அ – முதல் சொற்கள் பகுதி – 2, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அசைஇய 14
அசைஇயது 1
அசைஇயும் 1
அசோகம் 1
அஞ்ச 2
அஞ்சல் 15
அஞ்சலம் 1
அஞ்சலரே 1
அஞ்சலன் 1
அஞ்சலும் 1
அஞ்சலையே 2
அஞ்சவும் 1
அஞ்சன 1
அஞ்சனம் 2
அஞ்சா 14
அஞ்சாதவர் 1
அஞ்சாதி 1
அஞ்சாது 8
அஞ்சாய் 5
அஞ்சாயோ 1
அஞ்சார் 2
அஞ்சான் 8
அஞ்சி 66
அஞ்சி-கொல் 1
அஞ்சிய 3
அஞ்சியது 1
அஞ்சியொடு 1
அஞ்சின் 1
அஞ்சினம் 2
அஞ்சினர்க்கு 1
அஞ்சினரே 1
அஞ்சினள் 2
அஞ்சினன் 1
அஞ்சினன்-கொல்லோ 1
அஞ்சினென் 1
அஞ்சு 11
அஞ்சு-வழி 1
அஞ்சு_தக 1
அஞ்சு_தகவு 2
அஞ்சுதி 2
அஞ்சுதும் 4
அஞ்சுதுமே 2
அஞ்சுபு 1
அஞ்சும் 10
அஞ்சும்-மன் 1
அஞ்சும்மே 1
அஞ்சுவது 5
அஞ்சுவந்த 1
அஞ்சுவம் 1
அஞ்சுவர் 1
அஞ்சுவர 15
அஞ்சுவர_தகுந 1
அஞ்சுவரு 24
அஞ்சுவரும் 1
அஞ்சுவல் 12
அஞ்சுவலே 4
அஞ்சுவள் 1
அஞ்சுவாற்கு 1
அஞ்சுவானை 1
அஞ்சேன் 2
அஞ்ஞை 1
அஞ்ஞையை 1
அஞர் 33
அட்ட 28
அட்டதை 1
அட்டவாயில் 1
அட்டவை 1
அட்டனனே 1
அட்டான் 2
அட்டி 4
அட்டியும் 1
அட்டில் 5
அட்டிலோளே 1
அட்டு 30
அட 20
அடக்கம் 2
அடக்கமும் 2
அடக்கலும் 1
அடக்கவும் 2
அடக்கி 5
அடக்கிய 7
அடக்கும் 1
அடக்குவம்-மன்னோ 1
அடகின் 1
அடகு 2
அடகும் 1
அடங்க 11
அடங்கல் 1
அடங்கலவே 1
அடங்கலளே 1
அடங்கலின் 1
அடங்கா 4
அடங்காதார் 1
அடங்காது 1
அடங்காதோரே 1
அடங்கார் 1
அடங்கான் 2
அடங்கி 2
அடங்கிய 14
அடங்கியும் 1
அடங்கினரே 1
அடங்கினேன் 1
அடங்கு 14
அடங்குவான் 1
அடர் 13
அடர்ந்த 1
அடர்ந்து 2
அடரும் 1
அடல் 10
அடலே 1
அடாரும் 1
அடாஅ 2
அடாஅர் 2
அடி 127
அடி_வழி 2
அடி_அகத்து 1
அடிக்கு 2
அடிசில் 11
அடித்து 2
அடிப்பட 1
அடிப்படுத்த 1
அடிப்படுத்ததை 1
அடிப்படுத்தலின் 1
அடிப்பின் 1
அடிய 2
அடியர் 3
அடியரோ 1
அடியன் 1
அடியால் 1
அடியான் 1
அடியின் 2
அடியினை 1
அடியும் 1
அடியுறை 11
அடியுறை_மகளிர் 1
அடியுறையார் 1
அடியே 2
அடியை 1
அடியொடு 1
அடியோர் 1
அடு 87
அடு-தொறும் 2
அடு-மின் 1
அடு_களத்து 2
அடு_களத்தே 1
அடு_களம் 2
அடு_மகள் 1
அடு_மான் 1
அடுக்க 1
அடுக்கத்த 6
அடுக்கத்ததுவே 1
அடுக்கத்தானும் 1
அடுக்கத்து 56
அடுக்கம் 14
அடுக்கல் 6
அடுக்கிய 9
அடுக்கினை 1
அடுக்கும் 1
அடுக 1
அடுத்த 1
அடுத்தடுத்து 2
அடுத்தனம் 1
அடுத்து 3
அடுதல் 1
அடுதலும் 2
அடுநனை 1
அடுநை 1
அடுப்பல் 1
அடுப்பில் 2
அடுப்பின் 5
அடுப்பு 4
அடுப்பே 1
அடும் 4
அடும்பின் 8
அடும்பு 12
அடூஉ 4
அடூஉம் 5
அடை 32
அடைகரை 34
அடைகரை-தோறும் 1
அடைச்சி 9
அடைச்சிய 6
அடைத்த 2
அடைத்த-கண்ணும் 1
அடைத்தர 1
அடைத்து 3
அடைதந்தோளே 2
அடைதர 1
அடைதரும் 1
அடைதரும்-தோறும் 1
அடைதல் 1
அடைதலின் 1
அடைந்த 4
அடைந்த-கண்ணும் 1
அடைந்ததற்கு 1
அடைந்தன்றே 1
அடைந்திசினோரே 1
அடைந்திருந்த 1
அடைந்து 8
அடைப்ப 2
அடைப்பவும் 1
அடைபு 3
அடைய 16
அடையல் 1
அடையா 4
அடையாது 1
அடையின் 1
அடையூ 1
அடையொடு 2
அடைஇய 2
அண்கணாளனை 1
அண்டர் 4
அண்டிரன் 6
அண்ண 1
அண்ணல் 73
அண்ணலவரோடு 1
அண்ணலை 2
அண்ணலோடு 1
அண்ணற்கு 4
அண்ணாந்து 5
அண்ணாப்ப 1
அண்ணால் 1
அண்நா 1
அண்மையவே 1
அண்மையால் 1
அணங்க 1
அணங்கல் 1
அணங்கலின் 1
அணங்கான் 1
அணங்கி 3
அணங்கிய 8
அணங்கியோய் 1
அணங்கியோளே 4
அணங்கியோற்கே 1
அணங்கியோனே 2
அணங்கிற்று 1
அணங்கின் 3
அணங்கினவே 1
அணங்கினளே 2
அணங்கினான் 1
அணங்கு 113
அணங்கு-மார் 1
அணங்கு_ஆகி 1
அணங்குக 2
அணங்குதல் 1
அணங்கும் 10
அணங்கே 1
அணங்கொடு 1
அணங்கோ 1
அணந்த 1
அணந்து 6
அணர் 3
அணல் 14
அணல 1
அணலோனே 1
அணவந்து 1
அணவர 1
அணவரும் 1
அணவும் 1
அணி 407
அணி-கொல் 1
அணி-கொல்லோ 1
அணி-மார் 1
அணி_இழை 1
அணிக்கு 3
அணிக 1
அணிகுவம் 1
அணிகுவர் 1
அணித்த 1
அணித்து 1
அணித்தே 1
அணித்தோ 1
அணிந்த 35
அணிந்தவர் 1
அணிந்தன்று 5
அணிந்தன 1
அணிந்தனவால் 1
அணிந்தனள் 1
அணிந்தார் 1
அணிந்தாரும் 1
அணிந்தாள் 1
அணிந்திடு 1
அணிந்து 29
அணிந்து_அணிந்து 1
அணிந்தோயே 1
அணிந்தோரும் 3
அணிப்படூஉம் 1
அணிபவ்வே 1
அணிபவர்க்கு 1
அணிபெற 5
அணிய 17
அணியரோ 1
அணியலும் 1
அணியவர் 1
அணியளாய் 1
அணியன் 1
அணியா 1
அணியாட்கு 1
அணியார் 1
அணியாள் 1
அணியின் 4
அணியும் 9
அணியும்-மார் 1
அணியொடு 1
அணியோ 1
அணில் 4
அணில்_வரி_கொடும்_காய் 1
அணிலொடு 1
அணிவு-உற்ற 1
அணுக 1
அணுகல் 3
அணுகுபு 1
அணை 34
அணைத்த 2
அணைத்தனன் 1
அணைத்து 2
அணைதர 1
அணைந்த 1
அணைந்து 3
அணைந்தே 1
அணைப்ப 1
அணைய 1
அணையா 1
அணையா-காலே 1
அணையின் 2
அணையும் 1
அணையேமே 1
அணையொடு 2
அணைஇ 1
அணைஇய 1
அத்த 24
அத்தத்தா 2
அத்தத்து 7
அத்தம் 52
அத்தனும் 2
அத்தி 3
அத்திரி 3
அத்திரியும் 1
அத்து 1
அத்துணை 1
அத்தை 25
அதர் 38
அதர்-தொறும் 3
அதர்ப்படுத்த 1
அதர்பட்ட 1
அதர்பட 1
அதர 9
அதரி 4
அதலை 1
அதவ 1
அதவத்து 1
அதள் 11
அதளன் 1
அதளொடு 1
அதளோன் 1
அதற்கு 4
அதற்கே 2
அதற்கொண்டு 4
அதற்பட்டு 1
அதற்பட 1
அதன் 63
அதன்-கண் 1
அதன்_தலை 15
அதன்_எதிர் 11
அதனால் 83
அதனினும் 16
அதனை 4
அதனொடு 1
அதனொடும் 1
அதனோடு 1
அதாஅன்று 11
அதிகன் 3
அதிகனும் 1
அதியமான் 1
அதியர் 2
அதியன் 1
அதிர் 14
அதிர்க்கும் 3
அதிர்ந்து 8

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


அசைஇய (14)

நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி – சிறு 32
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய/முறுவல் இன் நகை காண்கம் – நற் 81/8,9
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய/ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு – கலி 105/70,71
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/8
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21
களன் உழந்து அசைஇய மறு குளம்பினவே – புறம் 97/13
செலவு அசைஇய மறு குளம்பின் நின் – புறம் 98/6
TOP


அசைஇயது (1)

நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109
TOP


அசைஇயும் (1)

அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும்/குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/12,13
TOP


அசோகம் (1)

பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12
TOP


அஞ்ச (2)

நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச/கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/9,10
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1
TOP


அஞ்சல் (15)

அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
அஞ்சல் என்ற இறை கைவிட்டு என – நற் 43/8
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/2
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல்/எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது – குறு 211/2,3
நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே – குறு 300/5
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் – குறு 395/6
நின்னின் பிரியலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் – கலி 21/7
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/22
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என – அகம் 313/1
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் – அகம் 396/4
TOP


அஞ்சலம் (1)

என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல் – புறம் 397/25
TOP


அஞ்சலரே (1)

அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
TOP


அஞ்சலன் (1)

நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல – புறம் 361/3
TOP


அஞ்சலும் (1)

ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
TOP


அஞ்சலையே (2)

நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே/யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/5,6
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே/வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/3,4
TOP


அஞ்சவும் (1)

விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும்/அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/27,28
TOP


அஞ்சன (1)

அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
TOP


அஞ்சனம் (2)

செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 93
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
TOP


அஞ்சா (14)

துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 644
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா/குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/3,4
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா/சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/27,28
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/2
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா/ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் – பதி 90/5,6
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா/புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/6,7
அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி – கலி 143/8
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/12
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/5
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து – புறம் 373/25
TOP


அஞ்சாதவர் (1)

பிரிவு அஞ்சாதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/9
TOP


அஞ்சாதி (1)

அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36
TOP


அஞ்சாது (8)

அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது/அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/7,8
அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது/கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/6,7
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது/கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் – நற் 386/4,5
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது/ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/3,4
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
TOP


அஞ்சாய் (5)

இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/10
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/14
கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய்/தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 136/18,19
சாதல் அஞ்சாய் நீயே ஆயிடை – புறம் 139/12
TOP


அஞ்சாயோ (1)

அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
TOP


அஞ்சார் (2)

இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார்/சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/1,2
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/65
TOP


அஞ்சான் (8)

நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான்/காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/6,7
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி – கலி 101/16
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி – கலி 101/28
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி – கலி 104/21
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு – கலி 104/25
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான்/பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/34,35
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே – கலி 104/74
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான்/பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட – அகம் 252/6,7
TOP


அஞ்சி (66)

பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி/மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 137,138
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து – பட் 208
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி/புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் – மலை 193,194
நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி/சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/8,9
அறியாமையின் அன்னை அஞ்சி/குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் – நற் 50/1,2
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி/கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த – நற் 151/6,7
உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/9
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி/கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/6,7
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி/தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/6,7
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/5
வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி/கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/3,4
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி/சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/1,2
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/18
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி/நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம் – பரி 10/61,62
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை – பரி 10/64
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி/உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/65,66
அஞ்சி கழியாமோ அன்பு உற்றால் என்மரும் – பரி 12/54
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/28
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் – கலி 75/21
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி/குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் குளித்து ஆங்கே – கலி 98/21,22
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி/மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் – அகம் 4/11,12
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை – அகம் 7/9
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென – அகம் 34/16
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி/இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் – அகம் 78/1,2
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி/இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/14,15
பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய – அகம் 142/15
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் – அகம் 156/4
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல – அகம் 160/9
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி/போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/15,16
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் – அகம் 298/17
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து – அகம் 303/1
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி/வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/16,17
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி/நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/12,13
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி/கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/9,10
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க – புறம் 43/7
இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி/தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/3,4
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி/பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி – புறம் 91/4,5
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி/அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் – புறம் 101/4,5
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி/பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை – புறம் 103/8,9
அஞ்சி நீங்கும்-காலை – புறம் 178/10
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி/புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/4,5
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
கணவன் எழுதலும் அஞ்சி கலையே – புறம் 320/7
பிணை-வயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும் – புறம் 320/8
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி/உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/21,22
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி/துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து – புறம் 381/7,8
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி/யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/12,13
TOP


அஞ்சி-கொல் (1)

எந்தை அறிதல் அஞ்சி-கொல்/அதுவே மன்ற வாராமையே – ஐங் 261/3,4
TOP


அஞ்சிய (3)

பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு – குறு 117/2
சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே – பரி 14/26
நின் இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னினும் – அகம் 283/2
TOP


அஞ்சியது (1)

அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2
TOP


அஞ்சியொடு (1)

செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு/உயவொடு வருந்தும் மனனே இனியே – புறம் 310/2,3
TOP


அஞ்சின் (1)

கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும் – குறு 112/1
TOP


அஞ்சினம் (2)

ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே – புறம் 229/17
TOP


அஞ்சினர்க்கு (1)

அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210
TOP


அஞ்சினரே (1)

தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16
TOP


அஞ்சினள் (2)

அஞ்சினள் உயிர்த்த-காலை யாழ நின் – அகம் 86/24
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/10
TOP


அஞ்சினன் (1)

முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
TOP


அஞ்சினன்-கொல்லோ (1)

அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6
TOP


அஞ்சினென் (1)

யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1
TOP


அஞ்சு (11)

புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 41
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் – நற் 14/9
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
TOP


அஞ்சு-வழி (1)

அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4
TOP


அஞ்சு_தக (1)

அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
TOP


அஞ்சு_தகவு (2)

அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
TOP


அஞ்சுதி (2)

ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
TOP


அஞ்சுதும் (4)

நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/5
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும்/அன்னோ இன்னும் நன் மலை நாடன் – குறு 302/3,4
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும்/என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் – அகம் 118/10,11
TOP


அஞ்சுதுமே (2)

உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/5
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/6
TOP


அஞ்சுபு (1)

கருவி மா மழையின் அரவம் அஞ்சுபு/போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/2,3
TOP


அஞ்சும் (10)

தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் – நற் 210/8
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – குறு 143/2
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும்/ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/2,3
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும்/புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/14,15
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும்/நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் – கலி 12/8,9
நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு – கலி 103/69
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் – புறம் 361/16
TOP


அஞ்சும்-மன் (1)

அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/3
TOP


அஞ்சும்மே (1)

மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/21
TOP


அஞ்சுவது (5)

அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய – குறு 237/1
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
ஈங்கு எவன் அஞ்சுவது/அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/16,17
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி – புறம் 182/4
TOP


அஞ்சுவந்த (1)

அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் – மது 28
TOP


அஞ்சுவம் (1)

அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10
TOP


அஞ்சுவர் (1)

அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே – கலி 52/10
TOP


அஞ்சுவர (15)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து – மது 127
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/3
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/5
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த – நற் 387/7
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/3
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/7
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/9
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும் – அகம் 77/11
அஞ்சுவர இறுத்த தானை – அகம் 264/14
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி – புறம் 224/12
TOP


அஞ்சுவர_தகுந (1)

அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
TOP


அஞ்சுவரு (24)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை – நற் 352/3
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/11
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண் – குறு 261/5
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17
அஞ்சுவரு நோயொடு துஞ்சாதேனே – அகம் 45/19
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் – அகம் 115/1
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/15
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 375/16
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும் – புறம் 280/5
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 370/27
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 373/39
TOP


அஞ்சுவரும் (1)

கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் – நற் 383/7
TOP


அஞ்சுவல் (12)

யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் – நற் 72/6
அஞ்சுவல் தோழி என் நெஞ்சத்தானே – நற் 72/11
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல்/ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/8,9
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல்/யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/2,3
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே – குறு 324/7
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய – கலி 48/22
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் – அகம் 300/12
மனையோள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் சினைஇ – அகம் 396/15
TOP


அஞ்சுவலே (4)

செல்-மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே/செல்லாதீம் என செப்பின் பல்லோர் – நற் 229/2,3
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே/அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/4,5
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே/அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/2,3
ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே/அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/1,2
TOP


அஞ்சுவள் (1)

அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
TOP


அஞ்சுவாற்கு (1)

சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு/துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி 6/96,97
TOP


அஞ்சுவானை (1)

கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63
TOP


அஞ்சேன் (2)

அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் – நற் 362/9
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7
TOP


அஞ்ஞை (1)

மென் தோள் அஞ்ஞை சென்ற ஆறே – அகம் 15/19
TOP


அஞ்ஞையை (1)

அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
TOP


அஞர் (33)

ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி – பொரு 88
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/12
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/12
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/9
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி – நற் 214/10
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே – குறு 354/6
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர்/கனவினால் அழிவு-உற்று கங்குலும் அரற்றா-கால் – கலி 53/18,19
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – கலி 60/17
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/13
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு – கலி 110/15
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/51
கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர – கலி 144/68
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/11
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/2
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/17
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/9
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/15
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6
TOP


அட்ட (28)

எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 175
வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் – பெரும் 100
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட/சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 304,305
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை – பெரும் 472
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 295
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட/விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/7,8
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம் – குறு 34/6
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/2
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – பரி 1/61
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட/தானையான் வையை வனப்பு – பரி 7/49,50
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட/பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 104/58,59
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 8/6
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை – அகம் 72/13
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட/வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/8,9
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/18
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட/கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் – புறம் 23/16,17
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7
வெள் எள் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட/வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக – புறம் 246/7,8
பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு – புறம் 300/5
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் – புறம் 302/9
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட/மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த – புறம் 372/8,9
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
TOP


அட்டதை (1)

கவிழ்ந்து நிலம் சேர அட்டதை/மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/12,13
TOP


அட்டவாயில் (1)

நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில்/இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/5,6
TOP


அட்டவை (1)

மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/66
TOP


அட்டனனே (1)

தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே – புறம் 78/12
TOP


அட்டான் (2)

கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று – பரி 15/45
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து – பரி 17/21
TOP


அட்டி (4)

உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி/கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 28,29
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று – பெரும் 195
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய – நற் 175/3
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி/காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/52,53
TOP


அட்டியும் (1)

பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203
TOP


அட்டில் (5)

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில்/காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 132,133
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில்/சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி – பட் 43,44
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில்/ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 262,263
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/12
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/7
TOP


அட்டிலோளே (1)

அட்டிலோளே அம் மா அரிவை – நற் 120/9
TOP


அட்டு (30)

தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு – பொரு 142
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி – நற் 47/1
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு/உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/3,4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு/உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/4,5
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு/பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/3,4
காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு/நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/4,5
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு/செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/5,6
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும் – பதி 47/1
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு/கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய் – அகம் 0/4,5
நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு/ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/4,5
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் – அகம் 112/6
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு – அகம் 261/13
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/7
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/2
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு/பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/14,15
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/10
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின் – புறம் 227/6
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு/துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/10,11
TOP


அட (20)

நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் – பொரு 31
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் – நற் 218/9
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் – ஐங் 393/1
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/20
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – கலி 60/31
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட/எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் – அகம் 252/7,8
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
ஒளிறு ஒள் வாள் அட குழைந்த பைம் தும்பை – புறம் 347/3
அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10
TOP


அடக்கம் (2)

ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
TOP


அடக்கமும் (2)

நல்லார்-கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – கலி 47/4
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3
TOP


அடக்கலும் (1)

வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ – புறம் 93/11
TOP


அடக்கவும் (2)

யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14
TOP


அடக்கி (5)

வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி/தோள் புறம் மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின் – சிறு 58,59
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி/அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து – மது 496,497
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/7
தன்னுள் அடக்கி கரக்கினும் கரக்கும் – புறம் 1/8
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி/சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே – புறம் 91/10,11
TOP


அடக்கிய (7)

ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 186
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 94
களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 396
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – மலை 418
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய/வேத முதல்வன் என்ப – நற் 0/5,6
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய/தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/25,26
TOP


அடக்கும் (1)

அடங்கா மன்னரை அடக்கும்/மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே – புறம் 200/16,17
TOP


அடக்குவம்-மன்னோ (1)

அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/11
TOP


அடகின் (1)

அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில – புறம் 140/4
TOP


அடகு (2)

குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு/புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் – புறம் 197/11,12
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க – புறம் 318/1
TOP


அடகும் (1)

மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும்/அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 531,532
TOP


அடங்க (11)

அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 59
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
மன் எயில் மறவர் ஒலி அவிந்து அடங்க/ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ – பதி 40/8,9
இதோ அடங்க கேள் – கலி 63/14
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல் – அகம் 36/20
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட – அகம் 223/13
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல் – அகம் 332/11
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க/புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற – புறம் 40/6,7
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க/ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/12,13
TOP


அடங்கல் (1)

அரைசு தலைவரினும் அடங்கல் ஆனா – புறம் 354/1
TOP


அடங்கலவே (1)

கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே/போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் – புறம் 31/8,9
TOP


அடங்கலளே (1)

யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4
TOP


அடங்கலின் (1)

ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது – கலி 13/7
TOP


அடங்கா (4)

அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த – பெரும் 418
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் – நற் 281/5
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/2
அடங்கா மன்னரை அடக்கும் – புறம் 200/16
TOP


அடங்காதார் (1)

அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
TOP


அடங்காது (1)

உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
TOP


அடங்காதோரே (1)

அடி புறந்தருகுவர் அடங்காதோரே – புறம் 35/34
TOP


அடங்கார் (1)

அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் – பதி 39/7
TOP


அடங்கான் (2)

நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான்/பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி – அகம் 126/14,15
அழும்பிலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/5
TOP


அடங்கி (2)

ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென – நற் 303/1
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி/இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/1,2
TOP


அடங்கிய (14)

விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் – குறு 338/7
ஒன்றுமொழிந்து அடங்கிய கொள்கை என்றும் – பதி 15/29
ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல் – பதி 16/10
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/31
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 57/11
அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது – பதி 89/14
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 90/48
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/13
ஆன்ற கேள்வி அடங்கிய கொள்கை – புறம் 26/12
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை – புறம் 191/6
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை – புறம் 249/10
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய/கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு – புறம் 337/10,11
ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர் – புறம் 367/12
TOP


அடங்கியும் (1)

எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
TOP


அடங்கினரே (1)

இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று – குறு 6/2
TOP


அடங்கினேன் (1)

ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/37
TOP


அடங்கு (14)

பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – சிறு 34
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – பெரும் 15
ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர் நோன்-மார் – மது 481
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 32
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/8
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/8
புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின் – பதி 45/2
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன் – அகம் 224/2
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 135/5
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 308/1
TOP


அடங்குவான் (1)

வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான்/ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி 104/19,20
TOP


அடர் (13)

நுண் உருக்கு-உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் – மலை 4
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் – ஐங் 430/2
பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும் – பரி 12/12
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 140/7
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/17
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/23
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை – புறம் 29/1
TOP


அடர்ந்த (1)

ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து – புறம் 29/2
TOP


அடர்ந்து (2)

கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து – பரி 18/24
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி – அகம் 280/1
TOP


அடரும் (1)

அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
TOP


அடல் (10)

இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/48
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
வானவரம்பன் அடல் முனை கலங்கிய – அகம் 45/17
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து – புறம் 52/5
அடல் வெம் நாஞ்சில் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 56/4
அடல் அரும் துப்பின் – புறம் 335/1
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே – புறம் 377/30
கடல் படை அடல் கொண்டி – புறம் 382/1
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் – புறம் 393/4
TOP


