த – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தக்க 9
தக்கது 2
தக்கதோ 4
தக்கவிர் 1
தக்கன்றால் 1
தக்கன்று 1
தக்கன்றே 3
தக்கனரே 1
தக்காய் 4
தக்கார் 1
தக்காள் 1
தக்கான் 1
தக்கு 1
தக்கோனை 2
தக 47
தகட்ட 1
தகட்டு 5
தகடு 2
தகடூர் 1
தகர் 6
தகர 3
தகரம் 7
தகரமும் 2
தகரன் 1
தகரொடு 1
தகரோடு 2
தகவு 9
தகவே 4
தகாஅ 2
தகாஅது 1
தகாஅய் 1
தகாஅர் 1
தகாஅன் 1
தகு 26
தகுதி 3
தகுதியும் 1
தகுந 7
தகும் 2
தகுமே 2
தகுமோ 6
தகுவன 2
தகுவி 5
தகுவியை 1
தகை 95
தகை-மார் 1
தகைக்குநர் 1
தகைக்குவென் 1
தகைத்த 6
தகைத்தலும் 2
தகைத்தற்கும் 1
தகைத்தனென் 1
தகைத்து 5
தகைத்தே 1
தகைப்ப 3
தகைப்பன 3
தகைப்பின் 5
தகைபெற்ற 2
தகைபெற்று 1
தகைபெற 8
தகைபெறு 1
தகைமே 1
தகைமையின் 4
தகைமையே 1
தகைமையை 1
தகைய 7
தகையஃது 1
தகையது 2
தகையவர் 1
தகையவள் 1
தகையவாய் 1
தகையவே 2
தகையள் 1
தகையன்னே 1
தகையார் 1
தகையால் 1
தகையின் 1
தகையினால் 1
தகையினான் 1
தகையும் 2
தகையே 2
தகையேன் 1
தகையோ 3
தகையோள் 1
தகையோன் 1
தகைவரை 1
தகைவு 1
தகைஇய 1
தங்க 2
தங்கல் 1
தங்கலர் 3
தங்கா 2
தங்காது 3
தங்கார் 1
தங்கான் 1
தங்கி 7
தங்கிய 3
தங்கியது 1
தங்கிற்று 1
தங்கின் 4
தங்கினர் 1
தங்கினிர் 2
தங்கினேன் 2
தங்கினை 1
தங்குதற்கு 1
தங்குபு 1
தங்கும் 4
தங்குவை 1
தங்கை 6
தங்கையர் 1
தச்ச 1
தச்சன் 4
தசம் 1
தசும்பின் 2
தசும்பு 4
தசும்பும் 2
தசை 2
தஞ்சம் 4
தட்கும் 2
தட்ட 1
தட்டத்து 1
தட்டி 1
தட்டை 9
தட்டை_பறையின் 1
தட்டையின் 2
தட்டையும் 3
தட்டையேன் 1
தட்டையொடு 1
தட்டோர் 1
தட்டோரே 1
தட்ப 11
தட 122
தடத்து 1
தடம் 19
தடவரல் 2
தடவரும் 1
தடவில் 2
தடவின் 1
தடவினுள் 1
தடவு 13
தடவுபு 1
தடாகம் 1
தடாரி 11
தடாரியின் 1
தடாரியொடு 1
தடாஅ 1
தடி 17
தடிதல் 1
தடிந்த 6
தடிந்திட்டோய் 1
தடிந்து 10
தடிபு 1
தடிய 1
தடியும் 2
தடியொடு 5
தடிவு 1
தடுக்குநவும் 1
தடுக்கும் 2
தடுத்த 8
தடுத்தன 1
தடுப்ப 4
தடுமாற்றம் 2
தடுமாற்று 1
தடுமாறி 3
தடுமாறும் 2
தடுமாறுவார் 1
தடை 2
தடையா 1
தடையின 2
தடைஇ 5
தடைஇய 9
தண் 458
தண்ட 1
தண்டம் 2
தண்டமும் 1
தண்டலை 7
தண்டலையும் 1
தண்டவும் 1
தண்டா 24
தண்டாது 5
தண்டான் 1
தண்டி 2
தண்டியோரே 1
தண்டின் 1
தண்டினர் 1
தண்டு 12
தண்டும் 1
தண்டுவென் 1
தண்டொடு 1
தண்ண் 1
தண்ணடை 7
தண்ணம் 21
தண்ணிது 1
தண்ணிய 9
தண்ணியவே 1
தண்ணியள் 1
தண்ணியளே 3
தண்ணியன்-கொல் 1
தண்ணீர் 4
தண்ணுமை 25
தண்ணுமைக்கு 1
தண்ணென் 3
தண்ணென்ற 1
தண்ணென்றிசினே 1
தண்ணென்று 2
தண்ணென 23
தண்மை 1
தண்மையின் 1
தண்மையும் 3
தணக்கம் 1
தணக்கும்-கால் 1
தணத்தலும் 1
தணந்த 1
தணந்ததன் 1
தணந்தனை 3
தணந்து 1
தணந்தோரை 1
தணப்ப 3
தணப்பின் 1
தணப்பு 1
தணப்பும் 1
தணவா 2
தணி 9
தணி-மார் 1
தணிக்க 1
தணிக்கும் 2
தணிக 3
தணிகுவது 1
தணிகுவள் 1
தணித்தனன் 1
தணித்து 2
தணிதல் 1
தணிதலும் 2
தணிதற்கும் 1
தணிதி 1
தணிந்த 8
தணிந்தனன் 2
தணிந்தீக 1
தணிந்து 9
தணிந்தே 1
தணிப்ப 1
தணிப்பு 1
தணிய 7
தணியா 2
தணியாது 1
தணியின் 2
தணியும் 6
தணியுமோ 1
தணிவு 4
தணிவு-உற 1
தத்த 3
தத்தம் 9
தத்தி 3
தத்து 2
தத்து-உற்று 2
தத்துபு 1
ததர் 12
ததர்_வாய் 1
ததரல் 2
ததும்ப 5
ததும்பி 1
ததும்பிய 1
ததும்பின 1
ததும்பு 3
ததும்பும் 8
ததும்புவன 2
ததை 14
ததைந்த 15
ததைந்தது 1
ததைந்து 1
ததைய 10
ததைஇ 1
தந்த 70
தந்ததன்-தலையும் 1
தந்தது 2
தந்தமை 1
தந்தன்று 1
தந்தன்றே 2
தந்தன 1
தந்தனன் 2
தந்தனனே 3
தந்தனென் 1
தந்தனை 4
தந்தனைத்தற்கோ 2
தந்தனையால் 1
தந்தார் 2
தந்தாரவரொடும் 1
தந்தாரும் 1
தந்தாள் 2
தந்தாளா 1
தந்தான் 1
தந்தானை 1
தந்திட்டது 1
தந்திட 1
தந்து 46
தந்தும் 3
தந்தே 2
தந்தை 51
தந்தை-தன் 1
தந்தை_பெயரன் 1
தந்தைக்கு 4
தந்தையர் 1
தந்தையர்க்கு 1
தந்தையும் 6
தந்தையை 2
தந்தையை_கொன்றானை 1
தந்தையோடு 1
தந்தோய் 1
தந்தோன் 1
தந்தோனே 1
தப்பல் 3
தப்பலின் 1
தப்பற்கு 4
தப்பற்கும் 1
தப்பா 1
தப்பார் 1
தப்பி 1
தப்பித்தான் 1
தப்பிய 3
தப்பியோன் 1
தப்பின் 1
தப்பினவே 1
தப்பினேன் 1
தப்பு 1
தப்புந 1
தப்புநர் 1
தப்பும் 1
தப 15
தபு 15
தபுக்கும் 2
தபுத்த 5
தபுத்த-காலை 1
தபுத்தனன் 1
தபுத்தீர் 1
தபுத்து 2
தபுதி 1
தபுந 1
தம் 119
தம்-மின் 5
தம்-வயின் 5
தம்பலம் 1
தம்பி 2
தம்பியொடு 1
தம்மில் 2
தம்மின் 1
தம்முள் 5
தம்முளும் 1
தம்முன் 2
தம்மை 2
தம்மொடு 8
தம்மொடும் 1
தம்மோடு 1
தம்மோன் 2
தமக்கு 9
தமக்கே 1
தமக்கோ 1
தமது 4
தமர் 19
தமர்க்கு 1
தமரின் 2
தமவும் 1
தமவே 1
தமனிய 3
தமனியம் 2
தமாலம் 1
தமி 1
தமித்து 1
தமிய 1
தமியம் 2
தமியர் 10
தமியரே 1
தமியவே 2
தமியள் 5
தமியளும் 1
தமியன் 5
தமியார் 1
தமியென் 1
தமியே 2
தமியேம் 1
தமியேன் 1
தமியை 4
தமியோர் 1
தமியோர்க்கு 2
தமியோன் 1
தமிழ் 15
தமிழ்நாட்டு 1
தமிழ்நாட்டு_அகம் 1
தமிழகம் 1
தமின் 1
தயக்கு 1
தயங்க 16
தயங்கிய 2
தயங்கு 14
தயங்குபு 1
தயங்கும் 1
தயிர் 11
தயிரின் 1
தர 47
தர_தர 4
தரத்தர 3
தரப்பட்டவள் 1
தரல் 8
தரலும் 1
தரலோ 1
தரவின் 1
தரவு 1
தரற்கு 1
தரற்கே 1
தராய் 1
தராய்_கண் 1
தராஅர் 1
தரிக்க 1
தரின் 1
தரினும் 2
தரினே 1
தரீஇ 13
தரீஇய 10
தரீஇயர் 8
தரு 52
தரு-மார் 1
தருக்கிய 1
தருக்கு 2
தருக்கும் 1
தருக்கேம் 1
தருக 1
தருகம் 2
தருகல்லாய் 2
தருகிற்கும் 1
தருகிற்பாய் 1
தருகுவர் 1
தருகுவல் 1
தருகுவன் 5
தருகுவன்-கொல்லோ 1
தருகுவென் 3
தருகுவேம் 1
தருகுவை 1
தருதல் 3
தருதலான் 1
தருதலின் 1
தருதலும் 4
தருதியோ 1
தருநர் 1
தருநரும் 1
தருநன் 1
தருப்பை 1
தருப 2
தருபு 4
தரும் 11
தரும்-மார் 7
தருமமொடு 1
தருமனும் 1
தருமே 5
தருமோ 3
தருவது 2
தருவது-கொல்லோ 1
தருவதோ 1
தருவனர் 3
தருவாளோ 3
தருவேனே 1
தரூஉ 2
தரூஉந்து 1
தரூஉம் 26
தரூஉம்-மார் 1
தரை 2
தலை 458
தலை_பிரி_ஒருவனை 1
தலைக்குடை 1
தலைக்கூடி 3
தலைக்கை 2
தலைக்கொண்ட 12
தலைக்கொண்டு 8
தலைக்கொள்-மார் 1
தலைக்கொள்ள 3
தலைக்கொள்ளும் 1
தலைக்கோல் 1
தலைக 1
தலைச்சென்று 11
தலைத்தந்து 2
தலைத்தந்தோயே 2
தலைத்தந்தோரே 1
தலைத்தருதல் 1
தலைத்தரும் 1
தலைத்தரூஉம் 1
தலைத்தலை 11
தலைத்தார் 1
தலைத்து 1
தலைதிரியாது 1
தலைப்பட்ட 1
தலைப்பட்டாம் 1
தலைப்படா 1
தலைப்படினே 1
தலைப்படுதல் 2
தலைப்படும் 2
தலைப்படுவன் 1
தலைப்படுவாயோ 1
தலைப்பாடு 1
தலைப்பிரிந்த 1
தலைப்பிரியாது 1
தலைப்பிரிவு 1
தலைப்பெய்த 2
தலைப்பெய்தீமே 1
தலைப்பெய்து 2
தலைப்பெய 1
தலைப்பெயர்க்கும் 2
தலைப்பெயர்த்து 1
தலைப்பெயர்ந்து 2
தலைப்பெயர 3
தலைப்பெயரி 1
தலைப்பெயரும் 2
தலைப்பெயற்கு 1
தலைப்பெயின் 1
தலைப்போகு 1
தலைபிரியா 1
தலைபெயர்க்கும் 3
தலைபோகாமை 1
தலைபோகிய 1
தலைமகள் 1
தலைமடங்க 1
தலைமணக்கும் 1
தலைமணந்த 12
தலைமணந்தன்று 1
தலைமணந்து 1
தலைமணந்தே 1
தலைமயக்கிய 1
தலைமயங்காது 1
தலைமயங்கி 1
தலைமயங்கிய 6
தலைமிகுத்த 1
தலைமை 1
தலைமையர் 1
தலைய 17
தலையது 1
தலையர் 3
தலையளி 1
தலையளிக்கும் 1
தலையளிப்பினும் 1
தலையன 1
தலையாக 1
தலையாது 2
தலையாலம்கானத்து 1
தலையாற்று 1
தலையிட்டு 2
தலையில் 1
தலையின் 3
தலையின்று 2
தலையினால் 1
தலையும் 11
தலையுள் 1
தலையே 7
தலையையும் 1
தலையொடு 1
தலையோர் 1
தலைவ 6
தலைவந்த 3
தலைவந்தன்று 1
தலைவந்து 3
தலைவர் 3
தலைவரினும் 3
தலைவரினே 2
தலைவருந 1
தலைவரும் 1
தலைவற்கு 1
தலைவன் 11
தலைவனாக 1
தலைவனை 1
தலைவாய் 1
தலைவைத்து 1
தலைவைப்ப 1
தலைஇ 30
தலைஇய 27
தவ்வென்றன்றே 1
தவ்வென்று 1
தவ்வென 2
தவ 35
தவசியர் 1
தவத்தின் 1
தவத்துக்கு 1
தவத்தோற்கே 1
தவம் 10
தவமும் 1
தவல் 7
தவலே 1
தவழ் 12
தவழ்ந்த 1
தவழ்பவை 1
தவழ்பு 1
தவழ 1
தவழும் 11
தவளை 1
தவறிலீர்-மன்-கொலோ 1
தவறு 34
தவறும் 3
தவறே 1
தவறோ 4
தவா 1
தவாது 1
தவாஅ 2
தவாஅலியரோ 2
தவிர் 1
தவிர்க்கும் 4
தவிர்க்குவம் 1
தவிர்க 1
தவிர்குதல் 1
தவிர்த்த 5
தவிர்த்தனிர் 1
தவிர்தலை 1
தவிர்ந்த 1
தவிர்ந்ததை 1
தவிர்ந்தன்றால் 1
தவிர்ந்தனம் 2
தவிர்ந்தனன் 1
தவிர்ந்தனை 1
தவிர்ந்து 2
தவிர்ந்தேன் 1
தவிர்ப்ப 2
தவிர்ப்பவும் 1
தவிர்ப்பான் 1
தவிர்பு 4
தவிர்வு 5
தவிர 3
தவிரலர் 3
தவிரா 3
தவிராது 9
தவிரான் 1
தவிரும் 2
தழங்கு 11
தழலும் 2
தழலை 1
தழாலின் 1
தழிஞ்சி 1
தழீஇ 72
தழீஇக்கொண்டு 1
தழீஇய 37
தழீஇயவன் 1
தழீஇயினர் 1
தழீஇயினன் 1
தழீஇயினும் 1
தழீஇயினேன் 1
தழீஇயும் 2
தழு 1
தழும்பன் 3
தழும்பு 2
தழுவ 2
தழுவா 1
தழுவிய 2
தழுவு 1
தழுவு-வழி 1
தழுவும் 1
தழுவுவோர் 1
தழூஉ 12
தழூஉ_அணி 1
தழூஉகம் 1
தழூஉம் 2
தழூஉவின் 1
தழை 58
தழையர் 1
தழையள் 1
தழையினும் 1
தழையும் 3
தழையே 1
தழையோர் 1
தழைஇ 1
தள்ளா 2
தள்ளாது 1
தள்ளாதோர் 1
தள்ளாதோரே 1
தளம்பு 1
தளர் 9
தளர்_இயலவரொடு 1
தளர்_இயால் 1
தளர்க்கும் 4
தளர்ச்சி 1
தளர்தல் 1
தளர்தலும் 1
தளர்ந்த 1
தளர்ந்து 2
தளர்பு 6
தளர்பு_தளர்பு 1
தளர்வார் 1
தளர்வு 1
தளர 4
தளரா 4
தளராதவர் 2
தளராது 1
தளரினும் 2
தளரும் 5
தளரேன் 1
தளவ 3
தளவம் 3
தளவமும் 2
தளவமொடு 1
தளவின் 6
தளவு 1
தளவும் 1
தளவொடு 2
தளி 27
தளித்து 1
தளியின் 1
தளியொடு 1
தளிர் 80
தளிர்க்கும் 1
தளிர்க்குவேம்-மன் 1
தளிர்ப்ப 1
தளிர 1
தளிரின் 5
தளிரே 2
தளிரொடு 3
தளிரொடும் 2
தளை 16
தளைவிட்ட 3
தளைவிட 1
தளைவிடூஉம் 2
தறி 3
தறுகண் 4
தறுகணாளர் 2
தறைந்த 1
தன் 281
தன்-கண் 1
தன்-வயின் 3
தன்முன் 1
தன்மை 5
தன்மைத்தே 1
தன்மையது 1
தன்மையும் 1
தன்மையோ 1
தன்னின் 1
தன்னினும் 2
தன்னும் 5
தன்னுள் 1
தன்னை 9
தன்னைமாரே 3
தன்னையர் 2
தன்னையும் 1
தன்னொடு 7
தன்னோடு 1
தன்னோர் 1
தன 2
தனக்கு 11
தனக்கும் 1
தனக்கே 2
தனது 1
தனம் 1
தனாது 1
தனி 28
தனித்தலை 1
தனித்து 2
தனித்தே 2
தனிதனி 1
தனிமை 2
தனிமையானே 1
தனியவர் 1
தனியன் 2
தனியில் 1
தனியே 3
தனியை 2
தனியோர் 2

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தக்க (9)

வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் – பரி 8/71
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது – பரி 20/70
திரு நய_தக்க வயல் – பரி 23/17
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/41
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 61/3
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/35
நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ – அகம் 332/10
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
TOP


