ஔ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

ஔவைக்கு (1)

அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த – சிறு 101