பூ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பூ 535
பூ_நுதல் 1
பூ_விலை_பெண்டே 1
பூஉண்டு 1
பூக்க 1
பூக்குந்து 2
பூக்கும் 6
பூங்கோதை 1
பூசல் 43
பூசலின் 9
பூசலொடு 1
பூசற்கு 2
பூசா 1
பூசி 1
பூசுவ 1
பூசுவோரும் 1
பூசை 1
பூட்கை 16
பூட்ட 1
பூட்டலும் 1
பூட்டவும் 1
பூட்டி 16
பூட்டிய 4
பூட்டினையோ 2
பூட்டு 6
பூட்டுநர் 1
பூட்டும் 1
பூண் 117
பூண்க 5
பூண்ட 20
பூண்டதை 1
பூண்டவள் 1
பூண்டவை 1
பூண்டாரும் 1
பூண்டிசின் 1
பூண்டு 7
பூண்டும் 1
பூண்ப 1
பூண 1
பூணவற்கு 1
பூணவை 1
பூணள் 1
பூணன் 2
பூணா 1
பூணா_ஐயவி 1
பூணாம் 1
பூணினால் 1
பூணினை 1
பூணொடு 3
பூத்த 53
பூத்தமை 1
பூத்தல் 3
பூத்தன்று 2
பூத்தன 3
பூத்தனள் 2
பூத்தியோ 1
பூத்து 10
பூத 1
பூதத்து 2
பூதம் 5
பூந்தாரான் 1
பூப்ப 11
பூப்பவும் 2
பூப்பின் 1
பூம் 14
பூம்_குழை 1
பூம்_கொடி 2
பூரித்த 1
பூரிம 1
பூரிய 1
பூவல் 4
பூவனும் 1
பூவா 4
பூவால் 1
பூவின் 35
பூவின 1
பூவினர் 2
பூவினரே 1
பூவினும் 2
பூவினுள் 3
பூவினோயே 1
பூவுடன் 1
பூவும் 8
பூவே 3
பூவை 6
பூவைக்கு 1
பூவொடு 7
பூவோடு 1
பூழ் 4
பூழி 9
பூழிய 1
பூழியர் 8
பூழில் 1
பூழிலொடு 1
பூழின் 2
பூளை 7
பூளையின் 2
பூளையொடு 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

பூ (535)

உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில் – திரு 15
உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 28
நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை – திரு 33
சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 43
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ/செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 201,202
சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225
உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர – திரு 241
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 298
மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 303
பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் – பொரு 30
நோக்கு நுழைகல்லா நுண்மைய பூ கனிந்து – பொரு 82
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர – பொரு 157
பூ புன்னை சினை சேப்பின் – பொரு 205
நறும் பூ கண்ணி குறவர் சூட – பொரு 219
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி – சிறு 22
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 54
கமழ் பூ சாரல் கவினிய நெல்லி – சிறு 100
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை – சிறு 178
பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் – சிறு 239
பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ/கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை – பெரும் 7,8
புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ – பெரும் 159
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி – பெரும் 174
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை – பெரும் 214
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி – பெரும் 290
முரண் பூ மலிந்த முது நீர் பொய்கை – பெரும் 294
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் – பெரும் 338
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ/கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த – பெரும் 376,377
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பெரும் 389
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 23
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து – முல் 41
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல் – மது 96
பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும் – மது 103
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை – மது 253
சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல் – மது 277
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 292
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் – மது 297
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் – மது 338
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி – மது 341
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப – மது 396
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் – மது 398
கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் – மது 433
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை – மது 438
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 446
இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் – மது 487
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை – மது 524
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து – மது 568
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் – மது 573
மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப – மது 685
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் – மது 718
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை – மது 737
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல் – மது 745
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ/பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 13,14
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் – நெடு 38
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ – நெடு 113
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து – நெடு 126
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து – நெடு 130
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் – நெடு 145
வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் – குறி 67
எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை – குறி 68
குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம் – குறி 73
பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம் – குறி 85
பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி – குறி 88
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி – குறி 90
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 214
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண் – பட் 12
பொழில் புறவின் பூ தண்டலை – பட் 33
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை – பட் 37
புனல் ஆம்பல் பூ சூடியும் – பட் 66
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் – பட் 85
புலவு மணல் பூ கானல் – பட் 94
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பட் 105
உரு கெழு கரும்பின் ஒண் பூ போல – பட் 162
வெண் பூ கரும்பொடு செந்நெல் நீடி – பட் 240
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் – பட் 252
சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி – பட் 256
புயல் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின் – மலை 120
சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி – மலை 228
எரி கான்று அன்ன பூ சினை மராஅத்து – மலை 498
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் – நற் 8/2
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/5
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர – நற் 10/4
புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை – நற் 11/6
பூ போல் உண்கண் பெயர்ப்ப நோக்கி – நற் 20/6
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி – நற் 34/3
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி – நற் 36/2
அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய – நற் 42/11
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ/வைகுறு_மீனின் நினைய தோன்றி – நற் 48/3,4
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை – நற் 48/5
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் – நற் 63/8
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் – நற் 73/9
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் – நற் 78/4
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு – நற் 90/4
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் – நற் 90/7
பூ பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 104/1
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/3
மலர்ந்த பொய்கை பூ குற்று அழுங்க – நற் 115/1
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர – நற் 117/4
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் – நற் 118/4
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே – நற் 122/11
பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை – நற் 132/6
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து – நற் 147/8
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 149/6
பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர் – நற் 151/9
மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/2
விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் – நற் 155/3
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன – நற் 157/9
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை – நற் 159/2
சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும் – நற் 173/1
பல் பூ கானலும் அல்கின்றன்றே – நற் 187/3
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் – நற் 191/9
நறும் பூ கானல் வந்து அவர் – நற் 191/11
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே – நற் 202/11
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ/கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை – நற் 203/3,4
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை – நற் 203/4
பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி – நற் 205/3
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே – நற் 218/2
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – நற் 221/2
பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி – நற் 221/11
பகலும் வருதி பல் பூ கானல் – நற் 223/3
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் – நற் 235/4
வறம் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூ/கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப – நற் 238/1,2
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன் – நற் 241/5
வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய – நற் 241/6
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/2
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் – நற் 243/4
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 249/5
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு – நற் 250/4
பல் பூ கானல் பகற்குறி மரீஇ – நற் 258/1
எருவை நறும் பூ நீடிய – நற் 261/9
பூ தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும் – நற் 265/4
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ/ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/2,3
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ/ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த – நற் 268/3,4
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் – நற் 272/6
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ/கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் – நற் 290/1,2
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/5
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ/தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது – நற் 299/2,3
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ/பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப – நற் 313/1,2
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப – நற் 317/2
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/7
நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என – நற் 326/6
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும் – நற் 333/4
பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை – நற் 335/4
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் – நற் 348/5
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை – நற் 355/1
பல் பூ கானல் மல்கு நீர் சேர்ப்ப – நற் 375/3
நன்_நாள் வேங்கை பொன் மருள் புது பூ/பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ – நற் 384/7,8
அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த – நற் 395/7
பொன்னின் அன்ன பூ சினை துழைஇ – நற் 396/4
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள் – நற் 399/2
கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு – குறு 3/3
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை – குறு 10/3
மா என மடலும் ஊர்ப பூ என – குறு 17/1
பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று – குறு 19/2
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை – குறு 21/3
கரும் கால் வேம்பின் ஒண் பூ யாணர் – குறு 24/1
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் – குறு 26/3
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் – குறு 53/2
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை – குறு 55/1
பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்து அன்ன – குறு 57/1
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
நாறா வெண் பூ கொழுதும் – குறு 85/5
கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி – குறு 90/4
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி – குறு 101/4
குவி இணர் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன – குறு 107/1
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ/செம் வான் செவ்வி கொண்டன்று – குறு 108/3,4
கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப – குறு 123/3
பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை – குறு 126/3
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி – குறு 134/4
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ – குறு 142/1
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை – குறு 142/2
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை – குறு 149/3
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து – குறு 156/2
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை – குறு 183/5
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் – குறு 200/1
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ/குருகு என மலரும் பெரும் துறை – குறு 226/5,6
புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் – குறு 242/3
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/2
பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் – குறு 253/3
தாங்கல் ஒல்லுமோ பூ குழையோய் என – குறு 256/5
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ/சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – குறு 281/3,4
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் துறைவனோடு – குறு 313/3
சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் – குறு 321/2
கான இருப்பை வேனில் வெண் பூ/வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு – குறு 329/1,2
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ/இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/4,5
பனி புலந்து உறையும் பல் பூ கானல் – குறு 334/3
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ – குறு 341/2
வாடு பூ சினையின் கிடக்கும் – குறு 343/6
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும் – குறு 346/4
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை – குறு 359/3
புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/6
பூ மலி பொதும்பர் நாள்_மலர் மயக்கி – குறு 381/5
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல – குறு 382/3
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை – குறு 391/7
பூ கஞல் ஊரன்-தன் மனை – ஐங் 3/5
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் – ஐங் 7/4
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் – ஐங் 8/5
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும் – ஐங் 13/2
கொடி பூ வேழம் தீண்டி அயல – ஐங் 14/1
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் – ஐங் 16/1
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி – ஐங் 16/3
பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/4
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ/விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் – ஐங் 17/1,2
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை – ஐங் 19/1
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் – ஐங் 19/3
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/2
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் – ஐங் 23/2
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் – ஐங் 30/3
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/2
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/2
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/3
பூ போல் உண்கண் மரீஇய – ஐங் 101/4
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் – ஐங் 109/2
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை – ஐங் 110/2
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் – ஐங் 162/3
புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன் – ஐங் 169/3
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ/வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும் – ஐங் 190/1,2
கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் – ஐங் 191/2
பூ கெழு குன்றம் நோக்கி நின்று – ஐங் 210/3
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை – ஐங் 265/1
பூ கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி – ஐங் 290/3
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட – ஐங் 297/2
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ/முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/1,2
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ/அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள – ஐங் 331/2,3
நறும் பூ குரவம் பயந்த – ஐங் 344/2
புது பூ அதிரல் தாஅய் – ஐங் 345/2
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே – ஐங் 347/3
வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப – ஐங் 350/2
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப – ஐங் 362/3
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – ஐங் 368/1
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும் – ஐங் 368/2
நீங்கினளோ என் பூ கணோளே – ஐங் 375/6
பூ புரை உண்கண் மடவரல் – ஐங் 376/4
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த – ஐங் 404/3
பூ பல அணிந்த வைப்பின் – ஐங் 405/3
பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே – ஐங் 412/3
கோட்டவும் கொடியவும் பூ பல பழுனி – ஐங் 414/2
நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும் – ஐங் 421/2
பைம் புதல் பல் பூ மலர – ஐங் 438/2
காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே – ஐங் 469/5
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/5
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் – பதி 11/12
புனல் வாயில் பூ பொய்கை – பதி 13/8
விரி பூ கரும்பின் கழனி புல்லென – பதி 13/13
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து – பதி 15/9
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/4
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின் – பதி 30/15
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி – பதி 30/26
ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ – பதி 40/9
பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர் – பதி 40/24
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் – பதி 41/9
பொலம் பூ தும்பை பொறி கிளர் தூணி – பதி 45/1
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு – பதி 50/6
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் – பதி 54/5
