கா – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கா 6
காஅ 1
காஅய் 3
காக்க 1
காக்கம் 2
காக்கிற்பான் 1
காக்கும் 39
காக்குவம் 1
காக்கை 31
காக்கையது 1
காக்கையும் 1
காக்கையொடு 2
காசின் 3
காசு 10
காஞ்சி 32
காஞ்சியின் 1
காஞ்சியும் 2
காஞ்சியொடு 1
காட்சி 21
காட்சியமே 1
காட்சியர் 2
காட்சியான் 1
காட்சியின் 2
காட்சியொடு 2
காட்ட 15
காட்டக 1
காட்டதுவே 1
காட்டல் 2
காட்டவும் 3
காட்டவும்_காட்டவும் 1
காட்டாது 1
காட்டாதோ 1
காட்டாய் 2
காட்டாயேல் 2
காட்டாறு 1
காட்டி 43
காட்டிய 7
காட்டியவள் 1
காட்டியும் 1
காட்டியோயே 1
காட்டிற்று 1
காட்டினை 3
காட்டினையாய் 1
காட்டீமோ 3
காட்டீயாய் 1
காட்டு 45
காட்டு_அகத்து 1
காட்டு_அகம் 1
காட்டுதல் 1
காட்டும் 3
காட்டுவது 1
காட்டுவர் 1
காட்டுள் 3
காட்டே 1
காட்டொடு 1
காடி 4
காடியின் 2
காடு 84
காடும் 2
காடே 10
காண் 104
காண்-தக்காய் 1
காண்-தொறும் 14
காண்-தோறும் 4
காண்-மதி 2
காண்-மன் 1
காண்-மார் 7
காண்-மின் 10
காண்_தக 8
காண்_தகு 7
காண்க 6
காண்கம் 5
காண்கம்மே 1
காண்கு 12
காண்கும் 1
காண்குவது 1
காண்குவம் 8
காண்குவரே 1
காண்குவல் 2
காண்குவெம் 2
காண்குவென் 1
காண்குவேன்-மன்னோ 1
காண்குவை 2
காண்குவை-மன்னால் 1
காண்குவோரும் 1
காண்குறின் 1
காண்ட 1
காண்ட_வாயில் 1
காண்டல் 9
காண்டலின் 2
காண்டலும் 3
காண்டற்கு 1
காண்டிகா 3
காண்டிசின் 2
காண்டிரோ 3
காண்டும் 1
காண்டை 4
காண்டைப்பாய் 2
காண்பது 3
காண்பர் 1
காண்பர்-கொல் 1
காண்பல் 4
காண்பவர் 2
காண்பவோ 1
காண்பாம் 1
காண்பாம்-கொல்லோ 1
காண்பாய் 2
காண்பார் 1
காண்பான் 1
காண்பின் 4
காண்பு 14
காண்பு-உழி 1
காண்பென் 1
காண்பென்-மன் 1
காண்பேற்கு 1
காண்பேன் 2
காண்போய் 1
காண்போர் 2
காண்போரே 1
காண்மரும் 1
காண்வர 21
காண்வரும் 1
காண 19
காணல் 1
காணலரே 2
காணலென்-கொல் 1
காணவும் 4
காணன்மார் 1
காணா 23
காணாத 1
காணாது 23
காணாமல் 1
காணாமை 5
காணாமையின் 1
காணாமோ 1
காணாய் 3
காணாயோ 1
காணார் 1
காணார்-கொல்லோ 1
காணாவாய் 1
காணாள் 3
காணாளாய் 1
காணான் 3
காணிகா 2
காணிய 32
காணியர் 4
காணிரோ 2
காணிலியரோ 1
காணின் 25
காணினும் 8
காணீர் 1
காணீரோ 2
காணுநர் 8
காணுநன் 1
காணும் 9
காணும்-கால் 5
காணும்-காலே 4
காணும்-காலை 1
காணும்_கால் 1
காணுமாறு 1
காணுமோர்க்கே 1
காணூஉ 7
காணேம் 2
காணேன் 5
காணேன்-கொல் 1
காத்த 2
காத்தவள் 1
காத்தி 1
காத்திருக்கும் 1
காத்திருந்த 1
காத்து 12
காத்தே 1
காதல் 63
காதலம் 4
காதலர் 132
காதலரும் 1
காதலரை 1
காதலரொடு 1
காதலவரொடும் 1
காதலவன் 1
காதலள் 1
காதலளே 1
காதலன் 17
காதலாய் 1
காதலார் 1
காதலான் 1
காதலி 29
காதலித்து 1
காதலியின் 1
காதலின் 8
காதலும் 2
காதலென் 1
காதலை 2
காதலொடு 9
காதலோடு 1
காதலோயே 1
காதலோரே 19
காதலோளே 2
காதலோனே 1
காதில் 6
காதின் 8
காதினர் 1
காதினன் 1
காது 4
காந்தட்டே 1
காந்தள் 71
காந்தளும் 1
காந்தளுள்ளும் 1
காப்ப 14
காப்பது 2
காப்பனர் 1
காப்பார் 1
காப்பாள் 1
காப்பாள 1
காப்பாளர் 2
காப்பில் 1
காப்பின் 8
காப்பினள் 1
காப்பினளே 1
காப்பினை 1
காப்பு 16
காப்பும் 1
காப்பே 2
காப்போர் 4
காப்போரும் 1
காபாலம் 1
காம்பின் 5
காம்பு 8
காம்பொடு 1
காம 19
காமக்கடவுள் 1
காமத்து 6
காமத்தை 2
காமம் 87
காமம்-கொல் 1
காமமும் 6
காமமொடு 3
காமமோ 2
காமர் 59
காமரம் 1
காமரு 13
காமவேள் 2
காமற்கு 1
காமன் 5
காமனது 1
காமனும் 1
காமுற்ற 1
காமுற்று 2
காமுறப்படுதலும் 1
காமுறல் 1
காமுறு 1
காமுறுதலும் 1
காமுறுநன் 1
காமூர் 2
காய் 100
காய்குவள் 1
காய்த்த 3
காய்த்திய 1
காய்த்து 1
காய்தலின் 1
காய்தலும் 1
காய்ந்த 3
காய்ந்து 5
காய்ந்தே 1
காய்பு 1
காய 8
காயம் 3
காயமும் 2
காயல் 2
காயா 11
காயாதி 1
காயாம் 8
காயாமை 1
காயாவும் 2
காயினும் 1
காயும் 7
காயேம் 1
காயேமோ 1
கார் 129
கார்-மன் 1
கார்க்கு 1
கார்கோள் 1
கார்த்திகை 1
கார 1
காரணம் 2
காரணமாக 1
காரான் 5
காரி 14
காரிகை 13
காரிய 1
காரியும் 4
காரியை 1
காரியொடு 1
காரில் 1
காரின் 1
காரினும் 1
காருக 1
காரும் 1
காரென் 1
காரே 3
காரை 1
காரோடன் 1
கால் 394
கால்-தோறும் 1
கால்_கழி_கட்டிலில் 1
கால்_வழி 1
கால்கழீஇய 2
கால்கிளர்ந்த 1
கால்கிளர்ந்து 2
கால்கிளர 1
கால்கிளரும் 1
கால்கொண்ட 1
கால்கொண்டு 1
கால்கொள்ளும் 1
கால்கோத்து 1
கால்கோள் 1
கால்சீப்ப 1
கால்மயங்கிய 1
கால்யாத்த 5
கால்யாத்தது 1
கால்யாப்ப 1
கால்வீழ்த்தன்று 1
கால்வீழ்த்து 5
கால 14
கால_முதல்வனை 1
காலத்தார் 1
காலத்தில் 1
காலத்து 1
காலம் 8
காலமும் 2
காலவை 1
காலன் 3
காலன 2
காலனும் 2
காலின் 10
காலும் 3
காலுள் 1
காலே 5
காலை 100
காலையது 1
காலையும் 12
காலையொடு 1
காலையோ 1
காலொடு 10
காலோர் 1
காவல் 25
காவல்கொண்டு 1
காவல்கொளற்கு 1
காவல 2
காவலர் 30
காவலரே 1
காவலன் 3
காவலின் 3
காவலும் 2
காவற்கு 1
காவா 1
காவாதது 1
காவாது 2
காவார் 1
காவால் 1
காவி 4
காவிதி 1
காவியொடு 1
காவிரி 37
காவில் 12
காவின் 13
காவினுள் 1
காவினெம் 1
காவு 1
காவு-தொறும் 2
காவு-தோறு 1
காவும் 4
காவே 1
காவோலை 1
காழ் 109
காழ்க்கொள்ளும் 1
காழ்க்கொளினே 1
காழ்கொள 1
காழ்வை 1
காழ 2
காழக 1
காழகத்து 1
காழகம் 5
காழியர் 1
காழின் 2
காழும் 1
காழொடு 1
காழோர் 3
காளாம்பி 1
காளை 14
காளைக்கு 3
காளையும் 1
காளையை 2
காளையொடு 11
காற்கு 1
காற்று 9
காற்றொடு 1
காற்றோடு 1
கான் 33
கான்_அமர்_செல்வி 1
கான்யாற்றின் 1
கான்யாற்று 20
கான்யாறு 1
கான்யாறே 1
கான்று 8
கான 41
கான_கோழி 1
கானக 6
கானத்த 1
கானத்தானே 4
கானத்து 35
கானத்தோர் 1
கானப்பேர் 1
கானம் 77
கானமும் 10
கானமொடு 1
கானல் 117
கானலஃதே 1
கானலது 1
கானலானே 4
கானலும் 8
கானலுள் 1
கானலொடு 1
கானவர் 28
கானவன் 24
கானே 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கா (6)

கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி – சிறு 238
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 171
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா/குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க – நெடு 27,28
ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி – நற் 38/8
பெய்ய உழக்கும் மழை கா மற்று ஐய – பரி 9/34
கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ – பரி 10/72
TOP


காஅ (1)

களிறு அணைப்ப கலங்கின காஅ/தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு – புறம் 345/1,2
TOP


காஅய் (3)

காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – மலை 365
காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை – மலை 515
காஅய் கடவுள் சேஎய் செவ்வேள் – பரி 5/13
TOP


காக்க (1)

கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே – குறு 80/7
TOP


காக்கம் (2)

எழு-மினோ எழு-மின் எம் கொழுநன் காக்கம்/ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர் – நற் 170/5,6
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/7
TOP


காக்கிற்பான் (1)

அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5
TOP


காக்கும் (39)

உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கை – திரு 161
மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும்/முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – பெரும் 32,33
உல்கு உடை பெரு வழி கவலை காக்கும்/வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் – பெரும் 81,82
சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின் – பெரும் 324
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
நல் இறைவன் பொருள் காக்கும்/தொல் இசை தொழில் மாக்கள் – பட் 120,121
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை – நற் 22/1
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 23/4
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு – நற் 201/6
எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும்/குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் – நற் 216/6,7
பூ தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும்/பாரத்து அன்ன ஆர மார்பின் – நற் 265/4,5
மனை உற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை – நற் 277/5
கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும்/வெண்ணெய் உணங்கல் போல – குறு 58/4,5
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் – குறு 214/2
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும்/நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 215/6,7
ஏனல் அம் சிறுதினை காக்கும் சேணோன் – குறு 357/5
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல் – ஐங் 296/1
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன – பதி 45/10
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும்/வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/8,9
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும்/அறனும் ஆர்வலர்க்கு அருளும் நீ – பரி 1/40,41
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும்/உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட – பரி 9/2,3
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
காக்கும் இடம் அன்று இனி – கலி 63/4
மன் உயிர் காக்கும் இ மன்னனும் என்-கொலோ – கலி 143/53
மற போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும்/கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன – அகம் 27/8,9
தமிழ் கெழு மூவர் காக்கும்/மொழிபெயர் தேஎத்த பன் மலை இறந்தே – அகம் 31/14,15
மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும்/பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற – அகம் 34/8,9
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் – அகம் 159/18
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/13
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பி காக்கும்/வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க – அகம் 263/11,12
உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது – அகம் 325/5
தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும்/ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக – அகம் 368/3,4
ஞாலம் காக்கும் கால முன்பின் – புறம் 56/9
மன்பதை காக்கும் நீள் குடி சிறந்த – புறம் 71/17
அம் மலை காக்கும் அணி நெடும் குன்றின் – புறம் 150/26
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
மன்பதை காக்கும் நின் புரைமை நோக்காது – புறம் 210/1
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை – புறம் 400/7
TOP


காக்குவம் (1)

சிறுதினை காக்குவம் சேறும் அதனால் – நற் 156/5
TOP


காக்கை (31)

கரும் காக்கை கவவு முனையின் – பொரு 184
சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை – நற் 31/2
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் – நற் 231/4
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை/தூங்கல் வங்கத்து கூம்பில் சேக்கும் – நற் 258/8,9
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் – நற் 272/1
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை/வளி பொரு நெடும் சினை தளியொடு தூங்கி – நற் 281/1,2
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை/புன்கண் அந்தி கிளை-வயின் செறிய – நற் 343/5,6
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன – நற் 345/4
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/9
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை – நற் 367/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 246/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 313/1
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 170/1
மறு இல் தூவி சிறு_கரும்_காக்கை – ஐங் 391/1
காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ கூடா – பரி 20/87
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10
இல்-வழி படூஉம் காக்கை/கல் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 313/16,17
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை – அகம் 319/1
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை/பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை – அகம் 327/15,16
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும் – புறம் 342/1
வாய் வன் காக்கை கூகையொடு கூடி – புறம் 362/17
TOP


காக்கையது (1)

விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே – குறு 210/6
TOP


காக்கையும் (1)

வாய் வன் காக்கையும் கூகையும் கூடி – புறம் 238/3
TOP


காக்கையொடு (2)

கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ – ஐங் 314/2
கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர – பதி 30/39
TOP


காசின் (3)

பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம் – நற் 274/4
காசின் அன்ன போது ஈன் கொன்றை – குறு 148/3
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் – அகம் 363/8
TOP


காசு (10)

பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் – திரு 16
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் – நற் 66/9
பொலம் கல ஒரு காசு ஏய்க்கும் – குறு 67/4
பொலம் பசும் பாண்டில் காசு நிரை அல்குல் – ஐங் 310/1
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் – கலி 85/3
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 75/19
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 269/15
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி – அகம் 293/7
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப – அகம் 315/12
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் – புறம் 353/2
TOP


காஞ்சி (32)

முட காஞ்சி செம் மருதின் – பொரு 189
குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி – சிறு 179
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி – பெரும் 375
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல் – குறி 84
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் – மலை 449
காஞ்சி ஊரன் கொடுமை – குறு 10/4
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – குறு 127/3
நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன் – ஐங் 1/4
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே – பதி 48/18
களன் அறு குப்பை காஞ்சி சேர்த்தி – பதி 62/15
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 65/4
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின் – பதி 84/19
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 90/39
மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம் – பரி 7/47
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து – கலி 108/60
காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/63
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி/பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் – அகம் 25/3,4
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப – அகம் 56/6
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – அகம் 96/8
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
காஞ்சி நீழல் தமர் வளம் பாடி – அகம் 286/4
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி/போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/1,2
காஞ்சி நீழல் குரவை அயரும் – அகம் 336/9
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் – அகம் 341/9
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை – அகம் 346/6
நீர் தாழ்ந்த குறும் காஞ்சி/பூ கதூஉம் இன வாளை – புறம் 18/7,8
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி – புறம் 281/5
வேம்பு சினை ஒடிப்பவும் காஞ்சி பாடவும் – புறம் 296/1
காஞ்சி பனி முறி ஆரம் கண்ணி – புறம் 344/8
காமரு காஞ்சி துஞ்சும் – புறம் 351/11
TOP


காஞ்சியின் (1)

காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும் – அகம் 156/6
TOP


காஞ்சியும் (2)

மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும்/ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 26/3,4
நிலமகள் அழுத காஞ்சியும்/உண்டு என உரைப்பரால் உணர்ந்திசினோரே – புறம் 365/10,11
TOP


காஞ்சியொடு (1)

மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு/முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை – பதி 23/19,20
TOP


காட்சி (21)

துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக – திரு 137
பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி/நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு – திரு 166,167
அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி/ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின் – பொரு 20,21
மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து – சிறு 138
இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி/கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து – பெரும் 445,446
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி/கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ – மலை 49,50
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி/கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என் – நற் 25/10,11
பாவை அன்ன பழி தீர் காட்சி/ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/7,8
கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து – நற் 397/3
சிறப்பொடு விளங்கிய காட்சி/மறக்க விடுமோ நின் மாமை கவினே – ஐங் 470/4,5
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி/புலமும் பூவனும் நாற்றமும் நீ – பரி 1/48,49
காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் – கலி 65/26
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/42
செறுநரும் விழையும் செயிர் தீர் காட்சி/சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் என – அகம் 66/3,4
ஆறு அன்று என்னா வேறு அல் காட்சி/இருவேம் நம் படர் தீர வருவது – அகம் 73/9,10
கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி/கொடுமரம் பிடித்த கோடா வன்கண் – அகம் 215/8,9
எல் அடிப்படுத்த கல்லா காட்சி/வில் உழுது உண்-மார் நாப்பண் ஒல்லென – புறம் 170/3,4
எண் இல் காட்சி இளையோர் தோற்பின் – புறம் 213/15
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி/நீங்கா நெஞ்சத்து துணிவு இல்லோரே – புறம் 214/2,3
இடை இல் காட்சி நின்னோடு – புறம் 236/11
TOP


காட்சியமே (1)

சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே/வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/3,4
TOP


காட்சியர் (2)

கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை – திரு 135
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என – அகம் 245/2
TOP


காட்சியான் (1)

அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் – கலி 120/1
TOP


காட்சியின் (2)

பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின்/மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது – அகம் 75/2,3
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் – புறம் 192/11
TOP


காட்சியொடு (2)

அன்பு கண்மாறிய அறன் இல் காட்சியொடு/நும்மனோரும் மற்று இனையர் ஆயின் – புறம் 210/2,3
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/6
TOP


காட்ட (15)

கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட/கதுமென கரைந்து வம் என கூஉய் – பொரு 100,101
கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட/பல் பூ மிடைந்த படலை கண்ணி – பெரும் 173,174
வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட/இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ – முல் 26,27
முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் – நெடு 177
கேள்-தொறும் கலுழுமால் பெரிதே காட்ட/குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை – நற் 157/7,8
வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட/நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் – நற் 285/6,7
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட/மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு – பதி 30/10,11
முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட/பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் – பரி 11/82,83
முகிழ் மயங்கு முல்லை முறை நிகழ்வு காட்ட/மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ – பரி 15/39,40
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில் – அகம் 53/7
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை – அகம் 97/1
வேட்டம் போகிய குறவன் காட்ட/குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/6,7
மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட/கறுழ் பொருத செம் வாயான் – புறம் 4/7,8
உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட/கழி முரி குன்றத்து அற்றே – புறம் 313/5,6
TOP


காட்டக (1)

கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே – ஐங் 282/5
TOP


காட்டதுவே (1)

முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் – புறம் 225/8
TOP


காட்டல் (2)

நகுவை போல காட்டல்/தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/5,6
அம்புலி காட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/19
TOP


காட்டவும் (3)

காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து – முல் 22
காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து – முல் 22
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க – பதி 30/31
TOP


காட்டவும்_காட்டவும் (1)

காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து – முல் 22
TOP


காட்டாது (1)

ஈதலில் குறை காட்டாது அறன் அறிந்து ஒழுகிய – கலி 27/1
TOP


காட்டாதோ (1)

என் உயிர் காட்டாதோ மற்று – கலி 143/21
TOP


காட்டாய் (2)

என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய்/நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/6,7
நனவினான் ஞாயிறே காட்டாய் நீ ஆயின் – கலி 147/58
TOP


காட்டாயேல் (2)

காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல்/வானத்து எவன் செய்தி நீ – கலி 147/28,29
TOP


காட்டாறு (1)

ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம் – குறு 275/7
TOP


காட்டி (43)

மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி/அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 290,291
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் – முல் 63
அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி/பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது – மது 191,192
எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி/நுண்ணிதின் உணர்ந்த நுழைந்த நோக்கின் – மது 516,517
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி/ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – மலை 283,284
அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி/வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து – நற் 47/8,9
சாந்த ஞெகிழி காட்டி/ஈங்கு ஆயினவால் என்றிசின் யானே – நற் 55/11,12
தாரும் கண்ணியும் காட்டி ஒருமைய – நற் 150/8
புதல்வன் காட்டி பொய்க்கும் – நற் 161/11
கண்ணினும் கனவினும் காட்டி இ நோய் – நற் 173/5
மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி/கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/2,3
சொல்லிய வன்மை தெளிய காட்டி/சென்றனர் வாழி தோழி என்றும் – குறு 283/3,4
எந்தையும் யாயும் உணர காட்டி/ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின் – குறு 374/1,2
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி/மேல் நின்று மெய் கூறும் கேளிர் போல் நீ செல்லும் – கலி 3/20,21
கூறுவென் போல காட்டி/மற்று அவன் மேஎ-வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/23,24
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/15
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி/ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/3,4
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி/முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 83/28,29
தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17
காண்-தக்காய் என் காட்டி காண் – கலி 117/9
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி/என் நெஞ்சம் என்னோடு நில்லாமை நனி வௌவி – கலி 138/5,6
ஒளியோடு உரு என்னை காட்டி அளியள் என் – கலி 139/6
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் – கலி 140/21
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே – கலி 141/2
இன் உயிர் அன்னானை காட்டி எனைத்து ஒன்றும் – கலி 143/54
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் – கலி 144/32
பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி/சுறாஅ_கொடியான் கொடுமையை நீயும் – கலி 147/41,42
கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி/பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய் – அகம் 3/12,13
முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா – அகம் 5/19
மௌவல் மா சினை காட்டி/அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே – அகம் 23/12,13
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி/மனை மாண் கற்பின் வாள்_நுதல் ஒழிய – அகம் 33/1,2
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி/ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி – அகம் 160/10,11
ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி/படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின் – அகம் 222/10,11
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த எவ்வம் காட்டி/புலந்தனம் வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 355/10,11
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
அறியாதோரையும் அறிய காட்டி/திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து – புறம் 27/13,14
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை – புறம் 174/15
உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர் – புறம் 180/11
கை உள்ளது போல் காட்டி வழி நாள் – புறம் 211/11
இம்மை போல காட்டி உம்மை – புறம் 236/10
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை – புறம் 395/30
TOP


