வா – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வா 16
வாஅ 1
வாஅய 1
வாஅல் 2
வாஅள் 1
வாஅன் 1
வாக்க 1
வாக்கல் 1
வாக்கி 2
வாக்கிய 2
வாக்கு 1
வாக்குநர் 1
வாக்குபு 2
வாகுவலயம் 1
வாகை 15
வாங்க 15
வாங்க_வாங்க 1
வாங்கா 1
வாங்கி 48
வாங்கிய 11
வாங்கியும் 1
வாங்கினன் 1
வாங்கு 64
வாங்கு-வயின் 1
வாங்குநள் 1
வாங்குபு 3
வாங்கும் 9
வாங்கும்மே 2
வாங்குவார் 2
வாங்குவான் 1
வாச 3
வாசம் 1
வாட்டல் 1
வாட்டலும் 1
வாட்டாய் 1
வாட்டாற்று 1
வாட்டி 1
வாட்டிய 2
வாட்டுநர் 2
வாட்டும் 1
வாட்டொடும் 1
வாட 42
வாடல் 3
வாடல-கொல்லோ 1
வாடலொடு 1
வாடவும் 1
வாடற்க 1
வாடா 21
வாடாத 1
வாடாது 1
வாடி 10
வாடிய 26
வாடின 1
வாடினன் 1
வாடினும் 1
வாடினை 1
வாடு 15
வாடுக 1
வாடுதி 1
வாடுபு 3
வாடும் 5
வாடுமோ 1
வாடுவது 1
வாடுவை 1
வாடூன் 3
வாடை 29
வாடைக்கு 2
வாடையால் 1
வாடையின் 1
வாடையும் 6
வாடையொடு 10
வாணர் 1
வாணன் 5
வாணிக 1
வாதத்தான் 1
வாதி 1
வாதுவன் 1
வாதுவனாய் 1
வாம் 3
வாய் 495
வாய்-கொல் 1
வாய்_சொல் 1
வாய்க்க 6
வாய்த்த 14
வாய்த்தல்லே 1
வாய்த்தலின் 1
வாய்த்தன்றால் 1
வாய்த்தன்று 1
வாய்த்தன 1
வாய்த்தனம் 2
வாய்த்தனை 1
வாய்த்தாள் 2
வாய்த்தானும் 1
வாய்த்து 9
வாய்ந்த 4
வாய்ப்ப 10
வாய்ப்பட 1
வாய்ப்பது 1
வாய்ப்பு 1
வாய்ப்புள் 1
வாய்பூசி 1
வாய்பூசுறார் 1
வாய்மை 7
வாய்மைக்கு 1
வாய்மையன் 2
வாய்மையால் 1
வாய்மையில் 1
வாய்மையின் 1
வாய்மையும் 1
வாய்மொழி 23
வாய்மொழியால் 1
வாய்வதின் 1
வாய்வது 5
வாய்வாய் 1
வாய்வாளா 1
வாய்வாளாது 1
வாய்வாளேன் 2
வாய்விட்டு 2
வாய்விடூஉம் 1
வாய்வைத்து 1
வாய 5
வாயடை 1
வாயர் 3
வாயள் 1
வாயா 4
வாயாது 2
வாயார 1
வாயால் 1
வாயாளோ 2
வாயான் 1
வாயில் 49
வாயிலொடு 1
வாயிலோயே 3
வாயின் 1
வாயின 1
வாயினள் 1
வாயும் 10
வாயுள் 1
வாயுறை 1
வாயே 3
வாயொடு 1
வார் 101
வார்-உற்று 3
வார்-உறு 4
வார்க்கும் 1
வார்த்தை 1
வார்தர 1
வார்ந்த 4
வார்ந்து 24
வார்பு 8
வார்பு-உறு 1
வார்பு-உறுபு 1
வார 14
வாரண 2
வாரணத்து 1
வாரணம் 14
வாரணவாசி 1
வாரல் 13
வாரலரே 2
வாரலன் 2
வாரலனே 1
வாரலென் 2
வாரலோ 1
வாரற்க 5
வாரா 20
வாராதீமே 1
வாராது 17
வாராதே 4
வாராதோர் 1
வாராதோரே 2
வாராதோன் 1
வாராதோனே 1
வாராநின்றனள் 1
வாராமாறே 1
வாராமை 3
வாராமையின் 1
வாராமையே 1
வாராய் 7
வாராயோ 1
வாரார் 41
வாரார்-கொல் 1
வாரார்-கொல்லோ 2
வாராரோ 1
வாரான் 2
வாரி 11
வாரியும் 2
வாரும் 9
வாரூஉ 1
வாரேன் 5
வாரேன்-மன் 1
வாரோம் 1
வால் 91
வாலத்து 1
வாலா 2
வாலிதின் 5
வாலிது 2
வாலிதும் 1
வாலிய 4
வாலியோற்கு 1
வாலியோன் 1
வாலியோனை 1
வாலுவன் 2
வாவல் 5
வாவலும் 1
வாவியும் 1
வாவு 2
வாவே 1
வாழ் 19
வாழ்க்கை 53
வாழ்க்கைக்கு 2
வாழ்க்கையின் 2
வாழ்க்கையும் 2
வாழ்க்கையே 1
வாழ்க்கையொடு 1
வாழ்க்கையோ 1
வாழ்க 25
வாழ்கல்லா 1
வாழ்குவள் 1
வாழ்ச்சி 1
வாழ்த்த 9
வாழ்த்தவும் 1
வாழ்த்தி 20
வாழ்த்தினர் 1
வாழ்த்தினெம் 1
வாழ்த்தினேம் 2
வாழ்த்து 2
வாழ்த்தும் 2
வாழ்தல் 13
வாழ்தலின் 2
வாழ்தலும் 1
வாழ்தலோ 1
வாழ்தி 3
வாழ்தும் 2
வாழ்துமோ 1
வாழ்ந்தோர் 2
வாழ்நர் 14
வாழ்நர்க்கு 4
வாழ்நரின் 1
வாழ்நாள் 1
வாழ்நாளும் 1
வாழ்பவர் 1
வாழ்பவன் 1
வாழ்வல் 1
வாழ்வார் 1
வாழ்வார்கட்கு 1
வாழ்வாரே 1
வாழ்வாளோ 2
வாழ்வேன் 1
வாழ்வை 1
வாழ்வோர் 2
வாழ்வோர்க்கே 1
வாழ்வோரே 2
வாழ 6
வாழலளே 1
வாழலும் 1
வாழலென் 4
வாழலெனே 1
வாழலேன் 1
வாழா 2
வாழாதாள் 1
வாழாமையின் 1
வாழாள் 6
வாழி 266
வாழிய 48
வாழியர் 23
வாழியரோ 1
வாழியவே 4
வாழியாதன் 1
வாழியோ 29
வாழினும் 1
வாழு 1
வாழுநர் 1
வாழும் 12
வாழுமோரே 1
வாழேம் 2
வாழேன் 4
வாழை 35
வாழையின் 1
வாள் 206
வாள்-உற்ற 1
வாள்-உற்று 1
வாள்_நுதல் 9
வாள்_நுதலே 1
வாள்வீரம் 1
வாளர் 2
வாளவை 1
வாளா 1
வாளாதி 1
வாளாது 2
வாளி 9
வாளிகள் 1
வாளியர் 1
வாளில் 1
வாளின் 8
வாளும் 2
வாளே 1
வாளை 25
வாளைக்கு 1
வாளையின் 1
வாளையும் 1
வாளையொடு 2
வாளொடு 2
வாளோர் 1
வான் 205
வான்_அக 1
வான்_அகம் 1
வான்_அர_மகளிர் 1
வான்_அர_மகளிர்க்கு 1
வான்_அர_மகளோ 1
வான 7
வானத்து 42
வானம் 74
வானம்பாடி 1
வானமும் 4
வானமொடு 2
வானவ 1
வானவரம்ப 1
வானவரம்பன் 4
வானவன் 10
வானவில்லு 1
வானி 1
வானில் 1
வானின் 10
வானினும் 1
வானும் 1
வானுள் 1
வானே 1
வானோர் 2

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

வா (16)

வா பறை விரும்பினை ஆயினும் தூ சிறை – நற் 54/2
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட – பரி 6/52
பாடுகம் வா வாழி தோழி வய களிற்று – கலி 41/1
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/17
வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம் – கலி 42/8
வள்ளை அகவுவம் வா/காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு – கலி 42/9,10
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு – கலி 42/10
வௌவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா என – கலி 47/22
உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் – கலி 51/8
வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை – கலி 84/7
இல்லத்து வா என மெய் கொளீஇ எல்லா நின் – கலி 94/15
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2
மாறி வா என மொழியலன் மாதோ – புறம் 138/7
வளி நடந்து அன்ன வா செலல் இவுளியொடு – புறம் 197/1
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என – புறம் 222/3
TOP


வாஅ (1)

வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா – அகம் 134/7
TOP


வாஅய (1)

தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி – குறு 148/2
TOP


வாஅல் (2)

வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/9
கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர் – அகம் 127/13
TOP


வாஅள் (1)

வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு – புறம் 167/3
TOP


வாஅன் (1)

வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/8
TOP


வாக்க (1)

வாக்க உக்க தே கள் தேறல் – புறம் 115/3
TOP


வாக்கல் (1)

கவை கதிர் வரகின் அவைப்பு-உறு வாக்கல்/தாது எரு மறுகின் போதொடு பொதுளிய – புறம் 215/1,2
TOP


வாக்கி (2)

அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி/யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் – புறம் 398/22,23
TOP


வாக்கிய (2)

சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி – பட் 44
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
TOP


வாக்கு (1)

வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை – கலி 137/10
TOP


வாக்குநர் (1)

உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர்/அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/75,76
TOP


வாக்குபு (2)

வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட – பொரு 87
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர – பொரு 157
TOP


வாகுவலயம் (1)

மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம்/எல்லாம் கவரும் இயல்பிற்றாய் தென்னவன் – பரி 7/47,48
TOP


வாகை (15)

புகழா வாகை பூவின் அன்ன – பெரும் 109
வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் – குறி 67
வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும் – குறு 7/5
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ – குறு 347/2
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று – குறு 369/1
கூகை கோழி வாகை பறந்தலை – குறு 393/3
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த – பதி 40/15
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை – பதி 43/23
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப – பதி 66/15
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து – பதி 88/10
வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய – பரி 14/7
சூடா வாகை பறந்தலை ஆடு பெற – அகம் 125/19
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை – அகம் 136/10
இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில் – அகம் 199/19
வண் கை எயினன் வாகை அன்ன – புறம் 351/6
TOP


வாங்க (15)

பேஎய் வாங்க கைவிட்டு ஆங்கு – நற் 15/8
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ – குறு 112/3
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/4
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கை வாங்க/நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க – பரி 11/107,108
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க – பரி 11/108
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க/நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/108,109
மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க/உகாஅ வலியின் ஒரு தோழம் காலம் – பரி 23/75,76
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க/கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு – கலி 8/1,2
பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/7
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க/ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/36,37
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க/புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் – கலி 98/27,28
தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது – அகம் 36/6
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப – அகம் 339/7
TOP


வாங்க_வாங்க (1)

வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
TOP


வாங்கா (1)

கழுத்து அமை கை வாங்கா காதலர் புல்ல – பரி 11/116
TOP


வாங்கி (48)

புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி/ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் – பெரும் 156,157
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி/நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் – மது 572,573
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி/உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து – குறி 44,45
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
வீங்கு சுரை ஞெமுங்க வாங்கி தீம் பால் – நற் 57/5
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி/நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் – நற் 125/2,3
கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி/இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு – நற் 186/1,2
பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர் – நற் 186/6
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென – நற் 222/3
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி/முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர் – நற் 239/10,11
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை – குறு 255/3
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் – பதி 41/9
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி/ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை – பதி 90/32,33
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து – பரி 10/51
இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி/பிழையினை என்ன பிழை ஒன்றும் காணான் – பரி 12/59,60
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 19/31
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/71
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி/ஏதிலாள் கூந்தலிடை கண்டு மற்று அது – பரி 24/34,35
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் – கலி 39/14
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல் – கலி 50/1
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/11
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி/அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே – கலி 80/7,8
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் – கலி 80/22
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் – கலி 83/9
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே – கலி 92/26
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் – கலி 97/19
கல் சேர்பு ஞாயிறு கதிர் வாங்கி மறைதலின் – கலி 134/4
முலை இடை வாங்கி முயங்கினன் நீத்த – கலி 147/24
அயிர் திணி அடைகரை ஒலிப்ப வாங்கி/பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல – அகம் 30/7,8
பொன் எறி பிதிரின் சுடர வாங்கி/குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 72/4,5
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி/தாழ் பெயல் பெரு_நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 84/2,3
எரி புரை பன் மலர் பிறழ வாங்கி/அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு – அகம் 84/11,12
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி/இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல் – அகம் 112/3,4
பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கி/கான யானை கவளம் கொள்ளும் – அகம் 157/7,8
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி/பல் ஆன் நெடு நிரை தழீஇ கல்லென – அகம் 159/6,7
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/3
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி/வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/3,4
கதிர் கை ஆக வாங்கி ஞாயிறு – அகம் 164/1
ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி/அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/5,6
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி/பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல் – அகம் 192/5,6
கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி/களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின் – அகம் 194/8,9
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/5
கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன் – அகம் 380/5
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் – அகம் 381/3
செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி/வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/21,22
நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி/பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள் – புறம் 242/2,3
கையின் வாங்கி தழீஇ – புறம் 274/6
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி/எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 370/15,16
TOP


வாங்கிய (11)

கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் – திரு 14
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 105
எழினி வாங்கிய ஈர் அறை பள்ளியுள் – முல் 64
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் – குறி 37
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் – மலை 380
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை – நற் 317/3
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் – நற் 326/2
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை – குறு 10/3
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் – கலி 38/1
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/12
TOP


வாங்கியும் (1)

தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் – அகம் 188/11
TOP


வாங்கினன் (1)

வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
TOP


வாங்கு (64)

வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த – சிறு 48
நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர் கழனி – பெரும் 228
கூடம் குத்தி கயிறு வாங்கு இருக்கை – முல் 40
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக – முல் 42
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின் – முல் 98
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் – நெடு 150
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி – குறி 140
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி – மலை 34
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் – மலை 57
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/7
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் – நற் 117/5
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் – நற் 123/3
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது – நற் 148/6
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை – நற் 167/1
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி – நற் 199/7
கரும் கால் வேங்கை செம் வீ வாங்கு சினை – நற் 222/1
வாங்கு அமை பழுனிய நறவு உண்டு – நற் 276/9
மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை – நற் 303/4
வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும் – நற் 350/3
திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும் – குறு 125/6
உலை வாங்கு மிதி தோல் போல – குறு 172/6
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை – குறு 304/3
வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென – குறு 376/4
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் – பதி 12/22
இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி – பதி 31/26
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 66/1
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் – பரி 2/28
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு – பரி 7/14
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 39/17
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல் – கலி 50/1
வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர் – கலி 104/61
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வாங்கு வள் பரிய – அகம் 4/9
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் – அகம் 18/17
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய – அகம் 37/14
விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும் – அகம் 96/7
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல – அகம் 104/7
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் – அகம் 130/12
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/17
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் – அகம் 175/2
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ – அகம் 182/2
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து – அகம் 194/14
வில் வகுப்பு-உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் – அகம் 198/9
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து – அகம் 221/7
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – அகம் 224/3
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப – அகம் 243/2
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ – அகம் 264/3
பராஅரை புன்னை வாங்கு சினை தோயும் – அகம் 270/6
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ – அகம் 320/1
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 343/1
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய – அகம் 376/15
அம் வாங்கு உந்தி அமை தோளாய் நின் – அகம் 390/10
வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர் – அகம் 398/24
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் – புறம் 52/10
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து – புறம் 129/2
வாங்கு மருப்பு யாழொடு பல் இயம் கறங்க – புறம் 281/2
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் – புறம் 285/3
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி – புறம் 376/2
வடி மணி வாங்கு உருள – புறம் 377/25
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி – புறம் 383/13
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி – புறம் 383/13
TOP


வாங்கு-வயின் (1)

கடும் பரி நன் மான் வாங்கு-வயின் ஒல்கி – புறம் 368/5
TOP


வாங்குநள் (1)

புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் – குறு 229/2
TOP


வாங்குபு (3)

வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் – மலை 295
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் – நற் 292/3
வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண் – பதி 23/4
TOP


வாங்கும் (9)

முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும்/ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள் – நற் 325/5,6
ஓதம் வாங்கும் துறைவன் – ஐங் 145/2
வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு_குழை_ஒருவனை – பரி 1/5
கள்ளொடு காமம் கலந்து கரை வாங்கும்/வெள்ளம் தரும் இ புனல் – பரி 10/69,70
தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் உற்றாரின் – கலி 40/28
உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ – கலி 56/26
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும்/மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ – கலி 60/17,18
எவ்வம் தீர வாங்கும் தந்தை – அகம் 140/13
வெள் அரா மிளிர வாங்கும்/பிள்ளை எண்கின் மலை வயினானே – அகம் 257/20,21
TOP


வாங்கும்மே (2)

உயிரோடு எல்லாம் உடன் வாங்கும்மே – நற் 209/9
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே/நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா – நற் 398/2,3
TOP


வாங்குவார் (2)

வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார்/வாளி வாளிகள் நிலைபெற மறலுவார் – பரி 9/53,54
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார்/திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட – பரி 19/32,33
TOP


வாங்குவான் (1)

ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/29
TOP


வாச (3)

வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் – பரி 12/19
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும் – பரி 12/22
ஓசனை கமழும் வாச மேனியர் – பரி 12/25
TOP


வாசம் (1)

சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட – குறு 309/2
TOP


வாட்டல் (1)

இரப்போர் வாட்டல் அன்றியும் புரப்போர் – புறம் 196/6
TOP


வாட்டலும் (1)

செறுவோர் செம்மல் வாட்டலும் சேர்ந்தோர்க்கு – அகம் 231/1
TOP


வாட்டாய் (1)

இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான் – கலி 100/12
TOP


வாட்டாற்று (1)

வள நீர் வாட்டாற்று எழினியாதன் – புறம் 396/13
TOP


வாட்டி (1)

மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி/பொறை மலி கழுதை நெடு நிரை தழீஇய – அகம் 89/11,12
TOP


வாட்டிய (2)

முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய/பகைவன்-மன் யான் மறந்து அமைகலனே – நற் 260/9,10
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/7
TOP


வாட்டுநர் (2)

தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர் – ஐங் 462/4
புனை நலம் வாட்டுநர் அல்லர் மனை-வயின் – கலி 11/20
TOP


வாட்டும் (1)

வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின் – புறம் 39/17
TOP


வாட்டொடும் (1)

மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 256
TOP


வாட (42)

