பே – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பேஎ 2
பேஎம் 7
பேஎய் 17
பேஎய்_பெண்டிர் 1
பேஎய்_மகளிரொடு 1
பேஎய்_வெண்_தேர் 2
பேஎர் 1
பேஎன் 1
பேக 3
பேகன் 4
பேகனும் 2
பேடி 1
பேடை 26
பேடைக்கு 5
பேண்-மார் 2
பேண 2
பேணலன் 1
பேணா 2
பேணாது 8
பேணாய் 3
பேணார் 6
பேணாரும் 1
பேணாரை 1
பேணாளோ 1
பேணான் 3
பேணி 35
பேணிய 5
பேணியர் 2
பேணியவே 1
பேணியும் 2
பேணின்றோ 1
பேணினர் 1
பேணினென் 1
பேணீர் 1
பேணு 1
பேணு_தகு 1
பேணுதும் 2
பேணுநர் 2
பேணுப 1
பேணேம் 1
பேதாய் 1
பேது 22
பேதை 25
பேதைக்கு 1
பேதைமை 1
பேதைமைத்தே 1
பேதைமையால் 1
பேதையவே 1
பேதையார் 1
பேதையின் 1
பேதையே 2
பேதையை 2
பேதையொடு 1
பேதையோன் 1
பேய் 14
பேய்_மகள் 10
பேய்_மகளிர் 2
பேயும் 4
பேயொடு 1
பேர் 131
பேர்தந்து 1
பேர்தல் 1
பேர்வனள் 1
பேரா 1
பேராது 1
பேராள 2
பேராளர் 1
பேரியாழ் 6
பேரியாற்று 7
பேரியாறு 2
பேரில் 1
பேரில்_பெண்டே 1
பேரிளம் 1
பேரிளம்_பெண்டிர் 1
பேரும் 3
பேரூர் 3
பேரொடு 1
பேழ் 10
பேழை 1
பேறு 1
பேனும் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

பேஎ (2)

பேஎ மன்ற பிறழ நோக்கு இயவர் – பதி 78/10
சால்வ தலைவ என பேஎ விழவினுள் – பரி 5/14
TOP


பேஎம் (7)

பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து – மது 76
பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து – பட் 255
மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர் கடவுள் – குறு 87/1
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி – குறு 89/4
தாமம் தலை புனை பேஎம் நீர் வையை – பரி 7/84
மருங்குல் நுணுகிய பேஎம் முதிர் நடுகல் – அகம் 297/7
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் – அகம் 377/10
TOP


பேஎய் (17)

பேஎய் வாங்க கைவிட்டு ஆங்கு – நற் 15/8
மாணா விரல வல் வாய் பேஎய்/மல்லல் மூதூர் மலர் பலி உணீஇய – நற் 73/2,3
பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் – நற் 84/4
பெரும் புண்ணுறுநர்க்கு பேஎய் போல – நற் 349/8
பேஎய் கொளீஇயள் இவள் எனப்படுதல் – குறு 263/5
பேஎய் அனையம் யாம் சேய் பயந்தனமே – ஐங் 70/5
பேஎய் ஆடும் வெல் போர் – பதி 35/9
உரு இல் பேஎய் ஊரா தேரொடு – அகம் 67/15
பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை – அகம் 130/5
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய்/கூட்டு எதிர்கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி – அகம் 142/10,11
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/9
அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல – அகம் 265/14
பேஎய் கண்ட கனவின் பன் மாண் – அகம் 303/2
நிறம் கிளர் உருவின் பேஎய்_பெண்டிர் – புறம் 62/4
பேஎய் ஆயமொடு பெட்டு ஆங்கு வழங்கும் – புறம் 238/4
ஈம விளக்கின் பேஎய்_மகளிரொடு – புறம் 356/3
பேஎய் மகளிர் பிணம் தழூஉ பற்றி – புறம் 359/4
TOP


பேஎய்_பெண்டிர் (1)

நிறம் கிளர் உருவின் பேஎய்_பெண்டிர்/எடுத்து எறி அனந்தல் பறை சீர் தூங்க – புறம் 62/4,5
TOP


பேஎய்_மகளிரொடு (1)

ஈம விளக்கின் பேஎய்_மகளிரொடு/அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/3,4
TOP


