கே – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கேஎள் 2
கேட்க 3
கேட்கம் 1
கேட்கின் 1
கேட்குநர் 3
கேட்குநள்-கொல் 1
கேட்கும் 6
கேட்குவன்-கொல் 1
கேட்குவிர்-மாதோ 1
கேட்குவென்-கொல்லோ 1
கேட்ட 11
கேட்டதன் 2
கேட்டல் 2
கேட்டலும் 1
கேட்டலோ 1
கேட்டவை 1
கேட்டற்கு 1
கேட்டன்றோ 1
கேட்டன 1
கேட்டன-மன் 1
கேட்டனம் 1
கேட்டனமால் 1
கேட்டனள் 1
கேட்டனள்-கொல்லோ 1
கேட்டனன் 2
கேட்டனெம் 1
கேட்டனை 3
கேட்டனையோ 1
கேட்டார் 1
கேட்டால் 1
கேட்டி 1
கேட்டிகும் 1
கேட்டிசின் 6
கேட்டிசினே 1
கேட்டியோ 3
கேட்டிரோ 1
கேட்டீ 2
கேட்டீ-மின் 4
கேட்டு 27
கேட்டுதும் 1
கேட்டும் 7
கேட்டே 7
கேட்டேன் 4
கேட்டை 2
கேட்டோர் 1
கேட்டோன் 1
கேட்ப 13
கேட்பல் 1
கேட்பவும் 1
கேட்பின் 13
கேட்பினும் 3
கேட்பு-உழி 1
கேட்போர் 1
கேட்போர்க்கே 1
கேடு 10
கேடும் 1
கேண்-மின் 6
கேண்மை 33
கேண்மை-பாலே 1
கேண்மைக்கு 1
கேண்மையின் 1
கேண்மையொடு 2
கேணி 7
கேழ் 71
கேழ்த்து 1
கேழல் 21
கேழலாய் 1
கேழலொடு 1
கேள் 57
கேள்-தொறும் 10
கேள்-மதி 9
கேள்-மின் 1
கேள்வர் 2
கேள்வரை 1
கேள்வல் 1
கேள்வன் 9
கேள்வனை 3
கேள்வி 24
கேள்விக்கு 1
கேள்வியர் 1
கேள்வியன் 1
கேள்வியால் 1
கேள்வியும் 1
கேள்வியுள் 2
கேளல்-மார் 1
கேளலம் 1
கேளன்னே 1
கேளா 7
கேளாது 2
கேளாதோனே 1
கேளாமை 1
கேளாமோ 3
கேளாய் 12
கேளார் 2
கேளார்-கொல்லோ 1
கேளாள் 1
கேளாளன் 1
கேளான் 1
கேளியர் 1
கேளிர் 21
கேளிர்க்கு 1
கேளிர்கள் 1
கேளிரும் 1
கேளிரொடு 2
கேளும் 1
கேளே 12
கேளேம் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

கேஎள் (2)

விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/5
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5
TOP


கேட்க (3)

அம் மென் சேரி கேட்பினும் கேட்க/பிறிது ஒன்று இன்மை அறிய கூறி – அகம் 110/2,3
அம்பல் மூதூர் கேட்பினும் கேட்க/வண்டு இறைகொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு – அகம் 218/19,20
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் – புறம் 67/11
TOP


கேட்கம் (1)

அம் தீம் கிளவி கேட்கம் நாமே – நற் 221/13
TOP


கேட்கின் (1)

மனையோள் கேட்கின் வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 81/5
TOP


கேட்குநர் (3)

அகன் உற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே – குறு 29/7
பிறரும் கேட்குநர் உளர்-கொல் உறை சிறந்து – குறு 86/3
எல்லாம் தெரிய கேட்குநர் யார் அவை – பரி 12/38
TOP


கேட்குநள்-கொல் (1)

கேட்குநள்-கொல் என கலுழும் என் நெஞ்சே – அகம் 63/19
TOP


கேட்கும் (6)

கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில் – நற் 288/7
நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/5
தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின் – பரி 12/61
வெண்ணெய் தெழி கேட்கும் அண்மையால் சேய்த்து அன்றி – கலி 108/35
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே – அகம் 144/19
ஊண் ஒலி அரவம் தானும் கேட்கும்/பொய்யா எழிலி பெய்வு இடம் நோக்கி – புறம் 173/4,5
TOP


கேட்குவன்-கொல் (1)

சேட்சென்னி நலங்கிள்ளி கேட்குவன்-கொல் என – புறம் 225/9
TOP


கேட்குவிர்-மாதோ (1)

பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர்-மாதோ/கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் – மலை 291,292
TOP


கேட்குவென்-கொல்லோ (1)

தமியேன் கேட்குவென்-கொல்லோ/பரியரை பெண்ணை அன்றில் குரலே – நற் 218/10,11
TOP


கேட்ட (11)

