ஆ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆ 2
ஆக்க 4
ஆக்கம் 5
ஆக்கமற்றவர் 1
ஆக்கமும் 2
ஆக்கி 27
ஆக்கிட 1
ஆக்கியது 1
ஆக்கின 3
ஆக்கினர் 4
ஆக்கினன் 2
ஆக்கினார் 3
ஆக்கினேன் 1
ஆக்கினை 1
ஆக்கு 1
ஆக்குக 1
ஆக்கும் 2
ஆக்குவன் 3
ஆக்கை 3
ஆக 16
ஆகத்திடை 1
ஆகத்தின் 3
ஆகத்தினின் 1
ஆகத்து 4
ஆகம் 8
ஆகமும் 2
ஆகமூடு 1
ஆகா 6
ஆகாது 2
ஆகி 42
ஆகிய 18
ஆகியது 2
ஆகியே 1
ஆகிறத்தும் 1
ஆகின 1
ஆகினார் 1
ஆகினோர் 1
ஆகுதல் 1
ஆகுதி 1
ஆகும் 9
ஆகுமால் 1
ஆகுமோ 1
ஆகுர 1
ஆகுலத்து 1
ஆகுலத்தை 1
ஆகுலம் 3
ஆகுலமும் 1
ஆகுவது 1
ஆகையால் 6
ஆகையின் 1
ஆகையினால் 2
ஆங்கரித்து 2
ஆங்காங்கு 1
ஆங்கின் 1
ஆங்கு 50
ஆசரித்து 2
ஆசரிப்ப 1
ஆசல 2
ஆசவ 1
ஆசறு 1
ஆசறு-வயின் 1
ஆசனத்தில் 1
ஆசனத்து 3
ஆஷிங் 1
ஆசியா-தமையும் 1
ஆசியா-தாமும் 3
ஆசியாவும் 1
ஆசிலாதவரொடும் 1
ஆசிலான் 1
ஆசிறையும் 1
ஆசினி 2
ஆசீம் 2
ஆசு 14
ஆசை 7
ஆசை-தோறினும் 1
ஆசைக்காய் 1
ஆசைகள் 1
ஆசையால் 1
ஆசையில் 1
ஆசையின் 1
ஆசையும் 2
ஆசையுற்று 1
ஆசொடும் 1
ஆட்கொள்வாய் 1
ஆட்டி 4
ஆட்டிட 1
ஆட்டு 1
ஆட்டுவித்து 1
ஆட்டைக்கு 1
ஆட 5
ஆடக 6
ஆடகத்தின் 1
ஆடகம் 1
ஆடல் 16
ஆடலுக்கு 1
ஆடவர் 14
ஆடவர்-தமக்கும் 1
ஆடவரை 2
ஆடவன் 1
ஆடார் 2
ஆடி 9
ஆடிக்கொண்டு 1
ஆடிட 1
ஆடிடமும் 1
ஆடிய 3
ஆடியில் 1
ஆடியின் 1
ஆடின 3
ஆடினன் 1
ஆடினார் 1
ஆடு 6
ஆடும் 7
ஆடுவர் 2
ஆடுவார் 1
ஆடுவோர் 1
ஆடை 15
ஆடைகள் 1
ஆடையன் 1
ஆடையின் 1
ஆடையும் 2
ஆடையை 1
ஆண் 2
ஆண்ட 1
ஆண்டகை 4
ஆண்டவர் 2
ஆண்டவன் 2
ஆண்டவனுக்கு 1
ஆண்டில் 2
ஆண்டிற்கு 1
ஆண்டின் 2
ஆண்டினில் 4
ஆண்டினுக்கு 1
ஆண்டினும் 1
ஆண்டு 48
ஆண்டு-தோறினும் 1
ஆண்டும் 2
ஆண்பிள்ளை 1
ஆண்மை 4
ஆண்மையின் 2
ஆண்மையினவர் 1
ஆண்மையும் 6
ஆணாக 1
ஆணி 1
ஆணின் 1
ஆணினில் 1
ஆணை 11
ஆணையில் 1
ஆத 2
ஆதத்தின் 3
ஆதத்து 1
ஆதத்துக்கே 1
ஆதத்தை 1
ஆதம் 28
ஆதமின் 1
ஆதமே 2
ஆதர 1
ஆதரத்தில் 2
ஆதரத்தின் 1
ஆதரத்து 2
ஆதரத்துடன் 3
ஆதரத்துடனும் 1
ஆதரத்தொடு 2
ஆதரத்தொடும் 3
ஆதரம் 6
ஆதரவில் 1
ஆதரவினோடும் 1
ஆதரவும் 1
ஆதல் 3
ஆதலால் 3
ஆதலும் 1
ஆதவன் 3
ஆதனத்து 2
ஆதி 71
ஆதி-தன் 28
ஆதி-தன்னுடன் 1
ஆதி-தனை 2
ஆதி_நாயகன் 8
ஆதி_நாயகன்-தன் 3
ஆதி_நாயகனே 2
ஆதிபர் 1
ஆதிபன் 1
ஆதியா 3
ஆதியாக 1
ஆதியாம் 1
ஆதியால் 1
ஆதியில் 1
ஆதியின் 2
ஆதியே 1
ஆதியை 3
ஆதியோன் 1
ஆதுரத்துடன் 1
ஆதுலர்க்கு 1
ஆதுலன் 3
ஆநந்த 10
ஆநந்தத்து 1
ஆநந்தம் 1
ஆபுஸம்சத்து 1
ஆபுசம்சத்தின் 2
ஆம் 12
ஆம்-கொலோ 1
ஆம்படி 1
ஆம்பல் 1
ஆம்பலும் 2
ஆமலகம் 1
ஆமா 1
ஆமிறு 4
ஆமிறுவும் 1
ஆமினா 79
ஆமினா-தமையும் 1
ஆமினாக்கு 4
ஆமினாவிடத்தில் 1
ஆமீறை 1
ஆமீன் 6
ஆமையின் 2
ஆய் 5
ஆய்_இழை 2
ஆய்கின்றவர் 1
ஆய்ந்த 15
ஆய்ந்தவர்க்கு 1
ஆய்ந்து 17
ஆய்ந்துபார்த்தே 1
ஆய்வு 1
ஆய 13
ஆயத்தில் 1
ஆயத்தின் 3
ஆயத்து 18
ஆயத்தும் 4
ஆயத்தை 3
ஆயதால் 2
ஆயது 7
ஆயதும் 2
ஆயதே 1
ஆயம் 1
ஆயமும் 3
ஆயர்-தம் 3
ஆயர்கள் 3
ஆயராரும் 1
ஆயவை 1
ஆயாசம் 3
ஆயிசா 7
ஆயிசாவுடன் 1
ஆயிடை 1
ஆயிர 2
ஆயிரத்திருநூற்றின் 1
ஆயிரத்தினும் 1
ஆயிரத்து 1
ஆயிரத்தைம்பதின்மரையும் 1
ஆயிரந்தான் 1
ஆயிரம் 23
ஆயிரம்_கோடி 1
ஆயிரமாய் 1
ஆயிரமும் 1
ஆயிரர் 2
ஆயிற்று 1
ஆயின 6
ஆயினர் 4
ஆயினன் 7
ஆயினார் 21
ஆயினாரால் 1
ஆயினாள் 1
ஆயினான் 5
ஆயினீர் 1
ஆயினும் 2
ஆயினோர் 1
ஆயுதம் 5
ஆயுதமும் 1
ஆயும் 5
ஆர் 77
ஆர்க்கும் 5
ஆர்த்த 10
ஆர்த்ததால் 1
ஆர்த்தவே 1
ஆர்த்தன 7
ஆர்த்தனர் 4
ஆர்த்தனன் 3
ஆர்த்திட 3
ஆர்த்திடும் 2
ஆர்த்து 20
ஆர்தர 1
ஆர்தல் 1
ஆர்ந்த 5
ஆர்ந்தன 1
ஆர்ந்திட 1
ஆர்ந்திருந்த 1
ஆர்ந்து 7
ஆர்ந்தோம் 1
ஆர்ப்ப 20
ஆர்ப்பது 1
ஆர்ப்பினும் 3
ஆர்ப்பு 1
ஆர்ப்பும் 1
ஆர்ப்பொடும் 2
ஆர்வமும் 1
ஆர்வமொடு 1
ஆர 32
ஆரங்கள் 1
ஆரண 27
ஆரணத்தின் 3
ஆரணத்து 5
ஆரணம் 8
ஆரணமும் 1
ஆரம் 3
ஆரமுது 4
ஆரமுதை 1
ஆரமும் 5
ஆரவாரத்தினுக்கு 1
ஆராய்ந்து 2
ஆராய்வில் 1
ஆரிதாம் 1
ஆரிது 17
ஆரிது-தாமும் 1
ஆரிதுக்கு 3
ஆரிதும் 10
ஆரிதுவும் 2
ஆரிதை 2
ஆரீது 4
ஆரீதையும் 2
ஆருடை 1
ஆரும் 9
ஆருயிர் 9
ஆருயிர்க்கு 1
ஆருயிராய் 1
ஆருயிரும் 1
ஆருயிரே 1
ஆரெடா 1
ஆல் 3
ஆல 4
ஆலகால 1
ஆலகாலம் 1
ஆலத்தி 2
ஆலம் 5
ஆலமும் 1
ஆலயங்களை 1
ஆலயத்திடத்தினும் 1
ஆலயத்திடத்தும் 1
ஆலயத்து 2
ஆலயத்துள் 1
ஆலயம் 9
ஆலவட்டங்களும் 1
ஆலவட்டம் 3
ஆலவட்டமும் 1
ஆலாமினா 1
ஆலி 2
ஆலிப் 1
ஆலிபு 1
ஆலியும் 1
ஆலில் 1
ஆலும் 1
ஆலை 3
ஆலையும் 1
ஆவங்கள் 1
ஆவண 3
ஆவணங்களும் 1
ஆவணத்திடத்தும் 2
ஆவணத்தின் 2
ஆவணம் 2
ஆவணமும் 1
ஆவதும் 1
ஆவரால் 1
ஆவல் 1
ஆவலால் 1
ஆவலோடும் 1
ஆவன் 1
ஆவன 1
ஆவார் 2
ஆவி 53
ஆவி-வாய் 1
ஆவியின் 2
ஆவியும் 1
ஆவியை 2
ஆவியொடு 1
ஆவியோ 2
ஆவேம் 1
ஆவேன் 1
ஆழ் 1
ஆழ்ந்த 3
ஆழ்ந்திட்டார் 1
ஆழ்ந்து 5
ஆழ 1
ஆழமும் 1
ஆழி 5
ஆழியும் 2
ஆள் 10
ஆள்க 1
ஆள்பவன் 1
ஆள்வதும் 1
ஆள்வர் 2
ஆள்வழக்கு 1
ஆள்வாய் 1
ஆள்வார் 1
ஆள 1
ஆளவும் 2
ஆளவே 1
ஆளாய் 1
ஆளியாசனத்தான் 1
ஆளியாசனத்தில் 2
ஆளுடையான் 1
ஆளுதி 1
ஆளும் 1
ஆற்ற 1
ஆற்றல் 3
ஆற்றல்சால் 1
ஆற்றாத 1
ஆற்றாது 2
ஆற்றால் 2
ஆற்றி 3
ஆற்றிடை 4
ஆற்றியே 2
ஆற்றிருந்து 1
ஆற்றில் 1
ஆற்றிலன் 1
ஆற்றினார் 1
ஆற்றினில் 1
ஆற்றினும் 1
ஆற்றினை 1
ஆற்றுதற்கு 1
ஆற்றும் 1
ஆற்றுவான் 1
ஆற்றை 1
ஆற 1
ஆறா 2
ஆறாம் 1
ஆறாயிரத்தினில் 1
ஆறாறு 1
ஆறிடை 1
ஆறிரு 1
ஆறின 3
ஆறினர் 3
ஆறினின் 1
ஆறு 17
ஆறுகள் 2
ஆறுகொண்டு 1
ஆறுடன் 1
ஆறுதற்கு 1
ஆறுநூறு 1
ஆறுபட்டு 2
ஆறுபத்தைந்து 2
ஆறும் 5
ஆறே 1
ஆன் 3
ஆன்ற 1
ஆன்று 1
ஆன 15
ஆனதற்கு 1
ஆனதன் 1
ஆனதால் 4
ஆனது 4
ஆனதே 3
ஆனதோர் 1
ஆனந்தம் 2
ஆனம் 1
ஆனவர் 1
ஆனவன் 2
ஆனன 1
ஆனனம் 4
ஆனார் 19
ஆனான் 7
ஆனு 1
ஆனும் 1
ஆனேன் 7
ஆனோர் 2
ஆனோர்க்கு 1
ஆனோன் 1

ஆ (2)

அடி-மின் என்பவர் சிலர் சிலர் ஆ தகாது இவரை – சீறா:2487/1
ஒடுங்கி வாய் புலர்ந்து ஆ தெய்வமே உனை உவந்து – சீறா:4016/1

மேல்


ஆக்க (4)

இறைவனும் ஆதம் செயும் தவுபாவுக்கு இசைந்து இனிதுற கபூல் ஆக்க
உறைதரு துன்பம் அனைத்தையும் போக்கி ஊழ்வினை பின்பும் ஒன்றாக்க – சீறா:133/2,3
ஆறு எழுந்து ஓடி பாலையை புரட்டி அழகுறு மருதம்-அது ஆக்க
தேறல் கொப்பிளித்து வனசமும் குவளை திரள்களும் குமுதமும் விரிய – சீறா:697/1,2
தூது என உதித்த முகம்மதின் துஆவை துய்யவன் உற கபூல் ஆக்க
பாதக குபிரர் மனம் பதைபதைப்ப பலன்படா பெரும் தசை திரட்சி – சீறா:1953/2,3
இடைந்து இரு கை ஏத்து அரும் துஆ இரப்ப இனிது இறையவன் கபூல் ஆக்க
தொடர்ந்திடும் சுரங்கள் யாவர்க்கும் தீர்ந்து துன்பம் அற்று இருந்தனர் சுகமே – சீறா:2873/2,3

மேல்


ஆக்கம் (5)

அறிவுற முலைகொடுத்து ஆக்கம் செய்வதற்கு – சீறா:324/3
அதிர்ப்பு அடர் தீன் படைக்கலத்தின் ஆக்கம் போல் – சீறா:1792/2
அறம் திறம்பலேம் ஆக்கம் திறம்பலேம் – சீறா:4669/2
அணியதாக வழிமறித்து ஆக்கம் உள் – சீறா:4817/2
கற்றவர்க்கு ஆக்கம் தரும் பெரும் தவமே என்று எதிர் கழறுவர் சல்மா – சீறா:4991/4

மேல்


ஆக்கமற்றவர் (1)

ஆக்கமற்றவர் இடர் அடுக்கில் இன்னமும் – சீறா:1479/1

மேல்


ஆக்கமும் (2)

அரும் பொருள் வேதமும் தீனின் ஆக்கமும்
பெரும் புவியிடத்தினில் பெருக நாளும் அ – சீறா:2432/1,2
விள்ளலும் கறுபு-தன் விடலை ஆக்கமும்
உள்ளமும் வீரமும் ஒடுங்கினான் அரோ – சீறா:3656/3,4

மேல்


ஆக்கி (27)

தரை புகழ்ந்து ஏத்த சாமிடத்திருந்து தனபதி கனபதி ஆக்கி
கருவிளை விழியார் கவரி கால் அசைப்ப கனக சிங்காதனத்து இருத்தி – சீறா:143/2,3
ஆற்றிருந்து எழுந்து இரு கையும் சிரசினில் ஆக்கி
தூற்றும் வேல் விழி நீர் இடும் சுவடுகள் மறைப்ப – சீறா:467/1,2
மம்மரை மனத்துள் ஆக்கி முகம்மது கதிஜா என்னும் – சீறா:620/1
விரும்பிய காம நோயை வெளிவிடாது அகத்துள் ஆக்கி
அரும்பு இள முறுவல் செ வாய் அணி மலர் இதழை விண் தோய் – சீறா:639/1,2
மறவரை முல்லையில் ஆக்கி மாசு உடை – சீறா:734/2
கொண்டு தன் நேமி ஒன்றால் கொற்ற வெண்குடையுள் ஆக்கி
வண்டு அணி துதையும் தண் தார் முகம்மதே புரப்பர் தேனும் – சீறா:1047/2,3
நனி துயர் ஊறு தொட்டு நதி பெருக்கு ஆக்கி பின்னும் – சீறா:1049/3
கனை கடல் விரிவது ஆக்கி கதித்து எழ பெருக்கிற்று அன்றே – சீறா:1049/4
வெம் கொலை மனத்துள் ஆக்கி விளை பகை தவிர்த்து நின்றான் – சீறா:1499/4
வனைந்து அகம் புனிதம் ஆக்கி வாவி அம் கரையை நீக்கி – சீறா:1575/2
அருவி என செய்திடும் கலிமா அடங்கா நதியின் பெருக்கு ஆக்கி
சுருதி மொழி தீன் பயிர் தழைப்ப சுற்றும் குபிர் வெம் களை தீய்க்கும் – சீறா:1595/2,3
விண்டு உரைக்கும் மறைமொழியை எளிய மொழி என ஆக்கி வினவி ஈமான் – சீறா:1640/2
பகல் பொழுதின் அவன் உரையால் அவன் எடுத்த நெறி அனைத்தும் பழுதில் ஆக்கி
நிகர்க்கு அரிய குபல் அலது முதல் பிறிது ஒன்று இல்லை என நிறுத்தி மேலும் – சீறா:1642/2,3
மனத்து அடக்கி தீன் எனும் ஓர் பெரும் பயத்தை புறத்து ஆக்கி வரி வில் ஏந்தும் – சீறா:1661/3
இருள் தரும் மனையில் ஆக்கி யாவரும் முகம்கொடாமல் – சீறா:2830/2
நின்ற வண் பொழில் ஆக்கி நீ அளிப்பதுமல்லால் – சீறா:2922/4
ஒரு நிலத்தளவு ஆக்கி அங்கு உறைந்தனர் உடுக்கள் – சீறா:2961/3
வழிபடும் அவனை நல் வழியில் ஆக்கி மேல் – சீறா:3336/1
அறபி காபிர்கள்-தமை ஒரு தலத்தினில் ஆக்கி
புறம் அடைந்து அகலாது வன் காவலில் புகுத்தி – சீறா:3449/1,2
பொலிவுறும் சுமை அனைத்தையும் ஒருபுறத்து ஆக்கி
கலின வாம் பரி அறபிகள்-தமையும் அக்கணத்தில் – சீறா:3450/2,3
ஆடல் வெம் பரி தாள் எடுத்து ஒரு கையில் ஆக்கி
சாடுகின்றனன் வயவரை அதில் ஒரு தலைவன் – சீறா:3496/3,4
ஆலகாலம் ஒத்து அரசரை பிண குவை ஆக்கி
மேலும் தாக்கி வெம் பரி இனம் தரையினில் வீழ்த்தி – சீறா:3507/2,3
மறை வழி இசுலாம் ஆக்கி மாதம் ஒன்று இருந்த பின்னர் – சீறா:3679/2
கொய் உளை பரியும் வீரர் குழுவும் ஓர் வனத்தின் ஆக்கி
மையல் அம் களிறு போன்ற காரிதா மதலை நான்கு – சீறா:3684/1,2
தீட்டு வேலவரை எல்லாம் போரினில் சிந்தை ஆக்கி
மீட்டு எழுந்து அயிலான் என்னும் ஊரிடை விரைவில் போனான் – சீறா:4389/3,4
ஆக்கி மாவொடு அமுறும் வந்து ஆர்த்தனன் – சீறா:4504/3
செம்மல் நபி பனீகுறைலா பொருள் நாலு பங்கு ஆக்கி திரி பால்-தன்னை – சீறா:4673/2

மேல்


ஆக்கிட (1)

ஆக்கிட கறிப்பன் நின்-தன் ஆவியை கசக்கி வீணில் – சீறா:2810/3

மேல்


ஆக்கியது (1)

ஆக்கியது இஃது இனிது ஒழிவது அன்று அமர் – சீறா:2429/3

மேல்


ஆக்கின (3)

கரை சுழித்து எறிந்து நீள் கயங்கள் ஆக்கின
திரை எறி கயத்தினை திடர்-அது ஆக்கின – சீறா:735/1,2
திரை எறி கயத்தினை திடர்-அது ஆக்கின
விரை கமழ் சோலை வேரறுத்து வீழ்த்தின – சீறா:735/2,3
ஆள் இரண்டு என ஆக்கின எங்கணும் – சீறா:3903/3

மேல்


ஆக்கினர் (4)

அரவம் ஆக்கினர் அரிய தாவூது வல் இரும்பை – சீறா:1850/3
உருகும் மென் மெழுகு ஆக்கினர் செறுநர் நெஞ்சு உருக – சீறா:1850/4
ஒன்று கண்டனர் பால் உரு ஆக்கினர் உலகில் – சீறா:2694/2
அம் பங்கய முகத்தார் மனைவியர் ஆக்கினர் அன்றே – சீறா:4353/4

மேல்


ஆக்கினன் (2)

வெய்யவர் ஆக்கினன் மேலும் தீவினை – சீறா:2990/3
ஆக்கினன் பின்னர் உள் அடக்கினான் அரோ – சீறா:4561/4

மேல்


ஆக்கினார் (3)

வெடித்திட சுடும் பரல் வெயிலில் ஆக்கினார் – சீறா:1463/4
எண் நிலைபெற இசுலாத்தில் ஆக்கினார் – சீறா:1988/4
ஆக்கினார் பருப்பதத்தில் வீழ் இடியினும் அதிர – சீறா:4409/3

மேல்


ஆக்கினேன் (1)

ஆனதால் மடி மிசை ஆக்கினேன் நறும் – சீறா:1619/3

மேல்


ஆக்கினை (1)

மரு கமழ் புயத்தீர் அற நிலை தவறும் வன்கணர்க்கு ஆக்கினை என் என – சீறா:5023/2

மேல்


ஆக்கு (1)

சோதியே தவுபா-தனை கபூல் ஆக்கு என்று உரைத்தனர் சுடர் முடி ஆதம் – சீறா:132/4

மேல்


ஆக்குக (1)

இறைவ நின் மகன் ஆக்குக இல்லகத்து – சீறா:1392/3

மேல்


ஆக்கும் (2)

சத்துருவாம் முகம்மது-தன் உயிர் விசும்பு குடிபுகுத தக்கது ஆக்கும்
பத்தியினன் நினைத்தபடி முடித்திடுவன் பார்-மின் என பகர்ந்து மாதோ – சீறா:1662/3,4
தீன் உரைத்த ஹபீபு அரசன் தடியினை ஓர் வடிவு ஆக்கும் செவ்வியோயே – சீறா:2182/4

மேல்


ஆக்குவன் (3)

எரி முன் ஆக்குவன் காண்டி ஒல்லையின் என இசைத்தான் – சீறா:3530/3
நிறம் கெடுத்து அளறு ஆக்குவன் நேரலர் உயிர் உண்டு – சீறா:3770/3
சின்னம் ஆக்குவன் என்று கை கொண்டனர் சிலையை – சீறா:3993/4

மேல்


ஆக்கை (3)

வாடிய மனத்தினோடு மறியையும் நோக்காது ஆக்கை
ஆடியில் துரும்பாய் வேறு ஓர் அடவியின் அடைந்திட்டேனால் – சீறா:2074/3,4
இலை நுனி பனியின் ஆக்கை இறத்தலே நலத்தன் மன்னோ – சீறா:2082/4
அயில் மறந்து மற்று அரசரும் விட்டுவிட்டு ஆக்கை
உயிரினை பிழைத்து இவனும் பின் ஓடினன் ஊர்க்கே – சீறா:4618/3,4

மேல்


ஆக (16)

மமதை கெட சாதி நீதி முறைமை தனக்கு ஆக ஓதும் மகனை வதைத்தோர் ஒறாமலே – சீறா:10/2
பல்லரும் தீனில் ஆக பலன் பெற நடக்கும் என்றும் – சீறா:626/4
விரிந்த நூல் உரையும் பொய்யா விளங்கு ஒளிர் வடிவது ஆக
இருந்தவர் நபியே யாமும் இவர் மனைவியரே என்ன – சீறா:642/2,3
மதி நிகர் முகம்மதின் மனைவி ஆக என் – சீறா:1018/3
கொடி இடை கதீஜா என்னும் கொம்பு செய் தவ பேறு ஆக
பிடிநடையவரில் பேறு பெற்றவர் இல்லை என்பார் – சீறா:1154/3,4
ஆக மீதில் அணி அணிந்து அ நலார் – சீறா:1178/2
அகுமதின் மருகரான அலி எனும் அரசை ஆக
மகிழ்வுற பரித்தல் செய்யும் வாசி மேல் இருத்தல் நம்மால் – சீறா:3190/2,3
கான் எலாம் சிரம்-அது ஆக கடல் எலாம் குருதி ஆக – சீறா:4370/1
கான் எலாம் சிரம்-அது ஆக கடல் எலாம் குருதி ஆக
வான் எலாம் உயிர்-அது ஆக மண் எலாம் பிணம்-அது ஆக – சீறா:4370/1,2
வான் எலாம் உயிர்-அது ஆக மண் எலாம் பிணம்-அது ஆக – சீறா:4370/2
வான் எலாம் உயிர்-அது ஆக மண் எலாம் பிணம்-அது ஆக
ஊன் எலாம் படை-அது ஆக உடல் எலாம் கவந்தம் ஆக – சீறா:4370/2,3
ஊன் எலாம் படை-அது ஆக உடல் எலாம் கவந்தம் ஆக – சீறா:4370/3
ஊன் எலாம் படை-அது ஆக உடல் எலாம் கவந்தம் ஆக
தீன் எலாம் திசையின் ஓட செய்குவன் திறமை பார்-மின் – சீறா:4370/3,4
அரிது உணர் லுமாமின் செய்கை அவ்வண்ணம் ஆக நீதி – சீறா:4687/1
இம்பரின் உலர்ந்து அரவு எரிந்த முருடு ஆக
தம் பொறி என கதிர் தயங்கு மணி மின்ன – சீறா:4890/3,4
தொடை கழல் வீரர் ஒட்டி தட்டினர் தூள்-அது ஆக – சீறா:4939/4

மேல்


ஆகத்திடை (1)

ஆகத்திடை கண்டான் அவண் அடைந்தான் அருகு இருந்தான் – சீறா:983/4

மேல்


ஆகத்தின் (3)

ஆசொடும் விடத்தின் வேகம் ஆகத்தின் முழுதும் ஏற்ற – சீறா:2593/4
வியர்வும் மெய் தொய்வும் பூண விசித்த கசையும் ஆகத்தின்
அயர்வொடும் விரைவின் வந்தாய் ஆதி-தன் தீனை மாறும் – சீறா:3355/1,2
அன்ன வெம் குளிர் உற என்-தன் ஆகத்தின் நடுக்கம் – சீறா:4614/1

மேல்


ஆகத்தினின் (1)

ஆகத்தினின் மீற புகழ் ஆண்மை திறல் நயினார் – சீறா:4349/2

மேல்


ஆகத்து (4)

நிலைபெற அடுத்து சாய்த்து நின்று எனை நோக்கி ஆகத்து
உலைவுறும் பசிக்கு இன்று என்-பால் உற்றனை என்ன கூறி – சீறா:2076/2,3
அன்னது கேட்ட வீரர் அணி முடி துளக்கி ஆகத்து
உன்னி இ தீனர்-தங்கள் ஊழ் முடிவு உணர்த்திற்று என்ன – சீறா:4192/1,2
ஆகத்து உவகை எய்திட இருக்கும் அளவையினின் – சீறா:4336/1
கேட்டனன் குயை மன் தாங்கா சீற்றமே கிடந்த ஆகத்து
ஊட்டினன் உவகை எய்தா புது களிப்பு உடலம் கொண்டான் – சீறா:4389/1,2

மேல்


ஆகம் (8)

ஆகம் உற்று அதிசயித்தனர் அனைவரும் அன்றே – சீறா:785/4
ஆகம் கூர்தர விருந்தளித்து அவரவர் கரத்தில் – சீறா:833/1
ஆகம் கூர்தர உண்டவர் யாவரும் – சீறா:2344/1
ஆகம் எங்கணும் அழகுற படைக்கலன் அணிந்து – சீறா:3829/1
ஆகம் பற்றி கிடந்த பல் அம்பினை – சீறா:3908/2
கண்டனள் பதறி வீழ்ந்தனள் ஆகம் கலங்கினள் சோர்ந்தனள் அறிவு – சீறா:4119/1
மாறாத பகை உடற்றும் பெரும் காபிரிடத்து உறைந்து மயங்கி ஆகம்
தேறாது கிடந்து உலைந்தேன் ஈமானை நயந்து மனம் சிறியேன் நாளும் – சீறா:4536/1,2
ஆகம் முற்றும் அனல் என காந்தி நீர் – சீறா:4774/2

மேல்


ஆகமும் (2)

துண்ணென்று ஆகமும் குளிர்தர பின்னரும் சொல்வார் – சீறா:4612/4
ஆகமும் தெரியா வண்ணம் அடைபட கிடந்தாள் ஒத்த – சீறா:4727/4

மேல்


ஆகமூடு (1)

ஆகமூடு எழு மண்டப கொடுமுடி வயிரம் – சீறா:1116/3

மேல்


ஆகா (6)

கொண்டவர்கள்-தமையும் அவர் மனையும் புறம்படுத்தி நமர் குலத்துக்கு ஆகா
தண்டனைகள் படுத்திடவும் பலபல தந்திர வசனம் சாற்றினாரால் – சீறா:1640/3,4
மிகும் எனில் இ நில மாக்கள் மதியாலும் வலியாலும் வெல்வது ஆகா
நிகர் அரும் வெம் சமர் தொலைத்து நிறம் குருதி பிறங்கி ஒளிர் நிணம் கொள் வேலீர் – சீறா:1667/3,4
உறங்கின செல்வம் மாறி ஒருவருக்கொருவர் ஆகா
மறம் கிளர் மனத்தர் ஆகி மாறுபட்டு இருந்தார் அன்றே – சீறா:2361/3,4
அபுஜகல்-தன் உரை தேறி நால் திசைக்கும் பரந்தவர் போல் ஆகா வண்ணம் – சீறா:2669/1
பூசலிட்டு அடையலாரை பொருது வெல்லுவதற்கு ஆகா
மாச பேதத்தில் பொன்னை வைத்தனர் சில் நாள் பின்னர் – சீறா:3350/1,2
ஐயமுற்று இருப்பது நபி முறைமையர்க்கு ஆகா
வெய்ய தன்மையாம் சீர்த்தியை நாள்-தொறும் விளைத்தீர் – சீறா:3833/3,4

மேல்


ஆகாது (2)

மிக முனிந்தனன் இவர்-தமை முன்னிலை விலக்குவது உனக்கு ஆகாது
இகழ் என பலர் கூறவும் கேட்டிலன் இதற்கு முன்னிலை யான் என்று – சீறா:673/2,3
நலத்தொடும் காண்பது ஆகாது என நடுநடுங்கி உள்ளம் – சீறா:2065/3

மேல்


ஆகி (42)