பேஎய்_வெண்_தேர் (2)

பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர்/மரன் இல் நீள் இடை மான் நசை-உறூஉம் – நற் 84/4,5
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/9
TOP


பேஎர் (1)

நீர் ஒலித்த அன்ன பேஎர்/அலர் நமக்கு ஒழிய அழ பிரிந்தோரே – அகம் 211/16,17
TOP


பேஎன் (1)

பேஎன் பகை என ஒன்று என்கோ – புறம் 136/5
TOP


பேக (3)

கைவள் ஈகை கடு மான் பேக/யார்-கொல் அளியள் தானே நெருநல் – புறம் 143/6,7
கடாஅ யானை கலி_மான் பேக/பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே – புறம் 145/3,4
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக/சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி நின் வன்_புல – புறம் 146/2,3
TOP


பேகன் (4)

வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன்/கொண்டல் மா மலை நாறி – அகம் 262/16,17
கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன்/எ துணை ஆயினும் ஈதல் நன்று என – புறம் 141/12,13
கடாஅ யானை கழல் கால் பேகன்/கொடை மடம்படுதல் அல்லது – புறம் 142/4,5
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன்/ஒல்லென ஒலிக்கும் தேரொடு – புறம் 144/12,13
TOP


பேகனும் (2)

பெரும் கல் நாடன் பேகனும் சுரும்பு உண – சிறு 87
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி – புறம் 158/12
TOP


பேடி (1)

பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – அகம் 206/2
TOP


பேடை (26)

பேடை நோக்கிய பெரும் தகு நிலையே – நற் 21/12
மனை உறை புறவின் செம் கால் பேடை/காமர் துணையொடு சேவல் சேர – நற் 162/1,2
நலன் உணப்பட்ட நல்கூர் பேடை/கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது – நற் 178/3,4
வந்ததன் செவ்வி நோக்கி பேடை/நெறி கிளர் ஈங்கை பூவின் அன்ன – நற் 181/3,4
கொடு வாய் பேடை குடம்பை சேரிய – நற் 338/10
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை/நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து – நற் 367/1,2
உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் – நற் 384/4
மனை உறை கோழி குறும் கால் பேடை/வேலி வெருகு இனம் மாலை உற்று என – குறு 139/1,2
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை/எழால் உற வீழ்ந்து என கணவன் காணாது – குறு 151/1,2
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை/பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/4,5
கூர் உகிர் பேடை வயாஅம் ஊர – ஐங் 51/2
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் – ஐங் 62/2
வெண் நுதல் கம்புள் அரி குரல் பேடை/தண் நறும் பழனத்து கிளையோடு ஆலும் – ஐங் 85/1,2
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை/அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/1,2
புன் புற பேடை சேவல் இன்புற – ஐங் 425/1
மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த – கலி 147/65
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும் – அகம் 33/6
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை/நெடு நீர் வானத்து வாவு பறை நீந்தி – அகம் 57/1,2
வளை வாய் பருந்தின் வான் கண் பேடை/ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி – அகம் 79/12,13
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி – அகம் 129/8
சேவலொடு புணரா சிறு கரும் பேடை/இன்னாது உயங்கும் கங்குலும் – அகம் 270/13,14
குடுமி கொக்கின் பைம் கால் பேடை/இரும் சேற்று அள்ளல் நாள்_புலம் போகிய – அகம் 290/1,2
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/15
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை/நுண் பொறி அணிந்த எருத்தின் கூர் முள் – அகம் 387/10,11
இன்புறு பேடை அணிய தன் – புறம் 67/13
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை/உயிர் நடுக்கு-உற்று புலா விட்டு அரற்ற – புறம் 326/2,3
TOP


பேடைக்கு (5)

கழனி ஒழிந்த கொடு வாய் பேடைக்கு/முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் – நற் 263/6,7
கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு/இரும் சேற்று அயிரை தேரிய தெண் கழி – நற் 272/4,5
சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழையியர் – குறு 85/3
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/4
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண் – அகம் 215/15
TOP


பேண்-மார் (2)

கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்-மார் வேட்டு எழுந்து – நற் 165/4
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்-மார்/நடுகல் பீலி சூட்டி துடிப்படுத்து – அகம் 35/7,8
TOP


பேண (2)

கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண/மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த – பரி 8/126,127
நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என – அகம் 22/6
TOP


பேணலன் (1)

தலை நாள் அன்ன பேணலன் பல நாள் – நற் 332/8
TOP


பேணா (2)

பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/7
சேணின் வருநர் போல பேணா/இரும் கலி யாணர் எம் சிறுகுடி தோன்றின் – அகம் 300/13,14
TOP


பேணாது (8)

மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து – மது 382
கிளை கலித்து பகை பேணாது/வலைஞர் முன்றில் மீன் பிறழவும் – பட் 196,197
அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது/இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 19,20
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
பேணாது ஒருத்தி பேது உற ஆயிடை – பரி 7/67
பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ – அகம் 306/1
காந்தள் அம் சிறுகுடி கௌவை பேணாது/அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை – அகம் 312/5,6
அருப்பம் பேணாது அமர் கடந்ததூஉம் – புறம் 224/1
TOP


பேணாய் (3)

கராஅம் பேணாய் இரவரின் – நற் 292/8
பேணாய் நீ பெட்ப செயல் – கலி 91/24
நின்னை யான் சொல்லினவும் பேணாய் நினைஇ – கலி 116/13
TOP


பேணார் (6)

துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
பேணுப பேணார் பெரியோர் என்பது – நற் 72/1
வரையா நயவினர் நிரையம் பேணார்/கொன்று ஆற்று துறந்த மாக்களின் அடு பிணன் – நற் 329/1,2
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார்/மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர் – குறு 297/2,3
பேணார் ஆயினும் பெரியோர் நெஞ்சத்து – குறு 341/4
மென் தோள் மகளிர் மன்றம் பேணார்/புண் உவந்து – புறம் 373/12,13
TOP


பேணாரும் (1)

பெரு நன்று ஆற்றின் பேணாரும் உளரோ – குறு 115/1
TOP


பேணாரை (1)

பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 11/2
TOP


பேணாளோ (1)

பேணாளோ நின் பெண்டே – ஐங் 68/3
TOP


பேணான் (3)

சூள் பேணான் பொய்த்தான் மலை – கலி 41/20
பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான் – கலி 72/11
பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின் – கலி 144/45
TOP


பேணி (35)

விளங்கு பொன் கலத்தில் விரும்புவன பேணி/ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி – சிறு 244,245
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 609
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ – மது 614
வேறு பல் உருவின் கடவுள் பேணி/நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவு-உற்று – குறி 6,7
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து – நற் 251/8
எவ்வ நெஞ்சமொடு தெய்வம் பேணி/வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கரும் தாள் – நற் 351/4,5
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி/மடவை மன்ற நீ என கடவுபு – குறு 252/4,5
என்பு உற நலியினும் அவரொடு பேணி/சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே – குறு 305/2,3
கறி வளர் சிலம்பின் கடவுள் பேணி/அறியா வேலன் வெறி என கூறும் – ஐங் 243/1,2
குன்ற குறவன் கடவுள் பேணி/இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் – ஐங் 257/1,2
வண்டு படு கூந்தலை பேணி/பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/4,5
நிலவின் அன்ன நேர் அரும்பு பேணி/கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர் – ஐங் 454/2,3
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி/ஆர் வளம் பழுனிய ஐயம் தீர் சிறப்பின் – பதி 21/15,16
களைநர் யார் இனி பிறர் என பேணி/மன் எயில் மறவர் ஒலி அவிந்து அடங்க – பதி 40/7,8
இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி/தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/21,22
பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி – பதி 79/3
தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின் – பரி 15/48
கய மா பேணி கலவாது ஊரவும் – பரி 20/19
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் – கலி 45/23
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20
அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ – கலி 72/25
பேணி நிறுத்தார் அணி – கலி 104/28
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி/சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் – கலி 106/47,48
பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின் – கலி 117/2
பேணி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/10
தெறல் அரு மரபின் கடவுள் பேணி/குறவர் தந்த சந்தின் ஆரமும் – அகம் 13/3,4
காணுநர் இன்மையின் செத்தனள் பேணி/பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை – அகம் 16/8,9
நாணி நின்றனெமாக பேணி/ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் – அகம் 48/16,17
வரையா வண்மையொடு புரையோர் பேணி/புள்ளு புணர்ந்து இனிய ஆக தெள் ஒளி – அகம் 136/2,3
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி/படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ – அகம் 136/6,7
நாணினள் இறைஞ்சியோளே பேணி/பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி – அகம் 136/26,27
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர் – அகம் 311/9
வேற்று நாட்டு உறையுள் விருப்பு-உற பேணி/பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப – அகம் 351/1,2
பெண்டிரும் பிணி உடையீரும் பேணி/தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 9/2,3
வாணிக பரிசிலன் அல்லேன் பேணி/தினை அனைத்து ஆயினும் இனிது அவர் – புறம் 208/7,8
TOP


