ந – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நக்க 3
நக்கதன் 2
நக்கது 3
நக்கதோர் 1
நக்கனன் 1
நக்கனென் 1
நக்கனை-மன் 1
நக்கி 1
நக்கு 9
நக்கும் 1
நக்கே 1
நக 7
நகர் 133
நகர்-தோறும் 1
நகரத்து 1
நகரவ்வே 1
நகரால் 1
நகரானே 1
நகரின் 1
நகரும் 1
நகல் 1
நகா 2
நகாமை 1
நகாய் 1
நகார் 1
நகாரோ 1
நகான்-மின் 1
நகாஅ 4
நகாஅது 1
நகாஅர் 1
நகாஅல் 1
நகாஅலிர்-மன்-கொலோ 1
நகில் 2
நகினும் 1
நகு 6
நகு-தொறும் 1
நகு_தக்கனரே 1
நகு_தக்கு 1
நகுக 1
நகுகம் 4
நகுதரும் 1
நகுதல் 2
நகுதலும் 2
நகுதிரோ 1
நகுபவள் 2
நகுபவும் 1
நகுபு 1
நகும் 1
நகுமே 2
நகுவது 1
நகுவர 1
நகுவன 1
நகுவனர் 1
நகுவார் 2
நகுவேன் 2
நகுவை 1
நகூஉ 1
நகூஉம் 2
நகை 96
நகை_புல_வாணர் 1
நகைக்கு 1
நகைபடு 1
நகையவர் 1
நகையின் 1
நகையினும் 1
நகையே 1
நகையொடு 2
நகையொடும் 1
நகைவர் 3
நகைவர்க்கு 2
நங்கை 2
நச்ச 1
நச்சல் 1
நச்சி 5
நச்சியார்க்கு 1
நச்சின் 1
நச்சினார் 1
நச்சுபவோ 3
நச்சுவர் 1
நசை 53
நசை-உறூஉம் 1
நசைக்கு 5
நசைந்த 1
நசையின் 2
நசையினம் 1
நசையினன் 1
நசையினானே 1
நசையுநர் 1
நசையுநர்க்கு 1
நசையுறாது 1
நசையே 1
நசையேம் 1
நசையொடு 4
நசைவர்க்கு 2
நசைவு-உழி 1
நசைஇ 36
நசைஇய 3
நசைஇயாள் 1
நசைஇயோர் 1
நஞ்சு 3
நஞ்சும் 1
நட்ட 6
நட்டவர் 1
நட்டவன் 1
நட்டனர் 1
நட்டனரே 1
நட்டனை-மன்னோ 1
நட்டார்க்கு 1
நட்டு 3
நட்டோர் 6
நட்டோர்க்கு 1
நட்டோரை 1
நட்பிற்கு 2
நட்பின் 11
நட்பினன் 1
நட்பினுள் 1
நட்பினையே 1
நட்பு 10
நட்பும் 2
நட்பே 18
நடக்க 1
நடக்கலும் 1
நடக்கும் 3
நடக்கும்-கொல் 1
நடக்குமாம் 1
நடத்த 2
நடத்தலும் 1
நடத்தி 1
நடந்த 5
நடந்திசின் 1
நடந்து 7
நடந்தே 1
நடப்ப 3
நடலைப்பட்டு 1
நடவாது 1
நடவை 2
நடன் 1
நடாஅ 2
நடு 12
நடுக்கத்து 1
நடுக்கம் 4
நடுக்கி 1
நடுக்கு 5
நடுக்கு-உற்ற 1
நடுக்கு-உற்று 3
நடுக்கு-உற 2
நடுக்கு-உறூஉ 1
நடுக்கு-உறூஉம் 3
நடுகல் 16
நடுகல்லின் 2
நடுங்க 25
நடுங்கல் 5
நடுங்காது 1
நடுங்கி 7
நடுங்கின்று 2
நடுங்கினள் 1
நடுங்கினன் 1
நடுங்கு 26
நடுங்குதல் 1
நடுங்குதும் 1
நடுங்கும் 5
நடுங்குவனம் 1
நடுங்குவனள் 1
நடுதலும் 1
நடுநரும் 1
நடுநரொடு 1
நடுநாள் 43
நடுவண் 14
நடுவணது 1
நடுவணதுவே 1
நடுவணன் 1
நடுவின் 1
நடுவு 5
நடுவுநிலை 1
நடுவும் 2
நடை 116
நடைபயிற்றும் 1
நடைபயிற்றும்மே 1
நடைய 1
நடையர் 1
நடையே 1
நடையொடு 1
நடையோரும் 1
நண்ண 1
நண்ணா 1
நண்ணார் 7
நண்ணி 17
நண்ணிய 19
நண்ணியதுவே 2
நண்ணியவை 1
நண்ணியார் 1
நண்ணு 2
நண்ணு-வழி 2
நண்ணு_வழி 1
நண்ப 1
நண்பகல் 4
நண்பின் 3
நண்பினது 1
நண்பினர் 1
நண்பினன் 1
நண்பு 1
நண்பும் 1
நண்மையன் 1
நணி 16
நணி_நணி 2
நணி_நணித்து 1
நணித்து 1
நணிய 1
நணியதுவே 1
நணியரும் 1
நத்தொடு 1
நதி 1
நந்த 12
நந்தர் 1
நந்தன் 1
நந்தா 1
நந்தி 8
நந்திய 4
நந்தியாள் 3
நந்தின் 3
நந்தின 1
நந்து 2
நந்து-தொறும் 1
நந்துக 1
நந்தும் 2
நந்தும்-கொல்லோ 2
நந்துவள் 1
நந்நான்கு 1
நம் 235
நம்-கண் 1
நம்-வயின் 27
நம்-வயினானே 1
நம்பி 9
நம்பிய 1
நம்புண்டல் 1
நம்புதல் 1
நம்பும்-குரையர் 1
நம்மனோர்க்கே 1
நம்மிடை 1
நம்மின் 2
நம்மினும் 9
நம்மும் 1
நம்முள் 4
நம்முளே 1
நம்மே 3
நம்மை 5
நம்மையோ 3
நம்மொடு 31
நம்மோடு 6
நமக்கு 29
நமக்கும் 2
நமக்கே 10
நமர் 8
நமர்-மன் 1
நமரும் 2
நமரே 7
நய 7
நய_தக்க 2
நய_தகவே 1
நய_தகு 3
நயக்கும் 1
நயத்தலின் 1
நயத்தின் 1
நயத்து 1
நயந்த 15
நயந்தனம் 1
நயந்தனன் 4
நயந்தனிர் 2
நயந்தனென் 1
நயந்தனை 5
நயந்தார் 1
நயந்தார்க்கோ 1
நயந்திசினோரும் 1
நயந்திசினோரே 1
நயந்தினை 1
நயந்து 70
நயந்தும் 1
நயந்தே 2
நயந்தேனே 1
நயந்தோயே 2
நயந்தோர் 7
நயந்தோர்க்கு 2
நயந்தோர்க்கே 1
நயந்தோரே 1
நயந்தோள் 8
நயப்பு 3
நயம் 15
நயம்படு 1
நயவ 1
நயவந்து 2
நயவர் 1
நயவர 5
நயவரவு 1
நயவரு 7
நயவரும் 4
நயவன் 1
நயவா 1
நயவாய் 1
நயவார் 1
நயவினர் 1
நயன் 19
நயனத்தவன் 1
நயனும் 2
நரந்த 3
நரந்தம் 8
நரந்தமும் 1
நரந்தை 1
நரம்பின் 29
நரம்பினும் 2
நரம்பு 20
நரம்பும் 1
நரம்பொடு 1
நரல் 6
நரல 5
நரலும் 14
நரறியோ 1
நரி 9
நரியோடு 1
நரை 24
நரையொடு 1
நரையோரும் 4
நல் 437
நல்_தோள் 1
நல்_நடை 1
நல்_நாள் 6
நல்_நுதல் 15
நல்_நுதலை 1
நல்_நுதற்கு 1
நல்_நுதால் 3
நல்_நுதாஅல் 1
நல்_அகம் 1
நல்_அரா 4
நல்_இனத்து 1
நல்க 2
நல்கல் 6
நல்கலானே 1
நல்கலும் 3
நல்கவும் 1
நல்கா 3
நல்கா-காலே 1
நல்காதார் 1
நல்காது 3
நல்காமை 1
நல்காமையின் 3
நல்காய் 4
நல்கார் 4
நல்கார்-கொல்லோ 1
நல்காள் 1
நல்கான் 2
நல்கி 16
நல்கிய 8
நல்கியவை 1
நல்கியாள் 1
நல்கியும் 1
நல்கியோர்க்கும் 1
நல்கியோன் 1
நல்கியோனே 7
நல்கிலா 1
நல்கின் 7
நல்கின்று 1
நல்கினம் 1
நல்கினர் 2
நல்கினள் 2
நல்கினன் 3
நல்கினும் 2
நல்கினை 3
நல்கு 3
நல்கு-மதி 5
நல்கு-உறு 1
நல்குதல் 2
நல்குநர் 2
நல்கும் 5
நல்குமால் 1
நல்குரவின் 1
நல்குரவு 2
நல்குவர் 5
நல்குவர 1
நல்குவள் 1
நல்குவன் 6
நல்குவை 1
நல்கூர் 12
நல்கூர்ந்தனன் 1
நல்கூர்ந்தார் 2
நல்கூர்ந்தோர் 1
நல்கூர்ந்தோர்-வயின் 1
நல்கூர்மையே 1
நல்ல 24
நல்ல-மன் 2
நல்லதற்கு 1
நல்லதன் 1
நல்லது 3
நல்லவர் 8
நல்லவர்க்கு 1
நல்லவள் 1
நல்லவும் 2
நல்லவை 3
நல்லவோ 1
நல்லள் 4
நல்லன் 4
நல்லன 1
நல்லாய் 16
நல்லார் 17
நல்லார்-கண் 1
நல்லாரும் 2
நல்லாரை 6
நல்லாள் 2
நல்லாளை 2
நல்லிதின் 1
நல்லியக்கோடனை 3
நல்லீரே 2
நல்லென்று 1
நல்லேம் 1
நல்லேன் 1
நல்லை 4
நல்லை-மன் 2
நல்லோர் 8
நல்லோர்க்கு 1
நல்லோள் 6
நல்லோள்-வயின் 2
நல்வினை 2
நல்வினைப்பாற்றே 1
நல 9
நல_தகு 1
நல_தகை 3
நலங்கிள்ளி 3
நலத்தர் 1
நலத்தள் 1
நலத்தாரை 1
நலத்து 3
நலத்தை 2
நலத்தையே 1
நலத்தோடு 1
நலத்தோன் 1
நலம் 215
நலம்-கொல்லோ 1
நலம்பெற 1
நலன் 27
நலனும் 5
நலனே 22
நலனொடு 1
நலிதந்த 1
நலிதந்து 1
நலிதரின் 1
நலிதரும் 2
நலிதல் 1
நலிதலின் 1
நலிதலோ 1
நலிந்து 1
நலிய 11
நலியவும் 2
நலியாது 2
நலியினும் 1
நலியும் 7
நலியும்-கொல் 1
நவ்வி 5
நவ 1
நவி 1
நவியம் 2
நவிரத்து 1
நவிரம் 1
நவிரல் 1
நவில் 31
நவில 1
நவிலா 3
நவிலும் 1
நவிற்றலின் 1
நவிற்றும் 1
நவின்ற 7
நவின்றதை 1
நவின்று 5
நவின்றோர் 1
நவை 5
நவைத்த 1
நவைப்படீஇயரோ 1
நவையினில் 1
நள் 2
நள்ளாதார் 1
நள்ளி 8
நள்ளியும் 2
நள்ளிருள் 6
நள்ளிருள்நாறி 1
நள்ளென் 21
நள்ளென்றன்றே 1
நள்ளென 3
நளி 52
நளிந்தனை 1
நளிந்து 2
நளிப்பன 1
நளிப்பின் 2
நளிய 1
நளிர் 5
நளினத்து 1
நற்கு 17
நற்பாலோரே 1
நற 1
நறவம் 5
நறவின் 24
நறவினை 2
நறவு 29
நறவு_மகிழ்_இருக்கை 2
நறவும் 1
நறவே 1
நறவொடு 2
நறவோடு 1
நறா 9
நறாஅ 1
நறிய 3
நறியர் 1
நறியவும் 1
நறியோள் 1
நறு 139
நறு_நுதல் 3
நறு_நுதால் 7
நறும் 177
நறை 16
நறையின் 1
நறையும் 2
நறையொடு 1
நன் 345
நன்_நாள் 6
நன்கனம் 1
நன்கு 28
நன்மை 1
நன்றா 1
நன்றால் 3
நன்றி 3
நன்று 52
நன்று-கொல்லோ 1
நன்று-மன் 19
நன்றும் 46
நன்றே 32
நன்றோ 3
நன்னர் 19
நன்னராட்டிக்கு 2
நன்னராளர் 1
நன்னராளன் 3
நன்னற்கும் 1
நன்னன் 24
நன்னால்கு 1
நனம் 76
நனவில் 6
நனவின் 9
நனவினால் 2
நனவினான் 2
நனவினுள் 1
நனவு 3
நனவு-உற்று 1
நனவு-உறு 1
நனவும் 1
நனி 139
நனை 51
நனைக்கும் 4
நனைத்த 1
நனைத்தர 1
நனைத்தரும் 1
நனைத்தலும் 1
நனைந்த 4
நனைந்து 1
நனைப்ப 8
நனைப்பதால் 1
நனைய 8
நனையால் 1
நனையின் 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

நக்க (3)

நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே – குறு 169/3
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் – ஐங் 151/3
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க/ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த – அகம் 287/10,11
TOP


நக்கதன் (2)

இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே – குறு 381/7
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே – கலி 137/7
TOP


நக்கது (3)

நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ – கலி 59/21
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை – கலி 120/9
நக்கது பல் மாண் நினைந்து – கலி 146/24
TOP


நக்கதோர் (1)

நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ் – குறு 320/5
TOP


நக்கனன் (1)

என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை – குறி 183
TOP


நக்கனென் (1)

நக்கனென் அல்லெனோ யானே எய்த்த – அகம் 22/19
TOP


நக்கனை-மன் (1)

இன்று நக்கனை-மன் போலா என்றும் – நற் 346/7
TOP


நக்கி (1)

சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர் – குறு 60/4
TOP


நக்கு (9)

நக்கு விளையாடலும் கடிந்தன்று – குறு 401/5
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு/இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/21,22
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை – பரி 4/58
ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு/ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை – பரி 24/21,22
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி – கலி 61/22
ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/5
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே – கலி 142/10
நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் – கலி 146/18
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13
TOP


நக்கும் (1)

புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும்/நன் மலை நாட பண்பு எனப்படுமோ – நற் 168/5,6
TOP


நக்கே (1)

வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே – புறம் 212/10
TOP


நக (7)

வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக/புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி – குறு 177/5,6
ஊரவர் உடன் நக திரிதரும் – கலி 74/15
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக/பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே – அகம் 21/7,8
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே – அகம் 117/9
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி – அகம் 219/1
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக/சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் – அகம் 261/5,6
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
TOP


நகர் (133)

நால் பெரும் தெய்வத்து நன் நகர் நிலைஇய – திரு 160
நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி – திரு 238
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர்/ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 244,245
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர்/அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 187,188
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர்/ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் – பெரும் 121,122
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர்/வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை – பெரும் 125,126
பைம்_சேறு மெழுகிய படிவ நன் நகர்/மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது – பெரும் 298,299
பல் மரம் நீள் இடை போகி நன் நகர்/விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த – பெரும் 368,369
சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் – பெரும் 405
செவ்வி பார்க்கும் செழு நகர் முற்றத்து – பெரும் 435
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர்/குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் – பெரும் 440,441
நெடு நகர் வீழ்ந்த கரி குதிர் பள்ளி – மது 169
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர்/நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி – மது 216,217
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர்/எல்லை எல்லாம் நோயொடு புகுந்து – மது 556,557
வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப – மது 741
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நெடு 90
வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப – குறி 202
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து – பட் 20
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர்/தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் – பட் 57,58
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின் – பட் 183
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர்/தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 264,265
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி – மலை 548
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர்/துஞ்சா காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – நற் 98/8,9
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த – நற் 127/4
கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர்/பயில் படை நிவந்த பல் பூ சேக்கை – நற் 132/5,6
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நற் 143/2
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/2
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய – நற் 159/7
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர்/யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது – நற் 162/7,8
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/4
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/9
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் – நற் 255/3
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி – நற் 339/6
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர்/தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் – நற் 361/6,7
விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி – நற் 370/4
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் – குறு 234/4
விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் – குறு 338/7
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி – ஐங் 60/3
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும் – ஐங் 236/2
பொன் நகர் வரைப்பில் கன்னம் தூக்கி – ஐங் 247/2
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர்/வேங்கை வென்ற சுணங்கின் – ஐங் 324/3,4
நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க – ஐங் 376/3
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/7
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் – பதி 21/12
செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி – பதி 31/28
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/8
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் – பதி 68/16
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர்/பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண் – பதி 88/28,29
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
தொழில் வீற்றிருந்த நகர்/ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/29,30
கடி நகர் சூழ் நுவலும்-கால் – பரி 19/29
வரை கெழு செல்வன் நகர்/வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/49,50
பூ முடி நாகர் நகர்/மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/59,60
குளவாய் அமர்ந்தான் நகர்/திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/69,70
நான்மாடக்கூடல் நகர் – பரி 29/4
தன் நகர் விழைய கூடின் – கலி 8/22
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/4
அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர்/அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என – கலி 54/16,17
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர்/இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 57/6,7
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு – கலி 83/11
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர்/வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர் – கலி 84/13,14
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து – கலி 97/16
நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த-கால் – கலி 126/14
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர்/செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி – அகம் 15/11,12
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 17/1
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலி கொடுத்து – அகம் 22/9
நன் மனை நெடு நகர் காவலர் அறியாமை – அகம் 22/16
வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப – அகம் 35/2
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் – அகம் 47/12
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர்/செல்வு-உழி செல்வு-உழி மெய் நிழல் போல – அகம் 49/14,15
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் – அகம் 61/16
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/2
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர்/சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி – அகம் 87/13,14
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர்/நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – அகம் 93/12,13
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை – அகம் 93/21
நிழல் கயத்து அன்ன நீள் நகர் வரைப்பின் – அகம் 105/7
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/13
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி – அகம் 117/4
மாட மாண் நகர் பாடு அமை சேக்கை – அகம் 124/6
நன் நகர் மரந்தை முற்றத்து ஒன்னார் – அகம் 127/6
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி – அகம் 136/6
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர்/பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ – அகம் 141/14,15
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – அகம் 162/9
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே – அகம் 167/4
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய – அகம் 176/20
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் – அகம் 187/9
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற – அகம் 205/13
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர்/வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/11,12
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி – அகம் 219/1
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/17
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர்/இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து – அகம் 227/19,20
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/13
பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய – அகம் 253/6
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க – அகம் 263/12
மலை புரை நெடு நகர் கூடல் நீடிய – அகம் 296/12
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/7
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/15
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர்/நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த – அகம் 325/2,3
நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து – அகம் 369/15
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/4
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர – அகம் 385/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர்/மணன் இடையாக கொள்ளான் கல் பக – அகம் 397/3,4
முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே – புறம் 6/18
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர்/வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப – புறம் 23/9,10
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் – புறம் 68/17
கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர்/அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/7,8
முரைசு கெழு செல்வர் நகர் போலாதே – புறம் 127/10
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப – புறம் 148/4
ஒளிறு வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் நெடு நகர்/வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி – புறம் 177/1,2
பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின் – புறம் 198/16
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர்/சிறு நனி தமியள் ஆயினும் – புறம் 247/8,9
புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திரு நகர்/வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் – புறம் 250/6,7
வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர்/மையல் யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – புறம் 261/6,7
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா – புறம் 280/3
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ – புறம் 281/6
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/8
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் – புறம் 287/9
கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு – புறம் 337/11
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின் – புறம் 377/3
பனி கயத்து அன்ன நீள் நகர் நின்று என் – புறம் 378/7
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/7
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/17
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர்/மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் – புறம் 390/6,7
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின் – புறம் 391/17
TOP


நகர்-தோறும் (1)

கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை – கலி 84/6
TOP


நகரத்து (1)

கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து/செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 484,485
TOP


நகரவ்வே (1)

கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/3
TOP


நகரால் (1)

பரந்து தோன்றா வியல் நகரால்/பல்_சாலை_முதுகுடுமியின் – மது 758,759
TOP


நகரானே (1)

சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே – நற் 169/10
TOP


நகரின் (1)

அணங்கு உடை நகரின் மணந்த பூவின் – அகம் 99/9
TOP


நகரும் (1)

நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே – பரி 19/27
TOP


நகல் (1)

பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
TOP


நகா (2)

கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா/மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 90/1,2
நின் நகா பிழைத்த தவறோ பெரும – அகம் 156/12
TOP


நகாமை (1)

கோயிலுள் கண்டார் நகாமை வேண்டுவல் – கலி 94/39
TOP


நகாய் (1)

கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய்/என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்-கண் – கலி 60/8,9
TOP


நகார் (1)

பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு – கலி 93/18
TOP


நகாரோ (1)

நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே – ஐங் 85/5
TOP


நகான்-மின் (1)

நகான்-மின் கூறுவேன் மாக்காள் மிகாஅது – கலி 145/12
TOP


நகாஅ (4)

தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 135/9
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 299/9
விரிநீர் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – குறு 226/7
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே – கலி 142/10
TOP


நகாஅது (1)

தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது/உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் – நற் 75/4,5
TOP


நகாஅர் (1)

நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம் – சிறு 57
TOP


நகாஅல் (1)

நகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் – புறம் 253/3
TOP


நகாஅலிர்-மன்-கொலோ (1)

நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற – கலி 142/16
TOP


நகில் (2)

நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/18
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
TOP


நகினும் (1)

எள்ளி நகினும் வரூஉம் இடையிடை – கலி 61/25
TOP


நகு (6)

நகு முல்லை உகு தேறு வீ – பொரு 200
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே – அகம் 33/20
மனை_மனை படரும் நனை நகு மாலை – அகம் 54/12
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி – அகம் 176/13
நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் – புறம் 72/1
TOP


நகு-தொறும் (1)

நகை வாய் கொளீஇ நகு-தொறும் விளிக்கும் – நற் 218/4
TOP


நகு_தக்கனரே (1)

நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் – புறம் 72/1
TOP


நகு_தக்கு (1)

நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
TOP


நகுக (1)

உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே – கலி 144/64
TOP


நகுகம் (4)

நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் – நற் 250/1
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை – நற் 370/1
நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே – ஐங் 200/4
அண்கணாளனை நகுகம் யாமே – அகம் 32/21
TOP


நகுதரும் (1)

நகுதரும் தன் நாணு கைவிட்டு இகுதரும் – கலி 144/3
TOP


நகுதல் (2)

ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35
நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந்தோர் என – அகம் 151/3
TOP


நகுதலும் (2)

நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப – பரி 4/5
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே – கலி 147/9
TOP


நகுதிரோ (1)

என்று எல்லீரும் என் செய்தீர் என்னை நகுதிரோ/நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற – கலி 142/15,16
TOP


நகுபவள் (2)

நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல – கலி 71/6
கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி – கலி 142/8
TOP


நகுபவும் (1)

வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன் – கலி 138/4
TOP


நகுபு (1)

வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன் – கலி 138/4
TOP


நகும் (1)

திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ – கலி 86/26
TOP


நகுமே (2)

நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/5
தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே – புறம் 284/8
TOP


நகுவது (1)

நகுவது போல மின்னி – நற் 214/11
TOP


நகுவர (1)

நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை – அகம் 206/3
TOP


நகுவன (1)

நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/16
TOP


நகுவனர் (1)

கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப – மது 420
TOP


நகுவார் (2)

ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு – பரி 24/21
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் – கலி 120/14
TOP


நகுவேன் (2)

உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 100/1
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 107/1
TOP


நகுவை (1)

நகுவை போல காட்டல் – குறு 162/5
TOP


நகூஉ (1)

நல்லை-மன் என நகூஉ பெயர்ந்தோளே – அகம் 248/16
TOP


நகூஉம் (2)

மறந்தாள் போல் ஆலி நகூஉம் மருளும் – கலி 145/9
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே – கலி 147/9
TOP


நகை (96)

நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே – திரு 102
பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை/பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் – திரு 145,146
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் – பொரு 85
இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி – சிறு 220
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 78
முறுவல் இன் நகை காண்கம் – நற் 81/9
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/7
பெரு நகை கேளாய் தோழி காதலர் – நற் 129/1
நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன் – நற் 150/1
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே – நற் 187/10
நகை வாய் கொளீஇ நகு-தொறும் விளிக்கும் – நற் 218/4
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய – நற் 245/1
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் – நற் 267/3
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை/செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/4,5
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து – நற் 341/3
நகை என உணரேன் ஆயின் – குறு 96/3
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே – குறு 111/7
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/7
இன் நகை ஆயத்தாரோடு – குறு 351/7
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை/இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் – ஐங் 198/1,2
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 397/5
முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி – ஐங் 403/4
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/3
ஊடினும் இனிய கூறும் இன் நகை/அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் – பதி 16/11,12
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
வாள் நகை இலங்கு எயிற்று – பதி 51/20
இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் – பதி 68/14
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை – பதி 94/3
நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த – பரி 3/33
நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் – பரி 6/12
பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் – பரி 8/48
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை/நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/74,75
நகை சான்ற கனவு அன்று நனவு அன்று நவின்றதை – பரி 8/77
நாள் அணி நீக்கி நகை மாலை பூ வேய்ந்து – பரி 10/114
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 13/60
செறி நகை சித்தம் திகைத்து – பரி 20/47
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக – கலி 10/14
நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே – கலி 13/27
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் – கலி 40/2
கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் – கலி 51/15
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே – கலி 65/2
மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை – கலி 72/12
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் – கலி 82/13
இன்_நகை தீதோ இலேன் – கலி 89/11
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/24
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை/ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 92/33,34
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து – கலி 97/15
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை – கலி 97/20
முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து – கலி 98/38
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின் – கலி 105/41
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட – கலி 108/6
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை – கலி 110/4
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே – கலி 122/24
நகை முதலாக நட்பினுள் எழுந்த – கலி 137/13
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/28
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே – கலி 143/60
ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் – கலி 145/45
நகை ஒழிந்து நாணு மெய் நிற்ப இறைஞ்சி – கலி 147/69
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக – கலி 147/70
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 27/10
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க – அகம் 29/13
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின் – அகம் 39/19
நகை ஆகின்றே தோழி நெருநல் – அகம் 56/1
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 62/2
இன் நகை இருக்கை பின் யான் வினவலின் – அகம் 86/26
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் – அகம் 121/1
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் – அகம் 162/13
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை/முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 179/10,11
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக – அகம் 180/1
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் – அகம் 195/8
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை – அகம் 244/4
நகை நீ கேளாய் தோழி அல்கல் – அகம் 248/1
உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக – அகம் 258/13
இன் நகை இளையோள் கவவ – அகம் 314/21
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக – அகம் 335/22
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/13
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை – அகம் 346/1
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை/சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி – அகம் 377/11,12
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு – அகம் 400/1
நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம் – புறம் 29/25
இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி – புறம் 70/15
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் – புறம் 116/3
வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே – புறம் 212/10
நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல் – புறம் 377/20
அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே – புறம் 378/22
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி – புறம் 387/13
நல்கியோனே நகை சால் தோன்றல் – புறம் 387/27
TOP


நகை_புல_வாணர் (1)

நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி – புறம் 387/13
TOP


நகைக்கு (1)

சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9
TOP


நகைபடு (1)

நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல் – அகம் 16/4
TOP


நகையவர் (1)

ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர்/சீர் அணி வையைக்கு அணி-கொல்லோ வையை-தன் – பரி 22/31,32
TOP


நகையின் (1)

அமையும் தவறிலீர்-மன்-கொலோ நகையின்/மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம் மா – கலி 147/13,14
TOP


நகையினும் (1)

நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர் – பதி 70/12
TOP


நகையே (1)

அம்ம நாணுதும் நும்மொடு நகையே/விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப – நற் 172/6,7
TOP


நகையொடு (2)

நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர – கலி 81/4
தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு/பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/11,12
TOP


நகையொடும் (1)

நாற்றத்தின் போற்றி நகையொடும் போத்தந்து – பரி 16/26
TOP


நகைவர் (3)

நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி – பதி 37/4
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி – பதி 43/20
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 398/9
TOP


நகைவர்க்கு (2)

நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு – பதி 31/34
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு/தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு – புறம் 373/35,36
TOP


நங்கை (2)

நாணு குறைவு இலள் நங்கை மற்று என்மரும் – பரி 12/49
பூத்தனள் நங்கை பொலிக என நாணுதல் – பரி 16/30
TOP


நச்ச (1)

தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த – பெரும் 248
TOP


நச்சல் (1)

நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு – கலி 8/19
TOP


நச்சி (5)

நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி/களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து – சிறு 23,24
நச்சி சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய – பெரும் 421
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி – புறம் 156/3
நச்சி இருந்த நசை பழுது ஆக – புறம் 237/6
கைப்பொருள் யாதொன்றும் இலனே நச்சி/காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள் – புறம் 313/2,3
TOP


நச்சியார்க்கு (1)

வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு/ஈதல் மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/21,22
TOP


நச்சின் (1)

பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின்/யானை புக்க புலம் போல – புறம் 184/9,10
TOP


நச்சினார் (1)

நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே – பரி 20/85
TOP


நச்சுபவோ (3)

யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ/மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது – கலி 8/11,12
திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ/புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை – கலி 8/14,15
அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ/என ஆங்கு – கலி 8/17,18
TOP


நச்சுவர் (1)

நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர – புறம் 360/14
TOP


நசை (53)

நன்னர் நெஞ்சத்து இன் நசை வாய்ப்ப – திரு 65
நல் கொற்கையோர் நசை பொருந – மது 138
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 173
மிசை கூம்பின் நசை கொடியும் – பட் 175
கொடு மேழி நசை உழவர் – பட் 205
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – மலை 60
சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர – மலை 545
நல்காமையின் நசை பழுது ஆக – நற் 272/7
நன் நுதல் நீவி சென்றோர் தம் நசை/வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த – நற் 316/6,7
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை – நற் 385/4
நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர் – குறு 37/1
நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல் – குறு 48/6
நசை நன்கு உடையர் தோழி ஞெரேரென – குறு 213/1
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும் – குறு 274/5
நசை நனி கொன்றோர் மன்ற விசை நிமிர்ந்து – ஐங் 318/3
நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் – பதி 55/12
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் – பதி 67/20
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 79/5
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் – பரி 10/32
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/15
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் – கலி 46/20
பெறல் நசை வேட்கையின் நின் குறி வாய்ப்ப – கலி 93/17
நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள் – கலி 100/9
இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான் – கலி 100/12
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப – அகம் 22/17
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப – அகம் 22/17
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி – அகம் 51/4
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் – அகம் 162/18
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி – அகம் 163/5
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி – அகம் 163/5
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர் – அகம் 271/6
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – அகம் 285/4
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப – அகம் 327/5
நீர் நசை மருங்கின் நிறம் பார்த்து ஒடுங்கிய – அகம் 332/3
தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் – அகம் 356/8
நசை தர வந்த நன்னராளன் – அகம் 362/8
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/9
நசை தர வந்தோர் இரந்தவை – அகம் 377/14
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது – புறம் 3/24
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய – புறம் 15/15
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய – புறம் 15/15
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இரை குறித்து – புறம் 52/3
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி – புறம் 148/2
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே – புறம் 203/8
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் – புறம் 209/11
நச்சி இருந்த நசை பழுது ஆக – புறம் 237/6
நசை வேண்டாது நன்று மொழிந்தும் – புறம் 359/12
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் – புறம் 379/14
நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம் – புறம் 382/5
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் – புறம் 393/4
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா – புறம் 393/7
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என – புறம் 399/21
TOP


நசை-உறூஉம் (1)

மரன் இல் நீள் இடை மான் நசை-உறூஉம்/சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/5,6
TOP


நசைக்கு (5)

நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – நற் 171/1
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – ஐங் 377/1
உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர – அகம் 199/4
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட – அகம் 329/11
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
TOP


நசைந்த (1)

சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே – குறு 52/2
TOP


நசையின் (2)

குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் – ஐங் 238/2
நசையின் வாழ்நர்க்கு நன் கலம் சுரக்கும் – அகம் 143/11
TOP


நசையினம் (1)

ஒன்று தெளிய நசையினம் மொழிமோ – குறு 75/2
TOP


நசையினன் (1)

நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் – ஐங் 402/2
TOP


நசையினானே (1)

ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே – நற் 85/11
TOP


நசையுநர் (1)

நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் – பொரு 66
TOP


நசையுநர்க்கு (1)

நசையுநர்க்கு ஆர்த்தும் இசை பேராள – திரு 270
TOP


நசையுறாது (1)

சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசையுறாது/வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந – பொரு 2,3
TOP


நசையே (1)

சேரலாதன் பொய்யலன் நசையே – பதி 18/12
TOP


நசையேம் (1)

இவண் வந்த பெரு நசையேம்/எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர் – புறம் 136/19,20
TOP


நசையொடு (4)

மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 67
பலம் பெறு நசையொடு பதி-வயின் தீர்ந்த நும் – மலை 411
ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ – நற் 56/6
குறுகு பெரு நசையொடு தூது வரப்பெறினே – அகம் 333/22
TOP


நசைவர்க்கு (2)

நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 170/14
பகைவர் பிணிக்கும் ஆற்றல் நசைவர்க்கு/அளந்து கொடை அறியா ஈகை – புறம் 229/25,26
TOP


நசைவு-உழி (1)

அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி – பெரும் 44
TOP


நசைஇ (36)

இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ/துனி கூர் எவ்வமொடு துயர் ஆற்றுப்படுப்ப – சிறு 38,39
வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த – பெரும் 107
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ/துஞ்சாது அலமரு பொழுதின் – நற் 83/7,8
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி – நற் 126/4
பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே – நற் 180/4
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ/வைகு பனி உழந்த வாவல் சினை-தொறும் – நற் 279/2,3
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி – நற் 332/7
வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ/வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே – குறு 65/4,5
இளமை பாரார் வளம் நசைஇ சென்றோர் – குறு 126/1
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி – குறு 175/1
செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/6
ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் – குறு 285/7
பள்ளி யானையின் உயிர்த்தனன் நசைஇ/புதல்வன் தழீஇயினன் விறலவன் – குறு 359/4,5
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 36/16
அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக – கலி 46/21
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ/நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ – கலி 48/12,13
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ/இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி – கலி 123/17,18
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 9/26
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல் – அகம் 112/4
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ/களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் – அகம் 137/2,3
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ/தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/5,6
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ/கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை – அகம் 177/9,10
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி – அகம் 191/11
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று – அகம் 212/8
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு – அகம் 215/3
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ/வெள் அரா மிளிர வாங்கும் – அகம் 257/19,20
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ/அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/9,10
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு – அகம் 309/11
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ/மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை – அகம் 327/9,10
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ/வீ தேர் பறவை விழையும் – அகம் 371/12,13
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி – அகம் 387/16
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/9
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ/நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் – அகம் 396/13,14
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் – புறம் 161/20
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து – புறம் 209/7
TOP


நசைஇய (3)

படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் – அகம் 247/11
குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன் – புறம் 371/8
TOP


நசைஇயாள் (1)

கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள்/இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/13,14
TOP


நசைஇயோர் (1)

நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/26
TOP


நஞ்சு (3)

கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/6
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த – புறம் 37/1
TOP


நஞ்சும் (1)

நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர் – நற் 355/7
TOP


நட்ட (6)

செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட/கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே – மலை 388,389
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி – பரி 4/16
தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய – கலி 104/5
நட்ட போலும் நடாஅ நெடும் கல் – அகம் 269/7
யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் – புறம் 15/21
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் – புறம் 160/12
TOP


நட்டவர் (1)

நட்டவர் குடி உயர்க்குவை – மது 131
TOP


நட்டவன் (1)

ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின் – பரி 4/17
TOP


நட்டனர் (1)

நட்டனர் வாழி தோழி குட்டுவன் – நற் 14/3
TOP


நட்டனரே (1)

இனி நட்டனரே கல்லும் கன்றொடு – புறம் 264/4
TOP


நட்டனை-மன்னோ (1)

நட்டனை-மன்னோ முன்னே இனியே – புறம் 113/4
TOP


நட்டார்க்கு (1)

கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்கு/தோற்றலை நாணாதோன் குன்று – கலி 43/10,11
TOP


நட்டு (3)

சினை சுறவின் கோடு நட்டு/மனை சேர்த்திய வல் அணங்கினான் – பட் 86,87
நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/9
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு/தீது இல் யாக்கையொடு மாய்தல் தவ தலையே – புறம் 214/12,13
TOP


நட்டோர் (6)

நட்டோர் உவப்ப நடை பரிகாரம் – சிறு 104
நட்டோர் ஆக்கம் வேண்டியும் ஒட்டிய – நற் 286/7
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் – நற் 355/6
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
நட்டோர் இன்மையும் கேளிர் துன்பமும் – அகம் 279/1
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் – புறம் 160/12
TOP


நட்டோர்க்கு (1)

நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே – பதி 63/3
TOP


நட்டோரை (1)

நட்டோரை உயர்பு கூறினன் – புறம் 239/5
TOP


நட்பிற்கு (2)

ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும் – அகம் 195/7
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது – புறம் 236/6
TOP


நட்பின் (11)

நாடி நட்பின் அல்லது – நற் 32/8
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின்/நினக்கு யான் மறைத்தல் யாவது மிக பெரிது – நற் 72/3,4
ஒன்றுதும் என்ற தொன்றுபடு நட்பின்/காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று – நற் 109/1,2
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் – நற் 323/4
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் – குறு 2/3
இன்றை அன்ன நட்பின் இ நோய் – குறு 199/6
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின்/இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே – அகம் 12/4,5
நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார் – அகம் 113/1
உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின்/செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல – அகம் 205/1,2
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின்/இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது – அகம் 241/1,2
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
TOP


நட்பினன் (1)

அன்றை அன்ன நட்பினன்/புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/6,7
TOP


நட்பினுள் (1)

நகை முதலாக நட்பினுள் எழுந்த – கலி 137/13
TOP


நட்பினையே (1)

பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே/முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 198,199
TOP


நட்பு (10)

நட்பு கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும் – பெரும் 425
இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் – நற் 64/3
புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா – நற் 72/10
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு/அன்ன ஆகுக என்னான் – நற் 165/7,8
மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான் – கலி 45/22
நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் – கலி 46/8
பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவி – கலி 48/21
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக – புறம் 217/5
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன் – புறம் 380/10
TOP


நட்பும் (2)

நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும் – பரி 20/108
நாணும் நட்பும் இல்லோர் தேரின் – அகம் 268/8
TOP


நட்பே (18)

தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே – நற் 309/9
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே – நற் 354/11
பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே – குறு 3/4
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/6
விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே – குறு 134/7
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே – குறு 209/7
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே – குறு 247/7
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே – குறு 300/8
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8
யாத்தேம் யாத்தன்று நட்பே/அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/4,5
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/3
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே – குறு 377/5
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/6
நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே/தில்லை வேலி இ ஊர் – ஐங் 131/1,2
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – ஐங் 297/4
எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே/கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக – அகம் 186/7,8
தவாஅலியரோ நட்பே அவள்-வயின் – அகம் 338/15
TOP


நடக்க (1)

பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ – நற் 384/8
TOP


நடக்கலும் (1)

நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே – கலி 39/36
TOP


நடக்கும் (3)

வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் – சிறு 189
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை – கலி 94/33
விரி மணல் ஞெமர கல் பக நடக்கும்/பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ – புறம் 90/8,9
TOP


நடக்கும்-கொல் (1)

நடக்கும்-கொல் என நோவல் யானே – அகம் 219/18
TOP


நடக்குமாம் (1)

நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ – கலி 39/35
TOP


நடத்த (2)

நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி – பரி 10/43
துடி சீர் நடத்த வளி நடன் – பரி 22/42
TOP


நடத்தலும் (1)

வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும்/நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் – புறம் 157/4,5
TOP


நடத்தி (1)

சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே – புறம் 22/38
TOP


நடந்த (5)

நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 173
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
ஓடு எரி நடந்த வைப்பின் – ஐங் 318/4
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து – அகம் 105/12
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த/சில் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே – அகம் 174/13,14
TOP


நடந்திசின் (1)

வரை நிழல் சேர்கம் நடந்திசின் சிறிதே – புறம் 255/6
TOP


நடந்து (7)

அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து/வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப – சிறு 7,8
கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து/படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/10,11
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் – பதி 22/8
வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது – பரி 7/19
வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை – அகம் 72/16
குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி – புறம் 188/3
வளி நடந்து அன்ன வா செலல் இவுளியொடு – புறம் 197/1
TOP


நடந்தே (1)

செல்வாம் தோழி ஒல்வாங்கு நடந்தே – குறு 322/7
TOP


நடப்ப (3)

செற்ற தெவ்வர் நின் வழி நடப்ப/வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 189,190
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப/பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் – மது 229,230
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப/தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு – பட் 233,234
TOP


நடலைப்பட்டு (1)

நடலைப்பட்டு எல்லாம் நின் பூழ் – கலி 95/33
TOP


நடவாது (1)

நடத்த நடவாது நிற்ப மட பிடி – பரி 10/43
TOP


நடவை (2)

அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை/வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி – மலை 214,215
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென – மலை 432
TOP


நடன் (1)

துடி சீர் நடத்த வளி நடன்/மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி 22/42,43
TOP


நடாஅ (2)

நடாஅ கரும்பு அமன்ற தோளாரை காணின் – கலி 112/6
நட்ட போலும் நடாஅ நெடும் கல் – அகம் 269/7
TOP


நடு (12)

மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ – நற் 115/6
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் – நற் 285/7
கரும்பு நடு பாத்தி அன்ன – குறு 262/7
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும் – ஐங் 11/1
கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல் – ஐங் 65/1
கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும் – பரி 2/25
நெடு மால் சுருங்கை நடு வழி போந்து – பரி 20/104
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று – கலி 24/11
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் – அகம் 25/7
தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின் – அகம் 89/1
TOP


