறா:1298/1
புகழொடும் ஜிபுறயீல் போற்றி இ மொழி – சீறா:1329/3
நூற்கு இது பொருந்துமோ இ நூதன செய்கை யாவும் – சீறா:1344/3
இணக்கி இ இடரை தீர்ப்போம் இவர்க்கு என உரைப்பர் பின்னும் – சீறா:1349/2
எமருடன் பகைத்தீர் இ ஊர் இருப்பிடம் பெயர்ந்தீர் பொல்லா – சீறா:1352/3
பேதம் உள் அற வணங்கும் இ பேயினால் உமக்கு – சீறா:1360/3
மறு அறும் குல மைந்தன் இ மைந்தனை – சீறா:1392/1
பிறவும் இ உரை யாவர்கள் பேசுவார் – சீறா:1399/3
இ தலத்தினில் இ வருடத்தினில் – சீறா:1417/1
இ தலத்தினில் இ வருடத்தினில் – சீறா:1417/1
ஒக்கலோடும் இ ஊர் இழந்து ஒவ்வொரு – சீறா:1418/3
பிடித்தனர் சினத்தொடு இ நான்குபேரையும் – சீறா:1463/1
நவநிதம் என பிலால் நடுங்க விண்ணும் இ
அவனியும் புகழ் நபி தோழராகிய – சீறா:1486/2,3
ஈனன் இ உரை பகர்தலும் அவையகத்து இருந்தோர் – சீறா:1511/2
ஆனது இ உரை தீங்கு இவை என உரையாடாது – சீறா:1511/3
தேறும் இ உரை பகர்ந்தது இங்கு எவர் என திகைத்தார் – சீறா:1521/4
நந்தி இ உரை பகர்ந்திட நரபதி உமறு – சீறா:1528/1
ஆற்றில் இ விடையை கண்டேன் அசறுமட்டாக கண்ணில் – சீறா:1550/2
அகலும் மனத்தால் வெருவிடல் இ அவையீர் மணி தாள் எறி கதவம் – சீறா:1589/3
தெரியும் இலக்கம் இ நான்குபதின்மருடனும் சிறந்து இருந்தார் – சீறா:1597/4
இ மொழி அறபி வேட்டுவன் இசைத்தனன் – சீறா:1611/4
பன்னி இ மொழி பழுது என்னும் பாவியோர் – சீறா:1613/3
உரை மறுத்திலன் எனக்கு உண்மையாக இ
தரையினில் நபி என சாட்சி வேண்டுமால் – சீறா:1615/3,4
கானிடை அறபி இ உரையை காட்டலும் – சீறா:1616/1
ஒருவன் என உரைத்தீர் இ நிறத்தன் இவண் உளன் என கண்ணுற செய்தீரில் – சீறா:1647/1
வருவது அலால் ஒரு குறிப்பும் இலை எவர்கள் இ வணக்கம் வணங்கினோரே – சீறா:1647/4
குலத்தினுக்கும் அரசருக்கும் முதியோர்க்கும் மறையோர்க்கும் கோது இலாது இ
தலத்தின் உறை குபல் எனும் அ தம்பிரான்-தனக்கும் எந்த சமயத்தோர்க்கும் – சீறா:1650/1,2
அலங்கு உளை வால் அரி ஏறு முகம்மது நாவில் பிறந்தது அன்று இ தீம் சொல் – சீறா:1657/1
விள்ள அரிது இ நிலத்தில் எவர் எதிர் உரைப்பர் எனும் மொழியை விளம்பினானே – சீறா:1659/4
உரைதர செய்து உவரி வரை நிலைமாற செய்பவன் இ உத்துபா-தன் – சீறா:1660/3
மிகும் எனில் இ நில மாக்கள் மதியாலும் வலியாலும் வெல்வது ஆகா – சீறா:1667/3
முற்றும் இ நகர் படை கொடு முடித்திடல் அரிதே – சீறா:1674/4
கோது அற தெளிந்து இ மொழி நன்கு என குறித்து – சீறா:1679/3
இ நகர் புறத்தில் சார்ந்து அங்கு இருந்தனன் அதனால் தீனின் – சீறா:1730/3
உரைத்த இ வசனம் எல்லாம் உள்ளுற பொருத்தி நாளை – சீறா:1757/1
இ நகரியில் தலைவர் யாவரினும் மிக்கோய் – சீறா:1769/1
காரணம் நினைத்தவர் கருத்துற முடித்து இ
பாரில் உறை தூதுவர் என பகர்தல் வேண்டும் – சீறா:1773/1,2
தேன் அமர் பொழில் திமஸ்கு மன்னொடு செறிந்து இ
மால் நகரின் வீரரும் மதி குடை கவித்த – சீறா:1781/1,2
உறுபவர் எவரும் இ உலகில் இல்லையால் – சீறா:1823/4
தெருளும் கல்வியும் பொறுமையும் நிறைந்த இ சேயை – சீறா:1836/3
நிறையும் வாக்கினில் தெரிவது நிகர் இல் இ நகரார் – சீறா:1837/3
பத்திரத்தினால் கடிதின் இ பதி அடைந்து இவர்-தம் – சீறா:1839/1
பரப்பும் வெண் மதி பின்னும் இ பார் எலாம் அறிய – சீறா:1862/1
தமரொடு நரகில் புகுவர் நும் அரிய தண்ணளி எவர் அறிகுவர் இ
நிமிர்தரும் குடுமி கிரியின்று இறங்கி நிரை மணி மாளிகை புகும் என்று – சீறா:1931/2,3
மக்க மா நகர குறைஷிகள் பலரும் மதியிலி அபூஜகிலுடன் இ
ஒக்கலும் துன்புற்று எழில் முகம் வெளிறி உள் உணர் நினைவு அற கருகி – சீறா:1934/1,2
புருடராதிபன் இ முகம்மது இங்கு இயற்றும் புன்மை வஞ்சனையிடத்து அடைந்து – சீறா:1935/2
திருடர் போல் விழித்தான் என்னில் இ நிலத்தில் தெளி மறை தெளிந்த சிந்தையினும் – சீறா:1935/3
இருத்தி இ பொருள் நாளை இ ஊரவர் அறிய – சீறா:1997/3
இருத்தி இ பொருள் நாளை இ ஊரவர் அறிய – சீறா:1997/3
இலத்தினும் வர பொருந்திலா நமரினால் இனி இ
நிலத்து இருப்பது பழுது என மனத்திடை நினைத்தே – சீறா:2018/3,4
உறையும் இ பதி பெரும் பகைக்கு ஆவன உரைத்தார் – சீறா:2019/4
குடி பொருந்திலாது இ நகர் குலம் பழுதாக்கி – சீறா:2033/1
அடவியின் அடையும் காலை அவ்வுழை கரந்து இ வேடன் – சீறா:2075/1
சவி புறம் தவழும் கோட்டு சார்பில் இ வனத்தின்-கண்ணே – சீறா:2078/3
இ சிலை வேடன் கையின் இறத்தலை உளத்தில் எண்ணி – சீறா:2081/1
அச்சமுற்று உரப்பது அன்று இ அவனியில் சீவன் யாவும் – சீறா:2081/2
ஏங்கிய வருத்தம் அல்லால் இ இடர்-அதனில் ஆவி – சீறா:2088/2
விள்ள அரும் பசியால் மீளும் வேளை இ பிணையை நோக்கி – சீறா:2093/3
வருத்தமுற்றிடும் சொல் சொன்னீர் முகம்மதே எவர்க்கும் இ சொல் – சீறா:2094/3
ஊனம் இ பிணை சொல் ஐயா ஓதுவது ஒழிக என்றான் – சீறா:2095/4
இ சகம் புகழ் தனி இறைவன் தூது யான் – சீறா:2127/3
இ கணம் கசுறசை எதிர்வதல்லது – சீறா:2151/3
பற்றலர் இடர் அட படர்ந்து இ ஊரினில் – சீறா:2155/1
வள்ளல் இ உரை தர மதீன மா நகர் – சீறா:2156/1
அகம் மகிழ்ந்து இ மொழி அனைத்தும் வேறு இது என்று – சீறா:2158/1
நம் நபி இ நெறி உரைப்ப குசையின் எனும் அறபி சிறு நகையினோடும் – சீறா:2184/1
இ தலத்துள்ளோர் அறிய எனது வரவாறும் எனக்கு இயைந்த பேரும் – சீறா:2188/2
ஒரு நொடிக்குள் இ வானகம் கவிந்தமட்டு உலவி – சீறா:2233/2
இ தலத்தில் வந்து அடைந்தனன் இனி அருள் கடைக்கண் – சீறா:2235/3
இ பெரும் புவிக்குள் அரைத்திடுகுவன் எளியேன் – சீறா:2237/3
இ தினத்தினில் அன்பாக எழில் நபி கமல பாத – சீறா:2265/1
ஜின்களில் தலைமையான ஜின்கள் இ உரையை தேற்ற – சீறா:2279/2
முன் நெடும் காலத்து இ பெரும் புவனம் முழுதினும் ஒரு குடை நீழல் தன்னிடைப்படுத்தி – சீறா:2307/1
என்னை ஒப்பவர் இ நிலத்தினில் இலை என்று இருந்தனன் ஆளியாசனத்தில் – சீறா:2307/4
இ உரை பகர்ந்தார் ஆதம் நல் நபி என்று இருந்தனன் வருந்தினன் அதன் பின் – சீறா:2315/1
எட்டி எ தலத்தும் திரிந்தனன் இ ஊர் உளன் என அறிகிலேன் புவியின் – சீறா:2320/2
மட்டறும் குலத்தில் இ குலத்து இன்னான் மகவு என்றும் அறிகிலேன் எதிர்ந்து – சீறா:2320/3
இ புவியிடத்தில் அடைக்கலம் அடியேன் எனை பிணித்து அடல் வலி எறிந்த – சீறா:2324/2
இற்றை நாள் விருந்து என்ன இ ஊரினில் – சீறா:2338/1
வெறுத்து இ ஊரிடை மக்காவில் விளைந்த வல் வினைகள் எல்லாம் – சீறா:2360/2
இ நகர்-தனையும் மார்க்கத்து ஈடுபட்டு ஒழிய நின்றான் – சீறா:2362/3
மதியிலியவராய் மக்க மா நகரவரை போல் இ
பதியினில் புகுந்தும் பின்முன் பார்ப்பது பழுது கோறல் – சீறா:2363/1,2
பாதகம் இ ஊருள்ளும் படர்ந்ததோ பலரும் காணில் – சீறா:2364/2
இங்கு இவன் இ ஊருள்ளார்க்கு இயல்புறும் தலைவன் வேகம் – சீறா:2368/1
என் உரை மறுத்து இ ஊரில் இருந்திரேல் குருதி சிந்த – சீறா:2372/1
பாதகம் பலியா வண்ணம் பாரில் தொல் விதியினால் இ
மா தவம் கிடைக்கப்பெற்றது இன்று என மகிழ்வுகூர்ந்தார் – சீறா:2376/3,4
சாது எனும் அரசன் இ ஊர் தலைவரில் தலைமையானே – சீறா:2380/4
இ நகர் முழுதும் ஈமான் கொண்டதற்கு ஐயம் இன்றே – சீறா:2381/4
இ தல தலைவரின் எவர்க்கும் நாயக – சீறா:2405/1
இ தகை எவர் எடுத்து இயம்புவார் உமக்கு – சீறா:2408/1
வித்தக இ உரை வெறுத்திட்டோமெனில் – சீறா:2408/3
கனக்கும் மெய் காரண கடல் இ காசினி-தனக்கு – சீறா:2421/3
இ திறத்தவர்களும் யாங்களும் உமது – சீறா:2436/1
வேறு கூறினும் இ நகர் குறைஷிகள் வெகுண்டு – சீறா:2455/2
உடற்குள் ஆவி ஒத்து இ பதிற்றிருவர்கள் உரை கீழ் – சீறா:2456/3
இகல் அற தெளிந்து ஆய்ந்து சீர்தூக்கி இ நிலத்தில் – சீறா:2457/2
பகரும் இ மொழிக்கு ஈறு இலை என நிலைப்படுத்தி – சீறா:2457/3
இ தலத்து எமக்கு இயம்புவது இயம்பும் என்று இசைத்தார் – சீறா:2458/4
இறைவன் தூதுவ எனது உயிர் துணைவ இ இரவே – சீறா:2460/1
என்றும் இ மொழி தவறு இலாது உற நிறைவேற்றி – சீறா:2464/1
உறையும் இ நகர் முகம்மது மதீனத்துள்ளவரும் – சீறா:2468/2
ஓத கேட்டு எவர் மனங்கொள்வர் நகைக்கும் இ உலகே – சீறா:2475/4
இ நிலத்தவர் மதீன மன்னவரொடும் இணங்கி – சீறா:2479/1
மதின மா நகரவர்க்கும் இ பதியின் மன்னவர்க்கும் – சீறா:2490/1
புதிய வெம் பகை விளைந்தது போக்கவும் அரிது இ
சதி விளைத்தது தகுவது என்று என உரைத்தனரால் – சீறா:2490/3,4
மறு என பிறந்து இ ஊரிடை வளர்ந்த முகம்மது மாய வித்தையினால் – சீறா:2505/1
இ நிலத்து இவனும் அ பெரும் பதியில் போவதற்கு இசைந்திருந்தனனால் – சீறா:2512/4
இதத்தது இ மொழியே முகம்மது என்பவனை இரும் கொலைப்படுத்தலே வேண்டும் – சீறா:2517/1
சவி மதிள் மதீனா புகும் முனம் விரைந்து இ தந்திரம் முடித்திடும் என்றான் – சீறா:2525/4
அங்கமும் அகமும் உவகையில் குளிப்ப அகுமது இ யாத்திரைக்கு இயைந்தார் – சீறா:2529/4
விழும் இ தொழில் யாது என கேட்ப விரைவின் இபுலீசு என்பவன் யான் – சீறா:2561/3
முறைமுறை மூன்று நாளும் இ வண்ணம் மொழியா நின்றார் – சீறா:2568/4
அரிய நாயகன் திரு மறை விளக்கி அங்கு இருந்து இ
வரையினும் தனி வருகுவர் என்னவும் மதீனா – சீறா:2610/2,3
எதிரின் ஒட்டகம் இரண்டும் கொண்டு அடுத்தனன் இனி இ
விதிரும் மென் மலர் கான் செறி வரையிடம் விடுத்து – சீறா:2627/2,3
மிடைந்த இ கொறி நின்னதோ பிறரதோ விளம்பு என்று – சீறா:2640/2
படுத்த மண்-தனை நோக்கி இ பாதகன் பரியை – சீறா:2652/2
ஓடி அற விழுங்குவது இ தரம் என சொல்வது போல உணர்த்திற்று அன்றே – சீறா:2667/4
நின்-பாலில் கண்டு அறிந்தேன் சிறியேன் உய் திறத்தினொடு இ நிலத்தில் வாழ – சீறா:2671/3
இரைக்கு நொந்து அவண் இருப்ப கண்டு இ உரு மடியில் – சீறா:2684/2
வருபவர் இ வழி விரைவின் வம் என – சீறா:2720/2
இ தலத்து இன்று தொட்டு ஈறு_நாள்மட்டும் – சீறா:2738/3
வென்றி கொண்டு உறைவது இ தலமல்லாது வேறு – சீறா:2760/3
இ தவம் எய்தியது எனக்கு என்று அன்னவர் – சீறா:2762/3
கார் நிழல் கவிகையார் கடிதில் கூவி இ
ஊரினில் அவரவர் உறவின் தன்மையில் – சீறா:2764/2,3
உதித்து எழும் பருதி ஏய்ப்பான் உரைக்க அரும் வடிவன் இ யாவன் – சீறா:2771/3
உறைந்த இ பதியுள்ளோர்க்கும் உறு மறை தெரிந்தபேர்க்கும் – சீறா:2820/1
நண்ணும் இ புதுமை எல்லாம் முகம்மது நபிக்கு அல்லாதே – சீறா:2822/3
சீறுதல் தவிர்த்து இ கோட்டிக்கு ஏற்பவை செய்தல் வேண்டும் – சீறா:2829/4
இ தொழில் இயற்றுவீரேல் இடும்பு எனும் மதத்தால் வந்த – சீறா:2831/1
பிரிவில் இ வண்ணம் சின்னாள் உண்டு மெய் பெரிது பூரித்து – சீறா:2837/3
முதியரை அழைத்து இ நிலம் விலைப்படுத்தி தருக என மொழிதலும் எவர்க்கும் – சீறா:2852/2
எழுதரும் வடிவோய் இருவருக்கு உளது இ உணவு என எடுத்து அளித்திடலும் – சீறா:2855/3
இ பெரும் பதியின் தலைவரில் சிறந்த இயல் மறை பெரியவர் தெரிந்து – சீறா:2856/1
உண்டு இருவருக்கு இ அமுது என இருந்தோம் ஊரவர் முப்பது பெயரும் – சீறா:2858/1
இ நகர் அடைந்த கன்னியர் அவர்க்கென்று இயற்றிய மனை-தொறும் இருந்தார் – சீறா:2871/3
இதம் உற பள்ளி எடுத்தனம் இனி இ இறசபு மாத்தையின் முதலாய் – சீறா:2875/3
சிதறின கூண்டு நின்றில இரண்டு செவிகளும் அடைப்ப இ திசையில் – சீறா:2882/1
இ பெரும் பதியோர்க்கு அடிமையன் ஆனேன் இப்பொழுது இதற்கு முன் நயம் கூர் – சீறா:2896/2
மார்க்கமும் கொண்டு இ அறபினில் வருவர் என்று உரைத்தனர் அவர் வகுத்ததால் – சீறா:2899/3
கலை வல்லோய் காட்சியின் அரிய இ திசை புகுந்தனன் அடியேன் – சீறா:2899/4
கானக சுணங்கன் வாய் கழிந்து போனது இ
மான் என இருந்தனம் மானும் ஒல்லையின் – சீறா:2973/1,2
மானும் இ எல்லை உட்பட – சீறா:2974/3
வைகினன் இ நகர் வடுவும் தீமையும் – சீறா:2990/1
மா விசும்பு அமரருக்கு இறையவர் இ மதினாவினில் – சீறா:2999/1
மாதரை வகுத்து இ மாதை திரட்டிய வண்ணம் எல்லாம் – சீறா:3045/3
காணுதற்கரியோன் செய்தானென்னில் இ கவின் கொண்டு ஓங்கும் – சீறா:3048/3
பேருலகினில் இ பேறு பெற்றவர் உளரோ என்ன – சீறா:3100/2
முழுதும் இ நகர் அறிந்திட மண முரசு அறைக – சீறா:3107/3
நிலவு கான்று எனும் பாலினில் வால் அரி நிறைத்து இ
உலகில் நூன்முறை அடு தொழில் புது மணம் ஊட்டி – சீறா:3139/2,3
வரம் பெறு நாணும் போக்கி மதி மயக்குற்று இ வள்ளல் – சீறா:3198/3
கூண்ட இ பதி புறம் குறுகி எங்கணும் – சீறா:3286/2
வெற்றி கொள் வேலினர் வியப்ப இ மொழி – சீறா:3299/3
தலைவருக்கு இ மொழி சாற்றி வேத நூல் – சீறா:3300/1
இ நிலத்து எதிர்ந்தனன் ஊழின் ஏவலால் – சீறா:3323/4
சுந்தரம் பெற சலாம் சொல்லி இ நிலத்து – சீறா:3328/3
ஈர் அடியினும் சஜதா செய்து ஏத்தி இ
பாரிடை பலன் பெற பரிவின் ஓர் விடை – சீறா:3332/2,3
அறபி இ உரைதர அழகின் பேறு உற – சீறா:3333/1
பின்னர் இ நாட்டுக்கு ஏயப்பெறும் சரக்கு அனைத்தும் கொண்டு – சீறா:3357/2
உயிர்க்கு உறும் துணையவர்கள் இ உரை எடுத்து உரைப்ப – சீறா:3434/1
விதித்தது இ மொழி துணிவதும் இவை என இசைத்தார் – சீறா:3437/4
உன்னும் உன் திரு மறை படிறு எனவும் இ உலகில் – சீறா:3466/1
இ நிலம் பெற இரும் தகை கரத்தினில் ஏந்தி – சீறா:3510/2
என் உயிர் அனையர் இ புரத்துக்கு ஆதியாம் – சீறா:3614/3
வாரியின் பெரும் கிளை மலிவினாலும் இ
பாரினில் பல பொருள் படைத்த மாண்பினும் – சீறா:3621/1,2
பல திசையினும் மெல பார்த்து இ இல்லினும் – சீறா:3639/1
உண்டிலை தின்ற பின் உறுதியாக இ
மண்டலத்து உளவையும் முகம்மது என்னும் பேர் – சீறா:3642/1,2
அற்றை இ நகரினுக்கு ஆதியாக வைத்து – சீறா:3652/3
ஊறுபட்டு எழுந்து வாய் விண்டு உரப்பி ஆங்கரித்து இ இல்லின் – சீறா:3714/1
குரிசில் இ உரைதர பெரும் தீனவர் குலத்துக்கு – சீறா:3819/1
என்னும் இ உரை இறையவன் அடியவர் இயம்ப – சீறா:3823/1
உரம் ததும்பிய படையுடன் கெழுமி இ ஊரின் – சீறா:3831/3
தீனை மாறி இ பெரும் பகை விளைத்திடும் சிறியோர் – சீறா:3861/1
தேறி இ கள நடு நின்று வாங்கினை திருந்த – சீறா:4025/3
மின் ஆர் வேலீர் இ நாளும் வேவுபார்க்க இங்கு வந்தான் – சீறா:4050/1
குனித்து எழு மதியம் தவழ்தரு கூட கோபுரம் இலங்கும் இ ஊரில் – சீறா:4095/3
உன்னி இ தீனர்-தங்கள் ஊழ் முடிவு உணர்த்திற்று என்ன – சீறா:4192/2
ஆன இ தொழுகை ஏது என்று அறிந்திலேம் அரியதாம் மால் – சீறா:4203/2
கோடுகின்ற துளை மூரல் நெட்டு உடல் குழைத்து இ வெம்மையில் நுணங்கி வெம் – சீறா:4215/3
மின் திறந்த வை வாள் கொடு இ வீரனை – சீறா:4224/1
பெறுக நீ எதிர் இ மொழி பேசினை – சீறா:4227/3
குறிக்கு நீர்மையன் செய்த இ குற்றமே – சீறா:4233/2
ஆகையால் இ அரும் கொலைபாதகன் – சீறா:4241/1
தாள் துணை தலம் சார்ந்த இ ஏழையை – சீறா:4244/3
புண்ணியத்தின் மேல் நின்றவர்க்கல்லது இ பொறுமை – சீறா:4272/3
சிந்தை கூர்ந்து அவர் அருள்செயின் சேணொடு இ உலகும் – சீறா:4278/1
வார்ந்து நீண்டு எழுந்து இ வனம் கடந்து அணி மருதம் – சீறா:4281/3
மன்ன இ வருடம் எற்கு வரு பலன் சிறிது மன்னோ – சீறா:4287/4
இ குவை-தன்னில் நீவிர் அளந்துகொண்டு ஏகும் என்றார் – சீறா:4292/3
இ தகைமை பூண்டு நம்-தம் தீனோருக்கு இடுக்கண் நிலை இயற்றி நாளும் – சீறா:4299/1
தேய்கின்றது இ இரவும் வெளி தெரிகின்றது கதிரும் – சீறா:4330/1
உதக தடம் இல இ தலம் உறைய தொழுகையுமே – சீறா:4331/2
சீர் இலா நமரையும் இ புற நகர் திரிய விட்டான் – சீறா:4362/4
இ நகர்-அதனில் புக்காது ஈடு பட்டு இரிய செய்தார் – சீறா:4380/2
பெரியவன் செயலோ அன்றி நீர் நினைந்து பேசிய மாற்றமோ வரும் இ
கருமம் ஏது என்ன கேட்டனர் நபியும் கழறினன் யான் என உரைத்தார் – சீறா:4470/3,4
கருத்தினுள் தெளிந்து நினைத்த இ சூழ்ச்சி காட்சியீர் நும் பொருட்டோ தீன் – சீறா:4471/1
இ திறல் பரி தாங்கிய ஏந்தலும் – சீறா:4500/1
இ தகைமை இரங்கி இரும் துஆ ஓதி தூதர் தனித்து இருக்கும் எல்வை – சீறா:4532/1
வீறு ஆரும் தானையொடும் கேளிரொடும் கூண்டும் அமர் மேவி இ நாள் – சீறா:4536/3
இ திறம் முடித்தியேல் இடுக்கண் ஏகும் வெம் – சீறா:4552/1
ஓதினன் இ மொழி உளைய கேட்டவன் – சீறா:4566/2
கூசுவது இல்லை ஆகையின் இ கூற்றினை – சீறா:4568/3
காவிலா கொடும் குளிரும் இ காபிர்கள்-தம் மேல் – சீறா:4578/3
உன்னி இ சணம் கொல்வது என்று உணர்ந்து உழைபவரும் – சீறா:4588/4
ஆகும் இ தொனி ஏது என பயந்து அயர்பவரும் – சீறா:4589/4
இ திறத்தினை அறிந்து அகுத்தபு மகன் என்போன் – சீறா:4617/3
தடுத்து அவர்க்கு இ உரை சாற்றுவார் அரோ – சீறா:4646/4
பைதலுற்று இ உரை பகர்தல் ஆயினர் – சீறா:4648/4
தாங்கு கீர்த்தி நபியும் இ தன்மையை – சீறா:4650/2
துய்ய சஃது சொல நபி இ உரைக்கு – சீறா:4656/3
வாரம் அற்ற பனீகுறைலாவை இ
நேரமே கொடுவாரு-மின் நீர் என – சீறா:4657/2,3
திருந்திய சபுறயீல் இ செகதலம் அனைத்தும் ஒன்றாய் – சீறா:4694/1
ஆசு இலா கற்பின் மிக்க அரிவை இ பழத்தை வாங்கி – சீறா:4798/1
மிடையும் சேனை இ வீதி பொறாது என – சீறா:4810/2
சிந்தை கூர்ந்து அசுகாபிகட்கு இ உரை செப்பி – சீறா:4818/2
மேய தாகம் மிகுத்தனம் இ துயர் – சீறா:4831/3
இ தகை உடைய வள்ளல் கபீபு இறசூல் மகிழ்ந்து – சீறா:4867/1
அ மொழி பொருந்தாது இந்த ஆண்டினுக்கு அகன்று போய் இ
செம்மையாய் எதிர்ந்த ஆண்டின் மீண்டு இவண் செறிந்த காலை – சீறா:4882/1,2
எழுக என மிக்றசோடு இ இருவரும் மக்கம் புக்கார் – சீறா:4885/4
தலை முடி இறக்கி நீங்கள் சகலர் இ ஒழுங்கு செய்து – சீறா:4887/1
அந்தரமும் இ அழலை ஆற்ற அரிதாகி – சீறா:4894/3
திருவுளம்பற்றினார் இ மூவரும் சென்னி தாழ்த்தார் – சீறா:4919/4
பல்லண பரிகள் இ படியில் வீழ்ந்திட – சீறா:4994/2
தார் உடை சல்மா என்னும் தலைவர் இ இருவர்க்கு ஒப்பா – சீறா:4997/3

மேல்


இஃது (24)

அதிசயம் இஃது என்று அணி மலர் தாளில் அயில் விழி வைத்து முத்தமிட்டு – சீறா:361/3
இஃது என வாவி அம்புயம் – சீறா:490/2
வன் பெரும் இருள் தீர்ந்து உய்விரேல் நடக்கும் மாற்றமும் இஃது என மதிப்பார் – சீறா:1906/4
திடம் பெற இஃது நன்று என்ன சிந்தையின் – சீறா:2161/3
ஆக்கியது இஃது இனிது ஒழிவது அன்று அமர் – சீறா:2429/3
வரும் தகை இஃது என்று அகுமதின் வலியை மாய்த்திடல் அரிது என மனை-கண் – சீறா:2507/1
வீட்டுவன் குலத்தினொடும் அவன் படித்த விச்சையினால் இஃது ஒழிக – சீறா:2521/3
பெரு நகர்க்கு ஏக இருந்தனர் இஃது பிறந்தது காபிர்கள்-தமக்கே – சீறா:2530/4
திருந்து நல் நெறி இஃது என விரைவொடும் சென்றார் – சீறா:2644/4
இவ்வணம் திரிந்து தேடின பெரியோர் எண்ணிலர் இஃது எலாம் அறிந்தும் – சீறா:2906/1
கோதையர் உரைத்த மாற்றம் இஃது என கொண்டல் கூற – சீறா:3094/1
கடி மனை இஃது என கருதி வந்தனன் – சீறா:3238/1
மா தவ இஃது என்று ஓதி வாய் புதைத்து ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:3359/2
நினைவின் நேர் வழி இஃது முத்திரை என நிறுத்தி – சீறா:3427/3
ஏதமுற்று உயிர் விடும் இடம் இஃது இஃது எனவே – சீறா:3468/3
ஏதமுற்று உயிர் விடும் இடம் இஃது இஃது எனவே – சீறா:3468/3
அறத்தினை வெறுத்த கொடும் பெரும் பதகன் அபூஜகல் தலை இஃது என்ன – சீறா:3588/2
செழும் திறல் நபியும் இஃது நன்று என்ன நிதியின் மேல் சேறலை விடுத்தார் – சீறா:3595/4
நள்ளிருள் காலை ஆயது இஃது என நடந்து உசாவி – சீறா:3701/1
என புதுமை இஃது என வந்து எதிர் இறைஞ்சி கொடுபோய் அங்கு இருத்தி சார்ந்தோர்-தமையும் – சீறா:3752/3
முத்திரை பதம் இஃது என நினைத்திரேல் முனையும் – சீறா:3780/1
உரையினான் உணர்ந்து ஏற்பவை இஃது என உரைப்பார் – சீறா:3819/4
நாவினில் சுடுவார் ஆதலால் இஃது நன்மை அன்று இரும் கதிர் வீசி – சீறா:4106/3
மிஞ்சு ஆரண மொழி ஆரமுது இஃது என்ன விரைந்து – சீறா:4333/3

மேல்


இஃதே (3)

துற்றிய வனத்தில் போக்கிடில் அவன்-தன் நாமமும் தொலைந்திடும் இஃதே
உற்றது என்று உரைத்தான் கேட்டு இபுலீசும் உளம் வெகுண்டு எவரொடும் உரைப்பான் – சீறா:2520/3,4
இருத்தி இஃதே நெறி முறை என்று இணங்கி விரைவில் கொடுத்தனரால் – சீறா:2551/4
அரசு அபூஜகல் சொல் மாற்றம் அனைவர்க்கும் இஃதே என்ன – சீறா:3400/1

மேல்


இக்கணத்தில் (1)

இக்கணத்தில் நல் வழிப்படாரெனில் இவர் பயந்த – சீறா:2240/2

மேல்


இக்கணத்து (2)

இக்கணத்து ஈமான் கொண்டான் எனும் மொழி இறபீஆ-தன் – சீறா:2253/2
இக்கணத்து இற்றை போதில் எவ்விடத்து உறைந்தார் என்று என் – சீறா:2261/3

மேல்


இக்கணம் (2)

இக்கணம் புதுமை என எடுத்து இசைத்தல் ஏழமை என உரைத்து அகன்ற – சீறா:2888/4
இக்கணம் துணிவது பெரும் கருமம் என்று இசைத்தார் – சீறா:3436/4

மேல்


இக்கிரிமா (3)

கிரி தட புயன் வீரத்தின் மறுவில் இக்கிரிமா
பரித்த சொல்லினை பகர்ந்தனை என பகருவனால் – சீறா:3767/3,4
சேயன் இக்கிரிமா என்னும் தோன்றலும் துணைவர் சேர்ந்த – சீறா:4376/3
வடி சுடர் திகிரி தாங்கி இக்கிரிமா மன்னனும் ஏகினன் மாதோ – சீறா:4444/4

மேல்


இக்கிரிமாவும் (6)

இலங்கு நீள் அயில் செழும் கரன் இக்கிரிமாவும்
நலன் கொளும் பெரு நகரம் விட்டு அணியொடும் நடந்தார் – சீறா:3793/3,4
கறுபு மைந்தனும் இக்கிரிமாவும் காலிதுவும் – சீறா:3809/1
இட மருங்கு எல்லை மேவி இக்கிரிமாவும் நிற்ப – சீறா:3882/2
திறல் அரி ஏய்ந்த இக்கிரிமாவும் தீரன் அபாசுபியானும் – சீறா:4455/3
சிவணும் இக்கிரிமாவும் செலும் வழி – சீறா:4486/3
வாய்ந்த இக்கிரிமாவும் பின்வாங்கினான் – சீறா:4512/4

மேல்


இக்கிரிமாவை (1)

இக்கிரிமாவை காலிது என்பவனை இசை உடை கறுபு அருள் சேயை – சீறா:4079/1

மேல்


இக்கு (3)

இக்கு எனும் மொழி ஆமினாக்கு இனிதுற திங்கள் – சீறா:192/1
இக்கு மென் மொழியார் எனும் கதீஜாவும் இனிதுற பெரிது வாழ்ந்திருந்தார் – சீறா:1215/4
மா வருக்கை இக்கு அரம்பை பூம் கமுகுடன் வனைந்த – சீறா:3145/1

மேல்


இக்றவு (1)

இக்றவு எனும் சூறத்திலிருந்து நாலாயத்து இன்ப – சீறா:1267/2

மேல்


இகத்தினில் (2)

இகத்தினில் புகழ் நிறுத்தி விண்ணகம் புகழ் இலங்க – சீறா:2203/3
இகத்தினில் எவர்க்கும் முடித்திட அரிது என்று இருக்கும் ஓர் வல்வினையெனினும் – சீறா:2508/1

மேல்


இகத்தினும் (2)