பேணிய (5)

செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு – பெரும் 498
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/42
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின் – பரி 11/85
முதியர் பேணிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 233/8
கடவுள் பேணிய குறவர் மாக்கள் – புறம் 143/3
TOP


பேணியர் (2)

உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர்/கொண்ட தீயின் சுடர் எழு-தோறும் – பதி 21/5,6
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர்/உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் – பதி 30/34,35
TOP


பேணியவே (1)

பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே/கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண் – பரி 7/63,64
TOP


பேணியும் (2)

அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும் – பட் 200
அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும் – புறம் 99/1
TOP


பேணின்றோ (1)

யாம் அது பேணின்றோ இலமே நீ நின் – அகம் 346/12
TOP


பேணினர் (1)

பேணினர் எனப்படுதல் பெண்மையும் அன்று அவன் – கலி 47/21
TOP


பேணினென் (1)

பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து – அகம் 16/17
TOP


பேணீர் (1)

பேணீர் ஆகுவிர் ஐய என் தோழி – நற் 46/4
TOP


பேணு (1)

பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
TOP


பேணு_தகு (1)

பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
TOP


பேணுதும் (2)

எலி வான் சூட்டொடு மலிய பேணுதும்/எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ – நற் 83/6,7
ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது – பரி 2/19
TOP


பேணுநர் (2)

பெரிதே உலகம் பேணுநர் பலரே – புறம் 207/7
பேணுநர் பெறாஅது விளியும் – புறம் 346/6
TOP


பேணுப (1)

பேணுப பேணார் பெரியோர் என்பது – நற் 72/1
TOP


பேணேம் (1)

கடவுள் பேணேம் என்னா ஆங்கு – புறம் 106/3
TOP


பேதாய் (1)

பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ – கலி 61/15
TOP


பேது (22)

பெரும் பேது உறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே – நற் 6/11
யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை – நற் 88/1
காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று – நற் 109/2
ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய – குறு 197/3
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/2
பேணாது ஒருத்தி பேது உற ஆயிடை – பரி 7/67
பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/12
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/3
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
பேது உறூஉம் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/18
பேது உற்றாய் போல பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய் – கலி 56/28
பெரும் பேது உறுதல் களை-மதி பெரும – கலி 129/22
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/11
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/12
ஆதிமந்தி போல பேது உற்று – அகம் 45/14
ஆதிமந்தி பேது உற்று இனைய – அகம் 76/10
பேது உற்றிசினே காதலம் தோழி – அகம் 135/6
ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே – அகம் 236/21
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/21
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும் – அகம் 310/6
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப – புறம் 238/10
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
TOP


பேதை (25)

