அ – முதல் சொற்கள் பகுதி – 3, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அதிர்ப்ப 1
அதிர்ப்பு 1
அதிர்பட்டு 1
அதிர்பவை 1
அதிர்பு 9
அதிர்பு_அதிர்பு 1
அதிர்வது 1
அதிர்வன 1
அதிர்வு 2
அதிர 18
அதிரதிர 1
அதிரல் 15
அதிரலொடு 2
அதிரா 1
அதிரும் 4
அது 124
அது-கொல் 1
அது-மன் 1
அதுதான் 1
அதுவும் 2
அதுவே 24
அதூஉம் 2
அதை 5
அந்தணர் 28
அந்தணர்க்கு 3
அந்தணரதுவே 1
அந்தணன் 8
அந்தணாளர் 1
அந்தணாளன் 1
அந்தணிர் 1
அந்தணீர் 2
அந்தர 4
அந்தர_மகளிர்க்கு 1
அந்தரத்து 2
அந்தரம் 1
அந்தி 22
அந்தியும் 2
அந்தில் 6
அந்துவன் 1
அந்துவன்சாத்தனும் 1
அந்தோ 5
அப்பி 3
அப்பிய 1
அப்பியும் 1
அப்பு 1
அம் 631
அம்_சில்_ஓதி 6
அம்_சில்_ஓதியை 2
அம்_தீம்_கிளவி 2
அம்_மெல்_ஓதி 1
அம்பண 2
அம்பணத்து 1
அம்பணம் 1
அம்பர் 3
அம்பல் 21
அம்பலம் 1
அம்பலின் 1
அம்பலும் 2
அம்பலை 1
அம்பலொடு 2
அம்பா 1
அம்பி 7
அம்பியின் 7
அம்பின் 24
அம்பினர் 5
அம்பினவை 1
அம்பினோன் 1
அம்பு 28
அம்புலி 1
அம்பொடு 4
அம்ம 145
அமயத்து 4
அமயமும் 2
அமர் 163
அமர்_அகத்து 1
அமர்க்கு 2
அமர்த்த 16
அமர்த்தன-கொல்லோ 1
அமர்த்தனள் 1
அமர்ந்த 11
அமர்ந்ததை 1
அமர்ந்தன்றே 1
அமர்ந்தனர் 1
அமர்ந்தனன் 1
அமர்ந்தனை 3
அமர்ந்தான் 1
அமர்ந்து 36
அமர்ந்தோயும் 1
அமர்ந்தோயே 3
அமர்ந்தோரே 1
அமர்ந்தோளே 1
அமர்ந்தோன் 1
அமர்ப்பனள் 1
அமர்ப்பு 1
அமர்பு 1
அமர்பு-உற்ற 1
அமர்வோயே 1
அமரர் 8
அமரர்_செல்வன் 1
அமரர்_செல்வன்-தன் 1
அமரர்க்கா 1
அமரர்க்கு 2
அமரரும் 2
அமரருள் 1
அமரரை 2
அமரா 5
அமரிய 1
அமரியள் 1
அமரின் 1
அமரும் 1
அமருவர் 1
அமருள் 1
அமரே 1
அமல் 23
அமல்பு 1
அமலை 13
அமளி 3
அமன்ற 15
அமன்றன்று 2
அமன்று 1
அமிர்த 1
அமிர்தம் 1
அமிர்து 5
அமிழ்தத்து 2
அமிழ்தம் 8
அமிழ்தின் 3
அமிழ்து 13
அமிழ்தொடு 2
அமுதம் 3
அமுது 2
அமுதொடு 1
அமை 143
அமை-மின் 1
அமைக்கும்-காலை 1
அமைக 3
அமைகல்லா 2
அமைகல்லாது 1
அமைகல்லார் 1
அமைகல்லேன் 1
அமைகலனே 2
அமைகும் 1
அமைகுவம் 1
அமைகுவம்-மன்னே 1
அமைகுவர் 2
அமைகுவர்-கொல் 1
அமைகுவன் 1
அமைகுவான் 1
அமைகுவான்-மன்னோ 2
அமைகுவென் 2
அமைகுவென்-மன்னோ 1
அமைகோ 1
அமைத்த 5
அமைத்தல் 1
அமைத்து 14
அமைதல் 3
அமைதலும் 1
அமைதலோ 1
அமைதற்கு 1
அமைதி 1
அமைதியின் 1
அமைந்த 26
அமைந்தது 2
அமைந்தன்றால் 1
அமைந்தன்று 3
அமைந்தன்றே 2
அமைந்தன 1
அமைந்தனனால் 1
அமைந்தனனே 1
அமைந்தனை 2
அமைந்து 12
அமைந்து-உற்ற 2
அமைந்தோர் 1
அமைப்ப 1
அமைப்போரும் 2
அமைய 3
அமையத்து 17
அமையத்தும் 1
அமையம் 3
அமையமும் 1
அமையலம் 1
அமையலென் 2
அமையலேன் 1
அமையலையே 1
அமையலோ 1
அமையா 7
அமையாது 4
அமையாய் 2
அமையார் 5
அமையாள் 1
அமையான் 2
அமையினும் 1
அமையும் 3
அமையுமோ 5
அமையேன் 1
அமைவது-கொல்லோ 1
அமைவர 5
அமைவரல் 1
அமைவரு 2
அமைவாளோ 2
அமைவானோ 2
அமைவு 2
அமைவு-உற்ற 1
அமைவோர்க்கு 1
அமைஇய 1
அய 3
அயத்து 2
அயம் 7
அயர் 21
அயர்-மதி 1
அயர்-மார் 4
அயர்கம் 2
அயர்ச்சியை 1
அயர்த்தாயோ 1
அயர்தல் 3
அயர்ந்த 6
அயர்ந்தனம் 1
அயர்ந்தனர் 2
அயர்ந்தனரால் 1
அயர்ந்தனள் 1
அயர்ந்தனென் 1
அயர்ந்தனை 3
அயர்ந்தனையால் 1
அயர்ந்தனையே 2
அயர்ந்திசினால் 2
அயர்ந்தீகம் 1
அயர்ந்து 10
அயர்ந்தும் 2
அயர்ப்பிய 1
அயர்ப 2
அயர்பு 2
அயர்வ 1
அயர்வர் 4
அயர்வாரை 1
அயர்வு 2
அயர்வு-உறீஇ 1
அயர்வும் 1
அயர்வோள் 1
அயர 26
அயரவும் 3
அயரா 1
அயரியோரும் 1
அயரினும் 1
அயரும் 28
அயரும்மே 1
அயல் 30
அயல்_அயல் 2
அயல 9
அயலது 24
அயலதை 1
அயலார் 2
அயலும் 2
அயலோர் 3
அயறு 1
அயா 7
அயாஅ 1
அயாஅம் 1
அயிர் 18
அயிர்-கண் 1
அயிர்த்தன்று-மன்னே 1
அயிர்ப்பு 1
அயிர 1
அயிராது 1
அயிரி 1
அயிரை 11
அயிரையின் 1
அயில் 9
அயிலும் 2
அயிலை 2
அயின்ற 2
அயின்றனர் 1
அயின்றனனே 1
அயின்று 2
அயினி 2
அயினிய 1
அயினியும் 1
அர 23
அர_மகள் 1
அர_மகளிர் 3
அர_மகளிர்க்கு 1
அர_மகளிரின் 2
அரக்கத்து 2
அரக்கர் 1
அரக்கவும் 1
அரக்கன் 1
அரக்கின் 2
அரக்கினை 1
அரக்கு 14
அரக்குவோரே 1
அரங்க 1
அரங்கம் 1
அரங்கின் 2
அரங்கு 1
அரச 1
அரசர் 3
அரசர்கள் 1
அரசருள்ளும் 1
அரசவை 2
அரசன் 3
அரசனை 1
அரசியல் 2
அரசின் 1
அரசு 27
அரசும் 2
அரசே 1
அரசோ 1
அரசோடு 1
அரண் 29
அரண்கள் 1
அரணம் 12
அரணமும் 1
அரணால் 1
அரந்தை 2
அரம் 15
அரம்பின் 1
அரம்பு 2
அரமிய 1
அரமியம்-தோறும் 1
அரலை 6
அரவ 4
அரவணை 1
அரவத்தால் 1
அரவத்து 1
அரவத்தும் 1
அரவம் 13
அரவமுடன் 1
அரவமும் 1
அரவமொடு 3
அரவிந்தம் 1
அரவின் 19
அரவினை 1
அரவு 35
அரவு-கண் 1
அரவும் 2
அரவொடு 1
அரற்ற 3
அரற்றா 1
அரற்றா-கால் 1
அரற்றி 1
அரற்றும் 8
அரற்றெடுப்ப 1
அரா 9
அராஅ 1
அரி 143

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

அதிர்ப்ப (1)

மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப/எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை – பரி 8/20,21
TOP


அதிர்ப்பு (1)

எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை – பரி 8/21
TOP


அதிர்பட்டு (1)

உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு – பதி 39/6
TOP


அதிர்பவை (1)

முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – பரி 22/4
TOP


அதிர்பு (9)

நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு – பதி 31/29
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் – பரி 13/45
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39
இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய – அகம் 163/1
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி – அகம் 294/1
TOP


அதிர்பு_அதிர்பு (1)

இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39
TOP


அதிர்வது (1)

கதிர்கள் மழுங்கி மதியும் அதிர்வது போல் – கலி 146/40
TOP


அதிர்வன (1)

மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237
TOP


அதிர்வு (2)

அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/8
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
TOP


அதிர (18)

முழவு அதிர முரசு இயம்ப – பட் 157
ஒளிர் சினை அதிர வீசி விளிபட – நற் 105/2
இரு விசும்பு அதிர மின்னி – நற் 329/10
வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர/சென்றிசின் வாழியோ பனி கடு நாளே – நற் 394/5,6
முரசு பாடு அதிர ஏவி – ஐங் 426/3
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/3
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர/கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து – பதி 30/32,33
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி – பதி 49/9
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர/வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது – பதி 68/4,5
முடிகள் அதிர படிநிலை தளர – பரி 2/39
குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிர கூவ – பரி 8/19
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர/தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 23/51,52
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து – அகம் 218/5
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து – அகம் 274/1
மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம் – அகம் 291/20
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின் – அகம் 314/2
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/18
அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற – புறம் 373/31
TOP


அதிரதிர (1)

மன்றல் அதிரதிர மாறுமாறு அதிர்க்கும் நின் – பரி 8/34
TOP


அதிரல் (15)

அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் – முல் 51
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் – குறி 75
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி – நற் 52/1
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் – நற் 124/5
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல்/பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர் – நற் 337/3,4
புது பூ அதிரல் தாஅய் – ஐங் 345/2
அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் – பரி 20/81
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி – அகம் 99/6
எல்லி மலர்ந்த பைம் கொடி அதிரல்/பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கி – அகம் 157/6,7
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி – அகம் 213/4
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளை – அகம் 223/14
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல்/நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலி கூட்டும் – அகம் 289/2,3
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல்/மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/2,3
வேனில் அதிரல் வேய்ந்த நின் – அகம் 393/25
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல்/பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை – புறம் 269/1,2
TOP


அதிரலொடு (2)

நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப – அகம் 237/2
வேனில் அதிரலொடு விரைஇ காண்வர – அகம் 261/2
TOP


அதிரா (1)

அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ – புறம் 158/25
TOP


அதிரும் (4)

மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும்/நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/11,12
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு – நற் 261/2
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும்/போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/1,2
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண் – கலி 113/27
TOP


அது (124)

ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 427
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9
அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி – நற் 25/8
காணீர் என்றலோ அரிதே அது நனி – நற் 46/3
கானக நாடற்கு இது என யான் அது/கூறின் எவனோ தோழி வேறு உணர்ந்து – நற் 47/6,7
அது நீ அறியின் அன்பு-மார் உடையை – நற் 54/6
நாணு_தக்கன்று அது காணும்-காலை – நற் 72/2
அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு – நற் 87/5
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே – நற் 122/11
யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று – நற் 124/3
அது கண்டிசினால் யானே என்று நனி – நற் 128/5
பொய்யல் அந்தோ வாய்த்தனை அது கேட்டு – நற் 147/10
இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று – நற் 184/4
நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே – நற் 272/10
ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு – நற் 308/8
அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள் – நற் 328/5
தான் அது பொறுத்தல் யாவது கானல் – நற் 354/1
நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் அது நீ – நற் 355/9
அது பிணி ஆக விளியலம்-கொல்லோ – நற் 377/5
தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம் – நற் 386/8
அது மற்று அவலம் கொள்ளாது – குறு 12/5
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ – குறு 25/2
இனி அறிந்தேன் அது தனி ஆகுதலே – குறு 84/2
யான் எவன் செய்கோ என்றி யான் அது/நகை என உணரேன் ஆயின் – குறு 96/2,3
அது என உணரும் ஆயின் ஆயிடை – குறு 111/3
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே – குறு 136/5
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் – குறு 230/2
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ – குறு 236/1
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
உற்றது மன்னும் ஒரு நாள் மற்று அது/தவ பல் நாள் தோள் மயங்கி – குறு 271/3,4
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல் – குறு 291/5
உரைத்திசின் தோழி அது புரைத்தோ அன்றே – குறு 302/1
அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5
மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது/கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/5,6
மருவேன் தோழி அது காமமோ பெரிதே – குறு 371/4
ஒல்லேம் போல் யாம் அது வேண்டுதுமே – ஐங் 88/4
அது கேட்டு அன்னாய் என்றனள் அன்னை – ஐங் 113/4
அது மனம் கொள்குவை அனை இவள் – ஐங் 243/3
அது மற்று உணர்ந்தனை போலாய் – ஐங் 471/4
கதுமென உருத்த நோக்கமோடு அது நீ – பதி 52/25
இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா – பதி 83/6
வேற்றுமை இன்று அது போற்றுநர் பெறினே – பரி 4/55
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/71
வல் இருள் நீயல் அது பிழை ஆகும் என – பரி 6/100
புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான் – பரி 9/16
அன்பு அது மேஎய் இருங்குன்றத்தான் – பரி 15/53
சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து – பரி 19/56
ஏதிலாள் கூந்தலிடை கண்டு மற்று அது/தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து – பரி 24/35,36
வேய்தந்தது என்னை விளைந்தமை மற்று அது/நோதலே செய்யேன் நுணங்கு இழையாய் இ செவ்வி – பரி 24/37,38
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது – கலி 6/10
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே – கலி 8/23
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே – கலி 14/9
அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே – கலி 14/19
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர – கலி 24/5
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது/ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/2,3
இன்மை உரைத்தார்க்கு அது நிறைக்கல் ஆற்றா-கால் – கலி 43/26
என்னையும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/9
சேரியும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு ஆங்கு – கலி 44/12
ஆயமும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/15
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/6
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் – கலி 65/28
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி – கலி 70/4
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5
அது தக்கது வேற்றுமை என்-கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 93/12
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
கூர் உகிர் மாண்ட குளம்பின் அது நன்றே – கலி 96/25
பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப அது பெரிது – கலி 104/67
அவன் கண்ணி அன்றோ அது/பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான் – கலி 107/13,14
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின் – கலி 108/57
எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி – கலி 144/16
புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன் – கலி 146/53
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற – அகம் 22/7
மகன்-வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு – அகம் 26/21
எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு – அகம் 56/12
தானே புகுதந்தோனே யான் அது/படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் – அகம் 66/18,19
பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே – அகம் 85/15
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து – அகம் 98/10
நம்மொடு புலக்கும் என்ப நாம் அது/செய்யாம் ஆயினும் உய்யாமையின் – அகம் 106/6,7
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/12
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது/நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று – அகம் 243/13,14
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு – அகம் 261/10
நன்று-மன் அது நீ நாடாய் கூறுதி – அகம் 268/7
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே – அகம் 299/4
அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே – அகம் 316/12
யாம் அது பேணின்றோ இலமே நீ நின் – அகம் 346/12
கல் போல் நாவினேன் ஆகி மற்று அது/செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர் – அகம் 356/10,11
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19
நாம் எதிர்கொள்ளாம் ஆயின் தான் அது/துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன் – அகம் 380/10,11
நொதுமலாளர் அது கண்ணோடாது – அகம் 398/16
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது/முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர் – புறம் 3/24,25
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/8
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது/வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை – புறம் 24/33,34
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீயும் – புறம் 35/30
புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே – புறம் 42/6
சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே – புறம் 75/5
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/9
கையகத்தது அது பொய் ஆகாதே – புறம் 101/8
யான் அறிகுவன் அது கொள்ளும் ஆறே – புறம் 109/14
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் – புறம் 121/5
வரவு எமர் மறந்தனர் அது நீ – புறம் 149/4
கோ என பெயரிய-காலை ஆங்கு அது/தன் பெயர் ஆகலின் நாணி மற்று யாம் – புறம் 152/21,22
சில் நீர் வினவுவர் மாந்தர் அது போல் – புறம் 154/3
ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது/நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 154/8,9
தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் – புறம் 157/1
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் – புறம் 195/7
அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும் – புறம் 217/8
அது சேர்ந்து அல்கிய அழுங்கல் ஆலை – புறம் 220/3
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் – புறம் 229/13
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை – புறம் 237/15
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து – புறம் 285/13
கடவும் என்ப பெரிதே அது கேட்டு – புறம் 304/8
பேர் உயிர் கொள்ளும் மாதோ அது கண்டு – புறம் 307/10
ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல் – புறம் 346/4
அது நினைத்து மதி மழுகி – புறம் 377/12
தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு – புறம் 378/12
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/13
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது/சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர் – புறம் 394/13,14
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து – புறம் 397/11
TOP


