க – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கஃடு 1
கங்கன் 1
கங்கு 1
கங்குல் 45
கங்குல்-தோறு 1
கங்குலான் 5
கங்குலானே 2
கங்குலில் 2
கங்குலின் 2
கங்குலும் 17
கங்கை 8
கச்சம் 1
கச்சியோனே 1
கச்சின் 2
கச்சினர் 1
கச்சினன் 2
கச்சினனே 1
கச்சு 2
கச்சை 5
கசடு 3
கசிந்த 1
கசிந்தவர் 1
கசிந்து 2
கசிபு 1
கசிவு 1
கசிவு-உற்ற 1
கசிவொடு 1
கஞ்சக 1
கஞ்சி 1
கஞல் 4
கஞல 4
கஞலி 2
கஞலிய 9
கஞன்ற 1
கட்கு 6
கட்கும் 2
கட்சி 8
கட்சியில் 2
கட்சியின் 1
கட்டழித்து 1
கட்டளை 8
கட்டி 15
கட்டிய 6
கட்டில் 7
கட்டிலில் 1
கட்டிலொடு 1
கட்டின் 2
கட்டு 4
கட்டுண்டார் 1
கட்டுரை 1
கட்டுவட 1
கட்டூர் 7
கட்பின் 1
கட 2
கடக்க 1
கடக்கிற்பார் 1
கடக்கு 1
கடக்கும் 13
கடகம் 1
கடகமொடு 1
கடத்தல் 3
கடத்தவும் 1
கடத்தளோ 1
கடத்திர் 1
கடத்து 14
கடந்த 39
கடந்த-கால் 1
கடந்ததூஉம் 1
கடந்து 45
கடந்தே 1
கடந்தோய் 1
கடந்தோர்க்கு 1
கடப்பாட்டாளன் 1
கடப்பு 4
கடப்பே 1
கடம் 5
கடம்படுவோரும் 1
கடம்பன் 1
கடம்பின் 12
கடம்பு 10
கடம்பு_அமர்_செல்வன் 1
கடம்பும் 4
கடம்பூண்ட 1
கடம்பொடு 1
கடமா 2
கடமான் 2
கடல் 291
கடல்-வயின் 1
கடல்_கெழு_செல்வி 1
கடல்_சிறு_காக்கை 1
கடல்_மரம் 1
கடல்_அக 1
கடல 1
கடலவும் 5
கடலன் 1
கடலா 2
கடலால் 1
கடலில் 1
கடலின் 7
கடலினும் 5
கடலும் 3
கடலுள் 1
கடலே 6
கடலை 2
கடலொடு 2
கடலோடு 1
கடவ 2
கடவது 3
கடவர் 1
கடவர்க்கு 1
கடவரை 1
கடவலின் 1
கடவன் 1
கடவன 1
கடவனும் 1
கடவாதோர் 1
கடவி 1
கடவின் 2
கடவினர் 1
கடவினன் 1
கடவு 1
கடவு-மதி 13
கடவு-உறூஉம் 1
கடவுக 1
கடவுட்கு 5
கடவுட்கும் 1
கடவுண்மை 1
கடவுதி 1
கடவுநர் 1
கடவுபு 3
கடவும் 6
கடவுவோரும் 1
கடவுள் 74
கடவுளது 1
கடவுளர் 3
கடவுளவை 1
கடவுளும் 3
கடவுளை 4
கடவை 1
கடற்கரை 1
கடற்கரையது 10
கடற்கு 4
கடற்ற 1
கடற்றவும் 1
கடற்றில் 2
கடற்று 5
கடறு 9
கடன் 45
கடனும் 1
கடனே 9
கடா 2
கடா-உறுப்ப 1
கடாத்த 1
கடாத்தால் 1
கடாத்து 2
கடாத்தொடு 2
கடாம் 2
கடாவ 1
கடாவா 1
கடாவின் 2
கடாஅ 12
கடாஅ-உறுக்கும் 1
கடாஅத்த 1
கடாஅத்து 8
கடாஅம் 17
கடாஅய் 2
கடாஅய 1
கடாஅயார் 1
கடி 155
கடி_மகள் 1
கடி_மர 1
கடி_மரத்தான் 1
கடி_மரம் 6
கடிகம் 2
கடிகல்லாய் 3
கடிகுவென் 1
கடிகுவேம் 1
கடிகை 5
கடிகை_நூல் 1
கடிகையும் 1
கடித்தது 1
கடிதல் 4
கடிதலின் 2
கடிதலும் 1
கடிது 18
கடிதுமாம் 1
கடிந்த 6
கடிந்ததும் 1
கடிந்ததோ 1
கடிந்தன்று 1
கடிந்தனம் 1
கடிந்தீவார் 1
கடிந்து 10
கடிந்தும் 1
கடிந்தோன் 1
கடிப்பகை 1
கடிப்படுகுவள் 1
கடிப்படுத்தனள் 1
கடிப்படுத்தனை 1
கடிப்பின் 2
கடிப்பு 12
கடிய 16
கடியர் 1
கடியவும் 2
கடியவே 1
கடியாதோளே 1
கடியின்னே 1
கடியுநர் 1
கடியும் 13
கடியையால் 1
கடிவாள் 1
கடீஇயர் 3
கடீஇயாற்கு 1
கடு 93
கடு_மா 1
கடு_மீன் 1
கடுக்கும் 29
கடுக்கை 3
கடுக 1
கடுகி 1
கடுகிய 3
கடுகின்றே 1
கடுகினும் 2
கடுகுபு 2
கடுகுவர் 1
கடுங்கண் 30
கடுங்கண்ண 1
கடுங்கோ 1
கடுத்த 1
கடுத்தது 1
கடுத்தலும் 1
கடுத்தனள் 2
கடுத்து 1
கடுத்தும் 1
கடுத்தோள்-வயின் 1
கடுப்ப 82
கடுப்பு 4
கடுப்பு_உடை_பறவை 1
கடுப்பும் 1
கடும் 232
கடும்-குரை 1
கடும்-குரையம் 1
கடும்-குரையள் 1
கடும்பின் 4
கடும்பினது 2
கடும்பு 9
கடும்புடன் 1
கடும்பும் 1
கடும்பே 5
கடும்பொடு 4
கடும்பொடும் 2
கடும்போடு 1
கடுமைய 1
கடுமையின் 1
கடுமையொடு 1
கடுவன் 12
கடுவனும் 2
கடுவனொடு 1
கடுவனோடு 2
கடுவொடு 1
கடை 87
கடை_கோல் 1
கடைக்கண் 1
கடைக்கண்ணால் 1
கடைக்கூட்ட 2
கடைக்கூட்டுதிர் 1
கடைக்கொளவே 1
கடைகொள 1
கடைகொளப்படுதலின் 1
கடைசியர் 1
கடைந்த 3
கடைந்து 2
கடைநரும் 1
கடைப்படாஅ 1
கடைப்பிடித்த 1
கடைமுகத்து 1
கடைய 3
கடையல் 1
கடையானே 1
கடையின் 1
கடையும் 2
கடையோர் 1
கடைஇ 24
கடைஇய 6
கண் 694
கண்_கண் 1
கண்_குத்தி_கள்வனை 1
கண்_அகத்து 3
கண்கள் 1
கண்களும் 1
கண்களோ 1
கண்கூடிய 1
கண்கூடு 6
கண்ட 30
கண்டது 11
கண்டதூஉம் 1
கண்டம் 2
கண்டமை 1
கண்டல் 12
கண்டவர் 5
கண்டவர்க்கு 1
கண்டவன் 1
கண்டவிடத்தே 1
கண்டவிர் 1
கண்டன்று 1
கண்டன்றும் 1
கண்டன்றே 1
கண்டன்றோ 2
கண்டன-மன் 1
கண்டனம் 12
கண்டனர் 1
கண்டனள் 2
கண்டனன் 1
கண்டனிர் 1
கண்டனெம் 3
கண்டனென் 8
கண்டனையர் 1
கண்டனையேம் 1
கண்டனையோ 1
கண்டாய் 5
கண்டாயும் 3
கண்டாயோ 3
கண்டார் 6
கண்டார்க்கு 4
கண்டாரை 2
கண்டால் 1
கண்டி 1
கண்டிகும் 17
கண்டிகுமே 5
கண்டிகை 1
கண்டிசின் 13
கண்டிசினால் 1
கண்டிசினே 1
கண்டிசினோரே 1
கண்டிரோ 1
கண்டீ 2
கண்டீயாய் 1
கண்டீர் 1
கண்டீரக்கோன் 1
கண்டீரோ 1
கண்டு 132
கண்டு-உழி 1
கண்டும் 13
கண்டே 19
கண்டேம் 2
கண்டேன் 5
கண்டேனால் 1
கண்டை 11
கண்டைகா 1
கண்டோர் 12
கண்டோர்க்கு 1
கண்ண் 1
கண்ண 10
கண்ணஃதே 1
கண்ணஞ்சா 1
கண்ணடி 1
கண்ணதுவே 1
கண்ணர் 8
கண்ணவர் 1
கண்ணவரோடும் 1
கண்ணழி 1
கண்ணள் 19
கண்ணளா 1
கண்ணளோ 1
கண்ணன் 3
கண்ணன்_எழினி 1
கண்ணாட்கு 1
கண்ணாது 1
கண்ணாய் 1
கண்ணார் 3
கண்ணார்க்கும் 1
கண்ணாரொடு 1
கண்ணாரோடு 1
கண்ணால் 4
கண்ணாளை 1
கண்ணி 124
கண்ணிக்கு 1
கண்ணிடத்து 1
கண்ணிய 3
கண்ணியது 3
கண்ணியர் 10
கண்ணியன் 15
கண்ணியால் 1
கண்ணியான் 1
கண்ணியின் 1
கண்ணியும் 11
கண்ணியை 6
கண்ணியொடு 1
கண்ணியோடு 1
கண்ணில் 1
கண்ணிலி 1
கண்ணின் 14
கண்ணினம் 2
கண்ணினால் 1
கண்ணினான் 1
கண்ணினும் 5
கண்ணினை 1
கண்ணீர் 13
கண்ணுக்கு 1
கண்ணும் 24
கண்ணுள் 3
கண்ணுள்_வினைஞரும் 1
கண்ணுளர் 1
கண்ணுளர்க்கு 1
கண்ணுற்ற 1
கண்ணுறுதலின் 1
கண்ணுறை 4
கண்ணே 49
கண்ணேம் 5
கண்ணேன் 2
கண்ணை 6
கண்ணொடு 10
கண்ணோட்டம் 2
கண்ணோட்டமும் 1
கண்ணோடாது 4
கண்ணோடிய 1
கண்ணோடினாய் 1
கண்ணோடு 1
கண்துஞ்சும் 1
கண்துஞ்சேன் 1
கண்பட 1
கண்படல் 2
கண்படா 3
கண்படு 2
கண்படுக்கும் 3
கண்படுதல் 1
கண்படுதலும் 1
கண்படுப்ப 1
கண்படுப்பினும் 1
கண்படை 7
கண்பனி 1
கண்பாயல் 1
கண்பின் 2
கண்பு 2
கண்புதைத்து 1
கண்புதைத்தோயே 1
கண்மாற 1
கண்மாறலோ 1
கண்மாறாது 1
கண்மாறிய 4
கண்மாறிவிடின் 1
கண்மாறின்றே 1
கண்மாறினும் 1
கண்மாறு 1
கண்வாங்கு 1
கண்விடு 1
கண்விடுத்து 1
கண 23
கணஃது 1
கணக்கு 2
கணத்து 4
கணந்துள் 2
கணம் 48
கணம்_கொண்டு 3
கணம்_கொள் 17
கணம்_கொள்பு 1
கணம்_கொள 2
கணவ 13
கணவர் 2
கணவன் 15
கணவனை 1
கணவிர 1
கணவிரி 1
கணவீர 1
கணனும் 1
கணனொடு 1
கணாட்டி 1
கணி 3
கணிகாரம் 1
கணிகை 1
கணிச்சி 6
கணிச்சியால் 1
கணிச்சியில் 1
கணிச்சியின் 1
கணிச்சியும் 2
கணிச்சியொடு 1
கணிச்சியோன் 3
கணிற்கு 1
கணும் 2
கணை 79
கணையமொடு 1
கணையர் 1
கணையன் 2
கணையின் 2
கணையினர் 1
கணையினும் 1
கணையோர் 1
கணோட்டமும் 1
கணோயே 1
கணோளே 1
கத 11
கதம் 4
கதம்பட்ட 1
கதவ 5
கதவம் 16
கதவர் 1
கதவவால் 1
கதவின் 8
கதவு 8
கதவே 1
கதழ் 26
கதழ்ந்து 2
கதழ்பு 2
கதழ்வு-உற்று 1
கதழ்வை 1
கதழும் 4
கதற 1
கதறு 1
கதன் 5
கதி 2
கதிக்கும் 1
கதித்த 1
கதித்து 1
கதியாதி 2
கதியிற்றே 1
கதிர் 229
கதிர்_செல்வன் 1
கதிர்கள் 1
கதிர்த்த 2
கதிர்த்து 1
கதிர்ப்பவும் 1
கதிர்பட 1
கதிர 3
கதிரும் 1
கதிரே 1
கதிரொடு 2
கதிரொடும் 1
கதிரோன் 1
கதுப்ப 1
கதுப்பில் 2
கதுப்பின் 30
கதுப்பினள் 2
கதுப்பினாய் 2
கதுப்பினாள் 1
கதுப்பினுள் 2
கதுப்பு 23
கதுப்பு_அகம் 2
கதுப்பும் 6
கதுப்பே 1
கதுப்பொடு 3
கதுப்போடு 1
கதுப்போடே 1
கதுமென 22
கதுவலின் 1
கதுவாய் 8
கதுவி 1
கதுவிய 2
கதுவும் 1
கதூஉ 1
கதூஉம் 5
கந்தத்து 1
கந்தம் 1
கந்தரத்தால் 1
கந்தன் 1
கந்தாரம் 1
கந்தின் 2
கந்து 15
கபில 1
கபிலரும் 1
கபிலன் 4
கம்பம் 1
கம்பமொடு 1
கம்பலத்து 1
கம்பலும் 1
கம்பலை 19
கம்பலைத்தன்று 1
கம்புள் 5
கம்மியர் 2
கம்மியன் 6
கம்மென்றன்றே 2
கம்மென 6
கமண்டலத்து 1
கமம் 21
கமலமும் 1
கமழ் 191
கமழ்ந்து 1
கமழ்பு 1
கமழ 13
கமழாது 1
கமழும் 67
கமழும்-கால் 1
கமுகின் 5
கய 27
கயத்து 16
கயந்தலை 3
கயம் 69
கயம்-தோறு 1
கயமும் 1
கயமுனி 2
கயல் 24
கயலின் 1
கயலொடு 1
கயவரும் 1
கயவாய் 1
கயன் 5
கயில் 2
கயிற்றின் 4
கயிற்று 7
கயிறு 25
கயிறும் 2
கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ 1
கரக்கினும் 1
கரக்கும் 6
கரகத்து 1
கரகம் 1
கரகமும் 1
கரண்டை 1
கரத்தல் 3
கரந்த 13
கரந்ததூஉம் 1
கரந்தனம் 1
கரந்தனள் 1
கரந்தாளை 1
கரந்தான் 1
கரந்து 28
கரந்தே 1
கரந்தை 8
கரப்ப 7
கரப்பவன் 1
கரப்பவும் 8
கரப்பவும்_கரப்பவும் 1
கரப்பன் 1
கரப்பாடும்மே 1
கரப்பார் 1
கரப்பினும் 1
கரப்பு 3
கரப்பென்-மன் 1
கரப்பொடு 1
கரம்பை 6
கரவா 1
கரவாது 3
கரவு 2
கராமும் 2
கராஅத்து 1
கராஅம் 4
கரி 22
கரிகால் 5
கரிகால்_வளவன் 1
கரிகால்வளவ 1
கரிகால்வளவனொடு 1
கரிதோ 1
கரிந்த 1
கரிந்து 1
கரிபு 1
கரியவும் 1
கரியா 1
கரியும் 1
கரியே 1
கரு 30
கரு_மறி 1
கரு_முக 1
கருக்கின் 1
கருக்கு 1
கருகி 1
கருதி 2
கருதிய 1
கருதியது 1
கருதியாய்க்கு 1
கருதின் 1
கருதுபு 1
கருதும் 2
கருதுவிர் 1
கருப்பு 1
கருப்பை 4
கரும் 145
கரும்_கூத்து 1
கரும்பனூரன் 2
கரும்பில் 1
கரும்பின் 35
கரும்பினும் 1
கரும்பு 24
கரும்புக்கு 1
கரும்பே 1
கரும்பொடு 2
கரும்போடு 1
கருமம் 1
கருமமா 1
கருமை 2
கருவி 22
கருவித்து 1
கருவிய 10
கருவியர் 1
கருவியின் 2
கருவியும் 1
கருவியை 1
கருவியொடு 2
கருவில் 1
கருவிளை 7
கருவின் 1
கருவூர் 1
கருவொடு 2
கருனை 4
கரை 93
கரை_வலம் 1
கரைந்த 2
கரைந்தீமே 1
கரைந்து 2
கரைபு 2
கரைய 7
கரையது 2
கரையவர் 1
கரையவும் 1
கரையன 1
கரையா 1
கரையும் 3
கரையே 1
கரையொடு 1
கல் 270
கல்_அக 4
கல்_அகத்து 1
கல்ல 1
கல்லகார 1
கல்லவும் 2
கல்லா 44
கல்லாதவரும் 1
கல்லாது 2
கல்லாமை 1
கல்லின் 2
கல்லினும் 2
கல்லினுள் 1
கல்லும் 2
கல்லுறுத்து 1
கல்லென் 27
கல்லென்றவ்வே 2
கல்லென்றன்றால் 1
கல்லென்று 1
கல்லென 34
கல்லே 2
கல்வியென் 1
கல 13
கலக்கத்துள் 1
கலக்கத்தோடு 1
கலக்கி 1
கலக்கிய 4
கலக்கினன் 1
கலக்கு-உற்றன்றால் 1
கலக்கு-உற்றன 1
கலக்கு-உற 3
கலக்கு-உறு 1
கலக்கு-உறுந்து 1
கலக்கு-உறூஉம் 1
கலங்க 17
கலங்கல் 7
கலங்களுள் 1
கலங்கன்-மின் 1
கலங்கா 3
கலங்கி 29
கலங்கிய 15
கலங்கியாள் 1
கலங்கின்று 1
கலங்கின 1
கலங்கினர் 2
கலங்கினள் 1
கலங்கினேன் 1
கலங்கு 11
கலங்குபு 1
கலங்கும் 2
கலங்குமே 1
கலங்குவள் 1
கலங்குவார் 1
கலத்தர் 1
கலத்தன்-மன்னே 2
கலத்தில் 3
கலத்தின் 1
கலத்தினும் 2
கலத்து 16
கலத்தும் 1
கலத்தேம் 1
கலத்தை 1
கலத்தொடு 2
கலந்த 13
கலந்தவர் 1
கலந்தவை 1
கலந்தன்றால் 1
கலந்தனவே 1
கலந்து 28
கலந்தோர் 1
கலப்ப 1
கலப்பு 2
கலப்பென் 1
கலப்பை 1
கலப்பையர் 4
கலப்பையிர் 1
கலப்போடு 1
கலம் 102
கலவ 2
கலவத்து 1
கலவம் 2
கலவாது 1
கலவி 1
கலவு 2
கலவை 2
கலவையொடு 1
கலன் 14
கலனும் 2
கலனே 1
கலாபம் 2
கலாவ 6
கலாவத்து 3
கலாவம் 2
கலாவலின் 1
கலாவும் 1
கலாஅ 1
கலி 108
கலி_மா 19
கலி_மாவும் 1
கலி_மான் 8
கலிக்கும் 1
கலிங்கத்தள் 1
கலிங்கத்து 3
கலிங்கத்துள் 1
கலிங்கம் 19
கலிங்கமும் 1
கலிங்கமொடு 3
கலித்த 41
கலித்து 6
கலிப்ப 1
கலிப்பினும் 1
கலியினனே 1
கலிழ் 9
கலிழ்ந்த 1
கலிழ்ந்து 3
கலிழ்பு 1
கலிழ்மே 1
கலிழ்வே 1
கலிழ்வோள் 1
கலிழ 3
கலிழி 1
கலிழும் 11
கலிழை 1
கலுழ் 17
கலுழ்தல் 1
கலுழ்தலின் 2
கலுழ்தி 1
கலுழ்ந்த 4
கலுழ்ந்தமையின் 1
கலுழ்ந்தன 2
கலுழ்ந்து 6
கலுழ்ந்தே 1
கலுழ்பவள் 1
கலுழ்பவால் 1
கலுழ்பு 5
கலுழ 10
கலுழவும் 2
கலுழா-கால் 1
கலுழி 6
கலுழும் 12
கலுழுமால் 2
கலை 43
கலை_மான் 1
கலையின் 1
கலையும் 1
கலையே 2
கலையொடு 1
கலைஇ 2
கலைஇய 5
கவ்வி 1
கவ்விய 1
கவ்வியது 1
கவ்வியும் 1
கவ்வும் 1
கவ்வை 13
கவ்வையின் 3
கவ்வையை 1
கவசம் 1
கவட்ட 1
கவட்டு 12
கவடு 3
கவண் 4
கவணர் 1
கவணின் 2
கவணை 2
கவணையர் 1
கவணையில் 1
கவணையின் 1
கவணையும் 1
கவயத்து 1
கவர் 44
கவர்க 1
கவர்கொண்ட 1
கவர்த்த 1
கவர்தல் 1
கவர்தலின் 3
கவர்ந்த 5
கவர்ந்தது 1
கவர்ந்து 8
கவர்பு 9
கவர்பு-உற 1
கவர்வின் 1
கவர்வு-உற்றன 1
கவர 10
கவரி 6
கவரிய 1
கவரியின் 2
கவரும் 28
கவல் 1
கவல்பு 1
கவலை 56
கவலைத்தாய் 1
கவலைத்து 1
கவலைய 10
கவலையால் 1
கவவ 1
கவவவும் 1
கவவி 2
கவவியார்க்கு 1
கவவின் 3
கவவினளே 1
கவவு 12
கவவொடு 1
கவழ 1
கவழம் 2
கவளம் 13
கவளமொடு 1
கவற்ற 3
கவற்றும் 1
கவறு 2
கவாஅன் 33
கவி 19
கவிக்கும் 1
கவிகை 1
கவித்த 1
கவித்து 3
கவிதல் 1
கவிதை 1
கவிப்ப 1
கவிய 1
கவியா 3
கவியும் 1
கவிர் 6
கவிரம் 1
கவிழ் 6
கவிழ்ந்த 6
கவிழ்ந்தன 1
கவிழ்ந்து 7
கவிழவும் 1
கவின் 142
கவின்ற 1
கவின்று 1
கவின 3
கவினி 12
கவினிய 9
கவினினை 1
கவினும் 2
கவினே 19
கவினை 1
கவினையாய் 1
கவினொடும் 1
கவுதமன் 1
கவுரியர் 3
கவுள் 18
கவுள 6
கவுளன் 1
கவுளும் 1
கவை 38
கவை_மக 1
கவை_முள்_கருவியின் 1
கவையினன் 3
கவையினனாக 1
கவைஇ 9
கவைஇய 11
கவைஇயினள் 1
கவைஇயினளே 1
கவைஇயினன் 1
கழகத்து 1
கழங்கின் 8
கழங்கினான் 1
கழங்கு 11
கழங்கும் 3
கழங்கே 1
கழஞ்சின் 1
கழல் 86
கழல்குபு 1
கழல்பு 3
கழல 2
கழலன் 1
கழலின் 1
கழலினர் 1
கழலினன் 2
கழலே 1
கழலொடு 2
கழலோயே 1
கழலோன் 1
கழற்றுவான் 1
கழற 3
கழறல் 3
கழறலிர்-மன்னோ 1
கழறலின் 1
கழறாது 1
கழறி 3
கழறிய 1
கழறு 1
கழறுதல் 1
கழறுப 1
கழறுபு 1
கழறும் 2
கழறும்-காலை 1
கழறுவ 1
கழறுவல் 1
கழறுவோரே 1
கழன்ற 3
கழன்று 4
கழனி 66
கழனிய 1
கழனியின் 1
கழனியும் 1
கழாலின் 2
கழாஅ 5
கழாஅத்தலையை 1
கழாஅது 2
கழாஅர் 6
கழாஅலவும் 1
கழாஅலின் 2
கழி 165
கழி-மின் 18
கழி_கல_மகடூஉ 1
கழி_கல_மகளிர் 1
கழிக்கின் 1
கழிக்கும் 2
கழிக 6
கழிகல்லாத 1
கழித்த 6
கழித்தன 1
கழித்திடுதல் 1
கழித்து 3
கழிதந்தோயே 1
கழிதல் 3
கழிதலும் 1
கழிந்த 28
கழிந்ததற்கு 1
கழிந்தது 1
கழிந்தமை 1
கழிந்தவை 1
கழிந்தன்று 2
கழிந்தன்று-மன்னே 1
கழிந்தன்றே 2
கழிந்தன 1
கழிந்தனர் 1
கழிந்தனவே 1
கழிந்து 14
கழிந்தோர் 1
கழிந்தோர்க்கு 1
கழிந்தோரே 1
கழிப்ப 1
கழிப்பி 18
கழிப்பிய 5
கழிப்பினம் 1
கழிப்பு 2
கழிப 1
கழிப-மன்னே 1
கழிபட 1
கழிபு 2
கழிய 23
கழியல 1
கழியாமையே 2
கழியாமோ 1
கழியாள் 1
கழியின் 4
கழியினும் 5
கழியுநர்க்கு 1
கழியும் 19
கழியுமோ 1
கழியே 3
கழியொடு 1
கழிவது 3
கழிவது-கொல்லோ 1
கழிவே 1
கழிவோள் 1
கழீஇ 8
கழீஇய 9
கழீஇயின்று 1
கழு 3
கழுகின் 1
கழுகு 1
கழுகொடு 1
கழுத்தின் 1
கழுத்தினும் 1
கழுத்து 1
கழுதில் 4
கழுதின் 1
கழுது 10
கழுதை 7
கழுதொடு 1
கழுந்தின் 1
கழுநீர் 8
கழும 3
கழுமலத்து 1
கழுமலம் 2
கழுமிய 2
கழுவ 1
கழுவாயும் 1
கழுவு-உறு 3
கழுவுள் 4
கழுவொடு 1
கழூஉ 2
கழூஉம் 2
கழை 101
கழைபட 1
கழையின் 1
கள் 67
கள்வர் 9
கள்வரை 1
கள்வன் 7
கள்வன்-பால் 1
கள்வனால் 1
கள்வனும் 1
கள்வனை 1
கள்வனோ 1
கள்வி 2
கள்வியை 1
கள்ளர் 1
கள்ளி 23
கள்ளிற்கு 1
கள்ளின் 30
கள்ளினும் 1
கள்ளும் 3
கள்ளூர் 1
கள்ளே 3
கள்ளை 1
கள்ளொடு 3
கள்ளோர் 1
கள 9
களங்கள்-தொறும் 1
களங்கனி 4
களங்காய்க்கண்ணி 2
களத்த 1
களத்தான் 1
களத்தானும் 1
களத்தானே 1
களத்தின் 2
களத்தினின் 1
களத்து 30
களத்தே 2
களத்தோனே 1
களம் 70
களம்-தொறும் 3
களம்-தோறும் 2
களமர் 7
களமர்க்கு 1
களமரொடு 1
களமா 2
களர் 5
களர்-தொறும் 1
களர 1
களரி 17
களரில் 1
களரின் 2
களவர் 1
களவன் 12
களவனொடு 1
களவிற்கு 1
களவினில் 1
களவு 12
களவுடன் 1
களவும் 2
களவே 1
களன் 9
களனும் 1
களனொடு 1
களாவொடு 1
களி 40
களித்த 1
களித்து 1
களிப்பர் 1
களிப்பிக்கும் 1
களியாளற்கு 1
களியான் 1
களியும் 1
களிற்றால் 1
களிற்றின் 13
களிற்றினர் 1
களிற்றினிர் 1
களிற்றினும் 1
களிற்று 69
களிற்றொடு 12
களிற்றொடும் 1
களிற்றோடு 1
களிறு 182
களிறும் 14
களிறே 9
களிறொடு 7
களை 6
களை-மதி 2
களை-மார் 1
களைக 2
களைகலம் 1
களைகுவை-மன் 1
களைஞர் 3
களைஞரும் 1
களைஞரோ 3
களைதலை 1
களைதாரா 1
களைந்த 11
களைந்தது 1
களைந்தன்றும் 1
களைந்தன்றே 1
களைந்தனரே 1
களைந்தனவே 1
களைந்தனன் 1
களைந்தீ-மின் 1
களைந்தீவாய் 1
களைந்து 11
களைந்தென 1
களைந்தோள் 1
களைந்தோனே 1
களைநர் 2
களைப 1
களைமா 1
களைமே 1
களைமோ 1
களைய 1
களையல் 1
களையா 6
களையாது 1
களையார் 4
களையினும் 1
களையினோ 1
களையுநர் 4
களையும் 4
களைவார் 1
களைவு 2
களைவோர் 1
களைவோன் 1
களைஇய 3
களைஇயர் 6
கற்சிறை 1
கற்ப 4
கற்பித்தார் 1
கற்பித்தான் 1
கற்பின் 33
கற்பினாட்கு 1
கற்பினாள் 3
கற்பினின் 1
கற்பு 4
கற்பு-உற்று 1
கற்பே 1
கற்பொடு 3
கற்ற 3
கற்றதன் 1
கற்றது 1
கற்றல் 1
கற்றனன் 1
கற்றாரும் 1
கற்று 6
கற்றை 3
கற்றோர் 1
கற்றோர்க்கு 1
கறக்குந்து 1
கறங்க 33
கறங்கி 1
கறங்கு 20
கறங்கும் 6
கறந்த 2
கறவா 1
கறவை 8
கறவையின் 1
கறாஅ 1
கறி 19
கறி_சோறு 1
கறிக்கும் 6
கறித்த 2
கறித்து 1
கறிய 1
கறியொடு 1
கறியொடும் 1
கறீஇ 1
கறுக்குந 1
கறுத்த 3
கறுத்து 1
கறுத்தோர் 8
கறுப்ப 3
கறுவு 2
கறுழ் 1
கறை 18
கறை_மிடற்று_அண்ணல் 1
கறைத்தோல் 1
கறைப்பட்டு 1
கன்மார் 1
கன்றி 1
கன்றிடின் 1
கன்றிய 1
கன்றிற்கு 1
கன்றின் 2
கன்று 51
கன்று-வயின் 1
கன்றும் 1
கன்றொடு 11
கன்றோடு 1
கன்னம் 3
கன்னல் 3
கன்னி 1
கன்னிமை 2
கன்னியர் 1
கன 1
கனம் 12
கனம்_குழாஅய் 1
கனம்_குழை 1
கனல் 5
கனல்புடன் 1
கனல 1
கனலி 8
கனலியர் 1
கனலியும் 3
கனலியை 1
கனலியொடு 1
கனலின் 1
கனலும் 10
கனவ 1
கனவிய 1
கனவில் 5
கனவின் 8
கனவினால் 4
கனவினான் 2
கனவினும் 9
கனவினுள் 1
கனவு 10
கனவு-கொல் 1
கனவும் 5
கனவுவார் 1
கனவே 1
கனவோ 1
கனற்ற 1
கனற்றலோ 1
கனற்றி 1
கனற்றுபு 1
கனன்று 2
கனா 2
கனி 50
கனிக்கு 1
கனிந்த 2
கனிந்து 3
கனிய 1
கனியா 2
கனியின் 1
கனியும் 1
கனிவது 1
கனை 60
கனை-தொறும் 1
கனைக்கும் 1
கனைத்த 2
கனைத்து 1
கனைந்து 3
கனையல் 1
கனையும் 1
கனைஇ 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கஃடு (1)

யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று – புறம் 319/4
TOP


கங்கன் (1)

துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8
TOP


கங்கு (1)

எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே – புறம் 396/25
TOP


கங்குல் (45)

பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது – மது 631
நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல்/அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும் – குறி 251,252
நள்ளென் கங்குல் கள்வன் போல – நற் 40/10
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல்/ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும் – நற் 77/6,7
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் – நற் 219/7
நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும் – நற் 287/9
கழிவது ஆக கங்குல் என்று – நற் 314/7
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்-வயின் – குறு 153/4
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல்/மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் – குறு 301/4,5
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் – குறு 312/4
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல்/யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப – குறு 355/4,5
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே – குறு 387/5
நள்ளென் கங்குல் நளி மனை நெடு நகர் – ஐங் 324/3
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/21
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல்/அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் – கலி 65/3,4
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 101/30
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது – கலி 128/4
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் – கலி 142/33
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல் – அகம் 2/15
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/2
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல்/காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/2,3
பலர் மடி கங்குல் நெடும் புறநிலையே – அகம் 58/14
ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/16
ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல்/கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து – அகம் 86/20,21
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி – அகம் 92/2,3
வான் என பூத்த பானாள் கங்குல்/மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் – அகம் 94/3,4
படு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/8,9
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல்/ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/4,5
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல்/தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென – அகம் 125/11,12
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் – அகம் 129/2
கானவர் மடிந்த கங்குல்/மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/13,14
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும் – அகம் 182/10,11
இன்னா கழியும் கங்குல் என்று நின் – அகம் 237/6
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல்/எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு – அகம் 252/11,12
கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச – அகம் 255/16
காய் சின யானை கங்குல் சூழ – அகம் 264/13
புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல்/அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – அகம் 272/2,3
பருவம் செய்த பானாள் கங்குல்/ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப – அகம் 274/3,4
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய – அகம் 298/22
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல்/ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை – அகம் 308/2,3
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல்/ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப – அகம் 322/2,3
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த – அகம் 325/3
நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல்/கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால் – அகம் 379/8,9
நின்-வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல்/துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் – புறம் 126/6,7
TOP


கங்குல்-தோறு (1)

கனவும் கங்குல்-தோறு இனிய நனவும் – அகம் 141/2
TOP


கங்குலான் (5)

கண் அடைஇய கடை கங்குலான்/மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் – பட் 115,116
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான்/வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் – பரி 20/7,8
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான்/வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் – கலி 66/4,5
காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான்/மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/6,7
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான்/பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான் – புறம் 400/5,6
TOP


கங்குலானே (2)

தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே – நற் 371/9
துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே – அகம் 250/14
TOP


கங்குலில் (2)

ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து – அகம் 46/2
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில்/ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – அகம் 195/16,17
TOP


கங்குலின் (2)

வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் – கலி 48/8
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின்/இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/6,7
TOP


கங்குலும் (17)

கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும்/அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய – மது 651,652
நள்ளென் கங்குலும் வருமரோ – நற் 145/10
கங்குலும் கையறவு தந்தன்று – நற் 152/8
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே – நற் 287/11
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே – நற் 348/8
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே – குறு 122/4
நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/5
நடுநாள் கங்குலும் வருதி – ஐங் 296/3
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/10
கனவினால் அழிவு-உற்று கங்குலும் அரற்றா-கால் – கலி 53/19
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும்/அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய – அகம் 8/4,5
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி – அகம் 24/9
பானாள் கங்குலும் பகலும் – அகம் 57/18
இன்னாது உயங்கும் கங்குலும்/நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே – அகம் 270/14,15
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
பானாள் கங்குலும் பெரும் புன் மாலையும் – அகம் 297/1
பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென – அகம் 307/3
TOP


கங்கை (8)

பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை/பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள் – பெரும் 431,432
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் – பட் 190
கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ – நற் 189/5
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/9
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய – பரி 16/36
சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை/நீர் முதல் கரந்த நிதியம்-கொல்லோ – அகம் 265/5,6
மன்பதை எல்லாம் சென்று உண கங்கை/கரை பொரு மலி நீர் நிறைந்து தோன்றி ஆங்கு – புறம் 161/6,7
TOP


கச்சம் (1)

கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி – மது 436
TOP


கச்சியோனே (1)

கச்சியோனே கைவண் தோன்றல் – பெரும் 420
TOP


கச்சின் (2)

விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 47
TOP


கச்சினர் (1)

நிறம் கவர்பு புனைந்த நீல கச்சினர்/மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் – மது 639,640
TOP


கச்சினன் (2)

கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் – திரு 208
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் – அகம் 76/7
TOP


கச்சினனே (1)

தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே – ஐங் 206/5
TOP


கச்சு (2)

சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ – நற் 220/1
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று – அகம் 376/8
TOP


கச்சை (5)

பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் – சிறு 239
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி – குறி 125
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/2
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை – புறம் 274/1
கவர் பரி கச்சை நன் மான் – புறம் 377/24
TOP


கசடு (3)

கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
களைக என அறியா கசடு இல் நெஞ்சத்து – பதி 44/6
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி – புறம் 214/2
TOP


கசிந்த (1)

புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/3
TOP


கசிந்தவர் (1)

காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப – நற் 360/7
TOP


கசிந்து (2)

தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து/என்றூழ் நிறுப்ப நீள் இடை ஒழிய – நற் 226/5,6
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி – புறம் 19/15
TOP


கசிபு (1)

பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ – புறம் 260/6
TOP


கசிவு (1)

பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/4
TOP


கசிவு-உற்ற (1)

கசிவு-உற்ற என் பல் கிளையொடு – புறம் 136/8
TOP


கசிவொடு (1)

கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து – புறம் 161/13
TOP


கஞ்சக (1)

கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் – பெரும் 308
TOP


கஞ்சி (1)

சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி/யாறு போல பரந்து ஒழுகி – பட் 44,45
TOP


கஞல் (4)

பூ கஞல் ஊரன்-தன் மனை – ஐங் 3/5
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் – ஐங் 8/5
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி – ஐங் 16/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/3
TOP


கஞல (4)

பன் மலர் காயாம் குறும் சினை கஞல/கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து – நற் 242/4,5
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல/வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று – குறு 382/3,4
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல/மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் – அகம் 25/5,6
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் – புறம் 147/8
TOP


கஞலி (2)

வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி/வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர – குறு 240/3,4
துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி/தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் – அகம் 141/12,13
TOP


கஞலிய (9)

நறும் போது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து – சிறு 108
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர் – மலை 358
பன் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி – நற் 339/10
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும் – நற் 348/5
ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 26/4
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/2
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி – அகம் 152/18
போர் புரி எருத்தம் போல கஞலிய/பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/16,17
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய/குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை – அகம் 368/5,6
TOP


கஞன்ற (1)

நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழும்-கால் நின் மார்பில் – கலி 126/10
TOP


கட்கு (6)

கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து – மது 16
காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் – மலை 476
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 555
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு – குறு 202/3
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/10
கேள்விக்கு இனியை கட்கு இன்னாயே – புறம் 167/4
TOP


கட்கும் (2)

பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும்/காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/2,3
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும்/மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட – புறம் 61/2,3
TOP


கட்சி (8)

கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் – பெரும் 205
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி/மயில் அறிபு அறியா-மன்னோ – நற் 13/7,8
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர – நற் 117/4
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் – நற் 276/6
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் – ஐங் 250/2
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/10
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/2
TOP


கட்சியில் (2)

கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – மலை 235
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் – குறு 160/3
TOP


கட்சியின் (1)

நனவு-உறு கட்சியின் நன் மயில் ஆல – அகம் 392/17
TOP


கட்டழித்து (1)

தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து/ஒலி பல் கூந்தல் அணி பெற புனைஇ – நற் 313/3,4
TOP


கட்டளை (8)

பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் – பெரும் 220
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை – நெடு 62
கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து – நற் 3/3
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை – குறு 192/4
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி – ஐங் 215/1
கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும் – ஐங் 263/2
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி – பதி 81/17
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர – அகம் 178/11
TOP


கட்டி (15)

நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 164
பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி/திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை – மது 434,435
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி/எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 104,105
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி/இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 125,126
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி/பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/3,4
வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர் – குறு 11/6
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே – குறு 196/2
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி/எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/12,13
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி/கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி – பதி 81/16,17
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே – பதி 90/25
நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி/புனை மாண் மரீஇய அம்பு தெரிதியே – கலி 7/9,10
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த – கலி 85/9
பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி/அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 140/6,7
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி/பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு – அகம் 44/8,9
போர் அடு தானை கட்டி/பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 226/16,17
TOP


கட்டிய (6)

மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன் – திரு 214
உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின் – நற் 109/8
கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன – நற் 200/1
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/2
கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும் – பரி 12/18
குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/5
TOP


கட்டில் (7)

உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து – மலை 550
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய – நற் 269/3
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில்/வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல – குறு 225/3,4
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை – குறு 359/3
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில்/மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன் – ஐங் 410/1,2
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/14
கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது – புறம் 82/3
TOP


கட்டிலில் (1)

கால்_கழி_கட்டிலில் கிடப்பி – புறம் 286/4
TOP


கட்டிலொடு (1)

வெள்ளி நோன் படை கட்டிலொடு கவிழவும் – புறம் 41/10
TOP


கட்டின் (2)

கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில் – நற் 288/7
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின்/நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது – புறம் 6/5,6
TOP


கட்டு (4)

கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என – புறம் 203/10
கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின் – புறம் 224/16
TOP


கட்டுண்டார் (1)

போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/34
TOP


கட்டுரை (1)

பல பல கட்டுரை பண்டையின் பாராட்டி – கலி 14/7
TOP


கட்டுவட (1)

கட்டுவட கழலினர் மட்டு மாலையர் – பரி 12/24
TOP


கட்டூர் (7)

துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர்/நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை – ஐங் 445/2,3
வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் – பதி 68/2
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர்/பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர் – பதி 82/2,3
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/30
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர்/பருந்து பட பண்ணி பழையன் பட்டு என – அகம் 44/10,11
விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ – அகம் 212/14
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண் – புறம் 295/1
TOP


கட்பின் (1)

கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை – மது 258
TOP


கட (2)

கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் – பரி 20/94
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர – பரி 23/51
TOP


கடக்க (1)

மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே – கலி 106/50
TOP


கடக்கிற்பார் (1)

ஆணை கடக்கிற்பார் யார் – கலி 81/28
TOP


கடக்கு (1)

பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர் – மலை 489
TOP


கடக்கும் (13)

அமர் கடக்கும் வியன் தானை – மது 39
கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின் – மலை 421
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி – குறு 80/5
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும்/பெரும் பல் யானை குட்டுவன் – பதி 29/13,14
அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் – பதி 34/11
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும்/மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/12,13
களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் – அகம் 137/3
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை – புறம் 172/9
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை – புறம் 226/5
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் – புறம் 397/26
TOP


கடகம் (1)

முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து – முல் 76
TOP


கடகமொடு (1)

மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன் – புறம் 150/21
TOP


கடத்தல் (3)

சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர் – புறம் 93/2
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என – புறம் 125/15
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே – புறம் 309/2
TOP


கடத்தவும் (1)

கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மலைந்தனர் – கலி 103/4
TOP


கடத்தளோ (1)

என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து – அகம் 176/21
TOP


கடத்திர் (1)

கானம் கடத்திர் என கேட்பின் யான் ஒன்று – கலி 7/3
TOP


கடத்து (14)

கல்லென் கடத்து இடை கடலின் இரைக்கும் – மலை 415
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை – நற் 48/5
கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை – நற் 186/4
பெயல் மழை துறந்த புலம்பு உறு கடத்து/கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/1,2
கள்ளி அம் கடத்து இடை கேழல் பார்க்கும் – ஐங் 323/2
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை – ஐங் 334/2
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் – பதி 66/17
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை – கலி 9/9
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/19
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில் – அகம் 53/7
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/8
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/5
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை – அகம் 313/12
TOP


கடந்த (39)

மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின் – பெரும் 29
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 416
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – நற் 150/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/2
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை – குறு 151/1
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை – ஐங் 459/3
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/4
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை – பதி 46/10
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
மலைத்த தெவ்வர் மறம் தப கடந்த/காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 65/3,4
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை – பதி 86/2
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் – பரி 21/2
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் – பரி 22/3
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 27/15
நல் அமர் கடந்த நாண் உடை மறவர் – அகம் 67/8
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த/தறுகணாளர் குடர் தரீஇ தெறுவர – அகம் 77/9,10
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – அகம் 93/8
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை – அகம் 96/16
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை – அகம் 138/6
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் – அகம் 152/10
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை – அகம் 181/4
நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த/ஆலங்கானத்து ஆர்ப்பினும் பெரிது என – அகம் 209/5,6
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை – அகம் 381/14
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின் – புறம் 43/9
சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற – புறம் 66/4
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
உறு முரண் கடந்த ஆற்றல் – புறம் 135/21
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த/மாரி ஈகை மற போர் மலையனும் – புறம் 158/6,7
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த/வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை – புறம் 242/4,5
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/17
TOP


கடந்த-கால் (1)

திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
TOP


கடந்ததூஉம் (1)

அருப்பம் பேணாது அமர் கடந்ததூஉம்/துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/1,2
TOP


கடந்து (45)

பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 233
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி – மலை 87
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர் – பதி 14/8
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து/புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ – பதி 20/13,14
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து/செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று – பதி 36/3,4
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து/வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் – பதி 41/19,20
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/9
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து/முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் – பதி 42/16,17
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற – பதி 44/3
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து/பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/7,8
அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த – பதி 50/13
மண் புனை இஞ்சி மதில் கடந்து அல்லது – பதி 58/6
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/9
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து/செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/29,30
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – பரி 1/61
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை – பரி 13/48
கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று – பரி 15/45
மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து – கலி 1/8
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/4
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற – கலி 27/15
கன்றிய தெவ்வர் கடந்து களம் கொள்ளும் – கலி 86/13
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி – அகம் 78/20
வறன்-உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து/புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 97/2,3
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து/வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/14,15
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த – அகம் 175/11
கடந்து அடு தானை சேரலாதனை – புறம் 8/5
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து/துப்பு உறுவர் புறம்பெற்றிசினே – புறம் 11/8,9
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட – புறம் 23/16
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/2
நெடிய என்னாது சுரம் பல கடந்து/வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி – புறம் 47/2,3
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
கடி மதில் அரண் பல கடந்து/நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/5,6
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/4
சென்று அமர் கடந்து நின் ஆற்றல் தோற்றிய – புறம் 99/10
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி – புறம் 110/1
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/10
ஆன்_இனம் கலித்த அதர் பல கடந்து/மான்_இனம் கலித்த மலை பின் ஒழிய – புறம் 138/1,2
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர் – புறம் 167/1
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின் – புறம் 227/6
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து/நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/6,7
TOP


கடந்தே (1)

மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே – பதி 11/25
TOP


கடந்தோய் (1)

எழுவர் நல் வலம் கடந்தோய் நின் – புறம் 19/17
TOP


கடந்தோர்க்கு (1)

சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் – அகம் 95/10
TOP


கடப்பாட்டாளன் (1)

கடப்பாட்டாளன் உடை பொருள் போல – குறு 143/5
TOP


கடப்பு (4)

விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய் – கலி 57/15
துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ – கலி 66/18
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/2
TOP


கடப்பே (1)

பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே – புறம் 53/15
TOP


கடம் (5)

கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி – ஐங் 330/1
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி 63/12
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
TOP


கடம்படுவோரும் (1)

கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும்/செய்_பொருள் வாய்க்க என செவி சார்த்துவோரும் – பரி 8/106,107
TOP


கடம்பன் (1)

துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்று – புறம் 335/7
TOP


கடம்பின் (12)

துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை – சிறு 69
வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன – பெரும் 203
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின்/சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ – மது 613,614
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 176
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி – நற் 34/8
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின்/கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/12,13
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து – பதி 88/6
உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – பரி 5/81
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் – பரி 14/3
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் – பரி 21/11
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த – பரி 21/50
கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் – புறம் 23/3
TOP


கடம்பு (10)

கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி – பெரும் 75
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை – பதி 17/5
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம் – பரி 19/104
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து – அகம் 127/4
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய – அகம் 347/4
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 382/3
TOP


கடம்பு_அமர்_செல்வன் (1)

கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
TOP


கடம்பும் (4)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும்/மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் – திரு 225,226
ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும் – பரி 4/67
ஆலும் கடம்பும் அணி-மார் விலங்கிட்ட – கலி 106/28
கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு – அகம் 138/11
TOP


கடம்பூண்ட (1)

திரு மனை பல் கடம்பூண்ட/பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/6,7
TOP


கடம்பொடு (1)

வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் – அகம் 98/16
TOP


கடமா (2)

கல்லென் கானத்து கடமா ஆட்டி – குறு 179/1
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/2
TOP


கடமான் (2)

வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை – மலை 175
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/10
TOP


கடல் (291)

பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு – திரு 2
பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு – திரு 45
கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் – பொரு 236
அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது – சிறு 103
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர – சிறு 150
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது – பெரும் 18
புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய – பெரும் 409
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 427
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் – பெரும் 441
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து – பெரும் 483
நூலோர் புகழ்ந்த மாட்சிய மால் கடல்/வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி – பெரும் 487,488
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு – முல் 4
தெண் கடல் குண்டு அகழி – மது 86
விரி கடல் வியன் தானையொடு – மது 180
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 199
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று – மது 407
தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப – மது 450
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை – மது 524
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் – மது 540
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய – மது 629
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 696
மலை தலைய கடல் காவிரி – பட் 6
கடல் இறவின் சூடு தின்றும் – பட் 63
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது – பட் 92
தீது நீங்க கடல் ஆடியும் – பட் 99
மலை பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும் – பட் 127
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 189
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 189
மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே – பட் 271
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மலை 52
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு – மலை 483
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப – மலை 528
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் – நற் 4/1
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி – நற் 17/2
கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு – நற் 30/8
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு – நற் 45/2
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே – நற் 49/10
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர் – நற் 63/1
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ – நற் 67/8
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – நற் 74/5
வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல்/கண்டல் வேலிய ஊர் அவன் – நற் 74/9,10
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு – நற் 88/4
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு – நற் 91/3
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 99/6
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல்/எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/1,2
மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி – நற் 112/6
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
பெரும் கடல் முழங்க கானல் மலர – நற் 117/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ – நற் 155/6
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல்/சில் குடி பாக்கம் கல்லென – நற் 159/10,11
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல்/நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை – நற் 163/7,8
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல்/ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் – நற் 211/1,2
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை – நற் 211/7
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல்/பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் – நற் 219/5,6
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய – நற் 231/3
பெரும் கடல் சேர்ப்பன் தொழுது நின்றதுவே – நற் 245/12
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி – நற் 259/9
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும் – நற் 263/7
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் – நற் 272/1
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி – நற் 289/4
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 299/9
உண்டு-கொல் வாழி தோழி தெண் கடல்/வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் – நற் 303/8,9
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே – நற் 329/11
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 347/1
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த – நற் 356/1
தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என – நற் 363/2
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல்/இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/6,7
கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல்/முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய – நற் 378/2,3
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ – நற் 388/6
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/2
கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம் – நற் 395/9
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் – குறு 101/1
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை – குறு 128/1
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/3
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை – குறு 166/1
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி – குறு 177/1
கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப – குறு 205/4
தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப – குறு 212/2
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/6
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு – குறு 237/5
கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி – குறு 240/6
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – குறு 243/4
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் – குறு 245/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 246/1
நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் – குறு 269/4
கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும் – குறு 294/1
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும் – குறு 300/7
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல்/உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ – குறு 303/2,3
தெண் கடல் சேர்ப்பனை கண்ட பின்னே – குறு 306/6
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெரும் கடல்/புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் – குறு 311/1,2
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 313/1
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு – குறு 315/1
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் – குறு 320/1
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த – குறு 326/2
நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது – ஐங் 102/2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல்/திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் – ஐங் 105/1,2
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் – ஐங் 106/3
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் – ஐங் 107/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – ஐங் 108/2
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே – ஐங் 123/3
நுண் பொடி அளைஇ கடல் தூர்ப்போளே – ஐங் 124/3
தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே – ஐங் 126/3
தெண் கடல் சேர்ப்பனொடு வாரான் – ஐங் 157/4
உரவு கடல் ஒலி திரை போல – ஐங் 172/3
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் – ஐங் 183/3
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/3
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/2
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை – ஐங் 191/1
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க – ஐங் 192/1
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/4
செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே – ஐங் 199/4
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 11/3
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி – பதி 17/4
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் – பதி 21/12
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/8
குன்று தலைமணந்து குழூஉ கடல் உடுத்த – பதி 31/1
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/27
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து – பதி 42/21
முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே – பதி 45/22
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய – பதி 46/12
நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும் – பதி 48/13
கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி – பதி 51/3
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் – பதி 51/6
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந – பதி 55/6
வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் – பதி 60/11
தெண் கடல் முத்தமொடு நன் கலம் பெறுகுவை – பதி 67/4
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு – பதி 68/1
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
பெரும் கடல் நீந்திய மரம் வலி-உறுக்கும் – பதி 76/4
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/3
தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து – பதி 88/3
வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந – பதி 88/21
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
கடல் இகுப்ப வேல் இட்டும் – பதி 90/20
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/31
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 91/8
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி – பரி 1/17
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடல் என – பரி 8/31
மால் கடல் குடிக்கும் மழை குரல் என – பரி 8/32
செல வரை காணா கடல் தலை கூட – பரி 10/2
நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் – பரி 12/7
கடல் குறைபடுத்த நீர் கல் குறைபட எறிந்து – பரி 20/1
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
வையை மடுத்தால் கடல் என தெய்ய – பரி 20/42
மண்ணுவ மணி பொன் மலைய கடல்/பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/23,24
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் – பரி 23/42
மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து – பரி 23/72
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை – பரி 24/65
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல்/புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/66,67
மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் – கலி 73/19
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/12
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் – கலி 104/1
மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் – கலி 104/13
பார் வளர் முத்தமொடு படு கடல் பயந்த – கலி 105/4
தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் – கலி 121/2
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல்/வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/4,5
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல்/தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் – கலி 129/8,9
பெரும் கடல் தெய்வம் நீர் நோக்கி தெளித்து என் – கலி 131/1
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர – கலி 134/6
கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி – கலி 134/13
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
காம கடல் அகப்பட்டு – கலி 139/17
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப – கலி 145/38
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் – கலி 145/55
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19
வான் கடல் பரப்பில் தூவற்கு எதிரிய – அகம் 10/1
தன் கடல் பிறந்த முத்தின் ஆரமும் – அகம் 13/1
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து – அகம் 30/2
நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப – அகம் 40/2
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – அகம் 43/1
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 45/16
கடல் பாடு அவிந்து தோணி நீங்கி – அகம் 50/1
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க – அகம் 60/1
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/3
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் – அகம் 90/10
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த – அகம் 100/6
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் – அகம் 110/6
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி – அகம் 116/16
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை – அகம் 123/11
பெரும் கடல் ஓதம் போல – அகம் 123/13
தோளா முத்தின் தெண் கடல் பொருநன் – அகம் 137/13
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை – அகம் 138/6
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர் – அகம் 140/1
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 142/20
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின் – அகம் 162/3
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 169/6
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி – அகம் 183/6
வைகு கடல் அம்பியின் தோன்றும் – அகம் 187/23
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ – அகம் 188/1
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் – அகம் 199/13
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு – அகம் 201/9
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/2
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/3
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை – அகம் 212/15
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் – அகம் 220/12
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/11
கடல் கொண்டன்று என புனல் ஒளித்தன்று என – அகம் 236/18
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல்/திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/4,5
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/2
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி – அகம் 263/1
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் – அகம் 278/1
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 295/9
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட – அகம் 298/3
சூளும் பொய்யோ கடல் அறி கரியே – அகம் 320/14
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த – அகம் 330/15
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 340/24
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய – அகம் 347/4
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ – அகம் 360/8
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/13
கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு – அகம் 370/12
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி – அகம் 374/1
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் – அகம் 378/15
நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் – புறம் 2/9
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
மா கடல் நிவந்து எழுதரும் – புறம் 4/15
குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும் – புறம் 6/3
கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
உடலுநர் உட்க வீங்கி கடல் என – புறம் 17/36
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை – புறம் 19/1
தெண் கடல் திரை மிசை பாயுந்து – புறம் 24/3
நளி கடல் இரும் குட்டத்து – புறம் 26/1
கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே – புறம் 30/15
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/13
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல்/வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/13,14
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை – புறம் 42/3
மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி – புறம் 42/19
பாடு இமிழ் பனி கடல் சேர்ப்பன் என்கோ – புறம் 49/2
கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி – புறம் 56/3
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் – புறம் 59/5
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
கடல் கொளப்படாஅது உடலுநர் ஊக்கார் – புறம் 122/1
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல்/பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/14,15
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை – புறம் 130/6
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும் – புறம் 137/11
தெண் கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி – புறம் 189/1
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு – புறம் 197/3
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/19
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/19
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் – புறம் 201/17
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல்/உண்ணார் ஆகுப நீர் வேட்டோரே – புறம் 204/5,6
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல்/படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் – புறம் 209/4,5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/18
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை – புறம் 294/2
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண் – புறம் 295/1
கடல் மண்டு தோணியின் படை முகம் போழ – புறம் 299/3
இரும் கடல் தானை வேந்தர் – புறம் 332/9
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து – புறம் 339/7
மலை தாரமும் கடல் தாரமும் – புறம் 343/7
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/10
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
கை பெய்த நீர் கடல் பரப்ப – புறம் 362/12
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் – புறம் 375/13
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும் – புறம் 377/17
கடல் ஒலி கொண்ட தானை – புறம் 377/29
கடல் தானை – புறம் 380/3
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து – புறம் 380/6
கடல் படை அடல் கொண்டி – புறம் 382/1
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் – புறம் 400/3
TOP


கடல்-வயின் (1)

கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/11
TOP


கடல்_கெழு_செல்வி (1)

கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு – அகம் 370/12
TOP


கடல்_சிறு_காக்கை (1)

கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10
TOP


கடல்_மரம் (1)

கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு – நற் 30/8
TOP


கடல்_அக (1)

கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
TOP


கடல (1)

கழிய காவி குற்றும் கடல/வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/1,2
TOP


கடலவும் (5)

மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் – பெரும் 67
கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிறவும் – பதி 15/16
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க – பதி 30/31
கல் மிசையவ்வும் கடலவும் பிறவும் – பதி 50/12
மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும் – பதி 59/15
TOP


கடலன் (1)

மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/13
TOP


கடலா (2)

குண குட கடலா எல்லை – மது 71
குண குட கடலா எல்லை – புறம் 17/2
TOP


கடலால் (1)

கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ – கலி 145/21
TOP


கடலில் (1)

கடலில் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் – குறு 401/4
TOP


கடலின் (7)

கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை – மது 309
கல்லென் கடத்து இடை கடலின் இரைக்கும் – மலை 415
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப – நற் 18/7
பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே – நற் 348/2
கடலின் நாரை இரற்றும் – ஐங் 114/3
கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/4
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு – அகம் 334/4
TOP