அ கையின் விரல்கள் ஒளிவு முன் இருந்த அணி அணி முதுகிடத்து ஆகி
துக்கமும் மிகுந்து சுவர்க்கமும் இழந்து தொல் உலகு அடைந்து வெவ்வேறு – சீறா:131/2,3
கோன்_மகன் ககுபு-தம்மிடத்து இலங்கி குன்றினிலிடும் விளக்கு ஆகி
சூல் முதிர் மழை கை ககுபு கண்மணியாய் தோன்றிய முறத்திடத்து உறைந்த – சீறா:162/2,3
ஒன்றிய கிழடும் தூங்கிய குணமும் ஒழிந்தது திட பிடி ஆகி
குன்று என உயர்ந்து பருத்து உற கொழுத்து குதிப்பொடு நடந்தன அன்றே – சீறா:354/3,4
கிடந்தது ஓர் கானம் இலை இல ஆகி கிளைத்திடும் பணர் எலாம் கருகி – சீறா:357/3
பகை பெரிது உடையர் ஆகி பழி எலாம் சுமப்பீர் என்றார் – சீறா:414/4
ஆறு அடுத்து ஒரு பொழில் புற விடுதியது ஆகி
ஊறு தேன் குழல் மனைவியர்க்கு இவை எலாம் உரைத்தார் – சீறா:544/3,4
கொண்டுகொண்டு எழுந்து சென்று குவைலிது மனையுள் ஆகி
வண்டு கண்படுக்கும் கூந்தல் மட மயில் கதிஜா என்னும் – சீறா:623/2,3
மடி உறு மனத்தன் ஆகி வரும் அபூஜகுல் என்று ஓதும் – சீறா:808/1
மக்க மா நகரில் வாழும் அப்துல்லா மதலை ஆகி
திக்கு எலாம் விளக்கும் செங்கோல் தீன் நிலைநிறுத்தி வேறு – சீறா:825/1,2
வீறு பெற நின்ற பரிவேடம் எனல் ஆகி
ஊறு புனல் கொண்டு கடல் ஒத்த அகழ் அம்மா – சீறா:883/3,4
கவுள் தானம் ஒழுகும் உர கரி தானை நெருங்கு மணி கடையில் ஆகி
புவி தாரை நடத்தி மறுபுற தேச பொருள் அனைத்தும் பொருப்பு போல – சீறா:1079/2,3
என்னல் ஆகி இரும் களிப்பு ஏறினார் – சீறா:1176/4
பாய் மத களிறு போல படு கொலை மனத்தர் ஆகி
வாய் துடிதுடிப்ப பேசி வருமித்து நெருங்கி நின்றார் – சீறா:1355/3,4
மறு உறுத்து மனத்தினன் ஆகி நல் – சீறா:1411/1
காவலர் எவர்க்கும் மேலாய் காசினிக்கு அரசர் ஆகி
பூ அலர் சுவன நாட்டை பொது அற புரப்போர் ஆகி – சீறா:1562/2,3
பூ அலர் சுவன நாட்டை பொது அற புரப்போர் ஆகி
மேவு தீவினைகள் தீர்த்து வேத நல் அறிவர் ஆவார் – சீறா:1562/3,4
நிறை நிலை மனத்தர் ஆகி நினைத்த வஞ்சகத்தை போக்கி – சீறா:1578/3
விழியும் தோன்ற ஆயிரம் முகமும் ஆகி
ஆயிர நாவினாலும் அகுமதே என்ன கூவி – சீறா:1726/2,3
ஆதரத்தில் என் திரளொடும் தீன் நிலைக்கு ஆகி
போதுவேன் என உரைத்தனன் திமஸ்கினை புரப்போன் – சீறா:1863/3,4
போர்வையில் புகுந்து அங்கு உரன் நடு இருந்து பொருவு அற இரு பகுப்பு ஆகி
சீர் பெற வலது கரத்திடை ஒரு பால் செழும் இட கரத்தினில் ஒரு பால் – சீறா:1923/2,3
தணிவு இலாது இசைக்கும் காளமும் பொருவா தன்மைய ஆகி மென்மையவாய் – சீறா:1971/3
சேனையும் முகம்மதின் திருமுன் ஆகி செம் – சீறா:1981/2
மலைவு அற இனத்துள் ஆகி மனத்தினுள் கவலை நீக்கி – சீறா:2102/1
நிதிமனைக்கு உரியன் ஆகி தீன் நிலை நெறி நின்றானே – சீறா:2119/4
மன்னும் இசுலாம் ஆகி குபிர் அகற்றி தீன் நிலைமை வளர்ப்பன் என்றான் – சீறா:2185/4
புதிய நல் வடிவன் ஆகி பொருவு இல் அத்தாசு போனான் – சீறா:2254/4
நெஞ்சினர் ஆகி தீயோர் என நிலை நின்றோம் வேறு ஒன்று – சீறா:2270/2
அ பெரும் புகழோன் தரு திரு மதலை அவனினும் மும்மடங்கு ஆகி
மு பெரு நிலத்தும் தன் பெயர் நிறுத்தும் முறைமையன் ஆளியாசனத்தான் – சீறா:2304/1,2
மறம் கிளர் மனத்தர் ஆகி மாறுபட்டு இருந்தார் அன்றே – சீறா:2361/4
பூதலத்து உயர்ந்த நல்லோர் புகழ்ந்திட இசுலாம் ஆகி
மூதறிவு உடைய வள்ளல் முசுஇபை தழுவினாரால் – சீறா:2397/3,4
உலைவு உறு நெஞ்சினன் ஆகி கவிழ்ந்து நோக்கலும் வேகம் ஒடுங்க வாசி – சீறா:2656/3
உலையில் இடு மெழுகு ஆகி என் செய்வோம் இதற்கு என நின்று உருகினானால் – சீறா:2668/4
அதிவிதத்தொடும் தீன் நிலைக்கு உரியவர் ஆகி
பதவி பெற்று நல் செல்வமும் வளம் பெற படைத்தார் – சீறா:2698/3,4
ஈது எலாம் அறிந்தும் என்-தன் இதயம் வேறு ஆகி நும்-தம் – சீறா:2825/1
தலம் திறந்து உள் ஆகி அடுத்து ஒருபுறத்தில் நின்றார் – சீறா:3703/4
தூது என தோன்றி வந்தனன் மாய தொடர் வலை சுருக்கினுள் ஆகி
மா தவம் இழந்தேன் ஆலயம் இழந்தேன் வணக்கம் என்று ஒரு முறை எடுத்து – சீறா:4096/1,2
மடிந்த புன்மதியர் ஆகி வாய் வெரீஇ மனம் தள்ளாட – சீறா:4206/2
அவமும் வேரற துடைத்து அரும் தீனவர் ஆகி
புவியின் மீது அடி தோய்தரா முகம்மதை போற்றி – சீறா:4284/2,3
அய்யா நீர் சொன்னது உண்மை என உலுமாம் ஈமானில் ஆகி நெஞ்சம் – சீறா:4683/3
ஊன் அற மெலிந்து புலால் பொதிந்திருந்த உடலமும் என்பு உரு ஆகி
மேல் நிமிர் ஒளி போய் கரங்கள் தாள் அதைத்து மெலிந்து இறந்தனர் சிலர் சிலபேர் – சீறா:4748/1,2
கவனம் வேறு ஆகி நின்ற காபிர்கள் உரைத்தார் நம்-பால் – சீறா:4871/2
புரை அற உள்ளம் ஒன்றாய் பொருந்தினர் உறவு-அது ஆகி – சீறா:4913/4

மேல்


ஆகிய (18)

தென் நிலை பகுப்பு ஆகிய கால் எலாம் செருமி – சீறா:35/2
குடம்பையின் பல பேதம் ஆகிய சத_கோடி – சீறா:37/3
மனைவி ஆகிய ஆமினா எனும் குல மட மான் – சீறா:201/2
வள்ளல் ஆகிய அப்துல்லா வயிற்றினில் வடிவாய் – சீறா:222/2
நமது உயிர்க்குயிர் ஆகிய முகம்மது நபியே – சீறா:348/3
சேமம் ஆகிய பொருளினை காத்திடும் திறம் போல் – சீறா:438/1
அ மொழி கேட்டு அபீத்தாலிபு ஆகிய
மும்மத கரி உயிர் முகம்மதுக்கு இனி – சீறா:538/1,2
மன் ஆகிய மைசறா சொல் மறையோனும் மகிழ்ந்தே – சீறா:988/3
தரு நிகர் கரத்து அபீத்தாலிபு ஆகிய
குரிசிலும் கதீஜா என்னும் கோதையும் – சீறா:1033/1,2
வடிவுறும் ஆரிதாம் மதலை ஆகிய
மிடலவர் சைது எனும் வீர கேசரி – சீறா:1312/2,3
ஆய்ந்த சொல் உணர்ந்து இசுலாத்தில் ஆகிய
மாந்தரை பிடித்து அகம் மறுக்கமுற்று அற – சீறா:1460/2,3
பரிவு உறு நபி எனும் பட்டம் ஆகிய
வருடம் ஏழினில் தினம் முஹற்றம் மாத்தையில் – சீறா:2141/1,2
முறைமை ஆகிய கச்சினை குறைவு அற முடித்து – சீறா:2481/3
மகிதலத்தினில் உயர் மக்கம் ஆகிய
நகர் விடுத்து அணி மதினாவை நண்ணி சூழ் – சீறா:2955/1,2
மதி தவழ் நெடும் கொடி மதீனம் ஆகிய
பதியினில் அமைத்த அ புதிய பள்ளியை – சீறா:2963/1,2
ஆகிய மா நகர் சேர்ந்தனர் – சீறா:4660/4
நன்றி ஓர் வடிவு ஆகிய நாயகர் மகிழ்ந்து – சீறா:4832/2
அருள் கடம் பூண்டவர்க்கு அன்பர் ஆகிய
மரு கமழ் புயத்து அசுகாபிமார்களில் – சீறா:4952/1,2

மேல்


ஆகியது (2)

துண்டம் ஆகியது ஒன்று என பொருந்தி ஊன் தோய்ந்து – சீறா:4429/1
இந்த நிலம் நாலு வகை ஆகியது இருந்த – சீறா:4894/2

மேல்


ஆகியே (1)

உடையும் பாண்டத்து தகமும் ஆகியே – சீறா:4775/4

மேல்


ஆகிறத்தும் (1)

அடர்ந்து எதிர்த்து உரைத்த கொடியவன் அபூலகபு புவியிடத்தும் ஆகிறத்தும்
இடைந்திடும் பெரும் கேடு உடையவன் இவனே என்னும் அ பொருள் உரை பிறப்ப – சீறா:1456/1,2

மேல்


ஆகின (1)

குதித்து தம் வல பாரிசம் ஆகின குறுகி – சீறா:1529/2

மேல்


ஆகினார் (1)

வறியவர் எவர்களும் வலியர் ஆகினார் – சீறா:3663/4

மேல்


ஆகினோர் (1)

தூதராம் கடவுள் நாவில் ஆய்ந்த மறை தூவி நான்கு மத்கபு ஆகினோர்
நீதவான்கள் உறு போதவான்கள் குரு நேர்மையாம் தகைமையாகினோர் – சீறா:15/2,3

மேல்


ஆகுதல் (1)

மிடிமை ஆகுதல் சரதம் மின் அவிர் கதிர் வேலீர் – சீறா:1668/4

மேல்


ஆகுதி (1)

அலையாவகை மகிழ்வாக இல்லவள் ஆகுதி என்றார் – சீறா:4350/4

மேல்


ஆகும் (9)

மிக்கவர் ஆகும் மற்ற நபிகளின் மேன்மையாமால் – சீறா:825/4
தொகு விடத்தை தோற்றரவில் பரிகரித்தல் யாவருக்கும் சூழ்ச்சித்து ஆகும்
மிகும் எனில் இ நில மாக்கள் மதியாலும் வலியாலும் வெல்வது ஆகா – சீறா:1667/2,3
சிறியவர் உரைத்ததல்லால் செவியினும் தெரிவது ஆகும்
கறை அற இற்றை போதில் கண்ணினும் காண்பிர் என்றார் – சீறா:1755/3,4
தொடுத்து எடுத்து உரைத்த வாய்மை எங்கட்கு சூழ்ச்சித்து ஆகும்
அடுத்தவர்க்கு அறம் ஈது அன்றோ ஆயினும் ஒரு சொல் கேட்டு என்னிடத்தினில் – சீறா:2373/2,3
பின்னர் ஓர் வழியின் எய்தும் பேடியில் பெரியன் ஆகும்
பன்னிய காயம் எய்தி பருவரல் எய்தி நின்றோன் – சீறா:3929/2,3
பலிசையும் முதலும் நூற்றைம்பதின் கலம் ஆகும் எண்ணி – சீறா:4288/1
நீதியும் பழி-அது ஆகும் நீடு அறம் பவத்தின் எய்தும் – சீறா:4381/3
ஆகும் இ தொனி ஏது என பயந்து அயர்பவரும் – சீறா:4589/4
மெத்தவும் விழுமிது ஆகும் என்றனன் அறிவின் மிக்கான் – சீறா:4867/4

மேல்


ஆகுமால் (1)

நன்று அளிக்கில் நசை பெரிது ஆகுமால் – சீறா:4248/4

மேல்


ஆகுமோ (1)

விதியினை மதியினால் விலக்கல் ஆகுமோ – சீறா:4066/4

மேல்


ஆகுர (1)

நடம் செறிந்திடும் காற்கு ஆகுர புரவி மன்னர்கள் நடந்திட தொடர்ந்து – சீறா:4936/3

மேல்


ஆகுலத்து (1)

நெகிழ்ந்த நெஞ்சினோடு ஆகுலத்து அயரும் அ நேரம் – சீறா:474/4

மேல்


ஆகுலத்தை (1)

அன்னை ஆகுலத்தை நோக்கி அடுத்தவர் பலரும் ஏங்கி – சீறா:2800/1

மேல்


ஆகுலம் (3)

விண்டனர் ஆகுலம் வீறும் மேன்மையும் – சீறா:2729/3
நெஞ்சு ஆகுலம் அற நீரகம் இல்லா இட நியமம் – சீறா:4333/1
அகம் மிசை இருந்து புசித்திட கிடையாது ஆகுலம் மிகுத்து உளம் கலங்கி – சீறா:4751/1

மேல்


ஆகுலமும் (1)

எதிர்ப்பொடு களிப்பும் ஆகுலமும் எய்திட – சீறா:726/3

மேல்


ஆகுவது (1)

பூசல் ஆகுவது இனத்தினுக்கு இது பொருந்துமோ என வருந்தினார் – சீறா:1423/4

மேல்


ஆகையால் (6)

ஆகையால் அமர் கோலம் விட்டு இருப்பது அன்று அடங்கா – சீறா:3834/1
மனத்தினுள் துயரம் நீங்கும் என்று உன்னி வந்தனன் ஆகையால் ஈண்டு – சீறா:4095/2
ஆகையால் இ அரும் கொலைபாதகன் – சீறா:4241/1
அம் தர பொரப்படாது ஆகையால் அரோ – சீறா:4550/2
ஆகையால் இந்த ஆண்டிற்கு அகன்று பின் மீள்விர் என்ன – சீறா:4884/1
ஆகையால் எனது தோழர் அனைவரும் ஒருமித்து அன்பாய் – சீறா:4906/1

மேல்


ஆகையின் (1)

கூசுவது இல்லை ஆகையின் இ கூற்றினை – சீறா:4568/3

மேல்


ஆகையினால் (2)

நபியுமோ முதியவர் அல சிறுவர் ஆகையினால்
தவிரும் நும் பதி புகும் என உரைத்தனன் தவத்தோன் – சீறா:565/3,4
எள்ளி நான் உரைப்பது என்-கொல் ஆகையினால் இயம்புவது இருக்க என்னிடத்தில் – சீறா:4102/3

மேல்


ஆங்கரித்து (2)

உரப்பி ஆங்கரித்து அபூஜகுல் உரைத்திடும் உரையில் – சீறா:2198/1
ஊறுபட்டு எழுந்து வாய் விண்டு உரப்பி ஆங்கரித்து இ இல்லின் – சீறா:3714/1

மேல்


ஆங்காங்கு (1)

அரசர் அன்றி மற்று எவரையும் முகம்மது ஆண்டு ஆங்காங்கு
இருவர்-தம்மை ஓர் குழி-தொறும் அடக்கிவித்து இயல்பின் – சீறா:4027/1,2

மேல்


ஆங்கின் (1)

உறைந்து உசாவுவர் போல் ஆங்கின் உற்று வாள் ஓங்கி பின்னும் – சீறா:3715/2

மேல்


ஆங்கு (50)

அவ்வயின் அப்துல் முத்தலிபும் ஆங்கு ஒரு – சீறா:326/1
பிறது ஒரு நெறியும் செல்லார் பெய் பரல் கானில் ஆங்கு ஓர் – சீறா:404/2
நபி-தமை கூட்டி முன் நடத்தி ஆங்கு ஒரு – சீறா:530/3
ஆங்கு இருந்தனர் விடிந்த பின் அ தலத்து ஒருவன் – சீறா:553/1
சேறில் ஆங்கு அகிலம் மீதி திருவடி தோயாது என்றும் – சீறா:627/3
தூறு அடை நெறியும் சிறு பரல் திடரும் தொலைத்திடும் காலையில் ஆங்கு ஓர் – சீறா:676/2
உகளும் ஆங்கு ஒரு பாதக கொடு வரி உழுவை – சீறா:755/4
தொட்ட பாழ்ங்கிணறு உண்டு ஆங்கு துவலை நீர் அசும்பும் தோன்றாது – சீறா:818/1
ஆங்கு அவர்-தமை அழைத்து அருகு இருத்தி நீர் – சீறா:911/1
அரிவை ஆங்கு உற்ற செய்தி அறைக என அறைய மாரி – சீறா:1042/3
எண்ணிலாது எண்ணமுற்று ஆங்கு இருந்தவர் துயிலும் காலை – சீறா:1053/4
பல்லவத்தொடு நிரைநிரை பல் மலர் தொடுத்து ஆங்கு
எல்லை இல் என தூக்குவர் எழில் விளங்கு இழையார் – சீறா:1108/3,4
ஒருவரினொருவர் பிந்திடாது உறைந்த ஆங்கு உரவரில் சிலவர் சொல்லுவரால் – சீறா:2533/4
குறு வளை அனேகம் ஆங்கு ஓர் வளையினில் கொடும் கண் வெவ் வாய் – சீறா:2582/2
ஆங்கு உறும் ஒற்றரை அறிய கேட்டலும் – சீறா:3650/2
இருத்தல் கண்டு இருந்தார் ஆங்கு ஓர் இளம் புலி இருந்தது ஒத்தே – சீறா:3704/4
ஆங்கு அது தைத்தும் கோபம் அனைத்தும் அகலாமல் – சீறா:3923/1
ஆங்கு அவளிடத்தில் போனால் அரும் துயர் எய்த நோக்கி – சீறா:3932/2
நஞ்சு உறு கணை ஒன்று எய்தார் நலிவிலாதவனும் ஆங்கு
பஞ்சு என விலக்கிவிட்டு பாய் பரி கடிதின் ஏவி – சீறா:3946/2,3
அலங்கு உளை கலின மாவும் ஆங்கு அவன் உடலும் செந்நீர் – சீறா:3947/3
ஆல மன்னவன் ஆங்கு நின்றனன் – சீறா:3976/2
விண்டு நின்றனர் அவனும் ஆங்கு உற்றனன் விரைவின் – சீறா:4011/4
எல்லாம் மறந்து போயினன் ஆங்கு இருந்தார் ஒருவர் இலை அன்றே – சீறா:4044/4
ஆங்கு அது கண்டு கஃபு என்னும் ஆண்டகை – சீறா:4062/1
சொல்லி ஆங்கு அவர்க்கு வாய்மையும் பேசி துணிவுடன் எழுந்து அணி மதீனத்து – சீறா:4080/1
ஆங்கு அவன் ஒருபால் விலைசொலற்கு அரிய அணி மயிர் படம் ஒன்று விரித்து – சீறா:4092/1
ஆங்கு அவர் உணர்ந்து சேனை அனைவரும் ஒருங்கில் கூடி – சீறா:4186/1
புல் நினைவு-அதனை உற்று பொருக்கென எழுந்தார் ஆங்கு
மன்னிய பறுல் என்று ஏத்தும் வணக்கமும் முடிந்தது அன்றே – சீறா:4192/3,4
அ தருணத்தின் ஏகி ஆங்கு அவர் ஆவி சோர – சீறா:4196/3
ஆங்கு இவர் எழுந்து இரண்டாம் றக்அத்தை அடுத்து செய்து – சீறா:4202/1
அன்ன காலையின் ஆங்கு அவன் ஏந்திய – சீறா:4228/1
ஆங்கு யாவரும் துயில்வது காண்டு அகம் மகிழ்ந்தேன் – சீறா:4267/4
கொண்டனர் பலிசையாக ஆங்கு அவை கொடுக்கும் முன்னம் – சீறா:4286/3
தேறி மனம் ஆங்கு அவர்கள் தாங்கள் தொழு தேவதமேயன்றி மற்றோர் – சீறா:4297/1
ஆங்கு அவர் இறையோன் தூதர்-அவரொடும் தீனரோடும் – சீறா:4392/1
கூறு செய்திட நின்றனர் ஆங்கு அது குறுகி – சீறா:4404/4
ஆங்கு வைத்திரும் என்றனர் அரசருக்கு அரசர் – சீறா:4416/4
பத்தியின் அமைந்து நம்மொடும் பகர்ந்த பண்பொடும் ஆங்கு வைகினரால் – சீறா:4461/1
ஆங்கு அவர் திறமும் கேளிரும் நிதியும் அழிதர தூடணித்து இறையோன் – சீறா:4463/1
முப்புவியவர்க்கும் தூது என வாய்ந்த முகம்மது ஆங்கு இனையன உரைப்பார் – சீறா:4464/4
அவுபு எனும் அரசும் உயையினா என்னும் அண்ணலும் இருந்தனர் ஆங்கு
பவமொடு படிறும் வெகுளியும் துடைத்து பதவியின் அடைந்த மெய் புகழோய் – சீறா:4465/2,3
முனைக்கும் ஆங்கு அவர் சோரியின் முற்றுமே – சீறா:4497/2
அதிக கேண்மையர் அன்பினர் ஆங்கு அவர் – சீறா:4517/4
ஆங்கு அவரிடத்தினும் அந்த வாய்மொழி – சீறா:4548/1
வாட்டம் இல் நகரம் என்னும் வாரி ஆங்கு உடைத்து மீறி – சீறா:4629/3
ஆங்கு அவ்வாறு அது இயற்றி அரு மறை – சீறா:4664/1
ஒருவனை எண்ணி கற்பின் ஒல்கி ஆங்கு ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:4701/4
துணிவின் உற்றனன் ஆங்கு என சொல்லி வான் – சீறா:4817/3
அலைத்து அதட்டி எழுப்பினும் ஆங்கு அவண் – சீறா:4823/1
மனது உற உறுவா சொன்ன வார்த்தையான் ஆங்கு சென்று – சீறா:4868/2

மேல்


ஆசரித்து (2)

அடியினில் பணிந்து ஆசரித்து ஆசனத்து இருத்தி – சீறா:966/3
எந்த மன்னவர்-தம்மையும் ஆசரித்து இணங்கான் – சீறா:1687/4

மேல்


ஆசரிப்ப (1)

அங்கை நீட்டி நல் பதம் பணிந்து அவர்கள் ஆசரிப்ப
பங்கமற்றவன் விதி வழி இவர் உயிர் பருக – சீறா:2910/2,3

மேல்


ஆசல (2)

மந்தர ஆசல முகம்மது நனி மனம் மகிழ்ந்து – சீறா:765/3
அழுந்திட ஊர்ந்து அதிசயிப்ப ஆசல
செழும் தொடை புய நபி திருமுன் நின்றதே – சீறா:3327/3,4

மேல்


ஆசவ (1)

அனையவர் போய பின்னர் ஆசவ தொடையல் வேய்ந்த – சீறா:4285/1

மேல்


ஆசறு (1)

வண்டு அணி மலர் தார் ஆசறு தவத்தால் வரும் ஒரு வடிவுறு மதலை – சீறா:148/4

மேல்


ஆசறு-வயின் (1)

திண் திறல் நாகூறு உதவிய மதலை செழும் புகழ் ஆசறு-வயின் வந்து – சீறா:148/2

மேல்


ஆசனத்தில் (1)

தெள்ளிய மணியில் செய்த செவ்வி ஆசனத்தில் ஏற்றி – சீறா:938/3

மேல்


ஆசனத்து (3)

அனம் அருந்திய அரசர்கள்-தமை மணி ஆசனத்து இனிது ஏற்றி – சீறா:658/1
அடியினில் பணிந்து ஆசரித்து ஆசனத்து இருத்தி – சீறா:966/3
தெரி கதிர் ஆசனத்து இருத்தி அனைவருக்கும் முறைமுறையே சிறப்பு செய்தான் – சீறா:1091/4

மேல்


ஆஷிங் (1)

கூட்டத்து ஆஷிங் குல பெரியோர்களும் – சீறா:1409/3

மேல்


ஆசியா-தமையும் (1)

செவ்வி வீற்றிருந்து முக மதி இலங்கும் திருந்து இழை ஆசியா-தமையும்
மவ்வல் அம் குழலார் மறியம் என்று உரைக்கும் மயிலையும் அரம்பையர்-தமையும் – சீறா:246/1,2

மேல்


ஆசியா-தாமும் (3)

மறியமும் அழகு பழுத்து ஒளி ததும்பும் மான் அனார் ஆசியா-தாமும்
நிறை மதி இரண்டு வானகத்து இழிந்து நிலத்திடை உடுவொடும் திரண்டே – சீறா:247/2,3
படித்தலம் புகலும் ஆமினா வலது பாரிசத்து ஆசியா-தாமும்
வடித்த தெள் அமிர்தம் எனும் மொழி குதலை மறியமும் இடது பாரிசத்தில் – சீறா:248/1,2
வானவர் மகளிர் மருத்துவம் புகுத மறியமும் ஆசியா-தாமும்
தேன் அவிழ் பதும செழும் கரம் கொடுத்து சேர்ந்து அணைந்து அருகு உற சிறந்த – சீறா:250/2,3

மேல்


ஆசியாவும் (1)

மறியமும் ஆசியாவும் வந்ததுவும் வானவர் மகளிர் வந்ததுவும் – சீறா:285/2

மேல்


ஆசிலாதவரொடும் (1)

ஆசிலாதவரொடும் றபீயு லவ்வலின் – சீறா:2727/1

மேல்


ஆசிலான் (1)

ஆசிலான் கருணை கூர ஆயத்து ஒன்று இறங்கையாலே – சீறா:3350/3

மேல்


ஆசிறையும் (1)

கூயவன் தந்தை ஆசிறையும் கோது இலா – சீறா:1462/3

மேல்


ஆசினி (2)

கோங்கு அசோகு தேக்கு ஆசினி பாடலம் குறிஞ்சி – சீறா:26/2
குந்தம் ஆசினி மா கடம்பு இலவு இதழி குங்குமம் செறி திரள் சோலை – சீறா:1002/4

மேல்


ஆசீம் (2)

ஆதி மக்கம் ஊர் கிளை அதுனான் குலத்து ஆசீம்
ஓதும் யான் அபித்தாலிபு என் பின்னவன் உயிரின் – சீறா:558/1,2
அலை தட குவலயத்தினில் திறம் கெழும் ஆசீம்
குலத்து உதித்த மங்கையர்க்கு முன் தீனினை குறித்து – சீறா:4173/1,2

மேல்


ஆசு (14)

ஆசு இலாத சிங்காசனத்து இருந்த சிக்கந்தர் – சீறா:179/2
இலை மலி வேலான் ஆசு எனும் குரிசின் முன்னிலை என எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:679/4
மட்டு அவிழ் புயத்தான் ஆசு முன் நடத்திவந்த ஒட்டகம் புதுமையதாம் – சீறா:681/1
ஆசு எனும் அரசன் ஒட்டக கயிற்றை அசைத்திடும் திசை எலாம் நடப்ப – சீறா:682/1
மன்னவன் ஆசு முன் நடந்து அதற்கு ஓர் வல் வினை பின்தொடர்ந்ததுவோ – சீறா:689/1
ஆசு இல் திமஸ்கிக்கு இறை அடைந்ததுவும் அன்றே – சீறா:1783/4
இருள் இலாத மெய் அவயவத்து ஆசு இல் இலக்கணமும் – சீறா:1836/2
ஆசு இலா நபி தீனினை நிறுத்தும் அ நாளில் – சீறா:2015/2
ஆசு அடுத்தது இவண் இவண் என்று அ வழியும் விலங்கி விரைந்து அகலும் காலை – சீறா:2675/2
ஆசு இல் நல் பசி மீக்கொண்டும் அருந்திட பொருந்திடாமல் – சீறா:2834/3
நுதி தரும் வேலீர் ஆசு உறா நோன்பு நோற்பதை நோக்குவீர் எனவும் – சீறா:2875/4
கல்வி ஆசு அற கற்று உணர்ந்து ஈகை சேர் – சீறா:4247/1
கதி கொள் பேரினர் ஆசு அறு கல்வியாம் – சீறா:4517/2
ஆசு இலா கற்பின் மிக்க அரிவை இ பழத்தை வாங்கி – சீறா:4798/1

மேல்


ஆசை (7)

மரு மொய்த்த குழலாள் ஆசை மதிப்பு இலா வயிரம் தான் கொண்டு – சீறா:1166/2
மாந்தி ஆசை மயக்குறுவார் சிலர் – சீறா:1196/4
கரும்பு எனும் மொழியாள் ஆசை கவின் முளைத்து என்ன தோட்டு உள் – சீறா:3191/1
பேசிய மாற்றம் கேட்டு பெரு வரை நெரிய ஆசை
கூசிட உலகம் உட்க கொடுமரம் குழைய வாங்கி – சீறா:3945/2,3
பொன் திகழ் முலையார் ஆசை அம் கடலுள் புக்கி மெய் சோர்ந்து உழன்றனரோ – சீறா:4118/3
வாய்ந்தன மள்ளர் தூளி மறைத்தன ஆசை அம்ம – சீறா:4180/4
வந்து கானல் சுட ஆசை யானை முகம் மாறுகொண்டு புறமிட்டவால் – சீறா:4212/4

மேல்


ஆசை-தோறினும் (1)

ஆசை-தோறினும் ஓடினர் சிலர் அகல் முதுகு – சீறா:4021/3

மேல்


ஆசைக்காய் (1)

இரு நிலத்து ஆசைக்காய் ஓர் இளம் கன்று என் வயிற்று உறாதால் – சீறா:2070/1

மேல்


ஆசைகள் (1)

ஆசைகள் கொடுப்பார் போல வழங்கி தம் மனையில் புக்கார் – சீறா:4798/4

மேல்


ஆசையால் (1)

பெண் இனங்கள் பெருத்திடும் ஆசையால்
சுண்ணமும் மலரும் திகழ் தோள் மிசை – சீறா:1191/2,3

மேல்


ஆசையில் (1)

பெருகும் தம் மனத்து ஆசையில் பேசுவார் – சீறா:1183/4

மேல்


ஆசையின் (1)

அளி எலாம் இகழ்ந்து ஆசையின் ஆவலால் – சீறா:1192/2

மேல்


ஆசையும் (2)

திசையும் ஆசையும் இரங்கிட இருந்தனர் தியங்கி – சீறா:4002/4
ஆசையும் திசைகளும் அதிர ஆர்த்திடும் – சீறா:4969/2

மேல்


ஆசையுற்று (1)

ஆசையுற்று முன் ஆயினார் – சீறா:4153/1

மேல்


ஆசொடும் (1)

ஆசொடும் விடத்தின் வேகம் ஆகத்தின் முழுதும் ஏற்ற – சீறா:2593/4

மேல்


ஆட்கொள்வாய் (1)

அடியன் செய் பிழையும் பொறுத்து ஆட்கொள்வாய் – சீறா:4232/4

மேல்


ஆட்டி (4)

அம் பொன் நீர் ஆட்டி நல் அமுதம் ஊட்டியே – சீறா:292/2
காமரு மலர் தாள் மெல்லென வருடி கதிர் மணி தொட்டிலை ஆட்டி
பூ மண மனைக்குள் இருந்து அடி பணிந்து போவது தினம்-தொறும் தொழிலே – சீறா:372/3,4
தமனிய தசும்பு நனி விரை கமழ்ந்த தண் நறும் புது புனல் ஆட்டி
உமிழ் கதிர் கொடியை வெள் நிலா கலை வந்து உடுத்த போல் கலை எடுத்து உடுத்தி – சீறா:1201/2,3
வாலினை பைய ஆட்டி வாய் என தொனி வழங்கி – சீறா:4431/3

மேல்


ஆட்டிட (1)

வெருவுறும் வங்கூழ் ஆட்டிட நுடங்கும் வெண் கொடி மாடமும் சிறந்து – சீறா:5010/2

மேல்


ஆட்டு (1)

தறித்த பூம் கரும்பு ஆட்டு சாறு அடு புகை தயங்கி – சீறா:864/2

மேல்


ஆட்டுவித்து (1)

வண் திரை புனல் ஆட்டுவித்து சுறுமாவும் – சீறா:4167/1

மேல்


ஆட்டைக்கு (1)

ஆட்டைக்கு எண் தினம் அம் புவி – சீறா:4155/1

மேல்


ஆட (5)

கரு மணி கழங்கு கஞ்ச கரத்தினில் எற்றி ஆட
சுரி குழல் மலர் வண்டு என்ன சுரும்பு இனம் தாவ நோக்கி – சீறா:932/1,2
வண்டுகள் உண்டு பாட மணி சிறை மயில்கள் ஆட
கொண்டல் கண் தூங்கும் செம் தேன் கொழும் கனி குழை பைம் காவும் – சீறா:1719/1,2
படபடென கொடி ஆட குடை கவிப்ப மரை எறிய பரிகள் பாய – சீறா:4312/1
உம்பரில் பறவை பாட உலகினில் அலகை ஆட
சம்பொடு ஞமலி கூடி விருந்து உண சமைப்பன் மன்னோ – சீறா:4371/3,4
முணங்கு பல் கொடி ஆட உரும் என – சீறா:4479/2

மேல்


ஆடக (6)

ஆடக வரை புயத்து அலியும் வந்தனர் – சீறா:2728/4
மின்னும் ஆடக கட்டியை தெரிதர விரைவில் – சீறா:2944/2
வைத்தும் ஆடக கட்டி முன் போல் வளர்ந்து இருந்த – சீறா:2945/4
அலங்கலும் பணியும் சாந்தும் ஆடக துயிலும் ஏந்தி – சீறா:3208/1
ஆடக கழலினோடும் கிடந்தன அடிகள் அம்ம – சீறா:3956/4
அ மொழி கேட்டவர் பொருந்தி ஆடக
மம்மர் உற்று அவனொடும் வலக்கைநீட்டினார் – சீறா:4547/1,2

மேல்


ஆடகத்தின் (1)

அன்ன வில் பேழையுள் கண் அறையின் ஆடகத்தின் வாய்ந்த – சீறா:2785/1

மேல்


ஆடகம் (1)

ஆடகம் கொணர்க என்றலும் வான் தொடும் அறையினில் சிலர் ஓடி – சீறா:659/1

மேல்


ஆடல் (16)

அகம்-அதனில் அகுமது தாம் நினைத்து அவனி-தனை நோக்கி ஆடல் மாவின் – சீறா:2662/3
ஆடல் அம் பரி பரிக்கு அணிகள் யாவையும் – சீறா:3007/1
அரசரும் சூழ அலி எனும் அரி ஏறு ஆடல் அம் பரி நடத்தினரால் – சீறா:3170/4
ஆடல் அம் பரிக்கு வேந்தர் அலி வரும் பவனி வேலை – சீறா:3173/1
ஆடல் அம் பரியின் ஏறி சைபத்தும் அவணின் வந்தான் – சீறா:3402/4
அரி உளை கேச பந்தி ஆடல் அம் பரிகள் யாவும் – சீறா:3416/1
அடித்த பந்து என திரிந்தன ஆடல் அம் பரி மா – சீறா:3488/4
ஆடல் வெம் பரி தாள் எடுத்து ஒரு கையில் ஆக்கி – சீறா:3496/3
அசைத்து எறிந்தனன் ஆடல் வெம் பரி புலி அலியை – சீறா:3532/4
ஆடல் அம் பரியொடும் திறல் பரிகள் வந்து அடர்த்த – சீறா:3546/1
அள்ளு இலை வேல் எடுத்து ஆடல் மாவொடும் – சீறா:3627/3
அரிவை மாதரும் ஆடல் மாந்தரும் – சீறா:3966/3
ஆடல் மிக்க அறபி எனும் குலத்தூடு – சீறா:4220/1
ஆடல் வென்றி சேர் அகுமது துயில் இடம் அடுத்தேன் – சீறா:4268/4
உடை கொண்டு ஆடல் பரியொடும் ஓங்கிய – சீறா:4515/1
ஆடல் வாசகம் கேட்டலும் உம்பர்க்கும் அரசர் – சீறா:4615/1

