நெ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நெக்க 1
நெகிழ் 17
நெகிழ்_தகுந 1
நெகிழ்க்கும் 1
நெகிழ்க 1
நெகிழ்ச்சியும் 1
நெகிழ்த்த 10
நெகிழ்த்தார் 1
நெகிழ்த்தான் 1
நெகிழ்த்தான்-கண் 1
நெகிழ்த்தானை 1
நெகிழ்த்தோர் 1
நெகிழ்த்தோரே 1
நெகிழ்த்தோன் 2
நெகிழ்தலும் 2
நெகிழ்ந்த 15
நெகிழ்ந்ததை 1
நெகிழ்ந்தமை 2
நெகிழ்ந்தன 5
நெகிழ்ந்தனவே 3
நெகிழ்ந்தனள் 1
நெகிழ்ந்து 9
நெகிழ்ப்பார் 1
நெகிழ்ப்பு 1
நெகிழ்பு 9
நெகிழ 36
நெகிழவும் 5
நெகிழா 2
நெகிழாது 1
நெகிழின் 1
நெகிழினும் 3
நெகிழும் 1
நெஞ்ச 1
நெஞ்சத்த 1
நெஞ்சத்தவன் 1
நெஞ்சத்தன் 1
நெஞ்சத்தால் 1
நெஞ்சத்தானும் 1
நெஞ்சத்தானே 6
நெஞ்சத்து 40
நெஞ்சத்துள் 1
நெஞ்சத்தேம் 5
நெஞ்சத்தேன் 1
நெஞ்சத்தை 1
நெஞ்சத்தோன் 1
நெஞ்சம் 98
நெஞ்சமும் 3
நெஞ்சமே 1
நெஞ்சமொடு 49
நெஞ்சமோடு 4
நெஞ்சில் 2
நெஞ்சிலார் 1
நெஞ்சிற்கு 6
நெஞ்சின் 19
நெஞ்சினம் 1
நெஞ்சினர் 2
நெஞ்சினள் 3
நெஞ்சினன் 2
நெஞ்சினார் 1
நெஞ்சினேம் 2
நெஞ்சினேன் 2
நெஞ்சினை 3
நெஞ்சினோர் 1
நெஞ்சினோன் 1
நெஞ்சு 90
நெஞ்சும் 2
நெஞ்சே 101
நெஞ்சை 1
நெஞ்சொடு 2
நெட்டு 3
நெட்டுருட்டு 1
நெடி 2
நெடிது 24
நெடிது_உயிர்த்து 1
நெடிதே 4
நெடிய 13
நெடியவும் 4
நெடியன் 1
நெடியாய் 2
நெடியான் 1
நெடியோய் 2
நெடியோன் 10
நெடியோன்_மகன் 1
நெடு 294
நெடு-வயின் 1
நெடு_நீர் 4
நெடு_மொழி 1
நெடுஞ்சேரலாதன் 1
நெடுந்தகாய் 3
நெடுந்தகை 31
நெடுந்தகையீர் 1
நெடும் 377
நெடுமால் 1
நெடுமாவளவன் 1
நெடுமான் 4
நெடுமான்_அஞ்சி 4
நெடுமிடல் 1
நெடுமொழி 7
நெடுவார் 1
நெடுவேட்கு 2
நெடுவேள் 15
நெதி 1
நெய் 58
நெய்க்கண் 1
நெய்த்தோர் 7
நெய்தல் 99
நெய்தலானும் 1
நெய்தலின் 1
நெய்தலும் 5
நெய்தலொடு 4
நெய்தவை 1
நெய்ம் 3
நெய்ம்மிதி 3
நெய்ய 1
நெய்யாட்டு 1
நெய்யின் 1
நெய்யும் 2
நெய்யுள் 1
நெய்யே 1
நெய்யொடு 5
நெய்யோடு 2
நெரி 4
நெரித்தாளை 1
நெரித்து 1
நெரிதர 6
நெரிதரு 2
நெரிதரும் 2
நெரிதரூஉம் 1
நெரிந்த 1
நெரிந்து 1
நெரிபு 1
நெரிய 1
நெருங்கல் 1
நெருங்கின் 1
நெருங்கு 2
நெருஞ்சி 6
நெருஞ்சியோடு 1
நெருநல் 15
நெருநலும் 3
நெருநை 16
நெருநையின் 1
நெருநையும் 2
நெருப்பின் 7
நெருப்பு 9
நெல் 45
நெல்மா 1
நெல்லி 26
நெல்லிற்கு 2
நெல்லின் 44
நெல்லினும் 1
நெல்லும் 4
நெல்லை 1
நெல்லொடு 4
நெல்லோடு 1
நெளி 1
நெளிய 5
நெற்றம் 2
நெற்றி 14
நெற்றின் 1
நெற்று 6
நெறி 142
நெறிக்கவும் 1
நெறிக்கு 1
நெறிசெய்த 1
நெறித்த 2
நெறித்து 4
நெறித்துவிட்டு 1
நெறிதரு 1
நெறிந்த 2
நெறிப்பட்டு 1
நெறிப்பட 2
நெறிபட 1
நெறிபடு 1
நெறிபு 1
நெறிபெற 1
நெறியர் 1
நெறியவ்வே 1
நெறியின் 1
நெறியும் 2
நெறியூடு 1
நெறியே 2
நென்னல் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

நெக்க (1)

நெக்க நெஞ்சம் நேர்கல்லேனே – ஐங் 151/5
TOP


நெகிழ் (17)

இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பாதோயே – நற் 70/9
நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர் – நற் 277/10
விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல் – குறு 253/2
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் – ஐங் 25/4
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇ – ஐங் 315/3
பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி – பரி 23/8
பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி – பரி 23/62
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள – கலி 32/5
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி 44/6
தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசடை தாமரை – கலி 59/1
புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த – கலி 91/2
நீர் வார் கண்ணொடு நெகிழ் தோளேனே – அகம் 82/18
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் – அகம் 197/2
நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த – அகம் 260/14
நெஞ்சு நெகிழ்_தகுந கூறி அன்பு கலந்து – அகம் 267/1
நெகிழ் நூல் முத்தின் முகிழ் முலை தெறிப்ப – அகம் 289/11
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
TOP


நெகிழ்_தகுந (1)

நெஞ்சு நெகிழ்_தகுந கூறி அன்பு கலந்து – அகம் 267/1
TOP


நெகிழ்க்கும் (1)

என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும் – அகம் 225/2
TOP


நெகிழ்க (1)

ஒண் தொடி நெகிழினும் நெகிழ்க/சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ – அகம் 46/15,16
TOP


நெகிழ்ச்சியும் (1)

நோயும் நெகிழ்ச்சியும் வீட சிறந்த – நற் 82/1
TOP


நெகிழ்த்த (10)

விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி – நற் 214/10
கோள் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்த நும்மே – நற் 340/10
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த/பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/5,6
மென் தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன் – குறு 111/1
நன்னர் நெஞ்சம் நெகிழ்த்த பின்றை – குறு 176/3
பெரும் தோள் நெகிழ்த்த செல்லற்கு – குறு 210/5
இறை வளை நெகிழ்த்த எவ்வ நோயொடு – குறு 289/2
கோள் நேர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த/கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே – ஐங் 136/2,3
வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த/தோளே தோழி தவறு உடையவ்வே – அகம் 267/16,17
TOP


நெகிழ்த்தார் (1)

தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/18
TOP


நெகிழ்த்தான் (1)

தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் – கலி 145/18
TOP


நெகிழ்த்தான்-கண் (1)

செறி வளை நெகிழ்த்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/13
TOP


நெகிழ்த்தானை (1)

மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் – கலி 143/15
TOP


நெகிழ்த்தோர் (1)

வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார் – குறு 188/3
TOP


நெகிழ்த்தோரே (1)

அரம் போழ் அம் வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே – அகம் 251/20
TOP


நெகிழ்த்தோன் (2)

நுண் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்தோன் குன்றத்து – நற் 236/7
செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே – ஐங் 199/4
TOP


நெகிழ்தலும் (2)

கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும் – குறு 371/1
நாண் இல் நெஞ்சம் நெகிழ்தலும் காண்பல் – கலி 122/11
TOP


நெகிழ்ந்த (15)

நினைந்து கை நெகிழ்ந்த அனைத்தற்கு தான் தன் – நற் 29/8
நேர்ந்த நெஞ்சும் நெகிழ்ந்த தோளும் – நற் 130/7
நெகிழ்ந்த தோளும் வாடிய வரியும் – நற் 309/1
தொல் நிலை நெகிழ்ந்த வளையன் ஈங்கு – குறு 303/4
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75
இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர – கலி 127/19
தொடி நெகிழ்ந்த தோளளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/7
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்-வயின் – அகம் 68/12
பெரும் தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு – அகம் 169/13
நெகிழ்ந்த முன்கை நேர் இறை பணை தோள் – அகம் 242/14
இறை வளை நெகிழ்ந்த நம்மொடு – அகம் 250/13
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து – அகம் 292/7
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த எவ்வம் காட்டி – அகம் 355/10
இழை நிலை நெகிழ்ந்த எவ்வம் கூர – அகம் 398/1
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் – புறம் 251/3
TOP


நெகிழ்ந்ததை (1)

நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை/அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/15,16
TOP


நெகிழ்ந்தமை (2)

கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை – அகம் 26/17
செறிந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்தமை நோக்கி – அகம் 98/7
TOP


நெகிழ்ந்தன (5)

நோகோ யானே நெகிழ்ந்தன வளையே – நற் 26/1
துறைவன் பிரிந்து என நெகிழ்ந்தன/வீங்கின மாதோ தோழி என் வளையே – ஐங் 192/3,4
சாஅய் சாஅய் நெகிழ்ந்தன தோள் – கலி 36/13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
மெல்லம்புலம்ப நெகிழ்ந்தன தோளே – அகம் 270/4
TOP


நெகிழ்ந்தனவே (3)

தோளே தொடி நெகிழ்ந்தனவே நுதலே – நற் 197/1
தொடி நெகிழ்ந்தனவே தோள் சாயினவே – குறு 239/1
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே/சுரி வளை பொலிந்த தோளும் செற்றும் – குறு 260/2,3
TOP


நெகிழ்ந்தனள் (1)

தோள் ஞெகிழ்பு வளை நெகிழ்ந்தனள்/அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல் – கலி 147/63,64
TOP


நெகிழ்ந்து (9)

ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து/பாவை_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல – முல் 84,85
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல் – குறி 190
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர் – நற் 255/6
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து/இன்னள் ஆகுதல் நும்மின் ஆகும் என – குறு 185/2,3
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/25
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய் – அகம் 157/12
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ – அகம் 163/11
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய – அகம் 255/17
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 387/1
TOP


நெகிழ்ப்பார் (1)

புரி நெகிழ்ப்பார் போன்றன கை – பரி 18/37
TOP


நெகிழ்ப்பு (1)

குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை – அகம் 163/9
TOP


நெகிழ்பு (9)

இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே – ஐங் 20/5
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ – கலி 17/8
நீங்கும்-கால் நெகிழ்பு ஓடும் வளை எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/18
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/19
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் – கலி 37/11
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு/பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து – கலி 37/16,17
இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன் – கலி 53/9
வளை நெகிழ்பு யாம் காணும்_கால் – கலி 80/13
TOP


நெகிழ (36)

நல் தோள் நெகிழ மறத்தல் நுமக்கே – நற் 131/9
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி – நற் 208/1
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து – நற் 286/5
பெரும் தோள் நெகிழ அம் வரி வாட – நற் 358/1
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 11/1
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் – குறு 50/4
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் யானே – குறு 125/1
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர் – குறு 190/2
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ/நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல் – குறு 211/1,2
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே – குறு 358/1
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 365/1
எல் வளை நெகிழ சாஅய் – ஐங் 27/3
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் – ஐங் 28/3
தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ/ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த – ஐங் 54/3,4
வீங்கு வளை நெகிழ பிரிதல் – ஐங் 285/4
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ/பிரிதல் வல்லுவை ஆயின் – ஐங் 310/2,3
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இழை நெகிழ/நசை நனி கொன்றோர் மன்ற விசை நிமிர்ந்து – ஐங் 318/2,3
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்து_நொந்து – ஐங் 467/1
எல் வளை நெகிழ மேனி வாட – ஐங் 471/1
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர – பரி 21/58
வளை நெகிழ வாராதோன் குன்று – கலி 41/27
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ/எவ்வம் உறீஇயினான் குன்று – கலி 42/23,24
மென் தோள் நெகிழ விடல் – கலி 86/16
வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 1/8
நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ – அகம் 41/12
வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 59/16
அரம் போழ் அம் வளை தோள் நிலை நெகிழ/நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி – அகம் 125/1,2
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் அல்கலும் – அகம் 127/1
சென்றோர் உள்ளி சில் வளை நெகிழ/பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி – அகம் 163/4,5
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/6
நீடலர் யாழ நின் நிரை வளை நெகிழ/தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இரும் கூந்தல் – அகம் 197/9,10
விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே – அகம் 218/17
வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 251/3
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 265/10
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை – அகம் 398/3
TOP


நெகிழவும் (5)

நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும்/புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் – குறி 9,10
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும்/அம்பல் மூதூர் அரவம் ஆயினும் – நற் 85/2,3
நன் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும்/ஆற்றலம் யாம் என மதிப்ப கூறி – ஐங் 227/2,3
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும் – ஐங் 230/3
நன் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும்/உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 85/1,2
TOP


நெகிழா (2)

நெகிழா மென் பிணி வீங்கிய கை சிறிது – அகம் 289/7
பெரும் துடி வள்பின் வீங்குபு நெகிழா/மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி – அகம் 372/12,13
TOP


