அ – முதல் சொற்கள் பகுதி – 2, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அசைஇய 14
அசைஇயது 1
அசைஇயும் 1
அசோகம் 1
அஞ்ச 2
அஞ்சல் 15
அஞ்சலம் 1
அஞ்சலரே 1
அஞ்சலன் 1
அஞ்சலும் 1
அஞ்சலையே 2
அஞ்சவும் 1
அஞ்சன 1
அஞ்சனம் 2
அஞ்சா 14
அஞ்சாதவர் 1
அஞ்சாதி 1
அஞ்சாது 8
அஞ்சாய் 5
அஞ்சாயோ 1
அஞ்சார் 2
அஞ்சான் 8
அஞ்சி 66
அஞ்சி-கொல் 1
அஞ்சிய 3
அஞ்சியது 1
அஞ்சியொடு 1
அஞ்சின் 1
அஞ்சினம் 2
அஞ்சினர்க்கு 1
அஞ்சினரே 1
அஞ்சினள் 2
அஞ்சினன் 1
அஞ்சினன்-கொல்லோ 1
அஞ்சினென் 1
அஞ்சு 11
அஞ்சு-வழி 1
அஞ்சு_தக 1
அஞ்சு_தகவு 2
அஞ்சுதி 2
அஞ்சுதும் 4
அஞ்சுதுமே 2
அஞ்சுபு 1
அஞ்சும் 10
அஞ்சும்-மன் 1
அஞ்சும்மே 1
அஞ்சுவது 5
அஞ்சுவந்த 1
அஞ்சுவம் 1
அஞ்சுவர் 1
அஞ்சுவர 15
அஞ்சுவர_தகுந 1
அஞ்சுவரு 24
அஞ்சுவரும் 1
அஞ்சுவல் 12
அஞ்சுவலே 4
அஞ்சுவள் 1
அஞ்சுவாற்கு 1
அஞ்சுவானை 1
அஞ்சேன் 2
அஞ்ஞை 1
அஞ்ஞையை 1
அஞர் 33
அட்ட 28
அட்டதை 1
அட்டவாயில் 1
அட்டவை 1
அட்டனனே 1
அட்டான் 2
அட்டி 4
அட்டியும் 1
அட்டில் 5
அட்டிலோளே 1
அட்டு 30
அட 20
அடக்கம் 2
அடக்கமும் 2
அடக்கலும் 1
அடக்கவும் 2
அடக்கி 5
அடக்கிய 7
அடக்கும் 1
அடக்குவம்-மன்னோ 1
அடகின் 1
அடகு 2
அடகும் 1
அடங்க 11
அடங்கல் 1
அடங்கலவே 1
அடங்கலளே 1
அடங்கலின் 1
அடங்கா 4
அடங்காதார் 1
அடங்காது 1
அடங்காதோரே 1
அடங்கார் 1
அடங்கான் 2
அடங்கி 2
அடங்கிய 14
அடங்கியும் 1
அடங்கினரே 1
அடங்கினேன் 1
அடங்கு 14
அடங்குவான் 1
அடர் 13
அடர்ந்த 1
அடர்ந்து 2
அடரும் 1
அடல் 10
அடலே 1
அடாரும் 1
அடாஅ 2
அடாஅர் 2
அடி 127
அடி_வழி 2
அடி_அகத்து 1
அடிக்கு 2
அடிசில் 11
அடித்து 2
அடிப்பட 1
அடிப்படுத்த 1
அடிப்படுத்ததை 1
அடிப்படுத்தலின் 1
அடிப்பின் 1
அடிய 2
அடியர் 3
அடியரோ 1
அடியன் 1
அடியால் 1
அடியான் 1
அடியின் 2
அடியினை 1
அடியும் 1
அடியுறை 11
அடியுறை_மகளிர் 1
அடியுறையார் 1
அடியே 2
அடியை 1
அடியொடு 1
அடியோர் 1
அடு 87
அடு-தொறும் 2
அடு-மின் 1
அடு_களத்து 2
அடு_களத்தே 1
அடு_களம் 2
அடு_மகள் 1
அடு_மான் 1
அடுக்க 1
அடுக்கத்த 6
அடுக்கத்ததுவே 1
அடுக்கத்தானும் 1
அடுக்கத்து 56
அடுக்கம் 14
அடுக்கல் 6
அடுக்கிய 9
அடுக்கினை 1
அடுக்கும் 1
அடுக 1
அடுத்த 1
அடுத்தடுத்து 2
அடுத்தனம் 1
அடுத்து 3
அடுதல் 1
அடுதலும் 2
அடுநனை 1
அடுநை 1
அடுப்பல் 1
அடுப்பில் 2
அடுப்பின் 5
அடுப்பு 4
அடுப்பே 1
அடும் 4
அடும்பின் 8
அடும்பு 12
அடூஉ 4
அடூஉம் 5
அடை 32
அடைகரை 34
அடைகரை-தோறும் 1
அடைச்சி 9
அடைச்சிய 6
அடைத்த 2
அடைத்த-கண்ணும் 1
அடைத்தர 1
அடைத்து 3
அடைதந்தோளே 2
அடைதர 1
அடைதரும் 1
அடைதரும்-தோறும் 1
அடைதல் 1
அடைதலின் 1
அடைந்த 4
அடைந்த-கண்ணும் 1
அடைந்ததற்கு 1
அடைந்தன்றே 1
அடைந்திசினோரே 1
அடைந்திருந்த 1
அடைந்து 8
அடைப்ப 2
அடைப்பவும் 1
அடைபு 3
அடைய 16
அடையல் 1
அடையா 4
அடையாது 1
அடையின் 1
அடையூ 1
அடையொடு 2
அடைஇய 2
அண்கணாளனை 1
அண்டர் 4
அண்டிரன் 6
அண்ண 1
அண்ணல் 73
அண்ணலவரோடு 1
அண்ணலை 2
அண்ணலோடு 1
அண்ணற்கு 4
அண்ணாந்து 5
அண்ணாப்ப 1
அண்ணால் 1
அண்நா 1
அண்மையவே 1
அண்மையால் 1
அணங்க 1
அணங்கல் 1
அணங்கலின் 1
அணங்கான் 1
அணங்கி 3
அணங்கிய 8
அணங்கியோய் 1
அணங்கியோளே 4
அணங்கியோற்கே 1
அணங்கியோனே 2
அணங்கிற்று 1
அணங்கின் 3
அணங்கினவே 1
அணங்கினளே 2
அணங்கினான் 1
அணங்கு 113
அணங்கு-மார் 1
அணங்கு_ஆகி 1
அணங்குக 2
அணங்குதல் 1
அணங்கும் 10
அணங்கே 1
அணங்கொடு 1
அணங்கோ 1
அணந்த 1
அணந்து 6
அணர் 3
அணல் 14
அணல 1
அணலோனே 1
அணவந்து 1
அணவர 1
அணவரும் 1
அணவும் 1
அணி 407
அணி-கொல் 1
அணி-கொல்லோ 1
அணி-மார் 1
அணி_இழை 1
அணிக்கு 3
அணிக 1
அணிகுவம் 1
அணிகுவர் 1
அணித்த 1
அணித்து 1
அணித்தே 1
அணித்தோ 1
அணிந்த 35
அணிந்தவர் 1
அணிந்தன்று 5
அணிந்தன 1
அணிந்தனவால் 1
அணிந்தனள் 1
அணிந்தார் 1
அணிந்தாரும் 1
அணிந்தாள் 1
அணிந்திடு 1
அணிந்து 29
அணிந்து_அணிந்து 1
அணிந்தோயே 1
அணிந்தோரும் 3
அணிப்படூஉம் 1
அணிபவ்வே 1
அணிபவர்க்கு 1
அணிபெற 5
அணிய 17
அணியரோ 1
அணியலும் 1
அணியவர் 1
அணியளாய் 1
அணியன் 1
அணியா 1
அணியாட்கு 1
அணியார் 1
அணியாள் 1
அணியின் 4
அணியும் 9
அணியும்-மார் 1
அணியொடு 1
அணியோ 1
அணில் 4
அணில்_வரி_கொடும்_காய் 1
அணிலொடு 1
அணிவு-உற்ற 1
அணுக 1
அணுகல் 3
அணுகுபு 1
அணை 34
அணைத்த 2
அணைத்தனன் 1
அணைத்து 2
அணைதர 1
அணைந்த 1
அணைந்து 3
அணைந்தே 1
அணைப்ப 1
அணைய 1
அணையா 1
அணையா-காலே 1
அணையின் 2
அணையும் 1
அணையேமே 1
அணையொடு 2
அணைஇ 1
அணைஇய 1
அத்த 24
அத்தத்தா 2
அத்தத்து 7
அத்தம் 52
அத்தனும் 2
அத்தி 3
அத்திரி 3
அத்திரியும் 1
அத்து 1
அத்துணை 1
அத்தை 25
அதர் 38
அதர்-தொறும் 3
அதர்ப்படுத்த 1
அதர்பட்ட 1
அதர்பட 1
அதர 9
அதரி 4
அதலை 1
அதவ 1
அதவத்து 1
அதள் 11
அதளன் 1
அதளொடு 1
அதளோன் 1
அதற்கு 4
அதற்கே 2
அதற்கொண்டு 4
அதற்பட்டு 1
அதற்பட 1
அதன் 63
அதன்-கண் 1
அதன்_தலை 15
அதன்_எதிர் 11
அதனால் 83
அதனினும் 16
அதனை 4
அதனொடு 1
அதனொடும் 1
அதனோடு 1
அதாஅன்று 11
அதிகன் 3
அதிகனும் 1
அதியமான் 1
அதியர் 2
அதியன் 1
அதிர் 14
அதிர்க்கும் 3
அதிர்ந்து 8

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


அசைஇய (14)

நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி – சிறு 32
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய/முறுவல் இன் நகை காண்கம் – நற் 81/8,9
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய/ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு – கலி 105/70,71
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/8
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21
களன் உழந்து அசைஇய மறு குளம்பினவே – புறம் 97/13
செலவு அசைஇய மறு குளம்பின் நின் – புறம் 98/6
TOP


அசைஇயது (1)

நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109
TOP


அசைஇயும் (1)

அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும்/குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/12,13
TOP


அசோகம் (1)

பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12
TOP


அஞ்ச (2)

நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச/கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/9,10
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1
TOP


அஞ்சல் (15)

அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
அஞ்சல் என்ற இறை கைவிட்டு என – நற் 43/8
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/2
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல்/எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது – குறு 211/2,3
நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே – குறு 300/5
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் – குறு 395/6
நின்னின் பிரியலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் – கலி 21/7
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/22
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என – அகம் 313/1
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் – அகம் 396/4
TOP


அஞ்சலம் (1)

என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல் – புறம் 397/25
TOP


அஞ்சலரே (1)

அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
TOP


அஞ்சலன் (1)

நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல – புறம் 361/3
TOP


அஞ்சலும் (1)

ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
TOP


அஞ்சலையே (2)

நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே/யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/5,6
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே/வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/3,4
TOP


அஞ்சவும் (1)

விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும்/அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/27,28
TOP


அஞ்சன (1)

அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
TOP


அஞ்சனம் (2)

செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 93
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
TOP


அஞ்சா (14)

துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 644
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா/குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/3,4
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா/சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/27,28
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/2
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா/ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் – பதி 90/5,6
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா/புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/6,7
அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி – கலி 143/8
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/12
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/5
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து – புறம் 373/25
TOP


அஞ்சாதவர் (1)

பிரிவு அஞ்சாதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/9
TOP


அஞ்சாதி (1)

அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36
TOP


அஞ்சாது (8)

அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது/அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/7,8
அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது/கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/6,7
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது/கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் – நற் 386/4,5
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது/ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/3,4
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
TOP


அஞ்சாய் (5)

இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/10
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/14
கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய்/தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 136/18,19
சாதல் அஞ்சாய் நீயே ஆயிடை – புறம் 139/12
TOP


அஞ்சாயோ (1)

அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
TOP


அஞ்சார் (2)

இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார்/சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/1,2
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/65
TOP


அஞ்சான் (8)

நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான்/காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/6,7
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி – கலி 101/16
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி – கலி 101/28
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி – கலி 104/21
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு – கலி 104/25
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான்/பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/34,35
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே – கலி 104/74
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான்/பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட – அகம் 252/6,7
TOP


அஞ்சி (66)

பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி/மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 137,138
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து – பட் 208
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி/புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் – மலை 193,194
நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி/சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/8,9
அறியாமையின் அன்னை அஞ்சி/குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் – நற் 50/1,2
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி/கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த – நற் 151/6,7
உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/9
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி/கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/6,7
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி/தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/6,7
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/5
வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி/கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/3,4
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி/சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/1,2
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/18
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி/நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம் – பரி 10/61,62
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை – பரி 10/64
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி/உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/65,66
அஞ்சி கழியாமோ அன்பு உற்றால் என்மரும் – பரி 12/54
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/28
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் – கலி 75/21
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி/குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் குளித்து ஆங்கே – கலி 98/21,22
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி/மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் – அகம் 4/11,12
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை – அகம் 7/9
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென – அகம் 34/16
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி/இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் – அகம் 78/1,2
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி/இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/14,15
பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய – அகம் 142/15
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் – அகம் 156/4
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல – அகம் 160/9
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி/போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/15,16
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் – அகம் 298/17
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து – அகம் 303/1
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி/வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/16,17
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி/நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/12,13
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி/கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/9,10
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க – புறம் 43/7
இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி/தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/3,4
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி/பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி – புறம் 91/4,5
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி/அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் – புறம் 101/4,5
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி/பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை – புறம் 103/8,9
அஞ்சி நீங்கும்-காலை – புறம் 178/10
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி/புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/4,5
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
கணவன் எழுதலும் அஞ்சி கலையே – புறம் 320/7
பிணை-வயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும் – புறம் 320/8
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி/உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/21,22
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி/துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து – புறம் 381/7,8
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி/யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/12,13
TOP


அஞ்சி-கொல் (1)

எந்தை அறிதல் அஞ்சி-கொல்/அதுவே மன்ற வாராமையே – ஐங் 261/3,4
TOP


அஞ்சிய (3)

பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு – குறு 117/2
சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே – பரி 14/26
நின் இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னினும் – அகம் 283/2
TOP


அஞ்சியது (1)

அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2
TOP


அஞ்சியொடு (1)

செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு/உயவொடு வருந்தும் மனனே இனியே – புறம் 310/2,3
TOP


அஞ்சின் (1)

கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும் – குறு 112/1
TOP


அஞ்சினம் (2)

ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே – புறம் 229/17
TOP


அஞ்சினர்க்கு (1)

அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210
TOP


அஞ்சினரே (1)

தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16
TOP


அஞ்சினள் (2)

அஞ்சினள் உயிர்த்த-காலை யாழ நின் – அகம் 86/24
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/10
TOP


அஞ்சினன் (1)

முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
TOP


அஞ்சினன்-கொல்லோ (1)

அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6
TOP


அஞ்சினென் (1)

யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1
TOP


அஞ்சு (11)

புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 41
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் – நற் 14/9
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
TOP


அஞ்சு-வழி (1)

அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4
TOP


அஞ்சு_தக (1)

அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
TOP


அஞ்சு_தகவு (2)

அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
TOP


அஞ்சுதி (2)

ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
TOP


அஞ்சுதும் (4)

நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/5
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும்/அன்னோ இன்னும் நன் மலை நாடன் – குறு 302/3,4
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும்/என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் – அகம் 118/10,11
TOP


அஞ்சுதுமே (2)

உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/5
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/6
TOP


அஞ்சுபு (1)

கருவி மா மழையின் அரவம் அஞ்சுபு/போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/2,3
TOP


அஞ்சும் (10)

தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் – நற் 210/8
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – குறு 143/2
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும்/ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/2,3
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும்/புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/14,15
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும்/நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் – கலி 12/8,9
நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு – கலி 103/69
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் – புறம் 361/16
TOP


அஞ்சும்-மன் (1)

அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/3
TOP


அஞ்சும்மே (1)

மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/21
TOP


அஞ்சுவது (5)

அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய – குறு 237/1
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
ஈங்கு எவன் அஞ்சுவது/அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/16,17
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி – புறம் 182/4
TOP


அஞ்சுவந்த (1)

அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் – மது 28
TOP


அஞ்சுவம் (1)

அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10
TOP


அஞ்சுவர் (1)

அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே – கலி 52/10
TOP


அஞ்சுவர (15)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து – மது 127
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/3
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/5
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த – நற் 387/7
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/3
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/7
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/9
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும் – அகம் 77/11
அஞ்சுவர இறுத்த தானை – அகம் 264/14
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி – புறம் 224/12
TOP


அஞ்சுவர_தகுந (1)

அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
TOP


அஞ்சுவரு (24)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை – நற் 352/3
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/11
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண் – குறு 261/5
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17
அஞ்சுவரு நோயொடு துஞ்சாதேனே – அகம் 45/19
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் – அகம் 115/1
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/15
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 375/16
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும் – புறம் 280/5
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 370/27
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 373/39
TOP


அஞ்சுவரும் (1)

கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் – நற் 383/7
TOP


அஞ்சுவல் (12)

யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் – நற் 72/6
அஞ்சுவல் தோழி என் நெஞ்சத்தானே – நற் 72/11
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல்/ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/8,9
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல்/யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/2,3
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே – குறு 324/7
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய – கலி 48/22
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் – அகம் 300/12
மனையோள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் சினைஇ – அகம் 396/15
TOP


அஞ்சுவலே (4)

செல்-மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே/செல்லாதீம் என செப்பின் பல்லோர் – நற் 229/2,3
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே/அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/4,5
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே/அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/2,3
ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே/அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/1,2
TOP


அஞ்சுவள் (1)

அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
TOP


அஞ்சுவாற்கு (1)

சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு/துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி 6/96,97
TOP


அஞ்சுவானை (1)

கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63
TOP


அஞ்சேன் (2)

அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் – நற் 362/9
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7
TOP


அஞ்ஞை (1)

மென் தோள் அஞ்ஞை சென்ற ஆறே – அகம் 15/19
TOP


அஞ்ஞையை (1)

அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
TOP


அஞர் (33)

ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி – பொரு 88
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/12
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/12
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/9
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி – நற் 214/10
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே – குறு 354/6
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர்/கனவினால் அழிவு-உற்று கங்குலும் அரற்றா-கால் – கலி 53/18,19
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – கலி 60/17
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/13
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு – கலி 110/15
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/51
கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர – கலி 144/68
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/11
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/2
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/17
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/9
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/15
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6
TOP


அட்ட (28)

எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 175
வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் – பெரும் 100
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட/சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 304,305
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை – பெரும் 472
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 295
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட/விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/7,8
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம் – குறு 34/6
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/2
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – பரி 1/61
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட/தானையான் வையை வனப்பு – பரி 7/49,50
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட/பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 104/58,59
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 8/6
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை – அகம் 72/13
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட/வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/8,9
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/18
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட/கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் – புறம் 23/16,17
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7
வெள் எள் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட/வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக – புறம் 246/7,8
பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு – புறம் 300/5
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் – புறம் 302/9
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட/மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த – புறம் 372/8,9
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
TOP


அட்டதை (1)

கவிழ்ந்து நிலம் சேர அட்டதை/மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/12,13
TOP


அட்டவாயில் (1)

நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில்/இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/5,6
TOP


அட்டவை (1)

மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/66
TOP


அட்டனனே (1)

தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே – புறம் 78/12
TOP


அட்டான் (2)

கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று – பரி 15/45
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து – பரி 17/21
TOP


அட்டி (4)

உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி/கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 28,29
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று – பெரும் 195
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய – நற் 175/3
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி/காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/52,53
TOP


அட்டியும் (1)

பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203
TOP


அட்டில் (5)

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில்/காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 132,133
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில்/சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி – பட் 43,44
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில்/ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 262,263
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/12
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/7
TOP


அட்டிலோளே (1)

அட்டிலோளே அம் மா அரிவை – நற் 120/9
TOP


அட்டு (30)

தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு – பொரு 142
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி – நற் 47/1
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு/உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/3,4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு/உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/4,5
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு/பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/3,4
காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு/நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/4,5
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு/செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/5,6
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும் – பதி 47/1
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு/கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய் – அகம் 0/4,5
நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு/ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/4,5
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் – அகம் 112/6
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு – அகம் 261/13
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/7
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/2
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு/பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/14,15
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/10
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின் – புறம் 227/6
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு/துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/10,11
TOP


அட (20)

நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் – பொரு 31
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் – நற் 218/9
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் – ஐங் 393/1
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/20
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – கலி 60/31
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட/எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் – அகம் 252/7,8
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
ஒளிறு ஒள் வாள் அட குழைந்த பைம் தும்பை – புறம் 347/3
அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10
TOP


அடக்கம் (2)

ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
TOP


அடக்கமும் (2)

நல்லார்-கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – கலி 47/4
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3
TOP


அடக்கலும் (1)

வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ – புறம் 93/11
TOP


அடக்கவும் (2)

யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14
TOP


அடக்கி (5)

வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி/தோள் புறம் மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின் – சிறு 58,59
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி/அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து – மது 496,497
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/7
தன்னுள் அடக்கி கரக்கினும் கரக்கும் – புறம் 1/8
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி/சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே – புறம் 91/10,11
TOP


அடக்கிய (7)

ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 186
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 94
களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 396
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – மலை 418
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய/வேத முதல்வன் என்ப – நற் 0/5,6
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய/தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/25,26
TOP


அடக்கும் (1)

அடங்கா மன்னரை அடக்கும்/மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே – புறம் 200/16,17
TOP


அடக்குவம்-மன்னோ (1)

அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/11
TOP


அடகின் (1)

அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில – புறம் 140/4
TOP


அடகு (2)

குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு/புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் – புறம் 197/11,12
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க – புறம் 318/1
TOP


அடகும் (1)

மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும்/அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 531,532
TOP


அடங்க (11)

அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 59
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
மன் எயில் மறவர் ஒலி அவிந்து அடங்க/ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ – பதி 40/8,9
இதோ அடங்க கேள் – கலி 63/14
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல் – அகம் 36/20
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட – அகம் 223/13
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல் – அகம் 332/11
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க/புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற – புறம் 40/6,7
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க/ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/12,13
TOP


அடங்கல் (1)

அரைசு தலைவரினும் அடங்கல் ஆனா – புறம் 354/1
TOP


அடங்கலவே (1)

கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே/போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் – புறம் 31/8,9
TOP


அடங்கலளே (1)

யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4
TOP


அடங்கலின் (1)

ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது – கலி 13/7
TOP


அடங்கா (4)

அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த – பெரும் 418
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் – நற் 281/5
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/2
அடங்கா மன்னரை அடக்கும் – புறம் 200/16
TOP


அடங்காதார் (1)

அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
TOP


அடங்காது (1)

உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
TOP


அடங்காதோரே (1)

அடி புறந்தருகுவர் அடங்காதோரே – புறம் 35/34
TOP


அடங்கார் (1)

அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் – பதி 39/7
TOP


அடங்கான் (2)

நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான்/பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி – அகம் 126/14,15
அழும்பிலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/5
TOP


அடங்கி (2)

ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென – நற் 303/1
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி/இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/1,2
TOP


அடங்கிய (14)

விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் – குறு 338/7
ஒன்றுமொழிந்து அடங்கிய கொள்கை என்றும் – பதி 15/29
ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல் – பதி 16/10
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/31
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 57/11
அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது – பதி 89/14
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 90/48
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/13
ஆன்ற கேள்வி அடங்கிய கொள்கை – புறம் 26/12
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை – புறம் 191/6
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை – புறம் 249/10
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய/கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு – புறம் 337/10,11
ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர் – புறம் 367/12
TOP


அடங்கியும் (1)

எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
TOP


அடங்கினரே (1)

இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று – குறு 6/2
TOP


அடங்கினேன் (1)

ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/37
TOP


அடங்கு (14)

பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – சிறு 34
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – பெரும் 15
ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர் நோன்-மார் – மது 481
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 32
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/8
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/8
புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின் – பதி 45/2
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன் – அகம் 224/2
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 135/5
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 308/1
TOP


அடங்குவான் (1)

வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான்/ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி 104/19,20
TOP


அடர் (13)

நுண் உருக்கு-உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் – மலை 4
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் – ஐங் 430/2
பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும் – பரி 12/12
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 140/7
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/17
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/23
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை – புறம் 29/1
TOP


அடர்ந்த (1)

ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து – புறம் 29/2
TOP


அடர்ந்து (2)

கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து – பரி 18/24
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி – அகம் 280/1
TOP


அடரும் (1)

அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
TOP


அடல் (10)

இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/48
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
வானவரம்பன் அடல் முனை கலங்கிய – அகம் 45/17
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து – புறம் 52/5
அடல் வெம் நாஞ்சில் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 56/4
அடல் அரும் துப்பின் – புறம் 335/1
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே – புறம் 377/30
கடல் படை அடல் கொண்டி – புறம் 382/1
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் – புறம் 393/4
TOP


அடலே (1)

ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/13
TOP


அடாரும் (1)

பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி – புறம் 19/6
TOP


அடாஅ (2)

அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ/வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/4,5
TOP


அடாஅர் (2)

புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர்/அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள் – மலை 194,195
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர்/ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/2,3
TOP


அடி (127)

நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 279
குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 313
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு – பொரு 125
காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் – பொரு 166
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி/பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 123,124
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 106
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி/விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 169,170
துறை பிறக்கு ஒழிய போகி கறை அடி/குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும் – பெரும் 351,352
நல் ஊழி அடி படர – மது 21
அடி ஒதுங்கி பின் பெயரா – மது 37
கவை அடி கடு நோக்கத்து – மது 162
பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது – மது 192
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி/மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 436,437
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ – குறி 127
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் – குறி 133
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 258
சே அடி செறி குறங்கின் – பட் 146
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 222
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் – மலை 241
ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 501
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி/இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு – நற் 51/8,9
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – நற் 115/5
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய – நற் 241/2
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/2
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/9
மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/2
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/3
பழூஉ பல் அன்ன பரு உகிர் பா அடி/இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/1,2
நல் அடி பொறிப்ப தாஅய் – குறு 207/6
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின் – குறு 243/1
பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/8
மை அற விளங்கிய கழல் அடி/பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே – ஐங் 399/4,5
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/3
பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் – பதி 80/8
மரபினோய் நின் அடி/தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 2/72,73
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் – பரி 8/62
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு – பரி 8/70
சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின் – பரி 8/79
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை – பரி 9/37
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம் – பரி 13/62
துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது – பரி 23/6
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 23/87
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை – கலி 11/8
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ – கலி 13/13
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி/ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் – கலி 21/1,2
காமர் கழல் அடி சேரா – கலி 30/20
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் – கலி 41/8
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/24
அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/4
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு – கலி 71/5
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/15
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/6
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் – கலி 83/16
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த – கலி 86/8
என்று அடி சேர்தலும் உண்டு – கலி 89/15
ஒடிவது போலும் நுசுப்போடு அடி தளரா – கலி 90/9
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/42
முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் – கலி 92/56
உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன் – கலி 94/36
நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி – கலி 108/3
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் – கலி 128/17
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் – அகம் 55/3
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் – அகம் 61/11
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற – அகம் 83/3
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி – அகம் 101/9
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி/சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி – அகம் 105/9,10
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/15
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ – அகம் 137/2
கறை அடி யானை நன்னன் பாழி – அகம் 142/9
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி – அகம் 144/16
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் – அகம் 145/18
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/3
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள் – அகம் 211/3
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/6
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி/வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/11,12
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/14
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை – அகம் 367/8
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள – அகம் 376/7
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/25
கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை – அகம் 393/6
கழல் உரீஇய திருந்து அடி/கணை பொருது கவி வண் கையால் – புறம் 7/2,3
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் – புறம் 10/5
அடி புறந்தருகுவர் அடங்காதோரே – புறம் 35/34
புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறை அடி/யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை – புறம் 39/1,2
அடி பொலிய கழல் தைஇய – புறம் 40/4
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் – புறம் 61/18
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி – புறம் 73/1
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/2
கறை அடி யானை இரியல்_போக்கும் – புறம் 135/12
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய – புறம் 139/3
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/10
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி/முள்ளும் நோவ உறாற்க தில்ல – புறம் 171/12,13
அடி நிழல் பழகிய அடியுறை – புறம் 198/26
பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா – புறம் 233/2
பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி – புறம் 234/2
துடியன் கையது வேலே அடி புணர் – புறம் 285/2
கறை அடி யானைக்கு அல்லது – புறம் 323/5
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த – புறம் 369/26
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி – புறம் 390/25
பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை – புறம் 392/4
TOP


அடி_வழி (2)

பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/8
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/25
TOP


அடி_அகத்து (1)

பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
TOP


அடிக்கு (2)

கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ – கலி 20/7
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
TOP


அடிசில் (11)

பனுவலின் வழாஅ பல் வேறு அடிசில்/வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 241,242
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில்/மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி – பெரும் 476,477
பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில்/வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 204,205
சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில்/ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/13,14
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/11
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில்/வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை – புறம் 10/7,8
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில்/பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/7,8
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில்/மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற – புறம் 160/7,8
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் – புறம் 188/5
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில்/இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/1,2
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில்/வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி – புறம் 390/17,18
TOP


அடித்து (2)

வையை தொழுவத்து தந்து அடித்து இடித்து – பரி 20/60
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் – அகம் 176/23
TOP


அடிப்பட (1)

நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த – அகம் 209/5
TOP


அடிப்படுத்த (1)

எல் அடிப்படுத்த கல்லா காட்சி – புறம் 170/3
TOP


அடிப்படுத்ததை (1)

தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
TOP


அடிப்படுத்தலின் (1)

நாடு அடிப்படுத்தலின் கொள்ளை மாற்றி – பதி 81/15
TOP


அடிப்பின் (1)

பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின்/அன்ன சேவல் மாறு எழுந்து ஆலும் – புறம் 128/3,4
TOP


அடிய (2)

உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 231
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6
TOP


அடியர் (3)

தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர்/குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி – மது 636,637
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் – அகம் 129/13
TOP


அடியரோ (1)

அடியரோ ஆற்றாதவர் – கலி 88/4
TOP


அடியன் (1)

கல் பொரூஉ மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன்/அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் – அகம் 113/10,11
TOP


அடியால் (1)

பா அடியால் பணை எருத்தின – புறம் 22/4
TOP


அடியான் (1)

பாவு அடியான் செறல் நோக்கின் – புறம் 15/8
TOP


அடியின் (2)

வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
பெரும் களிற்று அடியின் தோன்றும் ஒரு கண் – புறம் 263/1
TOP


அடியினை (1)

கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை/தீ செம் கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும் – பரி 3/20,21
TOP


அடியும் (1)

அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும் – பரி 13/52
TOP


அடியுறை (11)

காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை/யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக என – பரி 1/65,66
நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை/பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே – பரி 9/84,85
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என – பரி 15/65
மாலை மாலை அடியுறை இயைநர் – பரி 17/7
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை/உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு – பரி 18/54,55
குன்றத்து அடியுறை இயைக என பரவுதும் – பரி 21/16
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை/இன்று போல் இயைக என பரவுதும் – பரி 21/68,69
அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின் – கலி 140/11
ஆந்தை அடியுறை எனினே மாண்ட நின் – புறம் 67/12
அடி நிழல் பழகிய அடியுறை/கடு மான் மாற மறவாதீமே – புறம் 198/26,27
TOP


அடியுறை_மகளிர் (1)

அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
TOP


அடியுறையார் (1)

இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி – பரி 23/45
TOP


அடியே (2)

பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5
TOP


அடியை (1)

மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியை/தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள் – கலி 108/55,56
TOP


அடியொடு (1)

நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/16
TOP


அடியோர் (1)

அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 8/43
TOP


அடு (87)

கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி – திரு 38
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா – திரு 55
வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து – திரு 156
இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி – பெரும் 142
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய – பெரும் 339
சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம் – பெரும் 366
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல் – மது 207
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 348
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி – குறி 150
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் – நற் 154/9
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ – நற் 278/2
கொன்று ஆற்று துறந்த மாக்களின் அடு பிணன் – நற் 329/2
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/10
நிறை அடு காமம் நீந்தும் ஆறே – நற் 369/11
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/5
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு – ஐங் 482/3
போர் அடு தானை சேரலாத – பதி 11/16
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி – பதி 21/13
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/10
கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 32/9
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ – பதி 42/8
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/11
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/8
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/49
அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர் – பரி 6/32
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/85
போர் அடு தானையான் யாறு – பரி 12/86
அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் – பரி 13/15
மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால் – பரி 13/31
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/58
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் – அகம் 75/6
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் – அகம் 93/4
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/13
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் – அகம் 118/9
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/10
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் – அகம் 149/13
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை – அகம் 206/13
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7
போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/16
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/7
அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/13
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/10
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – அகம் 373/16
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி – அகம் 386/4
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி – அகம் 396/5
கடந்து அடு தானை சேரலாதனை – புறம் 8/5
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/13
அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/27
ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந – புறம் 22/28
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின் – புறம் 42/1
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் – புறம் 67/2
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை – புறம் 69/9
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/8
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/3
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/4
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/14
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி – புறம் 110/1
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/5
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/2
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி – புறம் 153/4
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் – புறம் 233/6
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர் – புறம் 329/1
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய – புறம் 350/8
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/18
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
TOP


அடு-தொறும் (2)

அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும்/பெற்று ஆனாரே பரிசிலர் களிறே – பதி 47/1,2
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும்/களிறு பெறு வல்சி பாணன் எறியும் – அகம் 106/11,12
TOP


அடு-மின் (1)

உண்-மின் கள்ளே அடு-மின் சோறே – பதி 18/1
TOP


அடு_களத்து (2)

அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13
TOP


அடு_களத்தே (1)

ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
TOP


அடு_களம் (2)

அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
TOP


அடு_மகள் (1)

அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
TOP


அடு_மான் (1)

அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
TOP


அடுக்க (1)

பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் – பரி 13/63
TOP


அடுக்கத்த (6)

சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9
நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு – பதி 55/18
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த/விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/16,17
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/4
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே – அகம் 148/14
TOP


அடுக்கத்ததுவே (1)

துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் – ஐங் 291/2
TOP


அடுக்கத்தானும் (1)

விலங்கு மலை அடுக்கத்தானும்/கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/10,11
TOP


அடுக்கத்து (56)

மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து/சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 42,43
மழை விளையாடும் கழை வளர் அடுக்கத்து/அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் – பெரும் 257,258
குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து/கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 141,142
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் – மலை 239
நோக்கினும் பனிக்கும் நோய் கூர் அடுக்கத்து/அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 289,290
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி – மலை 359
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப – நற் 7/2
வேங்கை தாய ஓங்கு மலை அடுக்கத்து/ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/6,7
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/10
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – நற் 122/1
கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த – நற் 151/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து/ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் – நற் 205/1,2
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் – நற் 233/3
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி – நற் 255/8
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 259/5
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 334/2
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – நற் 334/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து/குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள் – நற் 399/1,2
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – குறு 69/4
கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய – குறு 90/2
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/4
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து/கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய – குறு 260/6,7
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து – குறு 288/1
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப – குறு 376/2
பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் – குறு 385/5
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/2
வன் கல் அடுக்கத்து துஞ்சும் நாடன் – ஐங் 261/2
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும் – ஐங் 262/2
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி – ஐங் 267/2
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து/பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/1,2
நெடு வரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே – பரி 14/6
எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து/அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/2,3
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் – அகம் 2/7
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/5
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் – அகம் 82/9
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த – அகம் 152/16
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி – அகம் 153/14
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து/போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/15,16
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – அகம் 252/5
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் – அகம் 288/7
நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து/மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/14,15
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – அகம் 302/9
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து/யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து – அகம் 323/8,9
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர் – அகம் 328/1
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி – அகம் 332/6
மழை கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து/ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/10,11
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் – அகம் 359/11
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி – அகம் 388/5
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து/சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/20,21
கறி வளர் அடுக்கத்து மலர்ந்த காந்தள் – புறம் 168/2
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து/கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/4,5
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து/அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – புறம் 202/17,18
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
TOP


அடுக்கம் (14)

பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு – நற் 112/3
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/8
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி – நற் 393/6
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன் – ஐங் 274/3
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/21
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும் – அகம் 8/7
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி – அகம் 92/1
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – அகம் 312/9
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும் – புறம் 151/11
கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட – புறம் 374/8
TOP


அடுக்கல் (6)

அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது – மலை 19
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை – நற் 22/1
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட – ஐங் 296/2
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் – பரி 3/44
அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்து-உழி – அகம் 348/10
TOP


அடுக்கிய (9)

நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறு பல் – திரு 155
முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் – பெரும் 246
உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய – பதி 68/6
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை – பரி 21/13
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/5
பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் – புறம் 62/10
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய/பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/10,11
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய – புறம் 202/7
TOP