இகத்தினும் மறுபுரத்தினும் இவை இலை எனவே – சீறா:2209/4
இகத்தினும் அ பரத்தினும் பேறுடையர் நமது இல்லினில் வந்து இருந்தார் இந்த – சீறா:3753/1

மேல்


இகத்து (1)

இகத்து இவர் சபாஅத்தால் ஈடேறுவர் என்றும் சொன்னார் – சீறா:422/4

மேல்


இகத்தொடு (1)

இகத்தொடு பரமும் சுகத்தொடு துயரும் எழு வகை பிறப்பொடு யாவும் – சீறா:4089/3

மேல்


இகம் (1)

இகம் பரம் என வரும் இருமைக்கு உண்மையாய் – சீறா:1623/1

மேல்


இகல் (51)

இகல் பொர மூட்டும் செவ்வி இளையவர் குழாத்தின் ஓசை – சீறா:929/2
எந்தன் ஆருயிரே இகல் அடல் அரி ஏறே – சீறா:1275/2
இகல் அற பலதரம் இயம்பி போயினார் – சீறா:1329/4
இகல் மனத்தவர் திரண்டு அபித்தாலிபை எதிர்ந்து – சீறா:1365/1
மக்கமே இகல் அறும் தலம் வலிமையும் அஃதே – சீறா:1508/2
இன்று இருந்து எழுந்து இகல் அடல் அரி முகம்மதுவை – சீறா:1536/1
சுந்தர புது நீர் ஆடி தூசு அணிந்து இகல் இலாது – சீறா:1576/1
தீது இகல் அற்றவன் சினந்து செய்யும் அ – சீறா:1627/1
இகல் பொருந்தும் உளத்தோடும் இறபியா தரும் விடலை இருந்து சோதி – சீறா:1645/1
இகல் உடை அரசர்க்கு எல்லாம் எதிர் இடியேறே வானும் – சீறா:1754/3
மறத்து இகல் மனத்தவர் திரண்டு மா நகர் – சீறா:1785/1
இகல் பொர துணிந்து எதிரினும் இரும் கதிர் பனியாய் – சீறா:1843/3
இகல் மனத்தவர் முக மரைக்கு இரும் சசி எனலாய் – சீறா:1865/3
சினத்து வன் கொலை காபிர்கள் திரண்டு இகல் செகுக்கும் – சீறா:2044/1
எய்த்து வைத்திருப்பது பழுது என இகல் இடராய் – சீறா:2045/3
எங்கினும் தெரிய நோக்கி இகல் மருவலரை காணான் – சீறா:2389/2
இகல் அற திறல் பறா இசைப்ப கேட்டு இவண் – சீறா:2439/2
இகல் அற தெளிந்து ஆய்ந்து சீர்தூக்கி இ நிலத்தில் – சீறா:2457/2
இதம்-அது அன்றியே இகல் இலை இன்று இவன் பொருட்டால் – சீறா:2490/2
இகல் மனத்து அபூஜகல் விடும் ஒற்றர்கள் யாரும் – சீறா:2645/1
நசை விடாது கொண்டு இவண் அடுத்தனன் இகல் நடப்ப – சீறா:2648/3
வர கருணை குரிசில் நும்மை தொடர்வதிலை இகல் மறுத்து மக்க மீதில் – சீறா:2657/3
கள்ளம் இகல் பழி பாவம் மாறாத கொடிய சுறாக்கத் என்று ஓதும் – சீறா:2661/1
இகல் எடுத்து வருமம் உரைத்தவர் மறுத்தும் வணக்க மொழி இசைத்தாரென்னில் – சீறா:2662/1
விள்ளாத துணிவு மறம் மதம் ஊக்கம் இகல் நினைவு வெகுளி மானம் – சீறா:2666/3
இகல் அறும் அ நாட்டு அரசனுக்கு உவந்த இயல் மறை பெரியராய் இருந்தார் – சீறா:2904/4
இகல் உற கொடும் மொழி எடுத்து காட்டி விண் – சீறா:2982/3
அடுத்து உறைந்திலர் என எள்ளல் அன்று இகல்
எடுத்திடும் கருதலர் இருந்து நாட்குநாள் – சீறா:2989/1,2
போவது அன்று இகல் கெட புரிதல் வேண்டுமால் – சீறா:2999/4
இகல் மறுத்து அணி நகர்க்கு எழுக என்றனன் – சீறா:3021/4
இகல் முதல் சரமும் ஒன்று எய்தும் மன்னவர் – சீறா:3040/2
இகல் அறும் வேத வாய்மை முகம்மது அங்கு இசைத்தார் அன்றே – சீறா:3083/4
இகல் அறு மனத்தவர் ஈந்த போசனம் – சீறா:3240/1
இகல் படை கோலங்கள் இயற்றி யாவரும் – சீறா:3279/3
கட கரி வனங்களும் கடந்து போய் இகல்
படு கொலை மருவலர் நடத்தும் பாதையின் – சீறா:3304/2,3
இகல் அறு மனத்தவர் இருத்தி முத்திரை – சீறா:3317/3
இகல் படும் பகை இரண்டில் ஒன்று உமது கையிடத்தின் – சீறா:3423/3
இகல் மனத்து அபூஜகல் பெரும் படையுடன் எழுந்து – சீறா:3459/1
இகல் அறும் தனி முதலவன் உதவி கோடு இவணில் – சீறா:3472/3
இகல் என தனி பயத்தொடும் வயிறு அலைத்து ஏங்கி – சீறா:3807/2
கண்ணின் எங்கும் திரிந்து இகல் காளையர் – சீறா:3907/1
மாண் தயங்கிய முகம்மதும் அமைத்து இகல் வாய்மை – சீறா:4022/2
இகல் அபாசுபியான் எனும் – சீறா:4141/3
காந்து கதிர் வாள் உழவர் மற்று எவையும் காபிர் இகல் கருதாநின்று – சீறா:4306/2
இகல் மன்னவர் சிறை எண்ணிலது எல்லாம் இனிது உரிமை – சீறா:4355/1
காய்ந்து இகல் தொடங்கிநின்ற அபூசகல் ககுபு வேந்தன் – சீறா:4379/1
இணங்கு பல்லியம் ஆர்ப்ப இகல் உற – சீறா:4479/3
அன்று பகல் இகல் குபிரரால் அசறு வணக்கம் கலாவானது என்ன – சீறா:4527/3
அழிவு உறு வெம் காபிர் இகல் கெட ஒடுக்கி உள்பகையும் அமைத்து இப்போதே – சீறா:4539/3
இகல் அற எடுத்து மனை மிசை புதைத்தோர் இதய பங்கையம் களிப்பு என்ன – சீறா:4751/3
இகல் அறு மொழிகள் கூறி துஆ இரந்து இரங்கி நின்றாள் – சீறா:4790/4

மேல்


இகல்செய் (1)

தெவ் அடர்த்து இகல்செய் வாள் கை திரு நபி அவனை நோக்கி – சீறா:4851/2

மேல்


இகல்செய்யாவகை (1)

ஈண்டிய சேனையோடு இகல்செய்யாவகை
மாண் தர ஓர் இடம் வாங்கினீரெனில் – சீறா:4546/1,2

மேல்


இகல்செய (1)

கதமொடும் இகல்செய சூதர் காளையர் – சீறா:4565/2

மேல்


இகல்புரி (1)

இகல்புரி தரித்திரம் இலை என்று ஓதினார் – சீறா:308/4

மேல்


இகல்வதே (1)

உருப்பமோடு இகல்வதே எவர்க்கும் ஊழ் என – சீறா:2144/3

மேல்


இகல (1)

எனக்கு உனக்கு என மடந்தையர் மணத்தினுக்கு இகல
தனக்கு நேர் இலான் எழுதியபடி தனி முடிந்து – சீறா:225/1,2

மேல்


இகலதாக (1)

சொல் நெறி வழுவதாக்கி தூடணித்து இகலதாக
மன்ன நும் பெயரும் கூறும் வாய்மையும் மதித்திடாமல் – சீறா:3667/2,3

மேல்


இகலவர் (5)

திருந்திடாது இனம் தேய்ந்து இகலவர் எவரும் சிரித்திட உலகமும் நகைக்கும் – சீறா:2507/3
இகலவர் போனார் என்ன இதயங்கள் உற பூரித்து – சீறா:2579/3
இகலவர் கண்ணில் காணாது இருந்து அவண் இருக்கும் காலை – சீறா:2580/2
இகலவர் பணிவும் போர் இயற்றும் செய்கையும் – சீறா:3643/2
இகலவர் உயிர் செகுத்திடு-மின் என்றனன் – சீறா:3646/4

மேல்


இகலன் (1)

இடருறும் இகலன் ஒன்றொடொன்று இகலி இரைத்து எழும் குரைப்பினுக்கு அஞ்சி – சீறா:3573/1

மேல்


இகலனும் (3)

நந்தினனலன் என்று இகலனும் சுணங்கும் நடந்து அருந்திட கடிது ஒதுங்கி – சீறா:3570/3
வள் உகிர் சுணங்கும் இகலனும் திரிந்த இடத்தின் முள்மாவும் வந்து இணங்கி – சீறா:3571/3
கங்கமும் கொடியும் சகுந்தமும் ஓரி கணங்களும் இகலனும் சுணங்கும் – சீறா:3577/1

மேல்


இகலாநின்ற (2)

உடன் பிறந்து இகலாநின்ற உமறு எனும் உயிரை நோக்கி – சீறா:1573/1
சலம் புரிந்து இகலாநின்ற தரியலர் நோக்கா வண்ணம் – சீறா:2570/3

மேல்


இகலார் (1)

இகலார் அறியாது எழுந்து நடு இருளின் மறுகூடு இனிதுவர – சீறா:2555/2

மேல்


இகலி (10)

கறுவிய மனத்தோடு இனத்தொடும் இகலி கடைசியர் களிப்பொடு தவள – சீறா:53/2
ஈரம் அற்ற புன் மன சிறியவர் திரண்டு இகலி
கோரமாகிய பழியை எண்ணா கொடும் கொலையாய் – சீறா:953/1,2
இகலி என்னுடன் எதிர்ப்பவர் இலை என இசைப்பன் – சீறா:1693/4
இருவரும் சம்மதித்து இகலி ஒட்டிய ஒட்டகத்தினொடும் இருக்கும் நாளில் – சீறா:2173/1
கடுத்து இகலி இவன் விளைக்கும் அமர் அறிவது என்-கொல் என கருத்துள் கொண்டார் – சீறா:2664/4
இடருறும் இகலன் ஒன்றொடொன்று இகலி இரைத்து எழும் குரைப்பினுக்கு அஞ்சி – சீறா:3573/1
மை முகில் குடை முகம்மதை மாறுகொண்டு இகலி
மொய் அமர் செலல் பழுது என யாவையும் முனிந்து – சீறா:3798/2,3
ஈனம் இன்றி வெம் திறன் மறம் கெட பொருது இகலி
ஊன் நிறைந்த வாய் பேய் மகிழ்தர விருந்து ஊட்டி – சீறா:3820/2,3
எடுத்த வில் குணம் செவி உற வாங்கி முன் இகலி
அடுத்த சேனை மேல் விடுத்தனர் பல சரம் அவை போய் – சீறா:3994/1,2
இன்னவாறு தீனவர் சிலர் ஆர்ப்பொடும் இகலி
சின்னபின்னம்பட்டு உயிர் விடுத்து அணி உடல் சிதைய – சீறா:4001/1,2

மேல்


இகலிடும் (1)

விருது கொண்டு இகலிடும் வெற்றி போரினும் – சீறா:3039/3

மேல்


இகலின் (1)

இயைந்திடாது அவர் போர்செய்ய வேண்டும் என்று இகலின்
நயந்து நான் ஒரு தலமும் நல் தவணையும் நவில்வன் – சீறா:4840/1,2

மேல்


இகலினின் (1)

அரசர் ஆயிரர் இகலினின் மன வலிக்கு அணுவே – சீறா:1526/2

மேல்


இகலும் (8)

குறி குரல் குரவை கூன் பிடர் பேழ் வாய் குட வளை குரவையோடு இகலும் – சீறா:53/4
ஏல வார் குழற்கு இடு புகை மஞ்சினோடு இகலும்
சோலை வாய்-தொறும் முக்கனி தேன் மழை சொரியும் – சீறா:74/1,2
தணிவு இல நிவந்த செழும் கதிர் மாடம் தமனிய கிரியினோடு இகலும் – சீறா:88/4
இகலும் தீங்கு மனத்து இருத்தி எழுந்தாரெனில் அங்கு அவர் கரத்தில் – சீறா:1589/1
ஈரம் மற்று ஒல்லையின் இகலும் இல்லையால் – சீறா:2441/4
எட்டும் என்னவும் எழுந்தன போர் என இகலும்
விட்டிடா சின வேந்தரை சுமந்து வெம் பரிகள் – சீறா:3856/3,4
இனைய போர்செய்து இகலும் அளவையில் – சீறா:4482/1
ஏசினன் நவை அகன் இகலும் சிந்தையான் – சீறா:4969/4

மேல்


இகலுமேல் (1)

படியின் மாறு கொண்டு இகலுமேல் உடல் உயிர் பதைப்ப – சீறா:2920/3

மேல்


இகலேன் (1)

தள்ள அரிய தடை விடுத்திர் இகலேன் என்று அகம் வேறாய் சாற்றினானால் – சீறா:2661/4

மேல்


இகலொடு (1)

இவ்வணம் சில பகல் இகலொடு நடந்ததன் பின் – சீறா:1364/1

மேல்


இகலொடும் (1)

இகலொடும் கெடுத்து நின்றான் இவை இவண் விளைந்தது ஐயா – சீறா:1753/4

மேல்


இகழ் (1)

இகழ் என பலர் கூறவும் கேட்டிலன் இதற்கு முன்னிலை யான் என்று – சீறா:673/3

மேல்


இகழ்ச்சி (1)

வரிவர வலித்து முகம்மதை நோக்கி மனத்து உறாது இகழ்ச்சி செய்தனனால் – சீறா:1439/4

மேல்


இகழ்ந்தவர் (2)

சிந்தையில் இகழ்ந்தவர் நரகம் சேர்குவர் – சீறா:1983/2
ஏது எனில் உரு ஒன்று இயற்றியே வெறிது ஈமானினை இகழ்ந்தவர் உடலில் – சீறா:4476/1

மேல்


இகழ்ந்தனை (1)

வருமம் என்று கொண்டு இகழ்ந்தனை உனை வரைந்து இறுக்கி – சீறா:3530/2

மேல்


இகழ்ந்தான் (1)

எல்லாம் மறந்து காபிருடன் இகழ்ந்தான் வசையும் இயம்பினனால் – சீறா:4049/4

மேல்


இகழ்ந்தானே (1)

புதிய மொழியை தொல் கிளைக்கு புகழ்ந்தான் நபியை இகழ்ந்தானே – சீறா:1596/4

மேல்


இகழ்ந்திட (1)

புவி இகழ்ந்திட பிறந்திருந்தனன் ஒரு புதியோன் – சீறா:1685/4

மேல்


இகழ்ந்திடுவான் (1)

ஏறுமாறு கொண்டு இரும்பு கல் என இகழ்ந்திடுவான் – சீறா:1691/4

மேல்


இகழ்ந்து (9)

இகழ்ந்து இருந்திரால் பழி வரும் ஊரில் எம் இனத்தார் – சீறா:444/2
ஒடுங்கி தெண்டனிட்டு உறைந்திடம் இகழ்ந்து ஒரு மருங்கில் – சீறா:784/1
பாத கமலத்து உறு பணி தொழில் இகழ்ந்து ஓர் – சீறா:894/3
அளி எலாம் இகழ்ந்து ஆசையின் ஆவலால் – சீறா:1192/2
போற்று புத்தையும் இனத்தையும் பொருந்திலாது இகழ்ந்து
தூற்றும் நிந்தனையுரை மறுத்திலர் செழும் சுருதி – சீறா:1371/2,3
ஈனம் இன்றிய தேவதம் அனைத்தையும் இகழ்ந்து
மால் நிலத்தினில் புதிது ஒரு மார்க்கம் உண்டாக்கி – சீறா:1523/2,3
தெரிவராது இகழ்ந்து பவம் பழி தொடர செய் வழி முறைமையில் செய்தேன் – சீறா:2308/3
ஏதொரு குறையும் செய்தது இன்று இவை இகழ்ந்து எண்ணாமல் – சீறா:2605/1
இருந்து என்-கொல் இறந்தால் என்-கொல் என்று எனை இகழ்ந்து சொன்னான் – சீறா:2812/4

மேல்


இகழ்ந்தோன் (1)

பருந்து எழும் கதிர் வேல் முகம்மதை இகழ்ந்தோன் படும் வரலாற்றையும் அறிந்தும் – சீறா:1444/3

மேல்


இகழ்வர் (1)

நம்-தமை சிறிது இகழ்வர் என்று அகத்தினில் நாட்டி – சீறா:1382/2

மேல்


இகழ்வு (1)

இகழ்வு இலாது உண்மை என்று இசைந்து நீவிர் யான் – சீறா:2158/2

மேல்


இகழா (1)

கரு வர தரித்து ஈன்று தன் கணவனை இகழா
பெரு வரம்பு உறும் பெண் கொடி என தலை சாய்த்து – சீறா:867/2,3

மேல்


இகற்கு (1)

மறம் முதிர்ந்து இகற்கு இறங்கினர் என ஒரு வசனம் – சீறா:3809/3

மேல்


இகுளையர் (2)

இனம் எனும் சோலை சூழ்ந்த இகுளையர் எனும் வாவிக்குள் – சீறா:610/1
எறிந்த சாமரையின் கதிர்கள் கொப்பிளிப்ப இலங்கு இழை இகுளையர் ஏந்த – சீறா:1206/2

மேல்


இங்கிதத்து (1)

இங்கிதத்து இபுறாகிம் நல் நபி இயம்பினரால் – சீறா:193/2

மேல்


இங்கிதத்தொடும் (3)

இங்கிதத்தொடும் குறை அற எதிரவும் வேண்டும் – சீறா:1860/4
இங்கிதத்தொடும் ஈமான் கொண்டு ஏகுதற்கு இசைந்து நின்றார் – சீறா:2275/3
இங்கிதத்தொடும் பணிந்து இசைத்த தூதுவன் – சீறா:3023/1

மேல்


இங்கிதமொடும் (1)

இங்கிதமொடும் திமஸ்கினுக்கு இறை இருந்தான் – சீறா:1766/4

மேல்


இங்கிருந்து (2)

சிறிது போழ்து இங்கிருந்து எழுந்திடுக என்றார் – சீறா:2373/4
ஏதம் இன்றி இங்கிருந்து பின் வருகுவன் யான் முன் – சீறா:2496/2

மேல்


இங்கு (73)

இங்கு இவண் குடிபுக்கு இருந்தது போன்றும் இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:87/4
இங்கு எழில் முகம்மது ஒளிவினில் என்றால் இவர்க்கு எவை உவமை சொல்லுவதே – சீறா:258/4
உடல் உறும் வடு காணேன் இங்கு உற்றவை உரைப்பாய் என்று – சீறா:431/2
என்ன மாயம் இங்கு என் என நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து – சீறா:449/1
நபியும் இங்கு இவர் அலது வேறு இலை இவண் நபிக்கு – சீறா:565/1
மைந்தர் இங்கு இவர் மனத்து இருள் கெட ஒரு மணம் முடித்திட நாடி – சீறா:652/3
உறுதி ஷாமினுக்கு ஏகி இங்கு அடைகுவன் உமது அருள் உளதாகில் – சீறா:653/2
போதினில் பெரும் புதுமையும் இங்கு இவர் பொறுமையும் நகர் சேர்ந்து – சீறா:665/3
இற்றை நாள் தொடுத்து அ நகர்க்கு ஏகி இங்கு இவண் புக வரும் நாளை – சீறா:666/1
ஒற்றர் தம்-வயின் எழுதி இங்கு அனுப்பி என் உறு விழி மணி போலும் – சீறா:666/3
சென்ற பிற்றை இங்கு இவர்களில் ஒருவர் செப்பினரால் – சீறா:769/2
மறம் திகழ் வேலீர் இங்கு வந்தவர் அன்றி காவில் – சீறா:811/1
உள்ளம் நொந்தனம் முகம்மது இங்கு உறு பொருட்டதனால் – சீறா:849/2
அறை திரை கடல் என அதிர்தல் மாறி இங்கு
உறையு-மின் வேறு ஒரு உபாய சூழ்ச்சியால் – சீறா:907/1,2
பொருந்துறாது அற அழித்திட நகரிடை புகுந்து இங்கு
இருந்தவன் இவன் காண் என கூக்குரலிட்டான் – சீறா:976/3,4
செயிர் அறு கனவும் இங்கு செப்பிய மொழியும் ஓலை – சீறா:1050/1
எவ்வெவையும் படைத்தேன் இங்கு இனி கிடையா பொருளும் எனக்கு எய்தும் என்றார் – சீறா:1093/4
உற்ற என் உயிரே நீர் இங்கு உறைந்தினிரோ என்று ஓதி – சீறா:1254/3
தொடர்ந்து வந்தது இங்கு என் என சூழ்ச்சியால் தேற்றி – சீறா:1362/2
மற்று இரண்டு கிளை முதல் மன்னர் இங்கு
உற்ற வார்த்தை உசாவி உறாது என – சீறா:1410/1,2
தேறும் இ உரை பகர்ந்தது இங்கு எவர் என திகைத்தார் – சீறா:1521/4
இருந்து இங்கு இவணில் வரும் வரலாறு இயம்பும் எனக்கு என்று எழிலி முற்றும் – சீறா:1591/3
கூறும் கலிமா உரைத்து ஈமான் கொள்ளும்படிக்கு இங்கு அடைந்தன் என – சீறா:1593/1
இங்கு இனிது அழைத்துவருக என்றனர் விரைந்தே – சீறா:1776/3
புருடராதிபன் இ முகம்மது இங்கு இயற்றும் புன்மை வஞ்சனையிடத்து அடைந்து – சீறா:1935/2
விடுத்தது இங்கு எமக்கு என வெகுண்டு வெம் சொலால் – சீறா:1992/3
உரைத்த வாய்மை இங்கு எமக்கு இயைவது படிறு உளத்தோய் – சீறா:1997/1
இருத்தி இங்கு இருந்தேன் அந்த இரு மன களிப்பை நீக்கி – சீறா:2094/2
இங்கு இவன் இ ஊருள்ளார்க்கு இயல்புறும் தலைவன் வேகம் – சீறா:2368/1
ஆரும் இங்கு இவர் பெரியராம் என அகத்து இருத்தி – சீறா:2503/2
வாரும் இங்கு இரும் என உரைத்தனர் மனம் மகிழ்வுற்று – சீறா:2503/3
எள்ளுதற்கு அரிதாய் மிகு வலி படைத்து இங்கு இருந்தனன் இதற்கு முன் ஒரு நாள் – சீறா:2510/1
இங்கு இவர் உரைத்த மாற்றமும் மனத்தின் எண்ணிய நினைவும் ஒன்றா சென்று – சீறா:2529/3
வெருவி இங்கு எவரும் நா வழங்காமல் விழித்தது விழித்ததாய் இருப்ப – சீறா:2534/3
வருக்கம் இலை இங்கு எழுக என மனையில் கொடுபோய் தவிசின் மலர் – சீறா:2547/3
தெரிவது நமக்கு இங்கு அன்னோர் திறத்தொடும் கவிழ்ந்து நோக்கின் – சீறா:2575/3
இறுதியற்றவன் ஒருவன் நாம் இருவர் இங்கு எய்தி – சீறா:2650/1
பழுதுறும் பசி தீர் உணவு உளது எனில் இங்கு அருள்க என பணித்திட பரிவின் – சீறா:2855/2
பெறுவது இங்கு இனிமேல் யாது உள உமது பெயர் கலிமா அலால் உலகில் – சீறா:2861/3
குறித்ததில் தொண்ணூறு இயல் மறையவரை கூட்டி இங்கு உறைக என கூற – சீறா:2862/3
பக்கலில் நிரைத்து பந்தர்கள் வனைந்து இங்கு இரு-மின்கள் என நபி பகர – சீறா:2868/3
தூய நல் பெருமை புதுமை ஒன்று உளது இங்கு இதனினும் கேள் என சொல்லும் – சீறா:2887/4
ஆதி_நாயகன் திரு நபி வருவது இங்கு அணித்து என்று – சீறா:2909/1
இங்கு இவர்க்கு உறும் அறிவினில் தலைவர்கள் இலை என்று – சீறா:2910/1
சவி கொள் மெய்யவர் வருவர் இங்கு என இருந்தனனால் – சீறா:2913/4
ஆடி இங்கு அடைக என அறைந்திட்டார் அரோ – சீறா:3027/4
இற்றை போதினில் வாய்த்தது இங்கு அடல் இறையோனும் – சீறா:3453/1
கன்றி இங்கு ஒருவரும் காண்கிலோம் என – சீறா:3638/2
இங்கு அடைந்தவர் எவர் என்ன இல் உறை – சீறா:3640/2
ஒருவருக்கும் தோன்றாது பசியுடன் இங்கு இருந்தனர் என்று உன்னி நீங்கா – சீறா:3749/3
அணிபெற இங்கு இருந்து அருந்தி எழுவம் என முகமனொடும் அருளினாரால் – சீறா:3754/4
என்ன பாவம் இங்கு என் செய்கை ஏது வன் மாயம் – சீறா:4018/1
மின் ஆர் வேலீர் இ நாளும் வேவுபார்க்க இங்கு வந்தான் – சீறா:4050/1
கொன் ஆர் வாளால் இங்கு இவனை கோறல் செய்-மின் என சொன்னார் – சீறா:4050/2
இங்கு இருந்து இனி பகை விளைத்திடா முனம் – சீறா:4067/1
தனிமையும் உளதோ வினையும் இங்கு உளதோ சஞ்சல மதி-தனை அகற்று என்று – சீறா:4114/3
எஞ்சல் இல் புகழோய் மிடற்றினில் அணிந்து இங்கு எய்தினன் வேறு இலை என்றான் – சீறா:4115/4
இருந்த நாள் சரி என மல சடத்தை இங்கு இருத்தி – சீறா:4164/1
சத்துருவாம் என இருந்தார் இங்கு இதனை அறி-மின் என சாற்றலோடும் – சீறா:4299/2
நீரும் இங்கு இருப்ப என் போல் நேசமும் இருப்ப இந்த – சீறா:4378/3
போரினை மூட்டி நின்றாய் நீ இங்கு புகுந்த போதே – சீறா:4388/3
பெரிய பாறை இங்கு என் படும் யான் எவன் பேசல் – சீறா:4410/4
கல் அகட்டினில் அமைத்தது காண்டும் இங்கு இருந்தோர்க்கு – சீறா:4413/1
உந்தி நின்றது இங்கு ஏது என அதிசயித்து உரைத்தாள் – சீறா:4433/4
தூய பேர் அகழ் இயற்றி இங்கு இருந்தனர் தொலையா – சீறா:4438/2
ஊரை சுற்றி எடுத்து இங்கு உறைந்தனர் – சீறா:4483/2
இப்பொழுது இங்கு இனிது அடைந்தேன் கண்கள் பெற்ற பேறும் இன்னே எளிதில் கண்டேன் – சீறா:4537/2
பின்னர் மாற்றலர் உனை பிடித்து இங்கு ஏகுவார் – சீறா:4549/4
ஆவலோடும் இங்கு அளித்திடும் என்னலும் அவரும் – சீறா:4591/3
அல்லல் கூறும் அபாசுபியானை இங்கு அரிதில் – சீறா:4595/3
செய்ய வேண்டும் இங்கு இருப்பது பழுது இனி திறத்தீர் – சீறா:4609/2
ஒல்லையின் மறுத்திடாது இங்கு அடைந்தனம் உம்மோடு உற்ற – சீறா:4624/3
அனைவரை ஒருங்கு செற்று இங்கு அடைவது கருமம் அம்மா – சீறா:4905/4

மேல்


இங்ஙன் (9)

எ தலத்தவரோ இங்ஙன் எதிர்ந்தவர் என்று நின்றான் – சீறா:794/4
மா தவர் முகம்மது இங்ஙன் வரப்பெறும் பலன் ஈது என்பார் – சீறா:805/4
மன்னவர் ஈசா இங்ஙன் வந்தனர் அவரை போற்றி – சீறா:823/2
பலன் பெறும் முகம்மது இங்ஙன் ஷாம் எனும் பதியை நாடி – சீறா:829/1
வாட்டம் இல் முகம்மது இங்ஙன் வந்தனர் வருந்தும் மானை – சீறா:2066/2
அ பெரும் பாந்தள் இங்ஙன் வரும் முனம் அடைப்பான் வேண்டி – சீறா:2597/1
ஈறிலான் தூதே இங்ஙன் விளைந்தவாறு இது என சொன்னார் – சீறா:2600/4
ஏது எனும் அறியேன் இங்ஙன் இருந்தனன் புலம்பு கொண்டான் – சீறா:2799/1
கானும் மலையும் கடந்து இங்ஙன் வந்தாய் வென்றி காண்ப அரிது – சீறா:4042/2

மேல்


இங்ஙனம் (4)

எங்கள் நபி இங்ஙனம் எதிர்ந்தனர்-கொல் என்ன – சீறா:878/1
இயல் மறை முறையொடும் இவர்கள் இங்ஙனம்
அயலவர் அறிவுறாது அடங்கி நல் நெறி – சீறா:1313/1,2
எதிரெதிர் வருவன் விலக்குதற்கு அமையான் இங்ஙனம் சில பகல் திரிந்தான் – சீறா:1440/2
ஊற்று பாலையும் ஊற்றிக்கொண்டு இங்ஙனம்
சோற்றையும் கொடுவா என சொல்லினார் – சீறா:2335/3,4

மேல்


இச்சை (1)

இச்சை பெற உரைத்தனை நன்கு யான் உரைத்தல் கேட்டி என இசைக்கின்றாரால் – சீறா:1652/4

மேல்


இச்சையாய் (1)

இச்சையாய் அவர் இன்புற வாழ்ந்தனர் – சீறா:4799/1

மேல்


இச்சையின்படி (1)

இச்சையின்படி கிடைத்தது என்று அலியும் வந்து எதிர்ந்தார் – சீறா:3526/4

மேல்


இசுமாயில் (1)

தெரியும் திங்கள் ஐந்தினில் இசுமாயில் செப்பினரால் – சீறா:199/1

மேல்


இசுமாயீல் (2)

ஈனம் இல் இசுமாயீல் நபியிடத்தின் இருந்து இலங்கிய ஒளி பொருட்டால் – சீறா:150/2
மன்னவர் இசுமாயீல் தரு மதலை மணி விளக்கு அனைய தாபித்து – சீறா:151/1

மேல்


இசுமாயீல்-தம் (1)

கருவி மென் மிடற்றில் தீண்டா காரணர் இசுமாயீல்-தம்
சருவந்து சிரசில் சேர்த்தி தாரணி-தனில் பொன்_நாட்டு – சீறா:1761/1,2

மேல்


இசுலாத்தில் (6)

ஆய்ந்த சொல் உணர்ந்து இசுலாத்தில் ஆகிய – சீறா:1460/2
என் உரை நின்று இசுலாத்தில் ஆயினோர் – சீறா:1613/1
புதிய மொழி உரைத்து ஈமான் கொள்வித்தீர் இசுலாத்தில் புக்க பேரில் – சீறா:1648/2
எண் நிலைபெற இசுலாத்தில் ஆக்கினார் – சீறா:1988/4
எறுழ் வலியொடும் இசுலாத்தில் ஆயினார் – சீறா:2166/4
உறையும் பெரும் குபிரவர் கேட்டு உடல் பூரித்து இசுலாத்தில் உற்ற பேரை – சீறா:2170/3

மேல்


இசுலாத்தின் (4)

இன்னல் அற்ற இசுலாத்தின் நேர் வழி இளைக்கிலாது உற விளக்கினார் – சீறா:1427/4
இறைவனை தொழுது இசுலாத்தின் நேர் வழி – சீறா:1980/2
எந்நிலமும் இசுலாத்தின் கொழுந்து பல படர்ந்து ஏறி இலங்கிற்று அன்றே – சீறா:2168/4
எத்தலமும் புகழ்ந்து ஏத்த ஈமான் கொண்டு இசுலாத்தின் இணங்கினாரே – சீறா:2191/4

மேல்


இசுலாத்தினில் (1)

போய் இசுலாத்தினில் புகுந்தது என் என – சீறா:1482/2

மேல்


இசுலாம் (11)

செல் ஏர் கரத்தார் உமறு கத்தாப் செப்பி இசுலாம் நெறி தேக்கி – சீறா:1594/2
மன்னும் இசுலாம் ஆகி குபிர் அகற்றி தீன் நிலைமை வளர்ப்பன் என்றான் – சீறா:2185/4
பூதலத்து உயர்ந்த நல்லோர் புகழ்ந்திட இசுலாம் ஆகி – சீறா:2397/3
எடுத்த வீரத்தின் திறத்தவர் இனத்தையும் இசுலாம்
தடுத்து நின்றவர் குலத்தையும் தனக்கு உயிர் துணையாய் – சீறா:2500/2,3
மனம்-தனில் துணிந்திடும் இசுலாம் நெறி மார்க்கத்து – சீறா:2946/3
மன்னிய வதுவைக்கான மகர் என இசுலாம் உற்ற – சீறா:3098/3
வெற்றி கொண்டு இசுலாம் ஓங்க விறல் நபி இருக்கும் நாளில் – சீறா:3665/2
மறை வழி இசுலாம் ஆக்கி மாதம் ஒன்று இருந்த பின்னர் – சீறா:3679/2
கதி தரும் இசுலாம் நண்ணா கத்துபானவர்கள் தத்தம் – சீறா:4207/1
நீங்கிலா மறையும் அணங்கு உறும் இசுலாம் நெறியும் தொல் இறையவனிடத்தில் – சீறா:4475/1
சுருதி கூறு இசுலாம் எனும் தூய நல் குலத்தில் – சீறா:4841/2

