ய – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

யமன் (1)

இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன்/வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/8,9
TOP


யவனர் (5)

வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர்/ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 316,317
வலி புணர் யாக்கை வன்கண் யவனர்/புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் – முல் 61,62
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – நெடு 101
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் – அகம் 149/9
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/18
TOP