தோ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தோக்கை 1
தோகை 19
தோகையின் 1
தோகையும் 1
தோட்கு 2
தோட்கே 1
தோட்ட 3
தோட்டார் 1
தோட்டி 15
தோட்டியால் 1
தோட்டின் 1
தோட்டு 18
தோடு 51
தோடும் 2
தோண்ட 1
தோண்டவும் 1
தோண்டாது 1
தோண்டி 2
தோண்டிய 5
தோணி 2
தோணியர் 1
தோணியான் 1
தோணியின் 1
தோப்பி 4
தோமர 1
தோய் 62
தோய்க 1
தோய்த்த 1
தோய்த்து 5
தோய்தற்கு 2
தோய்ந்த 1
தோய்ந்தது 1
தோய்ந்தவை 1
தோய்ந்தன்று-கொல்லோ 1
தோய்ந்தார் 1
தோய்ந்தாரை 1
தோய்ந்து 1
தோய்வு 5
தோய 4
தோயல் 1
தோயலம் 1
தோயலர் 1
தோயா 3
தோயின 1
தோயினும் 1
தோயும் 9
தோரை 2
தோல் 55
தோல 1
தோலன்னே 1
தோலா 5
தோலாதோற்கே 1
தோலாவாறு 1
தோலின் 1
தோலே 1
தோலொடு 3
தோழ 1
தோழம் 1
தோழற்கு 1
தோழன் 2
தோழி 494
தோழிக்கு 3
தோழிமாரும் 1
தோழிமாரோடு 1
தோழியது 2
தோழியர் 1
தோழியர்க்கு 1
தோழியும் 1
தோழியை 2
தோழியொடு 1
தோழீ 2
தோழீஇ 1
தோள் 362
தோள்-இடை 1
தோள 1
தோளர் 1
தோளவை 1
தோளளா 1
தோளன் 1
தோளன்னே 1
தோளா 1
தோளாட்கே 1
தோளாய் 7
தோளாரை 1
தோளால் 2
தோளாள் 2
தோளி 1
தோளிற்கு 1
தோளின் 1
தோளினர் 1
தோளீரே 1
தோளும் 30
தோளும்-மார் 1
தோளே 32
தோளேனே 1
தோளை 1
தோளொடு 1
தோளோயே 2
தோளோளே 1
தோற்க 1
தோற்ப 1
தோற்பின் 1
தோற்பினும் 1
தோற்ற 1
தோற்றத்து 4
தோற்றம் 29
தோற்றமும் 1
தோற்றமொடு 4
தோற்றலை 1
தோற்றாளை 3
தோற்றான் 1
தோற்றி 6
தோற்றிய 2
தோற்றினவே 1
தோற்றினன் 1
தோற்று 1
தோற்றும் 1
தோற்றோன் 1
தோன்ற 29
தோன்றல் 33
தோன்றல 7
தோன்றலது 1
தோன்றலர் 1
தோன்றலானே 1
தோன்றலின் 1
தோன்றலும் 1
தோன்றலை 2
தோன்றவும் 1
தோன்றா 8
தோன்றாது 3
தோன்றாமை 2
தோன்றார் 1
தோன்றி 71
தோன்றிய 22
தோன்றியும் 2
தோன்றியேனே 1
தோன்றியொடு 4
தோன்றின் 6
தோன்றின 1
தோன்றினவே 1
தோன்றினன் 2
தோன்றினும் 9
தோன்றினேற்கு 1
தோன்றினையே 1
தோன்று 11
தோன்றுக 1
தோன்றுதி 1
தோன்றுபு 2
தோன்றும் 96
தோன்றும்-காலே 1
தோன்றும்மே 1
தோன்றுமே 1
தோன்றுவ 3
தோன்றுவன் 1
தோன்றுவன 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

தோக்கை (1)

நீள் தாழ்பு தோக்கை நித்தில அரி சிலம்பு – பரி 22/49
TOP


தோகை (19)

நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 191
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை/பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று – நற் 396/5,6
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை/பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் – குறு 26/2,3
மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும் – குறு 347/3
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே – ஐங் 74/1
தோகை மாட்சிய மடந்தை – ஐங் 293/4
எரி மருள் வேங்கை இருந்த தோகை/இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/1,2
விரிந்த வேங்கை பெரும் சினை தோகை/பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட – ஐங் 297/1,2
கொடிச்சி கூந்தல் போல தோகை/அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன் – ஐங் 300/1,2
சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் – பரி 9/64
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை – பரி 14/8
அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற – அகம் 13/18
தோகை காவின் துளுநாட்டு அன்ன – அகம் 15/5
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும் – அகம் 122/8
குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை/காமர் கலவம் பரப்பி ஏமுற – அகம் 194/11,12
தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் – அகம் 249/12
கறங்கு இசை வெரீஇ பறந்த தோகை/அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/18,19
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை/இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர் – அகம் 358/2,3
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை/வேறு_வேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை – அகம் 378/5,6
TOP


தோகையின் (1)

கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – மலை 44
TOP


தோகையும் (1)

மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே – ஐங் 431/3
TOP


தோட்கு (2)

களைகலம் காமம் பெரும்_தோட்கு என்று – குறு 400/2
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக – ஐங் 468/3
TOP


தோட்கே (1)

விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே – பதி 81/37
TOP


தோட்ட (3)

செம் தீ தோட்ட கரும் துளை குழலின் – பெரும் 179
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல் – நற் 344/2
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து – கலி 67/1
TOP


தோட்டார் (1)

காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு – கலி 117/10
TOP


தோட்டி (15)

நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி/நாள்-தொறும் விளங்க கைதொழூஉ பழிச்சி – மது 693,694
நீ உடன்றோர் மன் எயில் தோட்டி வையா – பதி 25/5
எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின் – பதி 38/5
தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை – பதி 38/6
தோட்டி நீவாது தொடி சேர்பு நின்று – பதி 40/27
ஏந்து கை சுருட்டி தோட்டி நீவி – பதி 53/19
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/11
ஆர் எயில் தோட்டி வௌவினை ஏறொடு – பதி 71/13
எருமை இரு தோட்டி எள்ளீயும் காளை – பரி 8/86
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி – பரி 10/49
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி/கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர – பரி 23/32,33
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி – கலி 97/13
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு – கலி 138/2
என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு – அகம் 286/9
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி/அம் மலை காக்கும் அணி நெடும் குன்றின் – புறம் 150/25,26
TOP


தோட்டியால் (1)

பொன் இயல் புனை தோட்டியால்/முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும் – புறம் 14/3,4
TOP


தோட்டின் (1)

போந்தை அம் தோட்டின் புனைந்தனர் தொடுத்து – புறம் 265/3
TOP


தோட்டு (18)

வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த – பெரும் 353
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க – நெடு 22
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு/அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/2,3
செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் – நற் 306/10
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம் – குறு 191/2
அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/5
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு/அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ – குறு 281/2,3
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் – பதி 58/2
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை – கலி 83/8
புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு/தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇ – அகம் 180/11,12
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை – அகம் 236/15
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய – அகம் 376/15
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு/கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி – அகம் 393/4,5
பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை – புறம் 22/20
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு/வெட்சி மா மலர் வேங்கையொடு விரைஇ – புறம் 100/4,5
வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு/பிணங்கு கதிர் கழனி நாப்பண் ஏமுற்று – புறம் 338/9,10
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை – புறம் 344/1
TOP


தோடு (51)

தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப – முல் 96
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை – நெடு 135
சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய – நற் 131/5
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் – நற் 169/6
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை – நற் 178/2
தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று – நற் 206/2
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை – நற் 211/7
தோடு இடம் கோடாய் கிளர்ந்து – நற் 251/10
தோடு அமை செறிப்பின் இலங்கு வளை ஞெகிழ – நற் 282/1
மீள்குவம் போல தோன்றும் தோடு புலர்ந்து – நற் 313/9
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை – நற் 317/3
பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர – நற் 321/2
நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த – நற் 325/3
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/9
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும் – நற் 375/2
வாழை மென் தோடு வார்பு-உறுபு ஊக்கும் – நற் 400/1
யானையங்குருகின் கானல் அம் பெரும் தோடு/அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம் – குறு 34/5,6
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன – குறு 163/2
யானே தோடு ஆர் எல் வளை ஞெகிழ நாளும் – குறு 216/3
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/2
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் – குறு 304/6
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு/எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப – குறு 334/1,2
உமண் எருத்து ஒழுகை தோடு நிரைத்து அன்ன – குறு 388/4
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு/யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும் – ஐங் 333/3,4
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 12/6
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/16
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/10
மறம் கெழு போந்தை வெண் தோடு புனைந்து – பதி 51/31
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு – பதி 70/7
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/115
எருவை நறும் தோடு எரி இணர் வேங்கை – பரி 19/77
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் – கலி 28/3
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/4
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள் – அகம் 49/17
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக – அகம் 82/4
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் – அகம் 130/6
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு/விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் – அகம் 181/9,10
தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே – அகம் 231/15
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப – அகம் 274/4
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் – அகம் 302/2
தோடு சினை உரீஇ உண்ட மிச்சில் – அகம் 331/4
தொடை அமை பன் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த – அகம் 335/13
வெள்ளி வெண் தோடு அன்ன கயல் குறித்து – அகம் 346/4
தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும் – அகம் 368/3
நீடலர் வாழி தோழி தோடு கொள் – அகம் 393/21
தோடு கொள் வேலின் தோற்றம் போல – புறம் 35/9
இரும் பனை வெண் தோடு மலைந்தோன் அல்லன் – புறம் 45/1
களை கால் கழாலின் தோடு ஒலிபு நந்தி – புறம் 120/5
தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே – புறம் 238/8
தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின் – புறம் 295/3
TOP


தோடும் (2)

இரும் பனம் போந்தை தோடும் கரும் சினை – பொரு 143
தோடும் தொடலையும் கை கொண்டு அல்கலும் – அகம் 138/12
TOP


தோண்ட (1)

அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/12
TOP


தோண்டவும் (1)

தின்ற நன் பல் ஊன் தோண்டவும்/வந்த வைகல் அல்லது – புறம் 384/22,23
TOP


தோண்டாது (1)

மீ பாய் களையாது மிசை பரம் தோண்டாது/புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர் – புறம் 30/12,13
TOP


தோண்டி (2)

வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை – பெரும் 98
களர் படு கூவல் தோண்டி நாளும் – புறம் 311/1
TOP


தோண்டிய (5)

ஆன் வழிப்படுநர் தோண்டிய பத்தல் – நற் 240/8
கல்லா கோவலர் கோலின் தோண்டிய/ஆன் நீர் பத்தல் யானை வௌவும் – ஐங் 304/1,2
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய/கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி – அகம் 155/8,9
பூவல் படுவில் கூவல் தோண்டிய/செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் – புறம் 319/1,2
TOP


தோணி (2)

கடல் பாடு அவிந்து தோணி நீங்கி – அகம் 50/1
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென – அகம் 344/5
TOP


தோணியர் (1)

நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் – நற் 111/8
TOP


தோணியான் (1)

கழி தோணியான் கரை சேர்க்குந்து – புறம் 343/6
TOP


தோணியின் (1)

கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
TOP


தோப்பி (4)

இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி – பெரும் 142
தோப்பி கள்ளொடு துரூஉ பலி கொடுக்கும் – அகம் 35/9
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி – அகம் 265/16
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு – அகம் 348/7
TOP


தோமர (1)

தோமர வலத்தர் நாமம் செய்ம்-மார் – பதி 54/14
TOP


தோய் (62)

வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி – திரு 288
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ – பெரும் 333
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த – பெரும் 369
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த – குறி 226
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி – மலை 92
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை – மலை 322
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – மலை 558
வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே – நற் 17/12
தோய் மடல் சில் நீர் போல – நற் 133/10
வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப – நற் 188/5
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் – நற் 191/1
மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 199/11
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப – நற் 279/4
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் – நற் 353/7
வான் தோய் மா மலை கிழவனை – நற் 365/8
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் – குறு 74/2
நீடிய மராஅத்த கோடு தோய் மலிர் நிறை – குறு 99/4
திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும் – குறு 125/6
தோள் தோய் காதலர் பிரிக்கும் – குறு 157/3
நின்ற புன்னை நிலம் தோய் படு சினை – குறு 236/4
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே – குறு 357/8
விண் தோய் மா மலை சிலம்பன் – குறு 362/6
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/6
விசும்பு தோய் வெண்குடை நுவலும் – பதி 17/13
வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப – பதி 37/6
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/2
வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்-தம் எயிலே – பதி 52/31
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி – பதி 69/1
விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள் – கலி 39/38
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட – கலி 40/22
வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 3/6
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப – அகம் 35/2
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன் – அகம் 38/5
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே – அகம் 42/14
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு – அகம் 65/12
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் – அகம் 87/13
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் – அகம் 93/12
விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 111/15
வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப – அகம் 112/13
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை – அகம் 114/9
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே – அகம் 119/20
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர – அகம் 125/10
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை – அகம் 135/11
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறை – அகம் 139/7
கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே – அகம் 166/15
ஆன்றல் வேண்டும் வான் தோய் வெற்ப – அகம் 168/3
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 179/1
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை – அகம் 181/20
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை – அகம் 312/11
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை – அகம் 341/4
வான் தோய் சிமையம் தோன்றலானே – அகம் 378/24
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/11
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/10
வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் – புறம் 132/7
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – புறம் 151/2
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/7
விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட – புறம் 379/13
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் – புறம் 391/2
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/34
TOP