அடலே (1)

ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/13
TOP


அடாரும் (1)

பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி – புறம் 19/6
TOP


அடாஅ (2)

அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ/வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/4,5
TOP


அடாஅர் (2)

புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர்/அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள் – மலை 194,195
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர்/ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/2,3
TOP


அடி (127)

நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 279
குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 313
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு – பொரு 125
காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் – பொரு 166
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி/பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 123,124
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 106
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி/விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 169,170
துறை பிறக்கு ஒழிய போகி கறை அடி/குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும் – பெரும் 351,352
நல் ஊழி அடி படர – மது 21
அடி ஒதுங்கி பின் பெயரா – மது 37
கவை அடி கடு நோக்கத்து – மது 162
பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது – மது 192
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி/மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 436,437
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ – குறி 127
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் – குறி 133
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 258
சே அடி செறி குறங்கின் – பட் 146
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 222
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் – மலை 241
ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 501
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி/இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு – நற் 51/8,9
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – நற் 115/5
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய – நற் 241/2
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/2
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/9
மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/2
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/3
பழூஉ பல் அன்ன பரு உகிர் பா அடி/இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/1,2
நல் அடி பொறிப்ப தாஅய் – குறு 207/6
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின் – குறு 243/1
பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/8
மை அற விளங்கிய கழல் அடி/பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே – ஐங் 399/4,5
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/3
பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் – பதி 80/8
மரபினோய் நின் அடி/தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 2/72,73
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் – பரி 8/62
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு – பரி 8/70
சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின் – பரி 8/79
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை – பரி 9/37
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம் – பரி 13/62
துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது – பரி 23/6
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 23/87
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை – கலி 11/8
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ – கலி 13/13
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி/ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் – கலி 21/1,2
காமர் கழல் அடி சேரா – கலி 30/20
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் – கலி 41/8
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/24
அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/4
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு – கலி 71/5
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/15
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/6
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் – கலி 83/16
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த – கலி 86/8
என்று அடி சேர்தலும் உண்டு – கலி 89/15
ஒடிவது போலும் நுசுப்போடு அடி தளரா – கலி 90/9
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/42
முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் – கலி 92/56
உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன் – கலி 94/36
நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி – கலி 108/3
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் – கலி 128/17
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் – அகம் 55/3
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் – அகம் 61/11
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற – அகம் 83/3
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி – அகம் 101/9
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி/சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி – அகம் 105/9,10
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/15
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ – அகம் 137/2
கறை அடி யானை நன்னன் பாழி – அகம் 142/9
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி – அகம் 144/16
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் – அகம் 145/18
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/3
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள் – அகம் 211/3
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/6
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி/வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/11,12
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/14
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை – அகம் 367/8
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள – அகம் 376/7
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/25
கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை – அகம் 393/6
கழல் உரீஇய திருந்து அடி/கணை பொருது கவி வண் கையால் – புறம் 7/2,3
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் – புறம் 10/5
அடி புறந்தருகுவர் அடங்காதோரே – புறம் 35/34
புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறை அடி/யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை – புறம் 39/1,2
அடி பொலிய கழல் தைஇய – புறம் 40/4
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் – புறம் 61/18
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி – புறம் 73/1
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/2
கறை அடி யானை இரியல்_போக்கும் – புறம் 135/12
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய – புறம் 139/3
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/10
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி/முள்ளும் நோவ உறாற்க தில்ல – புறம் 171/12,13
அடி நிழல் பழகிய அடியுறை – புறம் 198/26
பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா – புறம் 233/2
பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி – புறம் 234/2
துடியன் கையது வேலே அடி புணர் – புறம் 285/2
கறை அடி யானைக்கு அல்லது – புறம் 323/5
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த – புறம் 369/26
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி – புறம் 390/25
பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை – புறம் 392/4
TOP


அடி_வழி (2)

பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/8
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/25
TOP


அடி_அகத்து (1)

பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
TOP


அடிக்கு (2)

கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ – கலி 20/7
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
TOP


அடிசில் (11)

பனுவலின் வழாஅ பல் வேறு அடிசில்/வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 241,242
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில்/மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி – பெரும் 476,477
பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில்/வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 204,205
சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில்/ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/13,14
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/11
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில்/வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை – புறம் 10/7,8
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில்/பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/7,8
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில்/மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற – புறம் 160/7,8
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் – புறம் 188/5
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில்/இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/1,2
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில்/வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி – புறம் 390/17,18
TOP


அடித்து (2)

வையை தொழுவத்து தந்து அடித்து இடித்து – பரி 20/60
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் – அகம் 176/23
TOP


அடிப்பட (1)

நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த – அகம் 209/5
TOP


அடிப்படுத்த (1)

எல் அடிப்படுத்த கல்லா காட்சி – புறம் 170/3
TOP


அடிப்படுத்ததை (1)

தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
TOP


அடிப்படுத்தலின் (1)

நாடு அடிப்படுத்தலின் கொள்ளை மாற்றி – பதி 81/15
TOP


அடிப்பின் (1)

பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின்/அன்ன சேவல் மாறு எழுந்து ஆலும் – புறம் 128/3,4
TOP


அடிய (2)

உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 231
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6
TOP


அடியர் (3)

தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர்/குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி – மது 636,637
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் – அகம் 129/13
TOP


அடியரோ (1)

அடியரோ ஆற்றாதவர் – கலி 88/4
TOP


அடியன் (1)

கல் பொரூஉ மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன்/அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் – அகம் 113/10,11
TOP


அடியால் (1)

பா அடியால் பணை எருத்தின – புறம் 22/4
TOP


அடியான் (1)

பாவு அடியான் செறல் நோக்கின் – புறம் 15/8
TOP


அடியின் (2)

வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
பெரும் களிற்று அடியின் தோன்றும் ஒரு கண் – புறம் 263/1
TOP


அடியினை (1)

கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை/தீ செம் கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும் – பரி 3/20,21
TOP


அடியும் (1)

அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும் – பரி 13/52
TOP


அடியுறை (11)

காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை/யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக என – பரி 1/65,66
நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை/பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே – பரி 9/84,85
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என – பரி 15/65
மாலை மாலை அடியுறை இயைநர் – பரி 17/7
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை/உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு – பரி 18/54,55
குன்றத்து அடியுறை இயைக என பரவுதும் – பரி 21/16
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை/இன்று போல் இயைக என பரவுதும் – பரி 21/68,69
அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின் – கலி 140/11
ஆந்தை அடியுறை எனினே மாண்ட நின் – புறம் 67/12
அடி நிழல் பழகிய அடியுறை/கடு மான் மாற மறவாதீமே – புறம் 198/26,27
TOP


அடியுறை_மகளிர் (1)

அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
TOP


அடியுறையார் (1)

இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி – பரி 23/45
TOP


அடியே (2)

பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5
TOP


அடியை (1)

மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியை/தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள் – கலி 108/55,56
TOP


அடியொடு (1)

நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த – கலி 96/16
TOP


அடியோர் (1)

அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 8/43
TOP


அடு (87)

கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி – திரு 38
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா – திரு 55
வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து – திரு 156
இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி – பெரும் 142
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய – பெரும் 339
சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம் – பெரும் 366
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல் – மது 207
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 348
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி – குறி 150
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் – நற் 154/9
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ – நற் 278/2
கொன்று ஆற்று துறந்த மாக்களின் அடு பிணன் – நற் 329/2
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/10
நிறை அடு காமம் நீந்தும் ஆறே – நற் 369/11
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/5
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு – ஐங் 482/3
போர் அடு தானை சேரலாத – பதி 11/16
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி – பதி 21/13
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/10
கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 32/9
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ – பதி 42/8
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/11
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/8
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/49
அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர் – பரி 6/32
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/85
போர் அடு தானையான் யாறு – பரி 12/86
அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் – பரி 13/15
மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால் – பரி 13/31
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/58
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் – அகம் 75/6
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் – அகம் 93/4
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/13
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் – அகம் 118/9
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/10
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் – அகம் 149/13
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை – அகம் 206/13
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7
போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/16
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/7
அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/13
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/10
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – அகம் 373/16
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி – அகம் 386/4
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி – அகம் 396/5
கடந்து அடு தானை சேரலாதனை – புறம் 8/5
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/13
அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/27
ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந – புறம் 22/28
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின் – புறம் 42/1
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் – புறம் 67/2
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை – புறம் 69/9
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/8
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/3
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/4
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/14
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி – புறம் 110/1
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/5
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/2
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி – புறம் 153/4
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் – புறம் 233/6
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர் – புறம் 329/1
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய – புறம் 350/8
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/18
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
TOP


அடு-தொறும் (2)

அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும்/பெற்று ஆனாரே பரிசிலர் களிறே – பதி 47/1,2
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும்/களிறு பெறு வல்சி பாணன் எறியும் – அகம் 106/11,12
TOP


அடு-மின் (1)

உண்-மின் கள்ளே அடு-மின் சோறே – பதி 18/1
TOP


அடு_களத்து (2)

அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13
TOP


அடு_களத்தே (1)

ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
TOP


அடு_களம் (2)

அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
TOP


அடு_மகள் (1)

அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
TOP


அடு_மான் (1)

அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
TOP


அடுக்க (1)

பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் – பரி 13/63
TOP


அடுக்கத்த (6)

சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9
நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு – பதி 55/18
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த/விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/16,17
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/4
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே – அகம் 148/14
TOP


அடுக்கத்ததுவே (1)

துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் – ஐங் 291/2
TOP


அடுக்கத்தானும் (1)

விலங்கு மலை அடுக்கத்தானும்/கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/10,11
TOP


அடுக்கத்து (56)

மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து/சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 42,43
மழை விளையாடும் கழை வளர் அடுக்கத்து/அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் – பெரும் 257,258
குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து/கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 141,142
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் – மலை 239
நோக்கினும் பனிக்கும் நோய் கூர் அடுக்கத்து/அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 289,290
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி – மலை 359
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப – நற் 7/2
வேங்கை தாய ஓங்கு மலை அடுக்கத்து/ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/6,7
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/10
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – நற் 122/1
கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த – நற் 151/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து/ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் – நற் 205/1,2
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் – நற் 233/3
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி – நற் 255/8
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 259/5
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 334/2
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – நற் 334/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து/குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள் – நற் 399/1,2
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – குறு 69/4
கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய – குறு 90/2
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/4
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து/கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய – குறு 260/6,7
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து – குறு 288/1
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப – குறு 376/2
பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் – குறு 385/5
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/2
வன் கல் அடுக்கத்து துஞ்சும் நாடன் – ஐங் 261/2
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும் – ஐங் 262/2
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி – ஐங் 267/2
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து/பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/1,2
நெடு வரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே – பரி 14/6
எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து/அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/2,3
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் – அகம் 2/7
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/5
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் – அகம் 82/9
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த – அகம் 152/16
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி – அகம் 153/14
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து/போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள் – அகம் 238/15,16
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – அகம் 252/5
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் – அகம் 288/7
நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து/மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/14,15
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – அகம் 302/9
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து/யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து – அகம் 323/8,9
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர் – அகம் 328/1
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி – அகம் 332/6
மழை கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து/ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/10,11
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் – அகம் 359/11
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி – அகம் 388/5
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து/சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/20,21
கறி வளர் அடுக்கத்து மலர்ந்த காந்தள் – புறம் 168/2
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து/கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/4,5
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து/அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – புறம் 202/17,18
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/12
TOP


அடுக்கம் (14)

பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு – நற் 112/3
கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/8
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி – நற் 393/6
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன் – ஐங் 274/3
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/21
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும் – அகம் 8/7
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து – அகம் 47/6
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி – அகம் 92/1
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – அகம் 312/9
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும் – புறம் 151/11
கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட – புறம் 374/8
TOP


அடுக்கல் (6)

அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது – மலை 19
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை – நற் 22/1
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட – ஐங் 296/2
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் – பரி 3/44
அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்து-உழி – அகம் 348/10
TOP


அடுக்கிய (9)

நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறு பல் – திரு 155
முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் – பெரும் 246
உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய – பதி 68/6
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை – பரி 21/13
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/5
பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் – புறம் 62/10
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய/பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/10,11
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய – புறம் 202/7
TOP


அடுக்கினை (1)

பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை – கலி 122/5
TOP


அடுக்கும் (1)

ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர – அகம் 116/4
TOP


அடுக (1)

ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் – பரி 8/108
TOP


அடுத்த (1)

களிறு கவுள் அடுத்த எறிகல் போல – புறம் 30/9
TOP


அடுத்தடுத்து (2)

அடுத்தடுத்து ஆடுவார் புல்ல குழைந்து – பரி 16/43
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண – கலி 81/19
TOP


அடுத்தனம் (1)

படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – அகம் 280/10
TOP


அடுத்து (3)

அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் – கலி 71/15
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – அகம் 195/4
அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே – புறம் 290/5
TOP


அடுதல் (1)

அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று – புறம் 39/7
TOP


அடுதலும் (2)

ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும் – புறம் 76/1
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9
TOP


அடுநனை (1)

புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை/முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின் – புறம் 56/13,14
TOP


அடுநை (1)

அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும் – புறம் 36/1
TOP


அடுப்பல் (1)

கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல்/வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான் – கலி 50/20,21
TOP


அடுப்பில் (2)

உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில்/நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 119/8,9
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ – அகம் 141/15
TOP


அடுப்பின் (5)

ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின்/வய வேந்தர் ஒண் குருதி – மது 29,30
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – அகம் 137/11
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின்/வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/4,5
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின்/ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/1,2
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின்/கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் – புறம் 372/5,6
TOP


அடுப்பு (4)

முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 99
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/14
முடி தலை அடுப்பு ஆக – புறம் 26/8
TOP


அடுப்பே (1)

கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே/பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/6,7
TOP


அடும் (4)

அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை – குறி 179
அடும் போராள நின் குன்றின் மிசை – பரி 9/71
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும்/பாலொடு கோட்டம் புகின் – கலி 109/19,20
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
TOP


அடும்பின் (8)

வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை – பொரு 195
வறள் அடும்பின் மலர் மலைந்தும் – பட் 65
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/3
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின்/தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/1,2
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல் – குறு 401/1
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
ஒண் பன் மலர கவட்டு இலை அடும்பின்/செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப – அகம் 80/8,9
TOP


அடும்பு (12)

அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை – குறி 87
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் – நற் 338/2
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும் – நற் 349/2
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/6
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு – கலி 127/21
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/16
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/3
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/9
TOP


அடூஉ (4)

கூற்று அடூஉ நின்ற யாக்கை போல – பதி 13/11
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல் – அகம் 125/11
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப – அகம் 322/3
அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி – அகம் 378/16
TOP


அடூஉம் (5)

விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும் 261
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம்/கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி – நற் 36/3,4
இரும் புலி கொன்று பெரும் களிறு அடூஉம்/அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/1,2
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற – கலி 27/15
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/3
TOP


அடை (32)

பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
ஒளிறு இலஞ்சி அடை நிவந்த – மது 248
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை/அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம் – மது 624,625
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த – நற் 34/1
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு – நற் 234/5
நெடு நீர் ஆம்பல் அடை புறத்து அன்ன – குறு 352/1
அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின் – பதி 24/20
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/11
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு – கலி 107/33
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 36/3
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 56/4
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் – அகம் 75/4
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர – அகம் 256/7
குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த – அகம் 275/2
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் – அகம் 311/11
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் – அகம் 389/17
கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த – அகம் 399/6
அடை மல்கு குளவியொடு கமழும் சாரல் – புறம் 90/2
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/4
அடை இடை கிடந்த கை பிழி பிண்டம் – புறம் 246/6
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/3
புல்லென் அடை முதல் புறவு சேர்ந்திருந்த – புறம் 328/1
ஆம் இருந்த அடை நல்கி – புறம் 362/13
மடை வேண்டுநர்க்கு அடை அருகாது – புறம் 366/18
TOP


அடைகரை (34)

நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த – சிறு 68
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை/ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி – நற் 11/6,7
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை/கழி சூழ் கானல் ஆடியது அன்றி – நற் 27/3,4
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை/புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி – நற் 35/1,2
அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய – நற் 118/1
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை/அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/2,3
புலவு நீர் அடைகரை யாமை பார்ப்போடு – நற் 385/2
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட – குறு 171/2
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை/நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம் – குறு 175/2,3
தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப – குறு 212/2
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் அடைகரை/நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை – குறு 236/3,4
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் – குறு 303/2
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை/ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – குறு 316/4,5
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும் – ஐங் 13/2
முள்ளி நீடிய முது நீர் அடைகரை/புள்ளி களவன் ஆம்பல் அறுக்கும் – ஐங் 21/1,2
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய – ஐங் 115/2
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை/இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/1,2
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை/நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் – பதி 23/20,21
அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை/தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல – பதி 30/5,6
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் – பதி 88/41
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/11
அயிர் திணி அடைகரை ஒலிப்ப வாங்கி – அகம் 30/7
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை/மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும் – அகம் 34/7,8
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை/கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ – அகம் 60/9,10
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை/ஒண் பன் மலர கவட்டு இலை அடும்பின் – அகம் 80/7,8
பழன பொய்கை அடைகரை பிரம்பின் – அகம் 96/3
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை/துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி – அகம் 97/18,19
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை/பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை – அகம் 130/4,5
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் – அகம் 177/11
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் – அகம் 216/2
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/3
மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் – புறம் 342/8
நீர்நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை/காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் – புறம் 366/20,21
TOP


அடைகரை-தோறும் (1)

கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும்/தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் – மது 337,338
TOP


அடைச்சி (9)

நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி/மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர – மது 588,589
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய – நற் 204/3
உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி/நீர் அலை கலைஇய கண்ணி – நற் 357/8,9
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி/பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி – குறு 80/1,2
தொடர்ந்த குவளை தூ நெறி அடைச்சி/அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/2,3
மலர்ந்த வேங்கை மலி தொடர் அடைச்சி/பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/9,10
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் – அகம் 261/4
விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி/சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/10,11
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி/அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/24,25
TOP


அடைச்சிய (6)

நறு மோரோடமொடு உடன் எறிந்து அடைச்சிய/செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் – நற் 337/5,6
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய/கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/2,3
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து – அகம் 41/4
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய/தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலர – அகம் 217/7,8
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய/கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 308/12,13
குறும் தொடர் அடைச்சிய நறும் பல் கூழை – அகம் 358/6
TOP


அடைத்த (2)

திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 44/14
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை – புறம் 151/10
TOP


அடைத்த-கண்ணும் (1)

வையை உடைந்த மடை அடைத்த-கண்ணும்/பின்னும் மலிரும் பிசிர் போல இன்னும் – பரி 6/82,83
TOP


அடைத்தர (1)

வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர/மூவா மரபும் ஓவா நோன்மையும் – பரி 2/69,70
TOP


அடைத்து (3)

மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து/இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும் – சிறு 138,139
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
TOP


அடைதந்தோளே (2)

ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு – நற் 308/8
ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல் – அகம் 62/12
TOP


அடைதர (1)

நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர/ஒய்யென பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ – குறி 184,185
TOP


அடைதரும் (1)

கையறு நெஞ்சினள் அடைதரும்/மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 279/16,17
TOP


அடைதரும்-தோறும் (1)

அடைதரும்-தோறும் அருமை தனக்கு உரைப்ப – நற் 165/6
TOP


அடைதல் (1)

கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி – பெரும் 290
TOP


அடைதலின் (1)

நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே – அகம் 58/9
TOP


அடைந்த (4)

நிலவு அடைந்த இருள் போல – பட் 82
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி – பரி 10/13
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/4
TOP


அடைந்த-கண்ணும் (1)

அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த-கண்ணும்/பனித்து பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம் – பரி 6/84,85
TOP


அடைந்ததற்கு (1)

உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு/இனையல் என்னும் என்ப மனை இருந்து – நற் 372/9,10
TOP


அடைந்தன்றே (1)

எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே/வாவலும் வயின்-தொறும் பறக்கும் சேவலும் – நற் 218/2,3
TOP


அடைந்திசினோரே (1)

நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே – குறு 268/6
TOP


அடைந்திருந்த (1)

புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் – அகம் 234/15
TOP


அடைந்து (8)

சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி – மலை 162
உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் – நற் 24/2
ஆடுவார் சேரி அடைந்து என – பரி 7/32
நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே – பரி 19/27
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் – அகம் 84/9
முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து – அகம் 103/6
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த – அகம் 171/7
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய பொறை அடைந்து/இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய – அகம் 265/11,12
TOP


அடைப்ப (2)

பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர் – குறு 118/3
வாயில் அடைப்ப வரும் – கலி 109/26
TOP


அடைப்பவும் (1)

கவை முள்ளின் புழை அடைப்பவும்/மார்பு உற சேர்ந்து ஒல்கா – புறம் 98/8,9
TOP


அடைபு (3)

கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/6
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
TOP


அடைய (16)

ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/4
பறவை பார்ப்பு-வயின் அடைய புறவில் – நற் 69/3
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல – நற் 182/6
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் – ஐங் 39/2
மாண் முலை அடைய முயங்கியோயே – ஐங் 418/4
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/12
நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே – பரி 19/27
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப – அகம் 4/4
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து – அகம் 150/5
அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும் – அகம் 218/16
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய – அகம் 299/2
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/14
TOP


அடையல் (1)

புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல்/கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து – பரி 21/7,8
TOP


அடையா (4)

அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை – பெரும் 401
பரிசிலர்க்கு அடையா வாயிலோயே – புறம் 206/5
அந்தோ எந்தை அடையா பேர் இல் – புறம் 261/1
TOP


அடையாது (1)

அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர் – நற் 343/2
TOP


அடையின் (1)

மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/10
TOP


அடையூ (1)

கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
TOP


அடையொடு (2)

அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன – கலி 3/9
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு/நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் – அகம் 400/20,21
TOP


அடைஇய (2)

கண் அடைஇய கடை கங்குலான் – பட் 115
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் – அகம் 360/4
TOP


அண்கணாளனை (1)

அண்கணாளனை நகுகம் யாமே – அகம் 32/21
TOP


அண்டர் (4)

கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர்/கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன் – குறு 117/3,4
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர்/பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி – குறு 210/1,2
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி – பதி 88/9
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/5
TOP


அண்டிரன் (6)

இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன்/புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல – நற் 237/7,8
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/5
வழை பூ கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன்/குன்றம் பாடின-கொல்லோ – புறம் 131/2,3
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன்/கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/3,4
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி – புறம் 241/2
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல – புறம் 374/16
TOP


அண்ண (1)

அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
TOP


அண்ணல் (73)

அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப – சிறு 200
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல்/கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம் – மது 207,208
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 348
அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் – குறி 54
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 171
அண்ணல் யானைக்கு அன்றியும் கல் மிசை – நற் 194/5
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென – நற் 236/8
வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை – நற் 273/6
அண்ணல் உள்ளமொடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – நற் 372/7
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/5
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 338/1
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என – குறு 343/2
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு – குறு 344/3
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 363/1
அண்ணல் நெடு வரை சேறி ஆயின் – குறு 392/3
நெடும் தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே – ஐங் 198/4
அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே – ஐங் 466/2
அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும் – பதி 12/12
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26
அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும் – பதி 23/14
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல்/வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/1,2
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ – பதி 42/8
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என – பதி 51/23
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல்/வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி – பதி 55/9,10
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல்/மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல் – பதி 64/15,16
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல்/மாடோர் உறையும் உலகமும் கேட்ப – பதி 70/22,23
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல்/முழவின் அமைந்த பெரும் பழம் மிசைந்து – பதி 81/18,19
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல்/கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும் – பதி 86/8,9
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல்/இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் – பரி 1/30,31
மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல்/ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/36,37
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 17/14
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி 30/4
அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ – அகம் 23/8
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை – அகம் 34/4
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 61/9
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/11
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/8
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/13
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 115/13
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 146/1
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் – அகம் 208/4
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/7
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 251/15
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு – அகம் 304/9
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – அகம் 373/16
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின் – புறம் 42/1
கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி – புறம் 55/4
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல்/நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல – புறம் 67/2,3
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13
அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே – புறம் 95/9
அண்ணல் யானை வேந்தர்க்கு – புறம் 115/5
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை – புறம் 116/15
அண்ணல் யானையொடு வேந்து களத்து ஒழிய – புறம் 126/20
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல்/இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று – புறம் 129/5,6
அண்ணல் யானை எண்ணின் கொங்கர் – புறம் 130/5
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே – புறம் 141/7
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை – புறம் 158/2
நீ தோன்றினையே நிரை தார் அண்ணல்/கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப – புறம் 174/23,24
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி – புறம் 198/6
வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல்/தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே – புறம் 201/12,13
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல்/எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் – புறம் 202/13,14
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல்/இல்லது நிரப்பல் ஆற்றாதோரினும் – புறம் 203/6,7
கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/11
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/7
பொலம் புனை ஓடை அண்ணல் யானை – புறம் 287/5
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
அண்ணல் யானை அணிந்த – புறம் 326/14
ஆர் கலியினனே சோணாட்டு அண்ணல்/கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் – புறம் 337/1,2
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல்/யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி – புறம் 353/6,7
அண்ணல் யானை வழுதி – புறம் 388/15
அண்ணல் யானை வேந்தர் – புறம் 390/27
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 393/9
TOP


