ஞா – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞாங்கர் 16
ஞாட்பில் 2
ஞாட்பின் 9
ஞாட்பினும் 1
ஞாண் 11
ஞாயர் 3
ஞாயில் 9
ஞாயில்-தொறும் 1
ஞாயிற்றது 1
ஞாயிற்று 37
ஞாயிற்றை 1
ஞாயிறு 49
ஞாயிறும் 4
ஞாயிறே 7
ஞாயும் 1
ஞாயையும் 1
ஞால் 1
ஞால 1
ஞாலத்து 16
ஞாலத்து_அகத்தும் 1
ஞாலத்துள் 2
ஞாலம் 24
ஞாலம்-தன்னில் 1
ஞாழல் 34
ஞாழலும் 4
ஞாழலொடு 7
ஞாளி 1
ஞாறிய 1
ஞான் 1
ஞான்ற 2
ஞான்றினும் 3
ஞான்றினோடு 1
ஞான்று 10
ஞான்றும் 1
ஞான்றே 10
ஞான்றை 19

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஞாங்கர் (16)

இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர்/குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் – பெரும் 196,197
யாங்கு வல்லுந மற்றே ஞாங்கர்/வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப – நற் 171/7,8
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/2
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர்/விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது – நற் 386/3,4
யாங்கு மறந்து அமைகோ யானே ஞாங்கர்/கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/3,4
காவல் மறந்த கானவன் ஞாங்கர்/கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் – குறு 342/2,3
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர்/வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/3,4
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/2
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர்/தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் – அகம் 280/12,13
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி – அகம் 391/5
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் – புறம் 70/12
ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்தை – புறம் 245/6
சீறூர் மன்னன் நெருநை ஞாங்கர்/வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் – புறம் 319/12,13
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர்/மன்ற பலவின் மால் வரை பொருந்தி என் – புறம் 374/4,5
ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றி – புறம் 376/22
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர்/நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி – புறம் 383/2,3
TOP


ஞாட்பில் (2)

நறு மா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய – குறு 73/3
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து – அகம் 89/14
TOP


ஞாட்பின் (9)

உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின்/இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் – நற் 113/9,10
களிறு பட எருக்கிய கல்லென் ஞாட்பின்/அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/16,17
ஒள்_வாள்_அமலை ஆடிய ஞாட்பின்/பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய – அகம் 142/14,15
சீர் கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின்/இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய – அகம் 246/10,11
களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின்/ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் – அகம் 322/7,8
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின்/கள் உடை கலத்தர் உள்ளூர் கூறிய – புறம் 178/7,8
ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர – புறம் 288/5
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் – புறம் 290/4
தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின்/வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி – புறம் 295/3,4
TOP


ஞாட்பினும் (1)

பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/5
TOP


ஞாண் (11)

ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண்/புலரா காழகம் புலர உடீஇ – திரு 183,184
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண்/எழினி வாங்கிய ஈர் அறை பள்ளியுள் – முல் 63,64
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை – நற் 74/1
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை – பதி 90/33
கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே – கலி 7/6
மார்பினஃதே மை இல் நுண் ஞாண்/நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு – அகம் 0/3,4
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ – அகம் 61/7
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் – அகம் 186/2
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என – அகம் 290/4
சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும் – புறம் 14/9
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ – புறம் 55/1
TOP


ஞாயர் (3)

பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற – கலி 81/12
ஞாயர் பால் உண்டி சில – கலி 85/28
தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் – கலி 85/36
TOP


ஞாயில் (9)

நெடு மதில் நிரை ஞாயில்/அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம் – மது 66,67
நெடு மதில் நிலை ஞாயில்/அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/18,19
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில்/ஆர் எயில் தோட்டி வௌவினை ஏறொடு – பதி 71/12,13
நெடு மதில் நிரை ஞாயில்/கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 92/11,12
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/16
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில்/ஓர் எயில் மன்னன் போல – அகம் 373/17,18
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில்/கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை – புறம் 21/4,5
தூர்ந்த கிடங்கின் சோர்ந்த ஞாயில்/சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர் – புறம் 350/1,2
மதிலும் ஞாயில் இன்றே கிடங்கும் – புறம் 355/1
TOP


ஞாயில்-தொறும் (1)

ஞாயில்-தொறும் புதை நிறீஇ – பட் 288
TOP


ஞாயிற்றது (1)

புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே – ஐங் 71/5
TOP


ஞாயிற்று (37)

