கு – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

குக்கூ 1
குங்கும 2
குங்குமத்தால் 1
குச்சின் 1
குஞ்சர 1
குஞ்சரம் 3
குஞ்சியின் 2
குட்டத்து 10
குட்டம் 5
குட்டமும் 1
குட்டி 1
குட்டுவ 4
குட்டுவர் 2
குட்டுவன் 17
குட 38
குட-வயின் 4
குடக்கு 7
குடக்கும் 1
குடசம் 1
குடத்த 1
குடத்தர் 1
குடந்தம்பட்டு 1
குடந்தை 4
குடந்தை_வாயில் 1
குடநாட்டு 1
குடநாடு 1
குடம் 7
குடம்பை 20
குடர் 13
குடவர் 4
குடவாயில் 1
குடா 2
குடாரி 1
குடாரியும் 2
குடாஅது 4
குடி 83
குடி-தொறும் 4
குடி-வயின் 3
குடிக்கிய 1
குடிக்கு 3
குடிக்கும் 1
குடிகள் 1
குடிஞை 7
குடிஞைய 1
குடிஞையோடு 2
குடித்தலின் 1
குடிமுறை 2
குடிமுறை_குடிமுறை 1
குடிமை 1
குடிமையும் 1
குடியினள் 1
குடியும் 2
குடியே 2
குடியொடு 1
குடில் 1
குடுமி 25
குடுமித்து 1
குடுமிய 2
குடுமியின் 2
குடை 35
குடை-தொறும் 1
குடை_நிழல் 3
குடைச்சூல் 4
குடைந்து 2
குடைய 2
குடையர் 1
குடையான் 2
குடையின் 2
குடையும் 2
குடையூஉ 1
குடையே 1
குடையொடு 1
குடைவன 1
குடைவார் 1
குடைவு-உழி 1
குண்டலம் 1
குண்டு 31
குண்டை 1
குண 19
குணக்கு 8
குணக்கும் 1
குணங்களை 1
குணம் 7
குணன் 2
குணனும் 1
குணனே 5
குணாது 3
குணாஅது 3
குணில் 3
குணிலா 1
குத்த 1
குத்தலின் 1
குத்தி 22
குத்திய 2
குத்தின 1
குத்து-உறுத்து 1
குத்தும் 1
குதிர் 4
குதிரை 22
குதிரையின் 1
குதிரையை 2
குதிரையோ 3
குதுகுதுப்ப 1
குந்தம் 2
குப்பை 26
குப்பையின் 1
குமண 3
குமணன் 2
குமர 1
குமரி 8
குமரி_படை 1
குமரி_மூத்த 1
குமரியின் 1
குமரியொடு 2
குமிழ் 2
குமிழி 3
குமிழின் 4
குமுறிய 1
குய் 8
குய்ய 1
குய்யான் 1
குய்யும் 1
குய 1
குயத்தின் 1
குயம் 2
குயவ 1
குயவன் 1
குயில் 31
குயில்_இனம் 1
குயிலினும் 1
குயிலும் 2
குயிலையும் 1
குயிலொடு 1
குயின்ற 8
குயின்று 5
குயினரும் 1
குரங்க 1
குரங்கின் 3
குரங்கு 6
குரம்பை 27
குரம்பையின் 2
குரல் 251
குரல்_கூந்தால் 1
குரல 16
குரலின் 1
குரலினர் 1
குரலினோடு 1
குரலும் 2
குரலே 19
குரலொடு 4
குரவ 1
குரவத்து 1
குரவம் 4
குரவின் 3
குரவு 2
குரவை 15
குரவையும் 1
குரவையுள் 4
குரவையோடு 1
குரற்கு 1
குரால் 1
குராலம் 1
குராலும் 2
குராலொடு 2
குராலோடு 1
குராஅல் 3
குரிசில் 5
குரிசிலர் 1
குரிசிலும் 1
குரீஇ 13
குரீஇப்பூளை 1
குரு 4
குருக்கத்தி 2
குருக்கத்தியொடு 1
குருகிலை 1
குருகின் 17
குருகு 51
குருகு_இனம் 4
குருகும் 2
குருகே 1
குருகொடு 1
குருகோடு 1
குருசில் 29
குருசிலை 1
குருத்து 1
குருத்தொடு 1
குருதி 55
குருதித்தே 1
குருதிய 1
குருதியால் 1
குருதியின் 1
குருதியொடு 9
குருந்த 1
குருந்தம் 1
குருந்தின் 3
குருந்து 1
குருந்தும் 2
குருந்தும்-மார் 1
குருந்தே 1
குருந்தொடு 3
குரும்பி 4
குரும்பை 7
குரும்பையின் 1
குருவி 2
குருளை 18
குருளையின் 1
குருளையொடு 1
குரூஉ 39
குரை 4
குரைக்கும் 1
குரைத்து 1
குரைப்ப 1
குரைப்பினும் 1
குல்லை 7
குல்லையும் 1
குல 2
குலமுதல் 1
குலவு 6
குலாவர 1
குலாஅ 1
குலை 41
குலை-தொறூஉம் 1
குலை_வாய் 1
குலைப்பதன் 3
குலையினை 1
குலைஇ 2
குலைஇய 1
குவட்டு 1
குவவு 25
குவளை 71
குவளையர் 1
குவளையின் 1
குவளையும் 5
குவளையொடு 5
குவி 32
குவித்த 2
குவித்து 5
குவிந்த 3
குவிந்தன 1
குவிந்து 1
குவியல் 1
குவை 11
குவையொடும் 1
குவைஇ 14
குவைஇய 3
குவைஇயும் 1
குழக்கு 1
குழம்பின் 1
குழல் 37
குழலர் 1
குழலன் 2
குழலால் 1
குழலின் 4
குழலினும் 1
குழலை 1
குழலோடு 1
குழவி 37
குழவிக்கு 3
குழவிய 2
குழவியின் 2
குழவியை 1
குழவியொடு 2
குழறவும் 1
குழறினும் 2
குழறு 1
குழறும் 3
குழாத்தர் 1
குழாத்தொடு 1
குழாமும் 1
குழாய் 6
குழாஅத்து 1
குழாஅம் 2
குழாஅய் 2
குழாஅலின் 1
குழி 14
குழி-தொறும் 1
குழிசி 11
குழிசியொடு 1
குழித்த 7
குழிந்த 3
குழியில் 1
குழீஇ 27
குழீஇய 9
குழீஇயவை 1
குழீஇயின 1
குழீஇயினர் 1
குழு 3
குழும்பில் 1
குழும்பின் 2
குழும 1
குழுமலின் 2
குழுமு 1
குழுமும் 7
குழுமூர் 1
குழுவின் 1
குழுவின 1
குழுவினர் 1
குழுவொடு 1
குழூஉ 14
குழை 68
குழைக்கு 5
குழைக 1
குழைத்த 5
குழைத்து 1
குழைந்த 7
குழைந்து 1
குழைப்ப 4
குழைப்பு 1
குழைய 15
குழையர் 1
குழையவரொடு 1
குழையவன் 1
குழையவை 1
குழையன் 1
குழையாது 1
குழையின் 1
குழையும் 2
குழையொடு 1
குழையோய் 1
குழைவான் 1
குழைவு 1
குள 6
குள_மீனோடும் 1
குளகு 9
குளத்த 1
குளத்து 4
குளப்பு 1
குளம் 8
குளம்பின் 3
குளம்பினவே 1
குளம்பினும் 1
குளம்பு 7
குளவாய் 1
குளவி 12
குளவிய 1
குளவியும் 1
குளவியொடு 7
குளன் 1
குளனும் 1
குளிக்கும் 2
குளித்த 2
குளித்து 6
குளிப்ப 2
குளிப்பர் 1
குளிர் 11
குளிர்ப்ப 4
குளிர்ப்பு 1
குளிரும் 1
குளிரே 2
குளிரொடு 1
குளிறு 1
குற்ற 5
குற்றம் 1
குற்றமாய் 1
குற்றமும் 1
குற்றில 1
குற்று 6
குற்றும் 5
குற 10
குற_பிணா_கொடியை 1
குற_மகள் 6
குறங்கில் 1
குறங்கின் 7
குறங்கு 4
குறட்டின் 3
குறட்டு 3
குறடு 1
குறத்தி 1
குறவர் 29
குறவர்க்கு 1
குறவரும் 1
குறவரோடு 1
குறவன் 16
குறவன்_மகள் 1
குறவனொடு 1
குறழா 1
குறள் 2
குறள 1
குறளும் 1
குறாஅது 1
குறி 54
குறிகொண்டாள் 2
குறிஞ்சி 18
குறிஞ்சியும் 1
குறித்த 6
குறித்ததன் 1
குறித்தது 4
குறித்தன்று 2
குறித்தனரே 1
குறித்தனள்-கொல் 2
குறித்தனை 1
குறித்தாய் 1
குறித்தாரை 1
குறித்து 17
குறித்தே 2
குறித்தோர் 1
குறிநிலை 1
குறிப்பின் 2
குறிப்பினும் 1
குறிப்பினை 1
குறிப்பு 8
குறிப்பும் 1
குறிப்பே 2
குறிய 1
குறியவும் 4
குறியா 2
குறியாது 1
குறியான் 1
குறியெதிர்ப்பை 2
குறியே 1
குறியோடு 1
குறினே 1
குறு 140
குறு_மக்கள் 1
குறு_மக 1
குறு_மகட்கு 3
குறு_மகள் 69
குறு_மகளிர் 2
குறு_மாக்கள் 8
குறு_மாக்களை 1
குறு_மாக்களோடு 1
குறு_வழி 1
குறுக்கை 2
குறுக 6
குறுகல் 9
குறுகலோ 1
குறுகன்-மின் 1
குறுகா 2
குறுகாது 3
குறுகார் 1
குறுகி 20
குறுகிய 2
குறுகியும் 1
குறுகின் 3
குறுகினம் 2
குறுகினள் 1
குறுகினன் 1
குறுகினும் 1
குறுகினேம் 1
குறுகு 1
குறுகுக 1
குறுகும் 2
குறுகும்-காலை 1
குறுகுறு 2
குறுநர் 3
குறுநரி 3
குறுநறுங்கண்ணி 1
குறுநில 1
குறுநீர் 1
குறும் 137
குறும்_தொடி 1
குறும்_பறை 1
குறும்_பொறை 1
குறும்பர்க்கு 1
குறும்பிடி 1
குறும்பியன் 1
குறும்பில் 4
குறும்பிற்கு 1
குறும்பின் 4
குறும்பின்று 1
குறும்பு 12
குறும்பூர் 1
குறும்பூழ் 5
குறும்பொறி 1
குறுமோ 1
குறுவன 1
குறுவாம் 1
குறூஉந்து 1
குறூஉம் 1
குறை 53
குறை-உற்று 2
குறை-உறவும் 1
குறை_வில் 1
குறைகூறி 2
குறைத்த 7
குறைத்து 2
குறைந்த 5
குறைந்து 2
குறைந்தோர் 1
குறைப்படூஉம் 1
குறைபட 3
குறைபடல் 2
குறைபடா 1
குறைபடாது 1
குறைபடாமையின் 1
குறைபடாவாறு 1
குறைபடாஅ 1
குறைபடுத்த 2
குறைபடுதல் 1
குறைபடூஉம் 1
குறைய 3
குறையல் 1
குறையா 4
குறையாது 4
குறையொடு 2
குறையோர் 1
குறைவு 3
குறைஇய 1
குன்ற 51
குன்றக 7
குன்றகத்ததுவே 1
குன்றத்தான் 1
குன்றத்து 59
குன்றம் 53
குன்றமும் 2
குன்றலும் 1
குன்றவர் 1
குன்றா 3
குன்றி 3
குன்றிய 1
குன்றியின் 1
குன்றியும் 1
குன்றின் 14
குன்றினில் 1
குன்றினும் 1
குன்றினோடு 1
குன்று 80
குன்று-தொறு 1
குன்றுதல் 1
குன்றும் 5
குன்றூர் 3
குன்றே 12
குன்றொடு 3
குன்றோடு 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


குக்கூ (1)

குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர் – குறு 157/1
TOP


குங்கும (2)

செம் குங்கும செழும் சேறு – பரி 10/81
கழு நீர மஞ்சன குங்கும கலங்கல் – பரி 24/89
TOP


குங்குமத்தால் (1)

நின யானை சென்னி நிறம் குங்குமத்தால்/புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா – பரி 19/85,86
TOP


குச்சின் (1)

குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய் – புறம் 257/3
TOP


குஞ்சர (1)

குஞ்சர குரல குருகோடு ஆலும் – அகம் 145/15
TOP


குஞ்சரம் (3)

நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம்படு குஞ்சரம்/எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/2,3
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி – அகம் 92/3
குஞ்சரம் எல்லாம் புறக்கொடுத்தனவே – புறம் 308/11
TOP


குஞ்சியின் (2)

மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின்/மலையவும் நிலத்தவும் சினையவும் சுனையவும் – குறி 112,113
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின்/சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/26,27
TOP


குட்டத்து (10)

மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி – பெரும் 271
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் – மது 540
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் – குறி 256
தூங்கு நீர் குட்டத்து துடுமென வீழும் – நற் 280/3
கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும் – பதி 86/9
கொள குறைபடாஅ கோடு வளர் குட்டத்து/அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/1,2
நளி கடல் இரும் குட்டத்து/வளி புடைத்த கலம் போல – புறம் 26/1,2
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/8
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து/ஆர் இருள் அரை இரவில் – புறம் 229/1,2
நெடு நீர் குட்டத்து துடுமென பாய்ந்து – புறம் 243/9
TOP


குட்டம் (5)

நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து – சிறு 180
கரை அரும் குட்டம் தமியர் நீந்தி – நற் 144/8
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் – நற் 272/6
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு – பதி 88/5
பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும் – அகம் 280/9
TOP


குட்டமும் (1)

இரு முந்நீர் குட்டமும்/வியன் ஞாலத்து அகலமும் – புறம் 20/1,2
TOP


குட்டி (1)

ஈர் சேறு ஆடிய இரும் பல் குட்டி/பல் மயிர் பிணவொடு பாயம் போகாது – பெரும் 341,342
TOP


குட்டுவ (4)

பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ/போர்த்து எறிந்த பறையால் புனல் செறுக்குநரும் – பதி 22/27,28
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ/நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு – பதி 23/10,11
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ/மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/8,9
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ/இரும் பணை திரங்க பெரும் பெயல் ஒளிப்ப – பதி 43/11,12
TOP


குட்டுவர் (2)

பல் குட்டுவர் வெல் கோவே – மது 105
மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே – பதி 90/26
TOP


குட்டுவன் (17)

எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன்/வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 49,50
நட்டனர் வாழி தோழி குட்டுவன்/அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் – நற் 14/3,4
பட்டனை வாழிய நெஞ்சே குட்டுவன்/குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/7,8
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன்/வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/4,5
குட்டுவன் மரந்தை அன்ன எம் – குறு 34/7
குட்டுவன் தொண்டி அன்ன – ஐங் 178/3
பெரும் பல் யானை குட்டுவன்/வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே – பதி 29/14,15
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் – பதி 46/13
அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும் – பதி 47/1
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே – பதி 49/17
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப – அகம் 91/13
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன்/பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து – அகம் 212/16,17
நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன – அகம் 270/9
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன்/தெண் திரை பரப்பின் தொண்டி முன்துறை – அகம் 290/12,13
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன்/மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 376/17,18
புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன்/முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/9,10
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன்/வள்ளியன் ஆதல் வையகம் புகழினும் – புறம் 394/3,4
TOP


குட (38)

குட புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 47
குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 240
குண குட கடலா எல்லை – மது 71
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் – மது 193
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் – மது 547
குட மலை பிறந்த ஆரமும் அகிலும் – பட் 188
குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி – மலை 527
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய – நற் 44/9
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/8
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை – நற் 192/8
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2
ஞான்ற ஞாயிறு குட மலை மறைய – நற் 239/1
கரும் கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய – குறு 89/5
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை – குறு 100/5
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/32
கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி – பதி 51/3
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த – பதி 51/15
இட வல குட அல கோவல காவல – பரி 3/83
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் – கலி 83/9
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/9
குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து – அகம் 207/3
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை – அகம் 207/11
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/15
குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய – அகம் 340/17
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் – அகம் 378/15
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
குண குட கடலா எல்லை – புறம் 17/2
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/13
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/23
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் – புறம் 126/14
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை – புறம் 130/6
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு – புறம் 177/12
குட பால் சில் உறை போல – புறம் 276/5
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி – புறம் 373/26
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் – புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் – புறம் 386/21
TOP


குட-வயின் (4)

மாடம் மலி மறுகின் கூடல் குட-வயின்/இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 71,72
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின்/அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/7,8
எல்லை பைப்பய கழிப்பி குட-வயின்/கல் சேர்ந்தன்றே பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 120/4,5
குட-வயின் மா மலை மறைய கொடும் கழி – அகம் 360/3
TOP


குடக்கு (7)

இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு – நெடு 74
கொண்டல் மா மழை குடக்கு ஏர்பு குழைத்த – நற் 140/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை – நற் 167/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே – நற் 398/2
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு – அகம் 183/7
TOP


குடக்கும் (1)

குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும்/கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/4,5
TOP


குடசம் (1)

வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம்/எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை – குறி 67,68
TOP


குடத்த (1)

புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 121
TOP


குடத்தர் (1)

உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் – அகம் 86/8
TOP


குடந்தம்பட்டு (1)

குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி – திரு 229
TOP


குடந்தை (4)

தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/7
கொற்ற சோழர் குடந்தை வைத்த – அகம் 60/13
குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி – அகம் 284/4
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட – புறம் 321/5
TOP


குடந்தை_வாயில் (1)

தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில்/மாரி அம் கிடங்கின் ஈரிய மலர்ந்த – நற் 379/7,8
TOP


குடநாட்டு (1)

நுண் பூண் எருமை குடநாட்டு அன்ன என் – அகம் 115/5
TOP


குடநாடு (1)

குடநாடு பெறினும் தவிரலர் – அகம் 91/17
TOP


குடம் (7)

நீல பைம் குடம் தொலைச்சி நாளும் – பெரும் 382
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – நற் 353/4
புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் – கலி 107/2
நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் – கலி 109/3
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/9
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/7
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – அகம் 352/1
TOP


குடம்பை (20)

மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை/தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் – நற் 91/6,7
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் – நற் 123/3
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை/பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ – நற் 152/6,7
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை/கழனி நாரை உரைத்தலின் செந்நெல் – நற் 180/1,2
சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின் – நற் 181/5
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா – நற் 270/1
மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை/துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/4,5
கொடு வாய் பேடை குடம்பை சேரிய – நற் 338/10
முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை/மூங்கில் அம் கழை தூங்க ஒற்றும் – நற் 366/9,10
புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் – நற் 382/4
முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட – நற் 384/3
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை/கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் – குறு 301/2,3
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை/கழனி எருமை கதிரொடு மயக்கும் – ஐங் 99/1,2
குவை இரும் புன்னை குடம்பை சேர – அகம் 40/4
அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென – அகம் 113/24
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை/சேவலொடு புணரா சிறு கரும் பேடை – அகம் 270/12,13
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் – அகம் 381/7
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை/பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் – புறம் 318/6,7
உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே – புறம் 397/2
TOP


குடர் (13)

குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/23
குடர் கூளிக்கு ஆர்த்துவான் போன்ம் – கலி 101/26
குருதி கோட்டொடு குடர் வலந்தன – கலி 103/27
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் – கலி 103/28
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/29
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர்/ஞாலம் கொண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ – கலி 106/26,27
தறுகணாளர் குடர் தரீஇ தெறுவர – அகம் 77/10
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ – அகம் 337/14
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென – புறம் 160/6
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப – புறம் 275/7
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின – புறம் 371/23
TOP


குடவர் (4)

வடவர் வாட குடவர் கூம்ப – பட் 276
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 55/9
குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் – அகம் 393/16
வரையா ஈகை குடவர் கோவே – புறம் 17/40
TOP


குடவாயில் (1)

தண் குடவாயில் அன்னோள் – அகம் 44/18
TOP


குடா (2)

குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 313
ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 501
TOP


குடாரி (1)

எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு – பரி 5/34
TOP


குடாரியும் (2)

செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும் – பரி 5/66
மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாரியும்/பிணிமுகம் உளப்பட பிறவும் ஏந்தி – பரி 8/100,101
TOP


குடாஅது (4)

கொடி நுடங்கு மறுகின் கூடல் குடாஅது/பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய – அகம் 149/14,15
பெரும் தோள் அரிவை ஒழிய குடாஅது/இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில் – அகம் 199/18,19
குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் – புறம் 6/4
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது/பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/26,27
TOP


குடி (83)