அது-கொல் (1)

அது-கொல் தோழி காம நோயே – குறு 5/1
TOP


அது-மன் (1)

அது-மன் எம் பரிசில் ஆவியர் கோவே – புறம் 147/9
TOP


அதுதான் (1)

யானோ காணேன் அதுதான் கரந்தே – நற் 158/2
TOP


அதுவும் (2)

நாடும்-கால் நினைப்பது ஒன்று உடையேன்-மன் அதுவும் தான் – கலி 16/4
இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே – புறம் 289/7
TOP


அதுவே (24)

துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே/கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் – நற் 96/6,7
அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே – நற் 196/9
அதுவே சாலும் காமம் அன்றியும் – நற் 266/5
நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும்-கொல் அதுவே – நற் 288/10
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ – குறு 191/1
அதுவே ஐய நின் மார்பே – ஐங் 44/3
அறிந்தனை ஒழுகு-மதி அறனும்-மார் அதுவே – ஐங் 44/4
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே – ஐங் 75/4
அறவன் போலும் அருளும்-மார் அதுவே – ஐங் 152/5
அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே – ஐங் 247/4
அதுவே மன்ற வாராமையே – ஐங் 261/4
அறம் தலைபிரியா ஆறும் மற்று அதுவே – கலி 9/24
வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவே யாம் – கலி 115/20
அருள் உற செயின் நுமக்கு அறனும்-மார் அதுவே – கலி 140/34
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே/செம் பொன் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின் – அகம் 96/10,11
வைகு புனல் அயர்ந்தனை என்ப அதுவே/பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் கையிகந்து – அகம் 116/10,11
விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே/அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 218/17,18
பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே/கையகப்பட்டமை அறியாய் நெருநை – அகம் 256/8,9
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே/யாழ் இசை மறுகின் நீடூர் கிழவோன் – அகம் 266/9,10
அதுவே மருவினம் மாலை அதனால் – அகம் 301/26
ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே/பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின – அகம் 336/12,13
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே – புறம் 195/9
தவலே நன்று-மன் தகுதியும் அதுவே – புறம் 238/19
உண்பது மன்னும் அதுவே/பரிசில் மன்னும் குருசில் கொண்டதுவே – புறம் 333/18,19
TOP


அதூஉம் (2)

தூங்கும் ஆயின் அதூஉம் நாணுவல் – அகம் 292/6
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் – புறம் 50/10
TOP


அதை (5)

அம்பி கரவா வழக்கிற்றே ஆங்கு அதை/கார் ஒவ்வா வேனில் கலங்கி தெளிவரல் – பரி 11/71,72
நன்கு அதை அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால் – கலி 125/6
ஆங்கு அதை அறிந்தனிர் ஆயின் என் தோழி – கலி 133/15
ஆங்கு அதை/அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம் – கலி 139/32,33
ஆங்கு அதை அறிவுறல் மறந்திசின் யானே – அகம் 38/18
TOP


அந்தணர் (28)

அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 96
அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை – திரு 263
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த – பெரும் 315
குன்று குயின்று அன்ன அந்தணர் பள்ளியும் – மது 474
ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட – மது 656
அந்தி அந்தணர் அயர கானவர் – குறி 225
அறம் புரி அந்தணர் வழிமொழிந்து ஒழுகி – பதி 24/8
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு – பதி 64/5
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 1/13
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் – பரி 1/40
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 2/57
அந்தணர் காணும் வரவு – பரி 2/68
நீ என பொழியுமால் அந்தணர் அரு மறை – பரி 3/14
நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/65
புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு – பரி 6/45
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க – பரி 11/78
புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப – பரி 11/79
ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே – பரி 14/28
திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி – பரி 23/20
அந்தணர் தோயலர் ஆறு – பரி 24/61
கேள்வி அந்தணர் கடவும் – கலி 36/25
அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும் – கலி 99/2
அந்தி அந்தணர் எதிர்கொள அயர்ந்து – கலி 119/12
முக்கோல் கொள் அந்தணர் முது மொழி நினைவார் போல் – கலி 126/4
மறை நவில் அந்தணர் நுவலவும் படுமே – புறம் 1/6
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 2/22
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/20
TOP


அந்தணர்க்கு (3)

அரு மறை நாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும் – சிறு 204
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து – கலி 1/1
கேள்வி முற்றிய வேள்வி அந்தணர்க்கு/அரும் கலம் நீரொடு சிதறி பெருந்தகை – புறம் 361/4,5
TOP


அந்தணரதுவே (1)

அழல் புறந்தரூஉம் அந்தணரதுவே/வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை – புறம் 122/3,4
TOP


அந்தணன் (8)

ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ – பரி 5/22
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/7
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன்/உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக – கலி 38/1,2
ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் – கலி 69/5
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
யாழ் கெழு மணி மிடற்று அந்தணன்/தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே – அகம் 0/15,16
யானே பரிசிலன் மன்னும் அந்தணன் நீயே – புறம் 200/13
அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே – புறம் 201/7
TOP


அந்தணாளர் (1)

ஆ குரல் காண்பின் அந்தணாளர்/நான்மறை குறித்தன்று அருள் ஆகாமையின் – புறம் 362/8,9
TOP


அந்தணாளன் (1)

புலன் அழுக்கு அற்ற அந்தணாளன்/இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி – புறம் 126/11,12
TOP


அந்தணிர் (1)

சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர்/நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர் – ஐங் 384/1,2
TOP


அந்தணீர் (2)

திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று – ஐங் 387/2
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர்/வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை – கலி 9/4,5
TOP


அந்தர (4)

அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ் – திரு 119
அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண – திரு 174
அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே – ஐங் 76/4
அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான் – பரி 24/96
TOP


அந்தர_மகளிர்க்கு (1)

அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே – ஐங் 76/4
TOP


அந்தரத்து (2)

வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து/இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ – அகம் 68/14,15
விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து/அரும் பெறல் அமிழ்தம் அன்ன – புறம் 392/19,20
TOP


அந்தரம் (1)

பந்தர் அந்தரம் வேய்ந்து – பதி 51/16
TOP


அந்தி (22)

நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 46
அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப – பெரும் 413
கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி/ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே – மது 427,428
அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க – மது 460
அந்தி அந்தணர் அயர கானவர் – குறி 225
அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின் – பட் 247
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய – நற் 238/4
புன்கண் அந்தி கிளை-வயின் செறிய – நற் 343/6
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன – பதி 35/7
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து – கலி 92/17
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
அந்தி அந்தணர் எதிர்கொள அயர்ந்து – கலி 119/12
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
வெந்து ஆறு பொன்னின் அந்தி பூப்ப – அகம் 71/6
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/14
பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆரிடை – அகம் 201/8
அந்தி பராஅய புது புனல் நெருநை – அகம் 266/2
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ – அகம் 360/8
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி/கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு – அகம் 370/11,12
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 2/22
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி/சிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணி – புறம் 376/2,3
TOP


அந்தியும் (2)

காலை அந்தியும் மாலை அந்தியும் – புறம் 34/8
காலை அந்தியும் மாலை அந்தியும்/புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின் – புறம் 34/8,9
TOP


அந்தில் (6)

வருமே சே_இழை அந்தில்/கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே – குறு 293/7,8
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில்/அளிதோ தானே நாணே – குறு 395/6,7
வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில்/களைநர் யார் இனி பிறர் என பேணி – பதி 40/6,7
கழறுப என்ப அவன் பெண்டிர் அந்தில்/கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் – அகம் 76/6,7
அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில்/அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/6,7
எந்தையும் செல்லும்-மார் இரவே அந்தில்/அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி – அகம் 240/7,8
TOP


அந்துவன் (1)

அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை – அகம் 59/12
TOP


அந்துவன்சாத்தனும் (1)

அந்துவன்சாத்தனும் ஆதன்அழிசியும் – புறம் 71/13
TOP


அந்தோ (5)

பொய்யல் அந்தோ வாய்த்தனை அது கேட்டு – நற் 147/10
அந்தோ தானே அளியள் தாயே – நற் 324/1
உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதிர் மற்று அந்தோ/மயங்கினாள் என்று மருடிர் கலங்கன்-மின் – கலி 143/18,19
அந்தோ அளியேன் வந்தனென் மன்ற – புறம் 238/12
அந்தோ எந்தை அடையா பேர் இல் – புறம் 261/1
TOP


அப்பி (3)

வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர – திரு 36
நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 228
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி/நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன் – பரி 24/53,54
TOP


அப்பிய (1)

ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 86
TOP


அப்பியும் (1)

நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும்/பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு – அகம் 389/5,6
TOP


அப்பு (1)

அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை – அகம் 9/3
TOP


அம் (631)

அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் – திரு 76
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – திரு 104
அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு – திரு 191
தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம்/கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் – திரு 210,211
எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 6
துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் – பொரு 103
அர வாய் வேம்பின் அம் குழை தெரியலும் – பொரு 144
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த – சிறு 29
முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் – சிறு 169
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின் – சிறு 222
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 263
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 7
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 177
கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர் – பெரும் 223
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 235
செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇ பால் ஆர்ந்து – பெரும் 251
அவையா அரிசி அம் களி துழவை – பெரும் 275
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 372
அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய் – பெரும் 412
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு – பெரும் 459
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க – பெரும் 465
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து – முல் 45
அம் செவி நிறைய ஆலின வென்று பிறர் – முல் 89
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய – முல் 101
துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப – மது 160
கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்ப – மது 241
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு – மது 307
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி – மது 329
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் – மது 683
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 146
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ – நெடு 181
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி – குறி 55
அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன் – குறி 96
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 105
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 110
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 118
அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 120
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி – குறி 140
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு – குறி 158
அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180
அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து – குறி 211
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற – குறி 222
தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் – பட் 58
காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன – பட் 153
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 32
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 61
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை – மலை 121
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 259
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 436
ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு – நற் 2/2
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் – நற் 4/1
அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு – நற் 4/4
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் – நற் 18/4
அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி – நற் 21/7
அம் வளை வெரிநின் அரக்கு ஈர்த்து அன்ன – நற் 25/1
அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி – நற் 25/8
அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் – நற் 32/3
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/8
அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி – நற் 46/6
நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி – நற் 47/3
பைதல் அம் குழவி தழீஇ ஒய்யென – நற் 47/4
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும் – நற் 73/8
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு – நற் 76/2
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/8
அழுதனள் உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 81/7
உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு – நற் 84/8
காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும் – நற் 85/10
ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் – நற் 87/2
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/3
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு – நற் 87/4
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி – நற் 90/8
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/8
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/8
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் – நற் 101/4
அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை – நற் 102/7
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி – நற் 106/7
அணைய கண்ட அம் குடி குறவர் – நற் 108/3
ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி – நற் 113/11
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/8
அட்டிலோளே அம் மா அரிவை – நற் 120/9
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் – நற் 121/4
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ – நற் 123/7
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/4
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/5
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன – நற் 157/9
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் – நற் 160/5
கைதை அம் கானல் துறைவன் மாவே – நற் 163/12
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை – நற் 169/8
பிணையல் அம் தழை தைஇ துணையிலள் – நற் 170/3
சேரி அம் பெண்டிர் நெஞ்சத்து எறிய – நற் 171/4
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை – நற் 174/2
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி – நற் 175/7
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு – நற் 177/2
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் – நற் 178/5
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம் – நற் 189/9
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
அரியல் அம் கழனி ஆர்க்காடு அன்ன – நற் 190/6
அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 192/7
தில்லை அம் பொதும்பில் பள்ளிகொள்ளும் – நற் 195/3
கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி – நற் 195/5
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு – நற் 202/1
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/9
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 212/2
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய – நற் 215/10
கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் – நற் 219/9
அம் தீம் கிளவி கேட்கம் நாமே – நற் 221/13
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த – நற் 227/3
கானல் அம் கொண்கன் தந்த – நற் 231/8
செயலை அம் தளிர் அன்ன என் – நற் 244/10
மல்லல் அம் சேரி கல்லென தோன்றி – நற் 249/9
கானல் அம் சிறுகுடி சேந்தனை செலினே – நற் 254/12
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை – நற் 269/4
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை – நற் 269/4
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் – நற் 272/1
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் – நற் 281/5
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி – நற் 303/10
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/6
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட – நற் 312/2
குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் – நற் 314/5
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் – நற் 314/10
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல் – நற் 315/7
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/8
சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி – நற் 327/3
பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே – நற் 338/12
அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி – நற் 340/5
அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர் – நற் 343/2
அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் – நற் 346/4
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த – நற் 351/6
தூங்கல் அம்பி தூவல் அம் சேர்ப்பின் – நற் 354/7
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் – நற் 355/8
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
பெரும் தோள் நெகிழ அம் வரி வாட – நற் 358/1
கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப – நற் 364/10
மூங்கில் அம் கழை தூங்க ஒற்றும் – நற் 366/10
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/9
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி – நற் 370/5
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/7
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய – நற் 379/4
மாரி அம் கிடங்கின் ஈரிய மலர்ந்த – நற் 379/8
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/10
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13
வேர் கிளர் மராஅத்து அம் தளிர் போல – நற் 381/4
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை – நற் 383/2
முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட – நற் 384/3
புலி பொறி அன்ன புள்ளி அம் பொதும்பின் – நற் 391/2
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
வாழை அம் சிலம்பில் கேழல் கெண்டிய – நற் 399/4
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் – குறு 0/4
சேவல் அம் கொடியோன் காப்ப – குறு 0/5
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி – குறு 2/1
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/5
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
வேனில் அம் சினை கமழும் – குறு 22/4
யானையங்குருகின் கானல் அம் பெரும் தோடு – குறு 34/5
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 41/3
அம் மா அரிவையும் வருமோ – குறு 63/3
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/5
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/5
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு – குறு 124/2
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – குறு 127/3
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/7
கானல் அம் சேர்ப்பன் கொடுமை எற்றி – குறு 145/2
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை – குறு 147/2
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/5
அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி – குறு 159/3
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 163/3
தாஅல் அம் சிறை நொ பறை வாவல் – குறு 172/1
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை – குறு 177/3
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து – குறு 178/1
அம் வரி வாட துறந்தோர் – குறு 180/6
சென்ற நாட்ட கொன்றை அம் பசு வீ – குறு 183/1
ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய – குறு 197/3
நெல்லி அம் புளி மாந்தி அயலது – குறு 201/4
முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் – குறு 201/5
அமிழ்தத்து அன்ன அம் தீம் கிளவி – குறு 206/1
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த – குறு 207/2
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் – குறு 209/1
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ – குறு 211/1
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 216/2
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் – குறு 245/1
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப – குறு 254/1
அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/5
அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/5
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது – குறு 265/1
உறு வளி உளரிய அம் தளிர் மாஅத்து – குறு 278/1
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி – குறு 280/2
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் – குறு 282/6
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/5
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை – குறு 296/2
அம் விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் – குறு 297/1
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல் – குறு 303/6
கைதை அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு – குறு 304/7
புன்னை அம் சேரி இ ஊர் – குறு 320/7
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி – குறு 322/1
வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 324/2
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன – குறு 331/6
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை – குறு 350/4
புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி – குறு 351/6
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/4
செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த – குறு 356/6
ஏனல் அம் சிறுதினை காக்கும் சேணோன் – குறு 357/5
காந்தள் அம் சிறுகுடி கமழும் – குறு 373/7
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை – குறு 392/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் – ஐங் 10/4
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி – ஐங் 20/1
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து களவன் – ஐங் 26/1
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் – ஐங் 27/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன – ஐங் 57/2
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/4
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே – ஐங் 135/3
கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே – ஐங் 136/3
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்பு அம் – ஐங் 152/3
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்பு அம்/துறைவன் வரையும் என்ப – ஐங் 152/3,4
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும் – ஐங் 158/3
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/5
புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன் – ஐங் 169/3
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/3
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/3
கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை – ஐங் 188/2
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும் – ஐங் 199/1
வயலை அம் சிலம்பின் தலையது – ஐங் 211/2
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/3
மலர்ந்த வள்ளி அம் கானம் கிழவோன் – ஐங் 250/3
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன் – ஐங் 300/2
அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே – ஐங் 300/4
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/2
கள்ளி அம் கடத்து இடை கேழல் பார்க்கும் – ஐங் 323/2
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க – ஐங் 326/2
அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என – ஐங் 346/2
அம் கலிழ் மாமை கவின – ஐங் 357/4
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/5
அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே – ஐங் 383/6
ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே – ஐங் 387/3
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/6
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 448/5
பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி – ஐங் 462/2
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/3
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் – ஐங் 481/1
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் – ஐங் 490/1
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5
மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை – பதி 21/17
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26
அலந்தலை உன்னத்து அம் கவடு பொருந்தி – பதி 23/1
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/4
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் – பதி 30/9
இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி – பதி 31/26
அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/12
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/14
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே – பதி 48/18
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி – பதி 52/17
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – பதி 55/5
அம் சேறு அமைந்த முண்டை விளை பழம் – பதி 60/6
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல் – பதி 61/1
உரவு களிற்று புலா அம் பாசறை – பதி 61/15
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து – பதி 72/13
அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே – பதி 78/2
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் – பதி 81/22
சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல-வயின் நிறுத்தும் – பரி 1/11
மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம்/திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் – பரி 1/38,39
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் – பரி 1/44
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/8
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/71
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு – பரி 7/56
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/28
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் – பரி 10/108
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு – பரி 12/10
நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி – பரி 15/63
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/6
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 16/17
ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் – பரி 17/17
அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி 17/43
அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் – பரி 20/81
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன – கலி 3/17
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை – கலி 5/1
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் – கலி 15/1
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும் – கலி 26/2
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி – கலி 30/5
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி 44/6
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 45/2
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி – கலி 46/2
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும் – கலி 46/5
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் – கலி 54/13
தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் – கலி 56/16
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/21
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/4
வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை – கலி 66/12
ஆரல் ஆர்கை அம் சிறை தொழுதி – கலி 75/5
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் – கலி 81/1
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/5
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என – கலி 83/18
எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு – கலி 83/26
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி – கலி 83/28
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் – கலி 86/4
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் – கலி 88/18
தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் – கலி 98/9
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/18
விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி – கலி 101/22
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த – கலி 102/37
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/2
கானல் அம் சேர்ப்பனை கண்டாய் போல – கலி 128/6
ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும் – கலி 128/19
கனவின் வந்த கானல் அம் சேர்ப்பன் – கலி 128/24
பனி இருள் சூழ்தர பைதல் அம் சிறு குழல் – கலி 129/16
பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப – கலி 139/9
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23
மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம் மா – கலி 147/14
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக – கலி 149/2
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் – கலி 150/1
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று – அகம் 1/17
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை – அகம் 3/16
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு – அகம் 5/8
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை – அகம் 6/1
அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை – அகம் 6/2
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 6/17
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – அகம் 9/10
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள் – அகம் 9/25
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/2
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி – அகம் 11/5
ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்த்-தொறும் – அகம் 12/6
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ – அகம் 14/5
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
கொன்றை அம் சினை குழல் பழம் கொழுதி – அகம் 15/15
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/3
பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில் – அகம் 18/15
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் – அகம் 21/10
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் – அகம் 21/17
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் – அகம் 24/4
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை – அகம் 26/4
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன – அகம் 27/9
நெடும் கயிறு வலந்த குறும் கண் அம் வலை – அகம் 30/1
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும் – அகம் 35/16
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/15
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/3
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை – அகம் 38/6
அம் கலுழ் மாமை கிளைஇய – அகம் 41/15
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி – அகம் 44/14
வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் – அகம் 45/1
அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை – அகம் 46/5
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என – அகம் 48/13
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில் – அகம் 53/7
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி – அகம் 54/8
கொன்றை அம் குழலர் பின்றை தூங்க – அகம் 54/11
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/7
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து – அகம் 60/5
சேரி அம் பெண்டிர் கௌவையும் ஒழிகம் – அகம் 65/4
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் – அகம் 69/7
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி – அகம் 70/3
கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் – அகம் 70/10
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை – அகம் 73/14
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/18
சுரியல் அம் பொருநனை காண்டிரோ என – அகம் 76/9
அம் தண் காவிரி போல – அகம் 76/12
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி – அகம் 79/13
புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே – அகம் 80/13
கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக – அகம் 82/2
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று – அகம் 86/11
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 90/3
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி – அகம் 96/4
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – அகம் 96/8
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை – அகம் 96/12
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை – அகம் 97/1
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை – அகம் 97/1
வறன்-உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து – அகம் 97/2
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/22
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி – அகம் 99/6
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ – அகம் 99/7
புன்னை அம் கானல் புறந்தை முன்துறை – அகம் 100/13
நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும் – அகம் 100/17
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி – அகம் 103/3
கவை இலை ஆரின் அம் குழை கறிக்கும் – அகம் 104/12
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/16
அம் மென் சேரி கேட்பினும் கேட்க – அகம் 110/2
இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் – அகம் 113/6
அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென – அகம் 113/24
சேரி அம் பெண்டிர் எள்ளினும் எள்ளுக – அகம் 115/4
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – அகம் 117/2
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/14
அரம் போழ் அம் வளை தோள் நிலை நெகிழ – அகம் 125/1
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/12
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் – அகம் 136/4
இகுளை கேட்டிசின் காதல் அம் தோழி – அகம் 138/1
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை – அகம் 138/6
இல மலர் அன்ன அம் செம் நாவின் – அகம் 142/1
சுள்ளி அம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க – அகம் 149/8
கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில் – அகம் 151/8
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெருந்துறை – அகம் 152/6
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ – அகம் 153/2
அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே – அகம் 154/15
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி – அகம் 159/12
கணவன் ஓம்பும் கானல் அம் சேர்ப்பன் – அகம் 160/8
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் – அகம் 170/9
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 173/11
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் – அகம் 173/13
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி_அம்_செல்வன் – அகம் 175/14
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/2
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண் – அகம் 184/12
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/12
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன் – அகம் 189/8
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – அகம் 191/9
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/10
அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது – அகம் 198/13
புலால் அம் சேரி புல் வேய் குரம்பை – அகம் 200/2
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி – அகம் 204/6
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று – அகம் 208/10
கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி – அகம் 210/9
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/11
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் – அகம் 225/6
மழை துளி மறந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 225/13
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் – அகம் 226/6
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை – அகம் 229/18
கள்ளி அம் பறந்தலை களர்-தொறும் குழீஇ – அகம் 231/7
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 234/12
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க – அகம் 235/13
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/11
விளை கழை பிழிந்த அம் தீம் சேற்றொடு – அகம் 237/12
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/14
அம் மா அரிவை ஒழிய – அகம் 245/20
அம் வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி – அகம் 250/11
அம் வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி – அகம் 250/11
அரம் போழ் அம் வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே – அகம் 251/20
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/15
அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே – அகம் 262/18
மரா அம் சீறூர் மருங்கில் தூங்கும் – அகம் 265/20
கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே – அகம் 270/7
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய – அகம் 270/10
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் – அகம் 271/8
ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை – அகம் 273/13
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/5
இரு வெதிர் அம் கழை ஒசிய தீண்டி – அகம் 278/8
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே – அகம் 280/14
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் – அகம் 281/6
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் – அகம் 284/2
குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி – அகம் 284/4
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/13
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் – அகம் 287/5
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க – அகம் 287/10
ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை – அகம் 288/2
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே – அகம் 288/17
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என – அகம் 290/4
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும் – அகம் 290/7
புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி – அகம் 291/18
நெய் தோய்த்து அன்ன நீர் நனை அம் தளிர் – அகம் 294/7
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து – அகம் 295/13
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/20
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் – அகம் 297/11
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 300/4
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் – அகம் 302/2
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி – அகம் 302/8
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
காந்தள் அம் சிறுகுடி கௌவை பேணாது – அகம் 312/5
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி – அகம் 312/8
கானல் அம் சிறுகுடி பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 320/5
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/9
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/4
புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் – அகம் 321/10
ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி – அகம் 326/1
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ – அகம் 327/9
அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/13
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் – அகம் 328/14
குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர் – அகம் 329/4
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் – அகம் 332/9
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/2
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/7
புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி – அகம் 340/2
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம்/வரை அர_மகளிரின் அரியள் – அகம் 342/11,12
அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/13
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை – அகம் 343/10
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை – அகம் 346/6
அரம் போழ் அம் வளை செறிந்த முன்கை – அகம் 349/1
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/7
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ – அகம் 352/11
அமை ஆடு அம் கழை தீண்டி கல்லென – அகம் 353/7
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/19
ஒரு கால் ஊர்தி பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 360/2
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண் – அகம் 361/1
நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே – அகம் 362/15
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/5
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை – அகம் 368/8
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் – அகம் 368/14
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/13
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 371/1
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது – அகம் 371/7
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று – அகம் 376/8
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி – அகம் 376/14
வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குழை வேங்கை – அகம் 378/3
பரிதி அம் செல்வம் பொதுமை இன்றி – அகம் 379/7
கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு – அகம் 379/19
அல்குல் தழை கூட்டு அம் குழை உதவிய – அகம் 383/8
முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் – அகம் 384/5
அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர் – அகம் 387/5
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/8
வேங்கை அம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து – அகம் 388/7
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் – அகம் 389/7
அம் வாங்கு உந்தி அமை தோளாய் நின் – அகம் 390/10
நெய்தல் அம் கானல் நெடியோய் – புறம் 10/12
புனல் அம் புதவின் மிழலையொடு கழனி – புறம் 24/19
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் – புறம் 25/13
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/8
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/6
கள் நாறும்மே கானல் அம் தொண்டி – புறம் 48/4
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் – புறம் 56/22
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி – புறம் 67/6
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/5
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் – புறம் 85/6
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல் – புறம் 99/5
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது – புறம் 108/2
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே – புறம் 126/23
வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/15
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 147/5
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் – புறம் 150/5
அம் மலை காக்கும் அணி நெடும் குன்றின் – புறம் 150/26
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 152/10
சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே – புறம் 153/6
நறை நார் தொடுத்த வேங்கை அம் கண்ணி – புறம் 168/15
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர் – புறம் 170/2
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின் – புறம் 176/5
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/4
கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/11
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர் – புறம் 209/2
ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ – புறம் 212/4
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 225/7
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய – புறம் 227/5
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் – புறம் 235/13
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 237/13
கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி – புறம் 240/9
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 245/3
அம் வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
போந்தை அம் தோட்டின் புனைந்தனர் தொடுத்து – புறம் 265/3
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/3
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/7
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் – புறம் 306/2
மயில் அம் சாயல் மாஅயோளொடு – புறம் 318/2
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட – புறம் 321/5
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர் – புறம் 324/8
குரல் அம் குன்றி கொள்ளும் இளையோள் – புறம் 340/2
கரந்தை அம் செறுவின் பெயர்க்கும் – புறம் 340/8
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் – புறம் 341/2
புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன் – புறம் 343/9
கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9
குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு – புறம் 345/16
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 349/5
கலங்கல் அம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி – புறம் 361/18
கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு – புறம் 363/10
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி – புறம் 365/5
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப – புறம் 366/15
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க – புறம் 368/10
உழுஞ்சில் அம் கவட்டு இடை இருந்த பருந்தின் – புறம் 370/7
ஆனா மண்டை வன்னி அம் துடுப்பின் – புறம் 372/7
அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற – புறம் 373/31
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் – புறம் 379/8
சிலைத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர் – புறம் 380/12
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/12
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி – புறம் 383/13
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல – புறம் 384/6
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன் – புறம் 389/5
துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் – புறம் 391/16
TOP


அம்_சில்_ஓதி (6)

அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/7
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ – குறு 211/1
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி/பெரு மட மான் பிணை அலைத்த – ஐங் 394/3,4
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
TOP


அம்_சில்_ஓதியை (2)

அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/6
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 448/5
TOP


அம்_தீம்_கிளவி (2)

அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் – ஐங் 490/1
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5
TOP


அம்_மெல்_ஓதி (1)

அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/5
TOP


அம்பண (2)

அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய – பதி 66/8
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு – பதி 71/5
TOP


அம்பணத்து (1)

அம்பணத்து அன்ன யாமை ஏறி – ஐங் 43/1
TOP


அம்பணம் (1)

கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய – நெடு 96
TOP


அம்பர் (3)

அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட – பெரும் 117
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் – புறம் 385/9
TOP


அம்பல் (21)

அம்பல் மூதூர் அரவம் ஆயினும் – நற் 85/3
அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர் – நற் 143/7
மறுகில் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற – நற் 149/3
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/9
அம்பல் மூதூர் அலர் எழ – நற் 249/10
அம்பல் மூதூர் அலர்ந்து – நற் 272/9
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே – குறு 51/6
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7
அம்பல் ஆகற்க என வேட்டேமே – ஐங் 9/6
அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே – ஐங் 279/5
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற – அகம் 70/6
அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர் – அகம் 100/15
நல்காமையின் அம்பல் ஆகி – அகம் 102/17
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல் – அகம் 115/3
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் – அகம் 203/3
அம்பல் மூதூர் கேட்பினும் கேட்க – அகம் 218/19
இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார் – அகம் 249/2
ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை – அகம் 273/13
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும் – அகம் 282/13
அம்பல் மூதூர் அலர் நமக்கு ஒழிய – அகம் 347/7
TOP