நெகிழாது (1)

காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது/தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் – கலி 33/7,8
TOP


நெகிழின் (1)

கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும் – குறு 237/3
TOP


நெகிழினும் (3)

கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும்/காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் – நற் 66/8,9
நன் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும்/கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி – நற் 151/1,2
ஒண் தொடி நெகிழினும் நெகிழ்க – அகம் 46/15
TOP


நெகிழும் (1)

காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் – கலி 91/23
TOP


நெஞ்ச (1)

ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் – கலி 140/19
TOP


நெஞ்சத்த (1)

நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/14
TOP


நெஞ்சத்தவன் (1)

அறம் புரி நெஞ்சத்தவன்/தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் – கலி 42/15,16
TOP


நெஞ்சத்தன் (1)

நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி நின் நிலை – குறு 265/6
TOP


நெஞ்சத்தால் (1)

நனி எள்ளும் குயில் நோக்கி இனைபு உகு நெஞ்சத்தால்/துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/7,8
TOP


நெஞ்சத்தானும் (1)

கனியா நெஞ்சத்தானும்/இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே – நற் 238/10,11
TOP


நெஞ்சத்தானே (6)

ஒழிக மாள நின் நெஞ்சத்தானே/புணரி பொருத பூ மணல் அடைகரை – நற் 11/5,6
அஞ்சுவல் தோழி என் நெஞ்சத்தானே – நற் 72/11
போதல் ஒல்லாள் என் நெஞ்சத்தானே – நற் 201/12
நெடு_நீர் சேர்ப்பன்-தன் நெஞ்சத்தானே – நற் 303/12
கெடு அறியாய் என் நெஞ்சத்தானே – நற் 400/10
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே – குறு 324/7
TOP


நெஞ்சத்து (40)

நன்னர் நெஞ்சத்து இன் நசை வாய்ப்ப – திரு 65
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட – மலை 285
நம்-வயின் புரிந்த கொள்கையொடு நெஞ்சத்து/உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை – நற் 59/7,8
எவ்வ நெஞ்சத்து எஃகு எறிந்து ஆங்கு – நற் 97/2
சேரி அம் பெண்டிர் நெஞ்சத்து எறிய – நற் 171/4
நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி – நற் 233/7
நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய்த்து ஆண்டு – நற் 236/5
சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – நற் 388/10
தீது இல் நெஞ்சத்து கிளவி நம்-வயின் – குறு 106/3
நார் இல் நெஞ்சத்து ஆரிடையதுவே – குறு 219/2
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே – குறு 302/8
பேணார் ஆயினும் பெரியோர் நெஞ்சத்து/கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என – குறு 341/4,5
நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும் – ஐங் 169/4
தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து/பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை – பதி 38/14,15
களைக என அறியா கசடு இல் நெஞ்சத்து/ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/6,7
தெய்வம் தரூஉ நெஞ்சத்து ஆன்றோர் – பதி 73/6
செறு தீ நெஞ்சத்து சினம் நீடினோரும் – பரி 5/73
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – பரி 6/105
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து/ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே – பரி 14/27,28
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து/குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் – கலி 9/3,4
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை போல் நின் நெஞ்சத்து/வேட்டதே கண்டாய் கனா – கலி 92/21,22
நெஞ்சத்து குறுகிய கரி இல்லை ஆகலின் – கலி 125/4
தருகுவை ஆயின் தவிரும் என் நெஞ்சத்து/உயிர் திரியா மாட்டிய தீ – கலி 142/39,40
நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி – கலி 145/60
அன்பின் நெஞ்சத்து அயாஅ பொறை மெலிந்த – அகம் 107/2
எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏஎ சொல் நாணி – அகம் 111/2
கையறு நெஞ்சத்து எவ்வம் நீங்க – அகம் 113/22
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால் – அகம் 122/18
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து/எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று – அகம் 285/2,3
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து/யான் எவன் உளனோ தோழி தானே – அகம் 305/10,11
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும் – அகம் 335/1
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 338/11
மம்மர் நெஞ்சத்து எம்மனோர்க்கு ஒருதலை – புறம் 53/7
தீது இல் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா – புறம் 73/12
கவலை நெஞ்சத்து அவலம் தீர – புறம் 174/22
நீங்கா நெஞ்சத்து துணிவு இல்லோரே – புறம் 214/3
நெடு வேல் பாய்ந்த நாண் உடை நெஞ்சத்து/அரு குறை ஆற்றி வீழ்ந்தான் மன்ற – புறம் 288/6,7
அறவை நெஞ்சத்து ஆயர் வளரும் – புறம் 390/1
மறவை நெஞ்சத்து ஆய் இலாளர் – புறம் 390/2
TOP


நெஞ்சத்துள் (1)

நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் – கலி 144/57
TOP


நெஞ்சத்தேம் (5)

ஏமுறு நெஞ்சத்தேம் பரவுதும் – பரி 1/67
தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம்/ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின் – கலி 68/11,12
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப – கலி 72/23
பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய் – கலி 118/14
பகை மிக்க நெஞ்சத்தேம் புன்மை பாராட்டுவாய் – கலி 118/18
TOP


நெஞ்சத்தேன் (1)

நிலை அழி நெஞ்சத்தேன் அழுவேன் போலவும் – கலி 128/15
TOP


நெஞ்சத்தை (1)

நெஞ்சத்தை நீத்தாள் நெறி செல்வான் பின் நிறை – பரி 12/53
TOP


நெஞ்சத்தோன் (1)

அற நெஞ்சத்தோன் வாழ நாள் என்று – புறம் 377/6
TOP


நெஞ்சம் (98)

நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி – நற் 15/6
நொதுமல் நெஞ்சம் கொள்ளாது என் குறை – நற் 54/7
சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா – நற் 56/5
பைதல் நெஞ்சம் உய்யும் மாறே – நற் 75/10
வல்லே நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே – நற் 126/12
பேதை நெஞ்சம் கவலை கவற்ற – நற் 144/4
மையல் நெஞ்சம் என் மொழி கொளினே – நற் 146/11
நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச – நற் 150/9
நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 153/6
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம்/நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் – நற் 154/8,9
இன்று என் நெஞ்சம் போல தொன்று நனி – நற் 163/6
விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே – நற் 204/12
காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன் – நற் 250/5
வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப சூழ்ந்த – நற் 252/5
உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள்-வயின் நெஞ்சம்/செல்லல் தீர்கம் செல்வாம் என்னும் – நற் 284/3,4
அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம்/நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும் – நற் 287/8,9
பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே – நற் 308/11
தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட – நற் 345/8
அன்பு உடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே – குறு 40/5
அல்லல் நெஞ்சம் அலமலக்கு-உறுமே – குறு 43/5
அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/3
துட்கென்றன்று என் தூ நெஞ்சம்/தோள் தோய் காதலர் பிரிக்கும் – குறு 157/2,3
நன்னர் நெஞ்சம் நெகிழ்த்த பின்றை – குறு 176/3
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம்/மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை – குறு 184/4,5
பேதை நெஞ்சம் பெரு மலக்கு-உறுமே – குறு 194/5
நெஞ்சம் நன்றே நின்-வயினானே – குறு 259/8
வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப – குறு 341/6
நன்றே நெஞ்சம் நயந்த நின் துணிவே – குறு 347/6
நெஞ்சம் பெற்ற இவளும்-மார் அழுமே – ஐங் 50/4
நெக்க நெஞ்சம் நேர்கல்லேனே – ஐங் 151/5
நயந்த நெஞ்சம் நோய்ப்பாலஃதே – ஐங் 161/4
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – ஐங் 191/5
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
சென்ற நெஞ்சம் நீடிய பொருளே – ஐங் 317/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே – ஐங் 323/4
பேதை நெஞ்சம் பின் செல சென்றோர் – ஐங் 334/3
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி – ஐங் 360/3
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர – ஐங் 362/4
உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சம்/வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே – ஐங் 445/4,5
சொல் பெயர் நாட்டம் கேள்வி நெஞ்சம் என்று – பதி 21/1
அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது – பதி 89/14
பனித்து பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம்/கனற்றுபு காத்தி வரவு – பரி 6/85,86
அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/99
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க – பரி 11/108
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/11
ஆர்வு-உற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ – கலி 42/13
நெஞ்சம் பிணிக்கொண்டவன் – கலி 42/27
நெஞ்சம் பிணித்தல் தொழிலா திரிதரும் – கலி 85/24
நெஞ்சம் பிளந்து இட்டு நேரார் நடுவண் தன் – கலி 101/19
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு – கலி 103/43
அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம்/அன்னை நெஞ்சு ஆக பெறின் – கலி 107/21,22
இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம்/களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ – கலி 108/28,29
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 108/30
என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின் – கலி 113/18
வெருவு-உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய – கலி 120/2
இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி – கலி 120/5
கரப்பவன் நெஞ்சம் போல் மரம் எல்லாம் இலை கூம்ப – கலி 120/6
நாண் இல் நெஞ்சம் நெகிழ்தலும் காண்பல் – கலி 122/11
மருளி நெஞ்சம் மகிழ்தலும் காண்பல் – கலி 122/15
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல் – கலி 122/19
காம நோயின் கழீஇய நெஞ்சம்/தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/22,23
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25
கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் – கலி 130/6
கையறு நெஞ்சம் கனன்று தீமடுக்கும் – கலி 130/10
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் – கலி 130/13
என் நெஞ்சம் என்னோடு நில்லாமை நனி வௌவி – கலி 138/6
வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம்/இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு – கலி 140/9,10
நெஞ்சம் வெறியா நினையா நிலன் நோக்கா – கலி 143/7
வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம்/அழிய துறந்தானை சீறும்-கால் என்னை – கலி 143/24,25
இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற – கலி 143/37
இருப்பினும் நெஞ்சம் கனலும் செலினே – கலி 146/46
பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய் – அகம் 3/13
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/23
பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற – அகம் 34/9
காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய – அகம் 40/8
நினை மாண் நெஞ்சம் நீங்குதல் மறந்தே – அகம் 51/14
வல்லா நெஞ்சம் வலிப்ப நம்மினும் – அகம் 53/14
நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என – அகம் 86/25
அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென – அகம் 87/9
இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம்/என்னொடும் நின்னொடும் சூழாது கைம்மிக்கு – அகம் 128/6,7
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே – அகம் 131/15
நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம்/அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/2,3
மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன் – அகம் 219/11
சென்மோ நெஞ்சம் வாரலென் யானே – அகம் 245/21
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம்/ஐயம் தெளியரோ நீயே பல உடன் – அகம் 303/15,16
அணி கவின் வளர முயங்கி நெஞ்சம்/பிணித்தோர் சென்ற ஆறு நினைந்து அல்கலும் – அகம் 313/2,3
அயிர்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சம் பெயர்த்தும் – அகம் 315/5
தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம்/எய்தின்று-கொல்லோ தானே எய்தியும் – அகம் 330/8,9
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/8
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் – அகம் 396/9
அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம்/வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 101/9,10
நெஞ்சம் திறப்போர் நின் காண்குவரே – புறம் 175/2
வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன் – புறம் 176/12
காமர் நெஞ்சம் ஏமாந்து உவப்ப – புறம் 198/8
எழு இனி நெஞ்சம் செல்கம் யாரோ – புறம் 207/1
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப – புறம் 229/16
தளரும் நெஞ்சம் தலைஇ மனையோள் – புறம் 260/3
மறம் கெழு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – புறம் 339/13
TOP


நெஞ்சமும் (3)

பின்பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய் – கலி 74/11
நெஞ்சமும் எஞ்சும்-மன் தில்ல எஞ்சி – கலி 118/23
என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் – புறம் 159/15
TOP


நெஞ்சமே (1)

அரிது அவா-உற்றனை நெஞ்சமே நன்றும் – குறு 29/4
TOP


நெஞ்சமொடு (49)

கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் – திரு 100
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல – நற் 18/1
பெரும் புலம்பு உற்ற நெஞ்சமொடு பல நினைந்து – நற் 31/6
அஃதே நினைந்த நெஞ்சமொடு/இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே – நற் 128/10,11
உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு/ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/2,3
நம்-வயின் நினையும் நெஞ்சமொடு கைம்மிக – நற் 157/6
ஆர்வ நெஞ்சமொடு அளைஇ – நற் 171/10
பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு/காமர் பொருள்_பிணி போகிய – நற் 186/8,9
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா – நற் 242/9
காமர் நெஞ்சமொடு பல பாராட்டி – நற் 301/7
உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி – நற் 333/6
புலரா நெஞ்சமொடு புதுவ கூறி – நற் 339/3
புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு/வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார் – நற் 349/4,5
எவ்வ நெஞ்சமொடு தெய்வம் பேணி – நற் 351/4
நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு இடும்பை – நற் 381/5
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த – நற் 392/8
அவல நெஞ்சமொடு உசாவா – குறு 159/6
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெரு_நீர் – குறு 290/4
அழுங்கல் நெஞ்சமொடு முழங்கும் – குறு 307/8
உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சமொடு/முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே – ஐங் 495/4,5
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே – கலி 149/16
நிறுப்ப நில்லா நெஞ்சமொடு நின்-மாட்டு – அகம் 2/12
வாராமையின் புலந்த நெஞ்சமொடு/நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என – அகம் 25/15,16
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் – அகம் 35/12
ஒழித்தது பழித்த நெஞ்சமொடு வழி படர்ந்து – அகம் 39/1
வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு/கண்படை பெறேன் கனவ ஒண் படை – அகம் 55/8,9
நிறைந்தோர் தேரும் நெஞ்சமொடு குறைந்தோர் – அகம் 71/1
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 72/18
ஆர்வ நெஞ்சமொடு போர்வை வவ்வலின் – அகம் 136/23
மிகு பொருள் நினையும் நெஞ்சமொடு அருள் பிறிது – அகம் 151/4
பனி அலை கலங்கிய நெஞ்சமொடு/வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே – அகம் 183/14,15
பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து – அகம் 185/3
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி – அகம் 187/4
வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு/இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே – அகம் 197/17,18
செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல – அகம் 205/2
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு/புனை மாண் எஃகம் வல-வயின் ஏந்தி – அகம் 215/3,4
கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு/ஒழிந்து இவண் உறைதல் ஆற்றுவோர்க்கே – அகம் 215/16,17
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக – அகம் 287/2
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் – அகம் 290/10
காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன் – அகம் 298/18
அறியாமையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு/செல்லும் அன்னோ மெல்லம்புலம்பன் – அகம் 330/5,6
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு/குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம் – அகம் 351/3,4
வெய்து-உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா – அகம் 373/12
நினைந்த நெஞ்சமொடு நெடிது பெயர்ந்தோனே – அகம் 380/8
நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறி என – அகம் 388/18
அவல நெஞ்சமொடு செல்வல் நின் கறுத்தோர் – புறம் 210/13
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு/நோய் உழந்து வைகிய உலகினும் மிக நனி – புறம் 230/9,10
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/15
TOP


