ம – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மக்கட்கு 1
மக்கள் 4
மக்களும் 2
மக்களுள் 2
மக்களை 1
மக 5
மகட்கு 6
மகட்கே 2
மகடூஉ 7
மகத்து 1
மகமுறை 4
மகர 6
மகர_பகு_வாய் 1
மகர_வாய் 1
மகரம் 1
மகவு 2
மகவை 1
மகவொடு 2
மகவோடும் 1
மகள் 189
மகள்-கொல் 2
மகள்கொடை 1
மகளிர் 216
மகளிர்-தம் 1
மகளிர்க்கு 15
மகளிரின் 14
மகளிரும் 6
மகளிருள் 1
மகளிருள்ளும் 2
மகளிரேம் 1
மகளிரை 5
மகளிரொடு 19
மகளிரோடு 5
மகளே 20
மகளேன் 1
மகளை 2
மகளையாய் 1
மகளோ 1
மகற்கு 2
மகன் 48
மகன்-கொல் 1
மகன்-வயின் 1
மகன்றில் 3
மகனும்மே 1
மகனே 13
மகனேன் 1
மகனை 2
மகனையும் 1
மகனொடு 4
மகாரின் 1
மகாரோடு 2
மகாஅர் 6
மகாஅன் 1
மகாஅஅர் 1
மகிழ் 90
மகிழ்கம் 1
மகிழ்ச்சியும் 1
மகிழ்செயும் 1
மகிழ்தல் 1
மகிழ்தலும் 1
மகிழ்ந்த 2
மகிழ்ந்ததன் 1
மகிழ்ந்தன்று 1
மகிழ்ந்தன்றும் 2
மகிழ்ந்தனர் 1
மகிழ்ந்தனென் 1
மகிழ்ந்தனை 1
மகிழ்ந்து 16
மகிழ்ந்தும் 1
மகிழ்ந்தோயே 1
மகிழ்ந்தோர் 2
மகிழ்ந 22
மகிழ்நர்க்கு 1
மகிழ்நற்கு 1
மகிழ்நன் 16
மகிழ்பு 4
மகிழ்வு-உற்ற 1
மகிழ்வே 1
மகிழ 1
மகிழம் 1
மகிழர் 1
மகிழா 1
மகிழாது 2
மகிழான் 1
மகிழானும் 2
மகிழானே 3
மகிழின் 3
மகிழும் 5
மகுளி 2
மகுளியின் 1
மங்கல 1
மங்குல் 11
மங்குலின் 4
மங்குலொடு 1
மங்குலோடு 1
மங்கையர் 10
மஞ்சள் 6
மஞ்சளும் 1
மஞ்சன 1
மஞ்சிகை 1
மஞ்சின் 1
மஞ்சு 10
மஞ்ஞை 39
மஞ்ஞைக்கு 2
மஞ்ஞைக்கும் 1
மஞ்ஞையன் 1
மஞ்ஞையின் 6
மஞ்ஞையும் 1
மட்ட 1
மட்டம் 2
மட்டின் 1
மட்டு 9
மட்டே 1
மட 208
மட_தகை 1
மட_தகையே 1
மட_மகள் 19
மட_மகளே 2
மடக்கி 1
மடங்க 3
மடங்கல் 7
மடங்கலின் 2
மடங்கலும் 4
மடங்கா 4
மடங்கி 4
மடந்தை 53
மடந்தைக்கு 1
மடந்தையர் 1
மடந்தையின் 1
மடந்தையை 2
மடந்தையொடு 5
மடம் 19
மடம்பட்டு 1
மடம்படான் 1
மடம்படுதல் 1
மடம்படுதலும் 1
மடமைத்தே 1
மடமையான் 1
மடமையானே 1
மடமையின் 1
மடமையோரே 1
மடர் 1
மடல் 55
மடல்-வயினானும் 1
மடல்_மா 2
மடல்_மா_ஊர்ந்து 1
மடல்_மானோயே 1
மடல்_ஊர்ந்து 3
மடல்_ஏறி 1
மடலும் 1
மடலே 1
மடலை 1
மடலொடு 1
மடவ 3
மடவது 2
மடவந்தனளே 1
மடவம் 1
மடவர் 3
மடவரல் 19
மடவரால் 1
மடவரும் 2
மடவரே 1
மடவள் 2
மடவன் 1
மடவார் 1
மடவாரும் 1
மடவீர் 1
மடவை 6
மடவோய் 1
மடவோர் 3
மடவோரும் 1
மடவோள் 6
மடவோளையே 1
மடவோன் 2
மடன் 1
மடனும் 2
மடாய் 1
மடாவின் 1
மடாஅ 2
மடி 40
மடித்து 3
மடிந்த 12
மடிந்தன்றால் 1
மடிந்தன்றே 3
மடிந்தனள் 1
மடிந்து 11
மடிய 4
மடியன்-மின் 1
மடியா 3
மடியாது 1
மடியாய் 1
மடியின் 5
மடியும் 2
மடியேன் 1
மடிவு 1
மடிவை 1
மடிவையர் 1
மடுக்கும் 2
மடுத்த 8
மடுத்தலின் 1
மடுத்தனன் 1
மடுத்தால் 1
மடுத்து 10
மடுப்ப 12
மடுப்பவும் 2
மடுப்பார் 1
மடுப்பேன் 1
மடை 19
மடையர் 1
மடையின் 1
மடையினள் 1
மடையொடு 2
மண் 80
மண்-உற்ற 1
மண்-உறு 7
மண்-உறுத்து 1
மண்_அகம் 2
மண்ட 2
மண்டபம் 1
மண்டாத 2
மண்டி 12
மண்டிய 6
மண்டிலத்து 6
மண்டிலம் 30
மண்டிலமும் 1
மண்டு 24
மண்டும் 3
மண்டை 16
மண்டைய 1
மண்டையர் 1
மண்டையான் 1
மண்டையொடு 3
மண்ணல் 1
மண்ணா 10
மண்ணாள் 1
மண்ணி 12
மண்ணிய 5
மண்ணின் 1
மண்ணினையே 1
மண்ணீ 1
மண்ணு 2
மண்ணுநள் 1
மண்ணும் 2
மண்ணுவ 1
மண்ணை 1
மண்ணொடு 1
மண 23
மணக்கும்-கால் 1
மணத்தலும் 1
மணத்தற்கு 1
மணந்த 12
மணந்த-கால் 1
மணந்தவன் 1
மணந்தவை 1
மணந்தனன் 1
மணந்தனன்-மன் 1
மணந்தனை 3
மணந்தார் 1
மணந்து 10
மணப்பின் 1
மணப்பு 2
மணம் 59
மணல் 201
மணல 1
மணலின் 3
மணலினும் 11
மணலுள் 1
மணலே 1
மணவா 3
மணவா-காலே 1
மணற்கு 1
மணற்று 1
மணன் 4
மணனே 2
மணி 356
மணி-கொல் 1
மணி-கொல்லோ 1
மணி-வயின் 1
மணிச்சிகை 1
மணிப்புறா 1
மணிமாடத்து 1
மணிய 1
மணியான் 1
மணியின் 12
மணியினும் 1
மணியும் 8
மணியுள் 1
மணியொடு 1
மணியொடும் 1
மத்தக 1
மத்தம் 6
மத்தரி 1
மத்தி 4
மத்திகை 3
மத்திகையா 1
மத்து 3
மத 11
மத_மா 3
மதகு-தொறு 1
மதம் 9
மதமும் 1
மதர் 28
மதர்வை 2
மதரி 1
மதரும் 1
மதலை 5
மதவலி 4
மதவு 5
மதன் 23
மதனின் 1
மதாணி 2
மதி 79
மதி_நாள் 1
மதி_நாளால் 1
மதிக்கும் 1
மதிக்கும்-மன் 3
மதித்தாயோ 1
மதித்தீத்தை 1
மதித்து 5
மதித்தே 1
மதிப்ப 1
மதிய 1
மதியத்து 5
மதியம் 15
மதியமொடு 3
மதியார் 1
மதியிற்கு 1
மதியின் 11
மதியும் 3
மதியை 1
மதியொடு 2
மதில் 37
மதில 1
மதிலர் 1
மதிலில் 1
மதிலும் 1
மதிலொடு 1
மது 5
மதுகை 6
மதுகைத்து 1
மதுகைய 1
மதுகையர்-கொல் 1
மதுகையள் 3
மதுகையளே 1
மதுகையால் 1
மதுகையும் 1
மதுரை 7
மதுரையும் 2
மதுவின் 1
மதைஇய 4
மதைஇனள் 1
மந்தி 41
மந்திக்கு 1
மந்திய 1
மந்தியின் 1
மந்தியும் 3
மந்தியை 1
மந்தியொடு 1
மந்திர 1
மந்திரத்து 1
மம்மர் 6
மம்மர்த்து 1
மயக்கத்தால் 1
மயக்கத்து 3
மயக்கப்பட்டு 1
மயக்கம் 1
மயக்கமும் 1
மயக்கி 11
மயக்கிய 3
மயக்கு 2
மயக்கு-உற்ற 3
மயக்கு-உற்றன 1
மயக்கு-உற்று 1
மயக்கு-உற 1
மயக்கு-உறாஅ 1
மயக்கு-உறினே 1
மயக்கு-உறு 1
மயக்கு-உறூஉம் 1
மயக்குப்படுகுவாய் 1
மயக்கும் 3
மயங்க 3
மயங்காது 2
மயங்கி 37
மயங்கிட 1
மயங்கிய 11
மயங்கியோரே 2
மயங்கின்றே 1
மயங்கினர்-கொல் 1
மயங்கினள் 1
மயங்கினள்-கொல்லோ 1
மயங்கினாள் 1
மயங்கினும் 1
மயங்கினை 1
மயங்கினையே 1
மயங்கு 42
மயங்குதி 1
மயங்கும் 1
மயர் 2
மயல் 1
மயலொடு 1
மயலோ 1
மயிர் 65
மயிர்_குறை_கருவி 1
மயிரும் 1
மயில் 80
மயில்_இனம் 1
மயில்கள் 2
மயிலாய் 1
மயிலின் 4
மயிலும் 2
மயிலை 1
மயிலோடு 1
மர 32
மரத்த 13
மரத்தான் 2
மரத்தின் 3
மரத்து 9
மரத்தை 1
மரத்தொடு 1
மரத்தொடும் 1
மரந்தை 4
மரந்தையோர் 1
மரப 1
மரபில் 1
மரபிற்று 1
மரபின் 68
மரபின 6
மரபினவே 1
மரபினிர் 1
மரபினோய் 1
மரபினோயே 1
மரபு 3
மரபும் 1
மரபுளி 2
மரம் 100
மரம்-கொல் 1
மரம்-தொறும் 3
மரம்-தோறும் 1
மரல் 20
மரவம் 2
மரன் 15
மரனும் 4
மரனுள்ளும் 1
மரனே 3
மரா 3
மராத்த 1
மராத்து 2
மராஅ 5
மராஅத்த 9
மராஅத்து 15
மராஅம் 8
மராஅமும் 2
மரீஇ 12
மரீஇய 15
மரீஇயோர் 1
மரீஇயோரே 2
மரீஇயோனே 1
மரு 2
மருக 13
மருகன் 6
மருகனை 1
மருங்கில் 52
மருங்கிலன் 1
மருங்கின் 106
மருங்கின்று 1
மருங்கின 1
மருங்கினமே 2
மருங்கினான் 1
மருங்கு 38
மருங்கும் 2
மருங்குல் 14
மருங்குலை 1
மருங்கூர் 2
மருங்கை 1
மருட்கை 3
மருட்ட 1
மருட்டலும் 2
மருட்டவும் 1
மருட்டினன் 1
மருட்டும் 2
மருடல் 1
மருடிர் 1
மருண்ட 4
மருண்டனென் 5
மருண்டிசினே 1
மருண்டு 9
மருண்டும் 1
மருத்தின் 1
மருத்துவர் 1
மருத்துவன் 2
மருத 4
மருதத்து 4
மருதம் 15
மருதமொடு 1
மருதன் 1
மருதி 1
மருதின் 10
மருது 5
மருதொடு 2
மருந்தாக 1
மருந்தினேன் 1
மருந்து 37
மருந்து-உரை 1
மருந்தும் 6
மருந்தே 1
மருந்தோ 1
மருப்பில் 1
மருப்பின் 67
மருப்பின 1
மருப்பினால் 2
மருப்பினான் 1
மருப்பினும் 1
மருப்பு 71
மருப்பொடு 3
மருமான் 3
மருவ 2
மருவரற்கு 1
மருவி 2
மருவின் 1
மருவினம் 1
மருவு 3
மருவு-உழி 1
மருவு-உற 1
மருவேன் 1
மருள் 90
மருள்-உற்றனம்-கொல் 1
மருள்-உற 1
மருள்வன 1
மருள்வார் 1
மருள்வார்க்கு 1
மருள்வென் 1
மருள்வேனோ 1
மருள 17
மருளி 5
மருளின் 1
மருளின 1
மருளும் 13
மரூஉ 1
மரூஉம் 1
மரை 12
மரை_இனம் 1
மரையா 7
மரையான் 3
மல் 3
மல்க 21
மல்கலின் 1
மல்கி 2
மல்கிய 1
மல்கின்று 1
மல்கு 15
மல்கு-தொறும் 1
மல்கும் 2
மல்ல 1
மல்லரை 2
மல்லல் 29
மல்லலின் 1
மல்லன் 2
மல்லிகா 1
மல்லிகை 1
மலக்கு-உறுமே 1
மலங்கு 1
மலயன் 1
மலர் 426
மலர்க்குநர் 1
மலர்க்கும் 1
மலர்கமா 1
மலர்தலும் 1
மலர்ந்த 68
மலர்ந்தவை 1
மலர்ந்தன்றே 1
மலர்ந்தன 1
மலர்ந்தனவே 1
மலர்ந்து 6
மலர்ந்தே 1
மலர்ப்பு 1
மலர்ப்போர் 1
மலர்பு 1
மலர 37
மலரா 2
மலரால் 1
மலரின் 12
மலரினும் 1
மலரும் 24
மலரொடு 6
மலி 150
மலிதந்து 1
மலிதரு 1
மலிந்த 15
மலிந்தன்று 2
மலிந்தன்றும் 1
மலிந்து 13
மலிபு 3
மலிய 3
மலியும் 1
மலிர் 16
மலிர 4
மலிரும் 1
மலிவனம் 1
மலிவு 1
மலை 376
மலை-தொறும் 1
மலை-மார் 2
மலை_மகள் 1
மலை_அகம் 1
மலைக்கு 1
மலைக்குநர் 1
மலைக்கும் 1
மலைத்த 2
மலைத்தரை 1
மலைத்தல் 2
மலைத்தனை 1
மலைத்து 2
மலைதற்கு 1
மலைந்த 16
மலைந்தன 1
மலைந்தனர் 2
மலைந்தனன்-கொல் 1
மலைந்தனனே 1
மலைந்தான் 1
மலைந்திருந்து 1
மலைந்து 8
மலைந்தும் 2
மலைந்தோர் 3
மலைந்தோன் 1
மலைப்பின் 1
மலைப்பு 1
மலைய 9
மலையவும் 7
மலையன் 6
மலையனது 1
மலையனும் 1
மலையின் 8
மலையினும் 2
மலையுநர் 1
மலையும் 7
மலையுளே 1
மலையே 2
மலையொடு 1
மலைவே 1
மழ 16
மழலை 8
மழலையின் 1
மழவர் 22
மழி 2
மழு 4
மழுக 2
மழுகி 1
மழுகிய 8
மழுகு 2
மழுங்க 4
மழுங்கல் 1
மழுங்கி 6
மழுங்கிய 4
மழுங்கின் 1
மழுங்கின்றே 1
மழுபொடு 1
மழுவும் 1
மழுவே 1
மழுவொடு 1
மழை 306
மழைக்கு 2
மழைக்கே 1
மழையின் 4
மழையினும் 1
மழையும் 1
மழையே 8
மள்ள 6
மள்ளர் 20
மள்ளர்க்கு 1
மள்ளரின் 4
மள்ளரும் 2
மள்ளரை 1
மள்ளரொடு 1
மள்ளரோ 1
மள்ளன் 4
மற்றது 1
மற்றவர் 1
மற்றவன் 1
மற்று 179
மற்றும் 6
மற்றும்_மற்றும் 1
மற்றே 30
மற்றை 2
மற்றையார் 1
மற்றையோரும் 1
மற்றொன்று 1
மற 26
மறக்க 2
மறக்குநர் 1
மறக்கும் 3
மறக்குவென் 1
மறக்குவேன்-கொல் 1
மறத்தல் 3
மறத்தற்கு 1
மறத்தியோ 1
மறத்தின் 1
மறத்தினுள் 1
மறத்தோடு 1
மறந்த 16
மறந்ததுவே 1
மறந்தறியேமே 1
மறந்தனம் 1
மறந்தனர் 2
மறந்தனர்-கொல்லோ 5
மறந்தனரோ 1
மறந்தனள் 1
மறந்தனளே 1
மறந்தனன் 1
மறந்தனன்-கொல்லோ 1
மறந்தனிர் 1
மறந்தார்-கொல்லோ 1
மறந்தாரோடு 1
மறந்தாள் 2
மறந்தான் 1
மறந்திசின் 1
மறந்திசினோர் 1
மறந்தீத்தோய் 1
மறந்து 35
மறந்து-உழி 1
மறந்தும் 1
மறந்தே 11
மறந்தேன் 1
மறந்தைக்க 3
மறந்தோம் 1
மறந்தோர் 1
மறப்ப 13
மறப்பரோ 1
மறப்பல் 2
மறப்பவும் 1
மறப்பித்தாய் 1
மறப்பின் 2
மறப்பினும் 1
மறப்பு 7
மறப்பெனோ 1
மறம் 40
மறல 1
மறலி 4
மறலிய 4
மறலினாள் 1
மறலினை 1
மறலுவார் 1
மறவ 1
மறவர் 59
மறவர்த்து 1
மறவரும் 4
மறவரொடு 4
மறவல் 1
மறவலேனே 1
மறவன் 10
மறவனும் 1
மறவா 2
மறவாதீமே 3
மறவாதோர்க்கே 1
மறவாம் 1
மறவியில் 1
மறவியையோ 1
மறவீர் 1
மறவை 2
மறவையும் 1
மறவோர் 1
மறன் 1
மறனும் 4
மறனே 1
மறாதீவாள்-மன்னோ 1
மறாஅ 2
மறாஅமை 1
மறாஅற்க 1
மறி 30
மறிக்கு 1
மறிதரும் 1
மறிந்து 3
மறிய 1
மறியும் 1
மறியொடு 2
மறு 39
மறு_வித்தம் 1
மறுக்க 1
மறுக்குந்து 1
மறுக்கும் 3
மறுக 6
மறுகலின் 3
மறுகவும் 2
மறுகால் 1
மறுகி 7
மறுகியும் 1
மறுகில் 8
மறுகின் 29
மறுகினுள் 1
மறுகு 16
மறுகு-தொறு 2
மறுகு-தொறும் 1
மறுகு-உற 1
மறுகுடன் 1
மறுகுபட 1
மறுகுபு 1
மறுகும் 4
மறுகுவது 1
மறுகுவன 1
மறுத்த 6
மறுத்தரல் 2
மறுத்தரவு 1
மறுத்தல் 2
மறுத்தலும் 2
மறுத்திசினோரே 1
மறுத்து 11
மறுதரல் 2
மறுதரற்கு 1
மறுதருவது-கொல் 1
மறுப்ப 3
மறுப்பட்ட 1
மறுப்பட 1
மறுப்பார் 1
மறுப்பின் 1
மறுப்பு 1
மறுபிறப்பு 2
மறுமுறை 1
மறுமை 4
மறுமைக்கு 1
மறுமையும் 2
மறுமொழி 2
மறுவந்து 2
மறுவரல் 1
மறுவரும் 1
மறை 37
மறை-தொறு 1
மறைக்கு 1
மறைக்கும் 7
மறைக்குவன் 1
மறைகம் 1
மறைகுவென் 1
மறைகோ 1
மறைத்த 6
மறைத்தல் 4
மறைத்தலின் 2
மறைத்தாள் 3
மறைத்தாள்-மன் 3
மறைத்து 4
மறைதலின் 1
மறைந்த 2
மறைந்தவை 1
மறைந்தன்று 1
மறைந்தன்றே 1
மறைந்தனை 1
மறைந்து 4
மறைப்ப 4
மறைப்பதுவே 1
மறைப்பவும் 3
மறைப்பினும் 1
மறைப்பென்-மன் 3
மறைபு 2
மறைய 16
மறையா 1
மறையாதீமே 2
மறையாது 1
மறையில் 2
மறையின் 2
மறையினள் 3
மறையினின் 1
மறையினும் 1
மறையினென் 1
மறையினை 1
மறையும் 4
மறையே 1
மறையேன் 1
மறைவது 1
மறைஇ 1
மன் 41
மன்பது 1
மன்பதும் 1
மன்பதை 11
மன்ற 129
மன்றத்தஃதே 1
மன்றத்து 26
மன்றம் 18
மன்றமும் 1
மன்றல் 8
மன்றல 1
மன்றலும் 1
மன்றில் 3
மன்று 22
மன்று-தொறும் 1
மன்று-தோறு 1
மன்றும் 1
மன்றுள் 1
மன்ன 1
மன்னர் 43
மன்னர்க்கு 2
மன்னரும் 1
மன்னருள்ளும் 1
மன்னரை 3
மன்னவ 1
மன்னவர் 1
மன்னவன் 6
மன்னன் 13
மன்னனின் 1
மன்னனும் 1
மன்னனை 1
மன்னா 4
மன்னி 3
மன்னிய 9
மன்னியரோ 1
மன்னு 1
மன்னுக 3
மன்னுகமா 1
மன்னுதல் 2
மன்னும் 13
மன்னுவது 1
மன 4
மனக்கோள் 1
மனத்தது 1
மனத்தர் 2
மனத்தவள் 1
மனத்தவன் 1
மனத்தள் 1
மனத்தில் 1
மனத்தினர் 1
மனத்தினும் 1
மனத்து 4
மனத்தேம் 3
மனத்தை 3
மனத்தொடு 1
மனத்தோடு 1
மனம் 12
மனவன் 1
மனவு 2
மனன் 2
மனனே 1
மனால 1
மனும் 2
மனை 153
மனை-தொறும் 2
மனை-வயின் 5
மனை_மனை 2
மனை_வாய் 1
மனைக்கு 2
மனைமாமரம் 1
மனைய 2
மனையவரோடும் 1
மனையாய் 1
மனையாளால் 1
மனையும் 1
மனையே 2
மனையோட்கு 2
மனையோடு 1
மனையோள் 21
மனைவி 1
மனைவியர் 2
மனைவியும் 1
மனைவியொடு 1
மனைவியோடு 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