கடலினும் (5)

காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/10
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே – குறு 387/5
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
கடலினும் உரைஇ கரை பொழியும்மே – அகம் 128/4
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே – புறம் 81/1
TOP


கடலும் (3)

கடலும் கானலும் தோன்றும் – குறு 81/7
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ – பதி 22/6
சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும் – பரி 15/11
TOP


கடலுள் (1)

தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் – கலி 106/24
TOP


கடலே (6)

ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி – நற் 382/3
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர் – குறு 163/1
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் – புறம் 386/14
TOP


கடலை (2)

கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி – பரி 13/43
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு – புறம் 120/14
TOP


கடலொடு (2)

கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ – பதி 48/4
கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர – கலி 144/68
TOP


கடலோடு (1)

குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த – பதி 51/15
TOP


கடவ (2)

காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப – ஐங் 237/1
களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ/உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட – புறம் 313/4,5
TOP


கடவது (3)

கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர் – மலை 536
கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என – குறு 341/5
கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என – புறம் 38/15
TOP


கடவர் (1)

கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 315/2
TOP


கடவர்க்கு (1)

தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் – புறம் 327/3
TOP


கடவரை (1)

கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ – கலி 108/22
TOP


கடவலின் (1)

செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின்/முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை – குறி 12,13
TOP


கடவன் (1)

கடவன் பாரி கைவண்மையே – புறம் 106/5
TOP


கடவன (1)

கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2
TOP


கடவனும் (1)

கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/8
TOP


கடவாதோர் (1)

மென் முலை முற்றம் கடவாதோர் என – அகம் 279/5
TOP


கடவி (1)

ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி/நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/25,26
TOP


கடவின் (2)

யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது-கொல் – குறு 276/6
வல்லை நெடும் தேர் கடவின்/அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/3,4
TOP


கடவினர் (1)

கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
TOP


கடவினன் (1)

கடும் பரிய மா கடவினன்/நெடும் தெருவில் தேர் வழங்கினன் – புறம் 239/13,14
TOP


கடவு (1)

திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ – அகம் 74/11
TOP


கடவு-மதி (13)

வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக – நற் 321/8
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/4
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் – ஐங் 482/2
முன் உற கடவு-மதி பாக – ஐங் 483/3
கடிய கடவு-மதி பாக – ஐங் 484/3
பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே – ஐங் 488/4
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண் – அகம் 114/8
காலை எய்த கடவு-மதி மாலை – அகம் 124/13
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான் – அகம் 254/17
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் – அகம் 334/15
TOP


கடவு-உறூஉம் (1)

கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19
TOP


கடவுக (1)

கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை – அகம் 54/6
TOP


கடவுட்கு (5)

கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் – நற் 358/6
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி – அகம் 156/15
இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே – அகம் 282/18
TOP


கடவுட்கும் (1)

கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் – புறம் 399/26
TOP


கடவுண்மை (1)

கடவுண்மை கொண்டு ஒழுகுவார் – கலி 93/9
TOP


கடவுதி (1)

கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம் – ஐங் 366/3
TOP


கடவுநர் (1)

பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர்/வருவீர் உளீரோ எனவும் – குறு 118/3,4
TOP


கடவுபு (3)

மடவை மன்ற நீ என கடவுபு/துனியல் வாழி தோழி சான்றோர் – குறு 252/5,6
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு – கலி 77/23
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு/விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே – கலி 124/20,21
TOP


கடவும் (6)

இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 27
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 45/20
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி – பதி 46/8
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் – பதி 68/3
கேள்வி அந்தணர் கடவும்/வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும் என் நெஞ்சே – கலி 36/25,26
கடவும் என்ப பெரிதே அது கேட்டு – புறம் 304/8
TOP


கடவுவோரும் (1)

கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் – பரி 12/28
TOP


கடவுள் (74)

ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 256
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – பொரு 52
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன – சிறு 205
கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி – பெரும் 290
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 391
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய – மது 41
சிறந்து புறங்காக்கும் கடவுள் பள்ளியும் – மது 467
கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும் – மது 651
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
வேறு பல் உருவின் கடவுள் பேணி – குறி 6
மீமிசை கடவுள் வாழ்த்தி கைதொழுது – குறி 209
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் – மலை 230
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை – மலை 396
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை – மலை 538
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த – நற் 34/1
கடவுள் ஆயினும் ஆக – நற் 34/10
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/2
கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்-மார் வேட்டு எழுந்து – நற் 165/4
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் சீறியாழ் – நற் 189/3
எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும் – நற் 216/6
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து – நற் 251/8
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை – நற் 303/3
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து – நற் 343/4
மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர் கடவுள்/கொடியோர் தெறூஉம் என்ப யாவதும் – குறு 87/1,2
கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல – குறு 203/4
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி – குறு 252/4
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் – ஐங் 182/3
கறி வளர் சிலம்பின் கடவுள் பேணி – ஐங் 243/1
குன்ற குறவன் கடவுள் பேணி – ஐங் 257/1
மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தி – ஐங் 259/3
காடே கடவுள் மேன புறவே – பதி 13/20
உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 21/5
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 30/34
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/18
கைவல் இளையர் கடவுள் பழிச்ச – பதி 41/6
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை – பதி 43/6
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப – பதி 66/15
வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி – பதி 70/18
கடவுள் அயிரையின் நிலைஇ – பதி 79/18
கடவுள் பெயரிய கானமொடு கல் உயர்ந்து – பதி 88/2
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள்/அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் – பரி 3/43,44
காஅய் கடவுள் சேஎய் செவ்வேள் – பரி 5/13
கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய – பரி 5/44
கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை – கலி 84/6
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
தெறல் அரு மரபின் கடவுள் பேணி – அகம் 13/3
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய்ந்நிறுத்து – அகம் 14/16
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் – அகம் 16/18
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்-மார் – அகம் 35/7
கடவுள் எழுதிய பாவையின் – அகம் 62/15
அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/9
கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற – அகம் 125/14
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி – அகம் 136/6
கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன் – அகம் 152/17
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – அகம் 167/15
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய – அகம் 184/1
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய – அகம் 209/16
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை – அகம் 270/12
கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து – அகம் 307/12
கடவுள் கற்பின் மடவோள் கூற – அகம் 314/15
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் – அகம் 348/8
அரும் தெறல் மரபின் கடவுள் காப்ப – அகம் 372/1
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி – அகம் 396/7
கலி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட – புறம் 52/12
கடவுள் பேணேம் என்னா ஆங்கு – புறம் 106/3
கடவுள் பேணிய குறவர் மாக்கள் – புறம் 143/3
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை – புறம் 198/3
ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் – புறம் 198/9
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் – புறம் 199/1
கள்ளி நீழல் கடவுள் வாழ்த்தி – புறம் 260/5
TOP


கடவுளது (1)

காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் – மலை 83
TOP


கடவுளர் (3)

கடவுளர் கண் தங்கினேன் – கலி 93/7
கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை – கலி 93/29
நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் – கலி 93/35
TOP


கடவுளவை (1)

நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை/அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை – பரி 4/63,64
TOP


கடவுளும் (3)

நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி – பதி 21/15
காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பின் – பதி 65/9
நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே – புறம் 335/12
TOP


கடவுளை (4)

அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/20
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/24
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/28
TOP


கடவை (1)

கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை – குறு 392/4
TOP


கடற்கரை (1)

கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று – அகம் 126/5
TOP


கடற்கரையது (10)

பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 170/1
TOP


கடற்கு (4)

குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 245
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் – குறு 373/2
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 16/27
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு/ஆழி அனையன் மாதோ என்றும் – புறம் 330/3,4
TOP


கடற்ற (1)

கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15
TOP


கடற்றவும் (1)

விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் – பதி 30/29
TOP


கடற்றில் (2)

எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப – மது 274
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி – குறு 209/5
TOP


கடற்று (5)

வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ – நற் 164/8
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் – அகம் 75/4
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/10
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் – அகம் 389/17
கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த – அகம் 399/6
TOP


கடறு (9)

கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – பெரும் 116
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – குறு 331/3
கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் – பதி 53/4
பல் பயம் நிலைஇய கடறு உடை வைப்பின் – பதி 78/7
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர் – புறம் 140/7
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர – புறம் 202/3
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும் – புறம் 377/16
TOP


கடன் (45)

காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – பொரு 52
கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த – பெரும் 315
கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து – பெரும் 446
புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் – பெரும் 450
கடன் அறி மரபின் கைதொழூஉ பழிச்சி – பெரும் 463
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என – மலை 543
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/4
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து – நற் 327/5
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/4
நவ்வி நாள் மறி கவ்வி கடன் கழிக்கும் – குறு 282/3
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் – ஐங் 31/2
கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் – பதி 20/23
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண – பதி 67/3
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் – பரி 19/22
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்-கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1
நோவென் தோழி கடன் நமக்கு எனவே – கலி 75/33
சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த – கலி 139/3
கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் – அகம் 168/6
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார் – அகம் 375/12
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப – அகம் 397/2
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 2/22
தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும் – புறம் 9/3
கையது கடன் நிறை யாழே மெய்யது – புறம் 69/1
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே – புறம் 149/5
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து – புறம் 161/4
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
பாண்_கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய் – புறம் 203/11
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை – புறம் 282/2
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/5
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை – புறம் 327/7
கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின் – புறம் 393/5
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க – புறம் 398/5
TOP


கடனும் (1)

கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம் – குறு 218/2
TOP


கடனே (9)

நாடு புறந்தருதல் நினக்கு-மார் கடனே – பதி 59/19
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே – கலி 139/37
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/10
வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே – புறம் 186/4
ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே/சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே – புறம் 312/1,2
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே/வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே – புறம் 312/2,3
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே/நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே – புறம் 312/3,4
நல்_நடை நல்கல் வேந்தற்கு கடனே/ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி – புறம் 312/4,5
களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே – புறம் 312/6
TOP


கடா (2)

இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு – பரி 23/65
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை – புறம் 353/9
TOP


கடா-உறுப்ப (1)

காலை ஞாயிற்று கதிர் கடா-உறுப்ப/பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி – சிறு 10,11
TOP


கடாத்த (1)

வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – கலி 46/3
TOP


கடாத்தால் (1)

எழில் மருப்பு எழில் வேழம் இகுதரு கடாத்தால்/தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு – கலி 138/1,2
TOP


கடாத்து (2)

உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் – கலி 8/4
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து/பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் – அகம் 78/3,4
TOP


கடாத்தொடு (2)

தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி – பதி 53/17
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு/முன் நிலை பொறாஅது முரணி பொன் இணர் – அகம் 227/6,7
TOP


கடாம் (2)

கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/3
TOP


கடாவ (1)

அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை – திரு 110
TOP


கடாவா (1)

வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6
TOP


கடாவின் (2)

அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின்/அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/17,18
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின்/மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி – புறம் 371/16,17
TOP


கடாஅ (12)

கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும் – மது 383
கடாஅ யானை கண நிரை அலற – பதி 20/12
கடாஅ யானை முழங்கும் – பதி 94/9
கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை – கலி 101/36
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை – அகம் 144/13
கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ – அகம் 205/17
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய – அகம் 220/4
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ/வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் – அகம் 391/10,11
கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன் – புறம் 141/12
கடாஅ யானை கழல் கால் பேகன் – புறம் 142/4
கடாஅ யானை கலி_மான் பேக – புறம் 145/3
கடாஅ யானை கால்_வழி அன்ன என் – புறம் 368/14
TOP


கடாஅ-உறுக்கும் (1)

கன்று கடாஅ-உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை – மலை 339
TOP


கடாஅத்த (1)

களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா – கலி 25/5
TOP


கடாஅத்து (8)

கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து/அளறு பட்ட நறும் சென்னிய – மது 44,45
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் – கலி 21/2
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/18
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து/மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி – அகம் 93/17,18
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து/எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ – புறம் 3/8,9
மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து/அயறு சோரும் இரும் சென்னிய – புறம் 22/6,7
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து/அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/12,13
TOP


கடாஅம் (17)

சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு – குறி 164
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப – மலை 348
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/8
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் – நற் 103/3
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 16/7
கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை – பதி 25/2
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 82/5
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து – பதி 92/1
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் – கலி 66/24
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு – கலி 97/31
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம்/இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து – அகம் 88/10,11
கடாஅம் மாறிய யானை போல – அகம் 125/8
இரும் கவுள் கடாஅம் கனவும் – அகம் 132/13
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள – அகம் 207/8
பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை – அகம் 298/9
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
துன் அரும் கடாஅம் போல – புறம் 94/4
TOP


கடாஅய் (2)

கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து – பதி 30/33
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய்/முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி – அகம் 256/18,19
TOP


கடாஅய (1)

எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும் – கலி 112/5
TOP


கடாஅயார் (1)

கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் – கலி 112/8
TOP


கடி (155)

அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் – பெரும் 125
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு – பெரும் 140
கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 451
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 475
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி – முல் 7
நெறி அறிந்த கடி வாலுவன் – மது 36
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி – மது 153
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் – மது 291
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் – மது 301
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ – மது 611
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 107
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி – குறி 44
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா – குறி 76
ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை – குறி 93
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
அரும் கடி பெரும் காப்பின் – பட் 133
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 229
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் – பட் 236
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய – பட் 269
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி – மலை 10
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் – மலை 189
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 491
இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள – நற் 23/3
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட – நற் 40/1
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/6
உரும் இடை கடி இடி கரையும் – நற் 65/8
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/2
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/2
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் – நற் 255/3
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு – நற் 268/8
அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து – நற் 344/10
கடி பதம் கமழும் கூந்தல் – நற் 346/10
அரும் கடி அன்னை காவல் நீவி – நற் 365/1
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் – குறு 342/3
மாரி கடி கொள காவலர் கடுக – ஐங் 29/1
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே – ஐங் 115/4
நன் மனை அரும் கடி அயர – ஐங் 292/4
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/3
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் – பதி 11/13
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 20/17
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 22/24
கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து – பதி 33/3
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற – பதி 39/4
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த – பதி 40/15
கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/16
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல – பதி 78/6
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் – பதி 84/1
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 92/12
கடம்பு_அமர்_செல்வன் கடி நகர் பேண – பரி 8/126
கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும் – பரி 9/61
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ – பரி 12/88
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/99
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
கடி நகர் சூழ் நுவலும்-கால் – பரி 19/29
கடி மதில் பெய்யும் பொழுது – பரி 20/107
களமர் உழவர் கடி மறுகு பிறசார் – பரி 23/27
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி – பரி 23/32
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து – கலி 21/3
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் – கலி 23/2
கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ – கலி 24/9
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/21
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/6
காந்தள் கடி கமழும் கண்வாங்கு இரும் சிலம்பின் – கலி 39/16
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 45/2
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5
அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என – கலி 54/17
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 72/7
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ – கலி 72/9
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் – கலி 82/29
கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை – கலி 84/6
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் – கலி 86/7
கடி கயம் பாயும் அலந்து – கலி 92/44
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா – கலி 92/51
தீது இன்று பொலிக என தெய்வ கடி அயர்-மார் – கலி 105/6
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து – கலி 109/1
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் – கலி 110/1
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை – கலி 135/6
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் – கலி 142/33
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/14
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 3/3
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 15/11
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை – அகம் 20/13
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து – அகம் 24/11
அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 49/14
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் – அகம் 65/17
கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் – அகம் 101/10
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் – அகம் 118/13
கடி நகர் புனைந்து கடவுள் பேணி – அகம் 136/6
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14
அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/7
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – அகம் 175/13
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு – அகம் 216/10
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் – அகம் 220/8
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/17
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் – அகம் 227/18
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/13
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை – அகம் 235/15
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் – அகம் 247/9
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – அகம் 252/14
கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச – அகம் 255/16
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி – அகம் 258/1
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 268/12
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல – அகம் 276/4
மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று – அகம் 276/12
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய – அகம் 308/14
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/13
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
கடி கொள வழங்கார் ஆறே ஆயிடை – அகம் 362/6
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் – அகம் 368/10
அரும் கடி படுவலும் என்றி மற்று நீ – அகம் 370/7
கல்லா யானை கடி புனல் கற்று என – அகம் 376/2
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5
கடி துறை நீர் களிறு படீஇ – புறம் 16/6
அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் – புறம் 20/16
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை – புறம் 21/5
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் – புறம் 23/9
கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே – புறம் 31/8
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப – புறம் 36/10
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10
கடி மதில் அரண் பல கடந்து – புறம் 92/5
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே – புறம் 95/3
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
அரும் கடி பெரும் காலை – புறம் 166/24
புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை – புறம் 181/5
அரும் கடி முனை அரண் போல – புறம் 210/14
கடி காவில் பூ சூடினன் – புறம் 239/2
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ – புறம் 281/6
களிறும் கடி_மரம் சேரா சேர்ந்த – புறம் 336/4
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/7
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 390/6
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் – புறம் 395/20
TOP


கடி_மகள் (1)

கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
TOP


கடி_மர (1)

கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5
TOP


கடி_மரத்தான் (1)

கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து – பதி 33/3
TOP


கடி_மரம் (6)

விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம்/பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர் – பரி 17/3,4
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் – புறம் 23/9
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/5
களிறும் கடி_மரம் சேரா சேர்ந்த – புறம் 336/4
TOP


கடிகம் (2)

சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ – நற் 288/9
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/5
TOP


கடிகல்லாய் (3)

காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய்/மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு – கலி 118/12,13
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புது நலம் கடிகல்லாய்/மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப – கலி 118/16,17
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய்/என ஆங்கு – கலி 118/20,21
TOP


கடிகுவென் (1)

விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென்/என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே – புறம் 291/4,5
TOP


கடிகுவேம் (1)

அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும் – பரி 20/92
TOP


கடிகை (5)

வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து – நெடு 142
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் – கலி 96/10
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை/நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் – அகம் 35/3,4
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை/மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/12,13
TOP


கடிகை_நூல் (1)

வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து – நெடு 142
TOP


கடிகையும் (1)

அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும்/புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 532,533
TOP


கடித்தது (1)

சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே – கலி 96/30
TOP


கடிதல் (4)

சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ – நற் 306/2
கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ – கலி 50/10
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர் – புறம் 400/15
TOP


கடிதலின் (2)

சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின்/துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது – நற் 181/5,6
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் – குறு 217/1
TOP


கடிதலும் (1)

பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ – புறம் 400/16
TOP


கடிது (18)

காற்று என்ன கடிது கொட்பவும் – மது 52
கால் என்ன கடிது உராஅய் – மது 125
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய – குறு 391/3
கார் மழையின் கடிது முழங்க – பதி 80/4
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி – கலி 65/15
கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே – கலி 65/22
கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே – கலி 99/21
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/12
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் – கலி 137/22
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 162/5
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்ப – அகம் 274/9
கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/11
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே – புறம் 279/1
TOP


கடிதுமாம் (1)

கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ – கலி 39/37
TOP


கடிந்த (6)

கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை – திரு 135
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 36
பெயர்த்தும் கடிந்த செறுவில் பூக்கும் – குறு 309/5
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை – குறு 333/2
மறம் கடிந்த அரும் கற்பின் – புறம் 166/13
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் – புறம் 230/4
TOP


கடிந்ததும் (1)

கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை – கலி 76/13
TOP


கடிந்ததோ (1)

கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே – கலி 99/21
TOP


கடிந்தன்று (1)

நக்கு விளையாடலும் கடிந்தன்று/ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/5,6
TOP


கடிந்தனம் (1)

கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி – அகம் 5/26
TOP


கடிந்தீவார் (1)

கனற்றி நீ செய்வது கடிந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/10
TOP


கடிந்து (10)

கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ – நற் 25/6
வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும் – நற் 92/8
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ – பதி 19/17
காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ கூடா – பரி 20/87
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் – கலி 37/13
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் – அகம் 107/18
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து/சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட – அகம் 148/5,6
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என – அகம் 396/2
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி – புறம் 17/5
TOP


கடிந்தும் (1)

கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் – பட் 199
TOP


கடிந்தோன் (1)

செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன்/பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/6,7
TOP


கடிப்பகை (1)

கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா – மலை 22
TOP


கடிப்படுகுவள் (1)

அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/5
TOP


கடிப்படுத்தனள் (1)

அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் – அகம் 150/6
TOP


கடிப்படுத்தனை (1)

அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் – நற் 351/2
TOP


கடிப்பின் (2)

பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர – நற் 46/7
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/6
TOP


கடிப்பு (12)

கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/3
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் – பதி 17/7
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச – பதி 19/8
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு – பதி 68/1
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர – பரி 23/33
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க – அகம் 251/9
முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் – புறம் 158/1
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் – புறம் 366/1
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/4
TOP


கடிய (16)

கன்று கோள் ஒழிய கடிய வீசி – நெடு 11
நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் – நற் 210/5
வணர் குரல் சிறுதினை கடிய/புணர்வது-கொல்லோ நாளையும் நமக்கே – நற் 373/8,9
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் – குறு 194/3
கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள் – குறு 296/6
அன்பு இல கடிய கழறி – ஐங் 138/2
காடு நனி கடிய என்ப – ஐங் 335/4
கடிய கடவு-மதி பாக – ஐங் 484/3
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/4
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் – பரி 22/7
கானம் கடிய என்னார் நாம் அழ – அகம் 27/3
கடிய கூறி கைபிணி விடாஅ – அகம் 32/12
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய/முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் – அகம் 94/9,10
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை – புறம் 202/4
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும் – புறம் 349/2
TOP


கடியர் (1)

கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று – கலி 88/5
TOP


கடியவும் (2)

பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும்/சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட – ஐங் 282/2,3
கன்றி அதனை கடியவும் கைநீவி – கலி 86/31
TOP


கடியவே (1)

கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/7
TOP


கடியாதோளே (1)

இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே – குறு 361/6
TOP


கடியின்னே (1)

கிளி கடியின்னே/அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து – புறம் 395/14,15
TOP


கடியுநர் (1)

காவலும் கடியுநர் போல்வர் – ஐங் 289/3
TOP


கடியும் (13)

ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் – மது 293
கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன – நற் 122/2
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் – நற் 328/3
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை – குறு 142/2
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/2
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/6
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 283/3
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/3
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும்/யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன் – ஐங் 286/2,3
பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும்/இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை – கலி 92/49,50
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி – அகம் 59/9
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் – புறம் 399/26
TOP


கடியையால் (1)

கடியையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – பதி 51/37
TOP


கடிவாள் (1)

பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும் – கலி 92/49
TOP


கடீஇயர் (3)

செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி – நற் 134/4
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர்/செல்க என்றோளே அன்னை என நீ – குறு 141/1,2
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண் – அகம் 32/5
TOP


கடீஇயாற்கு (1)

காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு/யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள் – நற் 313/5,6
TOP


கடு (93)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 80
கல் காயும் கடு வேனிலொடு – மது 106
கவை அடி கடு நோக்கத்து – மது 162
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் – மலை 380
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 555
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/11
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் – நற் 91/11
கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த – நற் 105/4
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் – நற் 126/3
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ – நற் 149/7
கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும் – நற் 257/9
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – நற் 303/11
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு – நற் 354/8
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/3
சென்றிசின் வாழியோ பனி கடு நாளே – நற் 394/6
கடு நவைப்படீஇயரோ நீயே நெடு நீர் – குறு 107/5
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/2
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/4
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய – குறு 336/4
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை – குறு 372/2
முன்னர் தோன்றும் பனி கடு நாளே – குறு 380/7
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி – ஐங் 78/1
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே – ஐங் 296/4
கல் புடை மருங்கில் கடு முடை பார்க்கும் – ஐங் 335/3
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ – ஐங் 360/4
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி – பதி 25/8
காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய – பதி 26/11
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப – பதி 28/4
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 49/4
ஓடு-உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/11
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 81/6
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் – பரி 4/49
கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் – பரி 12/28
கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் – பரி 20/105
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி – கலி 12/3
கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் – கலி 41/10
கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/6
கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை – கலி 120/9
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை – கலி 137/10
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று – அகம் 1/17
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 3/9
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/2
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி – அகம் 47/5
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் – அகம் 50/2
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் – அகம் 64/8
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப – அகம் 71/17
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 97/3
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/13
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – அகம் 134/13
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் – அகம் 145/14
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு – அகம் 218/1
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு – அகம் 223/6
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை – அகம் 224/4
ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக – அகம் 264/8
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் – அகம் 292/11
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/5
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – அகம் 319/4
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/20
மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய – அகம் 346/10
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/10
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட – அகம் 354/7
கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப – அகம் 363/7
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென – அகம் 392/15
கடு ஒடுங்கு எயிற்ற அரவு தலை பனிப்ப – புறம் 17/38
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி – புறம் 37/10
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் – புறம் 43/11
களம் கொள் யானை கடு மான் பொறைய – புறம் 53/5
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/8
கடு வளி தொகுப்ப ஈண்டிய – புறம் 55/22
கைவள் ஈகை கடு மான் பேக – புறம் 143/6
கடு மான் தோன்றல் செல்வல் யானே – புறம் 162/7
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/10
கைவள் ஈகை கடு மான் கொற்ற – புறம் 168/17
கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் – புறம் 189/4
கடு மான் மாற மறவாதீமே – புறம் 198/27
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
கல் ஆயினையே கடு மான் தோன்றல் – புறம் 265/5
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் – புறம் 350/5
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/5
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் – புறம் 378/4
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல் – புறம் 382/16
TOP


கடு_மா (1)

கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் – புறம் 189/4
TOP


கடு_மீன் (1)

நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் – அகம் 50/2
TOP


கடுக்கும் (29)

பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 145
மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும்/கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் – பொரு 14,15
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் – மது 388
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 150
துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி – மலை 261
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும்/கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் – நற் 219/8,9
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம் – நற் 228/6
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி – குறு 235/2
நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும்/பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/3,4
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் – பதி 66/11
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 74/3
கவை மரம் கடுக்கும் கவலைய மருப்பின் – பதி 74/9
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து – பதி 92/6
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும்/முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/20,21
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும்/நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு – அகம் 35/16,17
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும்/மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் – அகம் 67/11,12
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும்/வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு – அகம் 131/12,13
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும்/மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு – அகம் 140/11,12
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி – அகம் 142/16
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும்/பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே – அகம் 182/17,18
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு – அகம் 282/7
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும்/முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/5,6
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் – புறம் 25/13
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/10
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும்/பெரும் கல் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – புறம் 202/20,21
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் – புறம் 393/15
TOP


கடுக்கை (3)

கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/16
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் – அகம் 393/15
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/10
TOP


கடுக (1)

மாரி கடி கொள காவலர் கடுக/வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் – ஐங் 29/1,2
TOP


கடுகி (1)

காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி/ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ – அகம் 135/7,8
TOP


கடுகிய (3)

ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் – பதி 72/10
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/16
TOP


கடுகின்றே (1)

காமரு வையை கடுகின்றே கூடல் – பரி 24/4
TOP


கடுகினும் (2)

காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் – குறி 240
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும்/உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் – நற் 201/8,9
TOP


கடுகுபு (2)

கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி – குறு 356/2
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் – கலி 8/3
TOP


கடுகுவர் (1)

துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர்/இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று – அகம் 122/6,7
TOP


கடுங்கண் (30)

கடுங்கண் கானவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – பெரும் 116
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் – மது 691
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 325
துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை – நற் 108/2
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் – நற் 322/7
கடுங்கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும் – குறு 100/4
கடுங்கண் யானை கானம் நீந்தி – குறு 331/4
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி – ஐங் 385/1
கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை – பதி 25/2
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் – கலி 4/3
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/24
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண்/இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் – கலி 65/23,24
கடுங்கண் பன்றியின் நடுங்காது துணிந்து – அகம் 18/6
கடுங்கண் கறவையின் சிறுபுறம் நோக்கி – அகம் 49/5
கடுங்கண் யானை நெடும் கை சேர்த்தி – அகம் 63/4
கடுங்கண் மறவர் கல் கெழு குறும்பின் – அகம் 87/7
கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த – அகம் 91/11
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண்/வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/11,12
கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என – அகம் 297/6
பயம் நிரை தழீஇய கடுங்கண் மழவர் – அகம் 309/2
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/12
பிறை உறழ் மருப்பின் கடுங்கண் பன்றி – அகம் 322/10
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் – அகம் 337/11
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை – அகம் 365/7
கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி – புறம் 168/4
கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/6
களம் கொண்டு கனலும் கடுங்கண் யானை – புறம் 200/7
கடுங்கண் யானை காப்பனர் அன்றி – புறம் 337/15
புலி கணத்து அன்ன கடுங்கண் சுற்றமொடு – புறம் 341/6
TOP


கடுங்கண்ண (1)

கடுங்கண்ண கொல் களிற்றால் – புறம் 14/1
TOP


கடுங்கோ (1)

பொறையன் கடுங்கோ பாடி சென்ற – அகம் 142/5
TOP


கடுத்த (1)

கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் – கலி 76/8
TOP


கடுத்தது (1)

கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த – அகம் 215/7
TOP


கடுத்தலும் (1)

கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை – குறு 136/3
TOP


கடுத்தனள் (2)

கொன் ஒன்று கடுத்தனள் அன்னையது நிலையே – ஐங் 194/4
பிறிது ஒன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின் – அகம் 138/4
TOP


கடுத்து (1)

கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ – கலி 150/3
TOP


கடுத்தும் (1)

நெஞ்சு நடுக்கு-உற கேட்டும் கடுத்தும் தாம் – கலி 24/1
TOP


கடுத்தோள்-வயின் (1)

புனை இரும் கதுப்பின் நீ கடுத்தோள்-வயின்/அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என – அகம் 166/8,9
TOP


கடுப்ப (82)

தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 34
கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப/புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து – சிறு 225,226
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் – பெரும் 78
பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப/கரு வை வேய்ந்த கவின் குடி சீறூர் – பெரும் 190,191
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் – பெரும் 220
அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப/வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப – பெரும் 413,414
முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப/முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார் – மது 284,285
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப/பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் – மது 396,397
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப/இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 402,403
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் – மது 519
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன் – மது 526
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 560
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து – மது 725
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப/புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 120,121
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு-உறுத்து – நெடு 143
புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல் – நெடு 147
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப/துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் – குறி 36,37
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப/திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய – குறி 175,176
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப/துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ – குறி 229,230
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப/நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் – மலை 12,13
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப/அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது – மலை 32,33
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப/கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 107,108
வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் – மலை 127
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப/குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து – மலை 140,141
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப/நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி – மலை 528,529
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி – நற் 89/2
முற்றா மஞ்சள் பசும் புறம் கடுப்ப/சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின் – நற் 101/1,2
உருக்கு-உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு-உற – நற் 124/7
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப/யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் – நற் 157/3,4
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப/வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் – நற் 172/7,8
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப/போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/5,6
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு – நற் 204/9
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/4
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப/வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை – நற் 225/2,3
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப/வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/2,3
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப/தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/2,3
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப/இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் – நற் 267/9,10
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப/புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/3,4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர – நற் 306/7
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப/தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/2,3
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப/தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை – நற் 317/2,3
அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப/கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே – நற் 354/10,11
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை – குறு 192/4
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப/மன்ற துறுகல் மீமிசை பல உடன் – குறு 284/1,2
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப/வேனிலானே தண்ணியள் பனியே – குறு 376/2,3
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர் – ஐங் 186/1
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து – பதி 67/17
கழுவு-உறு கலிங்கம் கடுப்ப சூடி – பதி 76/13
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து – அகம் 11/12
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் – அகம் 18/17
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப/நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள – அகம் 119/6,7
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப/பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி – அகம் 135/2,3
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர – அகம் 162/22
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
ஊழ்-உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள – அகம் 174/11
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர – அகம் 178/11
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் – அகம் 199/1
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப/நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை – அகம் 206/2,3
கார் மலர் கடுப்ப நாறும் – அகம் 208/23
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/13
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13
புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய் – அகம் 228/11
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும் – அகம் 232/11
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/2
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எ வாயும் – அகம் 291/8
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப/பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர – அகம் 291/11,12
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப/வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென – அகம் 315/12,13
யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து – அகம் 323/9
செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் – அகம் 327/12
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப/நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி – அகம் 334/10,11
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென – அகம் 344/5
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/4
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 358/14
உடை வளை கடுப்ப மலர்ந்த காந்தள் – புறம் 90/1
மென் மயில் புனிற்று பெடை கடுப்ப நீடி – புறம் 120/6
யாழ் பத்தர் புறம் கடுப்ப/இழை வலந்த பல் துன்னத்து – புறம் 136/1,2
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை – புறம் 154/11
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென – புறம் 337/9
TOP


கடுப்பு (4)

கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன – பெரும் 229
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி – அகம் 224/5
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு – அகம் 348/7
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல் – புறம் 392/16
TOP


கடுப்பு_உடை_பறவை (1)

கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன – பெரும் 229
TOP


கடுப்பும் (1)

கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும் நல்கலும் – பரி 4/49
TOP


கடும் (232)

கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க – திரு 49
கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை – திரு 135
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் – பொரு 245
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் – சிறு 148
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் – பெரும் 3
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 124
கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில் – பெரும் 395
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 457
தெறல் அரும் கடும் துப்பின் – மது 32
கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து – மது 44
வாம் பரிய கடும் திண் தேர் – மது 51
கடும் காலொடு கரை சேர – மது 78
கடும் சினத்த களிறு பரப்பி – மது 179
கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ – மது 378
கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட – மது 597
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 609
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர் – மது 659
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய் – நெடு 18
கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 151
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 226
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன – மலை 236
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு – மலை 364
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/10
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே – நற் 45/5
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ – நற் 51/4
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் – நற் 103/3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 199/6
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் – நற் 212/5
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி – நற் 225/1
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண் – நற் 251/1
கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது – நற் 263/5
கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு – நற் 272/4
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி – நற் 289/5
ஐயம் இன்றி கடும் கவவினளே – நற் 297/11
கடும் கதிர் ஞாயிறு மலை மறைந்தன்றே – நற் 338/1
கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன் – நற் 340/2
கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் – நற் 349/1
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் – நற் 362/5
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/10
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே – நற் 387/11
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை – நற் 392/1
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க – நற் 393/2
கானவன் எறிந்த கடும் செலல் ஞெகிழி – நற் 393/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் – நற் 395/4
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என – குறு 39/1
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி – குறு 45/1
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/4
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/4
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட – குறு 171/2
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு – குறு 287/5
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை – குறு 298/5
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் – குறு 301/3
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர் – குறு 311/3
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/5
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் – குறு 344/2
கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில் – குறு 354/5
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை – குறு 373/5
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும் – குறு 396/6
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் – ஐங் 309/3
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் – ஐங் 322/2
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி – ஐங் 422/1
கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே – ஐங் 448/2
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு – பதி 11/6
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே – பதி 12/3
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/36
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 16/7
கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் – பதி 17/12
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் – பதி 20/4
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/6
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து – பதி 25/6
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ – பதி 25/12
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
கடும் சினம் கடாஅய் முழங்கும் மந்திரத்து – பதி 30/33
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே – பதி 30/44
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் – பதி 36/6
காலன் அனைய கடும் சின முன்ப – பதி 39/8
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் – பதி 41/26
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/6
கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும் – பதி 51/27
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் – பதி 67/20
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் – பதி 68/3
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த – பதி 70/10
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/6
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி – பதி 80/14
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி – பதி 82/5
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து – பதி 83/8
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா – பதி 90/5
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி – பதி 92/4
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கை வாங்க – பரி 11/107
இகழ் கடும் கடா களிற்று அண்ணலவரோடு – பரி 23/65
கூறாமல் குறித்ததன் மேற்செல்லும் கடும் கூளி – கலி 1/3
காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் – கலி 2/26
கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு – கலி 12/5
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் – கலி 15/4
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் – கலி 15/7
களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா – கலி 25/5
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி – கலி 27/25
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/20
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/24
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள் – கலி 39/1
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/27
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் – கலி 55/20
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் – கலி 66/24
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/14
அன்னை கடும் சொல் அறியாதாய் போல நீ – கலி 97/1
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் – கலி 105/16
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/14
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர – கலி 115/1
மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை – கலி 120/22
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே – கலி 121/23
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
கடும் பனி கைம்மிக கையாற்றுள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/16
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/24
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
கொள்வது போலும் கடும் பகல் ஞாயிறே – கலி 145/26
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/10
யாயே கண்ணினும் கடும் காதலளே – அகம் 12/1
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/15
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் – அகம் 19/5
நெடும் கரை கான்யாற்று கடும் புனல் சாஅய் – அகம் 25/1
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய – அகம் 53/3
கடும் புனல் மலிந்த காவிரி பேரியாற்று – அகம் 62/9
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் – அகம் 63/12
வேட்ட கள்வர் விசி-உறு கடும் கண் – அகம் 63/17
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் – அகம் 68/17
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
இன் கடும் கள்ளின் அஃதை களிற்றொடு – அகம் 76/3
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் – அகம் 78/6
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி – அகம் 78/22
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி – அகம் 79/13
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/5
கடும் கை கானவன் கழுது மிசை கொளீஇய – அகம் 88/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/20
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் – அகம் 101/6
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர் – அகம் 104/6
கடும் சூள் தருகுவன் நினக்கே கானல் – அகம் 110/5
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் – அகம் 121/1
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/4
இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 137/6
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 143/2
கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன் – அகம் 148/7
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை – அகம் 148/10
அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் – அகம் 150/6
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் – அகம் 158/16
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி – அகம் 159/9
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ – அகம் 174/7
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய – அகம் 182/13
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி – அகம் 187/6
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/17
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/13
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
கடும் சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி – அகம் 211/11
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – அகம் 217/20
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி – அகம் 224/5
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 230/11
நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி – அகம் 235/14
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 258/6
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/15
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/7
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 295/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் – அகம் 296/11
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற – அகம் 310/1
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் – அகம் 322/8
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – அகம் 326/4
மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று – அகம் 328/12
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/16
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது – அகம் 334/12
கடும் பரி புரவியொடு களிறு பல வவ்வி – அகம் 346/23
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/6
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி – அகம் 352/12
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் – அகம் 356/12
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து – அகம் 360/6
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் – அகம் 366/4
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 378/22
கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர் – அகம் 385/3
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி – அகம் 397/10
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – புறம் 15/1
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார் – புறம் 15/14
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் – புறம் 39/5
கடும் சினத்த கொல் களிறும் – புறம் 55/7
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது – புறம் 68/2
கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த – புறம் 68/15
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/17
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண் – புறம் 80/1
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ – புறம் 141/3
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல – புறம் 141/6
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/3
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி – புறம் 170/6
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல் – புறம் 174/4
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் – புறம் 195/4
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/13
கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு – புறம் 230/9
கடும் பரிய மா கடவினன் – புறம் 239/13
கடும் தெறல் செம் தீ வேட்டு – புறம் 251/6
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க – புறம் 263/7
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் – புறம் 265/8
கடும் தெற்று மூடையின் – புறம் 285/5
கடும் பரி நன் மான் வாங்கு-வயின் ஒல்கி – புறம் 368/5
கடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை – புறம் 378/18
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/23
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27
TOP