மேல்


இசுலாமான (1)

அருள் பெறும் இசுலாமான அரிவையர் புதல்வர் மற்றோர் – சீறா:4888/1

மேல்


இசுலாமில் (7)

திருத்தமே இவை இசுலாமில் சேர்தலே – சீறா:1297/4
இல்லறத்தொடும் இசுலாமில் ஆயினார் – சீறா:1300/4
நல்லியலொடும் இசுலாமில் நண்ணினார் – சீறா:1310/4
இடர் அறும் கதி இசுலாமில் ஆயினார் – சீறா:1312/4
அடுத்து நின்றவர் இசுலாமில் ஆயதும் – சீறா:3037/1
யாவரும் புகழ் இசுலாமில் வந்து நீர் – சீறா:4647/1
இன்பம் மிகும் கலிமாவை ஓதி இசுலாமில் உற இணக்கி நாளும் – சீறா:4686/3

மேல்


இசுலாமின் (1)

விருப்பொடு நெறி இசுலாமின் மேவினான் – சீறா:3331/4

மேல்


இசுலாமினில் (6)

அவர்க்கு நல் வழியாய் இசுலாமினில் ஆனோர் – சீறா:2609/1
மதம் தழீஇ இசுலாமினில் ஆயினாள் வணங்கி – சீறா:2693/3
ஆயர்-தம் குலத்தவர் இசுலாமினில் ஆனார் – சீறா:2695/4
பொதுவர் தம் குலத்தொடும் இசுலாமினில் பொருந்தி – சீறா:2698/2
அரும் கணத்து இசுலாமினில் வழிப்படு என்று அறைந்தார் – சீறா:2929/4
பரிவினால் இசுலாமினில் புக எனும்படியால் – சீறா:4914/3

மேல்


இசுலாமினை (3)

வந்த வெம் பகை தடிந்து இசுலாமினை வளர்த்து – சீறா:2495/3
வடித்த நல் மறை வகுத்து இசுலாமினை வளர்த்தீர் – சீறா:2916/4
நலத்தின் மெய் கதி தரும் இசுலாமினை நணுகி – சீறா:4173/3

மேல்


இசுறா (4)

தரும் தரு அனைய செம் கை தனபதி இசுறா என்னும் – சீறா:793/1
மறை தெரி இசுறா என்போன் முகம்மது-தமக்கு அன்பாக – சீறா:801/1
செல் நெறி வேத நல் நூல் தெளிந்து அறி இசுறா என்போன் – சீறா:807/2
கலை_வலன் இசுறா என்னும் காவலன் களிப்ப சேந்த – சீறா:816/3

மேல்


இசுறாபீல் (1)

என்னுடன் இசுறாபீல் மீக்காயிலும் சாட்சி ஏய – சீறா:3072/2

மேல்


இசுறாயீலும் (1)

உரைதர இசுறாயீலும் உவந்து மண் எடுத்து போந்தார் – சீறா:100/4

மேல்


இசை (30)

புரி நரம்பு இசை யாழ் தொண்டகப்பறையும் பொடிபட துறுகலின் மோதி – சீறா:28/2
புது மண சுரும்பொடும் இசைத்த பொங்கு இசை
சதுமறை முகம்மது தழைத்து வாழ்க என்று – சீறா:500/2,3
தூங்கு இசை மறை தேர் முகம்மதும் பாலை துன்புறாது இன்பமுற்றனரே – சீறா:691/4
மாந்தி வண்டு இசை பயிலும் ஒண் தார் புய வள்ளல் – சீறா:770/2
இன் இசை பட ஊட்டு தேம் குவளையும் இடையில் – சீறா:868/2
கொஞ்சும் மென் குதலை கிளியொடும் மொழியார் கொழு மடல் செவிக்கு இசை கொள்ளார் – சீறா:1015/2
சுரும்பு இருந்து இசை கொள் திண் தோள் தோன்றல் காரணங்கள் யாவும் – சீறா:1043/2
புள்ளி வண்டு அருட்டம் உண்டு இசை பயிலும் பொழில் திகழ் மக்க மா புரத்தில் – சீறா:1242/1
என்ற இ மொழி மறையவன் உரைத்தலும் இசை தேன் – சீறா:1293/1
இன வளை முரலும் தடத்து அனம் இரைப்ப இசை குரல் கோகிலம் இயம்ப – சீறா:1938/1
இன் இசை நல் மறை முகம்மது இரும் கலிமா-தனை விளக்கி இருந்தோர்க்கு எல்லாம் – சீறா:2179/1
இசை தரும் வண்டு இமிர் தொடையல் புரண்டு அசைய எழுந்து மனையிடத்தின் ஏகி – சீறா:2186/3
நலன் உறும் அபுல் காசீம்-தம் நல் இசை திசைகள்-தோறும் – சீறா:2288/3
இன் இசை புகழொடும் புதியனை தொழுது இருந்தார் – சீறா:2625/4
வேய் இசை தொனி இரு செவி குளிர்தர வெருவா – சீறா:2679/1
உதிரும் சோலையின் அளி இசை திசைதிசை ஓங்கும் – சீறா:2702/3
ஒக்கலோடு இசை நபி உறையும் ஒல்லையில் – சீறா:2956/4
வெவ் வினை விளைத்து இசை நிறுத்த வேண்டுமால் – சீறா:2991/4
இல்லை என்று இசை நபி இசைத்திட்டார் அரோ – சீறா:3000/4
பண் இசை மிழற்றும் ஞிமிறு இனம் இருந்த பான்மை ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:3158/4
பாட்டு இசை மிழற்றும் செ வாய் பசும் கிளி கடியும் ஓதை – சீறா:3382/3
பல்விதத்தொடும் திருமணம் முடித்து இசை பரப்பி – சீறா:3736/3
நாட்டு இசை கொண்ட வேத_நாயகர் முன்னர் வந்தார் – சீறா:3948/4
வண்டு அரிசு உண்டு இசை முரல மா மயில் – சீறா:4053/1
இக்கிரிமாவை காலிது என்பவனை இசை உடை கறுபு அருள் சேயை – சீறா:4079/1
வண்டு நறவு உண்டு இசை பயின்று வளர் காவும் – சீறா:4126/1
வாவி மலர் ஓடை சிறை வண்டு இசை முரன்று – சீறா:4129/2
இசை அறும் எகூதி காபிர்-தம்மொடும் ஈண்டினானால் – சீறா:4394/4
அடிக்க இசை பிறக்க இறை ஏத்தி அறத்தோடு இருந்த நபிகள் கோமான் – சீறா:4533/2
இசை கலன் என வரும் மதீனத்து இன் உறை – சீறா:4993/2

மேல்


இசை-மின் (1)

இனி சடுதியின் என் முன்னர் வருக என்று இசை-மின் என்றார் – சீறா:3360/4

மேல்


இசைக்கில் (1)

என் மன குறை தவிர்த்து இடர் தவிர்த்தி என்று இசைக்கில்
நன்மையாய் உரைத்திடுவதோ நமர் குல பவத்தால் – சீறா:1676/2,3

மேல்


இசைக்கின்றாரால் (1)

இச்சை பெற உரைத்தனை நன்கு யான் உரைத்தல் கேட்டி என இசைக்கின்றாரால் – சீறா:1652/4

மேல்


இசைக்கின்றீர் (1)

இருத்தலை புதுமை என்று இசைக்கின்றீர் என – சீறா:2976/3

மேல்


இசைக்கும் (5)

இருந்த மறை அனைத்தையும் விட்டு எனது மொழி மறைமொழி என்று இசைக்கும் வாக்கும் – சீறா:1646/2
தணிவு இலாது இசைக்கும் காளமும் பொருவா தன்மைய ஆகி மென்மையவாய் – சீறா:1971/3
ஏட்டு அலர் நறவம் மாந்தி இரும் சுரும்பு இசைக்கும் தோற்றம் – சீறா:2066/1
அண்ணல் என்று இசைக்கும் கீர்த்தி அப்துல்லா என்னும் வேந்தும் – சீறா:3348/2
ஆம்பல் அம் குழலில் வாய் வைத்து ஆயர்கள் இசைக்கும் ஓதை – சீறா:3383/1

மேல்


இசைக்குமாறோ (1)

எந்தை கேட்டு இசைக்குமாறோ யாது எடுத்து இயம்பும் என்றார் – சீறா:2773/4

மேல்


இசைகள் (1)

சுதிகள் ஒத்து இசைகள் பாடி சுரும்பு உணும் தொடையல் திண் தோள் – சீறா:3854/1

மேல்


இசைகிலேம் (1)

இறந்து போகினும் வேறு ஒன்று இசைகிலேம் – சீறா:4669/4

மேல்


இசைத்த (13)

புது மண சுரும்பொடும் இசைத்த பொங்கு இசை – சீறா:500/2
இறையவன் தூதர்க்கு இசைத்த சொற்கு எதிராய் இசைத்திடும் அபூலகுபு என்போன் – சீறா:1458/1
எவ்வுழி தனி செல்குற்றீர் நீவிர் என்று இசைத்த – சீறா:1519/4
எந்தையீர் என போற்றி விண்ணவர்க்கு இறை இசைத்த
மந்திரத்தையும் வரன் முறை வகுத்து எடுத்துரைத்தார் – சீறா:1882/2,3
இறையவன் தூதுவர் இசைத்த நல் மொழிக்கு – சீறா:2440/1
இன்று நம் மேலவன் இசைத்த மாற்றமே – சீறா:2760/4
இசைத்த நல் மொழி கேட்டு அந்த இளவலை இனிது கூவி – சீறா:2778/1
முருகு அயின்று இன வண்டு இசைத்த கம்பலையின் முழக்கு அறா நறு மலர் துடவை – சீறா:2877/1
ஏவினன் இறை என இசைத்த மாற்றமும் – சீறா:2999/3
இங்கிதத்தொடும் பணிந்து இசைத்த தூதுவன் – சீறா:3023/1
என எடுத்து இசைத்த மாந்தர்க்கு எதிர் இருந்து அகத்தின் நக்கி – சீறா:3395/1
இசைத்த வாசகம் கேட்டலும் இரு விழி கனல – சீறா:3532/1
இன்னன பல எடுத்து இசைத்த வாசகம் – சீறா:3622/1

மேல்


இசைத்தல் (3)

இன்னணம் இயம்பும் என்று இசைத்தல் போலுமே – சீறா:501/4
தன்மமில்லவள் மனையினில் சார்ந்த நீர் இசைத்தல்
இன்மை நோயினும் வலிது என அவசமுற்று இசைத்தாள் – சீறா:2685/3,4
இக்கணம் புதுமை என எடுத்து இசைத்தல் ஏழமை என உரைத்து அகன்ற – சீறா:2888/4

மேல்


இசைத்தலும் (2)

இனம்-தனில் செல் என்று இசைத்தலும் விரைவுடன் எழுந்தார் – சீறா:2946/4
ஏடு அலம்பிய புய நபி இசைத்தலும்
மூடிய கடங்களும் துருத்தி மூட்டையும் – சீறா:3285/1,2

மேல்


இசைத்தவர் (1)

இன்ன வாசகம் இசைத்தவர் இதயங்கட்கு ஏற்ப – சீறா:2924/1

மேல்


இசைத்தனர் (1)

தானம் மீதினில் செல்க என்று இசைத்தனர் தளராதான – சீறா:2241/3

மேல்


இசைத்தனள் (1)

திடமுற இசைத்தனள் தெரியும் காரணம் – சீறா:321/3

மேல்


இசைத்தனன் (2)

இ மொழி அறபி வேட்டுவன் இசைத்தனன் – சீறா:1611/4
செவ்விதின் நெறியே அலது வேறு இலை என்று இசைத்தனன் யாவர்க்கும் தெரிய – சீறா:2524/3

மேல்


இசைத்தார் (31)

எள்ளல் இன்றி அ உண்மை நல் நபி என இசைத்தார் – சீறா:222/4
இடம் திகழ்ந்து இலங்க காண்கிலேன் என்ன ஈன்றனன் மகவு என இசைத்தார் – சீறா:274/4
இனம் தரும் பலன் போல் எழுந்த சந்ததியே எடும் இலம் புகும் என இசைத்தார் – சீறா:277/4
இன்றி கேட்பது எ குழந்தை நீர் இயம்பும் என்று இசைத்தார்
வென்றி மல் புயன் முகம்மது என பெயர் விரித்தார் – சீறா:443/2,3
ஏதம் இன்றி நும்-பால் அடைந்தோம் என இசைத்தார் – சீறா:572/4
இலை மலி வேலான் ஆசு எனும் குரிசின் முன்னிலை என எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:679/4
ஈது நன்று என ஒத்து அனைவரும் இசைத்தார் எழில் முகம்மதுவும் முன்னிலையாய் – சீறா:694/1
இருப்பின் நின்-வயின் இடர் வரும் என எடுத்து இசைத்தார்
சுருப்பு இருந்து தேன் இடை தவழ் தொடை அணி தோன்றல் – சீறா:783/3,4
சீர் பெற அறுநூறாண்டு செல்லும் என்று இசைத்தார் அன்றே – சீறா:827/4
இருந்தவன்-தனை கொணர்க என வாய் மலர்ந்து இசைத்தார் – சீறா:960/4
வேதிவற்கு உறும் குறும்பு என சிலர் எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:1373/4
இந்தவாறு இவன் தொழில் என சிலர் எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:1374/4
ஈரமுற்று உரைப்ப எவர்க்கும் உண்மையதாய் இருப்பதோ என நபி இசைத்தார் – சீறா:1453/4
இற்றதோ என அவை வெருவிட உமறு இசைத்தார் – சீறா:1512/4
ஈனம் அற்று உனது மகவு எனும் தசையை இவண் கொடு வருக என்று இசைத்தார் – சீறா:1947/4
இரும் என தலத்தவர்க்கு இனத்தவர்க்கு எடுத்து இசைத்தார்
தெருளும் சீர் அபித்தாலிபு என்று உரைத்திடும் செம்மல் – சீறா:2194/3,4
இரும் கணம் அடுத்து என்னிடத்தினில் உறைந்தது என் நினைவு என எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:2306/4
வவ்விய தளை விட்டு அகன்றிடுமலது மறுத்து எவர் தவிர்ப்பர் என்று இசைத்தார் – சீறா:2315/4
இ தலத்து எமக்கு இயம்புவது இயம்பும் என்று இசைத்தார் – சீறா:2458/4
எற்றி எறிந்த வரவும் எடுத்து இசைத்தார் மரவ மலர் தாரார் – சீறா:2548/4
இசைவன் வேறு இனி உரைப்பது இன்று என்னவும் இசைத்தார் – சீறா:2648/4
எழுதி நீ கொடுத்து இவண் வருக என நபி இசைத்தார் – சீறா:2927/4
இகல் அறும் வேத வாய்மை முகம்மது அங்கு இசைத்தார் அன்றே – சீறா:3083/4
இக்கணம் துணிவது பெரும் கருமம் என்று இசைத்தார் – சீறா:3436/4
விதித்தது இ மொழி துணிவதும் இவை என இசைத்தார் – சீறா:3437/4
இயல் தரும் திரு மறை நபி மருகர் நின்று இசைத்தார் – சீறா:3534/4
இடம்தரும் பெரும் பாசறையினும் களத்தும் தெரிந்து இவண் வருக என்று இசைத்தார் – சீறா:3565/4
இருந்து போர் பொருகுவது நன்கு என எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:3831/4
தென் திகழ் வடிவோய் நின் முகம் கண்டேன் தீர்ந்தது என் துன்பம் என்று இசைத்தார் – சீறா:4098/4
காலினும் வலியோய் பதின் கல தவசம் கடன்தர வேண்டும் என்று இசைத்தார் – சீறா:4103/4
இறு மென் கொடி இடையார் நபி எதிர் நின்று இவை இசைத்தார் – சீறா:4352/4

மேல்


இசைத்தாரென்னில் (1)

இகல் எடுத்து வருமம் உரைத்தவர் மறுத்தும் வணக்க மொழி இசைத்தாரென்னில்
புகல் அரிய பிழை பொறுத்து அங்கு அவர் செயலுக்கு இயல்படுத்தல் புந்தி நேர் என்று – சீறா:2662/1,2

மேல்


இசைத்தாள் (2)

இன்மை நோயினும் வலிது என அவசமுற்று இசைத்தாள் – சீறா:2685/4
ஏக்கமுற்று இரங்கி அடிக்கடி நோக்கி இரும் இரும் இரும் என இசைத்தாள் – சீறா:4113/4

மேல்


இசைத்தான் (7)

கேட்குவம் வம் என நல் மொழி இசைத்தான் – சீறா:460/4
எதிரும் வீரர்கள் உளர் எவர் என எடுத்து இசைத்தான் – சீறா:1510/4
எதிர் இவர்க்கு இலை என்று அதிசயம் பிறப்ப எவரொடும் தனித்தனி இசைத்தான் – சீறா:1927/4
மா இரும் புவி மானிடர் இடர் களையும் முகம்மதே என புகழ்ந்து இசைத்தான் – சீறா:2305/4
இடுக்கண் எய்தும் முன் சார்பிடத்து உறைக என்று இசைத்தான் – சீறா:3528/4
எரி முன் ஆக்குவன் காண்டி ஒல்லையின் என இசைத்தான்
பொரியும் செம் தழல் கெழுமிய குழியிடை புகுவான் – சீறா:3530/3,4
எ தலத்தும் எ நாளினும் விளங்கும் என்று இசைத்தான் – சீறா:3780/4

மேல்


இசைத்திட்டார் (3)

இல்லிடை வருக என்று இசைத்திட்டார் அரோ – சீறா:915/4
இல்லை என்று இசை நபி இசைத்திட்டார் அரோ – சீறா:3000/4
எழுந்திட வேண்டும் என்று இசைத்திட்டார் அரோ – சீறா:3626/4

மேல்


இசைத்திட்டார்களே (1)

இடத்தினில் வந்து நின்று இசைத்திட்டார்களே – சீறா:319/4

மேல்


இசைத்திட (2)

எடுத்து இசைத்திட திமஸ்கு இறைவன் கேட்டு உளம் – சீறா:1816/2
என்று நின்றவர் யாவரும் இசைத்திட இரங்கி – சீறா:4832/1

மேல்


இசைத்திடும் (3)

என்றும் வானவர் இசைத்திடும் கனவு எலாம் எடுத்தும் – சீறா:218/1
எ மனைக்கும் பேறு என வரும் பொருளாய் இசைத்திடும் திங்கள் இராவின் – சீறா:254/3
இறையவன் தூதர்க்கு இசைத்த சொற்கு எதிராய் இசைத்திடும் அபூலகுபு என்போன் – சீறா:1458/1

மேல்


இசைத்திடுவாம் (1)

இனைய ஊரினில் நடந்தவாறு எடுத்து இசைத்திடுவாம் – சீறா:297/4

மேல்


இசைத்திடுவான் (1)

இம்பரின் விளங்க மைசறா மகிழ இனிதுற எடுத்து இசைத்திடுவான் – சீறா:991/4

மேல்


இசைத்திலவே (1)

போட்டு கேட்டனன் பிற்றையும் புகன்று இசைத்திலவே – சீறா:2006/4

மேல்


இசைத்து (14)

ஈது அலால் அமரர் இவர் கலிமாவுக்கு இசைந்தனர் என்பதும் இசைத்து
சூது அர மொழியார் ஆமினாவிடத்தில் தோன்றலை கொடுத்து அகன்றனரே – சீறா:264/3,4
எடுத்துரைத்து நல் நபி-தமை வாழ்த்தும் என்று இசைத்து
விடுத்திர் நும் மன நினைவு என காபிர்கள் விரைவின் – சீறா:568/2,3
கதிர் மதி உள நாள் வாழ்க என்று இசைத்து கண் களித்து இனிது வாழ்த்தினரே – சீறா:1210/4
இசைத்து உரைத்தவை நன்கு என இனத்தொடு பலரும் – சீறா:1377/1
இருந்த பேரினில் தலைவர்கள் அவரவர்க்கு இசைத்து
திருந்திலா மன காபிர்கள் கிளையொடும் திரண்டார் – சீறா:1387/3,4
இசைத்து அடுத்தது வானகத்து உரும் எனும் இடபம் – சீறா:1517/4
எரிந்திடும் நரகம் என்று இசைத்து அவன்-தனக்கு – சீறா:1690/2
இனைய பாசுரம் அனைத்தையும் விரித்து எடுத்து இசைத்து
வனையும் வார் கழல் அறபிகள் அனைவரும் வகுத்தார் – சீறா:1697/1,2
நிலம் மிசை உதித்த முகம்மதே எவர்க்கும் நெடியவன் தூதர் என்று இசைத்து
குலவும் எப்படைப்பும் இவர்-தமக்கு ஈமான் கொண்டது சரதம் என்று அறைந்து – சீறா:1925/2,3
முதிர் கலை நூலோர்-தமக்கு எடுத்து இசைத்து முன் மறை விளக்கமும் விளக்கி – சீறா:1927/3
இறைவனை நோக்கி துஆ இரந்தினிரேல் இலங்கு உரு தோன்றும் என்று இசைத்து
சிறை நிறம் தோன்றாது அமர் உலகு-அதனில் ஜிபுறயீல் ஏகிய பின்னர் – சீறா:1946/1,2
உம்மி மஃபதுக்கு இசைத்து எழுந்தனர் மறை உரவோர் – சீறா:2701/4
இருந்ததில் இவையும் பூட்டு என்று ஒருத்தியோடு இசைத்து நின்றாள் – சீறா:3192/4
இசைத்து எனை விட்டிரால் அவர் பின் ஏகியே – சீறா:4993/4

மேல்


இசைத்தே (2)

என்றும் தீன் பயிர் விளங்குற வாழி என்று இசைத்தே – சீறா:781/4
இட்டமாய் இனிது ஊழி வாழ்க என எடுத்து இசைத்தே – சீறா:1098/4

மேல்


இசைதர (2)

பொருந்தி வந்தனன் கொண்-மின் என்று இசைதர புகன்றான் – சீறா:2942/4
ஒன்றும் என்று இசைதர உரைத்திட்டார் அரோ – சீறா:3325/4

மேல்


இசைதரா (1)

இசைதரா மருவலர் இதயம் போல நின்று – சீறா:1828/3

மேல்


இசைதரும் (1)

இசைதரும் வேலினார் மனையின் ஏகினார் – சீறா:2399/4

மேல்


இசைந்த (8)

கொல்வதுக்கு இசைந்த பேரோ குரிசிலை கொண்டு தம் ஊர் – சீறா:411/3
இனத்தவர் சிலர்-தமக்கு இசைந்த வாசகம் – சீறா:523/2
இதமுற உண்மை கொண்டு இசைந்த பேர் முழு – சீறா:752/3
எய்திய பெற்றி என்ன இசைந்த நல் முகமனாக – சீறா:939/3
சுந்தர கமல சீறடிக்கு இசைந்த சுடர் அலத்தகம் எடுத்து எழுதார் – சீறா:1014/4
இன்னணம் கேட்டோம் செல்வ மணத்தினுக்கு இசைந்த தூது – சீறா:1075/3
இரு வகை கிளைஞரும் இசைந்த பேர்களும் – சீறா:2147/2
அனைவரும் மகிழ்ந்து கேட்டு உன் அறிவினுக்கு இசைந்த மாற்றம் – சீறா:4848/1

மேல்


இசைந்தபடி (1)

மனத்துக்கு இசைந்தபடி நல் மொழிகள் சில தெரிந்து சாற்றி வீறு ஆர் – சீறா:1086/2

மேல்


இசைந்தவர்கள்-தம்மையும் (1)

தந்திரத்தையும் அவன்-தன் நேர் வழி-தனக்கு இசைந்தவர்கள்-தம்மையும்
அந்தரத்தின் வழியா விடற்கு இனி ஓர் ஐயம் இல்லை என அங்கு அவர் – சீறா:1428/2,3

மேல்


இசைந்தனம் (1)

இடைப்படாததற்கு இசைந்தனம் என மனம் இடைந்து – சீறா:1231/3

மேல்


இசைந்தனர் (2)

ஈது அலால் அமரர் இவர் கலிமாவுக்கு இசைந்தனர் என்பதும் இசைத்து – சீறா:264/3
ஓது நல் நெறிக்கு நேர்பட்டு இசைந்தனர் உமறு என்று எண்ணி – சீறா:1580/1

மேல்


இசைந்தனன் (1)

கொள்ளுதற்கு இசைந்தனன் இவன் என குறிப்பு அறிந்து – சீறா:2915/2

மேல்


இசைந்தார் (2)

இந்த ஊருளர் மிகுதி பேர் மணத்தினுக்கு இசைந்தார் – சீறா:224/4
இவை எலாம் அறிந்து இவர் நபி என உளத்து இசைந்தார் – சீறா:440/4

மேல்


இசைந்தான் (1)

இதமாகிய நபியாம் என இசைந்தான் மனம் மகிழ்ந்தான் – சீறா:985/4

மேல்


இசைந்திட (2)

இசைந்திட நிறைத்து குவித்த நெற்போர்கள் எங்கணும் இலங்கிய தோற்றம் – சீறா:59/3
இருநிலத்தவர்க்கு இசைந்திட எனது உளத்து இருந்த – சீறா:1845/3

மேல்


இசைந்திடும் (1)

மதியின் வேறு வைத்து இசைந்திடும் சில மொழி வகுப்பான் – சீறா:2218/4

மேல்


இசைந்திருந்தனர் (1)

இற்றையின் இரவில் முகம்மது மதீனத்து ஏகுதற்கு இசைந்திருந்தனர் என்று – சீறா:2531/1

மேல்


இசைந்திருந்தனனால் (1)

இ நிலத்து இவனும் அ பெரும் பதியில் போவதற்கு இசைந்திருந்தனனால் – சீறா:2512/4

மேல்


இசைந்திருப்பார் (1)

இரு செவி கொடுத்து ஏவலின்படிக்கு இசைந்திருப்பார் – சீறா:2233/4

மேல்


இசைந்தினிரேல் (1)

இந்த மாற்றம் இசைந்தினிரேல் பகை – சீறா:1394/1

மேல்


இசைந்து (16)

இறைவனும் ஆதம் செயும் தவுபாவுக்கு இசைந்து இனிதுற கபூல் ஆக்க – சீறா:133/2
இ மொழி நன்கு என இசைந்து யாவரும் – சீறா:750/1
இனையன சரக்கு எலாம் இசைந்து வாங்கினார் – சீறா:914/4
ஈது நன்று என மனம் இசைந்து என் நாவினில் – சீறா:1614/1
இகழ்வு இலாது உண்மை என்று இசைந்து நீவிர் யான் – சீறா:2158/2
இங்கிதத்தொடும் ஈமான் கொண்டு ஏகுதற்கு இசைந்து நின்றார் – சீறா:2275/3
நேர் இசைந்து ஈன்றார் இருவரும் சல்மான் என இடும் பெயரினன் சிறியேன் – சீறா:2895/4
ஈதலுக்கு இசைந்து எடுத்து அளிக்கும் செங்கையார் – சீறா:3012/2
உன் உளத்து இசைந்து அருள் உரை செய்வீர் என – சீறா:3334/3
ஈது முத்திரை பொருள் என யாவரும் இசைந்து
மோது பேரலை மடுக்களும் சுனைகளும் முருகு ஆர் – சீறா:3454/1,2
ஈரமுற்று இசைந்து மனத்தினில் இருத்தாது இடும்பு எனும் இடர் விளைத்தனையே – சீறா:3583/4
கொல்வதற்கு இசைந்து நின்றேம் காலையும் குறுகி போய – சீறா:3707/1
என்று கூறலும் கேட்டு அவர் இசைந்து நீர் நபி-பால் – சீறா:4639/1
அந்த நல் மொழி கேட்டு இசைந்து அந்தகன் – சீறா:4766/1
அதற்கு இசைந்து அந்த நாள்வரை பொறாமல் நின்று அடர்ந்து – சீறா:4842/1
யாவரும் இசைந்து என்-தன்னை அவரிடத்து ஏவுவீரேல் – சீறா:4850/1

மேல்


இசைந்தே (2)

இலகிய கமல முக மலர் சபாவுக்கு இரகுமத்து உண்டாக என்று இசைந்தே – சீறா:267/4
இருத்தும் ஆலயத்து ஏகினர் அவன் மொழிக்கு இசைந்தே – சீறா:461/4

மேல்


இசைந்தேன் (1)

எம்-தம் நாயகர் இவண் உறைந்தனன் என இசைந்தேன் – சீறா:2613/4

மேல்


இசைந்தோம் (1)

எங்கள்-தம் மனத்து உவகையால் வளர்ப்பதற்கு இசைந்தோம்
திங்கள் வாள்_நுதல் அளித்தியேல் செல்வமும் செருக்கும் – சீறா:442/2,3

மேல்


இசைந்தோர் (1)

இனியவை இவை என இசைந்தோர் வாசகம் – சீறா:2430/2

மேல்


இசைப்ப (12)

என்னையும் கொடு ஷாமினுக்கு ஏகும் என்றி இசைப்ப
பொன்னும் நல் கதிர் மணியையும் போர்த்து எடுப்பவர் போல் – சீறா:545/2,3
பேரறிவாளர் எந்நாள் பிறப்பர் என்று இசைப்ப கேட்டு – சீறா:827/3
இருந்த அவ்வையில் கள்ளர் உண்டு எனும் மொழி இசைப்ப
தெரிந்து கண்டனம் என்றனர் சிலர் சிலர் திகைத்தார் – சீறா:844/1,2
இருப்பிடம் தவிர்ந்து எழும் என தபதியன் இசைப்ப
ஒருப்பட துணுக்கென புறத்து ஒதுங்கினர் உழையோர் – சீறா:968/2,3
இரைத்தலோடும் அ உரை பகர்ந்து உமறு என இசைப்ப
திருத்தி நால் திசை எங்கணும் நோக்கினர் செம்மல் – சீறா:1520/3,4
ஈது அலால் பிறிது இலை என அபூஜகில் இசைப்ப
ஆதரத்துடன் கேட்டவர் அனைவரும் அகத்தில் – சீறா:1679/1,2
இகல் அற திறல் பறா இசைப்ப கேட்டு இவண் – சீறா:2439/2
இருக்கில் அகற்றும் என இறசூல் இசைப்ப இவணின் அயலவர்கள் – சீறா:2547/2
இறைவன் பரம் என்று இசைப்ப அபூபக்கர் எடுத்து அங்கு இயம்புவரால் – சீறா:2550/4
இரு வகை பெரும் படையும் வந்து அடுத்தது என்று இசைப்ப
மரு மலர் செழும் புய நபி முகம்மது கேட்டு – சீறா:3422/1,2
இன் அமுது செய்க என முகம்மது நம் நபி இசைப்ப இனிதின் நோக்கி – சீறா:3756/3
இலகு நல் நுதல் சிற்றிடையவர் பலாண்டு இசைப்ப
பொலன் முகட்டினின்று அமரர்கள் மலர்_மழை பொழிந்தார் – சீறா:3841/3,4

மேல்


இசைப்பது (1)

இருப்பது நபியே வாய் கொண்டு இசைப்பது புறுக்கான் என்ன – சீறா:2264/3

மேல்


இசைப்பன் (1)

இகலி என்னுடன் எதிர்ப்பவர் இலை என இசைப்பன் – சீறா:1693/4

மேல்


இசைப்பாம் (1)

இலங்கு மக்க மா நகர் வளம் சிறிது எடுத்து இசைப்பாம் – சீறா:77/4

மேல்


இசைப்பார் (3)

சித்திர திறன் இது என சிலர் எடுத்து இசைப்பார் – சீறா:1839/4
இருள் தராது இருத்தல் அரிது என சினந்த இடரொடும் படிறு எடுத்து இசைப்பார் – சீறா:1935/4
இரவினில் யான் ஒரு கனவு கண்டனன் என இசைப்பார் – சீறா:3811/4

மேல்


இசைப்பான் (1)

இருளும் புன் மன கொடியவன் அபூஜகுல் இசைப்பான் – சீறா:2504/4

மேல்


இசைபெற (1)

சேய் என பிறந்தேன் இசைபெற காம்மா என்னும் அ பெயரினன் சிறியேன் – சீறா:2305/2

மேல்


இசைய (2)

இசைய நல் எழில் ககுபத்துல்லா-தனை இறக்கி – சீறா:1227/3
இசைய ஓங்கி எறிந்தனன் தீங்கினன் – சீறா:4510/4

மேல்


இசையவர்க்கு (1)

சோலை-வாய் குயில் எனும் இசையவர்க்கு அணி சொரிவார் – சீறா:1125/3

மேல்


இசையா (3)

இரைத்து அடங்கலும் ஒருமொழிபட எடுத்து இசையா
வரை தனி கொடி ஆமினா மனையினின் மறந்தும் – சீறா:230/2,3
தரைத்தலத்து ஈமான் கொள்ளுதற்கு இசையா தரம் படைத்தவர் அனைவரையும் – சீறா:1454/3
மாறு கொண்டு இசையா மாற்றம் வைகலும் பிதற்றுகின்றான் – சீறா:2829/3

மேல்


இசையாதவன்-தனையும் (1)

தந்தை-தன் பழிகொளற்கு இசையாதவன்-தனையும்
அந்த மன் மகன் என்பதும் இதுவும் ஓர் அழகால் – சீறா:3768/3,4

மேல்


இசையான் (1)

இந்தவாறு அலால் வேறு ஒரு கருமமும் இசையான் – சீறா:1368/4

மேல்


இசையின் (1)

பண் படர் இசையின் வாய்ந்த பழ குலை கதலி நாட்டி – சீறா:1744/3

மேல்


இசையினில் (1)

இருந்தவர் எவர்க்கும் தெரிதர அறபின் இசையினில் தெளிதர இயம்பும் – சீறா:1921/4

மேல்


இசையினை (1)

என் இனி செய்யலாகும் இசையினை அவித்து கொண்டாம் – சீறா:4380/4

மேல்


இசையும் (4)

