மூ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மூ 13
மூ_இரு 2
மூ_ஏழ் 4
மூ_ஐந்தால் 1
மூஉய் 3
மூக்கின் 2
மூக்கு 7
மூங்கில் 8
மூங்கிலில் 1
மூங்கிலின் 1
மூச 3
மூசவும் 1
மூசா 2
மூசி 1
மூசிய 1
மூசு 12
மூசுவன 1
மூட்டி 2
மூட்டு-உறு 1
மூடுவார் 1
மூடை 2
மூடையால் 1
மூடையின் 2
மூடையும் 1
மூத்த 7
மூத்து 1
மூத்தோர் 3
மூத்தோன் 1
மூதரில் 1
மூதா 4
மூதாய் 9
மூதாலத்து 2
மூதாளர் 4
மூதாளரேம் 1
மூதாளனை 1
மூதில் 3
மூதிலாளருள்ளும் 1
மூதிலாளன் 1
மூதின் 1
மூது 6
மூதூர் 62
மூதூர்க்கு 1
மூப்பின் 1
மூப்பினது 1
மூப்பு 1
மூப்பும் 1
மூப்பே 1
மூய் 1
மூய 1
மூயின 1
மூரல் 5
மூரி 9
மூரியொடு 1
மூலமும் 1
மூவர் 3
மூவரும் 2
மூவருள் 1
மூவருள்ளும் 2
மூவரை 1
மூவரொடு 1
மூவன் 1
மூவா 4
மூவாய் 1
மூவிரு 1
மூவிரும் 2
மூவெயில் 1
மூவேழ் 1
மூவேறு 1
மூழ்க 6
மூழ்கலின் 1
மூழ்கார் 1
மூழ்கி 10
மூழ்கிய 6
மூழ்கு 1
மூழ்குவம்-கொல்லோ 1
மூழ்குவோளே 1
மூழ்த்தன்று 1
மூழ்த்தனரே 1
மூழ்த்து 2
மூழ்ப்ப 1
மூன்றின் 2
மூன்றினும் 1
மூன்று 10
மூன்றும் 8
மூன்றே 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

மூ (13)

மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் – பரி 3/9
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/75
மலை ஆற்றுப்படுத்த மூ_இரு கயந்தலை – பரி 5/10
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 13/24
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை – பரி 13/38
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/2
நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி – கலி 108/3
ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி – புறம் 55/2
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய – புறம் 166/8
மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற – புறம் 400/2
TOP


மூ_இரு (2)

மலை ஆற்றுப்படுத்த மூ_இரு கயந்தலை – பரி 5/10
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11
TOP


மூ_ஏழ் (4)

மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் – பரி 3/9
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/75
நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 13/24
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய – புறம் 166/8
TOP


மூ_ஐந்தால் (1)

மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற – புறம் 400/2
TOP


மூஉய் (3)

பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய்/வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/4,5
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி – பரி 10/13
ஆடையான் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய – கலி 142/26
TOP


மூக்கின் (2)

காடி வைத்த கலன் உடை மூக்கின்/மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 57,58
மூக்கின் உச்சி சுட்டுவிரல் சேர்த்தி – நற் 149/2
TOP


மூக்கு (7)

அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி – நற் 6/7
ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு – நற் 24/3
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு – நற் 372/3
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த – ஐங் 213/1
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை – அகம் 53/8
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக – அகம் 246/2
கதிர் மூக்கு ஆரல் கீழ் சேற்று ஒளிப்ப – புறம் 249/1
TOP


மூங்கில் (8)

ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில்/ஓடு மழை கிழிக்கும் சென்னி – நற் 28/7,8
மூங்கில் அம் கழை தூங்க ஒற்றும் – நற் 366/10
கூழை மூங்கில் குவட்டு இடையதுவே – குறு 179/7
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல – பதி 84/12
மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி – கலி 50/2
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும் – அகம் 85/8
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் – அகம் 241/6
முளை வளர் முதல மூங்கில் முருக்கி – அகம் 332/1
TOP