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் – பதி 58/2
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய – பதி 90/29
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி – பரி 6/11
செய்கின்றே செம் பூ புனல் – பரி 7/22
பூ வேய்ந்து பொழில் பரந்து – பரி 7/42
பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி 10/36
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் – பரி 10/79
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/105
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து – பரி 10/114
நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் – பரி 10/122
திருமருத நீர் பூ துறை – பரி 11/30
பூ வீழ் அரியின் புலம்ப போகாது – பரி 11/118
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் – பரி 11/125
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும் – பரி 12/12
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/68
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி – பரி 12/89
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி – பரி 13/2
நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே – பரி 14/2
வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய – பரி 14/7
பவழத்து அன்ன வெம் பூ தாஅய் – பரி 14/16
நறு மலர் வள்ளி பூ நயந்தோயே – பரி 14/22
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் – பரி 16/11
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் – பரி 16/21
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூ கொடி நுடங்க – பரி 17/16
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/33
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய – பரி 19/16
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 19/31
புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா – பரி 19/86
பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி – பரி 19/87
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி 20/4
பூ மலி வையைக்கு இயல்பு – பரி 20/111
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது – பரி 21/42
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து – பரி 21/44
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் – பரி 21/59
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி – பரி 22/19
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் – பரி 22/21
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி 22/43
மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/44
பூ முடி நாகர் நகர் – பரி 23/59
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/41
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை – பரி 24/51
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி – பரி 24/53
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் – கலி 23/2
சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் – கலி 23/13
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/5
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு – கலி 31/15
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/5
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர – கலி 33/11
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/16
பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – கலி 39/52
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர – கலி 44/5
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் – கலி 46/6
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய – கலி 48/22
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை – கலி 54/2
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை – கலி 55/3
பூ அமன்றன்று சுனையும் அன்று – கலி 55/12
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/11
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற – கலி 62/4
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர – கலி 66/8
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/11
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை – கலி 73/2
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் – கலி 75/31
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி – கலி 78/3
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி – கலி 79/20
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/37
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/5
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண்படா – கலி 85/27
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/2
புன வளர் பூ கொடி அன்னாய் கழிய – கலி 92/1
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே – கலி 92/26
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த – கலி 92/43
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 92/63
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/24
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல – கலி 94/23
பொரு கரை வாய் சூழ்ந்த பூ மலி வையை – கலி 98/10
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக – கலி 98/16
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/52
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை – கலி 108/10
பனி பூ தளவொடு முல்லை பறித்து – கலி 108/42
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/3
குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை – கலி 111/7
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக – கலி 111/14
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ/அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் – கலி 115/9,10
பூ கரை நீலம் தழீஇ தளர்பு ஒல்கி – கலி 115/14
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட – கலி 118/11
நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழும்-கால் நின் மார்பில் – கலி 126/10
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் – கலி 130/16
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 131/4
பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள் – கலி 132/18
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் – கலி 133/5
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த – கலி 138/14
தோளாள் எமக்கு ஈத்த பூ/உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த – கலி 138/19,20
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/4
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/22
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/11
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ/சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று – அகம் 1/16,17
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து – அகம் 6/16
குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர – அகம் 14/8
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ/துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க – அகம் 15/13,14
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/2
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி – அகம் 19/16
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக – அகம் 20/9
பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல் – அகம் 20/10
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/13
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் – அகம் 25/10
பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து_எழுந்து – அகம் 28/9
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர – அகம் 36/8
கானல் மாலை கழி பூ கூம்ப – அகம் 40/1
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப – அகம் 41/3
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
மலி பூ சாரல் என் தோழிமாரோடு – அகம் 48/5
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் – அகம் 53/4
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் – அகம் 66/12
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர – அகம் 71/4
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர – அகம் 71/4
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக – அகம் 82/6
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – அகம் 93/13
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/2
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்-உறு விளை நெற்று – அகம் 115/11
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் – அகம் 130/8
பூ கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று – அகம் 133/10
வாழை வான் பூ ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்த – அகம் 134/10
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ/கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/8,9
பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய – அகம் 136/9
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை – அகம் 136/10
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை – அகம் 141/25
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர – அகம் 141/26
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை – அகம் 142/23
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ/பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 149/3,4
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/8
நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது – அகம் 159/14
வினை வனப்பு எய்திய புனை பூ சேக்கை – அகம் 167/3
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி – அகம் 174/4
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/5
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
பூ கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து – அகம் 182/1
ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி – அகம் 184/10
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன – அகம் 187/8
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் – அகம் 197/2
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் – அகம் 205/11
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர – அகம் 205/20
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/16
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் – அகம் 211/2
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ/கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர – அகம் 217/4,5
ஊழ்-உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட – அகம் 217/10
ஒண் பூ வேங்கை கமழும் – அகம் 218/21
சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே பூ புனை – அகம் 225/14
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப – அகம் 227/8
விரவு பூ பலியொடு விரைஇ அன்னை – அகம் 232/12
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ/விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய – அகம் 235/9,10
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ/மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க – அகம் 235/12,13
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ/மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் – அகம் 236/7,8
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப – அகம் 240/3
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/14
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ/குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் – அகம் 245/15,16
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் – அகம் 247/5
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை – அகம் 248/12
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 249/11
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி – அகம் 256/14
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து – அகம் 257/6
ஆனா உவகையேம் ஆயினெம் பூ மலிந்து – அகம் 262/13
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ/பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர் – அகம் 264/3,4
மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ/மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர – அகம் 267/7,8
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த – அகம் 268/2
செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி – அகம் 269/11
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ/குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 275/11,12
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு – அகம் 279/12
சாரல் வேங்கை படு சினை புது பூ/முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை – அகம் 288/3,4
கழி சேர் புன்னை அழி பூ கானல் – அகம் 290/9
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய – அகம் 294/3
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/12
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி – அகம் 301/11
களரி ஆவிரை கிளர் பூ கோதை – அகம் 301/14
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய – அகம் 308/12
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை – அகம் 310/12
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது – அகம் 321/5
பூ கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து – அகம் 329/1
கழி பூ குற்றும் கானல் அல்கியும் – அகம் 330/1
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ/ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின் – அகம் 331/2,3
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் – அகம் 334/15
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ/வார்-உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய – அகம் 335/18,19
பல் பூ கானல் பவத்திரி அன இவள் – அகம் 340/7
சேப்பின் எவனோ பூ கேழ் புலம்ப – அகம் 340/13
கரும் கால் வேங்கை செம் பூ பிணையல் – அகம் 345/8
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ/செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப – அகம் 345/16,17
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
கதிர்த்த சென்னி கவிர் பூ அன்ன – அகம் 367/11
பெயல் பெய்து கழிந்த பூ நாறு வைகறை – அகம் 374/10
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் – அகம் 387/7
பல் பூ சேக்கையின் பகலும் நீங்கார் – அகம் 389/9
பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண் – அகம் 398/20
பூ பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி – அகம் 400/11
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு – அகம் 400/20
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை – புறம் 2/14
குலவு சினை பூ கொய்து – புறம் 11/4
வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே – புறம் 11/18
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் – புறம் 12/2
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய – புறம் 13/2
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை – புறம் 14/13
பூ கதூஉம் இன வாளை – புறம் 18/8
வேளை வெண் பூ கறிக்கும் – புறம் 23/21
பூ கரும்பின் தீம் சாறும் – புறம் 24/13
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் – புறம் 28/13
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என – புறம் 32/4
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/20
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் – புறம் 35/10
பொலம் பூ காவின் நன் நாட்டோரும் – புறம் 38/12
புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு – புறம் 41/14
பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/7
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – புறம் 50/7
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற – புறம் 55/6
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 96/1
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் – புறம் 99/6
சாரல் வேங்கை பூ சினை தவழும் – புறம் 108/3
பயில் பூ சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் – புறம் 116/10
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
வழை பூ கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன் – புறம் 131/2
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ/ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு – புறம் 155/4,5
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் – புறம் 166/28
புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/3
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ – புறம் 215/3
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர – புறம் 224/15
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர – புறம் 224/15
கடி காவில் பூ சூடினன் – புறம் 239/2
செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ – புறம் 243/2
எரி பூ பழனம் நெரித்து உடன் வலைஞர் – புறம் 249/3
நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை – புறம் 261/13
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு – புறம் 264/2
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை – புறம் 274/1
கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே – புறம் 283/13
பூ கோள் இன்று என்று அறையும் – புறம் 289/9
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6
வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன – புறம் 321/4
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும் – புறம் 326/6
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 339/3
கழி நெய்தல் பூ குறூஉந்து – புறம் 339/8
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் – புறம் 341/2
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே – புறம் 341/8
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் – புறம் 351/10
புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 352/4
பொலம் தாமரை பூ பாணரொடு – புறம் 361/12
மன்ற வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப – புறம் 371/7
ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண் – புறம் 383/12
அறை கரும்பின் பூ அருந்தும் – புறம் 384/3
கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து – புறம் 384/7
இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து – புறம் 384/9
பாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பின – புறம் 386/11
புதல் தளவின் பூ சூடி – புறம் 395/6
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு – புறம் 397/15
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் – புறம் 398/4
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் – புறம் 398/28
TOP


