த – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தக்க 9
தக்கது 2
தக்கதோ 4
தக்கவிர் 1
தக்கன்றால் 1
தக்கன்று 1
தக்கன்றே 3
தக்கனரே 1
தக்காய் 4
தக்கார் 1
தக்காள் 1
தக்கான் 1
தக்கு 1
தக்கோனை 2
தக 47
தகட்ட 1
தகட்டு 5
தகடு 2
தகடூர் 1
தகர் 6
தகர 3
தகரம் 7
தகரமும் 2
தகரன் 1
தகரொடு 1
தகரோடு 2
தகவு 9
தகவே 4
தகாஅ 2
தகாஅது 1
தகாஅய் 1
தகாஅர் 1
தகாஅன் 1
தகு 26
தகுதி 3
தகுதியும் 1
தகுந 7
தகும் 2
தகுமே 2
தகுமோ 6
தகுவன 2
தகுவி 5
தகுவியை 1
தகை 95
தகை-மார் 1
தகைக்குநர் 1
தகைக்குவென் 1
தகைத்த 6
தகைத்தலும் 2
தகைத்தற்கும் 1
தகைத்தனென் 1
தகைத்து 5
தகைத்தே 1
தகைப்ப 3
தகைப்பன 3
தகைப்பின் 5
தகைபெற்ற 2
தகைபெற்று 1
தகைபெற 8
தகைபெறு 1
தகைமே 1
தகைமையின் 4
தகைமையே 1
தகைமையை 1
தகைய 7
தகையஃது 1
தகையது 2
தகையவர் 1
தகையவள் 1
தகையவாய் 1
தகையவே 2
தகையள் 1
தகையன்னே 1
தகையார் 1
தகையால் 1
தகையின் 1
தகையினால் 1
தகையினான் 1
தகையும் 2
தகையே 2
தகையேன் 1
தகையோ 3
தகையோள் 1
தகையோன் 1
தகைவரை 1
தகைவு 1
தகைஇய 1
தங்க 2
தங்கல் 1
தங்கலர் 3
தங்கா 2
தங்காது 3
தங்கார் 1
தங்கான் 1
தங்கி 7
தங்கிய 3
தங்கியது 1
தங்கிற்று 1
தங்கின் 4
தங்கினர் 1
தங்கினிர் 2
தங்கினேன் 2
தங்கினை 1
தங்குதற்கு 1
தங்குபு 1
தங்கும் 4
தங்குவை 1
தங்கை 6
தங்கையர் 1
தச்ச 1
தச்சன் 4
தசம் 1
தசும்பின் 2
தசும்பு 4
தசும்பும் 2
தசை 2
தஞ்சம் 4
தட்கும் 2
தட்ட 1
தட்டத்து 1
தட்டி 1
தட்டை 9
தட்டை_பறையின் 1
தட்டையின் 2
தட்டையும் 3
தட்டையேன் 1
தட்டையொடு 1
தட்டோர் 1
தட்டோரே 1
தட்ப 11
தட 122
தடத்து 1
தடம் 19
தடவரல் 2
தடவரும் 1
தடவில் 2
தடவின் 1
தடவினுள் 1
தடவு 13
தடவுபு 1
தடாகம் 1
தடாரி 11
தடாரியின் 1
தடாரியொடு 1
தடாஅ 1
தடி 17
தடிதல் 1
தடிந்த 6
தடிந்திட்டோய் 1
தடிந்து 10
தடிபு 1
தடிய 1
தடியும் 2
தடியொடு 5
தடிவு 1
தடுக்குநவும் 1
தடுக்கும் 2
தடுத்த 8
தடுத்தன 1
தடுப்ப 4
தடுமாற்றம் 2
தடுமாற்று 1
தடுமாறி 3
தடுமாறும் 2
தடுமாறுவார் 1
தடை 2
தடையா 1
தடையின 2
தடைஇ 5
தடைஇய 9
தண் 458
தண்ட 1
தண்டம் 2
தண்டமும் 1
தண்டலை 7
தண்டலையும் 1
தண்டவும் 1
தண்டா 24
தண்டாது 5
தண்டான் 1
தண்டி 2
தண்டியோரே 1
தண்டின் 1
தண்டினர் 1
தண்டு 12
தண்டும் 1
தண்டுவென் 1
தண்டொடு 1
தண்ண் 1
தண்ணடை 7
தண்ணம் 21
தண்ணிது 1
தண்ணிய 9
தண்ணியவே 1
தண்ணியள் 1
தண்ணியளே 3
தண்ணியன்-கொல் 1
தண்ணீர் 4
தண்ணுமை 25
தண்ணுமைக்கு 1
தண்ணென் 3
தண்ணென்ற 1
தண்ணென்றிசினே 1
தண்ணென்று 2
தண்ணென 23
தண்மை 1
தண்மையின் 1
தண்மையும் 3
தணக்கம் 1
தணக்கும்-கால் 1
தணத்தலும் 1
தணந்த 1
தணந்ததன் 1
தணந்தனை 3
தணந்து 1
தணந்தோரை 1
தணப்ப 3
தணப்பின் 1
தணப்பு 1
தணப்பும் 1
தணவா 2
தணி 9
தணி-மார் 1
தணிக்க 1
தணிக்கும் 2
தணிக 3
தணிகுவது 1
தணிகுவள் 1
தணித்தனன் 1
தணித்து 2
தணிதல் 1
தணிதலும் 2
தணிதற்கும் 1
தணிதி 1
தணிந்த 8
தணிந்தனன் 2
தணிந்தீக 1
தணிந்து 9
தணிந்தே 1
தணிப்ப 1
தணிப்பு 1
தணிய 7
தணியா 2
தணியாது 1
தணியின் 2
தணியும் 6
தணியுமோ 1
தணிவு 4
தணிவு-உற 1
தத்த 3
தத்தம் 9
தத்தி 3
தத்து 2
தத்து-உற்று 2
தத்துபு 1
ததர் 12
ததர்_வாய் 1
ததரல் 2
ததும்ப 5
ததும்பி 1
ததும்பிய 1
ததும்பின 1
ததும்பு 3
ததும்பும் 8
ததும்புவன 2
ததை 14
ததைந்த 15
ததைந்தது 1
ததைந்து 1
ததைய 10
ததைஇ 1
தந்த 70
தந்ததன்-தலையும் 1
தந்தது 2
தந்தமை 1
தந்தன்று 1
தந்தன்றே 2
தந்தன 1
தந்தனன் 2
தந்தனனே 3
தந்தனென் 1
தந்தனை 4
தந்தனைத்தற்கோ 2
தந்தனையால் 1
தந்தார் 2
தந்தாரவரொடும் 1
தந்தாரும் 1
தந்தாள் 2
தந்தாளா 1
தந்தான் 1
தந்தானை 1
தந்திட்டது 1
தந்திட 1
தந்து 46
தந்தும் 3
தந்தே 2
தந்தை 51
தந்தை-தன் 1
தந்தை_பெயரன் 1
தந்தைக்கு 4
தந்தையர் 1
தந்தையர்க்கு 1
தந்தையும் 6
தந்தையை 2
தந்தையை_கொன்றானை 1
தந்தையோடு 1
தந்தோய் 1
தந்தோன் 1
தந்தோனே 1
தப்பல் 3
தப்பலின் 1
தப்பற்கு 4
தப்பற்கும் 1
தப்பா 1
தப்பார் 1
தப்பி 1
தப்பித்தான் 1
தப்பிய 3
தப்பியோன் 1
தப்பின் 1
தப்பினவே 1
தப்பினேன் 1
தப்பு 1
தப்புந 1
தப்புநர் 1
தப்பும் 1
தப 15
தபு 15
தபுக்கும் 2
தபுத்த 5
தபுத்த-காலை 1
தபுத்தனன் 1
தபுத்தீர் 1
தபுத்து 2
தபுதி 1
தபுந 1
தம் 119
தம்-மின் 5
தம்-வயின் 5
தம்பலம் 1
தம்பி 2
தம்பியொடு 1
தம்மில் 2
தம்மின் 1
தம்முள் 5
தம்முளும் 1
தம்முன் 2
தம்மை 2
தம்மொடு 8
தம்மொடும் 1
தம்மோடு 1
தம்மோன் 2
தமக்கு 9
தமக்கே 1
தமக்கோ 1
தமது 4
தமர் 19
தமர்க்கு 1
தமரின் 2
தமவும் 1
தமவே 1
தமனிய 3
தமனியம் 2
தமாலம் 1
தமி 1
தமித்து 1
தமிய 1
தமியம் 2
தமியர் 10
தமியரே 1
தமியவே 2
தமியள் 5
தமியளும் 1
தமியன் 5
தமியார் 1
தமியென் 1
தமியே 2
தமியேம் 1
தமியேன் 1
தமியை 4
தமியோர் 1
தமியோர்க்கு 2
தமியோன் 1
தமிழ் 15
தமிழ்நாட்டு 1
தமிழ்நாட்டு_அகம் 1
தமிழகம் 1
தமின் 1
தயக்கு 1
தயங்க 16
தயங்கிய 2
தயங்கு 14
தயங்குபு 1
தயங்கும் 1
தயிர் 11
தயிரின் 1
தர 47
தர_தர 4
தரத்தர 3
தரப்பட்டவள் 1
தரல் 8
தரலும் 1
தரலோ 1
தரவின் 1
தரவு 1
தரற்கு 1
தரற்கே 1
தராய் 1
தராய்_கண் 1
தராஅர் 1
தரிக்க 1
தரின் 1
தரினும் 2
தரினே 1
தரீஇ 13
தரீஇய 10
தரீஇயர் 8
தரு 52
தரு-மார் 1
தருக்கிய 1
தருக்கு 2
தருக்கும் 1
தருக்கேம் 1
தருக 1
தருகம் 2
தருகல்லாய் 2
தருகிற்கும் 1
தருகிற்பாய் 1
தருகுவர் 1
தருகுவல் 1
தருகுவன் 5
தருகுவன்-கொல்லோ 1
தருகுவென் 3
தருகுவேம் 1
தருகுவை 1
தருதல் 3
தருதலான் 1
தருதலின் 1
தருதலும் 4
தருதியோ 1
தருநர் 1
தருநரும் 1
தருநன் 1
தருப்பை 1
தருப 2
தருபு 4
தரும் 11
தரும்-மார் 7
தருமமொடு 1
தருமனும் 1
தருமே 5
தருமோ 3
தருவது 2
தருவது-கொல்லோ 1
தருவதோ 1
தருவனர் 3
தருவாளோ 3
தருவேனே 1
தரூஉ 2
தரூஉந்து 1
தரூஉம் 26
தரூஉம்-மார் 1
தரை 2
தலை 458
தலை_பிரி_ஒருவனை 1
தலைக்குடை 1
தலைக்கூடி 3
தலைக்கை 2
தலைக்கொண்ட 12
தலைக்கொண்டு 8
தலைக்கொள்-மார் 1
தலைக்கொள்ள 3
தலைக்கொள்ளும் 1
தலைக்கோல் 1
தலைக 1
தலைச்சென்று 11
தலைத்தந்து 2
தலைத்தந்தோயே 2
தலைத்தந்தோரே 1
தலைத்தருதல் 1
தலைத்தரும் 1
தலைத்தரூஉம் 1
தலைத்தலை 11
தலைத்தார் 1
தலைத்து 1
தலைதிரியாது 1
தலைப்பட்ட 1
தலைப்பட்டாம் 1
தலைப்படா 1
தலைப்படினே 1
தலைப்படுதல் 2
தலைப்படும் 2
தலைப்படுவன் 1
தலைப்படுவாயோ 1
தலைப்பாடு 1
தலைப்பிரிந்த 1
தலைப்பிரியாது 1
தலைப்பிரிவு 1
தலைப்பெய்த 2
தலைப்பெய்தீமே 1
தலைப்பெய்து 2
தலைப்பெய 1
தலைப்பெயர்க்கும் 2
தலைப்பெயர்த்து 1
தலைப்பெயர்ந்து 2
தலைப்பெயர 3
தலைப்பெயரி 1
தலைப்பெயரும் 2
தலைப்பெயற்கு 1
தலைப்பெயின் 1
தலைப்போகு 1
தலைபிரியா 1
தலைபெயர்க்கும் 3
தலைபோகாமை 1
தலைபோகிய 1
தலைமகள் 1
தலைமடங்க 1
தலைமணக்கும் 1
தலைமணந்த 12
தலைமணந்தன்று 1
தலைமணந்து 1
தலைமணந்தே 1
தலைமயக்கிய 1
தலைமயங்காது 1
தலைமயங்கி 1
தலைமயங்கிய 6
தலைமிகுத்த 1
தலைமை 1
தலைமையர் 1
தலைய 17
தலையது 1
தலையர் 3
தலையளி 1
தலையளிக்கும் 1
தலையளிப்பினும் 1
தலையன 1
தலையாக 1
தலையாது 2
தலையாலம்கானத்து 1
தலையாற்று 1
தலையிட்டு 2
தலையில் 1
தலையின் 3
தலையின்று 2
தலையினால் 1
தலையும் 11
தலையுள் 1
தலையே 7
தலையையும் 1
தலையொடு 1
தலையோர் 1
தலைவ 6
தலைவந்த 3
தலைவந்தன்று 1
தலைவந்து 3
தலைவர் 3
தலைவரினும் 3
தலைவரினே 2
தலைவருந 1
தலைவரும் 1
தலைவற்கு 1
தலைவன் 11
தலைவனாக 1
தலைவனை 1
தலைவாய் 1
தலைவைத்து 1
தலைவைப்ப 1
தலைஇ 30
தலைஇய 27
தவ்வென்றன்றே 1
தவ்வென்று 1
தவ்வென 2
தவ 35
தவசியர் 1
தவத்தின் 1
தவத்துக்கு 1
தவத்தோற்கே 1
தவம் 10
தவமும் 1
தவல் 7
தவலே 1
தவழ் 12
தவழ்ந்த 1
தவழ்பவை 1
தவழ்பு 1
தவழ 1
தவழும் 11
தவளை 1
தவறிலீர்-மன்-கொலோ 1
தவறு 34
தவறும் 3
தவறே 1
தவறோ 4
தவா 1
தவாது 1
தவாஅ 2
தவாஅலியரோ 2
தவிர் 1
தவிர்க்கும் 4
தவிர்க்குவம் 1
தவிர்க 1
தவிர்குதல் 1
தவிர்த்த 5
தவிர்த்தனிர் 1
தவிர்தலை 1
தவிர்ந்த 1
தவிர்ந்ததை 1
தவிர்ந்தன்றால் 1
தவிர்ந்தனம் 2
தவிர்ந்தனன் 1
தவிர்ந்தனை 1
தவிர்ந்து 2
தவிர்ந்தேன் 1
தவிர்ப்ப 2
தவிர்ப்பவும் 1
தவிர்ப்பான் 1
தவிர்பு 4
தவிர்வு 5
தவிர 3
தவிரலர் 3
தவிரா 3
தவிராது 9
தவிரான் 1
தவிரும் 2
தழங்கு 11
தழலும் 2
தழலை 1
தழாலின் 1
தழிஞ்சி 1
தழீஇ 72
தழீஇக்கொண்டு 1
தழீஇய 37
தழீஇயவன் 1
தழீஇயினர் 1
தழீஇயினன் 1
தழீஇயினும் 1
தழீஇயினேன் 1
தழீஇயும் 2
தழு 1
தழும்பன் 3
தழும்பு 2
தழுவ 2
தழுவா 1
தழுவிய 2
தழுவு 1
தழுவு-வழி 1
தழுவும் 1
தழுவுவோர் 1
தழூஉ 12
தழூஉ_அணி 1
தழூஉகம் 1
தழூஉம் 2
தழூஉவின் 1
தழை 58
தழையர் 1
தழையள் 1
தழையினும் 1
தழையும் 3
தழையே 1
தழையோர் 1
தழைஇ 1
தள்ளா 2
தள்ளாது 1
தள்ளாதோர் 1
தள்ளாதோரே 1
தளம்பு 1
தளர் 9
தளர்_இயலவரொடு 1
தளர்_இயால் 1
தளர்க்கும் 4
தளர்ச்சி 1
தளர்தல் 1
தளர்தலும் 1
தளர்ந்த 1
தளர்ந்து 2
தளர்பு 6
தளர்பு_தளர்பு 1
தளர்வார் 1
தளர்வு 1
தளர 4
தளரா 4
தளராதவர் 2
தளராது 1
தளரினும் 2
தளரும் 5
தளரேன் 1
தளவ 3
தளவம் 3
தளவமும் 2
தளவமொடு 1
தளவின் 6
தளவு 1
தளவும் 1
தளவொடு 2
தளி 27
தளித்து 1
தளியின் 1
தளியொடு 1
தளிர் 80
தளிர்க்கும் 1
தளிர்க்குவேம்-மன் 1
தளிர்ப்ப 1
தளிர 1
தளிரின் 5
தளிரே 2
தளிரொடு 3
தளிரொடும் 2
தளை 16
தளைவிட்ட 3
தளைவிட 1
தளைவிடூஉம் 2
தறி 3
தறுகண் 4
தறுகணாளர் 2
தறைந்த 1
தன் 281
தன்-கண் 1
தன்-வயின் 3
தன்முன் 1
தன்மை 5
தன்மைத்தே 1
தன்மையது 1
தன்மையும் 1
தன்மையோ 1
தன்னின் 1
தன்னினும் 2
தன்னும் 5
தன்னுள் 1
தன்னை 9
தன்னைமாரே 3
தன்னையர் 2
தன்னையும் 1
தன்னொடு 7
தன்னோடு 1
தன்னோர் 1
தன 2
தனக்கு 11
தனக்கும் 1
தனக்கே 2
தனது 1
தனம் 1
தனாது 1
தனி 28
தனித்தலை 1
தனித்து 2
தனித்தே 2
தனிதனி 1
தனிமை 2
தனிமையானே 1
தனியவர் 1
தனியன் 2
தனியில் 1
தனியே 3
தனியை 2
தனியோர் 2

