மா – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மா 523
மாஅ 5
மாஅத்த 2
மாஅத்து 20
மாஅம் 1
மாஅயோட்கு 1
மாஅயோயே 7
மாஅயோள்-வயின் 3
மாஅயோளே 14
மாஅயோளொடு 6
மாஅயோனே 1
மாஅல் 14
மாக்கட்கு 6
மாக்கட்டு 2
மாக்கள் 57
மாக்களின் 6
மாக்களுக்கு 1
மாக்களும் 7
மாக்களை 1
மாக்களொடு 4
மாக்களோடு 1
மாக்காள் 1
மாக 11
மாகதர் 1
மாகம் 1
மாங்கனி 1
மாங்காட்டு 1
மாங்காய் 2
மாங்குடி 1
மாசி 1
மாசிலோள் 1
மாசு 50
மாசுண 1
மாசுணம் 2
மாசொடு 2
மாட்சி 2
மாட்சிய 4
மாட்சியவர் 1
மாட்சியின் 1
மாட்ட 1
மாட்டலின் 1
மாட்டி 8
மாட்டிய 13
மாட்டு 13
மாட்டும் 3
மாட்டே 3
மாட்டேன் 1
மாட்டை 1
மாட 11
மாடத்து 22
மாடம் 8
மாடம்-தொறும் 1
மாடமொடு 1
மாடோர் 1
மாண் 189
மாண்_இழை 2
மாண்ட 25
மாண்டது 2
மாண்டன்று 1
மாண்டன 1
மாண்டனை 2
மாண்டு 6
மாண்பினேன் 1
மாண்பு 5
மாண்பும் 1
மாண 4
மாணா 7
மாணாக்கன் 1
மாணின் 1
மாணும் 2
மாணை 1
மாத்த 1
மாத்திரம் 1
மாத்திரை 6
மாத்தின் 1
மாதர் 23
மாதராய் 2
மாதரார் 1
மாதராள் 1
மாதரும் 1
மாதரை 3
மாதவர் 3
மாதிர 1
மாதிரத்தான் 1
மாதிரத்து 7
மாதிரம் 18
மாதிரம்-தோறும் 1
மாது 4
மாதுளத்து 1
மாதோ 60
மாந்த 2
மாந்தர் 9
மாந்தர்க்கு 2
மாந்தரஞ்சேரல் 1
மாந்தரம் 1
மாந்தரன் 1
மாந்தரின் 2
மாந்தரும் 1
மாந்தரொடு 2
மாந்தி 41
மாந்திய 1
மாந்தியும் 1
மாந்திர் 1
மாந்தீர் 1
மாந்தும் 7
மாந்தை 2
மாமாவின் 1
மாமை 24
மாமையர் 1
மாமையும் 1
மாய் 15
மாய்க்கும் 4
மாய்க 1
மாய்த்த 2
மாய்த்து 1
மாய்தல் 4
மாய்ந்த 3
மாய்ந்தது 3
மாய்ந்தன்றே 1
மாய்ந்தனரே 5
மாய்ந்தனள் 1
மாய்ந்தனனே 2
மாய்ந்தான் 1
மாய்ந்திசினோர் 1
மாய்ந்து 9
மாய்ந்தோர் 1
மாய்ப்ப 1
மாய்ப்பது 1
மாய்வது 1
மாய 26
மாயம் 7
மாயம்-மார் 1
மாயமொடு 1
மாயமோ 3
மாயலவே 1
மாயவள் 2
மாயவன் 1
மாயா 8
மாயும் 2
மாயும்மே 1
மாயோட்கு 1
மாயோய் 4
மாயோள் 5
மாயோன் 7
மார்க்கம் 1
மார்ப 22
மார்பம் 2
மார்பர் 2
மார்பன் 14
மார்பனை 1
மார்பில் 24
மார்பின் 76
மார்பினஃதே 1
மார்பினர் 1
மார்பினவை 1
மார்பினள் 1
மார்பினன் 4
மார்பினில் 1
மார்பினை 11
மார்பினோய் 1
மார்பு 69
மார்பு_அகம் 3
மார்பும் 6
மார்பே 21
மார்பொடு 1
மார்வம் 1
மாரன் 1
மாரி 74
மாரிக்கு 2
மாரியின் 4
மாரியும் 2
மாரியை 1
மாரியொடு 1
மால் 52
மால்-உற்று 1
மால்-உறுப்ப 1
மால்பு 4
மாலிருங்குன்றம் 2
மாலை 202
மாலைக்கு 1
மாலையர் 4
மாலையன் 2
மாலையனே 1
மாலையா 1
மாலையின் 3
மாலையும் 24
மாலையை 1
மாலையொடு 7
மாலையோ 1
மாவனும் 1
மாவிலங்கை 1
மாவின் 14
மாவின 2
மாவினர் 2
மாவும் 19
மாவே 12
மாவை 1
மாவொடு 1
மாழ்கி 1
மாழாந்து 1
மாழை 2
மாள 2
மாற்கு 1
மாற்றம் 1
மாற்றல் 1
மாற்றலர்க்கு 1
மாற்றா 1
மாற்றாத 1
மாற்றார் 2
மாற்றாரை 1
மாற்றாள் 3
மாற்றாளை 1
மாற்றான் 1
மாற்றி 9
மாற்றிய 1
மாற்றியோனே 1
மாற்றினர் 1
மாற்று 14
மாற்றும் 1
மாற்றுமை 1
மாற்றுவன் 1
மாற்றோர் 4
மாற்றோரும் 1
மாற 7
மாறன் 2
மாறா 13
மாறாது 5
மாறாமை 1
மாறாள் 2
மாறான் 1
மாறி 26
மாறிய 14
மாறியதன் 1
மாறியோர் 1
மாறினன் 1
மாறினும் 1
மாறினென் 1
மாறு 70
மாறு-கொல் 3
மாறு-உற்று 3
மாறுக 2
மாறுகொண்டோர் 1
மாறுகொள் 2
மாறுகொள 1
மாறுபட்டு 1
மாறுபடுகுவிர் 1
மாறுபடூஉம் 1
மாறுபெற்ற 1
மாறும் 3
மாறுமாறு 5
மாறுவன 1
மாறுவார் 1
மாறே 34
மான் 176
மான்_மத_சாந்து 1
மான்_இன 1
மான்_இனம் 1
மான்ற 5
மான்றமை 1
மான்றன்றால் 1
மான்றன்று 2
மான்றால் 1
மான்று 3
மான 17
மானின் 1
மானும் 2
மானும்-கொல்லோ 1
மானே 1
மானை 1
மானையும் 1
மானோயே 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மா (523)

கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – திரு 7
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 60
மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க – திரு 91
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை – திரு 232
மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 303
அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ – பொரு 235
மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
தொன் மா இலங்கை கருவொடு பெயரிய – சிறு 119
நன் மா இலங்கை மன்னருள்ளும் – சிறு 120
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – சிறு 259
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன் – பெரும் 5
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – பெரும் 14
நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி – பெரும் 160
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண – பெரும் 216
மழை வீழ்ந்து அன்ன மா தாள் கமுகின் – பெரும் 363
பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு – பெரும் 458
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில் – பெரும் 497
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை – முல் 2
உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும் – முல் 74
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி – முல் 87
மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள் – மது 49
ஆ சேந்த வழி மா சேப்ப – மது 157
தேரொடு மா சிதறி – மது 224
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் – மது 301
அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை – மது 306
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து – மது 334
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல – மது 361
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல – மது 495
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 528
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி – மது 608
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும – மது 677
மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின் – மது 729
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 733
மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர – நெடு 9
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 111
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 164
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு – நெடு 178
பருமம் களையா பாய் பரி கலி_மா – நெடு 179
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா/தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை – குறி 76,77
மா இரும் குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும் – குறி 95
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் – குறி 112
வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம் – குறி 227
மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி – பட் 56
பைம் தழை மா மகளிரொடு – பட் 91
மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும் – பட் 95
விலைஞர் குரம்பை மா ஈண்டவும் – பட் 198
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி – பட் 241
மா தானை மற மொய்ம்பின் – பட் 279
மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும் – மலை 69
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து – மலை 126
மண இல் கமழும் மா மலை சாரல் – மலை 151
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை – மலை 176
இன் புளி கலந்து மா மோர் ஆக – மலை 179
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 271
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் – மலை 274
மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கி – மலை 361
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 441
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் – மலை 503
மா நிலம் சேவடி ஆக தூ நீர் – நற் 0/1
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் – நற் 9/10
ஏனல் காவலர் மா வீழ்த்து பறித்த – நற் 13/3
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
மா இரும் பரப்பு_அகம் துணிய நோக்கி – நற் 31/1
நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ – நற் 37/5
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
மன்ற புன்னை மா சினை நறு வீ – நற் 49/8
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி – நற் 52/1
மழவர் பெருமகன் மா வள் ஓரி – நற் 52/9
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
மா மலை நாட மருட்கை உடைத்தே – நற் 57/7
மா இரும் கூந்தல் மடந்தை – நற் 60/10
கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி – நற் 67/6
மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ – நற் 69/4
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி – நற் 75/6
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் – நற் 75/8
மலையன் மா ஊர்ந்து போகி புலையன் – நற் 77/1
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய – நற் 78/2
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 78/9
அழுதனள் உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 81/7
நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – நற் 89/3
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் – நற் 91/11
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் – நற் 96/1
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 99/6
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/8
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/6
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – நற் 115/5
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் – நற் 116/7
அட்டிலோளே அம் மா அரிவை – நற் 120/9
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/8
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
மா அரை புதைத்த மணல் மலி முன்றில் – நற் 135/2
கொண்டல் மா மழை குடக்கு ஏர்பு குழைத்த – நற் 140/1
பின்னிலை முனியல் மா நெஞ்சே என்னதூஉம் – நற் 140/9
கருவி மா மழையின் அரவம் அஞ்சுபு – நற் 144/2
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே – நற் 146/3
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/7
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின் – நற் 159/1
அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 192/7
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை – நற் 199/1
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/9
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன் – நற் 212/8
கருவி மா மழை வீழ்ந்து என எழுந்த – நற் 213/8
உண்ணா நன் மா பண்ணி எம்முடன் – நற் 220/3
மணி கண்டு அன்ன மா நிற கருவிளை – நற் 221/1
மா மலை நாட காமம் நல்கு என – நற் 232/6
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் – நற் 233/2
படு மணி கலி_மா கடைஇ – நற் 235/9
பருவம் செய்த கருவி மா மழை – நற் 238/5
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/11
மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை – நற் 246/3
மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை – நற் 246/3
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 252/9
அயினி மா இன்று அருந்த நீல – நற் 254/7
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை – நற் 256/8
கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும் – நற் 257/9
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் – நற் 262/1
நொச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண – நற் 267/1
மா இரும் தாழி கவிப்ப – நற் 271/11
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து – நற் 291/7
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து – நற் 291/7
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 301/3
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/2
மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள் – நற் 307/7
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து – நற் 311/3
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே – நற் 317/10
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே – நற் 317/10
எழில் மா மேனி மகளிர் – நற் 320/9
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் – நற் 326/2
கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே – நற் 329/11
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என – நற் 333/1
பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர் – நற் 337/4
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 347/1
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
வான் தோய் மா மலை கிழவனை – நற் 365/8
விரி உளை நன் மா கடைஇ – நற் 367/11
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
வீழ் மா மணிய புனை நெடும் கூந்தல் – நற் 374/6
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1
ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என – நற் 389/5
பனி பவர் மேய்ந்த மா இரு மருப்பின் – நற் 391/3
மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம் – நற் 399/8
மா என மடலும் ஊர்ப பூ என – குறு 17/1
மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றி – குறு 32/4
துறுகல் அயலது மாணை மா கொடி – குறு 36/1
கருவி மா மழை வீழ்ந்து என அருவி – குறு 42/2
மணி கேழ் அன்ன மா நீர் சேர்ப்ப – குறு 49/2
கூன் முள் முண்டக கூர்ம் பனி மா மலர் – குறு 51/1
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை – குறு 55/1
தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – குறு 61/1
அம் மா அரிவையும் வருமோ – குறு 63/3
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/3
நறு மா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய – குறு 73/3
மங்குல் மா மழை வீழ்ந்து என பொங்கு மயிர் – குறு 90/3
அருவி மா மலை தத்த – குறு 94/6
கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே – குறு 94/7
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/3
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/3
காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை – குறு 158/3
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி – குறு 168/4
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு – குறு 171/3
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா – குறு 173/2
நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம் – குறு 175/3
மலர்ந்த பூவின் மா நீர் சேர்ப்பற்கு – குறு 175/4
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் – குறு 182/1
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை – குறு 192/4
கால மாரி மாலை மா மலை – குறு 200/5
என்றூழ் மா மலை மறையும் இன்று அவர் – குறு 215/2
அன்னள் அளியள் என்னாது மா மழை – குறு 216/5
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை – குறு 232/3
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – குறு 232/6
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு – குறு 237/5
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/4
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் – குறு 251/1
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை – குறு 256/1
மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல் – குறு 279/5
மா மலை நாடன் கேண்மை – குறு 308/6
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/3
கை உடை நன் மா பிடியொடு பொருந்தி – குறு 319/3
மாலை வந்தன்று மாரி மா மழை – குறு 319/5
நன் மா மேனி பசப்ப – குறு 331/7
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய – குறு 336/4
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ் – குறு 339/5
மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும் – குறு 347/3
விண் தோய் மா மலை சிலம்பன் – குறு 362/6
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த – குறு 366/4
தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/4
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
வீழ்ந்த மா மழை தழீஇ பிரிந்தோர் – குறு 391/5
நெய்தல் மா மலர் பெய்த போல – குறு 397/2
மா நீர் பொய்கை யாணர் ஊர – ஐங் 70/3
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/5
வெண் தலை மா மழை சூடி – ஐங் 209/4
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ – ஐங் 219/1
நன் மா மேனி பசப்ப – ஐங் 221/3
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில் – ஐங் 224/2
குறவர் முன்றில் மா தீண்டு துறுகல் – ஐங் 277/1
கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே – ஐங் 282/5
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட – ஐங் 292/2
கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே – ஐங் 296/4
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே – ஐங் 308/4
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம் – ஐங் 332/3
பொரி கால் மா சினை புதைய – ஐங் 349/2
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – ஐங் 353/4
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை – ஐங் 364/1
இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/2
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த – ஐங் 365/1
பருவ மா குயில் கௌவையில் பெரிதே – ஐங் 369/5
மா மழை இடியூஉ தளி சொரிந்தன்றே – ஐங் 423/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே – ஐங் 483/2
மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே – ஐங் 485/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
விரி உளை நன் மா பூட்டி – ஐங் 488/3
நின்னே போல மா மருண்டு நோக்க – ஐங் 492/3
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப – ஐங் 496/1
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப – ஐங் 496/2
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 497/3
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 11/3
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி – பதி 17/4
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/13
உளை பொலிந்த மா/இழை பொலிந்த களிறு – பதி 22/17,18
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/28
மா ஆடிய புலன் நாஞ்சில் ஆடா – பதி 25/1
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப – பதி 28/4
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் – பதி 30/2
செ உளைய மா ஊர்ந்து – பதி 34/4
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து – பதி 37/8
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து – பதி 37/8
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் – பதி 38/7
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் – பதி 40/5
மா இரும் சென்னி அணிபெற மிலைச்சி – பதி 41/10
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/15
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து – பதி 42/21
பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் – பதி 43/4
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 49/4
மா மலை முழக்கின் மான் கணம் பனிப்ப – பதி 50/1
குவி இணர் ஞாழல் மா சினை சேக்கும் – பதி 51/5
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை – பதி 51/33
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் – பதி 51/35
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் – பதி 52/5
மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள் – பதி 59/2
மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி – பதி 61/8
ஈத்-தொறும் மா வள்ளியன் என நுவலும் நின் – பதி 61/13
மழை என மருளும் மா இரும் பல் தோல் – பதி 62/2
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட – பதி 64/12
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி – பதி 65/2
பாய்ந்து ஆய்ந்த மா/ஆய்ந்து தெரிந்த புகல் மறவரொடு – பதி 69/7,8
மா உடற்றிய வடிம்பு – பதி 70/2
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை – பதி 76/8
மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர் – பதி 80/2
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 81/6
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/10
மறவர் மறல மா படை உறுப்ப – பதி 82/7
இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா/நாடு கெட எருக்கி நன் கலம் தரூஉம் நின் – பதி 83/6,7
பல் மா பரந்த புலம் ஒன்று என்று எண்ணாது – பதி 84/9
கல் சேர்பு மா மழை தலைஇ – பதி 84/23
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் – பதி 85/6
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் – பதி 88/37
புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப – பதி 89/3
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு – பதி 90/36
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 91/8
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி – பரி 1/3
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் – பரி 3/8
மா விசும்பு ஒழுகு புனல் வறள அன்ன – பரி 3/25
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து – பரி 3/91
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் – பரி 4/7
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து – பரி 5/4
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து – பரி 5/23
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு – பரி 7/14
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று – பரி 9/10
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
மா தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி – பரி 10/6
அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா/சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி – பரி 10/16,17
மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் – பரி 10/29
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி – பரி 10/49
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர் – பரி 11/41
மல்லல் புனல் வையை மா மலை விட்டு இருத்தல் – பரி 11/43
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை – பரி 11/77
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
மட மா மிசையோர் – பரி 12/26
கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் – பரி 12/28
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் – பரி 12/29
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/4
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து – பரி 19/101
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
கய மா பேணி கலவாது ஊரவும் – பரி 20/19
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் – பரி 20/105
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து – பரி 21/8
ஓவத்து எழுது எழில் போலும் மா/தடிந்திட்டோய் நின் குன்றின் மிசை – பரி 21/28,29
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் – பரி 23/80
மா நிலம் தோன்றாமை மலி பெயல் தலைஇ – பரி 24/1
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் – பரி 24/47
பரி_மா நிரையின் பரந்தன்று வையை – பரி 26/2
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை – கலி 5/1
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
இலங்கு ஒளி மருப்பின் கைம்_மா உளம்புநர் – கலி 23/1
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற – கலி 27/15
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் – கலி 29/7
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு – கலி 31/13
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/4
கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/2
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி – கலி 61/22
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் – கலி 64/2
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து – கலி 92/17
திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா – கலி 102/10
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி – கலி 102/36
மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் – கலி 104/13
மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் – கலி 104/13
உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான் – கலி 106/18
மா மருண்டு அன்ன மழை கண் சிற்றாய்த்தியர் – கலி 108/46
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள – கலி 119/11
இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் – கலி 130/12
மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன் – கலி 133/1
பாடுவேன் பாய் மா நிறுத்து – கலி 139/13
மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/15
உறீஇயாள் ஈத்த இ மா/காணுநர் எள்ள கலங்கி தலைவந்து என் – கலி 139/19,20
எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா/அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் – கலி 139/25,26
நேர்_இழை ஈத்த இ மா/ஆங்கு அதை – கலி 139/31,32
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை – கலி 140/3
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா/திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும் – கலி 140/16,17
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
அடல் மா மேல் ஆற்றுவேன் என்னை மடல்_மா மேல் – கலி 141/9
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட – கலி 141/22
மன்ற பனை மேல் மலை மா தளிரே நீ – கலி 142/47
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4
மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம் மா/புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/14,15
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/59
இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – அகம் 4/3
மோயினள் உயிர்த்த-காலை மா மலர் – அகம் 5/24
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் – அகம் 6/4
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 17/22
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை – அகம் 19/11
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/2
மௌவல் மா சினை காட்டி – அகம் 23/12
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும் – அகம் 24/8
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் – அகம் 25/6
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் – அகம் 26/2
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – அகம் 43/1
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என – அகம் 48/13
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி – அகம் 61/12
மா தாள் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 62/4
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 62/5
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/2
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/10
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு – அகம் 66/17
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் – அகம் 69/1
கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் – அகம் 70/10
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன – அகம் 75/17
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/18
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/13
வளம் கெழு மா மலை பயம் கெட தெறுதலின் – அகம் 91/2
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை – அகம் 93/21
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/9
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/16
மௌவலொடு மலர்ந்த மா குரல் நொச்சியும் – அகம் 117/1
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா/நொச்சி வேலி தித்தன் உறந்தை – அகம் 122/20,21
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் – அகம் 123/10
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க – அகம் 126/4
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை – அகம் 131/1
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என – அகம் 134/2
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா – அகம் 134/7
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு – அகம் 140/12
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 150/8
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 153/19
அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே – அகம் 154/15
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி – அகம் 159/12
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் – அகம் 162/11
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/12
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – அகம் 164/3
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – அகம் 175/13
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை – அகம் 177/10
முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட – அகம் 182/8
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 187/24
குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை – அகம் 194/11
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் – அகம் 197/1
அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது – அகம் 198/13
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர் – அகம் 203/15
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/2
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் – அகம் 206/4
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன – அகம் 206/7
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை – அகம் 228/4
நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி – அகம் 229/14
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 230/2
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் – அகம் 230/3
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய – அகம் 234/4
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை – அகம் 235/5
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப – அகம் 237/7
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப – அகம் 240/3
சேய் உயர் சினைய மா சிறை பறவை – அகம் 244/2
அம் மா அரிவை ஒழிய – அகம் 245/20
மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் – அகம் 251/12
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு – அகம் 251/17
தார் மணி மா அறிவுறாஅ – அகம் 254/19
வேனில் பாதிரி கூனி மா மலர் – அகம் 257/1
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 261/9
கொண்டல் மா மலை நாறி – அகம் 262/17
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய – அகம் 268/5
நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர – அகம் 269/16
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய – அகம் 270/10
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/13
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் – அகம் 287/4
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி – அகம் 294/1
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் – அகம் 303/6
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை – அகம் 304/1
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின் – அகம் 314/2
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை – அகம் 319/1
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு – அகம் 325/9
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை – அகம் 327/10
மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல் – அகம் 341/6
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப – அகம் 345/13
துறையே மருங்கின் போகிய மா கவை மருப்பின் – அகம் 350/3
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி – அகம் 359/12
குட-வயின் மா மலை மறைய கொடும் கழி – அகம் 360/3
பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா – அகம் 360/11
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 361/2
மழுகு சுடர் மண்டிலம் மா மலை மறைய – அகம் 363/3
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர – அகம் 364/8
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் – அகம் 365/12
மனை வளர் நொச்சி மா சேர்பு வதிய – அகம் 367/4
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் – அகம் 369/18
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி – அகம் 374/1
மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன் – அகம் 392/18
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ – அகம் 394/12
மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன – அகம் 395/2
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/21
மா கடல் நிவந்து எழுதரும் – புறம் 4/15
மா மறுத்த மலர் மார்பின் – புறம் 7/5
நிமிர் பரிய மா தாங்கவும் – புறம் 14/7
மா பயம்பின் பொறை போற்றாது – புறம் 17/14
ஓம்பா ஈகை மா வேள் எவ்வி – புறம் 24/18
கொண்டல் மா மழை பொழிந்த – புறம் 34/22
மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி – புறம் 42/19
மா கழி மலர்ந்த நெய்தலானும் – புறம் 48/3
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/22
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/30
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி – புறம் 69/10
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை – புறம் 70/3
மன்ற வேம்பின் மா சினை ஒண் தளிர் – புறம் 76/4
இன நன் மா செல கண்டவர் – புறம் 98/7
வெட்சி மா மலர் வேங்கையொடு விரைஇ – புறம் 100/5
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/6
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/2
பொலம் படை கலி_மா எண்ணுவோரே – புறம் 116/19
ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல் – புறம் 121/4
மன்ற பலவின் மா சினை மந்தி – புறம் 128/1
தீம் சுளை பலவின் மா மலை கிழவன் – புறம் 129/4
மழை கணம் சேக்கும் மா மலை கிழவன் – புறம் 131/1
மலை கெழு நாடன் மா வேள் ஆஅய் – புறம் 135/13
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 147/5
மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று – புறம் 152/18
மா வள் ஈகை கோதையும் – புறம் 172/10
மா நிறைவு இல்லதும் பன் நாட்கு ஆகும் – புறம் 184/2
கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் – புறம் 189/4
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே – புறம் 193/4
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே – புறம் 201/5
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் – புறம் 202/19
மா மலை பயந்த காமரு மணியும் – புறம் 218/2
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/21
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் – புறம் 235/18
மலை கெழு நாட மா வண் பாரி – புறம் 236/3
கடும் பரிய மா கடவினன் – புறம் 239/13
பயம் கெழு மா மழை பெய்யாது மாறி – புறம் 266/1
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி – புறம் 272/1
மா வாராதே மா வாராதே – புறம் 273/1
மா வாராதே மா வாராதே – புறம் 273/1
செல்வன் ஊரும் மா வாராதே – புறம் 273/4
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/6
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும் – புறம் 329/4
மா மகள் – புறம் 340/3
மா மறுகலின் மயக்கு-உற்றன வழி – புறம் 345/3
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 349/5
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி – புறம் 352/9
மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும் – புறம் 352/14
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு – புறம் 353/12
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 358/1
பொலம் படைய மா மயங்கிட – புறம் 359/14
தெருள் நடை மா களிறொடு தன் – புறம் 361/7
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் – புறம் 367/17
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன – புறம் 368/3
மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த – புறம் 372/9
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/3
தண்ட மா பொறி – புறம் 373/9
அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற – புறம் 373/31
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 374/6
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/4
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் – புறம் 378/4
அரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றி – புறம் 378/8
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை – புறம் 382/18
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் – புறம் 387/4
கொய் உளைய மா என்கோ – புறம் 387/23
ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ – புறம் 392/5
மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 393/20
ஒரு கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 394/7
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 397/10
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை – புறம் 399/23
TOP