பூ_நுதல் (1)

பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த – கலி 138/14
TOP


பூ_விலை_பெண்டே (1)

அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6
TOP


பூஉண்டு (1)

வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு/அறன் வாழ்த்த நற்கு ஆண்ட – பதி 90/11,12
TOP


பூக்க (1)

புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே – புறம் 21/13
TOP


பூக்குந்து (2)

கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து/கரும் கால் வேங்கை மலரின் நாளும் – புறம் 137/8,9
மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து/கழி சுற்றிய விளை கழனி – புறம் 396/2,3
TOP


பூக்கும் (6)

கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும்/திண் தேர் பொறையன் தொண்டி – நற் 8/8,9
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும்/அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே – நற் 266/3,4
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும்/அரும் பனி அற்சிரம் வாராதோரே – குறு 82/5,6
பெயர்த்தும் கடிந்த செறுவில் பூக்கும்/நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும – குறு 309/5,6
கரை சேர் வேழம் கரும்பின் பூக்கும்/துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் – ஐங் 12/1,2
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன் – ஐங் 103/2
TOP


பூங்கோதை (1)

அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை/மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/2,3
TOP


பூசல் (43)

தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல்/மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 291,292
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல்/சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் – மது 293,294
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல்/கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர் – மது 295,296
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் – மது 297
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல்/சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின் – மலை 299,300
மலை-மார் இடூஉம் ஏம பூசல்/கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 306,307
சிறுமை உற்ற களையா பூசல்/கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை – மலை 314,315
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல்/இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு – மலை 329,330
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல்/நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/9,10
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல்/இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும் – நற் 35/5,6
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல்/உரும் இடை கடி இடி கரையும் – நற் 65/7,8
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா – நற் 90/10
வான் கோல் எல் வளை வௌவிய பூசல்/சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் – நற் 100/5,6
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு – குறு 29/5
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல்/நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் – குறு 43/3,4
ஏறாது இட்ட ஏம பூசல்/விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/5,6
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி – குறு 367/5
பூசல் கேளார் சேயர் என்ப – ஐங் 315/2
பூசல் கேட்டும் அருளாதோயே – ஐங் 480/5
பூசல் அறியா நன் நாட்டு – பதி 27/15
செம் நீர் பூசல் அல்லது – பதி 28/13
கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து – பதி 31/3
பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் – பரி 10/28
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/24
கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே – கலி 65/22
ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை – கலி 147/51
பிடி படி முறுக்கிய பெரு மர பூசல்/விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/11,12
புலி புலி என்னும் பூசல் தோன்ற – அகம் 48/7
இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின் – அகம் 52/4
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப – அகம் 62/7
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் – அகம் 68/18
அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா – அகம் 179/9
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல்/வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/16,17
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் – அகம் 239/6
குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப – அகம் 317/16
வருந்து தோள் பூசல் களையும் மருந்து என – அகம் 351/15
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து – புறம் 7/11
மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல்/ஒண் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர – புறம் 25/11,12
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து – புறம் 42/7
முனை தரு பூசல் கனவினும் அறியாது – புறம் 42/9
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/15
ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல – புறம் 266/9
இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும் – புறம் 291/3
TOP


