அ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு – பகுதி 1

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 329
அ-வயின் 1
அஃது 6
அஃதே 1
அஃறிணை 3
அஃறுபு-தம் 1
அஃறுபு-வயின் 1
அக்க 1
அக்கசாலையினிடத்து 1
அக்கணத்தில் 1
அக்கணத்து 2
அக்கம் 3
அக்கமான 1
அக்கன் 1
அக்கனை 1
அக்கினி 4
அக்கீகாவினை 1
அக்வகு 2
அக 11
அகங்களில் 1
அகங்கை 1
அகட்ட 1
அகட்டிடை 2
அகட்டிடையிருந்து 1
அகட்டினில் 2
அகட்டினை 1
அகட்டுள் 1
அகடு 10
அகடும் 1
அகடுற 1
அகத்தார் 1
அகத்திடத்தில் 1
அகத்திடை 6
அகத்திருந்து 1
அகத்தில் 6
அகத்தின் 5
அகத்தினள் 1
அகத்தினில் 19
அகத்தினின் 2
அகத்தினுள் 2
அகத்தினுள்ளே 1
அகத்தினூடு 2
அகத்து 16
அகத்துள் 3
அகத்தொடு 1
அகப்பட்டு 2
அகப்படவிலை 1
அகப்படில் 1
அகப்படுத்தி 1
அகப்படுத்தினன் 1
அகப்படும் 1
அகபா 1
அகம் 83
அகம்-தனை 1
அகம்-அதனில் 1
அகம்-அதின் 1
அகமும் 3
அகமே 1
அகரம் 1
அகல் 14
அகல்தர 2
அகல்வதல்லது 1
அகல்வதன்றி 1
அகல்வது 1
அகல்வதுவே 1
அகல்வர் 1
அகல்வன் 2
அகல்வார் 1
அகல்வான் 1
அகல்வேன் 1
அகல 11
அகலவும் 1
அகலா 6
அகலாத 1
அகலாது 6
அகலாமல் 1
அகலார் 1
அகலிடத்தின் 1
அகலிடத்து 1
அகலிடம் 4
அகலும் 8
அகலுள் 1
அகவிலை 1
அகழ் 11
அகழி 2
அகழின்-பால் 1
அகழினில் 1
அகழினை 2
அகற்ற 1
அகற்றி 25
அகற்றிடும் 1
அகற்றிய 5
அகற்றியே 1
அகற்றிவிடுவார் 1
அகற்றிற்று 1
அகற்றினர் 1
அகற்றினேன் 1
அகற்று 1
அகற்று-மின் 1
அகற்றுதற்கு 1
அகற்றும் 2
அகன் 11
அகன்ற 11
அகன்றதன் 1
அகன்றது 1
அகன்றனர் 2
அகன்றனரே 1
அகன்றார் 3
அகன்றான் 2
அகன்றிட 2
அகன்றிடாது 2
அகன்றிடாதே 1
அகன்றிடும் 1
அகன்றிடுமலது 1
அகன்று 25
அகன்றேன் 1
அகில் 21
அகில 2
அகிலம் 6
அகிலமும் 3
அகுசம் 5
அகுத்தபு 8
அகுமதின் 15
அகுமதினிடத்தினில் 1
அகுமது 41
அகுமது-தம் 1
அகுமது-பால் 1
அகுமதுக்கு 1
அகுமதும் 5
அகுமதுவும் 2
அகுமதுவை 1
அகுமதே 2
அகுமதை 10
அகுமதையும் 1
அகை 1
அங்கம் 4
அங்கமும் 5
அங்கராகமும் 1
அங்கவடி 1
அங்காடியும் 1
அங்காந்து 1
அங்கி 5
அங்கிருந்து 6
அங்கு 158
அங்குமிங்கும் 1
அங்கை 6
அங்கையால் 3
அங்கையில் 5
அங்கையின் 2
அங்கையினால் 1
அங்ஙன் 8
அங்ஙனம் 3
அஸ்ஹாபிகள் 1
அஸ்ஹாபிகளினில் 1
அஸ்காபிகள் 3
அஸ்காபிகள்-தமை 1
அஸ்காபிகளும் 1
அஸ்காபிகாள் 1
அஸ்காபிமார்கள் 1
அச்சம் 6
அச்சமும் 2
அச்சமுற்று 3
அச்சுவங்களும் 1
அச்சுவத்தினும் 1
அச்சுவத்தொடும் 1
அச்சுவம் 2
அச்சுவமும் 1
அச்சொடு 1
அசத்து 4
அசத்தொடு 1
அசலம் 1
அசறு 5
அசறுமட்டாக 2
அசன் 3
அசன்-தனக்கு 1
அசனி 7
அசனியும் 1
அசா 1
அஜாசீல் 1
அசாவை 1
அசீறா 1
அசீறாவினில் 1
அசுக்கமின் 1
அசுகாபி 1
அசுகாபிகட்கு 1
அசுகாபிகள் 11
அசுகாபிகள்-தம் 1
அசுகாபிகள்-தம்மினால் 1
அசுகாபிகளும் 1
அசுகாபிமார்கள் 1
அசுகாபிமார்களாய் 1
அசுகாபிமார்களில் 2
அசுகாபிமாரை 2
அசுகாபியை 1
அசுகுபிகளில் 1
அசுகையா 1
அசுகையும் 1
அசும்பினை 1
அசும்பும் 1
அசும்புற 1
அசுமா-தன் 1
அசுமாவிடம் 1
அசுவது 2
அசுறபு 1
அசுஅது 4
அசுஅதுக்கு 1
அசுஅதும் 2
அசுஅதை 1
அசுஅதோடு 2
அசை 1
அசைக்கும் 1
அசைத்த 3
அசைத்தது 1
அசைத்தல் 1
அசைத்தனனென்னில் 1
அசைத்தார் 1
அசைத்தான் 1
அசைத்திட 1
அசைத்திடாத 1
அசைத்திடுதலில் 1
அசைத்திடும் 1
அசைத்து 25
அசைதர 3
அசைதரு 1
அசைதரும் 2
அசைதலால் 1
அசைந்த 5
அசைந்தது 1
அசைந்தன 2
அசைந்திட 2
அசைந்திடாமல் 2
அசைந்திடினும் 1
அசைந்திடேல் 1
அசைந்தில 1
அசைந்து 7
அசைப்ப 4
அசைப்பிடாது 1
அசைபோட்டு 3
அசைய 9
அசையா 1
அசையாது 2
அசையினும் 1
அசையுறும் 1
அசைவன 1
அசைவு 1
அசோகு 3
அசோகை 1
அஞ்ச 3
அஞ்சல் 9
அஞ்சலாது 3
அஞ்சலித்தது 1
அஞ்சலித்தவனலால் 1
அஞ்சலித்து 2
அஞ்சன 1
அஞ்சனம் 5
அஞ்சி 16
அஞ்சியே 1
அஞ்சினர் 2
அஞ்சினான் 1
அஞ்சு 2
அஞ்சுதற்கு 1
அஞ்சும் 2
அஞ்சுவது 1
அட 3
அடக்கி 21
அடக்கிவித்து 1
அடக்கினர் 6
அடக்கினார் 2
அடக்கினான் 1
அடக்கினும் 2
அடக்குதற்கு 1
அடக்குவித்தார் 1
அடகு 1
அடங்க 6
அடங்கலர்க்கு 1
அடங்கலார் 1
அடங்கலினும் 1
அடங்கலும் 27
அடங்கா 19
அடங்காத 2
அடங்காதால் 1
அடங்காது 5
அடங்கி 4
அடங்கிய 1
அடங்கில 1
அடங்கிலன் 2
அடங்கிலா 4
அடங்கிலாத 2
அடங்கிலாதால் 1
அடங்கினர் 2
அடங்கேன் 1
அடம்பு 1
அடர் 20
அடர்த்த 2
அடர்த்ததை 1
அடர்த்தனர் 3
அடர்த்தி 1
அடர்த்திட 1
அடர்த்து 9
அடர்த்துவிட்டு 1
அடர்த்தோர் 1
அடர்ந்த 16
அடர்ந்தது 2
அடர்ந்தவர் 1
அடர்ந்தனர் 1
அடர்ந்தனரெனில் 1
அடர்ந்தனன் 1
அடர்ந்தார் 2
அடர்ந்து 30
அடர்பவனை 1
அடர 1
அடராது 1
அடராமல் 1
அடரினும் 1
அடருதல் 1
அடரும் 6
அடருவது 1
அடருவர் 2
அடருவார் 1
அடல் 103
அடலில் 1
அடலின் 2
அடலினர் 1
அடலுறு 2
அடலோய் 1
அடவி 7
அடவிகள் 5
அடவிகளிடத்தினும் 1
அடவியில் 8
அடவியின் 6
அடவியின்-வயின் 1
அடவியினில் 1
அடவியும் 8
அடவு 1
அடவுவைத்திடின் 1
அடாத 3
அடாது 1
அடி 112
அடி-மின் 1
அடிக்க 1
அடிக்கடி 64
அடிக்கு 2
அடிகள் 8
அடிகள்-தம் 1
அடிகளா 1
அடிசிலும் 1
அடித்த 3
அடித்தடித்து 1
அடித்ததற்கு 1
அடித்தலத்து 1
அடித்தலம் 1
அடித்தலும் 2
அடித்தன 1
அடித்தனர் 4
அடித்து 7
அடிப்ப 3
அடிப்படுத்திடு 1
அடிப்படை 1
அடிப்பதால் 1
அடிபட்ட 1
அடிபட 3
அடிபடும் 3
அடிபணிந்து 1
அடிமை 3
அடிமைகள் 1
அடிமைகொண்டு 1
அடிமையர் 1
அடிமையன் 2
அடிமையாய் 2
அடிமையில் 2
அடிமையின் 1
அடியடி-தொறும் 1
அடியடித்தனன் 1
அடியடித்து 1
அடியவர் 1
அடியவரின் 1
அடியன் 2
அடியனேன் 2
அடியாய் 1
அடியாரினில் 1
அடியாள் 1
அடியிடை 1
அடியில் 9
அடியின் 2
அடியினில் 4
அடியினும் 1
அடியும் 3
அடியேம் 1
அடியேன் 11
அடியேன்-தன்னை 1
அடியை 6
அடியோடு 1
அடிவயிற்றில் 1
அடிவயிறு 1
அடிவயிறும் 1
அடிவாரத்தின் 1
அடிவாரத்தை 1
அடிவைத்திடாது 1
அடு 18
அடுக்கடுக்கு 1
அடுக்கல் 1
அடுக்கால் 1
அடுக்கிய 1
அடுக்கில் 1
அடுக்கின் 2
அடுக்கினும் 2
அடுக்கும் 3
அடுக்குமவர்கள்-வயின் 1
அடுக 1
அடுத்த 32
அடுத்தடுத்து 2
அடுத்ததால் 1
அடுத்தது 9
அடுத்தவர் 4
அடுத்தவர்க்கு 2
அடுத்தவர்க்கும் 1
அடுத்தவன் 1
அடுத்தவன்-தன்னை 1
அடுத்தவை 1
அடுத்தன 1
அடுத்தனர் 4
அடுத்தனர்கள் 1
அடுத்தனரே 1
அடுத்தனன் 9
அடுத்தார் 6
அடுத்தால் 1
அடுத்திடா 1
அடுத்திடாமல் 1
அடுத்திடில் 1
அடுத்திடும் 1
அடுத்தில 1
அடுத்து 92
அடுத்தே 1
அடுத்தேன் 1
அடுத்தோர்க்கு 1
அடுப்ப 11
அடுப்பது 1
அடுப்பனோ 1
அடுப்பில் 1
அடும் 6
அடுவார் 1
அடை 9
அடைக்கலத்தினும் 1
அடைக்கலம் 3
அடைக்காய் 1
அடைக்கும் 2
அடைக 3
அடைகள் 1
அடைகிடக்கும் 9
அடைகிடந்த 4
அடைகிடந்து 2
அடைகுவது 1
அடைகுவம் 2
அடைகுவர் 2
அடைகுவன் 3
அடைகுவோம் 1
அடைத்த 2
அடைத்தன 1
அடைத்தனம் 1
அடைத்தனர் 3
அடைத்தனன் 1
அடைத்தார் 2
அடைத்திடு-மின் 1
அடைத்திடுக 1
அடைத்திடுவார் 1
அடைத்திருக்கும் 1
அடைத்து 9
அடைத்தும் 1
அடைத்தேன் 1
அடைதர 1
அடைதலும் 1
அடைந்த 26
அடைந்ததன் 2
அடைந்தது 12
அடைந்தது-கொல் 1
அடைந்ததும் 4
அடைந்ததுவும் 1
அடைந்தபேர்க்கு 1
அடைந்தவர் 5
அடைந்தவர்க்கு 1
அடைந்தவர்கள் 1
அடைந்தவரல்லார் 1
அடைந்தவரலர் 1
அடைந்தவாறு 1
அடைந்தவாறும் 1
அடைந்தவை 2
அடைந்தன் 2
அடைந்தன 2
அடைந்தனம் 3
அடைந்தனர் 14
அடைந்தனரோ 1
அடைந்தனன் 7
அடைந்தனனோ 1
அடைந்தார் 13
அடைந்தால் 1
அடைந்தான் 9
அடைந்திட்டேனால் 1
அடைந்திட 1
அடைந்திடாது 1
அடைந்திடும் 1
அடைந்திடுவன் 1
அடைந்து 31
அடைந்தேம் 2
அடைந்தேன் 9
அடைந்தோம் 3
அடைந்தோர் 2
அடைந்தோன் 1
அடைப்ப 2
அடைப்பார் 1
அடைப்பான் 1
அடைப்பும் 1
அடைப்பை 2
அடைபட 1
அடைபடும் 1
அடைய 4
அடையலர் 6
அடையலர்-தம் 1
அடையலர்-தமக்கு 1
அடையலர்க்கு 1
அடையலரால் 1
அடையலார்கள் 1
அடையலாரை 1
அடையலாரொடும் 1
அடையும் 1
அடைவ 1
அடைவதலால் 1
அடைவதாக 1
அடைவது 1
அடைவதும் 1
அடைவர் 5
அடைவன் 2
அடைவார் 2
அண்ட 2
அண்டத்து 2
அண்டபகிரண்டமும் 1
அண்டம் 1
அண்டமும் 3
அண்டர் 10
அண்டர்_நாயக 1
அண்டர்_நாயகன் 2
அண்டர்_நாயகனை 1
அண்டர்கள் 1
அண்டரில் 1
அண்டருக்கு 1
அண்டரும் 1
அண்ணல் 5
அண்ணல்-தன் 2
அண்ணலாகிய 1
அண்ணலார் 3
அண்ணலும் 4
அண்ணலே 1
அண்ணலை 3
அண்மி 1
அண்மினாலும் 1
அணங்கு 3
அணவது 1
அணி 217
அணி_இழை 2
அணிகலன்கள் 1
அணிகள் 1
அணிகளோடும் 1
அணித்தது 1
அணித்தாய் 7
அணித்தார் 1
அணித்திட்டது 1
அணித்து 11
அணித்துற 1
அணிதர 2
அணிதன் 1
அணிந்த 8
அணிந்ததுவே 1
அணிந்தனர் 1
அணிந்தனள் 1
அணிந்தார் 5
அணிந்திடும் 2
அணிந்து 31
அணிந்துகொள்வார் 1
அணிந்தேன் 1
அணிபெற 5
அணிய 2
அணியணி 6
அணியணியா 1
அணியணியாய் 2
அணியதாக 1
அணியதாய் 1
அணியலுற்றார் 1
அணியா 1
அணியாக 1
அணியாய் 7
அணியார் 1
அணியின் 1
அணியின 1
அணியினுக்கணியதாய் 1
அணியினுக்கு 1
அணியும் 3
அணியொடும் 1
அணியோய் 1
அணில் 1
அணிவதாக 1
அணிவதானார் 1
அணிவது 1
அணிவார் 3
அணு 7
அணுக 2
அணுகலும் 1
அணுகவும் 1
அணுகா 7
அணுகாத 1
அணுகாததும் 1
அணுகாது 1
அணுகி 10
அணுகிலா 1
அணுகினர் 2
அணுகினவோ 1
அணுகினான் 1
அணுகுவீர் 1
அணுவாய் 1
அணுவினுக்கு 1
அணுவினும் 1
அணுவும் 1
அணுவெனினும் 1
அணுவெனும் 1
அணுவே 1
அணை 17
அணைக்கவும் 1
அணைக்கும் 1
அணைகுவன் 1
அணைத்ததும் 1
அணைத்தார் 2
அணைத்திட 1
அணைத்து 14
அணைதர 1
அணைந்து 2
அணையின் 1
அணையினை 1
அணையும் 1
அணையை 1
அணைவுற 1
அத்தம் 1
அத்தரி 1
அத்தன் 1
அத்தனும் 1
அத்தனை 1
அத்தனையும் 1
அத்தாசு 5
அத்தி 1
அத்திரி 12
அத்திரியின் 1
அத்திரியும் 3
அத்திரியை 2
அத்து 1
அதட்டி 1
அதபு 2
அதபுடன் 2
அதரம் 1
அதலால் 1
அதள் 1
அதற்கு 11
அதற்கும் 2
அதன் 5
அதன்-பால் 2
அதன்படி 1
அதன்றி 2
அதனால் 17
அதனில் 1
அதனின் 4
அதனினாலே 1
அதனினுக்கு 1
அதனினும் 2
அதனுள் 1
அதனை 13
அதாசு 1
அதாபு 2
அதாம் 1
அதாய் 1
அதி 11
அதிக 6
அதிகம் 1
அதிகமாய் 2
அதிகாரத்தார் 1
அதிசயத்தொடும் 1
அதிசயம் 16
அதிசயம்-அதனால் 1
அதிசயமுற 1
அதிசயமே 1
அதிசயித்தனர் 1
அதிசயித்தனரே 1
அதிசயித்தான் 1
அதிசயித்திட 1
அதிசயித்திடும்படி 1
அதிசயித்திருப்பார் 1
அதிசயித்து 17
அதிசயிப்ப 5
அதிசயிப்பன் 1
அதிதிமார் 1
அதிதியர் 1
அதிபதி 3
அதிபன் 2
அதிர் 14
அதிர்-தொறும் 1
அதிர்த்திடும் 1
அதிர்த்து 2
அதிர்தர 6
அதிர்தரு 1
அதிர்தரும் 2
அதிர்தல் 1
அதிர்ந்த 3
அதிர்ந்திட 6
அதிர்ந்திடினும் 1
அதிர்ந்திடும் 3
அதிர்ந்திலார் 1
அதிர்ந்தினும் 1
அதிர்ந்து 4
அதிர்ந்தே 1
அதிர்ப்பு 1
அதிர்ப்பொடும் 1
அதிர 14
அதிரும் 6
அதில் 21
அதிவித 1
அதிவிதத்துடன் 1
அதிவிதத்தொடும் 1
அதின் 5
அது 25
அதுக்கி 5
அதுக்கியும் 1
அதுங்கிட 1
அதுவும் 3
அதுனான் 5
அதுனான்-தம்மிடத்து 1
அதை 7
அதைத்து 1
அதோ 1
அந்த 49
அந்தகன் 2
அந்தகனும் 1
அந்தப்புரத்தையும் 1
அந்தம் 5
அந்தமில் 3
அந்தமில்லவன் 2
அந்தமில்லவன்-தனை 1
அந்தமிலவன்-தன்பால் 1
அந்தமிலா 1
அந்தமிலி-தன் 1
அந்தமும் 4
அந்தர 4
அந்தரங்கத்தில் 1
அந்தரத்திடத்தில் 1
அந்தரத்திடை 1
அந்தரத்தில் 1
அந்தரத்திலிருந்து 1
அந்தரத்தின் 2
அந்தரத்தினில் 2
அந்தரத்தினின் 1
அந்தரத்தினும் 3
அந்தரத்து 12
அந்தரத்தை 1
அந்தரம் 11
அந்தரமாய் 1
அந்தரமிருந்து 1
அந்தரமும் 3
அந்தரில் 1
அந்தவாறு 2
அந்தோ 4
அநீக 1
அநீகம் 1
அநீகமும் 1
அப்து 2
அப்துர் 1
அப்துல் 39
அப்துல்ககுபா 1
அப்துல்லா 40
அப்துல்லா-தம் 1
அப்துல்லா-தமை 1
அப்துல்லா-தனை 1
அப்துல்லா-பால் 1
அப்துல்லாவிடத்தில் 2
அப்துல்லாவும் 4
அப்துல்லாவே 1
அப்துல்லாவை 4
அப்துல்லாவையும் 1
அப்துல்லாவொடு 1
அப்ப 1
அப்படி 4
அப்படியே 1
அப்பாசு 6
அப்பாசுடன் 1
அப்பாசும் 3
அப்பால் 2
அப்பு 1
அப்புறத்தில் 1
அப்புறத்து 1
அப்புறம் 5
அப்பொழுது 2
அப்பொழுதே 1
அப்போதின் 1
அப்போது 1
அபசா 3
அபசா-பால் 1
அபசி 16
அபசிகள் 1
அபசியர் 2
அபசு 2
அபயம் 2
அபாசல்மா-தமை 1
அபாசு 1
அபாசுபியான் 19
அபாசுபியானும் 4
அபாசுபியானுமாக 1
அபாசுபியானை 3
அபாசுபியானொடும் 1
அபாசும் 1
அபாசையும் 1
அபாதற்றுல் 1
அபாலுபானா 2
அபாலுபானா-தமை 1
அபாலுபானாவை 3
அபாறாபிகையும் 1
அபாஅசா 1
அபித்தாலி-தம்பால் 1
அபித்தாலிப் 5
அபித்தாலிபின் 1


அ (329)

அ திரு மா மழை துளி இடையிடை அணியணியாய் – சீறா:23/1
அ வழி அடைந்தேன் என்றார் அழகு ஒளிர் பவள வாயால் – சீறா:117/4
அ பெரும் பெயர்கள் நான்குபேர் ஒளியும் அகுமதின் ஒளி அடுத்து இருப்ப – சீறா:129/1
வகுத்த வல்லவனை பணிந்து வானகத்தில் வாழ்ந்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:130/4
அ கையின் விரல்கள் ஒளிவு முன் இருந்த அணி அணி முதுகிடத்து ஆகி – சீறா:131/2
உத்தமர் மத்தூசல்கு-தம்மிடத்து அ ஒளி உறைந்து உலகு எலாம் இறைஞ்ச – சீறா:141/2
சித்திர கவின் பெற்றிருந்த லாமக்கு-வயின் சிறந்து இலங்கும் அ ஒளியே – சீறா:141/4
கனவு கண்டு அகம் மகிழ்ந்து இனிது இருக்கும் அ காலம் – சீறா:201/4
குற்றம் இன்றி அ முகம்மதே பெயர் என குறித்தாள் – சீறா:219/4
எள்ளல் இன்றி அ உண்மை நல் நபி என இசைத்தார் – சீறா:222/4
சிந்தை நேர்ந்தனள் அ உரை கேட்டு உளம் திடுக்கிட்டு – சீறா:224/3
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் அ நகர் உறைவோர் – சீறா:230/1
நெடிது உயிர்த்து அயர்ந்து இரந்துகொண்டிருக்கும் அ நேரம் – சீறா:234/4
அடுத்த அ பொழுதில் அரம்பையர் சிலர் வந்து அணி முழந்தாள் துடை கணைக்கால் – சீறா:248/3
மலர்தரு கரத்தால் ஏந்தியே மடியில் வைத்து இனிது இருக்கும் அ நேரம் – சீறா:267/1
விடிந்த அ பொழுதில் அப்துல் முத்தலிபு வ
தன் பெரும் புகழும் வரிசையும் பெருக தழைத்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:290/4
தீய அ பசி பிணி தீண்டலால் சனம் – சீறா:303/3
அ மொழி கேட்டு அலிமாவும் ஆரிதும் – சீறா:313/1
கண் திறந்த அ போதினில் கவின் ஒளி கதிர் விட்டு – சீறா:333/1
சீரிதின் இயன்ற வாயிலின் எதிரே சென்று நின்று இறைஞ்சும் அ நேரம் – சீறா:352/2
விடம் தயங்கிய கண் இணை மடவாரும் மெலிதர செல்லும் அ காலை – சீறா:357/2
தீங்கு அகன்றிடும் அ செய்தி கண்டு அறிந்து செறிதரு பிற நகர் உளரும் – சீறா:369/3
யானும் அ வழி செல்வேன் என்று அடுத்தடுத்து உரைப்பதானார் – சீறா:395/4
முத்திரை என்னும் அ இலாஞ்சனை தரித்து மூவா – சீறா:420/1
தொகுத்த அ சனங்கள் எல்லாம் இவர் எடை தோன்றாது என்ன – சீறா:422/2
புதியது ஓர் ஹபீபுல்லா என்று ஓதி அ பேரும் போர்த்து – சீறா:423/3
வாம மா மணி முகம்மதை வளர்க்கும் அ நாளில் – சீறா:438/2
இறங்கி அங்கிருந்து எழுந்திட நினைக்கும் அ நேரம் – சீறா:448/1
விருத்தன் அ மொழி இயம்பிட விளங்கு இழை அலிமா – சீறா:461/1
நெகிழ்ந்த நெஞ்சினோடு ஆகுலத்து அயரும் அ நேரம் – சீறா:474/4
சிந்தை கூர அ திசையினில் சிலருடன் செலும் போழ்து – சீறா:476/2
அ மொழி கேட்டு அபீத்தாலிபு ஆகிய – சீறா:538/1
ஆங்கு இருந்தனர் விடிந்த பின் அ தலத்து ஒருவன் – சீறா:553/1
அலகு இல் கூட்டம் உண்டு அ பெரும் ஷாமினில் அடைந்தால் – சீறா:564/2
பொருத்தம் ஈது என சம்மதித்திருக்கும் அ போதில் – சீறா:566/2
பண்டு நாள் தொடுத்து இற்றை நாள் வரைக்கும் அ படையை – சீறா:596/1
நின்னை ஒப்பவரும் இல்லையாகையால் நினது-பால் அ
மன்னை விண்ணப்பம் செய்தேன் முகம்மதை விளித்து நோக்கும் – சீறா:629/2,3
நோக்கியும் நோக்காதும் போல் நொடியினில் எழுந்து அ மாதின் – சீறா:640/2
இற்றை நாள் தொடுத்து அ நகர்க்கு ஏகி இங்கு இவண் புக வரும் நாளை – சீறா:666/1
ஒட்டை மீதினில் வரும்பொழுது அ வழி ஓரிடத்து இடையூறாய் – சீறா:674/1
சுந்தர புவியில் வலது கால் ஓங்கி தொட்டிட தொட்ட அ போதில் – சீறா:696/3
புனல் உண்டு பொருந்தினர் அ உழையின் – சீறா:700/2
அலைவுற்றவன் அ மொழி கூறிடலும் – சீறா:716/1
மறுவுறு மதி தொடு மலையும் அ மலை – சீறா:724/3
அ மலை நதி கரை அடுத்து சீரிய – சீறா:725/1
சிந்தை வைத்து அ உழை செல்லும் போழ்தினில் – சீறா:751/2
மறம் தயங்கு வேல் மாந்தர் அ வேங்கையின் வாய் பட்டு – சீறா:759/3
உண்டது இல்லை-கொல் என்ன வந்து உதித்த அ நொடிக்குள் – சீறா:774/2
ஓதிய முறைமை அ நாள் ஒழுகிய ஒழுக்கம் இ நாள் – சீறா:790/3
அ மொழி கேட்டு காண்பது அரிது என எளியேன் சிந்தை – சீறா:828/1
முன்னிட பெருகி ஓடும் முறைமை கண்டு அறிந்து நீர் அ
நல் நெறி குரிசிற்கு என்-தன் சலாமையும் நவிலும் என்றார் – சீறா:830/3,4
பொருத்து மெய் மொழி மா தவன் இறந்த அ போதில் – சீறா:838/1
பொருந்தி நல் நெறி ஈது என நடக்கும் அ போதில் – சீறா:847/2
தெரிந்த மேலவர் செவிக்கு இடார் என்னும் அ திறம் போல் – சீறா:852/2
அ தலம் இலங்க அபூபக்கரும் இருந்தார் – சீறா:888/3
அ உலகில் அ நகரடைந்தவர்கள் வந்தே – சீறா:890/3
அ உலகில் அ நகரடைந்தவர்கள் வந்தே – சீறா:890/3
அ கணம் ஒருவன் தன் அமைதி கூறுவான் – சீறா:897/4
முன்னிய விலைக்கு விற்று ஒடுக்கி அ நகர் – சீறா:900/2
தொகுத்த அ திசைகள்-தோறும் எண்ணில தோன்ற கண்டார் – சீறா:920/4
பின் உற வர அ காபிர் பெரும் தலைக்கடையில் சார்ந்தார் – சீறா:936/4
தீங்கு இயற்றிட நினைத்திடும் கொடிய அ தீமை – சீறா:952/2
கருத்து அழிந்த அ கருத்தினில் நன்கு என கருதி – சீறா:956/2
மெலிவு இலாத சொல் கேட்டலும் கம்மியன் வெகுண்டு அ
உலையினில் கரும்பொன் புகுத்து உமியொடு கரியும் – சீறா:970/1,2
அ நெறியதனால் யாமும் கேட்பதற்கு ஐயமானோம் – சீறா:1075/1
ஊற்றமுடன் உரைத்திடுக அ உரையின்படி நடப்பது உறுதி என்றார் – சீறா:1083/4
அ உரை கேட்டு அபுத்தாலிபு அக களிப்பு தலைமீறி அரசே கேளீர் – சீறா:1093/1
சிறப்பு மிக்கன செய்த அ தெருத்தலை-தோறும் – சீறா:1114/2
கதியும் வெற்றியும் வீரமும் பெறுவர் அ கதை போல் – சீறா:1127/2
ஆக மீதில் அணி அணிந்து அ நலார் – சீறா:1178/2
கருத்தினூடும் கலந்தது அ வாசமே – சீறா:1182/4
மாது அவ்வாவுடன் இன்புற வாழும் அ நாளில் – சீறா:1221/2
சுறுகும் என்னும் அ கூட்டத்தின் அரசர்கள் சூழ்ந்தே – சீறா:1226/2
மணமுறும்படி செய்துவைத்திருக்கும் அ நாளில் – சீறா:1229/4
அசுவது என்னும் அ குவட்டினை அணைத்து எடுத்து அசையாது – சீறா:1233/3
அசையினும் பிரியாது அடுத்து உறைந்தவர்-தம் செவியினும் அ தொனி சாரா – சீறா:1244/3
அரசர் மிக்கு உவகை கூர்ந்து அ அணி துகில் இருத்தும் போதில் – சீறா:1260/2
உறக்கத்து என்னும் அ வேந்தனை கொணர்க என ஒருவன் – சீறா:1280/3
விரைவினில் மறுநாளும் அ உரை விளம்பினரால் – சீறா:1285/4
அருத்தமே உரை கலிமா அ நிண்ணய – சீறா:1297/2
அ மொழி கேட்டு அடல் அரி அபூபக்கர் – சீறா:1305/1
அவ்வவர் கருத்தினுள் ஆய்ந்து அ ஆற்றிடை – சீறா:1315/2
வீடு இல் வானவர்க்கு இறை விரைவின் ஏகி அ
கோடு உறை நபி-வயின் குறுகினார் அரோ – சீறா:1326/3,4
அமையும் என்பவர் சிலர்சிலர் அ மொழி பகையால் – சீறா:1363/2
செறுநர் செய்திடும் தீய அ கோட்டி கண்டு – சீறா:1404/1
வரும் அ அப்துல் முனாபு-தம் மக்களின் – சீறா:1405/2
பெறும் முறை தலைமை பெயரானும் அ
குறுகலார் உறை கூட்டத்தில் ஆயினான் – சீறா:1411/3,4
கோது அடர்த்து அ குறிப்பு அரிதால் குலம் – சீறா:1416/2
கூறிய மொழி கேட்டு அபூலகுபு எனும் அ கொடியன் இரு விழி சிவந்து – சீறா:1455/1
இடைந்திடும் பெரும் கேடு உடையவன் இவனே என்னும் அ பொருள் உரை பிறப்ப – சீறா:1456/2
எண்ணுற நோக்குவள் இதயம் வாடும் அ
பெண்ணினை நோக்குவள் பெய்யும் செம் தழல் – சீறா:1469/2,3
மற்றும் அ தரையிடை கிடத்தி மார்பகம் – சீறா:1484/1
பதியின் உற்றது எ பொருள் உளது அ பொருள் பலவும் – சீறா:1510/2
இரைத்தலோடும் அ உரை பகர்ந்து உமறு என இசைப்ப – சீறா:1520/3
நிலம் மிசை விடையாய் தோன்றி நின்ற அ மாயம்-தானே – சீறா:1549/4
இருந்த அ பெயருக்கு எல்லாம் இனையன வியம்பிற்று அன்றே – சீறா:1563/4
தீது இகல் அற்றவன் சினந்து செய்யும் அ
வேதனை நரகம் என்று எரியும் வீட்டினில் – சீறா:1627/1,2
பகரும் மொழி சிறிது உளது என்னிடத்தில் அ மொழி அனைத்தும் பரிவில் கேட்டு – சீறா:1645/3
தலத்தின் உறை குபல் எனும் அ தம்பிரான்-தனக்கும் எந்த சமயத்தோர்க்கும் – சீறா:1650/2
உள் அறிவு குடிபோக்கி இருந்தவன்-தன் முகம் நோக்கி உரவ நீ அ
வள்ளலிடம் சென்றதுவும் இருந்ததுவும் நிகழ்ந்ததுவும் வகுத்து கூறு என்று – சீறா:1659/1,2
எத்திறத்தும் எப்புதுமை விளைத்திடினும் அ மாயத்திடை படாத – சீறா:1662/1
விரைவின் ஏகி அ தூதனை விளித்து மின் அணி பூண் – சீறா:1708/3
அ பெரும் திறல் அயில் அங்கை ஏந்தி நல் – சீறா:1800/1
அ அவைக்கு உற்ற தூதாக முன்னமே – சீறா:1827/3
மருவலார் உரை செவிக்கு இடாது எழில் முகம்மதும் அ
பொருவு இல் ஆவணம் கடந்து தம் திரு மனை புகுந்து – சீறா:1868/1,2
தெறு கதிர் படைப்பு அ நகர் மாக்களும் சிலையை – சீறா:1888/3
திருந்திட உரைப்ப அ மலக்கு எழுந்து செறி இருள் பிழம்பினில் சிறிது – சீறா:1901/3
மதுர மென் மொழியால் அளவளாய் உளங்கள் மகிழ்ந்து இனிது இருக்கும் அ காலை – சீறா:1944/2
அ நகர் மாக்கள் அனைவரும் விரைவின் அடுத்து அதிசயித்திட அன்றே – சீறா:1949/4
இருந்த அ தசையை முகம்மது நோக்கி இறைவன் அருள் என குறித்து – சீறா:1951/2
அருள் கிடந்த கண்கடை சிவப்புண்ட அ போதில் – சீறா:1994/4
ஆலயம் புகுந்து அழி உரு எடுத்து அ புத்து-அதற்கு – சீறா:1999/1
ஆசு இலா நபி தீனினை நிறுத்தும் அ நாளில் – சீறா:2015/2
அ திசைக்கு எதிரில் மேல்-பால் அடுத்து ஒரு குவட்டின்-கண்ணே – சீறா:2073/1
நடத்திடும் அ நாள் பலன் கொள் மா மறை – சீறா:2146/2
இந்த வல் வினையினால் இடைந்த அ அவுசுளர் – சீறா:2150/1
வாருதி என வரும் மதீனம் என்னும் அ
ஊரவர் நமக்கு உயிர் துணைவராகிய – சீறா:2167/1,2
இறூமிகட்கும் பாரிசுநாட்டவர்க்கும் பெரும் பகையாக இருந்து அ ஆண்டு – சீறா:2170/1
மனைத்தலத்து ஓர் உரு-தனை நீ வணங்கினை அ உரு திருந்த மணி வாய் விண்டு – சீறா:2183/2
புத்து உரைத்த மொழி கேட்டு குசைனு எனும் அ அறபி உடல் புளகத்தோடு – சீறா:2191/1
இனிதில் தீன் திசை விளங்கிட இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2192/3
தாயிபு என்னும் அ தலத்தினுக்கு எழுந்தருளினரே – சீறா:2211/4
செப்பினீரெனில் செறுநர்கள் திரளும் அ திசையும் – சீறா:2237/1
நிறையொடும் பசியும் துன்னி நீள் நெறி இருப்ப அ ஊர் – சீறா:2243/2
தடம் திகழ் கர்னுத ஆலிபு என்னும் அ தலத்தை நீந்தி – சீறா:2255/2
தேறிய கருத்து உள் ஒத்து தேர்ந்து எழுந்து அ இடம் நீந்தி – சீறா:2272/2
அ பெரும் புகழோன் தரு திரு மதலை அவனினும் மும்மடங்கு ஆகி – சீறா:2304/1
சேய் என பிறந்தேன் இசைபெற காம்மா என்னும் அ பெயரினன் சிறியேன் – சீறா:2305/2
தீவினைக்கு உரித்தாய் வரும் தொழில் அனைத்தும் செய்து அரசிருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2309/1
குவ்வினில் நபிமார் என்னும் அ பெயர் பெற்றிருந்தவரிடம்-தொறும் குறுகி – சீறா:2315/2
குறித்து நோக்கி அ சஃது என்னும் கொற்றவன் கருத்தினூடு – சீறா:2360/1
பெறும் குலத்து ஒருவன் தோன்ற பெரும் பகை விளைந்து அ ஊரும் – சீறா:2361/2
பொங்கிய மன்றல் தூங்கும் பொழிலில் அ இருவர் தாமே – சீறா:2389/3
மறையும் அ மறையின் உற்ற வழியும் அ வழியில் உற்ற – சீறா:2395/2
மறையும் அ மறையின் உற்ற வழியும் அ வழியில் உற்ற – சீறா:2395/2
நயமுற நடக்கும் அ நாளில் கச்சினுக்கு – சீறா:2411/3
மதி தவழ் கொடி மதிள் மதீனம் என்னும் அ
பதி உறை மன்னவர் பலரும் பண்புற – சீறா:2416/1,2
வருவது சரதம் அ மதீனம்-தன்னினும் – சீறா:2426/2
பெரும் புவியிடத்தினில் பெருக நாளும் அ
இரும் பதியிடத்து உறைந்து இருப்ப என் மனம் – சீறா:2432/2,3
அ தலத்து உறைந்த பின் அறிய வேண்டுமால் – சீறா:2436/4
சீலம் ஒன்று இன்றி அ சிறுமையார் என – சீறா:2448/3
ஈது முத்திரை உமது இதயத்து எண்ணி அ
தீது அறு மா மறை செவ்வியோர்களில் – சீறா:2449/1,2
வாட்டம் இன்றி அ கசுறசு வங்கிஷத்தவர்கள் – சீறா:2451/3
உன்னி வந்தது அ கூக்குரல் உரைத்திடும் உரையே – சீறா:2479/4
விரைந்து காபிர்கள் முன் கொடு விடுக்கும் அ நேரம் – சீறா:2485/1
கருத்தினில் பொருத்தி உண்மைகொண்டு அ ஊர் காக்குதற்கு இவரையும் அரசாய் – சீறா:2511/3
அ நெறி முறையே முகம்மதுக்கு ஈமான் கொண்டவர் அனைவரும் மதீனா – சீறா:2512/1
இ நிலத்து இவனும் அ பெரும் பதியில் போவதற்கு இசைந்திருந்தனனால் – சீறா:2512/4
நிலை பெற தேறி இருக்கலும் அ அவையில் நெஞ்சு அழன்று ஒரு கொடும் காபிர் – சீறா:2515/3
புவனமும் விசும்பும் செறிந்து இருள் படலம் போர்த்தது அ இரவினில் துயில் ஒன்று – சீறா:2538/3
தமை வளர்த்து வந்த பாத்திமா எனும் அ தாயர்க்கும் உரைத்து எழுந்தனரால் – சீறா:2542/4
இரு திருக்கினும் வாயினும் புக என என்று எண்ணி அ மண்ணினை எறிந்து – சீறா:2543/3
முகில் ஆர் கவிகை முகம்மதும் அ கானம் கடந்து முரம் படர்ந்த – சீறா:2555/3
பாங்கர் அப்துல்லா எனும் அ பாலனுடனும் இனிது இருப்ப – சீறா:2556/3
சிலம்பு உறைந்து இருப்ப கண்ட சிலம்பி அ பொதும்பர் வாயில் – சீறா:2570/2
அடைத்த அ புடையை நீக்கி அகுமதுக்கு அணித்தாய் வேறு ஓர் – சீறா:2585/1
இரு மனம் பேதுற்று அங்ஙன் இருப்ப அ புழையின்-கண்ணே – சீறா:2588/1
அ நிலை இருந்தார் செவ்வி அகுமதும் விழித்தார் அன்றே – சீறா:2594/4
அ பெரும் பாந்தள் இங்ஙன் வரும் முனம் அடைப்பான் வேண்டி – சீறா:2597/1
விரித்த சூட்டு எரி கண் பாந்தள் விளங்கி அ வளையை நீங்கி – சீறா:2602/3
சுவர்க்கம் எய்துவர் எனவும் அ சொல்லினை கடந்தோர் – சீறா:2609/2
மறைப்பட தட தாள் கொடு அ வளையையும் மறைத்தார் – சீறா:2616/4
ஆசு அடுத்தது இவண் இவண் என்று அ வழியும் விலங்கி விரைந்து அகலும் காலை – சீறா:2675/2
இழிந்து அறிவுடன் தொழுது அ இடம் விட்டு எழுந்தார் – சீறா:2676/4
விருத்தை என்னும் அ தொறுவி சஞ்சல மொழி விளம்ப – சீறா:2686/1
மரு மலர் பொழில் மதீனத்தின் ஏகும் அ வழியில் – சீறா:2697/1
கதி கொள் காரணம் கண்டு கண் களித்து அவண் இருந்த அ
பொதுவர் தம் குலத்தொடும் இசுலாமினில் பொருந்தி – சீறா:2698/1,2
அறிவர் ஒத்து இருந்தது அ அணி கொள் மா நகர் – சீறா:2712/4
அ நகர் நாப்பண் ஓர் அணி கொள் மேனிலை – சீறா:2715/1
தரு குபா என்னும் அ தலத்தை நண்ணினார் – சீறா:2726/4
எவரும் மற்று இன்புற இருந்து அ ஊரினில் – சீறா:2731/2
ஆய அ பள்ளியில் தொழுது அன்னோருடன் – சீறா:2732/1
தாயகம் என பனீசாலிம் என்னும் அ
தூயவர் இருப்பிடம்-அதனில் தோன்றினார் – சீறா:2732/3,4
தரை புகழ் வலி பனீசாலிம் என்னும் அ
புரவலர் தலத்தினில் இருக்கும் போழ்தினில் – சீறா:2734/1,2
அ தலத்து உறைந்து பின் அடுத்த வெள்ளி நாள் – சீறா:2738/1
நாயக முகம்மது நாட்கொண்டு அ இடத்தே – சீறா:2740/3
உறைந்த ஒட்டகம் பினர் எழுந்து அ ஊரவர் – சீறா:2754/1
வடிவு உற நின்ற ஒட்டகம் அ வாயிலின் – சீறா:2755/3
வடி நறா அமுதமாக இனிது உண்டு வரும் அ நாளில் – சீறா:2839/2
கொங்கு இருந்து உலவும் முகம்மது நபிக்கு கொடுத்தனர் அ நிலத்து இடத்தின் – சீறா:2854/2
செழும் மறை குரிசில் இருக்கும் அ நாளில் திறல் அபூ அய்யூபை விளித்து – சீறா:2855/1
மறுத்தும் அ அபூ அய்யூப் என ஓதும் மன்னரை முகம்மது விளித்து – சீறா:2862/1
மலி பெரும் புகழான் அபூ அய்யூப் மனையில் மனம் மகிழ்ந்து இருக்கும் அ நாளின் – சீறா:2867/1
வெற்றியும் புகழும் தழைத்து இனிது ஓங்கி வீறுபெற்று இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2876/4
உருள் உலம் பொருத புயத்தினன் உகுபான் என்னும் அ பெயரினை உடையோன் – சீறா:2877/3
ஆண்டு சென்றதன் பின் அகுமது மறையோர் அணிதர இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2892/3
அ பெரும் பதியில் வளர்ந்தனன் சில நாள் ஆதியின் ஊழ்வினை பயனால் – சீறா:2896/1
அ நெறி மறையின் முறை வழி ஒழுகி நின்றவர் அரம்பையர் சேர்ந்து – சீறா:2898/1
பேதியா நினைவின் முகம்மதை காண்போம் என்று அ வேட்கையின் பெருக்கால் – சீறா:2901/3
துறக்கமும் புகழும் சுரி குழல் கதீஜா என்னும் அ தோகைக்கு நிதமும் – சீறா:2903/2
இகல் அறும் அ நாட்டு அரசனுக்கு உவந்த இயல் மறை பெரியராய் இருந்தார் – சீறா:2904/4
பாரிசு என்னும் அ ஊரவன் பகர்ந்த சொல் அனைத்தும் – சீறா:2925/1
போதம் மேவிய முதியவர் ஒருவர் அ புவியில் – சீறா:2933/2
நிலம்-தனில் பதித்திருந்த கன்று ஒன்றும் அ நிலையாய் – சீறா:2935/2
கவின் உறும் பைத்துல் முகத்திசு என்னும் அ
தவிசினை நோக்கியே தக்குபீறொடும் – சீறா:2953/2,3
பதியினில் அமைத்த அ புதிய பள்ளியை – சீறா:2963/2
அ நபி நல் மறை அறைந்து ஈமான் கொள – சீறா:2981/1
இணங்கிய நல் மொழி எவர்க்கும் கூறி அ
சுணங்கன் வெம் கான் புக சூழ்ந்து நின்றிடும் – சீறா:2983/1,2
கொலை மனத்து அபூஜகல் குழுவும் அ நகர் – சீறா:2998/1
மறை வழி ஒழுகி அ வணக்க வாசகம் – சீறா:3020/2
இறையவன் அருளி செய்தான் என்று உரைத்தனர் அ மாற்றம் – சீறா:3089/3
சீர் அணி பெறும் அ மங்கை செவ்விக்கு செவ்வி தூயோன் – சீறா:3185/3
இணங்கிட போற்றி வாழ்த்தெடுத்து அ இல்லிடம் – சீறா:3258/3
நிறைதர இருக்கும் அ நாளில் நேரலர் – சீறா:3261/3
தொடர் அறும் கேண்மையின் மசுதிய் என்னும் அ
கொடியவன் உறைந்த புவாத்து கோட்டையை – சீறா:3282/1,2
உற்று உளவு அறிந்த அ ஒற்றர் ஈது என – சீறா:3299/1
பெருகும் அ இடத்தவர் கூடி பெட்பு உற – சீறா:3308/3
மலை அடிவாரத்தின் வந்து அ ஊரிடை – சீறா:3314/2
மறை ஒலி திசை தர வரும் அ வேளையில் – சீறா:3322/2
நின்ற அ தருவினை கூவின் நின்னிடத்து – சீறா:3325/3
கோது அற கூறினன் கூற அ தரு – சீறா:3326/3
வந்து நின்று அ தரு மண்ணுள்ளோர்களும் – சீறா:3328/1
நெறியொடும் புறுக்கான் நல் நேர் நிகழும் அ வருடம்-தன்னில் – சீறா:3352/1
அ நகர் அடைந்து இலாபம் இரட்டிக்கும் அதிகம் மாறி – சீறா:3357/1
விரிந்த அ படல தூளி மறைத்தன கொடியின் வீக்கம் – சீறா:3378/2
அ நகர் அறபி காபிர் ஆயிரம் பெயர்கள் சூழ – சீறா:3406/2
பொரும் அறா மத கயம் என இருக்கும் அ போழ்தில் – சீறா:3422/4
அடிகள் புந்தியின் இருந்தவை உரைக்கில் அ வழியே – சீறா:3433/1
ஏதம் இன்றி அ பெரு நிதியொடும் இறங்கினரால் – சீறா:3439/4
எட்டிக்கொண்டு எமக்குஉமக்கென இருக்கும் அ இடத்தில் – சீறா:3478/1
மூன்று பேரும் அ மூவர்கள் எதிரின் முன்னினரால் – சீறா:3480/4
துரக்கும் திண் வளை உருளினும் பிறந்த அ தூளி – சீறா:3483/2
கரம் தறிந்திட ஓங்கினன் மறுத்தும் அ கதையும் – சீறா:3524/1
தருமம் என்று உரை வழங்கினன் அ மொழி-தனை நீ – சீறா:3530/1
நிறைந்த கேடகத்து எற்றவும் இற்றது அ நெடு வேல் – சீறா:3533/4
அற்று இறுந்தது அ தண்டமும் நுறுங்கியது அன்றே – சீறா:3535/4
உதுபத் என்னும் அ கொடியவன் நடந்த உக்கிரத்தின் – சீறா:3540/1
படியினில் அடக்கி யாவரும் திரண்டு பள்ளியின் இருக்கும் அ போதில் – சீறா:3591/3
நபி திரு மகளார் அடைந்தனர் எனும் அ நடுக்கமும் கலக்கமும் அகற்றி – சீறா:3592/3
பதுறு எனும் புடவி வரை அடி விடுத்து அ மாற்றலரிடத்தினில் பறித்த – சீறா:3593/1
இறௌகா எனும் அ தலத்தினில் வரும் போழ்து இயல் பெறு மதீன மன்னவரும் – சீறா:3598/2
ஆரண முறையின் தீன் நெறி பெருக்கி அகுமது உற்று உறையும் அ நாளில் – சீறா:3608/1
போர் உறும் பெரும் படையுடனும் புக்கி அ
சேரலர் அணி கெட சிதைத்து தீன் எனும் – சீறா:3620/1,2
புது மணி கதவினில் புடைத்திட அ தொனி – சீறா:3636/1
தங்கிய பொருளும் அ தலத்தின் விட்டுவிட்டு – சீறா:3657/2
இறாக்கினில் தொழில் செய்கின்றார் என்னும் அ செய்தி யாவும் – சீறா:3680/3
பையல்களோடும் தாம் அ பதியிடை இருக்கும் காலை – சீறா:3684/3
அ இடத்தை காணாது இரவினில் கரந்து நோக்கி – சீறா:3698/2
துன்னும் அ இடங்கள் நோக்கி துரத்து அபீறாபிகு என்போன்-தன் – சீறா:3699/2
தரிபடற்கு அரிதாய் ஓர் தாள் ஒடிந்தது அ தாளினோடும் – சீறா:3722/3
நறை தரும் புவியிடத்தினில் நடத்தும் அ நாளில் – சீறா:3735/4
கரிய மென் சிர மயிரினை களைவித்து அ இடையின் – சீறா:3744/3
அந்த நாயகன் தூதுவர் இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:3748/4
அதபுடன் அ நபியிடத்தில் நல்கும் என அனசு கையில் அளித்திட்டாரால் – சீறா:3750/4
இகத்தினும் அ பரத்தினும் பேறுடையர் நமது இல்லினில் வந்து இருந்தார் இந்த – சீறா:3753/1
துணைவனும் காதலியும் இவை உரைத்து மன துயரொடும் துன்புறும் அ போதின் – சீறா:3754/1
நகரில் நம் நபி தீன் நெறி நடத்தும் அ நாளின் – சீறா:3760/2
பதிக்கும் அ பெரும் குலத்துக்கும் தீங்கு எனப்படுமால் – சீறா:3763/2
வரையும் அ வரை சாரலும் வனத்திடை கிடந்த – சீறா:3806/2
முன்னி அ படைக்கு எதிர்தல் நன்று என முடித்தீரால் – சீறா:3832/3
பொருவு இலா சவுத் எனும் தலத்து இறங்கும் அ பொழுதில் – சீறா:3863/1
தூண்டும் அ படை முன் ஈது ஓர் துளித்துணை இல என்று எண்ணி – சீறா:3871/3
தங்கிலாது பின் அ புறம் தாவியே – சீறா:3899/3
அற்று வெண் குடை வீழ்ந்தன அ நிலா – சீறா:3906/3
பத்தி மீறிய தீனவர் படவும் அ கவணால் – சீறா:4004/1
பன்னுவது என்-கொல் அ பாவி செய்கையை – சீறா:4057/3
புள்ளும் அ நகரில் புகாத வண்ணமே – சீறா:4061/4
துனித்தல் இல் இருந்தேன் முன்னர் அ நாளில் தோன்றினன் முகம்மது என்று ஒருவன் – சீறா:4095/4
அ உரை கேட்டு மனம் மகிழ்ந்து இந்த அவனியில் பரிமளம் இவை போல் – சீறா:4116/1
கூறும் அ வருடம்-தனில் குல அபூவுமையா – சீறா:4159/1
பின்னும் அ வருடம் சகுபான் என பேசும் – சீறா:4160/1
ஆயும் வேத நம் நபி மகிழ்ந்து இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:4162/4
அ அளவு வயின் ஓர் வீர அழுக்கு உறு மனத்தன் தீனர் – சீறா:4188/1
உன்னும் அ தொழுகை தீனோர் என்பவர்க்கு உரியது அன்றோ – சீறா:4195/2
அ தருணத்தின் ஏகி ஆங்கு அவர் ஆவி சோர – சீறா:4196/3
உற்றுள திசை போய் நிற்க உற்ற அ கூட்டம் வந்து – சீறா:4201/2
வாடுபட்டு உலரவே மிகுத்த தரு மாறுபட்டது அ வனத்து அரோ – சீறா:4211/4
அ கணத்தின் அரு மறை உள் கொளும் – சீறா:4225/1
நஞ்சு என தெறல் இன்பம் அ நாள் அரோ – சீறா:4245/2
கண்டகத்தை அ முகம்மது திரு செழும் கரத்தில் – சீறா:4270/1
கூறிய அ வாசகமும் இயம்பி மதத்திருந்தனர் வெம் கொடுமை பூண்டார் – சீறா:4297/4
ஓங்கினர்கள் யாம் எழு முன் அ படை மீண்டு எய்திடுமோ என்ன எண்ணி – சீறா:4310/3
பையப்பய அ எல்லியும் பட கீழ் திசை விளர்த்த – சீறா:4329/4
அறம் மேவினர் அ மாதினை அருள் பார்வையில் நோக்கி – சீறா:4340/1
திருந்திட அ இடம் நீந்தி சேவகர் மருங்கில் சூழ – சீறா:4391/2
சிறிய மை ஒன்று வளர்ந்தது அங்கு இருந்தது அ திறலோர் – சீறா:4414/1
தீங்கு இலாத அ சாபிர்-தம் செழும் முகம் நோக்கி – சீறா:4416/1
முறையொடும் றூமா என்னும் அ தலத்தில் இறங்கினர் முனைப்பதி அமைத்தார் – சீறா:4455/4
வேரை பற்றி எழுந்த அ வீரரே – சீறா:4483/4
கைத்தலத்தினில் ஏந்தி அ காபிரை – சீறா:4500/3
இறையவனே அ காபிர் நாள்-தோறும் தேய்வரெனில் இலங்கும் வாளி – சீறா:4526/3
அ பெரும் பாசறை நீந்தி ஒருவர் அறியாது எளியேன் அறிவிலாதேன் – சீறா:4537/1
அ மொழி கேட்டவர் பொருந்தி ஆடக – சீறா:4547/1
உன்னி அ முகம்மதுக்கு உடைந்து அங்கு ஓடினாய் – சீறா:4557/2
தயவொடு அ கிரியினை ஈயவும் தனித்து – சீறா:4558/3
ஒன்று அ ஆண்டினில் அப்துல் முத்தலிபு வந்து அருளும் – சீறா:4621/1
சேனையும் எழுக என்ன செப்பலும் கேட்டு அ வேந்தர் – சீறா:4626/2
ஊனம் இன்றி அ பனீகுறைலா நகர் உற்றார் – சீறா:4633/4
மன்றல் சேரும் அ நகரினை நெருங்குற வளைந்தார் – சீறா:4634/2
துன்றும் அ நகர்க்கு இறைவர்கள் துயர் மனத்து உற்று – சீறா:4634/3
தண்மை பெற்ற அ நகரிடை சார்ந்திட கண்டு – சீறா:4637/2
அ தலத்தில் அழைத்து வந்தார்களே – சீறா:4652/4
சாற்றும் அ மொழி கேட்டு அந்த சகுதுவும் – சீறா:4654/1
அ மொழியின்படி சிலபேர் அ சிறை கொண்டு அ தலத்தில் அணுக இப்பால் – சீறா:4673/1
அ மொழியின்படி சிலபேர் அ சிறை கொண்டு அ தலத்தில் அணுக இப்பால் – சீறா:4673/1
அ மொழியின்படி சிலபேர் அ சிறை கொண்டு அ தலத்தில் அணுக இப்பால் – சீறா:4673/1
அன்னவர் அ மொழி உரைக்க நபி இறசூல் மனத்து அறிவால் ஆய்ந்துபார்த்தே – சீறா:4675/1
அ பரிசு அங்கு அவர் நினைப்ப அந்தரத்திலிருந்து கதிர் அனேக கோடி – சீறா:4677/1
சொல்லும் அ மொழியை கேட்டு தோகையர் திலதம் என்ன – சீறா:4692/1
உற்ற அ தினத்தில் உம்முசுலையும் என்று உரைக்கும் நங்கை – சீறா:4703/1
செம் சரண் புகுவோம் அன்னோர் தீர்ப்பர் அ சோகின் ஆற்றல் – சீறா:4721/2
நெருப்பும் அ நெருப்புக்கு ஒத்த நெஞ்சமும் நெஞ்சில் வேறே – சீறா:4729/2
துலைவு அற உற ஆண் மகவு அளித்தது போல் சொரிந்தது குளிர்ந்தது அ நிலமே – சீறா:4753/4
ஆரண மறை சேர் சகுபிகள் பரவ அரசு செய்து இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:4762/2
இன்று அ கண் வரப்பெற்று எதிர் நீங்கிய – சீறா:4769/3
அ மொழி கேட்டு எல்லோரும் அகம் மகிழ்ந்து இருக்கும் நாளில் – சீறா:4784/1
சேவை செய்து விரைந்து சென்று அ நகர் – சீறா:4802/3
அ ஊர்க்கு தனி என வைத்தனர் – சீறா:4805/4
மான வீரர் சுறவின மான அ
சேனை அம் கடல் வீதி செறிந்தவே – சீறா:4809/3,4
வாரி ஓசையை மாற்றி அ வானவர் – சீறா:4812/3
அ மலை கணவாய் வழியாய் வரில் – சீறா:4822/1
அ தலத்தில் இறங்கி அசும்புற – சீறா:4829/1
ஆண்டு உறூம் அ அலந்தையினில் பயம் – சீறா:4830/1
தொடுவ அன்ன அ புழை திறந்தன வனம் சொரிந்தே – சீறா:4833/4
கிழமையும் பொருந்திற்றாமால் அ உரை கேட்டல் நன்றாம் – சீறா:4849/4
திறனுற கேட்டது இல்லை அ மொழி தீட்ட வேண்டா – சீறா:4878/2
அ மொழி பொருந்தாது இந்த ஆண்டினுக்கு அகன்று போய் இ – சீறா:4882/1
தாங்கல் சேர் வளமை செறிந்திடும் காபா என்னும் அ தலத்தினை சார்ந்தார் – சீறா:4923/4
விண் துகள் பரப்ப நடத்திடும் போதில் விறல் சல்மா என்னும் அ வேந்தர் – சீறா:4928/1
கரி அமை முகிலின் உரும் என விட்டார் விட்ட அ கடும் சரம் சென்று – சீறா:4937/2
விட்ட அ கணைகளால் மெலிந்து மன்னவர் – சீறா:4947/1
பட்டனர் அறுவர் அ பறந்தலையின் மேல் – சீறா:4947/2
வீரரை வீழ்த்தி அ நிரையும் கொண்டு இவண் – சீறா:4948/1
எறிந்த அ படைகள் எல்லாம் இடும் கிடுகு-அதனால் வீழ்த்தி – சீறா:4971/1
விறல் உடை அபூகு தாதா என்னும் அ வீரர் வந்து – சீறா:4972/3
சேனை வீரர்களொடும் செறிந்து எய்தும் அ போதில் – சீறா:4985/3
மறை விளையாடி நா தழும்பேறும் முகம்மது ஆண்டு இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:5012/1
பிணியொடும் மிடியும் உடைந்தன தேகம் பெருத்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:5017/4