இன்னா இன் உரை கேட்ட சில் நாள் – நற் 143/8
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட/எருவை சேவல் கிளை-வயின் பெயரும் – நற் 298/3,4
சென்று என கேட்ட நம் ஆர்வலர் பலரே – குறு 207/7
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட/கதியிற்றே காரின் குரல் – பரி 8/17,18
குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிர கூவ – பரி 8/19
அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் – கலி 41/8
மறையின் தன் யாழ் கேட்ட மானை அருளாது – கலி 143/10
இன்னா இன் உரை கேட்ட சான்றோர் – அகம் 55/13
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின் – அகம் 232/2
விளங்க கேட்ட மாறு-கொல் – புறம் 50/16
இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் – புறம் 270/9
TOP


கேட்டதன் (2)

கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது – புறம் 379/12
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது – புறம் 400/9
TOP


கேட்டல் (2)

தே மொழி கேட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/15
கேட்டல் மாத்திரை அல்லது யாவதும் – புறம் 216/1
TOP


கேட்டலும் (1)

தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே – நற் 323/10
TOP


கேட்டலோ (1)

நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/11
TOP


கேட்டவை (1)

என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு – அகம் 286/9
TOP


கேட்டற்கு (1)

கேட்டற்கு இனிது நின் செல்வம் கேள்-தொறும் – பதி 12/9
TOP


கேட்டன்றோ (1)

அமைந்து தொழில் கேட்டன்றோ இலமே முன்கை – நற் 239/9
TOP


கேட்டன (1)

கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில – பரி 12/39
TOP


கேட்டன-மன் (1)

கேட்டன-மன் எம் செவியே மற்று அவன் – குறு 299/6
TOP


கேட்டனம் (1)

நன்னர் நன் மொழி கேட்டனம் அதனால் – முல் 17
TOP


கேட்டனமால் (1)

பல கேட்டனமால் தோழி நாமே – அகம் 210/14
TOP


கேட்டனள் (1)

கேட்டனள் என்பவோ யாய் – கலி 107/11
TOP


கேட்டனள்-கொல்லோ (1)

கேட்டனள்-கொல்லோ தானே தோள் தாழ்பு – அகம் 161/9
TOP


கேட்டனன் (2)

என்று யாம் பாட மறை நின்று கேட்டனன்/தாழ் இரும் கூந்தல் என் தோழியை கை கவியா – கலி 42/28,29
பாட மறை நின்று கேட்டனன் நீடிய – கலி 131/42
TOP


கேட்டனெம் (1)

கேளேம் அல்லேம் கேட்டனெம் பெரும – குறு 244/3
TOP


கேட்டனை (3)

யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே – குறு 75/5
சொல்ல கேட்டனை ஆயின் வல்லே – கலி 135/16
கேட்டனை ஆயின் நீ வேட்டது செய்ம்மே – புறம் 46/8
TOP


கேட்டனையோ (1)

நீ கண்டனையோ கண்டார் கேட்டனையோ/ஒன்று தெளிய நசையினம் மொழிமோ – குறு 75/1,2
TOP


கேட்டார் (1)

தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச – கலி 119/6
TOP


கேட்டால் (1)

கேட்டால் எவன் செய்ய வேண்டுமோ மற்று இகா – கலி 107/12
TOP


கேட்டி (1)

சிறப்பு உணா கேட்டி செவி – பரி 19/96
TOP


கேட்டிகும் (1)

மலர்பு அறியா என கேட்டிகும் இனியே – பதி 52/12
TOP


கேட்டிசின் (6)

கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம் – மது 208
கேட்டிசின் வாழி தோழி தெண் கழி – நற் 78/7
கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே – நற் 115/11
கேட்டிசின் வாழி தோழி அல்கல் – குறு 30/1
கேட்டிசின் வாழியோ மகிழ்ந ஆற்று-உற – ஐங் 59/1
இகுளை கேட்டிசின் காதல் அம் தோழி – அகம் 138/1
TOP


கேட்டிசினே (1)

பிறர்_பிறர் கூற வழி கேட்டிசினே/இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி – புறம் 150/24,25
TOP


கேட்டியோ (3)

கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/4
பின்னும் கேட்டியோ எனவும் அஃது அறியாள் – அகம் 68/8
கேட்டியோ வாழி பாண பாசறை – புறம் 289/8
TOP


கேட்டிரோ (1)

பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன் – புறம் 388/10
TOP


கேட்டீ (2)

சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
கேட்டீ/பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை – கலி 83/7,8
TOP


கேட்டீ-மின் (4)

இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின்/மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் – கலி 25/12,13
எல்லீரும் கேட்டீ-மின் என்று – கலி 138/11
என் செய்தாள்-கொல் என்பீர் கேட்டீ-மின் பொன் செய்தேன் – கலி 143/9
கேட்டீ-மின் எல்லீரும் வந்து – கலி 146/13
TOP


கேட்டு (27)