தக்கது (2)

வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
அது தக்கது வேற்றுமை என்-கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
TOP


தக்கதோ (4)

கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19
அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் – கலி 107/21
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/11
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15
TOP


தக்கவிர் (1)

தக்கவிர் போலும் இழந்திலேன்-மன்னோ – கலி 146/19
TOP


தக்கன்றால் (1)

அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5
TOP


தக்கன்று (1)

நாணு_தக்கன்று அது காணும்-காலை – நற் 72/2
TOP


தக்கன்றே (3)

அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1
நோ_தக்கன்றே காமம் யாவதும் – குறு 78/4
நோ_தக்கன்றே தோழி மால் வரை – குறு 263/6
TOP


தக்கனரே (1)

நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் – புறம் 72/1
TOP


தக்காய் (4)

நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – பரி 11/115
நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/6
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய்/தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் – கலி 93/32,33
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11
TOP


தக்கார் (1)

கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
TOP


தக்காள் (1)

அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
TOP


தக்கான் (1)

செறு தக்கான் மன்ற பெரிது – கலி 84/19
TOP


தக்கு (1)

நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
TOP


தக்கோனை (2)

யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை/யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/3,4
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை/நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று – புறம் 221/7,8
TOP


தக (47)

இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக/வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் – திரு 30,31
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
மே தக மிக பொலிந்த – மது 14
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 705
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக/இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 162,163
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/5
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – குறு 197/1
நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ – குறு 230/4
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
நோகோ யானே நோ_தக வருமே – பதி 26/5
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக/பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/8,9
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24
தூதொடு மறந்தார்-கொல்லோ நோ_தக – கலி 36/19
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக – கலி 128/23
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக/பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல் – அகம் 20/9,10
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக – அகம் 71/10
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் – அகம் 98/4
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/22
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் – அகம் 122/14
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/10
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக – அகம் 256/13
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – அகம் 364/12
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக/கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/12,13
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/10
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி – புறம் 10/4
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக – புறம் 76/8
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக/வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/8,9
வாள் தக வைகலும் உழக்கும் – புறம் 342/14
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மாறு தக/கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் – புறம் 360/15,16
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக/இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் – புறம் 391/14,15
TOP


தகட்ட (1)

முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி – பெரும் 215
TOP


தகட்டு (5)

பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு/உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 27,28
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் – நற் 52/2
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ – ஐங் 219/1
கான பாதிரி கரும் தகட்டு ஒள் வீ – அகம் 261/1
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் – புறம் 202/19
TOP


தகடு (2)

தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
TOP


தகடூர் (1)

வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/9
TOP


தகர் (6)

வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர்/ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை – பெரும் 87,88
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 414
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர்/அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 503,504
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் – ஐங் 238/1
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த – அகம் 101/4
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7
TOP


தகர (3)

தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 55
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/6
TOP


தகரம் (7)

தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி – குறி 108
தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் – பதி 89/16
போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம்/மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/96,97
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் – அகம் 117/11
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் – அகம் 141/13
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி – அகம் 385/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
TOP


தகரமும் (2)

தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி – பரி 12/6
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் – கலி 93/21
TOP


தகரன் (1)

தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210
TOP


தகரொடு (1)

மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட – பட் 77
TOP


தகரோடு (2)

ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் – பெரும் 326
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் – பட் 141
TOP


தகவு (9)

தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் – பரி 20/88
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன் – அகம் 286/11
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
மலைத்தனை என்பது நாணு_தகவு உடைத்தே – புறம் 36/13
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/16
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
தன் பெருமையின் தகவு நோக்கி – புறம் 387/21
TOP


தகவே (4)

கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே – நற் 115/11
பல ஆகுக யான் செலவு-உறு தகவே – குறு 137/4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/5
TOP


தகாஅ (2)

சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் – பரி 8/57
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் – பரி 8/57
TOP


தகாஅது (1)

தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/4
TOP


தகாஅய் (1)

தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/19
TOP


தகாஅர் (1)

புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர்/இடை புல பெரு வழி சொரியும் – புறம் 30/13,14
TOP


தகாஅன் (1)

தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் – குறு 26/4
TOP


தகு (26)

வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி – பொரு 42
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி – பொரு 47
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
பேடை நோக்கிய பெரும் தகு நிலையே – நற் 21/12
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் – நற் 120/2
எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் – நற் 146/9
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/140
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/19
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் – பரி 21/60
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் – பரி 24/42
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் – அகம் 29/6
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து – அகம் 310/3
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் – புறம் 43/20
திரு தகு சேஎய் நின் பெற்றிசினோர்க்கே – புறம் 125/20
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது – புறம் 236/6
TOP


தகுதி (3)

தண்ணம் துறைவன் தகுதி/நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/3,4
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப – பரி 4/5
தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள – புறம் 18/17
TOP


தகுதியும் (1)

தவலே நன்று-மன் தகுதியும் அதுவே – புறம் 238/19
TOP


தகுந (7)

மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந/இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/1,2
இன்புற தகுந பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 438/3
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/9
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு – அகம் 131/13
நெஞ்சு நெகிழ்_தகுந கூறி அன்பு கலந்து – அகம் 267/1
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
TOP


தகும் (2)

திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
நோகோ யானே நோ_தகும் உள்ளம் – அகம் 153/1
TOP


தகுமே (2)

பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே – புறம் 157/13
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே/மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/2,3
TOP


தகுமோ (6)

இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை – நற் 283/5
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே – நற் 325/9
தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே – குறு 296/8
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை – குறு 342/4
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே – அகம் 327/6
TOP


தகுவன (2)

துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு – அகம் 257/18
நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் – புறம் 157/5
TOP


தகுவி (5)

பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி/என் புறங்கூறும் என்ப தெற்றென – குறு 364/3,4
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி/தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும் – அகம் 259/12,13
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி/ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/15,16
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி/சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த – அகம் 289/8,9
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி/சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர் – அகம் 369/21,22
TOP


தகுவியை (1)

நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/13
TOP


தகை (95)

முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை/முரவை போகிய முரியா அரிசி – பொரு 112,113
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 310
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
தண் கேணி தகை முற்றத்து – பட் 51
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/5
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் – நற் 249/8
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/5
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/2
தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/3
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/11
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து – குறு 30/3
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் – குறு 184/4
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/2
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர் – ஐங் 462/4
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய – ஐங் 463/2
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் – பதி 60/7
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை/மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/6,7
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை – பரி 5/12
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/64
விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 11/117
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/15
தார் மார்பின் தகை இயலார் – பரி 17/35
கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை – பரி 20/26
தகை வகை தைஇயினார் தார் – பரி 20/28
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/45
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/23
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி – பரி 24/81
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/19
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு – கலி 31/13
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் – கலி 40/20
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/17
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள் – கலி 60/10
அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/3
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் – கலி 73/21
தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி – கலி 77/5
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/26
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
தருதல் தகை ஆதால் மற்று – கலி 92/9
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் – கலி 94/5
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/42
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/52
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய – கலி 108/17
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் – கலி 109/7
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19
உரவு தகை மழுங்கி தன் இடும்பையால் ஒருவனை – கலி 120/4
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர – கலி 126/2
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/22
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் – கலி 142/49
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக – கலி 147/70
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி – அகம் 29/11
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை/வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து – அகம் 37/6,7
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/12
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக – அகம் 180/1
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
மட தகை மெலிய சாஅய் – அகம் 219/17
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி – அகம் 323/6
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக – அகம் 335/22
உய் தகை இன்றால் தோழி பைபய – அகம் 341/1
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/10
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/4
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/26
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே – புறம் 63/4
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/5
புறப்புண் நாணி மற தகை மன்னன் – புறம் 65/10
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/3
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை – புறம் 158/15
தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு – புறம் 336/11
பெரும் தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்தனனே – புறம் 340/9
தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே – புறம் 369/28
வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை – புறம் 378/19
TOP


தகை-மார் (1)

மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார்/வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/4,5
TOP


தகைக்குநர் (1)

சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ – அகம் 46/16
TOP


தகைக்குவென் (1)

சினவுவென் தகைக்குவென் சென்றனென் – ஐங் 118/3
TOP


தகைத்த (6)

ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த/வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/22,23
வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண் – பதி 23/4
காவில் தகைத்த துறை கூடு கலப்பையர் – பதி 41/5
தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள் – பதி 55/20
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை – புறம் 70/3
பறையொடு தகைத்த கல பையென் முரவு வாய் – புறம் 371/5
TOP


தகைத்தலும் (2)

வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி – நற் 308/5
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே – கலி 5/9
TOP


தகைத்தற்கும் (1)

பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் – ஐங் 302/2
TOP


தகைத்தனென் (1)

நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் – கலி 108/20
TOP


தகைத்து (5)

கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை – பரி 20/26
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து – பரி 24/97
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து/நல்லாய் கேள் – கலி 56/13,14
மிடை பெறின் நேரா தகைத்து/தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/16,17
TOP


தகைத்தே (1)

பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் – பரி 11/60
TOP


தகைப்ப (3)

கானம் தகைப்ப செலவு – கலி 3/22
தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப – அகம் 27/11
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ – அகம் 301/12
TOP


தகைப்பன (3)

அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன/வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/9,10
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன/பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என – கலி 3/13,14
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன/என ஆங்கு – கலி 3/17,18
TOP


தகைப்பின் (5)

கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின்/புழை வாயில் போகு இடைகழி – பட் 143,144
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின்/பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ – பதி 24/4,5
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் – பதி 53/7
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின்/புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே – பதி 64/7,8
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின்/நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் – பதி 66/10,11
TOP


தகைபெற்ற (2)

நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை – கலி 124/3
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11
TOP


தகைபெற்று (1)

தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் – கலி 53/23
TOP


தகைபெற (8)

சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த – குறி 42
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற/பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் – நற் 120/6,7
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி – நற் 140/3
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற/பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/6,7
தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற/அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/18,19
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய – கலி 111/12
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த – அகம் 177/18
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய – அகம் 366/1
TOP


தகைபெறு (1)

தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
TOP


தகைமே (1)

நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே/கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின் – கலி 5/9,10
TOP


தகைமையின் (4)

அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின்/நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு – பரி 21/20,21
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/14
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்-வயின் – அகம் 32/14
TOP


தகைமையே (1)

மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே – நற் 270/11
TOP


தகைமையை (1)

இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி – அகம் 275/4
TOP


தகைய (7)

மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
காமரு தகைய கான வாரணம் – நற் 21/8
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் – நற் 221/3
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய/அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/1,2
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய/தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/3,4
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய/கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 461/1,2
TOP


தகையஃது (1)

பலரே தகையஃது அறியாதோரே – புறம் 360/10
TOP


தகையது (2)

தகையது காண்டைப்பாய் நெஞ்சே பனி ஆனா – கலி 87/15
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது/தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் – கலி 121/1,2
TOP


தகையவர் (1)

தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் – கலி 43/8
TOP


தகையவள் (1)

தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 30/18
TOP


தகையவாய் (1)

மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் – கலி 25/13
TOP


தகையவே (2)

துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
TOP


தகையள் (1)

ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது – கலி 109/15
TOP


தகையன்னே (1)

பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே/அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/11,12
TOP


தகையார் (1)

தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 92/25
TOP


தகையால் (1)

தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு – கலி 139/29
TOP


தகையின் (1)

விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின்/கண் வீற்றிருக்கும் கயம் – பரி 23/12,13
TOP


தகையினால் (1)

தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17
TOP


தகையினான் (1)

புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள் – பரி 7/51
TOP


தகையும் (2)

சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
அழும்பிலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/5
TOP


தகையே (2)

மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
TOP


தகையேன் (1)

உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன்/நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/19,20
TOP


தகையோ (3)

நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20
TOP


தகையோள் (1)

தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
TOP


தகையோன் (1)

தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி – சிறு 161
TOP


தகைவரை (1)

தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு – நற் 17/4
TOP


தகைவு (1)

தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
TOP


தகைஇய (1)

தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 330/8
TOP


தங்க (2)

இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/10
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க/நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர் – புறம் 307/6,7
TOP


தங்கல் (1)

தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை – பொரு 173
TOP


தங்கலர் (3)

தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப – அகம் 27/11
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் – அகம் 127/12
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/6
TOP


தங்கா (2)

தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல – பரி 24/15
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு – கலி 77/23
TOP


தங்காது (3)

சென்றோர் நீடினர் பெரிது என தங்காது/நம்மினும் விரையும் என்ப – ஐங் 467/3,4
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது/வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் – புறம் 320/15,16
TOP


தங்கார் (1)

தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் – கலி 106/24
TOP


தங்கான் (1)

இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான்/மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/27,28
TOP


தங்கி (7)

திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி/தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 90,91
அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி/சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் – பெரும் 44,45
நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி/குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் – அகம் 87/4,5
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே – அகம் 167/4
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/11
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற – அகம் 300/19
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை – அகம் 377/11
TOP


தங்கிய (3)

அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் – கலி 2/27
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி – அகம் 193/12
TOP


தங்கியது (1)

கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி – கலி 83/24
TOP


தங்கிற்று (1)

உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று – கலி 144/13
TOP


தங்கின் (4)

தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர் – நற் 67/10
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல் – நற் 215/9
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் – கலி 93/32
கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ – அகம் 110/13
TOP


தங்கினர் (1)

சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே – கலி 2/29
TOP


தங்கினிர் (2)

தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய – குறு 345/3
தங்கினிர் சென்மோ புலவீர் நன்றும் – புறம் 333/7
TOP


தங்கினேன் (2)

கடவுளர் கண் தங்கினேன்/சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ – கலி 93/7,8
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன்/ஒக்கும் – கலி 97/7,8
TOP


தங்கினை (1)

தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது – புறம் 320/15
TOP


தங்குதற்கு (1)

தங்குதற்கு உரியது அன்று நின் – குறு 143/6
TOP


தங்குபு (1)

நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் – பரி 10/122
TOP


தங்கும் (4)

கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 161/2
பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனை – கலி 41/16
பலவின் பழத்துள் தங்கும்/மலை கெழு நாடன் மணவா-காலே – அகம் 292/14,15
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் – புறம் 301/7
TOP


தங்குவை (1)

சிறு வரை தங்குவை ஆயின் – ஐங் 477/4
TOP


தங்கை (6)

உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை/பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து – சிறு 190,191
வல் வில் கானவர் தங்கை/பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே – குறு 335/6,7
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை/தமரின் தீராள் என்மோ அரசர் – குறு 392/5,6
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/2
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை/இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/1,2
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை/அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/5,6
TOP


தங்கையர் (1)

தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர்/விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் – அகம் 320/3,4
TOP


தச்ச (1)

தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த – பெரும் 248
TOP


தச்சன் (4)

தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – குறு 61/1
எண் தேர் செய்யும் தச்சன்/திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே – புறம் 87/3,4
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர் – புறம் 206/11
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன்/அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே – புறம் 290/4,5
TOP


தசம் (1)

தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் – நெடு 115
TOP


தசும்பின் (2)

சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் – பதி 43/34
TOP


தசும்பு (4)

துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை – பதி 42/11
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன் – புறம் 239/16
TOP


தசும்பும் (2)

தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/3
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும்/கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப – புறம் 377/18,19
TOP


தசை (2)

மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை/பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/13,14
TOP


தஞ்சம் (4)

தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின் – ஐங் 50/3
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம்/கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 382/2,3
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து – புறம் 34/19
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம்/இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/3,4
TOP


தட்கும் (2)

அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே – புறம் 193/4
TOP


தட்ட (1)

உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் – மது 668
TOP


தட்டத்து (1)

புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து/தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 126,127
TOP


தட்டி (1)

தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17
TOP


தட்டை (9)

கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை/கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி – மலை 9,10
ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் – மலை 328
தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் – குறு 193/3
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் – ஐங் 215/3
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/4
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா – அகம் 32/6
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் – அகம் 188/11
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது – புறம் 49/4
TOP


தட்டை_பறையின் (1)

தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் – குறு 193/3
TOP


தட்டையின் (2)

மென் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின்/ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/2,3
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின்/நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத – அகம் 388/2,3
TOP


தட்டையும் (3)

தழலும் தட்டையும் குளிரும் பிறவும் – குறி 43
தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என – நற் 206/5
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை – குறு 223/4
TOP


தட்டையேன் (1)

வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து – நற் 147/8
TOP


தட்டையொடு (1)

அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5
TOP


தட்டோர் (1)

தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே – புறம் 18/29
TOP


தட்டோரே (1)

தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே/தள்ளாதோர் இவண் தள்ளாதோரே – புறம் 18/29,30
TOP


தட்ப (11)

யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி – நற் 94/3
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப/பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து – கலி 81/6,7
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப/ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம் – கலி 92/34,35
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப/ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று – கலி 92/38,39
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப/சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/24,25
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப/கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/7,8
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப/பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/1,2
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப/கன்று அமர் கறவை மான – புறம் 275/7,8
TOP