மேல்


அ-வயின் (1)

அ-வயின் இனிதுற அடுத்து நல் மறை – சீறா:1788/3

மேல்


அஃது (6)

மறையில் ஓதிய வரன்முறைப்படி அஃது உணர்கில் – சீறா:975/3
உதர பேதம் அஃது அன்றி ஆவி உடல் ஒத்திருப்பவர்களாகையால் – சீறா:1424/2
உங்கள்-தமக்கு அளித்தல் அஃது என்ன அபூபக்கர் எடுத்து ஓதினாரால் – சீறா:2172/4
கோது உறும் அஃது அன்றியும் முனை திறம் கோடும் – சீறா:3822/3
நன்றி அஃது உறைவு இடமோ நடு இடமோ ஈறு இடமோ நலன் ஆர் போதம் – சீறா:4523/1
அஃது நும் தலைவர்க்கு அறைவீர் என – சீறா:4653/2

மேல்


அஃதே (1)

மக்கமே இகல் அறும் தலம் வலிமையும் அஃதே
மிக்க வீரத்தில் நம் இனத்தவர் அதின் மேலோர் – சீறா:1508/2,3

மேல்


அஃறிணை (3)

அனேகம் என் போல் அஃறிணை கொடும் சாதி – சீறா:778/2
வனம் உறை அஃறிணை வாழ்த்துகின்றது – சீறா:1631/2
பெருகும் அஃறிணை சாதி உளம் அனைத்தும் பேதுறுத்தி பெட்பினோடும் – சீறா:1660/2

மேல்


அஃறுபு-தம் (1)

கடல் கிளர்ந்து அனைய தானை அஃறுபு-தம் கண்மணி தயிறகு என்போர் – சீறா:152/3

மேல்


அஃறுபு-வயின் (1)

பிடி நடை மடவாள் பெற்றெடுத்து உவந்த பிள்ளை அஃறுபு-வயின் இருந்து – சீறா:152/2

மேல்


அக்க (1)

அக்க மன்ன மன் அப்துல்லா-தமை அழைத்து இருத்தி – சீறா:202/2

மேல்


அக்கசாலையினிடத்து (1)

அக்கசாலையினிடத்து வந்து இருந்தனர் அன்றே – சீறா:967/4

மேல்


அக்கணத்தில் (1)

கலின வாம் பரி அறபிகள்-தமையும் அக்கணத்தில்
ஒலி கொள் பாசறைக்குள் உற புகுத்தினர் ஒருங்கே – சீறா:3450/3,4

மேல்


அக்கணத்து (2)

அக்கணத்து எகூதி காபிர்-தம்மை அங்கு அழைத்து முன்னம் – சீறா:4292/1
அக்கணத்து அஸ்காபிகளும் எழில் – சீறா:4659/1

மேல்


அக்கம் (3)

தூணினை துரும்பா நினைத்து என ஹாஷின் தோன்றலில் அக்கம் என்று ஒருவன் – சீறா:1438/3
அக்கம் போக்கி பின் படைத்தவர் போல வந்து அடுத்தார் – சீறா:2703/4
அக்கம் நீர் தர கிடந்து ஐயகோ என அழன்று – சீறா:3986/2

மேல்


அக்கமான (1)

அக்கமான ஹாஷீம் முதல் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:974/2

மேல்


அக்கன் (1)

காதலால் அவையும் வேண்டாம் என அவன் கழற அக்கன்
தூதரும் மறுத்து ஓர் மாற்றம் சொல நினைந்து உறுதி எண்ணி – சீறா:4880/3,4

மேல்


அக்கனை (1)

அக்கனை இரண்டு இறக்ஆத்து தான் தொழுது – சீறா:2956/3

மேல்


அக்கினி (4)

புகையுடன் கெழுமி பொறி பல தெரிப்ப புரிந்து எழும் அக்கினி கொழுந்து – சீறா:259/3
கண்கள் அக்கினி குவை என பொரு திசை கதுவ – சீறா:772/1
பெருகும் அக்கினி கொழுந்துகள் தெறித்தன பிதிர்ந்தே – சீறா:971/4
கரைபுரள் இருளால் அக்கினி கொழுந்தும் கரிந்து கண்ணினில் ஒளி மறுகி – சீறா:1903/1

மேல்


அக்கீகாவினை (1)

கொறி இரண்டு அறுத்து உடன் அக்கீகாவினை கொடுத்து – சீறா:3745/1

மேல்


அக்வகு (2)

நறை கமழ் அலங்கல் அக்வகு தவத்தின் உதித்து எழு நரபதி சல்மா – சீறா:4930/1
தருக்கு உறும் அக்வகு தந்த சீயமே – சீறா:4952/4

மேல்


அக (11)

அறிவு அக முகம்மதை கூட்டி ஆதி நூல் – சீறா:483/2
விடுத்து அக பரிவாரத்தில் உரியவர் விறல் கெழு வயிர வீரம் – சீறா:660/3
அ உரை கேட்டு அபுத்தாலிபு அக களிப்பு தலைமீறி அரசே கேளீர் – சீறா:1093/1
ஓதும் வேளையில் அக மலர் களிப்புடன் உலவி – சீறா:1235/2
அக மலர் களிக்குமாறா அணி சிறை பறவை யாவும் – சீறா:2579/2
அலி எனும் வலிய வீரர் அக கடல் கலங்கிற்று அன்றே – சீறா:3063/4
அரசையும் பெரிது வாழ்த்தி அக களி பெருகி நின்றார் – சீறா:3232/4
நபிகள் நாயகம் அக களி நனி கனிந்து ஒழுக – சீறா:3451/3
அக புரிசை வாயில்-தன்னையும் நோக்கி நோக்கி – சீறா:3699/3
அறுத்தாள் குலத்து இனத்தார் எனும் அக பாசமும் யாவும் – சீறா:4351/3
கல் அக ஞாலம்-தன்னில் கடி மணம் விரும்பேன் என்றார் – சீறா:4692/4

மேல்


அகங்களில் (1)

கதித்த மா கடல் எனும்படி அகங்களில் களிப்ப – சீறா:3437/3

மேல்


அகங்கை (1)

அடி கமல மிசை வணங்கி எழுந்து ஒருபால் நின்று அகங்கை ஏந்தி வானத்து – சீறா:4533/3

மேல்


அகட்ட (1)

உள் ஒடுங்கு அகட்ட ஓநாய் ஒன்று ஒள் நுனை – சீறா:2966/2

மேல்


அகட்டிடை (2)

இன மணி கொழிக்கும் பரவையும் கிரியும் எடுத்து அகட்டிடை மடுத்து எரியும் – சீறா:1902/2
முயல் அடைகிடக்கும் பால் நிலா மதி முன்னீர் அகட்டிடை உதித்து உலவி – சீறா:4989/1

மேல்


அகட்டிடையிருந்து (1)

அறைதரும் திரை முத்து இறைத்த பைம் சலதி அகட்டிடையிருந்து வெண் கலைகள் – சீறா:1914/2

மேல்


அகட்டினில் (2)

அந்தரத்தினில் எழுந்து அகட்டினில் அடித்து அடிக்கடி பறந்தன – சீறா:4212/2
கல் அகட்டினில் அமைத்தது காண்டும் இங்கு இருந்தோர்க்கு – சீறா:4413/1

மேல்


அகட்டினை (1)

பொரு திறல் வயவர் தலைகளை தள்ளி புரவியின் அகட்டினை பிளந்து – சீறா:4937/3

மேல்


அகட்டுள் (1)

மாதர் சூல் அகட்டுள் தோன்றா மனு நெறி ஆதமே நின் – சீறா:109/1

மேல்


அகடு (10)

மறு மதி அகடு தொடு முடி அறபா மலையினில் இருவரும் சேர்ந்தார் – சீறா:133/4
தொட்ட வெண் திரை கடல் அகடு தூர்த்திட – சீறா:745/3
சிந்து அகடு உளைந்து தத்தும் திரை முகட்டு எழுந்து தோன்றும் – சீறா:931/3
மீன் அகடு உரிஞ்சும் குவட்டிடை வடிவாய் விளங்கிய முகம்மதை விளித்து – சீறா:1912/1
அகடு உறை கருவிட்டு அன்பாய் அணி மணி சிறையால் போர்த்து – சீறா:2571/3
அந்தரத்தின் அகடு உரிஞ்ச நீண்ட நிசான் அமைத்து மதி அனைய காந்தி – சீறா:4308/1
கரம் அறுந்தும் அகடு அறுந்தும் முதுகு அறுந்தும் களம் அறுந்தும் கருத்தினோடும் – சீறா:4315/1
சோகத்து அகடு உள்ளே கிடந்து எடுத்தார் துயர் விடுத்தார் – சீறா:4336/3
மதி அகடு உரிஞ்சும் குன்றும் வளர் கழை காடும் நீந்தி – சீறா:4911/3
திரு மகவு அகலாது அகடு உற மந்தி சிரகம்பம் செய்வதும் கண்டார் – சீறா:5008/4

மேல்


அகடும் (1)

பாடலத்தின் பதமும் அதன் அகடும் அவன் பரடும் பத படியும் தோன்றாது – சீறா:2667/1

மேல்


அகடுற (1)

கம் இனத்து அகடுற கொடுகிய குளிர் கலக்க – சீறா:24/2

மேல்


அகத்தார் (1)

அறம் தாங்கு அகத்தார் ஹம்சா சொல் அறிவுள் இருத்தி மணி கதவம் – சீறா:1590/1

மேல்


அகத்திடத்தில் (1)

விரி கதிர் உமிழும் பைம் பூண் மின் அகத்திடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1272/4

மேல்


அகத்திடை (6)

அரிவை ஆமினா அகத்திடை புகுத்தலே அறிவு என்று – சீறா:446/3
பொருத்துதற்கு இடர் இது-கொல் என்று அகத்திடை பொறுத்தார் – சீறா:1381/4
நன்று நன்று நம் வீரம் என்று அகத்திடை நகுவார் – சீறா:1536/4
பொறுத்திருப்பது எவ்வழி என அகத்திடை பொறுத்த – சீறா:2017/4
சிதைவு இலாது எனை காவலின் அகத்திடை சேர்த்தார் – சீறா:2917/4
கல் அடர் கரிய வாள் கண் அகத்திடை வரிகள் ஓடி – சீறா:3049/3

மேல்


அகத்திருந்து (1)

மின் அகத்திருந்து எழும் மேக நீழலில் – சீறா:1794/3

மேல்


அகத்தில் (6)

சினவு வேல் கரும் கண் பாவை செவி நுழைந்து அகத்தில் புக்கி – சீறா:1049/2
அரு மறை தேர் குவைலிது கேட்டு அகத்தில் அடங்கா உவகை பெருக்கு ஆநந்தம் – சீறா:1091/1
ஆதரத்துடன் கேட்டவர் அனைவரும் அகத்தில்
கோது அற தெளிந்து இ மொழி நன்கு என குறித்து – சீறா:1679/2,3
மானை கொண்டுவர போய் ஈமானை கொண்டு அகத்தில் புக்கான் – சீறா:2122/4
அல்லாவின் திருத்தூதர் வேத நபி முகம்மது என அகத்தில் கொள்ளார் – சீறா:2190/1
அகத்தில் துன்பினில் அடங்கினர் என அறிகிலராய் – சீறா:2209/2

மேல்


அகத்தின் (5)

அச்சம் அணு இலது அகத்தின் உத்துபா உரைத்த மொழி அனைத்தும் கேட்டு – சீறா:1652/1
இறுதி அற்று இன்பம் நம்-பால் எய்தும் என்று அகத்தின் எண்ணி – சீறா:2113/3
அரசர் அடல் அரி அகுமது உரைத்த மொழி அபித்தாலிபு அகத்தின் ஓர்ந்து – சீறா:2176/1
என எடுத்து இசைத்த மாந்தர்க்கு எதிர் இருந்து அகத்தின் நக்கி – சீறா:3395/1
அகத்தின் வாயலில் பசு அறுத்திருப்ப கண்டதனால் – சீறா:3813/1

மேல்


அகத்தினள் (1)

அரும்பிய விழியை போலும் அகத்தினள் அமலை மாறா – சீறா:3191/3

மேல்


அகத்தினில் (19)

அரிவை ஆமினா அகத்தினில் அடைந்து அலிமா உன் – சீறா:327/1
அரு மறை முகம்மதே நும் அகத்தினில் அஞ்சல் வேண்டாம் – சீறா:424/1
ஆனவன் அருளை உன்னி அகத்தினில் அடக்கி உண்மை – சீறா:1065/3
நம்-தமை சிறிது இகழ்வர் என்று அகத்தினில் நாட்டி – சீறா:1382/2
அனைவரும் இது நன்கு என்ன அகத்தினில் கொண்டு வேறு ஓர் – சீறா:1741/2
அண்ணலாகிய முகம்மதும் அகத்தினில் களிப்புற்று – சீறா:1874/3
கதி பதம் அடைந்தேம் என சிரம் அசைத்து ஹபீபு தன் அகத்தினில் களித்து – சீறா:1927/2
ஆண்டகை உரைத்த புது மொழி நறும் தேன் அகத்தினில் புகுந்து உடல் களித்து – சீறா:1943/1
அணிதர போற்றி கனிந்து அற நெகிழ்ந்த அகத்தினில் அரிய நாயகனை – சீறா:1952/2
தம் அகத்தினில் செறித்தனர் செழும் புகழ் தழைப்ப – சீறா:2013/4
அரிய நாயகன் தூதுவர் அகத்தினில் அழுங்கி – சீறா:2202/2
அகத்தினில் பெரும் துன்பொடும் இருக்கும் மூன்றாம் நாள் – சீறா:2203/1
ஆனதற்கு உரித்தாய் எங்கள் அகத்தினில் களங்கம் என்னும் – சீறா:2278/3
மருங்கினில் இருந்து பகர்ந்த காம்மா-தன் வார்த்தை கேட்டு அகத்தினில் களித்து – சீறா:2306/1
நலத்தகு முறைமை ஈது என்று அகத்தினில் நாட்டினாரால் – சீறா:2377/4
அகத்தினில் ஒருமித்து எடுத்து ஒரு துணிவாய் அடுப்பது ஓர் முயற்சி உண்டாயின் – சீறா:2508/2
அடிமையில் சிறியேன் வாழும் அகத்தினில் இருந்து நும்-தம் – சீறா:2772/1
அன்ன மென் நடையின் ஆயிசா எனும் மான் அபூபக்கர் அகத்தினில் இருந்தார் – சீறா:2871/4
அகத்தினில் உள்ளதும் இலதும் இறையவனும் அவன் தூதும் அறிவர் நம்மால் – சீறா:3753/3

மேல்


அகத்தினின் (2)

அரிய மெய் பூரித்து ஓங்கி அகத்தினின் மகிழ்ச்சி பொங்கி – சீறா:103/3
அகத்தினின் மகிழ்ந்து கண் இணை மலரின் அடிக்கடி வைத்து வாய் முத்தி – சீறா:130/2

மேல்


அகத்தினுள் (2)

அரும் தவம் இயற்றி பெற்று என் அகத்தினுள் இருத்தி மேனி – சீறா:2812/1
அவம் என யாவரும் அகத்தினுள் கொடு – சீறா:3623/3

மேல்


அகத்தினுள்ளே (1)

அற நெறி மீக்காயீலும் அதிசயித்து அகத்தினுள்ளே
முறுவல் செய்து உரையாது ஒன்று மொழிந்திலராகி செவ்வி – சீறா:416/2,3

மேல்


அகத்தினூடு (2)

பொருந்திய அகத்தினூடு புக்கிட திரு வாய் விண்டு – சீறா:646/3
அடுத்தவை காட்டுகின்ற பளிங்கு போல் அகத்தினூடு
தொடுத்திடும் நலிதல் யாவும் முகத்தினால் தோன்ற கண்டு – சீறா:3872/1,2

மேல்


அகத்து (16)

எண்ணிய எண் அகத்து அடங்கிலா எழில் – சீறா:506/3
தன் அகத்து இருத்தி செவ்வி முகம்மதின் சார்பை மீட்டு – சீறா:1565/3
மண்டலத்து அரிய புது மதி விளங்கி வான் எழுந்து அகத்து அடைந்தன போல் – சீறா:1933/1
அறவு நொந்து அகத்து அடங்கினர் என அறம் முதிர்ந்து – சீறா:2049/2
அங்கு உறைந்து அவர் அகத்து அன்பு கூர்தர – சீறா:2154/1
அனைத்தையும் காரணம் அல என்று அகத்து இருத்தி வெறுத்தனை உள் அருளினோடும் – சீறா:2183/1
உரை தெரிந்திலர் போல் இடைந்து அகத்து உறைந்திருந்தார் – சீறா:2202/4
அறிவினால் உயர் மதனியர்-தம் அகத்து உண்மை – சீறா:2460/2
ஆரும் இங்கு இவர் பெரியராம் என அகத்து இருத்தி – சீறா:2503/2
புலி பகர்ந்திடுதல் அற பெரும் புதுமை புதுமை என்று அகத்து அதிசயித்தான் – சீறா:2885/4
தன் அகத்து இருந்த வண்ணம் முடித்தனன் தனியோன் என்ன – சீறா:3076/3
அதபு அறிவு என்பது இல்லா அகத்து அபீறாபிகு என்போன் – சீறா:3691/4
அய்யகோ தமியேன் அகத்து உறை நிதியே ஆடவர் திலகமே அரசே – சீறா:4120/1
உம்பர்_கோன் அகத்து அணைத்திட ஆரணம் உணர்ந்த – சீறா:4282/1
அப்படி அவரும் நாணுற்று அகத்து உளே இருப்ப மேலோன் – சீறா:4713/1
ஒருவர்-தம் அகத்து வாழும் ஒட்டகம் மதமுற்று என்ன – சீறா:4717/2

மேல்


அகத்துள் (3)

விரும்பிய காம நோயை வெளிவிடாது அகத்துள் ஆக்கி – சீறா:639/1
ஆர் அமுது அனைய வேதத்து அரு மொழி அகத்துள் தேக்கி – சீறா:2396/1
ஆயர்-தம் குல விருத்தையை விளித்து நின் அகத்துள்
போய் எமக்கு உணவு உளதெனில் தருக என பொருந்தா – சீறா:2683/1,2

மேல்


அகத்தொடு (1)

அகத்தொடு முகமும் மிக களிப்பு ஏற அகுமது மகிழ்ந்து அணி விசயம் – சீறா:4089/1

மேல்


அகப்பட்டு (2)

அடுத்த வன் மொழிக்குள் அகப்பட்டு நீர் – சீறா:1421/2
மிக்க சூமன்-தன் கலைப்பினில் அகப்பட்டு வெகுண்டும் – சீறா:3864/2

மேல்


அகப்படவிலை (1)

கலைந்தது அன்றி ஏறு அகப்படவிலை என கலங்கி – சீறா:1539/3

மேல்


அகப்படில் (1)

அணிந்த மேலுளோய் கேட்டி அகப்படில்
பணிந்து தாழ்குவர் பற்றலர் செய்கையே – சீறா:4239/3,4

மேல்


அகப்படுத்தி (1)

அறிவுறா வினை மேற்போட்டு நம் இனத்தாரவர் சிலர்-தமை அகப்படுத்தி
உறையும் மந்திரத்தின் உரு முடித்து இவையே புதுமை என்று உலகு எலாம் செலுத்தி – சீறா:2505/2,3

மேல்


அகப்படுத்தினன் (1)

அகப்படுத்தினன் எனும் மொழி இறங்கியது அன்றே – சீறா:3423/4

மேல்


அகப்படும் (1)

கரத்து அகப்படும் பெயருமல்லது செழும் கலிமா – சீறா:2498/3

மேல்


அகபா (1)

பின் அகபா என்று ஓதும் பெரும் தலத்து உறைந்து காட்சி – சீறா:2350/3

மேல்


அகம் (83)