இசையும் தானத்தில் வைத்திடுபவர் எவர் என்றார் – சீறா:1233/4
இசையும் நூற்றிருபது வருடமும் கசுறசு – சீறா:2149/1
இசையும் நெற்றியினும் சென்று தாக்கின இதனால் – சீறா:4002/3
இசையும் வாய்மை முறித்து எழில் ஏந்திய – சீறா:4478/1

மேல்


இசையுற (1)

இசையுற சிறிது தொனிகளே பிறக்கும் எதிர்ந்து நோக்கிடில் உரு தெரியாது – சீறா:1244/2

மேல்


இசையொடு (1)

இசையொடு பல்லியம் இயம்பி ஆர்த்து எழ – சீறா:1144/1

மேல்


இசைவ (1)

காலம் மூன்றையும் தெரிந்த நும் கருத்தினுக்கு இசைவ
போலும் புந்தியில் சொலுமவர் எவர் இரும் புவியில் – சீறா:3432/3,4

மேல்


இசைவதாகவே (1)

இருத்தி நல் மொழியொடும் இசைவதாகவே
பொருத்தினன் தவிர்த்தனன் போரின் கோலமே – சீறா:3272/3,4

மேல்


இசைவன் (1)

இசைவன் வேறு இனி உரைப்பது இன்று என்னவும் இசைத்தார் – சீறா:2648/4

மேல்


இசைவுற்று (1)

ஈது நன்று என குறைஷிகள் அனைவரும் இசைவுற்று
ஓதும் வேளையில் அக மலர் களிப்புடன் உலவி – சீறா:1235/1,2

மேல்


இஞ்சி (2)

வித்தையின் இயற்று பொறி மேவி உயர் இஞ்சி
முத்திகைப்படுத்தினர் முகம்மது அவண் அன்றே – சீறா:4132/3,4
வான_நாயக இஞ்சி யாம் வகுத்திட மாட்டேம் – சீறா:4400/3

மேல்


இஞ்சியின் (1)

இஞ்சியின் இருந்த பொருள் எள்துணையும் இன்றி – சீறா:4138/1

மேல்


இட்ட (8)

இட்ட கஞ்சுகராய் ஆண்மை இலங்கும் வாலிபராய் சோதி – சீறா:406/3
எரியும் நெய்யிடை இட்ட பைம் தளிர் என இருந்த – சீறா:454/3
குன்றினில் இட்ட தீபம் குவைலிது என்னும் வேந்தன் – சீறா:605/4
இட்ட முள் இலை ஈந்து அங்ஙன் இருந்து இறந்து அனேக கால – சீறா:818/2
இட்ட சந்தன குழம்புகள் கரைத்து இறைத்திடுவார் – சீறா:1123/4
மாலை இட்ட வரை புய மன் அபித்தாலிபை – சீறா:1390/1
காசு அறும் தட்டத்து இட்ட பழத்தினை கரத்தில் ஏந்தி – சீறா:2245/1
இட்ட கால் தளையினோடும் எண்பதின் காவதத்தின் – சீறா:2841/1

மேல்


இட்டது (2)

இட்டது ஓர் கவிகை மேகம் எழிலுற துலங்க கண்டு – சீறா:795/3
எரியிடை நெய் இட்டது என சில காபிர் தடுப்ப மனம் இயைந்திலாரே – சீறா:2176/4

மேல்


இட்டம் (1)

இட்டம் முற்று ஆயத்து இறங்கிய வசனம் எடுத்துரைத்து எழில் முகம்மதுவை – சீறா:2528/2

மேல்


இட்டமாய் (2)

இட்டமாய் இனிது ஊழி வாழ்க என எடுத்து இசைத்தே – சீறா:1098/4
இட்டமாய் உரை என அபூஜகில் உடன் இயம்ப – சீறா:2004/2

மேல்


இட்டமுடன் (1)

இட்டமுடன் சதக்கா என்று இரப்போர்க்கும் வறிஞோர்க்கும் ஈந்திட்டாரால் – சீறா:2174/4

மேல்


இட்டமுற்று (1)

இட்டமுற்று அவர்க்கு எலாம் எடுத்து கூறுவார் – சீறா:2759/4

மேல்


இட்டனர் (1)

இரைத்திடும் கழல் கால் பூட்டினர் கவசம் இட்டனர் தொட்டனர் தொடுதோல் – சீறா:5021/2

மேல்


இட்டனரால் (1)

சோரி நீர் ஒழுக இருவர்கள் தலையும் துணித்து அரும் கழுவின் இட்டனரால் – சீறா:3601/4

மேல்


இட்டார் (2)

முகிழ் அலர் பூத்தது என்ன முத்து மோதிரங்கள் இட்டார் – சீறா:3214/4
வில்லை வளைத்தார் அம்பினை இட்டார் மிக மேன்மேல் – சீறா:3915/3

மேல்


இட்டு (4)

காய் எரி நெய் இட்டு என்ன கண் கனல் கதுவ காபிர் – சீறா:1355/2
முன்னிய மூவரும் உவப்ப மூரல் இட்டு
இன் நறை பாகொடும் இனிதின் ஊட்டினார் – சீறா:2400/3,4
தண் ஒளி விலகி வீசும் சபூகு எனும் தலைச்சோடு இட்டு
வெள் நிலா கதிரின் கற்றை மின்னினை பொதிந்தது என்ன – சீறா:3367/1,2
போய் அதை நெய்தல் நிலத்தில் இட்டு உப்பை புணரியில் புகுத்தின வெள்ளம் – சீறா:4755/4

மேல்


இட (17)

திடன்பெற மடித்து குறி இட கையால் சேர்த்து ஒளிர் வல கை கால் மேல் வைத்து – சீறா:252/3
அரிதினில் சசி கொணர்ந்து இட கரத்தினில் அமைத்தும் – சீறா:1383/2
ஈனம் அற்று உரைப்ப இடருறும் மொழியாய் இட கரம் வழங்குவதலது – சீறா:1445/3
பங்கு இட கர சட்டையில் புறப்பட பரிவாய் – சீறா:1860/3
இரு நிலத்திடை எள் இட இடம் அரிது எனலாய் – சீறா:1891/3
சீர் பெற வலது கரத்திடை ஒரு பால் செழும் இட கரத்தினில் ஒரு பால் – சீறா:1923/3
கால் இட இடம் இன்று என்ன காபிர்கள் தேடினாரால் – சீறா:2566/4
விரல் இட அரிதாய் நின்ற வேய் வனத்திடத்தும் சாய்ந்த – சீறா:2573/1
பாரிச பதலை இட கை தட்டிய நீள் பணவம் வார் அணி தட மொந்தை – சீறா:3162/2
விசைத்து இட கர கேடகம் குலுக்கி வெம் கதிர் வாள் – சீறா:3532/3
சுற்றி விட்டெறிந்தனன் பிடித்து இட கையால் சுழற்றி – சீறா:3535/2
எள் இட இடம் அற்று அளந்து அறி எண் சாண் உடம்பினும் இடன் அற நெருங்கி – சீறா:3571/1
வாங்கு உரைத்து இட காதினில் காமத்தும் வழங்கி – சீறா:3742/2
ஏய்ந்த துற்குறி காட்டின வேந்தர்கள் இட தோள் – சீறா:3802/2
இட மருங்கு எல்லை மேவி இக்கிரிமாவும் நிற்ப – சீறா:3882/2
நெஞ்சு ஆகுலம் அற நீரகம் இல்லா இட நியமம் – சீறா:4333/1
முன் இட நதிகள் நிறைந்து மேல் எழுந்து மோதிட செறு கரை தகர்த்து – சீறா:4754/3

மேல்


இடங்கரின் (1)

நிறைந்த நீள் நதி இடங்கரின் வாயிடை நெடு நாள் – சீறா:1851/1

மேல்


இடங்கள் (1)

துன்னும் அ இடங்கள் நோக்கி துரத்து அபீறாபிகு என்போன்-தன் – சீறா:3699/2

மேல்


இடங்கள்-தோறும் (1)

சேண்தரும் இடங்கள்-தோறும் தெரிதர போட்டு விட்டு – சீறா:4941/3

மேல்


இடங்களின் (1)

விட்ட பாசறை இடங்களின் இவை வியப்பு எனவே – சீறா:855/3

மேல்


இடங்களும் (10)

உகள்-தொறும் வெருவி ஒதுங்கிய சிறை புள் ஒலித்திடும் இடங்களும் கடந்தார் – சீறா:997/4
இன மணி சிறை விட்டு அரு நடம்புரியும் இரு வரை இடங்களும் கடந்தார் – சீறா:998/4
திரை அலம்பிய குறும் சுனை இடங்களும் செறிந்து – சீறா:2678/2
நிறை உயிர் போக்கி அரசுவீற்றிருந்த இடங்களும் நிறைந்தன கண்டார் – சீறா:3572/4
நெருக்கிடா வரை இடங்களும் நீண்ட மா நிலத்தின் – சீறா:3778/2
கரை செய் மா நதி இடங்களும் கடங்களும் கடந்து – சீறா:3806/1
இடங்களும் களிற்று மும்மதம் நாறும் இரும் கழை வனங்களும் கடந்து – சீறா:4936/2
கோடு கொண்டு எழுந்த நெடு வரை குடுமி இடங்களும் பலபல குறுகி – சீறா:4960/3
நிலம் பட தார தகடு என விளங்கும் நெடு வரை இடங்களும் குறுகி – சீறா:5003/3
சலம் புரி மந்தி தாவ அறியாத தரு இடங்களும் பல கடந்தார் – சீறா:5003/4

மேல்


இடங்கொடாது (1)

இருப்பவர் எவரும் அங்கு அவர்க்கு இடங்கொடாது
உருப்பமோடு இகல்வதே எவர்க்கும் ஊழ் என – சீறா:2144/2,3

மேல்


இடங்கொடாமல் (3)

புடையினில் இருந்த சர்ப்பம் புறப்படற்கு இடங்கொடாமல்
உடல் அணு நடுக்கம் இன்றி இருந்தனர் உணர்வின் மிக்கார் – சீறா:2591/3,4
புக்கி அங்கு உறைந்து கானில் போவதற்கு இடங்கொடாமல்
திக்கு அற பறித்து வெட்டி திரும்பும் என்று இருந்தது அன்றே – சீறா:3339/3,4
ஒருவரும் உழையில் புக்கி உசாவுதற்கு இடங்கொடாமல்
இருளினும் பகலும் நீங்காது இரண்டு நாள் இருந்து மாதோ – சீறா:3696/3,4

மேல்


இடங்கொடுத்தல் (1)

பொறையுடன் இருத்தல் வினைக்கு இடங்கொடுத்தல் என புகன்றனன் ஒரு முதியோன் – சீறா:2516/4

மேல்


இடங்கொடுத்து (1)

இயலுறும் இடங்கொடுத்து இருத்தல் பாரிடை – சீறா:2986/3

மேல்


இடங்கொள் (3)

இடங்கொள் பூதர புயத்து இருத்தி ஏதிலார் – சீறா:170/3
இடங்கொள் வாய் பிளந்து நா எடுத்து நின்றவர் – சீறா:2758/3
இடங்கொள் பந்தரும் நிலத்திடை படிந்தன எங்கும் – சீறா:4605/4

மேல்


இடங்கொள்ளாது (1)

ஏல வார் குழலார் மனை இடங்கொள்ளாது இருந்தது பறழ்களும் நிறைந்தே – சீறா:368/4

மேல்


இடங்கொளாது (1)

இடங்கொளாது உறைந்த கூறுலீன்களில் ஓர் ஏந்து_இழை கடிதினில் வாங்கி – சீறா:249/3

மேல்


இடத்தவர் (2)

பொன்_மனை இடத்தவர் பொங்கி யாவரும் – சீறா:2744/1
பெருகும் அ இடத்தவர் கூடி பெட்பு உற – சீறா:3308/3

மேல்


இடத்தில் (20)

துதி பெறு மதினா-தன்னில் தூய ஓர் இடத்தில் தோன்றி – சீறா:101/3
எம்பெருமான் நமது இடத்தில் மூழ்கலால் – சீறா:495/2
நான மெய் கமழ் வேத நாயகர் நமது இடத்தில்
ஆனதால் இவை பெற்றனம் என அகம் மகிழ்ந்து – சீறா:542/1,2
துள்ளிய உழை உழை இடத்தில் தோன்றிற்றே – சீறா:746/4
கனைத்து வண்டு இருந்த தண் தார் ஹபீபு-தம் இடத்தில் சார்ந்தான் – சீறா:814/4
அறபிகள் எவரும் தத்தம் அணி மனை இடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1039/4
கடி ஆரும் மலர் சூட்டி நும் இடத்தில் தருக மனம் கருதியிற்று என்றே – சீறா:1085/4
புக்கு நல் இடத்தில் தெரிந்தவை எவையும் புகழொடும் முகம்மது-தமக்கு – சீறா:1248/2
அருளினில் ஜிபுறயீல் வந்து அரு வரை இடத்தில் வைகும் – சீறா:1256/3
வெயிலவன் கதிரில் தூண்டி மேலுலகு இடத்தில் புக்கார் – சீறா:1271/4
திறை கொடு பணிந்து வேறோர் திரு மனை இடத்தில் சேர்த்தி – சீறா:1740/2
மலிதர நபிக்கு சலாம் எடுத்து ஏத்தி வளர்ந்தது வானகத்து இடத்தில் – சீறா:1925/4
தண்டலை இடத்தில் புக்கி தடத்தின் சம்பரத்துள் ஆடிக்கொண்டு – சீறா:2358/1
செறிதரும் இடத்தில் விடுத்து ஒரு தருவின் நீழலில் தனி சிறந்து இருப்ப – சீறா:2878/2
பலன் பெறும் கதீஜா ஈன்ற பாத்திமா இடத்தில் புக்கார் – சீறா:3208/4
பொரு திரை கடற்கரை இடத்தில் போயினார் – சீறா:3267/4
எறி திரை கடற்கரை இடத்தில் சென்றதும் – சீறா:3275/1
எட்டிக்கொண்டு எமக்குஉமக்கென இருக்கும் அ இடத்தில்
சுட்டிக்கொண்டவர் இவர் என பெயர்களை தொகுத்து – சீறா:3478/1,2
புக்கினன் திரு நபி துணையவர் பொரும் இடத்தில் – சீறா:3514/4
இறங்கிய பாசறை இடத்தில் சூழ்தர – சீறா:3633/2

மேல்


இடத்தின் (6)

பூதலத்து இடத்தின் மக்கா புரத்தினில் முகம்மது என்போர்க்கு – சீறா:2269/1
கொங்கு இருந்து உலவும் முகம்மது நபிக்கு கொடுத்தனர் அ நிலத்து இடத்தின்
மங்குல் தோய்ந்து இலங்கும் பள்ளியும் மனையும் வகுத்து எடுத்து இயற்றிட அருளி – சீறா:2854/2,3
அடைவ போல் ஏகி முன் இடத்தின் ஆயதால் – சீறா:3330/4
வள் உகிர் சுணங்கும் இகலனும் திரிந்த இடத்தின் முள்மாவும் வந்து இணங்கி – சீறா:3571/3
பின்பு தூசினில் போர்த்தது பிருதவுசு இடத்தின்
மின் பிறந்த வெண் துகிலினை பெறுகவும் வேண்டி – சீறா:4172/2,3
மன்னு மா மனை இடத்தின் மேவினார் – சீறா:4520/2

மேல்


இடத்தினில் (20)

இடத்தினில் வந்து நின்று இசைத்திட்டார்களே – சீறா:319/4
வருந்தி கள்வரும் மறு கரை இடத்தினில் மறுகி – சீறா:847/3
சிலை என வளைந்த சிறு நுதல் கதீஜா திருமனை இடத்தினில் வருவார் – சீறா:1246/4
தரும் முகில் கவிகை இலங்கிட சிறந்த சபாமலை இடத்தினில் சார்ந்தார் – சீறா:1450/4
எல்லவன் எழுந்தது என நபி இருந்த இடத்தினில் உறைந்தனர் அன்றே – சீறா:1452/4
இடத்தினில் குலை பொருந்திட செய்வீர் என – சீறா:2137/3
இடத்தினில் நின்ற வஞ்சி தருவினை எதிர்ந்து நோக்கி – சீறா:2282/2
இடத்தினில் வரச்செய்வேன் யான் இதத்தொடும் இனிய மாற்றம் – சீறா:2382/2
மன்னிய இடத்தினில் புக்க மன்னவர் – சீறா:2402/2
காய்ந்த வெம் பசியால் விரைவுடன் நடந்து ஓர் கல் அடி இடத்தினில் ஒதுங்கி – சீறா:2880/1
இடத்தினில் அபூஜகுலுடன் முன்னூறு இயல் – சீறா:3262/2
இருள் அறல் கொழிக்கும் கான்யாற்று இடத்தினில் இறுத்தது அன்றே – சீறா:3415/4
உகுது எனும் மலை இடத்தினில் படையொடும் உறைந்தார் – சீறா:3807/4
மாறுகொண்டவன் இடத்தினில் ஏகினன் மருண்டு – சீறா:4017/1
மன்னும் ஓர் இடத்தினில் வைத்து வல்லவன் விதித்தது – சீறா:4168/1
முறைமையாக ஓர் இடத்தினில் உவந்து முன் இருத்தி – சீறா:4266/3
வென்றி வாழ் மனை இடத்தினில் ஏகு என விரிப்ப – சீறா:4432/2
உன்னி மீண்டு ஓர் இடத்தினில் உற்றனர் – சீறா:4484/4
அனைய மா நபி காபிர்-தம் இடத்தினில் அணுகி – சீறா:4590/2
எய்தினர் செறிந்து முன்றில் இடத்தினில் குழூஉக்கொண்டு ஈண்ட – சீறா:4707/1

மேல்


இடத்தினும் (2)

உரத்தினும் செழும் தோள் வரை இடத்தினும் உயர் வேல் – சீறா:3490/1
இடத்தினும் குவளை ஓடையின் மருங்கும் எழில் தரு கிடங்கினும் உயர்ந்த – சீறா:4448/2

மேல்


இடத்தினை (2)

உரைத்த சொல் உளத்தூடு இருத்தி நம் நபியும் உடையவன் இடத்தினை நோக்கி – சீறா:1913/2
புதிய மார்க்கம் என்று எடுத்தவன் இடத்தினை பொருந்தி – சீறா:2917/1

மேல்


இடத்து (13)

இன்னணம் இயம்பி ஆதி இடத்து இரந்து அரிதாய் என்-தன் – சீறா:831/1
இடத்து இருந்து தொழுது எழுந்த பின்பு உடன் எழுந்திருந்து தமது ஆவி தம் – சீறா:1431/3
தம் இனத்தவர்களுடன் சலாம் உரைத்து தக்கது ஓர் இடத்து நின்றவனை – சீறா:1941/2
வாட்டமுற்று இருந்த புள்ளி மான் இடத்து இருந்து பாரில் – சீறா:2099/2
உற்று அடுத்து ஒருங்கு நோக்கி ஓர் இடத்து உறைந்த அன்றே – சீறா:2263/4
இடத்து உறும் வளையில் சர்ப்பம் எதிர்ந்தது கண்டு தேங்கி – சீறா:2585/2
இறங்கிய இடத்து யான் இருப்பன் என்றனர் – சீறா:2748/4
அபுஜகல் வரும் இடத்து எதிர்வது ஆயினார் – சீறா:3269/4
இருள் அறும் ககுபத்துல்லா எனும் இடத்து எய்தினாரால் – சீறா:3401/4
ஓர் இடத்து இருந்தனன் ஒக்கலோர் எனும் – சீறா:4070/1
தாரணி இடத்து இரண்டு பாகமாய் தனி பிரித்தார் – சீறா:4199/4
வந்தவர்-தமை இடத்து இருத்தி மா மகிழ் – சீறா:4555/1
ஊற்று நீர் வறந்த சேற்று நீர் கூவல் உடை இடத்து உழை இனம் மறுகி – சீறா:5006/1

மேல்


இடத்தும் (5)

எண் திசை இடத்தும் எழு கடல் புறத்தும் அறு வகை தானை கொண்டு எதிர்ந்து – சீறா:160/3
நீர் உறை இடத்தும் செவ்வி நிழல் திகழ் இடத்தும் வாய்ந்த – சீறா:1342/1
நீர் உறை இடத்தும் செவ்வி நிழல் திகழ் இடத்தும் வாய்ந்த – சீறா:1342/1
வலத்தினும் இடத்தும் முன்னர் மருங்கினும் பின்னர் பாலும் – சீறா:3954/1
தடத்தினும் சாலி விளைதரும் இடத்தும் சந்தன காவினும் ஆலை – சீறா:4448/1

மேல்


இடத்தே (2)

நாயக முகம்மது நாட்கொண்டு அ இடத்தே
உயர் குத்துபா இயற்றினார் அரோ – சீறா:2740/3,4
ஈன சுர புயிதா எனும் இடத்தே வருமளவில் – சீறா:4327/4

மேல்


இடத்தை (4)

மரு மலர் சோலை சூழ்ந்த மால் வரை இடத்தை நீங்கி – சீறா:1272/2
ஒருவன் நம் இடத்தை நீங்காது உடன் உறைந்து இருப்ப காபிர் – சீறா:2576/2
அறை கடல் அவனி காக்கும் அகுமதின் இடத்தை நண்ணி – சீறா:3349/1
அ இடத்தை காணாது இரவினில் கரந்து நோக்கி – சீறா:3698/2

மேல்


இடது (3)

வடித்த தெள் அமிர்தம் எனும் மொழி குதலை மறியமும் இடது பாரிசத்தில் – சீறா:248/2
கரந்து தம் இடது பால் முலை கொடுக்கில் கனி இதழ் வாய் திறந்து அருந்தார் – சீறா:366/4
இருந்த காபிர்களில் ஒருவன் உள் மதத்தால் இடது செம் கரம் கொடு பொசித்தான் – சீறா:1444/4

மேல்


இடது-பால் (1)

மறு இலாத தம் மதலையும் இடது-பால் மருங்கில் – சீறா:340/3

மேல்


இடப்புறம் (1)

மதித்து வீசலும் இடப்புறம் ஆனது மறுத்தும் – சீறா:1529/3

மேல்


இடப (1)

உந்தும் இடப திரள் ஒட்டகம் நிரைத்தார் – சீறா:887/2

மேல்


இடபம் (8)

இருந்தனர் விரிந்த காவில் இடபம் அத்திரி மா எல்லாம் – சீறா:799/2
இசைத்து அடுத்தது வானகத்து உரும் எனும் இடபம் – சீறா:1517/4
இலடங்கிட தனி வருவது நோக்கியது இடபம் – சீறா:1518/4
எதிர்த்து நின்று அற வீசினர் வீசலும் இடபம்
குதித்து தம் வல பாரிசம் ஆகின குறுகி – சீறா:1529/1,2
எட்டி ஒட்டுவர் வெட்டுவர் வெட்டலும் இடபம்
கிட்டிடாது அகலாது உடல் கிழிபட எதிர்ந்து – சீறா:1531/1,2
இடித்த வான் உருமேறு என அதிர்ந்திடும் இடபம் – சீறா:1532/4
இடபம் இவ்வணம் திரிதர இரு விழி சிவந்து – சீறா:1534/1
இடபம் கொறி சோகம் பணி எழில் ஆடை பல் நிதிய – சீறா:4325/1

மேல்


இடபமும் (4)

சடங்கம் முங்கிய சடிலமும் இடபமும் சாய்த்தே – சீறா:551/3
மொய்த்த ஒட்டையும் இடபமும் முழக்கொடு நடத்தி – சீறா:559/2
பொருந்த கூடிய மாக்களும் இடபமும் புரவியும் துகள் ஆர்ப்ப – சீறா:670/3
இடபமும் பரியும் துன்ன எழுந்தனர் விரைவில் நன்றே – சீறா:1034/4

மேல்


இடம் (74)

மோதி காலினால் எற்றியே அணை இடம் முறிக்கும் – சீறா:30/4
கோது அற எழுந்த நாற்றினை பறித்து குவித்திடு முடி இடம் அடுத்து – சீறா:49/1
இடம் அற விருந்து விருந்தொடு நுகர்வோர் மனை இடம் எண்ணினை மறைக்கும் – சீறா:90/2
இடம் அற விருந்து விருந்தொடு நுகர்வோர் மனை இடம் எண்ணினை மறைக்கும் – சீறா:90/2
சோதியை தெரிசித்து அமரர்கள் அணுவும் தோன்றுதற்கு இடம் அற நெருங்கி – சீறா:126/2
இடம் கொள் அந்தர நேர் சிரசினை உயர்த்தி எழில்பெற சுசூது செய்து இணை தாள் – சீறா:252/2
இடம் திகழ்ந்து இலங்க காண்கிலேன் என்ன ஈன்றனன் மகவு என இசைத்தார் – சீறா:274/4
இற்றைக்கு உண்பதற்கு இடம் இலை என்னிடத்து என்றார் – சீறா:328/4
வந்து வானவர்கள் இடம் அற நெருங்கி மனைப்புறம் காப்பு என இருப்ப – சீறா:373/3
இடம் உற இருத்தல் செய்தீர் ஏது காரணமோ எங்களுடன் – சீறா:412/3
இடம் பெறு மனத்தவர் எவர் என்று ஓதினார் – சீறா:537/4
எம் மனை அலது வேறு இடம் உண்டோ என – சீறா:538/3
இடம் கொள் வானகத்தின் பேறும் எளிதினில் நும்-பால் செல்வம் – சீறா:641/3
எரிந்த கட்பொறி அரவு வந்து உறை இடம் இவணே – சீறா:786/1
அரும் தவ பொருள் முகம்மதும் அடை இடம் இவணே – சீறா:786/2
பரல் பரந்து இடம் துகள் எழ படு முனை திரி கோட்டு – சீறா:787/1
உள்ளது ஓர் இடம் அவ்வையின் உறைந்தனர் உரவோர் – சீறா:843/2
எள் இடம் இலை என எங்கும் ஈண்டினார் – சீறா:1146/4
மண் இடம் தெரிவின்று என வந்து அடர் – சீறா:1191/1
ஏசுவார்க்கு இடம் என பிறந்து இழிதர இனத்து – சீறா:1366/3
இடம் கொள் அம் புவியுள் நோக்குநர்க்கு இழிவாய் இணங்கிலாது ஒழிந்திருந்ததுவே – சீறா:1447/4
இரு நிலத்திடை எள் இட இடம் அரிது எனலாய் – சீறா:1891/3
திண் திறல் பரியும் சேனையும் மிடையும் திமஸ்கு இறை அவன் இடம் சேர்ந்தான் – சீறா:1933/3
குரு இடம் விடுத்து எழில் குலவ சென்று அணி – சீறா:1975/2
இறப்பதே சரதம் அல்லால் இருப்பதற்கு இடம் மற்று உண்டோ – சீறா:2108/3
தேறிய கருத்து உள் ஒத்து தேர்ந்து எழுந்து அ இடம் நீந்தி – சீறா:2272/2
இடம் கொள் சிந்தையில் தெரிதரும் தமியர்கள் இனிமேல் – சீறா:2463/3
பாதக பழிக்கு அடி இடம் முடித்தது என் பகர்ந்து ஈது – சீறா:2475/3
புதைத்தலுக்கு இடம் உற்று இருக்கும் ஓர் வினையால் பொருந்துவதன்றி மேல் பழியாய் – சீறா:2517/3
கால் இட இடம் இன்று என்ன காபிர்கள் தேடினாரால் – சீறா:2566/4
இடம் கொள் அந்தரமும் மண்ணும் இடன் அற நெருங்கி விண்ணோர் – சீறா:2581/3
போதுதற்கு இடம் அன்றியும் புதியன் நாயகன்-தன் – சீறா:2618/1
இழிந்து அறிவுடன் தொழுது அ இடம் விட்டு எழுந்தார் – சீறா:2676/4
பகருதற்கு அரிதாய் இடம் தழைத்து உடல் பருத்து – சீறா:2687/3
புக்குதற்கு இடம் என வரும் நெறியினில் புறத்தில் – சீறா:2703/2
பாதையின் இடம் அற பற்றி ஏகினார் – சீறா:2719/4
இருந்த நல் மனை விட்டு இடம் வலம் பிரியாத இயற்கையால் காபிர்-தம் இடரால் – சீறா:2872/1
மிக்க நம் நயினார் சேர்த்தனர் யாரும் விள்ளுதற்கு இடம் அற உடலும் – சீறா:2874/3
தள்ளுதற்கு இடம் அற மற மனத்தொடும் தடுத்தார் – சீறா:2915/4
புக இடம் இலை என பொருந்து மன்னவர் – சீறா:3017/2
பிறங்கி நீள்தரு கலைகளும் ஓர் இடம் பிரியாது – சீறா:3120/2
தரித்த கொண்டலின் இடம் விடுத்து இந்திரசாபம் – சீறா:3127/3
புகும் இடம் இது என்று ஓதும் புரி குழல்-அதனில் சாந்தும் – சீறா:3211/2
படும் இடம் நீர் எனும் பான்மை தோன்றவே – சீறா:3290/4
திடர் இடம் குழியதாக குழியிடம் திடர்-அதாக – சீறா:3413/3
பகுப்பதற்கு இடம் இல் எனும் பரம்பொருள் அருளால் – சீறா:3423/2
காது மாற்றலர்க்கு இடம் அற காவலில் பொதிந்தார் – சீறா:3454/4
பற்றலார்க்கு இடம் அற தலைக்காவலில் படுத்தி – சீறா:3455/2
ஏதமுற்று உயிர் விடும் இடம் இஃது இஃது எனவே – சீறா:3468/3
நெறியின் ஓர் இடம் நிறுத்தினர் நிலைதவறாதார் – சீறா:3471/4
எரிக்கும் வெம் கதிர் வெய்யவன் இடம் தெரியாமல் – சீறா:3483/3
போவதற்கு இடம் இலை இறந்தனை நொடி போதில் – சீறா:3518/4
எள் இட இடம் அற்று அளந்து அறி எண் சாண் உடம்பினும் இடன் அற நெருங்கி – சீறா:3571/1
புறம் இடம் குவிய உறவினர் எவரும் போர் கடன் கழித்து அவண் கிடப்ப – சீறா:3580/2
இடம் பெற இருத்தி செய்யும் வரிசைகள் அனைத்தும் ஈந்து – சீறா:3728/2
தெறுவதற்கு இடம் இலை இனி செழும் பொருள்-அதனால் – சீறா:3779/2
பதம் பெயர்த்திட இடம் அரிது எனும் படை நெருக்கின் – சீறா:3797/3
பரியொடும் பரி மிடைதலில் பார் இடம் இலையால் – சீறா:3801/1
புண் இடம் உற்ற மேனி காபிர்கள் புழுங்கி ஆர்த்து – சீறா:3953/1
மண் இடம் இல்லை என்ன வந்துவந்து உயிர்த்து கையால் – சீறா:3953/2
விண் இடம் இல்லை என்ன தூர்த்தன விரைவின் எங்கும் – சீறா:3953/4
படியினில் இடம் இல் என்ன பருந்தொடும் சகுந்தம் ஆர்ப்ப – சீறா:3957/4
இடம் உண்டு இல் என பாய்ந்தன துளைத்தன எங்கும் – சீறா:3998/3
இடம் கொண்டு இப்படியோ வந்து முடிந்தது என்று ஏங்கி – சீறா:4016/3
இந்து நேர் இறசூல் கண்வளர் இடம்
வந்து உவந்து மனத்தினின் உன்னினான் – சீறா:4223/3,4
ஆடல் வென்றி சேர் அகுமது துயில் இடம் அடுத்தேன் – சீறா:4268/4
நீந்து புவி தாரை இடம் சிறியது என்றோ தானை நெருக்குற்றது என்றோ – சீறா:4306/3
உந்தினான் என்னும் புன்மை நோய்க்கு இடம் துளப்ப அன்றே – சீறா:4359/4
திருந்திட அ இடம் நீந்தி சேவகர் மருங்கில் சூழ – சீறா:4391/2
இடம் இரண்டும் மலிந்த இமைப்பினே – சீறா:4488/4
மாண் தர ஓர் இடம் வாங்கினீரெனில் – சீறா:4546/2
பாடிவீடன்றி மற்று இடம் இலை என பரந்த – சீறா:4580/1
தொறு அமர்ந்து உறையும் அவண் இடம் மேவி தோன்றிடும் பிணி இன்னல் தவிர – சீறா:5016/3
தறை இடம் நனைந்து சேறு எழ செந்நீர் ததும்பிட புலால் முடை கமழ – சீறா:5026/4

மேல்


இடம்-தனில் (1)

இடம்-தனில் நின்றவர் யாரும் இன்புற – சீறா:2751/1

மேல்


இடம்-தொறும் (9)

பெரும் தெரு இடம்-தொறும் பிரியத்து எய்தினார் – சீறா:315/4
இடம்-தொறும் நிழல் அற்று இருந்த அவ்விடத்தில் இறங்கினர் அனைவரும் செறிந்தே – சீறா:357/4
இந்து முத்து உகுப்பது என்ன இடம்-தொறும் மலிய கண்டார் – சீறா:931/4
முரிதரும்படி குவட்டுளை இடம்-தொறும் முடங்கி – சீறா:2617/3
எரி அழல் பாலை இடம்-தொறும் ஓடி இளைப்பினில் இறந்தவர் சிலரால் – சீறா:3561/4
சினம் உறும் படையினோடும் இடம்-தொறும் திரண்டு மொய்த்தார் – சீறா:3844/4
வீரிய முருடு ஆர்த்தன இடம்-தொறும் விரி_நீர் – சீறா:3884/3
நசை கொள் பாசறை இடம்-தொறும் அடிக்கடி நடுங்கும் – சீறா:4583/4
நனியொடும் சய வாக்கியம் இடம்-தொறும் நடந்த – சீறா:4620/4

மேல்


இடம்-தோறும் (1)