தோய்க (1)

வலியாய் இன்னும் தோய்க நின் முலையே – அகம் 259/18
TOP


தோய்த்த (1)

வறன் இல் புலைத்தி எல்லி தோய்த்த/புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு – நற் 90/3,4
TOP


தோய்த்து (5)

கல் தோய்த்து உடுத்த படிவ பார்ப்பான் – முல் 37
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து – குறு 330/1
கை தோய்த்து உயிர்க்கும் வறும் சுனை – அகம் 119/19
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன – அகம் 244/1
நெய் தோய்த்து அன்ன நீர் நனை அம் தளிர் – அகம் 294/7
TOP


தோய்தற்கு (2)

நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து – கலி 103/66
நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு/எளியவோ ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/69,70
TOP


தோய்ந்த (1)

துன்னலம் பெரும பிறர் தோய்ந்த மார்பே – ஐங் 63/4
TOP


தோய்ந்தது (1)

உள் அழுத்தியாள் எவளோ தோய்ந்தது யாது என – பரி 6/91
TOP


தோய்ந்தவை (1)

அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
TOP


தோய்ந்தன்று-கொல்லோ (1)

தொடி கை தைவர தோய்ந்தன்று-கொல்லோ/நாணொடு மிடைந்த கற்பின் வாள் நுதல் – அகம் 9/23,24
TOP


தோய்ந்தார் (1)

தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும் – கலி 40/17
TOP


தோய்ந்தாரை (1)

தோய்ந்தாரை அறிகுவேன் யான் என கமழும் நின் – கலி 79/9
TOP


தோய்ந்து (1)

ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 74
TOP


தோய்வு (5)

கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதி – மலை 362
வான் தோய்வு அன்ன குடிமையும் நோக்கி – நற் 234/2
வான் தோய்வு அற்றே காமம் – குறு 102/3
துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும் – பரி 7/13
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின் – புறம் 21/3
TOP


தோய (4)

ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய/துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை – மலை 130,131
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய/சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் – நற் 231/3,4
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை – பரி 9/37
காயா மென் சினை தோய நீடி – அகம் 108/14
TOP


தோயல் (1)

கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி – கலி 110/18
TOP


தோயலம் (1)

கடைஇய நின் மார்பு தோயலம் என்னும் – கலி 77/21
TOP


தோயலர் (1)

அந்தணர் தோயலர் ஆறு – பரி 24/61
TOP


தோயா (3)

கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில் – திரு 15
வேனில் இற்றி தோயா நெடு வீழ் – நற் 162/9
சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ – கலி 90/18
TOP


தோயின (1)

தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் – கலி 28/16
TOP


தோயினும் (1)

வள் வாய் ஆழி உள் வாய் தோயினும்/புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 78/8,9
TOP


தோயும் (9)

ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் – சிறு 19
மழை தோயும் உயர் மாடத்து – பட் 145
வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப – நற் 188/5
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் – பதி 34/3
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/18
அறுவை தோயும் ஒரு பெரும் குடுமி – அகம் 195/12
பராஅரை புன்னை வாங்கு சினை தோயும்/கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே – அகம் 270/6,7
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி – புறம் 369/23
TOP


தோரை (2)

குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி – மது 287
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை/தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை – மலை 121,122
TOP


தோல் (55)

மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி – பெரும் 89
வன்_புலம் இறந்த பின்றை மென் தோல்/மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன – பெரும் 206,207
இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல்/கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர் – பெரும் 222,223
பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல்/கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 283,284
சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு – முல் 72
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி – மது 370
இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு – மது 634
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த – மது 732
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு – மலை 88
மான் தோல் சிறு பறை கறங்க கல்லென – மலை 321
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல்/அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 377,378
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/5
எயில் ஊர் பல் தோல் போல – நற் 197/11
பிணர் சுவல் பன்றி தோல் முலை பிணவொடு – நற் 336/1
கான யானை தோல் நயந்து உண்ட – குறு 79/1
உலை வாங்கு மிதி தோல் போல – குறு 172/6
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி – குறு 235/2
நிரை செலல் நுண் தோல் போல – குறு 392/7
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல்/அனைய பண்பின் தானை மன்னர் – பதி 45/16,17
புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர – பதி 50/9
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல்/மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து – பதி 52/5,6
மழை என மருளும் மா இரும் பல் தோல்/எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு – பதி 62/2,3
தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின் – பதி 66/12
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து – பதி 74/10
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப – பதி 82/8
கொல் களிறு மிடைந்த பல் தோல் தொழுதியொடு – பதி 83/3
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/16
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
தோல் ஆமோ நின் பொய் மருண்டு – கலி 73/22
கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல் கண் – கலி 106/1
தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின் – அகம் 8/3
கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு – அகம் 24/14
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் – அகம் 123/10
மாரி அம்பின் மழை தோல் பழையன் – அகம் 186/15
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
தோல் முலை பிணவொடு திளைக்கும் – அகம் 201/18
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் – அகம் 206/4
தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலர – அகம் 217/8
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு – அகம் 278/3
இரும் புலி வேங்கை கரும் தோல் அன்ன – அகம் 285/8
அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி – அகம் 291/19
மாரி அம்பின் மழை தோல் சோழர் – அகம் 336/20
தொடு தோல் கானவன் சூடு-உறு வியன் புனம் – அகம் 368/1
தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ – புறம் 4/5
தோல் பெயரிய எறுழ் முன்பின் – புறம் 7/6
மழை உருவின தோல் பரப்பி – புறம் 16/2
மழை என மருளும் பல் தோல் மலை என – புறம் 17/34
தோல் கண் மறைப்ப ஒருங்கு மாய்ந்தனரே – புறம் 63/6
தோல் செறிப்பு இல் நின் வேல் கண்டவர் – புறம் 98/10
தோல் கழியொடு பிடி செறிப்பவும் – புறம் 98/11
தோல் தா தோல் தா என்றி தோலொடு – புறம் 300/1
தோல் தா தோல் தா என்றி தோலொடு – புறம் 300/1
தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே – புறம் 310/8
தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே – புறம் 311/7
மேம் தோல் களைந்த தீம் கொள் வெள் எள் – புறம் 321/2
TOP


தோல (1)

வேல் என விரிந்த கதுப்பின் தோல/பாண்டில் ஒப்பின் பகன்றை மலரும் – நற் 86/2,3
TOP


தோலன்னே (1)

கணை பொருத துளை தோலன்னே/ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/16,17
TOP


தோலா (5)

தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார் – நற் 339/1
மாலை செல்வ தோலா கோட்ட – பரி 3/87
புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல் – பரி 19/8
தோலா நல் இசை நால்வருள்ளும் – புறம் 56/10
தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் – புறம் 179/10
TOP


தோலாதோற்கே (1)

வேலும் உண்டு அ தோலாதோற்கே/ஊர்ந்தது ஏறே சேர்ந்தோள் உமையே – அகம் 0/6,7
TOP


தோலாவாறு (1)

தோலாவாறு இல்லை தோழி நாம் சென்மோ – அகம் 32/17
TOP


தோலின் (1)

விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும் – அகம் 96/7
TOP


தோலே (1)

பாணன் கையது தோலே காண்வர – புறம் 285/4
TOP


தோலொடு (3)

வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த – பரி 21/5
பாஅல் இன்மையின் தோலொடு திரங்கி – புறம் 164/3
தோல் தா தோல் தா என்றி தோலொடு/துறுகல் மறையினும் உய்குவை போலாய் – புறம் 300/1,2
TOP


தோழ (1)

புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை – குறு 129/2
TOP


தோழம் (1)

உகாஅ வலியின் ஒரு தோழம் காலம் – பரி 23/76
TOP


தோழற்கு (1)

முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே – புறம் 275/9
TOP


தோழன் (2)

குணங்களை பாராட்டும் தோழன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/18
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் – புறம் 201/6
TOP


தோழி (494)

ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி – குறி 2
கொண்டும் செல்வர்-கொல் தோழி உமணர் – நற் 4/7
இன்னே பெய்ய மின்னுமால் தோழி/வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை – நற் 7/6,7
நட்டனர் வாழி தோழி குட்டுவன் – நற் 14/3
உரைத்தல் உய்ந்தனனே தோழி சாரல் – நற் 17/9
வருவர் வாழி தோழி மூவன் – நற் 18/2
வந்தனன் வாழி தோழி உலகம் – நற் 22/8
அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி/தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா – நற் 25/8,9
அரிய வாழி தோழி பெரியோர் – நற் 32/7
புலம்பு ஆகின்றே தோழி கலங்கு நீர் – நற் 38/6
பேணீர் ஆகுவிர் ஐய என் தோழி/பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் – நற் 46/4,5
கூறின் எவனோ தோழி வேறு உணர்ந்து – நற் 47/7
சென்று யாம் அறியின் எவனோ தோழி/மன்ற புன்னை மா சினை நறு வீ – நற் 49/7,8
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஓங்கு கழை – நற் 51/1
எவன்-கொல் தோழி அன்னை கண்ணியது – நற் 53/3
கேளாய் எல்ல தோழி அல்கல் – நற் 61/1
அன்ன ஆக இனையல் தோழி யாம் – நற் 64/2
அஞ்சுவல் தோழி என் நெஞ்சத்தானே – நற் 72/11
கேட்டிசின் வாழி தோழி தெண் கழி – நற் 78/7
அம்ம வாழி தோழி/யாதனின் தவிர்க்குவம் காதலர் செலவே – நற் 79/9,10
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் – நற் 85/7
அறவர் வாழி தோழி மறவர் – நற் 86/1
அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு – நற் 87/5
வருந்தல் வாழி தோழி யாம் சென்று – நற் 88/2
அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/9
இன்னும் வருமே தோழி வாரா – நற் 89/9
நீ உணர்ந்தனையே தோழி வீ உக – நற் 91/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி துணையொடு – நற் 92/1
என்ன மகன்-கொல் தோழி தன்-வயின் – நற் 94/7
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 100/1
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 107/1
யானே தோழி நோய்ப்பாலேனே – நற் 107/10
வருமே தோழி கொண்கன் தேரே – நற் 111/10
விருந்து எவன் செய்கோ தோழி சாரல் – நற் 112/1
அளிதோ தானே தோழி அல்கல் – நற் 114/5
அன்பினர் வாழி தோழி நன் புகழ் – நற் 115/9
வாழலென் வாழி தோழி என்-கண் – நற் 117/9
உரையாய் வாழி தோழி இரும் கழி – நற் 123/1
நம்மொடு செல்வர்-மன் தோழி மெல்ல – நற் 125/8
பெரு நகை கேளாய் தோழி காதலர் – நற் 129/1
காமுறு தோழி காதலம் கிளவி – நற் 133/8
இது-கொல் வாழி தோழி காதலர் – நற் 134/2
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் – நற் 144/5
வருந்தேன் தோழி வாய்க்க அவர் செலவே – நற் 148/12
அலந்தனென் வாழி தோழி கானல் – நற் 149/5
வாரற்க தில்ல தோழி கடுவன் – நற் 151/5
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – நற் 158/1
உயங்கினை மடந்தை என்றி தோழி/அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே – நற் 174/7,8
காதலள் என்னுமோ உரைத்திசின் தோழி/நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப – நற் 176/4,5
வந்தன்று போலும் தோழி நொந்து_நொந்து – நற் 177/8
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி/கீழும் மேலும் காப்போர் நீத்த – நற் 182/7,8
அம்ம வாழி தோழி கைம்மாறு – நற் 194/1
ஆழல் வாழி தோழி நீ நின் – நற் 197/5
உளெனே வாழி தோழி வளை நீர் – நற் 199/5
என் முகம் நோக்கினள் எவன்-கொல் தோழி/செல்வாள் என்று-கொல் செறிப்பல் என்று-கொல் – நற் 206/8,9
வந்தனர் வாழி தோழி கையதை – நற் 212/7
கேளார்-கொல்லோ தோழி தோள – நற் 214/9
ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு – நற் 217/7
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால் – நற் 219/4
செலவுடன் விடுகோ தோழி பல உடன் – நற் 222/6
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை – நற் 225/6
என் எனப்படுமோ தோழி மின்னு வசிபு – நற் 228/1
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும் – நற் 231/5
கூறுவென் வாழி தோழி முன் உற – நற் 233/6
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி/தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/7,8
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் – நற் 236/6
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கொடும் சிறை – நற் 241/1
செய்யாய் ஆதலின் கொடியை தோழி/மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த – நற் 244/8,9
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய – நற் 245/1
வருவர் வாழி தோழி புறவின் – நற் 246/7
நின் வழி படூஉம் என் தோழி நன் நுதல் – நற் 247/7
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பொன் வீ – நற் 259/1
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு – நற் 261/1
உரைத்த தோழி உண்கண் நீரே – நற் 263/10
யாதனின்-கொல்லோ தோழி வினவுகம் – நற் 268/7
இஃது எவன்-கொல்லோ தோழி மெய் பரந்து – நற் 273/1
பெறினும் வல்லேன்-மன் தோழி யானே – நற் 275/9
புலவாய் என்றி தோழி புலவேன் – நற் 280/5
அன்பு இலர் தோழி நம் காதலோரே – நற் 281/11
நன்றால் வாழி தோழி என்றும் – நற் 285/9
அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/9
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – நற் 289/1
மாயம் அன்று தோழி வேய் பயின்று – நற் 294/3
என் ஆவது-கொல் தோழி மன்னர் – நற் 296/1
உண்டு-கொல் வாழி தோழி தெண் கடல் – நற் 303/8
நோய் ஆகின்றே மகளை நின் தோழி/எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/5,6
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் – நற் 307/5
ஆழல் வாழி தோழி வாழை – நற் 309/4
ஒன்றே தோழி நம் கானலது பழியே – நற் 311/8
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள் – நற் 313/6
வாய்-கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து – நற் 322/3
சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி/அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் – நற் 327/3,4
அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள் – நற் 328/5
அல்கலர் வாழி தோழி உது காண் – நற் 329/9
இகுளை தோழி இஃது என் எனப்படுமோ – நற் 332/1
என்னோ தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – நற் 334/9
இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து – நற் 343/8
காண வீடுமோ தோழி என் நலனே – நற் 347/11
பெறுகுவள்-மன்னோ என் தோழி தன் நலனே – நற் 351/9
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் – நற் 355/8
நின் குறிப்பு எவனோ தோழி என் குறிப்பு – நற் 357/1
பரவினம் வருகம் சென்மோ தோழி/பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் – நற் 358/7,8
வம்மோ தோழி மலி நீர் சேர்ப்ப – நற் 363/6
வாழலென் வாழி தோழி ஊழின் – நற் 364/6
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள் – நற் 365/5
அறியேன் வாழி தோழி அறியேன் – நற் 369/6
அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல் – நற் 378/8
தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம் – நற் 386/8
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து – நற் 387/6
அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு – நற் 388/1
அளிய தோழி தொலையுந பலவே – நற் 390/11
நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர் – நற் 393/11
தருமோ தோழி நின் திரு நுதல் கவினே – நற் 399/10
அது-கொல் தோழி காம நோயே – குறு 5/1
நோய் தந்தனனே தோழி/பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/4,5
வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல் – குறு 15/4
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கள்வர் – குறு 16/1
கேட்டிசின் வாழி தோழி அல்கல் – குறு 30/1
நோயோ தோழி நின் வயினானே – குறு 36/6
அன்பின தோழி அவர் சென்ற ஆறே – குறு 37/4
நன்று-மன் வாழி தோழி உண்கண் – குறு 38/4
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 46/7
சேயர் தோழி சேய்நாட்டோரே – குறு 64/5
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கிள்ளை – குறு 67/1
அழியல் வாழி தோழி நன்னன் – குறு 73/2
அம்ம வாழி தோழி யாவதும் – குறு 77/1
யார் ஆகுவர்-கொல் தோழி சாரல் – குறு 82/3
வடு நாணலமே தோழி நாமே – குறு 88/5
எற்றோ வாழி தோழி முற்றுபு – குறு 90/1
யானே மருள்வென் தோழி பானாள் – குறு 94/3
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை – குறு 98/3
வாழேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 103/6
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – குறு 104/1
வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் – குறு 106/4
உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 108/5
யார் ஆகியரோ தோழி நீர – குறு 110/2
வல்லே வருக தோழி நம் – குறு 111/6
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – குறு 118/5
மெய்யே வாழி தோழி சாரல் – குறு 121/1
உளெனே வாழி தோழி சாரல் – குறு 125/2
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/5
உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என் – குறு 133/4
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு – குறு 134/1
அழாஅல் தோழி அழுங்குவர் செலவே – குறு 135/4
சொல்லின் எவனோ தோழி கொல்லை – குறு 141/3
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – குறு 146/1
யாங்கு அறிந்தனர்-கொல் தோழி பாம்பின் – குறு 154/1
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே – குறு 160/6
தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி/மனையோள் மடமையின் புலக்கம் – குறு 164/4,5
காண் இனி வாழி தோழி யாணர் – குறு 171/1
இரங்கேன் தோழி ஈங்கு என்-கொல் என்று – குறு 175/5
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக – குறு 177/5
இது மற்று எவனோ தோழி துனி இடை – குறு 181/1
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி – குறு 185/4
துயில் துறந்தனவால் தோழி எம் கண்ணே – குறு 186/4
கல்லினும் வலியன் தோழி/வலியன் என்னாது மெலியும் என் நெஞ்சே – குறு 187/4,5
அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி – குறு 190/3
என் எனப்படும்-கொல் தோழி மின்னு வர – குறு 194/1
வேம்பின் பைம் காய் என் தோழி தரினே – குறு 196/1
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – குறு 197/1
இழிதரும் புனலும் வாரார் தோழி/மறந்தோர் மன்ற மறவாம் நாமே – குறு 200/3,4
யாங்கு அறிந்தன்று-கொல் தோழி என் – குறு 205/6
ஒன்றேன் தோழி ஒன்றினானே – குறு 208/5
எழு கலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் தோழி/பெரும் தோள் நெகிழ்த்த செல்லற்கு – குறு 210/4,5
எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது – குறு 211/3
நசை நன்கு உடையர் தோழி ஞெரேரென – குறு 213/1
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நீர் இல் – குறு 215/3
மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே – குறு 216/7
உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே தோழி/உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று – குறு 218/4,5
இடம்-மன் தோழி எ நீரிரோ எனினே – குறு 219/7
கண்டிசின் தோழி பொருள் பிரிந்தோரே – குறு 220/7
துயர் பொறுக்கல்லேன் தோழி நோய்க்கே – குறு 224/6
நல்ல-மன் வாழி தோழி அல்கலும் – குறு 226/4
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன் – குறு 230/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி உள்ளியும் – குறு 232/1
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை – குறு 239/2
கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரை – குறு 240/5
கெழுதகைமையின் அழுதன தோழி/கன்று ஆற்றுப்படுத்த புன் தலை சிறாஅர் – குறு 241/2,3
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – குறு 243/5
ஆங்கு அறிந்திசினே தோழி வேங்கை – குறு 247/4
ஈங்கு ஆகின்றே தோழி கானல் – குறு 248/3
குன்றம் நோக்கினென் தோழி/பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே – குறு 249/4,5
துனியல் வாழி தோழி சான்றோர் – குறு 252/6
கேளார் ஆகுவர் தோழி கேட்பின் – குறு 253/1
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி/துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/3,4
தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி/தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/5,6
இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/6
வருவர்-கொல் வாழி தோழி பொருவார் – குறு 260/4
துஞ்சா வாழி தோழி காவலர் – குறு 261/6
நோ_தக்கன்றே தோழி மால் வரை – குறு 263/6
நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி நின் நிலை – குறு 265/6
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பாம்பின் – குறு 268/3
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி/எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து – குறு 275/2,3
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன் – குறு 278/4
சென்றனர் வாழி தோழி என்றும் – குறு 283/4
யாண்டு உளர்-கொல்லோ தோழி ஈண்டு இவர் – குறு 285/3
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – குறு 287/1
மழையும் தோழி மான்று பட்டன்றே – குறு 289/5
அம்ம வாழி தோழி புன்னை – குறு 296/1
பைதல் நோக்கம் நினையாய் தோழி/இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை – குறு 298/4,5
இது மற்று எவனோ தோழி முதுநீர் – குறு 299/1
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே – குறு 301/8
உரைத்திசின் தோழி அது புரைத்தோ அன்றே – குறு 302/1
பசந்தனள்-மன் என் தோழி என்னொடும் – குறு 303/5
இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை – குறு 310/5
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெரும் கடல் – குறு 311/1
வாரார் வாழி தோழி வரூஉம் – குறு 314/4
ஞாயிறு அனையன் தோழி/நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணை தோளே – குறு 315/3,4
உளெனோ வாழி தோழி விளியாது – குறு 316/3
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
செல்வாம் தோழி ஒல்வாங்கு நடந்தே – குறு 322/7
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி/ஒரு நாள் துறைவன் துறப்பின் – குறு 326/3,4
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 330/7
இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி – குறு 331/5
கூறின் எவனோ தோழி நாறு உயிர் – குறு 332/3
துணியின் எவனோ தோழி நம் மறையே – குறு 333/6
எவனோ தோழி நாம் இழப்பதுவே – குறு 334/6
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ் – குறு 339/5
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/7
வாழ்வேன் தோழி என் வன்கணானே – குறு 341/7
நினையாய் வாழி தோழி நனை கவுள் – குறு 343/1
நோற்றோர் மன்ற தோழி தண்ணென – குறு 344/1
மன்றம் போழும் நாடன் தோழி/சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும் – குறு 346/3,4
கொள்வாம் என்றி தோழி கொள்வாம் – குறு 349/4
அம்ம வாழி தோழி முன் நின்று – குறு 350/1
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/6
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் – குறு 360/4
அம்ம வாழி தோழி அன்னைக்கு – குறு 361/1
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே – குறு 367/3
செல்வாம் தோழி நல்கினர் நமரே – குறு 369/4
மருவேன் தோழி அது காமமோ பெரிதே – குறு 371/4
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/4
அம்ம வாழி தோழி இன்று அவர் – குறு 375/1
மாற்று ஆகின்றே தோழி ஆற்றலையே – குறு 377/3
இன்று யாண்டையனோ தோழி குன்றத்து – குறு 379/1
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கைய – குறு 380/5
எவன்-கொல் வாழி தோழி/கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே – குறு 387/4,5
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை – குறு 389/2
கூஉம் தோழி பெரும் பேதையவே – குறு 391/9
நின் வரைப்பினள் என் தோழி/தன் உறு விழுமம் களைஞரோ இலளே – குறு 397/7,8
தேற்றாம் அன்றே தோழி தண்ணென – குறு 398/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 31/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 32/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 33/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 34/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 35/1
அம்ம வாழி தோழி ஊரன் – ஐங் 36/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 37/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 38/1
அம்ம வாழி தோழி ஊரன் – ஐங் 39/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் – ஐங் 40/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி/சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/1,2
அம்ம வாழி தோழி பாணன் – ஐங் 111/1
அம்ம வாழி தோழி பாசிலை – ஐங் 112/1