அம்பலம் (1)

எழுது எழில் அம்பலம் காமவேள் அம்பின் – பரி 18/28
TOP


அம்பலின் (1)

அயலோர் அம்பலின் அகலான் – நற் 285/10
TOP


அம்பலும் (2)

அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே – நற் 73/11
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும்/மாய புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க – கலி 39/49,50
TOP


அம்பலை (1)

அறன் இன்றி அயல் தூற்றும் அம்பலை நாணியும் – கலி 3/1
TOP


அம்பலொடு (2)

அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பலொடு ஒன்றி – நற் 36/6
இன்னாது இசைக்கும் அம்பலொடு/வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே – குறு 139/5,6
TOP


அம்பா (1)

அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடி கன்னியர் – பரி 11/81
TOP


அம்பி (7)

நிறைய பெய்த அம்பி காழோர் – நற் 74/3
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி/நல் எருது நடை வளம் வைத்து என உழவர் – நற் 315/3,4
தூங்கல் அம்பி தூவல் அம் சேர்ப்பின் – நற் 354/7
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
அம்பி கரவா வழக்கிற்றே ஆங்கு அதை – பரி 11/71
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி/ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன் – கலி 103/38,39
அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு – கலி 106/25
TOP


அம்பியின் (7)

திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர – ஐங் 98/2
அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும் – பரி 6/75
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் – அகம் 29/18
வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும் – அகம் 187/23
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக – புறம் 261/4
மிசை அம்பியின் மனை மறுக்குந்து – புறம் 343/2
அறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்று – புறம் 381/24
TOP


அம்பின் (24)

கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின்/கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின் – மலை 421,422
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது – நற் 48/7
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் – நற் 198/10
வீளை அம்பின் வில்லோர் பெருமகன் – நற் 265/3
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின்/செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின் – பதி 33/8,9
புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின்/நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின் – பதி 45/2,3
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
எழுது எழில் அம்பலம் காமவேள் அம்பின்/தொழில் வீற்றிருந்த நகர் – பரி 18/28,29
வள் வாய் அம்பின் கோடை பொருநன் – அகம் 13/10
அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின்/நிரம்பா நோக்கின் நிரயம் கொள்-மார் – அகம் 67/5,6
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் – அகம் 105/13
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 109/7
வீளை அம்பின் விழு தொடை மழவர் – அகம் 131/6
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – அகம் 182/4
மாரி அம்பின் மழை தோல் பழையன் – அகம் 186/15
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் – அகம் 215/10
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/2
மாரி அம்பின் மழை தோல் சோழர் – அகம் 336/20
தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ – புறம் 4/5
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் – புறம் 23/5
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும – புறம் 168/16
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை – புறம் 181/5
ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின்/வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி – புறம் 324/5,6
TOP


அம்பினர் (5)

அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன் – அகம் 61/8
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை – அகம் 171/10
ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர்/எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய – அகம் 239/4,5
பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர – அகம் 291/12
செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர – அகம் 337/13
TOP


அம்பினவை (1)

வரி சிலை வய அம்பினவை/புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/60,61
TOP


அம்பினோன் (1)

வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன்/போல் ஆற்று முன்பின் புனை கழல் மைந்தரொடு – பரி 22/26,27
TOP


அம்பு (28)

அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம் – மது 67
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து – பதி 19/9
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும் – பதி 22/29
அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை – பதி 24/13
அம்பு சேர் உடம்பினர் சேர்ந்தோர் அல்லது – பதி 42/5
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் – பதி 53/7
அம்பு உடை வலத்தர் உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 80/11
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/30
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் – கலி 6/3
புனை மாண் மரீஇய அம்பு தெரிதியே – கலி 7/10
அன்னவோ காம நின் அம்பு/கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால் – கலி 147/47,48
அம்பு உடை கையர் அரண் பல நூறி – அகம் 69/16
உருவ வல் வில் பற்றி அம்பு தெரிந்து – அகம் 82/11
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் – அகம் 269/10
அம்பு சேண் படுத்து வன்_புலத்து உய்த்து என – அகம் 309/3
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர் – அகம் 375/3
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை – புறம் 3/21
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5
அம்பு சென்று இறுத்த அரும் புண் யானை – புறம் 19/9
அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் – புறம் 20/16
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/14
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் – புறம் 152/7
கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும் – புறம் 287/3
உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு/மான் உளை அன்ன குடுமி – புறம் 310/6,7
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
TOP


அம்புலி (1)

அம்புலி காட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/19
TOP


அம்பொடு (4)

ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு/காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/24,25
எனை பல் யானையும் அம்பொடு துளங்கி – புறம் 63/1
அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்-மன்னே – புறம் 235/7
அம்பொடு துளங்கி ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – புறம் 260/24
TOP


அம்ம (145)

இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 168
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
அம்ம வாழி தோழி – நற் 79/9
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என – நற் 93/4
புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே – நற் 121/5
இனிது மன்று அம்ம தானே பனி படு – நற் 135/5
ஐது ஏகு அம்ம யானே ஒய்யென – நற் 143/1
வழு இலள் அம்ம தானே குழீஇ – நற் 143/6
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – நற் 158/1
அம்ம நாணுதும் நும்மொடு நகையே – நற் 172/6
அம்ம வாழி தோழி கைம்மாறு – நற் 194/1
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே – நற் 240/1
அரிது மன்று அம்ம அறத்தினும் பொருளே – நற் 243/11
அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே – நற் 262/10
படுக தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என – நற் 277/2
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – நற் 289/1
அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/9
மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி – நற் 316/1
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 387/2
அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு – நற் 388/1
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு – குறு 14/3
அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/4
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு – குறு 29/5
தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே – குறு 45/5
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
வருக தில் அம்ம தானே – குறு 56/4
அம்ம வாழி தோழி யாவதும் – குறு 77/1
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – குறு 104/1
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு – குறு 134/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – குறு 146/1
எள்ளார் அம்ம துணை பிரிந்தோரே – குறு 147/5
நல்லை மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல் – குறு 229/5
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன் – குறு 230/1
சேய அம்ம இருவாம் இடையே – குறு 237/4
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – குறு 287/1
அம்ம வாழி தோழி புன்னை – குறு 296/1
அம்ம வாழி தோழி முன் நின்று – குறு 350/1
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம/மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் – குறு 359/1,2
அம்ம வாழி தோழி அன்னைக்கு – குறு 361/1
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
அம்ம வாழி தோழி இன்று அவர் – குறு 375/1
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/4
புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/7
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி – குறு 392/1
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/6
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 31/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 32/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 33/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 34/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 35/1
அம்ம வாழி தோழி ஊரன் – ஐங் 36/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 37/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 38/1
அம்ம வாழி தோழி ஊரன் – ஐங் 39/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 40/1
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
மடவள் அம்ம நீ இனி கொண்டோளே – ஐங் 67/1
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல் – ஐங் 77/1
அம்ம வாழி பாண எவ்வைக்கு – ஐங் 89/1
அம்ம வாழி தோழி பாணன் – ஐங் 111/1
அம்ம வாழி தோழி பாசிலை – ஐங் 112/1
அம்ம வாழி தோழி நென்னல் – ஐங் 113/1
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன் – ஐங் 114/1
அம்ம வாழி தோழி பல் மாண் – ஐங் 115/1
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ – ஐங் 116/1
அம்ம வாழி தோழி நலனே – ஐங் 117/1
அம்ம வாழி தோழி யான் இன்று – ஐங் 118/1
அம்ம வாழி தோழி நன்றும் – ஐங் 119/1
அம்ம வாழி தோழி நலம் மிக – ஐங் 120/1
அம்ம வாழி பாண புன்னை – ஐங் 132/1
அம்ம வாழி கொண்க எம்-வயின் – ஐங் 139/1
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/5
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – ஐங் 221/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 222/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 223/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 224/1
அம்ம வாழி தோழி பைம் சுனை – ஐங் 225/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 226/1
அம்ம வாழி தோழி நாளும் – ஐங் 227/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 228/1
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ – ஐங் 229/1
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு – ஐங் 230/1
அம்ம வாழி தோழி பன் மலர் – ஐங் 244/1
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே – ஐங் 248/4
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே – ஐங் 313/1
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர் – ஐங் 331/1
அம்ம வாழி தோழி என்னதூஉம் – ஐங் 332/1
அம்ம வாழி தோழி யாவதும் – ஐங் 333/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை – ஐங் 334/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 335/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 336/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 337/1
அம்ம வாழி தோழி சாரல் – ஐங் 338/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை – ஐங் 339/1
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – ஐங் 340/1
கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை – ஐங் 387/4
இனிதால் அம்ம பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 402/4
மென் பிணித்து அம்ம பாணனது யாழே – ஐங் 410/5
இனிதால் அம்ம இனியவர் புணர்வே – ஐங் 415/4
நன்றால் அம்ம பாணனது அறிவே – ஐங் 474/5
வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என – பதி 26/7
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் – பதி 28/1
பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம/அறம் கரைந்து வயங்கிய நாவின் பிறங்கிய – பதி 64/2,3
இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா – பதி 83/6
தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம நின் – பரி 8/27
இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் – கலி 141/14
பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/5
நன்றே கானம் நயவரும் அம்ம/கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – அகம் 99/10,11
அம்ம வாழி தோழி இம்மை – அகம் 101/1
அம்ம வாழி கேளிர் முன் நின்று – அகம் 130/1
அம்ம வாழி தோழி கைம்மிக – அகம் 141/1
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம/துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி – அகம் 141/11,12
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால் – அகம் 148/11
அம்ம வாழி தோழி பொன்னின் – அகம் 201/1
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 235/1
இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது – அகம் 241/2
முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே – அகம் 244/14
அம்ம வாழி தோழி பல் நாள் – அகம் 249/1
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர – அகம் 276/7
வந்தன்று அம்ம தானே – அகம் 277/19
அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/17
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – அகம் 325/1
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர் – அகம் 326/3
செலவு விருப்பு-உறுதல் ஒழிக தில் அம்ம/செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் – அகம் 340/5,6
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை – அகம் 346/1
புல்லென் மாலையும் இனிது மன்ற அம்ம/நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/13,14
அம்ம தோழி கூறு-மதி நீயே – அகம் 380/13
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – அகம் 388/1
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு – அகம் 400/1
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல் – அகம் 400/24
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம/பழன மஞ்ஞை உகுத்த பீலி – புறம் 13/9,10
தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே – புறம் 18/29
செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/15
இன்னாது அம்ம ஈங்கு இனிது இருத்தல் – புறம் 44/9
நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று – புறம் 75/10
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம/பசித்து பணை முயலும் யானை போல – புறம் 80/6,7
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது – புறம் 166/26
உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர் – புறம் 182/1
இன்னாது அம்ம இ உலகம் – புறம் 194/6
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 203/6
தெருமரும் அம்ம தானே தன் கொழுநன் – புறம் 247/7
பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே – புறம் 318/3
TOP


அமயத்து (4)

ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து/நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு – நெடு 75,76
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து/விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர – குறி 45,46
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 375
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து/கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி – பதி 22/34,35
TOP


அமயமும் (2)

சென்ற காலமும் வரூஉம் அமயமும்/இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து – மது 477,478
மழை அமைந்து-உற்ற அரைநாள் அமயமும்/அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 649,650
TOP


அமர் (163)

அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ – திரு 255
மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
ஆல்_அமர்_செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த – சிறு 97
கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி – பெரும் 75
ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன் – பெரும் 175
கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி – பெரும் 176
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 416
மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 67
அமர் கடக்கும் வியன் தானை – மது 39
அரசு பட அமர் உழக்கி – மது 128
நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி – மது 470
மான் அமர் நோக்கம் கலங்கி கையற்று – குறி 25
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை – குறி 87
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை – பட் 37
வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக – நற் 21/3
பேர் அமர் மழை கண் ஈரிய கலுழ – நற் 29/9
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் – நற் 44/2
அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/8
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 101/9
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல் – நற் 267/6
அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண – நற் 326/8
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/6
அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் – நற் 362/9
பேர் அமர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 391/10
பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே – குறு 131/2
குறும் பொறை மருங்கின் அமர் துணை தழீஇ – குறு 215/5
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய – குறு 237/1
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி – குறு 286/4
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் – குறு 306/4
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி – குறு 322/1
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ – ஐங் 64/1
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை – ஐங் 198/1
பேர் அமர் மழை கண் கலிழ தன் – ஐங் 214/4
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் – ஐங் 282/2
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே – ஐங் 308/4
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் – ஐங் 379/1
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே – ஐங் 412/4
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே – ஐங் 427/1
பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் – ஐங் 496/3
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர் – பதி 14/8
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் – பதி 22/9
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் – பதி 29/13
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து – பதி 36/3
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/9
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற – பதி 44/3
அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த – பதி 50/13
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/9
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி – பரி 5/2
அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் – பரி 5/51
நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் – பரி 6/12
ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் – பரி 8/108
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர் – பரி 10/84
ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – பரி 10/131
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து – பரி 13/13
பொன் புனை உடுக்கையோன் புணர்ந்து அமர் நிலையே – பரி 15/28
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் – பரி 19/104
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/105
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் – பரி 20/48
நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும் – பரி 20/108
தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் – பரி 20/110
மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/66
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 21/68
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/8
புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என – கலி 11/3
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான் – கலி 34/7
அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர் கண் – கலி 40/1
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய – கலி 60/16
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு – கலி 71/5
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் – கலி 81/9
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/14
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 98/20
பல்லும் பணை தோளும் பேர் அமர் உண்கண்ணும் – கலி 108/16
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/2
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர – கலி 119/10
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் – கலி 146/7
அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ – அகம் 23/8
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/15
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு – அகம் 52/9
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி – அகம் 54/20
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/8
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த – அகம் 77/9
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி – அகம் 78/20
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை – அகம் 96/16
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் – அகம் 106/11
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட – அகம் 111/13
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/14
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/18
அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுற கெழீஇ – அகம் 151/2
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த – அகம் 175/11
மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த – அகம் 177/15
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 204/3
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு – அகம் 208/9
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி – அகம் 259/12
நெஞ்சு அமர் குழவி போல நொந்து நொந்து – அகம் 293/12
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/9
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் – அகம் 326/2
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய – அகம் 337/3
அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர்/மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் – அகம் 338/3,4
கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/4
கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய் – அகம் 346/22
தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி – அகம் 385/15
கான் அமர் நன்னன் போல – அகம் 392/27
நீரொடு நிறைந்த பேர் அமர் மழை கண் – அகம் 395/3
நாம நல் அமர் செய்ய – புறம் 16/18
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட – புறம் 23/16
அரைசு பட அமர் உழக்கி – புறம் 26/6
அமர் மேம்படூஉம்-காலை நின் – புறம் 48/8
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது – புறம் 62/1
சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற – புறம் 66/4
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/4
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/6
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/6
சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர் – புறம் 93/2
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த – புறம் 93/9
சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய – புறம் 99/10
மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் – புறம் 117/4
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என – புறம் 125/15
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த – புறம் 158/6
வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும் – புறம் 161/31
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர் – புறம் 167/1
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர் – புறம் 167/1
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை – புறம் 172/9
தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் – புறம் 177/4
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் – புறம் 198/9
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/6
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/17
அருப்பம் பேணாது அமர் கடந்ததூஉம் – புறம் 224/1
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை – புறம் 226/5
கன்று அமர் ஆயம் கானத்து அல்கவும் – புறம் 230/1
தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய – புறம் 230/8
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த – புறம் 234/3
பேர் அமர் உழந்த வெருவரு பறந்தலை – புறம் 270/11
கன்று அமர் கறவை மான – புறம் 275/8
ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர – புறம் 288/5
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து – புறம் 294/4
நாளை செய்குவென் அமர் என கூறி – புறம் 304/6
ஆர் அமர் உழப்பதும் அமரியள் ஆகி – புறம் 339/11
ஆர் அமர் உழக்கிய மறம் கிளர் முன்பின் – புறம் 341/12
பெறாஅமையின் பேர் அமர் செய்தலின் – புறம் 342/12
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை – புறம் 354/4
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் – புறம் 356/5
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு – புறம் 391/18
TOP