வைகி கேட்டு பையாந்திசினே – நற் 114/4
பொய்யல் அந்தோ வாய்த்தனை அது கேட்டு/தலை இறைஞ்சினளே அன்னை – நற் 147/10,11
இனியது கேட்டு இன்புறுக இ ஊரே – குறு 34/3
அது கேட்டு அன்னாய் என்றனள் அன்னை – ஐங் 113/4
வரைந்தனை நீ என கேட்டு யான் – ஐங் 280/4
கேள்வி கேட்டு படிவம் ஒடியாது – பதி 74/1
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு/மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும் – பரி 12/10,11
நின் உறு விழுமம் கூற கேட்டு/வருமே தோழி நன் மலை நாடன் – கலி 38/23,24
தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு அருளி – கலி 40/31
ஒன்றி நாம் பாட மறை நின்று கேட்டு அருளி – கலி 41/41
என்னையும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு/நின்னை யான் பிறர் முன்னர் பழி கூறல் தான் நாணி – கலி 44/9,10
சேரியும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு ஆங்கு – கலி 44/12
ஆயமும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு/மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி – கலி 44/15,16
தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் – கலி 71/17
நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி – கலி 86/12
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் – கலி 93/5
கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா – கலி 107/31
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு/பையென்ற நெஞ்சத்தேம் பக்கம் பாராட்டுவாய் – கலி 118/13,14
என்று யான் பாட கேட்டு/அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் – கலி 138/26,27
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே – கலி 141/23
கழிய கதழ்வை என கேட்டு நின்னை – கலி 143/23
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து – அகம் 82/7
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி – அகம் 226/15
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து – புறம் 22/35
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு-உற்று மயங்கி – புறம் 279/7
கடவும் என்ப பெரிதே அது கேட்டு/வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் – புறம் 304/8,9
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
TOP


கேட்டுதும் (1)

கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன் – பரி 8/81
TOP


கேட்டும் (7)

கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும்/உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும் – மலை 352,353
ஓரை ஆயம் கூற கேட்டும்/இன்ன பண்பின் இனை பெரிது உழக்கும் – குறு 48/3,4
தீம் குரல் அகவ கேட்டும் நீங்கிய – குறு 191/4
பூசல் கேட்டும் அருளாதோயே – ஐங் 480/5
நெஞ்சு நடுக்கு-உற கேட்டும் கடுத்தும் தாம் – கலி 24/1
கேட்டும் அறிவேன்-மன் யான் – கலி 98/8
தொன்று இ உலகத்து கேட்டும் அறிதியோ – கலி 142/48
TOP


கேட்டே (7)

அழிவு வந்தன்றால் ஒழிதல் கேட்டே – நற் 43/12
நடுநாள் யாமத்தும் தமியம் கேட்டே – நற் 129/9
மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே – குறு 138/5
நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே – குறு 251/7
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே – அகம் 214/15
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே – அகம் 261/15
நினையா மாக்கள் தீம் குழல் கேட்டே – அகம் 305/16
TOP


கேட்டேன் (4)

குறும்பூழ் போர் கண்டமை கேட்டேன் நீ என்றும் – கலி 95/8
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன்/அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/9,10
ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே – கலி 98/13
குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் குளித்து ஆங்கே – கலி 98/22
TOP


கேட்டை (2)

எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண் – கலி 61/1
கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு – கலி 92/23
TOP


கேட்டோர் (1)

கேட்டோர் அனையர் ஆயினும் – நற் 216/10
TOP


கேட்டோன் (1)

கேட்டோன் எந்தை என் தெண் கிணை குரலே – புறம் 400/8
TOP


கேட்ப (13)

எய்யா தெவ்வர் ஏவல் கேட்ப/செய்யார் தேஎம் தெருமரல் கலிப்ப – பொரு 133,134
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப/வெற்றமொடு வெறுத்து ஒழுகிய – மது 72,73
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப/கால் என்ன கடிது உராஅய் – மது 124,125
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப/பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த – மது 774,775
தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப/வடவர் வாட குடவர் கூம்ப – பட் 275,276
மாடோர் உறையும் உலகமும் கேட்ப/இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி – பதி 70/23,24
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப/அகல் வையத்து பகல் ஆற்றி – பதி 90/8,9
திருந்துபு நீ கற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப/மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா – கலி 81/13,14
எல்லாரும் கேட்ப அறைந்து_அறைந்து எப்பொழுதும் – கலி 102/11
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/9
குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப/வருவேம் என்ற பருவம் ஆண்டை – அகம் 317/16,17
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப/காடு என்றா நாடு என்று ஆங்கு – புறம் 166/18,19
வையக வரைப்பில் தமிழகம் கேட்ப/பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி – புறம் 168/18,19
TOP


கேட்பல் (1)

கேட்பல் எந்தை சேட்சென்னி நலங்கிள்ளி – புறம் 27/10
TOP


கேட்பவும் (1)

வினை புனை நல் இல் இனைகூஉ கேட்பவும்/இன்னாது அம்ம ஈங்கு இனிது இருத்தல் – புறம் 44/8,9
TOP


கேட்பின் (13)