இருவர் சுட்டிய பல் வேறு தொல் குடி/அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 178,179
கூடு கெழீஇய குடி வயினான் – பொரு 182
துடி குடிஞை குடி பாக்கத்து – பொரு 210
வலி கூட்டுணவின் வாள் குடி பிறந்த – பெரும் 137
கரு வை வேய்ந்த கவின் குடி சீறூர் – பெரும் 191
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் – பெரும் 197
கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ – பெரும் 399
குடி கெழீஇய நால் நிலவரொடு – மது 123
நட்டவர் குடி உயர்க்குவை – மது 131
கள் கொண்டி குடி பாக்கத்து – மது 137
கொழும் பதிய குடி தேம்பி – மது 167
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் – மது 346
கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய – மது 577
அரிய தந்து குடி அகற்றி – மது 766
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் – குறி 30
கொழும் பல் குடி செழும் பாக்கத்து – பட் 27
குறும் கூரை குடி நாப்பண் – பட் 81
கோயிலொடு குடி நிறீஇ – பட் 286
பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇ – மலை 479
அணைய கண்ட அம் குடி குறவர் – நற் 108/3
கொண்ட கொழுநன் குடி வறன்-உற்று என – நற் 110/10
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/4
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/4
சில் குடி பாக்கம் கல்லென – நற் 159/11
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட – நற் 336/6
அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர் – நற் 343/2
அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் – நற் 346/4
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 41/3
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/5
கூலம் பகர்நர் குடி புறந்தராஅ – பதி 13/23
குடி புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி – பதி 13/24
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியும் – பதி 32/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் – பதி 37/7
கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே – பதி 69/10
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/13
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் – பதி 81/22
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி – கலி 10/5
முறை தளர்ந்த மன்னவன் கீழ் குடி போல கலங்குபு – கலி 34/14
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு – கலி 78/6
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும் – கலி 105/7
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும் – கலி 105/7
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/19
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – அகம் 9/10
பழம் பல் நெல்லின் பல் குடி பரவை – அகம் 44/16
நீர் குடி சுவையின் தீவிய மிழற்றி – அகம் 54/16
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ் – அகம் 77/6
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 141/22
கல் சேர்பு இருந்த சில் குடி பாக்கத்து – அகம் 187/12
மழை துளி மறந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 225/13
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் – அகம் 287/5
சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 290/8
புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் – அகம் 321/10
குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர் – அகம் 329/4
குடி நன் உடையன் கூடுநர் பிரியலன் – அகம் 352/8
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/5
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார் – அகம் 375/12
கொழும் குடி போகிய பெரும் பாழ் மன்றத்து – அகம் 377/6
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த – புறம் 24/28
குடி மறைப்பதுவே கூர் வேல் வளவ – புறம் 35/21
குடி புறந்தருகுவை ஆயின் நின் – புறம் 35/33
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என – புறம் 43/19
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/7
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
மன்பதை காக்கும் நீள் குடி சிறந்த – புறம் 71/17
குடி பழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக – புறம் 72/12
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை – புறம் 75/4
ஏத்தினர் தரூஉம் கூழே நும் குடி/வாழ்த்தினர் வரூஉம் இரவலரதுவே – புறம் 122/6,7
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் – புறம் 132/8
இன்மை தீர்க்கும் குடி பிறந்தோயே – புறம் 164/13
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர் – புறம் 170/2
ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் – புறம் 183/5
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் – புறம் 202/14
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/13
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய – புறம் 289/4
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் – புறம் 306/2
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர் – புறம் 324/8
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர் – புறம் 329/1
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் – புறம் 353/11
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ – புறம் 375/6
குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி – புறம் 393/3
TOP


குடி-தொறும் (4)

புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 439
குடி-தொறும் நல்லாரை வேண்டுதி எல்லா – கலி 110/2
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து – புறம் 120/13
வேட்ட குடி-தொறும் கூட்டு – புறம் 333/14
TOP


குடி-வயின் (3)

மடி வாய் கோவலர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 166
கொடு முடி வலைஞர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 274
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் – நற் 285/7
TOP


குடிக்கிய (1)

வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய/யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே ஏந்திய – குறு 356/4,5
TOP


குடிக்கு (3)

கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/3
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய – அகம் 184/1
TOP


குடிக்கும் (1)

மால் கடல் குடிக்கும் மழை குரல் என – பரி 8/32
TOP


குடிகள் (1)

தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள்/தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில்_வாழ்நர் – பரி 30/5,6
TOP


குடிஞை (7)

துடி குடிஞை குடி பாக்கத்து – பொரு 210
குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து – மலை 141
அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை/பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப – நற் 394/2,3
மயில்கள் ஆல குடிஞை இரட்டும் – ஐங் 291/1
உருத்து எழு குரல குடிஞை சேவல் – அகம் 89/3
திரி-வயின் தெவுட்டும் சேண் புல குடிஞை/பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/6,7
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் – புறம் 370/6
TOP


குடிஞைய (1)

கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் – அகம் 19/5
TOP


குடிஞையோடு (2)

நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும் – அகம் 9/13
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் – புறம் 170/7
TOP


குடித்தலின் (1)

அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து – குறி 211
TOP


குடிமுறை (2)

குடிமுறை_குடிமுறை தேரின் – குறு 130/4
குடிமுறை_குடிமுறை தேரின் – குறு 130/4
TOP


குடிமுறை_குடிமுறை (1)

குடிமுறை_குடிமுறை தேரின் – குறு 130/4
TOP


குடிமை (1)

குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ – கலி 135/8
TOP


குடிமையும் (1)

வான் தோய்வு அன்ன குடிமையும் நோக்கி – நற் 234/2
TOP


குடியினள் (1)

வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த – நற் 271/7
TOP


குடியும் (2)

குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து – புறம் 314/5
இ நான்கு அல்லது குடியும் இல்லை – புறம் 335/8
TOP


குடியே (2)

தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/9
ஒருவீர் தோற்பினும் தோற்ப நும் குடியே/இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால் – புறம் 45/5,6
TOP


குடியொடு (1)

தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய – கலி 104/5
TOP


குடில் (1)

புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் – பெரும் 225
TOP


குடுமி (25)

கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 451
குடுமி கூகை குராலொடு முரல – மது 170
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி/பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை – நற் 357/5,6
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் – குறு 234/4
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு – குறு 281/2
குடுமி தலைய மன்ற – ஐங் 202/3
குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய – பதி 36/10
பாத்தி அன்ன குடுமி கூர்ம் கல் – அகம் 5/13
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/5
குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் – அகம் 87/5
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/19
குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை – அகம் 194/11
அறுவை தோயும் ஒரு பெரும் குடுமி/சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் – அகம் 195/12,13
ஒராஅ உருட்டும் குடுமி குராலொடு – அகம் 265/19
குடுமி கொக்கின் பைம் கால் பேடை – அகம் 290/1
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி/தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/26,27
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/8
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி/இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு – புறம் 12/3,4
குடுமி கோமான் கண்டு – புறம் 64/6
குடுமி களைந்த நுதல் வேம்பின் ஒண் தளிர் – புறம் 77/2
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/18
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த – புறம் 273/3
பாறு மயிர் குடுமி எண்ணெய் நீவி – புறம் 279/9
மான் உளை அன்ன குடுமி/தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே – புறம் 310/7,8
TOP


குடுமித்து (1)

கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10
TOP


குடுமிய (2)

மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய/குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் – பரி 15/9,10
குடுமிய ஆக பிறர் குன்று கெழு நாடே – புறம் 58/32
TOP


குடுமியின் (2)

மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும் – குறு 347/3
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 368/7
TOP


குடை (35)

புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/4
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி – நற் 253/7
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது – நற் 326/3
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் – நற் 374/4
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/3
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து – குறு 168/2
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/74
நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் பிறவொடும் – பரி 16/3
பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி – பரி 19/87
குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் – பரி 20/100
எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் – கலி 9/1
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் – கலி 23/9
அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/11
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை/புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/8,9
நீண்டு தோன்று உயர் குடை நிழல் என சேர்ந்தார்க்கு – கலி 100/3
குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் – கலி 118/7
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை/கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர – அகம் 37/10,11
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை/கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/12,13
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை/ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த – அகம் 135/11,12
குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த – அகம் 275/2
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/10
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் – அகம் 335/14
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய – புறம் 24/23
இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை – புறம் 31/3
இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை/உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க – புறம் 31/3,4
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை/வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய – புறம் 35/19,20
தாம் மாய்ந்தனரே குடை துளங்கினவே – புறம் 62/8
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை/புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந – புறம் 174/15,16
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/7
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவண் – புறம் 387/31
TOP


குடை-தொறும் (1)

வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும்/தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 295,296
TOP


குடை_நிழல் (3)

கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/4
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/11
குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் – கலி 118/7
TOP


குடைச்சூல் (4)

வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 57/11
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல்/அணங்கு எழில் அரிவையர் பிணிக்கும் – பதி 68/18,19
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 90/48
வில் வகுப்பு-உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல்/அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/9,10
TOP


குடைந்து (2)

கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த – சிறு 4
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
TOP


குடைய (2)

புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய/கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து – பொரு 241,242
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய/நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக – மது 552,553
TOP


குடையர் (1)

மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/44
TOP


குடையான் (2)

ஒரு குடையான் ஒன்று கூற – பொரு 228
அவல் வகுத்த பசும் குடையான்/புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 352/3,4
TOP


குடையின் (2)

சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ – நற் 335/5
இரும் பனம் குடையின் மிசையும் – புறம் 177/16
TOP


குடையும் (2)

சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண் – அகம் 63/8
ஒன்பது குடையும் நன் பகல் ஒழித்த – அகம் 125/20
TOP


குடையூஉ (1)

நிலம் பிறக்கிடுவது போல குளம்பு குடையூஉ/உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் – புறம் 303/1,2
TOP


குடையே (1)

பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் – புறம் 6/17
TOP


குடையொடு (1)

அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு/கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/5,6
TOP


குடைவன (1)

எருவின் நுண் தாது குடைவன ஆடி – குறு 46/4
TOP


குடைவார் (1)

தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார்/எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் – பரி 10/90,91
TOP


குடைவு-உழி (1)

பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு-உழி/நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி – குறி 57,58
TOP


குண்டலம் (1)

கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் – பரி 33/1
TOP


குண்டு (31)

குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் – பெரும் 397
அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின் – மது 64
தெண் கடல் குண்டு அகழி – மது 86
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் – மது 585
குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர் – மலை 213
விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா – மலை 220
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் – நற் 100/3
குண்டு நீர் நெடும் சுனை நோக்கி கவிழ்ந்து தன் – நற் 151/10
களிறு பொர கரைந்த கய வாய் குண்டு கரை – நற் 292/5
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/3
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/2
குண்டு நீர் இலஞ்சி கெண்டை கதூஉம் – குறு 91/2
குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனியே – குறு 122/2
குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை – குறு 291/6
குண்டு நீர் தாமரை கொங்கின் அன்ன – குறு 300/3
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 20/17
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 22/24
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து – பதி 45/7
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/8
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 92/12
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/4
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/17
பார் உடைத்த குண்டு அகழி – புறம் 14/5
குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி – புறம் 18/10
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 21/2
கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 37/7
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை – புறம் 116/1
குண்டு நீர் வரைப்பின் கூடல் அன்ன – புறம் 347/6
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
TOP


குண்டை (1)

குண்டை கோட்ட குறு முள் கள்ளி – அகம் 184/8
TOP


குண (19)

குண புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 79
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் – பெரும் 441
குண குட கடலா எல்லை – மது 71
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின் – மது 195
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 245
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் – மது 547
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 189
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை – குறு 128/1
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த – பதி 51/15
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு – பதி 59/6
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் – அகம் 278/1
குண குட கடலா எல்லை – புறம் 17/2
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/13
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் – புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் – புறம் 386/21
TOP


குணக்கு (8)

நெய்தல் கூம்ப நிழல் குணக்கு ஒழுக – நற் 187/1
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும் – நற் 230/4
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே – நற் 356/9
செம் குணக்கு ஒழுகும் கலுழி மலிர் நிறை – பதி 50/5
இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் – பரி 24/82
ஞாலம் வறம் தீர பெய்ய குணக்கு ஏர்பு – கலி 82/1
சிறை பறைந்து உரைஇ செம் குணக்கு ஒழுகும் – அகம் 76/11
குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற – புறம் 376/8
TOP


குணக்கும் (1)

குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும்/குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் – புறம் 6/3,4
TOP


குணங்களை (1)

குணங்களை பாராட்டும் தோழன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/18
TOP


குணம் (7)

மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் – ஐங் 90/1
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/2
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/32
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி 5/71
மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/72
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/22
பிறர் என குணம் கொல்லாது – புறம் 55/14
TOP


குணன் (2)

கூடினர் புரிந்து குணன் உணப்பட்டோர் – கலி 23/12
கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன் – கலி 61/27
TOP


குணனும் (1)

அன்ன இனியோள் குணனும் இன்ன – குறு 206/2
TOP


குணனே (5)

பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – நற் 252/12
ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே – ஐங் 321/5
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/4
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/14
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – அகம் 353/23
TOP


குணாது (3)

தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது/தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி – குறு 164/3,4
கறங்கு இசை விழவின் உறந்தை குணாது/நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள் – அகம் 4/14,15
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது/நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் – புறம் 395/19,20
TOP


குணாஅது (3)

அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது/பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் – அகம் 90/9,10
நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது/வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/14,15
குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும் – புறம் 6/3
TOP


குணில் (3)

குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் – குறு 328/3
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப – அகம் 186/11
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி – புறம் 143/9
TOP


குணிலா (1)

கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும் – ஐங் 87/2
TOP


குத்த (1)

கான_கோழி கதிர் குத்த/மனை கோழி தினை கவர – பொரு 222,223
TOP


குத்தலின் (1)

வை வாய் மருப்பினான் மாறாது குத்தலின்/மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்-காலை – கலி 106/12,13
TOP


குத்தி (22)

கூடம் குத்தி கயிறு வாங்கு இருக்கை – முல் 40
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து – முல் 41
அரும் கரை கவிய குத்தி குழி கொன்று – பட் 223
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி/புலி விளையாடிய புலவு நாறு வேழத்தின் – நற் 39/4,5
காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப – நற் 360/7
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி/மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை – குறு 255/2,3
நிலை உயர் யாஅம் தொலைய குத்தி/வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து – குறு 307/6,7
வெதிர் உழக்கு நாழியால் சேதிகை குத்தி/குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய்-கண் – கலி 96/27,28
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி/கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/16,17
குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/23
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி/கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா – கலி 105/35,36
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39
அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை – கலி 106/21
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/49
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி/மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/10,11
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து – அகம் 148/5
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு – அகம் 251/17
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து – அகம் 335/5
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை – அகம் 346/6
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி/போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/10,11
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/4
TOP


குத்திய (2)

ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் – குறு 396/4
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
TOP


குத்தின (1)

தெரிபு தெரிபு குத்தின ஏறு – கலி 103/23
TOP


குத்து-உறுத்து (1)

முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து/புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து – நெடு 125,126
TOP


குத்தும் (1)

நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண் – கலி 104/36
TOP


குதிர் (4)

பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் – பெரும் 186
நெடு நகர் வீழ்ந்த கரி குதிர் பள்ளி – மது 169
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை – அகம் 75/5
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது – அகம் 321/5
TOP


குதிரை (22)

காரி குதிரை காரியொடு மலைந்த – சிறு 110
ஓரி குதிரை ஓரியும் என ஆங்கு – சிறு 111
விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன – குறு 74/1
குதிரை வழங்கி வருவல் – கலி 96/6
அறிந்தேன் குதிரை தான் – கலி 96/7
கோரமே வாழி குதிரை/வெதிர் உழக்கு நாழியால் சேதிகை குத்தி – கலி 96/26,27
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய்-கண் – கலி 96/28
வியமமே வாழி குதிரை/மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை – கலி 96/31,32
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை/பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட – கலி 96/32,33
வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி – கலி 96/36
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
திரி குதிரை ஏறிய செல் – கலி 96/39
உருவ குதிரை மழவர் ஓட்டிய – அகம் 1/2
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக – அகம் 14/18
சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி – அகம் 105/10
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் – அகம் 143/13
கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன் – அகம் 148/7
மற படை குதிரை மாறா மைந்தின் – அகம் 233/6
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் – அகம் 309/10
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி – அகம் 372/9
ஊராது ஏந்திய குதிரை கூர் வேல் – புறம் 158/8
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் – புறம் 168/14
TOP


குதிரையின் (1)

செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் – குறு 385/3
TOP


குதிரையை (2)

காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை/ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் – கலி 96/18,19
மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை/வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/53,54
TOP


குதிரையோ (3)

குதிரையோ வீறியது – கலி 96/24
குதிரையோ கவ்வியது – கலி 96/29
பரும குதிரையோ அன்று பெரும நின் – கலி 96/34
TOP


குதுகுதுப்ப (1)

வெம் நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப/ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/13,14
TOP


குந்தம் (2)

பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து – முல் 41
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50
TOP


குப்பை (26)

குன்று என குவைஇய குன்றா குப்பை/கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் – பொரு 244,245
குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை – சிறு 137
குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 240
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/3
உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் குப்பை/மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை – நற் 138/1,2
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் – நற் 291/3
கானல் இட்ட காவல் குப்பை/புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – நற் 331/3,4
குப்பை கோழி தனி போர் போல – குறு 305/6
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை/கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் – குறு 372/2,3
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/3
களன் அறு குப்பை காஞ்சி சேர்த்தி – பதி 62/15
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/15
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன – அகம் 152/8
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – அகம் 160/4
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் – அகம் 181/13
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட – அகம் 190/2
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை/பெரும் பெயற்கு உருகி ஆங்கு – அகம் 206/14,15
குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் – அகம் 330/12
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் – அகம் 341/11
குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த – புறம் 24/22
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர் – புறம் 116/7
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த – புறம் 159/9
களம் மலி நெல்லின் குப்பை வேண்டினும் – புறம் 171/9
களம் மலி குப்பை காப்பு இல வைகவும் – புறம் 230/3
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை/தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் – புறம் 327/2,3
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை/வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/9,10
TOP


குப்பையின் (1)

அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ – அகம் 163/11
TOP


குமண (3)

இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண/இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு – புறம் 158/26,27
குன்றியும் கொள்வல் கூர் வேல் குமண/அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ் – புறம் 159/25,26
நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண/என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை – புறம் 164/8,9
TOP


குமணன் (2)

நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன்/மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே – புறம் 160/12,13
திருந்து வேல் குமணன் நல்கிய வளனே – புறம் 163/9
TOP


குமர (1)

நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர/வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் – பரி 9/82,83
TOP


குமரி (8)

குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் – பெரும் 247
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – மது 70
கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல் – நற் 54/9
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ – குறு 347/2
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – புறம் 17/1
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி – புறம் 67/6
குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் – புறம் 294/3
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய – புறம் 301/2
TOP


குமரி_படை (1)

குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் – புறம் 294/3
TOP


குமரி_மூத்த (1)

குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் – பெரும் 247
TOP


குமரியின் (1)

தெனாஅது உரு கெழு குமரியின் தெற்கும் – புறம் 6/2
TOP


குமரியொடு (2)

தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை – பதி 11/24
தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை அரசர் – பதி 43/8
TOP


குமிழ் (2)

குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம் – நற் 274/5
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
TOP


குமிழி (3)

குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர் – மலை 213
வனை கல திகிரியின் குமிழி சுழலும் – மலை 474
தெண் நீர் குமிழி இழிதரும் – நற் 124/8
TOP


குமிழின் (4)

கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப – சிறு 225
இன் தீம் பாலை முனையின் குமிழின்/புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் – பெரும் 180,181
அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி – நற் 6/7
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/2
TOP


குமுறிய (1)

குன்றம் குமுறிய உரை – பரி 8/35
TOP


குய் (8)

குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின் – மது 757
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும – குறு 167/3
குய் இடு-தோறும் ஆனாது ஆர்ப்ப – பதி 21/11
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/7
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் – புறம் 127/7
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/7
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில் – புறம் 250/1
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு – புறம் 397/13
TOP


குய்ய (1)

நெய் குய்ய ஊன் நவின்ற – புறம் 382/8
TOP


குய்யான் (1)

கனி குய்யான் கொழும் துவையர் – புறம் 360/5
TOP


குய்யும் (1)

நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு – நற் 380/1
TOP


குய (1)

குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
TOP


குயத்தின் (1)

கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து – பொரு 242
TOP


குயம் (2)

குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் – புறம் 348/3
TOP


குயவ (1)

சாறு என நுவலும் முது வாய் குயவ/ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாதோ – நற் 200/4,5
TOP


குயவன் (1)

பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன்/இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து – நற் 293/2,3
TOP


குயில் (31)

கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த – சிறு 4
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் – பெரும் 374
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் – பட் 55
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் – நற் 9/10
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில்/புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் – நற் 118/3,4
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் – நற் 157/5
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில்/கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு – நற் 243/4,5
வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் – நற் 246/4
மின்னின் தூவி இரும் குயில் பொன்னின் – குறு 192/3
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ – ஐங் 341/2
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
பருவ மா குயில் கௌவையில் பெரிதே – ஐங் 369/5
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/41
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/9
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் – கலி 28/8
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/8
இரும் குயில் ஆலும் அரோ – கலி 33/25
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
நனி எள்ளும் குயில் நோக்கி இனைபு உகு நெஞ்சத்தால் – கலி 35/7
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற – கலி 36/8
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில்/ஆனாது அகவும் பொழுதினான் மேவர – கலி 92/63,64
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில்/படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் – அகம் 25/6,7
நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே – அகம் 97/23
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/18
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் – அகம் 229/19
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து – அகம் 237/5
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி – அகம் 293/6
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/8
குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப – அகம் 317/16
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல் – புறம் 269/1
TOP


குயில்_இனம் (1)

குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/41
TOP


குயிலினும் (1)

பிரிவு இல புலம்பி நுவலும் குயிலினும்/தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே – நற் 97/3,4
TOP


குயிலும் (2)

கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும்/தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் – அகம் 341/2,3
மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன குயிலும்/இன் தீம் பல் குரல் கொம்பர் நுவலும் – அகம் 355/1,2
TOP


குயிலையும் (1)

புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி – கலி 33/27
TOP


குயிலொடு (1)

மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு/புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் – அகம் 279/12,13
TOP


குயின்ற (8)

தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின் – நெடு 84
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு – நெடு 119
இட்டிய குயின்ற துறை-வயின் செலீஇயர் – ஐங் 215/2
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் – அகம் 82/1
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற/அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் – அகம் 225/5,6
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி – அகம் 269/8
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ – அகம் 343/7
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/30
TOP


குயின்று (5)

குன்று குயின்று அன்ன அந்தணர் பள்ளியும் – மது 474
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் – நெடு 88
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் – அகம் 93/12
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி – அகம் 315/10
கல் குயின்று அன்ன என் நல்கூர் வளி மறை – புறம் 196/12
TOP


குயினரும் (1)

கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும்/சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் – மது 511,512
TOP


குரங்க (1)

மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க/நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி – அகம் 235/13,14
TOP


குரங்கின் (3)

குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன் – ஐங் 275/1
குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி – ஐங் 278/2
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின்/செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/20,21
TOP


குரங்கு (6)

குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பெரும் கல் நாடன் – குறு 288/2
குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும் – பரி 19/38
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – அகம் 4/8
குரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 368/9
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் – அகம் 376/17
குரங்கு அன்ன புன் குறும் கூளியர் – புறம் 136/13
TOP


குரம்பை (27)

உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை/எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 174,175
வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப – பெரும் 51
ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை/மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி – பெரும் 88,89
குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை/செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின் – பெரும் 148,149
குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில் – பெரும் 265
இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 310
இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை/பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப – குறி 153,154
விலைஞர் குரம்பை மா ஈண்டவும் – பட் 198
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 439
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை/கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென – நற் 207/2,3
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் – நற் 285/7
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே – குறு 235/5
குன்ற குறவன் புல் வேய் குரம்பை/மன்று ஆடு இள மழை மறைக்கும் நாடன் – ஐங் 252/1,2
குறவர் ஊன்றிய குரம்பை புதைய – அகம் 12/9
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை/மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/14,15
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை/நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி – அகம் 87/3,4
கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய் குரம்பை/தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/6,7
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி – அகம் 172/10
புலால் அம் சேரி புல் வேய் குரம்பை/ஊர் என உணரா சிறுமையொடு நீர் உடுத்து – அகம் 200/2,3
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர் – அகம் 210/1
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் – அகம் 272/11
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை/ஊன் புழுக்கு அயரும் முன்றில் – அகம் 315/16,17
குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர் – அகம் 329/4
நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை/ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில் – அகம் 369/23,24
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து – புறம் 120/13
குறி இறை குரம்பை குறவர் மாக்கள் – புறம் 129/1
குரம்பை கூரை கிடக்கினும் கிடக்கும் – புறம் 332/4
TOP


குரம்பையின் (2)

கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும் – குறு 284/7
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 229/6
TOP


குரல் (251)

நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு – திரு 212
இன் குரல் சீறியாழ் இட-வயின் தழீஇ – சிறு 35
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக – சிறு 229
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக – சிறு 229
புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி – பெரும் 156
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன – பெரும் 192
வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல்/தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில் – மது 262,263
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர – மது 272
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 560
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி – மது 605
பழம்_செருக்காளர் தழங்கு குரல் தோன்ற – மது 669
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 68
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல்/நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 37,38
முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு – குறி 49
கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 151
அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும் – பட் 258
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை – மலை 9
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 23
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ – மலை 25
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 108
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் – மலை 269
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல்/கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி – மலை 310,311
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர் – மலை 358
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – மலை 510
கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர் – மலை 536
தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம் – நற் 7/5
பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே – நற் 13/9
அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி – நற் 21/7
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி – நற் 22/2
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய – நற் 42/9
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல – நற் 44/7
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ – நற் 51/4
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/8
வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல்/நும் இலள் புலம்ப கேள்-தொறும் – நற் 71/9,10
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார் – நற் 74/2
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
பழங்கண் மாமையும் உடைய தழங்கு குரல்/மயிர் கண் முரசினோரும் முன் – நற் 93/10,11
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – நற் 96/5
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி – நற் 102/1
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/9
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – நற் 115/5
அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல்/ஏனல் காவலின் இடை உற்று ஒருவன் – நற் 128/6,7
படு மழை உருமின் உரற்று குரல்/நடுநாள் யாமத்தும் தமியம் கேட்டே – நற் 129/8,9
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல்/செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று – நற் 147/2,3
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ – நற் 152/7
தன் தொழில் வாய்த்த இன் குரல் எழிலி – நற் 153/4
பல் குரல் எழிலி பாடு ஓவாதே – நற் 154/3
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் – நற் 174/3
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு – நற் 176/8
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் – நற் 189/4
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/10
ஒண் குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி – நற் 200/2
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி – நற் 206/1
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள் – நற் 209/4
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல்/கிளியும் தாம் அறிபவ்வே எனக்கே – நற் 209/5,6
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் – நற் 212/5
கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும் – நற் 212/9
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை – நற் 213/9
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல்/மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் – நற் 244/3,4
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி – நற் 247/3
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி – நற் 251/5
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல்/இவை மகன் என்னா அளவை – நற் 267/10,11
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல்/சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ – நற் 288/8,9
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி – நற் 289/5
மணி குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி – நற் 293/1
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/3
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/5
வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி – நற் 304/1
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/2
கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல்/சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – நற் 306/5,6
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை – நற் 317/3
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப – நற் 364/8
தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே – நற் 371/9
வணர் குரல் சிறுதினை கடிய – நற் 373/8
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் – நற் 380/7
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர் – நற் 386/3
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் – நற் 389/6
வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் – நற் 393/4
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல்/அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/2,3
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/3
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/2
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை – குறு 170/2
தீம் குரல் அகவ கேட்டும் நீங்கிய – குறு 191/4
வறும் குரல் கூந்தல் தைவருவேனே – குறு 192/6
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல்/படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/4,5
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் – குறு 214/2
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – குறு 242/1
நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே – குறு 251/7
மறி குரல் அறுத்து தினை பிரப்பு இரீஇ – குறு 263/1
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப – குறு 314/2
பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல் – குறு 360/5
செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/2
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும் – குறு 396/6
வெண் நுதல் கம்புள் அரி குரல் பேடை – ஐங் 85/1
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல்/நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர – ஐங் 86/1,2
சாரல் புறத்த பெரும் குரல் சிறுதினை – ஐங் 282/1
பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே – ஐங் 288/4
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து – ஐங் 289/1
பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/2
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல் – ஐங் 296/1
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ – ஐங் 341/2
மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும் – ஐங் 373/3
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி – ஐங் 411/1
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப – ஐங் 448/1
கறங்கு குரல் எழிலி கார் செய்தன்றே – ஐங் 452/2
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் – ஐங் 453/2
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 455/2
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி – பதி 22/36
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே – பதி 30/44
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/8
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு – பதி 41/7
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல்/பாடு விறலியர் பல் பிடி பெறுக – பதி 43/21,22
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி – பதி 57/9
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி – பதி 63/17
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் – பதி 68/3
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி – பதி 70/24
பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே – பதி 84/24
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
கதியிற்றே காரின் குரல்/குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிர கூவ – பரி 8/18,19
குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிர கூவ – பரி 8/19
மால் கடல் குடிக்கும் மழை குரல் என – பரி 8/32
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள – பரி 10/24
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத – பரி 10/120
கனைக்கும் அதிர் குரல் கார் வானம் நீங்க – பரி 11/74
கொளை பொருள் தெரிதர கொளுத்தாமல் குரல் கொண்ட – பரி 11/126
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை – பரி 14/8
ஒருதிறம் பாணர் யாழின் தீம் குரல் எழ – பரி 17/9
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19
குருவி ஆர்ப்ப குரல் குவிந்தன தினை – பரி 18/47
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் – பரி 19/42
கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப – பரி 19/44
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத – பரி 21/34
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
நான்மறை கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப – பரி 30/8
விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ – கலி 13/17
நரம்பின் தீம் குரல் நிறுக்கும் குழல் போல் – கலி 33/22
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் – கலி 39/14
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி – கலி 45/5
கூடுதல் வேட்கையான் குறி பார்த்து குரல் நொச்சி – கலி 46/12
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் – கலி 54/7
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 72/20
தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும் – கலி 75/8
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற – கலி 88/1
நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள்_அணிக்கு ஒப்ப – கலி 93/22
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண் – கலி 113/27
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/9
குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் – கலி 144/12
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ – அகம் 8/16
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் – அகம் 19/5
பாடு உலந்தன்றே பறை குரல் எழிலி – அகம் 23/2
தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து – அகம் 24/15
கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே – அகம் 28/3
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/7
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல்/மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி – அகம் 34/5,6
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல்/குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – அகம் 38/12,13
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே – அகம் 43/8
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக – அகம் 82/4
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/5
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை – அகம் 82/13
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது – அகம் 87/6
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/2
நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே – அகம் 97/23
போது குரல் அணிய வேய்தந்தோயே – அகம் 104/17
மௌவலொடு மலர்ந்த மா குரல் நொச்சியும் – அகம் 117/1
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் – அகம் 118/12
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே – அகம் 120/16
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – அகம் 122/16
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – அகம் 126/20
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து – அகம் 132/1
தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற – அகம் 136/12
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/7
மணி ஓர்த்து அன்ன தெண் குரல்/கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே – அகம் 151/14,15
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி – அகம் 159/9
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ – அகம் 174/7
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து – அகம் 178/12
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ – அகம் 182/14
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல்/வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர – அகம் 192/6,7
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் – அகம் 199/12
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால் – அகம் 212/3
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து – அகம் 237/5
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் – அகம் 249/4
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் – அகம் 259/14
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து – அகம் 265/9
நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர – அகம் 269/16
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/17
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/5
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு – அகம் 279/12
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/7
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/7
கரும்பு என கவினிய பெரும் குரல் ஏனல் – அகம் 302/10
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய – அகம் 305/13
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப – அகம் 314/4
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை – அகம் 321/6
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11
கழியே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப – அகம் 350/1
இன் தீம் பல் குரல் கொம்பர் நுவலும் – அகம் 355/2
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப – அகம் 367/3
தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும் – அகம் 368/3
இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு – அகம் 369/11
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல – அகம் 374/9
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் – அகம் 388/4
அறியாய் வாழி தோழி நெறி குரல்/சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து – அகம் 389/1,2
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல்/அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் – அகம் 395/11,12
குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு – அகம் 400/9
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி – புறம் 34/21
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/12
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி – புறம் 99/9
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின் – புறம் 138/10
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு – புறம் 160/3
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை – புறம் 168/6
அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர – புறம் 249/4
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில் – புறம் 250/1
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி – புறம் 261/12
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை – புறம் 270/8
கரும் குரல் நொச்சி கண் ஆர் குரூஉ தழை – புறம் 271/2
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி – புறம் 272/1
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/2
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/6
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு – புறம் 328/10
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப – புறம் 332/6
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/12
குரல் அம் குன்றி கொள்ளும் இளையோள் – புறம் 340/2
ஆ குரல் காண்பின் அந்தணாளர் – புறம் 362/8
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் – புறம் 366/1
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/21
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல்/உழுஞ்சில் அம் கவட்டு இடை இருந்த பருந்தின் – புறம் 370/6,7
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து – புறம் 370/14
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப – புறம் 385/1
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி – புறம் 390/8
தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு – புறம் 395/25
தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு – புறம் 395/25
உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே – புறம் 397/2
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – புறம் 397/5
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி – புறம் 398/12
TOP


குரல்_கூந்தால் (1)

குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் – கலி 144/12
TOP


குரல (16)

கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர – குறி 218
நயவரு குரல பல்லி – நற் 333/11
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை – நற் 376/2
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும் – குறு 79/4
குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும் – குறு 151/3
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 14/11
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி – அகம் 54/8
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 64/14
உருத்து எழு குரல குடிஞை சேவல் – அகம் 89/3
குஞ்சர குரல குருகோடு ஆலும் – அகம் 145/15
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/5
ஒற்று செல் மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல/இல்-வழி படூஉம் காக்கை – அகம் 313/15,16
இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர் – அகம் 358/3
வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன் இயம் – அகம் 382/4
சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி – அகம் 399/1
வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு – புறம் 359/2
TOP


குரலின் (1)

ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின்/நீடு கிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற – பரி 17/17,18
TOP


குரலினர் (1)

உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய – திரு 172
TOP


குரலினோடு (1)

சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/2
TOP


குரலும் (2)

குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது – அகம் 102/7
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும் – புறம் 280/5
TOP


குரலே (19)

உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே – நற் 78/11
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே – நற் 208/12
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே – நற் 214/12
பரியரை பெண்ணை அன்றில் குரலே – நற் 218/11
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே – நற் 238/11
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே – நற் 259/10
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே – நற் 318/9
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே – குறு 86/6
கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே – குறு 94/7
நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/5
பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே – குறு 190/7
கிளைஇய குரலே கிழக்கு வீழ்ந்தனவே – குறு 337/2
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
வைகுறு விடியல் இயம்பிய குரலே – புறம் 233/8
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே – புறம் 376/23
கேட்டோன் எந்தை என் தெண் கிணை குரலே/கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது – புறம் 400/8,9
TOP


குரலொடு (4)

புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு/நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து – நெடு 94,95
உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து – பதி 30/42
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண் – புறம் 370/8
கான கோழி கவர் குரலொடு/நீர்க்கோழி கூய் பெயர்க்குந்து – புறம் 395/10,11
TOP


குரவ (1)

குரவ நீள் சினை உறையும் – ஐங் 369/4
TOP


குரவத்து (1)

அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து/ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/10,11
TOP


குரவம் (4)

பயினி வானி பல் இணர் குரவம்/பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா – குறி 69,70
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம்/பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ – குறு 341/1,2
நறும் பூ குரவம் பயந்த – ஐங் 344/2
குரவம் மலர மரவம் பூப்ப – ஐங் 357/1
TOP


குரவின் (3)

குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ – நற் 56/1
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ – நற் 266/2
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின்/தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ – அகம் 237/3,4
TOP


குரவு (2)

கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே – நற் 224/3
கண் பனி நிறுத்தல் எளிதோ குரவு மலர்ந்து – அகம் 97/16
TOP


குரவை (15)

தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 197
மன்று-தொறும் நின்ற குரவை சேரி-தொறும் – மது 615
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை/நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 322,323
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/3
குறும் பல் யாணர் குரவை அயரும் – பதி 73/10
குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள் – கலி 39/29
குரவை தழீஇ யாம் மரபுளி பாடி – கலி 103/75
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் – அகம் 20/7
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் – அகம் 232/10
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் – அகம் 269/20
காஞ்சி நீழல் குரவை அயரும் – அகம் 336/9
சின மாந்தர் வெறி குரவை/ஓத நீரின் பெயர்பு பொங்க – புறம் 22/22,23
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து – புறம் 24/6
வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும் – புறம் 129/3
தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து – புறம் 396/9
TOP


குரவையும் (1)

வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே – நற் 276/10
TOP


குரவையுள் (4)

குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள்/கொண்டுநிலை பாடி காண் – கலி 39/29,30
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி – கலி 102/35
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை – கலி 104/69
தூங்கும் குரவையுள் நின் பெண்டிர் கேளாமை – கலி 108/61
TOP


குரவையோடு (1)

பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப – மது 97
TOP


குரற்கு (1)

போது ஆர கொள்ளும் கமழ் குரற்கு என்னும் – கலி 32/17
TOP


குரால் (1)

குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட – குறு 224/4
TOP


குராலம் (1)

கவலை கவற்றும் குராலம் பறந்தலை – பதி 44/19
TOP


குராலும் (2)

முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும்/மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் – கலி 104/12,13
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும்/அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/14,15
TOP


குராலொடு (2)

குடுமி கூகை குராலொடு முரல – மது 170
ஒராஅ உருட்டும் குடுமி குராலொடு/மரா அம் சீறூர் மருங்கில் தூங்கும் – அகம் 265/19,20
TOP


குராலோடு (1)

கூகை சேவல் குராலோடு ஏறி – நற் 319/4
TOP


குராஅல் (3)

குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் – நற் 218/8
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும் – புறம் 280/5
குழி கொள் சில் நீர் குராஅல் உண்டலின் – புறம் 325/3
TOP


குரிசில் (5)

முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில்/தாய் வயிற்று இருந்து தாயம் எய்தி – பொரு 131,132
அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில்/மன்னர் நடுங்க தோன்றி பல் மாண் – பொரு 231,232
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/49
பரிசிலர்க்கு அரும் கலம் நல்கவும் குரிசில்/வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/10,11
பரிசில் நல்குவை ஆயின் குரிசில் நீ – புறம் 146/5
TOP


குரிசிலர் (1)

விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின் – மது 736
TOP


குரிசிலும் (1)

பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
TOP


குரீஇ (13)

கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன – நற் 231/6
முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை – நற் 366/9
கூம்பிய சிறகர் மனை உறை குரீஇ/முன்றில் உணங்கல் மாந்தி மன்றத்து – குறு 46/2,3
குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே – குறு 72/5
உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் – குறு 85/2
முடங்கல் இறைய தூங்கணம்_குரீஇ – குறு 374/5
நிரை பறை குரீஇ இனம் காலை போகி – அகம் 303/11
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி – அகம் 388/5
குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல – புறம் 19/8
தூக்கணம்_குரீஇ தூங்கு கூடு ஏய்ப்ப – புறம் 225/11
மனை உறை குரீஇ கறை அணல் சேவல் – புறம் 318/4
TOP


குரீஇப்பூளை (1)

குரீஇப்பூளை குறுநறுங்கண்ணி – குறி 72
TOP


குரு (4)

குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் – ஐங் 238/2
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன் – ஐங் 275/1
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி 24/71
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/15
TOP


குருக்கத்தி (2)

பாரம் பீரம் பைம் குருக்கத்தி/ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை – குறி 92,93
குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி – பரி 12/79
TOP


குருக்கத்தியொடு (1)

துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு/பித்திகை விரவு மலர் கொள்ளீரோ என – நற் 97/6,7
TOP


குருகிலை (1)

குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம் – குறி 73
TOP


குருகின் (17)

பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ – பெரும் 376
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின்/வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல் – நற் 74/8,9
இரை ஆர் குருகின் நிரை பறை தொழுதி – நற் 123/2
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/4
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின்/கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ – நற் 189/4,5
கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய – நற் 211/4
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும் – நற் 375/2
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 163/3
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் – ஐங் 17/2
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் – ஐங் 86/1
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப – பதி 83/2
பறாஅ குருகின் உயிர்த்தலும் உயிர்த்தனன் – கலி 54/11
மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 40/3
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ – அகம் 55/7
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் – அகம் 81/5
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க – அகம் 235/13
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 300/4
TOP


குருகு (51)

குருகு நரல மனை மரத்தான் – மது 268
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம் – நற் 4/11
இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம் – நற் 27/8
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/10
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி – நற் 54/4
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும் – நற் 131/6
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி – நற் 159/4
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் – நற் 167/2
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த – நற் 183/9
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் – நற் 216/7
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு/குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் – நற் 291/2,3
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு – நற் 312/3
நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு – நற் 372/5
வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை – குறு 5/2
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
குருகு கொள குளித்த கெண்டை அயலது – குறு 127/1
குருகு என மலரும் பெரும் துறை – குறு 226/6
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் – குறு 325/5
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் – ஐங் 7/4
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
தனி குருகு உறங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 144/2
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் – ஐங் 180/3
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும் – ஐங் 184/2
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/2
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
வால் இணர் படு சினை குருகு இறைகொள்ளும் – பதி 30/4
குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை – பரி 2/43
குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் – பரி 6/76
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/41
குருகு எறி வேலோய் நின் குன்ற கீழ் நின்ற – பரி 19/36
தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே – கலி 121/16
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர் – கலி 126/6
வெண்_குருகு நரல வீசும் – அகம் 13/23
ஈந்து குருகு உருகும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 55/2
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/8
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி – அகம் 202/6
புலம்-தொறும் குருகு இனம் நரல கல்லென – அகம் 217/11
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் – அகம் 226/6
கண்டல் கானல் குருகு_இனம் ஒலிப்ப – அகம் 260/3
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல் – அகம் 306/5
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் – அகம் 381/3
TOP


குருகு_இனம் (4)

நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும் – ஐங் 184/2
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/2
கண்டல் கானல் குருகு_இனம் ஒலிப்ப – அகம் 260/3
TOP


குருகும் (2)

குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் – குறு 260/1
TOP


குருகே (1)

பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே – நற் 338/12
TOP


குருகொடு (1)

குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து – பரி 5/9
TOP


குருகோடு (1)

குஞ்சர குரல குருகோடு ஆலும் – அகம் 145/15
TOP


குருசில் (29)

போர் மிகு பொருந குருசில் என பல – திரு 276
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில்/உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர் – மது 151,152
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய – மலை 186
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் – ஐங் 306/1
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
துறந்தோன் மன்ற மறம் கெழு குருசில்/அது மற்று உணர்ந்தனை போலாய் – ஐங் 471/3,4
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி – ஐங் 473/1
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/5
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில்/நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும் – பதி 24/14,15
போர் மிகு குருசில் நீ மாண்டனை பலவே – பதி 31/36
மாண்டனை பலவே போர் மிகு குருசில் நீ – பதி 32/1
பிறிது ஆறு செல்-மதி சினம் கெழு குருசில்/எழூஉ புறந்தரீஇ பொன் பிணி பலகை – பதி 53/14,15
ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே – பதி 55/21
சினம் கெழு குருசில் நின் உடற்றிசினோர்க்கே – பதி 72/16
வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில்/விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/15,16
உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில்/வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந – பதி 88/20,21
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/19
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில்/மயங்கு வள்ளை மலர் ஆம்பல் – புறம் 16/12,13
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
உறந்தையோனே குருசில்/பிறன் கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே – புறம் 68/18,19
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில்/இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் – புறம் 161/20,21
வேல் கெழு குருசில் கண்டேன் ஆதலின் – புறம் 198/10
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் – புறம் 210/12
இறைஞ்சியோனே குருசில் பிணங்கு கதிர் – புறம் 285/14
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில்/நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/2,3
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே – புறம் 321/10
பரிசில் மன்னும் குருசில் கொண்டதுவே – புறம் 333/19
படை தொட்டனனே குருசில் ஆயிடை – புறம் 341/15
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே – புறம் 377/30
TOP


குருசிலை (1)

நீயும் குருசிலை அல்லை மாதோ – ஐங் 480/2
TOP


குருத்து (1)

குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது – அகம் 333/9
TOP


குருத்தொடு (1)

பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய – குறு 372/1
TOP


குருதி (55)

குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் – திரு 52
குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 242
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப – பெரும் 414
தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப – முல் 96
வய வேந்தர் ஒண் குருதி/சின தீயின் பெயர்பு பொங்க – மது 30,31
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 172
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி – நற் 34/3
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய் – நற் 158/7
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் – நற் 192/1
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள் – நற் 399/2
குருதி பூவின் குலை காந்தட்டே – குறு 1/4
விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட – பதி 29/11
செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து – பதி 35/8
குருதி செம் புனல் ஒழுக – பதி 36/13
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
குருதி பனிற்றும் புலவு களத்தோனே – பதி 57/3
குழூஉ சிறை எருவை குருதி ஆர – பதி 67/9
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது – பதி 79/16
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு – பதி 88/11
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/70
குருதி துடையா குறுகி மருவ இனியர் – பரி 16/29
குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று – பரி 20/5
குருதி கோட்டொடு குடர் வலந்தன – கலி 103/27
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற – கலி 106/38
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/8
புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர் – அகம் 31/10
குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய் – அகம் 74/4
குருதி ஆரும் எருவை செம் செவி – அகம் 111/12
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி/வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/16,17
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார – அகம் 145/8
பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய் – அகம் 193/4
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/3
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை – அகம் 268/3
கொழுப்பு ஆ எறிந்து குருதி தூஉய் – அகம் 309/5
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/14
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ – அகம் 337/14
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை – அகம் 381/9
புனல் குருதி உலை கொளீஇ – புறம் 26/9
குருதி வேட்கை உரு கெழு முரசம் – புறம் 50/5
குருதி செம் கை கூந்தல் தீட்டி – புறம் 62/3
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி – புறம் 69/10
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/14
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் – புறம் 150/5
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய – புறம் 227/5
சேறுபடு குருதி செம்மல் உக்கு ஓஒ – புறம் 285/10
குருதி பற்றிய வெருவரு தலையர் – புறம் 337/18
குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு – புறம் 345/16
உழக்கு குருதி ஓட்டி – புறம் 353/13
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க – புறம் 368/10
குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக – புறம் 369/5
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப – புறம் 370/13
குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே – புறம் 371/27
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/7
TOP


குருதித்தே (1)

கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே/போர் அடு தானையான் யாறு – பரி 12/85,86
TOP


குருதிய (1)

மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்-காலை – கலி 106/13
TOP


குருதியால் (1)

தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
TOP


குருதியின் (1)

அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின்/மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து – பதி 11/8,9
TOP


குருதியொடு (9)

குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி – திரு 233
குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி – குறு 272/6
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – பதி 19/6
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – அகம் 22/10
குருதியொடு துயல்வந்து அன்ன நின் – அகம் 27/16
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து – புறம் 271/5
குருதியொடு துயல்வரும் மார்பின் – புறம் 288/8
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள் – புறம் 373/5
TOP


குருந்த (1)

குருந்த கண்ணி கோவலர் – ஐங் 439/2
TOP


குருந்தம் (1)

குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை – கலி 111/7
TOP


குருந்தின் (3)

நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து – அகம் 85/12
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து – அகம் 194/14
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/10
TOP


குருந்து (1)

குருந்து அவிழ் குறும்_பொறை பயிற்ற – நற் 321/9
TOP


குருந்தும் (2)

மா இரும் குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும் – குறி 95
குல்லையும் குருந்தும் கோடலும் பாங்கரும் – கலி 103/3
TOP


குருந்தும்-மார் (1)

கொன்றையொடு மலர்ந்த குருந்தும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 436/3
TOP


குருந்தே (1)

குருந்தே முல்லை என்று – புறம் 335/2
TOP


குருந்தொடு (3)

குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் – குறு 148/4
முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை – கலி 113/25
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம் – அகம் 133/15
TOP


குரும்பி (4)

பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும் – பெரும் 277
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 8/2
குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 72/5
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் – அகம் 307/10
TOP


குரும்பை (7)

அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் – மது 683
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி – நற் 269/1
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே – ஐங் 442/5
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை/குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் – கலி 83/8,9
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 253/22
இரும் பனையின் குரும்பை நீரும் – புறம் 24/12
TOP


குரும்பையின் (1)

குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் – பரி 16/21
TOP


குருவி (2)

இருவி இருந்த குருவி வருந்து-உற – ஐங் 295/4
குருவி ஆர்ப்ப குரல் குவிந்தன தினை – பரி 18/47
TOP


குருளை (18)

ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை/மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி – பொரு 139,140
திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை/கறவா பால் முலை கவர்தல் நோனாது – சிறு 130,131
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 449
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு – பட் 221
ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை/மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் – மலை 501,502
வல்லிய பெரும் தலை குருளை மாலை – நற் 2/5
குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி – நற் 195/2
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை/வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/2,3
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/2
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை/கான யானை அணங்கி ஆஅங்கு – குறு 119/1,2
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் – குறு 209/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை/வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும் – ஐங் 265/1,2
குருளை பன்றி கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 397/2
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை/மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த – அகம் 147/3,4
இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை/தோல் முலை பிணவொடு திளைக்கும் – அகம் 201/17,18
குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 275/12
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை/நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட – அகம் 329/10,11
புலி புறங்காக்கும் குருளை போல – புறம் 42/10
TOP


குருளையின் (1)

இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை – குறு 47/2
TOP


குருளையொடு (1)

தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு/வள மலை சிறுதினை உணீஇய கானவர் – ஐங் 268/1,2
TOP


குரூஉ (39)

குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 313
மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள் – மது 49
குரூஉ கொடிய எரி மேய – மது 155
குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 245
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 292
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து – மது 387
குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின் – மது 757
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க – நெடு 28
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி – நெடு 103
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் – பட் 112
குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் – மலை 169
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் – மலை 349
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை – மலை 517
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 149/6
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 249/5
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய – பதி 42/22
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/71
கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா – கலி 105/36
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/9
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள் – அகம் 79/7
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர் – அகம் 133/1
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி – அகம் 136/27
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் – அகம் 159/18
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/16
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/4
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி – அகம் 293/6
குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 304/5
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் – அகம் 316/6
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/14
குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி – புறம் 18/10
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய – புறம் 227/5
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை – புறம் 228/2
குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய் – புறம் 257/3
கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப – புறம் 269/11
கரும் குரல் நொச்சி கண் ஆர் குரூஉ தழை – புறம் 271/2
TOP


குரை (4)

நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பகம் புகு-தொறும் – பொரு 240
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு – பதி 24/19
குவவு குரை இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 84/20
TOP


குரைக்கும் (1)

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில் – சிறு 132
TOP


குரைத்து (1)

இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/15
TOP


குரைப்ப (1)

விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய – அகம் 140/9
TOP


குரைப்பினும் (1)

காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும்/நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும் – குறி 240,241
TOP


குல்லை (7)

முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ – திரு 201
குல்லை கரியவும் கோடு எரி நைப்பவும் – பொரு 234
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த – சிறு 29
குல்லை பிடவம் சிறுமாரோடம் – குறி 78
குல்லை குளவி கூதளம் குவளை – நற் 376/5
குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது – குறு 11/5
குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி – பரி 12/79
TOP


குல்லையும் (1)

குல்லையும் குருந்தும் கோடலும் பாங்கரும் – கலி 103/3
TOP


குல (2)

குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் – பரி 15/10
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் – பரி 15/10
TOP


குலமுதல் (1)

மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தி – ஐங் 259/3
TOP


குலவு (6)

கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 108
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர் – நற் 386/3
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல் – ஐங் 153/3
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – அகம் 38/13
குலவு சினை பூ கொய்து – புறம் 11/4
ஓங்கு மணல் குலவு தாழை – புறம் 24/14
TOP


குலாவர (1)

வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி – புறம் 324/6
TOP


குலாஅ (1)

குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர் – அகம் 265/17
TOP


குலை (41)

இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி – திரு 308
கோள் தெங்கின் குலை வாழை – பொரு 208
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் – சிறு 167
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் – பெரும் 359
நாடு பல கழிந்த பின்றை நீடு குலை/காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 371,372
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை/நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு – நெடு 24,25
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல் – குறி 84
கோள் தெங்கின் குலை வாழை – பட் 16
காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன – பட் 153
இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு – மலை 132
கற்றை ஈந்தின் முற்று குலை அன்ன – நற் 174/1
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் – நற் 313/7
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக – நற் 359/2
குருதி பூவின் குலை காந்தட்டே – குறு 1/4
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/3
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் – ஐங் 226/2
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன – ஐங் 293/1
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் – பதி 24/12
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் – பதி 66/17
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா – பதி 79/11
பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் – பரி 2/44
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் – பரி 14/14
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் – பரி 19/76
அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை/குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் – பரி 20/99,100
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள் – கலி 40/12
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/15
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/14
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை/ஊழ் உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த – அகம் 2/1,2
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் – அகம் 21/20
நெருங்கு குலை பிடவமொடு ஒருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 23/4
கூன் முள் முள்ளி குவி குலை கழன்ற – அகம் 26/1
பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற – அகம் 95/6
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள் – அகம் 108/15
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/12
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு – அகம் 134/11
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/20
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ – அகம் 264/3
குலை இறைஞ்சிய கோள் தாழை – புறம் 17/9
TOP


குலை-தொறூஉம் (1)

கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால் – கலி 43/25
TOP


குலை_வாய் (1)

குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3
TOP


குலைப்பதன் (3)

கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/17
குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/23
நுதி நுனை கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/29
TOP


குலையினை (1)

கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை/அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/2,3
TOP


குலைஇ (2)

திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் – பதி 88/32
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு – அகம் 175/16
TOP


குலைஇய (1)

மலை மிசை குலைஇய உரு கெழு திருவில் – அகம் 84/1
TOP


குவட்டு (1)

கூழை மூங்கில் குவட்டு இடையதுவே – குறு 179/7
TOP


குவவு (25)

இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் – மது 336
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர் – மது 586
அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 120
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் நீந்தி – நற் 207/5
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி – நற் 235/6
கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை – நற் 350/7
குவவு மென் முலையள் கொடி கூந்தலளே – குறு 132/2
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் அடைகரை – குறு 236/3
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/6
குவவு குரை இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 84/20
குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு – பதி 88/11
வார்ந்து புனைந்து அன்ன ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – பதி 90/34
கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி – அகம் 39/21
குறுக வந்து குவவு நுதல் நீவி – அகம் 49/6
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – அகம் 180/2
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு – அகம் 183/7
இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை – அகம் 201/17
ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – அகம் 222/6
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை – அகம் 248/12
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் சேர்ப்ப – அகம் 310/10
குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் – அகம் 330/12
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/11
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் – அகம் 350/14
குன்று இழி களிற்றின் குவவு மணல் நீந்தி – அகம் 360/14
குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு – அகம் 400/9
TOP


குவளை (71)

பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி – திரு 22
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் – மது 566
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 588
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83
தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி – குறி 63
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் – மலை 189
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண் – நற் 6/3
பறியா குவளை மலரொடு காந்தள் – நற் 34/2
இவளொடும் செலினோ நன்றே குவளை/நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ – நற் 37/4,5
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை/வண்டு படு வான் போது கமழும் – நற் 105/8,9
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை/எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள் – நற் 160/8,9
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய – நற் 204/3
குவளை உண்கண் இவள் ஈண்டு ஒழிய – நற் 205/6
குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி – நற் 262/7
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/8
ஆயமொடு குற்ற குவளை/மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே – நற் 317/9,10
குவளை குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு – நற் 332/2
பன் மாண் அகட்டில் குவளை ஒற்றி – நற் 370/8
குல்லை குளவி கூதளம் குவளை/இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் – நற் 376/5,6
யாரோ பிரிகிற்பவரே குவளை/நீர் வார் நிகர் மலர் அன்ன நின் – நற் 391/8,9
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/5
அமளி தைவந்தனனே குவளை/வண்டு படு மலரின் சாஅய் – குறு 30/4,5
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும – குறு 167/3
இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை/குறும் தாள் நாள்_மலர் நாறும் – குறு 270/6,7
குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை/வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ – குறு 291/6,7
குவளை நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – குறு 300/1
சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் – குறு 321/2
குவளை உண்கண் கலுழ – குறு 339/6
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/5
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும் – குறு 346/4
நீர் கால்யாத்த நிரை இதழ் குவளை/கோடை ஒற்றினும் வாடாது ஆகும் – குறு 388/1,2
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல் – ஐங் 72/3
கள் நறும் குவளை நாறி – ஐங் 73/3
பாசடை நிவந்த பனி மலர் குவளை/உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல் இயல் – ஐங் 225/2,3
குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல – ஐங் 500/2
தொடர்ந்த குவளை தூ நெறி அடைச்சி – பதி 27/2
குவளை குழை காதின் கோல செவியின் – பரி 11/97
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு – பரி 11/102
நீருள் குவளை வெந்து அற்று – கலி 41/31
சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை/மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை – அகம் 19/10,11
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை/பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட – அகம் 27/13,14
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை/கூம்பு விடு பன் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து – அகம் 36/3,4
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் – அகம் 38/2
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை/கூம்பு விடு பன் மலர் மாந்தி கரைய – அகம் 56/4,5
மா தாள் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 62/4
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ – அகம் 125/6
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/9
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என – அகம் 129/16
குவளை உண்கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 138/2
குவளை உண்கண் இவளும் யானும் – அகம் 156/8
தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி – அகம் 165/11
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ – அகம் 179/12
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை/அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/5,6
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை – அகம் 183/1
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளை/தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் – அகம் 223/14,15
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை/கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி – அகம் 228/4,5
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு – அகம் 285/13
மல்லல் அறைய மலிர் சுனை குவளை/தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய – அகம் 308/11,12
குவளை உண்கண் கலுழ நின் மாட்டு – அகம் 310/5
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை/குறும் தொடர் அடைச்சிய நறும் பல் கூழை – அகம் 358/5,6
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 361/2
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை/எதிர் மலர் இணை போது அன்ன தன் – அகம் 381/19,20
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் – அகம் 393/24
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை/மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன – அகம் 395/1,2
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை/வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/2,3
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை/கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் – புறம் 116/1,2
குவளை பைம் சுனை பருகி அயல – புறம் 132/5
பனி நீர் பூவா மணி மிடை குவளை/வால் நார் தொடுத்த கண்ணியும் கலனும் – புறம் 153/7,8
குவளை உண்கண் இவளை தாயே – புறம் 348/6
TOP


குவளையர் (1)

வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர்/வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 58/2,3
TOP


குவளையின் (1)

கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே – ஐங் 277/5
TOP


குவளையும் (5)

பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும்/அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/2,3
நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும் – பரி 2/13
குவளையும் நின் உழவு அன்றோ இகலி – கலி 64/16
கழனி உழவர் குற்ற குவளையும்/கடி மிளை புறவின் பூத்த முல்லையொடு – அகம் 216/9,10
நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும்/வன்_புல கேளிர்க்கு வரு விருந்து அயரும் – புறம் 42/16,17
TOP


குவளையொடு (5)

அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி – பெரும் 293
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி – பட் 241
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை – நற் 367/8
குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நறு நுதல் – குறு 59/3
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ – குறு 62/2
TOP


குவி (32)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த – சிறு 29
கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ – முல் 95
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை – நற் 86/7
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை – நற் 188/2
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ – நற் 266/2
குவி முகிழ் எருக்கம் கண்ணியும் சூடுப – குறு 17/2
குவி இணர் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன – குறு 107/1
குவி இணர் ஞாழல் மா சினை சேக்கும் – பதி 51/5
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு – பதி 70/7
கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு – பரி 8/118
கோட்டியுள் கொம்பர் குவி முலை நோக்குவோன் – பரி 12/50
சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை – கலி 107/6
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர – கலி 146/8
கூன் முள் முள்ளி குவி குலை கழன்ற – அகம் 26/1
பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற – அகம் 95/6
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/12
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை – அகம் 134/9
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ – அகம் 135/8
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி – அகம் 144/15
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த – அகம் 157/2
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர் – அகம் 225/11
கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து – அகம் 240/11
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/6
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி – அகம் 301/11
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/11
குவி முகை முருக்கின் கூர் நுனை வை எயிற்று – அகம் 317/4
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை – அகம் 367/8
நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவி இணர் – புறம் 106/1
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த – புறம் 238/1
சுட்டு குவி என செத்தோர் பயிரும் – புறம் 240/8
TOP


குவித்த (2)

அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த/பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/7,8
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் – அகம் 116/2
TOP


குவித்து (5)

நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை – நற் 159/3
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/2
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு – பதி 71/5
கலி மயில் கலாவம் கால் குவித்து அன்ன – புறம் 146/8
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து/படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி – புறம் 370/14,15
TOP


குவிந்த (3)

கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – பரி 20/98
போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் – கலி 118/10
குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர் – அகம் 329/4
TOP


குவிந்தன (1)

குருவி ஆர்ப்ப குரல் குவிந்தன தினை – பரி 18/47
TOP


குவிந்து (1)

சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு – நற் 312/3
TOP


குவியல் (1)

குவியல் கண்ணி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 21/24
TOP


குவை (11)

நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – குறு 52/3
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் – குறு 179/5
குவளை நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – குறு 300/1
குவை இரும் புன்னை குடம்பை சேர – அகம் 40/4
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/2
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் – அகம் 113/14
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/2
தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இரும் கூந்தல் – அகம் 197/10
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – அகம் 266/4
குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே – புறம் 25/14
குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை சேப்ப – புறம் 347/7
TOP


குவையொடும் (1)

பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என – புறம் 152/29
TOP


குவைஇ (14)

தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் – பெரும் 104
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ/புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் – குறி 98,99
மணல் குவைஇ மலர் சிதறி – பட் 178
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ/மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய – நற் 175/2,3
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ/யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு – நற் 176/7,8
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ/ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து – நற் 388/6,7
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ/தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே – ஐங் 361/2,3
ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண் – அகம் 127/9
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ/பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/2,3
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ/நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் – அகம் 249/7,8
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ/காஞ்சி நீழல் தமர் வளம் பாடி – அகம் 286/3,4
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ/படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக – அகம் 287/1,2
மீன் நொடுத்து நெல் குவைஇ/மிசை அம்பியின் மனை மறுக்குந்து – புறம் 343/1,2
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ/விருந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன் – புறம் 374/14,15
TOP


குவைஇய (3)

குன்று என குவைஇய குன்றா குப்பை – பொரு 244
தெண் நீர் உயர் கரை குவைஇய/தண் ஆன்பொருநை மணலினும் பலவே – அகம் 93/22,23
கூர் வேல் குவைஇய மொய்ம்பின் – புறம் 118/4
TOP


குவைஇயும் (1)

சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும்/வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது – அகம் 110/7,8
TOP


குழக்கு (1)

மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே – கலி 108/21
TOP


குழம்பின் (1)

வார்ந்து உகு சில் நீர் வழிந்த குழம்பின்/ஈர் சேறு ஆடிய இரும் பல் குட்டி – பெரும் 340,341
TOP