மூங்கிலில் (1)

முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் – குறு 201/5
TOP


மூங்கிலின் (1)

முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த – அகம் 268/11
TOP


மூச (3)

காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச/அவருள் – கலி 92/31,32
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும் – கலி 92/49
TOP


மூசவும் (1)

மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது – பதி 60/4
TOP


மூசா (2)

சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 43
எறும்பும் மூசா இறும்பூது மரபின் – பதி 30/38
TOP


மூசி (1)

என்னையே மூசி கதுமென நோக்கன்-மின் வந்து – கலி 147/17
TOP


மூசிய (1)

மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
TOP


மூசு (12)

வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை – நற் 180/1
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் – நற் 190/5
வில் மூசு கவலை விலங்கிய – நற் 224/10
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை – ஐங் 99/1
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து – பதி 31/30
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த – கலி 48/2
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/9
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை – அகம் 159/16
இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் – அகம் 348/5
புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி – புறம் 116/4
வளவன் என்னும் வண்டு மூசு கண்ணி – புறம் 227/9
TOP


மூசுவன (1)

வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப – மது 717
TOP


மூட்டி (2)

புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி/திகழ் ஒளி ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும் – பரி 2/63,64
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் – கலி 8/3
TOP


மூட்டு-உறு (1)

மூட்டு-உறு கவரி தூக்கி அன்ன – அகம் 156/2
TOP


மூடுவார் (1)

மெய்யாப்பு மெய் ஆர மூடுவார் வையத்துக்கு – பரி 24/19
TOP


மூடை (2)

பொதி மூடை போர் ஏறி – பட் 137
மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன – புறம் 393/13
TOP


மூடையால் (1)

மனை கவைஇய கறி மூடையால்/கலி சும்மைய கரை கலக்கு-உறுந்து – புறம் 343/3,4
TOP


மூடையின் (2)

கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் – பொரு 245
கடும் தெற்று மூடையின்/வாடிய மாலை மலைந்த சென்னியன் – புறம் 285/5,6
TOP


மூடையும் (1)

காலின் வந்த கரும் கறி மூடையும்/வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் – பட் 186,187
TOP


மூத்த (7)

குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் – பெரும் 247
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை – மலை 229
மூத்த யாக்கையொடு பிணி இன்று கழிய – பதி 22/10
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த/மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என – பரி 19/72,73
நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு – புறம் 24/26
நின்று மூத்த யாக்கை அன்ன நின் – புறம் 24/27
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த – புறம் 24/28
TOP


மூத்து (1)

மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி – நற் 315/3
TOP


மூத்தோர் (3)

மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி – அகம் 90/1
மூத்தோர் மூத்தோர் கூற்றம் உய்த்து என – புறம் 75/1
மூத்தோர் மூத்தோர் கூற்றம் உய்த்து என – புறம் 75/1
TOP


மூத்தோன் (1)

மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள் – புறம் 183/6
TOP


மூதரில் (1)

முள் அரை பிரம்பின் மூதரில் செறியும் – அகம் 6/19
TOP


மூதா (4)

மூதா தைவந்த ஆங்கு – குறு 204/4
வளை தலை மூதா ஆம்பல் ஆர்நவும் – பதி 13/6
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் – அகம் 156/4
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும் – புறம் 323/2
TOP


மூதாய் (9)

கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் – நற் 362/5
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் – கலி 85/10
ஈயல்_மூதாய் வரிப்ப பவளமொடு – அகம் 14/3
குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய்/பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப – அகம் 74/4,5
செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நன் பல – அகம் 134/4
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் – அகம் 139/13
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – அகம் 283/15
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப – அகம் 304/15
குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி – அகம் 374/12
TOP


மூதாலத்து (2)

தொன் மூதாலத்து பொதியில் தோன்றிய – குறு 15/2
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் – அகம் 251/8
TOP


