தொ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தொக்க 4
தொக்கு 7
தொகல் 1
தொகு 16
தொகுக்கும் 3
தொகுத்த 9
தொகுத்து 3
தொகுதியின் 1
தொகுதியொடு 1
தொகுநிலை 1
தொகுப்ப 2
தொகுப்பின் 1
தொகுபு 7
தொகும் 1
தொகூஉம் 2
தொகை 3
தொட்ட 7
தொட்டது 1
தொட்டதை 1
தொட்டவர் 1
தொட்டன 1
தொட்டனனே 1
தொட்டனை 1
தொட்டாள் 1
தொட்டான் 1
தொட்டி 1
தொட்டு 13
தொட்டும் 1
தொட்டேன் 4
தொட 3
தொடக்கத்து 1
தொடக்குநரும் 1
தொடங்க 3
தொடங்கல்-கண் 1
தொடங்கலின் 1
தொடங்கி 1
தொடங்கியோளே 1
தொடங்கின்றால் 5
தொடங்கின்றே 10
தொடங்கினரே 2
தொடங்கினவால் 1
தொடங்கினவே 1
தொடங்கினளே 2
தொடங்கினன் 1
தொடங்கினனால் 1
தொடங்கினேன் 1
தொடங்கு 4
தொடர் 21
தொடர்ந்த 3
தொடர்ந்து 7
தொடர்ந்தும் 1
தொடர்ந்தேம் 1
தொடர்பு 11
தொடர்பும் 1
தொடர்புள் 1
தொடர்பே 5
தொடர 2
தொடராக 1
தொடரி 3
தொடரியொடு 1
தொடரூஉ 1
தொடல் 1
தொடலும் 1
தொடலை 18
தொடலைக்கு 1
தொடலையும் 2
தொடா 5
தொடாலின் 1
தொடாஅ 1
தொடாஅல் 2
தொடி 217
தொடி_கழி_மகளிரின் 1
தொடி_மகள் 1
தொடிய 1
தொடியன் 1
தொடியார் 1
தொடியின் 2
தொடியும் 2
தொடியொடு 3
தொடியோய் 2
தொடியோர் 3
தொடியோள் 2
தொடினும் 4
தொடீ 3
தொடீஇ 2
தொடீஇய 4
தொடீஇயர் 1
தொடு 11
தொடு-மின் 5
தொடு-வழி 2
தொடு-உழி 2
தொடுக்க 1
தொடுக்கும் 1
தொடுக்குவர் 1
தொடுக 1
தொடுகலம் 1
தொடுகு 1
தொடுத்த 47
தொடுத்தலும் 1
தொடுத்தன 1
தொடுத்தனம் 1
தொடுத்தாளே 1
தொடுத்தாளை 1
தொடுத்து 6
தொடுத்தும் 2
தொடுத்தேன் 1
தொடுத்தேன்-மன் 1
தொடுதர 1
தொடுதல் 2
தொடுதோல் 5
தொடுப்பின் 1
தொடுப்பு 1
தொடுப்பேன் 1
தொடுபு 1
தொடும் 1
தொடுவன 1
தொடூஉ 2
தொடூஉம் 2
தொடேன் 1
தொடை 59
தொடையல் 3
தொடையா 1
தொண்டக 4
தொண்டக_சிறுபறை 3
தொண்டக_பறை 1
தொண்டி 20
தொண்டியோர் 2
தொண்டு 2
தொண்டையர் 2
தொண்டையோர் 1
தொத்து 1
தொய்படாமல் 1
தொய்யக 1
தொய்யகம் 2
தொய்யல் 2
தொய்யா 6
தொய்யா_உலகத்து 2
தொய்யாது 1
தொய்யில் 16
தொய்யிலும் 1
தொய்யிலை 1
தொய்யிலொடு 1
தொய்யிற்கு 1
தொல் 97
தொல்_வினை 2
தொல்_வினைக்கு 1
தொல்லஃதே 1
தொல்லது 1
தொல்லை 3
தொல்லோர் 4
தொலை 2
தொலைக 2
தொலைச்சி 14
தொலைச்சிய 7
தொலைச்சியும் 1
தொலைச்சினன் 1
தொலைச்சும் 1
தொலைத்த 11
தொலைத்து 3
தொலைதல் 2
தொலைதலின் 1
தொலைதலும் 1
தொலைந்த 11
தொலைந்த-கால் 1
தொலைந்தன 4
தொலைந்திருந்த 1
தொலைந்து 2
தொலைந்தோர் 4
தொலைபு 4
தொலைய 19
தொலையவும் 1
தொலையா 9
தொலையாது 1
தொலையான் 1
தொலையின் 1
தொலையினும் 3
தொலையுந 1
தொலைவது 1
தொலைவதை 1
தொலைவன 1
தொலைவு 2
தொலைவே 1
தொலைஇ 1
தொலைஇயோன் 1
தொழ 6
தொழலும் 1
தொழவே 1
தொழாதனை 1
தொழாநிர் 1
தொழாரும் 1
தொழாஅ 1
தொழாஅல் 1
தொழில் 77
தொழில்கள் 1
தொழில 4
தொழிலா 1
தொழிலான் 2
தொழிலில் 1
தொழிலும் 1
தொழிலே 3
தொழிலொடு 4
தொழிற்கு 1
தொழின 1
தொழீஇஇ 2
தொழு 10
தொழு_தகு 1
தொழு_மகளிர் 1
தொழுகல்லீர் 1
தொழுத 1
தொழுதல் 1
தொழுதனம் 2
தொழுதனிர் 1
தொழுதனெம் 2
தொழுதனென் 1
தொழுதான் 1
தொழுதி 19
தொழுதியின் 3
தொழுதியும் 1
தொழுதியொடு 4
தொழுது 20
தொழுதும் 2
தொழுதெனன் 1
தொழுதே 5
தொழுநர் 1
தொழுநை 1
தொழுவத்து 3
தொழுவர் 7
தொழுவல் 1
தொழுவனர் 1
தொழுவின் 1
தொழுவினுள் 3
தொழுவேன் 1
தொழுவை 1
தொழுவோர்க்கு 1
தொழூஉ 9
தொழூஉம் 4
தொள்ளை 3
தொளி 2
தொறுத்த 1
தொன் 17
தொன்மை 2
தொன்று 24
தொன்றுபடு 9

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

தொக்க (4)

ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க/பாசி அற்றே பசலை காதலர் – குறு 399/1,2
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க/மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல – கலி 94/22,23
பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க/உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் – கலி 94/26,27
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் – புறம் 159/20
TOP


தொக்கு (7)

சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு – பட் 215
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் – நற் 337/6
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி – கலி 68/7
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் – கலி 104/6
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/10
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/8
தொக்கு உயிர் வௌவும்-காலை – புறம் 357/8
TOP


தொகல் (1)

தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் – கலி 129/1
TOP


தொகு (16)

தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி – பெரும் 113
தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் – நெடு 65
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை – நற் 343/5
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே – குறு 15/6
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/2
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக – குறு 126/4
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக – பரி 6/16
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் – பரி 7/28
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/10
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் – அகம் 111/9
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால் – அகம் 212/3
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ – அகம் 287/1
தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து – அகம் 338/19
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் – அகம் 344/3
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை – அகம் 367/7
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி – அகம் 393/5
TOP


தொகுக்கும் (3)

செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும்/இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/11,12
உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல் – ஐங் 213/3
கழனி உழவர் சூட்டொடு தொகுக்கும்/கொழு மீன் விளைந்த கள்ளின் – புறம் 13/11,12
TOP


தொகுத்த (9)

பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – மலை 317
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு – நற் 211/6
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் – நற் 215/5
புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல – நற் 237/8
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை – குறு 372/2
பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை – பதி 38/15
பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல – அகம் 30/8
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் – அகம் 94/4
இடம் கெட தொகுத்த விடையின் – புறம் 366/22
TOP