அண்ணலவரோடு (1)

இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு/அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/65,66
TOP


அண்ணலை (2)

கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி – பரி 23/86
ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை – கலி 52/15
TOP


அண்ணலோடு (1)

ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய – கலி 9/10
TOP


அண்ணற்கு (4)

திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 319
மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த – பரி 8/127
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி 9/7
பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு/ஒருவரும் இல்லை மாதோ செருவத்து – புறம் 311/4,5
TOP


அண்ணாந்து (5)

அண்ணாந்து ஏந்திய வன முலை தளரினும் – நற் 10/1
நின் அணங்கு அன்மை அறிந்தும் அண்ணாந்து/கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி – நற் 34/7,8
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து/அழுங்கல் நெஞ்சமொடு முழங்கும் – குறு 307/7,8
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி – புறம் 47/8
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் – புறம் 54/3
TOP


அண்ணாப்ப (1)

மழை அண்ணாப்ப நீடிய நெடு வரை – புறம் 166/32
TOP


அண்ணால் (1)

அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால்/அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/15,16
TOP


அண்நா (1)

அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய் – பொரு 12
TOP


அண்மையவே (1)

கை உள போலும் கடிது அண்மையவே/முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் – புறம் 260/11,12
TOP


அண்மையால் (1)

வெண்ணெய் தெழி கேட்கும் அண்மையால் சேய்த்து அன்றி – கலி 108/35
TOP


அணங்க (1)

நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி – புறம் 211/14
TOP


அணங்கல் (1)

அணங்கல் ஓம்பு-மதி வாழிய நீ என – நற் 358/5
TOP


அணங்கலின் (1)

எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
TOP


அணங்கான் (1)

நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – பரி 8/66
TOP


அணங்கி (3)

அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி/வறும் புனம் காவல் விடாமை – நற் 376/10,11
கான யானை அணங்கி ஆஅங்கு – குறு 119/2
அன்னையும் அறிவுற அணங்கி/நன் நுதல் பாஅய பசலை நோயே – அகம் 317/23,24
TOP


அணங்கிய (8)

முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு – மலை 223
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது – நற் 75/3
ஐயள் மாயோள் அணங்கிய/மையல் நெஞ்சம் என் மொழி கொளினே – நற் 146/10,11
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் – நற் 396/8
வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய/விண் தோய் மா மலை சிலம்பன் – குறு 362/5,6
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – அகம் 22/3
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/9
TOP


அணங்கியோய் (1)

யாரையோ எம் அணங்கியோய் உண்கு என – அகம் 32/8
TOP


அணங்கியோளே (4)

வளை உடை கையள் எம் அணங்கியோளே – குறு 119/4
கலிழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கியோளே – ஐங் 259/6
பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே – அகம் 322/15
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே – அகம் 372/16
TOP


அணங்கியோற்கே (1)

கெழுதகை-கொல் இவள் அணங்கியோற்கே – ஐங் 245/4
TOP


அணங்கியோனே (2)

பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/4
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
TOP


அணங்கிற்று (1)

நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும்-கொல் அதுவே – நற் 288/10
TOP


அணங்கின் (3)

அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் – சிறு 86
வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் – பட் 134
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/22
TOP


அணங்கினவே (1)

எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில் – குறு 53/1
TOP


அணங்கினளே (2)

நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே/இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் – குறு 70/2,3
இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே – ஐங் 256/4
TOP


அணங்கினான் (1)

மனை சேர்த்திய வல் அணங்கினான்/மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் – பட் 87,88
TOP


அணங்கு (113)

அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 289
அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி – பொரு 20
அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 35
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை – பொரு 139
அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் – பெரும் 258
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு – பெரும் 459
கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் – பெரும் 494
ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின் – மது 29
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் – மது 164
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 353
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 446
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 693
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் – பட் 298
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி – நற் 9/6
வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே – நற் 17/12
நின் அணங்கு அன்மை அறிந்தும் அண்ணாந்து – நற் 34/7
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9
அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி – நற் 47/8
மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே – நற் 94/9
பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை – நற் 144/6
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/8
தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் – நற் 245/10
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/5
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – நற் 288/1
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள் – நற் 319/6
அணங்கு என உணர கூறி வேலன் – நற் 322/10
அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ – நற் 386/6
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர் – குறு 163/1
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து – குறு 308/2
சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என – குறு 337/4
தாக்கு அணங்கு ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 23/4
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
இவள் அணங்கு உற்றனை போறி – ஐங் 58/3
அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/3
பின் இரும் கூந்தல் அணங்கு உற்றோரே – ஐங் 173/4
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன – ஐங் 174/1
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – ஐங் 363/4
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – ஐங் 363/4
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் – பதி 11/4
அரண்கள் தாவு-உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/13
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/11
அணங்கு எழில் அரிவையர் பிணிக்கும் – பதி 68/19
மெய் பனி கூரா அணங்கு என பராவலின் – பதி 71/22
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/21
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் – பரி 11/122
அமிர்து அன நோக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப – பரி 12/57
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/17
அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே – கலி 52/10
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/22
கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் – கலி 57/4
அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/20
நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள் – கலி 77/14
நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி – கலி 88/20
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் – கலி 109/22
நோக்கும்-கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி – கலி 131/5
கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல – கலி 132/22
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் – அகம் 16/18
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/11
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் – அகம் 22/1
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் – அகம் 72/11
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து – அகம் 98/10
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் – அகம் 99/9
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம் – அகம் 114/15
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/6
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த – அகம் 161/12
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி – அகம் 167/8
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் – அகம் 177/19
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த – அகம் 181/25
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில் – அகம் 198/14
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின் – அகம் 207/1
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று – அகம் 212/8
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி – அகம் 240/8
அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல – அகம் 265/14
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/22
அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென – அகம் 319/6
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/6
கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே – அகம் 366/16
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 372/3
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை ஒருத்தல் – அகம் 381/1
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய – அகம் 382/6
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு – புறம் 14/17
அணங்கு அரும் பறந்தலை உணங்க பண்ணி – புறம் 25/6
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
அணங்கு சால் அடுக்கம் பொழியும் நும் – புறம் 151/11
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/2
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் – புறம் 247/4
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து – புறம் 299/6
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே – புறம் 349/7
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/6
அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் – புறம் 369/6
அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும் – புறம் 392/8
TOP


அணங்கு-மார் (1)

தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே – அகம் 158/9
TOP


அணங்கு_ஆகி (1)

அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
TOP


அணங்குக (2)

தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி – குறு 164/4
அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என – அகம் 166/9
TOP


அணங்குதல் (1)

தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் – நற் 245/9
TOP


அணங்கும் (10)

பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 632
அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி – நற் 376/10
அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி – நற் 376/10
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நுணங்கி – குறு 136/2
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நினைப்பின் – குறு 204/2
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே – ஐங் 53/1
மறனும் மாற்றலர்க்கு அணங்கும் நீ – பரி 1/43
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் – பரி 4/49
அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த – கலி 50/6
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை – அகம் 214/14
TOP


அணங்கே (1)

கரும்பு உடை தோளும் உடையவால் அணங்கே – நற் 39/11
TOP


அணங்கொடு (1)

அணங்கொடு நின்றது மலை வான் கொள்க என – நற் 165/3
TOP


அணங்கோ (1)

பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ/இரும் கழி மருங்கு நிலைபெற்றனையோ – நற் 155/6,7
TOP


அணந்த (1)

நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை – குறி 35
TOP


அணந்து (6)

பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் – பொரு 13
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
நுதல் அணந்து எழுதரும் தொழில் நவில் யானை – பதி 84/4
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன – அகம் 154/6
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து – அகம் 308/9
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
TOP


அணர் (3)

அணர் செவி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும் – பெரும் 80
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி 3/59
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/19
TOP


அணல் (14)

புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை – பெரும் 138
கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் – பெரும் 205
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி – நற் 22/5
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக – நற் 179/8
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/9
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி – ஐங் 389/2
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப – அகம் 125/5
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/14
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை – அகம் 221/6
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை – புறம் 258/6
மனை உறை குரீஇ கறை அணல் சேவல் – புறம் 318/4
TOP


அணல (1)

நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் – குறு 344/4
TOP


அணலோனே (1)

தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே – புறம் 310/8
TOP


அணவந்து (1)

அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு – குறு 128/3
TOP


அணவர (1)

தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர/மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி – பரி 1/2,3
TOP


அணவரும் (1)

அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/13
TOP


அணவும் (1)

குறும் பொறைக்கு அணவும் குன்ற நாடன் – குறு 333/4
TOP


அணி (407)

புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு – திரு 151
கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் – திரு 211
இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி – திரு 259
அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 35
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் – பொரு 85
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல – சிறு 2
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை – மது 306
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ – மது 439
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு – மது 463
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ – மது 675
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ – மது 722
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 86
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 126
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் – குறி 171
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை – பட் 38
மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும் – பட் 160
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ – பட் 248
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு – மலை 5
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி – நற் 9/6
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி/பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/7,8
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் – நற் 46/5
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை – நற் 48/5
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/4
வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என – நற் 71/2
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/8
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் – நற் 147/1
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/10
நீர் அணி பெரு வழி நீள் இடை போழ – நற் 221/6
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த – நற் 244/9
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/2
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் – நற் 264/3
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/5
நின் தோள் அணி பெற வரற்கும் – நற் 286/8
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/4
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் – நற் 304/7
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் – நற் 305/1
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
ஒலி பல் கூந்தல் அணி பெற புனைஇ – நற் 313/4
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி – நற் 319/9
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப – நற் 334/4
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் – நற் 337/7
அணி வரை மருங்கின் ஐது வளர்ந்திட்ட – நற் 344/1
ஆரம் நீவிய அணி கிளர் ஆகம் – நற் 344/6
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த – நற் 362/4
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் – நற் 396/3
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து – குறு 22/3
தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும் – குறு 125/3
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த – குறு 138/4
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா – குறு 159/1
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/5
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/2
அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/8
தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் – குறு 294/2
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி – குறு 295/2
மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் – குறு 319/4
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ – குறு 341/2
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என – குறு 343/2
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை – குறு 370/1
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
வளை அணி நெடு வேல் ஏந்தி – குறு 390/4
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் – ஐங் 8/4
அணி துறை வீரன் மார்பே – ஐங் 14/3
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் – ஐங் 23/2
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் – ஐங் 55/3
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ – ஐங் 81/3
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல் – ஐங் 96/1
அணி மலர் துறை-தொறும் வரிக்கும் – ஐங் 117/3
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை – ஐங் 198/1
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க – ஐங் 232/1
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/2
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ – ஐங் 357/2
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 405/4
பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே – ஐங் 412/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
அணி நிற இரும் பொறை மீமிசை – ஐங் 431/2
நிலன் அணி நெய்தல் மலர – ஐங் 435/2
பொலன் அணி கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே – ஐங் 435/3
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே – ஐங் 485/4
பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் – பதி 11/19
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர் – பதி 12/4
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் – பதி 30/25
பொன் அணி யானை முரண் சேர் எருத்தினும் – பதி 34/7
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து – பதி 51/9
செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் – பதி 53/6
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/2
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/20
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள – பதி 81/28
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய – பரி 1/14
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி/மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/23,24
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் – பரி 1/44
பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய – பரி 1/55
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 2/29
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 2/29
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் – பரி 5/60
நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் – பரி 6/12
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/18
முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க – பரி 6/20
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல – பரி 6/26
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/27
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/31
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/31
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த – பரி 7/9
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – பரி 7/73
மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி – பரி 8/119
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/46
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/52
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/52
நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் – பரி 10/27
பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் – பரி 10/28
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/77
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து – பரி 10/114
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/115
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 11/62
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர – பரி 11/86
கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும் – பரி 12/18
முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி – பரி 12/36
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி – பரி 13/2
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி/இலங்கு ஒளி மருப்பின் களிறும் ஆகி – பரி 13/36,37
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/44
தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் – பரி 13/53
கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை – பரி 15/54
புள் அணி பொலம் கொடியவை – பரி 15/56
வள் அணி வளை நாஞ்சிலவை – பரி 15/57
களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் – பரி 16/13
அனைய பரங்குன்றின் அணி/கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ – பரி 17/39,40
அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் – பரி 17/43
அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் – பரி 17/51
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/15
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி/நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/19,20
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/33
அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே – பரி 18/38
எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில் – பரி 18/48
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 19/31
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் – பரி 19/104
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி – பரி 21/14
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது – பரி 21/17
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி – பரி 22/19
மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி – பரி 22/24
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/28
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் – பரி 22/29
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/30
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர் – பரி 22/31
சீர் அணி வையைக்கு அணி-கொல்லோ வையை-தன் – பரி 22/32
நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி-கொல் என – பரி 22/33
ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம் – பரி 23/7
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் – பரி 23/81
நீர் அணி கொண்டன்று வையை என விரும்பி – பரி 24/5
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி – பரி 24/6
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் – பரி 24/7
சேர் அணி கொண்டு நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு – பரி 24/8
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி 24/9
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி 24/9
ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – பரி 24/10
நெய் அணி கூந்தலர் பித்தையர் – பரி 24/13
மெய் அணி யானை மிசையராய் ஒய்யென – பரி 24/14
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/48
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் – பரி 24/69
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை – பரி 28/3
அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன – கலி 3/9
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன – கலி 3/17
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் – கலி 4/17
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் – கலி 22/15
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/17
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
அரும் தவம் ஆற்றியார் நுகர்ச்சி போல் அணி கொள – கலி 30/1
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய – கலி 33/1
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் – கலி 33/14
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/6
நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து – கலி 36/24
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி/தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/16,17
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/42
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா – கலி 42/17
ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற – கலி 43/5
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/6
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/6
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால் – கலி 53/15
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என – கலி 56/15
வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணி பொலிந்து நீ – கலி 59/12
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/27
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/4
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர – கலி 66/8
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/11
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/19
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு – கலி 69/6
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/5
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் – கலி 79/12
ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/22
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் – கலி 81/9
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/14
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட – கலி 86/3
இன்று நன்று என் ஐ அணி/அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/5,6
கரை அணி காவின் அகத்து – கலி 92/13
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப – கலி 92/38
ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு – கலி 92/67
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் – கலி 96/19
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய்-கண் – கலி 96/28
உவா அணி ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/25
வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய் – கலி 98/3
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன் – கலி 101/6
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப – கலி 101/12
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் – கலி 101/34
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
வளையுபு மலிந்த கோடு அணி சேயும் – கலி 103/16
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/59
பேணி நிறுத்தார் அணி/அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப – கலி 104/28,29
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/13
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
மலர் அணி கண்ணி பொதுவனோடு எண்ணி – கலி 105/64
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/16
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/4
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் – கலி 124/8
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் – கலி 124/12
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர் – கலி 126/6
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி 131/29
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/16
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் – கலி 134/3
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை – கலி 135/9
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/17
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
அணி பூளை ஆவிரை எருக்கொடு பிணித்து யாத்து – கலி 138/9
அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் – கலி 139/8
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
அணி நலம் பாடி வரற்கு – கலி 141/6
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/5
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் – கலி 150/9
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக – அகம் 20/9
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – அகம் 26/3
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின் – அகம் 33/16
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு – அகம் 44/9
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/9
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த – அகம் 59/13
களையும் இடனால் பாக உளை அணி/உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/1,2
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி – அகம் 87/14
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி – அகம் 97/19
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/9
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 108/16
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/5
மை அணி யானை மற போர் செழியன் – அகம் 116/13
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை – அகம் 134/3
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ – அகம் 139/15
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர – அகம் 162/22
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் – அகம் 165/7
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு – அகம் 166/13
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – அகம் 167/15
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் – அகம் 168/9
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/15
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை – அகம் 201/2
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 201/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் – அகம் 209/3
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 226/11
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/11
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப – அகம் 237/7
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/12
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு – அகம் 242/3
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/13
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி – அகம் 261/7
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த – அகம் 268/11
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/19
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே – அகம் 278/15
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/14
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ – அகம் 287/1
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக – அகம் 304/13
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/16
அணி கவின் வளர முயங்கி நெஞ்சம் – அகம் 313/2
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை – அகம் 319/9
தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர் – அகம் 320/3
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
இழை அணி யானை சோழர் மறவன் – அகம் 326/9
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ – அகம் 335/18
இழை அணி யானை பழையன்மாறன் – அகம் 346/19
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை – அகம் 353/21
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ – அகம் 360/8
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/4
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் – அகம் 362/12
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் – அகம் 369/18
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து – அகம் 370/14
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து – அகம் 374/5
அணி மிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறைய – அகம் 374/14
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து – அகம் 376/10
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/12
பழ அணி உள்ளப்படுமால் தோழி – அகம் 391/8
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் – அகம் 393/8
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் – புறம் 3/7
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் – புறம் 24/21
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/12
ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின் – புறம் 59/1
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து – புறம் 109/7
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4
கழல் அணி பொலிந்த சேவடி நிலம் கவர்பு – புறம் 125/12
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு – புறம் 127/5
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின் – புறம் 138/10
அம் மலை காக்கும் அணி நெடும் குன்றின் – புறம் 150/26
மழை அணி குன்றத்து கிழவன் நாளும் – புறம் 153/1
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 153/2
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென – புறம் 174/11
பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை – புறம் 177/3
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/3
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே – புறம் 201/13
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே – புறம் 261/19
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து – புறம் 264/3
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் – புறம் 333/17
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி – புறம் 340/1
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் – புறம் 341/2
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/10
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11
உளை அணி புரவி வாழ்க என – புறம் 373/14
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந – புறம் 375/10
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் – புறம் 378/20
அலங்கு உளை அணி இவுளி – புறம் 382/4
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/12
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/11
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து – புறம் 390/4
TOP


அணி-கொல் (1)

நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி-கொல் என – பரி 22/33
TOP


அணி-கொல்லோ (1)

சீர் அணி வையைக்கு அணி-கொல்லோ வையை-தன் – பரி 22/32
TOP


அணி-மார் (1)

ஆலும் கடம்பும் அணி-மார் விலங்கிட்ட – கலி 106/28
TOP


அணி_இழை (1)

அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
TOP


அணிக்கு (3)

ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17
நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள்_அணிக்கு ஒப்ப – கலி 93/22
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து – கலி 93/25
TOP


அணிக (1)

வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும் – பரி 8/105
TOP


அணிகுவம் (1)

வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
TOP


அணிகுவர் (1)

தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/11
TOP


அணித்த (1)

வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் – பரி 18/49
TOP


அணித்து (1)

அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
TOP


அணித்தே (1)

ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை பொய்கைக்கு – குறு 113/1
TOP


அணித்தோ (1)

அணித்தோ சேய்த்தோ கூறு-மின் எமக்கே – புறம் 173/12
TOP


அணிந்த (35)

நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் – திரு 193
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி – மலை 182
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி – நற் 40/7
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் – நற் 133/4
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே – நற் 202/11
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த/பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப – நற் 296/2,3
விரவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று – ஐங் 367/3
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த/குறும் பல் பொறைய நாடு கிழவோனே – ஐங் 404/3,4
பூ பல அணிந்த வைப்பின் – ஐங் 405/3
அறை அணிந்த அரும் சுனையான் – பரி 9/62
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த/இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – பரி 13/7,8
அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் – பரி 13/11
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் – பரி 15/22
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் – பரி 21/61
இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின் – பரி 23/48
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் – பரி 28/2
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ – கலி 1/13
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி – கலி 83/28
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/2
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் – அகம் 25/4
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/13
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் – அகம் 26/14
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து – அகம் 97/20
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் – அகம் 120/7
அணிந்த போலும் செம் செவி எருவை – அகம் 193/6
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/2
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை – அகம் 343/2
நுண் பொறி அணிந்த எருத்தின் கூர் முள் – அகம் 387/11
அண்ணல் யானை அணிந்த/பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே – புறம் 326/14,15
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த/பொலம் – புறம் 334/8,9
உருத்த பல சுணங்கு அணிந்த/மருப்பு இள வன முலை ஞெமுக்குவோரே – புறம் 337/21,22
மலைந்த சென்னியர் அணிந்த வில்லர் – புறம் 338/7
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் – புறம் 353/2
TOP


அணிந்தவர் (1)

முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர்/ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/22,23
TOP


அணிந்தன்று (5)

துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே – ஐங் 45/3
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/3
கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5
TOP


அணிந்தன (1)

அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை – பரி 18/46
TOP


அணிந்தனவால் (1)

பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
TOP


அணிந்தனள் (1)

வனப்பு உற கொள்வன நாடி அணிந்தனள்/ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/19,20
TOP


அணிந்தார் (1)

ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர் – கலி 84/17
TOP


அணிந்தாரும் (1)

அறாஅது அணிந்தாரும் தாம் – பரி 23/77
TOP


அணிந்தாள் (1)

பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை – பரி 11/101
TOP


அணிந்திடு (1)

அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த – நற் 395/7
TOP


அணிந்து (29)

பாஅய் அன்ன பாறை அணிந்து/நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும் – மது 278,279
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் – மது 285
கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து/அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் – மது 300,301
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் – நற் 320/3
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு – நற் 368/3
வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி – குறு 182/3
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/22
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து/மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/22,23
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் – பதி 52/5
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு – பதி 62/1
அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை – பதி 65/6
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/12
நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே – பரி 9/20
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து/பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/8,9
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/9
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/17
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து/பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் – கலி 82/12,13
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/11
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/11
மழை இல் வானம் மீன் அணிந்து அன்ன – அகம் 264/1
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் – அகம் 345/9
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து/தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் – அகம் 389/2,3
இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி – புறம் 95/1
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து/கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/2,3
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து/புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக – புறம் 151/3,4
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
TOP


அணிந்து_அணிந்து (1)

துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து/ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் – அகம் 35/11,12
TOP


அணிந்தோயே (1)

பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே – ஐங் 294/5
TOP


அணிந்தோரும் (3)

புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும்/நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/38,39
நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும்/விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் – பரி 23/39,40
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும்/கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் – பரி 23/41,42
TOP


அணிப்படூஉம் (1)

எழில் மிக உடையது ஈங்கு அணிப்படூஉம்/திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/1,2
TOP


அணிபவ்வே (1)

பீலி சூட்டி மணி அணிபவ்வே/பண்டினும் நனி பல அளிப்ப இனியே – நற் 177/6,7
TOP


அணிபவர்க்கு (1)

சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/15
TOP


அணிபெற (5)

அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ – நற் 123/7
மா இரும் சென்னி அணிபெற மிலைச்சி – பதி 41/10
துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற/ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் – கலி 32/6,7
பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய – கலி 124/2
அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த – கலி 150/20
TOP


அணிய (17)

வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய/கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பொரு 162,163
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய/நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் – மலை 570,571
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/5
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய/பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் – நற் 221/2,3
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய/மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு – நற் 241/6,7
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய/கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை – நற் 321/4,5
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய/அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு – பதி 12/23,24
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/79
போது குரல் அணிய வேய்தந்தோயே – அகம் 104/17
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய/களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/10,11
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய/பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு – அகம் 243/4,5
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய/வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் – அகம் 354/10,11
இன்புறு பேடை அணிய தன் – புறம் 67/13
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/3
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய/கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க – புறம் 316/9,10
பாடினி மாலை அணிய/வாடா தாமரை சூட்டுவன் நினக்கே – புறம் 319/14,15
வாடா மாலை பாடினி அணிய/பாணன் சென்னி கேணி பூவா – புறம் 364/1,2
TOP


அணியரோ (1)

நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/6
TOP


அணியலும் (1)

கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5
TOP


அணியவர் (1)

கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய – கலி 27/11
TOP


அணியளாய் (1)

துன்னி அகல துறந்த அணியளாய்/நாணும் நிறையும் உணர்கல்லாள் தோள் ஞெகிழ்பு – கலி 146/5,6
TOP


அணியன் (1)

இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் – அகம் 66/9
TOP


அணியா (1)