மேல்


ஆடலுக்கு (1)

ஆடுவார் சிலர் மயில் என ஆடலுக்கு அழகாய் – சீறா:3147/2

மேல்


ஆடவர் (14)

மல் உயர் திணி தோள் ஆடவர் பலரும் வன முலை மட கொடி அவரும் – சீறா:356/1
ஆடவர் திலகர் அப்துல் முத்தலிபும் ஆமினா எனும் குல_கொடியும் – சீறா:388/1
வள்ளையை வாட்டி ஊசலை அசைத்து மண் எழில் ஆடவர் உயிரை – சீறா:1959/1
பண் எலாம் சுவற்றி ஆடவர் இரு கண் பார்வையில் செவந்த மெல் இதழாள் – சீறா:1960/4
சொல்ல அரும் மனத்து ஆடவர் மயல் இருளை துணித்திட நகைக்கும் மென் நகையாள் – சீறா:1961/4
மன்னும் ஆடவர் எண் ஒரு பஃதிருவருமாய் – சீறா:2024/2
அறிவர் ஆடவர் யாவரும் அறிக என்று அறைவார் – சீறா:3110/4
குதித்த தேன் குழல் மடந்தையர் ஆடவர் குழுமி – சீறா:3136/1
பொருவு இலா நகர் ஆடவர் அரிவையர் போற்ற – சீறா:3149/1
ஆரண கிழவர் பேர் உடை தலைவர் ஆடவர் காளையர் சிறுவர் – சீறா:3171/1
பரி குரத்தினும் ஆடவர் தாளினும் பரித்து – சீறா:3483/1
அள்ளு இலை நெடு வாளிகள் உறைந்திருந்த ஆடவர் தோற்றம் அங்கு அடைந்த – சீறா:3571/2
அய்யகோ தமியேன் அகத்து உறை நிதியே ஆடவர் திலகமே அரசே – சீறா:4120/1
பேதை ஆடவர் பிள்ளைகள்-தம்முடன் – சீறா:4658/3

மேல்


ஆடவர்-தமக்கும் (1)

அன்னம் அன்ன மடவார்க்கும் ஆடவர்-தமக்கும் மற்றவர்-தமக்குமே – சீறா:1427/3

மேல்


ஆடவரை (2)

இனத்துள் ஆடவரை கூவ என் பிழை விளைந்தது என்ன – சீறா:2798/3
அஞ்ச ஆடவரை கொலைசெய்து அவர் – சீறா:4655/1

மேல்


ஆடவன் (1)

அற கடிந்து உரைப்ப கேட்ட ஆடவன் அவளை நோக்கி – சீறா:3711/1

மேல்


ஆடார் (2)

கந்துகம் கழங்கு அம்மனை கரத்து ஏந்தார் கதிர் மணி ஊசல் தொட்டு ஆடார்
சிந்துர பிறை நல் நுதலியர் திளைத்த சிற்றிலும் பேரிலும் தேடார் – சீறா:1014/1,2
கஞ்ச மென் மலர் தாள் பெயர்ந்திட உலவார் கடி மலர் வாச நீர் ஆடார்
வஞ்சி நுண்ணிடையார்-தம்மிடத்து உறையார் முகம்மது மனத்திடத்து உறைந்தார் – சீறா:1015/3,4

மேல்


ஆடி (9)

களித்து ஆடி நடந்தனர் காளையரே – சீறா:708/4
சீத நீர் குடைவார் ஆடி செழும் பொழில் மலர்கள் கொய்வார் – சீறா:805/1
ஆடி நிற்பன முகம்மதை கண்டு அகம் களித்து – சீறா:865/2
மாக நல் நதி ஆடி மணம் கமழ் – சீறா:1178/1
சுந்தர புது நீர் ஆடி தூசு அணிந்து இகல் இலாது – சீறா:1576/1
ஆடி இங்கு அடைக என அறைந்திட்டார் அரோ – சீறா:3027/4
அருவி நல் நதி ஆடி நல் ஆடைகள் உடு-மின் – சீறா:3113/1
பாய்ந்தன பரிகள் ஆடி பறந்தன கொடிகள் வானில் – சீறா:4180/1
செம் புண் நீர் ஆடி புலால் மணம் கமழும் திறல் நுனை கடுத்தலை தாங்கி – சீறா:4443/1

மேல்


ஆடிக்கொண்டு (1)

தண்டலை இடத்தில் புக்கி தடத்தின் சம்பரத்துள் ஆடிக்கொண்டு
ஒலுக் கவின செய்து குதா-தனை வணங்கி ஏத்தி – சீறா:2358/1,2

மேல்


ஆடிட (1)

கருவிள மலர் கள் கலாப மேகாரம் களித்து நின்று ஆடிட மாவின் – சீறா:5008/2

மேல்


ஆடிடமும் (1)

பரதம் ஆடிடமும் கீத பண் ஒலி அரங்கும் சீர்மை – சீறா:935/1

மேல்


ஆடிய (3)

மண்டு செம்புனல் ஆடிய வாள் உரீஇக்கொண்டு – சீறா:4226/1
மடுத்தார் அடி பெயர்த்து ஆடிய மருத்தே எனும் மாவும் – சீறா:4323/3
சுற்றும் வெண் படங்கு அந்தரத்து ஆடிய தோற்றம் – சீறா:4581/2

மேல்


ஆடியில் (1)

ஆடியில் துரும்பாய் வேறு ஓர் அடவியின் அடைந்திட்டேனால் – சீறா:2074/4

மேல்


ஆடியின் (1)

உத்தரத்து ஆடியின் உறையும் பாவை போல் – சீறா:2436/2

மேல்


ஆடின (3)

வெல்லும் வெல்லும் என்று ஆடின விடு நெடும் கொடிகள் – சீறா:3855/4
கொட்டமிட்டு நின்று ஆடின எண் திசை கூச – சீறா:3856/2
ஆடின பேய் களித்தன தீன் உவந்தன போர் வென்றியொடு மறம் கூத்தாட – சீறா:4319/4

மேல்


ஆடினன் (1)

கையின் ஏந்தி நின்று ஆடினன் எதிர் அமர் களத்தில் – சீறா:3504/4

மேல்


ஆடினார் (1)

தென்னுறு கதிர் வேல் சிங்கம் சீத நீர் ஆடினார் ஆல் – சீறா:1574/4

மேல்


ஆடு (6)

நிரைநிரை மாடு ஆடு ஒட்டகம் பலவும் நிறைந்து பால் தயிர் குறைவு இலதாய் – சீறா:374/3
உணவு உறை கனியும் சேர்ந்த ஒருங்கினில் ஆடு மேய்ப்ப – சீறா:399/3
ஊசல் ஆடு தெரு வீதி மா மதினம் உற்ற மன்னரும் அறிந்து மா – சீறா:1423/3
இன்று வந்து இவண் இருவர்கள் இருந்தனர் கிழ ஆடு
ஒன்று கண்டனர் பால் உரு ஆக்கினர் உலகில் – சீறா:2694/1,2
பதறினன் சினை ஆடு என்பதின் இரங்கி படர்ந்தனன் வெகுண்டனன் படு முள் – சீறா:2882/3
கந்து ஆடு அசலம் என களித்து சென்றான் கருணை கடலானே – சீறா:4040/4

மேல்


ஆடும் (7)

ஆலவட்டம் ஒத்திருந்த மென் சிறை விரித்து ஆடும் – சீறா:62/4
பற்று விட்டு அகலார் ஆடும் பலுகினது ஒன்றுபத்தாய் – சீறா:403/2
கரைகளில் தருவின் நீழல் களி மயில் ஆடும் அன்றே – சீறா:802/4
மின் அனார் பாடி ஆடும் வீதி-வாய் மலிந்த தோற்றம் – சீறா:930/2
கந்துகம் எடுத்து காந்தள் கரத்தினில் ஏந்தி ஆடும்
மந்தரம் அனைய கொங்கை மயில் அனார் முகத்தின் வேர்வை – சீறா:931/1,2
அடி பெயர்த்து ஆடும் கவன வாம் பரி ஐந்தாயிரம் சூழ்தர அபசி – சீறா:4444/1
பதிக்கும் ஆடும் பறக்கும் நடக்குமால் – சீறா:4498/3

மேல்


ஆடுவர் (2)

இன் நலம் தர மூழ்குவர் ஆடுவர் எங்கும் – சீறா:3138/4
திரு குரும்பைகள் ஆடுவர் வயின்வயின் சிறப்ப – சீறா:3146/4

மேல்


ஆடுவார் (1)

ஆடுவார் சிலர் மயில் என ஆடலுக்கு அழகாய் – சீறா:3147/2

மேல்


ஆடுவோர் (1)

தோய்ந்து நீர் குடைந்து ஆடுவோர் மதி முக தோற்றம் – சீறா:67/2

மேல்


ஆடை (15)

கனை கடல் திரை ஆடை சூழ் பாரினில் கவின் கொண்டு – சீறா:297/1
வந்து நகரம்-தனை வளைந்த மதிள் ஆடை
இந்த நிலம் எங்கும் எதிர் இன்று என வியந்தே – சீறா:879/2,3
வான்_உலகினில் நீர் ஆடை மண்_உலகினில் வெண் திங்கள் – சீறா:1729/1
ஆடை முந்தி தொட்டு ஈழ்த்து உறுக்கொடும் அலக்கழித்து – சீறா:2484/3
முற்றினும் அடைத்தார் ஓர் பால் முழையினுக்கு ஆடை காணாது – சீறா:2586/3
அரிய பொன் மணி பூண் ஆடை ஆதியா மற்றும் உள்ள – சீறா:2804/1
முறுக்குவன் அங்கை வாளான் மோதுவன் என்றே ஆடை
இறுக்குவன் கடுப்பன் கோபித்து எழுவன் மற்று இருப்பன் மன்னோ – சீறா:2811/3,4
கதிர் விரி மணி பொன் ஆடை பூண்டு கண் களித்ததாலும் – சீறா:2828/3
அறை திரை பரவை ஆடை அம் புவி முழுதும் காத்து – சீறா:3054/2
நலம் கொள் ஆடை விமானங்கள் தோரணம் நடு-மின் – சீறா:3114/2
மின்னிய சிறை எனும் ஆடை மீதினில் – சீறா:3256/3
ஆடை என்று மிகு தண்மை எய்த உவர் ஆழி வேட்டு உற அணிந்தனள் – சீறா:4215/2
இடபம் கொறி சோகம் பணி எழில் ஆடை பல் நிதிய – சீறா:4325/1
பதி மேவிய சிறை ஆடை பல் மணி பாய் பரி சோகம் – சீறா:4338/2
அவிரும் மா மணி ஆடை மா நிதி – சீறா:4519/3

மேல்


ஆடைகள் (1)

அருவி நல் நதி ஆடி நல் ஆடைகள் உடு-மின் – சீறா:3113/1

மேல்


ஆடையன் (1)

பிடி விரல் உருவு இலா பீறல் ஆடையன்
கொடுகிய குளிரின் வந்து ஒருவன் கூயினான் – சீறா:3236/3,4

மேல்


ஆடையின் (1)

அரத்த ஆடையின் பசிய மென் துகில் தொடுத்து அணியா – சீறா:3127/1

மேல்


ஆடையும் (2)

திரகமும் மணிகளும் செம்பொன் ஆடையும்
தரளமும் மிகு விலை சரக்கும் தாங்கிய – சீறா:3297/2,3
மாறு அரு மணியும் பொன்னும் ஆடையும் இனிதின் வாரி – சீறா:3672/3

மேல்


ஆடையை (1)

சீத அகழ் ஆடையை உடுத்து அணி சிறந்தது – சீறா:880/1

மேல்


ஆண் (2)

அறத்தினை திரட்டி வேறு ஓர் ஆண் உரு அமைத்தது என்னும் – சீறா:4290/1
துலைவு அற உற ஆண் மகவு அளித்தது போல் சொரிந்தது குளிர்ந்தது அ நிலமே – சீறா:4753/4

மேல்


ஆண்ட (1)

ஆதம் ஈன்ற மனு நீதி ஆண்ட முறையாலும் ஓங்கு புகழாகினோர் – சீறா:15/1

மேல்


ஆண்டகை (4)

ஆண்டகை இவன் ஆர் நம் மனை-தனை வந்து அடுப்பனோ தகாது என எண்ணி – சீறா:279/2
ஆண்டகை உரைத்த புது மொழி நறும் தேன் அகத்தினில் புகுந்து உடல் களித்து – சீறா:1943/1
ஆண்டகை அலி மனைக்கு அம்ம நின்னை யான் – சீறா:3248/1
ஆங்கு அது கண்டு கஃபு என்னும் ஆண்டகை
வீங்கினன் உயிர்ப்பினால் வெய்து உயிர்த்தனன் – சீறா:4062/1,2

மேல்


ஆண்டவர் (2)

தொண்டு என குறித்து ஆண்டவர் துடர் அற துடைத்து – சீறா:2947/1
சிறை என தனி ஆண்டவர் உரைவழி திருந்த – சீறா:2948/1

மேல்


ஆண்டவன் (2)

ஆண்டவன் கொடுத்தான் இந்த நல் பெரும் பேறு அணி_இழை படைத்தனள் என்பார் – சீறா:362/2
அடிகளா வலம் கொடுத்த ஆண்டவன் ஆணை நுங்கள் – சீறா:4953/2

மேல்


ஆண்டவனுக்கு (1)

அய்யனே அடியேன்-தன்னை கொண்ட ஆண்டவனுக்கு அன்பாய் – சீறா:4733/1

மேல்


ஆண்டில் (2)

தூது என நபியின் பட்டம் துலங்கிய நான்காம் ஆண்டில்
வேதம் நல் வணக்கம் யார்க்கும் விரித்துற விளக்கும் என்ன – சீறா:1340/2,3
பரிவுடன் ஐந்தாம் ஆண்டில் பண்புறும் சகுசு என்று ஓதும் – சீறா:4687/3

மேல்


ஆண்டிற்கு (1)

ஆகையால் இந்த ஆண்டிற்கு அகன்று பின் மீள்விர் என்ன – சீறா:4884/1

மேல்


ஆண்டின் (2)

இன்னணம் கொடுபோய் ஆண்டின் இருப்பவர் கரத்தின் ஈந்து – சீறா:2244/3
செம்மையாய் எதிர்ந்த ஆண்டின் மீண்டு இவண் செறிந்த காலை – சீறா:4882/2

மேல்


ஆண்டினில் (4)

வரும் முறை பதினான்கு ஆண்டினில் மாச தொகையினில் றபீவுல் அவ்வலினில் – சீறா:2530/2
ஒன்று அ ஆண்டினில் அப்துல் முத்தலிபு வந்து அருளும் – சீறா:4621/1
பனீநலிறுகளை முன் வந்த ஆண்டினில்
நனி நகர் அகன்று கான் அணுகுவீர் எனும் – சீறா:4645/2,3
தனி முதல் தூதர் ஆறாம் ஆண்டினில் தகைமை பெற்ற – சீறா:4741/3

மேல்


ஆண்டினுக்கு (1)

அ மொழி பொருந்தாது இந்த ஆண்டினுக்கு அகன்று போய் இ – சீறா:4882/1

மேல்


ஆண்டினும் (1)

விசயம் ஓர் ஆண்டினும் வேய்ந்ததில்லையால் – சீறா:2149/4

மேல்


ஆண்டு (48)

பகு மதம் இலை என்று ஆறுநூறு ஆண்டு பாரிசுக்காரர்கள் வணங்கும் – சீறா:259/2
ஆண்டு மூன்று உறைந்து நாலாம் ஆண்டு சென்றதன் பின் செல்வம் – சீறா:392/1
ஆண்டு மூன்று உறைந்து நாலாம் ஆண்டு சென்றதன் பின் செல்வம் – சீறா:392/1
அரசர் நாயக நபிக்கு ஆண்டு ஓர் ஆறுடன் – சீறா:518/1
நிலை பெற ஆண்டு ஒரு ஏழா நிறைந்தவே – சீறா:527/4
உறைந்த மெய்ம்மறையின் தீம் சொல் முகம்மது ஆண்டு உரைப்ப செவ்வி – சீறா:1269/1
தீதுற்று உலைக்கும் கொடும் காபிர் தெரியாவண்ணம் மூ ஆண்டு
பேதப்படாது இரகசியத்தின் பெரியோன் வணக்கம் பெருக்கினரே – சீறா:1339/3,4
கமை தரும்படி ஆண்டு நான்கு என கடந்ததன் பின் – சீறா:1503/4
மண வலி புயத்தார் வள்ளல் முகம்மது ஆண்டு இரந்து கேட்ப – சீறா:1582/3
ஆண்டு நாற்பது சென்ற பின் அவனியில் எவரும் – சீறா:1688/1
நறை கமழ் முகம்மது ஆண்டு உரைத்த நல் மொழி – சீறா:2159/1
இறூமிகட்கும் பாரிசுநாட்டவர்க்கும் பெரும் பகையாக இருந்து அ ஆண்டு
மறம் முதிர்ந்து பாரிசவர் வெற்றிகொண்டார் எனும் வசனம் மக்க மீதில் – சீறா:2170/1,2
என்னிடத்தில் ஆறுபத்தைந்து ஆண்டு வரை இருந்தும் மனம் இனிது கூர – சீறா:2184/2
மூதுரை மறையின் தீம் சொல் முசுஇபு ஆண்டு உரைப்ப கேட்டு – சீறா:2376/1
பெயர் அளித்து ஆண்டு பன்மூன்று பேர் பெற – சீறா:2411/2
நாம வேல் முகம்மது ஆண்டு உரைப்ப நன்கு என – சீறா:2765/3
ஆண்டு சென்றதன் பின் அகுமது மறையோர் அணிதர இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2892/3
பஞ்சர சபுவானும் ஆண்டு ஒரு – சீறா:2972/3
ஆர் பனீ லமுறத் என்பவரும் ஆண்டு உற – சீறா:3309/2
இடையறா மறையின் தீம் சொல் முகம்மது ஆண்டு இருத்தினாரால் – சீறா:3361/4
நலிவு அற முகம்மது ஆண்டு இருக்கும் நாளினில் – சீறா:3612/3
மடங்கலாசனத்தின் வைகி முகம்மது ஆண்டு இருந்தார் அன்றே – சீறா:3728/4
திருந்த ஆண்டு ஒரு மூன்றினில் தீன் பயிர் விளைத்து – சீறா:3729/3
ஆண்டு வந்து எழுந்த சேனை கடலினை அளந்த கண்ணால் – சீறா:3871/1
ஆண்டு வீந்தவர் உடை கொண்டு மகிழ்ந்து அடல் அநீகம் – சீறா:3983/1
ஆண்டு இருக்கின்ற சகுபு எனும் தலத்தினில் ஆனார் – சீறா:4022/4
அரசர் அன்றி மற்று எவரையும் முகம்மது ஆண்டு ஆங்காங்கு – சீறா:4027/1
ஆண்டு சிறந்த சிற்றூருக்கு அதிபன் குசாயி கூட்டத்து உளன் – சீறா:4039/1
வந்தான் அடியில் கை குவித்து வணங்கி ஆண்டு ஓர் பால் இருந்து – சீறா:4040/1
வானவர் பரவும் துணை அடி கமல வள்ளல் ஆண்டு இருந்தனர் இப்பால் – சீறா:4074/1
அலைவு இலா ஆண்டு நான்கினாயினும் அருள மாட்டேன் – சீறா:4288/2
புக்கி ஆண்டு அன்னோர் தங்கள் பொலி கடன் அளந்து போனர் – சீறா:4292/4
மடுத்தன ஆண்டு இரு படையும் ஒரு படை ஈது என்ன அணி வயங்க மாந்தர் – சீறா:4313/2
ஆண்டு இனிது அமர்ந்த கைசு குழுவினர்-அவரை எய்தி – சீறா:4390/1
ஓங்கலில் சிறந்த திண் தோள் முகம்மது ஆண்டு உணர கேட்டு – சீறா:4396/3
விலக்க அரிய வருடம் ஒரு நான்கு நிறைந்து ஐந்து ஆண்டு மேவும் போதில் – சீறா:4678/2
வளம் பலவும் உயர்ந்த புகழ் வளர்ந்த குணம் நிறைந்த உலுமாம் ஆண்டு எய்தி – சீறா:4680/2
செய்யும் ஊழியங்கள் ஓவாது ஆண்டு நாற்பதும் செய்து எய்த்து – சீறா:4733/2
அகுமது ஆண்டு உரைத்த வார்த்தை அகம்-அதின் ஊடே காய – சீறா:4790/1
அச்சம் தீர்த்தவர் ஆண்டு உறை நாளினில் – சீறா:4799/4
ஆண்டு சென்ற அகுமதை நோக்கி நின்று – சீறா:4816/1
அண்மி சேர்ந்தனர் ஆண்டு குதைபிய்யா – சீறா:4828/4
ஆண்டு உறூம் அ அலந்தையினில் பயம் – சீறா:4830/1
ஆண்டு உறைந்திருந்த போதினில் கத்பான் கூட்டத்தில் அமர்ந்து எழும் கயவர் – சீறா:4926/1
ஆண்டு உடைந்து ஊறுபட்ட பறந்தலை அதனின் வந்து – சீறா:4941/1
அரி என பின்தொடர்ந்து ஆண்டு ஓர் வீரன்-தன் – சீறா:4980/1
ஆண்டு அகை ஆறு உண்டு ஓர் அகலுள் சேர்ந்தனர் – சீறா:4992/3
மறை விளையாடி நா தழும்பேறும் முகம்மது ஆண்டு இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:5012/1

மேல்


ஆண்டு-தோறினும் (1)

ஆண்டு-தோறினும் இனிது அருள்குவோம் என்றான் – சீறா:4546/4

மேல்


ஆண்டும் (2)

அரிதினில் கணக்கு இலக்காக ஆண்டும் ஓர் – சீறா:518/3
பலர் அறிய நபி எனும் பேர் பரித்து ஆண்டும் இருநான்கும் படரும் நாளில் – சீறா:2169/4

மேல்


ஆண்பிள்ளை (1)

செயிர் அற நாலாவதில் ஆண்பிள்ளை காசீம் என ஓர் செம்மல் ஈன்று – சீறா:1217/3

மேல்


ஆண்மை (4)

இட்ட கஞ்சுகராய் ஆண்மை இலங்கும் வாலிபராய் சோதி – சீறா:406/3
ஐயனே துயர் கூர்ந்து உள்ளம் அஞ்சுவது ஆண்மை அன்றே – சீறா:3928/3
ஆகத்தினின் மீற புகழ் ஆண்மை திறல் நயினார் – சீறா:4349/2
அரிவையர் தமக்கு நாணி ஆண்மை கெட்டு அலைந்தார் அன்றே – சீறா:4744/4

மேல்


ஆண்மையின் (2)

அறம் தவிர் நமர்கட்கு எல்லாம் ஆண்மையின் பெயரும் உண்டோ – சீறா:3396/3
தாங்கிய வீரம் என்-கொல் ஆண்மையின் தகைமை என்-கொல் – சீறா:4372/2

மேல்


ஆண்மையினவர் (1)

அஞ்சும் ஆண்மையினவர் தொழில் உரைப்பதும் அலவால் – சீறா:3777/2

மேல்


ஆண்மையும் (6)

அந்தரங்கத்தில் சொன்னான் ஆண்மையும் அறிவும் மிக்கான் – சீறா:1064/4
வரி என வெகுளி பொங்கி ஆண்மையும் வலியும் கூறி – சீறா:3405/3
மறனும் ஆண்மையும் பெரிது என அலி வகுத்து உரைத்தார் – சீறா:3529/4
அரசரும் அவிந்த வாகையும் திறனும் ஆண்மையும் அவிந்தன அன்றே – சீறா:3559/4
அரும் திறல் அபூஜகுலுடன் நம் ஆண்மையும்
பொரும் திறல் வீரமும் பொன்றிப்போயது என்று – சீறா:3624/1,2
வெருட்டும் மன்னவர் ஆண்மையும் நோக்கிய விழியும் – சீறா:3825/1

மேல்


ஆணாக (1)

ஆணாக அலியாக பெண்ணாக அமைந்தவனோ அவையும் என்றும் – சீறா:4530/2

மேல்


ஆணி (1)

நீண்ட ஆணி சிறப்ப நிகர்த்தன – சீறா:3902/3

மேல்


ஆணின் (1)

அரி அபித்தாலிபு ஈன்ற ஆணின் அழகர் வந்தார் – சீறா:3204/2

மேல்


ஆணினில் (1)

ஆணினில் வலியன் என்று அறைய வேண்டுமோ – சீறா:3618/4

மேல்


ஆணை (11)

பெறுமவர்கள்-தம் ஆணை குபல் ஆணை உறுதி என பிதற்றினானால் – சீறா:2672/4
பெறுமவர்கள்-தம் ஆணை குபல் ஆணை உறுதி என பிதற்றினானால் – சீறா:2672/4
அறத்தினுக்கு உரியவன் ஆணை உம்மிடத்து – சீறா:2978/3
ஆதி-தன் கிருபை ஆணை நும் ஆணை என்று உரைத்தருளினர் அன்றே – சீறா:4476/4
ஆதி-தன் கிருபை ஆணை நும் ஆணை என்று உரைத்தருளினர் அன்றே – சீறா:4476/4
மெய்யாமோ சரதம் எனில் இறையவன்-தன் மேல் ஆணை விளம்பும் என்ன – சீறா:4683/1
பொய்யாத நபி வசனம் ஐந்துக்கு ஐந்து தரம் இறை மேல் புகன்றார் ஆணை
அய்யா நீர் சொன்னது உண்மை என உலுமாம் ஈமானில் ஆகி நெஞ்சம் – சீறா:4683/2,3
இறைவன் ஆணை இது தவறேம் என – சீறா:4826/1
ஆதி ஆணை தப்பாது என அருள் நபி இயம்ப – சீறா:4843/1
அடிகளா வலம் கொடுத்த ஆண்டவன் ஆணை நுங்கள் – சீறா:4953/2
நடுநிலை நின்ற நாயன் ஆணை நீர் விலக்கல் அன்று ஏன்று – சீறா:4965/2

மேல்


ஆணையில் (1)

தானவன் பெருமை மேலும் ஆணையில் சாற்றினானால் – சீறா:1729/4

மேல்


ஆத (2)

அருள்க என்று இரு கை ஏந்தி ஆத நல் நபியும் கேட்க – சீறா:125/2
தாது அவிழ் மலர் தார் ஆத நல் நுதலில் தண்ணெனும் கதிர்கள் விட்டு ஒழுகும் – சீறா:126/1

மேல்


ஆதத்தின் (3)

மன்னிய கதிர்கள் வீசு மண்ணினை மனு ஆதத்தின்
வெந்நிடத்து இருத்தி அங்கம் வியனுறும் வடிவதாக – சீறா:104/1,2
செவ்வி மன் நெறி ஆதத்தின் திரு மதி முகத்தை நோக்கி – சீறா:117/1
முதிரும் கேள்வியர் ஆதத்தின் மக்களின் முதியோர் – சீறா:1222/1

மேல்


ஆதத்து (1)

அருளினில் உருவாய் தோன்றியே ஆதத்து ஐம்பதின் தலைமுறை பின்னர் – சீறா:2897/2

மேல்


ஆதத்துக்கே (1)

அடலுறு மக்கட்கு எல்லாம் அதிபதி ஆதத்துக்கே
இடமுறும் அமரர் யாரும் சுசூது செய்திடுக என்றான் – சீறா:112/3,4

மேல்


ஆதத்தை (1)

பரிவுறு மனு ஆதத்தை படைக்க மண் எடுத்து வா என்று – சீறா:100/3

மேல்


ஆதம் (28)

ஆதம் ஈன்ற மனு நீதி ஆண்ட முறையாலும் ஓங்கு புகழாகினோர் – சீறா:15/1
அண்டர்_நாயகனை போற்றி ஆதம் ஒன்று உரைப்பதானார் – சீறா:107/4
பரத்தினை இறைஞ்சி வாழ்த்தி பரிவு பெற்றிருந்த ஆதம்
சிரத்தினில் இருந்த ஆவி தேகத்தில் நிறைந்த பின்னர் – சீறா:111/1,2
பொருப்பு உருக்கொண்டது அன்ன புயத்து எழில் ஆதம் தன்னுள் – சீறா:115/1
ஈங்கு இவண் உறைந்த வண்ணம் ஏது என ஆதம் கேட்டார் – சீறா:116/4
அப்பொழுது இறையை போற்றி ஆதம் ஹவ்வாவை நோக்கி – சீறா:118/2
கேட்டனர் மகர் என்று ஆதம் கிலேசமுற்று இறை-பால் கெஞ்சி – சீறா:120/1
விதித்தனன் இறை என்று ஆதம் விளங்கு ஒளி சலவாத்து ஓதி – சீறா:121/2
துறக்க நல் நகரில் சேர்ந்து சுகம் அனுபவிக்கும் ஆதம்
மறக்க அரும் பொருளே வேதம் வரு முறைக்கு உரிய கோவே – சீறா:123/1,2
விறல் புரி ஆதம் வலது கை கலிமா விரல் நகத்திடத்தில் வைத்தனனே – சீறா:127/4
வரி சுரும்பு அலர்த்தி நறை விரி துருக்கம் மருவு பொன் புயத்து எழில் ஆதம்
விரித்தக மகிழ்ச்சி பெருக்கி என் முதுகில் விளங்கு ஒளி இன்னமும் உளவோ – சீறா:128/1,2
பகுத்து ஒளி விரிக்கும் நகத்து ஒளி இருக்கும் பண்பு கண்டு அதிசயித்து ஆதம்
அகத்தினின் மகிழ்ந்து கண் இணை மலரின் அடிக்கடி வைத்து வாய் முத்தி – சீறா:130/1,2
மிக்கு எழில் ஆதம் மேலவன் விதித்த விலகலை பொருந்தினபடியால் – சீறா:131/1
சோதியே தவுபா-தனை கபூல் ஆக்கு என்று உரைத்தனர் சுடர் முடி ஆதம் – சீறா:132/4
இறைவனும் ஆதம் செயும் தவுபாவுக்கு இசைந்து இனிதுற கபூல் ஆக்க – சீறா:133/2
தெரி மறை ஆதம் மக்களில் சிறந்த சீதுவினிடத்து இருந்ததனால் – சீறா:135/2
தரித்திடும் முதல் திங்களில் தரை புகழ் ஆதம்
உரைப்பர் ஆமினா கனவினில் உன் திரு உதரத்து – சீறா:190/1,2
ஆதம் மக்கள்-தம் தலைமுறை ஐம்பதின் பின்னர் – சீறா:563/1
இருந்துளது ஆதம் மெய்யினிடத்து அவதரித்து தொல்லை – சீறா:824/2
ஆதம் நல் நபி அமருலகு இழிந்து அவண் அடைந்து – சீறா:1221/1
துய்யவன் அருளால் ஆதம் மா மனுவாய் தோன்றிய அவனியின் வருடம் – சீறா:1251/1
நிலைபெற நிலத்தில் இருப்பது நிசம் என்று உரைத்தனர் நெடு முடி ஆதம்
தலைமுறை பெயரின் முதன் மணி விளக்காய் தரு கதிர் நபி முகம்மதுவே – சீறா:1446/3,4
துய்யவன் தூதர் முன்னம் தோன்றிய ஆதம் என்போர் – சீறா:1760/3
ஆதம் முதலான நபி நாயகம் அனாதி – சீறா:1777/3
சுந்தரத்தொடும் பேரறத்தொடும் உருவாய் தோன்றினர் ஆதம் என்று ஒருவர் – சீறா:2313/4
அவனியில் ஆதம் நபி எனும் பேர் பெற்று இருந்தனர் அவரிடத்து ஏகி – சீறா:2314/1
இ உரை பகர்ந்தார் ஆதம் நல் நபி என்று இருந்தனன் வருந்தினன் அதன் பின் – சீறா:2315/1
அந்தமிலா மாந்தர் பலர் ஈன்று புவியிடத்து அருளும் ஆதம் ஆன – சீறா:4534/1

மேல்


ஆதமின் (1)

ஆன காலையின் ஆதமின் முதுகினில் அமர்ந்த – சீறா:4408/1

மேல்


ஆதமே (2)

மாதர் சூல் அகட்டுள் தோன்றா மனு நெறி ஆதமே நின் – சீறா:109/1
ஆதமே முதல் ஈறாக வரு நபியவர்கட்கு எல்லாம் – சீறா:790/1

மேல்


ஆதர (1)

ஆதர கயமுனியொடும் பிடிகள் வந்து அனைய – சீறா:3862/3

மேல்


ஆதரத்தில் (2)

ஆதரத்தில் என் திரளொடும் தீன் நிலைக்கு ஆகி – சீறா:1863/3
ஆதரத்தில் உவந்து அசுகாபிகள் – சீறா:4800/1

மேல்


ஆதரத்தின் (1)

ஆதரத்தின் இவர் அவர் கை கொடுத்ததுவும் கொணர்ந்ததுவும் அறைந்திட்டாரால் – சீறா:3751/4

மேல்


ஆதரத்து (2)

ஆதரத்து உறு மொழி வழி நடப்பதற்கு ஐயுறேல் என போற்றி – சீறா:655/3
ஆதரத்து அஸ்காபிகள்-தமை அழைத்து உரைப்பார் – சீறா:3810/4

மேல்


ஆதரத்துடன் (3)

ஆதரத்துடன் கேட்டவர் அனைவரும் அகத்தில் – சீறா:1679/2
ஆதரத்துடன் மகிழ்ந்து இனிது உறைந்தனர் அன்றே – சீறா:3734/4
ஆதரத்துடன் மகிழ்ந்து இனிது ஏறினர் அன்றே – சீறா:3840/4

மேல்


ஆதரத்துடனும் (1)

ஆதரத்துடனும் ஒன்றாய் அளவளா மகிழ்ச்சி பொங்கி – சீறா:1748/3

மேல்


ஆதரத்தொடு (2)