அமர்_அகத்து (1)

இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து/இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து – புறம் 180/3,4
TOP


அமர்க்கு (2)

அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு – பதி 22/20
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4
TOP


அமர்த்த (16)

நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண் – பெரும் 386
கனம் குழைக்கு அமர்த்த சே அரி மழை கண் – நற் 16/9
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/6
அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை – நற் 256/2
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள் – ஐங் 79/1
கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே – ஐங் 277/5
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல் – ஐங் 382/1
அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் – பதி 16/12
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கின் நயவர – பதி 81/29
துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் – கலி 57/23
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கம் – அகம் 3/17
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 27/17
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் என – அகம் 126/19
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் – அகம் 237/16
பொலிவன அமர்த்த உண்கண் – அகம் 334/16
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 357/16
TOP


அமர்த்தன-கொல்லோ (1)

சிவந்து ஒளி மழுங்கி அமர்த்தன-கொல்லோ/கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் – நற் 66/7,8
TOP


அமர்த்தனள் (1)

அரி வேய் உண்கண் அமர்த்தனள் நோக்கி – அகம் 390/13
TOP


அமர்ந்த (11)

பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் – நெடு 38
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து – மலை 45
அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே – நற் 159/12
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே – ஐங் 403/2
செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு – பதி 15/28
கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் – பதி 20/23
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து – பதி 81/30
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில் – பரி 1/8
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர் பாணி – பரி 10/117
இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்வ நின் – பரி 23/5
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல – கலி 23/17
TOP


அமர்ந்ததை (1)

அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி – பரி 21/12
TOP


அமர்ந்தன்றே (1)

மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே/ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 102,103
TOP


அமர்ந்தனர் (1)

நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் – மது 581
TOP


அமர்ந்தனன் (1)

ஆல்_அமர்_செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த – சிறு 97
TOP


அமர்ந்தனை (3)

ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி – கலி 1/17
சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை/பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை – கலி 122/4,5
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட – அகம் 240/12
TOP


அமர்ந்தான் (1)

குளவாய் அமர்ந்தான் நகர் – பரி 23/69
TOP


அமர்ந்து (36)

குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 77
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி – திரு 93
உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 153
முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 251
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து/ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – பெரும் 478,479
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து/நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை – நெடு 183,184
அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து/அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 211,212
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – மலை 485
கண்டோர் எல்லாம் அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி – மலை 495
உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – மலை 560
அமர்ந்து இனிது நோக்கமொடு செகுத்தனென் – நற் 16/10
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ – நற் 155/6
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி – நற் 259/7
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து/உலகம் கூறுவது உண்டு என நிலைஇய – நற் 327/5,6
அண்ணல் உள்ளமொடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – நற் 372/7
அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே என் ஐயும் – நற் 389/3
அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும் – பதி 23/14
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து/நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த – பதி 40/25,26
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் – பதி 68/13
ஆரா உடம்பின் நீ அமர்ந்து விளையாடிய – பரி 5/55
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த – பரி 5/63
அன்னை ஆகலின் அமர்ந்து யாம் நின்னை – பரி 14/29
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு – பரி 17/29
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து/அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன் – பரி 19/2,3
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் – கலி 27/19
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி – கலி 30/2
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக – கலி 38/2
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/27
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட – கலி 43/20
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து/ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் – கலி 56/5,6
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் – கலி 74/2
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு – அகம் 6/9
அலமரல் மழை கண் அமர்ந்து நோக்காள் – அகம் 190/5
நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து/காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின் – அகம் 220/14,15
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு – புறம் 360/19
TOP


அமர்ந்தோயும் (1)

தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே – பரி 4/71
TOP


அமர்ந்தோயே (3)

நறையின் நறும் புகை நனி அமர்ந்தோயே/அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி – பரி 14/20,21
எழீஇ பாடும் பாட்டு அமர்ந்தோயே/பிறந்த ஞான்றே நின்னை உட்கி – பரி 14/24,25
ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே/அன்னை ஆகலின் அமர்ந்து யாம் நின்னை – பரி 14/28,29
TOP


அமர்ந்தோரே (1)

நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/5
TOP


அமர்ந்தோளே (1)

அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/5
TOP


அமர்ந்தோன் (1)

பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண் – பெரும் 373
TOP


அமர்ப்பனள் (1)

உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி – நற் 305/8
TOP


அமர்ப்பு (1)

மான் அமர்ப்பு அன்ன மையல் நோக்கமொடு – நற் 179/4
TOP


அமர்பு (1)

அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு – பதி 12/24
TOP


அமர்பு-உற்ற (1)

மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் – பரி 20/91
TOP


அமர்வோயே (1)

மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே – நற் 121/12
TOP


அமரர் (8)

செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் – பட் 184
அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும் – பட் 200
மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்வி – பரி 5/26
அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் – பரி 5/51
மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்-தன் – பரி 5/69
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி – பரி 11/35
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும் – புறம் 99/1
TOP


அமரர்_செல்வன் (1)

அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன்/எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/51,52
TOP


அமரர்_செல்வன்-தன் (1)

மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்-தன்/பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/69,70
TOP


அமரர்க்கா (1)

சாவா மரபின் அமரர்க்கா சென்ற நின் – பரி 2/71
TOP


அமரர்க்கு (2)

அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த – புறம் 55/3
TOP


அமரரும் (2)

யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும் – பரி 8/8
மூவா அமரரும் முனிவரும் பிறரும் – அகம் 0/12
TOP


அமரருள் (1)

ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள்/ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் – கலி 108/12,13
TOP


அமரரை (2)

உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை/போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர் – பரி 1/25,26
ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின் – பரி 3/15
TOP


அமரா (5)

அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு – மலை 74
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் நின்னொடு – நற் 122/9
அமரா முகத்தள் ஆகி – குறு 312/7
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே – அகம் 253/3
உடன்ற அன்னை அமரா நோக்கமும் – அகம் 378/12
TOP


அமரிய (1)

அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள் – அகம் 5/1
TOP


அமரியள் (1)

ஆர் அமர் உழப்பதும் அமரியள் ஆகி – புறம் 339/11
TOP


அமரின் (1)

அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி – புறம் 301/3
TOP


அமரும் (1)

அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என – அகம் 214/8
TOP


அமருவர் (1)

பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து – புறம் 350/7
TOP


அமருள் (1)

மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள்/வாள் அகப்பட்டானை ஒவ்வான் என பெயரும் – கலி 104/48,49
TOP


அமரே (1)

உடன் வீழ்ந்தன்றால் அமரே பெண்டிரும் – புறம் 62/13
TOP


அமல் (23)

அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல் – மலை 219
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து – குறு 260/6
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல – குறு 382/3
முடந்தை நெல்லின் கழை அமல் கழனி – பதி 32/13
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் – பதி 41/13
கரும்பு அமல் கழனிய நாடு வளம் பொழிய – பதி 50/3
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு – கலி 127/21
பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும் – அகம் 8/7
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/13
பழம் கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகை – அகம் 136/11
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட – அகம் 177/7
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து – அகம் 178/12
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/18
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் – அகம் 256/15
குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர – அகம் 264/2
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர் – அகம் 328/1
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல்/பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி – அகம் 388/4,5
நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன் – புறம் 379/6
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல்/குன்று பல கெழீஇய – புறம் 383/21,22
TOP


அமல்பு (1)

கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – நற் 257/3
TOP


அமலை (13)

அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 194
பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில் – பெரும் 224
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை/தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 441,442
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/2
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ – குறு 281/3
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று – குறு 369/1
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி – கலி 50/13
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால் – அகம் 86/2
ஒள்_வாள்_அமலை ஆடிய ஞாட்பின் – அகம் 142/14
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/14
அமலை கொழும் சோறு ஆர்ந்த பாணர்க்கு – புறம் 34/14
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை/வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய – புறம் 177/14,15
TOP


அமளி (3)

அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் – பெரும் 252
அமளி தைவந்தனனே குவளை – குறு 30/4
சேம திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர் – பரி 10/34
TOP


அமன்ற (15)

கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் – மலை 123
ஆம்பல் அமன்ற தீம் பெரும் பழனத்து – நற் 200/6
புன்_புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி – குறு 202/2
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற/நெடும் கால் மராஅத்து குறும் சினை பற்றி – ஐங் 383/1,2
நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற/மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் – கலி 62/4,5
நடாஅ கரும்பு அமன்ற தோளாரை காணின் – கலி 112/6
நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள் – அகம் 4/15
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/2
வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 137/10
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/5
மணி மருள் மலர முள்ளி அமன்ற/துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் – அகம் 236/1,2
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என – அகம் 262/4
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற/குளவியொடு மிடைந்த கூதளம் கண்ணி – அகம் 272/7,8
TOP


அமன்றன்று (2)

வேய் அமன்றன்று மலையும் அன்று – கலி 55/11
பூ அமன்றன்று சுனையும் அன்று – கலி 55/12
TOP


அமன்று (1)

களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர – மது 172
TOP


அமிர்த (1)

அரிவையர் அமிர்த பானம் – பரி 8/120
TOP


அமிர்தம் (1)

வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர – பரி 2/69
TOP


அமிர்து (5)

அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 532
அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் – பதி 16/12
நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த – பரி 3/33
உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப – பரி 8/121
அமிர்து அன நோக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப – பரி 12/57
TOP


அமிழ்தத்து (2)

அமிழ்தத்து அன்ன அம் தீம் கிளவி – குறு 206/1
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தார் மார்பின் – அகம் 332/13
TOP


அமிழ்தம் (8)

அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக – குறு 83/1
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – குறு 201/1
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் – குறு 286/2
மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா – கலி 81/14
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம்/குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து – அகம் 207/2,3
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் – அகம் 335/25
அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என – புறம் 182/2
அரும் பெறல் அமிழ்தம் அன்ன – புறம் 392/20
TOP


அமிழ்தின் (3)

ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின்/பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை – பரி 3/15,16
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 169/6
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/14
TOP


அமிழ்து (13)

அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த – சிறு 101
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1
அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ – பதி 17/11
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை – கலி 4/13
ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/11
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ – அகம் 170/5
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/7
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/8
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் – புறம் 361/19
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில் – புறம் 390/17
TOP


அமிழ்தொடு (2)

உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 197
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – அகம் 213/18
TOP


அமுதம் (3)

பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 601
அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – நற் 65/1
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு – நற் 88/4
TOP


அமுது (2)

அமுது கடைய இரு-வயின் நாண் ஆகி – பரி 23/74
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என – புறம் 399/21
TOP


அமுதொடு (1)

அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 475
TOP


அமை (143)

நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – திரு 195
துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி – பொரு 10
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 32
மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 114
வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து – சிறு 224
தொடை அமை கேள்வி இட-வயின் தழீஇ – பெரும் 16
உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து – பெரும் 158
தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய – பெரும் 486
கை அமை விளக்கம் நந்து-தொறும் மாட்ட – முல் 49
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 421
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 421
அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம் – மது 625
கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் – மது 626
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து – நெடு 82
தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின் – நெடு 84
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை – நெடு 135
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து – நெடு 137
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம் – குறி 103
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – மலை 26
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் – மலை 57
வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇ – மலை 181
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – மலை 522
அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண் – நற் 12/5
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
போர் அமை கதவ புரை-தொறும் தூவ – நற் 132/4
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் – நற் 167/4
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன – நற் 178/1
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை – நற் 178/2
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில் – நற் 222/7
வாங்கு அமை பழுனிய நறவு உண்டு – நற் 276/9
தோடு அமை செறிப்பின் இலங்கு வளை ஞெகிழ – நற் 282/1
நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் – நற் 352/10
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை – நற் 362/1
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம் – நற் 373/7
சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் – நற் 376/7
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் – குறு 115/4
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள் – குறு 131/1
பாடு அமை சேக்கையில் படர் கூர்ந்திசினே – குறு 216/4
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே – குறு 356/8
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் – குறு 385/4
சூது ஆர் குறும் தொடி சூர் அமை நுடக்கத்து – ஐங் 71/1
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை – ஐங் 72/1
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/5
நனை அமை கள்ளின் தேறலொடு மாந்தி – பதி 12/18
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் – பதி 12/22
செயல் அமை கண்ணி சேரலர் வேந்தே – பதி 38/8
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப – பதி 41/2
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் – பதி 41/3
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/3
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் – பதி 77/6
சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி – பரி 11/69
கழுத்து அமை கை வாங்கா காதலர் புல்ல – பரி 11/116
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் – பரி 19/13
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய – பரி 21/4
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் – பரி 22/22
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/30
சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர் – கலி 4/2
படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ – கலி 10/10
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/14
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 39/17
ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே – கலி 43/31
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
வறன்-உறல் அறியாத வழை அமை நறும் சாரல் – கலி 53/1
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/3
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் – கலி 54/7
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/19
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் – கலி 57/23
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை – கலி 59/6
காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு – கலி 85/1
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் – கலி 85/3
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 92/33
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி – கலி 102/35
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை – கலி 137/10
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி – கலி 140/6
தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் – அகம் 5/23
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் – அகம் 18/17
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/15
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/7
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள் – அகம் 49/17
பேயும் அறியா மறை அமை புணர்ச்சி – அகம் 62/6
வகை அமை வனப்பின் வள்பு நீ தெரிய – அகம் 64/3
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/18
வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் – அகம் 76/8
வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் – அகம் 76/8
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் – அகம் 82/1
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக – அகம் 82/4
நீள் அமை வனப்பின் தோளும்-மார் அணைந்தே – அகம் 87/16
ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா – அகம் 98/17
பொறி அமை பாவையின் தூங்கல் வேண்டின் – அகம் 98/20
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை – அகம் 119/12
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை – அகம் 124/6
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ – அகம் 152/23
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/3
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி – அகம் 162/14
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் – அகம் 167/1
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 175/1
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ – அகம் 182/2
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில் – அகம் 205/16
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற – அகம் 225/5
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் – அகம் 234/8
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/15
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை – அகம் 289/12
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/6
தொடை அமை பன் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த – அகம் 335/13
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் – அகம் 335/14
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 343/1
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி – அகம் 346/13
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/5
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/6
அமை ஆடு அம் கழை தீண்டி கல்லென – அகம் 353/7
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர் – அகம் 369/7
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 371/1
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் – அகம் 378/10
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/9
அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் – அகம் 385/13
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் – அகம் 388/2
அம் வாங்கு உந்தி அமை தோளாய் நின் – அகம் 390/10
வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர் – அகம் 398/24
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/7
நூல் அமை பிறப்பின் நீல உத்தி – அகம் 400/5
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என – புறம் 63/9
படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று – புறம் 72/5
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து – புறம் 129/2
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/3
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
மண் அமை முழவின் வயிரியர் – புறம் 164/12
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/13
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/5
படை அமை மறவரொடு துவன்றி கல்லென – புறம் 351/3
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும் – புறம் 378/16
மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும் – புறம் 378/17
TOP