வடவர் வாட குடவர் கூம்ப – பட் 276
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட/நன் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் – நற் 282/2,3
தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட/நீடு இன்று விரும்பார் ஆயின் – நற் 345/8,9
பெரும் தோள் நெகிழ அம் வரி வாட/சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர – நற் 358/1,2
பைம் தழை சிதைய கோதை வாட/நன்னர் மாலை நெருநை நின்னொடு – நற் 363/7,8
அம் வரி வாட துறந்தோர் – குறு 180/6
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட/குழலினும் இனைகுவள் பெரிதே – ஐங் 306/2,3
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட/இறந்தோர் மன்ற தாமே பிறங்கு மலை – ஐங் 316/2,3
எல் வளை நெகிழ மேனி வாட/பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/1,2
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ – பதி 19/17
அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் – பதி 39/7
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட/கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி – பரி 6/65,66
தான் வாட வாடாத தன்மைத்தே தென்னவன் – பரி 29/3
செல்லு நீள் ஆற்று இடை சேர்ந்து எழுந்த மரம் வாட/புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன – கலி 3/12,13
கல் மிசை வேய் வாட கனை கதிர் தெறுதலான் – கலி 11/14
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட/முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/19,20
சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என – கலி 16/11
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட/சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் – கலி 22/19,20
உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள் – கலி 30/13
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு – கலி 31/15
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் – கலி 40/20
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை – கலி 45/19
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் – கலி 53/18
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட/இனையர் என உணர்ந்தார் என்று ஏக்கற்று ஆங்கு – கலி 68/22,23
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/21
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் – கலி 86/19
வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை – கலி 99/16
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே – கலி 124/7
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய் – கலி 125/18
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி 131/29
வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட/வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி – அகம் 119/2,3
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட/அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/1,2
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட/கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறி இடை – அகம் 177/7,8
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட/பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென – அகம் 307/2,3
செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் – அகம் 323/2
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து – புறம் 52/5
ஒன்னார் வாட அரும் கலம் தந்து நும் – புறம் 198/15
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க – புறம் 318/1
TOP


வாடல் (3)

வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் – அகம் 45/1
வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல்/ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் – அகம் 185/5,6
நறை வாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம் – அகம் 257/2
TOP


வாடல-கொல்லோ (1)

வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை – நற் 359/7
TOP


வாடலொடு (1)

இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு/நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் – குறு 320/2,3
TOP


வாடவும் (1)

திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும்/அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் – அகம் 183/2,3
TOP


வாடற்க (1)

வாடற்க வையை நினக்கு – பரி 6/106
TOP


வாடா (21)

வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர – திரு 79
வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன் – பெரும் 101
வாடா வள்ளியின் வளம் பல தரூஉம் – பெரும் 370
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – மது 457
வாடா பூவின் பொய்கை நாப்பண் – நற் 16/5
வாடா மாலை துயல்வர ஓடி – நற் 90/5
வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 216/2
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை – பதி 12/11
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி – பதி 24/22
வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப – பதி 53/2
வலியினான் வணக்கிய வாடா சீர் தென்னவன் – கலி 104/4
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று – கலி 104/42
வாடா வேம்பின் வழுதி கூடல் – அகம் 93/9
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி – அகம் 253/4
வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின் – புறம் 39/17
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – புறம் 62/16
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர் – புறம் 126/3
வாடா யாணர் நாடும் ஊரும் – புறம் 240/2
வாடா தாமரை சூட்டுவன் நினக்கே – புறம் 319/15
வாடா மாலை பாடினி அணிய – புறம் 364/1
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக – புறம் 394/9
TOP


வாடாத (1)

தான் வாட வாடாத தன்மைத்தே தென்னவன் – பரி 29/3
TOP


வாடாது (1)

கோடை ஒற்றினும் வாடாது ஆகும் – குறு 388/2
TOP


வாடி (10)

தீ தெறுவின் கவின் வாடி/நீர் செறுவின் நீள் நெய்தல் – பட் 10,11
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண – நற் 92/3
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி/நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து – குறு 185/1,2
கொய்திடு தளிரின் வாடி நின் – ஐங் 216/5
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி/எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/10,11
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
உண்ணாமையின் ஊன் வாடி/தெண் நீரின் கண் மல்கி – புறம் 136/6,7
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி/பாடுநர் கடும்பும் பையென்றனவே – புறம் 238/6,7
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி/கோடை ஆயினும் கோடி – புறம் 393/21,22
TOP


வாடிய (26)

பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை – நற் 37/1
வாடிய வரியும் நோக்கி நீடாது – நற் 130/8
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் – நற் 305/1
நெகிழ்ந்த தோளும் வாடிய வரியும் – நற் 309/1
சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை – நற் 350/8
நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும் – குறு 309/3
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே – ஐங் 351/5
தொடி நிலை கலங்க வாடிய தோளும் – ஐங் 475/1
வாடிய நுதலள் ஆகி பிறிது நினைந்து – ஐங் 478/2
அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன – கலி 3/9
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன – கலி 3/17
வறியவன் இளமை போல் வாடிய சினையவாய் – கலி 10/1
வாடிய மென் தோளும் வீங்கின – கலி 43/30
வாடிய பூவொடு வாரல் எம் மனை என – கலி 75/18
கொம்மை வாடிய இயவுள் யானை – அகம் 29/16
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை – அகம் 53/8
வண்ணம் வாடிய வரியும் நோக்கி – அகம் 69/3
ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி – அகம் 98/23
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை – அகம் 271/4
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் – அகம் 343/6
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து – புறம் 159/8
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய/நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென – புறம் 160/5,6
வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் – புறம் 240/13
வாடிய மாலை மலைந்த சென்னியன் – புறம் 285/6
வயலை கொடியின் வாடிய மருங்குல் – புறம் 305/1
பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை – புறம் 388/2
TOP


வாடின (1)

திதலை அல்குல் வரியும் வாடின/என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண் – அகம் 227/2,3
TOP


வாடினன் (1)

பாடு பெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தல் என் – புறம் 165/10
TOP


வாடினும் (1)

தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும்/நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் – அகம் 259/13,14
TOP


வாடினை (1)

வாடினை வாழியோ வயலை நாள்-தொறும் – அகம் 383/6
TOP


வாடு (15)

வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த – பெரும் 353
சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே – நற் 7/9
வாடு பூ சினையின் கிடக்கும் – குறு 343/6
உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு – கலி 6/4
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம் – கலி 68/11
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் – அகம் 143/4
மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 155/16
தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி – அகம் 165/11
கோடை நீடலின் வாடு புலத்து உக்க – அகம் 377/1
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி – அகம் 399/9
என்றூழ் வாடு வறல் போல நன்றும் – புறம் 75/9
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ – புறம் 155/1
வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் – புறம் 227/7
வாடு முலை ஊறி சுரந்தன – புறம் 295/7
TOP


வாடுக (1)

வாடுக இறைவ நின் கண்ணி ஒன்னார் – புறம் 6/21
TOP


வாடுதி (1)

எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/4
TOP


வாடுபு (3)

வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர – கலி 16/2
வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு-உறா மணி போன்றாள் – கலி 132/14
வறன்-உறு செய்யின் வாடுபு வருந்தி – அகம் 301/1
TOP


வாடும் (5)

செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/3
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/10
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு – கலி 71/24
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும் – அகம் 171/3
TOP


வாடுமோ (1)

ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே – ஐங் 275/5
TOP


வாடுவது (1)

வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் – கலி 26/14
TOP


வாடுவை (1)

வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ – கலி 13/21
TOP


வாடூன் (3)

வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் – பெரும் 100
வாடூன் கொழும் குறை – புறம் 328/9
சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும் – புறம் 386/4
TOP


வாடை (29)

அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை/பரும யானை அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 89/7,8
இரைக்கும் வாடை இருள் கூர் பொழுதில் – நற் 109/6
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை/நினக்கு தீது அறிந்தன்றோ இலமே – நற் 193/4,5
வளரா வாடை உளர்பு நனி தீண்டலின் – நற் 241/4
வாடை பெரும் பனிக்கு என்னள்-கொல் எனவே – நற் 312/9
வேறு புல வாடை அலைப்ப – நற் 341/9
தண் வரல் வாடை தூக்கும் – குறு 76/5
ஓம்பு-மதி வாழியோ வாடை பாம்பின் – குறு 235/1
வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர – குறு 240/4
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை/எ-கால் வருவது என்றி – குறு 277/6,7
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 332/1
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே – ஐங் 233/1
அரும் பனி கலந்த அருள் இல் வாடை/தனிமை எள்ளும் பொழுதில் – ஐங் 479/3,4
வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல் – பதி 61/2
ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூ கொடி நுடங்க – பரி 17/16
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் – பரி 21/63
நோய் சேர்ந்த வைகலான் வாடை வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/13
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை/தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு – கலி 31/12,13
வாடை தூக்க வணங்கிய தாழை – கலி 128/2
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை/இலங்கு பூம் கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த – அகம் 13/21,22
வயங்கு கதிர் கரந்த வாடை வைகறை – அகம் 24/6
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை/பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி – அகம் 58/11,12
வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம் – அகம் 78/10
அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை – அகம் 96/6
ஓடுவை-மன்னால் வாடை நீ எமக்கே – அகம் 125/22
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை/எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால் – அகம் 163/9,10
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை/மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய – அகம் 235/15,16
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை/நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி – அகம் 243/8,9
அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை/கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச – அகம் 255/15,16
TOP


வாடைக்கு (2)

வட புல வாடைக்கு பிரிவோர் – நற் 366/11
வட புல வாடைக்கு அழி மழை – குறு 317/6
TOP


வாடையால் (1)

மெய் கூர்ந்த பனியொடு மேல் நின்ற வாடையால்/கையாறு கடைக்கூட்ட கலக்கு-உறூஉம் பொழுது-மன் – கலி 31/6,7
TOP


வாடையின் (1)

பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
TOP


வாடையும் (6)

வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே – நற் 229/11
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/5
தூஉம் துவலை துயர் கூர் வாடையும்/வாரார் போல்வர் நம் காதலர் – குறு 103/4,5
பெரும் தண் வாடையும் வாரார் – குறு 160/5
இன்னா வாடையும் மலையும் – ஐங் 236/3
இன்னா வாடையும் அலைக்கும் – ஐங் 460/4
TOP


வாடையொடு (10)

இளையர் தரூஉம் வாடையொடு/மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/8,9
ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர – நற் 262/2
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப – நற் 364/4
இன்னாது எறிதரும் வாடையொடு/என் ஆயினள்-கொல் என்னாதோரே – குறு 110/7,8
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர – அகம் 217/5
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி – அகம் 235/7
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு/முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை – அகம் 273/10,11
ஆனாது எறிதரும் வாடையொடு/நோனேன் தோழி என் தனிமையானே – அகம் 294/15,16
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு/பனி மீக்கூரும் பைதல் பானாள் – அகம் 305/3,4
இரும் குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே – அகம் 337/21
TOP


வாணர் (1)

நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி – புறம் 387/13
TOP


வாணன் (5)

வாணன் வைத்த விழு நிதி பெறினும் – மது 203
வாணன் சிறுகுடி அன்ன என் – நற் 340/9
வாணன் சிறுகுடி வடாஅது – அகம் 117/18
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி – அகம் 204/12
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் – அகம் 269/22
TOP


வாணிக (1)

வாணிக பரிசிலன் அல்லேன் பேணி – புறம் 208/7
TOP


வாதத்தான் (1)

வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி – கலி 96/36
TOP


வாதி (1)

வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி – மலை 112
TOP


வாதுவன் (1)

வாதுவன் வாழிய நீ – கலி 96/21
TOP


வாதுவனாய் (1)

பரி ஆக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் – கலி 96/38
TOP


வாம் (3)

வாம் பரிய கடும் திண் தேர் – மது 51
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி – அகம் 115/14
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் – அகம் 400/13
TOP