காட்டிய (7)

பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே – ஐங் 281/4
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் – கலி 98/7
அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின் – கலி 140/11
வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின் – அகம் 39/23
பன் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய/எந்தையும் செல்லும்-மார் இரவே அந்தில் – அகம் 240/6,7
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/12
TOP


காட்டியவள் (1)

கல்லாமை காட்டியவள் வாழி சான்றீர் – கலி 141/20
TOP


காட்டியும் (1)

மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும்/நொந்தனள் ஆகி நுந்தையை உள்ளி – புறம் 160/22,23
TOP


காட்டியோயே (1)

மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7
TOP


காட்டிற்று (1)

தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ – கலி 107/32
TOP


காட்டினை (3)

எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை/நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் – கலி 61/7,8
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் – புறம் 43/20
பசி பகை பரிசில் காட்டினை கொளற்கே – புறம் 181/10
TOP


காட்டினையாய் (1)

வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய்/மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/3,4
TOP


காட்டீமோ (3)

எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ/காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் – கலி 144/19,20
உண்மை நலன் உண்டு ஒளித்தானை காட்டீமோ/காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/42,43
யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல் – கலி 147/28
TOP


காட்டீயாய் (1)

காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் – கலி 144/20
TOP


காட்டு (45)

காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 43
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் – பெரும் 82
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு/கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 307,308
ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு/ஆறு செல் மாக்கள் சென்னி எறிந்த – நற் 2/2,3
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – நற் 59/6
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு/ஆல நீழல் அசைவு நீக்கி – நற் 76/2,3
உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு/வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/8,9
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு/நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு – நற் 87/3,4
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே – நற் 103/9
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் – நற் 121/4
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு/ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/2,3
இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை – குறு 47/2
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு/அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து – ஐங் 317/2,3
பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ – கலி 72/10
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ – கலி 72/14
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர் – கலி 82/13
பெரும் காட்டு கொற்றிக்கு பேய் நொடித்து ஆங்கு – கலி 89/8
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/11
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு/பளிங்கத்து அன்ன பல் காய் நெல்லி – அகம் 5/8,9
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு/இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் – அகம் 11/2,3
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ – அகம் 14/5
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு/ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/12,13
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – அகம் 94/12
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு/அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/11,12
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு/ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு – அகம் 145/5,6
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு/உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் – அகம் 153/8,9
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு/சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி – அகம் 179/3,4
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – அகம் 191/9
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு/அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் – அகம் 223/6,7
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் – அகம் 241/12
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு/ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/5,6
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின் – அகம் 298/10
மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை – அகம் 337/18
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம் – அகம் 351/8
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு/உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/10,11
கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு/உழை புறத்து அன்ன புள்ளி நீழல் – அகம் 379/19,20
காட்டு மான் அடி_வழி ஒற்றி – அகம் 388/25
பிறிது ஒன்று இல்லை காட்டு நாட்டேம் என – புறம் 150/19
பொடிந்த நின் செவ்வி காட்டு என பலவும் – புறம் 160/24
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/12
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் – புறம் 246/11
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/2
TOP


காட்டு_அகத்து (1)

மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/12
TOP


காட்டு_அகம் (1)

கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம்/வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/11,12
TOP


காட்டுதல் (1)

முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற – கலி 37/4
TOP


காட்டும் (3)

தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும்/மருங்கில் கொண்ட பலவின் – குறு 365/4,5
துறக்கத்து எழிலை தன் நீர் நிழல் காட்டும்/கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/84,85
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/5
TOP


காட்டுவது (1)

நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் – கலி 79/17
TOP


காட்டுவர் (1)

தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் – கலி 140/18
TOP


காட்டுள் (3)

கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள்/துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை – கலி 11/7,8
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள்/அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/11,12
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள்/இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 11/15,16
TOP


காட்டே (1)

சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே – நற் 7/9
TOP


காட்டொடு (1)

காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில் – புறம் 316/2
TOP


காடி (4)

காடி வைத்த கலன் உடை மூக்கின் – பெரும் 57
காடி கொண்ட கழுவு-உறு கலிங்கத்து – நெடு 134
மாங்காய் நறும் காடி கூட்டுவேம் யாங்கும் – கலி 109/23
காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் – புறம் 399/3
TOP


காடியின் (2)

பரல் வறை கருனை காடியின் மிதப்ப – பொரு 115
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 310
TOP


காடு (84)

காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – பொரு 52
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் – பெரும் 185
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய – முல் 101
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக – மது 156
காடு கொன்று நாடு ஆக்கி – பட் 283
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 248
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே – மலை 279
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை – மலை 396
கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப – நற் 7/4
கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/11
பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் – நற் 113/4
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
காடு கவின் பூத்து ஆயினும் நன்றும் – நற் 302/3
கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர – நற் 324/4
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/5
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு/இன்னா என்றிர் ஆயின் – குறு 124/2,3
வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 216/2
பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/2
காடு இறந்தனரே காதலர் – ஐங் 311/3
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே – ஐங் 313/5
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/4
கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4
காடு நனி கடிய என்ப – ஐங் 335/4
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்க இனி – ஐங் 351/3
கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே – ஐங் 374/4
காடு படு தீயின் கனலியர் மாதோ – ஐங் 376/2
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து – ஐங் 484/2
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் – பதி 23/15
காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய – பதி 26/11
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி – பதி 30/26
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் – பதி 40/29
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் – பதி 41/13
காடு கை_காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை – பதி 82/9
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/38
கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் – கலி 6/6
கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/7
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது – கலி 13/25
தளி உறுபு அறியாவே காடு என கூறுவீர் – கலி 20/8
அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் – கலி 20/20
கறாஅ எருமைய காடு இறந்தான்-கொல்லோ – கலி 147/38
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19
கல் மிசை அருவிய காடு இறந்தோரே – அகம் 25/22
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு-வயின் ஓடலின் – அகம் 39/9
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை – அகம் 45/6
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை – அகம் 49/13
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது – அகம் 58/3
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் – அகம் 65/16
காடு கால்யாத்த நீடு மர சோலை – அகம் 109/5
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – அகம் 133/18
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/10
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 143/2
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே – அகம் 151/15
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/10
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின் – அகம் 164/4
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை – அகம் 173/12
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் – அகம் 177/12
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் – அகம் 299/9
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர் – அகம் 309/9
காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு – அகம் 345/18
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் – அகம் 357/10
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன் – அகம் 364/5
காடு கெழு நெடுவேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப – அகம் 382/5
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும் – அகம் 394/13
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15
கரும்பு அல்லது காடு அறியா – புறம் 16/15
குன்று மலை காடு நாடு – புறம் 17/3
காடு இடை கிடந்த நாடு நனி சேஎய – புறம் 31/10
காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே – புறம் 52/17
காடு என்றா நாடு என்று ஆங்கு – புறம் 166/19
நாடு ஆக ஒன்றோ காடு ஆக ஒன்றோ – புறம் 187/1
காடு முன்னினனே கள் காமுறுநன் – புறம் 238/5
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6
தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே – புறம் 250/9
காடு கைக்கொண்டன்றும் இலனே காலை – புறம் 257/7
காடு முன்னினரே நாடு கொண்டோரும் – புறம் 359/8
காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு – புறம் 362/19
காடு பதி ஆக போகி தத்தம் – புறம் 363/5
தாழிய பெரும் காடு எய்திய ஞான்றே – புறம் 364/13
TOP


காடும் (2)

காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும் – திரு 223
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து – அகம் 383/3
TOP


காடே (10)

எமர் இடை உறுதர ஒளித்த காடே – நற் 48/9
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே – நற் 202/11
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
காடே கடவுள் மேன புறவே – பதி 13/20
வன்னி மன்றத்து விளங்கிய காடே – பதி 44/23
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே – அகம் 21/27
காடே கம்மென்றன்றே அவல – அகம் 23/5
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே – அகம் 397/16
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே – புறம் 23/22
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/4
TOP


காண் (104)

ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் – பெரும் 220
தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி – முல் 56
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் – மலை 270
ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண்/உருக்கு-உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன – நற் 21/5,6
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண்/தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி – நற் 88/5,6
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் – நற் 120/2
எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் – நற் 146/9
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/6
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண்/கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் – நற் 242/6,7
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/5
அல்கலர் வாழி தோழி உது காண்/இரு விசும்பு அதிர மின்னி – நற் 329/9,10
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு – நற் 384/9
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண்/நெடும் பெரும் குன்றம் முற்றி – நற் 387/9,10
உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும் – குறு 81/5
தாய் காண் விருப்பின் அன்ன – குறு 132/5
காண் இனி வாழி தோழி யாணர் – குறு 171/1
தொழுது காண் பிறையின் தோன்றி யாம் நுமக்கு – குறு 178/5
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ – குறு 191/1
வருவேம் என்ற பருவம் உது காண்/தனியோர் இரங்கும் பனி கூர் மாலை – குறு 358/4,5
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே – குறு 367/3
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை உது காண்/ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – ஐங் 101/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை உவ காண்/மாரி குன்றத்து காப்பாள் அன்னன் – ஐங் 206/1,2
உணங்கல-கொல்லோ நின் தினையே உவ காண்/நிணம் பொதி வழுக்கில் தோன்றும் – ஐங் 207/2,3
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண்/கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் – ஐங் 453/2,3
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் – பதி 40/29
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை – பதி 85/7
போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/72
நிழல்_காண்_மண்டிலம் நோக்கி – பரி 21/23
தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண்/தீரமும் வையையும் சேர்கின்ற கண் கவின் – பரி 22/34,35
அனையவை போற்றி நினைஇயன நாடி காண்/வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள் – கலி 15/23,24
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/4
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண்/சென்றோர் முகப்ப பொருளும் கிடவாது – கலி 18/4,5
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண்/இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/13,14
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண்/மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த-கால் – கலி 38/17,18
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண்/என ஆங்கு – கலி 38/21,22
கொண்டுநிலை பாடி காண்/நல்லாய் – கலி 39/30,31
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா – கலி 51/11
எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண்/செல்வம் கடைகொள சாஅய் சான்றவர் – கலி 61/1,2
வை காண் முது பகட்டின் பக்கத்தின் போகாது – கலி 65/12
அன்னதேல் ஆற்றல் காண்/வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின் – கலி 91/18,19
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் – கலி 94/5
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன – கலி 94/13
கூனி குழையும் குழைவு காண்/யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி – கலி 94/30,31
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை – கலி 94/33
சாமனார் தம்முன் செலவு காண்/ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/34,35
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35
அறிகல்லாய் போறி காண் நீ – கலி 95/26
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண்/அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/17,18
குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண்/படர் அணி அந்தி பசும்_கண்_கடவுள் – கலி 101/23,24
நுதி நுனை கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம் காண்/ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 101/29,30
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண்/செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/29,30
நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண்/பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் – கலி 104/36,37
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48
வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண்/பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் – கலி 108/39,40
கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் – கலி 111/11
காண்-தக்காய் என் காட்டி காண்/காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு – கலி 117/9,10
காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு – கலி 117/10
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/11
இலங்கு நீர் சேர்ப்ப கொடியை காண் நீ – கலி 125/15
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ – கலி 125/19
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக – கலி 128/23
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் – கலி 144/32
உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி – கலி 144/34
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக – கலி 146/22
எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண்/கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள் – கலி 149/7,8
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண்/ஆங்கு – கலி 149/11,12
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண்/சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த – கலி 149/13,14
உவ காண் தோன்றும் குறும் பொறை நாடன் – அகம் 4/13
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர் – அகம் 7/11
உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு – அகம் 9/6
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
துணை ஒன்று பிரியினும் துஞ்சா காண் என – அகம் 50/12
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே – அகம் 85/15
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண்/நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை – அகம் 114/8,9
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/10
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து – அகம் 204/8
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
காண் இனி வாழி தோழி பானாள் – அகம் 232/1
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக – அகம் 256/13
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே – அகம் 330/11
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ – அகம் 352/11
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை – அகம் 372/2
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் – அகம் 380/9
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் – புறம் 43/20
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக – புறம் 76/8
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு – புறம் 162/3
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் – புறம் 162/4
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண்/அவல நெஞ்சமொடு செல்வல் நின் கறுத்தோர் – புறம் 210/12,13
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண்/நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி – புறம் 301/11,12
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண்/வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன – புறம் 307/3,4
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி – புறம் 398/22
TOP


காண்-தக்காய் (1)

காண்-தக்காய் என் காட்டி காண் – கலி 117/9
TOP


காண்-தொறும் (14)

காண்-தொறும் கலுழ்தல் அன்றியும் ஈண்டு நீர் – நற் 23/5
ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும்/நீர் வார் கண்ணேன் கலுழும் என்னினும் – நற் 143/3,4
காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் – நற் 217/2
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/5
காண்-தொறும் காண்-தொறும் கலங்க – ஐங் 375/5
காண்-தொறும் காண்-தொறும் கலங்க – ஐங் 375/5
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும்/மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் – அகம் 29/7,8
மருண்ட மான் நோக்கம் காண்-தொறும் நின் நினைந்து – அகம் 74/10
கழியும் கானலும் காண்-தொறும் பல புலந்து – அகம் 150/12
விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும்/நம்-வயின் நினையும் நன் நுதல் அரிவை – அகம் 254/7,8
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை – அகம் 391/7
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள – புறம் 161/15
கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே – புறம் 176/13
இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் – புறம் 198/21
TOP


காண்-தோறும் (4)

நிழல் காண்-தோறும் நெடிய வைகி – நற் 9/7
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ – நற் 9/8
இவை காண்-தோறும் நோவர் மாதோ – நற் 12/7
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் – நற் 166/5
TOP


காண்-மதி (2)

காண்-மதி பாண இரும் கழி பாய் பரி – ஐங் 134/1
காண்-மதி பாண நீ உரைத்தற்கு உரியை – ஐங் 140/1
TOP


காண்-மன் (1)

நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன்/மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே – கலி 108/20,21
TOP


காண்-மார் (7)

நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு – மது 443
துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 4/5
நடுங்குதல் காண்-மார் நகை குறித்தனரே – கலி 13/27
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார்/முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன – கலி 103/5,6
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார்/மிசை மரம் சேர்த்திய கவை முறி யாஅத்து – அகம் 257/13,14
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார்/வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி – அகம் 263/6,7
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர் – அகம் 375/3
TOP


காண்-மின் (10)

கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின்/பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/122,123
பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின்/நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது – பரி 11/123,124
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின்/என ஆங்கு – பரி 11/132,133
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின்/நாணாள்-கொல் தோழி நயன் இல் பரத்தையின் – பரி 12/44,45
தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின்/பார்த்தாள் ஒருத்தி நினை என பார்த்தவளை – பரி 12/61,62
நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின்/துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று – பரி 12/92,93
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின்/செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன – பரி 20/36,37
ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின்/என ஆங்கு – பரி 20/39,40
அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல் – கலி 147/64
TOP


காண்_தக (8)

ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக/முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி – திரு 250,251
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக/கைவல் வினைவன் தையுபு சொரிந்த – நற் 86/4,5
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக/கனவின் வந்த கானல் அம் சேர்ப்பன் – கலி 128/23,24
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/10
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக/புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் – அகம் 224/9,10
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக/தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி – அகம் 256/13,14
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக/நாடு கெழு திருவின் பசும் பூண் செழியன் – புறம் 76/8,9
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/13
TOP


காண்_தகு (7)

தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் – நற் 120/2
எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் – நற் 146/9
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் – புறம் 43/20
TOP


காண்க (6)

இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/33
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி – புறம் 70/4
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம – புறம் 80/6
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது – புறம் 166/26
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 173/2
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
TOP


காண்கம் (5)

முறுவல் இன் நகை காண்கம்/உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/9,10
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
காண்கம் வம்மோ தோழி – ஐங் 199/3
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே – ஐங் 447/4
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி – அகம் 261/7
TOP


காண்கம்மே (1)

முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே – நற் 120/12
TOP


காண்கு (12)

நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே – பதி 16/9
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே – பதி 41/16
வள்ளியை என்றலின் காண்கு வந்திசினே – பதி 54/1
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் – பதி 64/15
பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும – பதி 82/11
ஈங்கு காண்கு வந்தனென் யானே – பதி 88/39
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு – பதி 90/55
மோதிரம் யாவோ யாம் காண்கு/அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/21,22
பையென காண்கு விழிப்ப யான் பற்றிய – கலி 142/35
காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய – புறம் 17/33
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே – புறம் 125/4
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக – புறம் 391/14
TOP


காண்கும் (1)

கோதை பரிபு ஆட காண்கும் – கலி 80/26
TOP


காண்குவது (1)

குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் – புறம் 209/15
TOP


காண்குவம் (8)

தான் வர காண்குவம் நாமே – ஐங் 112/3
நல்ல காண்குவம் மாஅயோயே – ஐங் 446/2
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/4
காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே – ஐங் 469/5
கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை – அகம் 54/6
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே – அகம் 112/19
அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம்/பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/15,16
இன்று கண்டு ஆங்கு காண்குவம் என்றும் – புறம் 40/8
TOP


காண்குவரே (1)

நெஞ்சம் திறப்போர் நின் காண்குவரே/நின் யான் மறப்பின் மறக்கும் காலை – புறம் 175/2,3
TOP


காண்குவல் (2)

ஆங்கும் மதி மருள காண்குவல்/யாங்கு உரைப்பேன் என வருந்துவல் யானே – பதி 73/19,20
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே – கலி 52/25
TOP


காண்குவெம் (2)

காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல – ஐங் 444/1
TOP


காண்குவென் (1)

சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற – ஐங் 324/2
TOP


காண்குவேன்-மன்னோ (1)

போதரின் காண்குவேன்-மன்னோ பனியொடு – கலி 145/33
TOP


காண்குவை (2)

சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி – ஐங் 388/3
இன்னும் காண்குவை நன் வாய் ஆகுதல் – புறம் 227/3
TOP


காண்குவை-மன்னால் (1)

காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே – ஐங் 477/5
TOP


காண்குவோரும் (1)

கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும்/யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் – பரி 19/41,42
TOP


காண்குறின் (1)

நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய – நற் 376/8
TOP


காண்ட (1)

கழி சூழ் படப்பை காண்ட_வாயில் – நற் 38/7
TOP


காண்ட_வாயில் (1)

கழி சூழ் படப்பை காண்ட_வாயில்/ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி – நற் 38/7,8
TOP


காண்டல் (9)

காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு – நற் 313/5
காண்டல் விருப்பொடு கமழும் குளவி – பதி 12/10
தளர் நடை காண்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/11
காண்டல் விருப்பொடு தளர்பு_தளர்பு ஓடும் – அகம் 66/11
படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13
வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே – புறம் 61/19
காண்டல் வேண்டினை ஆயின் மாண்ட நின் – புறம் 133/3
காண்டல் வேண்டிய அளவை வேண்டார் – புறம் 135/20
காண்டல் இல்லாது யாண்டு பல கழிய – புறம் 216/2
TOP


காண்டலின் (2)

முறுவல் காண்டலின் இனிதோ – ஐங் 309/4
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின்/எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி – அகம் 288/7,8
TOP


காண்டலும் (3)

அறியலும் அறியேன் காண்டலும் இலனே – நற் 147/7
பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே – குறு 60/6
கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ – கலி 150/18
TOP


காண்டற்கு (1)

காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட – புறம் 337/7
TOP


காண்டிகா (3)

புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா/பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/9,10
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா/காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை – கலி 99/12,13
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா/வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை – கலி 99/15,16
TOP


காண்டிசின் (2)

பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின் – அகம் 376/13
இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை – புறம் 22/36
TOP


காண்டிரோ (3)

சுரியல் அம் பொருநனை காண்டிரோ என – அகம் 76/9
வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/19
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே – புறம் 287/14
TOP


காண்டும் (1)

இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் – புறம் 173/9
TOP


காண்டை (4)

பருவத்து பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை/எருமை இரு தோட்டி எள்ளீயும் காளை – பரி 8/85,86
முறை நாள் கழிதல் உறாஅமை காண்டை/கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை – கலி 12/14,15
நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும் – கலி 92/60
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா – கலி 144/1
TOP


காண்டைப்பாய் (2)

தகையது காண்டைப்பாய் நெஞ்சே பனி ஆனா – கலி 87/15
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை – கலி 89/13
TOP


காண்பது (3)

யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் – ஐங் 237/2
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/4
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
TOP


காண்பர் (1)

நின்றாய் நீ சென்றீ எமர் காண்பர் நாளையும் – கலி 110/22
TOP


காண்பர்-கொல் (1)

இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே – குறு 183/4
TOP


காண்பல் (4)

யானை காண்பல் அவன் தானையானே – பதி 77/12
நாண் இல் நெஞ்சம் நெகிழ்தலும் காண்பல்/இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/11,12
மருளி நெஞ்சம் மகிழ்தலும் காண்பல்/ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/15,16
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல்/அதனால் – கலி 122/19,20
TOP


காண்பவர் (2)

கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம் – பரி 12/33
கவர்ந்தது போலும் காண்பவர் காதல் – பரி 12/35
TOP


காண்பவோ (1)

கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ/ஆங்கு – கலி 150/18,19
TOP


காண்பாம் (1)

காண்பாம் கனம்_குழை பண்பு – கலி 142/14
TOP


காண்பாம்-கொல்லோ (1)

காதலர் காதலும் காண்பாம்-கொல்லோ/துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது – கலி 36/20,21
TOP


காண்பாய் (2)

தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16
நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக – கலி 114/10
TOP


காண்பார் (1)

நோக்கும்-கால் நோக்கி தொழூஉம் பிறர் காண்பார்/தூக்கு இலி தூற்றும் பழி என கை கவித்து – கலி 63/1,2
TOP


காண்பான் (1)

புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் – கலி 97/7
TOP


காண்பின் (4)

கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை – பரி 13/29
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின்/கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட – அகம் 177/6,7
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று – அகம் 376/8
ஆ குரல் காண்பின் அந்தணாளர் – புறம் 362/8
TOP


காண்பு (14)

கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல் – நெடு 114
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை – மலை 315
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை – நற் 264/2
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் – கலி 86/5
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை – அகம் 3/2
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை – அகம் 139/8
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் – அகம் 218/7
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை – புறம் 119/1
கேட்பின் அல்லது காண்பு அறியலையே – புறம் 133/2
நின்று காண்பு அன்ன நீள் மலை மிளிர – புறம் 211/3
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே – புறம் 356/9
உண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரே – புறம் 390/28
TOP


காண்பு-உழி (1)

இனிதே காணுநர் காண்பு-உழி வாழ்தல் – நற் 216/2
TOP


காண்பென் (1)

உள்ளி காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று – குறு 286/1
TOP


காண்பென்-மன் (1)

என்னை-மன் நின் கண்ணால் காண்பென்-மன் யான் – கலி 39/44
TOP


காண்பேற்கு (1)

ஆர் இருள் வருதல் காண்பேற்கு/யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – நற் 332/9,10
TOP


காண்பேன் (2)

அரிய போல காண்பேன் விரி திரை – நற் 259/8
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/13
TOP


காண்போய் (1)

நின் புறங்காத்தலும் காண்போய் நீ என் – நற் 251/6
TOP


காண்போர் (2)

நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர் – பரி 10/27
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே – புறம் 356/9
TOP


காண்போரே (1)

பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே – குறு 344/8
TOP


காண்மரும் (1)

பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும் – மது 513
TOP


காண்வர (21)

வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர/வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா – திரு 36,37
நான்முக ஒருவர் சுட்டி காண்வர/பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி – திரு 165,166
தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி – பெரும் 404
புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர/மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை – மது 698,699
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர/இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/4,5
பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர/விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/7,8
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர/கண்டிசின் வாழியோ குறு_மகள் நுந்தை – நற் 202/7,8
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற – நற் 305/3
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர/வான்_அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/2,3
வாள் நுதல் அரிவையொடு காண்வர பொலிந்தே – பதி 89/20
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர/கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி – அகம் 37/11,12
மாதிரம் புதைப்ப பொழிதலின் காண்வர/இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை – அகம் 84/4,5
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர/ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி – அகம் 162/22,23
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர/கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து – அகம் 178/11,12
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர/கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/4,5
வேனில் அதிரலொடு விரைஇ காண்வர/சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/2,3
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்வர/குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி – அகம் 301/10,11
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி – புறம் 133/5
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த – புறம் 272/4
பாணன் கையது தோலே காண்வர/கடும் தெற்று மூடையின் – புறம் 285/4,5
இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர/கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட – புறம் 374/7,8
TOP


காண்வரும் (1)

நறு மலர் காண்வரும் குறும் பல் கூந்தல் – அகம் 116/7
TOP


காண (19)

அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண/தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 174,175
கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ – பொரு 76
பைதல் ஒரு நிலை காண வைகல் – நற் 306/8
காண வீடுமோ தோழி என் நலனே – நற் 347/11
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு – நற் 365/3
கண்ணின் காண நண்ணு-வழி இருந்தும் – குறு 203/3
காண வந்து நாண பெயரும் – குறு 212/3
புல்லி ஆற்றா புரையோள் காண/வள்பு தெரிந்து ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 486/3,4
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/59
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண/பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும் – கலி 75/30,31
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி – கலி 80/3
காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண/நகான்-மின் கூறுவேன் மாக்காள் மிகாஅது – கலி 145/11,12
அரவ சீறூர் காண/பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே – அகம் 160/17,18
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண/தாரும் தானையும் பற்றி ஆரியர் – அகம் 276/8,9
ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் – அகம் 334/15
கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண/தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை – அகம் 376/5,6
என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண/கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர் – அகம் 385/2,3
TOP


காணல் (1)

காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம் – அகம் 220/9
TOP


காணலரே (2)

பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே/நீர் பரந்து ஒழுகலின் நிலம் காணலரே – குறு 355/1,2
நீர் பரந்து ஒழுகலின் நிலம் காணலரே/எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று – குறு 355/2,3
TOP


காணலென்-கொல் (1)

காணலென்-கொல் என வினவினை வரூஉம் – புறம் 260/7
TOP


காணவும் (4)

காணவும் இயைந்தன்று-மன்னே நாணி – நற் 178/7
காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் – நற் 185/3
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும்/ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது – கலி 75/28,29
காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/8
TOP


காணன்மார் (1)

நோய் மலி வருத்தம் காணன்மார் எமரே – நற் 64/13
TOP


காணா (23)

மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 101/9
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/10
மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 199/11
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா/அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/9,10
காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு – குறு 231/4
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/6
காணா மரப நீயா நினைவ – பரி 3/84
செல வரை காணா கடல் தலை கூட – பரி 10/2
ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்-கொலோ – கலி 102/28
கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன் – கலி 134/24
கரை காணா நோயுள் அழுந்தாதவனை – கலி 146/25
அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா/சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை – அகம் 179/9,10
வருநர் இன்மையின் களையுநர் காணா/என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே – அகம் 365/8,9
கனவின் அரியன காணா நனவில் – புறம் 41/11
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/6
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே – புறம் 141/7
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு – புறம் 157/10
காணாது கழிந்த வைகல் காணா/வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன் – புறம் 176/11,12
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/2
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் – புறம் 365/6
வேய்வை காணா விருந்தின் போர்வை – புறம் 369/20
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா/வாளில் தாக்கான் – புறம் 373/17,18
செலினே காணா வழியனும் அல்லன் – புறம் 389/8
TOP


காணாத (1)

ஞாயிறு காணாத மாண் நிழல் படீஇய – குறு 378/1
TOP


காணாது (23)

களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில் – நற் 43/10
சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே – நற் 50/11
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/5
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது/பெரும் களிறு பிளிறும் சோலை அவர் – நற் 222/8,9
எழால் உற வீழ்ந்து என கணவன் காணாது/குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும் – குறு 151/2,3
அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய – பதி 17/8
ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது/சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/7,8
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை – கலி 70/3
கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் – கலி 76/8
கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல – கலி 81/26
கண்ட கனவு என காணாது மாறு-உற்று – கலி 90/23
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
கன்று காணாது புன் கண்ண செவி சாய்த்து – அகம் 63/10
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது/பாசி தின்ற பைம் கண் யானை – அகம் 91/4,5
கடும்பின் கடும் பசி களையுநர் காணாது/சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து – புறம் 68/2,3
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது/கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி – புறம் 72/10,11
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணாது/இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து – புறம் 174/2,3
காணாது கழிந்த வைகல் காணா – புறம் 176/11
சேய்த்து காணாது கண்டனம் அதனால் – புறம் 196/9
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் – புறம் 208/6
புல்லென் கண்ணர் புரவலர் காணாது/கல்லென் சுற்றமொடு கையழிந்து புலவர் – புறம் 240/11,12
வள்ளியோர் காணாது உய் திறன் உள்ளி – புறம் 370/1
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது/மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி – புறம் 371/1,2
TOP


காணாமல் (1)

மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல்/கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ – கலி 39/42,43
TOP


காணாமை (5)

செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை/மீட்சியும் கூஉ_கூஉ மேவும் மடமைத்தே – பரி 19/64,65
வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை/காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து – கலி 108/59,60
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர – கலி 115/1
காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான் – கலி 123/6
தவல் இல் நோய் செய்தவர் காணாமை நினைத்தலின் – கலி 134/11
TOP


காணாமையின் (1)

அன்னோர் யாம் இவண் காணாமையின்/பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய – பரி 1/54,55
TOP


காணாமோ (1)

காணாமோ என காலின் சிதையா – அகம் 110/19
TOP


காணாய் (3)

கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ – பரி 18/17
கய மலர் உண்கண்ணாய் காணாய் ஒருவன் – கலி 37/1
வல் வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய்/செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம் – புறம் 259/3,4
TOP


காணாயோ (1)

காணவும் பெற்றாயோ காணாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/8
TOP


காணார் (1)

காணார் முதலொடு போந்து என பூவே – நற் 275/2
TOP


காணார்-கொல்லோ (1)

காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே – குறு 348/6
TOP


காணாவாய் (1)

எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய்/பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் – கலி 13/2,3
TOP


காணாள் (3)

காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து – முல் 22
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து – முல் 80
நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ – ஐங் 234/4
TOP


காணாளாய் (1)

நனவு என புல்லும்-கால் காணாளாய் கண்டது – கலி 126/16
TOP


காணான் (3)

பிழையினை என்ன பிழை ஒன்றும் காணான்/தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின் – பரி 12/60,61
காணான் கழிதலும் உண்டு என்று ஒரு நாள் என் – கலி 37/10
காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று – கலி 142/27
TOP


காணிகா (2)

கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா/செயிரின் குறை நாளால் பின் சென்று சாடி – கலி 105/36,37
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா/நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின் – கலி 105/40,41
TOP


காணிய (32)

ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து – நெடு 172
சேண் நெடும் குன்றம் காணிய நீயே – நற் 222/10
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே – குறு 111/7
கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே – குறு 293/8
அறியான் ஆகுதல் அன்னை காணிய/அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் – குறு 360/2,3
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 151/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 152/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 153/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 154/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 155/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 156/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 157/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 158/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 159/2
காணிய சென்ற மட நடை நாரை – ஐங் 160/2
காணிய வருதும் யாமே – ஐங் 420/4
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/31
கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு-உற்று – பரி 10/46
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய/யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/1,2
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு – கலி 42/10
பாரித்து புணர்ந்த நின் பரத்தைமை காணிய/மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/12,13
எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய/தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் – கலி 71/16,17
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய/என்று நின் – கலி 71/20,21
கனவினான் காணிய கண்படா ஆயின் – கலி 147/57
காணிய வம்மோ காதலம் தோழி – அகம் 73/11
காணிய செல்லா கூகை நாணி – அகம் 148/9
ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே – அகம் 176/26
காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி – அகம் 323/7
தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே – புறம் 133/7
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் – புறம் 153/5
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை – புறம் 303/5
காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள் – புறம் 313/3
TOP


காணியர் (4)

பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர்/அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும் – நற் 248/5,6
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர்/ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து – பதி 42/17,18
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர்/காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை – பதி 44/7,8
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர்/மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது – பதி 60/3,4
TOP


காணிரோ (2)

அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும – கலி 9/8
பிணையும் காணிரோ பிரியுமோ அவையே – கலி 20/23
TOP


காணிலியரோ (1)

காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை – பதி 44/8
TOP


காணின் (25)

பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின்/தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது – மலை 230,231
இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின்/முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 247,248
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின்/படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – மலை 422,423
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/4
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று – குறு 296/5
கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல் – ஐங் 84/2
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின்/வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது – ஐங் 499/2,3
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின்/தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி – பதி 53/16,17
ஒல்லார் யானை காணின்/நில்லா தானை இறை கிழவோயே – பதி 54/16,17
புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே – பதி 64/8
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின்/கலப்பென் என்னும் இ கையறு நெஞ்சே – கலி 67/8,9
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின்/கூடுவென் என்னும் இ கொள்கையில் நெஞ்சே – கலி 67/12,13
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின்/தனித்தே தாழும் இ தனியில் நெஞ்சே – கலி 67/16,17
இடையும் நிறையும் எளிதோ நின் காணின்/கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு – கலி 77/22,23
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் – கலி 91/23
நடாஅ கரும்பு அமன்ற தோளாரை காணின்/விடாஅல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/6,7
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் – கலி 112/8
கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால் – கலி 147/48
கொன்னும் சிவப்போள் காணின் வென் வேல் – அகம் 60/12
புன் தலை மன்றம் காணின் வழி நாள் – அகம் 301/24
நீ மெய் கண்ட தீமை காணின்/ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி – புறம் 10/3,4
மன்று படு பரிசிலர் காணின் கன்றொடு – புறம் 135/11
அறியுநர் காணின் வேட்கை நீக்கும் – புறம் 154/2
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர் – புறம் 167/1
அவரே நின் காணின் புறங்கொடுத்தலின் – புறம் 167/5
TOP


காணினும் (8)

வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும்/உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர் – மலை 190,191
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும்/ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்பு-மின் உரித்து அன்று – மலை 239,240
புள்ளு பதி சேரினும் புணர்ந்தோர் காணினும்/பள்ளி யானையின் வெய்ய உயிரினை – நற் 253/1,2
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
காணினும் கலிழும் நோய் செத்து – ஐங் 270/4
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/16
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற – கலி 99/18
காணினும் என்னை அறிதிர் கதிர் பற்றி – கலி 147/26
TOP


காணீர் (1)

காணீர் என்றலோ அரிதே அது நனி – நற் 46/3
TOP


காணீரோ (2)

யாவிரும் எம் கேள்வன் காணீரோ என்பவட்கு – கலி 145/61
ஆட்டன்அத்தியை காணீரோ என – அகம் 236/16
TOP


காணுநர் (8)

கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட – மது 597
காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் – மலை 476
இனிதே காணுநர் காண்பு-உழி வாழ்தல் – நற் 216/2
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே – குறு 136/5
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க – பதி 19/26
நாள் குறைபடுதல் காணுநர் யாரே – பரி 11/38
காணுநர் எள்ள கலங்கி தலைவந்து என் – கலி 139/20
காணுநர் இன்மையின் செத்தனள் பேணி – அகம் 16/8
TOP


காணுநன் (1)

யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின் – நற் 390/7
TOP


காணும் (9)

செல் மழை இயக்கம் காணும்/நன் மலை நாடன் காதல் மகளே – நற் 44/11,12
கனவில் காணும் இவளே – ஐங் 234/3
அந்தணர் காணும் வரவு – பரி 2/68
காணும் பொழுதின் நோக்கல் செல்லாது – கலி 49/8
நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால் – கலி 60/19
வளை நெகிழ்பு யாம் காணும்_கால் – கலி 80/13
வெரூஉதும் காணும் கடை – கலி 87/2
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/9
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என – புறம் 43/19
TOP


காணும்-கால் (5)

எவ்வ நோய் யாம் காணும்-கால்/ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை – கலி 80/17,18
அல்குல் வரி யாம் காணும்-கால்/ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் – கலி 80/21,22
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால்/சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் – கலி 100/10,11
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால்/உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/14,15
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால்/ஆங்கு – கலி 100/18,19
TOP


காணும்-காலே (4)

இனிதே தெய்ய நின் காணும்-காலே – நற் 230/10
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணும்-காலே – நற் 393/13
பழி யாங்கு ஒல்பவோ காணும்-காலே – குறு 252/8
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/16
TOP


காணும்-காலை (1)

நாணு_தக்கன்று அது காணும்-காலை/உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/2,3
TOP


காணும்_கால் (1)

வளை நெகிழ்பு யாம் காணும்_கால்/ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் – கலி 80/13,14
TOP


காணுமாறு (1)

தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/32
TOP


காணுமோர்க்கே (1)

செலவு பெரிது இனிது நின் காணுமோர்க்கே/இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா – பதி 83/5,6
TOP


காணூஉ (7)

துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ/நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர – குறி 230,231
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ/அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் – ஐங் 357/2,3
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/20
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ/இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா – கலி 84/11,12
ஒட்டாது உறையுநர் பெருக்கமும் காணூஉ/ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப தில்ல – அகம் 279/2,3
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ/ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே – புறம் 278/8,9
அங்கு நின்ற என் காணூஉ/சேய் நாட்டு செல் கிணைஞனை – புறம் 377/13,14
TOP


காணேம் (2)

யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் – குறு 290/3
காணேம் அல்லேம் கண்டனம் கடத்து இடை – கலி 9/9
TOP


காணேன் (5)

யானோ காணேன் அதுதான் கரந்தே – நற் 158/2
யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை – குறு 31/3
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர – கலி 97/4
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன்/நன்று தீது என்று பிற – கலி 142/49,50
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என – அகம் 208/12
TOP


காணேன்-கொல் (1)

கொலைவனை காணேன்-கொல் யான் – கலி 147/25
TOP


காத்த (2)

பூத்தன்று பெரும நீ காத்த நாடே – பதி 13/28
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி – பரி 10/65
TOP


காத்தவள் (1)

அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள்/அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/19,20
TOP


காத்தி (1)

கனற்றுபு காத்தி வரவு – பரி 6/86
TOP


காத்திருக்கும் (1)

தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும்/கொடு முடி வலைஞர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 273,274
TOP


காத்திருந்த (1)

பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே – நற் 153/10
TOP


காத்து (12)

செற்றமும் உவகையும் செய்யாது காத்து/ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி – மது 490,491
அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து/பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த – மது 497,498
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே – மலை 279
கன்று உடை வேழம் நின்று காத்து அல்கும் – நற் 85/5
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/8
கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ – கலி 24/9
ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/11
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
இனையன தீமை நினைவனள் காத்து ஆங்கு – கலி 44/18
கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் – கலி 109/25
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும் – கலி 120/23
TOP


காத்தே (1)

விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே – நற் 320/10
TOP


காதல் (63)

கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர் – பெரும் 223
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 550
அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி – நற் 25/8
நன் மலை நாடன் காதல் மகளே – நற் 44/12
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே – நற் 45/5
காதல் கெழுமிய நலத்தள் ஏது இல் – நற் 161/10
காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே – நற் 166/10
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே – நற் 231/9
காதல் செய்தவும் காதல் அன்மை – நற் 268/6
காதல் செய்தவும் காதல் அன்மை – நற் 268/6
காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு – நற் 313/5
சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி – நற் 327/3
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
காதல் செவிலியர் தவிர்ப்பவும் தவிராது – குறு 229/3
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் – ஐங் 92/2
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 255/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 256/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 258/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 259/1
குன்ற குறவன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 260/1
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் – ஐங் 400/4
புறவு அணி நாடன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 424/1
காதல் நன் நாட்டு போதரும் பொழுதே – ஐங் 446/4
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/71
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று – பரி 8/37
முடியா நுகர்ச்சி முற்றா காதல்/அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 8/42,43
காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது – பரி 9/14
தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட – பரி 10/35
கவர்ந்தது போலும் காண்பவர் காதல்/முன்துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி – பரி 12/35,36
மறப்ப அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய – கலி 2/9
காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய – கலி 69/3
காதல் கொள் காமம் கலக்கு-உற ஏதிலார் – கலி 113/20
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் – கலி 140/18
பொருளே காதலர் காதல்/அருளே காதலர் என்றி நீயே – அகம் 53/15,16
காதல் வேண்டி என் துறந்து – அகம் 55/16
இகுளை கேட்டிசின் காதல் அம் தோழி – அகம் 138/1
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி – அகம் 159/12
காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின் – அகம் 220/15
காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின் – அகம் 268/6
ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி – அகம் 273/14
ஏதிலாளன் காதல் நம்பி – அகம் 275/10
காதலர் செய்த காதல்/நீ இன்று மறத்தல் கூடுமோ மற்றே – அகம் 301/27,28
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி – அகம் 302/8
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி – அகம் 312/8
வாழ்தல் அன்ன காதல்/சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே – அகம் 339/13,14
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ – அகம் 352/11
பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு – அகம் 399/4
காதல் நெஞ்சின் நும் இடை புகற்கு அலமரும் – புறம் 58/26
தீது இல் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா – புறம் 73/12
காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறும்-மார் – புறம் 93/6
கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு – புறம் 181/2
காதல் பெருமையின் கனவினும் அரற்றும் என் – புறம் 198/7
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/10
காதல் நன் மரம் நீ நிழற்றிசினே – புறம் 272/3
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/3
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/7
கரும்பனூரன் காதல் மகனே – புறம் 381/26
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு – புறம் 391/18
TOP


காதலம் (4)

காமுறு தோழி காதலம் கிளவி – நற் 133/8
யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய் – அகம் 26/22
காணிய வம்மோ காதலம் தோழி – அகம் 73/11
பேது உற்றிசினே காதலம் தோழி – அகம் 135/6
TOP


காதலர் (132)

நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி – மது 663
காதலர் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து – நெடு 71
அரிதே காதலர் பிரிதல் இன்று செல – நற் 5/7
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் – நற் 64/11
யாதனின் தவிர்க்குவம் காதலர் செலவே – நற் 79/10
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ – நற் 83/7
சென்ற காதலர் வழி வழிப்பட்ட – நற் 107/7
காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று – நற் 109/2
கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர்/தவ சேய் நாட்டர் ஆயினும் மிக பேர் – நற் 115/7,8
பெரு நகை கேளாய் தோழி காதலர்/ஒரு நாள் கழியினும் உயிர் வேறுபடூஉம் – நற் 129/1,2
இது-கொல் வாழி தோழி காதலர்/வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/2,3
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி – நற் 174/5
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – நற் 186/10
பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர்/அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக – நற் 193/6,7
செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும் – நற் 208/5
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர்/கேளார்-கொல்லோ தோழி தோள – நற் 214/8,9
சென்றோர் மன்ற நம் காதலர் என்றும் – நற் 226/7
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர்/நீத்து நீடினர் என்னும் புலவி – நற் 237/3,4
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய – நற் 289/1,2
செல்ப என்ப காதலர்/ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே – நற் 296/8,9
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார் – நற் 339/1
பிரிந்து உறை காதலர் சென்ற நாட்டே – நற் 343/10
நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர்/புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் – நற் 393/11,12
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர்/அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/3,4
காதலர் அகல கல்லென்றவ்வே – குறு 24/6
காதலர் உழையர் ஆக பெரிது உவந்து – குறு 41/1
இசையாது-கொல்லோ காதலர் தமக்கே – குறு 48/7
சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர்/நல்கார் நயவார் ஆயினும் – குறு 60/4,5
யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே – குறு 75/5
வாரார் போல்வர் நம் காதலர்/வாழேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 103/5,6
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/1,2
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து – குறு 140/3
காமம் காதலர் கையற விடினே – குறு 152/5
தோள் தோய் காதலர் பிரிக்கும் – குறு 157/3
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே – குறு 160/6
காதலர் பிரிந்த என் குறித்து வருமே – குறு 197/5
இனிய செய்த நம் காதலர்/இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 202/4,5
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே – குறு 255/8
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/இன்னே கண்டும் துறக்குவர்-கொல்லோ – குறு 287/1,2
யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் – குறு 290/3
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து – குறு 340/1
சினை இனிது ஆகிய-காலையும் காதலர்/பேணார் ஆயினும் பெரியோர் நெஞ்சத்து – குறு 341/3,4
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே – குறு 344/8
பெயல் ஆனாதே வானம் காதலர்/நனி சேய் நாட்டர் நம் உன்னலரே – குறு 380/3,4
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/6
பாசி அற்றே பசலை காதலர்/தொடு-உழி தொடு-உழி நீங்கி – குறு 399/2,3
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய – ஐங் 221/1,2
காதலர் பிரிந்தோர் கையற நலியும் – ஐங் 223/3
அரிது காதலர் பொழுதே அதனால் – ஐங் 235/2
காடு இறந்தனரே காதலர்/நீடுவர்-கொல் என நினையும் என் நெஞ்சே – ஐங் 311/3,4
இறந்தனரோ நம் காதலர்/மறந்தனரோ தில் மறவா நம்மே – ஐங் 319/3,4
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/உள்ளார்-கொல் நாம் மருள்-உற்றனம்-கொல் – ஐங் 340/1,2
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 431/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 432/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 433/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 434/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 435/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 436/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 437/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 438/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 439/1
நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே – ஐங் 440/1
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/3
துறந்து அமைகல்லார் காதலர்/மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 457/3,4
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/3
வந்தனரால் நம் காதலர்/அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/4,5
கழுத்து அமை கை வாங்கா காதலர் புல்ல – பரி 11/116
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக – பரி 24/28
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/11
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/15
ஒண் நுதல் நீவுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/19
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர்/வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/4,5
அனையவை காதலர் கூறலின் வினை-வயின் – கலி 13/23
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/6
முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆரிடை – கலி 16/10
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
தெருமரல் வாழி தோழி நம் காதலர்/பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர் – கலி 26/22,23
காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு – கலி 27/5
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே – கலி 27/26
பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர்/புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன – கலி 31/4,5
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது – கலி 33/7
எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர்/பண்ணிய மாவினர் புகுதந்தார் – கலி 34/22,23
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் – கலி 35/23
காதலர் காதலும் காண்பாம்-கொல்லோ – கலி 36/20
அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் – கலி 106/32
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி – கலி 106/47
காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய் – கலி 118/12
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர – கலி 120/21
விரைவனர் காதலர் புகுதர – கலி 134/26
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு – கலி 137/24
கெடல் அரும் காதலர் துனைதர பிணி நீங்கி – கலி 144/69
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு – அகம் 22/20
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை – அகம் 45/6
பொருளே காதலர் காதல் – அகம் 53/15
அருளே காதலர் என்றி நீயே – அகம் 53/16
மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர்/வருவர் ஆயின் பருவம் இது என – அகம் 68/10,11
காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக – அகம் 71/10
கழிய காதலர் ஆயினும் சான்றோர் – அகம் 112/11
நல்காது துறந்த காதலர் என்றும் – அகம் 113/9
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 115/7
பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே – அகம் 127/18
நெஞ்சு வாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர்/அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/17,18
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/10
யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர்/கருவி கார் இடி இரீஇய – அகம் 139/17,18
கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி – அகம் 159/11
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர – அகம் 175/6
வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல் – அகம் 185/5
நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/5
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த – அகம் 217/16
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின் – அகம் 223/9
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 227/13
உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும் – அகம் 235/2
ஆள்வினை பிரிந்த காதலர் நாள் பல – அகம் 255/7
கூதிர் நின்றன்றால் பொழுதே காதலர்/நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/10,11
வரூஉம் என்றனரே காதலர்/வாராய் தோழி முயங்குகம் பலவே – அகம் 285/14,15
காதலர் பிரிந்த கையறு மகளிர் – அகம் 294/4
காதலர் செய்த காதல் – அகம் 301/27
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து – அகம் 317/21
செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர்/வருவர் என்பது வாய்வது ஆக – அகம் 323/2,3
அம்ம வாழி தோழி காதலர்/வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் – அகம் 325/1,2
வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர்/குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர் – அகம் 329/3,4
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் – அகம் 333/18
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர்/செழு மனை மறக்கும் செவ்வி வேனில் – அகம் 355/7,8
நீடினர்-மன்னோ காதலர் என நீ – அகம் 359/4
கார் தொடங்கின்றே காலை காதலர்/வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 364/9,10
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் – புறம் 356/5
கைவிட்டனரே காதலர் அதனால் – புறம் 358/5
TOP


காதலரும் (1)

உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 8/125
TOP


காதலரை (1)

நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் – பரி 6/12
TOP


காதலரொடு (1)

தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் – பரி 20/110
TOP


காதலவரொடும் (1)

கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும்/தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின் – பரி 15/47,48
TOP


காதலவன் (1)

கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த – கலி 145/24
TOP


காதலள் (1)

காதலள் என்னுமோ உரைத்திசின் தோழி – நற் 176/4
TOP


காதலளே (1)

யாயே கண்ணினும் கடும் காதலளே/எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப – அகம் 12/1,2
TOP


காதலன் (17)

நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் – நற் 66/6
காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த – நற் 282/4
மறக்குவேன்-கொல் என் காதலன் எனவே – நற் 397/9
எனக்கோ காதலன் அனைக்கோ வேறே – ஐங் 156/5
மந்தி காதலன் முறி மேய் கடுவன் – ஐங் 276/1
நயந்த காதலன் புணர்ந்து சென்றனளே – ஐங் 386/2
காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே – ஐங் 424/4
எல்லா துனியும் இறப்ப தன் காதலன்/நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 12/73,74
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன்/காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் – கலி 65/25,26
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு – கலி 71/5
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன்/தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 92/40,41
காதலன் செய்த கலக்கு-உறு நோய்க்கு ஏதிலார் – கலி 145/49
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு – கலி 147/67
காதலன் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 45/13
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன்/வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட – அகம் 117/12,13
ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி – அகம் 222/10
கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலன் கெடுத்த – அகம் 236/19
TOP


காதலாய் (1)

காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/11
TOP


காதலார் (1)

காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என – கலி 14/12
TOP


காதலான் (1)

காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி – பரி 24/34
TOP


காதலி (29)

நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து – நற் 250/8
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி/திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – நற் 269/5,6
காதலி உழையள் ஆக – நற் 356/8
அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி/நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு – குறு 120/2,3
மறப்பு அரும் காதலி ஒழிய – குறு 151/5
நின் வெம் காதலி தழீஇ நெருநை – ஐங் 71/2
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே – ஐங் 291/4
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/4
கொடிதே காதலி பிரிதல் – ஐங் 332/4
காதலி தழீஇ இனிது இருந்தனனே – ஐங் 406/2
நயந்த காதலி தழீஇ பாணர் – ஐங் 407/1
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப – ஐங் 445/1
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய் – ஐங் 478/3
நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி – ஐங் 480/3
பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே – ஐங் 488/2
இயங்காது வதிந்த நம் காதலி/உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே – அகம் 19/18,19
திதலை அல்குல் எம் காதலி/புதல்வன் பொய்க்கும் பூம்_கொடி நிலையே – அகம் 54/21,22
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/14
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி/நீள் அமை வனப்பின் தோளும்-மார் அணைந்தே – அகம் 87/15,16
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற – அகம் 124/7
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி/முறையின் வழாஅது ஆற்றி பெற்ற – அகம் 142/7,8
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/18
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி/அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/16,17
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி/மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே – அகம் 291/24,25
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/13
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே – அகம் 371/14
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி/உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/5,6
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த – புறம் 234/3
TOP


காதலித்து (1)

காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை – கலி 96/18
TOP


காதலியின் (1)

புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும் – ஐங் 403/1
TOP


காதலின் (8)

காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் – திரு 94
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – மலை 485
புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என – கலி 11/3
காதலின் பிரிந்தார்-கொல்லோ வறிது ஓர் – கலி 36/18
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
காதலின் வளர்ந்த மாதர் ஆகலின் – அகம் 310/8
மூதிலாளருள்ளும் காதலின்/தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/5,6
முற்றிலென் ஆயினும் காதலின் ஏத்தி – புறம் 373/32
TOP


காதலும் (2)

காதலர் காதலும் காண்பாம்-கொல்லோ – கலி 36/20
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே – அகம் 332/15
TOP


காதலென் (1)

யானும் காதலென் யாயும் நனி வெய்யள் – குறு 51/4
TOP


காதலை (2)

காதலை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/11
ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக – கலி 107/24
TOP


காதலொடு (9)

அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி – பட் 103
ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர் – ஐங் 475/4
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது – அகம் 75/13
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய – அகம் 206/10
பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய – அகம் 241/4
பருகு அன்ன காதலொடு திருகி – அகம் 305/6
பொம்மல் ஓதி நீவிய காதலொடு/பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப – அகம் 311/7,8
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் – அகம் 384/2
TOP


காதலோடு (1)

ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 98/20
TOP


காதலோயே (1)

நீ இனிது முயங்குதி காதலோயே – ஐங் 148/3
TOP


காதலோரே (19)

அன்பு இலர் தோழி நம் காதலோரே – நற் 281/11
நனி பேர் அன்பினர் காதலோரே – நற் 392/11
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – குறு 118/5
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே – குறு 130/5
அ-கால் வருவர் எம் காதலோரே – குறு 277/8
வாராரோ நம் காதலோரே – குறு 382/6
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/5
ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே – ஐங் 225/5
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/5
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே – ஐங் 338/5
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 352/5
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 357/5
உடன்புணர் கொள்கை காதலோரே – ஐங் 381/5
நீடினர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 463/5
வருவர் இன்று நம் காதலோரே – ஐங் 468/5
சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே – கலி 2/29
வாரார் தோழி நம் காதலோரே/பாஅய் பாஅய் பசந்தன்று நுதல் – கலி 36/11,12
வாரார் தோழி நம் காதலோரே – அகம் 277/20
என் மயங்கினர்-கொல் நம் காதலோரே – அகம் 293/14
TOP


காதலோளே (2)

இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே/முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் – குறு 312/1,2
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே – ஐங் 313/5
TOP


காதலோனே (1)

தான் வந்தனன் எம் காதலோனே – ஐங் 157/5
TOP


காதில் (6)

அலர் தண் தாரவர் காதில்/தளிர் செரீஇ கண்ணி பறித்து – பரி 7/44,45
சாய் குழை பிண்டி தளிர் காதில் தையினாள் – பரி 11/95
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ – பரி 12/88
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர – பரி 23/33
கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் – பரி 33/1
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் – கலி 80/22
TOP


காதின் (8)

பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு – திரு 50
பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின்/நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் – பொரு 30,31
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 161
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின்/கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 709,710
வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின்/பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை – நெடு 140,141
குவளை குழை காதின் கோல செவியின் – பரி 11/97
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/11
TOP


காதினர் (1)

சொல்லர் சுடரும் கனம் குழை காதினர்/நல்லவர் கொண்டார் மிடை – கலி 103/8,9
TOP


காதினன் (1)

செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன்/கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் – திரு 207,208
TOP


காது (4)

வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் – திரு 31
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ – குறி 119
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/27
TOP


காந்தட்டே (1)

குருதி பூவின் குலை காந்தட்டே – குறு 1/4
TOP


காந்தள் (71)

சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள்/பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் – திரு 43,44
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் – பொரு 33
கொழும் காந்தள் மலர் நாகத்து – பொரு 209
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் – சிறு 167
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 372
ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 62
விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள்/தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 196,197
காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன – பட் 153
தீயின் அன்ன ஒண் செம்_காந்தள் – மலை 145
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – மலை 336
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள்/நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம் – மலை 519,520
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி – நற் 17/10
நின்ற வேனில் உலந்த காந்தள்/அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/1,2
பறியா குவளை மலரொடு காந்தள்/குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி – நற் 34/2,3
காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும் – நற் 85/10
காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப – நற் 161/7
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் – நற் 173/2
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள்/வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப – நற் 188/4,5
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள்/சிலம்பு உடன் கமழும் சாரல் – நற் 294/7,8
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள்/கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் – நற் 313/6,7
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள்/குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/2,3
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக – நற் 359/2
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள்/வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/2,3
காந்தள் வேலி ஓங்கு மலை நன் நாட்டு – குறு 76/1
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல் – குறு 167/1
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – குறு 185/6
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள்/நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி – குறு 239/3,4
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள்/முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் – குறு 259/2,3
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது – குறு 265/1
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள்/மெல் இலை குழைய முயங்கலும் – குறு 361/4,5
காந்தள் அம் சிறுகுடி கமழும் – குறு 373/7
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள்/கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் – ஐங் 226/2,3
நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும் – ஐங் 254/2
மலர்ந்த காந்தள் நாறி – ஐங் 259/5
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன – ஐங் 293/1
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/11
அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து – பதி 21/36
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் – பதி 30/9
மலர்ந்த காந்தள் மாறாது ஊதிய – பதி 67/19
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் – பதி 81/22
மன்றல மலர மலர் காந்தள் வாய் நாற – பரி 8/25
சினை வளர் வேங்கை கணவிரி காந்தள்/தாய தோன்றி தீ என மலரா – பரி 11/20,21
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள்/வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் – பரி 14/13,14
காந்தள் செறிந்த கவின் – பரி 18/35
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள்/எருவை நறும் தோடு எரி இணர் வேங்கை – பரி 19/76,77
காந்தள் கடி கமழும் கண்வாங்கு இரும் சிலம்பின் – கலி 39/16
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள்/தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் – கலி 40/12,13
தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள்/முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/8,9
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 45/2
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/5
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள்/போது அவிழ் அலரின் நாறும் – அகம் 4/15,16
பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில் – அகம் 18/15
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள்/நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென – அகம் 78/8,9
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள்/அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 108/15,16
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள்/தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/11,12
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள்/கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/17,18
போந்தை முழு_முதல் நிலைஇய காந்தள்/மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த – அகம் 238/16,17
காந்தள் அம் சிறுகுடி கௌவை பேணாது – அகம் 312/5
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 338/7
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை – அகம் 368/8
உடை வளை கடுப்ப மலர்ந்த காந்தள்/அடை மல்கு குளவியொடு கமழும் சாரல் – புறம் 90/1,2
யாம் தன் தொழுதனம் வினவ காந்தள்/முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/8,9
கறி வளர் அடுக்கத்து மலர்ந்த காந்தள்/கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு – புறம் 168/2,3
TOP


காந்தளும் (1)

வேங்கையும் காந்தளும் நாறி – குறு 84/4
TOP


காந்தளுள்ளும் (1)

கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன் – அகம் 152/17
TOP


காப்ப (14)

பெரும் கயிற்று ஒழுகை மருங்கில் காப்ப/சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி – பெரும் 63,64
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப/நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து – மது 312,313
காலோர் காப்ப கால் என கழியும் – மது 441
சேவல் அம் கொடியோன் காப்ப/ஏம வைகல் எய்தின்றால் உலகே – குறு 0/5,6
கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி – குறு 356/2
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப/பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே – ஐங் 288/3,4
மீளி முன்பின் காளை காப்ப/முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/2,3
மன்பதை காப்ப அறிவு வலியுறுத்தும் – பதி 72/5
அறவோர் உள்ளார் அரு மறை காப்ப/செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை – பரி 25/1,2
மாண் இழை அரிவை காப்ப/ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி – கலி 1/16,17
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப/பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/13,14
எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் – அகம் 130/6
அரும் தெறல் மரபின் கடவுள் காப்ப/பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை – அகம் 372/1,2
பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ – புறம் 369/17
TOP


காப்பது (2)

தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/17
TOP


காப்பனர் (1)

கடுங்கண் யானை காப்பனர் அன்றி – புறம் 337/15
TOP


காப்பார் (1)

இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற – கலி 143/37
TOP


காப்பாள் (1)

மாரி குன்றத்து காப்பாள் அன்னன் – ஐங் 206/2
TOP


காப்பாள (1)

வியன் பாசறை காப்பாள/வேந்து தந்த பணி திறையான் – புறம் 22/25,26
TOP


காப்பாளர் (2)

மறை காப்பாளர் உறை பதி சேப்பின் – பெரும் 301
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 647
TOP


காப்பில் (1)

கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் – கலி 110/1
TOP


காப்பின் (8)

அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள – பெரும் 151
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின்/புகழ் நிலைஇய மொழி வளர – பட் 41,42
அரும் கடி பெரும் காப்பின்/வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் – பட் 133,134
செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின்/நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும் – பட் 184,185
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின்/பெறுகுவள்-மன்னோ என் தோழி தன் நலனே – நற் 351/8,9
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/10
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
TOP


காப்பினள் (1)

பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள்/சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் – நற் 201/2,3
TOP


காப்பினளே (1)

பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே – நற் 253/9
TOP


காப்பினை (1)

விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை/அனையை ஆகன் மாறே – புறம் 20/19,20
TOP


காப்பு (16)

செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 226
நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/8
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/13
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு – கலி 94/43
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி – அகம் 15/12
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் – அகம் 34/13
காப்பு கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர் – அகம் 113/5
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/18
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து – அகம் 372/15
காப்பு உடைய எழு முருக்கி – புறம் 14/2
காப்பு உடைய கயம் படியினை – புறம் 15/10
வாள் மருங்கு இலோர் காப்பு உறங்க – புறம் 22/13
உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் – புறம் 97/2
களம் மலி குப்பை காப்பு இல வைகவும் – புறம் 230/3
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் – புறம் 272/6
TOP


காப்பும் (1)

காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை – அகம் 7/5
TOP


காப்பே (2)

அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/4
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே – அகம் 288/17
TOP


காப்போர் (4)

சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர்/பன்றி_பறையும் குன்றக சிலம்பும் – மலை 343,344
கீழும் மேலும் காப்போர் நீத்த – நற் 182/8
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார் – குறு 276/4
ஏனல் காப்போர் உணர்த்திய கூஉம் – புறம் 28/9
TOP


காப்போரும் (1)

நாதர் பன்னொருவரும் நன் திசை காப்போரும்/யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும் – பரி 8/7,8
TOP


காபாலம் (1)

தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் – கலி 1/12
TOP


காம்பின் (5)

பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி – பரி 19/87
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின்/கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/6,7
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின்/கண் இடை புரையும் நெடு மென் பணை தோள் – அகம் 271/14,15
நாம் செலின் எவனோ தோழி காம்பின்/வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/12,13
பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின்/கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/10,11
TOP


காம்பு (8)

காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ – சிறு 236
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 55/2
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து – ஐங் 20/3
கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ – கலி 150/3
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/13
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல் – அகம் 172/5
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 209/9
TOP


காம்பொடு (1)

யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு/நெல்லி நீடிய கல் அறை கவாஅன் – அகம் 385/7,8
TOP


காம (19)

அது-கொல் தோழி காம நோயே – குறு 5/1
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி – குறு 305/1
உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள் – பரி 5/28
காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து – பரி 10/33
கன்னிமை கனியா கைக்கிளை காம/இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 11/136,137
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/53
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/41
காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை – கலி 96/18
காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை – கலி 99/13
காம நோயின் கழீஇய நெஞ்சம் – கலி 122/22
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற – கலி 138/15
காம கடல் அகப்பட்டு – கலி 139/17
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம் – கலி 139/24
அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற – கலி 139/30
ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ – கலி 144/61
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர் – கலி 145/51
அன்னவோ காம நின் அம்பு – கலி 147/47
காம நோய் என செப்பாதீமே – அகம் 52/15
காம இருவர் அல்லது யாமத்து – புறம் 33/18
TOP


காமக்கடவுள் (1)

கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள்/மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய – பரி 15/37,38
TOP


காமத்து (6)

இரு காமத்து இணை ஏரி – பட் 39
மெய்ம் மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய – நற் 187/5
இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/6
காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது – பரி 9/14
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் – அகம் 353/5
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து/இன்புறு நுகர்ச்சியின் சிறந்தது ஒன்று இல் என – அகம் 361/6,7
TOP


காமத்தை (2)

தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற – கலி 121/7
கலந்தவர் காமத்தை கனற்றலோ செய்தாய்-மன் – கலி 148/13
TOP


காமம் (87)

கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே – நற் 23/9
காமம் கைம்மிகின் தாங்குதல் எளிதோ – நற் 39/3
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
என்று நாம் கூறி காமம் செப்புதும் – நற் 79/7
காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும் – நற் 94/2
காமம் தருதலும் இன்றே அதனால் – நற் 126/10
மடலே காமம் தந்தது அலரே – நற் 152/1
காமம் கைம்மிக கையறு துயரம் – நற் 185/2
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் – நற் 223/1
மா மலை நாட காமம் நல்கு என – நற் 232/6
அதுவே சாலும் காமம் அன்றியும் – நற் 266/5
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/7
காமம் பெரிதே களைஞரோ இலரே – நற் 335/11
காமம் கனிவது ஆயினும் யாமத்து – நற் 353/8
நிறை அடு காமம் நீந்தும் ஆறே – நற் 369/11
அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே – நற் 389/11
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ – குறு 2/2
பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே – குறு 17/4
பொழுது இடை தெரியின் பொய்யே காமம்/மா என மடலொடு மறுகில் தோன்றி – குறு 32/3,4
காமம் ஒழிவது ஆயினும் யாமத்து – குறு 42/1
நோ_தக்கன்றே காமம் யாவதும் – குறு 78/4
அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே – குறு 99/6
வான் தோய்வு அற்றே காமம்/சான்றோர் அல்லர் யாம் மரீஇயோரே – குறு 102/3,4
கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும் – குறு 112/1
காமம் காமம் என்ப காமம் – குறு 136/1
காமம் காமம் என்ப காமம் – குறு 136/1
காமம் காமம் என்ப காமம்/அணங்கும் பிணியும் அன்றே நுணங்கி – குறு 136/1,2
காமம் நெரிதர கை நில்லாதே – குறு 149/6
காமம் காதலர் கையற விடினே – குறு 152/5
தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7
காமம் காமம் என்ப காமம் – குறு 204/1
காமம் காமம் என்ப காமம் – குறு 204/1
காமம் காமம் என்ப காமம்/அணங்கும் பிணியும் அன்றே நினைப்பின் – குறு 204/1,2
விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே – குறு 204/5
உடன் உறைவு அரிதே காமம்/குறுகல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீரே – குறு 206/4,5
அளிதோ தானே காமம்/விளிவது மன்ற நோகோ யானே – குறு 212/4,5
ஐதே காமம் யானே – குறு 217/6
நல் அறிவு இழந்த காமம்/வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/5,6
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் – குறு 241/1
காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது – குறு 290/1
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே – குறு 308/7
காமம் கடையின் காதலர் படர்ந்து – குறு 340/1
களைகலம் காமம் பெரும்_தோட்கு என்று – குறு 400/2
காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப – ஐங் 237/1
சினனே காமம் கழி கண்ணோட்டம் – பதி 22/1
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம்/ஒருக்க ஒருதன்மை நிற்குமோ ஒல்லை – பரி 6/71,72
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன் – பரி 6/98
களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட – பரி 6/103
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம்/வாடற்க வையை நினக்கு – பரி 6/105,106
ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் – பரி 8/40
காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது – பரி 9/14
காமம் கனைந்து எழ கண்ணின் களி எழ – பரி 10/63
கள்ளொடு காமம் கலந்து கரை வாங்கும் – பரி 10/69
காமம் கள விட்டு கை கொள் கற்பு-உற்று என – பரி 11/42
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/65
தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் – பரி 15/24
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம்/மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை – பரி 20/48,49
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் – பரி 20/94
சூடா நறவொடு காமம் விரும்ப – பரி 23/56
போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட – கலி 12/16
ஆரா கனை காமம் குன்றத்து நின்னொடு – கலி 93/27
காதல் கொள் காமம் கலக்கு-உற ஏதிலார் – கலி 113/20
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே – கலி 137/2
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம்/உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர் – கலி 140/23,24
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம்/அறிந்தும் அறியாது இ ஊர் – கலி 140/27,28
பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/5
கனவின் நிலையின்றால் காமம் ஒருத்தி – கலி 145/3
காமம் முனைஇயாள் அலந்தாள் என்று எனை காண – கலி 145/11
அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர – கலி 146/3
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம்/வேறு ஒரு பாற்று ஆனது-கொல்லோ சீறடி – கலி 147/2,3
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின் – அகம் 15/1
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/15
யாமம் கொள வரின் கனைஇ காமம்/கடலினும் உரைஇ கரை பொழியும்மே – அகம் 128/3,4
கரந்த காமம் கைந்நிறுக்க அல்லாது – அகம் 198/2
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி – அகம் 208/20
காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும் – அகம் 236/9
காமம் கைம்மிக உறுதர – அகம் 258/14
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து – அகம் 266/8
காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின் – அகம் 268/6
காமர் புறவினதுவே காமம்/நம்மினும் தான் தலைமயங்கிய – அகம் 284/11,12
காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன் – அகம் 298/18
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் – அகம் 303/3
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப – அகம் 322/3
காமம் செப்ப நாண் இன்று-கொல்லோ – அகம் 330/10
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப – அகம் 339/7
யாமை புழுக்கின் காமம் வீட ஆரா – புறம் 212/3
TOP


காமம்-கொல் (1)

காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12
TOP


காமமும் (6)

யாமமும் நெடிய கழியும் காமமும்/கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல் – நற் 378/1,2
காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட – பரி 20/109
இளமையும் காமமும் நின் பாணி நில்லா – கலி 12/12
இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார் – கலி 18/7
நலிதரும் காமமும் கௌவையும் என்று இ – கலி 142/56
மிக்கதன் காமமும் ஒன்று என்ப அம் மா – கலி 147/14
TOP


காமமொடு (3)

தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு/கடும் சினம் கடிந்த காட்சியர் இடும்பை – திரு 134,135
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு/உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/3,4
மெய்யின் தீரா மேவரு காமமொடு/எய்யாய் ஆயினும் உரைப்பல் தோழி – அகம் 28/1,2
TOP


காமமோ (2)

உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/5
மருவேன் தோழி அது காமமோ பெரிதே – குறு 371/4
TOP


காமர் (59)

மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர்/துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர – மது 282,283
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் – மது 422
காமர் கவினிய பேரிளம்_பெண்டிர் – மது 465
யானையங்குருகின் சேவலொடு காமர்/அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ – மது 674,675
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி – நற் 45/1
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/3
காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை – நற் 145/4
காமர் துணையொடு சேவல் சேர – நற் 162/2
காமர் பொருள்_பிணி போகிய – நற் 186/9
காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய – நற் 190/7
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி – நற் 191/5
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் – நற் 239/5
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா – நற் 242/9
காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன் – நற் 250/5
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – நற் 256/7
கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு – நற் 272/4
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/5
காமர் நெஞ்சமொடு பல பாராட்டி – நற் 301/7
காமர் நனி சொல் சொல்லி – நற் 396/10
தாமரை புரையும் காமர் சேவடி – குறு 0/1
கைம்மை உய்யா காமர் மந்தி – குறு 69/2
கவவு கடும்-குரையள் காமர் வனப்பினள் – குறு 132/1
காமர் பொருள்_பிணி போகிய – குறு 255/7
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் – குறு 301/3
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் – குறு 306/4
யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே காமர்/மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப – ஐங் 288/2,3
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே – ஐங் 345/3
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே – ஐங் 411/2
களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின் – ஐங் 416/3
காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும் – ஐங் 466/4
காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பின் – பதி 65/9
நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர்/பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு – பரி 6/69,70
காமர் கழல் அடி சேரா – கலி 30/20
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/24
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள் – கலி 39/1
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை – கலி 94/33
காமர் வேனில்-மன் இது – அகம் 37/17
காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய – அகம் 40/8
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை – அகம் 74/9
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம் – அகம் 88/10
காமர் சேவல் ஏமம் சேப்ப – அகம் 103/4
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/12
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 139/12
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 154/9
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10
காமர் கலவம் பரப்பி ஏமுற – அகம் 194/12
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/18
காதல் மாறா காமர் புணர்ச்சியின் – அகம் 220/15
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14
காமர் புறவினதுவே காமம் – அகம் 284/11
மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில் – அகம் 317/14
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 358/2
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை – அகம் 374/15
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 378/5
கண்ணி கார் நறும் கொன்றை காமர்/வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை – புறம் 1/1,2
கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி – புறம் 55/4
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை – புறம் 55/21
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
காமர் நெஞ்சம் ஏமாந்து உவப்ப – புறம் 198/8
TOP


காமரம் (1)

காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் – சிறு 77
TOP


காமரு (13)

கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 75
காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் – சிறு 77
தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி – மலை 430
காமரு தகைய கான வாரணம் – நற் 21/8
யாணர் அறாஅ காமரு கவினே – பதி 27/16
காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 1/65
காமரு வையை கடுகின்றே கூடல் – பரி 24/4
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை – கலி 45/19
ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் – கலி 80/14
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
மா மலை பயந்த காமரு மணியும் – புறம் 218/2
காமரு பழன கண்பின் அன்ன – புறம் 334/1
காமரு காஞ்சி துஞ்சும் – புறம் 351/11
TOP


காமவேள் (2)

எழுது எழில் அம்பலம் காமவேள் அம்பின் – பரி 18/28
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என – கலி 27/24
TOP


காமற்கு (1)

ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு/வேனில் விருந்து எதிர்கொண்டு – கலி 92/67,68
TOP


காமன் (5)

பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் – கலி 84/24
படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/19
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன்/கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு – கலி 147/59,60
TOP


காமனது (1)

மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது/ஆணையால் வந்த படை – கலி 139/22,23
TOP


காமனும் (1)

கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு – கலி 108/4
TOP


காமுற்ற (1)

அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற/தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/10,11
TOP


காமுற்று (2)

இல்லோன் இன்பம் காமுற்று ஆஅங்கு – குறு 120/1
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/49
TOP


காமுறப்படுதலும் (1)

கருதியது முடித்தலும் காமுறப்படுதலும்/ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் – சிறு 213,214
TOP


காமுறல் (1)

கனை கதிர் கனலியை காமுறல் இயைவதோ – கலி 16/12
TOP


காமுறு (1)

காமுறு தோழி காதலம் கிளவி – நற் 133/8
TOP


காமுறுதலும் (1)

காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் – கலி 106/41
TOP


காமுறுநன் (1)

காடு முன்னினனே கள் காமுறுநன்/தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/5,6
TOP


காமூர் (2)

கழுவுள் காமூர் போல – அகம் 135/13
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் – அகம் 365/12
TOP


காய் (100)

பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 190
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் – பெரும் 3
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன – பெரும் 84
புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் – பெரும் 221
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் – பெரும் 267
உருப்பு-உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து – பெரும் 307
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய்/ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 364,365
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய – முல் 101
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய்/நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் – மது 400,401
அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் – மது 683
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர் – மது 691
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற – நெடு 26
காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து – பட் 13
காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள் – பட் 17
காய் சினத்த கதிர்_செல்வன் – பட் 122
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப – மலை 12
கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ் – மலை 105
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை – மலை 110
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய்/முட முதிர் பலவின் அத்தம் நும்மொடு – நற் 26/5,6
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய – நற் 44/9
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய்/உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/1,2
இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின் – நற் 89/5
புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய்/கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம் – நற் 113/2,3
பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் – நற் 126/1
பொரி அரை ஞெமிர்ந்த புழல் காய் கொன்றை – நற் 141/3
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று – நற் 258/3
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் – நற் 271/5
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/6
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை – நற் 278/5
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து – நற் 279/8
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/4
நொடிவிடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி – நற் 314/9
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய்/நீல் நிற இரும் கழி உட்பட வீழ்ந்து என – நற் 345/1,2
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப – நற் 374/3
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/5
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
வேம்பின் பைம் காய் என் தோழி தரினே – குறு 196/1
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய்/மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் – குறு 209/1,2
சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/2
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய்/ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் – குறு 293/2,3
புயல் புறந்தந்த புனிற்று வளர் பைம் காய்/வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் – ஐங் 25/1,2
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து – ஐங் 321/3
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை – ஐங் 334/2
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய்/அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் – ஐங் 351/1,2
பைம் காய் நெல்லி பல உடன் மிசைந்து – ஐங் 381/1
துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன – ஐங் 458/1
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/14
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
சினை எலாம் செயலை மலர காய் கனி – பரி 15/31
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் – கலி 8/3
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் – கலி 22/20
கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால் – கலி 43/25
பளிங்கத்து அன்ன பல் காய் நெல்லி – அகம் 5/9
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் – அகம் 21/20
புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் – அகம் 54/15
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய்/கான மட மரை கண நிரை கவரும் – அகம் 69/7,8
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து – அகம் 105/12
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி – அகம் 129/8
காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி – அகம் 135/7
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்வு_இடம் பெறாது – அகம் 155/10
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி – அகம் 204/12
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ – அகம் 221/12
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய்/நனை முதிர் முருக்கின் சினை சேர் பொங்கர் – அகம் 223/4,5
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு – அகம் 223/6
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு – அகம் 227/6
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய்/வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை – அகம் 241/13,14
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 246/8
பலவு காய் புறத்த பசும் பழ பாகல் – அகம் 255/13
காய் சின யானை கங்குல் சூழ – அகம் 264/13
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் – அகம் 271/8
சிறியிலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன – அகம் 284/1
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய்/உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று – அகம் 291/16,17
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி – அகம் 293/6
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/10
காய் சின வேந்தன் பாசறை நீடி – அகம் 294/12
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி – அகம் 315/10
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய்/அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப – அகம் 315/11,12
பூவொடு வளர்ந்த மூவா பசும் காய்/நீரினும் இனிய ஆகி கூர் எயிற்று – அகம் 335/23,24
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின – அகம் 336/13
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப – அகம் 339/4
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய்/கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப – அகம் 363/6,7
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/3
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி – அகம் 399/14
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/16
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் – புறம் 59/5
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/11
அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி – புறம் 150/14
காய் நெல் அறுத்து கவளம் கொளினே – புறம் 184/1
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
காய் நெல் கவளம் தீற்றி காவு-தொறும் – புறம் 337/14
கான வேம்பின் காய் திரங்க – புறம் 389/2
TOP


காய்குவள் (1)

கண்ணியால் குறிகொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ – கலி 79/18
TOP


காய்த்த (3)

பூத்த கரும்பின் காய்த்த நெல்லின் – ஐங் 4/4
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/2
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் – பதி 40/5
TOP


காய்த்திய (1)

காடு கை_காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை – பதி 82/9
TOP


காய்த்து (1)

கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து/வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய – புறம் 120/8,9
TOP


காய்தலின் (1)

தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின்/உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை – அகம் 89/1,2
TOP


காய்தலும் (1)

காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/11
TOP


காய்ந்த (3)

காய்ந்த நோய் உழப்பாரை கலக்கிய வந்தாயோ – கலி 120/18
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11
TOP


காய்ந்து (5)

கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் – மது 377
அயில் காய்ந்து அன்ன கூர் கல் பாறை – மலை 373
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று – நற் 163/10
காய்ந்து செலல் கனலி கல் பக தெறுதலின் – அகம் 55/1
கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை – புறம் 370/9
TOP


காய்ந்தே (1)

அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே/வல் இருள் நீயல் அது பிழை ஆகும் என – பரி 6/99,100
TOP


காய்பு (1)

நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு/அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/11,12
TOP


காய (8)

நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் – மலை 13
தூவொடு மலிந்த காய கானவர் – மலை 155
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை – நற் 107/3
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து – அகம் 37/8
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய/குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி – அகம் 94/7,8
வேனில் வெற்பின் கானம் காய/முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆரிடை – அகம் 187/16,17
சுவல் அழுந்த பல காய/சில் ஓதி பல் இளைஞருமே – புறம் 139/1,2
கடை குளத்து கயம் காய/பங்குனி உயர் அழுவத்து – புறம் 229/4,5
TOP


காயம் (3)

காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து – மலை 126
நெய் கனி குறும்பூழ் காயம் ஆக – குறு 389/1
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை – புறம் 364/5
TOP


காயமும் (2)

வறிது நிலைஇய காயமும் என்று ஆங்கு – புறம் 20/4
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை – புறம் 30/5
TOP


காயல் (2)

காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/5
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் – அகம் 370/5
TOP


காயா (11)

பொன் கொன்றை மணி காயா/நல் புறவின் நடை முனையின் – பொரு 201,202
கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் – சிறு 165
செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 93
பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா/விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல் – குறி 70,71
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை – குறு 183/5
காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை – ஐங் 412/1
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு – ஐங் 420/2
ஞாயிறு காயா நளி மாரி பின் குளத்து – பரி 11/76
காயா மென் சினை தோய நீடி – அகம் 108/14
காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய – அகம் 156/10
மணி மண்டு பவளம் போல காயா/அணி மிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறைய – அகம் 374/13,14
TOP


காயாதி (1)

ஏஎ தெளிந்தேம் யாம் காயாதி எல்லாம் வல் எல்லா – கலி 89/7
TOP


காயாம் (8)

பன் மலர் காயாம் குறும் சினை கஞல – நற் 242/4
காயாம் குன்றத்து கொன்றை போல – நற் 371/1
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை – கலி 103/52
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை – கலி 108/10
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி – கலி 108/43
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 14/2
கரி பரந்து அன்ன காயாம் செம்மலொடு – அகம் 133/8
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 304/14
TOP


காயாமை (1)

காயாமை வேண்டுவல் யான் – கலி 82/7
TOP


காயாவும் (2)

மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் – கலி 101/5
மெல் இணர் கொன்றையும் மென் மலர் காயாவும்/புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் – கலி 103/1,2
TOP


காயினும் (1)

கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும்/கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து – புறம் 137/7,8
TOP


காயும் (7)

கல் காயும் கடு வேனிலொடு – மது 106
பல் வேறு உருவின் காயும் பழனும் – மது 529
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் – குறு 58/3
வேரும் தூரும் காயும் கிழங்கும் – பரி 6/47
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் – கலி 82/23
காயும் தவறு இலேன் யான் – கலி 87/10
TOP


காயேம் (1)

காயேம்/மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் – கலி 82/8,9
TOP


காயேமோ (1)

கூறு இனி காயேமோ யாம் – கலி 90/19
TOP


கார் (129)

கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த – பெரும் 377
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின் – மது 613
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக – குறி 162
கார் கரும்பின் கமழ் ஆலை – பட் 9
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப – மலை 12
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 142
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி – மலை 359
கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதி – மலை 362
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு – மலை 483
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி – நற் 34/8
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/11
கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல – நற் 99/8
கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர் – நற் 115/7
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே – நற் 214/12
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து – நற் 242/5
கார் வரு பருவம் என்றனர்-மன் இனி – நற் 248/4
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – நற் 256/7
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை – நற் 289/6
தளி தரு தண் கார் தலைஇ – நற் 316/9
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி – நற் 336/9
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/2
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த – நற் 368/5
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/6
கானம் கார் என கூறினும் – குறு 21/4
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார்/வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ – குறு 65/3,4
வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே – குறு 66/5
கார் அன்று என்றி ஆயின் – குறு 148/5
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து – குறு 162/1
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த – குறு 186/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் – குறு 188/2
நீர் எதிர் கருவிய கார் எதிர் கிளை மழை – குறு 197/2
கார் எதிர் புறவினதுவே உயர்ந்தோர்க்கு – குறு 233/4
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே – குறு 251/4
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை – குறு 282/2
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/4
கார் இது பருவம் ஆயின் – குறு 382/5
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே – ஐங் 411/2
கார் தொடங்கின்றால் பொழுதே – ஐங் 413/3
கார் கலந்தன்றால் புறவே பல உடன் – ஐங் 417/1
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே – ஐங் 427/2
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே – ஐங் 433/3
கார் நாள் உருமொடு கையற பிரிந்து என – ஐங் 441/2
பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே – ஐங் 448/4
கார் செய் காலையொடு கையற பிரிந்தோர் – ஐங் 451/1
கறங்கு குரல் எழிலி கார் செய்தன்றே – ஐங் 452/2
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் – ஐங் 453/3
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர் – ஐங் 454/3
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 455/2
கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 461/2
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய – ஐங் 462/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/2
கார் தொடங்கின்றே காலை இனி நின் – ஐங் 468/2
கருவி வானம் கார் சிறந்து ஆர்ப்ப – ஐங் 476/1
வேனில் நீங்க கார் மழை தலைஇ – ஐங் 484/1
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய – ஐங் 491/1
கார் தொடங்கின்றே காலை – ஐங் 493/3
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப – ஐங் 496/2
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 497/3
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின் – ஐங் 499/2
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி – பதி 13/14
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 21/33
கார் எதிர் பருவம் மறப்பினும் – பதி 24/29
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/10
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் – பதி 43/1
கார் மழையின் கடிது முழங்க – பதி 80/4
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/20
கார் மழை முன்பின் கைபரிந்து எழுதரும் – பதி 83/1
கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி – பதி 84/3
கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒருசார் – பரி 7/30
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று – பரி 9/10
கார் ஒவ்வா வேனில் கலங்கி தெளிவரல் – பரி 11/72
கனைக்கும் அதிர் குரல் கார் வானம் நீங்க – பரி 11/74
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு – பரி 11/114
கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் – பரி 12/15
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/85
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று – பரி 12/98
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி – பரி 13/43
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற – பரி 14/1
கார் மலிந்தன்று நின் குன்று போர் மலிந்து – பரி 14/17
கறை இல் கார் மழை பொங்கி அன்ன – பரி 14/19
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் – பரி 15/50
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 18/2
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – பரி 18/32
போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/34
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் – பரி 20/10
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் – பரி 22/29
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் – கலி 7/11
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் – கலி 58/3
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து – கலி 67/1
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக – கலி 98/16
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் – கலி 106/5
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து – கலி 109/1
கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது – கலி 146/44
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் – அகம் 0/1
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் – அகம் 4/7
கார் மழை முழக்கு இசை கடுக்கும் – அகம் 14/20
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார்/வருதும் யாம் என தேற்றிய – அகம் 85/13,14
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் – அகம் 101/16
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/6
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் – அகம் 133/5
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என – அகம் 134/2
கருவி கார் இடி இரீஇய – அகம் 139/18
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை – அகம் 198/5
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
கார் மலர் கடுப்ப நாறும் – அகம் 208/23
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/13
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை – அகம் 234/1
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து – அகம் 238/15
கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் – அகம் 301/18
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை – அகம் 303/5
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/16
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை – அகம் 314/7
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
கார் தொடங்கின்றே காலை காதலர் – அகம் 364/9
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை – அகம் 374/15
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து – அகம் 394/4
கண்ணி கார் நறும் கொன்றை காமர் – புறம் 1/1
கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் – புறம் 23/3
கார் பெயல் உருமின் முழங்கல் ஆனாவே – புறம் 81/2
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை – புறம் 119/1
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 120/2
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக – புறம் 144/3
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/3
கார் எதிர் உருமின் உரறி கல்லென – புறம் 361/1
TOP


