வீ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வீ 142
வீ-வயின் 1
வீங்க 5
வீங்கி 4
வீங்கிய 4
வீங்கின 2
வீங்கு 61
வீங்குபு 4
வீங்குவனள் 1
வீச 2
வீசாயோ 1
வீசி 34
வீசிய 2
வீசியோயே 1
வீசினை 1
வீசு 10
வீசும் 10
வீட்டி 1
வீட 19
வீடு 4
வீடுமோ 1
வீத்த 1
வீதல் 1
வீதலின் 1
வீதியை 1
வீந்த 2
வீந்து 3
வீய்ந்து 1
வீய 2
வீயா 7
வீயாது 3
வீயும் 3
வீரர் 1
வீரன் 1
வீரை 2
வீவது-கொல் 1
வீவு 3
வீழ் 82
வீழ்-மின் 1
வீழ்க்கும் 2
வீழ்க்கும்மே 1
வீழ்க்குவனே 1
வீழ்க்கை 1
வீழ்த்த 4
வீழ்த்து 6
வீழ்தரு 1
வீழ்தும் 1
வீழ்ந்த 17
வீழ்ந்தன்றால் 1
வீழ்ந்தன்று 2
வீழ்ந்தன்று-மன் 1
வீழ்ந்தன்றே 1
வீழ்ந்தன 2
வீழ்ந்தனவே 1
வீழ்ந்தார் 1
வீழ்ந்தான் 2
வீழ்ந்து 18
வீழ்ந்தேன் 1
வீழ்ந்தோர் 4
வீழ்நரின் 1
வீழ்ப்ப 2
வீழ்ப்பவும் 1
வீழ்பவற்கு 1
வீழ்பு 2
வீழ்வார் 5
வீழ்வார்-கண் 1
வீழ்வாரும் 1
வீழ்வு 2
வீழ 7
வீழவும் 1
வீழா 3
வீழுநர் 1
வீழுநர்க்கு 1
வீழும் 6
வீளை 6
வீளையர் 2
வீளையொடு 1
வீற்றிருக்கும் 2
வீற்றிருந்த 5
வீற்றிருந்து 1
வீற்றிருந்தோரை 1
வீற்று 4
வீற்று_வீற்று 1
வீறியது 1
வீறு 20
வீறு_வீறு 2
வீறுபடு 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

வீ (142)