மூதாளர் (4)

பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ – முல் 54
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து – அகம் 366/10
நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி – அகம் 377/7
நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த – புறம் 52/14
TOP


மூதாளரேம் (1)

பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே – புறம் 243/14
TOP


மூதாளனை (1)

முழுது உணர்ந்து ஒழுக்கும் நரை மூதாளனை/வண்மையும் மாண்பும் வளனும் எச்சமும் – பதி 74/24,25
TOP


மூதில் (3)

மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி – நற் 367/6
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில்/புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் – பதி 15/11,12
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி – புறம் 19/15
TOP


மூதிலாளருள்ளும் (1)

மூதிலாளருள்ளும் காதலின் – புறம் 289/5
TOP


மூதிலாளன் (1)

தமியன் வந்த மூதிலாளன்/அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த – புறம் 284/4,5
TOP


மூதின் (1)

மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே – புறம் 279/2
TOP


மூது (6)

நெடு மூது இடைய நீர் இல் ஆறே – குறு 283/8
மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு – அகம் 140/12
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க – அகம் 255/14
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை – அகம் 355/3
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப – அகம் 367/3
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் – புறம் 382/11
TOP


மூதூர் (62)

நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர்/சேய்த்தும் அன்று சிறிது நணியதுவே – சிறு 201,202
விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர்/அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய் – பெரும் 411,412
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி – முல் 7
மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர்/ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நெடு 29,30
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் – குறி 236
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு – பட் 215
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 93
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர்/ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே – மலை 401,402
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர்/பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய – மலை 487,488
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர்/கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே – நற் 45/4,5
மல்லல் மூதூர் மலர் பலி உணீஇய – நற் 73/3
அம்பல் மூதூர் அரவம் ஆயினும் – நற் 85/3
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர்/உடையோர் பான்மையின் பெரும் கைதூவா – நற் 90/1,2
செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர்/தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ – நற் 130/4,5
அழுங்கல் மூதூர் அறிந்தன்றோ இன்றே – நற் 138/11
அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர் – நற் 143/7
அம்பல் மூதூர் அலர் எழ – நற் 249/10
அம்பல் மூதூர் அலர்ந்து – நற் 272/9
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர்/பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/4,5
அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே – நற் 311/5
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 319/3
பெரும் கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே – நற் 321/10
ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன – குறு 293/4
வேழ மூதூர் ஊரன் – ஐங் 15/3
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழ – ஐங் 372/3
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர்/கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து – பதி 15/18,19
முருகு உடன்று கறுத்த கலி அழி மூதூர்/உரும்பு இல் கூற்றத்து அன்ன நின் – பதி 26/12,13
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/20
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் – பதி 53/5
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர்/கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண – பதி 67/2,3
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று – பரி 8/37
புனல் என மூதூர் மலிந்தன்று அவர் உரை – பரி 12/94
இன்பமும் கவினும் அழுங்கல் மூதூர்/நன் பல நன் பல நன் பல வையை – பரி 12/100,101
செறிந்த சேரி செம்மல் மூதூர்/அறிந்த மாக்கட்டு ஆகுக தில்ல – அகம் 15/7,8
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர்/நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி – அகம் 17/19,20
மல்லல் மூதூர் மறையினை சென்று – அகம் 50/9
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர்/நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/7,8
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற – அகம் 113/8
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர்/திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/12,13
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர்/பழி இலர் ஆயினும் பலர் புறங்கூறும் – அகம் 115/1,2
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர்/விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் – அகம் 122/1,2
பழ விறல் மூதூர் பலருடன் துவன்றிய – அகம் 141/10
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண் – அகம் 165/4
அம்பல் மூதூர் கேட்பினும் கேட்க – அகம் 218/19
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர்/போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன் – அகம் 316/6,7
மாட மூதூர் மதில் புறம் தழீஇ – அகம் 335/11
ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன் – அகம் 342/6
அம்பல் மூதூர் அலர் நமக்கு ஒழிய – அகம் 347/7
விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை – அகம் 352/5
மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே – புறம் 18/12
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர்/வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/11,12
எம் கோன் இருந்த கம்பலை மூதூர்/உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி – புறம் 54/1,2
மூதூர் வாயில் பனி கயம் மண்ணி – புறம் 79/1
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர்/நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு – புறம் 97/18,19
இரு பால் பெயரிய உரு கெழு மூதூர்/கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய – புறம் 202/6,7
பேர் இசை மூதூர் மன்றம் கண்டே – புறம் 220/7
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 228/4
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 256/7
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர்/அறன் இலள் மன்ற தானே விறல் மலை – புறம் 336/7,8
சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர்/யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தாங்காது – புறம் 350/2,3
நனம் தலை மூதூர் வினவலின் – புறம் 391/10
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர்/மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி – புறம் 398/11,12
TOP