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தக்க (9)

வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் – பரி 8/71
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது – பரி 20/70
திரு நய_தக்க வயல் – பரி 23/17
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/41
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 61/3
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/35
நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ – அகம் 332/10
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
TOP


தக்கது (2)

வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
அது தக்கது வேற்றுமை என்-கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
TOP


தக்கதோ (4)

கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19
அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் – கலி 107/21
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/11
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15
TOP


தக்கவிர் (1)

தக்கவிர் போலும் இழந்திலேன்-மன்னோ – கலி 146/19
TOP


தக்கன்றால் (1)

அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5
TOP


தக்கன்று (1)

நாணு_தக்கன்று அது காணும்-காலை – நற் 72/2
TOP


தக்கன்றே (3)

அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1
நோ_தக்கன்றே காமம் யாவதும் – குறு 78/4
நோ_தக்கன்றே தோழி மால் வரை – குறு 263/6
TOP


தக்கனரே (1)

நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் – புறம் 72/1
TOP


தக்காய் (4)

நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – பரி 11/115
நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/6
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய்/தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் – கலி 93/32,33
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11
TOP


தக்கார் (1)

கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
TOP


தக்காள் (1)

அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
TOP


தக்கான் (1)

செறு தக்கான் மன்ற பெரிது – கலி 84/19
TOP


தக்கு (1)

நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
TOP


தக்கோனை (2)

யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை/யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/3,4
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை/நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று – புறம் 221/7,8
TOP


தக (47)

இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக/வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் – திரு 30,31
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
மே தக மிக பொலிந்த – மது 14
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 705
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக/இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 162,163
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/5
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – குறு 197/1
நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ – குறு 230/4
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
நோகோ யானே நோ_தக வருமே – பதி 26/5
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக/பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/8,9
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24
தூதொடு மறந்தார்-கொல்லோ நோ_தக – கலி 36/19
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர – கலி 69/7
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக – கலி 128/23
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக/பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல் – அகம் 20/9,10
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக – அகம் 71/10
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் – அகம் 98/4
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/22
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் – அகம் 122/14
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/10
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக – அகம் 256/13
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – அகம் 364/12
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக/கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/12,13
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/10
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி – புறம் 10/4
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக – புறம் 76/8
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக/வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/8,9
வாள் தக வைகலும் உழக்கும் – புறம் 342/14
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மாறு தக/கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் – புறம் 360/15,16
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக/இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் – புறம் 391/14,15
TOP


தகட்ட (1)

முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி – பெரும் 215
TOP


தகட்டு (5)

பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு/உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 27,28
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் – நற் 52/2
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ – ஐங் 219/1
கான பாதிரி கரும் தகட்டு ஒள் வீ – அகம் 261/1
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் – புறம் 202/19
TOP


தகடு (2)

தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
TOP


தகடூர் (1)

வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/9
TOP


தகர் (6)

வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர்/ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை – பெரும் 87,88
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 414
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர்/அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 503,504
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் – ஐங் 238/1
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த – அகம் 101/4
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7
TOP


தகர (3)

தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 55
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/6
TOP


தகரம் (7)

தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி – குறி 108
தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் – பதி 89/16
போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம்/மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/96,97
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் – அகம் 117/11
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் – அகம் 141/13
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி – அகம் 385/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
TOP


தகரமும் (2)

தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி – பரி 12/6
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் – கலி 93/21
TOP


தகரன் (1)

தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210
TOP


தகரொடு (1)

மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட – பட் 77
TOP


தகரோடு (2)

ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் – பெரும் 326
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் – பட் 141
TOP


தகவு (9)

தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் – பரி 20/88
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன் – அகம் 286/11
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
மலைத்தனை என்பது நாணு_தகவு உடைத்தே – புறம் 36/13
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/16
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
தன் பெருமையின் தகவு நோக்கி – புறம் 387/21
TOP


தகவே (4)

கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே – நற் 115/11
பல ஆகுக யான் செலவு-உறு தகவே – குறு 137/4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/5
TOP


தகாஅ (2)

சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் – பரி 8/57
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் – பரி 8/57
TOP


தகாஅது (1)

தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/4
TOP


தகாஅய் (1)

தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/19
TOP


தகாஅர் (1)

புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர்/இடை புல பெரு வழி சொரியும் – புறம் 30/13,14
TOP


தகாஅன் (1)

தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் – குறு 26/4
TOP


தகு (26)

வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி – பொரு 42
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி – பொரு 47
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
பேடை நோக்கிய பெரும் தகு நிலையே – நற் 21/12
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் – நற் 120/2
எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் – நற் 146/9
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/82
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/140
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/19
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் – பரி 21/60
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் – பரி 24/42
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் – அகம் 29/6
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து – அகம் 310/3
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் – புறம் 43/20
திரு தகு சேஎய் நின் பெற்றிசினோர்க்கே – புறம் 125/20
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது – புறம் 236/6
TOP


தகுதி (3)

தண்ணம் துறைவன் தகுதி/நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே – ஐங் 164/3,4
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப – பரி 4/5
தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள – புறம் 18/17
TOP


தகுதியும் (1)

தவலே நன்று-மன் தகுதியும் அதுவே – புறம் 238/19
TOP


தகுந (7)

மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந/இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/1,2
இன்புற தகுந பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 438/3
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/9
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு – அகம் 131/13
நெஞ்சு நெகிழ்_தகுந கூறி அன்பு கலந்து – அகம் 267/1
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
TOP


தகும் (2)

திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
நோகோ யானே நோ_தகும் உள்ளம் – அகம் 153/1
TOP


தகுமே (2)

பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே – புறம் 157/13
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே/மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/2,3
TOP


தகுமோ (6)

இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை – நற் 283/5
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே – நற் 325/9
தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே – குறு 296/8
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை – குறு 342/4
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே – அகம் 327/6
TOP


தகுவன (2)

துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு – அகம் 257/18
நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் – புறம் 157/5
TOP


தகுவி (5)

பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி/என் புறங்கூறும் என்ப தெற்றென – குறு 364/3,4
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி/தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும் – அகம் 259/12,13
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி/ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/15,16
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி/சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த – அகம் 289/8,9
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி/சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர் – அகம் 369/21,22
TOP


தகுவியை (1)

நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/13
TOP


தகை (95)

முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை/முரவை போகிய முரியா அரிசி – பொரு 112,113
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 310
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
தண் கேணி தகை முற்றத்து – பட் 51
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/5
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் – நற் 249/8
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா – நற் 270/5
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/2
தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/3
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/11
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து – குறு 30/3
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் – குறு 184/4
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/2
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர் – ஐங் 462/4
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய – ஐங் 463/2
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் – பதி 60/7
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை/மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/6,7
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை – பரி 5/12
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/64
விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் – பரி 11/117
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/15
தார் மார்பின் தகை இயலார் – பரி 17/35
கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை – பரி 20/26
தகை வகை தைஇயினார் தார் – பரி 20/28
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/45
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/23
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி – பரி 24/81
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/19
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு – கலி 31/13
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் – கலி 40/20
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/17
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள் – கலி 60/10
அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் – கலி 67/3
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் – கலி 73/21
தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி – கலி 77/5
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/26
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
தருதல் தகை ஆதால் மற்று – கலி 92/9
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் – கலி 94/5
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/42
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/52
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய – கலி 108/17
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் – கலி 109/7
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/17
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19
உரவு தகை மழுங்கி தன் இடும்பையால் ஒருவனை – கலி 120/4
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர – கலி 126/2
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/22
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் – கலி 142/49
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக – கலி 147/70
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி – அகம் 29/11
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை/வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து – அகம் 37/6,7
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/12
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக – அகம் 180/1
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
மட தகை மெலிய சாஅய் – அகம் 219/17
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி – அகம் 323/6
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக – அகம் 335/22
உய் தகை இன்றால் தோழி பைபய – அகம் 341/1
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/10
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/4
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/26
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே – புறம் 63/4
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/5
புறப்புண் நாணி மற தகை மன்னன் – புறம் 65/10
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/3
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி – புறம் 145/1
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை – புறம் 158/15
தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு – புறம் 336/11
பெரும் தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்தனனே – புறம் 340/9
தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே – புறம் 369/28
வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை – புறம் 378/19
TOP


தகை-மார் (1)

மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார்/வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/4,5
TOP


தகைக்குநர் (1)

சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ – அகம் 46/16
TOP


தகைக்குவென் (1)

சினவுவென் தகைக்குவென் சென்றனென் – ஐங் 118/3
TOP


தகைத்த (6)

ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த/வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/22,23
வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண் – பதி 23/4
காவில் தகைத்த துறை கூடு கலப்பையர் – பதி 41/5
தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள் – பதி 55/20
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை – புறம் 70/3
பறையொடு தகைத்த கல பையென் முரவு வாய் – புறம் 371/5
TOP


தகைத்தலும் (2)

வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி – நற் 308/5
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே – கலி 5/9
TOP


தகைத்தற்கும் (1)

பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் – ஐங் 302/2
TOP


தகைத்தனென் (1)

நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் – கலி 108/20
TOP


தகைத்து (5)

கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை – பரி 20/26
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து – பரி 24/97
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து/நல்லாய் கேள் – கலி 56/13,14
மிடை பெறின் நேரா தகைத்து/தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/16,17
TOP


தகைத்தே (1)

பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் – பரி 11/60
TOP


தகைப்ப (3)

கானம் தகைப்ப செலவு – கலி 3/22
தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப – அகம் 27/11
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ – அகம் 301/12
TOP


தகைப்பன (3)

அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன/வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/9,10
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன/பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என – கலி 3/13,14
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன/என ஆங்கு – கலி 3/17,18
TOP


தகைப்பின் (5)

கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின்/புழை வாயில் போகு இடைகழி – பட் 143,144
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின்/பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ – பதி 24/4,5
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் – பதி 53/7
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின்/புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே – பதி 64/7,8
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின்/நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் – பதி 66/10,11
TOP


தகைபெற்ற (2)

நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை – கலி 124/3
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11
TOP


தகைபெற்று (1)

தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் – கலி 53/23
TOP


தகைபெற (8)

சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த – குறி 42
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற/பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் – நற் 120/6,7
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி – நற் 140/3
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற/பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/6,7
தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற/அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/18,19
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய – கலி 111/12
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த – அகம் 177/18
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய – அகம் 366/1
TOP


தகைபெறு (1)

தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
TOP


தகைமே (1)

நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே/கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின் – கலி 5/9,10
TOP


தகைமையின் (4)

அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின்/நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு – பரி 21/20,21
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/14
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்-வயின் – அகம் 32/14
TOP


தகைமையே (1)

மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே – நற் 270/11
TOP


தகைமையை (1)

இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி – அகம் 275/4
TOP


தகைய (7)

மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 565
காமரு தகைய கான வாரணம் – நற் 21/8
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் – நற் 221/3
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய/அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/1,2
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய/தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/3,4
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய/கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 461/1,2
TOP


தகையஃது (1)

பலரே தகையஃது அறியாதோரே – புறம் 360/10
TOP


தகையது (2)

தகையது காண்டைப்பாய் நெஞ்சே பனி ஆனா – கலி 87/15
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது/தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் – கலி 121/1,2
TOP


தகையவர் (1)

தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் – கலி 43/8
TOP


தகையவள் (1)

தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 30/18
TOP


தகையவாய் (1)

மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் – கலி 25/13
TOP


தகையவே (2)

துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
TOP


தகையள் (1)

ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது – கலி 109/15
TOP


தகையன்னே (1)

பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே/அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/11,12
TOP


தகையார் (1)

தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 92/25
TOP


தகையால் (1)

தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு – கலி 139/29
TOP


தகையின் (1)

விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின்/கண் வீற்றிருக்கும் கயம் – பரி 23/12,13
TOP


தகையினால் (1)

தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17
TOP


தகையினான் (1)

புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள் – பரி 7/51
TOP


தகையும் (2)

சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
அழும்பிலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/5
TOP


தகையே (2)

மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
TOP


தகையேன் (1)

உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன்/நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/19,20
TOP


தகையோ (3)

நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20
TOP


தகையோள் (1)

தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
TOP


தகையோன் (1)

தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி – சிறு 161
TOP


தகைவரை (1)

தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு – நற் 17/4
TOP


தகைவு (1)

தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
TOP


தகைஇய (1)

தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 330/8
TOP


தங்க (2)

இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/10
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க/நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர் – புறம் 307/6,7
TOP


தங்கல் (1)

தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை – பொரு 173
TOP


தங்கலர் (3)

தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப – அகம் 27/11
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் – அகம் 127/12
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/6
TOP


தங்கா (2)

தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல – பரி 24/15
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு – கலி 77/23
TOP


தங்காது (3)

சென்றோர் நீடினர் பெரிது என தங்காது/நம்மினும் விரையும் என்ப – ஐங் 467/3,4
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது/வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் – புறம் 320/15,16
TOP


தங்கார் (1)

தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் – கலி 106/24
TOP


தங்கான் (1)

இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான்/மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/27,28
TOP


தங்கி (7)

திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி/தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 90,91
அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி/சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் – பெரும் 44,45
நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி/குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் – அகம் 87/4,5
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே – அகம் 167/4
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/11
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற – அகம் 300/19
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை – அகம் 377/11
TOP


தங்கிய (3)

அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் – கலி 2/27
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி – அகம் 193/12
TOP


தங்கியது (1)

கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி – கலி 83/24
TOP


தங்கிற்று (1)

உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று – கலி 144/13
TOP


தங்கின் (4)

தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர் – நற் 67/10
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல் – நற் 215/9
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் – கலி 93/32
கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ – அகம் 110/13
TOP


தங்கினர் (1)

சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே – கலி 2/29
TOP


தங்கினிர் (2)

தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய – குறு 345/3
தங்கினிர் சென்மோ புலவீர் நன்றும் – புறம் 333/7
TOP


தங்கினேன் (2)

கடவுளர் கண் தங்கினேன்/சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ – கலி 93/7,8
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன்/ஒக்கும் – கலி 97/7,8
TOP


தங்கினை (1)

தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது – புறம் 320/15
TOP


தங்குதற்கு (1)

தங்குதற்கு உரியது அன்று நின் – குறு 143/6
TOP


தங்குபு (1)

நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் – பரி 10/122
TOP


தங்கும் (4)

கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 161/2
பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனை – கலி 41/16
பலவின் பழத்துள் தங்கும்/மலை கெழு நாடன் மணவா-காலே – அகம் 292/14,15
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் – புறம் 301/7
TOP


தங்குவை (1)

சிறு வரை தங்குவை ஆயின் – ஐங் 477/4
TOP


தங்கை (6)

உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை/பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து – சிறு 190,191
வல் வில் கானவர் தங்கை/பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே – குறு 335/6,7
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை/தமரின் தீராள் என்மோ அரசர் – குறு 392/5,6
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/2
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை/இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/1,2
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை/அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/5,6
TOP


தங்கையர் (1)

தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர்/விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் – அகம் 320/3,4
TOP


தச்ச (1)

தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த – பெரும் 248
TOP


தச்சன் (4)

தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – குறு 61/1
எண் தேர் செய்யும் தச்சன்/திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே – புறம் 87/3,4
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர் – புறம் 206/11
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன்/அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே – புறம் 290/4,5
TOP


தசம் (1)

தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் – நெடு 115
TOP


தசும்பின் (2)

சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் – பதி 43/34
TOP


தசும்பு (4)

துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் – மலை 463
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை – பதி 42/11
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன் – புறம் 239/16
TOP


தசும்பும் (2)

தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/3
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும்/கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப – புறம் 377/18,19
TOP


தசை (2)

மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை/பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/13,14
TOP


தஞ்சம் (4)

தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின் – ஐங் 50/3
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம்/கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 382/2,3
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து – புறம் 34/19
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம்/இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/3,4
TOP


தட்கும் (2)

அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே – புறம் 193/4
TOP


தட்ட (1)

உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் – மது 668
TOP


தட்டத்து (1)

புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து/தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 126,127
TOP


தட்டி (1)

தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17
TOP


தட்டை (9)

கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை/கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி – மலை 9,10
ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் – மலை 328
தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் – குறு 193/3
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் – ஐங் 215/3
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/4
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா – அகம் 32/6
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் – அகம் 188/11
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது – புறம் 49/4
TOP


தட்டை_பறையின் (1)

தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் – குறு 193/3
TOP


தட்டையின் (2)

மென் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின்/ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/2,3
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின்/நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத – அகம் 388/2,3
TOP


தட்டையும் (3)

தழலும் தட்டையும் குளிரும் பிறவும் – குறி 43
தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என – நற் 206/5
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை – குறு 223/4
TOP


தட்டையேன் (1)

வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து – நற் 147/8
TOP


தட்டையொடு (1)

அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5
TOP


தட்டோர் (1)

தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே – புறம் 18/29
TOP


தட்டோரே (1)

தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே/தள்ளாதோர் இவண் தள்ளாதோரே – புறம் 18/29,30
TOP


தட்ப (11)

யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி – நற் 94/3
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/57
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப/பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து – கலி 81/6,7
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப/ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம் – கலி 92/34,35
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப/ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று – கலி 92/38,39
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப/சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/24,25
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப/கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/7,8
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப/பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/1,2
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப/கன்று அமர் கறவை மான – புறம் 275/7,8
TOP


தட (122)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 54
தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 158
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ – திரு 265
இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 40
வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை – பொரு 171
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் – சிறு 19
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 81
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை – சிறு 105
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 124
உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் – பெரும் 76
ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை – பெரும் 453
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை – முல் 2
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 593
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர – மது 720
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள – நெடு 170
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 163
கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் – மலை 577
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி – நற் 120/1
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் – நற் 137/2
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை – நற் 141/8
இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு – நற் 186/2
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/4
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/9
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் – நற் 202/4
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் – நற் 318/6
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து – நற் 330/1
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/3
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ – நற் 376/1
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே – குறு 77/6
ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே – குறு 87/5
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/3
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து – குறு 198/6
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை – குறு 255/3
தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி – குறு 255/5
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/4
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே – ஐங் 11/4
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே – ஐங் 12/4
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி – ஐங் 327/1
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/5
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ – ஐங் 398/2
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/12
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/29
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/11
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை – பதி 90/33
ஒன்பதிற்று தட கை மன் பேராள – பரி 3/39
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் – பரி 19/23
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/22
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் – கலி 54/13
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் – கலி 56/20
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் – கலி 97/19
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் – கலி 113/1
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் – கலி 125/17
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13
ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே – அகம் 18/18
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் – அகம் 21/4
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை – அகம் 22/5
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை – அகம் 77/15
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ – அகம் 78/5
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் – அகம் 91/15
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி – அகம் 121/10
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை – அகம் 148/1
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி – அகம் 159/17
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து – அகம் 177/4
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை – அகம் 213/20
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/7
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/14
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/22
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை – அகம் 312/11
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து – அகம் 334/5
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை – அகம் 349/12
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 357/4
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து – அகம் 392/1
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/11
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து – புறம் 19/10
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/10
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/2
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய – புறம் 161/16
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் – புறம் 241/3
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை – புறம் 337/5
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/23
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை – புறம் 371/19
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை – புறம் 387/10
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக – புறம் 388/8
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் – புறம் 394/3
TOP


தடத்து (1)

நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து/நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் – பரி 6/87,88
TOP


தடம் (19)

தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை – நற் 131/4
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை – நற் 178/2
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/2
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா – நற் 270/1
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் – குறு 349/2
மள்ளர் அன்ன தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 94/1
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை – ஐங் 444/3
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை – பதி 29/4
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை – பதி 51/4
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று – பரி 20/12
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி – அகம் 78/18
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/17
TOP


தடவரல் (2)

தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி – அகம் 323/6
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/3
TOP


தடவரும் (1)

கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும்/புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் – அகம் 321/9,10
TOP


தடவில் (2)

பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா – நற் 227/7
TOP


தடவின் (1)

தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் – குறு 160/3
TOP


தடவினுள் (1)

நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி – புறம் 201/8
TOP


தடவு (13)

தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 77
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை – குறு 66/1
தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு – குறு 219/6
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை – குறு 301/1
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/42
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/3
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/10
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/2
தடவு நிலை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் – புறம் 140/1
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் – புறம் 199/1
TOP


தடவுபு (1)

களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3
TOP


தடாகம் (1)

தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77
TOP


தடாரி (11)

கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி/இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 70,71
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/41
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/21
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/18
மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி/அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/17,18
விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி – புறம் 372/1
சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇ – புறம் 376/4
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி/ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி – புறம் 381/12,13
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி – புறம் 390/8
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி/இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து – புறம் 398/12,13
TOP


தடாரியின் (1)

அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர – புறம் 249/4
TOP


தடாரியொடு (1)

தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு/ஆங்கு நின்ற என் கண்டு – புறம் 395/25,26
TOP


தடாஅ (1)

தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன – நற் 18/9
TOP


தடி (17)

கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/4
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ – நற் 120/5
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/10
பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் – பதி 36/5
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின் – பரி 5/39
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி – கலி 108/41
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி/கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/9,10
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து – அகம் 265/13
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/5
புலவு நாற்றத்த பைம் தடி/பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை – புறம் 14/12,13
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் – புறம் 74/1
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி – புறம் 168/9
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
TOP


தடிதல் (1)

கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10
TOP


தடிந்த (6)

சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 60
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த/தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் – பதி 40/15,16
TOP


தடிந்திட்டோய் (1)

தடிந்திட்டோய் நின் குன்றின் மிசை – பரி 21/29
TOP


தடிந்து (10)

மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து – பட் 176
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து/முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி – பதி 44/15,16
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து/பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று – பதி 88/6,7
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து/வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய – பரி 5/4,5
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து/தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி – பரி 19/101,102
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து/புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் – பரி 21/8,9
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் – அகம் 337/11
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட – புறம் 61/3
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே – புறம் 269/12
TOP


தடிபு (1)

பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் – பதி 36/5
TOP


தடிய (1)

கொழும் தடிய சூடு என்கோ – புறம் 396/15
TOP


தடியும் (2)

தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – மலை 425
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9
TOP


தடியொடு (5)

கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் – பெரும் 345
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ – மலை 177
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு/நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது – மலை 563,564
வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு/தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/20,21
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6
TOP


தடிவு (1)

தடிவு ஆர்ந்திட்ட முழு வள்ளூரம் – புறம் 320/13
TOP


தடுக்குநவும் (1)

இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும்/கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் – பதி 13/4,5
TOP


தடுக்கும் (2)

போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் – ஐங் 303/2
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும்/மறாஅ விளையுள் அறாஅ யாணர் – பதி 60/7,8
TOP


தடுத்த (8)

கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த/அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை – பெரும் 400,401
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை – மலை 445
ஊழ் உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த/சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு – அகம் 2/2,3
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ – அகம் 26/12
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய – அகம் 37/14
கொடுப்போற்கு ஒல்லான் கலுழ்தலின் தடுத்த/மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு – அகம் 66/16,17
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/2
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/3
TOP


தடுத்தன (1)

உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138
TOP


தடுப்ப (4)

தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப/இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 192,193
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 185
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப/தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/18,19
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப/பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் – புறம் 64/4,5
TOP


தடுமாற்றம் (2)

கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று – பரி 17/46
வீழ்வார்-கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் – கலி 145/16
TOP


தடுமாற்று (1)

தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5
TOP


தடுமாறி (3)

தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி/வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/18,19
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் – கலி 129/1
TOP


தடுமாறும் (2)

நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
நீடு கதிர் கழனி சூடு தடுமாறும்/வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 61/7,8
TOP


தடுமாறுவார் (1)

தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார்/மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/45,46
TOP


தடை (2)

வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது – பரி 7/19
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
TOP


தடையா (1)

நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் – பொரு 66
TOP


தடையின (2)

தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட – அகம் 199/17
TOP


தடைஇ (5)

கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ/கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப – நெடு 69,70
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ/தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/6,7
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ/இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை – நற் 376/1,2
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ/திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை – அகம் 26/12,13
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – அகம் 218/8
TOP


தடைஇய (9)

அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய/கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/1,2
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய/வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே – நற் 188/8,9
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/3
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை – குறு 134/3
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/3
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் – கலி 93/5
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து – அகம் 323/8
TOP


தண் (458)

தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து – திரு 9
உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 27
பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் – திரு 44
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 207
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் – திரு 213
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236
தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பொரு 169
தாழ் தாழை தண் தண்டலை – பொரு 181
தண் வைப்பின் நால் நாடு குழீஇ – பொரு 226
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – சிறு 78
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை – சிறு 186
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 18
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பெரும் 242
தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர் – பெரும் 282
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க – பெரும் 465
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 154
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில் – மது 263
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி – மது 270
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை – மது 524
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து – நெடு 55
வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 173
தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி – குறி 63
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் – குறி 75
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி – குறி 81
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி – குறி 108
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 115
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 197
தண் கேணி தகை முற்றத்து – பட் 51
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் – பட் 85
தாழ் உடை தண் பணியத்து – பட் 164
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 204
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 239
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி – மலை 527
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/3
அழுந்துபட வீழ்ந்த பெரும் தண் குன்றத்து – நற் 2/1
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/3
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும் – நற் 7/8
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் – நற் 8/7
நறும் தண் பொழில கானம் – நற் 9/11
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி – நற் 51/8
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் – நற் 60/3
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/7
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 84/1
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் – நற் 100/3
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் – நற் 118/2
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் – நற் 121/9
கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/6
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி – நற் 132/3
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/4
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/2
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11
என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை – நற் 150/6
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/11
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை – நற் 193/4
கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ – நற் 197/3
தளிர் சேர் தண் தழை தைஇ நுந்தை – நற் 204/1
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ – நற் 204/4
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 219/1
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – நற் 221/2
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
குளவி தண் கயம் குழைய தீண்டி – நற் 232/2
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் – நற் 244/1
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/11
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் – நற் 262/1
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/3
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் – நற் 273/8
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப – நற் 279/4
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/4
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் – நற் 290/8
தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் – நற் 291/5
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த – நற் 292/1
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் – நற் 300/4
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/10
தளி தரு தண் கார் தலைஇ – நற் 316/9
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – நற் 322/8
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து – நற் 330/3
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் – நற் 361/4
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/3
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் – நற் 376/6
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/5
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை – குறு 48/1
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/3
நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே – குறு 70/2
தண் வரல் வாடை தூக்கும் – குறு 76/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் – குறு 91/3
பெரும் தண் மாரி பேதை பித்திகத்து – குறு 94/1
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் – குறு 104/3
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் – குறு 115/4
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் – குறு 123/1
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/5
குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் – குறு 148/4
பெரும் தண் வாடையும் வாரார் – குறு 160/5
தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி – குறு 164/4
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து – குறு 178/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் – குறு 200/1
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/6
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 242/2
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் – குறு 259/2
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே – குறு 291/8
கைதை அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு – குறு 304/7
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப – குறு 314/2
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே – குறு 317/7
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் – குறு 338/5
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/5
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/4
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே – குறு 367/7
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/2
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து – குறு 378/3
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை – குறு 382/1
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 2/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் – ஐங் 5/5
தண் துறை ஊரன் வரைக – ஐங் 6/5
தண் துறை ஊரன்-தன் ஊர் – ஐங் 7/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 9/5
தண் துறை ஊரன் தன்னோடு – ஐங் 10/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – ஐங் 13/3
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் – ஐங் 21/3
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு – ஐங் 28/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
தண் தளிர் வௌவும் மேனி – ஐங் 38/3
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து – ஐங் 45/1
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் – ஐங் 54/2
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/3
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே – ஐங் 74/4
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே – ஐங் 75/4
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் – ஐங் 76/2
நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும் – ஐங் 77/3
தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே – ஐங் 83/4
தைஇ தண் கயம் போல – ஐங் 84/4
தண் நறும் பழனத்து கிளையோடு ஆலும் – ஐங் 85/2
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின் – ஐங் 88/2
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் – ஐங் 106/3
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – ஐங் 108/2
துவலை தண் துளி வீசி – ஐங் 141/2
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே – ஐங் 147/3
தண் நறு நெய்தல் நாறும் – ஐங் 173/3
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி – ஐங் 176/2
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் – ஐங் 183/3
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ – ஐங் 190/1
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/4
தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே – ஐங் 206/5
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/2
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/2
தண் பனி வடந்தை அச்சிரம் – ஐங் 223/4
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் – ஐங் 226/2
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப – ஐங் 238/3
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை – ஐங் 244/2
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட – ஐங் 292/2
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/3
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி – ஐங் 368/3
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை – ஐங் 370/1
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த – ஐங் 404/3
நின் நுதல் நாறும் நறும் தண் புறவில் – ஐங் 413/1
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/3
ஆலி தண் மழை தலைஇய – ஐங் 437/2
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/3
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின் – ஐங் 440/2
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர – ஐங் 494/2
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி – பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் – பதி 20/25
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் – பதி 22/31
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/28
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/8
கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய – பதி 31/15
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/23
இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர் – பதி 46/1
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் – பதி 51/6
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/6
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/9
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6
கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என – பதி 76/10
தீம் தண் சாயலன் மன்ற தானே – பதி 86/13
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து – பதி 88/31
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி – பதி 90/43
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை – பதி 90/46
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று – பரி 2/9
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/8
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று – பரி 6/95
கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர் – பரி 7/23
அலர் தண் தாரவர் காதில் – பரி 7/44
சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று – பரி 8/46
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் – பரி 8/62
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று – பரி 8/82
தளி பெருகும் தண் சினைய – பரி 8/91
தண் பரங்குன்றம் நினக்கு – பரி 8/130
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/11
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/25
ஒத்தன்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/69
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – பரி 10/101
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் – பரி 10/108
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண்/தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/62,63
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு – பரி 12/10
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் – பரி 14/3
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் – பரி 16/25
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் – பரி 16/34
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ – பரி 18/22
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் – பரி 20/21
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/15
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/45
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும் – பரி 21/47
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை – பரி 23/10
தண் வரல் வையை எமக்கு – பரி 25/4
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 30/5
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற – கலி 27/6
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/7
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் – கலி 39/3
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் – கலி 40/24
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் – கலி 42/16
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை – கலி 52/7
ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை – கலி 52/11
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர – கலி 71/8
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
தண் பனி வைகல் எமக்கு – கலி 78/27
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என – கலி 83/18
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/22
தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 92/41
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் – கலி 93/21
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/49
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் – கலி 102/2
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி – கலி 108/43
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
பள்ளிபுக்கது போலும் பரப்பு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 121/6
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் – கலி 134/1
தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப – கலி 136/3
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/9
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் – கலி 150/21
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/2
நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே – அகம் 13/24
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே – அகம் 23/9
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 24/5
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி – அகம் 25/3
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24
தண் நறும் கானல் வந்து நும் – அகம் 30/14
கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் – அகம் 34/2
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே – அகம் 43/8
தண் குடவாயில் அன்னோள் – அகம் 44/18
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/8
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் – அகம் 59/5
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து – அகம் 59/11
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/14
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி – அகம் 64/4
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய – அகம் 68/2
தண் பெயல் பொழிந்த பைது-உறு காலை – அகம் 74/3
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
அம் தண் காவிரி போல – அகம் 76/12
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/3
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் – அகம் 80/12
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/10
தண் ஆன்பொருநை மணலினும் பலவே – அகம் 93/23
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ – அகம் 94/5
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி – அகம் 99/6
அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர் – அகம் 100/15
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் – அகம் 101/16
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் – அகம் 104/2
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க – அகம் 126/4
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை – அகம் 131/4
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி – அகம் 136/14
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து – அகம் 139/9
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் – அகம் 141/13
தண் கமழ் நீலம் போல – அகம் 143/15
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/3
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி – அகம் 148/4
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – அகம் 154/7
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/10
செழு நீர் தண் கழி நீந்தலின் ஆழி – அகம் 160/12
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/2
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே – அகம் 175/18
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/5
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப – அகம் 186/11
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து – அகம் 186/12
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/8
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர் – அகம் 211/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை – அகம் 216/5
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து – அகம் 220/18
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் – அகம் 220/19
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு – அகம் 221/9
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/15
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் – அகம் 223/15
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில் – அகம் 228/3
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் – அகம் 230/3
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் – அகம் 234/2
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/18
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை – அகம் 240/2
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் – அகம் 240/14
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை – அகம் 255/9
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை – அகம் 255/11
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை – அகம் 258/5
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/14
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த – அகம் 269/23
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் – அகம் 274/12
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – அகம் 283/15
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர – அகம் 286/7
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் – அகம் 290/14
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/6
எல்லை தண் பொழில் சென்று என செலீஇயர் – அகம் 300/5
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு – அகம் 304/3
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு – அகம் 305/3
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு – அகம் 306/13
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் – அகம் 309/16
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
தண் நில மருங்கில் போழ்ந்த வழியுள் – அகம் 324/12
தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒண் நுதல் – அகம் 325/12
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/2
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண் – அகம் 345/2
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/17
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/10
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/7
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை – அகம் 358/5
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி – அகம் 360/1
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் – அகம் 360/4
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் – அகம் 365/14
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி – அகம் 370/11
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை – அகம் 376/6
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் – அகம் 391/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/23
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை – அகம் 395/1
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/23
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/27
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து – புறம் 7/11
தண் பொருநை புனல் பாயும் – புறம் 11/5
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக – புறம் 16/16
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/13
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து – புறம் 24/6
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/10
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/8
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய – புறம் 36/5
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து – புறம் 42/7
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து – புறம் 51/5
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் – புறம் 55/16
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/18
தண் கதிர் மதியம் போலவும் – புறம் 56/24
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே – புறம் 58/1
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே – புறம் 58/13
கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர் – புறம் 61/1
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் – புறம் 63/13
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல – புறம் 70/6
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/3
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/5
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் – புறம் 132/6
தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை – புறம் 136/25
தண் கமழ் கோதை புனைய – புறம் 146/10
நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல் – புறம் 150/15
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/12
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே – புறம் 155/8
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை – புறம் 158/10
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது – புறம் 192/7
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப – புறம் 194/2
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
தண் கமழும் சாந்து நீவினன் – புறம் 239/3
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/3
ஒண் செங்குரலி தண் கயம் கலங்கி – புறம் 283/1
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம் – புறம் 292/1
தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே – புறம் 302/11
தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு – புறம் 322/9
களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல – புறம் 341/16
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/18
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர் – புறம் 360/4
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 374/4
தண் சோழ நாட்டு பொருநன் – புறம் 382/3
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 383/2
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும் – புறம் 391/1
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால் – புறம் 396/5
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/27
TOP


