வ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகிர் 5
வகுத்த 5
வகுத்ததன் 1
வகுத்து 4
வகுத்தோர் 1
வகுந்தில் 1
வகுந்தின் 1
வகுந்து 2
வகுப்ப 1
வகுப்பு-உற்ற 1
வகுளம் 2
வகை 50
வகை_வகை 2
வகைத்து 1
வகைபட 1
வகைமையின் 1
வகைய 2
வகையால் 1
வகையான் 1
வகையின் 3
வகையினால் 1
வகையும் 1
வகையே 1
வகைஇ 1
வங்க 1
வங்கத்து 1
வங்கம் 8
வங்கா 2
வங்கூழ் 2
வச்சிய 1
வச்சிர 1
வச்சிரத்தான் 1
வச்சிரத்தோன் 1
வச்சிரம் 1
வசி 8
வசித்ததை 1
வசிந்து 2
வசிபு 5
வசிவு 1
வசை 19
வசையுநர் 1
வசையும் 1
வஞ்சத்தான் 1
வஞ்சம் 1
வஞ்சமாய் 1
வஞ்சன் 1
வஞ்சி 14
வஞ்சிக்கு 1
வஞ்சியும் 4
வஞ்சின 1
வஞ்சினம் 9
வட்கர் 1
வட்ட 2
வட்டத்தவை 1
வட்டம் 5
வட்டமொடு 1
வட்டா 1
வட்டி 4
வட்டித்து 5
வட்டிப்ப 1
வட்டிப்போரை 1
வட்டியர் 2
வட்டியள் 1
வட்டியும் 1
வட்டியுள் 1
வட்டின் 1
வட்டு 9
வட 26
வட-வயின் 5
வட_குன்றத்து 1
வட_தெற்கு 1
வட_பெருங்கல் 2
வட_மலை 2
வட_மீன் 2
வட_மொழி 2
வட_வரை 1
வடக்கிருந்தனன் 1
வடக்கிருந்து 1
வடக்கிருந்தோனே 1
வடக்கு 1
வடக்கும் 1
வடந்தை 4
வடம் 1
வடவர் 3
வடவனம் 1
வடாஅது 5
வடி 41
வடிக்கும் 1
வடித்திசின் 1
வடித்து 5
வடித்தும் 1
வடிந்த 2
வடிப்பு 1
வடிம்பின் 2
வடிம்பு 2
வடிய 1
வடியா 3
வடியின் 1
வடிவிற்று 1
வடிவின 1
வடிவு 4
வடு 52
வடுகர் 10
வடுத்து 1
வடுப்படுத்து 1
வடுவின் 1
வடுவினான் 1
வடுவும் 3
வடுவொடு 2
வண் 89
வண்டல் 19
வண்டலவர் 1
வண்டலும் 1
வண்டன் 1
வண்டாய் 1
வண்டிற்கு 1
வண்டின் 16
வண்டினால் 1
வண்டினும் 1
வண்டு 161
வண்டு_இனம் 11
வண்டே 2
வண்டொடு 6
வண்ண 17
வண்ணத்து 1
வண்ணம் 17
வண்ணமும் 3
வண்ணவண்ணத்த 1
வண்ணன் 1
வண்மை 9
வண்மையான் 1
வண்மையின் 3
வண்மையும் 5
வண்மையொடு 2
வண்மையோனே 1
வணக்கி 1
வணக்கிய 3
வணக்கு-உறுத்து 1
வணக்கும் 1
வணங்க 2
வணங்கல் 1
வணங்கா 2
வணங்கார் 1
வணங்கார்க்கு 1
வணங்கி 7
வணங்கிய 3
வணங்கியும் 1
வணங்கியோர் 1
வணங்கினர் 1
வணங்கினேம் 1
வணங்கினை 1
வணங்கு 23
வணங்குவன் 1
வணர் 20
வணர்ந்து 3
வணிகர் 1
வணிகன் 1
வத்தம் 1
வதி 6
வதி-மின் 1
வதி-வயின் 1
வதிந்த 8
வதிந்த-கால் 1
வதிந்தன 1
வதிந்து 3
வதிய 6
வதியுநர் 1
வதியுநன் 1
வதியும் 21
வதியும்-மன்னே 1
வதுவை 31
வதுவையும் 1
வதுவையுள் 3
வந்த 111
வந்த-கால் 3
வந்த-காலை 1
வந்ததற்கு 1
வந்ததன் 3
வந்ததனினும் 1
வந்தது 7
வந்ததை 3
வந்தமை 2
வந்தவன் 1
வந்தவை 1
வந்தன்றால் 7
வந்தன்று 35
வந்தன்று-கொல் 1
வந்தன்றே 13
வந்தன்றோ 1
வந்தன 3
வந்தனம் 3
வந்தனர் 14
வந்தனரால் 1
வந்தனரே 2
வந்தனவால் 3
வந்தனள்-கொல் 1
வந்தனளோ 1
வந்தனன் 13
வந்தனனே 2
வந்தனனோ 1
வந்தனெம் 1
வந்தனென் 16
வந்தனை 5
வந்தனையே 1
வந்தனையோ 2
வந்தாய் 1
வந்தாயோ 3
வந்தார் 1
வந்தாரே 1
வந்தாள் 3
வந்தாற்கு 1
வந்தானை 1
வந்திக்க 1
வந்திகை 1
வந்திசின் 9
வந்திசினே 8
வந்தீ 1
வந்தீக 2
வந்தீத்தந்தாய் 1
வந்தீத்தனர் 1
வந்தீமே 2
வந்தீமோ 1
வந்தீய 1
வந்தீயாய் 1
வந்தீயான்-கொல் 3
வந்து 213
வந்து_வந்து 1
வந்தெனன் 1
வந்தே 2
வந்தேன் 2
வந்தை 1
வந்தோய் 3
வந்தோயே 1
வந்தோர் 7
வந்தோரே 1
வந்தோன் 6
வம் 1
வம்-மதி 2
வம்-மின் 3
வம்-மினோ 1
வம்ப 16
வம்பலர் 32
வம்பலர்க்கு 1
வம்பலன் 1
வம்பலீர் 2
வம்பு 17
வம்மே 1
வம்மோ 13
வய 90
வய_மா 4
வய_மான் 19
வயக்கி 1
வயக்கு-உறா 1
வயக்கு-உறு 4
வயக்குதல் 1
வயங்கலுள் 1
வயங்காது 1
வயங்கி 1
வயங்கிட்டு 1
வயங்கிய 6
வயங்கியோர் 1
வயங்கு 70
வயங்கு_இழாய் 1
வயங்கு_இழாஅய் 1
வயங்கு_இழை 2
வயத்தின் 1
வயந்தகம் 1
வயம் 5
வயல் 49
வயல்_அகம் 1
வயலே 3
வயலை 12
வயலையும் 1
வயவர் 21
வயவரொடு 2
வயவன் 1
வயவு 10
வயவு-உறு 1
வயவே 1
வயவொடு 2
வயாவிற்கு 1
வயாஅ 1
வயாஅம் 2
வயிர் 6
வயிர 2
வயிரத்து 1
வயிரமொடு 1
வயிரமோடு 1
வயிரிய 2
வயிரியம் 1
வயிரியர் 11
வயிரியர்க்கு 1
வயிரின் 4
வயிரும் 1
வயிரொடு 2
வயிற்பட 1
வயிற்ற 2
வயிற்று 10
வயிற்று-இடை 1
வயிற்று_தீ 1
வயிறு 15
வயிறே 1
வயிறோ 1
வயின் 32
வயின்-தொறும் 3
வயின்-தோறு 2
வயின்_வயின் 11
வயின்வயின் 1
வயினதுவே 1
வயினான் 2
வயினானும் 1
வயினானே 3
வயினோயும் 2
வர 31
வரகின் 20
வரகு 6
வரகும் 3
வரகே 2
வரப்பெறினே 1
வரம் 3
வரம்பனை 1
வரம்பில் 1
வரம்பிற்று 1
வரம்பின் 2
வரம்பின 1
வரம்பு 23
வரல் 52
வரல்-தோறு 1
வரலாறு 1
வரலே 2
வரவிற்கு 1
வரவின் 1
வரவினை 1
வரவு 30
வரவும் 5
வரவே 8
வரற்கு 1
வரற்கும் 1
வரற்கே 4
வரன்றி 1
வரன்றும் 1
வரால் 1
வராலொடு 1
வராஅல் 9
வராஅலின் 1
வரி 214
வரிக்கும் 9
வரிசை 5
வரிசைக்கு 3
வரிசையில் 1
வரிசையின் 3
வரிசையோர்க்கே 1
வரித்த 9
வரித்து 1
வரித்தும் 1
வரிந்த 2
வரிப்ப 13
வரிபு 1
வரிய 1
வரியின் 1
வரியும் 5
வரியே 1
வரின் 31
வரினும் 13
வரினே 5
வரு 86
வரு-தொறும் 1
வரு-தோறும் 1
வரு_திறம் 6
வரு_திறன் 1
வரு_வைகல் 1
வருக 27
வருக-மாள 1
வருகம் 7
வருகுவது 1
வருகுவர் 3
வருகுவர்-கொல் 1
வருகுவர்-கொல்லோ 1
வருகுவள் 3
வருகுவன் 2
வருகுவை 2
வருகோ 2
வருட 3
வருடும் 1
வருடை 8
வருடையும் 1
வருடையை 1
வருடையொடு 1
வருத்த 1
வருத்தத்தை 1
வருத்தம் 21
வருத்தமும் 3
வருத்தமொடு 7
வருத்தா 1
வருத்தா-காலே 1
வருத்தாதீமே 1
வருத்தி 2
வருத்தினான் 1
வருத்து-உறாலின் 1
வருத்து-உறாஅ 1
வருத்து-உறீஇ 1
வருத்து-உறும் 1
வருதல் 29
வருதலானே 3
வருதலின் 4
வருதலும் 6
வருதி 14
வருதி-மன் 3
வருதியர் 1
வருதியோ 2
வருதிர் 1
வருதும் 20
வருந்த 16
வருந்தல் 6
வருந்தல-மன் 1
வருந்தலும் 1
வருந்தலோ 1
வருந்தவும் 1
வருந்தா 2
வருந்தாதி 1
வருந்தாது 4
வருந்தாமல் 1
வருந்தி 22
வருந்திய 23
வருந்தியாள் 2
வருந்தியும் 1
வருந்தின்று-கொல்லோ 1
வருந்தின 1
வருந்தினம் 1
வருந்தினள் 4
வருந்தினள்-கொல்லோ 1
வருந்தினன் 1
வருந்தினாள்-கொல் 1
வருந்தினும் 1
வருந்தினென் 2
வருந்தினை 8
வருந்து 6
வருந்து-மன் 1
வருந்து-உற 1
வருந்துக 1
வருந்துதல் 1
வருந்துதி 1
வருந்துதும் 4
வருந்துப 1
வருந்தும் 11
வருந்தும்-கொல் 1
வருந்தும்-கொல்லோ 2
வருந்துமால் 2
வருந்துவம் 1
வருந்துவர் 1
வருந்துவல் 3
வருந்துவள் 6
வருந்துவேன் 1
வருந்தேன் 1
வருநர் 14
வருநர்க்கு 7
வருநரும் 1
வருபவர் 3
வருபவள் 1
வருபவன் 1
வருபவோ 2
வருபு 2
வரும் 34
வரும்-கொல் 3
வரும்-மன்னே 1
வரும்_வரும் 1
வருமரோ 1
வருமே 16
வருமோ 1
வருவதா 1
வருவதாக 1
வருவது 7
வருவது-கொல்லோ 3
வருவதை 6
வருவதோர் 1
வருவம் 1
வருவர் 24
வருவர்-கொல் 4
வருவர்-மன்னால் 1
வருவல் 5
வருவன் 1
வருவன 2
வருவனள் 1
வருவாய் 1
வருவார் 2
வருவாரை 1
வருவாள் 1
வருவாற்கும் 1
வருவான் 1
வருவானை 2
வருவிரோ 1
வருவீர் 2
வருவேம் 3
வருவை 3
வருவையால் 1
வருவோய் 1
வருவோர்க்கு 1
வருவோள் 1
வரூஉம் 46
வரூஉம்-காலை 2
வரூஉவோயே 1
வரை 370
வரை_வரை 2
வரை_அக 6
வரை_அகத்தால் 1
வரை_அகத்து 2
வரை_அகம் 3
வரை_அகம்-தொறும் 1
வரை_அர_மகளிரின் 2
வரைக்கு 2
வரைக 2
வரைத்து 6
வரைதல் 1
வரைதி 1
வரைந்த 3
வரைந்தனர் 2
வரைந்தனன் 1
வரைந்தனை 5
வரைந்தார்க்கும் 1
வரைந்தானை 1
வரைந்திருந்தனனே 1
வரைந்து 7
வரைப்பகம் 1
வரைப்பட்ட 1
வரைப்பில் 11
வரைப்பின் 39
வரைப்பினள் 1
வரைப்பு 5
வரைப்பு_அகம் 4
வரைபவன் 1
வரைய 7
வரையதுவே 1
வரையலள் 1
வரையன்னே 1
வரையன 1
வரையா 19
வரையாது 6
வரையாமையோ 1
வரையார் 1
வரையார்க்கும் 1
வரையால் 1
வரையில் 1
வரையின் 5
வரையுந்து 1
வரையும் 2
வரையொடு 1
வரையோன் 1
வரைவு 4
வரைவோர் 1
வல் 135
வல்சி 34
வல்சியர் 2
வல்சியின் 1
வல்சியும் 1
வல்ல 1
வல்ல-கொல் 1
வல்லத்து 1
வல்லதால் 1
வல்லம் 1
வல்லர் 2
வல்லரோடு 1
வல்லவர் 3
வல்லவன் 3
வல்லன் 15
வல்லனால் 1
வல்லா 3
வல்லா-கொல்லோ 1
வல்லாங்கு 3
வல்லாதீமே 1
வல்லாதீமோ 1
வல்லாதோரே 1
வல்லாம் 1
வல்லாய் 4
வல்லார் 8
வல்லாரை 2
வல்லாள 1
வல்லாளன்னே 2
வல்லாளனை 1
வல்லாறு 1
வல்லான் 5
வல்லி 2
வல்லிகை 1
வல்லிதின் 2
வல்லிய 2
வல்லியம் 1
வல்லியர் 1
வல்லியின் 1
வல்லியோர் 2
வல்லியோரே 3
வல்லிரோ 1
வல்லிற்றும் 1
வல்லின் 1
வல்லினர் 1
வல்லினும் 2
வல்லு 3
வல்லுந 1
வல்லுநம் 1
வல்லுநர் 5
வல்லுநரே 1
வல்லுநள்-கொல் 3
வல்லுநள்-கொல்லோ 2
வல்லுநையோ 3
வல்லுவம்-கொல்லோ 1
வல்லுவள்-கொல்லோ 1
வல்லுவை 1
வல்லுவை-மன்னால் 1
வல்லுவோர்க்கே 2
வல்லுவோரே 2
வல்லென்ற 1
வல்லென 4
வல்லே 27
வல்லேம் 1
வல்லேன் 4
வல்லேன்-மன் 1
வல்லை 10
வல்லையால் 1
வல்லையோ 2
வல்லோடு 1
வல்லோய் 1
வல்லோர் 2
வல்லோர்க்கே 1
வல்லோன் 17
வல்வது 1
வல 5
வல-வயின் 3
வலக்கும் 1
வலஞ்சுழி 1
வலத்தர் 10
வலத்தன் 2
வலத்திர் 1
வலத்தினதே 1
வலத்து 5
வலந்த 12
வலந்தது 1
வலந்தன 2
வலந்தனள் 1
வலந்து 4
வலந்து-உழி 1
வலம் 67
வலம்பட 2
வலம்படு 3
வலம்படுத்த 1
வலம்படுப்ப 1
வலம்புரி 17
வலயம் 1
வலயமும் 1
வலவ 14
வலவன் 10
வலவனொடு 1
வலவா 1
வலவோய் 1
வலன் 33
வலனும் 1
வலாளர் 2
வலாளன் 1
வலான் 1
வலாஅர் 1
வலாஅரோனே 1
வலி 53
வலி-உறீஇ 2
வலி-உறுக்கும் 2
வலிக்கு 1
வலித்த 7
வலித்தன்று 1
வலித்தனை 1
வலித்தி-மன் 1
வலித்திசின் 1
வலித்து 8
வலிதா 1
வலிதின் 2
வலிந்து 1
வலிப்ப 6
வலிப்பல் 1
வலிப்பவும் 1
வலிப்பளவை 1
வலிப்பென்-மன் 1
வலிய 3
வலியர் 3
வலியன் 2
வலியா 2
வலியாய் 1
வலியார் 1
வலியின் 2
வலியினான் 1
வலியினும் 1
வலியும் 2
வலியுறுத்தனை 1
வலியுறுத்து 1
வலியுறுத்தும் 1
வலியுறுப்ப 1
வலியுறூஉம் 1
வலியை 1
வலியோடு 1
வலை 40
வலை_வளம் 1
வலைஞர் 4
வலைப்பட்டார் 1
வலைப்பட்டு 1
வலையமும் 1
வலையும் 1
வலையுள் 1
வலையோர் 1
வலைவர் 2
வலைவர்க்கு 1
வவ்வலின் 3
வவ்வலும் 1
வவ்வி 1
வவ்விய 4
வவ்வின 1
வவ்வு 1
வவ்வும் 1
வழக்கம் 1
வழக்கிற்றே 1
வழக்கு 11
வழங்க 2
வழங்கல் 5
வழங்கலரே 1
வழங்கலின் 1
வழங்கலும் 2
வழங்கவும் 1
வழங்கா 9
வழங்காத 1
வழங்காமையின் 1
வழங்கார் 1
வழங்கி 3
வழங்கியும் 1
வழங்கினன் 1
வழங்கினை 1
வழங்கினோ 1
வழங்கு 23
வழங்குக 2
வழங்குதல் 1
வழங்குந்து 1
வழங்குநர் 9
வழங்கும் 37
வழலை 1
வழாது 1
வழாமை 1
வழாஅ 6
வழாஅது 5
வழாஅமை 1
வழாஅல் 1
வழி 125
வழிகளும் 1
வழித்த 1
வழிந்த 1
வழிப்பட்ட 2
வழிப்பட்டு 1
வழிப்படா 1
வழிப்படார் 1
வழிப்படுநர் 1
வழிப்படூஉம் 5
வழிபட்ட 1
வழிபட்டு 2
வழிபட 2
வழிபடல் 1
வழிபடீஇ 1
வழிபடு 1
வழிபடுவதன் 1
வழிபடுவோரை 1
வழிபு 1
வழிமுறை 4
வழிமொழிதல் 1
வழிமொழிந்து 4
வழிமொழிய 1
வழிமொழியலன் 1
வழியடை 1
வழியது 1
வழியனும் 2
வழியின் 3
வழியுள் 1
வழியே 2
வழிவழி 8
வழிவாய் 1
வழீஇ 2
வழீஇய 2
வழு 7
வழுக்காது 1
வழுக்கி 1
வழுக்கிய 1
வழுக்கில் 1
வழுத்தி 1
வழுதி 13
வழுதிக்கு 1
வழுதியின் 1
வழுதுணை 1
வழும்பு 2
வழுவ 2
வழுவழுப்பு-உற்று 1
வழுவாய் 1
வழுவின் 1
வழுவொடு 1
வழூஉ 1
வழூஉம் 1
வழை 12
வழைச்சு 1
வழையொடு 2
வள் 66
வள்பின் 5
வள்பு 9
வள்ளத்தான் 1
வள்ளத்து 4
வள்ளம் 2
வள்ளல் 2
வள்ளன்மையின் 1
வள்ளி 16
வள்ளியன் 2
வள்ளியின் 3
வள்ளியை 3
வள்ளியொடு 1
வள்ளியோய் 2
வள்ளியோர் 7
வள்ளியோன் 1
வள்ளுரம் 1
வள்ளூரம் 1
வள்ளை 13
வள்ளையும் 1
வள்ளையுள் 1
வள 25
வள-வயின் 1
வளகின் 1
வளத்தான் 1
வளப்பாடு 1
வளம் 76
வளமை 3
வளமையான் 2
வளமையின் 1
வளமையும் 1
வளமையோ 1
வளர் 53
வளர்க்கும் 1
வளர்த்த 2
வளர்த்து 3
வளர்ந்த 3
வளர்ந்திசின் 1
வளர்ந்திட்ட 1
வளர்ந்து 2
வளர்ப்ப 3
வளர்ப்பவர் 1
வளர்பிறை 1
வளர்வு 1
வளர்வோர் 1
வளர 4
வளரா 3
வளரும் 1
வளவ 5
வளவன் 8
வளன் 8
வளனும் 6
வளனே 6
வளாகம் 1
வளாய் 1
வளாவ 2
வளாஅகம் 1
வளி 110
வளி_தரும்_செல்வனை 1
வளி_மகன் 1
வளிக்கு 3
வளியர் 1
வளியின் 2
வளியினும் 1
வளியும் 7
வளியே 1
வளியொடு 1
வளை 209
வளை_மகள் 1
வளைகுபு 1
வளைத்த 1
வளைந்து 3
வளைய 1
வளையர் 1
வளையவர் 1
வளையள் 2
வளையன் 1
வளையாட்கு 1
வளையின் 1
வளையினவை 1
வளையினும் 2
வளையுபு 1
வளையும் 4
வளையூஉ 1
வளையே 7
வளையொடு 4
வளையோய் 1
வளையோர் 2
வளைஇ 21
வளைஇய 13
வற்றல் 4
வற 1
வறட்கு 1
வறத்தின் 1
வறந்த 7
வறந்து 2
வறப்ப 4
வறப்பின் 2
வறப்பினும் 1
வறம் 14
வறல் 8
வறள் 2
வறள 1
வறன் 12
வறன்-உற்று 2
வறன்-உறல் 3
வறன்-உறு 2
வறாஅற்க 1
வறிதால் 1
வறிது 23
வறிதே 3
வறிய 1
வறியவன் 1
வறு 12
வறும் 31
வறுமை 6
வறுவிது 1
வறுவியன் 1
வறுவியேன் 1
வறை 5
வன் 68
வன்-பாலான் 1
வன்-புல 1
வன்_புல 9
வன்_புலத்ததுவே 1
வன்_புலத்து 2
வன்_புலம் 5
வன்கண் 18
வன்கண்ணள் 1
வன்கண்ணி 1
வன்கண்ணிக்கு 1
வன்கணாளரோடு 1
வன்கணாளன் 1
வன்கணானே 1
வன்கணினர் 1
வன்பர் 1
வன்பின் 1
வன்பு 2
வன்புறை 1
வன்மை 2
வன்மையானே 2
வன்மையின் 3
வன்மையும் 1
வன்னி 2
வன 25
வனப்பின் 19
வனப்பினள் 2
வனப்பினாள் 1
வனப்பினோடு 1
வனப்பு 43
வனப்பும் 1
வனை 3
வனைதல் 2
வனைந்து 4
வனைந்துவரல் 1
வனைமோ 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