அம்ம வாழி தோழி நென்னல் – ஐங் 113/1
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன் – ஐங் 114/1
அம்ம வாழி தோழி பல் மாண் – ஐங் 115/1
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ – ஐங் 116/1
அம்ம வாழி தோழி நலனே – ஐங் 117/1
அம்ம வாழி தோழி யான் இன்று – ஐங் 118/1
அம்ம வாழி தோழி நன்றும் – ஐங் 119/1
அம்ம வாழி தோழி நலம் மிக – ஐங் 120/1
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 142/3
என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
நல்லன ஆயின தோழி என் கண்ணே – ஐங் 189/4
வீங்கின மாதோ தோழி என் வளையே – ஐங் 192/4
காண்கம் வம்மோ தோழி/செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே – ஐங் 199/3,4
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி/நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும் – ஐங் 205/1,2
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – ஐங் 221/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 222/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 223/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 224/1
அம்ம வாழி தோழி பைம் சுனை – ஐங் 225/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – ஐங் 226/1
அம்ம வாழி தோழி நாளும் – ஐங் 227/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் – ஐங் 228/1
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ – ஐங் 229/1
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு – ஐங் 230/1
அம்ம வாழி தோழி பன் மலர் – ஐங் 244/1
புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல் – ஐங் 252/3
மன்றலும் உடையள்-கொல் தோழி யாயே – ஐங் 253/4
மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே – ஐங் 262/4
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே – ஐங் 263/4
வரும்_வரும் என்ப தோழி யாயே – ஐங் 272/5
சென்றனன் வாழி தோழி என் – ஐங் 274/4
கவரும் தோழி என் மாமை கவினே – ஐங் 286/5
சூழ்கம் வம்மோ தோழி பாழ்பட்டு – ஐங் 317/1
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர் – ஐங் 331/1
அம்ம வாழி தோழி என்னதூஉம் – ஐங் 332/1
அம்ம வாழி தோழி யாவதும் – ஐங் 333/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை – ஐங் 334/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 335/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 336/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் – ஐங் 337/1
அம்ம வாழி தோழி சாரல் – ஐங் 338/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை – ஐங் 339/1
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 339/4
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – ஐங் 340/1
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 352/5
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 357/5
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை தோழி/பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை – ஐங் 366/1,2
பரியல் வாழி தோழி பரியின் – ஐங் 392/3
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே – ஐங் 398/5
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ் – ஐங் 456/1
இனையல் வாழி தோழி எனையதூஉம் – ஐங் 461/3
நீடினர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 463/5
வருவர் வாழி தோழி/செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/4,5
நாணாள்-கொல் தோழி நயன் இல் பரத்தையின் – பரி 12/45
உள்ளினிர் என்பது அறிந்தனள் என் தோழி/காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/8,9
கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி/அழிவொடு கலங்கிய எவ்வத்தள் ஒரு நாள் நீர் – கலி 4/22,23
தெருமரல் வாழி தோழி நம் காதலர் – கலி 26/22
நோய் மலி நெஞ்சமோடு இனையல் தோழி/நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/22,23
தூது வந்தன்றே தோழி/துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே – கலி 32/18,19
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – கலி 36/11
வருமே தோழி நன் மலை நாடன் – கலி 38/24
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி/அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே – கலி 39/5,6
அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர் கண் – கலி 40/1
பாடுகம் வா வாழி தோழி வய களிற்று – கலி 41/1
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/17
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/17
நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள் – கலி 41/40
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு – கலி 42/10
என்னையும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/9
சேரியும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு ஆங்கு – கலி 44/12
ஆயமும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/15
புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி/பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/10,11
கடை என கலுழும் நோய் கைம்மிக என் தோழி/தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/14,15
யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி/காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை – கலி 45/18,19
தன் தீமை பல கூறி கழறலின் என் தோழி/மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான் – கலி 45/21,22
விளியா நோய் உழந்து ஆனா என் தோழி நின் மலை – கலி 53/21
அல்லல் களைந்தனன் தோழி நம் நகர் – கலி 54/16
நின்னொடு சூழ்வல் தோழி நயம் புரிந்து – கலி 54/18
ஏழை தன்மையோ இல்லை தோழி – கலி 55/22
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய – கலி 60/16
மருளி மட நோக்கின் நின் தோழி என்னை – கலி 61/16
தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே – கலி 65/9
நோவேன் தோழி நோவாய் நீ என – கலி 75/12
நோவென் தோழி கடன் நமக்கு எனவே – கலி 75/33
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி/தொடி கொட்ப நீத்த கொடுமையை – கலி 99/19,20
முல்லையும் தாய பாட்டம்-கால் தோழி நம் – கலி 111/4
தோழி அவன் உழை சென்று – கலி 114/6
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர – கலி 115/1
கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன்-மன் தோழி யாய் – கலி 115/6
காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு – கலி 117/10
அலமரல் நோயுள் உழக்கும் என் தோழி/மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க – கலி 126/20,21
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக – கலி 128/23
நாணின-கொல் தோழி நாணின-கொல் தோழி – கலி 131/15
நாணின-கொல் தோழி நாணின-கொல் தோழி/இரவு எலாம் நல் தோழி நாணின என்பவை – கலி 131/15,16
இரவு எலாம் நல் தோழி நாணின என்பவை – கலி 131/16
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் – கலி 131/19
பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி – கலி 131/25
பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி/இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை – கலி 131/25,26
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை – கலி 131/26
அருளின-கொல் தோழி அருளின-கொல் தோழி – கலி 131/35
அருளின-கொல் தோழி அருளின-கொல் தோழி/இரவு எலாம் தோழி அருளின என்பவை – கலி 131/35,36
இரவு எலாம் தோழி அருளின என்பவை – கலி 131/36
பழி பரந்து அலர் தூற்ற என் தோழி/அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/23,24
ஆங்கு அதை அறிந்தனிர் ஆயின் என் தோழி/நன் நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க – கலி 133/15,16
அரிதே தோழி நாண் நிறுப்பாம் என்று உணர்தல் – கலி 137/1
யாங்கு ஆவது-கொல் தோழி எனையதூஉம் – கலி 137/26
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 147/10
மறந்தனர்-கொல்லோ தோழி சிறந்த – அகம் 1/7
வாழ்குவள் அல்லள் என் தோழி யாவதும் – அகம் 18/10
கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை – அகம் 20/13
அனைய-கொல் வாழி தோழி மனைய – அகம் 23/10
வருவர் வாழி தோழி பொருநர் – அகம் 25/18
புலத்தல் கூடுமோ தோழி அல்கல் – அகம் 26/5
எய்யாய் ஆயினும் உரைப்பல் தோழி/கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே – அகம் 28/2,3
சென்றார் என்பு இலர் தோழி வென்றியொடு – அகம் 31/12
தோலாவாறு இல்லை தோழி நாம் சென்மோ – அகம் 32/17
வாரற்க தில்ல தோழி கழனி – அகம் 40/12
மகனே தோழி என்றனள் – அகம் 48/25
சேர்ந்தன்று வாழி தோழி யாக்கை – அகம் 52/12
அறியாய் வாழி தோழி இருள் அற – அகம் 53/1
நகை ஆகின்றே தோழி நெருநல் – அகம் 56/1
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி/சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் – அகம் 59/9,10
ஆழல் வாழி தோழி தாழாது – அகம் 61/5
கேளாய் வாழியோ மகளை நின் தோழி/திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/1,2
உவ இனி வாழி தோழி அவரே – அகம் 65/7
வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் தோழி/நிரை தார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு – அகம் 66/6,7
யான் எவன் செய்கோ தோழி பொறி வரி – அகம் 67/1
வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து – அகம் 68/14
நீடலர் வாழி தோழி ஆடு இயல் – அகம் 69/13
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் – அகம் 71/16
யானே தோழி தவறு உடையேனே – அகம் 72/22
காணிய வம்மோ காதலம் தோழி/கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம் – அகம் 73/11,12
பலர் தில் வாழி தோழி அவருள் – அகம் 82/15
ஆழல் வாழி தோழி சாரல் – அகம் 85/5
பெரும் பேர் அன்பினர் தோழி இரும் கேழ் – அகம் 91/9
எவனோ வாழி தோழி பொரி கால் – அகம் 95/5
ஆழல் என்றி தோழி யாழ என் – அகம் 97/15
என் ஆம்-கொல்லோ தோழி மயங்கிய – அகம் 98/21
அம்ம வாழி தோழி இம்மை – அகம் 101/1
இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி/இன்று எவன்-கொல்லோ கண்டிகும் மற்று அவன் – அகம் 102/15,16
உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி/ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் – அகம் 106/9,10
அருளான் வாழி தோழி அல்கல் – அகம் 108/11
வருவர் வாழி தோழி அரச – அகம் 111/3
நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள் – அகம் 112/9
கேளாய் எல்ல தோழி வேலன் – அகம் 114/1
பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே – அகம் 122/23
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் – அகம் 127/12
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கி – அகம் 128/5
கொன் ஒன்று வினவினர்-மன்னே தோழி/இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி – அகம் 133/13,14
பேது உற்றிசினே காதலம் தோழி/காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி – அகம் 135/6,7
இகுளை கேட்டிசின் காதல் அம் தோழி/குவளை உண்கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 138/1,2
அம்ம வாழி தோழி கைம்மிக – அகம் 141/1
ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு – அகம் 151/5
செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/6
நெஞ்சு உண மொழிப-மன்னே தோழி/முனை புலம் பெயர்த்த புல்லென் மன்றத்து – அகம் 157/10,11
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி/விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை – அகம் 159/12,13
யார்-கொல் வாழி தோழி நெருநல் – அகம் 166/11
இனையல் வாழி தோழி புணர்வர் – அகம் 171/5
வருவர் வாழி தோழி பல புரி – அகம் 173/8
வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி/கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 175/9,10
தவல் இல் உலகத்து உறைஇயரோ தோழி/எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென – அகம் 178/16,17
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக – அகம் 180/1
நீடலர் என்றி தோழி பாடு ஆன்று – அகம் 183/5
புலம்பு உறும்-கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு – அகம் 187/10
கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக – அகம் 194/16
இனையல் வாழி தோழி முனை எழ – அகம் 197/5
அம்ம வாழி தோழி பொன்னின் – அகம் 201/1
என் எனப்படும்-கொல் தோழி நன் மகிழ் – அகம் 206/1
ஆழல் வாழி தோழி அவரே – அகம் 209/7
பல கேட்டனமால் தோழி நாமே – அகம் 210/14
கேளாய் எல்ல தோழி வாலிய – அகம் 211/1
சென்மோ வாழி தோழி பன் நாள் – அகம் 222/13
ஆழல் வாழி தோழி கேழல் – அகம் 223/3
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/15
இனையல் வாழி தோழி நனை கவுள் – அகம் 227/5
இனையல் என்றி தோழி சினைய – அகம் 229/15
வருவர் வாழி தோழி பொருவர் – அகம் 231/10
காண் இனி வாழி தோழி பானாள் – அகம் 232/1
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி/எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம் – அகம் 233/2,3
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 235/1
உய்ந்தனென் வாழி தோழி அல்கல் – அகம் 236/10
நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை – அகம் 241/5
முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி/நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில் – அகம் 242/17,18
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/15
இனிது-கொல் வாழி தோழி என தன் – அகம் 244/8
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 247/3
நகை நீ கேளாய் தோழி அல்கல் – அகம் 248/1
அம்ம வாழி தோழி பல் நாள் – அகம் 249/1
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கு பிசிர் – அகம் 250/1
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/6
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கை – அகம் 252/9
ஆழல் வாழி தோழி வடாஅது – அகம் 253/9
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை – அகம் 255/9
எவன்-கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி – அகம் 265/7
தோளே தோழி தவறு உடையவ்வே – அகம் 267/17
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரி – அகம் 268/1
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – அகம் 277/20
செய்வது தெரிந்திசின் தோழி அல்கலும் – அகம் 281/1
வாராய் தோழி முயங்குகம் பலவே – அகம் 285/15
மணவா முன்னும் எவனோ தோழி/வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் – அகம் 290/11,12
கூறாய் செய்வது தோழி வேறு உணர்ந்து – அகம் 292/1
செல்ப என்ப தோழி யாமே – அகம் 293/10
நோனேன் தோழி என் தனிமையானே – அகம் 294/16
இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர் – அகம் 298/20
சிறு நனி ஆன்றிகம் என்றி தோழி/நல்குநர் ஒழித்த கூலி சில் பதம் – அகம் 301/3,4
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி/இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – அகம் 302/8,9
யான் எவன் உளனோ தோழி தானே – அகம் 305/11
நாம் செலின் எவனோ தோழி காம்பின் – அகம் 309/12
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி/வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து – அகம் 312/8,9
வருவர் வாழி தோழி பெரிய – அகம் 313/10
மலர் ஏர் உண்கண் எம் தோழி எவ்வம் – அகம் 320/6
அம்ம வாழி தோழி காதலர் – அகம் 325/1
அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/11
சென்றோர் அன்பு இலர் தோழி என்றும் – அகம் 331/9
வாய்த்தன வாழி தோழி வேட்டோர்க்கு – அகம் 332/12
நீடலர் வாழி தோழி கோடையில் – அகம் 333/8
உய் தகை இன்றால் தோழி பைபய – அகம் 341/1
காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு – அகம் 345/18
வாய்க்க தில் வாழி தோழி வாயாது – அகம் 347/9
எவன் ஆய்ந்தனர்-கொல் தோழி ஞெமன்ன் – அகம் 349/3
புலந்தனம் வருகம் சென்மோ தோழி/யாமே எமியம் ஆக நீயே – அகம் 355/11,12
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை – அகம் 362/11
எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் – அகம் 363/17
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – அகம் 364/12
எவன்-கொல் வாழி தோழி கொங்கர் – அகம் 368/16
ஆழல-மன்னோ தோழி என் கண்ணே – அகம் 375/18
யாங்ஙனம் வாழ்தி என்றி தோழி/நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர் – அகம் 378/17,18
அம்ம தோழி கூறு-மதி நீயே – அகம் 380/13
அறிய கூறல் வேண்டும் தோழி/அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி – அகம் 382/8,9
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை – அகம் 388/1
அறியாய் வாழி தோழி நெறி குரல் – அகம் 389/1
பழ அணி உள்ளப்படுமால் தோழி/இன்றொடு சில் நாள் வரினும் சென்று நனி – அகம் 391/8,9
ஒல் இனி வாழி தோழி கல்லென – அகம் 392/11
நீடலர் வாழி தோழி தோடு கொள் – அகம் 393/21
நன்று-மன் வாழி தோழி தெறு கதிர் – அகம் 395/5
TOP