தொகுத்து (3)

இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/3
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து/எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து – அகம் 329/7,8
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து/குன்றக சிறுகுடி மறுகு-தொறும் மறுகும் – அகம் 331/6,7
TOP


தொகுதியின் (1)

ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் – நற் 291/4
TOP


தொகுதியொடு (1)

நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு/குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் – திரு 212,213
TOP


தொகுநிலை (1)

திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை/அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன – அகம் 199/7,8
TOP


தொகுப்ப (2)

வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென – குறு 376/4
கடு வளி தொகுப்ப ஈண்டிய – புறம் 55/22
TOP


தொகுப்பின் (1)

விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும் – புறம் 53/6
TOP


தொகுபு (7)

பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் – மது 399
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி – நற் 348/3
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய – குறு 139/3
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன் – பரி 22/9
தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் – கலி 33/18
அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன் – கலி 101/6
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த – அகம் 11/4
TOP


தொகும் (1)

தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
TOP


தொகூஉம் (2)

நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம்/மலர்ந்த பூவின் மா நீர் சேர்ப்பற்கு – குறு 175/3,4
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம்/ஊழி ஆழி-கண் இரு நிலம் உரு கெழு – பரி 3/22,23
TOP


தொகை (3)

துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் – நற் 111/2
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/22
TOP


தொட்ட (7)

பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி – நற் 378/10
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் – குறு 342/1
நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் – பதி 49/10
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட/மோதிரம் யாவோ யாம் காண்கு – கலி 84/20,21
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட/இகலாட்டி நின்னை எவன் பிழைத்தேன் எல்லா யான் – கலி 108/6,7
TOP


தொட்டது (1)

கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது – பரி 8/103
TOP


தொட்டதை (1)

தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3
TOP


தொட்டவர் (1)

நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு – கலி 115/11
TOP


தொட்டன (1)

மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு – கலி 106/22
TOP


தொட்டனனே (1)

படை தொட்டனனே குருசில் ஆயிடை – புறம் 341/15
TOP


தொட்டனை (1)

அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/12
TOP


தொட்டாள் (1)

சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள்/குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் – கலி 84/23,24
TOP


தொட்டான் (1)

தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான்/காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் – கலி 55/19,20
TOP


தொட்டி (1)

துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி/முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி – பரி 20/51,52
TOP


தொட்டு (13)

கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல் – பொரு 137
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 304
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கி – பட் 284
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன – நற் 347/6
நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார் – குறு 130/1
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு/நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி – பரி 11/32,33
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் – பரி 20/56
தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை – பரி 20/58
தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள் – கலி 108/56
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு/குருதி செம் கை கூந்தல் தீட்டி – புறம் 62/2,3
கிண்கிணி களைந்த கால் ஒண் கழல் தொட்டு/குடுமி களைந்த நுதல் வேம்பின் ஒண் தளிர் – புறம் 77/1,2
TOP


தொட்டும் (1)

இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் – புறம் 188/4
TOP


தொட்டேன் (4)

தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று – பரி 6/95
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/61
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் – பரி 8/62
உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன்/ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/36,37
TOP


தொட (3)

கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி – குறு 90/4
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் – குறு 262/6
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும் – புறம் 61/11
TOP


தொடக்கத்து (1)

தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/11
TOP


தொடக்குநரும் (1)

விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும்/செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் – புறம் 378/14,15
TOP


தொடங்க (3)

மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க/பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது – பரி 7/80,81
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க/புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப – பரி 11/78,79
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13
TOP


தொடங்கல்-கண் (1)

தொடங்கல்-கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக – கலி 2/1
TOP


தொடங்கலின் (1)

தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/4
TOP


தொடங்கி (1)

தொடங்கி ஆள்வினை பிரிந்தோர் இன்றே – நற் 148/3
TOP


தொடங்கியோளே (1)

மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே – ஐங் 42/4
TOP


தொடங்கின்றால் (5)

அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர – ஐங் 75/2
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே – ஐங் 411/2
கார் தொடங்கின்றால் பொழுதே – ஐங் 413/3
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் – ஐங் 453/3
பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின் – அகம் 334/9
TOP


தொடங்கின்றே (10)

கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து – நற் 242/5
ஆர் கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே/வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய – ஐங் 428/2,3
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே/அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து – ஐங் 455/2,3
கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே/இனையல் வாழி தோழி எனையதூஉம் – ஐங் 461/2,3
கார் தொடங்கின்றே காலை இனி நின் – ஐங் 468/2
பெயல் தொடங்கின்றே வானம் – ஐங் 469/4
கருவி வானம் பெயல் தொடங்கின்றே/பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே – ஐங் 488/1,2
கார் தொடங்கின்றே காலை – ஐங் 493/3
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே/பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி – ஐங் 497/3,4
கார் தொடங்கின்றே காலை காதலர் – அகம் 364/9
TOP


தொடங்கினரே (2)

கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் – நற் 306/5
குழல் தொடங்கினரே கோவலர் – நற் 371/8
TOP


தொடங்கினவால் (1)

நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் – ஐங் 453/4
TOP


தொடங்கினவே (1)

பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம் – நற் 371/5
TOP


தொடங்கினளே (2)

அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால் – அகம் 120/9
TOP


தொடங்கினன் (1)

கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே – கலி 65/22
TOP


தொடங்கினனால் (1)

யான் தொடங்கினனால் நின் புறந்தரவே – ஐங் 428/4
TOP


தொடங்கினேன் (1)

விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே – புறம் 150/17
TOP


தொடங்கு (4)

தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/5
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி 6/97
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 29/1
வேற்று அரசு பணி தொடங்கு நின் – புறம் 17/31
TOP


தொடர் (21)

தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி – பெரும் 113
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் – பெரும் 125
மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து – மது 382
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 588
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/23
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி – பரி 19/30
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி – பரி 19/30
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ – கலி 15/18
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர – கலி 22/21
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் – கலி 41/36
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் – கலி 97/18
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/25
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு – அகம் 158/15
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது – அகம் 176/17
மலர்ந்த வேங்கை மலி தொடர் அடைச்சி – அகம் 188/9
குறும் தொடர் அடைச்சிய நறும் பல் கூழை – அகம் 358/6
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/3
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப – புறம் 275/7
செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் – புறம் 378/15
TOP


தொடர்ந்த (3)

கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் – ஐங் 191/2
தொடர்ந்த குவளை தூ நெறி அடைச்சி – பதி 27/2
வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் – பரி 7/71
TOP


தொடர்ந்து (7)

வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து/ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் – சிறு 18,19
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை – மது 438
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ – நற் 220/1
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் – நற் 221/3
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு – பரி 7/72
துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 4/5
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
TOP


தொடர்ந்தும் (1)

நிறைந்தும் உறழ்ந்தும் நிமிர்ந்தும் தொடர்ந்தும்/விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் – பரி 19/82,83
TOP


தொடர்ந்தேம் (1)

தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட – பரி 20/62
TOP


தொடர்பு (11)

தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே – நற் 108/9
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் – நற் 290/4
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன – பரி 20/44
புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் – கலி 25/16
ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/20
பிரிந்த-கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/24
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் – கலி 125/13
படாஅமை செய்தான் தொடர்பு/கனவினான் காணிய கண்படா ஆயின் – கலி 147/56,57
தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே – புறம் 165/5
TOP


தொடர்பும் (1)

தொடர்பும் தேயுமோ நின்-வயினானே – குறு 42/4
TOP


தொடர்புள் (1)

தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில் – கலி 41/37
TOP


தொடர்பே (5)

மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 63/11
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 282/9
அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே – நற் 389/11
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – குறு 373/8
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/19
TOP


தொடர (2)