அமை-மின் (1)

மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் – புறம் 152/14
TOP


அமைக்கும்-காலை (1)

அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்-காலை/ஒரு வழி தோன்றி ஆங்கு என்றும் சான்றோர் – புறம் 218/4,5
TOP


அமைக (3)

அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே – நற் 389/11
வாராது அமையினும் அமைக/சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே – குறு 117/5,6
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7
TOP


அமைகல்லா (2)

நிலனும் வளனும் கண்டு அமைகல்லா/விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் – மது 343,344
மறந்து அமைகல்லா பழனும் ஊழ் இறந்து – மலை 263
TOP


அமைகல்லாது (1)

மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 457/4
TOP


அமைகல்லார் (1)

துறந்து அமைகல்லார் காதலர் – ஐங் 457/3
TOP


அமைகல்லேன் (1)

செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன்/பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப அது பெரிது – கலி 104/66,67
TOP


அமைகலனே (2)

விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/12
பகைவன்-மன் யான் மறந்து அமைகலனே – நற் 260/10
TOP


அமைகும் (1)

முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/15
TOP


அமைகுவம் (1)

யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ – கலி 71/23
TOP


அமைகுவம்-மன்னே (1)

உள்ளாது அமைதலும் அமைகுவம்-மன்னே/கயல் என கருதிய உண்கண் – ஐங் 36/3,4
TOP


அமைகுவர் (2)

நின் துறந்து அமைகுவர் அல்லர் – ஐங் 461/4
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் – புறம் 351/7
TOP


அமைகுவர்-கொல் (1)

மறந்தும் அமைகுவர்-கொல் என்று எண்ணி – அகம் 223/2
TOP


அமைகுவன் (1)

நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து – ஐங் 36/2
TOP


அமைகுவான் (1)

வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன் – கலி 41/29
TOP


அமைகுவான்-மன்னோ (2)

மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ/வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/6,7
மான் நோக்கினவரோடு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ/ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 30/10,11
TOP


அமைகுவென் (2)

நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று – நற் 400/5
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து – குறு 137/2
TOP


அமைகுவென்-மன்னோ (1)

நின் வலித்து அமைகுவென்-மன்னோ அல்கல் – அகம் 74/14
TOP


அமைகோ (1)

யாங்கு மறந்து அமைகோ யானே ஞாங்கர் – குறு 132/3
TOP


அமைத்த (5)

சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 385
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து – நெடு 183
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/9
தோள் பதன் அமைத்த கரும் கை ஆடவர் – அகம் 79/1
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/4
TOP


அமைத்தல் (1)

பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்-வயின் – குறு 366/1
TOP


அமைத்து (14)

மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து/வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து – சிறு 223,224
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து/இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 55,56
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து/தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின் – நெடு 83,84
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து/பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் – நெடு 122,123
வாயிலொடு புழை அமைத்து/ஞாயில்-தொறும் புதை நிறீஇ – பட் 287,288
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து/திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி – மலை 2,3
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து/புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை – மலை 28,29
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ – பதி 29/8
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/13
நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/16
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
பாடு பல அமைத்து கொள்ளை சாற்றி – அகம் 30/10
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 207/4
தேரை ஒலியின் மாண சீர் அமைத்து/சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு – அகம் 301/19,20
TOP


அமைதல் (3)

வினை வலித்து அமைதல் ஆற்றலர்-மன்னே – நற் 69/12
மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே – குறு 218/7
நின் இன்று அமைதல் வல்லாம் மாறே – குறு 309/8
TOP


அமைதலும் (1)

உள்ளாது அமைதலும் அமைகுவம்-மன்னே – ஐங் 36/3
TOP


அமைதலோ (1)

உள்ளாது அமைதலோ இலரே நல்குவர் – அகம் 357/12
TOP


அமைதற்கு (1)

அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர் – குறு 4/3
TOP


அமைதி (1)

அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர் – அகம் 375/3
TOP


அமைதியின் (1)

தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே – பரி 4/71
TOP


அமைந்த (26)

அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 212
மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 63/11
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 282/9
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர் – குறு 4/3
மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே – குறு 182/7
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – குறு 373/8
மன் நிலத்து அமைந்த/மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 34/8,9
அம் சேறு அமைந்த முண்டை விளை பழம் – பதி 60/6
அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
காவற்கு அமைந்த அரசு துறைபோகிய – பதி 74/20
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/16
முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் மிசைந்து – பதி 81/19
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – பரி 6/105
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி – பரி 13/2
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை – பரி 13/48
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த/தெரி மலர் கண்ணியும் தாரும் நயந்தார் – கலி 91/2,3
மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியை – கலி 108/55
பிடி கை அமைந்த கனல் வாய் கொள்ளி – அகம் 73/15
அரை-உற்று அமைந்த ஆரம் நீவி – அகம் 100/1
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/19
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் – அகம் 281/6
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப – புறம் 166/18
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த/குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக – புறம் 369/4,5
விசிப்பு-உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை – புறம் 399/24
TOP


அமைந்தது (2)

ஆடற்கு நீர் அமைந்தது யாறு – பரி 11/49
அமைந்தது இனி நின் தொழில் – கலி 82/35
TOP


அமைந்தன்றால் (1)

ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/40
TOP


அமைந்தன்று (3)

தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே – ஐங் 103/4
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ – கலி 78/24
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13
TOP


அமைந்தன்றே (2)

அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே/வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – புறம் 62/15,16
TOP


அமைந்தன (1)

அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி – பரி 7/53
TOP


அமைந்தனனால் (1)

இவட்கு அமைந்தனனால் தானே – ஐங் 103/3
TOP


அமைந்தனனே (1)

அமைந்தனனே/அன்னன் ஆயினும் பாண நன்றும் – புறம் 328/5,6
TOP


அமைந்தனை (2)

வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக – அகம் 21/7
வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின் – அகம் 28/8
TOP


அமைந்து (12)

நீப்ப நீங்காது வரின் வரை அமைந்து/தோள் பழி மறைக்கும் உதவி – நற் 136/7,8
அமைந்து தொழில் கேட்டன்றோ இலமே முன்கை – நற் 239/9
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் – நற் 273/7
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 135/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 176/3
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/8
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/12
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/16
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின் – அகம் 159/20
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது – அகம் 201/14
மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன் – அகம் 219/11
TOP


அமைந்து-உற்ற (2)

மழை அமைந்து-உற்ற அரைநாள் அமயமும் – மது 649
மழை அமைந்து-உற்ற மால் இருள் நடுநாள் – நற் 281/7
TOP


அமைந்தோர் (1)

உள்ளாது அமைந்தோர் உள்ளும் – கலி 118/24
TOP


அமைப்ப (1)

வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன் – அகம் 224/2
TOP


அமைப்போரும் (2)

கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும்/வேர் பிணி பல் மலர் வேயுமோரும் – பரி 12/15,16
வையமும் தேரும் அமைப்போரும் எ வாயும் – பரி 24/17
TOP


அமைய (3)

நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய/நெய் கனிந்து வறை ஆர்ப்ப – மது 755,756
அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி – பரி 5/29
வள்பு ஒருங்கு அமைய பற்றி முள்கிய – அகம் 234/5
TOP


அமையத்து (17)

பெருநாள் அமையத்து பிணையினிர் கழி-மின் – பெரும் 296
பெரும் பெயல் பொழிந்த வழி நாள் அமையத்து/பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப – நற் 157/2,3
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து – நற் 279/8
உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி – நற் 305/8
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து/இரை வேட்டு எழுந்த சேவல் உள்ளி – குறு 154/2,3
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து/நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய – பரி 3/91,92
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து/இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/17,18
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
கழி மழை பொழிந்த பொழுது கொள் அமையத்து/சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் – அகம் 13/13,14
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து/இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/4,5
நறும் கதுப்பு உளரிய நன்னர் அமையத்து/வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின் – அகம் 39/22,23
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து/அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன் – அகம் 48/23,24
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து/கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை – அகம் 187/19,20
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து/பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து – அகம் 213/12,13
கனை சுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது – அகம் 309/14
பல் கதிர் மழுகிய கல் சேர் அமையத்து/அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப – அகம் 367/2,3
உவவு தலைவந்த பெரு நாள் அமையத்து/இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் – புறம் 65/6,7
TOP


அமையத்தும் (1)

மறு முறை அமையத்தும் இயைக – பரி 11/139
TOP


அமையம் (3)

தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் – மலை 273
பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி – நற் 224/2
இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம்/செய்தோர் மன்ற குறி என நீ நின் – அகம் 25/12,13
TOP


அமையமும் (1)

நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல – அகம் 327/2
TOP


அமையலம் (1)

யாமே நின் துறந்து அமையலம்/ஆய் மலர் உண்கணும் நீர் நிறைந்தனவே – ஐங் 423/3,4
TOP


அமையலென் (2)

அலந்து ஆங்கு அமையலென் என்றானை பற்றி என் – கலி 128/10
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய – புறம் 164/10
TOP


அமையலேன் (1)

நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/9
TOP


அமையலையே (1)

பிரிந்து உறை வாழ்க்கை புரிந்து அமையலையே/அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் – நற் 52/7,8
TOP


அமையலோ (1)

வாராது அமையலோ இலரே நேரார் – ஐங் 463/3
TOP


அமையா (7)

நீர் இன்று அமையா உலகம் போல – நற் 1/6
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/7
இமைப்பு வரை அமையா நம்-வயின் – குறு 218/6
அறிதற்கு அமையா நாடனொடு – குறு 377/4
அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி – பரி 5/29
பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட – அகம் 27/14
நீர் இன்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் – புறம் 18/18
TOP


அமையாது (4)

நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/4
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது/பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/18,19
தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது/தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி – அகம் 396/6,7
அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/11
TOP


அமையாய் (2)

நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர் – குறு 225/5
வழு இன்று எய்தியும் அமையாய் செரு வேட்டு – புறம் 99/8
TOP


அமையார் (5)

போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என் – கலி 4/10
கள்ளினும் மகிழ்செயும் என உரைத்தும் அமையார் என் – கலி 4/14
கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் – கலி 4/18
மறந்து அவண் அமையார் ஆயினும் கறங்கு இசை – அகம் 37/1
வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் – புறம் 29/15
TOP


அமையாள் (1)

வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை – குறு 366/3
TOP


அமையான் (2)

அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 490
பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற – பட் 270
TOP


அமையினும் (1)

வாராது அமையினும் அமைக – குறு 117/5
TOP


அமையும் (3)

காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும்/யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி – நற் 94/2,3
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும்/புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் – பரி 15/3,4
அமையும் தவறிலீர்-மன்-கொலோ நகையின் – கலி 147/13
TOP


அமையுமோ (5)

நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக – குறு 317/5
போர் ஆர் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ/ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/12,13
தாழாது எழுந்து நீ சென்றது அமையுமோ/மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் – கலி 90/14,15
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ/தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள் – கலி 90/16,17
சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ/கூறு இனி காயேமோ யாம் – கலி 90/18,19
TOP


அமையேன் (1)

இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய் – கலி 110/21
TOP


அமைவது-கொல்லோ (1)

அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ/புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை – ஐங் 295/2,3
TOP


அமைவர (5)

மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர/நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 227,228
ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவிர் – சிறு 177
ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர/முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – மது 326,327
அறு_அறு-காலை-தோறு அமைவர பண்ணி – நெடு 104
அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது – மலை 38
TOP


அமைவரல் (1)

அமைவரல் அருவி ஆர்க்கும் – கலி 105/73
TOP


அமைவரு (2)

அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய் – பொரு 12
அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி – பொரு 20
TOP


அமைவாளோ (2)

புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ/ஆள்பவர் கலக்கு-உற அலைபெற்ற நாடு போல் – கலி 5/11,12
பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ/ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள் – கலி 5/13,14
TOP


அமைவானோ (2)

வாராது அமைவானோ வாராது அமைவானோ – கலி 41/28
வாராது அமைவானோ வாராது அமைவானோ/வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன் – கலி 41/28,29
TOP


அமைவு (2)

அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/4
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/7
TOP


அமைவு-உற்ற (1)

சோறு அமைவு-உற்ற நீர் உடை கலிங்கம் – மது 721
TOP


அமைவோர்க்கு (1)

இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி – அகம் 231/3
TOP


அமைஇய (1)

அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த – பதி 50/13
TOP


அய (3)

அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/5
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/16
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் – அகம் 234/2
TOP


அயத்து (2)

அயத்து வளர் பைஞ்சாய் முருந்தின் அன்ன – அகம் 62/1
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/2
TOP


அயம் (7)

இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – நற் 365/7
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும் – ஐங் 264/3
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/6
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் – கலி 150/1
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – அகம் 262/14
TOP


அயர் (21)

வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் – திரு 222
சாறு அயர் களத்து வீறு பெற தோன்றி – திரு 283
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு – பட் 215
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
பல் கிளை குறவர் அல்கு அயர் முன்றில் – நற் 44/8
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல – நற் 50/3
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய – நற் 81/8
விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே – நற் 361/9
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும் – நற் 374/8
வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும் – குறு 53/3
வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன் – குறு 318/3
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் – பரி 10/129
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து – கலி 102/19
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் – அகம் 98/19
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய – அகம் 114/2
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – அகம் 182/17
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி – அகம் 242/11
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் – அகம் 320/4
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய – அகம் 382/6
காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் – புறம் 366/21
TOP


அயர்-மதி (1)

அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
TOP


அயர்-மார் (4)

திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார்/பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த – நற் 258/4,5
மாலை நனி விருந்து அயர்-மார்/தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே – குறு 155/6,7
தீது இன்று பொலிக என தெய்வ கடி அயர்-மார்/வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும் – கலி 105/6,7
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற – அகம் 205/13
TOP


அயர்கம் (2)

நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் – குறி 232
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது – குறு 80/3
TOP


அயர்ச்சியை (1)

சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை – ஐங் 396/3
TOP


அயர்த்தாயோ (1)

மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ/காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என – கலி 14/11,12
TOP


அயர்தல் (3)

வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் ஆங்கு – கலி 52/23
வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின் – அகம் 66/8
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல்/ஒல்லுதும் பெரும நீ நல்குதல் பெறினே – அகம் 300/21,22
TOP


அயர்ந்த (6)

கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல – நற் 99/8
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் – நற் 115/2
அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என – நற் 273/4
அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே – அகம் 66/26
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
அறியாமையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு – அகம் 330/5
TOP


அயர்ந்தனம் (1)

செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல – அகம் 64/7
TOP


அயர்ந்தனர் (2)

வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால் – அகம் 221/4
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/7
TOP


அயர்ந்தனரால் (1)

செலவு அயர்ந்தனரால் இன்றே மலை-தொறும் – அகம் 65/9
TOP


அயர்ந்தனள் (1)

அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/4
TOP


அயர்ந்தனென் (1)

அரும் சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே – அகம் 221/14
TOP


அயர்ந்தனை (3)

வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே – அகம் 36/12
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/10
வைகு புனல் அயர்ந்தனை என்ப அதுவே – அகம் 116/10
TOP


அயர்ந்தனையால் (1)