காலை ஞாயிற்று கதிர் கடா-உறுப்ப – சிறு 10
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் – மது 385
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று/செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின் – மது 431,432
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று/இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 702,703
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 464
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று/வைகுறு வனப்பின் தோன்றும் – நற் 163/10,11
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும் – நற் 219/8
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று/திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் – நற் 258/3,4
பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று/உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/6,7
தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று/உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட – பதி 52/29,30
நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள – பரி 4/25
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை – பரி 5/12
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று/அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி – பரி 13/1,2
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 42/31
ஞாயிற்று புத்தேள்_மகன் – கலி 108/13
ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும் – கலி 121/17
வளியே எதிர்போம் பல கதிர் ஞாயிற்று/ஒளி உள்-வழி எல்லாம் சென்று முனிபு எம்மை – கலி 144/40,41
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 145/65
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று/உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/13,14
காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய – அகம் 156/10
ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்து என ஞாயிற்று/ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு – அகம் 181/7,8
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்று/செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில் – அகம் 184/15,16
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று/ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகரின் கோலி – அகம் 208/10,11
செம் ஞாயிற்று கவினை மாதோ – புறம் 4/16
செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற – புறம் 16/8
செம் ஞாயிற்று தெறல் அல்லது – புறம் 20/8
செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் – புறம் 24/2
செம் ஞாயிற்று செலவும் – புறம் 30/1
அ ஞாயிற்று பரிப்பும் – புறம் 30/2
செம் ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும் – புறம் 38/7
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் – புறம் 55/15
நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே – புறம் 65/12
பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று/கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது – புறம் 82/2,3
உரு கெழு ஞாயிற்று ஒண் கதிர் மிசைந்த – புறம் 160/1
ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி மிடைந்த – புறம் 362/1
ஞாயிற்று எல்லை ஆள்வினைக்கு உதவி – புறம் 366/10
விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்று/பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி – புறம் 376/1,2
TOP


ஞாயிற்றை (1)

நிரை கதிர் ஞாயிற்றை நாடு என்றேன் யானும் – கலி 146/29
TOP


ஞாயிறு (49)

பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு – திரு 2
இளம் கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து – சிறு 243
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு – மது 546
முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும் – மது 768
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் – மலை 85
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனம் தலை – மலை 272
ஞாயிறு ஞான்று கதிர் மழுங்கின்றே – நற் 218/1
ஞான்ற ஞாயிறு குட மலை மறைய – நற் 239/1
மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு/விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய – நற் 241/7,8
கடும் கதிர் ஞாயிறு மலை மறைந்தன்றே – நற் 338/1
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் – குறு 58/3
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து – குறு 92/1
ஞாயிறு அனையன் தோழி – குறு 315/3
ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய – குறு 378/1
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் – ஐங் 322/2
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் – பதி 14/3
ஞாயிறு புகன்ற தீது தீர் சிறப்பின் – பதி 17/10
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து – பதி 22/34
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு – பதி 59/6
ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு – பதி 62/6
ஞாயிறு தோன்றி ஆங்கு மாற்றார் – பதி 64/13
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/12
ஞாயிறு போல விளங்குதி பல் நாள் – பதி 88/38
ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து – பரி 11/76
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் மேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/26
கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு/கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் – கலி 8/2,3
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/2
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர – கலி 118/4
கல் சேர்பு ஞாயிறு கதிர் வாங்கி மறைதலின் – கலி 134/4
இனியன் என்று ஓம்படுப்பல் ஞாயிறு இனி – கலி 145/35
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு/வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல் – கலி 148/1,2
ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது – அகம் 9/15
தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின் – அகம் 89/1
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு/வளம் கெழு மா மலை பயம் கெட தெறுதலின் – அகம் 91/1,2
உரவு கதிர் மழுங்கிய கல் சேர் ஞாயிறு/அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் – அகம் 114/4,5
கல் சேர்ந்தன்றே பல் கதிர் ஞாயிறு/மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே – அகம் 120/5,6
கதிர் கை ஆக வாங்கி ஞாயிறு/பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி – அகம் 164/1,2
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு/வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி – அகம் 298/1,2
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு/குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் – அகம் 378/14,15
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் – புறம் 2/9
ஒண் கதிர் ஞாயிறு போலவும் – புறம் 6/28
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு/நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு – புறம் 25/3,4
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ – புறம் 35/17
ஞாயிறு அனையை நின் பகைவர்க்கு – புறம் 59/6
இருளும் உண்டோ ஞாயிறு சினவின் – புறம் 90/5
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணாது – புறம் 174/2
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/8
ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே – புறம் 231/6
வண்மையும் உடையையோ ஞாயிறு/கொன் விளங்குதியால் விசும்பினானே – புறம் 374/17,18
TOP