மக்கட்கு (1)

நில மிசை பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் – புறம் 126/10
TOP


மக்கள் (4)

மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/4
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/22
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30
TOP


மக்களும் (2)

திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும்/மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் – பரி 3/6,7
மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர் – புறம் 191/3
TOP


மக்களுள் (2)

வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய – பரி 5/5
முகத்தவன் மக்களுள் முதியவன் புணர்ப்பினால் – கலி 25/2
TOP


மக்களை (1)

மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு – புறம் 188/6
TOP


மக (5)

மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் – பட் 35
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/6
பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும் – ஐங் 202/2
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/38
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் – அகம் 347/15
TOP


மகட்கு (6)

திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/9
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 95/13
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 98/13
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/4
TOP


மகட்கே (2)

நின்றோன் போலும் என்றும் என் மகட்கே – அகம் 110/25
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே/சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/9,10
TOP


மகடூஉ (7)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 192
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட – பெரும் 304
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ/முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து – அகம் 301/12,13
கழி_கல_மகடூஉ போல – புறம் 261/18
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில – புறம் 331/9
TOP


மகத்து (1)

சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/5
TOP


மகமுறை (4)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 192
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 478
மகமுறை மகமுறை நோக்கி முகன் அமர்ந்து – பெரும் 478
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 185
TOP


மகர (6)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/77
மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து – பரி 23/72
கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் – பரி 33/1
பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை – கலி 54/6
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை – அகம் 181/20
TOP


மகர_பகு_வாய் (1)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25
TOP


மகர_வாய் (1)

பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை – கலி 54/6
TOP


மகரம் (1)

வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
TOP


மகவு (2)

மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
மகவு உடை மந்தி போல – குறு 29/6
TOP


மகவை (1)

மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் – புறம் 117/4
TOP


மகவொடு (2)

மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி – பெரும் 89
மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி – பெரும் 271
TOP


மகவோடும் (1)

கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் – பரி 15/47
TOP


மகள் (189)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 242
மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே – திரு 257
வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த – சிறு 136
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த – சிறு 158
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை – பெரும் 136
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் – பெரும் 162
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் – பட் 260
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி – நற் 20/1
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் – நற் 61/5
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/11
தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/4
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
திதலை அல்குல் குறு_மகள் – நற் 77/11
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது – நற் 80/8
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் – நற் 90/9
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் – நற் 93/8
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் – நற் 101/8
கான குறவர் மட_மகள் – நற் 102/8
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் – நற் 147/1
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/10
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும் – நற் 184/1
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் – நற் 190/8
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள்/கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை – நற் 198/3,4
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – நற் 202/8
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/4
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5
விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/2
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/8
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் – நற் 306/10
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் – நற் 324/3
மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி – நற் 352/11
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் – குறு 70/1
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் – குறு 95/3
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே – குறு 114/5
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் – குறு 184/6
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் – குறு 189/6
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும் – குறு 276/1
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/3
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/5
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற – குறு 394/2
திதலை அல்குல் நின் மகள்/பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 29/4,5
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த – ஐங் 47/1
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/3
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந – ஐங் 79/2
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் – ஐங் 79/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 91/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 96/3
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 97/3
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/3
யாணர் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 100/3
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள்/பூ போல் உண்கண் மரீஇய – ஐங் 101/3,4
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/3
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் – ஐங் 257/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் – ஐங் 283/1
பின் இரும் கூந்தல் நன் நுதல் குற_மகள் – ஐங் 285/1
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய – ஐங் 305/3
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே – ஐங் 313/1
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே – ஐங் 371/5
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த – ஐங் 373/4
வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் – ஐங் 421/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் – பதி 22/37
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/23
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள்/வெறி-உறு நுடக்கம் போல தோன்றி – பதி 51/10,11
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் – பதி 60/3
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/11
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன் – பரி 6/98
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் – பரி 8/69
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9
வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள்/மாண் எழில் மலர் உண்கண் – பரி 9/58,59
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/135
மறலினாள் மாற்றாள் மகள்/வாய் வாளா நின்றாள் – பரி 20/45,46
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/6
நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/14
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/17
சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/20
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்/நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் – கலி 50/14,15
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள்/இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/12,13
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/38
புல்லாளே ஆய_மகள் – கலி 103/64
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/67
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/70
உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் – கலி 104/68
பாடு இல ஆய_மகள் கண் – கலி 105/52
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
கண்ணளோ ஆயர்_மகள் – கலி 109/12
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள்/இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/12,13
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள் – அகம் 9/25
எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/12
நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என – அகம் 25/16
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள்/பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு – அகம் 48/1,2
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி – அகம் 48/21
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள்/நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப – அகம் 49/7,8
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் – அகம் 52/3
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள்/ஆய் மலர் உண்கண் பசலை – அகம் 52/13,14
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள்/கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம் – அகம் 55/5,6
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/20
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/10
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – அகம் 99/11
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் – அகம் 126/21
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/9
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/13
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/9
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – அகம் 198/17
இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பன் நாள் – அகம் 203/4
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் – அகம் 216/1
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/3
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/10
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/5
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
கூழை நொச்சி கீழது என் மகள்/செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/17,18
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர் – அகம் 326/3
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் – அகம் 370/15
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட – அகம் 397/1
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது – புறம் 128/6
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி – புறம் 196/14
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
மா மகள்/என வினவுதி கேள் நீ – புறம் 340/3,4
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் – புறம் 342/2
யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி – புறம் 353/7
பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு – புறம் 369/15
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர – புறம் 371/26
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
TOP


மகள்-கொல் (2)

யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3
TOP


மகள்கொடை (1)

மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே – நற் 310/5
TOP


மகளிர் (216)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர்/போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் – பொரு 85,86
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய – பொரு 241
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர்/அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 262,263
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த – பெரும் 55
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை – பெரும் 312
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர்/கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல் – பெரும் 327,328
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய – பெரும் 339
நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் – மது 25
பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப – மது 97
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட – மது 163
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர்/மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ – மது 446,447
பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர்/நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் – மது 555,556
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர்/ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி – மது 579,580
வானவ மகளிர் மான கண்டோர் – மது 582
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர்/யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற – மது 583,584
வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர – மது 603
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 609
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர – மது 623
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 680
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 712
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 779
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த – நெடு 39
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார் – நெடு 53
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் – நெடு 67
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 120
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 109
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் – பட் 110
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி – பட் 246
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 190
அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர் – மலை 294
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர்/முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 349,350
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர்/ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 459,460
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர்/கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/5,6
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர்/மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/2,3
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர்/முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் – நற் 138/9,10
கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் – நற் 145/3
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/4
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/4
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப – நற் 238/2
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த – நற் 258/5
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர்/உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/3,4
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த – நற் 272/2
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின் – நற் 276/3
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற – நற் 283/1
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/3
எழில் மா மேனி மகளிர்/விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/9,10
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய – நற் 321/4
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் – நற் 360/4
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் – நற் 380/5
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர்/அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த – நற் 395/6,7
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் – குறு 9/6
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர்/கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை – குறு 21/2,3
மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும் – குறு 31/2
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற – குறு 45/2
குறவர் மகளிர் கூந்தல் பெய்ம்-மார் – குறு 208/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/3
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர்/இளையரும் மடவரும் உளரே – குறு 246/6,7
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு – குறு 287/5
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – குறு 316/5
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த – குறு 326/2
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு – குறு 333/3
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர்/இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/1,2
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர்/துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/5,6
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர்/நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின் – குறு 384/2,3
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர்/கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய – குறு 398/3,4
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் – ஐங் 84/3
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும் – ஐங் 94/2
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை – ஐங் 100/1
எக்கர் ஞாழல் மலர் இல் மகளிர்/ஒண் தழை அயரும் துறைவன் – ஐங் 147/1,2
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர்/குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/2,3
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர்/நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ – ஐங் 186/1,2
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
புனை இழை மகளிர் பயந்த – ஐங் 382/4
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் – ஐங் 400/2
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் – பதி 14/13
எல் வளை மகளிர் தெள் விளி இசைப்பின் – பதி 27/7
வளை கை மகளிர் வள்ளை கொய்யும் – பதி 29/2
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
ஒண் நுதல் மகளிர் கழலொடு மறுகும் – பதி 30/28
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/23
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர்/உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/2,3
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர்/தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 46/4,5
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர்/விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து – பதி 50/18,19
ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் – பதி 57/13
செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை – பதி 71/3
செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர்/இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/8,9
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/5
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த – பதி 86/10
பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண் – பதி 88/29
வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து – பதி 89/17
மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க – பரி 7/80
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர்/ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் – பரி 8/39,40
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி – பரி 9/33
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர – பரி 11/86
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் – பரி 19/74
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் – பரி 20/20
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு – பரி 20/66
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் – கலி 27/19
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர்/தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/17,18
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து – கலி 75/4
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் – கலி 75/31
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் – கலி 111/22
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் – கலி 145/13
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய – அகம் 9/11
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – அகம் 26/3
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் – அகம் 47/10
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/5
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/12
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர்/ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 75/11,12
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/12
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர்/பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/16,17
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் – அகம் 146/6
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர்/கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும் – அகம் 181/18,19
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/10
பழையர் மகளிர் பனி துறை பரவ – அகம் 201/7
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர்/ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து – அகம் 206/8,9
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர்/குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/15,16
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/4
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/9
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் – அகம் 269/20
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த – அகம் 286/5
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/15
காதலர் பிரிந்த கையறு மகளிர்/நீர் வார் கண்ணின் கருவிளை மலர – அகம் 294/4,5
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/9
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
பைம் குழை தழையர் பழையர் மகளிர்/கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/5,6
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/7
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர்/நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/6,7
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர்/ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே – அகம் 336/11,12
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர்/கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென – அகம் 344/4,5
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி – அகம் 348/9
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/5
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள – அகம் 378/2
மகளிர் மலைத்தல் அல்லது மள்ளர் – புறம் 10/9
வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது – புறம் 20/14
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து – புறம் 24/9
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர்/இரும் பனையின் குரும்பை நீரும் – புறம் 24/11,12
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 24/31
ஒண் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர – புறம் 25/12
பாண் முற்று ஒழிந்த பின்றை மகளிர்/தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/6,7
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் – புறம் 34/2
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர்/பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும் – புறம் 36/3,4
நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் – புறம் 42/16
பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர்/பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/6,7
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும் – புறம் 53/3
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர்/பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/12,13
பல் இரும் கூந்தல் மகளிர்/ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/13,14
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/10
நோக்கிய மகளிர் பிணித்தன்று ஒன்றே – புறம் 96/5
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் – புறம் 97/24
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர்/நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே – புறம் 113/8,9
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர்/புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி – புறம் 116/3,4
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/28
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர்/கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின் – புறம் 176/1,2
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/12
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே – புறம் 201/5
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர்/அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே – புறம் 201/6,7
கைவண் பாரி_மகளிர் என்ற என் – புறம் 202/15
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் – புறம் 209/17
மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து – புறம் 221/5
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர்/வாழை பூவின் வளை முறி சிதற – புறம் 237/10,11
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர்/இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் – புறம் 251/2,3
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/5
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே – புறம் 279/2
கழி_கல_மகளிர் போல – புறம் 280/14
மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப – புறம் 283/11
மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் – புறம் 287/11
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய – புறம் 301/2
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட – புறம் 302/3
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி – புறம் 304/1
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர்/கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து – புறம் 339/6,7
செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து – புறம் 344/2
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர்/குன்று ஏறி புனல் பாயின் – புறம் 352/5,6
புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும் – புறம் 354/6
பேஎய் மகளிர் பிணம் தழூஉ பற்றி – புறம் 359/4
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர்/அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/16,17
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 367/6
மென் தோள் மகளிர் மன்றம் பேணார் – புறம் 373/12
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர்/நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே – புறம் 389/16,17
TOP


மகளிர்-தம் (1)

என்னோ மகளிர்-தம் பண்பு என்றோளே – நற் 339/12
TOP


மகளிர்க்கு (15)

வான்_அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய – சிறு 117
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என – குறு 135/2
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் – ஐங் 15/2
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு/அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/5,6
அந்தர_மகளிர்க்கு தெய்வமும் போன்றே – ஐங் 76/4
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே – பதி 63/5
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப – பரி 14/12
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு – கலி 114/20
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு/அரியவால் என அழுங்கிய செலவே – அகம் 65/19,20
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக – அகம் 368/4
மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் – புறம் 68/6
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி – புறம் 229/23
TOP


மகளிரின் (14)

வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் – குறு 26/3
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
வரை_அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் – ஐங் 295/5
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட – ஐங் 297/2
சூர்_அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/7
சூர்_அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை – அகம் 236/12
வரை அர_மகளிரின் அரியள் – அகம் 342/12
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே – புறம் 299/7
TOP


மகளிரும் (6)

ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே – நற் 398/5
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும்/நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/2,3
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும்/தெய்வம் தரூஉ நெஞ்சத்து ஆன்றோர் – பதி 73/5,6
நான்மாடக்கூடல் மகளிரும் மைந்தரும் – கலி 92/65
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 103/61
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
TOP


மகளிருள் (1)

வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43
TOP


மகளிருள்ளும் (2)

தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும்/விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் – குறு 125/3,4
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த – பதி 31/27
TOP