குழல் (37)

அறல் குழல் பாணி தூங்கியவரொடு – சிறு 162
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் – சிறு 163
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற – குறி 222
குழல் அகவ யாழ் முரல – பட் 156
விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ – மலை 8
கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப – நற் 364/10
குழல் தொடங்கினரே கோவலர் – நற் 371/8
குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும் – குறு 151/3
தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும் – ஐங் 215/4
துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன – ஐங் 458/1
குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப – பரி 7/79
வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர் – பரி 10/80
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் – பரி 15/42
கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும் – பரி 19/41
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை – பரி 22/40
நரம்பின் தீம் குரல் நிறுக்கும் குழல் போல் – கலி 33/22
மணி மாலை ஊதும் குழல்/கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை – கலி 101/35,36
ஒழுகிய கொன்றை தீம் குழல் முரற்சியர் – கலி 106/3
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு – கலி 118/13
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
பனி இருள் சூழ்தர பைதல் அம் சிறு குழல்/இனி வரின் உயரும்-மன் பழி என கலங்கிய – கலி 129/16,17
கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என் – கலி 130/15
இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற – கலி 143/37
கொன்றை அம் சினை குழல் பழம் கொழுதி – அகம் 15/15
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ – அகம் 73/2
வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா-காலே – அகம் 74/17
கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக – அகம் 82/2
குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 219/16
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/8
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் – அகம் 245/16
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து – அகம் 265/9
நினையா மாக்கள் தீம் குழல் கேட்டே – அகம் 305/16
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து – அகம் 354/5
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி – அகம் 399/12
குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே – புறம் 143/15
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க – புறம் 307/6
TOP


குழலர் (1)

கொன்றை அம் குழலர் பின்றை தூங்க – அகம் 54/11
TOP


குழலன் (2)

குழலன் கோட்டன் குறும் பல் இயத்தன் – திரு 209
பகலிட கண்ணியன் பைதல் குழலன்/சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/39,40
TOP


குழலால் (1)

ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/62
TOP


குழலின் (4)

செம் தீ தோட்ட கரும் துளை குழலின்/இன் தீம் பாலை முனையின் குமிழின் – பெரும் 179,180
ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி – நற் 113/11
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ் – பரி 12/40
ஒருதிறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ – பரி 17/11
TOP


குழலினும் (1)

குழலினும் இனைகுவள் பெரிதே – ஐங் 306/3
TOP


குழலை (1)

முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை/இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் – பரி 28/1,2
TOP


குழலோடு (1)

கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி – நற் 69/8
TOP


குழவி (37)

இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி/வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ – திரு 259,260
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி/கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் – பெரும் 243,244
வீழ் இல் தாழை குழவி தீம் நீர் – பெரும் 357
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 384
மோட்டு எருமை முழு_குழவி – பட் 14
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – பட் 96
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி/ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 500,501
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி/அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின் – மலை 506,507
மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி/பேஎய் வாங்க கைவிட்டு ஆங்கு – நற் 15/7,8
பைதல் அம் குழவி தழீஇ ஒய்யென – நற் 47/4
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி/தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் – நற் 120/1,2
நிலம் செல செல்லா கயம் தலை குழவி/சேரி அம் பெண்டிர் நெஞ்சத்து எறிய – நற் 171/3,4
குழவி சேதா மாந்தி அயலது – நற் 213/4
இரும் புனிற்று எருமை பெரும் செவி குழவி/பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும் – நற் 271/1,2
மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன – குறு 64/3
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி/தாய் காண் விருப்பின் அன்ன – குறு 132/4,5
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி/கானவர் எடுப்ப வெரீஇ இனம் தீர்ந்து – குறு 322/1,2
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து – குறு 344/5
முழந்தாள் இரும் பிடி கயம் தலை குழவி/நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற – குறு 394/1,2
அன்னாய் என்னும் குழவி போல – குறு 397/5
நடுங்கு நடை குழவி கொளீஇய பலவின் – ஐங் 216/3
குழவி வேனில் விழவு எதிர்கொள்ளும் – கலி 36/9
குழவி வளர்ப்பவர் போல பாராட்டி – கலி 50/22
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை – கலி 80/18
கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல் – கலி 103/15
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/7
ஒய்யென எழுந்த செம் வாய் குழவி/தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண் – அகம் 165/3,4
தூங்கு நடை குழவி துயில் புறங்காப்ப – அகம் 168/10
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/4
நெஞ்சு அமர் குழவி போல நொந்து நொந்து – அகம் 293/12
தாய் இல் தூவா குழவி போல – புறம் 4/18
குழவி கொள்பவரின் ஓம்பு-மதி – புறம் 5/7
பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர் – புறம் 44/6
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் – புறம் 74/1
ஈன்றோள் நீத்த குழவி போல – புறம் 230/7
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி/புன் தலை சிறாஅர் கன்று என பூட்டும் – புறம் 319/10,11
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ – புறம் 379/15
TOP


குழவிக்கு (3)

காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் – ஐங் 92/2
புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல – புறம் 68/8
புலி-பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு/சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும் – புறம் 323/1,2
TOP


குழவிய (2)

வருடை மான் குழவிய வள மலை நாடனை – கலி 43/14
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த – புறம் 369/26
TOP


குழவியின் (2)

உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது – குறு 181/4
மறுகுபட அறை புரை அறு குழவியின்/அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர் – பரி 10/83,84
TOP


குழவியை (1)

குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து – கலி 99/4
TOP


குழவியொடு (2)

துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு/பிடி புணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க என – பொரு 125,126
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த – அகம் 49/4
TOP


குழறவும் (1)

வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும்/அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய – பட் 268,269
TOP


குழறினும் (2)

குன்ற கூகை குழறினும் முன்றில் – குறு 153/1
மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும்/நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/13,14
TOP


குழறு (1)

கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி – பதி 22/36
TOP


குழறும் (3)

ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும்/அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள் – நற் 319/5,6
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும்/வளை கண் சேவல் வாளாது மடியின் – அகம் 122/14,15
கதுமென குழறும் கழுது வழங்கு அரைநாள் – அகம் 260/13
TOP


குழாத்தர் (1)

எமக்கு இல் என்னார் நின் மறம் கூறு குழாத்தர்/துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை – பதி 39/2,3
TOP


குழாத்தொடு (1)

ஈர் குழாத்தொடு இறைகூர்ந்த – புறம் 136/4
TOP


குழாமும் (1)

இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும்/இடனும் வலனும் நினையினிர் நோக்கி – மலை 265,266
TOP


குழாய் (6)

கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் – கலி 13/26
ஒண் குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின் – கலி 37/21
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய்/வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/15,16
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய்/மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி – கலி 58/21,22
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ – கலி 132/17
TOP


குழாஅத்து (1)

பல் வேறு குழாஅத்து இசை எழுந்து ஒலிப்ப – மது 360
TOP


குழாஅம் (2)

துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் – பதி 16/3
குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு – புறம் 345/16
TOP


குழாஅய் (2)

கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/7
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி – அகம் 311/10
TOP


குழாஅலின் (1)

கொழு மீன் ஆர்கைய மரம்-தொறும் குழாஅலின்/வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/5,6
TOP


குழி (14)

குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை – பெரும் 344
அரும் கரை கவிய குத்தி குழி கொன்று – பட் 223
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி/கொன்றை ஒள் வீ தாஅய் செல்வர் – குறு 233/1,2
பழம் குழி அகழ்ந்த கானவன் கிழங்கினொடு – குறு 379/2
கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை – ஐங் 208/2
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25
தொடு குழி மருங்கில் துவ்வா கலங்கல் – அகம் 121/4
சால் அவிழ் நெடும் குழி நிறைய வீசும் – அகம் 152/20
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி/நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்வு_இடம் பெறாது – அகம் 155/9,10
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம் – அகம் 173/15
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை – அகம் 211/9
நீடு குழி அகப்பட்ட – புறம் 17/15
நிலை கலங்க குழி கொன்று – புறம் 17/18
குழி கொள் சில் நீர் குராஅல் உண்டலின் – புறம் 325/3
TOP


குழி-தொறும் (1)

வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும்/விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலை – மலை 127,128
TOP


குழிசி (11)

முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி – பெரும் 99
புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ – பெரும் 159
சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம் – பெரும் 366
விளம்பழம் கமழும் கமம் சூல் குழிசி/பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் – நற் 12/1,2
கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார் – அகம் 77/7
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/14
இரும் கண் குழிசி கவிழ்ந்து இழுது மறப்ப – புறம் 65/2
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி/வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி – புறம் 168/9,10
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7
ஆடு-உறு குழிசி பாடு இன்று தூக்கி – புறம் 371/6
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் – புறம் 393/4
TOP


குழிசியொடு (1)

வெண் கோள் தோன்றா குழிசியொடு/நாள் உறை மத்து ஒலி கேளாதோனே – புறம் 257/12,13
TOP


குழித்த (7)

வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த/அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 107,108
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் – பெரும் 397
கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி – நற் 240/7
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – அகம் 326/4
கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த/உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/6,7
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் – புறம் 15/1
TOP


குழிந்த (3)

திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 91
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த/நிரம்பா நீள் இடை தூங்கி – அகம் 379/25,26
நரை மூதாளர் நாய் இட குழிந்த/வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி – புறம் 52/14,15
TOP


குழியில் (1)

குழியில் கொண்ட மராஅ யானை – அகம் 13/7
TOP


குழீஇ (27)

தண் வைப்பின் நால் நாடு குழீஇ/மண் மருங்கினான் மறு இன்றி – பொரு 226,227
தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ/செவ்வி பார்க்கும் செழு நகர் முற்றத்து – பெரும் 434,435
குன்று பல குழீஇ பொலிவன தோன்ற – மது 488
சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ/நால் வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர – மது 521,522
பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ/விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன் – மது 525,526
செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ/குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி – நெடு 153,154
மலர் தலை மன்றத்து பலர் உடன் குழீஇ/கையினும் கலத்தினும் மெய் உற தீண்டி – பட் 69,70
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ/கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட – பட் 265,266
வழு இலள் அம்ம தானே குழீஇ/அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர் – நற் 143/6,7
துறு கல் மீமிசை குறுவன குழீஇ/செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் – நற் 206/3,4
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ/கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின் – நற் 207/7,8
சாரல் வரைய கிளை உடன் குழீஇ/வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும் – நற் 304/2,3
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் – குறு 303/2
வரை_அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ/பெயர்வு-உழி பெயர்வு-உழி தவிராது நோக்கி – ஐங் 204/2,3
குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா – கலி 97/24
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ/படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/19,20
கொண்மூ குழீஇ முகந்து – கலி 145/22
ஒழுகை நோன் பகடு ஒப்ப குழீஇ/அயிர் திணி அடைகரை ஒலிப்ப வாங்கி – அகம் 30/6,7
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ/மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு – அகம் 215/13,14
கள்ளி அம் பறந்தலை களர்-தொறும் குழீஇ/உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/7,8
கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்து ஆங்கு – அகம் 233/10
சீர் மிகு பாடலி குழீஇ கங்கை – அகம் 265/5
இரும் பிடி தொழுதியின் ஈண்டுவன குழீஇ/வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/6,7
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ/சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன் – அகம் 348/12,13
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும் – அகம் 375/6
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ/பெரு மலை அன்ன தோன்றல சூல் முதிர்பு – புறம் 161/2,3
செம் செவி எருவை குழீஇ/அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 373/38,39
TOP


குழீஇய (9)

நனை ஞாழலொடு மரம் குழீஇய/அவண் முனையின் அகன்று மாறி – பொரு 197,198
நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து – மலை 77
மள்ளர் குழீஇய விழவினானும் – குறு 31/1
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய/பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு – குறு 139/3,4
கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை – குறு 372/5
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
நன் மரம் குழீஇய நனை முதிர் சாடி – அகம் 166/1
நிரை பல குழீஇய நெடுமொழி புல்லி – அகம் 393/18
கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/11
TOP


குழீஇயவை (1)

உருவ பல் கொண்மூ குழீஇயவை போல – கலி 104/16
TOP


குழீஇயின (1)

நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து – மலை 137
TOP


குழீஇயினர் (1)

நிரை_நிரை குழீஇயினர் உடன்சென்று – பரி 24/70
TOP


குழு (3)

அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின் – மது 64
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
குன்றகத்ததுவே குழு மிளை சீறூர் – நற் 95/7
TOP


குழும்பில் (1)

ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர – மது 273
TOP


குழும்பின் (2)

பிண கோட்ட களிற்று குழும்பின்/நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் – மது 24,25
கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்ப – மது 241
TOP


குழும (1)

கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும/வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின் – மது 677,678
TOP


குழுமலின் (2)

ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/2
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ – அகம் 221/12
TOP


குழுமு (1)

குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி – பெரும் 237
TOP


குழுமும் (7)

கல் முகை சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ – நற் 255/5
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/6
எழுதரு மழையின் குழுமும்/பெரும் கல் நாடன் வரும்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 218/4,5
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் – அகம் 92/4
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும்/பனி இரும் சோலை எமியம் என்னாய் – அகம் 112/6,7
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு – அகம் 261/13
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் – அகம் 322/11
TOP


குழுமூர் (1)

நல் ஆன் பரப்பின் குழுமூர் ஆங்கண் – அகம் 168/5
TOP


குழுவின் (1)

குறும் பல் குழுவின் குன்று கண்டு அன்ன – மது 501
TOP


குழுவின (1)

கூழ் உடை நன் மனை குழுவின இருக்கும் – நற் 367/5
TOP


குழுவினர் (1)

கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர்/கதழ் இசை வன்கணினர் – புறம் 377/26,27
TOP


குழுவொடு (1)

குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/11
TOP


குழூஉ (14)

நிலத்து ஆற்றும் குழூஉ புதவின் – மது 165
இன் கலி யாணர் குழூஉ பல பயின்று ஆங்கு – மது 330
பல் வேறு குழூஉ கொடி பதாகை நிலைஇ – மது 373
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப – நற் 238/2
குன்று தலைமணந்து குழூஉ கடல் உடுத்த – பதி 31/1
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு – பதி 41/7
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி – பதி 49/9
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் – பதி 53/16
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி – பதி 66/5
நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் – பதி 66/11
குழூஉ சிறை எருவை குருதி ஆர – பதி 67/9
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய – அகம் 220/4
குழூஉ களிற்று குறும்பு உடைத்தலின் – புறம் 97/9
TOP


குழை (68)

நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை/சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ – திரு 86,87
பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் – பொரு 30
அர வாய் வேம்பின் அம் குழை தெரியலும் – பொரு 144
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 161
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை/இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 312,313
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம் – மது 448
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – மது 709
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண் – நெடு 139
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 105
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை/பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் – பட் 23,24
மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை/பழம் பிணி வைகிய தோள் இணை – நற் 20/9,10
கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல் – நற் 54/9
கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை – நற் 120/3
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்து அன்ன – நற் 286/1
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட – நற் 312/2
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/3
குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/8
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூம்_குழை என்னும் – குறு 159/5
குழை பிசைந்தனையேம் ஆகி சாஅய் – குறு 289/3
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை/தழையினும் உழையின் போகான் – குறு 294/6,7
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர் – குறு 398/3
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ – பதி 14/15
பொன் செய் பூம் குழை மீமிசை தோன்றும் – பதி 86/11
வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு_குழை_ஒருவனை – பரி 1/5
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
சாய் குழை பிண்டி தளிர் காதில் தையினாள் – பரி 11/95
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் – பரி 11/96
குவளை குழை காதின் கோல செவியின் – பரி 11/97
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர – பரி 23/33
ஒரு_குழை_ஒருவன் போல் இணர் சேர்ந்த மராஅமும் – கலி 26/1
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/19
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் – கலி 80/22
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி – கலி 97/13
சொல்லர் சுடரும் கனம் குழை காதினர் – கலி 103/8
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை/வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் – கலி 104/23,24
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை/ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது – கலி 109/14,15
காண்பாம் கனம்_குழை பண்பு – கலி 142/14
குழை மாண் ஒள்_இழை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 6/7
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் – அகம் 7/19
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை/நெடு நிலை யாஅம் ஒற்றி நனை கவுள் – அகம் 59/7,8
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/27
கவை இலை ஆரின் அம் குழை கறிக்கும் – அகம் 104/12
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/16
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப – அகம் 158/3
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை/அன்னிமிஞிலியின் இயலும் – அகம் 196/11,12
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி – அகம் 213/4
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர் – அகம் 225/11
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை – அகம் 236/12
ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே – அகம் 253/26
குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர – அகம் 264/2
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
எய்துக மாதோ நுமக்கே கொய் குழை/தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள் – அகம் 319/12,13
நீடு நிலை அரைய செம் குழை இருப்பை – அகம் 331/1
பைம் குழை தழையர் பழையர் மகளிர் – அகம் 331/5
கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும் – அகம் 341/2
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/7
விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப – அகம் 351/12
வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குழை வேங்கை – அகம் 378/3
அல்குல் தழை கூட்டு அம் குழை உதவிய – அகம் 383/8
பல் குழை தொடலை ஒல்கு-வயின் ஒல்கி – அகம் 390/7
பொலம் குழை உழிஞையொடு பொலிய சூட்டி – புறம் 50/4
மன்ற வேம்பின் ஒண் குழை மிலைந்து – புறம் 79/2
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி – புறம் 304/1
குறு முயலின் குழை சூட்டொடு – புறம் 395/3
TOP


குழைக்கு (5)

பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் – நெடு 38
கனம் குழைக்கு அமர்த்த சே அரி மழை கண் – நற் 16/9
குழைக்கு விளக்கு ஆகிய ஒண் நுதல் பொன்னின் – பதி 31/25
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கின் நயவர – பதி 81/29
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கம் – அகம் 3/17
TOP


குழைக (1)

ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/14
TOP


குழைத்த (5)

பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி – நற் 51/8
கொண்டல் மா மழை குடக்கு ஏர்பு குழைத்த/சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/1,2
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/12
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் – கலி 112/23
சாரல் யாஅத்து உயர் சினை குழைத்த/மாரி ஈர்ம் தளிர் அன்ன மேனி – அகம் 337/1,2
TOP


குழைத்து (1)

நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி – அகம் 203/17
TOP


குழைந்த (7)

குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே – நற் 20/11
தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப – பதி 79/7
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள – கலி 68/14
கூர் உகிர் சாடிய மார்பும் குழைந்த நின் – கலி 91/11
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த/குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை – அகம் 268/2,3
ஆடு கொள குழைந்த தும்பை புலவர் – புறம் 21/10
ஒளிறு ஒள் வாள் அட குழைந்த பைம் தும்பை – புறம் 347/3
TOP


குழைந்து (1)

அடுத்தடுத்து ஆடுவார் புல்ல குழைந்து/வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/43,44
TOP


குழைப்ப (4)

நிலம் நீர் ஆர குன்றம் குழைப்ப/அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப – நற் 5/1,2
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து – அகம் 174/6
நிலம் தண்ணென்று கானம் குழைப்ப/இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப – அகம் 314/3,4
முளி புல் கானம் குழைப்ப கல்லென – புறம் 160/2
TOP


குழைப்பு (1)

உயிர் குழைப்பு அன்ன சாயல் – அகம் 367/15
TOP


குழைய (15)

வள் இதழ் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய/நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை – மலை 334,335
குளவி தண் கயம் குழைய தீண்டி – நற் 232/2
குழைய கொடியோர் நாவே – குறு 24/5
மெல் இலை குழைய முயங்கலும் – குறு 361/5
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன் – குறு 393/1
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும் – கலி 12/13
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய/நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து – அகம் 6/10,11
இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து – அகம் 22/18
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய/இன் இசை அருவி பாடும் என்னதூஉம் – அகம் 68/2,3
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய/வான் என பூத்த பானாள் கங்குல் – அகம் 94/2,3
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு – அகம் 144/9
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய/தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் – அகம் 163/1,2
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய/முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் – அகம் 206/10,11
பயன் நிலம் குழைய வீசி பெயல் முனிந்து – அகம் 235/4
நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய/தீம் சுளை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் – புறம் 380/7,8
TOP


குழையர் (1)

இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர் – பதி 46/1
TOP


குழையவரொடு (1)

கனலும் நோய் தலையும் நீ கனம் குழையவரொடு/புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ – கலி 66/13,14
TOP


குழையவன் (1)

ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக – கலி 105/11
TOP


குழையவை (1)

ஒள் ஒளியவை ஒரு குழையவை/புள் அணி பொலம் கொடியவை – பரி 15/55,56
TOP


குழையன் (1)

குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் – நற் 50/2
TOP


குழையாது (1)

ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது/சென்று படு விறல் கவின் உள்ளி என்றும் – அகம் 75/13,14
TOP


குழையின் (1)

சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த – பரி 12/87
TOP


குழையும் (2)

வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா – கலி 90/8
கூனி குழையும் குழைவு காண் – கலி 94/30
TOP


குழையொடு (1)

நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர – அகம் 269/16
TOP


குழையோய் (1)

தாங்கல் ஒல்லுமோ பூ குழையோய் என – குறு 256/5
TOP


குழைவான் (1)

குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென – நற் 229/9
TOP


குழைவு (1)

கூனி குழையும் குழைவு காண் – கலி 94/30
TOP


குள (6)

வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர – மது 603
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என – நற் 340/3
வறுமை கூரிய மண் நீர் சிறு குள/தொடு குழி மருங்கில் துவ்வா கலங்கல் – அகம் 121/3,4
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் – புறம் 33/5
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி – புறம் 376/20
குள_மீனோடும் தாள் புகையினும் – புறம் 395/35
TOP


குள_மீனோடும் (1)

குள_மீனோடும் தாள் புகையினும் – புறம் 395/35
TOP


குளகு (9)

குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை – பெரும் 148
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து – முல் 33
குளகு மென்று ஆள் மதம் போல – குறு 136/4
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி – கலி 42/2
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட – கலி 43/20
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த – அகம் 218/2
குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பல உடன் – அகம் 229/5
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ – அகம் 292/3
உண் குளகு மறுத்த உயக்கத்து அன்ன – அகம் 392/3
TOP


குளத்த (1)

தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும் – பெரும் 273
TOP


குளத்து (4)

ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து/மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை – பரி 11/76,77
மழை நீர் அறு குளத்து வாய்பூசி ஆடும் – பரி 24/88
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1
கடை குளத்து கயம் காய – புறம் 229/4
TOP


குளப்பு (1)

குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல் – பொரு 4
TOP


குளம் (8)

நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி – மது 246
குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கி – பட் 284
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/6
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு – பரி 7/3
அறு குளம் நிறைக்குந போல அல்கலும் – அகம் 11/13
என்றூழ் வியன் குளம் நிறைய வீசி – அகம் 42/9
பெரும் குளம் காவலன் போல – அகம் 252/13
தெண் நீர் சிறு குளம் கீள்வது மாதோ – புறம் 118/3
TOP


குளம்பின் (3)

எறி பிணம் இடறிய செம் மறு குளம்பின்/பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி – பதி 65/1,2
கூர் உகிர் மாண்ட குளம்பின் அது நன்றே – கலி 96/25
செலவு அசைஇய மறு குளம்பின் நின் – புறம் 98/6
TOP


குளம்பினவே (1)

களன் உழந்து அசைஇய மறு குளம்பினவே/அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/13,14
TOP


குளம்பினும் (1)

குளம்பினும் சே_இறா ஒடுங்கின – நற் 278/8
TOP


குளம்பு (7)

நவ்வி நோன் குளம்பு அழுந்து என வெள்ளி – நற் 124/6
காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப – நற் 161/7
கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி – நற் 185/5
குறை குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின் – அகம் 207/6
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/5
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/14
நிலம் பிறக்கிடுவது போல குளம்பு குடையூஉ – புறம் 303/1
TOP


குளவாய் (1)

குளவாய் அமர்ந்தான் நகர் – பரி 23/69
TOP


குளவி (12)

குளவி பள்ளி பாயல்கொள்ளும் – சிறு 46
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா – குறி 76
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி – நற் 51/8
குளவி தண் கயம் குழைய தீண்டி – நற் 232/2
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி/கடி பதம் கமழும் கூந்தல் – நற் 346/9,10
குல்லை குளவி கூதளம் குவளை – நற் 376/5
குளவி மொய்த்த அழுகல் சில் நீர் – குறு 56/2
குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நறு நுதல் – குறு 59/3
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு – ஐங் 279/2
காண்டல் விருப்பொடு கமழும் குளவி/வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை – பதி 12/10,11
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
கூதளம் கவினிய குளவி முன்றில் – புறம் 168/12
TOP


குளவிய (1)

கான் மிகு குளவிய வன்பு சேர் இருக்கை – பதி 30/23
TOP


குளவியும் (1)

வள் இதழ் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய – மலை 334
TOP


குளவியொடு (7)

அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு/வெண்கூதாளம் தொடுத்த கண்ணியன் – திரு 191,192
பெரு வரை நீழல் வருகுவன் குளவியொடு/கூதளம் ததைந்த கண்ணியன் யாவதும் – நற் 119/8,9
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் – குறு 100/2
உரு கெழு நாற்றம் குளவியொடு விலங்கும் – அகம் 268/4
குளவியொடு மிடைந்த கூதளம் கண்ணி – அகம் 272/8
அடை மல்கு குளவியொடு கமழும் சாரல் – புறம் 90/2
நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய – புறம் 380/7
TOP


குளன் (1)

குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் – கலி 22/15
TOP


குளனும் (1)

யாறும் குளனும் வேறு பல் வைப்பும் – திரு 224
TOP


குளிக்கும் (2)

மயில் மயில் குளிக்கும் சாயல் சாஅய் – சிறு 16
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும்/யாணர் வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 2/10,11
TOP


குளித்த (2)

குருகு கொள குளித்த கெண்டை அயலது – குறு 127/1
நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து – பரி 6/87
TOP


குளித்து (6)

கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும் – பரி 9/61
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் – பரி 21/39
குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் குளித்து ஆங்கே – கலி 98/22
குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் குளித்து ஆங்கே – கலி 98/22
குளித்து பொரு கயலின் கண் பனி மல்க – அகம் 313/4
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை – புறம் 243/10
TOP


குளிப்ப (2)

கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் – புறம் 6/12
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென – புறம் 160/6
TOP


குளிப்பர் (1)

களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட – பரி 6/103
TOP


குளிர் (11)

உருகுபவை போல் என்பு குளிர் கொளீஇ – பொரு 78
குளிர் பொதும்பர் நளி தூவல் – மது 115
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க – நெடு 28
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை – மலை 110
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ – நற் 204/2
குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என – நற் 306/3
குளிர் பொய்கை அளறு நிறைய – பரி 8/93
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா – அகம் 32/6
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை – அகம் 163/9
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி – அகம் 183/11
இரும் குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே – அகம் 337/21
TOP


குளிர்ப்ப (4)

இரும் பிடி குளிர்ப்ப வீசி பெரும் களிற்று – திரு 304
இரு நிலம் குளிர்ப்ப வீசி அல்கலும் – ஐங் 470/1
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் – அகம் 23/1
இரும் களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி – அகம் 214/3
TOP


குளிர்ப்பு (1)

குன்று குளிர்ப்பு அன்ன கூதிர் பானாள் – நெடு 12
TOP


குளிரும் (1)

தழலும் தட்டையும் குளிரும் பிறவும் – குறி 43
TOP


குளிரே (2)

படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே/இசையின் இசையா இன் பாணித்தே – குறு 291/2,3
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே/சிலம்பின் சிலம்பும் சோலை – குறு 360/6,7
TOP


குளிரொடு (1)

ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய – குறு 197/3
TOP


குளிறு (1)

எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போல – குறு 24/4
TOP


குற்ற (5)

கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற/கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/5,6
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற/கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல் – நற் 283/1,2
ஆயமொடு குற்ற குவளை – நற் 317/9
கழனி உழவர் குற்ற குவளையும் – அகம் 216/9
நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் – புறம் 42/16
TOP


குற்றம் (1)

மாறு கொண்டு ஆற்றார் எனினும் பிறர் குற்றம்/கூறுதல் தேற்றாதோன் குன்று – கலி 43/18,19
TOP


குற்றமாய் (1)

குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ – கலி 135/8
TOP


குற்றமும் (1)

இருவர் கண் குற்றமும் இல்லையால் என்று – கலி 39/25
TOP


குற்றில (1)

கொல் துறை குற்றில மாதோ என்றும் – புறம் 95/5
TOP


குற்று (6)

மலர்ந்த பொய்கை பூ குற்று அழுங்க – நற் 115/1
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ – குறு 142/1
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் – ஐங் 23/2
குற்று ஆனா உலக்கையால் – புறம் 22/18
குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு – புறம் 197/11
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி – புறம் 399/2
TOP


குற்றும் (5)

சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும் – நற் 173/1
கைதை தூக்கியும் நெய்தல் குற்றும்/புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு – நற் 349/3,4
கழிய காவி குற்றும் கடல – குறு 144/1
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும்/நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும் – அகம் 302/5,6
கழி பூ குற்றும் கானல் அல்கியும் – அகம் 330/1
TOP


குற (10)

குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 242
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ – நற் 95/6
குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/4
குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை – நற் 168/4
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற – குறு 394/2
பின் இரும் கூந்தல் நன் நுதல் குற_மகள் – ஐங் 285/1
குற_பிணா_கொடியை கூடியோய் வாழ்த்து – பரி 19/95
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள் – அகம் 52/3
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/13
TOP


குற_பிணா_கொடியை (1)

குற_பிணா_கொடியை கூடியோய் வாழ்த்து – பரி 19/95
TOP


குற_மகள் (6)

குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள்/முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க – திரு 242,243
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற – குறு 394/2
பின் இரும் கூந்தல் நன் நுதல் குற_மகள்/மென் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின் – ஐங் 285/1,2
பொன் நேர் புது மலர் வேண்டிய குற_மகள்/இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின் – அகம் 52/3,4
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/13
TOP


குறங்கில் (1)

தித்தி குறங்கில் திருந்த உரிஞ – அகம் 385/10
TOP


குறங்கின் (7)

நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109
இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின்/பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப – பொரு 40,41
சேர்ந்து உடன் செறிந்த குறங்கின் குறங்கு என – சிறு 20
சே அடி செறி குறங்கின்/பாசிழை பகட்டு அல்குல் – பட் 146,147
வார்ந்த வால் எயிற்று சேர்ந்து செறி குறங்கின்/பிணையல் அம் தழை தைஇ துணையிலள் – நற் 170/2,3
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப – குறு 293/6
செம் பொன் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின்/அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை – அகம் 96/11,12
TOP


குறங்கு (4)

சேர்ந்து உடன் செறிந்த குறங்கின் குறங்கு என – சிறு 20
குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி – மது 637
குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் – கலி 52/3
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை – அகம் 285/6
TOP


குறட்டின் (3)

ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க – புறம் 283/8
அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே – புறம் 290/5
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து – புறம் 365/4
TOP


குறட்டு (3)

கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு/ஆரம் சூழ்ந்த அயில் வாய் நேமியொடு – சிறு 252,253
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின் – மது 742
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் – குறு 198/4
TOP


குறடு (1)

நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை – திரு 33
TOP


குறத்தி (1)

குறத்தி மாட்டிய வறல் கடை கொள்ளி – புறம் 108/1
TOP


குறவர் (29)

குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
நறும் பூ கண்ணி குறவர் சூட – பொரு 219
புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர்/உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ – மலை 203,204
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு – மலை 320
குறவர் கொன்ற குறை கொடி நறை பவர் – நற் 5/3
பல் கிளை குறவர் அல்கு அயர் முன்றில் – நற் 44/8
மரல் நார் உடுக்கை மலை உறை குறவர்/அறியாது அறுத்த சிறியிலை சாந்தம் – நற் 64/4,5
கான குறவர் மட_மகள் – நற் 102/8
அணைய கண்ட அம் குடி குறவர்/கணையர் கிணையர் கை புனை கவணர் – நற் 108/3,4
தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர்/சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/2,3
குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம் – நற் 276/4
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
குறவர் மகளிர் கூந்தல் பெய்ம்-மார் – குறு 208/3
குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன் – குறு 339/3
குன்றம் நண்ணி குறவர் ஆர்ப்ப – குறு 346/2
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர்/உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல் – ஐங் 213/2,3
குறவர் முன்றில் மா தீண்டு துறுகல் – ஐங் 277/1
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால் – ஐங் 284/2
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 39/17
குறவர் ஊன்றிய குரம்பை புதைய – அகம் 12/9
குறவர் தந்த சந்தின் ஆரமும் – அகம் 13/4
தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில் – அகம் 78/7
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர்/மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் – அகம் 232/9,10
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப – அகம் 322/12
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர்/முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி – அகம் 348/8,9
குறி இறை குரம்பை குறவர் மாக்கள் – புறம் 129/1
கடவுள் பேணிய குறவர் மாக்கள் – புறம் 143/3
கோடல் கண்ணி குறவர் பெருமகன் – புறம் 157/7
நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர்/உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை – புறம் 168/5,6
TOP


குறவர்க்கு (1)

சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும் – புறம் 236/2
TOP


குறவரும் (1)

குறவரும் மருளும் குன்றத்து படினே – மலை 275
TOP


குறவரோடு (1)

கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – மலை 333
TOP


குறவன் (16)

மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
பெரும் புன குறவன் சிறுதினை மறுகால் – குறு 82/4
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் – குறு 95/3
குன்ற குறவன் ஆர்ப்பின் எழிலி – ஐங் 251/1
குன்ற குறவன் புல் வேய் குரம்பை – ஐங் 252/1
குன்ற குறவன் சாந்த நறும் புகை – ஐங் 253/1
குன்ற குறவன் ஆரம் அறுத்து என – ஐங் 254/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
குன்ற குறவன் கடவுள் பேணி – ஐங் 257/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் – பரி 8/69
வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட – அகம் 182/6
எறி புன குறவன் குறையல் அன்ன – புறம் 231/1
TOP


குறவன்_மகள் (1)

குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் – பரி 8/69
TOP


குறவனொடு (1)

குன்ற குறவனொடு குறு நொடி பயிற்றும் – நற் 341/5
TOP


குறழா (1)

பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி – கலி 65/10
TOP


குறள் (2)

குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 193
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் – கலி 94/5
TOP


குறள (1)

கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/14
TOP


குறளும் (1)

கூனும் குறளும் ஊமும் செவிடும் – புறம் 28/2
TOP


குறாஅது (1)

குறாஅது மலர்ந்த ஆம்பல் – பதி 23/24
TOP


குறி (54)

குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில் – பெரும் 265
குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி – மலை 200
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/2
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/8
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை – நற் 207/2
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த – நற் 227/3
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/2
தான் குறி வாயா தப்பற்கு – குறு 121/5
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கன் – குறு 299/4
குறி நின்றனனே குன்ற நாடன் – குறு 383/2
குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி – குறு 394/3
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை – ஐங் 174/2
குறி நீ செய்தனை என்ப அலரே – ஐங் 369/3
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே – ஐங் 494/4
செய் குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை – பரி 2/15
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
கூடுதல் வேட்கையான் குறி பார்த்து குரல் நொச்சி – கலி 46/12
கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன் – கலி 46/18
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/8
சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/12
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக – கலி 65/5
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 72/20
சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ – கலி 79/10
குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் – கலி 84/24
நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி – கலி 86/12
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் – கலி 90/22
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் – கலி 91/10
பெறல் நசை வேட்கையின் நின் குறி வாய்ப்ப – கலி 93/17
குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் – கலி 93/31
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த – கலி 97/3
எல்லாம் புணர் குறி கொண்டு – கலி 101/50
கோடு குறி செய்த மார்பு – கலி 104/64
காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/63
நடுங்கு நோய் தீர நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/7
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
யாமத்து வந்து நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/15
செய்தோர் மன்ற குறி என நீ நின் – அகம் 25/13
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் – அகம் 118/12
குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி – அகம் 138/15
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர் – அகம் 210/1
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் – அகம் 272/11
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே – அகம் 318/15
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த – அகம் 325/3
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் – அகம் 335/12
செய் குறி ஆழி வைகல்-தோறு எண்ணி – அகம் 351/10
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து – அகம் 354/9
குறி இறை குரம்பை குறவர் மாக்கள் – புறம் 129/1
பலரால் அத்தை நின் குறி இருந்தோரே – புறம் 219/4
TOP


குறிகொண்டாள் (2)

பூணினால் குறிகொண்டாள் புலக்குவள் அல்லளோ – கலி 79/14
கண்ணியால் குறிகொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ – கலி 79/18
TOP


குறிஞ்சி (18)

நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி – திரு 239
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ – திரு 267
குறிஞ்சி பரதவர் பாட நெய்தல் – பொரு 218
குறிஞ்சி கோமான் கொய் தளிர் கண்ணி – சிறு 267
வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி/பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும் – பெரும் 182,183
கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து – மது 300
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின் – மது 613
தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி – குறி 63
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி – மலை 359
குறிஞ்சி நல் ஊர் பெண்டிர் – நற் 116/11
உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி – நற் 255/2
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ – நற் 268/3
நீள் மலை கலித்த பெரும் கோல் குறிஞ்சி/நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை – நற் 301/1,2
கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு – குறு 3/3
குறிஞ்சி குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர் – பரி 9/67
பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட – அகம் 102/6
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 308/16
கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட – புறம் 374/8
TOP


குறிஞ்சியும் (1)

வள் இதழ் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய – மலை 334
TOP


குறித்த (6)

மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து – திரு 181
கோள் சுறா குறித்த முன்பொடு – நற் 215/11
வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி 82/30
குறித்த இன்பம் நினக்கு எவன் அரிய – அகம் 2/10
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த/கதிர்த்த சென்னி நுணங்கு செம் நாவின் – அகம் 103/1,2
என்னே குறித்த நோக்கமொடு நல்_நுதால் – அகம் 110/21
TOP


குறித்ததன் (1)

கூறாமல் குறித்ததன் மேற்செல்லும் கடும் கூளி – கலி 1/3
TOP


குறித்தது (4)

குறித்தது மொழியா அளவையின் குறித்து உடன் – திரு 281
பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும் புறநிலையே – குறு 298/8
கள்வர் போல் நோக்கினும் நோக்கும் குறித்தது/கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன் – கலி 61/26,27
விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் – கலி 112/16
TOP


குறித்தன்று (2)

நான்மறை குறித்தன்று அருள் ஆகாமையின் – புறம் 362/9
அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின் – புறம் 362/10
TOP


குறித்தனரே (1)

நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே – கலி 13/27
TOP


குறித்தனள்-கொல் (2)

எவன் குறித்தனள்-கொல் அன்னை கயம்-தோறு – நற் 27/7
எவன் குறித்தனள்-கொல் என்றி ஆயின் – நற் 320/2
TOP


குறித்தனை (1)

எல்லினை வருதி எவன் குறித்தனை என – கலி 75/14
TOP


குறித்தாய் (1)

எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை – கலி 61/7
TOP


குறித்தாரை (1)

செரு குறித்தாரை உவகை கூத்தாட்டும் – கலி 85/34
TOP


குறித்து (17)

குறித்தது மொழியா அளவையின் குறித்து உடன் – திரு 281
உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும் – பட் 171
காதலர் பிரிந்த என் குறித்து வருமே – குறு 197/5
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் – கலி 68/18
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை – கலி 110/4
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற – அகம் 248/5
வெள்ளி வெண் தோடு அன்ன கயல் குறித்து/கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 346/4,5
கொலை குறித்து அன்ன மாலை – அகம் 364/13
நீர் அழுவ நிவப்பு குறித்து/நிமிர் பரிய மா தாங்கவும் – புறம் 14/6,7
புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர் – புறம் 28/11
கூர் உகிர் பருந்தின் ஏறு குறித்து ஒரீஇ – புறம் 43/5
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இரை குறித்து/தான் வேண்டு மருங்கின் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – புறம் 52/3,4
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து/இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/5,6
தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த – புறம் 65/9
நின்ற துப்பொடு நின் குறித்து எழுந்த – புறம் 213/14
மறைக்குவன் பெரும நின் குறித்து வரு வேலே – புறம் 290/8
குறித்து மாறு எதிர்ப்பை பெறாஅமையின் – புறம் 333/11
TOP


குறித்தே (2)

மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே – குறு 188/4
மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே – குறு 216/7
TOP


குறித்தோர் (1)

மன்னா உலகத்து மன்னுதல் குறித்தோர்/தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே – புறம் 165/1,2
TOP


குறிநிலை (1)

இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு – நெடு 74
TOP


குறிப்பின் (2)

குறிப்பின் கண்டிசின் யானே நெறிப்பட – நற் 177/4
கல்லா இடையன் போல குறிப்பின்/இல்லது படைக்கவும் வல்லன் உள்ளது – புறம் 331/5,6
TOP


குறிப்பினும் (1)

குறியான் ஆயினும் குறிப்பினும் பிறிது ஒன்று – குறு 318/4
TOP


குறிப்பினை (1)

வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி – ஐங் 46/3
TOP


குறிப்பு (8)

நின்னுள் தோன்றும் குறிப்பு நனி பெரிதே – நற் 297/6
நின் குறிப்பு எவனோ தோழி என் குறிப்பு – நற் 357/1
நின் குறிப்பு எவனோ தோழி என் குறிப்பு/என்னொடு நிலையாது ஆயினும் என்றும் – நற் 357/1,2
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் – கலி 9/4
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன – கலி 94/13
கொட்டி கொடுக்கும் குறிப்பு/ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/22,23
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/19
TOP


குறிப்பும் (1)

அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும்/பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம் – பரி 21/24,25
TOP


குறிப்பே (2)

தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே – அகம் 195/19
மின் ஈர் ஓதி என்னை நின் குறிப்பே – அகம் 356/20
TOP


குறிய (1)

குறிய ஆகும் துறைவனை – குறு 248/6
TOP


குறியவும் (4)

குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து – மது 520
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி – நெடு 154
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர் – மலை 288
குறியவும் நெடியவும் குன்று தலைமணந்த – அகம் 233/11
TOP


குறியா (2)

குறியா நோக்கமொடு முறுவல் நல்கி – நற் 44/3
குறியா இன்பம் எளிதின் நின் மலை – அகம் 2/8
TOP


குறியாது (1)

சிறியிலை நெல்லி தீம் கனி குறியாது/ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி – புறம் 91/9,10
TOP