பேதை ஆசினி ஒசித்த – நற் 51/10
கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை/சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப – நற் 120/3,4
உவன் வரின் எவனோ பாண பேதை/கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த – நற் 127/3,4
பேதை நெஞ்சம் கவலை கவற்ற – நற் 144/4
பேதை நெய்தல் பெரு நீர் சேர்ப்பற்கு – நற் 275/6
அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே – குறு 89/3
பெரும் தண் மாரி பேதை பித்திகத்து – குறு 94/1
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை/தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – குறு 142/2,3
கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே – குறு 159/7
பேதை யானை சுவைத்த – குறு 179/6
கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை/மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே – குறு 182/6,7
பேதை நெஞ்சம் பெரு மலக்கு-உறுமே – குறு 194/5
பெரிதும் பேதை மன்ற – குறு 276/7
பேதை நெஞ்சம் பின் செல சென்றோர் – ஐங் 334/3
ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே – ஐங் 387/3
பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி – ஐங் 462/2
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத – பரி 9/48
பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து ஒரு பேதை/பிறங்கல் இடையிடை புக்கு பிறழ்ந்து யான் – பரி 19/58,59
சொல் அறியா பேதை மடவை மற்று எல்லா – கலி 114/8
ஆழ் துயரம் எல்லாம் மறந்தனள் பேதை/நகை ஒழிந்து நாணு மெய் நிற்ப இறைஞ்சி – கலி 147/68,69
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை/தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள் – அகம் 63/15,16
திரு நுதல் பொலிந்த என் பேதை/வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – அகம் 263/14,15
பன் மாண் பேதை ஒழிந்தது என் நெஞ்சே – அகம் 390/17
பேதை சோழன் என்னும் சிறந்த – புறம் 216/9
TOP


பேதைக்கு (1)

நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு/அறியா தேஎத்து ஆற்றிய துணையே – அகம் 35/17,18
TOP


பேதைமை (1)

பேதைமை அல்லது ஊதியம் இல் என – புறம் 28/5
TOP


பேதைமைத்தே (1)

சென்றே நிற்கும் பெரும் பேதைமைத்தே – குறு 78/6
TOP


பேதைமையால் (1)

பேதைமையால் பெருந்தகை கெழுமி – குறு 230/3
TOP


பேதையவே (1)

கூஉம் தோழி பெரும் பேதையவே – குறு 391/9
TOP


பேதையார் (1)

அறிவு எனப்படுவது பேதையார் சொல் நோன்றல் – கலி 133/10
TOP


பேதையின் (1)

பல் மாண் பேதையின் பிரிந்த நீயே – அகம் 343/19
TOP


பேதையே (2)

ஆண்டும் வருகுவள் பெரும் பேதையே – குறு 113/6
நனி பேதையே நயன் இல் கூற்றம் – புறம் 227/1
TOP


பேதையை (2)

பேதையை மன்ற பெரிது என்றேன் மாதராய் – கலி 111/15
பேதையை பெரிது என தெளிப்பான் போலவும் – கலி 128/21
TOP


பேதையொடு (1)

விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட – நற் 242/8
TOP


பேதையோன் (1)

பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/7
TOP


பேய் (14)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் – மது 25
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட – மது 163
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் – பட் 236
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் – பட் 260
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் – பதி 22/37
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/11
பெரும் காட்டு கொற்றிக்கு பேய் நொடித்து ஆங்கு – கலி 89/8
பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு – புறம் 369/15
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர – புறம் 371/26
TOP


பேய்_மகள் (10)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள்/குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் – திரு 51,52
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள்/நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல – சிறு 197,198
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் – பட் 260
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் – பதி 22/37
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/11
பேய்_மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்பு – புறம் 369/15
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர – புறம் 371/26
TOP


பேய்_மகளிர் (2)

நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர்/இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் – மது 25,26
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட – மது 163
TOP


பேயும் (4)

பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 632
பேயும் பேயும் துள்ளல்-உறும் என – கலி 94/38
பேயும் பேயும் துள்ளல்-உறும் என – கலி 94/38
பேயும் அறியா மறை அமை புணர்ச்சி – அகம் 62/6
TOP


பேயொடு (1)

தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு/கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து – புறம் 373/36,37
TOP


பேர் (131)

இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை – திரு 57
இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை – திரு 57
அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர் – பொரு 1
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 61
ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி – பொரு 88
பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை – சிறு 125
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும் – சிறு 139
இவண் நயந்து இருந்த இரும் பேர் ஒக்கல் – சிறு 144
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் – சிறு 199
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பெரும் 25
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 416
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் உடீஇ – பெரும் 470
வினை நவின்ற பேர் யானை – மது 47
நிலம் தந்த பேர் உதவி – மது 60
இரு பெயர் பேர் ஆயமொடு – மது 101
பேர் உலகத்து மேஎம் தோன்றி – மது 133
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக – மது 156
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள் – மது 618
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் – நெடு 123
இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலென் – குறி 29
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் – மலை 82
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – மலை 157
பேர் அமர் மழை கண் ஈரிய கலுழ – நற் 29/9
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் – நற் 44/2
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை – நற் 76/6
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை – நற் 100/9
தவ சேய் நாட்டர் ஆயினும் மிக பேர்/அன்பினர் வாழி தோழி நன் புகழ் – நற் 115/8,9
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர் – நற் 153/9
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
பேர் அன்பினையே பெரும் கல் நாட – நற் 156/3
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர் – நற் 170/6
பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு – நற் 186/8
பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/9
ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர் – நற் 220/7
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி – நற் 251/5
பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய – நற் 253/6
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
நீர் அன நிலையன் பேர் அன்பினன் என – நற் 347/8
மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி – நற் 367/6
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/9
பேர் அமர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 391/10
நனி பேர் அன்பினர் காதலோரே – நற் 392/11
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை – நற் 395/8
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் – குறு 43/3
யாரினும் இனியன் பேர் அன்பினனே – குறு 85/1
பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே – குறு 131/2
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை – குறு 158/4
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில் – குறு 223/1
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி – குறு 286/4
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/2
பேர் அமர் மழை கண் கலிழ தன் – ஐங் 214/4
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் – ஐங் 282/2
பிரிதல் தேற்றா பேர் அன்பினவே – ஐங் 284/4
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே – ஐங் 412/4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே – ஐங் 427/1
தம்மோன் போலான் பேர் அன்பினனே – ஐங் 475/5
பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் – ஐங் 496/3
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி – ஐங் 497/4
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம் – பதி 11/23
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் – பதி 12/14
அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து – பதி 43/15
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை – பதி 48/15
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர் – பதி 67/2
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே – பரி 7/63
பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் – பரி 10/28
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 30/11
பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 58/2
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய – கலி 60/16
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
பல்லும் பணை தோளும் பேர் அமர் உண்கண்ணும் – கலி 108/16
பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் – கலி 109/6
பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய் – கலி 113/4
பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/51
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் – கலி 146/7
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே – கலி 146/42
இரு பேர் ஆரமும் எழில் பெற அணியும் – அகம் 13/5
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/19
பெரும் பேர் அன்பினர் தோழி இரும் கேழ் – அகம் 91/9
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/4
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 194/1
வாராயோ என்று ஏத்தி பேர் இலை – அகம் 219/3
பேர் இசை எருமை நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 253/19
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி – அகம் 264/9
பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல் – அகம் 296/10
இரும் பேர் ஒக்கல் கோடியர் இறந்த – அகம் 301/23
மெல்லியள் இளையள் நனி பேர் அன்பினள் – அகம் 319/14
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின் – அகம் 323/1
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் – அகம் 326/2
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய – அகம் 337/3
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் – அகம் 382/11
நீரொடு நிறைந்த பேர் அமர் மழை கண் – அகம் 395/3
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை – அகம் 396/16
எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம் – புறம் 28/4
ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர் – புறம் 33/4
பெரும் புல்லென்ற இரும் பேர் ஒக்கலை – புறம் 69/6
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/6
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் – புறம் 84/4
அளிதோ தானே பேர் இரும் குன்றே – புறம் 111/1
நீயே பேர் எண்ணலையே நின் இறை – புறம் 138/6
இரும் பேர் ஒக்கலொடு தின்ம் என தருதலின் – புறம் 150/13
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த – புறம் 158/6
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல் – புறம் 166/15
கல் பொருது இரங்கும் மல்லல் பேர் யாற்று – புறம் 192/8
மிக பேர் எவ்வம் உறினும் எனைத்தும் – புறம் 197/15
பேர் இசை மூதூர் மன்றம் கண்டே – புறம் 220/7
ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேர் அன்பினனே – புறம் 221/2
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6
அந்தோ எந்தை அடையா பேர் இல் – புறம் 261/1
பேர் அமர் உழந்த வெருவரு பறந்தலை – புறம் 270/11
இரு பேர் யாற்ற ஒரு பெரும் கூடல் – புறம் 273/5
எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என – புறம் 293/4
பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு – புறம் 300/5
பேர் உயிர் கொள்ளும் மாதோ அது கண்டு – புறம் 307/10
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு இனிது அருந்தி – புறம் 320/14
நீருள் பட்ட மாரி பேர் உறை – புறம் 333/1
பெறாஅமையின் பேர் அமர் செய்தலின் – புறம் 342/12
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு – புறம் 370/3
இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 378/13
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற – புறம் 390/20
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 391/8
ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 393/10
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும் – புறம் 394/16
இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய – புறம் 396/23
TOP