கார்-மன் (1)

கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக – அகம் 194/16
TOP


கார்க்கு (1)

தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/3
TOP


கார்கோள் (1)

கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – திரு 7
TOP


கார்த்திகை (1)

கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் – பரி 33/1
TOP


கார (1)

கார குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம் – கலி 65/7
TOP


காரணம் (2)

தெருவின்-கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ – கலி 60/12
நீட்டித்த காரணம் என் – கலி 83/6
TOP


காரணமாக (1)

பற்று ஆகின்று நின் காரணமாக/பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும் – பரி 8/10,11
TOP


காரான் (5)

மன்ற எருமை மலர் தலை காரான்/இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு – நற் 80/1,2
மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை – நற் 391/4
இரு மருப்பு எருமை ஈன்றணி காரான்/உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது – குறு 181/3,4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான்/நள்ளென் யாமத்து ஐயென கரையும் – குறு 261/3,4
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான்/ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து – அகம் 46/1,2
TOP


காரி (14)

காரி குதிரை காரியொடு மலைந்த – சிறு 110
காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் – மலை 83
காரி புக்க நேரார் புலம் போல் – நற் 320/6
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/81
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி/விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி – கலி 101/21,22
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி – கலி 104/21
நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண் – கலி 104/36
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே – கலி 104/74
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி/கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா – கலி 105/39,40
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/68
நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை – அகம் 35/15
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடி காரி/செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் – அகம் 209/12,13
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/2
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த – புறம் 158/6
TOP


காரிகை (13)

கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/65
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு-உற – பரி 11/68
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் – பரி 11/122
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் – பரி 12/91
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/53
கண்ணாது உடன் வீழும் காரிகை கண்டோர்க்கு – பரி 27/2
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய – கலி 27/11
கனவு எனப்பட்டது ஓர் காரிகை நீர்த்தே – கலி 92/2
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச – கலி 92/31
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் – கலி 106/41
காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய் – கலி 118/12
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே – கலி 124/7
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை – கலி 135/6
TOP


காரிய (1)

கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் – பரி 19/22
TOP


காரியும் (4)

கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும்/மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/12,13
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும்/மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் – கலி 104/10,11
தெள்ளிதின் விளங்கும் சுரி நெற்றி காரியும்/ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக – கலி 105/10,11
TOP


காரியை (1)

தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை/ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/40,41
TOP


காரியொடு (1)

காரி குதிரை காரியொடு மலைந்த – சிறு 110
TOP


காரில் (1)

குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில்/இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் – பரி 6/76,77
TOP


காரின் (1)

கதியிற்றே காரின் குரல் – பரி 8/18
TOP


காரினும் (1)

நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே – ஐங் 492/5
TOP


காருக (1)

பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக/புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் – பரி 23/24,25
TOP


காரும் (1)

காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும் – அகம் 54/3
TOP


காரென் (1)

காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல – புறம் 141/6
TOP


காரே (3)

நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/5
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின் – ஐங் 490/2
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை – அகம் 183/10
TOP


காரை (1)

முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப – புறம் 258/1
TOP


காரோடன் (1)

சிறு காரோடன் பயினொடு சேர்த்திய – அகம் 1/5
TOP


கால் (394)

கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் – திரு 14
செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21
கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு – திரு 82
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 202
கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி – திரு 252
போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால்/வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட – பொரு 86,87
நெடும் கால் புன்னை நித்திலம் வைப்பவும் – சிறு 149
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி – சிறு 170
சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கி – சிறு 171
குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி – சிறு 179
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால்/செ வரை நாடன் சென்னியம் எனினே – பெரும் 102,103
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 124
குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை – பெரும் 148
பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும் – பெரும் 183
வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇ குறும் கால்/கறை அணல் குறும்பூழ் கட்சி சேக்கும் – பெரும் 204,205
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் – பெரும் 213
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண – பெரும் 216
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய – பெரும் 266
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 291
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி – பெரும் 375
புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால்/சோலை கமுகின் சூல் வயிற்று அன்ன – பெரும் 380,381
இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – பெரும் 439
கால் என்ன கடிது உராஅய் – மது 125
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர – மது 272
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி – மது 287
கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர் – மது 296
கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து – மது 300
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை – மது 309
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின் – மது 335
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல – மது 361
செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன – மது 386
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் – மது 388
தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர் – மது 395
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 440
காலோர் காப்ப கால் என கழியும் – மது 441
நால் வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர – மது 522
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி – நெடு 15
செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து – நெடு 40
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – நெடு 45
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83
குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை – நெடு 92
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலை திரள் கால்/ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி – நெடு 157,158
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி – நெடு 158
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை – நெடு 184
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி – குறி 117
இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை – குறி 153
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை – பட் 23
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் – பட் 24
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
நெடும் கால் மாடத்து ஒள் எரி நோக்கி – பட் 111
கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி – பட் 243
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி – பட் 261
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால்/பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் – பட் 294,295
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ் கனைத்து இறைஞ்சி – மலை 117
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் – மலை 123
இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் – மலை 265
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி – மலை 371
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம் – நற் 4/11
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால்/நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை – நற் 6/1,2
பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் – நற் 12/2
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால்/அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண் – நற் 12/4,5
கழி சேர் மருங்கின் கணை கால் நீடி – நற் 27/9
கால் ஏமுற்ற பைதரு காலை – நற் 30/7
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால்/தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் – நற் 31/3,4
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த – நற் 31/8
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி – நற் 35/2
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/4
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர – நற் 44/6
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி – நற் 54/4
அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் – நற் 55/5
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை – நற் 62/1
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி – நற் 67/6
வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 71/8
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் – நற் 96/7
ஒன்று தெரிந்து உரைத்திசின் நெஞ்சே புன் கால்/சிறியிலை வேம்பின் பெரிய கொன்று – நற் 103/1,2
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 112/2
கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன – நற் 122/2
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – நற் 138/6
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி – நற் 142/2
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/5
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால்/பொன் இணர் வேங்கை பூ சினை செலீஇயர் – நற் 151/8,9
கல் அதர் மன்னும் கால் கொல்லும்மே – நற் 158/3
மனை உறை புறவின் செம் கால் பேடை – நற் 162/1
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 168/1
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் – நற் 201/8
வலையும் தூண்டிலும் பற்றி பெரும் கால்/திரை எழு பௌவம் முன்னிய – நற் 207/10,11
படும்_கால் பையுள் தீரும் படாஅது – நற் 209/7
மறு கால் உழுத ஈர செறுவின் – நற் 210/2
கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய – நற் 211/4
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 212/2
கரும் கால் வேங்கை ஊறுபட மறலி – நற் 217/4
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால்/அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் – நற் 219/4,5
கரும் கால் வேங்கை செம் வீ வாங்கு சினை – நற் 222/1
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் – நற் 232/5
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 257/5
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று – நற் 258/3
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால்/குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி – நற் 262/6,7
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ – நற் 266/2
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ – நற் 268/3
சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில் – நற் 276/5
கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி – நற் 278/7
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் – நற் 285/7
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த – நற் 295/5
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 297/7
உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல் – நற் 300/3
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ – நற் 313/1
கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின் – நற் 336/2
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை – நற் 340/4
பைம் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – நற் 340/8
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல் – நற் 345/3
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் – நற் 356/2
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி – நற் 366/5
சூர் உடை பலியொடு கவரிய குறும் கால்/கூழ் உடை நன் மனை குழுவின இருக்கும் – நற் 367/4,5
கரும் கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி – நற் 368/2
கல் அயல் கலித்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 383/1
பைம் புற புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 384/1
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 389/8
கயிறு ஆடு பறையின் கால் பொர கலங்கி – குறு 7/4
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் – குறு 9/4
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் – குறு 16/4
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
கரும் கால் வேம்பின் ஒண் பூ யாணர் – குறு 24/1
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – குறு 26/1
கரும் கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல் – குறு 47/1
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் – குறு 60/2
பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே – குறு 60/6
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் – குறு 68/1
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் – குறு 68/1
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை – குறு 109/1
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன – குறு 122/1
மனை உறை கோழி குறும் கால் பேடை – குறு 139/1
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை – குறு 151/1
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/5
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால்/ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள் – குறு 178/2,3
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி – குறு 189/5
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய – குறு 232/4
மாலை வாரா அளவை கால் இயல் – குறு 250/3
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
புறவு புறத்து அன்ன புன் கால் உகாஅத்து – குறு 274/1
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் – குறு 281/1
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/6
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் – குறு 301/3
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
நெடும் கரை இருந்த குறும் கால் அன்னத்து – குறு 304/5
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் – குறு 325/5
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன – குறு 331/6
கோடை ஒற்றிய கரும் கால் வேங்கை – குறு 343/5
நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ – குறு 350/5
பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே – குறு 355/1
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் – குறு 357/2
குறும் கால் கட்டில் நறும் பூ சேக்கை – குறு 359/3
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால்/சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/1,2
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன் – ஐங் 26/2
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் – ஐங் 34/2
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால்/நிறத்தினும் நிழற்றுதல்-மன்னே – ஐங் 35/2,3
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல் – ஐங் 68/1
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் – ஐங் 106/2
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ – ஐங் 219/1
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால்/இருவி நீள் புனம் கண்டும் – ஐங் 284/2,3
சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால்/காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/1,2
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை – ஐங் 287/1
கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய – ஐங் 308/3
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ – ஐங் 331/2
கரும் கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே – ஐங் 342/3
பொரி கால் மா சினை புதைய – ஐங் 349/2
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே – ஐங் 349/3
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/2
குறும் கால் மகன்றில் அன்ன – ஐங் 381/4
நெடும் கால் மராஅத்து குறும் சினை பற்றி – ஐங் 383/2
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ – ஐங் 388/2
மாலை முன்றில் குறும் கால் கட்டில் – ஐங் 410/1
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி – ஐங் 422/1
நெடும் பொறை மிசைய குறும் கால் கொன்றை – ஐங் 430/1
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் – பதி 17/12
கொள்ளை வல்சி கவர் கால் கூளியர் – பதி 19/1
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர் – பதி 19/3
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து – பதி 25/6
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால்/கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப – பதி 28/3,4
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின் – பதி 30/15
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால்/பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/40,41
கால் வழங்கு ஆர் எயில் கருதின் – பதி 33/11
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால்/இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் – பதி 34/2,3
புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண் – பதி 40/17
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/3
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி – பதி 50/2
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/6
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி – பதி 63/17
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு – பதி 68/1
கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/4
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால்/பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் – பதி 80/7,8
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி – பதி 80/13
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல – பதி 84/12
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி – பதி 88/9
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை – பதி 88/18
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி – பதி 88/40
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை – பதி 91/6
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை – பதி 91/6
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி – பதி 92/4
மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து – பதி 94/8
இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/37
பாழ் என கால் என பாகு என ஒன்று என – பரி 3/77
கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் – பரி 4/68
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட – பரி 6/53
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
கழனி வந்து கால் கோத்து என – பரி 7/33
கனியின் மலரின் மலிர் கால் சீப்பு இன்னது – பரி 8/54
தென் திசை நோக்கி திரிதர்-வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/121
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை – பரி 10/125
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் – கலி 45/8
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால் – கலி 56/1
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால்/கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 56/1,2
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15
ஓர் யாட்டு ஒரு கால் வரவு – கலி 71/26
வளை நெகிழ்பு யாம் காணும்_கால் – கலி 80/13
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் – கலி 86/19
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா – கலி 92/51
தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் – கலி 97/17
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/30
களைஞரும் இல்-வழி கால் ஆழ்ந்து தேரோடு – கலி 98/36
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் – கலி 105/18
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு – கலி 147/60
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை – அகம் 3/2
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ – அகம் 4/2
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி – அகம் 17/20
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் – அகம் 26/2
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை – அகம் 27/13
குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 47/11
பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ – அகம் 49/9
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் – அகம் 53/4
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி – அகம் 54/8
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை – அகம் 57/1
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் – அகம் 57/6
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால்/வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ – அகம் 61/6,7
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் – அகம் 63/12
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/14
மால் கழை பிசைந்த கால் வாய் கூர் எரி – அகம் 65/10
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் – அகம் 68/17
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – அகம் 70/11
கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து – அகம் 83/5
பெரும் சோற்று அமலை நிற்ப நிரை கால்/தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி – அகம் 86/2,3
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் – அகம் 86/6
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் – அகம் 87/1
நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர் – அகம் 91/12
எவனோ வாழி தோழி பொரி கால்/பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற – அகம் 95/5,6
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 101/15
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் – அகம் 116/2
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை – அகம் 117/6
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்-உறு வெண் பழம் – அகம் 117/15
பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப – அகம் 120/3
கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர் – அகம் 127/13
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை – அகம் 130/3
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/10
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/12
காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி – அகம் 135/7
மழை கால் நீங்கிய மாக விசும்பில் – அகம் 141/6
நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும் – அகம் 141/21
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால்/தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் – அகம் 145/1,2
ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு – அகம் 151/5
கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில் – அகம் 151/8
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் – அகம் 153/17
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி – அகம் 154/4
கால் உறு தளிரின் நடுங்கி ஆனாது – அகம் 162/15
எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால்/அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ – அகம் 163/10,11
கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை – அகம் 164/13
சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால்/கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் – அகம் 170/8,9
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து – அகம் 174/6
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 175/10
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால்/களிற்று செவி அன்ன பாசடை மருங்கில் – அகம் 176/3,4
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட-வயின் – அகம் 177/16
நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் – அகம் 177/17
இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும் – அகம் 186/5
கவை ஒண் தளிர கரும் கால் யாஅத்து – அகம் 187/15
களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின் – அகம் 194/9
நிரை கால் ஒற்றலின் கல் சேர்பு உதிரும் – அகம் 199/2
எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என கழல் கால்/மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற – அகம் 203/9,10
மழை கால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீங்கி – அகம் 205/15
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து – அகம் 213/13
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 217/4
என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால்/நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டி – அகம் 219/6,7
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி – அகம் 224/5
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கி பல் கால்/அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/16,17
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல் – அகம் 234/7
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 235/12
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ – அகம் 237/1
கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் – அகம் 251/7
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 254/5
மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர – அகம் 267/8
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால்/இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/12,13
பொறி வரி புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 271/1
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2
திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன் – அகம் 274/6
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் – அகம் 274/8
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க – அகம் 287/10
குடுமி கொக்கின் பைம் கால் பேடை – அகம் 290/1
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள் – அகம் 292/9
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து – அகம் 295/13
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி – அகம் 296/1
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/5
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/16
பல் கால் நோக்கும் அறன் இல் யாயே – அகம் 302/15
களிறு புறம் உரிஞ்சிய கரும் கால் இலவத்து – அகம் 309/7
நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி – அகம் 314/8
நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம் – அகம் 320/8
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/4
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது – அகம் 321/5
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் – அகம் 327/11
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால்/யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து – அகம் 332/7,8
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து – அகம் 334/5
நால் உடன் பூண்ட கால் நவில் புரவி – அகம் 334/11
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால்/தொடை அமை பன் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த – அகம் 335/12,13
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும் பொறை – அகம் 337/6
மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல் – அகம் 341/6
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் – அகம் 341/9
நெடும் செவி கழுதை குறும் கால் ஏற்றை – அகம் 343/12
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் – அகம் 344/3
கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால்/பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை – அகம் 345/4,5
கரும் கால் வேங்கை செம் பூ பிணையல் – அகம் 345/8
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ – அகம் 345/16
திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை – அகம் 349/10
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி – அகம் 350/6
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை – அகம் 351/6
ஒரு கால் ஊர்தி பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 360/2
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் – அகம் 360/4
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின் – அகம் 367/6
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் – அகம் 373/4
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 387/12
செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி – அகம் 389/21
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி – அகம் 393/5
இடு முள் வேலி முட கால் பந்தர் – அகம் 394/8
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை – அகம் 395/1
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 397/13
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி – அகம் 400/14
கால் கண்டு அன்ன வழிபட போகி – அகம் 400/16
பொலம் கழல் கால் புலர் சாந்தின் – புறம் 3/15
கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர் – புறம் 29/19
வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த – புறம் 32/8
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் – புறம் 43/3
நாற்ற நாட்டத்து அறு_கால்_பறவை – புறம் 70/11
கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட – புறம் 73/9
கிண்கிணி களைந்த கால் ஒண் கழல் தொட்டு – புறம் 77/1
ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால் – புறம் 80/3
ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால்/வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே – புறம் 80/3,4
திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே – புறம் 87/4
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல் – புறம் 99/5
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/5
களை கால் கழாலின் தோடு ஒலிபு நந்தி – புறம் 120/5
கரும் கால் வேங்கை மலரின் நாளும் – புறம் 137/9
கடாஅ யானை கழல் கால் பேகன் – புறம் 142/4
கலி மயில் கலாவம் கால் குவித்து அன்ன – புறம் 146/8
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால்/வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி – புறம் 150/5,6
கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி – புறம் 159/3
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் – புறம் 178/2
வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் – புறம் 184/4
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும் – புறம் 185/1
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – புறம் 202/18
கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி – புறம் 229/11
காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும் – புறம் 229/20
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/21
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் – புறம் 230/2
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால்/அம் வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/1,2
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப – புறம் 258/1
கான சிற்றியாற்று அரும் கரை கால் உற்று – புறம் 260/22
பாசுவல் இட்ட புன் கால் பந்தர் – புறம் 262/2
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/3
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப – புறம் 275/7
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே – புறம் 281/9
கால்_கழி_கட்டிலில் கிடப்பி – புறம் 286/4
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் – புறம் 324/10
எருது கால் உறாஅது இளைஞர் கொன்ற – புறம் 327/1
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே – புறம் 335/4
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை – புறம் 342/7
களரி மருங்கின் கால் பெயர்த்து ஆடி – புறம் 359/6
கடாஅ யானை கால்_வழி அன்ன என் – புறம் 368/14
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து – புறம் 370/14
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால்/பொதியில் ஒரு சிறை பள்ளி ஆக – புறம் 375/2,3
வன்-பாலான் கரும் கால் வரகின் – புறம் 384/4
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் – புறம் 386/14
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால்/மென் பறையான் புள் இரியுந்து – புறம் 396/5,6
TOP


கால்-தோறும் (1)

அருவி ஆன்ற பைம் கால்-தோறும்/இருவி தோன்றின பலவே நீயே – அகம் 28/4,5
TOP


கால்_கழி_கட்டிலில் (1)

கால்_கழி_கட்டிலில் கிடப்பி – புறம் 286/4
TOP


கால்_வழி (1)

கடாஅ யானை கால்_வழி அன்ன என் – புறம் 368/14
TOP


கால்கழீஇய (2)

புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால் – பெரும் 380
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில் – மலை 48
TOP


கால்கிளர்ந்த (1)

கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் – அகம் 45/16
TOP


கால்கிளர்ந்து (2)

கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து திரிதரும் – பெரும் 21
அரைசு கால்கிளர்ந்து அன்ன உரவு நீர் சேர்ப்ப கேள் – கலி 149/3
TOP


கால்கிளர (1)

கழுது கால்கிளர ஊர் மடிந்தன்றே – நற் 255/1
TOP


கால்கிளரும் (1)

அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள் – நற் 319/6
TOP


கால்கொண்ட (1)

பனி கால்கொண்ட பையுள் யாமத்து – நற் 241/10
TOP


கால்கொண்டு (1)

கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு/கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என – பதி 76/9,10
TOP


கால்கொள்ளும் (1)

கழுது கால்கொள்ளும் பொழுது கொள் பானாள் – நற் 171/9
TOP


கால்கோத்து (1)

வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து/சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் – பரி 10/51,52
TOP


கால்கோள் (1)

கால்கோள் என்று ஊக்கி கதுமென நோக்கி – கலி 83/15
TOP


கால்சீப்ப (1)

மதி மாலை மால் இருள் கால்சீப்ப கூடல் – பரி 10/112
TOP


கால்மயங்கிய (1)

பெயல் கால்மயங்கிய பொழுது கழி பானாள் – நற் 255/9
TOP


கால்யாத்த (5)

கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ – பெரும் 399
கன்று கால்யாத்த மன்ற பலவின் – நற் 213/2
நீர் கால்யாத்த நிரை இதழ் குவளை – குறு 388/1
காடு கால்யாத்த நீடு மர சோலை – அகம் 109/5
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில் – அகம் 242/18
TOP


கால்யாத்தது (1)

வறை கால்யாத்தது வயின்-தொறும் பெறுகுவிர் – பெரும் 133
TOP


கால்யாப்ப (1)

அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப/குறவர் கொன்ற குறை கொடி நறை பவர் – நற் 5/2,3
TOP


கால்வீழ்த்தன்று (1)

கால்வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே – அகம் 323/13
TOP


கால்வீழ்த்து (5)

கல் மிசை அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து/தளி தரு தண் கார் தலைஇ – நற் 316/8,9
அரவு எறி உருமோடு ஒன்றி கால்வீழ்த்து/உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 182/9,10
வேய் பயில் அடுக்கம் புதைய கால்வீழ்த்து/இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் – அகம் 312/9,10
மாதிரம் புதைய பாஅய் கால்வீழ்த்து/ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு – அகம் 364/1,2
ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால்வீழ்த்து/கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ – புறம் 205/10,11
TOP


கால (14)

பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால/தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை – பெரும் 331,332
முறி இணர் கொன்றை நன் பொன் கால/கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ – முல் 94,95
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால/ஒழுகு நீர் ஆரல் பார்க்கும் – குறு 25/3,4
கால மாரி மாலை மா மலை – குறு 200/5
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர் – குறு 251/2
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி – ஐங் 20/1
ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை – பரி 3/61
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால/கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் – பரி 20/9,10
கால சிலம்பும் கழற்றுவான் சால – பரி 20/80
கால முன்பின் பிறவும் சால – கலி 105/19
கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப – கலி 119/5
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் – புறம் 23/17
ஞாலம் காக்கும் கால முன்பின் – புறம் 56/9
கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும் – புறம் 287/3
TOP