மூதூர்க்கு (1)

அழுங்கல் மூதூர்க்கு இன்னாது ஆகும் – அகம் 301/25
TOP


மூப்பின் (1)

பயன் இல் மூப்பின் பல் சான்றீரே – புறம் 195/3
TOP


மூப்பினது (1)

நாளது செலவும் மூப்பினது வரவும் – அகம் 353/4
TOP


மூப்பு (1)

மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
TOP


மூப்பும் (1)

கூற்றமும் மூப்பும் மறந்தாரோடு ஓராஅங்கு – கலி 12/18
TOP


மூப்பே (1)

அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
TOP


மூய் (1)

பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்து அன்ன – குறு 233/3
TOP


மூய (1)

தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய/மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து – பதி 42/20,21
TOP


மூயின (1)

கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும் – பதி 22/14
TOP


மூரல் (5)

பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 168
இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர் – பெரும் 196
மூரல் முறுவலொடு மதைஇய நோக்கே – குறு 286/5
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு – அகம் 60/4
மூரல் முறுவலள் பேர்வனள் நின்ற – அகம் 390/15
TOP


மூரி (9)

முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 15/1
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 203/1
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி – பரி 20/54
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை – அகம் 88/1
முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து – அகம் 103/6
மூரி வெண் தோள் – புறம் 285/9
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி – புறம் 391/5
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற – புறம் 393/14
TOP


மூரியொடு (1)

நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு/வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர் – பதி 67/15,16
TOP


மூலமும் (1)

மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த – பரி 13/25
TOP


மூவர் (3)

தமிழ் கெழு மூவர் காக்கும் – அகம் 31/14
முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும் – புறம் 205/1
பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் – புறம் 357/2
TOP


மூவரும் (2)

பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக – திரு 162
முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி – பொரு 54
TOP


மூவருள் (1)

மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என – புறம் 122/5
TOP


மூவருள்ளும் (2)

முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும்/இலங்கு நீர் பரப்பின் வளை மீக்கூறும் – பெரும் 33,34
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும்/அரசு எனப்படுவது நினதே பெரும – புறம் 35/4,5
TOP


மூவரை (1)

முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை/இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே – புறம் 137/2,3
TOP


மூவரொடு (1)

நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு/ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் – திரு 167,168
TOP


மூவன் (1)

வருவர் வாழி தோழி மூவன்/முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் – நற் 18/2,3
TOP


மூவா (4)

மூவா மரபும் ஓவா நோன்மையும் – பரி 2/70
மூவா அமரரும் முனிவரும் பிறரும் – அகம் 0/12
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் – அகம் 54/17
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் – அகம் 335/23
TOP


மூவாய் (1)

கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய்/வேலும் உண்டு அ தோலாதோற்கே – அகம் 0/5,6
TOP


மூவிரு (1)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
TOP


மூவிரும் (2)