வகிர் (5)

தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர – அகம் 294/8
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல் – அகம் 308/2
TOP


வகுத்த (5)

ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி – நற் 160/6
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் – அகம் 48/17
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி – புறம் 97/23
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் – புறம் 352/3
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல – புறம் 378/10
TOP


வகுத்ததன் (1)

வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன்/உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை – பெரும் 5,6
TOP


வகுத்து (4)

பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து/ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – நெடு 78,79
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து/யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் – அகம் 117/10,11
வேங்கை வெறி தழை வேறு வகுத்து அன்ன – அகம் 147/2
பளிங்கு வகுத்து அன்ன தீ நீர் – புறம் 150/27
TOP


வகுத்தோர் (1)

தீம் கரும்போடு அவல் வகுத்தோர்/மான் குறையொடு மது மறுகவும் – பொரு 216,217
TOP


வகுந்தில் (1)

மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி – பதி 57/5
TOP


வகுந்தின் (1)

வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே – மலை 242
TOP


வகுந்து (2)

நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு – அகம் 124/4
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு – புறம் 264/2
TOP


வகுப்ப (1)

பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப/ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை – அகம் 214/13,14
TOP


வகுப்பு-உற்ற (1)

வில் வகுப்பு-உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் – அகம் 198/9
TOP


வகுளம் (2)

பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா – குறி 70
குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி – பரி 12/79
TOP


வகை (50)

நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து – திரு 181
வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து – சிறு 224
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி – மது 357
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் – மது 398
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 421
எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி – மது 516
கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் – மது 626
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி – நற் 140/3
நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் – நற் 281/4
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை – நற் 314/2
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற – பதி 50/17
பாடுவார் பாடும் வகை/கூந்தல் என்னும் பெயரொடு கூந்தல் – பரி 3/30,31
நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை – பரி 3/80
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
வகை சாலும் வையை வரவு – பரி 6/13
வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் – பரி 7/71
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை/ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/96,97
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/64
வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை/நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் – பரி 19/66,67
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் – பரி 20/27
தகை வகை தைஇயினார் தார் – பரி 20/28
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/30
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட – பரி 24/52
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/10
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ – கலி 17/13
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/18
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணி பொலிந்து நீ – கலி 59/12
வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் – கலி 68/15
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
வகை அமை வனப்பின் வள்பு நீ தெரிய – அகம் 64/3
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் – அகம் 76/8
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் – அகம் 167/1
வகை மாண் நல் இல் – புறம் 398/2
TOP


வகை_வகை (2)

வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
TOP


வகைத்து (1)

தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/45
TOP


வகைபட (1)

தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 310
TOP


வகைமையின் (1)

வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக – கலி 137/15
TOP


வகைய (2)

பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய – பதி 59/14
வான் துடைக்கும் வகைய போல – புறம் 38/2
TOP


வகையால் (1)

பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் – கலி 92/59
TOP


வகையான் (1)

இரு வகையான் இசை சான்ற – மது 121
TOP


வகையின் (3)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் – பெரும் 428
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் – குறு 261/7
TOP


வகையினால் (1)

வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ – கலி 139/27
TOP


வகையும் (1)

வகையும் உண்டோ நின் மரபு அறிவோர்க்கே – பரி 3/58
TOP


வகையே (1)

பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ – பரி 3/29
TOP


வகைஇ (1)

வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ/புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/5,6
TOP


வங்க (1)

வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் – பரி 20/17
TOP


வங்கத்து (1)

தூங்கல் வங்கத்து கூம்பில் சேக்கும் – நற் 258/9
TOP


வங்கம் (8)

வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம்/பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து – மது 536,537
கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ – நற் 189/5
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு – பதி 52/4
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் – பரி 20/16
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் – கலி 92/47
உலகு கிளர்ந்து அன்ன உரு கெழு வங்கம்/புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/1,2
வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல – புறம் 368/9
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம்/தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து – புறம் 400/19,20
TOP


வங்கா (2)

வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் – நற் 341/1
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை – குறு 151/1
TOP


வங்கூழ் (2)

விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அகம் 255/4
வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குழை வேங்கை – அகம் 378/3
TOP


வச்சிய (1)

வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு – பரி 20/84
TOP


வச்சிர (1)

வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் – புறம் 241/3
TOP


வச்சிரத்தான் (1)

வச்சிரத்தான் வானவில்லு – பரி 18/39
TOP


வச்சிரத்தோன் (1)

அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15
TOP


வச்சிரம் (1)

எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
TOP


வசி (8)

நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/9
மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் – நற் 334/8
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் – பதி 42/4
மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின் – பரி 5/39
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி – அகம் 119/16
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/14
TOP


வசித்ததை (1)

வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர் – பரி 5/38
TOP


வசிந்து (2)

வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி – புறம் 383/13
TOP


வசிபு (5)

என் எனப்படுமோ தோழி மின்னு வசிபு/அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/1,2
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு/இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு – நற் 261/1,2
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/4
என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு/உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/12,13
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு/மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 322/1,2
TOP


வசிவு (1)

வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது – மலை 97
TOP


வசை (19)

வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின் – பெரும் 35
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 205
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் – மலை 85
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் – குறு 267/4
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
வசை இல் செல்வ வானவரம்ப – பதி 38/12
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே – பதி 41/16
வசை நீங்கிய வாய்மையால் வேள்வியால் – பரி 17/28
வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் – கலி 26/14
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் – அகம் 143/10
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை – புறம் 10/8
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் – புறம் 15/16
வசை இல் விழு திணை பிறந்த – புறம் 159/27
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே – புறம் 168/22
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் – புறம் 359/11
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் – புறம் 379/14
TOP


வசையுநர் (1)

வையா மாலையர் வசையுநர் கறுத்த – பதி 32/15
TOP


வசையும் (1)

வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் – புறம் 359/10
TOP


வஞ்சத்தான் (1)

வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ – கலி 69/15
TOP


வஞ்சம் (1)

வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து – கலி 89/9
TOP


வஞ்சமாய் (1)

வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ – கலி 135/11
TOP


வஞ்சன் (1)

வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன்/நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 398/8,9
TOP


வஞ்சி (14)

வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம் – குறி 89
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர – ஐங் 50/2
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் – அகம் 216/4
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய – அகம் 226/9
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க – அகம் 263/12
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 396/19
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி/பாடல் சான்ற விறல் வேந்தனும்மே – புறம் 11/6,7
பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர் – புறம் 33/10
வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின் – புறம் 39/17
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/24
எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட – புறம் 378/9
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை – புறம் 384/2
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக – புறம் 394/9
TOP


வஞ்சிக்கு (1)

பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு/நாடல் சான்ற மைந்தினோய் நினக்கே – புறம் 15/24,25
TOP


வஞ்சியும் (4)

வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 50
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல – பரி 30/10
பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ – புறம் 32/2
TOP


வஞ்சின (1)

நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு – ஐங் 372/2
TOP


வஞ்சினம் (9)

ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி – குறி 210
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உண கூறி – நற் 214/6
தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது – குறு 36/5
பிழையா வஞ்சினம் செய்த – குறு 318/7
வஞ்சினம் முடித்த ஒன்றுமொழி மறவர் – பதி 41/18
வஞ்சினம் வாய்த்தானும் போன்ம் – கலி 101/20
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் – அகம் 175/7
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து – அகம் 267/2
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர் – அகம் 378/18
TOP


வட்கர் (1)

வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை – புறம் 100/3
TOP


வட்ட (2)

வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை – அகம் 241/14
வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் – புறம் 28/8
TOP


வட்டத்தவை (1)

புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61
TOP


வட்டம் (5)

இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் – பெரும் 378
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்/தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப – நெடு 51,52
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி – நெடு 58
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது – பரி 21/42
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்/குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய – அகம் 340/16,17
TOP


வட்டமொடு (1)

ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111
TOP


வட்டா (1)

உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் – கலி 94/27
TOP


வட்டி (4)

வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல – நற் 210/3
விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள – குறு 155/2
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் – ஐங் 47/2
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை – கலி 109/14
TOP


வட்டித்து (5)

காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து/சேம திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர் – பரி 10/33,34
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து/புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/5,6
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து/கூற்று வெகுண்டு அன்ன முன்பொடு – புறம் 42/22,23
இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து/உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் – புறம் 398/13,14
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து/கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் – புறம் 399/25,26
TOP


வட்டிப்ப (1)

தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப/கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/3,4
TOP


வட்டிப்போரை (1)

மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை/துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும் – பரி 11/56,57
TOP


வட்டியர் (2)

தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர்/சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி – மலை 152,153
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/3
TOP


வட்டியள் (1)

வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும் – நற் 97/8
TOP


வட்டியும் (1)

மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
TOP


வட்டியுள் (1)

வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/2
TOP


வட்டின் (1)

கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் – அகம் 108/17
TOP


வட்டு (9)

கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து – நற் 3/3
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் – நற் 3/4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் – நற் 341/2
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – பரி 11/55
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/68
வட்டு உருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டு – பரி 18/42
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப – அகம் 5/10
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை – அகம் 160/6
TOP


வட (26)

வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த – சிறு 48
குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 240
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் – பெரும் 320
கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி – முல் 35
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – மது 70
வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் – பட் 187
வட புல வாடைக்கு பிரிவோர் – நற் 366/11
வட புல வாடைக்கு அழி மழை – குறு 317/6
வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக – பதி 43/7
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் – பதி 68/13
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/8
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – புறம் 17/1
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே – புறம் 31/17
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து – புறம் 52/5
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது – புறம் 67/7
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் – புறம் 132/7
நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி – புறம் 201/8
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய – புறம் 378/2
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ – புறம் 380/2
வட திசை நின்று தென்-வயின் செலினும் – புறம் 386/22
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/7
TOP


வட-வயின் (5)

பெரு நல் வானத்து வட-வயின் விளங்கும் – பெரும் 302
வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43
இரு நிலம் துளங்காமை வட-வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1
மடவை மன்ற நீயே வட-வயின்/வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 27/6,7
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட-வயின்/நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் – அகம் 177/16,17
TOP


வட_குன்றத்து (1)

வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ – புறம் 380/2
TOP


வட_தெற்கு (1)

வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16
TOP


வட_பெருங்கல் (2)

தென் குமரி வட_பெருங்கல்/குண குட கடலா எல்லை – மது 70,71
தென் குமரி வட_பெருங்கல்/குண குட கடலா எல்லை – புறம் 17/1,2
TOP


வட_மலை (2)

வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் – பட் 187
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது – புறம் 67/7
TOP


வட_மீன் (2)

வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
TOP


வட_மொழி (2)

கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி – முல் 35
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
TOP


வட_வரை (1)

தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
TOP


வடக்கிருந்தனன் (1)

வாள் வடக்கிருந்தனன் ஈங்கு – புறம் 65/11
TOP


வடக்கிருந்து (1)

அழி கள மருங்கின் வாள் வடக்கிருந்து என – அகம் 55/12
TOP


வடக்கிருந்தோனே (1)

புறப்புண் நாணி வடக்கிருந்தோனே – புறம் 66/8
TOP


வடக்கு (1)

வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி – பதி 24/24
TOP


வடக்கும் (1)

வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும்/தெனாஅது உரு கெழு குமரியின் தெற்கும் – புறம் 6/1,2
TOP


வடந்தை (4)

வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 173
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை – நற் 152/6
தண் பனி வடந்தை அச்சிரம் – ஐங் 223/4
வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அற்சிர – அகம் 378/13
TOP


வடம் (1)

மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க – பரி 23/75
TOP


வடவர் (3)

வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – நெடு 51
வடவர் வாட குடவர் கூம்ப – பட் 276
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – அகம் 340/16
TOP


வடவனம் (1)

வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் – குறி 67
TOP


வடாஅது (5)

வருந்தினை வாழியர் நீயே வடாஅது/வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/3,4
வாணன் சிறுகுடி வடாஅது/தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/18,19
ஆழல் வாழி தோழி வடாஅது/ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய – அகம் 253/9,10
எல்லாம் பெரும்பிறிதாக வடாஅது/நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 325/16,17
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் – புறம் 6/1
TOP


வடி (41)

வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 120
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த – பெரும் 309
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ – பட் 232
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின் – மலை 512
வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம் – மலை 513
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் – நற் 23/2
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது – நற் 48/7
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை – நற் 74/1
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு – நற் 139/4
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/3
இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி/பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன – குறு 331/5,6
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – ஐங் 61/1
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த – ஐங் 213/1
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 468/4
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/2
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/11
தெள் உயர் வடி மணி எறியுநர் கல்லென – பதி 31/5
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/2
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/2
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் – பரி 12/29
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி – கலி 41/14
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/21
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய – கலி 84/2
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி – கலி 97/13
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் – கலி 141/18
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும் – அகம் 29/7
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் – அகம் 215/10
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/7
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/8
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் – புறம் 18/11
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் – புறம் 23/8
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும – புறம் 168/16
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் – புறம் 350/9
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த – புறம் 370/22
வடி மணி வாங்கு உருள – புறம் 377/25
TOP


வடிக்கும் (1)

செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும்/விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து – நற் 341/2,3
TOP


வடித்திசின் (1)

திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/13
TOP


வடித்து (5)

இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் – பெரும் 222
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து/புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/8,9
இரும்பு வடித்து அன்ன கரும் கை கானவன் – அகம் 172/6
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய – அகம் 335/16
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே – புறம் 312/3
TOP


வடித்தும் (1)

வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும் – பொரு 23
TOP


வடிந்த (2)

வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம் – கலி 140/9
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து – புறம் 180/6
TOP


வடிப்பு (1)

வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/26
TOP


வடிம்பின் (2)

ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு – கலி 103/43
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின்/நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் – புறம் 378/4,5
TOP


வடிம்பு (2)

நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 588
மா உடற்றிய வடிம்பு/சமம் ததைந்த வேல் – பதி 70/2,3
TOP


வடிய (1)

வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம் – கலி 140/9
TOP


வடியா (3)

நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா/சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/3,4
வடியா பித்தை வன்கண் ஆடவர் – அகம் 161/2
வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி – புறம் 47/3
TOP


வடியின் (1)

வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே – நற் 133/2
TOP


வடிவிற்று (1)

எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி – பொரு 11
TOP


வடிவின (1)

பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் – புறம் 383/10
TOP


வடிவு (4)

வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே – நற் 133/2
மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே – பரி 4/56
வையை பெருக்கு வடிவு/விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர – பரி 7/60,61
வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா – கலி 90/8
TOP


வடு (52)

வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 78
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள் – சிறு 121
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை – சிறு 182
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு – சிறு 252
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து – பெரும் 79
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி – பெரும் 169
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை – பெரும் 471
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி – மது 569
கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த – மது 592
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 595
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து – பட் 208
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே – மலை 556
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் – நற் 130/1
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி – நற் 222/2
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
வடு நாணலமே தோழி நாமே – குறு 88/5
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் – ஐங் 14/2
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/2
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/11
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் – பதி 42/4
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/8
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த – பரி 2/24
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/5
வடு நீங்கு கிளவியாய் வலிப்பென்-மன் வலிப்பவும் – கலி 29/19
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் – கலி 66/5
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/15
எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய – கலி 71/16
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய – கலி 93/1
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 5/3
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே – அகம் 88/15
இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் – அகம் 90/11
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப – அகம் 93/15
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/10
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் – அகம் 142/25
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 254/4
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு – அகம் 379/24
சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும் – புறம் 14/9
வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே – புறம் 55/23
வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின் – புறம் 98/12
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு – புறம் 167/3
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி – புறம் 180/5
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து – புறம் 180/6
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப – புறம் 303/4
வாள் வடு விளங்கிய சென்னி – புறம் 321/9
TOP