இன்னும் தமியர் கேட்பின் பெயர்த்தும் – குறு 94/4
கேளார் ஆகுவர் தோழி கேட்பின்/விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல் – குறு 253/1,2
கானம் கடத்திர் என கேட்பின் யான் ஒன்று – கலி 7/3
இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின்/உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/8,9
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின்/பனிய கண்படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/12,13
பொருள் நோக்கி பிரிந்து நீ போகுதி என கேட்பின்/மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/16,17
விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ – கலி 13/17
கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின்/செய்வது இல ஆகுமோ மற்று – கலி 107/15,16
கான் கெழு நாடன் கேட்பின்/யான் உயிர்வாழ்தல் அதனினும் அரிதே – அகம் 98/29,30
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின்/நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே – அகம் 134/13,14
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின்/நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண் – அகம் 251/4,5
வளி பொரு தெண் கண் கேட்பின்/அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/8,9
கேட்பின் அல்லது காண்பு அறியலையே – புறம் 133/2
TOP


கேட்பினும் (3)

செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள் – ஐங் 84/1
அம் மென் சேரி கேட்பினும் கேட்க – அகம் 110/2
அம்பல் மூதூர் கேட்பினும் கேட்க – அகம் 218/19
TOP


கேட்பு-உழி (1)

உரை கேட்பு-உழி எல்லாம் செல்வேன் புரை தீர்ந்தான் – கலி 146/30
TOP


கேட்போர் (1)

கேட்போர் உளர்-கொல் இல்லை-கொல் போற்று என – நற் 50/6
TOP


கேட்போர்க்கே (1)

நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே – அகம் 97/23
TOP


கேடு (10)

கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/6
அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை – குறு 216/1
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/4
கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/19
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என – அகம் 86/7
கேள் கேடு ஊன்றவும் கிளைஞர் ஆரவும் – அகம் 93/1
கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும் – அகம் 173/2
கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என – புறம் 160/10
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல் – புறம் 393/19
TOP


கேடும் (1)

நீடு நிலை அரையத்து கேடும் கேள் இனி – புறம் 202/8
TOP


கேண்-மின் (6)

வாய்மொழி புலவீர் கேண்-மின் சிறந்தது – பரி 9/13
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின்/கொளை பொருள் தெரிதர கொளுத்தாமல் குரல் கொண்ட – பரி 11/125,126
நினை-மின் மாந்தீர் கேண்-மின் கமழ் சீர் – பரி 15/29
இறப்ப துணிந்தனிர் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 2/10
சொல்லுவது உடையேன் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 8/8
வினவுவீர் தெற்றென கேண்-மின் ஒருவன் – கலி 144/11
TOP


கேண்மை (33)

பெரிது ஆண்ட பெரும் கேண்மை/அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் – பொரு 229,230
புரைய மன்ற புரையோர் கேண்மை/நீர் இன்று அமையா உலகம் போல – நற் 1/5,6
மலை கெழு நாடன் கேண்மை பலவின் – நற் 116/6
காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை/ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு – நற் 145/4,5
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை/ஒரு நாள் பிரியினும் உய்வு அரிது என்னாது – நற் 203/7,8
கல் கெழு நாடன் கேண்மை/அறிந்தனள்-கொல் அஃது அறிகலென் யானே – நற் 206/10,11
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி – நற் 259/7
குன்ற நாடன் கேண்மை நமக்கே – நற் 285/8
பெரு மலை நாடன் கேண்மை நமக்கே – நற் 309/6
விழுமிதின் கொண்ட கேண்மை நொவ்விதின் – நற் 315/9
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை/அன்னை அறிகுவள் ஆயின் பனி கலந்து – நற் 317/5,6
அளிய பெரிய கேண்மை நும் போல் – நற் 345/6
குன்ற நாடன் கேண்மை என்றும் – குறு 38/3
பொய்கை ஊரன் கேண்மை/செய்து இன்புற்றனெம் செறிந்தன வளையே – குறு 61/5,6
குன்ற நாடன் கேண்மை/மென் தோள் சாய்த்தும் சால்பு ஈன்றன்றே – குறு 90/6,7
சூர் மலை நாடன் கேண்மை/நீர் மலி கண்ணொடு நினைப்பு ஆகின்றே – குறு 105/5,6
மலை கெழு நாடன் கேண்மை/தலைபோகாமை நற்கு அறிந்தனென் யானே – குறு 170/4,5
நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை/பயந்த-காலும் பயப்பு ஒல்லாதே – குறு 264/4,5
மா மலை நாடன் கேண்மை/காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே – குறு 308/6,7
தண் துறை ஊரன் கேண்மை/வழிவழி சிறக்க என வேட்டேமே – ஐங் 2/5,6
தண் துறை ஊரன் கேண்மை/அம்பல் ஆகற்க என வேட்டேமே – ஐங் 9/5,6
சினை கயல் மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை/பிரிந்தும் வாழ்துமோ நாமே – ஐங் 111/3,4
போர்வின் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை/நன் நெடும் கூந்தல் நாடுமோ மற்றே – ஐங் 153/4,5
வெறி கமழ் நாடன் கேண்மை/அறியுமோ தில்ல செறி எயிற்றோயே – ஐங் 241/3,4
உயிர் கலந்து ஒன்றிய செயிர் தீர் கேண்மை/பிரிந்து உறல் அறியா விருந்து கவவி – ஐங் 419/1,2
செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை/மறுமுறை யானும் இயைக நெறி மாண்ட – பரி 25/2,3
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை/கண்டு அறியாதேன் போல் கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ – கலி 39/40,41
கேண்மை விருப்பு-உற்றவனை எதிர் நின்று – கலி 60/30
அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை/அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ – அகம் 40/10,11
நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே – அகம் 70/5
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே – அகம் 186/9
பெரும் கல் நாடன் கேண்மை இனியே – அகம் 232/5
இயைந்த கேண்மை இல் ஆகியரோ – புறம் 190/5
TOP