கடும்-குரை (1)

கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது – கலி 13/25
TOP


கடும்-குரையம் (1)

பனி கடும்-குரையம் செல்லாதீம் என – குறு 350/2
TOP


கடும்-குரையள் (1)

கவவு கடும்-குரையள் காமர் வனப்பினள் – குறு 132/1
TOP


கடும்பின் (4)

இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/2
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது – புறம் 68/2
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் – புறம் 163/3
TOP


கடும்பினது (2)

பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 169/7
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 173/2
TOP


கடும்பு (9)

கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – மது 523
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் – நற் 119/7
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
சேர்ந்தவர் தம் கடும்பு ஆர்த்தும் – புறம் 22/27
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/14
கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என – புறம் 160/10
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி – புறம் 170/13
உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின் – புறம் 181/7
இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் – புறம் 224/3
TOP


கடும்புடன் (1)

கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி – மலை 468
TOP


கடும்பும் (1)

பாடுநர் கடும்பும் பையென்றனவே – புறம் 238/7
TOP


கடும்பே (5)

வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/15
சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே/பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை – புறம் 153/6,7
களிறு இன்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே – புறம் 205/14
இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே – புறம் 264/7
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே – புறம் 380/15
TOP


கடும்பொடு (4)

பை தீர் கடும்பொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – பெரும் 105
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு/விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 205,206
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து – மலை 159
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு/காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – மலை 364,365
TOP


கடும்பொடும் (2)

கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும் – பரி 2/75
கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும் – பரி 2/75
TOP


கடும்போடு (1)

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் – மலை 286
TOP


கடுமைய (1)

கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் – கலி 6/6
TOP


கடுமையின் (1)

பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி – நற் 281/9
TOP


கடுமையொடு (1)

தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து – பதி 22/3
TOP


கடுவன் (12)

நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும் – மலை 237
வாரற்க தில்ல தோழி கடுவன்/முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி – நற் 151/5,6
கல்லா கடுவன் நடுங்க முள் எயிற்று – நற் 233/1
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன்/ஊழ்-உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து – குறு 278/4,5
மந்தி கணவன் கல்லா கடுவன்/ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/1,2
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன்/சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/1,2
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன்/தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/1,2
கல்லா கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து – கலி 40/15
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது – அகம் 2/5
பல் கிளை தலைவன் கல்லா கடுவன்/பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் – அகம் 352/2,3
முள் புற முது கனி பெற்ற கடுவன்/துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் – புறம் 158/23,24
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன்/செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/2,3
TOP


கடுவனும் (2)

கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/8
கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே – ஐங் 374/4
TOP


கடுவனொடு (1)

கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி – நற் 22/3
TOP


கடுவனோடு (2)

கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – ஐங் 277/2
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – அகம் 378/21
TOP


கடுவொடு (1)

கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று – திரு 148
TOP


கடை (87)

கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் – பொரு 26
மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன – பொரு 29
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து – சிறு 138
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை/நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை – பெரும் 11,12
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 123
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 305
கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ – பெரும் 399
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர் – மது 622
பல் வேறு பண்ணிய கடை மெழுக்கு-உறுப்ப – மது 661
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – மது 697
வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப – மது 717
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
கண் அடைஇய கடை கங்குலான் – பட் 115
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி – பட் 261
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் – மலை 490
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி – மலை 529
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/6
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் – நற் 89/4
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/6
இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/8
பெரும் கடை இறந்து மன்றம் போகி – நற் 365/2
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/3
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
கடை புணை கொளினே கடை புணை கொள்ளும் – குறு 222/2
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/6
சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை/செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/1,2
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை – குறு 277/6
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 332/1
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் – குறு 338/5
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் – பதி 89/6
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/71
ஊர் உடன் ஆடும் கடை/புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 7/76,77
வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/9
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை – கலி 12/15
துவ்வாமை வந்த கடை – கலி 22/22
கடை என கலுழும் நோய் கைம்மிக என் தோழி – கலி 45/14
நீங்காய் இகவாய் நெடும் கடை நில்லாதி – கலி 79/21
வெரூஉதும் காணும் கடை/தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 87/2,3
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த – கலி 97/3
குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா – கலி 97/24
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி – கலி 110/17
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 24/5
புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி – அகம் 31/2
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/3
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/10
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் – அகம் 131/9
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/9
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் – அகம் 139/5
பிறன் கடை செலாஅ செல்வமும் இரண்டும் – அகம் 155/2
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/2
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று – அகம் 208/1
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – அகம் 224/6
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து – அகம் 237/15
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/14
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/20
இரும் பிடி பரிசிலர் போல கடை நின்று – அகம் 311/1
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/2
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/5
யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை/கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/2,3
பிறன் கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே – புறம் 68/19
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/17
குறத்தி மாட்டிய வறல் கடை கொள்ளி – புறம் 108/1
ஞாலம் காவலர் கடை தலை – புறம் 225/13
கடை குளத்து கயம் காய – புறம் 229/4
நீடு வாழ்க என்று யான் நெடும் கடை குறுகி – புறம் 237/1
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/4
கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல் – புறம் 345/17
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/11
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை – புறம் 376/21
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 383/4
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை – புறம் 385/3
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை/அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/3,4
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/17
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/11
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/2
தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின் – புறம் 395/24
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து – புறம் 397/11
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் – புறம் 400/5
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் – புறம் 400/5
TOP


கடை_கோல் (1)

கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
TOP


கடைக்கண் (1)

சிலரும் பலரும் கடைக்கண் நோக்கி – நற் 149/1
TOP


கடைக்கண்ணால் (1)

கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் – கலி 51/15
TOP


கடைக்கூட்ட (2)

கையாறு கடைக்கூட்ட கலக்கு-உறூஉம் பொழுது-மன் – கலி 31/7
காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை – கலி 99/13
TOP


கடைக்கூட்டுதிர் (1)

செலவு கடைக்கூட்டுதிர் ஆயின் பல புலந்து – பொரு 175
TOP


கடைக்கொளவே (1)

அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே – குறு 99/6
TOP


கடைகொள (1)

செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர் – கலி 61/2
TOP


கடைகொளப்படுதலின் (1)

தன் நலம் கடைகொளப்படுதலின் மற்று இவள் – கலி 7/19
TOP


கடைசியர் (1)

கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர்/சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் – புறம் 61/1,2
TOP


கடைந்த (3)

கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின் – சிறு 53
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/70
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் – அகம் 87/1
TOP


கடைந்து (2)

மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 267/7
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 331/2
TOP


கடைநரும் (1)

கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் – மது 511
TOP


கடைப்படாஅ (1)

அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் என்றும் – அகம் 155/1
TOP


கடைப்பிடித்த (1)

அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் – அகம் 338/3
TOP


கடைமுகத்து (1)

காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும் – புறம் 331/11
TOP


கடைய (3)

பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர் – நற் 186/6
அமுது கடைய இரு-வயின் நாண் ஆகி – பரி 23/74
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் – கலி 106/37
TOP


கடையல் (1)

கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/5
TOP


கடையானே (1)

நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே – புறம் 389/17
TOP


கடையின் (1)

காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து – குறு 340/1
TOP


கடையும் (2)

மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3
காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை – அகம் 7/5
TOP


கடையோர் (1)

கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர – புறம் 225/3
TOP


கடைஇ (24)

கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ/மறம் கலங்க தலைச்சென்று – மது 220,221
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ/காலோர் காப்ப கால் என கழியும் – மது 440,441
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ/நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/7,8
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/7
படு மணி கலி_மா கடைஇ/நெடு_நீர் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே – நற் 235/9,10
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை – நற் 338/11
விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ/கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை – நற் 350/6,7
விரி உளை நன் மா கடைஇ/பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே – நற் 367/11,12
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ/நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/4,5
விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின் – ஐங் 422/3
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ/மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க – ஐங் 465/2,3
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ/வருவர் இன்று நம் காதலோரே – ஐங் 468/4,5
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ/சென்றவர் தருகுவல் என்னும் – ஐங் 474/3,4
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ/வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/4,5
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ/புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர் – பதி 31/32,33
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ/இன்றே வருவர் ஆன்றிகம் பனி என – அகம் 74/11,12
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ/மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/10,11
சேயர் என்னாது அன்பு மிக கடைஇ/எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் – அகம் 83/11,12
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/4
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ/முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப – அகம் 181/5,6
விரி உளை நன் மான் கடைஇ/வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – அகம் 194/18,19
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ/அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/1,2
கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின் – புறம் 160/20
TOP


கடைஇய (6)

களிறு கடைஇய தாள் – பதி 70/1
கடைஇய ஆற்று இடை நீர் நீத்த வறும் சுனை – கலி 3/8
கடைஇய நின் மார்பு தோயலம் என்னும் – கலி 77/21
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய/உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென – அகம் 305/13,14
களிறு கடைஇய தாள் – புறம் 7/1
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் – புறம் 378/4
TOP


கண் (694)

சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48
கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க – திரு 49
கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 75
உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண்/மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் – திரு 153,154
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண்/இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 26,27
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்_வளவன் – பொரு 148
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி – சிறு 142
கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் – சிறு 184
பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன – சிறு 221
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண்/மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி – பெரும் 386,387
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை – மது 171
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி – மது 190
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப – மது 232
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள – மது 276
கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 316
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் – மது 320
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து – மது 384
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண்/ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று – மது 412,413
கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் – மது 433
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப – மது 630
கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி – மது 642
கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய – மது 665
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 733
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண்/மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த – நெடு 38,39
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து – நெடு 127
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 129
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண்/வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின் – நெடு 139,140
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ – குறி 98
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண்/ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும் – குறி 248,249
கண் அடைஇய கடை கங்குலான் – பட் 115
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் – பட் 236
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை – பட் 242
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன் – மலை 58
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து – மலை 99
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி – மலை 153
குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் – மலை 169
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி – மலை 221
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் – மலை 252
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து – மலை 257
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண்/மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும் – மலை 259,260
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 276
கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் – மலை 341
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் – மலை 349
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வௌவும் – மலை 369
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 406
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென – மலை 432
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 441
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல் – மலை 457
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ – மலை 458
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 460
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 472
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 504
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி – மலை 506
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல் – மலை 525
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர – மலை 533
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு – நற் 4/4
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/9
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண்/திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/3,4
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண்/பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் – நற் 8/1,2
கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் – நற் 8/8
வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு – நற் 9/2
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண்/நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன் – நற் 13/4,5
கனம் குழைக்கு அமர்த்த சே அரி மழை கண்/அமர்ந்து இனிது நோக்கமொடு செகுத்தனென் – நற் 16/9,10
ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை – நற் 17/5
கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை – நற் 22/9
கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல – நற் 27/10
என் கை கொண்டு தன் கண் ஒற்றியும் – நற் 28/1
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/7
பேர் அமர் மழை கண் ஈரிய கலுழ – நற் 29/9
காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12
நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ – நற் 37/5
பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த – நற் 41/1
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின் – நற் 43/9
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண்/குறியா நோக்கமொடு முறுவல் நல்கி – நற் 44/2,3
கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/2
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் – நற் 55/6
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை – நற் 56/3
கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/4
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண்/உறாஅ நோக்கம் உற்ற என் – நற் 75/8,9
உருவு கண் எறிப்ப நோக்கல் ஆற்றலெனே – நற் 82/5
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 82/7
தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர் – நற் 83/3
ஆய் மலர் மழை கண் தெண் பனி உறைப்பவும் – நற் 85/1
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் – நற் 90/7
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி – நற் 92/5
மயிர் கண் முரசினோரும் முன் – நற் 93/11
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து – நற் 95/5
செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/2
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் – நற் 115/2
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் – நற் 118/3
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண்/மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப – நற் 130/1,2
கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை – நற் 138/8
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை – நற் 140/5
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/9
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/10
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி – நற் 157/1
கனை இருள் மன்னும் கண் கொல்லும்மே – நற் 158/4
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/10
கண் போல் நீலம் சுனை-தொறும் மலர – நற் 161/2
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் – நற் 168/2
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் – நற் 170/1
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல் – நற் 185/9
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் – நற் 190/8
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி – நற் 216/3
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் – நற் 220/6
பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி – நற் 221/11
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/9
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள் – நற் 228/3
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் – நற் 232/1
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட – நற் 242/8
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் – நற் 243/4
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண்/முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/9,10
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/10
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் – நற் 256/10
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் – நற் 262/1
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/6
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் – நற் 273/8
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல் – நற் 283/2
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த – நற் 287/2
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/5
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண்/மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் – நற் 301/3,4
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு – நற் 302/7
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி – நற் 314/6
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள் – நற் 342/6
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை – நற் 355/1
என் கண் ஓடி அளி-மதி – நற் 355/10
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/11
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை – நற் 367/1
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு – நற் 367/3
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும் – நற் 377/2
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 386/1
துறு கண் கண்ணி கானவர் உழுத – நற் 386/2
பேர் அமர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 391/10
துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் – நற் 392/4
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் – நற் 392/6
மாண் எழில் மலர் கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 398/10
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் – நற் 400/2
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே – குறு 26/5
மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/3
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிது உற்று என – குறு 69/1
அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் – குறு 82/2
சிறை பனி உடைந்த சே அரி மழை கண்/பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி – குறு 86/1,2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி – குறு 88/2
கரும் கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய – குறு 89/5
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை – குறு 142/2
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/2
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/3
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை – குறு 184/5
கண் வலை படூஉம் கானலானே – குறு 184/7
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண்/துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே – குறு 222/6,7
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே – குறு 259/4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – குறு 261/3
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண்/துஞ்சா வாழி தோழி காவலர் – குறு 261/5,6
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் – குறு 267/1
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை – குறு 285/6
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி – குறு 286/4
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி – குறு 305/1
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/6
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி – குறு 322/1
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை – குறு 333/2
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் – குறு 335/4
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/2
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து-உற்று – குறு 363/3
கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர் – குறு 364/7
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த – குறு 366/4
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – குறு 375/3
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் – குறு 379/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் – குறு 380/1
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை – குறு 391/7
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர் – குறு 395/5
கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குவோரே – குறு 398/8
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/4
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ – ஐங் 18/3
மாரி மலரின் கண் பனி உகுமே – ஐங் 19/5
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் களவன் – ஐங் 30/1
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண்/செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/2,3
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ – ஐங் 92/1
மிதிப்ப நக்க கண் போல் நெய்தல் – ஐங் 151/3
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி – ஐங் 200/3
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே – ஐங் 208/5
பேர் அமர் மழை கண் கலிழ தன் – ஐங் 214/4
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி – ஐங் 220/1
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/5
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே – ஐங் 243/4
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ – ஐங் 257/3
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு – ஐங் 266/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – ஐங் 267/1
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் – ஐங் 282/2
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் – ஐங் 299/4
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ – ஐங் 314/2
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் – ஐங் 314/3
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண்/பூசல் கேளார் சேயர் என்ப – ஐங் 315/1,2
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின் – ஐங் 319/1
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/2
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
சிறு கண் யானை திரிதரும் – ஐங் 355/4
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/2
பேர் அமர் மலர் கண் மடந்தை நீயே – ஐங் 427/1
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு – ஐங் 449/1
நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் – ஐங் 453/4
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
கண் என கருவிளை மலர பொன் என – ஐங் 464/1
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/3
பனி மலர் நெடும் கண் பசலை பாய – ஐங் 477/1
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன – ஐங் 498/2
இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும் – பதி 13/4
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி – பதி 16/1
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் – பதி 17/7
மண்-உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் – பதி 19/7
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ – பதி 19/17
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண்/அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து – பதி 21/35,36
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி – பதி 22/36
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும் – பதி 22/37
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ – பதி 26/8
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய – பதி 28/2
அகன் கண் வைப்பின் நாடு-மன் அளிய – பதி 29/10
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற – பதி 29/12
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36
கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர – பதி 30/39
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/8
புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண்/வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப – பதி 40/17,18
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி – பதி 41/4
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/5
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து – பதி 45/7
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/14
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/17
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை – பதி 51/33
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/8
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 54/13
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 58/19
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே – பதி 63/3
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 66/20
அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு – பதி 67/15
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின் – பதி 71/1
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – பதி 76/15
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் – பதி 79/12
போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 84/2
இரும் கண் யானையொடு அரும் கலம் தெறுத்து – பதி 91/1
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/8
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று – பதி 92/8
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் – பரி 1/44
சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் – பரி 3/60
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/81
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/81
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/82
பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் – பரி 3/82
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் – பரி 5/27
இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் – பரி 5/62
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் – பரி 7/62
கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண்/கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/64,65
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/65
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
பின்னும் மலர் கண் புனல் – பரி 10/99
கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை – பரி 11/54
நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/109
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண்/செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/58,59
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் – பரி 16/12
ஒருதிறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ – பரி 17/11
கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து – பரி 18/24
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண்/மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/65,66
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் – பரி 22/7
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் – பரி 22/29
தீரமும் வையையும் சேர்கின்ற கண் கவின் – பரி 22/35
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
கண் வீற்றிருக்கும் கயம் – பரி 23/13
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க – கலி 16/1
தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/14
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண்/தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/3,4
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண்/சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/9,10
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/10
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/18
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/2
உகுவன போலும் வளை என் கண் போல் – கலி 33/19
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/15
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/24
கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த-கால் – கலி 35/11
பனி அறல் வாரும் என் கண்/மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 36/15,16
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் – கலி 37/8
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து – கலி 39/23
இருவர் கண் குற்றமும் இல்லையால் என்று – கலி 39/25
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர் கண்/நகை மொழி நல்லவர் நாணும் நிலை போல் – கலி 40/1,2
தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் உற்றாரின் – கலி 40/28
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – கலி 42/22
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே – கலி 43/17
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி – கலி 44/6
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ – கலி 48/13
கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால் – கலி 48/15
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ – கலி 48/17
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/12
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண்/கயல் உமிழ் நீர் போல கண் பனி கலுழா-கால் – கலி 53/10,11
கயல் உமிழ் நீர் போல கண் பனி கலுழா-கால் – கலி 53/11
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து – கலி 54/10
தெரிகல்லா இடையின்-கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட – கலி 57/5
கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு – கலி 60/5
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் – கலி 69/8
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் – கலி 70/8
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 70/16
கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் – கலி 73/3
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் – கலி 75/31
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல – கலி 77/12
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி – கலி 79/20
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி – கலி 80/3
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் – கலி 80/24
யாதொன்றும் எம் கண் மறுத்தரவு இல் ஆயின் – கலி 81/34
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் – கலி 86/5
பாடு இல் கண் பாயல் கொள – கலி 87/16
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
கடவுளர் கண் தங்கினேன் – கலி 93/7
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண்/குதிரையோ வீறியது – கலி 96/23,24
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண்/நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி – கலி 101/15,16
படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/24
வேளாண்மை செய்தன கண்/ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/46,47
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் – கலி 102/15
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண்/உருவ மாலை போல – கலி 103/25,26
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன் – கலி 104/66
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/71
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15
பாடு இல ஆய_மகள் கண்/நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர – கலி 105/52,53
எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் – கலி 105/59
தம் கண் பொடிவது எவன் – கலி 105/60
கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை – கலி 105/63
கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல் கண்/இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/1,2
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/2
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் கவின் பெறு பெண் நீர்மை – கலி 108/37
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி – கலி 108/41
மா மருண்டு அன்ன மழை கண் சிற்றாய்த்தியர் – கலி 108/46
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை – கலி 108/47
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/49
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண்/வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் – கலி 115/18,19
கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப – கலி 119/5
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா-கால் – கலி 124/16
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் – கலி 130/6
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் – கலி 131/31
குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ – கலி 135/8
வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ – கலி 135/11
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் – கலி 138/10
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண்/வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/22,23
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட – கலி 141/22
நெய்தல் மலர் அன்ன கண்/கோடு வாய் கூடா பிறையை பிறிது ஒன்று – கலி 142/23,24
பேர் அஞர் செய்த என் கண்/தன் உயிர் போல தழீஇ உலகத்து – கலி 143/51,52
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
நினைப்பினும் கண் உள்ளே தோன்றும் அனைத்தற்கே – கலி 145/53
கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் – கலி 147/18
பறாஅ பருந்தின் கண் பற்றி புணர்ந்தான் – கலி 147/37
கண் இனைபு கலுழ்பு ஏங்கினள் – கலி 147/62
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண்/அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/14,15
வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் – அகம் 8/9
கை கவியா சென்று கண் புதையா குறுகி – அகம் 9/21
பாகல் ஆர்கை பறை கண் பீலி – அகம் 15/4
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் – அகம் 18/17
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண்/செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க – அகம் 21/17,18
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி – அகம் 24/13
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
நெடும் கயிறு வலந்த குறும் கண் அம் வலை – அகம் 30/1
கண் உமிழ் கழுகின் கானம் நீந்தி – அகம் 31/11
மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண்/தெளியா நோக்கம் உள்ளினை உளி வாய் – அகம் 33/9,10
கண் என மலர்ந்த சுனையும் வண் பறை – அகம் 38/11
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண்/தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே – அகம் 42/3,4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – அகம் 46/1
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/7
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் – அகம் 48/8
கண் நிறை நீர் கொடு கரக்கும் – அகம் 50/13
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்-வயின் – அகம் 51/9
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 62/5
வேட்ட கள்வர் விசி-உறு கடும் கண்/சே கோள் அறையும் தண்ணுமை – அகம் 63/17,18
நாடு கண் அகற்றிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 65/5
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் – அகம் 66/12
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி – அகம் 70/3
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் – அகம் 70/4
வளை வாய் பருந்தின் வான் கண் பேடை – அகம் 79/12
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/14
நெருப்பின் அன்ன சிறு கண் பன்றி – அகம் 84/6
கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை – அகம் 85/7
கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் – அகம் 90/12
பாசி தின்ற பைம் கண் யானை – அகம் 91/5
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/7
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி – அகம் 92/1
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் – அகம் 92/4
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய – அகம் 94/9
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/10
கண் பனி நிறுத்தல் எளிதோ குரவு மலர்ந்து – அகம் 97/16
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் – அகம் 101/5
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென – அகம் 102/8
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/6
பெண்கோள் ஒழுக்கம் கண் கொள நோக்கி – அகம் 112/17
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே – அகம் 120/6
வளை கண் சேவல் வாளாது மடியின் – அகம் 122/15
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண்/ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – அகம் 132/6,7
எழுது எழில் மழை கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து – அகம் 135/4
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் – அகம் 136/4
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு – அகம் 140/10
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் – அகம் 142/25
கண் பனி கலுழ்ந்தன நோகோ யானே – அகம் 143/16
அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ – அகம் 146/3
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து – அகம் 146/11
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து – அகம் 146/11
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 149/19
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி – அகம் 150/3
கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 150/8
வேய் அமை கண் இடை புரைஇ – அகம் 152/23
உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் – அகம் 153/9
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/4
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை – அகம் 159/16
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் – அகம் 159/18
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண்/முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/11,12
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை – அகம் 163/7
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் – அகம் 164/3
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில் – அகம் 167/17
கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார – அகம் 169/12
இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் – அகம் 170/4
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் – அகம் 173/14
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் நீர் ஞெண்டு – அகம் 176/8
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண்/இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து – அகம் 177/3,4
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை பருகி – அகம் 178/3
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு – அகம் 178/13
சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி – அகம் 179/4
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 179/6
பூ கண் வேங்கை பொன் இணர் மிலைந்து – அகம் 182/1
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை – அகம் 187/18
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி – அகம் 189/2
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின் – அகம் 189/3
அலமரல் மழை கண் அமர்ந்து நோக்காள் – அகம் 190/5
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி – அகம் 193/9
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – அகம் 195/17
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/3
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/9
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை – அகம் 207/11
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று – அகம் 208/10
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/9
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை – அகம் 228/4
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் – அகம் 228/8
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப – அகம் 229/12
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் – அகம் 229/19
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 230/2
அலமரல் மழை கண் மல்கு பனி வார நின் – அகம் 233/1
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் – அகம் 234/8
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – அகம் 238/6
புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 239/3
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது – அகம் 262/5
கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம் – அகம் 263/3
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய பொறை அடைந்து – அகம் 265/11
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண்/நோக்கு-தொறும் நோக்கு-தொறும் தவிர்வு இலை ஆகி – அகம் 266/6,7
கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே – அகம் 269/25
கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/15
வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/19
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் – அகம் 277/8
பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள் – அகம் 278/11
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் – அகம் 280/12
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/5
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என – அகம் 283/12
நாள்_பலி மறந்த நரை கண் இட்டிகை – அகம் 287/6
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி – அகம் 289/10
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும் – அகம் 290/7
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி – அகம் 291/24
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி – அகம் 293/6
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண்/மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/20,21
அரி மதர் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 296/3
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் – அகம் 299/7
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண்/இகுதரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப – அகம் 299/14,15
நீர் செறி நுங்கின் கண் சிதர்ந்தவை போல் – அகம் 304/2
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/12
பெயல் உறு மலரின் கண் பனி வார – அகம் 307/4
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை – அகம் 312/6
குளித்து பொரு கயலின் கண் பனி மல்க – அகம் 313/4
கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும் – அகம் 315/4
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/11
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/8
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை-தோறும் – அகம் 324/6
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு – அகம் 325/9
வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 325/18
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் – அகம் 326/2
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே – அகம் 326/13
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் – அகம் 327/11
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை – அகம் 327/15
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் – அகம் 328/6
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து – அகம் 331/6
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய – அகம் 337/3
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை – அகம் 337/16
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/8
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/8
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் – அகம் 343/9
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண்/சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் – அகம் 343/17,18
கல் கண் சீக்கும் அத்தம் – அகம் 345/20
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/5
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/6
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/8
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண்/விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப – அகம் 351/11,12
தெண் கண் கிணையின் பிறழும் ஊரன் – அகம் 356/4
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 357/16
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை – அகம் 358/5
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண்/மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 361/1,2
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண்/அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/3,4
பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய – அகம் 362/4
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/5
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை – அகம் 367/8
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து – அகம் 373/13
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் – அகம் 378/10
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 381/21
அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர் – அகம் 387/2
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/10
அகன் கண் பாறை செம்-வயின் தெறீஇ – அகம் 393/7
நீரொடு நிறைந்த பேர் அமர் மழை கண்/பனி வார் எவ்வம் தீர இனி வரின் – அகம் 395/3,4
அலமரல் மழை கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 398/8
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/7
வேய் கண் உடைந்த சிமைய – அகம் 399/17
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/21
பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின் – புறம் 3/19
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி – புறம் 6/13
கண் ஒளிர்வரூஉம் கவின் சாபத்து – புறம் 7/4
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன் – புறம் 18/24
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 21/2
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் – புறம் 35/10
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/19
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 35/23
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் – புறம் 35/29
கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 37/7
கண் ஆர் கண்ணி கலி_மான் வளவ – புறம் 39/12
புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு – புறம் 41/14
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து – புறம் 53/2
பிறை நுதல் விளங்கும் ஒரு கண் போல – புறம் 55/5
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் – புறம் 56/22
பழன வாளை பரூஉ கண் துணியல் – புறம் 61/4
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/10
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை – புறம் 62/11
தோல் கண் மறைப்ப ஒருங்கு மாய்ந்தனரே – புறம் 63/6
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் – புறம் 63/7
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 64/3
இரும் கண் குழிசி கவிழ்ந்து இழுது மறப்ப – புறம் 65/2
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை – புறம் 70/3
கண் போல் நண்பின் கேளிரொடு கலந்த – புறம் 71/15
வளி பொரு தெண் கண் கேட்பின் – புறம் 89/8
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து – புறம் 95/2
செறுவர் நோக்கிய கண் தன் – புறம் 100/10
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/9
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/10
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் – புறம் 116/3
மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண்/ஆமா நெடு நிரை நன் புல் ஆர – புறம் 117/4,5
பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் – புறம் 128/3
தெண் நீரின் கண் மல்கி – புறம் 136/7
கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து – புறம் 137/8
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 147/5
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் – புறம் 152/15
பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் – புறம் 152/17
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று – புறம் 159/4
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த – புறம் 159/9
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை – புறம் 159/16
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து – புறம் 161/13
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என் – புறம் 164/6
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி – புறம் 170/6
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த – புறம் 170/10
இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து – புறம் 174/3
கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப – புறம் 174/24
வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி – புறம் 177/2
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் – புறம் 177/8
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு – புறம் 181/2
மேல்-பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு – புறம் 197/11
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி – புறம் 228/12
திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் – புறம் 229/19
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 247/8
மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே – புறம் 249/14
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி – புறம் 251/4
அம் வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண்/குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய் – புறம் 257/2,3
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/9
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/9
பெரும் களிற்று அடியின் தோன்றும் ஒரு கண்/இரும் பறை இரவல சேறி ஆயின் – புறம் 263/1,2
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4
சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே – புறம் 270/4
கரும் குரல் நொச்சி கண் ஆர் குரூஉ தழை – புறம் 271/2
இரம் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை – புறம் 276/2
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6
சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே – புறம் 316/12
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் – புறம் 319/2
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய – புறம் 322/5
சேறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல் – புறம் 325/4
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை – புறம் 326/10
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை – புறம் 345/10
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 349/5
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும் – புறம் 352/14
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/5
காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு – புறம் 362/19
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை – புறம் 364/5
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய – புறம் 365/2
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ – புறம் 366/14
தெடாரி தெண் கண் தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 368/15
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/9
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ – புறம் 370/4
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/18
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/18
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/4
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு – புறம் 373/10
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/23
அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற – புறம் 373/31
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 374/6
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் – புறம் 379/8
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி – புறம் 381/13
கண் கேள்வி கவை நாவின் – புறம் 382/13
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை – புறம் 382/18
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல – புறம் 384/6
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் – புறம் 387/4
நீர் நுங்கின் கண் வலிப்ப – புறம் 389/1
ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ – புறம் 392/5
ஒரு கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 394/7
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் – புறம் 395/18
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி – புறம் 395/37
மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து – புறம் 396/2
பொய்கையும் போது கண் விழித்தன பைபய – புறம் 397/3
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 397/10
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை – புறம் 399/23
TOP


கண்_கண் (1)

கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/8
TOP


கண்_குத்தி_கள்வனை (1)

காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை/நீ எவன் செய்தி பிறர்க்கு – கலி 108/49,50
TOP


கண்_அகத்து (3)

கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
TOP


கண்கள் (1)

துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள்/அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி – பரி 7/52,53
TOP


கண்களும் (1)

கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ – கலி 39/43
TOP


கண்களோ (1)

கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ/என்னை-மன் நின் கண்ணால் காண்பென்-மன் யான் – கலி 39/43,44
TOP


கண்கூடிய (1)

களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் – அகம் 322/7
TOP


கண்கூடு (6)

கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் – பொரு 15
கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை – பெரும் 8
களிறு மலைந்து அன்ன கண்கூடு துறுகல் – மலை 384
கழும முடித்து கண்கூடு கூழை – கலி 56/3
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை – புறம் 294/2
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை – புறம் 372/4
TOP


கண்ட (30)

அணைய கண்ட அம் குடி குறவர் – நற் 108/3
தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர – நற் 305/4
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் – குறு 60/2
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட/உயர்திணை ஊமன் போல – குறு 224/4,5
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே – குறு 241/7
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட/கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/3,4
தெண் கடல் சேர்ப்பனை கண்ட பின்னே – குறு 306/6
புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட/கலி கெழு குறும்பூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 328/7,8
அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில் – ஐங் 118/2
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – பரி 7/73
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கை வாங்க – பரி 11/107
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட/கரும்பு கவழம் மடுப்பார் நிரந்து – பரி 19/33,34
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/16
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் – கலி 68/19
கண்ட கனவு என காணாது மாறு-உற்று – கலி 90/23
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் – கலி 92/59
கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை – கலி 93/29
கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ – கலி 108/22
ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை – அகம் 116/18
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் – அகம் 178/21
பேஎய் கண்ட கனவின் பன் மாண் – அகம் 303/2
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை – அகம் 312/11
நீ மெய் கண்ட தீமை காணின் – புறம் 10/3
நீ அவன் கண்ட பின்றை பூவின் – புறம் 69/19
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட/செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே – புறம் 120/20,21
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட/எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 174/12,13
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/4
இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் – புறம் 320/6
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் – புறம் 378/20
மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை – புறம் 398/24
TOP


கண்டது (11)

காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ – குறு 2/2
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே – குறு 26/5
நொந்தன ஆயின் கண்டது மொழிவல் – குறு 273/4
ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு – கலி 90/4
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி – கலி 90/5
அல்கல் கனவு-கொல் நீ கண்டது/கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/21,22
கண்டது எவன் மற்று நீ – கலி 92/15
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
கண்டது எவன் மற்று உரை – கலி 93/4
நனவு என புல்லும்-கால் காணாளாய் கண்டது/கனவு என உணர்ந்து பின் கையற்று கலங்குமே – கலி 126/16,17
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர் – அகம் 44/12
TOP


கண்டதூஉம் (1)

கரை கண்டதூஉம் இலை – கலி 98/29
TOP


கண்டம் (2)

நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 44
வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர் – பரி 5/38
TOP


கண்டமை (1)

குறும்பூழ் போர் கண்டமை கேட்டேன் நீ என்றும் – கலி 95/8
TOP


கண்டல் (12)

கண்டல் வேலி நும் துறை கிழவோற்கே – நற் 54/11
கண்டல் வேலிய ஊர் அவன் – நற் 74/10
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல்/சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/9,10
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி – நற் 191/5
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை – நற் 207/1
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய் – நற் 345/1
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை – நற் 363/1
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே – நற் 372/13
கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர் – குறு 117/3
அழுவம் நின்ற அலர் வேய் கண்டல்/கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம் – குறு 340/4,5
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் – பரி 10/101
கண்டல் கானல் குருகு_இனம் ஒலிப்ப – அகம் 260/3
TOP


கண்டவர் (5)

கண்டவர் இல் என உலகத்துள் உணராதார் – கலி 125/1
இன களிறு செல கண்டவர்/மதில் கதவம் எழு செல்லவும் – புறம் 98/3,4
இன நன் மா செல கண்டவர்/கவை முள்ளின் புழை அடைப்பவும் – புறம் 98/7,8
தோல் செறிப்பு இல் நின் வேல் கண்டவர்/தோல் கழியொடு பிடி செறிப்பவும் – புறம் 98/10,11
மற மைந்தர் மைந்து கண்டவர்/புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/13,14
TOP


கண்டவர்க்கு (1)

கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு/உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/5,6
TOP


கண்டவன் (1)

இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/10
TOP


கண்டவிடத்தே (1)

கழிந்தவை உள்ளாது கண்டவிடத்தே/அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ – கலி 72/24,25
TOP


கண்டவிர் (1)

கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே – கலி 140/1
TOP


கண்டன்று (1)

வௌவி கொளலும் அறன் என கண்டன்று/அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/15,16
TOP


கண்டன்றும் (1)

வாழ கண்டன்றும் இலமே தாழாது – புறம் 61/17
TOP


கண்டன்றே (1)

ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே – குறு 311/7
TOP


கண்டன்றோ (2)

யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள் – குறு 311/4
மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின் – அகம் 379/16
TOP


கண்டன-மன் (1)

கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/5
TOP


கண்டனம் (12)

கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 182/7
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 235/7
பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ – நற் 384/8
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – குறு 275/2
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு – பதி 23/11
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே – பதி 49/17
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/15
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை – கலி 9/9
புகழ் மேம்படுநனை கண்டனம் எனவே – புறம் 48/9
சேய்த்து காணாது கண்டனம் அதனால் – புறம் 196/9
தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே – புறம் 271/4
பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம்/மறம் புகல் மைந்தன் மலைந்த மாறே – புறம் 271/7,8
TOP


கண்டனர் (1)

தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி – குறு 255/5
TOP


கண்டனள் (2)

உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு நுதலும் – பரி 18/8
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை – அகம் 248/14
TOP


கண்டனன் (1)

யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே – புறம் 85/8
TOP


கண்டனிர் (1)

கண்டனிர் ஆயின் கழறலிர்-மன்னோ – அகம் 130/2
TOP


கண்டனெம் (3)

கண்டனெம் அல்லமோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 69/1
கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை – ஐங் 387/4
கண்டனெம் மன்ற சுரத்து இடை யாமே – ஐங் 390/4
TOP


கண்டனென் (8)

கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ – நற் 30/1
கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு – பதி 76/9
வந்தனென் பெரும கண்டனென் செலற்கே – பதி 94/1
நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே – கலி 142/25
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே – அகம் 14/17
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் – புறம் 23/17
கண்டனென் மன்ற சோர்க என் கண்ணே – புறம் 261/5
TOP


கண்டனையர் (1)

யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் – புறம் 191/4
TOP


கண்டனையேம் (1)

நீ கண்டனையேம் என்றனர் நீயும் – பதி 63/14
TOP


கண்டனையோ (1)

நீ கண்டனையோ கண்டார் கேட்டனையோ – குறு 75/1
TOP


கண்டாய் (5)

வேட்டதே கண்டாய் கனா – கலி 92/22
கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி – கலி 95/28
இன்று கண்டாய் போல் எவன் எம்மை பொய்ப்பது நீ – கலி 97/21
கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம் – கலி 115/3
கானல் அம் சேர்ப்பனை கண்டாய் போல – கலி 128/6
TOP


கண்டாயும் (3)

ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/12
பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் – கலி 95/17
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே – கலி 95/21
TOP


கண்டாயோ (3)

செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ/நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் – கலி 93/20,21
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ/ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து – கலி 93/24,25
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ/கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை – கலி 93/28,29
TOP


கண்டார் (6)

நீ கண்டனையோ கண்டார் கேட்டனையோ – குறு 75/1
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மட நல்லாய் நின் கண்டார்/பேது உறூஉம் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/17,18
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார்/உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ – கலி 56/25,26
கோயிலுள் கண்டார் நகாமை வேண்டுவல் – கலி 94/39
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார்/நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை – கலி 97/19,20
ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர் – கலி 98/26
TOP


கண்டார்க்கு (4)

கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் – பரி 11/122
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு/அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/21,22
பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு/இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் – கலி 93/18,19
துனையுநர் விழை-தக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு/நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும் – கலி 145/1,2
TOP


கண்டாரை (2)

அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
மாயமோ கைப்படுக்கப்பட்டாய் நீ கண்டாரை/வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி – கலி 93/15,16
TOP


கண்டால் (1)

கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி – புறம் 390/25
TOP


கண்டி (1)

கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் – பதி 43/27
TOP


கண்டிகும் (17)

ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி – நற் 20/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 121/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 122/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 123/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 124/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 125/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 126/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 127/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 128/1
தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும்/அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/4,5
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க – ஐங் 194/2
நெடும் தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே – ஐங் 198/4
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும்/பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 264/3,4
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும்/மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே – ஐங் 414/3,4
கண்டிகும் மடவரல் புறவின் மாவே – ஐங் 419/4
இன்று எவன்-கொல்லோ கண்டிகும் மற்று அவன் – அகம் 102/16
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும்/கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி – புறம் 251/3,4
TOP


கண்டிகுமே (5)

பலர் புகழ் செல்வம் இனிது கண்டிகுமே/கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி – பதி 11/20,21
வளம் வீங்கு பெருக்கம் இனிது கண்டிகுமே/உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது – பதி 24/17,18
தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே/நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது – பதி 43/31,32
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே/தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் – பதி 65/13,14
குவவு குரை இருக்கை இனிது கண்டிகுமே/காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி – பதி 84/20,21
TOP


கண்டிகை (1)

நேர் மணி நேர் முக்காழ் பற்பல கண்டிகை/தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை – கலி 96/14,15
TOP


கண்டிசின் (13)

பண்டும் இற்றே கண்டிசின் தெய்ய – நற் 35/8
குறிப்பின் கண்டிசின் யானே நெறிப்பட – நற் 177/4
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – நற் 202/8
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
கண்டிசின் தோழி பொருள் பிரிந்தோரே – குறு 220/7
கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரை – குறு 240/5
பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே – குறு 249/5
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம – குறு 359/1
பொன்னினும் சிவந்தன்று கண்டிசின் நுதலே – ஐங் 105/4
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/4
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – அகம் 99/11
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர் – அகம் 164/11
கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை – அகம் 369/1
TOP


கண்டிசினால் (1)

அது கண்டிசினால் யானே என்று நனி – நற் 128/5
TOP


கண்டிசினே (1)

மெல்லம்புலம்ப யான் கண்டிசினே/கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி – நற் 195/4,5
TOP


கண்டிசினோரே (1)

நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே – ஐங் 85/5
TOP


கண்டிரோ (1)

வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே – நற் 229/11
TOP


கண்டீ (2)

என்னோ துவள் கண்டீ/எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட – பரி 6/64,65
தெய்வத்தான் கண்டீ தெளிக்கு – கலி 91/8
TOP


கண்டீயாய் (1)

தேற்ற கண்டீயாய் தெளிக்கு – கலி 88/16
TOP


கண்டீர் (1)

படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19
TOP


கண்டீரக்கோன் (1)

கண்டீரக்கோன் ஆகலின் நன்றும் – புறம் 151/6
TOP


கண்டீரோ (1)

இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ – கலி 147/12
TOP


கண்டு (132)

பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு – திரு 2
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 205
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டு அன்ன – பெரும் 130
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – பெரும் 194
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி – பெரும் 488
கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து – மது 16
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு – மது 307
நிலனும் வளனும் கண்டு அமைகல்லா – மது 343
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து – மது 365
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து – மது 484
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி – மது 496
குறும் பல் குழுவின் குன்று கண்டு அன்ன – மது 501
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு – நெடு 108
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 111
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 259
மழை கண்டு அன்ன ஆலை-தொறும் ஞெரேரென – மலை 340
வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு – நற் 9/2
கண் போல் பூத்தமை கண்டு நுண் பல – நற் 27/10
கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ – நற் 30/1
நீயும் கண்டு நுமரொடும் எண்ணி – நற் 32/5
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின் – நற் 60/1
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
மணி கண்டு அன்ன மா நிற கருவிளை – நற் 221/1
மெல்லம்புலம்பன் கண்டு நிலைசெல்லா – நற் 263/8
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த – நற் 268/4
நன் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை – நற் 288/5
கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண – நற் 291/6
கொன்ற யானை கோடு கண்டு அன்ன – நற் 294/6
ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு/ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/8,9
இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி – நற் 358/3
உள்ளினென் உறையும் என் கண்டு மெல்ல – நற் 370/9
முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி – குறு 278/2
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு – குறு 315/1
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து – ஐங் 20/3
என் கண்டு நயந்து நீ நல்கா-காலே – ஐங் 178/4
பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/4
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே – பதி 15/15
யாணர் நன் நாடும் கண்டு மதி மருண்டனென் – பதி 15/34
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் – பதி 16/2
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி – பதி 24/22
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன – பதி 35/7
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து – பரி 6/43
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/65
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று – பரி 10/42
பவள வளை செறித்தாள் கண்டு அணிந்தாள் பச்சை – பரி 11/101
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே – பரி 15/34
கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள் – பரி 15/37
பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/12
கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு/நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/34,35
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 21/6
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு/கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து – பரி 21/43,44
இகல் பல செல்வம் விளைத்து அவண் கண்டு இப்பால் – பரி 24/32
ஏதிலாள் கூந்தலிடை கண்டு மற்று அது – பரி 24/35
அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட – கலி 39/21
கண்டு அறியாதேன் போல் கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ – கலி 39/41
கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇ – கலி 49/4
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால – கலி 59/8
தெருவின்-கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ – கலி 60/12
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி – கலி 70/4
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/5
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு/நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/10,11
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் – கலி 91/14
கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு/வேளாண்மை செய்தன கண் – கலி 101/45,46
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/14
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை – கலி 110/20
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா – கலி 114/4
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் – கலி 126/8
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு/எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ – கலி 127/10,11
கனவில் கண்டு யான் செய்தது கேள் இனி – கலி 128/9
தனியவர் இடும்பை கண்டு இனைதியோ எம் போல – கலி 129/18
நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே – கலி 142/25
பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு/மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/63,64
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு – கலி 147/67
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த – அகம் 10/2
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன் – அகம் 16/11
நாணி நின்றோள் நிலை கண்டு யானும் – அகம் 16/16
மகன்-வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு/யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய் – அகம் 26/21,22
நிலம் கிளை நினைவினை நின்ற நின் கண்டு/இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின் – அகம் 39/18,19
குன்று கண்டு அன்ன கோட்ட யாவையும் – அகம் 42/7
வினவி நிற்றந்தோனே அவன் கண்டு/எம்முள்_எம்முள் மெய்ம் மறைபு ஒடுங்கி – அகம் 48/14,15
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க – அகம் 56/2
எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு/மெய் மலி உவகை மறையினென் எதிர் சென்று – அகம் 56/12,13
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு – அகம் 65/12
கழி பிணி கறைத்தோல் நிரை கண்டு அன்ன – அகம் 67/13
பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின் – அகம் 77/8
அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/26
என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு/இறைஞ்சிய முகத்தேம் புறம் சேர்பு பொருந்தி – அகம் 110/14,15
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின் – அகம் 162/3
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் – அகம் 176/3
ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி – அகம் 191/5
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள் – அகம் 211/3
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு/யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை – அகம் 261/10,11
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/11
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு/முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி – அகம் 272/12,13
சிறியிலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன – அகம் 284/1
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் – அகம் 284/6
என் கண்டு பெயரும்-காலை யாழ நின் – அகம் 318/11
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் – அகம் 356/5
இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு/நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து – அகம் 366/9,10
இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன் – அகம் 369/9
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப – அகம் 397/2
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் – அகம் 400/15
கால் கண்டு அன்ன வழிபட போகி – அகம் 400/16
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2
மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன – புறம் 33/13
இன்று கண்டு ஆங்கு காண்குவம் என்றும் – புறம் 40/8
களிறு கண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த – புறம் 46/5
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு/கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/3,4
குடுமி கோமான் கண்டு/நெடு நீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே – புறம் 64/6,7
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு/மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும் – புறம் 160/21,22
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு – புறம் 197/3
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு – புறம் 220/4
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் – புறம் 229/13
விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை – புறம் 266/11
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து – புறம் 285/13
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி – புறம் 295/6
பேர் உயிர் கொள்ளும் மாதோ அது கண்டு/வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து – புறம் 307/10,11
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
குன்று கண்டு அன்ன நிலை பல் போர்பு – புறம் 353/8
எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து – புறம் 356/7
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/23
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப – புறம் 377/19
தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு/இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 378/12,13
வெள் அகடு கண்டு அன்ன – புறம் 387/2
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/21
ஆங்கு நின்ற என் கண்டு/சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான் – புறம் 395/26,27
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் – புறம் 400/3
TOP


கண்டு-உழி (1)

முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 251
TOP


கண்டும் (13)

கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் – மலை 352
கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என் – நற் 25/11
வீங்கு நீர் வார கண்டும்/தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே – நற் 325/8,9
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் – நற் 362/5
இன்னே கண்டும் துறக்குவர்-கொல்லோ – குறு 287/2
இருவி நீள் புனம் கண்டும்/பிரிதல் தேற்றா பேர் அன்பினவே – ஐங் 284/3,4
கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் – கலி 74/9
முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்னர் – கலி 84/29
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர் – கலி 140/20
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/23
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும்/மற்றும்_மற்றும் வினவுதும் தெற்றென – புறம் 173/9,10
அருகில் கண்டும் அறியார் போல – புறம் 207/3
TOP


கண்டே (19)

மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே – நற் 184/9
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/11
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/11
வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே – நற் 276/10
சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே/நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – குறு 52/2,3
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/5
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே – குறு 258/8
அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே – ஐங் 383/6
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே/இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை – பரி 16/22,23
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே/கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே – கலி 65/21,22
கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி – கலி 79/15
கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி – அகம் 5/26
தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே/கூர் எயிற்று அரிவை குறுகினள் யாவரும் – அகம் 16/6,7
ஏதில் வேலற்கு உலந்தமை கண்டே – அகம் 22/21
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே – புறம் 25/14
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே – புறம் 165/15
பேர் இசை மூதூர் மன்றம் கண்டே – புறம் 220/7
TOP


கண்டேம் (2)

கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல – கலி 81/26
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/6
TOP


கண்டேன் (5)

கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா – கலி 90/1
இறைகொண்டு இருந்து அன்ன நல்லாரை கண்டேன்/துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/19,20
வண்டலவர் கண்டேன் யான் – கலி 92/54
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக – கலி 128/23
வேல் கெழு குருசில் கண்டேன் ஆதலின் – புறம் 198/10
TOP


கண்டேனால் (1)

எல்லிற்று போழ்து ஆயின் ஈதோளி கண்டேனால்/செல் என்று நின்னை விடுவேன் யான் மற்று எனக்கு – கலி 117/13,14
TOP


கண்டை (11)

விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு – கலி 64/6
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/8
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/32
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/36
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை/ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு – கலி 103/42,43
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் – கலி 103/46
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை/மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை – கலி 103/52,53
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று – கலி 104/42
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் – கலி 105/57
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் – கலி 109/7
திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் – கலி 110/5
TOP


கண்டைகா (1)

மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா/வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு – கலி 105/44,45
TOP


கண்டோர் (12)

கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும் – பொரு 97
வானவ மகளிர் மான கண்டோர்/நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர் – மது 582,583
உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர்/மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி – மலை 282,283
கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி – மலை 468
கண்டோர் எல்லாம் அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி – மலை 495
தீமை கண்டோர் திறத்தும் பெரியோர் – நற் 116/1
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை – நற் 155/5
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர்/ஒருவரும் இருவரும் அல்லர் – ஐங் 64/2,3
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/5
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர்/செல்குவம் என்னார் பாடுபு பெயர்ந்தே – பதி 46/13,14
மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர்/பலர் தில் வாழி தோழி அவருள் – அகம் 82/14,15
இகல் கண்டோர் மிகல் சாய்-மார் – புறம் 166/5
TOP


கண்டோர்க்கு (1)

கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு/தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு – பரி 27/2,3
TOP


கண்ண் (1)

கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் – மலை 352
TOP


கண்ண (10)

மட கண்ண மயில் ஆல – பொரு 190
திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை – சிறு 130
திளையா கண்ண வளைகுபு நெரிதர – குறி 132
நொச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண/எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி – நற் 267/1,2
கன்று காணாது புன் கண்ண செவி சாய்த்து – அகம் 63/10
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் – அகம் 128/13
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர் – அகம் 133/1
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் – அகம் 284/2
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே – புறம் 31/17
மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண/கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல் – புறம் 333/2,3
TOP


கண்ணஃதே (1)

கூஉம் கண்ணஃதே தெய்ய ஆங்க – அகம் 310/13
TOP


கண்ணஞ்சா (1)

கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை – கலி 101/36
TOP


கண்ணடி (1)

மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் – பரி 12/20
TOP


கண்ணதுவே (1)

வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ கண்ணதுவே – புறம் 309/7
TOP


கண்ணர் (8)

துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 644
துறையினும் துஞ்சா கண்ணர்/பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/8,9
ஞெகிழ் தோள் கலுழ்ந்த கண்ணர்/மலர் தீய்ந்து அனையர் நின் நயந்தோரே – நற் 315/11,12
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி – கலி 83/13
பல்லர் பெரு மழை கண்ணர் மடம் சேர்ந்த – கலி 103/7
துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர் – அகம் 122/6
புல்லென் கண்ணர் புறத்தில் பெயர – புறம் 78/8
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது – புறம் 240/11
TOP


கண்ணவர் (1)

பனித்து பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம் – பரி 6/85
TOP


கண்ணவரோடும் (1)

கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் – பரி 19/22
TOP


கண்ணழி (1)

தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/3
TOP


கண்ணள் (19)

புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/6
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
அழுத கண்ணள் ஆகி – குறு 366/6
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள்/யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந – ஐங் 79/1,2
கலிழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கியோளே – ஐங் 259/6
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய – ஐங் 330/3
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல் – ஐங் 382/1
துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள்/மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/23,24
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள்/பறந்தவை மூச கடிவாள் கடியும் – கலி 92/48,49
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி – அகம் 54/20
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும் – அகம் 104/15
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று – அகம் 201/11
கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலன் கெடுத்த – அகம் 236/19
துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே – அகம் 270/11
கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே – அகம் 366/16
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய – அகம் 396/12
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6
அழுதல் ஆனா கண்ணள்/மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே – புறம் 249/13,14
TOP


கண்ணளா (1)

இகழ் மலர் கண்ணளா துறப்பாயால் மற்று நின் – கலி 135/13
TOP


கண்ணளோ (1)

கண்ணளோ ஆயர்_மகள் – கலி 109/12
TOP


கண்ணன் (3)

புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன்/வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் – பரி 15/49,50
மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி – அகம் 197/7
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன்/பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு – புறம் 300/4,5
TOP


கண்ணன்_எழினி (1)

மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி/தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/7,8
TOP


கண்ணாட்கு (1)

நிறை ஆனாது இழிதரூஉம் நீர் நீந்து கண்ணாட்கு/வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு – கலி 121/10,11
TOP


கண்ணாது (1)

கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு – பரி 27/2
TOP


கண்ணாய் (1)

ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய்/குதிரை வழங்கி வருவல் – கலி 96/5,6
TOP


கண்ணார் (3)

தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/10
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார்/கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ – பரி 18/16,17
வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக – பரி 35/3
TOP


கண்ணார்க்கும் (1)

பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
TOP


கண்ணாரொடு (1)

அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி – பரி 23/53
TOP


கண்ணாரோடு (1)

பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் – பரி 8/48
TOP


கண்ணால் (4)

செம் கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி – பட் 280
என்னை-மன் நின் கண்ணால் காண்பென்-மன் யான் – கலி 39/44
எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும் – கலி 112/5
கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால்/பையென நோக்குவேன் தாழ் தானை பற்றுவேன் – கலி 147/48,49
TOP


கண்ணாளை (1)

கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
TOP


கண்ணி (124)

பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் – திரு 44
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி/இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் – திரு 199,200
கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்_வளவன் – பொரு 148
நறும் பூ கண்ணி குறவர் சூட – பொரு 219
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 54
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
குறிஞ்சி கோமான் கொய் தளிர் கண்ணி/செல் இசை நிலைஇய பண்பின் – சிறு 267,268
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – பெரும் 60
பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி/ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன் – பெரும் 174,175
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி/ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி – பெரும் 218,219
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 71
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி – முல் 78
உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர் – மது 311
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் – மது 596
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 6
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – நெடு 31
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி/நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி – குறி 115,116
மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும் – பட் 109
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை – மலை 399
தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி/திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடி – மலை 430,431
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர் – மலை 459
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி/திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என – மலை 466,467
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி – நற் 34/8
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல – நற் 44/7
பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர – நற் 121/7
பூ வேய் கண்ணி அது பொருந்தும் மாறே – நற் 122/11
வில்லா பூவின் கண்ணி சூடி – நற் 146/1
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் – நற் 173/2
கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன – நற் 200/1
குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி – நற் 220/2
நீர் அலை கலைஇய கண்ணி/சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே – நற் 357/9,10
துறு கண் கண்ணி கானவர் உழுத – நற் 386/2
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி/கல்லா மழவர் வில் இடை விலங்கிய – நற் 387/3,4
குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது – குறு 11/5
பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே – குறு 131/2
பல் ஆன் கோவலர் கண்ணி/சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/6,7
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 363/1
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் – ஐங் 87/1
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே – ஐங் 412/4
குருந்த கண்ணி கோவலர் – ஐங் 439/2
பனி மலர் கண்ணி கூறியது எமக்கே – ஐங் 479/5
பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் – ஐங் 496/3
நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி/வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் – பதி 20/5,6
முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர் – பதி 21/20
குவியல் கண்ணி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 21/24
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி/அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர் – பதி 27/4,5
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் – பதி 30/9
செயல் அமை கண்ணி சேரலர் வேந்தே – பதி 38/8
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/14
நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 51/32
யாங்கு வல்லுநையோ வாழ்க நின் கண்ணி/அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/27,28
உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி/வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/2,3
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி/வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து – பதி 56/3,4
கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் – பதி 58/8
சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி/பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய – பதி 59/13,14
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் – பதி 81/22
தளிர் செரீஇ கண்ணி பறித்து – பரி 7/45
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி/திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை – பரி 9/36,37
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் – பரி 9/45
கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை – பரி 11/103
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் – பரி 12/91
அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் – பரி 20/81
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணி நீர் விட்டோய் – பரி 24/44
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் – கலி 28/3
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ – கலி 72/9
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் – கலி 73/9
விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி – கலி 101/22
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி/திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி – கலி 102/35,36
கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மலைந்தனர் – கலி 103/4
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/52
மலர் அணி கண்ணி பொதுவனோடு எண்ணி – கலி 105/64
அவன் கண்ணி அன்றோ அது – கலி 107/13
கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் – கலி 107/15
கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா – கலி 107/31
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை – கலி 108/10
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10
குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை – கலி 111/7
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து மணி ஆர்ப்ப – கலி 139/9
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி/நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/7,8
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
களம் நன்கு இழைத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 22/8
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி/பரியல் நாயொடு பன் மலை படரும் – அகம் 28/6,7
பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி – அகம் 44/14
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் – அகம் 93/4
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி/பின்னு புறம் தாழ கொன்னே சூட்டி – அகம் 180/6,7
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி/தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/3,4
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – அகம் 216/11
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி/முருகு என வேலன் தரூஉம் – அகம் 232/13,14
செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி/வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் – அகம் 269/11,12
குளவியொடு மிடைந்த கூதளம் கண்ணி/அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர – அகம் 272/8,9
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி/ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ – அகம் 301/11,12
இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி/வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை – அகம் 314