தோழிக்கு (3)

பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ – நற் 227/4
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு/வாடிய மென் தோளும் வீங்கின – கலி 43/29,30
உயங்கினள் உயிர்க்கும் என் தோழிக்கு/இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/19,20
TOP


தோழிமாரும் (1)

தோழிமாரும் யானும் புலம்ப – அகம் 15/9
TOP


தோழிமாரோடு (1)

மலி பூ சாரல் என் தோழிமாரோடு/ஒலி சினை வேங்கை கொய்குவம் சென்று-உழி – அகம் 48/5,6
TOP


தோழியது (2)

அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/5
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
TOP


தோழியர் (1)

பூத்தனள் நீங்கு என பொய் ஆற்றால் தோழியர்/தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் – பரி 16/24,25
TOP


தோழியர்க்கு (1)

துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் – கலி 57/23
TOP


தோழியும் (1)

துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே – அகம் 107/22
TOP


தோழியை (2)

தாழ் இரும் கூந்தல் என் தோழியை கை கவியா – கலி 42/29
நிரை வளை முன்கை என் தோழியை நோக்கி – கலி 50/8
TOP


தோழியொடு (1)

செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை என – அகம் 300/8
TOP


தோழீ (2)

அலவலை உடையை என்றி தோழீ/கேள் இனி – கலி 122/6,7
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ/வேந்து உறு விழுமம் தாங்கிய – புறம் 281/7,8
TOP


தோழீஇ (1)

நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ/கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி – அகம் 352/11,12
TOP


தோள் (362)

கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள்/கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில் – திரு 14,15
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா – திரு 55
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள்/விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது – திரு 106,107
வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள்/உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 152,153
மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து – திரு 216
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 32
மணி மலை பணை தோள் மா நில_மடந்தை – சிறு 1
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
தோள் புறம் மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின் – சிறு 59
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள்/ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை – சிறு 98,99
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள்/எழுவர் பூண்ட ஈகை செம் நுகம் – சிறு 112,113
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய – சிறு 117
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள்/மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து – சிறு 156,157
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள்/துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 261,262
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 12
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள்/முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – பெரும் 60,61
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள்/கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி – பெரும் 74,75
சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ – பெரும் 145
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள்/குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் – பெரும் 161,162
தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும் – பெரும் 273
தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக – மது 34
தோள் முறையான் வீறு முற்றவும் – மது 54
முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு – மது 99
எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின் – மது 177
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள்/சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு-உறு வந்திகை – மது 414,415
பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார் – மது 610
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி – மது 687
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 712
மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின் – மது 729
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள்/முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – நெடு 31,32
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள்/மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் – நெடு 36,37
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 149
வாள் தோள் கோத்த வன்கண் காளை – நெடு 182
நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – குறி 9
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் – குறி 242
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள்/மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் – மலை 57,58
என்றும் என் தோள் பிரிபு அறியலரே – நற் 1/2
திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின் – நற் 9/4
தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய – நற் 14/1
பழம் பிணி வைகிய தோள் இணை – நற் 20/10
தொடி பழி மறைத்தலின் தோள் உய்ந்தனவே – நற் 23/1
பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு – நற் 55/4
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/2
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது – நற் 80/8
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் – நற் 85/2
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள்/நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் – நற் 93/7,8
மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே – நற் 121/12
நல் தோள் நெகிழ மறத்தல் நுமக்கே – நற் 131/9
தோள் பழி மறைக்கும் உதவி – நற் 136/8
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் – நற் 137/2
நன் நுதல் பசப்பினும் பெரும் தோள் நெகிழினும் – நற் 151/1
தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை – நற் 161/8
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள்/வார்ந்த வால் எயிற்று சேர்ந்து செறி குறங்கின் – நற் 170/1,2
வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே – நற் 188/9
காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய – நற் 190/7
பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர் – நற் 193/6
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/7
விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர் – நற் 255/6
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/6
பூ தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும் – நற் 265/4
பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா – நற் 270/6
நின் தோள் அணி பெற வரற்கும் – நற் 286/8
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் – நற் 298/7
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள்/பாவை அன்ன வனப்பினள் இவள் என – நற் 301/5,6
ஞெகிழ் தோள் கலுழ்ந்த கண்ணர் – நற் 315/11
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள்/மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி – நற் 352/10,11
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் – நற் 355/8
பெரும் தோள் நெகிழ அம் வரி வாட – நற் 358/1
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் – நற் 360/4
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
வரை வேய் புரையும் நல் தோள்/அளிய தோழி தொலையுந பலவே – நற் 390/10,11
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் – குறு 36/4
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் – குறு 71/3
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/3
மென் தோள் சாய்த்தும் சால்பு ஈன்றன்றே – குறு 90/7
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் – குறு 95/3
தோள் மாறுபடூஉம் வைகலொடு எமக்கே – குறு 101/6
மென் தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன் – குறு 111/1
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள்/பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே – குறு 131/1,2
தோள் தோய் காதலர் பிரிக்கும் – குறு 157/3
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள்/மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே – குறு 168/5,6
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து – குறு 185/2
நெறி இரும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவி – குறு 190/1
பெரும் தோள் நெகிழ்த்த செல்லற்கு – குறு 210/5
தொடி நெகிழ்ந்தனவே தோள் சாயினவே – குறு 239/1
நெடிய திரண்ட தோள் வளை ஞெகிழ்த்த – குறு 252/1
மறப்பு அரும் பணை தோள் மரீஇ – குறு 266/4
நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே – குறு 268/6
தவ பல் நாள் தோள் மயங்கி – குறு 271/4
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும் – குறு 276/1
திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/8
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/3
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
அரிவை தோள் அணை துஞ்சி – குறு 323/6
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே – குறு 335/7
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள்/விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் – குறு 338/6,7
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள்/மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு – குறு 357/2,3
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர் – குறு 364/5
தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர் – குறு 367/2
வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும் – குறு 377/2
தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய் – குறு 381/1
உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள்/நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் – குறு 384/1,2
மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 28/4
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/3
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/2
எம் தோள் துறந்தனன் ஆயின் – ஐங் 108/3
எம் தோள் துறந்த-காலை எவன்-கொல் – ஐங் 109/3
பைதலம் அல்லேம் பாண பணை தோள்/ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 135/1,2
தொண்டி அன்ன பணை தோள்/ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே – ஐங் 171/3,4
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள்/நன் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி – ஐங் 175/1,2
தொண்டி அன்னோள் தோள் உற்றோரே – ஐங் 177/4
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள்/பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர் – ஐங் 181/1,2
நெடும் தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே – ஐங் 198/4
நன் நுதல் பசப்பவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – ஐங் 227/2
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும் – ஐங் 230/3
நேர் இறை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 239/4
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/2
மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே – ஐங் 274/5
பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே – ஐங் 281/4
துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள்/ஆய் தழை நுடங்கும் அல்குல் – ஐங் 291/2,3
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள்/தோகை மாட்சிய மடந்தை – ஐங் 293/3,4
பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் – ஐங் 302/2
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/2
தோள் இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 314/5
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இழை நெகிழ – ஐங் 318/2
நல் தோள் நயந்து பாராட்டி – ஐங் 385/5
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு – ஐங் 390/3
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/4
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல – ஐங் 444/1
மென் தோள் ஆய் கவின் மறைய – ஐங் 452/4
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர – ஐங் 459/1
நல் தோள் மருவரற்கு உலமருவோரே – ஐங் 464/4
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் – ஐங் 481/1
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க – ஐங் 485/2
தோள் துணை ஆக வந்தனர் – ஐங் 496/4
தோள் கவின் எய்தின தொடி நிலை நின்றன – ஐங் 498/1
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள்/வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/22,23
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் – பதி 17/7
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச – பதி 19/8
வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு – பதி 21/37
எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள்/வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – பதி 31/20,21
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப – பதி 40/4
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை – பதி 40/12
நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி – பதி 45/11
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள்/ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/3,4
நாடல் சான்ற துப்பின் பணை தோள்/பாடு சால் நன் கலம் தரூஉம் – பதி 59/17,18
வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள்/காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பின் – பதி 65/8,9
கல் அலைத்த தோள்/வில் அலைத்த நல் வலத்து – பதி 70/4,5
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள்/ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் கருவில் – பதி 74/16,17
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை – பதி 77/4
தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப – பதி 79/7
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் – பதி 81/11
எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 90/27
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள்/ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை – பரி 5/11,12
தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க – பரி 6/14
தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க – பரி 6/14
ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள்/போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு – பரி 7/55,56
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் – பரி 8/39
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் – பரி 8/114
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு-உற – பரி 9/19
மென் தோள் மேல் அல்கி நல்கலும் இன்று – பரி 9/32
தோள் வளை ஆழி சுழற்றுவார் – பரி 9/55
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/115
வேய் எழில் வென்று வெறுத்த தோள் நோக்கி – பரி 11/94
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் – பரி 12/23
தோள் நலம் உண்டு துறந்தான் என ஒருத்தி – பரி 12/46
தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் – பரி 13/53
அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார் – பரி 17/34
மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார் – பரி 19/92
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண் – பரி 21/65
தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின் – பரி 22/48
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக – பரி 24/28
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் – பரி 24/91
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள்/கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு – பரி 27/1,2
பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள்/வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ – கலி 1/9,10
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/22
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள்/துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண் – கலி 14/1,2
என் தோள் எழுதிய தொய்யிலும் யாழ நின் – கலி 18/3
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/14
தோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர் – கலி 23/8
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் – கலி 24/7
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள்/மான் நோக்கினவரோடு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ – கலி 30/9,10
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/19
சாஅய் சாஅய் நெகிழ்ந்தன தோள்/நனி அறல் வாரும் பொழுது என வெய்ய – கலி 36/13,14
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் – கலி 37/11
வீங்கு இறை பணை தோள் வரைந்தனன் கொளற்கே – கலி 38/26
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 39/17
வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் – கலி 39/49
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள்/தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு – கலி 40/8,9
மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும் – கலி 41/42
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை – கலி 45/15
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ – கலி 48/9
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள்/வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/20,21
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் – கலி 57/1
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள்/பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 58/1,2
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் – கலி 63/7
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/13
எல்லா நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு – கலி 64/19
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/9
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட – கலி 68/22
மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை – கலி 72/12
தெரி வேய் தோள் கரும்பு எழுதி தொய்யில் செய்தனைத்தற்கோ – கலி 76/15
வேய் மென் தோள் வேய்த்திறம் சேர்த்தலும் மற்று இவன் – கலி 81/20
எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு – கலி 83/26
மென் தோள் நெகிழ விடல் – கலி 86/16
யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி – கலி 94/31
பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் – கலி 95/17
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் – கலி 97/19
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி – கலி 97/22
வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை – கலி 99/16
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள்/பகலிட கண்ணியன் பைதல் குழலன் – கலி 101/38,39
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி – கலி 102/36
முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி – கலி 102/38
நைவாரா ஆய_மகள் தோள்/வளியர் அறியா உயிர் காவல்கொண்டு – கலி 103/67,68
எளியவோ ஆய_மகள் தோள்/விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/70,71
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் – கலி 104/24
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து – கலி 104/46
தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் – கலி 105/32
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் – கலி 106/41
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/2
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள்/சாயினும் ஏஎர் உடைத்து – கலி 112/24,25
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள்/அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/1,2
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் – கலி 124/12
தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/15
செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/13
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
தோள் துறந்து அருளாதவர் போல் நின்று – கலி 128/1
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/2
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள்/நீத்தான் திறங்கள் பகர்ந்து – கலி 131/13,14
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் துறை – கலி 131/30
நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை – கலி 132/15
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் – கலி 142/49
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் – கலி 143/15
நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள்/பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் – கலி 143/31,32
பல வல்லன் தோள் ஆள்பவன் – கலி 143/35
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் – கலி 145/13
நாணும் நிறையும் உணர்கல்லாள் தோள் ஞெகிழ்பு – கலி 146/6
தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு – கலி 147/7
கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் – கலி 147/18
தோள் ஞெகிழ்பு வளை நெகிழ்ந்தனள் – கலி 147/63
வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 1/8
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள்/நிறுப்ப நில்லா நெஞ்சமொடு நின்-மாட்டு – அகம் 2/11,12
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 9/26
மென் தோள் அஞ்ஞை சென்ற ஆறே – அகம் 15/19
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள்/மடந்தை மாண் நலம் புலம்ப சேய் நாட்டு – அகம் 21/4,5
கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள்/இரவு துயில் மடிந்த தானை – அகம் 24/16,17
சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே – அகம் 32/18
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள்/வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின் – அகம் 33/15,16
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ – அகம் 41/12
வேய் புரை பணை தோள் பாயும் – அகம் 47/18
வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 59/16
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 61/15
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள்/மா தாள் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 62/3,4
தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள் – அகம் 63/16
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள்/நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/17,18
தோள் பதன் அமைத்த கரும் கை ஆடவர் – அகம் 79/1
நன் நுதல் பசப்பவும் பெரும் தோள் நெகிழவும் – அகம் 85/1
மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி – அகம் 89/11
நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே – அகம் 89/22
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் – அகம் 92/6
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/10
வளம் கெழு நன் நாடு அன்ன என் தோள் மணந்து – அகம் 113/7
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள்/அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம் – அகம் 114/14,15
அரம் போழ் அம் வளை தோள் நிலை நெகிழ – அகம் 125/1
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
பெரும் தோள் அடைய முயங்கி நீடு நினைந்து – அகம் 150/5
கேட்டனள்-கொல்லோ தானே தோள் தாழ்பு – அகம் 161/9
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/8
பெரும் தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு – அகம் 169/13
உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும் நின் தோள்/பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/14,15
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள்/அணங்கு சால் அரிவை இருந்த – அகம் 181/24,25
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய – அகம் 185/2
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து – அகம் 186/12
தோள் புலம்பு அகல துஞ்சி நம்மொடு – அகம் 187/1
பெரும் தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – அகம் 193/14
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இரும் கூந்தல் – அகம் 197/10
பெரும் தோள் அரிவை ஒழிய குடாஅது – அகம் 199/18
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – அகம் 204/14
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி – அகம் 210/7
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள்/பெரும் கவின் சிதைய நீங்கி ஆன்றோர் – அகம் 213/16,17
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை – அகம் 218/8
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள்/நல் எழில் சிதையா ஏமம் – அகம் 220/20,21
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி – அகம் 223/11
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் – அகம் 226/7
நுதல் பசந்தன்றே தோள் சாயினவே – அகம் 227/1
நெகிழ்ந்த முன்கை நேர் இறை பணை தோள்/நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய – அகம் 242/14,15
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/10
நேரா வன் தோள் வடுகர் பெருமகன் – அகம் 253/18
உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள்/குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 253/21,22
நிரை வளை ஊரும் தோள் என – அகம் 255/18
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி – அகம் 257/11
தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க – அகம் 269/1
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள்/திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் – அகம் 271/15,16
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன் – அகம் 276/11
சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி – அகம் 282/14
நன் நெடும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவிய – அகம் 283/1
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள்/குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு – அகம் 285/12,13
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே – அகம் 291/25
வேங்கை வென்ற வெருவரு பணை தோள்/ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி – அகம் 295/5,6
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 307/1
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள்/ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/8,9
சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின் – அகம் 319/10
தோள் புதிது உண்ட ஞான்றை – அகம் 320/13
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/2
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் – அகம் 326/2
மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள்/பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 338/4,5
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள்/சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை – அகம் 343/1,2
வருந்து தோள் பூசல் களையும் மருந்து என – அகம் 351/15
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/11
நலம் பெறு பணை தோள் நன் நுதல் அரிவையொடு – அகம் 366/13
பெரும் தோள் நனைக்கும் கலுழ்ந்து வார் அரி பனி – அகம் 373/14
பெரும் தோள் நுணுகிய நுசுப்பின் – அகம் 374/17
எழூஉ திணி தோள் சோழர் பெருமகன் – அகம் 375/10
செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/13
நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த – அகம் 386/6
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 387/1
பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு – அகம் 389/6
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் – அகம் 393/8
மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை – அகம் 398/3
ஞாலம் காவலர் தோள் வலி முருக்கி – புறம் 18/14
தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் – புறம் 26/10
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/7
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள்/ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என – புறம் 32/3,4
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள்/கண் ஆர் கண்ணி கலி_மான் வளவ – புறம் 39/11,12
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென – புறம் 50/12
எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் – புறம் 61/16
நீங்கா மறவர் வீங்கு தோள் புடைப்ப – புறம் 68/13
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/3
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/6
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் – புறம் 97/24
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/15
அரிவை தோள் அளவு அல்லதை – புறம் 122/9
தொடி உடைய தோள் மணந்தனன் – புறம் 239/1
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற – புறம் 246/13
நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள்/முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 278/1,2
மென் தோள் மகளிர் நன்று புரப்ப – புறம் 283/11
மூரி வெண் தோள்/சேறுபடு குருதி செம்மல் உக்கு ஓஒ – புறம் 285/9,10
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் – புறம் 339/6
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் – புறம் 342/2
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை – புறம் 354/9
மென் தோள் மகளிர் மன்றம் பேணார் – புறம் 373/12
TOP