திடம் கலுழ் வேந்தர் தண்டம் செறி இடம்-தோறும் அன்றே – சீறா:3846/4

மேல்


இடம்தரு (1)

இடம்தரு திமஸ்கின் வேந்தை காண்பதற்கு எழுந்தார் வெற்றி – சீறா:1759/2

மேல்


இடம்தரும் (2)

இடம்தரும் பெரும் களத்தில் அங்கு அவன் முனம் எதிர்ந்தார் – சீறா:3515/4
இடம்தரும் பெரும் பாசறையினும் களத்தும் தெரிந்து இவண் வருக என்று இசைத்தார் – சீறா:3565/4

மேல்


இடம்பெற (6)

இடம்பெற பிறழ்ந்து சிவந்த வேல் என்னும் இணை விழி முகத்தொடும் சேர்த்தி – சீறா:384/2
இடம்பெற தழீஇ இருவரும் ஒருவராய் இருந்தார் – சீறா:480/4
இடம்பெற திரண்டு இறங்கி அங்கு உறைந்தனர் இருள் பொழுதினை போக்கி – சீறா:672/2
ஏதமுற்றிடாது இடம்பெற பின் இயற்றினரால் – சீறா:1221/4
உன்னதம் பெற இடம்பெற செய்து உயர்த்தினரே – சீறா:1225/4
இடம்பெற களிப்பொடும் இருக்கும் காலையில் – சீறா:2161/4

மேல்


இடமில் (1)

மறுமொழிக்கு இடமில் என போற்றின மகிழ்ந்தே – சீறா:296/4

மேல்


இடமும் (11)

பணர் விரி நிழலும் துய்ய பசும்புலின் இடமும் வாய்ந்த – சீறா:399/1
மணம் விரி வனசம் பூத்த மடு உறை இடமும் ஆர்க்கும் – சீறா:399/2
கர தலம் சேப்ப வள் வார் கருவியார் இடமும் செல்வர் – சீறா:935/3
ஏற்றை வெருவி விலங்கு இனங்கள் இருக்கும் இடமும் வரையிடத்தும் – சீறா:1338/2
துன்றிய நிழலும் நல் நீர் சொரிதரும் இடமும் செம் தேன் – சீறா:2054/2
இடமும் எல்லையும் அறிகிலம் அபூஜகுல் என்போன் – சீறா:3447/2
ஒலிது எனும் வேந்தன் இறந்த பேர் இடமும் உக்குபா வீந்த வெம் களமும் – சீறா:3579/1
பலி என உத்பத் இறந்திடும் இடமும் சைபத்து படும் பறந்தலையும் – சீறா:3579/2
நலிதல் இல் வீர செருக்கினில் உமையா நடந்து எதிர்ந்து இறந்திடும் இடமும்
வலி தரும் உமாறா இறந்த செம் களமும் வகுப்புற இனிது கண்டனரால் – சீறா:3579/3,4
அணைவுற புணரும் சாரல் அரு வரை இடமும் கண்டார் – சீறா:5002/4
அலங்கு உளை உரல் வாய் கவை அடி கேழல் அருவி நீராடிடும் இடமும்
வலம் பட எழுந்த நெடு மயிர் கவரி பிணா மடு சுரை திறந்து அமுதம் – சீறா:5003/1,2

மேல்


இடமுற (1)

இடமுற இருந்து நெடும் புகழ் விளக்கி எழில் கனிந்து இலங்கியது அன்றே – சீறா:152/4

மேல்


இடமுறும் (1)

இடமுறும் அமரர் யாரும் சுசூது செய்திடுக என்றான் – சீறா:112/4

மேல்


இடமோ (10)

நன்றி அஃது உறைவு இடமோ நடு இடமோ ஈறு இடமோ நலன் ஆர் போதம் – சீறா:4523/1
நன்றி அஃது உறைவு இடமோ நடு இடமோ ஈறு இடமோ நலன் ஆர் போதம் – சீறா:4523/1
நன்றி அஃது உறைவு இடமோ நடு இடமோ ஈறு இடமோ நலன் ஆர் போதம் – சீறா:4523/1
துன்று தவத்தின் இடமோ பொறை இடமோ அருள் இடமோ தொலையா வேத – சீறா:4523/2
துன்று தவத்தின் இடமோ பொறை இடமோ அருள் இடமோ தொலையா வேத – சீறா:4523/2
துன்று தவத்தின் இடமோ பொறை இடமோ அருள் இடமோ தொலையா வேத – சீறா:4523/2
மன்று இடமோ தருமம் எனும் வழி இடமோ பெரியோர்கள் வணங்கி நின்ற – சீறா:4523/3
மன்று இடமோ தருமம் எனும் வழி இடமோ பெரியோர்கள் வணங்கி நின்ற – சீறா:4523/3
வென்றி இடமோ அறியேன் மற்று இடமோ நீ உறைந்த விளக்கம் யாதோ – சீறா:4523/4
வென்றி இடமோ அறியேன் மற்று இடமோ நீ உறைந்த விளக்கம் யாதோ – சீறா:4523/4

மேல்


இடர் (58)

ஈனமும் கொலையும் விளைத்திடும் பவ நோய் இடர் தவிர்த்திடும் அரு மருந்தாய் – சீறா:257/2
எவர்கள் இ இடர் செய்தவர் என மனம் இடைந்தார் – சீறா:452/4
ஏதம் உற்றது சுரத்திடை படும் இடர் கொடிது – சீறா:546/2
கலைவது அன்றி நும் இடர் தவிர்த்திடுவதும் கடிதே – சீறா:564/4
படியிடத்து இடர் நினைத்திடில் இம்மையில் பழியும் – சீறா:576/2
இந்த வல் வினை பகை இடர் தவிர்ந்திடும் எனவே – சீறா:592/4
பாதை உற்றிடும் செய்தியும் இவர்க்கு இடர் பணித்தவர்-தமக்கு ஆன – சீறா:665/1
ஆய்ந்த பேர் அறிவர் பசிக்கு இடர் தவிர்த்து அங்கு அவரவர் சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:678/1
உட்படும் இடர் தவிர்த்து ஒளிரும் வள்ளலை – சீறா:723/2
இருப்பின் நின்-வயின் இடர் வரும் என எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:783/3
பாரிடை பெரியவர்களுக்கு இடர் படுத்திட என்று – சீறா:951/1
தக்க பேர்க்கு இடர் நினைப்பதும் தகுவது அன்றே யான் – சீறா:954/2
இன்னல் வந்து உறாதிலது நும்மிடத்து இடர் அணுகா – சீறா:1294/2
இடர் அறும் கதி இசுலாமில் ஆயினார் – சீறா:1312/4
புத்திரர்க்கு இடர் வருவதும் பழுது என புழுங்கி – சீறா:1380/2
பொருத்துதற்கு இடர் இது-கொல் என்று அகத்திடை பொறுத்தார் – சீறா:1381/4
ஈது அலால் சில இடர் எனை அடுக்கினும் இறையோன் – சீறா:1384/1
உள் நிறை அமிர்தம் என அறியாமல் ஒடுங்கிலாது எதிர் இடர் பகர்ந்திட்டு – சீறா:1448/3
தாரணி புறத்தில் தெறும் படை திரண்டு வந்தது தமர்க்கு இடர் என யான் – சீறா:1453/3
வீய்ந்திட இடர் பல விளைத்திட்டார்களே – சீறா:1460/4
பாசம் அற்று அவர் இடர் பார்த்திலேன் என – சீறா:1470/3
ஆக்கமற்றவர் இடர் அடுக்கில் இன்னமும் – சீறா:1479/1
இடர் தவிர்த்து இரு விழி எரிய நோக்குவான் – சீறா:1483/4
இபுனுகல்பு-அவன் இடர் என்னும் தீயினில் – சீறா:1486/1
உறைந்தவர்க்கு இடர் வரும் முனம் ஒரு மன துணிவாய் – சீறா:1669/1
என் மன குறை தவிர்த்து இடர் தவிர்த்தி என்று இசைக்கில் – சீறா:1676/2
முழுதும் வெற்றியே அலது இடர் இலை என முதலோர் – சீறா:1683/3
பிறந்தவர்க்கு இடர் வடு அலால் பெறு பயன் இலையால் – சீறா:1695/2
முகம்மது-தமக்கு இடர் செய திமஸ்கு மன்னவனும் – சீறா:1843/1
எனக்கு முன்னவன்-தனை இடர் விளைத்திடல் எனது – சீறா:2047/1
பற்றலர் இடர் அட படர்ந்து இ ஊரினில் – சீறா:2155/1
இறையவன் அருள்படிக்கு இடர் அடைந்தது என்னிடத்தில் – சீறா:2239/1
வான்_உலகு அடங்க தன்வசப்படுத்தி மறு அறும் பெயர்க்கு இடர் விளைத்து – சீறா:2303/1
மா இரும் புவி மானிடர் இடர் களையும் முகம்மதே என புகழ்ந்து இசைத்தான் – சீறா:2305/4
இரும் என இருத்தி நோக்குவர் அலது என் இடர் தவிர்த்திடுபவர் இலையே – சீறா:2312/4
எரி கதிர் வேலோய் நம்மிடத்து அடைந்தோன் ஈங்கு இவன் இடர் உறும் இணை தாள் – சீறா:2325/2
சினத்து இடர் குபிரை மாற்றி தீன் நிலை நெறி நின்றாரே – சீறா:2378/4
எமக்கு அணு எனும் இடர் இயையுமேல் நுமர் – சீறா:2433/1
ஈது வந்தது என் எமர்க்கு இடர் நினைத்தது என் இணங்கா – சீறா:2475/1
நெடியவன் தூதர் செய்யும் நித்திரைக்கு இடர் இல்லாமல் – சீறா:2591/2
பரிவுடன் செல்குவன் புடவி விளைக்கும் இடர் தவிர்த்திர் என பணிந்து சொன்னான் – சீறா:2657/4
ஆய்ந்தவர்க்கு இடர் விளைப்பவர் வளம் எனும் அடுப்பில் – சீறா:2692/2
இடர் அறுத்து அடைந்த முஹாஜிரீன்களும் – சீறா:2723/1
ஈது அலால் பெரும் கொடுமையில் தொடர் இடர் படுத்தும் – சீறா:2919/1
இடர் அற வரும் முஹாஜிரீன்கள் அன்சாரிமார்கள் – சீறா:3074/2
ஈரமுற்று இசைந்து மனத்தினில் இருத்தாது இடும்பு எனும் இடர் விளைத்தனையே – சீறா:3583/4
குறைந்து இடர் ஒடுங்கி போயின மருவார் பாசறை கொள்ளையின் தொகையும் – சீறா:3597/1
பாரினில் தீனுக்கு இடர் நடத்தினர்கள் எனும் மொழி பகர்தர கேட்டார் – சீறா:3608/4
நிலை கெடும் கயினுக்காகவரை நீத்து இடர்
நலிவு அற முகம்மது ஆண்டு இருக்கும் நாளினில் – சீறா:3612/2,3
இடர் உறும் பகை ககுபு என்னும் பேரினன் – சீறா:4056/2
இடர் விளைத்த சுறாக்கத் எனும் மன – சீறா:4232/2
மாறுகொண்டு பெரியோருக்கு இடர் விளைத்து மறை நான்கும் அறைந்து யாரும் – சீறா:4297/3
இடர் கொண்டன மறை தீனவர் துயர் கொண்டு அவண் இருப்ப – சீறா:4332/2
இற்றுற முறித்து அங்கு எரித்தனர் ஒன்றோ வினை அன இடர் பல விளைத்தார் – சீறா:4457/4
இடர் உழந்து உருகி அஞ்சி என் செய்வோம் என்ன நின்றார் – சீறா:4720/4
எஞ்சல் இலாத காவற்கு இடர் உறாது என்ன உன்னி – சீறா:4721/4
இடர் உறு மனத்ததாக எழுந்த ஒட்டகை மெய் பாச – சீறா:4732/1
நன்றி சேர் கச்சு செய்திடாது இடர் சில நடத்தி – சீறா:4838/2

மேல்


இடர்-கொல் (1)

இருக்கும் வாவியுள் பெடை அனம் இடர்-கொல் என்று இரங்கி – சீறா:63/3

மேல்


இடர்-அதனில் (1)

ஏங்கிய வருத்தம் அல்லால் இ இடர்-அதனில் ஆவி – சீறா:2088/2

மேல்


இடர்-அதனை (1)

மீற தந்திரருக்கு அளித்து இடர்-அதனை விரைவினில் போக்குவன் என்ன – சீறா:1457/3

மேல்


இடர்க்கு (1)

கோதி நின்றனன் இடர்க்கு அடங்கிலன் என குறித்தார் – சீறா:2919/4

மேல்


இடர்களும் (1)

தாரையில் செலும் நம் இடர்களும் தவிரும் தழல் எழும் பாலையும் குளிர்ந்து – சீறா:693/2

மேல்


இடர்செயும் (1)

இறைவர் கூடியும் இடர்செயும் கொடும் கொலை இருளால் – சீறா:575/3

மேல்


இடர்ப்படு (1)

இடர்ப்படு சிறு நெறி செல்கின்றார் அரோ – சீறா:314/4

மேல்


இடராய் (4)

இ நிலத்து எகூதிகள் சிலர் அடைந்ததும் இடராய்
வன்னிதா நசாறாக்கள் வந்ததுவும் உள்ளகத்தில் – சீறா:581/2,3
குன்று போல் உற வீங்கின முறுவல் கொண்டு இடராய்
நின்ற வேங்கை எவ்வுழி என நிகழ்த்தினர் அவனும் – சீறா:760/2,3
இன்னவாறு முரணான காபிர் இடராய் இருப்பவும் முகம்மது – சீறா:1427/1
எய்த்து வைத்திருப்பது பழுது என இகல் இடராய்
மொய்த்து அடர்ந்தனர் அபூஜகிலொடு முரண் மதத்தார் – சீறா:2045/3,4

மேல்


இடரால் (2)

இந்த மா நிலத்து இற்றை நும் இனத்தவர் இடரால்
அந்த நாயகன் அமரரில் வரைக்கு அரசவரை – சீறா:2228/2,3
இருந்த நல் மனை விட்டு இடம் வலம் பிரியாத இயற்கையால் காபிர்-தம் இடரால்
வருந்த மெய் நடந்த அவதியினாலும் மதீனத்தின் நசல் பெரிதாலும் – சீறா:2872/1,2

மேல்


இடரிடைப்பட்டாரால் (1)

எடுத்து அணி வளையும் வீழ்த்தி சிலர் இடரிடைப்பட்டாரால் – சீறா:3180/4

மேல்


இடரினை (1)

ஏதமுற்றது உம் மன வலி இடரினை தவிர்ந்து – சீறா:1525/3

மேல்


இடரும் (2)

இடரும் தவிரும் இவரால் எனவே – சீறா:705/3
இழிவு மற்று இடரும் நீங்க கோறல்செய்து இவணின் நீவிர் – சீறா:3693/3

மேல்


இடருற்றனன் (1)

தவிர்கிலாது இடருற்றனன் என எளியேன் சாற்றினன் வீக்கினை நோக்கி – சீறா:2314/2

மேல்


இடருற்றாரொடு (1)

இன்னல் கண்டு எழில் நபி இடருற்றாரொடு
மன்னிய துயரினை பொறுத்த மாட்சியால் – சீறா:1468/2,3

மேல்


இடருற (2)

எதிர் இருந்து அரசர் பின்னும் இடருற தழுவி நோக்கி – சீறா:1264/1
இடருற எவர்க்கும் கண் ஒளி மழுங்கியிருந்ததோ மதி மயங்கியதோ – சீறா:1904/3

மேல்


இடருறும் (3)

பானுவின் கதிரால் இடருறும் காலம் படர்தரு தரு நிழல் எனலாய் – சீறா:257/1
ஈனம் அற்று உரைப்ப இடருறும் மொழியாய் இட கரம் வழங்குவதலது – சீறா:1445/3
இடருறும் இகலன் ஒன்றொடொன்று இகலி இரைத்து எழும் குரைப்பினுக்கு அஞ்சி – சீறா:3573/1

மேல்


இடருறும்படி (1)

இடருறும்படி ஊரைவிட்டு எழ துரத்திடுவார் – சீறா:1292/4

மேல்


இடரை (2)

இணக்கி இ இடரை தீர்ப்போம் இவர்க்கு என உரைப்பர் பின்னும் – சீறா:1349/2
தாய் என வளர்த்த சோலை-தனக்கு உறும் இடரை தீர்க்கவே – சீறா:4724/3

மேல்


இடரொடும் (1)

இருள் தராது இருத்தல் அரிது என சினந்த இடரொடும் படிறு எடுத்து இசைப்பார் – சீறா:1935/4

மேல்


இடவேண்டும் (1)

உனது செவிக்கு இடவேண்டும் வேண்டும் என இரக்கமொடு உரைக்கின்றானால் – சீறா:2670/4

மேல்


இடறி (2)

இலங்கு பைம் கனி சிதறிட தருக்களை இடறி
நலம் கொள் பைம் கதிர் கிரியிடை சரிந்தன நாரம் – சீறா:27/3,4
மணி முடி இடறி வடு இருந்து ஒளிரும் மலர் கழல் இறைஞ்சி முள் செறிந்து – சீறா:5017/1

மேல்


இடறிட (1)

சவி தரும் கொடியும் கவரியும் குடையும் தாள் இணை இடறிட நடந்து – சீறா:3587/3

மேல்


இடறிய (2)

மள்ளர் கால் சேற்றில் இடறிய பதும மணி இனம் மலர் அளி எழுப்ப – சீறா:43/3
தேட அரும் பொருள் அடித்தலத்து இடறிய திறம் போல் – சீறா:4268/1

மேல்


இடறு (1)

பவம் இடறு வஞ்சனை படும் கொலை படைத்த – சீறா:889/3

மேல்


இடறும் (1)

மோதி இடறும் கரு முகில் குழல் முடித்தே – சீறா:880/2

மேல்


இடன் (28)

பொலன் பல சிறப்ப இடன் அற நெருங்கி பொன் மழை பொழிவது போலும் – சீறா:46/4
இடன் அற நெருங்கும் பெரும் புற கடலை இதற்கு அகழ் என பெயரிட்டு – சீறா:79/3
வீதி வாய்-தொறும் இடன் அற நெருங்கிய மேடை – சீறா:93/1
இடன் அற பெருகி அங்கு இருந்த வாவியே – சீறா:489/4
பிரளயம் இடன் அற பெருகி வந்ததே – சீறா:733/4
பூக மென் கழுத்து இடன் அற கதிர் மணி புனைவார் – சீறா:1120/1
சிந்துவார் தெருத்தலை-தொறும் இடன் அற தெளிப்பார் – சீறா:1122/4
இருக்கினில் அறிவும் தோன்றி இடன் அற பெருகி நல்லோர் – சீறா:1266/3
நெடு விசும்பிடை இடன் அற திசைதிசை நெருங்க – சீறா:1887/2
தினகரன் உலவும் விண்ணினை தடவி திசைதிசை இடன் அற செருகி – சீறா:1902/3
இடன் அற கலைகள் பெருகிய மதியம் எங்கணும் கதிர்கள் விட்டு எறிந்து – சீறா:1916/1
இடம் கொள் அந்தரமும் மண்ணும் இடன் அற நெருங்கி விண்ணோர் – சீறா:2581/3
இடன் அற உள்ளங்கால் கொண்டு இன்புற அடைத்தார் அன்றே – சீறா:2589/4
இடன் அற நெருங்கின மாடம் எங்குமே – சீறா:2707/4
இடன் உற காந்தமும் இரும்பும் ஆயினார் – சீறா:2723/4
இடன் அற நெருங்கி நின்று எவரும் வாழ்த்தவே – சீறா:2767/2
பெண் எனும் கடல் அம் தானை இடன் அற பெருகிற்று அன்றே – சீறா:3174/4
இடன் அசீறா எனும் தலத்தின் எய்தினார் – சீறா:3304/4
இடன் அற கவிகை வெள்ளம் எங்கணும் பரந்தது அன்றே – சீறா:3377/4
நீல வட்ட ஒண் விசும்பு இடன் அற நெருங்கினவே – சீறா:3457/4
இடன் அற தனி தாக்கின எதிர் இரு படையும் – சீறா:3481/4
விச்சையின் களத்து இடன் அற திரிந்தவர் எவரும் – சீறா:3502/3
கக்கிநின்றன ஊறுகள் இடன் அற கலிப்ப – சீறா:3543/3
தொடு சரத்தினும் விசும்பினை இடன் அற தூர்த்தார் – சீறா:3547/4
எறிந்த மண் தாவி திசைதிசை செருகி இரு விசும்பு இடன் அற பரந்து – சீறா:3556/1
வெம்பிய ஞமலி குலங்களும் பரந்த விசும்பிடத்து இடன் அற நெருங்கி – சீறா:3560/2
எள் இட இடம் அற்று அளந்து அறி எண் சாண் உடம்பினும் இடன் அற நெருங்கி – சீறா:3571/1
அரிய மால் நகர் இடன் அற மலிந்தன அன்றே – சீறா:3786/4

மேல்


இடனற (1)

இடனற திரு காவண நிரை நிரைத்திடுவார் – சீறா:1104/1

மேல்


இடா (1)

கறங்கிய கடல் என களித்து இடா நகர்ப்புறம் – சீறா:2748/1

மேல்


இடாது (1)

மருவலார் உரை செவிக்கு இடாது எழில் முகம்மதும் அ – சீறா:1868/1

மேல்


இடார் (1)

தெரிந்த மேலவர் செவிக்கு இடார் என்னும் அ திறம் போல் – சீறா:852/2

மேல்


இடி (22)

இடி இடித்திடும் ஆரவாரத்தினுக்கு எதிர் ஓர் – சீறா:20/3
உரல் அடி சிறு கண் பெரு மத பிறை கோட்டு ஒருத்தலின் இடி முழக்கு ஒலியும் – சீறா:81/3
இடி முரசு அதிரும் முன்றிலார் உகுநூகிடத்தினில் இருந்து இலங்கியதே – சீறா:138/4
வார் அணி முரசம் இடி என கறங்கும் வாயிலான் றாகுவா மதலை – சீறா:147/1
இருந்த இல்லகத்து ஒரு மதிள் இடி என முழங்கி – சீறா:1878/1
இடி என முழங்கு பேரிகையும் ஓர் புற – சீறா:3004/2
இடி என முரசு பல்லியம் கறங்க கூர் – சீறா:3015/2
அதிரும் பேரொலி இடி என கடி முரசு அறைந்தார் – சீறா:3115/4
கரு கொள் கார் இடி என கருதலர்கள் கட்டு அழிய – சீறா:3508/1
கடும் கடிப்பு இடு கண் பேரி இடி என கலித்த ஓசை – சீறா:3846/2
இடி என முழங்கி ஆர்த்த இயம் பல வீழ்ந்த செவ்வி – சீறா:3957/2
கந்தரத்து உறும் இடி என வீழ்ந்தன கவண் கல் – சீறா:3992/4
கால முகில் ஆர் இடி என்ன கணிப்பின் எறுழ் வாச்சியம் கதற – சீறா:4034/2
சொல்லாம் என்னும் இடி காதில் சொருக வாய் ஈரம் புலர்ந்து – சீறா:4044/1
இடி எனும் கல்லினை ஏந்தி யாவரும் – சீறா:4064/2
இடி முழக்கு என எங்கணும் – சீறா:4148/2
இடி இடித்து என கல் எடுத்து ஏற்றினர் இரும்பின் – சீறா:4405/1
கனைக்கும் வானத்து இடி என காபிர் மேல் – சீறா:4497/1
கொல்லு கொல் என்று இடி என கூறினார் – சீறா:4507/3
இடி பெயர்த்தன ஓர் சொல் எறிந்ததால் – சீறா:4509/1
மேகம் யாவும் போய் ஒளித்திட இடி பல வெருவ – சீறா:4589/3
இடி படு மழை பொழிந்து என்ன எய்தனர் – சீறா:4978/3

மேல்


இடிக்கு (2)

கார் அதிர் இடிக்கு எதிர் கலங்கி தன் உடல் – சீறா:1786/1
இடிக்கு நேர் எனும் அடியினில் சினந்து வாள் எறிந்தார் – சீறா:3523/3

மேல்


இடிக்கும் (1)

இடிக்கும் மழை குடை கவித்த வேந்து அரியே என போற்றி இனைய சொல்வான் – சீறா:4533/4

மேல்


இடிகள் (1)

இடிகள் ஒத்த வில் நாண் ஒலி வீரர்கள் எதிர்ந்து – சீறா:3484/2

மேல்


இடித்த (2)

இடித்த வான் உருமேறு என அதிர்ந்திடும் இடபம் – சீறா:1532/4
மருப்பு இடித்த மதாசலம் சூழவே – சீறா:4807/4

மேல்


இடித்தது (1)

பெய் முகில் இடித்தது என்ன பேரிகை முழங்கி ஓங்க – சீறா:5001/2

மேல்


இடித்தார் (1)

அடுத்தார் மறுகிடத்தே மனை இடித்தார் பணி யாவும் – சீறா:4323/1

மேல்


இடித்திடும் (1)

இடி இடித்திடும் ஆரவாரத்தினுக்கு எதிர் ஓர் – சீறா:20/3

மேல்


இடித்து (3)

இடித்து உடைத்து இடையூறு படுத்தினார் – சீறா:1403/4
இடி இடித்து என கல் எடுத்து ஏற்றினர் இரும்பின் – சீறா:4405/1
எயில் உடை மதீன மா நகர் நோக்கி இடித்து என கூக்குரலிட்டு – சீறா:4929/2

மேல்


இடிந்தது (1)

நிறைந்து இலங்கியது இடிந்தது கிடந்தது நெடுநாள் – சீறா:1224/1

மேல்


இடிந்ததுவே (1)

இருள் அறும் கதிர் மேனிலையொடும் இடிந்ததுவே – சீறா:1230/4

மேல்


இடிந்ததை (1)

இரைந்து எறிந்திடும் பிரளயது இடிந்ததை அன்றே – சீறா:1223/4

மேல்


இடிந்தன (1)

சலமதில் இபுலீசு இயற்றிய சிங்காசனமும் அன்று இடிந்தன சயித்தான் – சீறா:261/2

மேல்


இடிபட (3)

ஏரியை உடைத்து குளம் கரை தகர்த்தே இடிபட அணையினை முறித்து – சீறா:38/1
இடிபட வீழ்ந்து சேருவான் நகரம் எங்கணும் கலங்கியது அன்றே – சீறா:260/4
பட அரவு உலகம் இடிபட தாவும் பரிகளும் தானையும் செறிய – சீறா:4961/2

மேல்


இடிபடு (1)

அடையலர் கெடிகள் கோடி இடிபடு படல தூளி அலரியின் உடலில் மூழ்கவே – சீறா:12/3

மேல்


இடியாய் (1)

தரியலர்க்கு இடியாய் அடுத்தவர்க்கு ஒரு தருவாய் – சீறா:199/3

மேல்


இடியின் (3)

எண்ணம் இன்றி அங்கு இருந்தனர் திருந்தலர் இடியின் – சீறா:1874/4
இடியின் மிக்கு அதிர் முரசுகள் எடுத்தெடுத்து ஏற்றி – சீறா:3108/3
இடியின் ஒன்று ஒலி என எழுந்து அனுமனித்து இமைப்பில் – சீறா:3487/1

மேல்


இடியினும் (1)

ஆக்கினார் பருப்பதத்தில் வீழ் இடியினும் அதிர – சீறா:4409/3

மேல்


இடியினை (1)

வென்றியை விளைத்து நின்றாய் இடியினை வெதுப்பும் கண்ணாய் – சீறா:3942/4

மேல்


இடியும் (1)

மின்னுடன் இடியும் முழக்கிட திகிரி மிசை திரி கதிரவன் மறைந்து – சீறா:4754/1

மேல்


இடியே (2)

அடையலர்-தமக்கு ஓர் கொடுமை செய் இடியே அரும் குபிரவர்களுக்கு அரசே – சீறா:4094/1
வெய்ய கோள் அரியே மருவலர் இடியே வேண்டி யான் செய்த புண்ணியமே – சீறா:4120/2

மேல்


இடியேறு (9)

அடையலர் இடியேறு அன்ன அபாலுபானாவை செம்பொன் – சீறா:3361/1
தாவிடின் மனத்தை ஒக்கும் தாக்கிடின் இடியேறு ஒக்கும் – சீறா:3372/1
பெயும் முகில் இடியேறு என்ன பேரிகை குழாங்கள் பொங்க – சீறா:3410/2
அடு சமர்க்கு இடியேறு என்னும் அபாசுபியான் போர் வேட்டு – சீறா:3882/3
இனையன போர்செய் வேளை எண்ணலர்க்கு இடியேறு அன்னார் – சீறா:3938/1
மாசு அறு கணை ஒன்று எய்தான் மை முகில் இடியேறு என்ன – சீறா:3945/4
இனைய பாளையம் அலைதர மருவலர்க்கு இடியேறு
அனைய மா நபி காபிர்-தம் இடத்தினில் அணுகி – சீறா:4590/1,2
கரு முகில் இடியேறு என்ன பல்லியம் கலிப்ப நாளும் – சீறா:4631/2
அடு சமர்க்கு இடியேறு அன்ன அடல் சல்மா வதனம் நோக்கி – சீறா:4965/1

மேல்


இடியேறே (1)

இகல் உடை அரசர்க்கு எல்லாம் எதிர் இடியேறே வானும் – சீறா:1754/3

மேல்


இடியையும் (1)

மண்ணினை பிளக்கும் வானத்து இடியையும் பிளக்கும் நோக்கும் – சீறா:3959/2

மேல்


இடியொடும் (1)

இடியொடும் மழையும் மின்னும் தோன்றிட இருண்ட மேகம் – சீறா:2844/4

மேல்


இடு (27)

ஏல வார் குழற்கு இடு புகை மஞ்சினோடு இகலும் – சீறா:74/1
இடு கொடை கவிப்ப புரந்த சேய் இதுரீசிடத்தினின் நிறைந்து இருந்ததுவே – சீறா:139/4
இடு பயிர் செய்து காத்திருந்து கள்வரால் – சீறா:302/2
இடு விருந்து அளித்தார் இருவருக்கும் ஓர் இளம் கொடி மட மானே – சீறா:657/4
பத்தியின் நுமக்கு இடு பெயர் இவை படிப்படியாய் – சீறா:973/3
கருதார் வரு திறலால் இடு கலகம் தரம் அன்று என்று – சீறா:978/1
என் ஆருயிர் அனையீர் உமது இடு பேர் சொலும் எனவே – சீறா:988/2
இன மணி ஒண் கதிர் மாடத்து இடு மணி வில் எறிப்ப அடல் ஏறு போல – சீறா:1078/2
இலகு பூம் துகில் பந்தரின் வயின் இடு கதிர்கள் – சீறா:1111/3
தோகைமார் இடு புகை திரள் இடையிடை தோன்றும் – சீறா:1116/2
படம் இடு சிவிகையின் மீதும் பாங்கு எலாம் – சீறா:1145/3
இடு குறு நுனை முள் வேலி இடையர்-தம் பாடி ஏங்க – சீறா:1723/2
இடு சுதை கதிர் மறுகினும் ஆவணத்திடத்தும் – சீறா:2483/1
உலையில் இடு மெழுகு ஆகி என் செய்வோம் இதற்கு என நின்று உருகினானால் – சீறா:2668/4
இடு மதிள் மனை எமக்கு இயற்று நாள்மட்டும் – சீறா:2761/2
திசை தலம் யாண்டு யாவன் சேய் உனக்கு இடு பேர் யாது – சீறா:2778/2
இடு கொடை கவிப்ப குழாத்தொடும் அலி-தம் இரு புடையினும் செறிந்தனரால் – சீறா:3168/4
இடு சுடர் தவிசின் மீதில் அலி இனிது இருந்தார் அன்றே – சீறா:3207/4
எரி செய் வேல் சவளம் குந்தம் இடு சர தூணி வல் வில் – சீறா:3375/2
இடு கொடை கவிப்ப மன்னர் ஏகியோர் புறத்தில் ஆனார் – சீறா:3420/4
கன்றிலா மன திறத்தவர் இடு படைக்கலன்கள் – சீறா:3538/1
எங்கணும் பல கண்டு அடு படைக்கலன்கள் இடு நெடும் புலத்திடை திரிந்தார் – சீறா:3577/4
இடு நிலத்தினில் எனக்கு அலால் பிறரவர்க்கு இலையால் – சீறா:3769/4
கடும் கடிப்பு இடு கண் பேரி இடி என கலித்த ஓசை – சீறா:3846/2
இருந்த வீரர்கள் இடு பெயர் வினா-மின்கள் என்றான் – சீறா:4600/4
இடு கழல் அகுசம் என்போர் இயம்பிட அதனை கேட்டு – சீறா:4965/3
எண்ணுற நிவந்த புரிசை சூழ் மதீனத்து ஏகினர் இடு முகில் கவிப்ப – சீறா:5009/4

மேல்


இடு-மின் (3)

இரவலர்க்கு இனிது அருளொடும் இன் அமுது இடு-மின்
வரைவிலாது எடுத்து ஏற்பவர்க்கு அணி வழங்கிடு-மின் – சீறா:1102/1,2
விரை செய் சந்தனம் குங்கும கலவை மெய்க்கு இடு-மின் – சீறா:3113/4
இலங்க முன்றில்கள்-தொறும் செழும் பூம் பந்தர் இடு-மின்
நலம் கொள் ஆடை விமானங்கள் தோரணம் நடு-மின் – சீறா:3114/1,2

மேல்


இடு-மின்கள் (1)

புது விருந்தினர்க்கு இடு-மின்கள் என பல போற்றி – சீறா:3115/2

மேல்


இடுக்கண் (16)