அரு உருவாய் உரு உருவாய் அகம் புறமும் தன் இயலா அடங்கா இன்பத்து – சீறா:0/2
கனவு கண்டு அகம் மகிழ்ந்து இனிது இருக்கும் அ காலம் – சீறா:201/4
தரும் உரை கேட்டு வெகுளியை போக்கி சசி முக மலர்ந்து அகம் குளிர்ந்து – சீறா:278/2
குறைபடா உவகை பெருக்கெடுத்து எறிய குளித்து அகம் மிக மகிழ்ந்து எழுந்தார் – சீறா:287/4
கூர்த்த தம் மனத்து அதிசயித்து அகம் மகிழ்கொண்டு – சீறா:334/2
கை நிறை பொருள் போல் இரு விழி குளிர கண்டு அகம் மகிழ்ந்து உடல் களித்தார் – சீறா:386/4
அகம் தயங்கி மெய்மறந்து எழில் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:474/1
ஆனதால் இவை பெற்றனம் என அகம் மகிழ்ந்து – சீறா:542/2
உண்டு தன் அகம் குளிர்தர உடல் எலாம் களிப்பு – சீறா:555/2
கடந்த வார்த்தையும் கண்டு பண்டிதன் அகம் கறுத்து உள் – சீறா:567/3
அன்னதே கருத்து ஆம் என களித்து அகம் மகிழ்ந்தான் – சீறா:582/4
அகம் நினை அறிவு நீங்கி யாகுல கடலில் மூழ்கி – சீறா:603/2
குறைவு இல் ஆதுரத்துடன் அணைக்கவும் அகம் குளிரவும் மிக தானே – சீறா:648/4
அகம் மகிழ்ந்திட நடந்தனன் கெடுமதி அடைவதும் அறியானே – சீறா:673/4
தன் அகம் களித்து வடவையின் கொழுந்து தனி விளையாடிய தலமோ – சீறா:683/2
கனவினை கண்டு அகம் களித்து கண் இணையினை – சீறா:743/2
அகம் மகிழ்ந்திட செலும் என அரசர்_கோன் களித்து – சீறா:775/3
விருந்து எனும் மாற்றம் கேட்டு மெய் மகிழ்ந்து அகம் பூரித்து – சீறா:799/1
ஆடி நிற்பன முகம்மதை கண்டு அகம் களித்து – சீறா:865/2
வந்து நனி கண்டு அகம் மகிழ்ந்தனர்கள் அன்றே – சீறா:885/4
என் அகம் அடைந்து இனிது எழுந்தருளும் என்றான் – சீறா:893/4
ஆமினா திரு மகன் அகம் மகிழ்ச்சியாய் – சீறா:916/2
அன்னம் ஒத்திருப்ப நோக்கும் அகம் மகிழ்ந்து இனிது கண்டார் – சீறா:930/4
கலை நிறை மதியாய் மடி மிசை இருப்ப கனவு கண்டு அகம் மகிழ் கதீஜா – சீறா:993/1
நிறை வளம் பல கண்டு அகம் களி கூர்ந்து நிரை மணி புரவி விட்டு இறங்கி – சீறா:1008/3
கனவினை நனவு என்று அகம் மகிழ்ந்து எழுந்து கதிர் மணி வாயிலை நோக்க – சீறா:1012/1
தன் அகம் அடைந்து அன்பாக தனித்து வைத்து உள்ளத்து உற்ற – சீறா:1069/2
மதி_வலன் குவைலிது அகம் மகிழ்ந்து எழுந்து முகம்மதின் செழும் மணி கரத்தில் – சீறா:1210/2
கரு முகிலின் செழும் கவிகை இனிது ஓங்க குரிசில் அகம் களிக்கும் நாளில் – சீறா:1216/2
அகம் மகிழ்ந்து இனிது போற்றி அமரருக்கு அரசர் வாய்த்த – சீறா:1259/2
செழித்த மெய் ஜிபுறயீல்-தம் செவி அகம் குளிர கல்வி – சீறா:1268/3
நொந்து மெய் அகம் பதறிட கணவரை நோக்கி – சீறா:1275/1
கனவு கண்டு எழுந்து அகம் களிப்புற்றார் அரோ – சீறா:1301/4
பேதியாது எனது அகம் என முகம்மது பிரியா – சீறா:1384/3
வெற்றி வேந்து அகம் நீங்கி வெறுத்திடும் – சீறா:1410/3
அடையலார்கள் நகையோடு நின்றதும் அகம் வெதும்ப ஒரு காளை கண்டு – சீறா:1435/2
மாந்தரை பிடித்து அகம் மறுக்கமுற்று அற – சீறா:1460/3
அகம் மகிழ்ந்து அவையோர் கேட்ப நல் மொழி ஆய்ந்து சொல்லும் – சீறா:1559/4
வனைந்து அகம் புனிதம் ஆக்கி வாவி அம் கரையை நீக்கி – சீறா:1575/2
அகம் பயில் ஆரணத்து உறைந்து செப்பும் முச்சகம் – சீறா:1623/3
கண்ணினில் பதித்து அகம் கனிய முத்தமிட்டு – சீறா:1633/2
அகம் மகிழ்ச்சி கொண்டு இவை அலால் வேறு என் என்று அறைய – சீறா:1865/2
அடிகள் கூறிய மொழி வழி கேட்டு அகம் துணுக்கி – சீறா:1870/1
மிடல் உடை குபிரர் அகம் முகம் கருக்கி விண்ணகத்து இனிது எழுந்ததுவே – சீறா:1916/4
உடல் அகம் துருத்தி ஒப்ப நெட்டுயிர்ப்பு உயிர்த்து காலில் – சீறா:2062/3
அகம் மகிழ்ந்து இ மொழி அனைத்தும் வேறு இது என்று – சீறா:2158/1
அகம் மகிழ்ந்து அவுசு இனத்தவர்கள் கூறலும் – சீறா:2165/2
கொண்டல் அம் கவிகைக்கு இறை அகம் களிகூர்ந்து – சீறா:2238/2
அண்ணலும் உரைப்ப செவ்வி அகம் மகிழ்ந்து அத்தாசு என்போன் – சீறா:2247/3
அன்னது கேட்டு அகம் குளிர்ந்து மூவரும் – சீறா:2402/1
அகம் மகிழ் கைதம் என்பவர் இயம்புவார் – சீறா:2439/4
அகம் மகிழ்ந்து தீனவர்களை அழைத்து அருகு இருத்தி – சீறா:2493/3
அபுஜகுல் உரைத்த மொழி வழி துணிந்து அங்கு அகம் குளிர்ந்தனர் அனைவோரும் – சீறா:2525/1
தள்ள அரிய தடை விடுத்திர் இகலேன் என்று அகம் வேறாய் சாற்றினானால் – சீறா:2661/4
அடு திறல் அபூ அய்யூபு அன்சாரியார் அகம்
விடுதி என்று எடுத்து உரை விளம்பினார் அரோ – சீறா:2761/3,4
அகம் முகம் கை கால் நோக்காது அலக்கழித்து அடித்து வீழ்த்தி – சீறா:2809/2
அகம் பொருந்த வேறு சூழ்ச்சியில் சாற்றுவாரால் – சீறா:2827/4
வேரி அம் புய முகம்மது கேட்டு அகம் விரும்பி – சீறா:2925/2
பொருந்தி நின்று அகம் புறம் போயதில்லையால் – சீறா:2974/4
அறிவு எனும் தூது-தன்னோடு அகம் எனும் துணையும் போக்கி – சீறா:3065/3
அமரருக்கு அரசர் கூற நபி அகம் மகிழ்ந்த வாறும் – சீறா:3080/2
கமை தரு சீற்ற வேங்கை அலி அகம் களிப்ப சொன்னார் – சீறா:3080/4
செவி அகம் குளிர பொன்னால் தீட்டு பத்திரத்தை ஏந்தி – சீறா:3101/1
அகம் மகிழ்தர வயிறார உண்டு நல் – சீறா:3240/2
உள் அகம் களித்து அமுசா என்று ஓதிய – சீறா:3303/1
படர் பணர் துயல்வர சலாம் பகர்ந்து அகம்
அடைவ போல் ஏகி முன் இடத்தின் ஆயதால் – சீறா:3330/3,4
தன் அகம் கலங்கி மக்க மா நகர் ஒல்லை சார்ந்தான் – சீறா:3686/4
மன்னர்_மன் நபி கேட்டு அகம் கறுத்து அவன் தன் வாய்மையின் இணங்கிலன் இனிமேல் – சீறா:4085/2
ஆங்கு யாவரும் துயில்வது காண்டு அகம் மகிழ்ந்தேன் – சீறா:4267/4
அகம் உலாவிய இறையவன் நபி எனலாமால் – சீறா:4275/4
கூறும் நல் உரை கேட்டு அகம் குளிர்ந்து எந்தநாளும் – சீறா:4435/1
தொழுகை என வரும் வரலாறு எவையும் உணர்ந்து அகம் மகிழ்ந்து தூதரானோர் – சீறா:4539/1
வேண்டிய நிதி உமது அகம் விருப்புற – சீறா:4546/3
அகம் உடைந்து எவரொடும் அரிதில் கூறினான் – சீறா:4570/4
மனம் உழன்று அகம் வெருவி ஓடினர் எனும் வாய்மை – சீறா:4620/2
அன்று அவர் கிருபையாகி அகம் மகிழ்ந்து இவரோடு என்றும் – சீறா:4702/3
அனையது ஓர் செயினபு என்போர் அகம் நிறை நிறை பூண்டுற்றார் – சீறா:4712/4
அகம் மிசை இருந்து புசித்திட கிடையாது ஆகுலம் மிகுத்து உளம் கலங்கி – சீறா:4751/1
அ மொழி கேட்டு எல்லோரும் அகம் மகிழ்ந்து இருக்கும் நாளில் – சீறா:4784/1
அந்த நல் மறை வாக்கியம் கேட்டு அகம் மகிழ்ந்து – சீறா:4818/1
அறைதரு வசனம் கேட்டு அங்கு அகம் மகிழ்ந்து இருந்த பின்னர் – சீறா:4908/2
அணித்து இறபாகு வந்தனர் அடி கீழ் பணிந்தனர் அகம் மிக மகிழ்ந்தே – சீறா:4957/4
ஆற்றல்சால் வரிசை நபி நயினாரும் அருந்தினர் அகம் மிக மகிழ்ந்தார் – சீறா:4990/4

மேல்


அகம்-தனை (1)

அகம்-தனை புறமிடும் செலும் போம் என அறைந்தார் – சீறா:444/4

மேல்


அகம்-அதனில் (1)

அகம்-அதனில் அகுமது தாம் நினைத்து அவனி-தனை நோக்கி ஆடல் மாவின் – சீறா:2662/3

மேல்


அகம்-அதின் (1)

அகுமது ஆண்டு உரைத்த வார்த்தை அகம்-அதின் ஊடே காய – சீறா:4790/1

மேல்


அகமும் (3)

திரு உறை முகமும் அன்பு திகழ்தரும் அகமும் கண்ணும் – சீறா:635/2
இன்னலுற்று அகமும் கொள்ளா இழுக்கொடும் வழு கொள் மாற்றம் – சீறா:1492/3
அங்கமும் அகமும் உவகையில் குளிப்ப அகுமது இ யாத்திரைக்கு இயைந்தார் – சீறா:2529/4

மேல்


அகமே (1)

அடர்ந்து இல்லம் புகுந்து கொடுப்பதை பருகி ஆமினா மகிழ்ந்தனர் அகமே – சீறா:249/4

மேல்


அகரம் (1)

பவ்வம் ஒத்து அகரம் சூழ்தர இருப்ப பால் மதி கதிர் முகம்மது நல் – சீறா:4459/2

மேல்


அகல் (14)

கண் அகல் ஞாலம் விலைசொலற்கு அரிய கலை பல நிரைத்தலால் பணியால் – சீறா:83/1
மறு அகல் மதியம் போன்ற முகம்மதை அடுத்து பாரில் – சீறா:408/2
கண் அகல் பொழில் சாமினுக்கு எழுந்தனர் கடிதின் – சீறா:585/4
முயல் அகல் மதியம் போன்ற முகம்மதை போற்றி வேக – சீறா:1271/3
வெறுத்த பேர் உயிர் அகல் விசும்பினில் குடிபடுத்தல் – சீறா:1376/2
தோம் அகல் முகம்மது நபியும் சூழ் வர – சீறா:1601/1
மங்குல் அகல் ஒண் கதிர் மணி கடகம் மின்ன – சீறா:1766/2
அரும் கணம் அனைத்தும் நாணி அகல் விசும்பு ஒளிப்ப நோக்கி – சீறா:2294/3
காது அகல் சகுது ஒரு கணை தொட்டார் அரோ – சீறா:3036/4
பரந்து அகல் விசும்பு தோன்றா மறைத்தன படல தூளி – சீறா:3378/1
ஆசை-தோறினும் ஓடினர் சிலர் அகல் முதுகு – சீறா:4021/3
ஆரணம் ஓதும் திரு மொழி கேட்கின் அகல் துளை செவி புதைத்து அகல்வன் – சீறா:4084/1
ஆதவன் ஏக உடு கணம் அனைத்தும் அகல் இரு விசும்பிடம் செறிய – சீறா:4109/1
அரும்பு வாய் ஒழுகும் பசு நறும் தேறல் அகல் பணை மருதமும் நீந்தி – சீறா:4452/1

மேல்


அகல்தர (2)

மடம் அகல்தர பெரு மகிழ்ச்சி எய்தினார் – சீறா:1598/4
நிரைத்த செம் மயிர் குறங்குகள் அகல்தர நிமிர்ந்து – சீறா:2688/1

மேல்


அகல்வதல்லது (1)

அகல்வதல்லது முடிவது இல் என சிலர் அறைவார் – சீறா:1843/4

மேல்


அகல்வதன்றி (1)

அகல்வதன்றி நம் எதிர் அடுத்து அடைந்தனன் எனும் சொல் – சீறா:3459/3

மேல்


அகல்வது (1)

அவன் அருள் நம்மிடத்து அகல்வது இல்லையால் – சீறா:1789/4

மேல்


அகல்வதுவே (1)

அயல் அகல்வதுவே நுங்கட்கு அடவு என அறிய வேண்டும் – சீறா:2371/4

மேல்


அகல்வர் (1)

கலகமிட்டு அகல்வர் என்று கருத்து உவந்து உறுவா என்போன் – சீறா:4854/3

மேல்


அகல்வன் (2)

ஆலயங்களை காண்-தொறும் கண் புதைத்து அகல்வன்
மேலையோர் செயும் வணக்கங்கள் அனைத்தையும் வெறுப்பன் – சீறா:1692/1,2
ஆரணம் ஓதும் திரு மொழி கேட்கின் அகல் துளை செவி புதைத்து அகல்வன்
காரண நயினார் இயற்றுதல் அறிந்தும் கட்டுரை வாய்மை என்று உரைப்பன் – சீறா:4084/1,2

மேல்


அகல்வார் (1)

எஞ்சல் இலாது புக்கி இருந்தவர் அகல்வார் என்ன – சீறா:4855/2

மேல்


அகல்வான் (1)

புவியினின்று அகல்வான் புக்கார் பொருந்தலர் உயிரை மாந்தி – சீறா:1736/2

மேல்


அகல்வேன் (1)

மறுமொழி இல் என அகல்வேன் இனம் தேடி வருபவர்க்கு மறைத்து கூறி – சீறா:2672/2

மேல்


அகல (11)

அன்ன மென் சிறை பெடையொடும் குடம்பை விட்டு அகல
துன்னும் ஏரியும் தடங்களும் நிறைந்தன தோயம் – சீறா:35/3,4
விரி மலர் கமல பாயல் விட்டு அகல மென் சிறை பேட்டு அனம் துடிப்ப – சீறா:55/2
வந்து உரைத்த தம் இனத்தவர் மன வெறுப்பு அகல
நம்-தமை சிறிது இகழ்வர் என்று அகத்தினில் நாட்டி – சீறா:1382/1,2
அடவியினில் உடும்பு அகல அறபி வேடனும் அறிவு உள்ளகத்தில் தேக்கி – சீறா:1638/1
மாசு அகல வந்த குல மாதினை விளித்து – சீறா:1783/1
கால் தளை அகல பயங்கரம் அகற்றி காவலர் முகம்மதை இறைஞ்சி – சீறா:2326/1
விரிதரும் கடிவாயினில் கொடு விடம் அகல
மரை இதழ் துளி நீரினை விரலினால் வாங்கி – சீறா:2623/2,3
கரு முகில் அகல துஆ செயும் என்றார் கபீபு இறசூல் அவை செய்தார் – சீறா:4760/4
பந்தமும் அகல யாங்கள் பண்டு போல் இருந்து வாழ – சீறா:4789/2
அன்று அவன் கரத்தை தட்டி அகல நின்று அறைதி என்றார் – சீறா:4858/4
மன்னு மறை மா நபி முன் வைத்து அகல நின்றான் – சீறா:4900/2

மேல்


அகலவும் (1)

வரையினில் புறம் அகலவும் வழி இலாது உமது – சீறா:2617/1

மேல்


அகலா (6)

புடை விட்டு அகலா செழும் தேனை பொருத்தும் சிறை வண்டு என தொழுதார் – சீறா:1337/4
புடை அகலா நிழல் போலும் தோழருடன் அகுமதையும் புகழ்ந்து போற்ற – சீறா:1638/2
திற தனி பயனே எங்கள் கண் அகலா செல்வமே என்று உரை தெரிப்பார் – சீறா:4472/4
வனிதையின் மனை-தன் முன்றில் வாயில் விட்டு அகலா நிற்ப – சீறா:4712/3
குடை நிழல் அகலா மன்னவர் புயத்தும் கொய் உளை மீதினும் குணில் ஆர்ந்து – சீறா:4932/1
கரு முகில் அகலா சுடு நிலத்து அமைத்த சாலையும் பலபல கடந்தார் – சீறா:5010/4

மேல்


அகலாத (1)

கண் எதிர் விட்டு அகலாத காட்சியாய் – சீறா:526/2

மேல்


அகலாது (6)

வடிவாரிடை அகலாது உறை மைசறா-தனை நோக்கி – சீறா:986/1
கிட்டிடாது அகலாது உடல் கிழிபட எதிர்ந்து – சீறா:1531/2
வனைந்த போல் அகலாது நின்றது மழ விடையே – சீறா:1537/4
எய்த்த நுண்ணிடையீர் வேந்தர் ஏறு அலி அகலாது என்-தன் – சீறா:3200/1
புறம் அடைந்து அகலாது வன் காவலில் புகுத்தி – சீறா:3449/2
திரு மகவு அகலாது அகடு உற மந்தி சிரகம்பம் செய்வதும் கண்டார் – சீறா:5008/4

மேல்


அகலாமல் (1)

ஆங்கு அது தைத்தும் கோபம் அனைத்தும் அகலாமல்
தாங்கினர் வாயை கவ்வி மடித்து தழல் அம்பை – சீறா:3923/1,2

மேல்


அகலார் (1)

பற்று விட்டு அகலார் ஆடும் பலுகினது ஒன்றுபத்தாய் – சீறா:403/2

மேல்


அகலிடத்தின் (1)

ஹாஷிம் மா குல கடல் நடு எழுந்து அகலிடத்தின்
மாசு இலா மதி நின் துணையவர் தரும் மதலை – சீறா:1366/1,2

மேல்


அகலிடத்து (1)

அகலிடத்து அடங்கா வெற்றி அப்துல் முத்தலிபு பெற்ற – சீறா:600/1

மேல்


அகலிடம் (4)

அகலிடம் தோன்ற தோன்றும் ஆலயம் முழுதும் முன்னோர் – சீறா:1753/2
அகலிடம் விளக்கும் செங்கோல் அணி மணி தீபமே நேர் – சீறா:1754/1
அகலிடம் விளங்கும் ஐந்நூறு இரசிதத்து அரிய காசு – சீறா:3083/1
அரிவையர் கற்பும் இன்றி அகலிடம் மெலிந்தது அன்றே – சீறா:4747/4

மேல்


அகலும் (8)

தொலைவிலா பண்டம் அனைத்தையும் வாரி சுருட்டியே எல்லை விட்டு அகலும்
விலைமகள் போன்று பலபல முகமாய் வெள் அருவி திரள் சாயும் – சீறா:29/3,4
வறுமையும் தீரும் நோயும் விட்டு அகலும் மனத்தினில் கவலையும் நீங்கும் – சீறா:363/1
சிறுமையும் அகலும் புத்தியும் பெருகும் தீவினை வந்து அடராது – சீறா:363/2
சின் காதவழிக்கு அகலும் வேதமொழி அனைத்தும் வந்து செறிந்த போலும் – சீறா:1131/2
கண்ணினுக்கு எதிர் தோன்றிடும் காணொணாது அகலும்
விண்ணினில் பறந்திடும் திசை விசும்பு எலாம் திரியும் – சீறா:1533/1,2
வருந்திடாது அகலும் நும்-தம் மனத்து உறை வழக்கின் சொல்லை – சீறா:1563/1
அகலும் மனத்தால் வெருவிடல் இ அவையீர் மணி தாள் எறி கதவம் – சீறா:1589/3
ஆசு அடுத்தது இவண் இவண் என்று அ வழியும் விலங்கி விரைந்து அகலும் காலை – சீறா:2675/2

மேல்


அகலுள் (1)

ஆண்டு அகை ஆறு உண்டு ஓர் அகலுள் சேர்ந்தனர் – சீறா:4992/3

மேல்


அகவிலை (1)

கொடுமையால் அகவிலை குறைந்த காலமே – சீறா:302/4

மேல்


அகழ் (11)

விரி கதிர் எறித்த மணி வளை உகுப்ப விரி திரை அகழ் எனும் தடத்தில் – சீறா:78/1
இடன் அற நெருங்கும் பெரும் புற கடலை இதற்கு அகழ் என பெயரிட்டு – சீறா:79/3
மன்றல் அம் கமழ் அகழ் புனை சுதை திகழ் மதிளான் – சீறா:94/1
சீத அகழ் ஆடையை உடுத்து அணி சிறந்தது – சீறா:880/1
ஊறு புனல் கொண்டு கடல் ஒத்த அகழ் அம்மா – சீறா:883/4
கம்பலை அறாது அலை கலிக்கும் அகழ் அன்றே – சீறா:884/4
இந்து தவழ்கின்ற மதிளும் அகழ் இருந்த – சீறா:885/1
தீனர் சூழ்தர அகழ் ஒன்று திருத்துவம் என்றார் – சீறா:4400/4
மட்டிலாது அகழ் வெட்டிய நீண்ட கை வாய்ந்த – சீறா:4402/1
அரிந்து சூழ் அகழ் கிடங்கினை அழகு உற திருத்தி – சீறா:4437/2
தூய பேர் அகழ் இயற்றி இங்கு இருந்தனர் தொலையா – சீறா:4438/2

மேல்


அகழி (2)

அகழி போன்ற ஓர் ஓடை உண்டு அதனினுக்கு அணித்தாய் – சீறா:755/2
பண் உற புலம்பும் மணி இனம் உயிர்த்த பங்கய அகழி நீர் உடுத்து – சீறா:5009/2

மேல்


அகழின்-பால் (1)

பொருவு இலா நபி கடல் எனும் அகழின்-பால் புக்கார் – சீறா:4436/4

மேல்


அகழினில் (1)

விரிவின் ஆழ்ந்த அகழினில் வீழ்ந்தனன் – சீறா:4513/4

மேல்


அகழினை (2)

கரை ததும்பிய சீகரத்து அகழினை கடந்து – சீறா:1703/3
நனி அகன்ற அகழினை நண்ணினார் – சீறா:4482/4

மேல்


அகற்ற (1)

வரை அற தாய் நீ என்று வழுத்தும் தீது அகற்ற வேண்டில் – சீறா:4793/4

மேல்


அகற்றி (25)

நினைத்த பற்பல துன்பமும் அகற்றி நீள் நிலத்தில் – சீறா:213/2
கிடந்தன மனத்தில் துயர் எலாம் அகற்றி கிளர்தரும் உவகையில் குளிர்ந்தார் – சீறா:384/4
காதரம் அகற்றி இல்லுள் கரந்தது தவிர்த்து கப்பாப் – சீறா:1580/2
அல் ஆர் குபிரை கடிது அகற்றி அழியா தொழுகை முறை படித்து – சீறா:1594/3
அற்றையினில் இரவு அகற்றி அறிவினால் உயர்ந்தோரை ஆவி போலும் – சீறா:1665/1
நிரைத்த வல் இருளை சடுதியில் அகற்றி நீள் நிலா கதிர்கள் கொப்பிளிப்ப – சீறா:1913/3
பேதுறல் அகற்றி சிந்தையில் தேறி பெரியவன் தூதினை புகழ்ந்தார் – சீறா:1928/4
தீது அகற்றி அங்கு அவரவர் மனை-வயின் சேர்ந்தார் – சீறா:2048/4
அல்லலை அகற்றி வேதத்து அற நெறி பயிற்றி சொர்க்கத்து – சீறா:2068/2
மன்னிய மலையின் சார்பு மன பயம் அகற்றி வாழ்ந்தேம் – சீறா:2069/4
போதலே அன்றி நின்னை புறத்தினில் அகற்றி வாழேன் – சீறா:2112/3
பாத பங்கயத்தை போற்றி பருவரல் அகற்றி ஆதி – சீறா:2117/1
மன்னும் இசுலாம் ஆகி குபிர் அகற்றி தீன் நிலைமை வளர்ப்பன் என்றான் – சீறா:2185/4
பருவரல் அகற்றி தேற சில மொழி பகரும் அன்றே – சீறா:2277/4
வன் களங்கு அகற்றி தீனின் வழி நிலை குறித்து வந்த – சீறா:2279/1
குவி குபிர் அகற்றி இருந்தனர் என்ன கோது இலா மன மகிழ்வுடனே – சீறா:2317/3
கால் தளை அகல பயங்கரம் அகற்றி காவலர் முகம்மதை இறைஞ்சி – சீறா:2326/1
பேதமை அகற்றி புந்தி பெருக்கு எடுத்து ஒழுகல் செய்யும் – சீறா:2782/1
மடமையின் மடமை என மனது இருத்தி வன் குபிர் அகற்றி நல் உணர்வு – சீறா:2889/3
நலம் கெழும் அறிவால் குபிரினை அகற்றி நல் நெறி தீனினை பிடித்து – சீறா:2890/3
நபி திரு மகளார் அடைந்தனர் எனும் அ நடுக்கமும் கலக்கமும் அகற்றி
கவலுதற்கு அரிய ஆநந்த பெருக்கின் களி கடல் குளித்து மூழ்கினரால் – சீறா:3592/3,4
தன் உரு அகற்றி வேற்று உருவம் தாங்கி வில் – சீறா:3634/1
அறா கதிர் புரிசை ஷாமினி யாத்திரை அகற்றி பின்னர் – சீறா:3680/2
ஊன் அகற்றி உறங்குதல் கண்டன – சீறா:4222/3
தள்ள அரிய மனத்து அறிவு-தனை அகற்றி மெய் மயக்கம் தந்து நட்பாய் – சீறா:4679/1

மேல்


அகற்றிடும் (1)

எங்கு இருக்கினும் இருக்கொணாது அகற்றிடும் எனவே – சீறா:2034/4

மேல்


அகற்றிய (5)

துய்ய நல் நினைவு அகற்றிய அபூஜகில் தூதன் – சீறா:1705/4
இருள் அகற்றிய கதிரவன் கதிர் என இதழில் – சீறா:2624/1
தீங்கு அகற்றிய மகள் மகன் வல திரு செவியின் – சீறா:3742/1
வன்பு அகற்றிய வாள் பொறை மாட்சியே – சீறா:4246/4
உடும்பினை அழைத்து மறைமொழி-அதனால் உலகு இருள் அகற்றிய நபியும் – சீறா:4456/1

மேல்


அகற்றியே (1)

தக்க நல் மதி அகற்றியே உளம் தடுமாறி – சீறா:3864/3

மேல்


அகற்றிவிடுவார் (1)

செவி ஆர மெய்ப்பொருளை அறிவார் மனத்தின் உறு செயல் கேடு அகற்றிவிடுவார்
புவி ஆர மொய்த்த நெறி மறை நாலினுக்கும் ஒரு பொறியாய் உதித்த வடிவார் – சீறா:6/2,3

மேல்


அகற்றிற்று (1)

அலைதர வளைத்து மோந்து வேட்கையை அகற்றிற்று அன்றே – சீறா:2102/4

மேல்


அகற்றினர் (1)

அணையும் தம்-வயின் துனி பல அகற்றினர் அன்றே – சீறா:1277/4

மேல்


அகற்றினேன் (1)

துனி பல அகற்றினேன் முன் சூழ் வினை அறிகிலேனே – சீறா:2071/4

மேல்


அகற்று (1)

தனிமையும் உளதோ வினையும் இங்கு உளதோ சஞ்சல மதி-தனை அகற்று என்று – சீறா:4114/3

மேல்


அகற்று-மின் (1)

தீது உறும் கொடிய பாதகன் சிரசை அகற்று-மின் என செழு மறையின் – சீறா:3589/3

மேல்


அகற்றுதற்கு (1)

சினம் அகற்றுதற்கு எழுந்தனன் என தெளிந்து எதிராய் – சீறா:1524/3

மேல்


அகற்றும் (2)

இருக்கில் அகற்றும் என இறசூல் இசைப்ப இவணின் அயலவர்கள் – சீறா:2547/2
ஆதரம் பெருக களபம் மெய் வீச அறிவொடு தருமமும் அகற்றும்
சூதரில் கொடிய பாதகன் இருந்த சுடர் மனை கடைத்தலை புகுந்தார் – சீறா:4091/3,4

மேல்


அகன் (11)

கடு விட பண தலை நெளிய கண் அகன்
படி குழித்து எழு துகள் பரப்பி பாங்கினில் – சீறா:1143/1,2
கண் அகன் ஞாலம் எல்லாம் களிப்புறும் அரிய காட்சி – சீறா:1153/2
கண் அகன் வான நாட்டும் காண்குற அரிதே என்ன – சீறா:1255/3
கண் அகன் புவிக்கு எவை விளைந்தன என கருத்தின் – சீறா:2466/3
கண் அகன் புவியில் பாவை கற்பு எனும் அரசுக்கு அன்றே – சீறா:3047/4
கண் அகன் ஞாலம் காக்கும் காரண தூதர் போந்தார் – சீறா:4182/4
பாரை பற்றி படுகுழி போல் அகன்
ஊரை சுற்றி எடுத்து இங்கு உறைந்தனர் – சீறா:4483/1,2
கண் அகன் ஞாலம் போற்றும் காவலர் இருந்தார் இப்பால் – சீறா:4912/4
கடல் கொள குறைந்த கண் அகன் ஞாலம் காத்திடும் முகம்மதை போற்றி – சீறா:4961/1
ஏசினன் நவை அகன் இகலும் சிந்தையான் – சீறா:4969/4
கண் அகன் ஞாலம் ஒருங்கு ஒரு புடையில் கவின் உற அமைத்து வானவர்கள் – சீறா:5009/3

மேல்


அகன்ற (11)

கண் அகன்ற கடல் மலை கானகம் – சீறா:1180/2
அன்று ஒழிந்து சில நாள் அகன்ற பின் அனாதி தூது எனும் முகம்மது – சீறா:1432/1
நிலமை அடல் அறிவு அகன்ற நெஞ்சினொடும் புலம்பி நெடுமூச்சில் சோர்ந்து – சீறா:1658/2
கட்டிவைத்து அகன்ற நாள் தொடுத்து அவன்-தன் பெயரினை கருத்தினில் அறியேன் – சீறா:2320/1
ஒப்புரவு அகன்ற நெஞ்சோடு உளைந்து உலைந்து அடவி சுற்றி – சீறா:2578/3
அரவு அகன்ற பின் எழில் அபூபக்கர் செம் மலர் தாள் – சீறா:2623/1
இக்கணம் புதுமை என எடுத்து இசைத்தல் ஏழமை என உரைத்து அகன்ற – சீறா:2888/4
ஆதுலன் அகன்ற பின் ஆதி தூது எனும் – சீறா:3241/1
அடி கொள் பல்லியம் உரும் என அதிர்ந்திட அகன்ற
படியும் உள் விழ நடந்தது சேனை அம் பரவை – சீறா:3805/3,4
நனி அகன்ற அகழினை நண்ணினார் – சீறா:4482/4
சிலை பொருது அகன்ற தோள் சிங்க ஏறு அன்னார் – சீறா:4956/1

மேல்


அகன்றதன் (1)

முருகு துளிக்கும் தௌறு மலை பொதும்பில் தினம் மூன்று அகன்றதன் பின் – சீறா:2552/3

மேல்


அகன்றது (1)

போதினும் அகன்றது இலை என்று உரை புகன்றான் – சீறா:894/4

மேல்


அகன்றனர் (2)

அவம் அறிந்திலம் என விடுத்து அகன்றனர் மறை நேர் – சீறா:2491/3
ஆதலால் அவரும் என்னை அகன்றனர் அவரை நானும் – சீறா:4788/1

மேல்


அகன்றனரே (1)

சூது அர மொழியார் ஆமினாவிடத்தில் தோன்றலை கொடுத்து அகன்றனரே – சீறா:264/4

மேல்


அகன்றார் (3)

அருக்கன் ஒப்பு அல நாமம் முகம்மது என்று அகன்றார் – சீறா:190/4
தக்க பேர் முகம்மது என சாற்றிவிட்டு அகன்றார் – சீறா:192/4
அடுத்த வல் வினை துணிவை விட்டு அப்புறம் அகன்றார் – சீறா:568/4

மேல்


அகன்றான் (2)

அந்த நாயகனிடத்தினில் அறைக என அகன்றான் – சீறா:466/4
அடங்கலும் அடைந்தது இன்று என்று அறைந்து பண்டிதன் அகன்றான் – சீறா:641/4

மேல்


அகன்றிட (2)

மிடுக்கு அகன்றிட பயத்தொடும் அரிவையை விளித்து – சீறா:1273/2
அற்றை நாள் அகன்றிட மறுதினத்து அபூஜகில் தன் – சீறா:2003/1

மேல்


அகன்றிடாது (2)

விடுத்திடில் அகன்றிடாது என விளம்பலும் – சீறா:1620/2
இடும் தரை அகன்றிடாது இறைவன் தூது என – சீறா:1621/3

மேல்


அகன்றிடாதே (1)

புகர் அற கூவி சுற்றி பொருப்பை விட்டு அகன்றிடாதே – சீறா:2579/4

மேல்


அகன்றிடும் (1)

தீங்கு அகன்றிடும் அ செய்தி கண்டு அறிந்து செறிதரு பிற நகர் உளரும் – சீறா:369/3

மேல்


அகன்றிடுமலது (1)

வவ்விய தளை விட்டு அகன்றிடுமலது மறுத்து எவர் தவிர்ப்பர் என்று இசைத்தார் – சீறா:2315/4

மேல்


அகன்று (25)

பாடியூர் அபுவாவை விட்டு அகன்று போய் பதியை – சீறா:208/3
திருந்து_இழை மனத்துள் பயங்கரம் அகன்று தேகமும் குளிர்ந்தன அன்றே – சீறா:243/4
கண்டு எனும் மொழியார் கருப்ப நோய் அகன்று கலக்கமும் தெளிந்தனர் அன்றே – சீறா:244/4
அடவி விட்டு அகன்று அபுவாவில் ஆயினார் – சீறா:516/4
அறல் கொழித்திடும் கானையாறுகள் கடந்து அகன்று
குறைவு இல் சந்து அகில் செறி நெடு வரை குறுகினரே – சீறா:842/3,4
புக்கிருந்தவருடன் எழுந்து அகன்று பொன் திகழ – சீறா:967/2
அற்றையில் போழ்து அவை அகன்று பின்னை நாள் – சீறா:1605/1
அற்றை நாள் அகன்று அரும் பெரும் புகழ் முகம்மதுவும் – சீறா:1884/1
விரைந்து இவண் அகன்று வேற்று ஊர் புகும் இவை வினவிரேல் சோகு – சீறா:2390/2
அசைதரும் கொடி மறுகு அகன்று மாறு அடர்ந்து – சீறா:2399/3
மெய்ப்பொடும் வெயர்வை சிந்த விலங்கல் விட்டு அகன்று போனார் – சீறா:2578/4
நகரை விட்டு அகன்று கான் சூழ் நகத்திடத்து உறைந்து தேடும் – சீறா:2580/1
மற்றைநாள் இருந்து அவண் அகன்று பூம் பொழில் – சீறா:2741/3
மடை செறி தடங்கள் சூழ்ந்த மருதம் விட்டு அகன்று போனார் – சீறா:3381/4
பரல் வழி கடந்து வேற்று பாடிகள் அகன்று முள் சார் – சீறா:3415/2
அவ்விடம் அகன்று மெல்ல அடி பெயர்த்து ஒதுங்கி நீங்கி – சீறா:3702/1
இல் விடுத்து அகன்று சார்பின் எய்தி அங்கு உறைந்து நாளை – சீறா:3707/3
ஊறுபட்டு உதிரம் கான்ற நயனம் உள் அகன்று செவ்வி – சீறா:3934/1
தீய வன் சுரம் அகன்று இருந்தது ஒரு சிறிய கானிடை இறங்கினார் – சீறா:4217/4
போய் அகன்று உள மதத்து எழில் இளமையும் பொருந்தி – சீறா:4261/2
நனி நகர் அகன்று கான் அணுகுவீர் எனும் – சீறா:4645/3
போய் அகன்று புறந்தர கால் விசை – சீறா:4811/2
அ மொழி பொருந்தாது இந்த ஆண்டினுக்கு அகன்று போய் இ – சீறா:4882/1
ஆகையால் இந்த ஆண்டிற்கு அகன்று பின் மீள்விர் என்ன – சீறா:4884/1
அடவியும் குன்றும் ஆறும் அருவியும் அகன்று பின்னர் – சீறா:4903/1

மேல்


அகன்றேன் (1)

தீதுற அகன்றேன் பெற்ற சிறுவரும் பசியால் மிக்கு – சீறா:4788/2

மேல்


அகில் (21)

நாங்கு கார் அகில் குங்குமம் இலவு நாரத்தை – சீறா:26/3
கிடந்த சந்தனம் கார் அகில் கிளை மணி கரி கோடு – சீறா:32/1
மரு மணம் பெறும் சந்து அகில் சண்பக வனத்தில் – சீறா:75/3
மான்மத குவையும் சந்தன தொகையும் மணி கரும் காழ் அகில் துணியும் – சீறா:84/1
அணி பெற ஒழுங்காய் வயின்வயின் திரண்ட அகில் புகை முகில் இனம் எனவும் – சீறா:88/1
போற்றும் காழ் அகில் புகை குழல் நிலம் புரண்டு அசைய – சீறா:209/3
குறைவு இல் சந்து அகில் செறி நெடு வரை குறுகினரே – சீறா:842/4
அகில் புகை வயங்கு மாடம் அணி அணி இமயம் போன்றும் – சீறா:920/1
சந்து அகில் கலவை சேறு தடவிய மகுட வீதி – சீறா:925/2
சந்து அகில் திலகம் குரவு தேக்கு ஆரம் தான்றி கோங்கு ஏழிலைம்பாலை – சீறா:1002/1
மந்தர மதிள் மண்டபத்திடை புகுந்து மலர் குழற்கு அகில் புகை மாட்டார் – சீறா:1014/3
பூணு நல் இழை பூணு-மின் குழற்கு அகில் புகை-மின் – சீறா:1101/1
புனை முகில் குலம் ஒத்து என அகில் புகைத்திடுவார் – சீறா:1115/4
பொங்கு பல் நறையூட்டிய காழ் அகில் புகைப்பது – சீறா:1117/2
சுமை இருள் காவின் முகில் தவழ்ந்து என்ன சுரி குழற்கு அகில் புகை கமழ்த்தி – சீறா:1201/4
கது அகில் கரிய கூந்தல் காரிகை பாத்திமா-தம் – சீறா:3042/3
புரி குழற்கு அகில் புகைத்து வெண் புது மலர் புனை-மின் – சீறா:3113/2
துறும ஊட்டு அகில் பழம் புகை களங்கு அற துடைப்பார் – சீறா:3118/4
பந்தி பந்தியின் நிறுவி ஒள் அகில் வளை பரப்பி – சீறா:3122/2
விரிந்த சந்து அகில் வயின்வயின் புகைத்திடல் விளங்கி – சீறா:3134/3
கந்தம் நிறை செண்பகம் அகில் கடு உடுப்பை – சீறா:4131/2

மேல்


அகில (2)

அரு மறை தெரிந்து நீதி நெறிமுறை நடந்து தீன் இ அகில தலம் எங்கும் மீறவே – சீறா:5/1
அகில மன் அப்துல் முத்தலிபுக்கு அன்பு உறு – சீறா:3317/1

மேல்


அகிலம் (6)

ஆதி-தன் கிருபை தாங்கி அகிலம் மீது அரசு வைகி – சீறா:7/1
அகிலம் எங்கணும் திடுக்கிட வாய் திறந்து அதிர்ந்து – சீறா:22/1
சேறில் ஆங்கு அகிலம் மீதி திருவடி தோயாது என்றும் – சீறா:627/3
இன்னை நாள் அகிலம் அடங்கலும் தழலால் எரிபடு காரணம் தானோ – சீறா:689/2
அகிலம் மீது உறை அரசர்கள் எவரையும் அடி கீழ் – சீறா:1693/1
அகிலம் அன்புறும் மதினாவுக்கு ஆதியா – சீறா:3279/1

மேல்


அகிலமும் (3)

அகிலமும் அதிர தோன்றும் அணி மறுகிடமும் கண்டார் – சீறா:929/4
அகிலமும் திசையும் சுவனமும் விளங்க அணி திகழ் மக்க மா நகரின் – சீறா:992/1
அகிலமும் சுவன நாடும் அமரரும் போற்றி வாழ்த்த – சீறா:1036/1

மேல்


அகுசம் (5)

வட_வரை பிதிர்ந்து தூள் எழ தாவும் வாம் பரி அகுசம் போயினரால் – சீறா:4961/4
உலைவு அற மனம் மகிழ்ந்தார் ஒண் திறல் அகுசம் என்னும் – சீறா:4962/3
இடு கழல் அகுசம் என்போர் இயம்பிட அதனை கேட்டு – சீறா:4965/3
ஏறு அரி என வரும் அகுசம் என்பவர் – சீறா:4968/3
திறல் உடை அகுசம் என்னும் செம்மல் வீழ்ந்து இறந்த போழ்தில் – சீறா:4972/1

மேல்


அகுத்தபு (8)

வரும் அகுத்தபு மகன் இல்லின் வாயிலின் – சீறா:3635/3
அவர்களில் தலைமை மிக்கோன் அகுத்தபு தனையன் நீண்ட – சீறா:4358/1
பொருந்தினர் இவர்-கொல் என்ன அகுத்தபு புதல்வன் நெஞ்சம் – சீறா:4391/1
சாய்ந்து போகின்ற அகுத்தபு பெறும் பவ தனையன் – சீறா:4398/1
தும்பையும் சூடி அகுத்தபு பவத்தில் தோன்றிய குயையும் ஏகினனால் – சீறா:4443/4
தந்திரத்து அமைந்த அகுத்தபு மகிழ்ந்த சந்ததி குயை எனும் கொடியோன் – சீறா:4454/4
பற்று இலா அகுத்தபு மகன் குயை எனும் பாவி – சீறா:4607/1
இ திறத்தினை அறிந்து அகுத்தபு மகன் என்போன் – சீறா:4617/3

