சீ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சீஇ 1
சீக்கும் 6
சீத்த 1
சீத்து 2
சீத்தை 4
சீதையை 1
சீப்ப 4
சீப்பு 1
சீப்பும் 1
சீயா 1
சீர் 112
சீர்க்கு 2
சீர்க்கும் 1
சீர்த்தி 3
சீர்த்து 1
சீர்தூக்கி 1
சீர்ப்பட 1
சீர 1
சீரார் 1
சீரான் 1
சீரின் 1
சீரும் 4
சீரை 2
சீரொடு 1
சீவாது 2
சீவும் 2
சீற்றத்தவன் 1
சீற்றத்தவை 1
சீற்றத்து 6
சீற்றம் 1
சீற்றமொடு 2
சீற 2
சீறடி 19
சீறடியவர் 1
சீறி 2
சீறிடம் 3
சீறிதழ் 1
சீறிய 1
சீறியாழ் 28
சீறில் 2
சீறின் 1
சீறினை 1
சீறு 2
சீறும்-கால் 1
சீறுரல் 1
சீறூர் 53
சீறூரேமே 1
சீறூரோளே 3

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சீஇ (1)

சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ/ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/8,9
TOP


சீக்கும் (6)

மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில் – பெரும் 497
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும்/ஊரன் ஆகலின் கலங்கி – ஐங் 19/3,4
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும்/காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து – ஐங் 20/2,3
ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் – கலி 100/1
கல் கண் சீக்கும் அத்தம் – அகம் 345/20
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் – புறம் 247/4
TOP


சீத்த (1)

செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக – கலி 68/3
TOP


சீத்து (2)

வளி சீத்து வரித்த புன்னை முன்றில் – நற் 159/6
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து – புறம் 400/20
TOP


சீத்தை (4)

ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை/செறு தக்கான் மன்ற பெரிது – கலி 84/18,19
ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் – கலி 86/30
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/22
சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே – கலி 96/30
TOP


சீதையை (1)

கடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை/வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை – புறம் 378/18,19
TOP


சீப்ப (4)

மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப/இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை – மது 685,686
தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின் – பரி 19/14
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப/குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் – கலி 118/6,7
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப/இல்லவர் ஒழுக்கம் போல் இரும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 148/5,6
TOP


சீப்பு (1)

கனியின் மலரின் மலிர் கால் சீப்பு இன்னது – பரி 8/54
TOP


சீப்பும் (1)

ஏணியும் சீப்பும் மாற்றி – புறம் 305/5
TOP


சீயா (1)

காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில் – புறம் 316/2
TOP


சீர் (112)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர்/அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று – திரு 124,125
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 220
சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி – பொரு 24
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 71
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பெரும் 388
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர்/கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் – பெரும் 493,494
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர்/பிணை யூபம் எழுந்து ஆட – மது 26,27
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் – மது 87
சீர் உடைய விழு சிறப்பின் – மது 134
துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப – மது 160
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து – மது 469
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ – மது 614
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி – மது 657
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக – குறி 162
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பட் 104
நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் – மலை 13
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக – மலை 154
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – மலை 570
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த – நற் 40/9
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் – நற் 138/10
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி – நற் 339/6
இரண்டும் தூக்கின் சீர் சாலாவே – குறு 101/3
நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர்/கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் – குறு 225/5,6
ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை – குறு 295/4
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே – ஐங் 74/1
சீர் உடை நன் நாட்டு செல்லும் அன்னாய் – ஐங் 214/5
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை – ஐங் 459/3
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் – பதி 15/20
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் – பதி 15/38
காலை அன்ன சீர் சால் வாய்மொழி – பதி 21/4
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/28
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி – பதி 22/23
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி – பதி 24/24
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் – பதி 28/11
சீர் மிகு முத்தம் தைஇய – பதி 39/16
சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி – பதி 58/16
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் – பரி 1/40
சேரா அறத்து சீர் இலோரும் – பரி 5/74
வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் – பரி 8/71
மென் சீர் மயில் இயலவர் – பரி 9/56
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர் பாணி – பரி 10/117
சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி – பரி 11/69
சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே – பரி 14/26
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் – பரி 15/22
நினை-மின் மாந்தீர் கேண்-மின் கமழ் சீர்/சுனை எலாம் நீலம் மலர சுனை சூழ் – பரி 15/29,30
நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி – பரி 15/63
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19
தொய்யா விழு சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் – பரி 17/44
சீர் நிரந்து ஏந்திய குன்றொடு நேர்நிரந்து – பரி 18/5
நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/20
சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து – பரி 18/43
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் – பரி 21/60
சீர் அணி வையைக்கு அணி-கொல்லோ வையை-தன் – பரி 22/32
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை – பரி 22/40
துடி சீர் நடத்த வளி நடன் – பரி 22/42
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் – பரி 23/47
நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர்/வரை வாய் தழுவிய கல் சேர் கிடக்கை – பரி 23/67,68
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/71
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர்/செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று-உழி – பரி 23/81,82
பொங்கு புரவி புடை_போவோரும் பொங்கு சீர்/வையமும் தேரும் அமைப்போரும் எ வாயும் – பரி 24/16,17
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் – பரி 30/2
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ – கலி 1/7
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/15
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 30/11
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் – கலி 67/2
சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும் – கலி 75/3
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் – கலி 90/11
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/18
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி – கலி 102/35
வலியினான் வணக்கிய வாடா சீர் தென்னவன் – கலி 104/4
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர்/வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர் – கலி 104/60,61
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/3
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/24
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 133/3
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர்/செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/26,27
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் – அகம் 61/13
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர்/ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா – அகம் 98/16,17
தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ – அகம் 118/3
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/9
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர்/அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன் – அகம் 145/10,11
ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு – அகம் 154/13
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/19
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி – அகம் 219/1
சீர் கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின் – அகம் 246/10
சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை – அகம் 265/5
தேரை ஒலியின் மாண சீர் அமைத்து – அகம் 301/19
இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர்/ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/3,4
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து – அகம் 378/9
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப – அகம் 393/22
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/4
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர்/தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம் – புறம் 6/8,9
சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே – புறம் 11/13
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து – புறம் 24/6
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற – புறம் 53/4
எடுத்து எறி அனந்தல் பறை சீர் தூங்க – புறம் 62/5
ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை – புறம் 73/2
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர்/ஓடா பூட்கை உரவோன் மருக – புறம் 126/3,4
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 160/30
சீர் மிகு செல்வமும் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 161/32
பெரும் புலர் வைகறை சீர் சாலாதே – புறம் 177/17
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் – புறம் 209/5
சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய – புறம் 233/3
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/7
பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை – புறம் 338/5
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின் – புறம் 395/17
ஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொள – புறம் 399/32
TOP


சீர்க்கு (2)

வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு/தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண் – பரி 21/64,65
செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப – பரி 32/1
TOP


சீர்க்கும் (1)

கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் – பரி 11/129
TOP


சீர்த்தி (3)

வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பதி 41/24
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி/ஆல்_அமர்_செல்வன் அணி சால் மகன் விழா – கலி 83/13,14
அரும் சீர்த்தி பெரும் கண்ணுறை – புறம் 15/18
TOP


சீர்த்து (1)

சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது – பரி 33/2
TOP


சீர்தூக்கி (1)

ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் – பரி 12/42
TOP


சீர்ப்பட (1)

மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் – கலி 97/26
TOP


சீர (1)

நெடு மிசை சூழும் மயில் ஆலும் சீர/வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/2,3
TOP


சீரார் (1)

சீரார் செவ்வியும் வந்தன்று – கலி 36/10
TOP


சீரான் (1)

சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான்/கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் – பரி 21/60,61
TOP


சீரின் (1)

கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி – அகம் 194/8
TOP


சீரும் (4)

சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன் – நெடு 118
பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் – பரி 8/109
பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இவை – கலி 1/15
சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர் – அகம் 369/22
TOP


சீரை (2)

சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு – திரு 126
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க – புறம் 43/7
TOP


சீரொடு (1)

சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு/வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் – திரு 126,127
TOP


சீவாது (2)

கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த – மது 732
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த – புறம் 288/3
TOP


சீவும் (2)

மீன் சீவும் பாண்_சேரியொடு – மது 269
மீன் சீவும் பாண் சேரி – புறம் 348/4
TOP


சீற்றத்தவன் (1)

அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன்/முரசு அதிர்பவை போல் முழங்கு இடி பயிற்றி – பரி 22/3,4
TOP


சீற்றத்தவை (1)

செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன – பரி 20/37
TOP


சீற்றத்து (6)

முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில் – பொரு 131
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் – பதி 51/35
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து/நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 91/7,8
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் – அகம் 158/16
அன்ன சீற்றத்து அனையை ஆகலின் – புறம் 15/11
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில் – புறம் 16/12
TOP