தட (122)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 54
தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 158
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ – திரு 265
இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 40
வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை – பொரு 171
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் – சிறு 19
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 81
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை – சிறு 105
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 124
உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் – பெரும் 76
ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை – பெரும் 453
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை – முல் 2
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 593
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர – மது 720
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள – நெடு 170
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 163
கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் – மலை 577
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி – நற் 120/1
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் – நற் 137/2
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை – நற் 141/8
இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு – நற் 186/2
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/4
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/9
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் – நற் 202/4
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் – நற் 318/6
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து – நற் 330/1
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/3
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ – நற் 376/1
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே – குறு 77/6
ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே – குறு 87/5
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/3
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து – குறு 198/6
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை – குறு 255/3
தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி – குறு 255/5
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/4
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே – ஐங் 11/4
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே – ஐங் 12/4
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி – ஐங் 327/1
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/5
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ – ஐங் 398/2
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/12
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/29
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/11
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை – பதி 90/33
ஒன்பதிற்று தட கை மன் பேராள – பரி 3/39
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் – பரி 19/23
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/22
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் – கலி 54/13
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் – கலி 97/19
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் – கலி 113/1
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் – கலி 125/17
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13
ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே – அகம் 18/18
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் – அகம் 21/4
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை – அகம் 77/15
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ – அகம் 78/5
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் – அகம் 91/15
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி – அகம் 121/10
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை – அகம் 148/1
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி – அகம் 159/17
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து – அகம் 177/4
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை – அகம் 213/20
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/7
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/14
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/22
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை – அகம் 312/11
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து – அகம் 334/5
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை – அகம் 349/12
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 357/4
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து – அகம் 392/1
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/11
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து – புறம் 19/10
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/10
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/2
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய – புறம் 161/16
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் – புறம் 241/3
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை – புறம் 337/5
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/23
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை – புறம் 371/19
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை – புறம் 387/10
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக – புறம் 388/8
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் – புறம் 394/3
TOP


தடத்து (1)

நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து/நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் – பரி 6/87,88
TOP


தடம் (19)

தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை – நற் 178/2
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா – நற் 270/1
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் – குறு 349/2
மள்ளர் அன்ன தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 94/1
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை – ஐங் 444/3
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை – பதி 29/4
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை – பதி 51/4
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று – பரி 20/12
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி – அகம் 78/18
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/17
TOP


தடவரல் (2)

தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி – அகம் 323/6
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/3
TOP


தடவரும் (1)

கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும்/புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் – அகம் 321/9,10
TOP


தடவில் (2)

பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா – நற் 227/7
TOP


தடவின் (1)

தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் – குறு 160/3
TOP


தடவினுள் (1)

நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி – புறம் 201/8
TOP


தடவு (13)

தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை – குறு 66/1
தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு – குறு 219/6
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/42
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/2
தடவு நிலை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் – புறம் 140/1
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் – புறம் 199/1
TOP


தடவுபு (1)

களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3
TOP


தடாகம் (1)

தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77
TOP


தடாரி (11)

கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி/இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 70,71
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/41
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/21
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/18
மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி/அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/17,18
விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி – புறம் 372/1
சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇ – புறம் 376/4
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி/ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி – புறம் 381/12,13
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி – புறம் 390/8
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி/இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து – புறம் 398/12,13
TOP


தடாரியின் (1)

அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர – புறம் 249/4
TOP


தடாரியொடு (1)

தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு/ஆங்கு நின்ற என் கண்டு – புறம் 395/25,26
TOP


தடாஅ (1)

தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன – நற் 18/9
TOP


தடி (17)

கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/4
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ – நற் 120/5
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/10
பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் – பதி 36/5
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின் – பரி 5/39
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி – கலி 108/41
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி/கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/9,10
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/13
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/5
புலவு நாற்றத்த பைம் தடி/பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை – புறம் 14/12,13
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் – புறம் 74/1
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி – புறம் 168/9
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
TOP


தடிதல் (1)

கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10
TOP


தடிந்த (6)

சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 60
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த/தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் – பதி 40/15,16
TOP


தடிந்திட்டோய் (1)

தடிந்திட்டோய் நின் குன்றின் மிசை – பரி 21/29
TOP


தடிந்து (10)

மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து – பட் 176
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து/முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி – பதி 44/15,16
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து/பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று – பதி 88/6,7
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து/வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய – பரி 5/4,5
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து/தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி – பரி 19/101,102
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து/புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் – பரி 21/8,9
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் – அகம் 337/11
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட – புறம் 61/3
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே – புறம் 269/12
TOP


தடிபு (1)

பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் – பதி 36/5
TOP


தடிய (1)

கொழும் தடிய சூடு என்கோ – புறம் 396/15
TOP


தடியும் (2)

தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – மலை 425
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9
TOP


தடியொடு (5)

கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் – பெரும் 345
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ – மலை 177
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு/நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது – மலை 563,564
வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு/தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/20,21
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6
TOP


தடிவு (1)

தடிவு ஆர்ந்திட்ட முழு வள்ளூரம் – புறம் 320/13
TOP


தடுக்குநவும் (1)

இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும்/கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் – பதி 13/4,5
TOP


தடுக்கும் (2)

போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் – ஐங் 303/2
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும்/மறாஅ விளையுள் அறாஅ யாணர் – பதி 60/7,8
TOP


தடுத்த (8)

கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த/அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை – பெரும் 400,401
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை – மலை 445
ஊழ் உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த/சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு – அகம் 2/2,3
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ – அகம் 26/12
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய – அகம் 37/14
கொடுப்போற்கு ஒல்லான் கலுழ்தலின் தடுத்த/மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு – அகம் 66/16,17
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/2
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/3
TOP


தடுத்தன (1)

உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138
TOP


தடுப்ப (4)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப/இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 192,193
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 185
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப/தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/18,19
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப/பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/4,5
TOP


தடுமாற்றம் (2)

கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று – பரி 17/46
வீழ்வார்-கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் – கலி 145/16
TOP


தடுமாற்று (1)

தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5
TOP


தடுமாறி (3)

தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி/வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/18,19
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் – கலி 129/1
TOP


தடுமாறும் (2)

நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
நீடு கதிர் கழனி சூடு தடுமாறும்/வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 61/7,8
TOP


தடுமாறுவார் (1)

தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார்/மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/45,46
TOP


தடை (2)

வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது – பரி 7/19
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
TOP


தடையா (1)

நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் – பொரு 66
TOP


தடையின (2)

தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட – அகம் 199/17
TOP


தடைஇ (5)

கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ/கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப – நெடு 69,70
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ/தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/6,7
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ/இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை – நற் 376/1,2
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ/திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/12,13
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – அகம் 218/8
TOP


தடைஇய (9)

அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய/கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/1,2
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய/வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே – நற் 188/8,9
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/3
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை – குறு 134/3
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/3
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் – கலி 93/5
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து – அகம் 323/8
TOP


தண் (458)

தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து – திரு 9
உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 27
பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் – திரு 44
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 207
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் – திரு 213
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236
தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பொரு 169
தாழ் தாழை தண் தண்டலை – பொரு 181
தண் வைப்பின் நால் நாடு குழீஇ – பொரு 226
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – சிறு 78
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை – சிறு 186
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 18
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பெரும் 242
தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர் – பெரும் 282
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க – பெரும் 465
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 154
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில் – மது 263
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி – மது 270
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை – மது 524
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 55
வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 173
தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி – குறி 63
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் – குறி 75
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி – குறி 81
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி – குறி 108
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 115
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 197
தண் கேணி தகை முற்றத்து – பட் 51
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் – பட் 85
தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 164
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 239
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி – மலை 527
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/3
அழுந்துபட வீழ்ந்த பெரும் தண் குன்றத்து – நற் 2/1
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/3
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும் – நற் 7/8
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் – நற் 8/7
நறும் தண் பொழில கானம் – நற் 9/11
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி – நற் 51/8
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் – நற் 60/3
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/7
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 84/1
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் – நற் 100/3
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் – நற் 118/2
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் – நற் 121/9
கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/6
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி – நற் 132/3
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/4
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/2
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11
என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை – நற் 150/6
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை – நற் 193/4
கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ – நற் 197/3
தளிர் சேர் தண் தழை தைஇ நுந்தை – நற் 204/1
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ – நற் 204/4
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 219/1
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – நற் 221/2
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
குளவி தண் கயம் குழைய தீண்டி – நற் 232/2
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் – நற் 244/1
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/11
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் – நற் 262/1
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/3
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் – நற் 273/8
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப – நற் 279/4
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/4
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் – நற் 290/8
தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் – நற் 291/5
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த – நற் 292/1
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் – நற் 300/4
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/10
தளி தரு தண் கார் தலைஇ – நற் 316/9
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – நற் 322/8
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து – நற் 330/3
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் – நற் 361/4
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/3
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் – நற் 376/6
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/5
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை – குறு 48/1
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/3
நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே – குறு 70/2
தண் வரல் வாடை தூக்கும் – குறு 76/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் – குறு 91/3
பெரும் தண் மாரி பேதை பித்திகத்து – குறு 94/1
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் – குறு 104/3
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் – குறு 115/4
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் – குறு 123/1
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/5
குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் – குறு 148/4
பெரும் தண் வாடையும் வாரார் – குறு 160/5
தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி – குறு 164/4
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து – குறு 178/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் – குறு 200/1
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/6
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 242/2
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் – குறு 259/2
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே – குறு 291/8
கைதை அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு – குறு 304/7
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப – குறு 314/2
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே – குறு 317/7
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் – குறு 338/5
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/5
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/4
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே – குறு 367/7
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/2
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து – குறு 378/3
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை – குறு 382/1
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 2/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் – ஐங் 5/5
தண் துறை ஊரன் வரைக – ஐங் 6/5
தண் துறை ஊரன்-தன் ஊர் – ஐங் 7/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 9/5
தண் துறை ஊரன் தன்னோடு – ஐங் 10/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – ஐங் 13/3
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் – ஐங் 21/3
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு – ஐங் 28/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
தண் தளிர் வௌவும் மேனி – ஐங் 38/3
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து – ஐங் 45/1
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் – ஐங் 54/2
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/3
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே – ஐங் 74/4
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே – ஐங் 75/4
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் – ஐங் 76/2
நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும் – ஐங் 77/3
தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே – ஐங் 83/4
தைஇ தண் கயம் போல – ஐங் 84/4
தண் நறும் பழனத்து கிளையோடு ஆலும் – ஐங் 85/2
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின் – ஐங் 88/2
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் – ஐங் 106/3
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – ஐங் 108/2
துவலை தண் துளி வீசி – ஐங் 141/2
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே – ஐங் 147/3
தண் நறு நெய்தல் நாறும் – ஐங் 173/3
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி – ஐங் 176/2
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் – ஐங் 183/3
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ – ஐங் 190/1
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/4
தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே – ஐங் 206/5
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/2
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/2
தண் பனி வடந்தை அச்சிரம் – ஐங் 223/4
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் – ஐங் 226/2
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/3
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை – ஐங் 244/2
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட – ஐங் 292/2
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/3
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி – ஐங் 368/3
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை – ஐங் 370/1
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த – ஐங் 404/3
நின் நுதல் நாறும் நறும் தண் புறவில் – ஐங் 413/1
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/3
ஆலி தண் மழை தலைஇய – ஐங் 437/2
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/3
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின் – ஐங் 440/2
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர – ஐங் 494/2
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி – பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் – பதி 20/25
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் – பதி 22/31
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/28
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/8
கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய – பதி 31/15
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/23
இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர் – பதி 46/1
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் – பதி 51/6
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/6
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/9
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6
கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என – பதி 76/10
தீம் தண் சாயலன் மன்ற தானே – பதி 86/13
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து – பதி 88/31
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி – பதி 90/43
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை – பதி 90/46
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று – பரி 2/9
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/8
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று – பரி 6/95
கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர் – பரி 7/23
அலர் தண் தாரவர் காதில் – பரி 7/44
சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று – பரி 8/46
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் – பரி 8/62
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று – பரி 8/82
தளி பெருகும் தண் சினைய – பரி 8/91
தண் பரங்குன்றம் நினக்கு – பரி 8/130
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/11
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/25
ஒத்தன்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/69
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – பரி 10/101
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் – பரி 10/108
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண்/தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/62,63
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு – பரி 12/10
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் – பரி 14/3
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் – பரி 16/25
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் – பரி 16/34
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ – பரி 18/22
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/15
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/45
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும் – பரி 21/47
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை – பரி 23/10
தண் வரல் வையை எமக்கு – பரி 25/4
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 30/5
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற – கலி 27/6
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/7
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் – கலி 39/3
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் – கலி 40/24
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் – கலி 42/16
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை – கலி 52/7
ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை – கலி 52/11
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர – கலி 71/8
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
தண் பனி வைகல் எமக்கு – கலி 78/27
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என – கலி 83/18
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/22
தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 92/41
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் – கலி 93/21
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் – கலி 102/2
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி – கலி 108/43
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
பள்ளிபுக்கது போலும் பரப்பு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 121/6
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் – கலி 134/1
தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப – கலி 136/3
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/9
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் – கலி 150/21
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/2
நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே – அகம் 13/24
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே – அகம் 23/9
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 24/5
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி – அகம் 25/3
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24
தண் நறும் கானல் வந்து நும் – அகம் 30/14
கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் – அகம் 34/2
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே – அகம் 43/8
தண் குடவாயில் அன்னோள் – அகம் 44/18
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/8
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/5
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து – அகம் 59/11
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/14
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி – அகம் 64/4
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/2
தண் பெயல் பொழிந்த பைது-உறு காலை – அகம் 74/3
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
அம் தண் காவிரி போல – அகம் 76/12
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/3
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் – அகம் 80/12
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/10
தண் ஆன்பொருநை மணலினும் பலவே – அகம் 93/23
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ – அகம் 94/5
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி – அகம் 99/6
அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர் – அகம் 100/15
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் – அகம் 101/16
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் – அகம் 104/2
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க – அகம் 126/4
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை – அகம் 131/4
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/14
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து – அகம் 139/9
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் – அகம் 141/13
தண் கமழ் நீலம் போல – அகம் 143/15
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/3
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி – அகம் 148/4
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – அகம் 154/7
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/10
செழு நீர் தண் கழி நீந்தலின் ஆழி – அகம் 160/12
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/2
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே – அகம் 175/18
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/5
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப – அகம் 186/11
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து – அகம் 186/12
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/8
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர் – அகம் 211/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை – அகம் 216/5
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து – அகம் 220/18
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் – அகம் 220/19
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு – அகம் 221/9
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/15
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் – அகம் 223/15
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில் – அகம் 228/3
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் – அகம் 230/3
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் – அகம் 234/2
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/18
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை – அகம் 240/2
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/14
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை – அகம் 255/9
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை – அகம் 255/11
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை – அகம் 258/5
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/14
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த – அகம் 269/23
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் – அகம் 274/12
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – அகம் 283/15
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர – அகம் 286/7
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் – அகம் 290/14
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/6
எல்லை தண் பொழில் சென்று என செலீஇயர் – அகம் 300/5
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு – அகம் 304/3
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு – அகம் 305/3
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு – அகம் 306/13
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் – அகம் 309/16
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
தண் நில மருங்கில் போழ்ந்த வழியுள் – அகம் 324/12
தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒண் நுதல் – அகம் 325/12
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/2
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண் – அகம் 345/2
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/17
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/10
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை – அகம் 358/5
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் – அகம் 360/4
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் – அகம் 365/14
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/11
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை – அகம் 376/6
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் – அகம் 391/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை – அகம் 395/1
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/23
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/27
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து – புறம் 7/11
தண் பொருநை புனல் பாயும் – புறம் 11/5
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக – புறம் 16/16
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/13
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து – புறம் 24/6
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/10
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/8
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய – புறம் 36/5
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து – புறம் 42/7
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து – புறம் 51/5
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் – புறம் 55/16
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/18
தண் கதிர் மதியம் போலவும் – புறம் 56/24
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே – புறம் 58/1
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே – புறம் 58/13
கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர் – புறம் 61/1
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/13
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல – புறம் 70/6
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/3
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/5
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/6
தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை – புறம் 136/25
தண் கமழ் கோதை புனைய – புறம் 146/10
நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல் – புறம் 150/15
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/12
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே – புறம் 155/8
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை – புறம் 158/10
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது – புறம் 192/7
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப – புறம் 194/2
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
தண் கமழும் சாந்து நீவினன் – புறம் 239/3
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/3
ஒண் செங்குரலி தண் கயம் கலங்கி – புறம் 283/1
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம் – புறம் 292/1
தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே – புறம் 302/11
தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு – புறம் 322/9
களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல – புறம் 341/16
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/18
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர் – புறம் 360/4
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 374/4
தண் சோழ நாட்டு பொருநன் – புறம் 382/3
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 383/2
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும் – புறம் 391/1
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால் – புறம் 396/5
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/27
TOP


தண்ட (1)

தண்ட மா பொறி – புறம் 373/9
TOP


தண்டம் (2)

தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை – பரி 10/60
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் – பரி 20/64
TOP


தண்டமும் (1)

தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/6
TOP


தண்டலை (7)

தாழ் தாழை தண் தண்டலை/கூடு கெழீஇய குடி வயினான் – பொரு 181,182
தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் – பெரும் 355
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி – மது 341
பொழில் புறவின் பூ தண்டலை/மழை நீங் – பட் 33,34
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து – நற் 270/2
தண்டலை கமழும் கூந்தல் – அகம் 204/13
TOP


தண்டலையும் (1)

தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர – நற் 305/4
TOP


தண்டவும் (1)

யான் தண்டவும் தான் தண்டான் – புறம் 384/14
TOP


தண்டா (24)

தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி – பெரும் 460
கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து – மது 16
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் – மது 17
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை – நற் 155/5
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/4
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு – குறு 57/3
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/5
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/36
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை – பதி 76/8
சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை – பரி 6/36
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 23/52
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் – கலி 73/20
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப – கலி 93/2
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/8
வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை – அகம் 29/15
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/12
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/15
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/26
ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா/கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை – புறம் 198/2,3
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/2
TOP


தண்டாது (5)

தண்டாது தலைச்சென்று – மது 68
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி – குறி 56
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/2
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது/விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட – புறம் 379/12,13
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது/தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி – புறம் 400/9,10
TOP


தண்டான் (1)

யான் தண்டவும் தான் தண்டான்/நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை – புறம் 384/14,15
TOP