நடுக்கத்து (1)

வலந்து-உழி மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து/அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் – பரி 4/13,14
TOP


நடுக்கம் (4)

அனந்தர் நடுக்கம் அல்லது யாவதும் – பொரு 94
நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி – நற் 318/4
சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் – பரி 10/52
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/23
TOP


நடுக்கி (1)

பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/67
TOP


நடுக்கு (5)

நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/2
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து – புறம் 2/20
கொடுத்த மன்னர் நடுக்கு அற்றனரே – புறம் 51/7
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
TOP


நடுக்கு-உற்ற (1)

நா நடுக்கு-உற்ற நவிலா கிளவியொடு – அகம் 299/17
TOP


நடுக்கு-உற்று (3)

ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற – கலி 134/9
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று/இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் – புறம் 243/12,13
உயிர் நடுக்கு-உற்று புலா விட்டு அரற்ற – புறம் 326/3
TOP


நடுக்கு-உற (2)

நன் ஞெமர் மார்பன் நடுக்கு-உற நண்ணி – பரி 7/69
நெஞ்சு நடுக்கு-உற கேட்டும் கடுத்தும் தாம் – கலி 24/1
TOP


நடுக்கு-உறூஉ (1)

நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர் – மது 583
TOP


நடுக்கு-உறூஉம் (3)

நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் துஞ்சா மறவர் – நற் 18/6
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை – கலி 120/8
TOP


நடுகல் (16)

எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் – ஐங் 352/2
நடுகல் பீலி சூட்டி துடிப்படுத்து – அகம் 35/8
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும் – அகம் 53/11
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல்/வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 67/10,11
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல்/வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 131/11,12
நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலி கூட்டும் – அகம் 289/3
மருங்குல் நுணுகிய பேஎம் முதிர் நடுகல்/பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/7,8
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல்/கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் – அகம் 343/5,6
அத்த நடுகல் ஆள் என உதைத்த – அகம் 365/4
நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது – அகம் 387/15
நடுகல் ஆயினன் புரவலன் எனவே – புறம் 221/13
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் – புறம் 223/3
நடுகல் பீலி சூட்டி நார் அரி – புறம் 232/3
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய – புறம் 261/15
நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஒடியாது – புறம் 306/4
நடுகல் பிறங்கிய உவல் இடு பறந்தலை – புறம் 314/3
TOP


நடுகல்லின் (2)

நடுகல்லின் அரண் போல – பட் 79
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி – புறம் 329/2
TOP


நடுங்க (25)

மன்னர் நடுங்க தோன்றி பல் மாண் – பொரு 232
ஒன்னா தெவ்வர் நடுங்க ஓச்சி – பெரும் 118
நெடும் கழை தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ – பெரும் 285
கழை வளர் சாரல் களிற்று இனம் நடுங்க/வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 242,243
கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க/மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர – நெடு 8,9
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் – குறி 169
அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை – குறி 179
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி – நற் 39/4
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க/புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – நற் 117/6,7
நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் – நற் 125/3
கல்லா கடுவன் நடுங்க முள் எயிற்று – நற் 233/1
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/3
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க/முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/31,32
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க/நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி – பதி 30/36,37
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று – பதி 67/12
ஒல்லா மன்னர் நடுங்க/நல்ல மன்ற இவண் வீங்கிய செலவே – பதி 92/15,16
நாணாது சென்று நடுங்க உரைத்து ஆங்கு – கலி 115/2
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க/கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/1,2
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி – அகம் 92/3
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க/அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/12,13
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி – அகம் 252/2
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி – அகம் 397/10
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி – புறம் 145/6
கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென் – புறம் 382/21
TOP


நடுங்கல் (5)

பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு இடும்பை – நற் 381/5
சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே – குறு 52/2
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் – குறு 178/4
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/4
TOP


நடுங்காது (1)

கடுங்கண் பன்றியின் நடுங்காது துணிந்து – அகம் 18/6
TOP


நடுங்கி (7)

ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
தீ உறு தளிரின் நடுங்கி/யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே – குறு 383/5,6
யாது என் பிழைப்பு என நடுங்கி ஆங்கே – கலி 128/20
எழில் எஞ்சு மயிலின் நடுங்கி சேக்கையின் – கலி 137/6
கால் உறு தளிரின் நடுங்கி ஆனாது – அகம் 162/15
நல்ல கூறு என நடுங்கி/புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே – அகம் 289/16,17
இறுவரை வீழ்நரின் நடுங்கி தெறுவர – அகம் 322/4
TOP


நடுங்கின்று (2)

நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/2
இலங்கு இரும் பாசறை நடுங்கின்று/இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே – புறம் 304/10,11
TOP


நடுங்கினள் (1)

நாமம் சால் தெவ்வரின் நடுங்கினள் பெரிதே – கலி 30/21
TOP


நடுங்கினன் (1)

கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் – கலி 60/8
TOP


நடுங்கு (26)

நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் – பெரும் 288
நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய – முல் 14
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/12
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய் – நற் 262/4
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான் – நற் 287/6
நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து – நற் 367/2
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/4
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே – குறு 354/6
நடுங்கு நடை குழவி கொளீஇய பலவின் – ஐங் 216/3
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் – கலி 53/18
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு – கலி 110/15
நடுங்கு நோய் தீர நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/7
நடுங்கு நோய் செய்தவர் நல்காமை நினைத்தலின் – கலி 134/15
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/11
நடுங்கு துயர் களைந்த நன்னராளன் – அகம் 88/7
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் – அகம் 129/2
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – அகம் 152/1
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே – அகம் 152/24
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 320/11
நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய – புறம் 31/16
கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த – புறம் 68/15
நடுங்கு பனி களைஇயர் நார் அரி பருகி – புறம் 304/2
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி – புறம் 319/10
TOP


நடுங்குதல் (1)

நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே – கலி 13/27
TOP


நடுங்குதும் (1)

நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – அகம் 217/20
TOP


நடுங்கும் (5)

கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர் – நற் 132/5
வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும்/சூர் மலை நாடன் கேண்மை – குறு 105/4,5
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை – குறு 277/6
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் – அகம் 78/6
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே – புறம் 247/10
TOP


நடுங்குவனம் (1)

நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் – குறி 133
TOP


நடுங்குவனள் (1)

கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் – பதி 52/21
TOP


நடுதலும் (1)

இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே – குறு 361/6
TOP


நடுநரும் (1)

திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி – பரி 23/16
TOP


நடுநரொடு (1)

நடுநரொடு சேறி ஆயின் அவண – நற் 60/8
TOP


நடுநாள் (43)

நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள்/அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் – முல் 50,51
ஆர் கலி வானம் தலைஇ நடுநாள்/கனை பெயல் பொழிந்து என கானல் கல் யாற்று – நற் 53/5,6
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள்/கொடி நுடங்கு இலங்கின மின்னி – நற் 68/8,9
நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/5
நடுநாள் யாமத்தும் தமியம் கேட்டே – நற் 129/9
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/8
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள்/மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/8,9
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள்/பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து – நற் 228/3,4
நடுநாள் வருதி நோகோ யானே – நற் 257/10
மழை அமைந்து-உற்ற மால் இருள் நடுநாள்/தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் – நற் 281/7,8
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள்/இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை – நற் 285/1,2
நெடு நீர் பொய்கை நடுநாள் எய்தி – நற் 290/7
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள்/பாவை அன்ன பலர் ஆய் வனப்பின் – நற் 319/6,7
மாரி நின்ற ஆர் இருள் நடுநாள்/அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – நற் 334/6,7
மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி – நற் 364/2
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள்/அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே – நற் 383/5,6
நடுநாள் வேட்டம் போகி வைகறை – நற் 388/5
சாரல் நாட நடுநாள்/வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே – குறு 69/5,6
நடுநாள் வருதலும் வரூஉம் – குறு 88/4
ஆர் இருள் நடுநாள் வருதி – குறு 141/7
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள்/நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் – குறு 190/5,6
நடுநாள் என்னார் வந்து – குறு 268/5
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் – குறு 321/3
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/5
நடுநாள் கங்குலும் வருதி – ஐங் 296/3
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள்/கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/5,6
கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன் – கலி 46/18
யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த – கலி 122/21
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு நடுநாள்/ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த – அகம் 22/11,12
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள்/மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் – அகம் 72/2,3
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள்/தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும் – அகம் 118/9,10
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர் – அகம் 126/7
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே – அகம் 134/14
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள்/மறுகு விளக்கு-உறுத்து மாலை தூக்கி – அகம் 141/8,9
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள்/மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப – அகம் 158/2,3
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள்/அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/6,7
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள்/விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் – அகம் 218/6,7
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள்/இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 238/3,4
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய – அகம் 253/10
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள்/வரை இடை கழுதின் வன் கை கானவன் – அகம் 292/9,10
கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 373/11
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் – புறம் 189/3
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் – புறம் 280/2
TOP


நடுவண் (14)

பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல – சிறு 219
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 144
பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண்/கலை தாய உயர் சிமையத்து – மது 331,332
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும் – மது 769
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/2
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/3
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி – பதி 21/13
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/14
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/13
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண்/பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி – பதி 79/2,3
நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய – பரி 3/92
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண்/ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும் – பரி 4/23,24
நெஞ்சம் பிளந்து இட்டு நேரார் நடுவண் தன் – கலி 101/19
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் – புறம் 400/3
TOP


நடுவணது (1)

உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி – புறம் 363/2
TOP


நடுவணதுவே (1)

நடுவணதுவே தெய்ய மடவரல் – நற் 323/2
TOP


நடுவணன் (1)

புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் – ஐங் 401/2
TOP


நடுவின் (1)

உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின்/வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் – பொரு 38,39
TOP


நடுவு (5)

நடுவு நின்ற நன் நெஞ்சினோர் – பட் 207
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை – மலை 9
நன் பல் ஊழி நடுவு நின்று ஒழுக – பதி 89/8
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க – கலி 8/1
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு – புறம் 35/18
TOP


நடுவுநிலை (1)

நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை – பரி 3/34
TOP


நடுவும் (2)

ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும்/கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் – பரி 4/67,68
நயனும் வாய்மையும் நன்னர் நடுவும்/இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க – கலி 130/1,2
TOP


நடை (116)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை/கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின் – திரு 80,81
ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை/தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 157,158
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 205
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ – திரு 310
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின் – பொரு 46
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு – பொரு 125
நல் புறவின் நடை முனையின் – பொரு 202
நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி – சிறு 32
நட்டோர் உவப்ப நடை பரிகாரம் – சிறு 104
ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு – சிறு 258
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 198
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 243
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை – பெரும் 250
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை/பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ – முல் 53,54
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 500
குறு நடை கூட்டம் வேண்டுவோரே – நற் 41/10
என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி – நற் 82/3
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை/கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும் – நற் 85/4,5
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை – நற் 92/2
கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த – நற் 105/4
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி – நற் 120/1
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் – நற் 126/3
என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை/கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/6,7
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் – நற் 184/7
நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி – நற் 221/10
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/3
நல் எருது நடை வளம் வைத்து என உழவர் – நற் 315/4
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய – நற் 330/2
உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் – நற் 384/4
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/3
உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் – குறு 85/2
மென் நடை மரையா துஞ்சும் – குறு 115/5
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை – குறு 154/4
கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை – குறு 182/6
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் – குறு 209/4
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி – குறு 213/5
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை/சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/3,4
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது – குறு 307/5
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் – ஐங் 66/3
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல் – ஐங் 96/1
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 160/2
நடுங்கு நடை குழவி கொளீஇய பலவின் – ஐங் 216/3
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/2
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர் – ஐங் 384/1
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை/அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும் – பதி 12/11,12
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் – பதி 16/13
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் – பதி 86/8
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல – பரி 10/25
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல் – பரி 10/44
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/85
நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/41
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் – கலி 9/4
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/4
நடை மெலிந்து அயர்வு-உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய் – கலி 58/11
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு – கலி 69/6
தளர் நடை காண்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/11
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து – கலி 92/17
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை – கலி 94/33
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப – கலி 98/24
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/3
மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த – கலி 147/65
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி – அகம் 3/7
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
பதவின் பாவை முனைஇ மதவு நடை/அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ – அகம் 23/7,8
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை/செவிலி கை என் புதல்வனை நோக்கி – அகம் 26/17,18
குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 47/11
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை/தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/6,7
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/15
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி – அகம் 85/6
கூனல் எண்கின் குறு நடை தொழுதி – அகம் 112/1
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/10
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் – அகம் 131/8
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி – அகம் 160/11
தூங்கு நடை குழவி துயில் புறங்காப்ப – அகம் 168/10
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/14
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு – அகம் 218/1
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை/கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி – அகம் 224/4,5
தெறி நடை மரை கணம் இரிய மனையோள் – அகம் 224/11
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/10
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் – அகம் 236/14
அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை/காய் சின யானை கங்குல் சூழ – அகம் 264/12,13
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை/அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி – அகம் 279/14,15
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை – அகம் 295/14
செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன – அகம் 301/16
வழி நடை சேறல் வலித்திசின் யானே – அகம் 303/20
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 304/8
உழுவையொடு உழந்த உயங்கு நடை ஒருத்தல் – அகம் 308/1
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் – அகம் 325/7
நலம் பாராட்டி நடை எழில் பொலிந்து – அகம் 326/7
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/11
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட – அகம் 354/7
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – புறம் 23/19
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் – புறம் 43/6
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும் – புறம் 240/1
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/4
தெருள் நடை மா களிறொடு தன் – புறம் 361/7
உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் – புறம் 361/9
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை/இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற – புறம் 390/19,20
TOP


நடைபயிற்றும் (1)

தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் – நற் 250/3
TOP


நடைபயிற்றும்மே (1)

பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/9
TOP


நடைய (1)

தூங்கு கையான் ஓங்கு நடைய/உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின – புறம் 22/1,2
TOP


நடையர் (1)

வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக – நற் 21/3
TOP


நடையே (1)

வல்லுவை-மன்னால் நடையே கள்வர் – அகம் 257/12
TOP


நடையொடு (1)

நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு/தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது – அகம் 256/5,6
TOP


நடையோரும் (1)

விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும்/நடை மடம் மேவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/40,41
TOP


நண்ண (1)

அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண/வண்டு எனும் உணரா ஆகி – நற் 326/8,9
TOP


நண்ணா (1)

நண்ணா தெவ்வர் தாங்கும் – புறம் 126/22
TOP


நண்ணார் (7)

நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார்/செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 225,226
கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார்/அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/7,8
நண்ணார் தூற்றும் பழிதான் உண்டே – நற் 382/9
நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே – பதி 20/9
நன் கலம் களிற்றொடு நண்ணார் ஏந்தி – அகம் 124/1
நண்ணார் நாண நாள்-தொறும் தலைச்சென்று – புறம் 23/12
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி – புறம் 47/8
TOP


நண்ணி (17)

கல் சேர்பு நண்ணி படர் அடைபு நடுங்க – நற் 117/6
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி/கன்று கால்யாத்த மன்ற பலவின் – நற் 213/1,2
கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி/ஆன் வழிப்படுநர் தோண்டிய பத்தல் – நற் 240/7,8
குன்றம் நண்ணி குறவர் ஆர்ப்ப – குறு 346/2
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர – ஐங் 86/2
மன்றம் நண்ணி மறுகு சிறை பாடும் – பதி 29/9
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/7
நன் ஞெமர் மார்பன் நடுக்கு-உற நண்ணி/சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/69,70
பதி எதிர் சென்று பரூஉ கரை நண்ணி/நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் – பரி 10/26,27
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப – கலி 35/5
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி/கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 72/6,7
படப்பை நண்ணி பழனத்து அல்கும் – அகம் 146/4
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி/நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி – அகம் 208/20,21
எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி/கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து – அகம் 288/8,9
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த – அகம் 363/9
வைப்பு-உற்று ஆயினும் நண்ணி ஆளும் – புறம் 18/25
TOP


நண்ணிய (19)

இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி – நற் 45/1
மாலை அந்தி மால் அதர் நண்ணிய/பருவம் செய்த கருவி மா மழை – நற் 238/4,5
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில் – நற் 354/4
குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது – நற் 379/2
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 41/3
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/5
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/5
கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல – குறு 203/4
கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில் – குறு 228/3
கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும் – குறு 319/2
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என – குறு 322/3
மன்றம் நண்ணிய மலை கிழவோற்கே – குறு 332/6
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – அகம் 9/10
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி – அகம் 25/3
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை – அகம் 26/4
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 152/2
பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே – அகம் 182/18
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை – அகம் 272/10
அத்தம் நண்ணிய நாடு கெழு பெருவிறல் – புறம் 313/1
TOP


நண்ணியதுவே (2)

கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி – குறு 235/3
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல் – குறு 335/5
TOP


நண்ணியவை (1)

இயல் கொள நண்ணியவை/வண்டு பொரேரென எழ – பரி 23/29,30
TOP


நண்ணியார் (1)

நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் – கலி 79/17
TOP


நண்ணு (2)

கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ – பொரு 76
நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர – குறி 184
TOP


நண்ணு-வழி (2)

நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி – நற் 318/4
கண்ணின் காண நண்ணு-வழி இருந்தும் – குறு 203/3
TOP


நண்ணு_வழி (1)

நாணும் உட்கும் நண்ணு_வழி அடைதர – குறி 184
TOP


நண்ப (1)

எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப/புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை – குறு 129/1,2
TOP


நண்பகல் (4)

அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு – கலி 121/18
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/8
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி – புறம் 395/22
TOP


நண்பின் (3)

உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை – புறம் 29/21
கண் போல் நண்பின் கேளிரொடு கலந்த – புறம் 71/15
பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ – புறம் 212/9
TOP


நண்பினது (1)

நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே – நற் 378/12
TOP


நண்பினர் (1)

பிரியா நண்பினர் இருவரும் என்னும் – குறு 302/5
TOP


நண்பினன் (1)

இகழ்வு இலன் இனியன் யாத்த நண்பினன்/புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே – புறம் 216/6,7
TOP


நண்பு (1)

இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/7
TOP


நண்பும் (1)

நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும் – நற் 160/1
TOP


நண்மையன் (1)

நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன்/வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல – புறம் 380/10,11
TOP


நணி (16)

நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் – பெரும் 288
துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி – நற் 101/5
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப – நற் 364/8
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் – ஐங் 20/4
துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் – பதி 27/6
நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து – பரி 17/25
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/20
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி – அகம் 380/2
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி – அகம் 380/2
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் – புறம் 154/1
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த – புறம் 177/6
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த – புறம் 177/6
குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் – புறம் 209/15
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/7
துறை நணி கெழீஇ கம்புள் ஈனும் – புறம் 297/7
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு – புறம் 344/3
TOP


நணி_நணி (2)

ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி – அகம் 380/2
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த – புறம் 177/6
TOP


நணி_நணித்து (1)

நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து – பரி 17/25
TOP


நணித்து (1)

நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து – பரி 17/25
TOP


நணிய (1)

நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே – ஐங் 359/5
TOP


நணியதுவே (1)

சேய்த்தும் அன்று சிறிது நணியதுவே/பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும் – சிறு 202,203
TOP


நணியரும் (1)

சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த – மது 571
TOP


நத்தொடு (1)

நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/85
TOP


நதி (1)

நீ உரைத்தி வையை நதி/ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/92,93
TOP


நந்த (12)

நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த/நோய் இகந்து நோக்கு விளங்க – மது 12,13
பொன் செய் பாண்டில் பொலம் கலம் நந்த/தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/1,2
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த/இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே – பதி 69/16,17
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த/தாயிற்றே தண்ணம் புனல் – பரி 6/9,10
பெயலான் பொலிந்து பெரும் புனல் பல நந்த/நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த – பரி 7/8,9
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த – பரி 7/9
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த – பரி 7/9
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த/வந்தன்று வையை புனல் – பரி 7/9,10
வான் ஆர் எழிலி மழை வளம் நந்த/தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து – பரி 23/1,2
தீது இலான் செல்வம் போல் தீம் கரை மரம் நந்த/பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/2,3
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த/சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/7,8
TOP


நந்தர் (1)

பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர்/சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை – அகம் 265/4,5
TOP


நந்தன் (1)

நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண் – அகம் 251/5
TOP


நந்தா (1)

அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின் – பட் 247
TOP


நந்தி (8)

நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம் – குறி 91
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி/அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 192,193
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/2
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/6
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் – கலி 78/19
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20
மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர் – அகம் 398/18
களை கால் கழாலின் தோடு ஒலிபு நந்தி/மென் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி – புறம் 120/5,6
TOP


நந்திய (4)

கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி – முல் 97
வெய்து-உறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை – பதி 15/27
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய/வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 16/36,37
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் – கலி 113/1
TOP


நந்தியாள் (3)

பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள்/அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/6,7
இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள்/கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/10,11
மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள்/அறிவித்து நீ நீங்க கருதியாய்க்கு அ பொருள் – கலி 136/14,15
TOP


நந்தின் (3)

பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 246/1
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின்/ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் – புறம் 172/6,7
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை – புறம் 266/4
TOP


நந்தின (1)

நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/16
TOP


நந்து (2)

கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும் – நற் 280/7
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் – பதி 23/21
TOP


நந்து-தொறும் (1)

கை அமை விளக்கம் நந்து-தொறும் மாட்ட – முல் 49
TOP


நந்துக (1)

வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 6/2,3
TOP


நந்தும் (2)

அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
கோடி யாத்து நாடு பெரிது நந்தும்/மெல்லியன் கிழவன் ஆகி வைகலும் – புறம் 184/6,7
TOP


நந்தும்-கொல்லோ (2)

மென் தினை யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ/நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல – புறம் 119/4,5
வருந்தா யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ/இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை – புறம் 120/16,17
TOP


நந்துவள் (1)

முன்றில் கொளினே நந்துவள் பெரிது என – நற் 236/4
TOP


நந்நான்கு (1)

குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு/வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ – அகம் 400/9,10
TOP


நம் (235)

அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – மலை 557
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/7
அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் – நற் 32/3
மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 63/11
இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் – நற் 64/3
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம்/காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/11,12
அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – நற் 65/1
தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் – நற் 79/5
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/9
அகன்றோர் மன்ற நம் மறந்திசினோர் என – நற் 118/5
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/8
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை – நற் 125/6
பொம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழிய – நற் 129/3
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/5
யான் எழில் அறிதலும் உரியள் நீயும் நம்/பராரை புன்னை சேரி மெல்ல – நற் 145/8,9
தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை – நற் 161/8
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/7
ஒரு வேற்கு ஓடி ஆங்கு நம்/பன்மையது எவனோ இவள் வன்மை தலைப்படினே – நற் 170/8,9
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு – நற் 171/6
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி – நற் 173/3
பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே – நற் 180/4
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை – நற் 203/7
செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும் – நற் 208/5
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும் – நற் 216/4
சென்றோர் மன்ற நம் காதலர் என்றும் – நற் 226/7
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து – நற் 228/4
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம்/மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும் – நற் 235/4,5
தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் – நற் 245/9
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் – நற் 281/8
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம்/பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி – நற் 281/8,9
அன்பு இலர் தோழி நம் காதலோரே – நற் 281/11
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 282/9
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம்/மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா – நற் 307/8,9
அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே – நற் 311/5
ஒன்றே தோழி நம் கானலது பழியே – நற் 311/8
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/8
என்னோ தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – நற் 334/9
தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார் – நற் 339/1
இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து – நற் 343/8
நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை – நற் 344/5
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம்/கல் கெழு சிறுகுடி பொலிய – நற் 386/8,9
அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே – நற் 389/11
நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர் – நற் 393/11
அனைத்தால் கொண்க நம் இடையே நினைப்பின் – நற் 395/3
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர் – குறு 4/3
நம் முன் நாணி கரப்பாடும்மே – குறு 9/8
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/5
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம்/முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 39/3,4
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே – குறு 74/5
அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் – குறு 82/2
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை – குறு 98/3
வாரார் போல்வர் நம் காதலர் – குறு 103/5
வல்லே வருக தோழி நம்/இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே – குறு 111/6,7
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – குறு 118/5
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே – குறு 130/5
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – குறு 146/1
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே – குறு 160/6
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து – குறு 174/4
நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் – குறு 183/2
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – குறு 201/1
இனிய செய்த நம் காதலர் – குறு 202/4
சென்று என கேட்ட நம் ஆர்வலர் பலரே – குறு 207/7
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல் – குறு 211/2
நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம்/இன் துயில் முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 213/6,7
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து – குறு 228/4
நெஞ்சு நம் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய – குறு 237/2
இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/6
நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ – குறு 284/5
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே – குறு 312/1
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் – குறு 312/4
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் – குறு 321/3
திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே – குறு 321/8
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
துணியின் எவனோ தோழி நம் மறையே – குறு 333/6
இரு நீர் சேர்ப்பன் நீப்பின் ஒரு நம்/இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று – குறு 334/4,5
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் – குறு 349/3
இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே – குறு 349/7
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – குறு 373/8
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து – குறு 378/3
நனி சேய் நாட்டர் நம் உன்னலரே – குறு 380/4
வாராரோ நம் காதலோரே – குறு 382/6
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/3
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் – ஐங் 31/2
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 34/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 35/1
நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து – ஐங் 36/2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 102/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 104/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 202/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 203/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 210/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 222/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 223/1
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/5
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 224/1
ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே – ஐங் 225/5
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 226/1
நம் பிரிந்து உறைந்தோர் மன்ற நீ – ஐங் 227/4
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 228/1
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – ஐங் 228/4
நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை – ஐங் 241/1
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம்/மலர்ந்த வள்ளி அம் கானம் கிழவோன் – ஐங் 250/2,3
என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே – ஐங் 268/5
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/5
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே – ஐங் 313/5
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம்/தோள் இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 314/4,5
இறந்தனரோ நம் காதலர் – ஐங் 319/3
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே – ஐங் 338/5
வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம்/மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/2,3
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 352/5
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 357/5
பிறங்கு இரும் சோலை நம் மலை கெழு நாட்டே – ஐங் 395/6
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் – ஐங் 396/4
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே – ஐங் 398/5
நம் போல் நயவர புணர்ந்தன – ஐங் 419/3
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம்/காதல் நன் நாட்டு போதரும் பொழுதே – ஐங் 446/3,4
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/5
நீடினர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 463/5
வருவர் இன்று நம் காதலோரே – ஐங் 468/5
வந்தனரால் நம் காதலர் – ஐங் 499/4
செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை – பரி 25/2
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர் – கலி 11/4
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/6
தெருமரல் வாழி தோழி நம் காதலர் – கலி 26/22
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம்/அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர் – கலி 29/24,25
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம்/இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய – கலி 32/14,15
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம்/போது எழில் உண்கண் புலம்ப நீத்தவர் – கலி 33/8,9
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – கலி 36/11
நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள் – கலி 41/40
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/11
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா – கலி 42/17
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம்/உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே – கலி 45/23,24
அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர் – கலி 54/16
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம்/கேண்மை விருப்பு-உற்றவனை எதிர் நின்று – கலி 60/29,30
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம்/இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக – கலி 65/4,5
கார குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம்/சேரியின் போகா முட முதிர் பார்ப்பானை – கலி 65/7,8
காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் – கலி 65/26
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி 76/16
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
கோளாளர் என் ஒப்பார் இல் என நம் ஆனுள் – கலி 101/43
முல்லையும் தாய பாட்டம்-கால் தோழி நம்/புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/4,5
கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம்/புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/3,4
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது – கலி 128/4
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3
இயங்காது வதிந்த நம் காதலி – அகம் 19/18
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப – அகம் 22/17
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம் – அகம் 33/18
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம்/செய்_வினை ஆற்று-உற விலங்கின் – அகம் 33/18,19
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் – அகம் 40/9
நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த – அகம் 41/11
பிறரும் ஒருத்தியை நம் மனை தந்து – அகம் 46/9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம்/பிரிந்து சேண் உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 59/17,18
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய – அகம் 66/24
இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம்/நலம் துறந்து உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 67/17,18
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/1
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/4
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது – அகம் 73/10
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/11
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் – அகம் 85/3
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி – அகம் 87/15
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம்/நடுங்கு துயர் களைந்த நன்னராளன் – அகம் 88/6,7
நம் உணர்ந்து ஆறிய கொள்கை – அகம் 95/14
நம் புலந்து உறையும் எவ்வம் நீங்க – அகம் 114/7
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 115/7
நம் நீத்து உறையும் பொருள்_பிணி – அகம் 115/17
பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே – அகம் 122/23
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற – அகம் 124/7
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம்/இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே – அகம் 155/3,4
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 158/7
முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து – அகம் 174/8
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் – அகம் 183/3
பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து – அகம் 185/3
நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/5
இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே – அகம் 197/18
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி – அகம் 210/7
தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் – அகம் 210/8
அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என – அகம் 214/8
நம் அறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி – அகம் 214/9
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர் – அகம் 223/1
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/15
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி – அகம் 225/16
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 227/13
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென – அகம் 229/9
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை – அகம் 243/11
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/15
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் – அகம் 255/10
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/11
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து – அகம் 265/9
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் – அகம் 272/11
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/19
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/5
நம் மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின் – அகம் 273/7
நம் உடை உலகம் உள்ளார்-கொல்லோ – அகம் 273/8
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/13
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – அகம் 277/20
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை – அகம் 278/10
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/14
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம்/மணவா முன்னும் எவனோ தோழி – அகம் 290/10,11
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி – அகம் 291/24
என் மயங்கினர்-கொல் நம் காதலோரே – அகம் 293/14
நம் நோய் அறியா அறன் இலாளர் – அகம் 294/13
இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர் – அகம் 298/20
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக – அகம் 302/12
அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என – அகம் 304/19
நம் நோய் தன்-வயின் அறியாள் – அகம் 304/20
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர் – அகம் 311/5
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து – அகம் 317/21
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் – அகம் 330/4
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம்/பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல – அகம் 333/18,19
கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார் – அகம் 359/3
வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம்/மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது – அகம் 359/6,7
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே – அகம் 360/19
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை – அகம் 362/11
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே – அகம் 371/14
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே – அகம் 372/16
தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் – அகம் 373/9
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர் – அகம் 378/18
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய – அகம் 379/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – அகம் 388/1
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல – அகம் 400/3
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 400/26
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே – புறம் 347/11
TOP


நம்-கண் (1)

இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்-கண்/உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென – அகம் 153/6,7
TOP


நம்-வயின் (27)

நம்-வயின் புரிந்த கொள்கையொடு நெஞ்சத்து – நற் 59/7
தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி – நற் 88/6
நம்-வயின் நினையும் நெஞ்சமொடு கைம்மிக – நற் 157/6
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/யானோ காணேன் அதுதான் கரந்தே – நற் 158/1,2
நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம்-வயின்/வந்தனர் வாழி தோழி கையதை – நற் 212/6,7
இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்-வயின்/பிரியலம் என்று தெளித்தோர் தேஎத்து – நற் 224/6,7
வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின்/அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என – நற் 273/3,4
நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது – நற் 303/7
பின்னிலை முனியா நம்-வயின்/என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே – நற் 349/9,10
தீது இல் நெஞ்சத்து கிளவி நம்-வயின்/வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் – குறு 106/3,4
இமைப்பு வரை அமையா நம்-வயின்/மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே – குறு 218/6,7
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின்/திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/2,3
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/நெய்த்தோர் அன்ன செவிய எருவை – ஐங் 335/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/பிரியலர் போல புணர்ந்தோர் மன்ற – ஐங் 336/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின்/மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் – ஐங் 337/1,2
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/5
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்-வயின்/படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக – அகம் 68/12,13
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கை – அகம் 154/14
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின்/மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ் – அகம் 223/9,10
நம்-வயின் நினையும் நன் நுதல் அரிவை – அகம் 254/8
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின்/வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/12,13
வந்து வினை வலித்த நம்-வயின் என்றும் – அகம் 289/5
நம்-வயின் இனையும் இடும்பை கைம்மிக – அகம் 297/3
என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே நம்-வயின்/இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி – அகம் 297/4,5
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின்/செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் – அகம் 323/1,2
ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது – அகம் 356/16
TOP


நம்-வயினானே (1)

ஒலி மென் கூந்தல் நம்-வயினானே – நற் 265/9
TOP


நம்பி (9)

சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி/சுடுவான் போல நோக்கும் – நற் 175/7,8
மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே – நற் 180/5
பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி/பாடு இமிழ் பனி நீர் சேர்ப்பனொடு – நற் 378/10,11
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/3
மாய பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி/வளி பொர துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் – அகம் 146/9,10
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்-கண் – அகம் 153/6
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி/அரைநாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து – அகம் 198/3,4
ஏதிலாளன் காதல் நம்பி/திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 275/10,11
வாயார நின் இசை நம்பி/சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி – புறம் 136/17,18
TOP


நம்பிய (1)

நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய/சொல்லாட்டி நின்னொடு சொல் ஆற்றுகிற்பார் யார் – கலி 108/17,18
TOP


நம்புண்டல் (1)

அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/10
TOP


நம்புதல் (1)

நாடல் சான்றோர் நம்புதல் பழி எனின் – நற் 327/1
TOP


நம்பும்-குரையர் (1)

கொன்னும் நம்பும்-குரையர் தாமே – நற் 208/7
TOP


நம்மனோர்க்கே (1)

ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே/அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 402,403
TOP


நம்மிடை (1)

மலை கெழு நாடனொடு நம்மிடை சிறிய – நற் 136/5
TOP


நம்மின் (2)

தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின்/தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் – நற் 245/9,10
விழுமியம் பெரியம் யாமே நம்மின்/பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என – புறம் 78/5,6
TOP


நம்மினும் (9)

பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் – நற் 208/9
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும்/நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/7,8
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/8
நம்மினும் விரையும் என்ப – ஐங் 467/4
நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும்/தாம் பிரிந்து உறைதல் ஆற்றலர் – கலி 28/22,23
வல்லா நெஞ்சம் வலிப்ப நம்மினும்/பொருளே காதலர் காதல் – அகம் 53/14,15
நம்மினும் வலிதா தூக்கிய பொருளே – அகம் 265/23
நம்மினும் தான் தலைமயங்கிய – அகம் 284/12
அரும் சுரம் நீந்திய நம்மினும் பொருந்தார் – அகம் 381/13
TOP


நம்மும் (1)

வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார் – அகம் 364/11
TOP


நம்முள் (4)

எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் – கலி 14/17
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35
நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள்/குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் – புறம் 209/14,15
TOP


நம்முளே (1)

சூழும்-கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் – கலி 47/18
TOP


நம்மே (3)

நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி – குறு 310/3
மறந்தனரோ தில் மறவா நம்மே – ஐங் 319/4
விட்டு சென்றனர் நம்மே/தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/3,4
TOP


நம்மை (5)

நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக – குறு 317/5
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை/அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல் – கலி 104/69,70
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை/வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை – கலி 137/9,10
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை/வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக – கலி 137/14,15
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை/பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் – கலி 137/19,20
TOP


நம்மையோ (3)

நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/10
தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/14
பொய்யினால் புரிவுண்ட நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/18
TOP


நம்மொடு (31)

வள மலை நாடன் நெருநல் நம்மொடு/கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ – நற் 25/5,6
நம்மொடு செல்வர்-மன் தோழி மெல்ல – நற் 125/8
தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 135/9
தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு/பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – நற் 138/5,6
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு/புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி – நற் 145/5,6
காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே – நற் 231/9
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு/பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – குறு 134/1,2
அளிதோ தானே நாணே நம்மொடு/நனி நீடு உழந்தன்று-மன்னே இனியே – குறு 149/1,2
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு/நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை – குறு 264/3,4
கான நீள் இடை தானும் நம்மொடு/ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/4,5
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு/சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின் – ஐங் 230/1,2
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு/மறுதருவது-கொல் தானே செறி தொடி – ஐங் 329/2,3
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் – கலி 82/23
பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு – அகம் 65/8
நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே – அகம் 70/5
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப – அகம் 79/9
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு – அகம் 103/13
நம்மொடு புலக்கும் என்ப நாம் அது – அகம் 106/6
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு/தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி – அகம் 121/9,10
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு/வருக என்னுதி ஆயின் – அகம் 131/13,14
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு/துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல – அகம் 144/9,10
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு/புதுவது வந்த காவிரி – அகம் 166/13,14
தோள் புலம்பு அகல துஞ்சி நம்மொடு/நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி – அகம் 187/1,2
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி – அகம் 228/5
குறு நெடும் புலவி கூறி நம்மொடு/நெருநலும் தீம் பல மொழிந்த – அகம் 239/13,14
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் – அகம் 242/6
இறை வளை நெகிழ்ந்த நம்மொடு/துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே – அகம் 250/13,14
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு/வரூஉம் என்றனரே காதலர் – அகம் 285/13,14
வெரு வரு கானம் நம்மொடு/வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே – அகம் 297/18,19
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு – அகம் 345/11
நம்மொடு நன் மொழி நவிலும் – அகம் 353/22
TOP


நம்மோடு (6)

பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி – நற் 96/4
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி – குறு 340/2
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய – ஐங் 115/2
நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/4
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் – ஐங் 224/3
சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில் – கலி 137/4
TOP


நமக்கு (29)

பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி – மது 204
ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என – குறி 24
இன்னும் வருவதாக நமக்கு என – மலை 354
அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின் – நற் 4/6
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு/அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ – குறு 93/2,3
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு/யார் ஆகியரோ தோழி நீர – குறு 110/1,2
நமக்கு உரைத்தோரும் தாமே – குறு 135/3
நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று – குறு 266/1
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/12
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் – கலி 37/9
மறந்தான் மறக்க இனி எல்லா நமக்கு/சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் – கலி 42/5,6
மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு – கலி 62/19
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/6
கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10
நோவென் தோழி கடன் நமக்கு எனவே – கலி 75/33
தாளாண்மை கூறும் பொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள் – கலி 101/44
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு/இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின் – கலி 137/24,25
வாராதோர் நமக்கு யாஅர் என்னாது – அகம் 50/8
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த – அகம் 98/2
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என – அகம் 131/5
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் – அகம் 136/18
சுரன் நமக்கு எளிய-மன்னே நன் மனை – அகம் 193/11
அலர் நமக்கு ஒழிய அழ பிரிந்தோரே – அகம் 211/17
பறை அறைந்து அன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே – அகம் 281/13
அம்பல் மூதூர் அலர் நமக்கு ஒழிய – அகம் 347/7
இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என – புறம் 19/14
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என – புறம் 125/15
TOP


நமக்கும் (2)

நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் – நற் 352/10
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/20
TOP


நமக்கே (10)

அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே – நற் 212/10
குன்ற நாடன் கேண்மை நமக்கே/நன்றால் வாழி தோழி என்றும் – நற் 285/8,9
பெரு மலை நாடன் கேண்மை நமக்கே/விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என – நற் 309/6,7
புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே – நற் 373/9
பல் இரும் கூந்தல் யாரளோ நமக்கே – குறு 19/5
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/7
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே – அகம் 232/15
நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று – அகம் 243/14
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/9
TOP


நமர் (8)

நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் – நற் 393/10
நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை – கலி 39/32
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என – அகம் 214/8
நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என – அகம் 333/14
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு – அகம் 382/7
அதனால் நமர் என கோல் கோடாது – புறம் 55/13
TOP


நமர்-மன் (1)

நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை – அகம் 241/5
TOP


நமரும் (2)

இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும்/விரி உளை நன் மா கடைஇ – நற் 367/10,11
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும்/அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/17,18
TOP


நமரே (7)

இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே/புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை – குறு 183/4,5
சென்றனர்-கொல்லோ சே_இழை நமரே – குறு 281/6
சோர்குவ அல்ல என்பர்-கொல் நமரே – குறு 282/8
காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே – குறு 348/6
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் – குறு 351/5
செல்வாம் தோழி நல்கினர் நமரே – குறு 369/4
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால் – அகம் 221/4
TOP


நய (7)

நன் நலம் நய வரவு உடையை – ஐங் 365/4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/140
திரு நய_தக்க வயல் – பரி 23/17
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் – பரி 24/42
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
TOP


நய_தக்க (2)

திரு நய_தக்க வயல் – பரி 23/17
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
TOP


நய_தகவே (1)

பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
TOP


நய_தகு (3)

நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/140
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் – பரி 24/42
TOP


நயக்கும் (1)

கள் நாறு நெய்தல் கதிரொடு நயக்கும்/தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று – குறு 296/4,5
TOP


நயத்தலின் (1)

நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை – பரி 9/84
TOP


நயத்தின் (1)

கிளக்கும் பாண கேள் இனி நயத்தின்/பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ – புறம் 155/3,4
TOP


நயத்து (1)

நின் நயத்து உறைவி என்னினும் கலிழ்மே – ஐங் 273/4
TOP


நயந்த (15)

நல்லியக்கோடனை நயந்த கொள்கையொடு – சிறு 126
நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி – மது 663
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – நற் 65/6
நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் – நற் 66/6
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த/என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப – நற் 375/4,5
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு – குறு 346/1
நன்றே நெஞ்சம் நயந்த நின் துணிவே – குறு 347/6
நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை – ஐங் 46/2
எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே – ஐங் 108/4
நயந்த நெஞ்சம் நோய்ப்பாலஃதே – ஐங் 161/4
நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே – ஐங் 386/2
நயந்த காதலி தழீஇ பாணர் – ஐங் 407/1
மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த/இன்_நகை தீதோ இலேன் – கலி 89/10,11
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – அகம் 21/24
நின்னினும் மடவள் நனி நின் நயந்த/அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர் – அகம் 259/15,16
TOP


நயந்தனம் (1)

யாம் நின் நயந்தனம் எனினும் எம் – ஐங் 275/4
TOP


நயந்தனன் (4)

மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம் – நற் 399/8
நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை – குறு 264/4
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும் – ஐங் 286/4
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே – கலி 41/44
TOP


நயந்தனிர் (2)