மாஅ (5)

மாஅ தாள் உயர் மருப்பின் – மது 178
மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் – பட் 116
தேர் பூண்ட மாஅ போல – பட் 123
மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை – பரி 4/8
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ/தயிர் மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே – அகம் 340/14,15
TOP


மாஅத்த (2)

உள்ளூர் மாஅத்த முள் எயிற்று வாவல் – நற் 87/1
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் – நற் 157/5
TOP


மாஅத்து (20)

அடைகரை மாஅத்து அலங்கு சினை பொலிய – நற் 118/1
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து/பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் – நற் 243/3,4
கழனி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – குறு 8/1
உறு வளி உளரிய அம் தளிர் மாஅத்து/முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி – குறு 278/1,2
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் – குறு 306/4
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன – குறு 331/6
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் – ஐங் 8/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் – ஐங் 10/4
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் – ஐங் 14/2
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை – ஐங் 19/1
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – ஐங் 61/1
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த – ஐங் 213/1
வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து/கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து – அகம் 37/7,8
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து/இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/20,21
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்-உறு வெண் பழம் – அகம் 117/15
நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும் – அகம் 141/21
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை – அகம் 229/18
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ – அகம் 236/7
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் – அகம் 341/3
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து/கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி – அகம் 348/2,3
TOP


மாஅம் (1)

அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
TOP


மாஅயோட்கு (1)

பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என – அகம் 397/7
TOP


மாஅயோயே (7)

பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே/ஒல்வை ஆயினும் கொல்வை ஆயினும் – குறு 259/4,5
நுண் பல் தித்தி மாஅயோயே/நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே – குறு 300/4,5
நல்ல காண்குவம் மாஅயோயே/பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் – ஐங் 446/2,3
மாஅயோயே மாஅயோயே – பரி 3/1
மாஅயோயே மாஅயோயே/மறுபிறப்பு அறுக்கும் மாசு இல் சேவடி – பரி 3/1,2
மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே/தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும் – பரி 3/3,4
தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே/நாடு வறம் கூர நாஞ்சில் துஞ்ச – அகம் 42/4,5
TOP


மாஅயோள்-வயின் (3)

மை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின்/இன்றை அன்ன நட்பின் இ நோய் – குறு 199/5,6
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்-வயின்/பிரியின் புணர்வது ஆயின் பிரியாது – அகம் 51/9,10
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின்/நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/8,9
TOP


மாஅயோளே (14)

நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே – நற் 157/10
நுமர் வரின் மறைகுவென் மாஅயோளே – நற் 362/10
யாய் ஆகியளே மாஅயோளே/மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/1,2
சாஅய் நோக்கினள் மாஅயோளே – குறு 132/6
விழவு ஒலி கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 306/4
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 324/5
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே – அகம் 41/16
மடவது மாண்ட மாஅயோளே – அகம் 62/16
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 86/31
நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே – அகம் 89/22
சில் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே – அகம் 174/14
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 208/24
மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 279/17
எம் நொந்து புலக்கும்-கொல் மாஅயோளே – அகம் 304/21
TOP


மாஅயோளொடு (6)

வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு/புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் – நற் 139/7,8
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு/பேயும் அறியா மறை அமை புணர்ச்சி – அகம் 62/5,6
நீள் இரும் கூந்தல் மாஅயோளொடு/வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் – அகம் 93/11,12
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு/வினை வனப்பு எய்திய புனை பூ சேக்கை – அகம் 167/2,3
அரி மதர் மழை கண் மாஅயோளொடு/நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும் – அகம் 296/3,4
மயில் அம் சாயல் மாஅயோளொடு/பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே – புறம் 318/2,3
TOP


மாஅயோனே (1)

மணி வரை அன்ன மாஅயோனே – புறம் 229/27
TOP


மாஅல் (14)

நீர் செல நிமிர்ந்த மாஅல் போல – முல் 3
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/3
இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல்/தெருள நின் வரவு அறிதல் – பரி 1/31,32
இரு கை மாஅல்/மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல் – பரி 3/35,36
சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல்/ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை – பரி 3/60,61
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல்/இட வல குட அல கோவல காவல – பரி 3/82,83
மாஅல் மருகன் மாட மருங்கு – பரி 19/57
மாஅல் யானையொடு மறவர் மயங்கி – கலி 5/2
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே – கலி 21/9
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி – கலி 46/2
மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல – அகம் 59/6
மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்து – அகம் 152/21
மாஅல் யானை மற போர் புல்லி – அகம் 209/8
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ – அகம் 232/3
TOP


மாக்கட்கு (6)

சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/4
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் – பதி 60/7
பரிசில்_மாக்கட்கு வரிசையின் நல்கி – புறம் 6/16
புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர் – புறம் 28/11
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி – புறம் 126/12
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் – புறம் 293/3
TOP


மாக்கட்டு (2)

கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே – குறு 159/7
அறிந்த மாக்கட்டு ஆகுக தில்ல – அகம் 15/8
TOP


மாக்கள் (57)

தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 91
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள்/சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த – பெரும் 61,62
பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள்/ஒரு மர பாணியில் தூங்கி ஆங்கு – பெரும் 432,433
பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள்/தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி – முல் 55,56
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள்/வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 32,33
கரும் தொழில் கலி மாக்கள்/கடல் இறவின் சூடு தின்றும் – பட் 62,63
தொல் இசை தொழில் மாக்கள்/காய் சினத்த கதிர்_செல்வன் – பட் 121,122
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும் – பட் 217
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள்/புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி – மலை 280,281
ஆறு செல் மாக்கள் சென்னி எறிந்த – நற் 2/3
அழிவு இலர் முயலும் ஆர்வ மாக்கள்/வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு – நற் 9/1,2
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் – நற் 80/3
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ – நற் 95/6
குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/4
ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய – நற் 118/7
அருளி கூடும் ஆர்வ மாக்கள்/நல்லேம் என்னும் கிளவி வல்லோன் – நற் 146/7,8
வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/7
குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை – நற் 168/4
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள் – நற் 220/4
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி – நற் 298/1
இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று – குறு 6/2
ஏதில்_மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப – குறு 89/2
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும் – குறு 140/2
ஆறு செல் மாக்கள் சேக்கும் – குறு 253/7
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/4
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார் – குறு 309/1
கூறு-மின் வாழியோ ஆறு செல் மாக்கள்/நல் தோள் நயந்து பாராட்டி – ஐங் 385/4,5
பரிசில்_மாக்கள் வல்லார் ஆயினும் – பதி 20/22
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள்/மூத்த யாக்கையொடு பிணி இன்று கழிய – பதி 22/9,10
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/6
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ – பதி 29/8
இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக – பதி 59/7
பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி – பரி 6/48
உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப – பரி 8/121
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள்/இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – அகம் 30/3,4
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் – அகம் 71/3
ஆறு செல் மாக்கள் அறுத்த பிரண்டை – அகம் 119/5
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை – அகம் 121/12
மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள்/கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் – அகம் 171/8,9
நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த – அகம் 197/3
நினையா மாக்கள் தீம் குழல் கேட்டே – அகம் 305/16
ஆறு செல் மாக்கள் அரு நிறத்து எறிந்த – அகம் 363/11
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/4
இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல – புறம் 24/30
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் – புறம் 29/17
பாடுகம் வம்-மினோ பரிசில்_மாக்கள் – புறம் 32/6
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது – புறம் 58/27
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர் – புறம் 70/17
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் – புறம் 94/1
ஊர் குறு_மாக்கள் ஆட கலங்கும் – புறம் 104/2
பலரும் வருவர் பரிசில்_மாக்கள் – புறம் 121/2
குறி இறை குரம்பை குறவர் மாக்கள்/வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து – புறம் 129/1,2
கடவுள் பேணிய குறவர் மாக்கள்/பெயல் கண்மாறிய உவகையர் சாரல் – புறம் 143/3,4
மருங்கில் கொண்ட பல் குறு_மாக்கள் – புறம் 159/7
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/9
காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள்/களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ – புறம் 313/3,4
இரவல் மாக்கள் உண கொள தீர்ந்து என – புறம் 333/10
TOP


மாக்களின் (6)

கொன்று ஆற்று துறந்த மாக்களின் அடு பிணன் – நற் 329/2
இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி – அகம் 32/4
பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின்/உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த – அகம் 77/8,9
ஒற்று செல் மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல – அகம் 313/15
பற்றா_மாக்களின் பரிவு முந்துறுத்து – புறம் 29/18
தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே – புறம் 165/5
TOP


மாக்களுக்கு (1)

இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன – புறம் 328/4
TOP


மாக்களும் (7)

செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும்/அற நெறி பிழையாது ஆற்றின் ஒழுகி – மது 499,500
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும்/எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி – மது 515,516
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் – பதி 36/7
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும்/எண்ணற்கு அருமையின் எண்ணின்றோ இலனே – பதி 77/6,7
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ – அகம் 305/8
ஆவும் ஆன் இயல் பார்ப்பன மாக்களும்/பெண்டிரும் பிணி உடையீரும் பேணி – புறம் 9/1,2
இரவல் மாக்களும் – புறம் 244/3
TOP


மாக்களை (1)

திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை – மது 461
TOP


மாக்களொடு (4)

நயன் இல் மாக்களொடு கெழீஇ – நற் 90/11
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
நன்று நன்று என்னும் மாக்களொடு/இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே – குறு 146/4,5
எவ்வம் கரக்கும் பைதல் மாக்களொடு/பெரும் கலக்கு-உற்றன்றால் தானே காற்றோடு – புறம் 41/15,16
TOP


மாக்களோடு (1)

மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் – கலி 82/9
TOP


மாக்காள் (1)

நகான்-மின் கூறுவேன் மாக்காள் மிகாஅது – கலி 145/12
TOP


மாக (11)

மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய – மது 454
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனம் தலை – மலை 272
வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும் – பரி 1/50
மழை கால் நீங்கிய மாக விசும்பில் – அகம் 141/6
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின் – அகம் 162/3
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த – அகம் 253/24
மாக விசும்பின் மழை தொழில் உலந்து என – அகம் 317/1
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு – புறம் 35/18
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 60/2
பன் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 270/1
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள் – புறம் 400/1
TOP


மாகதர் (1)

சூதர் வாழ்த்த மாகதர் நுவல – மது 670
TOP


மாகம் (1)

மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் – பதி 88/37
TOP


மாங்கனி (1)

கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும் – ஐங் 87/2
TOP


மாங்காட்டு (1)

மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/15
TOP


மாங்காய் (2)

இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் – கலி 108/28
மாங்காய் நறும் காடி கூட்டுவேம் யாங்கும் – கலி 109/23
TOP


மாங்குடி (1)

மாங்குடி மருதன் தலைவன் ஆக – புறம் 72/14
TOP


மாசி (1)

மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள் – பதி 59/2
TOP


மாசிலோள் (1)

மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த – பரி 8/127
TOP


மாசு (50)

மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 128
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 138
மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க – திரு 147
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து – சிறு 157
நீ சில மொழியா அளவை மாசு இல் – சிறு 235
மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் – மது 456
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 146
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 16
மாசு அறு சுடர் நுதல் நீவி நீடு நினைந்து – குறி 182
வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும் – பட் 50
மாசு போக புனல் படிந்தும் – பட் 100
மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி – நற் 15/7
மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ – நற் 42/8
மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி – நற் 69/7
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் – நற் 250/7
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை – நற் 281/1
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/4
மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும் – நற் 380/2
மாசு அற கழீஇய யானை போல – குறு 13/1
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம் – பரி 2/31
மறுபிறப்பு அறுக்கும் மாசு இல் சேவடி – பரி 3/2
மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் – பரி 3/7
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் – பரி 3/22
மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் – பரி 6/5
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல – பரி 6/7
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் – பரி 12/20
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/24
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் – கலி 24/6
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் – கலி 103/77
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/30
மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து – கலி 143/45
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என – அகம் 6/13
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை – அகம் 13/16
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/3
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/12
மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று – அகம் 32/19
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/13
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி – அகம் 142/16
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள் – அகம் 174/12
மதி இருப்பு அன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல் – அகம் 192/1
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 251/15
மாசு அற விசித்த வார்பு-உறு வள்பின் – புறம் 50/1
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/11
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி – புறம் 147/7
மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் – புறம் 287/11
யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று – புறம் 319/4
ஆசு இல் கம்மியன் மாசு அற புனைந்த – புறம் 353/1
கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல் – புறம் 393/19
TOP


மாசுண (1)

தாது எரு மறுகின் மாசுண இருந்து – புறம் 311/3
TOP


மாசுணம் (2)

துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி – மலை 261
களிறு அகப்படுத்த பெரும் சின மாசுணம்/வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும் – நற் 261/6,7
TOP


மாசொடு (2)

பாசி வேரின் மாசொடு குறைந்த – பொரு 153
மாசொடு குறைந்த உடுக்கையள் அறம் பழியா – புறம் 159/13
TOP


மாட்சி (2)

தும்பை சூடாது மலைந்த மாட்சி/அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ – பதி 42/6,7
அன்ன மாட்சி அனையர் ஆகி – புறம் 182/7
TOP


மாட்சிய (4)

நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல் – பெரும் 487
தோகை மாட்சிய மடந்தை – ஐங் 293/4
மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே – பதி 19/27
வினை மாட்சிய விரை புரவியொடு – புறம் 16/1
TOP


மாட்சியவர் (1)

மாட்சியவர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 342/15
TOP


மாட்சியின் (1)

காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின்/பெரியோரை வியத்தலும் இலமே – புறம் 192/11,12
TOP


மாட்ட (1)

கை அமை விளக்கம் நந்து-தொறும் மாட்ட/நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள் – முல் 49,50
TOP


மாட்டலின் (1)

கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/20
TOP


மாட்டி (8)

கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் – சிறு 156
தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி/முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 113,114
வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட – முல் 26
நொய் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி/பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சி – மலை 446,447
நாள்_இரை கவர மாட்டி தன் – நற் 21/11
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி – நற் 320/8
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை – அகம் 169/5
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி/திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன் – அகம் 274/5,6
TOP


மாட்டிய (13)

இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி – பெரும் 349
அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின் – பட் 247
புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் – மலை 194
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர் – நற் 119/2
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் – நற் 219/7
கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய/பெரு மர ஒடியல் போல – நற் 289/7,8
சேணோன் மாட்டிய நறும் புகை ஞெகிழி – குறு 150/1
கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய/சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை – குறு 398/4,5
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/23
உயிர் திரியா மாட்டிய தீ – கலி 142/40
இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய/பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி – புறம் 19/5,6
கரும் கை கொல்லன் செம் தீ மாட்டிய/இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என – புறம் 21/7,8
குறத்தி மாட்டிய வறல் கடை கொள்ளி – புறம் 108/1
TOP


மாட்டு (13)

செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு/பல சூழும் மனத்தோடு பைதலேன் யான் ஆக – கலி 46/16,17
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/10
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/14
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/18
உளம் என்னா நுந்தை மாட்டு எவ்வம் உழப்பார் – கலி 80/12
வென்றி மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/14
ஈதல் மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/22
மெய் பிரிந்து அன்னவர் மாட்டு/ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய் – கலி 87/4,5
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
குவளை உண்கண் கலுழ நின் மாட்டு/இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும் – அகம் 310/5,6
TOP


மாட்டும் (3)

நன்று என உணரார் மாட்டும்/சென்றே நிற்கும் பெரும் பேதைமைத்தே – குறு 78/5,6
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும்/குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை – குறு 342/3,4
நும்மோர் அன்னோர் மாட்டும் இன்ன – அகம் 286/15
TOP


மாட்டே (3)

தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6
மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே – குறு 218/7
பொதுநோக்கு ஒழி-மதி புலவர் மாட்டே – புறம் 121/6
TOP


மாட்டேன் (1)

என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின்-வயின் – நற் 342/3
TOP


மாட்டை (1)

தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் – கலி 85/36
TOP


மாட (11)

மாஅல் மருகன் மாட மருங்கு – பரி 19/57
மாட மறுகின் மருவி மறுகு-உற – பரி 20/25
நெடு நீர் மலி புனல் நீள் மாட கூடல் – பரி 20/106
சேய் மாட கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றம் – பரி 34/2
நெடு மாட கூடற்கு இயல்பு – பரி 35/6
நிலன் நாவில் திரிதரூஉம் நீள் மாட கூடலார் – கலி 35/17
மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை – அகம் 124/6
மாட ஒள் எரி மருங்கு அறிந்து ஒய்ய – அகம் 255/6
மாட மூதூர் மதில் புறம் தழீஇ – அகம் 335/11
மாட மலி மறுகின் கூடல் ஆங்கண் – அகம் 346/20
மாட மதுரையும் தருகுவன் எல்லாம் – புறம் 32/5
TOP


மாடத்து (22)

மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து/இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் – பொரு 84,85
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ – பெரும் 333
விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து/இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி – பெரும் 348,349
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த – பெரும் 369
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து/இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – பெரும் 438,439
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து/முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி – முல் 86,87
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர – மது 406
நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும் – மது 451
நெடும் கால் மாடத்து ஒள் எரி நோக்கி – பட் 111
மழை தோயும் உயர் மாடத்து/சே அடி செறி குறங்கின் – பட் 145,146
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி – பட் 261
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி – பட் 285
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து/வளி முனை அவிர்வரும் கொடி நுடங்கு தெருவில் – பதி 47/3,4
ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
செல் மனம் மால்-உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து/கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு-உற்று – பரி 10/45,46
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் – கலி 96/19
மணிப்புறா துறந்த மரம் சோர் மாடத்து/எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – அகம் 167/14,15
கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச – அகம் 255/16
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து/இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும் – புறம் 53/2,3
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ – புறம் 67/9
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தையோனே – புறம் 69/12
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து/பனி கயத்து அன்ன நீள் நகர் நின்று என் – புறம் 378/6,7
TOP


மாடம் (8)

மாடம் மலி மறுகின் கூடல் குட-வயின் – திரு 71
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் – பெரும் 322
மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ் கூடல் – மது 429
மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர் – நெடு 29
மலை என மழை என மாடம் ஓங்கி – மலை 484
நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் – பரி 10/27
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு – புறம் 373/20
மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் – புறம் 390/7
TOP


மாடம்-தொறும் (1)

வாயில் மாடம்-தொறும் மை விடை வீழ்ப்ப – புறம் 33/21
TOP


மாடமொடு (1)

மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு/வையை அன்ன வழக்கு உடை வாயில் – மது 355,356
TOP


மாடோர் (1)

மாடோர் உறையும் உலகமும் கேட்ப – பதி 70/23
TOP


மாண் (189)

மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர – திரு 227
மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன – பொரு 29
மன்னர் நடுங்க தோன்றி பல் மாண்/எல்லை தருநன் பல் கதிர் பரப்பி – பொரு 232,233
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 194
மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் – பெரும் 67
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 310
புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் – முல் 62
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் – மது 502
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் – மது 640
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 680
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு – நெடு 81
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – நெடு 101
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண்/செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 355,356
மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே – நற் 3/9
அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண்/வரி புனை பந்தொடு வைஇய செல்வோள் – நற் 12/5,6
எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் – நற் 16/8
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் – நற் 30/5
நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை – நற் 42/4
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே – நற் 57/10
மாண் நலம் கையற கலுழும் என் – நற் 66/10
பன் மாண் இரத்திர் ஆயின் சென்ம் என – நற் 71/3
மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி – நற் 81/3
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை – நற் 132/7
நின் வாய் பணிமொழி களையா பன் மாண்/புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம் – நற் 167/7,8
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த – நற் 167/9
வினை மாண் பாவை அன்னோள் – நற் 185/11
வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் – நற் 246/4
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை – நற் 269/4
மனை உற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை – நற் 277/5
பன் மாண் சேக்கை பகை கொள நினைஇ – நற் 297/3
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் – நற் 323/4
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை – நற் 330/6
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண்/உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை – நற் 332/4,5
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
பல் மாண் கூறும் பரிசிலர் நெடுமொழி – நற் 347/9
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய – நற் 352/1
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய – நற் 352/1
பன் மாண் அகட்டில் குவளை ஒற்றி – நற் 370/8
மாண் எழில் மலர் கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 398/10
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/2
யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை – குறு 31/3
புது நாண் நுழைப்பான் நுதி மாண் வள் உகிர் – குறு 67/3
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே – குறு 74/5
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் – குறு 184/4
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை – குறு 184/5
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே – குறு 188/4
பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே – குறு 189/7
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே – குறு 258/8
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி – குறு 299/7
காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே – குறு 348/6
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய – குறு 377/1
ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய – குறு 378/1
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை – ஐங் 42/2
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் – ஐங் 47/4
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் – ஐங் 90/1
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/2
அம்ம வாழி தோழி பல் மாண்/நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய – ஐங் 115/1,2
மாண் நலம் மருட்டும் நின்னினும் – ஐங் 139/2
நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு – ஐங் 365/3
மாண் முலை அடைய முயங்கியோயே – ஐங் 418/4
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 58/3
மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் – பதி 65/7
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 67/14
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/5
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/31
புகன்ற மாண் பொறி பொலிந்த சாந்தமொடு – பதி 88/30
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி – பதி 90/32
தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 2/73
நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் – பரி 6/34
பருவத்து பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை – பரி 8/85
கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 9/31
மாண் எழில் மலர் உண்கண் – பரி 9/59
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை – பரி 11/39
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 11/137
பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் – பரி 13/63
மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி – பரி 15/20
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி – பரி 19/12
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் – பரி 19/13
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி – பரி 19/20
தெரி மாண் தமிழ் மும்மை தென்னம்பொருப்பன் – பரி 26/1
மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/16
நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி – கலி 7/9
புனை மாண் மரீஇய அம்பு தெரிதியே – கலி 7/10
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் – கலி 7/11
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/11
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் – கலி 13/15
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும் – கலி 20/15
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் – கலி 20/16
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண்/கனவின் தலையிட்டு உரையல் சினைஇ யான் – கலி 92/56,57
மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக – கலி 98/15
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு – கலி 102/14
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/8
மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை – கலி 132/11
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது – கலி 139/22
மாண் மலர் கொன்றையவன் – கலி 142/28
என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண்/நகுதரும் தன் நாணு கைவிட்டு இகுதரும் – கலி 144/2,3
நக்கது பல் மாண் நினைந்து – கலி 146/24
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் – அகம் 4/12
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
குழை மாண் ஒள்_இழை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 6/7
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் – அகம் 7/19
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி – அகம் 9/12
எம்மினும் விரைந்து வல் எய்தி பல் மாண்/ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ – அகம் 9/17,18
வீங்கு மாண் செருத்தல் தீம் பால் பிலிற்ற – அகம் 14/10
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 17/6
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு – அகம் 21/5
வாழலென் யான் என தேற்றி பல் மாண்/தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி – அகம் 29/10,11
நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு – அகம் 29/21
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண்/குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா – அகம் 32/5,6
மனை மாண் கற்பின் வாள்_நுதல் ஒழிய – அகம் 33/2
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே – அகம் 34/18
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 37/18
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி – அகம் 48/21
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப – அகம் 50/4
நினை மாண் நெஞ்சம் நீங்குதல் மறந்தே – அகம் 51/14
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ – அகம் 61/7
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/10
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/15
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண்/அம்பு உடை கையர் அரண் பல நூறி – அகம் 69/15,16
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே – அகம் 91/18
பாவை அன்ன பலர் ஆய் மாண் கவின் – அகம் 98/12
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது – அகம் 120/8
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – அகம் 122/16
மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை – அகம் 124/6
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ – அகம் 146/3
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் – அகம் 149/9
எல்லினை பெரிது என பன் மாண் கூறி – அகம் 150/4
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய – அகம் 172/17
நன் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின் – அகம் 173/7
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண்/தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து – அகம் 175/7,8
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை – அகம் 176/16
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி – அகம் 193/12
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி – அகம் 195/3
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்து சென்று அழுந்த – அகம் 212/20
புனை மாண் எஃகம் வல-வயின் ஏந்தி – அகம் 215/4
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் – அகம் 218/14
காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம் – அகம் 220/9
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர் – அகம் 222/12
என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண்/நீர் மலி கண்ணொடு நெடிது நினைந்து ஒற்றி – அகம் 227/3,4
நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர் – அகம் 247/2
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி – அகம் 261/7
அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி – அகம் 279/15
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ – அகம் 290/15
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே – அகம் 291/25
பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ – அகம் 295/18
பேஎய் கண்ட கனவின் பன் மாண்/நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் – அகம் 303/2,3
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண்/கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும் – அகம் 315/3,4
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 341/13
பல் மாண் பேதையின் பிரிந்த நீயே – அகம் 343/19
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென – அகம் 344/5
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண்/நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் – அகம் 345/2,3
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது – அகம் 359/7
பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா – அகம் 360/11
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி – அகம் 385/6
பன் மாண் பேதை ஒழிந்தது என் நெஞ்சே – அகம் 390/17
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை – அகம் 391/7
தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி – அகம் 393/11
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/3
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/26
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி – புறம் 12/3
நெய்ம் மலி ஆவுதி பொங்க பன் மாண்/வீயா சிறப்பின் வேள்வி முற்றி – புறம் 15/19,20
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் – புறம் 34/2
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய – புறம் 39/16
செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே – புறம் 58/8
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் – புறம் 61/2
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/10
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க – புறம் 141/2
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண்/பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன் – புறம் 160/18,19
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/28
பல் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும் – புறம் 163/2
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/4
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின் – புறம் 297/2
மாண் வினை யானையும் மணி களைந்தனவே – புறம் 305/6
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2
உள்ளேன் வாழியர் யான் என பன் மாண்/நிலமகள் அழுத காஞ்சியும் – புறம் 365/9,10
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக – புறம் 391/14
வகை மாண் நல் இல் – புறம் 398/2
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி – புறம் 399/2
TOP


மாண்_இழை (2)

காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே – குறு 348/6
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு – கலி 102/14
TOP


மாண்ட (25)

மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – மலை 31
பாம்பு பை மழுங்கல் அன்றியும் மாண்ட/கனியா நெஞ்சத்தானும் – நற் 238/9,10
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல – குறு 62/3
ஆண்டும் வருகுவள் போலும் மாண்ட/மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை – குறு 222/4,5
தீண்டலும் இயைவது-கொல்லோ மாண்ட/வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த – குறு 272/1,2
மறுமுறை யானும் இயைக நெறி மாண்ட/தண் வரல் வையை எமக்கு – பரி 25/3,4
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை – கலி 17/1
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட/கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு – கலி 37/2,3
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி – கலி 94/9
கூர் உகிர் மாண்ட குளம்பின் அது நன்றே – கலி 96/25
மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து – கலி 100/5
மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து – கலி 143/45
மடவது மாண்ட மாஅயோளே – அகம் 62/16
இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட/மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/9,10
மகிழ் அணி முறுவல் மாண்ட சேக்கை – அகம் 353/21
யாண்டு உறைவது-கொல் தானே மாண்ட/போது உறழ் கொண்ட உண்கண் – அகம் 354/12,13
நான்கு உடன் மாண்டது ஆயினும் மாண்ட/அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் – புறம் 55/11,12
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம் – புறம் 63/3
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் – புறம் 63/7
ஆந்தை அடியுறை எனினே மாண்ட நின் – புறம் 67/12
காண்டல் வேண்டினை ஆயின் மாண்ட நின் – புறம் 133/3
மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர் – புறம் 191/3
காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட/பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய – புறம் 337/7,8
மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே – புறம் 357/4
யாண்டு நிற்க வெள்ளி மாண்ட/உண்ட நன் கலம் பெய்து நுடக்கவும் – புறம் 384/20,21
TOP


மாண்டது (2)

இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு – குறு 184/3
நான்கு உடன் மாண்டது ஆயினும் மாண்ட – புறம் 55/11
TOP


மாண்டன்று (1)

திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே – ஐங் 449/3
TOP


மாண்டன (1)

மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே – பதி 19/27
TOP


மாண்டனை (2)

போர் மிகு குருசில் நீ மாண்டனை பலவே – பதி 31/36
மாண்டனை பலவே போர் மிகு குருசில் நீ – பதி 32/1
TOP


மாண்டு (6)

துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு/நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து – நெடு 81,82
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு/முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து – நெடு 124,125
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு/புலவி தீர அளி-மதி இலை கவர்பு – குறு 115/2,3
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு/போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/15,16
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் – அகம் 162/13
அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு/திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா – அகம் 299/18,19
TOP


மாண்பினேன் (1)

உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் – நற் 128/4
TOP


மாண்பு (5)

மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி – நற் 352/11
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த – ஐங் 394/1
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ – கலி 66/10
செலல் மாண்பு உற்ற நும்-வயின் வல்லே – அகம் 215/5
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி – புறம் 295/6
TOP


மாண்பும் (1)

வண்மையும் மாண்பும் வளனும் எச்சமும் – பதி 74/25
TOP


மாண (4)

ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண/வேய் மென் தோள் வேய்த்திறம் சேர்த்தலும் மற்று இவன் – கலி 81/19,20
மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர் – கலி 89/12
மாண உருக்கிய நன் பொன் மணி உறீஇ – கலி 117/1
தேரை ஒலியின் மாண சீர் அமைத்து – அகம் 301/19
TOP


மாணா (7)

மாணா விரல வல் வாய் பேஎய் – நற் 73/2
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ் – நற் 233/2
மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே – பதி 19/27
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
மாணா செயினும் மறுத்து ஆங்கே நின்-வயின் – கலி 91/22
மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/7
மறை பிறர் அறியாமை மாணா நோய் உழந்ததை – கலி 132/19
TOP


மாணாக்கன் (1)

அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன்/தன் ஊர் மன்றத்து என்னன்-கொல்லோ – குறு 33/1,2
TOP


மாணின் (1)

காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின்/ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே – புறம் 185/2,3
TOP


மாணும் (2)

சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும்/நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/8,9
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும்/கூடி புணர்ந்தீர் பிரியன்-மின் நீடி – கலி 92/60,61
TOP


மாணை (1)

துறுகல் அயலது மாணை மா கொடி – குறு 36/1
TOP


மாத்த (1)

வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர் – பதி 67/16
TOP


மாத்திரம் (1)

வௌவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா என – கலி 47/22
TOP


மாத்திரை (6)

முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென – பொரு 141
கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி – கலி 110/18
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை/அருகுவித்து ஒருவரை அகற்றலின் தெரிவார்-கண் – கலி 142/1,2
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை/கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் – கலி 142/42,43
கேட்டல் மாத்திரை அல்லது யாவதும் – புறம் 216/1
இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென – புறம் 376/7
TOP


மாத்தின் (1)

ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட – அகம் 306/4
TOP


மாதர் (23)

மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த – குறி 148
மாதர் உண்கணும் வனப்பின் தோளும் – நற் 166/4
மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் – நற் 244/3
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/6
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட – ஐங் 406/1
மாதர் மான் பிணை மறியொடு மறுக – ஐங் 493/2
மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய – பரி 7/25
பதிவத_மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் – பரி 10/23
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/79
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/17
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக – கலி 69/4
மாதர் மென் நோக்கின் மகளிரை நுந்தை போல் – கலி 86/23
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 103/61
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் – கலி 117/7
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/8
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/16
வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது – கலி 139/12
தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய – கலி 139/16
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர்/தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு – கலி 139/28,29
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே – அகம் 130/14
காதலின் வளர்ந்த மாதர் ஆகலின் – அகம் 310/8
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் – அகம் 392/7
TOP


மாதராய் (2)

பேதையை மன்ற பெரிது என்றேன் மாதராய்/ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/15,16
தீதும் உண்டோ மாதராய் என – அகம் 230/10
TOP


மாதரார் (1)

மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப – கலி 27/4
TOP


மாதராள் (1)

மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது – கலி 139/22
TOP


மாதரும் (1)

மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப – குறி 19
TOP


மாதரை (3)

மணம் கமழ் மாதரை மண்ணீ அன்ன – பொரு 19
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட – ஐங் 481/2
உணர்த்த உணரா ஒள் இழை மாதரை/புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து – பரி 7/36,37
TOP


மாதவர் (3)

வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர்/மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின் – பரி 5/38,39
மறு அறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர் – பரி 5/46
மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/72
TOP


மாதிர (1)

மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய் – நற் 347/2
TOP


மாதிரத்தான் (1)

வல மாதிரத்தான் வளி கொட்ப – மது 5
TOP


மாதிரத்து (7)

மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப – மலை 348
கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து/நால் வேறு நனம் தலை ஒருங்கு எழுந்து ஒலிப்ப – பதி 31/3,4
வரையா மாதிரத்து இருள் சேர்பு பரந்து – பதி 72/11
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர – அகம் 125/10
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – அகம் 238/6
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி – அகம் 374/1
மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய – புறம் 90/4
TOP


மாதிரம் (18)

மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க – மது 10
கூதிர் நின்றன்றால் போதே மாதிரம்/விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் – நெடு 72,73
அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு – மலை 287
மாதிரம் பனிக்கும் மறம் வீங்கு பல் புகழ் – பதி 12/8
அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய – பதி 17/8
மாதிரம் விளக்கும் சால்பும் செம்மையும் – பதி 32/2
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப – பதி 71/10
கதித்து எழு மாதிரம் கல்லென ஒலிப்ப – பதி 92/9
மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்வி – பரி 5/26
மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப – அகம் 37/4
மாதிரம் புதைப்ப பொழிதலின் காண்வர – அகம் 84/4
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ – அகம் 189/11
மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த – அகம் 222/9
தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு – அகம் 281/9
பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப – அகம் 311/8
மாதிரம் புதைய பாஅய் கால்வீழ்த்து – அகம் 364/1
ஆறு கொல் மருங்கின் மாதிரம் துழவும் – புறம் 174/21
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ – புறம் 370/4
TOP


மாதிரம்-தோறும் (1)

மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம்-தோறும்/அருவி நுகரும் வான்_அர_மகளிர் – மலை 293,294
TOP


மாது (4)

விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – நற் 178/10
கலங்கின்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – அகம் 135/14
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது – அகம் 171/4
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே – அகம் 216/16
TOP


மாதுளத்து (1)

சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து/உருப்பு-உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து – பெரும் 306,307
TOP


மாதோ (60)

இவை காண்-தோறும் நோவர் மாதோ/அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என – நற் 12/7,8
கள்வர் போல கொடியன் மாதோ/மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என – நற் 28/4,5
நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ/எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு – நற் 41/5,6
கண் உள போல சுழலும் மாதோ/புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/2,3
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ/வீரை வேண்மான் வெளியன் தித்தன் – நற் 58/4,5
தாம் அறிந்து உணர்க என்ப மாதோ/வழுவ பிண்டம் நாப்பண் ஏமுற்று – நற் 116/2,3
ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாதோ/ஆம்பல் அமன்ற தீம் பெரும் பழனத்து – நற் 200/5,6
மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே – நற் 270/11
கொள்ளல் மாதோ முள் எயிற்றோயே – நற் 290/5
பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் – நற் 293/6
நோயும் இன்பமும் ஆகின்று மாதோ/மாயம் அன்று தோழி வேய் பயின்று – நற் 294/2,3
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை – நற் 333/9
பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ/காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு – நற் 384/8,9
பரல் பாழ்படுப்ப சென்றனள் மாதோ/செல் மழை தவழும் சென்னி – குறு 144/5,6
நாள் துயர் கெட பின் நீடலர் மாதோ/ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலை சாரல் – குறு 253/4,5
வீங்கின மாதோ தோழி என் வளையே – ஐங் 192/4
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ – ஐங் 238/5
அறியேம் அல்லேம் அறிந்தனம் மாதோ/பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/1,2
பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 264/4
காடு படு தீயின் கனலியர் மாதோ/நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க – ஐங் 376/2,3
பொலம் புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ/வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு – ஐங் 391/4,5
விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ/இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து – ஐங் 442/2,3
நீயும் குருசிலை அல்லை மாதோ/நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி – ஐங் 480/2,3
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின் – ஐங் 490/2
ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ/பாழ் என கால் என பாகு என ஒன்று என – பரி 3/76,77
மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய் – கலி 111/19
பிழையலள் மாதோ பிரிதும் நாம் எனினே – அகம் 5/28
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் – அகம் 145/14
கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம் – அகம் 195/15
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – அகம் 198/17
துன்னலம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 258/4
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி – அகம் 278/9
பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ/மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் – அகம் 295/18,19
திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா – அகம் 299/19
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ/அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல – அகம் 305/8,9
எய்துக மாதோ நுமக்கே கொய் குழை – அகம் 319/12
வருந்தினம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 372/6
செம் ஞாயிற்று கவினை மாதோ/அனையை ஆகன் மாறே – புறம் 4/16,17
போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ/ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு – புறம் 82/4,5
தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே – புறம் 86/6
வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ/வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து – புறம் 93/11,12
கொல் துறை குற்றில மாதோ என்றும் – புறம் 95/5
தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ/இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/3,4
உப்பு ஒய் ஒழுகை எண்ணுப மாதோ/நோகோ யானே தேய்கமா காலை – புறம் 116/8,9
தெண் நீர் சிறு குளம் கீள்வது மாதோ/கூர் வேல் குவைஇய மொய்ம்பின் – புறம் 118/3,4
மாறி வா என மொழியலன் மாதோ/ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/7,8
பிணிக்கும்-காலை இரங்குவிர் மாதோ/நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் – புறம் 195/5,6
எம்மனோர் இவண் பிறவலர் மாதோ/செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி – புறம் 210/4,5
புலவுதி மாதோ நீயே – புறம் 219/3
உற்றன்று ஆயினும் உய்வு இன்று மாதோ/பாடுநர் போல கைதொழுது ஏத்தி – புறம் 226/2,3
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ/பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் – புறம் 246/10,11
ஒத்தன்று மாதோ இவற்கே செற்றிய – புறம் 275/3
பேர் உயிர் கொள்ளும் மாதோ அது கண்டு – புறம் 307/10
ஒருவரும் இல்லை மாதோ செருவத்து – புறம் 311/5
தருகுவன் மாதோ/தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை – புறம் 328/13,14
ஆழி அனையன் மாதோ என்றும் – புறம் 330/4
நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர் மாதோ/பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து – புறம் 350/6,7
நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல – புறம் 361/3
விடுவர் மாதோ நெடிதே நில்லா – புறம் 387/32
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ/மறவர் மலிந்த தன் – புறம் 400/16,17
TOP


மாந்த (2)

கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில் – குறு 225/1
இடையோர் பழத்தின் பைம் கனி மாந்த/கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர – புறம் 225/2,3
TOP


மாந்தர் (9)

பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார் – மலை 264
மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார் மாந்தர்/உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட – நற் 226/1,2
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு – பதி 31/2
மாந்தர் அளவு இறந்தன என பல் நாள் – பதி 73/16
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் – கலி 142/33
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் – கலி 145/13
சின மாந்தர் வெறி குரவை – புறம் 22/22
சில் நீர் வினவுவர் மாந்தர் அது போல் – புறம் 154/3
கொள்ளா மாந்தர் கொடுமை கூற நின் – புறம் 211/9
TOP


மாந்தர்க்கு (2)

கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என – குறு 247/3
நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக – பதி 21/31
TOP


மாந்தரஞ்சேரல் (1)

மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஓம்பிய நாடே – புறம் 22/34
TOP


மாந்தரம் (1)

நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம்/பொறையன் கடுங்கோ பாடி சென்ற – அகம் 142/4,5
TOP


மாந்தரன் (1)

விறல் மாந்தரன் விறல் மருக – பதி 90/13
TOP


மாந்தரின் (2)

கொள்ளை மாந்தரின் ஆனாது கவரும் – அகம் 3/10
எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும் – அகம் 371/8
TOP


மாந்தரும் (1)

இரு திரு மாந்தரும் இன்னினியோரும் – பரி 10/21
TOP


மாந்தரொடு (2)

புகழ் நிறைந்த நன் மாந்தரொடு/நல் ஊழி அடி படர – மது 20,21
கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப – மது 420
TOP


மாந்தி (41)

செம் சுளைய கனி மாந்தி/அறை கரும்பின் அரி நெல்லின் – பொரு 192,193
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – குறி 155
கவர் படு கையை கழும மாந்தி/நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் – நற் 60/6,7
குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி/தில்லை அம் பொதும்பில் பள்ளிகொள்ளும் – நற் 195/2,3
குழவி சேதா மாந்தி அயலது – நற் 213/4
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட – நற் 258/6
வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி/சாரல் வரைய கிளை உடன் குழீஇ – நற் 304/1,2
பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று – நற் 352/6
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர் – நற் 386/3
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி/பெரிய மகிழும் துறைவன் எம் – நற் 388/8,9
முன்றில் உணங்கல் மாந்தி மன்றத்து – குறு 46/3
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்தி/பெரு வரை நீழல் உகளும் நாடன் – குறு 187/2,3
நெல்லி அம் புளி மாந்தி அயலது – குறு 201/4
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு – குறு 250/1
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி/மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட – குறு 256/2,3
ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி/அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் – குறு 277/3,4
தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது – குறு 317/2
நனை அமை கள்ளின் தேறலொடு மாந்தி/நீர்ப்படு பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன – பதி 12/18,19
தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி மாந்தி/காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் – பதி 81/21,22
பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி/நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் – கலி 109/2,3
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று – கலி 121/4
கூம்பு விடு பன் மலர் மாந்தி கரைய – அகம் 56/5
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து – அகம் 139/9
அரி நிற கலுழி ஆர மாந்தி/செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/3,4
பிண்டம் அன்ன கொழும் கிழங்கு மாந்தி/பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு – அகம் 178/5,6
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி/ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட – அகம் 182/4,5
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி/புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ – அகம் 221/1,2
அரி நிற கொழும் குறை வௌவினர் மாந்தி/வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை – அகம் 236/3,4
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி/சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில் – அகம் 277/17,18
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி/ஒற்று செல் மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல – அகம் 313/14,15
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர் – அகம் 336/6
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி/எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் – அகம் 346/15,16
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி/அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்து-உழி – அகம் 348/9,10
எரி மருள் கவளம் மாந்தி களிறு தன் – அகம் 349/11
விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி/நீடு கதிர் கழனி சூடு தடுமாறும் – புறம் 61/6,7
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி/வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது – புறம் 67/6,7
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/4
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் – புறம் 361/19
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/7
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி/விளைவு ஒன்றோ வெள்ளம் கொள்க என – புறம் 395/37,38
TOP


மாந்திய (1)

செம் சோற்ற பலி மாந்திய/கரும் காக்கை கவவு முனையின் – பொரு 183,184
TOP


மாந்தியும் (1)

பிணர் பெண்ணை பிழி மாந்தியும்/புன் தலை இரும் பரதவர் – பட் 89,90
TOP


மாந்திர் (1)

புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர்/தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல – கலி 22/4,5
TOP


மாந்தீர் (1)

நினை-மின் மாந்தீர் கேண்-மின் கமழ் சீர் – பரி 15/29
TOP


மாந்தும் (7)

கயம் நாடு யானை கவளம் மாந்தும்/மலை கெழு நாடன் கேண்மை – குறு 170/3,4
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும்/துறைவன் சொல்லிய சொல் என் – ஐங் 165/2,3
கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும்/குன்று கெழு நாடன் தானும் – ஐங் 263/2,3
நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும்/கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/17,18
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும்/கல்லா நீள்மொழி கத நாய் வடுகர் – அகம் 107/10,11
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும்/நாடு பல இறந்த நன்னராட்டிக்கு – அகம் 165/5,6
அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும்/தென்னம்பொருப்பன் நன் நாட்டுள்ளும் – புறம் 215/5,6
TOP


மாந்தை (2)

துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் – நற் 35/7
கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம் – நற் 395/9
TOP


மாமாவின் (1)

மாமாவின் வயின்வயின் நெல் – பொரு 180
TOP


மாமை (24)

நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை/களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின் – மலை 35,36
நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை/குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண் – நற் 6/2,3
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என் – நற் 304/6
திதலை அல்குல் என் மாமை கவினே – குறு 27/5
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை/நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல – குறு 147/2,3
நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை/வன்பின் ஆற்றுதல் அல்லது செப்பின் – குறு 368/2,3
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 35/4
தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே – ஐங் 103/4
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 134/3
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 144/3
இனிய மன்ற என் மாமை கவினே – ஐங் 146/3
திதலை மாமை தேய – ஐங் 231/3
கவரும் தோழி என் மாமை கவினே – ஐங் 286/5
அம் கலிழ் மாமை கவின – ஐங் 357/4
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/4
மறக்க விடுமோ நின் மாமை கவினே – ஐங் 470/5
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் – கலி 4/17
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ – கலி 48/17
அம் கலுழ் மாமை கிளைஇய – அகம் 41/15
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை/அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து – அகம் 45/6,7
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை – அகம் 96/12
திதலை மாமை தளிர் வனப்பு அழுங்க – அகம் 135/1
நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண் கேழ் மாமை/பொன் வீ வேங்கை புது மலர் புரைய – அகம் 319/7,8
TOP


மாமையர் (1)

ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று – மது 413
TOP


மாமையும் (1)

பழங்கண் மாமையும் உடைய தழங்கு குரல் – நற் 93/10
TOP


மாய் (15)

களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர – மது 172
மழை மாய் மதியின் தோன்றுபு மறைய – மது 452
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/6
கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப – நற் 7/4
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை – நற் 321/5
கை மாய் நீத்தம் களிற்றொடு படீஇய – அகம் 43/4
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க – அகம் 72/9
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் – அகம் 101/5
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை – அகம் 123/11
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் – அகம் 199/12
கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 249/19
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல – அகம் 258/7
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ – அகம் 343/7
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
TOP


மாய்க்கும் (4)

களிறு மாய்க்கும் கதிர் கழனி – மது 247
விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா – மலை 220
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும்/கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே – குறு 12/3,4
சினை கயல் மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை – ஐங் 111/3
TOP


மாய்க (1)

மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும் – அகம் 258/8
TOP


மாய்த்த (2)

மாய்த்த போல மழுகு நுனை தோற்றி – அகம் 5/12
பாவை மாய்த்த பனி நீர் நோக்கமொடு – அகம் 5/21
TOP


மாய்த்து (1)

கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என – அகம் 297/6
TOP


மாய்தல் (4)

மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து – அகம் 71/15
பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல – அகம் 333/19
மாய்தல் உண்மையும் பிறத்தல் உண்மையும் – புறம் 27/12
தீது இல் யாக்கையொடு மாய்தல் தவ தலையே – புறம் 214/13
TOP


மாய்ந்த (3)

அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/4
எழுவர் மாய்ந்த பின்றை அழிவர – புறம் 158/17
வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை – புறம் 242/5
TOP


மாய்ந்தது (3)

ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 42/31
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 145/65
ஒள் எரி நைப்ப உடம்பு மாய்ந்தது/புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது – புறம் 240/10,11
TOP


மாய்ந்தன்றே (1)

படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே/கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து – நற் 49/4,5
TOP


மாய்ந்தனரே (5)

தாம் மாய்ந்தனரே குடை துளங்கினவே – புறம் 62/8
தோல் கண் மறைப்ப ஒருங்கு மாய்ந்தனரே/விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் – புறம் 63/6,7
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே/துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் – புறம் 165/2,3
நாடு பிறர் கொள சென்று மாய்ந்தனரே/அதனால் நீயும் கேள்-மதி அத்தை வீயாது – புறம் 363/6,7
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே/அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் – புறம் 366/5,6
TOP


மாய்ந்தனள் (1)

ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்தை – புறம் 245/6
TOP


மாய்ந்தனனே (2)

வெள் வேல் விடலை சென்று மாய்ந்தனனே/ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை – புறம் 237/14,15
அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே/மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும் – புறம் 290/5,6
TOP


மாய்ந்தான் (1)

கை உளே மாய்ந்தான் கரந்து – கலி 142/36
TOP


மாய்ந்திசினோர் (1)

மரை இலை போல மாய்ந்திசினோர் பலரே – புறம் 27/6
TOP


மாய்ந்து (9)

இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்து என – மலை 542
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து/அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/2,3
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/32
தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது – புறம் 58/4
பாரி மாய்ந்து என கலங்கி கையற்று – புறம் 113/5
ஞாலம் மீமிசை வள்ளியோர் மாய்ந்து என – புறம் 179/1
அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என – புறம் 206/8
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற – புறம் 246/13
பெரு வள கொழுநன் மாய்ந்து என பொழுது மறுத்து – புறம் 248/3
TOP


மாய்ந்தோர் (1)

தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர்/நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி – மலை 553,554
TOP


மாய்ப்ப (1)

பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப/பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி – அகம் 229/12,13
TOP


மாய்ப்பது (1)

நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும் – கலி 146/15
TOP


மாய்வது (1)

புல்லின் மாய்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – குறு 150/5
TOP


மாய (26)

மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து – மது 570
மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி – குறி 246
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/11
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் – நற் 323/4
மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று – குறு 325/2
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய/கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை – குறு 372/1,2
ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள – பரி 3/41
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/7
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை – பரி 20/49
வந்த வழி நின்-பால் மாய களவு அன்றேல் – பரி 20/77
மாய புணர்ச்சியும் எல்லாம் உடன் நீங்க – கலி 39/50
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி – கலி 44/16
மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை – கலி 75/32
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக – கலி 85/26
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை – கலி 98/6
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் – கலி 98/34
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி – கலி 102/36
மாய பொதுவன் உரைத்த உரை எல்லாம் – கலி 112/21
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய/நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/3,4
அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு – கலி 142/17
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய/காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோடு என்-தலை – கலி 143/39,40
மாய பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றி எம் – அகம் 6/14
மாய பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி – அகம் 146/9
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல – அகம் 258/7
தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய/வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் – அகம் 324/8,9
இகழுநர் இசையொடு மாய/புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே – புறம் 21/12,13
TOP


மாயம் (7)

மாயம் அன்று தோழி வேய் பயின்று – நற் 294/3
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/3
மாயம் மருள்வார் அகத்து – கலி 88/7
கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா – கலி 90/1
உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம்/நாண் இலை மன்ற யாணர் ஊர – அகம் 226/1,2
பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே – அகம் 256/8
மறை எனல் அறியா மாயம் இல் ஆயமொடு – புறம் 243/5
TOP


மாயம்-மார் (1)

மறவியில் சிறப்பின் மாயம்-மார் அனையை – பரி 3/70
TOP


மாயமொடு (1)

ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு – பதி 62/6
TOP


மாயமோ (3)

மாயமோ கைப்படுக்கப்பட்டாய் நீ கண்டாரை – கலி 93/15
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 363/9
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 366/23
TOP


மாயலவே (1)

ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே – புறம் 231/6
TOP


மாயவள் (2)

மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் – கலி 29/7
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி – கலி 35/3
TOP


மாயவன் (1)

மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/64
TOP


மாயா (8)

மாயா வேட்டம் போகிய கணவன் – நற் 103/7
மாயா இயற்கை பாவையின் – நற் 201/11
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர – பதி 90/10
மாயா வாய்மொழி உரைதர வலந்து – பரி 3/11
மாயா மன்ன உலகு ஆள் மன்னவ – பரி 3/85
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் – பரி 9/30
மாயா உள்ளமொடு பரிசில் துன்னி – புறம் 139/9
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை – புறம் 399/12
TOP


மாயும் (2)

மன்றும் தோன்றாது மரனும் மாயும்/புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 239/2,3
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும்/வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 251/2,3
TOP


மாயும்மே (1)

நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே – அகம் 330/17
TOP


மாயோட்கு (1)

மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று – நற் 133/5
TOP


மாயோய் (4)

பருவரல் எவ்வம் களை மாயோய் என – முல் 21
மாயோய் நின்-வயின் பரந்தவை உரைத்தேம் – பரி 3/10
மயில் எருத்து வண்ணத்து மாயோய் மற்று இன்ன – கலி 108/38
இனை வனப்பின் மாயோய் நின்னின் சிறந்தார் – கலி 108/53
TOP


மாயோள் (5)

மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும் – பொரு 14
ஐயள் மாயோள் அணங்கிய – நற் 146/10
மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே – நற் 180/5
மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி – நற் 371/3
மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே – ஐங் 145/3
TOP


மாயோன் (7)

மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் – மது 591
மாயோன் அன்ன மால் வரை கவாஅன் – நற் 32/1
மாயோன் ஒத்த இன் நிலைத்தே – பரி 15/33
மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரை – பரி 30/1
மாயோன் என்று உட்கிற்று என் நெஞ்சு – கலி 103/55
புகழ்தல் உற்றோர்க்கு மாயோன் அன்ன – புறம் 57/2
தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி – புறம் 291/2
TOP


மார்க்கம் (1)

வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் – பரி 9/51
TOP


மார்ப (22)

மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ – திரு 261
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப/அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர – ஐங் 362/3,4
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே – பதி 17/14
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப/முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் – பதி 21/19,20
பல் பொறி மார்ப நின் பெயர் வாழியரோ – பதி 48/12
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/12
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே – பதி 68/20
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப/தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற – பதி 70/16,17
தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப/அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால் – பதி 79/7,8
திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் – பரி 1/39
பொன்னின் தோன்றிய புனை மறு மார்ப/நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை – பரி 4/59,60
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே – கலி 8/23
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப/பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய – கலி 93/2,3
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/37
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் – கலி 96/1
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/21
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப/துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை – அகம் 132/8,9
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே – அகம் 150/14
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப/ஊர் இல்ல உயவு அரிய – புறம் 3/16,17
மலைத்தல் போகிய சிலை தார் மார்ப/செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் – புறம் 10/10,11
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என – புறம் 397/9
TOP


மார்பம் (2)

தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் – பரி 20/64
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/2
TOP


மார்பர் (2)

செல்ப என்பவோ கல் வரை மார்பர்/சிலம்பில் சேம்பின் அலங்கல் வள் இலை – குறு 76/2,3
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் – கலி 33/30
TOP


மார்பன் (14)

பனி_வரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள் – சிறு 240
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன்/உரும் உரறு கருவிய பெரு மலை பிற்பட – மலை 356,357
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய – நற் 376/8
கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன்/அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் – ஐங் 182/2,3
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன்/இன் இனி வாரா மாறு-கொல் – ஐங் 222/2,3
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன்/எமர்க்கும் பிறர்க்கும் யாவர் ஆயினும் – பதி 20/20,21
நன் ஞெமர் மார்பன் நடுக்கு-உற நண்ணி – பரி 7/69
சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர – கலி 42/30
இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக – கலி 65/5
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் – கலி 104/10
நல் எழில் மார்பன் முயங்கலின் – கலி 146/54
நல் எழில் மார்பன் அகத்து – கலி 147/71
நிரை தார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு – அகம் 66/7
மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர் – அகம் 82/14
TOP


மார்பனை (1)

நல் எழில் மார்பனை சார்ந்து – கலி 142/66
TOP


மார்பில் (24)

கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில்/நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 302,303
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் – நற் 20/2
நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில்/குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் – நற் 314/4,5
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில்/தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை – பரி 1/8,9
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில்/இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி – பரி 12/58,59
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் – கலி 18/4
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில்/தளர் முலை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/16,17
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில்/பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் – கலி 79/11,12
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில்/பூணினால் குறிகொண்டாள் புலக்குவள் அல்லளோ – கலி 79/13,14
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில்/தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/24,25
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில்/பொறி ஒற்றிக்கொண்டு ஆள்வல் என்பது தன்னை – கலி 84/25,26
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/33
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில்/நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ – கலி 90/15,16
நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில்/செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன் – கலி 104/65,66
ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக – கலி 105/11
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் – கலி 112/23
நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழும்-கால் நின் மார்பில்/தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/10,11
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/64
இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 40/17
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில்/புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/11,12
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் – புறம் 150/20
ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா – புறம் 198/2
என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய – புறம் 280/1
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள – புறம் 362/2
TOP


மார்பின் (76)

ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின்/செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 104,105
உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின்/என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல் – திரு 129,130
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின்/கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் – திரு 193,194
கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின்/செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 53,54
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின்/முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் – பெரும் 29,30
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின்/விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 70,71
புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின்/இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் – பெரும் 221,222
ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின்/முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் – பெரும் 245,246
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் – மது 61
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ – மது 439
ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின்/வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப – மது 716,717
வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின்/மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின் – மது 728,729
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின்/உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின் – மது 742,743
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் – பட் 297
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின்/வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் – மலை 56,57
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின்/நெடுவேட்கு ஏதம் உடைத்தோ – நற் 173/8,9
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின்/மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு – நற் 187/8,9
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின்/துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை – நற் 254/8,9
பாரத்து அன்ன ஆர மார்பின்/சிறு கோல் சென்னி ஆரேற்று அன்ன – நற் 265/5,6
இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின்/குறும் பொறி கொண்ட சாந்தமொடு – நற் 394/7,8
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/2
மலர்ந்த மார்பின் பாயல் – ஐங் 205/4
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/3
நார் அரி நறவின் ஆர மார்பின்/போர் அடு தானை சேரலாத – பதி 11/15,16
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின்/வசை இல் செல்வ வானவரம்ப – பதி 38/11,12
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின்/அம்பு சேர் உடம்பினர் சேர்ந்தோர் அல்லது – பதி 42/4,5
எழுமுடி மார்பின் எய்திய சேரல் – பதி 45/6
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின்/வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் – பதி 46/3,4
மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி – பதி 61/8
சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின்/தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை – பதி 80/5,6
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின்/சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ – பதி 88/35,36
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி – பரி 1/3
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின்/எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் – பரி 1/19,20
ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின்/படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி – பரி 4/17,18
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட – பரி 6/65
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின்/கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ – பரி 9/28,29
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின்/திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் – பரி 11/26,27
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/9
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின்/மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி – பரி 15/19,20
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் – பரி 16/35
தார் மார்பின் தகை இயலார் – பரி 17/35
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி – பரி 24/34
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து – கலி 37/17
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா-கால் – கலி 73/13
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் – கலி 82/29
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின்/முலை இடை போல புகின் – கலி 103/72,73
திரு வீழ் மார்பின் தென்னவன் மறவன் – அகம் 13/6
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின்/தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தும் நின்-வயின் – அகம் 90/6,7
ஆர மார்பின் அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – அகம் 102/10
நெடுவேள் மார்பின் ஆரம் போல – அகம் 120/1
சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி – அகம் 210/11
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர – அகம் 301/15
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தார் மார்பின்/வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் – அகம் 332/13,14
வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி – அகம் 384/12
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி – அகம் 386/4
வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை – புறம் 1/2
மா மறுத்த மலர் மார்பின்/தோல் பெயரிய எறுழ் முன்பின் – புறம் 7/5,6
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின்/மறலி அன்ன களிற்று மிசையோனே – புறம் 13/3,4
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு – புறம் 14/17
கோதை மார்பின் கோதையானும் – புறம் 48/1
ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின்/தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/1,2
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என – புறம் 63/9
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின்/விழவு மேம்பட்ட நல் போர் – புறம் 88/4,5
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின்/திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/1,2
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின்/சாரல் அருவி பய மலை கிழவன் – புறம் 152/10,11
சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல் – புறம் 157/6
பெரு வரை அன்ன மார்பின்/செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/18,19
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின்/எஃகு உறு விழுப்புண் பல என – புறம் 233/6,7
அம் வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
குருதியொடு துயல்வரும் மார்பின்/முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே – புறம் 288/8,9
நிரை தார் மார்பின் நின் கேள்வனை பிறரே – புறம் 294/9
நெடு வேல் பாய்ந்த மார்பின்/மடல் வன் போந்தையின் நிற்குமோர்க்கே – புறம் 297/9,10
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை – புறம் 347/5
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 373/16
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின்/ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன் – புறம் 394/1,2
வரை உறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும் – புறம் 398/26
TOP


மார்பினஃதே (1)

மார்பினஃதே மை இல் நுண் ஞாண் – அகம் 0/3
TOP


மார்பினர் (1)

தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர்/மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி – பரி 22/23,24
TOP


மார்பினவை (1)

எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை/ஆங்கு – பரி 1/63,64
TOP


மார்பினள் (1)

செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே – ஐங் 255/4
TOP


மார்பினன் (4)

உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன்/மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் – திரு 11,12
ஆரம் நாறும் மார்பினன்/மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே – குறு 161/6,7
மலை செம் சாந்தின் ஆர மார்பினன்/சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் – குறு 321/1,2
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன்/வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் – அகம் 76/7,8
TOP


மார்பினில் (1)

கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில்/ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை – கலி 72/15,16
TOP


மார்பினை (11)

இளையோர்க்கு மலர்ந்த மார்பினை எனவும் – சிறு 232
ஆரம் கமழும் மார்பினை/சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே – நற் 168/10,11
ஆரம் நாறும் மார்பினை/வாரற்க தில்ல வருகுவள் யாயே – குறு 198/7,8
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில் – பரி 1/8
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை/என்னும் பனியாய் இரவு எல்லாம் வைகினை – பரி 6/80,81
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை – கலி 52/15
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/18
புரைய பூண்ட கோதை மார்பினை/நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/2,3
ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை/சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ – அகம் 288/2,3
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்-வயின் – அகம் 296/6
TOP


மார்பினோய் (1)

புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய்/அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம் – பரி 13/61,62
TOP


மார்பு (69)

வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே – நற் 17/12
மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை – நற் 20/9
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் – நற் 30/5
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே – நற் 94/9
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் – நற் 104/7
மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே – நற் 171/11
மல்லல் மார்பு மடுத்தனன் – நற் 174/10
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல – நற் 182/6
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய – நற் 269/3
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – நற் 322/8
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் – நற் 396/8
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே – குறு 247/7
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு/உறுக என்ற நாளே குறுகி – குறு 248/1,2
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல் – குறு 339/4
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக – குறு 353/1
கழனி ஊரன் மார்பு/பழனம் ஆகற்க என வேட்டேமே – ஐங் 4/5,6
கழனி ஊரன் மார்பு பலர்க்கு – ஐங் 25/3
கழனி ஊரன் மார்பு உற மரீஇ – ஐங் 29/3
மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே – ஐங் 42/4
நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை – ஐங் 46/2
மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே – ஐங் 51/4
முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – ஐங் 65/4
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு/முயங்காது கழிந்த நாள் இவள் – ஐங் 220/3,4
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும் – பதி 11/17
சாயல் மார்பு நனி அலைத்தன்றே – பதி 16/20
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு/கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய – பதி 31/14,15
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/18
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து – பதி 50/20
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி – பதி 90/32
மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி – பரி 1/23
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி – பரி 4/16
மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி – பரி 8/119
வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை – பரி 9/38
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/46
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் – பரி 9/53
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/97
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/13
ஐய எமக்கு நின் மார்பு – கலி 68/25
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/20
கடைஇய நின் மார்பு தோயலம் என்னும் – கலி 77/21
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து – கலி 93/30
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/13
ஏற்றனர் மார்பு/கவிழ்ந்தன மருப்பு – கலி 102/22,23
கோடு குறி செய்த மார்பு/நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் – கலி 104/64,65
மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் – கலி 105/30
மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியை – கலி 108/55
அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு/புல்லி புணர பெறின் – கலி 142/17,18
அற்றத்து இட்டு ஆற்று அறுத்தான் மார்பு/ஆங்கு – கலி 144/66,67
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – அகம் 22/3
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல – அகம் 35/13
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு – அகம் 52/9
நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே – அகம் 58/9
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல் – அகம் 98/5
வன்கணாளன் மார்பு உற வளைஇ – அகம் 153/5
தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள் – அகம் 218/15
மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று – அகம் 276/12
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக – அகம் 312/7
மார்பு தருகல்லாய் பிறன் ஆயினையே – அகம் 396/10
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே – புறம் 62/15
ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால் – புறம் 80/3
மார்பு உற சேர்ந்து ஒல்கா – புறம் 98/9
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி – புறம் 211/16
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/2
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக – புறம் 285/11
TOP


மார்பு_அகம் (3)

மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே – புறம் 62/15
TOP


மார்பும் (6)

முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க – பரி 6/20
மார்பும் அல்குலும் மனத்தொடு பரியை – பரி 13/55
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும்/நின் மார்பும் ஓர் ஒத்த நீர்மைய-கொல் என்னாமுன் – பரி 20/64,65
நின் மார்பும் ஓர் ஒத்த நீர்மைய-கொல் என்னாமுன் – பரி 20/65
சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும்/தவறு ஆதல் சாலாவோ கூறு – கலி 88/13,14
கூர் உகிர் சாடிய மார்பும் குழைந்த நின் – கலி 91/11
TOP


மார்பே (21)

நயந்தோர்க்கு உதவா நார் இல் மார்பே – நற் 225/9
இலங்கு மலை நாடன் மலர்ந்த மார்பே – நற் 294/9
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/10
தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே – நற் 327/9
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே – குறு 68/4
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யையால் நீ – குறு 73/1
கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே – குறு 80/7
அணி துறை வீரன் மார்பே/பனி துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே – ஐங் 14/3,4
அதுவே ஐய நின் மார்பே/அறிந்தனை ஒழுகு-மதி அறனும்-மார் அதுவே – ஐங் 44/3,4
துன்னலம் பெரும பிறர் தோய்ந்த மார்பே – ஐங் 63/4
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே – ஐங் 84/5
நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ – ஐங் 234/4
கூந்தல் நாறும் நின் மார்பே தெய்யோ – ஐங் 240/4
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/14
பெரு மலை நாட நின் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 192/15
நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/13
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
மன்னுக பெரும நின் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 314/22
சாரல் நாடன் சாயல் மார்பே – அகம் 328/15
கழூஉ விளங்கு ஆரம் கவைஇய மார்பே – புறம் 19/18
TOP


மார்பொடு (1)

மார்பொடு விளங்க ஒரு கை – திரு 112
TOP


மார்வம் (1)

மைந்தர் மார்வம் வழி வந்த – பரி 8/122
TOP


மாரன் (1)

மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி – பரி 8/119
TOP


மாரி (74)

மாரி குன்றம் மழை சுமந்து அன்ன – பெரும் 49
மாரி பெய்யும் பருவம் போல – பட் 128
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே – மலை 233
காலொடு பட்ட மாரி/மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே – நற் 2/9,10
மாரி கொக்கின் கூரல் அன்ன – நற் 100/2
மாரி யானையின் மருங்குல் தீண்டி – நற் 141/2
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/2
மாரி எண்கின் மலை சுர நீள் இடை – நற் 192/5
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் – நற் 244/1
பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய – நற் 253/6
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி – நற் 265/7
மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம் – நற் 312/5
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி – நற் 314/3
மாரி நின்ற ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 334/6
மாரி அம் கிடங்கின் ஈரிய மலர்ந்த – நற் 379/8
மாரி இரீஇ மான்றன்றால் மழையே – நற் 381/10
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை – குறு 91/5
பெரும் தண் மாரி பேதை பித்திகத்து – குறு 94/1
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே – குறு 98/5
மாரி ஆம்பல் அன்ன கொக்கின் – குறு 117/1
மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே – குறு 161/7
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை – குறு 168/1
கால மாரி மாலை மா மலை – குறு 200/5
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை – குறு 222/5
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர் – குறு 251/2
மழை சேர்ந்து எழுதரு மாரி குன்றத்து – குறு 259/1
பட்ட மாரி படாஅ-கண்ணும் – குறு 289/6
மாலை வந்தன்று மாரி மா மழை – குறு 319/5
மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க – ஐங் 10/2
மாரி மலரின் கண் பனி உகுமே – ஐங் 19/5
மாரி கடி கொள காவலர் கடுக – ஐங் 29/1
மாரி குன்றத்து காப்பாள் அன்னன் – ஐங் 206/2
மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட – ஐங் 275/3
மழை வேண்டு புலத்து மாரி நிற்ப – பதி 13/26
மாரி பொய்க்குவது ஆயினும் – பதி 18/11
மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை – பதி 21/17
காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி – பதி 84/21
மாரி என்னாய் பனி என மடியாய் – பதி 94/4
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள – பரி 4/27
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/13
ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து – பரி 11/76
மரையா மரல் கவர மாரி வறப்ப – கலி 6/1
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 14/4
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 60/2
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/28
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் – கலி 131/21
மலி பெயல் கலித்த மாரி பித்திகத்து – அகம் 42/1
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன – அகம் 75/17
மாரி வானம் தலைஇ நீர் வார்பு – அகம் 128/12
மாரி அம்பின் மழை தோல் பழையன் – அகம் 186/15
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன – அகம் 206/7
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே – அகம் 214/15
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க – அகம் 235/13
நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து – அகம் 264/7
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் – அகம் 295/19
மாரி அம்பின் மழை தோல் சோழர் – அகம் 336/20
மாரி ஈர்ம் தளிர் அன்ன மேனி – அகம் 337/2
மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன – அகம் 346/2
மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன – அகம் 395/2
மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர் – அகம் 398/18
மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும் – புறம் 35/27
பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று – புறம் 82/2
பட்ட மாரி உறையினும் பலவே – புறம் 123/6
மாரி அன்ன வண்மை – புறம் 133/6
வரையா மரபின் மாரி போல – புறம் 142/3
மாரி ஆன்று மழை மேக்கு உயர்க என – புறம் 143/2
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் – புறம் 153/5
மாரி ஈகை மற போர் மலையனும் – புறம் 158/7
மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின் – புறம் 238/14
நீருள் பட்ட மாரி பேர் உறை – புறம் 333/1
ஒண் படை மாரி வீழ் கனி பெய்து என – புறம் 370/12
படு மாரி துளி போல – புறம் 386/2
மாரி வானத்து மீன் நாப்பண் – புறம் 396/26
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து – புறம் 397/16
TOP


மாரிக்கு (2)

கழிந்த மாரிக்கு ஒழிந்த பழ நீர் – குறு 251/5
மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு – கலி 71/24
TOP


மாரியின் (4)

மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 226
சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின் – பதி 65/16
ஆள்வினை மாரியின் அவியா நாளும் – அகம் 279/8
கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும் – புறம் 287/3
TOP


மாரியும் (2)

புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும்/இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு – மலை 72,73
மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே – புறம் 107/4
TOP


மாரியை (1)

வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே – குறு 66/5
TOP


மாரியொடு (1)

செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே – நற் 364/12
TOP


மால் (52)

மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் – திரு 12
ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 256
மால் வரை ஒழுகிய வாழை வாழை – சிறு 21
ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை – சிறு 99
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன – சிறு 205
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் – பெரும் 330
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல் – பெரும் 487
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி – குறி 97
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் – பட் 138
மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே – நற் 2/10
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி – நற் 17/2
மாயோன் அன்ன மால் வரை கவாஅன் – நற் 32/1
மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே – நற் 67/2
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை – நற் 225/5
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய – நற் 238/4
மால் பெயல் தலைஇய மன் நெடும் குன்றத்து – நற் 268/2
மழை அமைந்து-உற்ற மால் இருள் நடுநாள் – நற் 281/7
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே மால் கொள – நற் 338/6
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/3
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி – குறு 95/1
நோ_தக்கன்றே தோழி மால் வரை – குறு 263/6
நன் நுதல் இன்று மால் செய்து என – ஐங் 194/3
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள் – ஐங் 208/4
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 289/4
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர் – ஐங் 301/1
தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை – பரி 1/9
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து – பரி 5/9
மால் கடல் குடிக்கும் மழை குரல் என – பரி 8/32
மதி மாலை மால் இருள் கால்சீப்ப கூடல் – பரி 10/112
தேறி தெளிந்து செறி இருள் மால் மாலை – பரி 12/82
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால்/பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த – பரி 13/6,7
நெடு மால் சுருங்கை நடு வழி போந்து – பரி 20/104
எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து – கலி 44/2
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/9
மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண் – கலி 52/5
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/13
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ – கலி 107/32
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் – கலி 123/4
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப – கலி 148/5
மால் கழை பிசைந்த கால் வாய் கூர் எரி – அகம் 65/10
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர் – அகம் 126/7
மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள் – அகம் 171/8
நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை – அகம் 192/9
மழை கால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீங்கி – அகம் 205/15
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி – அகம் 293/7
மாலை மால் கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து – அகம் 340/3
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய – அகம் 347/4
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே – புறம் 151/12
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து – புறம் 200/4
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் – புறம் 201/18
மன்ற பலவின் மால் வரை பொருந்தி என் – புறம் 374/5
TOP


மால்-உற்று (1)

மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று/நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி – பரி 10/42,43
TOP


மால்-உறுப்ப (1)

செல் மனம் மால்-உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து – பரி 10/45
TOP


மால்பு (4)

நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக – மலை 316
மால்பு இடர் அறியா நிறை-உறு மதியம் – நற் 196/3
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு/அறியாது ஏறிய மடவோன் போல – குறு 273/5,6
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் – புறம் 105/6
TOP


மாலிருங்குன்றம் (2)

அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம்/எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப – பரி 15/17,18
சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம்/தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் – பரி 15/23,24
TOP


மாலை (202)

வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர – திரு 79
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை/துணை-உற அறுத்து தூங்க நாற்றி – திரு 236,237
மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ – திரு 261
மாலை அன்னதோர் புன்மையும் காலை – பொரு 96
நூலின் வலவா நுணங்கு அரில் மாலை/வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய – பொரு 161,162
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை – சிறு 64
தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய – பெரும் 486
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை/அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி – முல் 6,7
கல்லென் மாலை நீங்க நாணு கொள – மது 558
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர – நெடு 44
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை – நெடு 184
துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ – குறி 230
வல்லிய பெரும் தலை குருளை மாலை/மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே – நற் 2/5,6
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை/உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய – நற் 3/6,7
மான்ற மாலை வழங்குநர் செகீஇய – நற் 29/4
முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை/புலம்பு கூட்டுண்ணும் புல்லென் மன்றத்து – நற் 33/2,3
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/11
பெரும் புலம்பின்றே சிறு புன் மாலை/அது நீ அறியின் அன்பு-மார் உடையை – நற் 54/5,6
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் – நற் 58/6
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை/ஆள்வினைக்கு அகன்றோர் சென்ற நாட்டும் – நற் 69/9,10
மன்றம் போழும் புன்கண் மாலை/தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/4,5
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை/நோய் மலி பருவரல் நாம் இவண் உய்கம் – நற் 78/5,6
வாடா மாலை துயல்வர ஓடி – நற் 90/5
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை/அன்னர் உன்னார் கழியின் பல் நாள் – நற் 117/7,8
புலம்பின்று எழுதரு புன்கண் மாலை/தனியே இருத்தல் ஆற்றேன் என்று நின் – நற் 162/3,4
மறுகு உடன் கமழும் மாலை/சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே – நற் 169/9,10
கையற வந்த மையல் மாலை/இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த – நற் 181/9,10
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை/இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/3,4
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய – நற் 238/4
மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர் – நற் 239/2
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய – நற் 269/3
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு – நற் 271/10
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை/புல்லென் வறு மனை நோக்கி மெல்ல – நற் 321/5,6
படையொடு வந்த பையுள் மாலை/இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து – நற் 343/7,8
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் – நற் 361/6
நன்னர் மாலை நெருநை நின்னொடு – நற் 363/8
உயிர் செல துனைதரும் மாலை/செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே – நற் 364/11,12
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை/இன்றும் வருவது ஆயின் நன்றும் – நற் 369/4,5
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1
கானல் மாலை கழி நீர் மல்க – நற் 382/1
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை/கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம் – நற் 395/8,9
புன் தலை மன்றம் நோக்கி மாலை/மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/2,3
நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை/பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர் – குறு 118/2,3
வந்தன்று வாழியோ மாலை/ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே – குறு 122/3,4
வேலி வெருகு இனம் மாலை உற்று என – குறு 139/2
மாலை நனி விருந்து அயர்-மார் – குறு 155/6
பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை/முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின் – குறு 162/2,3
பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை/எமியம் ஆக ஈங்கு துறந்தோர் – குறு 172/2,3
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா – குறு 173/2
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே – குறு 188/4
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி – குறு 189/5
படர் சுமந்து எழுதரு பையுள் மாலை/யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர் – குறு 195/2,3
கால மாரி மாலை மா மலை – குறு 200/5
அரலை மாலை சூட்டி – குறு 214/6
மாலை என்மனார் மயங்கியோரே – குறு 234/3
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை/பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே – குறு 234/5,6
பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே – குறு 234/6
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே – குறு 240/7
மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும் – குறு 245/4
மாலை வாரா அளவை கால் இயல் – குறு 250/3
மாலை வந்தன்று மாரி மா மழை – குறு 319/5
செழும் பயறு கறிக்கும் புன்கண் மாலை/பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் – குறு 338/4,5
ஊர்-வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை/அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி – குறு 344/6,7
காலை வந்து மாலை பொழுதில் – குறு 346/6
சிறு புன் மாலை உண்மை – குறு 352/5
தனியோர் இரங்கும் பனி கூர் மாலை/பல் ஆன் கோவலர் கண்ணி – குறு 358/5,6
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் – குறு 359/2
மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு – குறு 361/3
மாலையோ அறிவேன்-மன்னே மாலை/நிலம் பரந்து அன்ன புன்கணோடு – குறு 386/4,5
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை/உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் – குறு 387/2,3
கையற வந்த பையுள் மாலை/பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை – குறு 391/6,7
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை/அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/5,6
மாலை வந்தன்று மன்ற – ஐங் 116/3
தும்பை மாலை இள முலை – ஐங் 127/2
காலை இருந்து மாலை சேக்கும் – ஐங் 157/3
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை/கொடும் கழி நெய்தலும் கூம்ப – ஐங் 183/4,5
புலம்பு கொள் மாலை மறைய – ஐங் 197/3
வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப – ஐங் 378/2
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில் – ஐங் 410/1
மாலை வெண் காழ் காவலர் வீச – ஐங் 421/1
பெரும் புன் மாலை ஆனாது நினைஇ – ஐங் 486/1
மென்_புல முல்லை மலரும் மாலை/பையுள் நெஞ்சின் தையல் உவப்ப – ஐங் 489/2,3
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ – பதி 24/5
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன – பதி 35/7
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை/நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி – பதி 72/8,9
மாலை செல்வ தோலா கோட்ட – பரி 3/87
அருவி தாழ் மாலை சுனை – பரி 8/16
மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில் – பரி 8/49
காலை போய் மாலை வரவு – பரி 8/50
மலை வரை மாலை அழி பெயல் காலை – பரி 10/1
மதி மாலை மால் இருள் கால்சீப்ப கூடல் – பரி 10/112
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை – பரி 10/113
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை/நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து – பரி 10/113,114
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து – பரி 10/114
மல்லிகா மாலை வளாய் – பரி 11/105
தேறி தெளிந்து செறி இருள் மால் மாலை/பாறை பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று – பரி 12/82,83
மாலை மாலை அடியுறை இயைநர் – பரி 17/7
மாலை மாலை அடியுறை இயைநர் – பரி 17/7
ஈர மாலை இயல் அணியார் – பரி 17/36
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப மலை மாலை/முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் – பரி 20/2,3
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் – பரி 20/7
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/79
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை – பரி 24/51
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி – பரி 24/53
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் – கலி 9/4
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை – கலி 9/5
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/17
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் – கலி 33/30
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் – கலி 68/2
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ – கலி 68/9
சுரும்பு ஆற்றுப்படுத்த மணி மருள் மாலை/ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/16,17
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை/பாணன் புணை ஆக புக்கு – கலி 98/18,19
அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் – கலி 101/34
மணி மாலை ஊதும் குழல் – கலி 101/35
உருவ மாலை போல – கலி 103/26
மாலை போல் தூங்கும் சினை – கலி 106/29
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை/மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த – கலி 118/8,9
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த – கலி 118/9
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு – கலி 118/13
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள – கலி 119/11
மாலை என்மனார் மயங்கியோரே – கலி 119/16
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை/மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/9,10
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/10
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/16
இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை/துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர – கலி 120/20,21
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை/அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/9,10
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை/பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் – கலி 129/7,8
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை/இ மாலை – கலி 130/7,8
இ மாலை/ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/8,9
இ மாலை/இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் – கலி 130/11,12
இ மாலை/கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என் – கலி 130/14,15
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை/தவல் இல் நோய் செய்தவர் காணாமை நினைத்தலின் – கலி 134/10,11
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை – கலி 145/29
மாலை பகை தாங்கி யான் – கலி 145/34
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை/அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர – கலி 146/2,3
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை/மாலை நீ – கலி 148/7,8
மாலை நீ – கலி 148/8
மாலை நீ – கலி 148/12
மாலை நீ – கலி 148/16
கன்று புகு மாலை நின்றோள் எய்தி – அகம் 9/20
கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன – அகம் 31/9
கானல் மாலை கழி பூ கூம்ப – அகம் 40/1
தாழை தளர தூக்கி மாலை/அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/6,7
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை/யாண்டு உளர்-கொல் என கலிழ்வோள் எய்தி – அகம் 47/13,14
மனை_மனை படரும் நனை நகு மாலை/தனக்கு என வாழா பிறர்க்கு உரியாளன் – அகம் 54/12,13
புலம்பு கொள் மாலை கேள்-தொறும் – அகம் 64/16
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பழங்கண் மாலை/காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக – அகம் 71/9,10
எல் வளி அலைக்கும் இருள் கூர் மாலை/வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை – அகம் 77/14,15
மனை விளக்கு உறுத்து மாலை தொடரி – அகம் 86/4
சீறூர் பல பிறக்கு ஒழிய மாலை/இனிது செய்தனையால் எந்தை வாழிய – அகம் 104/13,14
மாலை இன் துணை ஆகி காலை – அகம் 107/19
காலை எய்த கடவு-மதி மாலை/அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/13,14
மறுகு விளக்கு-உறுத்து மாலை தூக்கி – அகம் 141/9
மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை – அகம் 148/12
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை – அகம் 150/10
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை/பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் – அகம் 166/5,6
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை/மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கி – அகம் 169/10,11
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை/குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி – அகம் 183/10,11
மான்ற மாலை சேர்ந்தன்றோ இலனே – அகம் 190/17
மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – அகம் 195/4
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் – அகம் 199/12
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – அகம் 204/7
எல்லை போகிய புல்லென் மாலை/புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் – அகம் 234/14,15
புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 239/10
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை/ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – அகம் 248/12,13
பால் என பரத்தரும் நிலவின் மாலை/போது வந்தன்று தூதே நீயும் – அகம் 259/9,10
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை/நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே – அகம் 287/13,14
மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை – அகம் 298/4
அதுவே மருவினம் மாலை அதனால் – அகம் 301/26
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/14
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/15
சோலை அத்தம் மாலை போகி – அகம் 325/20
மாலை மால் கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து – அகம் 340/3
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள் – அகம் 360/9
கொலை குறித்து அன்ன மாலை/துனைதரு போழ்தின் நீந்தலோ அரிதே – அகம் 364/13,14
சினவல் போகிய புன்கண் மாலை/அத்த நடுகல் ஆள் என உதைத்த – அகம் 365/3,4
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 373/6
மாலை வெண்குடை நீழலான் – புறம் 22/12
மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன – புறம் 33/13
காலை அந்தியும் மாலை அந்தியும் – புறம் 34/8
மாலை வெண்குடை ஒக்குமால் எனவே – புறம் 60/12
புன்கண் மாலை மலை மறைந்து ஆங்கு – புறம் 65/8
மையல் மாலை யாம் கையறுபு இனைய – புறம் 67/5
இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி – புறம் 95/1
மாலை மருதம் பண்ணி காலை – புறம் 149/2
இல் ஆகியரோ காலை மாலை/அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே – புறம் 232/1,2
பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை/மை இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – புறம் 269/2,3
நூல் அரி மாலை சூடி காலின் – புறம் 284/3
வாடிய மாலை மலைந்த சென்னியன் – புறம் 285/6
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை – புறம் 291/7
ஒரு காழ் மாலை தான் மலைந்தனனே – புறம் 291/8
பாடினி மாலை அணிய – புறம் 319/14
புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும் – புறம் 331/4
மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி – புறம் 332/5
வாடா மாலை பாடினி அணிய – புறம் 364/1
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின – புறம் 371/23
கதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலை/தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின் – புறம் 395/23,24
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து – புறம் 399/25
TOP


மாலைக்கு (1)

மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில் – பரி 8/49
TOP


மாலையர் (4)

வையா மாலையர் வசையுநர் கறுத்த – பதி 32/15
இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர்/சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை – பதி 46/1,2
கட்டுவட கழலினர் மட்டு மாலையர்/ஓசனை கமழும் வாச மேனியர் – பரி 12/24,25
புரி மாலையர் பாடினிக்கு – புறம் 361/11
TOP


மாலையன் (2)

தாரன் மாலையன் மலைந்த கண்ணியன் – அகம் 0/2
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன்/பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன் – அகம் 48/9,10
TOP


மாலையனே (1)

இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும் – குறி 239
TOP


மாலையா (1)

மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து – பரி 20/61
TOP


மாலையின் (3)

துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம் – குறி 177
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர – நற் 93/2
மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை – பரி 11/56
TOP


மாலையும் (24)

உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும்/கேள் இனி வேளை நீ முன்னிய திசையே – மலை 93,94
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து-உறுத்தே – நற் 89/11
நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே – நற் 183/8
நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று – நற் 397/5
காலையும் பகலும் கையறு மாலையும்/ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ – குறு 32/1,2
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் – குறு 46/6
வண்டு சூழ் மாலையும் வாரார் – குறு 220/6
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும்/வாரார் வாழி தோழி வரூஉம் – குறு 314/3,4
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் – குறு 330/6
புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர் – ஐங் 215/5
வாவல் உகக்கும் மாலையும்/இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 339/3,4
அன்பு இல் மாலையும் உடைத்தோ – ஐங் 476/4
தெறு கதிர் கனலியும் மாலையும் மணியும் – பரி 5/67
மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும் – பரி 10/92
மாலையும் அலரும் நோனாது எம்-வயின் – கலி 118/22
மாலையும் வந்தன்று இனி – கலி 143/41
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி – கலி 146/33
மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று – கலி 147/44
மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை – அகம் 14/12
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என – அகம் 114/6
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே – அகம் 214/15
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும்/ஆனா நோயொடு அழி படர் கலங்கி – அகம் 297/1,2
புல்லென் மாலையும் இனிது மன்ற அம்ம – அகம் 367/13
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும்/அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி – அகம் 378/15,16
TOP


மாலையை (1)

ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை/சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/11,12
TOP


மாலையொடு (7)

இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் – பதி 48/11
படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/18
புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல் – அகம் 74/15
மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய – அகம் 235/16
புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே – அகம் 289/17
ஒலியல் மாலையொடு பொலிய சூடி – புறம் 76/7
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க – புறம் 141/2
TOP


மாலையோ (1)

மாலையோ அறிவேன்-மன்னே மாலை – குறு 386/4
TOP


மாவனும் (1)

மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால் – புறம் 71/12
TOP


மாவிலங்கை (1)

பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ் – புறம் 176/6
TOP


மாவின் (14)

நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின்/அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் – திரு 143,144
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின்/தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து – மது 706,707
இன மாவின் இணர் பெண்ணை – பட் 18
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின்/வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம் – மலை 512,513
என் நோற்றனையோ மாவின் தளிரே – ஐங் 365/5
யாடு பரந்து அன்ன மாவின்/ஆ பரந்து அன்ன யானையோன் குன்றே – பதி 78/13,14
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி – கலி 41/14
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/13
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின்/வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/7,8
உறு வளி தூக்கும் உயர் சினை மாவின்/நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய – கலி 84/1,2
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும் – அகம் 29/7
ஒய்யென இறைஞ்சியோளே மாவின்/மடம் கொள் மதைஇய நோக்கின் – அகம் 86/29,30
நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின்/தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த – அகம் 177/17,18
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி – புறம் 399/4
TOP


மாவின (2)

மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/17
மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை – கலி 132/11
TOP


மாவினர் (2)

கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர்/நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் – பரி 6/33,34
பண்ணிய மாவினர் புகுதந்தார் – கலி 34/23
TOP


மாவும் (19)

காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 43
புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய – குறு 118/1
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகள – ஐங் 414/1
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும் – பதி 20/15
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் – பதி 36/7
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் – பதி 77/6
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும்/மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும் – பரி 10/14,15
மாவும் களிறும் மணி அணி வேசரி – பரி 22/24
அரிமாவும் பரி_மாவும் களிறும் கராமும் – கலி 103/18
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை – கலி 138/12
மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன குயிலும் – அகம் 355/1
மாவும் மருளும் உளப்பட வாழ்நர்க்கு – புறம் 28/3
கதழ் பரிய கலி_மாவும் – புறம் 55/8
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும்/படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று – புறம் 72/4,5
களிறும் அன்றே மாவும் அன்றே – புறம் 135/14
ஆவும் மாவும் சென்று உண கலங்கி – புறம் 204/7
ஒளிறு வாள் மறவரும் களிறும் மாவும்/குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய – புறம் 227/4,5
எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல் – புறம் 273/2
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும்/படை அமை மறவரொடு துவன்றி கல்லென – புறம் 351/2,3
TOP


மாவே (12)

வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே – முல் 103
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே – நற் 58/11
கைதை அம் கானல் துறைவன் மாவே – நற் 163/12
நெடு மலை நாடன் ஊர்ந்த மாவே – ஐங் 202/4
மட பிடி தழீஇய மாவே/சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/4,5
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே – ஐங் 419/4
அகவலன் பெறுக மாவே என்றும் – பதி 43/28
மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட – புறம் 4/7
மாவே பரந்து ஒருங்கு மலைந்த மறவர் – புறம் 97/11
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே – புறம் 146/11
உலந்தன்று-கொல் அவன் மலைந்த மாவே – புறம் 273/7
தாவுபு உகளும் மாவே பூவே – புறம் 302/2
TOP


மாவை (1)

புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி 11/52
TOP


மாவொடு (1)

எஃகு உடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தர – புறம் 274/5
TOP


மாழ்கி (1)

மாழ்கி அன்ன தாழ் பெரும் செவிய – அகம் 104/10
TOP


மாழாந்து (1)

மனம் கவல்பு இன்றி மாழாந்து எழுந்து – பொரு 95
TOP


மாழை (2)

மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/12
மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை – அகம் 116/8
TOP


மாள (2)

ஒழிக மாள நின் நெஞ்சத்தானே – நற் 11/5
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் – பதி 81/32
TOP


மாற்கு (1)

எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும் – நற் 6/8
TOP


மாற்றம் (1)

மாற்றம் மாறான் மறலிய சினத்தன் – புறம் 341/7
TOP


மாற்றல் (1)

இரந்தோர் மாற்றல் ஆற்றா – நற் 84/11
TOP


மாற்றலர்க்கு (1)

மறனும் மாற்றலர்க்கு அணங்கும் நீ – பரி 1/43
TOP


மாற்றா (1)

வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா/தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் – புறம் 353/10,11
TOP


மாற்றாத (1)

வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத/கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி – கலி 83/23,24
TOP


மாற்றார் (2)

ஞாயிறு தோன்றி ஆங்கு மாற்றார்/உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி – பதி 64/13,14
மாற்றார் என்னும் பெயர் பெற்று – புறம் 26/17
TOP


மாற்றாரை (1)

மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே – கலி 106/50
TOP


மாற்றாள் (3)

நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/35
மறலினாள் மாற்றாள் மகள் – பரி 20/45
மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு – பரி 20/73
TOP


மாற்றாளை (1)

மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு – பரி 20/73
TOP


மாற்றான் (1)

அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின் – பரி 5/33
TOP


மாற்றி (9)

நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி/வானம் வேண்டா உழவின் எம் – நற் 254/10,11
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி/ஐவனம் கவரும் குன்ற நாடன் – ஐங் 267/2,3
நாடு அடிப்படுத்தலின் கொள்ளை மாற்றி/அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/15,16
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற – பரி 12/13
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி/குருதி துடையா குறுகி மருவ இனியர் – பரி 16/28,29
தீம் பால் கறந்த கலம் மாற்றி கன்று எல்லாம் – கலி 111/1
சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி/கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/11,12
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி/கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் – அகம் 366/3,4
ஏணியும் சீப்பும் மாற்றி/மாண் வினை யானையும் மணி களைந்தனவே – புறம் 305/5,6
TOP


மாற்றிய (1)

வறம் தெற மாற்றிய வானமும் போலும் – கலி 146/14
TOP


மாற்றியோனே (1)

சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம் – புறம் 257/10
TOP


மாற்றினர் (1)

வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும் – ஐங் 190/2
TOP


மாற்று (14)

கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின் – திரு 81
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார் – மது 459
மாற்று ஆகின்றே தோழி ஆற்றலையே – குறு 377/3
மாற்று அரும் தானை நோக்கி – ஐங் 451/3
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் – பதி 51/35
மாற்று அரும் தெய்வத்து கூட்டம் முன்னிய – பதி 88/24
மாற்று ஏமாற்றல் இலையே நினக்கு – பரி 4/53
வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு – பரி 20/84
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று/வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் – கலி 88/5,6
மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே – புறம் 42/24
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் – புறம் 56/2
கூற்று ஒத்தீயே மாற்று அரும் சீற்றம் – புறம் 56/11
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை – புறம் 309/5
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின் – புறம் 362/7
TOP


மாற்றும் (1)

கூற்று வெகுண்டு வரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே – பதி 14/10
TOP


மாற்றுமை (1)

மாற்றுமை கொண்ட வழி – கலி 12/19
TOP


மாற்றுவன் (1)

வான் வீழ்க்குவனே வளி மாற்றுவன் என – பட் 272
TOP


மாற்றோர் (4)

மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே – திரு 257
மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே – பதி 20/7
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர்/மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த – அகம் 177/14,15
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை – புறம் 309/5
TOP


மாற்றோரும் (1)

மாற்றோரும் இலர் கேளிரும் இலர் எனும் – பரி 4/54
TOP


மாற (7)

பெண்டு என பிறர் கூறும் பழி மாற பெறுகற்பின் – கலி 77/11
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் – கலி 131/6
விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன் – கலி 147/20
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற/கடும் சினத்த கொல் களிறும் – புறம் 55/6,7
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற/அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் – புறம் 56/21,22
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற/நின் ஒன்று கூறுவது உடையோன் என் எனின் – புறம் 57/3,4
கடு மான் மாற மறவாதீமே – புறம் 198/27
TOP


மாறன் (2)

பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக – மது 772
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன்/உரு கெழு கூடலவரொடு வையை – பரி 24/91,92
TOP


மாறா (13)

சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை – பெரும் 136
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 332
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர் – பதி 19/3
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 34/9
முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு – பதி 84/17
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 94/7
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி – கலி 1/4
நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா/கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/1,2
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா/இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற – கலி 105/47,48
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில் – அகம் 195/16
காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின் – அகம் 220/15
மற படை குதிரை மாறா மைந்தின் – அகம் 233/6
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி – புறம் 56/7
TOP


மாறாது (5)

வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக – மது 109
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 595
மலர்ந்த காந்தள் மாறாது ஊதிய – பதி 67/19
வை வாய் மருப்பினான் மாறாது குத்தலின் – கலி 106/12
இன்னும் மாறாது சினனே அன்னோ – புறம் 100/8
TOP


மாறாமை (1)

நாவின் புனைந்த நன் கவிதை மாறாமை/மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த – பரி 6/8,9
TOP


மாறாள் (2)

மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் – கலி 90/15
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள்/மறம் கெழு தானை கொற்ற குறும்பியன் – அகம் 262/8,9
TOP


மாறான் (1)

மாற்றம் மாறான் மறலிய சினத்தன் – புறம் 341/7
TOP


மாறி (26)