குறியான் (1)

குறியான் ஆயினும் குறிப்பினும் பிறிது ஒன்று – குறு 318/4
TOP


குறியெதிர்ப்பை (2)

உயிர் குறியெதிர்ப்பை பெறல் அரும்-குரைத்தே – நற் 93/12
நெடும் குறியெதிர்ப்பை நல்கியோர்க்கும் – புறம் 163/4
TOP


குறியே (1)

புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே – அகம் 360/19
TOP


குறியோடு (1)

ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே – ஐங் 48/5
TOP


குறினே (1)

மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
TOP


குறு (140)

வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா – திரு 37
நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 115
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் – பெரும் 162
குறு நீர் கன்னல் இனைத்து என்று இசைப்ப – முல் 58
திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை – மது 461
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும் – மது 531
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு – நற் 6/4
ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி – நற் 20/1
குறு நடை கூட்டம் வேண்டுவோரே – நற் 41/10
குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ – நற் 56/1
துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் – நற் 61/5
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/11
குறு நுரை சுமந்து நறு மலர் உந்தி – நற் 68/4
தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/4
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
திதலை அல்குல் குறு_மகள் – நற் 77/11
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் – நற் 80/3
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது – நற் 80/8
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் – நற் 90/9
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் – நற் 93/8
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ – நற் 95/6
குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/4
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் – நற் 134/7
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் – நற் 147/1
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/10
குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை – நற் 168/4
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் – நற் 190/8
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – நற் 202/8
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/9
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/4
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5
குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி – நற் 220/2
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள் – நற் 220/4
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/9
விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 221/8
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/2
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5
செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள் – நற் 306/10
தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறு மொழி – நற் 310/6
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் – நற் 319/8
பராரை பாதிரி குறு மயிர் மா மலர் – நற் 337/4
குன்ற குறவனொடு குறு நொடி பயிற்றும் – நற் 341/5
மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி – நற் 352/11
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் – குறு 70/1
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் – குறு 95/3
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை – குறு 154/4
விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள – குறு 155/2
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் – குறு 189/6
குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் – குறு 209/4
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் – குறு 220/5
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும் – குறு 276/1
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/3
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/5
செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/3
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/3
பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும் – ஐங் 202/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் – ஐங் 257/2
குறு கை இரும் புலி பொரூஉம் நாட – ஐங் 266/2
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய – ஐங் 305/3
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே – ஐங் 371/5
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/4
கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும் – பதி 22/14
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் – கலி 82/9
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் – கலி 94/27
சிறு முல்லை நாறியதற்கு குறு மறுகி – கலி 105/54
திங்களுள் தோன்றி இருந்த குறு முயால் – கலி 144/18
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள் – அகம் 7/6
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள் – அகம் 9/25
எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/12
நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என – அகம் 25/16
குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 47/11
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/20
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/10
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – அகம் 99/11
குறு நெடும் துணைய குன்றமும் உடைத்தே – அகம் 99/14
கூனல் எண்கின் குறு நடை தொழுதி – அகம் 112/1
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் – அகம் 126/21
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து – அகம் 141/7
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
குண்டை கோட்ட குறு முள் கள்ளி – அகம் 184/8
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/9
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் – அகம் 229/10
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/5
குறு நெடும் புலவி கூறி நம்மொடு – அகம் 239/13
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
குறு முறி ஈன்றன மரனே நறு மலர் – அகம் 259/5
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் – அகம் 284/2
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் – அகம் 284/2
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த – அகம் 286/5
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த – அகம் 286/5
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப – அகம் 301/17
கூழையும் குறு நெறி கொண்டன முலையும் – அகம் 315/1
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர் – அகம் 326/3
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட – அகம் 371/4
குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி – அகம் 374/12
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் – அகம் 394/14
குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு – புறம் 34/11
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் – புறம் 43/6
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் – புறம் 94/1
ஊர் குறு_மாக்கள் ஆட கலங்கும் – புறம் 104/2
மருங்கில் கொண்ட பல் குறு_மாக்கள் – புறம் 159/7
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி – புறம் 196/14
குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு – புறம் 197/11
குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் – புறம் 209/15
நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி – புறம் 301/12
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய – புறம் 322/5
கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல் – புறம் 333/3
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 334/2
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 339/4
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் – புறம் 342/2
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல – புறம் 359/3
குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி – புறம் 383/20
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல – புறம் 384/6
குறு நெடும் துணையொடும் கூமை வீதலின் – புறம் 393/2
குறு முயலின் குழை சூட்டொடு – புறம் 395/3
குறு முயலின் நிணம் பெய்தந்த – புறம் 396/17
TOP


குறு_மக்கள் (1)

பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் – கலி 83/10
TOP


குறு_மக (1)

பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும் – ஐங் 202/2
TOP


குறு_மகட்கு (3)

திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு/எய்த சென்று செப்புநர் பெறினே – நற் 6/4,5
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு/உயவினென் சென்று யான் உள் நோய் உரைப்ப – நற் 106/4,5
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு/அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே – நற் 220/9,10
TOP


குறு_மகள் (69)

ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி – நற் 20/1
துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் – நற் 61/5
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/11
தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/4
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள்/இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை – நற் 76/5,6
திதலை அல்குல் குறு_மகள்/குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/11,12
பெரும் தோள் குறு_மகள் அல்லது – நற் 80/8
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள்/ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா – நற் 90/9,10
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள்/பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/8,9
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள்/செல்லாயோ நின் முள் எயிறு_உண்கு என – நற் 134/7,8
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள்/தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் – நற் 147/1,2
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள்/பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே – நற் 167/10,11
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள்/மான் அமர்ப்பு அன்ன மையல் நோக்கமொடு – நற் 179/3,4
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள்/சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/8,9
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – நற் 202/8
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள்/வலையும் தூண்டிலும் பற்றி பெரும் கால் – நற் 207/9,10
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள்/செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும் – நற் 208/4,5
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/5
விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள்/மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/8,9
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள்/கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி – நற் 240/2,3
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள்/பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய – நற் 253/5,6
செறி தோட்டு எல் வளை குறு_மகள்/சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே – நற் 306/10,11
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள்/சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி – நற் 319/8,9
மாண்பு உடை குறு_மகள் நீங்கி – நற் 352/11
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள்/மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/3,4
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள்/நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே – குறு 70/1,2
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள்/நீர் ஓர் அன்ன சாயல் – குறு 95/3,4
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள்/தோள் மாறுபடூஉம் வைகலொடு எமக்கே – குறு 101/5,6
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள்/பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே – குறு 189/6,7
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும் – குறு 276/1
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/3
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/5
செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/3
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள்/நரம்பு ஆர்த்து அன்ன தீம் கிளவியனே – ஐங் 185/3,4
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள்/கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே – ஐங் 254/3,4
இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள்/ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ – ஐங் 257/2,3
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய – ஐங் 305/3
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே – ஐங் 371/5
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/4
பேதை அல்லை மேதை அம் குறு_மகள்/பெதும்பை பருவத்து ஒதுங்கினை புறத்து என – அகம் 7/6,7
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள்/மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 9/25,26
எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/12
நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என – அகம் 25/16
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/20
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/10
கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – அகம் 99/11
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள்/பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – அகம் 126/21,22
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள்/சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த – அகம் 161/11,12
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள்/மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய – அகம் 172/16,17
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/9
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள்/திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே – அகம் 195/1,2
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள்/அறன் இலாளனொடு இறந்தனள் இனி என – அகம் 219/9,10
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள்/நோய் மலிந்து உகுத்த நொசி வரல் சில் நீர் – அகம் 229/10,11
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள்/விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த – அகம் 230/5,6
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/16
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள்/நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் – அகம் 280/4,5
நல்லள் அம்ம குறு_மகள் செல்வர் – அகம் 326/3
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி – புறம் 196/14
மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள்/ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/2,3
TOP


குறு_மகளிர் (2)

தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 342
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த – அகம் 286/5
TOP


குறு_மாக்கள் (8)

ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் – நற் 80/3
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ – நற் 95/6
குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/4
குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை – நற் 168/4
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள்/பெரிதும் சான்றோர் மன்ற விசி பிணி – நற் 220/4,5
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் – புறம் 94/1
ஊர் குறு_மாக்கள் ஆட கலங்கும் – புறம் 104/2
மருங்கில் கொண்ட பல் குறு_மாக்கள்/பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து – புறம் 159/7,8
TOP


குறு_மாக்களை (1)

திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை/ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி – மது 461,462
TOP


குறு_மாக்களோடு (1)

மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் – கலி 82/9
TOP


குறு_வழி (1)

ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த – அகம் 286/5
TOP


குறுக்கை (2)

அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன் – அகம் 45/9
அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன் – அகம் 145/11
TOP


குறுக (6)

தேரொடு குறுக வந்தோன் – ஐங் 367/4
குறுக வந்து தன் கூர் எயிறு தோன்ற – அகம் 5/4
குறுக வந்து குவவு நுதல் நீவி – அகம் 49/6
அலைக்கும் கோலொடு குறுக தலைக்கொண்டு – அகம் 66/21
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை – அகம் 196/8
மறுதரல் உள்ளமொடு குறுக தோற்றிய – அகம் 351/9
TOP


குறுகல் (9)

உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது – நற் 164/9
குறுகல் ஓம்பு-மின் சிறுகுடி செலவே – குறு 184/2
குறுகல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீரே – குறு 206/5
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி 9/39
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா – புறம் 54/12
குறுகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் அவனே – புறம் 170/9
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி – புறம் 383/7
திருந்து கழல் சேவடி குறுகல் வேண்டி – புறம் 387/18
தன் உழை குறுகல் வேண்டி என் அரை – புறம் 390/13
TOP


குறுகலோ (1)

பீடு கெழு மன்னர் குறுகலோ அரிதே – புறம் 128/7
TOP


குறுகன்-மின் (1)

கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10
TOP


குறுகா (2)

ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 107
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 390/6
TOP


குறுகாது (3)

குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
குறுகினும் குறுகுக குறுகாது சென்று – புறம் 231/3
தென் திசை நின்று குறுகாது நீடினும் – புறம் 386/23
TOP


குறுகார் (1)

அரவு உமிழ் மணியின் குறுகார்/நிரை தார் மார்பின் நின் கேள்வனை பிறரே – புறம் 294/8,9
TOP


குறுகி (20)

தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகி/தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று – பொரு 149,150
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி/செய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்மையும் – சிறு 206,207
இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி/பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன – சிறு 220,221
உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி/பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 447,448
விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி/பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 496,497
கல்லென் சுற்றம் கை கவியா குறுகி/வீங்கு சுரை ஞெமுங்க வாங்கி தீம் பால் – நற் 57/4,5
விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி/புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி – நற் 370/4,5
உறுக என்ற நாளே குறுகி/ஈங்கு ஆகின்றே தோழி கானல் – குறு 248/2,3
வீ மலி கான்யாற்றின் துருத்தி குறுகி/தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது – பரி 10/30,31
குருதி துடையா குறுகி மருவ இனியர் – பரி 16/29
குறுகி சிறப்பு உணா-கால் – பரி 19/94
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி/மாட மறுகின் மருவி மறுகு-உற – பரி 20/24,25
திருமருத முன்துறை முற்றம் குறுகி/தெரி மருதம் பாடுப பிணி கொள் யாழ் பாணர் – பரி 24/72,73
கை கவியா சென்று கண் புதையா குறுகி/பிடி கை அன்ன பின்_அகம் தீண்டி – அகம் 9/21,22
மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி/ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/18,19
உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி/செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் – புறம் 54/2,3
இறைவன் ஆகலின் சொல்லுபு குறுகி/மூவேழ் துறையும் முறையுளி கழிப்பி – புறம் 152/19,20
நீடு வாழ்க என்று யான் நெடும் கடை குறுகி/பாடி நின்ற பசி நாள் கண்ணே – புறம் 237/1,2
தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி/இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும் – புறம் 291/2,3
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி/அவி உணவினோர் புறம்காப்ப – புறம் 377/4,5
TOP


குறுகிய (2)

நெஞ்சத்து குறுகிய கரி இல்லை ஆகலின் – கலி 125/4
பொர குறுகிய நுதி மருப்பின் நின் – புறம் 98/2
TOP


குறுகியும் (1)

பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும்/வலி மிகு வெகுளியான் வாள்-உற்ற மன்னரை – கலி 46/6,7
TOP


குறுகின் (3)

ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது – புறம் 128/6
ஆர்வலர் குறுகின் அல்லது காவலர் – புறம் 390/5
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 398/9
TOP


குறுகினம் (2)

ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம்/காண்பாம் கனம்_குழை பண்பு – கலி 142/13,14
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/13
TOP


குறுகினள் (1)

கூர் எயிற்று அரிவை குறுகினள் யாவரும் – அகம் 16/7
TOP


குறுகினன் (1)

குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி – அகம் 248/7
TOP


குறுகினும் (1)

குறுகினும் குறுகுக குறுகாது சென்று – புறம் 231/3
TOP


குறுகினேம் (1)

முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக – நற் 250/6
TOP


குறுகு (1)

குறுகு பெரு நசையொடு தூது வரப்பெறினே – அகம் 333/22
TOP


குறுகுக (1)

குறுகினும் குறுகுக குறுகாது சென்று – புறம் 231/3
TOP


குறுகும் (2)

பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும்/புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 88/3,4
கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து – அகம் 288/9
TOP


குறுகும்-காலை (1)

கொய் பதம் குறுகும்-காலை எம் – நற் 57/9
TOP


குறுகுறு (2)

குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி – அகம் 374/12
குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி – புறம் 188/3
TOP


குறுநர் (3)

குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர் – பெரும் 295
குவளை குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு – நற் 332/2
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள் – குறு 178/3
TOP


குறுநரி (3)

உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது – நற் 164/9
குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி – அகம் 94/8
தெறி மறி பார்க்கும் குறுநரி வெரீஇ – அகம் 274/10
TOP


குறுநறுங்கண்ணி (1)

குரீஇப்பூளை குறுநறுங்கண்ணி/குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம் – குறி 72,73
TOP


குறுநில (1)

மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர் – மது 776
TOP


குறுநீர் (1)

குறுநீர் கன்னல் எண்ணுநர் அல்லது – அகம் 43/6
TOP


குறும் (137)

குழலன் கோட்டன் குறும் பல் இயத்தன் – திரு 209
வேறு பல் உருவின் குறும் பல் கூளியர் – திரு 282
அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத – சிறு 52
குறும் பொறை நன் நாடு கோடியர்க்கு ஈந்த – சிறு 109
குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி – சிறு 179
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் – பெரும் 13
குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று – பெரும் 97
குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை – பெரும் 148
நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் – பெரும் 152
குறும் சாட்டு உருளையொடு கலப்பை சார்த்தி – பெரும் 188
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 193
வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇ குறும் கால் – பெரும் 204
கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 334
குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை – பெரும் 344
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி – பெரும் 375
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து – முல் 45
விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப – மது 218
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி – மது 287
குறும் பல் குழுவின் குன்று கண்டு அன்ன – மது 501
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை – நெடு 92
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண் – நெடு 139
இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை – குறி 153
குறும் பல் ஊர் நெடும் சோணாட்டு – பட் 28
குறும் கூரை குடி நாப்பண் – பட் 81
குறும் தொடை நெடும் படிக்கால் – பட் 142
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு – மலை 7
குறும் பல் ஊர யாம் செல்லும் ஆறே – நற் 9/12
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 36/1
குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் – நற் 50/2
கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் – நற் 66/8
கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர் – நற் 79/2
குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை – நற் 157/8
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய – நற் 204/3
வறம் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூ – நற் 238/1
பன் மலர் காயாம் குறும் சினை கஞல – நற் 242/4
நெடும் பல் குன்றத்து குறும் பல மறுகி – நற் 261/4
கொல்லை கோவலர் குறும் புனம் சேர்ந்த – நற் 266/1
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ – நற் 266/2
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ – நற் 274/1
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம் – நற் 274/5
சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன் – நற் 277/9
குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் – நற் 314/5
குருந்து அவிழ் குறும்_பொறை பயிற்ற – நற் 321/9
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி – நற் 366/5
சூர் உடை பலியொடு கவரிய குறும் கால் – நற் 367/4
குறும் பொறி கொண்ட சாந்தமொடு – நற் 394/8
எறும்பி அளையின் குறும் பல் சுனைய – குறு 12/1
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை – குறு 60/1
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை – குறு 134/3
மனை உறை கோழி குறும் கால் பேடை – குறு 139/1
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை – குறு 141/5
குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும் – குறு 151/3
குறும் பொறை மருங்கின் அமர் துணை தழீஇ – குறு 215/5
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி – குறு 239/4
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
குறும் தாள் நாள்_மலர் நாறும் – குறு 270/7
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/2
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/6
நெடும் கரை இருந்த குறும் கால் அன்னத்து – குறு 304/5
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் – குறு 333/1
குறும் பொறைக்கு அணவும் குன்ற நாடன் – குறு 333/4
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே – குறு 356/8
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை – குறு 359/3
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் – குறு 384/2
சூது ஆர் குறும் தொடி சூர் அமை நுடக்கத்து – ஐங் 71/1
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன் – ஐங் 183/2
குறும் துறை வினவி நின்ற – ஐங் 198/3
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – ஐங் 216/1
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை – ஐங் 287/1
குறும் சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய – ஐங் 339/2
குறும் கால் மகன்றில் அன்ன – ஐங் 381/4
நெடும் கால் மராஅத்து குறும் சினை பற்றி – ஐங் 383/2
குறும் பல் பொறைய நாடு கிழவோனே – ஐங் 404/4
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில் – ஐங் 410/1
நெடும் பொறை மிசைய குறும் கால் கொன்றை – ஐங் 430/1
குறும் பல் கோதை கொன்றை மலர – ஐங் 497/1
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12
குறும் பல் யாணர் குரவை அயரும் – பதி 73/10
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/7
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் – பரி 8/39
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி – கலி 108/41
உவ காண் தோன்றும் குறும் பொறை நாடன் – அகம் 4/13
கொல் வினை பொலிந்த கூர்ம் குறும் புழுகின் – அகம் 9/1
குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர – அகம் 14/8
நெடும் கயிறு வலந்த குறும் கண் அம் வலை – அகம் 30/1
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல் – அகம் 34/1
நுழை நுதி நெடு வேல் குறும் படை மழவர் – அகம் 35/4
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு – அகம் 36/11
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் – அகம் 57/6
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி – அகம் 70/3
நறு மலர் காண்வரும் குறும் பல் கூந்தல் – அகம் 116/7
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/9
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை – அகம் 132/10
கொல்லை இதைய குறும் பொறை மருங்கில் – அகம் 133/7
கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் – அகம் 141/16
நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும் – அகம் 141/21
கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில் – அகம் 151/8
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி – அகம் 154/4
நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது – அகம் 159/14
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது – அகம் 176/17
குறும் பொறை எழுந்த நெடும் தாள் யாஅத்து – அகம் 193/7
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/4
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு – அகம் 245/17
துணையொடு குறும் பறை பயிற்றி மேல் செல – அகம் 254/6
தேம் பாய் கூந்தல் குறும் பல மொசிக்கும் – அகம் 257/8
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின் – அகம் 269/6
குறும் பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி – அகம் 271/5
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் – அகம் 274/11
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி – அகம் 296/1
நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம் – அகம் 320/8
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும் பொறை – அகம் 337/6
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் – அகம் 341/9
நெடும் செவி கழுதை குறும் கால் ஏற்றை – அகம் 343/12
கூரல் கொக்கின் குறும் பறை சேவல் – அகம் 346/3
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை – அகம் 346/6
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் – அகம் 346/18
குறும் தொடர் அடைச்சிய நறும் பல் கூழை – அகம் 358/6
குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை – அகம் 368/6
நீர் தாழ்ந்த குறும் காஞ்சி – புறம் 18/7
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 36/3
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ – புறம் 67/9
குறும் தொடி கழித்த கை சாபம் பற்றி – புறம் 77/4
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் – புறம் 97/24
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 113/8
குரங்கு அன்ன புன் குறும் கூளியர் – புறம் 136/13
கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி – புறம் 159/3
குறும் பல் குறும்பின் ததும்ப வைகி – புறம் 177/7
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/4
கூந்தல் கொய்து குறும் தொடி நீக்கி – புறம் 250/4
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 251/2
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/9
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் – புறம் 333/4
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 334/2
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 339/4
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் – புறம் 379/8
TOP


குறும்_தொடி (1)

நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
TOP


குறும்_பறை (1)

உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ – புறம் 67/9
TOP


குறும்_பொறை (1)

குருந்து அவிழ் குறும்_பொறை பயிற்ற – நற் 321/9
TOP


குறும்பர்க்கு (1)

குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை – புறம் 293/2
TOP


குறும்பிடி (1)

குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி/சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல் – மது 637,638
TOP


குறும்பியன் (1)

மறம் கெழு தானை கொற்ற குறும்பியன்/செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/9,10
TOP


குறும்பில் (4)

கொடு வில் எயின குறும்பில் சேப்பின் – பெரும் 129
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும் – அகம் 89/16
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில்/குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் – அகம் 113/13,14
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும் – அகம் 261/14
TOP