மகளிரேம் (1)

குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம் – நற் 276/4
TOP


மகளிரை (5)

யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை/எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் – நற் 330/6,7
மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் – பரி 20/91
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ – கலி 68/9
மாதர் மென் நோக்கின் மகளிரை நுந்தை போல் – கலி 86/23
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை/இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய் – கலி 110/20,21
TOP


மகளிரொடு (19)

மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க – திரு 147
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு/செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 205,206
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
பைம் தழை மா மகளிரொடு/பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது – பட் 91,92
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் – பட் 155
ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் – நற் 155/1
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/9
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன – பதி 13/21
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு/அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி – அகம் 97/10,11
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/15
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் – அகம் 232/10
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு/சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில் – புறம் 127/5,6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு/பருதி உருவின் பல் படை புரிசை – புறம் 224/6,7
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு/காலன் என்னும் கண்ணிலி உய்ப்ப – புறம் 240/4,5
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி – புறம் 332/5
ஈம விளக்கின் பேஎய்_மகளிரொடு – புறம் 356/3
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ – புறம் 366/14
TOP


மகளிரோடு (5)

சூர்_அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/8
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/12
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/16
TOP


மகளே (20)

நன் மலை நாடன் காதல் மகளே – நற் 44/12
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே – நற் 45/3
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே – நற் 349/10
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4
கல் கெழு கானவர் நல்கு-உறு மகளே – குறு 71/4
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே/கண்ணினும் கதவ நின் முலையே – ஐங் 361/3,4
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – ஐங் 372/4
சென்றனள் மன்ற என் மகளே/பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே – ஐங் 377/3,4
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
கான் கெழு நாடன் மகளே/அழுதல் ஆன்றிசின் அழுங்குவல் செலவே – ஐங் 430/3,4
கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே – அகம் 7/22
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/13
கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை – அகம் 369/1
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் – புறம் 353/11
TOP


மகளேன் (1)

கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் – கலி 117/6
TOP


மகளை (2)

நோய் ஆகின்றே மகளை நின் தோழி – நற் 305/5
கேளாய் வாழியோ மகளை நின் தோழி – அகம் 63/1
TOP


மகளையாய் (1)

பொய்தல மகளையாய் பிறர் மனை பாடி நீ – கலி 59/16
TOP


மகளோ (1)

வான்_அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/3
TOP


மகற்கு (2)

ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
TOP


மகன் (48)

கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 284
பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே – நற் 153/10
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன்/கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும் – நற் 212/8,9
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
இவை மகன் என்னா அளவை – நற் 267/11
வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே – நற் 290/9
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் – ஐங் 49/3
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட – ஐங் 404/1
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட – ஐங் 406/1
பாணர் பெரு_மகன் பிரிந்து என – ஐங் 458/3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/6
மகன் அல்லை மன்ற இனி – கலி 19/6
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
கான் அகல் நாடன் மகன்/சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே – கலி 39/11,12
செய்தான் அ கள்வன் மகன் – கலி 51/16
வருக எம் பாக_மகன் – கலி 80/9
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து – கலி 82/16
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/14
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 83/29
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் – கலி 86/27
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன்/மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர் – கலி 86/27,28
அன்பு இலி பெற்ற மகன் – கலி 86/34
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் – கலி 104/72
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் – கலி 108/13
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி – அகம் 54/18
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/4
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
தனி மகன் வழங்கா பனி மலர் காவின் – புறம் 33/19
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன்/யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் – புறம் 86/1,2
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன்/யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் – புறம் 86/2,3
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன்/வளனும் செம்மலும் எமக்கு என நாளும் – புறம் 254/8,9
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ – புறம் 278/8
ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள் – புறம் 279/10
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் – புறம் 388/3
TOP


மகன்-கொல் (1)

என்ன மகன்-கொல் தோழி தன்-வயின் – நற் 94/7
TOP


மகன்-வயின் (1)

மகன்-வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு – அகம் 26/21
TOP


மகன்றில் (3)

நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல – குறு 57/2
குறும் கால் மகன்றில் அன்ன – ஐங் 381/4
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி – பரி 8/44
TOP


மகனும்மே (1)

குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15
TOP


மகனே (13)

மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே – திரு 257
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே/நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/5,6
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே – குறு 156/1
பார்ப்பன மகனே பார்ப்பன மகனே/செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து – குறு 156/1,2
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே/எழுதாக்கற்பின் நின் சொல்லுள்ளும் – குறு 156/4,5
நன்றோ மகனே என்றனென் – குறு 389/4
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே/கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான் – கலி 21/9,10
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை – கலி 94/6
மகனே தோழி என்றனள் – அகம் 48/25
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே/உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு – புறம் 310/5,6
அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் – புறம் 366/6
கரும்பனூரன் காதல் மகனே – புறம் 381/26
TOP


மகனேன் (1)

புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7
TOP


மகனை (2)

நீ யார் மகனை எம் பற்றியோயே – ஐங் 79/4
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென – கலி 85/29
TOP


மகனையும் (1)

ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக – கலி 107/24
TOP


மகனொடு (4)

வாய்மொழி மகனொடு மலர்ந்த – பரி 3/93
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு/தானே புகுதந்தோனே யான் அது – அகம் 66/17,18
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு/கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும் – புறம் 181/2,3
TOP


மகாரின் (1)

செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின்/அலந்தனர் பெரும நின் உடற்றியோரே – பதி 71/7,8
TOP


மகாரோடு (2)

துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு/ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின் – மலை 217,218
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு/அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 253,254
TOP


மகாஅர் (6)

மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் – சிறு 56
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன – மலை 236
கன்று கடாஅ-உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை – மலை 339
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் – அகம் 122/1
சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு – அகம் 206/5
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர்/சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/3,4
TOP


மகாஅன் (1)

சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன்/ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள் – பரி 8/57,58
TOP


மகாஅஅர் (1)

சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர்/தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி – புறம் 291/1,2
TOP


மகிழ் (90)

மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து – பொரு 84
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் – பொரு 111
மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 67
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை – பெரும் 146
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் – பெரும் 330
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு – பெரும் 383
நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு – மது 443
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் – மது 668
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 155
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் – மலை 76
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் – நற் 9/10
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ்/பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/8,9
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ்/திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை – நற் 190/2,3
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ்/தந்தை-தன் ஊர் இதுவே – நற் 198/10,11
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி – நற் 253/7
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி – நற் 265/7
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7
மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ – ஐங் 42/1
மள்ளன் உள்ளம் மகிழ் கூர்ந்தன்றே – ஐங் 383/4
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/3
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் – பதி 15/20
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி – பதி 30/37
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/13
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/7
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 65/13
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/11
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/23
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை – பதி 85/8
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே – பரி 7/63
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் – பரி 8/45
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் – பரி 17/26
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட – பரி 17/37
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ்/பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/11,12
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து – பரி 21/44
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய – கலி 27/11
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/13
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி – கலி 90/5
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/8
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/2
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் – அகம் 61/10
வினை வலம்படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து – அகம் 74/1
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ்_இருக்கை – அகம் 76/4
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் – அகம் 77/16
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் – அகம் 97/12
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/5
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ்/பாரத்து தலைவன் ஆர நன்னன் – அகம் 152/11,12
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து – அகம் 172/12
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க – அகம் 184/14
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ்/நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம் – அகம் 189/12,13
என் எனப்படும்-கொல் தோழி நன் மகிழ்/பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – அகம் 206/1,2
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ்/வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – அகம் 208/4,5
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ்/கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/13,14
மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள் – அகம் 245/10
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு – அகம் 279/12
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் – அகம் 296/9
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/19
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/8
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் – அகம் 331/12
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 346/5
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை – அகம் 353/21
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை – புறம் 29/5
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் – புறம் 123/1
வல்லாள நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 125/6
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/19
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது – புறம் 269/7
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க – புறம் 316/10
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/10
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/7
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் – புறம் 390/16
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து – புறம் 400/13
TOP


மகிழ்கம் (1)

மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே – புறம் 364/8
TOP


மகிழ்ச்சியும் (1)

சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும்/பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/8,9
TOP


மகிழ்செயும் (1)

கள்ளினும் மகிழ்செயும் என உரைத்தும் அமையார் என் – கலி 4/14
TOP


மகிழ்தல் (1)

பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர் – பட் 228
TOP


மகிழ்தலும் (1)

மருளி நெஞ்சம் மகிழ்தலும் காண்பல் – கலி 122/15
TOP


மகிழ்ந்த (2)

மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர் – நற் 239/2
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
TOP


மகிழ்ந்ததன் (1)

மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு – குறு 165/1
TOP


மகிழ்ந்தன்று (1)

நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/6
TOP


மகிழ்ந்தன்றும் (2)

மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/13
இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின் – புறம் 192/5
TOP


மகிழ்ந்தனர் (1)

முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் – மது 585
TOP


மகிழ்ந்தனென் (1)

நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/20
TOP


மகிழ்ந்தனை (1)

மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை – நற் 297/4
TOP


மகிழ்ந்து (16)

குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து/தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 196,197
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து/மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 679,680
மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும – மது 781
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை – மலை 172
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட – பதி 36/12
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து/நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே – பதி 40/19,20
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து/மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/25,26
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் – கலி 102/6
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் – அகம் 2/7
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என – அகம் 102/2
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி – புறம் 47/4
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து/வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும் – புறம் 129/2,3
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே – புறம் 235/3
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து/தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து – புறம் 396/8,9
TOP


மகிழ்ந்தும் (1)

மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும்/மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 108,109
TOP


மகிழ்ந்தோயே (1)

சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9
TOP


மகிழ்ந்தோர் (2)

மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை – மது 364
ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர்/கள் களி செருக்கத்து அன்ன – நற் 35/10,11
TOP


மகிழ்ந (22)

கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ – நற் 30/1
புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன் – நற் 340/1
எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில் – குறு 53/1
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/5
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/4
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 57/4
கேட்டிசின் வாழியோ மகிழ்ந ஆற்று-உற – ஐங் 59/1
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/2
கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 69/1
மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந/புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே – ஐங் 71/4,5
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந அதனால் – ஐங் 75/1
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல் – ஐங் 77/1
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந/யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் – ஐங் 79/2,3
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/4
பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து – அகம் 16/17
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே – அகம் 266/9
பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ – அகம் 306/1
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் – அகம் 396/1
TOP


மகிழ்நர்க்கு (1)

கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் – நற் 70/8
TOP


மகிழ்நற்கு (1)

அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே – குறு 164/6
TOP


மகிழ்நன் (16)

மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் – நற் 20/2
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யையால் நீ – குறு 73/1
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன்/முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 393/1,2
எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன்/பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர் – ஐங் 24/3,4
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் – ஐங் 31/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – ஐங் 38/1,2
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன்/ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் – ஐங் 40/1,2
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/2
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் – ஐங் 90/1
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/2
மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை – கலி 75/32
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின் – அகம் 166/10
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் – அகம் 336/8
TOP


மகிழ்பு (4)

மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு – பரி 24/77
கூடி_கூடி மகிழ்பு மகிழ்பு/தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/77,78
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – அகம் 256/5
TOP


மகிழ்வு-உற்ற (1)

பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் – மது 555
TOP


மகிழ்வே (1)

நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே – பதி 12/25
TOP


மகிழ (1)

மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
TOP


மகிழம் (1)

ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம்/பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி – பரி 23/7,8
TOP


மகிழர் (1)

பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – அகம் 295/16
TOP


மகிழா (1)

மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை – நற் 297/4
TOP


மகிழாது (2)

அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/9
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4
TOP


மகிழான் (1)

ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான்/ஈத்-தொறும் மா வள்ளியன் என நுவலும் நின் – பதி 61/12,13
TOP


மகிழானும் (2)

அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும்/கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய – பதி 19/12,13
சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் – பதி 23/9
TOP


மகிழானே (3)

வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/36
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே – பதி 61/18
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே – பதி 65/17
TOP


மகிழின் (3)

தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து – அகம் 105/14
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின்/யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே – புறம் 123/1,2
TOP


மகிழும் (5)

இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும்/ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு – நற் 38/3,4
கிளையொடு மகிழும் குன்ற நாடன் – நற் 165/5
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம் – நற் 388/9
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும்/அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/8,9
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/15
TOP


மகுளி (2)

மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் – மலை 103
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி/ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் – பரி 12/41,42
TOP


மகுளியின் (1)

உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் – அகம் 19/4
TOP


மங்கல (1)

மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி – புறம் 332/5
TOP


மங்குல் (11)

மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் – பெரும் 480
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ – குறு 55/2
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் – குறு 90/3
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று – பரி 13/1
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால் – பரி 18/23
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும் – அகம் 24/8
மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப – அகம் 37/4
மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப – அகம் 235/6
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி – அகம் 294/1
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/6
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் – புறம் 329/4
TOP


மங்குலின் (4)

குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின்/பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் – மது 757,758
ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் – நற் 282/8
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் – புறம் 379/17
TOP


மங்குலொடு (1)

பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி – பதி 60/10
TOP


மங்குலோடு (1)

மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி – நற் 364/2
TOP


மங்கையர் (10)

மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 264
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர்/நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 47,48
இலங்கு வளை மட மங்கையர்/துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப – மது 159,160
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர்/பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் – பட் 106,107
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் – மலை 58
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/3
தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் – பரி 20/88
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் – அகம் 369/3
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/24
வால் இழை மட மங்கையர்/வரி மணல் புனை பாவைக்கு – புறம் 11/2,3
TOP


மஞ்சள் (6)

மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர – சிறு 44
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை – பெரும் 354
இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும் – மது 289
காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள்/இன மாவின் இணர் பெண்ணை – பட் 17,18
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப – நற் 101/1
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/9
TOP


மஞ்சளும் (1)

சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர் – மலை 343
TOP


மஞ்சன (1)

கழு நீர மஞ்சன குங்கும கலங்கல் – பரி 24/89
TOP


மஞ்சிகை (1)

கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை/தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 163,164
TOP


மஞ்சின் (1)

மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும் – புறம் 103/7
TOP


மஞ்சு (10)

மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி – சிறு 264
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த – நற் 154/4
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/8
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் – பரி 8/110
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர – அகம் 97/22
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
TOP


மஞ்ஞை (39)

பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ – திரு 122
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை/நிலவு எக்கர் பல பெயர – பொரு 212,213
மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் – பெரும் 495
கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – மலை 235
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை/கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – மலை 509,510
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/4
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் – நற் 276/6
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் – நற் 288/3
பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை – நற் 357/6
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை – குறு 38/1
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் – குறு 194/3
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் – குறு 251/1
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை/தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப – குறு 391/7,8
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை/இருவி இருந்த குருவி வருந்து-உற – ஐங் 295/3,4
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட – ஐங் 296/2
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 298/1
மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 371/1
நின்னே போல மஞ்ஞை ஆல – ஐங் 413/2
நின்னே போலும் மஞ்ஞை ஆல நின் – ஐங் 492/1
பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும் – பதி 90/42
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/48
ஒள் ஒளி மணி பொறி ஆல் மஞ்ஞை நோக்கி தன் – பரி 18/7
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 21/32
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை/நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து – அகம் 85/11,12
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் – அகம் 108/12
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய – அகம் 149/15
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை – அகம் 177/10
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை – அகம் 242/4
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் – அகம் 272/18
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/12
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப – அகம் 393/22
பழன மஞ்ஞை உகுத்த பீலி – புறம் 13/10
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை/ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் – புறம் 50/2,3
கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப – புறம் 127/4
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை/செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து – புறம் 344/1,2
TOP


மஞ்ஞைக்கு (2)

கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய – சிறு 85
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/11
TOP


மஞ்ஞைக்கும் (1)

தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/5
TOP


மஞ்ஞையன் (1)

தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210
TOP


மஞ்ஞையின் (6)

பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால – பெரும் 331
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் – குறி 169
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் – குறி 250
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி – புறம் 133/5
TOP


மஞ்ஞையும் (1)

மறியும் மஞ்ஞையும் வாரண சேவலும் – பரி 5/64
TOP


மட்ட (1)

மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே – பதி 90/26
TOP


மட்டம் (2)

மட்டம் பெய்த மணி கலத்து அன்ன – குறு 193/1
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம்/ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/12,13
TOP


மட்டின் (1)

நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் – புறம் 120/12
TOP


மட்டு (9)

மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும் – பட் 108
கட்டுவட கழலினர் மட்டு மாலையர் – பரி 12/24
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் – அகம் 212/16
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு – புறம் 24/5
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் – புறம் 113/1
மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே – புறம் 160/13
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி – புறம் 177/10
வள நனையின் மட்டு என்கோ – புறம் 396/16
TOP


மட்டே (1)

மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் – புறம் 390/16
TOP


மட (208)

குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 205
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
மட கண்ண மயில் ஆல – பொரு 190
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை – பொரு 212
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் – சிறு 31
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 99
இலங்கு வளை மட மங்கையர் – மது 159
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள – மது 276
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் – மது 412
மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும் – மது 418
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பட் 21
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் – பட் 106
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 307
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 500
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி – மலை 506
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும் – நற் 6/8
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ – நற் 69/4
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர – நற் 92/7
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் – நற் 101/8
கான குறவர் மட_மகள் – நற் 102/8
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
மையல் மட பிடி இனைய – நற் 114/11
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/5
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி – நற் 120/1
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/3
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் – நற் 137/2
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் – நற் 202/4
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு – நற் 204/9
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் – நற் 233/2
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் – நற் 242/7
இன மயில் மட கணம் போல – நற் 248/8
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை – நற் 256/8
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/2
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே – நற் 318/9
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய – நற் 330/2
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/5
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி – நற் 399/6
மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/3
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு – குறு 164/1
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் – குறு 184/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/3
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் – குறு 272/4
மட பிடி பரிசில் மான – குறு 298/7
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது – குறு 307/5
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/4
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு – குறு 317/1
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து – குறு 319/1
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/4
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/2
மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும் – குறு 347/3
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து-உற்று – குறு 363/3
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் – ஐங் 48/1
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 160/2
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற – ஐங் 216/2
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள் – ஐங் 283/1
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க – ஐங் 326/2
வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த – ஐங் 394/4
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ – ஐங் 398/2
மட பிடி தழீஇய மாவே – ஐங் 416/4
புன்_புல நாடன் மட_மகள் – ஐங் 421/3
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் – பதி 51/10
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பதி 51/19
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/33
மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய – பரி 7/25
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத – பரி 9/48
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி – பரி 9/60
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று – பரி 10/42
நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி – பரி 10/43
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
மட மா மிசையோர் – பரி 12/26
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ – பரி 15/40
மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும் – பரி 19/21
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 20/55
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 11/16
பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் – கலி 13/3
மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ – கலி 14/11
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல – கலி 23/17
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/3
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 39/17
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/4
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/17
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/2
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் – கலி 60/3
மருளி மட நோக்கின் நின் தோழி என்னை – கலி 61/16
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை – கலி 70/3
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் – கலி 82/9
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து – கலி 92/17
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/8
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/11
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/14
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/12
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே – கலி 150/23
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ – அகம் 14/5
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி – அகம் 34/6
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி – அகம் 43/3
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/7
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/15
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ – அகம் 64/12
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் – அகம் 68/18
கான மட மரை கண நிரை கவரும் – அகம் 69/8
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் – அகம் 69/14
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை – அகம் 74/9
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் – அகம் 78/6
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற – அகம் 83/3
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி – அகம் 85/6
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே – அகம் 91/18
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் – அகம் 113/3
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி – அகம் 121/5
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை – அகம் 133/17
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ – அகம் 146/3
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு – அகம் 189/4
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை – அகம் 195/6
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/13
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல – அகம் 198/7
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப – அகம் 202/2
மட தகை மெலிய சாஅய் – அகம் 219/17
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/4
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/10
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் – அகம் 238/3
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – அகம் 238/6
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி – அகம் 275/15
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/4
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/19
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 304/8
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் – அகம் 314/5
கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும் – அகம் 321/9
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/11
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி – அகம் 347/13
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/11
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 368/7
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/21
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே – அகம் 388/10
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் – அகம் 392/7
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் – அகம் 399/15
வால் இழை மட மங்கையர் – புறம் 11/2
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – புறம் 23/19
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக – புறம் 151/4
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/11
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி – புறம் 247/3
இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் – புறம் 252/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப – புறம் 303/8
புன் தலை மட பிடி நாண – புறம் 308/10
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர் – புறம் 320/4
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/10
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு – புறம் 373/10
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து – புறம் 389/9
TOP


மட_தகை (1)

மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
TOP


மட_தகையே (1)

அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
TOP


மட_மகள் (19)

மீன் எறி பரதவர் மட_மகள்/மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 101/8,9
கான குறவர் மட_மகள்/ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே – நற் 102/8,9
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள்/பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/1,2
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள்/கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/5,6
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள்/கண் வலை படூஉம் கானலானே – குறு 184/6,7
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள்/வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/1,2
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள்/கெடல் அரும் துயரம் நல்கி – ஐங் 195/2,3
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு – ஐங் 259/1,2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள்/மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/1,2
வன்கண் கானவன் மென் சொல் மட_மகள்/புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் – ஐங் 283/1,2
வந்தனளோ நின் மட_மகள்/வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே – ஐங் 393/4,5
புன்_புல நாடன் மட_மகள்/நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/3,4
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள்/ஒண் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் – ஐங் 424/1,2
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள்/சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி – அகம் 140/5,6
TOP


மட_மகளே (2)

தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
TOP


மடக்கி (1)

இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு – அகம் 248/3
TOP


மடங்க (3)

அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் – பதி 19/22
புரிபு மேற்சென்ற நூற்றுவர் மடங்க/வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/57,58
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/2
TOP


மடங்கல் (7)

தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
மடங்கல் தீயின் அனையை – பதி 72/15
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/3
நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை – கலி 120/8
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 363/9
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 366/23
TOP


மடங்கலின் (2)

மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர – குறி 165
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து – புறம் 71/1
TOP


மடங்கலும் (4)

மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ – பரி 1/47
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும்/மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் – பரி 3/8,9
மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் – கலி 105/20
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல் – கலி 122/19
TOP


மடங்கா (4)

மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் – கலி 104/13
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ – அகம் 233/13
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து – புறம் 71/1
மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே – புறம் 200/17
TOP


மடங்கி (4)

மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி/நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை – கலி 94/9,10
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/3
தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி/நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் – புறம் 223/2,3
மலையுநர் மடங்கி மாறு எதிர் கழிய – புறம் 282/7
TOP


மடந்தை (53)

மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 12
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – மலை 31
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று – நற் 2/7
சென்றனள் வாழிய மடந்தை நுண் பல் – நற் 20/7
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த – நற் 40/9
மா இரும் கூந்தல் மடந்தை/ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/10,11
இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/5
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை/சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப – நற் 108/7,8
சேறும் மடந்தை என்றலின் தான் தன் – நற் 113/6
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
யாதனின் பிரிகோ மடந்தை/காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/9,10
உயங்கினை மடந்தை என்றி தோழி – நற் 174/7
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/6
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை/உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/5,6
ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே – நற் 264/6
யாய் மறப்பு அறியா மடந்தை/தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே – நற் 301/8,9
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே – நற் 341/6
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை/முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/1,2
ஆழல் மடந்தை அழுங்குவர் செலவே – நற் 391/1
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/6
மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/4
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை/பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/4,5
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே – குறு 209/7
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர் – குறு 242/4
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை/அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/7,8
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே – ஐங் 92/4
வந்திசின் வாழியோ மடந்தை/தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/3,4
தோகை மாட்சிய மடந்தை/நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/4,5
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – ஐங் 297/4
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/4
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை/சென்றனள் என்றிர் ஐய – ஐங் 389/3,4
சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை/கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் – ஐங் 396/3,4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே – ஐங் 415/1
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே – ஐங் 415/2
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே – ஐங் 427/1
எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்-வயின் – ஐங் 462/3
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக – கலி 69/4
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை/கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கம் – அகம் 3/16,17
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு – அகம் 21/5
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை/நல் எழில் ஆகம் சேர்ந்தனம் என்றும் – அகம் 43/11,12
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – அகம் 204/14
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/21
செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை என – அகம் 300/8
புலத்தல் ஒல்லுமோ மனை கெழு மடந்தை/அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே – அகம் 316/11,12
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் – அகம் 346/18
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை/வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் – அகம் 361/4,5
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை/கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 373/10,11
ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்தை/இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/6,7
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை/உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/10,11
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை/மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/9,10
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல – புறம் 383/14
TOP


மடந்தைக்கு (1)

சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு/அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/2,3
TOP


மடந்தையர் (1)

இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை – புறம் 120/17
TOP


மடந்தையின் (1)

இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2
TOP


மடந்தையை (2)

நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல – குறு 147/3
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை – புறம் 395/30
TOP


மடந்தையொடு (5)

தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 175
நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே – ஐங் 86/4
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு/வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/4,5
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு/வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே – அகம் 36/11,12
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை – அகம் 256/10
TOP


மடம் (19)

மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே – நற் 310/5
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 17/4
மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 457/4
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/6
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ – பதி 70/14
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் – பதி 72/7
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/41
பல்லர் பெரு மழை கண்ணர் மடம் சேர்ந்த – கலி 103/7
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/23
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 73/5
மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் – அகம் 86/30
பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – அகம் 126/22
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 261/9
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் – அகம் 303/15
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் – அகம் 310/9
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட – அகம் 397/1
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
TOP


மடம்பட்டு (1)

உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம்பட்டு/மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/15,16
TOP


மடம்படான் (1)

படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே – புறம் 142/6
TOP


மடம்படுதல் (1)

கொடை மடம்படுதல் அல்லது – புறம் 142/5
TOP


மடம்படுதலும் (1)

அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் – சிறு 216
TOP


மடமைத்தே (1)

மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே/வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை – பரி 19/65,66
TOP


மடமையான் (1)

மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/12
TOP


மடமையானே (1)

துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/5
TOP


மடமையின் (1)

மனையோள் மடமையின் புலக்கம் – குறு 164/5
TOP


மடமையோரே (1)

இன் துணை பிரியும் மடமையோரே – அகம் 43/15
TOP


மடர் (1)

தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/9
TOP


மடல் (55)

தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் – பொரு 207
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல்/வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் – பெரும் 86,87
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது – பெரும் 314
வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த – பெரும் 353
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் – பட் 88
வால் இணர் மடல் தாழை – பட் 118
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – மலை 336
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் – நற் 123/3
தோய் மடல் சில் நீர் போல – நற் 133/10
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை – நற் 135/1
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே – நற் 146/3
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை – நற் 188/2
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை – நற் 303/4
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/9
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை – குறு 177/3
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல்/மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/1,2
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை – குறு 245/3
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய – குறு 372/1
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல்/குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை – பரி 2/42,43
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/15
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி – கலி 58/22
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி – கலி 61/22
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை – கலி 83/8
மன்று இரும் பெண்ணை மடல் சேர் அன்றில் – கலி 129/12
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/15
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை – கலி 140/3
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
அக மடல் சேக்கும் துறைவன் – அகம் 40/16
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/20
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/7
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
ஒழி மடல் விறகின் கழி மீன் சுட்டு – புறம் 29/14
மடல் வன் போந்தையின் நிற்குமோர்க்கே – புறம் 297/10
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 370/16
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 371/15
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல்/நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி – புறம் 375/4,5
TOP


மடல்-வயினானும் (1)

எக்கர் தாழை மடல்-வயினானும்/ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – அகம் 330/13,14
TOP


மடல்_மா (2)

பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி – கலி 61/22
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
TOP


மடல்_மா_ஊர்ந்து (1)

மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1
TOP


மடல்_மானோயே (1)

நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே/கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/3,4
TOP


மடல்_ஊர்ந்து (3)

மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
TOP


மடல்_ஏறி (1)

மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி/நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே – கலி 58/22,23
TOP


மடலும் (1)

மா என மடலும் ஊர்ப பூ என – குறு 17/1
TOP


மடலே (1)

மடலே காமம் தந்தது அலரே – நற் 152/1
TOP


மடலை (1)

மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2
TOP


மடலொடு (1)

மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றி – குறு 32/4
TOP


மடவ (3)

மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே – நற் 99/10
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை – குறு 66/1
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் – குறு 251/1
TOP


மடவது (2)

மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி – நற் 316/1
மடவது மாண்ட மாஅயோளே – அகம் 62/16
TOP


மடவந்தனளே (1)

பாவையின் மடவந்தனளே/மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/6,7
TOP


மடவம் (1)

மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/4
TOP


மடவர் (3)

மடவர் வாழி இ உலகத்தானே – நற் 366/12
மடவர் மெல்லியர் செல்லினும் – புறம் 106/4
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
TOP


மடவரல் (19)

மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே – திரு 102
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த – நெடு 39
நடுவணதுவே தெய்ய மடவரல்/ஆயமும் யானும் அறியாது அவண – நற் 323/2,3
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க – ஐங் 194/2
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 196/2
மடவரல் இன் துணை ஒழிய – ஐங் 328/3
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே – ஐங் 361/3
பூ புரை உண்கண் மடவரல்/போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/4,5
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல்/தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு – ஐங் 380/2,3
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/5
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே – ஐங் 419/4
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல – ஐங் 444/1
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல்/கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே – பதி 18/5,6
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/11
அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல்/மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த – கலி 147/64,65
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி – புறம் 89/2
TOP


மடவரால் (1)

ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு – ஐங் 76/3
TOP


மடவரும் (2)

இளையரும் மடவரும் உளரே – குறு 246/7
உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி – பதி 71/25
TOP


மடவரே (1)

மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30
TOP


மடவள் (2)

மடவள் அம்ம நீ இனி கொண்டோளே – ஐங் 67/1
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த – அகம் 259/15
TOP


மடவன் (1)

மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர் – புறம் 140/2
TOP


மடவார் (1)

கரை மரம் சேர்ந்து கவினி மடவார்/நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் – பரி 16/33,34
TOP


மடவாரும் (1)

மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும்/நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று – பரி 24/69,70
TOP


மடவீர் (1)

மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் – அகம் 48/18
TOP


மடவை (6)

மடவை மன்ற வாழிய முருகே – நற் 34/11
யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது – நற் 162/8
மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு – நற் 183/6
மடவை மன்ற நீ என கடவுபு – குறு 252/5
சொல் அறியா பேதை மடவை மற்று எல்லா – கலி 114/8
மடவை மன்ற நீயே வட-வயின் – அகம் 27/6
TOP


மடவோய் (1)

மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் – அகம் 386/10
TOP


மடவோர் (3)

மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர்/நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம் – சிறு 56,57
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து – சிறு 138
உரவோர் எண்ணினும் மடவோர் எண்ணினும் – பதி 73/1
TOP


மடவோரும் (1)

மறுபிறப்பு இல் எனும் மடவோரும் சேரார் – பரி 5/76
TOP


மடவோள் (6)

திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள்/யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/3,4
மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி – நற் 15/7
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள்/அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/13,14
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில் – அகம் 197/11
கடவுள் கற்பின் மடவோள் கூற – அகம் 314/15
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/4
TOP


மடவோளையே (1)

மருந்து எனப்படூஉம் மடவோளையே – நற் 384/11
TOP


மடவோன் (2)

அறியாது ஏறிய மடவோன் போல – குறு 273/6
உள்ளம் எள்ளிய மடவோன் தெள்ளிதின் – புறம் 73/6
TOP


மடன் (1)

மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது – குறு 324/5
TOP


மடனும் (2)

மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப – குறி 19
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 225/1
TOP


மடாய் (1)

கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18
TOP


மடாவின் (1)

அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின்/எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/20,21
TOP


மடாஅ (2)

உறாஅ வறு முலை மடாஅ/உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே – ஐங் 128/2,3
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள – கலி 147/54
TOP


மடி (40)

வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த – பெரும் 107
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 144
மடி வாய் கோவலர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 166
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் – பெரும் 199
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப – பெரும் 286
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் – மது 294
குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து – மது 520
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை – நெடு 135
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன – நற் 70/2
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/2
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே – நற் 287/11
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/3
மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே – நற் 360/11
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/3
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் – ஐங் 104/2
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் – பதி 60/9
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/43
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை – அகம் 13/16
ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து – அகம் 46/2
மனை சேர் பெண்ணை மடி வாய் அன்றில் – அகம் 50/11
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே – அகம் 58/14
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/20
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் – அகம் 170/11
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/10
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை – அகம் 256/2
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/9
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை – அகம் 337/7
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/14
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/11
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப – புறம் 229/16
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ – புறம் 390/15
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/18
TOP


மடித்து (3)

யானை கை மடித்து உயவும் – குறு 388/6
வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி – புறம் 295/2
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே – புறம் 298/5
TOP


மடிந்த (12)

சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து – குறி 156
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என – நற் 29/3
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல் – கலி 65/3
இரவு துயில் மடிந்த தானை – அகம் 24/17
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து – அகம் 31/4
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 58/2
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர் – அகம் 109/10
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் – அகம் 122/17
கானவர் மடிந்த கங்குல் – அகம் 168/13
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் – புறம் 211/19
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/10
TOP


மடிந்தன்றால் (1)

மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 68/10
TOP


மடிந்தன்றே (3)

கழுது கால்கிளர ஊர் மடிந்தன்றே/உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி – நற் 255/1,2
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே/தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை – நற் 303/2,3
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே/கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே – அகம் 128/1,2
TOP


மடிந்தனள் (1)

அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9
TOP


மடிந்து (11)

ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 154
உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் – பட் 93
தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து/வால் இணர் மடல் தாழை – பட் 117,118
தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே – நற் 49/2
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து/எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என – நற் 49/5,6
மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/17
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு – அகம் 178/6
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின் – அகம் 269/6
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என – அகம் 311/4
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் – புறம் 126/7
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என – புறம் 320/3
TOP


மடிய (4)

விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய/பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய – மது 628,629
உவரி ஒருத்தல் உழாஅது மடிய/புகரி புழுங்கிய புயல் நீங்கு புறவில் – குறு 391/1,2
வழங்குநர் இன்மையின் வௌவுநர் மடிய/சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை – அகம் 1/14,15
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய/கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி – அகம் 54/7,8
TOP


மடியன்-மின் (1)

அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின்/அன்னேன் ஒருவனேன் யான் – கலி 140/11,12
TOP


மடியா (3)

இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் – பெரும் 222
மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா/வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – பெரும் 254,255
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/5
TOP


மடியாது (1)

கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது/இனையை ஆகி செல்-மதி – அகம் 163/12,13
TOP


மடியாய் (1)

மாரி என்னாய் பனி என மடியாய்/பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/4,5
TOP


மடியின் (5)

மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா – பெரும் 254
மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின்/வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/3,4
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின்/பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/9,10
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின்/இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை – அகம் 122/12,13
வளை கண் சேவல் வாளாது மடியின்/மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – அகம் 122/15,16
TOP


மடியும் (2)

பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும்/செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/2,3
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/5
TOP


மடியேன் (1)

வெயில் என முனியேன் பனி என மடியேன்/கல் குயின்று அன்ன என் நல்கூர் வளி மறை – புறம் 196/11,12
TOP


மடிவு (1)

ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி – புறம் 29/10
TOP


மடிவை (1)

அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை/குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/3,4
TOP


மடிவையர் (1)

அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர்/சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/3,4
TOP


மடுக்கும் (2)

காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும்/நுந்தை நும் ஊர் வருதும் – ஐங் 92/2,3
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும்/ஆரை சாகாட்டு ஆழ்ச்சி போக்கும் – புறம் 60/7,8
TOP


மடுத்த (8)

யாங்கு உணர்ந்து உய்குவள்-கொல் என மடுத்த/சாந்த ஞெகிழி காட்டி – நற் 55/10,11
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
நீர் இல் அத்தத்து ஆரிடை மடுத்த/கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/12,13
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த/கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் – அகம் 100/6,7
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த/கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/15,16
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் – அகம் 340/19
அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை – அகம் 361/11
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த/சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/20,21
TOP


மடுத்தலின் (1)

பிற பால் என மடுத்தலின்/ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள் – புறம் 346/1,2
TOP


மடுத்தனன் (1)

மல்லல் மார்பு மடுத்தனன்/புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே – நற் 174/10,11
TOP


மடுத்தால் (1)

வையை மடுத்தால் கடல் என தெய்ய – பரி 20/42
TOP


மடுத்து (10)

சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து/இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது – குறி 156,157
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/10
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து/புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை – நற் 65/4,5
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து/அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/3,4
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் – கலி 52/3
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20
மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் – புறம் 287/6
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து/வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த – புறம் 288/2,3
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும் – புறம் 323/2
TOP


மடுப்ப (12)

பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப/கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் – சிறு 159,160
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப/பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர் – மது 554,555
பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார் – மது 610
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப/பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது – மது 630,631
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 780
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப/தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 154,155
யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு – நற் 179/5
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப/மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/78,79
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி – அகம் 348/9
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் – புறம் 361/19
TOP


மடுப்பவும் (2)

ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 105/6
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் – புறம் 310/1
TOP


மடுப்பார் (1)

கரும்பு கவழம் மடுப்பார் நிரந்து – பரி 19/34
TOP


மடுப்பேன் (1)

மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த – கலி 144/22
TOP


மடை (19)

மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் – நற் 59/5
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் – நற் 295/7
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/2
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17
வையை உடைந்த மடை அடைத்த-கண்ணும் – பரி 6/82
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
வையை நினக்கு மடை வாய்த்தன்று – பரி 11/87
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை – அகம் 40/15
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/8
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/2
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/8
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/13
மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே – புறம் 97/7
மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் – புறம் 150/21
மடை வேண்டுநர்க்கு அடை அருகாது – புறம் 366/18
TOP


மடையர் (1)

மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/44
TOP


மடையின் (1)

தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் – பெரும் 104
TOP


மடையினள் (1)

குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த – அகம் 275/2
TOP


மடையொடு (2)

ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு/நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி – மது 607,608
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு/சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி – குறு 362/3,4
TOP


மண் (80)

மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
மண் மருங்கினான் மறு இன்றி – பொரு 227
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை – சிறு 64
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் – பெரும் 209
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் – மது 351
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு – மலை 370
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – மலை 382
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் – நற் 100/11
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் – நற் 139/6
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் – நற் 153/2
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/5
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம் – ஐங் 319/2
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது – பதி 15/35
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட – பதி 18/9
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப – பதி 21/19
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு – பதி 31/2
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது – பதி 58/6
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய – பதி 61/9
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் – பதி 68/16
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/12
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
மண் பரிய வானம் வறப்பினும் மன்னுகமா – பரி 8/129
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/13
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் – பரி 20/7
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/8
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் – பரி 27/1
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/5
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் – கலி 104/1
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர் – கலி 148/23
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து – அகம் 17/16
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த – அகம் 21/21
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/25
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/11
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க – அகம் 76/1
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி – அகம் 112/3
வறுமை கூரிய மண் நீர் சிறு குள – அகம் 121/3
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் – அகம் 175/17
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர – அகம் 176/12
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே – அகம் 223/16
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/6
மண் திணிந்த நிலனும் – புறம் 2/1
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து – புறம் 7/11
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு – புறம் 12/4
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் – புறம் 15/23
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/13
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே – புறம் 42/24
மண் ஆள் செல்வம் எய்திய – புறம் 47/10
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப – புறம் 65/1
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் – புறம் 90/12
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் – புறம் 152/14
மண் அமை முழவின் வயிரியர் – புறம் 164/12
மண் நாண புகழ் பரப்பியும் – புறம் 166/23
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த – புறம் 179/4
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் – புறம் 197/7
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/2
மண் கொள வரிந்த வை நுதி மருப்பின் – புறம் 288/1
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் – புறம் 337/2
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/5
குன்று தலைமணந்த மலை பிணித்து யாத்த மண்/பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் – புறம் 357/1,2
மண் நாண புகழ் வேட்டு – புறம் 384/16
TOP


மண்-உற்ற (1)

மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16
TOP


மண்-உறு (7)

மண்-உறு மணியின் தோன்றும் – குறு 367/6
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
மண்-உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் – பதி 19/7
மண்-உறு மணி பாய் உருவினவை – பரி 1/62
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி – புறம் 56/5
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி – புறம் 147/7
மண்-உறு மழி தலை தெண் நீர் வார – புறம் 280/11
TOP


மண்-உறுத்து (1)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து/துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 25,26
TOP


மண்_அகம் (2)

காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
TOP


மண்ட (2)

வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட/அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/11,12
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட/இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த – பரி 6/18,19
TOP


மண்டபம் (1)

இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம் – பரி 19/53
TOP


மண்டாத (2)

மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 90/2
மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே – கலி 108/21
TOP


மண்டி (12)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி/அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 58,59
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி/நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் – பதி 49/9,10
பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி/நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து – பரி 6/48,49
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி – பரி 10/9
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி/தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை – பரி 10/9,10
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் – கலி 106/8
நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி/நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/7,8
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி/படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/17,18
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/18
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
நுதி முகம் மழுங்க மண்டி ஒன்னார் – புறம் 31/7
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு – புறம் 373/20
TOP


மண்டிய (6)

உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/9
காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் – பதி 73/11
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய/வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் – அகம் 79/4,5
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/5
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் – புறம் 62/7
TOP


மண்டிலத்து (6)

அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து/முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 161,162
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – பரி 13/8
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து/வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப – அகம் 269/17,18
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும் – புறம் 175/9
TOP


மண்டிலம் (30)

பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம்/இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு – நெடு 73,74
பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய – குறி 216
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம்/மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே – நற் 67/1,2
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம்/கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/5,6
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம்/எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென – நற் 152/4,5
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய – நற் 187/2
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும் – குறு 300/7
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/23
இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/7
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
மை அறு மண்டிலம் வேட்டனள் வையம் – கலி 141/12
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம்/நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/1,2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம்/புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/1,2
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா – அகம் 104/5
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/11
மண்டிலம் மழுக மலை நிறம் கிளர – அகம் 260/1
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம்/கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம் – அகம் 263/2,3
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
மழுகு சுடர் மண்டிலம் மா மலை மறைய – அகம் 363/3
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து – அகம் 367/1
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/14
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம்/நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/5,6
யாங்கனம் ஒத்தியோ வீங்கு செலல் மண்டிலம்/பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி – புறம் 8/6,7
நாகத்து அன்ன பாகு ஆர் மண்டிலம்/தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா – புறம் 367/1,2
TOP


மண்டிலமும் (1)

பரிப்பு சூழ்ந்த மண்டிலமும்/வளி திரிதரு திசையும் – புறம் 30/3,4
TOP


மண்டு (24)

மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 67
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப – மலை 528
தென் திசை நோக்கி திரிதர்-வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/8
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் – கலி 73/19
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர – அகம் 37/11
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் – அகம் 106/11
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட – அகம் 111/13
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை – அகம் 123/11
மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த – அகம் 177/15
மணி மண்டு பவளம் போல காயா – அகம் 374/13
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/6
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை – புறம் 226/5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/18
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள் – புறம் 382/2
TOP


மண்டும் (3)

நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும்/மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின் – பதி 48/13,14
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும்/கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/5,6
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும்/அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/13,14
TOP


மண்டை (16)

பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/2
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து – அகம் 96/1
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/5
கவிழ்ந்த மண்டை மலர்க்குநர் யார் என – புறம் 103/3
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை/மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/9,10
பாணர் மண்டை நிறைய பெய்ம்-மார் – புறம் 115/2
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் – புறம் 155/6
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை/மலர்ப்போர் யார் என வினவலின் மலைந்தோர் – புறம் 179/2,3
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை – புறம் 286/3
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை/இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே – புறம் 289/6,7
ஆனா மண்டை வன்னி அம் துடுப்பின் – புறம் 372/7
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை/இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து – புறம் 384/8,9
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை/ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும் – புறம் 386/5,6
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை/நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/21,22
TOP


மண்டைய (1)

மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை – புறம் 398/24
TOP


மண்டையர் (1)

உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர்/பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/8,9
TOP


மண்டையான் (1)

தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான்/வீங்கு முலை கறக்குந்து – புறம் 352/1,2
TOP


மண்டையொடு (3)

மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு/இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் – அகம் 237/10,11
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர – புறம் 125/3
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு/வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் – புறம் 261/2,3
TOP


மண்ணல் (1)

இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு – அகம் 369/11
TOP


மண்ணா (10)

மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ – நற் 42/8
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/32
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை – கலி 41/33
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னை – அகம் 30/13
பின்னொடு முடித்த மண்ணா முச்சி – அகம் 73/1
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் – அகம் 173/14
மண்ணா முத்தம் ஒழுக்கிய வன முலை – அகம் 247/1
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் – அகம் 343/6
மண்ணா வனைதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – புறம் 228/15
TOP


மண்ணாள் (1)

யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள்/தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/11,12
TOP


மண்ணி (12)

மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர – திரு 227
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 494
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி/ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 108,109
உண்ணா பைஞ்ஞிலம் பனி துறை மண்ணி/வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/6,7
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/30
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி/சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/5,6
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி/நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/8,9
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி/யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு – அகம் 385/6,7
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் – புறம் 50/6
மூதூர் வாயில் பனி கயம் மண்ணி/மன்ற வேம்பின் ஒண் குழை மிலைந்து – புறம் 79/1,2
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி/புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் – புறம் 147/7,8
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி/வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை – புறம் 399/22,23
TOP


மண்ணிய (5)

மண்ணிய சென்ற ஒண் நுதல் அரிவை – குறு 292/1
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் – பரி 2/32
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய/துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென – புறம் 337/8,9
TOP


மண்ணின் (1)

இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
TOP


மண்ணினையே (1)

பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே/அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் – புறம் 20/15,16
TOP


மண்ணீ (1)

மணம் கமழ் மாதரை மண்ணீ அன்ன – பொரு 19
TOP


மண்ணு (2)

வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை – பரி 6/44
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
TOP


மண்ணுநள் (1)

நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல – அகம் 62/10
TOP


மண்ணும் (2)

பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
உண்டாகிய உயர் மண்ணும்/சென்று பட்ட விழு கலனும் – புறம் 17/24,25
TOP


மண்ணுவ (1)

மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல் – பரி 23/23
TOP


மண்ணை (1)

நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு – அகம் 24/12
TOP


மண்ணொடு (1)

வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
TOP


மண (23)

மண இல் கமழும் மா மலை சாரல் – மலை 151
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் – ஐங் 379/1
நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் – பரி 6/34
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/27
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும் – பரி 12/22
மண முரசு எறிதர – பரி 22/15
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/60
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப – கலி 27/4
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/42
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ – கலி 66/10
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் – கலி 68/18
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் – அகம் 21/12
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
மண மனை கமழும் கானம் – அகம் 107/21
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/7
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த – அகம் 232/7
TOP


மணக்கும்-கால் (1)

மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் – கலி 25/13
TOP


மணத்தலும் (1)

மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே – குறு 168/6
TOP


மணத்தற்கு (1)

மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/7
TOP


மணந்த (12)

குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் – குறு 36/4
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே – குறு 68/4
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த/பந்தர் அந்தரம் வேய்ந்து – பதி 51/15,16
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் – கலி 24/6
மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான் – கலி 45/22
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் – அகம் 99/9
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை – அகம் 236/15
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
அறையும் பொறையும் மணந்த தலைய – புறம் 118/1
TOP


மணந்த-கால் (1)

அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால்/கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ – கலி 132/16,17
TOP


மணந்தவன் (1)

திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/2
TOP


மணந்தவை (1)

மணந்தவை போல வரை மலை எல்லாம் – பரி 19/81
TOP


மணந்தனன் (1)

தொடி உடைய தோள் மணந்தனன்/கடி காவில் பூ சூடினன் – புறம் 239/1,2
TOP


மணந்தனன்-மன் (1)

மணந்தனன்-மன் எம் தோளே – குறு 193/5
TOP


மணந்தனை (3)

மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபய – ஐங் 83/1
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே – கலி 125/24
வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே – அகம் 240/15
TOP


மணந்தார் (1)

மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார்/முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் – பரி 19/92,93
TOP


மணந்து (10)

தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே – குறு 106/6
பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே – குறு 189/7
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி – ஐங் 22/3
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை – பரி 14/8
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் – பரி 20/7
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் – கலி 53/8
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து/இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி – அகம் 102/14,15
வளம் கெழு நன் நாடு அன்ன என் தோள் மணந்து/அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற – அகம் 113/7,8
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇ – அகம் 180/12
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து/இன்னும் பிறள்-வயினானே மனையோள் – அகம் 186/12,13
TOP


மணப்பின் (1)

மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி – குறு 299/7
TOP


மணப்பு (2)

இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/15
TOP


மணம் (59)

மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி – திரு 290
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணீ அன்ன – பொரு 19
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை – பெரும் 354
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி – மது 329
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ – மது 447
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர – மது 589
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 780
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் – குறி 232
மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் – பட் 116
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள் – நற் 52/3
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த – நற் 167/9
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை – நற் 203/7
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் – நற் 244/4
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் – நற் 267/5
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் – நற் 361/6
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/5
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/5
மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு – குறு 361/3
மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/8
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை – ஐங் 174/2
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/3
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என – ஐங் 399/2
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே – ஐங் 414/4
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/32
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/4
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே – பதி 68/20
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை – பரி 11/56
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் – பரி 12/77
பல் மணம் மன்னு பின் இரும் கூந்தலர் – பரி 19/89
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 14/4
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே – கலி 41/44
மணம் நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 43/23
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம் – கலி 52/9
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 60/2
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி – கலி 92/46
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் – கலி 93/11
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட – கலி 96/33
பெரும் மணம் எல்லாம் தனித்தே ஒழிய – கலி 114/14
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/17
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே – கலி 114/21
மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே – கலி 131/39
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும் – அகம் 10/12
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – அகம் 22/3
வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை – அகம் 86/17
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே – அகம் 181/26
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – அகம் 204/7
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/4
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/21
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே – புறம் 151/12
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/5
மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ – புறம் 341/11
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை – புறம் 347/5
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல் – புறம் 397/14
TOP


மணல் (201)

கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர – சிறு 150
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் – பெரும் 267
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் – பெரும் 322
முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் – பெரும் 335
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப – பெரும் 379
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் – மது 96
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல்/கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும் – மது 336,337
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர் – மது 586
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – மது 684
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல்/செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 16,17
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நெடு 90
வரி மணல் அகன் திட்டை – பட் 60
வலை உணங்கும் மணல் முன்றில் – பட் 83
புலவு மணல் பூ கானல் – பட் 94
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 161
மணல் குவைஇ மலர் சிதறி – பட் 178
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில் – மலை 48
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/10
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ – நற் 9/8
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை – நற் 11/6
புலரா ஈர் மணல் மலிர கெண்டி – நற் 21/10
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை – நற் 27/3
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல்/நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/9,10
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை – நற் 35/1
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/2
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது – நற் 74/7
கானல் வார் மணல் மரீஇ – நற் 76/8
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/3
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/2
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் – நற் 111/8
கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய – நற் 121/10
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – நற் 123/4
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் – நற் 124/5
ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/3
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் – நற் 135/2
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/6
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நற் 143/2
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல்/மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/1,2
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை – நற் 159/3
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர – நற் 163/5
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி – நற் 172/1
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ – நற் 175/2
நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி – நற் 183/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை – நற் 199/1
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் நீந்தி – நற் 207/5
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி – நற் 235/6
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – நற் 239/4
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை – நற் 243/2
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர – நற் 260/4
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு – நற் 268/8
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/3
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் – நற் 291/3
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் – நற் 307/5
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 319/3
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில் – நற் 354/4
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி – நற் 362/8
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு – நற் 363/5
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல்/வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/8,9
துறை-தொறும் பரக்கும் பன் மணல் சேர்ப்பனை – குறு 51/3
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல்/வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும் – குறு 53/2,3
நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன – குறு 116/3
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/2
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை – குறு 149/3
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/2
இனி சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன் – குறு 205/5
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் அடைகரை – குறு 236/3
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம் – குறு 275/7
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் – குறு 281/1
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/6
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை – குறு 311/5
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் – குறு 320/3
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ – குறு 345/2
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென – குறு 351/3
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/2
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை – ஐங் 15/1
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/2
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய – ஐங் 115/2
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/2
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல்/போர்வின் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை – ஐங் 153/3,4
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/3
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை – ஐங் 193/1
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/2
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி – ஐங் 248/1
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு – ஐங் 249/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு – பதி 23/19
அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை – பதி 30/5
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு – பதி 30/27
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து – பதி 64/6
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும் – பதி 88/41
இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற – பரி 8/51
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் – பரி 8/71
மருதம் நளி மணல் ஞெமர்ந்த – பரி 8/94
பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் – பரி 10/4
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் – பரி 11/83
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/97
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல்/ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு – பரி 19/17,18
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல்/கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி – பரி 20/23,24
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று – பரி 20/43
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல்/வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/6,7
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/5
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல்/வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/2,3
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய – கலி 51/2
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 65/21
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி – கலி 114/12
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த – கலி 114/15
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் – கலி 115/19
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த – கலி 131/37
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/2
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 135/4
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் – கலி 144/27
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக – கலி 144/46
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/11
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று – அகம் 11/8
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் – அகம் 20/7
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை – அகம் 34/7
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/9
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை – அகம் 60/9
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர – அகம் 64/9
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் – அகம் 74/7
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
இடு மணல் பந்தருள் இயலும் – அகம் 89/21
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – அகம் 120/14
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை – அகம் 130/4
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் – அகம் 136/16
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/11
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – அகம் 160/4
தரு மணல் கிடந்த பாவை என் – அகம் 165/12
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த – அகம் 174/13
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – அகம் 180/2
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல்/வைப்பின் யாணர் வளம் கெழு வேந்தர் – அகம் 181/13,14
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே – அகம் 181/26
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் – அகம் 187/9
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ – அகம் 190/15
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – அகம் 195/4
நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில் – அகம் 200/1
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ – அகம் 221/2
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல்/அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – அகம் 224/13,14
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த – அகம் 230/6
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/13
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/4
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 254/4
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/3
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/3
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ – அகம் 286/3
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்-மார் – அகம் 300/2
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல்/மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக – அகம் 304/12,13
மணல் மலி மறுகின் இறந்திசினோளே – அகம் 306/15
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் சேர்ப்ப – அகம் 310/10
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/2
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/2
குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் – அகம் 330/12
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் – அகம் 341/11
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப – அகம் 345/17
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் – அகம் 350/14
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் – அகம் 355/6
குன்று இழி களிற்றின் குவவு மணல் நீந்தி – அகம் 360/14
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில் – அகம் 374/11
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ – அகம் 380/12
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல்/கால் கண்டு அன்ன வழிபட போகி – அகம் 400/15,16
வரி மணல் புனை பாவைக்கு – புறம் 11/3
நிலவு மணல் வியன் கானல் – புறம் 17/11
ஓங்கு மணல் குலவு தாழை – புறம் 24/14
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/20
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய – புறம் 36/5
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல்/கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து – புறம் 53/1,2
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் – புறம் 90/8
மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் – புறம் 178/3
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல்/செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ – புறம் 243/1,2
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை – புறம் 243/10
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் – புறம் 262/3
தெற்றி பாவை திணி மணல் அயரும் – புறம் 283/10
நீர்நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை – புறம் 366/20
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால் – புறம் 396/5
TOP


மணல (1)

கான மலைத்தரை கொன்று மணல பினறீ – பரி 22/13
TOP


மணலின் (3)

மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய – பரி 7/25
கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ – பரி 8/63
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த – கலி 86/8
TOP


மணலினும் (11)

திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல – மது 236
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே – மலை 556
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே – பதி 48/18
தண் ஆன்பொருநை மணலினும் பலவே – அகம் 93/23
நன் நீர் பஃறுளி மணலினும் பலவே – புறம் 9/11
எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே – புறம் 43/23
வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே – புறம் 55/23
நுண் பல மணலினும் ஏத்தி – புறம் 136/26
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும்/நீண்டு உயர் வானத்து உறையினும் நன்றும் – புறம் 198/19,20
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண – புறம் 363/4
கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண் – புறம் 387/34
TOP


மணலுள் (1)

இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
TOP


மணலே (1)

கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே – நற் 278/9
TOP


மணவா (3)

உரவு நீர் சேர்ப்பனொடு மணவா ஊங்கே – நற் 31/12
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே – குறு 357/8
மணவா முன்னும் எவனோ தோழி – அகம் 290/11
TOP


மணவா-காலே (1)

மலை கெழு நாடன் மணவா-காலே – அகம் 292/15
TOP


மணற்கு (1)

கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற – அகம் 212/4
TOP


மணற்று (1)

அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட – நற் 372/6
TOP


மணன் (4)

வை வால் மருப்பின் களிறு மணன் அயர்பு – பரி 2/33
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/3
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் – அகம் 369/16
மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக – அகம் 397/4
TOP


மணனே (2)

குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே – ஐங் 230/5
அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே – அகம் 66/26
TOP


மணி (356)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 80
முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி/மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப – திரு 84,85
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 115
கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி – திரு 246
நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 306
பொன் கொன்றை மணி காயா – பொரு 201
மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
பறம்பின் கோமான் பாரியும் கறங்கு மணி/வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள – சிறு 91,92
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின் – சிறு 141
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் – சிறு 148
மணி நீர் வைப்பு மதிலொடு பெயரிய – சிறு 152
புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் – சிறு 181
மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து – சிறு 223
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி – சிறு 264
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – பெரும் 14
வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 120
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள் – முல் 50
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் – முல் 63
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி/இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் – மது 94,95
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் – மது 96
ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர – மது 273
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர் – மது 282
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 292
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் – மது 351
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை – மது 438
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு – மது 505
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் – மது 511
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 111
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு – நெடு 178
எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை – குறி 68
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல் – குறி 84
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் – குறி 112
பாம்பு மணி உமிழ பல்-வயின் கோவலர் – குறி 221
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ – பட் 232
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் – பட் 294
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் – மலை 250
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி/குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை – மலை 516,517
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை – மலை 573
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் – நற் 8/3
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி – நற் 17/10
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க – நற் 19/6
மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என – நற் 28/5
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி/பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று – நற் 37/2,3
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/6
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட – நற் 40/1
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் – நற் 42/5
தெண் திரை மணி புறம் தைவரும் – நற் 54/10
மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி/கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி – நற் 69/7,8
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய – நற் 78/2
உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே – நற் 78/11
கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப – நற் 81/4
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/10
பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர் – நற் 92/6
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/6
யாமம் கொள்பவர் நெடு நா ஒண் மணி/ஒன்று எறி பாணியின் இரட்டும் – நற் 132/9,10
மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று – நற் 133/5
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின் – நற் 159/1
கறங்கு இசை இன மணி கைபுணர்ந்து ஒலிப்ப – நற் 163/4
வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப – நற் 171/8
பீலி சூட்டி மணி அணிபவ்வே – நற் 177/6
புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப – நற் 178/9
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் – நற் 184/7
மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே – நற் 184/9
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி – நற் 187/4
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் – நற் 191/9
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/10
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/2
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/5
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ – நற் 220/1
மணி கண்டு அன்ன மா நிற கருவிளை – நற் 221/1
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/5
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் – நற் 231/1
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் – நற் 234/3
படு மணி கலி_மா கடைஇ – நற் 235/9
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் – நற் 239/6
பொன் என கொன்றை மலர மணி என – நற் 242/3
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த – நற் 244/9
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல – நற் 255/10
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/4
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும் – நற் 264/8
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப – நற் 267/9
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி – நற் 269/1
தேர் மணி தெள் இசை-கொல் என – நற் 287/10
மணி குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி – நற் 293/1
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் – நற் 302/4
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என் – நற் 304/6
மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி – நற் 316/1
பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர – நற் 321/2
தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே – நற் 323/10
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் – நற் 337/7
தெண் நீர் மணி சுனை ஆடின் – நற் 339/11
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல் – நற் 344/2
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி – நற் 357/5
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப – நற் 361/5
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப – நற் 364/8
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/4
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் – நற் 394/4
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி/ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி – நற் 399/5,6
மணி கேழ் அன்ன மா நீர் சேர்ப்ப – குறு 49/2
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை – குறு 55/1
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே – குறு 86/6
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே – குறு 138/5
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி/மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு – குறு 155/4,5
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு – குறு 173/3
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/2
பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே – குறு 190/7
மட்டம் பெய்த மணி கலத்து அன்ன – குறு 193/1
தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப – குறு 212/2
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே – குறு 240/7
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/2
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை – குறு 256/1
மணி மிடை அல்குல் மடந்தை – குறு 274/7
வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி/புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் – குறு 279/2,3
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் – குறு 301/5
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப – குறு 336/3
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் – குறு 379/3
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி – குறு 392/1
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் – ஐங் 45/2
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் – ஐங் 96/2
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
மணி நீர் சேர்ப்பனை மறவாதோர்க்கே – ஐங் 117/4
பொன் வீ மணி அரும்பினவே – ஐங் 201/3
மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 207/4
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள் – ஐங் 208/4
தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 209/5
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/4
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி – ஐங் 215/1
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில் – ஐங் 224/2
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய – ஐங் 232/3
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி – ஐங் 233/2
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/2
பொன் என மலர்ந்த கொன்றை மணி என – ஐங் 420/1
மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே – ஐங் 431/3
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே – ஐங் 442/5
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 468/4
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து – பதி 11/9
இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி – பதி 14/18
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/11
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் – பதி 30/2
தெள் உயர் வடி மணி எறியுநர் கல்லென – பதி 31/5
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/2
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம் – பதி 42/12
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு – பதி 45/21
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/3
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி/அர வழங்கும் பெரும் தெய்வத்து – பதி 51/12,13
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/2
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 58/18
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 66/19
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் – பதி 74/16
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 76/14
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் – பதி 88/32
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் – பதி 90/35
தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை – பரி 1/9
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி – பரி 1/23
மண்-உறு மணி பாய் உருவினவை – பரி 1/62
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி/கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/52,53
மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே – பரி 3/3
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் – பரி 4/6
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி – பரி 4/57
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/32
மன்றல் கலந்த மணி முரசின் ஆர்ப்பு எழ – பரி 8/30
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி – பரி 8/88
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி 9/7
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று – பரி 9/10
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் – பரி 12/29
துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று – பரி 12/93
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று – பரி 13/1
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் – பரி 13/3
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த – பரி 13/28
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி/அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/43,44
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ – பரி 15/40
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் – பரி 15/50
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி/வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர் – பரி 16/6,7
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி/ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ – பரி 17/1,2
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/48
ஒள் ஒளி மணி பொறி ஆல் மஞ்ஞை நோக்கி தன் – பரி 18/7
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய – பரி 19/28
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி – பரி 22/24
மணி நிறம் கொண்ட மலை – பரி 23/9
மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல் – பரி 23/23
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது – பரி 23/64
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் – பரி 23/80
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ – பரி 24/3
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் – பரி 24/47
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் – பரி 24/69
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி 24/71
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி – கலி 1/4
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக – கலி 20/5
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன – கலி 22/12
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல – கலி 33/3
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய – கலி 33/6
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப – கலி 35/5
மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் – கலி 41/32
மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் – கலி 41/32
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை – கலி 41/33
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி – கலி 46/2
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ – கலி 48/17
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் – கலி 64/2
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/18
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி – கலி 74/13
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் – கலி 80/10
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் – கலி 81/1
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/12
சுரும்பு ஆற்றுப்படுத்த மணி மருள் மாலை – கலி 85/16
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் – கலி 96/10
நேர் மணி நேர் முக்காழ் பற்பல கண்டிகை – கலி 96/14
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை – கலி 96/15
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி/உத்தி பொறித்த புனை பூண் பருமத்து – கலி 97/13,14
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் – கலி 101/5
மணி மாலை ஊதும் குழல் – கலி 101/35
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
மணி வரை மருங்கின் அருவி போல – கலி 103/11
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/59
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/13
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா – கலி 105/40
மாண உருக்கிய நன் பொன் மணி உறீஇ – கலி 117/1
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி – கலி 121/5
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால் – கலி 125/16
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு-உறா மணி போன்றாள் – கலி 132/14
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர – கலி 135/18
மணி பீலி சூட்டிய நூலொடு மற்றை – கலி 138/8
பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப – கலி 139/9
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி – கலி 140/6
காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று – கலி 142/27
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4
யாழ் கெழு மணி மிடற்று அந்தணன் – அகம் 0/15
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் – அகம் 4/12
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி – அகம் 7/18
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் – அகம் 8/15
மணி மிடைந்து அன்ன குன்றம் கவைஇய – அகம் 14/4
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/3
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக – அகம் 20/9
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி/கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு – அகம் 24/13,14
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் – அகம் 25/6
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து – அகம் 32/2
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை – அகம் 35/3
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/9
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க – அகம் 56/2
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/10
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து – அகம் 69/18
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் – அகம் 72/15
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் – அகம் 79/6
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ – அகம் 80/10
திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை – அகம் 92/12
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/5
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் – அகம் 131/9
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை – அகம் 134/3
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள் – அகம் 138/17
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் – அகம் 145/2
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/5
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை – அகம் 150/10
மணி ஓர்த்து அன்ன தெண் குரல் – அகம் 151/14
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/12
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – அகம் 156/17
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் – அகம் 167/1
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய – அகம் 172/17
தார் மணி பல உடன் இயம்ப – அகம் 184/18
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/14
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி/பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்கு-உறுத்தலின் – அகம் 192/11,12
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/8
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும் – அகம் 213/14
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி/ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ – அகம் 214/11,12
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு – அகம் 215/14
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் – அகம் 232/8
மணி மருள் மலர முள்ளி அமன்ற – அகம் 236/1
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப – அகம் 240/3
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு – அகம் 242/3
தார் மணி மா அறிவுறாஅ – அகம் 254/19
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் – அகம் 266/20
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும் – அகம் 272/18
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய – அகம் 278/13
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/5
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ – அகம் 290/15
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி – அகம் 293/7
மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை – அகம் 298/4
மணி மிடை பவளம் போல அணி மிக – அகம் 304/13
கல்லென கறங்கு மணி இயம்ப வல்லோன் – அகம் 314/9
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை – அகம் 319/1
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/7
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை – அகம் 327/15
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
கழல் ஒலி நாவின் தெண் மணி கறங்க – அகம் 344/8
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/7
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் – அகம் 368/10
மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும் – அகம் 368/17
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் – அகம் 369/18
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி – அகம் 372/13
மணி மண்டு பவளம் போல காயா – அகம் 374/13
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/10
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை – அகம் 399/8
கயிறு பிணிக்கொண்ட கவிழ் மணி மருங்கில் – புறம் 3/10
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் – புறம் 50/3
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் – புறம் 56/2
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி – புறம் 56/5
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி – புறம் 56/7
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
நீல மணி மிடற்று ஒருவன் போல – புறம் 91/6
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு – புறம் 130/1
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும் – புறம் 137/11
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி – புறம் 145/9
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி – புறம் 150/6
பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என – புறம் 152/29
பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை – புறம் 153/7
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து – புறம் 161/19
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் – புறம் 172/7
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/4
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே – புறம் 200/8
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த – புறம் 200/11
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான் – புறம் 201/4
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர – புறம் 202/3
மணி வரை அன்ன மாஅயோனே – புறம் 229/27
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி – புறம் 272/1
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி – புறம் 281/5
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை – புறம் 291/7
மாண் வினை யானையும் மணி களைந்தனவே – புறம் 305/6
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி – புறம் 340/1
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் – புறம் 351/1
ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி மிடைந்த – புறம் 362/1
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து – புறம் 365/4
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் – புறம் 368/17
வடி மணி வாங்கு உருள – புறம் 377/25
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/12
மணி கிளர் முன்றில் தென்னவன் மருகன் – புறம் 388/13
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல் – புறம் 397/14
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு – புறம் 398/27
TOP


மணி-கொல் (1)

தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
TOP


மணி-கொல்லோ (1)

புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ/செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/4,5
TOP


மணி-வயின் (1)

மணி-வயின் கலாபம் பரப்பி பல உடன் – சிறு 15
TOP


மணிச்சிகை (1)

செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை/உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் – குறி 64,65
TOP


மணிப்புறா (1)

மணிப்புறா துறந்த மரம் சோர் மாடத்து – அகம் 167/14
TOP


மணிமாடத்து (1)

பனி வளர் ஆவியும் போன்ம் மணிமாடத்து/உள் நின்று தூய பனி நீருடன் கலந்து – பரி 10/123,124
TOP


மணிய (1)

வீழ் மா மணிய புனை நெடும் கூந்தல் – நற் 374/6
TOP


மணியான் (1)

உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின – புறம் 22/2
TOP


மணியின் (12)

பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் – குறி 59
பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த – நற் 10/2
என்னினும் வாராது மணியின் தோன்றும் – நற் 173/6
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/2
பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் – குறு 239/5
மண்-உறு மணியின் தோன்றும் – குறு 367/6
பொன்படு மணியின் பொற்ப தோன்றும் – ஐங் 189/2
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து – அகம் 303/18
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து – புறம் 53/2
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி – புறம் 147/7
அரவு உமிழ் மணியின் குறுகார் – புறம் 294/8
TOP


மணியினும் (1)

முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை – குறி 13
TOP


மணியும் (8)

வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் – பட் 187
பொன்னும் மணியும் போலும் யாழ நின் – நற் 166/1
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும் – நற் 307/1
கல்லினுள் மணியும் நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ – பரி 3/64
தெறு கதிர் கனலியும் மாலையும் மணியும்/வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு – பரி 5/67,68
மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாரியும் – பரி 8/100
மா மலை பயந்த காமரு மணியும்/இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து – புறம் 218/2,3
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் – புறம் 377/16
TOP


மணியுள் (1)

மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம் – கலி 142/63
TOP


மணியொடு (1)

இரும் பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப – அகம் 376/9
TOP


மணியொடும் (1)

கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
TOP


மத்தக (1)

துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/5
TOP


மத்தம் (6)

புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி – பெரும் 156
பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம்/நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் – நற் 12/2,3
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம் – கலி 110/10
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம்/கன்று வாய் சுவைப்ப முன்றில் தூங்கும் – அகம் 87/1,2
நுரை தெரி மத்தம் கொளீஇ நிரை புறத்து – அகம் 101/8
TOP


மத்தரி (1)

மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/41
TOP


மத்தி (4)

கைவண் மத்தி கழாஅர் அன்ன – ஐங் 61/3
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் அன்ன எம் – அகம் 6/20
மத்தி நாட்டிய கல் கெழு பனி துறை – அகம் 211/15
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 226/8
TOP


மத்திகை (3)

மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவு உடை – முல் 59
மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து – பரி 20/61
மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற – கலி 96/12
TOP


மத்திகையா (1)

மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/46
TOP


மத்து (3)

மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா – பதி 26/3
மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ – பதி 71/16
நாள் உறை மத்து ஒலி கேளாதோனே – புறம் 257/13
TOP


மத (11)

மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை – திரு 232
மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி – பெரும் 143
பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் – பதி 43/4
மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப – பரி 8/20
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி – பரி 10/49
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/18
மத வலி யானை மறலிய பாசறை – அகம் 354/1
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி – புறம் 80/2
TOP


மத_மா (3)

பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் – பதி 43/4
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி – பரி 10/49
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
TOP


மதகு-தொறு (1)

நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் – பரி 24/66
TOP


மதம் (9)

மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – மலை 42
குளகு மென்று ஆள் மதம் போல – குறு 136/4
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி – பதி 70/8
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து – பரி 1/29
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப – பரி 18/1
மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி – அகம் 18/4
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு – அகம் 36/7
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி – அகம் 295/6
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
TOP


மதமும் (1)

மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும் – பரி 10/92
TOP


மதர் (28)

நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர்/ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர – மது 622,623
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் – குறி 248
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/10
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – பதி 21/35
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/67
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 20/55
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
அரி மதர் உண்கண்ணார் ஆரா கவவின் – கலி 91/13
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து – அகம் 39/11
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/3
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே – அகம் 120/6
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு – அகம் 140/10
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 149/19
அரி மதர் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 296/3
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை – அகம் 312/6
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/3
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 381/21
அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர் – அகம் 387/2
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 147/5
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 349/5
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் – புறம் 378/20
TOP


மதர்வை (2)

மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி – நற் 69/7
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும் – அகம் 393/17
TOP


மதரி (1)

செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி/பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/7,8
TOP


மதரும் (1)

கரப்பார் களி மதரும் போன்ம் – பரி 10/68
TOP


மதலை (5)

வானம் ஊன்றிய மதலை போல – பெரும் 346
மதலை பள்ளி மாறுவன இருப்ப – நெடு 48
பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றி – மலை 216
மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது – கலி 28/14
மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று – புறம் 152/18
TOP


மதவலி (4)

சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி/போர் மிகு பொருந குருசில் என பல – திரு 275,276
சேயின் வரூஉம் மதவலி யா உயர்ந்து – நற் 198/1
பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல் – பரி 3/40
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி/நனி நல்கூர்ந்தனன் ஆயினும் பனி மிக – புறம் 331/2,3
TOP


மதவு (5)

பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை – அகம் 23/7
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை – அகம் 26/17
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை – அகம் 54/6
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி – அகம் 341/8
TOP


மதன் (23)

உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் – திரு 4
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – சிறு 259
மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள் – பட் 278
மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் – மலை 260
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் – மலை 280
நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை – நற் 6/2
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் – நற் 8/7
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில் – நற் 94/1
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/11
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ – நற் 268/3
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து – குறு 308/2
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு – பதி 30/11
மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது – கலி 28/14
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் – அகம் 8/4
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா – அகம் 32/6
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் – அகம் 148/2
கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது – அகம் 212/21
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/14
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை – அகம் 398/23
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென – புறம் 50/12
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/6
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
TOP


மதனின் (1)

அதனினும் கொடியள் தானே மதனின்/துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு – நற் 97/5,6
TOP


மதாணி (2)

திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை – மது 461
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
TOP


மதி (79)

சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ – திரு 87
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து – சிறு 157
மதி சேர் அரவின் மான தோன்றும் – சிறு 185
பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல – சிறு 219
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு – சிறு 251
வெம் தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும் – பெரும் 17
மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் – பட் 35
மதி நிறைந்த மலி பண்டம் – பட் 136
மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி – மலை 62
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் – நற் 62/7
இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/5
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி – நற் 122/8
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
மதி மயக்கு-உறூஉம் நுதலும் நன்றும் – குறு 226/3
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் – குறு 400/5
மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட – ஐங் 280/3
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே – ஐங் 487/3
யாணர் நன் நாடும் கண்டு மதி மருண்டனென் – பதி 15/34
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி – பதி 24/22
ஆங்கும் மதி மருள காண்குவல் – பதி 73/19
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி – பரி 3/52
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி 9/7
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/48
அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/76
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
மதி மாலை மால் இருள் கால்சீப்ப கூடல் – பரி 10/112
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 11/36
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/37
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/37
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி/சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் – பரி 19/24,25
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் – பரி 23/43
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் – கலி 15/17
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது – கலி 17/7
துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற – கலி 32/6
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல் மதி/தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/4,5
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் – கலி 68/2
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி – கலி 70/4
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி – கலி 72/6
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை – கலி 104/27
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் – கலி 104/37
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா – கலி 114/4
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/6
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/4
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர – கலி 126/2
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க – கலி 126/21
ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி/நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள் – கலி 141/7,8
மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த – கலி 144/22
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற – கலி 145/6
மதி மருள நீத்த-கடை – கலி 147/16
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல – கலி 147/30
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப – கலி 148/5
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து – அகம் 141/7
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப – அகம் 179/13
மதி இருப்பு அன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல் – அகம் 192/1
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை – அகம் 221/6
மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த – அகம் 222/9
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ – அகம் 233/13
மதி சூழ் மீனின் தாய் வழிப்படூஉம் – அகம் 297/15
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை – அகம் 400/12
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை – புறம் 3/1
வான் உறையும் மதி போலும் – புறம் 22/11
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி/வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த – புறம் 32/7,8
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு – புறம் 60/3
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற – புறம் 160/8
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை – புறம் 174/15
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள – புறம் 362/2
அது நினைத்து மதி மழுகி – புறம் 377/12
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் – புறம் 392/1
மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 393/20
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர – புறம் 398/1
TOP


மதி_நாள் (1)

எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் – நற் 62/7
TOP


மதி_நாளால் (1)

துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற – கலி 32/6
TOP


மதிக்கும் (1)

மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி – நற் 81/3
TOP


மதிக்கும்-மன் (3)

மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/11
தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/15
TOP


மதித்தாயோ (1)

ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ/செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/13,14
TOP


மதித்தீத்தை (1)

எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் – கலி 14/17
TOP


மதித்து (5)

மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி – நற் 342/2
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/11
தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/15
TOP


மதித்தே (1)

வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே – குறு 66/5
TOP


மதிப்ப (1)

ஆற்றலம் யாம் என மதிப்ப கூறி – ஐங் 227/3
TOP


மதிய (1)

தொன் முறை இயற்கையின் மதிய/மரபிற்று ஆக – பரி 2/1,2
TOP


மதியத்து (5)

பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
நாள் நிறை மதியத்து அனையை இருள் – புறம் 102/7
மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி – புறம் 371/17
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி – புறம் 398/12
TOP


மதியம் (15)

நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு – மது 548
குன்றூர் மதியம் நோக்கி நின்று நினைந்து – நற் 62/4
மால்பு இடர் அறியா நிறை-உறு மதியம்/சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின் – நற் 196/3,4
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு – குறு 315/1
கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு – பதி 31/12
மதியம் மறைய வரு நாளில் வாய்ந்த – பரி 11/10
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/9
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு – கலி 121/18
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
வைகு நிலை மதியம் போல பையென – அகம் 299/11
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/27
தண் கதிர் மதியம் போலவும் – புறம் 56/24
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் – புறம் 67/4
மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும் – புறம் 160/22
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர – புறம் 294/1
TOP


மதியமொடு (3)

பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு – புறம் 25/4
TOP


மதியார் (1)

மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து – புறம் 78/4
TOP


மதியிற்கு (1)

அரவு நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல – குறு 395/4
TOP


மதியின் (11)

குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின்/தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம் – மது 195,196
மழை மாய் மதியின் தோன்றுபு மறைய – மது 452
பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும் – நற் 128/2
நிறை-உறு மதியின் இலங்கும் பொறையன் – நற் 346/8
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின்/உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர் – பரி 10/74,75
மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை – கலி 62/14
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின்/பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் – அகம் 57/11,12
அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் – அகம் 114/5
அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் ஒளி கரப்ப – அகம் 313/7
உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க – புறம் 31/4
வை எயிற்று உய்ந்த மதியின் மறவர் – புறம் 260/17
TOP


மதியும் (3)

மை தீர்ந்தன்று மதியும் அன்று – கலி 55/10
போதரும் பால் மதியும் போன்ம் – கலி 105/46
கதிர்கள் மழுங்கி மதியும் அதிர்வது போல் – கலி 146/40
TOP


மதியை (1)

அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
TOP


மதியொடு (2)

மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த – கலி 144/22
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு/வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை – கலி 144/24,25
TOP


மதில் (37)

கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 451
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – மது 66
களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில்/ஓர் எயின் மன்னன் போல – நற் 43/10,11
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி – நற் 342/2
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த – ஐங் 78/2
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து – ஐங் 444/2
மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி – பதி 15/3
நெடு மதில் நிலை ஞாயில் – பதி 20/18
நெடு மதில் நிரை பதணத்து – பதி 22/25
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து – பதி 33/7
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து – பதி 45/7
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது – பதி 58/6
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் – பதி 71/11
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – பதி 92/11
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று – பரி 8/37
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் – பரி 12/9
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது – பரி 20/107
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் – கலி 67/4
வரை உறழ் நீள் மதில் வாய் சூழ்ந்த வையை – கலி 92/12
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து – அகம் 24/11
உடை மதில் ஓர் அரண் போல – அகம் 45/18
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/16
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில்/சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும் – அகம் 159/18,19
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/12
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் – அகம் 227/18
மாட மூதூர் மதில் புறம் தழீஇ – அகம் 335/11
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில்/மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே – புறம் 18/11,12
கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே – புறம் 31/8
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப – புறம் 36/10
நீள் மதில் ஒரு சிறை ஒடுங்குதல் – புறம் 44/15
கடி மதில் அரண் பல கடந்து – புறம் 92/5
உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் – புறம் 97/2
மதில் கதவம் எழு செல்லவும் – புறம் 98/4
இடை மதில் சேக்கும் புரிசை – புறம் 343/16
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
மாறுகொண்டோர் மதில் இடறி – புறம் 387/5
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
TOP


மதில (1)

பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில/நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு – பதி 16/4,5
TOP


மதிலர் (1)

அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/8
TOP


மதிலில் (1)

ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில்/நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ – பரி 20/14,15
TOP


மதிலும் (1)

மதிலும் ஞாயில் இன்றே கிடங்கும் – புறம் 355/1
TOP


மதிலொடு (1)

மணி நீர் வைப்பு மதிலொடு பெயரிய – சிறு 152
TOP


மது (5)

மான் குறையொடு மது மறுகவும் – பொரு 217
மட்டு நீக்கி மது மகிழ்ந்தும் – பட் 108
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து – பரி 11/66
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு-உற – பரி 11/68
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
TOP


மதுகை (6)

போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப – பரி 18/1
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் – கலி 24/14
மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து – அகம் 71/15
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென – அகம் 125/12
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/5
மறுகு உடன் கமழும் மதுகை மன்றத்து – புறம் 325/10
TOP


மதுகைத்து (1)

உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின் – புறம் 245/2
TOP


மதுகைய (1)

கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை – நற் 350/7
TOP


மதுகையர்-கொல் (1)

அறியலர்-கொல்லோ அனை மதுகையர்-கொல்/யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் – குறு 290/2,3
TOP


மதுகையள் (3)

மனை வலித்து ஒழியும் மதுகையள் ஆதல் – அகம் 245/3
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/14
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள்/மெல்லியள் இளையள் நனி பேர் அன்பினள் – அகம் 319/13,14
TOP


மதுகையளே (1)

பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே – நற் 110/13
TOP


மதுகையால் (1)

மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/8
TOP


மதுகையும் (1)

புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் – கலி 47/2
TOP


மதுரை (7)

மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை/சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 699,700
இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை/ஆடற்கு நீர் அமைந்தது யாறு – பரி 11/48,49
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் – பரி 12/9
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 31/3
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் – பரி 32/3
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 33/3
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் – கலி 96/23
TOP


மதுரையும் (2)

மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 67
மாட மதுரையும் தருகுவன் எல்லாம் – புறம் 32/5
TOP


மதுவின் (1)

விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து – பரி 17/5
TOP


மதைஇய (4)

மூரல் முறுவலொடு மதைஇய நோக்கே – குறு 286/5
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் – கலி 131/21
மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் – அகம் 86/30
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே – அகம் 130/14
TOP


மதைஇனள் (1)

தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள்/பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் – கலி 109/5,6
TOP


மந்தி (41)

வரை மந்தி கழி மூழ்க – பொரு 224
மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் – சிறு 56
கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில் – பெரும் 395
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில் – பெரும் 497
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து – மது 334
மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர – நெடு 9
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி/அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு – மலை 311,312
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி/கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி – நற் 22/2,3
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி/கல்லென் சுற்றம் கை கவியா குறுகி – நற் 57/3,4
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க – நற் 95/4
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/8
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும் – நற் 168/5
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் – நற் 233/2
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் – நற் 251/3
துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட – நற் 326/4
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட – நற் 355/5
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை – நற் 373/2
புன் தலை மந்தி கல்லா வன் பறழ் – நற் 379/1
மகவு உடை மந்தி போல – குறு 29/6
கைம்மை உய்யா காமர் மந்தி/கல்லா வன் பறழ் கிளை முதல் சேர்த்தி – குறு 69/2,3
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் – குறு 335/4
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர் – ஐங் 271/1
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பறழ் – ஐங் 272/1
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் ஆரும் – ஐங் 273/2
மந்தி கணவன் கல்லா கடுவன் – ஐங் 274/1
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன் – ஐங் 276/1
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – ஐங் 277/2
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு – ஐங் 279/2
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பார்ப்பு – ஐங் 280/1
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/38
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க – கலி 13/5
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே – கலி 40/16
மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க – அகம் 82/8
செம் முக மந்தி ஆடும் – அகம் 241/15
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/12
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – அகம் 378/21
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி/செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக – அகம் 382/9,10
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி/பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய – அகம் 396/11,12
மன்ற பலவின் மா சினை மந்தி/இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் – புறம் 128/1,2
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் – புறம் 247/4
TOP


மந்திக்கு (1)

கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் – நற் 353/6
TOP


மந்திய (1)

பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே – குறு 278/7
TOP


மந்தியின் (1)

துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன் – அகம் 206/6
TOP


மந்தியும் (3)

மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து – திரு 42
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை – நற் 194/7
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின் – அகம் 92/8
TOP


மந்தியை (1)

துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் – புறம் 158/24
TOP


மந்தியொடு (1)

செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/3
TOP


மந்திர (1)

மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ – திரு 95
TOP


மந்திரத்து (1)

கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து/அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 30/33,34
TOP


மம்மர் (6)

மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே – கலி 126/13
மருள் உறு நோயொடு மம்மர் அகல – கலி 140/32
மம்மர் நெஞ்சினோன் தொழுது நின்றதுவே – அகம் 56/16
மழை என மருண்ட மம்மர் பல உடன் – அகம் 111/7
மம்மர் நெஞ்சத்து எம்மனோர்க்கு ஒருதலை – புறம் 53/7
TOP


மம்மர்த்து (1)

நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி – குறு 310/3
TOP


மயக்கத்தால் (1)

மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி – கலி 134/21
TOP


மயக்கத்து (3)

வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/5
புன்_புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே – ஐங் 260/4
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் – ஐங் 283/2
TOP


மயக்கப்பட்டு (1)

மருளி கொள் மட நோக்கம் மயக்கப்பட்டு அயர்த்தாயோ – கலி 14/11
TOP


மயக்கம் (1)

தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் – கலி 147/2
TOP


மயக்கமும் (1)

கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும்/அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் – மது 393,394
TOP


மயக்கி (11)

களிற்று செவி அன்ன பாசடை மயக்கி/பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர் – குறு 246/2,3
பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி/விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு – குறு 381/5,6
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் – ஐங் 101/3
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி/இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/1,2
மா தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி/ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய – பரி 10/6,7
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி/வாளை மேய்ந்த வள் எயிற்று நீர்நாய் – அகம் 6/17,18
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி/தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது – அகம் 36/5,6
அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை – அகம் 46/5
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி/பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/1,2
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி/வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய – அகம் 376/14,15
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி/குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு – புறம் 34/10,11
TOP


மயக்கிய (3)

நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்று அன்ன – ஐங் 211/1
மனத்தில் தீது இலன் என மயக்கிய வருதி-மன் – கலி 73/11
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை – புறம் 159/16
TOP


மயக்கு (2)

மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு – புறம் 239/18
மருள் தீர்ந்து மயக்கு ஒரீஇ – புறம் 362/11
TOP


மயக்கு-உற்ற (3)

உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து – நற் 262/3
நெறி மயக்கு-உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம் – கலி 12/7
இரும் புலி மயக்கு-உற்ற இகல் மலை நன் நாட – கலி 48/7
TOP


மயக்கு-உற்றன (1)

மா மறுகலின் மயக்கு-உற்றன வழி – புறம் 345/3
TOP


மயக்கு-உற்று (1)