கால_முதல்வனை (1)

ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை/ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம் – பரி 3/61,62
TOP


காலத்தார் (1)

கன்னிமை கனிந்த காலத்தார் நின் – பரி 19/90
TOP


காலத்தில் (1)

காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை – கலி 82/2
TOP


காலத்து (1)

கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி – புறம் 237/3
TOP


காலம் (8)

காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் – மலை 134
காலம் அன்றியும் கரும்பு அறுத்து ஒழியாது – பதி 30/14
உகாஅ வலியின் ஒரு தோழம் காலம்/அறாஅது அணிந்தாரும் தாம் – பரி 23/76,77
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 118/8
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர் – அகம் 164/11
காலனும் காலம் பார்க்கும் பாராது – புறம் 41/1
அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம்/நீட்டினும் நீட்டாது ஆயினும் யானை தன் – புறம் 101/5,6
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும் – புறம் 116/13
TOP


காலமும் (2)

சென்ற காலமும் வரூஉம் அமயமும் – மது 477
காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும் – பரி 13/26
TOP


காலவை (1)

காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு – கலி 85/1
TOP


காலன் (3)

காலன் அனைய கடும் சின முன்ப – பதி 39/8
காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோடு என்-தலை – கலி 143/40
காலன் என்னும் கண்ணிலி உய்ப்ப – புறம் 240/5
TOP


காலன (2)

வில்லோன் காலன கழலே தொடியோள் – குறு 7/1
கையது வேலே காலன புனை கழல் – புறம் 100/1
TOP


காலனும் (2)

மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் – கலி 105/20
காலனும் காலம் பார்க்கும் பாராது – புறம் 41/1
TOP


காலின் (10)

காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் – பொரு 166
காலின் வந்த கரும் கறி மூடையும் – பட் 186
காலின் உதிர்ந்தன கரும் கனி நாவல் – மலை 135
கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் – நற் 349/1
விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் – குறு 130/2
கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி – குறு 213/2
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய – கலி 51/2
புதுவன ஈகை வளம் பாடி காலின்/பிரியா கவி கை புலையன் தன் யாழின் – கலி 95/9,10
காணாமோ என காலின் சிதையா – அகம் 110/19
நூல் அரி மாலை சூடி காலின்/தமியன் வந்த மூதிலாளன் – புறம் 284/3,4
TOP


காலும் (3)

கையும் காலும் தூக்க தூக்கும் – குறு 8/4
கையும் காலும் ஓய்வன ஒடுங்க – குறு 383/4
பல் காலும் ஆடிய செல்வு-உழி ஒல்கி – கலி 98/35
TOP


காலுள் (1)

தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ – கலி 108/33
TOP


காலே (5)

காலே பரி தப்பினவே கண்ணே – குறு 44/1
பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே – குறு 203/6
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ – கலி 144/60
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடும் காலே – புறம் 39/18
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே – புறம் 193/4
TOP


காலை (100)

மாலை அன்னதோர் புன்மையும் காலை/கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும் – பொரு 96,97
அயின்ற காலை பயின்று இனிது இருந்து – பொரு 116
காலை ஞாயிற்று கதிர் கடா-உறுப்ப – சிறு 10
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப – மது 232
கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை/பீளொடு திரங்கிய நெல்லிற்கு – நற் 22/9,10
கால் ஏமுற்ற பைதரு காலை/கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு – நற் 30/7,8
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை/எல் வளை ஞெகிழ்த்தோர்க்கு அல்லல் உறீஇ – நற் 56/3,4
கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர் – நற் 115/7
கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற – நற் 123/5
ஒன்று இல் காலை அன்றில் போல – நற் 124/1
கோலின் எறிந்து காலை தோன்றிய – நற் 130/3
உலகு மிக வருந்தி உயா-உறு காலை/சென்றனர் ஆயினும் நன்று செய்தனர் என – நற் 164/3,4
தவிரும் காலை ஆயின் என் – நற் 209/8
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் – நற் 223/1
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து – நற் 242/5
இன்னாது ஆகிய காலை பொருள்-வயின் – நற் 243/9
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை/மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை – நற் 256/7,8
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை/அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் – நற் 264/2,3
உலகம் படைத்த காலை தலைவ – நற் 337/1
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை/அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – நற் 346/2,3
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி – குறு 45/1
காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு என – குறு 48/2
வருவதோர் காலை இன்முகம் திரியாது – குறு 252/3
காலை வந்து மாலை பொழுதில் – குறு 346/6
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/4
தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை/கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர் – குறு 398/2,3
காலை அன்ன காலை முந்துறுத்தே – ஐங் 116/4
காலை அன்ன காலை முந்துறுத்தே – ஐங் 116/4
காலை இருந்து மாலை சேக்கும் – ஐங் 157/3
காலை வரினும் களைஞரோ இலரே – ஐங் 183/6
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை/உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சம் – ஐங் 445/3,4
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப – ஐங் 448/1
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் – ஐங் 453/3
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை/துறந்து அமைகல்லார் காதலர் – ஐங் 457/2,3
கார் தொடங்கின்றே காலை இனி நின் – ஐங் 468/2
அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை/உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/2,3
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய – ஐங் 491/1
கார் தொடங்கின்றே காலை/நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 493/3,4
இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை/நல்ல-மன் அளியதாம் என சொல்லி – பதி 19/24,25
காலை அன்ன சீர் சால் வாய்மொழி – பதி 21/4
நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் – பதி 63/6
காலை இசைக்கும் பொழுதொடு புலம்பு கொள – பதி 81/5
காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி – பதி 84/21
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை/கல் சேர்பு மா மழை தலைஇ – பதி 84/22,23
காலை போய் மாலை வரவு – பரி 8/50
மலை வரை மாலை அழி பெயல் காலை/செல வரை காணா கடல் தலை கூட – பரி 10/1,2
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/85
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் – கலி 70/20
காலை ஆவது அறியார் – கலி 119/15
நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை/கூற்று நக்கது போலும் உட்குவரு கடு மாலை – கலி 120/8,9
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற – கலி 144/53
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை/யாங்கு ஆகுவம்-கொல் பாண என்ற – அகம் 14/12,13
கோடை நீடிய பைது அறு காலை/குன்று கண்டு அன்ன கோட்ட யாவையும் – அகம் 42/6,7
தண் பெயல் பொழிந்த பைது-உறு காலை/குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய் – அகம் 74/3,4
இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை/நெருப்பின் அன்ன சிறு கண் பன்றி – அகம் 84/5,6
கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை/கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் – அகம் 86/5,6
மாலை இன் துணை ஆகி காலை/பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப – அகம் 107/19,20
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் – அகம் 122/17
காலை எய்த கடவு-மதி மாலை – அகம் 124/13
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை/கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற – அகம் 125/13,14
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/8
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை/தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து – அகம் 139/8,9
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை/கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும் – அகம் 150/10,11
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ – அகம் 174/7
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை – அகம் 183/10
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் – அகம் 220/12
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை/நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் – அகம் 234/1,2
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை/வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு – அகம் 244/6,7
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை/வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு – அகம் 263/4,5
நிரை பறை குரீஇ இனம் காலை போகி – அகம் 303/11
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை/ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை – அகம் 304/16,17
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை/நூல் நெறி நுணங்கிய கால் நவில் புரவி – அகம் 314/7,8
கார் தொடங்கின்றே காலை காதலர் – அகம் 364/9
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை/செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 374/15,16
காலை அந்தியும் மாலை அந்தியும் – புறம் 34/8
அலத்தல் காலை ஆயினும் – புறம் 103/11
நோகோ யானே தேய்கமா காலை/பயில் பூ சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் – புறம் 116/9,10
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை/களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப – புறம் 119/1,2
கனி பதம் பார்க்கும் காலை அன்றே – புறம் 139/10
மாலை மருதம் பண்ணி காலை/கைவழி மருங்கின் செவ்வழி பண்ணி – புறம் 149/2,3
வள மழை மாறிய என்றூழ் காலை/மன்பதை எல்லாம் சென்று உண கங்கை – புறம் 161/5,6
அரும் கடி பெரும் காலை/விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை – புறம் 166/24,25
அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை/முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது – புறம் 174/6,7
கோடை நீடிய பைது அறு காலை/இரு நிலம் நெளிய ஈண்டி – புறம் 174/26,27
நின் யான் மறப்பின் மறக்கும் காலை/என் உயிர் யாக்கையின் பிரியும் பொழுதும் – புறம் 175/3,4
செல்வ காலை நிற்பினும் – புறம் 215/8
அல்லல் காலை நில்லலன்-மன்னே – புறம் 215/9
இன்னது ஓர் காலை நில்லலன் – புறம் 216/11
இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல் – புறம் 217/6
பெரு வறம் கூர்ந்த வேனில் காலை/பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் – புறம் 224/13,14
காலை தோன்றினும் நோகோ யானே – புறம் 225/14
இல் ஆகியரோ காலை மாலை – புறம் 232/1
நோகோ யானே தேய்கமா காலை/பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி – புறம் 234/1,2
காடு கைக்கொண்டன்றும் இலனே காலை/புல்லார் இன நிரை செல் புறம் நோக்கி – புறம் 257/7,8
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் – புறம் 350/5
இலம்படு காலை ஆயினும் – புறம் 380/14
பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை/இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் – புறம் 388/2,3
இரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றி – புறம் 397/6
TOP


காலையது (1)

வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என – பதி 26/7
TOP


காலையும் (12)

பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும்/நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும் – பொரு 237,238
தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும்/அரிதே காதலர் பிரிதல் இன்று செல – நற் 5/6,7
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும்/அகன்றோர் மன்ற நம் மறந்திசினோர் என – நற் 118/4,5
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும்/வினையே நினைந்த உள்ளமொடு துனைஇ – நற் 296/6,7
காலையும் பகலும் கையறு மாலையும் – குறு 32/1
குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும்/கார் அன்று என்றி ஆயின் – குறு 148/4,5
பிரிவு அரும் காலையும் பிரிதல் – ஐங் 338/4
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும்/வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண் – பதி 23/3,4
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும்/நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று – பதி 28/9,10
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும்/அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து – பதி 43/14,15
நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார் – அகம் 113/1
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும்/நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/13,14
TOP


காலையொடு (1)

கார் செய் காலையொடு கையற பிரிந்தோர் – ஐங் 451/1
TOP


காலையோ (1)

மறைத்தல் காலையோ அன்றே – குறு 321/7
TOP


காலொடு (10)

கடும் காலொடு கரை சேர – மது 78
காலொடு பட்ட மாரி – நற் 2/9
தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வீழ்ந்த காலொடு/வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/6,7
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி – குறு 51/2
காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை – குறு 158/3
காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடல் என – பரி 8/31
ஆலி வானின் காலொடு பாறி – அகம் 9/7
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி – அகம் 43/9
காலொடு துயல்வந்து அன்ன நின் – அகம் 357/15
செலவு வலியுறுத்தனை ஆயின் காலொடு/கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு – அகம் 379/18,19
TOP


காலோர் (1)

காலோர் காப்ப கால் என கழியும் – மது 441
TOP


காவல் (25)

கவலை முற்றம் காவல் நின்ற – முல் 30
பெரும்பாண் காவல் பூண்டு என ஒருசார் – நற் 40/3
ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே – நற் 102/9
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/2
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி – நற் 320/8
கானல் இட்ட காவல் குப்பை – நற் 331/3
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை – நற் 344/4
அரும் கடி அன்னை காவல் நீவி – நற் 365/1
வறும் புனம் காவல் விடாமை – நற் 376/11
காவல் நீ என்றோளே சேவலொடு – நற் 389/7
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது – குறு 265/1
காவல் மறந்த கானவன் ஞாங்கர் – குறு 342/2
பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே – ஐங் 281/4
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட – பதி 31/19
காவல் எதிரார் கறுத்தோர் நாடு நின் – பதி 72/3
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/48
காவல் கண்ணினம் தினையே நாளை – அகம் 92/7
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/13
காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன் – அகம் 298/18
நிரயம் கொள்பவரொடு ஒன்றாது காவல்/குழவி கொள்பவரின் ஓம்பு-மதி – புறம் 5/6,7
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின் – புறம் 172/6
காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின் – புறம் 185/2
காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும் – புறம் 229/20
காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும் – புறம் 331/11
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி – புறம் 345/9
TOP


காவல்கொண்டு (1)

வளியர் அறியா உயிர் காவல்கொண்டு/நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு – கலி 103/68,69
TOP


காவல்கொளற்கு (1)

தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த – கலி 48/2
TOP


காவல (2)

இட வல குட அல கோவல காவல/காணா மரப நீயா நினைவ – பரி 3/83,84
முழுது ஆண்டோர் வழி காவல/குலை இறைஞ்சிய கோள் தாழை – புறம் 17/8,9
TOP


காவலர் (30)

குட புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 47
தென் புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 63
குண புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 79
வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப – பெரும் 51
காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் – குறி 240
ஏனல் காவலர் மா வீழ்த்து பறித்த – நற் 13/3
துஞ்சா காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – நற் 98/9
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும் – நற் 280/7
ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ – குறு 54/2
துஞ்சா வாழி தோழி காவலர்/கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் – குறு 261/6,7
யாமம் காவலர் அவியா மாறே – குறு 375/6
மாரி கடி கொள காவலர் கடுக – ஐங் 29/1
மாலை வெண் காழ் காவலர் வீச – ஐங் 421/1
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/14
ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்த்-தொறும் – அகம் 12/6
நன் மனை நெடு நகர் காவலர் அறியாமை – அகம் 22/16
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும் – அகம் 94/10
காவலர் அறிதல் ஓம்பி பையென – அகம் 102/12
துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர் – அகம் 122/6
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர்/பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ – அகம் 156/4,5
அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/7
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய – அகம் 308/14
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என – அகம் 311/4
வையம் காவலர் வழிமொழிந்து ஒழுக – புறம் 8/1
ஞாலம் காவலர் தோள் வலி முருக்கி – புறம் 18/14
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் – புறம் 35/29
ஞாலம் காவலர் கடை தலை – புறம் 225/13
வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 261/6
தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர்/இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண – புறம் 363/3,4
ஆர்வலர் குறுகின் அல்லது காவலர்/கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் – புறம் 390/5,6
TOP


காவலரே (1)

களிறு என ஆர்ப்பவர் ஏனல் காவலரே/ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை – கலி 52/14,15
TOP


காவலன் (3)

சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின் – ஐங் 230/2
பெரும் குளம் காவலன் போல – அகம் 252/13
யாங்கு அறிந்தனனோ தாங்கு அரும் காவலன்/காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் – புறம் 208/5,6
TOP


காவலின் (3)

ஏனல் காவலின் இடை உற்று ஒருவன் – நற் 128/7
தென் புலம் காவலின் ஒரீஇ பிறர் – புறம் 71/18
வன்_புலம் காவலின் மாறி யான் பிறக்கே – புறம் 71/19
TOP


காவலும் (2)

கொய் புனம் காவலும் நுமதோ – நற் 213/10
காவலும் கடியுநர் போல்வர் – ஐங் 289/3
TOP


காவற்கு (1)

காவற்கு அமைந்த அரசு துறைபோகிய – பதி 74/20
TOP


காவா (1)

வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை – கலி 142/57
TOP


காவாதது (1)

என் உயிர் காவாதது/என ஆங்கு – கலி 143/55,56
TOP


காவாது (2)

ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
வாய் காவாது பரந்து பட்ட – புறம் 22/24
TOP


காவார் (1)

கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
TOP


காவால் (1)

சூர் ததும்பு வரைய காவால்/கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை – பரி 18/31,32
TOP


காவி (4)

கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி/அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ – நற் 123/6,7
கழிய காவி குற்றும் கடல – குறு 144/1
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த – கலி 131/37
கழியே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப – அகம் 350/1
TOP


காவிதி (1)

செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும் – மது 499
TOP


காவியொடு (1)

கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும் – அகம் 150/11
TOP


காவிரி (37)

காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே – பொரு 248
மலை தலைய கடல் காவிரி/புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும் – பட் 6,7
மாஅ காவிரி மணம் கூட்டும் – பட் 116
கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் – பட் 190
குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி/கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப – மலை 527,528
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி/பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த – குறு 258/2,3
காவிரி மலிர் நிறை அன்ன நின் – ஐங் 42/3
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு – பதி 50/6
காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் – பதி 73/11
காவிரி படப்பை நன் நாடு அன்ன – பதி 90/47
கழை நிலை பெறாஅ காவிரி நீத்தம் – அகம் 6/6
கடும் புனல் மலிந்த காவிரி பேரியாற்று – அகம் 62/9
அம் தண் காவிரி போல – அகம் 76/12
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை – அகம் 123/11
கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று – அகம் 126/5
புதுவது வந்த காவிரி/கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே – அகம் 166/14,15
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட-வயின் – அகம் 177/16
காவிரி பேரியாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி – அகம் 181/12
காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன என் – அகம் 186/16
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன – அகம் 205/12
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த – அகம் 213/22
தாழ் இரும் கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் – அகம் 222/8
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி/தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 226/10,11
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை – அகம் 326/10
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை – அகம் 341/4
காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு-மன்னோ – அகம் 376/11
காவிரி படப்பை உறந்தை அன்ன – அகம் 385/4
நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் – அகம் 396/14
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/8
மிக்கு வரும் இன் நீர் காவிரி/எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே – புறம் 43/22,23
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே – புறம் 58/1
சுரந்த காவிரி மரம் கொல் மலி நீர் – புறம் 68/9
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் – புறம் 166/28
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி/மல்லல் நன் நாட்டு அல்லல் தீர – புறம் 174/8,9
காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை – புறம் 385/8
காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 393/23
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை – புறம் 399/12
TOP


காவில் (12)

கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில்/களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 395,396
ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில்/சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று – மது 701,702
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/5
பழன காவில் பசு மயில் ஆலும் – பதி 27/8
காவில் தகைத்த துறை கூடு கலப்பையர் – பதி 41/5
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில்/புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/38,39
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில்/குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/7,8
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில்/துனை வரி வண்டின் இனம் – கலி 92/28,29
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா – கலி 92/51
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/66
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில்/நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு – அகம் 36/10,11
கடி காவில் பூ சூடினன் – புறம் 239/2
TOP


காவின் (13)

தளிர் புன்கின் தாழ் காவின்/நனை ஞாழலொடு மரம் குழீஇய – பொரு 196,197
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி – மது 153
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின்/இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் – மது 335,336
தவ பள்ளி தாழ் காவின்/அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 53,54
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும் – மலை 486
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
கரை அணி காவின் அகத்து – கலி 92/13
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
தோகை காவின் துளுநாட்டு அன்ன – அகம் 15/5
தனி மகன் வழங்கா பனி மலர் காவின்/ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/19,20
பொலம் பூ காவின் நன் நாட்டோரும் – புறம் 38/12
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் – புறம் 99/6
படு வண்டு ஆர்க்கும் பன் மலர் காவின்/நெடுவேள் ஆதன் போந்தை அன்ன – புறம் 338/3,4
TOP


காவினுள் (1)

பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள்/கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/12,13
TOP


காவினெம் (1)

காவினெம் கலனே சுருக்கினெம் கல பை – புறம் 206/10
TOP


காவு (1)

காவு நிறைய கரை நெரிபு ஈண்டி – பரி 22/25
TOP


காவு-தொறும் (2)

வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும்/கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/8,9
காய் நெல் கவளம் தீற்றி காவு-தொறும்/கடுங்கண் யானை காப்பனர் அன்றி – புறம் 337/14,15
TOP


காவு-தோறு (1)

காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் – புறம் 366/21
TOP


காவும் (4)

காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும் – திரு 223
பண்ணு பெயர்த்து அன்ன காவும் பள்ளியும் – மலை 451
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 16/17
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் – புறம் 23/9
TOP


காவே (1)

காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 16/14
TOP


காவோலை (1)

வீழ் காவோலை சூழ் சிறை யாத்த – நற் 354/3
TOP


காழ் (109)

பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் – திரு 16
நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ்/நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை – திரு 32,33
அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ்/வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல – திரு 119,120
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ – திரு 204
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் – பொரு 39
கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் – சிறு 6
காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 133
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 193
ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ்/இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் – பெரும் 90,91
குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று – பெரும் 97
களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டு அன்ன – பெரும் 130
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் – பெரும் 244
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க – பெரும் 329
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 44
நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய – மது 286
மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து – மது 382
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 449
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு – மது 681
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும் – மது 715
ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின் – மது 716
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 56
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ்/செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர் – நெடு 111,112
வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு – நெடு 176
எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ்/தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி – குறி 107,108
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 110
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 118
நெடும் தூண்டிலில் காழ் சேர்த்திய – பட் 80
காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின் – பட் 167
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி – பட் 222
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ்/வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை – மலை 174,175
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார் – மலை 338
நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம் – மலை 520
நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப – நற் 5/4
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும் – நற் 66/9
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் – நற் 133/4
மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய – நற் 172/2
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி – நற் 222/5
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த – நற் 256/9
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும் – நற் 261/7
படு காழ் நாறிய பராஅரை புன்னை – நற் 278/1
பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள – நற் 312/4
நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில் – நற் 314/4
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின் – நற் 324/5
அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு-உறு பல் காழ்/வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் – நற் 366/1,2
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ்/விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி – நற் 370/3,4
பாசவல் இடித்த கரும் காழ் உலக்கை – குறு 238/1
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ்/தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை – குறு 304/2,3
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/2
மாலை வெண் காழ் காவலர் வீச – ஐங் 421/1
தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி – பதி 53/17
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி – பதி 77/8
காழ் எஃகம் பிடித்து எறிந்து – பதி 90/37
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/28
கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும் – பரி 12/18
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/5
காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் – கலி 2/26
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/9
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ்/விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் – கலி 54/7,8
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் – கலி 55/20
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19
பல் காழ் முத்து அணி ஆரம் பற்றினன் பரிவானால் – கலி 79/12
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ்/பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி – கலி 80/2,3
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் – கலி 82/14
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் – கலி 85/3
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் – கலி 92/47
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி – கலி 96/13
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய – கலி 107/7
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற – கலி 142/64
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் – அகம் 7/21
புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் – அகம் 54/15
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ்/வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக – அகம் 64/5,6
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/4
கனை இரும் சுருணை கனி காழ் நெடு வேல் – அகம் 113/15
மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை – அகம் 116/8
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/3
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ்/நல்கூர் பெண்டிர் அல்கல் கூட்டும் – அகம் 129/9,10
பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை – அகம் 141/18
பசும் காழ் அல்குல் மாஅயோளொடு – அகம் 167/2
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/18
கலி கெழு மறவர் காழ் கோத்து ஒழிந்ததை – அகம் 169/4
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி – அகம் 253/16
அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம் – அகம் 309/8
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர் – அகம் 369/7
மணி அணி பலகை மா காழ் நெடு வேல் – அகம் 369/18
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் – அகம் 373/4
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை – அகம் 385/12
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் – அகம் 387/7
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ்/தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி – அகம் 393/10,11
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ – புறம் 23/1
கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன – புறம் 70/2
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து – புறம் 95/2
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் – புறம் 150/20
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது – புறம் 246/5
பயிலாது அல்கிய பல் காழ் மாலை – புறம் 269/2
இரம் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை – புறம் 276/2
ஒரு காழ் மாலை தான் மலைந்தனனே – புறம் 291/8
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய – புறம் 302/4
புன் காழ் நெல்லி வன்_புல சீறூர் – புறம் 314/4
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் – புறம் 324/10
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/7
நிரை காழ் எஃகம் நீரின் மூழ்க – புறம் 354/2
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/19
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை – புறம் 382/18
விசிப்பு-உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை – புறம் 399/24
TOP


காழ்க்கொள்ளும் (1)

அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி – குறு 379/4
TOP


காழ்க்கொளினே (1)

பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே – குறு 17/4
TOP


காழ்கொள (1)

கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள/தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக – பரி 6/15,16
TOP


காழ்வை (1)

ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை – குறி 93
TOP


காழ (2)

வெளிறு இல் காழ வேலம் நீடிய – நற் 302/8
பொத்து இல் காழ அத்த யாஅத்து – குறு 255/1
TOP


காழக (1)

நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப – மது 598
TOP


காழகத்து (1)

ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் – பட் 191
TOP


காழகம் (5)

புலரா காழகம் புலர உடீஇ – திரு 184
நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி – கலி 7/9
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால் – கலி 73/17
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம்/ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப – கலி 92/37,38
களிறு மேல் கொள்ளவும் காழகம் நீப்பவும் – புறம் 41/9
TOP


காழியர் (1)

ஊழ்-உறு விளை நெற்று உதிர காழியர்/கவ்வை பரப்பின் வெ உவர்ப்பு ஒழிய – அகம் 89/7,8
TOP


காழின் (2)

காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை – பொரு 105
காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப – நற் 360/7
TOP


காழும் (1)

முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் – கலி 115/5
TOP


காழொடு (1)

சுரை தழீஇய இரும் காழொடு/மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே – புறம் 97/6,7
TOP


காழோர் (3)

காழோர் இகழ் பதம் நோக்கி கீழ – பெரும் 393
யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர்/கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர் – மது 658,659
நிறைய பெய்த அம்பி காழோர்/சிறை அரும் களிற்றின் பரதவர் ஒய்யும் – நற் 74/3,4
TOP


காளாம்பி (1)

பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி/ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் – சிறு 134,135
TOP


காளை (14)

புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை/செல்நாய் அன்ன கரு வில் சுற்றமொடு – பெரும் 138,139
வாள் தோள் கோத்த வன்கண் காளை/சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து – நெடு 182,183
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக – நற் 179/8
செல் பெரும் காளை பொய்ம்மருண்டு சேய் நாட்டு – நற் 271/4
மீளி முன்பின் காளை காப்ப – ஐங் 374/2
எருமை இரு தோட்டி எள்ளீயும் காளை/செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை தன் சென்னி – பரி 8/86,87
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை/படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம் – பரி 11/46,47
மதி உடம்பட்ட மை அணல் காளை/வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து – அகம் 221/6,7
சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை/சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/15,16
துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை/கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி – அகம் 397/9,10
புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை/ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை – புறம் 258/6,7
நோக்கினர் செகுக்கும் காளை ஊக்கி – புறம் 302/8
எள்ளுநர் செகுக்கும் காளை கூர்த்த – புறம் 303/3
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன – புறம் 322/1
TOP


காளைக்கு (3)

கொண்டனன் கழிந்த வன்கண் காளைக்கு/அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ – அகம் 263/9,10
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே – புறம் 312/6
TOP


காளையும் (1)

உரவு வேல் காளையும் கைதூவானே – புறம் 334/11
TOP


காளையை (2)

வன்கண் காளையை ஈன்ற தாயே – நற் 293/9
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே – ஐங் 399/5
TOP


காளையொடு (11)

செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு/பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் – நற் 184/2,3
சுடர் வாய் நெடு வேல் காளையொடு/மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/4,5
நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு/அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழ – ஐங் 372/2,3
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் – ஐங் 382/2
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி – ஐங் 385/1
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி – ஐங் 389/2
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு/கண்டனெம் மன்ற சுரத்து இடை யாமே – ஐங் 390/3,4
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு/அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/5,6
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு/இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே – ஐங் 400/5,6
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள் – அகம் 55/5
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு/எல்லி முன் உற செல்லும்-கொல்லோ – அகம் 321/12,13
TOP


காற்கு (1)

நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல் – கலி 83/12
TOP


காற்று (9)

குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 240
காற்று என்ன கடிது கொட்பவும் – மது 52
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் – மது 358
கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ – மது 378
பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் – கலி 45/4
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 258/6
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் – அகம் 366/4
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/4
TOP


காற்றொடு (1)

காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும் – பரி 13/26
TOP


காற்றோடு (1)

பெரும் கலக்கு-உற்றன்றால் தானே காற்றோடு/எரி நிகழ்ந்து அன்ன செலவின் – புறம் 41/16,17
TOP


கான் (33)

விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான்/குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 198,199
கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும் – மது 337
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் – மலை 523
ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என – நற் 29/3
கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு – நற் 61/9
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி – நற் 122/3
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம் – நற் 198/2
தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் – நற் 209/2
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – ஐங் 183/1
கான் கெழு நாடன் மகளே – ஐங் 430/3
கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 461/2
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி – பதி 25/8
கான் மிகு குளவிய வன்பு சேர் இருக்கை – பதி 30/23
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 16/17
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் – பரி 20/10
கான் அகல் நாடன் மகன் – கலி 39/11
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/2
கான் கெழு நாடன் கேட்பின் – அகம் 98/29
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 179/6
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது – அகம் 193/1
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து – அகம் 248/4
கான் கெழு வாழ்நர் சிறுகுடியானே – அகம் 315/18
கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/4
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/14
விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர் – அகம் 391/4
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் – அகம் 392/12
கான் அமர் நன்னன் போல – அகம் 392/27
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் – அகம் 397/5
கான் உறை வாழ்க்கை கத நாய் வேட்டுவன் – புறம் 33/1
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே – புறம் 150/10
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/23
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/3
TOP


கான்_அமர்_செல்வி (1)

கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் – அகம் 345/4
TOP


கான்யாற்றின் (1)

வீ மலி கான்யாற்றின் துருத்தி குறுகி – பரி 10/30
TOP


கான்யாற்று (20)

செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று/கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த – சிறு 3,4
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று/உரு கெழு கரும்பின் ஒண் பூ போல – பட் 161,162
அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 214
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று/கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப – நற் 7/3,4
கிடங்கில் அன்ன இட்டு கரை கான்யாற்று/கலங்கும் பாசி நீர் அலை கலாவ – நற் 65/2,3
பன் மலர் கான்யாற்று உம்பர் கரும் கலை – நற் 119/6
கான்யாற்று இகு மணல் கரை பிறக்கு ஒழிய – நற் 121/10
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று/கரை அரும் குட்டம் தமியர் நீந்தி – நற் 144/7,8
கரும் கல் கான்யாற்று அரும் சுழி வழங்கும் – நற் 292/7
கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை – நற் 381/3
கலி மழை கெழீஇய கான்யாற்று இகு கரை – குறு 264/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
விரவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று/தேரொடு குறுக வந்தோன் – ஐங் 367/3,4
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று/படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் – அகம் 11/8,9
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று/கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி – அகம் 18/2,3
நெடும் கரை கான்யாற்று கடும் புனல் சாஅய் – அகம் 25/1
தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/19
பூ கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று/வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும் – அகம் 133/10,11
களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் – அகம் 137/3
TOP


கான்யாறு (1)

கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில் – முல் 24
TOP


கான்யாறே (1)

சேய்த்தும் அன்றே சிறு கான்யாறே/இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/2,3
TOP


கான்று (8)

பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி – பெரும் 2
எரி கான்று அன்ன பூ சினை மராஅத்து – மலை 498
பனை கான்று ஆறும் பாழ் நாட்டு அத்தம் – நற் 126/6
திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென – நற் 132/2
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/10
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/5
கான்று படு கனை எரி போல – புறம் 315/6
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை – புறம் 398/21
TOP


கான (41)

கான_கோழி கதிர் குத்த – பொரு 222
கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய – சிறு 85
கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப – சிறு 225
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – மலை 510
கான பலவின் முழவு மருள் பெரும் பழம் – மலை 511
காமரு தகைய கான வாரணம் – நற் 21/8
கான குறவர் மட_மகள் – நற் 102/8
கான புறவின் சேவல் வாய் நூல் – நற் 189/8
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் – நற் 276/6
கான முல்லை கய வாய் அலரி – நற் 321/3
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை – குறு 38/1
கான யானை கை விடு பசும் கழை – குறு 54/3
கான யானை தோல் நயந்து உண்ட – குறு 79/1
கான யானை அணங்கி ஆஅங்கு – குறு 119/2
கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும் – குறு 194/3
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – குறு 242/1
கான இருப்பை வேனில் வெண் பூ – குறு 329/1
கான நீள் இடை தானும் நம்மொடு – குறு 347/4
கான மலைத்தரை கொன்று மணல பினறீ – பரி 22/13
தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் – கலி 108/27
கான மட மரை கண நிரை கவரும் – அகம் 69/8
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை – அகம் 75/5
கான யானை கவின் அழி குன்றம் – அகம் 123/4
கான நாடன் வரூஉம் யானை – அகம் 128/10
கான யானை கவளம் கொள்ளும் – அகம் 157/8
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை – அகம் 177/10
கான நாடன் உறீஇய நோய்க்கு என் – அகம் 222/2
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி – அகம் 245/11
கான பாதிரி கரும் தகட்டு ஒள் வீ – அகம் 261/1
கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும் – அகம் 318/1
கான யானை கதுவாய் வள் உகிர் – அகம் 365/5
கான வாரணம் ஈனும் – புறம் 52/16
கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப – புறம் 127/4
கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும் – புறம் 181/3
கான யானை தந்த விறகின் – புறம் 251/5
கான சிற்றியாற்று அரும் கரை கால் உற்று – புறம் 260/22
கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ – புறம் 307/5
கான கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என – புறம் 320/11
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும் – புறம் 342/1
கான வேம்பின் காய் திரங்க – புறம் 389/2
கான கோழி கவர் குரலொடு – புறம் 395/10
TOP


கான_கோழி (1)

கான_கோழி கதிர் குத்த – பொரு 222
TOP


கானக (6)

கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் – மலை 258
கானக நாடற்கு இது என யான் அது – நற் 47/6
கானக நாடனொடு ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – குறு 54/5
கானக நாடன் வரவும் இவள் – ஐங் 217/3
கானக நாடன் வரையின் – ஐங் 253/3
கானக நாடனை நீயோ பெரும – புறம் 5/3
TOP


கானத்த (1)

குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம் – ஐங் 332/3
TOP


கானத்தானே (4)

புன்_புல வைப்பின் கானத்தானே – குறு 183/7
புலி வழங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 316/5
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே – ஐங் 355/5
கரு முக முசுவின் கானத்தானே – அகம் 121/15
TOP


கானத்து (35)

தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து/இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து – திரு 9,10
களிறு வழங்கு அதர கானத்து அல்கி – பொரு 49
கன்று அமர் நிரையொடு கானத்து அல்கி – பெரும் 176
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து/முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து – நெடு 129,130
வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே – மலை 242
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
வறம் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூ – நற் 238/1
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த – நற் 362/4
மரம் தலைமணந்த நனம் தலை கானத்து/அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை – நற் 394/1,2
கல்லென் கானத்து கடமா ஆட்டி – குறு 179/1
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து/ஆரம் நாறும் மார்பினை – குறு 198/6,7
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர் – குறு 210/1
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து/நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப – குறு 249/1,2
நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த – குறு 272/3
தாமே செல்ப ஆயின் கானத்து/புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த – குறு 348/1,2
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற – ஐங் 216/2
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து/மொழிபெயர் பல் மலை இறப்பினும் – ஐங் 321/3,4
வானவரம்பன் என்ப கானத்து/கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய – பதி 58/12,13
பாங்கு அரும் கானத்து ஒளித்தேன் அதற்கு எல்லா – கலி 115/15
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து/தலை நாள் அலரின் நாறும் நின் – அகம் 69/18,19
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி – அகம் 78/1
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற – அகம் 83/3
கனை எரி நடந்த கல் காய் கானத்து/வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் – அகம் 105/12,13
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண் – அகம் 129/5
மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்து/தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல் – அகம் 152/21,22
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 238/8
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 249/11
புல் நுகும்பு எடுத்த நன் நெடும் கானத்து/ஊட்டு-உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன – அகம் 283/13,14
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல – அகம் 338/14
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் – அகம் 343/9
பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது – அகம் 357/7
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து/வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 392/1,2
பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண் – அகம் 398/20
வெட்சி கானத்து வேட்டுவர் ஆட்ட – புறம் 202/1
கன்று அமர் ஆயம் கானத்து அல்கவும் – புறம் 230/1
TOP


கானத்தோர் (1)

கானத்தோர் நின் தெவ்வர் நீயே – புறம் 28/10
TOP


கானப்பேர் (1)

அரும் குறும்பு உடுத்த கானப்பேர் எயில் – புறம் 21/6
TOP


கானம் (77)

பெரு வறம் கூர்ந்த கானம் கல்லென – பெரும் 23
கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி – முல் 97
பனி வார் சிமைய கானம் போகி – மது 148
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 160
வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம்/கல்லென்று இரட்ட புள்_இனம் ஒலிப்ப – குறி 227,228
வேலினும் வெய்ய கானம் அவன் – பட் 300
கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇய – மலை 54
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே – மலை 385
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து – மலை 405
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி – நற் 6/9
நறும் தண் பொழில கானம்/குறும் பல் ஊர யாம் செல்லும் ஆறே – நற் 9/11,12
குன்ற வைப்பின் கானம்/சென்று சேண் அகறல் வல்லிய நீயே – நற் 137/9,10
பரந்து படு கூர் எரி கானம் நைப்ப – நற் 177/1
கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை – நற் 186/4
துன் அரும் கானம் என்னாய் நீயே – நற் 205/5
கானம் திண்ணிய மலை போன்றிசினே – நற் 240/10
யாணர் வைப்பின் கானம் என்னாய் – நற் 292/4
வழங்கு அரும் கானம் இறந்திசினோரே – நற் 302/10
அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண – நற் 326/8
கானம் கார் என கூறினும் – குறு 21/4
அரிய கானம் சென்றோர்க்கு – குறு 77/5
அரும் சுர வைப்பின் கானம்/பிரிந்து சேண் உறைதல் வல்லுவோரே – குறு 154/7,8
கைவள் ஓரி கானம் தீண்டி – குறு 199/3
மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட – குறு 256/3
குன்று தலைமணந்த கானம்/சென்றனர்-கொல்லோ சே_இழை நமரே – குறு 281/5,6
முள்ளூர் கானம் நாற வந்து – குறு 312/3
கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும் – குறு 319/2
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என – குறு 322/3
கடுங்கண் யானை கானம் நீந்தி – குறு 331/4
மலை உடை கானம் நீந்தி – குறு 350/7
கோடை தூக்கும் கானம்/செல்வாம் தோழி நல்கினர் நமரே – குறு 369/3,4
மலர்ந்த வள்ளி அம் கானம் கிழவோன் – ஐங் 250/3
மண் புரை பெருகிய மரம் முளி கானம்/இறந்தனரோ நம் காதலர் – ஐங் 319/2,3
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ – ஐங் 357/2
மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம்/வல்லை நெடும் தேர் கடவின் – ஐங் 425/2,3
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/2
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின் – ஐங் 499/2
வானம் பொழுதொடு சுரப்ப கானம்/தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/1,2
கானம் தகைப்ப செலவு – கலி 3/22
கானம் கடத்திர் என கேட்பின் யான் ஒன்று – கலி 7/3
இனை நலம் உடைய கானம் சென்றோர் – கலி 11/19
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் – கலி 106/48
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம்/இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி – கலி 145/18,19
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம்/குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – அகம் 4/7,8
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம்/இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு – அகம் 5/15,16
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம்/எம்மொடு கழிந்தனர் ஆயின் கம்மென – அகம் 11/6,7
கானம் கடிய என்னார் நாம் அழ – அகம் 27/3
கண் உமிழ் கழுகின் கானம் நீந்தி – அகம் 31/11
மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 43/10
விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம்/வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள் – அகம் 55/4,5
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/9
துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என – அகம் 77/2
நன்றே கானம் நயவரும் அம்ம – அகம் 99/10
மண மனை கமழும் கானம்/துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே – அகம் 107/21,22
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு – அகம் 131/13
வானம் வாய்ப்ப கவினி கானம்/கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என – அகம் 134/1,2
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து – அகம் 161/7
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம்/எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி – அகம் 164/7,8
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – அகம் 184/6
வேனில் வெற்பின் கானம் காய – அகம் 187/16
பசும் பழ பலவின் கானம் வெம்பி – அகம் 189/1
கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் – அகம் 199/13
கல் நெடும் கவலைய கானம் நீந்தி – அகம் 245/19
அரிய கானம் என்னார் பகை பட – அகம் 247/7
இரு நிலன் உயிர்க்கும் இன்னா கானம்/நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி – அகம் 275/14,15
வானம் பெயல் வளம் கரப்ப கானம்/உலறி இலை இல ஆக பல உடன் – அகம் 291/1,2
கல் உடை அதர கானம் நீந்தி – அகம் 295/8
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை – அகம் 295/14
வெரு வரு கானம் நம்மொடு – அகம் 297/18
நிலம் தண்ணென்று கானம் குழைப்ப – அகம் 314/3
மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம்/எல் இடை உறாஅ அளவை வல்லே – அகம் 344/6,7
நின்று ஆங்கு பெயரும் கானம்/சென்றோர்-மன் என இருக்கிற்போர்க்கே – அகம் 387/19,20
இமைய கானம் நாறும் கூந்தல் – அகம் 399/2
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக – புறம் 144/3
முளி புல் கானம் குழைப்ப கல்லென – புறம் 160/2
கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப – புறம் 174/24
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட – புறம் 370/10
TOP


கானமும் (10)

மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும்/தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப – மலை 69,70
கானமும் கம்மென்றன்றே வானமும் – நற் 154/1
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/11
இன்னா கானமும் இனிய பொன்னொடு – குறு 274/6
கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே – குறு 388/7
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே – ஐங் 433/3
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ – பதி 22/6
துன் அரும் கானமும் துணிதல் ஆற்றாய் – அகம் 181/1
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும்/நனி நன்று ஆகிய பனி நீங்கு வழி நாள் – அகம் 259/7,8
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து – அகம் 383/3
TOP


கானமொடு (1)

கடவுள் பெயரிய கானமொடு கல் உயர்ந்து – பதி 88/2
TOP


கானல் (117)

கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர – சிறு 150
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல்/பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப – மது 96,97
நிலவு கானல் முழவு தாழை – மது 114
புலவு மணல் பூ கானல்/மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும் – பட் 94,95
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் – நற் 4/1
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் – நற் 18/4
கழி சூழ் கானல் ஆடியது அன்றி – நற் 27/4
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி – நற் 45/1
கனை பெயல் பொழிந்து என கானல் கல் யாற்று – நற் 53/6
கானல் ஆயம் அறியினும் ஆனாது – நற் 72/8
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது – நற் 74/7
கானல் வார் மணல் மரீஇ – நற் 76/8
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல்/படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/4,5
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/8
தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு – நற் 96/9
பெரும் கடல் முழங்க கானல் மலர – நற் 117/1
கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற – நற் 123/5
அலந்தனென் வாழி தோழி கானல்/புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 149/5,6
விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் – நற் 155/3
கைதை அம் கானல் துறைவன் மாவே – நற் 163/12
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த – நற் 167/9
நறும் பூ கானல் வந்து அவர் – நற் 191/11
கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி – நற் 195/5
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை – நற் 203/7
கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் – நற் 219/9
பகலும் வருதி பல் பூ கானல்/இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள் – நற் 223/3,4
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த – நற் 227/3
கானல் அம் கொண்கன் தந்த – நற் 231/8
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் – நற் 235/4
தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல்/சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி – நற் 245/10,11
கானல் அம் சிறுகுடி சேந்தனை செலினே – நற் 254/12
பல் பூ கானல் பகற்குறி மரீஇ – நற் 258/1
கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது – நற் 263/5
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல்/தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என – நற் 267/6,7
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே – நற் 319/2
புன்னை ஓங்கிய கானல்/தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே – நற் 327/8,9
கா