ஞி – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞிணம் 1
ஞிமிலியொடு 1
ஞிமிறு 8
ஞிலம் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஞிணம் (1)

பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/14
TOP


ஞிமிலியொடு (1)

நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8
TOP


ஞிமிறு (8)

தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – மது 684
அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும் – பதி 12/12
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/18
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி – அகம் 59/9
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து – அகம் 78/3
ஆர மார்பின் அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – அகம் 102/10
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து – புறம் 93/12
TOP


ஞிலம் (1)

பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம்/இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை – புறம் 62/10,11
TOP