வழி மயக்கு-உற்று மருடல் நெடியான் – பரி 35/5
TOP


மயக்கு-உற (1)

கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற/புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/38,39
TOP


மயக்கு-உறாஅ (1)

மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ/பொருள்-வயின் நீடலோ இலர் நின் – அகம் 233/13,14
TOP


மயக்கு-உறினே (1)

படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே – புறம் 142/6
TOP


மயக்கு-உறு (1)

மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு – புறம் 188/6
TOP


மயக்கு-உறூஉம் (1)

மதி மயக்கு-உறூஉம் நுதலும் நன்றும் – குறு 226/3
TOP


மயக்குப்படுகுவாய் (1)

மாறு எதிர் கூறி மயக்குப்படுகுவாய்/கலத்தொடு யாம் செல்வு-உழி நாடி புலத்தும் – கலி 116/15,16
TOP


மயக்கும் (3)

வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும்/கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 91/2,3
கழனி எருமை கதிரொடு மயக்கும்/பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/2,3
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை – பரி 20/49
TOP


மயங்க (3)

முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க/விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என – பரி 6/20,21
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் – கலி 146/32
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி – புறம் 120/3
TOP


மயங்காது (2)

எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது/மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல – அகம் 8/13,14
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது/செய்தல் வேண்டுமால் நன்றோ வானோர் – புறம் 213/21,22
TOP


மயங்கி (37)

வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி/பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் – மது 617,618
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று – நெடு 47
நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி/இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் – குறி 50,51
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி/கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை – பட் 241,242
செறுவும் வாவியும் மயங்கி நீர் அற்று – பட் 244
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி/சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 311/6,7
நீர் இரங்கு அரைநாள் மயங்கி கூதிரொடு – நற் 341/8
அறிவும் மயங்கி பிறிது ஆகின்றே – நற் 397/4
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி/துறை நீர் இரும் கழி புல்லென்றன்றே – குறு 177/1,2
தவ பல் நாள் தோள் மயங்கி/வௌவும் பண்பின் நோய் ஆகின்றே – குறு 271/4,5
இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே – குறு 391/4
அறியாமையின் வெறி என மயங்கி/அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் – ஐங் 242/1,2
பொங்கு பிசிர் புணரி மங்குலொடு மயங்கி/வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் – பதி 60/10,11
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி/வெம் போர் மள்ளர் தெண் கிணை கறங்க – பதி 90/43,44
மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கி/பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் – பரி 24/29,30
மாஅல் யானையொடு மறவர் மயங்கி/தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் – கலி 5/2,3
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் – கலி 88/18
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி/நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி – கலி 88/19,20
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது – கலி 92/4
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு – கலி 92/53
தெருளும் மருளும் மயங்கி வருபவள் – கலி 144/7
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி – கலி 146/33
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி/யான் ஓம் என்னவும் ஒல்லார் தாம் மற்று – அகம் 26/9,10
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி/மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 43/9,10
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கி/இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம் – அகம் 128/5,6
எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி/இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு – அகம் 164/8,9
உரவு உரும் ஏறொடு மயங்கி/இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/14,15
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி/கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 264/9,10
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென – அகம் 307/3
கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி/இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு – அகம் 366/8,9
நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறி என – அகம் 388/18
முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி/குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல – புறம் 19/7,8
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி/வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து – புறம் 180/5,6
வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து – புறம் 271/5
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு-உற்று மயங்கி/வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ – புறம் 279/7,8
பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி/மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் – புறம் 283/3,4
TOP


மயங்கிட (1)

பொலம் படைய மா மயங்கிட/இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/14,15
TOP


மயங்கிய (11)

படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை – நற் 275/3
ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய/கூதிர் உருவின் கூற்றம் – குறு 197/3,4
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே – குறு 374/7
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய/பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி – ஐங் 462/1,2
காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடல் என – பரி 8/31
அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று – கலி 95/25
என் ஆம்-கொல்லோ தோழி மயங்கிய/மையல் பெண்டிர்க்கு நொவ்வல் ஆக – அகம் 98/21,22
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/13
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே – புறம் 150/10
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின் – புறம் 178/7
ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர – புறம் 288/5
TOP


மயங்கியோரே (2)

மாலை என்மனார் மயங்கியோரே/குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் – குறு 234/3,4
மாலை என்மனார் மயங்கியோரே – கலி 119/16
TOP


மயங்கின்றே (1)

தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே – அகம் 43/8
TOP


மயங்கினர்-கொல் (1)

என் மயங்கினர்-கொல் நம் காதலோரே – அகம் 293/14
TOP


மயங்கினள் (1)

முயங்கு-மதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே – ஐங் 160/5
TOP


மயங்கினள்-கொல்லோ (1)

மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ/யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை – ஐங் 42/1,2
TOP


மயங்கினாள் (1)

மயங்கினாள் என்று மருடிர் கலங்கன்-மின் – கலி 143/19
TOP


மயங்கினும் (1)

கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் – நற் 66/8
TOP


மயங்கினை (1)

ஆறு மயங்கினை போறி நீ வந்து ஆங்கே – கலி 95/3
TOP


மயங்கினையே (1)

ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே – நற் 396/11
TOP


மயங்கு (42)

மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 106
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்து என – குறி 53
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி – மலை 232
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/9
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் – நற் 63/8
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள் – நற் 319/6
மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி – நற் 364/2
மயங்கு துயர்-உற்ற மையல் வேழம் – குறு 308/3
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல் – குறு 339/4
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன் – குறு 393/1
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/2
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/5
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த – ஐங் 394/1
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க – ஐங் 465/3
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/6
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி – பதி 50/2
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட – பரி 15/39
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் – பரி 15/50
தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் – கலி 5/3
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து – கலி 82/16
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக – கலி 85/26
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர – கலி 129/6
மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என – கலி 150/5
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென – அகம் 17/4
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை – அகம் 162/8
மயங்கு மழை துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – அகம் 166/3
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு – அகம் 208/9
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி – அகம் 218/10
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் – அகம் 236/8
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கு பிசிர் – அகம் 250/1
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 322/2
களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் – அகம் 322/7
மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல் – அகம் 341/6
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் – அகம் 397/5
மயங்கு வள்ளை மலர் ஆம்பல் – புறம் 16/13
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து – புறம் 294/4
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே – புறம் 343/17
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக – புறம் 365/1
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை – புறம் 373/7
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு – புறம் 373/20
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
TOP


மயங்குதி (1)

மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் – கலி 91/20
TOP


மயங்கும் (1)

அருவி துவலையொடு மயங்கும்/பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே – அகம் 359/15,16
TOP


மயர் (2)

கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள் – பரி 15/37
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து – அகம் 253/20
TOP


மயல் (1)

மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/17
TOP


மயலொடு (1)

ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் – பதி 62/7
TOP


மயலோ (1)

மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே – குறு 156/7
TOP


மயிர் (65)

குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 313
ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல – பொரு 7
மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன – பொரு 29
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 32
பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப – பொரு 41
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர – சிறு 44
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 171
பல் மயிர் பிணவொடு பாயம் போகாது – பெரும் 342
பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள – மது 174
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து – மது 387
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப – மது 673
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை – நெடு 91
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 128
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை – நெடு 141
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 32
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – மலை 418
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/7
கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப – நற் 81/4
இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின் – நற் 89/5
மயிர் கண் முரசினோரும் முன் – நற் 93/11
சீறூரோளே நாறு மயிர் கொடிச்சி – நற் 95/8
எய்ம் முள் அன்ன பரூஉ மயிர் எருத்தின் – நற் 98/1
புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும் – நற் 151/11
செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை – நற் 321/1
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை – நற் 325/1
பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர் – நற் 337/4
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர்/கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி – குறு 90/3,4
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை – குறு 147/2
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை – குறு 154/4
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர்/கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை – குறு 373/4,5
மயிர் வார் முன்கை வளையும் செறூஉம் – ஐங் 218/2
குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் – ஐங் 238/2
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன் – ஐங் 275/1
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 397/1
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை – பதி 12/11
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய – பதி 39/9
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு – பதி 90/36
வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த – பரி 21/5
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/8
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் – அகம் 34/12
ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி – அகம் 102/5
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர்/புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை – அகம் 133/1,2
வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர் பன்றி – அகம் 178/2
இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை – அகம் 201/17
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் – அகம் 206/4
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6
மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர – அகம் 267/8
இரும் பனம் செறும்பின் அன்ன பரூஉ மயிர்/சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் – அகம் 277/7,8
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர்/மனை உறை கோழி மறன் உடை சேவல் – அகம் 277/14,15
பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை – அகம் 297/14
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி – அகம் 300/7
தளிர் புரை கொடிற்றின் செறி மயிர் எருத்தின் – அகம் 367/10
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி – அகம் 400/6
அரி மயிர் திரள் முன்கை – புறம் 11/1
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி – புறம் 29/4
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் – புறம் 63/7
குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய் – புறம் 257/3
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி – புறம் 260/26
பாறு மயிர் குடுமி எண்ணெய் நீவி – புறம் 279/9
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 334/2
பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய – புறம் 374/3
பாறு தலை மயிர் நனைய – புறம் 377/2
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப – புறம் 398/3
TOP


மயிர்_குறை_கருவி (1)

மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன – பொரு 29
TOP


மயிரும் (1)

இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த – பரி 6/19
TOP


மயில் (80)

மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 205
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி – பொரு 47
மட கண்ண மயில் ஆல – பொரு 190
மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய் – சிறு 16
மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய் – சிறு 16
கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் – சிறு 165
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி – சிறு 264
மயில் அகவும் மலி பொங்கர் – மது 333
மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும் – மது 418
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ – மது 675
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின் – மது 706
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 99
மயில் இயல் மான் நோக்கின் – பட் 149
மயில் அறிபு அறியா-மன்னோ – நற் 13/8
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – நற் 115/5
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/4
இன மயில் மட கணம் போல – நற் 248/8
ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர – நற் 262/2
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் – நற் 265/8
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் – நற் 301/4
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/2
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் – குறு 2/3
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/3
மென் மயில் எருத்தின் தோன்றும் – குறு 183/6
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை – குறு 184/5
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் – குறு 225/6
நன் மயில் வலைப்பட்டு ஆங்கு யாம் – குறு 244/5
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து – குறு 249/1
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு – குறு 264/3
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் – ஐங் 8/4
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/2
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/2
பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் – பதி 27/8
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் – பரி 5/60
மலைய இனம் கலங்க மலைய மயில் அகவ – பரி 6/4
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி – பரி 8/67
ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல – பரி 9/41
மென் சீர் மயில் இயலவர் – பரி 9/56
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர் – பரி 11/41
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ – பரி 15/40
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் மேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/26
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை – பரி 19/7
மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும் – பரி 19/21
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது – பரி 23/64
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற – கலி 27/13
மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ – கலி 30/6
தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் – கலி 33/18
நெடு மிசை சூழும் மயில் ஆலும் சீர – கலி 36/2
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என – கலி 56/15
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/2
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/59
மயில் எருத்து வண்ணத்து மாயோய் மற்று இன்ன – கலி 108/38
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/15
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் – அகம் 69/14
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில்/நனவு புகு விறலியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 82/9,10
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில்/குஞ்சர குரல குருகோடு ஆலும் – அகம் 145/14,15
களி மயில் கலாவத்து அன்ன தோளே – அகம் 152/14
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல – அகம் 198/7
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/4
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் – அகம் 344/6
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர் – அகம் 352/4
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 358/2
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 368/7
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் – அகம் 369/4
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 378/5
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல் – அகம் 385/1
ஆடு மயில் பீலியின் பொங்க நன்றும் – அகம் 385/14
நனவு-உறு கட்சியின் நன் மயில் ஆல – அகம் 392/17
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி – புறம் 56/7
பயில் பூ சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் – புறம் 116/10
மென் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி – புறம் 120/6
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
கலி மயில் கலாவம் கால் குவித்து அன்ன – புறம் 146/8
இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் – புறம் 252/4
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து – புறம் 264/3
மயில் அம் சாயல் மாஅயோளொடு – புறம் 318/2
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு – புறம் 373/10
மயில் அன்ன மென் சாயலார் – புறம் 395/13
TOP


மயில்_இனம் (1)

மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் – அகம் 344/6
TOP


மயில்கள் (2)

மயில்கள் ஆல குடிஞை இரட்டும் – ஐங் 291/1
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர – ஐங் 292/1
TOP


மயிலாய் (1)

சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் – பரி 9/64
TOP


மயிலின் (4)

நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி – மது 608
வலை உறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என – கலி 128/16
எழில் எஞ்சு மயிலின் நடுங்கி சேக்கையின் – கலி 137/6
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி – அகம் 158/5
TOP


மயிலும் (2)

மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாரியும் – பரி 8/100
மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று – கலி 55/13
TOP


மயிலை (1)

மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் – புறம் 342/2
TOP


மயிலோடு (1)

ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல – பரி 9/41
TOP


மர (32)

வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் – சிறு 155
முழவின் அன்ன முழு மர உருளி – பெரும் 47
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் – பெரும் 187
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த – பெரும் 309
ஒரு மர பாணியில் தூங்கி ஆங்கு – பெரும் 433
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம் – குறி 217
இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் – மலை 265
நொய் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி – மலை 446
பன் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து – நற் 44/10
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/5
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/9
பெரு மர ஒடியல் போல – நற் 289/8
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/7
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல – கலி 94/23
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 133/3
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் – அகம் 8/11
மருத மர நிழல் எருதொடு வதியும் – அகம் 37/16
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே – அகம் 71/18
குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் – அகம் 87/5
காடு கால்யாத்த நீடு மர சோலை – அகம் 109/5
நன் மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 241/16
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும் – அகம் 295/7
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/9
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப – அகம் 345/13
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 347/16
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 389/24
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் – புறம் 43/11
பெரு மர கம்பம் போல – புறம் 169/11
யானை தந்த முளி மர விறகின் – புறம் 247/1
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும் – புறம் 364/11
TOP


மரத்த (13)

முது மரத்த முரண் களரி – பட் 59
உலவை ஆகிய மரத்த/கல் பிறங்கு உயர் மலை உம்பரஃது எனவே – நற் 62/9,10
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த/புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே – நற் 256/3,4
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை – நற் 281/1
சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை – ஐங் 212/1
நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு – அகம் 1/11
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி – அகம் 41/8
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை – அகம் 75/5
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி – அகம் 145/3
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை – அகம் 270/12
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/10
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த/மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை – அகம் 327/14,15
உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை – புறம் 3/23
TOP


மரத்தான் (2)

குருகு நரல மனை மரத்தான்/மீன் சீவும் பாண்_சேரியொடு – மது 268,269
கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து – பதி 33/3
TOP


மரத்தின் (3)

சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் – கலி 43/3
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி – புறம் 180/5
விழு நவி பாய்ந்த மரத்தின்/வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே – புறம் 270/12,13
TOP


மரத்து (9)

நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து/போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 82,83
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/2
இனை-மதி வாழியர் நெஞ்சே மனை மரத்து/எல்-உறு மௌவல் நாறும் – குறு 19/3,4
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து/அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன – கலி 3/16,17
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த – அகம் 49/4
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
வறல் மரத்து அன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை – அகம் 395/8
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் – புறம் 41/5
கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன – புறம் 102/5
TOP


மரத்தை (1)

மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு – கலி 106/22
TOP


மரத்தொடு (1)

போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற – கலி 26/7
TOP


மரத்தொடும் (1)

உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும்/புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/11,12
TOP


மரந்தை (4)

குட்டுவன் மரந்தை அன்ன எம் – குறு 34/7
ஊரோ நன்று-மன் மரந்தை/ஒரு தனி வைகின் புலம்பு ஆகின்றே – குறு 166/3,4
நன் நகர் மரந்தை முற்றத்து ஒன்னார் – அகம் 127/6
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 376/18
TOP


மரந்தையோர் (1)

இரங்கு நீர் பரப்பின் மரந்தையோர் பொருந – பதி 90/28
TOP


மரப (1)

காணா மரப நீயா நினைவ – பரி 3/84
TOP


மரபில் (1)

மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி – குறு 182/2
TOP


மரபிற்று (1)

மரபிற்று ஆக – பரி 2/2
TOP


மரபின் (68)

விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது – திரு 107
அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக – திரு 269
தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின்/மகிழ் நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 66,67
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின்/தொன் மா இலங்கை கருவொடு பெயரிய – சிறு 118,119
தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை – சிறு 127
நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது – சிறு 230
திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல் – பெரும் 31
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பெரும் 389
கடன் அறி மரபின் கைதொழூஉ பழிச்சி – பெரும் 463
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் – பெரும் 476
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார் – மது 459
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப – மது 774
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பட் 105
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – மலை 209
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் – மலை 230
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் – மலை 391
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது – மலை 537
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும் – நற் 103/8
கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல – நற் 231/2
உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி – நற் 255/2
அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே – நற் 311/5
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி – குறு 213/5
உறல் முறை மரபின் கூற்றத்து – குறு 267/7
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன் – ஐங் 245/1
அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர – ஐங் 391/2
உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 21/5
நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின் – பதி 27/10
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 30/34
எறும்பும் மூசா இறும்பூது மரபின்/கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர – பதி 30/38,39
பணியா மரபின் உழிஞை பாட – பதி 46/6
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ – பதி 50/21
கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண – பதி 67/3
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 74/15
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின்/கடவுள் அயிரையின் நிலைஇ – பதி 79/17,18
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரைஇ – பதி 88/12
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரவியும் – பதி 90/19
அன்ன மரபின் அனையோய் நின்னை – பரி 1/34
சாவா மரபின் அமரர்க்கா சென்ற நின் – பரி 2/71
முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/47
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 14/32
அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன