ப – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பஃறி 1
பஃறுளி 1
பஃறேர் 1
பக்கத்தின் 1
பக்கத்து 5
பக்கம் 8
பக்கின் 1
பக்கு 1
பக 13
பகட்டின் 3
பகட்டு 26
பகட்டுக்கு 1
பகட்டொடு 1
பகடு 32
பகடே 1
பகர் 2
பகர்ந்து 5
பகர்ந்தேம் 1
பகர்நர் 2
பகர்நரும் 2
பகர்நரொடு 1
பகர்பவர் 1
பகர்பு 1
பகர்வர் 1
பகர்வு 1
பகர 5
பகரும் 7
பகல் 104
பகல்_கெழு_செல்வன் 1
பகலிட 1
பகலில் 1
பகலின் 3
பகலினும் 1
பகலும் 18
பகலே 6
பகலொடு 1
பகலோன் 1
பகழி 21
பகழியின் 1
பகழியும் 1
பகற்குறி 2
பகன்றை 21
பகன்றையொடு 1
பகா 1
பகாஅர் 1
பகு 30
பகுக்கும் 12
பகுத்து 5
பகுத்தூண் 1
பகை 92
பகைக்கு 1
பகைஞர் 1
பகைஞரும் 1
பகைஞன் 1
பகைபட்டு 1
பகைமையின் 2
பகையின் 1
பகையும் 2
பகையே 4
பகையேம் 1
பகையை 1
பகைவர் 28
பகைவர்க்கு 5
பகைவரும் 2
பகைவரை 1
பகைவன் 1
பகைவன்-மன் 1
பங்கம் 1
பங்குவின் 1
பங்குனி 3
பச்சிலை 1
பச்சிறா 2
பச்சூன் 7
பச்சை 11
பச்சையொடு 1
பசக்கும் 2
பசக்கும்-காலை 1
பசக்குவ-மன்னோ 1
பசத்தல் 4
பசந்த 7
பசந்ததுவே 1
பசந்தவர் 1
பசந்தன்று 7
பசந்தன்றே 1
பசந்தன 2
பசந்தனள் 3
பசந்தனள்-மன் 1
பசந்தனை 1
பசந்து 8
பசப்ப 13
பசப்பது 4
பசப்பதுவே 1
பசப்பவும் 4
பசப்பித்தோரே 1
பசப்பினும் 1
பசப்பு 18
பசப்பே 9
பசலை 40
பசலைக்கு 3
பசலையள் 2
பசலையால் 2
பசலையும் 4
பசலையை 1
பசலையொடு 1
பசி 67
பசி_பிணி_மருத்துவன் 1
பசித்த 4
பசித்தன்று 1
பசித்து 9
பசித்தும் 1
பசியர் 1
பசியார் 1
பசியே 1
பசீஇ 1
பசு 31
பசு_நெய் 1
பசும் 95
பசும்_கண்_கடவுள் 1
பசும்_பொன் 10
பசும்_பொன்-கொல் 1
பசும்பாம்பின் 1
பசும்பிடி 3
பசுமஞ்சளொடு 1
பசுமை 1
பசை 4
பசையொடு 1
பசைஇ 1
பசைஇய 1
பஞ்சவர் 1
பஞ்சவன் 1
பஞ்சாய் 5
பஞ்சி 8
பஞ்சியின் 1
பஞ்சியும் 2
பஞ்சிற்று 1
பஞ்சுரம் 1
பட்ட 44
பட்டத்து 1
பட்டதற்கு 1
பட்டது 3
பட்டன்று 5
பட்டன்றே 5
பட்டன 2
பட்டனம் 1
பட்டனவே 1
பட்டனன் 1
பட்டனனே 1
பட்டனை 1
பட்டாய் 2
பட்டார் 1
பட்டான் 1
பட்டி 2
பட்டின 1
பட்டினத்து 4
பட்டினம் 3
பட்டினி 1
பட்டீமோ 1
பட்டு 34
பட்டு-உழி 1
பட்டே 3
பட்டோன் 1
பட 130
படப்பு 1
படப்பை 62
படப்பையொடு 1
படம் 3
படர் 96
படர்-மின் 1
படர்க 1
படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ 1
படர்குவர் 2
படர்குவள் 1
படர்குவிர் 1
படர்குவை 1
படர்தந்தது 1
படர்தந்து 1
படர்தந்தோளே 1
படர்தர 2
படர்தரும் 3
படர்தரூஉம் 1
படர்தலின் 1
படர்தலும் 1
படர்தி 2
படர்தும் 1
படர்ந்த 7
படர்ந்தது 1
படர்ந்தமை 1
படர்ந்தனை 1
படர்ந்திகும் 2
படர்ந்திசினே 1
படர்ந்தீர் 1
படர்ந்து 25
படர்ந்தே 5
படர்ந்தோர் 1
படர்ந்தோர்க்கு 1
படர்ந்தோன் 1
படர்பு 1
படர்வித்தவள் 1
படர 11
படரன்-மின் 1
படரா 1
படராது 2
படரிய 1
படரின் 3
படரினும் 1
படருநர் 1
படரும் 12
படரே 5
படரோடு 1
படல் 4
படலத்து 1
படலே 2
படலை 9
படவே 2
படா 1
படாகை 1
படாத 1
படாது 1
படாமை 1
படாமையும் 1
படாஅ 10
படாஅ-கண்ணும் 1
படாஅகை 1
படாஅது 2
படாஅம் 2
படாஅமை 1
படாஅர் 6
படாஅல் 1
படி 14
படிக்கால் 1
படிந்து 6
படிந்தும் 1
படிநிலை 2
படிமகன் 1
படிமதம் 2
படிமம் 1
படிமையானே 1
படிய 1
படியா 1
படியினை 1
படியும் 4
படியோர் 4
படில் 1
படிவ 5
படிவத்தான் 1
படிவத்து 3
படிவம் 3
படிவன 1
படிவு 1
படிற்றால் 1
படிறு 2
படின் 2
படினும் 1
படினே 5
படீஇ 2
படீஇய 2
படீஇயர் 13
படு 340
படு-தொறும் 2
படு_கரை 1
படு_களத்து 1
படு_களம் 1
படு_சுடர் 5
படுக்கும் 7
படுக்குவள் 1
படுக்கை 1
படுக 2
படுகம் 1
படுகர் 1
படுகுவ-மன்னே 1
படுகுவை 1
படுகுழி 1
படுத்த 9
படுத்தல் 1
படுத்தனம் 1
படுத்தனென் 1
படுத்தனை 1
படுத்து 7
படுத்தே 1
படுதல் 3
படுதலும் 2
படுநர் 1
படுப்ப 2
படுப்பவர்க்கு 1
படுப 1
படுபு 7
படும் 6
படும்-கொல் 1
படும்_கால் 1
படுமலை 3
படுமே 7
படுமோ 2
படுவது 1
படுவலும் 1
படுவில் 4
படுவின் 1
படுவினும் 1
படூஉம் 12
படை 115
படை_கொள்_மாக்கள் 1
படைக்கவும் 1
படைக்கு 2
படைஞர் 1
படைத்த 1
படைத்தாள் 1
படைத்தான்-கண் 1
படைத்திசினோரே 1
படைத்து 1
படைத்தோரே 1
படைத்தோன் 1
படைத்தோனே 1
படைப்பு 1
படைப்பே 1
படைய 1
படையனோ 1
படையான் 1
படையின் 1
படையும் 2
படையே 1
படையொடு 1
படையொடும் 2
படையோயே 1
படையோர் 1
படையோர்க்கு 1
பண் 22
பண்ட 2
பண்டத்து 1
பண்டம் 9
பண்டமோடு 1
பண்டரங்கம் 1
பண்டாரம் 1
பண்டினும் 1
பண்டு 15
பண்டும் 9
பண்டும்_பண்டும் 2
பண்டை 7
பண்டைய 1
பண்டையின் 6
பண்ண 1
பண்ணல் 1
பண்ணவும் 2
பண்ணற்கு 1
பண்ணன் 7
பண்ணாது 1
பண்ணி 28
பண்ணிய 11
பண்ணியம் 8
பண்ணியாய் 1
பண்ணினால் 1
பண்ணினுள் 1
பண்ணினுள்ளும் 1
பண்ணு 4
பண்ணுந 1
பண்ணை 4
பண்ப 1
பண்பிலாளன் 1
பண்பிற்றே 1
பண்பின் 20
பண்பின 1
பண்பினவ்வையும் 1
பண்பினான் 1
பண்பினானே 1
பண்பினை 2
பண்பினோரே 1
பண்பு 45
பண்பும் 3
பண்பும்-மார் 3
பண்புறு 1
பண்பே 13
பணவை 3
பணி 8
பணி-மின்மே 1
பணித்த 1
பணித்து 3
பணிந்த 1
பணிந்தனம் 1
பணிந்தாய் 1
பணிந்து 14
பணிந்தும் 1
பணிந்தோர் 1
பணிபு 6
பணிமொழி 6
பணிய 2
பணியத்து 1
பணியா 3
பணியாமையின் 1
பணியார் 1
பணியியர் 1
பணியும் 1
பணிலம் 4
பணிவான் 1
பணிவு 2
பணீஇயர் 1
பணை 171
பணைத்த 2
பணைத்து 1
பணையம் 1
பணையும் 1
பணையே 1
பத்தர் 2
பத்தரும் 1
பத்தல் 7
பத்து 3
பத 12
பதடி 1
பதணத்து 1
பதத்தால் 1
பதத்தான் 1
பதத்து 1
பதத்தை 1
பதப்பர் 1
பதம் 57
பதலை 3
பதலையும் 2
பதலையொடு 1
பதவ 1
பதவின் 3
பதவு 3
பதன் 9
பதாகை 2
பதி 30
பதி-வயின் 2
பதித்த 2
பதித்து 1
பதிப்பெயர்ந்த 1
பதிபு 1
பதிய 2
பதியாக 1
பதிவத 1
பதிவத_மாதர் 1
பதிற்று 1
பதின்மரும் 1
பதின்மரை 1
பதினாயிரம் 2
பதினெண் 1
பதினெண்_கணனும் 1
பதினொரு 3
பதுக்கு 1
பதுக்கை 14
பதுக்கைத்து 2
பதுமத்து 1
பதுமம் 1
பதைப்ப 2
பதைப்பு 1
பதைபதைப்பு 1
பந்தர் 25
பந்தருள் 1
பந்தின் 2
பந்து 13
பந்துடன் 1
பந்தும் 4
பந்தொடு 4
பம்பி 2
பம்பிய 1
பம்பை 1
பய 16
பயக்கிற்பதோ 1
பயக்கும்மோ 1
பயத்தலின் 1
பயத்தால் 2
பயத்தான் 1
பயந்த 37
பயந்த-காலும் 1
பயந்தன்றால் 1
பயந்தன்றே 1
பயந்தன 2
பயந்தனமே 1
பயந்தனை-மன்னால் 1
பயந்திசினோரே 1
பயந்து 9
பயந்தோர் 1
பயந்தோள் 2
பயப்ப 1
பயப்பு 3
பயம் 75
பயம்பில் 1
பயம்பின் 3
பயம்பு 2
பயம்பு-மார் 1
பயலை 3
பயலையால் 1
பயறு 7
பயன் 38
பயனில 1
பயனும் 3
பயனே 8
பயனோ 1
பயிர் 22
பயிர்_பயிர் 1
பயிர்தல் 1
பயிர்ந்து 4
பயிர்ப்பு 2
பயிர்வன 1
பயிரி 1
பயிரிடூஉ 1
பயிரின் 1
பயிரின்னே 1
பயிரும் 18
பயில் 49
பயில்வு-உற்று 1
பயில 2
பயிலாது 1
பயிலியது 1
பயிலும் 1
பயிற்ற 3
பயிற்றலின் 2
பயிற்றலும் 1
பயிற்றா 1
பயிற்றாதீமே 1
பயிற்றி 19
பயிற்றிய 2
பயிற்றியும் 1
பயிற்றும் 14
பயின்றனர் 1
பயின்று 9
பயின்றோரை 1
பயினான் 1
பயினி 1
பயினொடு 2
பர 1
பரக்க 1
பரக்கும் 7
பரங்குன்றத்து 4
பரங்குன்றம் 3
பரங்குன்றில் 1
பரங்குன்றிற்கும் 1
பரங்குன்றின் 2
பரங்குன்று 7
பரட்டு 1
பரடு 1
பரணன் 1
பரத்த 1
பரத்தந்து 2
பரத்தமை 1
பரத்தர 2
பரத்தரும் 1
பரத்தரூஉம் 1
பரத்தலானே 1
பரத்தலின் 1
பரத்தன் 1
பரத்தை 11
பரத்தைமை 6
பரத்தையர் 1
பரத்தையின் 1
பரத்தையை 1
பரத 1
பரதர் 2
பரதவ 1
பரதவர் 43
பரதவன் 1
பரந்த 44
பரந்தது 1
பரந்ததுவே 1
பரந்தவால் 1
பரந்தவை 3
பரந்தன்று 2
பரந்தன 2
பரந்தனவால் 1
பரந்து 58
பரந்துபட்ட 1
பரந்தோர் 1
பரப்ப 11
பரப்பவும் 2
பரப்பி 34
பரப்பிய 3
பரப்பியவை 1
பரப்பியும் 2
பரப்பில் 8
பரப்பின் 46
பரப்பினர் 1
பரப்பினை 1
பரப்பு 8
பரப்பு_அகத்து 1
பரப்பு_அகம் 2
பரப்பும் 2
பரம் 3
பரல் 32
பரவ 3
பரவல் 1
பரவா 2
பரவாமை 1
பரவி 5
பரவியும் 2
பரவின் 1
பரவினம் 1
பரவினர் 1
பரவு-உறு 1
பரவுதும் 13
பரவும் 3
பரவை 1
பரவையின் 1
பராரை 11
பராரைய 1
பராவலின் 1
பராவு 1
பராஅம் 1
பராஅய் 1
பராஅய 1
பராஅரை 4
பரி 81
பரி_மா 1
பரி_மாவும் 1
பரிக்கும் 8
பரிகாரம் 1
பரிகோ 1
பரிசம் 1
பரிசில் 35
பரிசில்_மாக்கட்கு 1
பரிசில்_மாக்கள் 3
பரிசில்_வாழ்நர் 1
பரிசிலர் 23
பரிசிலர்க்கு 5
பரிசிலன் 4
பரிசிலனே 1
பரிசிலென் 2
பரிசு 2
பரித்து 1
பரிதலின் 1
பரிதி 1
பரிதியின் 2
பரிந்த 1
பரிந்தது 1
பரிந்தனென் 1
பரிந்தின்று 1
பரிந்து 11
பரிப்ப 3
பரிப்பு 1
பரிப்பும் 1
பரிபாடல் 1
பரிபு 3
பரிய 16
பரியரை 1
பரியல் 4
பரியலென்-மன் 1
பரியலோ 1
பரியவும் 1
பரியன் 1
பரியாது 1
பரியின் 1
பரியினது 1
பரியும் 1
பரியூஉ 1
பரியை 1
பரிவானால் 2
பரிவு 4
பரிவேட்பு 1
பரிவொடு 1
பரீஇ 6
பரீஇயினள் 1
பரு 10
பருகி 19
பருகிய 3
பருகீத்தை 1
பருகு 6
பருகுநர் 1
பருகும் 2
பருத்தி 6
பருத்தி_பெண்டின் 2
பருதி 13
பருதி_அம்_செல்வன் 3
பருந்தின் 13
பருந்து 28
பருந்தே 1
பரும 2
பருமத்து 1
பருமம் 2
பருவ 5
பருவத்த 1
பருவத்தர் 1
பருவத்தால் 1
பருவத்து 5
பருவத்தும் 1
பருவம் 23
பருவமும் 1
பருவமோ 2
பருவரல் 14
பருவரும் 1
பருவூர் 1
பரூஉ 36
பரேர் 6
பரைஇ 3
பல் 602
பல்-கால் 1
பல்-வயின் 5
பல்_கதிர்_செல்வன் 1
பல்_கால்_பறவை 1
பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் 1
பல்கி 1
பல்கிய 1
பல்கின 1
பல்குவ 1
பல்ல 1
பல்லர் 1
பல்லவம் 1
பல்லவர் 1
பல்லாய் 1
பல்லார் 1
பல்லாருள் 1
பல்லான்குன்றில் 1
பல்லி 11
பல்லிய 1
பல்லியும் 2
பல்லின் 2
பல்லும் 1
பல்லே 1
பல்லோர் 10
பல்லோருள்ளும் 2
பல 322
பல-கொல் 1
பல-கொல்லோ 1
பல_பல 4
பலகை 7
பலகையர் 1
பலகையும் 1
பலகையொடு 2
பலம் 2
பலர் 78
பலர்-கொல் 1
பலர்-மன் 1
பலர்_வாய் 1
பலர்க்கு 5
பலரால் 2
பலருடன் 2
பலரும் 6
பலருளும் 1
பலரே 13
பலரொடு 2
பலரொடும் 1
பலரோடு 2
பலவால் 1
பலவில் 2
பலவின் 54
பலவினும் 1
பலவு 6
பலவுடன் 3
பலவும் 8
பலவே 45
பலா 2
பலாசம் 1
பலாஅ 1
பலி 35
பலிக்கே 1
பலிய 1
பலியே 3
பலியொடு 2
பலும் 1
பவ்வ 1
பவ்வத்து 1
பவ்வம் 1
பவத்திரி 1
பவர் 7
பவரொடு 2
பவழ 2
பவழத்து 2
பவழம் 2
பவள 4
பவளம் 2
பவளமொடு 1
பழ 26
பழகவும் 1
பழகா 1
பழகி 1
பழகிய 4
பழகுவர் 1
பழங்கண் 12
பழத்தின் 1
பழத்து 1
பழத்துள் 2
பழம் 81
பழம்_செருக்காளர் 1
பழம்படு 1
பழமையின் 1
பழமொழி 2
பழன் 2
பழன 23
பழனத்த 2
பழனத்ததுவே 1
பழனத்து 10
பழனம் 5
பழனம்-தோறும் 1
பழனின் 1
பழனும் 4
பழி 48
பழிக்கும் 4
பழிக்கும்-கால் 1
பழிக்கும்_கால் 2
பழிச்ச 3
பழிச்சி 6
பழிச்சிய 2
பழிச்சினிர் 1
பழிச்சுதல் 1
பழித்த 1
பழித்தல் 2
பழிதான் 1
பழிப்பேமோ 1
பழியா 1
பழியும் 4
பழியே 4
பழியொடு 1
பழியோ 1
பழு 7
பழுத்த 2
பழுத்து 1
பழுது 10
பழுதுளி 1
பழுநி 2
பழுநிய 5
பழுநின 1
பழுப்பு 1
பழுவும் 1
பழுனி 3
பழுனிய 8
பழூஉ 1
பழையர் 3
பழையன் 5
பழையன்மாறன் 1
பழையோள் 1
பள்ளம் 2
பள்ளி 28
பள்ளி-தொறும் 1
பள்ளிகொள்ளான் 1
பள்ளிகொள்ளும் 1
பள்ளிபுக்கது 1
பள்ளியும் 3
பள்ளியுள் 1
பளிங்கத்து 1
பளிங்கின் 2
பளிங்கு 6
பளிங்கொடு 1
பளிதம் 1
பற்பல 3
பற்ற 1
பற்றல் 2
பற்றவும் 2
பற்றா 1
பற்றா_மாக்களின் 1
பற்றாய் 1
பற்றாள் 1
பற்றி 33
பற்றிய 7
பற்றியும் 1
பற்றியோ 1
பற்றியோயே 1
பற்றினன் 2
பற்றினை 1
பற்று 6
பற்றும் 1
பற்றுவனன் 1
பற்றுவேன் 2
பறக்கல்லா 1
பறக்கும் 1
பறந்த 1
பறந்தலை 29
பறந்தவை 1
பறந்து 1
பறம்பில் 2
பறம்பின் 6
பறம்பு 4
பறம்பே 2
பறவா 1
பறவை 26
பறவைக்கு 1
பறவையின் 2
பறழ் 14
பறழ்_மகனே 1
பறழொடு 1
பறாஅ 2
பறி 6
பறிக்குந்து 2
பறித்த 2
பறித்து 2
பறிமுறை 3
பறியா 3
பறை 76
பறைந்த 4
பறைந்தன 1
பறைந்து 1
பறைபு 1
பறைய 1
பறையன் 1
பறையால் 2
பறையான் 2
பறையின் 8
பறையும் 1
பறையொடு 2
பறைஇய 1
பன் 93
பன்மையது 1
பன்மையும் 1
பன்றி 20
பன்றி_பறையும் 1
பன்றியின் 1
பன்னல் 1
பன்னிய 1
பன்னிரு 1
பன்னொருவரும் 1
பன 1
பனம் 10
பனி 233
பனி_வரை 1
பனிக்கு 1
பனிக்கும் 19
பனிச்சை 1
பனித்தலும் 1
பனித்து 1
பனிப்ப 10
பனிப்பு 1
பனிப்போள் 2
பனிய 1
பனியலை 1
பனியாய் 1
பனியின் 1
பனியும் 1
பனியே 6
பனியொடு 4
பனிற்றும் 1
பனுவல் 11
பனுவலின் 2
பனை 24
பனை_கொடி 1
பனை_மீன் 1
பனைக்கொடியோற்கு 1
பனைக்கொடியோனும் 2
பனையத்து 1
பனையின் 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்

பஃறி (1)

நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி/பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 30,31
TOP


பஃறுளி (1)

நன் நீர் பஃறுளி மணலினும் பலவே – புறம் 9/11
TOP


பஃறேர் (1)

உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் – புறம் 361/9
TOP


பக்கத்தின் (1)

வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12
TOP


பக்கத்து (5)

பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என – நற் 98/5
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து/பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/3,4
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி – பரி 11/35
பக்கத்து புல்ல சிறிது – கலி 94/21
பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க – கலி 94/26
TOP


பக்கம் (8)

வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/6
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் – பரி 10/56
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம்/வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி – பரி 11/34,35
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/31
பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய் – கலி 118/14
பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன் – அகம் 48/10
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – அகம் 160/4
TOP


பக்கின் (1)

பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் – ஐங் 271/2
TOP


பக்கு (1)

பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் – கலி 65/14
TOP


பக (13)

பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு – நற் 24/1
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக/உலகு மிக வருந்தி உயா-உறு காலை – நற் 164/2,3
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் – குறு 0/4
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் – ஐங் 322/2
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக/துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/5,6
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக/அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/9,10
காய்ந்து செலல் கனலி கல் பக தெறுதலின் – அகம் 55/1
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக/இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு – அகம் 139/1,2
நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின் – அகம் 176/2
மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக/கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் – அகம் 397/4,5
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும் – புறம் 90/8
நிலம் பக வீழ்ந்த அலங்கல் பல் வேர் – புறம் 364/10
TOP


பகட்டின் (3)

வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர – அகம் 37/11
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி – அகம் 140/14
TOP


பகட்டு (26)

ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – திரு 104
நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – சிறு 55
உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை – சிறு 190
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 243
பகட்டு எருத்தின் பல சாலை – பட் 52
பாசிழை பகட்டு அல்குல் – பட் 147
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/4
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/6
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர் – அகம் 41/6
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் – அகம் 90/6
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/20
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
ஆரம் நீவிய அம் பகட்டு மார்பினை – அகம் 288/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/11
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் – அகம் 356/12
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி – அகம் 397/10
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/3
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/9
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/5
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 152/10
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் – புறம் 265/8
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
TOP


பகட்டுக்கு (1)

பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ – புறம் 90/9
TOP


பகட்டொடு (1)

நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா – பெரும் 325
TOP


பகடு (32)

மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப – பெரும் 58
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 198
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி – மது 94
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் – பட் 201
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/3
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து – நற் 340/6
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க – ஐங் 3/2
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி – பதி 58/16
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் – பதி 71/4
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/13
ஒழுகை நோன் பகடு ஒப்ப குழீஇ – அகம் 30/6
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு/அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/15,16
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி – அகம் 159/3
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ – அகம் 173/10
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/2
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து – அகம் 329/7
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/3
பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி – புறம் 35/32
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 125/7
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு/ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் – புறம் 161/17,18
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் – புறம் 307/9
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 366/13
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 383/4
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 385/2
திருந்து தொழில் பல பகடு/பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/11,12
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/11
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/22
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற – புறம் 391/4
வன்_புலத்து பகடு விட்டு – புறம் 395/2
TOP


பகடே (1)

பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28
TOP


பகர் (2)

பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 413
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் – பரி 15/42
TOP


பகர்ந்து (5)

பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் – பட் 211
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து/தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/1,2
நீத்தான் திறங்கள் பகர்ந்து/நாணின-கொல் தோழி நாணின-கொல் தோழி – கலி 131/14,15
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை-கண் – கலி 149/4
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து/நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/13,14
TOP


பகர்ந்தேம் (1)

கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம்/உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/104,105
TOP


பகர்நர் (2)

கூலம் பகர்நர் குடி புறந்தராஅ – பதி 13/23
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர்/பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன – அகம் 25/10,11
TOP


பகர்நரும் (2)

சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும்/மழை ஒழுக்கு அறாஅ பிழையா விளையுள் – மது 506,507
பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும்/செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 513,514
TOP


பகர்நரொடு (1)

இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு/ஒலி ஓவா கலி யாணர் – மது 117,118
TOP


பகர்பவர் (1)

வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட – கலி 66/1
TOP


பகர்பு (1)

பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற – கலி 20/1
TOP


பகர்வர் (1)

அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர்/பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் – ஐங் 271/1,2
TOP


பகர்வு (1)

பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
TOP


பகர (5)

பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர/இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும் – நற் 38/2,3
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர/மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 497/2,3
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/3
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் – பரி 11/34
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர/துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை – அகம் 272/9,10
TOP


பகரும் (7)

மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை – நற் 138/2
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி – குறு 271/2
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும்/தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – ஐங் 13/2,3
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும்/கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/1,2
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும்/கான் கெழு நாடன் மகளே – ஐங் 430/2,3
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும்/கானல் அம் சிறுகுடி பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 320/4,5
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும்/யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே – புறம் 116/13,14
TOP


பகல் (104)

என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல்/பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு – திரு 130,131
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 46
பவ்வ மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி – பொரு 135
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி – பெரும் 2
அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் – பெரும் 111
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை – பெரும் 146
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் – பெரும் 362
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 387
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 484
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் – மது 7
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு – மது 546
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி – மது 653
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 214
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி – பட் 103
நெடு நுகத்து பகல் போல – பட் 206
வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் – பட் 268
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 84
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/5
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே – நற் 49/4
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/12
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் – நற் 128/1
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/6
பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் – குறு 352/4
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா – ஐங் 56/1
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/4
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து – பதி 22/34
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி – பதி 59/1
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/8
அகல் வையத்து பகல் ஆற்றி – பதி 90/9
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் – பரி 11/96
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து ஆறி – கலி 39/24
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 75/22
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/17
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/14
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/17
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர – கலி 118/4
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல – கலி 130/5
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை – கலி 142/42
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் – கலி 144/52
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே – கலி 145/26
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ – கலி 147/34
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல – கலி 148/22
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல்/முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/20,21
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/15
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பழங்கண் மாலை – அகம் 71/9
புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே – அகம் 80/13
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 91/1
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – அகம் 101/13
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/10
ஒன்பது குடையும் நன் பகல் ஒழித்த – அகம் 125/20
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி நாள் – அகம் 127/11
பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி – அகம் 146/2
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை – அகம் 148/10
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே – அகம் 160/18
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/13
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல – அகம் 213/11
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் – அகம் 214/2
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – அகம் 228/8
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி – அகம் 244/3
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென – அகம் 277/2
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக – அகம் 287/2
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் – அகம் 308/7
பாஅய் அன்ன பகல் இருள் பரப்பி – அகம் 317/2
நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல – அகம் 327/2
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
பன் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து – அகம் 340/1
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பையென் தோற்றமொடு – அகம் 365/2
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் – புறம் 2/17
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/10
படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி – புறம் 17/6
ஒரு பகல் வாழ்க்கைக்கு உலமருவோரே – புறம் 51/11
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல்/தேர் வீசு இருக்கை ஆர நோக்கி – புறம் 69/17,18
எஞ்சுவர்-கொல்லோ பகல் தவ சிறிதே – புறம் 79/6
பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி – புறம் 249/8
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/5
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே – புறம் 358/2
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/6
TOP


பகல்_கெழு_செல்வன் (1)

பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2
TOP


பகலிட (1)

பகலிட கண்ணியன் பைதல் குழலன் – கலி 101/39
TOP


பகலில் (1)

பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி – திரு 166
TOP


பகலின் (3)

பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே – நற் 285/11
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர் தீயின் – ஐங் 57/1
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய – கலி 19/11
TOP


பகலினும் (1)

பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் – அகம் 305/1
TOP


பகலும் (18)

இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று – நெடு 47
பகலும் வருதி பல் பூ கானல் – நற் 223/3
காலையும் பகலும் கையறு மாலையும் – குறு 32/1
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் – குறு 217/1
பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே – குறு 234/6
புனல் முற்று ஊரன் பகலும்/படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/3,4
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/9
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/5
பானாள் கங்குலும் பகலும்/ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 57/18,19
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென – அகம் 307/3
பல் பூ சேக்கையின் பகலும் நீங்கார் – அகம் 389/9
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் – புறம் 189/3
பகலும் கூஉம் கூகையொடு பிறழ் பல் – புறம் 356/2
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண் – புறம் 362/18
TOP


பகலே (6)

பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு – நற் 365/3
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே/பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே – குறு 353/2,3
பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே – அகம் 228/6
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே – அகம் 370/4
நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே – புறம் 65/12
TOP


பகலொடு (1)

எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு/செல்லாது நின்றீயல் வேண்டுவல் நீ செல்லின் – கலி 145/27,28
TOP


பகலோன் (1)

பகலோன் மறைந்த அந்தி ஆரிடை – அகம் 201/8
TOP


பகழி (21)

வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து – முல் 73
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண் – நற் 13/4
பச்சூன் பெய்த பகழி போல – நற் 75/7
பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் – நற் 165/2
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய – நற் 352/1
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் – குறு 12/3
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார் – குறு 16/2
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் – குறு 333/1
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி/அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – பரி 10/97,98
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி/வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை – அகம் 132/4,5
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/3
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி/கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/8,9
குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி/மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/7,8
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என – அகம் 297/6
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/2
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி/பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ – புறம் 152/1,2
TOP


பகழியின் (1)

வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின – பரி 18/40
TOP


பகழியும் (1)

புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான – பெரும் 269
TOP


பகற்குறி (2)

பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் – நற் 235/4
பல் பூ கானல் பகற்குறி மரீஇ – நற் 258/1
TOP


பகன்றை (21)

வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை/தளிர் புன்கின் தாழ் காவின் – பொரு 195,196
ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி – மது 261
பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி – குறி 88
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர் – மலை 459
பாண்டில் ஒப்பின் பகன்றை மலரும் – நற் 86/3
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் – ஐங் 87/1
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை – ஐங் 97/1
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் – பதி 76/12
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை – கலி 73/2
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை/சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் – அகம் 24/3,4
ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல் – அகம் 176/10
பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை/நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/6,7
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் – அகம் 219/4
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை/கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய – அகம் 243/3,4
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை/பெரு வளம் மலர அல்லி தீண்டி – அகம் 255/11,12
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் – அகம் 316/6
பனி பகன்றை கனி பாகல் – புறம் 16/14
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் – புறம் 235/18
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன – புறம் 393/17
TOP


பகன்றையொடு (1)

பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ – அகம் 156/5
TOP


பகா (1)

கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின் – கலி 142/37
TOP


பகாஅர் (1)

புகாஅர் நன் நாட்டதுவே பகாஅர்/பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/22,23
TOP


பகு (30)

மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து – திரு 25
பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி – பெரும் 112
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய – நெடு 96
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு-உறுத்து – நெடு 143
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை – நற் 125/1
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் – நற் 144/5
நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் – நற் 250/1
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து – நற் 274/2
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 155/4
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை – குறு 193/2
வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 279/2
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை – குறு 343/3
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் – ஐங் 299/2
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் – அகம் 88/3
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை – அகம் 154/2
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த – அகம் 157/2
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின் – அகம் 256/4
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து – அகம் 269/17
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 289/15
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/8
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/2
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர – அகம் 364/8
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை – புறம் 342/7
TOP


பகுக்கும் (12)

காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும்/ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே – நற் 85/10,11
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட – நற் 336/6
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும்/புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் – பதி 30/24,25
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும்/ஆறு முட்டு-உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/15,16
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும்/வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/12,13
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் – அகம் 70/4
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும்/கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது – அகம் 89/16,17
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும்/புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் – அகம் 237/13,14
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும்/கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே – அகம் 280/13,14
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும்/புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் – அகம் 311/11,12
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும்/நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி – அகம் 393/17,18
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும்/ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் – புறம் 168/13,14
TOP


பகுத்து (5)

உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் – நற் 128/4
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/54
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து/இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் – அகம் 97/4,5
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
பலர் வாய்த்து இராஅர் பகுத்து உண்டோரே – புறம் 360/21
TOP


பகுத்தூண் (1)

பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை – பதி 38/15
TOP


பகை (92)

பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி – பொரு 44
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 227
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று – மது 181
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 402
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி – மது 689
பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் – குறி 129
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா – பட் 26
கிளை கலித்து பகை பேணாது – பட் 196
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் – நற் 8/2
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/8
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ – நற் 123/7
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் – நற் 287/6
பன் மாண் சேக்கை பகை கொள நினைஇ – நற் 297/3
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – நற் 346/3
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/4
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/5
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார் – குறு 297/2
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/2
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/3
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/3
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/2
கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே – ஐங் 429/4
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து – ஐங் 444/4
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/3
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ – பதி 50/23
பகை பெருமையின் தெய்வம் செப்ப – பதி 82/1
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/5
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு – பரி 7/72
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/70
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் – பரி 19/79
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 11/2
இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ – கலி 14/15
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/6
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9
நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் – கலி 67/4
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/24
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
ஏறு உடை நல்லார் பகை/மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/29,30
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/6
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய் – கலி 118/18
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை/ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும் – கலி 120/22,23
மாலை பகை தாங்கி யான் – கலி 145/34
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே – அகம் 105/17
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி – அகம் 136/27
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/9
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை – அகம் 202/3
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை – அகம் 214/5
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
அரிய கானம் என்னார் பகை பட – அகம் 247/7
பணியாமையின் பகை தலைவந்த – அகம் 251/11
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் – அகம் 253/11
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/13
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/7
கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/19
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/5
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி – புறம் 103/8
பேஎன் பகை என ஒன்று என்கோ – புறம் 136/5
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/14
பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/28
பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே – புறம் 181/10
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு – புறம் 185/5
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/7
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் – புறம் 230/4
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே – புறம் 306/7
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/2
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர் – புறம் 400/15
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16
TOP


பகைக்கு (1)

உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு/ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என – புறம் 68/11,12
TOP


பகைஞர் (1)

எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர்/கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென் – புறம் 382/20,21
TOP


பகைஞரும் (1)

தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/5
TOP


பகைஞன் (1)

ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன்/இன்மை தீர வேண்டின் எம்மொடு – புறம் 180/7,8
TOP


பகைபட்டு (1)

தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம் – கலி 68/11
TOP


பகைமையின் (2)

பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
TOP


பகையின் (1)

காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/24
TOP


பகையும் (2)

பழகிய பகையும் பிரிவு இன்னாதே – நற் 108/6
ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய் – புறம் 136/15
TOP


பகையே (4)

இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/6
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே – அகம் 186/20
இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே – புறம் 96/3
TOP


பகையேம் (1)

யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் – அகம் 186/18
TOP


பகையை (1)

படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை/கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை – பரி 13/39,40
TOP


பகைவர் (28)

புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர்/கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 450,451
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் – முல் 77
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம் – மது 176
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக – ஐங் 4/2
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர்/போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/8,9
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே – பதி 15/15
பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர்/பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/2,3
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர்/பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/1,2
பகைவர் தேஎத்து ஆயினும் – பதி 32/16
பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி – பதி 37/3
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/12
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர்/கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே – பதி 69/9,10
நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர்/புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை – பதி 70/12,13
அனையை ஆகன் மாறே பகைவர்/கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி – பதி 80/12,13
பணிந்து வழிமொழிதல் அல்லது பகைவர்/வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே – பதி 91/2,3
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர்/ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் – அகம் 113/12,13
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர்/மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/11,12
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர்/ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/7,8
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/15
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/25
நோற்றோர் மன்ற நின் பகைவர் நின்னொடு – புறம் 26/16
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/4
பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர்/ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட – புறம் 120/19,20
பகைவர் பிணிக்கும் ஆற்றல் நசைவர்க்கு – புறம் 229/25
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய – புறம் 264/5
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு – புறம் 373/35
TOP


பகைவர்க்கு (5)

பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு/சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை – பதி 31/34,35
ஞாயிறு அனையை நின் பகைவர்க்கு/திங்கள் அனையை எம்மனோர்க்கே – புறம் 59/6,7
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு/இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் – புறம் 170/14,15
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு/புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/9,10
TOP


பகைவரும் (2)

இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும்/தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் – பதி 43/29,30
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும்/தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/1,2
TOP


பகைவரை (1)

பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே – புறம் 53/15
TOP


பகைவன் (1)

புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/6
TOP


பகைவன்-மன் (1)

பகைவன்-மன் யான் மறந்து அமைகலனே – நற் 260/10
TOP


பங்கம் (1)

பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் – பரி 10/82
TOP


பங்குவின் (1)

அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின்/இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/7,8
TOP


பங்குனி (3)

பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு – நற் 234/7
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் – அகம் 137/9
பங்குனி உயர் அழுவத்து – புறம் 229/5
TOP


பச்சிலை (1)

புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த – புறம் 33/12
TOP


பச்சிறா (2)

செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 270
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8
TOP


பச்சூன் (7)

பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் – பெரும் 283
பச்சூன் பெய்த பகழி போல – நற் 75/7
பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும் – நற் 114/2
பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று – நற் 352/6
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி – ஐங் 391/3
பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து – அகம் 381/11
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த – புறம் 258/4
TOP


பச்சை (11)

விளக்கு அழல் உருவின் விசி-உறு பச்சை/எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 5,6
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை/பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 6,7
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சை/வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் – மலை 29,30
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/82
பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை/குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/101,102
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/7
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
புல புல்வாய் கலை பச்சை/சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய – புறம் 166/11,12
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த – புறம் 288/3
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/2
TOP


பச்சையொடு (1)

புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 226
TOP


பசக்கும் (2)

என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
பாராட்டா-கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/22
TOP


பசக்கும்-காலை (1)

நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் – குறு 183/2
TOP


பசக்குவ-மன்னோ (1)

பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் – கலி 142/22
TOP


பசத்தல் (4)

நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி – நற் 1/8
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல்/ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே – ஐங் 225/4,5
நன் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி – ஐங் 234/2
TOP


பசந்த (7)

நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/9
ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே – ஐங் 34/4
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண் – ஐங் 500/1
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க – கலி 16/1
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல – கலி 77/12
பனி வார் உண்கணும் பசந்த தோளும் – அகம் 359/1
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
TOP


பசந்ததுவே (1)

காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12
TOP


பசந்தவர் (1)

பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14
TOP


பசந்தன்று (7)

பசைஇ பசந்தன்று நுதலே – குறு 87/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 35/4
பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே – ஐங் 55/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 144/3
பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் – கலி 36/12
பைபய பசந்தன்று நுதலும் சாஅய் – அகம் 95/1
பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின் – அகம் 376/13
TOP


பசந்தன்றே (1)

நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே – அகம் 227/1
TOP


பசந்தன (2)

தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன/நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/49,50
TOP


பசந்தனள் (3)

பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் – நற் 351/3
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை – ஐங் 366/2
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் – அகம் 48/3
TOP


பசந்தனள்-மன் (1)

பசந்தனள்-மன் என் தோழி என்னொடும் – குறு 303/5
TOP


பசந்தனை (1)

பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/11
TOP


பசந்து (8)

நனி மிக பசந்து தோளும் சாஅய் – நற் 237/1
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/2
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து/மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 455/3,4
பசந்து நீ இனையையாய் நீத்தலும் நீப்பவோ – கலி 150/10
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து/ஆயமும் அயலும் மருள – அகம் 146/11,12
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 307/1
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து/இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் – அகம் 398/5,6
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4
TOP


பசப்ப (13)

சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப/தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே – நற் 108/8,9
நன் மா மேனி பசப்ப/நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/7,8
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/2
நன் மா மேனி பசப்ப/செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே – ஐங் 221/3,4
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப/சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே – ஐங் 242/4,5
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 423/2
ஒண் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் – ஐங் 424/2
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/11
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் – அகம் 186/19
பூ கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து – அகம் 329/1
TOP


பசப்பது (4)

உண்கண் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 21/4
மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 28/4
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/4
ஒண் நுதல் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 219/4
TOP


பசப்பதுவே (1)

சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/4
TOP


பசப்பவும் (4)

நன் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – ஐங் 227/2
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும்/பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த – ஐங் 230/3,4
நன் நுதல் பசப்பவும் ஆள்வினை தரீஇயர் – அகம் 77/1
நன் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும் – அகம் 85/1
TOP


பசப்பித்தோரே (1)

ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பித்தோரே – ஐங் 67/5
TOP


பசப்பினும் (1)

நன் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும் – நற் 151/1
TOP


பசப்பு (18)

பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே – நற் 197/2
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர – நற் 358/2
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி – குறு 185/1
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும் – குறு 371/1
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின் – ஐங் 429/1
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/8
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் – கலி 15/17
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
போர்ப்பது போலும் பசப்பு/நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/15,16
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/10
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் – கலி 100/18
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/17
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும் – அகம் 171/1
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர – அகம் 205/6
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/2
TOP


பசப்பே (9)

பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/11
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே – நற் 167/11
யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி – நற் 388/2
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/7
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 130/21
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே – அகம் 102/19
தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/14
TOP


பசலை (40)

சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 12
யாணது பசலை என்றனன் அதன் எதிர் – நற் 50/7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – நற் 63/7
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை – நற் 133/3
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய – நற் 219/2
நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய் – நற் 277/8
நன் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை – நற் 288/5
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் – நற் 304/7
பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள் – நற் 326/7
பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி – நற் 368/7
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட – நற் 378/7
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/5
பசலை உணீஇயர் வேண்டும் – குறு 27/4
நல்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன – குறு 48/5
பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே – குறு 339/7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – குறு 381/3
பாசி அற்றே பசலை காதலர் – குறு 399/2
பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 29/5
மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே – ஐங் 145/3
பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ – ஐங் 231/4
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர – ஐங் 459/1
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய – ஐங் 477/1
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை/மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே – கலி 125/23,24
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து – அகம் 45/7
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை/காம நோய் என செப்பாதீமே – அகம் 52/14,15
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு – அகம் 103/13
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி – அகம் 135/3
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து – அகம் 169/9
பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே – அகம் 172/18
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள் – அகம் 174/9
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி – அகம் 229/13
வைகல்-தோறும் பசலை பாய என் – அகம் 253/1
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/5
நன் நுதல் பாஅய பசலை நோயே – அகம் 317/24
பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல – அகம் 333/19
நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய – அகம் 347/2
பசலை மேனி நோக்கி நுதல் பசந்து – அகம் 398/5
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ – புறம் 155/4
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் – புறம் 392/3
TOP


பசலைக்கு (3)

பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே – நற் 47/11
விருந்து இறைகூடிய பசலைக்கு/மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 247/8,9
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – ஐங் 36/5
TOP


பசலையள் (2)

மேனி மறைத்த பசலையள் ஆனாது – கலி 143/6
நன் நிறம் பரந்த பசலையள்/மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே – அகம் 234/17,18
TOP


பசலையால் (2)

பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10
TOP


பசலையும் (4)

நுதல் கவின் அழிக்கும் பசலையும்/அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே – நற் 73/10,11
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/11
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் – கலி 39/49
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும் – அகம் 251/2
TOP


பசலையை (1)

நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே – ஐங் 200/4
TOP


பசலையொடு (1)

நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு/தொல் நலம் சிதைய சாஅய் – அகம் 235/17,18
TOP


பசி (67)

ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 61
நீடு பசி ஒராஅல் வேண்டின் நீடு இன்று – பொரு 62
ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் – சிறு 135
அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 140
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பெரும் 25
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை – பெரும் 253
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என – நற் 29/3
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/3
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது – நற் 164/9
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/7
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/5
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப – நற் 374/3
பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம் – குறு 37/2
பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல் – குறு 213/3
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக – ஐங் 5/2
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர – ஐங் 65/2
பசி தின அல்கும் பனி நீர் சேர்ப்ப – ஐங் 159/3
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/2
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 497/3
தொல் பசி உழந்த பழங்கண் வீழ – பதி 12/15
நோயொடு பசி இகந்து ஒரீஇ – பதி 13/27
வயிறு பசி கூர ஈயலன் – பதி 20/26
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/6
பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய – பதி 64/19
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/6
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/12
கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை – அகம் 85/7
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க – அகம் 91/6
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/14
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/5
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது – அகம் 277/6
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – அகம் 285/4
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/12
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/3
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/9
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/3
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது – புறம் 68/2
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல – புறம் 141/6
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/14
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப – புறம் 159/21
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/3
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/2
பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம் – புறம் 173/11
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர் – புறம் 179/11
ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன் – புறம் 180/7
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே – புறம் 181/10
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/7
வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் – புறம் 227/7
இனி யார் மற்று நின் பசி தீர்ப்போரே – புறம் 227/11
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு – புறம் 230/9
பாடி நின்ற பசி நாள் கண்ணே – புறம் 237/2
பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் – புறம் 239/17
பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ – புறம் 260/6
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு – புறம் 370/3
வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என – புறம் 379/10
நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் – புறம் 382/10
வெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனே – புறம் 385/7
வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் – புறம் 390/26
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16
TOP


பசி_பிணி_மருத்துவன் (1)

பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம் – புறம் 173/11
TOP


பசித்த (4)

பசித்த யானை பழங்கண் அன்ன – அகம் 321/1
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் – புறம் 224/14
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/4
பசித்த ஒக்கல் பழங்கண் வீட – புறம் 389/14
TOP


பசித்தன்று (1)

பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே – புறம் 318/3
TOP


பசித்து (9)

வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/3
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் – அகம் 21/17
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/5
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/2
பசித்து பணை முயலும் யானை போல – புறம் 80/7
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/8
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து – புறம் 190/10
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/7
TOP


பசித்தும் (1)

பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே – புறம் 145/4
TOP


பசியர் (1)

வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் – புறம் 240/13
TOP


பசியார் (1)

பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி – புறம் 153/10
TOP


பசியே (1)

புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது – புறம் 69/2
TOP


பசீஇ (1)

தின் பழம் பசீஇ பாண – புறம் 321/8
TOP


பசு (31)

செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் – பட் 166
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் – பட் 294
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/8
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/2
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் – நற் 275/5
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை – குறு 81/3
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் – குறு 100/2
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/4
பாணர் பசு மீன் சொரிந்த மண்டை போல – குறு 169/4
சென்ற நாட்ட கொன்றை அம் பசு வீ – குறு 183/1
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/4
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே – குறு 221/5
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/5
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் – குறு 341/1
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் – குறு 359/2
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் – ஐங் 76/1
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா – ஐங் 93/2
பல் பசு பெண்டிரும் பெறுகுவன் – ஐங் 271/3
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ – ஐங் 367/1
பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் – பதி 27/8
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/11
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப – அகம் 107/20
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் – அகம் 306/7
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ – அகம் 340/14
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/14
TOP


பசு_நெய் (1)

பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/8
TOP


பசும் (95)

சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 7
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 168
உருப்பு-உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து – பெரும் 307
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 410
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற – நெடு 26
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் – நற் 25/3
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப – நற் 101/1
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/10
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி – நற் 222/5
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/5
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை – நற் 278/5
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் – நற் 292/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/6
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் – நற் 358/10
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து – நற் 393/3
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/3
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல – குறு 29/2
கான யானை கை விடு பசும் கழை – குறு 54/3
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் – குறு 74/2
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து – குறு 168/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் – குறு 179/5
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் – குறு 209/1
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் – குறு 278/3
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/4
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/2
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் – குறு 393/4
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் – ஐங் 310/1
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/15
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே – பதி 17/14
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் – பதி 25/7
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல் – பதி 61/1
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் – பதி 62/5
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை – பரி 4/47
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/102
கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை – பரி 15/54
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து – பரி 21/53
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து – அகம் 85/12
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/21
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு – அகம் 167/2
பசும் பழ பலவின் கானம் வெம்பி – அகம் 189/1
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் – அகம் 210/4
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/10
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/5
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல் – அகம் 255/13
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/12
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என – அகம் 283/12
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் – அகம் 303/4
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/11
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் – அகம் 335/23
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/5
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து – அகம் 378/9
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை – அகம் 385/12
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி – புறம் 37/3
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/3
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/15
நாடு கெழு திருவின் பசும் பூண் செழியன் – புறம் 76/9
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி – புறம் 93/8
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் – புறம் 100/2
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை – புறம் 141/1
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/3
விசும்பு உற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர் – புறம் 231/4
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் – புறம் 352/3
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி – புறம் 376/2
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி – புறம் 395/37
TOP


பசும்_கண்_கடவுள் (1)

படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள்/இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு – கலி 101/24,25
TOP


பசும்_பொன் (10)

நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 410
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன்/வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/15,16
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/3
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை – புறம் 141/1
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6
TOP


பசும்_பொன்-கொல் (1)

மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4
TOP


பசும்பாம்பின் (1)

சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன – குறு 35/2
TOP


பசும்பிடி (3)

பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா – குறி 70
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து – பதி 81/25
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75
TOP


பசுமஞ்சளொடு (1)

சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து – திரு 235
TOP


பசுமை (1)

பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
TOP


பசை (4)

நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய – அகம் 387/6
TOP


பசையொடு (1)

சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – மலை 26
TOP


பசைஇ (1)

பசைஇ பசந்தன்று நுதலே – குறு 87/4
TOP


பசைஇய (1)

அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21
TOP


பஞ்சவர் (1)

செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே – புறம் 58/8
TOP


பஞ்சவன் (1)

பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46
TOP


பஞ்சாய் (5)

பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி – பெரும் 217
பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள் – குறு 276/2
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு – ஐங் 54/5
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின் – ஐங் 76/1
பஞ்சாய் பாவைக்கும் தனக்கும் – ஐங் 383/5
TOP


பஞ்சி (8)

வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை – நற் 299/7
பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/9
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
ஊட்டு-உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன – அகம் 283/14
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் – அகம் 389/7
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் – புறம் 116/5
TOP


பஞ்சியின் (1)

வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் – அகம் 133/6
TOP


பஞ்சியும் (2)

உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும்/நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/17,18
பஞ்சியும் களையா புண்ணர் – புறம் 353/15
TOP


பஞ்சிற்று (1)

எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை – நற் 247/4
TOP


பஞ்சுரம் (1)

வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும் – ஐங் 311/1
TOP


பட்ட (44)

அளறு பட்ட நறும் சென்னிய – மது 45
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல – மது 379
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் – மலை 258
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 271
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 325
காலொடு பட்ட மாரி – நற் 2/9
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் – நற் 65/7
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து – குறு 92/1
ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து – குறு 131/4
பட்ட மாரி படாஅ-கண்ணும் – குறு 289/6
களிறொடு பட்ட ஞான்றை – குறு 393/5
கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து – பதி 15/19
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/6
கொடுமணம் பட்ட நெடுமொழி ஒக்கலொடு – பதி 67/1
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/12
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/5
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் – பரி 12/69
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் – பரி 16/21
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/12
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் – கலி 110/13
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் – கலி 140/19
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
இரு-பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு-பால் – அகம் 52/11
நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட/கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய – அகம் 211/12,13
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/10
மனை பாழ் பட்ட மரை சேர் மன்றத்து – அகம் 373/2
நீ பட்ட அரு முன்பின் – புறம் 17/20
சென்று பட்ட விழு கலனும் – புறம் 17/25
வாய் காவாது பரந்து பட்ட/வியன் பாசறை காப்பாள – புறம் 22/24,25
மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல் – புறம் 25/11
பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று – புறம் 82/2
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே – புறம் 93/15
பட்ட மாரி உறையினும் பலவே – புறம் 123/6
சேற்றோடு பட்ட சிறுமைத்து ஆயினும் – புறம் 204/8
ஒறுவாய் பட்ட தெரியல் ஊன் செத்து – புறம் 271/6
புலி-பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு – புறம் 323/1
நீருள் பட்ட மாரி பேர் உறை – புறம் 333/1
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/11
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் – புறம் 377/18
TOP


பட்டத்து (1)

உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து/இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/13,14
TOP


பட்டதற்கு (1)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு/எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் – கலி 105/58,59
TOP


பட்டது (3)

முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/23
மருவு-உழி பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 144/15
TOP


பட்டன்று (5)

நிலவும் மறைந்தன்று இருளும் பட்டன்று/ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 182/1,2
எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று/பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல் – குறு 355/3,4
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று/துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று – பரி 12/97,98
கள்வன்-பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி – கலி 145/37
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 134/4
TOP


பட்டன்றே (5)

பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே/ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி – நற் 348/2,3
மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும் – நற் 380/2
மழையும் தோழி மான்று பட்டன்றே/பட்ட மாரி படாஅ-கண்ணும் – குறு 289/5,6
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் – அகம் 201/10
மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே/நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம – புறம் 13/8,9
TOP


பட்டன (2)

இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன/ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/11,12
வாள் வலம் தர மறு பட்டன/செம் வானத்து வனப்பு போன்றன – புறம் 4/1,2
TOP


பட்டனம் (1)

பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் – அகம் 216/7
TOP


பட்டனவே (1)

மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே/தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/4,5
TOP


பட்டனன் (1)

களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை – புறம் 277/3
TOP


பட்டனனே (1)

பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே/இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு-உற்று மயங்கி – புறம் 279/6,7
TOP


பட்டனை (1)

பட்டனை வாழிய நெஞ்சே குட்டுவன் – நற் 105/7
TOP


பட்டாய் (2)

எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய்/அருள் இலை வாழி சுடர் – கலி 143/42,43
TOP


பட்டார் (1)

களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
TOP


பட்டான் (1)

களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3
TOP


பட்டி (2)

நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/20
TOP


பட்டின (1)

பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 336
TOP


பட்டினத்து (4)

பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து/ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென – மது 537,538
மருங்கூர் பட்டினத்து அன்ன இவள் – நற் 258/10
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன – அகம் 205/12
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து/எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன – அகம் 227/20,21
TOP