அடுக்கினை (1)

பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை – கலி 122/5
TOP


அடுக்கும் (1)

ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர – அகம் 116/4
TOP


அடுக (1)

ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் – பரி 8/108
TOP


அடுத்த (1)

களிறு கவுள் அடுத்த எறிகல் போல – புறம் 30/9
TOP


அடுத்தடுத்து (2)

அடுத்தடுத்து ஆடுவார் புல்ல குழைந்து – பரி 16/43
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண – கலி 81/19
TOP


அடுத்தனம் (1)

படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – அகம் 280/10
TOP


அடுத்து (3)

அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் – கலி 71/15
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – அகம் 195/4
அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே – புறம் 290/5
TOP


அடுதல் (1)

அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று – புறம் 39/7
TOP


அடுதலும் (2)

ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும் – புறம் 76/1
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9
TOP


அடுநனை (1)

புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை/முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின் – புறம் 56/13,14
TOP


அடுநை (1)

அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும் – புறம் 36/1
TOP


அடுப்பல் (1)

கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல்/வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான் – கலி 50/20,21
TOP


அடுப்பில் (2)

உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில்/நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 119/8,9
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ – அகம் 141/15
TOP


அடுப்பின் (5)

ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின்/வய வேந்தர் ஒண் குருதி – மது 29,30
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – அகம் 137/11
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின்/வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/4,5
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின்/ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/1,2
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின்/கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் – புறம் 372/5,6
TOP


அடுப்பு (4)

முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 99
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/14
முடி தலை அடுப்பு ஆக – புறம் 26/8
TOP


அடுப்பே (1)

கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே/பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/6,7
TOP


அடும் (4)

அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை – குறி 179
அடும் போராள நின் குன்றின் மிசை – பரி 9/71
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும்/பாலொடு கோட்டம் புகின் – கலி 109/19,20
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
TOP


அடும்பின் (8)

வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை – பொரு 195
வறள் அடும்பின் மலர் மலைந்தும் – பட் 65
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/3
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின்/தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/1,2
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல் – குறு 401/1
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
ஒண் பன் மலர கவட்டு இலை அடும்பின்/செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப – அகம் 80/8,9
TOP


அடும்பு (12)

அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை – குறி 87
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் – நற் 338/2
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும் – நற் 349/2
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/6
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு – கலி 127/21
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/16
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/3
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/9
TOP


அடூஉ (4)

கூற்று அடூஉ நின்ற யாக்கை போல – பதி 13/11
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல் – அகம் 125/11
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப – அகம் 322/3
அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி – அகம் 378/16
TOP


அடூஉம் (5)

விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும் 261
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம்/கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி – நற் 36/3,4
இரும் புலி கொன்று பெரும் களிறு அடூஉம்/அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/1,2
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற – கலி 27/15
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/3
TOP


அடை (32)

பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
ஒளிறு இலஞ்சி அடை நிவந்த – மது 248
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை/அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம் – மது 624,625
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த – நற் 34/1
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு – நற் 234/5
நெடு நீர் ஆம்பல் அடை புறத்து அன்ன – குறு 352/1
அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின் – பதி 24/20
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/11
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு – கலி 107/33
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 36/3
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 56/4
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் – அகம் 75/4
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர – அகம் 256/7
குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த – அகம் 275/2
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் – அகம் 311/11
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் – அகம் 389/17
கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த – அகம் 399/6
அடை மல்கு குளவியொடு கமழும் சாரல் – புறம் 90/2
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/4
அடை இடை கிடந்த கை பிழி பிண்டம் – புறம் 246/6
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/3
புல்லென் அடை முதல் புறவு சேர்ந்திருந்த – புறம் 328/1
ஆம் இருந்த அடை நல்கி – புறம் 362/13
மடை வேண்டுநர்க்கு அடை அருகாது – புறம் 366/18
TOP


அடைகரை (34)

நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த – சிறு 68
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை/ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி – நற் 11/6,7
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை/கழி சூழ் கானல் ஆடியது அன்றி – நற் 27/3,4
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை/புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி – நற் 35/1,2
அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய – நற் 118/1
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை/அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/2,3
புலவு நீர் அடைகரை யாமை பார்ப்போடு – நற் 385/2
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட – குறு 171/2
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை/நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம் – குறு 175/2,3
தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப – குறு 212/2
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் அடைகரை/நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை – குறு 236/3,4
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் – குறு 303/2
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை/ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – குறு 316/4,5
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும் – ஐங் 13/2
முள்ளி நீடிய முது நீர் அடைகரை/புள்ளி களவன் ஆம்பல் அறுக்கும் – ஐங் 21/1,2
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய – ஐங் 115/2
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை/இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/1,2
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை/நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் – பதி 23/20,21
அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை/தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/5,6
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் – பதி 88/41
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/11
அயிர் திணி அடைகரை ஒலிப்ப வாங்கி – அகம் 30/7
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை/மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும் – அகம் 34/7,8
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை/கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ – அகம் 60/9,10
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை/ஒண் பன் மலர கவட்டு இலை அடும்பின் – அகம் 80/7,8
பழன பொய்கை அடைகரை பிரம்பின் – அகம் 96/3
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை/துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி – அகம் 97/18,19
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை/பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை – அகம் 130/4,5
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் – அகம் 177/11
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் – அகம் 216/2
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/3
மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் – புறம் 342/8
நீர்நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை/காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் – புறம் 366/20,21
TOP


அடைகரை-தோறும் (1)

கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும்/தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் – மது 337,338
TOP


அடைச்சி (9)

நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி/மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர – மது 588,589
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய – நற் 204/3
உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி/நீர் அலை கலைஇய கண்ணி – நற் 357/8,9
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி/பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி – குறு 80/1,2
தொடர்ந்த குவளை தூ நெறி அடைச்சி/அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/2,3
மலர்ந்த வேங்கை மலி தொடர் அடைச்சி/பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/9,10
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் – அகம் 261/4
விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி/சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/10,11
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி/அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/24,25
TOP


அடைச்சிய (6)

நறு மோரோடமொடு உடன் எறிந்து அடைச்சிய/செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் – நற் 337/5,6
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய/கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/2,3
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து – அகம் 41/4
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய/தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலர – அகம் 217/7,8
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய/கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 308/12,13
குறும் தொடர் அடைச்சிய நறும் பல் கூழை – அகம் 358/6
TOP


அடைத்த (2)

திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 44/14
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை – புறம் 151/10
TOP


அடைத்த-கண்ணும் (1)

வையை உடைந்த மடை அடைத்த-கண்ணும்/பின்னும் மலிரும் பிசிர் போல இன்னும் – பரி 6/82,83
TOP


அடைத்தர (1)

வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர/மூவா மரபும் ஓவா நோன்மையும் – பரி 2/69,70
TOP


அடைத்து (3)

மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து/இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும் – சிறு 138,139
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
TOP


அடைதந்தோளே (2)

ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு – நற் 308/8
ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல் – அகம் 62/12
TOP


அடைதர (1)

நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர/ஒய்யென பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ – குறி 184,185
TOP


அடைதரும் (1)

கையறு நெஞ்சினள் அடைதரும்/மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 279/16,17
TOP


அடைதரும்-தோறும் (1)

அடைதரும்-தோறும் அருமை தனக்கு உரைப்ப – நற் 165/6
TOP


அடைதல் (1)

கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி – பெரும் 290
TOP


அடைதலின் (1)

நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே – அகம் 58/9
TOP


அடைந்த (4)

நிலவு அடைந்த இருள் போல – பட் 82
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி – பரி 10/13
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/4
TOP


அடைந்த-கண்ணும் (1)

அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த-கண்ணும்/பனித்து பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம் – பரி 6/84,85
TOP


அடைந்ததற்கு (1)

உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு/இனையல் என்னும் என்ப மனை இருந்து – நற் 372/9,10
TOP


அடைந்தன்றே (1)

எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே/வாவலும் வயின்-தொறும் பறக்கும் சேவலும் – நற் 218/2,3
TOP


அடைந்திசினோரே (1)

நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே – குறு 268/6
TOP


அடைந்திருந்த (1)

புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் – அகம் 234/15
TOP


அடைந்து (8)

சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி – மலை 162
உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் – நற் 24/2
ஆடுவார் சேரி அடைந்து என – பரி 7/32
நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே – பரி 19/27
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் – அகம் 84/9
முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து – அகம் 103/6
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த – அகம் 171/7
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய பொறை அடைந்து/இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய – அகம் 265/11,12
TOP


அடைப்ப (2)

பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர் – குறு 118/3
வாயில் அடைப்ப வரும் – கலி 109/26
TOP


அடைப்பவும் (1)

கவை முள்ளின் புழை அடைப்பவும்/மார்பு உற சேர்ந்து ஒல்கா – புறம் 98/8,9
TOP


அடைபு (3)

கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/6
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
TOP


அடைய (16)

ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/4
பறவை பார்ப்பு-வயின் அடைய புறவில் – நற் 69/3
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல – நற் 182/6
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் – ஐங் 39/2
மாண் முலை அடைய முயங்கியோயே – ஐங் 418/4
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/12
நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே – பரி 19/27
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப – அகம் 4/4
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து – அகம் 150/5
அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும் – அகம் 218/16
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய – அகம் 299/2
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/14
TOP


அடையல் (1)

புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல்/கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து – பரி 21/7,8
TOP


அடையா (4)

அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை – பெரும் 401
பரிசிலர்க்கு அடையா வாயிலோயே – புறம் 206/5
அந்தோ எந்தை அடையா பேர் இல் – புறம் 261/1
TOP


அடையாது (1)

அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர் – நற் 343/2
TOP


அடையின் (1)

மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/10
TOP


அடையூ (1)

கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
TOP


அடையொடு (2)

அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன – கலி 3/9
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு/நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் – அகம் 400/20,21
TOP


அடைஇய (2)

கண் அடைஇய கடை கங்குலான் – பட் 115
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் – அகம் 360/4
TOP


அண்கணாளனை (1)

அண்கணாளனை நகுகம் யாமே – அகம் 32/21
TOP


அண்டர் (4)

கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர்/கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன் – குறு 117/3,4
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர்/பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி – குறு 210/1,2
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி – பதி 88/9
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/5
TOP


அண்டிரன் (6)

இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன்/புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல – நற் 237/7,8
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/5
வழை பூ கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன்/குன்றம் பாடின-கொல்லோ – புறம் 131/2,3
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன்/கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/3,4
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி – புறம் 241/2
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல – புறம் 374/16
TOP


அண்ண (1)

அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
TOP


அண்ணல் (73)

அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப – சிறு 200
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல்/கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம் – மது 207,208
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 348
அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் – குறி 54
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 171
அண்ணல் யானைக்கு அன்றியும் கல் மிசை – நற் 194/5
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென – நற் 236/8
வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை – நற் 273/6
அண்ணல் உள்ளமொடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – நற் 372/7
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/5
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 338/1
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என – குறு 343/2
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு – குறு 344/3
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 363/1
அண்ணல் நெடு வரை சேறி ஆயின் – குறு 392/3
நெடும் தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே – ஐங் 198/4
அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே – ஐங் 466/2
அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும் – பதி 12/12
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26
அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும் – பதி 23/14
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல்/வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/1,2
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ – பதி 42/8
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என – பதி 51/23
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல்/வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி – பதி 55/9,10
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல்/மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல் – பதி 64/15,16
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல்/மாடோர் உறையும் உலகமும் கேட்ப – பதி 70/22,23
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல்/முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் மிசைந்து – பதி 81/18,19
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல்/கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும் – பதி 86/8,9
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல்/இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் – பரி 1/30,31
மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல்/ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/36,37
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 17/14
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி 30/4
அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ – அகம் 23/8
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை – அகம் 34/4
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 61/9
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/11
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/8
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/13
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 115/13
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 146/1
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் – அகம் 208/4
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/7
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 251/15
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு – அகம் 304/9
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – அகம் 373/16
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின் – புறம் 42/1
கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி – புறம் 55/4
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல்/நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல – புறம் 67/2,3
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13
அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே – புறம் 95/9
அண்ணல் யானை வேந்தர்க்கு – புறம் 115/5
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை – புறம் 116/15
அண்ணல் யானையொடு வேந்து களத்து ஒழிய – புறம் 126/20
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல்/இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று – புறம் 129/5,6
அண்ணல் யானை எண்ணின் கொங்கர் – புறம் 130/5
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே – புறம் 141/7
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை – புறம் 158/2
நீ தோன்றினையே நிரை தார் அண்ணல்/கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப – புறம் 174/23,24
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி – புறம் 198/6
வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல்/தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே – புறம் 201/12,13
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல்/எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் – புறம் 202/13,14
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல்/இல்லது நிரப்பல் ஆற்றாதோரினும் – புறம் 203/6,7
கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/11
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/7
பொலம் புனை ஓடை அண்ணல் யானை – புறம் 287/5
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
அண்ணல் யானை அணிந்த – புறம் 326/14
ஆர் கலியினனே சோணாட்டு அண்ணல்/கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் – புறம் 337/1,2
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல்/யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி – புறம் 353/6,7
அண்ணல் யானை வழுதி – புறம் 388/15
அண்ணல் யானை வேந்தர் – புறம் 390/27
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 393/9
TOP