நல்லியக்கோடனை நயந்தனிர் செலினே – சிறு 269
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது – மலை 559
TOP


நயந்தனென் (1)

என்னை நயந்தனென் என்றி நின் – ஐங் 81/4
TOP


நயந்தனை (5)

செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன் – திரு 64
நன் மலை நாட நயந்தனை அருளாய் – நற் 257/7
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் மன்ற – ஐங் 473/2
நன்னர் நறு நுதல் நயந்தனை நீவி – கலி 21/6
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி – அகம் 259/12
TOP


நயந்தார் (1)

தெரி மலர் கண்ணியும் தாரும் நயந்தார்/பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் – கலி 91/3,4
TOP


நயந்தார்க்கோ (1)

நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல – கலி 32/13
TOP


நயந்திசினோரும் (1)

நட்பு கொளல் வேண்டி நயந்திசினோரும்/துப்பு கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும் – பெரும் 425,426
TOP


நயந்திசினோரே (1)

நல்கார்-கொல்லோ நாம் நயந்திசினோரே – அகம் 103/15
TOP


நயந்தினை (1)

வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி – புறம் 161/22
TOP


நயந்து (70)

வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
இவண் நயந்து இருந்த இரும் பேர் ஒக்கல் – சிறு 144
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த – மது 571
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த – குறி 148
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/7
அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் – நற் 32/3
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் – நற் 104/7
நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய் – நற் 168/7
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி – நற் 173/3
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து – நற் 176/1
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து/நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின் – நற் 176/1,2
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து – நற் 192/6
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து/பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கு இடம் பெறாஅ – நற் 352/7,8
கான யானை தோல் நயந்து உண்ட – குறு 79/1
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் – குறு 116/1
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து/மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு – குறு 322/4,5
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து/கூறின் எவனோ தோழி நாறு உயிர் – குறு 332/2,3
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி – குறு 346/7
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் – ஐங் 55/3
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் – ஐங் 175/1
என் கண்டு நயந்து நீ நல்கா-காலே – ஐங் 178/4
நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்கே நீ நயந்து/நன் மனை அரும் கடி அயர – ஐங் 292/3,4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் – ஐங் 309/3
நீ நயந்து உறையப்பட்டோள் – ஐங் 370/3
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின – ஐங் 384/3
நல் தோள் நயந்து பாராட்டி – ஐங் 385/5
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர் – ஐங் 454/3
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/4
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு – பதி 23/11
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் – பரி 3/28
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக – கலி 10/14
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் – கலி 28/2
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 44/7
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் – கலி 60/29
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/21
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் – கலி 112/8
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் – கலி 136/13
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
நயந்து நலம் சிதைத்தான் – கலி 142/46
உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே – கலி 144/64
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக – அகம் 21/7
ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து/கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/9,10
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து/இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுற கெழீஇ – அகம் 151/1,2
நயந்து நாம் விட்ட நன் மொழி நம்பி – அகம் 198/3
ஆட்டன்அத்தி நலன் நயந்து உரைஇ – அகம் 222/7
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத – அகம் 234/13
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும் – அகம் 302/7
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து/நீங்கல் ஒல்லுமோ ஐய வேங்கை – அகம் 307/5,6
நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு – அகம் 317/19
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து/மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/3,4
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி – அகம் 355/13
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து/எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் – அகம் 363/16,17
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து – அகம் 376/10
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து/காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு-மன்னோ – அகம் 376/10,11
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய – அகம் 379/1
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து/ஈங்கு நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள் – அகம் 388/16,17
மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து/கானல் அல்கிய நம் களவு அகல – அகம் 400/2,3
நீ நயந்து நோக்கும் வாய் பொன் பூப்ப – புறம் 38/6
வல்லை மன்ற நீ நயந்து அளித்தல் – புறம் 59/3
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/8
எம் போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் – புறம் 144/11
நன் நாடு பாட என்னை நயந்து/பரிசில் நல்குவை ஆயின் குரிசில் நீ – புறம் 146/4,5
நின் நயந்து உறைநர்க்கும் நீ நயந்து உறைநர்க்கும் – புறம் 163/1
நின் நயந்து உறைநர்க்கும் நீ நயந்து உறைநர்க்கும் – புறம் 163/1
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு – புறம் 208/3
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து/உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/11,12
TOP


நயந்தும் (1)

பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும்/வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் – பட் 113,114
TOP


நயந்தே (2)

சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே – குறு 74/5
ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே – பதி 15/40
TOP


நயந்தேனே (1)

அன்பு இலாளன் அறிவு நயந்தேனே – அகம் 260/15
TOP


நயந்தோயே (2)

நறு மலர் வள்ளி பூ நயந்தோயே/கெழீஇ கேளிர் சுற்ற நின்னை – பரி 14/22,23
விறல் மலை நாடன் சொல் நயந்தோயே – அகம் 382/13
TOP


நயந்தோர் (7)

நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப – பெரும் 424
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர்/காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 549,550
நயந்தோர் புன்கண் தீர்க்கும் – குறு 342/6
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/2
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர்/பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே – ஐங் 137/2,3
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை – அகம் 267/15
மையல் நோக்கின் தையலை நயந்தோர்/அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே – புறம் 345/11,12
TOP


நயந்தோர்க்கு (2)

நயந்தோர்க்கு உதவா நார் இல் மார்பே – நற் 225/9
நீரினும் சாயல் உடையன் நயந்தோர்க்கு/தேர் ஈயும் வண் கையவன் – கலி 42/20,21
TOP


நயந்தோர்க்கே (1)

வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே – நற் 283/8
TOP


நயந்தோரே (1)

மலர் தீய்ந்து அனையர் நின் நயந்தோரே – நற் 315/12
TOP


நயந்தோள் (8)

புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே – நற் 121/5
ஈரிய கலுழும் நீ நயந்தோள் கண்ணே – நற் 195/9
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை – நற் 317/5
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள்/கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர – நற் 324/3,4
பெரும் கல் நாட நீ நயந்தோள் கண்ணே – குறு 365/6
பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 264/4
பனி பயந்தன நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 266/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே – ஐங் 323/4
TOP


நயப்பு (3)

பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர் – குறு 219/1
நாணும் நிறையும் நயப்பு இல் பிறப்பு இலி – கலி 60/28
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/13
TOP


நயம் (15)

நைவளம் பழுநிய நயம் தெரி பாலை – சிறு 36
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி – மது 217
அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது – நற் 88/7
நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை – பரி 3/34
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் – கலி 32/10
நின்னொடு சூழ்வல் தோழி நயம் புரிந்து – கலி 54/18
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/26
நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா – கலி 80/1
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் – கலி 120/1
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் – கலி 142/4
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது – அகம் 333/15
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/13
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி – புறம் 145/6
TOP


நயம்படு (1)

நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து – ஐங் 407/2
TOP


நயவ (1)

அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் – புறம் 58/24
TOP


நயவந்து (2)

நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து/கேள்வி அந்தணர் கடவும் – கலி 36/24,25
தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு அருளி – கலி 40/31
TOP


நயவர் (1)

நயவர் பாணர் புன்கண் தீர்த்த பின் – சிறு 248
TOP


நயவர (5)

நல் தளிர் நயவர நுடங்கும் – நற் 86/8
நம் போல் நயவர புணர்ந்தன – ஐங் 419/3
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கின் நயவர/பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து – பதி 81/29,30
அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர/நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து – அகம் 11/11,12
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் – அகம் 229/19
TOP


நயவரவு (1)

நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – கலி 60/31
TOP


நயவரு (7)

நயவரு குரல பல்லி – நற் 333/11
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் – பரி 19/67
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் – கலி 113/1
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ் – அகம் 279/11
நாள் உற தோன்றிய நயவரு வனப்பின் – அகம் 335/17
நன்மை நிறைந்த நயவரு பாண – புறம் 308/3
TOP


நயவரும் (4)

மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் – நற் 244/3
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் – நற் 313/7
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை – ஐங் 88/1
நன்றே கானம் நயவரும் அம்ம – அகம் 99/10
TOP


நயவன் (1)

நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ் – அகம் 212/6
TOP


நயவா (1)

நன் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன் – நற் 251/4
TOP


நயவாய் (1)

நயவாய் ஆயினும் வரைந்தனை சென்மோ – ஐங் 276/4
TOP


நயவார் (1)

நல்கார் நயவார் ஆயினும் – குறு 60/5
TOP


நயவினர் (1)

வரையா நயவினர் நிரையம் பேணார் – நற் 329/1
TOP


நயன் (19)

நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – திரு 141
நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது – நற் 75/1
நயன் இல் மாக்களொடு கெழீஇ – நற் 90/11
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/7
நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும் – நற் 247/6
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் – குறு 143/4
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/4
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த – குறு 327/2
நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – பதி 86/7
நாணாள்-கொல் தோழி நயன் இல் பரத்தையின் – பரி 12/45
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க – கலி 8/1
நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் – கலி 46/8
நன்கு அதை அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால் – கலி 125/6
நனவின் வாரா நயன் இலாளனை – கலி 128/8
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் – அகம் 71/3
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர் – அகம் 187/22
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற – அகம் 291/4
நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே – அகம் 398/15
நனி பேதையே நயன் இல் கூற்றம் – புறம் 227/1
TOP


நயனத்தவன் (1)

ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9
TOP


நயனும் (2)

நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும் – நற் 160/1
நயனும் வாய்மையும் நன்னர் நடுவும் – கலி 130/1
TOP


நரந்த (3)

நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே – பரி 16/15
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர – அகம் 141/26
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய – புறம் 302/4
TOP


நரந்தம் (8)

நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக – மது 553
நரந்தம் நாகம் நள்ளிருள்நாறி – குறி 94
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – குறு 52/3
பரந்து இலங்கு அருவியொடு நரந்தம் கனவும் – பதி 11/22
நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய் – பரி 7/11
நரந்தம் நாறு இரும் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றி – கலி 54/5
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – அகம் 266/4
நரந்தம் நாறும் தன் கையால் – புறம் 235/8
TOP


நரந்தமும் (1)

நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும் – பொரு 238
TOP


நரந்தை (1)

நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி – புறம் 132/4
TOP


நரம்பின் (29)

வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின்/கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல் – பொரு 17,18
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/இன் குரல் சீறியாழ் இட-வயின் தழீஇ – சிறு 34,35
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின்/பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி – சிறு 227,228
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/தொடை அமை கேள்வி இட-வயின் தழீஇ – பெரும் 15,16
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின்/வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி – பெரும் 181,182
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி – மது 217
கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – குறி 147
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 254
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின்/அரலை தீர உரீஇ வரகின் – மலை 23,24
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும் – நற் 17/11
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் – நற் 35/5
கை கவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன் – நற் 200/8
கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின்/முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/8,9
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின்/இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் – நற் 300/8,9
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் – நற் 380/7
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 41/1
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின்/விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 57/7,8
தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் – பதி 65/14
நரம்பின் தீம் குரல் நிறுக்கும் குழல் போல் – கலி 33/22
வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/26
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ் – அகம் 279/11
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 317/13
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 318/6
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி – புறம் 109/15
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப – புறம் 135/5,6
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய – புறம் 302/6
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்/மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/1,2
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் – புறம் 318/5
TOP


நரம்பினும் (2)

பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே – ஐங் 100/4
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும்/பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/4,5
TOP


நரம்பு (20)

மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர – திரு 142
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு – திரு 212
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி – மது 657
நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி – மலை 535
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு/எழீஇ அன்ன உறையினை முழவின் – நற் 139/4,5
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் – நற் 189/4
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன தீம் கிளவியனே – ஐங் 185/4
நரம்பு உளர் முரற்கை போல – ஐங் 402/3
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் – பதி 43/21
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 7/77
நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – பரி 9/63
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/20
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும் – கலி 118/15
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வாங்கு வள் பரிய – அகம் 4/9
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 109/2
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் – அகம் 355/5
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/8
நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள் – புறம் 278/1
TOP


நரம்பும் (1)

புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து – பரி 18/51
TOP


நரம்பொடு (1)

நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண் – நற் 212/4
TOP


நரல் (6)

வளை நரல் பௌவம் உடுக்கை ஆக – நற் 0/2
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை – நற் 62/1
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு – பதி 46/11
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு – அகம் 8/8
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
TOP


நரல (5)

வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப – மது 185
குருகு நரல மனை மரத்தான் – மது 268
வெண்_குருகு நரல வீசும் – அகம் 13/23
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/4
புலம்-தொறும் குருகு இனம் நரல கல்லென – அகம் 217/11
TOP


நரலும் (14)

அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர் – மலை 161
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் – நற் 172/8
அன்றிலும் என்பு உற நரலும் அன்றி – நற் 335/8
கையற நரலும் நள்ளென் யாமத்து – குறு 160/4
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர் – குறு 177/4
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/2
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும்/கானல் அம் சேர்ப்பனை கண்டாய் போல – கலி 128/5,6
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் – அகம் 72/11
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும்/காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் – அகம் 177/11,12
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும்/சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 290/7,8
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும்/கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/14,15
வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர் – அகம் 398/24
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் – புறம் 120/18
TOP


நரறியோ (1)

என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல – கலி 129/14
TOP


நரி (9)

நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி/பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று – நற் 352/5,6
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி – பதி 22/35
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை – அகம் 337/15
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும் – அகம் 375/6
விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென் – புறம் 291/4
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல – புறம் 359/3
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து – புறம் 373/37
TOP


நரியோடு (1)

கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப – புறம் 369/16
TOP


நரை (24)

வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் – திரு 127
நரை உருமின் ஏறு அனையை – மது 63
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் – மது 408
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – நெடு 152
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/6
நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள் – நற் 122/5
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/5
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/5
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப – குறு 249/2
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு – குறு 317/1
முழுது உணர்ந்து ஒழுக்கும் நரை மூதாளனை – பதி 74/24
நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை – அகம் 207/5
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – அகம் 254/1
நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை – அகம் 287/6
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து – அகம் 366/10
நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி – அகம் 377/7
நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த – புறம் 52/14
அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ – புறம் 58/7
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல் – புறம் 191/1
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் – புறம் 195/2
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை – புறம் 270/5
நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல் – புறம் 276/1
வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 277/2
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/21
TOP


நரையொடு (1)

நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும் – நற் 10/3
TOP


நரையோரும் (4)

விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும் – பரி 10/22
விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும்/பதிவத_மாதர் பரத்தையர் பாங்கர் – பரி 10/22,23
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும்/சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் – பரி 23/42,43
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும்/மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/43,44
TOP


நல் (437)

அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 59
எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் – திரு 61
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – திரு 141
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179
ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று – திரு 315
பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல்/நாடு செகில் கொண்டு நாள்-தொறும் வளர்ப்ப – பொரு 137,138
நல் புறவின் நடை முனையின் – பொரு 202
உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ – சிறு 17
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் – சிறு 82
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் – சிறு 82
எருமை நல் ஆன் கரு நாகு பெறூஉம் – பெரும் 165
குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் – பெரும் 247
ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் – பெரும் 249
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் – பெரும் 252
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
பெரு நல் வானத்து வட-வயின் விளங்கும் – பெரும் 302
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் – பெரும் 327
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண் – பெரும் 386
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் – முல் 62
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 71
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 78
நல் ஊழி அடி படர – மது 21
நல் கொற்கையோர் நசை பொருந – மது 138
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 173
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை – மது 209
நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு – மது 223
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் – மது 339
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் – மது 358
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் – மது 502
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற – மது 584
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி – மது 605
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 624
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 667
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 693
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின் – மது 731
பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய – மது 735
நல் வேள்வி துறைபோகிய – மது 760
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – மது 761
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் – மது 771
வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே – மது 782
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல் – நெடு 114
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – குறி 9
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 38
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் – குறி 133
நல் இறைவன் பொருள் காக்கும் – பட் 120
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – பட் 170
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் – பட் 184
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் – பட் 201
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப – பட் 233
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் – பட் 251
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 263
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 52
தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப – மலை 70
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு – மலை 330
நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை – மலை 335
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 381
நல் வழி கொடுத்த நாண் உடை மறவர் – மலை 387
செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட – மலை 388
கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த – மலை 395
கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின் – மலை 421
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 450
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் – மலை 469
குன்றா நல் இசை சென்றோர் உம்பல் – மலை 540
கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ – மலை 549
கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி – நற் 22/3
நல் அக வன முலை கரை சேர்பு – நற் 33/11
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் – நற் 37/10
எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு – நற் 41/6
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை – நற் 45/9
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே – நற் 49/10
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – நற் 65/6
மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி – நற் 69/7
கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் – நற் 70/8
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
நல் தளிர் நயவர நுடங்கும் – நற் 86/8
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/9
அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என – நற் 109/3
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/9
குறிஞ்சி நல் ஊர் பெண்டிர் – நற் 116/11
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் – நற் 120/2
நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் – நற் 125/3
பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் – நற் 126/1
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
நல் தோள் நெகிழ மறத்தல் நுமக்கே – நற் 131/9
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு – நற் 139/4
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் – நற் 139/8
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு – நற் 146/2
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல் – நற் 169/1
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/7
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நல்_நுதல் – நற் 226/3
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/6
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய் – நற் 262/4
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் – நற் 281/4
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/3
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை – நற் 297/9
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் – நற் 298/8
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர் தெறுழ் வீ – நற் 302/5
நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது – நற் 303/7
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/6
நல் எருது நடை வளம் வைத்து என உழவர் – நற் 315/4
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர் – நற் 331/9
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் – நற் 335/9
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே – நற் 372/13
என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப – நற் 375/5
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய – நற் 376/8
அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு – நற் 388/1
வரை வேய் புரையும் நல் தோள் – நற் 390/10
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/8
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு – குறு 27/2
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் – குறு 29/1
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் – குறு 36/4
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் – குறு 43/4
நல்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன – குறு 48/5
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர் – குறு 61/4
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் – குறு 77/4
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
நல் இயல் பாவை அன்ன இ – குறு 89/6
என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே – குறு 96/4
இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர் – குறு 98/1
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் – குறு 143/4
நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் – குறு 190/6
நல் அடி பொறிப்ப தாஅய் – குறு 207/6
நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/5
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ – குறு 275/4
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு – குறு 317/1
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/3
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 338/1
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/7
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி – குறு 346/7
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
ஞெகிழியின் பெயர்ந்த நெடு நல் யானை – குறு 357/6
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 363/1
நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை – குறு 368/2
நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே – குறு 370/5
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் – ஐங் 55/3
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன் – ஐங் 183/2
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர் – ஐங் 186/1
இன்னும் ஆனாது நல்_நுதல் துயரே – ஐங் 258/5
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே – ஐங் 291/4
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே – ஐங் 351/5
நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க – ஐங் 376/3
நல் தோள் நயந்து பாராட்டி – ஐங் 385/5
நெடும் சுவர் நல் இல் மருண்ட – ஐங் 386/3
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே – ஐங் 392/5
நல்_நுதல் யானே செலவு ஒழிந்தனனே – ஐங் 426/2
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று – ஐங் 443/1
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை – ஐங் 445/3
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
நல் தோள் மருவரற்கு உலமருவோரே – ஐங் 464/4
முல்லை நல் யாழ் பாண மற்று எமக்கே – ஐங் 478/5
கெடாஅ நல் இசை நிலைஇ – பதி 14/21
நெடியோன் அன்ன நல் இசை – பதி 15/39
நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு – பதி 16/5
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை – பதி 24/10
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/13
வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப – பதி 37/6
எல்லாருள்ளும் நின் நல் இசை மிகுமே – பதி 38/2
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப – பதி 41/2
அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ – பதி 42/7
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/9
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/15
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த – பதி 57/10
ஆன்ற அறிவின் தோன்றிய நல் இசை – பதி 57/12
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – பதி 61/3
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் – பதி 61/14
வில் அலைத்த நல் வலத்து – பதி 70/5
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/9
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் – பதி 74/16
நின்-வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் – பதி 79/4
நிலவரை நிறீஇய நல் இசை – பதி 80/16
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/13
புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15
நனவில் பாடிய நல் இசை – பதி 85/12
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து – பதி 86/5
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ – பதி 88/36
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப – பதி 90/45
ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை – பதி 90/49
பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே – பதி 90/57
நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த – பரி 3/33
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண – பரி 3/86
ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும் – பரி 4/67
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் – பரி 9/12
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் – பரி 11/67
நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 12/74
நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை – பரி 12/80
ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க – பரி 17/15
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் – பரி 22/38
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 23/87
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை – பரி 28/3
நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி 11/22
நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை – கலி 39/32
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா – கலி 41/2
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/17
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை – கலி 45/19
நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி – கலி 55/5
எல்லா நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு – கலி 64/19
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர – கலி 66/8
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர – கலி 71/8
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/5
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன் – கலி 75/9
பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர – கலி 78/10
நல் வாயில் போத்தந்த பொழுதினான் எல்லா – கலி 84/5
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு – கலி 90/26
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/34
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/5
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் – கலி 104/6
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/51
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/9
நல்_இனத்து ஆயர் எமர் – கலி 113/10
நல் ஏறு நாகுடன் நின்றன – கலி 113/28
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு – கலி 120/24
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/4
இரவு எலாம் நல் தோழி நாணின என்பவை – கலி 131/16
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை – கலி 131/26
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 140/16
நல் எழில் மார்பனை சார்ந்து – கலி 142/66
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா – கலி 144/1
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு – கலி 144/72
நல் எழில் மார்பன் முயங்கலின் – கலி 146/54
நல் எழில் மார்பன் அகத்து – கலி 147/71
முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 1/3
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ – அகம் 9/18
நல் வரை நாட நீ வரின் – அகம் 12/13
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென – அகம் 14/15
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/21
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/11
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே – அகம் 24/10
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/15
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 34/10
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல் – அகம் 36/20
நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ – அகம் 41/12
நல் எழில் ஆகம் சேர்ந்தனம் என்றும் – அகம் 43/12
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 45/16
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் – அகம் 57/12
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/8
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த – அகம் 72/14
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த – அகம் 77/9
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை – அகம் 78/15
மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க – அகம் 82/8
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/8
நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை – அகம் 85/10
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/5
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை – அகம் 96/16
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – அகம் 98/11
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/12
நல் வரை நாடன் தன் பாராட்ட – அகம் 105/3
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் – அகம் 109/1
என்னே குறித்த நோக்கமொடு நல்_நுதால் – அகம் 110/21
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/18
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6
நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை – அகம் 130/11
நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப – அகம் 133/4
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும் – அகம் 137/15
இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல் – அகம் 139/16
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின – அகம் 141/3
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி – அகம் 141/24
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் – அகம் 149/13
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் – அகம் 152/11
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை – அகம் 159/13
நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/13
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய – அகம் 162/17
எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் – அகம் 165/5
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/20
நல் ஆன் பரப்பின் குழுமூர் ஆங்கண் – அகம் 168/5
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/8
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை – அகம் 181/15
சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் – அகம் 181/21
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர் – அகம் 184/17
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய – அகம் 185/2
வில் வகுப்பு-உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் – அகம் 198/9
நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று – அகம் 200/11
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் – அகம் 202/5
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் – அகம் 204/9
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை – அகம் 205/8
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற – அகம் 205/13
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் – அகம் 209/13
நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ் – அகம் 212/6
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப – அகம் 214/13
நல் எழில் சிதையா ஏமம் – அகம் 220/21
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ – அகம் 221/2
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை – அகம் 227/16
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் – அகம் 231/4
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை – அகம் 233/7
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந – அகம் 234/9
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் – அகம் 234/15
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/15
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/15
நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய – அகம் 242/15
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் – அகம் 249/10
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
தறுகணாளர் நல் இசை நிறும்-மார் – அகம் 269/5
நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன – அகம் 270/9
களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன் – அகம் 271/12
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல் – அகம் 275/8
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி – அகம் 282/17
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி – அகம் 291/24
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல் – அகம் 300/21
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும் – அகம் 302/4
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/7
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் – அகம் 309/10
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/17
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப – அகம் 314/12
நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 325/17
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட – அகம் 329/11
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய – அகம் 334/1
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் – அகம் 340/6
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/8
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7
கெடாஅ நல் இசை தென்னன் தொடாஅ – அகம் 342/10
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து – அகம் 343/3
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி – அகம் 346/13
கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய் – அகம் 346/22
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/13
செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர் – அகம் 356/11
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/14
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி – அகம் 359/12
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/14
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன – அகம் 369/14
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் – அகம் 370/5
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/8
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 374/16
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
திறன் வேறு கிடக்கை நோக்கி நல் போர் – அகம் 386/7
நல் இசை நிறுத்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 387/14
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/5
நல் இசை தம்-வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15
மதர்வை நல் ஆன் பாலொடு பகுக்கும் – அகம் 393/17
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 394/16
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/4
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3
நாம நல் அமர் செய்ய – புறம் 16/18
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் – புறம் 18/16
எழுவர் நல் வலம் கடந்தோய் நின் – புறம் 19/17
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் – புறம் 23/5
வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப – புறம் 23/10
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய – புறம் 24/17
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் – புறம் 31/5
வினை புனை நல் இல் இனைகூஉ கேட்பவும் – புறம் 44/8
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் – புறம் 50/10
பெரு நல் யாணரின் ஒரீஇ இனியே – புறம் 52/11
வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி – புறம் 52/15
தோலா நல் இசை நால்வருள்ளும் – புறம் 56/10
நெடு நல் யானைக்கு கந்து ஆற்றாவே – புறம் 57/11
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி – புறம் 64/1
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி – புறம் 70/10
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் – புறம் 72/4
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி – புறம் 73/1
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க – புறம் 76/12
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன் – புறம் 86/1
விழவு மேம்பட்ட நல் போர் – புறம் 88/5
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த – புறம் 93/9
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் – புறம் 123/3
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/8
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என – புறம் 125/15
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் – புறம் 133/1
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 135/9
முல்லை வேலி நல் ஊரானே – புறம் 144/14
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை – புறம் 145/2
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/10
நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன் – புறம் 160/12
நெடு நல் யானை எம் பரிசில் – புறம் 162/6
நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண – புறம் 164/8
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ் – புறம் 164/11
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் – புறம் 168/5
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/13
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் – புறம் 174/19
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி – புறம் 177/10
தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் – புறம் 179/10
பருந்து பசி தீர்க்கும் நல் போர் – புறம் 179/11
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும் – புறம் 190/9
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே – புறம் 195/9
நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு – புறம் 197/17
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை – புறம் 201/3
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/2
பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ – புறம் 213/9
கெடு இல் நல் இசை சூடி – புறம் 221/12
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை – புறம் 228/7
நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி – புறம் 242/2
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது – புறம் 246/5
சேண் விளங்கு நல் இசை நிறீஇ – புறம் 282/10
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
பல் எருத்துள்ளும் நல் எருது நோக்கி – புறம் 289/2
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் – புறம் 309/3
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/4
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் – புறம் 342/10
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே – புறம் 343/17
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே – புறம் 345/20
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/13
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/11
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் – புறம் 377/26
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் – புறம் 378/5
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல – புறம் 380/11
நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய – புறம் 385/10
குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் – புறம் 389/10
செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன் – புறம் 389/12
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 393/9
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது – புறம் 395/19
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை – புறம் 396/28
வகை மாண் நல் இல் – புறம் 398/2
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை – புறம் 399/12
துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர் – புறம் 400/21
TOP