பிற தொழின பின்_பின் தொடர/செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் – பரி 22/20,21
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர/மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார் – பரி 23/33,34
TOP


தொடராக (1)

தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் – கலி 97/18
TOP


தொடரி (3)

தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி/கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் – குறு 257/2,3
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் – ஐங் 463/1
மனை விளக்கு உறுத்து மாலை தொடரி/கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை – அகம் 86/4,5
TOP


தொடரியொடு (1)

வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு/களவு புளி அன்ன விளை – புறம் 328/7,8
TOP


தொடரூஉ (1)

ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ/தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/111,112
TOP


தொடல் (1)

சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/2
TOP


தொடலும் (1)

தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான் – கலி 55/19
TOP


தொடலை (18)

தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர் – மது 636
பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ – நற் 138/7
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை/மறுகு உடன் கமழும் மாலை – நற் 169/8,9
சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும் – நற் 173/1
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை – நற் 383/2
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ – குறு 142/1
தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் – குறு 294/2
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும் – குறு 346/4
தூவலின் நனைந்த தொடலை ஒள் வாள் – ஐங் 206/3
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே – ஐங் 361/3
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை/அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை – அகம் 6/1,2
பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து_எழுந்து – அகம் 28/9
ஒள் இலை தொடலை தைஇ மெல்லென – அகம் 105/2
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் – அகம் 110/6
பல் குழை தொடலை ஒல்கு-வயின் ஒல்கி – அகம் 390/7
தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே – புறம் 271/4
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் – புறம் 339/6
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் – புறம் 341/2
TOP


தொடலைக்கு (1)

தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே – ஐங் 187/5
TOP


தொடலையும் (2)

வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் – நற் 155/2
தோடும் தொடலையும் கை கொண்டு அல்கலும் – அகம் 138/12
TOP


தொடா (5)

உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா/கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் – கலி 39/13,14
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே – புறம் 299/7
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி – புறம் 377/4
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா/நாள்-தொறும் பாடேன் ஆயின் ஆனா – புறம் 388/11,12
TOP


தொடாலின் (1)

அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின்/பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை – புறம் 371/18,19
TOP


தொடாஅ (1)

கெடாஅ நல் இசை தென்னன் தொடாஅ/நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் – அகம் 342/10,11
TOP


தொடாஅல் (2)

எம்மும் தொடாஅல் என்குவெம்-மன்னே – குறு 191/7
மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 90/2
TOP


தொடி (217)

ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 54
கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் – திரு 211
மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும் – பொரு 14
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 81
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 192
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் – பெரும் 13
கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 334
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் – பெரும் 436
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து – முல் 45
தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக – மது 34
விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப – மது 218
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 446
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 563
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் – மது 579
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 712
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை – நெடு 141
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி/அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி – குறி 139,140
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
செறி தொடி முன்கை கூப்பி செவ்வேள் – பட் 154
பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் – பட் 295
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் – மலை 21
செறி தொடி விறலியர் கைதொழூஉ பழிச்ச – மலை 201
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் – மலை 577
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி மறுகில் – நற் 20/5
தொடி பழி மறைத்தலின் தோள் உய்ந்தனவே – நற் 23/1
கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என் – நற் 25/11
கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் – நற் 48/6
கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் – நற் 66/8
அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல் – நற் 77/10
கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர் – நற் 79/2
தோளே தொடி கொட்பு ஆனா கண்ணே – நற் 133/1
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
போக்கு இல் பொலம் தொடி செறீஇயோனே – நற் 136/9
பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் – நற் 166/7
தோளே தொடி நெகிழ்ந்தனவே நுதலே – நற் 197/1
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/9
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன் – நற் 212/8
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த – நற் 258/5
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி/எழில் மா மேனி மகளிர் – நற் 320/8,9
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/9
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண் – நற் 332/4
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி – நற் 371/6
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
கழல் தொடி சேஎய் குன்றம் – குறு 1/3
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – குறு 84/3
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து – குறு 185/2
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/3
தொடி நெகிழ்ந்தனவே தோள் சாயினவே – குறு 239/1
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/3
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே – குறு 356/8
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி – குறு 364/3
தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர் – குறு 367/2
அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி – குறு 379/4
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் – குறு 384/2
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர் – ஐங் 24/4
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் – ஐங் 28/3
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே – ஐங் 38/4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் – ஐங் 40/2
சூது ஆர் குறும் தொடி சூர் அமை நுடக்கத்து – ஐங் 71/1
ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு – ஐங் 76/3
ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும் – ஐங் 83/3
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே – ஐங் 92/4
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே – ஐங் 171/4
ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே – ஐங் 172/1
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி/ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 176/2,3
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க – ஐங் 194/2
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 196/2
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய – ஐங் 305/3
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர – ஐங் 314/1
ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே – ஐங் 321/5
மறுதருவது-கொல் தானே செறி தொடி/கழிந்து உகு நிலைய ஆக – ஐங் 329/3,4
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே – ஐங் 387/3
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி/பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு – ஐங் 388/3,4
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை – ஐங் 389/3
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/5
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து – ஐங் 444/2
தொடி நிலை கலங்க வாடிய தோளும் – ஐங் 475/1
செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப – ஐங் 487/2
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
தோள் கவின் எய்தின தொடி நிலை நின்றன – ஐங் 498/1
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/22
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் – பதி 17/7
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச – பதி 19/8
குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு – பதி 24/19
தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை – பதி 38/6
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை – பதி 40/12
தோட்டி நீவாது தொடி சேர்பு நின்று – பதி 40/27
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை – பதி 46/2
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/29
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் – பதி 64/15
தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை – பதி 80/6
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/10
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ – பதி 90/50
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து – பதி 92/1
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன – பரி 4/44
தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க – பரி 6/14
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் – பரி 8/39
அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடி கன்னியர் – பரி 11/81
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள் – கலி 24/8
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/18
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/3
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை – கலி 58/5
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி/அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/2,3
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய – கலி 71/16
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/8
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள – கலி 73/16
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி/பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/13,14
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி/பூண்டவை எறியா வாளும் எற்றா மழுவும் – கலி 85/7,8
ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு – கலி 90/4
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் – கலி 90/7
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் – கலி 91/10
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி – கலி 97/22
தொடி கொட்ப நீத்த கொடுமையை – கலி 99/20
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே – கலி 134/27
தொடி நெகிழ்ந்த தோளளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/7
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் – கலி 140/19
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் – கலி 145/18
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி – அகம் 5/26
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி – அகம் 9/12
தொடி கை தைவர தோய்ந்தன்று-கொல்லோ – அகம் 9/23
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை – அகம் 16/5
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 17/6
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து – அகம் 24/11
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு – அகம் 36/11
ஒண் தொடி நெகிழினும் நெகிழ்க – அகம் 46/15
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் – அகம் 47/10
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற – அகம் 58/8
ஒண் தொடி ஞெமுக்காதீமோ தெய்ய – அகம் 60/8
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து – அகம் 96/9
அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி/நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் – அகம் 97/11,12
செறி தொடி உற்ற செல்லலும் பிறிது என – அகம் 98/28
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல் – அகம் 104/16
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண் – அகம் 106/8
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சேவடி – அகம் 117/8
கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் – அகம் 141/16
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் – அகம் 142/25
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி – அகம் 159/17
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி – அகம் 162/14
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் – அகம் 162/18
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/12
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/6
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது – அகம் 176/17
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/10
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – அகம் 204/14
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடி காரி – அகம் 209/12
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை – அகம் 213/20
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி – அகம் 225/16
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/4
தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 226/11
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/14
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 265/10
தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க – அகம் 269/1
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் – அகம் 271/16
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை – அகம் 286/1
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ – அகம் 287/1
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி – அகம் 300/7
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/9
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் – அகம் 346/18
பொன் தொடி முன்கை பற்றினன் ஆக – அகம் 356/6
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக – அகம் 368/4
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு – அகம் 369/2
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/9
தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி – அகம் 393/11
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 24/11
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 24/31
தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் – புறம் 26/10
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 36/3
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் – புறம் 63/12
குறும் தொடி கழித்த கை சாபம் பற்றி – புறம் 77/4
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே – புறம் 83/2
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
பரூஉ பிணிய தொடி கழிந்தனவே – புறம் 97/10
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் – புறம் 97/24
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 113/8
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/10
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – புறம் 128/5
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 176/1
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி – புறம் 229/23
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6
தொடி உடைய தோள் மணந்தனன் – புறம் 239/1
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/4
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி/வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் – புறம் 241/2,3
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று – புறம் 243/12
கூந்தல் கொய்து குறும் தொடி நீக்கி – புறம் 250/4
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 251/2
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி – புறம் 272/5
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் – புறம் 336/3
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை – புறம் 337/5
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் – புறம் 339/6
தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள் – புறம் 350/10
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் – புறம் 352/5
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/23
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல – புறம் 374/16
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய் – புறம் 375/11
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி – புறம் 399/2
TOP


