செ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

செ 44
செக்கர் 7
செக்கரின் 1
செக்கருள் 1
செகாஅர் 1
செகில் 2
செகீஇய 1
செகு 1
செகுக்க 2
செகுக்கும் 6
செகுத்த 3
செகுத்தலும் 1
செகுத்தனென் 1
செகுத்து 1
செகுப்ப 1
செகுப்பினும் 1
செங்கழுநீர் 2
செங்காய் 1
செங்குரலி 1
செங்குவளை 1
செங்கொடுவேரி 1
செங்கோல் 9
செங்கோலான் 1
செங்கோலின் 1
செங்கோலுடன் 1
செங்கோலையே 1
செச்சை 3
செண் 1
செண்ணிகை 1
செத்தனள் 1
செத்தனென்-மன் 1
செத்து 49
செத்தும் 1
செத்தே 1
செத்தோர் 1
செது 4
செதுக்கு 1
செதுக்கை 1
செதும்பல் 1
செதும்பு 1
செந்தில் 1
செந்தினை 14
செந்நா 1
செந்நாய் 13
செந்நெல் 17
செந்நெல்லின் 4
செப்ப 3
செப்பம் 4
செப்பல் 3
செப்பலும் 1
செப்பலென்-மன்னால் 1
செப்பாதீமே 1
செப்பாது 2
செப்பாதோயே 1
செப்பி 1
செப்பிய 1
செப்பில் 4
செப்பின் 2
செப்பினம் 1
செப்பினர் 1
செப்பினுள் 1
செப்பீ-மன் 1
செப்பு 6
செப்புடன் 2
செப்புதும் 1
செப்புநர் 2
செப்பும் 2
செப்புவல் 1
செப்புவேன் 1
செப்பேன் 1
செம் 317
செம்-வயின் 1
செம்_கதிர்_செல்வன் 1
செம்_காந்தள் 7
செம்பாகம் 1
செம்பியர் 1
செம்பியன் 5
செம்பின் 1
செம்பு 7
செம்பூழ் 1
செம்பொன் 2
செம்பொன்_மலையின் 1
செம்மல் 32
செம்மலனே 1
செம்மலும் 5
செம்மலை 3
செம்மலொடு 4
செம்மலோய் 1
செம்மலோர் 1
செம்மலோரும் 1
செம்மலோன் 1
செம்மற்று 1
செம்மற்றே 2
செம்மாந்தது 1
செம்மாந்து 1
செம்மால் 5
செம்மீன் 2
செம்மை 7
செம்மைத்து 1
செம்மையின் 4
செம்மையும் 6
செம்மையோரும் 1
செம்மொழி 1
செய் 170
செய்_பொருட்கு 4
செய்_பொருள் 5
செய்_பொருள்_பிணி 1
செய்_வினை 27
செய்_வினைக்கு 3
செய்க 2
செய்கின்றே 1
செய்கு 1
செய்குவம் 1
செய்குவம்-கொல்லோ 1
செய்குவர் 1
செய்குவன் 1
செய்குவென் 1
செய்குவை 1
செய்குவோரும் 1
செய்குறி 1
செய்கை 4
செய்கோ 11
செய்த 65
செய்ததன் 2
செய்தது 9
செய்ததும் 1
செய்தல் 11
செய்தலின் 1
செய்தவர் 2
செய்தவும் 1
செய்தன்று 1
செய்தன்றே 3
செய்தன்றோ 1
செய்தன 5
செய்தனர் 1
செய்தனவே 1
செய்தனள் 2
செய்தனன் 3
செய்தனெம் 1
செய்தனை 3
செய்தனைத்தற்கோ 1
செய்தனையால் 3
செய்தனையே 2
செய்தனையோ 1
செய்தாய் 1
செய்தாய்-மன் 2
செய்தார் 3
செய்தாள் 2
செய்தாள்-கொல் 1
செய்தான் 6
செய்தான்-கண் 3
செய்தான்-கொல்லோ 1
செய்தானை 1
செய்தி 11
செய்தியின் 3
செய்தியும் 1
செய்தியோ 4
செய்தீமோ 1
செய்தீர் 1
செய்து 44
செய்தும் 2
செய்துவிட்டது 1
செய்தேம் 1
செய்தேன் 3
செய்தோர் 2
செய்தோன் 3
செய்தோனே 1
செய்ந்நன்றி 1
செய்ப 2
செய்பு 1
செய்பொருட்கே 1
செய்பொருள் 4
செய்பொருளே 1
செய்ம்-மார் 1
செய்ம்ம் 1
செய்ம்மே 1
செய்ய 6
செய்யர் 1
செய்யலர் 2
செய்யவள் 1
செய்யன் 1
செய்யா 9
செய்யாட்கு 1
செய்யாத 2
செய்யாது 7
செய்யாம் 1
செய்யாய் 1
செய்யாயோ 1
செய்யார் 2
செய்யாள் 2
செய்யான் 4
செய்யில் 1
செய்யின் 1
செய்யினும் 3
செய்யும் 32
செய்யுமோ 2
செய்யுள் 3
செய்யேன் 1
செய்யை 1
செய்யோள் 5
செய்யோனும் 1
செய்வது 10
செய்வர்-கொல் 1
செய்வன 1
செய்வாம் 3
செய்வாம்-கொல் 10
செய்வார் 1
செய்வார்க்கு 1
செய்வான் 2
செய்வினை 6
செய்வு-உறு 8
செய்வேன்-கொலோ 1
செய்வோர் 1
செய்வோரும் 1
செய 7
செயல் 18
செயல்படு 1
செயல்பாலது 1
செயலே 3
செயலை 14
செயற்கு 2
செயற்கே 1
செயற்கையில் 1
செயா 1
செயிர் 23
செயிர்த்த 2
செயிர்த்தன்று 1
செயிர்த்து 3
செயிரின் 1
செயின் 5
செயினும் 2
செயினே 1
செயும் 1
செயும்-கொல் 1
செரீஇ 8
செரீஇய 3
செரீஇயும் 1
செரு 66
செரு_களம் 1
செருக்கத்து 1
செருக்காளர் 1
செருக்கி 12
செருக்கிய 2
செருக்கினால் 1
செருக்கு 3
செருக்கும் 1
செருக்கொடு 1
செருத்தல் 2
செருந்தி 8
செருந்தியும் 2
செருந்தியொடு 4
செருப்பின் 1
செருப்பு 2
செருமுகம் 1
செருவத்தானே 3
செருவத்து 1
செருவம் 1
செருவில் 6
செருவிளை 1
செருவிற்கு 2
செருவின் 5
செல் 111
செல்-மதி 5
செல்-மார் 3
செல்-மின் 3
செல்க 21
செல்கம் 7
செல்கலாது 1
செல்கு 1
செல்குவம் 1
செல்குவம்-கொல்லோ 1
செல்குவள் 1
செல்குவிர் 2
செல்குவை 3
செல்நாய் 1
செல்ப 9
செல்ல 6
செல்லல் 22
செல்லலம் 2
செல்லலும் 1
செல்லலொடு 3
செல்லவும் 2
செல்லற்க 1
செல்லற்கு 2
செல்லா 24
செல்லாதீம் 3
செல்லாதீமோ 2
செல்லாது 41
செல்லாமோ 3
செல்லாய் 6
செல்லாயோ 2
செல்லார் 4
செல்லாள் 3
செல்லான் 4
செல்லி 1
செல்லிய 1
செல்லின் 3
செல்லினும் 4
செல்லு 1
செல்லுநர் 3
செல்லுநர்க்கு 1
செல்லும் 25
செல்லும்-காலை 1
செல்லும்-கொல் 1
செல்லும்-கொல்லோ 1
செல்லும்-மார் 1
செல்லுமோ 1
செல்லூர் 2
செல்லேம் 3
செல்லேன் 6
செல்வ 26
செல்வக்கடுங்கோ 1
செல்வக்கோமான் 1
செல்வக்கோவே 1
செல்வங்கள் 1
செல்வத்தால் 1
செல்வத்தான் 1
செல்வத்து 12
செல்வத்துள் 1
செல்வது 1
செல்வதோ 1
செல்வம் 32
செல்வமும் 7
செல்வமொடு 1
செல்வர் 21
செல்வர்-கொல் 1
செல்வர்-கொல்லோ 1
செல்வர்-மன் 1
செல்வர்க்கு 1
செல்வரும் 1
செல்வல் 8
செல்வற்கு 3
செல்வன் 24
செல்வன்-தன் 1
செல்வனஃது 1
செல்வனும் 3
செல்வனை 2
செல்வனொடு 1
செல்வாம் 7
செல்வாய் 3
செல்வார் 4
செல்வாரும் 1
செல்வாள் 1
செல்வான் 3
செல்வி 3
செல்விக்கு 1
செல்வீர் 1
செல்வு-உழி 6
செல்வு-உறு 1
செல்வென் 1
செல்வேம் 8
செல்வேன் 4
செல்வை 3
செல்வோய் 2
செல்வோர் 6
செல்வோர்க்கு 2
செல்வோள் 1
செல்வோன் 1
செல 59
செலல் 36
செலவர 4
செலவா 1
செலவின் 11
செலவினர் 3
செலவு 44
செலவு-உறு 1
செலவுடன் 1
செலவும் 4
செலவே 25
செலற்கு 5
செலற்கே 4
செலாஅ 1
செலியர் 1
செலின் 5
செலினும் 13
செலினே 24
செலினோ 1
செலீஇ 1
செலீஇய 5
செலீஇயர் 10
செலீஇயரோ 1
செலுத்தி 1
செலும் 1
செவ்வரக்கு 1
செவ்வழி 11
செவ்வன் 1
செவ்வி 19
செவ்விதா 1
செவ்விதின் 2
செவ்விய 1
செவ்வியும் 1
செவ்வியுள் 1
செவ்வியை 1
செவ்வியோர்க்கு 1
செவ்வேள் 4
செவி 54
செவிக்கு 1
செவிடு 1
செவிடும் 1
செவித்து 2
செவிமறை 2
செவிய 5
செவியின் 6
செவியே 2
செவியோடு 1
செவிலி 2
செவிலியர் 4
செவிலியொடு 1
செழிய 5
செழியன் 18
செழியனும் 1
செழு 12
செழும் 28
செற்ற 3
செற்றம் 1
செற்றமும் 1
செற்றவர் 1
செற்றன்று 1
செற்றார் 3
செற்றிய 1
செற்று 1
செற்று-உழி 1
செற்றும் 3
செற்றை 1
செற்றையும் 1
செற்றோர் 2
செற்றோரை 1
செறல் 2
செறல்-வயின் 1
செறாஅ 2
செறாஅது 4
செறாஅமை 1
செறி 74
செறி_தக 1
செறி_தொடி 2
செறிக்குநரும் 1
செறிக்கும் 1
செறிக 1
செறித்த 11
செறித்தமை 1
செறித்தனள் 1
செறித்தனனே 1
செறித்தாள் 1
செறித்து 5
செறிந்த 14
செறிந்தன 2
செறிந்தனர் 1
செறிந்தனளே 1
செறிந்து 8
செறிந்தோர் 1
செறிப்ப 2
செறிப்பல் 1
செறிப்பவும் 1
செறிப்பின் 1
செறிப்பு 1
செறிப்பே 1
செறிய 16
செறியா 3
செறியும் 3
செறியேன் 1
செறிவினான் 1
செறிவினை 1
செறிவு 5
செறிவு-உற்றேம் 1
செறிவும் 1
செறின் 1
செறீஇயர் 1
செறீஇயோனே 1
செறு 13
செறுக்குநரும் 1
செறுக்கும் 1
செறுத்த 1
செறுத்து 2
செறுத்தும் 1
செறுநர் 6
செறுநரும் 2
செறுப்பவும் 4
செறும் 1
செறும்பின் 1
செறுவர் 2
செறுவர்க்கு 1
செறுவில் 14
செறுவின் 22
செறுவும் 1
செறுவே 1
செறுவோர் 1
செறூஉம் 1
செறேற்க 1
சென்ம் 1
சென்மே 7
சென்மோ 28
சென்ற 86
சென்றதற்கொண்டு 1
சென்றது 4
சென்றது-மன் 1
சென்றவர் 1
சென்றவன் 1
சென்றன 1
சென்றனம் 1
சென்றனர் 8
சென்றனர்-கொல்லோ 1
சென்றனள் 7
சென்றனளே 1
சென்றனன் 3
சென்றனன்-கொல்லோ 1
சென்றனனே 1
சென்றனென் 1
சென்றனை 2
சென்றாய் 6
சென்றார் 3
சென்றாலியரோ 1
சென்றாஅர் 1
சென்றி 1
சென்றிக 1
சென்றிசின் 1
சென்றிசினோர் 1
சென்றிசினோரே 1
சென்றிசினோனே 1
சென்றீ 6
சென்றீக 1
சென்றீமோ 1
சென்றீவாயால் 1
சென்று 123
சென்று-உழி 2
சென்றும் 2
சென்றே 1
சென்றேன் 2
சென்றைக்க 1
சென்றோர் 19
சென்றோர்-மன் 1
சென்றோர்க்கு 6
சென்றோரை 1
சென்றோன் 2
சென்னி 45
சென்னிய 6
சென்னியம் 1
சென்னியர் 5
சென்னியன் 2
சென்னியும் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


செ (44)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 29
எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் – திரு 61
செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 206
செ வரை நாடன் சென்னியம் எனினே – பெரும் 103
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி – பெரும் 131
செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 270
அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய் – பெரும் 412
இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை – பெரும் 429
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 144
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
செ வீ வேங்கை பூவின் அன்ன – மலை 434
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/2
செல்ப என்ப தாமே செ வரி – நற் 73/6
உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே செ வேர் – நற் 77/4
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – நற் 201/5
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன் – நற் 260/6
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் – நற் 272/1
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் – குறு 103/2
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த – குறு 110/5
செ வரை சேக்கை வருடை மான் மறி – குறு 187/1
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/6
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் – குறு 312/2
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் – ஐங் 52/2
செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/3
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி – ஐங் 284/1
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் – பதி 23/21
செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின் – பதி 33/9
செ உளைய மா ஊர்ந்து – பதி 34/4
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் – பதி 38/7
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை – பதி 55/7
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே – பரி 2/60
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 8/116
சூர் கொன்ற செ வேலால் பாடி பல நாளும் – கலி 93/26
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை – கலி 96/9
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/3
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் – அகம் 120/2
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை – புறம் 351/9
TOP


செக்கர் (7)

செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின் – மது 432
செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை – கலி 126/3
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/4
செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில் – அகம் 184/16
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் – அகம் 260/6
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/12
TOP


செக்கரின் (1)

செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற – புறம் 16/8
TOP


செக்கருள் (1)

தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக – கலி 120/7
TOP


செகாஅர் (1)

இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
TOP


செகில் (2)

நாடு செகில் கொண்டு நாள்-தொறும் வளர்ப்ப – பொரு 138
கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா – கலி 105/36
TOP


செகீஇய (1)

மான்ற மாலை வழங்குநர் செகீஇய/புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/4,5
TOP


செகு (1)

உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – மலை 209
TOP


செகுக்க (2)

ஒன்னார் செகுப்பினும் செகுக்க என்னதூஉம் – புறம் 57/9
உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின் – புறம் 245/2
TOP


செகுக்கும் (6)

ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும்/சாரல் நாட நடுநாள் – குறு 69/4,5
சேரார் இன் உயிர் செகுக்கும்/போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/48,49
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும்/பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/21,22
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/9
நோக்கினர் செகுக்கும் காளை ஊக்கி – புறம் 302/8
எள்ளுநர் செகுக்கும் காளை கூர்த்த – புறம் 303/3
TOP


செகுத்த (3)

ஆற்று இருந்து அல்கி வழங்குநர் செகுத்த/படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் – குறு 283/6,7
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/26
TOP


செகுத்தலும் (1)

நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
TOP


செகுத்தனென் (1)

அமர்ந்து இனிது நோக்கமொடு செகுத்தனென்/எனைய ஆகுக வாழிய பொருளே – நற் 16/10,11
TOP


செகுத்து (1)

இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/33
TOP


செகுப்ப (1)

இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/11
TOP


செகுப்பினும் (1)

ஒன்னார் செகுப்பினும் செகுக்க என்னதூஉம் – புறம் 57/9
TOP


செங்கழுநீர் (2)

ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் – அகம் 48/8
ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன நின் – அகம் 269/24
TOP


செங்காய் (1)

பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய்/கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி – நற் 126/1,2
TOP


செங்குரலி (1)

ஒண் செங்குரலி தண் கயம் கலங்கி – புறம் 283/1
TOP


செங்குவளை (1)

எறியர் ஓக்கிய சிறு செங்குவளை/ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு – பதி 52/22,23
TOP


செங்கொடுவேரி (1)

செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை – குறி 64
TOP


செங்கோல் (9)

அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல்/அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில் – பொரு 230,231
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல்/பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் – பெரும் 36,37
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து – குறு 276/5
வாழ்தல் ஒல்லுமோ மற்றே செங்கோல்/குட்டுவன் தொண்டி அன்ன – ஐங் 178/2,3
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி – ஐங் 290/1
பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் – கலி 99/11
அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து – புறம் 35/14
மெலிவு இல் செங்கோல் நீ புறங்காப்ப – புறம் 42/11
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல்/வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் – புறம் 230/4,5
TOP


செங்கோலான் (1)

குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/19
TOP


செங்கோலின் (1)

பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின்/செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/11,12
TOP


செங்கோலுடன் (1)

அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் – அகம் 338/3
TOP


செங்கோலையே (1)

அறம் துஞ்சும் செங்கோலையே/புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் – புறம் 20/17,18
TOP


செச்சை (3)

கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் – திரு 208
பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன் – அகம் 48/10
வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல – புறம் 286/1
TOP


செண் (1)

தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/14
TOP


செண்ணிகை (1)

செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல – பரி 21/56
TOP


செத்தனள் (1)

காணுநர் இன்மையின் செத்தனள் பேணி – அகம் 16/8
TOP


செத்தனென்-மன் (1)

வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் – பதி 86/4
TOP


செத்து (49)

பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும் – பெரும் 183
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 473
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 191
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து/அறியாது எடுத்த புன் புற சேவல் – மலை 146,147
கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து – நற் 35/3
கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து/பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/3,4
புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப – நற் 178/9
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து/செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும் – நற் 344/10,11
ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்கு பிறிது செத்து/ஓங்கு மலை நாடன் உயிர்த்தோன் மன்ற – குறு 217/4,5
மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று – குறு 325/2
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் – ஐங் 106/2
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 151/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 152/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 153/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 154/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 155/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 156/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 157/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 158/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 159/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 160/1
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/2
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின் – ஐங் 239/2
காணினும் கலிழும் நோய் செத்து/தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/4,5
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து – ஐங் 289/1
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு – பதி 41/7
பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும் – பதி 90/42
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/48
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து/ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் – கலி 37/17,18
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து/பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் – கலி 45/3,4
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து/இரும் களிற்று இன நிரை தூர்க்கும் – அகம் 21/25,26
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து/இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/11,12
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து/ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – அகம் 98/10,11
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து/வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 121/13,14
நின வாய் செத்து நீ பல உள்ளி – அகம் 126/1
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து/உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர – அகம் 199/3,4
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ – அகம் 232/3
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/9
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து/வேறு_வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி – அகம் 249/16,17
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் – அகம் 395/12
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து/கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 397/12,13
பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் – புறம் 128/3
ஒறுவாய் பட்ட தெரியல் ஊன் செத்து/பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம் – புறம் 271/6,7
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து – புறம் 370/5
பின்னை மறத்தோடு அரிய கல் செத்து/அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும் – புறம் 379/4,5
TOP


செத்தும் (1)

உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என் – குறு 133/4
TOP


செத்தே (1)

பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5
TOP


செத்தோர் (1)

சுட்டு குவி என செத்தோர் பயிரும் – புறம் 240/8
TOP


செது (4)

செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக – கலி 68/3
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/14
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் – அகம் 373/4
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/9
TOP


செதுக்கு (1)

செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் – பெரும் 338
TOP


செதுக்கை (1)

பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல் – அகம் 151/11
TOP


செதும்பல் (1)

ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர் வழி – அகம் 155/12
TOP


செதும்பு (1)

இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை – கலி 48/18
TOP


செந்தில் (1)

வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில்/நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை – புறம் 55/20,21
TOP


செந்தினை (14)

குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 242
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/6
கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன – நற் 122/2
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் – நற் 288/8
செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும் – நற் 344/11
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை/வரையோன் வண்மை போல பல உடன் – நற் 376/2,3
கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை/மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/2,3
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/2
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – பதி 19/6
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – அகம் 22/10
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை/ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/1,2
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
உருவ செந்தினை நீரொடு தூஉய் – அகம் 272/14
நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை/குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு – அகம் 400/8,9
TOP


செந்நா (1)

நின் பாடிய வயங்கு செந்நா/பின் பிறர் இசை நுவலாமை – புறம் 22/31,32
TOP


செந்நாய் (13)

ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/3
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய்/மாயா வேட்டம் போகிய கணவன் – நற் 103/6,7
வேட்ட செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில் – குறு 56/1
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
வள் எயிற்று செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்கு – ஐங் 323/1
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 354/1
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 397/1
செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க – அகம் 21/18
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/6
செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப – அகம் 111/11
திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின் – அகம் 199/9
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/13
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை – அகம் 285/6
TOP


செந்நெல் (17)

காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து – பட் 13
வெண் பூ கரும்பொடு செந்நெல் நீடி – பட் 240
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும் – நற் 73/8
கழனி நாரை உரைத்தலின் செந்நெல்/விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/2,3
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற – நற் 275/1
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு – நற் 367/3
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன – குறு 53/4
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/2
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் – ஐங் 27/1
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம் – பதி 75/12
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் – அகம் 116/2
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும் – அகம் 237/13
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு – அகம் 303/12
அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த – புறம் 22/14
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை – புறம் 344/1
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/22
TOP


செந்நெல்லின் (4)

பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின்/தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் – பெரும் 230,231
அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின்/தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் – பெரும் 473,474
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின்/அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு – பதி 71/4,5
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள் – அகம் 126/11
TOP


செப்ப (3)

பகை பெருமையின் தெய்வம் செப்ப/ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/1,2
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப/நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் – பரி 14/12,13
காமம் செப்ப நாண் இன்று-கொல்லோ – அகம் 330/10
TOP


செப்பம் (4)

கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின் – சிறு 53
சேந்த செயலை செப்பம் போகி – மலை 160
நளிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின் – மலை 197
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார் – குறு 16/2
TOP


செப்பல் (3)

செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின் – குறி 12
செப்பல் ஆன்றிசின் சினவாதீமோ – குறி 34
காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும் – நற் 94/2
TOP


செப்பலும் (1)

சேறிரோ என செப்பலும் ஆற்றாம் – குறு 268/1
TOP


செப்பலென்-மன்னால் (1)

செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர் – அகம் 356/11
TOP


செப்பாதீமே (1)

காம நோய் என செப்பாதீமே – அகம் 52/15
TOP


செப்பாது (2)

செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று – நற் 79/8
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ – குறு 2/2
TOP


செப்பாதோயே (1)

இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பாதோயே – நற் 70/9
TOP


செப்பி (1)

அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி/பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/11,12
TOP


செப்பிய (1)

ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை – நற் 298/10
TOP


செப்பில் (4)

புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில்/காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் – மது 421,422
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/2
சேம_செப்பில் பெறீஇயரோ நீயே – குறு 277/5
பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன – அகம் 25/11
TOP


செப்பின் (2)

செல்லாதீம் என செப்பின் பல்லோர் – நற் 229/3
வன்பின் ஆற்றுதல் அல்லது செப்பின்/சொல்லகிற்றாம் மெல் இயலோயே – குறு 368/3,4
TOP


செப்பினம் (1)

செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று – குறு 207/1
TOP


செப்பினர் (1)

உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் – குறு 351/5
TOP


செப்பினுள் (1)

வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் – கலி 68/15
TOP


செப்பீ-மன் (1)

அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன்/முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் – கலி 93/10,11
TOP


செப்பு (6)

சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் – நற் 23/7
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் – நற் 337/6
செய்ததும் வாயாளோ செப்பு/புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை – பரி 6/67,68
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு/நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய் – பரி 8/72,73
குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் – கலி 93/31
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
TOP


செப்புடன் (2)

கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின – குறு 159/4
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின – அகம் 315/2
TOP


செப்புதும் (1)

என்று நாம் கூறி காமம் செப்புதும்/செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று – நற் 79/7,8
TOP


செப்புநர் (2)

எய்த சென்று செப்புநர் பெறினே – நற் 6/5
துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே – குறு 98/2
TOP


செப்பும் (2)

காமரு தும்பி காமரம் செப்பும்/தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – சிறு 77,78
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 191/10
TOP


செப்புவல் (1)

செப்புவல் வாழியோ துணை உடையீர்க்கே – அகம் 217/15
TOP


செப்புவேன் (1)

வேட்டுவர் உள்-வழி செப்புவேன் ஆட்டி – கலி 144/21
TOP


செப்பேன் (1)

காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன்/யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு – அகம் 298/18,19
TOP


செம் (317)

கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி – திரு 13
செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 105
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 202
செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி – திரு 231
அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் – பொரு 43
செம் சோற்ற பலி மாந்திய – பொரு 183
முட காஞ்சி செம் மருதின் – பொரு 189
செம் சுளைய கனி மாந்தி – பொரு 192
எழுவர் பூண்ட ஈகை செம் நுகம் – சிறு 113
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் – சிறு 156
கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் – சிறு 184
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 127
செம் தீ தோட்ட கரும் துளை குழலின் – பெரும் 179
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் – பெரும் 197
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் – பெரும் 338
இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – பெரும் 439
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு – பெரும் 498
கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி – முல் 97
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் – மது 7
செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன – மது 386
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 410
செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 700
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 17
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – நெடு 45
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி – நெடு 58
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 144
செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ – நெடு 153
ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 62
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 118
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
செம் கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி – பட் 280
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் – பட் 297
தீயின் அன்ன ஒண் செம்_காந்தள் – மலை 145
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் – மலை 258
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 406
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல் – மலை 457
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 472
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின் – மலை 507
செம் மறு தலைய நெய்த்தோர் வாய – நற் 2/4
செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் – நற் 25/2
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 71/8
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக – நற் 95/3
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி – நற் 102/1
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/6
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் – நற் 118/3
செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர் – நற் 130/4
செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி – நற் 134/4
எய்தினை வாழிய நெஞ்சே செம் வரை – நற் 137/4
செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று – நற் 147/3
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/5
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/9
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை – நற் 151/3
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/8
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி – நற் 160/6
மனை உறை புறவின் செம் கால் பேடை – நற் 162/1
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/6
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் – நற் 173/2
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு – நற் 202/1
செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் – நற் 206/4
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன் – நற் 212/8
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை – நற் 213/9
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல் – நற் 215/9
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் – நற் 221/5
கரும் கால் வேங்கை செம் வீ வாங்கு சினை – நற் 222/1
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் – நற் 232/5
கொன்ற யானை செம் கோடு கழாஅ – நற் 247/2
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு – நற் 250/4
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி – நற் 269/1
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/7
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ – நற் 288/6
ஒளிறு வான் பளிங்கொடு செம் பொன் மின்னும் – நற் 292/6
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் – நற் 298/2
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் – நற் 301/4
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் – நற் 303/9
பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும் – நற் 317/4
செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை – நற் 321/1
செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர் – நற் 329/6
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/7
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் – நற் 341/2
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட – நற் 355/5
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் – நற் 356/2
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் – நற் 362/5
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/7
பைம் புற புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 384/1
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி – நற் 387/3
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த – குறு 1/1
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் – குறு 16/4
செம் புல பெயல் நீர் போல – குறு 40/4
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் – குறு 68/1
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/2
செம் வான் செவ்வி கொண்டன்று – குறு 108/4
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை – குறு 151/1
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து – குறு 156/2
நெருப்பின் அன்ன செம் தலை அன்றில் – குறு 160/1
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – குறு 185/6
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – குறு 261/3
குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி – குறு 272/6
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த – குறு 282/1
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் – குறு 286/2
செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி – குறு 307/2
மலை செம் சாந்தின் ஆர மார்பினன் – குறு 321/1
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/6
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/4
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த – குறு 356/6
செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/2
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ – குறு 385/2
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் – ஐங் 25/2
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ – ஐங் 52/1
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி – ஐங் 80/3
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ – ஐங் 92/1
பதைப்ப ஒழிந்த செம் மறு தூவி – ஐங் 156/3
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல – ஐங் 353/1
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/2
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல – ஐங் 405/1
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை – ஐங் 447/2
செம் நில மருங்கில் பன் மலர் தாஅய் – ஐங் 495/1
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர – ஐங் 497/2
செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப – பதி 11/7
செம் கள விருப்பொடு கூலம் முற்றிய – பதி 19/5
செம் நீர் பூசல் அல்லது – பதி 28/13
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட – பதி 30/10
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் – பதி 30/17
செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து – பதி 35/8
குருதி செம் புனல் ஒழுக – பதி 36/13
நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் – பதி 49/10
செம் குணக்கு ஒழுகும் கலுழி மலிர் நிறை – பதி 50/5
செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் – பதி 53/6
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/9
எறி பிணம் இடறிய செம் மறு குளம்பின் – பதி 65/1
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின் – பதி 66/18
பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின் – பதி 72/14
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 79/5
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/10
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/3
செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு – பரி 2/8
தீ செம் கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும் – பரி 3/21
சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் – பரி 3/60
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/81
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும் – பரி 6/17
செய்கின்றே செம் பூ புனல் – பரி 7/22
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70
தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப – பரி 8/123
செம் குங்கும செழும் சேறு – பரி 10/81
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/85
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண் – பரி 13/58
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் – பரி 22/21
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/48
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து – கலி 54/10
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/6
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/30
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் – கலி 105/12
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/68
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13
மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை – அகம் 3/5
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/8
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் – அகம் 9/8
அரக்கத்து அன்ன செம் நில பெரு வழி – அகம் 14/1
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் – அகம் 21/20
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/3
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து – அகம் 33/3
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/5
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி – அகம் 34/14
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – அகம் 46/1
குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 47/11
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி – அகம் 51/5
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் – அகம் 54/4
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை – அகம் 57/1
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் – அகம் 63/7
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் – அகம் 64/8
குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய் – அகம் 74/4
சிறை பறைந்து உரைஇ செம் குணக்கு ஒழுகும் – அகம் 76/11
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும் – அகம் 77/11
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள் – அகம் 79/7
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப – அகம் 80/9
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/9
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/27
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் – அகம் 92/4
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9
செம் பொன் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின் – அகம் 96/11
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் – அகம் 101/5
கதிர்த்த சென்னி நுணங்கு செம் நாவின் – அகம் 103/2
குருதி ஆரும் எருவை செம் செவி – அகம் 111/12
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/2
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி – அகம் 121/7
சிறிய மிழற்றும் செம் வாய் பெரிய – அகம் 126/18
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் – அகம் 127/12
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை – அகம் 130/3
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி – அகம் 133/3
செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நன் பல – அகம் 134/4
செய்கை அன்ன செம் நில புறவின் – அகம் 134/6
இல மலர் அன்ன அம் செம் நாவின் – அகம் 142/1
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின் – அகம் 149/2
உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின் – அகம் 151/13
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப – அகம் 154/5
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/4
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
ஒய்யென எழுந்த செம் வாய் குழவி – அகம் 165/3
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ – அகம் 177/9
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி – அகம் 192/5
பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய் – அகம் 193/4
அணிந்த போலும் செம் செவி எருவை – அகம் 193/6
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் – அகம் 194/4
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/11
செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 209/15
கூர் நுதி செம் வாய் எருவை சேவல் – அகம் 215/12
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/12
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின – அகம் 229/16
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் – அகம் 229/19
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/9
புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 239/3
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை – அகம் 240/1
செம் முக மந்தி ஆடும் – அகம் 241/15
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் – அகம் 242/6
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் – அகம் 247/6
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட – அகம் 254/2
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 254/5
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/2
இமய செம் வரை மானும்-கொல்லோ – அகம் 265/3
செம் நுதல் யானை வேங்கடம் தழீஇ – அகம் 265/21
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை – அகம் 268/3
செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி – அகம் 269/11
பொறி வரி புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 271/1
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/18
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/20
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை – அகம் 302/1
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் – அகம் 327/12
கொடு நுகம் பிணித்த செம் கயிற்று ஒழுகை – அகம் 329/6
நீடு நிலை அரைய செம் குழை இருப்பை – அகம் 331/1
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் – அகம் 335/25
செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர – அகம் 337/13
கரும் கால் வேங்கை செம் பூ பிணையல் – அகம் 345/8
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப – அகம் 345/17
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/6
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின் – அகம் 367/6
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் – அகம் 369/3
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/2
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 387/12
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் – அகம் 389/7
செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி – அகம் 389/21
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில் – அகம் 394/9
செம் தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் – புறம் 3/20
செம் வானத்து வனப்பு போன்றன – புறம் 4/2
கறுழ் பொருத செம் வாயான் – புறம் 4/8
செம் ஞாயிற்று கவினை மாதோ – புறம் 4/16
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
செம் ஞாயிற்று தெறல் அல்லது – புறம் 20/8
கரும் கை கொல்லன் செம் தீ மாட்டிய – புறம் 21/7
செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் – புறம் 24/2
வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் – புறம் 28/8
செம் ஞாயிற்று செலவும் – புறம் 30/1
செம் ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும் – புறம் 38/7
செம் புற்று ஈயல் போல – புறம் 51/10
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/11
குருதி செம் கை கூந்தல் தீட்டி – புறம் 62/3
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/5
ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் – புறம் 107/2
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து – புறம் 119/3
வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல் – புறம் 120/1
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/12
மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர் – புறம் 140/2
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே – புறம் 148/7
பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி – புறம் 168/19
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் – புறம் 177/8
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/3
நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி – புறம் 211/14
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த – புறம் 238/1
செவி செம் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா – புறம் 238/2
கடும் தெறல் செம் தீ வேட்டு – புறம் 251/6
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு – புறம் 264/2
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/3
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 278/7
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா – புறம் 280/7
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் – புறம் 319/2
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை – புறம் 341/3
செம் நுதல் யானை பிணிப்ப – புறம் 348/9
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப – புறம் 364/6
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ – புறம் 366/14
செம் செவி எருவை திரிதரும் – புறம் 370/26
செம் செவி எருவை குழீஇ – புறம் 373/38
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
TOP


செம்-வயின் (1)

அகன் கண் பாறை செம்-வயின் தெறீஇ – அகம் 393/7
TOP


செம்_கதிர்_செல்வன் (1)

செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
TOP


செம்_காந்தள் (7)

ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 62
தீயின் அன்ன ஒண் செம்_காந்தள்/தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 145,146
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் – நற் 173/2
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள்/வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/6,7
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள்/கல் மிசை கவியும் நாடற்கு என் – குறு 185/6,7
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9
TOP


செம்பாகம் (1)

பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப – கலி 86/6
TOP


செம்பியர் (1)

சேண் விளங்கு சிறப்பின் செம்பியர் மருகன் – புறம் 228/9
TOP


செம்பியன் (5)

நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன்/ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 82,83
அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன்/பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/4,5
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன்/பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு – நற் 234/6,7
சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன் – அகம் 36/15
சினம் கெழு தானை செம்பியன் மருக – புறம் 37/6
TOP


செம்பின் (1)

செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும் – ஐங் 43/2
TOP


செம்பு (7)

செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர் – நெடு 112
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் – நற் 153/3
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி – அகம் 375/13
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/11
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை – புறம் 201/9
TOP


செம்பூழ் (1)

பைம் தினை உணங்கல் செம்பூழ் கவரும் – ஐங் 469/1
TOP


செம்பொன் (2)

சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை – சிறு 75
செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும் – பெரும் 241
TOP


செம்பொன்_மலையின் (1)

செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும் – பெரும் 241
TOP


செம்மல் (32)

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு – திரு 62
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின் – சிறு 145
சேடல் செம்மல் சிறுசெங்குரலி – குறி 82
செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர் – நற் 130/4
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த – நற் 392/8
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/6
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி – பதி 30/26
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த – பதி 70/10
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய – கலி 19/11
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/18
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 14/2
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் – அகம் 15/2
செறிந்த சேரி செம்மல் மூதூர் – அகம் 15/7
செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் – அகம் 81/11
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/3
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/5
செறுவோர் செம்மல் வாட்டலும் சேர்ந்தோர்க்கு – அகம் 231/1
புலி மருள் செம்மல் நோக்கி – அகம் 259/17
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 304/14
இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட – அகம் 306/9
அணி மிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறைய – அகம் 374/14
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப – அகம் 397/2
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/13
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/11
தம்மை பிழைத்தோர் பொறுக்கும் செம்மல்/இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என – புறம் 43/18,19
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் – புறம் 54/3
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர் – புறம் 97/18
ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல்/களிறு இன்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே – புறம் 205/13,14
சேறுபடு குருதி செம்மல் உக்கு ஓஒ – புறம் 285/10
TOP


செம்மலனே (1)

விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே – குறு 33/4
TOP


செம்மலும் (5)

எம்மனோரில் செம்மலும் உடைத்தே – நற் 45/11
நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 47/11
பீடும் செம்மலும் அறியார் கூடி – புறம் 76/10
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 156/6
வளனும் செம்மலும் எமக்கு என நாளும் – புறம் 254/9
TOP


செம்மலை (3)

செம்மலை ஆகிய மலை கிழவோனே – கலி 40/34
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/11
எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின் – புறம் 161/8
TOP


செம்மலொடு (4)

மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப – மது 685
செவ்வி மருதின் செம்மலொடு தாஅய் – குறு 50/2
கரி பரந்து அன்ன காயாம் செம்மலொடு/எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ – அகம் 133/8,9
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/7
TOP


செம்மலோய் (1)

கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என – மலை 543
TOP


செம்மலோர் (1)

சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் என – அகம் 66/4
TOP


செம்மலோரும் (1)

ஊர் களிற்று அன்ன செம்மலோரும்/வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து – பரி 23/35,36
TOP


செம்மலோன் (1)

செறுநரும் விழையும் செம்மலோன் என – நற் 50/9
TOP


செம்மற்று (1)

செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/15
TOP


செம்மற்றே (2)

தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம நின் – பரி 8/27
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே/தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும் – கலி 40/16,17
TOP


செம்மாந்தது (1)

தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் – கலி 109/5
TOP


செம்மாந்து (1)

படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து/செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் – புறம் 161/19,20
TOP


செம்மால் (5)

ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால்/வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப – பதி 37/5,6
எம்மொடு சேர்ந்து சென்றீவாயால் செம்மால்/நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/20,21
செம்மால் நின் பால் உண்ணிய – கலி 85/21
செம்மால் வனப்பு எலாம் நுந்தையை ஒப்பினும் நுந்தை – கலி 86/11
அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால்/நின் ஒன்று உரைப்ப கேள்-மதி – புறம் 366/6,7
TOP


செம்மீன் (2)

செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி – பதி 31/28
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 60/2
TOP


செம்மை (7)

செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும் – மது 499
வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் – மது 764
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட – குறு 265/3
வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு – பதி 90/11
செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே – பரி 7/59
செம்மை புது புனல் – பரி 9/76
கோல் செம்மை ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/18
TOP


செம்மைத்து (1)

ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி – மது 491
TOP


செம்மையின் (4)

பல் வேல் இரும்பொறை நின் கோல் செம்மையின்/நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த – பதி 89/9,10
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த – கலி 99/6
கோஒல் செம்மையின் சான்றோர் பல்கி – புறம் 117/6
TOP


செம்மையும் (6)

சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன் – நெடு 118
சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின் – நற் 196/4
மாதிரம் விளக்கும் சால்பும் செம்மையும்/முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற – பதி 32/2,3
சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும் – பதி 74/19
வண்மையும் செம்மையும் சால்பும் மறனும் – பதி 82/14
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் – பரி 4/50
TOP


செம்மையோரும் (1)

சால்பு எதிர்கொண்ட செம்மையோரும்/தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட – நற் 345/7,8
TOP


செம்மொழி (1)

தெரிகோல் அன்ன செயிர் தீர் செம்மொழி/உலைந்த ஒக்கல் பாடுநர் செலினே – அகம் 349/4,5
TOP


செய் (170)

மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து – பொரு 84
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 91
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 54
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் – மது 746
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ – நெடு 42
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் – நெடு 171
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய – மலை 186
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க – மலை 462
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/2
செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு – நற் 24/8
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/11
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா – நற் 56/5
யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை – நற் 88/1
கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை – நற் 120/3
இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/7
தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ – நற் 130/5
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த – நற் 133/9
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/4
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை – நற் 202/5
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/8
செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே – நற் 210/6
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம் – நற் 271/9
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம் – நற் 274/4
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் – நற் 284/5
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப – நற் 296/3
பொன் செய் வள்ளத்து பால் கிழக்கு இருப்ப – நற் 297/1
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப – நற் 313/2
வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார் – நற் 349/5
முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை – நற் 366/9
பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப – நற் 394/3
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/2
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி – குறு 148/2
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர் – குறு 190/2
மின்னு செய் கருவிய பெயல் மழை தூங்க – குறு 205/1
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/2
செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/6
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் – குறு 292/4
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே – ஐங் 48/5
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே – ஐங் 309/5
பொன் செய் பாண்டில் பொலம் கலம் நந்த – ஐங் 316/1
அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் – ஐங் 357/3
கார் செய் காலையொடு கையற பிரிந்தோர் – ஐங் 451/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/2
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து – பதி 22/12
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து – பதி 23/7
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/4
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/9
சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின் – பதி 65/16
பொன் செய் பூம் குழை மீமிசை தோன்றும் – பதி 86/11
செய் குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை – பரி 2/15
அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே – பரி 4/73
செய்_பொருள் வாய்க்க என செவி சார்த்துவோரும் – பரி 8/107
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/48
பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் – பரி 10/82
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் – பரி 11/138
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால் – பரி 13/64
மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/88
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/3
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 7/5
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே – கலி 7/21
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/14
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/23
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் – கலி 29/24
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/6
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/13
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/8
சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/12
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட – கலி 86/3
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 87/3
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
செய் புறம் நோக்கி இருத்துமோ நீ பெரிது – கலி 111/18
இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/20
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி – கலி 146/49
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி – அகம் 26/7
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய்/மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/24,25
செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5
செய்_வினை ஆற்று-உற விலங்கின் – அகம் 33/19
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/9
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/8
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 72/6
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு – அகம் 78/17
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் – அகம் 82/12
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/9
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் – அகம் 101/2
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/5
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/27
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் – அகம் 125/15
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல் – அகம் 127/8
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/17
செய்_வினை பிரிதல் எண்ணி கைம்மிக – அகம் 143/1
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் – அகம் 149/6
செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/6
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர் – அகம் 156/3
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் – அகம் 173/4
கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும் – அகம் 181/19
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 207/4
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/18
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் – அகம் 229/8
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி – அகம் 254/3
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய்/இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து – அகம் 262/2,3
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே – அகம் 271/11
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை – அகம் 314/7
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
பொன் செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி – அகம் 317/8
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/20
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி – அகம் 346/8
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே – அகம் 347/8
செய் குறி ஆழி வைகல்-தோறு எண்ணி – அகம் 351/10
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் – அகம் 363/8
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/16
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
தாது செய் பாவை அன்ன தையல் – அகம் 392/6
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 6/11
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும் – புறம் 36/4
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/6
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை – புறம் 38/13
ஆண்டு செய் நுகர்ச்சி ஈண்டும் கூடலின் – புறம் 38/16
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/11
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் – புறம் 56/19
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் – புறம் 174/19
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/5
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/7
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 228/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 228/1
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 228/4
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 256/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 256/1
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 256/7
படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே – புறம் 260/28
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/6
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் – புறம் 318/7
பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே – புறம் 326/15
உடும்பு செய்/பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா – புறம் 333/15,16
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் – புறம் 353/2
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/4
செய் நீ முன்னிய வினையே – புறம் 363/17
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து – புறம் 378/6
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை – புறம் 386/8
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/6
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/36
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என – புறம் 397/9
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர் – புறம் 398/7
TOP


செய்_பொருட்கு (4)

செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு/அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/8,9
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர் – குறு 190/2
TOP


செய்_பொருள் (5)

செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/6
செய்_பொருள் வாய்க்க என செவி சார்த்துவோரும் – பரி 8/107
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
TOP


செய்_பொருள்_பிணி (1)

பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் – கலி 29/24
TOP


செய்_வினை (27)

செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே – நற் 210/6
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் – நற் 284/5
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/2
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 7/5
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/14
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
செய்_வினை ஆற்று-உற விலங்கின் – அகம் 33/19
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/8
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/27
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் – அகம் 125/15
செய்_வினை பிரிதல் எண்ணி கைம்மிக – அகம் 143/1
செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/6
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் – அகம் 173/4
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே – அகம் 271/11
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/20
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே – அகம் 347/8
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/16
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை – புறம் 38/13
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/7
TOP


செய்_வினைக்கு (3)

சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா – நற் 56/5
செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 6/11
TOP


செய்க (2)

அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக – ஐங் 8/2
அன்னவை பலவும் செய்க என்னதூஉம் – புறம் 172/4
TOP


செய்கின்றே (1)

செய்கின்றே செம் பூ புனல் – பரி 7/22
TOP


செய்கு (1)

இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு என – அகம் 177/2
TOP


செய்குவம் (1)

யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே காமர் – ஐங் 288/2
TOP


செய்குவம்-கொல்லோ (1)

செய்குவம்-கொல்லோ நல்வினை எனவே – புறம் 214/1
TOP


செய்குவர் (1)

இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் – ஐங் 215/6
TOP


செய்குவன் (1)

இன்னும் இன்ன பல செய்குவன் யாவரும் – புறம் 23/13
TOP


செய்குவென் (1)

நாளை செய்குவென் அமர் என கூறி – புறம் 304/6
TOP


செய்குவை (1)

செரு பல செய்குவை வாழ்க நின் வளனே – பதி 36/14
TOP


செய்குவோரும் (1)

தெய்வ பிரமம் செய்குவோரும்/கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும் – பரி 19/40,41
TOP


செய்குறி (1)

செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/8
TOP


செய்கை (4)

ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
செய்கை அன்ன செம் நில புறவின் – அகம் 134/6
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன – அகம் 293/4
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் – புறம் 29/22
TOP


செய்கோ (11)

கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ/பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் – நற் 30/1,2
விருந்து எவன் செய்கோ தோழி சாரல் – நற் 112/1
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ/தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/2,3
யான் எவன் செய்கோ என்றி யான் அது – குறு 96/2
யான் எவன் செய்கோ பாண ஆனாது – ஐங் 133/1
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே – ஐங் 154/4
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ/பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள – கலி 34/11,12
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ/தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/15,16
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ/என ஆங்கு – கலி 34/19,20
ஒண் நுதல் அரிவை யான் என் செய்கோ எனவே – அகம் 50/14
யான் எவன் செய்கோ தோழி பொறி வரி – அகம் 67/1
TOP


செய்த (65)

கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பொரு 163
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு – மலை 320
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
செய்த அல்லல் பல்குவ வை எயிற்று – நற் 200/9
செய்த தன் தப்பல் அன்றியும் – நற் 203/10
நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி – நற் 221/10
பருவம் செய்த கருவி மா மழை – நற் 238/5
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – நற் 256/7
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த/களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/6,7
ஆள் இல் பெண்டிர் தாளின் செய்த/நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்_கொள – நற் 353/1,2
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் – குறு 43/3
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை – குறு 48/1
தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – குறு 61/1
இனிய செய்த நம் காதலர் – குறு 202/4
பிழையா வஞ்சினம் செய்த/கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/7,8
செய்த வினைய மன்ற பல் பொழில் – ஐங் 93/3
இனிய செய்த நின்று பின் – ஐங் 143/2
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே – ஐங் 242/5
தேம் பலி செய்த ஈர் நறும் கையள் – ஐங் 259/4
நன்றே செய்த உதவி நன்று தெரிந்து – ஐங் 288/1
தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த/அன்பு இல் அறனும் அருளிற்று மன்ற – ஐங் 394/1,2
செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே – ஐங் 472/2
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த/பொய் வலாளர் போல – ஐங் 473/3,4
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/14
செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு – பதி 15/28
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் – பதி 63/18
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/105
செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன – பரி 20/37
தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/8
கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/11
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செற்று – கலி 52/1
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான் – கலி 72/11
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த/புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்-மன் என்று இரங்குபு – கலி 83/21,22
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 83/29
அறீஇய செய்த வினை – கலி 84/27
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த/அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர – கலி 97/3,4
கோடு குறி செய்த மார்பு – கலி 104/64
பெற்றேம் யாம் என்று பிறர் செய்த இல் இருப்பாய் – கலி 111/10
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த/தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/2,3
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த/அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு – கலி 131/2,3
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/27
பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/51
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த/பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/24,25
ஒள் வளை ஓட துறந்து துயர் செய்த/கள்வன்-பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி – கலி 145/36,37
காதலன் செய்த கலக்கு-உறு நோய்க்கு ஏதிலார் – கலி 145/49
நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால் – கலி 145/57
ஆனா அரும் படர் செய்த/யானே தோழி தவறு உடையேனே – அகம் 72/21,22
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/2
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் – அகம் 118/12
இரும் கழி செறுவின் உழாஅது செய்த/வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 140/2,3
நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த/அன்பு இலாளன் அறிவு நயந்தேனே – அகம் 260/14,15
பருவம் செய்த பானாள் கங்குல் – அகம் 274/3
காதலர் செய்த காதல் – அகம் 301/27
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே – அகம் 360/19
நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று – அகம் 398/7
சான்றோர் செய்த நன்று உண்டாயின் – புறம் 34/20
புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன் – புறம் 69/11
பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு – புறம் 311/4
வாழ செய்த நல்வினை அல்லது – புறம் 367/10
TOP


செய்ததன் (2)

நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர் – நற் 277/10
செய்ததன் பயம் பற்று விடாது – கலி 59/25
TOP


செய்தது (9)

கரந்து நாம் செய்தது ஒன்று இல்லை உண்டு எனின் – நற் 27/5
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று – குறு 173/5
நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ – குறு 230/4
நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின் – கலி 49/3
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா – கலி 51/11
இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே_இழாய் – கலி 59/24
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் – கலி 117/7
கனவில் கண்டு யான் செய்தது கேள் இனி – கலி 128/9
இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் – புறம் 134/1
TOP


செய்ததும் (1)

செய்ததும் வாயாளோ செப்பு – பரி 6/67
TOP


செய்தல் (11)

செய்தல் வேண்டுமால் கைதொழுது இரப்பல் – நற் 102/4
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல்/எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் என – நற் 284/5,6
இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 202/5
ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல்/ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் – பதி 24/6,7
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய் – கலி 57/15
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல்/பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே – கலி 60/6,7
அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல்/குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/70,71
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/11
நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் – புறம் 195/6
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் – புறம் 195/7
செய்தல் வேண்டுமால் நன்றோ வானோர் – புறம் 213/22
TOP


செய்தலின் (1)

பெறாஅமையின் பேர் அமர் செய்தலின்/கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா – புறம் 342/12,13
TOP


செய்தவர் (2)

தவல் இல் நோய் செய்தவர் காணாமை நினைத்தலின் – கலி 134/11
நடுங்கு நோய் செய்தவர் நல்காமை நினைத்தலின் – கலி 134/15
TOP


செய்தவும் (1)

காதல் செய்தவும் காதல் அன்மை – நற் 268/6
TOP


செய்தன்று (1)

யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின் – நற் 309/3
TOP


செய்தன்றே (3)

கறங்கு குரல் எழிலி கார் செய்தன்றே/பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/2,3
பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே – ஐங் 452/5
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் – அகம் 4/7
TOP


செய்தன்றோ (1)

முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18
TOP


செய்தன (5)

பயலை செய்தன பனி படு துறையே – ஐங் 141/3
நோய் நன்கு செய்தன எமக்கே – ஐங் 441/3
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை – ஐங் 476/2
வேளாண்மை செய்தன கண் – கலி 101/46
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1
TOP


செய்தனர் (1)

சென்றனர் ஆயினும் நன்று செய்தனர் என – நற் 164/4
TOP


செய்தனவே (1)

எல்லாரும் அறிய நோய் செய்தனவே/தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/2,3
TOP


செய்தனள் (2)

எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/5
TOP


செய்தனன் (3)

அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின் – புறம் 239/19
TOP


செய்தனெம் (1)

செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8
TOP


செய்தனை (3)

குறி நீ செய்தனை என்ப அலரே – ஐங் 369/3
எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி – அகம் 288/8
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3
TOP


செய்தனைத்தற்கோ (1)

தெரி வேய் தோள் கரும்பு எழுதி தொய்யில் செய்தனைத்தற்கோ/புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி 76/15,16
TOP


செய்தனையால் (3)

இனிது செய்தனையால் நுந்தை வாழியர் – ஐங் 294/3
இனிது செய்தனையால் எந்தை வாழிய – அகம் 104/14
இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி – அகம் 314/18
TOP


செய்தனையே (2)

நன்று என புரிந்தோய் நன்று செய்தனையே/செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு – நற் 24/7,8
தீங்கு செய்தனையே ஈங்கு வந்தோயே – அகம் 112/8
TOP


செய்தனையோ (1)

எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6
TOP


செய்தாய் (1)

பொறுக்கல்லா நோய் செய்தாய் பொறீஇ நிறுக்கல்லேன் – கலி 94/11
TOP


செய்தாய்-மன் (2)

இன்புற்றார்க்கு இறைச்சியாய் இயைவதோ செய்தாய்-மன்/அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/9,10
கலந்தவர் காமத்தை கனற்றலோ செய்தாய்-மன்/நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் – கலி 148/13,14
TOP


செய்தார் (3)

குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் – கலி 93/31
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட – கலி 105/55
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார்/நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 144/9,10
TOP


செய்தாள் (2)

இன்னது செய்தாள் இவள் என – கலி 54/19
இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் – கலி 141/14
TOP


செய்தாள்-கொல் (1)

என் செய்தாள்-கொல் என்பீர் கேட்டீ-மின் பொன் செய்தேன் – கலி 143/9
TOP


செய்தான் (6)

பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/6
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான்/அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/20,21
செய்தான் அ கள்வன் மகன் – கலி 51/16
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் – கலி 131/23
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
படாஅமை செய்தான் தொடர்பு – கலி 147/56
TOP


செய்தான்-கண் (3)

மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/7
அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/10
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
TOP


செய்தான்-கொல்லோ (1)

என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்-கண் – கலி 60/9
TOP


செய்தானை (1)

கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால் – கலி 147/48
TOP


செய்தி (11)

பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே – நற் 25/12
ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின் – குறு 374/2
சிறுவரின் இனைய செய்தி/நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே – ஐங் 85/4,5
பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே – கலி 28/24
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான் – கலி 100/16
நீ எவன் செய்தி பிறர்க்கு – கலி 108/50
கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி/அறியாது அளித்து என் உயிர் – கலி 110/18,19
வானத்து எவன் செய்தி நீ – கலி 147/29
இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே – புறம் 12/5
செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி இல் என – புறம் 34/6
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/7
TOP


செய்தியின் (3)

திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது – கலி 99/3
ஓவ செய்தியின் ஒன்று நினைந்து ஒற்றி – அகம் 5/20
சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர்-கொல்லோ – அகம் 235/3
TOP


செய்தியும் (1)

எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி – மது 516
TOP


செய்தியோ (4)

வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என் – கலி 145/20
கொன்னே செய்தியோ அரவம் பொன் என – அகம் 188/8
நினைதலும் செய்தியோ எம்மே கனை கதிர் – அகம் 327/8
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து – புறம் 68/4
TOP


செய்தீமோ (1)

அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/7
TOP


செய்தீர் (1)

என்று எல்லீரும் என் செய்தீர் என்னை நகுதிரோ – கலி 142/15
TOP


செய்து (44)

சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ – திரு 234
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 371
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை – நற் 289/6
செய்து இன்புற்றனெம் செறிந்தன வளையே – குறு 61/6
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே – குறு 377/5
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/3
நன் நுதல் இன்று மால் செய்து என – ஐங் 194/3
படு பிணம் பிறங்க பாழ் பல செய்து/படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/13,14
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின் – பதி 84/19
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின் – கலி 53/12
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய் – கலி 69/23
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3
புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு – கலி 82/4
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து/குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் – கலி 93/30,31
முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து – கலி 98/38
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை – கலி 122/4
காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/19
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே – கலி 141/2
அன்ன இடும்பை பல செய்து தன்னை – கலி 144/5
விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை – கலி 144/38
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் – அகம் 40/9
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என – அகம் 208/12
பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் – அகம் 219/8
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே – அகம் 227/22
செய்து பின் இரங்கா வினையொடு – அகம் 268/13
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் – அகம் 306/14
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு – அகம் 365/10
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர் – அகம் 378/18
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் – புறம் 10/11
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து/பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/5,6
நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு – புறம் 370/2
TOP


செய்தும் (2)

பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற – பட் 270
யாம் எவன் செய்தும் நினக்கு – கலி 108/51
TOP


செய்துவிட்டது (1)

அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர் – கலி 105/65
TOP


செய்தேம் (1)

காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/63
TOP


செய்தேன் (3)

நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் – கலி 37/12
என் செய்தாள்-கொல் என்பீர் கேட்டீ-மின் பொன் செய்தேன்/மறையின் தன் யாழ் கேட்ட மானை அருளாது – கலி 143/9,10
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் – புறம் 71/9
TOP


செய்தோர் (2)

செய்தோர் மன்ற குறி என நீ நின் – அகம் 25/13
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து – அகம் 267/2
TOP


செய்தோன் (3)

தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன்/அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே – அகம் 278/14,15
அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன்/எம் கோன் வளவன் வாழ்க என்று நின் – புறம் 34/15,16
ஆனா பெரு வளம் செய்தோன் வானத்து – புறம் 371/24
TOP


செய்தோனே (1)

பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/4
TOP


செய்ந்நன்றி (1)

செய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்மையும் – சிறு 207
TOP


செய்ப (2)

காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என – கலி 14/12
செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின் – புறம் 239/19
TOP


செய்பு (1)

சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/9
TOP


செய்பொருட்கே (1)

ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே – அகம் 81/15
TOP


செய்பொருள் (4)

நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட – அகம் 13/15
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/6
செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என – அகம் 299/10
எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் செய்பொருள்/வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி – அகம் 333/6,7
TOP


செய்பொருளே (1)

அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே – அகம் 23/13
TOP


செய்ம்-மார் (1)

தோமர வலத்தர் நாமம் செய்ம்-மார்/ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/14,15
TOP


செய்ம்ம் (1)

செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/2
TOP


செய்ம்மே (1)

கேட்டனை ஆயின் நீ வேட்டது செய்ம்மே – புறம் 46/8
TOP


செய்ய (6)

செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே – ஐங் 255/4
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய/புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/11,12
கேட்டால் எவன் செய்ய வேண்டுமோ மற்று இகா – கலி 107/12
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
நாம நல் அமர் செய்ய/ஒராங்கு மலைந்தன பெரும நின் களிறே – புறம் 16/18,19
மன்னர் ஏவல் செய்ய மன்னிய – புறம் 26/14
TOP


செய்யர் (1)

செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் – மது 412
TOP


செய்யலர் (2)

நாம் உறு துயரம் செய்யலர் என்னும் – நற் 133/7
பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்று இது – புறம் 43/14
TOP


செய்யவள் (1)

செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
TOP


செய்யன் (1)

செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 206
TOP


செய்யா (9)

காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 43
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 84
செய்யா பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி – மலை 125
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே – ஐங் 344/3
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா/முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/19,20
அரிதின் அறம் செய்யா ஆன்றோர் உலகும் – கலி 92/6
செய்யா மொழிவது எவன் – கலி 98/12
செய்யா மொழிவது எவன் – கலி 98/33
செய்யா கூறி கிளத்தல் – புறம் 148/6
TOP


செய்யாட்கு (1)

செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப – பரி 32/1
TOP


செய்யாத (2)

சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின் – கலி 81/27
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6
TOP


செய்யாது (7)

செற்றமும் உவகையும் செய்யாது காத்து – மது 490
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் – மலை 18
நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி – நற் 318/4
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட – பரி 20/62
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது/சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய் – கலி 69/22,23
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் – கலி 95/19
நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய – கலி 113/19
TOP


செய்யாம் (1)

செய்யாம் ஆயினும் உய்யாமையின் – அகம் 106/7
TOP


செய்யாய் (1)

செய்யாய் ஆதலின் கொடியை தோழி – நற் 244/8
TOP


செய்யாயோ (1)

சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என – கலி 14/6
TOP


செய்யார் (2)

செய்யார் தேஎம் தெருமரல் கலிப்ப – பொரு 134
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட – நற் 226/2
TOP


செய்யாள் (2)

அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் – கலி 115/10
அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள்/நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு – கலி 115/10,11
TOP


செய்யான் (4)

பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர் – பட் 228
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான்/வெருவு-உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய – கலி 120/1,2
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான்/ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் – புறம் 336/2,3
TOP


செய்யில் (1)

செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க – பரி 10/128
TOP


செய்யின் (1)

வறன்-உறு செய்யின் வாடுபு வருந்தி – அகம் 301/1
TOP


செய்யினும் (3)

நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும்/நின் வழி படூஉம் என் தோழி நன் நுதல் – நற் 247/6,7
நீ எமக்கு இன்னாதன பல செய்யினும்/நின் இன்று அமைதல் வல்லாம் மாறே – குறு 309/7,8
என்னை நீ செய்யினும் உரைத்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/14
TOP


செய்யும் (32)

இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் – மது 7
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் – மது 8
மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/6
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/3
பனி துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே – ஐங் 14/4
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே – ஐங் 41/4
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/4
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே – பரி 7/63
நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன் – பரி 24/54
இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு – கலி 5/4
மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும்/நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/13,14
நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும்/தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/16,17
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும்/சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/19,20
செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி – கலி 19/7
இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய – கலி 32/15
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/9
நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள் – கலி 77/14
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும்/பெருமான் பரத்தைமை ஒவ்வாதி என்றாள் – கலி 82/20,21
வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி 82/30
இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் – கலி 93/19
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும்/மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் – கலி 97/18,19
எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும்/நடாஅ கரும்பு அமன்ற தோளாரை காணின் – கலி 112/5,6
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
திறம் சேரார் செய்யும் தொழில்கள் அறைந்தன்று – கலி 141/4
கரந்து ஆங்கே இன்னா நோய் செய்யும் மற்று இஃதோ – கலி 141/15
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை – கலி 142/42
செய்யும் அறன் இல்லவன் – கலி 144/58
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும்/மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி – கலி 146/32,33
மெய்ம் மலி உவகை செய்யும் இ இகலே – புறம் 45/9
எண் தேர் செய்யும் தச்சன் – புறம் 87/3
TOP


செய்யுமோ (2)

என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே – ஐங் 305/4
TOP


செய்யுள் (3)

செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர் – பதி 73/8
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/11
புகழ்ந்த செய்யுள் கழாஅத்தலையை – புறம் 202/12
TOP


செய்யேன் (1)

நோதலே செய்யேன் நுணங்கு இழையாய் இ செவ்வி – பரி 24/38
TOP


செய்யை (1)

உடையும் ஒலியலும் செய்யை மற்று ஆங்கே – பரி 19/97
TOP


செய்யோள் (5)

எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 6
ஐய ஆயின செய்யோள் கிளவி – ஐங் 441/1
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம் – பரி 2/31
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து – அகம் 316/13
TOP


செய்யோனும் (1)

பிணிமுக ஊர்தி ஒண் செய்யோனும் என – புறம் 56/8
TOP


செய்வது (10)

செய்வது நன்று ஆமோ மற்று – கலி 62/8
செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன்-கொலோ – கலி 62/12
கனற்றி நீ செய்வது கடிந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/10
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20
செய்வது இல் என்பதோ கூறு – கலி 92/58
செய்வது இல ஆகுமோ மற்று – கலி 107/16
சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை – கலி 142/45
இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே – அகம் 6/22
செய்வது தெரிந்திசின் தோழி அல்கலும் – அகம் 281/1
கூறாய் செய்வது தோழி வேறு உணர்ந்து – அகம் 292/1
TOP


செய்வர்-கொல் (1)

எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/6
TOP


செய்வன (1)

செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
TOP


செய்வாம் (3)

யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/3
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம்/ஆறு விலங்கி தெருவின்-கண் நின்று ஒருவன் – கலி 60/22,23
எல்லா எவன் செய்வாம்/பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/5,6
TOP


செய்வாம்-கொல் (10)

யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஓங்கு கழை – நற் 51/1
யாது செய்வாம்-கொல் நாமே கய வாய் – நற் 194/2
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பொன் வீ – நற் 259/1
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – குறு 197/1
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பாம்பின் – குறு 268/3
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கைய – குறு 380/5
எவ்வாறு செய்வாம்-கொல் யாம் என நாளும் – பரி 35/4
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம் – கலி 60/22
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கை – அகம் 252/9
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – அகம் 364/12
TOP


செய்வார் (1)

நல்லது வெஃகி வினை செய்வார்/மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/88,89
TOP


செய்வார்க்கு (1)

செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
TOP


செய்வான் (2)

ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் – கலி 69/5
பாண்டியம் செய்வான் பொருளினும் – கலி 136/20
TOP


செய்வினை (6)

ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 83
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் – நற் 221/7
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார் – குறு 309/1
செய்வினை பொலிந்த செறி கழல் நோன் தாள் – ஐங் 389/1
செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க – பரி 10/128
TOP


செய்வு-உறு (8)

செவி நேர்பு வைத்த செய்வு-உறு திவவின் – திரு 140
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர் – நெடு 112
செய்வு-உறு பாவை அன்ன என் – குறு 195/6
இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/7
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி – கலி 85/2
செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/13
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/15
செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ – புறம் 243/2
TOP


செய்வேன்-கொலோ (1)

செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன்-கொலோ/ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/12,13
TOP


செய்வோர் (1)

செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் – அகம் 323/2
TOP


செய்வோரும் (1)

ஊழ்-உற முரசின் ஒலி செய்வோரும்/என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி – பரி 19/45,46
TOP


செய (7)

பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம் – மது 719
உல்கு செய குறைபடாது – பட் 125
என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி – பதி 44/16
நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு – கலி 104/31
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது – கலி 142/3
TOP


செயல் (18)

அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/5
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக – நற் 193/7
நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த – நற் 325/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
செயல் அமை கண்ணி சேரலர் வேந்தே – பதி 38/8
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் – பதி 85/2
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/12
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/16
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் – கலி 9/4
வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள் – கலி 15/24
பேணாய் நீ பெட்ப செயல் – கலி 91/24
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 92/33
வல்லர் எமர்-கண் செயல்/ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் – கலி 112/11,12
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் – அகம் 59/17
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/7
குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன் – புறம் 371/8
TOP


செயல்படு (1)

செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு – நற் 24/8
TOP


செயல்பாலது (1)

நாம் செயல்பாலது இனி – கலி 76/22
TOP


செயலே (3)

வல்லாய் மன்ற நீ அல்லது செயலே – ஐங் 287/4
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
TOP


செயலை (14)

செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 207
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை/தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 105,106
சேந்த செயலை செப்பம் போகி – மலை 160
செயலை அம் தளிர் அன்ன என் – நற் 244/10
சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் – நற் 376/7
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/5
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/3
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் – ஐங் 273/1
சினை எலாம் செயலை மலர காய் கனி – பரி 15/31
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் – அகம் 7/19
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை/தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/6,7
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை/ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என – அகம் 68/5,6
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/12
TOP


செயற்கு (2)

யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே – குறு 383/6
செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை தன் சென்னி – பரி 8/87
TOP


செயற்கே (1)

முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே/இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி சிறந்த – புறம் 6/18,19
TOP


செயற்கையில் (1)

இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும் – புறம் 35/28
TOP


செயா (1)

வறிது நெறி ஒரீஇ வலம் செயா கழி-மின் – மலை 202
TOP


செயிர் (23)

சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 19
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/3
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் – நற் 298/2
செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே – நற் 364/12
உயிர் கலந்து ஒன்றிய செயிர் தீர் கேண்மை – ஐங் 419/1
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
செயிர் உடைய அரவு எறிந்து – பதி 51/26
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/30
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/2
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து – கலி 102/19
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
செறுநரும் விழையும் செயிர் தீர் காட்சி – அகம் 66/3
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் – அகம் 75/10
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை – அகம் 155/13
செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல – அகம் 205/2
தெரிகோல் அன்ன செயிர் தீர் செம்மொழி – அகம் 349/4
செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே – அகம் 367/16
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/2
செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ – புறம் 3/6
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி – புறம் 210/5
TOP


செயிர்த்த (2)

சிரறியவன் போல் செயிர்த்த நோக்கமொடு – பொரு 124
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் – மது 412
TOP


செயிர்த்தன்று (1)

செற்றன்று ஆயினும் செயிர்த்தன்று ஆயினும் – புறம் 226/1
TOP


செயிர்த்து (3)

செயிர்த்து எழு தெவ்வர் திறை துறைபோகிய – பொரு 120
செம் கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி – பட் 280
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட – அகம் 388/14
TOP


செயிரின் (1)

செயிரின் குறை நாளால் பின் சென்று சாடி – கலி 105/37
TOP


செயின் (5)

திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/3
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு – கலி 15/8
என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின்/நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய – கலி 113/18,19
அருள் உற செயின் நுமக்கு அறனும்-மார் அதுவே – கலி 140/34
திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 148/19
TOP


செயினும் (2)

இன்னா செயினும் இனிது தலையளிப்பினும் – குறு 397/6
மாணா செயினும் மறுத்து ஆங்கே நின்-வயின் – கலி 91/22
TOP


செயினே (1)

எற்று ஆவது-கொல் யாம் மற்றொன்று செயினே – நற் 239/12
TOP


செயும் (1)

புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7
TOP


செயும்-கொல் (1)

எ வினை செயும்-கொல் நோகோ யானே – அகம் 321/14
TOP


செரீஇ (8)

பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 27
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ/அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 119,120
சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ/அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே – நற் 196/8,9
தளிர் செரீஇ கண்ணி பறித்து – பரி 7/45
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/98
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ/விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி – பரி 12/88,89
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ/சின மாந்தர் வெறி குரவை – புறம் 22/21,22
தீம் கனி இரவமொடு வேம்பு மனை செரீஇ/வாங்கு மருப்பு யாழொடு பல் இயம் கறங்க – புறம் 281/1,2
TOP


செரீஇய (3)

பிள்ளை உள்வாய் செரீஇய/இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே – குறு 92/4,5
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல – புறம் 315/4
TOP


செரீஇயும் (1)

உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும்/தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி – குறு 295/1,2
TOP


செரு (66)

செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
செல்வர் செல்வ செரு மேம்படுந – பெரும் 456
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 490
பொருது அவரை செரு வென்றும் – மது 56
கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும் – மது 393
ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் – மது 726
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய – மலை 186
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 356
செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/2
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து – நற் 387/6
ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ – குறு 229/4
செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் – குறு 385/3
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று – பதி 36/4
செரு பல செய்குவை வாழ்க நின் வளனே – பதி 36/14
உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு – பதி 39/6
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை – பதி 46/10
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
செரு மிகு தானை வெல் போரோயே – பதி 63/12
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று – பதி 67/12
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின் – பதி 84/19
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
அரசியல் பிழையாது செரு மேந்தோன்றி – பதி 89/12
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு – பதி 90/55
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/30
தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை – பரி 18/54
செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன – பரி 20/37
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
செரு மேம்பட்ட வென்றியர் – கலி 26/24
செரு குறித்தாரை உவகை கூத்தாட்டும் – கலி 85/34
செரு ஒழிந்தேன் சென்றீ இனி – கலி 91/15
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/4
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் – அகம் 82/12
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/4
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/18
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/10
செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/21
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு – அகம் 366/9
செரு மிகு சேஎய் நின் பாடுநர் கையே – புறம் 14/19
துணை வேண்டா செரு வென்றி – புறம் 16/10
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
செரு மிகு வளவ நின் சினைஇயோர் நாடே – புறம் 41/18
செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே – புறம் 58/8
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து – புறம் 62/6
வழு இன்று எய்தியும் அமையாய் செரு வேட்டு – புறம் 99/8
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே – புறம் 120/21
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட – புறம் 174/12
செரு மேம்படூஉம் வென்றியர் எனாஅ – புறம் 197/6
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/19
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு-உற்று மயங்கி – புறம் 279/7
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே – புறம் 321/10
செல்வம் வேண்டார் செரு புகல் வேண்டி – புறம் 345/13
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் – புறம் 365/6
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து-உறு பைம் சால் – புறம் 369/12
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக – புறம் 373/2
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள் – புறம் 387/29
TOP


செரு_களம் (1)

உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
TOP


செருக்கத்து (1)

கள் களி செருக்கத்து அன்ன – நற் 35/11
TOP


செருக்காளர் (1)

பழம்_செருக்காளர் தழங்கு குரல் தோன்ற – மது 669
TOP


செருக்கி (12)

மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி/முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென – பொரு 140,141
உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் – குறி 130
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி/கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 159,160
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு – குறி 164
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி/நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் – மலை 244,245
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி/பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப – நற் 225/1,2
மொய் வளம் செருக்கி மொசிந்து வரும் மோகூர் – பதி 49/8
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி/உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/8,9
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி/பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில் – கலி 90/5,6
பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை – அகம் 298/9
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி/சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/6,7
TOP


செருக்கிய (2)

கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் – நற் 103/3
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/6
TOP


செருக்கினால் (1)

செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ – கலி 69/19
TOP


செருக்கு (3)

பழம் செருக்கு உற்ற நும் அனந்தல் தீர – மலை 173
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை – அகம் 37/6
நாள் செருக்கு அனந்தர் துஞ்சுவோனே – புறம் 316/3
TOP


செருக்கும் (1)

இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும்/வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – நற் 59/5,6
TOP


செருக்கொடு (1)

செருக்கொடு நின்ற-காலை மற்று அவன் – பொரு 89
TOP


செருத்தல் (2)

நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல்/பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து – குறு 344/4,5
வீங்கு மாண் செருத்தல் தீம் பால் பிலிற்ற – அகம் 14/10
TOP


செருந்தி (8)

தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் – சிறு 147
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் – குறி 75
கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி – பட் 243
செருந்தி தாய இரும் கழி சேர்ப்பன் – ஐங் 112/2
நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ – அகம் 150/9
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/13
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி/பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள் – அகம் 280/1,2
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/3
TOP


செருந்தியும் (2)

பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும்/மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 26/2,3
புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும்/வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/2,3
TOP


செருந்தியொடு (4)

களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர – மது 172
இரும் சாய் அன்ன செருந்தியொடு வேழம் – ஐங் 18/1
எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கமழ – ஐங் 141/1
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇ – ஐங் 182/1
TOP


செருப்பின் (1)

மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே – பதி 21/23
TOP


செருப்பு (2)

செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் – அகம் 129/13
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் – புறம் 257/1
TOP


செருமுகம் (1)

செருமுகம் நோக்கி செல்க என விடுமே – புறம் 279/11
TOP


செருவத்தானே (3)

கடியையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – பதி 51/37
உயிர் போற்றலையே செருவத்தானே/கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் – பதி 79/1,2
வல்லையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – புறம் 37/14
TOP


செருவத்து (1)

ஒருவரும் இல்லை மாதோ செருவத்து/சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/5,6
TOP


செருவம் (1)

செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை தன் சென்னி – பரி 8/87
TOP


செருவில் (6)

செருவில் ஒருவ பொரு விறல் மள்ள – திரு 262
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில்/மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 594,595
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 92/34
எவ்வி வீழ்ந்த செருவில் பாணர் – அகம் 115/8
இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில்/பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 199/19,20
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/8
TOP


செருவிளை (1)

எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை – குறி 68
TOP


செருவிற்கு (2)

மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் – புறம் 279/5
TOP


செருவின் (5)

ஆரா செருவின் ஐவர் போல – பெரும் 417
இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர் – பட் 72
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள் – மலை 163
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி – மலை 529
கரந்தை நீடிய அறிந்து மாறு செருவின்/பல் ஆன் இன நிரை தழீஇய வில்லோர் – புறம் 269/9,10
TOP


செல் (111)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 99
ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி – பொரு 93
செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று – சிறு 3
செல் இசை நிலைஇய பண்பின் – சிறு 268
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் – முல் 100
நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி – மது 246
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப – குறி 229
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின் – பட் 183
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – மலை 143
ஆறு செல் மாக்கள் சென்னி எறிந்த – நற் 2/3
செல் மழை இயக்கம் காணும் – நற் 44/11
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம் – நற் 107/4
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் – நற் 117/5
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப – நற் 157/3
தேரும் செல் புறம் மறையும் ஊரொடு – நற் 187/6
செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே – நற் 197/12
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல – நற் 202/10
கொடிச்சி செல் புறம் நோக்கி – நற் 204/11
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் – நற் 212/3
ஆன்றோர் செல் நெறி வழாஅ – நற் 233/8
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் – நற் 239/5
செல் பெரும் காளை பொய்ம்மருண்டு சேய் நாட்டு – நற் 271/4
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும் – குறு 140/2
செல் மழை தவழும் சென்னி – குறு 144/6
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின் – குறு 169/1
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/4
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர் கூர்ந்து – குறு 234/1
ஆறு செல் மாக்கள் சேக்கும் – குறு 253/7
செல் ஆற்று கவலை பல் இயம் கறங்க – குறு 263/2
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர் – குறு 297/3
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று – குறு 331/2
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் – குறு 350/6
கூறு-மின் வாழியோ ஆறு செல் மாக்கள் – ஐங் 385/4
சேஎர் உற்ற செல் படை மறவர் – பதி 41/11
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் – பதி 60/7
என்றனிர் ஆயின் ஆறு செல் வம்பலீர் – பதி 77/2
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை – பதி 82/4
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல – பரி 6/79
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல – பரி 6/79
ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும் – பரி 8/98
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 8/116
செல் மனம் மால்-உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து – பரி 10/45
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல்/அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 13/45,46
செல் நீர் வீ-வயின் தேன் சோர பல் நீர் – பரி 16/42
ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு – பரி 19/18
செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று-உழி – பரி 23/82
செல் நவை அரவத்தும் இனையவள் நீ நீப்பின் – கலி 7/18
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி – கலி 19/7
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/2
எதிர் வளி நின்றாய் நீ செல்/இனி எல்லா யாம் தீது இலேம் என்று தெளிப்பவும் கைந்நீவி – கலி 81/32,33
திரி குதிரை ஏறிய செல் – கலி 96/39
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல்/பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய் – கலி 113/3,4
செல் என்று நின்னை விடுவேன் யான் மற்று எனக்கு – கலி 117/14
செல் கதிர் ஞாயிறே நீ – கலி 147/35
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே – அகம் 19/8
சுரம் செல் மள்ளர் சுரியல் தூற்றும் – அகம் 21/13
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/15
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் – அகம் 82/12
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க – அகம் 95/8
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் – அகம் 107/6
நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் – அகம் 113/18
ஆறு செல் மாக்கள் அறுத்த பிரண்டை – அகம் 119/5
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை – அகம் 121/12
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட – அகம் 137/1
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 141/22
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை – அகம் 169/10
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் – அகம் 175/4
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்று – அகம் 184/15
செல் விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த – அகம் 203/16
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை – அகம் 245/6
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/13
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/5
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் – அகம் 277/11
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/10
செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை என – அகம் 300/8
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் – அகம் 311/12
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த – அகம் 312/12
ஒற்று செல் மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல – அகம் 313/15
யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து – அகம் 323/9
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக – அகம் 324/13
சென்றோர் செல் புறத்து இரங்கார் கொன்றோர் – அகம் 327/17
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/8
இல் போல் நீழல் செல் வெயில் ஒழி-மார் – அகம் 343/11
ஆறு செல் மாக்கள் அரு நிறத்து எறிந்த – அகம் 363/11
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற – அகம் 389/18
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/3
செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற – புறம் 16/8
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது – புறம் 72/10
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி – புறம் 126/12
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட – புறம் 174/12
உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் – புறம் 205/4
புல்லார் இன நிரை செல் புறம் நோக்கி – புறம் 257/8
அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/21
சேய் நாட்டு செல் கிணைஞனை – புறம் 377/14
TOP


செல்-மதி (5)

சேந்தனை செல்-மதி நீயே பெரு மலை – நற் 276/8
பிறிது ஆறு செல்-மதி சினம் கெழு குருசில் – பதி 53/14
இனையை ஆகி செல்-மதி/வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/13,14
செல்-மதி சிறக்க நின் உள்ளம் நின் மலை – அகம் 288/1
இன்னே செல்-மதி நீயே சென்று அவன் – புறம் 181/8
TOP


செல்-மார் (3)

அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார்/நெஞ்சு உண மொழிப-மன்னே தோழி – அகம் 157/9,10
ஒழிய செல்-மார் செல்ப என்று நாம் – அகம் 285/1
உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/22
TOP


செல்-மின் (3)

செல்-மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே – நற் 229/2
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/5
தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின்/புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் – பரி 15/48,49
TOP


செல்க (21)

செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் ஒல்லென – பொரு 177
பனியும் தீர்குவள் செல்க என்றோளே – நற் 53/11
செல்க என விடுநள்-மன்-கொல்லோ எல் உமிழ்ந்து – நற் 68/7
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் – நற் 221/7
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் – நற் 242/6
குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என – நற் 306/3
செல்க என்றோளே அன்னை என நீ – குறு 141/2
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 7/6
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 10/6
தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம் – பரி 8/83
ஒண் குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின் – கலி 37/21
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 34/10
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் – அகம் 204/9
செல்க பாக எல்லின்று பொழுதே – அகம் 224/1
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/11
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண் – அகம் 345/2
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 374/16
நீள் கழல் மறவர் செல்வு-உழி செல்க என – புறம் 93/10
ஈங்கனம் செல்க தான் என என்னை – புறம் 208/4
செல்க என சொல்லாது ஒழிக என விலக்கும் – புறம் 246/2
செருமுகம் நோக்கி செல்க என விடுமே – புறம் 279/11
TOP


செல்கம் (7)

செல்கம் எழுமோ சிறக்க நின் ஊழி – நற் 93/6
செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும் – குறு 114/3
ஆங்கண் செல்கம் எழுக என ஈங்கே – குறு 219/4
நும் ஊர் செல்கம் எழுகமோ தெய்யோ – ஐங் 236/4
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே – கலி 44/21
ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம்/சில் நாள் ஆன்றனை ஆக என பன் நாள் – அகம் 325/13,14
எழு இனி நெஞ்சம் செல்கம் யாரோ – புறம் 207/1
TOP


செல்கலாது (1)

பிற கலம் செல்கலாது அனையேம் அத்தை – புறம் 126/16
TOP


செல்கு (1)

கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு – பதி 76/9
TOP


செல்குவம் (1)

செல்குவம் என்னார் பாடுபு பெயர்ந்தே – பதி 46/14
TOP


செல்குவம்-கொல்லோ (1)

நேரேம் ஆயினும் செல்குவம்-கொல்லோ/கடலின் நாரை இரற்றும் – ஐங் 114/2,3
TOP


செல்குவள் (1)

செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை – பரி 19/64
TOP


செல்குவிர் (2)

செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின் – சிறு 145
சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் யாமும் – அகம் 200/12
TOP


செல்குவை (3)

தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் – பதி 53/5
சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின் – பதி 78/3
செல்குவை ஆயின் நல்குவன் பெரிது என – புறம் 160/14
TOP


செல்நாய் (1)

செல்நாய் அன்ன கரு வில் சுற்றமொடு – பெரும் 139
TOP


செல்ப (9)