நெஞ்சமோடு (4)

ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் – நற் 329/7
ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க – நற் 381/8
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது – குறு 381/2
நோய் மலி நெஞ்சமோடு இனையல் தோழி – கலி 27/22
TOP


நெஞ்சில் (2)

சொல் வெளிப்படாமை மெல்ல என் நெஞ்சில்/படு மழை பொழிந்த பாறை மருங்கில் – நற் 61/6,7
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே – குறு 91/4
TOP


நெஞ்சிலார் (1)

நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து – கலி 103/66
TOP


நெஞ்சிற்கு (6)

நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே – நற் 133/11
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/6
மையல் நெஞ்சிற்கு எவ்வம் தீர – ஐங் 59/2
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக – ஐங் 393/3
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக – ஐங் 477/3
மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா – கலி 81/14
TOP


நெஞ்சின் (19)

நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின்/மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர – திரு 141,142
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின்/பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும் – மது 472,473
ஈர நெஞ்சின் தன்-வயின் விளிப்ப – நற் 181/8
நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் அது நீ – நற் 355/9
நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின்/கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல – குறு 143/4,5
ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின்/தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி – குறு 213/4,5
துணை இலள் கலிழும் நெஞ்சின்/இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே – ஐங் 378/4,5
பையுள் நெஞ்சின் தையல் உவப்ப – ஐங் 489/3
நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின்/களிறு எறிந்து முரிந்த கதுவாய் எஃகின் – பதி 45/3,4
உவலை கூரா கவலை இல் நெஞ்சின்/நனவில் பாடிய நல் இசை – பதி 85/11,12
நாடல் சான்ற நயன் உடை நெஞ்சின்/பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் – பதி 86/7,8
புகைந்த நெஞ்சின் புலர்ந்த சாந்தின் – பரி 4/11
முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் – பரி 11/131
பல நினைந்து இனையும் பைதல் நெஞ்சின்/அலமரல் நோயுள் உழக்கும் என் தோழி – கலி 126/19,20
கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின்/உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/6,7
அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின்/ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் – அகம் 236/13,14
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின்/துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய் – அகம் 314/16,17
நேமி உய்த்த நேஎ நெஞ்சின்/தவிரா ஈகை கவுரியர் மருக – புறம் 3/4,5
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் – புறம் 58/26
TOP


நெஞ்சினம் (1)

அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை – நற் 58/9
TOP


நெஞ்சினர் (2)

மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர – பதி 26/9
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் – அகம் 173/4
TOP


நெஞ்சினள் (3)

வறிது உகு நெஞ்சினள் பிறிது ஒன்று சுட்டி – நற் 368/8
கையறு நெஞ்சினள் வினவலின் முதுவாய் – அகம் 98/8
கையறு நெஞ்சினள் அடைதரும் – அகம் 279/16
TOP


நெஞ்சினன் (2)

கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன்/மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல மாறி – பதி 20/23,24
இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா – பரி 4/15
TOP


நெஞ்சினார் (1)

நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு – கலி 103/69
TOP


நெஞ்சினேம் (2)

கலி இல் நெஞ்சினேம் ஏத்தினேம் வாழ்த்தினேம் – பரி 2/74
பல நாடு நெஞ்சினேம் பரிந்து நாம் விடுத்த-கால் – கலி 35/19
TOP


நெஞ்சினேன் (2)

கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி – கலி 134/13
கையறு நெஞ்சினேன் கலக்கத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/20
TOP


நெஞ்சினை (3)

நின் ஆங்கு வரூஉம் என் நெஞ்சினை/என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே – கலி 23/18,19
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/10
உள்ளு-தொறும் பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே – அகம் 220/10
TOP


நெஞ்சினோர் (1)

நடுவு நின்ற நன் நெஞ்சினோர்/வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து – பட் 207,208
TOP


நெஞ்சினோன் (1)

மம்மர் நெஞ்சினோன் தொழுது நின்றதுவே – அகம் 56/16
TOP


நெஞ்சு (90)

கனவு என மருண்ட என் நெஞ்சு ஏமாப்ப – பொரு 98
நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு – முல் 81
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து – மது 575
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர் – மது 583
அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து – குறி 211
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் துஞ்சா மறவர் – நற் 18/6
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் – நற் 68/5
இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண – நற் 204/5
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உண கூறி – நற் 214/6
பிரிவல் நெஞ்சு என்னும் ஆயின் – நற் 262/9
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர் – நற் 277/10
நெஞ்சு வடுப்படுத்து கெட அறியாதே – நற் 357/3
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் – குறு 0/4
நெஞ்சு களன் ஆக நீயலென் யான் என – குறு 36/3
யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே – குறு 49/5
அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/5
நெஞ்சு நம் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய – குறு 237/2
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே – குறு 261/8
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி – குறு 280/2
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே – ஐங் 171/4
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/5
நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு – ஐங் 372/2
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 12/6
கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா – பதி 20/8
நெஞ்சு மலி உவகையர் உண்டு மலிந்து ஆட – பதி 23/8
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர – பதி 31/10
நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த – பதி 40/26
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 68/7
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/14
நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன் – பரி 24/54
தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு – பரி 27/3
உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/9
யாறு நீர் கழிந்து அன்ன இளமை நும் நெஞ்சு என்னும் – கலி 20/13
நெஞ்சு நடுக்கு-உற கேட்டும் கடுத்தும் தாம் – கலி 24/1
உகுவது போலும் என் நெஞ்சு எள்ளி – கலி 33/17
முலை இடை கனலும் என் நெஞ்சு/காதலின் பிரிந்தார்-கொல்லோ வறிது ஓர் – கலி 36/17,18
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
அறை போகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு – கலி 67/21
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு – கலி 77/23
நிறை ஆற்றா நெஞ்சு உடையேம் – கலி 90/29
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் – கலி 91/23
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் – கலி 100/2
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு – கலி 101/25
கூற்று என உட்கிற்று என் நெஞ்சு/இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/45,46
மாயோன் என்று உட்கிற்று என் நெஞ்சு/ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் – கலி 103/55,56
புக்க-கால் புக்கது என் நெஞ்சு என – கலி 105/69
அன்னை நெஞ்சு ஆக பெறின் – கலி 107/22
சுற்றி சுழலும் என் நெஞ்சு/விடிந்த பொழுதினும் இல்-வயின் போகாது – கலி 110/11,12
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு/எவ்வம் மிகுதர எம் திறத்து எஞ்ஞான்றும் – கலி 110/15,16
நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய – கலி 113/19
நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர் – கலி 125/3
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம் – கலி 137/8
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் – கலி 139/7
தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு/அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற – கலி 139/29,30
சென்று சேட்பட்டது என் நெஞ்சு/ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே – கலி 143/16,17
மருவு-உழி பட்டது என் நெஞ்சு/எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி – கலி 144/15,16
ஆனா படர் மிக்க நெஞ்சு/ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் – கலி 145/44,45
வலை அகப்பட்டது என் நெஞ்சு/வாழிய கேளிர் – கலி 147/21,22
தன் நெஞ்சு ஒருவற்கு இனைவித்தல் யாவர்க்கும் – கலி 147/46
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை-கண் – கலி 149/4
கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள் – கலி 149/8
நொதுமலாளன் நெஞ்சு அற பெற்ற என் – அகம் 17/8
நெஞ்சு அறைபோகிய அறிவினேற்கே – அகம் 26/26
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு – அகம் 52/9
நெஞ்சு வாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர் – அகம் 129/17
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு – அகம் 139/4
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – அகம் 152/1
நெஞ்சு உண மொழிப-மன்னே தோழி – அகம் 157/10
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/14
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ – அகம் 163/11
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர – அகம் 175/6
நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து – அகம் 220/14
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக – அகம் 231/9
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி – அகம் 259/12
நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த – அகம் 260/14
நெஞ்சு நெகிழ்_தகுந கூறி அன்பு கலந்து – அகம் 267/1
நெஞ்சு அமர் குழவி போல நொந்து நொந்து – அகம் 293/12
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி – அகம் 312/1
நெஞ்சு பழுது ஆக வறுவியன் பெயரின் – அகம் 362/9
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் – புறம் 17/26
நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய – புறம் 31/16
நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என – புறம் 55/10
சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை – புறம் 217/11
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப – புறம் 303/4
நெஞ்சு அற வீழ்ந்த புரைமையோனே – புறம் 307/14
உலந்து-உழி உலக்கும் நெஞ்சு அறி துணையே – புறம் 324/14
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் – புறம் 356/5
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு – புறம் 391/18
TOP


நெஞ்சும் (2)

நேர்ந்த நெஞ்சும் நெகிழ்ந்த தோளும் – நற் 130/7
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது – அகம் 141/4
TOP


நெஞ்சே (101)

வாரேன் வாழிய நெஞ்சே கூர் உகிர் – பட் 220
உரியை வாழி என் நெஞ்சே பொருளே – நற் 16/4
நினக்கோ அறியுநள் நெஞ்சே புனத்த – நற் 44/5
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் – நற் 52/8
உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே செ வேர் – நற் 77/4
விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே – நற் 95/10
கண்ணொடு வாரா என் நார் இல் நெஞ்சே – நற் 98/12
ஒன்று தெரிந்து உரைத்திசின் நெஞ்சே புன் கால் – நற் 103/1
பட்டனை வாழிய நெஞ்சே குட்டுவன் – நற் 105/7
நெஞ்சே நல்வினைப்பாற்றே ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 107/8
நொதுமலாட்டிக்கு நோம் என் நெஞ்சே – நற் 118/11
எய்தினை வாழிய நெஞ்சே செம் வரை – நற் 137/4
பின்னிலை முனியல் மா நெஞ்சே என்னதூஉம் – நற் 140/9
நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே – நற் 154/12
விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – நற் 178/10
நோ இனி வாழிய நெஞ்சே மேவார் – நற் 190/1
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் – நற் 298/8
நோகோ யானே நோம் என் நெஞ்சே/பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட – நற் 312/1,2
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே – நற் 348/10
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு – நற் 384/9
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/1
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே/இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி – குறு 4/1,2
அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/4
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது – குறு 11/4
இனை-மதி வாழியர் நெஞ்சே மனை மரத்து – குறு 19/3
எம்மை உய்த்தியோ உரைத்திசின் நெஞ்சே – குறு 63/4
அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி – குறு 120/2
நோயை நெஞ்சே நோய் பாலோயே – குறு 128/5
நெடும் சேண் ஆரிடையதுவே நெஞ்சே/ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து – குறு 131/3,4
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/7
ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே – குறு 176/7
வலியன் என்னாது மெலியும் என் நெஞ்சே – குறு 187/5
உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர் – குறு 199/2
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே – குறு 202/1
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே/புன்_புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி – குறு 202/1,2
இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 202/5
மறத்தியோ வாழி என் நெஞ்சே பல உடன் – குறு 306/3
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/7
நெஞ்சே நிறை ஒல்லாதே அவரே – குறு 395/1
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 17/4
இவட்கு மருந்து அன்மை நோம் என் நெஞ்சே – ஐங் 59/4
மறந்தோம் மன்ற நாண் உடை நெஞ்சே – ஐங் 112/4
ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே/வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் – ஐங் 172/1,2
யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே காமர் – ஐங் 288/2
குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என் நெஞ்சே – ஐங் 295/6
நீடுவர்-கொல் என நினையும் என் நெஞ்சே – ஐங் 311/4
ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 329/5
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – ஐங் 363/4
மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 457/4
வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும் என் நெஞ்சே – கலி 36/26
மற்று அவன் மேஎ-வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/24
மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு – கலி 62/19
கலப்பென் என்னும் இ கையறு நெஞ்சே/கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/9,10
கூடுவென் என்னும் இ கொள்கையில் நெஞ்சே/இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் – கலி 67/13,14
தனித்தே தாழும் இ தனியில் நெஞ்சே/என ஆங்கு – கலி 67/17,18
தகையது காண்டைப்பாய் நெஞ்சே பனி ஆனா – கலி 87/15
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை – கலி 89/13
காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே/கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/8,9
புல்லவும் பெற்றாயோ புல்லாயோ மட நெஞ்சே/வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் – கலி 123/11,12
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே/என ஆங்கு – கலி 123/14,15
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 9/26
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து – அகம் 19/2
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் – அகம் 21/9
இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 40/17
எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை – அகம் 47/3
கேட்குநள்-கொல் என கலுழும் என் நெஞ்சே – அகம் 63/19
சூழ்ந்திசின் வாழிய நெஞ்சே வெய்து-உற – அகம் 77/4
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை – அகம் 79/11
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற – அகம் 87/12
முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல் – அகம் 93/16
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் – அகம் 121/1
உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என – அகம் 123/8
பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – அகம் 126/22
கலங்கின்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – அகம் 135/14
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே – அகம் 138/20
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி – அகம் 142/7
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின் – அகம் 144/11
வாரேன் வாழி என் நெஞ்சே சேரலர் – அகம் 149/7
சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே சாத்து எறிந்து – அகம் 167/7
என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே ஒன்னார் – அகம் 181/3
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை – அகம் 191/13
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – அகம் 198/17
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல் – அகம் 199/16
கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது – அகம் 212/21
சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே பூ புனை – அகம் 225/14
மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும் – அகம் 258/8
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என – அகம் 291/22
என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே நம்-வயின் – அகம் 297/4
தேம்புதி-கொல்லோ நெஞ்சே உரும் இசை – அகம் 322/6
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே/நீ செல வலித்தனை ஆயின் யாவதும் – அகம் 327/6,7
கிளைஞன் அல்லெனோ நெஞ்சே தெனாஅது – அகம் 342/3
உள்ளினை வாழி என் நெஞ்சே கள்ளின் – அகம் 343/16
நிலையா நன் மொழி தேறிய நெஞ்சே – அகம் 348/14
கேள் இனி வாழிய நெஞ்சே நாளும் – அகம் 353/2
பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே/கரியா பூவின் பெரியோர் ஆர – அகம் 361/9,10
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் – அகம் 365/11
தேம்பினை வாழி என் நெஞ்சே வேந்தர் – அகம் 372/14
ஆள்வினைக்கு எதிரிய மீளி நெஞ்சே/நினையினை ஆயின் எனவ கேள்-மதி – அகம் 379/4,5
பன் மாண் பேதை ஒழிந்தது என் நெஞ்சே – அகம் 390/17
எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே – புறம் 237/20
TOP