தண்டி (2)

பராஅரை வேவை பருகு என தண்டி/காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை – பொரு 104,105
தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் – பரி 10/100
TOP


தண்டியோரே (1)

தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7
TOP


தண்டின் (1)

தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் – பரி 10/100
TOP


தண்டினர் (1)

தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – மலை 425
TOP


தண்டு (12)

விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 170
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி – மலை 371
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது – நற் 260/3
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/3
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 41/12
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி – பரி 10/17
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/102
தண்டு தழுவா தாவு நீர் வையையுள் – பரி 11/106
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை – பரி 15/58
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் – அகம் 274/8
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று – புறம் 243/12
TOP


தண்டும் (1)

என்னும் தண்டும் ஆயின் மற்று அவன் – அகம் 392/9
TOP


தண்டுவென் (1)

தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் – கலி 85/36
TOP


தண்டொடு (1)

தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்து – குறு 156/3
TOP


தண்ண் (1)

கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் – மலை 352
TOP


தண்ணடை (7)

மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை/ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/4,5
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் – அகம் 84/14
அலமரும் கழனி தண்ணடை ஒழிய – புறம் 285/15
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே – புறம் 287/10
பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை எருமை – புறம் 297/1
தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி – புறம் 297/8
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி – புறம் 299/5
TOP


தண்ணம் (21)

தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு – நற் 138/5
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த – நற் 167/5
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் – நற் 178/6
தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே – நற் 327/9
தண்ணம் துறைவன் நாண – நற் 382/8
தண்ணம் துறைவன் கொடுமை – குறு 9/7
தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே – குறு 125/7
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று – குறு 296/5
தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே – குறு 310/7
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் – குறு 349/3
தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே – குறு 386/2
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன் – ஐங் 103/2
தண்ணம் துறைவன் வந்து என – ஐங் 105/3
தண்ணம் துறைவன் மறைஇ – ஐங் 115/3
தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும் – ஐங் 158/4
தண்ணம் துறைவன் தகுதி – ஐங் 164/3
தண்ணம் துறைவன் நல்கின் – ஐங் 168/3
தாயிற்றே தண்ணம் புனல் – பரி 6/10
தமிழ் வையை தண்ணம் புனல் – பரி 6/60
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் – பரி 10/90
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/19
TOP


தண்ணிது (1)

தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள் – அகம் 218/15
TOP


தண்ணிய (9)

கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 137/1
தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும் – குறு 196/4
தண்ணிய கமழும் ஒண் நுதலோயே – குறு 273/3
தண்ணிய கமழும் ஞாழல் – குறு 310/6
தண்ணிய இனிய ஆக – ஐங் 303/3
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/5
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற – ஐங் 328/2
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட – அகம் 199/17
TOP


தண்ணியவே (1)

நன் நெறியவ்வே நறும் தண்ணியவே – குறு 116/4
TOP


தண்ணியள் (1)

வேனிலானே தண்ணியள் பனியே – குறு 376/3
TOP


தண்ணியளே (3)

ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே – குறு 84/5
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி – குறு 168/4
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/4
TOP


தண்ணியன்-கொல் (1)

நறும் தண்ணியன்-கொல் நோகோ யானே – நற் 394/9
TOP


தண்ணீர் (4)

தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் – நெடு 65
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/9
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர்/சேம_செப்பில் பெறீஇயரோ நீயே – குறு 277/4,5
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5
TOP


தண்ணுமை (25)

மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 144
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – மலை 471
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/2
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/3
வள் உயிர் தண்ணுமை போல – நற் 310/10
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன – நற் 347/6
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – நற் 350/1
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் – ஐங் 215/3
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை/கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/33,34
போர்ப்பு-உறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல – பதி 84/15
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் – பதி 90/41
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/41
தண்ணுமை பாணி தளராது எழூஉக – கலி 102/34
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
சே கோள் அறையும் தண்ணுமை/கேட்குநள்-கொல் என கலுழும் என் நெஞ்சே – அகம் 63/18,19
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி – அகம் 87/8
தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி – அகம் 174/4
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை/பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் – அகம் 204/10,11
பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை/வளி பொரு தெண் கண் கேட்பின் – புறம் 89/7,8
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை/இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் – புறம் 270/8,9
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை/நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் – புறம் 293/2,3
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ – புறம் 348/1
TOP


தண்ணுமைக்கு (1)

சிறுகுடி மறவர் சே கோள் தண்ணுமைக்கு/எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும் – அகம் 297/16,17
TOP


தண்ணென் (3)

தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 442
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/4
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே – ஐங் 123/3
TOP


தண்ணென்ற (1)

பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/5
TOP


தண்ணென்றிசினே (1)

தண்ணென்றிசினே பெரும் துறை புனலே – ஐங் 73/4
TOP


தண்ணென்று (2)

வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று/இன்னாது எறிதரும் வாடையொடு – குறு 110/6,7
நிலம் தண்ணென்று கானம் குழைப்ப – அகம் 314/3
TOP


தண்ணென (23)

முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென/உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 432,433
தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி – நற் 53/9
கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென/சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு – நற் 128/8,9
குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென/ஆடிய இள மழை பின்றை – நற் 229/9,10
புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென/மலி புனல் பரத்தந்து ஆஅங்கு – நற் 230/8,9
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென/வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் – நற் 236/8,9
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென/வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் – குறு 270/1,2
நோற்றோர் மன்ற தோழி தண்ணென/தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் – குறு 344/1,2
தேற்றாம் அன்றே தோழி தண்ணென/தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை – குறு 398/1,2
கனவினும் பிரியா உறையுளொடு தண்ணென/தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் – பதி 89/15,16
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென/முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே – அகம் 17/4,5
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென/வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம் – அகம் 78/9,10
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென/முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/12,13
கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும் – அகம் 150/11
கண்ணும் நுதலும் நீவி தண்ணென/தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/9,10
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென/வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/15,16
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென/தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/18,19
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென/வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/12,13
கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி – புறம் 150/16
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென/குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/6,7
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென/அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/9,10
TOP


தண்மை (1)

தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
TOP


தண்மையின் (1)

தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 68
TOP


தண்மையும் (3)

நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள – பரி 4/26
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும்/உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே – பரி 4/50,51
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும்/மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து – கலி 100/4,5
TOP


தணக்கம் (1)

பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம்/ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை – குறி 85,86
TOP


தணக்கும்-கால் (1)

தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/14
TOP


தணத்தலும் (1)

மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே – குறு 168/6
TOP


தணந்த (1)

தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே – அகம் 150/14
TOP


தணந்ததன் (1)

தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு – கலி 66/17
TOP


தணந்தனை (3)

தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/3
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் – ஐங் 83/2
தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் – கலி 71/17
TOP


தணந்து (1)

தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற – கலி 121/7
TOP


தணந்தோரை (1)

தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை/நீடன்-மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே – பரி 14/8,9
TOP


தணப்ப (3)

மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப/நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 19,20
நீரொடு ஒராங்கு தணப்ப/உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே – குறு 38/5,6
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7
TOP


தணப்பின் (1)

தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8
TOP


தணப்பு (1)

தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7
TOP


தணப்பும் (1)

நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும்/காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட – பரி 20/108,109
TOP


தணவா (2)

தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே – குறு 386/2
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் – அகம் 290/10
TOP


தணி (9)

தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/11
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு – அகம் 22/20
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/14
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ – அகம் 156/16
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து – அகம் 372/15
தணி மருந்து அறிவல் என்னும் ஆயின் – அகம் 388/21
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
TOP


தணி-மார் (1)

நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303
TOP


தணிக்க (1)

இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க/வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் – கலி 47/5,6
TOP


தணிக்கும் (2)

நோய் நாம் தணிக்கும் மருந்து என பாராட்ட – கலி 81/18
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக – கலி 140/15
TOP


தணிக (3)

வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/2
அறாஅ தணிக இ நோய் – கலி 147/45
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி – புறம் 70/4
TOP


தணிகுவது (1)

ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும் – நற் 322/1
TOP


தணிகுவள் (1)

நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என – அகம் 22/6
TOP


தணித்தனன் (1)

உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
TOP


தணித்து (2)

உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் – மலை 326
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14
TOP


தணிதல் (1)

சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல்/அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் – அகம் 98/5,6
TOP


தணிதலும் (2)

கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை – குறு 136/3
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன – புறம் 192/3
TOP


தணிதற்கும் (1)

தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5
TOP


தணிதி (1)

தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/6
TOP


தணிந்த (8)

கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 375
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/6
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை – குறு 387/2
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/8
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர – அகம் 397/8
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/2
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி – புறம் 205/3
TOP


தணிந்தனன் (2)

செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2
TOP


தணிந்தீக (1)

சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என – கலி 16/11
TOP


தணிந்து (9)

ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து/சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு – மது 545,546
அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/3
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – நற் 369/1
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – குறு 195/1
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து/இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே – ஐங் 444/4,5
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து/நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன் – ஐங் 450/1,2
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/7
TOP


தணிந்தே (1)

இனிய ஆகுக தணிந்தே/இன்னா நீப்பின் நின்னொடு செலற்கே – அகம் 283/16,17
TOP


தணிப்ப (1)

இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
TOP


தணிப்பு (1)

பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/13
TOP


தணிய (7)

நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் – நற் 154/9
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய/பல் பூ கானலும் அல்கின்றன்றே – நற் 187/2,3
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய/கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ – ஐங் 388/1,2
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் தணிய/செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/3,4
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய/பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப – பதி 69/13,14
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய/தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை – புறம் 74/5,6
TOP


தணியா (2)

தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 30/18
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் – புறம் 394/11
TOP


தணியாது (1)

கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது – அகம் 298/7
TOP


தணியின் (2)

கிளவியின் தணியின் நன்று-மன் சாரல் – நற் 282/6
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின்/விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ – ஐங் 442/1,2
TOP


தணியும் (6)

பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும்/நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ – நற் 41/4,5
பெரும் சினம் தணியும் குன்ற நாடன் – நற் 217/5
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/7
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும்/இன்னா கானமும் இனிய பொன்னொடு – குறு 274/5,6
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ – கலி 144/60
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும்/அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் – புறம் 326/6,7
TOP


தணியுமோ (1)

சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 59/13
TOP


தணிவு (4)

தணிவு இன்று வையை புனல் – பரி 24/50
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் – அகம் 278/14
TOP


தணிவு-உற (1)

தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி – பரி 9/6
TOP


தத்த (3)

கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 334
அருவி மா மலை தத்த/கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே – குறு 94/6,7
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த/கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/9,10
TOP


தத்தம் (9)

கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம்/கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப – பதி 48/7,8
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம்/பாடல் சான்ற வைப்பின் – பதி 75/12,13
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் – பரி 16/9
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு – கலி 84/16
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை – கலி 106/4
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம்/உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ – கலி 109/17,18
எழு நின் கிளையொடு போக என்று தத்தம்/கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் – கலி 109/24,25
காடு பதி ஆக போகி தத்தம்/நாடு பிறர் கொள சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 363/5,6
TOP


தத்தி (3)

இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென – மலை 207
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி/புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/13,14
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி/தழீஇக்கொண்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/22,23
TOP


தத்து (2)

தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் – சிறு 62
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/10
TOP


தத்து-உற்று (2)

முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று/நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 305,306
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று/அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/5,6
TOP


தத்துபு (1)

போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு/தார் போல் தழீஇயவன் – கலி 103/34,35
TOP


ததர் (12)

ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல – சிறு 255
வீ ததர் வேங்கைய மலை கிழவோற்கே – நற் 51/11
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் – நற் 161/3
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – நற் 299/2
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் – பரி 12/3
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/12
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/10
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு – அகம் 245/17
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி – அகம் 301/11
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3
TOP


ததர்_வாய் (1)

அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய்/சிலம்பு கழீஇய செல்வம் – நற் 279/9,10
TOP


ததரல் (2)

பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல்/ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின் – குறு 213/3,4
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல்/கல்லா உமணர்க்கு தீமூட்டு ஆகும் – அகம் 257/16,17
TOP


ததும்ப (5)

ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப/ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க – பரி 17/14,15
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப/ஒருங்கு பரந்தவை எல்லாம் ஒலிக்கும் – பரி 21/36,37
குறும் பல் குறும்பின் ததும்ப வைகி – புறம் 177/7
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப/புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/2,3
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப/தெண் நீர் படுவினும் தெருவினும் திரிந்து – புறம் 332/6,7
TOP


ததும்பி (1)

முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி/சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/2,3
TOP


ததும்பிய (1)

துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி – குறு 365/3
TOP


ததும்பின (1)

பாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பின/புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் – புறம் 386/11,12
TOP


ததும்பு (3)

சூர் ததும்பு வரைய காவால் – பரி 18/31
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – பரி 18/32
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/9
TOP


ததும்பும் (8)

கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் – குறு 95/2
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/30
சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து – பரி 18/43
போர் ததும்பும் அரவம் போல் – பரி 18/44
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும்/தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/13,14
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும்/ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/14,15
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும்/வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/14,15
TOP


ததும்புவன (2)

கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – பரி 18/32
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/33
TOP


ததை (14)

எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/3
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் – குறு 304/6
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி – பதி 11/21
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை – பதி 30/1
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – அகம் 180/3
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/16
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் – அகம் 393/15
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 339/3
TOP


ததைந்த (15)

ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய – மது 265
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி – மலை 531
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/2
கூதளம் ததைந்த கண்ணியன் யாவதும் – நற் 119/9
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய – ஐங் 155/3
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் – ஐங் 369/1
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு – பதி 23/19
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
சமம் ததைந்த வேல் – பதி 70/3
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த/சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/12,13
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின் – புறம் 391/17
TOP


ததைந்தது (1)

தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் – கலி 108/27
TOP


ததைந்து (1)

ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
TOP


ததைய (10)

முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி – பதி 66/5
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய/மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன் – அகம் 220/4,5
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ – புறம் 93/14
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் – புறம் 126/21
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13
TOP


ததைஇ (1)

தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/9
TOP


தந்த (70)

வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு – சிறு 249
ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின் – பெரும் 132
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் – பெரும் 213
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – பெரும் 255
நிலம் தந்த பேர் உதவி – மது 60
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
பரதர் தந்த பல் வேறு கூலம் – மது 317
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் – மது 692
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – நெடு 51
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 161
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 174
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை – மலை 455
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு – மலை 563
கானல் அம் கொண்கன் தந்த/காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே – நற் 231/8,9
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/6
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் – நற் 254/6
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை – நற் 336/4
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் – நற் 364/9
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு – நற் 372/8
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் – நற் 396/3
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை – குறு 170/2
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி – ஐங் 180/2
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த/அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே – ஐங் 193/3,4
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/4
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த/நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/1,2
தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை – பதி 38/6
நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது – பதி 53/11
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் – பதி 66/7
மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த/நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/127,128
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த/காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/27,28
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் – பரி 20/36
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த/பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/36,37
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த/முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/1,2
தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த/பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/2,3
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக – கலி 111/14
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த/பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த – கலி 138/20,21
குறவர் தந்த சந்தின் ஆரமும் – அகம் 13/4
பெரு_நீர் அழுவத்து எந்தை தந்த/கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/1,2
கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த/பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி – அகம் 44/13,14
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் – அகம் 63/12
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த/நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்-வயின் – அகம் 72/19,20
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த/பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் – அகம் 80/5,6
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/8
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் – அகம் 127/7
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் – அகம் 130/9
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் – அகம் 149/9
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் – அகம் 199/21
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/5
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் – அகம் 283/5
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – அகம் 340/16
என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே – அகம் 365/9
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/13
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் – அகம் 388/19
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் – அகம் 400/21
வேந்து தந்த பணி திறையான் – புறம் 22/26
குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த/கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய – புறம் 24/22,23
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த/கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி – புறம் 55/3,4
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/18
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை – புறம் 177/13
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த/திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் – புறம் 179/4,5
யானை தந்த முளி மர விறகின் – புறம் 247/1
கான யானை தந்த விறகின் – புறம் 251/5
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த/செல்வன் ஊரும் மா வாராதே – புறம் 273/3,4
கலம் தந்த பொன் பரிசம் – புறம் 343/5
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் – புறம் 386/14
TOP


தந்ததன்-தலையும் (1)

எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென – நற் 152/5
TOP


தந்தது (2)

மடலே காமம் தந்தது அலரே – நற் 152/1
அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென் – ஐங் 247/1
TOP


தந்தமை (1)

காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த – நற் 282/4
TOP


தந்தன்று (1)

கங்குலும் கையறவு தந்தன்று/யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே – நற் 152/8,9
TOP


தந்தன்றே (2)

மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே/இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/2,3
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/4
TOP


தந்தன (1)

தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் – நற் 361/7
TOP


தந்தனன் (2)

தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/5
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/8
TOP


தந்தனனே (3)

உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது – நற் 359/4
நோய் தந்தனனே தோழி – குறு 13/4
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய – புறம் 165/12
TOP


தந்தனென் (1)

முன்னே தந்தனென் என்னாது துன்னி – புறம் 171/3
TOP


தந்தனை (4)

நேர்ந்தனை ஆயின் தந்தனை சென்மோ – குறு 236/2
இன்று தந்தனை தேரோ – குறு 400/6
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/20
TOP


தந்தனைத்தற்கோ (2)

பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ/கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் – கலி 76/7,8
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ/விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/11,12
TOP


தந்தனையால் (1)

வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே – குறு 327/7
TOP


தந்தார் (2)

நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது – கலி 84/32
TOP


தந்தாரவரொடும் (1)

தையலவரொடும் தந்தாரவரொடும்/கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் – பரி 15/46,47
TOP


தந்தாரும் (1)

தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் – பரி 23/84
TOP


தந்தாள் (2)

வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/2
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள்/தான் யாரோ என்று வினவிய நோய்ப்பாலேன் – கலி 84/39,40
TOP


தந்தாளா (1)

தன் நலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை – கலி 84/34
TOP


தந்தான் (1)

மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/79
TOP


தந்தானை (1)

தந்தானை தந்தே தருக்கு – பரி 20/78
TOP


தந்திட்டது (1)

கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா – கலி 107/31
TOP


தந்திட (1)

எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20
TOP


தந்து (46)

வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 108
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி – பெரும் 141
அரிய தந்து குடி அகற்றி – மது 766
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து/இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 167,168
கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து/நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/4,5
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து/பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 183/1,2
எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் – நற் 330/7
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ – நற் 388/6
வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/10
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை – குறு 223/4
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து/கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/4,5
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து/வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் – ஐங் 45/1,2
உற்றோர் மறவா நோய் தந்து/கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/4,5
இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது – பதி 28/5
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/15
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
களிறொடு கலம் தந்து/தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – பதி 90/7,8
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து/புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/1,2
வையை தொழுவத்து தந்து அடித்து இடித்து – பரி 20/60
தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா – பரி 20/75
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து/வேய்தந்தது என்னை விளைந்தமை மற்று அது – பரி 24/36,37
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி 79/23
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய – கலி 109/9
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை – கலி 110/4
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
பிறர் தந்து நிறுக்குவள் ஆயின் – அகம் 28/13
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த – அகம் 35/5
பிறரும் ஒருத்தியை நம் மனை தந்து/வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/9,10
இழந்த நாடு தந்து அன்ன – அகம் 199/23
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 376/18
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 396/19
மறைந்தனை கழியும் நின் தந்து செலுத்தி – அகம் 398/14
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து/அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/14,15
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
ஒன்னார் வாட அரும் கலம் தந்து நும் – புறம் 198/15
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து – புறம் 260/15
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய – புறம் 261/15
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய – புறம் 264/5
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து/குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் – புறம் 389/9,10
TOP


தந்தும் (3)

மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும்/தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி – நற் 173/2,3
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும்/தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் – குறு 346/4,5
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும்/நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய – புறம் 99/2,3
TOP


தந்தே (2)

மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே – நற் 268/9
தந்தானை தந்தே தருக்கு – பரி 20/78
TOP


தந்தை (51)

தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை/வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி – சிறு 127,128
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள் – நற் 110/11
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை/நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/5,6
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/7
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை/தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/3,4
கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை/தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/4,5
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய – நற் 306/1
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் – நற் 323/6
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/6
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை/மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/2,3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை/புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/1,2
வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை/கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/7,8
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை/அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/4,5
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை/வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/5,6
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி – ஐங் 409/1
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/8
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் – கலி 84/25
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/33
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை/அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/13,14
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை/மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் – அகம் 6/3,4
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை/அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/13,14
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை/கூதிர் இல் செறியும் குன்ற நாட – அகம் 58/5,6
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை/அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/12,13
எவ்வம் தீர வாங்கும் தந்தை/கை பூண் பகட்டின் வருந்தி – அகம் 140/13,14
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – அகம் 145/17
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை/நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – அகம் 162/8,9
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை/கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/8,9
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும் – அகம் 288/13
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே – அகம் 288/17
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 78/11
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை/பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது – புறம் 116/15,16
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/10
இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை/ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் – புறம் 120/17,18
நீ வாழியர் நின் தந்தை/தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே – புறம் 137/14,15
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் – புறம் 201/6
முனி தலை புதல்வர் தந்தை/தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே – புறம் 250/8,9
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை/எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் – புறம் 290/3,4
மைந்தர் தந்தை/இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை – புறம் 340/6,7
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை/எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/3,4
எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர் – புறம் 355/4
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை/வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக – புறம் 394/8,9
TOP


தந்தை-தன் (1)

தந்தை-தன் ஊர் இதுவே – நற் 198/11
TOP


தந்தை_பெயரன் (1)

அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன்/முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி – ஐங் 403/3,4
TOP


தந்தைக்கு (4)

நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு/உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு – அகம் 60/3,4
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு/வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் – அகம் 216/3,4
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே – புறம் 312/2
TOP


தந்தையர் (1)

தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர்/குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/9,10
TOP


தந்தையர்க்கு (1)

பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு/அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/2,3
TOP


தந்தையும் (6)

தந்தையும் வந்து நிலை – கலி 83/31
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர் – புறம் 343/13
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும்/நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே – புறம் 349/2,3
புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும் – புறம் 354/3
TOP


தந்தையை (2)

தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது – அகம் 262/5
TOP


தந்தையை_கொன்றானை (1)

தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை/தோளின் திருகுவான் போன்ம் – கலி 101/31,32
TOP


தந்தையோடு (1)

பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு/ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு – கலி 107/33,34
TOP


தந்தோய் (1)

நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல – குறு 147/3
TOP


தந்தோன் (1)

கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே – புறம் 392/21
TOP


தந்தோனே (1)

எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/14
TOP


தப்பல் (3)

செய்த தன் தப்பல் அன்றியும் – நற் 203/10
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற – குறு 121/3
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/9
TOP


தப்பலின் (1)

பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின்/ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர் – புறம் 327/4,5
TOP


தப்பற்கு (4)

ஒல்லேம் என்ற தப்பற்கு/செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே – குறு 79/7,8
தான் குறி வாயா தப்பற்கு/தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/5,6
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு/ஒன்பதிற்று_ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை – குறு 292/2,3
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு/பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் – அகம் 109/12,13
TOP


தப்பற்கும் (1)

அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
TOP


தப்பா (1)

உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா/காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 42,43
TOP


தப்பார் (1)

ஆள் அன்று என்று வாளின் தப்பார்/தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/2,3
TOP


தப்பி (1)

மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
TOP


தப்பித்தான் (1)

தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/5
TOP


தப்பிய (3)

பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை – குறு 125/5
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும் – புறம் 34/3
TOP


தப்பியோன் (1)

எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு – புறம் 304/5
TOP


தப்பின் (1)

தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் – புறம் 157/1
TOP


தப்பினவே (1)

காலே பரி தப்பினவே கண்ணே – குறு 44/1
TOP


தப்பினேன் (1)

பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன்/என்று அடி சேர்தலும் உண்டு – கலி 89/14,15
TOP


தப்பு (1)

பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/7
TOP


தப்புந (1)

துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே – புறம் 189/8
TOP


தப்புநர் (1)

பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர் – பதி 17/2
TOP


தப்பும் (1)

வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து – குறி 254
TOP


தப (15)

பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப/வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற – பெரும் 238,239
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி – மது 572
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப/உலவை ஆகிய மரத்த – நற் 62/8,9
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே – பதி 11/25
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து – பதி 54/12
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப/இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப – பதி 57/1,2
மலைத்த தெவ்வர் மறம் தப கடந்த – பதி 65/3
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து – பரி 1/29
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப/கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 18/1,2
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப/இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/7,8
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப/நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் – கலி 132/4,5
மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி – அகம் 18/4
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப/அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/4,5
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் – புறம் 184/9
TOP


தபு (15)

நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு – முல் 81
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – மலை 42
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப – நற் 18/7
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி – நற் 256/1
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை – குறு 128/1
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் – ஐங் 180/3
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை – பதி 44/9
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/42
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் – கலி 100/18
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் – கலி 137/20
பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார்-கண் – கலி 143/22
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/6
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு/வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் – புறம் 154/4,5
TOP


தபுக்கும் (2)

கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும்/பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/27,28
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும்/நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை – அகம் 130/10,11
TOP


தபுத்த (5)

உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/20
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/7
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/4
தபுத்த புலர்வு இல் புண் – கலி 95/13
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5
TOP


தபுத்த-காலை (1)

வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12
TOP


தபுத்தனன் (1)

செற்றோரை வழி தபுத்தனன்/நட்டோரை உயர்பு கூறினன் – புறம் 239/4,5
TOP


தபுத்தீர் (1)

நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என – புறம் 294/6
TOP


தபுத்து (2)

உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து/உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே – பதி 13/18,19
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட – கலி 130/3
TOP


தபுதி (1)

தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க – புறம் 43/7
TOP


தபுந (1)

எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந/கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 32/8,9
TOP


தம் (119)

தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 89
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் – திரு 173
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 91
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 34
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 229
யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என – மது 747
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம்/மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி – பட் 55,56
மின் ஒளி எறிப்ப தம் ஒளி மழுங்கி – பட் 292
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு – மலை 320
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது – மலை 537
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 553
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/7
இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/12
நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/9
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே – நற் 125/12
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/5
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/11
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து – நற் 183/1
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – நற் 226/4
நன் நுதல் நீவி சென்றோர் தம் நசை – நற் 316/6
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/10
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/12
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் – குறு 8/3
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் – குறு 46/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
துறைவன் தம் ஊரானே – குறு 97/3
நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் – குறு 183/2
உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று – குறு 218/5
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம்/கெழுதகைமையின் அழுதன தோழி – குறு 241/1,2
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ – குறு 284/5
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார் – குறு 309/1
சேறும் சேறும் என்றலின் பண்டை தம்/மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று – குறு 325/1,2
பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே – ஐங் 137/3
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே – ஐங் 221/4
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே – ஐங் 254/4
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம்/அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் – பதி 22/8,9
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் – பதி 71/11
வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12
நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து – பதி 79/9
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/13
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய – பதி 88/4
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை – பதி 90/3
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம்/ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி – பரி 4/1,2
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம்/பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் – பரி 6/1,2
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் – பரி 11/58
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/71
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் – பரி 24/30
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம்/கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் – கலி 4/17,18
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம்/உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு – கலி 6/3,4
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை – கலி 8/15
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம்/குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/10,11
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/15
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம்/இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/15,16
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் – கலி 27/19
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/18
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் – கலி 39/33
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம்/வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/9,10
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம்/உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/13,14
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம்/செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/17,18
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை – கலி 85/30
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் – கலி 101/7
தம் கண் பொடிவது எவன் – கலி 105/60
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/31
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம்/அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் – கலி 106/31,32
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/9
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/9
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம்/சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/8,9
நீயலேன் என்று என்னை அன்பினால் பிணித்து தம்/சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/18,19
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம்/உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/30,31
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் – கலி 139/2
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் – கலி 140/18
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப – கலி 143/28
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே – அகம் 24/10
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம்/இன் துணை பிரியும் மடமையோரே – அகம் 43/14,15
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/2
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம்/மலை கெழு சீறூர் புலம்ப கல்லென – அகம் 52/6,7
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம்/சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/14,15
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/11
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம்/செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/5,6
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி – அகம் 200/6
பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே – அகம் 228/13
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/13
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/11
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை – அகம் 314/13
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் – அகம் 382/2
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/8
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
சேர்ந்தவர் தம் கடும்பு ஆர்த்தும் – புறம் 22/27
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 78/11
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/8
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
ஆடலும் ஒல்லார் தம் பாடலும் மறந்தே – புறம் 153/12
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/2
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம்/வளன் வலி-உறுக்கும் உளம் இலாளரோடு – புறம் 190/3,4
இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின் – புறம் 203/4
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 366/5
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/9
TOP


தம்-மின் (5)

மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின்/கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 729,730
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின்/கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த – மது 731,732
விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின்/புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை – மது 736,737
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின்/நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த – மது 743,744
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் – மது 746
TOP


தம்-வயின் (5)

ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின்/இரந்தோர் மாற்றல் ஆற்றா – நற் 84/10,11
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்-வயின்/பொய் படு கிளவி நாணலும் – ஐங் 472/3,4
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின்/நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு – கலி 24/15,16
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின்/ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர்-மன் என – அகம் 103/10,11
நல் இசை தம்-வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15
TOP


தம்பலம் (1)

தையால் தம்பலம் தின்றியோ என்று தன் – கலி 65/13
TOP


தம்பி (2)

தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/10
நெருநல் எல்லை நீ எறிந்தோன் தம்பி/அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் – புறம் 300/3,4
TOP


தம்பியொடு (1)

எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு – புறம் 304/5
TOP


தம்மில் (2)

பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில்/தருதல் தகை ஆதால் மற்று – கலி 92/8,9
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல் – கலி 92/52
TOP


தம்மின் (1)

பிரிந்தீர் புணர் தம்மின் என்பன போல – கலி 92/62
TOP


தம்முள் (5)

வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள்/பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு – பரி 7/71,72
ஒரோஒ கை தம்முள் தழீஇ ஒரோஒ கை – கலி 18/9
தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும் – கலி 106/11
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த – கலி 114/16
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் – புறம் 65/7
TOP


தம்முளும் (1)

கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை – கலி 93/29
TOP


தம்முன் (2)

அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/19
சாமனார் தம்முன் செலவு காண் – கலி 94/34
TOP


தம்மை (2)

தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை/வருக என்றார் யார்-கொலோ ஈங்கு – கலி 85/30,31
தம்மை பிழைத்தோர் பொறுக்கும் செம்மல் – புறம் 43/18
TOP


தம்மொடு (8)

தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 553
தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு – பரி 27/3
நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு/போயின்று சொல் என் உயிர் – கலி 24/16,17
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு/தானே சென்ற நலனும் – அகம் 103/13,14
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/14
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு/திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/11,12
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது – அகம் 359/7
தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா – புறம் 367/2
TOP


தம்மொடும் (1)

தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
TOP


தம்மோடு (1)

கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு/உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/23,24
TOP


தம்மோன் (2)

தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி – நற் 88/6
தம்மோன் போலான் பேர் அன்பினனே – ஐங் 475/5
TOP


தமக்கு (9)

சேர்ந்தனர்-கொல்லோ தாமே யாம் தமக்கு/ஒல்லேம் என்ற தப்பற்கு – குறு 79/6,7
நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று – குறு 266/1
முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி-கண் – கலி 34/4
தமக்கு இனிது என்று வலிதின் பிறர்க்கு இன்னா – கலி 62/7
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் – புறம் 61/15
பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப என – புறம் 136/21
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப – புறம் 166/18
தமக்கு என முயலா நோன் தாள் – புறம் 182/8
TOP


தமக்கே (1)

இசையாது-கொல்லோ காதலர் தமக்கே – குறு 48/7
TOP


தமக்கோ (1)

தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் – அகம் 382/2
TOP


தமது (4)

தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ – நற் 130/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/17
TOP


தமர் (19)

தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே – நற் 331/12
தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே – நற் 331/12
தமர் ஓர் அன்னள் வைகறையானே – குறு 312/8
குறிஞ்சி குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர்/வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு – பரி 9/67,68
செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை – பரி 19/64
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/14
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய – கலி 109/9
போல கொடுத்தார் தமர் – கலி 141/25
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/2
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/19
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் – அகம் 136/18
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே – அகம் 144/19
காஞ்சி நீழல் தமர் வளம் பாடி – அகம் 286/4
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/7
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் – அகம் 369/16
தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் – புறம் 157/1
தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் – புறம் 177/4
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து – புறம் 294/4
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
TOP


தமர்க்கு (1)

தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும் – கலி 75/8
TOP


தமரின் (2)

தமரின் தீராள் என்மோ அரசர் – குறு 392/6
பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து ஒரு பேதை – பரி 19/58
TOP


தமவும் (1)

தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி – பட் 209
TOP


தமவே (1)

தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா – புறம் 367/2
TOP


தமனிய (3)

தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை – பெரும் 332
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் – பரி 8/114
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை – கலி 96/15
TOP


தமனியம் (2)

தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் – சிறு 147
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை – மது 704
TOP


தமாலம் (1)

பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம்/தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் – நற் 292/2,3
TOP


தமி (1)

நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை – நற் 163/8
TOP


தமித்து (1)

நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே – புறம் 184/3
TOP


தமிய (1)

மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/2
TOP


தமியம் (2)

நடுநாள் யாமத்தும் தமியம் கேட்டே – நற் 129/9
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10
TOP


தமியர் (10)

தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு – நற் 96/9
கரை அரும் குட்டம் தமியர் நீந்தி – நற் 144/8
தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய் – குறு 34/2
இன்னும் தமியர் கேட்பின் பெயர்த்தும் – குறு 94/4
தமியர் ஆக இனியர்-கொல்லோ – குறு 172/4
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர்/என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என – அகம் 78/11,12
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே – அகம் 293/9
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் – புறம் 182/3
TOP


தமியரே (1)

தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – கலி 47/13
TOP


தமியவே (2)

தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/5
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/9
TOP


தமியள் (5)

விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல – அகம் 5/2
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி – அகம் 24/9
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே – அகம் 214/15
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/3
சிறு நனி தமியள் ஆயினும் – புறம் 247/9
TOP


தமியளும் (1)

சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர – அகம் 158/12
TOP


தமியன் (5)

தமியன் வந்தோன் பனியலை நீயே – நற் 182/10
இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும் – அகம் 108/10
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் – அகம் 290/10
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் – அகம் 380/1
தமியன் வந்த மூதிலாளன் – புறம் 284/4
TOP


தமியார் (1)

தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து – கலி 33/13
TOP


தமியென் (1)

தமியென் மன்ற அளியென் யானே – குறு 30/6
TOP


தமியே (2)

உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே/குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென – நற் 229/8,9
தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர – நற் 305/4
TOP


தமியேம் (1)

துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/10
TOP


தமியேன் (1)

தமியேன் கேட்குவென்-கொல்லோ – நற் 218/10
TOP


தமியை (4)

துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை – நற் 254/9
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி – நற் 385/6
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/4
பாம்பு எறி கோலின் தமியை வைகி – அகம் 322/5
TOP


தமியோர் (1)

தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6
TOP


தமியோர்க்கு (2)

இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே – குறு 124/4
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
TOP


தமியோன் (1)

தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே – அகம் 16/6
TOP


தமிழ் (15)

தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் – சிறு 66
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/9
தமிழ் வையை தண்ணம் புனல் – பரி 6/60
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/25
தெரி மாண் தமிழ் மும்மை தென்னம்பொருப்பன் – பரி 26/1
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 30/5
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
தமிழ் கெழு மூவர் காக்கும் – அகம் 31/14
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/14
தமிழ் தலைமயங்கிய தலையாலம்கானத்து – புறம் 19/2
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் – புறம் 50/10
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து – புறம் 51/5
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே – புறம் 58/13
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
TOP


தமிழ்நாட்டு (1)

தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
TOP


தமிழ்நாட்டு_அகம் (1)

தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
TOP


தமிழகம் (1)

வையக வரைப்பில் தமிழகம் கேட்ப – புறம் 168/18
TOP


தமின் (1)

மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று – புறம் 152/18
TOP


தயக்கு (1)

நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி – குறி 125
TOP


தயங்க (16)

வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் – நற் 121/9
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/6
களிற்று செவி அன்ன பாசடை தயங்க/உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/2,3
தயங்க இருந்து புலம்ப கூஉம் – குறு 154/6
நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க/உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு – குறு 262/4,5
அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க/பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/1,2
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் – குறு 385/4
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் – கலி 39/3
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை – அகம் 27/1
பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க/வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை – அகம் 86/16,17
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி – அகம் 121/7
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க/கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று – அகம் 126/4,5
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க/பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து – அகம் 176/6,7
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் – அகம் 378/10
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/10
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க/மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/3,4
TOP


தயங்கிய (2)

பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல் – நற் 195/7
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
TOP


தயங்கு (14)

களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி – சிறு 123
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின் – சிறு 141
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி – மது 436
நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப – நற் 215/6
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது – நற் 299/3
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/5
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/5
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 68/7
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 79/15
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி – அகம் 263/1
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/2
தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 371/4
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
TOP


தயங்குபு (1)

தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/12
TOP


தயங்கும் (1)

தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் – கலி 40/13
TOP


தயிர் (11)

உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து – பெரும் 158
விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் – மலை 109
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர்/நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை – மலை 523,524
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல் – குறு 167/1
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் – கலி 106/37
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் – அகம் 87/1
தயிர் மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே – அகம் 340/15
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர்/இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/2,3
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/3
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ – புறம் 215/3
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை – புறம் 326/10
TOP


தயிரின் (1)

நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் பிறவொடும் – பரி 16/3
TOP


தர (47)

தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 347
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது – மது 426
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது – மது 426
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும் – மது 695
நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர/நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் – குறி 231,232
சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர/வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என – மலை 545,546
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த – நற் 31/8
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை – நற் 119/4
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த – நற் 295/5
பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி – நற் 378/10
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி – குறு 305/1
நீ உடம்படுதலின் யான் தர வந்து – குறு 383/1
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த – ஐங் 54/4
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் – ஐங் 490/1
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/19
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் – பதி 61/14
கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம் – பரி 12/33
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த – கலி 99/6
கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி – கலி 134/13
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/25
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர – அகம் 86/10
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர – அகம் 86/10
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர/ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல் – அகம் 86/19,20
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும் – அகம் 133/11
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/7
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/9
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/9
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
நசை தர வந்த நன்னராளன் – அகம் 362/8
நசை தர வந்தோர் இரந்தவை – அகம் 377/14
வாள் வலம் தர மறு பட்டன – புறம் 4/1
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய – புறம் 15/15
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/5
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் – புறம் 75/2
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/17
தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா – புறம் 192/2
யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து – புறம் 201/16
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் – புறம் 209/11
ஆ தர கழுமிய துகளன் – புறம் 258/10
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் – புறம் 379/14
TOP


தர_தர (4)

கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது – மது 426
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர/பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/4,5
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர/புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று – அகம் 86/10,11
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர/பரத்தைமை தாங்கலோ இலென் என வறிது நீ – அகம் 316/9,10
TOP


தரத்தர (3)

வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட – பொரு 87
தன் அறி அளவையின் தரத்தர யானும் – பொரு 127
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர/வைகல்_வைகல் கை கவி பருகி – பொரு 157,158
TOP


தரப்பட்டவள் (1)

சொல்லால் தரப்பட்டவள்/சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார் – கலி 102/12,13
TOP


தரல் (8)

செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/6
வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் – கலி 4/7
அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே – கலி 39/6
கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி – அகம் 3/12
எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு – அகம் 29/20
எறி திரை ஓதம் தரல் ஆனாதே – அகம் 350/2
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து – அகம் 393/2
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் – புறம் 390/16
TOP


தரலும் (1)

பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் – கலி 65/14
TOP


தரலோ (1)

நிரல் அல்லோர்க்கு தரலோ இல் என – புறம் 345/14
TOP


தரவின் (1)

புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன் – அகம் 338/18
TOP


தரவு (1)

தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை – பொரு 173
TOP


தரற்கு (1)

சென்ற இளமை தரற்கு – கலி 18/12
TOP


தரற்கே (1)

நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/8
TOP


தராய் (1)

ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 460
TOP


தராய்_கண் (1)

ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 460
TOP


தராஅர் (1)

பெரும் களிற்று யானையொடு அரும் கலம் தராஅர்/மெய் பனி கூரா அணங்கு என பராவலின் – பதி 71/21,22
TOP


தரிக்க (1)

சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி 5/40
TOP


தரின் (1)

அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் – கலி 143/13
TOP


தரினும் (2)

தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும்/வெய்ய உவர்க்கும் என்றனிர் – குறு 196/4,5
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக – புறம் 338/8
TOP


தரினே (1)

வேம்பின் பைம் காய் என் தோழி தரினே/தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே – குறு 196/1,2
TOP


தரீஇ (13)

வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ/அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் – சிறு 260,261
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ/அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் – பெரும் 492,493
பாணர் உவப்ப களிறு பல தரீஇ/கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ – மது 219,220
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ/புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் – மலை 71,72
தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ/ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை – மலை 425,426
மன் எயில் எறிந்து மறவர் தரீஇ/தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு – பதி 37/9,10
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ/இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி – பதி 42/9,10
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து – பதி 71/14
நன் மரம் துவன்றிய நாடு பல தரீஇ/பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் – பதி 85/1,2
தறுகணாளர் குடர் தரீஇ தெறுவர – அகம் 77/10
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ/கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு – அகம் 138/10,11
அறியா வேலன் தரீஇ அன்னை – அகம் 242/10
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ/திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் – அகம் 269/19,20
TOP


தரீஇய (10)

வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய/பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/7,8
எல்லி தரீஇய இன நிரை – நற் 291/8
உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய/உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால் – குறு 269/5,6
வன்_புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு – ஐங் 469/2
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய/மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை – அகம் 3/4,5
கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/11
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை – அகம் 213/6
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் – அகம் 238/3
நாள்_இரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் – அகம் 336/4
ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால்வீழ்த்து – புறம் 205/10
TOP


தரீஇயர் (8)

நாடு படு நன் கலம் தரீஇயர்/நீடினர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 463/4,5
அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும் – பதி 52/3
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர்/தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று – பதி 52/28,29
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர் – பதி 53/1
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர்/இன்று இனிது நுகர்ந்தனம் ஆயின் நாளை – பதி 58/4,5
நன் நுதல் பசப்பவும் ஆள்வினை தரீஇயர்/துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என – அகம் 77/1,2
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி – அகம் 298/2
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு – அகம் 303/12
TOP


தரு (52)

திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல் – பெரும் 31
களிறு தரு விறகின் வேட்கும் – பெரும் 499
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் – மது 536
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – மது 684
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நெடு 90
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 212
நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும் – மலை 11
வண்டு தரு நாற்றம் வளி கலந்து ஈய – நற் 56/2
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் – நற் 63/10
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நற் 143/2
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
தளி தரு தண் கார் தலைஇ – நற் 316/9
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் – நற் 360/4
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/3
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும் – குறு 79/4
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/2
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது – ஐங் 451/2
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/3
நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும் – பதி 22/29
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ – பரி 18/22
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/24
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி – கலி 114/12
நாடு தரு நிதியினும் செறிய – அகம் 60/14
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
ஒன்றில் கொள்ளாய் சென்று தரு பொருட்கே – அகம் 123/14
தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும் – அகம் 152/7
தரு மணல் கிடந்த பாவை என் – அகம் 165/12
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் – அகம் 187/9
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ – அகம் 221/2
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து – அகம் 256/11
ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக – அகம் 264/8
சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு/நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே – அகம் 271/9,10
பழி எவன் ஆம்-கொல் நோய் தரு பாலே – அகம் 325/22
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது – அகம் 333/15
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் – அகம் 363/14
முனை தரு பூசல் கனவினும் அறியாது – புறம் 42/9
நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் – புறம் 42/16
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/15
வென்றி தரு வேட்கையர் மன்றம் கொள்-மார் – புறம் 270/10
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி – புறம் 292/7
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே – புறம் 306/7
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க – புறம் 318/1
வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் – புறம் 320/16
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/22
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற – புறம் 391/4
TOP


தரு-மார் (1)

பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக – அகம் 1/9
TOP


தருக்கிய (1)

தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/18
TOP


தருக்கு (2)

தந்தானை தந்தே தருக்கு/மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/78,79
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் – கலி 104/72
TOP


தருக்கும் (1)

பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் – ஐங் 67/3
TOP


தருக்கேம் (1)

தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு-உற்று – கலி 69/21
TOP


தருக (1)

தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து – பதி 38/14
TOP


தருகம் (2)

பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே – அகம் 21/8
நனி உடை பரிசில் தருகம்/எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே – புறம் 237/19,20
TOP


தருகல்லாய் (2)

எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை – கலி 148/17
மார்பு தருகல்லாய் பிறன் ஆயினையே – அகம் 396/10
TOP


தருகிற்கும் (1)

அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே – கலி 39/6
TOP


தருகிற்பாய் (1)

துறந்தானை நாடி தருகிற்பாய் ஆயின் நினக்கு ஒன்று – கலி 144/49
TOP


தருகுவர் (1)

பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ – அகம் 295/18
TOP


தருகுவல் (1)

சென்றவர் தருகுவல் என்னும் – ஐங் 474/4
TOP


தருகுவன் (5)

கடும் சூள் தருகுவன் நினக்கே கானல் – அகம் 110/5
பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ – புறம் 32/2
மாட மதுரையும் தருகுவன் எல்லாம் – புறம் 32/5
ஊர் புறம் நிறைய தருகுவன் யார்க்கும் – புறம் 258/8
தருகுவன் மாதோ – புறம் 328/13
TOP


தருகுவன்-கொல்லோ (1)

தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை – அகம் 280/11
TOP


தருகுவென் (3)

அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ – நற் 386/6
பொலம் புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ – ஐங் 391/4
வருகுவை ஆயின் தருகுவென் பால் என – அகம் 54/19
TOP


தருகுவேம் (1)

முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து – புறம் 319/8
TOP


தருகுவை (1)

தருகுவை ஆயின் தவிரும் என் நெஞ்சத்து – கலி 142/39
TOP


தருதல் (3)

தருதல் தகை ஆதால் மற்று – கலி 92/9
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/4
பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/6
TOP


தருதலான் (1)

பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் – பரி 11/24
TOP


தருதலின் (1)

இரும் பேர் ஒக்கலொடு தின்ம் என தருதலின்/அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/13,14
TOP


தருதலும் (4)

காமம் தருதலும் இன்றே அதனால் – நற் 126/10
இன் உயிர் தருதலும் ஆற்றுமோ – கலி 7/20
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை – கலி 148/17
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த – அகம் 123/5
TOP


தருதியோ (1)

புறமும் தருதியோ வாழிய மழையே – அகம் 188/14
TOP


தருநர் (1)

இன் சோறு தருநர் பல்-வயின் நுகர – மது 535
TOP


தருநரும் (1)

தருநரும் உளரோ இ உலகத்தான் என – அகம் 75/16
TOP


தருநன் (1)

எல்லை தருநன் பல் கதிர் பரப்பி – பொரு 233
TOP


தருப்பை (1)

தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த – பெரும் 264
TOP


தருப (2)

பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/12
TOP


தருபு (4)

உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு/மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் – பரி 2/10,11
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும் – அகம் 85/8
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த – அகம் 218/2
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு/நிரயத்து அன்ன என் வறன் களைந்தன்றே – புறம் 376/14,15
TOP


தரும் (11)

இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/7
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
வெள்ளம் தரும் இ புனல் – பரி 10/70
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் – பரி 20/64
புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என – கலி 11/3
வளி_தரும்_செல்வனை வாழ்த்தவும் இயைவதோ – கலி 16/16
வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் – கலி 16/20
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் – கலி 146/28
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் – புறம் 262/3
துன் அரும் பரிசில் தரும் என – புறம் 394/17
TOP


தரும்-மார் (7)

அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை – குறு 216/1
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார்/செல்ப என்ப என்போய் நல்ல – அகம் 27/4,5
மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் – அகம் 67/12
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி – அகம் 141/24
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தரும்-மார்/நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என – அகம் 245/1,2
நுதல் ஒளி கரப்பவும் ஆள்வினை தரும்-மார்/தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 277/3,4
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார்/பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர – புறம் 224/14,15
TOP


தருமமொடு (1)

தருமமொடு இயல்வோள் சாயல் நோக்கி – புறம் 353/4
TOP


தருமனும் (1)

தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் – பரி 3/8
TOP


தருமே (5)

சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே – அகம் 152/24
இன்று செலினும் தருமே சிறு வரை – புறம் 171/1
நின்று செலினும் தருமே பின்னும் – புறம் 171/2
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே – புறம் 185/6
எமக்கே கலங்கல் தருமே தானே – புறம் 298/1
TOP


தருமோ (3)

தருமோ தோழி நின் திரு நுதல் கவினே – நற் 399/10
செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே – கலி 106/45
எம் மனை முந்துற தருமோ/தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே – அகம் 195/18,19
TOP


தருவது (2)

தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே – நற் 208/12
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே – குறு 308/7
TOP


தருவது-கொல்லோ (1)

தெருவின் இயலவும் தருவது-கொல்லோ/கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை – குறு 182/5,6
TOP


தருவதோ (1)

இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே – கலி 15/26
TOP


தருவனர் (3)

வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின் – மலை 410
அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் – நற் 8/6
வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய – புறம் 177/15
TOP


தருவாளோ (3)

கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ/மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/7,8
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ/கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/10,11
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ/என ஆங்கு – கலி 1/13,14
TOP


தருவேனே (1)

யான் ஆகுவல் நின் நலம் தருவேனே – அகம் 392/28
TOP


தரூஉ (2)

குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து – மது 520
தெய்வம் தரூஉ நெஞ்சத்து ஆன்றோர் – பதி 73/6
TOP


தரூஉந்து (1)

எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து/வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/9,10
TOP


தரூஉம் (26)

பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் – சிறு 118
மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம்/அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 67,68
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம்/நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை – பெரும் 320,321
வாடா வள்ளியின் வளம் பல தரூஉம்/நாடு பல கழிந்த பின்றை நீடு குலை – பெரும் 370,371
வேனில் பள்ளி தென்_வளி தரூஉம்/நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை – நெடு 61,62
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு – மலை 170
இளையர் தரூஉம் வாடையொடு – நற் 5/8
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம்/குன்ற நாடன் கேண்மை – குறு 90/5,6
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் – குறு 109/2
எல்லை இல் இடும்பை தரூஉம்/நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே – ஐங் 392/4,5
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப – பதி 21/19
பாடு சால் நன் கலம் தரூஉம்/நாடு புறந்தருதல் நினக்கு-மார் கடனே – பதி 59/18,19
நாடு கெட எருக்கி நன் கலம் தரூஉம் நின் – பதி 83/7
பார்வல் பாசறை தரூஉம் பல் வேல் – பதி 84/5
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை – பரி 20/11
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் – அகம் 6/4
நன் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன் – அகம் 69/17
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம்/முகை தலை திறந்த வேனில் – அகம் 105/15,16
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/9
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய – அகம் 162/17
முருகு என வேலன் தரூஉம்/பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே – அகம் 232/14,15
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம்/நேரா வன் தோள் வடுகர் பெருமகன் – அகம் 253/17,18
பிடி பயின்று தரூஉம் பெரும் களிறு போல – அகம் 276/10
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை – புறம் 35/25
ஏத்தினர் தரூஉம் கூழே நும் குடி – புறம் 122/6
TOP


தரூஉம்-மார் (1)

அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் – கலி 101/34
TOP


தரை (2)

பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் – பரி 2/44
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/15
TOP


தலை (458)

தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து – திரு 9
கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை/ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 53,54
மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர – திரு 227
அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர் – பொரு 1
தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு – பொரு 142
நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பகம் புகு-தொறும் – பொரு 240
தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் – சிறு 147
மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும் – பெரும் 32
வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் – பெரும் 87
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் – பெரும் 91
முரண் தலை கழிந்த பின்றை மறிய – பெரும் 147
கற்றை வேய்ந்த கழி தலை சாம்பின் – பெரும் 150
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி – பெரும் 219
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 284
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப – பெரும் 286
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை/அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 291,292
மலர் தலை உலகத்துள்ளும் பலர் தொழ – பெரும் 410
நனம் தலை உலகம் வளைஇ நேமியொடு – முல் 1
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து – முல் 41
ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின் – மது 29
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 199
மலர் தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே – மது 237
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி – மது 275
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் – மது 322
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் – மது 336
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து – மது 380
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப – மது 396
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப – மது 396
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 402
நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை – மது 430
நனம் தலை வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக – மது 539
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி – நெடு 103
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு 160
வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு – நெடு 176
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் – குறி 37
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
மலர் தலை மன்றத்து பலர் உடன் குழீஇ – பட் 69
புன் தலை இரும் பரதவர் – பட் 90
வளம் தலைமயங்கிய நனம் தலை மறுகின் – பட் 193
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் – பட் 230
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 239
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 178
துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு – மலை 217
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு – மலை 253
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் – மலை 270
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனம் தலை/தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் – மலை 272,273
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை – மலை 305
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 307
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே – மலை 385
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் – மலை 407
பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய – மலை 488
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் – மலை 503
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து – மலை 565
தலை நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் – மலை 581
வல்லிய பெரும் தலை குருளை மாலை – நற் 2/5
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 7/1
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் – நற் 36/3
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை/உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி – நற் 37/1,2
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/6
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/8
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி – நற் 57/3
உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/2
மன்ற எருமை மலர் தலை காரான் – நற் 80/1
கொண்டல் ஆற்றி விண் தலை செறீஇயர் – நற் 89/1
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர – நற் 92/7
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க – நற் 95/4
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு – நற் 97/6
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/3
துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் – நற் 111/2
தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் – நற் 112/7
உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/9
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை – நற் 116/4
துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி – நற் 118/8
வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்_தலை – நற் 129/6
கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப – நற் 129/7
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை – நற் 132/7
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் – நற் 142/7
தலை இறைஞ்சினளே அன்னை – நற் 147/11
புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும் – நற் 151/11
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை – நற் 166/6
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும் – நற் 168/5
பரல் தலைபோகிய சிரல் தலை கள்ளி – நற் 169/4
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் – நற் 169/6
நிலம் செல செல்லா கயம் தலை குழவி – நற் 171/3
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு – நற் 177/2
வறும் தலை பெரும் களிறு போல – நற் 182/9
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/2
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/2
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி – நற் 206/1
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/10
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை – நற் 224/1
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 268/1
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/2
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து – நற் 293/3
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை/பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள் – நற் 298/5,6
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – நற் 306/6
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை – நற் 317/3
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே – நற் 318/9
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை – நற் 325/1
துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட – நற் 326/4
தலை நாள் அன்ன பேணலன் பல நாள் – நற் 332/8
மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய் – நற் 347/2
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் – நற் 358/8
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/3
இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர் – நற் 372/11
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை – நற் 373/2
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
புன் தலை மந்தி கல்லா வன் பறழ் – நற் 379/1
மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை – நற் 391/4
மனை அழுது ஒழிந்த புன் தலை சிறாஅர் – நற் 392/3
மரம் தலைமணந்த நனம் தலை கானத்து – நற் 394/1
அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை – நற் 394/2
நனம் தலை உலகமும் துஞ்சும் – குறு 6/3
பைதல் ஒரு தலை சேக்கும் நாடன் – குறு 13/3
பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று – குறு 19/2
புன் தலை மன்றம் நோக்கி மாலை – குறு 64/2
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை/ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு – குறு 124/1,2
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/4
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/2
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/3
நெருப்பின் அன்ன செம் தலை அன்றில் – குறு 160/1
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/2
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன – குறு 163/2
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/7
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் – குறு 182/1
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு – குறு 183/3
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய – குறு 190/4
மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் – குறு 203/2
கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி – குறு 213/2
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/2
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் – குறு 222/1
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் – குறு 222/1
துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே – குறு 222/7
புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் – குறு 229/2
கன்று ஆற்றுப்படுத்த புன் தலை சிறாஅர் – குறு 241/3
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி – குறு 254/3
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு – குறு 268/4
நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த – குறு 272/3
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – குறு 281/4
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை/ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் – குறு 285/6,7
கல் உயர் நனம் தலை நல்ல கூறி – குறு 297/5
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து – குறு 308/2
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை – குறு 366/3
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய – குறு 372/1
ஆழி தலை வீசிய அயிர் சேற்று அருவி – குறு 372/4
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/2
தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப – குறு 391/8
முழந்தாள் இரும் பிடி கயம் தலை குழவி – குறு 394/1
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் – ஐங் 62/2
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி – ஐங் 80/3
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் – ஐங் 86/1
வெண் தலை மா மழை சூடி – ஐங் 209/4
தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் – ஐங் 270/2
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் ஆரும் – ஐங் 273/2
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை – ஐங் 321/1
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/2
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை/வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு – ஐங் 329/1,2
இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/2
வளை தலை மூதா ஆம்பல் ஆர்நவும் – பதி 13/6
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
வளம் பல நிகழ்தரு நனம் தலை நன் நாட்டு – பதி 15/17
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என – பதி 17/9
ஒலி தலை விழவின் மலியும் யாணர் – பதி 22/30
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று – பதி 28/10
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் – பதி 30/17
நால் வேறு நனம் தலை ஒருங்கு எழுந்து ஒலிப்ப – பதி 31/4
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை – பதி 35/6
மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து – பதி 41/21
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய – பதி 42/22
வைத்தலை மறந்த துய் தலை கூகை – பதி 44/18
நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து – பதி 45/9
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய – பதி 46/9
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/15
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற – பதி 55/17
பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய – பதி 59/14
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் – பதி 63/18
தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு – பதி 67/10
வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர் – பதி 67/16
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த – பதி 69/16
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல் – பதி 73/7
வேறு படு நனம் தலை பெயர – பதி 74/27
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து – பதி 86/5
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/3
தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து – பதி 88/3
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை/தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/1,2
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
தலை இறுபு தாரொடு புரள – பரி 2/41
தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 2/73
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி 3/59
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது – பரி 4/45
நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலை தலைஇ – பரி 6/3
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று – பரி 6/95
தாமம் தலை புனை பேஎம் நீர் வையை – பரி 7/84
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/36
வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் – பரி 9/83
செல வரை காணா கடல் தலை கூட – பரி 10/2
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/2
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே – பரி 12/102
கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை – பரி 13/29
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை – பரி 13/38
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/19
கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ – பரி 16/8
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/72
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது – பரி 23/6
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் – கலி 1/12
தெருமந்து சாய்த்தார் தலை/தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர – கலி 39/26,27
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/13
மெல்ல இறைஞ்சும் தலை/எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை – கலி 61/6,7
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா – கலி 80/1
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் – கலி 82/23
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை/வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு – கலி 83/29,30
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை – கலி 85/22
கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ – கலி 86/2
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் – கலி 93/14
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/79
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி – கலி 106/47
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை – கலி 116/2
கனை பெயல் ஏற்றின் தலை சாய்த்து எனையதூஉம் – கலி 116/14
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் – கலி 128/17
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர – கலி 129/6
நின் தலை வருந்தியாள் துயரம் – கலி 133/18
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு – கலி 138/2
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே – கலி 139/37
வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல் – கலி 148/2
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 3/3
ஆகத்து ஒடுக்கிய புதல்வன் புன் தலை/தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் – அகம் 5/22,23
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/2
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை/நின்னொடு வினவல் கேளாய் பொன்னொடு – அகம் 7/16,17
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் – அகம் 7/21
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் – அகம் 8/15
இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே – அகம் 12/5
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை/உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் – அகம் 19/3,4
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி – அகம் 20/8
என்றூழ் நின்ற புன் தலை வைப்பில் – அகம் 21/14
பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை – அகம் 21/15
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல் – அகம் 34/1
ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப – அகம் 36/14
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – அகம் 38/13
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 39/12
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி – அகம் 43/3
எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை/அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/3,4
வேனில் நீடிய வேய் உயர் நனம் தலை/நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/7,8
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் – அகம் 57/6
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/7
மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை/உயவல் யானை வெரிநு சென்று அன்ன – அகம் 65/13,14
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை/அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின் – அகம் 67/4,5
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் – அகம் 68/18
தலை நாள் அலரின் நாறும் நின் – அகம் 69/19
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி – அகம் 78/1
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப – அகம் 79/9
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை – அகம் 81/7
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – அகம் 83/2
வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் – அகம் 83/10
அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு – அகம் 84/12
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது – அகம் 87/6
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை/உருத்து எழு குரல குடிஞை சேவல் – அகம் 89/2,3
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த – அகம் 89/13
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி – அகம் 90/1
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை/அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் – அகம் 91/7,8
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 97/7
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 101/11
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த – அகம் 103/1
புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை – அகம் 104/11
முகை தலை திறந்த வேனில் – அகம் 105/16
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை/வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 109/6,7
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் – அகம் 113/3
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை/பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 117/6,7
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி – அகம் 121/5
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க – அகம் 126/4
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை – அகம் 132/9
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் – அகம் 136/18
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி – அகம் 145/3
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/14
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 166/12
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட – அகம் 169/1
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை/புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் – அகம் 169/2,3
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட – அகம் 177/7
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை – அகம் 178/20
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை – அகம் 184/9
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன – அகம் 187/8
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ – அகம் 191/1
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் – அகம் 195/13
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/12
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப – அகம் 202/2
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய – அகம் 202/10
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை/தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 202/11,12
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ – அகம் 215/13
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை/களிற்று இரை பிழைத்தலின் கய வாய் வேங்கை – அகம் 221/10,11
யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல் – அகம் 225/10
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/4
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 238/8
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனம் தலை/பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/8,9
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை/விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் – அகம் 241/11,12
வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை/செம் முக மந்தி ஆடும் – அகம் 241/14,15
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் – அகம் 245/12
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் – அகம் 247/6
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை/கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 258/5,6
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு – அகம் 261/10
மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 266/3
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை/குறும் பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி – அகம் 271/4,5
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப – அகம் 274/4
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை/பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/9,10
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை/கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க – அகம் 287/9,10
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/12
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் – அகம் 290/3
இலை ஒழித்து உலறிய புன் தலை உலவை – அகம் 293/1
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – அகம் 294/6
என்றூழ் நீடிய வேய் படு நனம் தலை/நிலவு நிற மருப்பின் பெரும் கை சேர்த்தி – அகம் 295/3,4
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/22
புன் தலை மன்றம் காணின் வழி நாள் – அகம் 301/24
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை/மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் – அகம் 303/5,6
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ – அகம் 306/3
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை/பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் – அகம் 307/9,10
பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட – அகம் 318/7
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை/அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென – அகம் 319/5,6
புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் – அகம் 321/10
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை/களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் – அகம் 327/10,11
அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள் – அகம் 328/4
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/15
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய – அகம் 333/10
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி – அகம் 339/9
ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் – அகம் 339/10
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல் – அகம் 343/5
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல் – அகம் 343/5
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை – அகம் 343/10
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி – அகம் 347/13
கை தலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு – அகம் 347/14
ஒலி தலை பணிலம் ஆர்ப்ப கல்லென – அகம் 350/12
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/6
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/3
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை/அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 372/2,3
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு – அகம் 374/2
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி – அகம் 375/14
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/16
நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி – அகம் 377/7
உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு – அகம் 387/4
விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர் – அகம் 391/4
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் – அகம் 394/2
ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை/அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/6,7
குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு – அகம் 400/9
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/21
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து – புறம் 3/11
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே – புறம் 7/13
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3
கடு ஒடுங்கு எயிற்ற அரவு தலை பனிப்ப – புறம் 17/38
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர் – புறம் 19/13
மலர் தலை உலகத்து தோன்றி – புறம் 24/35
முடி தலை அடுப்பு ஆக – புறம் 26/8
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி – புறம் 29/4
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/14
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து – புறம் 34/12
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த – புறம் 37/1
அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின் – புறம் 42/5
பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/7
புன் தலை சிறாஅர் மன்று மருண்டு நோக்கி – புறம் 46/6
ஒளியோர் பிறந்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 53/9
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா – புறம் 54/12
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் – புறம் 55/20
நனம் தலை பேரூர் எரியும் நைக்க – புறம் 57/7
வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 61/8
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
நறும் சேறு ஆடிய வறும் தலை யானை – புறம் 68/16
பொருதும் என்று தன் தலை வந்த – புறம் 76/11
இரு தலை ஒசிய எற்றி – புறம் 80/8
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என – புறம் 89/3
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ – புறம் 101/3
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை – புறம் 103/1
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை/தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி – புறம் 103/1,2
மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் – புறம் 117/4
பிறழ்வது-மன்னோ இ மலர் தலை உலகே – புறம் 132/9
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக – புறம் 151/4
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/3
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை/கேழல் பன்றி வீழ அயலது – புறம் 152/3,4
துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் – புறம் 158/24
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய – புறம் 165/12
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை/கறி வளர் அடுக்கத்து மலர்ந்த காந்தள் – புறம் 168/1,2
மன்னன் உயிர்த்தே மலர் தலை உலகம் – புறம் 186/2
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/6
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
வறும் தலை உலகமும் அன்றே அதனால் – புறம் 206/9
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/2
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 213/3
நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின் – புறம் 213/4
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/10
நனம் தலை உலகம் அரந்தை தூங்க – புறம் 221/11
ஞாலம் காவலர் கடை தலை/காலை தோன்றினும் நோகோ யானே – புறம் 225/13,14
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 228/4
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய – புறம் 229/6
புலவு நாறும் என் தலை தைவரும்-மன்னே – புறம் 235/9
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று – புறம் 243/12
முனி தலை புதல்வர் தந்தை – புறம் 250/8
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 256/7
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/2
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை/சிறுவர் தாயே பேரில்_பெண்டே – புறம் 270/5,6
மண்-உறு மழி தலை தெண் நீர் வார – புறம் 280/11
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு – புறம் 285/7
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து – புறம் 285/13
கொன்னும் சாதல் வெய்யோற்கு தன் தலை/மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை – புறம் 291/6,7
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை/ஒரு காழ் மாலை தான் மலைந்தனனே – புறம் 291/7,8
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப – புறம் 303/8
புன் தலை மட பிடி நாண – புறம் 308/10
ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே – புறம் 312/1
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி – புறம் 319/10
புன் தலை சிறாஅர் கன்று என பூட்டும் – புறம் 319/11
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 322/4
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை/புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் – புறம் 324/1,2
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும் – புறம் 325/12
புன் தலை சிறாஅர் மன்றத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 334/3
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை – புறம் 353/9
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் – புறம் 369/14
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது – புறம் 371/1
மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி – புறம் 371/2
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/14
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின – புறம் 371/23
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின் – புறம் 372/5
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 373/16
புலிப்பல்தாலி புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 374/9
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை/ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றி – புறம் 376/21,22
பாறு தலை மயிர் நனைய – புறம் 377/2
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை/திருந்து கழல் சேவடி குறுகல் வேண்டி – புறம் 387/17,18
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து – புறம் 389/9
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என – புறம் 390/12
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன் – புறம் 390/24
நனம் தலை மூதூர் வினவலின் – புறம் 391/10
TOP


தலை_பிரி_ஒருவனை (1)

மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை/படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை – பரி 13/38,39
TOP


தலைக்குடை (1)

கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – அகம் 194/7
TOP


தலைக்கூடி (3)

தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி/ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் – பரி 24/6,7
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு – புறம் 17/19
TOP


தலைக்கை (2)

சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/15
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து – புறம் 24/9
TOP


தலைக்கொண்ட (12)

உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு – திரு 121
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் – நற் 30/5
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் – நற் 293/4
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல் – நற் 328/9
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் – பதி 40/29
மறம் தலைக்கொண்ட நூற்றுவர்_தலைவனை – கலி 52/2
தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு – கலி 139/29
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் – அகம் 17/19
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் – அகம் 72/2
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி – அகம் 283/3
எதிர் தலைக்கொண்ட ஆரிய பொருநன் – அகம் 386/5
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை – புறம் 2/14
TOP


தலைக்கொண்டு (8)

இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ – பரி 9/24
நோயுறு வெம் நீர் தெளிப்பின் தலைக்கொண்டு/வேவது அளித்து இ உலகு – கலி 142/53,54
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது – கலி 146/44
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல் – கலி 150/4
மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என – கலி 150/5
அலைக்கும் கோலொடு குறுக தலைக்கொண்டு/இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/21,22
சாறு தலைக்கொண்டு என பெண் ஈற்று-உற்று என – புறம் 82/1
TOP


தலைக்கொள்-மார் (1)

ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார்/நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய – புறம் 15/14,15
TOP


தலைக்கொள்ள (3)

நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள/கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் – பரி 9/49,50
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள/கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால் – கலி 73/16,17
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் – கலி 73/20
TOP


தலைக்கொள்ளும் (1)

கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும்/பெரும் குறும்பு உடுத்த வன்-புல இருக்கை – புறம் 181/3,4
TOP


தலைக்கோல் (1)

மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு – மலை 370
TOP


தலைக (1)

பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே – நற் 328/7
TOP


தலைச்சென்று (11)

தண்டாது தலைச்சென்று/கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 68,69
செற்ற தெவ்வர் கலங்க தலைச்சென்று/அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 139,140
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று/அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ – மது 181,182
மறம் கலங்க தலைச்சென்று/வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி – மது 221,222
முரணியோர் தலைச்சென்று/கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/3,4
செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று/பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் – பதி 36/4,5
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று/தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து – கலி 104/45,46
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர் – புறம் 16/3
நண்ணார் நாண நாள்-தொறும் தலைச்சென்று/இன்னும் இன்ன பல செய்குவன் யாவரும் – புறம் 23/12,13
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று/அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/5,6
நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு – புறம் 258/3
TOP


தலைத்தந்து (2)

மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து/குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று – திரு 216,217
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து/பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/4,5
TOP