செல்ப என்ப தாமே செ வரி – நற் 73/6
செல்ப என்ப தாமே சென்று – நற் 129/4
செல்ப என்ப காதலர் – நற் 296/8
செல்ப என்பவோ கல் வரை மார்பர் – குறு 76/2
தாமே செல்ப ஆயின் கானத்து – குறு 348/1
செல்ப என்ப என்போய் நல்ல – அகம் 27/5
ஒழிய செல்-மார் செல்ப என்று நாம் – அகம் 285/1
செல்ப என்ப தோழி யாமே – அகம் 293/10
இளையோர் செல்ப எல்லும் எல்லின்று – அகம் 370/2
TOP


செல்ல (6)

எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி – குறி 215
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல/நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை – நற் 50/3,4
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல/கரு வளர் வானத்து இசையின் தோன்றி – பரி 2/4,5
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று – பரி 20/43
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல/பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர் – பரி 24/15,16
வல்ல-கொல் செல்ல தாமே கல்லென – அகம் 17/10
TOP


செல்லல் (22)

செல்லல் தீர்கம் செல்வாம் என்னும் – நற் 284/4
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் – நற் 396/8
மென் தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன் – குறு 111/1
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/3
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் – ஐங் 25/4
எம்மோடு சென்மோ செல்லல் நின் மனையே – ஐங் 77/4
கல் உடை நாட்டு செல்லல் தெய்யோ – ஐங் 233/4
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇ – ஐங் 315/3
செல்லல் ஐய என்னாது அவ்வே – ஐங் 332/5
செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப – பரி 8/123
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல்/அமைந்தது இனி நின் தொழில் – கலி 82/34,35
வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன் – கலி 129/23
செல்லல் என்று யான் சொல்லவும் ஒல்லாய் – அகம் 21/6
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல்/இது என அறியா மறுவரல் பொழுதில் – அகம் 22/3,4
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து – அகம் 292/7
செல்லல் என்றலும் ஆற்றாய் செலினே – அகம் 370/8
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
சிறு புன் கிளவி செல்லல் பாழ்பட – அகம் 389/14
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் – அகம் 396/1
செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம் – புறம் 259/4
செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம் – புறம் 259/4
TOP


செல்லலம் (2)

ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம் – புறம் 101/1
ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம்/பல நாள் பயின்று பலரொடு செல்லினும் – புறம் 101/1,2
TOP


செல்லலும் (1)

செறி தொடி உற்ற செல்லலும் பிறிது என – அகம் 98/28
TOP


செல்லலொடு (3)

பெரும் தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு/வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/13,14
வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு/நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் – அகம் 251/3,4
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு/கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய பொறை அடைந்து – அகம் 265/10,11
TOP


செல்லவும் (2)

மதில் கதவம் எழு செல்லவும்/பிணன் அழுங்க களன் உழக்கி – புறம் 98/4,5
முன்னோர் செல்லவும் செல்லாது இன்னும் – புறம் 365/7
TOP


செல்லற்க (1)

பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா – கலி 56/33
TOP


செல்லற்கு (2)

பெரும் தோள் நெகிழ்த்த செல்லற்கு/விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே – குறு 210/5,6
வறிது யான் வருந்திய செல்லற்கு அன்னை – அகம் 138/3
TOP


செல்லா (24)

ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை – பெரும் 453
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் – பட் 184
செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்ட – மலை 388
நிலம் செல செல்லா கயம் தலை குழவி – நற் 171/3
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா/நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம் ஆக – குறு 159/1,2
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/4
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா/வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே – ஐங் 327/2,3
ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் – கலி 62/5
தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் – கலி 93/33
வினை தலைப்படுதல் செல்லா நினைவுடன் – அகம் 5/7
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
போதல் செல்லா என் உயிரொடு புலந்தே – அகம் 55/17
காணிய செல்லா கூகை நாணி – அகம் 148/9
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் – அகம் 209/13
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன் – அகம் 340/6
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா/புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே – புறம் 54/12,13
ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென – புறம் 159/18
செல்லா செல்வம் மிகுத்தனை வல்லே – புறம் 160/27
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை – புறம் 201/3
ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர் – புறம் 287/7
தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா/வேற்றோர் ஆயினும் நோற்றோர்க்கு ஒழியும் – புறம் 367/2,3
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது – புறம் 395/19
TOP


செல்லாதீம் (3)

செல்லாதீம் என செப்பின் பல்லோர் – நற் 229/3
பனி கடும்-குரையம் செல்லாதீம் என – குறு 350/2
எல்லின்று தோன்றல் செல்லாதீம் என – அகம் 300/18
TOP


செல்லாதீமோ (2)

செல்லாதீமோ சிறு பிடி துணையே – குறு 390/2
செல்லாதீமோ என்றனள் யாயே – ஐங் 186/5
TOP


செல்லாது (41)

புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது/கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த – பெரும் 314,315
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது/உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் – பட் 92,93
இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப – மலை 541
உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது/நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி – நற் 47/2,3
நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது/கண்ணீர் அருவி ஆக – நற் 88/7,8
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல் – நற் 99/7
உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது/மாறு புறக்கொடுக்கும் அத்தம் – நற் 164/9,10
கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது/சேந்தனை செல்-மதி நீயே பெரு மலை – நற் 276/7,8
நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது/நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/7,8
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது/துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட – நற் 326/3,4
செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே – குறு 79/8
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது/வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் – குறு 265/1,2
ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை – குறு 340/3
ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே – ஐங் 321/5
பெய் பனி நலிய உய்தல் செல்லாது/குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/1,2
உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
முனை கைவிட்டு முன்னிலை செல்லாது/தூ எதிர்ந்து பெறாஅ தா இல் மள்ளரொடு – பதி 81/33,34
எடுக்கல் செல்லாது உழப்பவன் போல – கலி 38/5
காணும் பொழுதின் நோக்கல் செல்லாது/நாணி இறைஞ்சும் நன் மலை நன் நாட – கலி 49/8,9
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது/உயங்கி இருந்தார்க்கு உயர்ந்த பொருளும் – கலி 92/4,5
கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது/மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/47,48
செல்லாது நின்றீயல் வேண்டுவல் நீ செல்லின் – கலி 145/28
செல்லாது நிற்றல் இலேன் – கலி 145/31
கறி வளர் சாந்தம் ஏறல் செல்லாது/நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும் – அகம் 2/6,7
மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது/எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் – அகம் 75/3,4
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது/சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ – அகம் 120/12,13
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை – அகம் 241/11
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது/அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/8,9
இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன் – அகம் 297/9
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/16
உடன் உறை பழமையின் துறத்தல் செல்லாது/இரும் புறா பெடையொடு பயிரும் – அகம் 307/13,14
கனை சுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது/இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் – அகம் 309/14,15
பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது/பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும் – அகம் 357/7,8
வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் – அகம் 391/11
பலர் செல செல்லாது நின்று விளிந்தோரே – புறம் 24/36
தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது/நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/4,5
தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து – புறம் 159/2
செல்வல் அத்தை யானே செல்லாது/மழை அண்ணாப்ப நீடிய நெடு வரை – புறம் 166/31,32
பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது – புறம் 229/9
முன்னோர் செல்லவும் செல்லாது இன்னும் – புறம் 365/7
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே – புறம் 376/23
TOP


செல்லாமோ (3)

செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 57/6
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் – பதி 60/3
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – புறம் 64/2
TOP


செல்லாய் (6)

செல்லினும் செல்லாய் ஆயினும் நல்லதற்கு – நற் 16/3
சொல்லின் தெளிப்பவும் தெளிதல் செல்லாய்/செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/5,6
செல்லாய் ஆயினோ நன்றே – ஐங் 302/3
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/4
எம்மொடு இறத்தலும் செல்லாய் பின் நின்று – அகம் 19/6
ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று – அகம் 379/23
TOP


செல்லாயோ (2)

செல்லாயோ நின் முள் எயிறு_உண்கு என – நற் 134/8
செல்லாயோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 40/21
TOP


செல்லார் (4)

விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார்/நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் – குறு 130/2,3
ஒழிந்தவர் எல்லாரும் உண்ணாதும் செல்லார்/இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார் – கலி 18/6,7
உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர் – அகம் 111/1
பெரு வள கரிகால் முன்னிலை செல்லார்/சூடா வாகை பறந்தலை ஆடு பெற – அகம் 125/18,19
TOP


செல்லாள் (3)

வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி – நற் 308/5
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் – கலி 72/13
இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள்/முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி – புறம் 143/13,14
TOP


செல்லான் (4)

படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர – அகம் 397/8
எதிர் சென்று எறிதலும் செல்லான் அதனால் – புறம் 301/9
புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் பன் மான் – புறம் 304/7
TOP


செல்லி (1)

மல்லல் யாணர் செல்லி கோமான் – அகம் 216/12
TOP


செல்லிய (1)

செல்லிய முயலி பாஅய சிறகர் – ஐங் 378/1
TOP


செல்லின் (3)

கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல் – ஐங் 304/3
விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின்/நிரை வளை முன்கை வருந்தலோ இலளே – ஐங் 422/3,4
செல்லாது நின்றீயல் வேண்டுவல் நீ செல்லின்/புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை – கலி 145/28,29
TOP


செல்லினும் (4)

செல்லினும் செல்லாய் ஆயினும் நல்லதற்கு – நற் 16/3
பல நாள் பயின்று பலரொடு செல்லினும்/தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ – புறம் 101/2,3
மடவர் மெல்லியர் செல்லினும்/கடவன் பாரி கைவண்மையே – புறம் 106/4,5
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8
TOP


செல்லு (1)

செல்லு நீள் ஆற்று இடை சேர்ந்து எழுந்த மரம் வாட – கலி 3/12
TOP


செல்லுநர் (3)

அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள – ஐங் 331/3
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/8
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் – அகம் 395/12
TOP


செல்லுநர்க்கு (1)

கள்ளி முள் அரை பொருந்தி செல்லுநர்க்கு/உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின் – அகம் 151/12,13
TOP


செல்லும் (25)

செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார் – மலை 394
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல் – மலை 525
குறும் பல் ஊர யாம் செல்லும் ஆறே – நற் 9/12
செலீஇய செல்லும் ஒலி இரும் பரப்ப – நற் 254/5
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன் – ஐங் 22/2
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
சீர் உடை நன் நாட்டு செல்லும் அன்னாய் – ஐங் 214/5
அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும்/காலன் அனைய கடும் சின முன்ப – பதி 39/7,8
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல – பதி 66/3
வறன் நீந்தி நீ செல்லும் நீள் இடை நினைப்பவும் – கலி 3/2
மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும்/கானம் தகைப்ப செலவு – கலி 3/21,22
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும்/தளர் நடை காண்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/10,11
தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்து-உழி செல்லும்/ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/36,37
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே – கலி 125/24
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 148/7
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும்/சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள் – அகம் 79/6,7
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும்/கான யானை கவின் அழி குன்றம் – அகம் 123/3,4
உரையொடு செல்லும் அன்பினர் பெறினே – அகம் 255/19
செல்லும் நெடுந்தகை தேரே – அகம் 324/14
செல்லும் அன்னோ மெல்லம்புலம்பன் – அகம் 330/6
செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் – புறம் 18/13
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே – புறம் 96/9
அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும்/வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பாலுள்ளும் – புறம் 183/7,8
நின் உரை செல்லும் ஆயின் மற்று – புறம் 254/6
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8
TOP


செல்லும்-காலை (1)

நும் படை செல்லும்-காலை அவர் படை – புறம் 169/1
TOP


செல்லும்-கொல் (1)

செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை – நற் 344/8
TOP


செல்லும்-கொல்லோ (1)

எல்லி முன் உற செல்லும்-கொல்லோ/எ வினை செயும்-கொல் நோகோ யானே – அகம் 321/13,14
TOP


செல்லும்-மார் (1)

எந்தையும் செல்லும்-மார் இரவே அந்தில் – அகம் 240/7
TOP


செல்லுமோ (1)

வேட்டம் செல்லுமோ நும் இறை எனவே – அகம் 388/26
TOP


செல்லூர் (2)

அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/9
கெடாஅ தீயின் உரு கெழு செல்லூர்/கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய – அகம் 220/3,4
TOP


செல்லேம் (3)

வீங்கு உவர் கவவின் நீங்கல் செல்லேம்/நீயே ஆள்வினை சிறப்ப எண்ணி நாளும் – நற் 52/5,6
யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை – அகம் 261/11
நும்-வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்-வயின் – அகம் 376/12
TOP


செல்லேன் (6)

மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை – அகம் 7/16
மனையோள் சொல் எதிர் சொல்லல் செல்லேன்/செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென – அகம் 14/14,15
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன்/மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/11,12
என்றும் செல்லேன் அவன் குன்று கெழு நாட்டே – புறம் 394/18
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் – புறம் 399/14
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன் – புறம் 399/14
TOP


செல்வ (26)

அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ/ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 255,256
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ/குன்றம் கொன்ற குன்றா கொற்றத்து – திரு 265,266
செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – பொரு 121
செல்வர் செல்வ செரு மேம்படுந – பெரும் 456
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/6
செல்வ சிறாஅர் சீறடி பொலிந்த – குறு 148/1
செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே – ஐங் 104/4
வசை இல் செல்வ வானவரம்ப – பதி 38/12
செல்வர் செல்வ சேர்ந்தோர்க்கு அரணம் – பதி 59/10
வில்லோர் மெய்ம்மறை சேர்ந்தோர் செல்வ/பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை – பதி 65/5,6
புகாஅர் செல்வ பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 73/12
மாலை செல்வ தோலா கோட்ட – பரி 3/87
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன் வானத்து – பரி 5/58
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை – பரி 13/42
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை – பரி 18/54
ஒன்றார் தேய்த்த செல்வ நின் தொழுதே – பரி 21/70
இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்வ நின் – பரி 23/5
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் – கலி 50/14
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் – கலி 56/12
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ/நன்கு அதை அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால் – கலி 125/5,6
தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர் – அகம் 320/3
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன் – புறம் 150/7
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/17
செல்வ காலை நிற்பினும் – புறம் 215/8
TOP


செல்வக்கடுங்கோ (1)

செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன் – புறம் 387/30
TOP


செல்வக்கோமான் (1)

செல்வக்கோமான் பாடினை செலினே – பதி 67/23
TOP


செல்வக்கோவே (1)

செல்வக்கோவே சேரலர் மருக – பதி 63/16
TOP


செல்வங்கள் (1)

கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள்/தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/8,9
TOP


செல்வத்தால் (1)

செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/18
TOP


செல்வத்தான் (1)

பெருகிய செல்வத்தான் பெயர்த்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/11
TOP


செல்வத்து (12)

மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து/இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து நுவல – திரு 181,182
வியன் மேவல் விழு செல்வத்து/இரு வகையான் இசை சான்ற – மது 120,121
சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள் – நற் 182/4
பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா – நற் 270/6
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து/வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட – பதி 31/22,23
பாடுநர் கொள_கொள குறையா செல்வத்து செற்றோர் – பதி 82/12
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து/புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் – பரி 8/1,2
கனவினான் எய்திய செல்வத்து அனையதே – கலி 68/24
இன் தீம் பலவின் ஏர் கெழு செல்வத்து/எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் – அகம் 282/11,12
நாடு கெழு செல்வத்து பீடு கெழு வேந்தே – புறம் 35/12
செல்வத்து பயனே ஈதல் – புறம் 189/7
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண் – புறம் 381/10
TOP


செல்வத்துள் (1)

செல்வத்துள் சேர்ந்தவர் வளன் உண்டு மற்று அவர் – கலி 25/19
TOP


செல்வது (1)

எ நாளோ நெடுந்தகாய் நீ செல்வது/அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/18,19
TOP


செல்வதோ (1)

இனத்து உளான் எந்தைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ/தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ – கலி 108/32,33
TOP


செல்வம் (32)

செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே – நற் 210/6
சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர் – நற் 210/7
மென் கள் செல்வம் செல்வம் என்பதுவே – நற் 210/9
மென் கள் செல்வம் செல்வம் என்பதுவே – நற் 210/9
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல – நற் 217/1
சிலம்பு கழீஇய செல்வம்/பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/10,11
பலர் புகழ் செல்வம் இனிது கண்டிகுமே – பதி 11/20
கேட்டற்கு இனிது நின் செல்வம் கேள்-தொறும் – பதி 12/9
பீடு கெழு செல்வம் மரீஇய கண்ணே – பதி 50/26
நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம்/மண் பரிய வானம் வறப்பினும் மன்னுகமா – பரி 8/128,129
இகல் பல செல்வம் விளைத்து அவண் கண்டு இப்பால் – பரி 24/32
சிறியவன் செல்வம் போல் சேர்ந்தார்க்கு நிழல் இன்றி – கலி 10/2
தீது இலான் செல்வம் போல் தீம் கரை மரம் நந்த – கலி 27/2
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம்/படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/1,2
செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர் – கலி 61/2
செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே – கலி 106/45
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/4
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம்/தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே – அகம் 144/18,19
செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல் என – அகம் 174/3
பரிதி அம் செல்வம் பொதுமை இன்றி – அகம் 379/7
செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் – புறம் 18/13
ஆற்றும் பெரும நின் செல்வம்/ஆற்றாமை நின் போற்றாமையே – புறம் 28/16,17
அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன் – புறம் 34/15
மண் ஆள் செல்வம் எய்திய – புறம் 47/10
செல்லா செல்வம் மிகுத்தனை வல்லே – புறம் 160/27
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள – புறம் 161/15
வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இலமே – புறம் 197/8
ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம்/வேல் கெழு குருசில் கண்டேன் ஆதலின் – புறம் 198/9,10
நின் பெரும் செல்வம் யார்க்கு எஞ்சுவையே – புறம் 213/16
பரிசிலர் செல்வம் அன்றியும் விரி தார் – புறம் 265/7
செல்வம் வேண்டார் செரு புகல் வேண்டி – புறம் 345/13
TOP


செல்வமும் (7)

துணையோர் செல்வமும் யாமும் வருந்துதும் – ஐங் 50/1
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு – அகம் 105/8
பிறன் கடை செலாஅ செல்வமும் இரண்டும் – அகம் 155/2
சீர் மிகு செல்வமும் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 161/32
நிரப்பாது கொடுக்கும் செல்வமும் இலனே – புறம் 180/1
அன்னோர் செல்வமும் மன்னி நில்லாது – புறம் 360/11
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும்/கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல் – புறம் 393/18,19
TOP


செல்வமொடு (1)

புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி – புறம் 198/22
TOP


செல்வர் (21)

செல்வர் செல்வ செரு மேம்படுந – பெரும் 456
வான வண் கை வளம் கெழு செல்வர்/நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு – மது 442,443
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி – மது 572
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின் – மது 731
பெரு முது செல்வர் பொன் உடை புதல்வர் – நற் 58/1
பிரிதல் வல்லிரோ ஐய செல்வர்/வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/6,7
கொன்றை ஒள் வீ தாஅய் செல்வர்/பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்து அன்ன – குறு 233/2,3
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே – ஐங் 254/4
உள்ளுதற்கு இனிய மன்ற செல்வர்/யானை பிணித்த பொன் புனை கயிற்றின் – ஐங் 356/1,2
உலகத்தோரே பலர்-மன் செல்வர்/எல்லாருள்ளும் நின் நல் இசை மிகுமே – பதி 38/1,2
செல்வர் செல்வ சேர்ந்தோர்க்கு அரணம் – பதி 59/10
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர்/கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/22,23
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டும் – அகம் 156/1
செல்வர் ஆயினும் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 228/7
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர்/கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – அகம் 326/3,4
முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே – புறம் 6/18
முரைசு கெழு செல்வர் நகர் போலாதே – புறம் 127/10
துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர்/இன்மையின் இரப்போர்க்கு ஈஇயாமையின் – புறம் 165/3,4
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட – புறம் 188/2
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் – புறம் 337/2
TOP


செல்வர்-கொல் (1)

கொண்டும் செல்வர்-கொல் தோழி உமணர் – நற் 4/7
TOP


செல்வர்-கொல்லோ (1)

சொல்லினம் ஆயின் செல்வர்-கொல்லோ/ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை – குறு 350/3,4
TOP


செல்வர்-மன் (1)

நம்மொடு செல்வர்-மன் தோழி மெல்ல – நற் 125/8
TOP


செல்வர்க்கு (1)

பொது மொழி பிறர்க்கு இன்றி முழுது ஆளும் செல்வர்க்கு/மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் – கலி 68/1,2
TOP


செல்வரும் (1)

கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய – மது 577
TOP


செல்வல் (8)

செல்வல் கொண்க செறித்தனள் யாயே – நற் 258/2
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே – ஐங் 221/4
கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக – கலி 63/8
கடு மான் தோன்றல் செல்வல் யானே – புறம் 162/7
செல்வல் அத்தை யானே செல்லாது – புறம் 166/31
செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே – புறம் 196/15
அவல நெஞ்சமொடு செல்வல் நின் கறுத்தோர் – புறம் 210/13
செல்வல் அத்தை யானே வைகலும் – புறம் 211/17
TOP


செல்வற்கு (3)

ஆல்_அமர்_செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த – சிறு 97
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு/சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/2,3
செல்வற்கு ஒத்தனம் யாம் என மெல்ல என் – அகம் 26/20
TOP


செல்வன் (24)