இடுக்கண் யாது என அறிகிலன் என்றனர் இறசூல் – சீறா:1273/4
வடுவின் மும்முறை இடுக்கண் வந்து உற்றது மாறும் – சீறா:1292/2
நுமர்களுக்கு இடுக்கண் செய்தீர் நோற்ற நோன்பு-அதனை மாய்த்தீர் – சீறா:1352/2
உரம் கெட இடுக்கண் விளைத்தவர் யாவர் உரை என முகம்மதும் உரைத்தார் – சீறா:2319/4
வரையின் ஓர் இடுக்கண் உற்று வந்திருந்தனமல்லாமல் – சீறா:2604/2
இடுக்கண் இன்றி மெய் திடத்தொடும் அவ்விடத்து எதிர்ந்தான் – சீறா:2626/4
இவர் திசையில் கொணர்ந்து இடுக்கண் விளைத்தது நம் விதி நோவது என்-கொல் மாயா – சீறா:2669/2
இடுக்கண் ஏது என்ன கேட்ப யாது ஒன்றும் அறியேம் என்றார் – சீறா:2801/4
இடுக்கண் எய்தும் முன் சார்பிடத்து உறைக என்று இசைத்தான் – சீறா:3528/4
மாயவன் காபிர் எவர்களும் நடுங்க மண் கொளா இடுக்கண் செய்தனரால் – சீறா:3609/4
இருந்தனன் தீனருக்கு இடுக்கண் செய் நிலை – சீறா:4054/1
இன்னன பேசி தீனருக்கு இடுக்கண் செய்து அவண் இருந்தனன் இதனை – சீறா:4085/1
இ தகைமை பூண்டு நம்-தம் தீனோருக்கு இடுக்கண் நிலை இயற்றி நாளும் – சீறா:4299/1
தீனரை இடுக்கண் காண இருந்தனர் திறமை இல்லார் – சீறா:4357/4
இடுக்கண் உற்று உலைந்தோர் இன்பம் எய்துவர் எதிரில் நின்று – சீறா:4368/1
இ திறம் முடித்தியேல் இடுக்கண் ஏகும் வெம் – சீறா:4552/1

மேல்


இடுக்கணுற்று (1)

இடுக்கணுற்று ஒருவன் முகம்மது நயினார் இருந்திடும் அவையகத்து எதிர்ந்தான் – சீறா:2299/4

மேல்


இடுக்கிய (1)

இடுக்கிய குழந்தையும் ஏந்து பிள்ளையும் – சீறா:314/1

மேல்


இடுக (1)

அடையலர் பதியை இன்னே அந்தரத்து இடுக என்றோ – சீறா:3373/3

மேல்


இடுகலன்களும் (1)

இறந்திடும் எழுபது அரும் திறல் வேந்தர் இடுகலன்களும் படைக்கலனும் – சீறா:3597/2

மேல்


இடுதல் (1)

கூறுபடு புண்ணில் ஒரு கோல் இடுதல் போல – சீறா:4891/2

மேல்


இடுதி (1)

இடுதி நள்ளிடை என்று அவர் ஏவிட ஏவை – சீறா:4833/2

மேல்


இடுப்பில் (1)

இனமொடும் தானை வீழ்த்தி மரவுரி இடுப்பில் சேர்த்தி – சீறா:4383/3

மேல்


இடுபவரும் (1)

தெறு களத்து உயிரை முதல் இடுபவரும் திசைதிசை சில அழிந்தவரும் – சீறா:3562/1

மேல்


இடும் (15)

தூற்றும் வேல் விழி நீர் இடும் சுவடுகள் மறைப்ப – சீறா:467/2
மேய துன்பு அனைத்தையும் விலக்கி வில் இடும்
சாயகம் என நபியிடத்தில் சார்ந்தனர் – சீறா:1475/3,4
செல் இடும் குடை நபி செவ்வி காண்டலும் – சீறா:1602/1
இடும் பகு வாய் திறந்து இனிதினாக நும்மொடும் – சீறா:1617/3
இடும் தரை அகன்றிடாது இறைவன் தூது என – சீறா:1621/3
மேல் இடும் சட்டையும் விசித்த கச்சையும் – சீறா:2125/2
இடும் பகையுடன் இவர் எதிர்ந்து தாக்கலும் – சீறா:2162/2
அன்பராகிய குறைஷி காபிர் இடும் ஒப்பும் முறி வசனம் யாவும் – சீறா:2175/3
வேல் இடும் செழும் கர வீரராம் பனீசாலிம் – சீறா:2737/1
இதம் உறும் கலிமா எடுத்து இனிது ஓதி இதயத்தின் இடும் திரவியம் போல் – சீறா:2865/2
நேர் இசைந்து ஈன்றார் இருவரும் சல்மான் என இடும் பெயரினன் சிறியேன் – சீறா:2895/4
சிறை கொள் வாரணம் இடும் சினையளவு என திரண்ட – சீறா:2938/1
பொறையின் மீது இடும் சுடர் என தீன் எனும் பொருட்டால் – சீறா:2950/3
எண்ணிறந்து அனைய செம்பொன் இடும் சுமை தொகுதி யாவும் – சீறா:3386/1
எறிந்த அ படைகள் எல்லாம் இடும் கிடுகு-அதனால் வீழ்த்தி – சீறா:4971/1

மேல்


இடும்பினால் (1)

சலித்ததும் தவிரா இடும்பினால் வரு நோய் படர்ந்தது வைகலும் தழைத்தே – சீறா:1441/4

மேல்


இடும்பினை (2)

இடும்பினை தவிர்த்து நின்று அறபி என்பவன் – சீறா:1632/2
இடும்பினை பயிற்றிய முகம்மது என்பவன் – சீறா:2984/2

மேல்


இடும்பு (3)

ஏகனை தொழுது எழுந்திருந்து பின் இடும்பு செய்தவரை நோக்கியே – சீறா:1437/1
இ தொழில் இயற்றுவீரேல் இடும்பு எனும் மதத்தால் வந்த – சீறா:2831/1
ஈரமுற்று இசைந்து மனத்தினில் இருத்தாது இடும்பு எனும் இடர் விளைத்தனையே – சீறா:3583/4

மேல்


இடும்புகள் (2)

வீண் உரை பகர்ந்தும் இடும்புகள் தொடுத்தும் வெவ் வினை கொடும் கொலை நினைத்தும் – சீறா:1438/1
எள்ளளவு இரக்கம் இல்லாது இடும்புகள் விளைத்த சூமன் – சீறா:3690/4

மேல்


இடும்பை (1)

எண்ணிறந்தனையர் சில பகல் இவர் போல் இடும்பை நோய் சுமந்திருந்தனரே – சீறா:1448/4

மேல்


இடுவது (1)

விண்ணினில் படர்வது ஏணி ஒன்று அமைத்து விசும்பினுக்கு இடுவது போலும் – சீறா:89/4

மேல்


இடுவதும் (1)

நிலம் மிசை கரிய மேகம் ஒன்று எழுந்து நிழல் இவர்க்கு இடுவதும் கண்டோம் – சீறா:695/2

மேல்


இடுவார் (2)

பாலனத்தொடும் பழத்தொடும் பசித்தவர்க்கு இடுவார்
கோல மென் துகில் நாடகர் கரத்தினில் கொடுப்பார் – சீறா:1125/1,2
இறங்கி எங்கணும் வழிந்து என கோலங்கள் இடுவார் – சீறா:3120/4

மேல்


இடை (45)

மின் இடை நுடங்க சிலம்பு ஒலி சிலம்ப மேகலை திரள் மணி கதிர் செம்பொன்னொடும் – சீறா:82/1
கட கரி குவட்டின் இணை என பணைத்த கதிர் முலை துடி இடை மடவார் – சீறா:138/2
நுடங்கு இடை மடவார் கருத்தினை கவரும் நுலறு எனும் அழகுறும் அரசர் – சீறா:159/2
சிறுத்த மெல் இடை பருத்து இருந்தில திரு உதரம் – சீறா:228/1
வருக என்றலும் கொடி இடை பிடி நடை மடவார் – சீறா:232/3
கொடி_இடை பரதாபமும் வருத்தமும் கூறி – சீறா:234/3
கொண்டவர் கொடுப்ப கூறுலீன் வாங்கி கொடி இடை மட_மயிற்கு ஈய – சீறா:244/2
குனையின் விட்டு எழுந்த கொடி இடை மடவார் கூடினர் ஒருமுகமாக – சீறா:355/1
கொடி என வயங்கு நுண் இடை அலிமா கொவ்வை அம் கனி இதழ் திறந்து – சீறா:387/2
தூ நகை தளர செ வாய் துடி இடை கொடியை நோக்கி – சீறா:395/3
இ தகை குரிசில் நின்ற நிறை இடை கண்டோர் எல்லாம் – சீறா:420/3
கொடி இடை அலிமா கூற கொடு வரை முழையில் தோன்றும் – சீறா:431/3
வாடு மெல் இழை பாதி நுண் இடை மயில் அலிமா – சீறா:436/1
வஞ்சி மெல்_இடை வாட்டமும் நடுக்கமும் வாச – சீறா:453/1
திருந்து மென் மலர் கொடி_இடை கேட்டி நின் சிந்தை – சீறா:460/1
கொடி இடை ஆமினா என்னும் கோதை ஓர் – சீறா:516/1
குயில் மொழி பவள செ வாய் கொடி இடை கரும் கண் பேடை – சீறா:628/2
சுருக்கு நுண் இடை பொலன் தொடி திருந்து இழை சுடர் மணி கதிஜாவே – சீறா:647/4
புண் கொளும் கடைவாய் கவை நா இடை புரள – சீறா:772/4
சுருப்பு இருந்து தேன் இடை தவழ் தொடை அணி தோன்றல் – சீறா:783/4
எம்பி உகளும்-தொறும் இடை கயல் வெருண்ட – சீறா:884/3
கடு வார் விழி கொடி ஆர் இடை கதிஜா எனும் மயிலார் – சீறா:986/3
கொம்பு என ஒசிந்த நுண் இடை கதீஜா குறித்திடு கனவினை தேர்ந்து – சீறா:991/2
காணொணா இடை கம் பொன் மேகலை கவின் புனை-மின் – சீறா:1101/2
இடை பழ குலையொடு கதலிகள் நிரைத்திடுவார் – சீறா:1105/1
கொடி இடை கதீஜா என்னும் கொம்பு செய் தவ பேறு ஆக – சீறா:1154/3
குதிக்கும் சோதி கொடி இடை கொம்பு அனார் – சீறா:1177/2
திருத்திய முகிலில் சசிக்கு இடை கதிரும் சேர்ந்து என திருப்பிறை தரித்து – சீறா:1202/3
குவிதரும் கதிர் செழும் மணி கொடி_இடை கதீஜா – சீறா:1290/3
இடை நிலத்து உருக்கிவிட்ட இரசிதம் பரந்தது என்ன – சீறா:2062/1
கரங்கள் சோர்ந்தது என்று இடை நிலம் சேர்த்தினள் கடைகால் – சீறா:2690/4
வாய்ந்த மெல் இடை இடையர்-தம் குலத்து உறு மடவாள் – சீறா:2692/1
குனி சிலை புருவம் வாள் கண் கொடி இடை கரிய கூந்தல் – சீறா:3060/1
அருகு நுண் இடை ஒடிந்திடும் எனும்படிக்கு அசைய – சீறா:3146/3
தெள்ளிய மதியின் கதிரினை நூற்று செய்து எனும் துகில் இடை சேர்த்தி – சீறா:3154/2
கொடி_இடை உதுமான் மனைவியர் என்னும் குயில் மொழி திரு மயில் இறந்து – சீறா:3591/2
முரியும் மெல் இடை தெரிதர கருப்பமும் முதிர்ந்த – சீறா:3737/4
சிறிய நூல் இடை தெரிவைமார்களும் – சீறா:3970/1
சுரி குழல் பணை தோள் பிறை நுதல் கனி வாய் துணை முலை கொடி இடை கரிய – சீறா:4117/3
சிந்தையின் அமைத்து வேறு தெரிந்து இடை நோக்கா வண்ணம் – சீறா:4190/3
பெரிய முலை சிறிய இடை பவள இதழ் தரள நகை பிறழும் வாள் கண் – சீறா:4304/1
அன்ன நடை சின்ன இடை ஆர நகை கார் அளகம் அரி சேர் வாள் கண் – சீறா:4676/1
துலக்கு வெண் தரள மூரல் துடி இடை கரிய கூந்தல் – சீறா:4697/3
மேயது ஓர் வடிவம் காணேன் மின் இடை மடவார் முன்னம் – சீறா:4763/2
இடை படும் இன்னலுற்றிருக்கும் காலையின் – சீறா:4945/3

மேல்


இடைக்கிடை (1)

நன்னயம் பெற இடைக்கிடை நறுக்கி வைத்தனனால் – சீறா:2944/4

மேல்


இடைதலும் (1)

வருந்தி நொந்து அழுது ஆமினா இடைதலும் வளைந்து – சீறா:210/1

மேல்


இடைந்த (2)

இந்த வல் வினையினால் இடைந்த அ அவுசுளர் – சீறா:2150/1
என்னினும் முதிர்ந்து அரும் பெரும் நோயினால் இடைந்த
வன் மலட்டது திரிவதற்கு உயிர் இலா வரடு – சீறா:2685/1,2

மேல்


இடைந்ததாலே (1)

இன்னலுற்று உளம் மிகுந்த பசியினால் இடைந்ததாலே
கல் நவில் புயத்தீர் பாவம் புண்ணியம் கருத்தில் எண்ணி – சீறா:4954/1,2

மேல்


இடைந்தனனோ (1)

உடைந்து ஒழுகினனோ அலது இறந்தனனோ ஊறுபட்டு இடைந்தனனோ என்று – சீறா:3565/3

மேல்


இடைந்தார் (1)

எவர்கள் இ இடர் செய்தவர் என மனம் இடைந்தார் – சீறா:452/4

மேல்


இடைந்தாரென்னில் (1)

எங்கள் நபி முன் உரைத்த உரை தவறி உறூமிகள் போர் இடைந்தாரென்னில்
உங்கள்-தமக்கு அளித்தல் அஃது என்ன அபூபக்கர் எடுத்து ஓதினாரால் – சீறா:2172/3,4

மேல்


இடைந்தாரே (1)

இது என்ன கொடுமை கொடுமை என எழுந்தார் சிலர் நெஞ்சு இடைந்தாரே – சீறா:2560/4

மேல்


இடைந்தாள் (1)

இலையின் மேல் நடு துளி என வழியில் நின்று இடைந்தாள் – சீறா:465/4

மேல்


இடைந்தான் (1)

சிந்தை நொந்து இபுலீசுவும் திகைத்திருந்து இடைந்தான் – சீறா:189/4

மேல்


இடைந்திட (2)

இந்தனம் எரியில் கிடந்து என இதயம் இடைந்திட உடைந்தனன் எளியேன் – சீறா:2313/2
திடம் தராது உளம் இடைந்திட தெரியல்கள் துயல – சீறா:3738/3

மேல்


இடைந்திடும் (1)

இடைந்திடும் பெரும் கேடு உடையவன் இவனே என்னும் அ பொருள் உரை பிறப்ப – சீறா:1456/2

மேல்


இடைந்திடைந்து (4)

இன்னலில் இடைந்திடைந்து இறந்து சோதி வாய் – சீறா:1473/3
நிற்றனம் ஆவி என்ன இடைந்திடைந்து எண்ணும் காலை – சீறா:3708/2
என் இனி செய்வோம் என்பார் இடைந்திடைந்து ஏங்கி நிற்பார் – சீறா:3719/1
இடைந்திடைந்து இரங்கி ஏங்கி எழுந்து கொல்லென்றது அன்றே – சீறா:3720/4

மேல்


இடைந்திலா (1)

இடைந்திலா மொழி கொடுத்தலும் திரியும் என் உருக்களொடும் – சீறா:2640/3

மேல்


இடைந்து (31)

இனத்துளார் சொலும் நல் வழிக்கு உருகி நெஞ்சு இடைந்து
நினைத்த பற்பல துன்பமும் அகற்றி நீள் நிலத்தில் – சீறா:213/1,2
இலம்-தொறும் புகுந்து இரந்து இடைந்து வாடி நல் – சீறா:304/3
இதயம் நொந்து ஆவி சோர இடைந்து வாடுவர்கள் அன்றே – சீறா:410/4
இடைந்து நோக்கினன் தழல் கதிர் எழ இரு விழியால் – சீறா:567/4
செட்டு அரும் எருதும் புரவியும் இடைந்து சிறுநெறி-வயின் வெகு தூரம் – சீறா:681/3
தேசிகர் கலங்கி யாம் இதற்கு என்-கொல் செய்குவது என மனம் இடைந்து
வீசிய கானல் சுடச்சுட கருகி விடர் விடும் பாலையில் அடைந்தார் – சீறா:682/3,4
மால் உளர்ந்து இருண்ட புன்மன சிறியோர் மருங்கினில் இரந்து இரந்து இடைந்து
கால் அற தேய்ந்த பல கலை மேலோர் கருத்தினில் வருத்தம் ஒத்தனவே – சீறா:685/3,4
பாலையில் அடைந்து பசியினால் இடைந்து பலபல வருத்தமுற்றதுவும் – சீறா:692/1
ஏது இனி செய்வோம் என்ன இடைந்து நெஞ்சு உடைந்து நின்றான் – சீறா:944/4
அல்லலுற்று இடைந்து அழுங்கிடும் அவனையும் நோக்கி – சீறா:962/2
இடைந்து கெட்டு இபுலீசு என்று எரி நரகு – சீறா:1187/3
இடைப்படாததற்கு இசைந்தனம் என மனம் இடைந்து
துடைப்ப அரும் பெரும் பழி சுமந்து அயலினில் போனார் – சீறா:1231/3,4
வேறு கூவியது எவர் என மறுத்தும் உள் இடைந்து
வேறு மாக்களை காண்கிலர் விடையினை நோக்கி – சீறா:1521/2,3
அலைந்து உலைந்து இடைந்து அற தவித்து அசறுமட்டாக – சீறா:1539/2
கழிபட இடைந்து எல் தோன்றும் காலை நல் நெறி பெற்றோர் போல் – சீறா:1579/2
இருத்தல் கண்டு நம் நபி மனம் இடைந்து அருகு இருந்தார் – சீறா:2193/2
உரை தெரிந்திலர் போல் இடைந்து அகத்து உறைந்திருந்தார் – சீறா:2202/4
எண்ணி இடைந்து வளைந்து விழித்திருக்கின்றீர்காள் எவர் வாய்க்கும் – சீறா:2559/1
பெருத்து நின்று இடைந்து வாடி பிறர் சிலர் தம்மை கூவி – சீறா:2563/2
உற்று உளம் இடைந்து வாடி உருகினர் துயிறல் ஓர்ந்தே – சீறா:2586/4
இன்னவை விளைந்தது என் என்று இடைந்து எதிர் ஓடி வந்தான் – சீறா:2800/4
இடைந்து இரு கை ஏத்து அரும் துஆ இரப்ப இனிது இறையவன் கபூல் ஆக்க – சீறா:2873/2
முக மதிக்கு இடைந்து சுற்றி மூதிருள் படலம் யாவும் – சீறா:3211/1
ஏற்றிய சிலை கை தறித்திட பறிபட்டு எழுந்த அம்பு ஊறுபட்டு இடைந்து
சேற்றிடை கிடந்து மூச்சொடு முனங்கி திகைப்பன ஓரிகள் பலவும் – சீறா:3578/1,2
வேறுபட்டவர் யார் கொன்றார் எவர் என இடைந்து மாந்தர் – சீறா:3714/3
தாங்கிலாத அரு நோயினில் இடைந்து மெய் தளர்ந்து – சீறா:4259/1
எல்லையில் துயரினுள் இடைந்து வாடினர் – சீறா:4571/3
இருவரும் பொரும் போரினில் அவர் இடைந்து உடையில் – சீறா:4841/1
எனக்கு உறும் துயரும் நெஞ்சம் இடைந்து நான் பட்ட பாடும் – சீறா:4861/2
இவனும் அவ்வாறே கூற இடைந்து மெய் நடுங்கி தங்கள் – சீறா:4871/1
ஈரம் இல் மனத்தவர் இடைந்து புட்கரம் – சீறா:4979/1

மேல்


இடைந்தோம் (1)

உலகினில் எவரும் எம்மை உமக்கு உடைந்து இடைந்தோம் என்று – சீறா:4883/3

மேல்


இடைப்படாததற்கு (1)

இடைப்படாததற்கு இசைந்தனம் என மனம் இடைந்து – சீறா:1231/3

மேல்


இடைபடு (1)

இடைபடு வறுமை ஓட விடு கொடை முரசின் ஓதை – சீறா:927/2

மேல்


இடைபவரும் (1)

என்-கொல் வஞ்சகம் செய்தனன் என இடைபவரும்
பன்னி கூட்டி வந்து ஒரு விசைக்கு ஒருவன் வெம் பழியாய் – சீறா:4588/2,3

மேல்


இடையர்-தம் (2)

இடு குறு நுனை முள் வேலி இடையர்-தம் பாடி ஏங்க – சீறா:1723/2
வாய்ந்த மெல் இடை இடையர்-தம் குலத்து உறு மடவாள் – சீறா:2692/1

மேல்


இடையறா (2)

கரிசமும் கபடும் இடையறா கொடிய கனை நுமுறூது செய் வினையின் – சீறா:149/2
இடையறா மறையின் தீம் சொல் முகம்மது ஆண்டு இருத்தினாரால் – சீறா:3361/4

மேல்


இடையறாத (1)

இடையறாத வசை கொண்ட பாவிகள் இழைத்த பாதகம் இது என்னவே – சீறா:1435/3

மேல்


இடையறாது (4)

இடையறாது அமிர்த போகம் இனிது உண்டு களித்து பொங்கி – சீறா:122/3
ஏவல் என்று உரைத்த மாற்றம் இடையறாது ஒழுகி செய்யும் – சீறா:631/1
பறழின் வாய் தொனி இடையறாது இருந்தது ஓர் பாடி – சீறா:2680/4
இடையறாது இரண்டு மாதம் தொடர்ந்து நோன்பிருக்க வேண்டும் – சீறா:4794/2

மேல்


இடையன் (1)

எந்தையீர் பவம் துடைத்தனன் என புகழ்ந்து இடையன்
புந்தி கூர்தர கொறியொடும் வனத்திடை போனான் – சீறா:2643/3,4

மேல்


இடையார் (1)

இறு மென் கொடி இடையார் நபி எதிர் நின்று இவை இசைத்தார் – சீறா:4352/4

மேல்


இடையிட (1)

இடையிட கயம் எய்திட – சீறா:4149/2

மேல்


இடையிடை (4)

அ திரு மா மழை துளி இடையிடை அணியணியாய் – சீறா:23/1
நீல மா மணி இடையிடை தொடுத்தன நிகர்த்த – சீறா:1109/4
தோகைமார் இடு புகை திரள் இடையிடை தோன்றும் – சீறா:1116/2
நிலவு வெண் கவிகை இடையிடை பதிந்து நிறைந்து இலங்குவன பைம் தடத்துள் – சீறா:3575/2

மேல்


இடையில் (1)

இன் இசை பட ஊட்டு தேம் குவளையும் இடையில்
செம் நெருப்பு நா விரித்த சேதாம்பலும் செறிந்து – சீறா:868/2,3

மேல்


இடையின் (1)

கரிய மென் சிர மயிரினை களைவித்து அ இடையின்
இரசிதம் சதகா என எடுத்து இனிது அளித்தார் – சீறா:3744/3,4

மேல்


இடையும் (1)

செல்லும் பிடி நடையும் துவழ் சின்னஞ்சிறிது இடையும்
சொல்லும் திரு மொழியும் இணை துள்ளும் பிணை விழியும் – சீறா:4348/2,3

மேல்


இடையுமே-கொலோ (1)

பாடுபட்டு வெளி ஓடி எய்த்து வெகு பார்வையுற்று இடையுமே-கொலோ
கோடு பட்டு மலர் காய் உதிர்த்து விளை கூவல் அற்று விடு வேரொடும் – சீறா:4211/2,3

மேல்


இடையூறாய் (2)

ஒட்டை மீதினில் வரும்பொழுது அ வழி ஓரிடத்து இடையூறாய்
கட்டை தட்டிட ஒட்டையும் சாய்ந்து ஒரு கவிழொடு தலைகீழாய் – சீறா:674/1,2
அரு நிதிக்கு இடையூறாய் வந்து அடுத்தவன்-தன்னை இன்னே – சீறா:3394/1

மேல்


இடையூறு (1)

இடித்து உடைத்து இடையூறு படுத்தினார் – சீறா:1403/4

மேல்


இடையே (1)

இனத்துளார் எனும் செழு மலர் கொடி நடு இடையே
கனத்த மா மணி கொம்பு என நடந்து கஃபாவின் – சீறா:196/1,2

மேல்


இடைவரும் (1)

இடைவரும் அமரர்_கோன் ஈய்ந்த பட்டமே – சீறா:1296/4

மேல்


இடைவார் (1)

இரங்குவார் இடைவார் இது விதி-கொல் என்று ஏங்கி – சீறா:949/2

மேல்


இடைவிடாது (4)

மகிதலம் புகழ் ஈசா நபி பாரில் வந்த நாள் தொடுத்து இடைவிடாது
பகு மதம் இலை என்று ஆறுநூறு ஆண்டு பாரிசுக்காரர்கள் வணங்கும் – சீறா:259/1,2
செய மலர் இடைவிடாது சிரம் மிசை சொரிய மாதோ – சீறா:1054/4
இடைவிடாது இருப்ப தோன்றும் எழில் முகம்மதுவை சார்ந்தார் – சீறா:1500/4
இடைவிடாது சொரியினும் ஈடுபட்டு – சீறா:4775/3

மேல்


இடைவிடுத்திலராய் (1)

ஈது அலால் இமையவர் தினம் இடைவிடுத்திலராய்
போது சேர் குழல் ஆமினா கனவினில் போந்தே – சீறா:217/1,2

மேல்


இடைவெளி (2)

இடைவெளி இன்று என எங்கும் ஈண்டின – சீறா:1143/4
கொடி கணம் திரண்டு இரு விசும்பு இடைவெளி குறைப்ப – சீறா:3438/2

மேல்


இடைவையின் (1)

எள்ள அரும் இடைவையின் இருத்தல் தீது என – சீறா:4981/2

மேல்


இண்டு (1)

இண்டு வல் வினை இது என்று கண்டு அற விரைந்து பாலினில் அடைந்தனர் – சீறா:1430/4

மேல்


இணக்கமும் (1)

இணக்கமும் வறியோர்க்கு ஈயும் இரக்கமும் நிறைந்த கற்பும் – சீறா:614/2

மேல்


இணக்கி (4)

நிரை நெறி மருப்பு கரும் பகடு இணக்கி நீள் வயல் எங்கணும் உழுதார் – சீறா:42/4
இணக்கி இ இடரை தீர்ப்போம் இவர்க்கு என உரைப்பர் பின்னும் – சீறா:1349/2
இணக்கி நல் பொருள் பெற பல பயித்து எடுத்து எழுதி – சீறா:2039/2
இன்பம் மிகும் கலிமாவை ஓதி இசுலாமில் உற இணக்கி நாளும் – சீறா:4686/3

மேல்


இணக்கிலார் (1)

வனம்-தனில் செலும் சிறுவரோடு இணக்கிலார் மறியின் – சீறா:437/1

மேல்


இணகன் (1)

தெள்ளியன் இறபீஆ-தன் திரு மனைக்கு இணகன் சேந்த – சீறா:2248/3

மேல்


இணங்க (1)

எண்மரை அவர் மொழிக்கு இணங்க சேர்த்து இனிது – சீறா:3319/2

மேல்


இணங்கா (2)

ஈது வந்தது என் எமர்க்கு இடர் நினைத்தது என் இணங்கா
சூதன்-தன்னொடு பொருந்தியவாறு அது என் தொலையா – சீறா:2475/1,2
திரள் மற மைந்தர்கள் இணங்கா வகை நாளும் – சீறா:4322/2

மேல்


இணங்கார் (2)

மருந்து அமுதம் எனும் கலிமா-தனை இணங்கார் உயிர் அனைத்தும் வானில் ஏற்ற – சீறா:1132/1
பூசல்செய்து இணங்கார் ஆவி போக்கிடில் புகழ் உண்டு அன்றி – சீறா:3875/1

மேல்


இணங்காரான (1)

இமைநொடி பொழுதில் தோன்றி இயம்பியது இணங்காரான
திமிர வெம் பகைக்கு தோன்றும் தினகரனாக பூத்த – சீறா:1734/2,3

மேல்


இணங்கான் (1)

எந்த மன்னவர்-தம்மையும் ஆசரித்து இணங்கான் – சீறா:1687/4

மேல்


இணங்கி (5)

ஈது எலாம் முடித்திடுவிரேல் நும் உரைக்கு இணங்கி
காதலால் இணை அடி மிசை சிரம் முகம் கவிழ்த்தி – சீறா:1863/1,2
முன்னவள் மகன் என் முன்னோன் முசுஇபோடு இணங்கி தோன்றி – சீறா:2362/2
இ நிலத்தவர் மதீன மன்னவரொடும் இணங்கி
நல் நிலைப்பட இருப்பது பிரிப்புற நலியா – சீறா:2479/1,2
இருத்தி இஃதே நெறி முறை என்று இணங்கி விரைவில் கொடுத்தனரால் – சீறா:2551/4
வள் உகிர் சுணங்கும் இகலனும் திரிந்த இடத்தின் முள்மாவும் வந்து இணங்கி
உள்ளுறும் களத்தில் கிடப்பன போன்றும் கண்டனர் பலபல ஒருங்கே – சீறா:3571/3,4

மேல்


இணங்கிட (1)

இணங்கிட போற்றி வாழ்த்தெடுத்து அ இல்லிடம் – சீறா:3258/3

மேல்


இணங்கிய (2)

தொடைக்கு இணங்கிய புயத்தவர் சூழ்வர நெறியின் – சீறா:2042/2
இணங்கிய நல் மொழி எவர்க்கும் கூறி அ – சீறா:2983/1

மேல்


இணங்கிலன் (1)

மன்னர்_மன் நபி கேட்டு அகம் கறுத்து அவன் தன் வாய்மையின் இணங்கிலன் இனிமேல் – சீறா:4085/2

மேல்


இணங்கிலாது (1)

இடம் கொள் அம் புவியுள் நோக்குநர்க்கு இழிவாய் இணங்கிலாது ஒழிந்திருந்ததுவே – சீறா:1447/4

மேல்


இணங்கிலார் (1)

இன்புறு நபி சொற்கு இணங்கிலார் இருக்கும் நகரினும் இருக்கொணாது என்பார் – சீறா:1906/3

மேல்


இணங்கினாரே (1)

எத்தலமும் புகழ்ந்து ஏத்த ஈமான் கொண்டு இசுலாத்தின் இணங்கினாரே – சீறா:2191/4

மேல்


இணங்கு (1)

இணங்கு பல்லியம் ஆர்ப்ப இகல் உற – சீறா:4479/3

மேல்


இணங்குதல் (1)

வெற்றிகொண்டு இணங்குதல் விருப்பம் அல்லது – சீறா:1825/3

மேல்


இணங்கும் (1)

இன்னபடி மள்ளரொடு கிள்ளை மடிய போரின் இணங்கும் ஏல்வை – சீறா:4318/1

மேல்


இணங்குமோ (1)

ஏற்குமோ நல்லோர் கேட்கில் இணங்குமோ இனத்தார் வேத – சீறா:1344/2

மேல்


இணங்குவது (1)

ஈது நம் குலத்தாருக்கு இணங்குவது
ஈது வேதத்து உரைப்படி யாவர்க்கும் – சீறா:1398/2,3

மேல்


இணங்குற (1)

ஈரமுற்று உருகி நெஞ்சம் இணங்குற வணங்கி நின்றார் – சீறா:1342/4

மேல்


இணை (67)

