நௌ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

நௌவி (1)

பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி/மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள – மது 275,276