தோள்-இடை (1)

தோள்-இடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை – அகம் 112/10
TOP


தோள (1)

கேளார்-கொல்லோ தோழி தோள/இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி – நற் 214/9,10
TOP


தோளர் (1)

விரவு மலர் பொறித்த தோளர்/இரவின் வருதல் அறியாதேற்கே – நற் 144/9,10
TOP


தோளவை (1)

ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை – பரி 21/67
TOP


தோளளா (1)

தொடி நெகிழ்ந்த தோளளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/7
TOP


தோளன் (1)

கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன்/நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு – திரு 211,212
TOP


தோளன்னே (1)

என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே/யாமே புறஞ்சிறை இருந்தும் பொன் அன்னம்மே – புறம் 84/1,2
TOP


தோளா (1)

தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன் – அகம் 137/13
TOP


தோளாட்கே (1)

இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே – நற் 26/9
TOP


தோளாய் (7)

மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும் – கலி 20/15
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய்/அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/3,4
அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி – கலி 87/9
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு – கலி 90/26
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் – கலி 93/5
அம் வாங்கு உந்தி அமை தோளாய் நின் – அகம் 390/10
TOP


தோளாரை (1)

நடாஅ கரும்பு அமன்ற தோளாரை காணின் – கலி 112/6
TOP


தோளால் (2)

அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி – பரி 14/21
வேய் அன்ன மென் தோளால்/மயில் அன்ன மென் சாயலார் – புறம் 395/12,13
TOP


தோளாள் (2)

தோளாள் எமக்கு ஈத்த பூ – கலி 138/19
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு – கலி 141/16
TOP


தோளி (1)

தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி/உறுகண் மழவர் உருள் கீண்டிட்ட – அகம் 121/10,11
TOP


தோளிற்கு (1)

புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/39
TOP


தோளின் (1)

தோளின் திருகுவான் போன்ம் – கலி 101/32
TOP


தோளினர் (1)

துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர்/கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த – குறு 326/1,2
TOP


தோளீரே (1)

கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே – நற் 213/11
TOP


தோளும் (30)

கரும்பு உடை தோளும் உடையவால் அணங்கே – நற் 39/11
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 84/1
நேர்ந்த நெஞ்சும் நெகிழ்ந்த தோளும்/வாடிய வரியும் நோக்கி நீடாது – நற் 130/7,8
மாதர் உண்கணும் வனப்பின் தோளும்/இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் – நற் 166/4,5
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 219/1
நனி மிக பசந்து தோளும் சாஅய் – நற் 237/1
நெகிழ்ந்த தோளும் வாடிய வரியும் – நற் 309/1
மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும்/திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற – நற் 380/2,3
நெறி இரும் கதுப்பும் நீண்ட தோளும்/அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 387/1,2
தோளும் அழியும் நாளும் சென்று என – நற் 397/1
விறல் வனப்பு எய்திய தோளும் பிறை என – குறு 226/2
சுரி வளை பொலிந்த தோளும் செற்றும் – குறு 260/3
தோளும் கூந்தலும் பல பாராட்டி – ஐங் 178/1
வேய் வனப்பு இழந்த தோளும் வெயில் தெற – ஐங் 392/1
தொடி நிலை கலங்க வாடிய தோளும்/வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/1,2
தாளும் தோளும் எருத்தொடு பெரியை – பரி 13/54
வாடிய மென் தோளும் வீங்கின – கலி 43/30
நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும் – கலி 55/7
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் – கலி 90/7
பல்லும் பணை தோளும் பேர் அமர் உண்கண்ணும் – கலி 108/16
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/9
நுதலும் தோளும் திதலை அல்குலும் – அகம் 119/1
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும்/தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன் – அகம் 137/12,13
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 147/12
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும்/அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 171/1,2
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும்/நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த – அகம் 197/2,3
தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன நாளும் – அகம் 209/1
தூதும் சென்றன தோளும் செற்றும் – அகம் 251/1
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 347/1
பனி வார் உண்கணும் பசந்த தோளும்/நனி பிறர் அறிய சாஅய நாளும் – அகம் 359/1,2
TOP


தோளும்-மார் (1)

நீள் அமை வனப்பின் தோளும்-மார் அணைந்தே – அகம் 87/16
TOP


தோளே (32)

கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301
தோளே தொடி கொட்பு ஆனா கண்ணே – நற் 133/1
தோளே தொடி நெகிழ்ந்தனவே நுதலே – நற் 197/1
நாளும் நாள் உடன் கவவவும் தோளே/தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண் – நற் 332/3,4
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே – குறு 77/6
ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே – குறு 87/5
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/7
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
மணந்தனன்-மன் எம் தோளே/இன்றும் முல்லை முகை நாறும்மே – குறு 193/5,6
நாறு இரும் கூந்தல் கொடிச்சி தோளே – குறு 272/8
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8
நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணை தோளே – குறு 315/4
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே – ஐங் 11/4
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே – ஐங் 12/4
எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே – ஐங் 108/4
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே/மல்லல் இரும் கழி மல்கும் – ஐங் 120/2,3
புல்லென்றன என் புரி வளை தோளே – ஐங் 133/3
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/5
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே/நெடு வரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே – பரி 14/5,6
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே – அகம் 18/18
களி மயில் கலாவத்து அன்ன தோளே/வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி – அகம் 152/14,15
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
தோளே தோழி தவறு உடையவ்வே – அகம் 267/17
மெல்லம்புலம்ப நெகிழ்ந்தன தோளே/சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை – அகம் 270/4,5
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே – அகம் 295/22
சின் மொழி அரிவை தோளே பன் மலை – அகம் 361/14
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/14
TOP


தோளேனே (1)

நீர் வார் கண்ணொடு நெகிழ் தோளேனே – அகம் 82/18
TOP


தோளை (1)

வேய் வனப்பு உற்ற தோளை நீயே – நற் 82/2
TOP


தோளொடு (1)

தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம் – கலி 68/11
TOP


தோளோயே (2)

நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன் – நற் 13/5
விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே – குறு 204/5
TOP


தோளோளே (1)

நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே – ஐங் 99/4
TOP


தோற்க (1)

தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே – ஐங் 12/4
TOP


தோற்ப (1)

ஒருவீர் தோற்பினும் தோற்ப நும் குடியே – புறம் 45/5
TOP


தோற்பின் (1)

எண் இல் காட்சி இளையோர் தோற்பின்/நின் பெரும் செல்வம் யார்க்கு எஞ்சுவையே – புறம் 213/15,16
TOP


தோற்பினும் (1)

ஒருவீர் தோற்பினும் தோற்ப நும் குடியே – புறம் 45/5
TOP


தோற்ற (1)

மை இல் பளிங்கின் அன்ன தோற்ற/பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி – அகம் 399/13,14
TOP


தோற்றத்து (4)

இளம் கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து/விளங்கு பொன் கலத்தில் விரும்புவன பேணி – சிறு 243,244
மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து/வலி புணர் யாக்கை வன்கண் யவனர் – முல் 60,61
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து/பூவும் புகையும் சாவகர் பழிச்ச – மது 475,476
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
TOP