வடுகர் (10)

கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர்/நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம்-வயின் – நற் 212/5,6
குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது – குறு 11/5
கல்லா நீள்மொழி கத நாய் வடுகர்/வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து – அகம் 107/11,12
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து – அகம் 213/8
நேரா வன் தோள் வடுகர் பெருமகன் – அகம் 253/18
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/8
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர்/பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – அகம் 295/15,16
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி – அகம் 375/14
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர்/வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/7,8
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய – புறம் 378/2
TOP


வடுத்து (1)

வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
TOP


வடுப்படுத்து (1)

நெஞ்சு வடுப்படுத்து கெட அறியாதே – நற் 357/3
TOP


வடுவின் (1)

விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/15
TOP


வடுவினான் (1)

பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான்/மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை – கலி 72/11,12
TOP


வடுவும் (3)

வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி 82/30
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி – கலி 90/5
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் – கலி 91/10
TOP


வடுவொடு (2)

கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ – பரி 18/17
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு/தந்தையும் வந்து நிலை – கலி 83/30,31
TOP


வண் (89)

வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் – திரு 31
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
வண் கோள் பெண்ணை வளர்த்த நுங்கின் – சிறு 27
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 72
வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த – பெரும் 353
வான வண் கை வளம் கெழு செல்வர் – மது 442
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – மது 709
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க – நெடு 22
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – மலை 337
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/8
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல் – நற் 99/7
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை – நற் 100/9
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் – நற் 121/9
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/2
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் – நற் 198/10
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி – நற் 253/7
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி – நற் 265/7
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/4
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/7
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை – குறு 91/5
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து – குறு 260/6
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் – ஐங் 14/2
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை – ஐங் 88/1
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை – ஐங் 370/1
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் – ஐங் 489/4
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/13
வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/36
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/17
மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி – பதி 61/8
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் – பரி 19/32
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/50
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் – கலி 24/6
தேர் ஈயும் வண் கையவன் – கலி 42/21
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/5
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/5
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் – அகம் 6/4
வலவன் ஆய்ந்த வண் பரி – அகம் 20/15
வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து – அகம் 37/7
கண் என மலர்ந்த சுனையும் வண் பறை – அகம் 38/11
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி – அகம் 61/12
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் – அகம் 77/16
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/13
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/27
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் – அகம் 123/10
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை – அகம் 124/11
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் – அகம் 152/11
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து – அகம் 178/9
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது – அகம் 179/5
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் – அகம் 208/4
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ் – அகம் 238/13
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி – அகம் 278/9
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் – அகம் 303/10
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/8
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/9
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் – அகம் 340/4
மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன குயிலும் – அகம் 355/1
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி – அகம் 359/12
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் – அகம் 365/12
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய – அகம் 376/15
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ – அகம் 394/12
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை – அகம் 395/1
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி – அகம் 400/14
கணை பொருது கவி வண் கையால் – புறம் 7/3
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/10
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/5
ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல் – புறம் 121/4
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே – புறம் 146/11
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் – புறம் 153/5
தேர் வண் கிள்ளி போகிய – புறம் 220/6
மலை கெழு நாட மா வண் பாரி – புறம் 236/3
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி – புறம் 301/13
வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி – புறம் 304/3
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் – புறம் 324/10
வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/9
வண் கை எயினன் வாகை அன்ன – புறம் 351/6
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி – புறம் 352/9
கரவு இல்லா கவி வண் கையான் – புறம் 377/8
TOP


வண்டல் (19)

இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் – பொரு 187
வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ – பெரும் 311
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ – நற் 9/8
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய – நற் 127/6
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து – நற் 191/3
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் – நற் 254/1
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/3
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/3
வண்டல் பாவை வௌவலின் – ஐங் 124/2
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/18
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/5
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ – அகம் 60/10
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – அகம் 180/3
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ – அகம் 269/19
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/12
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/2
வளை வாய் கோதையர் வண்டல் தைஇ – அகம் 370/1
TOP


வண்டலவர் (1)

வண்டலவர் கண்டேன் யான் – கலி 92/54
TOP


வண்டலும் (1)

வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/19
TOP


வண்டன் (1)

வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட – பதி 31/23
TOP


வண்டாய் (1)

நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – பரி 9/63
TOP


வண்டிற்கு (1)

தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு/வண்டலவர் கண்டேன் யான் – கலி 92/53,54
TOP


வண்டின் (16)

அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் – திரு 76
யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப – பொரு 211
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும் – நற் 30/3
மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் – நற் 244/3
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/2
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் – ஐங் 226/3
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப – ஐங் 370/2
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் – பரி 8/36
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ – பரி 17/10
வண்டின் துறப்பான் மலை – கலி 40/25
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
துனை வரி வண்டின் இனம் – கலி 92/29
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி – அகம் 204/6
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 234/12
TOP


வண்டினால் (1)

போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய் – கலி 134/7
TOP


வண்டினும் (1)

தாது உண் வண்டினும் பலரே – ஐங் 67/4
TOP


வண்டு (161)

குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் – பொரு 39
கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும் – பொரு 97
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு – முல் 8
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை – மது 253
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து – மது 475
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் – மது 574
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் – மலை 30
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் – மலை 56
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும் – மலை 486
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/2
வண்டு தரு நாற்றம் வளி கலந்து ஈய – நற் 56/2
வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும் – நற் 97/8
வண்டு படு வான் போது கமழும் – நற் 105/9
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் – நற் 173/8
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு/அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு – நற் 176/8,9
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/8
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் – நற் 190/5
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/7
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் – நற் 211/8
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/3
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி – நற் 259/6
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து – நற் 270/2
வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே – நற் 290/9
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் – நற் 323/9
வண்டு எனும் உணரா ஆகி – நற் 326/9
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த – நற் 342/8
சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப – நற் 344/7
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/6
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
வண்டு படு மலரின் சாஅய் – குறு 30/5
வண்டு சூழ் மாலையும் வாரார் – குறு 220/6
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப – குறு 254/1
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/2
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் – குறு 265/2
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ – குறு 291/7
வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல் – குறு 306/5
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/2
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே – ஐங் 40/5
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் – ஐங் 89/3
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் – ஐங் 90/1
உண்கண் வண்டு இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 126/2
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் – ஐங் 172/2
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/2
வண்டு படு கூந்தலை பேணி – ஐங் 267/4
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் – ஐங் 369/1
ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப – ஐங் 447/3
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட – ஐங் 494/1
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/7
வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட – பதி 31/23
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் – பதி 46/4
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் – பதி 51/6
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் – பதி 62/18
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 81/27
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல – பதி 82/6
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ – பதி 90/50
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே – பரி 9/43
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு/தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் – பரி 9/44,45
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத – பரி 10/120
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் – பரி 11/125
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/38
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க – பரி 21/35
வண்டு ஆர் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய – பரி 21/46
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
வண்டு பொரேரென எழ – பரி 23/30
வண்டு பொரேரென எழும் – பரி 23/31
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ – கலி 1/10
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் – கலி 28/12
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் – கலி 32/9
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/6
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் – கலி 43/2
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு/ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/2,3
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் – கலி 71/3
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/17
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய – கலி 93/1
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட – கலி 118/11
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/9
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/13
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு-உறு-காலை – அகம் 40/5
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர – அகம் 46/6
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் – அகம் 71/3
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக – அகம் 82/6
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/6
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் – அகம் 104/2
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய – அகம் 124/12
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/9
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் – அகம் 130/12
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 131/3
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/17
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் – அகம் 164/5
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் – அகம் 166/6
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/23
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/12
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/8
வண்டு இறைகொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு – அகம் 218/20
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி – அகம் 231/14
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட – அகம் 240/12
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப – அகம் 250/3
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை – அகம் 260/2
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் – அகம் 269/12
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/12
நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும் – அகம் 302/6
அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து – அகம் 317/10
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/11
வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் – அகம் 332/14
வார்-உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய – அகம் 335/19
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் – அகம் 348/5
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் – அகம் 355/5
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/5
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/15
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி – அகம் 379/10
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/10
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை – புறம் 69/20
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
வளவன் என்னும் வண்டு மூசு கண்ணி – புறம் 227/9
பாணர் சென்னியும் வண்டு சென்று ஊதா – புறம் 244/1
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/2
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே – புறம் 263/4
படு வண்டு ஆர்க்கும் பன் மலர் காவின் – புறம் 338/3
TOP


வண்டு_இனம் (11)

நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/2
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/2
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க – பரி 21/35
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம்/சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர – அகம் 71/3,4
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை – அகம் 260/2
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் – அகம் 355/5
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/5
TOP


வண்டே (2)

போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/2
TOP


வண்டொடு (6)

மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த – குறி 148
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/6
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர – பரி 8/23
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/50
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/3
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
TOP


வண்ண (17)

வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன – பெரும் 203
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 71/8
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று – குறு 110/6
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர – குறு 380/6
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை – ஐங் 73/1
வண்ண கருவிய வளம் கெழு கமம் சூல் – பதி 81/2
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண/பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல – பரி 3/88,89
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – பரி 11/55
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/68
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – அகம் 283/15
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர – அகம் 301/15
வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை – புறம் 1/2
TOP


வண்ணத்து (1)

மயில் எருத்து வண்ணத்து மாயோய் மற்று இன்ன – கலி 108/38
TOP


வண்ணம் (17)

நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர – குறி 33
வண்ணம் நோக்கியும் மென் மொழி கூறியும் – நற் 148/1
வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை – நற் 273/6
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன – ஐங் 34/3
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற – பதி 50/17
உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட – பதி 52/30
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை – பரி 10/95
வண்ணம் எவனோ என்றனிர் செலினே – அகம் 30/15
வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ – அகம் 57/13
வண்ணம் வாடிய வரியும் நோக்கி – அகம் 69/3
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ – அகம் 192/2
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் – அகம் 197/1
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே – அகம் 290/16
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை – புறம் 1/9
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் – புறம் 32/3
பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் – புறம் 152/13
TOP


வண்ணமும் (3)

வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது – குறி 31
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும்/தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி – பரி 12/20,21
வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட – அகம் 119/2
TOP


வண்ணவண்ணத்த (1)

வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய – குறி 114
TOP


வண்ணன் (1)

முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் – பெரும் 30
TOP


வண்மை (9)

உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி – நற் 333/6
வரையோன் வண்மை போல பல உடன் – நற் 376/3
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/8
ஆனாது ஈயும் கவிகை வண்மை/கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/7,8
மாரி அன்ன வண்மை/தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே – புறம் 133/6,7
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே – புறம் 149/5
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை/கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு – புறம் 158/15,16
அருகாது ஈயும் வண்மை/உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 320/17,18
அருகாது ஈயும் வண்மை/உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 329/8,9
TOP


வண்மையான் (1)

பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12
TOP


வண்மையின் (3)

வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று – புறம் 126/18
வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி – புறம் 161/22
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து – புறம் 397/16
TOP


வண்மையும் (5)

வண்மையும் மாண்பும் வளனும் எச்சமும் – பதி 74/25
வண்மையும் செம்மையும் சால்பும் மறனும் – பதி 82/14
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள – பரி 4/27
வானத்து அன்ன வண்மையும் மூன்றும் – புறம் 55/17
வண்மையும் உடையையோ ஞாயிறு – புறம் 374/17
TOP


வண்மையொடு (2)

வரையா வண்மையொடு புரையோர் பேணி – அகம் 136/2
இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு/பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/27,28
TOP


வண்மையோனே (1)

தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே – புறம் 330/7
TOP


வணக்கி (1)

வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி/உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு – நற் 285/3,4
TOP


வணக்கிய (3)

வலியினான் வணக்கிய வாடா சீர் தென்னவன் – கலி 104/4
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி – அகம் 61/12
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் – அகம் 314/10
TOP


வணக்கு-உறுத்து (1)

வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு-உறுத்து/செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 143,144
TOP


வணக்கும் (1)

வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன் – புறம் 200/14
TOP


வணங்க (2)

வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க/முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 22,23
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/6
TOP


வணங்கல் (1)

வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ – பதி 84/14
TOP


வணங்கா (2)

வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 48/9
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 70/20
TOP


வணங்கார் (1)

வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே – பதி 91/3
TOP


வணங்கார்க்கு (1)

வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/9
TOP


வணங்கி (7)

கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி/நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை – திரு 252,253
வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே – நற் 68/6
கலிழும் கருவியொடு கை உற வணங்கி/மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் – பதி 24/26,27
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி/நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 23/86,87
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த-கால் – கலி 35/15
வணங்கி உணர்ப்பான் துறை – கலி 131/40
மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் – புறம் 68/6
TOP


வணங்கிய (3)

வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 48/9
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 70/20
வாடை தூக்க வணங்கிய தாழை – கலி 128/2
TOP


வணங்கியும் (1)

அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும்/நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/2,3
TOP


வணங்கியோர் (1)

மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/72
TOP


வணங்கினர் (1)

வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து – அகம் 124/2
TOP


வணங்கினேம் (1)

தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 2/73
TOP


வணங்கினை (1)

வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய – குறு 362/5
TOP


வணங்கு (23)

வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ – திரு 260
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் – மது 414
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர் – குறு 364/5
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/4
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18
வளை முன்கை வணங்கு இறையார் – பரி 17/33
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர – கலி 16/2
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/21
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் – கலி 92/47
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/15
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 73/5
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை – அகம் 77/15
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/10
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 127/5
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் – அகம் 269/22
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/7
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் – புறம் 32/3
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள் – புறம் 78/1
TOP


வணங்குவன் (1)

வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என – புறம் 211/8
TOP


வணர் (20)

வணர் குரல் சிறுதினை கடிய – நற் 373/8
வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் – நற் 393/4
வார்-உறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு – குறு 82/1
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் – பதி 12/22
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால் – பதி 18/4
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப – பதி 41/2
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் – கலி 57/1
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/2
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர் – அகம் 115/10
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி – அகம் 127/14
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் – அகம் 152/3
வினை-வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி – அகம் 161/1
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் – அகம் 259/14
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள – அகம் 390/5
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ – புறம் 155/1
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/5
TOP


வணர்ந்து (3)

வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் – மலை 37
வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு – நற் 139/7
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23
TOP


வணிகர் (1)

புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் – பரி 23/25
TOP


வணிகன் (1)

அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் – புறம் 134/2
TOP


வத்தம் (1)

சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம்/சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து – பெரும் 305,306
TOP


வதி (6)

வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை – குறு 5/2
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை – பதி 48/15
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை – பரி 10/113
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள – கலி 119/11
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் – கலி 123/12
TOP


வதி-மின் (1)

இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின்/அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 255,256
TOP


வதி-வயின் (1)

ஆங்கு அவர் வதி-வயின் நீங்கப்படினே – குறு 395/8
TOP


வதிந்த (8)

கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு – நற் 272/4
யாணர் ஊரனொடு வதிந்த/ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே – குறு 107/6,7
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் – ஐங் 402/2
வருந்தினை வதிந்த நின் வளை நீங்க சேய் நாட்டு – கலி 29/23
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த/தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/10,11
இயங்காது வதிந்த நம் காதலி – அகம் 19/18
பாசி பரப்பில் பறழொடு வதிந்த/உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய – அகம் 336/2,3
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த/உண்ணா பிணவின் உயக்கம் தீரிய – அகம் 357/2,3
TOP


வதிந்த-கால் (1)

நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த-கால்/தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/14,15
TOP


வதிந்தன (1)

புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால் – நற் 385/5
TOP


வதிந்து (3)

குன்ற வேங்கை கன்றொடு வதிந்து என – நற் 57/2
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து/கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து – பதி 50/19,20
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என – அகம் 102/2
TOP


வதிய (6)

புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய/நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை – குறு 118/1,2
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய/அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் – அகம் 139/12,13
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய/காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/9,10
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய/சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ – அகம் 304/10,11
கள்ளி நீழல் கதறு வதிய/மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை – அகம் 337/17,18
மனை வளர் நொச்சி மா சேர்பு வதிய/முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/4,5
TOP


வதியுநர் (1)

மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர் – மலை 492
TOP


வதியுநன் (1)

இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து – முல் 80
TOP


வதியும் (21)

புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு – நெடு 166
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும்/கோள் தெங்கின் குலை வாழை – பட் 15,16
கல் அளை பள்ளி வதியும் நாடன் – நற் 98/7
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும்/புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே – நற் 121/4,5
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும்/தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் – நற் 178/5,6
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும்/தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/10,11
இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும்/யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை – நற் 330/5,6
களிறு புறங்காப்ப கன்றொடு வதியும்/மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம் – நற் 399/7,8
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும்/புன்கண் மாலையும் புலம்பும் – குறு 46/5,6
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும்/இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல் – குறு 363/4,5
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும்/நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே – ஐங் 94/2,3
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும்/இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம் – ஐங் 262/2,3
மருத மர நிழல் எருதொடு வதியும்/காமர் வேனில்-மன் இது – அகம் 37/16,17
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும்/அரும் சுர கவலை நீந்தி என்றும் – அகம் 53/11,12
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும்/குடநாடு பெறினும் தவிரலர் – அகம் 91/16,17
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண் – அகம் 184/12
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/9
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும்/கல் உடை அதர கானம் நீந்தி – அகம் 295/7,8
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும்/வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் – புறம் 132/6,7
பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும்/உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ – புறம் 246/9,10
புன் புற பெடையொடு வதியும்/யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே – புறம் 318/8,9
TOP


வதியும்-மன்னே (1)

முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே – அகம் 17/5
TOP


வதுவை (31)

வான்_அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் – மலை 30
நன்_நாள் வதுவை கூடி நீடு இன்று – நற் 125/7
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/10
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணும்-காலே – நற் 393/13
வதுவை அயர விரும்புதி நீயே – ஐங் 61/5
நன் மனை வதுவை அயர இவள் – ஐங் 294/4
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என – ஐங் 399/2
வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து – பதி 89/17
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை/புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல் – பரி 19/7,8
வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் ஆங்கு – கலி 52/23
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே – கலி 52/25
வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை – கலி 66/12
காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய – கலி 69/3
வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் – கலி 75/11
வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய் – கலி 98/3
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா – கலி 114/4
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல – அகம் 25/5
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே – அகம் 36/12
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/10
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/9
வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின் – அகம் 66/8
வதுவை கூடிய பின்றை புதுவது – அகம் 70/8
வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை – அகம் 86/17
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு – அகம் 166/13
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/12
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால் – அகம் 221/4
வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே – அகம் 352/17
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள – அகம் 378/2
வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் – புறம் 372/10
TOP


