ம – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மக்கட்கு 1
மக்கள் 4
மக்களும் 2
மக்களுள் 2
மக்களை 1
மக 5
மகட்கு 6
மகட்கே 2
மகடூஉ 7
மகத்து 1
மகமுறை 4
மகர 6
மகர_பகு_வாய் 1
மகர_வாய் 1
மகரம் 1
மகவு 2
மகவை 1
மகவொடு 2
மகவோடும் 1
மகள் 189
மகள்-கொல் 2
மகள்கொடை 1
மகளிர் 216
மகளிர்-தம் 1
மகளிர்க்கு 15
மகளிரின் 14
மகளிரும் 6
மகளிருள் 1
மகளிருள்ளும் 2
மகளிரேம் 1
மகளிரை 5
மகளிரொடு 19
மகளிரோடு 5
மகளே 20
மகளேன் 1
மகளை 2
மகளையாய் 1
மகளோ 1
மகற்கு 2
மகன் 48
மகன்-கொல் 1
மகன்-வயின் 1
மகன்றில் 3
மகனும்மே 1
மகனே 13
மகனேன் 1
மகனை 2
மகனையும் 1
மகனொடு 4
மகாரின் 1
மகாரோடு 2
மகாஅர் 6
மகாஅன் 1
மகாஅஅர் 1
மகிழ் 90
மகிழ்கம் 1
மகிழ்ச்சியும் 1
மகிழ்செயும் 1
மகிழ்தல் 1
மகிழ்தலும் 1
மகிழ்ந்த 2
மகிழ்ந்ததன் 1
மகிழ்ந்தன்று 1
மகிழ்ந்தன்றும் 2
மகிழ்ந்தனர் 1
மகிழ்ந்தனென் 1
மகிழ்ந்தனை 1
மகிழ்ந்து 16
மகிழ்ந்தும் 1
மகிழ்ந்தோயே 1
மகிழ்ந்தோர் 2
மகிழ்ந 22
மகிழ்நர்க்கு 1
மகிழ்நற்கு 1
மகிழ்நன் 16
மகிழ்பு 4
மகிழ்வு-உற்ற 1
மகிழ்வே 1
மகிழ 1
மகிழம் 1
மகிழர் 1
மகிழா 1
மகிழாது 2
மகிழான் 1
மகிழானும் 2
மகிழானே 3
மகிழின் 3
மகிழும் 5
மகுளி 2
மகுளியின் 1
மங்கல 1
மங்குல் 11
மங்குலின் 4
மங்குலொடு 1
மங்குலோடு 1
மங்கையர் 10
மஞ்சள் 6
மஞ்சளும் 1
மஞ்சன 1
மஞ்சிகை 1
மஞ்சின் 1
மஞ்சு 10
மஞ்ஞை 39
மஞ்ஞைக்கு 2
மஞ்ஞைக்கும் 1
மஞ்ஞையன் 1
மஞ்ஞையின் 6
மஞ்ஞையும் 1
மட்ட 1
மட்டம் 2
மட்டின் 1
மட்டு 9
மட்டே 1
மட 208
மட_தகை 1
மட_தகையே 1
மட_மகள் 19
மட_மகளே 2
மடக்கி 1
மடங்க 3
மடங்கல் 7
மடங்கலின் 2
மடங்கலும் 4
மடங்கா 4
மடங்கி 4
மடந்தை 53
மடந்தைக்கு 1
மடந்தையர் 1
மடந்தையின் 1
மடந்தையை 2
மடந்தையொடு 5
மடம் 19
மடம்பட்டு 1
மடம்படான் 1
மடம்படுதல் 1
மடம்படுதலும் 1
மடமைத்தே 1
மடமையான் 1
மடமையானே 1
மடமையின் 1
மடமையோரே 1
மடர் 1
மடல் 55
மடல்-வயினானும் 1
மடல்_மா 2
மடல்_மா_ஊர்ந்து 1
மடல்_மானோயே 1
மடல்_ஊர்ந்து 3
மடல்_ஏறி 1
மடலும் 1
மடலே 1
மடலை 1
மடலொடு 1
மடவ 3
மடவது 2
மடவந்தனளே 1
மடவம் 1
மடவர் 3
மடவரல் 19
மடவரால் 1
மடவரும் 2
மடவரே 1
மடவள் 2
மடவன் 1
மடவார் 1
மடவாரும் 1
மடவீர் 1
மடவை 6
மடவோய் 1
மடவோர் 3
மடவோரும் 1
மடவோள் 6
மடவோளையே 1
மடவோன் 2
மடன் 1
மடனும் 2
மடாய் 1
மடாவின் 1
மடாஅ 2
மடி 40
மடித்து 3
மடிந்த 12
மடிந்தன்றால் 1
மடிந்தன்றே 3
மடிந்தனள் 1
மடிந்து 11
மடிய 4
மடியன்-மின் 1
மடியா 3
மடியாது 1
மடியாய் 1
மடியின் 5
மடியும் 2
மடியேன் 1
மடிவு 1
மடிவை 1
மடிவையர் 1
மடுக்கும் 2
மடுத்த 8
மடுத்தலின் 1
மடுத்தனன் 1
மடுத்தால் 1
மடுத்து 10
மடுப்ப 12
மடுப்பவும் 2
மடுப்பார் 1
மடுப்பேன் 1
மடை 19
மடையர் 1
மடையின் 1
மடையினள் 1
மடையொடு 2
மண் 80
மண்-உற்ற 1
மண்-உறு 7
மண்-உறுத்து 1
மண்_அகம் 2
மண்ட 2
மண்டபம் 1
மண்டாத 2
மண்டி 12
மண்டிய 6
மண்டிலத்து 6
மண்டிலம் 30
மண்டிலமும் 1
மண்டு 24
மண்டும் 3
மண்டை 16
மண்டைய 1
மண்டையர் 1
மண்டையான் 1
மண்டையொடு 3
மண்ணல் 1
மண்ணா 10
மண்ணாள் 1
மண்ணி 12
மண்ணிய 5
மண்ணின் 1
மண்ணினையே 1
மண்ணீ 1
மண்ணு 2
மண்ணுநள் 1
மண்ணும் 2
மண்ணுவ 1
மண்ணை 1
மண்ணொடு 1
மண 23
மணக்கும்-கால் 1
மணத்தலும் 1
மணத்தற்கு 1
மணந்த 12
மணந்த-கால் 1
மணந்தவன் 1
மணந்தவை 1
மணந்தனன் 1
மணந்தனன்-மன் 1
மணந்தனை 3
மணந்தார் 1
மணந்து 10
மணப்பின் 1
மணப்பு 2
மணம் 59
மணல் 201
மணல 1
மணலின் 3
மணலினும் 11
மணலுள் 1
மணலே 1
மணவா 3
மணவா-காலே 1
மணற்கு 1
மணற்று 1
மணன் 4
மணனே 2
மணி 356
மணி-கொல் 1
மணி-கொல்லோ 1
மணி-வயின் 1
மணிச்சிகை 1
மணிப்புறா 1
மணிமாடத்து 1
மணிய 1
மணியான் 1
மணியின் 12
மணியினும் 1
மணியும் 8
மணியுள் 1
மணியொடு 1
மணியொடும் 1
மத்தக 1
மத்தம் 6
மத்தரி 1
மத்தி 4
மத்திகை 3
மத்திகையா 1
மத்து 3
மத 11
மத_மா 3
மதகு-தொறு 1
மதம் 9
மதமும் 1
மதர் 28
மதர்வை 2
மதரி 1
மதரும் 1
மதலை 5
மதவலி 4
மதவு 5
மதன் 23
மதனின் 1
மதாணி 2
மதி 79
மதி_நாள் 1
மதி_நாளால் 1
மதிக்கும் 1
மதிக்கும்-மன் 3
மதித்தாயோ 1
மதித்தீத்தை 1
மதித்து 5
மதித்தே 1
மதிப்ப 1
மதிய 1
மதியத்து 5
மதியம் 15
மதியமொடு 3
மதியார் 1
மதியிற்கு 1
மதியின் 11
மதியும் 3
மதியை 1
மதியொடு 2
மதில் 37
மதில 1
மதிலர் 1
மதிலில் 1
மதிலும் 1
மதிலொடு 1
மது 5
மதுகை 6
மதுகைத்து 1
மதுகைய 1
மதுகையர்-கொல் 1
மதுகையள் 3
மதுகையளே 1
மதுகையால் 1
மதுகையும் 1
மதுரை 7
மதுரையும் 2
மதுவின் 1
மதைஇய 4
மதைஇனள் 1
மந்தி 41
மந்திக்கு 1
மந்திய 1
மந்தியின் 1
மந்தியும் 3
மந்தியை 1
மந்தியொடு 1
மந்திர 1
மந்திரத்து 1
மம்மர் 6
மம்மர்த்து 1
மயக்கத்தால் 1
மயக்கத்து 3
மயக்கப்பட்டு 1
மயக்கம் 1
மயக்கமும் 1
மயக்கி 11
மயக்கிய 3
மயக்கு 2
மயக்கு-உற்ற 3
மயக்கு-உற்றன 1
மயக்கு-உற்று 1
மயக்கு-உற 1
மயக்கு-உறாஅ 1
மயக்கு-உறினே 1
மயக்கு-உறு 1
மயக்கு-உறூஉம் 1
மயக்குப்படுகுவாய் 1
மயக்கும் 3
மயங்க 3
மயங்காது 2
மயங்கி 37
மயங்கிட 1
மயங்கிய 11
மயங்கியோரே 2
மயங்கின்றே 1
மயங்கினர்-கொல் 1
மயங்கினள் 1
மயங்கினள்-கொல்லோ 1
மயங்கினாள் 1
மயங்கினும் 1
மயங்கினை 1
மயங்கினையே 1
மயங்கு 42
மயங்குதி 1
மயங்கும் 1
மயர் 2
மயல் 1
மயலொடு 1
மயலோ 1
மயிர் 65
மயிர்_குறை_கருவி 1
மயிரும் 1
மயில் 80
மயில்_இனம் 1
மயில்கள் 2
மயிலாய் 1
மயிலின் 4
மயிலும் 2
மயிலை 1
மயிலோடு 1
மர 32
மரத்த 13
மரத்தான் 2
மரத்தின் 3
மரத்து 9
மரத்தை 1
மரத்தொடு 1
மரத்தொடும் 1
மரந்தை 4
மரந்தையோர் 1
மரப 1
மரபில் 1
மரபிற்று 1
மரபின் 68
மரபின 6
மரபினவே 1
மரபினிர் 1
மரபினோய் 1
மரபினோயே 1
மரபு 3
மரபும் 1
மரபுளி 2
மரம் 100
மரம்-கொல் 1
மரம்-தொறும் 3
மரம்-தோறும் 1
மரல் 20
மரவம் 2
மரன் 15
மரனும் 4
மரனுள்ளும் 1
மரனே 3
மரா 3
மராத்த 1
மராத்து 2
மராஅ 5
மராஅத்த 9
மராஅத்து 15
மராஅம் 8
மராஅமும் 2
மரீஇ 12
மரீஇய 15
மரீஇயோர் 1
மரீஇயோரே 2
மரீஇயோனே 1
மரு 2
மருக 13
மருகன் 6
மருகனை 1
மருங்கில் 52
மருங்கிலன் 1
மருங்கின் 106
மருங்கின்று 1
மருங்கின 1
மருங்கினமே 2
மருங்கினான் 1
மருங்கு 38
மருங்கும் 2
மருங்குல் 14
மருங்குலை 1
மருங்கூர் 2
மருங்கை 1
மருட்கை 3
மருட்ட 1
மருட்டலும் 2
மருட்டவும் 1
மருட்டினன் 1
மருட்டும் 2
மருடல் 1
மருடிர் 1
மருண்ட 4
மருண்டனென் 5
மருண்டிசினே 1
மருண்டு 9
மருண்டும் 1
மருத்தின் 1
மருத்துவர் 1
மருத்துவன் 2
மருத 4
மருதத்து 4
மருதம் 15
மருதமொடு 1
மருதன் 1
மருதி 1
மருதின் 10
மருது 5
மருதொடு 2
மருந்தாக 1
மருந்தினேன் 1
மருந்து 37
மருந்து-உரை 1
மருந்தும் 6
மருந்தே 1
மருந்தோ 1
மருப்பில் 1
மருப்பின் 67
மருப்பின 1
மருப்பினால் 2
மருப்பினான் 1
மருப்பினும் 1
மருப்பு 71
மருப்பொடு 3
மருமான் 3
மருவ 2
மருவரற்கு 1
மருவி 2
மருவின் 1
மருவினம் 1
மருவு 3
மருவு-உழி 1
மருவு-உற 1
மருவேன் 1
மருள் 90
மருள்-உற்றனம்-கொல் 1
மருள்-உற 1
மருள்வன 1
மருள்வார் 1
மருள்வார்க்கு 1
மருள்வென் 1
மருள்வேனோ 1
மருள 17
மருளி 5
மருளின் 1
மருளின 1
மருளும் 13
மரூஉ 1
மரூஉம் 1
மரை 12
மரை_இனம் 1
மரையா 7
மரையான் 3
மல் 3
மல்க 21
மல்கலின் 1
மல்கி 2
மல்கிய 1
மல்கின்று 1
மல்கு 15
மல்கு-தொறும் 1
மல்கும் 2
மல்ல 1
மல்லரை 2
மல்லல் 29
மல்லலின் 1
மல்லன் 2
மல்லிகா 1
மல்லிகை 1
மலக்கு-உறுமே 1
மலங்கு 1
மலயன் 1
மலர் 426
மலர்க்குநர் 1
மலர்க்கும் 1
மலர்கமா 1
மலர்தலும் 1
மலர்ந்த 68
மலர்ந்தவை 1
மலர்ந்தன்றே 1
மலர்ந்தன 1
மலர்ந்தனவே 1
மலர்ந்து 6
மலர்ந்தே 1
மலர்ப்பு 1
மலர்ப்போர் 1
மலர்பு 1
மலர 37
மலரா 2
மலரால் 1
மலரின் 12
மலரினும் 1
மலரும் 24
மலரொடு 6
மலி 150
மலிதந்து 1
மலிதரு 1
மலிந்த 15
மலிந்தன்று 2
மலிந்தன்றும் 1
மலிந்து 13
மலிபு 3
மலிய 3
மலியும் 1
மலிர் 16
மலிர 4
மலிரும் 1
மலிவனம் 1
மலிவு 1
மலை 376
மலை-தொறும் 1
மலை-மார் 2
மலை_மகள் 1
மலை_அகம் 1
மலைக்கு 1
மலைக்குநர் 1
மலைக்கும் 1
மலைத்த 2
மலைத்தரை 1
மலைத்தல் 2
மலைத்தனை 1
மலைத்து 2
மலைதற்கு 1
மலைந்த 16
மலைந்தன 1
மலைந்தனர் 2
மலைந்தனன்-கொல் 1
மலைந்தனனே 1
மலைந்தான் 1
மலைந்திருந்து 1
மலைந்து 8
மலைந்தும் 2
மலைந்தோர் 3
மலைந்தோன் 1
மலைப்பின் 1
மலைப்பு 1
மலைய 9
மலையவும் 7
மலையன் 6
மலையனது 1
மலையனும் 1
மலையின் 8
மலையினும் 2
மலையுநர் 1
மலையும் 7
மலையுளே 1
மலையே 2
மலையொடு 1
மலைவே 1
மழ 16
மழலை 8
மழலையின் 1
மழவர் 22
மழி 2
மழு 4
மழுக 2
மழுகி 1
மழுகிய 8
மழுகு 2
மழுங்க 4
மழுங்கல் 1
மழுங்கி 6
மழுங்கிய 4
மழுங்கின் 1
மழுங்கின்றே 1
மழுபொடு 1
மழுவும் 1
மழுவே 1
மழுவொடு 1
மழை 306
மழைக்கு 2
மழைக்கே 1
மழையின் 4
மழையினும் 1
மழையும் 1
மழையே 8
மள்ள 6
மள்ளர் 20
மள்ளர்க்கு 1
மள்ளரின் 4
மள்ளரும் 2
மள்ளரை 1
மள்ளரொடு 1
மள்ளரோ 1
மள்ளன் 4
மற்றது 1
மற்றவர் 1
மற்றவன் 1
மற்று 179
மற்றும் 6
மற்றும்_மற்றும் 1
மற்றே 30
மற்றை 2
மற்றையார் 1
மற்றையோரும் 1
மற்றொன்று 1
மற 26
மறக்க 2
மறக்குநர் 1
மறக்கும் 3
மறக்குவென் 1
மறக்குவேன்-கொல் 1
மறத்தல் 3
மறத்தற்கு 1
மறத்தியோ 1
மறத்தின் 1
மறத்தினுள் 1
மறத்தோடு 1
மறந்த 16
மறந்ததுவே 1
மறந்தறியேமே 1
மறந்தனம் 1
மறந்தனர் 2
மறந்தனர்-கொல்லோ 5
மறந்தனரோ 1
மறந்தனள் 1
மறந்தனளே 1
மறந்தனன் 1
மறந்தனன்-கொல்லோ 1
மறந்தனிர் 1
மறந்தார்-கொல்லோ 1
மறந்தாரோடு 1
மறந்தாள் 2
மறந்தான் 1
மறந்திசின் 1
மறந்திசினோர் 1
மறந்தீத்தோய் 1
மறந்து 35
மறந்து-உழி 1
மறந்தும் 1
மறந்தே 11
மறந்தேன் 1
மறந்தைக்க 3
மறந்தோம் 1
மறந்தோர் 1
மறப்ப 13
மறப்பரோ 1
மறப்பல் 2
மறப்பவும் 1
மறப்பித்தாய் 1
மறப்பின் 2
மறப்பினும் 1
மறப்பு 7
மறப்பெனோ 1
மறம் 40
மறல 1
மறலி 4
மறலிய 4
மறலினாள் 1
மறலினை 1
மறலுவார் 1
மறவ 1
மறவர் 59
மறவர்த்து 1
மறவரும் 4
மறவரொடு 4
மறவல் 1
மறவலேனே 1
மறவன் 10
மறவனும் 1
மறவா 2
மறவாதீமே 3
மறவாதோர்க்கே 1
மறவாம் 1
மறவியில் 1
மறவியையோ 1
மறவீர் 1
மறவை 2
மறவையும் 1
மறவோர் 1
மறன் 1
மறனும் 4
மறனே 1
மறாதீவாள்-மன்னோ 1
மறாஅ 2
மறாஅமை 1
மறாஅற்க 1
மறி 30
மறிக்கு 1
மறிதரும் 1
மறிந்து 3
மறிய 1
மறியும் 1
மறியொடு 2
மறு 39
மறு_வித்தம் 1
மறுக்க 1
மறுக்குந்து 1
மறுக்கும் 3
மறுக 6
மறுகலின் 3
மறுகவும் 2
மறுகால் 1
மறுகி 7
மறுகியும் 1
மறுகில் 8
மறுகின் 29
மறுகினுள் 1
மறுகு 16
மறுகு-தொறு 2
மறுகு-தொறும் 1
மறுகு-உற 1
மறுகுடன் 1
மறுகுபட 1
மறுகுபு 1
மறுகும் 4
மறுகுவது 1
மறுகுவன 1
மறுத்த 6
மறுத்தரல் 2
மறுத்தரவு 1
மறுத்தல் 2
மறுத்தலும் 2
மறுத்திசினோரே 1
மறுத்து 11
மறுதரல் 2
மறுதரற்கு 1
மறுதருவது-கொல் 1
மறுப்ப 3
மறுப்பட்ட 1
மறுப்பட 1
மறுப்பார் 1
மறுப்பின் 1
மறுப்பு 1
மறுபிறப்பு 2
மறுமுறை 1
மறுமை 4
மறுமைக்கு 1
மறுமையும் 2
மறுமொழி 2
மறுவந்து 2
மறுவரல் 1
மறுவரும் 1
மறை 37
மறை-தொறு 1
மறைக்கு 1
மறைக்கும் 7
மறைக்குவன் 1
மறைகம் 1
மறைகுவென் 1
மறைகோ 1
மறைத்த 6
மறைத்தல் 4
மறைத்தலின் 2
மறைத்தாள் 3
மறைத்தாள்-மன் 3
மறைத்து 4
மறைதலின் 1
மறைந்த 2
மறைந்தவை 1
மறைந்தன்று 1
மறைந்தன்றே 1
மறைந்தனை 1
மறைந்து 4
மறைப்ப 4
மறைப்பதுவே 1
மறைப்பவும் 3
மறைப்பினும் 1
மறைப்பென்-மன் 3
மறைபு 2
மறைய 16
மறையா 1
மறையாதீமே 2
மறையாது 1
மறையில் 2
மறையின் 2
மறையினள் 3
மறையினின் 1
மறையினும் 1
மறையினென் 1
மறையினை 1
மறையும் 4
மறையே 1
மறையேன் 1
மறைவது 1
மறைஇ 1
மன் 41
மன்பது 1
மன்பதும் 1
மன்பதை 11
மன்ற 129
மன்றத்தஃதே 1
மன்றத்து 26
மன்றம் 18
மன்றமும் 1
மன்றல் 8
மன்றல 1
மன்றலும் 1
மன்றில் 3
மன்று 22
மன்று-தொறும் 1
மன்று-தோறு 1
மன்றும் 1
மன்றுள் 1
மன்ன 1
மன்னர் 43
மன்னர்க்கு 2
மன்னரும் 1
மன்னருள்ளும் 1
மன்னரை 3
மன்னவ 1
மன்னவர் 1
மன்னவன் 6
மன்னன் 13
மன்னனின் 1
மன்னனும் 1
மன்னனை 1
மன்னா 4
மன்னி 3
மன்னிய 9
மன்னியரோ 1
மன்னு 1
மன்னுக 3
மன்னுகமா 1
மன்னுதல் 2
மன்னும் 13
மன்னுவது 1
மன 4
மனக்கோள் 1
மனத்தது 1
மனத்தர் 2
மனத்தவள் 1
மனத்தவன் 1
மனத்தள் 1
மனத்தில் 1
மனத்தினர் 1
மனத்தினும் 1
மனத்து 4
மனத்தேம் 3
மனத்தை 3
மனத்தொடு 1
மனத்தோடு 1
மனம் 12
மனவன் 1
மனவு 2
மனன் 2
மனனே 1
மனால 1
மனும் 2
மனை 153
மனை-தொறும் 2
மனை-வயின் 5
மனை_மனை 2
மனை_வாய் 1
மனைக்கு 2
மனைமாமரம் 1
மனைய 2
மனையவரோடும் 1
மனையாய் 1
மனையாளால் 1
மனையும் 1
மனையே 2
மனையோட்கு 2
மனையோடு 1
மனையோள் 21
மனைவி 1
மனைவியர் 2
மனைவியும் 1
மனைவியொடு 1
மனைவியோடு 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