கேண்மை-பாலே (1)

ஆள்வினை மருங்கின் கேண்மை-பாலே/ஒல்லாது ஒல்லும் என்றலும் ஒல்லுவது – புறம் 196/3,4
TOP


கேண்மைக்கு (1)

கலந்த கேண்மைக்கு ஒவ்வாய் நீ என் – புறம் 236/4
TOP


கேண்மையின் (1)

பொருந்திய கேண்மையின் மறை உணர்ந்து அ மறை – கலி 25/23
TOP


கேண்மையொடு (2)

கேண்மையொடு அளைஇ நீயே – நற் 400/9
உரன் உடையாளர் கேண்மையொடு/இயைந்த வைகல் உள ஆகியரோ – புறம் 190/11,12
TOP


கேணி (7)

திறல் வேல் நுதியின் பூத்த கேணி/விறல் வேல் வென்றி வேலூர் எய்தின் – சிறு 172,173
தண் கேணி தகை முற்றத்து – பட் 51
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி/பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர் – நற் 92/5,6
ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க – குறு 399/1
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ – அகம் 137/2
பாணன் சென்னி கேணி பூவா – புறம் 364/2
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
TOP


கேழ் (71)

நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை – திரு 33
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் – திரு 193
வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு – சிறு 249
நீர்ப்பெயற்று எல்லை போகி பால் கேழ்/வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் – பெரும் 319,320
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ்/ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 297,298
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து – மது 493
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – நெடு 51
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி – நெடு 58
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து – நெடு 126
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 144
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு – மலை 309
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர – நற் 10/4
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ்/பொன் உரை கல்லின் நன் நிறம் பெறூஉம் – நற் 25/3,4
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி – நற் 39/4
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி – நற் 78/1
ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/3
கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப – நற் 129/7
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை – நற் 213/9
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது – நற் 217/3
நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு – நற் 279/5
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் – நற் 292/2
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி – நற் 332/6
மணி கேழ் அன்ன மா நீர் சேர்ப்ப – குறு 49/2
கேழ் இரும் துறுகல் கெழு மலை நாடன் – குறு 111/5
நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே – குறு 338/8
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி – ஐங் 11/2
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் – ஐங் 12/2
மறு இல் யாணர் மலி கேழ் ஊர நீ – ஐங் 85/3
இறை கேழ் எல் வளை நீங்கிய நிலையே – ஐங் 140/3
நலம் கேழ் ஆகம் நல்குவள் எனக்கே – ஐங் 197/4
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/2
அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே – ஐங் 341/3
கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ – பரி 9/29
கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 9/31
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று – பரி 15/45
இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின் – பரி 23/48
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே – கலி 52/18
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண் – கலி 65/23
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை – அகம் 26/4
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் – அகம் 26/14
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர – அகம் 36/8
ஒண் கேழ் வன முலை பொலிந்த – அகம் 61/17
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப – அகம் 80/9
பெரும் பேர் அன்பினர் தோழி இரும் கேழ்/இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை – அகம் 91/9,10
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப – அகம் 93/15
துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை – அகம் 106/5
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை – அகம் 141/25
ஊழ்-உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள – அகம் 174/11
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட – அகம் 223/13
புலி கேழ் வேங்கை பூ சினை புலம்ப – அகம் 227/8
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ்/முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/7,8
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர – அகம் 269/16
சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு – அகம் 276/5
நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண் கேழ் மாமை – அகம் 319/7
கிளையொடு மேய்ந்த கேழ் கிளர் யானை – அகம் 332/2
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ்/பொலிவன அமர்த்த உண்கண் – அகம் 334/15,16
தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன் – அகம் 336/10
சேப்பின் எவனோ பூ கேழ் புலம்ப – அகம் 340/13
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – அகம் 340/16
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர – அகம் 346/11
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/11
ஏழில் குன்றத்து கவாஅன் கேழ் கொள – அகம் 349/9
தாழியும் மலர் பல அணியா கேழ் கொள – அகம் 369/6
பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை – அகம் 389/20
சேற்று வளர் தாமரை பயந்த ஒண் கேழ்/நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/1,2
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி – புறம் 168/10
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/12
TOP


கேழ்த்து (1)

ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் – பரி 8/22
TOP


கேழல் (21)

பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள – மது 174
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 295
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி – மலை 193
தினை உண் கேழல் இரிய புனவன் – நற் 119/1
வாழை அம் சிலம்பில் கேழல் கெண்டிய – நற் 399/4
கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும் – ஐங் 263/2
இளம் பிறை அன்ன கோட்ட கேழல்/களங்கனி அன்ன பெண்_பால் புணரும் – ஐங் 264/1,2
வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும் – ஐங் 265/2
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் – ஐங் 268/3
கேழல் உழுது என கிளர்ந்த எருவை – ஐங் 269/1
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில் – ஐங் 270/1
கள்ளி அம் கடத்து இடை கேழல் பார்க்கும் – ஐங் 323/2
கேழல் திகழ்வர கோலமொடு பெயரிய – பரி 2/16
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 8/6
செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க – அகம் 21/18
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
ஆழல் வாழி தோழி கேழல்/வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய் – அகம் 223/3,4
கேழல் பன்றி வீழ அயலது – புறம் 152/4
கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி – புறம் 168/4
கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின் – புறம் 176/2
கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/6
TOP


கேழலாய் (1)

கேழலாய் மருப்பின் உழுதோய் எனவும் – பரி 3/24
TOP


கேழலொடு (1)

கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு/இரும் பனை வெளிற்றின் புன் சாய் அன்ன – திரு 311,312
TOP


கேள் (57)

கேளிர் போல கேள் கொளல் வேண்டி – பொரு 74
கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் – பெரும் 38
கேள் இனி வேளை நீ முன்னிய திசையே – மலை 94
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – நற் 109/4
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/6
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே – ஐங் 271/4
சேணன் ஆயினும் கேள் என மொழிந்து – பதி 44/11
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/21
மழ ஈன்று மல்லல் கேள் மன்னுக என்மாரும் – பரி 11/121
நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின் – பரி 12/92
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி – கலி 1/4
கேள் பெருந்தகையோடு எவன் பல மொழிகுவம் – கலி 5/8
இன் தீம் கிளவியாய் வாய் மன்ற நின் கேள்/புதுவது பல் நாளும் பாராட்ட யானும் – கலி 24/3,4
கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள்/ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/9,10
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள்/தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை – கலி 52/6,7
நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி – கலி 55/5
நல்லாய் கேள்/ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என – கலி 56/14,15
யாது ஒன்றும் வாய்வாளாது இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 56/29
இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 57/7
ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள்/உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/6,7
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 59/9
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள்/வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் அல்லது நீர்க்கு இனிது என்று – கலி 62/9,10
இதோ அடங்க கேள்/நின்னொடு சூழும்-கால் நீயும் நிலம் கிளையா – கலி 63/14,15
நல்லாய் இகுளை கேள்/ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின் – கலி 64/23,24
கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10
பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள்/நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின் – கலி 70/6,7
என் பார்த்து உறுவோய் கேள் இனி தெற்றென – கலி 75/13
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி – கலி 76/5
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள்/தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/7,8
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள்/அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/6,7
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி – கலி 93/16
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 96/4
கேள் இனி – கலி 122/7
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள்/மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/7,8
கனவில் கண்டு யான் செய்தது கேள் இனி – கலி 128/9
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள்/ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல் – கலி 133/5,6
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள்/கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை – கலி 135/5,6
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
அரைசு கால்கிளர்ந்து அன்ன உரவு நீர் சேர்ப்ப கேள்/கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை-கண் – கலி 149/3,4
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – அகம் 29/14
கேள் கேடு ஊன்றவும் கிளைஞர் ஆரவும் – அகம் 93/1
கேள் அல் கேளிர் கெழீஇயினர் ஒழுகவும் – அகம் 93/2
கேள் இனி வாழிய நெஞ்சே நாளும் – அகம் 353/2
தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள – புறம் 18/17
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம் – புறம் 74/4
கிளையை-மன் எம் கேள் வெய்யோற்கு என – புறம் 144/7
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி – புறம் 144/10
கிளக்கும் பாண கேள் இனி நயத்தின் – புறம் 155/3
கேள் இல் சேஎய் நாட்டின் எந்நாளும் – புறம் 198/24
நீடு நிலை அரையத்து கேடும் கேள் இனி – புறம் 202/8
ஆற்றல் என்பதன் தோற்றம் கேள் இனி – புறம் 225/6
என வினவுதி கேள் நீ – புறம் 340/4
யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி – புறம் 353/7
சிலரே பெரும கேள் இனி நாளும் – புறம் 360/9
கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன் – புறம் 396/11
கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன் – புறம் 396/11
TOP


கேள்-தொறும் (10)

நும் இலள் புலம்ப கேள்-தொறும்/பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே – நற் 71/10,11
கேள்-தொறும் கலுழுமால் பெரிதே காட்ட – நற் 157/7
கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும்/அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே – நற் 212/9,10
நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும்/தேர் மணி தெள் இசை-கொல் என – நற் 287/9,10
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும்/துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/5,6
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும்/துஞ்சாள் ஆகுதல் நோகோ யானே – ஐங் 107/3,4
கேட்டற்கு இனிது நின் செல்வம் கேள்-தொறும்/காண்டல் விருப்பொடு கமழும் குளவி – பதி 12/9,10
புலம்பு கொள் மாலை கேள்-தொறும்/கலங்கினள் உறைவோள் கையறு நிலையே – அகம் 64/16,17
நீ செலவு அயர கேள்-தொறும் பல நினைந்து – அகம் 107/1
கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென் – புறம் 382/21
TOP