தொடி_கழி_மகளிரின் (1)

தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6
TOP


தொடி_மகள் (1)

தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர – கலி 36/4
TOP


தொடிய (1)

தொடிய எமக்கு நீ யாரை பெரியார்க்கு – கலி 88/3
TOP


தொடியன் (1)

குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன்/விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல – நற் 50/2,3
TOP


தொடியார் (1)

உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் – பரி 10/94
TOP


தொடியின் (2)

இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி – அகம் 26/7
விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா – புறம் 244/2
TOP


தொடியும் (2)

தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் – பரி 13/53
தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை – கலி 82/28
TOP


தொடியொடு (3)

கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை – திரு 114
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர – மது 720
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 92/34
TOP


தொடியோய் (2)

தொடியோய் கூறு-மதி வினவுவல் யானே – நற் 173/10
கொடியோள் முன்னியது உணரேன் தொடியோய்/இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு – அகம் 369/10,11
TOP


தொடியோர் (3)

தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே – நற் 49/2
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர்/தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப – பதி 79/6,7
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த – கலி 86/8
TOP


தொடியோள் (2)

வில்லோன் காலன கழலே தொடியோள்/மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/1,2
கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள்/இன்னள் ஆக துறத்தல் – குறு 296/6,7
TOP


தொடினும் (4)

நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும்/வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 189,190
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும்/நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து – அகம் 288/13,14
வளர தொடினும் வௌவுபு திரிந்து – புறம் 260/1
TOP


தொடீ (3)

மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ – கலி 60/18
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன் – கலி 61/20
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9
TOP


தொடீஇ (2)

சுடர் தொடீஇ கேளாய் தெருவில் நாம் ஆடும் – கலி 51/1
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/30
TOP


தொடீஇய (4)

மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் – கலி 90/2
பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் – கலி 108/23
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/5
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/11
TOP


தொடீஇயர் (1)

ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35
TOP


தொடு (11)

கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் – மலை 292
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு – பரி 8/70
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் – பரி 12/23
என்னாமை என் மெய் தொடு/இதோ அடங்க கேள் – கலி 63/13,14
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் – அகம் 75/6
தொடு குழி மருங்கில் துவ்வா கலங்கல் – அகம் 121/4
தொடு தோல் கானவன் சூடு-உறு வியன் புனம் – அகம் 368/1
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/13
குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும் – புறம் 6/3
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/30
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
TOP


தொடு-மின் (5)

இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின்/பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை – மலை 277,278
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின்/எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின் – புறம் 152/15,16
எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின் – புறம் 152/16
எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின்/பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் – புறம் 152/16,17
நறவும் தொடு-மின் விடையும் வீழ்-மின் – புறம் 262/1
TOP


தொடு-வழி (2)

தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 130/21
தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 130/21
TOP


தொடு-உழி (2)

தொடு-உழி தொடு-உழி நீங்கி – குறு 399/3
தொடு-உழி தொடு-உழி நீங்கி – குறு 399/3
TOP


தொடுக்க (1)

தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என – நற் 206/5
TOP


தொடுக்கும் (1)

வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/11
TOP


தொடுக்குவர் (1)

தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/17
TOP


தொடுக (1)

இது தொடுக என்றவர் யார் – கலி 84/35
TOP


தொடுகலம் (1)

தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை – அகம் 196/8
TOP


தொடுகு (1)

போற்றிய நின் மெய் தொடுகு/அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று – கலி 95/24,25
TOP


தொடுத்த (47)

வெண்கூதாளம் தொடுத்த கண்ணியன் – திரு 192
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த/தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 299,300
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை – சிறு 178
நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் – பெரும் 152
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் – பெரும் 181
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் – பெரும் 244
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 12
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை – மது 737
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் – மலை 17
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 23
நேர்_கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த/சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் – மலை 238,239
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல – நற் 1/4
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் – நற் 168/2
சூடுநர் தொடுத்த மிச்சில் கோடு-தொறும் – நற் 278/4
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் – நற் 298/2
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த/தூங்கல் அம்பி தூவல் அம் சேர்ப்பின் – நற் 354/6,7
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை – நற் 367/8
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி – குறு 257/2
நீடு இரும் பெண்ணை தொடுத்த/கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே – குறு 374/6,7
போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த/கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப – பதி 66/14,15
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/4
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் – பரி 16/46
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் – கலி 39/19
தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் – கலி 40/13
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – கலி 42/22
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி – அகம் 20/5
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/7
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என – அகம் 68/6
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/6
பாடுநர் தொடுத்த கைவண் கோமான் – அகம் 100/11
மலை மிசை தொடுத்த மலிந்து செலல் நீத்தம் – அகம் 126/3
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த/கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி – அகம் 215/7,8
குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி – அகம் 248/7
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் – அகம் 372/7
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த/மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன – புறம் 33/12,13
பாசிலை தொடுத்த உவலை கண்ணி – புறம் 54/10
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி – புறம் 76/6
செறிய தொடுத்த கண்ணி – புறம் 81/4
வால் நார் தொடுத்த கண்ணியும் கலனும் – புறம் 153/8
வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி – புறம் 161/22
நறை நார் தொடுத்த வேங்கை அம் கண்ணி – புறம் 168/15
விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த/தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/11,12
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு – புறம் 264/2
தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் – புறம் 327/3
TOP


தொடுத்தலும் (1)

வேட்டது சொல்லி வேந்தனை தொடுத்தலும்/ஒத்தன்று மாதோ இவற்கே செற்றிய – புறம் 275/2,3
TOP


தொடுத்தன (1)

தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன/நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்க – அகம் 259/2,3
TOP


தொடுத்தனம் (1)

வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று – புறம் 126/18
TOP


தொடுத்தாளே (1)

நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே/மல்லிகா மாலை வளாய் – பரி 11/104,105
TOP


தொடுத்தாளை (1)

கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை/நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே – பரி 11/103,104
TOP


தொடுத்து (6)

தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் – குறு 349/3
கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் – கலி 4/18
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று – புறம் 156/4
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/9
போந்தை அம் தோட்டின் புனைந்தனர் தொடுத்து/பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட – புறம் 265/3,4
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து/தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 371/3,4
TOP


தொடுத்தும் (2)

உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும் – குறு 295/1
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய – புறம் 164/10
TOP


தொடுத்தேன் (1)

தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் – அகம் 396/1
TOP


தொடுத்தேன்-மன் (1)

தோன்றினன் ஆக தொடுத்தேன்-மன் யான் தன்னை – கலி 142/34
TOP


தொடுதர (1)

இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர/துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை – கலி 110/3,4
TOP


தொடுதல் (2)

நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி – மலை 232
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி – புறம் 258/9
TOP


தொடுதோல் (5)

தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி – பெரும் 169
தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர் – மது 636
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ – பட் 265
தொடுதோல் கானவன் கவை பொறுத்து அன்ன – அகம் 34/3
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி – அகம் 101/9
TOP


தொடுப்பின் (1)

தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய – மது 11
TOP


தொடுப்பு (1)

தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 201
TOP


தொடுப்பேன் (1)

நலம் தாராயோ என தொடுப்பேன் போலவும் – கலி 128/11
TOP


தொடுபு (1)

புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/6
TOP


தொடும் (1)

இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது – நற் 329/3
TOP


தொடுவன (1)

படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ – அகம் 215/13
TOP


தொடூஉ (2)

களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் – அகம் 137/3
பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும் – அகம் 357/8
TOP


தொடூஉம் (2)

ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம்/மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் – நற் 188/3,4
தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை – கலி 55/21
TOP


தொடேன் (1)

கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன்/கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/26,27
TOP


தொடை (59)

தொடை அமை கேள்வி இட-வயின் தழீஇ – பெரும் 16
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 68
தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய – பெரும் 486
மென் தொடை வன் கிழாஅர் – மது 93
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் – மது 559
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை/கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ – நெடு 68,69
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 118
குறும் தொடை நெடும் படிக்கால் – பட் 142
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் – பட் 254
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும் – நற் 17/11
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
பல் வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து – நற் 59/4
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் – நற் 254/8
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி – நற் 387/3
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை/ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என – நற் 389/4,5
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல – குறு 62/3
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ – குறு 385/2
நெடும் தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல் – குறு 401/2
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – ஐங் 352/1
மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த – பதி 15/26
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப – பதி 28/4
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 41/1
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை/நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை – பதி 44/9,10
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 46/5
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின் – பதி 57/7
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் – பதி 60/9
தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் – பதி 65/14
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 66/1
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் – பதி 66/17
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக – பரி 6/16
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் – பரி 22/38
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/50
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் – கலி 15/4
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் – அகம் 35/6
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த – அகம் 49/4
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 53/10
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் – அகம் 105/13
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை – அகம் 119/12
வீளை அம்பின் விழு தொடை மழவர் – அகம் 131/6
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி – அகம் 136/27
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் – அகம் 175/2
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன – அகம் 187/8
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் – அகம் 223/15
தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் – அகம் 249/12
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை/விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ் – அகம் 279/10,11
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/15
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை/பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப – அகம் 314/11,12
தொடை அமை பன் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த – அகம் 335/13
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர் – அகம் 375/3
செம் தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் – புறம் 3/20
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண – புறம் 70/1
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள் – புறம் 78/1
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி – புறம் 152/1
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து – புறம் 218/3
விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா – புறம் 260/2
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் – புறம் 285/3
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/3
TOP


தொடையல் (3)

கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல்/மணம் கமழ் மாதரை மண்ணீ அன்ன – பொரு 18,19
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி – குறி 115
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல்/ஒண் நுதல் பெதும்பை நன் நலம் பெறீஇ – நற் 339/7,8
TOP


தொடையா (1)

நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா/கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும் – புறம் 349/1,2
TOP


தொண்டக (4)

தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 197
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது – நற் 104/5
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை – குறு 375/4
தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ – அகம் 118/3
TOP


தொண்டக_சிறுபறை (3)

தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 197
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது – நற் 104/5
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை/பானாள் யாமத்தும் கறங்கும் – குறு 375/4,5
TOP


தொண்டக_பறை (1)

தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ – அகம் 118/3
TOP


தொண்டி (20)

திண் தேர் பொறையன் தொண்டி/தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/9,10
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் – நற் 18/4
கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி/நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள்-உற்று என – நற் 195/5,6
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை – குறு 128/2
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி/முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு – குறு 210/2,3
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து – குறு 238/4
தொண்டி அன்ன பணை தோள் – ஐங் 171/3
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் – ஐங் 172/2
அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி/தண் நறு நெய்தல் நாறும் – ஐங் 173/2,3
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன – ஐங் 174/1
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/4
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டி/தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி – ஐங் 176/1,2
தொண்டி அன்னோள் தோள் உற்றோரே – ஐங் 177/4
குட்டுவன் தொண்டி அன்ன – ஐங் 178/3
இன் ஒலி தொண்டி அற்றே – ஐங் 179/3
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – ஐங் 180/4
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/13
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் – அகம் 60/7
தெண் திரை பரப்பின் தொண்டி முன்துறை – அகம் 290/13
கள் நாறும்மே கானல் அம் தொண்டி/அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/4,5
TOP


தொண்டியோர் (2)

வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந – பதி 88/21
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந – புறம் 17/13
TOP


தொண்டு (2)

தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் – மலை 21
ஆறு என ஏழு என எட்டு என தொண்டு என – பரி 3/79
TOP


தொண்டையர் (2)

வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து – குறு 260/6
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர்/இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு – அகம் 213/1,2
TOP


தொண்டையோர் (1)

கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக – பெரும் 454
TOP


தொத்து (1)

உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் – குறி 65
TOP


தொய்படாமல் (1)

காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல்/கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 365,366
TOP


தொய்யக (1)

தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி – கலி 97/13
TOP


தொய்யகம் (2)

கை வளை ஆழி தொய்யகம் புனை துகில் – பரி 7/46
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் – கலி 28/6
TOP


தொய்யல் (2)

தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/4
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் – கலி 54/13
TOP


தொய்யா (6)

தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ – பெரும் 434
தொய்யா விழு சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் – பரி 17/44
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை – அகம் 233/7
தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 246/14
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சியும் கூடும் – புறம் 214/8
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சி இல் எனின் – புறம் 214/9
TOP


தொய்யா_உலகத்து (2)

தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சியும் கூடும் – புறம் 214/8
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சி இல் எனின் – புறம் 214/9
TOP


தொய்யாது (1)

தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை – மலை 122
TOP


தொய்யில் (16)

தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 416
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – நற் 225/7
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார் – குறு 276/4
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின் – கலி 24/15
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து – கலி 54/12
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில்/எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம் – கலி 64/8,9
தெரி வேய் தோள் கரும்பு எழுதி தொய்யில் செய்தனைத்தற்கோ – கலி 76/15
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு – கலி 97/12
தொய்யில் எழுதுகோ மற்று என்றான் யாம் பிறர் – கலி 111/17
தொய்யில் பொறித்த வன முலையாய் மற்று நின் – கலி 117/4
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
தொய்யில் சிதைத்தானை தேர்கு – கலி 142/44
தொய்யில் எழுதவும் வல்லன் தன் கையில் – கலி 143/33
உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி – கலி 144/34
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின் – அகம் 239/8
பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு – அகம் 389/6
TOP


தொய்யிலும் (1)

என் தோள் எழுதிய தொய்யிலும் யாழ நின் – கலி 18/3
TOP


தொய்யிலை (1)

சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – அகம் 177/20
TOP


தொய்யிலொடு (1)

துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர – மது 283
TOP


தொய்யிற்கு (1)

கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக – கலி 63/8
TOP


தொல் (97)