மேல்


அகுமதின் (15)

அ பெரும் பெயர்கள் நான்குபேர் ஒளியும் அகுமதின் ஒளி அடுத்து இருப்ப – சீறா:129/1
அடிகள் என்று அகுமதின் அடியை போற்றினார் – சீறா:485/4
அரும் தவ பேறு எனும் அகுமதின் திரு – சீறா:498/2
அடைந்து சீர் அகுமதின் அடி தொழுது அறைகுவனால் – சீறா:754/4
அரி அளி குடைந்து தேன் உண்டு அகுமதின் புகழை பாட – சீறா:802/2
மாசு அற உதித்த வள்ளல் அகுமதின் அழகு மெய்யின் – சீறா:933/3
அவிர் ஒளி விரிக்கும் மேனி அகுமதின் மனைவியாக – சீறா:1060/1
ஆனன குரிசில் என்னும் அகுமதின் வதனம் நோக்கி – சீறா:1253/2
வரும் தகை இஃது என்று அகுமதின் வலியை மாய்த்திடல் அரிது என மனை-கண் – சீறா:2507/1
அகுமதின் மருகரான அலி எனும் அரசை ஆக – சீறா:3190/2
அறை கடல் அவனி காக்கும் அகுமதின் இடத்தை நண்ணி – சீறா:3349/1
அள்ளு இலை வேலொடும் அகுமதின் படை – சீறா:3656/1
அங்கு சென்று அகுமதின் அடியில் சேர்குதல் – சீறா:4067/2
அரியவன் தூதரான அகுமதின் வடிவை நீண்ட – சீறா:4701/1
அலங்கல் அம் தொடையல் வேய்ந்த அகுமதின் திறனும் வீரம் – சீறா:4862/1

மேல்


அகுமதினிடத்தினில் (1)

அறல் பல கொழிப்ப நதி சுரத்து அழைத்த அகுமதினிடத்தினில் அணுகா – சீறா:1936/2

மேல்


அகுமது (41)

ஆதரம் பெருக நல் வழி பொருளாய் அகுமது தோன்றினர் அன்றே – சீறா:251/4
அதிசயித்து உரைத்து நின்று அங்கு அகுமது சிரசை தொட்டு – சீறா:423/1
அடலுறு சீயம் அன்ன அகுமது புகலலுற்றார் – சீறா:431/4
அகுமது வாவி நீராடல் காண்டலும் – சீறா:499/1
அடுக்கிய துணர் பைம் காவில் அகுமது என்று ஒருவன் அல்லால் – சீறா:812/2
விருப்பமுற்றிருந்து எதிர் அகுமது விளக்கினரால் – சீறா:968/4
அவனி மீதில் அகுமது மா மண – சீறா:1175/1
அரியவன் தூதரான அகுமது கலக்கமுற்று – சீறா:1272/1
வருந்திலாது ஒரு சமயம் என்று அகுமது வடுவை – சீறா:1387/1
அழிதரும் குபிரை நீக்கி அகுமது தீனை நோக்கி – சீறா:1579/3
தேறும் மொழி கேட்டு அகுமது தம் செவ்வி கமல முகம் மலர்ந்து – சீறா:1593/2
விதியின் முறை என்று அகுமது தாம் விளக்கும் உரை கேட்டு உமறு கத்தாப் – சீறா:1596/1
மாறு கொண்டு அகுமது நடத்திடும் வரலாற்றை – சீறா:1671/1
அதிர்தரும் வாய்விட்டு அந்தரம் முழுதும் அரற்றுவது அகுமது நொடிக்குள் – சீறா:1910/3
அறிவின் ஆய்ந்து அகுமது தனித்து அழைத்து அருகு இருத்தி – சீறா:2019/2
நினைக்கும் முன் பகிர் அகுமது நெறி நிலை நிறுவி – சீறா:2047/3
அலகில் கதிர் சிறை ஜபுறயீல் அகுமது உறைந்த குவடு அடுத்து அன்பாக – சீறா:2169/2
அரசர் அடல் அரி அகுமது உரைத்த மொழி அபித்தாலிபு அகத்தின் ஓர்ந்து – சீறா:2176/1
ஆரண பொருள் அகுமது அவதியுற்றதனால் – சீறா:2208/1
அங்கமும் அகமும் உவகையில் குளிப்ப அகுமது இ யாத்திரைக்கு இயைந்தார் – சீறா:2529/4
அற வளைந்தது போல் காபிர்கள் எவரும் அகுமது மனையினை வளைந்தார் – சீறா:2532/4
அவ்வியம் களைந்து அகுமது நபி என அழகாய் – சீறா:2608/3
அகம்-அதனில் அகுமது தாம் நினைத்து அவனி-தனை நோக்கி ஆடல் மாவின் – சீறா:2662/3
ஆண்டு சென்றதன் பின் அகுமது மறையோர் அணிதர இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2892/3
அயல் நகர் புகுந்தனன் அகுமது என்று யாம் – சீறா:2986/1
நகர் புகுந்து அகுமது பதத்தை நண்ணினார் – சீறா:3040/4
கழிகளில் பொதிந்து அகுமது நபி திரு கலிமா – சீறா:3123/1
அலிக்கும் பாவைக்கும் முடித்திட அகுமது மகிழ – சீறா:3151/2
அதிர் முரசமும் பேரிகைகளும் ஆர்ப்ப அகுமது நபி எழுந்தனரால் – சீறா:3593/4
ஆரண முறையின் தீன் நெறி பெருக்கி அகுமது உற்று உறையும் அ நாளில் – சீறா:3608/1
ஆதி-தன் கிருபை தாங்கி அகுமது இருந்தார் அன்றே – சீறா:3676/4
நஞ்சு உண் வேல் படை எழுக என்று அகுமது நவின்றார் – சீறா:3868/4
ஆறா புண்ணீர் குடித்து எரியும் அடல் ஊர் வேல் கை அகுமது தம் – சீறா:4046/3
அகத்தொடு முகமும் மிக களிப்பு ஏற அகுமது மகிழ்ந்து அணி விசயம் – சீறா:4089/1
அறன் வழுவாத செங்கோல் அகுமது கேள்வரோடு – சீறா:4185/2
வாழ்ந்த கேள்வி அகுமது இருத்தி முன் – சீறா:4234/2
ஆடல் வென்றி சேர் அகுமது துயில் இடம் அடுத்தேன் – சீறா:4268/4
வரலும் பெரு மகிழ்கொண்டு அகுமது துன்புறும் அவரோடு – சீறா:4334/1
அலியை ஆர தழுவி அகுமது
நிலவு கால இருப்ப நிகழ்த்து தீன் – சீறா:4516/1,2
அகுமது ஆண்டு உரைத்த வார்த்தை அகம்-அதின் ஊடே காய – சீறா:4790/1
அன்பு உறு முதலில் கோட்டு என்று அகுமது வந்து கூற – சீறா:4877/2

மேல்


அகுமது-தம் (1)

துரகதத்தின் பதத்தினை பூ பிடித்திருப்பது அகுமது-தம் சூழ்ச்சியாம் என்று – சீறா:2657/1

மேல்


அகுமது-பால் (1)

அருட்டம் ஊறிய தொடையல் அம் புய அகுமது-பால்
இருட்டொடும் பிறை தோன்றிய என கிடந்து இலங்க – சீறா:3825/3,4

மேல்


அகுமதுக்கு (1)

அடைத்த அ புடையை நீக்கி அகுமதுக்கு அணித்தாய் வேறு ஓர் – சீறா:2585/1

மேல்


அகுமதும் (5)

ஆனவர் உரைப்ப நவ்வி அகுமதும் கருத்தில் உற்று – சீறா:395/2
அழுத்திய பொருள் உள் தோன்ற அகுமதும் ஓதினாரால் – சீறா:1268/4
அ நிலை இருந்தார் செவ்வி அகுமதும் விழித்தார் அன்றே – சீறா:2594/4
அரசர் கேசரி என வரும் அகுமதும் நோக்கி – சீறா:3465/2
ஆம் என மகிழ்ச்சியாகி அகுமதும் அலியார்-தம்மை – சீறா:4876/1

மேல்


அகுமதுவும் (2)

அலை கடல் புடை வரும் முழு மணி அகுமதுவும்
நிலை தரித்த வெண் கதிர் மதி நிகர் என வளர – சீறா:539/2,3
சதுரின் அணித்தாய் ஒரு மனை உண்டு அதனில் தரித்தார் அகுமதுவும்
முதிரும் கலிமா நிலை தவறா முதியோர் சிலரும் முரண் அறவே – சீறா:1584/3,4

மேல்


அகுமதுவை (1)

அம்பரத்து எழு முழுமதி நிகர் அகுமதுவை
கம்பு அணிந்த செம் கரத்து எடுத்து உவகையில் கலுழ்ந்தார் – சீறா:346/3,4

மேல்


அகுமதே (2)

ஆயிர நாவினாலும் அகுமதே என்ன கூவி – சீறா:1726/3
அரும் தவம் உடைய வள்ளல் அகுமதே உமக்கு ஈமான் கொண்டு – சீறா:3230/2

மேல்


அகுமதை (10)

அமரருக்கு இறைவன் ஜபுறயீல் வரிசை அகுமதை எடுத்து இனிது ஏந்தி – சீறா:263/1
சொரிதல் கண்டு அகுமதை சூழ்ந்து நோக்கினார் – சீறா:504/4
கட்டழகு அகுமதை நடத்தி கள் அறா – சீறா:515/2
அலகு இல் வண் புகழ் சேர் வள்ளல் அகுமதை இனிதில் கூட்டி – சீறா:630/3
ஆரண குரிசில் என்னும் அகுமதை எதிரில் புக்கி – சீறா:1037/2
அங்கு அவன் தனையன் மைந்தன் அகுமதை வாய்க்கொள்ளாத – சீறா:1499/1
அவிர் கதிர் கலன்கள் தாங்கி அகுமதை வெல்வேன் மேலும் – சீறா:1738/3
வெம் சினம் தலைப்பெய்து அகுமதை நோக்கி தீனினை வேண்டிலன் ஆவி – சீறா:4087/2
அடுத்து நின்றிடும் தீனவர் அகுமதை நோக்கி – சீறா:4171/1
ஆண்டு சென்ற அகுமதை நோக்கி நின்று – சீறா:4816/1

மேல்


அகுமதையும் (1)

புடை அகலா நிழல் போலும் தோழருடன் அகுமதையும் புகழ்ந்து போற்ற – சீறா:1638/2

மேல்


அகை (1)

ஆண்டு அகை ஆறு உண்டு ஓர் அகலுள் சேர்ந்தனர் – சீறா:4992/3

மேல்


அங்கம் (4)

வெந்நிடத்து இருத்தி அங்கம் வியனுறும் வடிவதாக – சீறா:104/2
வேரி அங்கம் முதல் ஐம்புலன்களும் வெறுத்து ஒடுக்கிய சுசூதினில் – சீறா:1434/3
துணை எனும் கலையின் அங்கம் சோர்ந்து நெட்டுயிர்ப்பு வீங்கி – சீறா:2104/3
துய்ய போர் முன் நின்று அங்கம் துளைபட கீண்டு நீண்ட – சீறா:3928/1

மேல்


அங்கமும் (5)

திருந்திய மதி கெட்டு அங்கமும் வேறாய் திரிந்தவன் நாட்குநாள் தேய்ந்தான் – சீறா:1444/2
அடித்தனர் இரு கரம் அழுந்த அங்கமும்
துடித்திட கயிற்றினில் சுருக்கி பாதலம் – சீறா:1463/2,3
அங்கமும் மனமும் வெருவர திடுக்கிட்டு அலம்வர எழுந்து வாய் குழறி – சீறா:2322/3
அங்கமும் அகமும் உவகையில் குளிப்ப அகுமது இ யாத்திரைக்கு இயைந்தார் – சீறா:2529/4
அங்கமும் பிளந்து ஆவியும் உண்டு அரோ – சீறா:3899/2

மேல்


அங்கராகமும் (1)

அங்கராகமும் வரி அளி மலரிடை அறு_கால் – சீறா:3135/1

மேல்


அங்கவடி (1)

கந்துகத்தின் பத நான்கும் அடிவயிறும் அங்கவடி காலும் கூட்டி – சீறா:2665/3

மேல்


அங்காடியும் (1)

இருத்தும் அங்காடியும் இருத்தினான் அரோ – சீறா:3632/4

மேல்


அங்காந்து (1)

மலைய மனம் வேறாகி கை வேலை நிலம் சேர்த்தி வாய் அங்காந்து
சொலும் மொழி ஈது என அறியாது அடிக்கடி வாய் குழறி விழி சுழல வாடி – சீறா:2668/2,3

மேல்


அங்கி (5)

அதிர் கொண்டு அது நாசியில் அங்கி எழ – சீறா:718/1
மனதினுள் புகுந்து அங்கி வளர்த்து உறு – சீறா:1395/2
அன்னம் அருந்திட நீர் உப்பு அங்கி அளியாது அவரோடு அடுத்திடாமல் – சீறா:2179/2
கோரத்தின் கடைக்கண் அங்கி கொழுந்து எழ உசைது நோக்கி – சீறா:2370/3
வியர்த்தனன் கரிய மீசை துடித்தனன் விழியின் அங்கி
பெயர்த்தனன் இதழை வாயான் மென்றனன் பிழைகள் யாவும் – சீறா:4387/2,3

மேல்


அங்கிருந்து (6)

உரை தெரி கலிமா ஓதியோதி அங்கிருந்து சீவன் – சீறா:106/1
இறங்கி அங்கிருந்து எழுந்திட நினைக்கும் அ நேரம் – சீறா:448/1
பொருந்த கூட்டுறும் தெய்வம் ஒன்று உளது யாம் புகுந்து அங்கிருந்து
கேட்குவம் வம் என நல் மொழி இசைத்தான் – சீறா:460/3,4
இறையவன் ஆயத்து இறங்கியது என அங்கிருந்து இறங்கினர் ஜிபுரீலே – சீறா:1449/4
வணங்கி அங்கிருந்து எழுந்து பொன் வாயிலை கடந்து – சீறா:1858/1
அங்கிருந்து இரு பிளவதாய் அணி செழும் வலது – சீறா:1860/1

மேல்


அங்கு (158)

எண்ணிறந்து எழு நல் வளம் பல படைத்து அங்கு இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:83/4
ஈனமில் இமய பொருப்பு என பணைத்து அங்கு இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:84/4
இந்திரதருவும் வறிது என மதர்த்து அங்கு இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:85/4
துய்ய நல் கலிமா-தன்னை சொல்லி அங்கு இருந்தது அன்றே – சீறா:105/4
ஏர் அணி புயன் நாகூறிடத்து உறைந்து அங்கு இலங்கியது அரு மறை ஒளியே – சீறா:147/4
தடம் புயங்களின் மா நிலம் குடியிருப்ப தயங்கி அங்கு அவர் பெறும் அரசர் – சீறா:159/3
நிரைநிரை செறிந்து அங்கு அவர் உரை மறாது நின்றிடும் பணிவிடைக்கு எனவே – சீறா:235/4
அறை கழல் சிலம்ப வருவ போல் வந்து அங்கு ஆமினா திரு மனை புகுந்தார் – சீறா:247/4
இரவினில் தனித்து அங்கு இருந்த காலையினில் இயற்றிய புத்துகள் அனைத்தும் – சீறா:272/1
இதம்பெற போற்றி உள் உற புகுந்து அங்கு இருந்து இறை-தனை புகழ்ந்து ஏத்தி – சீறா:288/3
மதியினும் தெளிந்த வடிவெடுத்து அனைய முகம்மது அங்கு இருப்பதை கண்டார் – சீறா:361/2
ஆரிதும் அதனை கேட்டு உற தெளிந்து அங்கு அழகுறும் கருமம் ஈது என்ன – சீறா:382/1
அதிசயித்து உரைத்து நின்று அங்கு அகுமது சிரசை தொட்டு – சீறா:423/1
அரிய மா மறை முகம்மது அங்கு இருப்பது என்று அதிர்ந்தே – சீறா:475/4
இடன் அற பெருகி அங்கு இருந்த வாவியே – சீறா:489/4
கடுத்து நோக்கி அங்கு அவர் உளம் கலங்க கட்டுரைகள் – சீறா:568/1
காருறு கவிகை வள்ளல் கருத்தில் அங்கு உருத்தது அன்றே – சீறா:599/4
தேறி அங்கு எழுந்து போந்தார் தேனினும் மதுரம் மாறாது – சீறா:633/3
இடம்பெற திரண்டு இறங்கி அங்கு உறைந்தனர் இருள் பொழுதினை போக்கி – சீறா:672/2
அலைபட பிடித்து அங்கு அடவியின் அடைய அருக்கனும் குட புலத்து அடைந்தான் – சீறா:677/2
ஆய்ந்த பேர் அறிவர் பசிக்கு இடர் தவிர்த்து அங்கு அவரவர் சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:678/1
அருந்திட கிடையாது அலகைகள் திரிந்து அங்கு ஆள்வழக்கு அற்ற வெம் கானம் – சீறா:684/4
ஆனனம் மலர்ந்து முகம்மதை புகழ்ந்து அங்கு அனைவரும் மத களிறு ஆனார் – சீறா:699/4
பாதை நீந்தி அங்கு ஒரு குவடு அடியினில் படர – சீறா:771/2
என்று அவன் உரைப்ப கேட்டு அங்கு எழுந்தனன் பாதையோர் முன் – சீறா:798/1
மறம் தலைமயங்கும் செ வேல் கர முகம்மது தாம் வந்து அங்கு
உறைந்திட தருக்கள் யாவும் தளிர்த்தன ஒண் பூ கோட்டில் – சீறா:800/1,2
நினைத்தவன் உரைப்ப கேட்டு அங்கு ஆரிது நெடிதில் புக்கி – சீறா:814/3
நல் நய மொழிகளாக நவிற்றி அங்கு இருந்த காலை – சீறா:940/1
வாங்கி அங்கு இருந்த கல்லை வரை புயம் பிதுங்க உன்னி – சீறா:941/2
பாதகத்தினை விளைத்தனர் பலித்தது அங்கு அவர்-பால் – சீறா:957/2
வருந்தி நல் மொழி தரகன் அங்கு உரைத்தது மருவார் – சீறா:960/1
துதிசெய்து அங்கு உற்ற செய்தி அனைத்தையும் தொகுத்து சொன்னான் – சீறா:1059/4
பெற்றியின் மகிழ்ந்தவாறும் பெட்புறு கனவினால் அங்கு
உற்றவை அனைத்தும் தந்தைக்கு உரைப்பதற்கு உன்னினாரால் – சீறா:1066/3,4
பொருள் அங்கு உண்டு என ககுபத்துல்லா நடுப்புறத்தில் – சீறா:1230/2
அறம் மதித்த நெஞ்சு உடைந்து அபித்தாலிபு அங்கு அவர்கட்கு – சீறா:1370/2
வருத்தமுற்று அபித்தாலிபு அங்கு உரைத்திடும் வசனம் – சீறா:1381/1
அறிவு உறும் அபித்தாலிபும் அங்கு அவர்க்கு – சீறா:1404/2
அந்தரத்தின் வழியா விடற்கு இனி ஓர் ஐயம் இல்லை என அங்கு அவர் – சீறா:1428/3
அங்கு அவன் தனையன் மைந்தன் அகுமதை வாய்க்கொள்ளாத – சீறா:1499/1
அணித்தார் புறத்தார் என நோக்கி உமறு என்று அறிந்து அங்கு அனைவோரும் – சீறா:1587/2
இகலும் தீங்கு மனத்து இருத்தி எழுந்தாரெனில் அங்கு அவர் கரத்தில் – சீறா:1589/1
மடுத்த மென் மடி புகும் உடும்பை வாங்கி அங்கு
அடுத்தனன் விடுத்தனன் அறபி வேடனே – சீறா:1620/3,4
தத்து வாம் பரி வயவருடன் அணித்து அங்கு உறைக என சாற்றினாரால் – சீறா:1644/4
கனைத்த முரண் கரி நிகர்த்த உத்துபா கலங்கிய கட்டுரையும் நேர்ந்து அங்கு
இனத்தவர்கள் உரைத்ததுவும் சரதம் என சிரம் தூக்கி எண்ணி தேர்ந்து – சீறா:1661/1,2
வெற்றியொடும் இனிது அழைத்து அங்கு ஓர் மாடத்து இருத்தி வியந்து நோக்கி – சீறா:1665/3
இ நகர் புறத்தில் சார்ந்து அங்கு இருந்தனன் அதனால் தீனின் – சீறா:1730/3
கொண்டு போவது அங்கு அடைந்தனம் என சிலர் குழுமி – சீறா:1841/3
ஆதி_நாயகன் ஒருவன் உண்டு எனவும் அங்கு அவன்-தன் – சீறா:1859/1
தெரிந்தது அங்கு அவன் படிறு என உரைத்து அயல் சேர்ந்தான் – சீறா:1866/4
எண்ணம் இன்றி அங்கு இருந்தனர் திருந்தலர் இடியின் – சீறா:1874/4
ஈனர் வன் கொலைக்கு அறும் கரம் பொருந்தி அங்கு இருந்தார் – சீறா:1876/4
கருகி அங்கு அவர் வலி இழந்திடுதல் கண்டறி-மின் – சீறா:1880/2
உடல் குழைத்து அரிதின் உள் உற புகுந்து அங்கு உறைந்தது திசைதிசை ஒளிர – சீறா:1918/4
போர்வையில் புகுந்து அங்கு உரன் நடு இருந்து பொருவு அற இரு பகுப்பு ஆகி – சீறா:1923/2
வையகம் மதிப்ப திமஸ்கு இறை உரைத்த வழி முறை முகம்மது அங்கு அழைத்த – சீறா:1963/3
குற்றம் இன்றி அங்கு உறைவது கருத்து என குறிப்ப – சீறா:2020/3
அங்கு அவன் மொழிக்கு ஒழுகினர் அவனினும் கொடியோர் – சீறா:2034/1
விலகி அங்கு அவர் கொணர்ந்த பல் பொருளையும் வெறுத்தான் – சீறா:2037/4
தீது அகற்றி அங்கு அவரவர் மனை-வயின் சேர்ந்தார் – சீறா:2048/4
இருப்பவர் எவரும் அங்கு அவர்க்கு இடங்கொடாது – சீறா:2144/2
அங்கு உறைந்து அவர் அகத்து அன்பு கூர்தர – சீறா:2154/1
உத்தம சற்குண நயினார் அமுத மலர் வாய் திறந்து அங்கு ஓதினாரால் – சீறா:2188/4
அங்கு எழுந்தருள வேண்டும் என்று இனிது அறைந்தது அன்றே – சீறா:2275/4
நேயமுற்று எழுந்து அங்கு அவர் நீள் மனை – சீறா:2329/2
ஆதரத்தொடும் அங்கு அவர் போயினார் – சீறா:2345/4
பன்னுக என்றான் கேட்டு அங்கு அவர் எதிர் பகர்வதானார் – சீறா:2385/4
தங்கி அங்கு இருப்ப கண்டான் தனித்து அவண் சார்ந்து நின்றான் – சீறா:2389/4
மதியின் மிக்க நல் முகம்மது அங்கு உரைத்தலும் மதீனா – சீறா:2462/1
இருத்துதற்காய வல கரம் கொடுத்து அங்கு எழுந்தனர் யாவரும் இயைந்தே – சீறா:2511/4
மன் அங்கு இருந்து நாட்குநாள் தீனை மறைபடாது ஓங்கிட வளர்த்தார் – சீறா:2512/3
மெல் அணை படுத்து அங்கு இருந்தவர் போல வருகுவன் விரைவினில் பசி ஏது – சீறா:2519/3
அபுஜகுல் உரைத்த மொழி வழி துணிந்து அங்கு அகம் குளிர்ந்தனர் அனைவோரும் – சீறா:2525/1
கொடுத்து இபுலீசு காபிர்-தம் மனங்கள் குறைவு அற திருத்தி அங்கு இருந்தான் – சீறா:2536/4
இறைவன் பரம் என்று இசைப்ப அபூபக்கர் எடுத்து அங்கு இயம்புவரால் – சீறா:2550/4
உரைத்தவை அனைத்தும் கேட்டு அங்கு அபூஜகுல் ஒழியா துன்பம் – சீறா:2563/1
புகர் அற சேவலோடும் பொருந்தி அங்கு இருந்தது அன்றே – சீறா:2571/4
அரிய நாயகன் திரு மறை விளக்கி அங்கு இருந்து இ – சீறா:2610/2
விரைவின் ஏகி அங்கு இறங்கினர் நிழல் இலா வெயிலின் – சீறா:2636/4
கடம் கடந்து மெய் வருந்தி அங்கு இருந்த காவலர்க்கு ஓர் – சீறா:2637/1
புகல் அரிய பிழை பொறுத்து அங்கு அவர் செயலுக்கு இயல்படுத்தல் புந்தி நேர் என்று – சீறா:2662/2
வம்-மின் யாவர் என்று ஒரு மொழி வழங்கி அங்கு இருந்தாள் – சீறா:2682/3
நாடி அங்கு ஒரு நெறி நடந்து போயினார் – சீறா:2725/4
உற்று இனிது ஓங்கி அங்கு உறைந்த பேரொடு – சீறா:2741/2
அற்புடன் எடுத்து அங்கு அவர் கரத்து அளித்தார் அவர்களும் நிலம் அளித்தனரால் – சீறா:2853/4
புக்கிய உயிரும் போல் பிரியாது அங்கு அவர்களும் பொருந்தி அங்கு இருந்தார் – சீறா:2874/4
புக்கிய உயிரும் போல் பிரியாது அங்கு அவர்களும் பொருந்தி அங்கு இருந்தார் – சீறா:2874/4
பகும் மனத்து அறிவோர்க்கு உரைத்தும் அங்கு அவர்கள் தெரிந்து நூல் படிப்படி கேட்டும் – சீறா:2904/2
முகம்மது நபியாய் வருவர் அங்கு அவர்-தம் மார்க்கமே மார்க்கம் என்று ஓதி – சீறா:2904/3
என்ன ஓர் முறி எழுதி அங்கு அவர் கரத்து ஈந்தான் – சீறா:2928/4
ஒரு நிலத்தளவு ஆக்கி அங்கு உறைந்தனர் உடுக்கள் – சீறா:2961/3
மன் நபி முகம்மது அங்கு இருத்தி வைத்த தாள் – சீறா:3013/2
இகல் அறும் வேத வாய்மை முகம்மது அங்கு இசைத்தார் அன்றே – சீறா:3083/4
காவலர் முகம்மது அங்கு அறிந்து கல்வி சேர் – சீறா:3276/2
பொருந்தி அங்கு அவனை தப்பவிட்டு – சீறா:3277/2
கூடி அங்கு உறைந்து கை கொடுத்த பத்திரம் – சீறா:3318/2
புக்கி அங்கு உறைந்து கானில் போவதற்கு இடங்கொடாமல் – சீறா:3339/3
ஓலை வாசகத்தை கேட்டு அங்கு உயர் பதி தலைவர் யாரும் – சீறா:3392/1
புக்கி அங்கு அவர் செகுத்து நம் புகழ் நிலை நிறுத்தற்கு – சீறா:3436/3
ஒருவர்-தம் படை செய்தி அங்கு ஒருவர்-தம் படைக்கு – சீறா:3441/3
அறம் கிடந்த சொல் முகம்மது அங்கு அவர்களை கேட்டார் – சீறா:3444/4
சிரத்தினும் இதழ் கறித்திடும் வாயினும் சினம் அங்கு
உரித்த கண்ணினும் ஒழுகின அருவி ஒத்து உதிரம் – சீறா:3490/3,4
இடம்தரும் பெரும் களத்தில் அங்கு அவன் முனம் எதிர்ந்தார் – சீறா:3515/4
ஈது முத்திரை அறிக என சைபத்து என்பவன் அங்கு
ஓதி நின்றனன் கேட்டு அனல் வெகுளியுற்று உனை போல் – சீறா:3519/1,2
அள்ளு இலை நெடு வாளிகள் உறைந்திருந்த ஆடவர் தோற்றம் அங்கு அடைந்த – சீறா:3571/2
எல்லையின் இழிந்த குருதியில் கிடந்து அங்கு இலங்குவது எழில்தர சிவந்த – சீறா:3574/2
அங்கு அவர் ஒருவரும் அறிகிலா நடு – சீறா:3657/3
வடிவு உறும் காரிதா-தன் மதலை அங்கு எதிரின் ஏகி – சீறா:3685/3
இரவு அங்கு புகுந்து உசாவி எவ்விடம் அனைத்தும் நோக்கி – சீறா:3700/2
இல் விடுத்து அகன்று சார்பின் எய்தி அங்கு உறைந்து நாளை – சீறா:3707/3
திருந்த அங்கு அவளுக்கு ஓதும் மொழி வழி சென்று செந்நீர் – சீறா:3713/3
என புதுமை இஃது என வந்து எதிர் இறைஞ்சி கொடுபோய் அங்கு இருத்தி சார்ந்தோர்-தமையும் – சீறா:3752/3
இரு நிலத்தில் புகழ் ஓங்க தீன் பெருக புவி புரந்து அங்கு இருந்தார் அன்றே – சீறா:3759/4
அற்ற சக்கரம் எறிந்தனன் ஒருவன் அங்கு அதனை – சீறா:3897/1
யாவரும் என் முன் போர்செய்-மின் என்று அங்கு இவை சொன்னார் – சீறா:3913/4
சொன்ன மொழி தீ அங்கு அவர் காதில் சுட மேன்மேல் – சீறா:3914/1
என் என ஊழித்தீயினை ஒத்து அங்கு எதிர் வந்தார் – சீறா:3914/4
ஆலம் எதிர்த்தது என்ன எதிர்த்து அங்கு அணி என்னும் – சீறா:3917/2
குறைவு இல் பாசறை கொள்ளை மேவி அங்கு
உறைதல் கண்டனர் ஈனம் என்னும் ஓர் – சீறா:3970/2,3
பின்னை ஏதும் அங்கு உணர்ந்திலர் சினம் கணால் பெய்து – சீறா:3993/2
இந்த மன்னவர்-தம்மை அங்கு அறிந்து அறிந்து எடுத்து – சீறா:4024/1
அங்கு சென்று அகுமதின் அடியில் சேர்குதல் – சீறா:4067/2
மறத்தினில் சிறந்து அங்கு அறத்தினை கடந்த மள்ளர் நாற்பது பெயர் இனிதின் – சீறா:4078/1
புறத்திடை சூழ ககுபு எனும் சூதன் புரவியின் ஏறி அங்கு எளிதில் – சீறா:4078/2
தக்க நல் நினைவில் தானும் அங்கு உற்ற தன்மையும் எடுத்தெடுத்து உரைத்தான் – சீறா:4079/4
குடங்கையின் மறைத்து அங்கு ஏகுவன் தீனின் கோதையர்-தமை அழைத்து இருத்தி – சீறா:4083/3
இனத்தினில் போய்ப்போய் உரைப்பதற்கு உடலம் கூசுது அங்கு உரைப்பதும் இழிவு என் – சீறா:4095/1
ஆவி என்று உதித்த தனையரை பிடித்து அங்கு அடவுவைத்திடின் அவரவரே – சீறா:4106/1
விரைவுடன் எழுந்து அங்கு அவர் மனை போந்தார் வீந்தவன் மனையிடத்து உறையும் – சீறா:4117/2
என்னும் ஆரண முறைப்படி தொழுவித்து அங்கு எடுத்தே – சீறா:4168/2
தரும் கை வள்ளலார் அங்கு அவர் கதத்தினை தவிர்த்தே – சீறா:4271/3
தவமும் காட்சியும் எய்தி அங்கு அவர் தலம் சார்ந்தார் – சீறா:4284/4
அக்கணத்து எகூதி காபிர்-தம்மை அங்கு அழைத்து முன்னம் – சீறா:4292/1
நிதி யாவும் அங்கு உறு தீனர்கள் நெஞ்சம் மகிழ் மீற – சீறா:4338/3
செருகி ஈரைந்து மைந்தர்கள் வகைவகை திரண்டு அங்கு
அரிய நாயனை புகழ்ந்து நல் பயித்துகள் அறைந்து – சீறா:4403/2,3
சிறிய மை ஒன்று வளர்ந்தது அங்கு இருந்தது அ திறலோர் – சீறா:4414/1
உத்தம குண நபியும் அங்கு உணவு உண சமைந்தார் – சீறா:4422/4
செய்ய வாயும் அங்கு ஓய்ந்தனர் தின்பவர் திரிந்த – சீறா:4424/2
பம்ப மார்பினில் ஏற்றி அங்கு இருந்திட படியும் – சீறா:4426/2
நீண்ட நட்பினரை கண்டும் அங்கு அறியார் நிகழ்த்திய மாற்றமும் அறியார் – சீறா:4447/2
இற்றுற முறித்து அங்கு எரித்தனர் ஒன்றோ வினை அன இடர் பல விளைத்தார் – சீறா:4457/4
இப்படி விளங்கு கீர்த்தியீர் என்ன விதமுற போற்றி அங்கு இருத்தி – சீறா:4464/3
அழிவினவர் புறங்காட்ட செய்குவன் யான் என உரைத்து அங்கு எழுந்தார் மன்னோ – சீறா:4539/4
வாங்கி அங்கு உறைந்தனன் வளரும் தீனிலை – சீறா:4540/3
உன்னி அங்கு அவரவர் ஊரின் மேவுவர் – சீறா:4549/3
உன்னி அ முகம்மதுக்கு உடைந்து அங்கு ஓடினாய் – சீறா:4557/2
அரிதினில் ஏகி அங்கு அரசின் ஆளவும் – சீறா:4559/4
அங்கு போய் அளப்பறிகுவம் என்று எண்ணி அவர்-பால் – சீறா:4597/2
அங்கு இருந்தில சிதறின ஓடின அன்றே – சீறா:4619/4
அ பரிசு அங்கு அவர் நினைப்ப அந்தரத்திலிருந்து கதிர் அனேக கோடி – சீறா:4677/1
பறவைகள் பறக்கிலாது பழுவங்கள் அடுக்கும் அங்கு
நிறை தளிர் இலாமை கண்டு நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து பார – சீறா:4746/1,2
அறைதரு வசனம் கேட்டு அங்கு அகம் மகிழ்ந்து இருந்த பின்னர் – சீறா:4908/2
ஈனம் இல் ஆயத்து ஒன்று அங்கு இறங்கின கயவர் மீதில் – சீறா:4910/3
உவமையில்லவன் தூது அடி வணங்கி அங்கு உறைந்தார் – சீறா:4917/4
ஊறுபட்டு உடைந்த காளையை கண்டு அங்கு ஒண் திறல் புரவலர் பின்னும் – சீறா:4931/1
இரு கடை வளைத்து அங்கு ஒரு சிலை ஏந்தி எதிர் பொரும் காபிரை நோக்கி – சீறா:4937/1
அறை கழல் வீரர் அங்கு அவர் பின் ஏகினார் – சீறா:4943/4
அரிகள் மேல் தூசிபோட்டு அங்கு அட எழும் போதில் சல்மா – சீறா:4963/1
கடையுகமளவும் நின்றிடும் மறை நேர் கடந்து புன் குபிரினை தொடர்ந்து அங்கு
அடை உடைத்து எறியும் கோல் உடை தொறுவர் அனைவரும் மெலிதர வீழ்த்தி – சீறா:5018/2,3

மேல்


அங்குமிங்கும் (1)

அடுத்தன வெம் பரியினொடும் தானையொடும் சேனையொடும் அங்குமிங்கும்
மடுத்தன ஆண்டு இரு படையும் ஒரு படை ஈது என்ன அணி வயங்க மாந்தர் – சீறா:4313/1,2

மேல்


அங்கை (6)

அங்கை இணை தொட்டு இனிது அழைத்து அருகு இருத்தி – சீறா:1766/3
அ பெரும் திறல் அயில் அங்கை ஏந்தி நல் – சீறா:1800/1
திருக்கு அற நாலு தாளும் செவ்விதில் கூட்டி அங்கை
வரி கயிறு-அதனால் சுற்றி மாறுகொண்டு ஈழ்த்துக்கட்டி – சீறா:2077/1,2
முறுக்குவன் அங்கை வாளான் மோதுவன் என்றே ஆடை – சீறா:2811/3
அங்கை நீட்டி நல் பதம் பணிந்து அவர்கள் ஆசரிப்ப – சீறா:2910/2
நிலைகள் இழந்தார் படைகள் இழந்தார் நெடிது அங்கை
சிலைகள் இழந்தார் உடல்கள் இழந்தார் திடர் என்ன – சீறா:3918/1,2

மேல்


அங்கையால் (3)

வானநாடு உறை மங்கையர் அங்கையால்
நானம் அம்பர் நறும் கறுப்பூரம் பொன் – சீறா:1179/2,3
அழுதவர் திருமுகம் நோக்கி அங்கையால்
செழும் மலர் கண்ணின் நீர் துடைத்து தீயவர் – சீறா:1477/1,2
அரிதினில் கலிமா ஓதி அங்கையால் அருந்தினேனால் – சீறா:2835/4

மேல்


அங்கையில் (5)

ஏ வில் அங்கையில் ஏந்திய வேந்தரோடு எழுந்தார் – சீறா:857/4
அருந்தும் சோற்றையும் பாலையும் அங்கையில்
ஒருத்தர் ஏந்தி உலாவுகின்றார் இவர் – சீறா:2337/1,2
ஆர உண்டனர் அங்கையில் வாரியே – சீறா:2341/4
அங்கையில் பிடித்த வாளை அணி நிலம் சேர்த்தினாரால் – சீறா:3706/4
அரிந்திடும் கதிர் வெள் வாளை அங்கையில் பூட்டி அன்னோன் – சீறா:3713/2

மேல்


அங்கையின் (2)

நெடிய மத்திகை விசைதர அங்கையின் நிமிர – சீறா:2655/2
அடுத்து வந்து இவண் நின்றவர் அங்கையின்
மடுத்து உள் ஓடி வெளியினில் வாங்கின – சீறா:4495/2,3

மேல்


அங்கையினால் (1)

அருகினில் படுத்து அங்கையினால் உற அணைத்து – சீறா:4169/3

மேல்


அங்ஙன் (8)

இட்ட முள் இலை ஈந்து அங்ஙன் இருந்து இறந்து அனேக கால – சீறா:818/2
தந்தைமாட்டு ஏகி அங்ஙன் சார்பிடம் அறிந்து சார்ந்து – சீறா:1068/1
சரத்திடை விடை ஒன்று அங்ஙன் தனித்து நின்று அதிர்ந்து என் பேரை – சீறா:1546/1
இரு மனம் பேதுற்று அங்ஙன் இருப்ப அ புழையின்-கண்ணே – சீறா:2588/1
பத்தியின் தந்தை கூறும்படிக்கு ஒரு கடுதாசு அங்ஙன்
வைத்திருந்ததின் மேல் ஓர் பால் வரி ஒன்றில் கலிமா என்னும் – சீறா:2793/1,2
அடிமையின் தொழில் செய்து அங்ஙன் இருந்தனன் அருக்கன் ஓடி – சீறா:2844/1
கூடி கொண்டு அங்ஙன் மூட்டுதல் துணிந்தது கோறல் – சீறா:4019/2
அரசன் சொல்லிய சொற்படி யாவரும் அங்ஙன்
விரைவின் உற்றவர் நாமமே தெரிதர விளம்ப – சீறா:4601/1,2

மேல்


அங்ஙனம் (3)

புதிய வேத மொழி கொடு புகழ்ந்து நிலை பொருந்தி அங்ஙனம் இருந்தனர் – சீறா:1429/4
ஒன்றுபட்ட மனம் அங்ஙனம் சிறிது உணங்கிலாது உற வணங்கினார் – சீறா:1432/4
அடி பெயர்த்திடாது அங்ஙனம் கிடந்து அழிபவரும் – சீறா:4586/4

மேல்


அஸ்ஹாபிகள் (1)

மற்றவர் அறுபத்தெண்மர்கள்-தமையும் மாசு இல் அஸ்ஹாபிகள் என்னும் – சீறா:3602/3

மேல்


அஸ்ஹாபிகளினில் (1)

பிடிக்கும் வெற்றி அஸ்ஹாபிகளினில் சில பெயரை – சீறா:3470/2

மேல்


அஸ்காபிகள் (3)

பொரும் அஸ்காபிகள் யாவரும் ஒரு முகம் போத – சீறா:4632/2
ஏர் குலா அஸ்காபிகள் நோக்கியே – சீறா:4657/1
ஓது நல் மொழி உள் கொண்டு அஸ்காபிகள்
வாது செய்யும் பனீகுறைலா நகர் – சீறா:4658/1,2

மேல்


அஸ்காபிகள்-தமை (1)

ஆதரத்து அஸ்காபிகள்-தமை அழைத்து உரைப்பார் – சீறா:3810/4

மேல்


அஸ்காபிகளும் (1)

அக்கணத்து அஸ்காபிகளும் எழில் – சீறா:4659/1

மேல்


அஸ்காபிகாள் (1)

மஆது மைந்தர் வர அஸ்காபிகாள்
அஃது நும் தலைவர்க்கு அறைவீர் என – சீறா:4653/1,2

மேல்


அஸ்காபிமார்கள் (1)