வாய் (495)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25
உலறிய கதுப்பின் பிறழ் பல் பேழ் வாய்/சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 47,48
இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 72
முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
அளியன்தானே முது வாய் இரவலன் – திரு 284
துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி – பொரு 10
அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய்/பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் – பொரு 12,13
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய்/பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் – பொரு 27,28
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் – பொரு 34
ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி – பொரு 106
அர வாய் வேம்பின் அம் குழை தெரியலும் – பொரு 144
பேர் யாழ் முறையுளி கழிப்பி நீர் வாய்/தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பொரு 168,169
கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து – பொரு 242
முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல – சிறு 40
கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை – சிறு 42
நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து – சிறு 51
அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத – சிறு 52
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 58
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள் – சிறு 121
புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் – சிறு 181
மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து – சிறு 223
ஆரம் சூழ்ந்த அயில் வாய் நேமியொடு – சிறு 253
சுனை வறந்து அன்ன இருள் தூங்கு வறு வாய்/பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை – பெரும் 10,11
புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண – பெரும் 22
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடம் – பெரும் 50
உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி – பெரும் 92
முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 99
பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி – பெரும் 112
தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி – பெரும் 113
வை நுதி மழுங்கிய புலவு வாய் எஃகம் – பெரும் 119
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 144
புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ – பெரும் 159
மடி வாய் கோவலர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 166
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் – பெரும் 199
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் – பெரும் 199
முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி – பெரும் 215
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 227
மலர் வாய் பிழாவில் புலர ஆற்றி – பெரும் 276
வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த – பெரும் 280
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப – பெரும் 286
பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை – பெரும் 287
வளை வாய் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும் – பெரும் 300
சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 385
அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய் – பெரும் 412
அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய்/அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப – பெரும் 412,413
நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் – மது 25
பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே – மது 198
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் – மது 294
கல் பொளிந்து அன்ன இட்டு வாய் கரண்டை – மது 482
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 730
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி – மது 765
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை – நெடு 62
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப – நெடு 63
தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் – நெடு 65
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் – நெடு 73
கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய – நெடு 96
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு-உறுத்து – நெடு 143
சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து – குறி 156
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 219
வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம் – குறி 227
நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி – பட் 30
வளி நுழையும் வாய் பொருந்தி – பட் 151
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து – பட் 208
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் – பட் 214
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த – பட் 253
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் – பட் 268
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி – மலை 10
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 32
வளம் பிழைப்பு அறியாது வாய் வளம் பழுநி – மலை 578
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப – நற் 5/2
வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய் – நற் 32/4
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பலொடு ஒன்றி – நற் 36/6
நன் வாய் அல்லா வாழ்க்கை – நற் 46/10
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல் – நற் 61/8
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் – நற் 69/5
மாணா விரல வல் வாய் பேஎய் – நற் 73/2
வள் வாய் ஆழி உள் வாய் தோயினும் – நற் 78/8
வள் வாய் ஆழி உள் வாய் தோயினும் – நற் 78/8
தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர் – நற் 83/3
வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை – நற் 83/4
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் – நற் 91/7
அழுந்துபடு விழுப்புண் வழும்பு வாய் புலரா – நற் 97/1
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி – நற் 102/1
பூ பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 104/1
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி – நற் 111/7
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை – நற் 125/1
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/2
திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென – நற் 132/2
வெம் வாய் பெண்டிர் கவ்வை தூற்ற – நற் 133/6
செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி – நற் 134/4
அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய்/மாரி யானையின் மருங்குல் தீண்டி – நற் 141/1,2
அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர் – நற் 143/7
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய்/பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை – நற் 144/5,6
செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று – நற் 147/3
எ வாய் சென்றனை அவண் என கூறி – நற் 147/4
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 154/5
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய்/வேங்கை முதலொடு துடைக்கும் – நற் 158/7,8
நின் வாய் பணிமொழி களையா பன் மாண் – நற் 167/7
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை – நற் 188/2
கான புறவின் சேவல் வாய் நூல் – நற் 189/8
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9
யாது செய்வாம்-கொல் நாமே கய வாய்/கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும் – நற் 194/2,3
சாறு என நுவலும் முது வாய் குயவ – நற் 200/4
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ – நற் 204/2
செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் – நற் 206/4
செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய்/தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என – நற் 206/4,5
காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் – நற் 217/2
நகை வாய் கொளீஇ நகு-தொறும் விளிக்கும் – நற் 218/4
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/3
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய்/அரி பெய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப தெருவில் – நற் 250/1,2
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு – நற் 250/4
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 257/5
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய்/பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 259/4,5
கழனி ஒழிந்த கொடு வாய் பேடைக்கு – நற் 263/6
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் – நற் 269/2
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை – நற் 269/4
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் – நற் 272/1
பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய்/அம்பல் மூதூர் அலர்ந்து – நற் 272/8,9
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து – நற் 274/2
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் – நற் 275/5
கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு – நற் 276/1
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ – நற் 278/2
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/5
மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட – நற் 285/5
களிறு பொர கரைந்த கய வாய் குண்டு கரை – நற் 292/5
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/3
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி – நற் 315/3
பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும் – நற் 317/4
கான முல்லை கய வாய் அலரி – நற் 321/3
முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும் – நற் 325/5
கொடு வாய் பேடை குடம்பை சேரிய – நற் 338/10
என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின்-வயின் – நற் 342/3
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன – நற் 347/6
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/2
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு – நற் 365/3
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை – நற் 367/1
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை – நற் 369/4
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/6
கிளையோடு உண்ணும் வளை வாய் பாசினம் – நற் 376/4
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய்/அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட – நற் 378/6,7
வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல் – குறு 15/4
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய்/வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை – குறு 26/6,7
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து – குறு 30/3
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/2
வளை வாய் கொண்ட வேப்ப ஒண் பழம் – குறு 67/2
யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே – குறு 75/5
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து – குறு 92/1
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய்/இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக – குறு 103/2,3
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர் – குறு 141/1
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 155/4
இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு – குறு 160/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய்/பேதை யானை சுவைத்த – குறு 179/5,6
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை – குறு 193/2
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை – குறு 193/2
வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ – குறு 232/2
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி – குறு 233/1
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர் – குறு 240/2
நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் – குறு 259/6
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/2
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் – குறு 265/2
துறத்தல் வல்லியோர் புள்_வாய் தூதே – குறு 266/5
வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 279/2
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் – குறு 286/2
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய்/குண்டு நீர் தாமரை கொங்கின் அன்ன – குறு 300/2,3
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி_உளி – குறு 304/1
செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி – குறு 307/2
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் – குறு 328/3
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை – குறு 343/3
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க – குறு 358/3
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல – குறு 362/1
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/2
வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி – குறு 373/3
சுடர் வாய் நெடு வேல் காளையொடு – குறு 378/4
செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/3
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய்/அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/2,3
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி – ஐங் 284/1
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் – ஐங் 299/2
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை – ஐங் 321/1
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை – ஐங் 447/2
செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப – பதி 11/7
அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் – பதி 16/12
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் – பதி 22/13
புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் – பதி 24/2
வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட – பதி 27/11
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் – பதி 28/11
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் – பதி 30/17
செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின் – பதி 33/9
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி – பதி 46/8
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து – பதி 64/1
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் – பதி 71/11
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து – பதி 81/25
வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு_குழை_ஒருவனை – பரி 1/5
செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே – பரி 2/60
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி 3/59
மன்றல மலர மலர் காந்தள் வாய் நாற – பரி 8/25
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் – பரி 8/84
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 8/116
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – பரி 10/98
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும் – பரி 12/22
நிறன் உழும் வளை வாய் நாஞ்சிலோனும் – பரி 13/34
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75
வாய் வாளா நின்றாள் – பரி 20/46
துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/51
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து – பரி 23/36
வரை வாய் தழுவிய கல் சேர் கிடக்கை – பரி 23/68
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/48
வலம் படு திகிரி வாய் நீவுதியே – கலி 7/14
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் – கலி 13/2
இன் தீம் கிளவியாய் வாய் மன்ற நின் கேள் – கலி 24/3
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி – கலி 29/12
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – கலி 46/3
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை – கலி 54/6
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய்/நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி – கலி 55/4,5
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் – கலி 60/24
ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/13
என பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப – கலி 65/19
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் – கலி 67/2
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ – கலி 68/9
இல்லின் எழீஇய யாழ் தழீஇ கல்லா வாய்/பாணன் புகுதரா-கால் – கலி 70/22,23
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் – கலி 71/3
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் – கலி 81/1
வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா – கலி 81/17
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ – கலி 81/21
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் – கலி 83/3
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் – கலி 83/9
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக – கலி 85/26
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய்/கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் – கலி 86/4,5
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் – கலி 86/9
நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி – கலி 86/12
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் – கலி 88/6
வரை உறழ் நீள் மதில் வாய் சூழ்ந்த வையை – கலி 92/12
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி – கலி 93/16
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு – கலி 95/15
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் – கலி 96/1
பொரு கரை வாய் சூழ்ந்த பூ மலி வையை – கலி 98/10
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் – கலி 102/15
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/54
நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு – கலி 103/69
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை – கலி 104/27
வள் உருள் நேமியான் வாய் வைத்த வளை போல – கலி 105/9
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி – கலி 105/35
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு – கலி 105/45
வை வாய் மருப்பினான் மாறாது குத்தலின் – கலி 106/12
அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை – கலி 106/21
ஞாலம் கொண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ – கலி 106/27
இகல் வேந்தன் சேனை இறுத்த வாய் போல – கலி 108/1
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் – கலி 112/22
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக – கலி 119/1
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப – கலி 134/8
கோடு வாய் கூடா பிறையை பிறிது ஒன்று – கலி 142/24
வேண்டிய வேண்டி ஆங்கு எய்துதல் வாய் எனின் – கலி 143/46
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/11
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/4
பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய்/வாய் போல் பொய்ம்மொழி எவ்வம் என் களைமா – அகம் 3/13,14
வாய் போல் பொய்ம்மொழி எவ்வம் என் களைமா – அகம் 3/14
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய்/அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை – அகம் 3/15,16
வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள் – அகம் 5/5
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 8/6
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய்/உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு – அகம் 9/5,6
வள் வாய் அம்பின் கோடை பொருநன் – அகம் 13/10
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய்/நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல் – அகம் 16/3,4
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் – அகம் 21/12
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் – அகம் 21/22
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற – அகம் 22/7
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற – அகம் 22/7
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய்/தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப – அகம் 27/10,11
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க – அகம் 29/13
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும் – அகம் 33/6
தெளியா நோக்கம் உள்ளினை உளி வாய்/வெம் பரல் அதர குன்று பல நீந்தி – அகம் 33/10,11
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி – அகம் 36/2
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க – அகம் 39/3
வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின் – அகம் 39/23
மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய்/பொய்யும் உளவோ என்றனன் பையென – அகம் 48/18,19
வெவ் வாய் பெண்டிர் கௌவை தூற்றினும் – அகம் 50/3
மனை சேர் பெண்ணை மடி வாய் அன்றில் – அகம் 50/11
வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள – அகம் 54/5
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய்/ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் – அகம் 62/2,3
மால் கழை பிசைந்த கால் வாய் கூர் எரி – அகம் 65/10
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர் – அகம் 68/20
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற – அகம் 70/6
மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் – அகம் 72/3
பிடி கை அமைந்த கனல் வாய் கொள்ளி – அகம் 73/15
வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா-காலே – அகம் 74/17
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய்/அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/10,11
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து – அகம் 78/3
வளை வாய் பருந்தின் வான் கண் பேடை – அகம் 79/12
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி – அகம் 79/13
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு – அகம் 81/4
கன்று வாய் சுவைப்ப முன்றில் தூங்கும் – அகம் 87/2
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் – அகம் 88/3
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி – அகம் 96/4
அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/18
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/16
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய்/அம் மென் சேரி கேட்பினும் கேட்க – அகம் 110/1,2
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 115/7
இரும் பிடி கன்றொடு விரைஇய கய வாய்/பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய – அகம் 118/7,8
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் – அகம் 120/2
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/9
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/11
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை – அகம் 122/13
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய்/கடாஅம் மாறிய யானை போல – அகம் 125/7,8
நின வாய் செத்து நீ பல உள்ளி – அகம் 126/1
சிறிய மிழற்றும் செம் வாய் பெரிய – அகம் 126/18
ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண் – அகம் 127/9
நெஞ்சு வாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர் – அகம் 129/17
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் – அகம் 130/12
பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன் – அகம் 143/12
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை – அகம் 144/4
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 147/6
நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ – அகம் 150/9
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே – அகம் 151/15
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை – அகம் 154/2
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி – அகம் 155/9
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த – அகம் 157/2
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய்/கணவன் ஓம்பும் கானல் அம் சேர்ப்பன் – அகம் 160/7,8
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல் வாய்/அரவ சீறூர் காண – அகம் 160/16,17
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய்/கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி – அகம் 162/13,14
ஒய்யென எழுந்த செம் வாய் குழவி – அகம் 165/3
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய்/கூர் முக சிதலை வேய்ந்த – அகம் 167/18,19
விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி – அகம் 175/3
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது – அகம் 179/5
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய்/குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ – அகம் 179/11,12
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/12
வாள் வாய் சுறவின் பனி துறை நீந்தி – அகம் 187/21
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி – அகம் 192/5
பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய்/பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின் – அகம் 193/4,5
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி – அகம் 193/9
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் – அகம் 199/21
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 201/16
யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய்/அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் – அகம் 203/2,3
அன்னேன் அன்மை நன் வாய் ஆக – அகம் 203/12
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/10
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய்/நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ் – அகம் 212/5,6
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் – அகம் 213/21
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
கூர் நுதி செம் வாய் எருவை சேவல் – அகம் 215/12
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண் – அகம் 215/15
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் – அகம் 216/4
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய்/அம்பல் மூதூர் கேட்பினும் கேட்க – அகம் 218/18,19
களிற்று இரை பிழைத்தலின் கய வாய் வேங்கை – அகம் 221/11
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு – அகம் 227/6
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 227/13
புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய்/இரும் பிடி இரியும் சோலை – அகம் 228/11,12
அகல் வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்து என – அகம் 229/2
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது – அகம் 242/2
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை – அகம் 244/4
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை – அகம் 244/4
பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 246/1
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை – அகம் 247/4
குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி – அகம் 248/7
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை – அகம் 249/14
வெவ் வாய் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி – அகம் 250/12
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் – அகம் 251/14
பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின் – அகம் 256/4
நறை வாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம் – அகம் 257/2
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/15
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார் – அகம் 266/11
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து – அகம் 269/17
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த – அகம் 269/23
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது – அகம் 277/6
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய்/அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/13,14
எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய்/அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும் – அகம் 282/12,13
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 289/15
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடத்து – அகம் 301/7
பராரை பெண்ணை சேக்கும் கூர் வாய்/ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய – அகம் 305/12,13
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் – அகம் 314/10
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை – அகம் 319/1
அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் பொய்ப்பினும் – அகம் 320/7
ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி – அகம் 326/1
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே – அகம் 331/14
நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக – அகம் 333/16
நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக – அகம் 333/16
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய்/ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/25,26
சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய்/பல் மாண் பேதையின் பிரிந்த நீயே – அகம் 343/18,19
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை – அகம் 346/9
கவ்வை தூற்றும் வெவ் வாய் சேரி – அகம் 347/6
ஞெமை இலை உதிர்த்த எரி வாய் கோடை – அகம் 353/8
குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து – அகம் 354/5
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/2
வளை வாய் பருந்தின் வள் உகிர் சேவல் – அகம் 363/13
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர – அகம் 364/8
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப – அகம் 365/1
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19
வளை வாய் கோதையர் வண்டல் தைஇ – அகம் 370/1
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/2
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் – அகம் 373/17
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய்/சிறு வன்கண்ணி சிலம்பு கழீஇ – அகம் 385/16,17
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி – அகம் 387/16
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் – அகம் 388/2
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் – அகம் 388/19
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென – அகம் 392/15
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து – அகம் 394/4
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில் – அகம் 394/9
வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 399/18
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் – புறம் 3/22
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 15/2
வாய் காவாது பரந்து பட்ட – புறம் 22/24
வேள்வி முற்றிய வாய் வாள் வேந்தே – புறம் 26/15
பேழ் வாய் உழுவை பொறிக்கும் ஆற்றலை – புறம் 33/9
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய்/நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து – புறம் 36/6,7
நீ உடன்று நோக்கும் வாய் எரி தவழ – புறம் 38/5
நீ நயந்து நோக்கும் வாய் பொன் பூப்ப – புறம் 38/6
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல – புறம் 48/7
இரு பாற்படுக்கும் நின் வாள் வாய் ஒழித்ததை – புறம் 50/9
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/11
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் – புறம் 60/10
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல – புறம் 70/5
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 91/1
என் வாய் சொல்லும் அன்ன ஒன்னார் – புறம் 92/4
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து – புறம் 93/12
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/2
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1
வழை பூ கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன் – புறம் 131/2
பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ – புறம் 152/2
முது முதல்வன் வாய் போகாது – புறம் 166/2
உலக இடைகழி அறை வாய் நிலைஇய – புறம் 175/8
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும் – புறம் 175/9
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல – புறம் 180/9
வலாஅரோனே வாய் வாள் பண்ணன் – புறம் 181/6
வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் – புறம் 184/4
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய்/கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 198/4,5
வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே – புறம் 212/10
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர – புறம் 225/3
ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி – புறம் 225/12
இன்னும் காண்குவை நன் வாய் ஆகுதல் – புறம் 227/3
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க – புறம் 237/12
வாய் வன் காக்கையும் கூகையும் கூடி – புறம் 238/3
பொத்த அறையுள் போழ் வாய் கூகை – புறம் 240/7
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் – புறம் 261/3
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல் – புறம் 269/1
நா நவில் புலவர் வாய் உளானே – புறம் 282/11
திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா – புறம் 284/7
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
வாய் வாள் பற்றி நின்றனென் என்று – புறம் 292/3
வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி – புறம் 295/2
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/4
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே – புறம் 298/5
சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக – புறம் 316/11
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி – புறம் 319/3
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண – புறம் 319/9
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய்/வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் – புறம் 324/2,3
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் – புறம் 324/3
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/12
ஒளிறு வேல் மறவரும் வாய் மூழ்த்தனரே – புறம் 336/5
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை – புறம் 342/7
ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல் – புறம் 346/4
கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு – புறம் 353/14
வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு – புறம் 359/2
அழல் வாய் புக்க பின்னும் – புறம் 360/20
வாய் வன் காக்கை கூகையொடு கூடி – புறம் 362/17
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப – புறம் 364/6
பறையொடு தகைத்த கல பையென் முரவு வாய்/ஆடு-உறு குழிசி பாடு இன்று தூக்கி – புறம் 371/5,6
கூர் வாய் இரும் படை நீரின் மிளிர்ப்ப – புறம் 371/10
வெம் வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என – புறம் 372/11
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/4
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 392/9
வாய் வாள் வளவன் வாழ்க என – புறம் 393/24
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் – புறம் 394/3
தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள் – புறம் 397/21
TOP


வாய்-கொல் (1)

வாய்-கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து – நற் 322/3
TOP


வாய்_சொல் (1)

வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய் – நற் 32/4
TOP


வாய்க்க (6)

வல்லே நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே – நற் 126/12
வருந்தேன் தோழி வாய்க்க அவர் செலவே – நற் 148/12
மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க – ஐங் 10/2
செய்_பொருள் வாய்க்க என செவி சார்த்துவோரும் – பரி 8/107
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே – அகம் 131/15
வாய்க்க தில் வாழி தோழி வாயாது – அகம் 347/9
TOP


வாய்த்த (14)

வானம் வாய்த்த வளம் மலை கவாஅன் – சிறு 84
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின் – முல் 98
தன் தொழில் வாய்த்த இன் குரல் எழிலி – நற் 153/4
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த/பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ – நற் 227/3,4
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கன் – குறு 299/4
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள – கலி 68/14
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன் – கலி 149/10
அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர் – அகம் 100/15
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த/பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய் – அகம் 193/3,4
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த/களவும் கைம்மிக அலர்ந்தன்று அன்னையும் – அகம் 325/3,4
வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின் – புறம் 98/12
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு – புறம் 167/3
TOP


வாய்த்தல்லே (1)

தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே – ஐங் 37/4
TOP


வாய்த்தலின் (1)

பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த – பரி 13/7
TOP


வாய்த்தன்றால் (1)

வாய்த்தன்றால் வையை வரவு – பரி 16/31
TOP


வாய்த்தன்று (1)

வையை நினக்கு மடை வாய்த்தன்று/மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து – பரி 11/87,88
TOP


வாய்த்தன (1)

வாய்த்தன வாழி தோழி வேட்டோர்க்கு – அகம் 332/12
TOP


வாய்த்தனம் (2)

நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே – ஐங் 494/4
வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் தோழி – அகம் 66/6
TOP


வாய்த்தனை (1)

பொய்யல் அந்தோ வாய்த்தனை அது கேட்டு – நற் 147/10
TOP


வாய்த்தாள் (2)

நடுங்கு நோய் தீர நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/7
யாமத்து வந்து நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/15
TOP


வாய்த்தானும் (1)

வஞ்சினம் வாய்த்தானும் போன்ம் – கலி 101/20
TOP


வாய்த்து (9)

சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு – முல் 72
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 142
பழையன் வேல் வாய்த்து அன்ன நின் – நற் 10/8
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்து அன்ன – நற் 286/1
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த – நற் 316/7
சிதைவு இன்றி சென்று-உழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து/துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/6,7
கொடும் திமில் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்து என – அகம் 70/1
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து – அகம் 394/4
பலர் வாய்த்து இராஅர் பகுத்து உண்டோரே – புறம் 360/21
TOP


வாய்ந்த (4)

மதியம் மறைய வரு நாளில் வாய்ந்த/பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி – பரி 11/10,11
மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார் – பரி 23/34
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் – கலி 59/5
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த/இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/6,7
TOP


வாய்ப்ப (10)

நன்னர் நெஞ்சத்து இன் நசை வாய்ப்ப/இன்னே பெறுதி நீ முன்னிய வினையே – திரு 65,66
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி – நற் 125/2
மீன்-வயின் நிற்ப வானம் வாய்ப்ப/அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/1,2
வருடையை படிமகன் வாய்ப்ப பொருள் தெரி – பரி 11/5
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய – கலி 93/12
பெறல் நசை வேட்கையின் நின் குறி வாய்ப்ப/பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு – கலி 93/17,18
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/16
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப/இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து – அகம் 22/17,18
வானம் வாய்ப்ப கவினி கானம் – அகம் 134/1
வறன் ஒரீஇ வழங்கு வாய்ப்ப/விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/15,16
TOP


வாய்ப்பட (1)

வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை – புறம் 343/14
TOP


வாய்ப்பது (1)

வாய்ப்பது ஆக என வேட்டோமே – ஐங் 8/6
TOP


வாய்ப்பு (1)

வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் – பதி 20/6
TOP


வாய்ப்புள் (1)

நல்ல நல்லோர் வாய்ப்புள் தெவ்வர் – முல் 18
TOP


வாய்பூசி (1)

மழை நீர் அறு குளத்து வாய்பூசி ஆடும் – பரி 24/88
TOP


வாய்பூசுறார் (1)

ஐயர் வாய்பூசுறார் ஆறு – பரி 24/63
TOP


வாய்மை (7)

ஓங்கு மலை நாட ஒழிக நின் வாய்மை/காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 55/1,2
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே – நற் 283/8
நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர் – பதி 70/12
வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த – பரி 2/54
கல்லினுள் மணியும் நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ – பரி 3/64
வாய்மை அன்ன வைகலொடு புணர்ந்தே – கலி 35/25
வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ – கலி 135/11
TOP


வாய்மைக்கு (1)

வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப – நற் 393/9
TOP


வாய்மையன் (2)

கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம் – பதி 48/7
அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின் – பரி 5/33
TOP


வாய்மையால் (1)

வசை நீங்கிய வாய்மையால் வேள்வியால் – பரி 17/28
TOP


வாய்மையில் (1)

குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் – கலி 41/23
TOP


வாய்மையின் (1)

ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி – குறி 210
TOP


வாய்மையும் (1)

நயனும் வாய்மையும் நன்னர் நடுவும் – கலி 130/1
TOP


வாய்மொழி (23)

இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப – மது 774
வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன் – நற் 390/9
காலை அன்ன சீர் சால் வாய்மொழி/உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 21/4,5
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த – பதி 37/2
நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் – பதி 55/12
வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே – பரி 1/68
மாயா வாய்மொழி உரைதர வலந்து – பரி 3/11
வாய்மொழி ஓடை மலர்ந்த – பரி 3/12
வாய்மொழி மகனொடு மலர்ந்த – பரி 3/93
வாய்மொழி புலவீர் கேண்-மின் சிறந்தது – பரி 9/13
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் – பரி 13/45
நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி/இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/63,64
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே – கலி 26/25
வாய்மொழி கபிலன் சூழ சேய் நின்று – அகம் 78/16
கூட்டு எதிர்கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி – அகம் 142/11
மாய பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி – அகம் 146/9
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி/நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய – அகம் 162/16,17
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை – அகம் 205/8
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது – அகம் 262/5
வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர் – புறம் 221/10
வாய்மொழி தழும்பன் ஊணூர் அன்ன – புறம் 348/5
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் – புறம் 388/9
வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் – புறம் 398/8
TOP


வாய்மொழியால் (1)

பொய் அறியா வாய்மொழியால்/புகழ் நிறைந்த நன் மாந்தரொடு – மது 19,20
TOP


வாய்வதின் (1)

வல்ல கூறி வாய்வதின் புணர்த்தோய் – அகம் 352/10
TOP


வாய்வது (5)

வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின் – முல் 20
முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே – குறு 62/5
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன் – அகம் 38/5
இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே – அகம் 124/5
வருவர் என்பது வாய்வது ஆக – அகம் 323/3
TOP


வாய்வாய் (1)

வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 17/31
TOP


வாய்வாளா (1)

தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா/எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண் – பரி 20/75,76
TOP


வாய்வாளாது (1)

யாது ஒன்றும் வாய்வாளாது இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 56/29
TOP


வாய்வாளேன் (2)

வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி – கலி 65/15
அதனால் வாய்வாளேன்/முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 108/14,15
TOP


வாய்விட்டு (2)

அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி – குறு 298/2
தாய் உடன்று அலைக்கும்-காலையும் வாய்விட்டு/அன்னாய் என்னும் குழவி போல – குறு 397/4,5
TOP


வாய்விடூஉம் (1)

வருந்தினென் என பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப – கலி 46/15
TOP


வாய்வைத்து (1)

கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி – திரு 246
TOP


வாய (5)

செம் மறு தலைய நெய்த்தோர் வாய/வல்லிய பெரும் தலை குருளை மாலை – நற் 2/4,5
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை – நற் 235/2
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை – குறு 245/3
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய/கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/17,18
துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க – அகம் 15/14
TOP


வாயடை (1)

வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர – பரி 2/69
TOP


வாயர் (3)

வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் – மது 414
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த – பதி 37/2
புலாஅல் கையர் பூசா வாயர்/ஒராஅ உருட்டும் குடுமி குராலொடு – அகம் 265/18,19
TOP


வாயள் (1)

நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க – திரு 56
TOP


வாயா (4)