அவண் முனையின் அகன்று மாறி/அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி – பொரு 198,199
புள் தேம்ப புயல் மாறி/வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா – பட் 4,5
கலை ஒழி பிணையின் கலங்கி மாறி/அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் – நற் 37/6,7
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி/அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – நற் 239/3,4
மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு – நற் 241/7
இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும் – குறு 49/3
உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய – குறு 269/5
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி/மாரி பொய்க்குவது ஆயினும் – பதி 18/10,11
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல மாறி/தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் – பதி 20/24,25
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி/அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு – பதி 30/26,27
ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி/நீ கண்டனையேம் என்றனர் நீயும் – பதி 63/13,14
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் – கலி 19/8
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் – கலி 106/44
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று – கலி 108/26
அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து – கலி 110/8
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு – கலி 138/2
பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி/விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – அகம் 164/2,3
மாறி வருதி மலை மறைந்து ஒளித்தி – புறம் 8/8
வன்_புலம் காவலின் மாறி யான் பிறக்கே – புறம் 71/19
மாறி வா என மொழியலன் மாதோ – புறம் 138/7
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி/இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் – புறம் 211/18,19
மாறி பிறப்பின் இன்மையும் கூடும் – புறம் 214/10
மாறி பிறவார் ஆயினும் இமயத்து – புறம் 214/11
அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி – புறம் 224/12
பயம் கெழு மா மழை பெய்யாது மாறி/கயம் களி முளியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 266/1,2
TOP


மாறிய (14)

சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கி – சிறு 171
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 291
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு – நற் 76/2
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
நீர் பெயர்ந்து மாறிய செறி சேற்று அள்ளல் – நற் 291/1
உண்டு உரை மாறிய மழலை நாவின் – பதி 15/25
மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே – பதி 20/7
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம் – பதி 41/14
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
கொண்டு நீ மாறிய கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/9
ஊசல் மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன் – அகம் 38/8
கடாஅம் மாறிய யானை போல – அகம் 125/8
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய/அன்னிமிஞிலி போல மெய்ம் மலிந்து – அகம் 262/11,12
வள மழை மாறிய என்றூழ் காலை – புறம் 161/5
TOP


மாறியதன் (1)

மருவு ஊட்டி மாறியதன் கொண்டு எனக்கு – கலி 144/14
TOP


மாறியோர் (1)

தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர்/மீன் நெய்யொடு நறவு மறுகவும் – பொரு 214,215
TOP


மாறினன் (1)

படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற – புறம் 278/3
TOP


மாறினும் (1)

வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும்/குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் – ஐங் 238/1,2
TOP


மாறினென் (1)

மாறினென் என கூறி மனம் கொள்ளும் தான் என்ப – கலி 46/11
TOP


மாறு (70)

மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை – பொரு 22
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை – சிறு 64
பல் மாறு ஓட்டி பெயர் புறம்பெற்று – மது 350
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில் – மது 594
கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி – மது 642
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 672
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 135
மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி – மலை 62
மாறு புறக்கொடுக்கும் அத்தம் – நற் 164/10
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு மாறு பற்றிய – நற் 284/9
மாறு கொண்டு அன்ன உண்கண் – குறு 272/7
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப – குறு 293/6
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர் – குறு 297/3
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று – குறு 331/2
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 34/9
மாறு கொள் வேந்தர் பாசறையோர்க்கே – பதி 83/9
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப – பதி 90/45
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய – பதி 94/7
மாறு மென் மலரும் தாரும் கோதையும் – பரி 6/46
இ வையை யாறு என்ற மாறு என்னை கையால் – பரி 6/94
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட – பரி 7/49
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி – பரி 10/103
ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி – பரி 10/109
மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து – பரி 11/88
மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால் – பரி 13/31
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல் – பரி 17/20
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து – பரி 17/21
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை – பரி 19/7
மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/66
எதிர்வ பொருவி ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப – பரி 22/37
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் – கலி 25/28
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே – கலி 25/29
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
மாறு கொண்டு ஆற்றார் எனினும் பிறர் குற்றம் – கலி 43/18
மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு – கலி 62/19
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல – கலி 64/17
வாரல் நீ வந்து ஆங்கே மாறு/என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/3,4
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/22
மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப – கலி 95/4
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் – கலி 101/7
வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி – கலி 101/11
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் – கலி 104/34
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் – கலி 106/8
கல்லா பொதுவனை நீ மாறு நின்னொடு – கலி 112/3
மாறு எதிர் கூறி மயக்குப்படுகுவாய் – கலி 116/15
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து – அகம் 31/4
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – அகம் 144/12
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து – அகம் 174/1
ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே – அகம் 300/17
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து – அகம் 327/3
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் – அகம் 359/11
கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி – அகம் 366/8
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர – புறம் 125/3
அன்ன சேவல் மாறு எழுந்து ஆலும் – புறம் 128/4
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த – புறம் 177/6
மலை மாறு மலைக்கும் களிற்றினர் எனாஅ – புறம் 197/4
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/6
கரந்தை நீடிய அறிந்து மாறு செருவின் – புறம் 269/9
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே – புறம் 269/12
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் – புறம் 272/6
மலையுநர் மடங்கி மாறு எதிர் கழிய – புறம் 282/7
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் – புறம் 283/4
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் – புறம் 283/4
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக – புறம் 285/11
குறித்து மாறு எதிர்ப்பை பெறாஅமையின் – புறம் 333/11
பாறுபட பறைந்த பன் மாறு மருங்கின் – புறம் 359/1
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மாறு தக – புறம் 360/15
உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும் – புறம் 381/23
TOP


மாறு-கொல் (3)

இன் இனி வாரா மாறு-கொல்/சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/3,4
விளங்க கேட்ட மாறு-கொல்/வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/16,17
பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி – புறம் 153/10
TOP


மாறு-உற்று (3)

ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு-உற்று/உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து – பரி 23/14,15
கண்ட கனவு என காணாது மாறு-உற்று/பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா – கலி 90/23,24
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா – கலி 105/47
TOP


மாறுக (2)

நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா – கலி 80/1
அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில் – அகம் 144/6
TOP


மாறுகொண்டோர் (1)

மாறுகொண்டோர் மதில் இடறி – புறம் 387/5
TOP


மாறுகொள் (2)

மறம் மிகு வேழம் தன் மாறுகொள் மைந்தினான் – கலி 53/3
மாறுகொள் மன்னரும் வாழியர் நெடிதே – புறம் 172/11
TOP


மாறுகொள (1)

மாறுகொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை – மலை 136
TOP


மாறுபட்டு (1)

மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் – கலி 91/20
TOP


மாறுபடுகுவிர் (1)

நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர்/வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே – மலை 241,242
TOP


மாறுபடூஉம் (1)

தோள் மாறுபடூஉம் வைகலொடு எமக்கே – குறு 101/6
TOP


மாறுபெற்ற (1)

புறம் மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து – அகம் 194/3
TOP


மாறும் (3)

நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி – பெரும் 160
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை – பரி 10/113
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி – பரி 13/4
TOP


மாறுமாறு (5)

மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப – பரி 8/20
மன்றல் அதிரதிர மாறுமாறு அதிர்க்கும் நின் – பரி 8/34
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல் – பரி 17/20
மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும் – கலி 103/57
சொல்லிய ஆறு எல்லாம் மாறுமாறு யான் பெயர்ப்ப – கலி 111/20
TOP


மாறுவன (1)

மதலை பள்ளி மாறுவன இருப்ப – நெடு 48
TOP


மாறுவார் (1)

நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா – கலி 80/1
TOP


மாறே (34)

சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே – நற் 40/12
பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே – நற் 47/11
பைதல் நெஞ்சம் உய்யும் மாறே – நற் 75/10
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே – நற் 122/11
ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/11
தானே யானே புணர்ந்த மாறே – நற் 219/10
காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே – நற் 231/9
கைதூவு இன்மையின் எய்தா மாறே – நற் 280/10
நின் இன்று அமைதல் வல்லாம் மாறே – குறு 309/8
யாமம் காவலர் அவியா மாறே – குறு 375/6
மெல்லம்புலம்பன் வந்த மாறே – ஐங் 120/4
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே – ஐங் 366/5
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே – ஐங் 392/5
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே – ஐங் 495/5
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/5
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/5
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே/உரை சான்றனவால் பெருமை நின் வென்றி – பதி 35/1,2
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே – பதி 38/16
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே/எமக்கு இல் என்னார் நின் மறம் கூறு குழாத்தர் – பதி 39/1,2
அனையை ஆகல் மாறே எனையதூஉம் – பதி 54/9
அனையை ஆகன் மாறே பகைவர் – பதி 80/12
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே – அகம் 42/14
அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே – அகம் 262/18
கொல் களிற்று யானை நல்கல் மாறே/தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் – அகம் 336/14,15
அனையை ஆகன் மாறே/தாய் இல் தூவா குழவி போல – புறம் 4/17,18
அனையை ஆகன் மாறே/மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/20,21
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/38
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே – புறம் 93/15
நகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் – புறம் 253/3
மறம் புகல் மைந்தன் மலைந்த மாறே – புறம் 271/8
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் – புறம் 380/13
TOP


மான் (176)

ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை – பொரு 139
மான் குறையொடு மது மறுகவும் – பொரு 217
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் – சிறு 31
மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி – பெரும் 89
மான் அடி பொறித்த மயங்கு அதர் மருங்கின் – பெரும் 106
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 99
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 128
மான் அமர் நோக்கம் கலங்கி கையற்று – குறி 25
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம் – குறி 217
மயில் இயல் மான் நோக்கின் – பட் 149
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் – பட் 245
மான் தோல் சிறு பறை கறங்க கல்லென – மலை 321
மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே – நற் 2/6
கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/11
நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி – நற் 19/4
ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக – நற் 61/3
மரன் இல் நீள் இடை மான் நசை-உறூஉம் – நற் 84/5
கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை – நற் 85/8
மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 101/9
மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார் – நற் 111/4
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் – நற் 130/1
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ – நற் 149/7
மான் அமர்ப்பு அன்ன மையல் நோக்கமொடு – நற் 179/4
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான்/கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி – நற் 185/4,5
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் – நற் 190/8
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் – நற் 192/1
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் – நற் 205/2
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான்/விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட – நற் 242/7,8
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப – நற் 248/2
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ – நற் 250/9
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான்/வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன் – நற் 270/8,9
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு – நற் 285/4
பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி – நற் 311/1
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/4
செ வரை சேக்கை வருடை மான் மறி – குறு 187/1
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின் – குறு 243/1
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் – குறு 250/2
மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட – குறு 256/3
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் – குறு 272/4
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து – குறு 319/1
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன – ஐங் 13/1
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி – ஐங் 78/1
மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே – ஐங் 203/4
மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும் – ஐங் 217/2
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே – ஐங் 304/5
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க – ஐங் 326/2
மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 354/2
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ – ஐங் 360/4
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/5
மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும் – ஐங் 373/3
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த – ஐங் 394/4
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ – ஐங் 398/2
மறி இடைப்படுத்த மான் பிணை போல – ஐங் 401/1
மறி உடை மான் பிணை உகள – ஐங் 434/2
மாதர் மான் பிணை மறியொடு மறுக – ஐங் 493/2
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான் – பதி 12/5
அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான்/தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 12/5,6
மா மலை முழக்கின் மான் கணம் பனிப்ப – பதி 50/1
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/2
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
களிறு கலி_மான் தேரொடு சுரந்து – பதி 94/2
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/33
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான்/திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட – கலி 13/3,4
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16
விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ – கலி 13/17
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் – கலி 15/1
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல – கலி 23/17
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/3
மான் நோக்கினவரோடு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ – கலி 30/10
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
வருடை மான் குழவிய வள மலை நாடனை – கலி 43/14
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை – கலி 43/16
வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான்/குழவி வளர்ப்பவர் போல பாராட்டி – கலி 50/21,22
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/17
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 58/2
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக – கலி 69/4
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/18
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
மான் நோக்கி நீ அழ நீத்தவன் ஆனாது – கலி 87/11
சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ – கலி 93/8
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/5
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ – கலி 104/22
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/11
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/20
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/5
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/12
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது – அகம் 8/13
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற – அகம் 32/13
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
மை இல் மான் இனம் மருள பையென – அகம் 71/5
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
மருண்ட மான் நோக்கம் காண்-தொறும் நின் நினைந்து – அகம் 74/10
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே – அகம் 91/18
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து – அகம் 102/1
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் – அகம் 107/5
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி – அகம் 115/14
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான்/வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த – அகம் 125/16,17
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – அகம் 134/13
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி – அகம் 144/16
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/7
கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த – அகம் 151/7
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/14
இரலை நன் மான் இனம் பரந்தவை போல் – அகம் 194/6
விரி உளை நன் மான் கடைஇ – அகம் 194/18
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை – அகம் 195/6
கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/11
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/13
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 230/11
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் – அகம் 238/3
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/14
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/10
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி – அகம் 283/4
கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும் – அகம் 318/1
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை ஒருத்தல் – அகம் 381/1
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ – அகம் 384/10
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/25
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் – அகம் 400/13
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/5
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/14
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
கண் ஆர் கண்ணி கலி_மான் வளவ – புறம் 39/12
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான்/கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன் – புறம் 43/11,12
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
களம் கொள் யானை கடு மான் பொறைய – புறம் 53/5
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/8
மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ – புறம் 90/3
கை_மான் கொள்ளுமோ என – புறம் 96/8
மான்_இனம் கலித்த மலை பின் ஒழிய – புறம் 138/2
கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன் – புறம் 141/12
கைவள் ஈகை கடு மான் பேக – புறம் 143/6
கடாஅ யானை கலி_மான் பேக – புறம் 145/3
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் – புறம் 150/5
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/26
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/11
கடு மான் தோன்றல் செல்வல் யானே – புறம் 162/7
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/10
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி – புறம் 168/9
கைவள் ஈகை கடு மான் கொற்ற – புறம் 168/17
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/8
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை – புறம் 177/13
கடு மான் மாற மறவாதீமே – புறம் 198/27
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி – புறம் 247/3
கல் ஆயினையே கடு மான் தோன்றல் – புறம் 265/5
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/7
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் – புறம் 303/2
புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் பன் மான்/கடவும் என்ப பெரிதே அது கேட்டு – புறம் 304/7,8
மான் உளை அன்ன குடுமி – புறம் 310/7
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் – புறம் 318/5
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என – புறம் 320/3
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி – புறம் 320/10
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் – புறம் 350/5
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/10
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/5
பொறையொடு மலிந்த கற்பின் மான் நோக்கின் – புறம் 361/14
கடும் பரி நன் மான் வாங்கு-வயின் ஒல்கி – புறம் 368/5
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/11
கவர் பரி கச்சை நன் மான்/வடி மணி வாங்கு உருள – புறம் 377/24,25
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/16
மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை – புறம் 398/24
TOP


மான்_மத_சாந்து (1)

வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
TOP


மான்_இன (1)

கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/11
TOP


மான்_இனம் (1)

மான்_இனம் கலித்த மலை பின் ஒழிய – புறம் 138/2
TOP


மான்ற (5)

மான்ற மாலை வழங்குநர் செகீஇய – நற் 29/4
மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர் – நற் 239/2
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் – நற் 361/6
சான்றீர் உமக்கு ஒன்று அறிவுறுப்பேன் மான்ற/துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி – கலி 139/4,5
மான்ற மாலை சேர்ந்தன்றோ இலனே – அகம் 190/17
TOP


மான்றமை (1)

மான்றமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின் – அகம் 238/1
TOP


மான்றன்றால் (1)

மாரி இரீஇ மான்றன்றால் மழையே – நற் 381/10
TOP


மான்றன்று (2)

துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும் – அகம் 300/16
சென்றோர் மன்ற மான்றன்று பொழுது என – அகம் 340/11
TOP


மான்றால் (1)

ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
TOP


மான்று (3)

சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன் – நற் 238/7
மழையும் தோழி மான்று பட்டன்றே – குறு 289/5
மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை – அகம் 3/5
TOP


மான (17)

அதன் பயம் எய்திய அளவை மான/ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி – பொரு 92,93
மதி சேர் அரவின் மான தோன்றும் – சிறு 185
புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான/செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 269,270
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் – மது 344
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென – மது 538
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து – மது 568
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் – மது 574
வானவ மகளிர் மான கண்டோர் – மது 582
துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான/புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் – மலை 55,56
மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே – மலை 164
பெரும் களிற்று செவியின் மான தைஇ – குறு 76/4
மட பிடி பரிசில் மான/பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும் புறநிலையே – குறு 298/7,8
மான மைந்தரொடு மன்னர் ஏத்த நின் – பதி 42/19
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து – அகம் 177/4
உரி களை அரவம் மான தானே – புறம் 260/20
கன்று அமர் கறவை மான/முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே – புறம் 275/8,9
அறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்று – புறம் 381/24
TOP


மானின் (1)

மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின்/உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின் – திரு 128,129
TOP


மானும் (2)

தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும்/அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே என் ஐயும் – நற் 389/2,3
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும்/தண்ணம் துறைவன் கொடுமை – குறு 9/6,7
TOP


மானும்-கொல்லோ (1)

இமய செம் வரை மானும்-கொல்லோ/பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் – அகம் 265/3,4
TOP


மானே (1)

வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு – பரி 20/84
TOP


மானை (1)

மறையின் தன் யாழ் கேட்ட மானை அருளாது – கலி 143/10
TOP


மானையும் (1)

இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே – குறு 183/4
TOP


மானோயே (1)

நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே – நற் 146/3
TOP