செலவு அயர்ந்தனையால் நீயே நன்றும் – ஐங் 309/2
TOP


அயர்ந்தனையே (2)

குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே/நன்று இல கொண்க நின் பொருளே – ஐங் 307/2,3
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே/யாமே நின் துறந்து அமையலம் – ஐங் 423/2,3
TOP


அயர்ந்திசினால் (2)

செலவு அயர்ந்திசினால் யானே – நற் 149/9
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே பல புலந்து – அகம் 147/10
TOP


அயர்ந்தீகம் (1)

துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே – கலி 32/19
TOP


அயர்ந்து (10)

சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி – மது 366
அயர்ந்து புறங்கொடுத்த பின்னர் நெடுவேள் – குறி 174
சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி – குறி 201
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல – குறு 362/1
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/20
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 7/5
அந்தி அந்தணர் எதிர்கொள அயர்ந்து/செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/12,13
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி – அகம் 113/16
TOP


அயர்ந்தும் (2)

தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும்/நொதுமலர் போல கதுமென வந்து – குறு 294/2,3
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும்/இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/2,3
TOP


அயர்ப்பிய (1)

அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/12
TOP


அயர்ப (2)

ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு – கலி 92/67
வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவே யாம் – கலி 115/20
TOP


அயர்பு (2)

அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு/மெய்ம் மலி உவகையின் எழுதரு – குறு 398/6,7
வை வால் மருப்பின் களிறு மணன் அயர்பு/புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என – பரி 2/33,34
TOP


அயர்வ (1)

கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் – பரி 16/16
TOP


அயர்வர் (4)

குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே – ஐங் 230/5
தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் தழூஉ – கலி 103/62
ஆங்கண் அயர்வர் தழூஉ – கலி 104/62
இன்புற்று அயர்வர் தழூஉ – கலி 106/33
TOP


அயர்வாரை (1)

வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா – கலி 114/4
TOP


அயர்வு (2)

ஆய் வளை ஞெகிழவும் அயர்வு மெய் நிறுப்பவும் – குறு 316/1
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர் அயர்வு இலர் – புறம் 182/6
TOP


அயர்வு-உறீஇ (1)

நடை மெலிந்து அயர்வு-உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய் – கலி 58/11
TOP


அயர்வும் (1)

தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும்/அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி 17/42,43
TOP


அயர்வோள் (1)

விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே – குறு 396/2
TOP


அயர (26)

தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர/விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 197,198
படையோர்க்கு முருகு அயர/அமர் கடக்கும் வியன் தானை – மது 38,39
மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர/கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 589,590
வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர/திவவு மெய்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி – மது 603,604
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர/நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 623,624
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர/மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – நெடு 44,45
அந்தி அந்தணர் அயர கானவர் – குறி 225
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர/மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் – நற் 215/4,5
பிரிவு இல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர/இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி – குறு 144/3,4
வதுவை அயர விரும்புதி நீயே – ஐங் 61/5
நன் மனை அரும் கடி அயர/எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே – ஐங் 292/4,5
நன் மனை வதுவை அயர இவள் – ஐங் 294/4
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர/கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ – ஐங் 314/1,2
வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர/மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர – பரி 6/39,40
மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர/சாறும் சேறும் நெய்யும் மலரும் – பரி 6/40,41
குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர/பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/8,9
நீ செலவு அயர கேள்-தொறும் பல நினைந்து – அகம் 107/1
தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயர/பெண்கோள் ஒழுக்கம் கண் கொள நோக்கி – அகம் 112/16,17
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/11
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர/கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/3,4
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி – அகம் 187/13
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் – அகம் 300/6
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர/நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி – அகம் 385/5,6
புனை இரும் கதுப்பின் நின் மனையோள் அயர/பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/10,11
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர/குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே – புறம் 371/26,27
TOP


அயரவும் (3)

இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் – பொரு 187
நும்மொடு வரவு தான் அயரவும்/தன் வரைத்து அன்றியும் கலுழ்ந்தன கண்ணே – நற் 12/9,10
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் – அகம் 369/16
TOP


அயரா (1)

சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா/தாழியும் மலர் பல அணியா கேழ் கொள – அகம் 369/5,6
TOP


அயரியோரும் (1)

அழி தவ படிவத்து அயரியோரும்/மறுபிறப்பு இல் எனும் மடவோரும் சேரார் – பரி 5/75,76
TOP


அயரினும் (1)

நும் மனை சிலம்பு கழீஇ அயரினும்/எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என – ஐங் 399/1,2
TOP


அயரும் (28)

வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை – மலை 322
அன்னை அயரும் முருகு நின் – நற் 47/10
எல் விருந்து அயரும் மனைவி – நற் 121/11
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும்/தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/3,4
நன் மனை நனி விருந்து அயரும்/கைதூவு இன்மையின் எய்தா மாறே – நற் 280/9,10
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும்/வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் – நற் 353/6,7
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும்/தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து – குறு 238/3,4
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும்/புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – குறு 243/3,4
வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல் – குறு 306/5
ஒண் தழை அயரும் துறைவன் – ஐங் 147/2
குறும் பல் யாணர் குரவை அயரும்/காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் – பதி 73/10,11
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும்/அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/9,10
எருமை பெடையோடு எமர் ஈங்கு அயரும்/பெரும் மணம் எல்லாம் தனித்தே ஒழிய – கலி 114/13,14
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும்/கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் – அகம் 61/10,11
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும்/சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து – அகம் 119/9,10
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும்/கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி – அகம் 159/10,11
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும்/குன்ற நாட நீ அன்பு இலை ஆகுதல் – அகம் 172/13,14
உவந்து இனிது அயரும் என்ப யானும் – அகம் 195/5
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும்/மல்லல் யாணர் செல்லி கோமான் – அகம் 216/11,12
யாயும் ஆயமோடு அயரும் நீயும் – அகம் 240/9
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும்/பெரு_நீர் கானல் தழீஇய இருக்கை – அகம் 269/20,21
ஊன் புழுக்கு அயரும் முன்றில் – அகம் 315/17
காஞ்சி நீழல் குரவை அயரும்/தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன் – அகம் 336/9,10
வன்_புல கேளிர்க்கு வரு விருந்து அயரும்/மென்_புல வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 42/17,18
வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும்/தீம் சுளை பலவின் மா மலை கிழவன் – புறம் 129/3,4
தெற்றி பாவை திணி மணல் அயரும்/மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப – புறம் 283/10,11
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு – புறம் 285/7
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் – புறம் 326/12
TOP


அயரும்மே (1)

கலி கெழு மறுகின் விழவு அயரும்மே/கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் – நற் 348/4,5
TOP


அயல் (30)

தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 560
அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – நற் 65/1
மலை அயல் கலித்த மை ஆர் ஏனல் – நற் 108/1
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட – நற் 378/7
கல் அயல் கலித்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 383/1
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய – நற் 400/3
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து – குறு 24/3
இறை உற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த – குறு 92/3
கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் – குறு 129/5
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – குறு 201/1
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல் – குறு 335/5
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை – குறு 350/4
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய – ஐங் 396/2
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் – பரி 14/13
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
அறன் இன்றி அயல் தூற்றும் அம்பலை நாணியும் – கலி 3/1
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல்/ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை – கலி 37/13,14
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை – கலி 48/14
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல்/இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் – கலி 108/27,28
அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட – கலி 129/21
நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள – அகம் 81/8
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/7
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து – அகம் 121/8
நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு – அகம் 235/17
சேரியேனே அயல் இலாட்டியேன் – அகம் 386/11
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் – புறம் 387/9
TOP


அயல்_அயல் (2)

அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
TOP


அயல (9)

அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல/கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 226,227
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல/ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் – நெடு 97,98
குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை – நற் 157/8
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை – நற் 243/2
கொடி பூ வேழம் தீண்டி அயல/வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் – ஐங் 14/1,2
அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல/கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த – அகம் 266/16,17
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல/ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி – அகம் 378/7,8
குவளை பைம் சுனை பருகி அயல/தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/5,6
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல/கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து – புறம் 384/6,7
TOP


அயலது (24)

தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது/பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/5,6
துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது/கூரல் இருக்கை அருளி நெடிது நினைந்து – நற் 181/6,7
குழவி சேதா மாந்தி அயலது/வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் – நற் 213/4,5
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது/கரும் கால் வேங்கை ஊறுபட மறலி – நற் 217/3,4
சோலை வாழை முணைஇ அயலது/வேரல் வேலி சிறுகுடி அலற – நற் 232/3,4
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது/குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர – நற் 260/3,4
துறுகல் அயலது மாணை மா கொடி – குறு 36/1
குருகு கொள குளித்த கெண்டை அயலது/உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் – குறு 127/1,2
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் – குறு 138/2
நெல்லி அம் புளி மாந்தி அயலது/முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் – குறு 201/4,5
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி – குறு 207/5
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது/அரலை மாலை சூட்டி – குறு 214/5,6
தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது/தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/2,3
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது/முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் – ஐங் 171/1,2
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது/உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன் – ஐங் 272/2,3
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது/கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் – கலி 101/40,41
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது/கறி வளர் சாந்தம் ஏறல் செல்லாது – அகம் 2/5,6
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது/ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல் – அகம் 176/9,10
தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது/ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர – அகம் 256/6,7
குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை – அகம் 368/6
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது/இறங்கு கதிர் அலமரு கழனியும் – புறம் 49/4,5
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது/சாரல் வேங்கை பூ சினை தவழும் – புறம் 108/2,3
கேழல் பன்றி வீழ அயலது/ஆழல் புற்றத்து உடும்பில் செற்றும் – புறம் 152/4,5
கரும்பின் எந்திரம் சிலைப்பின் அயலது/இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண் – புறம் 322/7,8
TOP


அயலதை (1)

அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
TOP


அயலார் (2)

அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15
TOP


அயலும் (2)

அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை – நற் 132/7
ஆயமும் அயலும் மருள – அகம் 146/12
TOP


அயலோர் (3)

அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே – நற் 73/11
அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே – நற் 220/10
அயலோர் அம்பலின் அகலான் – நற் 285/10
TOP


அயறு (1)

அயறு சோரும் இரும் சென்னிய – புறம் 22/7
TOP


அயா (7)

கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – நற் 62/2
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/3
பரும யானை அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 89/8
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட – கலி 40/22
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும் – அகம் 103/9
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து – அகம் 329/7
மையல் யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – புறம் 261/7
TOP


அயாஅ (1)

அன்பின் நெஞ்சத்து அயாஅ பொறை மெலிந்த – அகம் 107/2
TOP


அயாஅம் (1)

தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே – கலி 121/16
TOP


அயிர் (18)

அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம் – மது 625
இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 56
அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு – நற் 163/2
நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற – நற் 241/3
ஆழி தலை வீசிய அயிர் சேற்று அருவி – குறு 372/4
அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே – ஐங் 341/3
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/8
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
அயிர் திணி அடைகரை ஒலிப்ப வாங்கி – அகம் 30/7
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப – அகம் 154/5
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ – அகம் 163/11
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் – அகம் 177/11
காவிரி பேரியாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி – அகம் 181/12
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் – அகம் 234/2
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 320/11
அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங்கண் – அகம் 400/17
TOP


அயிர்-கண் (1)

அயிர்-கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய – அகம் 84/7
TOP


அயிர்த்தன்று-மன்னே (1)

அயிர்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சம் பெயர்த்தும் – அகம் 315/5
TOP


அயிர்ப்பு (1)

அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி – நற் 46/6
TOP


அயிர (1)

வயிரும் வளையும் ஆர்ப்ப அயிர/செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 92,93
TOP


அயிராது (1)

அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 491
TOP


அயிரி (1)

அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து – அகம் 253/20
TOP


அயிரை (11)

இரும் சேற்று அயிரை தேரிய தெண் கழி – நற் 272/5
அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு – குறு 128/3
நாரை நிரை பெயர்த்து அயிரை ஆரும் – குறு 166/2
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து – குறு 178/1
இரும் கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும் – ஐங் 164/2
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந – பதி 21/29
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை/கொழு மீன் ஆர்கைய மரம்-தொறும் குழாஅலின் – பதி 29/4,5
அயிரை நெடு வரை போல – பதி 70/26
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரைஇ – பதி 88/12
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரவியும் – பதி 90/19
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி – புறம் 67/6
TOP


அயிரையின் (1)

கடவுள் அயிரையின் நிலைஇ – பதி 79/18
TOP


அயில் (9)

அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 7
அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத – சிறு 52
ஆரம் சூழ்ந்த அயில் வாய் நேமியொடு – சிறு 253
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 34
அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம் – மது 67
அயில் காய்ந்து அன்ன கூர் கல் பாறை – மலை 373
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/30
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/18
TOP


அயிலும் (2)

புன தினை அயிலும் நாட சின போர் – புறம் 143/5
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை – புறம் 399/11
TOP


அயிலை (2)

அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து – அகம் 60/5
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் – அகம் 70/4
TOP


அயின்ற (2)

அயின்ற காலை பயின்று இனிது இருந்து – பொரு 116
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 191
TOP


அயின்றனர் (1)

அறுவர் மற்றையோரும் அ நிலை அயின்றனர்/மறு அறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர் – பரி 5/45,46
TOP


அயின்றனனே (1)

அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8
TOP


அயின்று (2)

கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா – கலி 81/14
TOP


அயினி (2)

திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என – மலை 467
அயினி மா இன்று அருந்த நீல – நற் 254/7
TOP


அயினிய (1)

புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
TOP


அயினியும் (1)

அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8
TOP


அர (23)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41
வான்_அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
அர வாய் வேம்பின் அம் குழை தெரியலும் – பொரு 144
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 190
அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர் – மலை 294
அர வாழ் புற்றம் ஒழிய ஒய்யென – நற் 325/4
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
சூர்_அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
வரை_அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/2
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
வான்_அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/3
அர வழங்கும் பெரும் தெய்வத்து – பதி 51/13
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 21/6
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
சூர்_அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/7
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி – அகம் 96/4
சூர்_அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து – அகம் 274/1
வரை அர_மகளிரின் அரியள் – அகம் 342/12
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/4
TOP


அர_மகள் (1)

மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
TOP


அர_மகளிர் (3)

வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 190
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
TOP


அர_மகளிர்க்கு (1)

வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
TOP


அர_மகளிரின் (2)

வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
வரை அர_மகளிரின் அரியள் – அகம் 342/12
TOP


அரக்கத்து (2)

அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு – பதி 30/27
அரக்கத்து அன்ன செம் நில பெரு வழி – அகம் 14/1
TOP


அரக்கர் (1)

ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 38/3
TOP


அரக்கவும் (1)

கரந்து யான் அரக்கவும் கை நில்லா வீங்கி – கலி 84/3
TOP


அரக்கன் (1)

வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை – புறம் 378/19
TOP


அரக்கின் (2)

செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் – நற் 341/2
நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீர் எக்கி யாவையும் – பரி 10/12
TOP


அரக்கினை (1)

ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை/வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/16,17
TOP


அரக்கு (14)

அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் – பொரு 43
ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 74
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு-உறு போர்வை – சிறு 256
அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி – பெரும் 293
அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன் – குறி 96
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின் – மலை 507
அம் வளை வெரிநின் அரக்கு ஈர்த்து அன்ன – நற் 25/1
ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய – நற் 118/7
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி 25/4
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் – அகம் 139/13
யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்து அன்ன நின் – அகம் 333/1
TOP


அரக்குவோரே (1)

கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குவோரே – குறு 398/8
TOP


அரங்க (1)

பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் – பரி 8/109
TOP


அரங்கம் (1)

தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – அகம் 137/11
TOP


அரங்கின் (2)

களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் – பரி 16/13
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
TOP


அரங்கு (1)

கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து – நற் 3/3
TOP


அரச (1)

வருவர் வாழி தோழி அரச/யானை கொண்ட துகில் கொடி போல – அகம் 111/3,4
TOP


அரசர் (3)

தமரின் தீராள் என்மோ அரசர்/நிரை செலல் நுண் தோல் போல – குறு 392/6,7
தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை அரசர்/முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/8,9
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு – புறம் 154/4
TOP


அரசர்கள் (1)

ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா – கலி 25/3
TOP


அரசருள்ளும் (1)

மறம் கெழு தானை அரசருள்ளும்/அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் – அகம் 338/2,3
TOP


அரசவை (2)

அரசவை இருந்த தோற்றம் போல – பொரு 55
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய – பதி 85/9
TOP


அரசன் (3)

முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து – குறு 276/5
பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/7
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
TOP


அரசனை (1)

உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர் – கலி 139/35
TOP


அரசியல் (2)

அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி – மது 191
அரசியல் பிழையாது செரு மேந்தோன்றி – பதி 89/12
TOP


அரசின் (1)

அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் – புறம் 55/12
TOP


அரசு (27)

அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை – முல் 79
அரசு பட அமர் உழக்கி – மது 128
செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை – மது 132
அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு – மலை 74
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 378
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – நற் 346/3
அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக – ஐங் 8/2
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே – ஐங் 466/2
இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/2
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/7
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து – பதி 42/16
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி – பதி 44/20
காவற்கு அமைந்த அரசு துறைபோகிய – பதி 74/20
மன்பதை பெயர அரசு களத்து ஒழிய – பதி 77/3
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/13
அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/8
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் – பரி 22/3
வேற்று அரசு பணி தொடங்கு நின் – புறம் 17/31
அரசு எனப்படுவது நினதே பெரும – புறம் 35/5
முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/12
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை – புறம் 158/2
அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை – புறம் 174/6
அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே – புறம் 327/8
அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் – புறம் 369/6
TOP


அரசும் (2)

அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் – புறம் 183/7
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் – புறம் 301/5
TOP


அரசே (1)

துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே – புறம் 31/17
TOP


அரசோ (1)

முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் – புறம் 73/3
TOP


அரசோடு (1)

இணை படை தானை அரசோடு உறினும் – கலி 15/3
TOP


அரண் (29)

நடுகல்லின் அரண் போல – பட் 79
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 229
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/8
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – நற் 150/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/2
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த – நற் 384/6
விண் உயர் அரண் பல வௌவிய – ஐங் 443/4
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை – ஐங் 459/3
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
மனால கலவை போல அரண் கொன்று – பதி 11/10
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/4
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க – பதி 30/31
அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் – பதி 39/7
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/13
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28
உடை மதில் ஓர் அரண் போல – அகம் 45/18
அம்பு உடை கையர் அரண் பல நூறி – அகம் 69/16
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – அகம் 93/8
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை – அகம் 181/4
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை – அகம் 381/14
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து – புறம் 11/8
கடி மதில் அரண் பல கடந்து – புறம் 92/5
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/4
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/14
அரும் கடி முனை அரண் போல – புறம் 210/14
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/6
TOP


அரண்கள் (1)

அரண்கள் தாவு-உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/13
TOP


அரணம் (12)

அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக – முல் 42
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக – முல் 42
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய – ஐங் 429/3
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து – ஐங் 444/2
அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய – பதி 17/8
நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு – பதி 31/34
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார் – பதி 50/11
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து – பதி 52/6
செல்வர் செல்வ சேர்ந்தோர்க்கு அரணம்/அறியாது எதிர்ந்து துப்பில் குறை-உற்று – பதி 59/10,11
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் – கலி 86/7
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/14
TOP


அரணமும் (1)

அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே – பரி 4/73
TOP


அரணால் (1)

அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால்/அறம் துஞ்சும் செங்கோலையே – புறம் 20/16,17
TOP


அரந்தை (2)

அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ – மது 166
நனம் தலை உலகம் அரந்தை தூங்க – புறம் 221/11
TOP


அரம் (15)

அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 316
நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை – மலை 35
வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை – நற் 77/9
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/3
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி – பதி 60/5
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – பரி 10/98
அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை – அகம் 6/2
வேளா பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த – அகம் 24/1
அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின் – அகம் 67/5
அரம் போழ் அம் வளை தோள் நிலை நெகிழ – அகம் 125/1
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன – அகம் 199/8
அரம் போழ் அம் வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே – அகம் 251/20
அரம் போழ் அம் வளை செறிந்த முன்கை – அகம் 349/1
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/6
TOP


அரம்பின் (1)

புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின்/அறியாமையான் மறந்து துப்பு எதிர்ந்த நின் – பதி 15/13,14
TOP


அரம்பு (2)

அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா – அகம் 179/9
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை – அகம் 287/13
TOP


அரமிய (1)

அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும் – அகம் 124/15
TOP


அரமியம்-தோறும் (1)

நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும்/மழை மாய் மதியின் தோன்றுபு மறைய – மது 451,452
TOP


அரலை (6)

அரலை தீர உரீஇ வரகின் – மலை 24
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி – மலை 139
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் – நற் 121/4
அரலை மாலை சூட்டி – குறு 214/6
அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம் – அகம் 309/8
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் – புறம் 381/14
TOP


அரவ (4)

அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது – சிறு 103
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/9
அரவ சீறூர் காண – அகம் 160/17
அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து – அகம் 317/10
TOP


அரவணை (1)

பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய – கலி 105/70
TOP


அரவத்தால் (1)

நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ – பரி 20/15
TOP


அரவத்து (1)

வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை – கலி 108/59
TOP


அரவத்தும் (1)

செல் நவை அரவத்தும் இனையவள் நீ நீப்பின் – கலி 7/18
TOP


அரவம் (13)

அம்பல் மூதூர் அரவம் ஆயினும் – நற் 85/3
மறுகு-தொறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம்/வைகி கேட்டு பையாந்திசினே – நற் 114/3,4
கருவி மா மழையின் அரவம் அஞ்சுபு – நற் 144/2
செல விரைவு-உற்ற அரவம் போற்றி – நற் 308/1
போர் ததும்பும் அரவம் போல் – பரி 18/44
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/72
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/14
கொன்னே செய்தியோ அரவம் பொன் என – அகம் 188/8
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின் – அகம் 232/2
ஊண் ஒலி அரவம் தானும் கேட்கும் – புறம் 173/4
குன்று தூவ எறியும் அரவம் போல – புறம் 211/4
உரி களை அரவம் மான தானே – புறம் 260/20
வைகறை அரவம் கேளியர் பல கோள் – புறம் 397/8
TOP


அரவமுடன் (1)

சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து – பரி 18/43
TOP


அரவமும் (1)

உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும்/ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் – குறி 255,256
TOP


அரவமொடு (3)

விளிவு இல் அரவமொடு தளி சிறந்து உரைஇ – நற் 257/1
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு/துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே – குறு 301/7,8
ஊண் ஒலி அரவமொடு கைதூவாளே – புறம் 334/7
TOP


அரவிந்தம் (1)

அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல் – பரி 12/78
TOP


அரவின் (19)

மதி சேர் அரவின் மான தோன்றும் – சிறு 185
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப – நற் 157/3
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/8
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின்/ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி – நற் 336/8,9
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய – குறு 190/4
புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின் – பதி 45/2
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த – கலி 50/6
ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/13
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு – கலி 105/45
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின்/அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/12,13
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன – அகம் 154/6
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய – அகம் 202/10
செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின்/அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/12,13
அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள் – அகம் 328/4
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/5
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/2
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் – புறம் 393/15
TOP


அரவினை (1)

பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் – கலி 104/37
TOP


அரவு (35)

அரவு உரி அன்ன அறுவை நல்கி – பொரு 83
யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும் – பெரும் 134
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு – குறி 158
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 504
கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப – நற் 129/7
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை – நற் 235/2
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல – நற் 255/10
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 285/1
அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு-உறு பல் காழ் – நற் 366/1
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த – நற் 377/6
அரவு நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல – குறு 395/4
அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி – ஐங் 173/2
செயிர் உடைய அரவு எறிந்து – பதி 51/26
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி 3/59
அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/76
அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை – பரி 20/99
ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/10
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று – கலி 113/26
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் – கலி 125/17
திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும் – கலி 140/17
அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் – அகம் 114/5
அரவு எறி உருமோடு ஒன்றி கால்வீழ்த்து – அகம் 182/9
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/3
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் ஒளி கரப்ப – அகம் 313/7
கடு ஒடுங்கு எயிற்ற அரவு தலை பனிப்ப – புறம் 17/38
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப – புறம் 126/19
அரவு உமிழ் மணியின் குறுகார் – புறம் 294/8
அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும் – புறம் 329/6
அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப – புறம் 366/3
அரவு உறழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 368/18
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு – புறம் 376/14
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு – புறம் 398/27
TOP


அரவு-கண் (1)

அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
TOP


அரவும் (2)

உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா – பெரும் 42
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
TOP


அரவொடு (1)

வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும் – அகம் 340/10
TOP


அரற்ற (3)

ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/5
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற/நல்காது துறந்த காதலர் என்றும் – அகம் 113/8,9
உயிர் நடுக்கு-உற்று புலா விட்டு அரற்ற/சிறையும் செற்றையும் புடையுநள் எழுந்த – புறம் 326/3,4
TOP


அரற்றா (1)

அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி – கலி 143/8
TOP


அரற்றா-கால் (1)

கனவினால் அழிவு-உற்று கங்குலும் அரற்றா-கால்/என ஆங்கு – கலி 53/19,20
TOP


அரற்றி (1)

கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே – கலி 65/22
TOP


அரற்றும் (8)

களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து – சிறு 24
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற – ஐங் 383/1
களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின் – ஐங் 416/3
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ – கலி 1/10
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை – கலி 48/14
இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை – கலி 48/18
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி – அகம் 231/14
காதல் பெருமையின் கனவினும் அரற்றும் என் – புறம் 198/7
TOP


அரற்றெடுப்ப (1)

ஆயத்தில் கூடு என்று அரற்றெடுப்ப தாக்கிற்றே – பரி 11/113
TOP


அரா (9)

நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் – நற் 125/3
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் – குறு 43/4
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/19
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த – அகம் 72/14
வெள் அரா மிளிர வாங்கும் – அகம் 257/20
இளையது ஆயினும் கிளை அரா எறியும் – புறம் 58/6
பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி – புறம் 283/3
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் – புறம் 309/3
அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் – புறம் 369/6
TOP


அராஅ (1)

நிறன் உற்ற அராஅ போலும் – புறம் 382/14
TOP


அரி (143)

அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் – திரு 76
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 32
அறை கரும்பின் அரி நெல்லின் – பொரு 193
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 215
அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 202
அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 473
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 490
மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு – மது 252
வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல் – மது 262
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல் – மது 444
அரி கூடு இன் இயம் கறங்க நேர்நிறுத்து – மது 612
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – மது 684
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 164
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும் – குறி 249
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை – மலை 9
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து – மலை 45
கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து – மலை 180
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 413
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண் – நற் 12/5
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண் – நற் 13/4
கனம் குழைக்கு அமர்த்த சே அரி மழை கண் – நற் 16/9
அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி – நற் 21/7
கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/6
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/2
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் – நற் 75/8
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று – நற் 110/5
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/6
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/10
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள்-உற்று என – நற் 195/6
அரி பெய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப தெருவில் – நற் 250/2
சிறை பனி உடைந்த சே அரி மழை கண் – குறு 86/1
கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன் – குறு 117/4
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/2
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப – குறு 369/2
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் – ஐங் 52/2
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் – ஐங் 81/2
வெண் நுதல் கம்புள் அரி குரல் பேடை – ஐங் 85/1
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண் – ஐங் 174/3
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி – ஐங் 200/3
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ – ஐங் 257/3
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
நார் அரி நறவின் ஆர மார்பின் – பதி 11/15
அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான் – பதி 12/5
அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும் – பதி 12/12
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின் – பதி 30/15
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே – பதி 88/19
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து – பரி 6/49
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ – பரி 11/25
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின் – பரி 11/26
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/10
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப – பரி 21/18
நீள் தாழ்பு தோக்கை நித்தில அரி சிலம்பு – பரி 22/49
அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி – பரி 23/53
பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி/மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/62,63
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் – கலி 15/1
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/3
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை – கலி 58/5
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை – கலி 59/4
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை – கலி 59/6
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் – கலி 69/8
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே – கலி 80/8
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/6
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
அரி நீர் அவிழ் நீலம் அல்லி அனிச்சம் – கலி 91/1
அரி மதர் உண்கண்ணார் ஆரா கவவின் – கலி 91/13
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப – கலி 92/38
ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி – கலி 103/24
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி/வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ – கலி 104/21,22
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை – கலி 109/14
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/5
அறாஅல் இன்று அரி முன்கை கொட்கும் – கலி 147/36
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை – அகம் 6/1
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 27/17
நார் அரி நறவின் எருமையூரன் – அகம் 36/17
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து – அகம் 45/7
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள் – அகம் 49/17
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் – அகம் 74/7
ஆர மார்பின் அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – அகம் 102/10
எறி படை கழீஇய சேய் அரி சின் நீர் – அகம் 113/19
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து – அகம் 122/19
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா – அகம் 144/2
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 149/19
அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – அகம் 151/10
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர் – அகம் 156/3
அரி நிற கலுழி ஆர மாந்தி – அகம் 157/3
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ – அகம் 176/14
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ – அகம் 199/6
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – அகம் 216/3
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி – அகம் 230/14
அரி நிற கொழும் குறை வௌவினர் மாந்தி – அகம் 236/3
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ – அகம் 237/1
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை – அகம் 249/3
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப – அகம் 257/3
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/3
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண – அகம் 276/8
அரி மதர் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 296/3
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் – அகம் 296/9
சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு – அகம் 301/20
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை – அகம் 312/6
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு – அகம் 316/2
அரி பெய்து பொதிந்த தெரி சிலம்பு கழீஇ – அகம் 321/15
அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி – அகம் 335/21
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப – அகம் 351/12
பெரும் தோள் நனைக்கும் கலுழ்ந்து வார் அரி பனி – அகம் 373/14
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 381/21
அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர் – அகம் 387/2
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்தனள் நோக்கி – அகம் 390/13
அரி மயிர் திரள் முன்கை – புறம் 11/1
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 36/3
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/5
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 147/5
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர் – புறம் 209/2
நடுகல் பீலி சூட்டி நார் அரி/சிறு கலத்து உகுப்பவும் கொள்வன்-கொல்லோ – புறம் 232/3,4
அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர – புறம் 249/4
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை – புறம் 270/8
நூல் அரி மாலை சூடி காலின் – புறம் 284/3
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி/நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி – புறம் 297/5,6
நடுங்கு பனி களைஇயர் நார் அரி பருகி – புறம் 304/2
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 349/5
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/21
அரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றி – புறம் 378/8
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின் – புறம் 379/3
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி – புறம் 390/8
அரி_பறையால் புள் ஓப்பி – புறம் 395/7
தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு – புறம் 395/25
அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து – புறம் 396/4
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி – புறம் 398/12
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து – புறம் 400/13
TOP

Related posts