நகு முல்லை உகு தேறு வீ/பொன் கொன்றை மணி காயா – பொரு 200,201
நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழி – சிறு 88
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய – சிறு 89
நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும் – சிறு 116
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – பெரும் 194
நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை – முல் 9
வெள்ளி அன்ன ஒள் வீ உதிர்ந்து – மது 280
விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் – மலை 109
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் – மலை 189
செ வீ வேங்கை பூவின் அன்ன – மலை 434
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி – நற் 13/7
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 31/5
மன்ற புன்னை மா சினை நறு வீ/முன்றில் தாழையொடு கமழும் – நற் 49/8,9
வீ ததர் வேங்கைய மலை கிழவோற்கே – நற் 51/11
குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ/வண்டு தரு நாற்றம் வளி கலந்து ஈய – நற் 56/1,2
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – நற் 74/5
வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின் – நற் 76/7
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ/கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர் – நற் 79/1,2
நீ உணர்ந்தனையே தோழி வீ உக – நற் 91/1
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் – நற் 96/1
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/5
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் – நற் 124/5
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் – நற் 161/3
புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம் – நற் 167/8
மீமிசை கலித்த வீ நறு முல்லை – நற் 169/5
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் – நற் 191/1
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே – நற் 218/2
கரும் கால் வேங்கை செம் வீ வாங்கு சினை – நற் 222/1
வீ உக வரிந்த முன்றில் – நற் 232/8
பொன் வீ கொன்றையொடு பிடவு தளை அவிழ – நற் 246/8
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ/பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப – நற் 248/1,2
பொன் மருள் நறு வீ கல் மிசை தாஅம் – நற் 257/6
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பொன் வீ/வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல் – நற் 259/1,2
வீ பெய் கூந்தல் வீசு வளி உளர – நற் 264/5
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் – நற் 267/5
வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த – நற் 271/7
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை – நற் 302/2
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ/தாஅம் தேரலர்-கொல்லோ சேய் நாட்டு – நற் 302/5,6
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 311/7
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ/ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல் – நற் 315/6,7
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப – நற் 334/4
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த – நற் 342/8
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி – நற் 361/1
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை – நற் 367/8
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/3
கரும் கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல் – குறு 47/1
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல் – குறு 50/1
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
வெள் வீ தாழை திரை அலை – குறு 163/4
சென்ற நாட்ட கொன்றை அம் பசு வீ/நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் – குறு 183/1,2
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/4
கொன்றை ஒள் வீ தாஅய் செல்வர் – குறு 233/2
வீயா மென் சினை வீ உக யானை – குறு 247/5
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் – குறு 304/6
நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய் – குறு 318/2
சிறு வீ ஞாழல் வேர் அளை பள்ளி – குறு 328/1
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் – குறு 341/1
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ/மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும் – குறு 347/2,3
சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய் – குறு 348/3
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ/நெய்தல் மா மலர் பெய்த போல – குறு 397/1,2
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் – ஐங் 84/3
வீ இனிது கமழும் துறைவனை – ஐங் 148/2
பொன் வீ மணி அரும்பினவே – ஐங் 201/3
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு – ஐங் 208/3
பெரு வரை வேங்கை பொன் மருள் நறு வீ/மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும் – ஐங் 217/1,2
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ/இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் – ஐங் 219/1,2
கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய – ஐங் 308/3
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ/விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/1,2
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த – பதி 40/15
வரை சேர்பு எழுந்த சுடர் வீ வேங்கை – பதி 41/8
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி – பதி 42/10
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை – பதி 43/23
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப – பதி 66/15
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து – பதி 88/10
வீ மலி கான்யாற்றின் துருத்தி குறுகி – பரி 10/30
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
இறுவரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி – கலி 41/11
வீ அகம் புலம்ப வேட்டம் போகிய – கலி 46/1
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ/அகல் அறை வரிக்கும் சாரல் – கலி 49/23,24
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ/முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/26,27
வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/17
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ/இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/13,14
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் – கலி 131/19
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் – கலி 136/13
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் – அகம் 2/7
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி – அகம் 19/16
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி – அகம் 21/11
வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ – அகம் 57/13
பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும் – அகம் 70/9
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ/வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் – அகம் 74/6,7
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ/சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – அகம் 83/1,2
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் – அகம் 84/8
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை – அகம் 85/11
ஆலி ஒப்பின் தூம்பு உடை திரள் வீ/ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க – அகம் 95/7,8
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ – அகம் 99/7
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ/மராஅ மலரொடு விராஅய் பராஅம் – அகம் 99/7,8
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப – அகம் 107/20
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் – அகம் 114/3
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய – அகம் 124/12
ஆலி அன்ன வால் வீ தாஅய் – அகம் 125/4
நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப – அகம் 133/4
முல்லை வீ கழல் தாஅய் வல்லோன் – அகம் 134/5
வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 137/10
நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற – அகம் 164/6
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் – அகம் 164/7
ஊழ்-உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள – அகம் 174/11
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – அகம் 180/3
வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில் – அகம் 184/7
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ/எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/1,2
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் – அகம் 202/5
ஓங்கல் மிசைய வேங்கை ஒள் வீ/புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய் – அகம் 228/10,11
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் – அகம் 232/8
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ/நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப – அகம் 237/1,2
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை – அகம் 240/1
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/16
புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ – அகம் 260/9
கான பாதிரி கரும் தகட்டு ஒள் வீ/வேனில் அதிரலொடு விரைஇ காண்வர – அகம் 261/1,2
நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும் – அகம் 302/6
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ/ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட – அகம் 306/3,4
வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை – அகம் 314/19
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/11
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய – அகம் 319/8
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/11
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் – அகம் 335/20
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம் – அகம் 351/8
நன் மலர் நறு வீ தாஅம் – அகம் 360/18
வீ தேர் பறவை விழையும் – அகம் 371/13
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ/வேங்கை அம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து – அகம் 388/6,7
வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் – புறம் 36/8
களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப – புறம் 119/2
பொன் அன்ன வீ சுமந்து – புறம் 137/10
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் – புறம் 202/19
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந – புறம் 205/6
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ/போந்தை அம் தோட்டின் புனைந்தனர் தொடுத்து – புறம் 265/2,3
கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ/அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க – புறம் 307/5,6
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 339/3
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/21
TOP


வீ-வயின் (1)

செல் நீர் வீ-வயின் தேன் சோர பல் நீர் – பரி 16/42
TOP


வீங்க (5)

நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி – கலி 7/9
பாலொடு வீங்க தவ நெடிது ஆயினை – கலி 82/3
வில்லோர் தூணி வீங்க பெய்த – அகம் 9/2
வீங்க முயங்கல் யாம் வேண்டினமே – அகம் 26/15
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ் – அகம் 51/11
TOP


வீங்கி (4)

நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு – நெடு 25
அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி/கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின – குறு 159/3,4
கரந்து யான் அரக்கவும் கை நில்லா வீங்கி/சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுது ஆக நீ – கலி 84/3,4
உடலுநர் உட்க வீங்கி கடல் என – புறம் 17/36
TOP


வீங்கிய (4)

நல்ல மன்ற இவண் வீங்கிய செலவே – பதி 92/16
பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய/மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என – அகம் 279/4,5
நெகிழா மென் பிணி வீங்கிய கை சிறிது – அகம் 289/7
நேர் இறை முன்கை வீங்கிய வளையே – அகம் 336/23
TOP


வீங்கின (2)

வீங்கின மாதோ தோழி என் வளையே – ஐங் 192/4
வாடிய மென் தோளும் வீங்கின/ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே – கலி 43/30,31
TOP


வீங்கு (61)

வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் – சிறு 155
அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின் – சிறு 222
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் – பெரும் 13
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை – பெரும் 73
மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவு உடை – முல் 59
வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ – மது 376
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் – நெடு 36
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 120
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 161
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர் – நற் 21/1
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் – நற் 51/3
வீங்கு உவர் கவவின் நீங்கல் செல்லேம் – நற் 52/5
வீங்கு சுரை ஞெமுங்க வாங்கி தீம் பால் – நற் 57/5
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி – நற் 98/3
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/8
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது – நற் 148/6
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் – நற் 240/4
வீங்கு நீர் வார கண்டும் – நற் 325/8
நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் – குறு 344/4
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே – குறு 358/1
இலங்கு வீங்கு எல் வளை ஆய் நுதல் கவின – ஐங் 200/1
வீங்கு வளை நெகிழ பிரிதல் – ஐங் 285/4
மாதிரம் பனிக்கும் மறம் வீங்கு பல் புகழ் – பதி 12/8
வளம் வீங்கு பெருக்கம் இனிது கண்டிகுமே – பதி 24/17
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/3
வருநர் வரையா வளம் வீங்கு இருக்கை – பதி 75/7
வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே – பதி 90/40
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் – பரி 24/91
வீங்கு இறை பணை தோள் வரைந்தனன் கொளற்கே – கலி 38/26
பெரும் களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின் – கலி 48/6
வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட – கலி 66/1
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் – கலி 66/5
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை – கலி 83/1
வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது – கலி 139/12
வீங்கு மாண் செருத்தல் தீம் பால் பிலிற்ற – அகம் 14/10
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/7
வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 59/16
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக – அகம் 64/6
விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 89/10
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/15
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 175/1
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை – அகம் 181/4
வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 251/3
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – அகம் 284/3
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் – அகம் 312/4
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் – அகம் 339/1
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 343/1
வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 377/4
வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ – அகம் 400/10
யாங்கனம் ஒத்தியோ வீங்கு செலல் மண்டிலம் – புறம் 8/6
வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம் – புறம் 17/28
நீங்கா மறவர் வீங்கு தோள் புடைப்ப – புறம் 68/13
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் – புறம் 336/3
வீங்கு முலை கறக்குந்து – புறம் 352/2
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை – புறம் 354/9
விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த – புறம் 369/8
வீங்கு விசி புது போர்வை – புறம் 387/3
TOP


வீங்குபு (4)

பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர – கலி 134/6
விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும் – அகம் 96/7
யாங்கு என உணர்கோ யானே வீங்குபு/தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/9,10
பெரும் துடி வள்பின் வீங்குபு நெகிழா – அகம் 372/12
TOP


வீங்குவனள் (1)

தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி – நற் 179/6
TOP


வீச (2)

மாலை வெண் காழ் காவலர் வீச/நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும் – ஐங் 421/1,2
கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச/திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய – அகம் 255/16,17
TOP


வீசாயோ (1)

கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ/கொண்மூ குழீஇ முகந்து – கலி 145/21,22
TOP


வீசி (34)