நெஞ்சை (1)

வள்ளியை ஆக என நெஞ்சை வலி-உறீஇ – கலி 142/30
TOP


நெஞ்சொடு (2)

மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது – கலி 28/14
மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி – கலி 134/21
TOP


நெட்டு (3)

துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் – கலி 93/35
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் – கலி 105/57
TOP


நெட்டுருட்டு (1)

வட்டு உருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டு/சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து – பரி 18/42,43
TOP


நெடி (2)

நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் – அகம் 254/17
கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து – அகம் 288/9
TOP


நெடிது (24)

நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து – சிறு 180
வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என – பெரும் 461
முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து – முல் 76
உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி நெடிது உயிரா – நெடு 163
கூரல் இருக்கை அருளி நெடிது நினைந்து – நற் 181/7
பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து – நற் 308/7
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் – பதி 43/34
இரு நிலம் மருங்கின் நெடிது மன்னியரோ – பதி 54/11
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே – கலி 50/11
நினையுபு நெடிது ஒன்று நினைப்பாள் போல் மற்று ஆங்கே – கலி 57/22
பாலொடு வீங்க தவ நெடிது ஆயினை – கலி 82/3
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற – கலி 99/18
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா – கலி 144/1
கொய்து ஒழி புனமும் நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 38/14
பசலை பாய்ந்த மேனியள் நெடிது நினைந்து – அகம் 169/9
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/8
நீர் மலி கண்ணொடு நெடிது நினைந்து ஒற்றி – அகம் 227/4
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி – அகம் 243/9
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின – அகம் 336/13
நினைந்த நெஞ்சமொடு நெடிது பெயர்ந்தோனே – அகம் 380/8
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/17
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய – அகம் 387/6
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய – புறம் 139/3
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே – புறம் 296/5
TOP


நெடிது_உயிர்த்து (1)

பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து/வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண – அகம் 381/17,18
TOP


நெடிதே (4)

நாள் இடை சேப்பின் ஊழியின் நெடிதே – ஐங் 482/4
மாறுகொள் மன்னரும் வாழியர் நெடிதே – புறம் 172/11
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே – புறம் 377/30
விடுவர் மாதோ நெடிதே நில்லா – புறம் 387/32
TOP


நெடிய (13)

நிழல் காண்-தோறும் நெடிய வைகி – நற் 9/7
நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் – நற் 210/5
யாமமும் நெடிய கழியும் காமமும் – நற் 378/1
நெடிய திரண்ட தோள் வளை ஞெகிழ்த்த – குறு 252/1
தவ நனி நெடிய ஆயின இனியே – ஐங் 359/3
நெடிய நீடினம் நேர்_இழை மறந்தே – ஐங் 484/4
முடிதல் வேட்கையர் நெடிய மொழியூஉ – பதி 81/12
கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது – அகம் 89/17
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர் – அகம் 309/9
நெடிய என்னாது சுரம் பல கடந்து – புறம் 47/2
நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே – புறம் 349/3
விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் – புறம் 369/11
TOP


நெடியவும் (4)

குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து – மது 520
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி – நெடு 154
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர் – மலை 288
குறியவும் நெடியவும் குன்று தலைமணந்த – அகம் 233/11
TOP


நெடியன் (1)

கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் – திரு 211
TOP


நெடியாய் (2)

படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய – பரி 19/28
நெடியாய் நின் குன்றின் மிசை – பரி 19/84
TOP


நெடியான் (1)

வழி மயக்கு-உற்று மருடல் நெடியான்/நெடு மாட கூடற்கு இயல்பு – பரி 35/5,6
TOP


நெடியோய் (2)

நெய்தல் அம் கானல் நெடியோய்/எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 10/12,13
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள் – புறம் 102/6
TOP


நெடியோன் (10)

நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் – பெரும் 402
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் – மது 61
மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக – மது 455
நெடியோன் அன்ன நல் இசை – பதி 15/39
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து – அகம் 149/16
மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன்/முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – அகம் 220/5,6
முந்நீர் விழவின் நெடியோன்/நன் நீர் பஃறுளி மணலினும் பலவே – புறம் 9/10,11
தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே – புறம் 114/6
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் – புறம் 241/3
TOP


நெடியோன்_மகன் (1)

நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
TOP


நெடு (294)

சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ – திரு 267
பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் – திரு 273
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த – திரு 299
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் – பொரு 33
பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி – சிறு 11
நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழி – சிறு 88
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல் – சிறு 102
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி – சிறு 128
பாடல் சான்ற நெய்தல் நெடு வழி – சிறு 151
கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் – சிறு 168
பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – பெரும் 65
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் – பெரும் 128
முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில் – பெரும் 212
ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின் – பெரும் 245
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த – பெரும் 309
சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் – பெரும் 405
நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள் – முல் 50
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – மது 66
நெடு நகர் வீழ்ந்த கரி குதிர் பள்ளி – மது 169
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 353
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் – மது 556
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 86
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை – நெடு 91
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து – நெடு 95
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து – நெடு 137
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண் – நெடு 139
நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை – குறி 35
நெடு நுகத்து பகல் போல – பட் 206
குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து – மலை 141
நேர்_கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த – மலை 238
நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – மலை 310
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை – மலை 315
நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில் – மலை 456
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை – மலை 524
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி – மலை 554
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது – மலை 564
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் – நற் 4/9
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட – நற் 40/1
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை – நற் 50/4
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/12
பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் – நற் 100/8
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண் – நற் 105/5
யாமம் கொள்பவர் நெடு நா ஒண் மணி – நற் 132/9
நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே – நற் 146/3
நெடும் தெரு அன்ன நேர்_கொள் நெடு வழி – நற் 161/5
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/7
வேனில் இற்றி தோயா நெடு வீழ் – நற் 162/9
நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி – நற் 183/3
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய – நற் 185/10
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில – நற் 186/7
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை – நற் 199/1
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/9
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/9
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே – நற் 235/10
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென – நற் 236/8
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த – நற் 244/9
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ – நற் 247/5
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் – நற் 251/1
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ – நற் 274/1
நெடு நீர் பொய்கை நடுநாள் எய்தி – நற் 290/7
நெடு_நீர் சேர்ப்பன்-தன் நெஞ்சத்தானே – நற் 303/12
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து – நற் 330/3
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட – நற் 336/6
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து – நற் 343/4
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை – நற் 353/3
நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செல பார்ப்போர் – நற் 354/9
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப – நற் 361/5
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் – நற் 389/2
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் – குறு 0/4
நல்லை அல்லை நெடு வெண்ணிலவே – குறு 47/4
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை – குறு 60/1
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என – குறு 64/1
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் – குறு 77/4
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி – குறு 78/1
கடு நவைப்படீஇயரோ நீயே நெடு நீர் – குறு 107/5
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் – குறு 158/1
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து – குறு 185/2
தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின் – குறு 193/4
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 215/7
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் – குறு 234/4
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/4
நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே – குறு 268/6
நெடு மூது இடைய நீர் இல் ஆறே – குறு 283/8
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ – குறு 345/2
நெடு நீர் ஆம்பல் அடை புறத்து அன்ன – குறு 352/1
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே – குறு 353/2
ஞெகிழியின் பெயர்ந்த நெடு நல் யானை – குறு 357/6
துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி – குறு 365/3
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய – குறு 372/1
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை – குறு 372/2
சுடர் வாய் நெடு வேல் காளையொடு – குறு 378/4
வளை அணி நெடு வேல் ஏந்தி – குறு 390/4
அண்ணல் நெடு வரை சேறி ஆயின் – குறு 392/3
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி – ஐங் 60/3
நெடு நீர் பொய்கை துடுமென விழூஉம் – ஐங் 61/2
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி – ஐங் 78/1
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/2
நெடு மலை நாடன் ஊர்ந்த மாவே – ஐங் 202/4
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் – ஐங் 228/2
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும் – ஐங் 236/2
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர் – ஐங் 251/3
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை – ஐங் 270/3
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை – ஐங் 287/1
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர் – ஐங் 324/3
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/5
நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க – ஐங் 376/3
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/7
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப – பதி 19/2
நெடு மதில் நிலை ஞாயில் – பதி 20/18
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந – பதி 21/29
நெடு மதில் நிரை பதணத்து – பதி 22/25
நெடு நீர துறை கலங்க – பதி 33/4
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி – பதி 42/3
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் – பதி 42/4
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை – பதி 43/6
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை – பதி 67/21
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின் – பதி 68/16
அயிரை நெடு வரை போல – பதி 70/26
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப – பதி 83/2
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை – பதி 85/7
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் – பதி 88/28
நெடு மதில் நிரை ஞாயில் – பதி 92/11
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் – பரி 8/39
நெடு வரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே – பரி 14/6
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 17/14
நெடு மால் சுருங்கை நடு வழி போந்து – பரி 20/104
நெடு நீர் மலி புனல் நீள் மாட கூடல் – பரி 20/106
புரை தீர் நெடு மென் – பரி 22/47
நெடு மாட கூடற்கு இயல்பு – பரி 35/6
இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர் – கலி 12/1
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று – கலி 24/11
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
நெடு மிசை சூழும் மயில் ஆலும் சீர – கலி 36/2
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி – கலி 41/9
நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை – கலி 49/2
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/18
நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின் – கலி 131/8
நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை – கலி 132/15
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/17
நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள் – கலி 143/31
நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே – அகம் 2/17
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் – அகம் 22/1
நன் மனை நெடு நகர் காவலர் அறியாமை – அகம் 22/16
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி – அகம் 24/13
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை – அகம் 27/1
நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் – அகம் 35/4
படு ஞெமல் புதைய பொத்தி நெடு நிலை – அகம் 39/7
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து – அகம் 41/4
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் – அகம் 47/12
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் – அகம் 50/2
நெடு நீர் வானத்து வாவு பறை நீந்தி – அகம் 57/2
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் – அகம் 57/6
நெடு நிலை யாஅம் ஒற்றி நனை கவுள் – அகம் 59/8
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் – அகம் 59/10
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை – அகம் 59/12
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் – அகம் 61/16
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/8
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 79/15
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை – அகம் 85/9
குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் – அகம் 87/5
களரி பரந்த கல் நெடு மருங்கின் – அகம் 89/9
பொறை மலி கழுதை நெடு நிரை தழீஇய – அகம் 89/12
நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே – அகம் 89/22
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி – அகம் 92/1
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் – அகம் 92/6
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் – அகம் 93/12
குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி – அகம் 94/8
கனை இரும் சுருணை கனி காழ் நெடு வேல் – அகம் 113/15
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/18
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ – அகம் 120/11
நெய் கனி நெடு வேல் எஃகின் இமைக்கும் – அகம் 123/9
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய – அகம் 124/12
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/16
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும் – அகம் 137/15
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில் – அகம் 138/7
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய – அகம் 141/28
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் – அகம் 149/13
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில் – அகம் 152/13
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை – அகம் 154/2
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க – அகம் 154/3
நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய – அகம் 155/8
பல் ஆன் நெடு நிரை தழீஇ கல்லென – அகம் 159/7
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் – அகம் 159/18
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – அகம் 162/9
நேர்_கொள் நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 162/24
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே – அகம் 167/4
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் – அகம் 173/13
விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன் – அகம் 173/17
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய – அகம் 176/20
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் – அகம் 185/6
குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை – அகம் 194/11
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற – அகம் 203/10
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை – அகம் 206/14
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 209/9
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/6
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய – அகம் 226/9
நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும் – அகம் 246/3
பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய – அகம் 253/6
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து – அகம் 253/12
நெடு மிடல் சாய்த்த பசும் பூண் பொருந்தலர் – அகம் 266/12
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/15
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே – அகம் 278/15
ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை – அகம் 287/8
நெடு நிலை நடுகல் நாள் பலி கூட்டும் – அகம் 289/3
மலை புரை நெடு நகர் கூடல் நீடிய – அகம் 296/12
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு – அகம் 299/6
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/7
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல் – அகம் 308/2
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/7
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/2
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட – அகம் 329/11
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/21
ஒல்கு நிலை இற்றி ஒரு தனி நெடு வீழ் – அகம் 345/19
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 347/16
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல – அகம் 353/9
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி – அகம் 358/12
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் – அகம் 369/18
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி – அகம் 372/9
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை – அகம் 381/19
பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர – அகம் 385/5
அத்த ஆலத்து அலந்தலை நெடு வீழ் – அகம் 385/9
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 389/24
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3
நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் – அகம் 396/14
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை – அகம் 398/19
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் – அகம் 400/21
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் – புறம் 6/1
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 15/13
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் – புறம் 23/9
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப – புறம் 36/10
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி – புறம் 37/10
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் – புறம் 57/8
நெடு நல் யானைக்கு கந்து ஆற்றாவே – புறம் 57/11
நெடு நீர் கெண்டையொடு பொறித்த – புறம் 58/31
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/10
சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என – புறம் 63/9
நெடு நீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே – புறம் 64/7
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் – புறம் 68/17
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் – புறம் 72/4
ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் மழவர் பெருமகன் – புறம் 88/3
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் – புறம் 99/6
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் – புறம் 105/6
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை – புறம் 116/15
ஆமா நெடு நிரை நன் புல் ஆர – புறம் 117/5
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் – புறம் 127/3
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை – புறம் 158/2
நெடு நல் யானை எம் பரிசில் – புறம் 162/6
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/27
மழை அண்ணாப்ப நீடிய நெடு வரை – புறம் 166/32
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் – புறம் 170/7
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென – புறம் 174/11
ஒளிறு வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் நெடு நகர் – புறம் 177/1
திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/13
அதள் எறிந்து அன்ன நெடு வெண் களரின் – புறம் 193/1
பொன் உடை நெடு நகர் நிறைய வைத்த நின் – புறம் 198/16
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/6
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே – புறம் 201/5
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை – புறம் 202/4
நெடு நீர் குட்டத்து துடுமென பாய்ந்து – புறம் 243/9
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி – புறம் 251/4
நெடு நிரை தழீஇய மீளியாளர் – புறம் 260/13
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா – புறம் 280/3
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ – புறம் 281/6
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/8
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக – புறம் 285/11
நெடு நீர் பொய்கை பிறழிய வாளை – புறம் 287/8
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் – புறம் 287/9
நெடு வேல் பாய்ந்த நாண் உடை நெஞ்சத்து – புறம் 288/6
இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின் – புறம் 297/2
நெடு வேல் பாய்ந்த மார்பின் – புறம் 297/9
வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ கண்ணதுவே – புறம் 309/7
கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு – புறம் 337/11
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/17
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு – புறம் 339/1
நெடு நீர் பரப்பின் வாளையொடு உகளுந்து – புறம் 339/5
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே – புறம் 343/17
கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல் – புறம் 345/17
நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர் மாதோ – புறம் 350/6
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் – புறம் 362/16
நெடு நீர நிறை கயத்து – புறம் 386/1
நெடு வாளை பல் உவியல் – புறம் 395/4
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால் – புறம் 396/5
TOP