நல்_தோள் (1)

நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் – குறு 36/4
TOP


நல்_நடை (1)

நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/4
TOP


நல்_நாள் (6)

நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை – குறு 368/2
நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை – கலி 39/32
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை – அகம் 85/10
நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப – அகம் 133/4
நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் – புறம் 168/5
TOP


நல்_நுதல் (15)

அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என – நற் 109/3
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல்/வருவம் என்னும் பருவரல் தீர – நற் 169/1,2
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நல்_நுதல்/நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – நற் 226/3,4
நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது – நற் 303/7
என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப – நற் 375/5
நல்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன – குறு 48/5
என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே – குறு 96/4
இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர் – குறு 98/1
இன்னும் ஆனாது நல்_நுதல் துயரே – ஐங் 258/5
நல்_நுதல் யானே செலவு ஒழிந்தனனே – ஐங் 426/2
அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ – பதி 42/7
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 140/16
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே – அகம் 24/10
இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல்/யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர் – அகம் 139/16,17
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல்/பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள் – அகம் 275/8,9
TOP


நல்_நுதலை (1)

நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை – பரி 28/3
TOP


நல்_நுதற்கு (1)

அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு/யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி – நற் 388/1,2
TOP


நல்_நுதால் (3)

நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி – கலி 55/5
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
என்னே குறித்த நோக்கமொடு நல்_நுதால்/ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/21,22
TOP


நல்_நுதாஅல் (1)

நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா – கலி 144/1
TOP


நல்_அகம் (1)

பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
TOP


நல்_அரா (4)

நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் – நற் 125/3
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் – குறு 43/4
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த – அகம் 72/14
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் – புறம் 309/3
TOP


நல்_இனத்து (1)

நல்_இனத்து ஆயர் எமர் – கலி 113/10
TOP


நல்க (2)

வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க/துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 462,463
நீ அருளி நல்க பெறின் – கலி 116/12
TOP


நல்கல் (6)

கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி – கலி 4/22
பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு – கலி 5/17
தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு-உற்று – கலி 69/21
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் – அகம் 98/4
கொல் களிற்று யானை நல்கல் மாறே – அகம் 336/14
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/4
TOP


நல்கலானே (1)

நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே – குறு 400/7
TOP


நல்கலும் (3)

நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர் – குறு 37/1
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும்/கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் – பரி 4/49,50
மென் தோள் மேல் அல்கி நல்கலும் இன்று – பரி 9/32
TOP


நல்கவும் (1)

பரிசிலர்க்கு அரும் கலம் நல்கவும் குரிசில் – புறம் 14/10
TOP


நல்கா (3)

அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/7
நல்கா ஒருவனை நாடி யான் கொள்வனை – கலி 147/33
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த – அகம் 217/16
TOP


நல்கா-காலே (1)

என் கண்டு நயந்து நீ நல்கா-காலே – ஐங் 178/4
TOP


நல்காதார் (1)

நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் – கலி 148/14
TOP


நல்காது (3)

நல்காது நுந்தை புறம்மாறப்பட்டவர் – கலி 80/20
அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய் – கலி 125/10
நல்காது துறந்த காதலர் என்றும் – அகம் 113/9
TOP


நல்காமை (1)

நடுங்கு நோய் செய்தவர் நல்காமை நினைத்தலின் – கலி 134/15
TOP


நல்காமையின் (3)

நல்காமையின் நசை பழுது ஆக – நற் 272/7
நல்காமையின் அம்பல் ஆகி – அகம் 102/17
நல்காமையின் நைவர சாஅய் – புறம் 146/6
TOP


நல்காய் (4)

காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் – நற் 185/3
நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும் – நற் 247/6
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின் – கலி 70/7
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 154/9
TOP


நல்கார் (4)

நல்கார் நீத்தனர் ஆயினும் நல்குவர் – நற் 14/2
நல்கார் நயவார் ஆயினும் – குறு 60/5
கொடியோர் நல்கார் ஆயினும் யாழ நின் – குறு 367/1
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார்/பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 249/10,11
TOP


நல்கார்-கொல்லோ (1)

நல்கார்-கொல்லோ நாம் நயந்திசினோரே – அகம் 103/15
TOP


நல்காள் (1)

நல்காள் கண்மாறிவிடின் என செல்வான் நாம் – கலி 61/24
TOP


நல்கான் (2)

நல்கான் ஆயினும் தொல் கேளன்னே – ஐங் 167/4
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 80/5
TOP


நல்கி (16)

அரவு உரி அன்ன அறுவை நல்கி/மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து – பொரு 83,84
கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி/பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க என – பொரு 155,156
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி/கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி – சிறு 237,238
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை நல்கி/தலை நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் – மலை 580,581
குறியா நோக்கமொடு முறுவல் நல்கி/மனை-வயின் பெயர்ந்த-காலை நினைஇயர் – நற் 44/3,4
கெடல் அரும் துயரம் நல்கி/படல் இன் பாயல் வௌவியோளே – ஐங் 195/3,4
புரை-வயின் புரை-வயின் பெரிய நல்கி/ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் – பதி 15/37,38
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு – பதி 76/7
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி/திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/3,4
நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள் – கலி 100/9
பரிசில்_மாக்கட்கு வரிசையின் நல்கி/பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் – புறம் 6/16,17
ஆன் உருக்கு அன்ன வேரியை நல்கி/தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன் – புறம் 152/27,28
ஆம் இருந்த அடை நல்கி/சோறு கொடுத்து மிக பெரிதும் – புறம் 362/13,14
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி/கொண்டி பெறுக என்றோனே உண்துறை – புறம் 390/22,23
ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை – புறம் 395/29
நிரை சால் நன் கலன் நல்கி/உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/30,31
TOP


நல்கிய (8)

கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய/அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் – சிறு 85,86
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய/பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல் – சிறு 89,90
நீலம் நாகம் நல்கிய கலிங்கம் – சிறு 96
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 328/4
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் – கலி 125/13
நல்கிய கேள்வன் இவன் மன்ற மெல்ல – கலி 142/62
உண்குவம் பெரும நீ நல்கிய வளனே – புறம் 136/27
திருந்து வேல் குமணன் நல்கிய வளனே – புறம் 163/9
TOP


நல்கியவை (1)

நல்கியாள் நல்கியவை/பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த – கலி 138/13,14
TOP


நல்கியாள் (1)

நல்கியாள் நல்கியவை – கலி 138/13
TOP


நல்கியும் (1)

அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 490
TOP


நல்கியோர்க்கும் (1)

நெடும் குறியெதிர்ப்பை நல்கியோர்க்கும்/இன்னோர்க்கு என்னாது என்னோடும் சூழாது – புறம் 163/4,5
TOP


நல்கியோன் (1)

நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல் – புறம் 377/20
TOP


நல்கியோனே (7)

பெரும் களிறு நல்கியோனே அன்னது ஓர் – புறம் 140/8
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை – புறம் 152/30
நல்கியோனே நகை சால் தோன்றல் – புறம் 387/27
விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து – புறம் 392/19
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு – புறம் 394/15
அரும் கலம் நல்கியோனே என்றும் – புறம் 397/18
ஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொள – புறம் 399/32
TOP


நல்கிலா (1)

ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/20
TOP


நல்கின் (7)

துறை கெழு கொண்க நீ நல்கின்/இறை படு நீழல் பிறவும்-மார் உளவே – நற் 172/9,10
நல்கின் வாழும் நல்கூர்ந்தோர்-வயின் – குறு 327/1
தண்ணம் துறைவன் நல்கின்/ஒண் நுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே – ஐங் 168/3,4
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின்/உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/4,5
நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை – பரி 15/15
நீ நல்கின் உண்டு என் உயிர் – கலி 94/12
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் – புறம் 361/16
TOP


நல்கின்று (1)

நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய – அகம் 347/2
TOP


நல்கினம் (1)

நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின் – நற் 176/2
TOP


நல்கினர் (2)

செல்வாம் தோழி நல்கினர் நமரே – குறு 369/4
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/9
TOP


நல்கினள் (2)

மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை – ஐங் 174/2
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி – அகம் 208/21
TOP


நல்கினன் (3)

தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே – ஐங் 147/3
கரம்பை சீறூர் நல்கினன் எனவே – புறம் 285/17
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி – புறம் 394/12
TOP


நல்கினும் (2)

நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 80/5
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 154/9
TOP


நல்கினை (3)

நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி – பதி 53/3
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – அகம் 132/7
நல்கினை விடு-மதி பரிசில் அல்கலும் – புறம் 136/24
TOP


நல்கு (3)

மா மலை நாட காமம் நல்கு என – நற் 232/6
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு – கலி 90/26
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே – அகம் 109/3
TOP


நல்கு-மதி (5)

பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் – திரு 295
நல்கு-மதி வாழியோ நளி நீர் சேர்ப்ப – ஐங் 179/1
வேழ முகவை நல்கு-மதி/தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே – புறம் 369/27,28
வீறு சால் நன் கலம் நல்கு-மதி பெரும – புறம் 389/15
கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல் – புறம் 393/19
TOP


நல்கு-உறு (1)

கல் கெழு கானவர் நல்கு-உறு மகளே – குறு 71/4
TOP


நல்குதல் (2)

எம் இவண் நல்குதல் அரிது – ஐங் 86/3
ஒல்லுதும் பெரும நீ நல்குதல் பெறினே – அகம் 300/22
TOP


நல்குநர் (2)

நல்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர் – கலி 23/10
நல்குநர் ஒழித்த கூலி சில் பதம் – அகம் 301/4
TOP


நல்கும் (5)

தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும்/நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் – பதி 55/11,12
ஆர் பதம் நல்கும் என்ப கறுத்தோர் – பதி 66/9
இல்லோர் புன்கண் தீர நல்கும்/நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – பதி 86/6,7
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும்/சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று – பரி 8/45,46
விருந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன் – புறம் 374/15
TOP


நல்குமால் (1)

தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே – ஐங் 271/4
TOP


நல்குரவின் (1)

நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் – புறம் 382/10
TOP


நல்குரவு (2)

நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு/உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே – புறம் 197/17,18
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி – புறம் 387/13
TOP


நல்குவர் (5)

நல்கார் நீத்தனர் ஆயினும் நல்குவர்/நட்டனர் வாழி தோழி குட்டுவன் – நற் 14/2,3
நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர்/பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம் – குறு 37/1,2
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர்/குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை – அகம் 211/8,9
நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும் – அகம் 241/3
உள்ளாது அமைதலோ இலரே நல்குவர்/மிகு பெயல் நிலைஇய தீம் நீர் பொய்கை – அகம் 357/12,13
TOP


நல்குவர (1)

பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர/கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து – மது 483,484
TOP


நல்குவள் (1)

நலம் கேழ் ஆகம் நல்குவள் எனக்கே – ஐங் 197/4
TOP


நல்குவன் (6)

நல்குவன் போல கூறி – ஐங் 167/3
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே – பதி 40/31
வெறி கமழ் நெடுவேள் நல்குவன் எனினே – அகம் 98/27
அன்பு உறு நன் கலம் நல்குவன் நினக்கே – புறம் 67/14
பிறன் கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே – புறம் 68/19
செல்குவை ஆயின் நல்குவன் பெரிது என – புறம் 160/14
TOP


நல்குவை (1)

பரிசில் நல்குவை ஆயின் குரிசில் நீ – புறம் 146/5
TOP


நல்கூர் (12)

தோள் புறம் மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின் – சிறு 59
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் – நற் 90/9
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் – நற் 93/8
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய – நற் 135/6
நலன் உணப்பட்ட நல்கூர் பேடை – நற் 178/3
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே – குறு 86/6
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல் – குறு 347/1
நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி – அகம் 87/4
நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் – அகம் 129/10
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/10
நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 369/23
கல் குயின்று அன்ன என் நல்கூர் வளி மறை – புறம் 196/12
TOP


நல்கூர்ந்தனன் (1)

நனி நல்கூர்ந்தனன் ஆயினும் பனி மிக – புறம் 331/3
TOP


நல்கூர்ந்தார் (2)

நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் – கலி 50/14
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் – கலி 56/12
TOP


நல்கூர்ந்தோர் (1)

நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந்தோர் என – அகம் 151/3
TOP


நல்கூர்ந்தோர்-வயின் (1)

நல்கின் வாழும் நல்கூர்ந்தோர்-வயின்/நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த – குறு 327/1,2
TOP


நல்கூர்மையே (1)

அறிவு கெட நின்ற நல்கூர்மையே – புறம் 266/13
TOP


நல்ல (24)

நல்ல நல்லோர் வாய்ப்புள் தெவ்வர் – முல் 18
நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன் – நற் 13/5
நல்ல இனிய கூறி மெல்ல – நற் 306/4
நல்லோர் நல்ல பலவால் தில்ல – குறு 223/3
கல் உயர் நனம் தலை நல்ல கூறி – குறு 297/5
நல்ல என்னும் சொல்லை மன்னிய – குறு 357/4
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி – ஐங் 22/3
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே – ஐங் 120/2
நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே – ஐங் 166/4
நல்ல காண்குவம் மாஅயோயே – ஐங் 446/2
நல்ல மன்ற இவண் வீங்கிய செலவே – பதி 92/16
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் – பரி 10/118
ஆங்க அனையவை நல்ல நனி கூடும் இன்பம் – பரி 23/28
நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற – கலி 142/16
சிலை வல்லான் போலும் செறிவினான் நல்ல/பல வல்லன் தோள் ஆள்பவன் – கலி 143/34,35
செல்ப என்ப என்போய் நல்ல/மடவை மன்ற நீயே வட-வயின் – அகம் 27/5,6
நல்குவர் நல்ல கூறினும் அல்கலும் – அகம் 241/3
நல்ல கூறு என நடுங்கி – அகம் 289/16
மெல்ல வந்து நல்ல கூறி – அகம் 386/9
கொள்ளை மேவலை ஆகலின் நல்ல/இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ – புறம் 7/9,10
நல்ல என்னாது சிதைத்தல் – புறம் 37/13
அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் – புறம் 58/24
நல்ல பல்லோர் இரு நன் மொழியே – புறம் 85/5
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் – புறம் 395/16
TOP


நல்ல-மன் (2)

நல்ல-மன் வாழி தோழி அல்கலும் – குறு 226/4
நல்ல-மன் அளியதாம் என சொல்லி – பதி 19/25
TOP


நல்லதற்கு (1)

செல்லினும் செல்லாய் ஆயினும் நல்லதற்கு/உரியை வாழி என் நெஞ்சே பொருளே – நற் 16/3,4
TOP


நல்லதன் (1)

நல்லதன் நலனும் தீயதன் தீமையும் – புறம் 29/11
TOP


நல்லது (3)

நல்லது வெஃகி வினை செய்வார் – பரி 10/88
நல்லது கற்பித்தார் மன்ற நுமர் பெரிதும் – கலி 112/10
நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் – புறம் 195/6
TOP


நல்லவர் (8)

வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் – பரி 7/71
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் – கலி 32/10
நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் – கலி 40/2
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/19
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள – கலி 73/16
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப – கலி 101/12
நல்லவர் கொண்டார் மிடை – கலி 103/9
எ வழி நல்லவர் ஆடவர் – புறம் 187/3
TOP