ஞாயிறும் (4)

பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும்/இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் – மது 7,8
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே – நற் 398/2
ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் – பரி 3/5
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் – பரி 3/22
TOP


ஞாயிறே (7)

கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின் – கலி 142/37
பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார்-கண் – கலி 143/22
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே/எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு – கலி 145/26,27
ஆங்கு எதிர் நோக்குவன் ஞாயிறே எம் கேள்வன் – கலி 147/27
நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி – கலி 147/31
செல் கதிர் ஞாயிறே நீ – கலி 147/35
நனவினான் ஞாயிறே காட்டாய் நீ ஆயின் – கலி 147/58
TOP


ஞாயும் (1)

யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ – குறு 40/1
TOP


ஞாயையும் (1)

ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
TOP


ஞால் (1)

ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/11
TOP


ஞால (1)

சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த – பரி 12/87
TOP


ஞாலத்து (16)

மலை நாறிய வியன் ஞாலத்து/வல மாதிரத்தான் வளி கொட்ப – மது 4,5
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி – நற் 157/1
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் – குறு 267/1
ஆறே அ அனைத்து அன்றியும் ஞாலத்து/கூலம் பகர்நர் குடி புறந்தராஅ – பதி 13/22,23
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது – பதி 15/35
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு – பதி 31/2
ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து – பரி 3/27
நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள – பரி 4/28
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது – பரி 15/36
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய – கலி 33/1
மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து/யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் – கலி 100/5,6
தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும் – கலி 144/39
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு – கலி 148/1
வியன் ஞாலத்து அகலமும் – புறம் 20/2
இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து/இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் – புறம் 174/3,4
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும் – புறம் 185/1
TOP


ஞாலத்து_அகத்தும் (1)

தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும்/வளியே எதிர்போம் பல கதிர் ஞாயிற்று – கலி 144/39,40
TOP


ஞாலத்துள் (2)

ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின் – கலி 143/44
வீழ்வார்-கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள்/வாழ்வார்கட்கு எல்லாம் வரும் – கலி 145/16,17
TOP


ஞாலம் (24)

மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க – திரு 91
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் – நற் 153/2
வறந்த ஞாலம் தளிர்ப்ப வீசி – ஐங் 452/1
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட – பதி 18/9
ஞாலம் நின் வழி ஒழுக பாடல் சான்று – பதி 24/9
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம்/நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய – பதி 69/12,13
மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம்/அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் – பரி 23/80,81
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம்/புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர – கலி 29/3,4
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று – கலி 34/1
ஞாலம் வறம் தீர பெய்ய குணக்கு ஏர்பு – கலி 82/1
ஞாலம் கொண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ – கலி 106/27
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக – கலி 119/1
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை – கலி 124/1
எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண் – கலி 146/38
மலர்ந்த ஞாலம் புலம்பு புறக்கொடுப்ப – அகம் 4/5
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை – அகம் 181/15
பரந்துபட்ட வியன் ஞாலம்/தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ – புறம் 18/2,3
ஞாலம் காவலர் தோள் வலி முருக்கி – புறம் 18/14
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை – புறம் 23/15
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம்/அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீயும் – புறம் 35/29,30
ஞாலம் காக்கும் கால முன்பின் – புறம் 56/9
ஞாலம் மீமிசை வள்ளியோர் மாய்ந்து என – புறம் 179/1
ஞாலம் காவலர் கடை தலை – புறம் 225/13
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் – புறம் 395/33
TOP


ஞாலம்-தன்னில் (1)

ஏமுறு ஞாலம்-தன்னில் தோன்றி – திரு 163
TOP


ஞாழல் (34)

ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி – குறி 81
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 31/5
கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல்/தெண் திரை மணி புறம் தைவரும் – நற் 54/9,10
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – நற் 74/5
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் – நற் 96/1
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி – நற் 106/7
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் – நற் 191/1
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல்/மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் – நற் 267/4,5
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 311/7
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல்/செவ்வி மருதின் செம்மலொடு தாஅய் – குறு 50/1,2
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை – குறு 81/3
தண்ணிய கமழும் ஞாழல்/தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே – குறு 310/6,7
சிறு வீ ஞாழல் வேர் அளை பள்ளி – குறு 328/1
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ – குறு 397/1
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன் – ஐங் 103/2
எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கமழ – ஐங் 141/1
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை – ஐங் 142/1
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை – ஐங் 143/1
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் – ஐங் 144/1
எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை – ஐங் 145/1
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
எக்கர் ஞாழல் மலர் இல் மகளிர் – ஐங் 147/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை – ஐங் 148/1
எக்கர் ஞாழல் பூவின் அன்ன – ஐங் 149/1
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர் பெரும் சினை – ஐங் 150/1
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் – ஐங் 169/2
கானல் ஞாழல் கவின் பெறும் தழையள் – ஐங் 191/3
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை – பதி 30/1
குவி இணர் ஞாழல் மா சினை சேக்கும் – பதி 51/5
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 56/2
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் – கலி 131/19
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி – அகம் 20/5
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை – அகம் 240/1
வாழலென் என்றி ஆயின் ஞாழல்/வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/9,10
TOP


ஞாழலும் (4)

தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி – பரி 12/6
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும்/ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு – கலி 26/4,5
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும் – கலி 127/1
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும்/கழனி உழவர் குற்ற குவளையும் – அகம் 216/8,9
TOP


ஞாழலொடு (7)

நனை ஞாழலொடு மரம் குழீஇய – பொரு 197
புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம் – நற் 167/8
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல் – நற் 315/7
நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய் – குறு 318/2
பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும் – அகம் 70/9
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇ – அகம் 180/12
இன மீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையும் – அகம் 270/3
TOP


ஞாளி (1)

வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும் – அகம் 122/8
TOP


ஞாறிய (1)

மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் – பரி 23/80
TOP


ஞான் (1)

சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய – புறம் 166/12
TOP


ஞான்ற (2)

ஞான்ற ஞாயிறு குட மலை மறைய – நற் 239/1
பட்ட மாரி ஞான்ற ஞாயிற்று – புறம் 82/2
TOP


ஞான்றினும் (3)

முன் தான் கண்ட ஞான்றினும்/பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே – அகம் 178/21,22
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர் – புறம் 277/4
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே – புறம் 278/9
TOP


ஞான்றினோடு (1)

அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும் – புறம் 376/17
TOP


ஞான்று (10)

ஞாயிறு ஞான்று கதிர் மழுங்கின்றே – நற் 218/1
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று/ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/8,9
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை – கலி 37/14
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/44
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/54
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று/தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் – கலி 108/26,27
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று/பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/50,51
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
TOP


ஞான்றும் (1)

புணரிய இருந்த ஞான்றும்/இன்னது-மன்னோ நன் நுதல் கவினே – குறு 109/3,4
TOP


ஞான்றே (10)

வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/10
குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/7
பெரும் பெயர் முருக நின் பயந்த ஞான்றே/அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் – பரி 5/50,51
பிறந்த ஞான்றே நின்னை உட்கி – பரி 14/25
நெடும் சேண் ஆரிடை விலங்கும் ஞான்றே – அகம் 3/18
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே – அகம் 144/19
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே – அகம் 150/14
தாழிய பெரும் காடு எய்திய ஞான்றே – புறம் 364/13
TOP


ஞான்றை (19)

காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை/அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம் – நற் 287/7,8
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன் – குறு 36/4
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கன் – குறு 299/4
வேந்தரொடு பொருத ஞான்றை பாணர் – குறு 328/6
களிறொடு பட்ட ஞான்றை/ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 393/5,6
கொன்று களம் வேட்ட ஞான்றை/வென்றி கொள் வீரர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 36/22,23
புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர் – அகம் 45/11
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை/களிறு கவர் கம்பலை போல – அகம் 96/16,17
ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை/ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 116/18,19
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் – அகம் 233/9
மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை/தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 246/13,14
தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் – அகம் 251/10
நீறு தலைப்பெய்த ஞான்றை/வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 256/20,21
தோள் புதிது உண்ட ஞான்றை/சூளும் பொய்யோ கடல் அறி கரியே – அகம் 320/13,14
நும் மனை சேர்ந்த ஞான்றை அ மனை – அகம் 346/17
மெல்லம்புலம்பன் வந்த ஞான்றை/பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு – அகம் 400/19,20
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை/தலைப்பெயர்த்து இட்ட வேலினும் பலவே – புறம் 130/6,7
வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை/நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் – புறம் 378/19,20
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின் – புறம் 390/10
TOP