மக்கட்கு (1)

நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் – புறம் 126/10
TOP


மக்கள் (4)

மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/4
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/22
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30
TOP


மக்களும் (2)

திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும்/மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் – பரி 3/6,7
மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர் – புறம் 191/3
TOP


மக்களுள் (2)

வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய – பரி 5/5
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் – கலி 25/2
TOP


மக்களை (1)

மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு – புறம் 188/6
TOP


மக (5)

மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் – பட் 35
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/6
பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும் – ஐங் 202/2
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/38
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் – அகம் 347/15
TOP


மகட்கு (6)

திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/9
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 95/13
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 98/13
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/4
TOP


மகட்கே (2)

நின்றோன் போலும் என்றும் என் மகட்கே – அகம் 110/25
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே/சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/9,10
TOP


மகடூஉ (7)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 192
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட – பெரும் 304
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ/முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து – அகம் 301/12,13
கழி_கல_மகடூஉ போல – புறம் 261/18
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில – புறம் 331/9
TOP


மகத்து (1)

சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/5
TOP


மகமுறை (4)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 192
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 478
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 478
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 185
TOP


மகர (6)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/77
மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து – பரி 23/72
கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் – பரி 33/1
பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை – கலி 54/6
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை – அகம் 181/20
TOP


மகர_பகு_வாய் (1)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25
TOP


மகர_வாய் (1)

பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை – கலி 54/6
TOP


மகரம் (1)

வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
TOP


மகவு (2)

மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
மகவு உடை மந்தி போல – குறு 29/6
TOP


மகவை (1)

மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் – புறம் 117/4
TOP


மகவொடு (2)

மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி – பெரும் 89
மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி – பெரும் 271
TOP


மகவோடும் (1)

கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் – பரி 15/47
TOP


மகள் (189)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 242
மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே – திரு 257
வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த – சிறு 136
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த – சிறு 158
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை – பெரும் 136
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் – பெரும் 162
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் – பட் 260
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி – நற் 20/1
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் – நற் 61/5
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/11
தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/4
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
திதலை அல்குல் குறு_மகள் – நற் 77/11
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது – நற் 80/8
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் – நற் 90/9
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் – நற் 93/8
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் – நற் 101/8
கான குறவர் மட_மகள் – நற் 102/8
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் – நற் 147/1
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/10
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும் – நற் 184/1
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் – நற் 190/8
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள்/கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை – நற் 198/3,4
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – நற் 202/8
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/4
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5
விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/2
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/8
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் – நற் 306/10
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் – நற் 324/3
மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி – நற் 352/11
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் – குறு 70/1
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் – குறு 95/3
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே – குறு 114/5
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் – குறு 184/6
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் – குறு 189/6
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும் – குறு 276/1
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/3
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/5
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற – குறு 394/2
திதலை அல்குல் நின் மகள்/பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 29/4,5
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த – ஐங் 47/1
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/3
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந – ஐங் 79/2
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் – ஐங் 79/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 91/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 96/3
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 97/3
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/3
யாணர் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 100/3
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள்/பூ போல் உண்கண் மரீஇய – ஐங் 101/3,4
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/3
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் – ஐங் 257/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் – ஐங் 283/1
பின் இரும் கூந்தல் நன் நுதல் குற_மகள் – ஐங் 285/1
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய – ஐங் 305/3
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே – ஐங் 313/1
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே – ஐங் 371/5
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த – ஐங் 373/4
வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் – ஐங் 421/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் – பதி 22/37
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/23
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள்/வெறி-உறு நுடக்கம் போல தோன்றி – பதி 51/10,11
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் – பதி 60/3
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/11
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன் – பரி 6/98
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் – பரி 8/69
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9
வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள்/மாண் எழில் மலர் உண்கண் – பரி 9/58,59
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/135
மறலினாள் மாற்றாள் மகள்/வாய் வாளா நின்றாள் – பரி 20/45,46
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/6
நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/14
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/17
சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/20
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்/நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் – கலி 50/14,15
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்/இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/12,13
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/38
புல்லாளே ஆய_மகள் – கலி 103/64
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/67
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/70
உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் – கலி 104/68
பாடு இல ஆய_மகள் கண் – கலி 105/52
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
கண்ணளோ ஆயர்_மகள் – கலி 109/12
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள்/இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/12,13
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள் – அகம் 9/25
எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/12
நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என – அகம் 25/16
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள்/பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு – அகம் 48/1,2
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி – அகம் 48/21
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள்/நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப – அகம் 49/7,8
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் – அகம் 52/3
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள்/ஆய் மலர் உண்கண் பசலை – அகம் 52/13,14
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள்/கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம் – அகம் 55/5,6
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/20
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/10
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – அகம் 99/11
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் – அகம் 126/21
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/9
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/13
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/9
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – அகம் 198/17
இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பன் நாள் – அகம் 203/4
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் – அகம் 216/1
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/3
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/10
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/5
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
கூழை நொச்சி கீழது என் மகள்/செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/17,18
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர் – அகம் 326/3
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் – அகம் 370/15
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட – அகம் 397/1
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது – புறம் 128/6
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி – புறம் 196/14
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
மா மகள்/என வினவுதி கேள் நீ – புறம் 340/3,4
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் – புறம் 342/2
யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி – புறம் 353/7
பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு – புறம் 369/15
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர – புறம் 371/26
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
TOP


மகள்-கொல் (2)

யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3
TOP


மகள்கொடை (1)

மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே – நற் 310/5
TOP


மகளிர் (216)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர்/போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் – பொரு 85,86
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய – பொரு 241
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர்/அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 262,263
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த – பெரும் 55
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை – பெரும் 312
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர்/கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல் – பெரும் 327,328
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய – பெரும் 339
நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் – மது 25
பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப – மது 97
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட – மது 163
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர்/மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ – மது 446,447
பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர்/நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் – மது 555,556
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர்/ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி – மது 579,580
வானவ மகளிர் மான கண்டோர் – மது 582
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர்/யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற – மது 583,584
வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர – மது 603
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 609
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர – மது 623
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 680
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 712
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 779
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த – நெடு 39
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார் – நெடு 53
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் – நெடு 67
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 120
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 109
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் – பட் 110
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி – பட் 246
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 190
அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர் – மலை 294
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர்/முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 349,350
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர்/ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 459,460
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர்/கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/5,6
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர்/மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/2,3
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர்/முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் – நற் 138/9,10
கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் – நற் 145/3
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/4
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/4
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப – நற் 238/2
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த – நற் 258/5
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர்/உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/3,4
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த – நற் 272/2
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின் – நற் 276/3
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற – நற் 283/1
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/3
எழில் மா மேனி மகளிர்/விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/9,10
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய – நற் 321/4
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் – நற் 360/4
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் – நற் 380/5
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர்/அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த – நற் 395/6,7
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் – குறு 9/6
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர்/கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை – குறு 21/2,3
மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும் – குறு 31/2
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற – குறு 45/2
குறவர் மகளிர் கூந்தல் பெய்ம்-மார் – குறு 208/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/3
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர்/இளையரும் மடவரும் உளரே – குறு 246/6,7
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு – குறு 287/5
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – குறு 316/5
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த – குறு 326/2
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு – குறு 333/3
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர்/இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/1,2
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர்/துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/5,6
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர்/நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின் – குறு 384/2,3
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர்/கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய – குறு 398/3,4
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் – ஐங் 84/3
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும் – ஐங் 94/2
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை – ஐங் 100/1
எக்கர் ஞாழல் மலர் இல் மகளிர்/ஒண் தழை அயரும் துறைவன் – ஐங் 147/1,2
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர்/குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/2,3
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர்/நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ – ஐங் 186/1,2
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
புனை இழை மகளிர் பயந்த – ஐங் 382/4
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் – ஐங் 400/2
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் – பதி 14/13
எல் வளை மகளிர் தெள் விளி இசைப்பின் – பதி 27/7
வளை கை மகளிர் வள்ளை கொய்யும் – பதி 29/2
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
ஒண் நுதல் மகளிர் கழலொடு மறுகும் – பதி 30/28
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/23
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர்/உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/2,3
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர்/தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 46/4,5
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர்/விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/18,19
ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் – பதி 57/13
செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை – பதி 71/3
செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர்/இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/8,9
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/5
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த – பதி 86/10
பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண் – பதி 88/29
வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து – பதி 89/17
மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க – பரி 7/80
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர்/ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் – பரி 8/39,40
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி – பரி 9/33
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர – பரி 11/86
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் – பரி 19/74
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் – பரி 20/20
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு – பரி 20/66
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் – கலி 27/19
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர்/தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/17,18
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து – கலி 75/4
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் – கலி 75/31
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் – கலி 111/22
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் – கலி 145/13
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய – அகம் 9/11
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – அகம் 26/3
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் – அகம் 47/10
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/5
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர்/ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 75/11,12
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/12
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர்/பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/16,17
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் – அகம் 146/6
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர்/கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும் – அகம் 181/18,19
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/10
பழையர் மகளிர் பனி துறை பரவ – அகம் 201/7
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர்/ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 206/8,9
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர்/குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/15,16
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/4
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/9
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் – அகம் 269/20
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த – அகம் 286/5
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/15
காதலர் பிரிந்த கையறு மகளிர்/நீர் வார் கண்ணின் கருவிளை மலர – அகம் 294/4,5
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/9
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
பைம் குழை தழையர் பழையர் மகளிர்/கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/5,6
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/7
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர்/நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/6,7
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர்/ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே – அகம் 336/11,12
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர்/கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென – அகம் 344/4,5
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி – அகம் 348/9
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/5
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள – அகம் 378/2
மகளிர் மலைத்தல் அல்லது மள்ளர் – புறம் 10/9
வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது – புறம் 20/14
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து – புறம் 24/9
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர்/இரும் பனையின் குரும்பை நீரும் – புறம் 24/11,12
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 24/31
ஒண் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர – புறம் 25/12
பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை மகளிர்/தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/6,7
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் – புறம் 34/2
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர்/பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும் – புறம் 36/3,4
நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் – புறம் 42/16
பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர்/பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/6,7
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும் – புறம் 53/3
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர்/பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/12,13
பல் இரும் கூந்தல் மகளிர்/ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/13,14
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/10
நோக்கிய மகளிர் பிணித்தன்று ஒன்றே – புறம் 96/5
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் – புறம் 97/24
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர்/நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே – புறம் 113/8,9
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர்/புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி – புறம் 116/3,4
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/28
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர்/கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின் – புறம் 176/1,2
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/12
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே – புறம் 201/5
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர்/அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே – புறம் 201/6,7
கைவண் பாரி_மகளிர் என்ற என் – புறம் 202/15
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் – புறம் 209/17
மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து – புறம் 221/5
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர்/வாழை பூவின் வளை முறி சிதற – புறம் 237/10,11
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர்/இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் – புறம் 251/2,3
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/5
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே – புறம் 279/2
கழி_கல_மகளிர் போல – புறம் 280/14
மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப – புறம் 283/11
மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் – புறம் 287/11
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய – புறம் 301/2
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட – புறம் 302/3
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி – புறம் 304/1
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர்/கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து – புறம் 339/6,7
செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து – புறம் 344/2
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர்/குன்று ஏறி புனல் பாயின் – புறம் 352/5,6
புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும் – புறம் 354/6
பேஎய் மகளிர் பிணம் தழூஉ பற்றி – புறம் 359/4
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர்/அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/16,17
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 367/6
மென் தோள் மகளிர் மன்றம் பேணார் – புறம் 373/12
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர்/நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே – புறம் 389/16,17
TOP