வதுவையும் (1)

வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவே யாம் – கலி 115/20
TOP


வதுவையுள் (3)

உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள்/அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி – பரி 5/28,29
விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள்/பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ – கலி 39/38,39
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20
TOP


வந்த (111)

நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த/மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் – சிறு 55,56
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த/அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 347,348
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 402
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த/இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி – மது 571,572
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும் – மது 695
நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி – பட் 30
நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும் – பட் 185
காலின் வந்த கரும் கறி மூடையும் – பட் 186
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 61
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/6
சேணும் எம்மொடு வந்த/நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/9,10
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த/பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/8,9
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு – நற் 41/6
கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து – நற் 58/8
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – நற் 117/7
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த/பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண – நற் 167/5,6
கையற வந்த மையல் மாலை – நற் 181/9
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/7
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த/பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை – நற் 295/5,6
படையொடு வந்த பையுள் மாலை – நற் 343/7
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/10
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப – நற் 393/9
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த/வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை – குறு 14/1,2
கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு – குறு 55/3
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி – குறு 80/2
நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை – குறு 118/2
காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை – குறு 158/3
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி – குறு 305/1
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 332/1
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/4
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல – குறு 362/1
கையற வந்த பையுள் மாலை – குறு 391/6
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த/பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு – ஐங் 54/4,5
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த/தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/2,3
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த/சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 78/2,3
நள்ளென வந்த இயல் தேர் – ஐங் 104/3
மெல்லம்புலம்பன் வந்த மாறே – ஐங் 120/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே – ஐங் 323/4
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே – ஐங் 392/5
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே – ஐங் 495/5
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/5
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/5
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த/வேந்து மெய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி – பதி 56/6,7
மைந்தர் மார்வம் வழி வந்த/செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப – பரி 8/122,123
வந்த நெறியும் மறந்தேன் சிறந்தவர் – பரி 19/60
வந்த வழி நின்-பால் மாய களவு அன்றேல் – பரி 20/77
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/11
துவ்வாமை வந்த கடை – கலி 22/22
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் – கலி 32/10
தளியின் சிறந்தனை வந்த புலவர்க்கு – கலி 50/16
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ – கலி 66/10
புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ – கலி 66/14
துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ – கலி 66/18
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த/விருந்து எதிர்கோடலின் மறப்பல் என்றும் – கலி 75/16,17
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் – கலி 88/18
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/20
வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி – கலி 96/36
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/17
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் – கலி 100/2
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14
ஒருங்கு விளையாட அ வழி வந்த/குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை – கலி 111/6,7
கனவின் வந்த கானல் அம் சேர்ப்பன் – கலி 128/24
ஆணையால் வந்த படை – கலி 139/23
காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோடு என்-தலை – கலி 143/40
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/25
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/12
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை – அகம் 13/21
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே – அகம் 42/14
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – அகம் 47/13
புதுவது வந்த காவிரி – அகம் 166/14
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும் – அகம் 182/11
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி – அகம் 226/10
அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே – அகம் 262/18
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர் – அகம் 271/6
உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த/இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/14,15
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள் – அகம் 360/9
நசை தர வந்த நன்னராளன் – அகம் 362/8
ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த/ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய் – அகம் 384/3,4
எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும் – அகம் 388/12
மெல்லம்புலம்பன் வந்த ஞான்றை – அகம் 400/19
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/3
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/5
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் – புறம் 75/2
பொருதும் என்று தன் தலை வந்த/புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க – புறம் 76/11,12
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/9
எள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் – புறம் 78/7
ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு – புறம் 82/5
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த/வலம் படு தானை வேந்தர் – புறம் 116/17,18
இவண் வந்த பெரு நசையேம் – புறம் 136/19
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ் – புறம் 138/4
நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த/வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல் – புறம் 201/11,12
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் – புறம் 211/7
நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின் – புறம் 213/4
நகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் – புறம் 253/3
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி – புறம் 256/4
நிரையொடு வந்த உரையன் ஆகி – புறம் 260/19
தமியன் வந்த மூதிலாளன் – புறம் 284/4
நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன் – புறம் 316/5
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு – புறம் 353/12
வந்த வைகல் அல்லது – புறம் 384/23
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/12
TOP


வந்த-கால் (3)

ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால்/நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/10,11
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால்/பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/14,15
மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த-கால்/அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/18,19
TOP


வந்த-காலை (1)

தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் – அகம் 210/8
TOP


வந்ததற்கு (1)

ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/2
TOP


வந்ததன் (3)

வந்ததன் செவ்வி நோக்கி பேடை – நற் 181/3
வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர – குறு 240/4
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/11
TOP


வந்ததனினும் (1)

நீ வந்ததனினும் இனிது ஆகின்றே – அகம் 298/14
TOP


வந்தது (7)

வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என – மலை 546
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் – கலி 97/7
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது/வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் – புறம் 28/7,8
பாடி வந்தது எல்லாம் கோடியர் – புறம் 368/16
ஏத்தி வந்தது எல்லாம் முழுத்த – புறம் 372/2
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28
TOP


வந்ததை (3)

கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை/வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/13,14
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை/வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/13,14
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி வந்ததை/கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/2,3
TOP


வந்தமை (2)

காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் – கலி 98/7
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/7
TOP


வந்தவன் (1)

அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும் – புறம் 217/8
TOP


வந்தவை (1)

ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20
TOP


வந்தன்றால் (7)

அழிவு வந்தன்றால் ஒழிதல் கேட்டே – நற் 43/12
வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் எனவே – குறு 157/4
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/15
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே – அகம் 160/18
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை – அகம் 183/10
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே – புறம் 296/5
TOP


வந்தன்று (35)

புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று/அம்ம வாழி தோழி – நற் 79/8,9
யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று/நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை – நற் 124/3,4
வந்தன்று போலும் தோழி நொந்து_நொந்து – நற் 177/8
வந்தன்று பெருவிறல் தேரே – நற் 181/12
இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்-வயின் – நற் 224/6
நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று/யாங்கு ஆகுவென்-கொல் யானே ஈங்கோ – நற் 397/5,6
வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் – குறு 106/4
வந்தன்று வாழியோ மாலை – குறு 122/3
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே – குறு 188/4
மாலை வந்தன்று மாரி மா மழை – குறு 319/5
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/6
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் – ஐங் 101/3
மாலை வந்தன்று மன்ற – ஐங் 116/3
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 134/3
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே – ஐங் 263/4
இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே – ஐங் 400/6
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின் – ஐங் 490/2
வந்தன்று வையை புனல் – பரி 7/10
உரைதர வந்தன்று வையை நீர் வையை – பரி 12/32
கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம் – பரி 12/33
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே – கலி 26/25
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் – கலி 33/8
சீரார் செவ்வியும் வந்தன்று/வாரார் தோழி நம் காதலோரே – கலி 36/10,11
மாலையும் வந்தன்று இனி – கலி 143/41
மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று/அறாஅ தணிக இ நோய் – கலி 147/44,45
ஊடல் யாங்கு வந்தன்று என யாழ நின் – அகம் 39/20
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து – அகம் 204/8
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13
போது வந்தன்று தூதே நீயும் – அகம் 259/10
வந்தன்று அம்ம தானே – அகம் 277/19
தானே வந்தன்று ஆயின் ஆனாது – அகம் 355/9
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே – புறம் 229/17
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
TOP


வந்தன்று-கொல் (1)

அலர் வந்தன்று-கொல் என்னும் அதனால் – நற் 72/9
TOP


வந்தன்றே (13)

தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/3
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று – குறு 155/3
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/குயில் பெடை இன் குரல் அகவ – ஐங் 341/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை – ஐங் 342/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/திணி நிலை கோங்கம் பயந்த – ஐங் 343/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/நறும் பூ குரவம் பயந்த – ஐங் 344/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/புது பூ அதிரல் தாஅய் – ஐங் 345/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என – ஐங் 346/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம் – ஐங் 348/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/பொரி கால் மா சினை புதைய – ஐங் 349/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப – ஐங் 350/1,2
தூது வந்தன்றே தோழி – கலி 32/18
TOP


வந்தன்றோ (1)

எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி – நற் 191/6
TOP


வந்தன (3)

தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி – குறு 254/3
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/6
எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல் – புறம் 273/2
TOP


வந்தனம் (3)

பெரும் பேது உறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே – நற் 6/11
வந்தனம் ஆயினும் ஒழிக இனி செலவே – ஐங் 330/2
எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 10/13
TOP


வந்தனர் (14)

வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல் – நற் 207/6
வந்தனர் வாழி தோழி கையதை – நற் 212/7
இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும் – நற் 367/10
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/5
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/5
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்க இனி – ஐங் 351/3
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 352/5
நீ இனிது முயங்க வந்தனர்/மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – ஐங் 353/3,4
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 357/5
தோள் துணை ஆக வந்தனர்/போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/4,5
அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர்/திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/25,26
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர்/சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/23,24
வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து – அகம் 68/14
கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே – அகம் 269/25
TOP


வந்தனரால் (1)

வந்தனரால் நம் காதலர் – ஐங் 499/4
TOP


வந்தனரே (2)

அரிய சுரன் வந்தனரே/தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/3,4
எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் – அகம் 363/17
TOP


வந்தனவால் (3)

பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால்/அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/4,5
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் – அகம் 83/12
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
TOP


வந்தனள்-கொல் (1)

யாங்கு வந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – நற் 352/12
TOP


வந்தனளோ (1)

வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4
TOP


வந்தனன் (13)

வந்தனன் வாழி தோழி உலகம் – நற் 22/8
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன்/சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே – நற் 40/11,12
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை – நற் 119/4
தான் வந்தனன் எம் காதலோனே – ஐங் 157/5
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 200/2
அன்பு இலாளன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 226/5
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே – ஐங் 263/4
வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே – ஐங் 300/3
சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன்/பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – கலி 39/51,52
மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும் – கலி 41/42
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை – அகம் 38/6
பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும் – அகம் 244/11
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த – புறம் 79/4
TOP


வந்தனனே (2)

பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே/ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது – புறம் 154/7,8
TOP


வந்தனனோ (1)

வந்தனனோ மற்று இரவில் – ஐங் 229/3
TOP


வந்தனெம் (1)

வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
TOP


வந்தனென் (16)

நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 279
இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் – பொரு 129
வாரேன்-மன் யான் வந்தனென் தெய்ய – நற் 267/8
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/2
நின்னே உள்ளி வந்தனென்/நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே – ஐங் 492/4,5
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு – பதி 76/9
ஈங்கு காண்கு வந்தனென் யானே – பதி 88/39
வந்தனென் பெரும கண்டனென் செலற்கே – பதி 94/1
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற – புறம் 158/20
உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்-உற்று – புறம் 160/16
வந்தனென் பரிசில் கொண்டனென் செலற்கு என – புறம் 208/2
அந்தோ அளியேன் வந்தனென் மன்ற – புறம் 238/12
வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும – புறம் 370/21
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால் – புறம் 375/14
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் – புறம் 379/14
TOP


வந்தனை (5)

மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின் – நற் 362/2
எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால் – அகம் 163/10
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப – அகம் 200/7
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி – அகம் 243/9
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ – அகம் 394/12
TOP


வந்தனையே (1)

துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் – ஐங் 445/2
TOP


வந்தனையோ (2)

யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப – குறு 355/5
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப – ஐங் 362/3
TOP


வந்தாய் (1)

விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
TOP


வந்தாயோ (3)

அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ/மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/12,13
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ/மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/15,16
காய்ந்த நோய் உழப்பாரை கலக்கிய வந்தாயோ/என ஆங்கு – கலி 120/18,19
TOP


வந்தார் (1)

தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை – கலி 85/30
TOP


வந்தாரே (1)

எள்ளும்-மார் வந்தாரே ஈங்கு – கலி 81/24
TOP


வந்தாள் (3)

இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள்/புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் – கலி 69/16,17
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள்/கண்ட கனவு என காணாது மாறு-உற்று – கலி 90/22,23
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் – கலி 109/7
TOP


வந்தாற்கு (1)

உண்ணு நீர் வேட்டேன் என வந்தாற்கு அன்னை – கலி 51/6
TOP


வந்தானை (1)

ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை/ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற – கலி 37/14,15
TOP


வந்திக்க (1)

வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது – பரி 20/70
TOP


வந்திகை (1)

சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு-உறு வந்திகை/தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 415,416
TOP


வந்திசின் (9)

வந்திசின் வாழியோ மடந்தை – ஐங் 175/3
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் – பதி 64/15
பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும – பதி 82/11
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு – பதி 90/55
காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய – புறம் 17/33
பாடி வந்திசின் பெரும பாடு ஆன்று – புறம் 369/22
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 373/34
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக – புறம் 391/14
TOP


வந்திசினே (8)

நாண் இலை எலுவ என்று வந்திசினே/செறுநரும் விழையும் செம்மலோன் என – நற் 50/8,9
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே/தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/3,4
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே/கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிறவும் – பதி 15/15,16
நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே/ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல் – பதி 16/9,10
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே/தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது – பதி 41/16,17
வள்ளியை என்றலின் காண்கு வந்திசினே/உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 54/1,2
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் – பதி 61/14
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே/நள்ளாதார் மிடல் சாய்ந்த – புறம் 125/4,5
TOP


வந்தீ (1)

நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ/செம்மால் நின் பால் உண்ணிய – கலி 85/20,21
TOP


வந்தீக (2)

வந்தீக எந்தை என்னும் – நற் 221/12
போர் யானை வந்தீக ஈங்கு – கலி 86/10
TOP


வந்தீத்தந்தாய் (1)

யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 96/4
TOP


வந்தீத்தனர் (1)

மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர்/ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/28,29
TOP


வந்தீமே (2)

புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே – அகம் 80/13
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
TOP


வந்தீமோ (1)

பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/6
TOP


வந்தீய (1)

பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய/கண்டது எவன் மற்று உரை – கலி 93/3,4
TOP


வந்தீயாய் (1)

ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/5
TOP


வந்தீயான்-கொல் (3)

தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல்/ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/10,11
எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல்/அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் – கலி 71/14,15
குணங்களை பாராட்டும் தோழன் வந்தீயான்-கொல்/கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/18,19
TOP


வந்து (213)

அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண – திரு 174
வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி – திரு 288
அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் – குறி 10
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து/துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் – குறி 235,236
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி – பட் 132
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என – நற் 51/6
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து/தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/7,8
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/4
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் – நற் 79/5
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/7
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே – நற் 170/4
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி – நற் 174/5
நறும் பூ கானல் வந்து அவர் – நற் 191/11
யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து/தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/7,8
எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும் – நற் 206/6
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை – நற் 215/3
வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே – நற் 229/11
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் – நற் 235/4
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை – நற் 297/9
நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது – நற் 300/7
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
வேண்டாமையின் மென்மெல வந்து/வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி – நற் 308/4,5
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப – நற் 364/4
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் – நற் 366/2
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து/பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி – நற் 378/9,10
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த – நற் 392/8
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என – குறு 64/1
மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே – குறு 161/7
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் – குறு 176/2
காண வந்து நாண பெயரும் – குறு 212/3
பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும் – குறு 221/3
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து – குறு 228/4
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு – குறு 246/4
நடுநாள் என்னார் வந்து/நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே – குறு 268/5,6
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/7
நொதுமலர் போல கதுமென வந்து/முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே – குறு 294/3,4
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/5
சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து – குறு 298/1
சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து – குறு 298/1
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
முள்ளூர் கானம் நாற வந்து/நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் – குறு 312/3,4
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் – குறு 321/3
காலை வந்து மாலை பொழுதில் – குறு 346/6
நீ உடம்படுதலின் யான் தர வந்து/குறி நின்றனனே குன்ற நாடன் – குறு 383/1,2
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/3
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/6
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என – ஐங் 72/4
தாது உண் பறவை வந்து எம் – ஐங் 82/3
தண்ணம் துறைவன் வந்து என – ஐங் 105/3
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே – ஐங் 115/4
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/2
மெல்லம்புலம்பன் வந்து என – ஐங் 189/3
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/2
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் – ஐங் 237/2
செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே – ஐங் 472/2
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் – பதி 12/14
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் – பதி 17/6
வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் – பதி 40/6
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் – பதி 62/5
நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி – பதி 72/9
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
கழனி வந்து கால் கோத்து என – பரி 7/33
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – பரி 11/4
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் – பரி 12/9
மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/88
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை – பரி 20/11
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன் – பரி 22/9
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று – பரி 22/16
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து – பரி 24/56
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை – கலி 3/15
நோய் சேர்ந்த வைகலான் வாடை வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/13
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/21
தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து/ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் – கலி 33/13,14
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் – கலி 48/19
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி – கலி 52/22
நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து/நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும் – கலி 55/6,7
கார குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம் – கலி 65/7
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ – கலி 69/11
வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ – கலி 69/15
செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ – கலி 69/19
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/14
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/18
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் – கலி 73/9
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா-கால் – கலி 73/13
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால் – கலி 73/17
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி 77/15
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
தந்தையும் வந்து நிலை – கலி 83/31
வாரல் நீ வந்து ஆங்கே மாறு – கலி 89/3
ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன் – கலி 90/10
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/14
ஆறு மயங்கினை போறி நீ வந்து ஆங்கே – கலி 95/3
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த – கலி 97/3
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 101/30
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் – கலி 125/7
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
யாமத்து வந்து நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/15
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் – கலி 131/38
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் – கலி 136/1
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் – கலி 138/27
கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே – கலி 140/1
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும் – கலி 145/14
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை – கலி 145/29
கேட்டீ-மின் எல்லீரும் வந்து/வறம் தெற மாற்றிய வானமும் போலும் – கலி 146/13,14
சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து/என் மேல் நிலைஇய நோய் – கலி 146/16,17
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி – கலி 146/33
என்னையே மூசி கதுமென நோக்கன்-மின் வந்து/கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் – கலி 147/17,18
குறுக வந்து தன் கூர் எயிறு தோன்ற – அகம் 5/4
நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து/ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 6/11,12
கரைய வந்து விரைவனென் கவைஇ – அகம் 16/14
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி – அகம் 19/1
தண் நறும் கானல் வந்து நும் – அகம் 30/14
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து/புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள – அகம் 32/2,3
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும் – அகம் 44/1
குறுக வந்து குவவு நுதல் நீவி – அகம் 49/6
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது – அகம் 57/3
பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான் – அகம் 66/23
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் – அகம் 88/6
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் – அகம் 94/11
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 97/7
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து/எல்லினில் பெயர்தல் எனக்கும்-மார் இனிதே – அகம் 100/3,4
ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின் – அகம் 102/18
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து/தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/9,10
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – அகம் 123/12
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து – அகம் 124/2
இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து/பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை – அகம் 142/22,23
பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும் – அகம் 149/10
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து/குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 152/1,2
பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து/நின் நகா பிழைத்த தவறோ பெரும – அகம் 156/11,12
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 167/6
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து/தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/4,5
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/19
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் – அகம் 190/16
நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை – அகம் 192/9
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து/துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் – அகம் 198/10,11
எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன் – அகம் 203/5
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/8
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – அகம் 248/13
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை – அகம் 248/14
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன் – அகம் 250/7
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் – அகம் 254/11
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான் – அகம் 272/6
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/7
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை – அகம் 287/13
வந்து வினை வலித்த நம்-வயின் என்றும் – அகம் 289/5
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் – அகம் 290/10
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்-வயின் – அகம் 296/6
பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் – அகம் 310/4
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து – அகம் 317/21
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/12
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
பன் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து/புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி – அகம் 340/1,2
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப – அகம் 351/2
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 373/6
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து/சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி – அகம் 374/5,6
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/22
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் – அகம் 380/1
மெல்ல வந்து நல்ல கூறி – அகம் 386/9
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப – அகம் 392/22
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 397/13
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் – புறம் 10/5
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து/இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை – புறம் 22/35,36
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/8
அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/11
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி – புறம் 73/1
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/3
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய – புறம் 125/13
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/17
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென – புறம் 150/11
இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் – புறம் 161/21
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் – புறம் 209/11
உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என – புறம் 269/6
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் – புறம் 280/2
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/8
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு – புறம் 305/3
வென் வேல் வந்து/முன்றில் கிடந்த பெரும் களியாளற்கு – புறம் 317/1,2
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் – புறம் 319/13
முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில் – புறம் 328/15
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் – புறம் 343/11
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் – புறம் 350/5
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து/அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் – புறம் 370/5,6
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 391/8
TOP