ஆதரத்தொடு முகம்மதை எடுத்து முத்தாடி – சீறா:481/3
ஆதரத்தொடு சேர்த்த நல் வரிசையும் அளித்து – சீறா:2028/3

மேல்


ஆதரத்தொடும் (3)

ஆதரத்தொடும் அங்கு அவர் போயினார் – சீறா:2345/4
ஆதரத்தொடும் இவண் அடைக என்றனர் – சீறா:2449/4
ஆதரத்தொடும் தழுவி வல் வினை அடைந்து என இப்போது – சீறா:4587/3

மேல்


ஆதரம் (6)

ஆதரம் பெருகி நிரைநிரை வடிவாய் அணியணி நாற்றினை நடுவார் – சீறா:49/4
ஆதரம் பெருக நல் வழி பொருளாய் அகுமது தோன்றினர் அன்றே – சீறா:251/4
ஆதரம் பெரும் மயிலினை எடுத்து இனிது அடக்கி – சீறா:2206/2
ஆதரம் விடுத்து அமர் அரிகள் துன்புற – சீறா:3036/2
ஆதரம் பெருக ஆதி அருளின் வான் இழிந்து மெய்மை – சீறா:3069/3
ஆதரம் பெருக களபம் மெய் வீச அறிவொடு தருமமும் அகற்றும் – சீறா:4091/3

மேல்


ஆதரவில் (1)

உடல் குறை கூனும் செவி துளை அடைப்பும் ஒரு கையில் தடிக்குள் ஆதரவில்
நடக்கையில் நடக்கும் தலை கிடுகிடுப்பும் நனிதர அசைந்து தள்ளாடி – சீறா:2299/1,2

மேல்


ஆதரவினோடும் (1)

ஆதரவினோடும் மகிழ்வின் சிரம் அசைத்து – சீறா:1768/3

மேல்


ஆதரவும் (1)

அரு மறை நெறியும் வணக்கமும் கொடையும் அன்பும் ஆதரவும் நல் அறிவும் – சீறா:48/1

மேல்


ஆதல் (3)

படித்தலம் புகழும் செங்கோல் பார்த்திவர் ஆதல் தேய்ந்து – சீறா:601/2
மிடித்தவர் பெரியர் ஆதல் மிகு புகழ் கிடைத்தல் கையில் – சீறா:601/3
அடுத்த பகை களைதரும் மதீன நகர்க்கு ஏகிய பின் ஆதல் என்றால் – சீறா:2664/3

மேல்


ஆதலால் (3)

ஆதலால் உனது வீரம் அனைத்தையும் அறிவோம் என்ன – சீறா:3943/1
நாவினில் சுடுவார் ஆதலால் இஃது நன்மை அன்று இரும் கதிர் வீசி – சீறா:4106/3
ஆதலால் அவரும் என்னை அகன்றனர் அவரை நானும் – சீறா:4788/1

மேல்


ஆதலும் (1)

சாதி அன்று ஈது ஒரு தரு முன் ஆதலும்
போதலும் படைத்தவர் புதிய நாயகன் – சீறா:2139/2,3

மேல்


ஆதவன் (3)

விடுக்கும் செம் கதிர் ஆதவன் மேல் திசை கடலுள் – சீறா:2626/2
ஆதவன் ஏக உடு கணம் அனைத்தும் அகல் இரு விசும்பிடம் செறிய – சீறா:4109/1
ஆயிரம் செம் கதிர் பருதி ஆதவன்
சாயை மேல் சாய்தருமளவும் பின்தொடர்ந்து – சீறா:4976/1,2

மேல்


ஆதனத்து (2)

சிறந்த ஆதனத்து இருத்தி தன் செ இதழ் திறந்து – சீறா:557/2
சொரியும் மென் கதிர் ஆதனத்து இருத்தி நம் தூய் மலர் பதம் நோவ – சீறா:651/2

மேல்


ஆதி (71)

பெரு வரம் தருவாய் ஆதி_நாயகனே பேதியா சோதி மா முதலே – சீறா:3/4
விது மாற ஒளிவான வதன ஆதி நபி நாவில் விளைவான திரு வேதமே – சீறா:11/1
தாலம் மீதில் ஆதி தூதர் சார மேவு வாழ்வினோர் – சீறா:14/3
வரு பொருள் ஆதி பாரில் முகம்மதை விளக்கம் செய்ய – சீறா:100/2
ஆதி கற்பனை ஊழ் விதி பயனும் வந்து அடைந்து – சீறா:207/1
ஆதி நாயகன் வரிசை ஈசா நபி அறைந்தார் – சீறா:216/4
ஆதி தூதுவர் முகம்மது பெயர் என அதிக – சீறா:217/3
ஆதி_நாயகன்-தன் திரு நபி இறசூலாம் இவர் தம் கலிமாவை – சீறா:264/1
அறிவு அக முகம்மதை கூட்டி ஆதி நூல் – சீறா:483/2
அண்டர் நாயக நபி உண்டு என்று ஆதி நூல் – சீறா:509/3
ஆதி மக்கம் ஊர் கிளை அதுனான் குலத்து ஆசீம் – சீறா:558/1
ஆதி நாயகன் திரு ஒளிவினில் அவதரித்த – சீறா:780/1
அரும் தவத்தவனே ஆதி அருள் ஒளி அவனின் நீங்காது – சீறா:824/1
இன்னணம் இயம்பி ஆதி இடத்து இரந்து அரிதாய் என்-தன் – சீறா:831/1
ஆதி மணி வாயின் முகமாக அழியாத – சீறா:880/3
ஆதி தூதுவர் ஒருவர் வந்து அடைகுவர் எனவே – சீறா:955/1
காரண கடலை ஒண் கேழ் கதிர் உமிழ் மலையை ஆதி
ஆரண குரிசில் என்னும் அகுமதை எதிரில் புக்கி – சீறா:1037/1,2
விரைவின் ஆதி உரைப்படி விண்ணவர் – சீறா:1174/1
ஆதி_நாயகன் திருவுளத்து அமரர்கள் இறங்கி – சீறா:1219/1
முக மதி நோக்கி ஆதி முறை மறை கலிமா ஓதி – சீறா:1259/3
இ பெரும் புவியில் தீட்டும் எழுத்தில் ஒன்று அறியேன் ஆதி
ஒப்பு அரும் வேதம் என்பது ஓதினேனல்லன் என்றார் – சீறா:1262/3,4
ஆதி வேறு உண்டு ஒருவன் என்பான் அவன் – சீறா:1420/1
நலி தரும் கொடிய நரகு அடைந்திடுவன் என்ன ஆதி திரு நல் மொழி – சீறா:1422/3
ஆதி தூதரை வெறுத்து உலகு அடங்கலும் திரண்டு – சீறா:1525/1
அந்தம் இல் ஆதி சொற்ற ஆயத்தும் பொருளும் தீம் சொல் – சீறா:1576/3
ஆதி நூல் உரை தெரிதரு ஹபீபு அரசு அறிக – சீறா:1684/1
ஆதி ஒருவன் தனியன் உண்டு என அவன்-தன் – சீறா:1771/1
அருளினன் பெரும் பொருள் ஆதி_நாயகன் – சீறா:1801/2
ஆதி_நாயகன் ஒருவன் உண்டு எனவும் அங்கு அவன்-தன் – சீறா:1859/1
ஆதி_நாயகனே அழிவிலாதவனே அளவறுத்திடற்கு அரும் பொருளே – சீறா:1900/1
இரந்து நின்றதற்காய் ஆதி வல்லவனும் இருட்டறை மலக்கினை கூவி – சீறா:1901/1
அபுஜகில் தடுத்தனன் என்ன ஆதி நூல் – சீறா:1993/2
பாத பங்கயத்தை போற்றி பருவரல் அகற்றி ஆதி
தூதுவர் இவரே அல்லால் இலை என மனத்தில் தூக்கி – சீறா:2117/1,2
பின் அணித்து ஆதி தூதர் பிறப்பர் என்று ஆதி நூல்கள் – சீறா:2267/1
பின் அணித்து ஆதி தூதர் பிறப்பர் என்று ஆதி நூல்கள் – சீறா:2267/1
வேட்டமுற்று ஆதி தூதர் விரித்த தீன் விளக்கம் செய்தார் – சீறா:2356/4
உரம் தனி உருகி ஆதி உறுதி நாயகனுக்கு அன்பாய் – சீறா:2359/1
ஆதி முன் மொழி கலிமாவை அன்பொடும் – சீறா:2445/1
ஆதி_நாயகன் உரை அவண் புக வருமளவும் – சீறா:2496/1
மடி மிசை துயில ஆதி வல்லவன் உரையால் இந்த – சீறா:2596/2
படர் பருவரல் உற்று ஆதி அளித்திடும் பயனும் ஓர்ந்து – சீறா:2601/2
ஆதி_நாயகன் திரு நபியே இவண் அடியேன் – சீறா:2607/1
அரி ஹமுசா உமறு ஆதி மா மறை – சீறா:2734/3
பெறுவர் என்று ஆதி வேதம் மூன்றினும் பேசித்து என்றால் – சீறா:2824/2
நரர்களின் ஒளிவின் உரு அமைந்து ஆதி நபி அவதாரம் என்று எடுத்து – சீறா:2897/3
ஆதி_நாயகன் திரு நபி வருவது இங்கு அணித்து என்று – சீறா:2909/1
ஆதி_நாயகன் நபியுடன் அமை அசுகுபிகளில் – சீறா:2933/1
ஆதி_நாயகன்-தன் தூதர்க்கு அன்புறும் கதீஜா ஈன்ற – சீறா:3043/1
ஆதி நாள் ஒளிவு வாய்ந்த அழகு எலாம் திரட்டி சேர்த்த – சீறா:3045/1
அரிந்து வெம் குபிரை ஓதும் ஆதி நூல் கலிமா வித்தி – சீறா:3068/1
ஆதரம் பெருக ஆதி அருளின் வான் இழிந்து மெய்மை – சீறா:3069/3
அவ்வயின் இமையா நாட்டத்து அமரருக்கு அரசர் ஆதி
செவ்விய மொழியினோடும் செகதலத்து இழிந்து கூறா – சீறா:3088/1,2
சிறை குலாம் வள்ளல் ஆதி திருமுன் விண்ணப்பம் செய்தார் – சீறா:3091/4
அவியும் பிற்கால மன்றாட்டு அருளுவன் என்ன ஆதி
கவினுற சொன்னான் கேட்டு ஜிபுறயீல் கடிதின் வந்தார் – சீறா:3092/3,4
ஆதி முன் உரைத்து நின்றார் அருள் கடை நோக்கி அன்றே – சீறா:3094/4
ஆதி மான்மதம் கற்பூரம் அளறு எழ கலக்கி வாரி – சீறா:3133/2
ஆதுலன் அகன்ற பின் ஆதி தூது எனும் – சீறா:3241/1
அருளுக என்று உரைத்தனன் ஆதி தூதரும் – சீறா:3329/3
ஆதி நீள் மதிள் ஷாமினிலிருந்து வந்தவரும் – சீறா:3439/1
ஆதி வானவர்க்கு உரைத்து என முரசங்கள் அதிர்ந்த – சீறா:3799/4
அதிசயம் எய்தினன் ஆதி முன் செயும் – சீறா:4066/3
ஆதி_நாயகன்-தன் ஏவலின்படியேயன்றி மற்று ஏதொன்று நினையா – சீறா:4086/1
திறத்தினர் ஆதி தூதர் உயிர் என சிறந்த கேளிர் – சீறா:4290/2
தோரண வண் மறுகு தரு மதீன நகர்க்கு ஆதி என தோன்ற நாட்டி – சீறா:4300/2
அன்ன நிறை மயில் எழுக கன்னியர்கள் புடைசூழ ஆதி தூதர் – சீறா:4301/1
ஆதி நூல் சமயம் வீணில் தேய்வுற அழகு இலாது – சீறா:4381/1
ஆதி ஏவல் இயைந்த அலி புலி – சீறா:4496/2
சூதர் எகூதியர்க்கு ஆதி தோன்றல் என்று – சீறா:4556/1
இல் ஆதி நம் நபியே கேண்-மின் என மொழி அருளி கூறும் – சீறா:4623/4
ஆதி_நாயகன் மறை மொழி வந்தது ஆய்ந்து அறிந்து – சீறா:4643/2
ஆதி ஆணை தப்பாது என அருள் நபி இயம்ப – சீறா:4843/1

மேல்


ஆதி-தன் (28)

ஆதி-தன் கிருபை தாங்கி அகிலம் மீது அரசு வைகி – சீறா:7/1
ஆதி-தன் பருமான் கொண்டு இனிது ஓங்கி அமர் இழிந்து அமரருக்கு அரசன் – சீறா:1241/2
ஆதி-தன் பருமான் மேற்கொண்டு அமரர்_கோன் உரைத்து போனார் – சீறா:1340/4
முன்னிய வேட்டுவன் மொழிய ஆதி-தன்
நல் நிலை தூது இவர் நபி என்று ஓதினார் – சீறா:1610/3,4
ஆதி-தன் தூதுவர் அறைந்திட்டார் அரோ – சீறா:1614/4
தூதன் யான் எனக்கு ஆதி-தன் தூய் மொழி புறுக்கான் – சீறா:1689/1
அமரர்_கோன் இனைய மாற்றம் ஆதி-தன் பருமான் மேற்கொண்டு – சீறா:1734/1
அலை கடலாயினும் அணு அன்று ஆதி-தன்
நிலை பெறும் தீன் நெறி நிறுத்தல் வேண்டுமால் – சீறா:1802/3,4
ஆதி-தன் அமரரும் அணியதாய் வர – சீறா:1808/3
ஆதி-தன் தூதே பேரின்ப விளக்கே அமர்_உலகினுக்கும் நல் அரசே – சீறா:1930/1
ஆதி-தன் தூது என அறிவதற்கு அரும் – சீறா:2128/1
ஆதி-தன் தூதுவர் அறைய கேட்டலும் – சீறா:2134/1
ஆதி-தன் அருள் வானவர்க்கு அரசு எனை அடுத்து – சீறா:2215/1
ஆதி-தன் அருளால் தூது என்று அரும் நபி பட்டம் வந்து – சீறா:2269/2
சிந்தை கூர்தர ஆதி-தன் திரு சலாம் உரைத்து – சீறா:2459/3
நின்ற மன்னவர்க்கு ஆதி-தன் கிருபையும் நிறைந்த – சீறா:2464/2
ஆதி-தன் திருவுளத்து ஆய ஒட்டகம் – சீறா:2763/1
அறுதியின் மொழிந்து நின்றேன் ஆதி-தன் தூதின் மிக்கோய் – சீறா:2826/4
ஆதி-தன் ஒளிவினில் தரித்து அனாதி-தன் – சீறா:2980/1
ஆதி-தன் தூதர் ஈன்ற அரிவை-தம் மணத்தின் கோலம் – சீறா:3187/3
அயர்வொடும் விரைவின் வந்தாய் ஆதி-தன் தீனை மாறும் – சீறா:3355/2
ஆதி-தன் ஆயத்து இறங்கின நபியும் அன்புடன் இனிது வந்தனரால் – சீறா:3611/4
ஆதி-தன் கிருபை தாங்கி அகுமது இருந்தார் அன்றே – சீறா:3676/4
ஆதி-தன் அருளின் வண்ணத்து அமரர் ஈண்டு இழிந்து காபிர் – சீறா:3874/1
அற துறை விளைந்த பேரொளி மணியே ஆதி-தன் அருளினில் திரண்ட – சீறா:4472/3
ஆதி-தன் கிருபை ஆணை நும் ஆணை என்று உரைத்தருளினர் அன்றே – சீறா:4476/4
ஆரண நயினார் பின்னர் ஆதி-தன் அருளில் போனார் – சீறா:4630/4
ஆதி-தன் தூதர் என்ன உம்மை யாம் அறிந்தோமாகில் – சீறா:4880/1

மேல்


ஆதி-தன்னுடன் (1)

மாற்றுக என்று ஆதி-தன்னுடன் இரந்து நின்றார் – சீறா:1735/3

மேல்


ஆதி-தனை (2)

பேறும் இதுவே கிடைத்தது என பெரியோன் ஆதி-தனை புகழ்ந்து – சீறா:1593/3
ஆதி-தனை உளத்து இருத்தி பிசுமில் எனும் உரை திருத்தி அமுதம் ஊறும் – சீறா:1655/1

மேல்


ஆதி_நாயகன் (8)

ஆதி_நாயகன் திருவுளத்து அமரர்கள் இறங்கி – சீறா:1219/1
அருளினன் பெரும் பொருள் ஆதி_நாயகன்
இருள் அற நும் விரும்பு ஏவல் செய்திட – சீறா:1801/2,3
ஆதி_நாயகன் ஒருவன் உண்டு எனவும் அங்கு அவன்-தன் – சீறா:1859/1
ஆதி_நாயகன் உரை அவண் புக வருமளவும் – சீறா:2496/1
ஆதி_நாயகன் திரு நபியே இவண் அடியேன் – சீறா:2607/1
ஆதி_நாயகன் திரு நபி வருவது இங்கு அணித்து என்று – சீறா:2909/1
ஆதி_நாயகன் நபியுடன் அமை அசுகுபிகளில் – சீறா:2933/1
ஆதி_நாயகன் மறை மொழி வந்தது ஆய்ந்து அறிந்து – சீறா:4643/2

மேல்


ஆதி_நாயகன்-தன் (3)

ஆதி_நாயகன்-தன் திரு நபி இறசூலாம் இவர் தம் கலிமாவை – சீறா:264/1
ஆதி_நாயகன்-தன் தூதர்க்கு அன்புறும் கதீஜா ஈன்ற – சீறா:3043/1
ஆதி_நாயகன்-தன் ஏவலின்படியேயன்றி மற்று ஏதொன்று நினையா – சீறா:4086/1

மேல்


ஆதி_நாயகனே (2)

பெரு வரம் தருவாய் ஆதி_நாயகனே பேதியா சோதி மா முதலே – சீறா:3/4
ஆதி_நாயகனே அழிவிலாதவனே அளவறுத்திடற்கு அரும் பொருளே – சீறா:1900/1

மேல்


ஆதிபர் (1)

அரசரும் அமைச்சரும் திமஸ்கின் ஆதிபர்
பரி கரி வீரரும் படை குழாங்களும் – சீறா:1978/1,2

மேல்


ஆதிபன் (1)

அபுஜகில் உரைத்ததும் திமஸ்கின் ஆதிபன்
கவியினில் சொற்றதும் கேட்டு கல்வியின் – சீறா:1822/2,3

மேல்


ஆதியா (3)

அரிய பொன் மணி பூண் ஆடை ஆதியா மற்றும் உள்ள – சீறா:2804/1
அன்னவர்-தமை மதினாவிற்கு ஆதியா
மன் நபி முகம்மது அங்கு இருத்தி வைத்த தாள் – சீறா:3013/1,2
அகிலம் அன்புறும் மதினாவுக்கு ஆதியா
சகி மன சாயிவை தனியதாக வைத்து – சீறா:3279/1,2

மேல்


ஆதியாக (1)

அற்றை இ நகரினுக்கு ஆதியாக வைத்து – சீறா:3652/3

மேல்


ஆதியாம் (1)

என் உயிர் அனையர் இ புரத்துக்கு ஆதியாம்
மன்னவர் பதுறினின் மடிந்திட்டார் அரோ – சீறா:3614/3,4

மேல்


ஆதியால் (1)

பேறு உயர் ஆதியால் இலாஞ்சனை பெற்ற சிங்கம் – சீறா:3106/1

மேல்


ஆதியில் (1)

ஆதியில் சொலும் கலிமாவை அன்பொடும் – சீறா:2140/2

மேல்


ஆதியின் (2)

அ பெரும் பதியில் வளர்ந்தனன் சில நாள் ஆதியின் ஊழ்வினை பயனால் – சீறா:2896/1
ஆதியின் அருளினால் வந்து அருள்செயும் முகிலாம் பிள்ளை – சீறா:4752/1

மேல்


ஆதியே (1)

ஆதியே ஹக்கா றப்பனா இறையே அழிவு இலா பேரின்ப வாழ்வே – சீறா:132/1

மேல்


ஆதியை (3)

அதி வித புதுமை மறை மொழிக்கு முதல் ஆதியை தலைவணங்கியே – சீறா:1429/3
துணை என அருள்செய்வாய் என்று ஆதியை துதித்து செவ்வி – சீறா:1582/2
ஆதியை புகழ்ந்து காபிர்-தம் வலியும் அற்றது தீன் எனும் பயிரின் – சீறா:3589/1

மேல்


ஆதியோன் (1)

ஆதியோன் முன் அருளிய வாய்மை சேர் – சீறா:4249/1

மேல்


ஆதுரத்துடன் (1)

குறைவு இல் ஆதுரத்துடன் அணைக்கவும் அகம் குளிரவும் மிக தானே – சீறா:648/4

மேல்


ஆதுலர்க்கு (1)

எஞ்சும் ஆதுலர்க்கு ஈந்திடல் வேண்டுமே – சீறா:4655/4

மேல்


ஆதுலன் (3)

கண்ட காரணம் ஆதுலன் என வரு கலை_வலனொடு கூற – சீறா:649/1
கடி மண பவனியின் கனவும் ஆதுலன்
திடமுறும் வசனமும் சிதையுமோ எனும் – சீறா:1019/3,4
ஆதுலன் அகன்ற பின் ஆதி தூது எனும் – சீறா:3241/1

மேல்


ஆநந்த (10)

கரையிலா உவகை ஆநந்த வெள்ள கடலிடை குளித்துற களித்து – சீறா:273/3
குவைலிது கேட்டு ஆநந்த கொழும் கடல் குளித்து கூர்ந்து – சீறா:1060/3
அணி கிளர் இன்ப பெருக்கு எடுத்து எறியும் ஆநந்த கடல் குளித்தனரே – சீறா:1212/4
மீறும் களிப்பு ஆநந்த மன விழைவால் தக்குபீறு உரைத்தார் – சீறா:1593/4
பேர் உணர் பொங்கி யாவும் தோற்றிடா பெருக்கு ஆநந்த
கார் முகில் கவிகை வள்ளல் தீன் எனும் கடலுள் ஆழ்ந்து – சீறா:2396/2,3
முறை இது என்று ஆநந்த கடலின் மூழ்கினார் – சீறா:2958/4
அனைவரும் களிப்பு வெள்ளத்து ஆநந்த கடலின் மூழ்கி – சீறா:3075/2
கருத்தினில் பெருகு ஆநந்த களிப்பை யார் கணிக்க வல்லார் – சீறா:3082/4
மறை நபி களிப்பு ஆநந்த வாருதி-தன்னை மூழ்கி – சீறா:3231/3
கவலுதற்கு அரிய ஆநந்த பெருக்கின் களி கடல் குளித்து மூழ்கினரால் – சீறா:3592/4

மேல்


ஆநந்தத்து (1)

பெருகும் ஆநந்தத்து உற்ற பெற்றியும் கூறுவாரால் – சீறா:3223/4

மேல்


ஆநந்தம் (1)

அரு மறை தேர் குவைலிது கேட்டு அகத்தில் அடங்கா உவகை பெருக்கு ஆநந்தம்
இரு கரையும் வழிந்த கடல் குளித்து நடுவு எழுந்து மிதந்து எதிரே புக்கு – சீறா:1091/1,2

மேல்


ஆபுஸம்சத்து (1)

அற்புதமாய் விண்ணவரும் புகல் அரிய ஆபுஸம்சத்து அரிய நீரை – சீறா:1129/1

மேல்


ஆபுசம்சத்தின் (2)

அரும் கதிர் கலசத்து ஆபுசம்சத்தின் அரிய நீர் கரம் கொடு தெளித்தே – சீறா:1945/4
வரத்தினில் சிறந்த ககுபத்துல்லாவின் ஆபுசம்சத்தின் நீர் வழங்கும் – சீறா:3606/1

மேல்


ஆம் (12)

வான் மதி பகுந்த முகம்மது நயினார் வடிவுறும் பேரொளி லுவையு ஆம்
கோன்_மகன் ககுபு-தம்மிடத்து இலங்கி குன்றினிலிடும் விளக்கு ஆகி – சீறா:162/1,2
கொடி_மருங்குல் இ குழந்தையால் ஆம் கொடியவரேல் – சீறா:331/2
கொண்டதும் தாகம் தீர்ந்ததும் அலிமா குழந்தையால் ஆம் என சூழ்ந்து – சீறா:359/3
அன்னதே கருத்து ஆம் என களித்து அகம் மகிழ்ந்தான் – சீறா:582/4
வேரி அம் கமல வாவி அம் கரை ஆம் விரைவினில் சாம் அடைகுவம் என்று – சீறா:693/3
காதம் ஆம் என இறங்கினர் கடி மலர் காவில் – சீறா:854/4
உரம் என் ஆம் வீரம் என் ஆம் உயர் குடி தலைமை என் ஆம் – சீறா:3394/4
உரம் என் ஆம் வீரம் என் ஆம் உயர் குடி தலைமை என் ஆம் – சீறா:3394/4
உரம் என் ஆம் வீரம் என் ஆம் உயர் குடி தலைமை என் ஆம் – சீறா:3394/4
ஆம் மதி அறியா சிந்தை அபூஜகல் வந்தவாறும் – சீறா:3421/3
ஆம் மதி இலன் அறம் மறுத்த புன்மையன் – சீறா:4055/1
ஆம் என மகிழ்ச்சியாகி அகுமதும் அலியார்-தம்மை – சீறா:4876/1

மேல்


ஆம்-கொலோ (1)

மறுத்திலன் விளைத்தனன் முகம்மது ஆம்-கொலோ – சீறா:2985/4

மேல்


ஆம்படி (1)

பலன் ஆம்படி நீயும் இனி பதி-தோறினும் போய்ப்போய் – சீறா:4350/3

மேல்


ஆம்பல் (1)

ஆம்பல் அம் குழலில் வாய் வைத்து ஆயர்கள் இசைக்கும் ஓதை – சீறா:3383/1

மேல்


ஆம்பலும் (2)

பாய் ஒளி ஆம்பலும் செம்பதுமமும் குவளை மானும் – சீறா:1167/2
ஒருங்கு பூத்த செ வாய் என ஆம்பலும் ஒசியும் – சீறா:3121/3

மேல்


ஆமலகம் (1)

தூய் திரள் பளிக்கு கனியை ஆமலகம் சொரிதர சிதறுவ ஒரு-பால் – சீறா:1005/1

மேல்


ஆமா (1)

கேட்டு இனிது ஆமா துஞ்சும் கிளை வரை சாரல் போந்தார் – சீறா:3382/4

மேல்


ஆமிறு (4)

கொறிகள் மேய்த்து ஆமிறு என்னும் கோளரி எவர்க்கும் தோன்றாது – சீறா:2569/1
அறிவின் மிக்க அபூபக்கரும் ஆமிறு என்பவனும் – சீறா:2630/1
அள்ளு இலை வேலின் ஆமிறு வந்தார் அரோ – சீறா:4981/4
ஆன்று இரு கரத்தினர் ஆமிறு அன்பு உற – சீறா:4983/1

மேல்


ஆமிறுவும் (1)

காதல் வஞ்சகம் கடி கொண்ட ககுபும் ஆமிறுவும்
கோது உறும் பல சிற்றினத்தவரொடும் குழுமி – சீறா:4837/2,3

மேல்


ஆமினா (79)

மயில் எனும் ஆமினா என்னும் மங்கையே – சீறா:174/4
இத்தகை குல மயில் ஆமினா எனும் – சீறா:178/1
மங்கை ஆமினா வயிற்றினில் தரித்தன அன்றே – சீறா:181/4
வருத்தம் என்று இலா முகம்மதை ஆமினா வயிற்றில் – சீறா:182/3
உரைப்பர் ஆமினா கனவினில் உன் திரு உதரத்து – சீறா:190/2
கருப்பம் திங்கள் இரண்டினில் ஆமினா கனவின் – சீறா:191/1
திங்கள் நான்கினில் ஆமினா கனவினில் தெளிவாய் – சீறா:193/1
எறித்த நல் கதிர் விளக்கு என ஆமினா எழுந்தார் – சீறா:195/4
கண்டு மென் கொடி ஆமினா தாமரை காலின் – சீறா:197/2
மஞ்சு வார் குழல் ஆமினா பயந்து மெய் வருந்தி – சீறா:198/2
மனைவி ஆகிய ஆமினா எனும் குல மட மான் – சீறா:201/2
வருந்தி நொந்து அழுது ஆமினா இடைதலும் வளைந்து – சீறா:210/1
மாதம் ஒன்பதில் ஆமினா கனவினில் மதித்தே – சீறா:216/1
போது சேர் குழல் ஆமினா கனவினில் போந்தே – சீறா:217/2
மன்றல் அம் குழல் ஆமினா படிப்படி வகையா – சீறா:218/3
செறிந்த வார் குழல் ஆமினா உரைத்த செய்தியை கேட்டு – சீறா:220/1
சொரிந்த தேன் மொழி ஆமினா வயிற்றினில் சூலாய் – சீறா:221/3
இந்து வாள் நுதல் ஆமினா மனை வெறுத்து இருந்தார் – சீறா:226/2
மன்றல் அம் குழல் ஆமினா கருப்பமும் வலியும் – சீறா:229/2
வரை தனி கொடி ஆமினா மனையினின் மறந்தும் – சீறா:230/3
உற்ற வாய்மையை கேட்டலும் ஆமினா உலைந்து – சீறா:231/1
மஞ்சு வாழ் குழல் ஆமினா உரைத்தது மறுத்தார் – சீறா:233/1
வரி ஞிமிறு உதறி கரும் குழல் முடித்த மட கொடி ஆமினா மனையின் – சீறா:235/3
அரு வரை அனையார் உருவமும் சிறிதாய் ஆமினா திரு மனை சூழ்ந்தார் – சீறா:236/4
சூல் முதிர் ஆமினா மனையிடத்தில் சூழ்ந்தனர் விண்ணவர் மகளிர் – சீறா:237/4
மண்ணகத்து இருந்த ஆமினா மனையை வானவர் பதி எனலாமால் – சீறா:241/4
உறைதரும் ஆமினா திரு மனையின் உட்புகுந்து எதிர் வருவது கண்டு – சீறா:242/3
வருந்தி நொந்து இருந்த ஆமினா திரு முன் வந்து நின்று அழகு உறும் வெண் புள் – சீறா:243/1
அன்னமோ மயிலோ எனும் ஒரு மட மான் ஆமினா திரு கையில் ஈய்ந்தார் – சீறா:245/4
நவ்வி வேல் விழியார் ஆமினா இருக்கும் நறை மனை புக இறை உரைத்தான் – சீறா:246/4
அறை கழல் சிலம்ப வருவ போல் வந்து அங்கு ஆமினா திரு மனை புகுந்தார் – சீறா:247/4
படித்தலம் புகலும் ஆமினா வலது பாரிசத்து ஆசியா-தாமும் – சீறா:248/1
அடர்ந்து இல்லம் புகுந்து கொடுப்பதை பருகி ஆமினா மகிழ்ந்தனர் அகமே – சீறா:249/4
மாதருக்கு அரசி ஆமினா உதர மனையிடத்து இருந்து மா நிலத்தில் – சீறா:251/3
அறம் திகழ் ஆமினா திரு மனை புக்கு அடுத்தவர் பிள்ளையை எடுத்தார் – சீறா:262/4
வந்ததும் ஆமினா திரு மனையில் வைத்ததும் ஒரு நொடி பொழுதே – சீறா:265/4
மான் மருள் விழியார் ஆமினா இருந்த வள மனை திசையினை நோக்கி – சீறா:270/2
முருகு கொப்பிளிக்கும் ஆமினா மனையின் முழு மணி வாயில் வந்து அடுத்தார் – சீறா:272/4
விடிந்த அ பொழுதில் அப்துல் முத்தலிபு விரைவினில் ஆமினா என்னும் – சீறா:274/1
கூறிய மொழி கேட்டு ஆமினா எனது குமரனை மூன்று நாள் வரைக்கும் – சீறா:276/1
சினந்த மாதுலனை கண்டு உளம் பதறி சே இழை ஆமினா திகைத்து – சீறா:277/1
சிலை நுதல் கயல் கண் ஆமினா என்னும் செவ்வி பூத்திருந்த பொன் மடந்தை – சீறா:281/1
பொலன் கொடி ஆமினா மணி மனையில் புக்கினர் புயங்கள் விம்முறவே – சீறா:283/4
வண்டு அணி குழலார் ஆமினா எனும் பேர் மடந்தை-தன் திரு முகம் நோக்கி – சீறா:284/2
பூ மலர் குழலி ஆமினா என்னும் பூம் கொடி கரத்தினில் அருளி – சீறா:289/3
அன்புடன் எழு நாள் அணி இழை சுமந்த ஆமினா முலையருந்திய பின் – சீறா:290/1
நவ்வி நோக்கு உறும்விழி ஆமினா எனும் – சீறா:326/3
அரிவை ஆமினா அகத்தினில் அடைந்து அலிமா உன் – சீறா:327/1
இருவரும் எழுந்து ஆமினா மனையிடத்து எய்தி – சீறா:332/1
கொந்து உலாம் குழல் ஆமினா மனையினை குறுகி – சீறா:345/2
செம்பொன் பூம் கொடி ஆமினா கேட்டு உளம் திடுக்கிட்டு – சீறா:346/2
தேற்று மென் மொழி பல எடுத்து ஆமினா செப்பி – சீறா:349/3
அரம் துடைத்து ஒளிரும் கதிர் இலை வேல் கண் ஆமினா திரு மகன் அலிமா – சீறா:366/1
கான் அமர் குழலார் ஆமினா என்னும் கனி மொழி பொன்_தொடி கரத்தில் – சீறா:383/2
மடந்தையில் சிறந்த ஆமினா என்னும் மலர் கொடி முகம்மதை வாங்கி – சீறா:384/1
மலை தடம் புயத்து ஆரீதையும் போற்றி மகிழ்ந்தனர் ஆமினா அன்றே – சீறா:385/4
ஆடவர் திலகர் அப்துல் முத்தலிபும் ஆமினா எனும் குல_கொடியும் – சீறா:388/1
நகை மணி முறுவல் ஆமினா உயிர் பழியும் அல்லால் – சீறா:414/3
அரிவை ஆமினா அகத்திடை புகுத்தலே அறிவு என்று – சீறா:446/3
கடி மலர் குழல் ஆமினா செழு மலர் கரத்தில் – சீறா:478/3
வண்ண வார் குழல் ஆமினா முகம்மதை வாழ்த்தி – சீறா:479/3
மடந்தை ஆமினா மனையினில் வர மலர் கரத்தால் – சீறா:480/3
போது உலாம் குழல் ஆமினா எனும் அணி பூவை – சீறா:481/1
அலத்தக மலர் பதத்து ஆமினா எழில் – சீறா:482/1
பொறி நிகர் ஆமினா என்னும் பூம்_கொடி – சீறா:483/1
அன நடை சின்மொழி ஆமினா திரு – சீறா:486/1
ஏந்து எழில் ஆமினா இனமும் ஆயமும் – சீறா:510/3
திருத்து_இழை ஆமினா அறிய செப்பினார் – சீறா:512/4
வெம்பியே ஆமினா மிக விசாரமிட்டு – சீறா:513/2
விட்டு ஒளிர் விளங்கும் மின் ஆமினா நறும் – சீறா:515/1
கொடி இடை ஆமினா என்னும் கோதை ஓர் – சீறா:516/1
கருவிளை வரி விழி கன்னி ஆமினா
அரிய மெய் நடுக்கமுற்று அவலித்து ஏங்கவே – சீறா:517/1,2
இருபஃது ஆமினா இறந்த காலமே – சீறா:518/4
சிலை நுதல் ஆமினா இறந்த செய்தியின் – சீறா:522/1
ஆமினா திரு மகன் அகம் மகிழ்ச்சியாய் – சீறா:916/2
அண்ணல்-தன் மணத்தின் கோலம் ஆமினா என்னும் அந்த – சீறா:1153/3
அபுதுல்லா-வயின் அவதரித்து ஆமினா மகவாய் – சீறா:1685/2
உறைந்த பேர் எவர் ஆமினா வயிற்றினில் உதித்தோய் – சீறா:1851/4
சோதி மென் கொடி என தோன்றும் ஆமினா
மாதுலராகிய பனீநஜ்ஜாறுகள் – சீறா:2752/1,2