நெடு-வயின் (1)

நெடு-வயின் ஒளிறு மின்னு பரந்து ஆங்கு – பதி 24/1
TOP


நெடு_நீர் (4)

நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/12
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே – நற் 235/10
நெடு_நீர் சேர்ப்பன்-தன் நெஞ்சத்தானே – நற் 303/12
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் – அகம் 400/21
TOP


நெடு_மொழி (1)

நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
TOP


நெடுஞ்சேரலாதன் (1)

நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 20/5
TOP


நெடுந்தகாய் (3)

எ நாளோ நெடுந்தகாய் நீ செல்வது – கலி 5/18
நின் நீர அல்ல நெடுந்தகாய் எம்மையும் – கலி 6/8
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
TOP


நெடுந்தகை (31)

தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் – நற் 361/7
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை/குன்றம் பாடான் ஆயின் – ஐங் 244/2,3
இனிது இருந்தனனே நெடுந்தகை/துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே – ஐங் 408/3,4
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே – பதி 41/16
கடியையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – பதி 51/37
யார் இவண் நெடுந்தகை வாழுமோரே – பதி 71/27
நிலவு வேல் நெடுந்தகை நீள் இடை – கலி 10/23
நீ நற்கு அறிந்தனை நெடுந்தகை வானம் – கலி 25/27
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி 76/3
விறல் மிகு நெடுந்தகை பல பாராட்டி – அகம் 49/10
நெடுந்தகை நீர்மையை அன்றி நீயும் – அகம் 310/2
செல்லும் நெடுந்தகை தேரே – அகம் 324/14
மீளி வேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப – அகம் 381/2
மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை/விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே – அகம் 384/13,14
வல்லையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – புறம் 37/14
நீ நீடு வாழிய நெடுந்தகை தாழ் நீர் – புறம் 55/19
ஆடவர் பிணிக்கும் பீடு கெழு நெடுந்தகை/புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல – புறம் 68/7,8
ஆர் புனை தெரியல் நெடுந்தகை போரே – புறம் 82/6
நீடு வாழிய நெடுந்தகை யானும் – புறம் 198/23
நெடுந்தகை கழிந்தமை அறியாது – புறம் 264/6
ஊர் புறங்கொடாஅ நெடுந்தகை/பீடு கெழு சென்னி கிழமையும் நினதே – புறம் 272/7,8
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே – புறம் 281/9
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே – புறம் 296/5
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை/நடுகல் பிறங்கிய உவல் இடு பறந்தலை – புறம் 314/2,3
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 320/18
பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை/வலம் படு தானை வேந்தற்கு – புறம் 324/12,13
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே – புறம் 325/15
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை/அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே – புறம் 327/7,8
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 329/9
என்னொடு வினவும் வென் வேல் நெடுந்தகை/திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/4,5
என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை/இன்று சென்று எய்தும் வழியனும் அல்லன் – புறம் 389/6,7
TOP


நெடுந்தகையீர் (1)

நீட்டுவிர் அல்லிரோ நெடுந்தகையீர் என – அகம் 239/12
TOP


நெடும் (377)

செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை – திரு 253
கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பொரு 163
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு – சிறு 106
நெடும் கால் புன்னை நித்திலம் வைப்பவும் – சிறு 149
சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை – சிறு 254
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு – சிறு 265
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 12
வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் – பெரும் 87
குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று – பெரும் 97
நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 115
நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் – பெரும் 152
நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் – பெரும் 189
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன – பெரும் 192
நெடும் கழை தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ – பெரும் 285
நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த – பெரும் 289
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி – பெரும் 375
நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம் – பெரும் 394
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் – பெரும் 397
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 416
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு – பெரும் 430
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் – பெரும் 474
கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில் – முல் 24
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 44
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 48
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே – முல் 103
நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து – மது 79
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி – மது 287
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – மது 359
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல – மது 379
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய – மது 552
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் – மது 556
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 588
நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப – மது 598
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர் – மது 659
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி – மது 752
ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நெடு 30
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் – நெடு 98
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர் – நெடு 112
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் – குறி 54
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை – குறி 87
பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை – குறி 187
குறும் பல் ஊர் நெடும் சோணாட்டு – பட் 28
நெடும் தூண்டிலில் காழ் சேர்த்திய – பட் 80
நெடும் கால் மாடத்து ஒள் எரி நோக்கி – பட் 111
குறும் தொடை நெடும் படிக்கால் – பட் 142
பரு நிலை நெடும் தூண் ஒல்க தீண்டி – பட் 250
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி – பட் 261
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி – மலை 139
நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும் – மலை 237
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 325
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி – மலை 529
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் – மலை 571
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை – நற் 3/1
நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும் – நற் 10/3
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
நாள்_மழை தலைஇய நன் நெடும் குன்றத்து – நற் 17/1
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க – நற் 19/6
பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் – நற் 21/9
உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் – நற் 24/2
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு – நற் 26/3
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/10
நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ – நற் 41/5
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – நற் 45/4
நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி – நற் 59/2
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் – நற் 66/3
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் – நற் 91/11
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் – நற் 96/7
அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் – நற் 105/6
மென் தினை நெடும் போர் புரி-மார் – நற் 125/11
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/6
நெடும் கயம் புரிந்த நீர் இல் நீள் இடை – நற் 148/4
குண்டு நீர் நெடும் சுனை நோக்கி கவிழ்ந்து தன் – நற் 151/10
குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை – நற் 157/8
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் – நற் 161/3
நெடும் தெரு அன்ன நேர்_கொள் நெடு வழி – நற் 161/5
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர் – நற் 163/9
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் – நற் 167/4
படும்-கொல் வாழி நெடும் சுவர் பல்லி – நற் 169/3
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் – நற் 174/3
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 200/3
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு – நற் 201/6
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல – நற் 202/10
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க – நற் 203/9
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே – நற் 207/4
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு – நற் 211/6
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 212/2
நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம்-வயின் – நற் 212/6
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் – நற் 221/7
சேண் நெடும் குன்றம் காணிய நீயே – நற் 222/10
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி – நற் 245/8
நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும் – நற் 246/2
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – நற் 257/3
நெடும் பல் குன்றத்து குறும் பல மறுகி – நற் 261/4
மால் பெயல் தலைஇய மன் நெடும் குன்றத்து – நற் 268/2
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் – நற் 273/7
சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில் – நற் 276/5
வளி பொரு நெடும் சினை தளியொடு தூங்கி – நற் 281/2
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – நற் 288/1
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த – நற் 292/1
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும் – நற் 307/1
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/11
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 319/3
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/3
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி – நற் 356/3
வீழ் மா மணிய புனை நெடும் கூந்தல் – நற் 374/6
நெடும் பெரும் குன்றம் முற்றி – நற் 387/10
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின் – நற் 393/1
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் – நற் 394/4
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/4
மனவு கோப்பு அன்ன நன் நெடும் கூந்தல் – குறு 23/2
நன் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே – குறு 23/5
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை – குறு 79/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/6
நெடும் சேண் ஆரிடையதுவே நெஞ்சே – குறு 131/3
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை – குறு 134/3
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/4
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட – குறு 171/2
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 212/1
நெடும் சேண் நாட்டார் ஆயினும் – குறு 228/5
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே – குறு 240/7
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி – குறு 264/2
பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும் புறநிலையே – குறு 298/8
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் – குறு 301/5
நெடும் கரை இருந்த குறும் கால் அன்னத்து – குறு 304/5
வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு – குறு 329/2
நெடும் கழை திரங்கிய நீர் இல் ஆரிடை – குறு 331/1
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய – குறு 336/4
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ – குறு 350/5
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் – குறு 384/2
நெடும் தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல் – குறு 401/2
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் களவன் – ஐங் 30/1
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் – ஐங் 95/2
நெடும் தேர் கொண்கனோடு – ஐங் 134/2
நன் நெடும் கூந்தல் நாடுமோ மற்றே – ஐங் 153/5
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
நெடும் தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே – ஐங் 198/4
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி – ஐங் 200/3
மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 207/4
கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை – ஐங் 208/2
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே – ஐங் 208/5
தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 209/5
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற – ஐங் 216/2
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ – ஐங் 257/3
உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன் – ஐங் 272/3
புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும் – ஐங் 304/4
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண் – ஐங் 315/1
நெடும் கழை முளிய வேனில் நீடி – ஐங் 322/1
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ – ஐங் 371/2
நெடும் கால் மராஅத்து குறும் சினை பற்றி – ஐங் 383/2
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி – ஐங் 385/1
நெடும் சுவர் நல் இல் மருண்ட – ஐங் 386/3
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி – ஐங் 422/1
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர – ஐங் 422/2
வல்லை நெடும் தேர் கடவின் – ஐங் 425/3
நெடும் பொறை மிசைய குறும் கால் கொன்றை – ஐங் 430/1
நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் – ஐங் 453/4
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர் – ஐங் 465/1
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 468/4
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய – ஐங் 477/1
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர – ஐங் 497/2
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன – ஐங் 498/2
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 498/4
குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல – ஐங் 500/2
வியல் நெடும் பாசறை நீடிய – ஐங் 500/4
நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு – பதி 16/5
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு – பதி 21/25
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் – பதி 34/5
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து – பதி 35/4
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/2
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி – பதி 68/17
கழை விரிந்து எழுதரு மழை தவழ் நெடும் கோட்டு – பதி 73/13
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி – பதி 80/14
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர் – பதி 81/32
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து – பதி 83/4
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை – பதி 84/22
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் – பதி 92/7
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் – பரி 12/29
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் – பரி 15/4
அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் – பரி 17/51
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே – கலி 31/25
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/27
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/11
நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி – கலி 79/21
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா-கால் – கலி 124/16
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 135/4
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் – கலி 137/20
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 143/36
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் – அகம் 2/4
நெடும் சேண் ஆரிடை விலங்கும் ஞான்றே – அகம் 3/18
நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள் – அகம் 4/15
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி – அகம் 11/5
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/21
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் – அகம் 17/14
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் – அகம் 19/5
நெடும் கரை கான்யாற்று கடும் புனல் சாஅய் – அகம் 25/1
நெடும் கயிறு வலந்த குறும் கண் அம் வலை – அகம் 30/1
நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை – அகம் 35/15
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப – அகம் 50/4
நீள் எரி பரந்த நெடும் தாள் யாத்து – அகம் 51/2
கிளர்ந்த வேங்கை சேண் நெடும் பொங்கர் – அகம் 52/2
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் – அகம் 53/4
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே – அகம் 58/14
நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு – அகம் 60/3
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து – அகம் 61/4
நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல – அகம் 62/10
கடுங்கண் யானை நெடும் கை சேர்த்தி – அகம் 63/4
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் – அகம் 66/12
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென – அகம் 78/9
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ – அகம் 80/10
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு – அகம் 81/4
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – அகம் 83/7
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் – அகம் 88/6
நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர் – அகம் 91/12
நிவந்த பள்ளி நெடும் சுடர் விளக்கத்து – அகம் 93/14
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/20
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி – அகம் 96/4
குறு நெடும் துணைய குன்றமும் உடைத்தே – அகம் 99/14
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர் – அகம் 104/6
நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ – அகம் 110/18
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பற்றி – அகம் 110/24
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை – அகம் 111/8
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி – அகம் 112/3
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை – அகம் 114/9
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்-உறு வெண் பழம் – அகம் 117/15
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க – அகம் 126/6
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி மறுகில் – அகம் 126/10
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் – அகம் 130/6
நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும் – அகம் 141/21
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/14
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் – அகம் 145/9
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/5
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின் – அகம் 149/2
சால் அவிழ் நெடும் குழி நிறைய வீசும் – அகம் 152/20
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி – அகம் 154/4
இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என – அகம் 167/13
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 175/10
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் நீர் ஞெண்டு – அகம் 176/8
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது – அகம் 176/17
நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் – அகம் 177/17
சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி – அகம் 179/4
புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு – அகம் 180/11
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க – அகம் 182/15
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/4
குறும் பொறை எழுந்த நெடும் தாள் யாஅத்து – அகம் 193/7
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் – அகம் 194/4
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/17
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து – அகம் 196/1
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் – அகம் 204/9
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் – அகம் 205/11
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று – அகம் 208/1
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் – அகம் 209/3
நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட – அகம் 211/12
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு – அகம் 213/2
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் – அகம் 220/8
நெடும் புறநிலையினை வருந்தினை ஆயின் – அகம் 220/11
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து – அகம் 220/18
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய் – அகம் 223/4
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/11
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி – அகம் 228/5
நெடும் சேண் இடைய குன்றம் போகி – அகம் 229/7
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 230/11
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் – அகம் 234/8
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு – அகம் 236/5
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/12
குறு நெடும் புலவி கூறி நம்மொடு – அகம் 239/13
நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ – அகம் 244/13
கல் நெடும் கவலைய கானம் நீந்தி – அகம் 245/19
படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின் – அகம் 247/11
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் – அகம் 249/8
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி – அகம் 250/6
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/13
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 258/6
பைது அறு நெடும் கழை பாய்தலின் ஒய்யென – அகம் 267/10
நட்ட போலும் நடாஅ நெடும் கல் – அகம் 269/7
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர் – அகம் 271/6
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
நன் நெடும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவிய – அகம் 283/1
புல் நுகும்பு எடுத்த நன் நெடும் கானத்து – அகம் 283/13
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/11
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப – அகம் 301/17
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் – அகம் 314/10
நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம் – அகம் 320/8
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 320/11
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை – அகம் 322/13
நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில் – அகம் 326/5
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது – அகம் 334/12
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் – அகம் 339/1
நெடும் செவி கழுதை குறும் கால் ஏற்றை – அகம் 343/12
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் – அகம் 346/18
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/6
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/7
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் – அகம் 350/14
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி – அகம் 352/12
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் – அகம் 356/5
நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன் – அகம் 356/13
நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய் – அகம் 358/7
வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை – அகம் 359/10
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென – அகம் 360/13
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு – அகம் 361/12
குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை – அகம் 368/6
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட – அகம் 371/4
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/22
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ – அகம் 380/12
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு – அகம் 393/4
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/14
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து – புறம் 36/7
வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் – புறம் 36/8
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/14
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய – புறம் 39/16
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் – புறம் 41/5
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் – புறம் 50/3
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி – புறம் 52/9
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும் – புறம் 55/9
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு – புறம் 58/3
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/17
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிடைந்து – புறம் 76/5
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிலைந்து – புறம் 77/3
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன் – புறம் 77/5
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே – புறம் 109/8
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி – புறம் 145/9
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே – புறம் 146/11
அம் மலை காக்கும் அணி நெடும் குன்றின் – புறம் 150/26
நெடும் குறியெதிர்ப்பை நல்கியோர்க்கும் – புறம் 163/4
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த – புறம் 200/11
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை – புறம் 201/9
எருவை நுகர்ச்சி யூப நெடும் தூண் – புறம் 224/8
நிலவரை சூட்டிய நீள் நெடும் தானை – புறம் 228/6
நீடு வாழ்க என்று யான் நெடும் கடை குறுகி – புறம் 237/1
நெடும் தெருவில் தேர் வழங்கினன் – புறம் 239/14
களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ – புறம் 313/4
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும் – புறம் 331/8
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா – புறம் 333/16
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 334/2
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 339/4
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும் – புறம் 348/8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/4
நெடும் பீடு அழிந்து நிலம் சேர்ந்தனவே – புறம் 368/6
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன – புறம் 369/24
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை – புறம் 371/19
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/11
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 383/4
நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே – புறம் 389/17
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/3
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/11
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/2
குறு நெடும் துணையொடும் கூமை வீதலின் – புறம் 393/2
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் – புறம் 395/20
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து – புறம் 397/11
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு – புறம் 397/13
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து – புறம் 399/15
TOP