தோற்றம் (29)

ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல – பொரு 7
அரசவை இருந்த தோற்றம் போல – பொரு 55
நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல – சிறு 198
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல – சிறு 255
வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல – பட் 139
நீர் அலை தோற்றம் போல – நற் 195/8
தோற்றம் அல்லது நோய்க்கு மருந்து ஆகா – குறு 263/3
சூடு நிலை உற்று சுடர்விடு தோற்றம்/விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 74/14,15
உரு கெழு தோற்றம் உரைக்கும்-கால் நாளும் – பரி 11/59
சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு – பரி 13/14
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் – பரி 16/25
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம்/கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/46,47
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/10
கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/17
குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/23
நுதி நுனை கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/29
நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண் – கலி 104/36
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48
தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக – கலி 120/7
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம்/கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி – அகம் 5/25,26
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம்/புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/10,11
புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள – அகம் 32/3
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென – அகம் 277/2
உரு உடன் இயைந்த தோற்றம் போல – அகம் 360/7
தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற – அகம் 392/25
அறத்து வழிப்படூஉம் தோற்றம் போல – புறம் 31/2
தோடு கொள் வேலின் தோற்றம் போல – புறம் 35/9
தோற்றம் சான்ற சான்றோன் போற்றி – புறம் 217/4
ஆற்றல் என்பதன் தோற்றம் கேள் இனி – புறம் 225/6
TOP


தோற்றமும் (1)

நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள – பரி 4/30
TOP


தோற்றமொடு (4)

இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த – பதி 64/17
நிவந்து படு தோற்றமொடு இகந்து மாயும்மே – அகம் 330/17
பகல் ஆற்றுப்படுத்த பையென் தோற்றமொடு/சினவல் போகிய புன்கண் மாலை – அகம் 365/2,3
உரு கெழு தோற்றமொடு உட்குவர விளங்கி – புறம் 58/17
TOP


தோற்றலை (1)

தோற்றலை நாணாதோன் குன்று – கலி 43/11
TOP


தோற்றாளை (3)

கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை/தொடி நெகிழ்ந்த தோளளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/6,7
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை/நோய் மலி நிலையளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/9,10
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை/இகழ் மலர் கண்ணளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/12,13
TOP


தோற்றான் (1)

வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/8
TOP


தோற்றி (6)

முகை நாண் முறுவல் தோற்றி/தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/10,11
நாடு கவின் அழிய நாமம் தோற்றி/கூற்று அடூஉ நின்ற யாக்கை போல – பதி 13/10,11
ஆறு அல்ல மொழி தோற்றி அற வினை கலக்கிய – கலி 147/1
மாய்த்த போல மழுகு நுனை தோற்றி/பாத்தி அன்ன குடுமி கூர்ம் கல் – அகம் 5/12,13
நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி/பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை – அகம் 235/14,15
இறையும் பெயரும் தோற்றி நுமருள் – புறம் 294/5
TOP


தோற்றிய (2)

மறுதரல் உள்ளமொடு குறுக தோற்றிய/செய் குறி ஆழி வைகல்-தோறு எண்ணி – அகம் 351/9,10
சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய/அன்றும் பாடுநர்க்கு அரியை இன்றும் – புறம் 99/10,11
TOP


தோற்றினவே (1)

உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே/பொய்கையும் போது கண் விழித்தன பைபய – புறம் 397/2,3
TOP


தோற்றினன் (1)

வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன்/வரு படை எதிர்தாங்கினன் – புறம் 239/10,11
TOP


தோற்று (1)

போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/34
TOP


தோற்றும் (1)

போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும்/காந்தள் செறிந்த கவின் – பரி 18/34,35
TOP


தோற்றோன் (1)

தோற்றோன் தானும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/16
TOP


தோன்ற (29)

ஒரு நீ ஆகி தோன்ற விழுமிய – திரு 294
தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி – முல் 56
குன்று பல குழீஇ பொலிவன தோன்ற/அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி – மது 488,489
பழம்_செருக்காளர் தழங்கு குரல் தோன்ற/சூதர் வாழ்த்த மாகதர் நுவல – மது 669,670
சிறு முள் எயிறு தோன்ற/முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே – நற் 120/11,12
நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற/வளரா வாடை உளர்பு நனி தீண்டலின் – நற் 241/3,4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற/தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர – நற் 305/3,4
இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே – குறு 381/7
நீடு கிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற/ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/18,19
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற/மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல் – பரி 17/19,20
புரிவுண்ட பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற/சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய – பரி 23/54,55
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு – கலி 120/24
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே – கலி 142/10
இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற/சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப – கலி 143/37,38
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற/பல ஒலி கூந்தலாள் பண்பு எல்லாம் துய்த்து – கலி 145/6,7
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற/விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் – கலி 145/39,40
முல்லை வை நுனை தோன்ற இல்லமொடு – அகம் 4/1
குறுக வந்து தன் கூர் எயிறு தோன்ற/வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள் – அகம் 5/4,5
புலி புலி என்னும் பூசல் தோன்ற/ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் – அகம் 48/7,8
நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற/வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் – அகம் 164/6,7
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் – அகம் 260/6
செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற/புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை – புறம் 16/8,9
வேறு_வேறு பொலிவு தோன்ற/குற்று ஆனா உலக்கையால் – புறம் 22/17,18
புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற/இன்று கண்டு ஆங்கு காண்குவம் என்றும் – புறம் 40/7,8
சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற/வென்றோய் நின்னினும் நல்லன் அன்றே – புறம் 66/4,5
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த – புறம் 242/4
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப – புறம் 385/1
TOP


தோன்றல் (33)

கச்சியோனே கைவண் தோன்றல்/நச்சி சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய – பெரும் 420,421
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 209/5
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே – ஐங் 304/5
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
பாயல் உய்யுமோ தோன்றல் தா இன்று – பதி 16/14
வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல்/உளை பொலிந்த மா – பதி 22/16,17
நசை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல்/வேண்டுவ அளவையுள் யாண்டு பல கழிய – பதி 55/12,13
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாசறையானே – பதி 64/20
நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல்/தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின் – பதி 66/11,12
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் – பதி 71/11
புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர் – பதி 80/15
கரையே கைவண் தோன்றல் ஈகை போன்ம் என – பரி 16/1
எல்லின்று தோன்றல் செல்லாதீம் என – அகம் 300/18
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ – அகம் 394/12
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல்/நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 21/1,2
கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன் – புறம் 43/12
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல்/அறவை ஆயின் நினது என திறத்தல் – புறம் 44/10,11
ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல்/அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் – புறம் 121/4,5
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன் – புறம் 150/7
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே – புறம் 159/28
கடு மான் தோன்றல் செல்வல் யானே – புறம் 162/7
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல்/பரந்து படு நல் இசை எய்தி மற்று நீ – புறம் 213/8,9
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/4
கல் ஆயினையே கடு மான் தோன்றல்/வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 265/5,6
சொல்ல வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த – புறம் 361/21
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே – புறம் 376/23
நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல்/நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர் – புறம் 377/20,21
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல்/நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/16,17
நல்கியோனே நகை சால் தோன்றல்/ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன் – புறம் 387/27,28
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல்/நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக – புறம் 388/7,8
TOP


தோன்றல (7)

வரை மருளும் உயர் தோன்றல/வினை நவின்ற பேர் யானை – மது 46,47
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு – நெடு 108
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து – பதி 92/6
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல/கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின் – அகம் 162/2,3
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம் – அகம் 173/15
பெரு மலை அன்ன தோன்றல சூல் முதிர்பு – புறம் 161/3
TOP


தோன்றலது (1)

இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் – நற் 378/6
TOP


தோன்றலர் (1)

மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு – திரு 169
TOP


தோன்றலானே (1)

வான் தோய் சிமையம் தோன்றலானே – அகம் 378/24
TOP


தோன்றலின் (1)

புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய் – அகம் 228/11
TOP


தோன்றலும் (1)

முதியை என்போர்க்கு முதுமை தோன்றலும்/வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த – பரி 2/23,24
TOP


தோன்றலை (2)

பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை/உரு கெழு மரபின் அயிரை பரவியும் – பதி 90/18,19
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை/பாடி நின்றெனன் ஆக கொன்னே – புறம் 165/8,9
TOP


தோன்றவும் (1)

தோன்றவும் வல்லன் தான் தோன்றும்-காலே – புறம் 315/7
TOP


தோன்றா (8)

பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் – மது 758
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா/இறப்ப எவ்வம் நலியும் நின் நிலை – நற் 338/3,4
மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் – குறு 203/2
இரும் கலி வெற்பன் தூதும் தோன்றா/ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/2,3
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை – பதி 55/7
சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் – அகம் 181/21
வெண் கோள் தோன்றா குழிசியொடு – புறம் 257/12
உடம்பும் தோன்றா உயிர் கெட்டன்றே – புறம் 282/6
TOP


தோன்றாது (3)

தான் தோன்றாது இ வையை ஆறு – பரி 24/87
மன்றும் தோன்றாது மரனும் மாயும் – அகம் 239/2
தோன்றாது இருக்கவும் வல்லன் மற்று அதன் – புறம் 315/5
TOP


தோன்றாமை (2)

மா நிலம் தோன்றாமை மலி பெயல் தலைஇ – பரி 24/1
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/7
TOP


தோன்றார் (1)

எல்லா எல்லை எல்லவும் தோன்றார்/யாண்டு உளர்-கொல்லோ தோழி ஈண்டு இவர் – குறு 285/2,3
TOP


தோன்றி (71)

ஏமுறு ஞாலம்-தன்னில் தோன்றி/தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி – திரு 163,164
சாறு அயர் களத்து வீறு பெற தோன்றி/அளியன்தானே முது வாய் இரவலன் – திரு 283,284
அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி/நகு முல்லை உகு தேறு வீ – பொரு 199,200
மன்னர் நடுங்க தோன்றி பல் மாண் – பொரு 232
தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி/சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் – பெரும் 404,405
தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப – முல் 96
பேர் உலகத்து மேஎம் தோன்றி/சீர் உடைய விழு சிறப்பின் – மது 133,134
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
நான் மொழி கோசர் தோன்றி அன்ன – மது 509
நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு – மது 548
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 703
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி/அரிய தந்து குடி அகற்றி – மது 765,766
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி/நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம் – குறி 90,91
நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி/விழவு_களம் கமழும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 19/4,5
வைகுறு_மீனின் நினைய தோன்றி/புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை – நற் 48/4,5
தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ – நற் 69/6
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
மல்லல் அம் சேரி கல்லென தோன்றி/அம்பல் மூதூர் அலர் எழ – நற் 249/9,10
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி/ஏமுற விளங்கிய சுடரினும் – நற் 283/6,7
பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி/இரும் கதிர் நெல்லின் யாணரஃதே – நற் 311/1,2
நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி/ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை – நற் 318/4,5
மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றி/தெற்றென தூற்றலும் பழியே – குறு 32/4,5
குவி இணர் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன – குறு 107/1
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு – குறு 129/4
தொழுது காண் பிறையின் தோன்றி யாம் நுமக்கு – குறு 178/5
வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி/ஒரு நாள் மருங்கில் பெரு நாண் நீங்கி – குறு 182/3,4
கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி/மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே – குறு 240/6,7
செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி/இன்னம் பிறந்தன்று பிறையே அன்னோ – குறு 307/2,3
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி/பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் – பதி 22/32,33
வெறி-உறு நுடக்கம் போல தோன்றி/பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/11,12
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு – பதி 59/6
ஞாயிறு தோன்றி ஆங்கு மாற்றார் – பதி 64/13
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை – பதி 90/3
கரு வளர் வானத்து இசையின் தோன்றி/உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும் – பரி 2/5,6
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி/உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும் – பரி 8/3,4
தாய தோன்றி தீ என மலரா – பரி 11/21
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி/பவழத்து அன்ன வெம் பூ தாஅய் – பரி 14/15,16
மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி/அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய – பரி 15/20,21
எ-வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ-வயின் – பரி 15/51
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் – பரி 19/78
திங்களுள் தீ தோன்றி அற்று – கலி 41/24
சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று – கலி 41/38
ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் – கலி 100/1
எருத்தோடு இமில் இடை தோன்றினன் தோன்றி/வருத்தினான் மன்ற அ ஏறு – கலி 102/26,27
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/42
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி – கலி 139/5
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை – கலி 142/42
திங்களுள் தோன்றி இருந்த குறு முயால் – கலி 144/18
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி/கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/5,6
நெருநல் எல்லை ஏனல் தோன்றி/திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து – அகம் 32/1,2
மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றி/தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் – அகம் 153/15,16
நறு வீ முல்லையொடு தோன்றி தோன்ற – அகம் 164/6
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி/இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி – அகம் 183/8,9
ஊழ்-உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட – அகம் 217/10
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி/சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 235/7,8
வேய்ந்தன போல தோன்றி பல உடன் – அகம் 259/6
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி/வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் – அகம் 263/1,2
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட – அகம் 298/3
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/6
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி/மா கடல் நிவந்து எழுதரும் – புறம் 4/14,15
மலர் தலை உலகத்து தோன்றி/பலர் செல செல்லாது நின்று விளிந்தோரே – புறம் 24/35,36
வாயில் தோன்றி வாழ்த்தி நின்று – புறம் 143/11
கரை பொரு மலி நீர் நிறைந்து தோன்றி ஆங்கு – புறம் 161/7
நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி/செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை – புறம் 201/8,9
ஒரு வழி தோன்றி ஆங்கு என்றும் சான்றோர் – புறம் 218/5
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் – புறம் 260/12
பொறி புணர் உடம்பில் தோன்றி என் – புறம் 266/12
ஈயா மன்னர் புறங்கடை தோன்றி/சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி – புறம் 381/11,12
தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின் – புறம் 395/24
இரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றி/எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை – புறம் 397/6,7
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/34
TOP