நேசமுற்று அஸ்காபிமார்கள் நெடு நெறி-அதனில் செல்ல – சீறா:4902/3

மேல்


அச்சம் (6)

அச்சம் இன்றி நீர் துணிந்தது என்று அறைந்தனன் அறிவால் – சீறா:578/4
அச்சம் அணு இலது அகத்தின் உத்துபா உரைத்த மொழி அனைத்தும் கேட்டு – சீறா:1652/1
குரிசில்-தன் உளத்தின் அச்சம் ஜிபுறயீல் குறித்து பின்னும் – சீறா:1728/1
எள்ளளவெனினும் அச்சம் இன்றி நின்று உலவும் நேரம் – சீறா:2072/4
அச்சம் ஒன்று இன்றி நின்று அறபி கூறலும் – சீறா:2127/1
அச்சம் தீர்த்தவர் ஆண்டு உறை நாளினில் – சீறா:4799/4

மேல்


அச்சமும் (2)

பொருந்து உள களிப்பும் அச்சமும் பிறப்ப புந்தியில் தேர்குவர் பொருவா – சீறா:1243/3
மேதை அச்சமும் உள விலங்கினாயது ஓர் – சீறா:2139/1

மேல்


அச்சமுற்று (3)

அடிகள் என்று உரை நா நீட்ட அச்சமுற்று இருந்தார் அன்றே – சீறா:1074/4
இதயம் அச்சமுற்று அடைந்த போல் அடைந்தனன் இரவி – சீறா:1895/4
அச்சமுற்று உரப்பது அன்று இ அவனியில் சீவன் யாவும் – சீறா:2081/2

மேல்


அச்சுவங்களும் (1)

அரம் தடவு அயிலும் தாவு அச்சுவங்களும்
பரந்த வெண் படங்கு பாசறையும் வீதியும் – சீறா:3659/2,3

மேல்


அச்சுவத்தினும் (1)

அச்சுவத்தினும் வீரர்கள் புயத்தினும் அழுந்த – சீறா:3502/1

மேல்


அச்சுவத்தொடும் (1)

அச்சுவத்தொடும் முதன்முறை செரு விளையாட்டுக்கு – சீறா:3526/3

மேல்


அச்சுவம் (2)

திருத்து சித்திரத்து உடைய அச்சுவம் மகிழ் சிறப்ப – சீறா:3839/3
ஆள் திறல் வீரர்க்கு எல்லாம் அருளி அச்சுவம் மீது ஏறி – சீறா:5000/1

மேல்


அச்சுவமும் (1)

அடவியின் இருந்த சேனை திரளும் அச்சுவமும் கொண்டு – சீறா:3685/1

மேல்


அச்சொடு (1)

அச்சொடு பிறந்து இவண் அடைந்தது-கொல் தானோ – சீறா:876/3

மேல்


அசத்து (4)

அசத்து எனும் குழுவும் மிக்க அவுசு எனும் கணமும் மூரி – சீறா:4394/2
அருள் அவுபு என்னும் எறுழ் வலி அரசன் அசத்து எனும் குலத்தவர் சூழ – சீறா:4441/3
அறபி அம் காபிர் அசத்து எனும் மாந்தர் அபசி மன்னவர்கள் கனானா – சீறா:4462/1
சங்கமும் பெரும் படை கடல் அசத்து எனும் சவையும் – சீறா:4619/2

மேல்


அசத்தொடு (1)

கலித்து எழு சேனை அசத்தொடு கத்பான் குழுவினர் செறிதர அவுபும் – சீறா:4453/2

மேல்


அசலம் (1)

கந்து ஆடு அசலம் என களித்து சென்றான் கருணை கடலானே – சீறா:4040/4

மேல்


அசறு (5)

அன்னது போயதால் என் அசறு எனும் தொழுகை ஒன்று உண்டு – சீறா:4195/1
ஆரண பொருளை ஓர்ந்த அளவினில் அசறு தோன்ற – சீறா:4199/1
அசறு அடுத்த பொழுதும் அடுத்ததால் – சீறா:4478/4
அன்று பகல் இகல் குபிரரால் அசறு வணக்கம் கலாவானது என்ன – சீறா:4527/3
செல்லு-மின் அசறு பாதை வணங்கு-மின் செறுநர் போரை – சீறா:4628/3

மேல்


அசறுமட்டாக (2)

அலைந்து உலைந்து இடைந்து அற தவித்து அசறுமட்டாக
கலைந்தது அன்றி ஏறு அகப்படவிலை என கலங்கி – சீறா:1539/2,3
ஆற்றில் இ விடையை கண்டேன் அசறுமட்டாக கண்ணில் – சீறா:1550/2

மேல்


அசன் (3)

அலி திரு மதலையான அசன் உசைன் உபய பாதம் அனுதினம் மனதில் ஓதுவாம் – சீறா:13/4
அசன் என செழும் திரு பெயர் தரித்தனர் அன்றே – சீறா:3746/4
புனை மயிர் புரவி ஆயிரம் நடப்ப அசன் பெறும் புதல்வன் கோளரியின் – சீறா:4442/3

மேல்


அசன்-தனக்கு (1)

வயம் மிகுந்த வாள் அசன்-தனக்கு அளித்த நல் வரிசை – சீறா:4161/3

மேல்


அசனி (7)

கந்து எறி தறுகண் கரட மால் யானை காவலர்க்கு அசனி நாகூறு – சீறா:153/2
முகிலொடும் அசனி பொங்கி முழங்குவ போன்றும் விண்ணும் – சீறா:929/3
புனல் முகில் அசனி அதிர்-தொறும் கிடந்து புடைத்து வால் விசைத்து அரி ஏறு – சீறா:998/1
கட தட கரத்து வேழ காவலர்க்கு அசனி ஒப்பார் – சீறா:1572/3
வான் அதிர் அசனி ஒப்ப மத கரி முரசம் ஆர்ப்ப – சீறா:1717/2
குத்திரத்து அசனி தாக்கின் குவலயம் அதிர கேட்டு – சீறா:2073/3
அசனி ஏறு என திரிந்தனர் சிலசில அரசர் – சீறா:3891/4

மேல்


அசனியும் (1)

வாரியும் முகில் அசனியும் ஆர்த்தன மான – சீறா:3884/4

மேல்


அசா (1)

கையினில் அசா கோல் ஒன்றினை தாங்கி கால் இணை கபுசினில் புகுத்தி – சீறா:4090/3

மேல்


அஜாசீல் (1)

போனதனால் அஜாசீல் பொறை நிறை அறிவு போக்கி – சீறா:114/2

மேல்


அசாவை (1)

உறுக்குவன் அசாவை நீட்டி ஓங்குவன் உடலை இன்னே – சீறா:2811/1

மேல்


அசீறா (1)

இடன் அசீறா எனும் தலத்தின் எய்தினார் – சீறா:3304/4

மேல்


அசீறாவினில் (1)

இலகு அசீறாவினில் இரண்டு நாள் இருந்து – சீறா:3306/1

மேல்


அசுக்கமின் (1)

மலைவொடும் அசுக்கமின் மகன் இல் வாயிலின் – சீறா:3639/3

மேல்


அசுகாபி (1)

செப்பு நெறிப்படியாக மலக்குகளும் அசுகாபி திரளும் சூழ – சீறா:4677/3

மேல்


அசுகாபிகட்கு (1)

சிந்தை கூர்ந்து அசுகாபிகட்கு இ உரை செப்பி – சீறா:4818/2

மேல்


அசுகாபிகள் (11)

ஒக்கலோடு அசுகாபிகள் ஒவ்வொரு பெயரா – சீறா:2703/3
கூற்றினை உணர்வொடும் குறித்து அசுகாபிகள்
சீற்றமுற்று அவ்வயின் செல்குவோம் என – சீறா:3010/2,3
அலையை ஒத்து எதிர்த்தார் அசுகாபிகள் – சீறா:4480/4
கந்து அடர்ந்த களிற்று அசுகாபிகள்
சிந்தை கூர்ந்து அறையில் சிறைசெய்தனர் – சீறா:4661/3,4
ஈறிலாத அசுகாபிகள் ஈண்டியே – சீறா:4667/2
அடர்ந்த வாள் படை கை அசுகாபிகள்
நடந்த செய்தி நபிக்கு உரை செய்தனர் – சீறா:4671/3,4
இன்னல் மிகுந்து யார்கள் அசுகாபிகள் மற்று யாவர்களும் இரங்கி நிற்ப – சீறா:4676/3
ஆதரத்தில் உவந்து அசுகாபிகள்
மா தவத்தொடு சூழ் வர மக்கத்தில் – சீறா:4800/1,2
ஆய தன்மை அறிந்து அசுகாபிகள்
தூய நெஞ்சம் துளக்கு அறவே இறை – சீறா:4824/1,2
ஆலம் அமுதாக அசுகாபிகள் அயின்றார் – சீறா:4901/4
மணி குடம் துரந்த வாங்கு வில் தடம் தோள் வய அசுகாபிகள் சூழ – சீறா:4957/2

மேல்


அசுகாபிகள்-தம் (1)

வாய்மை தவறாத புகழ் முகம்மது அசுகாபிகள்-தம் வதனம் நோக்கி – சீறா:4672/1

மேல்


அசுகாபிகள்-தம்மினால் (1)

தார் குலா அசுகாபிகள்-தம்மினால்
பேரும் கீர்த்தியும் பெற்று உயர் நீதியால் – சீறா:4803/2,3

மேல்


அசுகாபிகளும் (1)

உன்னி அருளுடன் எழுந்து யார்கள் அசுகாபிகளும் ஒருங்கு சூழ – சீறா:4675/2

மேல்


அசுகாபிமார்கள் (1)

கனி புசித்து உள்ளம் மெத்த களித்து அசுகாபிமார்கள்
தனியவன் தூதை போற்றி தாம் செல சிறிது பேர்கள் – சீறா:4712/1,2

மேல்


அசுகாபிமார்களாய் (1)

விண்டனர் ஈமான் கொண்டு அசுகாபிமார்களாய் வீடு பெற்றனரால் – சீறா:2858/4

மேல்


அசுகாபிமார்களில் (2)

சிறந்த அசுகாபிமார்களில் ஒருவர் சிந்தை கூர் புகர் தினம்-அதனில் – சீறா:4759/3
மரு கமழ் புயத்து அசுகாபிமார்களில்
திருக்கு அறும் பெயர் சல்மா என்னும் தீரன் யான் – சீறா:4952/2,3

மேல்


அசுகாபிமாரை (2)

மதி_வலோர் அனசை பார்த்து மகிழ்ந்து அசுகாபிமாரை
கதுமென அழை என்று ஓத கடி நகர் முழுதும் தேடி – சீறா:4706/2,3
அசுகாபிமாரை நோக்கி யார் இவர் உரையிர் என்ன – சீறா:4856/1

மேல்


அசுகாபியை (1)

அருளும் ஏவல்செய் ஓர் அசுகாபியை
வருதி சென்று வலி மிகும் யார்களை – சீறா:4801/1,2

மேல்


அசுகுபிகளில் (1)

ஆதி_நாயகன் நபியுடன் அமை அசுகுபிகளில்
போதம் மேவிய முதியவர் ஒருவர் அ புவியில் – சீறா:2933/1,2

மேல்


அசுகையா (1)

கூட்டத்தோர் புறத்து உறைதலும் அசுகையா குறித்து – சீறா:4598/2

மேல்


அசுகையும் (1)

கள்ளர் உண்டு எனும் அசுகையும் கண்டனன் என்றான் – சீறா:843/4

மேல்


அசும்பினை (1)

நாற்றிடும் நாவால் அசும்பினை நக்க நறும் துளி ஒன்று இலாது எழுந்து – சீறா:5006/2

மேல்


அசும்பும் (1)

தொட்ட பாழ்ங்கிணறு உண்டு ஆங்கு துவலை நீர் அசும்பும் தோன்றாது – சீறா:818/1

மேல்


அசும்புற (1)

அ தலத்தில் இறங்கி அசும்புற
பைத்தல் சூழி படு மலர் யாவையும் – சீறா:4829/1,2

மேல்


அசுமா-தன் (1)

அருமை மகவார் அசுமா-தன் அரையில் கயிற்றால் உற இறுக்கி – சீறா:2553/2

மேல்


அசுமாவிடம் (1)

நறு மேனியின் அசுமாவிடம் இரவல்கொளும் நளின – சீறா:4328/1

மேல்


அசுவது (2)

இருந்திடும் ஹஜறுல் அசுவது எனும் கல் எதிர்கொடு நடந்தது அன்றே – சீறா:351/4
அசுவது என்னும் அ குவட்டினை அணைத்து எடுத்து அசையாது – சீறா:1233/3

மேல்


அசுறபு (1)

வடிவு உடை அசுறபு மதலை ஆயினன் – சீறா:4056/1

மேல்


அசுஅது (4)

மேலவன் அசுஅது என்னும் விறல் உடை படலை தோளான் – சீறா:2349/2
பொங்கு சீர் அசுஅது என்போர் புண்ணிய முசுஇபுக்கே – சீறா:2368/4
மொழிவ பின் ஒன்று கேட்டேன் முன்னவன் அசுஅது என்போன் – சீறா:2386/3
முசுஇபை அசுஅது என்று உயர் முன்னோனையும் – சீறா:2399/1

மேல்


அசுஅதுக்கு (1)

முருகு உலா அசுஅதுக்கு முசுஇபு அன்புற சொன்னாரால் – சீறா:2369/4

மேல்


அசுஅதும் (2)

சொல்லிய முசுஇபோடு தொடை புயத்து அசுஅதும் ஓர் – சீறா:2357/2
அரு வரை தட புய சகுது அசுஅதும்
தரும நல் நெறி உசைதுடன் அன்சாரிகள் – சீறா:2412/1,2

மேல்


அசுஅதை (1)

நிலைமை முன்னிலை தலைவராய் அசுஅதை நிறுத்தி – சீறா:2454/3

மேல்


அசுஅதோடு (2)

வடிவு உறை அசுஅதோடு முசுஇபு மகிழ்வின் காமர் – சீறா:2355/1
தோள் துணை அசுஅதோடு முசுஇபு தோன்றல்-தானும் – சீறா:2356/2

மேல்


அசை (1)

கொடி மிடைந்து அசை புரிசை சூழ் நகரினை குறுகி – சீறா:478/2

மேல்


அசைக்கும் (1)

அடுத்து முன் எதிர்த்து இரு வளை மருப்பினை அசைக்கும்
வெடித்த வால் இரு புறத்தினும் அடிக்கடி விசைக்கும் – சீறா:1532/1,2

மேல்


அசைத்த (3)

கலையும் வெள் அனம் சிறை விரித்து அசைத்த கம்பலையும் – சீறா:39/2
பாங்கினில் புகு-மின் என கரம் அசைத்த பான்மை ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:91/4
அசைத்த வால் எடுத்து இரு புடை புடைத்து மண் அதிர – சீறா:1517/1

மேல்


அசைத்தது (1)

கொடுமையால் தலை அசைத்தது நடந்தில குதிரை – சீறா:2655/4

மேல்


அசைத்தல் (1)

அதிர்ந்திட கரம் அசைத்தல் போல் அசைந்தன கொடிகள் – சீறா:873/4

மேல்


அசைத்தனனென்னில் (1)

அரவின் வேந்தனும் தரையொடும் அசைத்தனனென்னில்
பெரிய பாறை இங்கு என் படும் யான் எவன் பேசல் – சீறா:4410/3,4

மேல்


அசைத்தார் (1)

உண்டா என்ன சிரம் அசைத்தார் சினந்தார் உளத்தில் நகைத்தனரால் – சீறா:4048/4

மேல்


அசைத்தான் (1)

வெண் நிலா மௌலி தலையினை அசைத்தான் விலா இற வெடிபட சிரித்தான் – சீறா:4099/3

மேல்


அசைத்திட (1)

கந்தர கயிற்றை அசைத்திட உளத்தின் கருத்து அறிந்து ஒட்டகம் களித்து – சீறா:696/2

மேல்


அசைத்திடாத (1)

வால் அசைத்திடாத கிழடு இள உருவாய் வரடு வங்கு அற மலடும் போய் – சீறா:368/1

மேல்


அசைத்திடுதலில் (1)

தள்ளி வால் அசைத்திடுதலில் தரையிடம் பிதிர்த்திட்டு – சீறா:773/2

மேல்


அசைத்திடும் (1)

ஆசு எனும் அரசன் ஒட்டக கயிற்றை அசைத்திடும் திசை எலாம் நடப்ப – சீறா:682/1

மேல்


அசைத்து (25)

புகன்ற நல் மொழி கேட்டு அற பெரும் புதுமை புதுமை ஈது என சிரம் அசைத்து உன் – சீறா:286/1
உரத்தொடும் காலை ஊன்றி உதைத்து இழுத்து அசைத்து வெள் வாய் – சீறா:942/2
மந்திர கதிர் வாள் எடுத்து அசைத்து எதிர் வந்தார் – சீறா:1528/4
கனிந்த வாய் அசைபோட்டு இரு காதினை அசைத்து
வனைந்த போல் அகலாது நின்றது மழ விடையே – சீறா:1537/3,4
ஆதரவினோடும் மகிழ்வின் சிரம் அசைத்து
சோதி மதிள் சூழ் திமஸ்கினுக்கு இறை சொல்வானால் – சீறா:1768/3,4
அருளின் நோக்கொடும் மன களிப்பொடும் சிரம் அசைத்து
தெருளின் நாள்-தொறும் தெரிந்து தன் சிந்தையால் திரட்டும் – சீறா:1854/2,3
கதி பதம் அடைந்தேம் என சிரம் அசைத்து ஹபீபு தன் அகத்தினில் களித்து – சீறா:1927/2
வள்ளையை வாட்டி ஊசலை அசைத்து மண் எழில் ஆடவர் உயிரை – சீறா:1959/1
விரித்த வால் அசைத்து உவந்து இரு விழிகளை விழித்து – சீறா:2009/3
தெரிதரா பெரும் புதுமை-கொல் என சிரம் அசைத்து
விரிதரா நிறை பெரும் கடல் மேதினி அனைத்தும் – சீறா:2011/2,3
குறிய வால் அசைத்து நீண்ட கொழும் கழுத்து உயர்த்தி நீட்டி – சீறா:2067/2
அதி விதத்தொடு நன்கு என சிரம் கரம் அசைத்து
புதிய மா மறைக்கு ஐயம் இல் என புகழ்படுத்தி – சீறா:2218/2,3
வெருவுறேல் காம்மா என கரம் அசைத்து விறல் புலி அலி-தமை நோக்கி – சீறா:2325/1
இலை என சிரம் அசைத்து அவர்க்கு இனியன புகன்று – சீறா:2480/3
தலை அசைத்து வால் வீசி புரவி படும் பாடும் இரு தாளின் நோவின் – சீறா:2668/1
ஆய்ந்த கேள்வியர்கள் காட்சியில் பெரிய அதிசயம் என சிரம் அசைத்து
வாய்ந்த பேரொளியும் மான்மத நறையும் மாறு இலாது இருந்து மண்ணகத்தில் – சீறா:2864/2,3
நன்று நன்று என சிரம் அசைத்து அனைவரும் நலியாது – சீறா:2922/1
ஓங்கும் வாள் எடுத்து அசைத்து இதழ் கறித்து வண்டு உறுக்கி – சீறா:3517/3
அசைத்து எறிந்தனன் ஆடல் வெம் பரி புலி அலியை – சீறா:3532/4
இருள்-தொறும் மணி தொட்டிலை அசைத்து அருகு இருந்து – சீறா:3747/3
தோல் உடை செவி அசைத்து அசைபோட்டு வாய் துவளும் – சீறா:4431/2
சேமரம் அசைத்து காய்த்து செறிந்திடும் கமுகை எற்றி – சீறா:4718/3
விந்தையாய் அசைத்து பாதம் மிசை சுசூதிட்டது அன்றே – சீறா:4730/4
அரும் கரும்பு உடைந்து சாறு எழ கய வாய் அசைத்து அசைபோட்டு கண் துயில – சீறா:5007/3
கறை படும் கயவர் எண்மர் முன் இருந்து கால் கரம் பொருத்தினை அசைத்து
குறி வரை கோலி கதிர் விசித்து இலகும் கூன் செறி வாளினால் ஈர்ந்தான் – சீறா:5026/2,3

மேல்


அசைதர (3)

பூதர புயம் அசைதர புளகிதத்தோடும் – சீறா:762/2
தே ததும்பிய மலர் புயம் அசைதர திருத்தும் – சீறா:2932/3
மல்லின் ஊறு தோள் அசைதர நகைத்து உடல் வளைந்த – சீறா:3979/3

மேல்


அசைதரு (1)

முன்றில் எங்கணும் அசைதரு கொடி நிறை முறையால் – சீறா:94/3

மேல்


அசைதரும் (2)

அசைதரும் கொடி மதிள் வாயில் ஆயினார் – சீறா:1828/4
அசைதரும் கொடி மறுகு அகன்று மாறு அடர்ந்து – சீறா:2399/3

மேல்


அசைதலால் (1)

நிறை தடம் அசைதலால் நிகர் இலா முதல் – சீறா:494/1

மேல்


அசைந்த (5)

அசைந்த சிற்றிடை மென் கொடி வருந்திட நீள் அணி வடம் மார்பிடை புரள – சீறா:59/1
வில் உமிழ் வயிர தொடை புரண்டு அசைந்த விறல் புயர் குசை தரு மதலை – சீறா:164/1
மதம் சொரிந்து அசைந்த களிறு என நடந்து வந்து கஃபாவினை வலஞ்செய்து – சீறா:288/2
புதுக்குவான் தொழில்புரிந்த போல் அசைந்த பொன் கொடிகள் – சீறா:874/4
கொடி நிறைத்து அசைந்த கோலாரி வண்டில்கள் – சீறா:1143/3

மேல்


அசைந்தது (1)

சொல் வசனத்து உவமை இல்லான் அறுசுகுறுசு அசைந்தது இன்று தூய்மை பெற்ற – சீறா:4674/3

மேல்


அசைந்தன (2)

அதிர்ந்திட கரம் அசைத்தல் போல் அசைந்தன கொடிகள் – சீறா:873/4
குவிந்த கை விரித்து அழைத்த போல் அசைந்தன கொடிகள் – சீறா:875/4

மேல்


அசைந்திட (2)

நலம் கொள் குங்கும தொடை புரண்டு அசைந்திட நடந்தார் – சீறா:761/3
நறை கொள் குங்கும தொடை புரண்டு அசைந்திட நடந்தார் – சீறா:1514/4

மேல்


அசைந்திடாமல் (2)

மடி மிசை இருந்த காந்தி மதி முகம் அசைந்திடாமல்
கடி நறை பொதுளும் செவ்வி கமல மென் வல தாள் நீட்டி – சீறா:2589/1,2
கடி வழி உதிரம் சிந்த கால் தளர்ந்து அசைந்திடாமல்
நெடியவன் தூதர் செய்யும் நித்திரைக்கு இடர் இல்லாமல் – சீறா:2591/1,2

மேல்


அசைந்திடினும் (1)

மலை அசைந்திடினும் நீண்ட மண் அதிர்ந்திடினும் உன்-தன் – சீறா:3881/1

மேல்


அசைந்திடேல் (1)

நிலை அசைந்திடேல் நீ என்ன உபையினை நெடிது கூறி – சீறா:3881/2

மேல்


அசைந்தில (1)

அடித்ததற்கு அடியேன் மேனி அசைந்தில கொடும் சொல் கூறி – சீறா:2813/2

மேல்


அசைந்து (7)

உயிர் என இருந்து அசைந்து ஒசிந்த பூம் கொடி – சீறா:174/3
சொரி மலர் வாவி நீர் அசைந்து தோன்றுவ – சீறா:491/2
நிலை அசைந்து ஒளி நெட்டு உடல் குழைந்திட நெளிந்து – சீறா:777/3
நடக்கையில் நடக்கும் தலை கிடுகிடுப்பும் நனிதர அசைந்து தள்ளாடி – சீறா:2299/2
அடங்கலும் அசைந்து விண்ணும் அடிக்கடி அதிர்ந்த கோர – சீறா:3851/3
மெல்ல நின்று நின்று அசைந்து அசைந்து உணர்வு மேலாட – சீறா:4000/1
மெல்ல நின்று நின்று அசைந்து அசைந்து உணர்வு மேலாட – சீறா:4000/1

மேல்


அசைப்ப (4)

கருவிளை விழியார் கவரி கால் அசைப்ப கனக சிங்காதனத்து இருத்தி – சீறா:143/3
கையின் வெண்ணிலவின் காந்தி கவரி கால் அசைப்ப நீண்ட – சீறா:1750/2
பூரண களப கன தன மடவார் பொரு திரை கவரி கால் அசைப்ப
வார் அணி முரசம் அதிர்தர சீறும் மடங்கலின் கொடி முனம் குலவ – சீறா:1940/1,2
அவரவர் கருத்தும் கண்களும் மயங்க தலை குழைத்து அசைப்ப வந்து அடுத்த – சீறா:2538/4

மேல்


அசைப்பிடாது (1)

கயிற்று அசைப்பிடாது ஏகின சுரி நெடும் கழுத்தல் – சீறா:2633/4

மேல்


அசைபோட்டு (3)

கனிந்த வாய் அசைபோட்டு இரு காதினை அசைத்து – சீறா:1537/3
தோல் உடை செவி அசைத்து அசைபோட்டு வாய் துவளும் – சீறா:4431/2
அரும் கரும்பு உடைந்து சாறு எழ கய வாய் அசைத்து அசைபோட்டு கண் துயில – சீறா:5007/3

மேல்


அசைய (9)

வட_வரை அசைய வானம் முகடு உடைபட அறாத மழை முகில் சிதறி ஓடவே – சீறா:12/2
பனை_மது தேக்கி இரு விழி சேப்ப பைம் கழை நிகர்த்த தோள் அசைய
அன நடை சிதைய சேவடி பெயர்த்திட்டு அள்ளல் அம் சேற்றிடை நடுவோர் – சீறா:51/1,2
முற்று இழை கிடந்த முலை குவடு அசைய முகில் தவழ் கரும் குழல் நெகிழ – சீறா:52/1
வெறி மது அருந்தி மரகத கோவை மென் பிடர் கிடந்து உருண்டு அசைய
கறுவிய மனத்தோடு இனத்தொடும் இகலி கடைசியர் களிப்பொடு தவள – சீறா:53/1,2
போற்றும் காழ் அகில் புகை குழல் நிலம் புரண்டு அசைய
கோல் தொடி கர காந்தள் தாமரை முகம் குழைக்க – சீறா:209/3,4
வண்ண வார் முலை கொம்பு அன்னார் மருங்கு ஒசிந்து அசைய நோக்கி – சீறா:1153/1
இசை தரும் வண்டு இமிர் தொடையல் புரண்டு அசைய எழுந்து மனையிடத்தின் ஏகி – சீறா:2186/3
தங்கிய மரவ தொடை புரண்டு அசைய தானவன் புலி வரல் நோக்கி – சீறா:2322/2
அருகு நுண் இடை ஒடிந்திடும் எனும்படிக்கு அசைய
திரு குரும்பைகள் ஆடுவர் வயின்வயின் சிறப்ப – சீறா:3146/3,4

மேல்


அசையா (1)

கரித்த கண் இமையா முலை குவடு அசையா கன்னியர் திரண்டு இருந்தனரால் – சீறா:240/4

மேல்


அசையாது (2)

அசுவது என்னும் அ குவட்டினை அணைத்து எடுத்து அசையாது
இசையும் தானத்தில் வைத்திடுபவர் எவர் என்றார் – சீறா:1233/3,4
வென்றி கொள் மெய் அசையாது மெல்லென – சீறா:2753/2

மேல்


அசையினும் (1)

அசையினும் பிரியாது அடுத்து உறைந்தவர்-தம் செவியினும் அ தொனி சாரா – சீறா:1244/3

மேல்


அசையுறும் (1)

அசையுறும் சிரசை அறுத்து வேறாக்கி அவனுடன் எழுவர்கள்-தமையும் – சீறா:3586/3

மேல்


அசைவன (1)

கொள்ளை மென் கனிகள் சிதறு முள் ஈந்து குறும் கழுத்து அசைவன ஒரு-பால் – சீறா:1004/2

மேல்


அசைவு (1)

குந்தி அசைவு அற அமிழ்த்தி பதித்தது என வசுந்தரை வாய் கொண்டது அன்றே – சீறா:2665/4

மேல்


அசோகு (3)

கோங்கு அசோகு தேக்கு ஆசினி பாடலம் குறிஞ்சி – சீறா:26/2
சிந்துரம் அசோகு மாதவி நெல்லி செண்பகம் பாடலம் தேமா – சீறா:1002/2
கொந்து அலர் கடம்பு திமில் குங்குமம் அசோகு
கந்தம் நிறை செண்பகம் அகில் கடு உடுப்பை – சீறா:4131/1,2

மேல்


அசோகை (1)

காமரம் முரல தேறல் கமழ் மலர் அசோகை முட்டி – சீறா:4718/2

மேல்


அஞ்ச (3)

அஞ்ச ஆடவரை கொலைசெய்து அவர் – சீறா:4655/1
கூண்டு அரு நிரை பின் ஏகி சென்றனர் கூற்றும் அஞ்ச – சீறா:4941/4
மாற்றலர் அஞ்ச விறல் புரி சல்மா வவ்வி முன் கொணர்ந்தவை-தன்னில் – சீறா:4990/1

மேல்


அஞ்சல் (9)

கான் அமர் குழலாய் அஞ்சல் என்று உரைப்ப கனிந்து இளகின கருப்பமுமே – சீறா:250/4
அரு மறை முகம்மதே நும் அகத்தினில் அஞ்சல் வேண்டாம் – சீறா:424/1
அஞ்சல் அலாது உரு ஏற்றிடில் ஏறு உருவு அனைத்தும் – சீறா:1675/3
அஞ்சல் இல் இறைவன் தூதவர்கள் காரணம் – சீறா:1819/3
அஞ்சல் இன்றி விண் அதிர்ந்திடும் மொழியினை ஆய்ந்த – சீறா:2700/1
அஞ்சல் என்று அபயம் கொடுத்தால் உயிர் – சீறா:4245/3
துஞ்சலாம் அஞ்சல் என்ன துவன்றி மஞ்சு உறங்கும் சோலை – சீறா:4721/3
அஞ்சல் இல்லாது சொன்னாய் என மனம் அழன்று சீறி – சீறா:4855/3
அஞ்சல் இலா உரைக்கு அஞ்சி பிண்டி சேர் – சீறா:4955/3

மேல்


அஞ்சலாது (3)

அஞ்சலாது நின்று அபுஜகில் மனத்தினில் அழன்று – சீறா:850/2
அஞ்சலாது கல் குணில் எடுத்து எறிந்து நின்று அடர்ந்தார் – சீறா:2223/4
அஞ்சலாது அமர் விளைத்திடல் வெற்றியின் அழகால் – சீறா:3777/4

மேல்


அஞ்சலித்தது (1)

அஞ்சலித்தது புத்தென மனத்து அதிசயித்து – சீறா:198/1

மேல்


அஞ்சலித்தவனலால் (1)

அஞ்சலித்தவனலால் அறிவு நீங்கிலான் – சீறா:1485/4

மேல்


அஞ்சலித்து (2)

அஞ்சலித்து அன்புடன் அடுத்து நின்றனர் – சீறா:910/4
அஞ்சலித்து அறியோம் நல்லோர்க்கு அவம் விளைத்தோம் ஈது எல்லாம் – சீறா:2270/3

மேல்


அஞ்சன (1)

மறுகு மை கயல் அஞ்சன விழி மடந்தையரும் – சீறா:1888/2

மேல்


அஞ்சனம் (5)

குறித்த வேல் இணை கண்களில் அஞ்சனம் கோட்டி – சீறா:195/2
கான் மலர் முடித்து கடு வரி வடி வேல் கண்களில் அஞ்சனம் குலவ – சீறா:237/3
மரு மலர் சொருகார் வடு என சிறந்த வரி விழிக்கு அஞ்சனம் எழுதார் – சீறா:1013/4
மிகைத்த வேல் விழிக்கு அஞ்சனம் விரித்து எழுதுவரால் – சீறா:1119/4
வள்ளையை கிழித்து குமிழினை துரந்த மதர் விழிக்கு அஞ்சனம் எழுதி – சீறா:1203/1

மேல்


அஞ்சி (16)

அஞ்சி உள்ளகம் புழுங்கி நின்று அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:233/3
அறைதர மனமும் பயந்திட ஒதுங்கி அஞ்சி நின்று அதிசயித்தனரே – சீறா:242/4
அஞ்சி நின்றதும் பயந்து ஒடுங்கிய வரலாறும் – சீறா:453/4
கண்டு கண் களித்து உள் அஞ்சி கர கமலங்கள் கூப்பி – சீறா:632/1
தெரிய கூறும் என்று அஞ்சி நின்று உரைத்தனர் தே_மொழி கதிஜாவே – சீறா:651/4
விடத்தினுக்கு அஞ்சி ஏதும் வெளி அற புகுத்தினாரால் – சீறா:2585/4
பட்ட காரணம் எவை-கொல் என்று அஞ்சி உள் பயத்தோடு – சீறா:2635/3
அஞ்சி ஐயமுற்று இருந்தனர் துணை அபூபக்கர் – சீறா:2638/4
இடருறும் இகலன் ஒன்றொடொன்று இகலி இரைத்து எழும் குரைப்பினுக்கு அஞ்சி
துடர்படும் குடர் வாய் கவ்வி விண்ணிடையில் சுழன்று எழும் பறவையின் தோற்றம் – சீறா:3573/1,2
அஞ்சி ஏகினன் என்று உளத்து எண்ணிலர் அழன்று – சீறா:3868/3
அஞ்சி வந்து ஒளித்தது எல்லாம் அளகமா கொண்டு நின்றாள் – சீறா:3931/4
வல்லை அஞ்சி மனத்துள் மயங்கினான் – சீறா:4507/4
அருமையின் ஒடுங்கி அஞ்சி அதபுடன் நின்றான் அன்றே – சீறா:4705/4
இடர் உழந்து உருகி அஞ்சி என் செய்வோம் என்ன நின்றார் – சீறா:4720/4
தொடர்ந்தனர் சகுபிமார்கள் துதித்தனர் அமரர் அஞ்சி
கிடந்தனர் குபிரர் சோலை கிட்டினர் இறைவன் தூதர் – சீறா:4723/3,4
அஞ்சல் இலா உரைக்கு அஞ்சி பிண்டி சேர் – சீறா:4955/3

மேல்


அஞ்சியே (1)

அஞ்சியே புறநகர் அடைந்த பேர் சிலர் – சீறா:306/4

மேல்


அஞ்சினர் (2)

அஞ்சினர் அலது எதிர்ந்தவரும் இல்லையால் – சீறா:1812/4
போத மனம் அஞ்சினர் நடுங்கினர் புலம்பி – சீறா:4133/3

மேல்


அஞ்சினான் (1)

அறிவு போய் மனம் அஞ்சினான் – சீறா:4151/4

மேல்


அஞ்சு (2)

சுருதி நேர் தவறு இன்றி அஞ்சு ஒகுத்தினும் தொழு-மின் – சீறா:3112/1
அஞ்சு ஒகுத்தும் தப்பாது கடன்கழிப்ப நாள்-தோறும் அளித்தேற்கு அந்தோ – சீறா:4528/1

மேல்


அஞ்சுதற்கு (1)

ஊரும் அஞ்சுதற்கு ஓசை உண்டானதே – சீறா:4812/4

மேல்


அஞ்சும் (2)

அஞ்சும் ஆண்மையினவர் தொழில் உரைப்பதும் அலவால் – சீறா:3777/2
விரியும் அழல் தாவு தரை மீது வர அஞ்சும்
உரிய நிலம் மீது கரு என்று உடல் வெதும்பி – சீறா:4892/2,3

மேல்


அஞ்சுவது (1)

ஐயனே துயர் கூர்ந்து உள்ளம் அஞ்சுவது ஆண்மை அன்றே – சீறா:3928/3

மேல்


அட (3)

பற்றலர் இடர் அட படர்ந்து இ ஊரினில் – சீறா:2155/1
தீற்று வெண் சுதை மாடத்துள் சென்று அட
ஊற்று பாலையும் ஊற்றிக்கொண்டு இங்ஙனம் – சீறா:2335/2,3
அரிகள் மேல் தூசிபோட்டு அங்கு அட எழும் போதில் சல்மா – சீறா:4963/1

மேல்


அடக்கி (21)

வாடி மன்னனை எழில்பெற மணத்துடன் அடக்கி
பாடியூர் அபுவாவை விட்டு அகன்று போய் பதியை – சீறா:208/2,3
பிஞ்சு நல் நுதலும் கண்டு உளத்து அடக்கி பெற்றவாறு என்-கொல் என்று எண்ணி – சீறா:275/3
சினத்தினை அடக்கி தேறா சிந்தையை தேற்றி நந்தவனத்தினில் – சீறா:814/1
மன்னவா கேட்டேன் கண்டேன் மணத்து எனை எடுத்து அடக்கி
பின் எழுந்தருள்க என்ன உரைத்தனன் பிறங்கு தாரான் – சீறா:831/3,4
தீங்கு உறு மனத்தினை அடக்கி செப்புவார் – சீறா:911/4
அம்மவோ எனும் உளத்து அடக்கி ஆழ் கடல் – சீறா:1023/2
தன் உளத்து அடக்கி மெய் தளரும் காலையில் – சீறா:1024/4
ஆனவன் அருளை உன்னி அகத்தினில் அடக்கி உண்மை – சீறா:1065/3
நினைத்தபடி முடிந்தது என மனத்து அடக்கி எழுந்து அமுசா நெறியின் ஏகி – சீறா:1087/1
பொறுத்து உளத்து அடக்கி கண்டு போவது தகுவது அன்று – சீறா:1346/1
தந்திரத்தினால் சிலவரை தனது உரைக்கு அடக்கி
மந்திரத்து உரு சித்தியால் மார்க்கம் ஒன்று எடுத்தான் – சீறா:1374/1,2
மனத்தினில் அடக்கி செவ்வி மதியொடும் தமருக்கு ஏற்ப – சீறா:1498/3
மனத்து அடக்கி தீன் எனும் ஓர் பெரும் பயத்தை புறத்து ஆக்கி வரி வில் ஏந்தும் – சீறா:1661/3
ஆதரம் பெரும் மயிலினை எடுத்து இனிது அடக்கி
காதலுற்று உயர் தீன் நிலையவர் கலந்திருந்து – சீறா:2206/2,3
ஆயதும் இனத்தவர் பகையையும் மனத்து அடக்கி
தூய நாயகன் தீன் நிலை பெருக்கிடும் துணிவால் – சீறா:2211/2,3
மறையின் நேர் அல வெகுளியை மனத்தினில் அடக்கி
நிறையில் நிற்பது பெரியவர்க்கு உரிய நல் நிலையே – சீறா:2239/3,4
அன்னவர் உரைத்த மொழி மனத்து அடக்கி இருந்தனன் அறிவு எனும் துணையால் – சீறா:2316/1
எடுத்து இனிது அடக்கி தொழுதிருந்தனர் மேல் இரவியும் மறைந்தனன் அன்றே – சீறா:3564/4
படியினில் அடக்கி யாவரும் திரண்டு பள்ளியின் இருக்கும் அ போதில் – சீறா:3591/3
குனி ஆர் சிலை கை வேந்தரொடும் சென்று கோளார் குறும்பு அடக்கி
முனையோடு இன்னும் வரவேண்டும் என்ன எழுந்தான் முனையில்லான் – சீறா:4033/3,4
நீண்ட வெம் மூச்சும் அடிக்கடி உயிர்த்து நினைவினை அடக்கி முன் சமயம் – சீறா:4093/3

மேல்


அடக்கிவித்து (1)

இருவர்-தம்மை ஓர் குழி-தொறும் அடக்கிவித்து இயல்பின் – சீறா:4027/2

மேல்


அடக்கினர் (6)

கந்த மென் மலர் கமழ்ந்திட அடக்கினர் ஹபீபும் – சீறா:839/3
இரையும் மூச்சும் அடக்கினர் என்பவே – சீறா:1174/4
சரகின் நேர் வழி அடக்கினர் முடித்தனர் சடங்கு – சீறா:2201/4
வனையும் மென் மணம் போல் இனிது அடக்கினர் மகிழ்ந்தே – சீறா:2205/4
வெற்றியாம்படி எடுத்து அடக்கினர் மண்ணில் விரைவின் – சீறா:4026/4
மின் அனாள் இரங்க எடுத்து அடக்கினர் மேல் வெய்யவன் குண திசை எழுந்தான் – சீறா:4121/4

மேல்


அடக்கினார் (2)

அறை மறை முழக்கொடும் எடுத்து அடக்கினார் – சீறா:520/4
அதிவிதத்துடன் எடுத்து அடக்கினார் அரோ – சீறா:536/4

மேல்


அடக்கினான் (1)

ஆக்கினன் பின்னர் உள் அடக்கினான் அரோ – சீறா:4561/4

மேல்


அடக்கினும் (2)

அடல் அபூபக்கர் மனத்து அடக்கினும் அடங்காதால் – சீறா:851/2
பொருது அடக்கினும் நும் மனம் பொருந்திலாதிருந்தும் – சீறா:1383/4