மேல்


ஆமினா-தமையும் (1)

எ வரம்பினுக்கும் மிகு வரம்பு என வாழ் இலங்கு இழை ஆமினா-தமையும்
மவ்வல் அம் தொடையார் அப்துல் முத்தலிபு மன்னையும் பொருந்துற போற்றி – சீறா:389/2,3

மேல்


ஆமினாக்கு (4)

இக்கு எனும் மொழி ஆமினாக்கு இனிதுற திங்கள் – சீறா:192/1
நாடி வந்தவர் ஆமினாக்கு இவை எலாம் நவின்றார் – சீறா:208/4
கோட்டு மாம் குயில் ஆமினாக்கு இவை எலாம் கூறி – சீறா:344/3
மதி முகம்மது தாய் ஆமினாக்கு உரிய மாதுலர் பனீநச்சாறுகளின் – சீறா:2852/1

மேல்


ஆமினாவிடத்தில் (1)

சூது அர மொழியார் ஆமினாவிடத்தில் தோன்றலை கொடுத்து அகன்றனரே – சீறா:264/4

மேல்


ஆமீறை (1)

கொறிகள்-தமை மேய்த்து ஆமீறை குறும்பினிடத்தில் தினம்-தோறும் – சீறா:2554/1

மேல்


ஆமீன் (6)

இறைவனை தொழுது இரு கையும் ஏந்திய ஆமீன்
முறைமுறைப்படி கூறிய ஓசையும் முழங்கும் – சீறா:98/3,4
வடி மறையவர்கள் வாழ்த்த வானவர் ஆமீன் கூற – சீறா:3207/2
கணிப்பிலா துஆவும் ஆமீன் எனும் சொலும் கடல் போல் ஆர்ப்ப – சீறா:3219/3
அந்தரத்தினில் அமரர் ஆமீன் ஒலி அதிர – சீறா:3467/2
பொன்னிலத்து உறுமவர்கள் ஆமீன் என புகல – சீறா:3743/1
விரைவினில் கைகள் ஏந்தி ஆமீன் ஒலி விளம்ப – சீறா:3837/2

மேல்


ஆமையின் (2)

அல்லி சேதாம்பல் தடத்திடை மிதந்த ஆமையின் புறம் என ஒளிர – சீறா:3574/3
சங்கு ஆமையின் மேல் தவழ்கின்ற தடம் சூழ் மக்க மா நகரில் – சீறா:4028/3

மேல்


ஆய் (5)

ஆய்_இழை எனும் அலிமாவும் ஆரிதும் – சீறா:318/1
ஏன் இவன் புலம்பு உற்றான் என்று ஏங்கி ஆய் பதறி வந்தாள் – சீறா:2797/4
ஆய்_இழை சௌதா அபூபக்கர் மனைவி-தன்னொடும் ஆயிசா அலியின் – சீறா:2869/1
ஆய் மதி பெரியோர் நன்றி ஆயிரந்தான் அருளினும் கீழ் மறந்து அவர்க்கும் – சீறா:4075/3
ஆய் சிறை தூவி புள்கள் அனைத்தும் ஒன்றாக கூடி – சீறா:4724/1

மேல்


ஆய்_இழை (2)

ஆய்_இழை எனும் அலிமாவும் ஆரிதும் – சீறா:318/1
ஆய்_இழை சௌதா அபூபக்கர் மனைவி-தன்னொடும் ஆயிசா அலியின் – சீறா:2869/1

மேல்


ஆய்கின்றவர் (1)

ஆய்கின்றவர் மனையார் துடை அணை மேல் துயில்செய்தார் – சீறா:4330/4

மேல்


ஆய்ந்த (15)

தூதராம் கடவுள் நாவில் ஆய்ந்த மறை தூவி நான்கு மத்கபு ஆகினோர் – சீறா:15/2
ஆய்ந்த பேர் அறிவர் பசிக்கு இடர் தவிர்த்து அங்கு அவரவர் சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:678/1
ஆய்ந்த சொல் உணர்ந்து இசுலாத்தில் ஆகிய – சீறா:1460/2
விண்ணினில் பெரியோர் ஆய்ந்த மெய்ம்மறை தனக்குள் தேர்ந்த – சீறா:1545/2
ஆய்ந்த பேர் இலை என ஒருவனை குறித்து அழைத்தார் – சீறா:1680/4
ஆய்ந்த பாசுரம் அனைத்தையும் தெரிதர அணியாய் – சீறா:1710/3
தனக்கு உறும் குலத்தில் ஆய்ந்த தலைவரின் முதியார் பாரில் – சீறா:1763/1
ஆய்ந்த வேதமும் மார்க்கமும் வணக்கமும் அறிவும் – சீறா:1867/3
ஆய்ந்த நன் மறை தெரி அமுத நல் கனி – சீறா:2133/3
அஞ்சல் இன்றி விண் அதிர்ந்திடும் மொழியினை ஆய்ந்த
விஞ்சை வல்லவர் தெரிதர முகம்மது விளைத்த – சீறா:2700/1,2
என்ன முன் பெரியோர் ஆய்ந்த இயல் மறை-அதனுள் கண்டு – சீறா:2789/2
ஆய்ந்த கேள்வியர்கள் காட்சியில் பெரிய அதிசயம் என சிரம் அசைத்து – சீறா:2864/2
ஆய்ந்த நல் அறிவினர் அமச்சர் இன்புற – சீறா:3316/3
ஆய்ந்த நெஞ்சினர் ககுபு காண்டலும் அடல் நயினார் – சீறா:4006/1
ஆய்ந்த புன்மை அமுறு எனும் மன்னவன் – சீறா:4512/1

மேல்


ஆய்ந்தவர்க்கு (1)

ஆய்ந்தவர்க்கு இடர் விளைப்பவர் வளம் எனும் அடுப்பில் – சீறா:2692/2

மேல்


ஆய்ந்து (17)

ஆய்ந்து நம் நபி இவர் என திடமுற அறிந்தான் – சீறா:556/4
தேற்றமுறு மனத்து ஆய்ந்து நிகழ்காலம் வருங்கால செய்கை நோக்கி – சீறா:1083/3
அரு மொழி விளக்கலால் ஆய்ந்து நம் நபி – சீறா:1299/3
அவ்வவர் கருத்தினுள் ஆய்ந்து அ ஆற்றிடை – சீறா:1315/2
பெற்றியும் மகன் குறிப்பையும் பிரித்தெடுத்து ஆய்ந்து
வெற்றி வாள் அபித்தாலிபு மனம் மிடைமிடைந்திட்டு – சீறா:1379/2,3
அகம் மகிழ்ந்து அவையோர் கேட்ப நல் மொழி ஆய்ந்து சொல்லும் – சீறா:1559/4
புகர் அற நும் மனத்து ஆய்ந்து தெளியும் என மறுத்தும் உரை புகல்கின்றானால் – சீறா:1645/4
ஆய்ந்து உணர்ந்து உளத்து எண்ணிய காரியம் அனைத்தும் – சீறா:1677/1
குழுவில் ஆய்ந்து ஒரு விரைவினன் கரத்தினில் கொடுப்ப – சீறா:1698/3
அறிவின் ஆய்ந்து அகுமது தனித்து அழைத்து அருகு இருத்தி – சீறா:2019/2
அறபிகள்-தம்முடன் ஆய்ந்து வாய்மையால் – சீறா:2142/3
இகல் அற தெளிந்து ஆய்ந்து சீர்தூக்கி இ நிலத்தில் – சீறா:2457/2
கொடிது என கனவு உரைத்ததும் குறித்து எடுத்து ஆய்ந்து
முடிவிலா பெரும் காரணர் திரு முகம் நோக்கி – சீறா:3830/2,3
இன்ன வாசகம் குறித்து எடுத்து ஆய்ந்து உளத்து எவரும் – சீறா:3832/1
ஆதி_நாயகன் மறை மொழி வந்தது ஆய்ந்து அறிந்து – சீறா:4643/2
ஆய்ந்து நான் பார்த்து வந்தேன் களங்கம் ஒன்று இல்லையாமால் – சீறா:4870/3
சொல் பொருள் முகம்மது ஆய்ந்து சொல்லிட சுகயில் என்போன் – சீறா:4875/1

மேல்


ஆய்ந்துபார்த்தே (1)

அன்னவர் அ மொழி உரைக்க நபி இறசூல் மனத்து அறிவால் ஆய்ந்துபார்த்தே
உன்னி அருளுடன் எழுந்து யார்கள் அசுகாபிகளும் ஒருங்கு சூழ – சீறா:4675/1,2

மேல்


ஆய்வு (1)

பொருந்து தீமையும் ஆய்வு இலா புன்மையும் போக்கி – சீறா:4265/2

மேல்


ஆய (13)

ஆய மக்காவின் கச்சில் அணிபெற ஐம்பத்தாறு – சீறா:2348/2
ஆய அ பள்ளியில் தொழுது அன்னோருடன் – சீறா:2732/1
ஆதி-தன் திருவுளத்து ஆய ஒட்டகம் – சீறா:2763/1
ஆய தேவதத்தின் மார்க்கத்து அறத்தினை வழுக்கி பேசும் – சீறா:2788/2
நொவ்விதில் திறந்து உள் ஆய கரப்பை யார் நுவல வல்லார் – சீறா:3702/4
இருவரும் துயிறல் கொள்ளாது இருந்தனர் இருளும் ஆய
உருவி வாள் தட கை நீட்டி ஓங்கினோமாகில் அம்ம – சீறா:3705/1,2
ஆய தன் குலத்தவர்களும் வெறுப்ப அந்தரமாய் – சீறா:3776/2
ஆய அரு நரகம் புகுவதற்கு எழுவதல்லது வேற்றிடம் போகான் – சீறா:4082/4
ஆய வெம் குபிர் துடைத்து வண் புகழ் அடைந்த தீனவர்கள் யாவரும் – சீறா:4217/3
ஆய மெய் மயிர் சிலிர்த்து உடல் தடித்து அடல் மிகுத்து – சீறா:4261/3
ஆய மன்னரும் விருந்து உண்டு போக என்று அறைந்தார் – சீறா:4415/4
தெள்ளிய மறையுள் ஆய திரு நபி முகம்மது என்னும் – சீறா:4781/3
ஆய தன்மை அறிந்து அசுகாபிகள் – சீறா:4824/1

மேல்


ஆயத்தில் (1)

வர அவர்-தம்மை நோக்கி வந்த ஆயத்தில் உள்ள – சீறா:4793/1

மேல்


ஆயத்தின் (3)

தேறிய குறான் ஆயத்தின் செய்தி ஏது என்னில் அல்லா – சீறா:4695/1
வந்த ஆயத்தின் செய்தி வகை இவை என்ன வள்ளல் – சீறா:4715/1
வீறு பெற்று உயர்ந்த ஆயத்தின் பொருளை விரித்து எடுத்து யாவர்க்கும் இயம்பி – சீறா:5024/1

மேல்


ஆயத்து (18)

இருப்பது தகாது என்று ஆயத்து இறங்கியது என்ன கேட்டு – சீறா:1341/2
இறையவன் ஆயத்து இறங்கியது என அங்கிருந்து இறங்கினர் ஜிபுரீலே – சீறா:1449/4
உறைதரு நரகம் புகுவன் என்று ஆயத்து இறங்கியது உலகு எலாம் விளங்க – சீறா:1458/3
செவியுற ஆயத்து இறங்கிற்று என்று உரைத்த உரைக்கும் சேர்தரும் இனம் அனைத்தும் – சீறா:1459/2
இட்டம் முற்று ஆயத்து இறங்கிய வசனம் எடுத்துரைத்து எழில் முகம்மதுவை – சீறா:2528/2
ஆசிலான் கருணை கூர ஆயத்து ஒன்று இறங்கையாலே – சீறா:3350/3
இறையவன் அருளின் ஆயத்து இறங்கியது எவர்க்கும் அன்றே – சீறா:3352/4
ஆதி-தன் ஆயத்து இறங்கின நபியும் அன்புடன் இனிது வந்தனரால் – சீறா:3611/4
அரவங்கள் ஒடுங்குமட்டும் ஆயத்து பலகால் ஓதி – சீறா:3700/3
அறம் குலவு கத்தன் அருள் பெற்ற சில ஆயத்து
இறங்கின தவத்து உறை முகம்மதினிடத்தே – சீறா:4139/3,4
தாங்கிய எழில் ஆயத்து தலை மிசை கொண்டு இழிந்தார் – சீறா:4198/3
காணும் ஆயத்து ஒன்று இறங்கியது எழில் கபீபிடத்தில் – சீறா:4642/4
கள் உணவும் வெறி மதுவும் கறாம் என ஆயத்து வர கண்டு அன்பாகி – சீறா:4679/3
செப்பிய ஆயத்து ஒன்று சிபுரியீல் கொணர்ந்து இறங்கி – சீறா:4713/2
செப்பிய ஆயத்து ஒன்று திகழுற இறங்கிற்று அன்றே – சீறா:4791/4
இறையவன் அருளினாலே ஆயத்து ஒன்று இறங்கிற்று அன்றே – சீறா:4908/4
ஈனம் இல் ஆயத்து ஒன்று அங்கு இறங்கின கயவர் மீதில் – சீறா:4910/3
தரை தலத்து இறங்கி ஆயத்து ஒன்று உரைத்து சார்ந்தனர் நபி உளம் மகிழ – சீறா:5023/4

மேல்


ஆயத்தும் (4)

அந்தம் இல் ஆதி சொற்ற ஆயத்தும் பொருளும் தீம் சொல் – சீறா:1576/3
உடைய நாயகன் ஆயத்தும் இறங்கினது உலவி – சீறா:3425/2
வெற்றி தந்தன் என்று ஆயத்தும் இறக்கினன் விரி நீர் – சீறா:3453/2
அதிசயம் பிறப்ப பித்துறா பறுல் என்று ஆயத்தும் நபிக்கு இறங்கியதால் – சீறா:3607/2

மேல்


ஆயத்தை (3)

பொருந்து இறை குறான் ஆயத்தை பொற்புடன் கொண்டு பாரில் – சீறா:4694/2
நன்றி சேர் குறான் ஆயத்தை நவின்று மாராயம் சொல்ல – சீறா:4702/2
வந்த ஆயத்தை தேர்ந்து தீனவர் வதனம் நோக்கி – சீறா:4909/1

மேல்


ஆயதால் (2)

ஆன நல் ஹறம்-அதுள் ஆயதால் அது – சீறா:2973/3
அடைவ போல் ஏகி முன் இடத்தின் ஆயதால் – சீறா:3330/4

மேல்


ஆயது (7)

அரும் பெரும் பொருளவன் முனிவில் ஆயது
தரும் பெரும் கதிரவன்-தனினும் வெய்யதாய் – சீறா:1797/2,3
இனிதின் ஒன்று ஆயது என்ன இளம் கன்று ஒன்று ஈன்றேன் இன்ப – சீறா:2071/2
ஹறம் எனும் தலத்தின் மான் ஆயது ஈண்டு இனி – சீறா:2971/2
கரைந்து நின்று இரந்த எல்லாம் உற கபூல் ஆயது அன்றே – சீறா:3068/4
நள்ளிருள் காலை ஆயது இஃது என நடந்து உசாவி – சீறா:3701/1
இலங்கிய வாளும் கூட இரண்டு கூறு ஆயது அன்றே – சீறா:3947/4
காதலாம் தவுபா கபூல் ஆயது என்று எண்ணி – சீறா:4643/3

மேல்


ஆயதும் (2)

ஆயதும் இனத்தவர் பகையையும் மனத்து அடக்கி – சீறா:2211/2
அடுத்து நின்றவர் இசுலாமில் ஆயதும்
எடுத்து ஒர் அம்பு எய்தவர் இருந்த வேகமும் – சீறா:3037/1,2

மேல்


ஆயதே (1)

தட்டு அறும் ஹறம் எனும் தலத்துள் ஆயதே – சீறா:2970/4

மேல்


ஆயம் (1)

இனம் எங்கே ஆயம் எங்கே எவ்விடத்து ஏகின்றேன் என் – சீறா:1164/3

மேல்


ஆயமும் (3)

இனமும் ஆயமும் வாழ்த்திட கருப்பமும் இலங்க – சீறா:201/3
ஏந்து எழில் ஆமினா இனமும் ஆயமும்
தாம் தமது உளங்களின் எண்ணம் சாற்றுவார் – சீறா:510/3,4
வசை இலா கத்பான் என்னும் ஆயமும் மதிப்பில்லாத – சீறா:4394/1

மேல்


ஆயர்-தம் (3)

ஆயர்-தம் குல விருத்தையை விளித்து நின் அகத்துள் – சீறா:2683/1
ஆயர்-தம் குலத்தவர் இசுலாமினில் ஆனார் – சீறா:2695/4
தெள் திரை ஒலியின் மத்து ஒலி கறங்கும் ஆயர்-தம் சேரியில் புக்கான் – சீறா:2891/4

மேல்


ஆயர்கள் (3)

விம்மித புயத்து ஆயர்கள் திரண்டு மெய் மகிழ்ந்து – சீறா:2701/1
ஆயர்கள் அறிய விலங்கு இனம் உரைத்தது அதிசயம் அதிசயம் என்ன – சீறா:2887/1
ஆம்பல் அம் குழலில் வாய் வைத்து ஆயர்கள் இசைக்கும் ஓதை – சீறா:3383/1

மேல்


ஆயராரும் (1)

குறுமறி ஆயராரும் குரிசிலை சூழவரல்லால் – சீறா:404/1

மேல்


ஆயவை (1)

அற தனி படைப்பு-அவர் கரத்தில் ஆயவை
மறத்தினை திரட்டி ஓர் வடிவு கொண்டு என – சீறா:1798/1,2

மேல்


ஆயாசம் (3)

அனிலம் ஒத்து அபித்தாலிபுக்கு அடைந்தது ஆயாசம் – சீறா:2192/4
பொங்கி வந்தது ஆயாசம் என்று ஒரு பெரும் புலியே – சீறா:2910/4
அருமை மேனியின் அடிக்கடி வந்தது ஆயாசம் – சீறா:4163/4

மேல்


ஆயிசா (7)

கரு விழி துவர் வாய் ஆயிசா எனும் பெண் கனி எனும் கன்னியை பயந்த – சீறா:2544/2
ஆய்_இழை சௌதா அபூபக்கர் மனைவி-தன்னொடும் ஆயிசா அலியின் – சீறா:2869/1
அன்ன மென் நடையின் ஆயிசா எனும் மான் அபூபக்கர் அகத்தினில் இருந்தார் – சீறா:2871/4
பொருவு அரிய அழகு மயில் ஆயிசா எனும் கொடியும் போனார் அன்றே – சீறா:4304/4
சிறு மெல் அடி மயில் ஆயிசா களம் மீதினில் சிறந்த – சீறா:4328/2
மயில் ஆயிசா பறக்கத் என நபி கூறினர் மாதோ – சீறா:4335/4
செம்மையும் அறிவும் மிக்க ஆயிசா என்னும் செல்வி – சீறா:4784/2

மேல்


ஆயிசாவுடன் (1)

காரணத்தில் நின்ற தவ ஆயிசாவுடன் போக கண்டது அன்றே – சீறா:4300/4

மேல்


ஆயிடை (1)

அடிபடும் கொடிய மாருத விசையின் ஆயிடை புரி முறுக்கு அறுந்துவிடு – சீறா:3573/3

மேல்


ஆயிர (2)

ஆயிர நாவு உண்டாகி அதில் சிறிது உரைப்பன் என்றான் – சீறா:1044/4
ஆயிர நாவினாலும் அகுமதே என்ன கூவி – சீறா:1726/3

மேல்


ஆயிரத்திருநூற்றின் (1)

ஆயிரத்திருநூற்றின் மேல் ஐம்பதின் அளவின் – சீறா:2923/1

மேல்


ஆயிரத்தினும் (1)

படங்கள் ஆயிரத்தினும் பரித்த பார் எலாம் – சீறா:170/2

மேல்


ஆயிரத்து (1)

முடிந்தது ஆயிரத்து உள் என்றும் முன்னியே – சீறா:4671/2

மேல்


ஆயிரத்தைம்பதின்மரையும் (1)

ஏய தொகையாகியது ஓர் ஆயிரத்தைம்பதின்மரையும் இனிய கீர்த்தி – சீறா:4672/3

மேல்


ஆயிரந்தான் (1)

ஆய் மதி பெரியோர் நன்றி ஆயிரந்தான் அருளினும் கீழ் மறந்து அவர்க்கும் – சீறா:4075/3

மேல்


ஆயிரம் (23)

அணித்து உலை கனலில் உருக்கிடாது ஒளிரும் ஆயிரம்_கோடி மாற்று எனவும் – சீறா:239/1
தரம் பெறும் ஆயிரம் பேர் நிறை என சாற்றி பத்தாயிரம் – சீறா:421/1
படி மிசை ஆயிரம் கலை கொள் பால் மதி – சீறா:497/3
ஆயிரம் சிறையும் ஒவ்வா ஆயிரம் சிரசுமாய் ஈராயிரம் – சீறா:1726/1
ஆயிரம் சிறையும் ஒவ்வா ஆயிரம் சிரசுமாய் ஈராயிரம் – சீறா:1726/1
விழியும் தோன்ற ஆயிரம் முகமும் ஆகி – சீறா:1726/2
ஆயிரம் பெயரினான்-தன் சலாம் என அருளிச்செய்தார் – சீறா:1726/4
பொரு கதிர் அயிற்கு எதிர் பொருவ ஆயிரம்
பருதியும் செழும் கதிர் பரப்ப வெட்குமால் – சீறா:1799/3,4
உறைந்த திண் கதிர் ஆயிரம் கரங்களும் ஒடுக்கி – சீறா:1893/3
ஆயிரம் திருப்பேர்க்கு உரியவன் தூதே அமரருக்கு அரிய நாயகமே – சீறா:2305/3
என் போலும் சிறியர் பெரும் பழி அடுத்த குறை பிழை ஆயிரம் செய்தாலும் – சீறா:2671/1
ஆயிரம் கண்கள் வேணும் என சிலர் அறிவில் சொல்வார் – சீறா:3182/4
அ நகர் அறபி காபிர் ஆயிரம் பெயர்கள் சூழ – சீறா:3406/2
ஆர்வமும் ஒடுங்கி குடம்பையின் அடைய ஆயிரம் கரங்களும் சுருக்கி – சீறா:4108/2
எண்ணின் ஆயிரம் அரசரும் ஏவலின் ஏய்ந்த – சீறா:4418/1
நிலைமை மன்னவர் ஆயிரம் பெயரொடும் நீண்ட – சீறா:4425/1
ஆயிரம் தலை சேடனும் தெரிவுற ஆழ்ந்த – சீறா:4438/1
வரு விசை புரவி ஆயிரம் சூழ ஏகினன் மலர் குடை கவிப்ப – சீறா:4441/4
புனை மயிர் புரவி ஆயிரம் நடப்ப அசன் பெறும் புதல்வன் கோளரியின் – சீறா:4442/3
ஆற்றல் மிக்கவர் ஆயிரம் மேலும் நானூற்று – சீறா:4804/1
தடம் செறிந்து இலங்கும் ஆறு பாய் அருவி ஆயிரம் திளைத்திடும் சாரல் – சீறா:4936/1
ஆயிரம் செம் கதிர் பருதி ஆதவன் – சீறா:4976/1
ஆயிரம் அபிதானம் உடை குரிசில் ஆனனம் போல் உதித்ததுவே – சீறா:4988/4

மேல்


ஆயிரம்_கோடி (1)

அணித்து உலை கனலில் உருக்கிடாது ஒளிரும் ஆயிரம்_கோடி மாற்று எனவும் – சீறா:239/1

மேல்


ஆயிரமாய் (1)

குலவு மாளிகைகள் ஒன்றுக்கு ஆயிரமாய் கொடுத்தனன் என நபி உரைத்தார் – சீறா:2870/4

மேல்


ஆயிரமும் (1)

சேடனும் தலை வெடித்து ஒர் ஆயிரமும் சென்னி என்ன வகிருற்றனன் – சீறா:4215/4

மேல்


ஆயிரர் (2)

அரசர் ஆயிரர் இகலினின் மன வலிக்கு அணுவே – சீறா:1526/2
விஞ்சை கற்றவர் ஆயிரர் எதிரினும் விளையாது – சீறா:1675/2

மேல்


ஆயிற்று (1)

முன்பு இருந்ததனில் செவ்வி மும்மடங்கு ஆயிற்று அன்றே – சீறா:3727/4

மேல்


ஆயின (6)

விடு கடல் சாவா எனும் பதியிடத்தில் வெறுந்தரை ஆயின வறந்து – சீறா:260/2
பலித்தது நபி தம் திருமொழி அவன்-பால் பதின் மடங்கு ஆயின இதழ் வாய் – சீறா:1441/1
உறை கொள் நாந்தகம் உன் கையின் ஆயின
விறல் கெழீஇ வய வீரரும் துஞ்சினர் – சீறா:4227/1,2
வெட்டி ஓங்கிட பொடிப்பொடி ஆயின ஏதும் – சீறா:4406/3
சிதறி துண்டங்கள் ஆயின தீ பொறி தெறிப்ப – சீறா:4411/2
எண்ணிலாத பேர் இலட்டுகம் ஆயின இதனை – சீறா:4421/2

மேல்


ஆயினர் (4)

திடம் உடைத்த நெஞ்சு ஆயினர் அறிவினில் தெளிந்தோர் – சீறா:767/4
அறிவுறும் ஹம்சா தீனில் ஆயினர் என்னும் மாற்றம் – சீறா:1502/1
பதுறு எனும் தலத்து ஆயினர் முகம்மது நபியே – சீறா:3463/4
பைதலுற்று இ உரை பகர்தல் ஆயினர் – சீறா:4648/4

மேல்


ஆயினன் (7)

பலன் பெறும்படி ஆயினன் என பகர்ந்ததுவே – சீறா:764/4
உரியன் ஆயினன் என்றும் உளத்தினில் – சீறா:1412/2
ஆயினன் இவன் என அடுத்த அம்மாறையும் – சீறா:1462/2
கண்டனன் உவகை அம் கடற்குள் ஆயினன்
விண் தலத்தினில் இலா பதவி வெற்றியை – சீறா:1976/2,3
தூதுவர்க்கு இவன் ஒரு துணைவன் ஆயினன் – சீறா:2140/4
நாணினை வீழ்த்தினன் நகைக்கும் ஆயினன்
ஆணினில் வலியன் என்று அறைய வேண்டுமோ – சீறா:3618/3,4
வடிவு உடை அசுறபு மதலை ஆயினன்
இடர் உறும் பகை ககுபு என்னும் பேரினன் – சீறா:4056/1,2

மேல்


ஆயினார் (21)

அடவி விட்டு அகன்று அபுவாவில் ஆயினார் – சீறா:516/4
கருதிய துயர் எனும் கடற்குள் ஆயினார் – சீறா:1016/4
உரிய தம் உயிர் பெறும் உவகை ஆயினார் – சீறா:1027/4
உயிர் பரந்திடுவது ஓர் உடலும் ஆயினார் – சீறா:1032/4
இல்லறத்தொடும் இசுலாமில் ஆயினார் – சீறா:1300/4
மன்னவர் நபி உறை மனையில் ஆயினார் – சீறா:1303/4
வந்தனை செய்து தீன் வழியில் ஆயினார் – சீறா:1311/4
இடர் அறும் கதி இசுலாமில் ஆயினார் – சீறா:1312/4
பொன் அணி முன்றிலின் புறத்தில் ஆயினார் – சீறா:1794/4
அசைதரும் கொடி மதிள் வாயில் ஆயினார் – சீறா:1828/4
தேன் எனும் கடல் பெரும் தீனில் ஆயினார் – சீறா:1979/4
முறை தவறா பெரு முசுலிம் ஆயினார் – சீறா:1980/4
அடும் படையொடு முறிந்து அவதி ஆயினார் – சீறா:2162/4
எறுழ் வலியொடும் இசுலாத்தில் ஆயினார் – சீறா:2166/4
இடன் உற காந்தமும் இரும்பும் ஆயினார் – சீறா:2723/4
வன் திறல் பெரும் பகை மனத்தர் ஆயினார் – சீறா:2992/4
உரைதர மறுமொழி உரைப்பது ஆயினார் – சீறா:3245/4
அபுஜகல் வரும் இடத்து எதிர்வது ஆயினார் – சீறா:3269/4
அடல் படை கொடு மதினாவில் ஆயினார் – சீறா:3274/4
புகழ் நபி முகம்மது புறத்தில் ஆயினார் – சீறா:3279/4
ஆசையுற்று முன் ஆயினார்
பூசல் முற்ற முன் போயினார் – சீறா:4153/1,2

மேல்


ஆயினாரால் (1)

ஆயுதம் எடுத்து சேர்த்து புரவி மேல் ஆயினாரால் – சீறா:3341/4

மேல்


ஆயினாள் (1)

மதம் தழீஇ இசுலாமினில் ஆயினாள் வணங்கி – சீறா:2693/3

மேல்


ஆயினான் (5)

கதிர் கதிரவன் குட கடற்குள் ஆயினான் – சீறா:726/4
குறுகலார் உறை கூட்டத்தில் ஆயினான் – சீறா:1411/4
முதியவன் இவன் என முசுலிம் ஆயினான் – சீறா:1634/4
உறங்கிய காலையின் ஒருவன் ஆயினான் – சீறா:3633/4
ஆற்றிடை குறுகி பாசறையின் ஆயினான் – சீறா:3644/4

மேல்


ஆயினீர் (1)

நரகவாதிகள் ஆயினீர் என நவின்றனனே – சீறா:950/4

மேல்


ஆயினும் (2)

அடுத்தவர்க்கு அறம் ஈது அன்றோ ஆயினும் ஒரு சொல் கேட்டு என்னிடத்தினில் – சீறா:2373/3
வரை தடம் சாயினும் மதி தெற்கு ஆயினும்
கரைத்து எறி திரை கடல் சுவறி காயினும் – சீறா:2446/1,2

மேல்


ஆயினோர் (1)

என் உரை நின்று இசுலாத்தில் ஆயினோர்
மின் ஒளிர் மாளிகை சுவனம் மேவுவர் – சீறா:1613/1,2

மேல்


ஆயுதம் (5)

ஆயுதம் எடுத்து சேர்த்து புரவி மேல் ஆயினாரால் – சீறா:3341/4
முருக்கும் வேளை உக்காச கை ஆயுதம் முறிந்து – சீறா:3508/2
மெய்யின் ஆயுதம் சேர்த்து வந்தால் அமர் மேவி – சீறா:3833/1
ஆயுதம் கையில் காட்டி அடிக்கடி வெகுளி என்னும் – சீறா:3952/2
எடுத்த கையில் ஆயுதம் எறிந்து செலும் என்றார் – சீறா:4135/2

மேல்


ஆயுதமும் (1)

பல் ஆயுதமும் வெண் குடையும் பரியும் திறனும் மற்றும் உள்ளது – சீறா:4044/3

மேல்


ஆயும் (5)

ஆயும் நல் நினைவு ஈமான் நல் அறிவுடன் நிரப்பல் செய்தார் – சீறா:418/4
ஆயும் நல் அறிவினும் அறிவதாகுமால் – சீறா:1820/4
எந்தையும் ஆயும் பல் நாள் இயற்றிய தவத்தால் வந்த – சீறா:2780/1
போதமும் ஆயும் பாவலர் வீதி போக்கையும் கடந்து நல் மனத்தின் – சீறா:4091/2
ஆயும் வேத நம் நபி மகிழ்ந்து இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:4162/4

மேல்


ஆர் (77)