சீற்றம் (1)

கூற்று ஒத்தீயே மாற்று அரும் சீற்றம்/வலி ஒத்தீயே வாலியோனை – புறம் 56/11,12
TOP


சீற்றமொடு (2)

முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு/மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி – பதி 15/2,3
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/44
TOP


சீற (2)

சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும் – கலி 88/13
பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் – கலி 91/4
TOP


சீறடி (19)

கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி/கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் – திரு 13,14
வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி/அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் – பொரு 42,43
நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி/கல்லா இளையர் மெல்ல தைவர – சிறு 32,33
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி/கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – மலை 43,44
நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி/பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி – நற் 221/10,11
நன் நா புரையும் சீறடி/பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – நற் 252/11,12
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி/அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை – நற் 256/1,2
செல்வ சிறாஅர் சீறடி பொலிந்த – குறு 148/1
முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி/சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் – குறு 278/2,3
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி/பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப – பதி 52/19,20
மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி – பதி 57/5
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/11
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி/நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ – கலி 85/19,20
சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ – கலி 90/18
வேறு ஒரு பாற்று ஆனது-கொல்லோ சீறடி/சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் – கலி 147/3,4
எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப – அகம் 12/2
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி/வல்ல-கொல் செல்ல தாமே கல்லென – அகம் 17/9,10
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப – அகம் 257/3
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் – அகம் 389/7
TOP


சீறடியவர் (1)

சீறடியவர் சாறு கொள எழுந்து – பரி 8/96
TOP


சீறி (2)

தென்னவன் திறல் கெட சீறி மன்னர் – பட் 277
குன்று நிலை தளர்க்கும் உருமின் சீறி/ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள் – பதி 63/10,11
TOP


சீறிடம் (3)

ஒரு பிடி படியும் சீறிடம்/எழு களிறு புரக்கும் நாடு கிழவோயே – புறம் 40/10,11
விளை_பத சீறிடம் நோக்கி வளை கதிர் – புறம் 190/1
நீறு ஆடு சுளகின் சீறிடம் நீக்கி – புறம் 249/12
TOP


சீறிதழ் (1)

செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21
TOP


சீறிய (1)

திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே – பதி 26/14
TOP


சீறியாழ் (28)

மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ்/ஒள் நுதல் விறலியர் பாணி தூங்க – பொரு 109,110
இன் குரல் சீறியாழ் இட-வயின் தழீஇ – சிறு 35
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ்/தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 559,560
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப – நெடு 70
மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ்/நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி – மலை 534,535
பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ்/யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும் – நற் 30/2,3
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் சீறியாழ்/நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் – நற் 189/3,4
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ்/எழாஅல் வல்லை ஆயினும் தொழாஅல் – நற் 380/7,8
கைவல் சீறியாழ் பாண நுமரே – ஐங் 472/1
பெரிது புலம்பினனே சீறியாழ் பாணன் – ஐங் 475/3
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ்/மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு – அகம் 279/11,12
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ்/பாணர் ஆர்ப்ப பல் கலம் உதவி – அகம் 331/10,11
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண – புறம் 70/1
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி – புறம் 109/15
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ்/பாடு இன் பனுவல் பாணர் உய்த்து என – புறம் 127/1,2
படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ்/ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ – புறம் 135/7,8
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ்/சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண – புறம் 138/4,5
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின் – புறம் 144/2
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ்/நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி – புறம் 145/5,6
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி நின் வன்_புல – புறம் 146/3
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி வந்ததை – புறம் 147/2
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ – புறம் 155/1
பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ்/இல்லோர் சொல் மலை நல்லியக்கோடனை – புறம் 176/6,7
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ்/பாணன் கையது தோலே காண்வர – புறம் 285/3,4
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ்/கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய – புறம் 302/5,6
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ்/நன்மை நிறைந்த நயவரு பாண – புறம் 308/2,3
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு – புறம் 316/7
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க – புறம் 398/5
TOP


சீறில் (2)

செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில்/முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி – புறம் 319/2,3
சீறில் முன்றில் கூறுசெய்திடும்-மார் – புறம் 325/8
TOP


சீறின் (1)

மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த – கலி 89/10
TOP


சீறினை (1)

நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் – பதி 22/31
TOP


சீறு (2)

சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் – கலி 2/6
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/8
TOP


சீறும்-கால் (1)