மேல்


அடக்குதற்கு (1)

விந்தையாம்படி அடக்குதற்கு எழுந்தனர் விரைவின் – சீறா:4024/2

மேல்


அடக்குவித்தார் (1)

மெய் புகழின் சகுது-தமை தொழுவித்தார் அடக்குவித்தார் மேன்மையோரே – சீறா:4677/4

மேல்


அடகு (1)

அடகு கூழ் ஐயம் ஏற்போர் அறுபது பெயரை கூவி – சீறா:4794/4

மேல்


அடங்க (6)

வீசு தெள் திரை கடல் மலை அடங்க வெண்குடை கீழ் – சீறா:179/1
அறை திரை கடல் ஒலி அடங்க ஆர்த்தவே – சீறா:1138/4
விரி கதிர் மணி பைம் பூணார் வெகுளி உள் அடங்க ஏங்கி – சீறா:1571/2
உலகு அடங்க தனி அரசு செலுத்தும் பெரியவன் அருளால் உயர் வான் நீந்தி – சீறா:2169/1
வான்_உலகு அடங்க தன்வசப்படுத்தி மறு அறும் பெயர்க்கு இடர் விளைத்து – சீறா:2303/1
மாருதம் அடங்க தாவும் வய பரி உமறும் சேந்த – சீறா:3363/2

மேல்


அடங்கலர்க்கு (1)

அடங்கலர்க்கு அரியாய் உதித்த நம் நயினார் அறைந்த சொல் மறுத்தவன் வல கை – சீறா:1447/1

மேல்


அடங்கலார் (1)

அடங்கலார் எனும் குபிர் அறுத்திட அவதரித்த – சீறா:2637/3

மேல்


அடங்கலினும் (1)

அரங்கின் உள்ளிருந்து எடுத்த பாத்திரம் அடங்கலினும்
இரங்கும் பால் கறந்து அணியணி நிரப்பினள் இனி என் – சீறா:2690/2,3

மேல்


அடங்கலும் (27)

ககனம் எண் திசை அடங்கலும் பரந்து காலூன்றி – சீறா:22/3
அம் தண் பொன்_நகர் அடங்கலும் அலங்கரித்ததுவும் – சீறா:185/1
இரைத்து அடங்கலும் ஒருமொழிபட எடுத்து இசையா – சீறா:230/2
மலை அடங்கலும் தடவியும் வனத்தினை வகிர்ந்தும் – சீறா:472/1
அடங்கலும் கொடு நடந்து ஒரு தலத்தினில் ஆனார் – சீறா:551/4
அடங்கலும் அடைந்தது இன்று என்று அறைந்து பண்டிதன் அகன்றான் – சீறா:641/4
இன்னை நாள் அகிலம் அடங்கலும் தழலால் எரிபடு காரணம் தானோ – சீறா:689/2
வனம் அடங்கலும் வகிர்ந்து எடுத்து இரு கரை வழிந்திட்டு – சீறா:846/3
அந்தரம் அடங்கலும் அளந்தது வளர்ந்தே – சீறா:879/4
ஆதி தூதரை வெறுத்து உலகு அடங்கலும் திரண்டு – சீறா:1525/1
செகதலத்து உறை மன்னவர் அடங்கலும் சினந்தே – சீறா:1843/2
குவடு அடங்கலும் செருகின நிறைந்தன குழுமி – சீறா:1890/4
நிறைபட பரப்பி விசும்பு உற தடவி நெடும் புவி அடங்கலும் நயினார் – சீறா:1914/3
உற படுத்து உலகம் அடங்கலும் இவன்-தன் உள்ளடி படுக்கும் என்று உரைப்பார் – சீறா:1936/4
நாடு அடங்கலும் தெரிதர நடந்ததே – சீறா:2163/4
பரிசனத்தவர் அடங்கலும் பதைபதைத்து ஏங்க – சீறா:2201/2
வெற்பு அடங்கலும் கரங்களில் பிசைந்துவிட்டு எறிந்து – சீறா:2231/1
ஒரு நொடிக்குள் அந்தரம் அடங்கலும் திரிந்து உலவி – சீறா:2233/1
திக்கு அடங்கலும் பரந்து தீன் நெறி முறை செயுமே – சீறா:2240/4
சுற்று நால் திசை அடங்கலும் தொனி பரந்திடவே – சீறா:2467/4
மதின மன்னவர் அடங்கலும் முகம்மது-தனக்கு – சீறா:2474/1
ஒல்லையில் குவடு அடங்கலும் தேடினன் ஒளிரும் – சீறா:2614/3
அடங்கலும் செவி கொளா கூப்பிட்டு ஆர்த்ததால் – சீறா:2758/4
பூணும் தம் செலவு அடங்கலும் போக்கியும் புகழால் – சீறா:2951/1
ஆறு கொண்டு என திகை வெளி அடங்கலும் அரிதில் – சீறா:3803/1
அடங்கலும் அசைந்து விண்ணும் அடிக்கடி அதிர்ந்த கோர – சீறா:3851/3
என்று அவர் அடங்கலும் இரைந்து மொழி கூற – சீறா:4899/1

மேல்


அடங்கா (19)

அரு உருவாய் உரு உருவாய் அகம் புறமும் தன் இயலா அடங்கா இன்பத்து – சீறா:0/2
பாரினில் அடங்கா விண்ணோர் பன்முறை பெரிதில் கூண்டு – சீறா:599/1
அகலிடத்து அடங்கா வெற்றி அப்துல் முத்தலிபு பெற்ற – சீறா:600/1
அரு மறை தேர் குவைலிது கேட்டு அகத்தில் அடங்கா உவகை பெருக்கு ஆநந்தம் – சீறா:1091/1
கண்களில் அடங்கா காட்சி காளை-தம் வனப்பு நோக்கும் – சீறா:1170/1
எண்ணகத்து அடங்கா மாதர் இவ்வண்ணம் நிகழும் வேலை – சீறா:1172/3
சீற்றம் அடங்கா வரி வேங்கை திரியும் வனமும் கொடு மடங்கல் – சீறா:1338/1
அருவி என செய்திடும் கலிமா அடங்கா நதியின் பெருக்கு ஆக்கி – சீறா:1595/2
உரைக்கு அடங்கா வெகுளி பொங்கு மனத்தினராய் குபிர் தலைவர் ஒருங்கு கூடி – சீறா:1639/3
குரு முகம்மது நல் மொழி வழி அடங்கா குபிர் குலம் தேய்ந்து என தேய்ந்து – சீறா:1969/3
கட்டுரைக்கு அடங்கா காபிர்-தம் ஆவி களைந்திடும் என்னவும் இறையோன் – சீறா:2528/1
கணித்து உரைக்கு அடங்கா தெரு தலை நெருங்க கலித்த கோலாரி வண்டில்களே – சீறா:3166/4
ஆகையால் அமர் கோலம் விட்டு இருப்பது அன்று அடங்கா
வேகம் மீக்கொளும் படை எழ கடிதினில் வேண்டல் – சீறா:3834/1,2
கருத்தின் வேகத்தை ஏய்ந்த வெம் திறத்த கண் அடங்கா
திருத்து சித்திரத்து உடைய அச்சுவம் மகிழ் சிறப்ப – சீறா:3839/2,3
எண்ணிடத்து அடங்கா நின்ற பேரொளி இறையோன்-தன் முன் – சீறா:3880/3
ஆர்த்தன பம்பைகள் ஆர்த்தன அடங்கா
வீரிய முருடு ஆர்த்தன இடம்-தொறும் விரி_நீர் – சீறா:3884/2,3
ஓத உணர் எண் இருபத்தோர் பகல் அடங்கா
சூதர் உறைகின்ற எயில் சுற்றினும் இருப்ப – சீறா:4133/1,2
ஆனதால் மத பேதியர் அளவினில் அடங்கா
சேனையோடு வந்து அடருவர் காண் இனி திறத்தின் – சீறா:4400/1,2
அள்ளி மேல் உற தெளித்து அரும் தூதுவர் அடங்கா
வெள்ளி மா மறை மேலவன் விதியினால் கொறியே – சீறா:4428/2,3

மேல்


அடங்காத (2)

கண் முழுதும் அடங்காத எழில் நோக்கி அவரவர் கண்ணேறு அடாது – சீறா:1133/3
திக்கு அடங்காத வெற்றி திறல் படை ஹபீபு வேந்தன் – சீறா:1718/1

மேல்


அடங்காதால் (1)

அடல் அபூபக்கர் மனத்து அடக்கினும் அடங்காதால்
கொடிய தீ வினைக்கு உரியவர் சொல்லினை குறித்தோர் – சீறா:851/2,3

மேல்


அடங்காது (5)

காது மா களிறு என நதி கழைக்கு அடங்காது
மோதி காலினால் எற்றியே அணை இடம் முறிக்கும் – சீறா:30/3,4
கண்ணினுக்கு அடங்காது அழகினை சுமந்த கனி உருவெடுத்த காட்சியதாய் – சீறா:1955/3
எண்ணி நோக்கினருக்கு உவமையின் அடங்காது எழில் குடியிருந்து அமுது ஒழுகி – சீறா:1960/3
வடத்தினுள் அடங்காது இணைத்த கச்சு அறுத்து மத கரி கோட்டினும் கதித்து – சீறா:1966/3
அருந்தும் ஆர் அமுத கலிமா உரைக்கு அடங்காது
இருந்த ஊர் எவை பகைத்தவர் யாவர் நும் இதயம் – சீறா:2236/1,2

மேல்


அடங்கி (4)

ஆவி உள் அடங்கி நெஞ்சத்து அறிவு உதிர்த்து இமைப்பு இல்லாது – சீறா:1169/3
அயலவர் அறிவுறாது அடங்கி நல் நெறி – சீறா:1313/2
சொன்னதிலை ஓர் மொழி மந்திரத்து அடங்கி தெய்வம் உரை சொல்லுமோ நீர் – சீறா:2184/3
வஞ்சகன் இபுலீசு என்போன் வார்த்தை உள் அடங்கி பேதை – சீறா:2270/1

மேல்


அடங்கிய (1)

நேடி பாய் புலி அடங்கிய போல் நபி நின்றான் – சீறா:4019/3

மேல்


அடங்கில (1)

அலை கடல் படை செல் வழி அடங்கில அதனால் – சீறா:3858/3

மேல்


அடங்கிலன் (2)

கோதி நின்றனன் இடர்க்கு அடங்கிலன் என குறித்தார் – சீறா:2919/4
ஆற்றிலன் துயரம் கள்ளம் அடங்கிலன் அதிக வேக – சீறா:4360/1

மேல்


அடங்கிலா (4)

எண்ணிய எண் அகத்து அடங்கிலா எழில் – சீறா:506/3
வேட்டல் கொண்டு எழுந்து ஏகினன் அடங்கிலா விரி_நீர் – சீறா:3867/3
உற்றனரிலர் என்று அடங்கிலா சீற்றம் ஓங்கிட குபிரவர் எல்லாம் – சீறா:4457/2
அபுதுவத்து அருள் மைந்தன் அடங்கிலா
பவம் உடற்று அமுறும் வரி பாய் புலி – சீறா:4486/1,2

மேல்


அடங்கிலாத (2)

அருவோ நீ அருளோ நீ அறமோ நீ அழகோ நீ அடங்கிலாத
மருவோ நீ ஒளிவோ நீ மனமோ நீ ஊழோ நீ மறை மான் ஈன்ற – சீறா:4524/1,2
அடியன் மன புந்தியில்லேன் கத்துபான் கேளிருள்ளேன் அடங்கிலாத
கொடுமையுளன் தருமம் அற்ற சிந்தையினன் யாவருக்கும் குறைகள் செய்தேன் – சீறா:4535/1,2

மேல்


அடங்கிலாதால் (1)

அயர்த்தனன் கறுபு மைந்தன் கோப தீ அடங்கிலாதால் – சீறா:4387/4

மேல்


அடங்கினர் (2)

அறவு நொந்து அகத்து அடங்கினர் என அறம் முதிர்ந்து – சீறா:2049/2
அகத்தில் துன்பினில் அடங்கினர் என அறிகிலராய் – சீறா:2209/2

மேல்


அடங்கேன் (1)

போதனைக்கு அடங்கேன் ஆவி பொன்றினும் தாதைக்கு ஏற்ப – சீறா:2825/2

மேல்


அடம்பு (1)

கொடி அடம்பு இலையை மானும் குளம்பின் மேல் சுருக்கும் புள்ளி – சீறா:2063/1

மேல்


அடர் (20)

கந்து அடர் தறுகண் கரட மால் யானை காவலர் குசையிடத்து உறைந்த – சீறா:163/4
கந்து அடர் கய களிறு எனும் முகம்மதை கானில் – சீறா:459/3
மண் இடம் தெரிவின்று என வந்து அடர்
பெண் இனங்கள் பெருத்திடும் ஆசையால் – சீறா:1191/1,2
அணி திகழ் ஹம்சா வஞ்சம் அடர் அபூஜகிலை நோக்கி – சீறா:1497/1
வெருவி உரையாதிருந்தவரை விழித்து கரத்தால் அடர் களிற்றை – சீறா:1588/1
எனை பிடித்து அடர் பவம் இன்று போக்கினேன் – சீறா:1635/2
கந்து அடர் வெம் கரி இரதம் பரி நெருங்க படை சூழ கவிகை ஓங்க – சீறா:1651/3
கான் அமர் கூந்தல் செ வாய் கடு அடர் கொடிய வாள் கண் – சீறா:1717/3
கொதிப்பு அடர் குபிர் எனும் குறுகலார் திரள் – சீறா:1792/1
அதிர்ப்பு அடர் தீன் படைக்கலத்தின் ஆக்கம் போல் – சீறா:1792/2
நிரைத்து அடர் வஞ்சனை நிறுத்தி யாரையும் – சீறா:1811/3
மாதிரம் அடர் ககுபாவின் வாயிலில் – சீறா:2145/3
அலரி மேல் கடலுள் புக்க அடர் இருள் படலம் சீப்ப – சீறா:2257/1
கல் அடர் கரிய வாள் கண் அகத்திடை வரிகள் ஓடி – சீறா:3049/3
போர் அடர் சீரா அணியின பாகர் புந்தியின் அமைந்தன பதினெண் – சீறா:3165/3
ஈந்து அடர் பொழிலிடத்து இறங்கி நம் நபி – சீறா:3316/2
கல் அடர் பொருப்பிடை காலிக்காரரும் – சீறா:3649/1
செறுத்து அடர் தானை மீதில் சென்றுசென்று எதிர்த்தோர் மார்பை – சீறா:4181/1
நீங்குறாத அடர் வங்கொடு வரடுமே நிறைந்து – சீறா:4259/2
புரை அடர் எகூதி என்னும் புன்மையோர் தம்மை கூவி – சீறா:4289/2

மேல்


அடர்த்த (2)

ஆடல் அம் பரியொடும் திறல் பரிகள் வந்து அடர்த்த
நீடும் வேலுடன் வேலவர் அடர்த்தனர் நெருங்கி – சீறா:3546/1,2
காசு அடர்த்த சுரமே விடுத்து அழல் காய்தர சடுதி வந்ததால் – சீறா:4218/1

மேல்


அடர்த்ததை (1)

அணவது நுமக்கு என்று ஓதி அடர்த்ததை விலக்காநின்றார் – சீறா:1569/4

மேல்


அடர்த்தனர் (3)

நீடும் வேலுடன் வேலவர் அடர்த்தனர் நெருங்கி – சீறா:3546/2
சாடும் வாளுடன் வாளினர் அடர்த்தனர் தாக்கி – சீறா:3546/3
கோடும் வில்லுடன் வில்லினர் அடர்த்தனர் குழுமி – சீறா:3546/4

மேல்


அடர்த்தி (1)

பேது அடர்த்தி பிடர் பிடித்து உந்த அவன் – சீறா:4230/1

மேல்


அடர்த்திட (1)

கொண்டு அடர்த்திட தெருமந்து மருண்டு உளம் குழைந்து – சீறா:4270/2

மேல்


அடர்த்து (9)

மாசு அடர்த்து எறி மரகத மணி நிறை வடங்கள் – சீறா:1112/1
கோது அடர்த்து அ குறிப்பு அரிதால் குலம் – சீறா:1416/2
சிந்துர திரள் அடர்த்து நின்றதொரு சிங்க ஏறு எனும் முகம்மது – சீறா:1428/1
கந்து அடர்த்து எறி களிறு என இரு விழி கனல்கள் – சீறா:1528/2
இரவி எனும் கலிமாவில் குபிர் திமிரம் அடர்த்து எரியும் இறசூலுல்லா – சீறா:1656/1
அடர்த்து இமையாத கறுத்த கண்-அதனால் அரும் தவத்தவர் உயிர் குடித்து – சீறா:1966/2
தெவ் அடர்த்து எறியும் வெள் வேல் சிங்க ஏறு அனைய காளை – சீறா:3057/3
சொல தகாது என்ன வந்து சுற்றினர் அடர்த்து நின்றார் – சீறா:3954/2
தெவ் அடர்த்து இகல்செய் வாள் கை திரு நபி அவனை நோக்கி – சீறா:4851/2

மேல்


அடர்த்துவிட்டு (1)

அடுத்து அடாத சில மொழியின் வேகமோடு அடர்த்துவிட்டு எழில் முகம்மதின் – சீறா:1431/2

மேல்


அடர்த்தோர் (1)

இன்று எனை அடர்த்தோர் செவ்வி இயல் முகம்மதுவை வென்றோர் – சீறா:1547/1

மேல்


அடர்ந்த (16)

கடு வினை அடர்ந்த கொடு வினை விழியார் கறை தவிர் மதி முகம் கண்டோ – சீறா:90/3
தூமமும் புழுகும் தகரமும் சாந்தும் தோய்ந்து இருண்டு அடர்ந்த பூம் குழலார் – சீறா:144/2
அடர்ந்த மென் முலை கண் திறந்து ஒழுகின அமுதம் – சீறா:337/4
கூற்று அடர்ந்த வேல் விழி அலிமா கையில் கொடுத்தார் – சீறா:349/4
நெறித்து இருண்டு அடர்ந்த செழும் மழை கூந்தல் நேர் இழை வன முலை அலிமா – சீறா:381/1
கூற்று அடர்ந்த வேல் விழி எளியவள் இவள் குழந்தை – சீறா:463/2
அடர்ந்த செ வரி கொடி படர் அரி விழி அலிமா – சீறா:480/1
அம்பினை அடர்ந்த கண் ஆலி சிந்திட – சீறா:513/3
அடர்ந்த வேல் விழி மடந்தையை அருகு உற இருத்தி – சீறா:1869/1
தனை மதித்து அடர்ந்த காபிரின் குலமும் தறுகணன் எனும் இபுலீசும் – சீறா:2540/1
மாதிரத்தினை அடர்ந்த திண் புயத்து அபூபக்கர் – சீறா:2647/1
நுதி கொளும் கதிர் வேல் காபிரை பதுறில் அடர்ந்த முந்நூற்றுடன் பதினான்கு – சீறா:3596/1
கந்து அடர்ந்த களிற்று அசுகாபிகள் – சீறா:4661/3
அடர்ந்த வாள் படை கை அசுகாபிகள் – சீறா:4671/3
கல் அடர்ந்த புயத்து கபீபு எனும் – சீறா:4764/1
காலிகள் அனைத்தும் சிதைவு இலாது அடர்ந்த கடும் பரல் பொலிதரு சாரல் – சீறா:4934/2

மேல்


அடர்ந்தது (2)

அறை புனல் பெருக்கெடுத்து அடர்ந்தது எங்குமே – சீறா:734/4
அலை எடுத்து எறிந்து உயர்ந்து அடர்ந்தது அல்லது – சீறா:738/2

மேல்


அடர்ந்தவர் (1)

பண அரவு அடர்ந்தவர் பகர கேட்டலும் – சீறா:1317/1

மேல்


அடர்ந்தனர் (1)

மொய்த்து அடர்ந்தனர் அபூஜகிலொடு முரண் மதத்தார் – சீறா:2045/4

மேல்


அடர்ந்தனரெனில் (1)

அன்றெனில் காபிர் நம் மேல் அடர்ந்தனரெனில் ஐந்நூறு – சீறா:3873/3

மேல்


அடர்ந்தனன் (1)

உனை பிடித்து அடர்ந்தனன் உனது செய்கையால் – சீறா:1635/1

மேல்


அடர்ந்தார் (2)

அம்புராசி ஒத்து ஊரவர் முகம்மதை அடர்ந்தார் – சீறா:1361/4
அஞ்சலாது கல் குணில் எடுத்து எறிந்து நின்று அடர்ந்தார் – சீறா:2223/4

மேல்


அடர்ந்து (30)

இரைத்து அடர்ந்து மும்மதங்களை வாரி நின்று இறைத்து – சீறா:180/3
அடர்ந்து இல்லம் புகுந்து கொடுப்பதை பருகி ஆமினா மகிழ்ந்தனர் அகமே – சீறா:249/4
அடர்ந்து வந்து நின்றவர் முக குறிப்பையும் அவரை – சீறா:567/1
சிறு பொருப்பு அடர்ந்து அடவிகள் உறை நெறி சேர்ந்து – சீறா:842/1
அடர்ந்து வந்தவர்க்கு எதிர் அபுத்தாலிப் சென்று அடுத்து – சீறா:1362/1
அடர்ந்து எதிர்த்து உரைத்த கொடியவன் அபூலகபு புவியிடத்தும் ஆகிறத்தும் – சீறா:1456/1
போதுகின்றது என்று அடர்ந்து நின்றவர் பொறி கலங்கி – சீறா:2048/3
ஒரு கவிகை நிலவ உறூமிகள் அடர்ந்து பாரிசவர் உடைந்தார் என்ன – சீறா:2173/2
அசைதரும் கொடி மறுகு அகன்று மாறு அடர்ந்து
இசைதரும் வேலினார் மனையின் ஏகினார் – சீறா:2399/3,4
அடர்ந்து இவண் கொடுவருக என தூதுவிட்டு அழைத்தார் – சீறா:2472/4
கோது இலாது அடர்ந்து எதிர் குவிந்த மன்னவர் – சீறா:2750/1
சகி இலாது அடர்ந்து நின்றான் அனல் பொறி தவழும் கண்ணான் – சீறா:2809/4
அயிலொடும் சென்று அவண் அடர்ந்து அபூஜகல் – சீறா:3265/2
பொருது அடர்ந்து அவனை வீழ்த்தி ஆவி விண் புகுத்தேமாகில் – சீறா:3394/2
ஊரவிட்டு அடர்ந்து எதிர்த்தனை வெகுண்டு வண்டு உறுக்கி – சீறா:3501/2
அடர்ந்து சைபத்து வரவு கண்டு அடல் அரி ஹமுசா – சீறா:3515/1
சம்பு இனம் பரந்த ஓரியும் பரந்த தசையினுக்கு ஒன்றொடொன்று அடர்ந்து
வெம்பிய ஞமலி குலங்களும் பரந்த விசும்பிடத்து இடன் அற நெருங்கி – சீறா:3560/1,2
உகைத்து அடர்ந்து வெம் காபிர்கள் திரள் கெட ஒடுக்கி – சீறா:3813/3
விண்ணினை அடர்ந்து கதிர் மேவ அரிதாகி – சீறா:4127/1
அடர்ந்து வந்து எதிர்ந்த காபிர் அனைவரும் வீரம் மானம் – சீறா:4206/3
தங்கி அம் கடவுள் வெம் கதத்தொடும் அடர்ந்து வந்து அரசிருந்திடும் – சீறா:4216/2
அன்றி உங்களுக்கு அருள்செய உவந்திடார் அடர்ந்து
கொன்று தீர்குவர் என்றனர் கோது அறு மனத்தார் – சீறா:4639/3,4
அழுந்து பாவ குபிரர் அடர்ந்து உறும் – சீறா:4827/3
மொய்த்து அடர்ந்து முன் சென்றவர் ஆர்தர – சீறா:4829/3
அதற்கு இசைந்து அந்த நாள்வரை பொறாமல் நின்று அடர்ந்து
மத குறும்பினால் பொருவரேல் சுற்றினும் வளைந்து – சீறா:4842/1,2
சிலர் உளர் அடர்ந்து வெட்டி சிதைத்திட பொருந்தார் சீறில் – சீறா:4854/2
செருவினால் பொருது அடர்ந்து தீன் நெறி முறை மறையின் – சீறா:4914/1
சிவை கடை போலும் செம் தீ தழல் எழ விழித்து அடர்ந்து
பவ கடல் புகுது மள்ளர் பரு வரை புயத்தின் மீதும் – சீறா:4940/1,2
வீறு உடை வில் குனித்து அடர்ந்து விட்டனன் – சீறா:4946/4
ஒருவரா அடர்ந்து புக்குற்று உடற்றுதல் அரியதாமால் – சீறா:4963/4

மேல்


அடர்பவனை (1)

சினந்து வெகுண்டு அடல் பரி கொண்டு அடர்பவனை முகம்மது தம் திரு கண் நோக்கி – சீறா:2660/1

மேல்


அடர (1)

அவிர் ஒளி கொடி மிடைந்து அடர அண்ணலார் – சீறா:1140/1

மேல்


அடராது (1)

சிறுமையும் அகலும் புத்தியும் பெருகும் தீவினை வந்து அடராது
தெறு பகை சிதையும் செல்வமும் வளரும் தேகமும் சிறந்து பூரிக்கும் – சீறா:363/2,3

மேல்


அடராமல் (1)

அன்பினால் உற படுத்தது கபுறு அடராமல்
பின்பு தூசினில் போர்த்தது பிருதவுசு இடத்தின் – சீறா:4172/1,2

மேல்


அடரினும் (1)

செறுநர் வெம் படை அடரினும் இவண் சிதகாமல் – சீறா:3471/1

மேல்


அடருதல் (1)

நலிவு இலாது எதிர்ந்து அடருதல் தீன் நடுநிலைமை – சீறா:2649/2

மேல்


அடரும் (6)

அமரில் எதிர்த்தோர்கள் ஆவி எம திசையை தேடி ஓட அடரும் அடல் சூர வீர வேள் – சீறா:10/1
விண் கதிர் அடரும் சோதி மேனிலை வாயில்-தோறும் – சீறா:1170/3
அடரும் வான் திரிந்து உடல் இளைப்பாற்றுதற்கு அணி மேல் – சீறா:1894/1
கொற்றவர் குழுமி வந்து அடரும் கொள்கையை – சீறா:3032/2
அடரும் வெம் சமரிடத்தினில் அடி துணை பெயரா – சீறா:3783/1
அடரும் கண்ணினும் பாய்ந்து உக திரிந்ததேயன்றி – சீறா:3886/3

மேல்


அடருவது (1)

அரும் தவத்துடையீர் ஈது அலால் பிழை வந்து அடருவது அலது ஒழியாதே – சீறா:2507/4

மேல்


அடருவர் (2)

பற்றுவார் சிலர் அடருவர் சிலர் கரம் பதிய – சீறா:2486/1
சேனையோடு வந்து அடருவர் காண் இனி திறத்தின் – சீறா:4400/2

மேல்


அடருவார் (1)

அடருவார் மறிப்பார் திகைப்பார் அடுத்தடுத்து – சீறா:1534/3

மேல்


அடல் (103)

அமரில் எதிர்த்தோர்கள் ஆவி எம திசையை தேடி ஓட அடரும் அடல் சூர வீர வேள் – சீறா:10/1
அதிரும் மை கடல் தரளமே என அடல் அரசர் – சீறா:477/3
அடல் தரும் உசைன் நயினா-தம் ஆருயிர் – சீறா:489/2
வண்ண வார் கழல் அடல் அபித்தாலிபு மறையின் – சீறா:585/2
அரி கண்டு வெகுண்டு அடல் வாயினை விண்டு – சீறா:719/1
அடல் உறை அபுல் காசீம்-தம் அரும் குடி செல்வம் போல – சீறா:803/2
அடல் அபூபக்கர் மனத்து அடக்கினும் அடங்காதால் – சீறா:851/2
எருது ஒட்டகம் அடல் வெம் பரி இரு பக்கமும் நிறைய – சீறா:980/1
திருந்தார் அடல் அரியே தரு செழு மா மழை முகிலே – சீறா:984/2
அன பெடை கதீஜா பால் விட்டு அடல் அரி மைசறா மன் – சீறா:1063/2
இன மணி ஒண் கதிர் மாடத்து இடு மணி வில் எறிப்ப அடல் ஏறு போல – சீறா:1078/2
எந்தன் ஆருயிரே இகல் அடல் அரி ஏறே – சீறா:1275/2
அ மொழி கேட்டு அடல் அரி அபூபக்கர் – சீறா:1305/1
அல்லலும் போக்கறுத்து அடல் அபூபக்கர் – சீறா:1310/2
அடல் வெம் புரவி குரிசில் அபூபக்கர் அலி சஃது உதுமானும் – சீறா:1337/2
வெருவு இலாது புன்மூரல் விளைத்து அடல்
அரியின் சீற்றமுற்றார் அபித்தாலிபே – சீறா:1412/3,4
துன்னலர் இழைத்திடும் துன்பத்தால் அடல்
மன்னவன் யாசிறும் மகளும் வாடி நின்று – சீறா:1473/1,2
அடல் முகம்மதுவை சொல்லாத அவமொழி பகர்ந்தது எந்த – சீறா:1495/2
அடல் அரி ஹம்சா கோபித்து அபுஜகில் அவையை நீங்கி – சீறா:1500/1
உலகினில் கருதலர்க்கு அடல் அரி உமறினை கொண்டு – சீறா:1505/1
இது-கொல் காணுதி நீவிர் என்று அடல் உமறு எழுந்தார் – சீறா:1513/4
இன்று இருந்து எழுந்து இகல் அடல் அரி முகம்மதுவை – சீறா:1536/1
அடல் உறும் உமறு கத்தாபு அணி முகம் நோக்கி சொல்வார் – சீறா:1551/4
அற்றை நாள் கழிந்த பிற்றை அடல் உமறு எழுந்து செ வேல் – சீறா:1555/1
இணை அடல் தவிர் வெள் வேலோய் இன்று இரவு உமை தீனுக்கு ஓர் – சீறா:1582/1
திறந்தார் திறந்த மனை நோக்கி செம்மை குடிகொண்டு எழுந்து அடல் வெம் – சீறா:1590/2
அடல் அபூபக்கரும் அலியும் தெவ்வரை – சீறா:1600/2
நிலமை அடல் அறிவு அகன்ற நெஞ்சினொடும் புலம்பி நெடுமூச்சில் சோர்ந்து – சீறா:1658/2
அடிமையாய் அவன் தண்டனைக்கு அடல் வலி இழந்தும் – சீறா:1668/3
மெய்யின் வெண் துகில் கஞ்சுகி அணிந்து அடல் விளைந்த – சீறா:1705/1
சிந்தையன் ஹபீபு எனும் அடல் அரசன் முன் சென்றார் – சீறா:1706/4
பூட்டும் திண் கர வீரரும் அடல் புரவிகளும் – சீறா:1714/2
மூரி அடல் ஏறு அபுதுல் முத்தலிபு மைந்தர் – சீறா:1767/1
துன்றும் அடல் வெம் புரவி சேனை புடை சூழ – சீறா:1784/1
இமையினில் அடல் அரி ஏறு போலவே – சீறா:1805/4
அடல் நபி வருவது கேட்டு அபூஜகில் – சீறா:1809/1
அந்த நல் மொழி கேட்டு அடல் படை மாலிக் அருளிய ஹபீபு எனும் அரசன் – சீறா:1948/1
தொடுக்கும் பூசலிட்டு அடல் அபித்தாலிபை துரத்திவிடுக்கும் – சீறா:2046/2
அரு வரை நேர் ஒட்டகம் நூறு அடல் அரி ஏறு என்னும் அபூபக்கர்க்கு அன்றே – சீறா:2173/4
அரசர் அடல் அரி அகுமது உரைத்த மொழி அபித்தாலிபு அகத்தின் ஓர்ந்து – சீறா:2176/1
அடல் நபிமாரும் என்றார் ஆரணம் கிடந்த வாயார் – சீறா:2251/4
அரி அடல் ஏறு-அது என்ன அழகு ஒளி விரித்து காட்ட – சீறா:2293/3
இ புவியிடத்தில் அடைக்கலம் அடியேன் எனை பிணித்து அடல் வலி எறிந்த – சீறா:2324/2
அடல் அரி இறசூலுல்லா அம்புய பதத்தில் தாழ்ந்து – சீறா:2355/2
அடல் உறும் அரி ஏறு என்னும் அபூபக்கர் உரைப்ப கேட்டு – சீறா:2601/1
சினந்து வெகுண்டு அடல் பரி கொண்டு அடர்பவனை முகம்மது தம் திரு கண் நோக்கி – சீறா:2660/1
அடல் உறும் வேல் கை அன்சாரிமார்களும் – சீறா:2723/2
அடல் பெறும் வீரர் அபூ அய்யூப் எனும் – சீறா:2767/3
சர நெறி நடத்தும் மறை மத களிறே தரியலர்க்கு அடல் அரி ஏறே – சீறா:2894/2
அடல் அபூபக்கர் வெற்றி அரி உமறு உதுமான் ஒன்னார் – சீறா:3074/1
உமறு எனும் பேர் அடல் அரி ஏறும் உலம் பொரு தோள் உதுமானும் – சீறா:3168/2
கதத்து அடல் படை வாள் வள்ளல் கவின் நறா பருக நாளும் – சீறா:3212/3
அருள் அபூபக்கர் வெற்றி அடல் அரி உமறு கத்தாப் – சீறா:3232/1
வெற்றி சேர் அடல் உதுமானும் மெய் மன – சீறா:3252/3
அடல் பரி கபடமாய் அடைந்தது இன்று என – சீறா:3262/3
கொற்றவர் அடல் ஹமுசாவை கூவினார் – சீறா:3263/4
அடல் வய பரியுடன் அயில் வில் ஏந்திய – சீறா:3264/2
அபுஜகல் அறிந்து அடல் பரியும் சேனையும் – சீறா:3268/2
அடல் படை கொடு மதினாவில் ஆயினார் – சீறா:3274/4
அடல் நபி முன்பு செல்ல அலி முனம் கொடி ஒன்று ஏக – சீறா:3377/2
அடல் அபாசுபியான் கேட்டு ஓர் அடவியின் இறங்கினானால் – சீறா:3385/4
இற்றை போதினில் வாய்த்தது இங்கு அடல் இறையோனும் – சீறா:3453/1
விடிந்த காலையில் அபூஜகுல் எனும் அடல் வீரன் – சீறா:3456/1
பதலையின் புறம் விடுத்து அடல் படை கொடு நடத்தி – சீறா:3463/2
அலியையும் புகழ் தரும் ஹமுசாவையும் அடல் வாள் – சீறா:3475/1
உலவு வெம் பரியுடன் அடல் வேந்தர்கள் உடலம் – சீறா:3513/3
அடர்ந்து சைபத்து வரவு கண்டு அடல் அரி ஹமுசா – சீறா:3515/1
அடல் பரி குசையொடும் அவன் கரம் அறுந்தனவால் – சீறா:3523/4
புலி எனும்படி சினந்து எழுந்து அடல் பரி புடைத்து – சீறா:3539/3
வீர வெம் களிறே அடல் அரி ஏறே விறல் பெரும் சமர்க்கு உறும் புலியே – சீறா:3583/1
வால் எயிறு இலங்க நகைத்து அடல் இபுனு மஸ்வூது உளம் வெகுண்டிட மவுல்வான் – சீறா:3584/4
அடல் பெரும் குரிசில் முகம்மது நபி முன் விடுத்தனர் அணி வய வீரர் – சீறா:3600/4
அண்ணல் அம் களிற்றை முகம்மதை வளர்த்த அடல் அபுத்தாலிபு திரு சேய் – சீறா:3604/1
செரு அடல் மலி அன்சாரிகள்-தமக்கும் செவ்விய முஹாஜிரீன்களுக்கும் – சீறா:3605/3
அடல் பரி இரண்டுநூற்று அரசர்-தம்மொடும் – சீறா:3629/1
அடல் உறும் தனி அரசர்கள் எவரையும் அழைத்து – சீறா:3761/3
திறல் அடல் பெரும் படையுடன் உகுதினில் செறிந்து – சீறா:3809/2
ஏதிலர்க்கு அடல் அரி எனும் நபி இறசூல் கேட்டு – சீறா:3810/3
துன் அடல் சுபையிறு ஈன்ற தூய அபுதுல்லா என்னும் – சீறா:3877/1
தாள் இரண்டு தலைகள் இரண்டு அடல்
தோள் இரண்டு துரகம் இரண்டு பேர் – சீறா:3903/1,2
அரிய நபிக்கு ஓர் உயிர் என வந்தோர் அடல் ஊரும் – சீறா:3912/2
ஆண்டு வீந்தவர் உடை கொண்டு மகிழ்ந்து அடல் அநீகம் – சீறா:3983/1
உற்ற நம் நபி அபூபக்கர் அடல் உமறு உதுமான் – சீறா:3988/2
மின் இலங்கு வேல் அடல் அமுசா எனும் வீரர் – சீறா:3993/3
படைகள் யாவும் வந்து அடல் அமுசா உடல் பாங்கின் – சீறா:3998/2
வசை இலாது அடல் முகம்மது மார்பினும் வாமம் – சீறா:4002/2
ஆய்ந்த நெஞ்சினர் ககுபு காண்டலும் அடல் நயினார் – சீறா:4006/1
முன்னர் வந்து அடல் வாளினில் ஓங்கும் முன் முசுலிம் – சீறா:4012/1
சொன்ன மொழி கேட்டு எழுபது அடல் வேந்தர் தொகை இல் சேனையொடும் – சீறா:4037/1
ஆறா புண்ணீர் குடித்து எரியும் அடல் ஊர் வேல் கை அகுமது தம் – சீறா:4046/3
பொருவு இலா திறம் குடிபுகும் அடல் அலி புலியை – சீறா:4163/1
சென்று எடுத்து அடல் செம் கையில் சேர்த்தினான் – சீறா:4224/4
ஆய மெய் மயிர் சிலிர்த்து உடல் தடித்து அடல் மிகுத்து – சீறா:4261/3
அடல் புரி சாபிர்-தம்மை அருகினில் கூவி ஈந்தின் – சீறா:4291/1
துன்று அடல் வாம் பரி நடந்த துன்னலர்கள் தசையோடும் தோயும் ஆவி – சீறா:4302/1
அடல் கொண்டு எழு பரி சோகம் மற்றவை யாவும் நல் புனலால் – சீறா:4332/1
அம் தாரணி அரசே அடல் அரியே அதிசயமே – சீறா:4343/3
அடல் கொண்டு ஆர்க்கும் அலி புலி நண்ணினார் – சீறா:4515/4
மொழி கொடுத்து அடல் வலி நுகைமு மொய் இருள் – சீறா:4562/1
அடல் வலி உறுவா என்போன் அபூபக்கர்-தம்மை நோக்கி – சீறா:4857/1
அடிபடும் பேரியிடத்தும் விண் தோய்ந்த அடல் செறி கதலிகையிடத்தும் – சீறா:4932/2
அடல் செறி வீரர் சகுது வெம் பரியை நடத்தினர் அதற்கு முன் விரைந்து – சீறா:4961/3
அடு சமர்க்கு இடியேறு அன்ன அடல் சல்மா வதனம் நோக்கி – சீறா:4965/1

மேல்


அடலில் (1)

அரிய நாயகன் அருளும் நம்-பால் உள அடலில்
தெரியும் வீரத்தின் வான் உருமேறு எனும் திறலீர் – சீறா:3811/2,3

மேல்


அடலின் (2)

பூவிடத்து அடலின் வங்கூழ் போன்றிடும் சக்பென்று ஓதும் – சீறா:3372/3
அபசி தேயத்தில் சென்று அரு நிதி அளித்து அடலின்
உவமை இல் என உறு சமர் வீரரை தெரிந்து – சீறா:3782/2,3

மேல்


அடலினர் (1)

கட கயத்து அடலினர் கனானத்து எனும் கூட்ட – சீறா:3783/3

மேல்


அடலுறு (2)

அடலுறு மக்கட்கு எல்லாம் அதிபதி ஆதத்துக்கே – சீறா:112/3
அடலுறு சீயம் அன்ன அகுமது புகலலுற்றார் – சீறா:431/4

மேல்


அடலோய் (1)

கொடியார் கழல் அடலோய் நுமர் குலம் ஏது என நவில – சீறா:986/2

மேல்


அடவி (7)

அடவி விட்டு அகன்று அபுவாவில் ஆயினார் – சீறா:516/4
புகலுதற்கு அரிது அடவி உண்டு அவ்வுழி பொருந்தி – சீறா:755/3
ஒல்லையில் அடவி நீந்தி உள்ளகம் பூரித்து ஓங்க – சீறா:1490/3
படர் ஒளி குலவும் மாட பதி கடந்து அடவி நீந்தி – சீறா:2355/3
நிறையுற பருகச்செய்து நெறி விடுத்து அடவி சுற்றி – சீறா:2569/3
ஒப்புரவு அகன்ற நெஞ்சோடு உளைந்து உலைந்து அடவி சுற்றி – சீறா:2578/3
புடைபடும் கதலி சூழல் பூம் கரும்பு அடவி மாய – சீறா:3381/3