நவி ஆர் சுவர்க்கபதி நயினார் பத துணையை நடு நாவில் வைத்தவர்களே – சீறா:6/4
பெருகு சூல் முதிர்ந்து ஈன்று ஆர் அமுது உறைந்து பிடர் குனிதர குலை சேந்து – சீறா:56/2
வந்தவர் நினைத்த பொருளும் ஆர் அமிர்தும் வகைவகை தருதலான் மணியும் – சீறா:85/3
நிரைத்த பைம் கதிர் ஆர் மரகத மணியால் நீள் நிலா கருப்புர தகட்டால் – சீறா:86/1
அடு செழும் பாகும் தேனும் ஆர் அமிர்து மனத்தொடு மனத்தொடும் திருந்தி – சீறா:90/1
ஆண்டகை இவன் ஆர் நம் மனை-தனை வந்து அடுப்பனோ தகாது என எண்ணி – சீறா:279/2
கூன் கட வளை ஆர் வெண் பால் குரை கடல் அமிர்தும் சோதி – சீறா:607/3
கோலம் ஆர் புலி வந்ததும் முகம்மதை யாம் கூட்டி வந்துறு பவம் என்ன – சீறா:692/3
வண்டு ஆர் பொழில் ஆர் வரையூடு அருவி – சீறா:707/1
வண்டு ஆர் பொழில் ஆர் வரையூடு அருவி – சீறா:707/1
இந்து ஆர் எழில் வள்ளல் இறங்கினரே – சீறா:717/4
கோலம் ஆர் பொருப்பு திண் தோள் குரிசில்-தன் கதிர்கள் தாக்கி – சீறா:924/2
குருகு ஆர் கழனிகள் வாவிகள் குளிர் சோலை கடந்தே – சீறா:981/1
கடு வார் விழி கொடி ஆர் இடை கதிஜா எனும் மயிலார் – சீறா:986/3
நட்பினை பகைத்து செய்த நன்றியை கொன்று நஞ்சு ஆர்
மண் படு கலமே அன்ன மனத்து அபூஜகிலும் போனான் – சீறா:1040/3,4
சிந்தையுள் நினைவும் வேதம் தெளிந்தவன் உரையும் தேன் ஆர்
கொந்து அலர் மரவ மாலை குவைலிது மகிழ்வும் கூறிட்டு – சீறா:1064/2,3
மனத்துக்கு இசைந்தபடி நல் மொழிகள் சில தெரிந்து சாற்றி வீறு ஆர்
செம்மல் இளம் களிறு அனைய முகம்மதை என் மருகர் என செவ்விதாக்கி – சீறா:1086/2,3
தெரிசிக்க நம் போல் மிக்க செனனம் ஆர் பெறுவர் என்பார் – சீறா:1157/4
வழுத்துவீர் இவர் ஆர் என மற்றவர் – சீறா:1186/1
நறை ஆர் கூந்தல் கதீஜாவை நண்ணி உலுவும் வணக்கமும் முன் – சீறா:1334/3
கறை ஆர் இலை வேல் கரத்து ஏந்தி கடிதின் விருப்பினுடன் எழுந்து – சீறா:1585/2
பிறந்து ஆர் எழில் நம் நபி குரிசில் பிந்தாதிருந்தார் எழுந்தாரே – சீறா:1590/4
அல் ஆர் குபிரை கடிது அகற்றி அழியா தொழுகை முறை படித்து – சீறா:1594/3
ஆர் அமுது அனைய சொல் அரிய வாய் திறந்து – சீறா:1622/1
கொதி ஆர் வெவ் விட அரவின் வாய் தேரை என அறிவு குலைந்து மேனாள் – சீறா:1664/2
ஆர் அமுதமான சில நல் மொழி அறைந்தார் – சீறா:1767/4
இரு மனத்தொடும் வர வரம் படைத்தவர் எழில் ஆர்
இரு செவி கொடுத்து ஏவலின்படிக்கு இசைந்திருப்பார் – சீறா:2233/3,4
அருந்தும் ஆர் அமுத கலிமா உரைக்கு அடங்காது – சீறா:2236/1
அரு மறை மாறி நின்றோர் ஆர் உயிர் இழந்தார் என்ன – சீறா:2365/2
அருந்திட உடலம் வீழ்த்தி ஆர் உயிர் பறித்து நுங்கள் – சீறா:2390/3
ஆர் அமுது அனைய வேதத்து அரு மொழி அகத்துள் தேக்கி – சீறா:2396/1
உணர்வு எழும் தீன் நிலைக்கு உரியர் ஆர் உயிர் – சீறா:2414/2
எங்கள்-தம் குலத்தினுக்கு இனிய ஆர் உயிர் – சீறா:2417/3
ஒல்லையின் எதிர்ந்தானெனில் தொடர்பவர் ஆர் உயிர் செகுத்திட வளைந்திருந்தார் – சீறா:2535/3
முகில் ஆர் கவிகை முகம்மதும் அ கானம் கடந்து முரம் படர்ந்த – சீறா:2555/3
அம்மல் ஓதி வெண் நூலினில் பிறங்கிட அழகு ஆர்
கொம்மை வெம் முலை தாழ்ந்து அணி வயிற்றிடை குழைய – சீறா:2682/1,2
கற்ற வல்லோர்கள் யாவரும் விரும்பி கருத்து உறும்படி முடித்து உவந்து ஆர்
வெற்றியும் புகழும் தழைத்து இனிது ஓங்கி வீறுபெற்று இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2876/3,4
கூர்த்த வள் உகிர் கால் நீண்ட வால் வரி ஆர் கொடிப்புலி கொடிய வெம் பசியால் – சீறா:2879/3
கொற்ற வெண் கவிகையும் கோலம் ஆர் துகில் – சீறா:3003/1
நானம் ஆர் புய மாந்தர்கள் நாசியும் அமட்டி – சீறா:3141/2
பேரிகை திமிலை குடப்பறை தடாரி பீலி ஆர் திண்டிமம் முரசு ஓர் – சீறா:3162/1
முத்து அணி நிரைத்து துகிர் மணி சிறு கால் முறைபட நிறுவி பைம் கதிர் ஆர்
சித்திர படம் மேல் விரித்து அணி அலர்கள் செறிதர மாலைகள் நாற்றி – சீறா:3167/2,3
கட மலை கடவி நிலம் பிதிர் தெறியும் கவன வாம் பரிகளில் கவின் ஆர்
இடு கொடை கவிப்ப குழாத்தொடும் அலி-தம் இரு புடையினும் செறிந்தனரால் – சீறா:3168/3,4
ஆர் எழிலவர் என்று எண்ணியிருந்தனம் இவரை நோக்கின் – சீறா:3185/2
குலிகம் ஆர் செப்பின் வாய்ந்த கொங்கைகள் ததும்ப வந்து – சீறா:3199/1
முறைமுறை எடுத்து தேன் ஆர் முகிழ் நனை இருந்த செவ்வி – சீறா:3227/3
ஆர் பனீ லமுறத் என்பவரும் ஆண்டு உற – சீறா:3309/2
மோது பேரலை மடுக்களும் சுனைகளும் முருகு ஆர்
தாது உகுத்த வெள் அருவியும் மலை அடி சார்பும் – சீறா:3454/2,3
கோலம் ஆர் கதிர் வாளினில் கூறுசெய்தனரால் – சீறா:3507/4
விடு கை அம்பினும் கதையினும் மழுவினும் விடம் ஆர்
நெடிய வேலினும் சக்கரத்தினும் உடல் நெரிய – சீறா:3547/1,2
மா இரு விசும்பும் புவனமும் புகழ் ஆர் மன்னவர் இபுனு மஸ்வூது – சீறா:3566/3
பன்னுவது என்-கொல் என்பார் பழி முடித்தவர் ஆர் என்பார் – சீறா:3719/2
கோலம் ஆர் குரகதத்தொடும் கூட்டமிட்டனனால் – சீறா:3785/4
கவளம் ஆர் கட கரியினும் மதத்து எழும் காபிர் – சீறா:3796/2
நெடும் துளை பெரு வாய் காளத்து ஒலி திசை நிமிர்ந்த வார் ஆர்
கடும் கடிப்பு இடு கண் பேரி இடி என கலித்த ஓசை – சீறா:3846/1,2
தலைகள் இழந்தார் குடர்கள் இழந்தார் தடம் ஆர் தோள் – சீறா:3918/3
மாண் ஆர் வயவரொடும் சுற்றூர் மற்ற வேந்தரொடும் சற்றும் – சீறா:4031/2
குனி ஆர் சிலை கை வேந்தரொடும் சென்று கோளார் குறும்பு அடக்கி – சீறா:4033/3
கால முகில் ஆர் இடி என்ன கணிப்பின் எறுழ் வாச்சியம் கதற – சீறா:4034/2
கொந்து ஆர் அரசே என போற்றி எழுந்து கோரல் மேல் கொண்டு – சீறா:4040/3
வீறு ஆர் நிதியம் பகுந்து அளித்து வேட்டு நாள் மூன்று இருந்து என்றும் – சீறா:4046/2
மின் ஆர் வேலீர் இ நாளும் வேவுபார்க்க இங்கு வந்தான் – சீறா:4050/1
கொன் ஆர் வாளால் இங்கு இவனை கோறல் செய்-மின் என சொன்னார் – சீறா:4050/2
வடிவு ஆர் சோலை சூழ்ந்து இருந்த மதீனா நகரில் வந்தனரால் – சீறா:4051/4
அன்ன திங்களில் தேதி ஓர் ஐந்தினில் அழகு ஆர்
மின்னு பூண் அணி பாத்திமா வயிற்றினில் விளங்கி – சீறா:4160/2,3
மஞ்சு ஆர் வெளி வழியே கொடுவந்தார் சிபுரீலே – சீறா:4333/4
கொந்து ஆர் தரு எனும் நம் நபி குளிர் வாள் முகம் நோக்கி – சீறா:4343/2
மட்டு ஆர் தொடை புயத்து ஆரிது மகளார் சுவைறாவை – சீறா:4354/1
அபுசகல் போன பின்னர் ஆர் உளர் தலைவர் என்ன – சீறா:4384/1
ஆர் உளர் என்ன எண்ணி இருந்தனன் எதிரின் வந்து – சீறா:4388/2
நன்றி அஃது உறைவு இடமோ நடு இடமோ ஈறு இடமோ நலன் ஆர் போதம் – சீறா:4523/1
அன்னவர் தாம் முகம்மதை பார்த்து ஐயா என் செய்தியை கேள் யான் ஆர் என்னில் – சீறா:4684/1
செம் தளிர் அடியும் பொற்பு ஆர் செயினபு நங்கை கண்டார் – சீறா:4700/4
கந்தம் ஆர் மரவ மாலை கமழ் புயத்து அனசு சென்று – சீறா:4704/3
சலம் தரும் இவன் ஆர் என்ன முகைறத்து என்று அவர்கள் சாற்ற – சீறா:4859/2
ஏறு கோளரி இவன் ஆர் என்று ஓதிட – சீறா:4946/2
கோ கடை மறுகும் கடந்து மா மதம் ஆர் குரு நபி மலர் அடி தொழுதார் – சீறா:5022/4

மேல்


ஆர்க்கும் (5)

மணம் விரி வனசம் பூத்த மடு உறை இடமும் ஆர்க்கும்
உணவு உறை கனியும் சேர்ந்த ஒருங்கினில் ஆடு மேய்ப்ப – சீறா:399/2,3
அலகு இல் வண்டு உண்டு பண் ஆர்க்கும் தார் புயர் – சீறா:527/2
பல்லியம் அளிகள் ஆர்க்கும் பல் மலர் காவில் புக்கார் – சீறா:2357/4
அடல் கொண்டு ஆர்க்கும் அலி புலி நண்ணினார் – சீறா:4515/4
மனது அறிந்து அனசை கூவி முகம்மது வரி வண்டு ஆர்க்கும்
புனை மலர் மகரம் தேனும் பொருவரா மென்மை நொய்ய – சீறா:4710/2,3

மேல்


ஆர்த்த (10)

ஆர்த்த பேர் ஓதை இன மணி கொழிக்கும் அறை திரை கடலினை பொருவும் – சீறா:60/4
விடும் படை இயங்கள் யாவும் விரி திரை ஒடுங்க ஆர்த்த
திடம் கலுழ் வேந்தர் தண்டம் செறி இடம்-தோறும் அன்றே – சீறா:3846/3,4
இடி என முழங்கி ஆர்த்த இயம் பல வீழ்ந்த செவ்வி – சீறா:3957/2
பேரிகை முரசம் ஆர்த்த பெரும் தவில் முருடும் ஆர்த்த – சீறா:4179/1
பேரிகை முரசம் ஆர்த்த பெரும் தவில் முருடும் ஆர்த்த
பூரிகை சின்னம் ஆர்த்த பொங்கு காகளங்கள் ஆர்த்த – சீறா:4179/1,2
பூரிகை சின்னம் ஆர்த்த பொங்கு காகளங்கள் ஆர்த்த – சீறா:4179/2
பூரிகை சின்னம் ஆர்த்த பொங்கு காகளங்கள் ஆர்த்த
வீரியர் தீன் தீன் என்ன விளம்பிய மொழிகள் ஆர்த்த – சீறா:4179/2,3
வீரியர் தீன் தீன் என்ன விளம்பிய மொழிகள் ஆர்த்த
ஆரண கலிமா ஆர்த்த அண்டரும் ஆர்ப்ப அன்றே – சீறா:4179/3,4
ஆரண கலிமா ஆர்த்த அண்டரும் ஆர்ப்ப அன்றே – சீறா:4179/4
ஆர்த்த தூளி விசும்பின் அளாவ முன் – சீறா:4820/3

மேல்


ஆர்த்ததால் (1)

அடங்கலும் செவி கொளா கூப்பிட்டு ஆர்த்ததால் – சீறா:2758/4

மேல்


ஆர்த்தவே (1)

அறை திரை கடல் ஒலி அடங்க ஆர்த்தவே – சீறா:1138/4

மேல்


ஆர்த்தன (7)

ஆர்த்தன பேரி தானை எழுந்தன அலரி வெண் தூள் – சீறா:3869/1
பேரி ஆர்த்தன திண்டிமம் ஆர்த்தன பெரும் மல்லாரி – சீறா:3884/1
பேரி ஆர்த்தன திண்டிமம் ஆர்த்தன பெரும் மல்லாரி – சீறா:3884/1
ஆர்த்தன பம்பைகள் ஆர்த்தன அடங்கா – சீறா:3884/2
ஆர்த்தன பம்பைகள் ஆர்த்தன அடங்கா – சீறா:3884/2
வீரிய முருடு ஆர்த்தன இடம்-தொறும் விரி_நீர் – சீறா:3884/3
வாரியும் முகில் அசனியும் ஆர்த்தன மான – சீறா:3884/4

மேல்


ஆர்த்தனர் (4)

தொட்டனர் நெருங்கினர் சுமை கொண்டு ஆர்த்தனர்
விட்டிலர் அவரவர் விருப்பின் செய்கையால் – சீறா:2743/3,4
தொலைவு இலா சினம் துன்ன வந்து ஆர்த்தனர்
அலையை ஒத்து எதிர்த்தார் அசுகாபிகள் – சீறா:4480/3,4
வந்துவந்து உருத்து ஆர்த்தனர் வாளினால் – சீறா:4502/3
தொடை தொடுத்து ஆர்த்தனர் தொடர்ந்து பற்றியே – சீறா:4973/4

மேல்


ஆர்த்தனன் (3)

எடுத்தனன் பெரும் கல் விண்ணென துரத்தி எறிந்தனன் ஆர்த்தனன் கோலால் – சீறா:2883/1
சிறந்த வேல் எடுத்து ஆர்த்தனன் புழுங்கினன் சினந்தான் – சீறா:4009/4
ஆக்கி மாவொடு அமுறும் வந்து ஆர்த்தனன்
மோக்குரைத்த வெம் கோளரி முன்னமே – சீறா:4504/3,4

மேல்


ஆர்த்திட (3)

தரி திரை கரங்களில் சங்கம் ஆர்த்திட
இரு கரை முத்து எடுத்து எறிதல் போலுமே – சீறா:491/3,4
நவுரி பம்பைகள் ஆர்த்திட நாலு கையாக – சீறா:3476/3
ஓய்வு இலா பகழி தொட்டு ஒருமித்து ஆர்த்திட
காய் மன காபிர்கள் கலைந்து உடைந்தனர் – சீறா:4976/3,4

மேல்


ஆர்த்திடும் (2)

கஞ்சம் உண்டு ஆர்த்திடும் கயவர் சேர்ந்தனர் – சீறா:4955/4
ஆசையும் திசைகளும் அதிர ஆர்த்திடும்
தூசியை நடத்தினன் சுற்றி வாள் எறிந்து – சீறா:4969/2,3

மேல்


ஆர்த்து (20)

தாது உகுத்து வண்டு ஆர்த்து எழ தருத்தலை தடவி – சீறா:30/1
மதுமம் ஆர்த்து எழு புய அபித்தாலிபும் முகம்மது நயினாரும் – சீறா:650/1
ஈனம் இல் பல்லியம் மகர கடல் என ஆர்த்து எடுப்ப இனிது எழுந்தார் அன்றே – சீறா:1136/4
பவுரியின் நடு முறை பணிலம் ஆர்த்து எழ – சீறா:1140/2
இசையொடு பல்லியம் இயம்பி ஆர்த்து எழ – சீறா:1144/1
பௌவம் ஆர்த்து என குறைஷிகள் தலைவர்கள் பலரும் – சீறா:1364/2
முதிரும் தீன்தீன் எனும் முழக்கம் ஆர்த்து எழ – சீறா:2742/3
அறை தவில் பேரிகை முரசும் ஆர்த்து எழ – சீறா:3280/1
அறை தவில் பம்பை தடாரி ஆர்த்து எழ – சீறா:3302/1
சதுமறை முழக்கம் ஆர்த்து எழ மலீக்கு சபுறாவாம் தலத்தில் வந்து இறுத்தார் – சீறா:3596/4
துறையினுக்கு உருமேறு ஆர்த்து தோன்றினும் துவைக்கும் நீரார் – சீறா:3842/4
சீற்றமும் ஒடுங்க வேத தீனவர் ஆர்த்து சென்றார் – சீறா:3850/4
உரும் என ஆர்த்து தீப்பொறி சிந்தி உமிழ் கண்ணார் – சீறா:3912/4
புண் இடம் உற்ற மேனி காபிர்கள் புழுங்கி ஆர்த்து
மண் இடம் இல்லை என்ன வந்துவந்து உயிர்த்து கையால் – சீறா:3953/1,2
முரசம் ஆர்த்து எழ வெற்றி வெண் கொடி செல முன்னி – சீறா:4027/3
நெருங்கி வந்து உருத்து ஆர்த்து எனை வீழ்த்த முன் நேர்ந்தார் – சீறா:4271/2
ஆர்த்து எழுந்து ஓதி மின்பர்-அதனிடை இருக்கும் போதில் – சீறா:4742/2
காசு அற புனலும் உண்டு களித்து எழுந்து ஆர்த்து பொங்க – சீறா:4902/2
மலை எழு திரண்ட தோள் மன்னர் ஆர்த்து எழுந்து – சீறா:4942/1
உய் வண்ணம் அறியா காபிர் உரம் பறை கொட்ட ஆர்த்து
பெய் முகில் இடித்தது என்ன பேரிகை முழங்கி ஓங்க – சீறா:5001/1,2

மேல்


ஆர்தர (1)

மொய்த்து அடர்ந்து முன் சென்றவர் ஆர்தர
எய்த்து இளைத்து பின் எய்தினர் ஈண்டியே – சீறா:4829/3,4

மேல்


ஆர்தல் (1)

ஆர்தல் இல்லாமையால் அற தவித்து அலைந்து – சீறா:4979/2

மேல்


ஆர்ந்த (5)

பருமித்த முலையின் ஆர்ந்த பல் மணி கலன்கள் ஈய்ந்து – சீறா:1166/1
மறைப்படும் வளைக்குள் ஆர்ந்த வல் உடல் நெளித்து நீட்டி – சீறா:2590/2
முடங்கி நீண்டு இருள் உள் ஆர்ந்த முழை ஒன்றில் தலையை நீட்ட – சீறா:2599/1
நினைவும் நித்திரையும் போக்கி நீள் தொடு குழியின் ஆர்ந்த
நனி மத களிறு போன்று வேட்கையில் நடுங்கினாரால் – சீறா:3060/3,4
பெண் கனி உருவத்து ஆர்ந்த பேரெழில் கடலில் ஆழ்ந்து – சீறா:3062/3

மேல்


ஆர்ந்தன (1)

குலிகம் ஆர்ந்தன போல் அரக்கினும் சிவந்த கொழு மடல் காந்தள் அம் கரத்தாள் – சீறா:1965/1

மேல்


ஆர்ந்திட (1)

நாட்டமுற்று உறைந்தனர் நாரம் ஆர்ந்திட – சீறா:4977/4

மேல்


ஆர்ந்திருந்த (1)

என் இரு விழியினுள் ஆர்ந்திருந்த நல் மணியே தேற்றத்து – சீறா:2846/1

மேல்


ஆர்ந்து (7)

கோலம் ஆர்ந்து எழ தீபமும் தூபமும் கொடுத்து – சீறா:1999/3
நெருப்பிடை தசை வாய் ஆர்ந்து நின்ற வேடனையும் செம் மான் – சீறா:2061/3
அம்புய மலரில் சேந்து செ அரி ஆர்ந்து அருள் அடைகிடந்த கண் கடையின் – சீறா:3159/1
கலை_வலாளரும் பத துணை ஏத்திட கவின் ஆர்ந்து
இலகு நல் நுதல் சிற்றிடையவர் பலாண்டு இசைப்ப – சீறா:3841/2,3
எண்ணெய் ஆர்ந்து இருண்ட நெறி அறல் கூந்தல் இல்லவளுடன் வர எழுந்து – சீறா:4081/3
குடை நிழல் அகலா மன்னவர் புயத்தும் கொய் உளை மீதினும் குணில் ஆர்ந்து
அடிபடும் பேரியிடத்தும் விண் தோய்ந்த அடல் செறி கதலிகையிடத்தும் – சீறா:4932/1,2
பருவரல் அணங்கு நீங்கி படிவம் ஆர்ந்து உறைவிர் என்ன – சீறா:5014/3

மேல்


ஆர்ந்தோம் (1)

நனி வயிறு ஆர்ந்தோம் பொய்யா நாவினன் மனையில் புக்கி – சீறா:806/3

மேல்


ஆர்ப்ப (20)

பொருந்த கூடிய மாக்களும் இடபமும் புரவியும் துகள் ஆர்ப்ப
வருந்திலா பெரு வாழ்வு கொண்டு உறைதரும் வள நகர் புறத்து ஆனார் – சீறா:670/3,4
செறிதரு மடவார் குரவைகள் இயம்ப திரளொடு பல்லியம் ஆர்ப்ப
அறிவினர் வாழ்த்த வாணர்கள் ஏத்த அந்தரத்து அமரர்கள் களிப்ப – சீறா:1211/1,2
பல்லரும் குழுமி ஆர்ப்ப பரிவொடும் வேட்டையாடி – சீறா:1490/2
வான் அதிர் அசனி ஒப்ப மத கரி முரசம் ஆர்ப்ப
கான் அமர் கூந்தல் செ வாய் கடு அடர் கொடிய வாள் கண் – சீறா:1717/2,3
பத சிலம்பு அலம்ப சூழ்ந்த பைம் பொன் மேகலைகள் ஆர்ப்ப
கத களி கரியின் கோட்டு கதிர் முலை பணிகள் மின்ன – சீறா:3172/1,2
கண் எனும் கயல்கள் தாவ களம் எனும் சங்கம் ஆர்ப்ப
வெண் நகை தரளம் நக்க விரி இதழ் பவளம் மின்ன – சீறா:3174/1,2
முற்று இழை முலைகள் விம்ம முருகு அயின்று அளிகள் ஆர்ப்ப
வெற்றி வாள் அலி என்று ஓதும் வேந்தர்_கோன் பவனி போந்து – சீறா:3181/2,3
கார் என திரண்ட கூந்தல் காட்டினில் வரி வண்டு ஆர்ப்ப
பேரணி மடந்தை என்னும் பெண் கொடி ஒருத்தி வந்தாள் – சீறா:3195/3,4
பல்லியம் முகிலின் ஆர்ப்ப பரி குழாம் பரந்து பொங்க – சீறா:3203/1
கணிப்பிலா துஆவும் ஆமீன் எனும் சொலும் கடல் போல் ஆர்ப்ப
மண கடி முரசம் ஆர்ப்ப முகம்மது மகளார் வந்தார் – சீறா:3219/3,4
மண கடி முரசம் ஆர்ப்ப முகம்மது மகளார் வந்தார் – சீறா:3219/4
புவியிடம் அதிர பொங்க முரசங்கள் புடையின் ஆர்ப்ப
நவுரி காகளங்கள் சின்ன நரலையின் கலித்து விம்ம – சீறா:3374/2,3
வயிரொடு சின்னம் ஆர்ப்ப வலம்புரி முழங்க வாரி – சீறா:3410/1
அதிர் முரசமும் பேரிகைகளும் ஆர்ப்ப அகுமது நபி எழுந்தனரால் – சீறா:3593/4
நீல ஒண் கவிகை மேக நிழல் தர சலவாத்து ஆர்ப்ப
கோல் வளையாது செய்து குவலயம் முழுதும் காத்த – சீறா:3674/2,3
பூரிகை பேரி ஆர்ப்ப படையொடும் புறப்பட்டாரால் – சீறா:3682/4
படியினில் இடம் இல் என்ன பருந்தொடும் சகுந்தம் ஆர்ப்ப – சீறா:3957/4
ஆரண கலிமா ஆர்த்த அண்டரும் ஆர்ப்ப அன்றே – சீறா:4179/4
ஈங்கு இவை யாவும் ஏந்தி இயம் பல ஆர்ப்ப மற்று ஓர் – சீறா:4186/3
இணங்கு பல்லியம் ஆர்ப்ப இகல் உற – சீறா:4479/3

மேல்


ஆர்ப்பது (1)

மன்னிய குயில் இனம் வாய்விட்டு ஆர்ப்பது
கன்னல் அம் சுவை கலிமாவை நல் நபிக்கு – சீறா:501/2,3

மேல்


ஆர்ப்பினும் (3)

மருவும் ஆர்ப்பினும் வரும் சிலை கலிப்பினும் மலிந்த – சீறா:3549/2
புரவி ஆர்ப்பினும் வீரர்கள் ஆர்ப்பினும் போரின் – சீறா:3549/3
புரவி ஆர்ப்பினும் வீரர்கள் ஆர்ப்பினும் போரின் – சீறா:3549/3

மேல்


ஆர்ப்பு (1)

குலிகம் ஆர்ப்பு அற அரைத்து எடுத்து எழுதிய கோலம் – சீறா:1118/3

மேல்


ஆர்ப்பும் (1)

அபூஜகல் பெரும் தானையும் துவசமும் ஆர்ப்பும்
ஹபீபு வேந்தரும் வீரரும் விரைவில் கண்டு அறிந்தார் – சீறா:3464/3,4

மேல்


ஆர்ப்பொடும் (2)

பூவின் மேல் கிடந்து ஆர்ப்பொடும் வயவரை புகழ்ந்து – சீறா:3505/3
இன்னவாறு தீனவர் சிலர் ஆர்ப்பொடும் இகலி – சீறா:4001/1

மேல்


ஆர்வமும் (1)

ஆர்வமும் ஒடுங்கி குடம்பையின் அடைய ஆயிரம் கரங்களும் சுருக்கி – சீறா:4108/2

மேல்


ஆர்வமொடு (1)

ஆர்வமொடு கொண்டு நபி என்பது இயல்பு அன்றே – சீறா:1773/4

மேல்


ஆர (32)

செவி ஆர மெய்ப்பொருளை அறிவார் மனத்தின் உறு செயல் கேடு அகற்றிவிடுவார் – சீறா:6/2
புவி ஆர மொய்த்த நெறி மறை நாலினுக்கும் ஒரு பொறியாய் உதித்த வடிவார் – சீறா:6/3
மாராயம் மிக்கபேர் வாய் ஆர வைத்தபேர் வாழ்வார் சுவர்க்கபதியே – சீறா:8/4
மட்டு வாய் வயிறு ஆர உண்டு எண்ணிலா மள்ளர் – சீறா:41/1
தென்னுறு ஜலால் ஜமால் என்று ஏத்திய திரு கை ஆர
தன்னிகரில்லா துய்யோன் வகுத்தனன் தழைக்க அன்றே – சீறா:104/3,4
அரிவை-தன் அழகு வெள்ளத்து அமுதினை இரு கண் ஆர
பருகுதற்கு இமையா நாட்டம் படைத்திலோம் என நாள்-தோறும் – சீறா:611/2,3
அந்தரம் நடந்து திரள் ஆர மணி வாரி – சீறா:881/2
சென்ம் என கடைக்கண் ஆர செப்பினன் ஒருவன் சென்றான் – சீறா:940/4
பரிசிப்பது ஒத்து நீங்கா பவனியில் இரு கண் ஆர
தெரிசிக்க நம் போல் மிக்க செனனம் ஆர் பெறுவர் என்பார் – சீறா:1157/3,4
ஆர வாருதியில் தோன்றும் அமுதனார் பரியை நோக்கி – சீறா:1158/1
முறை வழி முகம்மது அன்பால் முன் இருந்து இரு கை ஆர
இறுகுற தழுவி பின்னர் இயம்பும் என்று இயம்ப தோன்றல் – சீறா:1263/2,3
என் உயிர் துணைவரான ஜிபுறயீல் இரு கண் ஆர
முன்னுறு கோலம் போல முகத்து எதிர் நிற்ப பேதம்-தன்னை – சீறா:1735/1,2
கண்டு கடிதில் பரி இழிந்து இரு கை ஆர
முண்டக மலர் பதம் இருத்தி முடி மீது – சீறா:1778/1,2
பலன் உறும் கலிமா-தன்னை பணர் எனும் பல கை ஆர
நிலைபெறும் அறபினால் நல் நெடு நிலத்து எழுதி ஜின்கள் – சீறா:2284/1,2
இரும் கதிர் கரங்கள் ஆர எடுத்தெடுத்து எறிந்து சிந்தி – சீறா:2294/2
ஆர உண்டனர் அங்கையில் வாரியே – சீறா:2341/4
பலன் பெற மெய் நூல் ஆர வேய்ந்தது பரிவின் அன்றே – சீறா:2570/4
வரத்தினை இரு கண் ஆர மன் அபூபக்கர் நோக்கி – சீறா:2574/3
கடுத்ததற்கு ஒல்கி நெஞ்சம் கலங்கில கருத்துள் ஆர
படித்தது கலிமா நாவில் பகர்ந்ததும் நாமம் ஐயா – சீறா:2813/3,4
கரத்தினில் தாளில் பூட்டும் தளை விடுத்திலர் கண் ஆர
வருத்தம் ஈது என்று நோக்கார் வயிறளவு உணவும் ஈயார் – சீறா:2842/1,2
கலந்து நின்ற மெய் தோழரில் ஒருவர் கை ஆர
நிலம்-தனில் பதித்திருந்த கன்று ஒன்றும் அ நிலையாய் – சீறா:2935/1,2
சிந்தையும் கண்ணும் ஆர செழும் களி பெருகி ஓட – சீறா:3220/2
திரு பெயரும் கூறி வானவர் கரங்கள் ஆர
சோதி நின்று எறிய திட்டி சுற்றி நின்று எறிந்திட்டாரால் – சீறா:3228/3,4
ஆர வாருதி முகம்மது திசை அறியாமல் – சீறா:3458/2
ஆர மார்பினில் வேல் கொடு தாக்கினன் அவனை – சீறா:3500/3
உண்ட செம் கதிர் வாள் துண்டமுற்றதை இரு கண் ஆர
கண்டு உளம் மகிழ்ந்து வேறு படைக்கலம் காண்கிலார் கை – சீறா:3949/2,3
அலியை ஆர தழுவி அகுமது – சீறா:4516/1
அன்ன நடை சின்ன இடை ஆர நகை கார் அளகம் அரி சேர் வாள் கண் – சீறா:4676/1
இரு விழி ஆர நோக்கி இதயத்தின் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து – சீறா:4701/2
சிந்தை ஆர மகிழ்ந்து உலு செய்து இறை – சீறா:4766/2
நின்று கை ஆர தாடி தாங்கி சொல் நிகழ்த்தும் வேலை – சீறா:4858/2
அலை என வரும் பதாதி கண்டு பின் ஆர பாரித்து – சீறா:4962/2

மேல்


ஆரங்கள் (1)

மின் தவழ்ந்து அணி ஆரங்கள் வீசிட – சீறா:2331/2

மேல்


ஆரண (27)