இருவர் சுட்டிய பல் வேறு தொல் குடி – திரு 178
செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – பொரு 121
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை – பெரும் 253
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பெரும் 388
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை – மது 353
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – மது 761
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பட் 104
தொல் இசை தொழில் மாக்கள் – பட் 121
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – பட் 170
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை – பட் 212
தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப – பட் 275
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 567
தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய – நற் 14/1
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 23/4
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/8
யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை – நற் 88/1
துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை – நற் 114/7
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய – நற் 251/7
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய – நற் 283/4
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண் – நற் 332/4
தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார – நற் 350/5
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 387/2
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி – குறு 207/5
தொல் நிலை நெகிழ்ந்த வளையன் ஈங்கு – குறு 303/4
தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய் – குறு 381/1
தொல் நிலை மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 75/3
நல்கான் ஆயினும் தொல் கேளன்னே – ஐங் 167/4
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே – ஐங் 271/4
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் – ஐங் 500/3
தொல் பசி உழந்த பழங்கண் வீழ – பதி 12/15
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி – பதி 31/28
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு – பதி 37/10
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த – பதி 43/10
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/8
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் – பதி 53/5
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே – பரி 2/27
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண – பரி 3/86
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் – பரி 15/3
நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர் – பரி 23/67
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் – பரி 23/84
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 2/17
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/28
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/5
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/14
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின் – கலி 29/1
தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும் – கலி 40/17
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/6
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 100/20
துறையும் ஆலமும் தொல் வலி மராஅமும் – கலி 101/13
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் – கலி 103/77
தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய – கலி 104/5
தொல் கதிர் திகிரியான் பரவுதும் ஒல்கா – கலி 104/78
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/3
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் – கலி 129/1
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு – கலி 148/1
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி – அகம் 45/10
தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே – அகம் 137/16
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய – அகம் 145/12
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 147/12
இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம் – அகம் 164/10
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும் – அகம் 177/1
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் – அகம் 197/4
தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன நாளும் – அகம் 209/1
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் – அகம் 235/18
நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய – அகம் 242/15
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/15
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி – அகம் 256/14
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய – அகம் 270/10
சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 290/8
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை – அகம் 345/5
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 347/1
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய – அகம் 349/2
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் – அகம் 356/8
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய – அகம் 379/1
தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற – அகம் 392/25
வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை – புறம் 24/34
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி – புறம் 32/7
மன்னுக பெரும நீயே தொல் நிலை – புறம் 91/7
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல – புறம் 99/4
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் – புறம் 202/14
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் – புறம் 211/19
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
தொல் நாள்_மீன் துறை படிய – புறம் 229/8
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய – புறம் 289/4
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் – புறம் 353/11
TOP


தொல்_வினை (2)

தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/15
TOP


தொல்_வினைக்கு (1)

யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை – நற் 88/1
TOP


தொல்லஃதே (1)

இளமை சென்று தவ தொல்லஃதே/இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே – அகம் 6/21,22
TOP


தொல்லது (1)

தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும் – புறம் 203/2
TOP


தொல்லை (3)

வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை/முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 98,99
தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின் – குறு 193/4
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை – பரி 28/3
TOP


தொல்லோர் (4)

கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது – புறம் 58/4
தொல்லோர் சென்ற நெறியர் போலவும் – புறம் 58/25
மள்ளர் மள்ளன் தொல்லோர் மருகன் – புறம் 399/20
TOP


தொலை (2)

பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக – மலை 154
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 282/3
TOP


தொலைக (2)

தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார – நற் 350/5
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் – அகம் 115/6
TOP


தொலைச்சி (14)

நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி/இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி – பெரும் 141,142
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி/பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 237,238
நீல பைம் குடம் தொலைச்சி நாளும் – பெரும் 382
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி/இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 153,154
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி/ஆர்ந்தன ஒழிந்த மிச்சில் சேய் நாட்டு – நற் 43/3,4
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி/பச்சூன் பெய்த பகழி போல – நற் 75/6,7
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த – ஐங் 365/1
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி/ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/7,8
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி/உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து – அகம் 148/4,5
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி/இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் – அகம் 238/8,9
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை – அகம் 332/4
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி/வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/4,5
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி/புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன் – புறம் 69/10,11
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி/இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் – புறம் 224/2,3
TOP


தொலைச்சிய (7)

பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 70
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை – மலை 176
பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி – நற் 205/3
பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை – அகம் 389/20
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் – புறம் 150/5
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் – புறம் 325/6
TOP


தொலைச்சியும் (1)

வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் – புறம் 29/15
TOP


தொலைச்சினன் (1)

தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன்/பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் – புறம் 239/16,17
TOP


தொலைச்சும் (1)

முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட – அகம் 182/8
TOP


தொலைத்த (11)

கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 229
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை – நற் 137/7
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – நற் 353/9
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த/குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே – ஐங் 230/4,5
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த/வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும – பதி 70/10,11
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை – பதி 82/4
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த/முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி – கலி 42/1,2
வேங்கை தொலைத்த வெறி பொறி வாரணத்து – கலி 43/1
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – அகம் 88/9
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை வேழத்து – அகம் 272/1
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை – அகம் 307/7
TOP


தொலைத்து (3)

அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து/ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஒழித்த – பெரும் 490,491
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து – நற் 344/10
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் – அகம் 169/3
TOP


தொலைதல் (2)

தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/28
நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி – அகம் 229/14
TOP


தொலைதலின் (1)

மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் – அகம் 222/3
TOP


தொலைதலும் (1)

ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும்/புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை – புறம் 76/1,2
TOP


தொலைந்த (11)

தெண் நீர் மலரின் தொலைந்த/கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே – நற் 23/8,9
தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறு மொழி – நற் 310/6
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை – நற் 352/3
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – குறு 185/6
பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் – குறு 253/3
ஆய் கவின் தொலைந்த நுதலும் நோக்கி – ஐங் 392/2
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் – அகம் 69/1
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி – அகம் 132/2
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/2
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால் – புறம் 375/2
TOP


தொலைந்த-கால் (1)

பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால்/பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ – கலி 15/17,18
TOP


தொலைந்தன (4)

தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே – அகம் 137/16
தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன நாளும் – அகம் 209/1
இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன/அமைந்தனனே – புறம் 328/4,5
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன/கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/3,4
TOP


தொலைந்திருந்த (1)

மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/22
TOP


தொலைந்து (2)

தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய் – குறு 381/1
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் – கலி 120/14
TOP


தொலைந்தோர் (4)

விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர்/எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் – ஐங் 352/1,2
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர்/படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/5,6
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர்/வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/13,14
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர்/படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை – அகம் 319/4,5
TOP


தொலைபு (4)

படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் – பெரும் 398
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல் – பரி 2/42
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/5
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
TOP


தொலைய (19)

எழாஅ ஆகலின் எழில் நலம் தொலைய/அழாஅதீமோ நொதுமலர் தலையே – நற் 13/1,2
தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய – நற் 14/1
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய/இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை – நற் 283/4,5
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய/பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே – நற் 358/11,12
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய் – குறு 93/1
நிலை உயர் யாஅம் தொலைய குத்தி – குறு 307/6
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று – குறு 331/2
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய/வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும் – குறு 377/1,2
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய/நன் மா மேனி பசப்ப – ஐங் 221/2,3
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு – பதி 88/5
நன்னர் ஆய் கவின் தொலைய சேய் நாட்டு – அகம் 115/16
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 147/12
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய/துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே – அகம் 270/10,11
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய/தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் – அகம் 278/13,14
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/8
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 347/1
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய/எவன் ஆய்ந்தனர்-கொல் தோழி ஞெமன்ன் – அகம் 349/2,3
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய/வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின் – புறம் 39/16,17
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய/வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே – புறம் 41/2,3
TOP


தொலையவும் (1)

நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – குறி 9
TOP


தொலையா (9)

தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப – மலை 70
தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே – பதி 43/31
தொலையா தும்பை தெவ்_வழி விளங்க – பதி 52/8
தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற – பதி 70/17
தொலையா கற்ப நின் தெம் முனையானே – பதி 80/17
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் – பரி 15/3
உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை – அகம் 204/1
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/8
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் – புறம் 123/3
TOP


தொலையாது (1)

தொலையாது ஆக நீ வாழும் நாளே – பதி 70/27
TOP


தொலையான் (1)

கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்கு – கலி 43/10
TOP


தொலையின் (1)

தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும் – கலி 40/17
TOP


தொலையினும் (3)

தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார – நற் 350/5
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் – அகம் 115/6
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் – அகம் 249/10
TOP


தொலையுந (1)

அளிய தோழி தொலையுந பலவே – நற் 390/11
TOP


தொலைவது (1)

எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் – ஐங் 63/3
TOP


தொலைவதை (1)

புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை/அன்னோனை உடையேம் என்ப இனி வறட்கு – புறம் 384/18,19
TOP


தொலைவன (1)

பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே – குறு 258/8
TOP


தொலைவு (2)

தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/11
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/12
TOP


தொலைவே (1)

மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே – நற் 57/10
TOP


தொலைஇ (1)

விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ/வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க – மலை 461,462
TOP


தொலைஇயோன் (1)

தொலைஇயோன் இவன் என – புறம் 125/17
TOP


தொழ (6)

மலர் தலை உலகத்துள்ளும் பலர் தொழ/விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர் – பெரும் 410,411
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ/வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் – பட் 248,249
உலகிற்கு ஆணி ஆக பலர் தொழ/பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு – நற் 139/1,2
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி – நற் 283/6
வளை உடைத்து அனையது ஆகி பலர் தொழ/செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி – குறு 307/1,2
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி – அகம் 263/1
TOP


தொழலும் (1)

தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான் – கலி 55/19
TOP


தொழவே (1)

ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – பரி 10/131
TOP


தொழாதனை (1)

தொழாதனை கழிதல் ஓம்பு-மதி வழாது – புறம் 263/3
TOP


தொழாநிர் (1)

தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது – மலை 231
TOP


தொழாரும் (1)

சேவடி தொழாரும் உளரோ அவற்றுள் – பரி 3/19
TOP


தொழாஅ (1)

கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ/வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் – பரி 9/29,30
TOP


தொழாஅல் (1)

எழாஅல் வல்லை ஆயினும் தொழாஅல்/கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/8,9
TOP


தொழில் (77)

தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 89
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் – திரு 194
கரும் தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி – சிறு 257
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் – பெரும் 102
மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க – மது 10
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 72
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 124
கரும் தொழில் கலி மாக்கள் – பட் 62
தொல் இசை தொழில் மாக்கள் – பட் 121
தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப – பட் 275
அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய – நற் 42/2
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா – நற் 90/10
தன் தொழில் வாய்த்த இன் குரல் எழிலி – நற் 153/4
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி – நற் 157/1
இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய – நற் 161/1
அமைந்து தொழில் கேட்டன்றோ இலமே முன்கை – நற் 239/9
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/5
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை – நற் 330/4
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என – நற் 333/1
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி – ஐங் 426/1
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய – ஐங் 428/3
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின் – ஐங் 442/1
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே – ஐங் 443/5
துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் – ஐங் 445/2
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் – ஐங் 446/3
கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே – ஐங் 448/2
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு – ஐங் 466/1
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/3
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே – பதி 26/14
புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின் – பதி 28/6
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே – பதி 40/31
அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து – பதி 72/13
நுதல் அணந்து எழுதரும் தொழில் நவில் யானை – பதி 84/4
நோய் தொழில் மலைந்த வேல் ஈண்டு அழுவத்து – பதி 84/16
காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி – பதி 84/21
வையகம் மலர்ந்த தொழில் முறை ஒழியாது – பதி 88/1
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – பதி 90/8
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/48
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர் – பரி 15/13
தொழில் வீற்றிருந்த நகர் – பரி 18/29
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட – பரி 20/62
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது – பரி 23/64
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில்/மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் – பரி 24/68,69
அமைந்தது இனி நின் தொழில் – கலி 82/35
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு – கலி 138/2
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு – கலி 148/1
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை – அகம் 37/6
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/10
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/11
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா – அகம் 134/7
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி – அகம் 141/5
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி – அகம் 160/11
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/5
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 252/11
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப – அகம் 260/4
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி – அகம் 298/2
மாக விசும்பின் மழை தொழில் உலந்து என – அகம் 317/1
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் – அகம் 340/19
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் – அகம் 363/10
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என – அகம் 384/1
மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா – புறம் 3/12
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது – புறம் 14/14
பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் – புறம் 14/15
வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக – புறம் 66/2
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப – புறம் 166/18
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/7
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் – புறம் 212/5
வேத வேள்வி தொழில் முடித்ததூஉம் – புறம் 224/9
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு – புறம் 285/7
வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி – புறம் 304/3
தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட – புறம் 320/5
திருந்து தொழில் பல பகடு – புறம் 387/11
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/20
TOP


தொழில்கள் (1)

திறம் சேரார் செய்யும் தொழில்கள் அறைந்தன்று – கலி 141/4
TOP


தொழில (4)

துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி – பெரும் 489
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி – நற் 5/5
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில/பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு – நற் 186/7,8
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில/நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர – அகம் 190/13,14
TOP


தொழிலா (1)

நெஞ்சம் பிணித்தல் தொழிலா திரிதரும் – கலி 85/24
TOP


தொழிலான் (2)

வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை – பரி 10/113
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை – புறம் 386/8
TOP


தொழிலில் (1)

முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில்/பிறவா பிறப்பு இலை பிறப்பித்தோர் இலையே – பரி 3/71,72
TOP


தொழிலும் (1)

ஆடிய தொழிலும் அல்கிய பொழிலும் – நற் 131/1
TOP


தொழிலே (3)

பலரொடு முரணிய பாசறை தொழிலே – நெடு 188
பிணி வீடு பெறுக மன்னவன் தொழிலே/பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை – ஐங் 447/1,2
ஆற்றவும் இருத்தல் வேந்தனது தொழிலே – ஐங் 451/4
TOP


தொழிலொடு (4)

வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் – குறு 242/5
நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு – அகம் 60/3
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி – அகம் 254/10
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் – புறம் 319/13
TOP


தொழிற்கு (1)

வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது – ஐங் 499/3
TOP


தொழின (1)

பிற தொழின பின்_பின் தொடர – பரி 22/20
TOP


தொழீஇஇ (2)

தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை – கலி 104/69
TOP


தொழு (10)

எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் – பெரும் 185
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் – மது 193
மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும் – பட் 160
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று – பரி 8/82
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் – கலி 40/11
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/6
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/14
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி – அகம் 253/16
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து – அகம் 310/3
TOP


தொழு_தகு (1)

தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து – அகம் 310/3
TOP


தொழு_மகளிர் (1)

சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
TOP


தொழுகல்லீர் (1)

சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே – பரி 15/34
TOP


தொழுத (1)

தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே – பரி 4/71
TOP


தொழுதல் (1)

வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு – பரி 20/71
TOP


தொழுதனம் (2)

தொழுதனம் அல்லமோ பலவே கானல் – புறம் 60/6
யாம் தன் தொழுதனம் வினவ காந்தள் – புறம் 144/8
TOP


தொழுதனிர் (1)

தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின் – பரி 15/48
TOP


தொழுதனெம் (2)

யாரையோ நின் தொழுதனெம் வினவுதும் – நற் 155/4
அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம்/பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் – பரி 13/62,63
TOP


தொழுதனென் (1)

தொழுதனென் எழுவேன் கை கவித்து இரீஇ – புறம் 150/8
TOP


தொழுதான் (1)

தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான் – கலி 55/19
TOP


தொழுதி (19)

இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி/கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும் – பெரும் 406,407
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி/இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் – நெடு 15,16
வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு-உற்று என்ன – மலை 116
கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதி/தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின் – மலை 362,363
தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட – மலை 499
இரை ஆர் குருகின் நிரை பறை தொழுதி/வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் – நற் 123/2,3
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் – நற் 142/7
எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி/இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் – நற் 267/2,3
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி/உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/1,2
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் – பரி 8/36
ஆரல் ஆர்கை அம் சிறை தொழுதி/உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி – கலி 75/5,6
மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி/குவை இரும் புன்னை குடம்பை சேர – அகம் 40/3,4
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து – அகம் 88/11
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி – அகம் 109/4
கூனல் எண்கின் குறு நடை தொழுதி/சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/1,2
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி/மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – அகம் 204/6,7
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி/முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத – அகம் 234/12,13
தீம் சுளை பலவின் தொழுதி உம்பல் – அகம் 357/9
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை தொழுதி/பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து – அகம் 381/10,11
TOP


தொழுதியின் (3)

பெரும் கை தொழுதியின் வன் துயர் கழிப்பி – பதி 76/6
இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது – அகம் 298/8
இரும் பிடி தொழுதியின் ஈண்டுவன குழீஇ – அகம் 334/6
TOP


தொழுதியும் (1)

ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் – கலி 103/56
TOP


தொழுதியொடு (4)

பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் – பதி 14/16
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு/மழை என மருளும் மா இரும் பல் தோல் – பதி 62/1,2
கொல் களிறு மிடைந்த பல் தோல் தொழுதியொடு/நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து – பதி 83/3,4
இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா – புறம் 44/1
TOP


தொழுது (20)

தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று – பொரு 150
தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி – முல் 56
வழுதி வாழிய பல என தொழுது ஈண்டு – நற் 150/4
மெய்ம் மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய – நற் 187/5
பெரும் கடல் சேர்ப்பன் தொழுது நின்றதுவே – நற் 245/12
தொழுது காண் பிறையின் தோன்றி யாம் நுமக்கு – குறு 178/5
நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த – பதி 89/10
ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது/நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன் – பரி 2/19,20
ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி – பரி 4/2
தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின் – பரி 12/61
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது/சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப – பரி 21/17,18
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது/ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம் – பரி 23/6,7
சூடி_சூடி தொழுது தொழுது – பரி 24/79
சூடி_சூடி தொழுது தொழுது/மழுபொடு நின்ற மலி புனல் வையை – பரி 24/79,80
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/18
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் – கலி 100/6
மம்மர் நெஞ்சினோன் தொழுது நின்றதுவே – அகம் 56/16
புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே – அகம் 351/17
நீர் வார் கண்ணேம் தொழுது நின் பழிச்சி – புறம் 113/6
TOP


தொழுதும் (2)

பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும் – குறி 5
அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும்/அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் – பரி 17/51,52
TOP


தொழுதெனன் (1)

ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி – புறம் 211/16
TOP


தொழுதே (5)

வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே – பரி 1/68
பெரும் பெயர் இருவரை பரவுதும் தொழுதே – பரி 15/66
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/105
ஒன்றார் தேய்த்த செல்வ நின் தொழுதே – பரி 21/70
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே/கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் – கலி 60/7,8
TOP


தொழுநர் (1)

அரு வரை சேரா தொழுநர்/கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது – பரி 8/102,103
TOP


தொழுநை (1)

வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
TOP


தொழுவத்து (3)

பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே – குறு 190/7
வையை தொழுவத்து தந்து அடித்து இடித்து – பரி 20/60
தொழுவத்து/சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை – கலி 107/5,6
TOP


தொழுவர் (7)

நீர் தெவ்வு நிரை தொழுவர்/பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு – மது 89,90
சிறுகுடி பெரும் தொழுவர்/குடி கெழீஇய நால் நிலவரொடு – மது 122,123
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர்/கொள் உறழ் நறும் கல் பல கூட்டு மறுக – நெடு 49,50
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள்-உற்று என – நற் 195/6
நெல் அரியும் இரும் தொழுவர்/செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் – புறம் 24/1,2
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர்/கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் – புறம் 209/2,3
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின் – புறம் 379/3
TOP


தொழுவல் (1)

திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று – ஐங் 387/2
TOP


தொழுவனர் (1)

பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி – மது 466
TOP


தொழுவின் (1)

துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து – நற் 109/7
TOP


தொழுவினுள் (3)

தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/22
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் – கலி 110/13
TOP


தொழுவேன் (1)

தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/5
TOP


தொழுவை (1)

துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி – கலி 30/5
TOP


தொழுவோர்க்கு (1)

திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு/உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து – பரி 13/12,13
TOP


தொழூஉ (9)

ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/9
முறையுளி பராஅய் பாய்ந்தனர் தொழூஉ/மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/14,15
கொடி நறை சூழ்ந்த தொழூஉ/தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை – கலி 103/21,22
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ/அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/17,18
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ/தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/59,60
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ/அ வழி – கலி 105/22,23
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ/வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/49,50
பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ/தொழுவத்து – கலி 107/4,5
TOP


தொழூஉம் (4)

தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை – கலி 55/21
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே – கலி 60/7
நோக்கும்-கால் நோக்கி தொழூஉம் பிறர் காண்பார் – கலி 63/1
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம்/புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 239/9,10
TOP


தொள்ளை (3)

புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 149/3
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 275/11
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின் – புறம் 333/5
TOP


தொளி (2)

உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர் – பெரும் 211
தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய – அகம் 324/8
TOP


தொறுத்த (1)

தொறுத்த வயல் ஆரல் பிறழ்நவும் – பதி 13/1
TOP


தொன் (17)

தொன் மா இலங்கை கருவொடு பெயரிய – சிறு 119
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய – மது 41
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர் – மது 409
எளிய என்னார் தொன் மருங்கு அறிஞர் – குறி 18
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண் – மலை 355
தொன் மூதாலத்து பொதியில் தோன்றிய – குறு 15/2
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/3
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
தொன் முறை இயற்கையின் மதிய – பரி 2/1
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 14/32
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த – கலி 42/1
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக – கலி 137/15
யாவரும் அறியா தொன் முறை மரபின் – அகம் 0/13
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி – அகம் 70/13
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் – அகம் 251/8
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த – அகம் 258/2
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் – புறம் 24/21
TOP


தொன்மை (2)

தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே – புறம் 165/5
தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே – புறம் 330/7
TOP


தொன்று (24)

தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 72
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 124
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் – மது 193
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 347
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் – மலை 391
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது – மலை 537
இன்று என் நெஞ்சம் போல தொன்று நனி – நற் 163/6
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் – நற் 280/8
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 294/5
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை – நற் 303/3
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது – குறு 164/3
இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை – பதி 19/24
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் – பதி 66/7
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – பதி 90/8
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது – பரி 15/36
தொன்று இ உலகத்து கேட்டும் அறிதியோ – கலி 142/48
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் – அகம் 75/7
தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயர – அகம் 112/16
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் – புறம் 6/4
நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு – புறம் 24/26
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/5
சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை – புறம் 217/11
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் – புறம் 280/12
TOP


தொன்றுபடு (9)

தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய – குறி 122
ஒன்றுதும் என்ற தொன்றுபடு நட்பின் – நற் 109/1
தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 247/1
அன்று என மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி – அகம் 5/17
தொன்றுபடு பழமொழி இன்று பொய்த்தன்று-கொல் – அகம் 101/3
உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின் – அகம் 205/1
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி – புறம் 376/10
தொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கி – புறம் 393/16
தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி – புறம் 400/10
TOP