மேல்


அடவிகள் (5)

முன்னிலையாக நடந்திட நடந்து முதிர் அடவிகள் கடந்ததன் பின் – சீறா:680/1
ஈத்தம் பேர் அடவிகள் பல கடந்து அயல் ஏக – சீறா:788/1
சிறு பொருப்பு அடர்ந்து அடவிகள் உறை நெறி சேர்ந்து – சீறா:842/1
அடவிகள் புடையில் தோன்றும் அறபு நாட்டகத்தில் புக்கார் – சீறா:1723/4
அடவிகள் நெரிய கானின் ஆறுகள் சேறதாக – சீறா:3413/1

மேல்


அடவிகளிடத்தினும் (1)

பொருப்பிடத்தினும் அடவிகளிடத்தினும் புகுந்து – சீறா:783/1

மேல்


அடவியில் (8)

அதிர்ந்திடும் தொனி செவியுற அடவியில் அடைந்த – சீறா:758/1
மடங்கல் வெம் கரி கொடுவரி அடவியில் மறைந்து – சீறா:784/3
அடவியில் புகுந்து அரும் பதுக்கை சுற்றி ஓர் – சீறா:1608/1
அறபினில் அறபி வேடன் அடவியில் தொடர்ந்து ஓர் மானை – சீறா:2057/3
அடவியில் கிரியில் வீணில் அவதியுற்று இறந்திடாமல் – சீறா:2083/1
அடவியில் கரந்து பாதையவர்களை தடிந்து முன்னர் – சீறா:3393/1
அடவியில் படை புறநகர் படை அவன் உறவினுடையர் – சீறா:3791/1
பகரும் மாதரும் மைந்தரும் அடவியில் படர – சீறா:3807/3

மேல்


அடவியின் (6)

அலைபட பிடித்து அங்கு அடவியின் அடைய அருக்கனும் குட புலத்து அடைந்தான் – சீறா:677/2
ஆடியில் துரும்பாய் வேறு ஓர் அடவியின் அடைந்திட்டேனால் – சீறா:2074/4
அடவியின் அடையும் காலை அவ்வுழை கரந்து இ வேடன் – சீறா:2075/1
அடல் அபாசுபியான் கேட்டு ஓர் அடவியின் இறங்கினானால் – சீறா:3385/4
அடவியின் இருந்த சேனை திரளும் அச்சுவமும் கொண்டு – சீறா:3685/1
போயது என் ஒளித்தொளித்து முள் அடவியின் புறத்தில் – சீறா:3776/4

மேல்


அடவியின்-வயின் (1)

மலைகளின் ஒரு வரை அடவியின்-வயின்
நிலைகொளா பறழொடு நிறைந்த புள்ளி மான் – சீறா:2965/2,3

மேல்


அடவியினில் (1)

அடவியினில் உடும்பு அகல அறபி வேடனும் அறிவு உள்ளகத்தில் தேக்கி – சீறா:1638/1

மேல்


அடவியும் (8)

குன்றும் கானமும் அடவியும் சுரங்களும் குறுகி – சீறா:586/1
குன்றும் கானமும் அடவியும் நதிகளும் குறுகி – சீறா:1701/1
நிறைதரு நீத்தம் பரந்து என பொறையும் அடவியும் நிழல் செறி பொதும்பும் – சீறா:2878/3
அடவியும் பாலையும் அருவி குன்றமும் – சீறா:3304/1
நீறு கொண்டன வரைகளும் அடவியும் நெருங்கி – சீறா:3803/3
குரண்டம் மேவிய படுகரும் அடவியும் குறுக – சீறா:4254/4
அரிய பாலை வனமும் அடவியும்
விரியும் நீர் அருவி செழும் குன்றமும் – சீறா:4814/1,2
அடவியும் குன்றும் ஆறும் அருவியும் அகன்று பின்னர் – சீறா:4903/1

மேல்


அடவு (1)

அயல் அகல்வதுவே நுங்கட்கு அடவு என அறிய வேண்டும் – சீறா:2371/4

மேல்


அடவுவைத்திடின் (1)

ஆவி என்று உதித்த தனையரை பிடித்து அங்கு அடவுவைத்திடின் அவரவரே – சீறா:4106/1

மேல்


அடாத (3)

கால கேள்வி தான் அடாத காரணீகர் ஆளவே – சீறா:14/2
அடுத்து அடாத சில மொழியின் வேகமோடு அடர்த்துவிட்டு எழில் முகம்மதின் – சீறா:1431/2
பிறர்க்கு அடாத பெரும் பிழை நெஞ்சினில் – சீறா:4233/1

மேல்


அடாது (1)

கண் முழுதும் அடங்காத எழில் நோக்கி அவரவர் கண்ணேறு அடாது
தண் மதியும் வெம் சுடரும் கரம் நீட்டி இருபுறத்தும் தடவல் போலும் – சீறா:1133/3,4

மேல்


அடி (112)

வரம் உறு முகியித்தீன் செம் மலர் அடி இரண்டும் என்தன் – சீறா:16/3
செம் மலர் அடி இரண்டும் சிந்தையில் இருத்தினேனே – சீறா:17/4
தெரி பொறி முகட்டு கவட்டு அடி அலவன் சிதைந்திட கமடம் உள் அழுந்த – சீறா:42/1
விரி கதிர் தரள மணி பல உகுப்ப வெருள் மத கவை அடி பேழ் வாய் – சீறா:42/3
இரும் படி கிடங்கில் கிடந்து மூச்செறிந்த எருமையின் கவை அடி பரூஉ தாள் – சீறா:45/2
பொருந்திய வரப்பின் நெறி-கடை கதலி புலி அடி குலை தலை சாய்க்கும் – சீறா:58/4
உரல் அடி சிறு கண் பெரு மத பிறை கோட்டு ஒருத்தலின் இடி முழக்கு ஒலியும் – சீறா:81/3
வீக்கிய கழல் அடி வேந்தர் பொன் முடி – சீறா:171/3
பிடித்து அடி வருடி நின்றனர் மனையும் பேரொளி பிறங்கின அன்றே – சீறா:248/4
பூ மண மனைக்குள் இருந்து அடி பணிந்து போவது தினம்-தொறும் தொழிலே – சீறா:372/4
இந்து வந்து உறைந்து மலர் அடி வருடி இரவு எலாம் காத்து இனிது இருந்து – சீறா:373/1
என்றவர் அவர்க்கே பேரிட்டு இருந்து அடி பணிந்து சார்ந்த – சீறா:405/3
புகுந்து சுற்றி வந்து அடி பணிந்து இறைஞ்சி வாய் புதைத்து – சீறா:474/3
பொன் அடி வணங்கிய பொருவு இல் தங்கையை – சீறா:484/2
வானர் வந்து இரு செம் மலர் அடி இணை வருட – சீறா:589/3
இருவரும் வர கண்டனர் எழுந்திருந்து இணை மலர் அடி போற்றி – சீறா:651/1
மத்தக கட கரி முகம்மதின் எழில் மலர் அடி இணை போற்றி – சீறா:667/2
முத்திரைப்படி வருகுவன் காண் என மொழிந்து அடி பணிந்தானே – சீறா:667/4
ஓடுவர் திரும்பி மீள்குவர் அடி சுட்டு உச்சியும் வெதுப்புற உலர்ந்து – சீறா:690/2
மரை மலர் அடி தொழ வந்த போலுமே – சீறா:736/4
அடைந்து சீர் அகுமதின் அடி தொழுது அறைகுவனால் – சீறா:754/4
முதிர்ந்த மேதியும் கவை அடி கேழலும் முழுதும் – சீறா:758/2
மன்றல் துன்றிய முகம்மதின் மலர் அடி வணங்கி – சீறா:766/3
அடி வணங்கிய காரண அதிசயம்-அதனால் – சீறா:767/2
முகம்மதே உமது அடி இணை காண இ வழியில் – சீறா:775/1
கோல வார் கழல் குரிசில் நும் அடி கொழும் கமலத்தால் – சீறா:778/1
என்று கூறி இ மலர் அடி இணையினை எளியேம் – சீறா:781/1
மலர் அடி படி தீண்டாது மா தவன் மனையில் புக்கார் – சீறா:817/4
பொன் அடி விளக்கி இன்னம் புவியிடை நபிமார் உண்டோ – சீறா:823/3
வரிசை வள்ளல்-தன் இணை அடி செழு மலர்-அதனை – சீறா:836/1
பொன் அடி தன் முடி பொலிய சூட்டினான் – சீறா:900/4
சொரிந்த மா முக முகம்மதின் இணை அடி தொழுது – சீறா:958/2
வன்ன மா மலர் முகம்மதின் இணை அடி வருடி – சீறா:965/2
தீது அற எழுந்து முகம்மதின் வனச செம் மலர் அடி இணை பணிந்து – சீறா:996/2
திருடும் கன்னம்வைத்து அற பறித்து அடி மதிள் சிதைப்ப – சீறா:1230/3
இணையிலான் தூது அடி இறைஞ்சி வாழ்த்தினார் – சீறா:1317/4
கால் திரட்சியும் கவை அடி குளம்பின் கட்டு உரமும் – சீறா:1516/1
அகிலம் மீது உறை அரசர்கள் எவரையும் அடி கீழ் – சீறா:1693/1
கால் இணை கபுசை வீர கழல் அடி பொருந்த சேர்த்தி – சீறா:1762/2
காதலால் இணை அடி மிசை சிரம் முகம் கவிழ்த்தி – சீறா:1863/2
குரு முகம்மது-தம் இணை அடி மலரை கொழும் மலர் கரத்தினால் தடவி – சீறா:1929/2
தடித்து அடி பரந்திட்டு எழுந்து பூரித்து தளதளத்து ஒன்றொடொன்று அமையாது – சீறா:1966/1
பெரு வரையிடத்தின் அடி உறைந்து இலங்கும் பேரெழில் சுமந்த பொன் கொடியோ – சீறா:1969/1
இதம் உற சிவந்த இலவினை கடந்திட்டு இணை அடி அணை என படுத்தி – சீறா:1970/3
அனம் என நடந்து நபி முகம்மது-தம் அடி மலர் பதத்தினில் இறைஞ்சி – சீறா:1973/2
திரு அடி கரும் குழல் சென்னி சேர்த்தினாள் – சீறா:1975/4
குருசில் நம் நபி கொழும் கமல மெல் அடி
பரவி நல் புகழ் சில பகர்ந்து வாக்கொடும் – சீறா:1977/2,3
கால் மலர் அடி இணை இறைஞ்சி கைகொடுத்து – சீறா:1981/3
முலையினை ஊட்டி மென்மை முதுகு வால் அடி நா நீட்டி – சீறா:2102/3
விரி தலை தரு அடி நின்ற மென் குலை – சீறா:2135/1
பண் அரு நல் மறை நபியே வானவர் பொன் அடி பரவ படியின் வந்தோய் – சீறா:2189/3
முத்த மணி ஒளி முகம்மது அடி பரவி கலிமாவை முழங்க ஓதி – சீறா:2191/2
பொங்கி நின்று அமரர் யாரும் பொன் அடி பரவி ஏத்தும் – சீறா:2256/1
வானகத்து அமரர் செய்ய மலர் அடி பரவி ஏத்த – சீறா:2278/1
சிரம் அடி மலரில் சேர்த்தி தீனவர்-தமையும் வாழ்த்தி – சீறா:2292/3
விதித்த சொல் கடவாப்படி நடத்திடுக வேண்டும் என்று உரைத்து அடி வீழ்ந்தான் – சீறா:2318/4
பொன் அடி பரவி இந்த புகழ் நிலை நிறுத்தி தந்த – சீறா:2398/3
பதியின் மன்னவர் முறைமுறை எழுந்து அடி பணிந்து – சீறா:2462/2
பாதக பழிக்கு அடி இடம் முடித்தது என் பகர்ந்து ஈது – சீறா:2475/3
படி அடி பரப்ப செய்யா முகம்மதும் பரிவு கூர – சீறா:2584/1
மதி_வலோர்க்கு ஏவலாளாய் மலர் அடி விளக்கி நாளும் – சீறா:2774/2
பொன் அடி அடைந்தேன் என்றார் சூழ்ச்சியும் பொறையும் மிக்கார் – சீறா:2777/4
பன்னிய புவியின் எட்டி பத்து அடி நடந்தேன் இப்பால் – சீறா:2846/3
கொறி நிரை திரட்டி நெடு வனம் புகுந்து ஓர் குவட்டு அடி மருங்கினில் பசும் புல் – சீறா:2878/1
காய்ந்த வெம் பசியால் விரைவுடன் நடந்து ஓர் கல் அடி இடத்தினில் ஒதுங்கி – சீறா:2880/1
சுற்று இளம் பருதி வெய்யோன் சுவட்டு அடி சேப்புக்கு ஏய – சீறா:3046/1
வரம் உறும் சுவன மாதர் மலர் அடி பரவி போற்ற – சீறா:3184/1
அடி மிசை பனிநீர் சிந்தி அம் பொன் மென் துகிலால் நீவ – சீறா:3207/1
அடி திரை வளை மணி எறியும் ஆவி-வாய் – சீறா:3235/1
விண்-கணின் அமரர் யாரும் மெல் அடி பரவி போற்றும் – சீறா:3417/1
தாது உகுத்த வெள் அருவியும் மலை அடி சார்பும் – சீறா:3454/3
சேவைசெய்து அமரர் நிதம் அடி பரவும் செவ்வியர் கருத்தினை அறிந்து இன்று – சீறா:3554/1
அடி நிலம் தெரியா முகம்மதின் பிதா பின்னான அபாசையும் நிகரா – சீறா:3563/1
பதுறு எனும் புடவி வரை அடி விடுத்து அ மாற்றலரிடத்தினில் பறித்த – சீறா:3593/1
அவ்விடம் அகன்று மெல்ல அடி பெயர்த்து ஒதுங்கி நீங்கி – சீறா:3702/1
நடந்து நால் அடி வைத்திடில் பசந்த மெய் நலிய – சீறா:3738/2
அடரும் வெம் சமரிடத்தினில் அடி துணை பெயரா – சீறா:3783/1
அடி கொள் பல்லியம் உரும் என அதிர்ந்திட அகன்ற – சீறா:3805/3
கந்தர கவிகை வள்ளல் துணை அடி கமலம் நாளும் – சீறா:3960/1
வாரியை தொழுது அடி வணங்கினான் அரோ – சீறா:4068/4
வானவர் பரவும் துணை அடி கமல வள்ளல் ஆண்டு இருந்தனர் இப்பால் – சீறா:4074/1
தொன் மத பரிசை ஓர் புறத்து அணிந்து துணிவு எனும் கழல் அடி சேர்த்து – சீறா:4077/3
சாய்ந்த வாலின கவை அடி சுவட்டின தளரா – சீறா:4253/3
அடி பெயர்த்திடா மூப்பு உறு சோகம் என்பதனை – சீறா:4262/1
பொன் அம் தாமரை இணை அடி சிரசின் மேல் பூட்டி – சீறா:4280/2
புவியின் மீது அடி தோய்தரா முகம்மதை போற்றி – சீறா:4284/3
அடி துமிந்த சில உளையின் களம் துமிந்த சில மணி சூழ் அணியின் வேய்ந்த – சீறா:4314/2
மடுத்தார் அடி பெயர்த்து ஆடிய மருத்தே எனும் மாவும் – சீறா:4323/3
சிறு மெல் அடி மயில் ஆயிசா களம் மீதினில் சிறந்த – சீறா:4328/2
அடி அடித்தனர் வெட்டினர் எறிந்தனர் அறுத்தார் – சீறா:4405/3
அடி பெயர்த்து ஆடும் கவன வாம் பரி ஐந்தாயிரம் சூழ்தர அபசி – சீறா:4444/1
அடி பெயர்த்தன சேனைகள் அந்தர – சீறா:4509/2
அடி கமல மிசை வணங்கி எழுந்து ஒருபால் நின்று அகங்கை ஏந்தி வானத்து – சீறா:4533/3
பழுது அறு செங்கமல மலர் அடி பணிந்து முகம் நோக்கி பகையின் மேவி – சீறா:4539/2
பார் உடைத்து எறி அடி பரிகள் மேவிய – சீறா:4541/1
அடி பெயர்த்திடாது அங்ஙனம் கிடந்து அழிபவரும் – சீறா:4586/4
சென்று கண்டு அடி தொழுது தீன் வழி படல் திறனாம் – சீறா:4639/2
நிறைந்திடும் மொழி சேர் குத்துபா ஓதும் நேரத்தில் சென்று அடி வணங்கி – சீறா:4759/4
பூரண கிருபை கடல் எனும் நபியை போற்றி நின்று அவர் அடி புகழ்ந்தே – சீறா:4762/4
பாவம் அற்றனன் என்று பரிந்து அடி
சேவை செய்து விரைந்து சென்று அ நகர் – சீறா:4802/2,3
அடி நிலம் படர காந்தும் அரும் திறல் பாலை கண்டார் – சீறா:4889/4
மீறு பரலால் அடி மெலிந்தவர்கள் ஆவி – சீறா:4891/3
சுரத்து அழல் வருத்த அடி துன்ன வரும் முன்னம் – சீறா:4895/3
தூறுகள் மிதித்து அடி துடித்து உழலுவாரும் – சீறா:4896/4
உவமையில்லவன் தூது அடி வணங்கி அங்கு உறைந்தார் – சீறா:4917/4
விரை மலர் குவளை மணம் அறா கய வாய் மேதியும் கவை அடி கொறியும் – சீறா:4924/3
அணித்து இறபாகு வந்தனர் அடி கீழ் பணிந்தனர் அகம் மிக மகிழ்ந்தே – சீறா:4957/4
வந்து செம் மலர் அடி இணை இறைஞ்சி வவ்வியதை – சீறா:4986/3
அலங்கு உளை உரல் வாய் கவை அடி கேழல் அருவி நீராடிடும் இடமும் – சீறா:5003/1
வரை தட திண் தோள் முகம்மது கமல மலர் அடி இணையினை இறைஞ்சி – சீறா:5021/1
கோ கடை மறுகும் கடந்து மா மதம் ஆர் குரு நபி மலர் அடி தொழுதார் – சீறா:5022/4
அருள் கடம் பூண்ட மலர் விழி குரிசில் அடி தொழும் மன்னரை நோக்கி – சீறா:5023/1

மேல்


அடி-மின் (1)

அடி-மின் என்பவர் சிலர் சிலர் ஆ தகாது இவரை – சீறா:2487/1

மேல்


அடிக்க (1)

அடிக்க இசை பிறக்க இறை ஏத்தி அறத்தோடு இருந்த நபிகள் கோமான் – சீறா:4533/2

மேல்


அடிக்கடி (64)

மிகு மழை குலம் அடிக்கடி விழிப்ப போல் மின்னி – சீறா:22/2
அகத்தினின் மகிழ்ந்து கண் இணை மலரின் அடிக்கடி வைத்து வாய் முத்தி – சீறா:130/2
துடங்கினான் அடிக்கடி பெருமூச்சொடு சுழன்றே – சீறா:186/4
பெற்ற சூல்வலி அடிக்கடி பெரிது என பதறி – சீறா:231/3
குறைவு இலாது வந்து அடிக்கடி குடித்து கொப்பளிக்கும் – சீறா:340/4
குதிகொளும் அமுதம் அடிக்கடி சுரந்து கொடுத்திடும் முலை மறப்பித்து – சீறா:380/3
வேய்ந்த வல் இருளில் அடிக்கடி வெருவி விடுதியின் நடுவு உறைந்து அவணில் – சீறா:678/3
பெருகுவது அடிக்கடி பேதுறாது பின் – சீறா:741/2
மணம் எழும் புய வள்ளலை அடிக்கடி வாழ்த்தி – சீறா:837/3
ஆளுதி கடன் என அடிக்கடி தாழ்ந்தான் – சீறா:965/4
மா தவர்-தமையும் அடிக்கடி போற்றி மகிழ்ந்து தன் மனை-வயின் சார்ந்தான் – சீறா:996/4
கண்ணினும் கருத்தும் மாறாது அடிக்கடி தோற்ற நாணி – சீறா:1053/2
பூட்டு மணி கதிர் வலயம் நெகிழ அடிக்கடி புயங்கள் பூரித்தானே – சீறா:1084/4
பருவரல் அடிக்கடி படர்வதாயினார் – சீறா:1321/4
தொடர்ந்து பேசுவது ஒறுத்திலன் அடிக்கடி தொடுத்தான் – சீறா:1367/4
சிரசினை வளைத்து முகம் சுரித்து இரு கண் சிமிட்டுவது அடிக்கடி மறவான் – சீறா:1443/2
தேங்குவர் அடிக்கடி தீனை மாறியும் – சீறா:1464/2
இறுக்கினார் அடிக்கடி எடுத்த தீவினை – சீறா:1467/2
முட்டி தாக்குற வருவ போல் அடிக்கடி முடுகும் – சீறா:1531/3
வெடித்த வால் இரு புறத்தினும் அடிக்கடி விசைக்கும் – சீறா:1532/2
மாறி வீசினர் முடுக்கினர் அடிக்கடி வளைத்து – சீறா:1538/2
அரிவை நும் மனைக்குள் நீவிர் அடிக்கடி ஓதியோதி – சீறா:1571/3
தரையின் நுதல் தைவரலாய் அடிக்கடி தாழ்ந்து எழுந்து இரு கை-தன்னை ஏந்தி – சீறா:1647/3
பணிவிடையொடும் பல பகர்ந்து அடிக்கடி
தணிவு இலா மகிழ் மொழி சார நோக்கினான் – சீறா:1831/3,4
கோது அற மனமும் வாக்கும் ஒன்றாகி குதா-தனை அடிக்கடி புகழ்ந்தார் – சீறா:1900/4
அடிக்கடி புதுமையுற்று அறபி ஈந்தினது – சீறா:2137/2
அரையிடை கிடந்து சரிந்து அடிக்கடி வீழ்ந்து அவிழ்ந்திட ஒரு கரம் தாங்க – சீறா:2298/4
அடிக்கடி இளைப்பில் குலுக்கிய கனைப்பும் அற தவித்து எழுந்த கோலமுமாய் – சீறா:2299/3
பங்கமுற்று அயர்ந்திட்டு அடிக்கடி நோக்கி பதம் கரம் நனி நடுநடுங்கி – சீறா:2322/4
சீத ஒண் கதிர் செய் முகம்மதின் அடியில் சென்னி வைத்து அடிக்கடி புகழ்ந்து – சீறா:2327/1
குற்றுவார் சிலர் அடிக்கடி கொதித்தவர் அலது – சீறா:2486/3
அதிர்ப்பொடும் வேக மீக்கொண்டு அடிக்கடி கடித்தது அன்றே – சீறா:2592/4
சொலும் மொழி ஈது என அறியாது அடிக்கடி வாய் குழறி விழி சுழல வாடி – சீறா:2668/3
ஆன நும் திரு நாமத்தை அடிக்கடி உரையாநின்றேன் – சீறா:2797/3
அடிக்கடி ஐயனே என் ஐயனே என்ன கூவி – சீறா:2801/2
இனிதின் ஊட்டுவர் வலிதினில் அடிக்கடி எவரும் – சீறா:3142/4
அல் எனும் கூந்தல் கையால் அடிக்கடி முடித்து வாய்த்தது – சீறா:3178/1
அரும்பிய துயர வெள்ளம் அடிக்கடி பெருகலாலே – சீறா:3198/2
சிந்தையின் வெருவுற்று அடிக்கடி நோக்கி திரிவன பலவும் கண்டனரால் – சீறா:3570/4
தெரிதர நோக்கி அடிக்கடி மகிழ்ந்து திரிந்தனர் சில வய வீரர் – சீறா:3576/4
செல்வது எவ்வண்ணம் என்ன அடிக்கடி தெருமந்தாரால் – சீறா:3707/4
அடங்கலும் அசைந்து விண்ணும் அடிக்கடி அதிர்ந்த கோர – சீறா:3851/3
துடைக்கும் போரினை அடிக்கடி சிலசில துரங்கம் – சீறா:3888/4
புதைய வீழ்ந்து உடல் அடிக்கடி துடித்தன புரவி – சீறா:3898/4
ஆயுதம் கையில் காட்டி அடிக்கடி வெகுளி என்னும் – சீறா:3952/2
நொந்து சென்னி வைத்து அடிக்கடி யாரையும் நோக்கி – சீறா:3985/2
படியில் வீழ்ந்து எழுந்து உடல் எங்கும் அடிக்கடி பதறி – சீறா:3987/1
கல்லும் நல் மொழி வாக்கினில் அடிக்கடி கலிமா – சீறா:4000/3
வாரும் என்று அவர் அடிக்கடி விளிக்கின்ற வாய்மை – சீறா:4007/1
போதுகின்றவன்-தனை விளித்து அடிக்கடி புலம்பி – சீறா:4014/1
பற்றினர் அடிக்கடி பகையை மூட்டினர் – சீறா:4060/4
நீண்ட வெம் மூச்சும் அடிக்கடி உயிர்த்து நினைவினை அடக்கி முன் சமயம் – சீறா:4093/3
ஏக்கமுற்று இரங்கி அடிக்கடி நோக்கி இரும் இரும் இரும் என இசைத்தாள் – சீறா:4113/4
அருமை மேனியின் அடிக்கடி வந்தது ஆயாசம் – சீறா:4163/4
ஆரண கலிமாவினை அடிக்கடி இயம்பி – சீறா:4165/3
அந்தரத்தினில் எழுந்து அகட்டினில் அடித்து அடிக்கடி பறந்தன – சீறா:4212/2
வீங்கினர் போர் கிடைத்தது என அடிக்கடி போய் மெலிந்திருந்த விலங்கல் தோள்கள் – சீறா:4310/2
படியில் சசி எனவே அடிக்கடி நோக்கினர் பரிவின் – சீறா:4347/4
அல்லொடு பகலும் மாறாது அடிக்கடி பூசை செய்யும் – சீறா:4365/1
வெட்டுவார் அவை அடிக்கடி கூடையின் வீழ்த்தி – சீறா:4402/3
ஆறுபட்டு எழுந்த கழனியும் காவும் அடிக்கடி சேறலில் திடரும் – சீறா:4450/1
சண்டமாருதம் போல் விசைத்து அடிக்கடி தாவி – சீறா:4579/2
நசை கொள் பாசறை இடம்-தொறும் அடிக்கடி நடுங்கும் – சீறா:4583/4
அண்டமும் வெடித்திட தொனி அடிக்கடி அறைந்தது – சீறா:4608/2

மேல்


அடிக்கு (2)

அடிக்கு கீழ்புறத்து எல்லையின் இறங்கினர் அன்றே – சீறா:3438/4
தோத்திரம் செய்து வள்ளல் துணை அடிக்கு அருகில் வைத்தார் – சீறா:4711/4

மேல்


அடிகள் (8)

அடிகள் என்று அகுமதின் அடியை போற்றினார் – சீறா:485/4
அடிகள் என்று உரை நா நீட்ட அச்சமுற்று இருந்தார் அன்றே – சீறா:1074/4
அடிகள் கூறிய மொழி வழி கேட்டு அகம் துணுக்கி – சீறா:1870/1
அடிகள் நா மதீனா மூதூர்க்கு எழுந்தருளுவதா மாற்றம் – சீறா:2839/3
திருந்த வாய் புதைத்து அடிகள் சொற்படி முறை சிறியேன் – சீறா:2942/3
அடிகள் புந்தியின் இருந்தவை உரைக்கில் அ வழியே – சீறா:3433/1
ஆடக கழலினோடும் கிடந்தன அடிகள் அம்ம – சீறா:3956/4
சூடு சுட்டு மிகவே குதித்து மறி சோபமுற்று அடிகள் பாவ மா – சீறா:4211/1

மேல்


அடிகள்-தம் (1)

அடிகள்-தம் புதல்விக்கு இன்ப பருவம் வந்து அடைந்தது அன்றே – சீறா:3050/4

மேல்


அடிகளா (1)

அடிகளா வலம் கொடுத்த ஆண்டவன் ஆணை நுங்கள் – சீறா:4953/2

மேல்


அடிசிலும் (1)

அடிசிலும் அறுசுவை பொரிக்கறிகளும் அமுதொடு செழும் தேனும் – சீறா:657/2

மேல்


அடித்த (3)

அடித்த பந்து என குதித்து அரிதில் சென்ற பூ – சீறா:2969/3
அடித்த பந்து என திரிந்தன ஆடல் அம் பரி மா – சீறா:3488/4
அண்டமும் பெரும் பூமியும் நடுங்கிட அடித்த – சீறா:4579/4

மேல்


அடித்தடித்து (1)

அவர் அது குறித்திடாமல் அடித்தடித்து அன்னை மேனாள் – சீறா:4734/1

மேல்


அடித்ததற்கு (1)

அடித்ததற்கு அடியேன் மேனி அசைந்தில கொடும் சொல் கூறி – சீறா:2813/2

மேல்


அடித்தலத்து (1)

தேட அரும் பொருள் அடித்தலத்து இடறிய திறம் போல் – சீறா:4268/1

மேல்


அடித்தலம் (1)

அடித்தலம் புக உரைத்த சொல் என் என அறைந்தார் – சீறா:561/4

மேல்


அடித்தலும் (2)

செய்ய வெம் கதை எடுத்து அடித்தலும் பட சிதறி – சீறா:3521/3
விசையினோடும் வந்து அடித்தலும் குளிரினால் மெலிந்து – சீறா:4583/2

மேல்


அடித்தன (1)

கொச்சை மானிடர் வெருவுற அடித்தன கொண்டல் – சீறா:4582/4

மேல்


அடித்தனர் (4)

அடித்தனர் இரு கரம் அழுந்த அங்கமும் – சீறா:1463/2
அடித்தனர் உதிர மாரி ஆறுபட்டு ஒழுகிற்று அன்றே – சீறா:1570/4
எய்துநின்றனர் எறிந்தனர் அடித்தனர் இரும் கல் – சீறா:3890/1
அடி அடித்தனர் வெட்டினர் எறிந்தனர் அறுத்தார் – சீறா:4405/3

மேல்


அடித்து (7)

பிடித்து அடித்து பெலன் குறைத்து இல்லமும் – சீறா:1403/3
அகம் முகம் கை கால் நோக்காது அலக்கழித்து அடித்து வீழ்த்தி – சீறா:2809/2
வெம்பு மா திரள் ஒன்றொடொன்று அடித்து அற வீழ்த்தி – சீறா:3499/2
அடித்து வீழ்த்துவது அரிது அல எதிர்ந்தனையாயில் – சீறா:3528/2
அடித்து உடைத்து இறந்த தீனவர் பதினான்கு அமர் உறும் தலைவர்கள்-தமையும் – சீறா:3564/3
அந்தரத்தினில் எழுந்து அகட்டினில் அடித்து அடிக்கடி பறந்தன – சீறா:4212/2
ஏது மாயம் என்று அறிந்திலம் கூதிர் கால் அடித்து
வாதை காணுற வலிப்பெடுத்து ஒட்டகம் மடிந்த – சீறா:4604/1,2

மேல்


அடிப்ப (3)

ஒருவழி நடப்ப கால்கள் ஊதை கால் அடிப்ப மாழ்கி – சீறா:4745/3
குளிருடன் வாடை காலும் வந்து அடிப்ப கொழுந்துவிட்டு எரி கனல் தழுவி – சீறா:4757/2
ஒளிவிடு நகைகள் கிடுகிடென்று அடிப்ப உடல் படபடவென மிடைவார் – சீறா:4757/4

மேல்


அடிப்படுத்திடு (1)

ஒரு தனி திகிரி செலுத்தி எ நிலமும் உள் அடிப்படுத்திடு நாளில் – சீறா:2308/1

மேல்


அடிப்படை (1)

பூசலுக்கு அடிப்படை புணர்த்துவார் சிலர் – சீறா:1461/4

மேல்


அடிப்பதால் (1)

காற்றொடு குளிரும் அடிப்பதால் தொறுக்கள் காடு எலாம் கிடந்து உயிர் விடுப்ப – சீறா:4758/1

மேல்


அடிபட்ட (1)

அடிபட்ட இ திரள் அத்தனையும் – சீறா:721/1

மேல்


அடிபட (3)

அடிபட பகிரண்டமும் – சீறா:4148/3
கல்லொடு மரமும் காலின் அடிபட கடிதின் ஓடி – சீறா:4365/3
துனியொடும் குதித்து அடிபட துள்ளியே திரியும் – சீறா:4584/4

மேல்


அடிபடும் (3)

அடிபடும் பறை பேரிகை உடைந்தன அரசர் – சீறா:3494/2
அடிபடும் கொடிய மாருத விசையின் ஆயிடை புரி முறுக்கு அறுந்துவிடு – சீறா:3573/3
அடிபடும் பேரியிடத்தும் விண் தோய்ந்த அடல் செறி கதலிகையிடத்தும் – சீறா:4932/2

மேல்


அடிபணிந்து (1)

எண்ணிலா அரசர் அடிபணிந்து இறைஞ்ச இயற்றிய பேரொளி முஅத்து – சீறா:155/3

மேல்


அடிமை (3)

வெவ்வியன் அடிமை பிலாலை நோக்கி மா – சீறா:1480/3
வெறுக்கை கொண்டு அடிமை பிலாலை மீட்டி நம் – சீறா:1487/3
அடிமை கொண்டவர் உரை வழிக்கு ஏவலின் ஆளாய் – சீறா:2920/1

மேல்


அடிமைகள் (1)

சேயினும் இனிய அடிமைகள் இருவர் திருந்தலர் நோக்கிலா வண்ணம் – சீறா:2869/3

மேல்


அடிமைகொண்டு (1)

அடிமைகொண்டு உரிமையாக விட்டிடல் அவை இன்றென்னில் – சீறா:4794/1

மேல்


அடிமையர் (1)

ஆள் அடிமையர் கொண்டு ஏவ அரு நிதி சிறிதும் இல்லை – சீறா:4796/1

மேல்


அடிமையன் (2)

அடிமையன் அறிவிலன் அறியும் தன் உரைப்படி – சீறா:1481/1
இ பெரும் பதியோர்க்கு அடிமையன் ஆனேன் இப்பொழுது இதற்கு முன் நயம் கூர் – சீறா:2896/2

மேல்


அடிமையாய் (2)

தஞ்சம் அற்று அடிமையாய் சார்ந்த பேர் சிலர் – சீறா:306/3
அடிமையாய் அவன் தண்டனைக்கு அடல் வலி இழந்தும் – சீறா:1668/3

மேல்


அடிமையில் (2)

அடிமையில் ஓங்கிய அறிவின் மிக்கவர் – சீறா:1312/1
அடிமையில் சிறியேன் வாழும் அகத்தினில் இருந்து நும்-தம் – சீறா:2772/1

மேல்


அடிமையின் (1)

அடிமையின் தொழில் செய்து அங்ஙன் இருந்தனன் அருக்கன் ஓடி – சீறா:2844/1

மேல்


அடியடி-தொறும் (1)

அடியடி-தொறும் வழுவு அலால் விதிவிலக்கு அறியேன் – சீறா:20/1

மேல்


அடியடித்தனன் (1)

அடியடித்தனன் காலினில் புடைத்தனன் அனைய – சீறா:2655/3

மேல்


அடியடித்து (1)

அடியடித்து முன் நடத்தினன் நடந்தில அதுவும் – சீறா:4610/3

மேல்


அடியவர் (1)

என்னும் இ உரை இறையவன் அடியவர் இயம்ப – சீறா:3823/1

மேல்


அடியவரின் (1)

என் அடியவரின் மிக்கா முகம்மதின் இனிதின் ஈன்ற – சீறா:3098/1

மேல்


அடியன் (2)

அடியன் செய் பிழையும் பொறுத்து ஆட்கொள்வாய் – சீறா:4232/4
அடியன் மன புந்தியில்லேன் கத்துபான் கேளிருள்ளேன் அடங்கிலாத – சீறா:4535/1

மேல்


அடியனேன் (2)

அடியனேன் கூறும் மாற்றம் கேண்-மின் என்று அறைகுவானால் – சீறா:4189/4
பன்னினர் முதல் கொண்-மியா என்று அடியனேன் பகர முன்னம் – சீறா:4287/2

மேல்


அடியாய் (1)

விரைவின் ஏகிலாது அலக்கணுற்று அலைந்து மெல் அடியாய்
ஒருவி நிற்பது கண்டு தம் உயிர் துணை அனையார் – சீறா:4257/2,3

மேல்


அடியாரினில் (1)

அடியாரினில் எளியேன் மிக உரியேன் என அறைந்தான் – சீறா:986/4

மேல்


அடியாள் (1)

அவன் இல்லவள் பெறும் பந்தனை அடியாள் சுவைறாவே – சீறா:4344/4

மேல்


அடியிடை (1)

பரிவினில் கொடுத்து அணி மலர் அடியிடை பணிந்து – சீறா:583/3

மேல்


அடியில் (9)

இ நெறி வந்து முன் நாள் இறந்த ஈந்து அடியில் தோன்ற – சீறா:830/1
இருந்த பொன் எடுத்து அரு நபி இணை மலர் அடியில்
சொரிந்து விட்டது போல் வயின்வயின்-தொறும் தோன்றும் – சீறா:863/3,4
முன்னிய கன்றும் மானும் முகம்மதின் அடியில் தாழ்ந்து – சீறா:2115/2
பொல்லாத நரகு அடைவர் உமது அடியில் பணிந்து கலிமாவை போற்றி – சீறா:2190/2
சீத ஒண் கதிர் செய் முகம்மதின் அடியில் சென்னி வைத்து அடிக்கடி புகழ்ந்து – சீறா:2327/1
பெரும் தரு அடியில் திட்டிகழித்து எறி பிடவை எல்லாம் – சீறா:3230/1
வந்தான் அடியில் கை குவித்து வணங்கி ஆண்டு ஓர் பால் இருந்து – சீறா:4040/1
அங்கு சென்று அகுமதின் அடியில் சேர்குதல் – சீறா:4067/2
என் உரை கேட்டருள்தி என இணை அடியில் கரம் தாழ்த்தி இனைய சொல்வார் – சீறா:4295/4

மேல்


அடியின் (2)

சிரத்தினை அடியின் வீழ்த்தி சென்று தம் மனையில் புக்கார் – சீறா:4294/3
திரு மலர் அடியின் வீழ்ந்து வாய் புதைத்து செப்பினன் தொறுவரில் ஒருவன் – சீறா:5019/4

மேல்


அடியினில் (4)

பாதை நீந்தி அங்கு ஒரு குவடு அடியினில் படர – சீறா:771/2
அடியினில் பணிந்து ஆசரித்து ஆசனத்து இருத்தி – சீறா:966/3
அம் கலுழ் நபி மலர் அடியினில் கர – சீறா:3023/2
இடிக்கு நேர் எனும் அடியினில் சினந்து வாள் எறிந்தார் – சீறா:3523/3

மேல்


அடியினும் (1)

ஈர் அடியினும் சஜதா செய்து ஏத்தி இ – சீறா:3332/2

மேல்


அடியும் (3)

மண்ணகத்து அடியும் தோன்றா மான்மத நறையும் மாறா – சீறா:2822/1
அந்தமும் பெறும் உயர்ச்சியும் நிறமும் நீள் அடியும்
நம்-தம் வீட்டினில் இருந்த மை என தனி நணுகி – சீறா:4433/2,3
செம் தளிர் அடியும் பொற்பு ஆர் செயினபு நங்கை கண்டார் – சீறா:4700/4

மேல்


அடியேம் (1)

வந்து நபியை தொழுது வாழ்த்தி அடியேம் உவந்த – சீறா:4898/1

மேல்


அடியேன் (11)

தலம் புகழ் ஈசா கூற தாழ்ச்சி செய்து அடியேன் எந்த – சீறா:829/3
வள் இலை வேலோய் அத்தாசு என்பவன் அடியேன் என்றான் – சீறா:2248/4
இ புவியிடத்தில் அடைக்கலம் அடியேன் எனை பிணித்து அடல் வலி எறிந்த – சீறா:2324/2
ஆதி_நாயகன் திரு நபியே இவண் அடியேன்
நீதி அன்றியே தீண்டினனலன் நெடும் காலம் – சீறா:2607/1,2
அடித்ததற்கு அடியேன் மேனி அசைந்தில கொடும் சொல் கூறி – சீறா:2813/2
கலை வல்லோய் காட்சியின் அரிய இ திசை புகுந்தனன் அடியேன் – சீறா:2899/4
அன்னதால் அடியேன் துன்பத்து அழுங்கிலேன் இன்னும் கேளீர் – சீறா:3929/4
நன்று நீர் மொழிந்ததாயினும் அடியேன் நாவினால் தேவரீர் மேலும் – சீறா:4088/1
நிலையிலாது அடியேன் வெறுங்கையும் ஆனேன் என்பது நினைந்திலன் இன்னும் – சீறா:4097/3
இன்றுதொட்டு அடியேன் கவலை உள் அழிய இப்படி இயற்றிய இனிமேல் – சீறா:4098/2
தாவிய உடைவாள் உவமை இலாது தருவன் உம்மிடத்தினில் அடியேன் – சீறா:4106/4

மேல்


அடியேன்-தன்னை (1)

அய்யனே அடியேன்-தன்னை கொண்ட ஆண்டவனுக்கு அன்பாய் – சீறா:4733/1

மேல்


அடியை (6)