அண்ணலவரோடு (1)

இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு/அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/65,66
TOP


அண்ணலை (2)

கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி – பரி 23/86
ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை – கலி 52/15
TOP


அண்ணலோடு (1)

ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய – கலி 9/10
TOP


அண்ணற்கு (4)

திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 319
மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த – பரி 8/127
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி 9/7
பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு/ஒருவரும் இல்லை மாதோ செருவத்து – புறம் 311/4,5
TOP


அண்ணாந்து (5)

அண்ணாந்து ஏந்திய வன முலை தளரினும் – நற் 10/1
நின் அணங்கு அன்மை அறிந்தும் அண்ணாந்து/கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி – நற் 34/7,8
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து/அழுங்கல் நெஞ்சமொடு முழங்கும் – குறு 307/7,8
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி – புறம் 47/8
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் – புறம் 54/3
TOP


அண்ணாப்ப (1)

மழை அண்ணாப்ப நீடிய நெடு வரை – புறம் 166/32
TOP


அண்ணால் (1)

அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால்/அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/15,16
TOP


அண்நா (1)

அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய் – பொரு 12
TOP


அண்மையவே (1)

கை உள போலும் கடிது அண்மையவே/முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் – புறம் 260/11,12
TOP


அண்மையால் (1)

வெண்ணெய் தெழி கேட்கும் அண்மையால் சேய்த்து அன்றி – கலி 108/35
TOP


அணங்க (1)

நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி – புறம் 211/14
TOP


அணங்கல் (1)

அணங்கல் ஓம்பு-மதி வாழிய நீ என – நற் 358/5
TOP


அணங்கலின் (1)

எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
TOP


அணங்கான் (1)

நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – பரி 8/66
TOP


அணங்கி (3)

அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி/வறும் புனம் காவல் விடாமை – நற் 376/10,11
கான யானை அணங்கி ஆஅங்கு – குறு 119/2
அன்னையும் அறிவுற அணங்கி/நன் நுதல் பாஅய பசலை நோயே – அகம் 317/23,24
TOP


அணங்கிய (8)

முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு – மலை 223
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது – நற் 75/3
ஐயள் மாயோள் அணங்கிய/மையல் நெஞ்சம் என் மொழி கொளினே – நற் 146/10,11
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் – நற் 396/8
வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய/விண் தோய் மா மலை சிலம்பன் – குறு 362/5,6
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – அகம் 22/3
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/9
TOP


அணங்கியோய் (1)

யாரையோ எம் அணங்கியோய் உண்கு என – அகம் 32/8
TOP


அணங்கியோளே (4)

வளை உடை கையள் எம் அணங்கியோளே – குறு 119/4
கலிழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கியோளே – ஐங் 259/6
பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே – அகம் 322/15
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே – அகம் 372/16
TOP


அணங்கியோற்கே (1)

கெழுதகை-கொல் இவள் அணங்கியோற்கே – ஐங் 245/4
TOP


அணங்கியோனே (2)

பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/4
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
TOP


அணங்கிற்று (1)

நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும்-கொல் அதுவே – நற் 288/10
TOP


அணங்கின் (3)

அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் – சிறு 86
வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் – பட் 134
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/22
TOP


அணங்கினவே (1)

எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில் – குறு 53/1
TOP


அணங்கினளே (2)

நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே/இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் – குறு 70/2,3
இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே – ஐங் 256/4
TOP


அணங்கினான் (1)

மனை சேர்த்திய வல் அணங்கினான்/மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் – பட் 87,88
TOP


அணங்கு (113)

அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 289
அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி – பொரு 20
அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 35
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை – பொரு 139
அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் – பெரும் 258
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு – பெரும் 459
கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் – பெரும் 494
ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின் – மது 29
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் – மது 164
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 353
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 446
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 693
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் – பட் 298
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி – நற் 9/6
வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே – நற் 17/12
நின் அணங்கு அன்மை அறிந்தும் அண்ணாந்து – நற் 34/7
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9
அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி – நற் 47/8
மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே – நற் 94/9
பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை – நற் 144/6
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/8
தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் – நற் 245/10
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/5
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – நற் 288/1
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள் – நற் 319/6
அணங்கு என உணர கூறி வேலன் – நற் 322/10
அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ – நற் 386/6
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர் – குறு 163/1
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து – குறு 308/2
சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என – குறு 337/4
தாக்கு அணங்கு ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 23/4
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
இவள் அணங்கு உற்றனை போறி – ஐங் 58/3
அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/3
பின் இரும் கூந்தல் அணங்கு உற்றோரே – ஐங் 173/4
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன – ஐங் 174/1
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – ஐங் 363/4
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – ஐங் 363/4
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் – பதி 11/4
அரண்கள் தாவு-உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/13
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/11
அணங்கு எழில் அரிவையர் பிணிக்கும் – பதி 68/19
மெய் பனி கூரா அணங்கு என பராவலின் – பதி 71/22
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/21
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் – பரி 11/122
அமிர்து அன நோக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப – பரி 12/57
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/17
அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே – கலி 52/10
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/22
கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் – கலி 57/4
அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/20
நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள் – கலி 77/14
நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி – கலி 88/20
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் – கலி 109/22
நோக்கும்-கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி – கலி 131/5
கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல – கலி 132/22
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் – அகம் 16/18
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/11
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் – அகம் 22/1
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் – அகம் 72/11
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து – அகம் 98/10
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் – அகம் 99/9
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம் – அகம் 114/15
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/6
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த – அகம் 161/12
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி – அகம் 167/8
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/19
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த – அகம் 181/25
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில் – அகம் 198/14
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் – அகம் 207/1
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று – அகம் 212/8
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி – அகம் 240/8
அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல – அகம் 265/14
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/22
அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென – அகம் 319/6
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/6
கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே – அகம் 366/16
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 372/3
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை ஒருத்தல் – அகம் 381/1
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய – அகம் 382/6
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு – புறம் 14/17
அணங்கு அரும் பறந்தலை உணங்க பண்ணி – புறம் 25/6
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும் – புறம் 151/11
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/2
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் – புறம் 247/4
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து – புறம் 299/6
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே – புறம் 349/7
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/6
அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் – புறம் 369/6
அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும் – புறம் 392/8
TOP


அணங்கு-மார் (1)

தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே – அகம் 158/9
TOP


அணங்கு_ஆகி (1)

அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
TOP


அணங்குக (2)

தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி – குறு 164/4
அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என – அகம் 166/9
TOP


அணங்குதல் (1)

தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் – நற் 245/9
TOP


அணங்கும் (10)

பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 632
அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி – நற் 376/10
அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி – நற் 376/10
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நுணங்கி – குறு 136/2
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நினைப்பின் – குறு 204/2
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே – ஐங் 53/1
மறனும் மாற்றலர்க்கு அணங்கும் நீ – பரி 1/43
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் – பரி 4/49
அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த – கலி 50/6
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை – அகம் 214/14
TOP


அணங்கே (1)

கரும்பு உடை தோளும் உடையவால் அணங்கே – நற் 39/11
TOP


அணங்கொடு (1)

அணங்கொடு நின்றது மலை வான் கொள்க என – நற் 165/3
TOP


அணங்கோ (1)

பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ/இரும் கழி மருங்கு நிலைபெற்றனையோ – நற் 155/6,7
TOP


அணந்த (1)

நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை – குறி 35
TOP


அணந்து (6)

பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் – பொரு 13
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
நுதல் அணந்து எழுதரும் தொழில் நவில் யானை – பதி 84/4
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன – அகம் 154/6
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து – அகம் 308/9
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
TOP


அணர் (3)

அணர் செவி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும் – பெரும் 80
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி 3/59
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/19
TOP


அணல் (14)

புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை – பெரும் 138
கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் – பெரும் 205
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி – நற் 22/5
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக – நற் 179/8
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/9
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி – ஐங் 389/2
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப – அகம் 125/5
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/14
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை – அகம் 221/6
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை – புறம் 258/6
மனை உறை குரீஇ கறை அணல் சேவல் – புறம் 318/4
TOP


அணல (1)

நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் – குறு 344/4
TOP


அணலோனே (1)

தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே – புறம் 310/8
TOP


அணவந்து (1)

அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு – குறு 128/3
TOP


அணவர (1)

தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர/மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி – பரி 1/2,3
TOP


அணவரும் (1)

அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/13
TOP


அணவும் (1)

குறும் பொறைக்கு அணவும் குன்ற நாடன் – குறு 333/4
TOP


அணி (407)

புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு – திரு 151
கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் – திரு 211
இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி – திரு 259
அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 35
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் – பொரு 85
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல – சிறு 2
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை – மது 306
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ – மது 439
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 463
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ – மது 675
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ – மது 722
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 86
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 126
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 171
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை – பட் 38
மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும் – பட் 160
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ – பட் 248
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு – மலை 5
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி – நற் 9/6
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி/பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/7,8
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் – நற் 46/5
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை – நற் 48/5
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/4
வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என – நற் 71/2
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/8
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் – நற் 147/1
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/10
நீர் அணி பெரு வழி நீள் இடை போழ – நற் 221/6
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த – நற் 244/9
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/2
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் – நற் 264/3
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/5
நின் தோள் அணி பெற வரற்கும் – நற் 286/8
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/4
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் – நற் 304/7
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் – நற் 305/1
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
ஒலி பல் கூந்தல் அணி பெற புனைஇ – நற் 313/4
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி – நற் 319/9
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப – நற் 334/4
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் – நற் 337/7
அணி வரை மருங்கின் ஐது வளர்ந்திட்ட – நற் 344/1
ஆரம் நீவிய அணி கிளர் ஆகம் – நற் 344/6
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த – நற் 362/4
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் – நற் 396/3
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து – குறு 22/3
தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும் – குறு 125/3
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த – குறு 138/4
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா – குறு 159/1
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/5
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/2
அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/8
தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் – குறு 294/2
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி – குறு 295/2
மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் – குறு 319/4
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ – குறு 341/2
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என – குறு 343/2
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை – குறு 370/1
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
வளை அணி நெடு வேல் ஏந்தி – குறு 390/4
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் – ஐங் 8/4
அணி துறை வீரன் மார்பே – ஐங் 14/3
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் – ஐங் 23/2
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் – ஐங் 55/3
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ – ஐங் 81/3
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல் – ஐங் 96/1
அணி மலர் துறை-தொறும் வரிக்கும் – ஐங் 117/3
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை – ஐங் 198/1
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க – ஐங் 232/1
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/2
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ – ஐங் 357/2
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 405/4
பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே – ஐங் 412/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
அணி நிற இரும் பொறை மீமிசை – ஐங் 431/2
நிலன் அணி நெய்தல் மலர – ஐங் 435/2
பொலன் அணி கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே – ஐங் 435/3
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே – ஐங் 485/4
பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் – பதி 11/19
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர் – பதி 12/4
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் – பதி 30/25
பொன் அணி யானை முரண் சேர் எருத்தினும் – பதி 34/7
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து – பதி 51/9
செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் – பதி 53/6
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/2
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/20
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள – பதி 81/28
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய – பரி 1/14
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி/மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/23,24
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் – பரி 1/44
பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய – பரி 1/55
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 2/29
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 2/29
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் – பரி 5/60
நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் – பரி 6/12
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/18
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க – பரி 6/20
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல – பரி 6/26
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/27
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/31
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/31
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த – பரி 7/9
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – பரி 7/73
மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி – பரி 8/119
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/46
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/52
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/52
நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் – பரி 10/27
பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் – பரி 10/28
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/77
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து – பரி 10/114
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/115
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 11/62
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர – பரி 11/86
கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும் – பரி 12/18
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி – பரி 12/36
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி – பரி 13/2
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி/இலங்கு ஒளி மருப்பின் களிறும் ஆகி – பரி 13/36,37
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/44
தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் – பரி 13/53
கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை – பரி 15/54
புள் அணி பொலம் கொடியவை – பரி 15/56
வள் அணி வளை நாஞ்சிலவை – பரி 15/57
களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் – பரி 16/13
அனைய பரங்குன்றின் அணி/கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ – பரி 17/39,40
அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி 17/43
அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் – பரி 17/51
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/15
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி/நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/19,20
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/33
அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே – பரி 18/38
எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில் – பரி 18/48
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 19/31
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் – பரி 19/104
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி – பரி 21/14
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது – பரி 21/17
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி – பரி 22/19
மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி – பரி 22/24
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/28
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் – பரி 22/29
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/30
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர் – பரி 22/31
சீர் அணி வையைக்கு அணி-கொல்லோ வையை-தன் – பரி 22/32
நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி-கொல் என – பரி 22/33
ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம் – பரி 23/7
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் – பரி 23/81
நீர் அணி கொண்டன்று வையை என விரும்பி – பரி 24/5
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி – பரி 24/6
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் – பரி 24/7
சேர் அணி கொண்டு நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு – பரி 24/8
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி 24/9
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி 24/9
ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – பரி 24/10
நெய் அணி கூந்தலர் பித்தையர் – பரி 24/13
மெய் அணி யானை மிசையராய் ஒய்யென – பரி 24/14
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/48
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் – பரி 24/69
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை – பரி 28/3
அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன – கலி 3/9
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன – கலி 3/17
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் – கலி 4/17
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் – கலி 22/15
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/17
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
அரும் தவம் ஆற்றியார் நுகர்ச்சி போல் அணி கொள – கலி 30/1
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய – கலி 33/1
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் – கலி 33/14
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/6
நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து – கலி 36/24
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி/தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/16,17
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/42
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா – கலி 42/17
ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற – கலி 43/5
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/6
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/6
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால் – கலி 53/15
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என – கலி 56/15
வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணி பொலிந்து நீ – கலி 59/12
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/27
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/4
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர – கலி 66/8
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/11
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/19
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு – கலி 69/6
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/5
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் – கலி 79/12
ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/22
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் – கலி 81/9
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/14
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட – கலி 86/3
இன்று நன்று என் ஐ அணி/அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/5,6
கரை அணி காவின் அகத்து – கலி 92/13
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப – கலி 92/38
ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு – கலி 92/67
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் – கலி 96/19
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய்-கண் – கலி 96/28
உவா அணி ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/25
வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய் – கலி 98/3
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன் – கலி 101/6
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப – கலி 101/12
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் – கலி 101/34
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
வளையுபு மலிந்த கோடு அணி சேயும் – கலி 103/16
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/59
பேணி நிறுத்தார் அணி/அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப – கலி 104/28,29
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/13
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
மலர் அணி கண்ணி பொதுவனோடு எண்ணி – கலி 105/64
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/16
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/4
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் – கலி 124/8
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் – கலி 124/12
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர் – கலி 126/6
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி 131/29
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/16
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் – கலி 134/3
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை – கலி 135/9
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/17
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
அணி பூளை ஆவிரை எருக்கொடு பிணித்து யாத்து – கலி 138/9
அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் – கலி 139/8
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
அணி நலம் பாடி வரற்கு – கலி 141/6
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/5
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் – கலி 150/9
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக – அகம் 20/9
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – அகம் 26/3
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின் – அகம் 33/16
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு – அகம் 44/9
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/9
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த – அகம் 59/13
களையும் இடனால் பாக உளை அணி/உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/1,2
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி – அகம் 87/14
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி – அகம் 97/19
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/9
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 108/16
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/5
மை அணி யானை மற போர் செழியன் – அகம் 116/13
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை – அகம் 134/3
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ – அகம் 139/15
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர – அகம் 162/22
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் – அகம் 165/7
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு – அகம் 166/13
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – அகம் 167/15
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் – அகம் 168/9
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/15
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை – அகம் 201/2
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 201/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் – அகம் 209/3
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 226/11
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/11
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப – அகம் 237/7
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/12
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு – அகம் 242/3
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/13
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி – அகம் 261/7
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த – அகம் 268/11
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/19
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே – அகம் 278/15
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/14
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ – அகம் 287/1
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக – அகம் 304/13
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/16
அணி கவின் வளர முயங்கி நெஞ்சம் – அகம் 313/2
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை – அகம் 319/9
தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர் – அகம் 320/3
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
இழை அணி யானை சோழர் மறவன் – அகம் 326/9
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ – அகம் 335/18
இழை அணி யானை பழையன்மாறன் – அகம் 346/19
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை – அகம் 353/21
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ – அகம் 360/8
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/4
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் – அகம் 362/12
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் – அகம் 369/18
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து – அகம் 370/14
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து – அகம் 374/5
அணி மிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறைய – அகம் 374/14
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து – அகம் 376/10
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/12
பழ அணி உள்ளப்படுமால் தோழி – அகம் 391/8
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் – அகம் 393/8
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் – புறம் 3/7
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் – புறம் 24/21
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/12
ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின் – புறம் 59/1
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து – புறம் 109/7
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4
கழல் அணி பொலிந்த சேவடி நிலம் கவர்பு – புறம் 125/12
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு – புறம் 127/5
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின் – புறம் 138/10
அம் மலை காக்கும் அணி நெடும் குன்றின் – புறம் 150/26
மழை அணி குன்றத்து கிழவன் நாளும் – புறம் 153/1
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 153/2
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென – புறம் 174/11
பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை – புறம் 177/3
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/3
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே – புறம் 201/13
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே – புறம் 261/19
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து – புறம் 264/3
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் – புறம் 333/17
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி – புறம் 340/1
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் – புறம் 341/2
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/10
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11
உளை அணி புரவி வாழ்க என – புறம் 373/14
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந – புறம் 375/10
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் – புறம் 378/20
அலங்கு உளை அணி இவுளி – புறம் 382/4
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/12
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/11
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து – புறம் 390/4
TOP


அணி-கொல் (1)

நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி-கொல் என – பரி 22/33
TOP


அணி-கொல்லோ (1)

சீர் அணி வையைக்கு அணி-கொல்லோ வையை-தன் – பரி 22/32
TOP


அணி-மார் (1)

ஆலும் கடம்பும் அணி-மார் விலங்கிட்ட – கலி 106/28
TOP


அணி_இழை (1)

அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
TOP


அணிக்கு (3)

ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17
நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள்_அணிக்கு ஒப்ப – கலி 93/22
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து – கலி 93/25
TOP


அணிக (1)

வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும் – பரி 8/105
TOP


அணிகுவம் (1)

வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
TOP


அணிகுவர் (1)

தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/11
TOP


அணித்த (1)

வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் – பரி 18/49
TOP


அணித்து (1)

அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
TOP


அணித்தே (1)

ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை பொய்கைக்கு – குறு 113/1
TOP


அணித்தோ (1)

அணித்தோ சேய்த்தோ கூறு-மின் எமக்கே – புறம் 173/12
TOP


அணிந்த (35)

நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் – திரு 193
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி – மலை 182
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி – நற் 40/7
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் – நற் 133/4
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே – நற் 202/11
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த/பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப – நற் 296/2,3
விரவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று – ஐங் 367/3
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த/குறும் பல் பொறைய நாடு கிழவோனே – ஐங் 404/3,4
பூ பல அணிந்த வைப்பின் – ஐங் 405/3
அறை அணிந்த அரும் சுனையான் – பரி 9/62
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த/இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – பரி 13/7,8
அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் – பரி 13/11
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் – பரி 15/22
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் – பரி 21/61
இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின் – பரி 23/48
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் – பரி 28/2
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ – கலி 1/13
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி – கலி 83/28
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/2
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் – அகம் 25/4
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/13
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் – அகம் 26/14
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து – அகம் 97/20
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் – அகம் 120/7
அணிந்த போலும் செம் செவி எருவை – அகம் 193/6
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/2
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை – அகம் 343/2
நுண் பொறி அணிந்த எருத்தின் கூர் முள் – அகம் 387/11
அண்ணல் யானை அணிந்த/பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே – புறம் 326/14,15
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த/பொலம் – புறம் 334/8,9
உருத்த பல சுணங்கு அணிந்த/மருப்பு இள வன முலை ஞெமுக்குவோரே – புறம் 337/21,22
மலைந்த சென்னியர் அணிந்த வில்லர் – புறம் 338/7
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் – புறம் 353/2
TOP


அணிந்தவர் (1)

முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர்/ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/22,23
TOP


அணிந்தன்று (5)

துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே – ஐங் 45/3
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/3
கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5
TOP


அணிந்தன (1)

அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை – பரி 18/46
TOP


அணிந்தனவால் (1)

பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
TOP


அணிந்தனள் (1)

வனப்பு உற கொள்வன நாடி அணிந்தனள்/ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/19,20
TOP


அணிந்தார் (1)

ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர் – கலி 84/17
TOP


அணிந்தாரும் (1)

அறாஅது அணிந்தாரும் தாம் – பரி 23/77
TOP


அணிந்தாள் (1)

பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை – பரி 11/101
TOP


அணிந்திடு (1)

அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த – நற் 395/7
TOP


அணிந்து (29)

பாஅய் அன்ன பாறை அணிந்து/நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும் – மது 278,279
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் – மது 285
கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து/அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் – மது 300,301
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் – நற் 320/3
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு – நற் 368/3
வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி – குறு 182/3
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/22
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து/மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/22,23
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் – பதி 52/5
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு – பதி 62/1
அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை – பதி 65/6
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/12
நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே – பரி 9/20
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து/பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/8,9
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/9
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/17
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து/பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் – கலி 82/12,13
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/11
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/11
மழை இல் வானம் மீன் அணிந்து அன்ன – அகம் 264/1
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் – அகம் 345/9
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து/தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் – அகம் 389/2,3
இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி – புறம் 95/1
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து/கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/2,3
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து/புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக – புறம் 151/3,4
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
TOP


அணிந்து_அணிந்து (1)

துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து/ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் – அகம் 35/11,12
TOP


அணிந்தோயே (1)

பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே – ஐங் 294/5
TOP


அணிந்தோரும் (3)

புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும்/நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/38,39
நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும்/விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் – பரி 23/39,40
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும்/கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் – பரி 23/41,42
TOP


அணிப்படூஉம் (1)

எழில் மிக உடையது ஈங்கு அணிப்படூஉம்/திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/1,2
TOP


அணிபவ்வே (1)

பீலி சூட்டி மணி அணிபவ்வே/பண்டினும் நனி பல அளிப்ப இனியே – நற் 177/6,7
TOP


அணிபவர்க்கு (1)

சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/15
TOP


அணிபெற (5)

அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ – நற் 123/7
மா இரும் சென்னி அணிபெற மிலைச்சி – பதி 41/10
துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற/ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் – கலி 32/6,7
பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய – கலி 124/2
அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த – கலி 150/20
TOP


அணிய (17)

வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய/கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பொரு 162,163
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய/நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் – மலை 570,571
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/5
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய/பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் – நற் 221/2,3
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய/மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு – நற் 241/6,7
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய/கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை – நற் 321/4,5
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய/அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு – பதி 12/23,24
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/79
போது குரல் அணிய வேய்தந்தோயே – அகம் 104/17
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய/களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/10,11
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய/பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு – அகம் 243/4,5
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய/வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் – அகம் 354/10,11
இன்புறு பேடை அணிய தன் – புறம் 67/13
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/3
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய/கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க – புறம் 316/9,10
பாடினி மாலை அணிய/வாடா தாமரை சூட்டுவன் நினக்கே – புறம் 319/14,15
வாடா மாலை பாடினி அணிய/பாணன் சென்னி கேணி பூவா – புறம் 364/1,2
TOP


அணியரோ (1)

நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/6
TOP


அணியலும் (1)

கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5
TOP


அணியவர் (1)

கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய – கலி 27/11
TOP


அணியளாய் (1)

துன்னி அகல துறந்த அணியளாய்/நாணும் நிறையும் உணர்கல்லாள் தோள் ஞெகிழ்பு – கலி 146/5,6
TOP


அணியன் (1)

இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் – அகம் 66/9
TOP


அணியா (1)