தான் குறி வாயா தப்பற்கு – குறு 121/5
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து – கலி 37/17
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும் – கலி 92/60
வாயா வன் கனிக்கு உலமருவோரே – புறம் 207/11
TOP


வாயாது (2)

வேட்டம் வாயாது எமர் வாரலரே – நற் 215/12
வாய்க்க தில் வாழி தோழி வாயாது/மழை கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து – அகம் 347/9,10
TOP


வாயார (1)

வாயார நின் இசை நம்பி – புறம் 136/17
TOP


வாயால் (1)

புற வாயால் புனல் வரையுந்து – புறம் 352/7
TOP


வாயாளோ (2)

கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி – பரி 6/66
செய்ததும் வாயாளோ செப்பு – பரி 6/67
TOP


வாயான் (1)

கறுழ் பொருத செம் வாயான்/எருத்து வவ்விய புலி போன்றன – புறம் 4/8,9
TOP


வாயில் (49)

பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில்/திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து – திரு 69,70
நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில்/இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர – பொரு 66,67
வேளாண் வாயில் வேட்ப கூறி – பொரு 75
வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 50
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில்/கொடு வில் எயின குறும்பில் சேப்பின் – பெரும் 128,129
செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின் – பெரும் 149
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில்/செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் – பெரும் 337,338
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை – பெரும் 401
வையை அன்ன வழக்கு உடை வாயில்/வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி – மது 356,357
வரையா வாயில் செறாஅது இருந்து – மது 748
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில்/திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின் – நெடு 88,89
மலர திறந்த வாயில் பலர் உண – குறி 203
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில்/உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு – குறி 236,237
புழை வாயில் போகு இடைகழி – பட் 144
மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும் – பட் 160
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 491
கழி சூழ் படப்பை காண்ட_வாயில் – நற் 38/7
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய – நற் 83/1
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/8
மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என் – நற் 260/7
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/7
பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர் – குறு 118/3
ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும் – குறு 354/2
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ – ஐங் 81/3
புனல் வாயில் பூ பொய்கை – பதி 13/8
ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த – பதி 22/22
கழனி வாயில் பழன படப்பை – பதி 23/22
பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின் – பதி 27/9
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில்/கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/7,8
வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர் – பதி 81/9
நல் வாயில் போத்தந்த பொழுதினான் எல்லா – கலி 84/5
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர் – கலி 84/14
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து – கலி 97/16
வாயில் அடைப்ப வரும் – கலி 109/26
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில்/நீங்கி சினவுவாய் மற்று – கலி 116/6,7
பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் வாயில்/நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை – அகம் 166/4,5
வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில்/மத்தி நாட்டிய கல் கெழு பனி துறை – அகம் 211/14,15
வாயில் மாடம்-தொறும் மை விடை வீழ்ப்ப – புறம் 33/21
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் – புறம் 67/10
மூதூர் வாயில் பனி கயம் மண்ணி – புறம் 79/1
தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை – புறம் 136/25
வாயில் தோன்றி வாழ்த்தி நின்று – புறம் 143/11
புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை – புறம் 196/7
உலகு புக திறந்த வாயில்/பலரோடு உண்டல் மரீஇயோனே – புறம் 234/5,6
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/2
நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர் மாதோ – புறம் 350/6
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை – புறம் 354/4
TOP


வாயிலொடு (1)

வாயிலொடு புழை அமைத்து – பட் 287
TOP


வாயிலோயே (3)

வாயிலோயே வாயிலோயே – புறம் 206/1
வாயிலோயே வாயிலோயே/வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/1,2
பரிசிலர்க்கு அடையா வாயிலோயே/கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/5,6
TOP


வாயின் (1)

பிறர்க்கு நீ வாயின் அல்லது நினக்கு – பதி 73/2
TOP


வாயின (1)

அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே – கலி 21/9
TOP


வாயினள் (1)

செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே – ஐங் 255/4
TOP


வாயும் (10)

செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 17
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும்/தன் தொழில் வாய்த்த இன் குரல் எழிலி – நற் 153/3,4
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல – பரி 5/16
அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும்/தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் – பரி 13/52,53
வையமும் தேரும் அமைப்போரும் எ வாயும்/பொய்யாம் போய் என்னா புடை கூட்டி போவநர் – பரி 24/17,18
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும்/இரும் தும்பி இறைகொள எதிரிய வேனிலான் – கலி 30/3,4
இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/5
தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும்/வை வாய் மருப்பினான் மாறாது குத்தலின் – கலி 106/11,12
இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எ வாயும்/கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ – கலி 150/2,3
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எ வாயும்/நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 291/8,9
TOP


வாயுள் (1)

வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
TOP


வாயுறை (1)

வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின் – நெடு 140
TOP


வாயே (3)

யாணர் ஊரன் பாணன் வாயே – குறு 85/6
வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் தோழி – அகம் 66/6
நனவின் வாயே போல துஞ்சுநர் – அகம் 158/10
TOP


வாயொடு (1)

தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து – புறம் 19/10
TOP


வார் (101)

முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் – பெரும் 335
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 379
பனி வார் சிமைய கானம் போகி – மது 148
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண் – நெடு 139
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை – நெடு 141
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் – குறி 169
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி – மலை 3
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில் – மலை 48
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும் – மலை 486
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை – நற் 35/1
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/7
கானல் வார் மணல் மரீஇ – நற் 76/8
நீர் வார் கண்ணேன் கலுழும் என்னினும் – நற் 143/4
பனி வார் உண்கண் பைதல கலுழ – நற் 162/5
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி – நற் 239/10
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் – நற் 307/5
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில் – நற் 354/4
நீர் வார் புள்ளி ஆகம் நனைப்ப – நற் 374/7
நீர் வார் நிகர் மலர் அன்ன நின் – நற் 391/9
நீர் வார் கண்ணை நீ இவண் ஒழிய – குறு 22/1
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த – குறு 98/4
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை – குறு 168/1
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை – குறு 222/5
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார் – குறு 297/2
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல் – குறு 335/5
செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/2
நெடும் தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல் – குறு 401/2
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ – ஐங் 186/2
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை – ஐங் 191/1
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை – ஐங் 193/1
மயிர் வார் முன்கை வளையும் செறூஉம் – ஐங் 218/2
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் – ஐங் 238/1
யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை – ஐங் 381/3
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் – பதி 30/7
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே – பதி 31/17
வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் – பதி 84/11
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/46
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் – பரி 14/14
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ – பரி 17/40
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது – பரி 20/70
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/30
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/20
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/7
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/5
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ – கலி 96/17
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்-காலை – கலி 106/13
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து – அகம் 11/12
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை – அகம் 34/7
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/9
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
நீர் வார் கண்ணொடு நெகிழ் தோளேனே – அகம் 82/18
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/6
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் – அகம் 98/6
ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி – அகம் 102/5
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும் – அகம் 104/15
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க – அகம் 126/6
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் – அகம் 139/5
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/11
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ – அகம் 139/15
பனி வார் கண்ணேம் வைகுதும் இனியே – அகம் 168/2
வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ – அகம் 173/9
வார் கழல் பொலிந்த வன்கண் மழவர் – அகம் 187/7
வால் வெண் தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம் – அகம் 224/7
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் – அகம் 225/7
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் – அகம் 234/16
ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் – அகம் 239/4
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது – அகம் 243/13
இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார்/விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை – அகம் 249/2,3
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட – அகம் 252/7
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் – அகம் 281/6
நீர் வார் கண்ணின் கருவிளை மலர – அகம் 294/5
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/10
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் – அகம் 300/6
வார் பெயல் வளர்த்த பைம் பயிர் புறவில் – அகம் 324/5
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் – அகம் 341/11
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண் – அகம் 351/11
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/2
பனி வார் உண்கணும் பசந்த தோளும் – அகம் 359/1
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் – அகம் 361/5
பெரும் தோள் நனைக்கும் கலுழ்ந்து வார் அரி பனி – அகம் 373/14
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் – அகம் 393/8
பனி வார் எவ்வம் தீர இனி வரின் – அகம் 395/4
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய – அகம் 396/12
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் – புறம் 36/2
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/10
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் – புறம் 53/1
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் – புறம் 53/1
நீர் வார் கண்ணேம் தொழுது நின் பழிச்சி – புறம் 113/6
வார் அசும்பு ஒழுகும் முன்றில் – புறம் 114/5
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/5
நீர் வார் கூந்தல் இரும் புறம் தாழ – புறம் 247/5
கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய – புறம் 302/6
நீர்நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை – புறம் 366/20
TOP


வார்-உற்று (3)

இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று/பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் – மது 407,408
யாரையோ நின் புலக்கேம் வார்-உற்று/உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 46/7,8
யா பல-கொல்லோ பெரும வார்-உற்று/விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் – புறம் 15/22,23
TOP


வார்-உறு (4)

வார்-உறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு – குறு 82/1
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி 104/20
வார்-உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய – அகம் 335/19
TOP


வார்க்கும் (1)

வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல் – நற் 74/9
TOP


வார்த்தை (1)

வார்த்தை உண்டாகும் அளவு – பரி 33/4
TOP


வார்தர (1)

கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர/தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை – கலி 146/8,9
TOP


வார்ந்த (4)

வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் – மது 414
வார்ந்த வால் எயிற்று சேர்ந்து செறி குறங்கின் – நற் 170/2
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன் – அகம் 189/8
TOP


வார்ந்து (24)

பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – சிறு 34
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – பெரும் 14
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – பெரும் 15
வார்ந்து உகு சில் நீர் வழிந்த குழம்பின் – பெரும் 340
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ – மலை 25
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் – நற் 198/7
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை – நற் 203/4
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் – நற் 273/7
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/8
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை – குறு 14/2
நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன – குறு 116/3
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை – குறு 256/1
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 16/7
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 82/5
வார்ந்து புனைந்து அன்ன ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – பதி 90/34
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து/நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம்படு குஞ்சரம் – பதி 92/1,2
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன – அகம் 41/14
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் – அகம் 69/14
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி – அகம் 155/9
பொன் வார்ந்து அன்ன வை வால் எயிற்று – அகம் 219/12
எமியம் நீந்தும் எம்மினும் பனி வார்ந்து/என்ன ஆம்-கொல் தாமே தெண் நீர் – அகம் 371/10,11
குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு – அகம் 400/9
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 135/5
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 308/1
TOP


வார்பு (8)

பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு – மலை 114
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி – நற் 206/1
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு/கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் – குறு 198/3,4
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து – குறு 344/5
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப – அகம் 25/14
கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே – அகம் 28/3
மாரி வானம் தலைஇ நீர் வார்பு/இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் – அகம் 128/12,13
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப – புறம் 194/4
TOP


வார்பு-உறு (1)

மாசு அற விசித்த வார்பு-உறு வள்பின் – புறம் 50/1
TOP


வார்பு-உறுபு (1)

வாழை மென் தோடு வார்பு-உறுபு ஊக்கும் – நற் 400/1
TOP


வார (14)

வீங்கு நீர் வார கண்டும் – நற் 325/8
வருநர் வரையார் வார வேண்டி – பதி 21/8
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார/மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் – கலி 29/6,7
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற – கலி 34/3
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார/நனி எள்ளும் குயில் நோக்கி இனைபு உகு நெஞ்சத்தால் – கலி 35/6,7
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார/இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு – கலி 71/4,5
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை – கலி 71/7
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார/பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற – கலி 145/5,6
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார/உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் – அகம் 145/8,9
கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார/பெரும் தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு – அகம் 169/12,13
அலமரல் மழை கண் மல்கு பனி வார நின் – அகம் 233/1
பெயல் உறு மலரின் கண் பனி வார/ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து – அகம் 307/4,5
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார/நீறு ஆடு சுளகின் சீறிடம் நீக்கி – புறம் 249/11,12
மண்-உறு மழி தலை தெண் நீர் வார/தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/11,12
TOP


வாரண (2)

வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 219
மறியும் மஞ்ஞையும் வாரண சேவலும் – பரி 5/64
TOP


வாரணத்து (1)

வேங்கை தொலைத்த வெறி பொறி வாரணத்து/ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் – கலி 43/1,2
TOP


வாரணம் (14)

பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப – மது 673
காமரு தகைய கான வாரணம்/பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் – நற் 21/8,9
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம்/முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன் – நற் 297/7,8
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம்/முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல – நற் 389/8,9
செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன் வானத்து – பரி 5/58
மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப – பரி 8/20
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் – பரி 19/91
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி – கலி 42/2
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர – அகம் 64/9
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில் – அகம் 172/1
வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர – அகம் 192/7
மற புலி உரற வாரணம் கதற – அகம் 392/16
கான வாரணம் ஈனும் – புறம் 52/16
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப – புறம் 398/3
TOP


வாரணவாசி (1)

வாரணவாசி பதம் பெயர்த்தல் ஏதில – கலி 60/13
TOP


வாரல் (13)

வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி – நற் 304/1
வாரல் வாழிய கவைஇ நின்றோளே – நற் 350/10
வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே – குறு 69/6
வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே – குறு 139/6
வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே – குறு 258/1
ஆர் இருள் பெருகின வாரல்/கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே – ஐங் 282/4,5
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர் – பதி 12/4
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/23
வாடிய பூவொடு வாரல் எம் மனை என – கலி 75/18
வாரல் நீ வந்து ஆங்கே மாறு – கலி 89/3
வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை – அகம் 92/5
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை – அகம் 196/8
இன்று தலையாக வாரல் வரினே – அகம் 318/9
TOP


வாரலரே (2)

வேட்டம் வாயாது எமர் வாரலரே – நற் 215/12
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால் – அகம் 122/18
TOP


வாரலன் (2)

ஒரு நாள் வாரலன் இரு நாள் வாரலன் – குறு 176/1
ஒரு நாள் வாரலன் இரு நாள் வாரலன்/பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் – குறு 176/1,2
TOP


வாரலனே (1)

பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே/மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே – நற் 180/4,5
TOP


வாரலென் (2)

வளம் பெரிது பெறினும் வாரலென் யானே – அகம் 199/24
சென்மோ நெஞ்சம் வாரலென் யானே – அகம் 245/21
TOP


வாரலோ (1)

சாரல் நாட வாரலோ எனவே – குறு 141/8
TOP


வாரற்க (5)

வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் – நற் 85/7
வாரற்க தில்ல தோழி கடுவன் – நற் 151/5
வாரற்க தில்ல வருகுவள் யாயே – குறு 198/8
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் – குறு 360/4
வாரற்க தில்ல தோழி கழனி – அகம் 40/12
TOP


வாரா (20)

குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை-உற்று – மலை 118
இன்னும் வருமே தோழி வாரா/வன்கணாளரோடு இயைந்த – நற் 89/9,10
கண்ணொடு வாரா என் நார் இல் நெஞ்சே – நற் 98/12
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த – நற் 316/7
பருவம் வாரா அளவை நெரிதர – குறு 66/3
இரவலர் வாரா வைகல் – குறு 137/3
மாலை வாரா அளவை கால் இயல் – குறு 250/3
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி – குறு 254/3
இன் இனி வாரா மாறு-கொல் – ஐங் 222/3
வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என – பதி 61/10
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா/வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/11,12
நனவின் வாரா நயன் இலாளனை – கலி 128/8
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் – புறம் 50/6
தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா/நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன – புறம் 192/2,3
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
வாரா உலகம் புகுதல் ஒன்று என – புறம் 341/14
இன்னா வைகல் வாரா முன்னே – புறம் 363/16
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை – புறம் 376/9
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா/ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண் – புறம் 383/11,12
TOP


வாராதீமே (1)

வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே – நற் 336/11
TOP


வாராது (17)

வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் – பெரும் 100
வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது/அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் – நற் 64/10,11
என்னினும் வாராது மணியின் தோன்றும் – நற் 173/6
வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ – குறு 65/4
வாராது அமையினும் அமைக – குறு 117/5
வாராது ஆயினும் வருவது போல – குறு 301/6
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் – ஐங் 238/1
வாராது அவண் உறை நீடின் நேர் வளை – ஐங் 269/3
வருவது-கொல்லோ தானே வாராது/அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ – ஐங் 295/1,2
வாராது அமையலோ இலரே நேரார் – ஐங் 463/3
என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே – கலி 23/19
வாராது அமைவானோ வாராது அமைவானோ – கலி 41/28
வாராது அமைவானோ வாராது அமைவானோ – கலி 41/28
வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன் – கலி 41/29
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய் – கலி 125/18
தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது/கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு – அகம் 36/6,7
வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது/அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் – அகம் 333/17,18
TOP


வாராதே (4)

தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே – குறு 155/7
மா வாராதே மா வாராதே – புறம் 273/1
மா வாராதே மா வாராதே/எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல் – புறம் 273/1,2
செல்வன் ஊரும் மா வாராதே/இரு பேர் யாற்ற ஒரு பெரும் கூடல் – புறம் 273/4,5
TOP


வாராதோர் (1)

வாராதோர் நமக்கு யாஅர் என்னாது – அகம் 50/8
TOP


வாராதோரே (2)

அரும் பனி அற்சிரம் வாராதோரே – குறு 82/6
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே – அகம் 273/17
TOP


வாராதோன் (1)

வளை நெகிழ வாராதோன் குன்று – கலி 41/27
TOP


வாராதோனே (1)

மென்_புல கொண்கன் வாராதோனே – ஐங் 119/4
TOP


வாராநின்றனள் (1)

சுரம் நனி வாராநின்றனள் என்பது – ஐங் 397/3
TOP


வாராமாறே (1)

யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை – அகம் 336/17
TOP


வாராமை (3)

நீ சேர்ந்த இல் வினாய் வாராமை பெறுகற்பின் – கலி 77/19
வையினர் நலன் உண்டார் வாராமை நினைத்தலின் – கலி 134/19
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு – புறம் 330/3
TOP


வாராமையின் (1)

வாராமையின் புலந்த நெஞ்சமொடு – அகம் 25/15
TOP


வாராமையே (1)

அதுவே மன்ற வாராமையே – ஐங் 261/4
TOP


வாராய் (7)

நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் – நற் 250/1
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை – நற் 370/1
வாராய் ஆயின் வாழேம் தெய்யோ – ஐங் 239/5
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே – கலி 70/15
வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு – கலி 121/11
வாராய் தோழி முயங்குகம் பலவே – அகம் 285/15
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் – அகம் 346/16
TOP


வாராயோ (1)

வாராயோ என்று ஏத்தி பேர் இலை – அகம் 219/3
TOP


வாரார் (41)

ஆற்றின் வாரார் ஆயினும் ஆற்ற – குறி 23
வாரார் என்னும் புலவி உட்கொளல் – நற் 11/4
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – நற் 154/10
இன்னும் வாரார் ஆயினும் சென்னியர் – நற் 189/2
வாரார் ஆயினோ நன்று-மன் தில்ல – நற் 255/7
வாரார் போல்வர் நம் காதலர் – குறு 103/5
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு – குறு 110/1
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – குறு 118/5
இன்னும் வாரார் வரூஉம் – குறு 123/4
இவணும் வாரார் எவணரோ என – குறு 126/2
பெரும் தண் வாடையும் வாரார்/இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே – குறு 160/5,6
வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார்/மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே – குறு 188/3,4
இழிதரும் புனலும் வாரார் தோழி – குறு 200/3
வண்டு சூழ் மாலையும் வாரார்/கண்டிசின் தோழி பொருள் பிரிந்தோரே – குறு 220/6,7
அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன – குறு 221/1
ஓர் ஊர் வாழினும் சேரி வாரார்/சேரி வரினும் ஆர முயங்கார் – குறு 231/1,2
வைகல் வைகல் வைகவும் வாரார்/எல்லா எல்லை எல்லவும் தோன்றார் – குறு 285/1,2
வாரார் வாழி தோழி வரூஉம் – குறு 314/4
இன்னும் வாரார் ஆயின் – குறு 319/7
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – குறு 375/2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 341/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 342/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 343/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 344/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 345/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 346/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 347/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 348/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 349/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 350/1
வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி – பதி 55/10
நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து – பதி 79/9
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் – கலி 33/8
இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார்/மிகுவது போலும் இ நோய் – கலி 33/20,21
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – கலி 36/11
இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல் – அகம் 139/16
இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு என – அகம் 177/2
இன் இளவேனிலும் வாரார்/இன்னே வருதும் என தெளித்தோரே – அகம் 229/20,21
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு – அகம் 244/7
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – அகம் 277/20
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை – அகம் 314/13
TOP