குறும்பிற்கு (1)

கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும் – அகம் 319/3
TOP


குறும்பின் (4)

கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட – அகம் 31/7
கடுங்கண் மறவர் கல் கெழு குறும்பின்/எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி – அகம் 87/7,8
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை – அகம் 336/21
குறும் பல் குறும்பின் ததும்ப வைகி – புறம் 177/7
TOP


குறும்பின்று (1)

வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று/கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் – புறம் 386/13,14
TOP


குறும்பு (12)

அரும் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை – மலை 318
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 504
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/3
எல்லா இஃது ஒன்று கூறு குறும்பு இவர் – கலி 107/1
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/4
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட – அகம் 342/8
அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை – அகம் 349/7
அரும் குறும்பு உடுத்த கானப்பேர் எயில் – புறம் 21/6
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/4
குழூஉ களிற்று குறும்பு உடைத்தலின் – புறம் 97/9
பெரும் குறும்பு உடுத்த வன்-புல இருக்கை – புறம் 181/4
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
TOP


குறும்பூர் (1)

கலி கெழு குறும்பூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 328/8
TOP


குறும்பூழ் (5)

கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் – பெரும் 205
நெய் கனி குறும்பூழ் காயம் ஆக – குறு 389/1
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/6
குறும்பூழ் போர் கண்டமை கேட்டேன் நீ என்றும் – கலி 95/8
குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறும் கையும் வருமே – புறம் 214/5
TOP


குறும்பொறி (1)

குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் – திரு 213
TOP


குறுமோ (1)

குறுமோ சென்று என கூறாதோளே – நற் 27/12
TOP


குறுவன (1)

துறு கல் மீமிசை குறுவன குழீஇ – நற் 206/3
TOP


குறுவாம் (1)

கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் – கலி 42/7
TOP


குறூஉந்து (1)

கழி நெய்தல் பூ குறூஉந்து/பைம் தழை துயல்வரும் செறு விறல் – புறம் 339/8,9
TOP


குறூஉம் (1)

ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு – நற் 373/4
TOP


குறை (53)

உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் – திரு 173
மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன – பொரு 29
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை/ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி – பொரு 105,106
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 292
முறை வேண்டுநர்க்கும் குறை வேண்டுநர்க்கும் – பெரும் 443
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை/அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 472,473
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி – மது 141
கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது – பட் 210
குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை-உற்று – மலை 118
பரூஉ குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடு – மலை 168
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை/முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை – மலை 175,176
குறவர் கொன்ற குறை கொடி நறை பவர் – நற் 5/3
நொதுமல் நெஞ்சம் கொள்ளாது என் குறை/இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர் – நற் 54/7,8
கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை/தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு – நற் 85/8,9
நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை – நற் 102/3
நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை/செய்தல் வேண்டுமால் கைதொழுது இரப்பல் – நற் 102/3,4
இடிக்கும் கேளிர் நும் குறை ஆக – குறு 58/1
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/2
பணி குறை வருத்தம் வீட – குறு 333/5
இரந்து குறை உறாஅன் பெயரின் – ஐங் 228/3
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை/மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு – பதி 12/16,17
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை/குய் இடு-தோறும் ஆனாது ஆர்ப்ப – பதி 21/10,11
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் – பரி 10/32
நீடு கிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற – பரி 17/18
ஈதலில் குறை காட்டாது அறன் அறிந்து ஒழுகிய – கலி 27/1
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே – கலி 40/16
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
செயிரின் குறை நாளால் பின் சென்று சாடி – கலி 105/37
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 107/3
என் குறை புறனிலை முயலும் – அகம் 32/20
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 142/18
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/3
குறை குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின் – அகம் 207/6
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை – அகம் 207/11
அரி நிற கொழும் குறை வௌவினர் மாந்தி – அகம் 236/3
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை/மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு – அகம் 237/9,10
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற – அகம் 300/19
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் – அகம் 322/11
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/8
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம் – அகம் 351/4
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார் – அகம் 375/12
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/10
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை/பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர – புறம் 125/2,3
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை/கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே – புறம் 150/9,10
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே – புறம் 188/7
அரு குறை ஆற்றி வீழ்ந்தான் மன்ற – புறம் 288/7
பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு – புறம் 311/4
வாடூன் கொழும் குறை/கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு – புறம் 328/9,10
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை/நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப – புறம் 364/5,6
குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன் – புறம் 371/8
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/14
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை/விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் – புறம் 374/11,12
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை/செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல் – புறம் 399/5,6
TOP


குறை-உற்று (2)

அறியாது எதிர்ந்து துப்பில் குறை-உற்று/பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 59/11,12
ஏடா குறை-உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை – கலி 90/27
TOP


குறை-உறவும் (1)

வேந்து குறை-உறவும் கொடாஅன் ஏந்து கோட்டு – புறம் 341/1
TOP


குறை_வில் (1)

அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 292
TOP


குறைகூறி (2)

அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி/வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் ஆங்கு – கலி 52/22,23
உள்ளம் கொண்டு ஒழித்தாளை குறைகூறி கொள நின்றாய் – கலி 69/9
TOP


குறைத்த (7)

வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த/குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை – சிறு 136,137
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி – நற் 102/1
புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர் – அகம் 45/11
பொன் புனை திகிரி திரிதர குறைத்த/அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் – அகம் 69/11,12
புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த/இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் – அகம் 251/13,14
ஒண் கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த/அறை இறந்து அவரோ சென்றனர் – அகம் 281/11,12
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த/உலக இடைகழி அறை வாய் நிலைஇய – புறம் 175/7,8
TOP


குறைத்து (2)

நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/5
கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி – குறு 133/2
TOP


குறைந்த (5)

பாசி வேரின் மாசொடு குறைந்த/துன்னல் சிதாஅர் நீக்கி தூய – பொரு 153,154
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த/கூழை நெய்தலும் உடைத்து இவண் – குறு 227/2,3
நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் – அகம் 31/8
நுதி முகம் குறைந்த பொதி முகிழ் நெய்தல் – அகம் 160/13
மாசொடு குறைந்த உடுக்கையள் அறம் பழியா – புறம் 159/13
TOP


குறைந்து (2)

கார குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம் – கலி 65/7
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல – அகம் 317/9
TOP


குறைந்தோர் (1)

நிறைந்தோர் தேரும் நெஞ்சமொடு குறைந்தோர்/பயன் இன்மையின் பற்று விட்டு ஒரூஉம் – அகம் 71/1,2
TOP


குறைப்படூஉம் (1)

புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை – புறம் 196/7
TOP


குறைபட (3)

நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 47
கடல் குறைபடுத்த நீர் கல் குறைபட எறிந்து – பரி 20/1
நீண்டு ஒலி அழுவம் குறைபட முகந்துகொண்டு – புறம் 161/1
TOP


குறைபடல் (2)

கோடை நீடினும் குறைபடல் அறியா – பெரும் 272
கள்ளும் குறைபடல் ஓம்புக ஒள் இழை – புறம் 172/2
TOP


குறைபடா (1)

கொள_கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் – புறம் 70/7
TOP


குறைபடாது (1)

உல்கு செய குறைபடாது/வான் முகந்த நீர் மலை பொழியவும் – பட் 125,126
TOP


குறைபடாமையின் (1)

கொள குறைபடாமையின் முந்நீர் அனையை – பதி 90/16
TOP


குறைபடாவாறு (1)

உள்ளம் குறைபடாவாறு – கலி 61/28
TOP


குறைபடாஅ (1)

கொள குறைபடாஅ கோடு வளர் குட்டத்து – அகம் 162/1
TOP


குறைபடுத்த (2)

அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த/பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/6,7
கடல் குறைபடுத்த நீர் கல் குறைபட எறிந்து – பரி 20/1
TOP


குறைபடுதல் (1)

நாள் குறைபடுதல் காணுநர் யாரே – பரி 11/38
TOP


குறைபடூஉம் (1)

கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ – கலி 17/12
TOP


குறைய (3)

கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ் – சிறு 41
இரு நிலம் குறைய கொட்டி பரிந்தின்று – நற் 81/1
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து – அகம் 316/5
TOP


குறையல் (1)

எறி புன குறவன் குறையல் அன்ன – புறம் 231/1
TOP


குறையா (4)

பாடுநர் கொள_கொள குறையா செல்வத்து செற்றோர் – பதி 82/12
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் – பதி 82/13
பொழில் கொள குறையா மலர – பரி 8/92
குறையா மைந்தர் கோள் எதிர் எடுத்த – கலி 104/30
TOP


குறையாது (4)

மழை கொள குறையாது புனல் புக மிகாது – மது 424
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது – மது 426
மழை கொள குறையாது புனல் புக நிறையாது – பதி 45/19
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப – பதி 88/27
TOP


குறையொடு (2)

மான் குறையொடு மது மறுகவும் – பொரு 217
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ – மலை 458
TOP


குறையோர் (1)

குறையோர் கொள்கலம் போல நன்றும் – அகம் 142/6
TOP


குறைவு (3)

உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ – மது 722
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை – மலை 172
நாணு குறைவு இலள் நங்கை மற்று என்மரும் – பரி 12/49
TOP


குறைஇய (1)

கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் – மது 320
TOP


குன்ற (51)

குன்ற வேங்கை கன்றொடு வதிந்து என – நற் 57/2
வந்தோன் மன்ற குன்ற நாடன் – நற் 114/6
குன்ற வைப்பின் கானம் – நற் 137/9
குன்ற நாடன் இரவினானே – நற் 151/12
கிளையொடு மகிழும் குன்ற நாடன் – நற் 165/5
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/11
குன்ற வெற்பனொடு நாம் விளையாட – நற் 194/8
பெரும் சினம் தணியும் குன்ற நாடன் – நற் 217/5
குன்ற நாடனை உள்ளு-தொறும் – நற் 273/9
குன்ற நாடன் கேண்மை நமக்கே – நற் 285/8
குன்ற நாடன் பிரிவின் சென்று – நற் 288/4
குன்ற குறவனொடு குறு நொடி பயிற்றும் – நற் 341/5
கன்று தாய் மருளும் குன்ற நாடன் – நற் 359/3
துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன் – குறு 36/2
குன்ற நாடன் கேண்மை என்றும் – குறு 38/3
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் – குறு 74/2
குன்ற நாடன் கேண்மை – குறு 90/6
குன்ற கூகை குழறினும் முன்றில் – குறு 153/1
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே – குறு 241/7
குன்ற நாடன் தன்னினும் நன்றும் – குறு 327/3
குறும் பொறைக்கு அணவும் குன்ற நாடன் – குறு 333/4
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை – குறு 342/4
குறி நின்றனனே குன்ற நாடன் – குறு 383/2
குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே – ஐங் 230/5
குன்ற நாடன் உறீஇய நோயே – ஐங் 246/6
குன்ற குறவன் ஆர்ப்பின் எழிலி – ஐங் 251/1
குன்ற குறவன் புல் வேய் குரம்பை – ஐங் 252/1
குன்ற குறவன் சாந்த நறும் புகை – ஐங் 253/1
குன்ற குறவன் ஆரம் அறுத்து என – ஐங் 254/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
குன்ற குறவன் கடவுள் பேணி – ஐங் 257/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
ஐவனம் கவரும் குன்ற நாடன் – ஐங் 267/3
குன்ற நாட நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 277/3
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால் – ஐங் 284/2
குன்ற நாடன் குன்றத்து கவாஅன் – ஐங் 299/1
இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற/பனி பொழி சாரலும் பார்ப்பாரும் – பரி 8/51,52
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு – பரி 18/14
குருகு எறி வேலோய் நின் குன்ற கீழ் நின்ற – பரி 19/36
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
குன்ற வேயின் திரண்ட என் – அகம் 15/18
குன்ற வைப்பின் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 57/9
கூதிர் இல் செறியும் குன்ற நாட – அகம் 58/6
குன்ற நாட நீ அன்பு இலை ஆகுதல் – அகம் 172/14
முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட – அகம் 182/8
குன்ற வேலி சிறுகுடி ஆங்கண் – அகம் 232/6
எய்யாது பெயரும் குன்ற நாடன் – அகம் 248/10
இன் துணை பயிரும் குன்ற நாடன் – அகம் 352/7
TOP


குன்றக (7)

குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து – திரு 196
பன்றி_பறையும் குன்றக சிலம்பும் – மலை 344
குன்றக சிறுகுடி இழிதரும் – குறு 332/5
குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல – ஐங் 500/2
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றக சிறு நெறி – அகம் 205/22
குன்றக சிறுகுடி மறுகு-தொறும் மறுகும் – அகம் 331/7
குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் – புறம் 389/10
TOP


குன்றகத்ததுவே (1)

குன்றகத்ததுவே குழு மிளை சீறூர் – நற் 95/7
TOP


குன்றத்தான் (1)

குன்றத்தான் கூடல் வரவு – பரி 8/28
TOP


குன்றத்து (59)

பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து/பழு மரம் தேரும் பறவை போல – பெரும் 19,20
நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து/பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒருசார் – மது 313,314
குறவரும் மருளும் குன்றத்து படினே – மலை 275
அழுந்துபட வீழ்ந்த பெரும் தண் குன்றத்து/ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு – நற் 2/1,2
நாள்_மழை தலைஇய நன் நெடும் குன்றத்து/மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி – நற் 17/1,2
என்றூழ் நீடிய குன்றத்து கவாஅன் – நற் 43/2
வறன் பொருந்து குன்றத்து உச்சி கவாஅன் – நற் 92/4
வேனில் குன்றத்து வெம் வரை கவாஅன் – நற் 171/2
அன்று நற்கு அறிந்தனள் ஆயின் குன்றத்து/தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய – நற் 188/7,8
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் நீந்தி – நற் 207/5
நுண் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்தோன் குன்றத்து/அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென – நற் 236/7,8
நெடும் பல் குன்றத்து குறும் பல மறுகி – நற் 261/4
மால் பெயல் தலைஇய மன் நெடும் குன்றத்து/கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ – நற் 268/2,3
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து/உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/2,3
சேண் உற தோன்றும் குன்றத்து கவாஅன் – நற் 357/4
காயாம் குன்றத்து கொன்றை போல – நற் 371/1
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/2
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் – குறு 200/1
ஒன்றேன் அல்லேன் ஒன்றுவென் குன்றத்து/பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை – குறு 208/1,2
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் அடைகரை – குறு 236/3
மழை சேர்ந்து எழுதரு மாரி குன்றத்து/அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் – குறு 259/1,2
இன்று யாண்டையனோ தோழி குன்றத்து/பழம் குழி அகழ்ந்த கானவன் கிழங்கினொடு – குறு 379/1,2
வேனில் குன்றத்து வெம் அறை கவாஅன் – குறு 396/5
மாரி குன்றத்து காப்பாள் அன்னன் – ஐங் 206/2
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை – ஐங் 270/3
குன்ற நாடன் குன்றத்து கவாஅன் – ஐங் 299/1
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து/சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய – ஐங் 305/2,3
மழை தவழும் பெரும் குன்றத்து/செயிர் உடைய அரவு எறிந்து – பதி 51/25,26
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு – பரி 9/44
விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து/கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ – பரி 17/5,6
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து/எழுது எழில் அம்பலம் காமவேள் அம்பின் – பரி 18/27,28
தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி – பரி 19/102
குன்றத்து அடியுறை இயைக என பரவுதும் – பரி 21/16
ஆரா கனை காமம் குன்றத்து நின்னொடு – கலி 93/27
நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள் – அகம் 4/15
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் – அகம் 17/14
கோடை நீடிய அகன் பெரும் குன்றத்து/நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு – அகம் 45/3,4
சென்றனன்-கொல்லோ தானே குன்றத்து/இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – அகம் 88/8,9
ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர – அகம் 111/6
குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி – அகம் 138/15
ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து/வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/16,17
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 201/15
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 202/1
விலங்கு இரும் சிமைய குன்றத்து உம்பர் – அகம் 215/1
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து/மாய இருள் அளை மாய் கல் போல – அகம் 258/6,7
விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து/ஒண் கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த – அகம் 281/10,11
கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து/இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி – அகம் 288/9,10
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து/நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை – அகம் 295/13,14
இன மழை தவழும் ஏழில் குன்றத்து/கரும் கால் வேங்கை செம் பூ பிணையல் – அகம் 345/7,8
ஏழில் குன்றத்து கவாஅன் கேழ் கொள – அகம் 349/9
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து/பாடு இன் அருவி சூடி – அகம் 378/22,23
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து/ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும் – அகம் 395/13,14
குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல – புறம் 19/8
குன்றத்து அன்ன களிறு பெயர – புறம் 125/9
இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர் – புறம் 140/7
மழை அணி குன்றத்து கிழவன் நாளும் – புறம் 153/1
குன்றத்து அன்ன களிற்றொடு பட்டோன் – புறம் 307/2
கழி முரி குன்றத்து அற்றே – புறம் 313/6
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ – புறம் 380/2
TOP


குன்றம் (53)

குன்றம் கொன்ற குன்றா கொற்றத்து – திரு 266
மாரி குன்றம் மழை சுமந்து அன்ன – பெரும் 49
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் – மது 547
நிலம் நீர் ஆர குன்றம் குழைப்ப – நற் 5/1
நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம்-வயின் – நற் 212/6
சேண் நெடும் குன்றம் காணிய நீயே – நற் 222/10
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் – நற் 234/3
பலவு உறு குன்றம் போல – நற் 253/8
சிறு பல் குன்றம் இறப்போர் – நற் 269/8
கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம்/சென்றோர் மன்ற செலீஇயர் என் உயிர் என – நற் 286/3,4
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள் – நற் 298/6
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி – நற் 347/4
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – நற் 369/1
நெடும் பெரும் குன்றம் முற்றி – நற் 387/10
கழல் தொடி சேஎய் குன்றம்/குருதி பூவின் குலை காந்தட்டே – குறு 1/3,4
நன் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே – குறு 23/5
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – குறு 195/1
இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே – குறு 209/3
குன்றம் நோக்கினென் தோழி – குறு 249/4
இரும் பல் குன்றம் போகி – குறு 279/7
செழும் பல் குன்றம் நோக்கி – குறு 287/7
குன்றம் நண்ணி குறவர் ஆர்ப்ப – குறு 346/2
பூ கெழு குன்றம் நோக்கி நின்று – ஐங் 210/3
குன்றம் பாடான் ஆயின் – ஐங் 244/3
பனி இரும் குன்றம் சென்றோர்க்கு பொருளே – ஐங் 337/4
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ – ஐங் 371/2
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – ஐங் 372/4
கோடை நீட குன்றம் புல்லென – பதி 28/8
நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர் – பரி 6/69
பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும் – பரி 8/11
குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய் கூடல் – பரி 8/29
குன்றம் குமுறிய உரை – பரி 8/35
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம்/பல எனின் ஆங்கு அவை பலவே பலவினும் – பரி 15/4,5
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து – பரி 17/21
அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் – பரி 17/51
கருவி ஆர்ப்ப கருவி நின்றன குன்றம்/அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை – பரி 18/45,46
முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம்/குறுகி சிறப்பு உணா-கால் – பரி 19/93,94
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து – பரி 21/53
குன்றம் உண்டாகும் அளவு – பரி 31/4
செவ்வேள் கோ குன்றம் நுகர்தல் இனிது-கொல் – பரி 35/2
மணி மிடைந்து அன்ன குன்றம் கவைஇய – அகம் 14/4
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம்/எம்மொடு இறத்தலும் செல்லாய் பின் நின்று – அகம் 19/5,6
வறன்-உறு குன்றம் பல விலங்கினவே – அகம் 109/15
கான யானை கவின் அழி குன்றம்/இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த – அகம் 123/4,5
என்றூழ் விடர குன்றம் போகும் – அகம் 140/4
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/8
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் – அகம் 208/2
நெடும் சேண் இடைய குன்றம் போகி – அகம் 229/7
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே – புறம் 109/8
குன்றம் பாடின-கொல்லோ – புறம் 131/3
ஒன்று நன்கு உடைய பிறர் குன்றம் என்றும் – புறம் 156/1
ஒளிறு மழை தவிர்க்கும் குன்றம் போல – புறம் 368/2
விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட – புறம் 379/13
TOP


குன்றமும் (2)

கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் – பரி 4/68
குறு நெடும் துணைய குன்றமும் உடைத்தே – அகம் 99/14
TOP


குன்றலும் (1)

கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து – நற் 327/5
TOP


குன்றவர் (1)

குறிஞ்சி குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர் – பரி 9/67
TOP


குன்றா (3)

குன்றம் கொன்ற குன்றா கொற்றத்து – திரு 266
குன்று என குவைஇய குன்றா குப்பை – பொரு 244
குன்றா நல் இசை சென்றோர் உம்பல் – மலை 540
TOP


குன்றி (3)

குன்றி ஏய்க்கும் உடுக்கை குன்றின் – குறு 0/3
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர் – அகம் 133/1
குரல் அம் குன்றி கொள்ளும் இளையோள் – புறம் 340/2
TOP


குன்றிய (1)

எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில – அகம் 190/13
TOP


குன்றியின் (1)

அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் – புறம் 300/4
TOP


குன்றியும் (1)

குன்றியும் கொள்வல் கூர் வேல் குமண – புறம் 159/25
TOP


குன்றின் (14)

சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின்/மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 15,16
பல வயின் நிலைஇய குன்