அகத்தினின் மகிழ்ந்து கண் இணை மலரின் அடிக்கடி வைத்து வாய் முத்தி – சீறா:130/2
கட கரி குவட்டின் இணை என பணைத்த கதிர் முலை துடி இடை மடவார் – சீறா:138/2
காரண குரிசிலான சாறூகு கண் இணை மணி என விளங்கும் – சீறா:147/3
கருணை வீற்றிருந்த செங்கமல கண் இணை
திரு நபி வரும் அவதாரம் செப்புவாம் – சீறா:166/3,4
குறித்த வேல் இணை கண்களில் அஞ்சனம் கோட்டி – சீறா:195/2
இடம் கொள் அந்தர நேர் சிரசினை உயர்த்தி எழில்பெற சுசூது செய்து இணை தாள் – சீறா:252/2
உள்ளகம் நிறைந்த செம் மலர் பதம் தொட்டு ஒளிர் பெறும் இணை விழிக்கு ஏற்றி – சீறா:266/2
கடந்த மும்மத கரி இணை கோட்டினும் கதித்து – சீறா:337/2
விடம் தயங்கிய கண் இணை மடவாரும் மெலிதர செல்லும் அ காலை – சீறா:357/2
இடம்பெற பிறழ்ந்து சிவந்த வேல் என்னும் இணை விழி முகத்தொடும் சேர்த்தி – சீறா:384/2
வானர் வந்து இரு செம் மலர் அடி இணை வருட – சீறா:589/3
இருவரும் வர கண்டனர் எழுந்திருந்து இணை மலர் அடி போற்றி – சீறா:651/1
மத்தக கட கரி முகம்மதின் எழில் மலர் அடி இணை போற்றி – சீறா:667/2
முகம்மதே உமது அடி இணை காண இ வழியில் – சீறா:775/1
இறையவன் தூதர் செவ்வி இணை மலர் பதத்தில் தாழ்ந்து – சீறா:819/3
வரிசை வள்ளல்-தன் இணை அடி செழு மலர்-அதனை – சீறா:836/1
இருந்த பொன் எடுத்து அரு நபி இணை மலர் அடியில் – சீறா:863/3
சீல நபி பாதம் மிசை செம் கண் இணை வைத்து – சீறா:895/2
இரசித நிலையில் செம்பொன் இணை மணி கபாடம் சேர்த்தி – சீறா:919/1
போது இணை சரண் பணிந்து இவை புகலுவம் என்றான் – சீறா:955/4
சொரிந்த மா முக முகம்மதின் இணை அடி தொழுது – சீறா:958/2
வன்ன மா மலர் முகம்மதின் இணை அடி வருடி – சீறா:965/2
தீது அற எழுந்து முகம்மதின் வனச செம் மலர் அடி இணை பணிந்து – சீறா:996/2
இணை விழி பெற்றேன் என்ன இரு கையால் தழுவி பைம்பொன் – சீறா:1038/2
இணை பிறப்பு அதற்கு இலை என எழிலொடும் இலங்க – சீறா:1229/3
பாத பங்கயத்து இணை மிசை சிரம் கொடு பணிந்து – சீறா:1295/2
கால் இணை இறைஞ்சி ஏத்தி கை முகிழ்த்து இருந்து நோக்கி – சீறா:1557/2
இணை விழி முத்தம் சிந்த இன் உயிர் பிறப்பை நோக்கி – சீறா:1569/2
இணை அடல் தவிர் வெள் வேலோய் இன்று இரவு உமை தீனுக்கு ஓர் – சீறா:1582/1
இணை தாள் செறித்த மணி கதவம் தீண்டி இவணில் அடைந்தோர் தீன் – சீறா:1587/1
இவணில் வந்தடைந்தான் என்ன அபூஜகில் இணை தோள் வீங்கி – சீறா:1738/2
கால் இணை கபுசை வீர கழல் அடி பொருந்த சேர்த்தி – சீறா:1762/2
அங்கை இணை தொட்டு இனிது அழைத்து அருகு இருத்தி – சீறா:1766/3
காதலால் இணை அடி மிசை சிரம் முகம் கவிழ்த்தி – சீறா:1863/2
எதிர்தர பணிந்து சலாம் எடுத்து ஓதி இணை மரை மலர் பதம் போற்றி – சீறா:1920/3
குரு முகம்மது-தம் இணை அடி மலரை கொழும் மலர் கரத்தினால் தடவி – சீறா:1929/2
இதம் உற சிவந்த இலவினை கடந்திட்டு இணை அடி அணை என படுத்தி – சீறா:1970/3
பணி பல சுமந்து சிறு மயிர் நெருங்கா பண்புறும் இணை கணை காலாள் – சீறா:1971/4
கால் மலர் அடி இணை இறைஞ்சி கைகொடுத்து – சீறா:1981/3
வனச மென் மலர் செழும் பதத்து இணை வருந்திடவே – சீறா:2213/3
தவிர்கிலாது உள்ளத்து உன்னி சரண் இணை இறைஞ்சி ஏத்தி – சீறா:2252/3
கவினுறும் கலிமா ஓதி கண் இணை களிப்ப நின்றான் – சீறா:2252/4
காயிம் என்பவன்-தன் கண் இணை மணியாய் கருத்தின் உள் உறைந்த மெய்ப்பொருளாய் – சீறா:2305/1
எரி கதிர் வேலோய் நம்மிடத்து அடைந்தோன் ஈங்கு இவன் இடர் உறும் இணை தாள் – சீறா:2325/2
எற்றுவார் சிலர் இணை விரல் மடக்கி மெய் சேப்ப – சீறா:2486/2
நந்தமர்க்கு எவர் இணை என தீன் நெறி நடத்தும் – சீறா:2495/4
தோய்ந்திட துயின்றோர் சிலர் உடல் நிமிர்த்து சுடர் இணை கரு விழி செருக – சீறா:2539/2
கரத்தில் ஏந்திய வை வேலும் கால் இணை கபுசும் நீண்ட – சீறா:2574/1
புட்டில் கை சோடு இணை தாக்கு போர்வை வெண் – சீறா:3005/3
எரி மணி வயிர கிம்புரி பெரும் கோடு இணை வளை பிறையினும் இலங்க – சீறா:3164/2
இணை மணி பணியொடும் புதியது இன்றியே – சீறா:3243/2
மரை மலர் இணை பதம் வந்து நண்ணினார் – சீறா:3308/4
அரு மறை முகம்மதின் அம் பொன் தாள் இணை
இரு விழி வைத்து முத்தாடி யாவர்க்கும் – சீறா:3335/1,2
சவி தரும் கொடியும் கவரியும் குடையும் தாள் இணை இடறிட நடந்து – சீறா:3587/3
வருடுகின்ற செம் தாள் இணை தாமரை மலரை – சீறா:3828/2
இருட்டு துண்டம் எங்கணும் வீழ்ந்தது இணை என்ன – சீறா:3919/4
கையினில் அசா கோல் ஒன்றினை தாங்கி கால் இணை கபுசினில் புகுத்தி – சீறா:4090/3
நறிய பூம் தொடை இணை புய சாபிர் முன் அணுக – சீறா:4258/2
பொன் அம் தாமரை இணை அடி சிரசின் மேல் பூட்டி – சீறா:4280/2
என் உரை கேட்டருள்தி என இணை அடியில் கரம் தாழ்த்தி இனைய சொல்வார் – சீறா:4295/4
சொல்லும் திரு மொழியும் இணை துள்ளும் பிணை விழியும் – சீறா:4348/3
இருவரும் அதனை கேட்டு உளம் புழுங்கி இணை துளை நாசியின் உயிர்த்து – சீறா:4470/1
இலக்கு என நடந்து மீண்ட இணை விழி பவள செ வாய் – சீறா:4697/2
இன்னல் தீர இணை விழி ஈதி என்று – சீறா:4767/3
தரு பிடித்து ஒடித்து தறு கண் இணை
நெருப்பு உகுத்து நெருங்கும் ஒன்னார் எயில் – சீறா:4807/2,3
குரை கழல் பதத்தில் விழி இணை வைத்து கொழும் மணி அனைய வாய் முத்தி – சீறா:4916/2
வந்து செம் மலர் அடி இணை இறைஞ்சி வவ்வியதை – சீறா:4986/3

மேல்


இணைக்கிய (1)

காந்தள் மெல் விரற்கும் கடு வரி விழிக்கும் கடைந்து இணைக்கிய கணை காற்கும் – சீறா:54/2

மேல்


இணைத்த (2)

வடத்தினுள் அடங்காது இணைத்த கச்சு அறுத்து மத கரி கோட்டினும் கதித்து – சீறா:1966/3
இணைத்த நல் நெறியில் நின்றோம் இன்றுதொட்டு இனிமேல் உங்கட்கு – சீறா:2289/2

மேல்


இணைத்து (2)

கார் தட களிற்றின் வனப்பினை அழித்த கரும் கடா இனம் பல இணைத்து
போர் தலை திறந்து திரித்து வை நீத்து பொன் நிற செந்நெல்லை குவித்து – சீறா:60/1,2
இணைத்து எனை பிணித்த வேடன் இதயத்துக்கு இயைய பேசி – சீறா:2106/1

மேல்


இணைப்படும் (1)

சோடு இணைப்படும் இரும்பையும் உரத்தையும் துளைத்து உள்ளூடுற – சீறா:3493/2

மேல்


இணைபடற்கு (1)

மறைபட தவம்செய்து இணைபடற்கு அரிதால் மதித்திடற்குறும் புறந்தாளாள் – சீறா:1972/3

மேல்


இணைபடுத்தி (1)

இணைபடுத்தி நேர்ந்து இன்பம் என்று உளத்தினில் இருத்தி – சீறா:1277/2

மேல்


இணைபொருவாதினம் (1)

சேந்து இணைபொருவாதினம் என வெருவி செங்கயல் வரி வரால் கெளிறு – சீறா:54/3

மேல்


இணையில் (2)

ஊன் கிடந்த வேல் விழி மலர் இணையில் ஒத்தினரே – சீறா:347/4
கஞ்ச மலர் என சேந்த கண் இணையில் சுறுமாவும் கவின செய்தார் – சீறா:1130/4

மேல்


இணையிலா (1)

இணையிலா கமீம் என்னும் தலத்தின் முன் – சீறா:4817/1

மேல்


இணையிலான் (1)

இணையிலான் தூது அடி இறைஞ்சி வாழ்த்தினார் – சீறா:1317/4

மேல்


இணையினை (3)

கனவினை கண்டு அகம் களித்து கண் இணையினை
விழித்து எழுந்தனர் எழுந்த காலையில் – சீறா:743/2,3
என்று கூறி இ மலர் அடி இணையினை எளியேம் – சீறா:781/1
வரை தட திண் தோள் முகம்மது கமல மலர் அடி இணையினை இறைஞ்சி – சீறா:5021/1

மேல்


இத்தகை (2)

இத்தகை குறிஞ்சி நிலத்தினை கடந்தே எரி தழல் பாலையில் புகுந்து – சீறா:33/1
இத்தகை குல மயில் ஆமினா எனும் – சீறா:178/1

மேல்


இத்தகைக்கு (1)

இத்தகைக்கு உரியர் யாவர் எவர் மொழி இது-கொல் என்ன – சீறா:1577/3

மேல்


இத்தனைக்கு (1)

என்னையும் கெடுத்து என் அரசையும் அழித்திட்டு இத்தனைக்கு இயற்றிய சீமான் – சீறா:2323/3

மேல்


இத்துணை (1)

சூது அமைத்து இத்துணை இவண் மேவலால் – சீறா:4230/2

மேல்


இத (1)

இத மனத்தொடும் அனுசரித்து அபூஜகிலிடத்தின் – சீறா:2038/2

மேல்


இதணும் (1)

வரி விழி செ வாய் குறத்தியர் இதணும் மனையையும் தினையையும் வாரி – சீறா:28/1

மேல்


இதத்த (3)

நிலத்து அரசு இதத்த நடு சிரத்தின் அணி என சிறப்பு நிறை மக்காவில் – சீறா:2180/1
இதத்த நல் மொழியதாய் பன்னிருவரும் உரைத்த மாற்றம் – சீறா:2354/1
இதத்த நல் மறை முகம்மது நபியுடன் எழுந்தார் – சீறா:3461/4

மேல்


இதத்தது (1)

இதத்தது இ மொழியே முகம்மது என்பவனை இரும் கொலைப்படுத்தலே வேண்டும் – சீறா:2517/1

மேல்


இதத்து (2)

இதத்து இதமித்து நெஞ்சம் இரும் களிப்பு ஏறினாரே – சீறா:121/4
அத்து இதத்து இயல் படர் ஒளி முகம்மது-தமக்கும் – சீறா:4004/2

மேல்


இதத்தொடு (1)

இதத்தொடு சலாமும் கூறி இனிது நின்றவனை நோக்கி – சீறா:2771/2

மேல்


இதத்தொடும் (5)

கடந்த சொல்லொடும் இதத்தொடும் பல உரை காட்டி – சீறா:1362/3
போதரத்தொடும் புகழொடும் இதத்தொடும் புகல்வான் – சீறா:1844/4
இதத்தொடும் உமது தீன் வழிக்கு உரியன் இவன் என நிறுத்தி மேலையினும் – சீறா:2318/3
இடத்தினில் வரச்செய்வேன் யான் இதத்தொடும் இனிய மாற்றம் – சீறா:2382/2
இதத்தொடும் அழைத்து அருகு இருத்தி சொல்லுவான் – சீறா:3645/4

மேல்


இதம் (18)

இதம் கொள் வண்டு இனம் புடைத்து எழுப்ப எங்கணும் – சீறா:1142/3
இதம் உற சிவந்த இலவினை கடந்திட்டு இணை அடி அணை என படுத்தி – சீறா:1970/3
ஈங்கு இவன் உரைக்கும் வாய்மை இதம் அலது அயிதமேனும் – சீறா:2374/1
இதம் தரும் பெரும் புதுமையை அருள் நபி இறசூல் – சீறா:2693/1
இதம் உறும் கலிமா எடுத்து இனிது ஓதி இதயத்தின் இடும் திரவியம் போல் – சீறா:2865/2
இதம் உற பள்ளி எடுத்தனம் இனி இ இறசபு மாத்தையின் முதலாய் – சீறா:2875/3
குறைத்து வைகலும் இதம் அற பேசியும் கொடிதாய் – சீறா:2918/2
இதம் உறும் துருத்தியை எடுத்து கையின் மேல் – சீறா:3289/3
இதம் உறும் தலைவர்க்கு உம்பர் மாராயம் உண்டு என இயல்பொடும் உரைத்து – சீறா:3596/2
இதம் உறும் வேந்தர் சேனை இரை திரை பரவை ஒத்த – சீறா:3854/2
ஈன வஞ்சக மாயவன் கொடியவன் இதம் இல் – சீறா:3984/3
உற்ற வாங்கு இதம் கேட்டலும் ஒரு தலை எடுத்து – சீறா:4026/1
இதம் உற நின்றனன் கோறல் எய்தும் முன் – சீறா:4066/1
இதம் உற இரு வகை பெயர்கட்கு என்றுமே – சீறா:4072/1
இருத்தி ஒன்றை முடிப்பர் இதம் உற – சீறா:4238/2
இதம் உற இருத்தல் நம்-தம் விறலினுக்கு இழிவதாமால் – சீறா:4363/4
என் சொலின் உவந்த கொடும் பனீக்குறைலா எனும் மற மாந்தர்கள் இதம் இல் – சீறா:4460/2
இரிவுறும் போரில் திரண்டு எழும் காபிர்க்கு இதம் உற ஈந்திடில் எமக்கே – சீறா:4474/4

மேல்


இதம்-அது (1)

இதம்-அது அன்றியே இகல் இலை இன்று இவன் பொருட்டால் – சீறா:2490/2

மேல்


இதம்பெற (1)

இதம்பெற போற்றி உள் உற புகுந்து அங்கு இருந்து இறை-தனை புகழ்ந்து ஏத்தி – சீறா:288/3

மேல்


இதமாகிய (1)

இதமாகிய நபியாம் என இசைந்தான் மனம் மகிழ்ந்தான் – சீறா:985/4

மேல்


இதமித்த (1)

இதமித்த நபி கலிமாவுக்கு இன்புறும் – சீறா:3035/2

மேல்


இதமித்தனர் (1)

பத்தி என்று இதமித்தனர் பொய்மையோர் – சீறா:1417/4

மேல்


இதமித்து (3)

இதத்து இதமித்து நெஞ்சம் இரும் களிப்பு ஏறினாரே – சீறா:121/4
ஒத்து இதமித்து தம்மில் ஒன்றுக்கொன்று உறுதி கூறி – சீறா:2265/3
இதமித்து அன்புறும் கருத்தொடும் இவணில் வந்தடைந்தார் – சீறா:2908/4

மேல்


இதமுற (13)

இதமுற எடுத்து போந்தார் இமையவர் தலைவர் அன்றே – சீறா:101/4
இதமுற தெரிசிக்கின்றார் என்றனன் என்றுமுள்ளோன் – சீறா:124/4
இதமுற நடந்து கணவரை குறுகி எடுத்து இவை அனைத்தையும் இயம்ப – சீறா:353/2
இதமுற வந்து அடுத்து இரங்கும் பேர்க்கு எலாம் – சீறா:536/2
வண்டு உலாம் புய நபி உனை இதமுற மணம் முடித்திட நாடி – சீறா:649/3
இதமுற நடந்து பின் ஏக யாவரும் – சீறா:747/3
இதமுற உண்மை கொண்டு இசைந்த பேர் முழு – சீறா:752/3
இதமுற நம் இறைவன் இவன் என கண்டோம் என உரைத்தோர் இல்லை மேலும் – சீறா:1648/3
இதமுற கேண்-மின் என்று எடுத்து சொல்லுவான் – சீறா:2717/4
இதமுற இயற்றற்கு ஏற்ற யாவையும் இயற்றும் என்றார் – சீறா:3105/4
இதமுற பழிகொளாது இருத்தல் உம்பரின் – சீறா:3619/3
இதமுற கவிழ்ந்து இருட்டு அறுத்து நோக்கினான் – சீறா:3636/4
இதமுற வந்து இருந்து அருந்தும் என உரைப்ப சொற்படியே இனிது மாந்த – சீறா:3757/2

மேல்


இதமொடு (1)

இதமொடு நபி எய்தினால் – சீறா:4142/3

மேல்


இதமொடும் (1)

இதமொடும் உரைப்ப அவர்-தமக்கு எதிரின் அபூபக்கர் இனிது எடுத்துரைப்பார் – சீறா:2852/4

மேல்


இதய (6)

இனிய வாசகம் இரு துளை செவி புக இதய மென் மலர் போத்த – சீறா:656/1
இனத்தவர் முன்னவர் இதய முக கமலம் நகையினொடும் இலங்கிற்று அன்றே – சீறா:1087/4
தன் இதய மலர் மொழி தேன் நா வழியே ஒழுகி அவர் செவியில் சார – சீறா:1088/2
தள்ளாத வருத்தம் உடல் தோலாத பயம் இதய தட தடாகம் – சீறா:2666/1
இனைய தன்மையர் அபசிகள் குலத்தவர் இதய
துனிவிலாது மூவாயிரம் பெயரவர் சூழ – சீறா:3790/1,2
இகல் அற எடுத்து மனை மிசை புதைத்தோர் இதய பங்கையம் களிப்பு என்ன – சீறா:4751/3

மேல்


இதயங்கட்கு (1)

இன்ன வாசகம் இசைத்தவர் இதயங்கட்கு ஏற்ப – சீறா:2924/1

மேல்


இதயங்கள் (3)

சுபைறும் ஆரிதும் உரைத்தலும் இதயங்கள் துணுக்குற்று – சீறா:2491/2
இகலவர் போனார் என்ன இதயங்கள் உற பூரித்து – சீறா:2579/3
நிரைநிரைப்படி தீனவர் இதயங்கள் நெகிழ்ந்து – சீறா:3837/1

மேல்


இதயத்தில் (1)

இறையவன் மொழியே என்ன இதயத்தில் இருத்தி வேத – சீறா:1578/2

மேல்


இதயத்தின் (4)

இதம் உறும் கலிமா எடுத்து இனிது ஓதி இதயத்தின் இடும் திரவியம் போல் – சீறா:2865/2
இந்த நற்குணத்தோன் யாவன் என்று அறிய வேண்டும் என்று இதயத்தின் அமைத்து – சீறா:2893/3
இதயத்தின் இருந்த வண்ணம் முடிந்ததோ என்ன எண்ணி – சீறா:3078/2
இரு விழி ஆர நோக்கி இதயத்தின் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து – சீறா:4701/2

மேல்


இதயத்து (8)

இனத்து உளார் தங்கள்-தம் இதயத்து உள் உயிர் – சீறா:514/1
எண்ணமுற்று இதயத்து ஆராய்ந்து இருப்பிடம் பெயர்ந்திராரால் – சீறா:1255/4
இலங்கு அமரர் இறை மொழி கேட்டு இவர்க்கு உரைத்தது அறுதி என இதயத்து ஓர்ந்து – சீறா:1657/2
ஈது முத்திரை உமது இதயத்து எண்ணி அ – சீறா:2449/1
இன்னவர் வரிசை மேலோர் என்பதை இதயத்து எண்ணி – சீறா:2777/2
பண் கெழும் கலிமா என்னும் பத்தி வேர் இதயத்து ஊன்றி – சீறா:2796/2
தண்டனைப்படுத்தல் யார்க்கும் தகைமை என்று இதயத்து எண்ணி – சீறா:2817/2
உரைதர இதயத்து எண்ணா மறுத்தனர் உணர்விலாதார் – சீறா:4289/4

மேல்


இதயத்துக்கு (1)

இணைத்து எனை பிணித்த வேடன் இதயத்துக்கு இயைய பேசி – சீறா:2106/1

மேல்


இதயத்துள் (1)

பாங்கொடும் அறிவோம் என்றே இதயத்துள் படுத்தி கொல்லும் – சீறா:2374/2

மேல்


இதயம் (27)

இதயம் நொந்து இரு கை ஏந்தி இரப்ப கண்டு தாய் – சீறா:305/2
இதயம் நொந்து ஆவி சோர இடைந்து வாடுவர்கள் அன்றே – சீறா:410/4
இதயம் மீதுற களித்து தம் இரு கரத்து எடுத்தார் – சீறா:477/4
இருவரும் சம்மதித்து உரைத்தார் என குறைஷி குலத்து அரசர் இதயம் கூர்ந்து – சீறா:1094/1
எண்ணுற நோக்குவள் இதயம் வாடும் அ – சீறா:1469/2
என்று உரை பகர்ந்தவன் இதயம் கூர்தர – சீறா:1618/1
இசைதரா மருவலர் இதயம் போல நின்று – சீறா:1828/3
இதயம் நேர்ந்து இவண் வந்தனம் இவன் மொழி கேட்கில் – சீறா:1838/2
அரும் தவத்தொடும் இதயம் அன்புற தொழ வேண்டும் – சீறா:1857/4
இதயம் அச்சமுற்று அடைந்த போல் அடைந்தனன் இரவி – சீறா:1895/4
இனத்தினை விடுத்து நீங்கி இரும் களிப்பு இதயம் பூப்ப – சீறா:2111/1
இதயம் முற்று ஓதி வேடன் இனிதினின் ஈமான் கொண்டு – சீறா:2119/2
யான் உரைப்பதிலை கலிமா இதயம் பொருந்தா புகழ் நா ஏற்றுவேனோ – சீறா:2182/3
இருந்த ஊர் எவை பகைத்தவர் யாவர் நும் இதயம்
பொருந்திடா திசை எ திசை பொருவரா கதிர் மெய் – சீறா:2236/2,3
இதயம் ஒத்து இனிது ஈமான் கொண்டு இரு மன குபிரை நீத்து – சீறா:2254/2
விருப்பொடும் இரப்ப கேட்டு மிக மகிழ்ந்து இதயம் நோக்கி – சீறா:2264/2
செவி அறிந்து இதயம் கூர்ந்து தெரிதர என்னை இந்த – சீறா:2280/3
இந்தனம் எரியில் கிடந்து என இதயம் இடைந்திட உடைந்தனன் எளியேன் – சீறா:2313/2
இனும் முகம்மதினை பரவி கேட்கில் அவர் இரங்குவர் என்று இதயம் தேறி – சீறா:2670/2
கவ்வையில் பெரிது மாந்தி கண் சிவந்து இதயம் வேறாய் – சீறா:2791/2
ஈது எலாம் அறிந்தும் என்-தன் இதயம் வேறு ஆகி நும்-தம் – சீறா:2825/1
தீது இலாது இதயம் களிப்புற தேடி போயினர் பலபல திசையில் – சீறா:2901/4
இருள் குழல் மாலை சோர இதயம் நொந்து ஒருத்தி போனாள் – சீறா:3201/4
இன்னன மடவார் கூறி இதயம் நெக்குருகும் காலை – சீறா:3202/1
வெம் படை காபிர்-தம் திறத்தொடும் இதயம்
வெருக்கொளும்படி முகம்மதும் விறல் சகுபிகளும் – சீறா:3860/2,3
இன்ன வாசகம் கேட்டு இதயம் மகிழ்ந்து – சீறா:4778/1
இதயம் அன்புடன் மகிழ்ந்து இனிது இவ்விடத்து இருப்ப – சீறா:4836/1

மேல்


இதயமும் (2)

பாவி என் உடலும் இதயமும் நடுங்க பார்த்து எனை கடிந்து வற்புறுத்தி – சீறா:2309/2
நிரைத்த சிந்தையன் சிறிதுபேர் இதயமும் நெகிழ – சீறா:3866/2

மேல்


இதயமுள் (1)

இதயமுள் உவந்து மணி பல தூசோடு இரு நிதி ஈந்தனர் அன்றே – சீறா:4122/4

மேல்


இதயாசனத்து (1)

துறந்தவர் இதயாசனத்து இருந்தவனை துடர் இன்பம் துன்பம் அற்றவனை – சீறா:2/2

மேல்


இதழ் (64)

புரி முறுக்கு அவிழ்ந்த பொன் இதழ் கமலம் பூத்திருந்தது என புரிசை – சீறா:78/3
துன் இதழ் கமல பதத்தினை நிகர்ப்ப சுவட்டடி தொடர்வன போலும் – சீறா:82/4
மணி வளை தட கை துவர் இதழ் கனத்த வன முலை மின்கள் மின் எனவும் – சீறா:88/3
அலர்தரு பவள வாய் இதழ் திறந்தே அழுதனர் முகம்மது நபியும் – சீறா:267/2
ஊறிய மதுர வாய் இதழ் திறந்தே ஓதினர் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:276/3
காந்தள் மெல் இதழ் பசும் தொடி கரத்தினால் விரைவின் – சீறா:335/2
தேன் கிடந்த செம் கனி இதழ் பவள வாய் திறந்து – சீறா:347/1
கரந்து தம் இடது பால் முலை கொடுக்கில் கனி இதழ் வாய் திறந்து அருந்தார் – சீறா:366/4
கொடி என வயங்கு நுண் இடை அலிமா கொவ்வை அம் கனி இதழ் திறந்து – சீறா:387/2
ஏட்டில் இலங்கு இதழ் பதத்து அலிமா மனத்து எண்ணி – சீறா:445/3
துன்னு பூம் குழல் விரிதர செ இதழ் துடிப்ப – சீறா:449/3
சிறந்த ஆதனத்து இருத்தி தன் செ இதழ் திறந்து – சீறா:557/2
பச்சை மென் மலர் இதழ் கொடு துடைத்திடும் படி போல் – சீறா:578/2
புனை இழை அனையரான பொன் இதழ் கமல நாப்பண் – சீறா:610/2
துன்னும் மெல் இதழ் வனசமும் பானலும் சுரும்பு உண்டு – சீறா:868/1
பண்ணை-வாய் செழும் கமலங்கள் செ இதழ் பரப்பி – சீறா:870/1
துன் இதழ் கமல போது துயல்வர நாப்பண் வைகும் – சீறா:930/3
முருக்கு இதழ் கரிய கூந்தல் முத்த வெண் நகையினார் தம் – சீறா:934/1
பல்லினால் இதழ் அதுக்கி மெய் உரத்தொடும் பறிப்ப – சீறா:948/2
கரை வழிந்து ஒழுகு மகிழ்ச்சியாய் மைசறா கரும் குழல் செ இதழ் கனி வாய் – சீறா:989/2
சின படை செழும் கண் கொவ்வை செ இதழ் சிறு வெண் மூரல் – சீறா:1063/1
முல்லை சண்பகம் பாடலம் செ இதழ் முளரி – சீறா:1108/1
பொன் இதழ் குங்கும தொடையன் முகம்மது-தம் வயிர வரை புயத்தில் சாத்தி – சீறா:1134/1
கான் நறு மல்லிகை கமல மெல் இதழ்
பூ நறும் பாயலில் நடந்து பொங்கு ஒளி – சீறா:1137/1,2
வெண் திரை கடலில் அமுதமும் பொருவா வியனுறு மெல் இதழ் கதீஜா – சீறா:1250/1
திறக்க மெல் இதழ் வெய்யவன் எழுந்த பின் திருவும் – சீறா:1280/2
சிந்து முத்த வெண் நகை இதழ் அமுத வாய் திறந்தார் – சீறா:1382/4
இரு விழி கறுப்பும் ஒருபுறத்து ஒதுங்க இதழ் கடைவாயிடை பிதுங்க – சீறா:1439/1
புதியவன் தூதர் இவன்-தனை நோக்கி பொருவு இலா செ இதழ் திறந்து – சீறா:1440/3
பலித்தது நபி தம் திருமொழி அவன்-பால் பதின் மடங்கு ஆயின இதழ் வாய் – சீறா:1441/1
கலி என நினைத்து கவர் இதழ் திறந்து எக்காலமும் உனது உரைப்படியே – சீறா:1446/2
கடுப்பு அற கொடும் சொல் பிறந்திடாது அமிர்தம் கனிந்த வாய் இதழ் திறந்து எவர்க்கும் – சீறா:1451/2
மறைமொழி பயிற்றும் செ இதழ் மணி வாய் முகம்மது மனம் மகிழ் பெறவே – சீறா:1458/4
இனத்தவர் நெருங்கி செ வாய் இதழ் மடித்து இரு கண் சேப்ப – சீறா:1498/1
துலங்கு செ இதழ் வெள் எயிறு அதுங்கிட சுடர் வாள் – சீறா:1518/3
அடுத்து உறைந்த அவண் எங்கு என்ன அணி இதழ் வாய் விண்டார் ஆல் – சீறா:1583/4
தேன் இதழ் மடவார் சூழ சீயம் ஒத்து எழுந்தான் அன்றே – சீறா:1717/4
மரை இதழ் வனப்பும் ஒவ்வா மலர் பத முகம்மது அன்றே – சீறா:1727/4
திருமுகம் மலர்ந்து மணி எயிறு இலங்க செ இதழ் திறந்து செப்புவனால் – சீறா:1929/4
தெரிதர பவள இதழ் திறந்து ஓதி செறிதரும் அவையிடத்து எழுந்தாள் – சீறா:1954/4
நுரைத்து தூங்கு இதழ் ஒட்டை வாய் திறந்து எனை நோக்கி – சீறா:2001/3
பல்லினால் இதழ் அதுக்கியும் முறுக்கியும் படர்ந்தார் – சீறா:2224/3
மடித்து இதழ் அதுக்கி காந்தி வாள் வலன் ஏந்தி மீசை – சீறா:2384/1
மாய்ந்தவர் போல கிடந்தவர் சிலர் வெண் மணி இதழ் விரிப்ப ஐம்புலனும் – சீறா:2539/3
எவரும் இருப்ப தனி கரப்பது இவனோ என வா இதழ் கறிப்ப – சீறா:2558/2
மரை இதழ் துளி நீரினை விரலினால் வாங்கி – சீறா:2623/3
பொன் இதழ் தாமரை காடு பூத்ததால் – சீறா:2721/4
கனி இதழ் சிறு வெண் மூரல் காரிகை நலத்தை நாடி – சீறா:3060/2
பரிவு பெற்றிடும் பொன் இதழ் பல் மலர் பூத்து – சீறா:3130/2
வெண் நகை தரளம் நக்க விரி இதழ் பவளம் மின்ன – சீறா:3174/2
வரு துயர் வெறியின் மீறி வாய் இதழ் வெளிற கண் சேந்து – சீறா:3201/3
துன் இதழ் தாமரை பாதம் தொட்டு யான் – சீறா:3334/1
சிரத்தினும் இதழ் கறித்திடும் வாயினும் சினம் அங்கு – சீறா:3490/3
ஓங்கும் வாள் எடுத்து அசைத்து இதழ் கறித்து வண்டு உறுக்கி – சீறா:3517/3
மடித்து வாய் இதழ் கறித்து செம் மணி கதை ஓங்கி – சீறா:3523/1
கசைத்தலம் பொடிபட பரி புடைத்து இதழ் கடித்து – சீறா:3532/2
காலினை மடக்கி வாய் இதழ் அதுக்கி கவ்வி வெள் எயிறுகள் இலங்க – சீறா:3568/1
பல இதழ் விரித்து செம் நறா துளித்த பதும மென் காட்டிடை புகுந்து – சீறா:3575/3
நிலம் கிழிபட மா தூண்டி நேர் எதிர்ந்து இதழ் அதுக்கி – சீறா:3947/1
செப்பு வாய் இதழ் கறித்து வெம் சினத்தினை காட்டி – சீறா:3980/2
கனி இதழ் தேனே பெண் மதி அதனால் கழறினை உலகினில் எனக்கு ஓர் – சீறா:4114/2
பெரிய முலை சிறிய இடை பவள இதழ் தரள நகை பிறழும் வாள் கண் – சீறா:4304/1
ஓடின பெருமூச்சு அடைந்தன இதழ் வாய் ஒளி விரல் முறுக்கின கரங்கள் – சீறா:4451/3
சீறி வாய் மடித்து இதழ் கவ்வி செம் கரம் – சீறா:4968/1

மேல்


இதழாள் (1)

பண் எலாம் சுவற்றி ஆடவர் இரு கண் பார்வையில் செவந்த மெல் இதழாள் – சீறா:1960/4

மேல்


இதழி (2)

குந்தம் ஆசினி மா கடம்பு இலவு இதழி குங்குமம் செறி திரள் சோலை – சீறா:1002/4
தங்கிய இதழி திரளினும் திரண்டு சைவல தொடரினும் தழைத்து – சீறா:1956/2

மேல்


இதழில் (3)

சிறுநகை தரள பவள மெல் இதழில் செழு மலர் கைவிரல் குவித்து – சீறா:53/3
இருள் அகற்றிய கதிரவன் கதிர் என இதழில்
பரிவு பெற்றிடும் அமிர்த நீர் உடல் எலாம் பரந்த – சீறா:2624/1,2
புண்பட இதழில் பற்பல் கால் சினந்து பூட்டிய கொடிய வெள் எயிறும் – சீறா:3581/2

மேல்


இதழின் (3)

விரிந்த செழும் கர கமல விரல் இதழின் மணி ஆழி விளங்கி தோன்ற – சீறா:1132/3
வன மயில் சாயல் குலம் என எழுந்து மரை மலர் இதழின் மேல் குலவும் – சீறா:1973/1
மூரி அம் கரம் பிசைந்து முனை எயிறு இதழின் ஊன்றி – சீறா:4373/2

மேல்


இதழினில் (1)

முச்சகமும் புகழ் முகம்மது றசூல் தம் இதழினில் புன்முறுவல் தோன்றி – சீறா:1652/2

மேல்


இதழினை (1)

கடு விசை கொளும் கால் தளர்ந்து இதழினை கறிப்பார் – சீறா:1534/4

மேல்


இதழை (4)

அரும்பு இள முறுவல் செ வாய் அணி மலர் இதழை விண் தோய் – சீறா:639/2
மூக்கினில் சேர்ப்பன் வெள்ளை முறுவலின் இதழை துண்டம் – சீறா:2810/2
வெடித்து மண்டையின் மூளைகள் சொரிய மெல் இதழை
கடித்த பல் பல உதிர்தர கனல் விழி கலங்க – சீறா:3488/1,2
பெயர்த்தனன் இதழை வாயான் மென்றனன் பிழைகள் யாவும் – சீறா:4387/3