பட்டினம் (3)

பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின் – சிறு 153
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் – பட் 218
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் – பரி 10/38
TOP


பட்டினி (1)

மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி – புறம் 371/2
TOP


பட்டீமோ (1)

பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ/செல் கதிர் ஞாயிறே நீ – கலி 147/34,35
TOP


பட்டு (34)

கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி – பொரு 155
பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் – பட் 107
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என – நற் 14/8
பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என – நற் 98/5
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின் – நற் 324/5
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என – நற் 372/4
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு – குறு 171/3
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என – குறு 322/3
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/12
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு/இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து – பதி 64/5,6
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/12
தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு/ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/7,8
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என – அகம் 39/16
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/11
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/9
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் – அகம் 136/16
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/11
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு/வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும் – அகம் 261/13,14
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என – அகம் 290/4
ஒன்று பட்டு வழிமொழிய – புறம் 17/4
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி-பால் பட்டு என – புறம் 23/18
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு – புறம் 68/11
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு/மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே – புறம் 185/5,6
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
உலகம் எல்லாம் ஒரு-பால் பட்டு என – புறம் 393/8
TOP


பட்டு-உழி (1)

பட்டு-உழி அறியாது பாகனை தேரொடும் – கலி 69/12
TOP


பட்டே (3)

அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/18
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19
TOP


பட்டோன் (1)

குன்றத்து அன்ன களிற்றொடு பட்டோன்/வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/2,3
TOP


பட (130)

இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து – திரு 10
கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட/கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 74,75
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட/உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய – திரு 171,172
வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 219
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் – சிறு 189
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட/ஒன்னா தெவ்வர் நடுங்க ஓச்சி – பெரும் 117,118
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட/எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி – பெரும் 278,279
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த – பெரும் 289
அரசு பட அமர் உழக்கி – மது 128
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 233
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 354
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி – மது 370
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து – மது 475
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 528
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் – குறி 39
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி – மலை 34
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி – மலை 87
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 91
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 332
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் – மலை 428
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர் – மலை 489
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் – நற் 91/7
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட/பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை – நற் 141/7,8
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி – நற் 187/4
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட/ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/7,8
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் – நற் 191/4
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ – நற் 204/2
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல – நற் 217/1
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/8
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட/அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/6,7
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி – நற் 259/6
பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/2
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத – நற் 349/7
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/6
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த – குறு 1/1
பறை பட பணிலம் ஆர்ப்ப இறைகொள்பு – குறு 15/1
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி – குறு 80/5
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் – குறு 158/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/2
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி – ஐங் 367/2
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
நீர் பட எழிலி வீசும் – ஐங் 433/2
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/2
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று – பதி 30/16
வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட/ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் – பதி 31/23,24
அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் – பதி 34/11
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து – பதி 42/16
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட/கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த – பதி 49/15,16
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட/நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/9,10
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
பிருங்கலாதன் பல_பல பிணி பட/வலந்து-உழி மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து – பரி 4/12,13
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் – பரி 7/28
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் – பரி 22/3
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39
பனி பட செல்வாய் நும் ஊர்க்கு – கலி 108/44
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு – கலி 144/72
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/13
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட/தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை – அகம் 27/12,13
பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட/வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/14,15
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/11
களிறு பட எருக்கிய கல்லென் ஞாட்பின் – அகம் 57/16
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் – அகம் 68/19
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும் – அகம் 81/12
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/13
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/6
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/7
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/9
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி – அகம் 148/4
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/17
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட/வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே – அகம் 190/2,3
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/5
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 238/8
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட/விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/12,13
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து – அகம் 245/14
அரிய கானம் என்னார் பகை பட/முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து – அகம் 247/7,8
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் – அகம் 254/17
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் – அகம் 259/7
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட/மணி மருள் மாலை மலர்ந்த வேங்கை – அகம் 298/3,4
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/11
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட/படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/13,14
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட/காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய – அகம் 308/13,14
கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே – அகம் 312/14
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட/பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து – அகம் 316/4,5
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11
ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் – அகம் 338/12
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட/பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/8,9
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 357/4
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/2
இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே – அகம் 377/15
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட/நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/4,5
ஊழ்-உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய – அகம் 398/4
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி – அகம் 400/6
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் – புறம் 15/16
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/7
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/38
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/10
அரைசு பட அமர் உழக்கி – புறம் 26/6
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட/குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி – புறம் 188/2,3
கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/6
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/4
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/4
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து – புறம் 367/5
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/3
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி – புறம் 391/5
TOP


படப்பு (1)

படப்பு ஒடுங்கும்மே பின்பு – புறம் 334/4
TOP


படப்பை (62)

கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் – சிறு 160
வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை/கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 126,127
நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை/மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் – பெரும் 321,322
மஞ்சள் முன்றில் மணம் நாறு படப்பை/தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் – பெரும் 354,355
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை/நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் – பெரும் 401,402
கழி சூழ் படப்பை கலி யாணர் – பட் 32
கழி சூழ் படப்பை காண்ட_வாயில் – நற் 38/7
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய – நற் 44/9
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் – நற் 73/9
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/8
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை/இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/4,5
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை/கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற – நற் 123/4,5
போயின்று-கொல்லோ தானே படப்பை/கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/8,9
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை/முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை – நற் 207/1,2
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை/தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என – நற் 363/1,2
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை/நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த – குறு 98/3,4
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – குறு 127/3
படப்பை வேங்கைக்கு மறந்தனர்-கொல்லோ – குறு 266/3
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை/தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை/புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/1,2
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர் – ஐங் 251/3
கழனி வாயில் பழன படப்பை/அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/22,23
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/8
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/6
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
காவிரி படப்பை நன் நாடு அன்ன – பதி 90/47
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை/காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/62,63
உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை/கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/13,14
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை – அகம் 54/14
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை/தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/1,2
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை/ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை – அகம் 68/4,5
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – அகம் 96/8
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை/அன்றில் அகவும் ஆங்கண் – அகம் 120/14,15
படப்பை நண்ணி பழனத்து அல்கும் – அகம் 146/4
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை/சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/7,8
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை – அகம் 180/13
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி – அகம் 204/12
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன – அகம் 205/12
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து – அகம் 227/20
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் – அகம் 256/15
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை/குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் – அகம் 272/10,11
முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும் – அகம் 284/10
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை/புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன் – அகம் 326/10,11
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை/ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 376/3,4
காவிரி படப்பை உறந்தை அன்ன – அகம் 385/4
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து – புறம் 6/14
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே – புறம் 126/23
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/12
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த – புறம் 140/3
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த – புறம் 197/10
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை/வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி – புறம் 202/4,5
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/9
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந – புறம் 375/10
காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை/நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் – புறம் 385/8,9
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை/காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை – புறம் 399/11,12
TOP


படப்பையொடு (1)

குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/5
TOP


படம் (3)

அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66
படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே – புறம் 260/28
TOP


படர் (96)

வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று – மது 431
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 167
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர்/செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின் – குறி 11,12
மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே – நற் 3/9
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல – நற் 18/1
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/6
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/6
ஆனா நோயோடு அழி படர் கலங்கி – நற் 185/1
துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் – நற் 262/5
நன் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் – நற் 282/3
ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே – நற் 296/9
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/9
அரும் படர் அகல நீக்கி – நற் 361/8
முனி படர் களையினும் களைப – நற் 392/10
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/4
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
படர் சுமந்து எழுதரு பையுள் மாலை – குறு 195/2
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/3
பாடு அமை சேக்கையில் படர் கூர்ந்திசினே – குறு 216/4
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர் கூர்ந்து – குறு 234/1
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து – குறு 332/2
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் – குறு 357/1
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க – குறு 358/3
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் – குறு 360/3
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/2
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் – ஐங் 109/2
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த – ஐங் 473/3
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் – ஐங் 477/2
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் – ஐங் 486/2
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை – பரி 13/39
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
பனிய கண்படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/13
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர – கலி 22/21
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/10
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்-வயின் – கலி 37/6
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் – கலி 53/13
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் – கலி 97/18
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் – கலி 130/13
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
ஆனா படர் மிக்க நெஞ்சு – கலி 145/44
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர்/காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய – அகம் 40/7,8
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என – அகம் 48/13
ஆனா அரும் படர் செய்த – அகம் 72/21
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது – அகம் 73/10
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் – அகம் 131/8
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – அகம் 152/1
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – அகம் 189/5
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ – அகம் 189/11
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் – அகம் 234/16
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/10
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் – அகம் 251/4
கழியாமையே அழி படர் அகல – அகம் 255/8
ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே – அகம் 258/15
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ – அகம் 278/12
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
ஆனா நோயொடு அழி படர் கலங்கி – அகம் 297/2
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/16
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் – அகம் 301/2
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/14
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் – அகம் 378/15
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ – அகம் 398/2
இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே – புறம் 145/10
உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி – புறம் 150/4
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/14
அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே – புறம் 378/24
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின் – புறம் 390/10
TOP


படர்-மின் (1)

பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின்/விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி – மலை 192,193
TOP


படர்க (1)

சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை – புறம் 381/21
TOP


படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ (1)

பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ/பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/39,40
TOP


படர்குவர் (2)

கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நன் நுதல் – அகம் 75/9
வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் – புறம் 154/5
TOP


படர்குவள் (1)

பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி – அகம் 153/3
TOP


படர்குவிர் (1)

பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் – பெரும் 37
TOP


படர்குவை (1)

கிள்ளிவளவன் படர்குவை ஆயின் – புறம் 69/16
TOP


படர்தந்தது (1)

கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை – கலி 81/23
TOP


படர்தந்து (1)

படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு – அகம் 303/14
TOP


படர்தந்தோளே (1)

இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/13
TOP


படர்தர (2)

அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் – கலி 51/12
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர/துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை – அகம் 397/8,9
TOP


படர்தரும் (3)

பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும்/குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என் நெஞ்சே – ஐங் 295/5,6
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் – அகம் 210/6
TOP


படர்தரூஉம் (1)

மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம்/கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/4,5
TOP


படர்தலின் (1)

எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின்/கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/11,12
TOP


படர்தலும் (1)

பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
TOP


படர்தி (2)

சேயள் அரியோள் படர்தி/நோயை நெஞ்சே நோய் பாலோயே – குறு 128/4,5
அன்னோன் படர்தி ஆயின் நீயும் – புறம் 48/6
TOP


படர்தும் (1)

கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும்/செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் – புறம் 399/13,14
TOP


படர்ந்த (7)

நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு – மலை 64
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த – மலை 408
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு – அகம் 15/17
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக – அகம் 68/13
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து – அகம் 393/2
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் – புறம் 150/3
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு – புறம் 339/1
TOP


படர்ந்தது (1)

நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என – அகம் 86/25
TOP


படர்ந்தமை (1)

யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும் – குறு 74/3
TOP


படர்ந்தனை (1)

படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல – பதி 66/3
TOP


படர்ந்திகும் (2)

ஓம்பா வள்ளல் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 400
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 424
TOP


படர்ந்திசினே (1)

நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண – புறம் 164/8
TOP


படர்ந்தீர் (1)

பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/40
TOP


படர்ந்து (25)

வெவ் வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 427
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 52
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து/ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு – நற் 217/6,7
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து/பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/4,5
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து/நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி – குறு 340/1,2
மன்றம் படர்ந்து மறுகு சிறை புக்கு – பதி 43/26
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து/படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/12,13
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து/விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/18,19
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63
பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ – கலி 15/14
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ – கலி 15/18
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து/பொருள்-வயின் பிரிதல் வேண்டும் என்னும் – கலி 21/3,4
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு – கலி 78/6
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி – அகம் 38/4
ஒழித்தது பழித்த நெஞ்சமொடு வழி படர்ந்து/உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் – அகம் 39/1,2
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து/கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் – அகம் 79/2,3
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து/இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை – அகம் 292/7,8
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு – அகம் 309/11
வள்ளியோர் படர்ந்து புள்ளின் போகி – புறம் 47/1
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி – புறம் 399/22
TOP


படர்ந்தே (5)

வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே – ஐங் 420/5
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே – புறம் 113/9
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/22
TOP


படர்ந்தோர் (1)

தாள் வலம்படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர்/நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து – அகம் 61/3,4
TOP


படர்ந்தோர்க்கு (1)

கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு/கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே – நற் 61/9,10
TOP


படர்ந்தோன் (1)

வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என – பதி 61/10
TOP


படர்பு (1)

பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே – புறம் 383/19
TOP


படர்வித்தவள் (1)

மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர் – கலி 141/10
TOP


படர (11)

நல் ஊழி அடி படர/பல் வெள்ளம் மீக்கூற – மது 21,22
நிழத்த யானை மேய் புலம் படர/கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 303,304
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர/நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 46,47
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர/மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 134,135
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர/புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/3,4
கறவை கன்று-வயின் படர புறவில் – குறு 108/2
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர/மை இல் மான் இனம் மருள பையென – அகம் 71/4,5
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர/நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 79/14,15
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/8
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/8
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர/எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/1,2
TOP


படரன்-மின் (1)

இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின்/சிறந்தானை வழிபடீஇ சென்றனள் – கலி 9/22,23
TOP


படரா (1)

பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
TOP


படராது (2)

களிறு பிடி தழீஇ பிற புலம் படராது/பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/1,2
வேட்ட சிறாஅர் சேண் புலம் படராது/படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/8,9
TOP


படரிய (1)

பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம் – குறு 341/1
TOP


படரின் (3)

பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின்/ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 153,154
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து – புறம் 151/3
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின்/உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/5,6
TOP


படரினும் (1)

இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும்/அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/7,8
TOP


படருநர் (1)

சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல – பரி 19/11
TOP


படரும் (12)

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு – திரு 62
பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை – குறு 172/2
படரும் பைபய பெயரும் சுடரும் – குறு 215/1
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே – குறு 317/7
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும்/வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/2,3
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை – கலி 138/12
மங்குல் மா மழை தென் புலம் படரும்/பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி – அகம் 24/8,9
பரியல் நாயொடு பன் மலை படரும்/வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின் – அகம் 28/7,8
மனை_மனை படரும் நனை நகு மாலை – அகம் 54/12
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும்/ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/2,3
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும்/செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/11,12
TOP


படரே (5)

நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே/ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை – குறு 91/4,5
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே/கழிந்த மாரிக்கு ஒழிந்த பழ நீர் – குறு 251/4,5
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே – ஐங் 494/4
TOP


படரோடு (1)

ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு/அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/7,8
TOP


படல் (4)

படல் இன் பாயல் வௌவியோளே – ஐங் 195/4
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/11
TOP


படலத்து (1)

இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து/அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/14,15
TOP


படலே (2)

அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே – நற் 220/10
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/15
TOP


படலை (9)

படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – பெரும் 60
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி – பெரும் 174
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – நெடு 31
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை/இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப – ஐங் 370/1,2
பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் – ஐங் 476/3
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 87/3
பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட – புறம் 265/4
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல் – புறம் 319/5
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை/சீறில் முன்றில் கூறுசெய்திடும்-மார் – புறம் 325/7,8
TOP


படவே (2)

வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/6
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே – குறு 263/8
TOP


படா (1)

வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு – பரி 4/20
TOP


படாகை (1)

படாகை நின்றன்று – பரி 9/78
TOP


படாத (1)

பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் – கலி 70/8
TOP


படாது (1)

கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது/நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/1,2
TOP


படாமை (1)

இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/75
TOP


படாமையும் (1)

ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் – சிறு 214
TOP


படாஅ (10)

பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ/நார் உடை ஒசியல் அற்றே – குறு 112/3,4
நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து – குறு 368/6
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென – அகம் 102/8
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/9
வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் – அகம் 332/14
ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் – அகம் 339/10
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ – அகம் 391/10
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/25
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/9
TOP


படாஅ-கண்ணும் (1)

பட்ட மாரி படாஅ-கண்ணும்/அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/6,7
TOP


படாஅகை (1)

விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை/ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/37,38
TOP


படாஅது (2)

படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது/தவிரும் காலை ஆயின் என் – நற் 209/7,8
ஒரு பால் படாஅது ஆகி – புறம் 83/5
TOP


படாஅம் (2)

படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/11
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை – புறம் 145/2
TOP


படாஅமை (1)

படாஅமை செய்தான் தொடர்பு – கலி 147/56
TOP


படாஅர் (6)

அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர்/சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 51,52
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர்/பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/20,21
அயிர்-கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய – அகம் 84/7
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர்/பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/7,8
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர்/கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/11,12
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் – அகம் 309/16
TOP


படாஅல் (1)

அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல்/மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/3,4
TOP


படி (14)

துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய – பரி 11/29
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/9
நாம தன்மை நன்கனம் படி எழ – பரி 15/25
ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் – பரி 19/52
படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/2
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல் – அகம் 8/11
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி – அகம் 59/9
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/18
இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில் – அகம் 212/9
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் – அகம் 392/12
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/7
TOP


படிக்கால் (1)

குறும் தொடை நெடும் படிக்கால்/கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் – பட் 142,143
TOP


படிந்து (6)

காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 372
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே – ஐங் 84/5
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே – பரி 7/86
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
களிறு படிந்து உண்டு என கலங்கிய துறையும் – புறம் 23/2
TOP


படிந்தும் (1)

மாசு போக புனல் படிந்தும்/அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 100,101
TOP


படிநிலை (2)

முடிகள் அதிர படிநிலை தளர – பரி 2/39
படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும் – பரி 2/62
TOP


படிமகன் (1)

வருடையை படிமகன் வாய்ப்ப பொருள் தெரி – பரி 11/5
TOP


படிமதம் (2)

படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி – பரி 4/18
பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை – பரி 4/47
TOP


படிமம் (1)

அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12
TOP


படிமையானே (1)

கூறினை பெரும நின் படிமையானே – பதி 74/28
TOP


படிய (1)

தொல் நாள்_மீன் துறை படிய/பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது – புறம் 229/8,9
TOP


படியா (1)

இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா/நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ – புறம் 44/1,2
TOP


படியினை (1)

காப்பு உடைய கயம் படியினை/அன்ன சீற்றத்து அனையை ஆகலின் – புறம் 15/10,11
TOP


படியும் (4)

தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும்/பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது – நற் 80/7,8
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும்/பொன் மலி பாடலி பெறீஇயர் – குறு 75/3,4
ஒரு பிடி படியும் சீறிடம் – புறம் 40/10
நீர் துறை படியும் பெரும் களிறு போல – புறம் 94/2
TOP


படியோர் (4)

படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – மலை 423
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/11
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் – பதி 79/6
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
TOP


படில் (1)

பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/22
TOP


படிவ (5)

பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் – பெரும் 298
கல் தோய்த்து உடுத்த படிவ பார்ப்பான் – முல் 37
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த – நற் 272/2
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே – குறு 156/4
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக – அகம் 287/2
TOP


படிவத்தான் (1)

மை அற்ற படிவத்தான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/15
TOP


படிவத்து (3)

அழி தவ படிவத்து அயரியோரும் – பரி 5/75
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து/சூர் கொன்ற செ வேலால் பாடி பல நாளும் – கலி 93/25,26
ஆடா படிவத்து ஆன்றோர் போல – அகம் 123/2
TOP


படிவம் (3)

கேள்வி கேட்டு படிவம் ஒடியாது – பதி 74/1
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள் – அகம் 262/8
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று – புறம் 349/4
TOP


படிவன (1)

பறவை படிவன வீழ கறவை – நெடு 10
TOP


படிவு (1)

பார்ப்பார் ஒழிந்தார் படிவு/மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று – பரி 24/59,60
TOP


படிற்றால் (1)

பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் – கலி 108/23
TOP


படிறு (2)

அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/2
TOP


படின் (2)

சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் – கலி 78/15
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின்/வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த – அகம் 29/2,3
TOP


படினும் (1)

ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது – அகம் 9/15
TOP


படினே (5)

செழும் பல் யாணர் சிறுகுடி படினே/இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – மலை 156,157
வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே/கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி – மலை 242,243
குறவரும் மருளும் குன்றத்து படினே/அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 275,276
சோழ நன் நாட்டு படினே கோழி – புறம் 67/8
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே/மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் – புறம் 287/10,11
TOP


படீஇ (2)

வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை – குறு 256/4
கடி துறை நீர் களிறு படீஇ/எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/6,7
TOP


படீஇய (2)

ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய/மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/1,2
கை மாய் நீத்தம் களிற்றொடு படீஇய/நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி – அகம் 43/4,5
TOP


படீஇயர் (13)

கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/4
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/9
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி – நற் 98/3
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர்/அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/2,3
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர்/உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை – குறு 10/2,3
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – குறு 243/5
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர்/அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் – குறு 395/5,6
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 142/3
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் – அகம் 145/14
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர்/எம் மனை முந்துற தருமோ – அகம் 195/17,18
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் – அகம் 257/4
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் – புறம் 202/14
TOP


படு (340)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 80
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 115
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல் – பொரு 4
இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி – பெரும் 93
இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின் – பெரும் 154
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 171
தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 201
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் – பெரும் 209
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 227
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 305
படு நீர் புணரியின் பரந்த பாடி – முல் 28
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம் – மது 194
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப – மது 232
அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் – மது 391
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் – மது 566
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 595
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி – மது 687
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 700
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து – மது 711
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 38
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி – குறி 58
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் – குறி 250
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் – மலை 21
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் – மலை 56
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் – மலை 68
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை – மலை 122
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள் – மலை 163
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 248
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி – மலை 281
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார் – மலை 338
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப – மலை 348
மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கி – மலை 361
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
முத்து படு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை – நற் 23/6
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் – நற் 49/1
படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே – நற் 49/4
கவர் படு கையை கழும மாந்தி – நற் 60/6
படு மழை பொழிந்த பாறை மருங்கில் – நற் 61/7
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி – நற் 96/4
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/6
வண்டு படு வான் போது கமழும் – நற் 105/9
படு மழை உருமின் உரற்று குரல் – நற் 129/8
இனிது மன்று அம்ம தானே பனி படு/பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய – நற் 135/5,6
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/4
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் – நற் 147/2
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
இறை படு நீழல் பிறவும்-மார் உளவே – நற் 172/10
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் – நற் 173/8
பரந்து படு கூர் எரி கானம் நைப்ப – நற் 177/1
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் – நற் 178/5
படு நீர் சிலம்பில் கலித்த வாழை – நற் 188/1
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/7
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் – நற் 211/8
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ – நற் 212/1
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த – நற் 218/7
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/5
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
படு மணி கலி_மா கடைஇ – நற் 235/9
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய – நற் 243/1
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/11
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து – நற் 270/2
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து – நற் 274/2
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட – நற் 277/7
படு காழ் நாறிய பராஅரை புன்னை – நற் 278/1
பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர் – நற் 278/3
குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என – நற் 306/3
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த – நற் 318/2
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் – நற் 318/6
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – நற் 331/4
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி – நற் 356/3
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் – நற் 361/4
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே – நற் 367/12
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த – நற் 368/5
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ – நற் 373/1
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/3
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய – நற் 379/4
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/2
பொன் படு கொண்கான நன்னன் நன் நாட்டு – நற் 391/6
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின் – நற் 393/1
வண்டு படு மலரின் சாஅய் – குறு 30/5
பனி படு நாளே பிரிந்தனர் – குறு 104/4
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா – குறு 173/2
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/5
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட – குறு 224/4
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை – குறு 236/4
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு – குறு 249/3
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு – குறு 250/1
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் – குறு 283/7
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/2
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் – குறு 342/3
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் – குறு 346/5
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம் – குறு 357/7
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/2
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
பயலை செய்தன பனி படு துறையே – ஐங் 141/3
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை – ஐங் 142/1
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் – ஐங் 144/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை – ஐங் 148/1
வளை படு முத்தம் பரதவர் பகரும் – ஐங் 195/1
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/2
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் – ஐங் 260/3
வண்டு படு கூந்தலை பேணி – ஐங் 267/4
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/2
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/2
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் – ஐங் 369/1
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ – ஐங் 371/2
காடு படு தீயின் கனலியர் மாதோ – ஐங் 376/2
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு – ஐங் 420/2
நாடு படு நன் கலம் தரீஇயர் – ஐங் 463/4
பொய் படு கிளவி நாணலும் – ஐங் 472/4
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப – பதி 21/19
வால் இணர் படு சினை குருகு இறைகொள்ளும் – பதி 30/4
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் – பதி 36/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் – பதி 37/7
வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின் – பதி 41/22
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பதி 41/24
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் – பதி 46/4
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 46/5
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/12
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி – பதி 49/9
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
படு பிணம் பிறங்க பாழ் பல செய்து – பதி 49/13
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/13
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து – பதி 56/4
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் – பதி 57/4
அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி – பதி 60/5
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து – பதி 64/1
மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல் – பதி 64/16
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே – பதி 65/17
போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த – பதி 66/14
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு – பதி 67/15
படு பிணம் பிறங்க நூறி பகைவர் – பதி 69/9
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும – பதி 70/11
வேறு படு திருவின் நின் வழி வாழியர் – பதி 74/4
வேறு படு நனம் தலை பெயர – பதி 74/27
வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம் – பதி 78/1
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது – பதி 79/16
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 81/27
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல – பதி 82/6
கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் – பரி 9/50
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் – பரி 9/51
பனி படு பைதல் விதலை பருவத்து – பரி 11/75
மை படு சிலம்பின் கறியொடும் சாந்தொடும் – பரி 16/2
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் – பரி 16/12
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய – பரி 19/28
மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி – பரி 21/30
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/31
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ – கலி 1/5
வலம் படு திகிரி வாய் நீவுதியே – கலி 7/14
மை படு சென்னி பய மலை நாடனை – கலி 43/6
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய – கலி 48/4
நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே – கலி 58/23
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
மை படு சென்னி மழ களிற்று ஓடை போல் – கலி 86/1
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/20
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த – கலி 105/4
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/18
சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு/பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் – அகம் 2/3,4
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/10
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் – அகம் 11/9
மழை படு சிலம்பில் கழைபட பெயரும் – அகம் 12/12
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 17/22
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/2
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் – அகம் 25/7
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண் – அகம் 32/5
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 36/5
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை – அகம் 39/7
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என – அகம் 39/16
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/9
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 67/16
சென்று படு விறல் கவின் உள்ளி என்றும் – அகம் 75/14
புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/13
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் – அகம் 79/6
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் – அகம் 80/6
மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி – அகம் 89/11
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து – அகம் 89/14
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 92/2
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய – அகம் 94/1
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/7
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/7
பனி படு பன் மலை இறந்தோர்க்கு – அகம் 101/17
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 108/8
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி – அகம் 119/16
வலம் படு முரசின் சேரலாதன் – அகம் 127/3
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/7
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து – அகம் 139/9
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு – அகம் 144/9
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 147/8
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 153/19
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் – அகம் 154/1
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
பல்லான்குன்றில் படு நிழல் சேர்ந்த – அகம் 168/4
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் – அகம் 170/9
பொன் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 173/18
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் – அகம் 175/5
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 187/24
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் – அகம் 199/21
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் – அகம் 200/8
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் – அகம் 204/11
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில் – அகம் 205/16
படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 211/7
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய – அகம் 211/10
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/12
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் – அகம் 213/21
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ – அகம் 215/13
பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர – அகம் 217/17
நுண்ணிதின் கூட்டிய படு மாண் ஆரம் – அகம் 218/14
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/11
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6
பனி படு சாய் புறம் பரிப்ப கழனி – அகம் 236/6
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் – அகம் 239/6
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின் – அகம் 239/8
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
ஊறு படு கவலைய ஆறு பல நீந்தி – அகம் 247/10
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் – அகம் 247/11
இடம் படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து – அகம் 252/1
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/11
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை – அகம் 270/5
பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/10
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ – அகம் 288/3
என்றூழ் நீடிய வேய் படு நனம் தலை – அகம் 295/3
எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின் – அகம் 297/13
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் – அகம் 302/5
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/9
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி – அகம் 308/10
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/15
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/14
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை – அகம் 319/5
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை – அகம் 319/5
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/7
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால – அகம் 324/7
பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை – அகம் 327/16
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே – அகம் 329/14
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே – அகம் 330/17
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும் – அகம் 335/1
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/8
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/15
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22
படு மழை உருமின் முழங்கும் – அகம் 389/23
அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் – அகம் 390/2
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/14
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை – அகம் 398/19
வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 399/18
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் – புறம் 6/1
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 15/13
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் – புறம் 29/13
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/14
மை படு மருங்குல் பொலிய மஞ்ஞை – புறம் 50/2
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் – புறம் 61/9
பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம் – புறம் 62/10
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் – புறம் 68/17
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/3
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 91/1
விழவின்று ஆயினும் படு பதம் பிழையாது – புறம் 96/6
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/14
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
வலம் படு தானை வேந்தர் – புறம் 116/18
மன்று படு பரிசிலர் காணின் கன்றொடு – புறம் 135/11
எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி – புறம் 157/9
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை – புறம் 160/28
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள – புறம் 161/15
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய – புறம் 161/16
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து – புறம் 161/19
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/27
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை – புறம் 177/5
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான் – புறம் 201/4
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் – புறம் 201/18
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் – புறம் 209/5
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ – புறம் 213/9
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21
நாடு படு செலவினர் ஆயினர் இனியே – புறம் 240/14
பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ – புறம் 260/6
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/2
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா – புறம் 278/6
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ – புறம் 278/8
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் – புறம் 304/9
களர் படு கூவல் தோண்டி நாளும் – புறம் 311/1
கான்று படு கனை எரி போல – புறம் 315/6
வலம் படு தானை வேந்தற்கு – புறம் 324/13
படு வண்டு ஆர்க்கும் பன் மலர் காவின் – புறம் 338/3
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து – புறம் 344/5
மரம் படு சிறு தீ போல – புறம் 349/6
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் – புறம் 350/4
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் – புறம் 351/1
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப – புறம் 356/6
வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு – புறம் 359/2
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி – புறம் 370/15
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/14
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/11
படு மாரி துளி போல – புறம் 386/2
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் – புறம் 392/3
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/7
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் – புறம் 394/1
வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் – புறம் 397/22
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை – புறம் 398/19
TOP


படு-தொறும் (2)

பாங்கர் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 9/19
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 289/15
TOP


படு_கரை (1)

அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
TOP


படு_களத்து (1)

படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6
TOP


படு_களம் (1)

படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13
TOP


படு_சுடர் (5)

படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/18
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/12
TOP


படுக்கும் (7)

பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும்/கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த – பெரும் 436,437
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும்/அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/7,8
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு – அகம் 178/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும்/கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் – அகம் 343/8,9
சோறு படுக்கும் தீயோடு – புறம் 20/7
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் – புறம் 170/15
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும்/புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து – புறம் 190/9,10
TOP


படுக்குவள் (1)

அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15
TOP


படுக்கை (1)

படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை/தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல – நற் 275/3,4
TOP


படுக (2)

படுக தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என – நற் 277/2
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21
TOP


படுகம் (1)

எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம்/உழுவது உடையமோ யாம் – கலி 64/9,10
TOP


படுகர் (1)

அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர்/சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி – மலை 161,162
TOP


படுகுவ-மன்னே (1)

பழி தீர் கண்ணும் படுகுவ-மன்னே – அகம் 11/15
TOP


படுகுவை (1)

பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு – கலி 64/7
TOP


படுகுழி (1)

இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் – அகம் 128/13
TOP


படுத்த (9)

களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் – நெடு 171
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த/வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 154/4,5
வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட – நற் 285/6
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/5
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் – குறு 400/5
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை – அகம் 58/4
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் – அகம் 216/2
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/11
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் – புறம் 19/12
TOP


படுத்தல் (1)

மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே – நற் 171/11
TOP


படுத்தனம் (1)

படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – அகம் 280/10
TOP


படுத்தனென் (1)

படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் – அகம் 66/19
TOP


படுத்தனை (1)

என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு – அகம் 212/12
TOP


படுத்து (7)

மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர – குறி 161
படுத்து வைத்து அன்ன பாறை மருங்கின் – மலை 15
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு – ஐங் 249/1
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து/கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் – பதி 75/9,10
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ – பரி 18/22
அம்பு சேண் படுத்து வன்_புலத்து உய்த்து என – அகம் 309/3
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன் – புறம் 152/6
TOP


படுத்தே (1)

நன் மலை நாடன் பெண்டு என படுத்தே – ஐங் 276/6
TOP


படுதல் (3)

ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை – குறு 340/3
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண் – அகம் 345/2
TOP


படுதலும் (2)

இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி – குறு 144/4
அவலம் படுதலும் உண்டு – கலி 19/13
TOP


படுநர் (1)

அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10
TOP


படுப்ப (2)

அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப/பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – நற் 63/6,7
கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப/பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ – புறம் 369/16,17
TOP


படுப்பவர்க்கு (1)

பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/12
TOP


படுப (1)

மறுகின் ஆர்க்கவும் படுப/பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே – குறு 17/3,4
TOP


படுபு (7)

அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் – மது 683
பொய் படுபு அறியா கழங்கே மெய்யே – ஐங் 250/1
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/9
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு/முடிகள் அதிர படிநிலை தளர – பரி 2/38,39
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 131/3
இடம் படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து – அகம் 252/1
படுபு அறியலனே பல்_கதிர்_செல்வன் – புறம் 34/18
TOP


படும் (6)

படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது – நற் 209/7
நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே – ஐங் 290/4
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/27
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் – கலி 64/29
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு – கலி 97/31
TOP


படும்-கொல் (1)

படும்-கொல் வாழி நெடும் சுவர் பல்லி – நற் 169/3
TOP


படும்_கால் (1)

படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது – நற் 209/7
TOP


படுமலை (3)

படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு – நற் 139/4
பாணர் படுமலை பண்ணிய எழாலின் – குறு 323/2
படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ் – புறம் 135/7
TOP


படுமே (7)

நள்ளென் யாமத்து உள்ளு-தொறும் படுமே – நற் 333/12
நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே – ஐங் 290/4
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் – கலி 61/23
மறை நவில் அந்தணர் நுவலவும் படுமே/பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/6,7
பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே/எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய – புறம் 1/10,11
மேல்-பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே/உய்த்தல் தேற்றான் ஆயின் வைகலும் – புறம் 185/3,4
TOP


படுமோ (2)

கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே – நற் 61/10
என் என படுமோ என்றலும் உண்டே – நற் 342/10
TOP


படுவது (1)

படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி – புறம் 17/6
TOP


படுவலும் (1)

அரும் கடி படுவலும் என்றி மற்று நீ – அகம் 370/7
TOP


படுவில் (4)

கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து – நற் 33/4
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில்/பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய – அகம் 79/3,4
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது – அகம் 371/7
பூவல் படுவில் கூவல் தோண்டிய – புறம் 319/1
TOP


படுவின் (1)

பனி நீர் படுவின் பட்டினம் படரின் – சிறு 153
TOP


படுவினும் (1)

தெண் நீர் படுவினும் தெருவினும் திரிந்து – புறம் 332/7
TOP


படூஉம் (12)

ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/3
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி – நற் 173/3
இடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம்/நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும் – நற் 246/1,2
நின் வழி படூஉம் என் தோழி நன் நுதல் – நற் 247/7
கண் வலை படூஉம் கானலானே – குறு 184/7
தெண் கழி சே_இறா படூஉம்/தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/3,4
பொய் வலை படூஉம் பெண்டு தவ பலவே – ஐங் 283/5
உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன் – அகம் 5/11
இல்-வழி படூஉம் காக்கை – அகம் 313/16
உள்ளு-தொறு படூஉம் பல்லி – அகம் 351/16
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே – புறம் 195/9
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே – புறம் 248/5
TOP


படை (115)

ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின் – பொரு 21
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் – பெரும் 398
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் – முல் 43
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் – முல் 77
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை – மது 352
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – மலை 574
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 78/9
பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை – நற் 132/6
ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் – நற் 291/4
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி – குறு 205/3
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் – குறு 333/1
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் – குறு 350/6
படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே – பதி 14/17
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ – பதி 24/5
புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர் – பதி 31/33
சேஎர் உற்ற செல் படை மறவர் – பதி 41/11
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் – பதி 51/30
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு – பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி – பதி 64/9
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க – பதி 67/5
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார் – பதி 72/1
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர் – பதி 77/10
மறவர் மறல மா படை உறுப்ப – பதி 82/7
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் – பரி 1/20
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த – பரி 5/63
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி 11/52
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123
பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் – பரி 12/27
படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ – கலி 10/10
இணை படை தானை அரசோடு உறினும் – கலி 15/3
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை – கலி 17/1
ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் – கலி 27/8
உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 81/22
தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை – கலி 82/28
மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி – கலி 94/9
கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல் கண் – கலி 106/1
கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு – கலி 108/4
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட – கலி 108/6
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19
ஆணையால் வந்த படை/காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/23,24
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக – கலி 149/2
நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் – அகம் 35/4
கண்படை பெறேன் கனவ ஒண் படை/கரிகால்வளவனொடு வெண்ணிப்பறந்தலை – அகம் 55/9,10
எறி படை கழீஇய சேய் அரி சின் நீர் – அகம் 113/19
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/16
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி – அகம் 116/16
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை/கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/9,10
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் – அகம் 129/12
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் – அகம் 174/2
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் – அகம் 174/2
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி – அகம் 205/9
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 207/4
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை – அகம் 212/15
மற படை குதிரை மாறா மைந்தின் – அகம் 233/6
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/8
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை – அகம் 278/2
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை – அகம் 289/12
பல் படை நிவந்த வறுமை இல் சேக்கை – அகம் 305/5
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் – அகம் 309/10
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/8
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி – அகம் 343/14
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை – அகம் 345/5
பூ பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி – அகம் 400/11
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ – புறம் 3/9
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார் – புறம் 15/14
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை/ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட – புறம் 23/15,16
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் – புறம் 29/17
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து – புறம் 35/24
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை – புறம் 35/25
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை/ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே – புறம் 35/25,26
வெள்ளி நோன் படை கட்டிலொடு கவிழவும் – புறம் 41/10
படை மிளிர்ந்திட்ட யாமையும் அறைநர் – புறம் 42/14
விளைக்கும் வினை இன்றி படை ஒழிந்தனவே – புறம் 63/2
படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று – புறம் 72/5
வினவல் ஆனா பொரு படை வேந்தே – புறம் 89/4
பொலம் படை கலி_மா எண்ணுவோரே – புறம் 116/19
ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே – புறம் 135/15
படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே – புறம் 142/6
படை மடம்படான் பிறர் படை மயக்கு-உறினே – புறம் 142/6
படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும் – புறம் 157/3
படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் – புறம் 167/2
நும் படை செல்லும்-காலை அவர் படை – புறம் 169/1
நும் படை செல்லும்-காலை அவர் படை/எடுத்து எறி தானை முன்னரை எனாஅ – புறம் 169/1,2
அவர் படை வரூஉம்-காலை நும் படை – புறம் 169/3
அவர் படை வரூஉம்-காலை நும் படை/கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று – புறம் 169/3,4
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் – புறம் 169/9
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின் – புறம் 178/7
படை வேண்டு-வழி வாள் உதவியும் – புறம் 179/6
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் – புறம் 195/4
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு – புறம் 197/3
பருதி உருவின் பல் படை புரிசை – புறம் 224/7
வரு படை எதிர்தாங்கினன் – புறம் 239/11
பெயர் படை புறங்கண்டனன் – புறம் 239/12
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை – புறம் 270/8
படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற – புறம் 278/3
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் – புறம் 282/4
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி – புறம் 292/7
குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் – புறம் 294/3
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/4
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 295/5
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
படை தொட்டனனே குருசில் ஆயிடை – புறம் 341/15
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே – புறம் 343/17
படை அமை மறவரொடு துவன்றி கல்லென – புறம் 351/3
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து-உறு பைம் சால் – புறம் 369/12
ஒண் படை மாரி வீழ் கனி பெய்து என – புறம் 370/12
கூர் வாய் இரும் படை நீரின் மிளிர்ப்ப – புறம் 371/10
கடல் படை அடல் கொண்டி – புறம் 382/1
TOP


படை_கொள்_மாக்கள் (1)

பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள்/பற்றா_மாக்களின் பரிவு முந்துறுத்து – புறம் 29/17,18
TOP


படைக்கவும் (1)

இல்லது படைக்கவும் வல்லன் உள்ளது – புறம் 331/6
TOP


படைக்கு (2)

எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை – புறம் 154/10
படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே – புறம் 276/6
TOP


படைஞர் (1)

நின் படைஞர் சேர்ந்த மன்றம் கழுதை போகி – பதி 25/4
TOP


படைத்த (1)

உலகம் படைத்த காலை தலைவ – நற் 337/1
TOP


படைத்தாள் (1)

இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/98
TOP


படைத்தான்-கண் (1)

பல்-வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்-கண் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 129/2
TOP


படைத்திசினோரே (1)

உடம்பும் உயிரும் படைத்திசினோரே/வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் – புறம் 18/23,24
TOP


படைத்து (1)

படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணும் – புறம் 188/1
TOP


படைத்தோரே (1)

பிரிந்து உறை மரபின பொருள் படைத்தோரே – நற் 337/10
TOP


படைத்தோன் (1)

படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன் – புறம் 194/5
TOP


படைத்தோனே (1)

ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே/வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/1,2
TOP


படைப்பு (1)

படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணும் – புறம் 188/1
TOP


படைப்பே (1)

வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே/நின் பாடிய வயங்கு செந்நா – புறம் 22/30,31
TOP


படைய (1)

பொலம் படைய மா மயங்கிட – புறம் 359/14
TOP


படையனோ (1)

எனை பெரும் படையனோ சின போர் பொறையன் – பதி 77/1
TOP


படையான் (1)

சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/57
TOP


படையின் (1)

ஆரியர் படையின் உடைக என் – அகம் 336/22
TOP


படையும் (2)

படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும் – பரி 19/98
நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார் – புறம் 20/11
TOP


படையே (1)

போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே/ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே – பரி 2/49,50
TOP


படையொடு (1)

படையொடு வந்த பையுள் மாலை – நற் 343/7
TOP


படையொடும் (2)

படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை – நற் 275/3
படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம் – பரி 11/47
TOP


படையோயே (1)

சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் படையோயே/கறை இல் கார் மழை பொங்கி அன்ன – பரி 14/18,19
TOP


படையோர் (1)

பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர்/தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலிய – புறம் 33/10,11
TOP


படையோர்க்கு (1)

படையோர்க்கு முருகு அயர – மது 38
TOP


பண் (22)

மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 109
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் – நற் 167/4
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ – பதி 29/8
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் – பதி 41/3
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை – பதி 67/21
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் – பதி 77/6
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத – பரி 17/12
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி – கலி 102/35
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் – அகம் 234/8
மாலை மால் கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து – அகம் 340/3
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி – அகம் 346/13
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/5
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப – புறம் 65/1
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் – புறம் 152/14
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/13
பண் கொளற்கு அருமை நோக்கி – புறம் 307/13
TOP


பண்ட (2)

பல் வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து – நற் 59/4
பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய – புறம் 90/7
TOP


பண்டத்து (1)

புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த – அகம் 343/13
TOP


பண்டம் (9)

பொன் மலிந்த விழு பண்டம்/நாடு ஆர நன்கு இழிதரும் – மது 81,82
பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து – மது 537
அளந்து அறியா பல பண்டம்/வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி – பட் 131,132
மதி நிறைந்த மலி பண்டம்/பொதி மூடை போர் ஏறி – பட் 136,137
பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் – பட் 211
பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் – கலி 108/23
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/23
சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே – புறம் 102/2
மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன – புறம் 393/13
TOP


பண்டமோடு (1)

பல் வேறு பண்டமோடு ஊண் மலிந்து கவினி – மது 503
TOP


பண்டரங்கம் (1)

பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/9
TOP


பண்டாரம் (1)

பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123
TOP


பண்டினும் (1)

பண்டினும் நனி பல அளிப்ப இனியே – நற் 177/7
TOP


பண்டு (15)

பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் – மலை 392
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய – நற் 127/6
பனி மலி கண்ணும் பண்டு போலா – நற் 237/2
பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே – குறு 203/6
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் – பதி 26/4
பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து – பரி 6/63
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ – கலி 39/39
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/40
கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம் – கலி 62/17
பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு/ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/7,8
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய – கலி 93/3
காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் – கலி 98/7
பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது – கலி 140/2
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை – புறம் 376/9
TOP


பண்டும் (9)

பண்டும் இற்றே கண்டிசின் தெய்ய – நற் 35/8
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும்/இனையையோ என வினவினள் யாயே – நற் 55/6,7
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும்/உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன – நற் 231/5,6
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும்/தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட – குறு 265/2,3
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
பண்டும்_பண்டும் பாடுநர் உவப்ப – புறம் 151/1
பண்டும்_பண்டும் பாடுநர் உவப்ப – புறம் 151/1
TOP


பண்டும்_பண்டும் (2)

பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
பண்டும்_பண்டும் பாடுநர் உவப்ப – புறம் 151/1
TOP


பண்டை (7)

அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 289
பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே – குறு 249/5
சேறும் சேறும் என்றலின் பண்டை தம் – குறு 325/1
பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே – ஐங் 137/3
பயலையால் உணப்பட்டு பண்டை நீர் ஒழிந்த-கால் – கலி 15/13
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/10
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை/பழ அணி உள்ளப்படுமால் தோழி – அகம் 391/7,8
TOP


பண்டைய (1)

பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா – கலி 90/24
TOP


பண்டையின் (6)

பண்டையின் மிக பெரிது இனைஇ – ஐங் 160/4
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின்/கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/3,4
பல பல கட்டுரை பண்டையின் பாராட்டி – கலி 14/7
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 98/13
பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை – அகம் 98/24
தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/6
TOP


பண்ண (1)

யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர் – மது 658
TOP


பண்ணல் (1)

பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று – நற் 377/4
TOP


பண்ணவும் (2)

வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும்/கய மா பேணி கலவாது ஊரவும் – பரி 20/18,19
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும்/அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி – புறம் 12/2,3
TOP


பண்ணற்கு (1)

பண்ணற்கு விரைதி நீயே நெருநை – புறம் 304/4
TOP


பண்ணன் (7)

பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை – அகம் 54/14
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட-வயின் – அகம் 177/16
கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி – புறம் 70/13
யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய – புறம் 173/1
வலாஅரோனே வாய் வாள் பண்ணன்/உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின் – புறம் 181/6,7
சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி – புறம் 388/4
பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன் – புறம் 388/10
TOP


பண்ணாது (1)

பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர் – மலை 417
TOP


பண்ணி (28)

நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது – சிறு 230
திவவு மெய்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி/குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி – மது 604,605
அறு_அறு-காலை-தோறு அமைவர பண்ணி/பல் வேறு பள்ளி-தொறும் பாய் இருள் நீங்க – நெடு 104,105
அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது – மலை 38
மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழி-மின் – மலை 470
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே – நற் 207/4
உண்ணா நன் மா பண்ணி எம்முடன் – நற் 220/3
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/5
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி/வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற – குறு 45/1,2
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி/பணியா மரபின் உழிஞை பாட – பதி 46/5,6
விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி/குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி – பதி 57/8,9
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி/படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல – பதி 66/2,3
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி/வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/17,18
படை பண்ணி புனையவும் பா மாண்ட பல அணை – கலி 17/1
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை – கலி 77/18
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட – கலி 96/33
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய – கலி 109/9
பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின் – அகம் 13/11
பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/11
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி/புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர் – அகம் 45/10,11
அணங்கு அரும் பறந்தலை உணங்க பண்ணி/பிணி உறு முரசம் கொண்ட-காலை – புறம் 25/6,7
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி/விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர – புறம் 109/15,16
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின் – புறம் 144/2
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி/அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/6,7
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி நின் வன்_புல – புறம் 146/3
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி வந்ததை – புறம் 147/2
மாலை மருதம் பண்ணி காலை – புறம் 149/2
கைவழி மருங்கின் செவ்வழி பண்ணி/வரவு எமர் மறந்தனர் அது நீ – புறம் 149/3,4
TOP


பண்ணிய (11)

புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
பல் வேறு பண்ணிய கடை மெழுக்கு-உறுப்ப – மது 661
மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – மலை 534
பாணர் படுமலை பண்ணிய எழாலின் – குறு 323/2
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ – பதி 76/5
பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் – பரி 16/51
பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர் – பரி 17/4
பண்ணிய மாவினர் புகுதந்தார் – கலி 34/23
அளித்து நீ பண்ணிய பூழ் எல்லாம் இன்னும் – கலி 95/30
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய/நன்னர் மெல் இணர் புன்னை போல – அகம் 145/12,13
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் – புறம் 246/11
TOP


பண்ணியம் (8)

பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர் – மது 405
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம்/கமழ் நறும் பூவொடு மனை_மனை மறுக – மது 422,423
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் – மது 506
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/9
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும் – பதி 59/15
குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும் – பரி 19/38
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/24
TOP


பண்ணியாய் (1)

புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய்/தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/17,18
TOP


பண்ணினால் (1)

பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ – கலி 72/10
TOP


பண்ணினுள் (1)

செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது – கலி 142/3
TOP


பண்ணினுள்ளும் (1)

எண்ணு முறை நிறுத்த பண்ணினுள்ளும்/புதுவது புனைந்த திறத்தினும் – அகம் 352/15,16
TOP


பண்ணு (4)

தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 560
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப – நெடு 70
பண்ணு பெயர்த்து அன்ன காவும் பள்ளியும் – மலை 451
பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு – பதி 65/15
TOP


பண்ணுந (1)

வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
TOP


பண்ணை (4)

ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என – ஐங் 73/2
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே – ஐங் 74/4
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப – அகம் 393/9
TOP


பண்ப (1)

பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து – பரி 6/63
TOP


பண்பிலாளன் (1)

படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன்/இன்னாது அம்ம இ உலகம் – புறம் 194/5,6
TOP


பண்பிற்றே (1)

கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே/மாறு கொண்டு ஆற்றார் எனினும் பிறர் குற்றம் – கலி 43/17,18
TOP


பண்பின் (20)

செல் இசை நிலைஇய பண்பின்/நல்லியக்கோடனை நயந்தனிர் செலினே – சிறு 268,269
புன்கண் அஞ்சும் பண்பின்/மென் கள் செல்வம் செல்வம் என்பதுவே – நற் 210/8,9
இன்ன பண்பின் இனை பெரிது உழக்கும் – குறு 48/4
நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல் – குறு 48/6
பிரிந்தோர் புணர்க்கும் பண்பின்/மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே – குறு 156/6,7
வௌவும் பண்பின் நோய் ஆகின்றே – குறு 271/5
மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின்/நீ புறந்தருதலின் நோய் இகந்து ஒரீஇய – பதி 15/32,33
பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின்/ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து – பதி 22/33,34
அனைய பண்பின் தானை மன்னர் – பதி 45/17
இன்ன பண்பின் நின் தை_நீராடல் – பரி 11/134
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி – பரி 19/24
ஒண் குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின்/அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/21,22
வறும் கை வம்பலர் தாங்கும் பண்பின்/செறிந்த சேரி செம்மல் மூதூர் – அகம் 15/6,7
ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின்/இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே – அகம் 102/18,19
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி – அகம் 200/6
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின்/மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் – அகம் 336/7,8
உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் – அகம் 392/20
பாடி ஆனா பண்பின் பகைவர் – புறம் 120/19
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு – புறம் 373/36
TOP


பண்பின (1)

தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி – புறம் 391/9
TOP


பண்பினவ்வையும் (1)

பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் – கலி 104/15
TOP


பண்பினான் (1)

அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் – கலி 44/19
TOP


பண்பினானே (1)

பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே – அகம் 178/22
TOP


பண்பினை (2)

இமயமும் துளக்கும் பண்பினை/துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/5,6
பயம் தலைப்படா பண்பினை எனினே – குறு 342/7
TOP


பண்பினோரே (1)

பாடு அறிந்து ஒழுகும் பண்பினோரே/மிக பேர் எவ்வம் உறினும் எனைத்தும் – புறம் 197/14,15
TOP


பண்பு (45)

பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும் – பொரு 237
பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே – நற் 25/12
பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் – நற் 30/2
நன் மலை நாட பண்பு எனப்படுமோ – நற் 168/6
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து – நற் 228/4
அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும் – நற் 248/6
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
என்னோ மகளிர்-தம் பண்பு என்றோளே – நற் 339/12
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம – குறு 359/1
பண்பு இலை மன்ற பாண இ ஊர் – ஐங் 138/1
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/4
பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/4
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம் – ஐங் 332/3
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே – பதி 15/40
வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என – பதி 26/7
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் – பதி 72/7
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி – கலி 44/16
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் – கலி 60/24
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/11
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/9
தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/13
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/17
பண்பு எனப்படுவது பாடு அறிந்து ஒழுகுதல் – கலி 133/8
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு/இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் – கலி 141/16,17
காண்பாம் கனம்_குழை பண்பு/என்று எல்லீரும் என் செய்தீர் என்னை நகுதிரோ – கலி 142/14,15
பல ஒலி கூந்தலாள் பண்பு எல்லாம் துய்த்து – கலி 145/7
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/25
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே – அகம் 44/19
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது – அகம் 171/4
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை – அகம் 235/15
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/7
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை – அகம் 245/6
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த – அகம் 293/11
கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார் – அகம் 359/3
அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து – அகம் 372/5
பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ – அகம் 392/4
உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை – புறம் 29/21
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி – புறம் 301/13
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/6
TOP


பண்பும் (3)

பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் – நற் 160/2
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டி – ஐங் 176/1
பண்பும் அறிதிரோ என்று வருவாரை – கலி 19/9
TOP


பண்பும்-மார் (3)

பழி பிறிது ஆகல் பண்பும்-மார் அன்றே – நற் 117/11
இனிதால் அம்ம பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 402/4
இன்புற தகுந பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 438/3
TOP


பண்புறு (1)

பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல் – பரி 9/18
TOP


பண்பே (13)

அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று – திரு 125
குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று – திரு 217
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே/வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது – மலை 96,97
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே/தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் – மலை 427,428
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9
மருண்டனென் அல்லெனோ உலகத்து பண்பே/நீடிய மராஅத்த கோடு தோய் மலிர் நிறை – குறு 99/3,4
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே – ஐங் 89/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே – ஐங் 323/4
இனிய மன்ற யான் ஒழிந்தோள் பண்பே – ஐங் 326/5
தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/7
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் – புறம் 360/12
TOP