தண்ட (1)

தண்ட மா பொறி – புறம் 373/9
TOP


தண்டம் (2)

தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை – பரி 10/60
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் – பரி 20/64
TOP


தண்டமும் (1)

தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/6
TOP


தண்டலை (7)

தாழ் தாழை தண் தண்டலை/கூடு கெழீஇய குடி வயினான் – பொரு 181,182
தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் – பெரும் 355
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி – மது 341
பொழில் புறவின் பூ தண்டலை/மழை நீங் – பட் 33,34
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து – நற் 270/2
தண்டலை கமழும் கூந்தல் – அகம் 204/13
TOP


தண்டலையும் (1)

தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர – நற் 305/4
TOP


தண்டவும் (1)

யான் தண்டவும் தான் தண்டான் – புறம் 384/14
TOP


தண்டா (24)

தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி – பெரும் 460
கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து – மது 16
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் – மது 17
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை – நற் 155/5
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/4
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு – குறு 57/3
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/5
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/36
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை – பதி 76/8
சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை – பரி 6/36
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 23/52
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் – கலி 73/20
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப – கலி 93/2
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/8
வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை – அகம் 29/15
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/12
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/15
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/26
ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா/கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை – புறம் 198/2,3
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/2
TOP


தண்டாது (5)

தண்டாது தலைச்சென்று – மது 68
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி – குறி 56
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் – பதி 60/2
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது/விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட – புறம் 379/12,13
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது/தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி – புறம் 400/9,10
TOP


தண்டான் (1)

யான் தண்டவும் தான் தண்டான்/நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை – புறம் 384/14,15
TOP


தண்டி (2)

பராஅரை வேவை பருகு என தண்டி/காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை – பொரு 104,105
தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் – பரி 10/100
TOP


தண்டியோரே (1)

தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7
TOP


தண்டின் (1)

தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் – பரி 10/100
TOP


தண்டினர் (1)

தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – மலை 425
TOP


தண்டு (12)

விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 170
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி – மலை 371
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது – நற் 260/3
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/3
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 41/12
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி – பரி 10/17
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/102
தண்டு தழுவா தாவு நீர் வையையுள் – பரி 11/106
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை – பரி 15/58
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் – அகம் 274/8
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று – புறம் 243/12
TOP


தண்டும் (1)

என்னும் தண்டும் ஆயின் மற்று அவன் – அகம் 392/9
TOP


தண்டுவென் (1)

தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் – கலி 85/36
TOP


தண்டொடு (1)

தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்து – குறு 156/3
TOP


தண்ண் (1)

கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் – மலை 352
TOP


தண்ணடை (7)

மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை/ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/4,5
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் – அகம் 84/14
அலமரும் கழனி தண்ணடை ஒழிய – புறம் 285/15
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே – புறம் 287/10
பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை எருமை – புறம் 297/1
தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி – புறம் 297/8
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி – புறம் 299/5
TOP


தண்ணம் (21)

தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு – நற் 138/5
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த – நற் 167/5
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் – நற் 178/6
தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே – நற் 327/9
தண்ணம் துறைவன் நாண – நற் 382/8
தண்ணம் துறைவன் கொடுமை – குறு 9/7
தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே – குறு 125/7
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று – குறு 296/5
தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே – குறு 310/7
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் – குறு 349/3
தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே – குறு 386/2
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன் – ஐங் 103/2
தண்ணம் துறைவன் வந்து என – ஐங் 105/3
தண்ணம் துறைவன் மறைஇ – ஐங் 115/3
தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும் – ஐங் 158/4
தண்ணம் துறைவன் தகுதி – ஐங் 164/3
தண்ணம் துறைவன் நல்கின் – ஐங் 168/3
தாயிற்றே தண்ணம் புனல் – பரி 6/10
தமிழ் வையை தண்ணம் புனல் – பரி 6/60
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் – பரி 10/90
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/19
TOP


தண்ணிது (1)

தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள் – அகம் 218/15
TOP


தண்ணிய (9)

கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 137/1
தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும் – குறு 196/4
தண்ணிய கமழும் ஒண் நுதலோயே – குறு 273/3
தண்ணிய கமழும் ஞாழல் – குறு 310/6
தண்ணிய இனிய ஆக – ஐங் 303/3
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/5
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற – ஐங் 328/2
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட – அகம் 199/17
TOP


தண்ணியவே (1)

நன் நெறியவ்வே நறும் தண்ணியவே – குறு 116/4
TOP


தண்ணியள் (1)

வேனிலானே தண்ணியள் பனியே – குறு 376/3
TOP


தண்ணியளே (3)

ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே – குறு 84/5
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி – குறு 168/4
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/4
TOP


தண்ணியன்-கொல் (1)

நறும் தண்ணியன்-கொல் நோகோ யானே – நற் 394/9
TOP


தண்ணீர் (4)

தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் – நெடு 65
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/9
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர்/சேம_செப்பில் பெறீஇயரோ நீயே – குறு 277/4,5
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5
TOP


தண்ணுமை (25)

மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 144
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – மலை 471
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/2
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/3
வள் உயிர் தண்ணுமை போல – நற் 310/10
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன – நற் 347/6
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – நற் 350/1
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் – ஐங் 215/3
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை/கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/33,34
போர்ப்பு-உறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல – பதி 84/15
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் – பதி 90/41
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/41
தண்ணுமை பாணி தளராது எழூஉக – கலி 102/34
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/14
சே கோள் அறையும் தண்ணுமை/கேட்குநள்-கொல் என கலுழும் என் நெஞ்சே – அகம் 63/18,19
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி – அகம் 87/8
தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி – அகம் 174/4
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை/பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் – அகம் 204/10,11
பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை/வளி பொரு தெண் கண் கேட்பின் – புறம் 89/7,8
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை/இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் – புறம் 270/8,9
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை/நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் – புறம் 293/2,3
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ – புறம் 348/1
TOP


தண்ணுமைக்கு (1)

சிறுகுடி மறவர் சே கோள் தண்ணுமைக்கு/எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும் – அகம் 297/16,17
TOP


தண்ணென் (3)

தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 442
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/4
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே – ஐங் 123/3
TOP


தண்ணென்ற (1)

பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/5
TOP


தண்ணென்றிசினே (1)

தண்ணென்றிசினே பெரும் துறை புனலே – ஐங் 73/4
TOP


தண்ணென்று (2)

வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று/இன்னாது எறிதரும் வாடையொடு – குறு 110/6,7
நிலம் தண்ணென்று கானம் குழைப்ப – அகம் 314/3
TOP


தண்ணென (23)

முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென/உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 432,433
தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி – நற் 53/9
கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென/சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு – நற் 128/8,9
குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென/ஆடிய இள மழை பின்றை – நற் 229/9,10
புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென/மலி புனல் பரத்தந்து ஆஅங்கு – நற் 230/8,9
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென/வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் – நற் 236/8,9
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென/வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் – குறு 270/1,2
நோற்றோர் மன்ற தோழி தண்ணென/தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் – குறு 344/1,2
தேற்றாம் அன்றே தோழி தண்ணென/தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை – குறு 398/1,2
கனவினும் பிரியா உறையுளொடு தண்ணென/தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் – பதி 89/15,16
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென/முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே – அகம் 17/4,5
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென/வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம் – அகம் 78/9,10
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென/முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/12,13
கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும் – அகம் 150/11
கண்ணும் நுதலும் நீவி தண்ணென/தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/9,10
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென/வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/15,16
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென/தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/18,19
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென/வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ – புறம் 50/12,13
கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி – புறம் 150/16
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென/குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/6,7
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென/அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/9,10
TOP


தண்மை (1)

தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
TOP


தண்மையின் (1)

தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 68
TOP


தண்மையும் (3)

நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள – பரி 4/26
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும்/உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே – பரி 4/50,51
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும்/மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து – கலி 100/4,5
TOP


தணக்கம் (1)

பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம்/ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை – குறி 85,86
TOP


தணக்கும்-கால் (1)

தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/14
TOP


தணத்தலும் (1)

மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே – குறு 168/6
TOP


தணந்த (1)

தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே – அகம் 150/14
TOP


தணந்ததன் (1)

தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு – கலி 66/17
TOP


தணந்தனை (3)

தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/3
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் – ஐங் 83/2
தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் – கலி 71/17
TOP


தணந்து (1)

தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற – கலி 121/7
TOP


தணந்தோரை (1)

தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை/நீடன்-மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே – பரி 14/8,9
TOP


தணப்ப (3)

மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப/நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 19,20
நீரொடு ஒராங்கு தணப்ப/உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே – குறு 38/5,6
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7
TOP


தணப்பின் (1)

தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8
TOP


தணப்பு (1)

தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7
TOP


தணப்பும் (1)

நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும்/காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட – பரி 20/108,109
TOP


தணவா (2)

தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே – குறு 386/2
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் – அகம் 290/10
TOP


தணி (9)

தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/11
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு – அகம் 22/20
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/14
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ – அகம் 156/16
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து – அகம் 372/15
தணி மருந்து அறிவல் என்னும் ஆயின் – அகம் 388/21
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
TOP


தணி-மார் (1)

நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303
TOP


தணிக்க (1)

இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க/வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் – கலி 47/5,6
TOP


தணிக்கும் (2)

நோய் நாம் தணிக்கும் மருந்து என பாராட்ட – கலி 81/18
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக – கலி 140/15
TOP


தணிக (3)

வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/2
அறாஅ தணிக இ நோய் – கலி 147/45
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி – புறம் 70/4
TOP


தணிகுவது (1)

ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும் – நற் 322/1
TOP


தணிகுவள் (1)

நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என – அகம் 22/6
TOP


தணித்தனன் (1)

உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
TOP


தணித்து (2)

உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் – மலை 326
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் – கலி 32/14
TOP


தணிதல் (1)

சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல்/அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் – அகம் 98/5,6
TOP


தணிதலும் (2)

கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை – குறு 136/3
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன – புறம் 192/3
TOP


தணிதற்கும் (1)

தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5
TOP


தணிதி (1)

தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே – புறம் 10/6
TOP


தணிந்த (8)

கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 375
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/6
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை – குறு 387/2
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/8
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர – அகம் 397/8
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/2
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி – புறம் 205/3
TOP


தணிந்தனன் (2)

செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் – அகம் 54/2
TOP


தணிந்தீக (1)

சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என – கலி 16/11
TOP


தணிந்து (9)

ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து/சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு – மது 545,546
அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/3
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – நற் 369/1
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – குறு 195/1
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து/இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே – ஐங் 444/4,5
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து/நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன் – ஐங் 450/1,2
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/7
TOP


தணிந்தே (1)

இனிய ஆகுக தணிந்தே/இன்னா நீப்பின் நின்னொடு செலற்கே – அகம் 283/16,17
TOP


தணிப்ப (1)

இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
TOP


தணிப்பு (1)

பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/13
TOP


தணிய (7)

நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் – நற் 154/9
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய/பல் பூ கானலும் அல்கின்றன்றே – நற் 187/2,3
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய/கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ – ஐங் 388/1,2
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் தணிய/செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/3,4
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய/பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப – பதி 69/13,14
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய/தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை – புறம் 74/5,6
TOP


தணியா (2)

தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 30/18
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் – புறம் 394/11
TOP


தணியாது (1)

கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது – அகம் 298/7
TOP


தணியின் (2)

கிளவியின் தணியின் நன்று-மன் சாரல் – நற் 282/6
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின்/விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ – ஐங் 442/1,2
TOP


தணியும் (6)

பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும்/நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ – நற் 41/4,5
பெரும் சினம் தணியும் குன்ற நாடன் – நற் 217/5
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/7
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும்/இன்னா கானமும் இனிய பொன்னொடு – குறு 274/5,6
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ – கலி 144/60
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும்/அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் – புறம் 326/6,7
TOP


தணியுமோ (1)

சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 59/13
TOP


தணிவு (4)

தணிவு இன்று வையை புனல் – பரி 24/50
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் – அகம் 278/14
TOP


தணிவு-உற (1)

தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி – பரி 9/6
TOP


தத்த (3)

கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 334
அருவி மா மலை தத்த/கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே – குறு 94/6,7
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த/கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/9,10
TOP


தத்தம் (9)

கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம்/கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப – பதி 48/7,8
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம்/பாடல் சான்ற வைப்பின் – பதி 75/12,13
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் – பரி 16/9
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு – கலி 84/16
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை – கலி 106/4
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம்/உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ – கலி 109/17,18
எழு நின் கிளையொடு போக என்று தத்தம்/கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் – கலி 109/24,25
காடு பதி ஆக போகி தத்தம்/நாடு பிறர் கொள சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 363/5,6
TOP


தத்தி (3)

இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென – மலை 207
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி/புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/13,14
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி/தழீஇக்கொண்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/22,23
TOP


தத்து (2)

தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் – சிறு 62
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/10
TOP


தத்து-உற்று (2)

முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று/நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 305,306
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று/அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/5,6
TOP


தத்துபு (1)

போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு/தார் போல் தழீஇயவன் – கலி 103/34,35
TOP


ததர் (12)

ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல – சிறு 255
வீ ததர் வேங்கைய மலை கிழவோற்கே – நற் 51/11
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் – நற் 161/3
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – நற் 299/2
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் – பரி 12/3
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி – கலி 91/12
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 234/10
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு – அகம் 245/17
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி – அகம் 301/11
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3
TOP


ததர்_வாய் (1)

அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய்/சிலம்பு கழீஇய செல்வம் – நற் 279/9,10
TOP


ததரல் (2)

பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல்/ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின் – குறு 213/3,4
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல்/கல்லா உமணர்க்கு தீமூட்டு ஆகும் – அகம் 257/16,17
TOP


ததும்ப (5)

ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப/ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க – பரி 17/14,15
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப/ஒருங்கு பரந்தவை எல்லாம் ஒலிக்கும் – பரி 21/36,37
குறும் பல் குறும்பின் ததும்ப வைகி – புறம் 177/7
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப/புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் – புறம் 194/2,3
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப/தெண் நீர் படுவினும் தெருவினும் திரிந்து – புறம் 332/6,7
TOP


ததும்பி (1)

முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி/சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/2,3
TOP


ததும்பிய (1)

துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி – குறு 365/3
TOP


ததும்பின (1)

பாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பின/புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் – புறம் 386/11,12
TOP


ததும்பு (3)

சூர் ததும்பு வரைய காவால் – பரி 18/31
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – பரி 18/32
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/9
TOP


ததும்பும் (8)

கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் – குறு 95/2
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/30
சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து – பரி 18/43
போர் ததும்பும் அரவம் போல் – பரி 18/44
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும்/தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை – அகம் 40/13,14
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும்/ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/14,15
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும்/வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/14,15
TOP


ததும்புவன (2)

கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – பரி 18/32
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/33
TOP


ததை (14)

எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/3
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் – குறு 304/6
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் – குறு 386/1
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி – பதி 11/21
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை – பதி 30/1
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் – அகம் 97/21
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – அகம் 180/3
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/16
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் – அகம் 393/15
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 339/3
TOP


ததைந்த (15)

ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய – மது 265
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி – மலை 531
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/2
கூதளம் ததைந்த கண்ணியன் யாவதும் – நற் 119/9
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய – ஐங் 155/3
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் – ஐங் 369/1
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு – பதி 23/19
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
சமம் ததைந்த வேல் – பதி 70/3
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை – கலி 40/19
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த/சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/12,13
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின் – புறம் 391/17
TOP


ததைந்தது (1)

தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் – கலி 108/27
TOP


ததைந்து (1)

ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
TOP


ததைய (10)

முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி – பதி 66/5
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய/மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன் – அகம் 220/4,5
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ – புறம் 93/14
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் – புறம் 126/21
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13
TOP


ததைஇ (1)

தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/9
TOP


தந்த (70)

வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு – சிறு 249
ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின் – பெரும் 132
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் – பெரும் 213
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி – பெரும் 255
நிலம் தந்த பேர் உதவி – மது 60
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
பரதர் தந்த பல் வேறு கூலம் – மது 317
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் – மது 692
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – நெடு 51
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 161
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 174
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை – மலை 455
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு – மலை 563
கானல் அம் கொண்கன் தந்த/காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே – நற் 231/8,9
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/6
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் – நற் 254/6
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை – நற் 336/4
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் – நற் 364/9
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு – நற் 372/8
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் – நற் 396/3
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை – குறு 170/2
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி – ஐங் 180/2
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த/அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே – ஐங் 193/3,4
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/4
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த/நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/1,2
தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை – பதி 38/6
நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது – பதி 53/11
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் – பதி 66/7
மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த/நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/127,128
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த/காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/27,28
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் – பரி 20/36
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த/பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/36,37
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த/முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/1,2
தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த/பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/2,3
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக – கலி 111/14
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/2
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த/பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த – கலி 138/20,21
குறவர் தந்த சந்தின் ஆரமும் – அகம் 13/4
பெரு_நீர் அழுவத்து எந்தை தந்த/கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/1,2
கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த/பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி – அகம் 44/13,14
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் – அகம் 63/12
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த/நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்-வயின் – அகம் 72/19,20
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த/பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் – அகம் 80/5,6
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/8
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் – அகம் 127/7
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் – அகம் 130/9
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் – அகம் 149/9
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் – அகம் 199/21
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/5
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/3
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் – அகம் 283/5
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – அகம் 340/16
என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே – அகம் 365/9
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/13
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் – அகம் 388/19
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் – அகம் 400/21
வேந்து தந்த பணி திறையான் – புறம் 22/26
குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த/கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய – புறம் 24/22,23
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த/கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி – புறம் 55/3,4
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/18
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை – புறம் 177/13
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த/திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் – புறம் 179/4,5
யானை தந்த முளி மர விறகின் – புறம் 247/1
கான யானை தந்த விறகின் – புறம் 251/5
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த/செல்வன் ஊரும் மா வாராதே – புறம் 273/3,4
கலம் தந்த பொன் பரிசம் – புறம் 343/5
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் – புறம் 386/14
TOP


தந்ததன்-தலையும் (1)

எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென – நற் 152/5
TOP


தந்தது (2)

மடலே காமம் தந்தது அலரே – நற் 152/1
அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென் – ஐங் 247/1
TOP


தந்தமை (1)

காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த – நற் 282/4
TOP


தந்தன்று (1)

கங்குலும் கையறவு தந்தன்று/யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே – நற் 152/8,9
TOP


தந்தன்றே (2)

மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே/இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/2,3
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/4
TOP


தந்தன (1)

தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் – நற் 361/7
TOP


தந்தனன் (2)

தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/5
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/8
TOP


தந்தனனே (3)

உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது – நற் 359/4
நோய் தந்தனனே தோழி – குறு 13/4
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய – புறம் 165/12
TOP


தந்தனென் (1)

முன்னே தந்தனென் என்னாது துன்னி – புறம் 171/3
TOP


தந்தனை (4)

நேர்ந்தனை ஆயின் தந்தனை சென்மோ – குறு 236/2
இன்று தந்தனை தேரோ – குறு 400/6
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/20
TOP


தந்தனைத்தற்கோ (2)

பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ/கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் – கலி 76/7,8
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ/விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/11,12
TOP


தந்தனையால் (1)

வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே – குறு 327/7
TOP


தந்தார் (2)

நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது – கலி 84/32
TOP


தந்தாரவரொடும் (1)

தையலவரொடும் தந்தாரவரொடும்/கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் – பரி 15/46,47
TOP


தந்தாரும் (1)

தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் – பரி 23/84
TOP


தந்தாள் (2)

வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/2
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள்/தான் யாரோ என்று வினவிய நோய்ப்பாலேன் – கலி 84/39,40
TOP


தந்தாளா (1)

தன் நலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை – கலி 84/34
TOP


தந்தான் (1)

மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/79
TOP


தந்தானை (1)

தந்தானை தந்தே தருக்கு – பரி 20/78
TOP


தந்திட்டது (1)

கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா – கலி 107/31
TOP


தந்திட (1)

எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20
TOP


தந்து (46)

வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 108
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி – பெரும் 141
அரிய தந்து குடி அகற்றி – மது 766
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து/இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 167,168
கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து/நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/4,5
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து/பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 183/1,2
எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் – நற் 330/7
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ – நற் 388/6
வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/10
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை – குறு 223/4
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து/கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/4,5
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து/வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் – ஐங் 45/1,2
உற்றோர் மறவா நோய் தந்து/கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/4,5
இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது – பதி 28/5
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/15
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
களிறொடு கலம் தந்து/தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – பதி 90/7,8
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து/புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/1,2
வையை தொழுவத்து தந்து அடித்து இடித்து – பரி 20/60
தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா – பரி 20/75
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து/வேய்தந்தது என்னை விளைந்தமை மற்று அது – பரி 24/36,37
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி 79/23
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய – கலி 109/9
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை – கலி 110/4
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
பிறர் தந்து நிறுக்குவள் ஆயின் – அகம் 28/13
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த – அகம் 35/5
பிறரும் ஒருத்தியை நம் மனை தந்து/வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/9,10
இழந்த நாடு தந்து அன்ன – அகம் 199/23
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 376/18
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 396/19
மறைந்தனை கழியும் நின் தந்து செலுத்தி – அகம் 398/14
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து/அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/14,15
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
ஒன்னார் வாட அரும் கலம் தந்து நும் – புறம் 198/15
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து – புறம் 260/15
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய – புறம் 261/15
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய – புறம் 264/5
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் – புறம் 387/12
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து/குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் – புறம் 389/9,10
TOP


தந்தும் (3)

மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும்/தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி – நற் 173/2,3
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும்/தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் – குறு 346/4,5
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும்/நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய – புறம் 99/2,3
TOP


தந்தே (2)

மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே – நற் 268/9
தந்தானை தந்தே தருக்கு – பரி 20/78
TOP


தந்தை (51)

தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை/வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி – சிறு 127,128
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள் – நற் 110/11
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை/நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து – நற் 140/5,6
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/7
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை/தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/3,4
கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை/தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/4,5
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய – நற் 306/1
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் – நற் 323/6
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/6
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை/மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி – நற் 373/2,3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை/புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/1,2
வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை/கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/7,8
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை/அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/4,5
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை/வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/5,6
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி – ஐங் 409/1
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/8
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் – கலி 84/25
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/33
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை/அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/13,14
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை/மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் – அகம் 6/3,4
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை/அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/13,14
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை/கூதிர் இல் செறியும் குன்ற நாட – அகம் 58/5,6
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை/அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் – அகம் 96/12,13
எவ்வம் தீர வாங்கும் தந்தை/கை பூண் பகட்டின் வருந்தி – அகம் 140/13,14
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – அகம் 145/17
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை/நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – அகம் 162/8,9
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை/கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/8,9
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும் – அகம் 288/13
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே – அகம் 288/17
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 78/11
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை/பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது – புறம் 116/15,16
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/10
இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை/ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் – புறம் 120/17,18
நீ வாழியர் நின் தந்தை/தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே – புறம் 137/14,15
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் – புறம் 201/6
முனி தலை புதல்வர் தந்தை/தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே – புறம் 250/8,9
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை/எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் – புறம் 290/3,4
மைந்தர் தந்தை/இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை – புறம் 340/6,7
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை/எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/3,4
எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர் – புறம் 355/4
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை/வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக – புறம் 394/8,9
TOP


தந்தை-தன் (1)

தந்தை-தன் ஊர் இதுவே – நற் 198/11
TOP


தந்தை_பெயரன் (1)

அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன்/முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி – ஐங் 403/3,4
TOP


தந்தைக்கு (4)

நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு/உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு – அகம் 60/3,4
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு/வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் – அகம் 216/3,4
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே – புறம் 312/2
TOP


தந்தையர் (1)

தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர்/குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/9,10
TOP


தந்தையர்க்கு (1)

பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு/அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/2,3
TOP


தந்தையும் (6)

தந்தையும் வந்து நிலை – கலி 83/31
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர் – புறம் 343/13
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும்/நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே – புறம் 349/2,3
புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும் – புறம் 354/3
TOP


தந்தையை (2)

தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது – அகம் 262/5
TOP


தந்தையை_கொன்றானை (1)

தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை/தோளின் திருகுவான் போன்ம் – கலி 101/31,32
TOP


தந்தையோடு (1)

பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு/ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு – கலி 107/33,34
TOP


தந்தோய் (1)

நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல – குறு 147/3
TOP


தந்தோன் (1)

கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே – புறம் 392/21
TOP


தந்தோனே (1)

எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென – புறம் 301/14
TOP


தப்பல் (3)

செய்த தன் தப்பல் அன்றியும் – நற் 203/10
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற – குறு 121/3
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/9
TOP


தப்பலின் (1)

பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின்/ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர் – புறம் 327/4,5
TOP


தப்பற்கு (4)

ஒல்லேம் என்ற தப்பற்கு/செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே – குறு 79/7,8
தான் குறி வாயா தப்பற்கு/தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/5,6
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு/ஒன்பதிற்று_ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை – குறு 292/2,3
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு/பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் – அகம் 109/12,13
TOP


தப்பற்கும் (1)

அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
TOP


தப்பா (1)

உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா/காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 42,43
TOP


தப்பார் (1)

ஆள் அன்று என்று வாளின் தப்பார்/தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/2,3
TOP


தப்பி (1)

மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து – பரி 10/37
TOP


தப்பித்தான் (1)

தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/5
TOP


தப்பிய (3)

பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை – குறு 125/5
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும் – புறம் 34/3
TOP


தப்பியோன் (1)

எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு – புறம் 304/5
TOP


தப்பின் (1)

தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் – புறம் 157/1
TOP


தப்பினவே (1)

காலே பரி தப்பினவே கண்ணே – குறு 44/1
TOP


தப்பினேன் (1)

பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன்/என்று அடி சேர்தலும் உண்டு – கலி 89/14,15
TOP


தப்பு (1)

பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/7
TOP


தப்புந (1)

துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே – புறம் 189/8
TOP


தப்புநர் (1)

பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர் – பதி 17/2
TOP


தப்பும் (1)

வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து – குறி 254
TOP


தப (15)

பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப/வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற – பெரும் 238,239
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி – மது 572
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப/உலவை ஆகிய மரத்த – நற் 62/8,9
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே – பதி 11/25
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து – பதி 54/12
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப/இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப – பதி 57/1,2
மலைத்த தெவ்வர் மறம் தப கடந்த – பதி 65/3
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து – பரி 1/29
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப/கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 18/1,2
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப/இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/7,8
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப/நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் – கலி 132/4,5
மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி – அகம் 18/4
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப/அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/4,5
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் – புறம் 184/9
TOP


தபு (15)

நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு – முல் 81
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – மலை 42
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப – நற் 18/7
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி – நற் 256/1
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை – குறு 128/1
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் – ஐங் 180/3
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை – பதி 44/9
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/42
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் – கலி 100/18
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் – கலி 137/20
பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார்-கண் – கலி 143/22
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/6
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு/வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் – புறம் 154/4,5
TOP


தபுக்கும் (2)

கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும்/பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/27,28
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும்/நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை – அகம் 130/10,11
TOP


தபுத்த (5)

உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/20
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/7
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/4
தபுத்த புலர்வு இல் புண் – கலி 95/13
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5
TOP


தபுத்த-காலை (1)

வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12
TOP


தபுத்தனன் (1)

செற்றோரை வழி தபுத்தனன்/நட்டோரை உயர்பு கூறினன் – புறம் 239/4,5
TOP


தபுத்தீர் (1)

நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என – புறம் 294/6
TOP


தபுத்து (2)

உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து/உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே – பதி 13/18,19
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட – கலி 130/3
TOP


தபுதி (1)

தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க – புறம் 43/7
TOP


தபுந (1)

எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந/கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 32/8,9
TOP


தம் (119)

தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 89
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் – திரு 173
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 91
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 34
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 229
யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என – மது 747
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம்/மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி – பட் 55,56
மின் ஒளி எறிப்ப தம் ஒளி மழுங்கி – பட் 292
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு – மலை 320
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது – மலை 537
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 553
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/7
இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/12
நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/9
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே – நற் 125/12
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/5
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/11
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து – நற் 183/1
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – நற் 226/4
நன் நுதல் நீவி சென்றோர் தம் நசை – நற் 316/6
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/10
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/12
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் – குறு 8/3
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் – குறு 46/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
துறைவன் தம் ஊரானே – குறு 97/3
நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் – குறு 183/2
உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று – குறு 218/5
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம்/கெழுதகைமையின் அழுதன தோழி – குறு 241/1,2
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ – குறு 284/5
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார் – குறு 309/1
சேறும் சேறும் என்றலின் பண்டை தம்/மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று – குறு 325/1,2
பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே – ஐங் 137/3
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே – ஐங் 221/4
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே – ஐங் 254/4
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம்/அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் – பதி 22/8,9
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் – பதி 71/11
வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு – பதி 78/12
நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து – பதி 79/9
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/13
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என – பதி 85/4
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய – பதி 88/4
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை – பதி 90/3
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம்/ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி – பரி 4/1,2
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம்/பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் – பரி 6/1,2
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் – பரி 11/58
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/71
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் – பரி 24/30
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம்/கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் – கலி 4/17,18
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம்/உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு – கலி 6/3,4
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை – கலி 8/15
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம்/குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/10,11
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/15
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம்/இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/15,16
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் – கலி 27/19
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/18
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் – கலி 39/33
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம்/வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/9,10
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம்/உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/13,14
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம்/செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/17,18
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை – கலி 85/30
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் – கலி 101/7
தம் கண் பொடிவது எவன் – கலி 105/60
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/31
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம்/அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் – கலி 106/31,32
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/9
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/9
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம்/சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/8,9
நீயலேன் என்று என்னை அன்பினால் பிணித்து தம்/சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/18,19
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம்/உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/30,31
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் – கலி 139/2
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் – கலி 140/18
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப – கலி 143/28
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே – அகம் 24/10
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம்/இன் துணை பிரியும் மடமையோரே – அகம் 43/14,15
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/2
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம்/மலை கெழு சீறூர் புலம்ப கல்லென – அகம் 52/6,7
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம்/சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/14,15
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/11
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம்/செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/5,6
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி – அகம் 200/6
பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே – அகம் 228/13
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/13
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/11
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை – அகம் 314/13
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் – அகம் 382/2
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/8
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/3
சேர்ந்தவர் தம் கடும்பு ஆர்த்தும் – புறம் 22/27
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 78/11
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/8
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
ஆடலும் ஒல்லார் தம் பாடலும் மறந்தே – புறம் 153/12
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/2
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம்/வளன் வலி-உறுக்கும் உளம் இலாளரோடு – புறம் 190/3,4
இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின் – புறம் 203/4
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே – புறம் 366/5
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/9
TOP