கேள்-மதி (9)

போற்றி கேள்-மதி புகழ் மேம்படுந – பொரு 60
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி/பெரும் புலம்பின்றே சிறு புன் மாலை – நற் 54/4,5
நினையினை ஆயின் எனவ கேள்-மதி/விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை – அகம் 379/5,6
நினவ கூறுவல் எனவ கேள்-மதி/அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து – புறம் 35/13,14
வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி/வல்லினும் வல்லேன் ஆயினும் வல்லே – புறம் 161/22,23
இன்னும் கேள்-மதி இசை வெய்யோயே – புறம் 213/13
பாண கேள்-மதி யாணரது நிலையே – புறம் 260/8
அதனால் நீயும் கேள்-மதி அத்தை வீயாது – புறம் 363/7
நின் ஒன்று உரைப்ப கேள்-மதி/நின் ஊற்றம் பிறர் அறியாது – புறம் 366/7,8
TOP


கேள்-மின் (1)

இன்னும் கேள்-மின் நும் இசை வாழியவே – புறம் 58/19
TOP


கேள்வர் (2)

தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/18
ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின் – கலி 143/44
TOP


கேள்வரை (1)

இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார் – பரி 20/89
TOP


கேள்வல் (1)

அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் – கலி 101/34
TOP


கேள்வன் (9)

சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் – பரி 21/60
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/43
செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே – கலி 106/45
நல்கிய கேள்வன் இவன் மன்ற மெல்ல – கலி 142/62
ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ – கலி 144/61
எனைத்தானும் எள்ளினும் எள்ளலன் கேள்வன்/நினைப்பினும் கண் உள்ளே தோன்றும் அனைத்தற்கே – கலி 145/52,53
யாவிரும் எம் கேள்வன் காணீரோ என்பவட்கு – கலி 145/61
ஆங்கு எதிர் நோக்குவன் ஞாயிறே எம் கேள்வன்/யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல் – கலி 147/27,28
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை – கலி 148/17
TOP


கேள்வனை (3)

துணை அணை கேள்வனை துனிப்பவள் நிலையும் – பரி 21/22
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை/வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என – பரி 21/40,41
நிரை தார் மார்பின் நின் கேள்வனை பிறரே – புறம் 294/9
TOP


கேள்வி (24)

ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி/நா இயல் மருங்கில் நவில பாடி – திரு 186,187
கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல் – பொரு 18
பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி/கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக – சிறு 228,229
தொடை அமை கேள்வி இட-வயின் தழீஇ – பெரும் 16
கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த – பெரும் 315
பல் கேள்வி துறைபோகிய – பட் 169
கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா – மலை 22
சொல் பெயர் நாட்டம் கேள்வி நெஞ்சம் என்று – பதி 21/1
உரை சால் வேள்வி முடித்த கேள்வி/அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு – பதி 64/4,5
வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி/உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/18,19
கேள்வி கேட்டு படிவம் ஒடியாது – பதி 74/1
நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் – பரி 3/48
கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில – பரி 12/39
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி/திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி – பரி 23/19,20
நான்மறை கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப – பரி 30/8
கேள்வி அந்தணர் கடவும் – கலி 36/25
ஆன்ற கேள்வி அடங்கிய கொள்கை – புறம் 26/12
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன் – புறம் 53/12
சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து – புறம் 68/3
ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி/மாங்குடி மருதன் தலைவன் ஆக – புறம் 72/13,14
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில் – புறம் 221/6
கேள்வி முற்றிய வேள்வி அந்தணர்க்கு – புறம் 361/4
கண் கேள்வி கவை நாவின் – புறம் 382/13
கேள்வி மலிந்த வேள்வி தூணத்து – புறம் 400/18
TOP


கேள்விக்கு (1)

கேள்விக்கு இனியை கட்கு இன்னாயே – புறம் 167/4
TOP


கேள்வியர் (1)

சில சொல்லால் பல கேள்வியர்/நுண் உணர்வினால் பெரும் கொடையர் – புறம் 360/2,3
TOP


கேள்வியன் (1)

முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/22
TOP


கேள்வியால் (1)

பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ – கலி 15/14
TOP


கேள்வியும் (1)

கேள்வியும் அறிவும் அறத்தொடு நுண்ணியை – பரி 13/56
TOP


கேள்வியுள் (2)

கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும் – பரி 2/25
கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும் – பரி 2/61
TOP


கேளல்-மார் (1)

நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே – புறம் 389/17
TOP


கேளலம் (1)

இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை – புறம் 76/3
TOP


கேளன்னே (1)

நல்கான் ஆயினும் தொல் கேளன்னே – ஐங் 167/4
TOP


கேளா (7)

கையது கேளா அளவை ஒய்யென – பொரு 152
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு – பெரும் 140
புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை – பதி 70/13
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் – கலி 106/44
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் – கலி 123/4
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா/நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும் – புறம் 147/3,4
TOP


கேளாது (2)