நெடுமால் (1)

நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும் – அகம் 9/13
TOP


நெடுமாவளவன் (1)

கொடி நுடங்கு யானை நெடுமாவளவன்/தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின் – புறம் 228/10,11
TOP


நெடுமான் (4)

கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
TOP


நெடுமான்_அஞ்சி (4)

கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி/ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க – நற் 381/7,8
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி/தன் அறியலன்-கொல் என் அறியலன்-கொல் – புறம் 206/6,7
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி/இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல – புறம் 315/3,4
TOP


நெடுமிடல் (1)

நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய – பதி 32/10
TOP


நெடுமொழி (7)

பல் மாண் கூறும் பரிசிலர் நெடுமொழி/வேனில் தேரையின் அளிய – நற் 347/9,10
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/15
கொடுமணம் பட்ட நெடுமொழி ஒக்கலொடு – பதி 67/1
நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி – அகம் 393/18
நெடுமொழி மன்னர் நினைக்கும்-காலை – புறம் 54/9
நெடுமொழி மறந்த சிறு பேராளர் – புறம் 178/9
ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றி – புறம் 376/22
TOP


நெடுவார் (1)

இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து – புறம் 398/13
TOP


நெடுவேட்கு (2)

நெடுவேட்கு ஏதம் உடைத்தோ – நற் 173/9
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த – பரி 21/50
TOP


நெடுவேள் (15)

கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி – பெரும் 75
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ – மது 614
அயர்ந்து புறங்கொடுத்த பின்னர் நெடுவேள்/அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 174,175
நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும்-கொல் அதுவே – நற் 288/10
வென்றி நெடுவேள் என்னும் அன்னையும் – குறு 111/2
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள்/எழு கையாள எண் கை ஏந்தல் – பரி 3/37,38
முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 1/3
நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என – அகம் 22/6
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 61/15
வெறி கமழ் நெடுவேள் நல்குவன் எனினே – அகம் 98/27
நெடுவேள் மார்பின் ஆரம் போல – அகம் 120/1
நெடுவேள் பரவும் அன்னை அன்னோ – அகம் 272/15
காடு கெழு நெடுவேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப – அகம் 382/5
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை – புறம் 55/21
நெடுவேள் ஆதன் போந்தை அன்ன – புறம் 338/4
TOP


நெதி (1)

எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் – நற் 16/8
TOP


நெய் (58)

நெய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என – சிறு 14
நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம் – பெரும் 394
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 48
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 354
நெய் கனிந்து வறை ஆர்ப்ப – மது 756
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 86
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள் – மலை 106
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல் – மலை 525
நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் – நற் 12/3
உருக்கு-உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன – நற் 21/6
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை – நற் 40/8
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/7
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல் – நற் 83/5
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப – நற் 172/3
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய – நற் 175/3
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் – நற் 215/5
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை – நற் 278/5
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப – நற் 279/4
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/2
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/8
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின் – நற் 324/5
நெய் பெய் தீயின் எதிர்கொண்டு – குறு 106/5
நெய் கனி குறும்பூழ் காயம் ஆக – குறு 389/1
கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய – குறு 398/4
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி – பதி 21/13
சொரி சுரை கவரும் நெய் வழிபு உராலின் – பதி 47/5
நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது – பரி 11/124
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் – பரி 12/19
நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் பிறவொடும் – பரி 16/3
நெய் அணி கூந்தலர் பித்தையர் – பரி 24/13
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன – கலி 22/12
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – கலி 42/22
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி – கலி 110/17
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி – அகம் 17/20
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ – அகம் 73/2
நெய் கனி நெடு வேல் எஃகின் இமைக்கும் – அகம் 123/9
மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு – அகம் 136/1
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து – அகம் 177/4
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
நெய் தோய்த்து அன்ன நீர் நனை அம் தளிர் – அகம் 294/7
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து – புறம் 95/2
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/14
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/7
நீர் நாண நெய் வழங்கியும் – புறம் 166/21
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் – புறம் 188/5
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது – புறம் 246/5
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை – புறம் 261/8
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் – புறம் 296/2
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு – புறம் 328/10
நன் நீராட்டி நெய் நறை கொளீஇய – புறம் 329/3
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா – புறம் 379/9
நெய் குய்ய ஊன் நவின்ற – புறம் 382/8
நீர் நாண நெய் வழங்கி – புறம் 384/17
நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும் – புறம் 386/3
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு – புறம் 397/13
TOP


நெய்க்கண் (1)

பரூஉ குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடு – மலை 168
TOP


நெய்த்தோர் (7)

செம் மறு தலைய நெய்த்தோர் வாய – நற் 2/4
நெய்த்தோர் அன்ன செவிய எருவை – ஐங் 335/2
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி – பதி 30/37
நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் – பதி 49/10
நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீர் எக்கி யாவையும் – பரி 10/12
நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்தின் பரிக்கும் – அகம் 9/9
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல் – அகம் 375/7
TOP


நெய்தல் (99)

கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட – திரு 74
குறிஞ்சி பரதவர் பாட நெய்தல்/நறும் பூ கண்ணி குறவர் சூட – பொரு 218,219
பாடல் சான்ற நெய்தல் நெடு வழி – சிறு 151
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல்/கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை – பெரும் 213,214
கள் கமழும் நறு நெய்தல்/வள் இதழ் அவிழ் நீலம் – மது 250,251
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர் – மது 282
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு – மது 325
வாழை வள்ளி நீள் நறு நெய்தல்/தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை – குறி 79,80
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல்/பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம் – குறி 84,85
நீர் செறுவின் நீள் நெய்தல்/பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண் – பட் 11,12
மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல்/செய்யா பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி – மலை 124,125
கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் – நற் 8/8
சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல்/தெண் நீர் மலரின் தொலைந்த – நற் 23/7,8
சிறு பாசடைய நெய்தல்/குறுமோ சென்று என கூறாதோளே – நற் 27/11,12
நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி – நற் 47/3
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய – நற் 78/2
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல்/அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/7,8
நெய்தல் உண்கண் பைதல் கூர – நற் 113/7
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன் – நற் 117/3
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல்/பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ – நற் 138/6,7
வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் – நற் 155/2
வறு நீர் நெய்தல் போல – நற் 183/10
நெய்தல் கூம்ப நிழல் குணக்கு ஒழுக – நற் 187/1
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் – நற் 190/5
பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல்/நீர் அலை தோற்றம் போல – நற் 195/7,8
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல்/புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/6,7
பேதை நெய்தல் பெரு நீர் சேர்ப்பற்கு – நற் 275/6
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல்/அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/2,3
பாசடை நெய்தல் பனி நீர் சேர்ப்பன் – நற் 287/5
கைதை தூக்கியும் நெய்தல் குற்றும் – நற் 349/3
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு – நற் 372/3
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த – நற் 382/2
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல்/இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும் – குறு 9/4,5
நெய்தல் பரப்பில் பாவை கிடப்பி – குறு 114/1
கள் நாறு நெய்தல் கதிரொடு நயக்கும் – குறு 296/4
நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும – குறு 309/6
இரும் கழி நெய்தல் போல – குறு 336/5
நெய்தல் மா மலர் பெய்த போல – குறு 397/2
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல்/நெடும் தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல் – குறு 401/1,2
பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும் – ஐங் 2/4
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் – ஐங் 96/2
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் – ஐங் 101/3
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நெய்தல்/நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் – ஐங் 109/1,2
நெய்தல் அம் கண்ணியை நேர்தல் நாம் பெறினே – ஐங் 135/3
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல்/கள் கமழ்ந்து ஆனா துறைவற்கு – ஐங் 151/3,4
பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய – ஐங் 155/3
இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன் – ஐங் 170/2
தண் நறு நெய்தல் நாறும் – ஐங் 173/3
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் – ஐங் 181/1
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇ – ஐங் 182/1
நெய்தல் இரும் கழி நெய்தல் நீக்கி – ஐங் 184/1
நெய்தல் இரும் கழி நெய்தல் நீக்கி – ஐங் 184/1
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை – ஐங் 185/1
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ துறை – ஐங் 186/3
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் – ஐங் 187/3
வைகறை மலரும் நெய்தல் போல – ஐங் 188/3
புன்னை நுண் தாது உறைத்தரு நெய்தல்/பொன்படு மணியின் பொற்ப தோன்றும் – ஐங் 189/1,2
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ – ஐங் 190/1
காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை – ஐங் 412/1
நிலன் அணி நெய்தல் மலர – ஐங் 435/2
கரும்பின் பாத்தி பூத்த நெய்தல்/இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும் – பதி 13/3,4
நெல்லின் செறுவில் நெய்தல் பூப்ப – பதி 19/21
நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின் – பதி 27/10
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல்/பாசடை பனி கழி துழைஇ புன்னை – பதி 30/2,3
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல்/நனை உறு நறவின் நாடு உடன் கமழ – பதி 51/17,18
மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல்/இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த – பதி 64/16,17
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல்/பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே – பரி 7/62,63
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே – பரி 11/104
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் – கலி 74/2
நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின் – கலி 131/8
நெய்தல் மலர் அன்ன கண் – கலி 142/23
நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள் – கலி 143/31
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற – கலி 145/39
நெய்தல் உண்கண் பைதல கலுழ – அகம் 10/5
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல்/விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 70/11,12
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல்/கூம்பு விடு நிகர் மலர் அன்ன – அகம் 83/12,13
நெய்தல் அம் புது மலர் மாந்தும் – அகம் 100/17
இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் – அகம் 113/6
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே – அகம் 120/16
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல்/போது புறங்கொடுத்த உண்கண் – அகம் 130/12,13
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 150/8
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல்/பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப – அகம் 160/13,14
இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல்/கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ – அகம் 170/4,5
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 230/2
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப – அகம் 240/3
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல்/மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ – அகம் 290/14,15
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல்/நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/4,5
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல்/தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/10,11
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது – அகம் 371/7
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல்/விளையா இளம் கள் நாற பல உடன் – அகம் 400/21,22
நெய்தல் அம் கானல் நெடியோய் – புறம் 10/12
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் – புறம் 61/2
ஓர் இல் நெய்தல் கறங்க ஓர் இல் – புறம் 194/1
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர் – புறம் 209/2
கழி நெய்தல் பூ குறூஉந்து – புறம் 339/8
நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே – புறம் 389/17
TOP


நெய்தலானும் (1)

மா கழி மலர்ந்த நெய்தலானும்/கள் நாறும்மே கானல் அம் தொண்டி – புறம் 48/3,4
TOP


நெய்தலின் (1)

நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண் – புறம் 144/4
TOP


நெய்தலும் (5)

மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி – பட் 241
சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் – நற் 60/9
கூழை நெய்தலும் உடைத்து இவண் – குறு 227/3
கொடும் கழி நெய்தலும் கூம்ப – ஐங் 183/5
நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும் – பரி 2/13
TOP


நெய்தலொடு (4)

அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 71/2
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 78/4
நீர் ஆர் செறுவில் நெய்தலொடு நீடிய – கலி 75/1
கழியே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப – அகம் 350/1
TOP


நெய்தவை (1)

நிணந்தவை கோத்தவை நெய்தவை தூக்க – பரி 19/80
TOP


நெய்ம் (3)

பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில் – குறி 204
நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் – பரி 6/34
நெய்ம் மலி ஆவுதி பொங்க பன் மாண் – புறம் 15/19
TOP


நெய்ம்மிதி (3)

நெய்ம்மிதி முனைஇய கொழும் சோற்று ஆர்கை – அகம் 400/7
நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ – புறம் 44/2
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் – புறம் 299/4
TOP


நெய்ய (1)

நறு நெய்ய சோறு என்கோ – புறம் 396/18
TOP


நெய்யாட்டு (1)

ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி – நற் 40/7
TOP


நெய்யின் (1)

பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி – குறு 210/2
TOP


நெய்யும் (2)

நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு – நற் 380/1
சாறும் சேறும் நெய்யும் மலரும் – பரி 6/41
TOP


நெய்யுள் (1)

நெய்யுள் மெழுகின் நிலையாது பைபய – கலி 138/22
TOP


நெய்யே (1)

திரி உமிழ் நெய்யே போல் தெண் பனி உறைக்கும்-கால் – கலி 15/21
TOP


நெய்யொடு (5)

தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர் – பொரு 214
மீன் நெய்யொடு நறவு மறுகவும் – பொரு 215
எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது – நற் 328/8
நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்று அன்ன – ஐங் 211/1
நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல் – புறம் 147/6
TOP


நெய்யோடு (2)

நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 228
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் – நற் 370/3
TOP


நெரி (4)

பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை – குறு 208/2
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு – பரி 1/16
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் – பரி 14/13
உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் – அகம் 267/12
TOP


நெரித்தாளை (1)

தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை/முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் – பரி 11/130,131
TOP


நெரித்து (1)

எரி பூ பழனம் நெரித்து உடன் வலைஞர் – புறம் 249/3
TOP


நெரிதர (6)

திளையா கண்ண வளைகுபு நெரிதர/நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் – குறி 132,133
பருவம் வாரா அளவை நெரிதர/கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த – குறு 66/3,4
தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு – குறு 149/4
காமம் நெரிதர கை நில்லாதே – குறு 149/6
களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர/அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் – பரி 22/2,3
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர/ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி – புறம் 330/1,2
TOP


நெரிதரு (2)

இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு – அகம் 236/5
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி – புறம் 174/8
TOP


நெரிதரும் (2)

புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் – பதி 33/6
வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று – அகம் 137/7
TOP


நெரிதரூஉம் (1)

நெரிதரூஉம் வையை புனல் – பரி 11/15
TOP


நெரிந்த (1)

முரிந்த சிலம்பின் நெரிந்த வள்ளியின் – நற் 295/1
TOP


நெரிந்து (1)

ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு – பரி 2/46
TOP


நெரிபு (1)

காவு நிறைய கரை நெரிபு ஈண்டி – பரி 22/25
TOP


நெரிய (1)

அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி – பட் 192
TOP


நெருங்கல் (1)

கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை – புறம் 345/10
TOP


நெருங்கின் (1)

பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் – கலி 89/14
TOP


நெருங்கு (2)

நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/11
நெருங்கு குலை பிடவமொடு ஒருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 23/4
TOP


நெருஞ்சி (6)

புன்_புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி/கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு – குறு 202/2,3
நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணை தோளே – குறு 315/4
ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை – பதி 13/16
பீர் இவர் வேலி பாழ் மனை நெருஞ்சி/காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய – பதி 26/10,11
சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல – அகம் 336/18
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ – புறம் 155/4
TOP


நெருஞ்சியோடு (1)

சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி – பட் 256
TOP


நெருநல் (15)

வள மலை நாடன் நெருநல் நம்மொடு – நற் 25/5
நீயும் யானும் நெருநல் பூவின் – நற் 27/1
பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் – நற் 184/3
முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல்/குறி நீ செய்தனை என்ப அலரே – ஐங் 369/2,3
நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து – அகம் 6/11
நெருநல் எல்லை ஏனல் தோன்றி – அகம் 32/1
நகை ஆகின்றே தோழி நெருநல்/மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க – அகம் 56/1,2
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல்/ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல் – அகம் 62/11,12
நிரை தார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு – அகம் 66/7
யார்-கொல் வாழி தோழி நெருநல்/தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 166/11,12
யார்-கொல் அளியள் தானே நெருநல்/சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/7,8
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும் – புறம் 147/4
நெருநல் உண்டனம் என்னாது பின்னும் – புறம் 199/2
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் – புறம் 279/5
நெருநல் எல்லை நீ எறிந்தோன் தம்பி – புறம் 300/3
TOP


நெருநலும் (3)

நெருநலும் இவணர்-மன்னே இன்றே – நற் 84/3
நெருநலும் அனையள்-மன்னே இன்றே – நற் 179/7
நெருநலும் தீம் பல மொழிந்த – அகம் 239/14
TOP


நெருநை (16)

நெருநை புணர்ந்தோர் புது நலம் வௌவி – நற் 360/3
நன்னர் மாலை நெருநை நின்னொடு – நற் 363/8
நின் வெம் காதலி தழீஇ நெருநை/ஆடினை என்ப புனலே அலரே – ஐங் 71/2,3
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை/அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/30,31
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை/வைகு புனல் அயர்ந்தனை என்ப அதுவே – அகம் 116/9,10
ஆடினை என்ப நெருநை அலரே – அகம் 246/7
கையகப்பட்டமை அறியாய் நெருநை/மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை – அகம் 256/9,10
அந்தி பராஅய புது புனல் நெருநை/மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 266/2,3
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி – அகம் 275/15
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை/நீ தன் பிழைத்தமை அறிந்து – அகம் 366/14,15
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை/அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த – அகம் 380/3,4
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை/பகல் இடம் கண்ணி பலரொடும் கூடி – புறம் 249/7,8
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை/உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர் – புறம் 303/5,6
பண்ணற்கு விரைதி நீயே நெருநை/எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு – புறம் 304/4,5
நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன் – புறம் 316/5
சீறூர் மன்னன் நெருநை ஞாங்கர் – புறம் 319/12
TOP


நெருநையின் (1)

பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின்/இன்று நன்று என் ஐ அணி – கலி 91/4,5
TOP


நெருநையும் (2)

நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும் – அகம் 296/4
கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும்/அயிர்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சம் பெயர்த்தும் – அகம் 315/4,5
TOP


நெருப்பின் (7)

பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன – மது 682
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய் – மலை 149
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் – நற் 154/9
நெருப்பின் அன்ன செம் தலை அன்றில் – குறு 160/1
நெருப்பின் அன்ன சிறு கண் பன்றி – அகம் 84/6
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/13
ஆர நெருப்பின் ஆரல் நாற – புறம் 320/12
TOP


நெருப்பு (9)

தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 55
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய – ஐங் 388/1
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை – பதி 23/20
நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு – கலி 115/11
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம் – அகம் 31/1
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/2
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/6
TOP


நெல் (45)

மாமாவின் வயின்வயின் நெல்/தாழ் தாழை தண் தண்டலை – பொரு 180,181
கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து – பொரு 242
நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா – பெரும் 325
நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை – குறி 35
பெரு நெல் பல கூட்டு எருமை உழவ – நற் 60/2
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் – நற் 190/5
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள்-உற்று என – நற் 195/6
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ – நற் 288/6
முனை கவர் முதுபாழ் உகு நெல் பெறூஉம் – நற் 384/5
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் – நற் 400/2
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க – ஐங் 1/2
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் – ஐங் 49/2
நின் வழிப்படார் ஆயின் நெல் மிக்கு – பதி 75/5
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் – கலி 42/7
உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் – அகம் 1/13
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் – அகம் 13/19
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து – அகம் 41/4
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கி – அகம் 129/4
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய – அகம் 176/20
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் – அகம் 185/6
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி – அகம் 204/12
நெல் ஒலி பாசவல் துழைஇ கல்லென – அகம் 243/7
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/10
நெல் உடை மறுகின் நன்னர் ஊர – அகம் 306/8
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே – அகம் 397/16
நெல் அரியும் இரும் தொழுவர் – புறம் 24/1
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் – புறம் 29/13
நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ – புறம் 44/2
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக – புறம் 61/5
ஒன்றே சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே – புறம் 109/4
காய் நெல் அறுத்து கவளம் கொளினே – புறம் 184/1
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர் – புறம் 209/2
நகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல்/பைம் கழை பொதி களைந்து அன்ன விளர்ப்பின் – புறம் 253/3,4
நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும் – புறம் 280/6
நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் – புறம் 287/9
புன்_புல சீறூர் நெல் விளையாதே – புறம் 328/2
நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே – புறம் 335/12
காய் நெல் கவளம் தீற்றி காவு-தொறும் – புறம் 337/14
நெல் மலிந்த மனை பொன் மலிந்த மறுகின் – புறம் 338/2
மீன் நொடுத்து நெல் குவைஇ – புறம் 343/1
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின் – புறம் 379/3
நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன் – புறம் 379/6
நெல் என்னா பொன் என்னா – புறம் 384/11
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் – புறம் 385/9
TOP


நெல்மா (1)

நெல்மா வல்சி தீற்றி பல் நாள் – பெரும் 343
TOP


நெல்லி (26)