இரும் பிடி குளிர்ப்ப வீசி பெரும் களிற்று – திரு 304
உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி/நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து – மது 146,147
கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி/மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து – மது 381,382
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி/போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ – மது 563,564
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி/களம்-தோறும் கள் அரிப்ப – மது 752,753
கன்று கோள் ஒழிய கடிய வீசி/குன்று குளிர்ப்பு அன்ன கூதிர் பானாள் – நெடு 11,12
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி மறுகில் – நற் 20/5
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/6
ஒளிர் சினை அதிர வீசி விளிபட – நற் 105/2
விரவு மலர் உதிர வீசி/இரவு பெயல் பொழிந்த உதவியோயே – நற் 139/9,10
துவலை தண் துளி வீசி/பயலை செய்தன பனி படு துறையே – ஐங் 141/2,3
வறந்த ஞாலம் தளிர்ப்ப வீசி/கறங்கு குரல் எழிலி கார் செய்தன்றே – ஐங் 452/1,2
இரு நிலம் குளிர்ப்ப வீசி அல்கலும் – ஐங் 470/1
வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி/கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 20/16,17
அரிய என்னாது ஓம்பாது வீசி/கலம் செல சுரத்தல் அல்லது கனவினும் – பதி 44/4,5
உரை சால் நன் கலம் வரைவு இல வீசி/அனையை ஆகல் மாறே எனையதூஉம் – பதி 54/8,9
யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி/யாம் வேண்டேம் என்று விலக்கவும் எம் வீழும் – கலி 94/31,32
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி/வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை – கலி 109/13,14
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
இரந்தோர் வறும் கலம் மல்க வீசி/பாடு பல அமைத்து கொள்ளை சாற்றி – அகம் 30/9,10
என்றூழ் வியன் குளம் நிறைய வீசி/பெரும் பெயல் பொழிந்த ஏம வைகறை – அகம் 42/9,10
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண் – அகம் 106/8
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சேவடி – அகம் 117/8
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி/நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு என – அகம் 140/6,7
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி/கால் உறு தளிரின் நடுங்கி ஆனாது – அகம் 162/14,15
இரும் களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி/பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது – அகம் 214/3,4
பயன் நிலம் குழைய வீசி பெயல் முனிந்து – அகம் 235/4
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி/தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 252/10,11
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி/வல்லுவை-மன்னால் நடையே கள்வர் – அகம் 257/11,12
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக – அகம் 261/5
ஓம்பாது உண்டு கூம்பாது வீசி/வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 47/5,6
அரிது பெறு பொலம் கலம் எளிதினின் வீசி/நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் – புறம் 160/11,12
வீறு சால் நன் கலம் வீசி நன்றும் – புறம் 362/15
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி/வாழ்தல் வேண்டும் இவண் வரைந்த வைகல் – புறம் 367/8,9
TOP


வீசிய (2)

ஆழி தலை வீசிய அயிர் சேற்று அருவி – குறு 372/4
கொள் பதம் ஒழிய வீசிய புலனும் – புறம் 23/7
TOP


வீசியோயே (1)

வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/13
TOP


வீசினை (1)

நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை/ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள் – கலி 58/5,6
TOP


வீசு (10)

அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் – குறி 48
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை – மலை 399
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய – நற் 241/6
வீ பெய் கூந்தல் வீசு வளி உளர – நற் 264/5
தேர் வீசு இருக்கை போல – நற் 381/9
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் – அகம் 152/11
தேர் வீசு இருக்கை ஆர நோக்கி – புறம் 69/18
தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே – புறம் 114/6
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக – புறம் 369/7
TOP


வீசும் (10)

பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும்/தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை – பட் 211,212
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/2
மீமிசை தாஅய் வீசும் வளி கலந்து – குறு 200/2
நீர் பட எழிலி வீசும்/கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே – ஐங் 433/2,3
சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும்/போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 23/9,10
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும்/செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் – பதி 60/2,3
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/22
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் – கலி 145/40
வெண்_குருகு நரல வீசும்/நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே – அகம் 13/23,24
சால் அவிழ் நெடும் குழி நிறைய வீசும்/மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்து – அகம் 152/20,21
TOP


வீட்டி (1)

சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி/பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்வர – அகம் 301/9,10
TOP


வீட (19)

வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட/ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி – பொரு 87,88
அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 140
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை – பெரும் 250
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட/இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் – மலை 285,286
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட/அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய – மலை 437,438
பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட/எரி கான்று அன்ன பூ சினை மராஅத்து – மலை 497,498
நோயும் நெகிழ்ச்சியும் வீட சிறந்த – நற் 82/1
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை – நற் 330/4
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை – நற் 385/4
பணி குறை வருத்தம் வீட/துணியின் எவனோ தோழி நம் மறையே – குறு 333/5,6
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட/தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/22,23
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை – அகம் 37/6
நோய் அசா வீட முயங்குகம் பலவே – அகம் 47/19
பாசறை வருத்தம் வீட நீயும் – அகம் 124/8
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி – அகம் 162/16
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண் – அகம் 340/12
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி – அகம் 341/8
யாமை புழுக்கின் காமம் வீட ஆரா – புறம் 212/3
பசித்த ஒக்கல் பழங்கண் வீட/வீறு சால் நன் கலம் நல்கு-மதி பெரும – புறம் 389/14,15
TOP


வீடு (4)

வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் – நற் 366/2
பிணி வீடு பெறுக மன்னவன் தொழிலே – ஐங் 447/1
ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய் – கலி 87/5
கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த – புறம் 393/12
TOP


வீடுமோ (1)

காண வீடுமோ தோழி என் நலனே – நற் 347/11
TOP


வீத்த (1)

மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி – கலி 72/6
TOP


வீதல் (1)

வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு – கலி 86/21
TOP


வீதலின் (1)

குறு நெடும் துணையொடும் கூமை வீதலின்/குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி – புறம் 393/2,3
TOP


வீதியை (1)

வெள்ளி வீதியை போல நன்றும் – அகம் 147/9
TOP


வீந்த (2)

வறம் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூ – நற் 238/1
பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள் – கலி 132/18
TOP


வீந்து (3)

தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு – குறு 149/4
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் – குறு 165/4
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8
TOP


வீய்ந்து (1)

வேந்து புறங்கொடுத்த வீய்ந்து உகு பறந்தலை – புறம் 373/19
TOP


வீய (2)

பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர் – கலி 31/4
நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென – கலி 45/6
TOP


வீயா (7)

வீயா யாணர் வளம் கெழு பாக்கத்து – பெரும் 367
வீயா மென் சினை வீ உக யானை – குறு 247/5
வீயா யாணர் நின்-வயினானே – பதி 35/10
வீயா யாணர் நின்-வயினானே – பதி 36/1
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
வீயா சிறப்பின் வேள்வி முற்றி – புறம் 15/20
வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை – புறம் 122/4
TOP


வீயாது (3)

வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் – மலை 76
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே – புறம் 168/22
அதனால் நீயும் கேள்-மதி அத்தை வீயாது/உடம்பொடு நின்ற உயிரும் இல்லை – புறம் 363/7,8
TOP


வீயும் (3)

இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் – மலை 265
நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும் – பரி 8/99
ஈயாது வீயும் உயிர் தவ பலவே – புறம் 235/20
TOP


வீரர் (1)

வென்றி கொள் வீரர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 36/23
TOP


வீரன் (1)

அணி துறை வீரன் மார்பே – ஐங் 14/3
TOP


வீரை (2)

வீரை வேண்மான் வெளியன் தித்தன் – நற் 58/5
அடு போர் வேளிர் வீரை முன்துறை – அகம் 206/13
TOP


வீவது-கொல் (1)

வீவது-கொல் என் வருந்திய உடம்பே – நற் 284/11
TOP


வீவு (3)

நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க – பெரும் 465
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும் – கலி 105/7
TOP


வீழ் (82)

கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை – திரு 114
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து – சிறு 191
வீழ் இல் தாழை குழவி தீம் நீர் – பெரும் 357
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 427
கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் புறவின் – பெரும் 496
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 295
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ – மது 561
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல – நெடு 97
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து – நெடு 137
வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின் – நெடு 140
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 164
புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ – நெடு 181
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர – குறி 46
வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த – பட் 84
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி – மலை 404
கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/6
தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் – நற் 31/4
வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல் – நற் 71/9
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் – நற் 78/4
வேனில் இற்றி தோயா நெடு வீழ்/வழி நார் ஊசலின் கோடை தூக்கு-தொறும் – நற் 162/9,10
எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே – நற் 228/9
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/6
புன் புறா வீழ் பெடை பயிரும் – நற் 314/11
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து – நற் 343/4
வீழ் காவோலை சூழ் சிறை யாத்த – நற் 354/3
வீழ் மா மணிய புனை நெடும் கூந்தல் – நற் 374/6
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் – குறு 106/1
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி – குறு 134/5
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப – குறு 189/4
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை – குறு 228/1
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் – குறு 257/3
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் – குறு 270/2
பின்னு வீழ் சிறுபுறம் தழீஇ – குறு 353/6
உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல் – ஐங் 213/3
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ – பதி 43/5
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர – பரி 8/23
பூ வீழ் அரியின் புலம்ப போகாது – பரி 11/118
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் – பரி 15/24
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 14/4
மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி – கலி 15/6
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
ஒடுங்கா எழில் வேழம் வீழ் பிடிக்கு உற்ற – கலி 40/26
வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் – கலி 48/8
சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/12
விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா – கலி 53/2
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் – கலி 54/13
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 60/2
வீழ் ஊசல் தூங்க பெறின் – கலி 131/11
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் – கலி 131/21
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக – கலி 132/2
திரு வீழ் மார்பின் தென்னவன் மறவன் – அகம் 13/6
பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல் – அகம் 19/13
தாழை வீழ் கயிற்று ஊசல் தூங்கி – அகம் 20/6
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/2
வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த – அகம் 29/3
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/7
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் – அகம் 47/12
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ்/இரும் பிணர் துறுகல் தீண்டி வளி பொர – அகம் 57/6,7
பல் வீழ் ஆலம் போல – அகம் 70/16
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ – அகம் 73/2
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/12
ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை – அகம் 287/8
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர் – அகம் 289/1
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி – அகம் 319/2
ஒல்கு நிலை இற்றி ஒரு தனி நெடு வீழ்/கல் கண் சீக்கும் அத்தம் – அகம் 345/19,20
விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப – அகம் 351/12
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை – அகம் 359/10
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி – அகம் 371/3
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் – அகம் 380/6
அத்த ஆலத்து அலந்தலை நெடு வீழ்/தித்தி குறங்கில் திருந்த உரிஞ – அகம் 385/9,10
வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 392/2
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு – புறம் 58/3
திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் – புறம் 179/5
மன்ற விளவின் மனை வீழ் வெள்ளில் – புறம் 181/1
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/13
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் – புறம் 324/3
ஒண் படை மாரி வீழ் கனி பெய்து என – புறம் 370/12
TOP


வீழ்-மின் (1)

நறவும் தொடு-மின் விடையும் வீழ்-மின்/பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர் – புறம் 262/1,2
TOP


வீழ்க்கும் (2)

தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும்/தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் – கலி 97/17,18
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும்/ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ – புறம் 104/3,4
TOP


வீழ்க்கும்மே (1)

மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே/நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து – புறம் 109/6,7
TOP


வீழ்க்குவனே (1)

வான் வீழ்க்குவனே வளி மாற்றுவன் என – பட் 272
TOP


வீழ்க்கை (1)

வீழ்க்கை பெரும் கரும்_கூத்து – கலி 65/29
TOP


வீழ்த்த (4)

எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி – பரி 9/4
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த/வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் – அகம் 35/5,6
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் – அகம் 337/11
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி – புறம் 152/1
TOP


வீழ்த்து (6)

ஏனல் காவலர் மா வீழ்த்து பறித்த – நற் 13/3
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் – ஐங் 314/3
சேம திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர் – பரி 10/34
நாகு ஆ வீழ்த்து திற்றி தின்ற – அகம் 249/13
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து/இரும் பிடி தொழுதியின் ஈண்டுவன குழீஇ – அகம் 334/5,6
விடை வீழ்த்து சூடு கிழிப்ப – புறம் 366/17
TOP


வீழ்தரு (1)

வீழ்தரு புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 411/3
TOP


வீழ்தும் (1)

யாம் வீழ்தும் என்று தன் பின் செலவும் உற்றீயா – கலி 94/29
TOP


வீழ்ந்த (17)