தோன்றிய (22)

குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் – மது 193
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின் – மது 195
இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து – மது 478
தாம் மேஎம் தோன்றிய நாற்பெருங்குழுவும் – மது 510
கோலின் எறிந்து காலை தோன்றிய/செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர் – நற் 130/3,4
தொன் மூதாலத்து பொதியில் தோன்றிய/நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல – குறு 15/2,3
ஆன்ற அறிவின் தோன்றிய நல் இசை – பதி 57/12
நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய/வாய்மொழி மகனொடு மலர்ந்த – பரி 3/92,93
பொன்னின் தோன்றிய புனை மறு மார்ப – பரி 4/59
நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை – பரி 4/60
தொடங்கல்-கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக – கலி 2/1
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை – கலி 82/2
தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய/நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் – கலி 104/5,6
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் – கலி 106/5
இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க – கலி 130/2
அரிதினின் தோன்றிய யாக்கை புரிபு தாம் – கலி 141/1
பலர் மேம் தோன்றிய கவி கை வள்ளல் – அகம் 142/3
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை – அகம் 273/11
நாள் உற தோன்றிய நயவரு வனப்பின் – அகம் 335/17
சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய/பொன் புனை திகிரியின் பொய் ஆகியரோ – புறம் 233/3,4
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே – புறம் 260/25
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் – புறம் 400/5
TOP


தோன்றியும் (2)

ஒண் சுடர் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே – ஐங் 440/3
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
TOP


தோன்றியேனே (1)

நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து – புறம் 397/11
TOP


தோன்றியொடு (4)

ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – நற் 221/2
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு/நன் நலம் எய்தினை புறவே நின்னை – ஐங் 420/2,3
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ – அகம் 94/5
வண்டு இறைகொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு/ஒண் பூ வேங்கை கமழும் – அகம் 218/20,21
TOP


தோன்றின் (6)

இனைய ஆகி தோன்றின்/வினை வலித்து அமைதல் ஆற்றலர்-மன்னே – நற் 69/11,12
குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின்/திங்களுள் தீ தோன்றி அற்று – கலி 41/23,24
ஈரத்துள் இன்னவை தோன்றின் நிழல் கயத்து – கலி 41/30
தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில் – கலி 41/37
பொய்யொடு மிடைந்தவை தோன்றின்/மெய் யாண்டு உளதோ இ உலகத்தானே – அகம் 286/16,17
இரும் கலி யாணர் எம் சிறுகுடி தோன்றின்/வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ – அகம் 300/14,15
TOP


தோன்றின (1)

இருவி தோன்றின பலவே நீயே – அகம் 28/5
TOP


தோன்றினவே (1)

சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என – குறு 337/4
TOP


தோன்றினன் (2)

எருத்தோடு இமில் இடை தோன்றினன் தோன்றி – கலி 102/26
தோன்றினன் ஆக தொடுத்தேன்-மன் யான் தன்னை – கலி 142/34
TOP


தோன்றினும் (9)

உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும்/பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் – நற் 201/9,10
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும்/வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி – குறு 373/2,3
அலங்கு கதிர் கனலி நால்-வயின் தோன்றினும்/இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும் – புறம் 35/6,7
இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும்/காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் – புறம் 35/28,29
மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும்/தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும் – புறம் 117/1,2
காலை தோன்றினும் நோகோ யானே – புறம் 225/14
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை – புறம் 385/3
மிக வானுள் எரி தோன்றினும்/குள_மீனோடும் தாள் புகையினும் – புறம் 395/34,35
தெறு கதிர் கனலி தென் திசை தோன்றினும்/என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல் – புறம் 397/24,25
TOP


தோன்றினேற்கு (1)

காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/24
TOP


தோன்றினையே (1)

நீ தோன்றினையே நிரை தார் அண்ணல் – புறம் 174/23
TOP


தோன்று (11)

நின்ற சொல்லர் நீடு தோன்று இனியர் – நற் 1/1
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும் – நற் 230/4
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே – நற் 356/9
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து – ஐங் 442/3
நீண்டு தோன்று உயர் குடை நிழல் என சேர்ந்தார்க்கு – கலி 100/3
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி – அகம் 162/23
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/8
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை – அகம் 310/12
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில் – அகம் 374/11
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/16
TOP


தோன்றுக (1)

விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை – புறம் 396/28
TOP


தோன்றுதி (1)

நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி – கலி 147/31
TOP


தோன்றுபு (2)

மழை மாய் மதியின் தோன்றுபு மறைய – மது 452
தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ – நற் 69/6
TOP


தோன்றும் (96)

பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி – திரு 166
மதி சேர் அரவின் மான தோன்றும்/மருதம் சான்ற மருத தண் பணை – சிறு 185,186
செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும்/தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – பெரும் 241,242
வைகுறு_மீனின் பைபய தோன்றும்/நீர்ப்பெயற்று எல்லை போகி பால் கேழ் – பெரும் 318,319
வென்று எழு கொடியின் தோன்றும்/குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே – மலை 582,583
கை ஊண் இருக்கையின் தோன்றும் நாடன் – நற் 22/7
என்றூழ் நீள் இடை பொற்ப தோன்றும்/அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட – நற் 141/6,7
வைகுறு வனப்பின் தோன்றும்/கைதை அம் கானல் துறைவன் மாவே – நற் 163/11,12
என்னினும் வாராது மணியின் தோன்றும்/அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/6,7
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி – நற் 235/6
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும்/தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் – நற் 291/4,5
பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை – நற் 295/6
நின்னுள் தோன்றும் குறிப்பு நனி பெரிதே – நற் 297/6
மீள்குவம் போல தோன்றும் தோடு புலர்ந்து – நற் 313/9
ஓங்கி தோன்றும் தீம் கள் பெண்ணை – நற் 323/1
சேண் உற தோன்றும் குன்றத்து கவாஅன் – நற் 357/4
ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி – நற் 374/2
சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும்/நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய – நற் 376/7,8
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும்/தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால் – நற் 380/5,6
நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன் – நற் 393/7
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை – குறு 21/3
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் – குறு 26/3
இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை – குறு 47/2
கடலும் கானலும் தோன்றும்/மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/7,8
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் – குறு 106/2
மென் மயில் எருத்தின் தோன்றும்/புன்_புல வைப்பின் கானத்தானே – குறு 183/6,7
பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும்/முந்தூழ் வேலிய மலை கிழவோற்கே – குறு 239/5,6
துகள் சூழ் யானையின் பொலிய தோன்றும்/இரும் பல் குன்றம் போகி – குறு 279/6,7
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும்/கல் உயர் நனம் தலை நல்ல கூறி – குறு 297/4,5
வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன் – குறு 318/3
மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும்/கான நீள் இடை தானும் நம்மொடு – குறு 347/3,4
மண்-உறு மணியின் தோன்றும்/தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே – குறு 367/6,7
முன்னர் தோன்றும் பனி கடு நாளே – குறு 380/7
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் – ஐங் 17/2
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர் தீயின் – ஐங் 57/1
திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர – ஐங் 98/2
பொன்படு மணியின் பொற்ப தோன்றும்/மெல்லம்புலம்பன் வந்து என – ஐங் 189/2,3
நிணம் பொதி வழுக்கில் தோன்றும்/மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 207/3,4
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு – ஐங் 237/3
விளைந்த செறுவில் தோன்றும் நாடன் – ஐங் 269/2
பக்கின் தோன்றும் நாடன் வேண்டின் – ஐங் 271/2
மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட – ஐங் 280/3
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட – ஐங் 297/2
மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும்/பிரிவு அரும் காலையும் பிரிதல் – ஐங் 338/3,4
சிறியிலை வேலம் பெரிய தோன்றும்/புன்_புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர் – பதி 58/14,15
பொன் செய் பூம் குழை மீமிசை தோன்றும்/சாந்து வரு வானின் நீரினும் – பதி 86/11,12
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே – பரி 2/27
மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் – கலி 41/32
மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும்/மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை – கலி 41/32,33
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை – கலி 41/33
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/23
நல்லார்-கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – கலி 47/4
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும்/தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/5,6
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/11
ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன் – கலி 103/39
நுண்ணிதா தோன்றும் நுசுப்பு – கலி 109/16
வீழ்வார்-கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் – கலி 145/16
நினைப்பினும் கண் உள்ளே தோன்றும் அனைத்தற்கே – கலி 145/53
உவ காண் தோன்றும் குறும் பொறை நாடன் – அகம் 4/13
வைகுறு_மீனின் தோன்றும்/மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 17/21,22
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை – அகம் 42/13
மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை – அகம் 65/13
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 72/6
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும்/நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப – அகம் 79/8,9
நனவு புகு விறலியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 82/10
பிடி மிடை களிற்றின் தோன்றும்/குறு நெடும் துணைய குன்றமும் உடைத்தே – அகம் 99/13,14
ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும்/பாடுநர் தொடுத்த கைவண் கோமான் – அகம் 100/10,11
கை ஆடு வட்டின் தோன்றும்/மை ஆடு சென்னிய மலை கிழவோனே – அகம் 108/17,18
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும்/விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 111/14,15
வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும்/அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/11,12
கை விடு சுடரின் தோன்றும்/மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 153/18,19
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும்/மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 155/15,16
வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும்/மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 187/23,24
துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன் – அகம் 206/6
அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும்/நிழல் இல் ஓமை நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 223/7,8
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 229/6
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும்/இமய செம் வரை மானும்-கொல்லோ – அகம் 265/2,3
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும்/பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/13,14
கலம் சுடு புகையின் தோன்றும் நாட – அகம் 308/6
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் சேர்ப்ப – அகம் 310/10
கல் ஊர் பாம்பின் தோன்றும்/சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/13,14
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும்/கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே – அகம் 358/14,15
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 368/7
கொன்ற யானை கோட்டின் தோன்றும்/அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 375/15,16
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் – அகம் 380/9
குன்று புகு பாம்பின் தோன்றும்/என்றூழ் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 391/13,14
யானையும் மலையின் தோன்றும் பெரும நின் – புறம் 42/2
ஈண்டு நின்றோர்க்கும் தோன்றும் சிறு வரை – புறம் 114/1
சென்று நின்றோர்க்கும் தோன்றும் மன்ற – புறம் 114/2
பெரும் களிற்று அடியின் தோன்றும் ஒரு கண் – புறம் 263/1
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/3
உணங்கு கலன் ஆழியின் தோன்றும்/ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/11,12
வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென – புறம் 367/16
TOP


தோன்றும்-காலே (1)

தோன்றவும் வல்லன் தான் தோன்றும்-காலே – புறம் 315/7
TOP


தோன்றும்மே (1)

பெரும் கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே – நற் 321/10
TOP


தோன்றுமே (1)

பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா – கலி 42/17
TOP


தோன்றுவ (3)

உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/6
நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ/காணாமோ என காலின் சிதையா – அகம் 110/18,19
தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ/நிலைக்கு ஒராஅ இலக்கம் போன்றன – புறம் 4/5,6
TOP


தோன்றுவன் (1)

தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே – புறம் 86/6
TOP


தோன்றுவன (1)

தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய – அகம் 324/8
TOP