வாரார்-கொல் (1)

வாரார்-கொல் என பருவரும் – அகம் 150/13
TOP


வாரார்-கொல்லோ (2)

வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ/மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை – குறு 232/2,3
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ/மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல் – குறு 279/4,5
TOP


வாராரோ (1)

வாராரோ நம் காதலோரே – குறு 382/6
TOP


வாரான் (2)

தெண் கடல் சேர்ப்பனொடு வாரான்/தான் வந்தனன் எம் காதலோனே – ஐங் 157/4,5
வாரான் அவன் என செலவு அழுங்கினனே – ஐங் 427/4
TOP


வாரி (11)

வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம் – மலை 572
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி/புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/3,4
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி/விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/4,5
வாரி நெறிப்பட்டு இரும் புறம் தாஅழ்ந்த – கலி 114/1
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ – அகம் 8/16
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய – அகம் 195/9
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட – அகம் 223/13
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி/அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து – அகம் 257/5,6
மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும் – புறம் 35/27
பாடி சென்றோர்க்கு அன்றியும் வாரி/புரவிற்கு ஆற்றா சீறூர் – புறம் 330/5,6
TOP


வாரியும் (2)

வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும் – பொரு 23
கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் – பட் 190
TOP


வாரும் (9)

புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் – குறு 242/3
பனித்து பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம் – பரி 6/85
நீடன்-மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே – பரி 14/9
அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/16
இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார் – கலி 33/20
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/15
நனி அறல் வாரும் பொழுது என வெய்ய – கலி 36/14
பனி அறல் வாரும் என் கண் – கலி 36/15
நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக – கலி 98/14
TOP


வாரூஉ (1)

சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட – கலி 96/22
TOP


வாரேன் (5)

வாரேன் வாழிய நெஞ்சே கூர் உகிர் – பட் 220
இரக்கு வாரேன் எஞ்சி கூறேன் – பதி 61/11
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே – அகம் 131/15
வாரேன் வாழி என் நெஞ்சே சேரலர் – அகம் 149/7
வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே – புறம் 108/6
TOP


வாரேன்-மன் (1)

வாரேன்-மன் யான் வந்தனென் தெய்ய – நற் 267/8
TOP


வாரோம் (1)

பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே – புறம் 145/4
TOP


வால் (91)

வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல – திரு 120
வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் – திரு 127
கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று – திரு 148
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 202
வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய – பொரு 162
வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள – சிறு 92
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு – பெரும் 27
சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின் – பெரும் 236
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் – பெரும் 320
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி – பெரும் 488
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் – மது 408
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் – மது 536
சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க – நெடு 59
வால் இணர் மடல் தாழை – பட் 118
வால் அரிசி பலி சிதறி – பட் 165
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி – மலை 244
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் எயிற்றோயே – நற் 9/9
வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின் – நற் 76/1
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை – நற் 107/3
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
வால் உளை பொலிந்த புரவி – நற் 135/8
வார்ந்த வால் எயிற்று சேர்ந்து செறி குறங்கின் – நற் 170/2
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் – நற் 198/7
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/2
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் – நற் 380/5
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற – குறு 45/2
நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே – குறு 169/3
வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார் – குறு 188/3
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் – குறு 189/6
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் – குறு 267/4
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி – குறு 284/6
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று – குறு 369/1
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை – ஐங் 73/1
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே – ஐங் 193/4
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை – ஐங் 198/1
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர் – ஐங் 301/1
வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற – ஐங் 383/3
நூலா_கலிங்கம் வால் அரை கொளீஇ – பதி 12/21
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை – பதி 21/10
வால் இணர் படு சினை குருகு இறைகொள்ளும் – பதி 30/4
இரும் களிற்று யானை இலங்கு வால் மருப்பொடு – பதி 35/3
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 55/8
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி – பரி 1/3
வை வால் மருப்பின் களிறு மணன் அயர்பு – பரி 2/33
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட – பரி 6/52
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட – பரி 6/53
சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என – கலி 14/6
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – கலி 46/3
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/21
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி – கலி 72/6
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
கொடும் கழி வளைஇய குன்று போல் வால் எக்கர் – கலி 127/6
வால் நீர் கிடக்கை வயங்கு நீர் சேர்ப்பனை – கலி 131/43
இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று – அகம் 0/9
மனை இள நொச்சி மௌவல் வால் முகை – அகம் 21/1
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின் – அகம் 33/16
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை – அகம் 37/13
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/12
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/9
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி – அகம் 121/7
ஆலி அன்ன வால் வீ தாஅய் – அகம் 125/4
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப – அகம் 125/5
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை – அகம் 132/5
பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின் – அகம் 193/5
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து – அகம் 213/8
பொன் வார்ந்து அன்ன வை வால் எயிற்று – அகம் 219/12
வால் வெண் தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம் – அகம் 224/7
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே – அகம் 237/17
வால் வெள் அருவி புனல் மலிந்து ஒழுகலின் – அகம் 308/4
வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை – அகம் 314/19
வள மழை பொழிந்த வால் நிற களரி – அகம் 344/1
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர் – அகம் 344/4
சில் நிரை வால் வளை பொலிந்த – அகம் 390/16
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த – புறம் 1/3
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை – புறம் 6/23
வால் இழை மட மங்கையர் – புறம் 11/2
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த – புறம் 37/1
யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை – புறம் 39/2
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை – புறம் 150/9
வால் நார் தொடுத்த கண்ணியும் கலனும் – புறம் 153/8
முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் – புறம் 158/1
வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 277/2
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் – புறம் 287/6
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/4
களிற்று கோட்டு அன்ன வால் எயிறு அழுத்தி – புறம் 371/21
TOP


வாலத்து (1)

வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன – புறம் 307/4
TOP


வாலா (2)

வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் – நற் 393/4
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை – அகம் 139/6
TOP


வாலிதின் (5)

வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை – மலை 101
வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல் – மலை 115
வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய – பதி 39/9
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ – அகம் 130/7
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய – புறம் 120/9
TOP


வாலிது (2)

வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் – கலி 105/18
ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது/நுண்ணிதா தோன்றும் நுசுப்பு – கலி 109/15,16
TOP


வாலிதும் (1)

கலத்தும் உண்ணாள் வாலிதும் உடாஅள் – அகம் 262/7
TOP


வாலிய (4)

வாலிய மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே – ஐங் 437/3
கேளாய் எல்ல தோழி வாலிய/சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் – அகம் 211/1,2
தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலர – அகம் 217/8
குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர – அகம் 264/2
TOP


வாலியோற்கு (1)

நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன் – பரி 2/20
TOP


வாலியோன் (1)

வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி – நற் 32/2
TOP


வாலியோனை (1)

வலி ஒத்தீயே வாலியோனை/புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை – புறம் 56/12,13
TOP


வாலுவன் (2)

நெறி அறிந்த கடி வாலுவன்/அடி ஒதுங்கி பின் பெயரா – மது 36,37
மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த – புறம் 372/9
TOP


வாவல் (5)

உள்ளூர் மாஅத்த முள் எயிற்று வாவல்/ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் – நற் 87/1,2
வைகு பனி உழந்த வாவல் சினை-தொறும் – நற் 279/3
தாஅல் அம் சிறை நொ பறை வாவல்/பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை – குறு 172/1,2
வாவல் உகக்கும் மாலையும் – ஐங் 339/3
வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப – ஐங் 378/2
TOP


வாவலும் (1)

வாவலும் வயின்-தொறும் பறக்கும் சேவலும் – நற் 218/3
TOP


வாவியும் (1)

செறுவும் வாவியும் மயங்கி நீர் அற்று – பட் 244
TOP


வாவு (2)

நெடு நீர் வானத்து வாவு பறை நீந்தி – அகம் 57/2
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி – அகம் 160/10
TOP


வாவே (1)

வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே – அகம் 240/15
TOP


வாழ் (19)

அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை – பெரும் 126
மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 256
அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல் – மலை 304
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் – மலை 503
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே – மலை 556
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே – நற் 49/10
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் – நற் 184/7
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை – நற் 314/2
அர வாழ் புற்றம் ஒழிய ஒய்யென – நற் 325/4
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/2
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/11
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் – பதி 42/4
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/24
நீர் வாழ் முதலை ஆவித்து அன்ன – அகம் 301/6
வேறு_வேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை – அகம் 378/6
மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் என – அகம் 390/11
கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன – புறம் 70/2
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு – புறம் 167/3
TOP


வாழ்க்கை (53)

பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலர் ஏத்த – சிறு 218
கைப்பொருள் வௌவும் களவு ஏர் வாழ்க்கை/கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 40,41
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை/வலி கூட்டுணவின் வாள் குடி பிறந்த – பெரும் 136,137
பழம் தேர் வாழ்க்கை பறவை போல – மது 576
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை/கொடு மேழி நசை உழவர் – பட் 204,205
அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை/அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின் – நற் 4/5,6
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை/நும்மொடு புரைவதோ அன்றே – நற் 45/9,10
நன் வாய் அல்லா வாழ்க்கை/மன்னா பொருள்_பிணி பிரிதும் யாம் எனவே – நற் 46/10,11
பிரிந்து உறை வாழ்க்கை புரிந்து அமையலையே – நற் 52/7
இல்லின் வாழ்க்கை வல்லாதோரே – நற் 84/12
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை/யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று – நற் 124/2,3
மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை/கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு-வயின் ஒழித்த – நற் 138/2,3
கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு – நற் 243/5
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி – குறு 2/1
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை/அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர் – குறு 177/3,4
இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு என – குறு 283/2
ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை/பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/4,5
மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு – குறு 322/5
வாழ்க்கை பொலிக என வேட்டேமே – ஐங் 3/6
வெய்து-உறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை/செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு – பதி 15/27,28
வாழ்க நின் வளனே நின் உடை வாழ்க்கை/வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த – பதி 37/1,2
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை/மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும் – பதி 48/15,16
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇய – பதி 49/3
நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கை/வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் – பதி 68/12,13
ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ – கலி 18/11
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் – கலி 65/28
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை/தமிழ் கெழு மூவர் காக்கும் – அகம் 31/13,14
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் – அகம் 35/6
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை/அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் – அகம் 75/5,6
நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி – அகம் 125/2
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை/கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – அகம் 145/16,17
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை/நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் – அகம் 186/1,2
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை/எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என கழல் கால் – அகம் 203/8,9
அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை – அகம் 208/6
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை/நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை – அகம் 243/10,11
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை/வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற – அகம் 245/6,7
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை/சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/8,9
கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ – அகம் 390/4
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை/மகளிர் மலைத்தல் அல்லது மள்ளர் – புறம் 10/8,9
கான் உறை வாழ்க்கை கத நாய் வேட்டுவன் – புறம் 33/1
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை/பிறர்க்கு தீது அறிந்தன்றோ இன்றே திறப்பட – புறம் 47/6,7
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே – புறம் 54/4
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே – புறம் 193/4
எல்லா உயிர்க்கும் இல்லால் வாழ்க்கை/இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின் – புறம் 203/3,4
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை/பரிசிலர்க்கு அடையா வாயிலோயே – புறம் 206/4,5
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை/பரிசிலர் செல்வம் அன்றியும் விரி தார் – புறம் 265/6,7
விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை/பொறி புணர் உடம்பில் தோன்றி என் – புறம் 266/11,12
முறையின் உண்ணும் நிறையா வாழ்க்கை/முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/5,6
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி – புறம் 331/2
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை/அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல் – புறம் 379/1,2
கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற – புறம் 379/11
பதி முதல் பழகா பழங்கண் வாழ்க்கை/குறு நெடும் துணையொடும் கூமை வீதலின் – புறம் 393/1,2
TOP


வாழ்க்கைக்கு (2)

உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும் – கலி 93/6
ஒரு பகல் வாழ்க்கைக்கு உலமருவோரே – புறம் 51/11
TOP


வாழ்க்கையின் (2)

தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ – நற் 130/5
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு – புறம் 29/20
TOP


வாழ்க்கையும் (2)

அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே – குறு 280/5
அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் என்றும் – அகம் 155/1
TOP


வாழ்க்கையே (1)

ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ – கலி 18/11
TOP


வாழ்க்கையொடு (1)

விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/19
TOP


வாழ்க்கையோ (1)

இவண் உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும் – புறம் 280/10
TOP


வாழ்க (25)

பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர – நற் 121/7
யாணர் ஊரன் வாழ்க/பாணனும் வாழ்க என வேட்டேமே – ஐங் 1/5,6
பாணனும் வாழ்க என வேட்டேமே – ஐங் 1/6
நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 20/5
பேரா யாணர்த்தால் வாழ்க நின் வளனே – பதி 24/30
செரு பல செய்குவை வாழ்க நின் வளனே – பதி 36/14
வாழ்க நின் வளனே நின் உடை வாழ்க்கை – பதி 37/1
யாங்கு வல்லுநையோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 52/27
உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 54/2
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 56/3
சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 59/13
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி – பதி 71/24
இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி – அகம் 314/18
எம் கோன் வளவன் வாழ்க என்று நின் – புறம் 34/16
நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 70/19
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு – புறம் 77/6
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 101/10
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 103/12
விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த – புறம் 198/11
எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு – புறம் 213/20
நீடு வாழ்க என்று யான் நெடும் கடை குறுகி – புறம் 237/1
உளை அணி புரவி வாழ்க என – புறம் 373/14
வாழ்க என பெயர் பெற்றோர் – புறம் 377/9
வாய் வாள் வளவன் வாழ்க என – புறம் 393/24
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/40
TOP


வாழ்கல்லா (1)

ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா/என்-கண் எவனோ தவறு – கலி 88/8,9
TOP


வாழ்குவள் (1)

வாழ்குவள் அல்லள் என் தோழி யாவதும் – அகம் 18/10
TOP


வாழ்ச்சி (1)

வேந்து மெய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி/வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/7,8
TOP


வாழ்த்த (9)

சூதர் வாழ்த்த மாகதர் நுவல – மது 670
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த/வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் – மது 727,728
மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த/வெய்து-உறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை – பதி 15/26,27
நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த/தோட்டி நீவாது தொடி சேர்பு நின்று – பதி 40/26,27
அறன் வாழ்த்த நற்கு ஆண்ட – பதி 90/12
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த/தண் பெயல் பொழிந்த பைது-உறு காலை – அகம் 74/2,3
வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த/இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல – புறம் 24/29,30
பல பிற வாழ்த்த இருந்தோர்-தம் கோன் – புறம் 387/16
யாமும் பிறரும் வாழ்த்த நாளும் – புறம் 396/29
TOP


வாழ்த்தவும் (1)

வளி_தரும்_செல்வனை வாழ்த்தவும் இயைவதோ – கலி 16/16
TOP


வாழ்த்தி (20)

நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி/நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி – திரு 238,239
ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி/வேண்டுநர் வேண்டி ஆங்கு எய்தினர் வழிபட – திரு 247,248
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 391
தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி/எறி நீர் வையகம் வெலீஇய செல்வோய் நின் – முல் 56,57
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி/நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு – மது 222,223
மீமிசை கடவுள் வாழ்த்தி கைதொழுது – குறி 209
வேற்று பெரும் தெய்வம் பல் உடன் வாழ்த்தி/பேஎய் கொளீஇயள் இவள் எனப்படுதல் – குறு 263/4,5
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி/காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் – பதி 64/14,15
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய்ந்நிறுத்து – அகம் 14/16
வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது – அகம் 67/2
வாயில் தோன்றி வாழ்த்தி நின்று – புறம் 143/11
கள்ளி நீழல் கடவுள் வாழ்த்தி/பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ – புறம் 260/5,6
கொள்ளாய் என்ப கள்ளின் வாழ்த்தி/கரந்தை நீடிய அறிந்து மாறு செருவின் – புறம் 269/8,9
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி/துறை நணி கெழீஇ கம்புள் ஈனும் – புறம் 297/6,7
கள்ளின் வாழ்த்தி கள்ளின் வாழ்த்தி – புறம் 316/1
கள்ளின் வாழ்த்தி கள்ளின் வாழ்த்தி/காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில் – புறம் 316/1,2
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி/தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து – புறம் 383/4,5
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி/தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை – புறம் 385/2,3
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி/வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் – புறம் 390/25,26
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற – புறம் 391/4
TOP


வாழ்த்தினர் (1)

வாழ்த்தினர் வரூஉம் இரவலரதுவே – புறம் 122/7
TOP


வாழ்த்தினெம் (1)

பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம்/முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால் – பரி 13/63,64
TOP


வாழ்த்தினேம் (2)

கலி இல் நெஞ்சினேம் ஏத்தினேம் வாழ்த்தினேம்/கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும் – பரி 2/74,75
வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் – பரி 9/83
TOP


வாழ்த்து (2)

வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை – பரி 19/66
குற_பிணா_கொடியை கூடியோய் வாழ்த்து/சிறப்பு உணா கேட்டி செவி – பரி 19/95,96
TOP


வாழ்த்தும் (2)

கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும்/தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை – மது 523,524
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும்/அகவலன் பெறுக மாவே என்றும் – பதி 43/27,28
TOP


வாழ்தல் (13)

இனிதே காணுநர் காண்பு-உழி வாழ்தல்/கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி – நற் 216/2,3
வாழ்தல் மற்று எவனோ தேய்கமா தெளிவே – நற் 345/10
பிரியின் வாழ்தல் அதனினும் இலமே – குறு 168/7
வாழ்தல் ஒல்லுமோ மற்றே செங்கோல் – ஐங் 178/2
யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய் – ஐங் 213/5
வாழ்தல் ஈயா வளன் அறு பைதிரம் – பதி 19/18
ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப தில்ல – அகம் 279/3
வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர் – அகம் 329/3
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின – அகம் 336/13
வாழ்தல் அன்ன காதல் – அகம் 339/13
வாழ்தல் வேண்டி – புறம் 139/5
சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல்/இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின் – புறம் 192/4,5
வாழ்தல் வேண்டும் இவண் வரைந்த வைகல் – புறம் 367/9
TOP


வாழ்தலின் (2)

செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின்/சாதலும் கூடுமாம் மற்று – கலி 61/11,12
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான் – புறம் 230/12
TOP


வாழ்தலும் (1)

வாழ்தலும் பழியே பிரிவு தலைவரினே – குறு 32/6
TOP


வாழ்தலோ (1)

நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே – கலி 122/24
TOP


வாழ்தி (3)

பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே – பதி 38/16
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே – பதி 39/1
யாங்ஙனம் வாழ்தி என்றி தோழி – அகம் 378/17
TOP


வாழ்தும் (2)

வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்_தலை – நற் 129/6
வல்லாங்கு வாழ்தும் என்னாது நீயும் – புறம் 163/6
TOP


வாழ்துமோ (1)

பிரிந்தும் வாழ்துமோ நாமே – ஐங் 111/4
TOP


வாழ்ந்தோர் (2)

வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் – புறம் 15/16
வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை – புறம் 24/34
TOP


வாழ்நர் (14)

தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/4
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர்/மறம் கெழு போந்தை வெண் தோடு புனைந்து – பதி 51/30,31
ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலைமடங்க – பதி 71/17
தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில்_வாழ்நர் – பரி 30/6
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர்/அல்ல புரிந்து ஒழுகலான் – கலி 39/14,15
கான் கெழு வாழ்நர் சிறுகுடியானே – அகம் 315/18
வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த – புறம் 24/29
ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர் – புறம் 33/4
நில மிசை வாழ்நர் அலமரல் தீர – புறம் 43/1
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர்/களிறு கண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த – புறம் 46/4,5
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது – புறம் 72/10
தாள் நிழல் வாழ்நர் நன் கலம் மிகுப்ப – புறம் 161/30
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ – புறம் 375/6
வாளின் வாழ்நர் ஆர்வமொடு ஈண்டி – புறம் 377/28
TOP


வாழ்நர்க்கு (4)

தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு/கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும் – பதி 37/10,11
நசையின் வாழ்நர்க்கு நன் கலம் சுரக்கும் – அகம் 143/11
தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 9/3
மாவும் மருளும் உளப்பட வாழ்நர்க்கு/எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம் – புறம் 28/3,4
TOP


வாழ்நரின் (1)

வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் – பதி 68/13
TOP


வாழ்நாள் (1)

வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து – பதி 89/18
TOP


வாழ்நாளும் (1)

கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ – கலி 17/12
TOP


வாழ்பவர் (1)

இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல – நற் 217/1
TOP


வாழ்பவன் (1)

கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று – கலி 34/18
TOP


வாழ்வல் (1)

இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/7
TOP


வாழ்வார் (1)

வாழ்வாரே வாழ்வார் எனப்படுவார் மற்றையார் – பரி 34/3
TOP


வாழ்வார்கட்கு (1)

வாழ்வார்கட்கு எல்லாம் வரும் – கலி 145/17
TOP


வாழ்வாரே (1)

வாழ்வாரே வாழ்வார் எனப்படுவார் மற்றையார் – பரி 34/3
TOP


வாழ்வாளோ (2)

பொழுது இடைப்பட நீப்பின் வாழ்வாளோ/ஒழிக இனி பெரும நின் பொருள்_பிணி செலவே – கலி 4/24,25
நீர் நீத்த மலர் போல நீ நீப்பின் வாழ்வாளோ/என ஆங்கு – கலி 5/15,16
TOP


வாழ்வேன் (1)

வாழ்வேன் தோழி என் வன்கணானே – குறு 341/7
TOP


வாழ்வை (1)

ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை/புரவு எதிர்ந்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் என – புறம் 375/7,8
TOP


வாழ்வோர் (2)

வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர் – நற் 153/9
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே – புறம் 171/15
TOP


வாழ்வோர்க்கே (1)

யாவணதோ நின் நிழல் வாழ்வோர்க்கே – புறம் 102/8
TOP


வாழ்வோரே (2)

பிறிது தெறல் அறியார் நின் நிழல் வாழ்வோரே/திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/9,10
ஆற்றார் ஆயினும் ஆண்டு வாழ்வோரே – புறம் 26/18
TOP


வாழ (6)

கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் – பதி 42/14
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு – பதி 76/7
வாழ கண்டன்றும் இலமே தாழாது – புறம் 61/17
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே – புறம் 171/15
வாழ செய்த நல்வினை அல்லது – புறம் 367/10
அற நெஞ்சத்தோன் வாழ நாள் என்று – புறம் 377/6
TOP


வாழலளே (1)

மெல்லியல் ஓரும் தான் வாழலளே – அகம் 12/14
TOP


வாழலும் (1)

உண்ணலும் உண்ணேன் வாழலும் வாழேன் – கலி 23/7
TOP


வாழலென் (4)

வாழலென் வாழி தோழி என்-கண் – நற் 117/9
வாழலென் வாழி தோழி ஊழின் – நற் 364/6
வாழலென் யான் என தேற்றி பல் மாண் – அகம் 29/10
வாழலென் என்றி ஆயின் ஞாழல் – அகம் 370/9
TOP


வாழலெனே (1)

இன்று இப்பொழுதும் யான் வாழலெனே/எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை – அகம் 362/10,11
TOP


வாழலேன் (1)

வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின் – கலி 47/15
TOP


வாழா (2)

தனக்கு என வாழா பிறர்க்கு உரியாளன் – அகம் 54/13
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் – புறம் 307/9
TOP


வாழாதாள் (1)

நிலைஇய கற்பினாள் நீ நீப்பின் வாழாதாள்/முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/13,14
TOP


வாழாமையின் (1)

வாழாமையின் வழி தவ கெட்டு – மது 175
TOP


வாழாள் (6)

வாழாள் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 19/9
வாழாள் ஆதல் சூழாதோயே – நற் 183/11
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல – கலி 3/6
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள் – கலி 21/13
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள்/தோள்-இடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை – அகம் 112/9,10
TOP


வாழி (266)

எழு-மதி வாழி ஏழின் கிழவ – பொரு 63
அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில் – பொரு 231
கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம் – மது 208
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை ஒண் நுதல் – குறி 1
நட்டனர் வாழி தோழி குட்டுவன் – நற் 14/3
உரியை வாழி என் நெஞ்சே பொருளே – நற் 16/4
வருவர் வாழி தோழி மூவன் – நற் 18/2
வந்தனன் வாழி தோழி உலகம் – நற் 22/8
அரிய வாழி தோழி பெரியோர் – நற் 32/7
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் – நற் 52/8
கேட்டிசின் வாழி தோழி தெண் கழி – நற் 78/7
அம்ம வாழி தோழி – நற் 79/9
அறவர் வாழி தோழி மறவர் – நற் 86/1
வருந்தல் வாழி தோழி யாம் சென்று – நற் 88/2
அன்பினர் வாழி தோழி நன் புகழ் – நற் 115/9
வாழலென் வாழி தோழி என்-கண் – நற் 117/9
உரையாய் வாழி தோழி இரும் கழி – நற் 123/1
இது-கொல் வாழி தோழி காதலர் – நற் 134/2
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
அலந்தனென் வாழி தோழி கானல் – நற் 149/5
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – நற் 158/1
படும்-கொல் வாழி நெடும் சுவர் பல்லி – நற் 169/3
அம்ம வாழி தோழி கைம்மாறு – நற் 194/1
ஆழல் வாழி தோழி நீ நின் – நற் 197/5
உளெனே வாழி தோழி வளை நீர் – நற் 199/5
வந்தனர் வாழி தோழி கையதை – நற் 212/7
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால் – நற் 219/4
கூறுவென் வாழி தோழி முன் உற – நற் 233/6
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் – நற் 236/6
வருவர் வாழி தோழி புறவின் – நற் 246/7
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு – நற் 261/1
கொடியை வாழி தும்பி இ நோய் – நற் 277/1
நன்றால் வாழி தோழி என்றும் – நற் 285/9
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – நற் 289/1
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் – நற் 298/8
உண்டு-கொல் வாழி தோழி தெண் கடல் – நற் 303/8
ஆழல் வாழி தோழி வாழை – நற் 309/4
வாய்-கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து – நற் 322/3
அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள் – நற் 328/5
அல்கலர் வாழி தோழி உது காண் – நற் 329/9
இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து – நற் 343/8
வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கரும் தாள் – நற் 351/5
வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள் – நற் 356/7
வாழலென் வாழி தோழி ஊழின் – நற் 364/6
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள் – நற் 365/5
மடவர் வாழி இ உலகத்தானே – நற் 366/12
அறியேன் வாழி தோழி அறியேன் – நற் 369/6
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு – நற் 384/9
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து – நற் 387/6
அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு – நற் 388/1
நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர் – நற் 393/11
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது – குறு 11/4
கேட்டிசின் வாழி தோழி அல்கல் – குறு 30/1
நன்று-மன் வாழி தோழி உண்கண் – குறு 38/4
அழியல் வாழி தோழி நன்னன் – குறு 73/2
அம்ம வாழி தோழி யாவதும் – குறு 77/1
எற்றோ வாழி தோழி முற்றுபு – குறு 90/1
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை – குறு 98/3
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – குறு 104/1
வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் – குறு 106/4
மெய்யே வாழி தோழி சாரல் – குறு 121/1
உளெனே வாழி தோழி சாரல் – குறு 125/2
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு – குறு 134/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – குறு 146/1
காண் இனி வாழி தோழி யாணர் – குறு 171/1
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக – குறு 177/5
அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி – குறு 190/3
எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது – குறு 211/3
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நீர் இல் – குறு 215/3
நல்ல-மன் வாழி தோழி அல்கலும் – குறு 226/4
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன் – குறு 230/1
கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரை – குறு 240/5
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் – குறு 251/1
துனியல் வாழி தோழி சான்றோர் – குறு 252/6
வருவர்-கொல் வாழி தோழி பொருவார் – குறு 260/4
துஞ்சா வாழி தோழி காவலர் – குறு 261/6
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன் – குறு 278/4
சென்றனர் வாழி தோழி என்றும் – குறு 283/4
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – குறு 287/1
அம்ம வாழி தோழி புன்னை – குறு 296/1
மறத்தியோ வாழி என் நெஞ்சே பல உடன் – குறு 306/3
வாரார் வாழி தோழி வரூஉம் – குறு 314/4
உளெனோ வாழி தோழி விளியாது – குறு 316/3
திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே – குறு 321/8
இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி – குறு 331/5
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ் – குறு 339/5
நினையாய் வாழி தோழி நனை கவுள் – குறு 343/1
அம்ம வாழி தோழி முன் நின்று – குறு 350/1
அம்ம வாழி தோழி அன்னைக்கு – குறு 361/1
அம்ம வாழி தோழி இன்று அவர் – குறு 375/1
எவன்-கொல் வாழி தோழி – குறு 387/4
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 1/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 1/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 2/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 2/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 3/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 3/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 4/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 4/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 5/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 5/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 6/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 6/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 7/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 7/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 8/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 8/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 9/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 9/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 10/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 10/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 31/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 32/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 33/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 34/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 35/1
அம்ம வாழி தோழி ஊரன் – ஐங் 36/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 37/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 38/1
அம்ம வாழி தோழி ஊரன் – ஐங் 39/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 40/1
பிறர்க்கும் அனையையால் வாழி நீயே – ஐங் 58/4
அம்ம வாழி பாண எவ்வைக்கு – ஐங் 89/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை உது காண் – ஐங் 101/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 102/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னையொடு – ஐங் 103/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 104/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல் – ஐங் 105/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை அவர் நாட்டு – ஐங் 106/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி – ஐங் 107/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை கழிய – ஐங் 108/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நெய்தல் – ஐங் 109/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னை – ஐங் 110/1
அம்ம வாழி தோழி பாணன் – ஐங் 111/1
அம்ம வாழி தோழி பாசிலை – ஐங் 112/1
அம்ம வாழி தோழி நென்னல் – ஐங் 113/1
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன் – ஐங் 114/1
அம்ம வாழி தோழி பல் மாண் – ஐங் 115/1
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ – ஐங் 116/1
அம்ம வாழி தோழி நலனே – ஐங் 117/1
அம்ம வாழி தோழி யான் இன்று – ஐங் 118/1
அம்ம வாழி தோழி நன்றும் – ஐங் 119/1
அம்ம வாழி தோழி நலம் மிக – ஐங் 120/1
அம்ம வாழி பாண புன்னை – ஐங் 132/1
அம்ம வாழி கொண்க எம்-வயின் – ஐங் 139/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் ஐ – ஐங் 201/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 202/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 203/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை அஃது எவன்-கொல் – ஐங் 204/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி – ஐங் 205/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை உவ காண் – ஐங் 206/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நன்றும் – ஐங் 207/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை கானவர் – ஐங் 208/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நீ மற்று – ஐங் 209/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 210/1
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – ஐங் 221/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 222/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 223/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 224/1
அம்ம வாழி தோழி பைம் சுனை – ஐங் 225/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 226/1
அம்ம வாழி தோழி நாளும் – ஐங் 227/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 228/1
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ – ஐங் 229/1
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு – ஐங் 230/1
அம்ம வாழி தோழி பன் மலர் – ஐங் 244/1
புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல் – ஐங் 252/3
சென்றனன் வாழி தோழி என் – ஐங் 274/4
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர் – ஐங் 331/1
அம்ம வாழி தோழி என்னதூஉம் – ஐங் 332/1
அம்ம வாழி தோழி யாவதும் – ஐங் 333/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை – ஐங் 334/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 335/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 336/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 337/1
அம்ம வாழி தோழி சாரல் – ஐங் 338/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை – ஐங் 339/1
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – ஐங் 340/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை தோழி – ஐங் 366/1
பரியல் வாழி தோழி பரியின் – ஐங் 392/3
இனையல் வாழி தோழி எனையதூஉம் – ஐங் 461/3
வருவர் வாழி தோழி – ஐங் 465/4
வாழி ஆத வாழிய பலவே – பதி 63/21
ஒருவனை வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் – பரி 5/54
தெருமரல் வாழி தோழி நம் காதலர் – கலி 26/22
பாடுகம் வா வாழி தோழி வய களிற்று – கலி 41/1
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/17
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு – கலி 42/10
கோரமே வாழி குதிரை – கலி 96/26
வியமமே வாழி குதிரை – கலி 96/31
மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர் – கலி 141/10
கல்லாமை காட்டியவள் வாழி சான்றீர் – கலி 141/20
அருள் இலை வாழி சுடர் – கலி 143/43
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து – அகம் 19/2
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் – அகம் 21/9
அனைய-கொல் வாழி தோழி மனைய – அகம் 23/10
வருவர் வாழி தோழி பொருநர் – அகம் 25/18
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள் – அகம் 48/1
சேர்ந்தன்று வாழி தோழி யாக்கை – அகம் 52/12
அறியாய் வாழி தோழி இருள் அற – அகம் 53/1
ஆழல் வாழி தோழி தாழாது – அகம் 61/5
உவ இனி வாழி தோழி அவரே – அகம் 65/7
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/1
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/4
வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து – அகம் 68/14
நீடலர் வாழி தோழி ஆடு இயல் – அகம் 69/13
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் – அகம் 71/16
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை – அகம் 79/11
பலர் தில் வாழி தோழி அவருள் – அகம் 82/15
ஆழல் வாழி தோழி சாரல் – அகம் 85/5
எவனோ வாழி தோழி பொரி கால் – அகம் 95/5
அம்ம வாழி தோழி இம்மை – அகம் 101/1
அருளான் வாழி தோழி அல்கல் – அகம் 108/11
வருவர் வாழி தோழி அரச – அகம் 111/3
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் – அகம் 127/12
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கி – அகம் 128/5
அம்ம வாழி கேளிர் முன் நின்று – அகம் 130/1
அம்ம வாழி தோழி கைம்மிக – அகம் 141/1
வாரேன் வாழி என் நெஞ்சே சேரலர் – அகம் 149/7
ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு – அகம் 151/5
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 158/7
யார்-கொல் வாழி தோழி நெருநல் – அகம் 166/11
இனையல் வாழி தோழி புணர்வர் – அகம் 171/5
வருவர் வாழி தோழி பல புரி – அகம் 173/8
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை – அகம் 190/6
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை – அகம் 191/13
இனையல் வாழி தோழி முனை எழ – அகம் 197/5
அம்ம வாழி தோழி பொன்னின் – அகம் 201/1
ஆழல் வாழி தோழி அவரே – அகம் 209/7
சென்மோ வாழி தோழி பன் நாள் – அகம் 222/13
ஆழல் வாழி தோழி கேழல் – அகம் 223/3
இனையல் வாழி தோழி நனை கவுள் – அகம் 227/5
வருவர் வாழி தோழி பொருவர் – அகம் 231/10
காண் இனி வாழி தோழி பானாள் – அகம் 232/1
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 235/1
உய்ந்தனென் வாழி தோழி அல்கல் – அகம் 236/10
நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை – அகம் 241/5
இனிது-கொல் வாழி தோழி என தன் – அகம் 244/8
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 247/3
அம்ம வாழி தோழி பல் நாள் – அகம் 249/1
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கு பிசிர் – அகம் 250/1
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/6
ஆழல் வாழி தோழி வடாஅது – அகம் 253/9
எவன்-கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி – அகம் 265/7
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரி – அகம் 268/1
இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர் – அகம் 298/20
வருவர் வாழி தோழி பெரிய – அகம் 313/10
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – அகம் 325/1
வாய்த்தன வாழி தோழி வேட்டோர்க்கு – அகம் 332/12
நீடலர் வாழி தோழி கோடையில் – அகம் 333/8
உள்ளினை வாழி என் நெஞ்சே கள்ளின் – அகம் 343/16
வாய்க்க தில் வாழி தோழி வாயாது – அகம் 347/9
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை – அகம் 362/11
எவன்-கொல் வாழி தோழி கொங்கர் – அகம் 368/16
தேம்பினை வாழி என் நெஞ்சே வேந்தர் – அகம் 372/14
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – அகம் 388/1
அறியாய் வாழி தோழி நெறி குரல் – அகம் 389/1
ஒல் இனி வாழி தோழி கல்லென – அகம் 392/11
நீடலர் வாழி தோழி தோடு கொள் – அகம் 393/21
நன்று-மன் வாழி தோழி தெறு கதிர் – அகம் 395/5
களைக வாழி வளவ என்று நின் – புறம் 42/8
எந்தை வாழி ஆதனுங்க என் – புறம் 175/1
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே – புறம் 176/8
கேட்டியோ வாழி பாண பாசறை – புறம் 289/8
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன் – புறம் 387/28
TOP


வாழிய (48)

வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலர் உடன் – திரு 39
வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என – பெரும் 461
வாரேன் வாழிய நெஞ்சே கூர் உகிர் – பட் 220
எனைய ஆகுக வாழிய பொருளே – நற் 16/11
சென்றனள் வாழிய மடந்தை நுண் பல் – நற் 20/7
மடவை மன்ற வாழிய முருகே – நற் 34/11
பட்டனை வாழிய நெஞ்சே குட்டுவன் – நற் 105/7
என் ஐ வாழிய பலவே பன்னிய – நற் 136/4
எய்தினை வாழிய நெஞ்சே செம் வரை – நற் 137/4
வழுதி வாழிய பல என தொழுது ஈண்டு – நற் 150/4
நோ இனி வாழிய நெஞ்சே மேவார் – நற் 190/1
வேண்டுதும் வாழிய எந்தை வேங்கை – நற் 232/7
நீடினை விளைமோ வாழிய தினையே – நற் 251/11
தாம் மொழி வன்மையின் பொய்த்தனர் வாழிய/நொடிவிடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி – நற் 314/8,9
வாரல் வாழிய கவைஇ நின்றோளே – நற் 350/10
அணங்கல் ஓம்பு-மதி வாழிய நீ என – நற் 358/5
உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர் – குறு 199/2
ஆங்கும் ஆக்குமோ வாழிய பாலே – ஐங் 110/5
வாழிய இலங்கும் அருவி – ஐங் 249/3
கிள்ளை வாழிய பலவே ஒள் இழை – ஐங் 281/2
ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே – பதி 21/38
வாழி ஆத வாழிய பலவே – பதி 63/21
நீ நீடு வாழிய பெரும நின்-வயின் – பதி 88/22
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் – பரி 9/30
வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல – பரி 30/10
வாதுவன் வாழிய நீ – கலி 96/21
வாழிய கேளிர் – கலி 147/22
எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை – அகம் 47/3
சூழ்ந்திசின் வாழிய நெஞ்சே வெய்து-உற – அகம் 77/4
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற – அகம் 87/12
இனிது செய்தனையால் எந்தை வாழிய/பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும் – அகம் 104/14,15
உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என – அகம் 123/8
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி – அகம் 142/7
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின் – அகம் 144/11
புறமும் தருதியோ வாழிய மழையே – அகம் 188/14
மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும் – அகம் 258/8
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என – அகம் 291/22
கேள் இனி வாழிய நெஞ்சே நாளும் – அகம் 353/2
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் – அகம் 365/11
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/8
வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே – புறம் 22/30
நுண் பல் துளியினும் வாழிய பலவே – புறம் 34/23
நீ நீடு வாழிய நெடுந்தகை தாழ் நீர் – புறம் 55/19
யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய/பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 173/1,2
அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே – புறம் 187/4
நீடு வாழிய நெடுந்தகை யானும் – புறம் 198/23
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என – புறம் 382/7
வைகல் உழவ வாழிய பெரிது என – புறம் 392/11
TOP