பூசலின் (9)

புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி – மலை 281
நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும் – பதி 22/29
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் – பதி 30/19
புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ – கலி 66/14
பிற்படு பூசலின் வழிவழி ஓடி – அகம் 7/15
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய – அகம் 211/10
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் – அகம் 372/11
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/25
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் – புறம் 260/12
TOP


பூசலொடு (1)

ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298
TOP


பூசற்கு (2)

புலம் பெயர்ந்து ஒளித்த களையா பூசற்கு/அரண்கள் தாவு-உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/12,13
ஆர்வு-உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார் – கலி 145/62
TOP


பூசா (1)

புலாஅல் கையர் பூசா வாயர் – அகம் 265/18
TOP


பூசி (1)

பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம் – பரி 21/25
TOP


பூசுவ (1)

ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை – பரி 23/22
TOP


பூசுவோரும் (1)

புகை கெழு சாந்தம் பூசுவோரும்/கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் – பரி 12/14,15
TOP


பூசை (1)

இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50
TOP


பூட்கை (16)

ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி – திரு 247
ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 83
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின் – சிறு 141
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 30/40
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 34/2
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப – பதி 57/1
பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் – பதி 80/8
ஒன்னா பூட்கை சென்னியர் பெருமான் – பதி 85/3
ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை – அகம் 100/8
அறத்து ஆறு நுவலும் பூட்கை மறத்தின் – புறம் 9/6
பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல – புறம் 69/5
ஓடா பூட்கை உரவோன் மருக – புறம் 126/4
ஓடா பூட்கை உரவோர் மருக – புறம் 139/7
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே – புறம் 165/15
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே – புறம் 295/8
இரும் கோள் ஈரா பூட்கை/கரும்பனூரன் காதல் மகனே – புறம் 381/25,26
TOP


பூட்ட (1)

அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/99
TOP


பூட்டலும் (1)

நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று – அகம் 200/11
TOP


பூட்டவும் (1)

திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும்/வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் – பரி 20/16,17
TOP


பூட்டி (16)

பால் புரை புரவி நால்கு உடன் பூட்டி/காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் – பொரு 165,166
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி/பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் – பெரும் 198,199
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி/அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 489,490
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி/மெய்ம் மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய – நற் 187/4,5
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி/வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி – குறு 182/2,3
விரி உளை நன் மா பூட்டி/பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே – ஐங் 488/3,4
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி/சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை – பதி 42/10,11
முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி/ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி – பதி 44/16,17
ஒண் நுதல் விறலியர்க்கு ஆரம் பூட்டி/கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு – பதி 48/2,3
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி/நாஞ்சில் ஆடிய கொழு வழி மருங்கின் – பதி 58/16,17
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி/நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – அகம் 83/6,7
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி/நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ – அகம் 244/12,13
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி/சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் – அகம் 249/5,6
பூ பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி/மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை – அகம் 400/11,12
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி/பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/2,3
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி/வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும் – புறம் 392/9,10
TOP


பூட்டிய (4)

நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய/தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/16,17
தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய/அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/14,15
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி – அகம் 311/10
தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு – அகம் 373/8
TOP


பூட்டினையோ (2)

வான் வழங்கு இயற்கை வளி பூட்டினையோ/மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ – அகம் 384/9,10
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ/உரை-மதி வாழியோ வலவ என தன் – அகம் 384/10,11
TOP


பூட்டு (6)

கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ – குறு 388/3
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து – கலி 66/25
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/5
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் – அகம் 96/2
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் – அகம் 300/6
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
TOP


பூட்டுநர் (1)

கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/16
TOP


பூட்டும் (1)

புன் தலை சிறாஅர் கன்று என பூட்டும்/சீறூர் மன்னன் நெருநை ஞாங்கர் – புறம் 319/11,12
TOP


பூண் (117)

நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் – திரு 32
அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 271
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் – சிறு 61
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை – பெரும் 136
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் – பெரும் 327
புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் – பெரும் 450
பைம் பூண் சேஎய் பயந்த மா மோட்டு – பெரும் 458
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி – மது 94
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி – மது 569
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த – மது 775
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் – குறி 51
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண்/அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் – பட் 297,298
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண்/நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடு – மலை 63,64
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் – நற் 46/5
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் – நற் 81/5
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப – நற் 171/8
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு – நற் 187/9
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/5
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி – நற் 245/8
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும் – நற் 264/8
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி – நற் 269/1
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் – நற் 269/2
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/6
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் – நற் 358/10
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ – நற் 380/11
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி – குறு 89/4
நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல – குறு 147/3
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு – குறு 173/3
பூண் வனைந்து அன்ன பொலம் சூட்டு நேமி – குறு 227/1
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ – குறு 275/4
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும் – குறு 348/5
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் – குறு 393/4
நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே – ஐங் 127/3
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய – ஐங் 232/3
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் – ஐங் 353/2
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே – ஐங் 442/5
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16
பசும் பூண் மார்ப பாடினி வேந்தே – பதி 17/14
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம – பதி 64/2
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை – பதி 65/6
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் – பதி 65/12
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப – பதி 70/16
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண்/ஒன்னா பூட்கை சென்னியர் பெருமான் – பதி 85/2,3
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து – பதி 88/31
இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் – பரி 1/31
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 2/29
ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின் – பரி 3/15
அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/53
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது – பரி 4/45
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து – பரி 5/23
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன் – பரி 12/55
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண்/அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் – பரி 13/10,11
எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண்/வந்த வழி நின்-பால் மாய களவு அன்றேல் – பரி 20/76,77
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து – பரி 21/53
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் – கலி 60/29
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/27
மெய் பெறா மழலையின் விளங்கு பூண் நனைத்தர – கலி 81/2
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/30
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து – கலி 82/12
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண்/சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/11,12
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் – கலி 86/4
உத்தி பொறித்த புனை பூண் பருமத்து – கலி 97/14
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் – அகம் 15/2
சூழி யானை சுடர் பூண் நன்னன் – அகம் 15/10
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை – அகம் 16/9
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி – அகம் 36/16
நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி – அகம் 44/7
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி – அகம் 44/14
நுண் பூண் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 61/18
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து – அகம் 69/18
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப – அகம் 93/15
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
நுண் பூண் எருமை குடநாட்டு அன்ன என் – அகம் 115/5
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப – அகம் 132/8
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி – அகம் 140/14
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 159/21
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/21
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 166/12
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 199/20
நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி – அகம் 205/10
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண்/பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என் – அகம் 249/8,9
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/5
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/12
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் – அகம் 303/4
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/5
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் – அகம் 340/6
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை – அகம் 343/2
பொலம் பூண் எவ்வி நீழல் அன்ன – அகம் 366/12
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என – அகம் 396/2
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து – புறம் 68/4
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண்/கிள்ளிவளவன் படர்குவை ஆயின் – புறம் 69/15,16
நாடு கெழு திருவின் பசும் பூண் செழியன் – புறம் 76/9
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு – புறம் 130/1
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/5
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/3
கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும் – புறம் 158/9
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய – புறம் 166/12
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண்/சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் – புறம் 174/17,18
திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் – புறம் 179/5
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் – புறம் 197/7
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே – புறம் 200/8
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண்/வளவன் என்னும் வண்டு மூசு கண்ணி – புறம் 227/8,9
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண்/போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் – புறம் 233/5,6
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 373/16
ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண்/வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி – புறம் 383/12,13
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/2
வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் – புறம் 397/22
TOP


பூண்க (5)

பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் – நற் 81/5
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் – பதி 81/32
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/22
சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே – கலி 133/19
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே – புறம் 146/11
TOP


பூண்ட (20)

எழுவர் பூண்ட ஈகை செம் நுகம் – சிறு 113
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 47
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே – முல் 103
தேர் பூண்ட மாஅ போல – பட் 123
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் – நற் 91/11
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/18
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட/மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி – கலி 92/45,46
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை – கலி 96/15
புரைய பூண்ட கோதை மார்பினை – அகம் 100/2
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர் – அகம் 104/6
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/16
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/17
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/2
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி – அகம் 334/11
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே – புறம் 149/5
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் – புறம் 150/20
வினைக்கு வேண்டி நீ பூண்ட/புல புல்வாய் கலை பச்சை – புறம் 166/10,11
TOP


பூண்டதை (1)

பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – பரி 21/10
TOP


பூண்டவள் (1)

கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு – பரி 20/34
TOP


பூண்டவை (1)

பூண்டவை எறியா வாளும் எற்றா மழுவும் – கலி 85/8
TOP


பூண்டாரும் (1)

புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம் – பரி 23/79
TOP


பூண்டிசின் (1)

காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை – அகம் 7/5
TOP


பூண்டு (7)

வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க – பெரும் 72
பெரும்பாண் காவல் பூண்டு என ஒருசார் – நற் 40/3
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி 63/12
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு/தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு – புறம் 77/6,7
பறம்பு பாடினரதுவே அறம் பூண்டு/பாரியும் பரிசிலர் இரப்பின் – புறம் 108/4,5
தென் பவ்வத்து முத்து பூண்டு/வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ – புறம் 380/1,2
TOP


பூண்டும் (1)

உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும் – குறு 295/1
TOP


பூண்ப (1)

ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை – பரி 23/22
TOP


பூண (1)

வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/7
TOP


பூணவற்கு (1)

விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/32
TOP


பூணவை (1)

பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை/கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு – பரி 4/47,48
TOP


பூணள் (1)

சுணங்கு அணிவு-உற்ற விளங்கு பூணள்/மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை – நற் 20/8,9
TOP


பூணன் (2)

இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் – பதி 56/5
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து – அகம் 32/2
TOP


பூணா (1)

பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில – பதி 16/4
TOP


பூணா_ஐயவி (1)

பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில – பதி 16/4
TOP


பூணாம் (1)

கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம் – குறு 218/2
TOP


பூணினால் (1)

பூணினால் குறிகொண்டாள் புலக்குவள் அல்லளோ – கலி 79/14
TOP


பூணினை (1)

தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை – பரி 1/9
TOP


பூணொடு (3)

நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு/தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல் – மது 443,444
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய – குறி 122
கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு/மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி – பரி 8/118,119
TOP


பூத்த (53)

குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி – சிறு 134
திறல் வேல் நுதியின் பூத்த கேணி – சிறு 172
அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் – முல் 51
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி – மது 770
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை – மலை 305
புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை – நற் 91/2
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை – நற் 160/8
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த/நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை – நற் 302/1,2
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த/காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/12,13
இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை – குறு 220/3
குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை – குறு 291/6
பெய்த புலத்து பூத்த முல்லை – குறு 323/4
பூத்த கரும்பின் காய்த்த நெல்லின் – ஐங் 4/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் – ஐங் 10/4
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் – ஐங் 34/2
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் – ஐங் 299/2
கரும்பின் பாத்தி பூத்த நெய்தல் – பதி 13/3
பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை – பதி 66/16
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை – பதி 90/18
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய – பரி 16/36
பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை – பரி 16/53
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/15
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் – பரி 18/16
கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ – பரி 18/17
மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம் – பரி 18/18
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/19
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/20
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் – பரி 19/76
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/9
நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/10
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய – கலி 27/11
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை – கலி 38/6
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/19
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/3
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த/நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் – கலி 74/1,2
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த/முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் – கலி 79/1,2
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த/போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் – கலி 118/9,10
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த/மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே – கலி 126/12,13
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த – அகம் 4/10
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த/தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/23,24
நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை – அகம் 85/10
வான் என பூத்த பானாள் கங்குல் – அகம் 94/3
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து – அகம் 176/7
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு – அகம் 216/10
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர் – அகம் 225/11
மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த/மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் – அகம் 232/7,8
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை – புறம் 116/1
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே – புறம் 380/15
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை – புறம் 397/19
TOP


பூத்தமை (1)

கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல – நற் 27/10
TOP


பூத்தல் (3)

நின்று நிலைஇ புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 31/2
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 32/2
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது – பரி 33/2
TOP


பூத்தன்று (2)

பூத்தன்று பெரும நீ காத்த நாடே – பதி 13/28
பூத்தன்று வையை வரவு – பரி 16/19
TOP


பூத்தன (3)

அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன/பறி உடை கையர் மறி இனத்து ஒழிய – குறு 221/1,2
ஆலலும் ஆலின பிடவும் பூத்தன/கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே – குறு 251/3,4
பூத்தன பாணா நின் பாட்டு – பரி 18/21
TOP


பூத்தனள் (2)

பூத்தனள் நீங்கு என பொய் ஆற்றால் தோழியர் – பரி 16/24
பூத்தனள் நங்கை பொலிக என நாணுதல் – பரி 16/30
TOP


பூத்தியோ (1)

முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே – புறம் 242/6
TOP


பூத்து (10)

மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு – திரு 169
மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி – பெரும் 477
காடு கவின் பூத்து ஆயினும் நன்றும் – நற் 302/3
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் – பதி 90/35
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/12
நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து/நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/11,12
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் – கலி 102/15
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் – புறம் 21/4
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை – புறம் 399/31
TOP


பூத (1)

வெம் வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என – புறம் 372/11
TOP


பூதத்து (2)

வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதலும் நீ – பரி 3/66
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல – புறம் 2/6
TOP


பூதம் (5)

துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 235
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/9
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/13
பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ – புறம் 369/17
TOP


பூந்தாரான் (1)

புரைவது பூந்தாரான் குன்று என கூடார்க்கு – பரி 6/55
TOP


பூப்ப (11)

நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப/நட்பு கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும் – பெரும் 424,425
தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப/கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி – முல் 96,97
குரவம் மலர மரவம் பூப்ப/சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ – ஐங் 357/1,2
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப/பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே – ஐங் 448/3,4
நெல்லின் செறுவில் நெய்தல் பூப்ப/அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் – பதி 19/21,22
வெந்து ஆறு பொன்னின் அந்தி பூப்ப/ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/6,7
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் – அகம் 175/17
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப/இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/2,3
நீ நயந்து நோக்கும் வாய் பொன் பூப்ப/செம் ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும் – புறம் 38/6,7
களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப/செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து – புறம் 119/2,3
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/2
TOP


பூப்பவும் (2)

அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும்/தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் – சிறு 146,147
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும்/கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் – சிறு 167,168
TOP


பூப்பின் (1)

வானம் மீன் பல பூப்பின் ஆனாது – புறம் 129/7
TOP


பூம் (14)

ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில் – மது 701
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ – குறி 119
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூம்_குழை என்னும் – குறு 159/5
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே – குறு 196/2
பொன் செய் பூம் குழை மீமிசை தோன்றும் – பதி 86/11
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் – பரி 20/27
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி – கலி 80/7
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய – அகம் 6/10
இலங்கு பூம் கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த – அகம் 13/22
புதல்வன் பொய்க்கும் பூம்_கொடி நிலையே – அகம் 54/22
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே – புறம் 281/9
பூம் பொறி பணை எருத்தின – புறம் 387/7
TOP


பூம்_குழை (1)

யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூம்_குழை என்னும் – குறு 159/5
TOP


பூம்_கொடி (2)

புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13
புதல்வன் பொய்க்கும் பூம்_கொடி நிலையே – அகம் 54/22
TOP


பூரித்த (1)

பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/68
TOP


பூரிம (1)

உயர் பூரிம விழு தெருவில் – மது 18
TOP


பூரிய (1)

பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி – பரி 6/48
TOP


பூவல் (4)

தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி – கலி 114/12
புறம் மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து – அகம் 194/3
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி – அகம் 195/3
பூவல் படுவில் கூவல் தோண்டிய – புறம் 319/1
TOP


பூவனும் (1)

புலமும் பூவனும் நாற்றமும் நீ – பரி 1/49
TOP


பூவா (4)

பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை – கலி 54/2
பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ – புறம் 32/2
பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை – புறம் 153/7
பாணன் சென்னி கேணி பூவா/எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க – புறம் 364/2,3
TOP


பூவால் (1)

கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை – பரி 11/103
TOP


பூவின் (35)