நல்லவர்க்கு (1)

மெல்லிய பெரும தாமே நல்லவர்க்கு/ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு – புறம் 14/16,17
TOP


நல்லவள் (1)

நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின் – பரி 12/92
TOP


நல்லவும் (2)

இனியவும் நல்லவும் நனி பல ஏத்தி – திரு 286
நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவி இணர் – புறம் 106/1
TOP


நல்லவை (3)

அ சொல் நல்லவை நாணாமல் – பரி 20/74
நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர் – பரி 23/67
யாணர் நல்லவை பாணரொடு ஒராங்கு – புறம் 326/11
TOP


நல்லவோ (1)

அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே – ஐங் 193/4
TOP


நல்லள் (4)

நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு – குறு 120/3
நல்லள் நல்லள் என்ப – ஐங் 204/4
நல்லள் நல்லள் என்ப – ஐங் 204/4
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர் – அகம் 326/3
TOP


நல்லன் (4)

நல்லன் என்றும் யாமே – ஐங் 11/3
நல்லன் என்றி ஆயின் – ஐங் 170/3
வென்றோய் நின்னினும் நல்லன் அன்றே – புறம் 66/5
ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல் – புறம் 346/4
TOP


நல்லன (1)

நல்லன ஆயின தோழி என் கண்ணே – ஐங் 189/4
TOP


நல்லாய் (16)

வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர நல்லாய்/களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட – பரி 6/102,103
நிகழ்வது அறியாது நில்லு நீ நல்லாய்/மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் – பரி 20/90,91
நல்லாய்/நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை – கலி 39/31,32
நல்லாய் கேள் – கலி 56/14
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/17
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/21
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
நல்லாய் இகுளை கேள் – கலி 64/23
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/24
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து – கலி 95/27
தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் – கலி 98/9
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/2
TOP


நல்லார் (17)

மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய – பரி 7/25
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார்/இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ – பரி 9/23,24
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற – பரி 10/47
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் – பரி 11/58
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார்/தகை வகை தைஇயினார் தார் – பரி 20/27,28
வல்லவன் தைஇய பாவை-கொல் நல்லார்/உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் – கலி 56/7,8
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் – கலி 67/14
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி – கலி 83/28
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற – கலி 88/1
ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார்/சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும் – கலி 88/12,13
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார்/தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/18,19
மற்றது அறிவல் யான் நின் சூள் அனைத்து ஆக நல்லார்/செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் – கலி 91/9,10
முயங்கிய நல்லார் முலை இடை மூழ்கி – கலி 92/3
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச – கலி 92/31
ஏறு உடை நல்லார் பகை – கலி 102/29
TOP


நல்லார்-கண் (1)

நல்லார்-கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – கலி 47/4
TOP


நல்லாரும் (2)

விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி – பரி 24/81
வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர் – கலி 104/61
TOP


நல்லாரை (6)

நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
இறைகொண்டு இருந்து அன்ன நல்லாரை கண்டேன் – கலி 92/19
அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால் – கலி 104/26
குடி-தொறும் நல்லாரை வேண்டுதி எல்லா – கலி 110/2
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் – கலி 112/8
TOP


நல்லாள் (2)

நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து – பரி 6/87
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ – கலி 104/22
TOP


நல்லாளை (2)

நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் – பரி 24/42
மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை/ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும் – அகம் 195/6,7
TOP


நல்லிதின் (1)

நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – மலை 80
TOP


நல்லியக்கோடனை (3)

நல்லியக்கோடனை நயந்த கொள்கையொடு – சிறு 126
நல்லியக்கோடனை நயந்தனிர் செலினே – சிறு 269
இல்லோர் சொல் மலை நல்லியக்கோடனை/உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே – புறம் 176/7,8
TOP


நல்லீரே (2)

தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே/எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் – அகம் 110/10,11
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே/நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/10,11
TOP


நல்லென்று (1)

பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ – ஐங் 374/1
TOP


நல்லேம் (1)

நல்லேம் என்னும் கிளவி வல்லோன் – நற் 146/8
TOP


நல்லேன் (1)

நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய – கலி 108/17
TOP


நல்லை (4)

நல்லை அல்லை நெடு வெண்ணிலவே – குறு 47/4
நல்லை மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல் – குறு 229/5
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ – அகம் 352/11
அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே – புறம் 187/4
TOP


நல்லை-மன் (2)

நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல – கலி 32/13
நல்லை-மன் என நகூஉ பெயர்ந்தோளே – அகம் 248/16
TOP


நல்லோர் (8)

நல்ல நல்லோர் வாய்ப்புள் தெவ்வர் – முல் 18
நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து – மலை 77
மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர்/யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆரியர் – குறு 7/2,3
நல்லோர் நல்ல பலவால் தில்ல – குறு 223/3
நல்லோர் நல்லோர் நாடி – ஐங் 61/4
நல்லோர் நல்லோர் நாடி – ஐங் 61/4
பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே – ஐங் 139/3
நல்லோர் ஆங்கண் பரந்து கைதொழுது – ஐங் 390/1
TOP


நல்லோர்க்கு (1)

நல்லோர்க்கு ஒத்தனிர் நீயிர் இஃதோ – அகம் 26/19
TOP


நல்லோள் (6)

நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் – நற் 323/6
நல்லோள் கணவன் இவன் என – குறு 14/5
நறிய நல்லோள் மேனி – குறு 62/4
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே – குறு 235/5
நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே – ஐங் 166/4
பாவை அன்ன நல்லோள் கணவன் – பதி 61/4
TOP


நல்லோள்-வயின் (2)

தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின்/பிரிய சூழ்ந்தனை ஆயின் அரியது ஒன்று – நற் 137/2,3
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின்/தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என – அகம் 392/7,8
TOP


நல்வினை (2)

செய்குவம்-கொல்லோ நல்வினை எனவே – புறம் 214/1
வாழ செய்த நல்வினை அல்லது – புறம் 367/10
TOP


நல்வினைப்பாற்றே (1)

நெஞ்சே நல்வினைப்பாற்றே ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 107/8
TOP


நல (9)

நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின் – நற் 9/4
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் – நற் 201/10
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/5
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய – கலி 108/17
நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/13
விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற – புறம் 365/8
TOP


நல_தகு (1)

நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
TOP


நல_தகை (3)

நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய – கலி 108/17
TOP


நலங்கிள்ளி (3)

கேட்பல் எந்தை சேட்சென்னி நலங்கிள்ளி/தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும் – புறம் 27/10,11
சேட்சென்னி நலங்கிள்ளி கேட்குவன்-கொல் என – புறம் 225/9
நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம் – புறம் 382/5
TOP


நலத்தர் (1)

நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர் – மது 409
TOP


நலத்தள் (1)

காதல் கெழுமிய நலத்தள் ஏது இல் – நற் 161/10
TOP


நலத்தாரை (1)

கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு – கலி 60/5
TOP


நலத்து (3)

அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை – நற் 256/2
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை – அகம் 116/9
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
TOP


நலத்தை (2)

கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை – நற் 155/5
மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே – நற் 180/5
TOP


நலத்தையே (1)

நீயே பெரு நலத்தையே அவனே – நற் 290/6
TOP


நலத்தோடு (1)

நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/39
TOP


நலத்தோன் (1)

நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின் – நற் 176/2
TOP


நலம் (215)

நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் – திரு 63
நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109
மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி – திரு 290
நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் – பொரு 31
நலம் சான்ற கலம் சிதறும் – மது 104
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி – மது 368
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம் – மது 719
புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு – நெடு 166
நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி – குறி 116
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் – குறி 250
எழாஅ ஆகலின் எழில் நலம் தொலைய – நற் 13/1
தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய – நற் 14/1
பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு – நற் 15/4
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 23/4
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம்/பண்டும் இற்றே கண்டிசின் தெய்ய – நற் 35/7,8
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே – நற் 57/10
மாண் நலம் கையற கலுழும் என் – நற் 66/10
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் – நற் 100/10
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த – நற் 167/9
காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய – நற் 190/7
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு – நற் 192/11
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய – நற் 219/2
புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே – நற் 256/4
ஒலி பல் கூந்தல் நலம் பெற புனைந்த – நற் 260/8
இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/8
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப – நற் 296/3
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் – நற் 304/7
திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய – நற் 307/4
மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி – நற் 316/2
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் – நற் 323/4
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/7
ஒண் நுதல் பெதும்பை நன் நலம் பெறீஇ – நற் 339/8
நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி – நற் 360/3
ஒண் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி – நற் 377/3
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 387/2
வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/10
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே – குறு 74/5
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய் – குறு 93/1
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய் – குறு 93/1
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே – குறு 133/5
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே – குறு 188/4
அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம்/என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே – குறு 223/6,7
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து – குறு 238/4
நலம் இழந்ததனினும் நனி இன்னாதே – குறு 245/2
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை – குறு 256/4
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே – குறு 258/8
மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி – குறு 299/7
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர் – குறு 319/6
நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே – குறு 338/8
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம்/கொள்வாம் என்றி தோழி கொள்வாம் – குறு 349/3,4
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய – குறு 377/1
தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய் – குறு 381/1
நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 24/5
யார் நலம் சிதைய பொய்க்குமோ இனியே – ஐங் 49/4
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப – ஐங் 56/3
இவள் நலம் புலம்ப பிரிய – ஐங் 57/3
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 57/4
எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் – ஐங் 63/3
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் – ஐங் 64/2
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் – ஐங் 67/3
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் – ஐங் 76/2
பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் – ஐங் 104/2
அம்ம வாழி தோழி நலம் மிக – ஐங் 120/1
பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே – ஐங் 137/3
மாண் நலம் மருட்டும் நின்னினும் – ஐங் 139/2
பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே – ஐங் 139/3
நலம் கேழ் ஆகம் நல்குவள் எனக்கே – ஐங் 197/4
நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே – ஐங் 200/4
ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே – ஐங் 275/5
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/5
எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே – ஐங் 292/5
நலம் பெறு கையின் என் கண்புதைத்தோயே – ஐங் 293/2
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய – ஐங் 330/3
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி – ஐங் 355/1
நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு – ஐங் 365/3
நன் நலம் நய வரவு உடையை – ஐங் 365/4
அலமரு நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல் – ஐங் 375/4
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின – ஐங் 384/3
நன் நலம் எய்தினை புறவே நின்னை – ஐங் 420/3
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே – ஐங் 420/5
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/4
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய – ஐங் 463/2
நன் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே – ஐங் 483/4
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க – ஐங் 485/2
பின் இரும் கூந்தல் நன் நலம் புனைய – ஐங் 495/3
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/23
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் – பதி 74/16
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி – பரி 1/48
கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 9/31
தோள் நலம் உண்டு துறந்தான் என ஒருத்தி – பரி 12/46
நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி – பரி 15/63
களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் – பரி 16/13
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம்/பூத்தன்று வையை வரவு – பரி 16/18,19
அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி – பரி 21/12
தன் நலம் கடைகொளப்படுதலின் மற்று இவள் – கலி 7/19
இனை நலம் உடைய கானம் சென்றோர் – கலி 11/19
புனை நலம் வாட்டுநர் அல்லர் மனை-வயின் – கலி 11/20
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/14
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம்/பயலையால் உணப்பட்டு பண்டை நீர் ஒழிந்த-கால் – கலி 15/12,13
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/5
நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம்/தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் – கலி 22/6,7
தோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர் – கலி 23/8
வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் – கலி 26/14
நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/10
தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/14
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர – கலி 29/4
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம்/போர்ப்பது போலும் பசப்பு – கலி 33/14,15
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் – கலி 40/24
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/6
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் – கலி 53/18
தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம்/மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/16,17
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின் – கலி 68/12
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின் – கலி 70/7
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் – கலி 75/31
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல – கலி 77/12
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர – கலி 81/4
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/21
தன் நலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை – கலி 84/34
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் – கலி 86/4
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச – கலி 92/31
தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை – கலி 97/20
வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை – கலி 99/16
தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 100/20
மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம்/சுற்றி சுழலும் என் நெஞ்சு – கலி 110/10,11
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் – கலி 113/1
போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் – கலி 118/10
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய் – கலி 118/16
நண்பகல் மதியம் போல் நலம் சாய்ந்த அணியாட்கு – கலி 121/18
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11
அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர – கலி 124/19
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் – கலி 125/13
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/22
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
நலம் தாராயோ என தொடுப்பேன் போலவும் – கலி 128/11
மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை – கலி 132/11
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை – கலி 135/9
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை – கலி 135/12
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/21
தன் நலம் கரந்தாளை தலைப்படும் ஆறு எவன்-கொலோ – கலி 138/7
அணி நலம் பாடி வரற்கு – கலி 141/6
நயந்து நலம் சிதைத்தான் – கலி 142/46
கலங்கிய நீர் போல் தெளிந்து நலம் பெற்றாள் – கலி 142/65
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப – கலி 143/28
தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு – கலி 147/7
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் – கலி 148/14
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 5/3
மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு – அகம் 21/5
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே – அகம் 34/18
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 37/18
ஆய் நலம் மறப்பெனோ மற்றே சேண் இகந்து – அகம் 39/5
நாம் பிரி புலம்பின் நலம் செல சாஅய் – அகம் 41/10
நலம் துறந்து உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 67/18
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் – அகம் 69/1
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி – அகம் 87/14
மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே – அகம் 91/18
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப – அகம் 93/15
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே – அகம் 109/3
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் – அகம் 115/6
மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது – அகம் 120/8
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே – அகம் 146/13
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் – அகம் 162/13
இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம் – அகம் 164/10
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய – அகம் 172/17
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும் – அகம் 177/1
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை – அகம் 181/15
நலம் புனை உதவியும் உடையன்-மன்னே – அகம் 195/10
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் – அகம் 197/4
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் – அகம் 222/3
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – அகம் 224/10
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் – அகம் 235/18
நன் மா மேனி அணி நலம் புலம்ப – அகம் 237/7
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் – அகம் 249/10
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி – அகம் 254/3
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர – அகம் 269/16
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய – அகம் 270/10
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/5
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய – அகம் 278/13
பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள் – அகம் 280/2
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் – அகம் 280/5
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ – அகம் 290/15
பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ – அகம் 295/18
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/13
நலம் பாராட்டி நடை எழில் பொலிந்து – அகம் 326/7
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/8
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 341/13
நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய – அகம் 347/2
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/4
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது – அகம் 359/7
நலம் பெறு பணை தோள் நன் நுதல் அரிவையொடு – அகம் 366/13
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 376/18
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் – அகம் 377/10
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி – அகம் 377/12
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய – அகம் 379/1
யான் ஆகுவல் நின் நலம் தருவேனே – அகம் 392/28
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 396/19
விளங்கு பொன் எறிந்த நலம் கிளர் பலகையொடு – புறம் 15/12
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் – புறம் 343/11
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் – புறம் 351/7
TOP


நலம்-கொல்லோ (1)

ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர் – நற் 35/10
TOP


நலம்பெற (1)

நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் – கலி 54/7
TOP


நலன் (27)

சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த – மது 571
யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து – நற் 36/5
இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ – நற் 45/7
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/8
நலன் உணப்பட்ட நல்கூர் பேடை – நற் 178/3
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் – குறு 81/4
நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின் – குறு 384/3
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/2
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் – பதி 14/13
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து – பரி 6/49
நலன் நந்த நாடு அணி நந்த புலன் நந்த – பரி 7/9
விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/5
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ – கலி 17/8
நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
நல்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர் – கலி 23/10
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார் – கலி 80/16
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 122/2
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி – கலி 124/15
நன் நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க – கலி 133/16
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
வையினர் நலன் உண்டார் வாராமை நினைத்தலின் – கலி 134/19
உண்மை நலன் உண்டு ஒளித்தானை காட்டீமோ – கலி 144/42
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் – அகம் 35/12
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த – அகம் 217/16
ஆட்டன்அத்தி நலன் நயந்து உரைஇ – அகம் 222/7
எம் போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் – புறம் 144/11
TOP


நலனும் (5)

சிறந்த தன் நாணும் நலனும் நினையாது – கலி 145/10
நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் – கலி 146/18
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும் – கலி 146/20
தானே சென்ற நலனும்/நல்கார்-கொல்லோ நாம் நயந்திசினோரே – அகம் 103/14,15
நல்லதன் நலனும் தீயதன் தீமையும் – புறம் 29/11
TOP


நலனே (22)

அன்னை கூறினள் புன்னையது நலனே/அம்ம நாணுதும் நும்மொடு நகையே – நற் 172/5,6
பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே – நற் 291/9
காண வீடுமோ தோழி என் நலனே – நற் 347/11
பெறுகுவள்-மன்னோ என் தோழி தன் நலனே – நற் 351/9
யானே ஈண்டையேனே என் நலனே/ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ – குறு 54/1,2
யானே ஈண்டையேனே என் நலனே/ஆனா நோயொடு கானலஃதே – குறு 97/1,2
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் – குறு 125/4
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
அம்ம வாழி தோழி நலனே/இன்னது ஆகுதல் கொடிதே புன்னை – ஐங் 117/1,2
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – ஐங் 180/4
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ – ஐங் 238/5
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே – ஐங் 248/4
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே – ஐங் 263/4
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே – கலி 143/60
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/13
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – அகம் 209/17
வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே – அகம் 276/15
ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே – அகம் 336/12
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே/பொருநர்க்கு அல்லது பிறர்க்கு ஆகாதே – புறம் 342/5,6
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7
TOP


நலனொடு (1)

நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த – அகம் 41/11
TOP


நலிதந்த (1)

நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் – கலி 53/18
TOP


நலிதந்து (1)

நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்-வயின் – கலி 87/12
TOP


நலிதரின் (1)

ஏனை பிசாசு அருள் என்னை நலிதரின்/இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன் – கலி 65/17,18
TOP


நலிதரும் (2)

கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம் – கலி 62/17
நலிதரும் காமமும் கௌவையும் என்று இ – கலி 142/56
TOP


நலிதல் (1)

தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/14
TOP


நலிதலின் (1)

தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின்/அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் – கலி 29/1,2
TOP


நலிதலோ (1)

பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
TOP


நலிந்து (1)

இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து/இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் – அகம் 274/1,2
TOP


நலிய (11)

மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன் – நெடு 7
வேணவா நலிய வெய்ய உயிரா – நற் 61/2
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய் – நற் 262/4
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய/வேய் மருள் பணை தோள் வில் இழை நெகிழ – ஐங் 318/1,2
பெய் பனி நலிய உய்தல் செல்லாது – ஐங் 457/1
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய/நொந்து_நொந்து உயவும் உள்ளமொடு – ஐங் 491/1,2
வளை முன்கை பற்றி நலிய தெருமந்திட்டு – கலி 51/10
பழம் கண்ணோட்டமும் நலிய/அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே – அகம் 66/25,26
மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய/நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு – அகம் 235/16,17
நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய/சால் பெரும் தானை சேரலாதன் – அகம் 347/2,3
அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி – அகம் 378/16
TOP


நலியவும் (2)

ஆங்கு அவை நலியவும் நீங்கி யாங்கும் – நற் 378/5
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/5
TOP


நலியாது (2)

வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது/எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/3,4
பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது – பதி 22/7
TOP


நலியினும் (1)

என்பு உற நலியினும் அவரொடு பேணி – குறு 305/2
TOP


நலியும் (7)

படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
இறப்ப எவ்வம் நலியும் நின் நிலை – நற் 338/4
காதலர் பிரிந்தோர் கையற நலியும்/தண் பனி வடந்தை அச்சிரம் – ஐங் 223/3,4
நடை மெலிந்து அயர்வு-உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய் – கலி 58/11
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
நலியும் விழுமம் இரண்டு – கலி 142/58
நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும்/தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/10,11
TOP


நலியும்-கொல் (1)

விலங்கு மலை ஆரிடை நலியும்-கொல் எனவே – நற் 305/10
TOP


நவ்வி (5)

நவ்வி நோன் குளம்பு அழுந்து என வெள்ளி – நற் 124/6
நவ்வி நாள் மறி கவ்வி கடன் கழிக்கும் – குறு 282/3
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி/வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர் – அகம் 7/10,11
பரந்து படு பாயல் நவ்வி பட்டு என – அகம் 39/16
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/21
TOP


நவ (1)

அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் – கலி 143/13
TOP


நவி (1)

விழு நவி பாய்ந்த மரத்தின் – புறம் 270/12
TOP


நவியம் (2)

வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் – புறம் 23/8
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து – புறம் 36/7
TOP


நவிரத்து (1)

கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை ஞெரேரென – மலை 579
TOP


நவிரம் (1)

பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் – மலை 82
TOP


நவிரல் (1)

நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ – அகம் 1/16
TOP


நவில் (31)