வாழியர் (23)

யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர்/துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் – நற் 8/4,5
நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை – நற் 124/4
ஏயள்-மன் யாயும் நுந்தை வாழியர்/அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/6,7
நினை மருள்வேனோ வாழியர் மழையே – நற் 248/9
கூறுவல் வாழியர் ஐய வேறுபட்டு – நற் 266/7
இனை-மதி வாழியர் நெஞ்சே மனை மரத்து – குறு 19/3
வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே – குறு 139/6
இனிது செய்தனையால் நுந்தை வாழியர்/நன் மனை வதுவை அயர இவள் – ஐங் 294/3,4
நீ வாழியர் இ உலகத்தோர்க்கு என – பதி 15/24
வேறு படு திருவின் நின் வழி வாழியர்/கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/4,5
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/79
கூறேம் வாழியர் எந்தை செறுநர் – அகம் 46/11
வருந்தினை வாழியர் நீயே வடாஅது – அகம் 59/3
வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை – அகம் 92/5
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி – அகம் 208/21
நீ வாழியர் நின் தந்தை – புறம் 137/14
தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே – புறம் 137/15
மாறுகொள் மன்னரும் வாழியர் நெடிதே – புறம் 172/11
புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின் – புறம் 204/12
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் – புறம் 210/12
உள்ளேன் வாழியர் யான் என பன் மாண் – புறம் 365/9
வயங்கு பன் மீனினும் வாழியர் பல என – புறம் 371/25
நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய – புறம் 385/10
TOP


வாழியரோ (1)

பல் பொறி மார்ப நின் பெயர் வாழியரோ/நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும் – பதி 48/12,13
TOP


வாழியவே (4)

இன்னும் கேள்-மின் நும் இசை வாழியவே/ஒருவீர் ஒருவீர்க்கு ஆற்றுதிர் இருவீரும் – புறம் 58/19,20
பொருநர்க்கு உலையா நின் வலன் வாழியவே – புறம் 169/12
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே – புறம் 171/15
வேண்டியது உணர்ந்தோன் தாள் வாழியவே – புறம் 386/25
TOP


வாழியாதன் (1)

செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன்/ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவண் – புறம் 387/30,31
TOP


வாழியோ (29)

தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/4
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – நற் 202/8
சேறும் வாழியோ முதிர்கம் யாமே – நற் 295/9
சென்றிசின் வாழியோ பனி கடு நாளே – நற் 394/6
வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே – குறு 69/6
வந்தன்று வாழியோ மாலை – குறு 122/3
முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின் – குறு 162/3
ஓம்பு-மதி வாழியோ வாடை பாம்பின் – குறு 235/1
பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே – குறு 270/4
கேளிர் வாழியோ கேளிர் நாளும் என் – குறு 280/1
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி – குறு 392/1
கேட்டிசின் வாழியோ மகிழ்ந ஆற்று-உற – ஐங் 59/1
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல் – ஐங் 77/1
வந்திசின் வாழியோ மடந்தை – ஐங் 175/3
நல்கு-மதி வாழியோ நளி நீர் சேர்ப்ப – ஐங் 179/1
கூறு-மின் வாழியோ ஆறு செல் மாக்கள் – ஐங் 385/4
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/4
இனையல் வாழியோ இகுளை வினை-வயின் – ஐங் 467/2
சான்றவிர் வாழியோ சான்றவிர் என்றும் – கலி 139/1
கேளாய் வாழியோ மகளை நின் தோழி – அகம் 63/1
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – அகம் 99/11
செப்புவல் வாழியோ துணை உடையீர்க்கே – அகம் 217/15
இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ – அகம் 344/11
வாடினை வாழியோ வயலை நாள்-தொறும் – அகம் 383/6
உரை-மதி வாழியோ வலவ என தன் – அகம் 384/11
சேறும் வாழியோ பெரும் பெயர் பறம்பே – புறம் 113/7
நள்ளி வாழியோ நள்ளி நள்ளென் – புறம் 149/1
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை – புறம் 199/4
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ – புறம் 381/20
TOP


வாழினும் (1)

ஓர் ஊர் வாழினும் சேரி வாரார் – குறு 231/1
TOP


வாழு (1)

வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து – கலி 20/9
TOP


வாழுநர் (1)

வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட – பதி 49/15
TOP


வாழும் (12)

கழிந்த நாள் இவண் வாழும் நாளே – குறு 323/7
நல்கின் வாழும் நல்கூர்ந்தோர்-வயின் – குறு 327/1
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே – குறு 368/5
தொலையாது ஆக நீ வாழும் நாளே – பதி 70/27
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் – கலி 24/14
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ – கலி 48/9
காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை – கலி 99/13
வாழும் நாளொடு யாண்டு பல உண்மையின் – புறம் 159/1
யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய – புறம் 173/1
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே – புறம் 188/7
சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே – புறம் 191/7
அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே – புறம் 232/2
TOP


வாழுமோரே (1)

யார் இவண் நெடுந்தகை வாழுமோரே – பதி 71/27
TOP


வாழேம் (2)

வாராய் ஆயின் வாழேம் தெய்யோ – ஐங் 239/5
வாழேம் என்றலும் அரிதே தாழாது – புறம் 53/10
TOP


வாழேன் (4)

வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே – நற் 292/9
வாழேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 103/6
உண்ணலும் உண்ணேன் வாழலும் வாழேன்/தோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர் – கலி 23/7,8
புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன்/அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி – கலி 52/21,22
TOP


வாழை (35)

வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 307
கோள் தெங்கின் குலை வாழை/கொழும் காந்தள் மலர் நாகத்து – பொரு 208,209
மால் வரை ஒழுகிய வாழை வாழை – சிறு 21
மால் வரை ஒழுகிய வாழை வாழை/பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி – சிறு 21,22
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் – பெரும் 359
வாழை வள்ளி நீள் நறு நெய்தல் – குறி 79
கோள் தெங்கின் குலை வாழை/காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள் – பட் 16,17
துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை/இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு – மலை 131,132
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
படு நீர் சிலம்பில் கலித்த வாழை/கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை – நற் 188/1,2
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில் – நற் 222/7
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை – நற் 225/3
சோலை வாழை முணைஇ அயலது – நற் 232/3
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை/கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் – நற் 251/2,3
ஆழல் வாழி தோழி வாழை/கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/4,5
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை/அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/3,4
வாழை அம் சிலம்பில் கேழல் கெண்டிய – நற் 399/4
வாழை மென் தோடு வார்பு-உறுபு ஊக்கும் – நற் 400/1
சோலை வாழை சுரி நுகும்பு இனைய – குறு 308/1
வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே – குறு 327/7
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
அவல் எறி உலக்கை வாழை சேர்த்தி – பதி 29/1
மா தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி – பரி 10/6
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/15
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை/கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால் – கலி 43/24,25
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் – கலி 50/3
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1
வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் – அகம் 8/9
வாழை வான் பூ ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்த – அகம் 134/10
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/20
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை/அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் – அகம் 302/1,2
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் – அகம் 328/14
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் – அகம் 332/9
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் – புறம் 168/13
வாழை பூவின் வளை முறி சிதற – புறம் 237/11
TOP


வாழையின் (1)

அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை – குறி 179
TOP


வாள் (206)

மறு இல் கற்பின் வாள்_நுதல் கணவன் – திரு 6
வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி – திரு 8
சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ – திரு 87
மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே – திரு 90
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் – சிறு 31
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 58
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள்/உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் – சிறு 121,122
வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த – சிறு 212
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 242
வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ – சிறு 260
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள்/வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க – பெரும் 71,72
வலி கூட்டுணவின் வாள் குடி பிறந்த – பெரும் 137
ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை – பெரும் 453
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை – பெரும் 471
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள்/விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 46,47
வாள் மிகு மற மைந்தர் – மது 53
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி – மது 222
மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக – மது 455
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 711
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த – மது 727
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து – நெடு 172
வாள் தோள் கோத்த வன்கண் காளை – நெடு 182
முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி – குறி 131
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 226
நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வௌவும் – மலை 369
பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர் – மலை 489
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் – நற் 42/5
வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை – நற் 77/9
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி – நற் 78/1
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி – நற் 111/7
வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே – நற் 133/2
பலர் உடன் கழித்த ஒள் வாள் மலையனது – நற் 170/7
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை – நற் 235/2
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை – நற் 255/4
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற – நற் 275/1
நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு – நற் 279/5
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி – நற் 322/6
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று – நற் 397/2
நோக்கி_நோக்கி வாள் இழந்தனவே – குறு 44/2
இளையன் முளை வாள் எயிற்றள் – குறு 119/3
வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள் நுதல் – குறு 135/1
வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் எனவே – குறு 157/4
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த – குறு 227/2
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை – குறு 245/3
நிரைய ஒள் வாள் இளையர் பெருமகன் – குறு 258/6
ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 393/6
தூவலின் நனைந்த தொடலை ஒள் வாள்/பாசி சூழ்ந்த பெரும் கழல் – ஐங் 206/3,4
வளையள் முளை வாள் எயிற்றள் – ஐங் 256/3
வாள் வனப்பு உற்ற அருவி – ஐங் 312/3
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட – ஐங் 404/1
வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய – ஐங் 408/2
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே – ஐங் 420/5
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 423/2
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே – ஐங் 447/4
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன – ஐங் 498/2
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி – பதி 12/1
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை – பதி 12/16
நாணு மலி யாக்கை வாள் நுதல் அரிவைக்கு – பதி 19/14
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து – பதி 33/7
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/6
வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே – பதி 38/10
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/3
வாள் நகை இலங்கு எயிற்று – பதி 51/20
தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள்/ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே – பதி 55/20,21
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து – பதி 56/4
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 58/3
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள்/உரவு களிற்று புலா அம் பாசறை – பதி 61/14,15
ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள்/செரு மிகு தானை வெல் போரோயே – பதி 63/11,12
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து – பதி 64/1
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் – பதி 66/13
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 67/14
எறிந்து சிதைந்த வாள்/இலை தெரிந்த வேல் – பதி 69/5,6
ஒளிறு வாள் மன்னர் துதை நிலை கொன்று – பதி 76/2
பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள்/ஒடிவு இல் தெவ்வர் எதிர் நின்று உரைஇ – பதி 80/8,9
வாள் நுதல் அரிவையொடு காண்வர பொலிந்தே – பதி 89/20
ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் – பதி 90/6
வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு – பதி 90/11
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின் – பரி 9/57
ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி – பரி 10/109
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50
ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல் – பரி 20/41
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த – பரி 22/1
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/8
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/14
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி – கலி 36/23
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/11
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த – கலி 64/15
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட – கலி 86/3
வள் உகிர் போழ்ந்தனவும் வாள் எயிறு உற்றனவும் – கலி 88/11
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/30
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் – கலி 100/18
வாள் அகப்பட்டானை ஒவ்வான் என பெயரும் – கலி 104/49
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு – கலி 105/45
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள – கலி 119/11
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க – கலி 126/21
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/17
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் – கலி 131/17
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற – கலி 145/6
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/11
நாணொடு மிடைந்த கற்பின் வாள் நுதல் – அகம் 9/24
வேளா பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த – அகம் 24/1
கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள் – அகம் 24/16
மனை மாண் கற்பின் வாள்_நுதல் ஒழிய – அகம் 33/2
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் – அகம் 46/13
அழி கள மருங்கின் வாள் வடக்கிருந்து என – அகம் 55/12
வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை – அகம் 72/16
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி – அகம் 78/20
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த – அகம் 89/13
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை – அகம் 96/16
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் – அகம் 106/10
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள்/எவ்வி வீழ்ந்த செருவில் பாணர் – அகம் 115/7,8
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே – அகம் 130/14
ஒள்_வாள்_அமலை ஆடிய ஞாட்பின் – அகம் 142/14
பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன் – அகம் 143/12
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி – அகம் 144/15
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை – அகம் 145/7
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை – அகம் 150/7
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் – அகம் 162/11
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/12
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப – அகம் 179/13
வாள் வாய் சுறவின் பனி துறை நீந்தி – அகம் 187/21
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள்/களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரல் – அகம் 199/21,22
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு – அகம் 208/9
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் – அகம் 213/21
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி – அகம் 218/3
மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன் – அகம் 220/5
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள்/தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/13,14
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/5
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து – அகம் 249/16
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி – அகம் 252/2
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார் – அகம் 266/11
வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த – அகம் 267/16
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/5
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை – அகம் 278/7
வய வாள் எறிந்து வில்லின் நீக்கி – அகம் 309/1
களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் – அகம் 322/7
வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 325/18
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே – அகம் 331/14
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய – அகம் 335/16
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள்/புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன் – அகம் 338/17,18
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
கரும் கை ஒள் வாள் பெரும் பெயர் வழுதி – புறம் 3/13
வாள் வலம் தர மறு பட்டன – புறம் 4/1
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/24
புலவு வாள் புலர் சாந்தின் – புறம் 16/11
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் – புறம் 19/12
வாள் மருங்கு இலோர் காப்பு உறங்க – புறம் 22/13
வேள்வி முற்றிய வாய் வாள் வேந்தே – புறம் 26/15
யாங்கனம் மொழிகோ ஓங்கு வாள் கோதையை – புறம் 49/3
இரு பாற்படுக்கும் நின் வாள் வாய் ஒழித்ததை – புறம் 50/9
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற – புறம் 56/21
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் – புறம் 60/10
வாள் வடக்கிருந்தனன் ஈங்கு – புறம் 65/11
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி – புறம் 89/2
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 91/1
வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ – புறம் 93/11
போர்க்கு உரைஇ புகன்று கழித்த வாள்/உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் – புறம் 97/1,2
வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின் – புறம் 98/12
சே இழை பெறுகுவை வாள் நுதல் விறலி – புறம் 105/1
வழை பூ கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன் – புறம் 131/2
வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும் – புறம் 161/31
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய – புறம் 165/12
ஒளிறு வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் நெடு நகர் – புறம் 177/1
படை வேண்டு-வழி வாள் உதவியும் – புறம் 179/6
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி – புறம் 180/5
வலாஅரோனே வாய் வாள் பண்ணன் – புறம் 181/6
நாண் அலது இல்லா கற்பின் வாள் நுதல் – புறம் 196/13
வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன் – புறம் 200/14
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5
வறுவியேன் பெயர்கோ வாள் மேம்படுந – புறம் 209/12
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/22
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர – புறம் 224/15
ஒளிறு வாள் மறவரும் களிறும் மாவும் – புறம் 227/4
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள்/பொய்யா எழினி பொருது களம் சேர – புறம் 230/5,6
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே – புறம் 259/7
வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே – புறம் 270/13
திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா – புறம் 284/7
வாய் வாள் பற்றி நின்றனென் என்று – புறம் 292/3
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி – புறம் 312/5
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன் – புறம் 314/1
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ – புறம் 316/6
வாள் வடு விளங்கிய சென்னி – புறம் 321/9
வெள் வேல் ஆவம் ஆயின் ஒள் வாள்/கறை அடி யானைக்கு அல்லது – புறம் 323/4,5
ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி – புறம் 330/2
வாள் வலத்து ஒழிய பாடி சென்றாஅர் – புறம் 337/3
மனை செறிந்தனளே வாள்_நுதல் இனியே – புறம் 337/12
வாள் தக வைகலும் உழக்கும் – புறம் 342/14
ஒளிறு ஒள் வாள் அட குழைந்த பைம் தும்பை – புறம் 347/3
ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ – புறம் 368/13
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/4
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 370/16
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 371/15
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/3
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள்/பிழிவது போல பிட்டை ஊறு உவப்ப – புறம் 373/5,6
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய – புறம் 378/2
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின் – புறம் 379/3
வாய் வாள் வளவன் வாழ்க என – புறம் 393/24
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் – புறம் 394/3
தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள்/வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் – புறம் 397/21,22
TOP


வாள்-உற்ற (1)

வலி மிகு வெகுளியான் வாள்-உற்ற மன்னரை – கலி 46/7
TOP


வாள்-உற்று (1)

நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள்-உற்று என – நற் 195/6
TOP


வாள்_நுதல் (9)

மறு இல் கற்பின் வாள்_நுதல் கணவன் – திரு 6
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் – நற் 42/5
வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே – பதி 38/10
ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல்/வையை மடுத்தால் கடல் என தெய்ய – பரி 20/41,42
மனை மாண் கற்பின் வாள்_நுதல் ஒழிய – அகம் 33/2
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/22
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன் – புறம் 314/1
மனை செறிந்தனளே வாள்_நுதல் இனியே – புறம் 337/12
TOP


வாள்_நுதலே (1)

பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே – ஐங் 447/4
TOP


வாள்வீரம் (1)

மனைமாமரம் வாள்வீரம்/சினை வளர் வேங்கை கணவிரி காந்தள் – பரி 11/19,20
TOP


வாளர் (2)

தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர் – மது 636
கழி பிணி பலகையர் கதுவாய் வாளர்/குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு – புறம் 345/15,16
TOP


வாளவை (1)

புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை/என ஆங்கு – பரி 15/61,62
TOP


வாளா (1)

வாய் வாளா நின்றாள் – பரி 20/46
TOP


வாளாதி (1)

வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
TOP


வாளாது (2)

ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது/ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி – கலி 68/6,7
வளை கண் சேவல் வாளாது மடியின் – அகம் 122/15
TOP


வாளி (9)

செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/6
குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி/மாறு கொண்டு அன்ன உண்கண் – குறு 272/6,7
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார் – குறு 297/2
வாளி வாளிகள் நிலைபெற மறலுவார் – பரி 9/54
செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன – பரி 20/37
வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு – பரி 21/64
அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின் – அகம் 67/5
விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி/ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் – அகம் 175/3,4
வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ – புறம் 371/11
TOP


வாளிகள் (1)

வாளி வாளிகள் நிலைபெற மறலுவார் – பரி 9/54
TOP


வாளியர் (1)

தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் – மலை 17
TOP


வாளில் (1)

வாளில் தாக்கான் – புறம் 373/18
TOP


வாளின் (8)

உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண் – நற் 387/9
வாளை வாளின் பிறழ நாளும் – நற் 390/1
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப – அகம் 136/24
கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் – அகம் 188/6
வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த – புறம் 24/29
ஆள் அன்று என்று வாளின் தப்பார் – புறம் 74/2
தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன் – புறம் 109/13
வாளின் வாழ்நர் ஆர்வமொடு ஈண்டி – புறம் 377/28
TOP


வாளும் (2)

பொறி வரி சாபமும் மரனும் வாளும்/செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும் – பரி 5/65,66
பூண்டவை எறியா வாளும் எற்றா மழுவும் – கலி 85/8
TOP


வாளே (1)

தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே – புறம் 269/12
TOP


வாளை (25)

பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை/நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் – பெரும் 287,288
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு-உறுத்து – நெடு 143
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை/நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில் – மலை 455,456
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ – நற் 120/5
வாளை பிறழும் ஊரற்கு நாளை – நற் 310/4
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை/அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி – நற் 340/4,5
வாளை வாளின் பிறழ நாளும் – நற் 390/1
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர – நற் 400/4
பழன வாளை கதூஉம் ஊரன் – குறு 8/2
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு – குறு 164/1
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊரன் – குறு 364/2
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊர – ஐங் 63/2
பழன வாளை பாளை உண்டு என – பரி 7/34
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை/வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் – பரி 10/85,86
வாளை மேய்ந்த வள் எயிற்று நீர்நாய் – அகம் 6/18
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன் – அகம் 276/2
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர – அகம் 386/2
பூ கதூஉம் இன வாளை/நுண் ஆரல் பரு வரால் – புறம் 18/8,9
பழன வாளை பரூஉ கண் துணியல் – புறம் 61/4
கணை கோட்டு வாளை மீ நீர் பிறழ – புறம் 249/2
வாளை நீர்நாய் நாள் இரை பெறூஉ – புறம் 283/2
நெடு நீர் பொய்கை பிறழிய வாளை/நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் – புறம் 287/8,9
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண் – புறம் 322/8
கயல் ஆர் நாரை உகைத்த வாளை/புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும் – புறம் 354/5,6
நெடு வாளை பல் உவியல் – புறம் 395/4
TOP


வாளைக்கு (1)

காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு/அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/8,9
TOP


வாளையின் (1)

சினை வளர் வாளையின் கிளையொடு கெழீஇ – பரி 7/38
TOP


வாளையும் (1)

கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/13
TOP


வாளையொடு (2)

வாளையொடு உழப்ப துறை கலுழ்ந்தமையின் – அகம் 336/5
நெடு நீர் பரப்பின் வாளையொடு உகளுந்து – புறம் 339/5
TOP


வாளொடு (2)

பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி – மது 434
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா – புறம் 278/6
TOP


வாளோர் (1)

சுறவு_இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப – புறம் 13/7
TOP


வான் (205)

வான்_அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி – திரு 288
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று – திரு 305
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி – சிறு 128
வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு – சிறு 249
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு – சிறு 251
வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த – பெரும் 107
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் – பெரும் 157
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று – பெரும் 195
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ – பெரும் 333
மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி – பெரும் 477
வான் இயைந்த இரு முந்நீர் – மது 75
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 243
இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று – மது 407
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ – நெடு 13
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – நெடு 51
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – நெடு 60
வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் – குறி 67
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ – குறி 98
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 126
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 205
வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் – குறி 213
வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா – பட் 5
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை – பட் 38
வான் முகந்த நீர் மலை பொழியவும் – பட் 126
வான் வீழ்க்குவனே வளி மாற்றுவன் என – பட் 272
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி – மலை 92
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து – மலை 257
அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர் – மலை 294
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை – மலை 322
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை – நற் 3/1
வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே – நற் 17/12
வான் பெயல் நனைந்த புறத்த நோன்பியர் – நற் 22/6
வான் உற நிவந்த பெரு மலை கவாஅன் – நற் 53/4
எலி வான் சூட்டொடு மலிய பேணுதும் – நற் 83/6
வான் கோல் எல் வளை வௌவிய பூசல் – நற் 100/5
வண்டு படு வான் போது கமழும் – நற் 105/9
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
அணங்கொடு நின்றது மலை வான் கொள்க என – நற் 165/3
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் – நற் 172/8
வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப – நற் 188/5
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் – நற் 211/8
வான் தோய்வு அன்ன குடிமையும் நோக்கி – நற் 234/2
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – நற் 257/3
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை – நற் 264/2
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ – நற் 266/2
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ – நற் 268/3
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ – நற் 274/1
ஒளிறு வான் பளிங்கொடு செம் பொன் மின்னும் – நற் 292/6
ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை – நற் 298/10
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – நற் 299/2
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் – நற் 335/1
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி – நற் 347/4
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் – நற் 353/7
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
வான் தோய் மா மலை கிழவனை – நற் 365/8
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு – நற் 372/8
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன – குறு 53/4
வான் தோய்வு அற்றே காமம் – குறு 102/3
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ – குறு 108/3
செம் வான் செவ்வி கொண்டன்று – குறு 108/4
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் – குறு 127/2
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை – குறு 149/3
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/2
பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே – குறு 270/4
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ – குறு 281/3
வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 285/8
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே – குறு 357/8
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை – ஐங் 97/1
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ – ஐங் 190/1
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/2
மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன் – ஐங் 248/2
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ – ஐங் 320/1
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ – ஐங் 331/2
வான்_அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/3
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய – ஐங் 461/1
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய – பதி 11/1
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் – பதி 14/13
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப – பதி 37/6
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் – பதி 38/7
இரும் பனம் புடையல் ஈகை வான் கழல் – பதி 42/1
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/2
வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்-தம் எயிலே – பதி 52/31
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/9
இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப – பதி 57/2
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின் – பதி 66/18
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி – பதி 69/1
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும – பதி 70/11
வான் மருப்பின் களிற்று யானை – பதி 80/1
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப – பதி 83/2
சாயல் நினது வான் நிறை என்னும் – பரி 2/56
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு – பரி 7/3
கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒருசார் – பரி 7/30
இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை – பரி 9/42
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் – பரி 11/70
வளி பொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி – பரி 12/1
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் – பரி 12/9
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் – பரி 12/19
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் – பரி 13/45
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து – பரி 19/1
வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் – பரி 20/8
வான் ஆர் எழிலி மழை வளம் நந்த – பரி 23/1
அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான் – பரி 24/96
வான் நீங்கு வைப்பின் வழங்கா தேர் நீர்க்கு அவாஅம் – கலி 7/2
வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் – கலி 16/20
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/9
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு – கலி 97/12
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் – கலி 100/11
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும் – கலி 103/14
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் – கலி 103/77
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி – கலி 104/7
எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறிசெய்த – கலி 131/7
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல் – கலி 147/66
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
செ வான் அன்ன மேனி அ வான்/இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று – அகம் 0/8,9
நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ – அகம் 1/16
வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 3/6
வான் கடல் பரப்பில் தூவற்கு எதிரிய – அகம் 10/1
வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப – அகம் 35/2
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன் – அகம் 38/5
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே – அகம் 42/14
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய – அகம் 49/11
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு – அகம் 65/12
வளை வாய் பருந்தின் வான் கண் பேடை – அகம் 79/12
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் – அகம் 87/13
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் – அகம் 93/12
வான் என பூத்த பானாள் கங்குல் – அகம் 94/3
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/16
வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப – அகம் 112/13
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை – அகம் 114/9
வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும் – அகம் 114/11
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 115/13
வேனில் நீடிய வான் உயர் வழி நாள் – அகம் 121/2
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கி – அகம் 129/4
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும் – அகம் 133/11
வாழை வான் பூ ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்த – அகம் 134/10
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ – அகம் 135/8
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறை – அகம் 139/7
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை – அகம் 144/4
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 149/3
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் – அகம் 162/6
ஆன்றல் வேண்டும் வான் தோய் வெற்ப – அகம் 168/3
கொண்டல் வான் மழை பொழிந்த வைகறை – அகம் 178/18
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது – அகம் 179/5
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை – அகம் 181/20
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து – அகம் 185/9
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 201/15
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 217/4
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று – அகம் 218/4
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் – அகம் 219/4
வான் உற நிவந்த நீல் நிற பெரு மலை – அகம் 222/1
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – அகம் 228/8
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 235/12
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் – அகம் 261/4
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ – அகம் 264/3
மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 267/7
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை – அகம் 271/4
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 275/11
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை – அகம் 281/5
வை நுதி வான் மருப்பு ஒடிய உக்க – அகம் 282/6
கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் – அகம் 301/18
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று – அகம் 304/4
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 331/2
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை – அகம் 336/17
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – அகம் 340/16
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ – அகம் 345/16
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு – அகம் 348/7
வலம்புரி மூழ்கிய வான் திமில் பரதவர் – அகம் 350/11
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த – அகம் 357/2
வான் தோய் சிமையம் தோன்றலானே – அகம் 378/24
வான் வழங்கு இயற்கை வளி பூட்டினையோ – அகம் 384/9
வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் – அகம் 391/11
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/14
வான் நீர்க்கு ஊக்கும் தானை ஆனாது – புறம் 17/37
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் – புறம் 18/11
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் – புறம் 18/24
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின் – புறம் 21/3
வான் உறையும் மதி போலும் – புறம் 22/11
வான் துடைக்கும் வகைய போல – புறம் 38/2
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/9
வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் – புறம் 132/7
மலை வான் கொள்க என உயர் பலி தூஉய் – புறம் 143/1
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/3
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி – புறம் 150/6
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ – புறம் 155/4
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி – புறம் 168/10
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே – புறம் 168/22
யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து – புறம் 201/16
கழிந்தது பொழிந்து என வான் கண்மாறினும் – புறம் 203/1
வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் – புறம் 250/7
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 265/6
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/7
வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே – புறம் 277/6
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க – புறம் 307/6
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் – புறம் 307/9
வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் – புறம் 390/26
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு – புறம் 397/15
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/34
TOP


வான்_அக (1)

வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும் – அகம் 114/11
TOP


வான்_அகம் (1)

வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
TOP


வான்_அர_மகளிர் (1)

அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர்/வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் – மலை 294,295
TOP


வான்_அர_மகளிர்க்கு (1)

வான்_அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
TOP


வான்_அர_மகளோ (1)

வான்_அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/3
TOP


வான (7)

வான வண் கை வளம் கெழு செல்வர் – மது 442
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் – குறு 150/2
வான மலைத்த – பரி 22/14
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/17
வான மீமிசை உருமு நனி உரறும் – அகம் 318/2
வான வரம்பனை நீயோ பெரும – புறம் 2/12
வலவன் ஏவா வான ஊர்தி – புறம் 27/8
TOP


வானத்து (42)

பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி – சிறு 250
பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப – பெரும் 190
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 292
பெரு நல் வானத்து வட-வயின் விளங்கும் – பெரும் 302
அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப – பெரும் 413
மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் – பெரும் 480
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து/பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 483,484
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் – மது 50
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப – மது 267
வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப – மது 741
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் – குறி 48
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப – பட் 233
வானத்து அன்ன வளம் மலி யானை – மலை 530
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து/அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை – குறு 92/1,2
நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே – குறு 251/7
செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி – குறு 307/2
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/3
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து/உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும் – ஐங் 320/2,3
இரண்டு உடன் கமழும் நாற்றமொடு வானத்து/நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/14,15
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/18
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் – பரி 1/44
கரு வளர் வானத்து இசையின் தோன்றி – பரி 2/5
ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து/நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் – பரி 3/27,28
செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன் வானத்து/வளம் கெழு செல்வன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/58,59
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு – கலி 105/45
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் – கலி 141/17
வறம் கூர் வானத்து வள் உறைக்கு அலமரும் – கலி 146/52
வானத்து எவன் செய்தி நீ – கலி 147/29
பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து/அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் – அகம் 16/17,18
நெடு நீர் வானத்து வாவு பறை நீந்தி – அகம் 57/2
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ – அகம் 174/7
அகல் வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்து என – அகம் 229/2
யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து/வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின் – அகம் 323/9,10
வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 325/18
செம் வானத்து வனப்பு போன்றன – புறம் 4/2
வானத்து அன்ன வண்மையும் மூன்றும் – புறம் 55/17
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து/மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/9,10
நீண்டு உயர் வானத்து உறையினும் நன்றும் – புறம் 198/20
யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து/வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென – புறம் 367/15,16
ஆனா பெரு வளம் செய்தோன் வானத்து/வயங்கு பன் மீனினும் வாழியர் பல என – புறம் 371/24,25
ஓங்கல் வானத்து உறையினும் பலவே – புறம் 385/12
மாரி வானத்து மீன் நாப்பண் – புறம் 396/26
TOP


வானம் (74)

கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் – பொரு 236
வானம் வாய்த்த வளம் மலை கவாஅன் – சிறு 84
கருவி வானம் துளி சொரிந்து ஆங்கு – பெரும் 24
வானம் ஊன்றிய மதலை போல – பெரும் 346
புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய – பெரும் 409
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின் – முல் 98
இரு வானம் பெயல் ஒளிப்பினும் – மது 107
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி – மது 357
வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின் – மது 678
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என – நெடு 2
வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம் – குறி 227
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது – மலை 97
தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம்/இன்னே பெய்ய மின்னுமால் தோழி – நற் 7/5,6
பெயல் ஆனாதே வானம் பெயலொடு – நற் 51/5
ஆர் கலி வானம் தலைஇ நடுநாள் – நற் 53/5
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர் – நற் 163/9
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் – நற் 246/9
வானம் வேண்டா உழவின் எம் – நற் 254/11
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம்/நெடும் பல் குன்றத்து குறும் பல மறுகி – நற் 261/3,4
சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம்/நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/3,4
ஆர் கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க – நற் 364/3
கருவி வானம் பெய்யாது ஆயினும் – நற் 365/6
பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம்/நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி – நற் 371/5,6
நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார் – குறு 130/1
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர் கூர்ந்து – குறு 234/1
பெரும் கலி வானம் ஏர்தரும் பொழுதே – குறு 287/8
பெயல் ஆனாதே வானம் காதலர் – குறு 380/3
பெயல் தொடங்கின்றே வானம்/காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே – ஐங் 469/4,5
கருவி வானம் கார் சிறந்து ஆர்ப்ப – ஐங் 476/1
கருவி வானம் பெயல் தொடங்கின்றே – ஐங் 488/1
கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய – பதி 31/15
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு – பதி 43/18
கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என – பதி 76/10
வானம் பொழுதொடு சுரப்ப கானம் – பதி 89/1
மீன்-வயின் நிற்ப வானம் வாய்ப்ப – பதி 90/1
பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம்/நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலை தலைஇ – பரி 6/2,3
மண் பரிய வானம் வறப்பினும் மன்னுகமா – பரி 8/129
கனைக்கும் அதிர் குரல் கார் வானம் நீங்க – பரி 11/74
வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 16/37
மறாஅற்க வானம் மலிதந்து நீத்தம் – பரி 16/54
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் – பரி 19/83
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/8
ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான் – பரி 24/2
நீ நற்கு அறிந்தனை நெடுந்தகை வானம்/துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் – கலி 25/27,28
வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என் – கலி 145/20
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் – கலி 145/55
கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி – அகம் 4/6
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம் – அகம் 11/1
வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது – அகம் 67/2
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
இருள் கிழிப்பது போல் மின்னி வானம்/துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் – அகம் 72/1,2
இடி உமிழ் வானம் நீங்கி யாங்கணும் – அகம் 77/5
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் – அகம் 120/2
மாரி வானம் தலைஇ நீர் வார்பு – அகம் 128/12
வானம் வாய்ப்ப கவினி கானம் – அகம் 134/1
செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில் – அகம் 184/16
வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை – அகம் 186/1
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் – அகம் 193/2
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம்/இரும் களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி – அகம் 214/2,3
மழை இல் வானம் மீன் அணிந்து அன்ன – அகம் 264/1
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம்/பருவம் செய்த பானாள் கங்குல் – அகம் 274/2,3
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம்/பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை – அகம் 278/1,2
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என – அகம் 283/12
வானம் பெயல் வளம் கரப்ப கானம் – அகம் 291/1
யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும் – அகம் 333/12
பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின் – அகம் 334/9
பெரும் கலி வானம் தலைஇய – அகம் 337/20
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப – அகம் 365/1
வளி இடை வழங்கா வானம் சூடிய – புறம் 35/2
வானம் நாண வரையாது சென்றோர்க்கு – புறம் 54/6
வானம் மீன் பல பூப்பின் ஆனாது – புறம் 129/7
கருவி வானம் தலைஇ ஆங்கும் – புறம் 159/19
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது – புறம் 192/7
கருவி வானம் போல – புறம் 204/13
TOP


வானம்பாடி (1)

வானம்பாடி வறம் களைந்து ஆனாது – ஐங் 418/1
TOP


வானமும் (4)

வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் – மது 479
கானமும் கம்மென்றன்றே வானமும்/வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி – நற் 154/1,2
கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே வானமும்/நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி – குறு 310/2,3
வறம் தெற மாற்றிய வானமும் போலும் – கலி 146/14
TOP


வானமொடு (2)

கையற வீழ்ந்த மை இல் வானமொடு/அரிது காதலர் பொழுதே அதனால் – ஐங் 235/1,2
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ – அகம் 360/8
TOP


வானவ (1)

வானவ மகளிர் மான கண்டோர் – மது 582
TOP


வானவரம்ப (1)

வசை இல் செல்வ வானவரம்ப/இனியவை பெறினே தனிதனி நுகர்கேம் – பதி 38/12,13
TOP


வானவரம்பன் (4)

வானவரம்பன் என்ப கானத்து – பதி 58/12
வானவரம்பன் அடல் முனை கலங்கிய – அகம் 45/17
வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம் – அகம் 359/6
வானவரம்பன் நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 389/16
TOP


வானவன் (10)

வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள் – பரி 9/58
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை – அகம் 33/14
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை – அகம் 77/15
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் – அகம் 143/10
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன்/மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை – அகம் 159/15,16
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/15
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன்/திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு – அகம் 309/10,11
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய – அகம் 381/15
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய – புறம் 39/16
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் – புறம் 126/14
TOP


வானவில்லு (1)

வச்சிரத்தான் வானவில்லு/வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின – பரி 18/39,40
TOP


வானி (1)

பயினி வானி பல் இணர் குரவம் – குறி 69
TOP


வானில் (1)

வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் – பரி 18/49
TOP


வானின் (10)

தூ துளி பொழிந்த பொய்யா வானின்/வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் – மலை 75,76
சாந்து வரு வானின் நீரினும் – பதி 86/12
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் – பரி 2/28
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற – கலி 41/19
ஆலி வானின் காலொடு பாறி – அகம் 9/7
மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப – அகம் 37/4
தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற – அகம் 136/12
மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றி – அகம் 153/15
பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின்/வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப – அகம் 334/9,10
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/12
TOP


வானினும் (1)

நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று – குறு 3/1
TOP


வானும் (1)

வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் – கலி 145/43
TOP


வானுள் (1)

மிக வானுள் எரி தோன்றினும் – புறம் 395/34
TOP


வானே (1)

கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே – நற் 387/11
TOP


வானோர் (2)

வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ – திரு 260
செய்தல் வேண்டுமால் நன்றோ வானோர்/அரும்_பெறல்_உலகத்து ஆன்றவர் – புறம் 213/22,23
TOP