பணவை (3)

விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த – குறி 226
விலங்கல் மீமிசை பணவை கானவர் – மலை 298
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி – கலி 41/9
TOP


பணி (8)

பணி குறை வருத்தம் வீட – குறு 333/5
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின் – பதி 57/7
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய – பரி 1/14
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி – பரி 17/50
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் – அகம் 127/7
வேற்று அரசு பணி தொடங்கு நின் – புறம் 17/31
வேந்து தந்த பணி திறையான் – புறம் 22/26
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
TOP


பணி-மின்மே (1)

சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே/இருங்குன்று என்னும் பெயர் பரந்ததுவே – பரி 15/34,35
TOP


பணித்த (1)

அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை – அகம் 325/8
TOP


பணித்து (3)

பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் – மது 230
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/15
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவண் – புறம் 387/31
TOP


பணிந்த (1)

பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் – பெரும் 428
TOP


பணிந்தனம் (1)

படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின் – அகம் 280/10
TOP


பணிந்தாய் (1)

பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ – கலி 69/11
TOP


பணிந்து (14)

பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் – திரு 146
பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம் – நற் 386/8
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் – பதி 17/3
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/12
பணிந்து வழிமொழிதல் அல்லது பகைவர் – பதி 91/2
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/15
ஆற்றின் நிறுப்பல் பணிந்து/அன்னதேல் ஆற்றல் காண் – கலி 91/17,18
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/13
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து/இறைஞ்சியோனே குருசில் பிணங்கு கதிர் – புறம் 285/13,14
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் – புறம் 343/11
நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே – புறம் 349/3
TOP


பணிந்தும் (1)

இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும்/தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் – அகம் 330/3,4
TOP


பணிந்தோர் (1)

பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 229
TOP


பணிபு (6)

பல் ஒளியர் பணிபு ஒடுங்க – பட் 274
பார்ப்பார்க்கு அல்லது பணிபு அறியலையே – பதி 63/1
பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து – பரி 6/63
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் – பரி 23/81
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை – கலி 3/15
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
TOP


பணிமொழி (6)

நின் வாய் பணிமொழி களையா பன் மாண் – நற் 167/7
பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி – நற் 378/10
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் – குறு 176/2
இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி – அகம் 32/4
தேரொடு மறுகியும் பணிமொழி பயிற்றியும் – அகம் 220/2
பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் – அகம் 310/4
TOP


பணிய (2)

அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய – பதி 85/9
வேந்தரும் வேளிரும் பின்வந்து பணிய/கொற்றம் எய்திய பெரியோர் மருக – பதி 88/13,14
TOP


பணியத்து (1)

தாழ் உடை தண் பணியத்து/வால் அரிசி பலி சிதறி – பட் 164,165
TOP


பணியா (3)

பணியா மரபின் உழிஞை பாட – பதி 46/6
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/2
பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி – கலி 65/10
TOP


பணியாமையின் (1)

பணியாமையின் பகை தலைவந்த – அகம் 251/11
TOP


பணியார் (1)

பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் – மது 230
TOP


பணியியர் (1)

பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் – புறம் 6/17
TOP


பணியும் (1)

இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும்/நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை – பரி 28/2,3
TOP


பணிலம் (4)

இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து – மது 380
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
பறை பட பணிலம் ஆர்ப்ப இறைகொள்பு – குறு 15/1
ஒலி தலை பணிலம் ஆர்ப்ப கல்லென – அகம் 350/12
TOP


பணிவான் (1)

தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் – கலி 128/17
TOP


பணிவு (2)

படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – மலை 423
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46
TOP


பணீஇயர் (1)

கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர்/வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் – நற் 10/6,7
TOP


பணை (171)

கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் – திரு 14
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 32
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பொரு 169
மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – சிறு 78
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை/அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 186,187
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் – சிறு 199
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 12
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 161
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பெரும் 242
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை/குரூஉ கொடிய எரி மேய – மது 154,155
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் – மது 234
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி – மது 270
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல – மது 362
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் – மது 414
பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 660
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் – நெடு 36
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி – நெடு 93
தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் – நெடு 115
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
பணை நிலை புரவியின் அணை முதல் பிணிக்கும் – பட் 31
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 239
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின் – நற் 9/4
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் – நற் 85/2
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் – நற் 93/7
மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே – நற் 121/12
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் – நற் 137/2
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே – நற் 188/9
காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய – நற் 190/7
பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர் – நற் 193/6
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/6
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் – நற் 298/7
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் – நற் 301/5
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த – நற் 318/2
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் – நற் 392/5
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/7
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள் – குறு 131/1
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/5
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து – குறு 185/2
முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் – குறு 201/5
மறப்பு அரும் பணை தோள் மரீஇ – குறு 266/4
நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே – குறு 268/6
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும் – குறு 276/1
திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/8
நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணை தோளே – குறு 315/4
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர் – குறு 326/1
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/6
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் – குறு 357/2
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர் – குறு 364/5
உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் – குறு 384/1
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/3
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே – ஐங் 99/4
பைதலம் அல்லேம் பாண பணை தோள் – ஐங் 135/1
தொண்டி அன்ன பணை தோள் – ஐங் 171/3
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் – ஐங் 175/1
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் – ஐங் 181/1
நேர் இறை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 239/4
துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் – ஐங் 291/2
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் – ஐங் 293/3
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இழை நெகிழ – ஐங் 318/2
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/4
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர – ஐங் 459/1
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக – ஐங் 468/3
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் – ஐங் 481/1
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/14
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை/ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் – பதி 17/5,6
வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு – பதி 21/37
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் – பதி 22/31
பணை கெழு வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்று_மொழிந்து – பதி 30/30
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து – பதி 31/30
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/2
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை/உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு – பதி 39/5,6
இரும் பணை திரங்க பெரும் பெயல் ஒளிப்ப – பதி 43/12
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/10
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/3
நாடல் சான்ற துப்பின் பணை தோள் – பதி 59/17
வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் – பதி 65/8
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/16
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை/காவிரி படப்பை நன் நாடு அன்ன – பதி 90/46,47
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/4
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல – பரி 7/16
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் – பரி 8/39
பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/9
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை – கலி 5/1
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
பணை எருத்து எழில் ஏற்றின் பின்னர் – கலி 20/22
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
வீங்கு இறை பணை தோள் வரைந்தனன் கொளற்கே – கலி 38/26
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு – கலி 83/26
பல்லும் பணை தோளும் பேர் அமர் உண்கண்ணும் – கலி 108/16
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு – கலி 141/16
வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 1/8
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் – அகம் 2/11
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் – அகம் 21/4
சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே – அகம் 32/18
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/15
வேய் புரை பணை தோள் பாயும் – அகம் 47/18
வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 59/16
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் – அகம் 62/3
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் – அகம் 65/17
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி – அகம் 84/2
நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே – அகம் 89/22
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/14
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் – அகம் 92/6
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/14
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/7
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும் – அகம் 171/3
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் – அகம் 173/13
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/15
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய – அகம் 185/2
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி – அகம் 210/7
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 213/16
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் – அகம் 220/19
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 220/20
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/11
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 238/5
நெகிழ்ந்த முன்கை நேர் இறை பணை தோள் – அகம் 242/14
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் – அகம் 251/8
உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/21
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி – அகம் 254/12
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை/பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் – அகம் 255/9,10
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி – அகம் 257/11
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த – அகம் 269/23
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/15
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை – அகம் 278/2
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் – அகம் 285/12
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே – அகம் 291/25
வேங்கை வென்ற வெருவரு பணை தோள் – அகம் 295/5
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 343/1
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/11
நலம் பெறு பணை தோள் நன் நுதல் அரிவையொடு – அகம் 366/13
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் – அகம் 368/14
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் – அகம் 372/7
பணை தாள் யானை பரூஉ புறம் உரிஞ்ச – அகம் 373/3
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் – அகம் 393/8
துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் – புறம் 15/7
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக – புறம் 16/16
பா அடியால் பணை எருத்தின – புறம் 22/4
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ – புறம் 23/1
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் – புறம் 32/3
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
பசித்து பணை முயலும் யானை போல – புறம் 80/7
பணை கெழு வேந்தரை இறந்தும் – புறம் 119/6
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து – புறம் 178/1
தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு – புறம் 322/9
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/18
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே – புறம் 345/20
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் – புறம் 351/1
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை – புறம் 354/9
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை – புறம் 371/19
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
பூம் பொறி பணை எருத்தின – புறம் 387/7
TOP


பணைத்த (2)

பணைத்த பகழி போக்கு நினைந்து கானவன் – நற் 165/2
நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை – அகம் 206/3
TOP


பணைத்து (1)

பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 601
TOP


பணையம் (1)

கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு – புறம் 316/7
TOP


பணையும் (1)

போதும் பணையும் போலும் யாழ நின் – நற் 166/3
TOP


பணையே (1)

ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர் – அகம் 44/4
TOP


பத்தர் (2)

பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர்/புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர – நற் 92/6,7
யாழ் பத்தர் புறம் கடுப்ப – புறம் 136/1
TOP


பத்தரும் (1)

இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 381
TOP


பத்தல் (7)

குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல்/விளக்கு அழல் உருவின் விசி-உறு பச்சை – பொரு 4,5
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – மலை 26
ஆன் வழிப்படுநர் தோண்டிய பத்தல்/யானை இன நிரை வௌவும் – நற் 240/8,9
ஆன் நீர் பத்தல் யானை வௌவும் – ஐங் 304/2
தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த – பதி 19/23
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல்/கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும் – பதி 22/13,14
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி – அகம் 155/9
TOP


பத்து (3)

பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/6
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/5
இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ – புறம் 130/2
TOP


பத (12)

வேனில் நின்ற வெம் பத வழி நாள் – சிறு 9
சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி – பெரும் 64
யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் – நற் 157/4
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/3
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி – ஐங் 368/3
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் – ஐங் 400/3
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி – அகம் 64/4
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/6
அற்சிரம் நீங்கிய அரும் பத வேனில் – அகம் 97/17
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/10
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
விளை_பத சீறிடம் நோக்கி வளை கதிர் – புறம் 190/1
TOP


பதடி (1)

எல்லாம் எவனோ பதடி வைகல் – குறு 323/1
TOP


பதணத்து (1)

நெடு மதில் நிரை பதணத்து/அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/25,26
TOP


பதத்தால் (1)

நீங்கும் பதத்தால் உருமு பெயர்த்தந்து – பரி 10/50
TOP


பதத்தான் (1)

மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட – புறம் 4/7
TOP


பதத்து (1)

அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
TOP


பதத்தை (1)

இன்சொல் எண் பதத்தை ஆகு-மதி பெரும – புறம் 40/9
TOP


பதப்பர் (1)

பல சூழ் பதப்பர் பரிய வெள்ளத்து – பதி 30/18
TOP


பதம் (57)

மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் – பொரு 111
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – பெரும் 105
காழோர் இகழ் பதம் நோக்கி கீழ – பெரும் 393
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 108
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை – மலை 121
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – மலை 157
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் – மலை 252
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/3
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி – நற் 57/3
கொய் பதம் குறுகும்-காலை எம் – நற் 57/9
துஞ்சா காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – நற் 98/9
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/2
தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் – நற் 209/2
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே – நற் 259/10
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே – நற் 313/11
ஒழுகை உமணர் வரு பதம் நோக்கி – நற் 331/2
கடி பதம் கமழும் கூந்தல் – நற் 346/10
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக – குறு 83/1
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
மன்ற வேங்கை மலர் பதம் நோக்கி – குறு 241/4
புலர் பதம் கொள்ளா அளவை – குறு 372/6
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை – குறு 389/2
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் – ஐங் 400/3
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
ஆர் பதம் நல்கும் என்ப கறுத்தோர் – பதி 66/9
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம்/மனைமாமரம் வாள்வீரம் – பரி 11/18,19
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
வாரணவாசி பதம் பெயர்த்தல் ஏதில – கலி 60/13
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின் – கலி 105/41
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி – அகம் 58/12
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/7
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ – அகம் 249/7
நல்குநர் ஒழித்த கூலி சில் பதம்/ஒடிவை இன்றி ஓம்பாது உண்டு – அகம் 301/4,5
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து – அகம் 316/13
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண் – அகம் 345/2
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை – அகம் 367/7
மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 371/6
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை – அகம் 376/6
பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய் – புறம் 2/16
கொள் பதம் ஒழிய வீசிய புலனும் – புறம் 23/7
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம்/மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/4,5
உண்டு ஆயின் பதம் கொடுத்து – புறம் 95/6
விழவின்று ஆயினும் படு பதம் பிழையாது – புறம் 96/6
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/11
கனி பதம் பார்க்கும் காலை அன்றே – புறம் 139/10
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
அவிழ் பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து – புறம் 159/12
நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் – புறம் 168/5
பரியல் வேண்டா வரு பதம் நாடி – புறம் 172/5
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/10
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ – புறம் 370/4
TOP


பதலை (3)

பதலை பாணி பரிசிலர் கோமான் – குறு 59/1
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை – புறம் 103/1
பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் – புறம் 152/17
TOP


பதலையும் (2)

நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும் – மலை 11
பண் அமை முழவும் பதலையும் பிறவும் – பதி 41/3
TOP


பதலையொடு (1)

நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி – புறம் 64/1
TOP


பதவ (1)

பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி – கலி 109/2
TOP


பதவின் (3)

செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/2
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை – அகம் 23/7
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/5
TOP


பதவு (3)

பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து – அகம் 139/9
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7
TOP


பதன் (9)

அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து – பொரு 102
பழ மழை பொழிந்து என பதன் அழிந்து உருகிய – குறு 261/1
வலைவர் போல சோர் பதன் ஒற்றி – கலி 55/17
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/14
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/9
தோள் பதன் அமைத்த கரும் கை ஆடவர் – அகம் 79/1
முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு – புறம் 35/15
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/2
துளி பதன் அறிந்து பொழிய – புறம் 391/20
TOP


பதாகை (2)

பல் வேறு குழூஉ கொடி பதாகை நிலைஇ – மது 373
பல் வேறு உருவின் பதாகை நீழல் – பட் 182
TOP


பதி (30)

செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – பொரு 121
பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – பெரும் 65
மறை காப்பாளர் உறை பதி சேப்பின் – பெரும் 301
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர – குறி 46
பல் ஆயமொடு பதி பழகி – பட் 213
பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇ – மலை 479
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 567
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும் – நற் 253/1
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி – குறு 145/1
பதி பிழைப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி – பதி 15/30
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர – பதி 31/10
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து – பதி 71/18
பதி எதிர் சென்று பரூஉ கரை நண்ணி – பரி 10/26
உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு – பரி 18/55
அறத்தின் திரியா பதி/ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை – பரி 23/21,22
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு – கலி 78/6
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய – அகம் 7/4
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே – அகம் 179/14
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி – அகம் 200/6
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி/வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப – அகம் 200/6,7
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/13
ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப தில்ல – அகம் 279/3
பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும் – அகம் 299/3
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3
காடு பதி ஆக போகி தத்தம் – புறம் 363/5
பதி முதல் பழகா பழங்கண் வாழ்க்கை – புறம் 393/1
போது அறியேன் பதி பழகவும் – புறம் 400/14
TOP


பதி-வயின் (2)

பலம் பெறு நசையொடு பதி-வயின் தீர்ந்த நும் – மலை 411
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின்/கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர – கலி 119/9,10
TOP


பதித்த (2)

குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி – மது 637
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த/திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து – அகம் 253/24,25
TOP


பதித்து (1)

ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி – அகம் 51/5
TOP


பதிப்பெயர்ந்த (1)

குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ் – அகம் 77/6
TOP


பதிபு (1)

கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு – கலி 12/5
TOP


பதிய (2)

கொழும் பதிய குடி தேம்பி – மது 167
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் – மது 346
TOP


பதியாக (1)

அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும் – பரி 6/75
TOP


பதிவத (1)

பதிவத_மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் – பரி 10/23
TOP


பதிவத_மாதர் (1)

பதிவத_மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் – பரி 10/23
TOP


பதிற்று (1)

பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல் – பரி 3/40
TOP


பதின்மரும் (1)

உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும் – பரி 8/4
TOP


பதின்மரை (1)

ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை/காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/48,49
TOP


பதினாயிரம் (2)

பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் – பரி 2/44
பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/42
TOP


பதினெண் (1)

பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே – புறம் 1/10
TOP


பதினெண்_கணனும் (1)

பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே – புறம் 1/10
TOP


பதினொரு (3)

நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு – திரு 167
மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் – பரி 3/7
பதினொரு வேளிரொடு வேந்தர் சாய – அகம் 246/12
TOP


பதுக்கு (1)

உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
TOP


பதுக்கை (14)

பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கு இடம் பெறாஅ – நற் 352/8
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை/நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் – குறு 77/3,4
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் – குறு 297/4
கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை/புலர் பதம் கொள்ளா அளவை – குறு 372/5,6
கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த – கலி 12/2
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்-மார் – அகம் 35/7
உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை – அகம் 67/14
இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை/கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த – அகம் 91/10,11
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை/சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/8,9
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் – அகம் 157/5
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை/கூர் நுதி செம் வாய் எருவை சேவல் – அகம் 215/11,12
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை/கள்ளி அம் பறந்தலை களர்-தொறும் குழீஇ – அகம் 231/6,7
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை/திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் – புறம் 3/21,22
பரல் உடை மருங்கின் பதுக்கை சேர்த்தி – புறம் 264/1
TOP


பதுக்கைத்து (2)

பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அரும் கவலை – ஐங் 362/1
பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல் – அகம் 151/11
TOP


பதுமத்து (1)

பயந்தோர் என்ப பதுமத்து பாயல் – பரி 5/49
TOP


பதுமம் (1)

எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை – பரி 8/115
TOP


பதைப்ப (2)

பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய – ஐங் 155/3
பதைப்ப ஒழிந்த செம் மறு தூவி – ஐங் 156/3
TOP


பதைப்பு (1)

பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய – முல் 70
TOP


பதைபதைப்பு (1)

பல் சனம் நாணி பதைபதைப்பு மன்னவர் – பரி 10/59
TOP


பந்தர் (25)

கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர்/தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் – பெரும் 124,125
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர்/குறும் சாட்டு உருளையொடு கலப்பை சார்த்தி – பெரும் 187,188
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர்/இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – பெரும் 267,268
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர்/பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர் – பெரும் 297,298
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர்/பெரும்பாண் காவல் பூண்டு என ஒருசார் – நற் 40/2,3
பரி மெலிந்து ஒழிய பந்தர் ஓடி – நற் 110/7
பந்தர் அந்தரம் வேய்ந்து – பதி 51/16
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர்/கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – பதி 55/4,5
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர் – பதி 67/2
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம் – பதி 74/6
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 87/3
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர்/வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் – அகம் 98/15,16
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர்/இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/16,17
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி – அகம் 275/3
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர்/வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென – அகம் 353/17,18
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர்/புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில் – அகம் 394/8,9
கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர்/சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு – புறம் 29/19,20
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர்/கூந்தல் கொய்து குறும் தொடி நீக்கி – புறம் 250/3,4
படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே – புறம் 260/28
பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர்/புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் – புறம் 262/2,3
பந்தர் வேண்டா பலர் தூங்கு நீழல் – புறம் 320/2
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர்/இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 324/10,11
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும் – புறம் 331/8
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர்/வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் – புறம் 398/7,8
TOP


பந்தருள் (1)

இடு மணல் பந்தருள் இயலும் – அகம் 89/21
TOP


பந்தின் (2)

ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு – நற் 24/3
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ – நற் 249/7
TOP


பந்து (13)

வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ – பெரும் 333
பந்து நிலத்து எறிந்து பாவை நீக்கி – நற் 179/2
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி – நற் 324/7
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் – ஐங் 295/5
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி 9/47
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட – கலி 40/22
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/3
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 17/1
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி – அகம் 105/9
பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி – அகம் 153/3
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 219/2
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி – அகம் 275/3
மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன – புறம் 33/13
TOP


பந்துடன் (1)

பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் மேவாள் – குறு 396/1
TOP


பந்தும் (4)

வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் – நற் 305/1
பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே – ஐங் 377/4
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி – பரி 10/107
கிளியும் பந்தும் கழங்கும் வெய்யோள் – அகம் 49/1
TOP


பந்தொடு (4)

வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க – திரு 68
வரி புனை பந்தொடு வைஇய செல்வோள் – நற் 12/6
பந்தொடு பெயரும் பரிவு இலாட்டி – நற் 140/7
இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 57/7
TOP


பம்பி (2)

சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி/அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 256,257
முன்றில் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை பம்பி/பந்தர் வேண்டா பலர் தூங்கு நீழல் – புறம் 320/1,2
TOP


பம்பிய (1)

தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய/குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/1,2
TOP


பம்பை (1)

கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் – நற் 212/5
TOP


பய (16)

பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர் – நற் 92/6
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – குறு 143/2
கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில் – குறு 225/1
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் – குறு 267/1
யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து – பதி 21/30
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/6
மை படு சென்னி பய மலை நாடனை – கலி 43/6
வயங்கு எழில் யானை பய மலை நாடனை – கலி 43/22
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப – கலி 53/7
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம் – அகம் 54/9
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 155/7
பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட – அகம் 318/7
சாரல் அருவி பய மலை கிழவன் – புறம் 152/11
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே – புறம் 188/7
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி – புறம் 281/3
TOP


பயக்கிற்பதோ (1)

எய்திய பலர்க்கு ஈத்த பயம் பயக்கிற்பதோ/ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/17,18
TOP


பயக்கும்மோ (1)

என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே – ஐங் 268/5
TOP


பயத்தலின் (1)

பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே – பரி 9/85
TOP


பயத்தால் (2)

சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி – பரி 11/69
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால்/இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/64,65
TOP


பயத்தான் (1)

ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும் – புறம் 386/6
TOP


பயந்த (37)

தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி – திரு 164
அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ – திரு 255
பனி_வரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள் – சிறு 240
நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த/பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 83,84
நான்முக ஒருவர் பயந்த பல் இதழ் – பெரும் 403
பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு – பெரும் 458
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/9
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த/கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் – நற் 256/9,10
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த/பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக – நற் 318/2,3
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி – குறு 210/2
பயந்த நுதல் அழிய சாஅய் – ஐங் 161/3
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த/அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/2,3
நறும் பூ குரவம் பயந்த/செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே – ஐங் 344/2,3
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே – ஐங் 366/5
புனை இழை மகளிர் பயந்த/மனை கெழு பெண்டிர்க்கு நோவும்-மார் பெரிதே – ஐங் 382/4,5
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த/வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 57/10,11
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம் – பதி 74/6
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே – பரி 5/50
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி – கலி 80/3
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த/ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி – கலி 105/4,5
தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் – அகம் 5/23
வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 27/7
சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் என – அகம் 66/4
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று – அகம் 86/11
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/2
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த/அல்கு-உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/11,12
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை – அகம் 381/19
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை – அகம் 395/1
சேற்று வளர் தாமரை பயந்த ஒண் கேழ் – புறம் 27/1
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த/ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து – புறம் 170/10,11
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/4
மா மலை பயந்த காமரு மணியும் – புறம் 218/2
நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த/புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என – புறம் 222/2,3
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் – புறம் 377/16
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் – புறம் 377/16
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும் – புறம் 377/17
TOP


பயந்த-காலும் (1)

பயந்த-காலும் பயப்பு ஒல்லாதே – குறு 264/5
TOP


பயந்தன்றால் (1)

பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே – அகம் 232/15
TOP


பயந்தன்றே (1)

நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/4
TOP


பயந்தன (2)

பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 264/4
பனி பயந்தன நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 266/4
TOP


பயந்தனமே (1)

பேஎய் அனையம் யாம் சேய் பயந்தனமே – ஐங் 70/5
TOP


பயந்தனை-மன்னால் (1)

பயந்தனை-மன்னால் முன்னே இனியே – புறம் 261/10
TOP


பயந்திசினோரே (1)

தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே – புறம் 137/15
TOP


பயந்து (9)

கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து/பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 600,601
பயந்து எழு பருவரல் தீர – நற் 225/8
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்து ஆங்கு – நற் 294/1
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து/நன்றி சான்ற கற்பொடு – நற் 330/9,10
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு – குறு 202/3
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என – அகம் 134/2
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து/நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய – அகம் 176/19,20
பெரும் சோறு பயந்து பல் யாண்டு புரந்த – புறம் 220/1
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7
TOP


பயந்தோர் (1)

பயந்தோர் என்ப பதுமத்து பாயல் – பரி 5/49
TOP


பயந்தோள் (2)

பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை – பரி 3/16
பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின் – பரி 3/17
TOP


பயப்ப (1)

பயப்ப நீத்தல் என் இவள் – ஐங் 277/4
TOP


பயப்பு (3)

பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர் – குறு 219/1
பயந்த-காலும் பயப்பு ஒல்லாதே – குறு 264/5
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
TOP


பயம் (75)

அதன் பயம் எய்திய அளவை மான – பொரு 92
மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் – பெரும் 67
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு – மலை 132
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை – மலை 278
சினை-தொறும் தூங்கும் பயம் கெழு பலவின் – நற் 77/5
இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு – நற் 80/2
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை – நற் 192/8
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – நற் 201/5
கொழும் சுளை பலவின் பயம் கெழு கவாஅன் – நற் 326/1
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது – நற் 337/9
பயம் தலைப்படா பண்பினை எனினே – குறு 342/7
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/4
என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே – ஐங் 305/4
பாடல் சான்ற பயம் கெழு வைப்பின் – பதி 13/9
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு – பதி 21/25
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு – பதி 21/25
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ – பதி 22/6
பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் – பதி 22/33
பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப – பதி 24/25
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி – பதி 30/26
மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால் – பதி 64/18
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய – பதி 69/13
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப – பதி 69/14
ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலைமடங்க – பதி 71/17
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் – பதி 78/7
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் – பதி 89/6
நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க – பரி 7/85
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் – பரி 11/34
துன்னி துன்னி வழிபடுவதன் பயம்/இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக – பரி 14/30,31
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/24
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு – கலி 31/11
எய்திய பலர்க்கு ஈத்த பயம் பயக்கிற்பதோ – கலி 59/17
செய்ததன் பயம் பற்று விடாது – கலி 59/25
சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே – கலி 96/30
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் – அகம் 5/15
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/6
விழு கோள் பலவின் பழு பயம் கொள்-மார் – அகம் 12/8
பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின் – அகம் 13/11
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி – அகம் 70/3
வளம் கெழு மா மலை பயம் கெட தெறுதலின் – அகம் 91/2
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது – அகம் 91/4
பனி வரை நிவந்த பயம் கெழு கவாஅன் – அகம் 98/1
பயம் கெழு வைப்பின் பல் வேல் எவ்வி – அகம் 126/13
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆரிடை – அகம் 153/11
படு மழை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் – அகம் 154/1
கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/19
பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி – அகம் 164/2
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட – அகம் 169/1
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் – அகம் 175/17
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில – அகம் 190/13
பல் பழ பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 208/22
செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 209/15
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை – அகம் 234/1
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை – அகம் 263/4
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/8
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 298/1
பயம் நிரை தழீஇய கடுங்கண் மழவர் – அகம் 309/2
பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப – அகம் 311/8
வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி – அகம் 333/7
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது – அகம் 333/15
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/8
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர – அகம் 346/11
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை – அகம் 399/8
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/22
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும் – புறம் 116/13
படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ் – புறம் 135/7
பற்றல் தேற்றா பயம் கெழு தாயமொடு – புறம் 135/18
ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை – புறம் 157/8
பயம் கெழு மா மழை பெய்யாது மாறி – புறம் 266/1
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 358/1
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
TOP


பயம்பில் (1)

கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
TOP


பயம்பின் (3)

அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 108
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின்/வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 294,295
மா பயம்பின் பொறை போற்றாது – புறம் 17/14
TOP


பயம்பு (2)

உயர்ந்து-உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/15
பழம் கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகை – அகம் 136/11
TOP


பயம்பு-மார் (1)

கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்பு-மார் உளவே – மலை 199
TOP


பயலை (3)

பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே – நற் 236/10
பயலை செய்தன பனி படு துறையே – ஐங் 141/3
உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான் – புறம் 305/2
TOP


பயலையால் (1)

பயலையால் உணப்பட்டு பண்டை நீர் ஒழிந்த-கால் – கலி 15/13
TOP


பயறு (7)

பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் – குறு 10/2
செழும் பயறு கறிக்கும் புன்கண் மாலை – குறு 338/4
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர – ஐங் 47/3
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி – அகம் 37/12
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என – அகம் 262/4
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப – அகம் 339/4
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை – புறம் 297/3
TOP


பயன் (38)

பாடல் பற்றிய பயன் உடை எழாஅல் – பொரு 56
பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி – சிறு 228
நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த – மது 12
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் – மது 216
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து – நெடு 95
வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் – பட் 114
காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் – மலை 134
பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார் – மலை 264
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – மலை 317
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார் – மலை 338
நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது – நற் 75/1
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண – நற் 167/6
நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து – ஐங் 407/2
கொள்ளார் இ குன்று பயன்/ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த – பரி 9/26,27
நிலவரை ஆற்றி நிறை பயன் ஒருங்கு உடன் – பரி 15/6
பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் – பரி 16/51
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார் – பரி 19/10
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என – பரி 22/28
விளைந்து ஆர் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் – பரி 23/46
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை – கலி 8/15
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற – கலி 20/1
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி – கலி 110/17
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/5
பயன் இன்மையின் பற்று விட்டு ஒரூஉம் – அகம் 71/2
பயன் நிலம் குழைய வீசி பெயல் முனிந்து – அகம் 235/4
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர – அகம் 377/5
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே – புறம் 7/13
உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே – புறம் 109/3
பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 123/5
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் – புறம் 170/15
பயன் இல் மூப்பின் பல் சான்றீரே – புறம் 195/3
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் – புறம் 224/14
பயன் உறுப்ப பலர்க்கு ஆற்றி – புறம் 360/7
பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை – புறம் 388/2
TOP


பயனில (1)

பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ – கலி 69/11
TOP


பயனும் (3)

கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும்/ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் – பட் 190,191
பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் – நற் 160/2
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே – பரி 9/22
TOP


பயனே (8)

ஆற்று எதிர்ப்படுதலும் நோற்றதன் பயனே/போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந – பொரு 59,60
செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே/சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர் – நற் 210/6,7
இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே – குறு 381/7
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே/மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம் – கலி 137/7,8
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/15
ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே/மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும் – புறம் 35/26,27
செல்வத்து பயனே ஈதல் – புறம் 189/7
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 202/13
TOP


பயனோ (1)

நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர் – நற் 277/10
TOP


பயிர் (22)

நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும் – மது 279
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர – குறி 218
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு – மலை 7
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப – நற் 5/2
கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம் – நற் 24/4
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் – நற் 91/7
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் – குறு 181/5
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப – குறு 189/4
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு – குறு 344/3
பழன கம்புள் பயிர் பெடை அகவும் – ஐங் 60/1
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/62
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/62
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 14/11
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர்/பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை – அகம் 23/6,7
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 64/14
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து – அகம் 253/12
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய – அகம் 254/14
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள – அகம் 314/6
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே – அகம் 318/15
வார் பெயல் வளர்த்த பைம் பயிர் புறவில் – அகம் 324/5
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண் – புறம் 370/8
TOP


பயிர்_பயிர் (1)

ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/62
TOP


பயிர்தல் (1)

பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே – நற் 338/12
TOP


பயிர்ந்து (4)

நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து/கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு – நற் 367/2,3
பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு – குறு 139/4
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் – அகம் 175/5
TOP


பயிர்ப்பு (2)

பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி – கலி 50/12
பயிர்ப்பு உறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ – அகம் 348/4
TOP


பயிர்வன (1)

பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான் – அகம் 66/23
TOP


பயிரி (1)

புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு – குறு 285/5
TOP


பயிரிடூஉ (1)

தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் – நற் 31/4
TOP


பயிரின் (1)

மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/11
TOP


பயிரின்னே (1)

மனை கோழி பைம் பயிரின்னே/கான கோழி கவர் குரலொடு – புறம் 395/9,10
TOP


பயிரும் (18)

வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல் – நற் 71/9
புன் புறா வீழ் பெடை பயிரும்/என்றூழ் நீள் இடை சென்றிசினோரே – நற் 314/11,12
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும்/அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/4,5
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும்/அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/4,5
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும்/இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/6,7
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும்/புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – அகம் 47/12,13
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 117/7
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 121/14
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும்/வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து – அகம் 161/6,7
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும்/கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக – அகம் 194/15,16
இரும் புறா பெடையொடு பயிரும்/பெரும் கல் வைப்பின் மலை முதல் ஆறே – அகம் 307/14,15
யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும்/மலை சேண் இகந்தனர் ஆயினும் நிலைபெயர்ந்து – அகம் 333/12,13
இன் துணை பயிரும் குன்ற நாடன் – அகம் 352/7
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும்/இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய – அகம் 363/14,15
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 387/12
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும்/அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ – புறம் 158/24,25
சுட்டு குவி என செத்தோர் பயிரும்/கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி – புறம் 240/8,9
TOP


பயில் (49)

மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து – திரு 42
மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின் – பெரும் 495
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் – மது 335
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 271
பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே – நற் 13/9
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து – நற் 46/8
என்றூழ் நீடிய வேய் பயில் அழுவத்து – நற் 62/3
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் மருங்கில் – நற் 105/3
பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை – நற் 132/6
மரம் பயில் சோலை மலிய பூழியர் – நற் 192/3
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை – நற் 194/7
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் – நற் 213/5
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த – நற் 264/7
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி – நற் 393/6
வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே – குறு 7/6
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு – குறு 155/5
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து – குறு 249/1
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார் – குறு 254/5
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ – குறு 291/7
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/5
கொன்று புறம்பெற்ற பிணம் பயில் அழுவத்து – பதி 66/6
வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/9
வேய் பயில் சோலை அருவி தூர்த்தர – பரி 11/23
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
பயில் இதழ் மலர் உண்கண் – கலி 103/60
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் – அகம் 11/9
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/15
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/14
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின் – அகம் 92/8
வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 137/10
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து – அகம் 210/5
மான்றமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின் – அகம் 238/1
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/7
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – அகம் 312/9
வேய் பயில் அழுவத்து பிரிந்த நின் – அகம் 318/14
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 322/9
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து – அகம் 323/8
வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே – அகம் 327/19
மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் – அகம் 344/6
பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது – அகம் 357/7
குரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 368/9
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை – அகம் 385/12
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ – அகம் 387/9
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை – புறம் 21/5
பயில் பூ சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் – புறம் 116/10
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் – புறம் 116/11
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை – புறம் 168/1
TOP


பயில்வு-உற்று (1)

அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று/இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர் – பெரும் 195,196
TOP


பயில (2)

ஊறு இல் வழிகளும் பயில வழங்குநர் – அகம் 18/11
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
TOP


பயிலாது (1)

பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை – புறம் 269/2
TOP


பயிலியது (1)

பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் – குறு 2/3
TOP


பயிலும் (1)

மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் – அகம் 344/6
TOP


பயிற்ற (3)

ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற/ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 222,223
குருந்து அவிழ் குறும்_பொறை பயிற்ற/பெரும் கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே – நற் 321/9,10
பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற/திருந்துபு நீ கற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப – கலி 81/12,13
TOP


பயிற்றலின் (2)

இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின்/ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/4,5
பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின்/குவளை உண்கண் கலுழ நின் மாட்டு – அகம் 310/4,5
TOP


பயிற்றலும் (1)

வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் – நற் 246/4
TOP


பயிற்றா (1)

கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா/ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் – கலி 81/8,9
TOP


பயிற்றாதீமே (1)

அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
TOP


பயிற்றி (19)

கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி/கல்லா இளைஞர் கவளம் கைப்ப – முல் 35,36
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி/இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என – நெடு 154,155
வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி/கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா – குறி 100,101
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி/கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை – நற் 289/5,6
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் – குறு 176/2
முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி/சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/4,5
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி/கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி – பதி 22/35,36
முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பய