அழிய துறந்தானை சீறும்-கால் என்னை – கலி 143/25
TOP


சீறுரல் (1)

துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி – பெரும் 54
TOP


சீறூர் (53)

கரு வை வேய்ந்த கவின் குடி சீறூர்/நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன – பெரும் 191,192
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர்/சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/5,6
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/8
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி – நற் 92/5
குன்றகத்ததுவே குழு மிளை சீறூர்/சீறூரோளே நாறு மயிர் கொடிச்சி – நற் 95/7,8
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர்/இனிது மன்று அம்ம தானே பனி படு – நற் 135/4,5
அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர்/தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும் – நற் 343/2,3
அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர்/ஆள் இல் மன்றத்து அல்கு வளி ஆட்ட – நற் 346/4,5
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர்/நன் மனை அறியின் நன்று-மன் தில்ல – நற் 392/6,7
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர்/மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/3,4
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர்/சேர்ந்தனர்-கொல்லோ தாமே யாம் தமக்கு – குறு 79/5,6
எல் இடை அசைந்த கல்லென் சீறூர்/புனை இழை மகளிர் பயந்த – ஐங் 382/3,4
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர்/கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய – அகம் 9/10,11
மலை கெழு சீறூர் புலம்ப கல்லென – அகம் 52/7
கல்லென் சீறூர் எல்லியின் அசைஇ – அகம் 63/13
கல் அதர் கவலை போகின் சீறூர்/புல் அரை இத்தி புகர் படு நீழல் – அகம் 77/12,13
நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி – அகம் 87/4
சீறூர் பல பிறக்கு ஒழிய மாலை – அகம் 104/13
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர்/மாலை இன் துணை ஆகி காலை – அகம் 107/18,19
கலங்கு முனை சீறூர் கை தலைவைப்ப – அகம் 129/11
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 152/2
அரவ சீறூர் காண – அகம் 160/17
மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள் – அகம் 171/8
புல்லென் மா மலை புலம்பு கொள் சீறூர்/செல் விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த – அகம் 203/15,16
மழை துளி மறந்த அம் குடி சீறூர்/சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே பூ புனை – அகம் 225/13,14
மரா அம் சீறூர் மருங்கில் தூங்கும் – அகம் 265/20
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் – அகம் 283/5
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர்/நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை – அகம் 287/5,6
புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர்/துணையொடு துச்சில் இருக்கும்-கொல்லோ – அகம் 321/10,11
குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர்/படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/4,5
சீறூர் நாடு பல பிறக்கு ஒழிய – அகம் 331/8
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர்/கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின் – அகம் 367/5,6
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர்/எவன்-கொல் வாழி தோழி கொங்கர் – அகம் 368/15,16
சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர்/நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை – அகம் 369/22,23
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 384/6
அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப – புறம் 65/5
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் – புறம் 143/10
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர்/எல் அடிப்படுத்த கல்லா காட்சி – புறம் 170/2,3
சீறூர் மன்னர் ஆயினும் எம்-வயின் – புறம் 197/13
கரம்பை சீறூர் நல்கினன் எனவே – புறம் 285/17
கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர்/கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி – புறம் 297/4,5
பருத்தி வேலி சீறூர் மன்னன் – புறம் 299/1
நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர்/நோக்கினர் செகுக்கும் காளை ஊக்கி – புறம் 302/7,8
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர்/ஒலி மென் கூந்தல் ஒண் நுதல் அரிவை – புறம் 306/2,3
சீறூர் மன்னன் சிறியிலை எஃகம் – புறம் 308/4
புன் காழ் நெல்லி வன்_புல சீறூர்/குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து – புறம் 314/4,5
சீறூர் மன்னன் நெருநை ஞாங்கர் – புறம் 319/12
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர்/குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/8,9
புன்_புல சீறூர் நெல் விளையாதே – புறம் 328/2
சீறூர் மன்னனை பாடினை செலினே – புறம் 328/16
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர்/புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி – புறம் 329/1,2
புரவிற்கு ஆற்றா சீறூர்/தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே – புறம் 330/6,7
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி – புறம் 331/2
TOP


சீறூரேமே (1)

அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே/அதுவே சாலும் காமம் அன்றியும் – நற் 266/4,5
TOP


சீறூரோளே (3)

சீறூரோளே நாறு மயிர் கொடிச்சி – நற் 95/8
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர் – குறு 242/4
சீறூரோளே ஒண்_நுதல் யாமே – அகம் 84/10
TOP

Related posts