வெவ் வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு – பொரு 136
காய் சினத்த கதிர்_செல்வன் – பட் 122
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே – நற் 45/5
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2
செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை – நற் 344/8
அலங்கல் செல்வன் சேவடி பரவி – பதி 31/9
அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் – பரி 5/51
வளம் கெழு செல்வன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/59
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
வரை கெழு செல்வன் நகர் – பரி 23/49
பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும் – கலி 26/2
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் பெரு விறல் – கலி 81/9
ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/14
மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியை – கலி 108/55
பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன் – அகம் 25/20
செல்வன் பெரும் பெயர் ஏத்தி வேலன் – அகம் 98/18
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி_அம்_செல்வன் – அகம் 175/14
நான்மறை முது நூல் முக்கண்_செல்வன் – அகம் 181/16
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
ஒரு கால் ஊர்தி பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 360/2
படுபு அறியலனே பல்_கதிர்_செல்வன் – புறம் 34/18
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/23
செல்வன் ஊரும் மா வாராதே – புறம் 273/4
TOP


செல்வன்-தன் (1)

மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்-தன் – பரி 5/69
TOP


செல்வனஃது (1)

செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே – ஐங் 104/4
TOP


செல்வனும் (3)

புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு – திரு 151
மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும்/நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறு பல் – திரு 154,155
எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும்/நால் பெரும் தெய்வத்து நன் நகர் நிலைஇய – திரு 159,160
TOP


செல்வனை (2)

கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை/ஏவல் இன் முதுமொழி கூறும் – பரி 13/40,41
வளி_தரும்_செல்வனை வாழ்த்தவும் இயைவதோ – கலி 16/16
TOP


செல்வனொடு (1)

முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 162
TOP


செல்வாம் (7)

செல்வாம் என்னும் கானலானே – நற் 127/9
செல்லல் தீர்கம் செல்வாம் என்னும் – நற் 284/4
செல்வாம் செல்வாம் என்றி அன்று இவண் – குறு 223/2
செல்வாம் செல்வாம் என்றி அன்று இவண் – குறு 223/2
செல்வாம் தோழி ஒல்வாங்கு நடந்தே – குறு 322/7
செல்வாம் தோழி நல்கினர் நமரே – குறு 369/4
சேய் ஆறு செல்வாம் ஆயின் இடர் இன்று – குறு 400/1
TOP


செல்வாய் (3)

நாறு இரும் கூந்தலார் இல் செல்வாய் இ வழி – கலி 95/2
பனி பட செல்வாய் நும் ஊர்க்கு – கலி 108/44
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/49
TOP


செல்வார் (4)

செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும் – நற் 208/5
செல்வார் அல்லர் என்று யான் இகழ்ந்தனனே – குறு 43/1
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/5
TOP


செல்வாரும் (1)

தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும்/கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – பரி 10/100,101
TOP


செல்வாள் (1)

செல்வாள் என்று-கொல் செறிப்பல் என்று-கொல் – நற் 206/9
TOP


செல்வான் (3)

நெஞ்சத்தை நீத்தாள் நெறி செல்வான் பின் நிறை – பரி 12/53
சேக்கை இனியார்-பால் செல்வான் மனையாளால் – பரி 20/86
நல்காள் கண்மாறிவிடின் என செல்வான் நாம் – கலி 61/24
TOP


செல்வி (3)

செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி/நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு – பதி 31/28,29
கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/4
கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு – அகம் 370/12
TOP


செல்விக்கு (1)

துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு – பெரும் 459
TOP


செல்வீர் (1)

அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர்/வருவீர் ஆகுதல் உரை-மின்-மன்னோ – அகம் 387/2,3
TOP


செல்வு-உழி (6)

பல் காலும் ஆடிய செல்வு-உழி ஒல்கி – கலி 98/35
கலத்தொடு யாம் செல்வு-உழி நாடி புலத்தும் – கலி 116/16
செல்வு-உழி செல்வு-உழி மெய் நிழல் போல – அகம் 49/15
செல்வு-உழி செல்வு-உழி மெய் நிழல் போல – அகம் 49/15
நீள் கழல் மறவர் செல்வு-உழி செல்க என – புறம் 93/10
செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன் – புறம் 389/12
TOP


செல்வு-உறு (1)

செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி – கலி 85/18
TOP


செல்வென் (1)

தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என – நற் 363/2
TOP


செல்வேம் (8)

செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 567
செல்வேம் தில்ல யாமே செற்றார் – ஐங் 429/2
இனி செல்வேம் யாம் – கலி 108/45
பாங்கு அரும் பாட்டம்-கால் கன்றொடு செல்வேம் எம் – கலி 116/1
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை – அகம் 174/5
செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும் – அகம் 199/14
செல்வேம் என்னும் நும் எதிர் – அகம் 319/15
செல்வேம் அல்லேம் என்னார் கல்லென் – புறம் 31/11
TOP


செல்வேன் (4)

அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின் – கலி 140/11
உரை கேட்பு-உழி எல்லாம் செல்வேன் புரை தீர்ந்தான் – கலி 146/30
செல்வேன் விழுமம் உழந்து – கலி 146/50
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே – அகம் 14/17
TOP


செல்வை (3)

செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுவை – புறம் 70/16
செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுவை – புறம் 70/16
செல்வை ஆயின் சேணோன் அல்லன் – புறம் 103/5
TOP


செல்வோய் (2)

எறி நீர் வையகம் வெலீஇய செல்வோய் நின் – முல் 57
நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய்/உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/9,10
TOP


செல்வோர் (6)

அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 39
அரும் சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும் – ஐங் 301/2
ஆரிடை செல்வோர் ஆறு நனி வெரூஉம் – ஐங் 311/2
அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் – ஐங் 351/2
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர்/சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் – கலி 6/2,3
அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென – அகம் 87/9
TOP


செல்வோர்க்கு (2)

அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும் – நற் 43/5
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/8
TOP


செல்வோள் (1)

வரி புனை பந்தொடு வைஇய செல்வோள்/இவை காண்-தோறும் நோவர் மாதோ – நற் 12/6,7
TOP


செல்வோன் (1)

செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று – அகம் 330/7
TOP


செல (59)

நீர் செல நிமிர்ந்த மாஅல் போல – முல் 3
கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு – மது 228
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல/மலர் தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே – மது 236,237
கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும் – மது 534
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி – மது 690
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் – குறி 250
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 93
உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர் – மலை 191
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு – மலை 376
அரிதே காதலர் பிரிதல் இன்று செல/இளையர் தரூஉம் வாடையொடு – நற் 5/7,8
புலவு நாறுதும் செல நின்றீமோ – நற் 45/8
நிலம் செல செல்லா கயம் தலை குழவி – நற் 171/3
செல விரைவு-உற்ற அரவம் போற்றி – நற் 308/1
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை – நற் 338/11
நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செல பார்ப்போர் – நற் 354/9
உயிர் செல துனைதரும் மாலை – நற் 364/11
செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும் – குறு 114/3
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல/செழும் பயறு கறிக்கும் புன்கண் மாலை – குறு 338/3,4
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
பேதை நெஞ்சம் பின் செல சென்றோர் – ஐங் 334/3
கலம் செல சுரத்தல் அல்லது கனவினும் – பதி 44/5
சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 59/13
நீர் அணி அணியின் நிரை நிரை பிடி செல/ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/26,27
அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர் – பரி 6/32
சேரி இளையர் செல அரு நிலையர் – பரி 6/38
செல வரை காணா கடல் தலை கூட – பரி 10/2
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட – பரி 19/33
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/16
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன – கலி 3/17
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல/கொண்டு நீ மாறிய கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/8,9
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல/தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/12,13
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் – கலி 125/13
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல/கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் – கலி 130/5,6
கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல/மேனி மறைத்த பசலையள் ஆனாது – கலி 143/5,6
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே – கலி 146/1
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல/கொன்று களம் வேட்ட ஞான்றை – அகம் 36/21,22
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல/மருத மர நிழல் எருதொடு வதியும் – அகம் 37/15,16
நாம் பிரி புலம்பின் நலம் செல சாஅய் – அகம் 41/10
மரம் செல மிதித்த மாஅல் போல – அகம் 59/6
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 85/2
பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி – அகம் 146/2
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 147/11
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் – அகம் 175/4
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை – அகம் 179/10
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல/பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/11,12
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/8
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/15
துணையொடு குறும் பறை பயிற்றி மேல் செல/விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும் – அகம் 254/6,7
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் – அகம் 314/10
நீ செல வலித்தனை ஆயின் யாவதும் – அகம் 327/7
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் – அகம் 345/3
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
பலர் செல செல்லாது நின்று விளிந்தோரே – புறம் 24/36
உரை செல முரசு வௌவி – புறம் 26/7
இன களிறு செல கண்டவர் – புறம் 98/3
இன நன் மா செல கண்டவர் – புறம் 98/7
சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல் – புறம் 157/6
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/31
உரை செல அருளியோனே – புறம் 398/29
TOP


செலல் (36)

விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது – திரு 107
விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 123
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 161
நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி – குறி 50
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் – மலை 241
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி – மலை 473
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் – மலை 475
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் – மலை 571
விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர் – நற் 21/1
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல்/கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ – நற் 51/3,4
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/8
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று – நற் 144/7
யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல்/கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/6,7
கானவன் எறிந்த கடும் செலல் ஞெகிழி – நற் 393/5
நிரை செலல் நுண் தோல் போல – குறு 392/7
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 498/4
அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து – பதி 43/15
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை – கலி 9/5
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல்/கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி – அகம் 38/3,4
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/2
காய்ந்து செலல் கனலி கல் பக தெறுதலின் – அகம் 55/1
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ – அகம் 125/9
மலை மிசை தொடுத்த மலிந்து செலல் நீத்தம் – அகம் 126/3
அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல்/வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை – அகம் 150/6,7
செலல் மாண்பு உற்ற நும்-வயின் வல்லே – அகம் 215/5
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி – அகம் 224/5
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது – அகம் 248/8
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அகம் 255/4
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/7
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/16
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ – அகம் 363/1
யாங்கனம் ஒத்தியோ வீங்கு செலல் மண்டிலம் – புறம் 8/6
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது – புறம் 25/2
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ – புறம் 161/2
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் – புறம் 161/20
வளி நடந்து அன்ன வா செலல் இவுளியொடு – புறம் 197/1
TOP


செலவர (4)

நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர/இன்று என் நெஞ்சம் போல தொன்று நனி – நற் 163/5,6
அசைவு இல் நோன் பறை போல செலவர/வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள் – நற் 356/6,7
செலவர துணிந்த சேண் விளங்கு எல் வளை – அகம் 242/13
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி – அகம் 372/8
TOP


செலவா (1)

மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று – குறு 325/2
TOP


செலவின் (11)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
வெருவரு செலவின் வெகுளி வேழம் – பொரு 172
வேழத்து அன்ன வெருவரு செலவின்/கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும் – மது 392,393
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி – குறு 189/5
ஆ பரந்து அன்ன செலவின் பல் – பதி 77/11
நீர் துனைந்து அன்ன செலவின்/நிலம் திரைப்பு அன்ன தானையோய் நினக்கே – பதி 91/9,10
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின்/வயங்கு எழில் யானை பய மலை நாடனை – கலி 43/21,22
துனை பரி துரக்கும் துஞ்சா செலவின்/எம்மினும் விரைந்து வல் எய்தி பல் மாண் – அகம் 9/16,17
ஊர் எழுந்து அன்ன உரு கெழு செலவின்/நீர் இல் அத்தத்து ஆரிடை மடுத்த – அகம் 17/11,12
நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை – அகம் 400/8
எரி நிகழ்ந்து அன்ன செலவின்/செரு மிகு வளவ நின் சினைஇயோர் நாடே – புறம் 41/17,18
TOP


செலவினர் (3)

வளி கிளர்ந்து அன்ன செலவினர் வளி இடை – திரு 170
துனை பரி துரக்கும் செலவினர்/வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே – முல் 102,103
நாடு படு செலவினர் ஆயினர் இனியே – புறம் 240/14
TOP


செலவு (44)

செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன் – திரு 64
செலவு கடைக்கூட்டுதிர் ஆயின் பல புலந்து – பொரு 175
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – சிறு 259
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி – முல் 5
செலவு ஒழிந்தனையால் அளியை நீ புனத்தே – நற் 147/12
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே – நற் 149/9
சாரல் நீள் இடை செலவு ஆனாதே – குறு 153/5
செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று – குறு 207/1
குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 307/2
செலவு அயர்ந்தனையால் நீயே நன்றும் – ஐங் 309/2
அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் – ஐங் 357/3
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 423/2
நல்_நுதல் யானே செலவு ஒழிந்தனனே – ஐங் 426/2
வாரான் அவன் என செலவு அழுங்கினனே – ஐங் 427/4
தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி – ஐங் 428/1
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் மன்ற – ஐங் 473/2
செலவு பெரிது இனிது நின் காணுமோர்க்கே – பதி 83/5
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி – பதி 92/4
சேறு ஆடு புனலது செலவு/வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட – பரி 6/51,52
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
கானம் தகைப்ப செலவு – கலி 3/22
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 7/5
நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு/ஒழிதல் வேண்டுவல் சூழின் பழி இன்று – கலி 8/19,20
செலவு ஒழிந்தனனால் செறிக நின் வளையே – கலி 10/24
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
சாமனார் தம்முன் செலவு காண் – கலி 94/34
செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள் – அகம் 33/8
அரும் செலவு ஆற்றா ஆரிடை ஞெரேரென – அகம் 39/15
செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல – அகம் 64/7
செலவு அயர்ந்தனரால் இன்றே மலை-தொறும் – அகம் 65/9
நீ செலவு அயர கேள்-தொறும் பல நினைந்து – அகம் 107/1
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே பல புலந்து – அகம் 147/10
செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும் – அகம் 199/14
செலவு அரிது என்னும் என்பது – அகம் 210/13
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி – அகம் 283/3
செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என – அகம் 299/10
திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா – அகம் 299/19
செலவு விருப்பு-உறுதல் ஒழிக தில் அம்ம – அகம் 340/5
மீளி உள்ளம் செலவு வலியுறுப்ப – அகம் 373/7
செலவு வலியுறுத்தனை ஆயின் காலொடு – அகம் 379/18
செலவு அசைஇய மறு குளம்பின் நின் – புறம் 98/6
செலவு ஆனாவே கலி கொள் புள்_இனம் – புறம் 199/3
பெரும் களிற்று முகத்தினும் செலவு ஆனாதே – புறம் 332/10
சென்ற எல்லை செலவு அறியேனே – புறம் 384/24
TOP


செலவு-உறு (1)

பல ஆகுக யான் செலவு-உறு தகவே – குறு 137/4
TOP


செலவுடன் (1)

செலவுடன் விடுகோ தோழி பல உடன் – நற் 222/6
TOP


செலவும் (4)

அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும்/முட காஞ்சி செம் மருதின் – பொரு 188,189
யாம் வீழ்தும் என்று தன் பின் செலவும் உற்றீயா – கலி 94/29
நாளது செலவும் மூப்பினது வரவும் – அகம் 353/4
செம் ஞாயிற்று செலவும்/அ ஞாயிற்று பரிப்பும் – புறம் 30/1,2
TOP


செலவே (25)

யாதனின் தவிர்க்குவம் காதலர் செலவே – நற் 79/10
வருந்தேன் தோழி வாய்க்க அவர் செலவே – நற் 148/12
இ நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வை நுதி – நற் 256/5
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/11
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே – நற் 325/9
ஆழல் மடந்தை அழுங்குவர் செலவே/புலி பொறி அன்ன புள்ளி அம் பொதும்பின் – நற் 391/1,2
தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே – குறு 22/5
இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே – குறு 92/5
அழாஅல் தோழி அழுங்குவர் செலவே – குறு 135/4
குறுகல் ஓம்பு-மின் சிறுகுடி செலவே/இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு – குறு 184/2,3
கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே – குறு 396/7
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே – ஐங் 305/4
வந்தனம் ஆயினும் ஒழிக இனி செலவே/அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய – ஐங் 330/2,3
வயக்கு-உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/4
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/4
அழுதல் ஆன்றிசின் அழுங்குவல் செலவே – ஐங் 430/4
நல்ல மன்ற இவண் வீங்கிய செலவே – பதி 92/16
ஒழிக இனி பெரும நின் பொருள்_பிணி செலவே – கலி 4/25
பெரும் பெயர் மீளி பெயர்ந்தனன் செலவே – கலி 17/21
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/21
கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி – அகம் 5/26
அரியவால் என அழுங்கிய செலவே – அகம் 65/20
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே – அகம் 105/17
அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/21
ஒடுங்கா வென்றியும் நின்னொடு செலவே – புறம் 265/9
TOP


செலற்கு (5)

தீண்டா வை முள் தீண்டி நாம் செலற்கு/ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண் – நற் 21/4,5
கரந்த கரப்பொடு நாம் செலற்கு அருமையின் – அகம் 62/8
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என – அகம் 129/16
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல் – அகம் 199/16
வந்தனென் பரிசில் கொண்டனென் செலற்கு என – புறம் 208/2
TOP


செலற்கே (4)

வந்தனென் பெரும கண்டனென் செலற்கே/களிறு கலி_மான் தேரொடு சுரந்து – பதி 94/1,2
பல் ஆன் இன நிரை நாம் உடன் செலற்கே – கலி 113/29
வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே – அகம் 240/15
இன்னா நீப்பின் நின்னொடு செலற்கே – அகம் 283/17
TOP


செலாஅ (1)

பிறன் கடை செலாஅ செல்வமும் இரண்டும் – அகம் 155/2
TOP


செலியர் (1)

செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை – புறம் 6/23
TOP


செலின் (5)

நன் மலை நாட நீ செலின்/நின் நயத்து உறைவி என்னினும் கலிழ்மே – ஐங் 273/3,4
ஒண் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் – ஐங் 424/2
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20
நாம் செலின் எவனோ தோழி காம்பின் – அகம் 309/12
TOP


செலினும் (13)

யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும்/நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் – பெரும் 134,135
பல் நாள் நிற்பினும் சேந்தனிர் செலினும்/நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 452,453
செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும்/நோன்-மார் அல்லர் நோயே மற்று அவர் – நற் 208/5,6
வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும்/சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/5,6
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும்/அறியுநர் காணின் வேட்கை நீக்கும் – புறம் 154/1,2
இன்று செலினும் தருமே சிறு வரை – புறம் 171/1
நின்று செலினும் தருமே பின்னும் – புறம் 171/2
வைகலும் செலினும் பொய்யலன் ஆகி – புறம் 171/4
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும்/குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் – புறம் 386/20,21
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும்/வட திசை நின்று தென்-வயின் செலினும் – புறம் 386/21,22
வட திசை நின்று தென்-வயின் செலினும்/தென் திசை நின்று குறுகாது நீடினும் – புறம் 386/22,23
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும்/தெறு கதிர் கனலி தென் திசை தோன்றினும் – புறம் 397/23,24
TOP


செலினே (24)

நல்லியக்கோடனை நயந்தனிர் செலினே – சிறு 269
கல் கெழு பாக்கத்து அல்கினை செலினே – நற் 232/9
கானல் அம் சிறுகுடி சேந்தனை செலினே – நற் 254/12
செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று – குறு 207/1
அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/8
முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே – குறு 294/4
செல்வக்கோமான் பாடினை செலினே – பதி 67/23
இருப்பினும் நெஞ்சம் கனலும் செலினே/வருத்து-உறும் யாக்கை வருந்துதல் ஆற்றேன் – கலி 146/46,47
வண்ணம் எவனோ என்றனிர் செலினே – அகம் 30/15
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ – அகம் 120/13
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே – அகம் 216/16
ஈட்டு அரும்-குரைய பொருள்-வயின் செலினே/நீட்டுவிர் அல்லிரோ நெடுந்தகையீர் என – அகம் 239/11,12
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே/வரை புரை களிற்றொடு நன் கலன் ஈயும் – அகம் 303/8,9
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26
உலைந்த ஒக்கல் பாடுநர் செலினே/உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக – அகம் 349/5,6
செல்லல் என்றலும் ஆற்றாய் செலினே/வாழலென் என்றி ஆயின் ஞாழல் – அகம் 370/8,9
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ – அகம் 398/21
பிறன் கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே – புறம் 68/19
பாரி வேள்-பால் பாடினை செலினே – புறம் 105/8
ஆடினிர் பாடினிர் செலினே/நாடும் குன்றும் ஒருங்கு ஈயும்மே – புறம் 109/17,18
குன்றும் உண்டு நீர் பாடினிர் செலினே – புறம் 110/6
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
சீறூர் மன்னனை பாடினை செலினே – புறம் 328/16
செலினே காணா வழியனும் அல்லன் – புறம் 389/8
TOP


செலினோ (1)

இவளொடும் செலினோ நன்றே குவளை – நற் 37/4
TOP


செலீஇ (1)

வளை நீர் மேய்ந்து கிளை முதல் செலீஇ/வா பறை விரும்பினை ஆயினும் தூ சிறை – நற் 54/1,2
TOP


செலீஇய (5)

செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே – நற் 19/7
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய/எழு எனின் அவளும் ஒல்லாள் யாமும் – நற் 159/7,8
செலீஇய செல்லும் ஒலி இரும் பரப்ப – நற் 254/5
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்-வயின் செலீஇய/வலம் படு திகிரி வாய் நீவுதியே – கலி 7/13,14
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் – அகம் 152/3
TOP


செலீஇயர் (10)

பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர்/குண்டு நீர் நெடும் சுனை நோக்கி கவிழ்ந்து தன் – நற் 151/9,10
சென்றோர் மன்ற செலீஇயர் என் உயிர் என – நற் 286/4
விழவின் செலீஇயர் வேண்டும்-மன்னோ – நற் 390/6
கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர் – குறு 117/3
இட்டிய குயின்ற துறை-வயின் செலீஇயர்/தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் – ஐங் 215/2,3
அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர்/பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண் – அகம் 55/14,15
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/27
எல்லை தண் பொழில் சென்று என செலீஇயர்/தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் – அகம் 300/5,6
விழவில் செலீஇயர் வேண்டும் வென் வேல் – அகம் 326/8
படாஅ செலீஇயர் நின் பகைவர் மீனே – புறம் 24/25
TOP


செலீஇயரோ (1)

வரையா நிரையத்து செலீஇயரோ அன்னை – குறு 292/6
TOP


செலுத்தி (1)

மறைந்தனை கழியும் நின் தந்து செலுத்தி/நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே – அகம் 398/14,15
TOP


செலும் (1)

நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் – பரி 24/66
TOP


செவ்வரக்கு (1)

பரு இரும்பு பிணித்து செவ்வரக்கு உரீஇ – நெடு 80
TOP


செவ்வழி (11)

திவவு மெய்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி – மது 604
செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும் – கலி 118/15
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப – கலி 143/38
செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென – அகம் 14/15
நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ் – அகம் 212/6
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப – அகம் 214/13
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப – அகம் 314/12
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின் – புறம் 144/2
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி நின் வன்_புல – புறம் 146/3
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி வந்ததை – புறம் 147/2
கைவழி மருங்கின் செவ்வழி பண்ணி – புறம் 149/3
TOP


செவ்வன் (1)

மெய்யே கருமை அன்றியும் செவ்வன்/அறிவும் கரிதோ அறன் இலோய் நினக்கே – நற் 277/3,4
TOP


செவ்வி (19)

சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கி – சிறு 171
செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ-வயின் – பெரும் 390
செவ்வி பார்க்கும் செழு நகர் முற்றத்து – பெரும் 435
செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து – நெடு 40
செவ்வி சேர்ந்த புள்ளி வெள் அரை – நற் 26/2
வந்ததன் செவ்வி நோக்கி பேடை – நற் 181/3
செவ்வி மருதின் செம்மலொடு தாஅய் – குறு 50/2
செம் வான் செவ்வி கொண்டன்று – குறு 108/4
ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து – குறு 131/4
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த – குறு 282/1
நோதலே செய்யேன் நுணங்கு இழையாய் இ செவ்வி/போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது – பரி 24/38,39
முயக்குக்கு செவ்வி முலையும் முயக்கத்து – பரி 24/43
சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில் – அகம் 277/18
செழு மனை மறக்கும் செவ்வி வேனில் – அகம் 355/8
பல்லி ஆடிய பல் கிளை செவ்வி/களை கால் கழாலின் தோடு ஒலிபு நந்தி – புறம் 120/4,5
பொடிந்த நின் செவ்வி காட்டு என பலவும் – புறம் 160/24
அரிதால் பெரும நின் செவ்வி என்றும் – புறம் 169/6
ஈர செவ்வி உதவின ஆயினும் – புறம் 289/1
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் – புறம் 321/3
TOP


செவ்விதா (1)

திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து – பரி 7/1
TOP


செவ்விதின் (2)

மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் – பதி 22/8
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி – புறம் 6/13
TOP


செவ்விய (1)

செவ்விய தீவிய சொல்லி அவற்றொடு – கலி 19/1
TOP


செவ்வியும் (1)

சீரார் செவ்வியும் வந்தன்று – கலி 36/10
TOP


செவ்வியுள் (1)

இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை – கலி 48/18
TOP


செவ்வியை (1)

சாரல் நாட செவ்வியை ஆகு-மதி – குறு 18/2
TOP


செவ்வியோர்க்கு (1)

கொடியோர் தெறுதலும் செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும் – புறம் 29/9
TOP


செவ்வேள் (4)

செறி தொடி முன்கை கூப்பி செவ்வேள்/வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் – பட் 154,155
காஅய் கடவுள் சேஎய் செவ்வேள்/சால்வ தலைவ என பேஎ விழவினுள் – பரி 5/13,14
சேய் மாட கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றம் – பரி 34/2
செவ்வேள் கோ குன்றம் நுகர்தல் இனிது-கொல் – பரி 35/2
TOP


செவி (54)

செவி நேர்பு வைத்த செய்வு-உறு திவவின் – திரு 140
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 54
திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை – சிறு 130
அணர் செவி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும் – பெரும் 80
நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 115
வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து – முல் 73
அம் செவி நிறைய ஆலின வென்று பிறர் – முல் 89
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி – மலை 506
நெய்தல் பாசடை புரையும் அம் செவி/பைதல் அம் குழவி தழீஇ ஒய்யென – நற் 47/3,4
இரும் புனிற்று எருமை பெரும் செவி குழவி – நற் 271/1
களிற்று செவி அன்ன பாசடை தயங்க – நற் 310/2
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ – நற் 376/1
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மயக்கி – குறு 246/2
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு – குறு 301/7
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி – குறு 322/1
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு – பரி 2/38
செய்_பொருள் வாய்க்க என செவி சார்த்துவோரும் – பரி 8/107
சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி – பரி 11/69
சிறப்பு உணா கேட்டி செவி/உடையும் ஒலியலும் செய்யை மற்று ஆங்கே – பரி 19/96,97
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை – கலி 5/1
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி – கலி 42/2
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை – கலி 43/16
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செற்று – கலி 52/1
செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக – கலி 68/3
மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் – கலி 70/20
இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன – கலி 95/11
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் – கலி 103/51
செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது – கலி 142/3
மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை – அகம் 3/5
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி/எருவை சேவல் கரிபு சிறை தீய – அகம் 51/5,6
கன்று காணாது புன் கண்ண செவி சாய்த்து – அகம் 63/10
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும் – அகம் 77/11
குருதி ஆரும் எருவை செம் செவி/மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட – அகம் 111/12,13
நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் – அகம் 156/14
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி/எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும் – அகம் 161/5,6
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மருங்கில் – அகம் 176/4
அணிந்த போலும் செம் செவி எருவை – அகம் 193/6
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் – அகம் 285/12
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் – அகம் 311/11
நெடும் செவி கழுதை குறும் கால் ஏற்றை – அகம் 343/12
புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே – அகம் 351/17
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் – அகம் 393/8
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல் – புறம் 237/4
செவி செம் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா – புறம் 238/2
செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு – புறம் 257/4
கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல் – புறம் 333/3
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 334/2
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 339/4
முறம் செவி யானை வேந்தர் – புறம் 339/12
செம் செவி எருவை திரிதரும் – புறம் 370/26
செம் செவி எருவை குழீஇ – புறம் 373/38
விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும் – புறம் 378/14
செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் – புறம் 378/15
TOP


செவிக்கு (1)

கண்ணுக்கு இனியர் செவிக்கு இன்னாரே – புறம் 167/7
TOP


செவிடு (1)

கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு – பரி 2/38
TOP


செவிடும் (1)

கூனும் குறளும் ஊமும் செவிடும்/மாவும் மருளும் உளப்பட வாழ்நர்க்கு – புறம் 28/2,3
TOP


செவித்து (2)

சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/4
சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து – புறம் 68/3
TOP


செவிமறை (2)

செவிமறை நேர் மின்னும் நுண் பொறி வெள்ளை – கலி 101/27
சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை – கலி 107/6
TOP


செவிய (5)

அழல் போல் செவிய சேவல் ஆட்டி – நற் 352/4
நெய்த்தோர் அன்ன செவிய எருவை – ஐங் 335/2
மாழ்கி அன்ன தாழ் பெரும் செவிய/புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை – அகம் 104/10,11
குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி – அகம் 284/4
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட – புறம் 321/5
TOP


செவியின் (6)

முய பிடி செவியின் அன்ன பாசடை – நற் 230/1
பெரும் களிற்று செவியின் மான தைஇ – குறு 76/4
செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள் – ஐங் 84/1
குவளை குழை காதின் கோல செவியின்/இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/97,98
பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு – அகம் 186/6
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின்/கேட்பின் அல்லது காண்பு அறியலையே – புறம் 133/1,2
TOP


செவியே (2)

கேட்டன-மன் எம் செவியே மற்று அவன் – குறு 299/6
பாழ் ஊர் கிணற்றின் தூர்க என் செவியே/நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி – புறம் 132/3,4
TOP


செவியோடு (1)

பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக – கலி 46/13
TOP


செவிலி (2)

செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇ பால் ஆர்ந்து – பெரும் 251
செவிலி கை என் புதல்வனை நோக்கி – அகம் 26/18
TOP


செவிலியர் (4)

செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ – நெடு 153
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர்/பரி மெலிந்து ஒழிய பந்தர் ஓடி – நற் 110/6,7
காதல் செவிலியர் தவிர்ப்பவும் தவிராது – குறு 229/3
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட – அகம் 254/2
TOP


செவிலியொடு (1)

புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச – நற் 40/6
TOP


செழிய (5)

அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே – புறம் 18/27
நின்னொடு தூக்கிய வென் வேல் செழிய/இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய – புறம் 19/4,5
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய/நின்று நிலைஇயர் நின் நாள்_மீன் நில்லாது – புறம் 24/23,24
சிதைதல் உய்ந்தன்றோ நின் வேல் செழிய/முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி – புறம் 25/9,10
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய/ஆன்ற கேள்வி அடங்கிய கொள்கை – புறம் 26/11,12
TOP


செழியன் (18)

கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன்/தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் – சிறு 65,66
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன்/பெரும் பெயர் கூடல் அன்ன நின் – நற் 39/9,10
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண் – நற் 298/9
கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன்/படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/2,3
வேல் கெழு தானை செழியன் பாசறை – நற் 387/8
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன்/ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப – அகம் 36/13,14
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன்/பிண்ட நெல்லின் அள்ளூர் அன்ன என் – அகம் 46/13,14
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன்/மழை விளையாடும் வளம் கெழு சிறுமலை – அகம் 47/15,16
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன்/முதுநீர் முன்துறை முசிறி முற்றி – அகம் 57/14,15
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன்/வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் – அகம் 106/10,11
மை அணி யானை மற போர் செழியன்/பொய்யா விழவின் கூடல் பறந்தலை – அகம் 116/13,14
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 137/14
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன்/கொடி நுடங்கு மறுகின் கூடல் குடாஅது – அகம் 149/13,14
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன்/ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த – அகம் 175/10,11
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன்/நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த – அகம் 209/4,5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன்/மலை புரை நெடு நகர் கூடல் நீடிய – அகம் 296/11,12
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன்/மாட மூதூர் மதில் புறம் தழீஇ – அகம் 335/10,11
நாடு கெழு திருவின் பசும் பூண் செழியன்/பீடும் செம்மலும் அறியார் கூடி – புறம் 76/9,10
TOP


செழியனும் (1)

வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த – புறம் 79/4
TOP


செழு (12)

செவ்வி பார்க்கும் செழு நகர் முற்றத்து – பெரும் 435
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின் – பட் 183
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் – பட் 264
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த – நற் 127/4
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய – நற் 159/7
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் – பதி 21/12
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் – பதி 26/4
செழு நீர் தண் கழி நீந்தலின் ஆழி – அகம் 160/12
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற – அகம் 205/13
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/9
செழு மனை மறக்கும் செவ்வி வேனில் – அகம் 355/8
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின் – புறம் 391/17
TOP


செழும் (28)

செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் – சிறு 167
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர் – பெரும் 297
செழும் கேளிர் நிழல் சேர – மது 168
கொழும் பல் குடி செழும் பாக்கத்து – பட் 27
செழும் பல் யாணர் சிறுகுடி படினே – மலை 156
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய் – நற் 26/5
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல – நற் 44/7
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் – நற் 67/1
கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை – நற் 120/3
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை – நற் 213/9
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/3
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் – நற் 326/2
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
செழும் பல் குன்றம் நோக்கி – குறு 287/7
செழும் பயறு கறிக்கும் புன்கண் மாலை – குறு 338/4
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – ஐங் 372/4
செழும் பல் வைப்பின் பழன பாலும் – பதி 30/21
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் – பதி 71/7
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் – பதி 81/22
வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம் – பதி 88/26
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை – பதி 90/46
செம் குங்கும செழும் சேறு – பரி 10/81
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு – அகம் 78/17
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர் – அகம் 156/3
செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக – அகம் 382/10
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும் – புறம் 61/11
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் – புறம் 168/13
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து – புறம் 370/14
TOP


செற்ற (3)

செற்ற தெவ்வர் கலங்க தலைச்சென்று – மது 139
செற்ற தெவ்வர் நின் வழி நடப்ப – மது 189
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ – நற் 279/2
TOP


செற்றம் (1)

செற்றம் நீக்கிய மனத்தினர் யாவதும் – திரு 132
TOP


செற்றமும் (1)

செற்றமும் உவகையும் செய்யாது காத்து – மது 490
TOP


செற்றவர் (1)

செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை – மது 132
TOP


செற்றன்று (1)

செற்றன்று ஆயினும் செயிர்த்தன்று ஆயினும் – புறம் 226/1
TOP


செற்றார் (3)

செல்வேம் தில்ல யாமே செற்றார்/வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய – ஐங் 429/2,3
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன் – கலி 104/66
TOP


செற்றிய (1)

ஒத்தன்று மாதோ இவற்கே செற்றிய/திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் – புறம் 275/3,4
TOP


செற்று (1)

முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செற்று/மறம் தலைக்கொண்ட நூற்றுவர்_தலைவனை – கலி 52/1,2
TOP


செற்று-உழி (1)

செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று-உழி/கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி – பரி 23/82,83
TOP


செற்றும் (3)

சுரி வளை பொலிந்த தோளும் செற்றும்/வருவர்-கொல் வாழி தோழி பொருவார் – குறு 260/3,4
தூதும் சென்றன தோளும் செற்றும்/ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும் – அகம் 251/1,2
ஆழல் புற்றத்து உடும்பில் செற்றும்/வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன் – புறம் 152/5,6
TOP


செற்றை (1)

செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின் – பெரும் 149
TOP


செற்றையும் (1)

சிறையும் செற்றையும் புடையுநள் எழுந்த – புறம் 326/4
TOP


செற்றோர் (2)

பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர்/கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 228,229
பாடுநர் கொள_கொள குறையா செல்வத்து செற்றோர்/கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் – பதி 82/12,13
TOP


செற்றோரை (1)

செற்றோரை வழி தபுத்தனன் – புறம் 239/4
TOP


செறல் (2)

பாவு அடியான் செறல் நோக்கின் – புறம் 15/8
பிறை நுதலான் செறல் நோக்கின – புறம் 22/3
TOP


செறல்-வயின் (1)

அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 13/46
TOP


செறாஅ (2)

அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண் – பரி 13/58
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து – கலி 54/10
TOP


செறாஅது (4)

வரையா வாயில் செறாஅது இருந்து – மது 748
செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின் – கலி 61/11
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை – கலி 147/40
செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு – புறம் 310/2
TOP


செறாஅமை (1)

அன்பு எனப்படுவது தன் கிளை செறாஅமை/அறிவு எனப்படுவது பேதையார் சொல் நோன்றல் – கலி 133/9,10
TOP


செறி (74)

கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை – பெரும் 8
செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின் – பெரும் 149
செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 93
அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும் – குறி 252
சே அடி செறி குறங்கின் – பட் 146
செறி தொடி முன்கை கூப்பி செவ்வேள் – பட் 154
செறி தொடி விறலியர் கைதொழூஉ பழிச்ச – மலை 201
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – மலை 505
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி மறுகில் – நற் 20/5
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/2
வார்ந்த வால் எயிற்று சேர்ந்து செறி குறங்கின் – நற் 170/2
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
நீர் பெயர்ந்து மாறிய செறி சேற்று அள்ளல் – நற் 291/1
செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் – நற் 306/10
செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின் – குறு 2/4
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர் – குறு 190/2
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் – குறு 198/4
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெரு_நீர் – குறு 290/4
செறி முறை வெண் பலும் பறிமுறை நிரம்பின – குறு 337/3
அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி – குறு 379/4
செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே – ஐங் 199/4
அறியுமோ தில்ல செறி எயிற்றோயே – ஐங் 241/4
மறுதருவது-கொல் தானே செறி தொடி – ஐங் 329/3
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி – ஐங் 388/3
செய்வினை பொலிந்த செறி கழல் நோன் தாள் – ஐங் 389/1
செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப – ஐங் 487/2
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18
செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும் – பரி 5/66
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே – பரி 9/43
அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/76
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 11/62
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/64
தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ – பரி 11/90
தேறி தெளிந்து செறி இருள் மால் மாலை – பரி 12/82
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன – பரி 20/44
செறி நகை சித்தம் திகைத்து – பரி 20/47
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – பரி 21/33
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் – பரி 22/21
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின் – கலி 22/10
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/3
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் – கலி 91/10
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/20
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து – கலி 102/19
செறி வளை நெகிழ்த்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/13
செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/13
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/5
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை – அகம் 40/15
செறி தொடி உற்ற செல்லலும் பிறிது என – அகம் 98/28
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண் – அகம் 106/8
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – அகம் 122/16
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் – அகம் 123/3
செறி வளை உடைத்தலோ இலனே உரிதினின் – அகம் 186/17
எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் – அகம் 216/13
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி – அகம் 225/16
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து – அகம் 248/11
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய – அகம் 269/4
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் – அகம் 282/2
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி – அகம் 300/7
செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன – அகம் 301/16
நீர் செறி நுங்கின் கண் சிதர்ந்தவை போல் – அகம் 304/2
போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன் – அகம் 316/7
தளிர் புரை கொடிற்றின் செறி மயிர் எருத்தின் – அகம் 367/10
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில் – அகம் 374/11
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 36/3
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/3
மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் – புறம் 150/21
தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன் – புறம் 239/16
செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து – புறம் 344/2
சிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணி – புறம் 376/3
விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும் – புறம் 378/14
TOP


செறி_தக (1)

நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
TOP


செறி_தொடி (2)

அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி/எம் இல் வருகுவை நீ என – குறு 379/4,5
செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப – ஐங் 487/2
TOP


செறிக்குநரும் (1)

செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும்/அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும் – புறம் 378/15,16
TOP


செறிக்கும் (1)

முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும்/நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து – அகம் 220/17,18
TOP


செறிக (1)

செலவு ஒழிந்தனனால் செறிக நின் வளையே – கலி 10/24
TOP


செறித்த (11)

அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல் – நற் 77/10
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப – நற் 120/4
செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர் – நற் 329/6
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை – பதி 46/2
தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் – கலி 43/8
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி – கலி 97/22
சூர்ப்பு-உறு கோல் வளை செறித்த முன்கை – அகம் 142/17
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு – அகம் 369/2
நுண் பல் எறும்பி கொண்டு அளை செறித்த/வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 377/3,4
ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின் – புறம் 324/5
இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் – புறம் 370/20
TOP


செறித்தமை (1)

இல்-வயின் செறித்தமை அறியாய் பல் நாள் – அகம் 90/5
TOP


செறித்தனள் (1)

செல்வல் கொண்க செறித்தனள் யாயே – நற் 258/2
TOP


செறித்தனனே (1)

வெறி செறித்தனனே வேலன் கறிய – ஐங் 246/1
TOP


செறித்தாள் (1)

பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை – பரி 11/101
TOP


செறித்து (5)

செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின் – குறி 12
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/4
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து/குன்று நிலை தளர்க்கும் உருமின் சீறி – பதி 63/9,10
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி – அகம் 249/5
செறித்து நிறுத்து அன்ன தெள் அறல் பருகி – அகம் 304/7
TOP


செறிந்த (14)

சேர்ந்து உடன் செறிந்த குறங்கின் குறங்கு என – சிறு 20
அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின் – சிறு 222
அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த/நூல் வழி பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி – மது 645,646
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே – நற் 112/9
கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/7
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/5
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை – ஐங் 191/1
காந்தள் செறிந்த கவின் – பரி 18/35
செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை – பரி 25/2
செறிந்த சேரி செம்மல் மூதூர் – அகம் 15/7
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி – அகம் 15/12
செம் பொன் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின் – அகம் 96/11
அரம் போழ் அம் வளை செறிந்த முன்கை – அகம் 349/1
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின் – புறம் 369/1
TOP


செறிந்தன (2)

அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/3
செய்து இன்புற்றனெம் செறிந்தன வளையே – குறு 61/6
TOP


செறிந்தனர் (1)

ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர் நோன்-மார் – மது 481
TOP


செறிந்தனளே (1)

மனை செறிந்தனளே வாள்_நுதல் இனியே – புறம் 337/12
TOP


செறிந்து (8)

இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 40
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த – சிறு 209
பளிங்கு செறிந்து அன்ன பல் கதிர் இடையிடை – நற் 196/1
செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த – கலி 95/5
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/27
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும் – அகம் 44/3
செறிந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்தமை நோக்கி – அகம் 98/7
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
TOP