அடிகள் என்று அகுமதின் அடியை போற்றினார் – சீறா:485/4
மறை தெரி அறிவன் நீதி முகம்மதின் அடியை போற்றி – சீறா:822/1
சொல் நய கலிமா ஓதி துணை மலர் அடியை போற்றி – சீறா:1561/2
அண்டர்கள் பரவும் நும் அடியை நாள்-தொறும் – சீறா:1624/1
தூதுவர் உண்மை என்று அடியை சூடினான் – சீறா:2139/4
பன்னு மறை வழி ஒழுகி படி தீண்டா மலர் அடியை பரவி வாழ்த்தி – சீறா:2185/3

மேல்


அடியோடு (1)

நீர் வறந்து கனலே பரந்து தரு நீழல் இன்றி அடியோடு உற – சீறா:4209/1

மேல்


அடிவயிற்றில் (1)

மண்டு தூள் என வகுத்த மேலவர் அடிவயிற்றில்
விண்ட வெம் பசியால் ஒரு கல்லினை வீக்கிக்கொண்டு – சீறா:4412/1,2

மேல்


அடிவயிறு (1)

விரித்ததில் திரண்டு அடிவயிறு உற மடி வீங்கி – சீறா:2688/2

மேல்


அடிவயிறும் (1)

கந்துகத்தின் பத நான்கும் அடிவயிறும் அங்கவடி காலும் கூட்டி – சீறா:2665/3

மேல்


அடிவாரத்தின் (1)

மலை அடிவாரத்தின் வந்து அ ஊரிடை – சீறா:3314/2

மேல்


அடிவாரத்தை (1)

வரை அடிவாரத்தை நோக்கி மால் நபி – சீறா:3312/3

மேல்


அடிவைத்திடாது (1)

செம் தரை படு நிலம் சுட கழுகு சேனம் என்பது அடிவைத்திடாது
அந்தரத்தினில் எழுந்து அகட்டினில் அடித்து அடிக்கடி பறந்தன – சீறா:4212/1,2

மேல்


அடு (18)

அடு செழும் பாகும் தேனும் ஆர் அமிர்து மனத்தொடு மனத்தொடும் திருந்தி – சீறா:90/1
கனி பல அருந்தி துண்ட கரும்பு அடு சாறு தேக்கி – சீறா:806/1
தறித்த பூம் கரும்பு ஆட்டு சாறு அடு புகை தயங்கி – சீறா:864/2
கடம்-தனில் குபிர் என்று ஓதும் களிறு அடு அரி ஏறு என்ன – சீறா:2255/3
குறைவு இல் பால் அடு புகை இரு விசும்பு என குலவ – சீறா:2680/3
அடு திறல் அபூ அய்யூபு அன்சாரியார் அகம் – சீறா:2761/3
அரண் அடு கட கரி அனைய நால்வரும் – சீறா:3008/1
கந்து அடு கட களிறு அனைய காட்சியான் – சீறா:3019/3
கந்து அடு களிற்றின் மீறி முகம்மது களிப்புற்றாரால் – சீறா:3073/4
உலகில் நூன்முறை அடு தொழில் புது மணம் ஊட்டி – சீறா:3139/3
எங்கணும் பல கண்டு அடு படைக்கலன்கள் இடு நெடும் புலத்திடை திரிந்தார் – சீறா:3577/4
அந்த நாள் ஒழிந்து அவர் அடு படையொடும் அரிதில் – சீறா:3821/1
அடு படை கொடும் காபிர்கள் அடைந்ததும் அரிதில் – சீறா:3830/1
அன்னவாறு இயைந்து அடு படைக்கலன் எடுத்து அணிந்தேன் – சீறா:3832/4
அடு சமர்க்கு இடியேறு என்னும் அபாசுபியான் போர் வேட்டு – சீறா:3882/3
நினையும் முன் அறுத்து அடு முளை நிலத்தினில் பிடுங்கி – சீறா:4584/3
அடு சமர்க்கு இடியேறு அன்ன அடல் சல்மா வதனம் நோக்கி – சீறா:4965/1
அடு சரம் புயங்களில் அழுந்தி தைக்கவே – சீறா:4978/4

மேல்


அடுக்கடுக்கு (1)

புடவியை சுவன பதியினை அமரர் பொருந்திடம் அடுக்கடுக்கு அவையை – சீறா:4/2

மேல்


அடுக்கல் (1)

அடுக்கல் இன்புற மூன்று நாள் இருந்து நாலாம் நாள் – சீறா:2626/1

மேல்


அடுக்கால் (1)

விரித்த வெண் நுரை போல் வெண் துகில் அடுக்கால் விரை செறி அம்பரின் திடரால் – சீறா:86/3

மேல்


அடுக்கிய (1)

அடுக்கிய துணர் பைம் காவில் அகுமது என்று ஒருவன் அல்லால் – சீறா:812/2

மேல்


அடுக்கில் (1)

ஆக்கமற்றவர் இடர் அடுக்கில் இன்னமும் – சீறா:1479/1

மேல்


அடுக்கின் (2)

அன்னவனலது வேறு இலை இனம் வந்து அடுக்கின் என் விளையுமோ அறியேன் – சீறா:2323/4
தந்தையர்க்கு உறும் உறவினர்க்கு ஒரு தவறு அடுக்கின்
அந்த வேளையின் உயிரையும் அளித்திடல் அழகால் – சீறா:3768/1,2

மேல்


அடுக்கினும் (2)

வடிவுறும் பொருள் அடுக்கினும் நம்-வயின் வாரா – சீறா:331/3
ஈது அலால் சில இடர் எனை அடுக்கினும் இறையோன் – சீறா:1384/1

மேல்


அடுக்கும் (3)

பறவைகள் பறக்கிலாது பழுவங்கள் அடுக்கும் அங்கு – சீறா:4746/1
அடுக்கும் அன்பருக்கு உதவி செய் நபி மனத்து அருள் போல் – சீறா:4834/3
வரை செறி மதீன மூதூர் வள நகர் அடுக்கும் போதில் – சீறா:4904/2

மேல்


அடுக்குமவர்கள்-வயின் (1)

அடுக்குமவர்கள்-வயின் அடைந்தான் அவனால் இனிமேல் நமது இனத்தில் – சீறா:2562/3

மேல்


அடுக (1)

நிலைமை மன்னவ ஈது அடுக என நிகழ்த்தினரால் – சீறா:4419/4

மேல்


அடுத்த (32)

பதி அடுத்த ஊர் சரக்கையும் கொண்டு பந்தனமா – சீறா:205/2
அடுத்த அ பொழுதில் அரம்பையர் சிலர் வந்து அணி முழந்தாள் துடை கணைக்கால் – சீறா:248/3
அடுத்த வல் வினை துணிவை விட்டு அப்புறம் அகன்றார் – சீறா:568/4
அனையவர் கூற கேட்டு அடுத்த மக்கிகள் – சீறா:914/1
அடுத்த வன் மொழிக்குள் அகப்பட்டு நீர் – சீறா:1421/2
நிறைபட அடுத்த கிளை அனைத்தையும் தீன் நிலை பெற நிறுத்திடும் என்ன – சீறா:1449/3
ஆயினன் இவன் என அடுத்த அம்மாறையும் – சீறா:1462/2
செறி திமஸ்கு இறைவன் செல்வ திரு நகர் அடுத்த சீறூர் – சீறா:1737/2
அணி முகட்டு அலவன்-தனை முகந்து அடுத்த வரி வரி சினை வரால் போன்று – சீறா:1971/1
எதிர் அடுத்த குசையினுக்கு அன்பு அருளினொடும் கரம் சாய்த்திட்டு இருக்கை ஈந்து – சீறா:2181/1
அடுத்த பேரையும் விரைவினில் தனித்தனி அழைத்தான் – சீறா:2500/4
அவரவர் கருத்தும் கண்களும் மயங்க தலை குழைத்து அசைப்ப வந்து அடுத்த – சீறா:2538/4
அடுத்த வெம் பகைவனை மனத்திடை அதிசயித்து – சீறா:2652/1
அடுத்த பகை களைதரும் மதீன நகர்க்கு ஏகிய பின் ஆதல் என்றால் – சீறா:2664/3
என் போலும் சிறியர் பெரும் பழி அடுத்த குறை பிழை ஆயிரம் செய்தாலும் – சீறா:2671/1
அடுத்த கேளிருக்கு உரைத்தலும் அவரவர் கரத்தின் – சீறா:2691/1
அ தலத்து உறைந்து பின் அடுத்த வெள்ளி நாள் – சீறா:2738/1
அடுத்த நாள் ஓர் பாழ்வீட்டில் அடைத்து கம்பளத்தால் மூடி – சீறா:2832/1
மதின மன்னவரும் மக்க மா நகர மன்னரும் நால்வரும் அடுத்த
பதியின் மன்னவரும் உடன் உறைந்து இருப்ப அவையினில் பண்புற நோக்கி – சீறா:2875/1,2
மையினை விடுத்த கொடிப்புலி அடுத்த வரைப்புறத்து உச்சியின் ஏறி – சீறா:2884/1
அரியவன் தொழ பஜிறு அடுத்த தீம் புனல் – சீறா:3284/3
பால் அடுத்த உக்காச செம் மலர் முகம் பார்த்து ஓர் – சீறா:3509/1
மால் அடுத்த கைக்கு ஏந்தியவுடன் வடி வாளாய் – சீறா:3509/3
சூல் அடுத்த மை மின்னினும் சுடர் இலங்கியதே – சீறா:3509/4
ஆரண திரு நாவினர் சூழ்தர அடுத்த
காரண கடல் எனும் முகம்மது செழும் கரத்தில் – சீறா:3741/1,2
சிலை எடுத்தனர் திறம் அடுத்த திண் – சீறா:3968/3
மலை அடுத்த தோள் வலிய வீரரே – சீறா:3968/4
அடுத்த சேனை மேல் விடுத்தனர் பல சரம் அவை போய் – சீறா:3994/2
திடம் அடுத்த தீன் மன்னவர் கண்டு அதிசயிப்ப – சீறா:4262/3
திடம் அடுத்த தீன் விளக்கிய முகம்மது திருமுன் – சீறா:4427/4
அசறு அடுத்த பொழுதும் அடுத்ததால் – சீறா:4478/4
கந்தரமும் மிக்க புனல் கங்கையும் அடுத்த – சீறா:4894/4

மேல்


அடுத்தடுத்து (2)

யானும் அ வழி செல்வேன் என்று அடுத்தடுத்து உரைப்பதானார் – சீறா:395/4
அடருவார் மறிப்பார் திகைப்பார் அடுத்தடுத்து
கடு விசை கொளும் கால் தளர்ந்து இதழினை கறிப்பார் – சீறா:1534/3,4

மேல்


அடுத்ததால் (1)

அசறு அடுத்த பொழுதும் அடுத்ததால் – சீறா:4478/4

மேல்


அடுத்தது (9)

எண்ணுற அடுத்தது என்று இறங்கி வான் நதி – சீறா:488/3
இசைத்து அடுத்தது வானகத்து உரும் எனும் இடபம் – சீறா:1517/4
செறி வனம் கடந்து வேடன் திசை-தனை அடுத்தது அன்றே – சீறா:2113/4
திறன் அடுத்தது எமர்க்கு இழிந்த சிதைவு அடுத்தது உமர்க்கு எனவும் செப்பினாரால் – சீறா:2170/4
திறன் அடுத்தது எமர்க்கு இழிந்த சிதைவு அடுத்தது உமர்க்கு எனவும் செப்பினாரால் – சீறா:2170/4
ஆசு அடுத்தது இவண் இவண் என்று அ வழியும் விலங்கி விரைந்து அகலும் காலை – சீறா:2675/2
இரு வகை பெரும் படையும் வந்து அடுத்தது என்று இசைப்ப – சீறா:3422/1
ஆலம் ஒத்து எழுந்த காபிர் தண்டினோடு அடுத்தது அன்றே – சீறா:3870/4
தீது அடுத்தது என திகைத்தான் அரோ – சீறா:4230/4

மேல்


அடுத்தவர் (4)

அறம் திகழ் ஆமினா திரு மனை புக்கு அடுத்தவர் பிள்ளையை எடுத்தார் – சீறா:262/4
சிலிர்த்தது முகம் கண்டு அடுத்தவர் மனங்கள் திகைத்ததும் பெரும் குலம் அனைத்தும் – சீறா:1441/3
அன்னை ஆகுலத்தை நோக்கி அடுத்தவர் பலரும் ஏங்கி – சீறா:2800/1
அடுத்தவர் பிறர் மற்றுள்ளோர் யாவரும் அறிய வல்லே – சீறா:3097/3

மேல்


அடுத்தவர்க்கு (2)

தரியலர்க்கு இடியாய் அடுத்தவர்க்கு ஒரு தருவாய் – சீறா:199/3
அடுத்தவர்க்கு அறம் ஈது அன்றோ ஆயினும் ஒரு சொல் கேட்டு என்னிடத்தினில் – சீறா:2373/3

மேல்


அடுத்தவர்க்கும் (1)

தனியவன் அருளால் துன்ப நோய் வறுமை தனை அடுத்தவர்க்கும் இல்லாமல் – சீறா:375/3

மேல்


அடுத்தவன் (1)

எவ்விடத்தினும் யான் காண்கிலன் எளியேன் என எழுந்து அடுத்தவன் ஆவி – சீறா:4116/2

மேல்


அடுத்தவன்-தன்னை (1)

அரு நிதிக்கு இடையூறாய் வந்து அடுத்தவன்-தன்னை இன்னே – சீறா:3394/1

மேல்


அடுத்தவை (1)

அடுத்தவை காட்டுகின்ற பளிங்கு போல் அகத்தினூடு – சீறா:3872/1

மேல்


அடுத்தன (1)

அடுத்தன வெம் பரியினொடும் தானையொடும் சேனையொடும் அங்குமிங்கும் – சீறா:4313/1

மேல்


அடுத்தனர் (4)

புகர் அற தனி நடந்து அடுத்தனர் புயங்கனையே – சீறா:775/4
விருப்பமுற்று நம் நபியிடத்து அடுத்தனர் விரைவின் – சீறா:2230/4
கறை கெழும் வடி வேல் வல கரன் ஏந்தி கடைத்தலை அடுத்தனர் கடிதின் – சீறா:2545/4
ஒரு நொடிக்குள் வந்து அடுத்தனர் உத்பத் என்பவனை – சீறா:3544/3

மேல்


அடுத்தனர்கள் (1)

அறை கடல் என அடுத்தனர்கள் ஈண்டு என – சீறா:3655/3

மேல்


அடுத்தனரே (1)

அருவி கரை மேவி அடுத்தனரே – சீறா:706/4

மேல்


அடுத்தனன் (9)

அடுத்தனன் விடுத்தனன் அறபி வேடனே – சீறா:1620/4
தடுத்து அடுத்தனன் அபூஜகில் என்பான் அரோ – சீறா:1992/4
அரசு இழந்து எனது கிளையினில் பெரியோரிடத்தினும் அடுத்தனன் அவரால் – சீறா:2312/1
துப்பினன் ஈதோ அடுத்தனன் சற்றே தூர நின்றிட அருள் பணித்து என் – சீறா:2324/3
அடுத்தனன் அவணில் உற்றது அறிகிலம் என்று நின்றான் – சீறா:2384/4
எதிரின் ஒட்டகம் இரண்டும் கொண்டு அடுத்தனன் இனி இ – சீறா:2627/2
நசை விடாது கொண்டு இவண் அடுத்தனன் இகல் நடப்ப – சீறா:2648/3
சுறாக்கத் என்பவன் களிப்பொடும் அடுத்தனன் தொடர்ந்தான் – சீறா:2651/4
அடுத்தனன் இருந்தான் கானினில் தொடர்ந்த அரும் தவிப்பு ஆறுதற்கு அன்றே – சீறா:2883/4

மேல்


அடுத்தார் (6)

முருகு கொப்பிளிக்கும் ஆமினா மனையின் முழு மணி வாயில் வந்து அடுத்தார் – சீறா:272/4
பதியினை அடுத்தார் அவர் மனை புகுந்தார் பாவையர் பலரும் வந்து அடைந்து – சீறா:361/1
மேரு புயத்தார் பெரு வரத்தார் விரை தாமரை தாள் புகழ்ந்து அடுத்தார் – சீறா:1335/4
அக்கம் போக்கி பின் படைத்தவர் போல வந்து அடுத்தார் – சீறா:2703/4
அரசர்_நாயகம் முகம்மது சதுர்த்தலம் அடுத்தார் – சீறா:3806/4
அடுத்தார் மறுகிடத்தே மனை இடித்தார் பணி யாவும் – சீறா:4323/1

மேல்


அடுத்தால் (1)

பேதுற அடைந்து நொந்து பிதா என அடுத்தால் உள்ள – சீறா:4788/3

மேல்


அடுத்திடா (1)

அரும் புவியிடத்தில் தீங்கு அடுத்திடா வகை – சீறா:2422/2

மேல்


அடுத்திடாமல் (1)

அன்னம் அருந்திட நீர் உப்பு அங்கி அளியாது அவரோடு அடுத்திடாமல்
சொன்னபடி சாதி விலக்கு ஒப்பு முறி எழுதின மன்சூறு என்போன் – சீறா:2179/2,3

மேல்


அடுத்திடில் (1)

நீங்க அரும் பிணி வந்து அடுத்திடில் அவர்கள் நிறை தரும் முகம்மதை காண்கில் – சீறா:369/2

மேல்


அடுத்திடும் (1)

மடந்தையும் மகப்பேறு அடுத்திடும் சமயம் வானவர் குழுவினை நீந்தி – சீறா:249/1

மேல்


அடுத்தில (1)

தர ஓர் காயம் அடுத்தில சற்றுமே – சீறா:4481/4

மேல்


அடுத்து (92)

கோது அற எழுந்த நாற்றினை பறித்து குவித்திடு முடி இடம் அடுத்து
தீது உறும் கரும் கண் செய்ய வாய் வெண் பல் சிற்றிடை கடைசியர் வாரி – சீறா:49/1,2
அ பெரும் பெயர்கள் நான்குபேர் ஒளியும் அகுமதின் ஒளி அடுத்து இருப்ப – சீறா:129/1
அடுத்து வந்து இருந்து அன்புடன் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:212/3
அண்டரில் ஒருவர் மரகத கிண்ணத்து அமுதினை ஏந்தி வந்து அடுத்து
கொண்டவர் கொடுப்ப கூறுலீன் வாங்கி கொடி இடை மட_மயிற்கு ஈய – சீறா:244/1,2
அரசர் நாயகர் அப்துல் முத்தலிபை சென்று அடுத்து
வரிசை பெற்றனம் பொருள் பல பெற்றனம் மகிழ்ந்து எம் – சீறா:343/2,3
மறு அகல் மதியம் போன்ற முகம்மதை அடுத்து பாரில் – சீறா:408/2
அபுதுல் முத்தலிபு எனும் அரசு அணி மனை அடுத்து
சுவன நாயக குரிசிலை வழியிடை தோற்றி – சீறா:468/1,2
அரிதினில் தட கரை அடுத்து பூ_மழை – சீறா:504/3
அண்ணலை பார்த்து அடுத்து ஐயமுற்றனர் – சீறா:506/4
இதமுற வந்து அடுத்து இரங்கும் பேர்க்கு எலாம் – சீறா:536/2
ஆறு அடுத்து ஒரு பொழில் புற விடுதியது ஆகி – சீறா:544/3
அந்த நாளினில் மக்க மா நகரினை அடுத்து
வந்தது ஓர் படை கயிசு என வரும் பெரும் கூட்டம் – சீறா:590/1,2
அலை தட கடல் கண் பாவை அணி மனை அடுத்து செம்பொன் – சீறா:616/2
அவயவம்-தனை காப்பவர் போல் நபிக்கு அடுத்து இனிது உறைவாயே – சீறா:663/4
அ மலை நதி கரை அடுத்து சீரிய – சீறா:725/1
அறைவ கேட்டருள்க என்ன அடுத்து விண்ணப்பம் செய்தான் – சீறா:822/4
அன்னியர் எனாது மைசறா-தனை அடுத்து
வன்ன மலர் மாலை திகழ் மார்புற அணைத்து – சீறா:893/1,2
அறம் கிளர் நபியை வந்து அடுத்து நோக்கினார் – சீறா:901/4
அஞ்சலித்து அன்புடன் அடுத்து நின்றனர் – சீறா:910/4
அல்லினில் தெரிய கண்ட காட்சியை அடுத்து உரைத்தார் – சீறா:1056/4
அருள் இலா மன கொடும் கொலை கரவிடர் அடுத்து
பொருள் அங்கு உண்டு என ககுபத்துல்லா நடுப்புறத்தில் – சீறா:1230/1,2
அசையினும் பிரியாது அடுத்து உறைந்தவர்-தம் செவியினும் அ தொனி சாரா – சீறா:1244/3
மலையின் உச்சியின் இருந்ததும் ஒருவர் வந்து அடுத்து
நிலைபெறும் துகில் கரத்து அளித்து உரைத்ததும் நெருங்க – சீறா:1276/1,2
அண்டருக்கு அரசு இழிந்து அடுத்து என் முன் உரை – சீறா:1320/1
நண்ணிய முகம்மதை அடுத்து நன்கு உறாத – சீறா:1327/2
அடர்ந்து வந்தவர்க்கு எதிர் அபுத்தாலிப் சென்று அடுத்து
தொடர்ந்து வந்தது இங்கு என் என சூழ்ச்சியால் தேற்றி – சீறா:1362/1,2
அழுது உரைத்த நல் நெறி முகம்மது-தமை அடுத்து
தழுவி என் உயிர் நீ அலது இலை என சாற்றி – சீறா:1385/1,2
புதல்வராகிய முகம்மதும் தனி ஓர் போது நீடு ககுபா அடுத்து
அதி வித புதுமை மறை மொழிக்கு முதல் ஆதியை தலைவணங்கியே – சீறா:1429/2,3
அடுத்து அடாத சில மொழியின் வேகமோடு அடர்த்துவிட்டு எழில் முகம்மதின் – சீறா:1431/2
சென்று அடுத்து அருகு இருந்து மூதுரை தெளித்த மா மறை வழிக்கொடே – சீறா:1432/3
அடுத்து முன் எதிர்த்து இரு வளை மருப்பினை அசைக்கும் – சீறா:1532/1
முனிந்து புன்னகை கொண்ட வாள் உமறை முன் அடுத்து
குனிந்து பாதலம் மோந்து உடல் குழைத்து அற தூங்கி – சீறா:1537/1,2
சீற்றமுற்று அடுத்து பின்னும் முன்னுமே திரியும் அன்றே – சீறா:1548/4
அடுத்து உறைந்த அவண் எங்கு என்ன அணி இதழ் வாய் விண்டார் ஆல் – சீறா:1583/4
ஐயுறாது அடுத்து அவரொடும் வரவு எடுத்து அறைந்தான் – சீறா:1705/3
அடுத்து இருந்தவர்க்கும் தூரத்தவர்க்கும் கண்டு அறிய வல்லே – சீறா:1731/3
அவிர் ஒளி ஜபுறயீல் முன் வடிவெடுத்து அடுத்து பேசி – சீறா:1736/1
அ-வயின் இனிதுற அடுத்து நல் மறை – சீறா:1788/3
அடுத்து உறைந்து அபூஜகில் அளவிலாத சொல் – சீறா:1816/1
அ நகர் மாக்கள் அனைவரும் விரைவின் அடுத்து அதிசயித்திட அன்றே – சீறா:1949/4
பதியினுக்கு அடுத்து ஒரு-பால் உற்றார் அவர் – சீறா:1990/4
அடுத்து நின்று அளித்திடும் வரிசைகள் இவை அவன் சொல் – சீறா:2029/2
மதியின் மிக்க அபித்தாலிபை அடுத்து வந்திருந்தார் – சீறா:2043/4
துடரொடும் கிடப்ப தூயோன் தூதுவர் அடுத்து நின்றார் – சீறா:2062/4
அ திசைக்கு எதிரில் மேல்-பால் அடுத்து ஒரு குவட்டின்-கண்ணே – சீறா:2073/1
நிலைபெற அடுத்து சாய்த்து நின்று எனை நோக்கி ஆகத்து – சீறா:2076/2
அடுத்து ஒரு கடிகை போதில் அடைவன் என்று அறைந்தது அன்றே – சீறா:2090/4
அணைதர அடுத்து நோக்கி ஆற்றுவான் தொடங்கிற்று அன்றே – சீறா:2104/4
ஆல நம் நபி-தமை அடுத்து நோக்கினான் – சீறா:2125/4
ஹாஷிம் முத்தலிபு என அடுத்து கூடிய – சீறா:2143/1
அறுவரும் நபி பதம் அடுத்து செவ்வியின் – சீறா:2166/2
அலகில் கதிர் சிறை ஜபுறயீல் அகுமது உறைந்த குவடு அடுத்து அன்பாக – சீறா:2169/2
அரசர் யாவரும் வந்து அடுத்து எடுத்து நீராட்டி – சீறா:2201/3
ஆதி-தன் அருள் வானவர்க்கு அரசு எனை அடுத்து
நீதி நல் நபி எனும் பெயர் அளித்து நீள் நிலத்தில் – சீறா:2215/1,2
அடுத்து இரண்டொரு தினத்தில் நும்மிடத்தினில் அணுகி – சீறா:2219/2
வந்து அடுத்து இறையவன் சலாம் உரைத்து மெய் வருந்தல் – சீறா:2228/1
உற்று அடுத்து ஒருங்கு நோக்கி ஓர் இடத்து உறைந்த அன்றே – சீறா:2263/4
பேறு உடை மக்கம் என்னும் பெரும் பதி அடுத்து ஓர் ஜின்னை – சீறா:2272/3
பொன் அணி மாட வீதி நகர் புறத்து அடுத்து கூண்டு – சீறா:2276/3
அடுத்து இவண் வா என்று இன்ப அமுத வாய் திறந்து சொன்னார் – சீறா:2282/4
இரும் கணம் அடுத்து என்னிடத்தினில் உறைந்தது என் நினைவு என எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:2306/4
அண்ணலை குறித்து உமர் அடுத்து தீன் எனும் – சீறா:2423/3
அன்று தொட்டு உம்மிடத்து அடுத்து தீன் நிலைக்கு – சீறா:2424/1
இமை நொடி பொழுது அடுத்து இருந்து அறிகிலம் யாங்கள் – சீறா:2478/2
ஓங்கல் அடுத்து ஓர் பொதும்பரில் மூன்று உழுவை உறைந்தது என நபியும் – சீறா:2556/1
நெடிய காலம் உற்று ஒரு பலன் நினைத்தவர்க்கு அடுத்து
முடியும் போழ்தினில் தடுப்பவர் எவரையும் முரணி – சீறா:2619/1,2
புடவி பரி பதம் பிடிக்கும் முனம் வேகத்தொடும் அடுத்து பொருவு இலாத – சீறா:2663/2
நூல் கடல் கரைகண்டவர்கள்-பால் அடுத்து கேட்டலும் நூதன நபியாய் – சீறா:2899/2
அடுத்து அளித்த சல்மான்-தனை நோக்கி அன்புடனே – சீறா:2949/1
அடுத்து உறைந்திலர் என எள்ளல் அன்று இகல் – சீறா:2989/1
அனைவரும் அடுத்து உறைந்து இருப்ப ஆரண – சீறா:2997/2
அடுத்து நின்றவர் இசுலாமில் ஆயதும் – சீறா:3037/1
வந்து அடுத்து உறைந்து வண்மை முகம்மதே சலாம் என்று ஓதி – சீறா:3070/1
அறபியில் ஒருவன் வந்து அடுத்து யாவர்க்கும் – சீறா:3322/3
அகல்வதன்றி நம் எதிர் அடுத்து அடைந்தனன் எனும் சொல் – சீறா:3459/3
எந்தன் ஆருயிர் ஜிபுறயீல் இவண் அமர் அடுத்து
வந்து நின்றனர் வெற்றியும் பிடித்த வாள் வலியும் – சீறா:3474/1,2
அடுத்து பிற்புற தூணியில் கிடந்த அம்பு அனைத்தும் – சீறா:3498/1
ஐயமற்றவன்-தனை ஒரு வீரன் சென்று அடுத்து
செய்வது ஈது என வீழ்த்தி வன் சிரத்தினை திருகி – சீறா:3504/2,3
தலம் திறந்து உள் ஆகி அடுத்து ஒருபுறத்தில் நின்றார் – சீறா:3703/4
திரை துகில் அடுத்து அன்னோன் நித்திரையினை உணரும் காலை – சீறா:3704/1
அரசர்_நாயகர் மகள் மனை அடுத்து அரும் புதல்வன் – சீறா:3744/2
கருதலார் இவண் அடுத்து அடைந்தனர் குபிர் களைதற்கு – சீறா:3811/1
வகுத்தவன் உதவி அடுத்து உற ஏகி வா என விடைகொடுத்தனரால் – சீறா:4089/4
அடுத்து நின்றிடும் தீனவர் அகுமதை நோக்கி – சீறா:4171/1
ஆங்கு இவர் எழுந்து இரண்டாம் றக்அத்தை அடுத்து செய்து – சீறா:4202/1
கிடங்கு அடுத்து அணி நிற்பது கேடு என – சீறா:4485/1
அடுத்து வந்து இவண் நின்றவர் அங்கையின் – சீறா:4495/2
களங்கம் அற அருகு இருந்தோர் சொல அடுத்து கண்டு சில கழறலுற்றான் – சீறா:4680/4
குறுகுற அடுத்து பற்றி கொள்வம் என்று உருத்து செல்ல – சீறா:4719/2
தலைமகவு அளிக்க தாய்மனைக்கு உற்ற தனையள் போல் தரை மிசை அடுத்து
குலவி மெய் பதறி பயம் மிகுத்து அதிர்ந்த குரலொடு மின்னி வாய் வெருவி – சீறா:4753/2,3
துதித்து அவண் அடுத்து நின்ற சுகயிலை கண்டு வள்ளல் – சீறா:4874/1
மரத்தினை அடுத்து உளம் வருந்தி மெலிவோரும் – சீறா:4895/4

மேல்


அடுத்தே (1)

அரிய கச்சு முறா செய வந்தனம் அடுத்தே – சீறா:4839/4

மேல்


அடுத்தேன் (1)

ஆடல் வென்றி சேர் அகுமது துயில் இடம் அடுத்தேன் – சீறா:4268/4

மேல்


அடுத்தோர்க்கு (1)

அற நெறிக்கு உயிராய் அபித்தாலிபும் அடுத்தோர்க்கு
உறு பொருள் கொடுத்து இரவலர்க்கு இன் அமுது ஊட்டி – சீறா:588/1,2

மேல்


அடுப்ப (11)

தார் அணி திகழ்ந்த குபல் எனும் புத்து தலை கவிழ்ந்தது அதன் அடுப்ப
நேர்பெற நிரையாய் இருந்த புத்து அனைத்தும் நிலம் மிசை சாய்ந்து உருண்டனவே – சீறா:352/3,4
குன்று தோன்றுவது அதன் கிழக்கு ஒரு குவடு அடுப்ப
வன் திறல் கொடும் பாந்தள் உண்டு அவண் வழிக்கு எனவே – சீறா:769/3,4
பதியினுக்கு அடுப்ப மற்றோர் பாடியின் இழிந்து பாயும் – சீறா:1724/2
எடுத்த கொலை தொழில் மறுப்ப தடை இரு போது அடுப்ப மனதினில் எண்ணாது – சீறா:2664/1
ஒக்கலின் மனைவியுடன் வரா பெயர்கள் உயர் தரும் பள்ளியின் அடுப்ப
பக்கலில் நிரைத்து பந்தர்கள் வனைந்து இங்கு இரு-மின்கள் என நபி பகர – சீறா:2868/2,3
புதிய வெம் பகை பதி அடுப்ப போயினார் – சீறா:3031/4
கொதி நுனை வேலினோரும் கொடும் கனவு அடுப்ப கண்டார் – சீறா:3418/4
அரும்பு மென் மலர் வாவி சூழ் ஷாமிருந்து அடுப்ப
வரும் பெரும் பொருள் அனைத்தையும் படையுடன் வளைந்து – சீறா:3426/1,2
விரை செய் மெய் நபி பாசறை அடுப்ப தென்மேல்-பால் – சீறா:3440/1
குதிரி என்று ஓங்கும் செல்வ கொழு நகர் அடுப்ப புக்கார் – சீறா:3669/4
ஆலம் ஊட்டிய சக்கரம் புயத்தினில் அடுப்ப
மேலில் சோணிதம் தர ஒரு வீரன் போர் விளைத்தான் – சீறா:3896/3,4

மேல்


அடுப்பது (1)

அகத்தினில் ஒருமித்து எடுத்து ஒரு துணிவாய் அடுப்பது ஓர் முயற்சி உண்டாயின் – சீறா:2508/2

மேல்


அடுப்பனோ (1)

ஆண்டகை இவன் ஆர் நம் மனை-தனை வந்து அடுப்பனோ தகாது என எண்ணி – சீறா:279/2

மேல்


அடுப்பில் (1)

ஆய்ந்தவர்க்கு இடர் விளைப்பவர் வளம் எனும் அடுப்பில்
காய்ந்த பாலினை வடித்து வண் தாமரை கரத்தின் – சீறா:2692/2,3

மேல்


அடும் (6)

அடும் படையொடு முறிந்து அவதி ஆயினார் – சீறா:2162/4
பின்னிடாது அடும் சரம் பெய்யும் வீரர்கள் – சீறா:3013/3
அயிலொடும் அயில்கள் நீட்டி அடும் சமர் விளைத்து நின்றார் – சீறா:3343/4
தானையும் நமது அநீகமும் அடும் திறல் சமரை – சீறா:3861/2
ஐயகோ உயிர் இருந்தல்லோ திடத்துடன் அடும் போர் – சீறா:4609/1
நென்னலில் அடும் கஞ்சத்தை நுகர்ந்திட நேர்ந்தேனல்லால் – சீறா:4954/3

மேல்


அடுவார் (1)

அலகிலா பெரு நகர்-தொறும் அமலைகள் அடுவார் – சீறா:3139/4

மேல்


அடை (9)

தூறு அடை நெறியும் சிறு பரல் திடரும் தொலைத்திடும் காலையில் ஆங்கு ஓர் – சீறா:676/2
அரும் தவ பொருள் முகம்மதும் அடை இடம் இவணே – சீறா:786/2
குரம்பு அடை துகள் போல் ஆவி குலைகுலைந்திடுவன் இந்த – சீறா:943/3
இருள் அடை மனையின் முன்னர் இருந்த பாளிதத்தை ஏந்தி – சீறா:2835/1
இலங்கு இழை மடவார் அடை பை கோடிகம் சாந்து இரு மருங்கினும் எடுத்து ஏந்த – சீறா:3160/2
கல் அடை திடரும் முள் காடும் கண் அறா – சீறா:3315/1
செல் அடை நெடு வரை திகரி சூழலும் – சீறா:3315/2
கூனியும் குறைந்தும் திருந்து அடை கிழங்கும் கொணர்ந்து அவித்து உப்பு அற பிசைந்து – சீறா:4748/3
அடை உடைத்து எறியும் கோல் உடை தொறுவர் அனைவரும் மெலிதர வீழ்த்தி – சீறா:5018/3

மேல்


அடைக்கலத்தினும் (1)

அடைக்கலத்தினும் கரவினும் பதியை வந்தடைந்தார் – சீறா:2042/4

மேல்


அடைக்கலம் (3)

அடைக்கலம் என்ன போற்றினார் – சீறா:1787/4
இ புவியிடத்தில் அடைக்கலம் அடியேன் எனை பிணித்து அடல் வலி எறிந்த – சீறா:2324/2
தண் என் வாய் மொழி கொடுத்து அளித்து அடைக்கலம் தந்தார் – சீறா:4272/2

மேல்


அடைக்காய் (1)

வெள்ளிலை அடைக்காய் சந்தம் விரைவின் வைத்து இருந்தார் அன்றே – சீறா:938/4

மேல்


அடைக்கும் (2)

பட்டினில் பஞ்சு வைத்து அடைக்கும் பாயமும் – சீறா:3005/4
உழை அதள் பள்ளி அணை மிசை பயில உவலையின் படல் கதவு அடைக்கும்
மழை பொரு கூந்தல் வால் தயிர் உடைத்த மத்தினால் உடைபடும் திவலை – சீறா:5005/1,2

மேல்


அடைக (3)

பீடு உடை பசியை மாற்றி பெரும் பதிக்கு அடைக என்றார் – சீறா:2116/3
ஆதரத்தொடும் இவண் அடைக என்றனர் – சீறா:2449/4
ஆடி இங்கு அடைக என அறைந்திட்டார் அரோ – சீறா:3027/4

மேல்


அடைகள் (1)

பணர் விரிந்து அடைகள் செறிந்து இருண்டு எழுந்த பாரரை பாதவமிடத்தும் – சீறா:4925/1

மேல்


அடைகிடக்கும் (9)

இருட்டு அடைகிடக்கும் கரும் குழல் பின்னல் எழுபதினாயிரம் இலங்க – சீறா:240/1
குடிலம்மட்டு ஓங்கி மஞ்சு அடைகிடக்கும் கொத்தளம் ஒரு பதினான்கும் – சீறா:260/3
வந்து நனி மஞ்சு அடைகிடக்கும் மதிள் அன்றே – சீறா:881/4
அல்லலுற்று உறைந்தேன் பல் நாள் அருள் அடைகிடக்கும் கண்ணாய் – சீறா:2843/4
சுரும்பு அடைகிடக்கும் தொங்கல் தூயவர் வாய்மை கேட்டு – சீறா:4907/1
கரும்பு அடைகிடக்கும் தீம் சொல் கதி மறை கபீபு அன்பாகி – சீறா:4907/2
அரும்பு அடைகிடக்கும் ஓடை அணி மதில் மக்க மீதில் – சீறா:4907/3
திடமுற சினை என்று இறையினால் அணைத்து திளைத்து அடைகிடக்கும் பல்வல-பால் – சீறா:4987/3
முயல் அடைகிடக்கும் பால் நிலா மதி முன்னீர் அகட்டிடை உதித்து உலவி – சீறா:4989/1

மேல்


அடைகிடந்த (4)

அருள் அடைகிடந்த கண்ணும் அழகு ஒளிர் முகமும் சோதி – சீறா:2059/1
அம்புய மலரில் சேந்து செ அரி ஆர்ந்து அருள் அடைகிடந்த கண் கடையின் – சீறா:3159/1
அரு மறை மணத்த வாயும் அருள் அடைகிடந்த கண்ணும் – சீறா:3186/1
தொகுத்து அடைகிடந்த பருப்பத தோளாய் நீ துணியாதது ஒன்று உளதோ – சீறா:4089/2

மேல்


அடைகிடந்து (2)

கந்தரம் அடைகிடந்து அலறும் கந்தரத்து – சீறா:4944/1
அடைகிடந்து இருண்ட கொடிய புன் மனத்தராகிய எண்மரும் அன்றே – சீறா:5015/4

மேல்


அடைகுவது (1)

ஆற்றும் பேற்றியால் உமதிடத்து அடைகுவது அலது – சீறா:969/2

மேல்


அடைகுவம் (2)

அரும் தவம்புரியும் பெரும் தலம் வணங்கி அடைகுவம் பதிக்கு என அலிமா – சீறா:351/1
வேரி அம் கமல வாவி அம் கரை ஆம் விரைவினில் சாம் அடைகுவம் என்று – சீறா:693/3

மேல்


அடைகுவர் (2)

ஆதி தூதுவர் ஒருவர் வந்து அடைகுவர் எனவே – சீறா:955/1
படியினும் கலிமா பகர்ந்தவர் சுவன பதி அடைகுவர் பகராதார் – சீறா:1922/3

மேல்


அடைகுவன் (3)

உறுதி ஷாமினுக்கு ஏகி இங்கு அடைகுவன் உமது அருள் உளதாகில் – சீறா:653/2
அவனியில் கேடும் முடிவினில் நரகும் அடைகுவன் அபூலகுபு எனவே – சீறா:1459/1
ஒல்லையில் அடைகுவன் உண்மை ஈது என்றார் – சீறா:4994/4

மேல்


அடைகுவோம் (1)

அரும் கதிர் பொழுதினில் அடைகுவோம் என்றார் – சீறா:1803/4

மேல்


அடைத்த (2)

வெந்த பாழ் நரகங்களை அடைத்த பல் விதமும் – சீறா:185/2
அடைத்த அ புடையை நீக்கி அகுமதுக்கு அணித்தாய் வேறு ஓர் – சீறா:2585/1

மேல்


அடைத்தன (1)

செவி அடைத்தன தெரு தலைகள் எங்குமே – சீறா:1140/4

மேல்


அடைத்தனம் (1)

ஒரு வளை அன்றி யாவும் அடைத்தனம் உரகம் ஈங்கு – சீறா:2587/1

மேல்


அடைத்தனர் (3)

மிக்க வாரி பாழ் நரகங்கள் அடைத்தனர் வானோர் – சீறா:184/3
மற்றொரு வளையில் தோன்ற அடைத்தனர் பொதும்பர் வாயில் – சீறா:2586/1
புறப்படும் திசை அனைத்தையும் அடைத்தனர் புழுங்கி – சீறா:2616/2

மேல்