நளி கொள் முரசின் மூவிரும் முற்றினும் – புறம் 109/2
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி – புறம் 110/1
TOP


மூவெயில் (1)

மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் – திரு 154
TOP


மூவேழ் (1)

மூவேழ் துறையும் முறையுளி கழிப்பி – புறம் 152/20
TOP


மூவேறு (1)

மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு – அகம் 282/8
TOP


மூழ்க (6)

வரை மந்தி கழி மூழ்க/கழி நாரை வரை இறுப்ப – பொரு 224,225
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி – பெரும் 200
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் – கலி 6/3
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க/கொல் புனல் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே – புறம் 263/7,8
நிரை காழ் எஃகம் நீரின் மூழ்க/புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும் – புறம் 354/2,3
TOP


மூழ்கலின் (1)

வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து – முல் 73
TOP


மூழ்கார் (1)

பாசடகு மிசையார் பனி நீர் மூழ்கார்/மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே – புறம் 62/14,15
TOP


மூழ்கி (10)

விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி/சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கி – சிறு 170,171
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி/சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் – மது 357,358
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி/அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின் – பட் 246,247
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி/சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி – பதி 42/2,3
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு – பரி 2/10
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் – பரி 6/88
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி/பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/10,11
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி/மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது – கலி 92/3,4
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த – கலி 138/21
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே – புறம் 97/3
TOP


மூழ்கிய (6)

வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர் – நற் 163/9
வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் – நற் 236/9
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என – கலி 16/15
புரிசை மூழ்கிய பொரி அரை ஆலத்து – அகம் 287/7
வலம்புரி மூழ்கிய வான் திமில் பரதவர் – அகம் 350/11
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/14
TOP


மூழ்கு (1)

கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் – குறு 9/6
TOP


மூழ்குவம்-கொல்லோ (1)

முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ/மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய – அகம் 278/12,13
TOP


மூழ்குவோளே (1)

தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே – ஐங் 126/3
TOP


மூழ்த்தன்று (1)

விழவும் மூழ்த்தன்று முழவும் தூங்கின்று – நற் 320/1
TOP


மூழ்த்தனரே (1)

ஒளிறு வேல் மறவரும் வாய் மூழ்த்தனரே/இயவரும் அறியா பல் இயம் கறங்க – புறம் 336/5,6
TOP


மூழ்த்து (2)

மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு – பதி 33/5
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
TOP


மூழ்ப்ப (1)

மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் – புறம் 399/9
TOP


மூன்றின் (2)

மூன்றின் உணரும் தீயும் நீயே – பரி 13/20
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/3
TOP


மூன்றினும் (1)

கள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும்/ஒள் ஒளி சேய்தா ஒளி கிளர் உண்கண் கெண்டை – பரி 16/39,40
TOP


மூன்று (10)

இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது – திரு 177
மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து – திரு 181
ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண் – திரு 183
மூன்று உடன் கூடிய கூடல் அனையை – பதி 50/7
இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என – பரி 3/78
தெரு இடைப்படுத்த மூன்று ஒன்பதிற்று இருக்கையுள் – பரி 11/3
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப – கலி 132/4
மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த – அகம் 147/4
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/12
TOP


மூன்றும் (8)

இசையும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும்/அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/1,2
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் – பரி 4/7
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும்/உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – பரி 5/80,81
முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும்/கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை – பரி 13/47,48
அதனால் அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும்/ஆற்றும் பெரும நின் செல்வம் – புறம் 28/15,16
வானத்து அன்ன வண்மையும் மூன்றும்/உடையை ஆகி இல்லோர் கையற – புறம் 55/17,18
வேம்பும் ஆரும் போந்தையும் மூன்றும்/மலைந்த சென்னியர் அணிந்த வில்லர் – புறம் 338/6,7
புகர் முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும்/இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/13,14
TOP


மூன்றே (1)

மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே – புறம் 109/6
TOP