தம்-மின் (5)

மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின்/கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 729,730
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின்/கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த – மது 731,732
விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின்/புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை – மது 736,737
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின்/நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த – மது 743,744
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் – மது 746
TOP


தம்-வயின் (5)

ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின்/இரந்தோர் மாற்றல் ஆற்றா – நற் 84/10,11
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்-வயின்/பொய் படு கிளவி நாணலும் – ஐங் 472/3,4
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின்/நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு – கலி 24/15,16
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின்/ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர்-மன் என – அகம் 103/10,11
நல் இசை தம்-வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் – அகம் 389/15
TOP


தம்பலம் (1)

தையால் தம்பலம் தின்றியோ என்று தன் – கலி 65/13
TOP


தம்பி (2)

தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/10
நெருநல் எல்லை நீ எறிந்தோன் தம்பி/அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் – புறம் 300/3,4
TOP


தம்பியொடு (1)

எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு – புறம் 304/5
TOP


தம்மில் (2)

பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில்/தருதல் தகை ஆதால் மற்று – கலி 92/8,9
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல் – கலி 92/52
TOP


தம்மின் (1)

பிரிந்தீர் புணர் தம்மின் என்பன போல – கலி 92/62
TOP


தம்முள் (5)

வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள்/பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு – பரி 7/71,72
ஒரோஒ கை தம்முள் தழீஇ ஒரோஒ கை – கலி 18/9
தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும் – கலி 106/11
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த – கலி 114/16
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் – புறம் 65/7
TOP


தம்முளும் (1)

கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை – கலி 93/29
TOP


தம்முன் (2)

அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/19
சாமனார் தம்முன் செலவு காண் – கலி 94/34
TOP


தம்மை (2)

தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை/வருக என்றார் யார்-கொலோ ஈங்கு – கலி 85/30,31
தம்மை பிழைத்தோர் பொறுக்கும் செம்மல் – புறம் 43/18
TOP


தம்மொடு (8)

தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 553
தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு – பரி 27/3
நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு/போயின்று சொல் என் உயிர் – கலி 24/16,17
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு/தானே சென்ற நலனும் – அகம் 103/13,14
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/14
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு/திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/11,12
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது – அகம் 359/7
தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா – புறம் 367/2
TOP


தம்மொடும் (1)

தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
TOP


தம்மோடு (1)

கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு/உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/23,24
TOP


தம்மோன் (2)

தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி – நற் 88/6
தம்மோன் போலான் பேர் அன்பினனே – ஐங் 475/5
TOP


தமக்கு (9)

சேர்ந்தனர்-கொல்லோ தாமே யாம் தமக்கு/ஒல்லேம் என்ற தப்பற்கு – குறு 79/6,7
நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று – குறு 266/1
முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி-கண் – கலி 34/4
தமக்கு இனிது என்று வலிதின் பிறர்க்கு இன்னா – கலி 62/7
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் – புறம் 61/15
பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப என – புறம் 136/21
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப – புறம் 166/18
தமக்கு என முயலா நோன் தாள் – புறம் 182/8
TOP


தமக்கே (1)

இசையாது-கொல்லோ காதலர் தமக்கே – குறு 48/7
TOP


தமக்கோ (1)

தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் – அகம் 382/2
TOP


தமது (4)

தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ – நற் 130/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/17
TOP


தமர் (19)

தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே – நற் 331/12
தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே – நற் 331/12
தமர் ஓர் அன்னள் வைகறையானே – குறு 312/8
குறிஞ்சி குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர்/வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு – பரி 9/67,68
செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை – பரி 19/64
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/14
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய – கலி 109/9
போல கொடுத்தார் தமர் – கலி 141/25
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/2
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/19
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் – அகம் 136/18
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே – அகம் 144/19
காஞ்சி நீழல் தமர் வளம் பாடி – அகம் 286/4
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/7
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் – அகம் 369/16
தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் – புறம் 157/1
தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் – புறம் 177/4
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து – புறம் 294/4
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
TOP


தமர்க்கு (1)

தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும் – கலி 75/8
TOP


தமரின் (2)

தமரின் தீராள் என்மோ அரசர் – குறு 392/6
பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து ஒரு பேதை – பரி 19/58
TOP


தமவும் (1)

தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி – பட் 209
TOP


தமவே (1)

தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா – புறம் 367/2
TOP


தமனிய (3)

தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை – பெரும் 332
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் – பரி 8/114
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை – கலி 96/15
TOP


தமனியம் (2)

தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் – சிறு 147
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை – மது 704
TOP


தமாலம் (1)

பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம்/தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் – நற் 292/2,3
TOP


தமி (1)

நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை – நற் 163/8
TOP


தமித்து (1)

நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே – புறம் 184/3
TOP


தமிய (1)

மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/2
TOP


தமியம் (2)

நடுநாள் யாமத்தும் தமியம் கேட்டே – நற் 129/9
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10
TOP


தமியர் (10)

தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு – நற் 96/9
கரை அரும் குட்டம் தமியர் நீந்தி – நற் 144/8
தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய் – குறு 34/2
இன்னும் தமியர் கேட்பின் பெயர்த்தும் – குறு 94/4
தமியர் ஆக இனியர்-கொல்லோ – குறு 172/4
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர்/என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என – அகம் 78/11,12
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே – அகம் 293/9
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் – புறம் 182/3
TOP


தமியரே (1)

தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – கலி 47/13
TOP


தமியவே (2)

தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/5
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/9
TOP


தமியள் (5)

விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல – அகம் 5/2
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி – அகம் 24/9
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே – அகம் 214/15
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/3
சிறு நனி தமியள் ஆயினும் – புறம் 247/9
TOP


தமியளும் (1)

சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர – அகம் 158/12
TOP


தமியன் (5)

தமியன் வந்தோன் பனியலை நீயே – நற் 182/10
இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும் – அகம் 108/10
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் – அகம் 290/10
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் – அகம் 380/1
தமியன் வந்த மூதிலாளன் – புறம் 284/4
TOP


தமியார் (1)

தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து – கலி 33/13
TOP


தமியென் (1)

தமியென் மன்ற அளியென் யானே – குறு 30/6
TOP


தமியே (2)

உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே/குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென – நற் 229/8,9
தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர – நற் 305/4
TOP


தமியேம் (1)

துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/10
TOP


தமியேன் (1)

தமியேன் கேட்குவென்-கொல்லோ – நற் 218/10
TOP


தமியை (4)

துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை – நற் 254/9
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி – நற் 385/6
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/4
பாம்பு எறி கோலின் தமியை வைகி – அகம் 322/5
TOP


தமியோர் (1)

தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6
TOP


தமியோர்க்கு (2)

இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே – குறு 124/4
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
TOP


தமியோன் (1)

தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே – அகம் 16/6
TOP


தமிழ் (15)

தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் – சிறு 66
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/9
தமிழ் வையை தண்ணம் புனல் – பரி 6/60
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/25
தெரி மாண் தமிழ் மும்மை தென்னம்பொருப்பன் – பரி 26/1
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 30/5
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
தமிழ் கெழு மூவர் காக்கும் – அகம் 31/14
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/14
தமிழ் தலைமயங்கிய தலையாலம்கானத்து – புறம் 19/2
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் – புறம் 50/10
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து – புறம் 51/5
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே – புறம் 58/13
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
TOP


தமிழ்நாட்டு (1)

தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
TOP


தமிழ்நாட்டு_அகம் (1)

தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
TOP


தமிழகம் (1)

வையக வரைப்பில் தமிழகம் கேட்ப – புறம் 168/18
TOP


தமின் (1)

மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று – புறம் 152/18
TOP


தயக்கு (1)

நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி – குறி 125
TOP


தயங்க (16)

வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் – நற் 121/9
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/6
களிற்று செவி அன்ன பாசடை தயங்க/உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/2,3
தயங்க இருந்து புலம்ப கூஉம் – குறு 154/6
நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க/உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு – குறு 262/4,5
அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க/பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/1,2
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் – குறு 385/4
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் – கலி 39/3
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை – அகம் 27/1
பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க/வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை – அகம் 86/16,17
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி – அகம் 121/7
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க/கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று – அகம் 126/4,5
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க/பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து – அகம் 176/6,7
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் – அகம் 378/10
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/10
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க/மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/3,4
TOP


தயங்கிய (2)

பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல் – நற் 195/7
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
TOP


தயங்கு (14)

களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி – சிறு 123
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின் – சிறு 141
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி – மது 436
நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப – நற் 215/6
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது – நற் 299/3
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ – குறு 226/5
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/5
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 68/7
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 79/15
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி – அகம் 263/1
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/2
தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 371/4
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் – புறம் 373/27
TOP


தயங்குபு (1)

தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப – அகம் 154/12
TOP


தயங்கும் (1)

தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் – கலி 40/13
TOP


தயிர் (11)

உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து – பெரும் 158
விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் – மலை 109
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர்/நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை – மலை 523,524
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல் – குறு 167/1
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் – கலி 106/37
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் – அகம் 87/1
தயிர் மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே – அகம் 340/15
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர்/இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/2,3
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/3
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ – புறம் 215/3
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை – புறம் 326/10
TOP


தயிரின் (1)

நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் பிறவொடும் – பரி 16/3
TOP


தர (47)

தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 347
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது – மது 426
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது – மது 426
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும் – மது 695
நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர/நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் – குறி 231,232
சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர/வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என – மலை 545,546
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த – நற் 31/8
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை – நற் 119/4
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த – நற் 295/5
பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி – நற் 378/10
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி – குறு 305/1
நீ உடம்படுதலின் யான் தர வந்து – குறு 383/1
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த – ஐங் 54/4
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் – ஐங் 490/1
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/19
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் – பதி 61/14
கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம் – பரி 12/33
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த – கலி 99/6
கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி – கலி 134/13
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/25
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர – அகம் 86/10
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர – அகம் 86/10
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர/ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல் – அகம் 86/19,20
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும் – அகம் 133/11
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/7
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/9
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/9
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
நசை தர வந்த நன்னராளன் – அகம் 362/8
நசை தர வந்தோர் இரந்தவை – அகம் 377/14
வாள் வலம் தர மறு பட்டன – புறம் 4/1
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய – புறம் 15/15
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/5
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் – புறம் 75/2
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/17
தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா – புறம் 192/2
யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து – புறம் 201/16
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் – புறம் 209/11
ஆ தர கழுமிய துகளன் – புறம் 258/10
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் – புறம் 379/14
TOP


தர_தர (4)

கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது – மது 426
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர/பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் – கலி 98/4,5
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர/புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று – அகம் 86/10,11
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர/பரத்தைமை தாங்கலோ இலென் என வறிது நீ – அகம் 316/9,10
TOP


தரத்தர (3)

வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட – பொரு 87
தன் அறி அளவையின் தரத்தர யானும் – பொரு 127
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர/வைகல்_வைகல் கை கவி பருகி – பொரு 157,158
TOP


தரப்பட்டவள் (1)

சொல்லால் தரப்பட்டவள்/சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார் – கலி 102/12,13
TOP


தரல் (8)

செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/6
வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் – கலி 4/7
அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே – கலி 39/6
கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி – அகம் 3/12
எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு – அகம் 29/20
எறி திரை ஓதம் தரல் ஆனாதே – அகம் 350/2
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து – அகம் 393/2
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் – புறம் 390/16
TOP


தரலும் (1)

பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் – கலி 65/14
TOP


தரலோ (1)

நிரல் அல்லோர்க்கு தரலோ இல் என – புறம் 345/14
TOP


தரவின் (1)

புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன் – அகம் 338/18
TOP


தரவு (1)

தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை – பொரு 173
TOP


தரற்கு (1)

சென்ற இளமை தரற்கு – கலி 18/12
TOP


தரற்கே (1)

நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/8
TOP


தராய் (1)

ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 460
TOP


தராய்_கண் (1)

ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 460
TOP


தராஅர் (1)

பெரும் களிற்று யானையொடு அரும் கலம் தராஅர்/மெய் பனி கூரா அணங்கு என பராவலின் – பதி 71/21,22
TOP


தரிக்க (1)

சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி 5/40
TOP


தரின் (1)

அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் – கலி 143/13
TOP


தரினும் (2)

தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும்/வெய்ய உவர்க்கும் என்றனிர் – குறு 196/4,5
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக – புறம் 338/8
TOP


தரினே (1)

வேம்பின் பைம் காய் என் தோழி தரினே/தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே – குறு 196/1,2
TOP


தரீஇ (13)

வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ/அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் – சிறு 260,261
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ/அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் – பெரும் 492,493
பாணர் உவப்ப களிறு பல தரீஇ/கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ – மது 219,220
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ/புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் – மலை 71,72
தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ/ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை – மலை 425,426
மன் எயில் எறிந்து மறவர் தரீஇ/தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு – பதி 37/9,10
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ/இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி – பதி 42/9,10
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து – பதி 71/14
நன் மரம் துவன்றிய நாடு பல தரீஇ/பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் – பதி 85/1,2
தறுகணாளர் குடர் தரீஇ தெறுவர – அகம் 77/10
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ/கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு – அகம் 138/10,11
அறியா வேலன் தரீஇ அன்னை – அகம் 242/10
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ/திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் – அகம் 269/19,20
TOP


தரீஇய (10)

வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய/பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/7,8
எல்லி தரீஇய இன நிரை – நற் 291/8
உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய/உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால் – குறு 269/5,6
வன்_புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு – ஐங் 469/2
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய/மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை – அகம் 3/4,5
கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/11
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை – அகம் 213/6
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் – அகம் 238/3
நாள்_இரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் – அகம் 336/4
ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால்வீழ்த்து – புறம் 205/10
TOP


தரீஇயர் (8)

நாடு படு நன் கலம் தரீஇயர்/நீடினர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 463/4,5
அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும் – பதி 52/3
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர்/தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று – பதி 52/28,29
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர் – பதி 53/1
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர்/இன்று இனிது நுகர்ந்தனம் ஆயின் நாளை – பதி 58/4,5
நன் நுதல் பசப்பவும் ஆள்வினை தரீஇயர்/துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என – அகம் 77/1,2
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி – அகம் 298/2
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு – அகம் 303/12
TOP


தரு (52)

திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல் – பெரும் 31
களிறு தரு விறகின் வேட்கும் – பெரும் 499
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் – மது 536
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – மது 684
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நெடு 90
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 212
நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும் – மலை 11
வண்டு தரு நாற்றம் வளி கலந்து ஈய – நற் 56/2
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் – நற் 63/10
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நற் 143/2
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
தளி தரு தண் கார் தலைஇ – நற் 316/9
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் – நற் 360/4
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/3
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும் – குறு 79/4
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/2
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/2
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது – ஐங் 451/2
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/3
நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும் – பதி 22/29
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ – பரி 18/22
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/24
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி – கலி 114/12
நாடு தரு நிதியினும் செறிய – அகம் 60/14
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/3
ஒன்றில் கொள்ளாய் சென்று தரு பொருட்கே – அகம் 123/14
தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும் – அகம் 152/7
தரு மணல் கிடந்த பாவை என் – அகம் 165/12
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் – அகம் 187/9
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ – அகம் 221/2
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து – அகம் 256/11
ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக – அகம் 264/8
சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு/நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே – அகம் 271/9,10
பழி எவன் ஆம்-கொல் நோய் தரு பாலே – அகம் 325/22
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது – அகம் 333/15
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் – அகம் 363/14
முனை தரு பூசல் கனவினும் அறியாது – புறம் 42/9
நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் – புறம் 42/16
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/15
வென்றி தரு வேட்கையர் மன்றம் கொள்-மார் – புறம் 270/10
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி – புறம் 292/7
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே – புறம் 306/7
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க – புறம் 318/1
வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் – புறம் 320/16
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/22
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற – புறம் 391/4
TOP