தாழியும் மலர் பல அணியா கேழ் கொள – அகம் 369/6
TOP


அணியாட்கு (1)

நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு/என ஆங்கு – கலி 121/18,19
TOP


அணியார் (1)

ஈர மாலை இயல் அணியார்/மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட – பரி 17/36,37
TOP


அணியாள் (1)

பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள்/ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த – புறம் 242/3,4
TOP


அணியின் (4)

அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல – பரி 6/26
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/27
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று – பரி 6/28
TOP


அணியும் (9)

அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே – ஐங் 345/3
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய – ஐங் 396/2
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும்/அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 456/3,4
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் – பரி 28/2
இரு பேர் ஆரமும் எழில் பெற அணியும்/திரு வீழ் மார்பின் தென்னவன் மறவன் – அகம் 13/5,6
மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும்/பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி – புறம் 103/7,8
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன் – புறம் 390/24
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும்/சீர் சான்ற விழு சிறப்பின் – புறம் 395/16,17
TOP


அணியும்-மார் (1)

ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/11
TOP


அணியொடு (1)

அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
TOP


அணியோ (1)

புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/39
TOP


அணில் (4)

மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/4
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து – குறு 49/1
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன – புறம் 307/4
TOP


அணில்_வரி_கொடும்_காய் (1)

அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
TOP


அணிலொடு (1)

வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது – பெரும் 85
TOP


அணிவு-உற்ற (1)

சுணங்கு அணிவு-உற்ற விளங்கு பூணள் – நற் 20/8
TOP


அணுக (1)

அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/11
TOP


அணுகல் (3)

அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை – பெரும் 467
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி – மலை 548
அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி – புறம் 394/10
TOP


அணுகுபு (1)

தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகி – பொரு 149
TOP


அணை (34)

பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண் – பெரும் 373
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31
வெறி-உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை/புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச – நற் 40/5,6
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/8
இரும் பன் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் – நற் 366/7
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/2
அரிவை தோள் அணை துஞ்சி – குறு 323/6
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/19
ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள் – பரி 7/55
அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார் – பரி 17/34
துணை அணை கேள்வனை துனிப்பவள் நிலையும் – பரி 21/22
பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/9
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை/புடைபெயர்ந்து ஒடுங்கவும் புறம் சேர உயிர்ப்பவும் – கலி 17/1,2
அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் – கலி 20/20
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/3
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/19
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/19
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ – கலி 72/2
அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி – கலி 87/9
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6
கூந்தல் அணை கொடுப்பேம் யாம் – கலி 101/42
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் – கலி 124/12
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ – அகம் 289/13
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 308/13
இருந்து அணை மீது பொருந்து-உழி கிடக்கை – அகம் 351/14
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/5
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை/கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர் – புறம் 297/3,4
மெல் அணை கிடந்தோன் – புறம் 383/15
TOP


அணைத்த (2)

இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் – திரு 200
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/2
TOP


அணைத்தனன் (1)

அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/2
TOP


அணைத்து (2)

கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து/நெடு நீர துறை கலங்க – பதி 33/3,4
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் – பரி 20/105
TOP


அணைதர (1)

மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும் – ஐங் 373/3
TOP


அணைந்த (1)

மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும் – பட் 95
TOP


அணைந்து (3)

கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை – நற் 340/4
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/5
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து/இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி – புறம் 98/18,19
TOP


அணைந்தே (1)

நீள் அமை வனப்பின் தோளும்-மார் அணைந்தே – அகம் 87/16
TOP


அணைப்ப (1)

களிறு அணைப்ப கலங்கின காஅ – புறம் 345/1
TOP


அணைய (1)

அணைய கண்ட அம் குடி குறவர் – நற் 108/3
TOP


அணையா (1)

நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
TOP


அணையா-காலே (1)

அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/13
TOP


அணையின் (2)

பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் – குறு 253/3
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் – அகம் 197/2
TOP


அணையும் (1)

காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை – புறம் 385/8
TOP


அணையேமே (1)

நறு மென் கூந்தல் மெல் அணையேமே – குறு 270/8
TOP


அணையொடு (2)

ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/16
கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 373/11
TOP


அணைஇ (1)

மென்-பாலான் உடன் அணைஇ/வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை – புறம் 384/1,2
TOP


அணைஇய (1)

பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
TOP


அத்த (24)

அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி – நற் 6/7
அத்த இருப்பை பூவின் அன்ன – நற் 111/1
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை – நற் 174/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/2
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த/கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/7,8
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த – குறு 207/2
பொத்து இல் காழ அத்த யாஅத்து – குறு 255/1
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ – குறு 281/3
அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே – குறு 307/9
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று – குறு 369/1
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் – ஐங் 273/1
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய் – ஐங் 351/1
அத்த நீள் இடை அவனொடு போகிய – ஐங் 380/1
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/14
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ – அகம் 15/13
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை – அகம் 115/12
அத்த நீள் இடை போகி நன்றும் – அகம் 149/5
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ – அகம் 191/1
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 241/13
அத்த நடுகல் ஆள் என உதைத்த – அகம் 365/4
அத்த எருவை சேவல் சேர்ந்த – அகம் 375/8
அத்த ஆலத்து அலந்தலை நெடு வீழ் – அகம் 385/9
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் – புறம் 370/6
TOP


அத்தத்தா (2)

ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் – கலி 80/14
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண – கலி 81/19
TOP


அத்தத்து (7)

நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண் – நற் 212/4
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து/அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/8,9
நீர் இல் அத்தத்து ஆரிடை மடுத்த – அகம் 17/12
ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/5
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த – அகம் 133/16
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு – அகம் 145/6
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து – அகம் 185/9
TOP


அத்தம் (52)

அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 39
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/6
பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று – நற் 37/3
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம்/சென்ற காதலர் வழி வழிப்பட்ட – நற் 107/6,7
பனை கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம்/இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/6,7
துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம்/வல்லை ஆகுதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – நற் 162/11,12
மாறு புறக்கொடுக்கும் அத்தம்/ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/10,11
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம்/முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் – நற் 198/2,3
சிள்வீடு கறங்கும் சேய் நாட்டு அத்தம்/திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/2,3
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம்/எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/5,6
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/8
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று – நற் 397/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 41/3
கல் பிறங்கு அத்தம் சென்றோர் கூறிய – குறு 66/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/5
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து – குறு 174/4
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம்/தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/5,6
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம்/சென்றனள் மன்ற என் மகளே – ஐங் 377/2,3
புன்கண் யானையொடு புலி வழங்கு அத்தம்/நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே – ஐங் 386/1,2
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம்/ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/14,15
நெறி மயக்கு-உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம்/சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் – கலி 12/7,8
அருள் புறம்மாறிய ஆரிடை அத்தம்/புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/9,10
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம்/கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி – அகம் 3/11,12
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – அகம் 9/10
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே – அகம் 21/27
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம்/செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள் – அகம் 33/7,8
வேனில் அத்தம் என்னாது ஏமுற்று – அகம் 69/9
கல் பிறங்கு அத்தம் போகி – அகம் 79/16
குன்று சேர் கவலை இசைக்கும் அத்தம்/நனி நீடு உழந்தனை-மன்னே அதனால் – அகம் 87/10,11
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர் – அகம் 109/10
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/7
களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம்/சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் நினக்கே – அகம் 137/3,4
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் – அகம் 183/3
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென – அகம் 189/7
ஒள் இணர் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம்/வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு – அகம் 197/16,17
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம்/பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/11,12
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம்/சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு – அகம் 271/8,9
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை – அகம் 277/9
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் – அகம் 285/12
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று – அகம் 291/17
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம்/செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என – அகம் 299/9,10
வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென – அகம் 315/13
சோலை அத்தம் மாலை போகி – அகம் 325/20
எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து – அகம் 329/8
கல் கண் சீக்கும் அத்தம்/அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/20,21
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம்/மறுதரல் உள்ளமொடு குறுக தோற்றிய – அகம் 351/8,9
பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே – அகம் 359/16
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/9
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம்/எமியம் நீந்தும் எம்மினும் பனி வார்ந்து – அகம் 371/9,10
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம்/காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/15,16
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே – புறம் 23/22
அத்தம் நண்ணிய நாடு கெழு பெருவிறல் – புறம் 313/1
TOP


அத்தனும் (2)

அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ – குறு 93/3
அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண – கலி 115/8
TOP


அத்தி (3)

நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி/துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/7,8
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து – அகம் 376/10
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
TOP


அத்திரி (3)

கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி/குளம்பினும் சே_இறா ஒடுங்கின – நற் 278/7,8
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி/நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ – அகம் 120/10,11
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி/வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/6,7
TOP


அத்திரியும் (1)

அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16
TOP


அத்து (1)

சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து/அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/8,9
TOP


அத்துணை (1)

முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை/நேர்வரும்-குரைய கலம் கெடின் புணரும் – குறி 13,14
TOP


அத்தை (25)

புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை/மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/2,3
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை/பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் – குறு 389/2,3
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து – புறம் 2/20
பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் – புறம் 6/17
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை – புறம் 6/23
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/7
நாடு எனப்படுவது நினதே அத்தை ஆங்க – புறம் 35/11
பிற கலம் செல்கலாது அனையேம் அத்தை/இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/16,17
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை – புறம் 160/28
செல்வல் அத்தை யானே செல்லாது – புறம் 166/31
நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/34
பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 169/7
புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை/அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/7,8
செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே – புறம் 196/15
செல்வல் அத்தை யானே வைகலும் – புறம் 211/17
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/19
பலரால் அத்தை நின் குறி இருந்தோரே – புறம் 219/4
வல்லே களை-மதி அத்தை உள்ளிய – புறம் 266/10
அதனால் நீயும் கேள்-மதி அத்தை வீயாது – புறம் 363/7
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
நிலீஇயர் அத்தை நீயே ஒன்றே – புறம் 375/16
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/16
மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று – புறம் 387/14
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28
ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின் – புறம் 399/30
TOP


அதர் (38)

மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 106
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 55/2
கல் அதர் மன்னும் கால் கொல்லும்மே – நற் 158/3
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய – நற் 238/4
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் – நற் 329/7
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 333/2
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/3
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 343/1
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த – நற் 384/6
கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல் – ஐங் 304/3
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த-காலை – ஐங் 359/2
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை – பரி 6/6
மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என – கலி 150/5
எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது – அகம் 8/13
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு – அகம் 39/10
கல் அதர் கவலை போகின் சீறூர் – அகம் 77/12
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி – அகம் 103/7
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே – அகம் 105/17
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி – அகம் 167/8
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/14
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த – அகம் 171/7
கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி – அகம் 202/13
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/13
கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும் – அகம் 318/1
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் – அகம் 325/19
கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப – அகம் 363/7
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/9
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் – அகம் 390/2
ஆன்_இனம் கலித்த அதர் பல கடந்து – புறம் 138/1
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே – புறம் 150/10
உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும் – புறம் 204/9
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2
TOP


அதர்-தொறும் (3)

நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும்/கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன – அகம் 31/8,9
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும்/பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 67/9,10
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும்/பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 131/10,11
TOP


அதர்ப்படுத்த (1)

களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன் – அகம் 189/6
TOP


அதர்பட்ட (1)

தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் – கலி 5/3
TOP


அதர்பட (1)

அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
TOP


அதர (9)

களிறு வழங்கு அதர கானத்து அல்கி – பொரு 49
புலி வழங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 316/5
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 355/5
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர/பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் – அகம் 5/14,15
வெம் பரல் அதர குன்று பல நீந்தி – அகம் 33/11
நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர/அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா – அகம் 179/8,9
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர/சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 291/15,16
கல் உடை அதர கானம் நீந்தி – அகம் 295/8
கோல் கழிபு இரங்கும் அதர/வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே – அகம் 327/18,19
TOP


அதரி (4)

அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி – மது 94
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 370/17
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 371/16
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி/பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/26,27
TOP


அதலை (1)

அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/2
TOP


அதவ (1)

அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக – நற் 95/3
TOP


அதவத்து (1)

ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து/எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போல – குறு 24/3,4
TOP


அதள் (11)

இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 310
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 419
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை – அகம் 58/4
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் – அகம் 109/13
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
அதள் எறிந்து அன்ன நெடு வெண் களரின் – புறம் 193/1
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் – புறம் 317/3
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி – புறம் 320/10
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14
TOP


அதளன் (1)

திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன்/நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – அகம் 274/6,7
TOP


அதளொடு (1)

ஞெலி_கோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி – நற் 142/3
TOP


அதளோன் (1)

அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள – பெரும் 151
TOP


அதற்கு (4)

அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு/ஊடினார் வையை அகத்து – பரி 20/66,67
பாங்கு அரும் கானத்து ஒளித்தேன் அதற்கு எல்லா – கலி 115/15
யாமம் தலைவந்தன்று ஆயின் அதற்கு என் நோய் – கலி 146/34
TOP


அதற்கே (2)

நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன் அதற்கே/புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் – அகம் 180/9,10
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே/ஏணியும் சீப்பும் மாற்றி – புறம் 305/4,5
TOP


அதற்கொண்டு (4)

உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு/அன்றை அன்ன விருப்போடு என்றும் – குறி 237,238
கல்லென்றன்றால் ஊரே அதற்கொண்டு/காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி – நற் 320/7,8
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு/ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும் – குறு 246/4,5
மறுமொழி பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு/அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/9,10
TOP


அதற்பட்டு (1)

இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு/ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் – குறு 184/3,4
TOP


அதற்பட (1)

அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ் – புறம் 159/26
TOP


அதன் (63)

அதன் பயம் எய்திய அளவை மான – பொரு 92
அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து – பொரு 102
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி – மது 222
கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 142
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 427
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9
யாணது பசலை என்றனன் அதன் எதிர் – நற் 50/7
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து – நற் 55/8
சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு – நற் 128/9
வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்_தலை – நற் 129/6
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை – நற் 132/7
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை – நற் 166/6
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/10
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை – நற் 224/1
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் – நற் 398/7
குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர் – குறு 157/1
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/2
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/2
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர் – குறு 251/2
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை – குறு 366/3
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/51
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார் – பரி 19/10
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/6
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன்/நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை – கலி 52/3,4
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/13
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் – கலி 60/24
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன்/வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/2,3
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன்/மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/41,42
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் – கலி 139/7
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 143/11
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் – கலி 149/13
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு – அகம் 32/9
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் – அகம் 48/3
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/14
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை – அகம் 178/20
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன்/பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல் – அகம் 286/11,12
கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால் – அகம் 379/9
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன்/தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள – புறம் 18/16,17
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/7
இனியை பெரும எமக்கே மற்று அதன்/துன் அரும் கடாஅம் போல – புறம் 94/3,4
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/10
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு – புறம் 126/13
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/3
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/4
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/10
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/7
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/11
தோன்றாது இருக்கவும் வல்லன் மற்று அதன்/கான்று படு கனை எரி போல – புறம் 315/5,6
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் – புறம் 360/12
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி – புறம் 377/7
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு – புறம் 394/15
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு – புறம் 395/31
TOP


அதன்-கண் (1)

கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர் – குறு 364/7
TOP


அதன்_தலை (15)

வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்_தலை/கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப – நற் 129/6,7
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை/காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/7,8
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை/பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் – நற் 166/6,7
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை/இன் துணை பிரிந்தோர் நாடி – நற் 208/10,11
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை/பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி – நற் 224/1,2
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை/புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி – குறு 161/2,3
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை/பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும் – குறு 302/2,3
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை/பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த – குறு 366/3,4
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை/பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/13,14
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை/மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 68/9,10
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை/புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு – அகம் 158/14,15
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை/முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் – அகம் 178/20,21
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை/இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி – அகம் 190/10,11
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை/ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை – புறம் 191/5,6
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை/இன்னது ஓர் காலை நில்லலன் – புறம் 216/10,11
TOP


அதன்_எதிர் (11)

கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர்/சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி – குறி 142,143
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர்/முள் எயிற்று முறுவல் திறந்தன – நற் 155/8,9
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர்/மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/1,2
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர்/குழல் தொடங்கினரே கோவலர் – நற் 371/7,8
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர்/சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/7,8
குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர்/துட்கென்றன்று என் தூ நெஞ்சம் – குறு 157/1,2
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர்/கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் – குறு 194/2,3
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர்/ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன – குறு 251/2,3
ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர்/ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று – புறம் 204/1,2
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர்/கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று – புறம் 204/3,4
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/7
TOP


அதனால் (83)

நன்னர் நன் மொழி கேட்டனம் அதனால்/நல்ல நல்லோர் வாய்ப்புள் தெவ்வர் – முல் 17,18
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – மலை 557
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால்/ஏகு-மின் என்ற இளையர் வல்லே – நற் 42/5,6
அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால்/அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/5,6
எமரும் வேட்டம் புக்கனர் அதனால்/தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர் – நற் 67/9,10
அலர் வந்தன்று-கொல் என்னும் அதனால்/புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா – நற் 72/9,10
காமம் தருதலும் இன்றே அதனால்/நில்லா பொருள்_பிணி சேறி – நற் 126/10,11
சிறுதினை காக்குவம் சேறும் அதனால்/பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/5,6
அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால்/எல்லி வம்மோ மெல்லம்புலம்ப – நற் 223/5,6
நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால்/தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/4,5
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/5
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால்/அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/7,8
பிறப்பு ஓர் அன்மை அறிந்தனம் அதனால்/அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள் – நற் 328/4,5
அதனால் என்னொடு பொரும்-கொல் இ உலகம் – நற் 348/9
தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால்/பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் – நற் 380/6,7
புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால்/பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி – நற் 385/5,6
உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால்/பனி இரும் பரப்பின் சேர்ப்பற்கு – குறு 269/6,7
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால்/மறைத்தல் காலையோ அன்றே – குறு 321/6,7
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால்/தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி – ஐங் 41/2,3
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந அதனால்/அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர – ஐங் 75/1,2
அரிது காதலர் பொழுதே அதனால்/தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கி – ஐங் 235/2,3
அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால்/எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் – ஐங் 242/2,3
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால்/நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் – ஐங் 453/3,4
நும் நுகம் கொண்டு இனும் வென்றோய் அதனால்/செல்வக்கோவே சேரலர் மருக – பதி 63/15,16
மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால்/பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய – பதி 64/18,19
அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால்/நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து – பதி 79/8,9
அதனால்/இன்னோர் அனையை இனையையால் என – பரி 1/52,53
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/33
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
அதனால்/நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 13/23,24
அதனால்/எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் – கலி 14/16,17
அதனால்/இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/22,23
அதனால்/கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/18,19
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி – கலி 52/22
அதனால்/அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர் – கலி 54/15,16
அதனால் வாய்வாளேன் – கலி 108/14
அதனால்/யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த – கலி 122/20,21
அதனால்/பிரிவு இல்லாய் போல நீ தெய்வத்தின் தெளித்த-கால் – கலி 124/17,18
அதனால்/இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர – கலி 127/18,19
நீடு இன்று ஆக இழுக்குவர் அதனால்/உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை – அகம் 18/12,13
நனி நீடு உழந்தனை-மன்னே அதனால்/உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற – அகம் 87/11,12
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால்/கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/9,10
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால்/அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து – அகம் 122/18,19
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால்/மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை – அகம் 148/11,12
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால்/கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/12,13
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால்/நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் – அகம் 218/13,14
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால்/புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் – அகம் 221/4,5
அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் அதனால்/அரிய பெரியோர் தெரியும்-காலை – அகம் 286/13,14
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால்/சேணின் வருநர் போல பேணா – அகம் 300/12,13
அதுவே மருவினம் மாலை அதனால்/காதலர் செய்த காதல் – அகம் 301/26,27
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால்/குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் சேர்ப்ப – அகம் 310/9,10
பெரும் புலம்பினளே தெய்ய அதனால்/பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா – அகம் 360/10,11
கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால்/விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி – அகம் 379/9,10
இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால்/அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/26,27
அதனால் அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும் – புறம் 28/15
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால்/முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு – புறம் 39/9,10
இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால்/குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/6,7
அதனால் நமர் என கோல் கோடாது – புறம் 55/13
அரியவும் உளவோ நினக்கே அதனால்/இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா – புறம் 56/16,17
அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் – புறம் 58/24
வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால்/யானும் பெற்றது ஊதியம் பேறு யாது என்னேன் – புறம் 154/5,6
அதனால் நீயும் ஒன்று இனியை அவரும் ஒன்று இனியர் – புறம் 167/8
அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை – புறம் 186/3
சேய்த்து காணாது கண்டனம் அதனால்/நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் – புறம் 196/9,10
உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால்/புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின் – புறம் 204/11,12
வறும் தலை உலகமும் அன்றே அதனால்/காவினெம் கலனே சுருக்கினெம் கல பை – புறம் 206/9,10
உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால்/அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 210/7,8
அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும் – புறம் 213/12
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/19
அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு – புறம் 214/6
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/10
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால்/வம்ப வேந்தன் தானை – புறம் 287/12,13
எதிர் சென்று எறிதலும் செல்லான் அதனால்/அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே – புறம் 301/9,10
பெய்தற்கு எல்லின்று பொழுதே அதனால்/முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து – புறம் 319/7,8
கைவிட்டனரே காதலர் அதனால்/விட்டோரை விடாஅள் திருவே – புறம் 358/5,6
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் – புறம் 359/11
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால்/நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில் – புறம் 360/12,13
அதனால் நீயும் கேள்-மதி அத்தை வீயாது – புறம் 363/7
அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் – புறம் 366/6
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால்/புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை – புறம் 375/14,15
தெருமரல் உயக்கமும் தீர்க்குவெம் அதனால்/இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை – புறம் 381/16,17
TOP


அதனினும் (16)

அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் – நற் 97/5
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே – நற் 98/10
வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/12
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே – நற் 330/11
பிரியின் வாழ்தல் அதனினும் இலமே – குறு 168/7
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும் – குறு 302/3
யான் உயிர்வாழ்தல் அதனினும் அரிதே – அகம் 98/30
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும் – அகம் 118/10
வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே – புறம் 61/19
சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே – புறம் 69/21
மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/13
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – புறம் 192/13
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று – புறம் 204/2
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று – புறம் 204/4
அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு – புறம் 217/3
வழி நினைந்திருத்தல் அதனினும் அரிதே – புறம் 280/15
TOP


அதனை (4)

கன்றி அதனை கடியவும் கைநீவி – கலி 86/31
அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது – கலி 107/10
அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் – கலி 115/10
பைதல் ஒக்கல் தழீஇ அதனை/வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர் – புறம் 221/9,10
TOP


அதனொடு (1)

கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான் – கலி 145/30
TOP


அதனொடும் (1)

அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/11
TOP


அதனோடு (1)

தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
TOP


அதாஅன்று (11)

குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று/வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 77,78
அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று/சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு – திரு 125,126
ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று/இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது – திரு 176,177
ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று/பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 189,190
குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று/சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து – திரு 217,218
வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று/நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து – சிறு 50,51
மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று/நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த – சிறு 67,68
ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று/வானம் வாய்த்த வளம் மலை கவாஅன் – சிறு 83,84
கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று/ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது – அகம் 356/15,16
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று/உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் – அகம் 392/19,20
சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று/பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை – புறம் 89/6,7
TOP


அதிகன் (3)

பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன்/களிறொடு பட்ட ஞான்றை – குறு 393/4,5
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து – அகம் 142/13
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன்/கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/18,19
TOP


அதிகனும் (1)

அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது – சிறு 103
TOP


அதியமான் (1)

அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் – புறம் 101/5
TOP


அதியர் (2)

ஆர்கலி நறவின் அதியர் கோமான் – புறம் 91/3
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் – புறம் 392/1
TOP


அதியன் (1)

அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை – அகம் 325/8
TOP


அதிர் (14)

விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய – ஐங் 491/1
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து – பதி 43/17
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள – பரி 10/24
கனைக்கும் அதிர் குரல் கார் வானம் நீங்க – பரி 11/74
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ – அகம் 182/14
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/5
நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி – அகம் 377/7
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு – புறம் 160/3
TOP


அதிர்க்கும் (3)

உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து – பதி 30/42
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என – பரி 8/33
மன்றல் அதிரதிர மாறுமாறு அதிர்க்கும் நின் – பரி 8/34
TOP


அதிர்ந்து (8)

முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு – குறி 49
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 12/6
போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/2
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4
முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு – அகம் 328/2
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/5
TOP