தாழியும் மலர் பல அணியா கேழ் கொள – அகம் 369/6
TOP


அணியாட்கு (1)

நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு/என ஆங்கு – கலி 121/18,19
TOP


அணியார் (1)

ஈர மாலை இயல் அணியார்/மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட – பரி 17/36,37
TOP


அணியாள் (1)

பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள்/ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த – புறம் 242/3,4
TOP


அணியின் (4)

அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல – பரி 6/26
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/27
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று – பரி 6/28
TOP


அணியும் (9)

அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே – ஐங் 345/3
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய – ஐங் 396/2
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும்/அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 456/3,4
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் – பரி 28/2
இரு பேர் ஆரமும் எழில் பெற அணியும்/திரு வீழ் மார்பின் தென்னவன் மறவன் – அகம் 13/5,6
மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும்/பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி – புறம் 103/7,8
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன் – புறம் 390/24
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும்/சீர் சான்ற விழு சிறப்பின் – புறம் 395/16,17
TOP


அணியும்-மார் (1)

ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/11
TOP


அணியொடு (1)

அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
TOP


அணியோ (1)

புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/39
TOP


அணில் (4)

மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/4
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து – குறு 49/1
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன – புறம் 307/4
TOP


அணில்_வரி_கொடும்_காய் (1)

அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
TOP


அணிலொடு (1)

வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது – பெரும் 85
TOP


அணிவு-உற்ற (1)

சுணங்கு அணிவு-உற்ற விளங்கு பூணள் – நற் 20/8
TOP


அணுக (1)

அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/11
TOP


அணுகல் (3)

அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை – பெரும் 467
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி – மலை 548
அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி – புறம் 394/10
TOP


அணுகுபு (1)

தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகி – பொரு 149
TOP


அணை (34)

பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண் – பெரும் 373
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31
வெறி-உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை/புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச – நற் 40/5,6
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/8
இரும் பன் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் – நற் 366/7
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/2
அரிவை தோள் அணை துஞ்சி – குறு 323/6
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/19
ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள் – பரி 7/55
அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார் – பரி 17/34
துணை அணை கேள்வனை துனிப்பவள் நிலையும் – பரி 21/22
பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/9
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை/புடைபெயர்ந்து ஒடுங்கவும் புறம் சேர உயிர்ப்பவும் – கலி 17/1,2
அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் – கலி 20/20
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/3
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/19
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/19
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ – கலி 72/2
அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி – கலி 87/9
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6
கூந்தல் அணை கொடுப்பேம் யாம் – கலி 101/42
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் – கலி 124/12
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ – அகம் 289/13
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 308/13
இருந்து அணை மீது பொருந்து-உழி கிடக்கை – அகம் 351/14
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/5
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை/கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர் – புறம் 297/3,4
மெல் அணை கிடந்தோன் – புறம் 383/15
TOP


அணைத்த (2)

இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் – திரு 200
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/2
TOP


அணைத்தனன் (1)

அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/2
TOP


அணைத்து (2)

கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து/நெடு நீர துறை கலங்க – பதி 33/3,4
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் – பரி 20/105
TOP


அணைதர (1)

மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும் – ஐங் 373/3
TOP


அணைந்த (1)

மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும் – பட் 95
TOP


அணைந்து (3)

கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை – நற் 340/4
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/5
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து/இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி – புறம் 98/18,19
TOP


அணைந்தே (1)

நீள் அமை வனப்பின் தோளும்-மார் அணைந்தே – அகம் 87/16
TOP


அணைப்ப (1)

களிறு அணைப்ப கலங்கின காஅ – புறம் 345/1
TOP


அணைய (1)

அணைய கண்ட அம் குடி குறவர் – நற் 108/3
TOP


அணையா (1)

நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
TOP


அணையா-காலே (1)

அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/13
TOP


அணையின் (2)

பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் – குறு 253/3
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் – அகம் 197/2
TOP


அணையும் (1)

காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை – புறம் 385/8
TOP


அணையேமே (1)

நறு மென் கூந்தல் மெல் அணையேமே – குறு 270/8
TOP


அணையொடு (2)

ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/16
கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 373/11
TOP


அணைஇ (1)

மென்-பாலான் உடன் அணைஇ/வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை – புறம் 384/1,2
TOP


அணைஇய (1)

பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
TOP


அத்த (24)

அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி – நற் 6/7
அத்த இருப்பை பூவின் அன்ன – நற் 111/1
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை – நற் 174/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/2
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த/கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – நற் 316/7,8
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த – குறு 207/2
பொத்து இல் காழ அத்த யாஅத்து – குறு 255/1
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ – குறு 281/3
அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே – குறு 307/9
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று – குறு 369/1
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் – ஐங் 273/1
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய் – ஐங் 351/1
அத்த நீள் இடை அவனொடு போகிய – ஐங் 380/1
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/14
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ – அகம் 15/13
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை – அகம் 115/12
அத்த நீள் இடை போகி நன்றும் – அகம் 149/5
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ – அகம் 191/1
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 241/13
அத்த நடுகல் ஆள் என உதைத்த – அகம் 365/4
அத்த எருவை சேவல் சேர்ந்த – அகம் 375/8
அத்த ஆலத்து அலந்தலை நெடு வீழ் – அகம் 385/9
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் – புறம் 370/6
TOP


அத்தத்தா (2)

ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் – கலி 80/14
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண – கலி 81/19
TOP


அத்தத்து (7)

நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண் – நற் 212/4
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து/அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/8,9
நீர் இல் அத்தத்து ஆரிடை மடுத்த – அகம் 17/12
ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/5
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த – அகம் 133/16
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு – அகம் 145/6
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து – அகம் 185/9
TOP


அத்தம் (52)

அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 39
முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/6
பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று – நற் 37/3
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம்/சென்ற காதலர் வழி வழிப்பட்ட – நற் 107/6,7
பனை கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம்/இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/6,7
துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம்/வல்லை ஆகுதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – நற் 162/11,12
மாறு புறக்கொடுக்கும் அத்தம்/ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/10,11
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம்/முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் – நற் 198/2,3
சிள்வீடு கறங்கும் சேய் நாட்டு அத்தம்/திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/2,3
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம்/எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/5,6
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/8
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று – நற் 397/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 41/3
கல் பிறங்கு அத்தம் சென்றோர் கூறிய – குறு 66/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/5
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து – குறு 174/4
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம்/தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/5,6
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம்/சென்றனள் மன்ற என் மகளே – ஐங் 377/2,3
புன்கண் யானையொடு புலி வழங்கு அத்தம்/நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே – ஐங் 386/1,2
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம்/ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/14,15
நெறி மயக்கு-உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம்/சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் – கலி 12/7,8
அருள் புறம்மாறிய ஆரிடை அத்தம்/புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/9,10
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம்/கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி – அகம் 3/11,12
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – அகம் 9/10
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே – அகம் 21/27
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம்/செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள் – அகம் 33/7,8
வேனில் அத்தம் என்னாது ஏமுற்று – அகம் 69/9
கல் பிறங்கு அத்தம் போகி – அகம் 79/16
குன்று சேர் கவலை இசைக்கும் அத்தம்/நனி நீடு உழந்தனை-மன்னே அதனால் – அகம் 87/10,11
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர் – அகம் 109/10
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/7
களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம்/சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் நினக்கே – அகம் 137/3,4
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் – அகம் 183/3
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென – அகம் 189/7
ஒள் இணர் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம்/வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு – அகம் 197/16,17
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம்/பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/11,12
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம்/சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு – அகம் 271/8,9
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை – அகம் 277/9
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் – அகம் 285/12
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று – அகம் 291/17
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம்/செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என – அகம் 299/9,10
வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென – அகம் 315/13
சோலை அத்தம் மாலை போகி – அகம் 325/20
எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து – அகம் 329/8
கல் கண் சீக்கும் அத்தம்/அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/20,21
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம்/மறுதரல் உள்ளமொடு குறுக தோற்றிய – அகம் 351/8,9
பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே – அகம் 359/16
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/9
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம்/எமியம் நீந்தும் எம்மினும் பனி வார்ந்து – அகம் 371/9,10
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம்/காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/15,16
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே – புறம் 23/22
அத்தம் நண்ணிய நாடு கெழு பெருவிறல் – புறம் 313/1
TOP


அத்தனும் (2)

அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ – குறு 93/3
அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண – கலி 115/8
TOP


அத்தி (3)

நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி/துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/7,8
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து – அகம் 376/10
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
TOP


அத்திரி (3)

கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி/குளம்பினும் சே_இறா ஒடுங்கின – நற் 278/7,8
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி/நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ – அகம் 120/10,11
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி/வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/6,7
TOP


அத்திரியும் (1)

அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16
TOP


அத்து (1)

சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து/அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/8,9
TOP


அத்துணை (1)

முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை/நேர்வரும்-குரைய கலம் கெடின் புணரும் – குறி 13,14
TOP


அத்தை (25)

புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை/மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/2,3
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை/பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் – குறு 389/2,3
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து – புறம் 2/20
பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் – புறம் 6/17
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை – புறம் 6/23
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/7
நாடு எனப்படுவது நினதே அத்தை ஆங்க – புறம் 35/11
பிற கலம் செல்கலாது அனையேம் அத்தை/இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/16,17
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை – புறம் 160/28
செல்வல் அத்தை யானே செல்லாது – புறம் 166/31
நிலீஇயர் அத்தை நீ நிலம் மிசையானே – புறம் 166/34
பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 169/7
புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை/அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/7,8
செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே – புறம் 196/15
செல்வல் அத்தை யானே வைகலும் – புறம் 211/17
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/19
பலரால் அத்தை நின் குறி இருந்தோரே – புறம் 219/4
வல்லே களை-மதி அத்தை உள்ளிய – புறம் 266/10
அதனால் நீயும் கேள்-மதி அத்தை வீயாது – புறம் 363/7
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
நிலீஇயர் அத்தை நீயே ஒன்றே – புறம் 375/16
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/16
மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று – புறம் 387/14
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28
ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின் – புறம் 399/30
TOP


அதர் (38)

மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 106
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 55/2
கல் அதர் மன்னும் கால் கொல்லும்மே – நற் 158/3
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய – நற் 238/4
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் – நற் 329/7
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 333/2
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/3
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 343/1
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த – நற் 384/6
கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல் – ஐங் 304/3
பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த-காலை – ஐங் 359/2
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை – பரி 6/6
மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என – கலி 150/5
எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது – அகம் 8/13
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு – அகம் 39/10
கல் அதர் கவலை போகின் சீறூர் – அகம் 77/12
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி – அகம் 103/7
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே – அகம் 105/17
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி – அகம் 167/8
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/14
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த – அகம் 171/7
கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி – அகம் 202/13
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/13
கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும் – அகம் 318/1
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் – அகம் 325/19
கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப – அகம் 363/7
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/9
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் – அகம் 390/2
ஆன்_இனம் கலித்த அதர் பல கடந்து – புறம் 138/1
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே – புறம் 150/10
உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும் – புறம் 204/9
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2
TOP


அதர்-தொறும் (3)

நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும்/கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன – அகம் 31/8,9
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும்/பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 67/9,10
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும்/பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 131/10,11
TOP


அதர்ப்படுத்த (1)

களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன் – அகம் 189/6
TOP


அதர்பட்ட (1)

தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் – கலி 5/3
TOP


அதர்பட (1)

அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
TOP


அதர (9)

களிறு வழங்கு அதர கானத்து அல்கி – பொரு 49
புலி வழங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 316/5
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 355/5
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர/பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் – அகம் 5/14,15
வெம் பரல் அதர குன்று பல நீந்தி – அகம் 33/11
நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர/அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா – அகம் 179/8,9
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர/சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 291/15,16
கல் உடை அதர கானம் நீந்தி – அகம் 295/8
கோல் கழிபு இரங்கும் அதர/வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே – அகம் 327/18,19
TOP


அதரி (4)

அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி – மது 94
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 370/17
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 371/16
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி/பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/26,27
TOP


அதலை (1)

அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/2
TOP


அதவ (1)

அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக – நற் 95/3
TOP


அதவத்து (1)

ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து/எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போல – குறு 24/3,4
TOP


அதள் (11)

இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 310
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 419
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை – அகம் 58/4
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் – அகம் 109/13
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
அதள் எறிந்து அன்ன நெடு வெண் களரின் – புறம் 193/1
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் – புறம் 317/3
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி – புறம் 320/10
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14
TOP


அதளன் (1)

திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன்/நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – அகம் 274/6,7
TOP


அதளொடு (1)

ஞெலி_கோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி – நற் 142/3
TOP


அதளோன் (1)

அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள – பெரும் 151
TOP


அதற்கு (4)

அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு/ஊடினார் வையை அகத்து – பரி 20/66,67
பாங்கு அரும் கானத்து ஒளித்தேன் அதற்கு எல்லா – கலி 115/15
யாமம் தலைவந்தன்று ஆயின் அதற்கு என் நோய் – கலி 146/34
TOP


அதற்கே (2)

நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன் அதற்கே/புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் – அகம் 180/9,10
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே/ஏணியும் சீப்பும் மாற்றி – புறம் 305/4,5
TOP


அதற்கொண்டு (4)

உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு/அன்றை அன்ன விருப்போடு என்றும் – குறி 237,238
கல்லென்றன்றால் ஊரே அதற்கொண்டு/காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி – நற் 320/7,8
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு/ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும் – குறு 246/4,5
மறுமொழி பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு/அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/9,10
TOP


அதற்பட்டு (1)

இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு/ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் – குறு 184/3,4
TOP


அதற்பட (1)

அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ் – புறம் 159/26
TOP


அதன் (63)

அதன் பயம் எய்திய அளவை மான – பொரு 92
அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து – பொரு 102
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி – மது 222
கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 142
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 427
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9
யாணது பசலை என்றனன் அதன் எதிர் – நற் 50/7
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து – நற் 55/8
சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு – நற் 128/9
வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்_தலை – நற் 129/6
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை – நற் 132/7
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை – நற் 166/6
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/10
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை – நற் 224/1
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் – நற் 398/7
குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர் – குறு 157/1
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/2
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/2
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர் – குறு 251/2
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை – குறு 366/3
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/51
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார் – பரி 19/10
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/6
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன்/நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை – கலி 52/3,4
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/13
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் – கலி 60/24
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன்/வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/2,3
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன்/மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/41,42
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் – கலி 139/7
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 143/11
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் – கலி 149/13
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு – அகம் 32/9
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் – அகம் 48/3
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/14
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை – அகம் 178/20
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன்/பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல் – அகம் 286/11,12
கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால் – அகம் 379/9
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன்/தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள – புறம் 18/16,17
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/7
இனியை பெரும எமக்கே மற்று அதன்/துன் அரும் கடாஅம் போல – புறம் 94/3,4
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/10
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு – புறம் 126/13
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/3
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/4
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/10
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/7
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/11
தோன்றாது இருக்கவும் வல்லன் மற்று அதன்/கான்று படு கனை எரி போல – புறம் 315/5,6
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் – புறம் 360/12
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி – புறம் 377/7
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு – புறம் 394/15
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு – புறம் 395/31
TOP


அதன்-கண் (1)

கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர் – குறு 364/7
TOP


அதன்_தலை (15)

வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்_தலை/கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப – நற் 129/6,7
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை/காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/7,8
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை/பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் – நற் 166/6,7
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை/இன் துணை பிரிந்தோர் நாடி – நற் 208/10,11
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை/பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி – நற் 224/1,2
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை/புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி – குறு 161/2,3
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை/பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும் – குறு 302/2,3
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை/பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த – குறு 366/3,4
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை/பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/13,14
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை/மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 68/9,10
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை/புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு – அகம் 158/14,15
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை/முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் – அகம் 178/20,21
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை/இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி – அகம் 190/10,11
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை/ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை – புறம் 191/5,6
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை/இன்னது ஓர் காலை நில்லலன் – புறம் 216/10,11
TOP


அதன்_எதிர் (11)

கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர்/சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி – குறி 142,143
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர்/முள் எயிற்று முறுவல் திறந்தன – நற் 155/8,9
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர்/மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/1,2
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர்/குழல் தொடங்கினரே கோவலர் – நற் 371/7,8
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர்/சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/7,8
குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர்/துட்கென்றன்று என் தூ நெஞ்சம் – குறு 157/1,2
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர்/கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் – குறு 194/2,3
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர்/ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன – குறு 251/2,3
ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர்/ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று – புறம் 204/1,2
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர்/கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று – புறம் 204/3,4
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/7
TOP


அதனால் (83)

நன்னர் நன் மொழி கேட்டனம் அதனால்/நல்ல நல்லோர் வாய்ப்புள் தெவ்வர் – முல் 17,18
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – மலை 557
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால்/ஏகு-மின் என்ற இளையர் வல்லே – நற் 42/5,6
அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால்/அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/5,6
எமரும் வேட்டம் புக்கனர் அதனால்/தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர் – நற் 67/9,10
அலர் வந்தன்று-கொல் என்னும் அதனால்/புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா – நற் 72/9,10
காமம் தருதலும் இன்றே அதனால்/நில்லா பொருள்_பிணி சேறி – நற் 126/10,11
சிறுதினை காக்குவம் சேறும் அதனால்/பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/5,6
அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால்/எல்லி வம்மோ மெல்லம்புலம்ப – நற் 223/5,6
நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால்/தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/4,5
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/5
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால்/அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/7,8
பிறப்பு ஓர் அன்மை அறிந்தனம் அதனால்/அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள் – நற் 328/4,5
அதனால் என்னொடு பொரும்-கொல் இ உலகம் – நற் 348/9
தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால்/பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் – நற் 380/6,7
புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால்/பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி – நற் 385/5,6
உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால்/பனி இரும் பரப்பின் சேர்ப்பற்கு – குறு 269/6,7
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால்/மறைத்தல் காலையோ அன்றே – குறு 321/6,7
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால்/தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி – ஐங் 41/2,3
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந அதனால்/அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர – ஐங் 75/1,2
அரிது காதலர் பொழுதே அதனால்/தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கி – ஐங் 235/2,3
அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால்/எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் – ஐங் 242/2,3
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால்/நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் – ஐங் 453/3,4
நும் நுகம் கொண்டு இனும் வென்றோய் அதனால்/செல்வக்கோவே சேரலர் மருக – பதி 63/15,16
மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால்/பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய – பதி 64/18,19
அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால்/நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து – பதி 79/8,9
அதனால்/இன்னோர் அனையை இனையையால் என – பரி 1/52,53
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/33
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
அதனால்/நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 13/23,24
அதனால்/எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் – கலி 14/16,17
அதனால்/இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/22,23
அதனால்/கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/18,19
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி – கலி 52/22
அதனால்/அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர் – கலி 54/15,16
அதனால் வாய்வாளேன் – கலி 108/14
அதனால்/யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த – கலி 122/20,21
அதனால்/பிரிவு இல்லாய் போல நீ தெய்வத்தின் தெளித்த-கால் – கலி 124/17,18
அதனால்/இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர – கலி 127/18,19
நீடு இன்று ஆக இழுக்குவர் அதனால்/உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை – அகம் 18/12,13
நனி நீடு உழந்தனை-மன்னே அதனால்/உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற – அகம் 87/11,12
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால்/கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/9,10
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால்/அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து – அகம் 122/18,19
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால்/மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை – அகம் 148/11,12
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால்/கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/12,13
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால்/நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் – அகம் 218/13,14
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால்/புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் – அகம் 221/4,5
அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் அதனால்/அரிய பெரியோர் தெரியும்-காலை – அகம் 286/13,14
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால்/சேணின் வருநர் போல பேணா – அகம் 300/12,13
அதுவே மருவினம் மாலை அதனால்/காதலர் செய்த காதல் – அகம் 301/26,27
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால்/குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் சேர்ப்ப – அகம் 310/9,10
பெரும் புலம்பினளே தெய்ய அதனால்/பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா – அகம் 360/10,11
கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால்/விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி – அகம் 379/9,10
இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால்/அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/26,27
அதனால் அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும் – புறம் 28/15
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால்/முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு – புறம் 39/9,10
இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால்/குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/6,7
அதனால் நமர் என கோல் கோடாது – புறம் 55/13
அரியவும் உளவோ நினக்கே அதனால்/இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா – புறம் 56/16,17
அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் – புறம் 58/24
வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால்/யானும் பெற்றது ஊதியம் பேறு யாது என்னேன் – புறம் 154/5,6
அதனால் நீயும் ஒன்று இனியை அவரும் ஒன்று இனியர் – புறம் 167/8
அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை – புறம் 186/3
சேய்த்து காணாது கண்டனம் அதனால்/நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் – புறம் 196/9,10
உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால்/புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின் – புறம் 204/11,12
வறும் தலை உலகமும் அன்றே அதனால்/காவினெம் கலனே சுருக்கினெம் கல பை – புறம் 206/9,10
உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால்/அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 210/7,8
அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும் – புறம் 213/12
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/19
அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு – புறம் 214/6
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/10
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால்/வம்ப வேந்தன் தானை – புறம் 287/12,13
எதிர் சென்று எறிதலும் செல்லான் அதனால்/அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே – புறம் 301/9,10
பெய்தற்கு எல்லின்று பொழுதே அதனால்/முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து – புறம் 319/7,8
கைவிட்டனரே காதலர் அதனால்/விட்டோரை விடாஅள் திருவே – புறம் 358/5,6
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் – புறம் 359/11
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால்/நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில் – புறம் 360/12,13
அதனால் நீயும் கேள்-மதி அத்தை வீயாது – புறம் 363/7
அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் – புறம் 366/6
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால்/புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை – புறம் 375/14,15
தெருமரல் உயக்கமும் தீர்க்குவெம் அதனால்/இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை – புறம் 381/16,17
TOP


அதனினும் (16)

அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் – நற் 97/5
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே – நற் 98/10
வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/12
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே – நற் 330/11
பிரியின் வாழ்தல் அதனினும் இலமே – குறு 168/7
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும் – குறு 302/3
யான் உயிர்வாழ்தல் அதனினும் அரிதே – அகம் 98/30
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும் – அகம் 118/10
வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே – புறம் 61/19
சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே – புறம் 69/21
மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/13
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – புறம் 192/13
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று – புறம் 204/2
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று – புறம் 204/4
அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு – புறம் 217/3
வழி நினைந்திருத்தல் அதனினும் அரிதே – புறம் 280/15
TOP


அதனை (4)

கன்றி அதனை கடியவும் கைநீவி – கலி 86/31
அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது – கலி 107/10
அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் – கலி 115/10
பைதல் ஒக்கல் தழீஇ அதனை/வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர் – புறம் 221/9,10
TOP


அதனொடு (1)

கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான் – கலி 145/30
TOP


அதனொடும் (1)

அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/11
TOP


அதனோடு (1)

தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
TOP


அதாஅன்று (11)

குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று/வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 77,78
அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று/சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு – திரு 125,126
ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று/இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது – திரு 176,177
ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று/பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 189,190
குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று/சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து – திரு 217,218
வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று/நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து – சிறு 50,51
மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று/நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த – சிறு 67,68
ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று/வானம் வாய்த்த வளம் மலை கவாஅன் – சிறு 83,84
கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று/ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது – அகம் 356/15,16
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று/உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் – அகம் 392/19,20
சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று/பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை – புறம் 89/6,7
TOP


அதிகன் (3)

பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன்/களிறொடு பட்ட ஞான்றை – குறு 393/4,5
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து – அகம் 142/13
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன்/கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/18,19
TOP


அதிகனும் (1)

அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது – சிறு 103
TOP


அதியமான் (1)

அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் – புறம் 101/5
TOP


அதியர் (2)

ஆர்கலி நறவின் அதியர் கோமான் – புறம் 91/3
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் – புறம் 392/1
TOP


அதியன் (1)

அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை – அகம் 325/8
TOP


அதிர் (14)

விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய – ஐங் 491/1
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து – பதி 43/17
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள – பரி 10/24
கனைக்கும் அதிர் குரல் கார் வானம் நீங்க – பரி 11/74
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ – கலி 44/3
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ – அகம் 182/14
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/5
நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி – அகம் 377/7
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு – புறம் 160/3
TOP


அதிர்க்கும் (3)

உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து – பதி 30/42
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என – பரி 8/33
மன்றல் அதிரதிர மாறுமாறு அதிர்க்கும் நின் – பரி 8/34
TOP


அதிர்ந்து (8)

முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு – குறி 49
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 12/6
போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/2
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4
முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு – அகம் 328/2
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/5
TOP

Related posts