கமழ் பூ சாரல் கவினிய நெல்லி/அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த – சிறு 100,101
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் – நற் 3/4
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு – நற் 87/4
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் – நற் 271/5
நெல்லி அம் புளி மாந்தி அயலது – குறு 201/4
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் – குறு 209/1
கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி/மரை_இனம் ஆரும் முன்றில் – குறு 235/3,4
நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க – குறு 262/4
தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது – குறு 317/2
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை – ஐங் 334/2
பைம் காய் நெல்லி பல உடன் மிசைந்து – ஐங் 381/1
பளிங்கத்து அன்ன பல் காய் நெல்லி/மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப – அகம் 5/9,10
புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் – அகம் 54/15
நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி – அகம் 67/7
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் – அகம் 69/7
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 241/13
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி/பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் – அகம் 271/7,8
சிறியிலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன – அகம் 284/1
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 291/16
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி/கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/10,11
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
நெல்லி நீடிய கல் அறை கவாஅன் – அகம் 385/8
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி – அகம் 399/14
சிறியிலை நெல்லி தீம் கனி குறியாது – புறம் 91/9
மரை பிரித்து உண்ட நெல்லி வேலி – புறம் 170/1
புன் காழ் நெல்லி வன்_புல சீறூர் – புறம் 314/4
TOP


நெல்லிற்கு (2)

பீளொடு திரங்கிய நெல்லிற்கு/நள்ளென் யாமத்து மழை பொழிந்து ஆங்கே – நற் 22/10,11
மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு – கலி 71/24
TOP


நெல்லின் (44)

அறை கரும்பின் அரி நெல்லின்/இன களமர் இசை பெருக – பொரு 193,194
சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி – பொரு 246
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி – பெரும் 131
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின்/ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ – மது 87,88
நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை – மது 110
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க – நெடு 22
கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து – மலை 180
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 413
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 436
பிண்ட நெல்லின் தாய் மனை ஒழிய – நற் 26/4
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின்/அயினி மா இன்று அருந்த நீல – நற் 254/6,7
இரும் கதிர் நெல்லின் யாணரஃதே – நற் 311/2
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/2
பூத்த கரும்பின் காய்த்த நெல்லின்/கழனி ஊரன் மார்பு – ஐங் 4/4,5
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின்/இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் – ஐங் 30/2,3
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் – ஐங் 95/2
நெல்லின் செறுவில் நெய்தல் பூப்ப – பதி 19/21
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த – பதி 29/3
முடந்தை நெல்லின் கழை அமல் கழனி – பதி 32/13
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின்/அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய – பதி 66/7,8
பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 6/5
பழம் பல் நெல்லின் பல் குடி பரவை – அகம் 44/16
பிண்ட நெல்லின் அள்ளூர் அன்ன என் – அகம் 46/14
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு – அகம் 60/4
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் – அகம் 61/10
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு – அகம் 78/17
ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு – அகம் 107/7
நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு என – அகம் 140/7
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/17
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர் – அகம் 156/3
பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் வாயில் – அகம் 166/4
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண் – அகம் 220/13
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின்/யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த – அகம் 269/22,23
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி – அகம் 346/8
நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன் – அகம் 356/13
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய – அகம் 376/15
குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த – புறம் 24/22
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர் – புறம் 97/18
களம் மலி நெல்லின் குப்பை வேண்டினும் – புறம் 171/9
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் – புறம் 318/7
வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் – புறம் 386/10
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3
அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து – புறம் 395/8
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/36
TOP


நெல்லினும் (1)

எல்லாம் விளையும் நெல்லினும் பலவே – புறம் 387/36
TOP


நெல்லும் (4)

நெல்லும் மலரும் தூஉய் கைதொழுது – நெடு 43
நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் – அகம் 390/8
நெல்லும் நீரும் எல்லார்க்கும் எளிய என – புறம் 58/10
நெல்லும் உயிர் அன்றே நீரும் உயிர் அன்றே – புறம் 186/1
TOP


நெல்லை (1)

ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 41/3
TOP


நெல்லொடு (4)

யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு/நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை – முல் 8,9
நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி – பட் 30
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல் – கலி 50/1
பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க – அகம் 86/16
TOP


நெல்லோடு (1)

வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும் – ஐங் 3/4
TOP


நெளி (1)

நிலன் நெளி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக – புறம் 18/28
TOP


நெளிய (5)

மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு – அகம் 251/17
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை – புறம் 23/15
பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி – புறம் 168/19
இரு நிலம் நெளிய ஈண்டி – புறம் 174/27
பொறை மலிந்து நிலன் நெளிய/வந்தோர் பலரே வம்ப வேந்தர் – புறம் 345/6,7
TOP


நெற்றம் (2)

செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம்/கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் – நற் 107/4,5
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/9
TOP


நெற்றி (14)

மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி/சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் – மது 595,596
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி/சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த – நற் 41/8,9
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/2
அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி/இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு – பரி 5/29,30
நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே – பரி 11/99
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி – கலி 101/21
நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் – கலி 104/65
தெள்ளிதின் விளங்கும் சுரி நெற்றி காரியும் – கலி 105/10
குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் – அகம் 87/5
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை – அகம் 181/20
குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை – அகம் 194/11
நெற்றி சேவல் அற்றம் பார்க்கும் – அகம் 367/12
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும் – புறம் 326/6
புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன – புறம் 374/2
TOP


நெற்றின் (1)

இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின்/பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை – புறம் 297/2,3
TOP


நெற்று (6)

வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும் – குறு 7/5
நெற்று விளை உழிஞ்சில் வற்றல் ஆர்க்கும் – குறு 39/2
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று/அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப – குறு 369/1,2
வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் – அகம் 45/1
ஊழ்-உறு விளை நெற்று உதிர காழியர் – அகம் 89/7
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்-உறு விளை நெற்று/அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை – அகம் 115/11,12
TOP


நெறி (142)

அறியாமையின் நெறி திரிந்து ஒராஅது – பொரு 58
நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது – சிறு 230
பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி/எல்-இடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக – பெரும் 65,66
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் – பெரும் 162
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக – மது 6
நெறி அறிந்த கடி வாலுவன் – மது 36
அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி – மது 191
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின் – மது 472
அற நெறி பிழையாது ஆற்றின் ஒழுகி – மது 500
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப – மது 774
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி/தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் – மலை 16,17
அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது – மலை 38
வறிது நெறி ஒரீஇ வலம் செயா கழி-மின் – மலை 202
முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு – மலை 223
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் – மலை 241
நெறி கெட கிடந்த இரும் பிணர் எருத்தின் – மலை 246
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் – மலை 258
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக – மலை 316
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் – நற் 4/9
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி/யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே யான் தன் – நற் 29/5,6
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி/உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/2,3
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி/வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் – நற் 85/6,7
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ – நற் 96/8
நோக்கு அரும் சிறு நெறி நினையுமோரே – நற் 104/12
கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம் – நற் 113/3
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ – நற் 123/7
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
நெறி கிளர் ஈங்கை பூவின் அன்ன – நற் 181/4
நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி – நற் 183/3
கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி/இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன் – நற் 185/5,6
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென – நற் 222/3
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி/வில் மூசு கவலை விலங்கிய – நற் 224/9,10
ஆன்றோர் செல் நெறி வழாஅ – நற் 233/8
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் – நற் 239/5
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி/கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும் – நற் 257/8,9
பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே – நற் 261/10
பழங்கண் முது நெறி மறைக்கும் – நற் 302/9
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி/தலை நாள் அன்ன பேணலன் பல நாள் – நற் 332/7,8
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி/பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் – நற் 333/2,3
வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே – நற் 336/11
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி/அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர் – நற் 343/1,2
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/11
நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செல பார்ப்போர் – நற் 354/9
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த – நற் 368/5
நெறி இரும் கதுப்பும் நீண்ட தோளும் – நற் 387/1
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை – நற் 390/4
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி – குறு 80/1
இறை உற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த – குறு 92/3
குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது – குறு 151/4
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு – குறு 183/3
நெறி இரும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவி – குறு 190/1
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி/நல் அடி பொறிப்ப தாஅய் – குறு 207/5,6
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் – குறு 209/4
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் – குறு 250/2
அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/5
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம் – குறு 329/3
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென – குறு 351/3
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/2
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த – ஐங் 78/2
நெறி மருப்பு எருமை நீல இரும் போத்து – ஐங் 91/1
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 355/5
அற நெறி இது என தெளிந்த என் – ஐங் 371/4
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப – பதி 19/2
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி/முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய – பதி 25/8,9
காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய – பதி 26/11
தொடர்ந்த குவளை தூ நெறி அடைச்சி – பதி 27/2
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு – பதி 67/15
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18
நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/128
இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/48
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின் – பரி 11/85
நெஞ்சத்தை நீத்தாள் நெறி செல்வான் பின் நிறை – பரி 12/53
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று – பரி 20/43
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
மறுமுறை யானும் இயைக நெறி மாண்ட – பரி 25/3
நெறி மயக்கு-உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம் – கலி 12/7
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட – கலி 33/28
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் – கலி 97/28
நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக – கலி 98/14
திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது – கலி 99/3
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு – கலி 114/20
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து – கலி 121/21
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
அல்லது மலைந்திருந்து அற நெறி நிறுக்கல்லா – கலி 129/5
நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் – கலி 132/5
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/16
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம் – அகம் 8/17
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் – அகம் 29/18
நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு – அகம் 35/17
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர – அகம் 64/9
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி/காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் – அகம் 65/15,16
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி/அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 72/17,18
கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நன் நுதல் – அகம் 75/9
நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள – அகம் 81/8
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் – அகம் 82/12
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் – அகம் 107/6
நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் – அகம் 113/18
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/7
சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து – அகம் 121/8
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் – அகம் 123/3
கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி/மாரி வானம் தலைஇ நீர் வார்பு – அகம் 128/11,12
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் – அகம் 138/16
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 147/8
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க – அகம் 154/3
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை – அகம் 156/9
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/14
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் – அகம் 177/5
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறி இடை – அகம் 177/8
அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் – அகம் 188/4
கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி/தேராது வரூஉம் நின்-வயின் – அகம் 202/13,14
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி/வெய்து இடை-உறாஅது எய்தி முன்னர் – அகம் 203/13,14
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றக சிறு நெறி/கல் பிறங்கு ஆரிடை விலங்கிய – அகம் 205/22,23
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/13
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி/இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர – அகம் 258/10,11
நெறி இரும் கதுப்பின் கோதையும் புனைக – அகம் 269/2
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/5
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி – அகம் 314/8
கூழையும் குறு நெறி கொண்டன முலையும் – அகம் 315/1
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு – அகம் 316/2
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/4
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப – அகம் 345/17
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி/பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது – அகம் 357/6,7
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி – அகம் 372/9
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/2
அறியாய் வாழி தோழி நெறி குரல் – அகம் 389/1
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி/கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ – அகம் 390/3,4
நாஅல் வேத நெறி திரியினும் – புறம் 2/18
அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் – புறம் 55/12
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் – புறம் 116/2
வறிது பெயர்குநர் அல்லர் நெறி கொள – புறம் 124/3
பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறி என – புறம் 134/3
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/2
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென – புறம் 160/6
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே – புறம் 184/5
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/4
நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி/வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி – புறம் 301/12,13
TOP


நெறிக்கவும் (1)

நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள் – கலி 143/31
TOP


நெறிக்கு (1)

பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என – குறு 64/1
TOP


நெறிசெய்த (1)

எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறிசெய்த/நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின் – கலி 131/7,8
TOP


நெறித்த (2)

பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் பொன் என – அகம் 150/1
நிழல்-பால் அறலின் நெறித்த கூந்தல் – அகம் 265/8
TOP


நெறித்து (4)

புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து/கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் – சிறு 5,6
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/11
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
TOP


நெறித்துவிட்டு (1)

நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை – கலி 94/10
TOP


நெறிதரு (1)

பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ – நற் 138/7
TOP


நெறிந்த (2)

நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள்_அணிக்கு ஒப்ப – கலி 93/22
அறல் என நெறிந்த கூந்தல் – அகம் 213/23
TOP


நெறிப்பட்டு (1)

வாரி நெறிப்பட்டு இரும் புறம் தாஅழ்ந்த – கலி 114/1
TOP


நெறிப்பட (2)

குறிப்பின் கண்டிசின் யானே நெறிப்பட/வேலும் இலங்கு இலை துடைப்ப பலகையும் – நற் 177/4,5
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/3
TOP


நெறிபட (1)

சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த – பெரும் 62
TOP


நெறிபடு (1)

எறி வளி கமழும் நெறிபடு கூந்தல் – குறு 199/4
TOP


நெறிபு (1)

சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல் – அகம் 117/14
TOP


நெறிபெற (1)

ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
TOP


நெறியர் (1)

தொல்லோர் சென்ற நெறியர் போலவும் – புறம் 58/25
TOP


நெறியவ்வே (1)

நன் நெறியவ்வே நறும் தண்ணியவே – குறு 116/4
TOP


நெறியின் (1)

பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் – அகம் 158/4
TOP


நெறியும் (2)

வந்த நெறியும் மறந்தேன் சிறந்தவர் – பரி 19/60
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே – புறம் 195/9
TOP


நெறியூடு (1)

கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை – பரி 9/81
TOP


நெறியே (2)

கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே – ஐங் 282/5
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே – அகம் 88/15
TOP


நென்னல் (1)

அம்ம வாழி தோழி நென்னல்/ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/1,2
TOP