தலைத்தந்தோயே (2)

விளியா எவ்வம் தலைத்தந்தோயே – அகம் 212/23
ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே – அகம் 258/15
TOP


தலைத்தந்தோரே (1)

தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே – ஐங் 320/5
TOP


தலைத்தருதல் (1)

பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு – அகம் 333/4
TOP


தலைத்தரும் (1)

எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் என – நற் 284/6
TOP


தலைத்தரூஉம் (1)

இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் – அகம் 78/2
TOP


தலைத்தலை (11)

தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப – பதி 88/27
ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல் – பரி 12/31
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/10
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 16/14
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று – பரி 22/16
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 29/4
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 68/16
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் – அகம் 396/9
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே – புறம் 185/6
தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய – புறம் 230/8
TOP


தலைத்தார் (1)

நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட – அகம் 211/12
TOP


தலைத்து (1)

வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16
TOP


தலைதிரியாது (1)

பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது/நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக – அகம் 333/15,16
TOP


தலைப்பட்ட (1)

சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் – குறு 209/1
TOP


தலைப்பட்டாம் (1)

வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் – கலி 112/22
TOP


தலைப்படா (1)

பயம் தலைப்படா பண்பினை எனினே – குறு 342/7
TOP


தலைப்படினே (1)

பன்மையது எவனோ இவள் வன்மை தலைப்படினே – நற் 170/9
TOP


தலைப்படுதல் (2)

வினை தலைப்படுதல் செல்லா நினைவுடன் – அகம் 5/7
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை – அகம் 7/16
TOP


தலைப்படும் (2)

இனிதின் இனிது தலைப்படும் என்பது – நற் 134/1
தன் நலம் கரந்தாளை தலைப்படும் ஆறு எவன்-கொலோ – கலி 138/7
TOP


தலைப்படுவன் (1)

ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின் – கலி 64/24
TOP


தலைப்படுவாயோ (1)

தையில் நீர் ஆடிய தவம் தலைப்படுவாயோ/உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/13,14
TOP


தலைப்பாடு (1)

தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை – புறம் 70/18
TOP


தலைப்பிரிந்த (1)

நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த/புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் – குறு 272/3,4
TOP


தலைப்பிரியாது (1)

அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த – அகம் 173/1
TOP


தலைப்பிரிவு (1)

தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல – நற் 136/6
TOP


தலைப்பெய்த (2)

உழுந்து தலைப்பெய்த கொழும் களி மிதவை – அகம் 86/1
நீறு தலைப்பெய்த ஞான்றை – அகம் 256/20
TOP


தலைப்பெய்தீமே (1)

நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே – ஐங் 86/4
TOP


தலைப்பெய்து (2)

நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து/கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி – கலி 95/27,28
தலைப்பெய்து வருநர்க்கு ஈயும் – புறம் 343/8
TOP


தலைப்பெய (1)

காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய/பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து – அகம் 156/10,11
TOP


தலைப்பெயர்க்கும் (2)

ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும்/வன் கை இடையன் எல்லி பரீஇ – நற் 169/6,7
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும்/மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/13,14
TOP


தலைப்பெயர்த்து (1)

தலைப்பெயர்த்து இட்ட வேலினும் பலவே – புறம் 130/7
TOP


தலைப்பெயர்ந்து (2)

பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப – அகம் 311/8
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து/பல் கதிர் மழுகிய கல் சேர் அமையத்து – அகம் 367/1,2
TOP


தலைப்பெயர (3)

பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர/கான முல்லை கய வாய் அலரி – நற் 321/2,3
யாண்டு தலைப்பெயர வேண்டு புலத்து இறுத்து – பதி 15/1
இற்றை நாளொடும் யாண்டு தலைப்பெயர என – புறம் 161/12
TOP


தலைப்பெயரி (1)

வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி/தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின் – புறம் 295/2,3
TOP


தலைப்பெயரும் (2)

இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை – மது 686
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும்/பல் பூ கானல் மல்கு நீர் சேர்ப்ப – நற் 375/2,3
TOP


தலைப்பெயற்கு (1)

தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற – அகம் 136/12
TOP


தலைப்பெயின் (1)

ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின்/வேந்து கொண்டு அன்ன பல – கலி 64/24,25
TOP


தலைப்போகு (1)

தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி – புறம் 223/2
TOP


தலைபிரியா (1)

அறம் தலைபிரியா ஆறும் மற்று அதுவே – கலி 9/24
TOP


தலைபெயர்க்கும் (3)

மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை – பொரு 22
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும்/மலை உடை கானம் நீந்தி – குறு 350/6,7
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 101/11
TOP


தலைபோகாமை (1)

தலைபோகாமை நற்கு அறிந்தனென் யானே – குறு 170/5
TOP


தலைபோகிய (1)

பரல் தலைபோகிய சிரல் தலை கள்ளி – நற் 169/4
TOP


தலைமகள் (1)

வெகுண்டனள் என்ப பாண நின் தலைமகள்/மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/1,2
TOP


தலைமடங்க (1)

ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலைமடங்க/பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து – பதி 71/17,18
TOP


தலைமணக்கும் (1)

தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும்/மலி ஓதத்து ஒலி கூடல் – பட் 97,98
TOP


தலைமணந்த (12)

சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 700
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 55/2
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின் – நற் 374/1
மரம் தலைமணந்த நனம் தலை கானத்து – நற் 394/1
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த/கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி – குறு 186/1,2
குன்று தலைமணந்த கானம் – குறு 281/5
குன்று தலைமணந்த புன்_புல வைப்பும் – பதி 30/13
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே – அகம் 105/17
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – அகம் 133/5
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல் – அகம் 172/5
குறியவும் நெடியவும் குன்று தலைமணந்த/சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/11,12
குன்று தலைமணந்த மலை பிணித்து யாத்த மண் – புறம் 357/1
TOP


தலைமணந்தன்று (1)

பொறை தலைமணந்தன்று உயவும்-மார் இனியே – நற் 59/10
TOP


தலைமணந்து (1)

குன்று தலைமணந்து குழூஉ கடல் உடுத்த – பதி 31/1
TOP


தலைமணந்தே (1)

போயின்று-கொல்லோ நோய் தலைமணந்தே – நற் 56/10
TOP


தலைமயக்கிய (1)

வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய/விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/29,30
TOP


தலைமயங்காது (1)

இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது/பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை – அகம் 298/8,9
TOP


தலைமயங்கி (1)

எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி/கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/9,10
TOP


தலைமயங்கிய (6)

வளம் தலைமயங்கிய நனம் தலை மறுகின் – பட் 193
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம் – நற் 274/5
வளம் தலைமயங்கிய பைதிரம் திருத்திய – பதி 38/3
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 39/12
நம்மினும் தான் தலைமயங்கிய/அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/12,13
தமிழ் தலைமயங்கிய தலையாலம்கானத்து – புறம் 19/2
TOP


தலைமிகுத்த (1)

போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு – பதி 14/5
TOP


தலைமை (1)

இரும் கிளை தலைமை எய்தி – புறம் 378/23
TOP


தலைமையர் (1)

தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு – திரு 134
TOP


தலைய (17)

தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல் – நெடு 174
மலை தலைய கடல் காவிரி – பட் 6
செம் மறு தலைய நெய்த்தோர் வாய – நற் 2/4
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை – நற் 211/7
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய/நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற – நற் 241/2,3
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி – நற் 347/4
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் – குறு 165/4
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து – குறு 378/3
குடுமி தலைய மன்ற – ஐங் 202/3
உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய/அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/69,70
பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை – அகம் 130/5
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 201/15
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை – அகம் 224/4
அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி – அகம் 291/19
அறையும் பொறையும் மணந்த தலைய/எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை – புறம் 118/1,2
கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல் – புறம் 333/3
விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட – புறம் 379/13
TOP


தலையது (1)

வயலை அம் சிலம்பின் தலையது/செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/2,3
TOP


தலையர் (3)

உவலை சூடிய தலையர் கவலை – அகம் 291/13
குருதி பற்றிய வெருவரு தலையர்/மற்று இவர் மறனும் இற்றால் தெற்றென – புறம் 337/18,19
கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல் – புறம் 345/17
TOP


தலையளி (1)

முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் – பரி 19/93
TOP


தலையளிக்கும் (1)

நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல – புறம் 67/3
TOP


தலையளிப்பினும் (1)

இன்னா செயினும் இனிது தலையளிப்பினும்/நின் வரைப்பினள் என் தோழி – குறு 397/6,7
TOP


தலையன (1)

பாம்பு சிறை தலையன/பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை – பரி 4/46,47
TOP


தலையாக (1)

இன்று தலையாக வாரல் வரினே – அகம் 318/9
TOP


தலையாது (2)

தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி – பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் – பதி 20/25
TOP


தலையாலம்கானத்து (1)

தமிழ் தலைமயங்கிய தலையாலம்கானத்து/மன் உயிர் பன்மையும் கூற்றத்து ஒருமையும் – புறம் 19/2,3
TOP


தலையாற்று (1)

தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல் – அகம் 152/22
TOP


தலையிட்டு (2)

ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும் – நற் 127/7
கனவின் தலையிட்டு உரையல் சினைஇ யான் – கலி 92/57
TOP


தலையில் (1)

அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து – நற் 120/8
TOP


தலையின் (3)

ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 38/3
கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த – அகம் 151/7
பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப – அகம் 160/14
TOP


தலையின்று (2)

தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/11
காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும் – அகம் 54/3
TOP


தலையினால் (1)

தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள் – கலி 108/56
TOP


தலையும் (11)

மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே – மலை 233
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு – குறு 165/1
விழைந்ததன் தலையும் நீ வெய்து-உற்றனை – குறு 165/2
வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர – குறு 240/4
வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும்/மாற்று ஆகின்றே தோழி ஆற்றலையே – குறு 377/2,3
நொந்ததன் தலையும் நோய் மிகும் துறைவ – ஐங் 160/3
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும்/அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே – ஐங் 403/1,2
தீர தறைந்த தலையும் தன் கம்பலும் – கலி 65/6
கனலும் நோய் தலையும் நீ கனம் குழையவரொடு – கலி 66/13
தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு – கலி 66/17
இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன் – அகம் 369/9
TOP


தலையுள் (1)

என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
TOP


தலையே (7)

அழாஅதீமோ நொதுமலர் தலையே/ஏனல் காவலர் மா வீழ்த்து பறித்த – நற் 13/2,3
இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே – குறு 171/4
முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே/கிளைஇய குரலே கிழக்கு வீழ்ந்தனவே – குறு 337/1,2
சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே/பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே – அகம் 230/15,16
தீது இல் யாக்கையொடு மாய்தல் தவ தலையே – புறம் 214/13
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே – புறம் 239/21
அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே – புறம் 378/24
TOP


தலையையும் (1)

நின் நோய் தலையையும் அல்லை தெறுவர – அகம் 73/6
TOP


தலையொடு (1)

கொய் மழி தலையொடு கைம்மை உற கலங்கிய – புறம் 261/17
TOP


தலையோர் (1)

தலையோர் நுங்கின் தீம் சேறு மிசைய – புறம் 225/1
TOP


தலைவ (6)

வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ/மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ – திரு 260,261
கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந – பொரு 57
கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ/தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின் – மலை 50,51
உலகம் படைத்த காலை தலைவ/மறந்தனர்-கொல்லோ சிறந்திசினோரே – நற் 337/1,2
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ/ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல் – பதி 24/5,6
சால்வ தலைவ என பேஎ விழவினுள் – பரி 5/14
TOP


தலைவந்த (3)

மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை – மலை 331
பணியாமையின் பகை தலைவந்த/மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் – அகம் 251/11,12
உவவு தலைவந்த பெரு நாள் அமையத்து – புறம் 65/6
TOP


தலைவந்தன்று (1)

யாமம் தலைவந்தன்று ஆயின் அதற்கு என் நோய் – கலி 146/34
TOP


தலைவந்து (3)

மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப – குறு 374/3
காணுநர் எள்ள கலங்கி தலைவந்து என் – கலி 139/20
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என – அகம் 86/7
TOP


தலைவர் (3)

பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக – திரு 162
வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின் – முல் 20
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற – அகம் 245/7
TOP


தலைவரினும் (3)

வேந்து தலைவரினும் தாங்கும் – புறம் 325/14
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும்/உண்பது மன்னும் அதுவே – புறம் 333/17,18
அரைசு தலைவரினும் அடங்கல் ஆனா – புறம் 354/1
TOP


தலைவரினே (2)

செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே – நற் 364/12
வாழ்தலும் பழியே பிரிவு தலைவரினே – குறு 32/6
TOP


தலைவருந (1)

சென்று தலைவருந அல்ல அன்பு இன்று – புறம் 161/10
TOP


தலைவரும் (1)

நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை – கலி 39/32
TOP


தலைவற்கு (1)

இலம்பாடு ஒக்கல் தலைவற்கு ஓர் – புறம் 285/16
TOP


தலைவன் (11)

மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக – மது 455
தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர் – மலை 569
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் – நற் 300/9
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன் – ஐங் 275/1
பாரத்து தலைவன் ஆர நன்னன் – அகம் 152/12
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார் – அகம் 342/7
பல் கிளை தலைவன் கல்லா கடுவன் – அகம் 352/2
மாங்குடி மருதன் தலைவன் ஆக – புறம் 72/14
இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன்/அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே – புறம் 95/8,9
பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ் – புறம் 176/6
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் – புறம் 233/5
TOP


தலைவனாக (1)

பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக/கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 772,773
TOP


தலைவனை (1)

மறம் தலைக்கொண்ட நூற்றுவர்_தலைவனை – கலி 52/2
TOP


தலைவாய் (1)

துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் – மலை 475
TOP


தலைவைத்து (1)

மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 207/4
TOP


தலைவைப்ப (1)

கலங்கு முனை சீறூர் கை தலைவைப்ப/கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் – அகம் 129/11,12
TOP


தலைஇ (30)

வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ/புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை – பெரும் 311,312
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ/பெயல் ஆனாதே வானம் பெயலொடு – நற் 51/4,5
ஆர் கலி வானம் தலைஇ நடுநாள் – நற் 53/5
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ/படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து – நற் 274/1,2
தளி தரு தண் கார் தலைஇ/விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே – நற் 316/9,10
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ/சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல – ஐங் 371/2,3
வேனில் நீங்க கார் மழை தலைஇ/காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து – ஐங் 484/1,2
அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ/கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் – பதி 17/11,12
கல் சேர்பு மா மழை தலைஇ/பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே – பதி 84/23,24
நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலை தலைஇ/மலைய இனம் கலங்க மலைய மயில் அகவ – பரி 6/3,4
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று – பரி 9/10
தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை – பரி 10/60
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற – பரி 14/1
வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் – பரி 20/8
மா நிலம் தோன்றாமை மலி பெயல் தலைஇ/ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான் – பரி 24/1,2
இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ/மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 58/1,2
மாரி வானம் தலைஇ நீர் வார்பு – அகம் 128/12
உரும் உரறு கருவிய பெரு மழை தலைஇ/பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள் – அகம் 158/1,2
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென – அகம் 254/15
பெயல் நீர் தலைஇ உலவை இலை நீத்து – அகம் 259/4
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் – அகம் 274/2
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/5
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று – அகம் 304/4
ஆலி அழி துளி தலைஇ/கால்வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே – அகம் 323/12,13
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல – அகம் 374/9
கருவி வானம் தலைஇ ஆங்கும் – புறம் 159/19
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது – புறம் 192/7
தளரும் நெஞ்சம் தலைஇ மனையோள் – புறம் 260/3
வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ/இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை – புறம் 371/11,12
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/3
TOP


தலைஇய (27)

தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து – திரு 9
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின் – மலை 1
நாள்_மழை தலைஇய நன் நெடும் குன்றத்து – நற் 17/1
நீர் மலி கதழ் பெயல் தலைஇய/ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/10,11
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து – நற் 261/5
மால் பெயல் தலைஇய மன் நெடும் குன்றத்து – நற் 268/2
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் – நற் 347/5
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய/தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/4,5
துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே – குறு 222/7
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர – ஐங் 418/2
ஆலி தண் மழை தலைஇய/வாலிய மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே – ஐங் 437/2,3
மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி – பதி 15/3
கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய/வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/15,16
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று – பரி 2/9
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப – கலி 53/7
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் – அகம் 8/15
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் – அகம் 38/10
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ – அகம் 68/15
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை – அகம் 132/9
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய – அகம் 163/1
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 194/1
தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒண் நுதல் – அகம் 325/12
பெரும் கலி வானம் தலைஇய/இரும் குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே – அகம் 337/20,21
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து – அகம் 392/1
வளி தலைஇய தீயும் – புறம் 2/4
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை – புறம் 119/1
TOP


தவ்வென்றன்றே (1)

தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே/மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 319/2,3
TOP


தவ்வென்று (1)

தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப – நெடு 185
TOP


தவ்வென (2)

தவ்வென மறப்பரோ மற்றே முயலவும் – குறு 59/4
வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய – குறு 356/4
TOP


தவ (35)

வாழாமையின் வழி தவ கெட்டு – மது 175
தவ பள்ளி தாழ் காவின் – பட் 53
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 239
ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே – மலை 372
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல் – மலை 377
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே – மலை 385
சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவ பலவே – மலை 398
தவ சேய் நாட்டர் ஆயினும் மிக பேர் – நற் 115/8
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/5
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/6
தவ பல் நாள் தோள் மயங்கி – குறு 271/4
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 328/4
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 393/2
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/4
பொய் வலை படூஉம் பெண்டு தவ பலவே – ஐங் 283/5
தவ நனி நெடிய ஆயின இனியே – ஐங் 359/3
அழி தவ படிவத்து அயரியோரும் – பரி 5/75
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/9
தாய் அருகா நி