நெடு நகர் வீழ்ந்த கரி குதிர் பள்ளி – மது 169
கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும் – மது 534
விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின் – மது 736
அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு – மலை 312
அழுந்துபட வீழ்ந்த பெரும் தண் குன்றத்து – நற் 2/1
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு – நற் 24/1
வீழா கொள்கை வீழ்ந்த கொண்டி – நற் 174/9
தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வீழ்ந்த காலொடு – நற் 197/6
வீழ்ந்த மா மழை தழீஇ பிரிந்தோர் – குறு 391/5
கையற வீழ்ந்த மை இல் வானமொடு – ஐங் 235/1
எவ்வி வீழ்ந்த செருவில் பாணர் – அகம் 115/8
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் – அகம் 138/16
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – அகம் 176/2
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த/நீள் கழல் மறவர் செல்வு-உழி செல்க என – புறம் 93/9,10
நெஞ்சு அற வீழ்ந்த புரைமையோனே – புறம் 307/14
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே – புறம் 310/5
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் – புறம் 364/10
TOP


வீழ்ந்தன்றால் (1)

உடன் வீழ்ந்தன்றால் அமரே பெண்டிரும் – புறம் 62/13
TOP


வீழ்ந்தன்று (2)

அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ – கலி 115/9
சென்று வீழ்ந்தன்று அவன் – புறம் 235/14
TOP


வீழ்ந்தன்று-மன் (1)

கூழையுள் வீழ்ந்தன்று-மன்/அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது – கலி 107/9,10
TOP


வீழ்ந்தன்றே (1)

இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே/வீழ்ந்த மா மழை தழீஇ பிரிந்தோர் – குறு 391/4,5
TOP


வீழ்ந்தன (2)

விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலை – மலை 128
வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப – நற் 171/8
TOP


வீழ்ந்தனவே (1)

கிளைஇய குரலே கிழக்கு வீழ்ந்தனவே/செறி முறை வெண் பலும் பறிமுறை நிரம்பின – குறு 337/2,3
TOP


வீழ்ந்தார் (1)

வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்ற-கால் – கலி 69/24
TOP


வீழ்ந்தான் (2)

கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது – கலி 104/47
அரு குறை ஆற்றி வீழ்ந்தான் மன்ற – புறம் 288/7
TOP


வீழ்ந்து (18)

மழை வீழ்ந்து அன்ன மா தாள் கமுகின் – பெரும் 363
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
கருவி மா மழை வீழ்ந்து என எழுந்த – நற் 213/8
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி – நற் 328/1
நீல் நிற இரும் கழி உட்பட வீழ்ந்து என – நற் 345/2
கருவி மா மழை வீழ்ந்து என அருவி – குறு 42/2
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் – குறு 90/3
எழால் உற வீழ்ந்து என கணவன் காணாது – குறு 151/2
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/2
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில் – ஐங் 214/2
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து/தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/44,45
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என – அகம் 167/13
ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்து என ஞாயிற்று – அகம் 181/7
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு – அகம் 208/9
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் – புறம் 28/13
கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/6
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு எறிந்து வீழ்ந்து என – புறம் 335/10
TOP


வீழ்ந்தேன் (1)

பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து – கலி 37/17
TOP


வீழ்ந்தோர் (4)

விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர்/எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும் – அகம் 53/10,11
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர்/எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/7,8
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் – அகம் 157/5
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை – புறம் 3/21
TOP


வீழ்நரின் (1)

இறுவரை வீழ்நரின் நடுங்கி தெறுவர – அகம் 322/4
TOP


வீழ்ப்ப (2)

மரம்-தோறும் மை வீழ்ப்ப/நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய – மது 754,755
வாயில் மாடம்-தொறும் மை விடை வீழ்ப்ப/நீ ஆங்கு கொண்ட விழவினும் பலவே – புறம் 33/21,22
TOP


வீழ்ப்பவும் (1)

மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும்/அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/1,2
TOP


வீழ்பவற்கு (1)

திரு முகம் இறைஞ்சினள் வீழ்பவற்கு இனைபவள் – கலி 77/3
TOP


வீழ்பு (2)

கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு/பலர் கொள் பலகை போல – நற் 30/8,9
வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல் – குறு 306/5
TOP


வீழ்வார் (5)

தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது – பரி 10/31
யாம் வீழ்வார் ஏமம் எய்துக என்மாரும் – பரி 11/119
உரிதின் ஒருதலை எய்தலும் வீழ்வார்/பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில் – கலி 92/7,8
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/72
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார்/மதி மருள நீத்த-கடை – கலி 147/15,16
TOP


வீழ்வார்-கண் (1)

வீழ்வார்-கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் – கலி 145/16
TOP


வீழ்வாரும் (1)

வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின் – கலி 78/25
TOP


வீழ்வு (2)

அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 446
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/15
TOP


வீழ (7)

பறவை படிவன வீழ கறவை – நெடு 10
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ/பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப – பட் 232,233
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ/பெய்த புலத்து பூத்த முல்லை – குறு 323/3,4
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி – பதி 12/1
தொல் பசி உழந்த பழங்கண் வீழ/எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை – பதி 12/15,16
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ/முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/3,4
கேழல் பன்றி வீழ அயலது – புறம் 152/4
TOP


வீழவும் (1)

எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும் – புறம் 41/8
TOP


வீழா (3)

வீழா கொள்கை வீழ்ந்த கொண்டி – நற் 174/9
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா – கலி 39/13
வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து – அகம் 102/13
TOP


வீழுநர் (1)

வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் – கலி 66/5
TOP


வீழுநர்க்கு (1)

வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் – கலி 8/9
TOP


வீழும் (6)

பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல் – சிறு 90
தூங்கு நீர் குட்டத்து துடுமென வீழும்/தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/3,4
கறங்கு இசை அருவி வீழும்/பிறங்கு இரும் சோலை நம் மலை கெழு நாட்டே – ஐங் 395/5,6
கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு – பரி 27/2
யாம் வேண்டேம் என்று விலக்கவும் எம் வீழும்/காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை – கலி 94/32,33
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும்/காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல் – அகம் 172/4,5
TOP


வீளை (6)

வீளை அம்பின் வில்லோர் பெருமகன் – நற் 265/3
வீளை பருந்தின் கோள் வல் சேவல் – அகம் 33/5
வீளை அம்பின் விழு தொடை மழவர் – அகம் 131/6
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – அகம் 182/4
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/9
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/14
TOP


வீளையர் (2)

மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த – குறு 272/2
TOP


வீளையொடு (1)

மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
TOP


வீற்றிருக்கும் (2)

விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் – பரி 23/12
கண் வீற்றிருக்கும் கயம் – பரி 23/13
TOP


வீற்றிருந்த (5)

திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து – திரு 70
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
விழவு வீற்றிருந்த வியலுள் ஆங்கண் – பதி 56/1
தொழில் வீற்றிருந்த நகர் – பரி 18/29
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/8
TOP


வீற்றிருந்து (1)

புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே – நற் 256/4
TOP


வீற்றிருந்தோரை (1)

வீற்றிருந்தோரை எண்ணும்-காலை – புறம் 27/4
TOP


வீற்று (4)

வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் – மலை 68
வில்லோர் மெய்ம்மறை வீற்று இரும் கொற்றத்து – பதி 59/9
வெளிற்று பனம் துணியின் வீற்று_வீற்று கிடப்ப – புறம் 35/22
வெளிற்று பனம் துணியின் வீற்று_வீற்று கிடப்ப – புறம் 35/22
TOP


வீற்று_வீற்று (1)

வெளிற்று பனம் துணியின் வீற்று_வீற்று கிடப்ப – புறம் 35/22
TOP


வீறியது (1)

குதிரையோ வீறியது/கூர் உகிர் மாண்ட குளம்பின் அது நன்றே – கலி 96/24,25
TOP


வீறு (20)

சாறு அயர் களத்து வீறு பெற தோன்றி – திரு 283
தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு – பொரு 167
தோள் முறையான் வீறு முற்றவும் – மது 54
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி – குறி 150
காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய – நற் 190/7
வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல – குறு 225/4
வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு – பதி 74/21
ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம் – பரி 15/16
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய – கலி 33/1
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி 44/6
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/19
வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 256/21
பெறுதற்கு அரிய வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 150/18
சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும் – புறம் 173/8
சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும் – புறம் 173/8
வீறு_வீறு ஆயும் உழவன் போல – புறம் 289/3
வீறு_வீறு ஆயும் உழவன் போல – புறம் 289/3
வீறு சால் நன் கலம் வீசி நன்றும் – புறம் 362/15
வீறு சால் நன் கலம் நல்கு-மதி பெரும – புறம் 389/15
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 400/11
TOP


வீறு_வீறு (2)

சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும் – புறம் 173/8
வீறு_வீறு ஆயும் உழவன் போல – புறம் 289/3
TOP


வீறுபடு (1)

வேறுபடு சாந்தமும் வீறுபடு புகையும் – பரி 8/97
TOP