வந்து_வந்து (1)

சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து/அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி – குறு 298/1,2
TOP


வந்தெனன் (1)

வந்தெனன் எந்தை யானே என்றும் – புறம் 135/10
TOP


வந்தே (2)

தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி – அகம் 208/21
TOP


வந்தேன் (2)

வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என – பெரும் 461
வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம் – கலி 143/24
TOP


வந்தை (1)

இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி 63/12
TOP


வந்தோய் (3)

வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய்/கடவுள் ஆயினும் ஆக – நற் 34/9,10
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/3
துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய்/இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி – அகம் 314/17,18
TOP


வந்தோயே (1)

தீங்கு செய்தனையே ஈங்கு வந்தோயே/நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள் – அகம் 112/8,9
TOP


வந்தோர் (7)

வந்தோர் மன்ற அளியர்தாம் என – மலை 494
நசை தர வந்தோர் இரந்தவை – அகம் 377/14
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய – புறம் 15/15
வருந்தி வந்தோர் மருங்கு நோக்கி – புறம் 27/16
சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர்/தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு – புறம் 93/2,3
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர்/வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை – புறம் 343/13,14
வந்தோர் பலரே வம்ப வேந்தர் – புறம் 345/7
TOP


வந்தோரே (1)

முற்றா வேனில் முன்னி வந்தோரே – நற் 86/9
TOP


வந்தோன் (6)

வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
வந்தோன் மன்ற குன்ற நாடன் – நற் 114/6
தமியன் வந்தோன் பனியலை நீயே – நற் 182/10
தேரொடு குறுக வந்தோன்/பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/4,5
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த – அகம் 72/19
முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும் – புறம் 391/11
TOP


வம் (1)

கதுமென கரைந்து வம் என கூஉய் – பொரு 101
TOP


வம்-மதி (2)

மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள் – நற் 307/7
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே – ஐங் 411/4
TOP


வம்-மின் (3)

யாமும் சேறுகம் நீயிரும் வம்-மின்/துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/1,2
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று – கலி 104/63
நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என – புறம் 294/6
TOP


வம்-மினோ (1)

பாடுகம் வம்-மினோ பரிசில்_மாக்கள் – புறம் 32/6
TOP


வம்ப (16)

வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/7
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி – நற் 298/1
வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே – குறு 66/5
வம்ப நாரை சேக்கும் – குறு 236/5
வம்ப நாரை இனன் ஒலித்து அன்ன – அகம் 100/14
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு – அகம் 181/9
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள் – அகம் 190/8
மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் – அகம் 251/12
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி – அகம் 375/14
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை – புறம் 3/21
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/9
எள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் – புறம் 78/7
வம்ப மள்ளரோ பலரே – புறம் 79/5
வம்ப வேந்தன் தானை – புறம் 287/13
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என – புறம் 325/2
வந்தோர் பலரே வம்ப வேந்தர் – புறம் 345/7
TOP


வம்பலர் (32)

உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர்/தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 76,77
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் – பட் 249
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/5
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை – நற் 352/3
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை – குறு 77/3
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர்/உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் – குறு 297/3,4
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று – குறு 331/2
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் – குறு 350/6
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர்/துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 4/4,5
வறும் கை வம்பலர் தாங்கும் பண்பின் – அகம் 15/6
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க – அகம் 95/8
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் – அகம் 107/6
நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் – அகம் 113/18
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட – அகம் 137/1
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் – அகம் 175/4
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர்/செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/6,7
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் – அகம் 277/11
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/10
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர்/உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/1,2
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/10
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர் – அகம் 311/9
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 313/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/8
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர்/கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் – அகம் 375/3,4
வம்பலர் ஆகியும் கழிப மன்ற – அகம் 377/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற – அகம் 389/18
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/3
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் – புறம் 230/2
TOP


வம்பலர்க்கு (1)

ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு/ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 191/9,10
TOP


வம்பலன் (1)

வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/3
TOP


வம்பலீர் (2)

உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர்/முற்றையும் உடையமோ மற்றே பிற்றை – நற் 374/4,5
என்றனிர் ஆயின் ஆறு செல் வம்பலீர்/மன்பதை பெயர அரசு களத்து ஒழிய – பதி 77/2,3
TOP


வம்பு (17)

செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் – நெடு 150
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த – குறி 198
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் – நற் 221/5
வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று – குறு 382/4
வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று – குறு 382/4
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து – பதி 19/9
வம்பு பரந்த தேர் – பதி 22/19
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து – பதி 36/3
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 19/31
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று – அகம் 11/8
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட – அகம் 150/2
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/12
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் – புறம் 333/17
TOP


வம்மே (1)

சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
TOP


வம்மோ (13)

எல்லி வம்மோ மெல்லம்புலம்ப – நற் 223/6
வம்மோ தோழி மலி நீர் சேர்ப்ப – நற் 363/6
காண்கம் வம்மோ தோழி – ஐங் 199/3
சூழ்கம் வம்மோ தோழி பாழ்பட்டு – ஐங் 317/1
காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே – ஐங் 469/5
காணிய வம்மோ காதலம் தோழி – அகம் 73/11
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி – அகம் 312/8
காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி – அகம் 323/7
இரவின் வம்மோ உரவு நீர் சேர்ப்ப – அகம் 360/15
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல – புறம் 180/9
வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர் – புறம் 221/10
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/7
மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே – புறம் 364/8
TOP


வய (90)

கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு – திரு 311
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு – பெரும் 27
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் – பெரும் 128
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
ஓங்கு நிலை வய களிறு – மது 15
வய வேந்தர் ஒண் குருதி – மது 30
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து – மது 255
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல – மது 643
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல – மது 643
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும – மது 677
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 128
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு – மலை 309
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என – நற் 14/8
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி – நற் 111/7
ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/3
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் – நற் 192/1
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் – நற் 205/4
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது – நற் 217/3
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை – நற் 255/4
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் – நற் 322/7
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி – நற் 332/6
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/3
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/3
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க – நற் 393/2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி – குறு 88/2
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம் – குறு 230/5
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் – ஐங் 238/1
கல் முகை வய புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ – ஐங் 246/2
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/2
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே – ஐங் 304/5
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு – பதி 41/7
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/2
ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் – பதி 90/6
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின் – பரி 9/57
மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் – பரி 10/29
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று – பரி 10/42
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து – பரி 10/51
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/85
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
வலம்புரி வய நேமியவை – பரி 15/59
வரி சிலை வய அம்பினவை – பரி 15/60
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
பாடுகம் வா வாழி தோழி வய களிற்று – கலி 41/1
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/6
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/5
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் – அகம் 15/16
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல – அகம் 22/15
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள் – அகம் 55/5
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் – அகம் 78/4
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட – அகம் 118/5
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/6
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/12
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட – அகம் 182/5
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப – அகம் 190/12
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் – அகம் 211/4
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு – அகம் 218/1
வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ – அகம் 248/2
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து – அகம் 249/16
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
வய வாள் எறிந்து வில்லின் நீக்கி – அகம் 309/1
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2
வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும் – அகம் 340/10
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/11
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/5
புறம்பெற்ற வய வேந்தன் – புறம் 11/10
மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே – புறம் 18/12
வல்லாளனை வய வேந்தே – புறம் 40/5
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல – புறம் 100/7
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/8
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/7
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் – புறம் 318/5
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/24
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14
தென்னவர் வய மறவன் – புறம் 380/5
TOP


வய_மா (4)

கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும – மது 677
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
TOP


வய_மான் (19)

பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான்/கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 448,449
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான்/வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 128,129
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான்/வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு பார்க்கும் – நற் 192/1,2
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே – ஐங் 304/5
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/2
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/5
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/8
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/7
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான்/குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/5,6
TOP


வயக்கி (1)

மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் – பரி 12/20
TOP


வயக்கு-உறா (1)

வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு-உறா மணி போன்றாள் – கலி 132/14
TOP


வயக்கு-உறு (4)

சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு-உறு வந்திகை – மது 415
வயக்கு-உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/4
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து – அகம் 344/10
TOP


வயக்குதல் (1)

வல் வினை வயக்குதல் வலித்தி-மன் வலிப்பளவை – கலி 17/6
TOP


வயங்கலுள் (1)

மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல – கலி 33/3
TOP


வயங்காது (1)

வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி – அகம் 333/7
TOP


வயங்கி (1)

வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென – புறம் 367/16
TOP


வயங்கிட்டு (1)

பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு/போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை – கலி 55/2,3
TOP


வயங்கிய (6)

நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை – குறு 339/1
அறம் கரைந்து வயங்கிய நாவின் பிறங்கிய – பதி 64/3
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய/மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/9,10
வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த – பரி 2/54
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/3
TOP


வயங்கியோர் (1)

வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் – குறி 213
TOP


வயங்கு (70)

வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து – மது 484
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 16
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி – நற் 32/2
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர் – நற் 163/9
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ – நற் 249/7
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும் – நற் 299/8
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/8
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/4
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து – பதி 40/22
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு – பதி 45/21
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/9
வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – பதி 67/6
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 79/5
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/10
வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து – பதி 89/18
ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின் – பரி 3/15
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/4
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி – கலி 36/23
வயங்கு எழில் யானை பய மலை நாடனை – கலி 43/22
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி – கலி 104/7
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் – கலி 131/17
வால் நீர் கிடக்கை வயங்கு நீர் சேர்ப்பனை – கலி 131/43
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி – கலி 140/5
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம் – அகம் 11/1
வயங்கு கதிர் கரந்த வாடை வைகறை – அகம் 24/6
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/10
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா – அகம் 134/7
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை – அகம் 146/7
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் – அகம் 167/1
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி – அகம் 172/2
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 202/1
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் – அகம் 218/11
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் – அகம் 263/2
எவன்-கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி – அகம் 265/7
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை – அகம் 267/15
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு – அகம் 322/1
வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின் – அகம் 323/10
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப – அகம் 334/10
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/11
நின் பாடிய வயங்கு செந்நா – புறம் 22/31
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன் – புறம் 144/12
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் – புறம் 150/20
முயங்கற்கு ஒத்தனை-மன்னே வயங்கு மொழி – புறம் 151/9
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் – புறம் 230/5
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய – புறம் 316/9
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து – புறம் 365/4
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/4
வயங்கு பன் மீனினும் வாழியர் பல என – புறம் 371/25
TOP


வயங்கு_இழாய் (1)

வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
TOP


வயங்கு_இழாஅய் (1)

வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5
TOP


வயங்கு_இழை (2)

வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை/யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் – அகம் 146/7,8
TOP


வயத்தின் (1)

ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண் – கலி 65/23
TOP


வயந்தகம் (1)

வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
TOP


வயம் (5)

வையை வயம் ஆக வை – பரி 6/78
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் – பரி 9/51
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி – அகம் 298/2
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல – புறம் 100/7
TOP


வயல் (49)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 72
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து – முல் 33
கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் – மது 92
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல்/பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள – மது 173,174
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும் – பட் 64
துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல்/அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் – நற் 8/5,6
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல்/மறு கால் உழுத ஈர செறுவின் – நற் 210/1,2
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை – நற் 390/4
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை – ஐங் 72/1
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர – ஐங் 86/2
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன் – ஐங் 183/2
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
தொறுத்த வயல் ஆரல் பிறழ்நவும் – பதி 13/1
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த – பதி 29/3
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல்/வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் – பதி 40/5,6
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல்/செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர் – பதி 73/7,8
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ – பரி 17/40
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/53
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/11
திரு நய_தக்க வயல்/ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – பரி 23/17,18
வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட – கலி 66/1
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/5
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
கவவு இன்புறாமை கழிக வள வயல்/அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற – அகம் 13/17,18
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை – அகம் 26/4
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல்/நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 217/3,4
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல்/கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 235/11,12
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர – அகம் 246/4
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல்/கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/9,10
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல்/கழனி கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து – அகம் 306/5,6
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல்/வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/4,5
விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி – புறம் 16/4
அகல் வயல் மலை வேலி – புறம் 17/10
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் – புறம் 52/10
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான் – புறம் 230/12
வயல் கெண்டையின் வேல் பிறழினும் – புறம் 287/4
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின் – புறம் 338/1
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை – புறம் 354/4
வள் உகிர வயல் ஆமை – புறம் 387/1
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல்/பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை – புறம் 388/1,2
மென்_புலத்து வயல் உழவர் – புறம் 395/1
TOP


வயல்_அகம் (1)

வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
TOP


வயலே (3)

விளைக வயலே வருக இரவலர் – ஐங் 2/2
வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் – புறம் 386/10
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே – புறம் 391/21
TOP


வயலை (12)

இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என – நற் 179/1
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும் – ஐங் 11/1
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் – ஐங் 25/2
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ – ஐங் 52/1
வயலை அம் சிலம்பின் தலையது – ஐங் 211/2
வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின் – அகம் 97/13
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி – அகம் 176/13
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன் – அகம் 189/8
தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும் – அகம் 259/13
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி – அகம் 275/3
வாடினை வாழியோ வயலை நாள்-தொறும் – அகம் 383/6
வயலை கொடியின் வாடிய மருங்குல் – புறம் 305/1
TOP


வயலையும் (1)

வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும்/மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/1,2
TOP


வயவர் (21)

வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த – சிறு 212
வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு – சிறு 249
வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன் – பெரும் 101
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ – பட் 232
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின் – நற் 276/3
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி – பதி 12/1
வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை – பதி 15/21
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர்/திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப – பதி 19/3,4
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர்/அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை – பதி 24/12,13
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே – பதி 26/14
கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் – பதி 58/8
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 65/4
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும – பதி 70/11
வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர்/மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/9,10
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/30
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 90/39
வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ – பரி 11/25
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட – அகம் 31/7
நன் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன் – அகம் 69/17
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த – அகம் 89/13
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/5
TOP


வயவரொடு (2)

பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து – மலை 547
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ – புறம் 20/12
TOP


வயவன் (1)

தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன்/மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என் – நற் 260/6,7
TOP


வயவு (10)

வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் – மலை 127
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் – குறு 301/4
வள் எயிற்று செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்கு – ஐங் 323/1
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் – பரி 11/67
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின் – கலி 29/1
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/12
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/5
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/2
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 338/11
TOP


வயவு-உறு (1)

வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது – புறம் 20/14
TOP


வயவே (1)

தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே/மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து – பதி 36/2,3
TOP


வயவொடு (2)

கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது – நற் 263/5
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த – அகம் 357/2
TOP


வயாவிற்கு (1)

கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/27
TOP


வயாஅ (1)

மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே – ஐங் 51/4
TOP


வயாஅம் (2)

காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் – மலை 476
கூர் உகிர் பேடை வயாஅம் ஊர – ஐங் 51/2
TOP


வயிர் (6)

வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல – திரு 120
வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப – மது 185
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 99
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 219
முளி வயிர் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி – ஐங் 395/1
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப – அகம் 269/18
TOP


வயிர (2)

எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் – பரி 1/20
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து – புறம் 365/4
TOP


வயிரத்து (1)

வயிரத்து அன்ன வை ஏந்து மருப்பின் – அகம் 178/1
TOP


வயிரமொடு (1)

பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல் – அகம் 127/8
TOP


வயிரமோடு (1)

வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16
TOP


வயிரிய (2)

வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/6
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ – பதி 29/8
TOP


வயிரியம் (1)

மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே – மலை 164
TOP


வயிரியர் (11)

விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய – மது 628
யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என – மது 750
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் – நற் 100/10
வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி – பதி 20/16
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர்/உண்டு என தவாஅ கள்ளின் – பதி 43/34,35
புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே – பதி 64/8
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை – பரி 10/130
புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர்/இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே – அகம் 45/11,12
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை – அகம் 155/13
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர்/முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு – அகம் 328/1,2
மண் அமை முழவின் வயிரியர்/இன்மை தீர்க்கும் குடி பிறந்தோயே – புறம் 164/12,13
TOP


வயிரியர்க்கு (1)

செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
TOP


வயிரின் (4)

வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும் – நற் 304/3
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை – அகம் 40/15
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் – அகம் 177/11
ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி – அகம் 378/8
TOP


வயிரும் (1)

வயிரும் வளையும் ஆர்ப்ப அயிர – முல் 92
TOP


வயிரொடு (2)

வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – பதி 67/6
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம் புரி ஆர்ப்ப – பதி 92/10
TOP


வயிற்பட (1)

நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட/மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை – அகம் 13/15,16
TOP


வயிற்ற (2)

ஆரல் அருந்த வயிற்ற/நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே – குறு 114/4,5
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/9
TOP


வயிற்று (10)

எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று/ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல – பொரு 6,7
தாய் வயிற்று இருந்து தாயம் எய்தி – பொரு 132
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 58
சோலை கமுகின் சூல் வயிற்று அன்ன – பெரும் 381
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று/வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/11,12
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி – அகம் 129/8
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று/இரும் பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப – அகம் 376/8,9
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/5
அம் வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
TOP


வயிற்று-இடை (1)

வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன் – பெரும் 5
TOP


வயிற்று_தீ (1)

மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/5
TOP


வயிறு (15)

வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து – சிறு 224
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/10
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
வயிறு பசி கூர ஈயலன் – பதி 20/26
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு – பரி 7/3
கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும் – பரி 8/106
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று – அகம் 107/4
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ – அகம் 130/7
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய – அகம் 335/16
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/8
புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் பன் மான் – புறம் 304/7
TOP


வயிறே (1)

தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13
TOP


வயிறோ (1)

ஈன்ற வயிறோ இதுவே – புறம் 86/5
TOP


வயின் (32)

தெய்வ_உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து – திரு 23
வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 219
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் – சிறு 163
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் – சிறு 163
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட – பெரும் 304
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின்/தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ – நற் 69/5,6
பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு – நற் 139/2
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் – குறு 150/2
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் – குறு 150/2
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த – அகம் 49/4
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/17
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/17
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/2
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/2
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ – புறம் 161/2
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின்/உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் – புறம் 210/6,7
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி – புறம் 211/18
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி – புறம் 211/18
இல் என்று இல் வயின் பெயர மெல்ல – புறம் 362/20
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக – புறம் 369/10
TOP


வயின்-தொறும் (3)

வறை கால்யாத்தது வயின்-தொறும் பெறுகுவிர் – பெரும் 133
வாவலும் வயின்-தொறும் பறக்கும் சேவலும் – நற் 218/3
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும்/செம் நுதல் யானை பிணிப்ப – புறம் 348/8,9
TOP


வயின்-தோறு (2)

மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு/இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் – நற் 183/6,7
குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு/அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின் – பதி 24/19,20
TOP


வயின்_வயின் (11)

வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் – சிறு 163
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் – குறு 150/2
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/17
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/2
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின்/உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/8,9
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி – புறம் 211/18
TOP


வயின்வயின் (1)

மாமாவின் வயின்வயின் நெல் – பொரு 180
TOP


வயினதுவே (1)

அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என – அகம் 214/8
TOP


வயினான் (2)

கூடு கெழீஇய குடி வயினான்/செம் சோற்ற பலி மாந்திய – பொரு 182,183
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி – பரி 8/88
TOP


வயினானும் (1)

எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் – பரி 16/4
TOP


வயினானே (3)

நோயோ தோழி நின் வயினானே – குறு 36/6
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/5
பிள்ளை எண்கின் மலை வயினானே – அகம் 257/21
TOP


வயினோயும் (2)

எ வயினோயும் நீயே – பரி 2/59
எ வயினோயும் நீயே நின் ஆர்வலர் – பரி 4/70
TOP


வர (31)

பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர – நற் 99/4
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி – நற் 316/2
என் எனப்படும்-கொல் தோழி மின்னு வர/வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/1,2
விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே – குறு 210/6
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே – குறு 344/8
தான் வர காண்குவம் நாமே – ஐங் 112/3
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/6
வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே – ஐங் 445/5
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க – ஐங் 485/2
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/2
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு – பரி 8/72
மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி – பரி 15/20
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர/எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை – கலி 129/6,7
பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு – கலி 145/63
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/59
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு – கலி 147/67
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு – அகம் 22/20
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர/முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட – அகம் 182/7,8
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால் – அகம் 218/13
நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து – அகம் 257/15
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர/புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து – அகம் 258/11,12
இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/3
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர/ஆடினிர் பாடினிர் செலினே – புறம் 109/16,17
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர/சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின் – புறம் 144/1,2
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர/பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மாறு தக – புறம் 360/14,15
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர/பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற – புறம் 391/3,4
TOP


வரகின் (20)

குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 193
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின்/திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 98,99
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர – மது 272
அரலை தீர உரீஇ வரகின்/குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ – மலை 24,25
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின்/கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/2,3
பழ மழை கலித்த புது புன வரகின்/இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/1,2
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த – குறு 282/1
களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின்/கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட – அகம் 194/9,10
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – அகம் 284/3
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் – அகம் 359/13
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின்/மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை – அகம் 367/6,7
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 384/6
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி – அகம் 393/5
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/3
புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின்/பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி – புறம் 34/9,10
புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் – புறம் 197/12
கவை கதிர் வரகின் அவைப்பு-உறு வாக்கல் – புறம் 215/1
கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் – புறம் 321/6
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை – புறம் 327/2
வன்-பாலான் கரும் கால் வரகின்/அரிகால் கருப்பை அலைக்கும் பூழின் – புறம் 384/4,5
TOP


வரகு (6)

மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப – ஐங் 496/1
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட – பதி 30/22
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/11
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய – புறம் 120/9
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 322/3
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை – புறம் 327/7
TOP


வரகும் (3)

வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 328/3
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 333/9
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும் – புறம் 392/10
TOP


வரகே (2)

இரும்பு கவர்வு-உற்றன பெரும் புன வரகே/பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு – மலை 113,114
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே – புறம் 335/4
TOP


வரப்பெறினே (1)

குறுகு பெரு நசையொடு தூது வரப்பெறினே – அகம் 333/22
TOP


வரம் (3)

காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் – திரு 94
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு – பரி 5/30
வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும் – பரி 8/105
TOP


வரம்பனை (1)

வான வரம்பனை நீயோ பெரும – புறம் 2/12
TOP


வரம்பில் (1)

பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில்/புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் – பெரும் 224,225
TOP


வரம்பிற்று (1)

நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின் – பரி 5/17
TOP


வரம்பின் (2)

நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும் – குறு 309/3
வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் – ஐங் 281/1
TOP


வரம்பின (1)

வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி – பதி 90/54
TOP


வரம்பு (23)

தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு – திரு 134
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக – மது 2
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி – பட் 132
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் – மலை 308
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/7
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/2
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் – குறு 387/3
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே – பதி 29/15
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் – பதி 33/6
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா – பதி 84/8
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை – பரி 3/45
வனப்பு வரம்பு அறியா மரபினோயே – பரி 3/50
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/70
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை – கலி 129/7
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/8
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை – அகம் 392/23
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை – புறம் 16/9
வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே – புறம் 22/30
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து – புறம் 98/18
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 314/2
TOP


வரல் (52)

செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று – சிறு 3
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல்/அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் – மது 339,340
இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும் – குறி 239
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி – மலை 473
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 555
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ – நற் 56/6
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ – நற் 83/7
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை – நற் 125/6
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே – நற் 207/4
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த – நற் 316/7
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/5
வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ – குறு 65/4
தண் வரல் வாடை தூக்கும் – குறு 76/5
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/6
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் – குறு 316/7
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி – பதி 88/40
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
வளி வரல் வையை வரவு – பரி 12/8
தண் வரல் வையை எமக்கு – பரி 25/4
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 36/16
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு – கலி 116/9
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/2
இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என – அகம் 34/15
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் – அகம் 58/7
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/4
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி – அகம் 138/15
நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/13
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/8
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் – அகம் 190/9
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசி வரல் சில் நீர் – அகம் 229/11
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி – அகம் 230/14
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு – அகம் 243/5
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் – அகம் 273/4
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு – அகம் 304/3
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு – அகம் 305/3
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/9
ஒருங்கு வரல் விடாஅது ஒழிக என கூறி – புறம் 236/7
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி – புறம் 377/7
கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற – புறம் 379/11
TOP


வரல்-தோறு (1)

வரல்-தோறு அகம் மலர – புறம் 337/4
TOP


வரலாறு (1)

நாறுபு நிகழும் யாறு வரலாறு/நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து – பரி 6/42,43
TOP


வரலே (2)

சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே – நற் 168/11
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே – ஐங் 48/5
TOP


வரவிற்கு (1)

தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு/விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து – அகம் 281/9,10
TOP


வரவின் (1)

மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி – குறி 246
TOP


வரவினை (1)

தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை/புள் அறிவுறீஇயின-கொல்லோ தெள்ளிதின் – நற் 161/8,9
TOP


வரவு (30)

அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை – பொரு 173
வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும் – பெரும் 110
நும்மொடு வரவு தான் அயரவும் – நற் 12/9
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி – நற் 112/5
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க – நற் 203/9
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/6
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே – குறு 302/8
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 298/1
நன் நலம் நய வரவு உடையை – ஐங் 365/4
தெருள நின் வரவு அறிதல் – பரி 1/32
அந்தணர் காணும் வரவு/வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர – பரி 2/68,69
வகை சாலும் வையை வரவு/தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க – பரி 6/13,14
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/50
பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு/ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/70,71
கனற்றுபு காத்தி வரவு/நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து – பரி 6/86,87
குன்றத்தான் கூடல் வரவு/குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய் கூடல் – பரி 8/28,29
காலை போய் மாலை வரவு/இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற – பரி 8/50,51
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் – பரி 10/39
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/13
மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 11/36
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு/நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – பரி 11/114,115
வளி வரல் வையை வரவு/வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் – பரி 12/8,9
பூத்தன்று வையை வரவு/சுருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து – பரி 16/19,20
வாய்த்தன்றால் வையை வரவு/மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/31,32
மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு/அ சொல் நல்லவை நாணாமல் – பரி 20/73,74
ஓர் யாட்டு ஒரு கால் வரவு – கலி 71/26
வரவு எமர் மறந்தனர் அது நீ – புறம் 149/4
நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல – புறம் 361/3
என் வரவு அறீஇ – புறம் 398/16
TOP


வரவும் (5)

கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும்/இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 89,90
புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் – நற் 393/12
கானக நாடன் வரவும் இவள் – ஐங் 217/3
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் – கலி 52/24
நாளது செலவும் மூப்பினது வரவும்/அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் – அகம் 353/4,5
TOP


வரவே (8)

நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/12
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே – குறு 75/5
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே – குறு 160/6
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/5
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 493/4
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே – புறம் 287/14
அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி – புறம் 395/28
TOP


வரற்கு (1)

அணி நலம் பாடி வரற்கு/ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/6,7
TOP


வரற்கும் (1)

நின் தோள் அணி பெற வரற்கும்/அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/8,9
TOP


வரற்கே (4)

சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே – நற் 365/9
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே – பதி 49/17
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/15
நெடு நீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே – புறம் 64/7
TOP


வரன்றி (1)

அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி/ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் – ஐங் 233/2,3
TOP


வரன்றும் (1)

திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் – நற் 234/3
TOP


வரால் (1)

நுண் ஆரல் பரு வரால்/குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி – புறம் 18/9,10
TOP


வராலொடு (1)

பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு/உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும் – புறம் 249/5,6
TOP


வராஅல் (9)

பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல்/துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ – மலை 457,458
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/4
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/2
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல்/துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/2,3
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல்/நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – அகம் 216/2,3
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் – அகம் 286/6
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து – அகம் 316/5
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை – புறம் 399/5
TOP


வராஅலின் (1)

பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி – புறம் 283/3
TOP


வரி (214)

வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க – திரு 68
வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 78
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ – சிறு 12
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது – பெரும் 85
செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 270
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ – பெரும் 333
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ – பெரும் 376
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 449
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 47
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 624
வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப – மது 717
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை – மது 723
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 17
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 116
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது – குறி 173
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை – பட் 38
வரி மணல் அகன் திட்டை – பட் 60
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு – பட் 221
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 302
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை – நற் 7/7
வரி புனை பந்தொடு வைஇய செல்வோள் – நற் 12/6
செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் – நற் 25/2
உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து – நற் 59/1
செல்ப என்ப தாமே செ வரி/மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/6,7
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண – நற் 92/3
ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர் – நற் 111/3
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி – நற் 123/8
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி – நற் 125/2
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப – நற் 176/5
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – நற் 225/7
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய – நற் 241/2
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப – நற் 248/2
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை – நற் 255/4
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் – நற் 256/10
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை – நற் 265/2
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் – நற் 305/1
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 305/7
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி/கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் – நற் 322/6,7
வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் – நற் 341/1
பெரும் தோள் நெகிழ அம் வரி வாட – நற் 358/1
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி/திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/5,6
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/9
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து – நற் 388/7
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி – குறு 91/1
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1
கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின – குறு 159/4
அம் வரி வாட துறந்தோர் – குறு 180/6
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி/பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி – குறு 185/4,5
அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி/வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய – குறு 190/3,4
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் – குறு 215/6
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும் – குறு 232/5
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/2
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/7
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற நீர்நாய் – குறு 364/1
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் – ஐங் 62/2
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/2
தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே – ஐங் 206/5
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை – ஐங் 265/1
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு – ஐங் 268/1
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி – ஐங் 327/1
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/2
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ – ஐங் 388/2
வரி நுணல் கறங்க தேரை தெவிட்ட – ஐங் 468/1
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் – ஐங் 481/1
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன – ஐங் 498/2
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் – பதி 23/21
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/18
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 58/3
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் – பதி 62/18
மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் – பதி 65/7
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 67/14
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது – பதி 68/5
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப – பதி 83/2
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் – பதி 92/7
பொறி வரி சாபமும் மரனும் வாளும் – பரி 5/65
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/70
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி 9/47
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் – பரி 9/53
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
வரி சிலை வய அம்பினவை – பரி 15/60
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் – பரி 18/49
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 21/6
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து – பரி 23/36
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர – கலி 44/5
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – கலி 49/1
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/3
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/2
வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் – கலி 68/15
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் – கலி 71/3
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
அல்குல் வரி யாம் காணும்-கால் – கலி 80/21
துனை வரி வண்டின் இனம் – கலி 92/29
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/58
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை – கலி 109/14
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த – கலி 114/15
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய் – கலி 125/18
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி/தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப – கலி 136/2,3
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை – அகம் 27/1
நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் – அகம் 31/8
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின் – அகம் 33/16
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு – அகம் 48/12
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை – அகம் 58/4
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ – அகம் 61/7
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/18
யான் எவன் செய்கோ தோழி பொறி வரி/வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது – அகம் 67/1,2
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து – அகம் 78/3
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை – அகம் 85/11
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் – அகம் 90/2
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி/செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் – அகம் 92/3,4
முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல் – அகம் 93/16
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் – அகம் 109/13
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – அகம் 117/2
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை – அகம் 133/17
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை – அகம் 145/7
உறு வளி எறி-தொறும் கலங்கிய பொறி வரி/கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த – அகம் 151/6,7
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் – அகம் 164/5
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் – அகம் 166/6
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/12
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி – அகம் 172/8
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/2
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் – அகம் 192/4
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் – அகம் 218/11
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி/நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி – அகம் 229/13,14
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 238/5
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து – அகம் 249/16
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும் – அகம் 250/8
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி – அகம் 252/2
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ – அகம் 264/3
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரி/பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த – அகம் 268/1,2
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் – அகம் 269/12
பொறி வரி புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 271/1
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை – அகம் 271/4
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/5
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி/இரும் புலி வேங்கை கரும் தோல் அன்ன – அகம் 285/7,8
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி/புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு – அகம் 291/5,6
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/12
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் – அகம் 322/11
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ – அகம் 327/9
அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/13
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை – அகம் 329/10
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/2
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை – அகம் 337/15
அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/13
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை – அகம் 349/12
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/3
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/9
அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர் – அகம் 387/5
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/8
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/10
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் – அகம் 391/2
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் – அகம் 393/8
பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என – அகம் 397/7
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
வரி மணல் புனை பாவைக்கு – புறம் 11/3
வல்லோன் தைஇய வரி வனப்பு உற்ற – புறம் 33/16
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து – புறம் 93/12
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல – புறம் 100/7
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1
வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப – புறம் 135/6
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென – புறம் 160/6
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் – புறம் 202/20
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன – புறம் 307/4
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று – புறம் 329/5
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை – புறம் 351/9
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட – புறம் 370/10
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24
கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் – புறம் 372/6
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14
TOP


வரிக்கும் (9)

துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும்/காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் – மலை 475,476
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் – நற் 267/5
கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் – நற் 286/3
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு – ஐங் 28/2
அணி மலர் துறை-தொறும் வரிக்கும்/மணி நீர் சேர்ப்பனை மறவாதோர்க்கே – ஐங் 117/3,4
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும்/தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி – ஐங் 368/2,3
அகல் அறை வரிக்கும் சாரல் – கலி 49/24
பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும்/கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் – அகம் 70/9,10
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் – அகம் 232/9
TOP


வரிசை (5)

வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும் – சிறு 217
வரிசை பெரும் பாட்டொடு எல்லாம் பருகீத்தை – கலி 85/35
வரிசை அறிதலோ அரிதே பெரிதும் – புறம் 121/3
வரிசை அறிதலின் தன்னும் தூக்கி – புறம் 140/6
வரிசை அறியா கல்லென் சுற்றமொடு – புறம் 184/8
TOP


வரிசைக்கு (3)

வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 47/6
ஆடு கொள் வரிசைக்கு ஒப்ப – புறம் 53/14
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 206/4
TOP


வரிசையில் (1)

வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன் – புறம் 200/14
TOP


வரிசையின் (3)

பரிசில்_மாக்கட்கு வரிசையின் நல்கி – புறம் 6/16
வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின் – புறம் 331/10
வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் – புறம் 398/8
TOP


வரிசையோர்க்கே (1)

வருக என வேண்டும் வரிசையோர்க்கே/பெரிதே உலகம் பேணுநர் பலரே – புறம் 207/6,7
TOP


வரித்த (9)

ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை – நற் 27/3
வளி சீத்து வரித்த புன்னை முன்றில் – நற் 159/6
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த/சென்னி சேவடி சேர்த்தின் – நற் 342/8,9
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த/ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென – குறு 351/2,3
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் – அகம் 64/8
சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – அகம் 177/20
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த/அறல் என நெறிந்த கூந்தல் – அகம் 213/22,23
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த/வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/18,19
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த/வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/10,11
TOP


வரித்து (1)

அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
TOP


வரித்தும் (1)

பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு – அகம் 389/6
TOP


வரிந்த (2)

வீ உக வரிந்த முன்றில் – நற் 232/8
மண் கொள வரிந்த வை நுதி மருப்பின் – புறம் 288/1
TOP


வரிப்ப (13)

இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் – ஐங் 219/2
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
ஈயல்_மூதாய் வரிப்ப பவளமொடு – அகம் 14/3
பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப/பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/5,6
பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்ப/கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/5,6
நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப/கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – அகம் 133/4,5
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப/வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன – அகம் 154/5,6
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் – அகம் 176/11
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப/அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/2,3
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப/மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/3,4
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப/இனிய ஆகுக தணிந்தே – அகம் 283/15,16
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப/புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/15,16
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப/காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு – அகம் 345/17,18
TOP


வரிபு (1)

புலி வரிபு எக்கர் புன்னை உதிர்த்த – நற் 323/7
TOP


வரிய (1)

வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் – புறம் 28/8
TOP


வரியின் (1)

களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப – புறம் 119/2
TOP


வரியும் (5)

வாடிய வரியும் நோக்கி நீடாது – நற் 130/8
நெகிழ்ந்த தோளும் வாடிய வரியும்/தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி – நற் 309/1,2
வண்ணம் வாடிய வரியும் நோக்கி – அகம் 69/3
வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட – அகம் 119/2
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின – அகம் 227/2
TOP