புகழா வாகை பூவின் அன்ன – பெரும் 109
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன – பெரும் 192
சூடு-உற்ற சுடர் பூவின்/பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின் – மது 225,226
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – மது 457
செ வீ வேங்கை பூவின் அன்ன – மலை 434
பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு – நற் 15/4
வாடா பூவின் பொய்கை நாப்பண் – நற் 16/5
நீயும் யானும் நெருநல் பூவின்/நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/1,2
அத்த இருப்பை பூவின் அன்ன – நற் 111/1
வில்லா பூவின் கண்ணி சூடி – நற் 146/1
நெறி கிளர் ஈங்கை பூவின் அன்ன – நற் 181/4
குருதி பூவின் குலை காந்தட்டே – குறு 1/4
பெய்யா பூவின் மெய் சாயினளே – குறு 9/3
ஆம்பல் பூவின் சாம்பல் அன்ன – குறு 46/1
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே – குறு 138/5
மலர்ந்த பூவின் மா நீர் சேர்ப்பற்கு – குறு 175/4
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின்/வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல் – குறு 306/4,5
இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன – ஐங் 62/1
எக்கர் ஞாழல் பூவின் அன்ன – ஐங் 149/1
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன – ஐங் 209/3
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண் – ஐங் 500/1
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/23
பொன்னின் அன்ன பூவின் சிறியிலை – பதி 61/5
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை – பரி 23/10
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின்/இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/2,3
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் – கலி 86/19
அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின்/நன்றே கானம் நயவரும் அம்ம – அகம் 99/9,10
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி – அகம் 253/4
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – அகம் 294/6
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண் – அகம் 361/1
கரியா பூவின் பெரியோர் ஆர – அகம் 361/10
தெண் கழி மிசை தீ பூவின்/தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/12,13
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – புறம் 62/16
நீ அவன் கண்ட பின்றை பூவின்/ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை – புறம் 69/19,20
வாழை பூவின் வளை முறி சிதற – புறம் 237/11
TOP


பூவின (1)

புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும் – கலி 127/2
TOP


பூவினர் (2)

பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர்/பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் – மது 397,398
பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி – மது 466
TOP


பூவினரே (1)

தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே – ஐங் 187/5
TOP


பூவினும் (2)

பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/4
கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால் – பரி 24/85
TOP


பூவினுள் (3)

தாமரை பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும் – பரி 3/13
தீயினுள் தெறல் நீ பூவினுள் நாற்றம் நீ – பரி 3/63
பூவினுள் பிறந்தோன் நாவினுள் பிறந்த – பரி 30/7
TOP


பூவினோயே (1)

பறவா பூவை பூவினோயே/அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/73,74
TOP


பூவுடன் (1)

பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ – நற் 138/7
TOP


பூவும் (8)

பூவும் புகையும் சாவகர் பழிச்ச – மது 476
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் – மது 515
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் – மலை 262
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி – மலை 283
புள்ளும் புலம்பின பூவும் கூம்பின – குறு 310/1
சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி – பரி 18/52
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை – புறம் 335/3
பூவும் பொன்னும் புனல் பட சொரிந்து – புறம் 367/5
TOP


பூவே (3)

காணார் முதலொடு போந்து என பூவே/படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை – நற் 275/2,3
நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே – குறு 2/5
தாவுபு உகளும் மாவே பூவே/விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட – புறம் 302/2,3
TOP


பூவை (6)

இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3
எரி மலர் சினைஇய கண்ணை பூவை/விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி – பரி 1/6,7
பறவா பூவை பூவினோயே – பரி 3/73
நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள – பரி 4/29
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி – பரி 13/43
மணி மருள் பூவை அணி மலர் இடையிடை – அகம் 134/3
TOP


பூவைக்கு (1)

இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3
TOP


பூவொடு (7)

கமழ் நறும் பூவொடு மனை_மனை மறுக – மது 423
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி – நற் 52/1
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை – நற் 225/5
பூவொடு புரையும் கண்ணும் வேய் என – குறு 226/1
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் – பரி 30/2
வாடிய பூவொடு வாரல் எம் மனை என – கலி 75/18
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய் – அகம் 335/23
TOP


பூவோடு (1)

அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் – கலி 139/8
TOP


பூழ் (4)

பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் – குறு 68/1
அளித்து நீ பண்ணிய பூழ் எல்லாம் இன்னும் – கலி 95/30
நடலைப்பட்டு எல்லாம் நின் பூழ் – கலி 95/33
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் – அகம் 63/7
TOP


பூழி (9)

பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி – சிறு 134
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன – மலை 444
விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி/இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் – நற் 121/1,2
முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல – நற் 389/9
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி/பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப – அகம் 63/5,6
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி/நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப – அகம் 133/3,4
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி/புறம் மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து – அகம் 194/2,3
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி – புறம் 120/3
கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி/நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் – புறம் 168/4,5
TOP


பூழிய (1)

அதர் படு பூழிய சேண் புலம் படரும் – அகம் 390/2
TOP


பூழியர் (8)

மரம் பயில் சோலை மலிய பூழியர்/உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் – நற் 192/3,4
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர்/சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன – குறு 163/1,2
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே – பதி 21/23
புகாஅர் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 73/12
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய – பதி 84/6
எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 90/27
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர்/கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு – அகம் 6/8,9
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன் – புறம் 387/28
TOP


பூழில் (1)

சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை – ஐங் 212/1
TOP


பூழிலொடு (1)

சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து – பதி 87/2
TOP


பூழின் (2)

பொறி புற பூழின் போர் வல் சேவல் – புறம் 321/1
அரிகால் கருப்பை அலைக்கும் பூழின்/அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல – புறம் 384/5,6
TOP


பூளை (7)

பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன – பெரும் 192
அணி பூளை ஆவிரை எருக்கொடு பிணித்து யாத்து – கலி 138/9
பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற – கலி 138/18
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/4
பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை – அகம் 297/14
பூளை நீடிய வெருவரு பறந்தலை – புறம் 23/20
TOP


பூளையின் (2)

வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய – அகம் 199/10
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர – அகம் 217/5
TOP


பூளையொடு (1)

வேறு பல் பூளையொடு உழிஞை சூடி – பட் 235
TOP