தரு-மார் (1)

பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக – அகம் 1/9
TOP


தருக்கிய (1)

தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/18
TOP


தருக்கு (2)

தந்தானை தந்தே தருக்கு/மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் – பரி 20/78,79
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் – கலி 104/72
TOP


தருக்கும் (1)

பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் – ஐங் 67/3
TOP


தருக்கேம் (1)

தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு-உற்று – கலி 69/21
TOP


தருக (1)

தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து – பதி 38/14
TOP


தருகம் (2)

பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே – அகம் 21/8
நனி உடை பரிசில் தருகம்/எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே – புறம் 237/19,20
TOP


தருகல்லாய் (2)

எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை – கலி 148/17
மார்பு தருகல்லாய் பிறன் ஆயினையே – அகம் 396/10
TOP


தருகிற்கும் (1)

அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே – கலி 39/6
TOP


தருகிற்பாய் (1)

துறந்தானை நாடி தருகிற்பாய் ஆயின் நினக்கு ஒன்று – கலி 144/49
TOP


தருகுவர் (1)

பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ – அகம் 295/18
TOP


தருகுவல் (1)

சென்றவர் தருகுவல் என்னும் – ஐங் 474/4
TOP


தருகுவன் (5)

கடும் சூள் தருகுவன் நினக்கே கானல் – அகம் 110/5
பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ – புறம் 32/2
மாட மதுரையும் தருகுவன் எல்லாம் – புறம் 32/5
ஊர் புறம் நிறைய தருகுவன் யார்க்கும் – புறம் 258/8
தருகுவன் மாதோ – புறம் 328/13
TOP


தருகுவன்-கொல்லோ (1)

தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை – அகம் 280/11
TOP


தருகுவென் (3)

அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ – நற் 386/6
பொலம் புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ – ஐங் 391/4
வருகுவை ஆயின் தருகுவென் பால் என – அகம் 54/19
TOP


தருகுவேம் (1)

முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து – புறம் 319/8
TOP


தருகுவை (1)

தருகுவை ஆயின் தவிரும் என் நெஞ்சத்து – கலி 142/39
TOP


தருதல் (3)

தருதல் தகை ஆதால் மற்று – கலி 92/9
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/4
பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/6
TOP


தருதலான் (1)

பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் – பரி 11/24
TOP


தருதலின் (1)

இரும் பேர் ஒக்கலொடு தின்ம் என தருதலின்/அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/13,14
TOP


தருதலும் (4)

காமம் தருதலும் இன்றே அதனால் – நற் 126/10
இன் உயிர் தருதலும் ஆற்றுமோ – கலி 7/20
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை – கலி 148/17
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த – அகம் 123/5
TOP


தருதியோ (1)

புறமும் தருதியோ வாழிய மழையே – அகம் 188/14
TOP


தருநர் (1)

இன் சோறு தருநர் பல்-வயின் நுகர – மது 535
TOP


தருநரும் (1)

தருநரும் உளரோ இ உலகத்தான் என – அகம் 75/16
TOP


தருநன் (1)

எல்லை தருநன் பல் கதிர் பரப்பி – பொரு 233
TOP


தருப்பை (1)

தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த – பெரும் 264
TOP


தருப (2)

பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/12
TOP


தருபு (4)

உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு/மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் – பரி 2/10,11
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும் – அகம் 85/8
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த – அகம் 218/2
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு/நிரயத்து அன்ன என் வறன் களைந்தன்றே – புறம் 376/14,15
TOP


தரும் (11)

இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/7
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
வெள்ளம் தரும் இ புனல் – பரி 10/70
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் – பரி 20/64
புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என – கலி 11/3
வளி_தரும்_செல்வனை வாழ்த்தவும் இயைவதோ – கலி 16/16
வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் – கலி 16/20
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் – கலி 146/28
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் – புறம் 262/3
துன் அரும் பரிசில் தரும் என – புறம் 394/17
TOP


தரும்-மார் (7)

அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை – குறு 216/1
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார்/செல்ப என்ப என்போய் நல்ல – அகம் 27/4,5
மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் – அகம் 67/12
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி – அகம் 141/24
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தரும்-மார்/நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என – அகம் 245/1,2
நுதல் ஒளி கரப்பவும் ஆள்வினை தரும்-மார்/தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 277/3,4
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார்/பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர – புறம் 224/14,15
TOP


தருமமொடு (1)

தருமமொடு இயல்வோள் சாயல் நோக்கி – புறம் 353/4
TOP


தருமனும் (1)

தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் – பரி 3/8
TOP


தருமே (5)

சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே – அகம் 152/24
இன்று செலினும் தருமே சிறு வரை – புறம் 171/1
நின்று செலினும் தருமே பின்னும் – புறம் 171/2
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே – புறம் 185/6
எமக்கே கலங்கல் தருமே தானே – புறம் 298/1
TOP


தருமோ (3)

தருமோ தோழி நின் திரு நுதல் கவினே – நற் 399/10
செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே – கலி 106/45
எம் மனை முந்துற தருமோ/தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே – அகம் 195/18,19
TOP


தருவது (2)

தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே – நற் 208/12
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே – குறு 308/7
TOP


தருவது-கொல்லோ (1)

தெருவின் இயலவும் தருவது-கொல்லோ/கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை – குறு 182/5,6
TOP


தருவதோ (1)

இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே – கலி 15/26
TOP


தருவனர் (3)

வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின் – மலை 410
அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் – நற் 8/6
வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய – புறம் 177/15
TOP


தருவாளோ (3)

கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ/மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/7,8
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ/கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/10,11
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ/என ஆங்கு – கலி 1/13,14
TOP


தருவேனே (1)

யான் ஆகுவல் நின் நலம் தருவேனே – அகம் 392/28
TOP


தரூஉ (2)

குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து – மது 520
தெய்வம் தரூஉ நெஞ்சத்து ஆன்றோர் – பதி 73/6
TOP


தரூஉந்து (1)

எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து/வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/9,10
TOP


தரூஉம் (26)

பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் – சிறு 118
மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம்/அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 67,68
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம்/நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை – பெரும் 320,321
வாடா வள்ளியின் வளம் பல தரூஉம்/நாடு பல கழிந்த பின்றை நீடு குலை – பெரும் 370,371
வேனில் பள்ளி தென்_வளி தரூஉம்/நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை – நெடு 61,62
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு – மலை 170
இளையர் தரூஉம் வாடையொடு – நற் 5/8
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம்/குன்ற நாடன் கேண்மை – குறு 90/5,6
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் – குறு 109/2
எல்லை இல் இடும்பை தரூஉம்/நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே – ஐங் 392/4,5
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப – பதி 21/19
பாடு சால் நன் கலம் தரூஉம்/நாடு புறந்தருதல் நினக்கு-மார் கடனே – பதி 59/18,19
நாடு கெட எருக்கி நன் கலம் தரூஉம் நின் – பதி 83/7
பார்வல் பாசறை தரூஉம் பல் வேல் – பதி 84/5
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை – பரி 20/11
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் – அகம் 6/4
நன் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன் – அகம் 69/17
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம்/முகை தலை திறந்த வேனில் – அகம் 105/15,16
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/9
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய – அகம் 162/17
முருகு என வேலன் தரூஉம்/பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே – அகம் 232/14,15
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம்/நேரா வன் தோள் வடுகர் பெருமகன் – அகம் 253/17,18
பிடி பயின்று தரூஉம் பெரும் களிறு போல – அகம் 276/10
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை – புறம் 35/25
ஏத்தினர் தரூஉம் கூழே நும் குடி – புறம் 122/6
TOP


தரூஉம்-மார் (1)

அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் – கலி 101/34
TOP


தரை (2)

பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் – பரி 2/44
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/15
TOP


தலை (458)

தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து – திரு 9
கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை/ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 53,54
மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர – திரு 227
அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர் – பொரு 1
தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு – பொரு 142
நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பகம் புகு-தொறும் – பொரு 240
தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் – சிறு 147
மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும் – பெரும் 32
வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் – பெரும் 87
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் – பெரும் 91
முரண் தலை கழிந்த பின்றை மறிய – பெரும் 147
கற்றை வேய்ந்த கழி தலை சாம்பின் – பெரும் 150
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி – பெரும் 219
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 284
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப – பெரும் 286
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை/அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 291,292
மலர் தலை உலகத்துள்ளும் பலர் தொழ – பெரும் 410
நனம் தலை உலகம் வளைஇ நேமியொடு – முல் 1
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து – முல் 41
ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின் – மது 29
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 199
மலர் தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே – மது 237
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி – மது 275
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் – மது 322
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் – மது 336
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து – மது 380
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப – மது 396
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப – மது 396
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 402
நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை – மது 430
நனம் தலை வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக – மது 539
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி – நெடு 103
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு 160
வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு – நெடு 176
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் – குறி 37
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
மலர் தலை மன்றத்து பலர் உடன் குழீஇ – பட் 69
புன் தலை இரும் பரதவர் – பட் 90
வளம் தலைமயங்கிய நனம் தலை மறுகின் – பட் 193
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் – பட் 230
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 239
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 178
துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு – மலை 217
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு – மலை 253
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் – மலை 270
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனம் தலை/தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் – மலை 272,273
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை – மலை 305
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 307
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே – மலை 385
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் – மலை 407
பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய – மலை 488
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் – மலை 503
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து – மலை 565
தலை நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் – மலை 581
வல்லிய பெரும் தலை குருளை மாலை – நற் 2/5
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 7/1
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் – நற் 36/3
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை/உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி – நற் 37/1,2
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/6
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/8
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி – நற் 57/3
உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/2
மன்ற எருமை மலர் தலை காரான் – நற் 80/1
கொண்டல் ஆற்றி விண் தலை செறீஇயர் – நற் 89/1
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர – நற் 92/7
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க – நற் 95/4
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு – நற் 97/6
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/3
துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் – நற் 111/2
தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் – நற் 112/7
உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/9
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை – நற் 116/4
துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி – நற் 118/8
வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்_தலை – நற் 129/6
கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப – நற் 129/7
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை – நற் 132/7
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் – நற் 142/7
தலை இறைஞ்சினளே அன்னை – நற் 147/11
புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும் – நற் 151/11
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை – நற் 166/6
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும் – நற் 168/5
பரல் தலைபோகிய சிரல் தலை கள்ளி – நற் 169/4
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் – நற் 169/6
நிலம் செல செல்லா கயம் தலை குழவி – நற் 171/3
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு – நற் 177/2
வறும் தலை பெரும் களிறு போல – நற் 182/9
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/2
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/2
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி – நற் 206/1
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/10
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை – நற் 224/1
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 268/1
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/2
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து – நற் 293/3
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை/பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள் – நற் 298/5,6
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – நற் 306/6
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை – நற் 317/3
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே – நற் 318/9
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை – நற் 325/1
துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட – நற் 326/4
தலை நாள் அன்ன பேணலன் பல நாள் – நற் 332/8
மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய் – நற் 347/2
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் – நற் 358/8
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/3
இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர் – நற் 372/11
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை – நற் 373/2
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
புன் தலை மந்தி கல்லா வன் பறழ் – நற் 379/1
மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை – நற் 391/4
மனை அழுது ஒழிந்த புன் தலை சிறாஅர் – நற் 392/3
மரம் தலைமணந்த நனம் தலை கானத்து – நற் 394/1
அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை – நற் 394/2
நனம் தலை உலகமும் துஞ்சும் – குறு 6/3
பைதல் ஒரு தலை சேக்கும் நாடன் – குறு 13/3
பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று – குறு 19/2
புன் தலை மன்றம் நோக்கி மாலை – குறு 64/2
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை/ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு – குறு 124/1,2
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/4
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/2
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/3
நெருப்பின் அன்ன செம் தலை அன்றில் – குறு 160/1
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/2
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன – குறு 163/2
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/7
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் – குறு 182/1
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு – குறு 183/3
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய – குறு 190/4
மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் – குறு 203/2
கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி – குறு 213/2
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/2
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் – குறு 222/1
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் – குறு 222/1
துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே – குறு 222/7
புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் – குறு 229/2
கன்று ஆற்றுப்படுத்த புன் தலை சிறாஅர் – குறு 241/3
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி – குறு 254/3
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு – குறு 268/4
நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த – குறு 272/3
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – குறு 281/4
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை/ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் – குறு 285/6,7
கல் உயர் நனம் தலை நல்ல கூறி – குறு 297/5
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து – குறு 308/2
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை – குறு 366/3
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய – குறு 372/1
ஆழி தலை வீசிய அயிர் சேற்று அருவி – குறு 372/4
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை – குறு 382/2
தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப – குறு 391/8
முழந்தாள் இரும் பிடி கயம் தலை குழவி – குறு 394/1
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் – ஐங் 62/2
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி – ஐங் 80/3
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் – ஐங் 86/1
வெண் தலை மா மழை சூடி – ஐங் 209/4
தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் – ஐங் 270/2
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் ஆரும் – ஐங் 273/2
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை – ஐங் 321/1
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/2
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை/வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு – ஐங் 329/1,2
இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/2
வளை தலை மூதா ஆம்பல் ஆர்நவும் – பதி 13/6
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
வளம் பல நிகழ்தரு நனம் தலை நன் நாட்டு – பதி 15/17
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என – பதி 17/9
ஒலி தலை விழவின் மலியும் யாணர் – பதி 22/30
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று – பதி 28/10
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் – பதி 30/17
நால் வேறு நனம் தலை ஒருங்கு எழுந்து ஒலிப்ப – பதி 31/4
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை – பதி 35/6
மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து – பதி 41/21
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய – பதி 42/22
வைத்தலை மறந்த துய் தலை கூகை – பதி 44/18
நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து – பதி 45/9
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய – பதி 46/9
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/15
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற – பதி 55/17
பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய – பதி 59/14
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் – பதி 63/18
தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு – பதி 67/10
வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர் – பதி 67/16
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த – பதி 69/16
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல் – பதி 73/7
வேறு படு நனம் தலை பெயர – பதி 74/27
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து – பதி 86/5
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/3
தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து – பதி 88/3
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை/தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/1,2
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
தலை இறுபு தாரொடு புரள – பரி 2/41
தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 2/73
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி 3/59
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது – பரி 4/45
நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலை தலைஇ – பரி 6/3
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று – பரி 6/95
தாமம் தலை புனை பேஎம் நீர் வையை – பரி 7/84
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/36
வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் – பரி 9/83
செல வரை காணா கடல் தலை கூட – பரி 10/2
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/2
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே – பரி 12/102
கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை – பரி 13/29
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை – பரி 13/38
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/19
கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ – பரி 16/8
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் – பரி 19/17
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/72
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது – பரி 23/6
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் – கலி 1/12
தெருமந்து சாய்த்தார் தலை/தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர – கலி 39/26,27
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/13
மெல்ல இறைஞ்சும் தலை/எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை – கலி 61/6,7
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா – கலி 80/1
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் – கலி 82/23
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை/வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு – கலி 83/29,30
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை – கலி 85/22
கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ – கலி 86/2
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் – கலி 93/14
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று – கலி 101/1
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/79
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி – கலி 106/47
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை – கலி 116/2
கனை பெயல் ஏற்றின் தலை சாய்த்து எனையதூஉம் – கலி 116/14
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் – கலி 128/17
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர – கலி 129/6
நின் தலை வருந்தியாள் துயரம் – கலி 133/18
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு – கலி 138/2
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே – கலி 139/37
வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல் – கலி 148/2
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 3/3
ஆகத்து ஒடுக்கிய புதல்வன் புன் தலை/தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் – அகம் 5/22,23
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/2
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை/நின்னொடு வினவல் கேளாய் பொன்னொடு – அகம் 7/16,17
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் – அகம் 7/21
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் – அகம் 8/15
இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே – அகம் 12/5
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை/உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் – அகம் 19/3,4
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி – அகம் 20/8
என்றூழ் நின்ற புன் தலை வைப்பில் – அகம் 21/14
பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை – அகம் 21/15
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல் – அகம் 34/1
ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப – அகம் 36/14
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – அகம் 38/13
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 39/12
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி – அகம் 43/3
எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை/அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/3,4
வேனில் நீடிய வேய் உயர் நனம் தலை/நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/7,8
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் – அகம் 57/6
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/7
மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை/உயவல் யானை வெரிநு சென்று அன்ன – அகம் 65/13,14
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை/அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின் – அகம் 67/4,5
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் – அகம் 68/18
தலை நாள் அலரின் நாறும் நின் – அகம் 69/19
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி – அகம் 78/1
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப – அகம் 79/9
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை – அகம் 81/7
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – அகம் 83/2
வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் – அகம் 83/10
அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு – அகம் 84/12
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது – அகம் 87/6
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை/உருத்து எழு குரல குடிஞை சேவல் – அகம் 89/2,3
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த – அகம் 89/13
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி – அகம் 90/1
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை/அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் – அகம் 91/7,8
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 97/7
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 101/11
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த – அகம் 103/1
புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை – அகம் 104/11
முகை தலை திறந்த வேனில் – அகம் 105/16
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை/வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 109/6,7
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் – அகம் 113/3
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை/பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் – அகம் 117/6,7
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி – அகம் 121/5
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க – அகம் 126/4
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை – அகம் 132/9
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் – அகம் 136/18
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி – அகம் 145/3
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/14
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 166/12
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட – அகம் 169/1
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை/புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் – அகம் 169/2,3
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட – அகம் 177/7
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை – அகம் 178/20
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை – அகம் 184/9
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன – அகம் 187/8
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ – அகம் 191/1
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் – அகம் 195/13
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/12
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப – அகம் 202/2
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய – அகம் 202/10
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை/தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 202/11,12
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ – அகம் 215/13
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை/களிற்று இரை பிழைத்தலின் கய வாய் வேங்கை – அகம் 221/10,11
யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல் – அகம் 225/10
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/4
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 238/8
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனம் தலை/பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/8,9
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை/விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் – அகம் 241/11,12
வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை/செம் முக மந்தி ஆடும் – அகம் 241/14,15
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் – அகம் 245/12
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் – அகம் 247/6
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை/கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 258/5,6
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு – அகம் 261/10
மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 266/3
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை/குறும் பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி – அகம் 271/4,5
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப – அகம் 274/4
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை/பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் – அகம் 277/9,10
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை/கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க – அகம் 287/9,10
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/12
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் – அகம் 290/3
இலை ஒழித்து உலறிய புன் தலை உலவை – அகம் 293/1
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – அகம் 294/6
என்றூழ் நீடிய வேய் படு நனம் தலை/நிலவு நிற மருப்பின் பெரும் கை சேர்த்தி – அகம் 295/3,4
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/22
புன் தலை மன்றம் காணின் வழி நாள் – அகம் 301/24
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை/மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் – அகம் 303/5,6
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ – அகம் 306/3
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை/பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் – அகம் 307/9,10
பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட – அகம் 318/7
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை/அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென – அகம் 319/5,6
புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் – அகம் 321/10
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை/களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் – அகம் 327/10,11
அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள் – அகம் 328/4
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/15
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய – அகம் 333/10
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி – அகம் 339/9
ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் – அகம் 339/10
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல் – அகம் 343/5
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல் – அகம் 343/5
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை – அகம் 343/10
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி – அகம் 347/13
கை தலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு – அகம் 347/14
ஒலி தலை பணிலம் ஆர்ப்ப கல்லென – அகம் 350/12
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/6
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/3
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை/அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் – அகம் 372/2,3
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு – அகம் 374/2
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி – அகம் 375/14
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/16
நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி – அகம் 377/7
உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு – அகம் 387/4
விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர் – அகம் 391/4
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் – அகம் 394/2
ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை/அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/6,7
குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு – அகம் 400/9
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/21
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து – புறம் 3/11
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே – புறம் 7/13
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3
கடு ஒடுங்கு எயிற்ற அரவு தலை பனிப்ப – புறம் 17/38
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர் – புறம் 19/13
மலர் தலை உலகத்து தோன்றி – புறம் 24/35
முடி தலை அடுப்பு ஆக – புறம் 26/8
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி – புறம் 29/4
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/14
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து – புறம் 34/12
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த – புறம் 37/1
அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின் – புறம் 42/5
பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/7
புன் தலை சிறாஅர் மன்று மருண்டு நோக்கி – புறம் 46/6
ஒளியோர் பிறந்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 53/9
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா – புறம் 54/12
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் – புறம் 55/20
நனம் தலை பேரூர் எரியும் நைக்க – புறம் 57/7
வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 61/8
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
நறும் சேறு ஆடிய வறும் தலை யானை – புறம் 68/16
பொருதும் என்று தன் தலை வந்த – புறம் 76/11
இரு தலை ஒசிய எற்றி – புறம் 80/8
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என – புறம் 89/3
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ – புறம் 101/3
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை – புறம் 103/1
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை/தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி – புறம் 103/1,2
மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் – புறம் 117/4
பிறழ்வது-மன்னோ இ மலர் தலை உலகே – புறம் 132/9
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக – புறம் 151/4
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/3
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை/கேழல் பன்றி வீழ அயலது – புறம் 152/3,4
துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் – புறம் 158/24
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய – புறம் 165/12
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை/கறி வளர் அடுக்கத்து மலர்ந்த காந்தள் – புறம் 168/1,2
மன்னன் உயிர்த்தே மலர் தலை உலகம் – புறம் 186/2
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/6
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
வறும் தலை உலகமும் அன்றே அதனால் – புறம் 206/9
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/2
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து – புறம் 213/3
நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின் – புறம் 213/4
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/10
நனம் தலை உலகம் அரந்தை தூங்க – புறம் 221/11
ஞாலம் காவலர் கடை தலை/காலை தோன்றினும் நோகோ யானே – புறம் 225/13,14
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 228/4
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய – புறம் 229/6
புலவு நாறும் என் தலை தைவரும்-மன்னே – புறம் 235/9
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று – புறம் 243/12
முனி தலை புதல்வர் தந்தை – புறம் 250/8
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 256/7
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/2
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை/சிறுவர் தாயே பேரில்_பெண்டே – புறம் 270/5,6
மண்-உறு மழி தலை தெண் நீர் வார – புறம் 280/11
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு – புறம் 285/7
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து – புறம் 285/13
கொன்னும் சாதல் வெய்யோற்கு தன் தலை/மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை – புறம் 291/6,7
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை/ஒரு காழ் மாலை தான் மலைந்தனனே – புறம் 291/7,8
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப – புறம் 303/8
புன் தலை மட பிடி நாண – புறம் 308/10
ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே – புறம் 312/1
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி – புறம் 319/10
புன் தலை சிறாஅர் கன்று என பூட்டும் – புறம் 319/11
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 322/4
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை/புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் – புறம் 324/1,2
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும் – புறம் 325/12
புன் தலை சிறாஅர் மன்றத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 334/3
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை – புறம் 353/9
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் – புறம் 369/14
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது – புறம் 371/1
மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி – புறம் 371/2
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/14
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின – புறம் 371/23
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின் – புறம் 372/5
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 373/16
புலிப்பல்தாலி புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 374/9
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை/ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றி – புறம் 376/21,22
பாறு தலை மயிர் நனைய – புறம் 377/2
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை/திருந்து கழல் சேவடி குறுகல் வேண்டி – புறம் 387/17,18
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து – புறம் 389/9
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என – புறம் 390/12
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன் – புறம் 390/24
நனம் தலை மூதூர் வினவலின் – புறம் 391/10
TOP