மகளிர்-தம் (1)

என்னோ மகளிர்-தம் பண்பு என்றோளே – நற் 339/12
TOP


மகளிர்க்கு (15)

வான்_அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய – சிறு 117
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என – குறு 135/2
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் – ஐங் 15/2
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு/அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/5,6
அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே – ஐங் 76/4
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே – பதி 63/5
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப – பரி 14/12
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு – கலி 114/20
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு/அரியவால் என அழுங்கிய செலவே – அகம் 65/19,20
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக – அகம் 368/4
மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் – புறம் 68/6
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி – புறம் 229/23
TOP


மகளிரின் (14)

வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் – குறு 26/3
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
வரை_அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் – ஐங் 295/5
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட – ஐங் 297/2
சூர்_அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/7
சூர்_அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை – அகம் 236/12
வரை அர_மகளிரின் அரியள் – அகம் 342/12
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே – புறம் 299/7
TOP


மகளிரும் (6)

ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே – நற் 398/5
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும்/நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/2,3
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும்/தெய்வம் தரூஉ நெஞ்சத்து ஆன்றோர் – பதி 73/5,6
நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் மைந்தரும் – கலி 92/65
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 103/61
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
TOP


மகளிருள் (1)

வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43
TOP


மகளிருள்ளும் (2)

தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும்/விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் – குறு 125/3,4
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த – பதி 31/27
TOP


மகளிரேம் (1)

குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம் – நற் 276/4
TOP


மகளிரை (5)

யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை/எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் – நற் 330/6,7
மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் – பரி 20/91
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ – கலி 68/9
மாதர் மென் நோக்கின் மகளிரை நுந்தை போல் – கலி 86/23
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை/இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய் – கலி 110/20,21
TOP


மகளிரொடு (19)

மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க – திரு 147
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு/செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 205,206
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
பைம் தழை மா மகளிரொடு/பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது – பட் 91,92
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் – பட் 155
ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் – நற் 155/1
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/9
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன – பதி 13/21
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு/அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி – அகம் 97/10,11
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/15
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் – அகம் 232/10
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு/சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில் – புறம் 127/5,6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு/பருதி உருவின் பல் படை புரிசை – புறம் 224/6,7
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு/காலன் என்னும் கண்ணிலி உய்ப்ப – புறம் 240/4,5
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி – புறம் 332/5
ஈம விளக்கின் பேஎய்_மகளிரொடு – புறம் 356/3
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ – புறம் 366/14
TOP


மகளிரோடு (5)

சூர்_அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/8
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/12
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/16
TOP


மகளே (20)

நன் மலை நாடன் காதல் மகளே – நற் 44/12
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே – நற் 45/3
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே – நற் 349/10
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4
கல் கெழு கானவர் நல்கு-உறு மகளே – குறு 71/4
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே/கண்ணினும் கதவ நின் முலையே – ஐங் 361/3,4
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – ஐங் 372/4
சென்றனள் மன்ற என் மகளே/பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே – ஐங் 377/3,4
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
கான் கெழு நாடன் மகளே/அழுதல் ஆன்றிசின் அழுங்குவல் செலவே – ஐங் 430/3,4
கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே – அகம் 7/22
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/13
கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை – அகம் 369/1
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் – புறம் 353/11
TOP


மகளேன் (1)

கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் – கலி 117/6
TOP


மகளை (2)

நோய் ஆகின்றே மகளை நின் தோழி – நற் 305/5
கேளாய் வாழியோ மகளை நின் தோழி – அகம் 63/1
TOP


மகளையாய் (1)

பொய்தல மகளையாய் பிறர் மனை பாடி நீ – கலி 59/16
TOP


மகளோ (1)

வான்_அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/3
TOP


மகற்கு (2)

ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
TOP


மகன் (48)

கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 284
பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே – நற் 153/10
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன்/கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும் – நற் 212/8,9
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
இவை மகன் என்னா அளவை – நற் 267/11
வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே – நற் 290/9
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் – ஐங் 49/3
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட – ஐங் 404/1
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட – ஐங் 406/1
பாணர் பெரு_மகன் பிரிந்து என – ஐங் 458/3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/6
மகன் அல்லை மன்ற இனி – கலி 19/6
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
கான் அகல் நாடன் மகன்/சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே – கலி 39/11,12
செய்தான் அ கள்வன் மகன் – கலி 51/16
வருக எம் பாக_மகன் – கலி 80/9
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து – கலி 82/16
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/14
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 83/29
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் – கலி 86/27
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன்/மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர் – கலி 86/27,28
அன்பு இலி பெற்ற மகன் – கலி 86/34
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் – கலி 104/72
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் – கலி 108/13
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி – அகம் 54/18
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/4
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
தனி மகன் வழங்கா பனி மலர் காவின் – புறம் 33/19
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன்/யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் – புறம் 86/1,2
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன்/யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் – புறம் 86/2,3
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன்/வளனும் செம்மலும் எமக்கு என நாளும் – புறம் 254/8,9
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ – புறம் 278/8
ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள் – புறம் 279/10
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் – புறம் 388/3
TOP


மகன்-கொல் (1)

என்ன மகன்-கொல் தோழி தன்-வயின் – நற் 94/7
TOP


மகன்-வயின் (1)

மகன்-வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு – அகம் 26/21
TOP


மகன்றில் (3)

நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல – குறு 57/2
குறும் கால் மகன்றில் அன்ன – ஐங் 381/4
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி – பரி 8/44
TOP


மகனும்மே (1)

குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15
TOP


மகனே (13)

மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே – திரு 257
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே/நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/5,6
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே – குறு 156/1
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே/செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து – குறு 156/1,2
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே/எழுதாக்கற்பின் நின் சொல்லுள்ளும் – குறு 156/4,5
நன்றோ மகனே என்றனென் – குறு 389/4
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே/கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான் – கலி 21/9,10
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை – கலி 94/6
மகனே தோழி என்றனள் – அகம் 48/25
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே/உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு – புறம் 310/5,6
அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் – புறம் 366/6
கரும்பனூரன் காதல் மகனே – புறம் 381/26
TOP


மகனேன் (1)

புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7
TOP


மகனை (2)

நீ யார் மகனை எம் பற்றியோயே – ஐங் 79/4
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென – கலி 85/29
TOP


மகனையும் (1)

ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக – கலி 107/24
TOP


மகனொடு (4)

வாய்மொழி மகனொடு மலர்ந்த – பரி 3/93
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு/தானே புகுதந்தோனே யான் அது – அகம் 66/17,18
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு/கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும் – புறம் 181/2,3
TOP


மகாரின் (1)

செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின்/அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே – பதி 71/7,8
TOP


மகாரோடு (2)

துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு/ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின் – மலை 217,218
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு/அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 253,254
TOP


மகாஅர் (6)

மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் – சிறு 56
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன – மலை 236
கன்று கடாஅ-உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை – மலை 339
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் – அகம் 122/1
சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு – அகம் 206/5
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர்/சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/3,4
TOP


மகாஅன் (1)

சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன்/ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள் – பரி 8/57,58
TOP


மகாஅஅர் (1)

சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர்/தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி – புறம் 291/1,2
TOP


மகிழ் (90)

மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து – பொரு 84
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் – பொரு 111
மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 67
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை – பெரும் 146
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் – பெரும் 330
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு – பெரும் 383
நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு – மது 443
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் – மது 668
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 155
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் – மலை 76
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் – நற் 9/10
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ்/பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/8,9
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ்/திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை – நற் 190/2,3
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ்/தந்தை-தன் ஊர் இதுவே – நற் 198/10,11
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி – நற் 253/7
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி – நற் 265/7
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7
மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ – ஐங் 42/1
மள்ளன் உள்ளம் மகிழ் கூர்ந்தன்றே – ஐங் 383/4
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/3
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் – பதி 15/20
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி – பதி 30/37
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/13
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/7
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 65/13
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/11
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/23
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை – பதி 85/8
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே – பரி 7/63
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் – பரி 8/45
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் – பரி 17/26
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட – பரி 17/37
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ்/பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/11,12
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து – பரி 21/44
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய – கலி 27/11
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/13
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி – கலி 90/5
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/8
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/2
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் – அகம் 61/10
வினை வலம்படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து – அகம் 74/1
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ்_இருக்கை – அகம் 76/4
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் – அகம் 77/16
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் – அகம் 97/12
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/5
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ்/பாரத்து தலைவன் ஆர நன்னன் – அகம் 152/11,12
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து – அகம் 172/12
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க – அகம் 184/14
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ்/நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம் – அகம் 189/12,13
என் எனப்படும்-கொல் தோழி நன் மகிழ்/பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – அகம் 206/1,2
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ்/வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – அகம் 208/4,5
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ்/கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/13,14
மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள் – அகம் 245/10
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு – அகம் 279/12
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் – அகம் 296/9
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/19
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/8
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் – அகம் 331/12
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 346/5
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை – அகம் 353/21
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை – புறம் 29/5
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் – புறம் 123/1
வல்லாள நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 125/6
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/19
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது – புறம் 269/7
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க – புறம் 316/10
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/10
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/7
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் – புறம் 390/16
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து – புறம் 400/13
TOP


மகிழ்கம் (1)

மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே – புறம் 364/8
TOP


மகிழ்ச்சியும் (1)

சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும்/பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/8,9
TOP


மகிழ்செயும் (1)

கள்ளினும் மகிழ்செயும் என உரைத்தும் அமையார் என் – கலி 4/14
TOP


மகிழ்தல் (1)

பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர் – பட் 228
TOP


மகிழ்தலும் (1)

மருளி நெஞ்சம் மகிழ்தலும் காண்பல் – கலி 122/15
TOP


மகிழ்ந்த (2)

மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர் – நற் 239/2
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
TOP


மகிழ்ந்ததன் (1)

மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு – குறு 165/1
TOP


மகிழ்ந்தன்று (1)

நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/6
TOP


மகிழ்ந்தன்றும் (2)

மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/13
இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின் – புறம் 192/5
TOP


மகிழ்ந்தனர் (1)

முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் – மது 585
TOP


மகிழ்ந்தனென் (1)

நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/20
TOP


மகிழ்ந்தனை (1)

மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை – நற் 297/4
TOP


மகிழ்ந்து (16)

குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து/தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 196,197
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து/மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 679,680
மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும – மது 781
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை – மலை 172
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட – பதி 36/12
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து/நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே – பதி 40/19,20
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து/மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/25,26
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் – கலி 102/6
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் – அகம் 2/7
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என – அகம் 102/2
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி – புறம் 47/4
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து/வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும் – புறம் 129/2,3
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே – புறம் 235/3
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து/தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து – புறம் 396/8,9
TOP


மகிழ்ந்தும் (1)

மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும்/மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 108,109
TOP


மகிழ்ந்தோயே (1)

சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9
TOP


மகிழ்ந்தோர் (2)

மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை – மது 364
ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர்/கள் களி செருக்கத்து அன்ன – நற் 35/10,11
TOP


மகிழ்ந (22)

கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ – நற் 30/1
புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன் – நற் 340/1
எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில் – குறு 53/1
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/5
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/4
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 57/4
கேட்டிசின் வாழியோ மகிழ்ந ஆற்று-உற – ஐங் 59/1
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/2
கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 69/1
மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந/புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே – ஐங் 71/4,5
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந அதனால் – ஐங் 75/1
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல் – ஐங் 77/1
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந/யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் – ஐங் 79/2,3
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/4
பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து – அகம் 16/17
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே – அகம் 266/9
பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ – அகம் 306/1
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் – அகம் 396/1
TOP


மகிழ்நர்க்கு (1)

கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் – நற் 70/8
TOP


மகிழ்நற்கு (1)

அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே – குறு 164/6
TOP


மகிழ்நன் (16)

மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் – நற் 20/2
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யையால் நீ – குறு 73/1
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன்/முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 393/1,2
எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன்/பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர் – ஐங் 24/3,4
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் – ஐங் 31/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – ஐங் 38/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் – ஐங் 40/1,2
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/2
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் – ஐங் 90/1
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/2
மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை – கலி 75/32
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின் – அகம் 166/10
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் – அகம் 336/8
TOP


மகிழ்பு (4)

மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு – பரி 24/77
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு/தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/77,78
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – அகம் 256/5
TOP


மகிழ்வு-உற்ற (1)

பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் – மது 555
TOP


மகிழ்வே (1)

நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே – பதி 12/25
TOP


மகிழ (1)

மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
TOP


மகிழம் (1)

ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம்/பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி – பரி 23/7,8
TOP


மகிழர் (1)

பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – அகம் 295/16
TOP


மகிழா (1)

மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை – நற் 297/4
TOP


மகிழாது (2)

அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/9
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4
TOP


மகிழான் (1)

ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான்/ஈத்-தொறும் மா வள்ளியன் என நுவலும் நின் – பதி 61/12,13
TOP


மகிழானும் (2)

அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும்/கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய – பதி 19/12,13
சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் – பதி 23/9
TOP


மகிழானே (3)

வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/36
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே – பதி 61/18
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே – பதி 65/17
TOP


மகிழின் (3)

தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து – அகம் 105/14
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின்/யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே – புறம் 123/1,2
TOP


மகிழும் (5)

இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும்/ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு – நற் 38/3,4
கிளையொடு மகிழும் குன்ற நாடன் – நற் 165/5
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம் – நற் 388/9
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும்/அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/8,9
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/15
TOP


மகுளி (2)

மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் – மலை 103
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி/ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் – பரி 12/41,42
TOP


மகுளியின் (1)

உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் – அகம் 19/4
TOP


மங்கல (1)

மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி – புறம் 332/5
TOP


மங்குல் (11)

மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் – பெரும் 480
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ – குறு 55/2
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் – குறு 90/3
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று – பரி 13/1
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால் – பரி 18/23
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும் – அகம் 24/8
மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப – அகம் 37/4
மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப – அகம் 235/6
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி – அகம் 294/1
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/6
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் – புறம் 329/4
TOP


மங்குலின் (4)

குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின்/பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் – மது 757,758
ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் – நற் 282/8
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் – புறம் 379/17
TOP


மங்குலொடு (1)

பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி – பதி 60/10
TOP


மங்குலோடு (1)

மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி – நற் 364/2
TOP


மங்கையர் (10)

மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 264
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர்/நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 47,48
இலங்கு வளை மட மங்கையர்/துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப – மது 159,160
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர்/பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் – பட் 106,107
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் – மலை 58
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/3
தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் – பரி 20/88
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் – அகம் 369/3
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/24
வால் இழை மட மங்கையர்/வரி மணல் புனை பாவைக்கு – புறம் 11/2,3
TOP


மஞ்சள் (6)

மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர – சிறு 44
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை – பெரும் 354
இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும் – மது 289
காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள்/இன மாவின் இணர் பெண்ணை – பட் 17,18
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப – நற் 101/1
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/9
TOP


மஞ்சளும் (1)

சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர் – மலை 343
TOP


மஞ்சன (1)

கழு நீர மஞ்சன குங்கும கலங்கல் – பரி 24/89
TOP


மஞ்சிகை (1)

கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை/தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 163,164
TOP


மஞ்சின் (1)

மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும் – புறம் 103/7
TOP


மஞ்சு (10)

மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி – சிறு 264
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த – நற் 154/4
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/8
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் – பரி 8/110
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/22
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
TOP


மஞ்ஞை (39)

பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ – திரு 122
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை/நிலவு எக்கர் பல பெயர – பொரு 212,213
மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் – பெரும் 495
கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – மலை 235
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை/கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – மலை 509,510
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/4
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் – நற் 276/6
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் – நற் 288/3
பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை – நற் 357/6
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை – குறு 38/1
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் – குறு 194/3
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் – குறு 251/1
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை/தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப – குறு 391/7,8
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை/இருவி இருந்த குருவி வருந்து-உற – ஐங் 295/3,4
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட – ஐங் 296/2
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 298/1
மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 371/1
நின்னே போல மஞ்ஞை ஆல – ஐங் 413/2
நின்னே போலும் மஞ்ஞை ஆல நின் – ஐங் 492/1
பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும் – பதி 90/42
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/48
ஒள் ஒளி மணி பொறி ஆல் மஞ்ஞை நோக்கி தன் – பரி 18/7
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 21/32
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை/நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து – அகம் 85/11,12
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/12
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய – அகம் 149/15
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை – அகம் 177/10
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை – அகம் 242/4
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் – அகம் 272/18
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/12
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப – அகம் 393/22
பழன மஞ்ஞை உகுத்த பீலி – புறம் 13/10
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை/ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் – புறம் 50/2,3
கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப – புறம் 127/4
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை/செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து – புறம் 344/1,2
TOP


மஞ்ஞைக்கு (2)

கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய – சிறு 85
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/11
TOP


மஞ்ஞைக்கும் (1)

தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/5
TOP


மஞ்ஞையன் (1)

தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210
TOP


மஞ்ஞையின் (6)

பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால – பெரும் 331
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் – குறி 169
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் – குறி 250
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி – புறம் 133/5
TOP


மஞ்ஞையும் (1)

மறியும் மஞ்ஞையும் வாரண சேவலும் – பரி 5/64
TOP


மட்ட (1)

மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே – பதி 90/26
TOP


மட்டம் (2)

மட்டம் பெய்த மணி கலத்து அன்ன – குறு 193/1
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம்/ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/12,13
TOP


மட்டின் (1)

நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் – புறம் 120/12
TOP


மட்டு (9)

மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும் – பட் 108
கட்டுவட கழலினர் மட்டு மாலையர் – பரி 12/24
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் – அகம் 212/16
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு – புறம் 24/5
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1
மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே – புறம் 160/13
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி – புறம் 177/10
வள நனையின் மட்டு என்கோ – புறம் 396/16
TOP


மட்டே (1)

மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் – புறம் 390/16
TOP


மட (208)

குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 205
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
மட கண்ண மயில் ஆல – பொரு 190
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை – பொரு 212
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் – சிறு 31
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 99
இலங்கு வளை மட மங்கையர் – மது 159
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள – மது 276
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் – மது 412
மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும் – மது 418
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பட் 21
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் – பட் 106
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 307
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 500
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி – மலை 506
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும் – நற் 6/8
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ – நற் 69/4
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர – நற் 92/7
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் – நற் 101/8
கான குறவர் மட_மகள் – நற் 102/8
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
மையல் மட பிடி இனைய – நற் 114/11
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/5
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி – நற் 120/1
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/3
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் – நற் 137/2
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் – நற் 202/4
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு – நற் 204/9
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் – நற் 233/2
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் – நற் 242/7
இன மயில் மட கணம் போல – நற் 248/8
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை – நற் 256/8
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/2
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே – நற் 318/9
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய – நற் 330/2
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/5
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி – நற் 399/6
மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/3
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு – குறு 164/1
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் – குறு 184/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/3
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் – குறு 272/4
மட பிடி பரிசில் மான – குறு 298/7
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது – குறு 307/5
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/4
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு – குறு 317/1
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து – குறு 319/1
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/4
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/2
மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும் – குறு 347/3
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து-உற்று – குறு 363/3
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 160/2
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற – ஐங் 216/2
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் – ஐங் 283/1
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க – ஐங் 326/2
வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த – ஐங் 394/4
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ – ஐங் 398/2
மட பிடி தழீஇய மாவே – ஐங் 416/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் – ஐங் 421/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் – பதி 51/10
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பதி 51/19
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/33
மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய – பரி 7/25
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத – பரி 9/48
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி – பரி 9/60
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று – பரி 10/42
நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி – பரி 10/43
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
மட மா மிசையோர் – பரி 12/26
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ – பரி 15/40
மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும் – பரி 19/21
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 20/55
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 11/16
பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் – கலி 13/3
மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ – கலி 14/11
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல – கலி 23/17
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/3
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 39/17
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/4
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/17
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/2
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் – கலி 60/3
மருளி மட நோக்கின் நின் தோழி என்னை – கலி 61/16
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை – கலி 70/3
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் – கலி 82/9
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து – கலி 92/17
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/8
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/11
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/14
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/12
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே – கலி 150/23
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ – அகம் 14/5
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி – அகம் 34/6
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி – அகம் 43/3
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/7
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/15
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ – அகம் 64/12
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் – அகம் 68/18
கான மட மரை கண நிரை கவரும் – அகம் 69/8
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் – அகம் 69/14
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை – அகம் 74/9
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் – அகம் 78/6
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற – அகம் 83/3
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி – அகம் 85/6
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே – அகம் 91/18
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் – அகம் 113/3
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி – அகம் 121/5
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை – அகம் 133/17
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ – அகம் 146/3
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு – அகம் 189/4
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை – அகம் 195/6
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/13
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல – அகம் 198/7
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப – அகம் 202/2
மட தகை மெலிய சாஅய் – அகம் 219/17
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/4
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/10
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் – அகம் 238/3
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – அகம் 238/6
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி – அகம் 275/15
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/4
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/19
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 304/8
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் – அகம் 314/5
கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும் – அகம் 321/9
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/11
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி – அகம் 347/13
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/11
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 368/7
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/21
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே – அகம் 388/10
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் – அகம் 392/7
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் – அகம் 399/15
வால் இழை மட மங்கையர் – புறம் 11/2
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – புறம் 23/19
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக – புறம் 151/4
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/11
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி – புறம் 247/3
இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் – புறம் 252/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப – புறம் 303/8
புன் தலை மட பிடி நாண – புறம் 308/10
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர் – புறம் 320/4
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/10
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு – புறம் 373/10
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து – புறம் 389/9
TOP


மட_தகை (1)

மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
TOP


மட_தகையே (1)

அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
TOP


மட_மகள் (19)

மீன் எறி பரதவர் மட_மகள்/மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 101/8,9
கான குறவர் மட_மகள்/ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே – நற் 102/8,9
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள்/பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/1,2
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள்/கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/5,6
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள்/கண் வலை படூஉம் கானலானே – குறு 184/6,7
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள்/வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/1,2
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள்/கெடல் அரும் துயரம் நல்கி – ஐங் 195/2,3
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு – ஐங் 259/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/1,2
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள்/புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் – ஐங் 283/1,2
வந்தனளோ நின் மட_மகள்/வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/4,5
புன்_புல நாடன் மட_மகள்/நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/3,4
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள்/ஒண் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் – ஐங் 424/1,2
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள்/சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி – அகம் 140/5,6
TOP


மட_மகளே (2)

தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
TOP


மடக்கி (1)

இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு – அகம் 248/3
TOP


மடங்க (3)

அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் – பதி 19/22
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க/வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/57,58
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/2
TOP


மடங்கல் (7)

தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
மடங்கல் தீயின் அனையை – பதி 72/15
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/3
நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை – கலி 120/8
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 363/9
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 366/23
TOP


மடங்கலின் (2)

மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர – குறி 165
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து – புறம் 71/1
TOP


மடங்கலும் (4)

மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ – பரி 1/47
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும்/மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் – பரி 3/8,9
மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் – கலி 105/20
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல் – கலி 122/19
TOP


மடங்கா (4)

மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் – கலி 104/13
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ – அகம் 233/13
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து – புறம் 71/1
மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே – புறம் 200/17
TOP


மடங்கி (4)

மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி/நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை – கலி 94/9,10
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/3
தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி/நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் – புறம் 223/2,3
மலையுநர் மடங்கி மாறு எதிர் கழிய – புறம் 282/7
TOP


மடந்தை (53)

மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 12
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – மலை 31
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று – நற் 2/7
சென்றனள் வாழிய மடந்தை நுண் பல் – நற் 20/7
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த – நற் 40/9
மா இரும் கூந்தல் மடந்தை/ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/10,11
இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/5
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை/சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப – நற் 108/7,8
சேறும் மடந்தை என்றலின் தான் தன் – நற் 113/6
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
யாதனின் பிரிகோ மடந்தை/காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/9,10
உயங்கினை மடந்தை என்றி தோழி – நற் 174/7
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/6
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை/உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/5,6
ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே – நற் 264/6
யாய் மறப்பு அறியா மடந்தை/தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே – நற் 301/8,9
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே – நற் 341/6
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை/முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/1,2
ஆழல் மடந்தை அழுங்குவர் செலவே – நற் 391/1
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/6
மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/4
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை/பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/4,5
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே – குறு 209/7
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர் – குறு 242/4
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை/அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/7,8
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே – ஐங் 92/4
வந்திசின் வாழியோ மடந்தை/தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/3,4
தோகை மாட்சிய மடந்தை/நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/4,5
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – ஐங் 297/4
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/4
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை/சென்றனள் என்றிர் ஐய – ஐங் 389/3,4
சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை/கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் – ஐங் 396/3,4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே – ஐங் 415/1
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே – ஐங் 415/2
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே – ஐங் 427/1
எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்-வயின் – ஐங் 462/3
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக – கலி 69/4
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை/கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கம் – அகம் 3/16,17
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு – அகம் 21/5
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை/நல் எழில் ஆகம் சேர்ந்தனம் என்றும் – அகம் 43/11,12
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – அகம் 204/14
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/21
செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை என – அகம் 300/8
புலத்தல் ஒல்லுமோ மனை கெழு மடந்தை/அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே – அகம் 316/11,12
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் – அகம் 346/18
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை/வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் – அகம் 361/4,5
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை/கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 373/10,11
ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்தை/இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/6,7
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை/உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/10,11
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை/மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/9,10
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல – புறம் 383/14
TOP


மடந்தைக்கு (1)

சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு/அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/2,3
TOP


மடந்தையர் (1)

இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை – புறம் 120/17
TOP


மடந்தையின் (1)

இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2
TOP


மடந்தையை (2)

நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல – குறு 147/3
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை – புறம் 395/30
TOP


மடந்தையொடு (5)

தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 175
நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே – ஐங் 86/4
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு/வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/4,5
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு/வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே – அகம் 36/11,12
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை – அகம் 256/10
TOP


மடம் (19)

மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே – நற் 310/5
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 17/4
மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 457/4
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/6
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ – பதி 70/14
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் – பதி 72/7
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/41
பல்லர் பெரு மழை கண்ணர் மடம் சேர்ந்த – கலி 103/7
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/23
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 73/5
மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் – அகம் 86/30
பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – அகம் 126/22
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 261/9
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் – அகம் 303/15
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் – அகம் 310/9
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட – அகம் 397/1
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
TOP


மடம்பட்டு (1)

உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம்பட்டு/மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/15,16
TOP


மடம்படான் (1)

படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே – புறம் 142/6
TOP


மடம்படுதல் (1)

கொடை மடம்படுதல் அல்லது – புறம் 142/5
TOP


மடம்படுதலும் (1)

அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் – சிறு 216
TOP


மடமைத்தே (1)

மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே/வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை – பரி 19/65,66
TOP


மடமையான் (1)

மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/12
TOP


மடமையானே (1)

துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/5
TOP


மடமையின் (1)

மனையோள் மடமையின் புலக்கம் – குறு 164/5
TOP


மடமையோரே (1)

இன் துணை பிரியும் மடமையோரே – அகம் 43/15
TOP


மடர் (1)

தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/9
TOP


மடல் (55)

தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் – பொரு 207
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல்/வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் – பெரும் 86,87
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது – பெரும் 314
வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த – பெரும் 353
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் – பட் 88
வால் இணர் மடல் தாழை – பட் 118
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – மலை 336
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் – நற் 123/3
தோய் மடல் சில் நீர் போல – நற் 133/10
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை – நற் 135/1
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே – நற் 146/3
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை – நற் 188/2
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை – நற் 303/4
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/9
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை – குறு 177/3
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல்/மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/1,2
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை – குறு 245/3
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய – குறு 372/1
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல்/குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை – பரி 2/42,43
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/15
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி – கலி 58/22
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி – கலி 61/22
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை – கலி 83/8
மன்று இரும் பெண்ணை மடல் சேர் அன்றில் – கலி 129/12
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/15
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை – கலி 140/3
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
அக மடல் சேக்கும் துறைவன் – அகம் 40/16
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/20
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/7
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
ஒழி மடல் விறகின் கழி மீன் சுட்டு – புறம் 29/14
மடல் வன் போந்தையின் நிற்குமோர்க்கே – புறம் 297/10
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 370/16
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 371/15
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல்/நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி – புறம் 375/4,5
TOP


மடல்-வயினானும் (1)

எக்கர் தாழை மடல்-வயினானும்/ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – அகம் 330/13,14
TOP


மடல்_மா (2)

பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி – கலி 61/22
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
TOP


மடல்_மா_ஊர்ந்து (1)

மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1
TOP


மடல்_மானோயே (1)

நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே/கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/3,4
TOP


மடல்_ஊர்ந்து (3)

மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
TOP


மடல்_ஏறி (1)

மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி/நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே – கலி 58/22,23
TOP


மடலும் (1)

மா என மடலும் ஊர்ப பூ என – குறு 17/1
TOP


மடலே (1)

மடலே காமம் தந்தது அலரே – நற் 152/1
TOP


மடலை (1)

மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2
TOP


மடலொடு (1)

மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றி – குறு 32/4
TOP


மடவ (3)

மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே – நற் 99/10
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை – குறு 66/1
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் – குறு 251/1
TOP


மடவது (2)

மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி – நற் 316/1
மடவது மாண்ட மாஅயோளே – அகம் 62/16
TOP


மடவந்தனளே (1)

பாவையின் மடவந்தனளே/மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/6,7
TOP


மடவம் (1)

மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/4
TOP


மடவர் (3)

மடவர் வாழி இ உலகத்தானே – நற் 366/12
மடவர் மெல்லியர் செல்லினும் – புறம் 106/4
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
TOP


மடவரல் (19)

மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே – திரு 102
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த – நெடு 39
நடுவணதுவே தெய்ய மடவரல்/ஆயமும் யானும் அறியாது அவண – நற் 323/2,3
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க – ஐங் 194/2
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 196/2
மடவரல் இன் துணை ஒழிய – ஐங் 328/3
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே – ஐங் 361/3
பூ புரை உண்கண் மடவரல்/போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/4,5
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல்/தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு – ஐங் 380/2,3
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/5
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே – ஐங் 419/4
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல – ஐங் 444/1
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல்/கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே – பதி 18/5,6
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/11
அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல்/மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த – கலி 147/64,65
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி – புறம் 89/2
TOP


மடவரால் (1)

ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு – ஐங் 76/3
TOP


மடவரும் (2)

இளையரும் மடவரும் உளரே – குறு 246/7
உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி – பதி 71/25
TOP


மடவரே (1)

மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30
TOP


மடவள் (2)

மடவள் அம்ம நீ இனி கொண்டோளே – ஐங் 67/1
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த – அகம் 259/15
TOP


மடவன் (1)

மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர் – புறம் 140/2
TOP


மடவார் (1)

கரை மரம் சேர்ந்து கவினி மடவார்/நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் – பரி 16/33,34
TOP


மடவாரும் (1)

மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும்/நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று – பரி 24/69,70
TOP


மடவீர் (1)

மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் – அகம் 48/18
TOP


மடவை (6)

மடவை மன்ற வாழிய முருகே – நற் 34/11
யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது – நற் 162/8
மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு – நற் 183/6
மடவை மன்ற நீ என கடவுபு – குறு 252/5
சொல் அறியா பேதை மடவை மற்று எல்லா – கலி 114/8
மடவை மன்ற நீயே வட-வயின் – அகம் 27/6
TOP


மடவோய் (1)

மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் – அகம் 386/10
TOP


மடவோர் (3)

மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர்/நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம் – சிறு 56,57
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து – சிறு 138
உரவோர் எண்ணினும் மடவோர் எண்ணினும் – பதி 73/1
TOP


மடவோரும் (1)

மறுபிறப்பு இல் எனும் மடவோரும் சேரார் – பரி 5/76
TOP


மடவோள் (6)

திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள்/யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/3,4
மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி – நற் 15/7
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள்/அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/13,14
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில் – அகம் 197/11
கடவுள் கற்பின் மடவோள் கூற – அகம் 314/15
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/4
TOP


மடவோளையே (1)

மருந்து எனப்படூஉம் மடவோளையே – நற் 384/11
TOP


மடவோன் (2)

அறியாது ஏறிய மடவோன் போல – குறு 273/6
உள்ளம் எள்ளிய மடவோன் தெள்ளிதின் – புறம் 73/6
TOP


மடன் (1)

மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது – குறு 324/5
TOP


மடனும் (2)

மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப – குறி 19
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 225/1
TOP


மடாய் (1)

கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18
TOP


மடாவின் (1)

அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின்/எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/20,21
TOP


மடாஅ (2)

உறாஅ வறு முலை மடாஅ/உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே – ஐங் 128/2,3
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள – கலி 147/54
TOP


மடி (40)

வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த – பெரும் 107
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 144
மடி வாய் கோவலர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 166
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் – பெரும் 199
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப – பெரும் 286
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் – மது 294
குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து – மது 520
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை – நெடு 135
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன – நற் 70/2
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/2
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே – நற் 287/11
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/3
மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே – நற் 360/11
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/3
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் – ஐங் 104/2
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் – பதி 60/9
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/43
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை – அகம் 13/16
ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து – அகம் 46/2
மனை சேர் பெண்ணை மடி வாய் அன்றில் – அகம் 50/11
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே – அகம் 58/14
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/20
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் – அகம் 170/11
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/10
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை – அகம் 256/2
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/9
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை – அகம் 337/7
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/14
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/11
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப – புறம் 229/16
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ – புறம் 390/15
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/18
TOP


மடித்து (3)

யானை கை மடித்து உயவும் – குறு 388/6
வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி – புறம் 295/2
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே – புறம் 298/5
TOP


மடிந்த (12)

சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து – குறி 156
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என – நற் 29/3
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல் – கலி 65/3
இரவு துயில் மடிந்த தானை – அகம் 24/17
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து – அகம் 31/4
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 58/2
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர் – அகம் 109/10
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் – அகம் 122/17
கானவர் மடிந்த கங்குல் – அகம் 168/13
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் – புறம் 211/19
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/10
TOP


மடிந்தன்றால் (1)

மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 68/10
TOP


மடிந்தன்றே (3)

கழுது கால்கிளர ஊர் மடிந்தன்றே/உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி – நற் 255/1,2
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே/தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை – நற் 303/2,3
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே/கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே – அகம் 128/1,2
TOP


மடிந்தனள் (1)

அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9
TOP


மடிந்து (11)

ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 154
உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் – பட் 93
தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து/வால் இணர் மடல் தாழை – பட் 117,118
தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே – நற் 49/2
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து/எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என – நற் 49/5,6
மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/17
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு – அகம் 178/6
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின் – அகம் 269/6
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என – அகம் 311/4
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் – புறம் 126/7
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என – புறம் 320/3
TOP


மடிய (4)

விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய/பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய – மது 628,629
உவரி ஒருத்தல் உழாஅது மடிய/புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் – குறு 391/1,2
வழங்குநர் இன்மையின் வௌவுநர் மடிய/சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை – அகம் 1/14,15
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய/கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி – அகம் 54/7,8
TOP


மடியன்-மின் (1)

அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின்/அன்னேன் ஒருவனேன் யான் – கலி 140/11,12
TOP


மடியா (3)

இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் – பெரும் 222
மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா/வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – பெரும் 254,255
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/5
TOP


மடியாது (1)

கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது/இனையை ஆகி செல்-மதி – அகம் 163/12,13
TOP


மடியாய் (1)

மாரி என்னாய் பனி என மடியாய்/பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/4,5
TOP


மடியின் (5)

மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா – பெரும் 254
மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின்/வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/3,4
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின்/பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/9,10
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின்/இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை – அகம் 122/12,13
வளை கண் சேவல் வாளாது மடியின்/மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – அகம் 122/15,16
TOP


மடியும் (2)

பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும்/செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/2,3
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/5
TOP


மடியேன் (1)

வெயில் என முனியேன் பனி என மடியேன்/கல் குயின்று அன்ன என் நல்கூர் வளி மறை – புறம் 196/11,12
TOP


மடிவு (1)

ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி – புறம் 29/10
TOP


மடிவை (1)

அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை/குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/3,4
TOP


மடிவையர் (1)

அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர்/சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/3,4
TOP


மடுக்கும் (2)

காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும்/நுந்தை நும் ஊர் வருதும் – ஐங் 92/2,3
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும்/ஆரை சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும் – புறம் 60/7,8
TOP


மடுத்த (8)

யாங்கு உணர்ந்து உய்குவள்-கொல் என மடுத்த/சாந்த ஞெகிழி காட்டி – நற் 55/10,11
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
நீர் இல் அத்தத்து ஆரிடை மடுத்த/கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/12,13
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த/கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் – அகம் 100/6,7
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த/கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/15,16
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் – அகம் 340/19
அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை – அகம் 361/11
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த/சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/20,21
TOP


மடுத்தலின் (1)

பிற பால் என மடுத்தலின்/ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள் – புறம் 346/1,2
TOP


மடுத்தனன் (1)

மல்லல் மார்பு மடுத்தனன்/புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே – நற் 174/10,11
TOP


மடுத்தால் (1)

வையை மடுத்தால் கடல் என தெய்ய – பரி 20/42
TOP


மடுத்து (10)

சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து/இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது – குறி 156,157
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/10
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து/புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை – நற் 65/4,5
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து/அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/3,4
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் – கலி 52/3
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20
மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் – புறம் 287/6
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து/வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த – புறம் 288/2,3
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும் – புறம் 323/2
TOP


மடுப்ப (12)

பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப/கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் – சிறு 159,160
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப/பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் – மது 554,555
பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார் – மது 610
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப/பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது – மது 630,631
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 780
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப/தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 154,155
யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு – நற் 179/5
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப/மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/78,79
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி – அகம் 348/9
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் – புறம் 361/19
TOP


மடுப்பவும் (2)

ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 105/6
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் – புறம் 310/1
TOP


மடுப்பார் (1)

கரும்பு கவழம் மடுப்பார் நிரந்து – பரி 19/34
TOP


மடுப்பேன் (1)

மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த – கலி 144/22
TOP


மடை (19)

மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் – நற் 59/5
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் – நற் 295/7
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/2
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17
வையை உடைந்த மடை அடைத்த-கண்ணும் – பரி 6/82
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
வையை நினக்கு மடை வாய்த்தன்று – பரி 11/87
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை – அகம் 40/15
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/8
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/2
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/8
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/13
மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே – புறம் 97/7
மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் – புறம் 150/21
மடை வேண்டுநர்க்கு அடை அருகாது – புறம் 366/18
TOP


மடையர் (1)

மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/44
TOP


மடையின் (1)

தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் – பெரும் 104
TOP


மடையினள் (1)

குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த – அகம் 275/2
TOP


மடையொடு (2)

ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு/நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி – மது 607,608
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு/சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி – குறு 362/3,4
TOP


மண் (80)

மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
மண் மருங்கினான் மறு இன்றி – பொரு 227
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை – சிறு 64
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் – பெரும் 209
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் – மது 351
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு – மலை 370
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – மலை 382
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் – நற் 100/11
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் – நற் 139/6
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் – நற் 153/2
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/5
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் – ஐங் 319/2
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது – பதி 15/35
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட – பதி 18/9
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப – பதி 21/19
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு – பதி 31/2
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது – பதி 58/6
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய – பதி 61/9
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் – பதி 68/16
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/12
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
மண் பரிய வானம் வறப்பினும் மன்னுகமா – பரி 8/129
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/13
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் – பரி 20/7
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/8
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் – பரி 27/1
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/5
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் – கலி 104/1
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர் – கலி 148/23
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து – அகம் 17/16
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த – அகம் 21/21
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/25
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/11
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி – அகம் 112/3
வறுமை கூரிய மண் நீர் சிறு குள – அகம் 121/3
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் – அகம் 175/17
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர – அகம் 176/12
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே – அகம் 223/16
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
மண் திணிந்த நிலனும் – புறம் 2/1
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து – புறம் 7/11
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு – புறம் 12/4
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் – புறம் 15/23
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/13
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே – புறம் 42/24
மண் ஆள் செல்வம் எய்திய – புறம் 47/10
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப – புறம் 65/1
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் – புறம் 90/12
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் – புறம் 152/14
மண் அமை முழவின் வயிரியர் – புறம் 164/12
மண் நாண புகழ் பரப்பியும் – புறம் 166/23
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த – புறம் 179/4
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் – புறம் 197/7
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/2
மண் கொள வரிந்த வை நுதி மருப்பின் – புறம் 288/1
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் – புறம் 337/2
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/5
குன்று தலைமணந்த மலை பிணித்து யாத்த மண்/பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் – புறம் 357/1,2
மண் நாண புகழ் வேட்டு – புறம் 384/16
TOP


மண்-உற்ற (1)

மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16
TOP


மண்-உறு (7)

மண்-உறு மணியின் தோன்றும் – குறு 367/6
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
மண்-உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் – பதி 19/7
மண்-உறு மணி பாய் உருவினவை – பரி 1/62
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி – புறம் 56/5
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி – புறம் 147/7
மண்-உறு மழி தலை தெண் நீர் வார – புறம் 280/11
TOP


மண்-உறுத்து (1)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து/துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 25,26
TOP


மண்_அகம் (2)

காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
TOP


மண்ட (2)

வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட/அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/11,12
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட/இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த – பரி 6/18,19
TOP


மண்டபம் (1)

இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம் – பரி 19/53
TOP


மண்டாத (2)

மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 90/2
மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே – கலி 108/21
TOP


மண்டி (12)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி/அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 58,59
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி/நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் – பதி 49/9,10
பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி/நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து – பரி 6/48,49
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி – பரி 10/9
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி/தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை – பரி 10/9,10
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் – கலி 106/8
நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி/நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/7,8
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி/படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/17,18
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/18
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
நுதி முகம் மழுங்க மண்டி ஒன்னார் – புறம் 31/7
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு – புறம் 373/20
TOP


மண்டிய (6)

உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/9
காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் – பதி 73/11
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய/வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் – அகம் 79/4,5
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/5
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் – புறம் 62/7
TOP


மண்டிலத்து (6)

அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து/முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 161,162
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – பரி 13/8
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து/வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப – அகம் 269/17,18
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும் – புறம் 175/9
TOP


மண்டிலம் (30)

பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம்/இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு – நெடு 73,74
பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய – குறி 216
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம்/மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே – நற் 67/1,2
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம்/கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/5,6
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம்/எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென – நற் 152/4,5
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய – நற் 187/2
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும் – குறு 300/7
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/23
இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/7
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
மை அறு மண்டிலம் வேட்டனள் வையம் – கலி 141/12
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம்/நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/1,2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம்/புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/1,2
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா – அகம் 104/5
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/11
மண்டிலம் மழுக மலை நிறம் கிளர – அகம் 260/1
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம்/கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம் – அகம் 263/2,3
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
மழுகு சுடர் மண்டிலம் மா மலை மறைய – அகம் 363/3
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து – அகம் 367/1
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/14
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம்/நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/5,6
யாங்கனம் ஒத்தியோ வீங்கு செலல் மண்டிலம்/பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி – புறம் 8/6,7
நாகத்து அன்ன பாகு ஆர் மண்டிலம்/தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா – புறம் 367/1,2
TOP


மண்டிலமும் (1)

பரிப்பு சூழ்ந்த மண்டிலமும்/வளி திரிதரு திசையும் – புறம் 30/3,4
TOP


மண்டு (24)

மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 67
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப – மலை 528
தென் திசை நோக்கி திரிதர்-வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/8
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் – கலி 73/19
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர – அகம் 37/11
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் – அகம் 106/11
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட – அகம் 111/13
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை – அகம் 123/11
மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த – அகம் 177/15
மணி மண்டு பவளம் போல காயா – அகம் 374/13
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/6
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை – புறம் 226/5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/18
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள் – புறம் 382/2
TOP


மண்டும் (3)

நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும்/மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின் – பதி 48/13,14
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும்/கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/5,6
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும்/அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/13,14
TOP


மண்டை (16)

பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/2
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து – அகம் 96/1
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/5
கவிழ்ந்த மண்டை மலர்க்குநர் யார் என – புறம் 103/3
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை/மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/9,10
பாணர் மண்டை நிறைய பெய்ம்-மார் – புறம் 115/2
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் – புறம் 155/6
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை/மலர்ப்போர் யார் என வினவலின் மலைந்தோர் – புறம் 179/2,3
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை – புறம் 286/3
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை/இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே – புறம் 289/6,7
ஆனா மண்டை வன்னி அம் துடுப்பின் – புறம் 372/7
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை/இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து – புறம் 384/8,9
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை/ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும் – புறம் 386/5,6
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை/நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/21,22
TOP


மண்டைய (1)

மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை – புறம் 398/24
TOP


மண்டையர் (1)

உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர்/பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/8,9
TOP


மண்டையான் (1)

தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான்/வீங்கு முலை கறக்குந்து – புறம் 352/1,2
TOP


மண்டையொடு (3)

மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு/இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் – அகம் 237/10,11
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர – புறம் 125/3
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு/வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் – புறம் 261/2,3
TOP


மண்ணல் (1)

இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு – அகம் 369/11
TOP


மண்ணா (10)

மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ – நற் 42/8
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/32
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை – கலி 41/33
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை – அகம் 30/13
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி – அகம் 73/1
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் – அகம் 173/14
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை – அகம் 247/1
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் – அகம் 343/6
மண்ணா வனைதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – புறம் 228/15
TOP


மண்ணாள் (1)

யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள்/தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/11,12
TOP


மண்ணி (12)

மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர – திரு 227
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 494
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி/ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 108,109
உண்ணா பைஞ்ஞிலம் பனி துறை மண்ணி/வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/6,7
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/30
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி/சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/5,6
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி/நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/8,9
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி/யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு – அகம் 385/6,7
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் – புறம் 50/6
மூதூர் வாயில் பனி கயம் மண்ணி/மன்ற வேம்பின் ஒண் குழை மிலைந்து – புறம் 79/1,2
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி/புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் – புறம் 147/7,8
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி/வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை – புறம் 399/22,23
TOP


மண்ணிய (5)

மண்ணிய சென்ற ஒண் நுதல் அரிவை – குறு 292/1
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் – பரி 2/32
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய/துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென – புறம் 337/8,9
TOP


மண்ணின் (1)

இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
TOP


மண்ணினையே (1)

பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே/அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் – புறம் 20/15,16
TOP


மண்ணீ (1)

மணம் கமழ் மாதரை மண்ணீ அன்ன – பொரு 19
TOP


மண்ணு (2)

வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை – பரி 6/44
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
TOP


மண்ணுநள் (1)

நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல – அகம் 62/10
TOP


மண்ணும் (2)

பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
உண்டாகிய உயர் மண்ணும்/சென்று பட்ட விழு கலனும் – புறம் 17/24,25
TOP


மண்ணுவ (1)

மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல் – பரி 23/23
TOP


மண்ணை (1)

நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு – அகம் 24/12
TOP


மண்ணொடு (1)

வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
TOP


மண (23)

மண இல் கமழும் மா மலை சாரல் – மலை 151
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் – ஐங் 379/1
நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் – பரி 6/34
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/27
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும் – பரி 12/22
மண முரசு எறிதர – பரி 22/15
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப – கலி 27/4
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/42
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ – கலி 66/10
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் – கலி 68/18
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் – அகம் 21/12
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
மண மனை கமழும் கானம் – அகம் 107/21
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/7
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த – அகம் 232/7
TOP


மணக்கும்-கால் (1)

மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் – கலி 25/13
TOP


மணத்தலும் (1)

மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே – குறு 168/6
TOP


மணத்தற்கு (1)

மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/7
TOP


மணந்த (12)

குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் – குறு 36/4
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே – குறு 68/4
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த/பந்தர் அந்தரம் வேய்ந்து – பதி 51/15,16
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் – கலி 24/6
மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான் – கலி 45/22
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் – அகம் 99/9
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை – அகம் 236/15
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
அறையும் பொறையும் மணந்த தலைய – புறம் 118/1
TOP


மணந்த-கால் (1)

அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால்/கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ – கலி 132/16,17
TOP


மணந்தவன் (1)

திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/2
TOP


மணந்தவை (1)

மணந்தவை போல வரை மலை எல்லாம் – பரி 19/81
TOP


மணந்தனன் (1)

தொடி உடைய தோள் மணந்தனன்/கடி காவில் பூ சூடினன் – புறம் 239/1,2
TOP


மணந்தனன்-மன் (1)

மணந்தனன்-மன் எம் தோளே – குறு 193/5
TOP


மணந்தனை (3)

மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபய – ஐங் 83/1
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே – கலி 125/24
வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே – அகம் 240/15
TOP


மணந்தார் (1)

மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார்/முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் – பரி 19/92,93
TOP


மணந்து (10)

தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே – குறு 106/6
பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே – குறு 189/7
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி – ஐங் 22/3
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை – பரி 14/8
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் – பரி 20/7
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் – கலி 53/8
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து/இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி – அகம் 102/14,15
வளம் கெழு நன் நாடு அன்ன என் தோள் மணந்து/அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற – அகம் 113/7,8
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇ – அகம் 180/12
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து/இன்னும் பிறள்-வயினானே மனையோள் – அகம் 186/12,13
TOP


மணப்பின் (1)

மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி – குறு 299/7
TOP


மணப்பு (2)

இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/15
TOP


மணம் (59)

மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி – திரு 290
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணீ அன்ன – பொரு 19
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை – பெரும் 354
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி – மது 329
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ – மது 447
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர – மது 589
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 780
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் – குறி 232
மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் – பட் 116
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள் – நற் 52/3
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த – நற் 167/9
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை – நற் 203/7
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் – நற் 244/4
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் – நற் 267/5
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் – நற் 361/6
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/5
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/5
மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு – குறு 361/3
மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/8
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை – ஐங் 174/2
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/3
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என – ஐங் 399/2
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே – ஐங் 414/4
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/32
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/4
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே – பதி 68/20
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை – பரி 11/56
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் – பரி 12/77
பல் மணம் மன்னு பின் இரும் கூந்தலர் – பரி 19/89
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 14/4
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே – கலி 41/44
மணம் நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 43/23
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம் – கலி 52/9
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 60/2
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி – கலி 92/46
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் – கலி 93/11
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட – கலி 96/33
பெரும் மணம் எல்லாம் தனித்தே ஒழிய – கலி 114/14
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/17
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே – கலி 114/21
மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே – கலி 131/39
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும் – அகம் 10/12
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – அகம் 22/3
வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை – அகம் 86/17
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே – அகம் 181/26
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – அகம் 204/7
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/4
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/21
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே – புறம் 151/12
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/5
மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ – புறம் 341/11
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை – புறம் 347/5
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல் – புறம் 397/14
TOP


மணல் (201)

கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர – சிறு 150
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் – பெரும் 267
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் – பெரும் 322
முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் – பெரும் 335
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 379
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் – மது 96
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல்/கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும் – மது 336,337
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர் – மது 586
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – மது 684
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல்/செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 16,17
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நெடு 90
வரி மணல் அகன் திட்டை – பட் 60
வலை உணங்கும் மணல் முன்றில் – பட் 83
புலவு மணல் பூ கானல் – பட் 94
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 161
மணல் குவைஇ மலர் சிதறி – பட் 178
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில் – மலை 48
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/10
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ – நற் 9/8
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை – நற் 11/6
புலரா ஈர் மணல் மலிர கெண்டி – நற் 21/10
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை – நற் 27/3
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல்/நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/9,10
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை – நற் 35/1
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/2
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது – நற் 74/7
கானல் வார் மணல் மரீஇ – நற் 76/8
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/3
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/2
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் – நற் 111/8
கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய – நற் 121/10
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – நற் 123/4
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் – நற் 124/5
ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/3
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் – நற் 135/2
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/6
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நற் 143/2
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல்/மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/1,2
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை – நற் 159/3
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர – நற் 163/5
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி – நற் 172/1
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ – நற் 175/2
நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி – நற் 183/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை – நற் 199/1
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் நீந்தி – நற் 207/5
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி – நற் 235/6
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – நற் 239/4
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை – நற் 243/2
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர – நற் 260/4
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு – நற் 268/8
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/3
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் – நற் 291/3
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் – நற் 307/5
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 319/3
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில் – நற் 354/4
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி – நற் 362/8
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு – நற் 363/5
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல்/வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/8,9
துறை-தொறும் பரக்கும் பன் மணல் சேர்ப்பனை – குறு 51/3
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல்/வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும் – குறு 53/2,3
நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன – குறு 116/3
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/2
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை – குறு 149/3
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/2
இனி சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன் – குறு 205/5
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் அடைகரை – குறு 236/3
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம் – குறு 275/7
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் – குறு 281/1
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/6
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை – குறு 311/5
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் – குறு 320/3
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ – குறு 345/2
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென – குறு 351/3
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/2
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை – ஐங் 15/1
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/2
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய – ஐங் 115/2
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/2
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல்/போர்வின் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை – ஐங் 153/3,4
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/3
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை – ஐங் 193/1
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/2
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி – ஐங் 248/1
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு – ஐங் 249/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு – பதி 23/19
அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை – பதி 30/5
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு – பதி 30/27
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து – பதி 64/6
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் – பதி 88/41
இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற – பரி 8/51
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் – பரி 8/71
மருதம் நளி மணல் ஞெமர்ந்த – பரி 8/94
பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் – பரி 10/4
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் – பரி 11/83
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/97
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல்/ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு – பரி 19/17,18
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல்/கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி – பரி 20/23,24
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று – பரி 20/43
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல்/வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/6,7
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/5
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல்/வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/2,3
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய – கலி 51/2
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 65/21
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி – கலி 114/12
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த – கலி 114/15
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் – கலி 115/19
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த – கலி 131/37
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/2
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 135/4
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் – கலி 144/27
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக – கலி 144/46
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/11
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று – அகம் 11/8
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் – அகம் 20/7
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை – அகம் 34/7
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/9
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை – அகம் 60/9
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர – அகம் 64/9
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் – அகம் 74/7
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
இடு மணல் பந்தருள் இயலும் – அகம் 89/21
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – அகம் 120/14
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை – அகம் 130/4
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் – அகம் 136/16
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/11
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – அகம் 160/4
தரு மணல் கிடந்த பாவை என் – அகம் 165/12
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த – அகம் 174/13
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – அகம் 180/2
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல்/வைப்பின் யாணர் வளம் கெழு வேந்தர் – அகம் 181/13,14
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே – அகம் 181/26
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் – அகம் 187/9
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ – அகம் 190/15
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – அகம் 195/4
நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில் – அகம் 200/1
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ – அகம் 221/2
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல்/அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – அகம் 224/13,14
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த – அகம் 230/6
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/13
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/4
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 254/4
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/3
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/3
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ – அகம் 286/3
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்-மார் – அகம் 300/2
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல்/மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக – அகம் 304/12,13
மணல் மலி மறுகின் இறந்திசினோளே – அகம் 306/15
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் சேர்ப்ப – அகம் 310/10
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/2
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/2
குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் – அகம் 330/12
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் – அகம் 341/11
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப – அகம் 345/17
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் – அகம் 350/14
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் – அகம் 355/6
குன்று இழி களிற்றின் குவவு மணல் நீந்தி – அகம் 360/14
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில் – அகம் 374/11
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ – அகம் 380/12
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல்/கால் கண்டு அன்ன வழிபட போகி – அகம் 400/15,16
வரி மணல் புனை பாவைக்கு – புறம் 11/3
நிலவு மணல் வியன் கானல் – புறம் 17/11
ஓங்கு மணல் குலவு தாழை – புறம் 24/14
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/20
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய – புறம் 36/5
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல்/கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து – புறம் 53/1,2
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் – புறம் 90/8
மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் – புறம் 178/3
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல்/செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ – புறம் 243/1,2
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை – புறம் 243/10
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் – புறம் 262/3
தெற்றி பாவை திணி மணல் அயரும் – புறம் 283/10
நீர்நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை – புறம் 366/20
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால் – புறம் 396/5
TOP


மணல (1)

கான மலைத்தரை கொன்று மணல பினறீ – பரி 22/13
TOP


மணலின் (3)

மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய – பரி 7/25
கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ – பரி 8/63
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த – கலி 86/8
TOP


மணலினும் (11)

திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல – மது 236
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே – மலை 556
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே – பதி 48/18
தண் ஆன்பொருநை மணலினும் பலவே – அகம் 93/23
நன் நீர் பஃறுளி மணலினும் பலவே – புறம் 9/11
எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே – புறம் 43/23
வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே – புறம் 55/23
நுண் பல மணலினும் ஏத்தி – புறம் 136/26
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும்/நீண்டு உயர் வானத்து உறையினும் நன்றும் – புறம் 198/19,20
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண – புறம் 363/4
கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண் – புறம் 387/34
TOP


மணலுள் (1)

இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
TOP


மணலே (1)

கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே – நற் 278/9
TOP


மணவா (3)

உரவு நீர் சேர்ப்பனொடு மணவா ஊங்கே – நற் 31/12
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே – குறு 357/8
மணவா முன்னும் எவனோ தோழி – அகம் 290/11
TOP


மணவா-காலே (1)

மலை கெழு நாடன் மணவா-காலே – அகம் 292/15
TOP


மணற்கு (1)

கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற – அகம் 212/4
TOP


மணற்று (1)

அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட – நற் 372/6
TOP


மணன் (4)

வை வால் மருப்பின் களிறு மணன் அயர்பு – பரி 2/33
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/3
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் – அகம் 369/16
மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக – அகம் 397/4
TOP


மணனே (2)

குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே – ஐங் 230/5
அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே – அகம் 66/26
TOP


மணி (356)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 80
முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி/மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப – திரு 84,85
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 115
கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி – திரு 246
நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 306
பொன் கொன்றை மணி காயா – பொரு 201
மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
பறம்பின் கோமான் பாரியும் கறங்கு மணி/வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள – சிறு 91,92
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின் – சிறு 141
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் – சிறு 148
மணி நீர் வைப்பு மதிலொடு பெயரிய – சிறு 152
புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் – சிறு 181
மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து – சிறு 223
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி – சிறு 264
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – பெரும் 14
வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 120
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள் – முல் 50
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் – முல் 63
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி/இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் – மது 94,95
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் – மது 96
ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர – மது 273
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர் – மது 282
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 292
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் – மது 351
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை – மது 438
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு – மது 505
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் – மது 511
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 111
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு – நெடு 178
எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை – குறி 68
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல் – குறி 84
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் – குறி 112
பாம்பு மணி உமிழ பல்-வயின் கோவலர் – குறி 221
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ – பட் 232
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் – பட் 294
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் – மலை 250
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி/குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை – மலை 516,517
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை – மலை 573
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/3
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி – நற் 17/10
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க – நற் 19/6
மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என – நற் 28/5
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி/பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று – நற் 37/2,3
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/6
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட – நற் 40/1
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் – நற் 42/5
தெண் திரை மணி புறம் தைவரும் – நற் 54/10
மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி/கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி – நற் 69/7,8
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய – நற் 78/2
உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே – நற் 78/11
கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப – நற் 81/4
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/10
பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர் – நற் 92/6
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/6
யாமம் கொள்பவர் நெடு நா ஒண் மணி/ஒன்று எறி பாணியின் இரட்டும் – நற் 132/9,10
மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று – நற் 133/5
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின் – நற் 159/1
கறங்கு இசை இன மணி கைபுணர்ந்து ஒலிப்ப – நற் 163/4
வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப – நற் 171/8
பீலி சூட்டி மணி அணிபவ்வே – நற் 177/6
புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப – நற் 178/9
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் – நற் 184/7
மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே – நற் 184/9
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி – நற் 187/4
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் – நற் 191/9
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/10
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/2
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/5
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ – நற் 220/1
மணி கண்டு அன்ன மா நிற கருவிளை – நற் 221/1
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/5
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் – நற் 231/1
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் – நற் 234/3
படு மணி கலி_மா கடைஇ – நற் 235/9
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் – நற் 239/6
பொன் என கொன்றை மலர மணி என – நற் 242/3
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த – நற் 244/9
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல – நற் 255/10
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/4
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும் – நற் 264/8
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப – நற் 267/9
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி – நற் 269/1
தேர் மணி தெள் இசை-கொல் என – நற் 287/10
மணி குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி – நற் 293/1
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் – நற் 302/4
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என் – நற் 304/6
மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி – நற் 316/1
பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர – நற் 321/2
தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே – நற் 323/10
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் – நற் 337/7
தெண் நீர் மணி சுனை ஆடின் – நற் 339/11
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல் – நற் 344/2
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி – நற் 357/5
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப – நற் 361/5
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப – நற் 364/8
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/4
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் – நற் 394/4
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி/ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி – நற் 399/5,6
மணி கேழ் அன்ன மா நீர் சேர்ப்ப – குறு 49/2
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை – குறு 55/1
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே – குறு 86/6
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே – குறு 138/5
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி/மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு – குறு 155/4,5
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு – குறு 173/3
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/2
பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே – குறு 190/7
மட்டம் பெய்த மணி கலத்து அன்ன – குறு 193/1
தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப – குறு 212/2
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே – குறு 240/7
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/2
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை – குறு 256/1
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை – குறு 274/7
வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி/புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் – குறு 279/2,3
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் – குறு 301/5
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப – குறு 336/3
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் – குறு 379/3
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி – குறு 392/1
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் – ஐங் 45/2
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் – ஐங் 96/2
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
மணி நீர் சேர்ப்பனை மறவாதோர்க்கே – ஐங் 117/4
பொன் வீ மணி அரும்பினவே – ஐங் 201/3
மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 207/4
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள் – ஐங் 208/4
தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 209/5
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/4
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி – ஐங் 215/1
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில் – ஐங் 224/2
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய – ஐங் 232/3
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி – ஐங் 233/2
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/2
பொன் என மலர்ந்த கொன்றை மணி என – ஐங் 420/1
மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே – ஐங் 431/3
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே – ஐங் 442/5
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 468/4
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து – பதி 11/9
இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி – பதி 14/18
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/11
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் – பதி 30/2
தெள் உயர் வடி மணி எறியுநர் கல்லென – பதி 31/5
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/2
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம் – பதி 42/12
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு – பதி 45/21
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/3
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி/அர வழங்கும் பெரும் தெய்வத்து – பதி 51/12,13
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/2
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 58/18
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 66/19
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் – பதி 74/16
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 76/14
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் – பதி 88/32
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் – பதி 90/35
தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை – பரி 1/9
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி – பரி 1/23
மண்-உறு மணி பாய் உருவினவை – பரி 1/62
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி/கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/52,53
மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே – பரி 3/3
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் – பரி 4/6
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி – பரி 4/57
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/32
மன்றல் கலந்த மணி முரசின் ஆர்ப்பு எழ – பரி 8/30
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி – பரி 8/88
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி 9/7
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று – பரி 9/10
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் – பரி 12/29
துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று – பரி 12/93
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று – பரி 13/1
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் – பரி 13/3
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த – பரி 13/28
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி/அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/43,44
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ – பரி 15/40
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் – பரி 15/50
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி/வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர் – பரி 16/6,7
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி/ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ – பரி 17/1,2
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/48
ஒள் ஒளி மணி பொறி ஆல் மஞ்ஞை நோக்கி தன் – பரி 18/7
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய – பரி 19/28
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி – பரி 22/24
மணி நிறம் கொண்ட மலை – பரி 23/9
மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல் – பரி 23/23
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது – பரி 23/64
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் – பரி 23/80
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ – பரி 24/3
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் – பரி 24/47
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் – பரி 24/69
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி 24/71
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி – கலி 1/4
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/5
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன – கலி 22/12
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல – கலி 33/3
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய – கலி 33/6
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப – கலி 35/5
மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் – கலி 41/32
மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் – கலி 41/32
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை – கலி 41/33
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி – கலி 46/2
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ – கலி 48/17
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் – கலி 64/2
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/18
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி – கலி 74/13
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் – கலி 80/10
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் – கலி 81/1
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/12
சுரும்பு ஆற்றுப்படுத்த மணி மருள் மாலை – கலி 85/16
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் – கலி 96/10
நேர் மணி நேர் முக்காழ் பற்பல கண்டிகை – கலி 96/14
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை – கலி 96/15
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி/உத்தி பொறித்த புனை பூண் பருமத்து – கலி 97/13,14
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் – கலி 101/5
மணி மாலை ஊதும் குழல் – கலி 101/35
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
மணி வரை மருங்கின் அருவி போல – கலி 103/11
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/59
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/13
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா – கலி 105/40
மாண உருக்கிய நன் பொன் மணி உறீஇ – கலி 117/1
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி – கலி 121/5
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால் – கலி 125/16
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு-உறா மணி போன்றாள் – கலி 132/14
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர – கலி 135/18
மணி பீலி சூட்டிய நூலொடு மற்றை – கலி 138/8
பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப – கலி 139/9
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி – கலி 140/6
காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று – கலி 142/27
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4
யாழ் கெழு மணி மிடற்று அந்தணன் – அகம் 0/15
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் – அகம் 4/12
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி – அகம் 7/18
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் – அகம் 8/15
மணி மிடைந்து அன்ன குன்றம் கவைஇய – அகம் 14/4
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/3
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக – அகம் 20/9
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி/கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு – அகம் 24/13,14
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் – அகம் 25/6
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து – அகம் 32/2
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை – அகம் 35/3
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/9
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க – அகம் 56/2
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/10
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து – அகம் 69/18
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் – அகம் 72/15
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் – அகம் 79/6
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ – அகம் 80/10
திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை – அகம் 92/12
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/5
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் – அகம் 131/9
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை – அகம் 134/3
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள் – அகம் 138/17
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் – அகம் 145/2
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/5
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை – அகம் 150/10
மணி ஓர்த்து அன்ன தெண் குரல் – அகம் 151/14
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/12
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – அகம் 156/17
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் – அகம் 167/1
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய – அகம் 172/17
தார் மணி பல உடன் இயம்ப – அகம் 184/18
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/14
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி/பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்கு-உறுத்தலின் – அகம் 192/11,12
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/8
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும் – அகம் 213/14
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி/ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ – அகம் 214/11,12
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு – அகம் 215/14
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் – அகம் 232/8
மணி மருள் மலர முள்ளி அமன்ற – அகம் 236/1
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப – அகம் 240/3
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு – அகம் 242/3
தார் மணி மா அறிவுறாஅ – அகம் 254/19
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் – அகம் 266/20
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் – அகம் 272/18
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய – அகம் 278/13
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/5
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ – அகம் 290/15
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி – அகம் 293/7
மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை – அகம் 298/4
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக – அகம் 304/13
கல்லென கறங்கு மணி இயம்ப வல்லோன் – அகம் 314/9
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை – அகம் 319/1
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/7
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை – அகம் 327/15
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
கழல் ஒலி நாவின் தெண் மணி கறங்க – அகம் 344/8
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/7
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் – அகம் 368/10
மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும் – அகம் 368/17
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் – அகம் 369/18
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி – அகம் 372/13
மணி மண்டு பவளம் போல காயா – அகம் 374/13
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/10
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை – அகம் 399/8
கயிறு பிணிக்கொண்ட கவிழ் மணி மருங்கில் – புறம் 3/10
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் – புறம் 50/3
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் – புறம் 56/2
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி – புறம் 56/5
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி – புறம் 56/7
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
நீல மணி மிடற்று ஒருவன் போல – புறம் 91/6
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு – புறம் 130/1
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும் – புறம் 137/11
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி – புறம் 145/9
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி – புறம் 150/6
பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என – புறம் 152/29
பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை – புறம் 153/7
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து – புறம் 161/19
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் – புறம் 172/7
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/4
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே – புறம் 200/8
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த – புறம் 200/11
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான் – புறம் 201/4
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர – புறம் 202/3
மணி வரை அன்ன மாஅயோனே – புறம் 229/27
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி – புறம் 272/1
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி – புறம் 281/5
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை – புறம் 291/7
மாண் வினை யானையும் மணி களைந்தனவே – புறம் 305/6
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி – புறம் 340/1
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் – புறம் 351/1
ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி மிடைந்த – புறம் 362/1
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து – புறம் 365/4
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் – புறம் 368/17
வடி மணி வாங்கு உருள – புறம் 377/25
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/12
மணி கிளர் முன்றில் தென்னவன் மருகன் – புறம் 388/13
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல் – புறம் 397/14
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு – புறம் 398/27
TOP