வரியே (1)

கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9
TOP


வரின் (31)

உவன் வரின் எவனோ பாண பேதை – நற் 127/3
நீப்ப நீங்காது வரின் வரை அமைந்து – நற் 136/7
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் – நற் 142/9
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு – நற் 192/11
இனி வரின் தவறும் இல்லை எனையதூஉம் – நற் 331/10
அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் – நற் 362/9
நுமர் வரின் மறைகுவென் மாஅயோளே – நற் 362/10
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/2
ஏதிலாளர் இவண் வரின் போதின் – குறு 191/5
இனி வரின் எளியள் என்னும் தூதே – குறு 269/8
மீமிசை நன் நாட்டவர் வரின்/யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய் – ஐங் 213/4,5
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின்/கல் அகத்தது எம் ஊரே – ஐங் 279/3,4
எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின் – கலி 13/10
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின்/இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் – கலி 13/14,15
கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின்/தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/18,19
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும் – கலி 20/15
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின்/மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம் – கலி 52/8,9
சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின்/ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர் – கலி 52/12,13
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின்/கறி வளர் சிலம்பில் வழங்கல் ஆனா – கலி 52/16,17
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/11
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/15
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட – கலி 68/22
இனி வரின் உயரும்-மன் பழி என கலங்கிய – கலி 129/17
நல் வரை நாட நீ வரின்/மெல்லியல் ஓரும் தான் வாழலளே – அகம் 12/13,14
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின்/விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – அகம் 125/15,16
யாமம் கொள வரின் கனைஇ காமம் – அகம் 128/3
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின்/தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/7,8
பனி வார் எவ்வம் தீர இனி வரின்/நன்று-மன் வாழி தோழி தெறு கதிர் – அகம் 395/4,5
அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே – புறம் 327/8
TOP


வரினும் (13)

உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும்/பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 200,201
வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது – நற் 64/10
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு – குறு 110/1
சேரி வரினும் ஆர முயங்கார் – குறு 231/2
காலை வரினும் களைஞரோ இலரே – ஐங் 183/6
கூற்று வெகுண்டு வரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே – பதி 14/10
மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும் – பரி 10/15
கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்கு – கலி 43/10
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் – கலி 116/11
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு – அகம் 244/7
இன்றொடு சில் நாள் வரினும் சென்று நனி – அகம் 391/9
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் – புறம் 20/18
TOP


வரினே (5)

கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே – குறு 388/7
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
இன்று தலையாக வாரல் வரினே/ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 318/9,10
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை – அகம் 336/17
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/4
TOP


வரு (86)

வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 50
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 72
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி – மது 217
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து – மது 725
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க – நெடு 22
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ – நெடு 69
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 161
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை – மலை 175
வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் – மலை 295
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் – நற் 68/5
வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின் – நற் 76/1
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் – நற் 135/3
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே – நற் 234/4
கார் வரு பருவம் என்றனர்-மன் இனி – நற் 248/4
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் – நற் 254/1
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி – நற் 298/1
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் – நற் 302/4
ஒழுகை உமணர் வரு பதம் நோக்கி – நற் 331/2
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/6
வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 279/2
அலமரு நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல் – ஐங் 375/4
உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை – பதி 28/12
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/12
சாந்து வரு வானின் நீரினும் – பதி 86/12
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் – பரி 4/7
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும் – பரி 8/105
மதியம் மறைய வரு நாளில் வாய்ந்த – பரி 11/10
மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை – பரி 11/56
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி – பரி 19/20
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் – பரி 24/91
வரு புனல் ஆடிய தன்மை பொருவும்-கால் – பரி 24/93
வையை வரு புனல் ஆடல் இனிது-கொல் – பரி 35/1
மன்னவன் புறந்தர வரு விருந்து ஓம்பி – கலி 8/21
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 39/5
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல் – கலி 50/1
யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ – கலி 71/23
வரு புனல் ஆட தவிர்ந்தேன் பெரிது என்னை – கலி 98/11
வெரு வரு தூமம் எடுப்ப வெகுண்டு – கலி 104/43
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
வினை வரு பருவரல் போல – கலி 149/15
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே – கலி 149/16
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும் – அகம் 33/6
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/9
வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம் – அகம் 78/10
புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 88/4
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று – அகம் 137/7
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி – அகம் 163/5
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் – அகம் 174/2
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே – அகம் 190/3
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில் – அகம் 195/16
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – அகம் 263/15
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/5
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் – அகம் 277/8
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
வெரு வரு கானம் நம்மொடு – அகம் 297/18
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர் – அகம் 311/9
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 322/9
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/8
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/13
வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அற்சிர – அகம் 378/13
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து – புறம் 35/24
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
வன்_புல கேளிர்க்கு வரு விருந்து அயரும் – புறம் 42/17
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது – புறம் 62/1
வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே – புறம் 80/4
நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் – புறம் 168/5
பரியல் வேண்டா வரு பதம் நாடி – புறம் 172/5
வரு படை எதிர்தாங்கினன் – புறம் 239/11
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் – புறம் 282/4
மறைக்குவன் பெரும நின் குறித்து வரு வேலே – புறம் 290/8
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/4
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் – புறம் 326/12
குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை சேப்ப – புறம் 347/7
வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ – புறம் 371/11
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் – புறம் 379/17
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை – புறம் 381/18
TOP


வரு-தொறும் (1)

ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம் – குறு 257/4
TOP


வரு-தோறும் (1)

இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும்/காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் – குறி 239,240
TOP


வரு_திறம் (6)

வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி – நற் 298/1
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும் – அகம் 33/6
புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 88/4
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் – அகம் 277/8
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/8
TOP


வரு_திறன் (1)

செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
TOP


வரு_வைகல் (1)

வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல்/மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி – கலி 50/1,2
TOP


வருக (27)

யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என – மது 747
பாணர் வருக பாட்டியர் வருக – மது 749
பாணர் வருக பாட்டியர் வருக/யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என – மது 749,750
யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என – மது 750
வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக/தீண்டா வை முள் தீண்டி நாம் செலற்கு – நற் 21/3,4
எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/10
வருக தில் அம்ம தானே – குறு 56/4
வல்லே வருக தோழி நம் – குறு 111/6
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ – குறு 236/1
விளைக வயலே வருக இரவலர் – ஐங் 2/2
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என – பதி 17/9
வருக எம் பாக_மகன் – கலி 80/9
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை – கலி 80/18
வருக என்றார் யார்-கொலோ ஈங்கு – கலி 85/31
யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின் – கலி 116/10
யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின் – கலி 116/10
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் – கலி 116/11
வருக என்னுதி ஆயின் – அகம் 131/14
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம – அகம் 141/11
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர – அகம் 276/7
வல்லே வருக வரைந்த நாள் என – அகம் 282/16
மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள் – புறம் 183/6
வருக என வேண்டும் வரிசையோர்க்கே – புறம் 207/6
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என – புறம் 284/1
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என – புறம் 284/1
என் முறை வருக என்னான் கம்மென – புறம் 292/6
சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக/சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே – புறம் 316/11,12
TOP


வருக-மாள (1)

வருக-மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து – அகம் 16/10
TOP


வருகம் (7)

உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை – நற் 88/3
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 182/7
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 235/7
பரவினம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 358/7
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – குறு 275/2
உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 106/9
புலந்தனம் வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 355/11
TOP


வருகுவது (1)

அரும் சமம் வருகுவது ஆயின் – புறம் 139/14
TOP


வருகுவர் (3)

இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போள் – முல் 16
இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என – நெடு 155
பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே – கலி 28/24
TOP


வருகுவர்-கொல் (1)

இ நிலை களைய வருகுவர்-கொல் என – அகம் 294/14
TOP


வருகுவர்-கொல்லோ (1)

உள்ளி வருகுவர்-கொல்லோ வளைந்து யான் – கலி 142/31
TOP


வருகுவள் (3)

ஆண்டும் வருகுவள் பெரும் பேதையே – குறு 113/6
வாரற்க தில்ல வருகுவள் யாயே – குறு 198/8
ஆண்டும் வருகுவள் போலும் மாண்ட – குறு 222/4
TOP


வருகுவன் (2)

பெரு வரை நீழல் வருகுவன் குளவியொடு – நற் 119/8
இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே – புறம் 216/12
TOP


வருகுவை (2)

எம் இல் வருகுவை நீ என – குறு 379/5
வருகுவை ஆயின் தருகுவென் பால் என – அகம் 54/19
TOP


வருகோ (2)

குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ/குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய – நற் 204/2,3
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ/இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண – நற் 204/4,5
TOP


வருட (3)

மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட/நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – நெடு 151,152
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட/சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு – நற் 312/2,3
ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட/ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல் – அகம் 306/4,5
TOP


வருடும் (1)

துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம் – நற் 162/11
TOP


வருடை (8)

வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல – பட் 139
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் – மலை 503
செ வரை சேக்கை வருடை மான் மறி – குறு 187/1
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை/தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட – ஐங் 287/1,2
வருடை மான் குழவிய வள மலை நாடனை – கலி 43/14
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/4
வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான் – கலி 50/21
வேறு_வேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை/கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/6,7
TOP


வருடையும் (1)

போர் உடை வருடையும் பாயா – நற் 359/8
TOP


வருடையை (1)

வருடையை படிமகன் வாய்ப்ப பொருள் தெரி – பரி 11/5
TOP


வருடையொடு (1)

கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் – நற் 119/7
TOP


வருத்த (1)

அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
TOP


வருத்தத்தை (1)

அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை/மென் சிறகரால் ஆற்றும் புறவு எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/12,13
TOP


வருத்தம் (21)

வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட – பொரு 87
ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி – பொரு 93
அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 140
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை – பெரும் 250
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 437
பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 497
அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின் – நற் 9/3
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய – நற் 41/3
நோய் மலி வருத்தம் காணன்மார் எமரே – நற் 64/13
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை – நற் 330/4
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை – நற் 385/4
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது – குறு 307/5
நோய் மலி வருத்தம் அன்னை அறியின் – குறு 316/2
பணி குறை வருத்தம் வீட – குறு 333/5
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/10
உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை – அகம் 18/13
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது – அகம் 110/8
பாசறை வருத்தம் வீட நீயும் – அகம் 124/8
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/9
குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது – அகம் 333/9
பொய்யொடு நின்ற புறநிலை வருத்தம்/நாணாய் ஆயினும் நாண கூறி என் – புறம் 211/12,13
TOP


வருத்தமும் (3)

வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என – மலை 546
சான்றோர் வருந்திய வருத்தமும் நுமது – நற் 234/1
உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி – புறம் 150/4
TOP


வருத்தமொடு (7)

உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது – நற் 47/2
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு/நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை – கலி 49/1,2
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி – அகம் 119/17
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்வு_இடம் பெறாது – அகம் 155/10
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர – அகம் 205/6
அரும் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று – அகம் 373/5
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ – அகம் 398/2
TOP


வருத்தா (1)

வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
TOP


வருத்தா-காலே (1)

வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா-காலே – அகம் 74/17
TOP


வருத்தாதீமே (1)

பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/9
TOP


வருத்தி (2)

இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி/வான் தோய்வு அற்றே காமம் – குறு 102/2,3
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை – அகம் 346/9
TOP


வருத்தினான் (1)

வருத்தினான் மன்ற அ ஏறு – கலி 102/27
TOP


வருத்து-உறாலின் (1)

உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின்/விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம் – அகம் 55/3,4
TOP


வருத்து-உறாஅ (1)

அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ/அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய – நற் 42/10,11
TOP


வருத்து-உறீஇ (1)

வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின் – நற் 273/3
TOP


வருத்து-உறும் (1)

வருத்து-உறும் யாக்கை வருந்துதல் ஆற்றேன் – கலி 146/47
TOP


வருதல் (29)

வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின் – முல் 20
நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/5
இரவின் வருதல் அறியாதேற்கே – நற் 144/10
நீ அவண் வருதல் ஆற்றாய் என தாம் – நற் 148/2
நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து – நற் 192/6
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல்/சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன் – நற் 238/6,7
தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என – நற் 267/7
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல்/அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/4,5
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை – நற் 285/2
ஆர் இருள் வருதல் காண்பேற்கு – நற் 332/9
வருதல் வேண்டுதும் என்ப – ஐங் 88/3
இரவின் வருதல் அறியான் – ஐங் 272/4
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் – ஐங் 466/3
நளிந்தனை வருதல் உடன்றனள் ஆகி – பதி 52/16
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த – கலி 99/6
பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல்/கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/10,11
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன் – அகம் 38/5
இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும் – அகம் 108/10
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும் – அகம் 118/10
எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று என – அகம் 133/12
மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை – அகம் 148/12
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/14
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/13
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் – அகம் 252/6
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் – அகம் 308/7
நின்னை வருதல் அறிந்தனர் யாரே – புறம் 138/11
இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல்/வருவன் என்ற கோனது பெருமையும் – புறம் 217/6,7
வருதல் ஆனார் வேந்தர் தன் ஐயர் – புறம் 337/16
நினக்கும் வருதல் வைகல் அற்றே – புறம் 359/9
TOP


வருதலானே (3)

பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே – நற் 261/10
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/11
ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே – நற் 383/9
TOP


வருதலின் (4)

அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய – நற் 352/9
ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டோ – நற் 368/4
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல் – குறு 217/2
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின்/நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே – ஐங் 359/4,5
TOP


வருதலும் (6)

நடுநாள் வருதலும் வரூஉம் – குறு 88/4
வள மனை வருதலும் வௌவியோளே – ஐங் 66/4
நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள – பரி 4/32
நனவின் வருதலும் உண்டு என – கலி 128/25
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல் – அகம் 2/15
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து – புறம் 31/15
TOP


வருதி (14)

பகலும் வருதி பல் பூ கானல் – நற் 223/3
நடுநாள் வருதி நோகோ யானே – நற் 257/10
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி/எழுது எழில் மழை – நற் 385/6,7
ஆர் இருள் நடுநாள் வருதி/சாரல் நாட வாரலோ எனவே – குறு 141/7,8
விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ – குறு 295/3
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/4
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி/அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/3,4
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/4
நடுநாள் கங்குலும் வருதி/கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே – ஐங் 296/3,4
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/5
எல்லினை வருதி எவன் குறித்தனை என – கலி 75/14
நில உலகத்து இன்மை தெளி நீ வருதி/மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியை – கலி 108/54,55
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி/வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் – அகம் 318/4,5
மாறி வருதி மலை மறைந்து ஒளித்தி – புறம் 8/8
TOP


வருதி-மன் (3)

தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன்/ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/7,8
மனத்தில் தீது இலன் என மயக்கிய வருதி-மன்/அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/11,12
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன்/நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள – கலி 73/15,16
TOP


வருதியர் (1)

எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் – குறி 39
TOP


வருதியோ (2)

எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/6
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய்-கண் – கலி 83/27
TOP


வருதிர் (1)

ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே – கலி 143/17
TOP


வருதும் (20)

யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – சிறு 143
யாம் அவன்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – பெரும் 28
யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – மலை 53
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/5
வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே – நற் 246/10
இன்றே சென்று வருதும் நாளை – குறு 189/1
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை – குறு 256/4
நுந்தை நும் ஊர் வருதும்/ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே – ஐங் 92/3,4
காணிய வருதும் யாமே – ஐங் 420/4
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/12
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
வல்லாங்கு வருதும் என்னாது அல்குவர – அகம் 79/10
வருதும் யாம் என தேற்றிய – அகம் 85/14
பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே – அகம் 139/19
வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன – அகம் 144/1
வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி – அகம் 175/9
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – அகம் 194/19
இன்னே வருதும் என தெளித்தோரே – அகம் 229/21
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர் – புறம் 152/23
TOP


வருந்த (16)

கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த/நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண் – நற் 105/4,5
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு – நற் 372/3
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த/நயந்தோர் புன்கண் தீர்க்கும் – குறு 342/5,6
தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த/இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை – பதி 19/23,24
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த/பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் – கலி 131/37,38
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட – கலி 141/22
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/11
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து – புறம் 42/22
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி – புறம் 44/3
வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே – புறம் 61/19
வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 73/11
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 101/10
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய – புறம் 139/3
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
TOP


வருந்தல் (6)

வருந்தல் வாழி தோழி யாம் சென்று – நற் 88/2
வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கரும் தாள் – நற் 351/5
வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை – பரி 9/38
வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து – கலி 89/9
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் – அகம் 126/2
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தல் ஆனாது – அகம் 289/6
TOP


வருந்தல-மன் (1)

வருந்தல-மன் எம் பெரும் துறை மரனே – புறம் 348/10
TOP


வருந்தலும் (1)

வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/15
TOP


வருந்தலோ (1)

நிரை வளை முன்கை வருந்தலோ இலளே – ஐங் 422/4
TOP


வருந்தவும் (1)

ஈங்கு யான் வருந்தவும் நீங்குதல் துணிந்து – அகம் 329/2
TOP


வருந்தா (2)

வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் என – அகம் 173/3
வருந்தா யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ – புறம் 120/16
TOP


வருந்தாதி (1)

வருந்தாதி/மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/29,30
TOP


வருந்தாது (4)

வருந்தாது ஏகு-மதி வால் எயிற்றோயே – நற் 9/9
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் – பரி 10/129
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப – புறம் 377/19
TOP


வருந்தாமல் (1)

மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து – கலி 121/21
TOP


வருந்தி (22)

அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் – நற் 47/5
உலகு மிக வருந்தி உயா-உறு காலை – நற் 164/3
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் – நற் 218/9
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி/ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/5,6
வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே – குறு 65/5
ஆனா துயரமொடு வருந்தி பானாள் – குறு 145/3
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் – குறு 261/7
வருந்தி யாம் நோய் கூர நுந்தையை என்றும் – கலி 82/26
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி/வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே – அகம் 140/14,15
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் – அகம் 241/12
வறன்-உறு செய்யின் வாடுபு வருந்தி/படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் – அகம் 301/1,2
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி/அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் ஒளி கரப்ப – அகம் 313/6,7
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி/ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் – அகம் 339/9,10
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென – அகம் 353/18
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி/நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி – அகம் 372/8,9
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி/எதிர் தலைக்கொண்ட ஆரிய பொருநன் – அகம் 386/4,5
வருந்தி வந்தோர் மருங்கு நோக்கி – புறம் 27/16
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி/தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/2,3
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி/மருங்கில் கொண்ட பல் குறு_மாக்கள் – புறம் 159/6,7
குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி/அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் – புறம் 393/3,4
பழம் சோற்று புக வருந்தி/புதல் தளவின் பூ சூடி – புறம் 395/5,6
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி/கதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலை – புறம் 395/22,23
TOP


வருந்திய (23)

விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர் – நற் 21/1
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய – நற் 41/3
அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய – நற் 42/2
காமம் படர் அட வருந்திய/நோய் மலி வருத்தம் காணன்மார் எமரே – நற் 64/12,13
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய/பழங்கண் மாமையும் உடைய தழங்கு குரல் – நற் 93/9,10
சான்றோர் வருந்திய வருத்தமும் நுமது – நற் 234/1
கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து – நற் 253/3
வீவது-கொல் என் வருந்திய உடம்பே – நற் 284/11
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய/நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் – நற் 352/9,10
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 11/16
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை – கலி 53/22
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே – கலி 70/15
வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு – கலி 121/11
வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன் – கலி 129/23
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய/மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/11,12
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது – அகம் 110/8
வறிது யான் வருந்திய செல்லற்கு அன்னை – அகம் 138/3
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல் – அகம் 207/9
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய/நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/12,13
வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய/குடி மறைப்பதுவே கூர் வேல் வளவ – புறம் 35/20,21
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/8
வருந்திய/இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய – புறம் 396/22,23
TOP


வருந்தியாள் (2)

சாயினள் வருந்தியாள் இடும்பை – கலி 121/22
நின் தலை வருந்தியாள் துயரம் – கலி 133/18
TOP


வருந்தியும் (1)

நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
TOP


வருந்தின்று-கொல்லோ (1)

வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து – புறம் 343/15
TOP


வருந்தின (1)

ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/47
TOP


வருந்தினம் (1)

வருந்தினம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 372/6
TOP


வருந்தினள் (4)

விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய – நற் 81/8
வருந்தினள் அளியள் நீ பிரிந்திசினோளே – குறு 336/6
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே – கலி 149/16
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/17
TOP


வருந்தினள்-கொல்லோ (1)

நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ/மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/12,13
TOP


வருந்தினன் (1)

வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய் – நற் 32/4
TOP


வருந்தினாள்-கொல் (1)

தன் துணை இல்லாள் வருந்தினாள்-கொல் என – கலி 131/27
TOP


வருந்தினும் (1)

மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர் – நற் 255/6
TOP


வருந்தினென் (2)

ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக – நற் 61/3
வருந்தினென் என பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப – கலி 46/15
TOP


வருந்தினை (8)

வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள் – நற் 356/7
வருந்தினை வதிந்த நின் வளை நீங்க சேய் நாட்டு – கலி 29/23
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
வலை உறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என – கலி 128/16
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து – அகம் 19/2
வருந்தினை வாழியர் நீயே வடாஅது – அகம் 59/3
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை – அகம் 79/11
நெடும் புறநிலையினை வருந்தினை ஆயின் – அகம் 220/11
TOP


வருந்து (6)

வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி – பொரு 42
ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே – நற் 296/9
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ – கலி 48/9
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/6
வருந்து தோள் பூசல் களையும் மருந்து என – அகம் 351/15
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது – புறம் 14/14
TOP


வருந்து-மன் (1)

வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் – நற் 163/7
TOP


வருந்து-உற (1)

இருவி இருந்த குருவி வருந்து-உற/பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் – ஐங் 295/4,5
TOP


வருந்துக (1)

வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே – அகம் 276/15
TOP


வருந்துதல் (1)

வருத்து-உறும் யாக்கை வருந்துதல் ஆற்றேன் – கலி 146/47
TOP


வருந்துதி (1)

எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி/நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – குறி 8,9
TOP


வருந்துதும் (4)

விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே – நற் 103/9
வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே – குறு 69/6
துணையோர் செல்வமும் யாமும் வருந்துதும்/வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர – ஐங் 50/1,2
நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே – அகம் 287/14
TOP


வருந்துப (1)

வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே – அகம் 216/16
TOP


வருந்தும் (11)

நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது – நற் 303/7
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும்/திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/8,9
காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு என – குறு 48/2
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/7
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/7
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/2
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/3
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தும் நின்-வயின் – அகம் 90/7
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 47/6
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 206/4
உயவொடு வருந்தும் மனனே இனியே – புறம் 310/3
TOP


வருந்தும்-கொல் (1)

வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண – அகம் 381/18
TOP


வருந்தும்-கொல்லோ (2)

ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ/அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/6,7
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை – நற் 321/7
TOP


வருந்துமால் (2)

வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
TOP


வருந்துவம் (1)

வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே – அகம் 183/15
TOP


வருந்துவர் (1)

நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ – நற் 41/5
TOP


வருந்துவல் (3)

யாங்கு உரைப்பேன் என வருந்துவல் யானே – பதி 73/20
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/12
சூழும்-கால் நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் வருந்துவல்/சூழும்-கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் – கலி 47/17,18
TOP


வருந்துவள் (6)

மனையோள் கேட்கின் வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 81/5
மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 301/4
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது – ஐங் 499/3
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி – அகம் 119/3
இரும் குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே – அகம் 337/21
TOP


வருந்துவேன் (1)

வருந்துவேன் அல்லனோ யான் – கலி 107/28
TOP


வருந்தேன் (1)

வருந்தேன் தோழி வாய்க்க அவர் செலவே – நற் 148/12
TOP


வருநர் (14)

எல்லி வருநர் களவிற்கு – குறு 47/3
வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர் – குறு 274/4
நீடி இவண் வருநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 335/5
வருநர் வரையார் வார வேண்டி – பதி 21/8
வருநர் வரையா வளம் வீங்கு இருக்கை – பதி 75/7
வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம் – பதி 88/26
வருநர் பார்க்கும் வெருவரு கவலை – அகம் 127/16
வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை – அகம் 227/15
சேணின் வருநர் போல பேணா – அகம் 300/13
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென – அகம் 353/18
வருநர் இன்மையின் களையுநர் காணா – அகம் 365/8
உள்ளி வருநர் உலைவு நனி தீர – புறம் 158/14
உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே – புறம் 203/8
உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் – புறம் 398/14
TOP


வருநர்க்கு (7)

வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப – குறி 202
வருநர்க்கு வரையாது பொலன் கலம் தெளிர்ப்ப – பதி 18/3
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை – புறம் 10/8
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு/உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை – புறம் 29/20,21
நின்னும் நின் மலையும் பாடி வருநர்க்கு/இன்முகம் கரவாது உவந்து நீ அளித்த – புறம் 130/3,4
வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய – புறம் 177/15
தலைப்பெய்து வருநர்க்கு ஈயும் – புறம் 343/8
TOP


வருநரும் (1)

பாடி வருநரும் பிறரும் கூடி – புறம் 158/18
TOP


வருபவர் (3)

அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர்/இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக – பரி 20/32,33
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர்/தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/9,10
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/14
TOP


வருபவள் (1)

தெருளும் மருளும் மயங்கி வருபவள்/கூறுப கேளாமோ சென்று – கலி 144/7,8
TOP


வருபவன் (1)

அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன்/பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் – கலி 75/20,21
TOP


வருபவோ (2)

ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ – குறு 336/2
ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப – அகம் 18/8
TOP


வருபு (2)

வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி – கலி 101/11
வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி – கலி 101/11
TOP


வரும் (34)

வரும் வைகல் மீன் பிறழினும் – மது 108
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழி-மின் – மலை 210
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும்/விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும் – நற் 53/7,8
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் – நற் 114/8
நன்றி விளைவும் தீதொடு வரும் என – நற் 188/6
பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி – நற் 224/2
வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே – நற் 323/11
மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் – நற் 334/8
ஓங்கு மலை நாடனை வரும் என்றோளே – குறு 83/5
தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே – குறு 155/7
மலை கெழு நாடனை வரும் என்றோளே – குறு 201/7
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/4
வரும்_வரும் என்ப தோழி யாயே – ஐங் 272/5
வரும்_வரும் என்ப தோழி யாயே – ஐங் 272/5
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை – ஐங் 295/3
மொய் வளம் செருக்கி மொசிந்து வரும் மோகூர் – பதி 49/8
வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் – பதி 60/11
தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை – பதி 80/6
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் – பரி 10/129
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி – பரி 19/46
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/9
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே – கலி 26/25
கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு – கலி 37/3
போல வரும் என் உயிர் – கலி 81/10
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் – கலி 104/15
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும்/செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே – கலி 106/44,45
வாயில் அடைப்ப வரும் – கலி 109/26
வாழ்வார்கட்கு எல்லாம் வரும்/தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் – கலி 145/17,18
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி – அகம் 121/10
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே – அகம் 195/2
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை – அகம் 298/5
மிக்கு வரும் இன் நீர் காவிரி – புறம் 43/22
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/21
TOP


வரும்-கொல் (3)

பெரும் கல் நாடன் வரும்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 218/5
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/15
இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே – புறம் 264/7
TOP


வரும்-மன்னே (1)

பயின்று வரும்-மன்னே பனி நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 50/6
TOP


வரும்_வரும் (1)

வரும்_வரும் என்ப தோழி யாயே – ஐங் 272/5
TOP


வருமரோ (1)

நள்ளென் கங்குலும் வருமரோ/அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/10,11
TOP


வருமே (16)

இன்னும் வருமே தோழி வாரா – நற் 89/9
வருமே தோழி கொண்கன் தேரே – நற் 111/10
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் – நற் 307/5
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே – நற் 356/9
கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே – குறு 10/5
காதலர் பிரிந்த என் குறித்து வருமே – குறு 197/5
வருமே சே_இழை அந்தில் – குறு 293/7
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே – ஐங் 307/4
நோகோ யானே நோ_தக வருமே/பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து-உற்று – பதி 26/5,6
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே/செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் – பரி 16/10,11
வருமே தோழி நன் மலை நாடன் – கலி 38/24
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே – அகம் 107/22
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே/நனவின் வாயே போல துஞ்சுநர் – அகம் 158/9,10
குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறும் கையும் வருமே/அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு – புறம் 214/5,6
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே – புறம் 275/9
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை – புறம் 303/5
TOP


வருமோ (1)

அம் மா அரிவையும் வருமோ/எம்மை உய்த்தியோ உரைத்திசின் நெஞ்சே – குறு 63/3,4
TOP


வருவதா (1)

நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக – கலி 114/10
TOP


வருவதாக (1)

இன்னும் வருவதாக நமக்கு என – மலை 354
TOP


வருவது (7)

இன்றும் வருவது ஆயின் நன்றும் – நற் 369/5
எ-கால் வருவது என்றி – குறு 277/7
வாராது ஆயினும் வருவது போல – குறு 301/6
என்னை வருவது எனக்கு என்று இனையா – பரி 7/68
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது/காணிய வம்மோ காதலம் தோழி – அகம் 73/10,11
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி – அகம் 278/9
இரவின் எல்லை வருவது நாடி – புறம் 366/11
TOP


வருவது-கொல்லோ (3)

யாங்கு வருவது-கொல்லோ தீம் சொல் – நற் 306/9
வருவது-கொல்லோ தானே வாராது – ஐங் 295/1
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ/சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/7,8
TOP


வருவதை (6)

இன்னது ஓர் ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை/இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/13,14
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை/இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/17,18
களிறு இயங்கு ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை/அதனால் – கலி 49/21,22
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை/சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் – கலி 78/14,15
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை/பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் – கலி 78/18,19
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை/ஆங்க – கலி 78/22,23
TOP


வருவதோர் (1)

வருவதோர் காலை இன்முகம் திரியாது – குறு 252/3
TOP


வருவம் (1)

வருவம் என்னும் பருவரல் தீர – நற் 169/2
TOP


வருவர் (24)

வருவர் வாழி தோழி மூவன் – நற் 18/2
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/10
வருவர் வாழி தோழி புறவின் – நற் 246/7
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே – நற் 367/12
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து – நற் 387/6
ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என – குறு 192/1
அ-கால் வருவர் எம் காதலோரே – குறு 277/8
வருவர் வாழி தோழி – ஐங் 465/4
வருவர் இன்று நம் காதலோரே – ஐங் 468/5
வருவர் வாழி தோழி பொருநர் – அகம் 25/18
வருவர் ஆயின் பருவம் இது என – அகம் 68/11
இன்றே வருவர் ஆன்றிகம் பனி என – அகம் 74/12
வருவர் வாழி தோழி அரச – அகம் 111/3
வருவர் வாழி தோழி பல புரி – அகம் 173/8
வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல் – அகம் 177/13
வருவர் வாழி தோழி பொருவர் – அகம் 231/10
நீடலர் ஆகி வருவர் வல்லென – அகம் 298/21
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் – அகம் 303/15
வருவர் வாழி தோழி பெரிய – அகம் 313/10
வருவர் என்பது வாய்வது ஆக – அகம் 323/3
நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என – அகம் 333/14
வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது – அகம் 333/17
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது – புறம் 3/24
பலரும் வருவர் பரிசில்_மாக்கள் – புறம் 121/2
TOP


வருவர்-கொல் (4)

வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக – குறு 177/5
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நீர் இல் – குறு 215/3
வருவர்-கொல் வாழி தோழி பொருவார் – குறு 260/4
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5
TOP


வருவர்-மன்னால் (1)

வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை – அகம் 255/9
TOP


வருவல் (5)

நும்மொடு வருவல் என்றி எம்மொடு – நற் 162/6
குதிரை வழங்கி வருவல்/அறிந்தேன் குதிரை தான் – கலி 96/6,7
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/19
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல்/அறு மருப்பு எழில் கலை புலி-பால் பட்டு என – புறம் 23/17,18
ஆடு மலி உவகையோடு வருவல்/ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே – புறம் 165/14,15
TOP


வருவன் (1)

வருவன் என்ற கோனது பெருமையும் – புறம் 217/7
TOP


வருவன (2)

அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் – மது 394
உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின் – மது 542
TOP


வருவனள் (1)

சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி – நற் 339/6
TOP


வருவாய் (1)

தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா – பரி 20/75
TOP


வருவார் (2)

வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார்/தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/51,52
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார்/வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் – பரி 9/52,53
TOP


வருவாரை (1)

பண்பும் அறிதிரோ என்று வருவாரை/என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின் – கலி 19/9,10
TOP


வருவாள் (1)

ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் – கலி 56/6
TOP


வருவாற்கும் (1)

குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும்/இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 118/7,8
TOP


வருவான் (1)

ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு – கலி 113/13
TOP


வருவானை (2)

கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ – பரி 9/29
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே – பரி 16/22
TOP


வருவிரோ (1)

வருவிரோ என வினவலும் வினவாம் – குறு 268/2
TOP


வருவீர் (2)

வருவீர் உளீரோ எனவும் – குறு 118/4
வருவீர் ஆகுதல் உரை-மின்-மன்னோ – அகம் 387/3
TOP


வருவேம் (3)

வருவேம் என்ற பருவம் உது காண் – குறு 358/4
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு – பதி 23/11
வருவேம் என்ற பருவம் ஆண்டை – அகம் 317/17
TOP


வருவை (3)

வருவை ஆகிய சில் நாள் – நற் 19/8
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல் – நற் 375/6
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே – ஐங் 233/1
TOP


வருவையால் (1)

வருவையால் நாண் இலி நீ – கலி 116/17
TOP


வருவோய் (1)

எவ்வம் கூரிய வைகலும் வருவோய்/கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் – அகம் 288/6,7
TOP


வருவோர்க்கு (1)

சேரி சேரா வருவோர்க்கு என்றும் – நற் 342/4
TOP


வருவோள் (1)

யாம் தன் கரையவும் நாணினள் வருவோள்/வேண்டாமையின் மென்மெல வந்து – நற் 308/3,4
TOP


வரூஉம் (46)

சென்ற காலமும் வரூஉம் அமயமும் – மது 477
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/11
பெரு மலை நாடனை வரூஉம் என்றோளே – நற் 65/9
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே – நற் 98/10
வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது – நற் 122/6
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/5
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/8
ஓங்கு மலை நாடன் வரூஉம் ஆறே – நற் 158/9
சேயின் வரூஉம் மதவலி யா உயர்ந்து – நற் 198/1
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து – நற் 228/4
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே – நற் 235/10
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் – நற் 237/7
பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே – நற் 285/11
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே – நற் 326/10
எறிவன போல வரூஉம்/உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/8,9
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய – நற் 393/8
மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம்/பெருமை உடையள் என்பது – நற் 399/8,9
நடுநாள் வருதலும் வரூஉம்/வடு நாணலமே தோழி நாமே – குறு 88/4,5
இன்னும் வாரார் வரூஉம்/பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே – குறு 123/4,5
எய்தினரால் என வரூஉம் தூதே – குறு 254/7
ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம்/அகலினும் அகலாது ஆகி – குறு 257/4,5
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம்/தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/7,8
வாரார் வாழி தோழி வரூஉம்/இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க – குறு 314/4,5
பல் நாள் வரூஉம் இன்னாமைத்தே – குறு 326/5
பல்-கால் வரூஉம் தேர் என – ஐங் 186/4
இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம்/மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே – ஐங் 262/3,4
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/23
மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில் – பரி 8/49
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
நின் ஆங்கு வரூஉம் என் நெஞ்சினை – கலி 23/18
எள்ளி நகினும் வரூஉம் இடையிடை – கலி 61/25
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/5
பரிவொடு வரூஉம் பாணன் தெருவில் – அகம் 56/10
பழியொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார் – அகம் 112/12
கான நாடன் வரூஉம் யானை – அகம் 128/10
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – அகம் 191/9
தேராது வரூஉம் நின்-வயின் – அகம் 202/14
வரூஉம் என்றனரே காதலர் – அகம் 285/14
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/2
வாழ்த்தினர் வரூஉம் இரவலரதுவே – புறம் 122/7
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன் – புறம் 144/12
புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே – புறம் 216/7
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான் – புறம் 230/12
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி – புறம் 241/2
காணலென்-கொல் என வினவினை வரூஉம்/பாண கேள்-மதி யாணரது நிலையே – புறம் 260/7,8
நிரையோடு வரூஉம் என் ஐக்கு – புறம் 262/5
TOP


வரூஉம்-காலை (2)

நீ இவண் வரூஉம்-காலை/மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ – ஐங் 238/4,5
அவர் படை வரூஉம்-காலை நும் படை – புறம் 169/3
TOP


வரூஉவோயே (1)

ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூஉவோயே – அகம் 398/25
TOP


வரை (370)

மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் – திரு 12
ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை/மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே – திரு 256,257
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ – திரு 267
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த – திரு 299
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் – பொரு 33
வரை மந்தி கழி மூழ்க – பொரு 224
கழி நாரை வரை இறுப்ப – பொரு 225
மால் வரை ஒழுகிய வாழை வாழை – சிறு 21
ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை/கமழ் பூ சாரல் கவினிய நெல்லி – சிறு 99,100
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி – சிறு 128
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன – சிறு 205
பனி_வரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள் – சிறு 240
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க – பெரும் 72
செ வரை நாடன் சென்னியம் எனினே – பெரும் 103
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 123
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் – பெரும் 330
இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை/வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு – பெரும் 429,430
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந – மது 42
வரை மருளும் உயர் தோன்றல – மது 46
இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி – மது 57
மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும் – மது 62
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 243
பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க – மது 374
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு – நெடு 108
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு – நெடு 108
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் – பட் 138
வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல – பட்