செறிந்தோர் (1)

செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல – அகம் 205/2
TOP


செறிப்ப (2)

விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப/பாணர் உவப்ப களிறு பல தரீஇ – மது 218,219
தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க – பரி 6/14
TOP


செறிப்பல் (1)

செல்வாள் என்று-கொல் செறிப்பல் என்று-கொல் – நற் 206/9
TOP


செறிப்பவும் (1)

தோல் கழியொடு பிடி செறிப்பவும்/வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின் – புறம் 98/11,12
TOP


செறிப்பின் (1)

தோடு அமை செறிப்பின் இலங்கு வளை ஞெகிழ – நற் 282/1
TOP


செறிப்பு (1)

தோல் செறிப்பு இல் நின் வேல் கண்டவர் – புறம் 98/10
TOP


செறிப்பே (1)

யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – நற் 332/10
TOP


செறிய (16)

பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு – திரு 314
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் – பட் 155
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி – மலை 27
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு – நற் 264/1
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி – நற் 320/8
புன்கண் அந்தி கிளை-வயின் செறிய/படையொடு வந்த பையுள் மாலை – நற் 343/6,7
செறிவு-உற்றேம் எம்மை நீ செறிய அறிவுற்று – கலி 72/22
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த – கலி 85/9
நாடு தரு நிதியினும் செறிய/அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/14,15
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி – அகம் 256/19
கரை ஆடு அலவன் அளை-வயின் செறிய/செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் – அகம் 260/5,6
பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய – அகம் 279/4
பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய/முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/4,5
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி – புறம் 76/6
செறிய தொடுத்த கண்ணி – புறம் 81/4
TOP


செறியா (3)

செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் – கலி 84/25
கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள் – அகம் 24/16
இலங்கு வளை செறியா இகுத்த நோக்கமொடு – அகம் 39/17
TOP


செறியும் (3)

முள் அரை பிரம்பின் மூதரில் செறியும்/பல் வேல் மத்தி கழாஅர் அன்ன எம் – அகம் 6/19,20
கூதிர் இல் செறியும் குன்ற நாட – அகம் 58/6
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர – அகம் 176/12
TOP


செறியேன் (1)

அறியாமையின் செறியேன் யானே – அகம் 315/6
TOP


செறிவினான் (1)

சிலை வல்லான் போலும் செறிவினான் நல்ல – கலி 143/34
TOP


செறிவினை (1)

அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி – புறம் 30/8
TOP


செறிவு (5)

சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை – பெரும் 73
மத்திகை வளைஇய மறிந்து வீங்கு செறிவு உடை – முல் 59
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 226
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு/போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/33,34
செறிவு எனப்படுவது கூறியது மறாஅமை – கலி 133/11
TOP


செறிவு-உற்றேம் (1)

செறிவு-உற்றேம் எம்மை நீ செறிய அறிவுற்று – கலி 72/22
TOP


செறிவும் (1)

செறிவும் சேண் இகந்தன்றே அறிவே – குறு 219/3
TOP


செறின் (1)

செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20
TOP


செறீஇயர் (1)

கொண்டல் ஆற்றி விண் தலை செறீஇயர்/திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி – நற் 89/1,2
TOP


செறீஇயோனே (1)

போக்கு இல் பொலம் தொடி செறீஇயோனே – நற் 136/9
TOP


செறு (13)

ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும் – பதி 13/2
செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை – பதி 71/3
செறு தீ நெஞ்சத்து சினம் நீடினோரும் – பரி 5/73
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால – பரி 20/9
செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக – கலி 68/3
செறு தக்கான் மன்ற பெரிது – கலி 84/19
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் – கலி 93/32
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/7
நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே – புறம் 184/3
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக – புறம் 285/11
பைம் தழை துயல்வரும் செறு விறல் – புறம் 339/9
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக – புறம் 369/10
TOP


செறுக்குநரும் (1)

போர்த்து எறிந்த பறையால் புனல் செறுக்குநரும்/நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும் – பதி 22/28,29
TOP


செறுக்கும் (1)

மீனின் செறுக்கும் யாணர் – புறம் 7/12
TOP


செறுத்த (1)

செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/11
TOP


செறுத்து (2)

ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/51
நீரை செறுத்து நிறைவு உற ஓம்பு-மின் – கலி 146/43
TOP


செறுத்தும் (1)

உறைத்தும் செறுத்தும் உணர்த்துவானை – பரி 12/66
TOP


செறுநர் (6)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 99
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர் – மது 152
பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர்/செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை – பதி 82/3,4
செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை – பரி 25/2
கூறேம் வாழியர் எந்தை செறுநர்/களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/11,12
TOP


செறுநரும் (2)

செறுநரும் விழையும் செம்மலோன் என – நற் 50/9
செறுநரும் விழையும் செயிர் தீர் காட்சி – அகம் 66/3
TOP


செறுப்பவும் (4)

ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும்/பாடல் பயின்றோரை பாணர் செறுப்பவும் – பரி 9/72,73
பாடல் பயின்றோரை பாணர் செறுப்பவும்/வல்லாரை வல்லார் செறுப்பவும் – பரி 9/73,74
வல்லாரை வல்லார் செறுப்பவும்/அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய் – பரி 9/74,75
அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய் – பரி 9/75
TOP


செறும் (1)

வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் – கலி 8/16
TOP


செறும்பின் (1)

இரும் பனம் செறும்பின் அன்ன பரூஉ மயிர் – அகம் 277/7
TOP


செறுவர் (2)

செறுவர் நோக்கிய கண் தன் – புறம் 100/10
உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர்/தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/4,5
TOP


செறுவர்க்கு (1)

செறுவர்க்கு உவகை ஆக தெறுவர – குறு 336/1
TOP


செறுவில் (14)

முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில்/களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் – பெரும் 212,213
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில்/மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல் – மலை 123,124
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 460
ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில்/கொடும் கழி மருங்கின் இரை வேட்டு எழுந்த – நற் 211/2,3
புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென – நற் 230/8
உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில்/கள் நாறு நெய்தல் கதிரொடு நயக்கும் – குறு 296/3,4
பெயர்த்தும் கடிந்த செறுவில் பூக்கும் – குறு 309/5
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து களவன் – ஐங் 26/1
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் – ஐங் 27/1
விளைந்த செறுவில் தோன்றும் நாடன் – ஐங் 269/2
நெல்லின் செறுவில் நெய்தல் பூப்ப – பதி 19/21
நீர் ஆர் செறுவில் நெய்தலொடு நீடிய – கலி 75/1
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை – புறம் 397/19
TOP


செறுவின் (22)

கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின்/உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர் – பெரும் 210,211
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு – மது 117
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு – மது 318
நீர் செறுவின் நீள் நெய்தல் – பட் 11
நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் – நற் 60/7
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும் – நற் 73/8
மறு கால் உழுத ஈர செறுவின்/வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல – நற் 210/2,3
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும் – நற் 311/4
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/8
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின்/அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய – நற் 400/2,3
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன – ஐங் 57/2
நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின்/வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட – பதி 27/10,11
வளன் உடை செறுவின் விளைந்தவை உதிர்ந்த – பதி 62/14
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின்/அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 71/1,2
இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின்/வளம் கெழு நன் நாடு அன்ன என் தோள் மணந்து – அகம் 113/6,7
இரும் கழி செறுவின் உழாஅது செய்த – அகம் 140/2
அணங்கு உடை முந்நீர் பரந்த செறுவின்/உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம் – அகம் 207/1,2
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் – அகம் 226/6
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட – புறம் 61/3
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின்/நெல் மலிந்த மனை பொன் மலிந்த மறுகின் – புறம் 338/1,2
கரந்தை அம் செறுவின் பெயர்க்கும் – புறம் 340/8
செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல் – புறம் 399/6
TOP


செறுவும் (1)

செறுவும் வாவியும் மயங்கி நீர் அற்று – பட் 244
TOP


செறுவே (1)

செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் – பரி 16/11
TOP


செறுவோர் (1)

செறுவோர் செம்மல் வாட்டலும் சேர்ந்தோர்க்கு – அகம் 231/1
TOP


செறூஉம் (1)

மயிர் வார் முன்கை வளையும் செறூஉம்/களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி – ஐங் 218/2,3
TOP


செறேற்க (1)

சிந்திக்க தீரும் பிணியாள் செறேற்க/மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/68,69
TOP


சென்ம் (1)

பன் மாண் இரத்திர் ஆயின் சென்ம் என – நற் 71/3
TOP


சென்மே (7)

வாழாள் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 19/9
மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 247/9
வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/10
ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே – அகம் 176/26
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 376/18
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 396/19
தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே – புறம் 133/7
TOP


சென்மோ (28)

சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் – பெரும் 45
இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடர் என – நற் 146/6
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 182/7
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 235/7
பரவினம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 358/7
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள் – நற் 365/5
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் – நற் 398/7
நேர்ந்தனை ஆயின் தந்தனை சென்மோ/குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் அடைகரை – குறு 236/2,3
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/5
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – குறு 275/2
எம்மோடு சென்மோ செல்லல் நின் மனையே – ஐங் 77/4
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
நயவாய் ஆயினும் வரைந்தனை சென்மோ/கல் முகை வேங்கை மலரும் – ஐங் 276/4,5
எம்மொடும் சென்மோ விடலை நீயே – ஐங் 303/4
சென்மோ பாடினி நன் கலம் பெறுகுவை – பதி 87/1
தோலாவாறு இல்லை தோழி நாம் சென்மோ/சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே – அகம் 32/17,18
முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல் – அகம் 93/16
உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 106/9
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப – அகம் 132/8
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப – அகம் 200/7
சென்மோ வாழி தோழி பன் நாள் – அகம் 222/13
சென்மோ நெஞ்சம் வாரலென் யானே – அகம் 245/21
சேந்தனை சென்மோ பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 350/9
புலந்தனம் வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 355/11
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ/காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும் – அகம் 394/12,13
தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது – புறம் 320/15
தங்கினிர் சென்மோ புலவீர் நன்றும் – புறம் 333/7
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என – புறம் 381/5
TOP


சென்ற (86)

பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது – மது 192
சென்ற காலமும் வரூஉம் அமயமும் – மது 477
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு – மது 546
முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை – மது 620
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது – மலை 559
சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா – நற் 56/5
ஆள்வினைக்கு அகன்றோர் சென்ற நாட்டும் – நற் 69/10
தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு – நற் 96/9
சென்ற காதலர் வழி வழிப்பட்ட – நற் 107/7
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி – நற் 174/5
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – நற் 186/10
வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல – நற் 210/3
ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் – நற் 211/2
அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/9
பிரிந்து உறை காதலர் சென்ற நாட்டே – நற் 343/10
எல்லை சென்ற பின் மலரும் கூம்பின – நற் 385/1
கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே – குறு 12/4
அன்பின தோழி அவர் சென்ற ஆறே – குறு 37/4
முலை இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 39/4
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற/மல்லல் ஊரன் எல்லினன் பெரிது என – குறு 45/2,3
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 46/7
வன்பர் ஆக தாம் சென்ற நாட்டே – குறு 180/7
சென்ற நாட்ட கொன்றை அம் பசு வீ – குறு 183/1
இன் துயில் முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 213/7
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – குறு 255/8
மண்ணிய சென்ற ஒண் நுதல் அரிவை – குறு 292/1
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 330/7
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 160/2
குன்று கெழு நன் நாட்டு சென்ற பின்றை – ஐங் 239/3
குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என் நெஞ்சே – ஐங் 295/6
தோள் இடை முனிநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 314/5
சென்ற நெஞ்சம் நீடிய பொருளே – ஐங் 317/4
இன்னாது என்ப அவர் சென்ற ஆறே – ஐங் 331/5
நீடி இவண் வருநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 335/5
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 339/4
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 431/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 432/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 433/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 434/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 435/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 436/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 437/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 438/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 439/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 440/1
வெல் போர் வேந்தனொடு சென்ற/நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/4,5
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 476/5
அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது – பதி 13/25
சாவா மரபின் அமரர்க்கா சென்ற நின் – பரி 2/71
சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு – பரி 19/51
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர் – கலி 11/4
சென்ற இளமை தரற்கு – கலி 18/12
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/10
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 9/26
மென் தோள் அஞ்ஞை சென்ற ஆறே – அகம் 15/19
இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 40/17
பிரிந்து சேண் உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 59/18
பாடி சென்ற பரிசிலர் போல – அகம் 65/6
நலம் துறந்து உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 67/18
சென்ற தேஎத்து நின்றதால் மழையே – அகம் 73/17
தானே சென்ற நலனும் – அகம் 103/14
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே – அகம் 117/9
பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே – அகம் 127/18
பொறையன் கடுங்கோ பாடி சென்ற/குறையோர் கொள்கலம் போல நன்றும் – அகம் 142/5,6
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது – அகம் 163/12
செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில் – அகம் 184/16
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/17
பிணித்தோர் சென்ற ஆறு நினைந்து அல்கலும் – அகம் 313/3
தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 330/8
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/20
தொல்லோர் சென்ற நெறியர் போலவும் – புறம் 58/25
பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறி என – புறம் 134/3
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி – புறம் 156/3
காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள் – புறம் 313/3
சென்ற எல்லை செலவு அறியேனே – புறம் 384/24
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின் – புறம் 390/10
கதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலை – புறம் 395/23
TOP


சென்றதற்கொண்டு (1)

சென்றதற்கொண்டு மனையோள் விரும்பி – புறம் 333/8
TOP


சென்றது (4)

சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர – மலை 545
சென்றது அன்றோ கொண்கன் தேரே – நற் 249/11
தாழாது எழுந்து நீ சென்றது அமையுமோ – கலி 90/14
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/15
TOP


சென்றது-மன் (1)

சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே – புறம் 153/6
TOP


சென்றவர் (1)

சென்றவர் தருகுவல் என்னும் – ஐங் 474/4
TOP


சென்றவன் (1)

இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் – புறம் 388/3
TOP


சென்றன (1)

தூதும் சென்றன தோளும் செற்றும் – அகம் 251/1
TOP


சென்றனம் (1)

முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் – சிறு 129
TOP


சென்றனர் (8)

அலர் எழ சென்றனர் ஆயினும் மலர் கவிழ்ந்து – நற் 14/6
சென்றனர் ஆயினும் நன்று செய்தனர் என – நற் 164/4
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து – குறு 140/3
சென்றனர் வாழி தோழி என்றும் – குறு 283/4
விட்டு சென்றனர் நம்மே – ஐங் 340/3
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என – அகம் 245/2
அறை இறந்து அவரோ சென்றனர்/பறை அறைந்து அன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே – அகம் 281/12,13
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே – அகம் 347/8
TOP


சென்றனர்-கொல்லோ (1)

சென்றனர்-கொல்லோ சே_இழை நமரே – குறு 281/6
TOP


சென்றனள் (7)

சென்றனள் வாழிய மடந்தை நுண் பல் – நற் 20/7
பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள்/இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று – நற் 184/3,4
பரல் பாழ்படுப்ப சென்றனள் மாதோ – குறு 144/5
உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால் – குறு 269/6
சென்றனள் மன்ற என் மகளே – ஐங் 377/3
சென்றனள் என்றிர் ஐய – ஐங் 389/4
சிறந்தானை வழிபடீஇ சென்றனள்/அறம் தலைபிரியா ஆறும் மற்று அதுவே – கலி 9/23,24
TOP


சென்றனளே (1)

நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே/நெடும் சுவர் நல் இல் மருண்ட – ஐங் 386/2,3
TOP


சென்றனன் (3)

சென்றனன் வாழி தோழி என் – ஐங் 274/4
அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/21
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் – புறம் 319/13
TOP


சென்றனன்-கொல்லோ (1)

சென்றனன்-கொல்லோ தானே குன்றத்து – அகம் 88/8
TOP


சென்றனனே (1)

இனி சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன் – குறு 205/5
TOP


சென்றனென் (1)

சினவுவென் தகைக்குவென் சென்றனென்/பின் நினைந்து இரங்கி பெயர்தந்தேனே – ஐங் 118/3,4
TOP


சென்றனை (2)

எ வாய் சென்றனை அவண் என கூறி – நற் 147/4
சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே – கலி 133/19
TOP


சென்றாய் (6)

செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/6
விளையாட்டி கொண்டுவரற்கு என சென்றாய்/உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/4,5
வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை – கலி 84/7
மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/7
அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/10
செறி வளை நெகிழ்த்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/13
TOP


சென்றார் (3)

எதிரெதிர் சென்றார் பலர் – கலி 102/18
ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின் – கலி 143/29
சென்றார் என்பு இலர் தோழி வென்றியொடு – அகம் 31/12
TOP


சென்றாலியரோ (1)

சென்றாலியரோ பெரும அல்கலும் – பதி 55/16
TOP


சென்றாஅர் (1)

வாள் வலத்து ஒழிய பாடி சென்றாஅர்/வரல்-தோறு அகம் மலர – புறம் 337/3,4
TOP


சென்றி (1)

சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ – அகம் 46/16
TOP


சென்றிக (1)

வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக/குருந்து அவிழ் குறும்_பொறை பயிற்ற – நற் 321/8,9
TOP


சென்றிசின் (1)

சென்றிசின் வாழியோ பனி கடு நாளே – நற் 394/6
TOP


சென்றிசினோர் (1)

இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என – அகம் 34/15
TOP


சென்றிசினோரே (1)

என்றூழ் நீள் இடை சென்றிசினோரே – நற் 314/12
TOP


சென்றிசினோனே (1)

முன்கடை நிறீஇ சென்றிசினோனே/நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது – நற் 300/6,7
TOP


சென்றீ (6)

சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை – நற் 360/5
ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/22
செரு ஒழிந்தேன் சென்றீ இனி – கலி 91/15
தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் – கலி 93/33
நின்றாய் நீ சென்றீ எமர் காண்பர் நாளையும் – கலி 110/22
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ/நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/46,47
TOP


சென்றீக (1)

சென்றீக என்ப ஆயின் வேந்தனும் – அகம் 124/3
TOP


சென்றீமோ (1)

பொய்த்து ஒரு-கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ/முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் – கலி 64/28,29
TOP


சென்றீவாயால் (1)

எம்மொடு சேர்ந்து சென்றீவாயால் செம்மால் – கலி 83/20
TOP


சென்று (123)

காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் – பொரு 166
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக – நெடு 87
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு – பட் 215
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி – பட் 238
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி – பட் 239
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி – மலை 34
எய்த சென்று செப்புநர் பெறினே – நற் 6/5
குறுமோ சென்று என கூறாதோளே – நற் 27/12
நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ – நற் 41/5
சென்று யாம் அறியின் எவனோ தோழி – நற் 49/7
அறிவும் உள்ளமும் அவர்-வயின் சென்று என – நற் 64/8
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய – நற் 69/2
வருந்தல் வாழி தோழி யாம் சென்று/உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை – நற் 88/2,3
சினவிய முகத்து சினவாது சென்று நின் – நற் 100/6
உயவினென் சென்று யான் உள் நோய் உரைப்ப – நற் 106/5
சேணும் சென்று உக்கன்றே அறியாது – நற் 116/9
செல்ப என்ப தாமே சென்று/தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை – நற் 129/4,5
சென்று சேண் அகறல் வல்லிய நீயே – நற் 137/10
தென் புல மருங்கில் சென்று அற்று ஆங்கு – நற் 153/5
நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 153/6
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/5
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/5
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
குன்ற நாடன் பிரிவின் சென்று/நன் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை – நற் 288/4,5
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/2
தோளும் அழியும் நாளும் சென்று என – நற் 397/1
துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே – குறு 98/2
இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு – குறு 99/5
இன்றே சென்று வருதும் நாளை – குறு 189/1
சென்று என கேட்ட நம் ஆர்வலர் பலரே – குறு 207/7
வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/6
சேய் ஆறு சென்று துனை பரி அசாவாது – குறு 269/1
சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே – குறு 305/3
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று/இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போல – ஐங் 443/1,2
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று/துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப – பதி 32/4,5
யான் சென்று உரைப்பவும் தேறார் பிறரும் – பதி 73/17
ஓடு-உறு கடு முரண் துமிய சென்று/வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு – பதி 78/11,12
செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே – பரி 7/59
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே – பரி 9/43
பதி எதிர் சென்று பரூஉ கரை நண்ணி – பரி 10/26
சேம திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர் – பரி 10/34
செல் மனம் மால்-உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து – பரி 10/45
சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே – பரி 15/34
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப – பரி 21/18
செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி – கலி 19/7
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று/சொல்லுதல்-உற்று உரைக்கல்லாதவர் போல – கலி 61/3,4
சேரியால் சென்று நீ சேர்ந்த இல் வினாயினன் – கலி 68/16
யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 96/4
செயிரின் குறை நாளால் பின் சென்று சாடி – கலி 105/37
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி – கலி 106/20
பேராது சென்று பெரும் பதவ புல் மாந்தி – கலி 109/2
தோழி அவன் உழை சென்று/சென்று யான் அறிவேன் கூறுக மற்று இனி – கலி 114/6,7
சென்று யான் அறிவேன் கூறுக மற்று இனி – கலி 114/7
நாணாது சென்று நடுங்க உரைத்து ஆங்கு – கலி 115/2
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்-கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு – கலி 116/8
விடு-வழி வ