ஆரண குரிசில் ஈசா உரைத்த பின் அவரை போற்றி – சீறா:827/1
ஆரண குரிசில் என்னும் அகுமதை எதிரில் புக்கி – சீறா:1037/2
ஆரண கடலுக்கு அமுத நாயகியை அரிவையர் முறைமுறை வாழ்த்தி – சீறா:1207/2
ஆரண கடவுளும் அழகின் கன்னியும் – சீறா:1304/1
ஆரண வெற்றி வெள் அலங்கல் சூடியோர் – சீறா:1806/2
ஆரண தலைவர் மருங்கினில் பிரியாது அரசர்கள் உடன் வர தொலையா – சீறா:1940/3
ஆரண பொருள் அகுமது அவதியுற்றதனால் – சீறா:2208/1
அன்னவன் கலிமா ஓதி ஆரண நெறி நின்றானேல் – சீறா:2381/3
தான ஆரண முகம்மதின் தனுவின் தண் கதிரால் – சீறா:2632/2
ஆரண கலிமா யானும் அறைந்தன் என்று உரைத்து போமால் – சீறா:2823/3
அனைவரும் அடுத்து உறைந்து இருப்ப ஆரண
தனி நிலை உள்ளகம் ததும்ப நல் நபி – சீறா:2997/2,3
ஆரண கிழவர் பேர் உடை தலைவர் ஆடவர் காளையர் சிறுவர் – சீறா:3171/1
ஆரண முறையின் தீன் நெறி பெருக்கி அகுமது உற்று உறையும் அ நாளில் – சீறா:3608/1
ஆரண நெறி மறா அன்சாரிகள் பதின்மர் சூழ – சீறா:3694/1
ஆரண திரு நாவினர் சூழ்தர அடுத்த – சீறா:3741/1
ஆரண மொழிகள் யாவும் அணங்கு வாய் காட்டிற்று அன்றே – சீறா:3853/4
ஆரண விளக்கினை அறிவின் கொண்டலை – சீறா:4068/1
மன்னவர் எவரும் அதிசயித்து உரிய ஆரண விதிப்படி அரிதின் – சீறா:4121/3
மீறும் ஆரண விதிப்படி தீனவர் வியப்ப – சீறா:4159/3
ஆரண கலிமாவினை அடிக்கடி இயம்பி – சீறா:4165/3
என்னும் ஆரண முறைப்படி தொழுவித்து அங்கு எடுத்தே – சீறா:4168/2
ஆரண கலிமா ஆர்த்த அண்டரும் ஆர்ப்ப அன்றே – சீறா:4179/4
ஆரண பொருளை ஓர்ந்த அளவினில் அசறு தோன்ற – சீறா:4199/1
மிஞ்சு ஆரண மொழி ஆரமுது இஃது என்ன விரைந்து – சீறா:4333/3
ஆரண நயினார் பின்னர் ஆதி-தன் அருளில் போனார் – சீறா:4630/4
ஆரண மறை சேர் சகுபிகள் பரவ அரசு செய்து இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:4762/2
நல் துறை விளக்கும் எழில் முகம் நோக்கி நனி புகழ் ஆரண கடலே – சீறா:4991/3

மேல்


ஆரணத்தின் (3)

அவனி-தனில் தனி அரசை நயினாரை முகம்மதை ஆரணத்தின் வாழ்வை – சீறா:1135/1
அரியவன் திரு வாக்கினால் உரைத்த ஆரணத்தின்
விரியும் நூல் கலை யாவும் ஈமானுமே வேண்டி – சீறா:3859/1,2
ஆரணத்தின் முறை தவறா அபாதற்றுல் கப்பாறை அளவிலாத – சீறா:4300/1

மேல்


ஆரணத்து (5)

ஆரணத்து உணர்ந்து அறிந்து அறிஞர் கூறிய – சீறா:508/3
ஆரணத்து உலுவும் வாய்ந்த அறிவு மந்திரத்தின் வாயும் – சீறா:1343/1
அகம் பயில் ஆரணத்து உறைந்து செப்பும் முச்சகம் – சீறா:1623/3
அன்னவன்-தனக்கு சொன்னார் ஆரணத்து அமிர்த சொல்லார் – சீறா:2096/4
ஆரணத்து உறும் கலிமாவை அன்பொடும் – சீறா:2129/2

மேல்


ஆரணம் (8)

அண்டர் வாழ்த்து எடுப்ப செவ்வி ஆரணம் புகறி என்றார் – சீறா:1261/4
புதிய நாயகன் ஆரணம் புடை பரந்து ஓங்க – சீறா:1386/3
அடல் நபிமாரும் என்றார் ஆரணம் கிடந்த வாயார் – சீறா:2251/4
ஆரணம் முழங்கும் பள்ளிவாயில்-தன் அவையின் நண்ணி – சீறா:3079/1
ஆரணம் ஓதும் திரு மொழி கேட்கின் அகல் துளை செவி புதைத்து அகல்வன் – சீறா:4084/1
அந்தமில்லவன் ஆரணம் இறங்கின அன்றே – சீறா:4158/4
உம்பர்_கோன் அகத்து அணைத்திட ஆரணம் உணர்ந்த – சீறா:4282/1
சென்று புக்கினர் ஆரணம் அனைத்தையும் தெருண்டோர் – சீறா:4432/4

மேல்


ஆரணமும் (1)

அந்தமில் கேள்வி ஆரணமும் பேரறிவு ஊரும் – சீறா:3911/1

மேல்


ஆரம் (3)

தரித்த முத்து ஆரம் உடு குலம் அனைத்தும் தான் குடியிருந்து என தயங்க – சீறா:240/3
சந்து அகில் திலகம் குரவு தேக்கு ஆரம் தான்றி கோங்கு ஏழிலைம்பாலை – சீறா:1002/1
ஆரம் வீற்றிருந்து இலகிய மணி முடி அரசர் – சீறா:3995/3

மேல்


ஆரமுது (4)

மிஞ்சு ஆரண மொழி ஆரமுது இஃது என்ன விரைந்து – சீறா:4333/3
அம்பினுக்கு உயிர் ஊன் என்னும் ஆரமுது ஊட்டி நீண்ட – சீறா:4371/2
உண்ணும் ஆரமுது இவ்விடம் கொணர்க என உரைத்தார் – சீறா:4418/4
உலவும் ஆரமுது உகுத்தனர் பின்னரின் உவந்து – சீறா:4419/3

மேல்


ஆரமுதை (1)

பொருந்தும் ஆரமுதை அபுசா எனும் பூவை – சீறா:3731/4

மேல்


ஆரமும் (5)

தெள் திரை ஆரமும் பூணும் சிந்தலால் – சீறா:2713/1
விரி கதிர் பூணும் ஆரமும் மலிந்த வெற்றி வெம் படைக்கலன் மலிந்த – சீறா:3558/2
அரிய ஆரமும் படைக்கலன்களும் விருது-அதுவும் – சீறா:3895/3
வென்றி வாசியும் மின்செய் ஆரமும்
துன்று பாசறை சூறையாடினார் – சீறா:3965/3,4
பத்தி பாய் ஒளி பைம் பொன் ஆரமும்
நித்திலங்களும் நிகர் இலாதன – சீறா:3967/2,3

மேல்


ஆரவாரத்தினுக்கு (1)

இடி இடித்திடும் ஆரவாரத்தினுக்கு எதிர் ஓர் – சீறா:20/3

மேல்


ஆராய்ந்து (2)

அறிந்து தாய் அதற்கு எதிர்மொழி கொடுத்தலும் ஆராய்ந்து
உறைந்த வல் இருள் சீத்து எறி மதி என ஓங்கி – சீறா:220/2,3
எண்ணமுற்று இதயத்து ஆராய்ந்து இருப்பிடம் பெயர்ந்திராரால் – சீறா:1255/4

மேல்


ஆராய்வில் (1)

ஆராய்வில் மிக்கபேர் நூறாயிரத்து நாலாறாயிரத்து நபிமார் – சீறா:8/3

மேல்


ஆரிதாம் (1)

வடிவுறும் ஆரிதாம் மதலை ஆகிய – சீறா:1312/2

மேல்


ஆரிது (17)

ஆரிது மனை அலிமா கண் துஞ்சிட – சீறா:310/1
கடிதினில் புகுந்து அறிவம் என்று ஆரிது கரைந்தார் – சீறா:331/4
வேந்தர் ஆரிது தம் மனையாள்-தமை விழித்து – சீறா:335/1
வாகுறும் வடிவாயினர் ஆரிது மகிழ்ந்தே – சீறா:338/4
ஆரிது மனையில் சில துரு சொம் உண்டு அற கிழடொடு சொறி மலடும் – சீறா:367/1
சினவு வேல் கரத்தர் ஆரிது மகிழ்ந்து செல்வமும் செருக்கும் பெற்று இருந்தார் – சீறா:375/4
ஆரிது தெருமந்து உள்ளத்து அறிவு அழிந்து ஆவி சோர – சீறா:427/1
நினைத்தவன் உரைப்ப கேட்டு அங்கு ஆரிது நெடிதில் புக்கி – சீறா:814/3
ஆரிது குதம் சுபைறு அப்துல்ககுபா அபூலகபு கைதாக்கு – சீறா:1090/1
நடவு வாம் பரி ஆரிது தரு திரு சேய் நெளபல் என்பவனையும் முன்னர் – சீறா:3563/3
ஆரிது புதல்வன் நலிறையும் பதகன் உக்குபத் என்பவன்-தனையும் – சீறா:3601/1
அறிவு உறும் அபித்தாலிபு மகன்-தனக்கும் ஆரிது மகன் நவுபலுக்கும் – சீறா:3603/3
வண்ண ஒண் புயன் உக்கயிலையும் சிறந்த ஆரிது மகன் நவுபலையும் – சீறா:3604/2
மன்னர் ஆரிது வேலினை நபி கையின் வாங்கி – சீறா:4012/2
வருமம் திகழ்தரு ஆரிது வரத்தால் அவதரித்த – சீறா:4339/2
புவியும் புகழ்தர வல்லவன் பொருவில்லவன் ஆரிது
அவன் இல்லவள் பெறும் பந்தனை அடியாள் சுவைறாவே – சீறா:4344/3,4
மட்டு ஆர் தொடை புயத்து ஆரிது மகளார் சுவைறாவை – சீறா:4354/1

மேல்


ஆரிது-தாமும் (1)

நன்று என புகழ்ந்து மனம் களிகூர்ந்து நாரியும் ஆரிது-தாமும்
வென்றி கொண்டனம் என்று ஒட்டை மேல்கொண்டார் மேனியில் சொறியுடன் வரடும் – சீறா:354/1,2

மேல்


ஆரிதுக்கு (3)

பொறித்த பொன் குவட்டை பணைத்து எழும் புயத்து புரவலர் ஆரிதுக்கு உரைத்தாள் – சீறா:381/4
புனை மணி புயர் ஆரிதுக்கு உயிர் என பொருந்தும் – சீறா:441/1
ஆரிதுக்கு உரைத்தார் தாது அவிழ் மலர் தார் அணி திகழ் புயத்து அபூபக்கர் – சீறா:693/4

மேல்


ஆரிதும் (10)

அ மொழி கேட்டு அலிமாவும் ஆரிதும்
நம்மை ஆள்பவன் அருள் நமக்கு உண்டு என்னவே – சீறா:313/1,2
ஆய்_இழை எனும் அலிமாவும் ஆரிதும்
தூய நல் தெரு எலாம் திரிந்து சோர்ந்து ஒரு – சீறா:318/1,2
மன்றல் அம் குழலியும் மன்னர் ஆரிதும்
ஒன்றிய மனத்தொடும் உசாவி செல்குவம் – சீறா:325/1,2
இந்தவாறு தேர்ந்து ஆரிதும் எழில் அலிமாவும் – சீறா:345/1
மதியினில் தெளிவுற்று ஆரிதும் அலிமா மலர் முகம் நோக்கி இ மகவால் – சீறா:353/3
ஆரிதும் அதனை கேட்டு உற தெளிந்து அங்கு அழகுறும் கருமம் ஈது என்ன – சீறா:382/1
உரைதர திறல் ஆரிதும் மனம் களித்து உவந்தார் – சீறா:446/4
அரும் தவத்து அபூபக்கரும் சுபைறுடன் ஆரிதும் அப்பாசும் – சீறா:670/1
தொறு இனத்தொடும் அப்பாசும் ஆரிதும் சுபைறு-தாமும் – சீறா:1039/3
சுபைறும் ஆரிதும் உரைத்தலும் இதயங்கள் துணுக்குற்று – சீறா:2491/2

மேல்


ஆரிதுவும் (2)

வரை சிலை சுமந்த திண் தோள் மன்னர் ஆரிதுவும் ஓசை – சீறா:435/2
அலைவு செய்திடும் வேளையில் சுபைறும் ஆரிதுவும்
கலி இது என்-கொல் நீர் செய்தவை என கழறுவரால் – சீறா:2488/3,4

மேல்


ஆரிதை (2)

அந்தவாறு அலிமா துணை ஆரிதை நோக்கி – சீறா:329/1
மின் நுணங்கு வேல் ஆரிதை வெற்றியால் வியத்தி – சீறா:350/3

மேல்


ஆரீது (4)

தரையினில் குடிக்குள் பெரும் குடியான தலைவர் ஆரீது என இருந்தார் – சீறா:374/4
சிலை வயவரி ஆரீது செப்பிய மாற்றம் கேட்டு – சீறா:816/1
புய வரை பூரித்து ஓங்கி பொருவு இல் அப்பாசு ஆரீது
வய வரி ஹமுசா ஈறாய் மன்னு சோதரரை எல்லாம் – சீறா:1072/2,3
வென்றி வேந்தன் ஆரீது சேய் விறல் உடை நௌபல் – சீறா:4621/2

மேல்


ஆரீதையும் (2)

மலை தடம் புயத்து ஆரீதையும் போற்றி மகிழ்ந்தனர் ஆமினா அன்றே – சீறா:385/4
பீடு உறும் அலிமா-தம்மையும் தலைமை பெருமை ஆரீதையும் போற்றி – சீறா:388/2

மேல்


ஆருடை (1)

ஆருடை முகம்மதின் பறக்கத்தால் என – சீறா:532/2

மேல்


ஆரும் (9)

பிடி ஆரும் மெல் நடை கொம்பினை கதீஜா என தமியேன் பெற்ற பேறை – சீறா:1085/3
கடி ஆரும் மலர் சூட்டி நும் இடத்தில் தருக மனம் கருதியிற்று என்றே – சீறா:1085/4
வீறு ஆரும் வேல் வேந்தீர் இவை சரதம் என மறுத்தும் விளம்பினானே – சீறா:1663/4
ஆரும் இங்கு இவர் பெரியராம் என அகத்து இருத்தி – சீறா:2503/2
புள் ஆரும் வேல் வீரம் அனைத்தும் மதி மறப்ப புறம் போயது அன்றே – சீறா:2666/4
வரி சிலையாலும் பகழியினாலும் வடிவு ஆரும்
சுரிகையினாலும் புரவியின் ஏறும் தொழிலாலும் – சீறா:3916/1,2
வீறு ஆரும் தானையொடும் கேளிரொடும் கூண்டும் அமர் மேவி இ நாள் – சீறா:4536/3
பாறு ஆரும் வெல் வேலீர் வந்து மகிழ்ந்து உறைந்தனன் பாசறையின் மன்னோ – சீறா:4536/4
மை ஆரும் குபிர் நீக்கி கலிமாவும் மொழிந்து மறை வழி நின்றாரே – சீறா:4683/4

மேல்


ஆருயிர் (9)

அடல் தரும் உசைன் நயினா-தம் ஆருயிர்
கட கரி எனும் அபுல் காசிம் செல்வம் போல் – சீறா:489/2,3
உடல் ஆருயிர் எனவே முதல் உறவானவன் என்றான் – சீறா:987/4
என் ஆருயிர் அனையீர் உமது இடு பேர் சொலும் எனவே – சீறா:988/2
அணி நிரைத்து எதிர்ந்த ஒன்னார் ஆருயிர் சிதைத்து சேந்து – சீறா:1067/1
எந்தன் ஆருயிர் ஜிபுறயீல் இவண் அமர் அடுத்து – சீறா:3474/1
ஐயகோ துணையே அரும் குல களிறே ஆருயிர் தாங்கிய அரசே – சீறா:4112/4
குவ்வுற வீழ்ந்தான் ஆருயிர் துறந்தான் குணம் இல்லா பாதக கொடியோன் – சீறா:4116/4
எடுத்து வள்ளல் இனி உனது ஆருயிர்
படுத்து விண்ணுலகு ஏற்றுவன் பாரினில் – சீறா:4229/2,3
எடுத்த தூதுவர் ஆருயிர் கொறியினுக்கு இனிதின் – சீறா:4434/2

மேல்


ஆருயிர்க்கு (1)

ஐயனே அவன் ஆருயிர்க்கு இன் அருள் – சீறா:4777/3

மேல்


ஆருயிராய் (1)

அரும் தவமாய் எம் இனத்தோர் ஆருயிராய் அருமருந்தாய் அப்துல்லா-பால் – சீறா:1081/2

மேல்


ஆருயிரும் (1)

தகு நெடு மூக்கும் ஆருயிரும் தந்தனன் – சீறா:4570/2

மேல்


ஆருயிரே (1)

எந்தன் ஆருயிரே இகல் அடல் அரி ஏறே – சீறா:1275/2

மேல்


ஆரெடா (1)

ஒருவன் கை பிடித்து ஆரெடா நீ என உரைத்தார் – சீறா:4601/4

மேல்


ஆல் (3)

தென்னுறு கதிர் வேல் சிங்கம் சீத நீர் ஆடினார் ஆல் – சீறா:1574/4
அடுத்து உறைந்த அவண் எங்கு என்ன அணி இதழ் வாய் விண்டார் ஆல் – சீறா:1583/4
கரம் தங்கிய நல் அருள் பெருகும் ஹபீபு முகம்மது உரைத்தனர் ஆல் – சீறா:1591/4

மேல்


ஆல (4)

ஆல நம் நபி-தமை அடுத்து நோக்கினான் – சீறா:2125/4
பொருத்துற நினைத்த வண்ணம் முடிந்தது என்று உரை புக்கு ஆல
கருத்தினில் பெருகு ஆநந்த களிப்பை யார் கணிக்க வல்லார் – சீறா:3082/3,4
ஆல மன்னவன் ஆங்கு நின்றனன் – சீறா:3976/2
அரசர் போற்றிய ஆல நபி மறை – சீறா:4771/2

மேல்


ஆலகால (1)

ஆலகால வாரி போலும் மா கொடூரமாகிய – சீறா:14/1

மேல்


ஆலகாலம் (1)

ஆலகாலம் ஒத்து அரசரை பிண குவை ஆக்கி – சீறா:3507/2

மேல்


ஆலத்தி (2)

இருபுறம் நெருங்கி அயினிநீர் சுழற்ற எண்ணிலர் ஆலத்தி எடுப்ப – சீறா:1199/3
அரம் பொரும் வேல் கண் நல்லார் ஆலத்தி களித்து நிற்ப – சீறா:3206/1

மேல்


ஆலம் (5)

ஆலம் ஒத்து எழுந்த காபிர் தண்டினோடு அடுத்தது அன்றே – சீறா:3870/4
ஆலம் ஊட்டிய சக்கரம் புயத்தினில் அடுப்ப – சீறா:3896/3
ஆலம் எதிர்த்தது என்ன எதிர்த்து அங்கு அணி என்னும் – சீறா:3917/2
ஆலம் மொய்த்த துளை மூரல் கண் செவி அணி பொறி சுடிகை நெட்டு அரா – சீறா:4213/1
ஆலம் அமுதாக அசுகாபிகள் அயின்றார் – சீறா:4901/4

மேல்


ஆலமும் (1)

ஆலமும் வெளிறிட கெடும் கொடும் மனத்து அப்து – சீறா:2221/1

மேல்


ஆலயங்களை (1)

ஆலயங்களை காண்-தொறும் கண் புதைத்து அகல்வன் – சீறா:1692/1

மேல்


ஆலயத்திடத்தினும் (1)

அறைப்புறத்தினும் ஆலயத்திடத்தினும் மணியால் – சீறா:1114/1

மேல்


ஆலயத்திடத்தும் (1)

ஆலயத்திடத்தும் தீனோர் அணி மனையிடத்தும் சேர்ந்த – சீறா:2566/1

மேல்


ஆலயத்து (2)

இருத்தும் ஆலயத்து ஏகினர் அவன் மொழிக்கு இசைந்தே – சீறா:461/4
வன் மதிள் புறத்து ஆலயத்து உறைந்த தேவதத்தை – சீறா:1676/1

மேல்


ஆலயத்துள் (1)

நடந்த முன் நெறி பழுது என நவிற்றி ஆலயத்துள்
அடைந்த பேர் அனைவரும் வழிகேடர் என்று அறைந்து – சீறா:1367/1,2

மேல்


ஆலயம் (9)

ஆலயம் புகுந்து செம் தேன் அலங்கல் தோய் சுவாகு பூம் பொன் – சீறா:1557/1
அகலிடம் தோன்ற தோன்றும் ஆலயம் முழுதும் முன்னோர் – சீறா:1753/2
சென்று வெண் மலர் செறிதரும் ஆலயம் சேர்ந்தான் – சீறா:1998/4
ஆலயம் புகுந்து அழி உரு எடுத்து அ புத்து-அதற்கு – சீறா:1999/1
முடிவிலா பெரும் தேவதம் ஆலயம் முழுதும் – சீறா:2033/3
வேதனைப்பட கொலை விளைத்து ஆலயம் வீழ்த்தி – சீறா:2469/2
அணியணி வீரர் சூழ ஆலயம் புகுந்து தாழ்ந்து – சீறா:3404/3
மா தவம் இழந்தேன் ஆலயம் இழந்தேன் வணக்கம் என்று ஒரு முறை எடுத்து – சீறா:4096/2
ஆலயம் மறந்த தீன் உடை கபீபுக்கு அன்பொடும் உவப்பொடும் சதக்கா – சீறா:4103/1

மேல்


ஆலவட்டங்களும் (1)

கொடியும் ஆலவட்டங்களும் விரிந்த வெண் குடையும் – சீறா:3805/1

மேல்


ஆலவட்டம் (3)

ஆலவட்டம் ஒத்திருந்த மென் சிறை விரித்து ஆடும் – சீறா:62/4
திரள்தரும் துவசம் வெளி அற செருக செம் மணி துகில் செய் ஆலவட்டம்
இரு புறம் நெருங்க விசிறி சாந்து ஆற்றி இரை கடல் திரை என மலிய – சீறா:3163/2,3
கதிரவன்-தன்னை ஒத்த கணிப்பில் ஆலவட்டம் கோடி – சீறா:3854/3

மேல்


ஆலவட்டமும் (1)

ஆலவட்டமும் கேகய பீலியும் அணியாய் – சீறா:3457/2

மேல்


ஆலாமினா (1)

வன கரும் குழல் ஆலாமினா எனும் மட மானை – சீறா:225/3

மேல்


ஆலி (2)

அம்பினை அடர்ந்த கண் ஆலி சிந்திட – சீறா:513/3
முன் இருந்து இரு கண் ஆலி கலுழ்தர மொழிந்து முன்னோன் – சீறா:2398/2

மேல்


ஆலிப் (1)

கள் அலம்பிய பொழில் செறி கர்னுத ஆலிப்
வள்ளலார் இருந்தனர் புவியிடை எழு மதி போல் – சீறா:2242/3,4

மேல்


ஆலிபு (1)

தடம் திகழ் கர்னுத ஆலிபு என்னும் அ தலத்தை நீந்தி – சீறா:2255/2

மேல்


ஆலியும் (1)

முதிரும் இந்திரகோபமும் ஆலியும் உதிர்ந்த – சீறா:23/2

மேல்


ஆலில் (1)

தனம் எனும் இரு கோட்டு அத்தி ஓர் ஆலில் தளைபட பிணித்த சங்கிலியோ – சீறா:1968/1

மேல்


ஆலும் (1)

குருகு ஆலும் மலர் வாவி புடை சூழும் மக்க நகர் குரிசில்-தன்-பால் – சீறா:1643/3

மேல்


ஆலை (3)

ஆலை வாய்-தொறும் கரும்பு உடைத்து ஆறு எடுத்து ஓடும் – சீறா:74/3
தேனினும் இனிதாய் வாசம் திகழ்ந்தன உவர் நீர் ஆலை
பானமும் பொருவா வண்ணம் உருசிக்கும்படிக்கும் வாய்ந்த – சீறா:2836/2,3
தடத்தினும் சாலி விளைதரும் இடத்தும் சந்தன காவினும் ஆலை
இடத்தினும் குவளை ஓடையின் மருங்கும் எழில் தரு கிடங்கினும் உயர்ந்த – சீறா:4448/1,2

மேல்


ஆலையும் (1)

சாறு கொண்டு எழும் ஆலையும் கன்னல் அம் சாலையும் கடந்தாரே – சீறா:671/4

மேல்


ஆவங்கள் (1)

புதையும் ஆவங்கள் வெரிநிடை பூட்டிய புருடர் – சீறா:3797/2

மேல்


ஆவண (3)

நிரை கொள் நித்திலத்து ஆவண வீதியும் நிமிர்ந்த – சீறா:1704/1
பரிகளும் அவிந்த ஆவண தொகுதி பாசறை முழக்கமும் அவிந்த – சீறா:3559/2
மீறும் ஆவண வீதி கொண்டு ஏகினார் – சீறா:4667/4

மேல்


ஆவணங்களும் (1)

அரசர்-தம் வீதியும் ஆவணங்களும்
குரிசில்-தன் வாயிலும் கடந்து கோமகன் – சீறா:3635/1,2

மேல்


ஆவணத்திடத்தும் (2)

அறபிகள் மனையும் செம்பொன் ஆவணத்திடத்தும் வேந்தர் – சீறா:1128/3
இடு சுதை கதிர் மறுகினும் ஆவணத்திடத்தும்
கொடுமுடி பெரும் கோயில்களிடத்தினும் குறுகாருடன் – சீறா:2483/1,2

மேல்


ஆவணத்தின் (2)

கடல் என ஒலித்தது ஆவணத்தின் கம்பலை – சீறா:2707/2
செவ்வியர் பல கால் உரைத்தலும் தேறி திரு மறை முழக்கும் ஆவணத்தின்
கவ்வையும் ஒடுங்கா மதீன மா நகரில் காத்திருந்தனன் சில நாளால் – சீறா:2906/3,4

மேல்


ஆவணம் (2)

பொருவு இல் ஆவணம் கடந்து தம் திரு மனை புகுந்து – சீறா:1868/2
திவளும் ஆவணம் வகுத்து அரும் பாசறை செய்தார் – சீறா:3808/4

மேல்


ஆவணமும் (1)

நித்தமும் அறாது செல்வம் நிகழ்ந்த ஆவணமும் கண்டார் – சீறா:926/4

மேல்


ஆவதும் (1)

இறை ஆவதும் இவளே சொலும் எழிலாவதும் இவளே – சீறா:4340/3

மேல்


ஆவரால் (1)

தீது உற இருமையும் தீயர் ஆவரால் – சீறா:2445/4

மேல்


ஆவல் (1)

பொருளை நாடினார் ஆவல் பொங்கியே – சீறா:3975/4

மேல்


ஆவலால் (1)

அளி எலாம் இகழ்ந்து ஆசையின் ஆவலால்
ஒளி எலாம் இவர் உள்ளுறையால் இந்த – சீறா:1192/2,3

மேல்


ஆவலோடும் (1)

ஆவலோடும் இங்கு அளித்திடும் என்னலும் அவரும் – சீறா:4591/3

மேல்


ஆவன் (1)

அரு மறை மொழி வழி ஆவன் யான் என்றான் – சீறா:2132/4

மேல்


ஆவன (1)

உறையும் இ பதி பெரும் பகைக்கு ஆவன உரைத்தார் – சீறா:2019/4

மேல்


ஆவார் (2)

மேவு தீவினைகள் தீர்த்து வேத நல் அறிவர் ஆவார் – சீறா:1562/4
பேதுற மரபின் வந்த பெரியரும் சிறியர் ஆவார் – சீறா:4381/4

மேல்


ஆவி (53)

அமரில் எதிர்த்தோர்கள் ஆவி எம திசையை தேடி ஓட அடரும் அடல் சூர வீர வேள் – சீறா:10/1
சது மா மறையினோர்கள் பெரியோர்கள் சிறியோர்கள் தமது ஆவி என வாழ்வோர் – சீறா:11/3
துண்டத்தின் ஆவி தோன்ற தும்மலும் தோன்றி பின்பு – சீறா:107/1
சிரத்தினில் இருந்த ஆவி தேகத்தில் நிறைந்த பின்னர் – சீறா:111/2
இதயம் நொந்து ஆவி சோர இடைந்து வாடுவர்கள் அன்றே – சீறா:410/4
ஆரிது தெருமந்து உள்ளத்து அறிவு அழிந்து ஆவி சோர – சீறா:427/1
நொந்து ஆவி பதைத்திட நோக்கினரால் – சீறா:717/2
குரம்பு அடை துகள் போல் ஆவி குலைகுலைந்திடுவன் இந்த – சீறா:943/3
ஆவி உள் அடங்கி நெஞ்சத்து அறிவு உதிர்த்து இமைப்பு இல்லாது – சீறா:1169/3
உதர பேதம் அஃது அன்றி ஆவி உடல் ஒத்திருப்பவர்களாகையால் – சீறா:1424/2
இடத்து இருந்து தொழுது எழுந்த பின்பு உடன் எழுந்திருந்து தமது ஆவி தம் – சீறா:1431/3
வழி பிழைத்து இருளில் முள் சார் வனத்திடை கிடந்து உள் ஆவி
கழிபட இடைந்து எல் தோன்றும் காலை நல் நெறி பெற்றோர் போல் – சீறா:1579/1,2
அற்றையினில் இரவு அகற்றி அறிவினால் உயர்ந்தோரை ஆவி போலும் – சீறா:1665/1
ஏங்கிய வருத்தம் அல்லால் இ இடர்-அதனில் ஆவி
நீங்கும் என்று உள்ளத்து உள்ளேன் நெட்டு உடல் உடும்பின் ஆவி – சீறா:2088/2,3
நீங்கும் என்று உள்ளத்து உள்ளேன் நெட்டு உடல் உடும்பின் ஆவி
தாங்கிய தரும வேந்தே தவறு அன்று சரதம் அன்றே – சீறா:2088/3,4
பாய் திரை பரவை சூழ்ந்த படிக்கு அணி திலதம் ஆவி
ஆய மக்காவின் கச்சில் அணிபெற ஐம்பத்தாறு – சீறா:2348/1,2
மின் அவிர் வடி வாட்கு ஆவி விருந்துசெய்திடுவன் வேறு – சீறா:2372/2
பன்ன அரும் விசும்பில் ஆவி பட விடுத்திடுவன் என்ன – சீறா:2388/2
உடற்குள் ஆவி ஒத்து இ பதிற்றிருவர்கள் உரை கீழ் – சீறா:2456/3
கட்டுரைக்கு அடங்கா காபிர்-தம் ஆவி களைந்திடும் என்னவும் இறையோன் – சீறா:2528/1
ஆவி போல் உறு தோழரும் அரச_நாயகரும் – சீறா:2634/1
அவிர் ஒளி முகம்மதும் ஆவி போன்றவர் – சீறா:2731/1
சித்திர மதியம் போன்றும் செவ்வியர் இருவர் ஆவி
வைத்ததோர் உடம்பு போன்றும் நாட்குநாள் வளர்த்திட்டாரால் – சீறா:2781/3,4
எரிதர இவன்-தன் ஆவி ஏற்றுவன் விசும்பில் என்றான் – சீறா:2816/4
போதனைக்கு அடங்கேன் ஆவி பொன்றினும் தாதைக்கு ஏற்ப – சீறா:2825/2
பொருது அடர்ந்து அவனை வீழ்த்தி ஆவி விண் புகுத்தேமாகில் – சீறா:3394/2
அரிவையோ அவனோ ஆவி அளிப்பவர் என்ன இன்னே – சீறா:3705/3
கங்குலின் எதிர்ந்து தாவும் போதினில் கடிதின் ஆவி
மங்கையே வழங்கினாளேல் மா நிலம் முழுதும் கொள்ளா – சீறா:3706/1,2
கொற்றவன் ஆவி போவதன்றி இவை குறித்து நோக்கி – சீறா:3708/1
நிற்றனம் ஆவி என்ன இடைந்திடைந்து எண்ணும் காலை – சீறா:3708/2
பெறற்கு அரும் பெண்மை நல்லாய் பிறிது ஒரு மாதை ஆவி
இறக்கினும் இறப்பதல்லால் நினைத்திலன் எளியேன் என்ன – சீறா:3711/2,3
உண்டு இலை ஆவி என்பார் உயிர் துடிக்கின்றது என்பார் – சீறா:3718/1
மன்னவன் ஆவி வீணில் வழங்கினான் காணும் என்பார் – சீறா:3719/4
கொடிய வஞ்சகத்தை சூழ்ந்த குணத்து அபீறாபிகு ஆவி
முடிவினை கேட்டு தீனின் முரண் பகை தவிர்ந்தது என்ன – சீறா:3726/1,2
மாதர் ஆவி மைந்தரும் கலந்து உவந்து வந்தனரால் – சீறா:3862/4
பூசல்செய்து இணங்கார் ஆவி போக்கிடில் புகழ் உண்டு அன்றி – சீறா:3875/1
இன்னும் இவர்-தம் ஆவி விண்ணில் ஏற்ற துணிந்தாய் இவண் இருந்தாய் – சீறா:4043/3
கன்னியர் இரங்க பாதகன் ஆவி களைவது கருத்து என குறித்தார் – சீறா:4085/4
வெம் சினம் தலைப்பெய்து அகுமதை நோக்கி தீனினை வேண்டிலன் ஆவி
எஞ்சிட சடுதி முடித்து இவண் வருவன் என்றனர் ஒருவர் அது அறிந்து – சீறா:4087/2,3
கன்றிய மனத்தோடு அரும் குறை இயம்பி களைகுவன் கொடுமையன் ஆவி
வென்றியாம்படிக்கு திருவுளம் அருளி விடைகொடுத்து அனுப்பவும் வேண்டும் – சீறா:4088/2,3
வெய்யவன் ஆவி களைதர களித்து பிசுமில் என்று எழுந்தனர் வீரர் – சீறா:4090/4
ஆவி என்று உதித்த தனையரை பிடித்து அங்கு அடவுவைத்திடின் அவரவரே – சீறா:4106/1
எவ்விடத்தினும் யான் காண்கிலன் எளியேன் என எழுந்து அடுத்தவன் ஆவி
வவ்வுற நினைந்து மோந்துபார்ப்பவர் போல் வாள் கொடு வயிற்றிடை வழங்க – சீறா:4116/2,3
ஆவி போதர கேளிரும் பிறரும் மற்றவர் தம் – சீறா:4166/1
அ தருணத்தின் ஏகி ஆங்கு அவர் ஆவி சோர – சீறா:4196/3
துன்று அடல் வாம் பரி நடந்த துன்னலர்கள் தசையோடும் தோயும் ஆவி
தின்று உமிழும் வை வேலின் மன்னவர்கள் நடந்தனர் வெம் தீமை மற்றும் – சீறா:4302/1,2
துஞ்சிட தீனோர் ஆவி மண்ணினில் தொலைப்போம் என்ன – சீறா:4382/3
மன்னும் ஆவி கொண்டு அடைந்தனன் மற்று உண்டோ ஐய – சீறா:4614/3
கூரும் ஆவி கொடுத்திடும் என்னவே – சீறா:4649/4
ஒருத்தன் ஆவி உண்டு இல்லை என்று ஓய்ந்தனன் – சீறா:4776/4
ஆவி நீர் உண்டு பாசறை வகுத்து அவண் அமைந்தார் – சீறா:4835/4
மீறு பரலால் அடி மெலிந்தவர்கள் ஆவி
சூறையிடல் போல அழல் சூறைவளி வீச – சீறா:4891/3,4
பாடலத்து அமர்ந்த கொடியவன் ஆவி பறிபட பகழியால் வீழ்த்தி – சீறா:4933/3

மேல்


ஆவி-வாய் (1)

அடி திரை வளை மணி எறியும் ஆவி-வாய்
கடி மரை விரிதர விடிந்த காலையில் – சீறா:3235/1,2

மேல்


ஆவியின் (2)

தக்க மெய்ப்பொருள் எமர்-தமக்குள் ஆவியின்
மிக்கவர் முகம்மதே அன்றி வேறு இன்றே – சீறா:2418/3,4
உறையும் ஆவியின் மிக்கு உயிர் புதல்வியை உதவி – சீறா:3735/2

மேல்


ஆவியும் (1)

அங்கமும் பிளந்து ஆவியும் உண்டு அரோ – சீறா:3899/2

மேல்


ஆவியை (2)

ஆக்கிட கறிப்பன் நின்-தன் ஆவியை கசக்கி வீணில் – சீறா:2810/3
போந்த மள்ளர்கள் ஆவியை விசும்பிடை போக்கி – சீறா:3492/2

மேல்


ஆவியொடு (1)

ஒட்டினார் எவர் ஆவியொடு ஊழ் அற – சீறா:4501/3

மேல்


ஆவியோ (2)

ஆவியோ எழுந்த புகை பரந்ததுவோ அற கொடும் கானல் என்பதுவே – சீறா:687/4
ஆவியோ சினமோ பெரிது என அறிகிலன் போர் – சீறா:3505/1

மேல்


ஆவேம் (1)

வெறுத்து அழல் குழியில் வீழும் வீணர்கள் ஆவேம் என்றார் – சீறா:3398/4

மேல்


ஆவேன் (1)

மனைவியை பிறருக்கு ஈந்த மதியிலி ஆவேன் என்றான் – சீறா:3399/4

மேல்


ஆழ் (1)

அம்மவோ எனும் உளத்து அடக்கி ஆழ் கடல் – சீறா:1023/2

மேல்


ஆழ்ந்த (3)

ஆயிரம் தலை சேடனும் தெரிவுற ஆழ்ந்த
தூய பேர் அகழ் இயற்றி இங்கு இருந்தனர் தொலையா – சீறா:4438/1,2
விரிவின் ஆழ்ந்த அகழினில் வீழ்ந்தனன் – சீறா:4513/4
குறைவு இல் ஆழ்ந்த கொடும் குழி தொட்டனர் – சீறா:4663/4

மேல்


ஆழ்ந்திட்டார் (1)

அலை துயர் பெருக்கினில் ஆழ்ந்திட்டார் அரோ – சீறா:1017/4

மேல்


ஆழ்ந்து (5)

நனி களி கடலில் ஆழ்ந்து நறு மலையிடத்தில் சேர்ந்து – சீறா:2071/3
புதிய நல் நீருள் ஆழ்ந்து நொடியினில் வீழ்ந்து போய – சீறா:2109/3
காது உளம் குளிர்ந்து பொல்லா கசடு எறிந்து அறிவின் ஆழ்ந்து
பாதகம் பலியா வண்ணம் பாரில் தொல் விதியினால் இ – சீறா:2376/2,3
கார் முகில் கவிகை வள்ளல் தீன் எனும் கடலுள் ஆழ்ந்து
வாரமுற்று அறிவினால் ஈமான் எனும் போகம் துய்த்தார் – சீறா:2396/3,4
பெண் கனி உருவத்து ஆர்ந்த பேரெழில் கடலில் ஆழ்ந்து
கண்களின் மறுத்து தோன்றும் உரு அன்றி காண்கிலாரே – சீறா:3062/3,4

மேல்


ஆழ (1)

நிரை பெரு நரகம் ஆழ கெடுவர் நீள் நிலத்தில் என்னால் – சீறா:1045/3

மேல்


ஆழமும் (1)

விரிவும் ஆழமும் பெற முறை எடுத்தனர் விரைவின் – சீறா:4403/4

மேல்


ஆழி (5)

விரிந்த செழும் கர கமல விரல் இதழின் மணி ஆழி விளங்கி தோன்ற – சீறா:1132/3
பெரும் தொகை குழுவினோடும் பெரிது எழுந்து ஆழி சூழ – சீறா:2262/2
ஒற்றை ஆழி வெய்யவன் கதிர் விரித்து உதித்தனனால் – சீறா:3455/4
கல்லின் எறிந்தார் ஆழி எறிந்தார் கனல் என்ன – சீறா:3915/1
ஆடை என்று மிகு தண்மை எய்த உவர் ஆழி வேட்டு உற அணிந்தனள் – சீறா:4215/2

மேல்


ஆழியும் (2)

பம்பிய திரை வாருதியினில் பிறந்த பரு மணி ஆழியும் செறித்தார் – சீறா:3159/4
ஐயரும் திரை ஆழியும் நரரும் அல் பகலும் – சீறா:4276/2

மேல்


ஆள் (10)

வெற்றி வாள் கரத்து அப்துல் முத்தலிபுக்கு ஆள் விடுத்தார் – சீறா:231/4
ஆள் திறத்து அபித்தாலிபு உரைத்த சொல் – சீறா:1409/1
வருத்தம் இன்றி வரவழைத்து ஆள் எலாம் – சீறா:2337/3
ஆள் திறத்து அனைய வீரன் அபூஜகுல் உரைத்த மாற்றம் – சீறா:3397/1
ஆள் திறத்தினும் எடுத்தெடுத்து அறைந்ததேயன்றி – சீறா:3773/2
ஆள் இரண்டு என ஆக்கின எங்கணும் – சீறா:3903/3
வழு இலா மொழி கேட்டு அவர்க்கு ஆள் என வாழ்வோம் – சீறா:4638/4
விள்ள அரும் துயர் கூறிட மீண்டும் ஆள் விடுத்தார் – சீறா:4644/4
ஆள் அடிமையர் கொண்டு ஏவ அரு நிதி சிறிதும் இல்லை – சீறா:4796/1
ஆள் திறல் வீரர்க்கு எல்லாம் அருளி அச்சுவம் மீது ஏறி – சீறா:5000/1

மேல்


ஆள்க (1)

அமையும் செல்வ மதீனத்தை ஆள்க என – சீறா:4805/2

மேல்


ஆள்பவன் (1)

நம்மை ஆள்பவன் அருள் நமக்கு உண்டு என்னவே – சீறா:313/2

மேல்


ஆள்வதும் (1)

தறை ஆள்வதும் இவளே வனிதையர் யாவர்கள் கற்புக்கு – சீறா:4340/2

மேல்


ஆள்வர் (2)

புவியிடத்து இனிது வாழ்ந்து பொன்_உலகு ஆள்வர் என்றார் – சீறா:2271/2
பொன்_உலகு ஆள்வர் என்னவும் மறுத்தோர் பொறி தெறித்து எரி அழல் குழியில் – சீறா:2898/2

மேல்


ஆள்வழக்கு (1)

அருந்திட கிடையாது அலகைகள் திரிந்து அங்கு ஆள்வழக்கு அற்ற வெம் கானம் – சீறா:684/4

மேல்


ஆள்வாய் (1)

எல்லாரும் தொழும் அரிய தீனை வளர்த்து உறு விசயம் எற்கு ஈந்து ஆள்வாய்
அல்லாவே அல்லாவே என்று இரங்கி புகழ்ந்து புகழ்ந்து அறைந்தார் மன்னோ – சீறா:4531/3,4

மேல்


ஆள்வார் (1)

சொல்லார மனத்து இருத்த அறிந்தவரே சிறந்த பெரும் சுவனம் ஆள்வார்
எல்லாரும் எனை போல்வார் அறிவ அரிது சரதம் என வியம்பிற்று அன்றே – சீறா:2190/3,4

மேல்


ஆள (1)

கேட்டவர் அன்பு கூர்ந்து கிருபைசெய்து அதனை ஆள
வேட்டவர்-தம்மை கூவி மெலிந்த ஒட்டகை-தன் மெய்யை – சீறா:4737/1,2

மேல்


ஆளவும் (2)

சிறை ஆளவும் ஒண்ணாது என மனத்தில் தெருமாந்தார் – சீறா:4340/4
அரிதினில் ஏகி அங்கு அரசின் ஆளவும் – சீறா:4559/4

மேல்


ஆளவே (1)

கால கேள்வி தான் அடாத காரணீகர் ஆளவே
தாலம் மீதில் ஆதி தூதர் சார மேவு வாழ்வினோர் – சீறா:14/2,3

மேல்


ஆளாய் (1)

அடிமை கொண்டவர் உரை வழிக்கு ஏவலின் ஆளாய்
முடியுமேல் அவன் உள் கருத்தின்படி முடியும் – சீறா:2920/1,2

மேல்


ஆளியாசனத்தான் (1)

மு பெரு நிலத்தும் தன் பெயர் நிறுத்தும் முறைமையன் ஆளியாசனத்தான்
ஒப்ப அரும் திறலான் இலாக்கி சென்று ஓங்கி உறும் பெயரினன் பெறும் புதல்வன் – சீறா:2304/2,3

மேல்


ஆளியாசனத்தில் (2)

அலை கடல் திரைக்கு நாப்பண் ஆளியாசனத்தில் வைகி – சீறா:2258/1
என்னை ஒப்பவர் இ நிலத்தினில் இலை என்று இருந்தனன் ஆளியாசனத்தில் – சீறா:2307/4

மேல்


ஆளுடையான் (1)

நம்மை ஆளுடையான் வேத நபி திரு வசனம் தீனோர் – சீறா:17/1

மேல்


ஆளுதி (1)

ஆளுதி கடன் என அடிக்கடி தாழ்ந்தான் – சீறா:965/4

மேல்


ஆளும் (1)

படி ஆளும் முதியாரில் யாவர் அவர் மணம் பொருந்த பகர்ந்திடாதார் – சீறா:1085/2

மேல்


ஆற்ற (1)

அந்தரமும் இ அழலை ஆற்ற அரிதாகி – சீறா:4894/3

மேல்


ஆற்றல் (3)

ஆற்றல் ஏது அருள் ஏது அறம் ஏது அரோ – சீறா:4654/4
செம் சரண் புகுவோம் அன்னோர் தீர்ப்பர் அ சோகின் ஆற்றல்
துஞ்சலாம் அஞ்சல் என்ன துவன்றி மஞ்சு உறங்கும் சோலை – சீறா:4721/2,3
ஆற்றல் மிக்கவர் ஆயிரம் மேலும் நானூற்று – சீறா:4804/1

மேல்


ஆற்றல்சால் (1)

ஆற்றல்சால் வரிசை நபி நயினாரும் அருந்தினர் அகம் மிக மகிழ்ந்தார் – சீறா:4990/4

மேல்


ஆற்றாத (1)

அரைவயிற்றுக்கு ஆற்றாத மூன்று உறட்டி எண்பதுபேர்க்கு அளித்தும் மீறி – சீறா:3758/1

மேல்


ஆற்றாது (2)

தருவை நிகர் முகம்மது நல் நபி உரைத்தார் உறூமிகள்-தம் சமர்க்கு ஆற்றாது
வெருவி இரு நிலத்து ஓடி பாரிசு அற முறியும் என விரித்த வாய்மை – சீறா:2171/1,2
உன்னும் முன் சைதுக்கு ஆற்றாது உடைந்து மற்று எவையும் போக்கி – சீறா:3686/3

மேல்


ஆற்றால் (2)

தெரிவரும் ஆற்றால் உன்னை தெறுபவர் இலை யான் கொன்றால் – சீறா:2365/3
முடித்தனர் ஈன்றார் கேளிர் குழுவுடன் மொழிந்த ஆற்றால் – சீறா:2832/4

மேல்


ஆற்றி (3)

தொடுத்த துன்பங்கள் ஆற்றி நல் வழி பல சொன்னார் – சீறா:212/4
இரு புறம் நெருங்க விசிறி சாந்து ஆற்றி இரை கடல் திரை என மலிய – சீறா:3163/3
அன்னவன் துயர் ஆற்றி செலவிடுத்து – சீறா:4250/2

மேல்


ஆற்றிடை (4)

அதிர்தர உரைத்து பல்லரும் கூண்டு இ ஆற்றிடை முன்னிலையானோன் – சீறா:675/3
அவ்வவர் கருத்தினுள் ஆய்ந்து அ ஆற்றிடை
கவ்வை அம் கடல் நதி கடப்ப அன்று ஒரு – சீறா:1315/2,3
ஆற்றிடை குறுகி பாசறையின் ஆயினான் – சீறா:3644/4
அலையெடுத்து எறி குருதி ஆற்றிடை
விலையிடற்கு அரிது அனை வேலொடு – சீறா:3968/1,2

மேல்


ஆற்றியே (2)

அதி பல சொல்லி உள் புழுக்கம் ஆற்றியே
அதிவிதத்துடன் எடுத்து அடக்கினார் அரோ – சீறா:536/3,4
பரிசுத்தம் அனைய குயிலொடும் தாமும் பகல் பொழுது ஆற்றியே வருவார் – சீறா:1247/4

மேல்


ஆற்றிருந்து (1)

ஆற்றிருந்து எழுந்து இரு கையும் சிரசினில் ஆக்கி – சீறா:467/1

மேல்


ஆற்றில் (1)

ஆற்றில் இ விடையை கண்டேன் அசறுமட்டாக கண்ணில் – சீறா:1550/2

மேல்


ஆற்றிலன் (1)

ஆற்றிலன் துயரம் கள்ளம் அடங்கிலன் அதிக வேக – சீறா:4360/1

மேல்


ஆற்றினார் (1)

சொல்லொடும் தேற்றி உள் துயரம் ஆற்றினார் – சீறா:524/4

மேல்


ஆற்றினில் (1)

ஆற்றினில் இழந்தாள் அருள்வாய் என அறைந்தான் – சீறா:463/4

மேல்


ஆற்றினும் (1)

எந்த ஆற்றினும் நின் பிரிந்து ஏகலன் என்றார் – சீறா:547/4

மேல்


ஆற்றினை (1)

ஆற்றினை கடந்து ஓர் ஆறு செல் அரிதாய் ஆறிரு நாள் மழை பெயலால் – சீறா:4758/3

மேல்


ஆற்றுதற்கு (1)

அறம் தவா வாய்மை முகம்மதே அன்றி ஆற்றுதற்கு யார் உளர் என்ன – சீறா:4759/2

மேல்


ஆற்றும் (1)

ஆற்றும் பேற்றியால் உமதிடத்து அடைகுவது அலது – சீறா:969/2

மேல்


ஆற்றுவான் (1)

அணைதர அடுத்து நோக்கி ஆற்றுவான் தொடங்கிற்று அன்றே – சீறா:2104/4

மேல்


ஆற்றை (1)

நலன் உடைய காவகத்தை நா ஏறும் கலிமாவை நன்மை ஆற்றை
நிலைபெற யான் உரைத்தருளுக என்றனன் நன்கு என அவரும் நிகழ்த்தினாரால் – சீறா:4538/3,4

மேல்


ஆற (1)

தீ ஆறின செரு ஆறின சினம் ஆற வஞ்சினத்தின் – சீறா:4320/3

மேல்


ஆறா (2)

அதிர் கடல் துயிலும் ஆறா அனைவரும் துயில்வதானார் – சீறா:3418/2
ஆறா புண்ணீர் குடித்து எரியும் அடல் ஊர் வேல் கை அகுமது தம் – சீறா:4046/3

மேல்


ஆறாம் (1)

தனி முதல் தூதர் ஆறாம் ஆண்டினில் தகைமை பெற்ற – சீறா:4741/3

மேல்


ஆறாயிரத்தினில் (1)

ஐயம் இல் ஆறாயிரத்தினில் ஒரு நூற்றிருபத்துமூன்றினில் அழகா – சீறா:1251/2

மேல்


ஆறாறு (1)

விள்ள அரும் கணக்கு ஆறாறு இரண்டு அதின் மேல் மேலவன் திருவுளப்படியால் – சீறா:1242/3

மேல்


ஆறிடை (1)

ஆறிடை வீழ்ந்தான் முன்னிலை இளவல் அனைவரும் பயந்திட அன்றே – சீறா:676/4

மேல்


ஆறிரு (1)

ஆற்றினை கடந்து ஓர் ஆறு செல் அரிதாய் ஆறிரு நாள் மழை பெயலால் – சீறா:4758/3

மேல்


ஆறின (3)

பேய் ஆறின அழல் வெம் பசி கவினும் பிறழ் கண்ணின் – சீறா:4320/2
தீ ஆறின செரு ஆறின சினம் ஆற வஞ்சினத்தின் – சீறா:4320/3
தீ ஆறின செரு ஆறின சினம் ஆற வஞ்சினத்தின் – சீறா:4320/3

மேல்


ஆறினர் (3)

போய் ஆறினர் பயம் ஒன்னலர் தசை உண்டு புகழ்ந்து – சீறா:4320/1
வாய் ஆறினர் கை ஆறினர் தீனின் மறை வல்லோர் – சீறா:4320/4
வாய் ஆறினர் கை ஆறினர் தீனின் மறை வல்லோர் – சீறா:4320/4

மேல்


ஆறினின் (1)

வருடம் ஆறினின் மாறுகொண்டவர் மனம் கலைய – சீறா:2050/3

மேல்


ஆறு (17)

ஆலை வாய்-தொறும் கரும்பு உடைத்து ஆறு எடுத்து ஓடும் – சீறா:74/3
ஆறு திங்களில் வந்த மூசா நபி அழகாய் – சீறா:200/1
உய்யும் ஆறு இனி ஏது என உலைந்து உடல் ஒடுங்கி – சீறா:451/3
ஆறு அடுத்து ஒரு பொழில் புற விடுதியது ஆகி – சீறா:544/3
ஆறு கொண்டனர் ஊர் அடைந்தனர் அனைவருமே – சீறா:595/4
ஆறு எழுந்து ஓடி பாலையை புரட்டி அழகுறு மருதம்-அது ஆக்க – சீறா:697/1
ஆறு வந்தது புதுமை-கொல் என அதிசயித்து – சீறா:848/1
அபுத்தாலிப் திரு துணைவர் அறத்து ஆறு வழுக்காத அண்ணல் நீங்கா – சீறா:1079/1
காட்டும் ஆறு என மாறிடும் காபிர்கள் – சீறா:1415/2
அரிய மறை தேர்ந்து ஈமான் கொண்டு அறத்து ஆறு ஒழுகும்படி கருத்தில் – சீறா:1592/3
குற்றம் அற அபூஜகில் தன் உளத்தின் உறும் வரவு ஆறு கூறலுற்றான் – சீறா:1665/4
கரையிலா அழகு ஆறு ஒழுகிய வரையோ கவலுதற்கு அரிது எனும் தனத்தாள் – சீறா:1967/4
ஆறு கொண்டு என திகை வெளி அடங்கலும் அரிதில் – சீறா:3803/1
தெற்றும் வளமை தரு மதீனா தென் பால் இரு காது அரை ஆறு
முற்றும் மேவி அமுறாவின் இருந்தார் முகம்மது எனும் நபியே – சீறா:4038/3,4
ஆற்றினை கடந்து ஓர் ஆறு செல் அரிதாய் ஆறிரு நாள் மழை பெயலால் – சீறா:4758/3
தடம் செறிந்து இலங்கும் ஆறு பாய் அருவி ஆயிரம் திளைத்திடும் சாரல் – சீறா:4936/1
ஆண்டு அகை ஆறு உண்டு ஓர் அகலுள் சேர்ந்தனர் – சீறா:4992/3

மேல்


ஆறுகள் (2)

சிறு நதி ஆறுகள் கடந்து சென்ற பின் – சீறா:724/2
அடவிகள் நெரிய கானின் ஆறுகள் சேறதாக – சீறா:3413/1

மேல்


ஆறுகொண்டு (1)

ஆறுகொண்டு வந்து மனத்து எண்ணாமல் முனை பதியும் அமைத்தார் என்ன – சீறா:4309/2

மேல்


ஆறுடன் (1)

அரசர் நாயக நபிக்கு ஆண்டு ஓர் ஆறுடன்
ஒரு திரு திங்களும் நிறைந்தது ஓதிய – சீறா:518/1,2

மேல்


ஆறுதற்கு (1)

அடுத்தனன் இருந்தான் கானினில் தொடர்ந்த அரும் தவிப்பு ஆறுதற்கு அன்றே – சீறா:2883/4

மேல்


ஆறுநூறு (1)

பகு மதம் இலை என்று ஆறுநூறு ஆண்டு பாரிசுக்காரர்கள் வணங்கும் – சீறா:259/2

மேல்


ஆறுபட்டு (2)

அடித்தனர் உதிர மாரி ஆறுபட்டு ஒழுகிற்று அன்றே – சீறா:1570/4
ஆறுபட்டு எழுந்த கழனியும் காவும் அடிக்கடி சேறலில் திடரும் – சீறா:4450/1

மேல்


ஆறுபத்தைந்து (2)

என்னிடத்தில் ஆறுபத்தைந்து ஆண்டு வரை இருந்தும் மனம் இனிது கூர – சீறா:2184/2
வாய்ந்த நெஞ்சினர் ஆறுபத்தைந்து எனும் அரசர் – சீறா:4023/2

மேல்


ஆறும் (5)

தெரிதரும் திங்கள் ஆறும் சென்றதன் பின் தினம்-தொறும் புதுமையதாக – சீறா:1249/2
பூரண நிலை நின்று அம் கை பொருந்துற வளைக்கும் ஆறும்
பாரினில் நெற்றி தீண்டப்படும்படி குழைவும் மற்றும் – சீறா:1343/2,3
சுழி எறி ஆறும் கானும் சுரங்களும் கடந்து செம் தேன் – சீறா:3337/3
அருவி ஆறும் வன் பொருப்பும் உண்டு அதற்கும் அப்புறத்தில் – சீறா:3440/2
அடவியும் குன்றும் ஆறும் அருவியும் அகன்று பின்னர் – சீறா:4903/1

மேல்


ஆறே (1)

வடித்த செந்தமிழ் புலவர் முன் யான் சொலும் ஆறே – சீறா:19/4

மேல்


ஆன் (3)

அமரர்-தங்களில் ஒருவர் ஆன் ஏறு உருவாகி – சீறா:1515/2
ஆன் கிடந்த கைத்தல தல்கா அருள் உதுமானும் – சீறா:4915/4
வரு விறல் தொறுவன் தலை-தனை வீழ்த்தி ஆன் நிரை அனைத்தையும் வௌவி – சீறா:4958/3

மேல்


ஆன்ற (1)

ஆன்ற பேரறிவு அவுசு வங்கிஷத்தவரதனின் – சீறா:2452/3

மேல்


ஆன்று (1)

ஆன்று இரு கரத்தினர் ஆமிறு அன்பு உற – சீறா:4983/1

மேல்


ஆன (15)

ஆன வம்பு இபுலீசு என்னும் பெயரும் பெற்று அலைந்து போனான் – சீறா:114/4
தரும நல் நெறியால் உலகு எலாம் புரக்க தகும் புகழ் ஆன லாமக்கு – சீறா:142/1
காய் முகை கிழித்து உள் உற்ற கறுப்பொடு கசடும் ஆன
மாய வன் கூற்றை மாற்றி வழு அற கழுவி மாறாது – சீறா:418/2,3
ஆன நல் வயது ஒரு பதினான்கு சென்றனவே – சீறா:589/4
பாதை உற்றிடும் செய்தியும் இவர்க்கு இடர் பணித்தவர்-தமக்கு ஆன
வாதை உற்றிடு வருத்தமும் காரண தொகுதியும் வனம் சார்ந்த – சீறா:665/1,2
ஆன நல் அறிவராய் புறப்பட்டார் அரோ – சீறா:1981/4
ஆன நும் திரு நாமத்தை அடிக்கடி உரையாநின்றேன் – சீறா:2797/3
ஆன நல் ஹறம்-அதுள் ஆயதால் அது – சீறா:2973/3
ஆன வேகமும் அவிய நூறின – சீறா:3963/2
ஆன இ தொழுகை ஏது என்று அறிந்திலேம் அரியதாம் மால் – சீறா:4203/2
ஆன காலையின் அற நெறி தவறிலா அருளார் – சீறா:4256/1
ஆன காலையின் ஆதமின் முதுகினில் அமர்ந்த – சீறா:4408/1
அந்தமிலா மாந்தர் பலர் ஈன்று புவியிடத்து அருளும் ஆதம் ஆன
தந்தை-அது பெருவிரலில் இருந்த பெரும் பேரொளியே தணப்பிலாத – சீறா:4534/1,2
அரிய கரி என்று பெயர் ஆன மத யானை – சீறா:4892/4
அம் நவம் என புனல்கள் ஆன விரல் நான்கும் – சீறா:4900/4

மேல்


ஆனதற்கு (1)

ஆனதற்கு உரித்தாய் எங்கள் அகத்தினில் களங்கம் என்னும் – சீறா:2278/3

மேல்


ஆனதன் (1)

மதியினும் ஒளிரும் முகம்மது நபிக்கு வயது இரண்டு ஆனதன் பின்னர் – சீறா:380/2

மேல்


ஆனதால் (4)

ஆனதால் இவை பெற்றனம் என அகம் மகிழ்ந்து – சீறா:542/2
ஆனதால் ஒரு தீங்கு இலை நபிக்கு என அறைந்தான் – சீறா:577/3
ஆனதால் மடி மிசை ஆக்கினேன் நறும் – சீறா:1619/3
ஆனதால் மத பேதியர் அளவினில் அடங்கா – சீறா:4400/1

மேல்


ஆனது (4)

ஆனது இ உரை தீங்கு இவை என உரையாடாது – சீறா:1511/3
மதித்து வீசலும் இடப்புறம் ஆனது மறுத்தும் – சீறா:1529/3
பதித்து வீசலும் பிற்புறம் ஆனது பறந்தே – சீறா:1529/4
அல்லலுற்று அழுங்கல் மதீன மா நகர சுற்றினும் ஆனது மாதோ – சீறா:4458/4

மேல்


ஆனதே (3)

பரந்தது சிறு விலை பஞ்சம் ஆனதே – சீறா:298/4
தட பெரு நதி முழந்தாட்குள் ஆனதே – சீறா:748/4
ஒன்றிரண்டு என தொழில் உறுதி ஆனதே – சீறா:899/4

மேல்


ஆனதோர் (1)

ஆனதோர் சவீக்கினில் அரிகள் காண்கிலார் – சீறா:3660/3

மேல்


ஆனந்தம் (2)

கங்கை தன் உள்ளகம் களிப்புற்று ஆனந்தம்
பொங்கியே உடல் புறம் பொசிவ போன்றதே – சீறா:496/3,4
தந்தை கூறிட ஆனந்தம் உள தடம் ததும்பி – சீறா:1882/1

மேல்


ஆனம் (1)

ஆனம் உற்ற நபி உழை வாளை வைத்து – சீறா:4222/2

மேல்


ஆனவர் (1)

ஆனவர் உரைப்ப நவ்வி அகுமதும் கருத்தில் உற்று – சீறா:395/2

மேல்


ஆனவன் (2)

ஆனவன் அருளை உன்னி அகத்தினில் அடக்கி உண்மை – சீறா:1065/3
அன்றளவுக்கும் அந்தகன் ஆனவன்
இன்று அ கண் வரப்பெற்று எதிர் நீங்கிய – சீறா:4769/2,3

மேல்


ஆனன (1)

ஆனன குரிசில் என்னும் அகுமதின் வதனம் நோக்கி – சீறா:1253/2

மேல்


ஆனனம் (4)

ஆனனம் மலர்ந்து முகம்மதை புகழ்ந்து அங்கு அனைவரும் மத களிறு ஆனார் – சீறா:699/4
சுந்தர ஆனனம் ஒளிதர ஏகினர் தூதர் – சீறா:4255/4
ஆனனம் மலர்ந்து சாற்றும் வள்ளுவன் அழைத்து நீ போய் – சீறா:4626/3
ஆயிரம் அபிதானம் உடை குரிசில் ஆனனம் போல் உதித்ததுவே – சீறா:4988/4

மேல்


ஆனார் (19)

திக்கினின் மயங்கி இருவரும் மலைத்து தீவினைக்கு உரியவர் ஆனார் – சீறா:131/4
நறை மலர் கரத்தை பற்றி நடந்து வாய் நிழலில் ஆனார் – சீறா:408/4
அடங்கலும் கொடு நடந்து ஒரு தலத்தினில் ஆனார் – சீறா:551/4
பொங்கு அறிவு அதனால் மூடி புந்தியின் மறைப்பது ஆனார் – சீறா:619/4
வருந்திலா பெரு வாழ்வு கொண்டு உறைதரும் வள நகர் புறத்து ஆனார் – சீறா:670/4
ஆனனம் மலர்ந்து முகம்மதை புகழ்ந்து அங்கு அனைவரும் மத களிறு ஆனார் – சீறா:699/4
தெள்ளிய கலிமா ஓதி தீன் நிலைக்கு உரியர் ஆனார் – சீறா:1501/4
புடை பரந்து இனம் வர நபி பொருப்பினில் ஆனார் – சீறா:1887/4
ஆயர்-தம் குலத்தவர் இசுலாமினில் ஆனார் – சீறா:2695/4
அதிசயம் பிறப்ப முகம்மது-தமக்கு அன்சாரிகள் எனும் பெயர் ஆனார் – சீறா:2865/4
அண்டர்_நாயகன் தூதுவர் அவையிடத்து ஆனார் – சீறா:2947/4
மை தடம் கண்ணுள் ஆனார் மறுகினில் மறுகி நீவிர் – சீறா:3200/2
இடு கொடை கவிப்ப மன்னர் ஏகியோர் புறத்தில் ஆனார் – சீறா:3420/4
அருக்கன் ஒத்த நம் முகம்மது நபியிடத்து ஆனார் – சீறா:3508/4
ஒற்றரில் ஒருவர் தோன்றி சில மொழி உரைப்பது ஆனார் – சீறா:3665/4
கொற்றவருடனும் ஏகி குதிரியினிடத்தில் ஆனார் – சீறா:3671/4
அறம் தரா மனத்தொடும் சமர் கோலங்கள் ஆனார் – சீறா:3787/4
ஆண்டு இருக்கின்ற சகுபு எனும் தலத்தினில் ஆனார் – சீறா:4022/4
அழுதல் கண்டு அவர்க்கு அன்னவர் அன்பு மிக்கு ஆனார்
குழுவதாய் நிறை பனீகுறைலா மதி கூர்ந்து – சீறா:4638/1,2

மேல்


ஆனான் (7)

மா தவர் இலை என்று எண்ணி வாடிய மனத்தன் ஆனான் – சீறா:810/4
சாலவும் அளித்து அவனுமே தரகன் ஆனான் – சீறா:895/4
தரு நபி பழித்து காட்டுதற்கு இவன் ஓர் சாட்சியில் தலைமையன் ஆனான் – சீறா:1443/4
முனை தட கை அபூஜகில் தன் குலத்தோரை எதிர் நோக்கி மொழிவது ஆனான் – சீறா:1661/4
அரசு தங்கிய கோயிலின் வாயிலின் ஆனான் – சீறா:1704/4
கண்களை புதைத்து வெய்யோன் மேல் திசை கடலுள் ஆனான் – சீறா:3417/4
உற்று அறி என்பான் போல சில மொழி உரைப்பது ஆனான் – சீறா:3708/4

மேல்


ஆனு (1)

நன்று நன்று என இபுனுசுத் ஆனு நம் நபியும் – சீறா:593/1

மேல்


ஆனும் (1)

ஆனும் காவும் ஒவ்வாத சல்மான் எனும் அரசர் – சீறா:2952/3

மேல்


ஆனேன் (7)

முன் பெரும் சூகை வடுவையும் தவிர்ந்தேன் முக மலர் தர வடிவு ஆனேன்
பின்புறு கலியும் காண்கிலேன் பலனும் பெற்றனன் என உரைத்தனரே – சீறா:364/3,4
நடு நிலைமை ஆனேன் சாதியில் தலைவர் கூடி – சீறா:1496/3
இ பெரும் பதியோர்க்கு அடிமையன் ஆனேன் இப்பொழுது இதற்கு முன் நயம் கூர் – சீறா:2896/2
மனையினிற்கு உரியள் ஆனேன் மகர் இரசிதம் ஐந்நூறு என்று – சீறா:3086/2
வேதனை ஆனேன் கேளிரும் இழந்தேன் விதியினை விலக்குவது எவனோ – சீறா:4096/4
நிலையிலாது அடியேன் வெறுங்கையும் ஆனேன் என்பது நினைந்திலன் இன்னும் – சீறா:4097/3
ஆனேன் தலைவிலை ஈந்து இனி நீ போக என அறைந்தார் – சீறா:4345/2

மேல்


ஆனோர் (2)

அபசி நாட்டினில் உறை நசுறானிகள் ஆனோர்
குவிதரும் தன கொடி அலிமாவையும் கூண்டு – சீறா:439/1,2
அவர்க்கு நல் வழியாய் இசுலாமினில் ஆனோர்
சுவர்க்கம் எய்துவர் எனவும் அ சொல்லினை கடந்தோர் – சீறா:2609/1,2

மேல்


ஆனோர்க்கு (1)

அவர் அலால் நபி பின் இல்லை அவர் உம்மத்து ஆனோர்க்கு எல்லாம் – சீறா:826/2

மேல்


ஆனோன் (1)

முன்னவர் யாரும் கூண்டு முரண் படை முகம்மது ஆனோன்
இ நகர்-அதனில் புக்காது ஈடு பட்டு இரிய செய்தார் – சீறா:4380/1,2

மேல்