பேர்தந்து (1)

நாம அரும் துறை பேர்தந்து யாமத்து – அகம் 18/7
TOP


பேர்தல் (1)

நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது – நற் 300/7
TOP


பேர்வனள் (1)

மூரல் முறுவலள் பேர்வனள் நின்ற – அகம் 390/15
TOP


பேரா (1)

பேரா யாணர்த்தால் வாழ்க நின் வளனே – பதி 24/30
TOP


பேராது (1)

பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி – கலி 109/2
TOP


பேராள (2)

நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள/அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 270,271
ஒன்பதிற்று தட கை மன் பேராள/பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல் – பரி 3/39,40
TOP


பேராளர் (1)

நெடுமொழி மறந்த சிறு பேராளர்/அஞ்சி நீங்கும்-காலை – புறம் 178/9,10
TOP


பேரியாழ் (6)

பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி நீர் வாய் – பொரு 168
இடன் உடை பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி – பெரும் 462
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ்/அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது – மலை 37,38
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 46/5
விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 57/8
இடன் உடை பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 66/2
TOP


பேரியாற்று (7)

நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று/சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் – பதி 28/10,11
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும் – அகம் 35/16
கடும் புனல் மலிந்த காவிரி பேரியாற்று/நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல – அகம் 62/9,10
கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று/அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க – அகம் 126/5,6
வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று/உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/7,8
சுள்ளி அம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க – அகம் 149/8
காவிரி பேரியாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி – அகம் 181/12
TOP


பேரியாறு (2)

கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
புனல் மலி பேரியாறு இழிதந்து ஆங்கு – பதி 88/25
TOP


பேரில் (1)

சிறுவர் தாயே பேரில்_பெண்டே – புறம் 270/6
TOP


பேரில்_பெண்டே (1)

சிறுவர் தாயே பேரில்_பெண்டே/நோகோ யானே நோக்கு-மதி நீயே – புறம் 270/6,7
TOP


பேரிளம் (1)

காமர் கவினிய பேரிளம்_பெண்டிர் – மது 465
TOP


பேரிளம்_பெண்டிர் (1)

காமர் கவினிய பேரிளம்_பெண்டிர்/பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி – மது 465,466
TOP


பேரும் (3)

மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/4
யாரீரோ என பேரும் சொல்லான் – புறம் 150/23
ஈம விளக்கின் வெருவர பேரும்/காடு முன்னினரே நாடு கொண்டோரும் – புறம் 359/7,8
TOP


பேரூர் (3)

மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா – பெரும் 254
பேரூர் துஞ்சும் யாரும் இல்லை – நற் 132/1
நனம் தலை பேரூர் எரியும் நைக்க – புறம் 57/7
TOP


பேரொடு (1)

பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/5
TOP


பேழ் (10)

உலறிய கதுப்பின் பிறழ் பல் பேழ் வாய் – திரு 47
பூ பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 104/1
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 154/5
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன – நற் 347/6
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 8/6
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 201/16
பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 246/1
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது – அகம் 277/6
பேழ் வாய் உழுவை பொறிக்கும் ஆற்றலை – புறம் 33/9
பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ – புறம் 152/2
TOP


பேழை (1)

பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்து அன்ன – குறு 233/3
TOP


பேறு (1)

யானும் பெற்றது ஊதியம் பேறு யாது என்னேன் – புறம் 154/6
TOP


பேனும் (1)

ஈரும் பேனும் இருந்து இறைகூடி – பொரு 79
TOP