தலை_பிரி_ஒருவனை (1)

மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை/படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை – பரி 13/38,39
TOP


தலைக்குடை (1)

கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – அகம் 194/7
TOP


தலைக்கூடி (3)

தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி/ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் – பரி 24/6,7
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு – புறம் 17/19
TOP


தலைக்கை (2)

சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/15
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து – புறம் 24/9
TOP


தலைக்கொண்ட (12)

உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு – திரு 121
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் – நற் 30/5
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் – நற் 293/4
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல் – நற் 328/9
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் – பதி 40/29
மறம் தலைக்கொண்ட நூற்றுவர்_தலைவனை – கலி 52/2
தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு – கலி 139/29
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் – அகம் 17/19
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் – அகம் 72/2
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி – அகம் 283/3
எதிர் தலைக்கொண்ட ஆரிய பொருநன் – அகம் 386/5
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை – புறம் 2/14
TOP


தலைக்கொண்டு (8)

இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ – பரி 9/24
நோயுறு வெம் நீர் தெளிப்பின் தலைக்கொண்டு/வேவது அளித்து இ உலகு – கலி 142/53,54
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது – கலி 146/44
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல் – கலி 150/4
மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என – கலி 150/5
அலைக்கும் கோலொடு குறுக தலைக்கொண்டு/இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/21,22
சாறு தலைக்கொண்டு என பெண் ஈற்று-உற்று என – புறம் 82/1
TOP


தலைக்கொள்-மார் (1)

ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார்/நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய – புறம் 15/14,15
TOP


தலைக்கொள்ள (3)

நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள/கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் – பரி 9/49,50
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள/கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால் – கலி 73/16,17
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் – கலி 73/20
TOP


தலைக்கொள்ளும் (1)

கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும்/பெரும் குறும்பு உடுத்த வன்-புல இருக்கை – புறம் 181/3,4
TOP


தலைக்கோல் (1)

மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு – மலை 370
TOP


தலைக (1)

பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே – நற் 328/7
TOP


தலைச்சென்று (11)

தண்டாது தலைச்சென்று/கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 68,69
செற்ற தெவ்வர் கலங்க தலைச்சென்று/அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 139,140
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று/அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ – மது 181,182
மறம் கலங்க தலைச்சென்று/வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி – மது 221,222
முரணியோர் தலைச்சென்று/கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/3,4
செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று/பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் – பதி 36/4,5
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று/தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து – கலி 104/45,46
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர் – புறம் 16/3
நண்ணார் நாண நாள்-தொறும் தலைச்சென்று/இன்னும் இன்ன பல செய்குவன் யாவரும் – புறம் 23/12,13
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று/அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/5,6
நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு – புறம் 258/3
TOP


தலைத்தந்து (2)

மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து/குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று – திரு 216,217
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து/பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/4,5
TOP


தலைத்தந்தோயே (2)

விளியா எவ்வம் தலைத்தந்தோயே – அகம் 212/23
ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே – அகம் 258/15
TOP


தலைத்தந்தோரே (1)

தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே – ஐங் 320/5
TOP


தலைத்தருதல் (1)

பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு – அகம் 333/4
TOP


தலைத்தரும் (1)

எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் என – நற் 284/6
TOP


தலைத்தரூஉம் (1)

இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் – அகம் 78/2
TOP


தலைத்தலை (11)

தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப – பதி 88/27
ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல் – பரி 12/31
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/10
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 16/14
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று – பரி 22/16
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 29/4
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 68/16
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் – அகம் 396/9
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே – புறம் 185/6
தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய – புறம் 230/8
TOP


தலைத்தார் (1)

நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட – அகம் 211/12
TOP


தலைத்து (1)

வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16
TOP


தலைதிரியாது (1)

பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது/நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக – அகம் 333/15,16
TOP


தலைப்பட்ட (1)

சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் – குறு 209/1
TOP


தலைப்பட்டாம் (1)

வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் – கலி 112/22
TOP


தலைப்படா (1)

பயம் தலைப்படா பண்பினை எனினே – குறு 342/7
TOP


தலைப்படினே (1)

பன்மையது எவனோ இவள் வன்மை தலைப்படினே – நற் 170/9
TOP


தலைப்படுதல் (2)

வினை தலைப்படுதல் செல்லா நினைவுடன் – அகம் 5/7
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை – அகம் 7/16
TOP


தலைப்படும் (2)

இனிதின் இனிது தலைப்படும் என்பது – நற் 134/1
தன் நலம் கரந்தாளை தலைப்படும் ஆறு எவன்-கொலோ – கலி 138/7
TOP


தலைப்படுவன் (1)

ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின் – கலி 64/24
TOP


தலைப்படுவாயோ (1)

தையில் நீர் ஆடிய தவம் தலைப்படுவாயோ/உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/13,14
TOP


தலைப்பாடு (1)

தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை – புறம் 70/18
TOP


தலைப்பிரிந்த (1)

நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த/புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் – குறு 272/3,4
TOP


தலைப்பிரியாது (1)

அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த – அகம் 173/1
TOP


தலைப்பிரிவு (1)

தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல – நற் 136/6
TOP


தலைப்பெய்த (2)

உழுந்து தலைப்பெய்த கொழும் களி மிதவை – அகம் 86/1
நீறு தலைப்பெய்த ஞான்றை – அகம் 256/20
TOP


தலைப்பெய்தீமே (1)

நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே – ஐங் 86/4
TOP


தலைப்பெய்து (2)

நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து/கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி – கலி 95/27,28
தலைப்பெய்து வருநர்க்கு ஈயும் – புறம் 343/8
TOP


தலைப்பெய (1)

காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய/பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து – அகம் 156/10,11
TOP


தலைப்பெயர்க்கும் (2)

ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும்/வன் கை இடையன் எல்லி பரீஇ – நற் 169/6,7
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும்/மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/13,14
TOP


தலைப்பெயர்த்து (1)

தலைப்பெயர்த்து இட்ட வேலினும் பலவே – புறம் 130/7
TOP


தலைப்பெயர்ந்து (2)

பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப – அகம் 311/8
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து/பல் கதிர் மழுகிய கல் சேர் அமையத்து – அகம் 367/1,2
TOP


தலைப்பெயர (3)

பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர/கான முல்லை கய வாய் அலரி – நற் 321/2,3
யாண்டு தலைப்பெயர வேண்டு புலத்து இறுத்து – பதி 15/1
இற்றை நாளொடும் யாண்டு தலைப்பெயர என – புறம் 161/12
TOP


தலைப்பெயரி (1)

வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி/தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின் – புறம் 295/2,3
TOP


தலைப்பெயரும் (2)

இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை – மது 686
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும்/பல் பூ கானல் மல்கு நீர் சேர்ப்ப – நற் 375/2,3
TOP


தலைப்பெயற்கு (1)

தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற – அகம் 136/12
TOP


தலைப்பெயின் (1)

ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின்/வேந்து கொண்டு அன்ன பல – கலி 64/24,25
TOP


தலைப்போகு (1)

தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி – புறம் 223/2
TOP


தலைபிரியா (1)

அறம் தலைபிரியா ஆறும் மற்று அதுவே – கலி 9/24
TOP


தலைபெயர்க்கும் (3)

மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை – பொரு 22
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும்/மலை உடை கானம் நீந்தி – குறு 350/6,7
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 101/11
TOP


தலைபோகாமை (1)

தலைபோகாமை நற்கு அறிந்தனென் யானே – குறு 170/5
TOP


தலைபோகிய (1)

பரல் தலைபோகிய சிரல் தலை கள்ளி – நற் 169/4
TOP


தலைமகள் (1)

வெகுண்டனள் என்ப பாண நின் தலைமகள்/மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/1,2
TOP


தலைமடங்க (1)

ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலைமடங்க/பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து – பதி 71/17,18
TOP


தலைமணக்கும் (1)

தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும்/மலி ஓதத்து ஒலி கூடல் – பட் 97,98
TOP


தலைமணந்த (12)

சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 700
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 55/2
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின் – நற் 374/1
மரம் தலைமணந்த நனம் தலை கானத்து – நற் 394/1
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த/கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி – குறு 186/1,2
குன்று தலைமணந்த கானம் – குறு 281/5
குன்று தலைமணந்த புன்_புல வைப்பும் – பதி 30/13
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே – அகம் 105/17
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – அகம் 133/5
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல் – அகம் 172/5
குறியவும் நெடியவும் குன்று தலைமணந்த/சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/11,12
குன்று தலைமணந்த மலை பிணித்து யாத்த மண் – புறம் 357/1
TOP


தலைமணந்தன்று (1)

பொறை தலைமணந்தன்று உயவும்-மார் இனியே – நற் 59/10
TOP


தலைமணந்து (1)

குன்று தலைமணந்து குழூஉ கடல் உடுத்த – பதி 31/1
TOP


தலைமணந்தே (1)

போயின்று-கொல்லோ நோய் தலைமணந்தே – நற் 56/10
TOP


தலைமயக்கிய (1)

வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய/விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/29,30
TOP


தலைமயங்காது (1)

இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது/பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை – அகம் 298/8,9
TOP


தலைமயங்கி (1)

எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி/கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/9,10
TOP