கிழவிர் போல கேளாது கெழீஇ – மலை 166
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது/துஞ்சுதியோ இல தூ இலாட்டி – நற் 154/6,7
TOP


கேளாதோனே (1)

நாள் உறை மத்து ஒலி கேளாதோனே – புறம் 257/13
TOP


கேளாமை (1)

தூங்கும் குரவையுள் நின் பெண்டிர் கேளாமை/ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/61,62
TOP


கேளாமோ (3)

கூறுப கேளாமோ சென்று – கலி 144/8
கூறுப கேளாமோ சென்று – கலி 146/10
ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ/இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ – கலி 147/11,12
TOP


கேளாய் (12)

கேளாய் எல்ல தோழி அல்கல் – நற் 61/1
பெரு நகை கேளாய் தோழி காதலர் – நற் 129/1
எனவ கேளாய் நினையினை நீ நனி – நற் 253/4
புலவர் தோழ கேளாய் அத்தை – குறு 129/2
எல்லும் எல்லின்று பாடும் கேளாய்/செல்லாதீமோ சிறு பிடி துணையே – குறு 390/1,2
சுடர் தொடீஇ கேளாய் தெருவில் நாம் ஆடும் – கலி 51/1
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
நின்னொடு வினவல் கேளாய் பொன்னொடு – அகம் 7/17
கேளாய் வாழியோ மகளை நின் தோழி – அகம் 63/1
கேளாய் எல்ல தோழி வேலன் – அகம் 114/1
கேளாய் எல்ல தோழி வாலிய – அகம் 211/1
நகை நீ கேளாய் தோழி அல்கல் – அகம் 248/1
TOP


கேளார் (2)

கேளார் ஆகுவர் தோழி கேட்பின் – குறு 253/1
பூசல் கேளார் சேயர் என்ப – ஐங் 315/2
TOP


கேளார்-கொல்லோ (1)

கேளார்-கொல்லோ தோழி தோள – நற் 214/9
TOP


கேளாள் (1)

மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் – நற் 42/5
TOP


கேளாளன் (1)

கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு – கலி 101/45
TOP


கேளான் (1)

கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம் – கலி 62/17
TOP


கேளியர் (1)

வைகறை அரவம் கேளியர் பல கோள் – புறம் 397/8
TOP


கேளிர் (21)

கேளிர் போல கேள் கொளல் வேண்டி – பொரு 74
செழும் கேளிர் நிழல் சேர – மது 168
எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறை கேளிர்/யானும் நீயும் எ வழி அறிதும் – குறு 40/2,3
இடிக்கும் கேளிர் நும் குறை ஆக – குறு 58/1
கேளிர் வாழியோ கேளிர் நாளும் என் – குறு 280/1
கேளிர் வாழியோ கேளிர் நாளும் என் – குறு 280/1
கள்ளின் கேளிர் ஆத்திரை உள்ளூர் – குறு 293/1
கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ – பரி 8/63
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் – பரி 11/58
கெழீஇ கேளிர் சுற்ற நின்னை – பரி 14/23
மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் – கலி 3/21
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 61/3
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் – கலி 144/51
வாழிய கேளிர்/பலவும் சூள் தேற்றி தெளித்தவன் என்னை – கலி 147/22,23
கேள் அல் கேளிர் கெழீஇயினர் ஒழுகவும் – அகம் 93/2
அம்ம வாழி கேளிர் முன் நின்று – அகம் 130/1
கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும் – அகம் 173/2
நட்டோர் இன்மையும் கேளிர் துன்பமும் – அகம் 279/1
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப – அகம் 351/2
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம் – புறம் 74/4
யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்/தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா – புறம் 192/1,2
TOP


கேளிர்க்கு (1)

வன்_புல கேளிர்க்கு வரு விருந்து அயரும் – புறம் 42/17
TOP


கேளிர்கள் (1)

கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள் – கலி 149/8
TOP


கேளிரும் (1)

மாற்றோரும் இலர் கேளிரும் இலர் எனும் – பரி 4/54
TOP


கேளிரொடு (2)

இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுற கெழீஇ – அகம் 151/2
கண் போல் நண்பின் கேளிரொடு கலந்த – புறம் 71/15
TOP


கேளும் (1)

தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர – கலி 39/27
TOP


கேளே (12)

கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே/முண்டக கோதை நனைய – ஐங் 121/1,2
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே/ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/1,2
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே/ஒண் நுதல் ஆயம் ஆர்ப்ப – ஐங் 123/1,2
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே/வண்டல் பாவை வௌவலின் – ஐங் 124/1,2
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே/தெண் திரை பாவை வௌவ – ஐங் 125/1,2
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே/உண்கண் வண்டு இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 126/1,2
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே/தும்பை மாலை இள முலை – ஐங் 127/1,2
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே/உறாஅ வறு முலை மடாஅ – ஐங் 128/1,2
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே/பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் – கலி 106/36,37
புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே/ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/39,40
ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே/கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/42,43
செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே/ஆங்க – கலி 106/45,46
TOP


கேளேம் (1)

கேளேம் அல்லேம் கேட்டனெம் பெரும – குறு 244/3
TOP