மேல்


இதழொடும் (2)

வடித்த நல் நறை அல்லியை இதழொடும் வாயின் – சீறா:3128/3
சேடு உறும் நகையால் பூட்டும் இதழொடும் கிடந்த சென்னி – சீறா:3956/2

மேல்


இதற்கு (9)

இடன் அற நெருங்கும் பெரும் புற கடலை இதற்கு அகழ் என பெயரிட்டு – சீறா:79/3
தந்தையே இதற்கு என் செய்வோம் என தடுமாறி – சீறா:189/2
இகழ் என பலர் கூறவும் கேட்டிலன் இதற்கு முன்னிலை யான் என்று – சீறா:673/3
தேசிகர் கலங்கி யாம் இதற்கு என்-கொல் செய்குவது என மனம் இடைந்து – சீறா:682/3
திகழும் கதிர் வாள்-தனை பறித்து சென்னி களைவது அறுதி இதற்கு
அகலும் மனத்தால் வெருவிடல் இ அவையீர் மணி தாள் எறி கதவம் – சீறா:1589/2,3
பிடிபடும் இதற்கு முன்னே மூன்று நாள் பிறந்து புல்லின் – சீறா:2086/1
எள்ளுதற்கு அரிதாய் மிகு வலி படைத்து இங்கு இருந்தனன் இதற்கு முன் ஒரு நாள் – சீறா:2510/1
உலையில் இடு மெழுகு ஆகி என் செய்வோம் இதற்கு என நின்று உருகினானால் – சீறா:2668/4
இ பெரும் பதியோர்க்கு அடிமையன் ஆனேன் இப்பொழுது இதற்கு முன் நயம் கூர் – சீறா:2896/2

மேல்


இதற்கோ (2)

கோரம் என்று இதற்கோ பேரிட்டு உலகு எலாம் கூறிற்று என்பார் – சீறா:1158/4
மாறுபட்டு இதற்கோ குலத்தொடும் கெடுவாய் வரவழைத்தனை என சீறி – சீறா:1455/2

மேல்


இதன் (1)

எட்டு மாதமும் பதினொரு நாளும் சென்று இதன் பின் – சீறா:2199/3

மேல்


இதனால் (3)

இல்லை எழுத்து இனி இதனால் இருந்து பலன் என் எனவும் எழுதும் நாளில் – சீறா:2178/2
இன்ன தன்மையின் வடுப்பட தீனவர் இதனால்
பின்னை ஏதும் அங்கு உணர்ந்திலர் சினம் கணால் பெய்து – சீறா:3993/1,2
இசையும் நெற்றியினும் சென்று தாக்கின இதனால்
திசையும் ஆசையும் இரங்கிட இருந்தனர் தியங்கி – சீறா:4002/3,4

மேல்


இதனாலே (1)

சிந்து புனல் வாரி புடை சேர்த்தும் இதனாலே
இந்த நிலம் நாலு வகை ஆகியது இருந்த – சீறா:4894/1,2

மேல்


இதனில் (1)

பதி பெற வலித்திட்டு இதனில் எண் மடங்காய் பழிப்பொடும் திரிகுவை என்றார் – சீறா:1440/4

மேல்


இதனினும் (1)

தூய நல் பெருமை புதுமை ஒன்று உளது இங்கு இதனினும் கேள் என சொல்லும் – சீறா:2887/4

மேல்


இதனை (10)

இருந்திடும் பின்னும் தோற்றிடும் இதனை எவரொடும் விடுத்து எடுத்துரையார் – சீறா:1243/2
பேதம் ஒன்றதற்கு காணாது இதனை நீர் பிதற்றி பேச – சீறா:1552/3
தந்திரமும் மறையோர்கள் இதனை ஒரு பொருளாக சார்ந்திடாரே – சீறா:1649/4
தரள ஒளி-தனில் உருவாய் உதித்த முகம்மது இதனை சாற்ற கேட்டு – சீறா:1654/1
இன்னன பேசி தீனருக்கு இடுக்கண் செய்து அவண் இருந்தனன் இதனை
மன்னர்_மன் நபி கேட்டு அகம் கறுத்து அவன் தன் வாய்மையின் இணங்கிலன் இனிமேல் – சீறா:4085/1,2
மெலிவுளேன் நலிதல் மாற்றவேண்டும் என்று இதனை சொன்னார் – சீறா:4288/4
சத்துருவாம் என இருந்தார் இங்கு இதனை அறி-மின் என சாற்றலோடும் – சீறா:4299/2
எண்ணிலாத பேர் இலட்டுகம் ஆயின இதனை
நண்ணி வண் கரத்து எடுத்தனர் வைத்தனர் நலத்தின் – சீறா:4421/2,3
மாத்திரமல்ல மேன்மேல் வளர்ந்தன இதனை தீனர் – சீறா:4711/2
காதல் கூர்தர மக்கத்து காபிருக்கு இதனை
ஓதுவேன் என விடைகொண்டு போயினன் உடனே – சீறா:4843/3,4

மேல்


இதாம் (1)

நின்றவர் கேட்டு இவை நினைவு இதாம் என – சீறா:2992/2

மேல்


இதால் (1)

இன்ன நாளில் இயற்றினர் ஈங்கு இதால்
பன்னு மாயம் ஏதோ என பாவியோர் – சீறா:4484/2,3

மேல்


இதில் (1)

கூடும் எம் இனத்தவர்களில் இதில் ஒரு குறிப்பும் – சீறா:2477/3

மேல்


இது (55)

பாரினில் பெரும் புனல் பரந்த செல்வம் இது
ஆருடை முகம்மதின் பறக்கத்தால் என – சீறா:532/1,2
கொண்டதாம் இது என்று ஓதிட உடலம் குளிர்ந்திருந்திடும் நேரம் – சீறா:649/4
புதுமை-கொல் இது என தொடர்ந்து போயினார் – சீறா:747/4
மந்தரம் இது என்று உற வளைந்து அற வழிந்து – சீறா:877/3
இரங்குவார் இடைவார் இது விதி-கொல் என்று ஏங்கி – சீறா:949/2
பொருத்தம் இது நல தினத்தின் முகுர்த்தம் இது வருக என பொருவு இலாத – சீறா:1089/3
பொருத்தம் இது நல தினத்தின் முகுர்த்தம் இது வருக என பொருவு இலாத – சீறா:1089/3
நூற்கு இது பொருந்துமோ இ நூதன செய்கை யாவும் – சீறா:1344/3
நாட்டமுற்று இது நன்று என கூடினார் – சீறா:1409/4
பூசல் ஆகுவது இனத்தினுக்கு இது பொருந்துமோ என வருந்தினார் – சீறா:1423/4
இண்டு வல் வினை இது என்று கண்டு அற விரைந்து பாலினில் அடைந்தனர் – சீறா:1430/4
இடையறாத வசை கொண்ட பாவிகள் இழைத்த பாதகம் இது என்னவே – சீறா:1435/3
வாதியாய் இது அலால் சில வாய்க்கொளா வசனம் – சீறா:1694/1
அனைவரும் இது நன்கு என்ன அகத்தினில் கொண்டு வேறு ஓர் – சீறா:1741/2
சித்திர திறன் இது என சிலர் எடுத்து இசைப்பார் – சீறா:1839/4
நிகதி பெற்றிலா அதிசயம் இது என நினைத்து – சீறா:1881/1
கன முகில் கவிகை முகம்மது விளைத்த காரணம் உளது இது அன்று என்பார் – சீறா:1905/1
நிச்சயம் இது என நிகழ்த்தினார் அரோ – சீறா:2127/4
அகம் மகிழ்ந்து இ மொழி அனைத்தும் வேறு இது என்று – சீறா:2158/1
குறை இது என்று மா நிலத்தவர்-தமை குறைப்படுத்தல் – சீறா:2239/2
தேடிய பொருள் இது என்ன சேவடி சிரசில் கொண்ட – சீறா:2286/4
பன்னெடும் காலம் இது நினைவு அலது வேறு உரை பகர்ந்திருந்து அறியேன் – சீறா:2316/3
விதி இது சரதம் என்ன சகுது உளம் வெகுண்டு செம் தேன் – சீறா:2363/3
கலி இது என்-கொல் நீர் செய்தவை என கழறுவரால் – சீறா:2488/4
இது என்ன கொடுமை கொடுமை என எழுந்தார் சிலர் நெஞ்சு இடைந்தாரே – சீறா:2560/4
ஈறிலான் தூதே இங்ஙன் விளைந்தவாறு இது என சொன்னார் – சீறா:2600/4
உற்று இது ஏது என குறித்திடாது ஒரு வளை உறைந்தேன் – சீறா:2612/4
கலி இது என்-கொல் என்று ஐயுறல் கலங்குதல் ஈமான் – சீறா:2649/3
வேதியர் உரைத்தனர் விதி இது என்னவே – சீறா:2763/3
என் இது என்று அறிவோம் என்ன எடுப்ப முத்திரைகள்-தம்மால் – சீறா:2785/3
தினம் இது தொழிலோ நல்லோர் செவிக்கு இது தகுமோ நும்-தம் – சீறா:2815/3
தினம் இது தொழிலோ நல்லோர் செவிக்கு இது தகுமோ நும்-தம் – சீறா:2815/3
வீய்வுறும் கொறியின் தொனி இது என்று ஏங்கி விரைவொடும் ஒரு திடர் ஏறி – சீறா:2881/3
கண்ட பேறு இது என்று உவகையில் தெரு தலை கடந்தான் – சீறா:2941/4
குறைவு இலாது இன்னம் வளர்ந்த பொன் இது என கொடுத்தார் – சீறா:2948/4
முறை இது என்று ஆநந்த கடலின் மூழ்கினார் – சீறா:2958/4
புகும் இடம் இது என்று ஓதும் புரி குழல்-அதனில் சாந்தும் – சீறா:3211/2
ஈறு இது அதன்றி பின் வேறு ஒரு சமயமும் இலையால் – சீறா:3452/4
கருதலார் படு களம் இது தலம் என காட்டி – சீறா:3469/1
பெய்யும் வில் இது என் மல்லினர் எவர் என பேசி – சீறா:3504/1
இது அது அன்றியும் இனம் வடு எதிர் பொராது இருத்தல் – சீறா:3762/3
பேறு இது என்று அதிசயிப்ப யாவர்க்கும் பெரியனான – சீறா:3934/3
வாறு இது ஏது என கலங்கினர் பெரும் குபிர் வயவர் – சீறா:4017/4
உன்னவும் பழுது இது என்று உரைத்து நின்றனர் – சீறா:4057/4
பொது மனம் இயைந்தனம் பொய் இது அன்று ஒரு – சீறா:4072/2
குருதி நீர் படியில் சிந்த கோறலே அழகு இது என்றான் – சீறா:4191/4
நன்று இது என்று உவகை கூர்ந்து நகை மணி தொடையல் வேய்ந்த – சீறா:4197/1
ஓகை என்று இது உரைத்தனர் வீரரால் – சீறா:4241/4
இது என போயின வள்ளல்-தம் கரத்தினால் எல்லாம் – சீறா:4411/4
சேய் அளித்த செல்வம் என்றும் பிறர் அளித்த பலன் இது என்றும் திறமை வேந்தர் – சீறா:4529/2
இது என பாவம் என்று ஏக மற்றவரும் இது எல்லாம் – சீறா:4611/3
இது என பாவம் என்று ஏக மற்றவரும் இது எல்லாம் – சீறா:4611/3
குவ்வினில் சாய்கை இல்லா குரிசிலும் அழகு இது என்றார் – சீறா:4625/4
இறைவன் ஆணை இது தவறேம் என – சீறா:4826/1
அறைதர விறல் சல்மா அழகு இது எற்கு என்றார் – சீறா:4995/4

மேல்


இது-கொல் (14)

பெரியவன் கருணைகூர்ந்து பெறும் முறை இது-கொல் என்ன – சீறா:125/3
புண்ணியம் இது-கொல் என்று உவந்து பூரித்தார் – சீறா:526/4
பெற்ற பேறு இது-கொல் என முழு மணியாய் பிறந்த மெய் துரை அபுல் காசீம் – சீறா:698/2
பொருத்து நல் மொழி இது-கொல் என்றே மிக புகழ்ந்து – சீறா:956/1
காரணம் இது-கொல் என்ன காபிர் கண்டு ஐயமுற்றார் – சீறா:1343/4
பொருத்துதற்கு இடர் இது-கொல் என்று அகத்திடை பொறுத்தார் – சீறா:1381/4
பழுது இல் என் மனத்து இது-கொல் நிண்ணயம் என பகர்ந்தார் – சீறா:1385/4
இது-கொல் காணுதி நீவிர் என்று அடல் உமறு எழுந்தார் – சீறா:1513/4
இத்தகைக்கு உரியர் யாவர் எவர் மொழி இது-கொல் என்ன – சீறா:1577/3
கொல் வித சூழ்ச்சி இது-கொல் என்று உரைப்பார் குதா திருவருளினால் வானில் – சீறா:1907/3
இறையவன் தூதை கண்ட அதிசயம் இது-கொல் என்ன – சீறா:2113/1
இது-கொல் நீ அவர்க்கு அளித்திடும் நிதியம் என்று எடுத்தார் – சீறா:2937/4
இது-கொல் யாம் அறிந்தவை என அறபிகள் இயம்ப – சீறா:3448/3
கரவங்கம் இது-கொல் என்ன களித்து ஒருபுறத்தில் நின்றார் – சீறா:3700/4

மேல்


இது-கொலோ (2)

உள்ளம் மீதினில் இது-கொலோ இன்னும் மற்று உளவோ – சீறா:1864/1
உற நடந்த பொன் தாள் இது-கொலோ என்ன கூறி – சீறா:2775/2

மேல்


இதுரீசிடத்தினின் (1)

இடு கொடை கவிப்ப புரந்த சேய் இதுரீசிடத்தினின் நிறைந்து இருந்ததுவே – சீறா:139/4

மேல்


இதுரீசு (1)

மெய் தவ குரிசில் நபி இதுரீசு விருப்புற உதித்த நல் மதலை – சீறா:141/1

மேல்


இதுவரையினும் (1)

நிரை திரை கடல் படை நிரப்பி நாம் இதுவரையினும்
இவணிடை வருவது இல்லையால் – சீறா:1814/1,2

மேல்


இதுவும் (3)

திறன் உறு செய்தி கேட்டு இதுவும் செவ்வி நூல் – சீறா:533/3
அந்த மன் மகன் என்பதும் இதுவும் ஓர் அழகால் – சீறா:3768/4
நேசமுற்று இதுவும் எண்ணி தூதரும் நினைந்து சொன்ன – சீறா:3875/3

மேல்


இதுவே (1)

பேறும் இதுவே கிடைத்தது என பெரியோன் ஆதி-தனை புகழ்ந்து – சீறா:1593/3

மேல்


இதுறீசு (1)

விருப்பமாய் இதுறீசு நல் நபி விளம்பினரே – சீறா:191/4

மேல்


இதை (1)

உன்னி அற்ப மண் அள்ளி உமிழ்ந்து இதை
அன்ன நோயற்கு அருள் என்று அளித்தனர் – சீறா:4778/2,3

மேல்


இதோ (2)

போயினான் இதோ கொன்றனன் காண் என புலம்பி – சீறா:4013/4
உளம் களிகூர்ந்து அருளும் நபி எவண் எனவே வினவ இதோ உற்றார் என்ன – சீறா:4680/3

மேல்


இந்த (64)

மவ்வல் அம் குழலார் இந்த வானகம் புவி மற்று உள்ள – சீறா:117/2
இந்த வாசகம் கேட்டலும் மக்கள் எல்லோரும் – சீறா:189/1
இந்த ஊருளர் மிகுதி பேர் மணத்தினுக்கு இசைந்தார் – சீறா:224/4
இந்த நல் மனைக்கு உறு பொருள் ஏதும் ஒன்று இலையாம் – சீறா:329/2
ஆண்டவன் கொடுத்தான் இந்த நல் பெரும் பேறு அணி_இழை படைத்தனள் என்பார் – சீறா:362/2
வரம் உறு முகம்மது இந்த வாசகம் உரைப்ப தேன் பாய் – சீறா:396/1
முகம்மது பேரில் நும்மால் வடு வருமாகில் இந்த
செக மகிழ் அலிமா என்னும் திருந்து_இழை பழியும் ஈன்ற – சீறா:414/1,2
இந்த நாளையில் தேவதம் அவன் பெயர் இயம்ப – சீறா:466/1
இந்த மாதமில் சாமினுக்கு ஏகுவர் எனவே – சீறா:571/4
இந்த வல் வினை பகை இடர் தவிர்ந்திடும் எனவே – சீறா:592/4
ஒருதனி பிறந்து கையின் உறுபொருள் இன்றி இந்த
பெரு நிலத்து இருந்து வாழ்தல் பேதமை அதனால் வண்மை – சீறா:602/1,2
மயிலினை இந்த ஊரில் மணம் முடித்திடுவர் என்றும் – சீறா:628/3
இந்த மா நிலத்து ஒரு நிதியே எனது இரு விழி மணியே கேள் – சீறா:652/1
இந்த நிலம் எங்கும் எதிர் இன்று என வியந்தே – சீறா:879/3
பாசடை துயல்வது இந்த பாரினில் குபிர் என்று ஓங்கும் – சீறா:933/2
மை தவழ் குடையீர் இந்த மனையிடை புகுத யாங்கள் – சீறா:939/1
குரம்பு அடை துகள் போல் ஆவி குலைகுலைந்திடுவன் இந்த
தரம் பட விதியோ என்ன தயங்குவன் மயங்குவானே – சீறா:943/3,4
நிகர் அரும் குரிசில் இவர் அல்லால் இந்த நீள் நிலத்தினில் இலை எனவும் – சீறா:992/4
இந்த நல் பதவிகள் இயன்றதோ என – சீறா:1031/3
இந்த மா மொழி பகர்ந்து எழு தினம் முரசு இயம்ப – சீறா:1103/1
புதியது ஓர் செவ்வி வாய்ந்த பொலன்_கொடி ஒருத்தி இந்த
பதியினில் பிறந்து செய்த பலத்தினுக்கு உற்ற பேறாய் – சீறா:1162/2,3
ஒளி எலாம் இவர் உள்ளுறையால் இந்த
வெளி எலாம் அந்த மெய் உரு காண் என்பார் – சீறா:1192/3,4
இந்த மாற்றம் இசைந்தினிரேல் பகை – சீறா:1394/1
இந்த வல்வினையினால் இறந்திட்டார் என – சீறா:1474/2
இந்த மன்னர்கள் இருவரில் ஒருவர் என் வசமாய் – சீறா:1506/1
உத்தரம்-தனையும் இந்த உறுதியும் நினைத்து தேர்ந்தார் – சீறா:1564/4
இந்த மா நிலத்து அரசாய் இறைஞ்சுவது சரதம் என இயம்பினானால் – சீறா:1651/4
இந்த வல் வினை தவிர்த்திடற்கு எனது உளம் பொருந்த – சீறா:1670/1
இந்த வாசகம் அறிந்து இவணிடத்து எழுந்தருளி – சீறா:1696/1
முகம்மது என்று ஒருத்தன் தோன்றி வணக்கமும் நெறியும் இந்த
அகலிடம் தோன்ற தோன்றும் ஆலயம் முழுதும் முன்னோர் – சீறா:1753/1,2
இந்த மொழி நன்கு என எடுத்து உற வியத்தி – சீறா:1775/3
இந்த வானகத்து இருப்பது பழுது என இரவி – சீறா:1896/3
பிணை தனை பொருத்தி நின்றோர் பெரியவன் தூதர் இந்த
திணைத்தலத்து அறிவு இலாத சேதன சாதி அன்றே – சீறா:2106/2,3
இந்த மா நிலத்திடை இறங்கி இவ்வுழை – சீறா:2136/2
இந்த வல் வினையினால் இடைந்த அ அவுசுளர் – சீறா:2150/1
இந்த நாளினில் முகம்மதின் உரையினுக்கு இயைந்தீர் – சீறா:2197/2
இந்த மா நிலத்து இற்றை நும் இனத்தவர் இடரால் – சீறா:2228/2
செவி அறிந்து இதயம் கூர்ந்து தெரிதர என்னை இந்த
அவனியில் உண்மை தூது என்று அறியவேண்டுவதே தென்றார் – சீறா:2280/3,4
பேதம் அற்று உரைத்தீர் சோதி பெருகு தீன் விளக்கே இந்த
பாதையில் தரு வந்து எங்கள் பார்வையிற்கு அணித்தாய் நின்று – சீறா:2281/1,2
இந்த வண்ணம் இவர்கள் இயம்பிட – சீறா:2340/1
பொன் அடி பரவி இந்த புகழ் நிலை நிறுத்தி தந்த – சீறா:2398/3
இந்த நல் மொழிக்கு இயைந்து இறைவ நம் பதி – சீறா:2437/1
இந்த மா நிலத்து அரசு எனும் முகம்மதினிடத்தில் – சீறா:2459/2
இந்த ஊரினில் குபிருழை உழன்றனம் இனிமேல் – சீறா:2495/1
இந்த வல் வினைகள் முடியும் முன் தமர்கள் எவர்களும் மறையினால் தெளிந்து – சீறா:2514/1
ஒருங்கினில் நின்ற காபிர் ஒருவருக்கொருவர் இந்த
மருங்கினில் பொதும்பில் புக்கி நோக்குவம் வருக என்றார் – சீறா:2577/1,2
மடி மிசை துயின்றார் இந்த வளையிடத்து அரவும் கண்டேம் – சீறா:2584/2
மடி மிசை துயில ஆதி வல்லவன் உரையால் இந்த
நெடும் முழை-அதனின் நேராய் நெட்டு உடல் வளைக்கும் பாந்தள் – சீறா:2596/2,3
இந்த நற்குணத்தோன் யாவன் என்று அறிய வேண்டும் என்று இதயத்தின் அமைத்து – சீறா:2893/3
நிறைக்குள் எவ்வளவு அவ்வளவு இந்த மா நிதியின் – சீறா:2939/3
இந்த நல் மொழியை நும்-பால் இயம்பு என இறைவன் ஏவ – சீறா:3073/1
தனது உயிர் தலைவர் இந்த வஞ்சினம் சாற்ற தீமை – சீறா:3399/1
இந்த நல் மொழி இறையவனிடத்து இரந்து ஏத்தி – சீறா:3467/1
வேறு ஒரு மாதை உள்ளம் விரும்பினை அதனால் இந்த
பேறுடன் கனவு காணப்பெற்றனை என்ன ஊடி – சீறா:3710/2,3
இந்த மால் நில மடந்தையர் எவரும் ஈடேற – சீறா:3748/1
இகத்தினும் அ பரத்தினும் பேறுடையர் நமது இல்லினில் வந்து இருந்தார் இந்த
ஒகுத்தினில் நன்கு உணவு அருள வறியவராய் இருந்தனம் என்று உரைத்தலோடும் – சீறா:3753/1,2
இந்த வல்விதம் அனைத்தும் நம்மிடத்தினில் இருந்தும் – சீறா:3765/1
இந்த மன்னவர்-தம்மை அங்கு அறிந்து அறிந்து எடுத்து – சீறா:4024/1
அ உரை கேட்டு மனம் மகிழ்ந்து இந்த அவனியில் பரிமளம் இவை போல் – சீறா:4116/1
நீரும் இங்கு இருப்ப என் போல் நேசமும் இருப்ப இந்த
பாரினில் சமயம் ஒன்றும் தேயுமோ பகையின் ஒல்கி – சீறா:4378/3,4
அ மொழி பொருந்தாது இந்த ஆண்டினுக்கு அகன்று போய் இ – சீறா:4882/1
ஆகையால் இந்த ஆண்டிற்கு அகன்று பின் மீள்விர் என்ன – சீறா:4884/1
இந்த நிலம் நாலு வகை ஆகியது இருந்த – சீறா:4894/2
இந்த நிலம் மீதில் அரிது எங்கள்-தமக்கு உம்-பால் – சீறா:4898/3

மேல்


இந்தவாறு (4)

இந்தவாறு தேர்ந்து ஆரிதும் எழில் அலிமாவும் – சீறா:345/1
இந்தவாறு அலால் வேறு ஒரு கருமமும் இசையான் – சீறா:1368/4
இந்தவாறு இவன் தொழில் என சிலர் எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:1374/4
இந்தவாறு மெய் எனில் கசுறசு எனும் இனமும் – சீறா:2476/1

மேல்


இந்தவாறுகள் (1)

இந்தவாறுகள் அனைத்தையும் அறிந்து இபுலீசு – சீறா:185/4

மேல்


இந்தனங்கள் (1)

கொள்ளி இந்தனங்கள் என்று உழை குலங்கள் குறுகிட பயந்து கால் மறுகும் – சீறா:686/4

மேல்


இந்தனம் (3)

இந்தனம் எரியில் கிடந்து என இதயம் இடைந்திட உடைந்தனன் எளியேன் – சீறா:2313/2
புதுமை என்று இந்தனம் பொருவு இலாத நல் – சீறா:2977/2
இந்தனம் என துணிசெய்து எங்கணும் எரித்தார் – சீறா:4131/4

மேல்


இந்திரகோபமும் (1)

முதிரும் இந்திரகோபமும் ஆலியும் உதிர்ந்த – சீறா:23/2

மேல்


இந்திரசாபம் (1)

தரித்த கொண்டலின் இடம் விடுத்து இந்திரசாபம்
விரித்த பந்தரில் புகுந்து இருந்து என பல விளங்கும் – சீறா:3127/3,4

மேல்


இந்திரதருவும் (1)

இந்திரதருவும் வறிது என மதர்த்து அங்கு இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:85/4

மேல்


இந்திரநீலம் (1)

இந்திரநீலம் ஒத்து இருந்தமை தோய்த்து அதில் எழுதி – சீறா:97/2

மேல்


இந்திரவில் (1)

இந்திரவில் என வில் எடுத்து ஒரு கையில் ஏந்தி – சீறா:203/3

மேல்


இந்து (21)

இந்து வாள் நுதல் ஆமினா மனை வெறுத்து இருந்தார் – சீறா:226/2
இந்து வந்து உறைந்து மலர் அடி வருடி இரவு எலாம் காத்து இனிது இருந்து – சீறா:373/1
இந்து தண் கலை எண்ணிரண்டு உடன் நிறைந்து இறங்கி – சீறா:476/3
இந்து ஆர் எழில் வள்ளல் இறங்கினரே – சீறா:717/4
இந்து தவழ்கின்ற மதிளும் அகழ் இருந்த – சீறா:885/1
இந்து கதிர் கொண்டு என இலங்கு அறையிடத்தில் – சீறா:887/3
இந்து கலை என்ற கலை யாவையும் எடுத்து – சீறா:896/2
இந்து எழில் மழுங்கும் சோதி இறையவன் தூதர் மெய்யின் – சீறா:925/3
இந்து முத்து உகுப்பது என்ன இடம்-தொறும் மலிய கண்டார் – சீறா:931/4
வெல்லவன் கதிரின் படைக்கலம் செறிய இந்து வெண் குடை தனி நிழற்ற – சீறா:1010/2
மரு மலி புயங்கள் விம்ம வாய் புதைத்து இந்து சொல்வான் – சீறா:1042/4
இந்து வெண் கதிர் பரப்பிய மதிள் நடு விடுவார் – சீறா:1122/3
இந்து வாயில்கள்-தோறும் வந்திருந்தன இயையும் – சீறா:1124/4
இந்து நேர் இருள் ஒடுக்கி விண் எழுந்தனன் இரவி – சீறா:1279/4
இந்து எனும் நுதலியர் இயம்ப செவ்விய – சீறா:3244/3
இந்து எனும் நுதல் மனை இருந்த யாவையும் – சீறா:3249/3
இந்து தீண்டிய மேனிலை ஷாமினிலிருந்து – சீறா:3435/2
இந்து வந்து எதிர் பகிர்தர பகர்தரும் இறசூல் – சீறா:3474/4
இந்து எனும் முகம் வாள் இலங்கிட அவண் சாய்ந்திருந்து இறந்தவன்-தனை நோக்கி – சீறா:3570/2
இந்து நேர் இறசூல் கண்வளர் இடம் – சீறா:4223/3
இந்து உழை வர கரும் இரலை என்று தாவு – சீறா:4944/3

மேல்


இந்துகாந்த (1)

சீத சந்து இந்துகாந்த நீரினில் தேய்வை பன்னீர் – சீறா:3133/1

மேல்


இப்படி (8)

இப்படி விரல்கள் ஐந்தினும் ஐவர் விளங்கு ஒளி உகிர் இலங்கினவே – சீறா:129/4
இப்படி நிகழ் காலத்து ஓர் இளவல் மா மறைக்கு வல்லான் – சீறா:621/1
இப்படி சிலர் கூற கேட்டு எவரும் எம்மருங்கும் நோக்கி – சீறா:2578/1
புதுமையுடன் மேன்மேலும் வளர்ந்தன இப்படி உணவில் பொருவு இலாத – சீறா:3757/3
இன்றுதொட்டு அடியேன் கவலை உள் அழிய இப்படி இயற்றிய இனிமேல் – சீறா:4098/2
பாங்கொடு வரிசை இப்படி செய்தேன் என்றார் – சீறா:4175/4
இப்படி விளங்கு கீர்த்தியீர் என்ன விதமுற போற்றி அங்கு இருத்தி – சீறா:4464/3
இப்படி இரங்கி நிற்கும் ஏல்வையின் நான வாச – சீறா:4791/1

மேல்


இப்படியோ (1)

இடம் கொண்டு இப்படியோ வந்து முடிந்தது என்று ஏங்கி – சீறா:4016/3

மேல்


இப்பால் (12)

துறையில் முத்து இறைக்கும் திரை தடம் சூழ்ந்த சோலையில் இருந்தனர் இப்பால் – சீறா:1008/4
கதிர் அயில் மன்னர் ஈண்ட ஹபீபு அரசிருந்தான் இப்பால் – சீறா:1724/4
நபி இனிது இருந்தார் இப்பால் நடந்தவாறு எடுத்துச்சொல்வாம் – சீறா:1736/4
சலதர கவிகை ஓங்க தனித்து அவண் இருந்தார் இப்பால் – சீறா:2257/4
தே மலர் புயத்தார் போற்ற திரு நபி இருந்தார் இப்பால் – சீறா:2297/4
பன்னிய புவியின் எட்டி பத்து அடி நடந்தேன் இப்பால்
மன்னவன் எனும் அம்மாறு தலைக்கடை வாயில் வந்தேன் – சீறா:2846/3,4
தாயிபுக்கு இப்பால் பட்டது எனும் குறிப்பு அறிந்து தத்தம் – சீறா:3341/3
வானவர் பரவும் துணை அடி கமல வள்ளல் ஆண்டு இருந்தனர் இப்பால்
ஈனம் இல் வலிக்கும் மறனொடு விதிக்கும் இறுதி நாள் தேடி வெம் கொலையும் – சீறா:4074/1,2
இலகு பல் வள மதீனத்தின் ஏக இப்பால் வெம் – சீறா:4264/1
அ மொழியின்படி சிலபேர் அ சிறை கொண்டு அ தலத்தில் அணுக இப்பால்
செம்மல் நபி பனீகுறைலா பொருள் நாலு பங்கு ஆக்கி திரி பால்-தன்னை – சீறா:4673/1,2
உள்ளமும் வியப்பதாகி உற்று அவன் இருப்ப இப்பால்
தெள்ளிய மறையுள் ஆய திரு நபி முகம்மது என்னும் – சீறா:4781/2,3
கண் அகன் ஞாலம் போற்றும் காவலர் இருந்தார் இப்பால் – சீறா:4912/4

மேல்


இப்பொழுது (2)

இ பெரும் பதியோர்க்கு அடிமையன் ஆனேன் இப்பொழுது இதற்கு முன் நயம் கூர் – சீறா:2896/2
இப்பொழுது இங்கு இனிது அடைந்தேன் கண்கள் பெற்ற பேறும் இன்னே எளிதில் கண்டேன் – சீறா:4537/2

மேல்


இப்போது (3)

வேத நம் நபி கேட்டு எதிர் அரசனை விளித்து இப்போது
உரைத்தனை நடுநிலை நின் உளம் பொறுத்தது – சீறா:1853/1,2
சிந்தை தேறி இப்போது நம் தீனவர் திகைப்ப – சீறா:3821/2
ஆதரத்தொடும் தழுவி வல் வினை அடைந்து என இப்போது
தப்பி யாம் போகுதும் என புகல்வாரும் – சீறா:4587/3,4

மேல்


இப்போதே (1)

அழிவு உறு வெம் காபிர் இகல் கெட ஒடுக்கி உள்பகையும் அமைத்து இப்போதே
அழிவினவர் புறங்காட்ட செய்குவன் யான் என உரைத்து அங்கு எழுந்தார் மன்னோ – சீறா:4539/3,4

மேல்


இபம் (1)

பாரிடத்து எறும்பு ஈறாய் இபம் முதலா பகுத்து அமைத்தவன் விதிப்படியால் – சீறா:280/3

மேல்


இபினு (1)

சவி கொள் வெண் சுதை மா மதிள் தாயிபில் இபினு
அபுது யாலில் என்றிடும் பெயர் குறைஷி என்பவனை – சீறா:2212/1,2

மேல்


இபுலீசானவன் (2)

அவரவர் உரைத்த வசனமும் இபுலீசானவன் உரைத்திடும் திறனும் – சீறா:2522/1
அறபிகள் குலத்தின் முதியர் போல் இபுலீசானவன் அவர்கள் முன் நடப்ப – சீறா:2532/1

மேல்


இபுலீசு (17)

ஆன வம்பு இபுலீசு என்னும் பெயரும் பெற்று அலைந்து போனான் – சீறா:114/4
இந்தவாறுகள் அனைத்தையும் அறிந்து இபுலீசு – சீறா:185/4