மணி-கொல் (1)

தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
TOP


மணி-கொல்லோ (1)

புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ/செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/4,5
TOP


மணி-வயின் (1)

மணி-வயின் கலாபம் பரப்பி பல உடன் – சிறு 15
TOP


மணிச்சிகை (1)

செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை/உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் – குறி 64,65
TOP


மணிப்புறா (1)

மணிப்புறா துறந்த மரம் சோர் மாடத்து – அகம் 167/14
TOP


மணிமாடத்து (1)

பனி வளர் ஆவியும் போன்ம் மணிமாடத்து/உள் நின்று தூய பனி நீருடன் கலந்து – பரி 10/123,124
TOP


மணிய (1)

வீழ் மா மணிய புனை நெடும் கூந்தல் – நற் 374/6
TOP


மணியான் (1)

உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின – புறம் 22/2
TOP


மணியின் (12)

பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் – குறி 59
பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த – நற் 10/2
என்னினும் வாராது மணியின் தோன்றும் – நற் 173/6
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/2
பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் – குறு 239/5
மண்-உறு மணியின் தோன்றும் – குறு 367/6
பொன்படு மணியின் பொற்ப தோன்றும் – ஐங் 189/2
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து – அகம் 303/18
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து – புறம் 53/2
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி – புறம் 147/7
அரவு உமிழ் மணியின் குறுகார் – புறம் 294/8
TOP


மணியினும் (1)

முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை – குறி 13
TOP


மணியும் (8)

வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் – பட் 187
பொன்னும் மணியும் போலும் யாழ நின் – நற் 166/1
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும் – நற் 307/1
கல்லினுள் மணியும் நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ – பரி 3/64
தெறு கதிர் கனலியும் மாலையும் மணியும்/வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு – பரி 5/67,68
மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாரியும் – பரி 8/100
மா மலை பயந்த காமரு மணியும்/இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து – புறம் 218/2,3
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் – புறம் 377/16
TOP


மணியுள் (1)

மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம் – கலி 142/63
TOP


மணியொடு (1)

இரும் பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப – அகம் 376/9
TOP


மணியொடும் (1)

கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
TOP


மத்தக (1)

துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/5
TOP


மத்தம் (6)

புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி – பெரும் 156
பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம்/நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் – நற் 12/2,3
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம் – கலி 110/10
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம்/கன்று வாய் சுவைப்ப முன்றில் தூங்கும் – அகம் 87/1,2
நுரை தெரி மத்தம் கொளீஇ நிரை புறத்து – அகம் 101/8
TOP


மத்தரி (1)

மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/41
TOP


மத்தி (4)

கைவண் மத்தி கழாஅர் அன்ன – ஐங் 61/3
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் அன்ன எம் – அகம் 6/20
மத்தி நாட்டிய கல் கெழு பனி துறை – அகம் 211/15
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 226/8
TOP


மத்திகை (3)

மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவு உடை – முல் 59
மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து – பரி 20/61
மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற – கலி 96/12
TOP


மத்திகையா (1)

மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/46
TOP


மத்து (3)

மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா – பதி 26/3
மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ – பதி 71/16
நாள் உறை மத்து ஒலி கேளாதோனே – புறம் 257/13
TOP


மத (11)

மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை – திரு 232
மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி – பெரும் 143
பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் – பதி 43/4
மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப – பரி 8/20
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி – பரி 10/49
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/18
மத வலி யானை மறலிய பாசறை – அகம் 354/1
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி – புறம் 80/2
TOP


மத_மா (3)

பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் – பதி 43/4
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி – பரி 10/49
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
TOP


மதகு-தொறு (1)

நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் – பரி 24/66
TOP


மதம் (9)

மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – மலை 42
குளகு மென்று ஆள் மதம் போல – குறு 136/4
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி – பதி 70/8
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து – பரி 1/29
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப – பரி 18/1
மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி – அகம் 18/4
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு – அகம் 36/7
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி – அகம் 295/6
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
TOP


மதமும் (1)

மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும் – பரி 10/92
TOP


மதர் (28)

நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர்/ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர – மது 622,623
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் – குறி 248
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/10
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/35
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/67
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 20/55
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
அரி மதர் உண்கண்ணார் ஆரா கவவின் – கலி 91/13
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து – அகம் 39/11
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/3
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே – அகம் 120/6
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு – அகம் 140/10
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 149/19
அரி மதர் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 296/3
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை – அகம் 312/6
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/3
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 381/21
அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர் – அகம் 387/2
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 147/5
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 349/5
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் – புறம் 378/20
TOP


மதர்வை (2)

மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி – நற் 69/7
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும் – அகம் 393/17
TOP


மதரி (1)

செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி/பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/7,8
TOP


மதரும் (1)

கரப்பார் களி மதரும் போன்ம் – பரி 10/68
TOP


மதலை (5)

வானம் ஊன்றிய மதலை போல – பெரும் 346
மதலை பள்ளி மாறுவன இருப்ப – நெடு 48
பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றி – மலை 216
மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது – கலி 28/14
மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று – புறம் 152/18
TOP


மதவலி (4)

சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி/போர் மிகு பொருந குருசில் என பல – திரு 275,276
சேயின் வரூஉம் மதவலி யா உயர்ந்து – நற் 198/1
பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல் – பரி 3/40
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி/நனி நல்கூர்ந்தனன் ஆயினும் பனி மிக – புறம் 331/2,3
TOP


மதவு (5)

பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை – அகம் 23/7
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை – அகம் 26/17
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை – அகம் 54/6
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி – அகம் 341/8
TOP


மதன் (23)

உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் – திரு 4
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – சிறு 259
மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள் – பட் 278
மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் – மலை 260
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் – மலை 280
நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை – நற் 6/2
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் – நற் 8/7
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில் – நற் 94/1
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/11
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ – நற் 268/3
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து – குறு 308/2
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு – பதி 30/11
மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது – கலி 28/14
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் – அகம் 8/4
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா – அகம் 32/6
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் – அகம் 148/2
கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது – அகம் 212/21
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/14
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை – அகம் 398/23
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென – புறம் 50/12
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/6
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
TOP


மதனின் (1)

அதனினும் கொடியள் தானே மதனின்/துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு – நற் 97/5,6
TOP


மதாணி (2)

திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை – மது 461
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
TOP


மதி (79)

சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ – திரு 87
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து – சிறு 157
மதி சேர் அரவின் மான தோன்றும் – சிறு 185
பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல – சிறு 219
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு – சிறு 251
வெம் தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும் – பெரும் 17
மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் – பட் 35
மதி நிறைந்த மலி பண்டம் – பட் 136
மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி – மலை 62
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் – நற் 62/7
இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/5
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி – நற் 122/8
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
மதி மயக்கு-உறூஉம் நுதலும் நன்றும் – குறு 226/3
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் – குறு 400/5
மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட – ஐங் 280/3
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே – ஐங் 487/3
யாணர் நன் நாடும் கண்டு மதி மருண்டனென் – பதி 15/34
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி – பதி 24/22
ஆங்கும் மதி மருள காண்குவல் – பதி 73/19
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி – பரி 3/52
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி 9/7
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/48
அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/76
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
மதி மாலை மால் இருள் கால்சீப்ப கூடல் – பரி 10/112
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 11/36
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/37
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/37
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி/சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் – பரி 19/24,25
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் – பரி 23/43
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் – கலி 15/17
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது – கலி 17/7
துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற – கலி 32/6
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல் மதி/தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/4,5
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் – கலி 68/2
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி – கலி 70/4
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி – கலி 72/6
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை – கலி 104/27
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் – கலி 104/37
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா – கலி 114/4
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/6
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/4
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர – கலி 126/2
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க – கலி 126/21
ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி/நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள் – கலி 141/7,8
மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த – கலி 144/22
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற – கலி 145/6
மதி மருள நீத்த-கடை – கலி 147/16
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல – கலி 147/30
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப – கலி 148/5
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து – அகம் 141/7
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப – அகம் 179/13
மதி இருப்பு அன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல் – அகம் 192/1
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை – அகம் 221/6
மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த – அகம் 222/9
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ – அகம் 233/13
மதி சூழ் மீனின் தாய் வழிப்படூஉம் – அகம் 297/15
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை – அகம் 400/12
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை – புறம் 3/1
வான் உறையும் மதி போலும் – புறம் 22/11
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி/வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த – புறம் 32/7,8
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு – புறம் 60/3
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற – புறம் 160/8
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை – புறம் 174/15
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள – புறம் 362/2
அது நினைத்து மதி மழுகி – புறம் 377/12
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் – புறம் 392/1
மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 393/20
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர – புறம் 398/1
TOP


மதி_நாள் (1)

எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் – நற் 62/7
TOP


மதி_நாளால் (1)

துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற – கலி 32/6
TOP


மதிக்கும் (1)

மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி – நற் 81/3
TOP


மதிக்கும்-மன் (3)

மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/11
தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/15
TOP


மதித்தாயோ (1)

ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ/செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/13,14
TOP


மதித்தீத்தை (1)

எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் – கலி 14/17
TOP


மதித்து (5)

மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி – நற் 342/2
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/11
தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/15
TOP


மதித்தே (1)

வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே – குறு 66/5
TOP


மதிப்ப (1)

ஆற்றலம் யாம் என மதிப்ப கூறி – ஐங் 227/3
TOP


மதிய (1)

தொன் முறை இயற்கையின் மதிய/மரபிற்று ஆக – பரி 2/1,2
TOP


மதியத்து (5)

பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
நாள் நிறை மதியத்து அனையை இருள் – புறம் 102/7
மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி – புறம் 371/17
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி – புறம் 398/12
TOP


மதியம் (15)

நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு – மது 548
குன்றூர் மதியம் நோக்கி நின்று நினைந்து – நற் 62/4
மால்பு இடர் அறியா நிறை-உறு மதியம்/சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின் – நற் 196/3,4
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு – குறு 315/1
கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு – பதி 31/12
மதியம் மறைய வரு நாளில் வாய்ந்த – பரி 11/10
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/9
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு – கலி 121/18
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
வைகு நிலை மதியம் போல பையென – அகம் 299/11
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/27
தண் கதிர் மதியம் போலவும் – புறம் 56/24
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் – புறம் 67/4
மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும் – புறம் 160/22
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர – புறம் 294/1
TOP


மதியமொடு (3)

பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு – புறம் 25/4
TOP


மதியார் (1)

மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து – புறம் 78/4
TOP


மதியிற்கு (1)

அரவு நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல – குறு 395/4
TOP


மதியின் (11)

குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின்/தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம் – மது 195,196
மழை மாய் மதியின் தோன்றுபு மறைய – மது 452
பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும் – நற் 128/2
நிறை-உறு மதியின் இலங்கும் பொறையன் – நற் 346/8
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின்/உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர் – பரி 10/74,75
மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை – கலி 62/14
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின்/பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் – அகம் 57/11,12
அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் – அகம் 114/5
அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் ஒளி கரப்ப – அகம் 313/7
உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க – புறம் 31/4
வை எயிற்று உய்ந்த மதியின் மறவர் – புறம் 260/17
TOP


மதியும் (3)

மை தீர்ந்தன்று மதியும் அன்று – கலி 55/10
போதரும் பால் மதியும் போன்ம் – கலி 105/46
கதிர்கள் மழுங்கி மதியும் அதிர்வது போல் – கலி 146/40
TOP


மதியை (1)

அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
TOP


மதியொடு (2)

மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த – கலி 144/22
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு/வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை – கலி 144/24,25
TOP


மதில் (37)

கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 451
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – மது 66
களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில்/ஓர் எயின் மன்னன் போல – நற் 43/10,11
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி – நற் 342/2
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த – ஐங் 78/2
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து – ஐங் 444/2
மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி – பதி 15/3
நெடு மதில் நிலை ஞாயில் – பதி 20/18
நெடு மதில் நிரை பதணத்து – பதி 22/25
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து – பதி 33/7
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து – பதி 45/7
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது – பதி 58/6
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் – பதி 71/11
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – பதி 92/11
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று – பரி 8/37
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் – பரி 12/9
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது – பரி 20/107
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் – கலி 67/4
வரை உறழ் நீள் மதில் வாய் சூழ்ந்த வையை – கலி 92/12
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து – அகம் 24/11
உடை மதில் ஓர் அரண் போல – அகம் 45/18
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/16
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில்/சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும் – அகம் 159/18,19
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/12
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் – அகம் 227/18
மாட மூதூர் மதில் புறம் தழீஇ – அகம் 335/11
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில்/மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே – புறம் 18/11,12
கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே – புறம் 31/8
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப – புறம் 36/10
நீள் மதில் ஒரு சிறை ஒடுங்குதல் – புறம் 44/15
கடி மதில் அரண் பல கடந்து – புறம் 92/5
உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் – புறம் 97/2
மதில் கதவம் எழு செல்லவும் – புறம் 98/4
இடை மதில் சேக்கும் புரிசை – புறம் 343/16
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
மாறுகொண்டோர் மதில் இடறி – புறம் 387/5
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
TOP


மதில (1)

பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில/நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு – பதி 16/4,5
TOP


மதிலர் (1)

அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/8
TOP


மதிலில் (1)

ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில்/நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ – பரி 20/14,15
TOP


மதிலும் (1)

மதிலும் ஞாயில் இன்றே கிடங்கும் – புறம் 355/1
TOP


மதிலொடு (1)

மணி நீர் வைப்பு மதிலொடு பெயரிய – சிறு 152
TOP


மது (5)

மான் குறையொடு மது மறுகவும் – பொரு 217
மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும் – பட் 108
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து – பரி 11/66
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு-உற – பரி 11/68
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
TOP


மதுகை (6)

போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப – பரி 18/1
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் – கலி 24/14
மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து – அகம் 71/15
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென – அகம் 125/12
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/5
மறுகு உடன் கமழும் மதுகை மன்றத்து – புறம் 325/10
TOP


மதுகைத்து (1)

உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின் – புறம் 245/2
TOP


மதுகைய (1)

கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை – நற் 350/7
TOP


மதுகையர்-கொல் (1)

அறியலர்-கொல்லோ அனை மதுகையர்-கொல்/யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் – குறு 290/2,3
TOP


மதுகையள் (3)

மனை வலித்து ஒழியும் மதுகையள் ஆதல் – அகம் 245/3
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/14
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள்/மெல்லியள் இளையள் நனி பேர் அன்பினள் – அகம் 319/13,14
TOP


மதுகையளே (1)

பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே – நற் 110/13
TOP


மதுகையால் (1)

மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/8
TOP


மதுகையும் (1)

புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் – கலி 47/2
TOP


மதுரை (7)

மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை/சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 699,700
இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை/ஆடற்கு நீர் அமைந்தது யாறு – பரி 11/48,49
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் – பரி 12/9
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 31/3
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் – பரி 32/3
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 33/3
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் – கலி 96/23
TOP


மதுரையும் (2)

மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 67
மாட மதுரையும் தருகுவன் எல்லாம் – புறம் 32/5
TOP


மதுவின் (1)

விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து – பரி 17/5
TOP


மதைஇய (4)

மூரல் முறுவலொடு மதைஇய நோக்கே – குறு 286/5
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் – கலி 131/21
மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் – அகம் 86/30
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே – அகம் 130/14
TOP


மதைஇனள் (1)

தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள்/பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் – கலி 109/5,6
TOP


மந்தி (41)

வரை மந்தி கழி மூழ்க – பொரு 224
மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் – சிறு 56
கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில் – பெரும் 395
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில் – பெரும் 497
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து – மது 334
மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர – நெடு 9
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி/அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு – மலை 311,312
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி/கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி – நற் 22/2,3
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி/கல்லென் சுற்றம் கை கவியா குறுகி – நற் 57/3,4
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க – நற் 95/4
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/8
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும் – நற் 168/5
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் – நற் 233/2
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் – நற் 251/3
துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட – நற் 326/4
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட – நற் 355/5
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை – நற் 373/2
புன் தலை மந்தி கல்லா வன் பறழ் – நற் 379/1
மகவு உடை மந்தி போல – குறு 29/6
கைம்மை உய்யா காமர் மந்தி/கல்லா வன் பறழ் கிளை முதல் சேர்த்தி – குறு 69/2,3
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் – குறு 335/4
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர் – ஐங் 271/1
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பறழ் – ஐங் 272/1
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் ஆரும் – ஐங் 273/2
மந்தி கணவன் கல்லா கடுவன் – ஐங் 274/1
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன் – ஐங் 276/1
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – ஐங் 277/2
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு – ஐங் 279/2
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பார்ப்பு – ஐங் 280/1
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/38
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க – கலி 13/5
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே – கலி 40/16
மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க – அகம் 82/8
செம் முக மந்தி ஆடும் – அகம் 241/15
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/12
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – அகம் 378/21
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி/செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக – அகம் 382/9,10
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி/பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய – அகம் 396/11,12
மன்ற பலவின் மா சினை மந்தி/இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் – புறம் 128/1,2
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் – புறம் 247/4
TOP


மந்திக்கு (1)

கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/6
TOP


மந்திய (1)

பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே – குறு 278/7
TOP


மந்தியின் (1)

துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன் – அகம் 206/6
TOP


மந்தியும் (3)

மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து – திரு 42
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை – நற் 194/7
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின் – அகம் 92/8
TOP


மந்தியை (1)

துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் – புறம் 158/24
TOP


மந்தியொடு (1)

செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/3
TOP


மந்திர (1)

மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ – திரு 95
TOP


மந்திரத்து (1)

கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து/அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 30/33,34
TOP


மம்மர் (6)

மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே – கலி 126/13
மருள் உறு நோயொடு மம்மர் அகல – கலி 140/32
மம்மர் நெஞ்சினோன் தொழுது நின்றதுவே – அகம் 56/16
மழை என மருண்ட மம்மர் பல உடன் – அகம் 111/7
மம்மர் நெஞ்சத்து எம்மனோர்க்கு ஒருதலை – புறம் 53/7
TOP


மம்மர்த்து (1)

நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி – குறு 310/3
TOP


மயக்கத்தால் (1)

மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி – கலி 134/21
TOP


மயக்கத்து (3)

வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
புன்_புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே – ஐங் 260/4
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் – ஐங் 283/2
TOP


மயக்கப்பட்டு (1)

மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ – கலி 14/11
TOP


மயக்கம் (1)

தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் – கலி 147/2
TOP


மயக்கமும் (1)

கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும்/அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் – மது 393,394
TOP


மயக்கி (11)

களிற்று செவி அன்ன பாசடை மயக்கி/பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர் – குறு 246/2,3
பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி/விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு – குறு 381/5,6
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் – ஐங் 101/3
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி/இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/1,2
மா தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி/ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய – பரி 10/6,7
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி/வாளை மேய்ந்த வள் எயிற்று நீர்நாய் – அகம் 6/17,18
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி/தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது – அகம் 36/5,6
அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை – அகம் 46/5
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி/பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/1,2
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி/வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய – அகம் 376/14,15
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி/குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு – புறம் 34/10,11
TOP


மயக்கிய (3)

நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்று அன்ன – ஐங் 211/1
மனத்தில் தீது இலன் என மயக்கிய வருதி-மன் – கலி 73/11
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை – புறம் 159/16
TOP


மயக்கு (2)

மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு – புறம் 239/18
மருள் தீர்ந்து மயக்கு ஒரீஇ – புறம் 362/11
TOP


மயக்கு-உற்ற (3)

உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து – நற் 262/3
நெறி மயக்கு-உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம் – கலி 12/7
இரும் புலி மயக்கு-உற்ற இகல் மலை நன் நாட – கலி 48/7
TOP


மயக்கு-உற்றன (1)

மா மறுகலின் மயக்கு-உற்றன வழி – புறம் 345/3
TOP


மயக்கு-உற்று (1)

வழி மயக்கு-உற்று மருடல் நெடியான் – பரி 35/5
TOP


மயக்கு-உற (1)

கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற/புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/38,39
TOP


மயக்கு-உறாஅ (1)

மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ/பொருள்-வயின் நீடலோ இலர் நின் – அகம் 233/13,14
TOP


மயக்கு-உறினே (1)

படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே – புறம் 142/6
TOP


மயக்கு-உறு (1)

மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு – புறம் 188/6
TOP


மயக்கு-உறூஉம் (1)

மதி மயக்கு-உறூஉம் நுதலும் நன்றும் – குறு 226/3
TOP


மயக்குப்படுகுவாய் (1)

மாறு எதிர் கூறி மயக்குப்படுகுவாய்/கலத்தொடு யாம் செல்வு-உழி நாடி புலத்தும் – கலி 116/15,16
TOP


மயக்கும் (3)

வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும்/கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 91/2,3
கழனி எருமை கதிரொடு மயக்கும்/பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/2,3
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை – பரி 20/49
TOP


மயங்க (3)

முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க/விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என – பரி 6/20,21
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் – கலி 146/32
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி – புறம் 120/3
TOP


மயங்காது (2)

எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது/மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல – அகம் 8/13,14
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது/செய்தல் வேண்டுமால் நன்றோ வானோர் – புறம் 213/21,22
TOP


மயங்கி (37)

வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி/பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் – மது 617,618
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று – நெடு 47
நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி/இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் – குறி 50,51
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி/கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை – பட் 241,242
செறுவும் வாவியும் மயங்கி நீர் அற்று – பட் 244
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி/சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 311/6,7
நீர் இரங்கு அரைநாள் மயங்கி கூதிரொடு – நற் 341/8
அறிவும் மயங்கி பிறிது ஆகின்றே – நற் 397/4
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி/துறை நீர் இரும் கழி புல்லென்றன்றே – குறு 177/1,2
தவ பல் நாள் தோள் மயங்கி/வௌவும் பண்பின் நோய் ஆகின்றே – குறு 271/4,5
இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே – குறு 391/4
அறியாமையின் வெறி என மயங்கி/அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் – ஐங் 242/1,2
பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி/வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் – பதி 60/10,11
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி/வெம் போர் மள்ளர் தெண் கிணை கறங்க – பதி 90/43,44
மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கி/பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் – பரி 24/29,30
மாஅல் யானையொடு மறவர் மயங்கி/தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் – கலி 5/2,3
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் – கலி 88/18
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி/நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி – கலி 88/19,20
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது – கலி 92/4
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு – கலி 92/53
தெருளும் மருளும் மயங்கி வருபவள் – கலி 144/7
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி – கலி 146/33
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி/யான் ஓம் என்னவும் ஒல்லார் தாம் மற்று – அகம் 26/9,10
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி/மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 43/9,10
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கி/இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம் – அகம் 128/5,6
எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி/இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு – அகம் 164/8,9
உரவு உரும் ஏறொடு மயங்கி/இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/14,15
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி/கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 264/9,10
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென – அகம் 307/3
கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி/இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு – அகம் 366/8,9
நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறி என – அகம் 388/18
முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி/குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல – புறம் 19/7,8
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி/வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து – புறம் 180/5,6
வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து – புறம் 271/5
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு-உற்று மயங்கி/வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ – புறம் 279/7,8
பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி/மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் – புறம் 283/3,4
TOP


மயங்கிட (1)

பொலம் படைய மா மயங்கிட/இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/14,15
TOP


மயங்கிய (11)

படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை – நற் 275/3
ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய/கூதிர் உருவின் கூற்றம் – குறு 197/3,4
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே – குறு 374/7
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய/பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி – ஐங் 462/1,2
காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடல் என – பரி 8/31
அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று – கலி 95/25
என் ஆம்-கொல்லோ தோழி மயங்கிய/மையல் பெண்டிர்க்கு நொவ்வல் ஆக – அகம் 98/21,22
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/13
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே – புறம் 150/10
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின் – புறம் 178/7
ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர – புறம் 288/5
TOP


மயங்கியோரே (2)

மாலை என்மனார் மயங்கியோரே/குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் – குறு 234/3,4
மாலை என்மனார் மயங்கியோரே – கலி 119/16
TOP


மயங்கின்றே (1)

தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே – அகம் 43/8
TOP


மயங்கினர்-கொல் (1)

என் மயங்கினர்-கொல் நம் காதலோரே – அகம் 293/14
TOP


மயங்கினள் (1)

முயங்கு-மதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே – ஐங் 160/5
TOP


மயங்கினள்-கொல்லோ (1)

மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ/யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை – ஐங் 42/1,2
TOP


மயங்கினாள் (1)

மயங்கினாள் என்று மருடிர் கலங்கன்-மின் – கலி 143/19
TOP


மயங்கினும் (1)

கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் – நற் 66/8
TOP


மயங்கினை (1)

ஆறு மயங்கினை போறி நீ வந்து ஆங்கே – கலி 95/3
TOP


மயங்கினையே (1)

ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே – நற் 396/11
TOP


மயங்கு (42)

மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 106
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்து என – குறி 53
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி – மலை 232
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/9
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் – நற் 63/8
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள் – நற் 319/6
மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி – நற் 364/2
மயங்கு துயர்-உற்ற மையல் வேழம் – குறு 308/3
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல் – குறு 339/4
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன் – குறு 393/1
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/2
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/5
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த – ஐங் 394/1
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க – ஐங் 465/3
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/6
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி – பதி 50/2
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட – பரி 15/39
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் – பரி 15/50
தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் – கலி 5/3
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து – கலி 82/16
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக – கலி 85/26
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர – கலி 129/6
மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என – கலி 150/5
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென – அகம் 17/4
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை – அகம் 162/8
மயங்கு மழை துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – அகம் 166/3
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு – அகம் 208/9
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி – அகம் 218/10
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் – அகம் 236/8
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கு பிசிர் – அகம் 250/1
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 322/2
களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் – அகம் 322/7
மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல் – அகம் 341/6
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் – அகம் 397/5
மயங்கு வள்ளை மலர் ஆம்பல் – புறம் 16/13
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து – புறம் 294/4
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே – புறம் 343/17
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக – புறம் 365/1
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை – புறம் 373/7
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு – புறம் 373/20
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
TOP


மயங்குதி (1)

மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் – கலி 91/20
TOP


மயங்கும் (1)

அருவி துவலையொடு மயங்கும்/பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே – அகம் 359/15,16
TOP


மயர் (2)

கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள் – பரி 15/37
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து – அகம் 253/20
TOP


மயல் (1)

மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/17
TOP


மயலொடு (1)

ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் – பதி 62/7
TOP


மயலோ (1)

மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே – குறு 156/7
TOP


மயிர் (65)

குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 313
ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல – பொரு 7
மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன – பொரு 29
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 32
பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப – பொரு 41
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர – சிறு 44
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 171
பல் மயிர் பிணவொடு பாயம் போகாது – பெரும் 342
பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள – மது 174
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து – மது 387
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப – மது 673
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை – நெடு 91
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 128
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை – நெடு 141
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 32
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – மலை 418
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/7
கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப – நற் 81/4
இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின் – நற் 89/5
மயிர் கண் முரசினோரும் முன் – நற் 93/11
சீறூரோளே நாறு மயிர் கொடிச்சி – நற் 95/8
எய்ம் முள் அன்ன பரூஉ மயிர் எருத்தின் – நற் 98/1
புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும் – நற் 151/11
செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை – நற் 321/1
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை – நற் 325/1
பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர் – நற் 337/4
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர்/கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி – குறு 90/3,4
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை – குறு 147/2
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை – குறு 154/4
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர்/கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை – குறு 373/4,5
மயிர் வார் முன்கை வளையும் செறூஉம் – ஐங் 218/2
குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் – ஐங் 238/2
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன் – ஐங் 275/1
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 397/1
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை – பதி 12/11
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய – பதி 39/9
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு – பதி 90/36
வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த – பரி 21/5
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/8
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் – அகம் 34/12
ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி – அகம் 102/5
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர்/புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை – அகம்