ஆறினில் கழிப்பிய அறன் நவில் கொள்கை – திரு 180
சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ – பெரும் 145
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 198
கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல – மது 372
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – நெடு 169
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து – மலை 77
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – மலை 227
நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை – நற் 42/4
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது – நற் 48/7
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே – நற் 238/11
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே – குறு 86/6
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை – பதி 82/4
நுதல் அணந்து எழுதரும் தொழில் நவில் யானை – பதி 84/4
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன – பரி 15/43
நான்மறை கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப – பரி 30/8
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் – அகம் 201/3
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர் – அகம் 213/1
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் – அகம் 215/10
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி – அகம் 254/12
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி – அகம் 314/8
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி – அகம் 334/11
மறை நவில் அந்தணர் நுவலவும் படுமே – புறம் 1/6
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் – புறம் 23/8
வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப – புறம் 135/6
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும – புறம் 168/16
நா நவில் புலவர் வாய் உளானே – புறம் 282/11
வினை நவில் யானை பிணிப்ப – புறம் 347/10
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த – புறம் 370/22
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக – புறம் 373/2
TOP


நவில (1)

நா இயல் மருங்கில் நவில பாடி – திரு 187
TOP


நவிலா (3)

நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி – நற் 221/10
நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல் – அகம் 16/4
நா நடுக்கு-உற்ற நவிலா கிளவியொடு – அகம் 299/17
TOP


நவிலும் (1)

நம்மொடு நன் மொழி நவிலும்/பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – அகம் 353/22,23
TOP


நவிற்றலின் (1)

கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின்/அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 389,390
TOP


நவிற்றும் (1)

நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை – பரி 3/80
TOP


நவின்ற (7)

நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் – திரு 141
வினை நவின்ற பேர் யானை – மது 47
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில் – ஐங் 387/1
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/5
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி – அகம் 160/11
மதி சேர் நாள்_மீன் போல நவின்ற/சிறு பொன் நன் கலம் சுற்ற இரீஇ – புறம் 160/8,9
நெய் குய்ய ஊன் நவின்ற/பல் சோற்றான் இன் சுவைய – புறம் 382/8,9
TOP


நவின்றதை (1)

நகை சான்ற கனவு அன்று நனவு அன்று நவின்றதை/இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர – பரி 8/77,78
TOP


நவின்று (5)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று/தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/28,29
போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம் – பரி 12/96
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று/பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து – அகம் 218/4,5
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று/குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 304/4,5
TOP


நவின்றோர் (1)

ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் – பரி 9/72
TOP


நவை (5)

கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் – பரி 4/49
செல் நவை அரவத்தும் இனையவள் நீ நீப்பின் – கலி 7/18
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி – கலி 12/3
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் – அகம் 145/14
சூர் நவை முருகன் சுற்றத்து அன்ன நின் – புறம் 23/4
TOP


நவைத்த (1)

ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – அகம் 262/6
TOP


நவைப்படீஇயரோ (1)

கடு நவைப்படீஇயரோ நீயே நெடு நீர் – குறு 107/5
TOP


நவையினில் (1)

எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில்/துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/20,21
TOP


நள் (2)

வெள்ளி முளைத்த நள் இருள் விடியல் – பொரு 72
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே – புறம் 246/15
TOP


நள்ளாதார் (1)

நள்ளாதார் மிடல் சாய்ந்த – புறம் 125/5
TOP


நள்ளி (8)

திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர் – குறு 210/1
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/85
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி/சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த – அகம் 152/15,16
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி/நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து – அகம் 238/14,15
கறங்கு மிசை அருவிய பிறங்கு மலை நள்ளி நின் – புறம் 148/1
நள்ளி வாழியோ நள்ளி நள்ளென் – புறம் 149/1
நள்ளி வாழியோ நள்ளி நள்ளென் – புறம் 149/1
நளி மலை நாடன் நள்ளி அவன் எனவே – புறம் 150/28
TOP


நள்ளியும் (2)

நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை – சிறு 107
கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு – புறம் 158/16
TOP


நள்ளிருள் (6)

நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி – பெரும் 155
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள்/அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் – மலை 195,196
நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள்/வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது – நற் 122/5,6
நள்ளிருள் யாமத்து இல் எலி பார்க்கும் – குறு 107/3
எள்ளி இருக்குவேன்-மன்-கொலோ நள்ளிருள்/மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் – கலி 142/32,33
நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும் – கலி 145/2
TOP


நள்ளிருள்நாறி (1)

நரந்தம் நாகம் நள்ளிருள்நாறி/மா இரும் குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும் – குறி 94,95
TOP


நள்ளென் (21)

நள்ளென் யாமத்தும் பள்ளிகொள்ளான் – நெடு 186
நள்ளென் யாமத்து மழை பொழிந்து ஆங்கே – நற் 22/11
நள்ளென் கங்குல் கள்வன் போல – நற் 40/10
நள்ளென் கங்குலும் வருமரோ – நற் 145/10
நள்ளென் யாமத்தும் கண்படை பெறேஎன் – நற் 178/8
நள்ளென் யாமத்து உயவு-தோறு உருகி – நற் 199/3
நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும் – நற் 287/9
நள்ளென் யாமத்து உள்ளு-தொறும் படுமே – நற் 333/12
கையற நரலும் நள்ளென் யாமத்து – குறு 160/4
நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/5
பல்லோர் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – குறு 244/1
நள்ளென் யாமத்து ஐயென கரையும் – குறு 261/4
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் – குறு 312/4
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர் – ஐங் 324/3
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 103/12
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் – அகம் 129/2
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 142/20
வெள் இறா கனவும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 170/12
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து – அகம் 328/3
நள்ளி வாழியோ நள்ளி நள்ளென்/மாலை மருதம் பண்ணி காலை – புறம் 149/1,2
TOP


நள்ளென்றன்றே (1)

நள்ளென்றன்றே யாமம் சொல் அவிந்து – குறு 6/1
TOP


நள்ளென (3)

ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென/கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே – நற் 303/1,2
நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை – குறு 118/2
நள்ளென வந்த இயல் தேர் – ஐங் 104/3
TOP


நளி (52)

நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி – திரு 238
நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி – சிறு 23
நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம் – சிறு 57
நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை – சிறு 107
நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை – சிறு 107
நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை – பெரும் 321
குளிர் பொதும்பர் நளி தூவல் – மது 115
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா – நெடு 27
நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் – நெடு 100
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி – குறி 58
நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து – மலை 249
வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர் – நற் 199/8
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் – நற் 219/5
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 299/9
நளி இரும் சிலம்பின் நன் மலை நாடன் – நற் 304/4
இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர – குறு 274/2
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை – குறு 339/1
நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து – குறு 368/6
நல்கு-மதி வாழியோ நளி நீர் சேர்ப்ப – ஐங் 179/1
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர் – ஐங் 324/3
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 11/3
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் – பதி 23/18
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 91/8
நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய் – பரி 7/11
மருதம் நளி மணல் ஞெமர்ந்த – பரி 8/94
நனவின் சேஎப்ப நின் நளி புனல் வையை – பரி 8/104
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு – பரி 11/32
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் – பரி 11/67
ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து – பரி 11/76
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் – பரி 12/7
நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/11
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் – கலி 50/3
நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு – கலி 103/69
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது – கலி 128/4
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் – அகம் 65/11
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் – அகம் 72/2
யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர் – அகம் 114/10
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை – அகம் 132/9
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/8
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து – அகம் 238/15
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல் – அகம் 240/4
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த – அகம் 325/3
நளி கடல் இரும் குட்டத்து – புறம் 26/1
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக – புறம் 35/1
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி – புறம் 66/1
நளி கொள் முரசின் மூவிரும் முற்றினும் – புறம் 109/2
மரம் பிறங்கிய நளி சிலம்பின் – புறம் 136/12
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் – புறம் 143/10
நளி மலை நாடன் நள்ளி அவன் எனவே – புறம் 150/28
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை – புறம் 158/10
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் – புறம் 172/7
TOP


நளிந்தனை (1)

நளிந்தனை வருதல் உடன்றனள் ஆகி – பதி 52/16
TOP


நளிந்து (2)

நளிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின் – மலை 197
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/2
TOP


நளிப்பன (1)

கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் – அகம் 188/6
TOP


நளிப்பின் (2)

பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில் – அகம் 18/15
சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின்/இலங்கு வெள் அருவி போலவும் – அகம் 362/13,14
TOP


நளிய (1)

நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல் – புறம் 150/15
TOP


நளிர் (5)

மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின் – நற் 257/2
நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் – பரி 10/122
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து – அகம் 218/5
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில் – அகம் 228/3
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில் – அகம் 242/18
TOP


நளினத்து (1)

ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை – பரி 5/12
TOP


நற்கு (17)

பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் – மலை 392
வாழாள் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 19/9
அன்று நற்கு அறிந்தனள் ஆயின் குன்றத்து – நற் 188/7
மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 247/9
தலைபோகாமை நற்கு அறிந்தனென் யானே – குறு 170/5
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் – பதி 26/4
வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும் – பதி 84/10
அறன் வாழ்த்த நற்கு ஆண்ட – பதி 90/12
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்-வயின் – பரி 1/36
ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம் – பரி 3/62
இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம் ஆயினும் – பரி 4/4
நீ நற்கு அறிந்தனை நெடுந்தகை வானம் – கலி 25/27
நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீங்கி – அகம் 245/4
தெற்று ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் – அகம் 328/8
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீயும் – புறம் 35/30
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் – புறம் 121/5
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த – புறம் 224/5
TOP


நற்பாலோரே (1)

அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே – குறு 246/8
TOP


நற (1)

நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – பரி 9/63
TOP


நறவம் (5)

நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம் – குறி 91
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து – பரி 6/49
நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை – பரி 12/80
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம்/பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் – பரி 19/78,79
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம்/யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி – புறம் 292/1,2
TOP


நறவின் (24)

உண்டு ஆனா கூர் நறவின்/தின்று ஆனா இன வைகல் – மது 213,214
நார் அரி நறவின் ஆர மார்பின் – பதி 11/15
நனை உறு நறவின் நாடு உடன் கமழ – பதி 51/18
துவ்வா நறவின் சாய் இனத்தானே – பதி 60/12
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை – பதி 85/8
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே – பதி 88/19
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள் – கலி 40/12
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின்/முகை சூழும் தும்பியும் போன்ம் – கலி 105/41,42
மறவல் ஓம்பு-மதி எம்மே நறவின்/சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை – அகம் 19/9,10
நார் அரி நறவின் எருமையூரன் – அகம் 36/17
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் – அகம் 77/16
தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில் – அகம் 78/7
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் – அகம் 173/16
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும் – அகம் 213/7
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி – அகம் 221/1
ஆர்கலி நறவின் வெண்ணிவாயில் – அகம் 246/9
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் – அகம் 296/9
ஆர்கலி நறவின் அதியர் கோமான் – புறம் 91/3
பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது – புறம் 116/16
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/2
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி – புறம் 297/6
நொடை நறவின்/மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி – புறம் 352/8,9
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து – புறம் 400/13
TOP


நறவினை (2)

உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் – பரி 10/94
நறவினை வரைந்தார்க்கும் வரையார்க்கும் அவை எடுத்து – கலி 99/1
TOP


நறவு (29)

மீன் நெய்யொடு நறவு மறுகவும் – பொரு 215
நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து – சிறு 51
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி – பெரும் 141
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண் – பெரும் 386
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து – மது 679
நறவு நொடை கொடியொடு – பட் 180
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை – மலை 172
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு – மலை 320
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
வாங்கு அமை பழுனிய நறவு உண்டு – நற் 276/9
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு – குறு 165/1
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற – குறு 394/2
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/19
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர் – பரி 10/75
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி – பரி 22/19
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் – கலி 147/2
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள – கலி 147/54
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் – அகம் 61/10
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/8
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து – அகம் 96/1
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் – அகம் 97/12
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி மறுகில் – அகம் 126/10
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து – அகம் 196/1
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – அகம் 216/3
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் – புறம் 114/4
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப – புறம் 364/6
கனற்ற கொண்ட நறவு என்னா – புறம் 384/12
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து – புறம் 396/8
TOP


நறவு_மகிழ்_இருக்கை (2)

நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் – அகம் 97/12
TOP


நறவும் (1)

நறவும் தொடு-மின் விடையும் வீழ்-மின் – புறம் 262/1
TOP


நறவே (1)

நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே/குன்றத்து அன்ன களிறு பெயர – புறம் 125/8,9
TOP


நறவொடு (2)

சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய – பரி 23/55
சூடா நறவொடு காமம் விரும்ப – பரி 23/56
TOP


நறவோடு (1)

புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த – கலி 91/2
TOP


நறா (9)

கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் – பெரும் 345
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் – பரி 7/62
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே – பரி 7/63
கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண் – பரி 7/64
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி – பரி 20/52
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/58
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
TOP


நறாஅ (1)

நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
TOP


நறிய (3)

நறிய நாறும் நின் கதுப்பு என்றேனே – நற் 143/10
நறிய நல்லோள் மேனி – குறு 62/4
நறிய கமழும் துறைவற்கு – ஐங் 146/2
TOP


நறியர் (1)

தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர் – ஐங் 70/4
TOP


நறியவும் (1)

நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே – குறு 2/5
TOP


நறியோள் (1)

சாந்தம் நாறும் நறியோள்/கூந்தல் நாறும் நின் மார்பே தெய்யோ – ஐங் 240/3,4
TOP


நறு (139)

விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து – திரு 188
சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து – திரு 235
நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு – திரு 302
நறு நீர் பொய்கை அடைகரை நிவந்த – சிறு 68
நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழி – சிறு 88
நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும் – சிறு 116
வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன – பெரும் 203
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் – பெரும் 303
சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து – பெரும் 306
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் – பெரும் 308
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த – பெரும் 309
நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை – முல் 9
கள் கமழும் நறு நெய்தல் – மது 250
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய – மது 552
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – நெடு 152
வாழை வள்ளி நீள் நறு நெய்தல் – குறி 79
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை – குறி 83
மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல் – மலை 124
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி – மலை 182
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின் – மலை 512
நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி – நற் 1/8
உருக்கு-உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன – நற் 21/6
மன்ற புன்னை மா சினை நறு வீ – நற் 49/8
நறு நுதல் அரிவை போற்றேன் – நற் 50/10
குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ – நற் 56/1
குறு நுரை சுமந்து நறு மலர் உந்தி – நற் 68/4
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் – நற் 96/1
மறுமொழி பெயர்த்தல் ஆற்றாள் நறு மலர் – நற் 106/6
மீமிசை கலித்த வீ நறு முல்லை – நற் 169/5
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் – நற் 175/4
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/3
பொன் மருள் நறு வீ கல் மிசை தாஅம் – நற் 257/6
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் – நற் 267/5
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல் – நற் 283/2
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/6
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப – நற் 334/4
நறு மோரோடமொடு உடன் எறிந்து அடைச்சிய – நற் 337/5
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த – நற் 342/8
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை – நற் 367/8
குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நறு நுதல் – குறு 59/3
நறு மா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய – குறு 73/3
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் – குறு 220/5
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் – குறு 259/3
நறு மென் கூந்தல் மெல் அணையேமே – குறு 270/8
நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய் – குறு 318/2
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் – குறு 323/5
இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி – குறு 331/5
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ – குறு 347/2
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி – குறு 362/4
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – ஐங் 61/1
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் – ஐங் 84/3
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர் பெரும் சினை – ஐங் 150/1
தண் நறு நெய்தல் நாறும் – ஐங் 173/3
முண்டக நறு மலர் கமழும் – ஐங் 177/3
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇ – ஐங் 182/1
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ – ஐங் 190/1
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த – ஐங் 213/1
பெரு வரை வேங்கை பொன் மருள் நறு வீ – ஐங் 217/1
நுண் மழை தளித்து என நறு மலர் தாஅய் – ஐங் 328/1
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் – ஐங் 463/1
சேண் நாறு நறு நுதல் சே_இழை கணவ – பதி 65/10
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/135
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/140
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் – பரி 12/19
நறு மலர் வள்ளி பூ நயந்தோயே – பரி 14/22
நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே – பரி 16/15
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி – பரி 20/52
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ – பரி 24/3
நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் – கலி 12/9
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 14/4
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/20
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/4
நன்னர் நறு நுதல் நயந்தனை நீவி – கலி 21/6
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த – கலி 22/9
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 30/11
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் – கலி 37/12
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி – கலி 41/14
நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென – கலி 45/6
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் – கலி 47/11
சூழும்-கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் – கலி 47/18
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் – கலி 53/14
நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ – கலி 59/21
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் – கலி 61/23
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய – கலி 84/2
நனவினால் போலும் நறு_நுதால் அல்கல் – கலி 92/10
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும் – கலி 92/60
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர – கலி 105/53
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் – கலி 136/13
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் – அகம் 2/7
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும் – அகம் 29/7
மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 43/10
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும் – அகம் 84/8
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை – அகம் 85/11
நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே – அகம் 90/14
நாள்_அங்காடி நாறும் நறு நுதல் – அகம் 93/10
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப – அகம் 107/20
நறு மலர் காண்வரும் குறும் பல் கூந்தல் – அகம் 116/7
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி – அகம் 126/15
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/14
நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற – அகம் 164/6
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை – அகம் 166/5
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது – அகம் 170/2
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் – அகம் 173/4
ஊழ்-உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள – அகம் 174/11
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் – அகம் 202/5
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர – அகம் 205/20
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு – அகம் 221/9
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத – அகம் 234/13
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/18
நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் – அகம் 254/1
குறு முறி ஈன்றன மரனே நறு மலர் – அகம் 259/5
புன்னை நறு வீ பொன் நிறம் கொளாஅ – அகம் 260/9
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/9
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் – அகம் 274/12
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் – அகம் 274/12
நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும் – அகம் 302/6
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/11
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/11
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 338/7
நன் மலர் நறு வீ தாஅம் – அகம் 360/18
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத – அகம் 388/3
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ – அகம் 388/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/14
நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண் – புறம் 144/4
குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு – புறம் 197/11
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது – புறம் 246/5
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ – புறம் 265/2
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை – புறம் 270/5
நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல் – புறம் 276/1
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை – புறம் 328/14
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா – புறம் 379/9
நறு நெய்ய சோறு என்கோ – புறம் 396/18
TOP


நறு_நுதல் (3)

நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் – கலி 12/9
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல்/நல்காள் கண்மாறிவிடின் என செல்வான் நாம் – கலி 61/23,24
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல்/மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/4,5
TOP


நறு_நுதால் (7)

நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால்/தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/4,5
நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் – கலி 37/12
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால்/அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/11,12
சூழும்-கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் – கலி 47/18
நனவினால் போலும் நறு_நுதால் அல்கல் – கலி 92/10
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும் – கலி 92/60
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர – கலி 105/53
TOP


நறும் (177)

தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து – திரு 9
நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை – திரு 33
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் – திரு 193
விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 198
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ – திரு 201
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் – திரு 213
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236
நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி – திரு 239
நறும் பூ கண்ணி குறவர் சூட – பொரு 219
கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த – சிறு 4
நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து – சிறு 108
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை – சிறு 178
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
அளறு பட்ட நறும் சென்னிய – மது 45
பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின் – மது 226
நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய – மது 286
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் – மது 297
பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் – மது 397
கமழ் நறும் பூவொடு மனை_மனை மறுக – மது 423
இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் – மது 487
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து – மது 493
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக – மது 553
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை – மது 654
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 712
கொள் உறழ் நறும் கல் பல கூட்டு மறுக – நெடு 50
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 55
நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – குறி 9
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி – குறி 81
நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம் – குறி 91
எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ் – குறி 107
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி – குறி 108
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 115
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய – குறி 122
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல் – குறி 190
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் – பட் 55
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் – பட் 252
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி – மலை 359
நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம் – மலை 520
நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப – நற் 5/4
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும் – நற் 7/8
நறும் தண் பொழில கானம் – நற் 9/11
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் – நற் 25/3
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி – நற் 34/8
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 84/1
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் – நற் 118/2
கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/6
நறும் பூ கானல் வந்து அவர் – நற் 191/11
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ – நற் 204/4
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 219/1
பொன்னின் அன்ன நறும் தாது உதிர – நற் 249/4
எருவை நறும் பூ நீடிய – நற் 261/9
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் – நற் 292/2
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/10
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா – நற் 307/9
கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்-வயின் – நற் 313/8
நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில் – நற் 314/4
தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் – நற் 337/8
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் – நற் 361/4
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
நீடு சினை புன்னை நறும் தாது உதிர – நற் 375/1
நறும் தண்ணியன்-கொல் நோகோ யானே – நற் 394/9
பன் மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி யாம் முன் – நற் 398/6
நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே – குறு 70/2
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் – குறு 115/4
நன் நெறியவ்வே நறும் தண்ணியவே – குறு 116/4
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/5
சேணோன் மாட்டிய நறும் புகை ஞெகிழி – குறு 150/1
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி – குறு 168/4
நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும் – குறு 192/5
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி – குறு 239/4
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார் – குறு 254/5
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் – குறு 259/2
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி – குறு 312/6
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு – குறு 333/3
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை – குறு 339/1
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை – குறு 359/3
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே – குறு 367/7
கள் நறும் குவளை நாறி – ஐங் 73/3
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே – ஐங் 74/4
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/2
தண் நறும் பழனத்து கிளையோடு ஆலும் – ஐங் 85/2
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/4
கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன் – ஐங் 182/2
சாரல் பலவின் கொழும் துணர் நறும் பழம் – ஐங் 214/1
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங்