ஓ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஓ 5
ஓஒ 13
ஓஓ 1
ஓக்கி 1
ஓக்கிய 5
ஓக்குதும் 1
ஓக்குபு 1
ஓங்கல் 13
ஓங்கி 12
ஓங்கிய 46
ஓங்கு 148
ஓங்குபு 1
ஓச்ச 1
ஓச்சம் 1
ஓச்சி 18
ஓச்சிய 3
ஓச்சியும் 1
ஓச்சினன் 1
ஓச்சுநர் 1
ஓசனை 1
ஓசை 7
ஓசையின் 1
ஓசையும் 1
ஓசையொடு 1
ஓட்டலின் 1
ஓட்டி 10
ஓட்டிய 15
ஓட்டு 1
ஓட்டை 1
ஓட 14
ஓடம் 1
ஓடல் 2
ஓடலின் 1
ஓடற்பாள்-மன்னோ 1
ஓடா 17
ஓடாது 1
ஓடி 44
ஓடி-உழி 1
ஓடிய 4
ஓடியது 1
ஓடின் 1
ஓடின்று 1
ஓடினும் 1
ஓடு 15
ஓடு-வயின் 2
ஓடு-உறு 1
ஓடும் 9
ஓடும்மே 1
ஓடுவ 1
ஓடுவார் 1
ஓடுவேன் 1
ஓடுவை-மன்னால் 1
ஓடை 18
ஓடைய 1
ஓடையொடு 3
ஓண 1
ஓத 2
ஓதத்து 2
ஓதம் 14
ஓதமும் 2
ஓதமொடு 2
ஓதல் 2
ஓதற்கு 1
ஓதி 73
ஓதிம 1
ஓதியும் 1
ஓதியை 3
ஓதினும் 1
ஓது 2
ஓதுக 1
ஓதை 9
ஓதையொடு 1
ஓப்பலின் 1
ஓப்பி 10
ஓப்பியும் 3
ஓப்புதும் 1
ஓப்புந்து 1
ஓப்புநர் 1
ஓப்பும் 10
ஓப்புவாள் 1
ஓம் 1
ஓம்ப 2
ஓம்படுப்பல் 1
ஓம்பல் 3
ஓம்பல்லே 1
ஓம்பலின் 1
ஓம்பவும் 2
ஓம்பா 6
ஓம்பாது 9
ஓம்பி 20
ஓம்பிய 8
ஓம்பியும் 1
ஓம்பினர் 6
ஓம்பினள் 2
ஓம்பினை 1
ஓம்பு 21
ஓம்பு-மதி 14
ஓம்பு-மின் 20
ஓம்பு-உறு 1
ஓம்புக 1
ஓம்புதல் 1
ஓம்புநர் 1
ஓம்புநனே 1
ஓம்பும் 9
ஓமை 21
ஓமைய 2
ஓய் 8
ஓய்வன 1
ஓய்வாரும் 1
ஓயற்க 1
ஓர் 145
ஓர்-மார் 1
ஓர்-மின் 1
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் 1
ஓர்க்கும் 13
ஓர்க்கும்மே 1
ஓர்த்த 2
ஓர்த்தது 1
ஓர்த்து 8
ஓர்த்தும் 1
ஓர்ப்ப 2
ஓர்ப்பது 1
ஓர்ப்பன 2
ஓர்ப்பனள் 1
ஓர்ப்பின் 1
ஓர்வு-உற்று 1
ஓரா 4
ஓராங்கு 19
ஓராதி 1
ஓராது 3
ஓராம் 1
ஓரார் 1
ஓரார்-கொல் 1
ஓராஅங்கு 1
ஓரி 19
ஓரி-கொல்லோ 1
ஓரியும் 2
ஓரும் 10
ஓரேன் 1
ஓரை 12
ஓரை_மகளிர் 1
ஓரையும் 1
ஓரொரு-கால் 1
ஓலின் 1
ஓலை 7
ஓலை-கண் 1
ஓவ 2
ஓவ_மாக்கள் 1
ஓவத்து 9
ஓவலர் 1
ஓவலை 1
ஓவா 8
ஓவாது 7
ஓவாதே 2
ஓவார் 1
ஓவாள் 2
ஓவான் 1
ஓவியம் 1
ஓவியர் 1
ஓவு 8

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

ஓ (5)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் – நற் 132/8
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய – ஐங் 491/1
ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை – பரி 3/61
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து – அகம் 11/12
TOP


ஓஒ (13)

ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க – பரி 19/61
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி 19/62
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் – கலி 94/35
ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே – கலி 98/13
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
ஓஒ அஃது அறும் ஆறு – கலி 107/18
ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் – கலி 112/12
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63
இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ/அமையும் தவறிலீர்-மன்-கொலோ நகையின் – கலி 147/12,13
சேறுபடு குருதி செம்மல் உக்கு ஓஒ/மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக – புறம் 285/10,11
TOP


ஓஓ (1)

ஓஓ பெரிதும் வியப்பு – பரி 24/40
TOP


ஓக்கி (1)

கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் – அகம் 348/8
TOP


ஓக்கிய (5)

திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கு ஓக்கிய/வேலினும் வெய்ய கானம் அவன் – பட் 299,300
எறியர் ஓக்கிய சிறு செங்குவளை – பதி 52/22
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய/தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி – அகம் 9/11,12
பழையன் ஓக்கிய வேல் போல் – அகம் 326/12
கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய/நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர் – புறம் 302/6,7
TOP


ஓக்குதும் (1)

இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே – அகம் 282/18
TOP


ஓக்குபு (1)

உண் என்று ஓக்குபு பிழைப்ப தெண் நீர் – நற் 110/4
TOP


ஓங்கல் (13)

ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் – நற் 87/2
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் – நற் 395/6
தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை – குறு 211/4
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை – குறு 311/5
யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப – குறு 355/5
யாங்கு வல்லுநையோ ஓங்கல் வெற்ப – ஐங் 231/1
ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே – பதி 55/21
ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப – அகம் 18/8
ஓங்கல் மிசைய வேங்கை ஒள் வீ – அகம் 228/10
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர் – அகம் 267/13
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி – அகம் 295/6
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை – புறம் 3/1
ஓங்கல் வானத்து உறையினும் பலவே – புறம் 385/12
TOP


ஓங்கி (12)

நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி/இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் – மது 486,487
மலை என மழை என மாடம் ஓங்கி/துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – மலை 484,485
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/6
ஓங்கி தோன்றும் தீம் கள் பெண்ணை – நற் 323/1
ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி – நற் 374/2
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு – ஐங் 237/3
கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து – பதி 20/10
இரு நிலம் துளங்காமை வட-வயின் நிவந்து ஓங்கி/அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/1,2
பிணி நெகிழ் பிண்டி நிவந்து சேர்பு ஓங்கி/மணி நிறம் கொண்ட மலை – பரி 23/8,9
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே – கலி 146/1
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை – அகம் 42/13
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி/கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து – அகம் 97/19,20
TOP


ஓங்கிய (46)

கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி – திரு 38
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் – பெரும் 185
மாடம் ஓங்கிய மணல் மலி மறுகின் – பெரும் 322
சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் – பெரும் 405
உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 59
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின் – மது 65
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை – மது 352
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல் – மது 578
மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர் – நெடு 29
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை – மலை 396
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – நற் 123/4
புன்னை ஓங்கிய துறைவனொடு அன்னை – நற் 175/5
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில் – நற் 222/7
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல் – நற் 259/2
புன்னை ஓங்கிய கானல் – நற் 327/8
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய/ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/8,9
களரி ஓங்கிய கவை முட கள்ளி – நற் 384/2
இறை உற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த – குறு 92/3
கழை நிவந்து ஓங்கிய சோலை – குறு 201/6
புன்னை ஓங்கிய புலால் அம் சேரி – குறு 351/6
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே – குறு 367/7
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/2
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர – ஐங் 50/2
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் – பதி 23/18
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் – பதி 30/29
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/9
ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும் – பரி 4/24
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/48
எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து – கலி 44/2
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய/கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/4,5
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி – கலி 104/7
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் – கலி 132/1
வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் – அகம் 8/9
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ – அகம் 9/18
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/5
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் – அகம் 36/10
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய/பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/14,15
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – அகம் 120/14
விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து – அகம் 281/10
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/14
இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை – புறம் 31/3
யாங்கனம் மொழிகோ யானே ஓங்கிய/வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/13,14
பொருநர்க்கு ஓங்கிய வேலன் ஒரு நிலை – புறம் 69/13
ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி – புறம் 72/13
விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை – புறம் 75/11
TOP


ஓங்கு (148)

உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 124
பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் – பொரு 13
ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மிலைந்த – பொரு 145
ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ – பொரு 206
ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் – சிறு 80
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 154
சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை – சிறு 254
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 172
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் – பெரும் 232
குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் – பெரும் 247
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 291
ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த – முல் 32
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை – முல் 53
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின் – மது 1
ஓங்கு நிலை வய களிறு – மது 15
பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர் – மது 319
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – நெடு 79
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் – நெடு 88
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் – பட் 152
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 231
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் – மலை 41
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – மலை 478
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி – நற் 13/7
வேங்கை தாய ஓங்கு மலை அடுக்கத்து – நற் 28/6
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஓங்கு கழை – நற் 51/1
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் – நற் 51/3
ஓங்கு மலை நாட ஒழிக நின் வாய்மை – நற் 55/1
ஓங்கு மலை நாடன் நின் நசையினானே – நற் 85/11
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி – நற் 98/3
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர – நற் 104/9
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி – நற் 114/10
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை – நற் 135/1
ஓங்கு மலை நாடன் வரூஉம் ஆறே – நற் 158/9
கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்-மார் வேட்டு எழுந்து – நற் 165/4
ஓங்கு மணல் உடுத்த நெடு மா பெண்ணை – நற் 199/1
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே – நற் 255/11
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற – நற் 283/1
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை – நற் 283/5
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/2
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி – நற் 317/8
ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை – நற் 318/5
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல் – நற் 328/9
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை – நற் 333/9
ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை – நற் 334/3
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு – நற் 347/3
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி – நற் 369/7
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் – நற் 374/4
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல் – நற் 378/8
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த – நற் 379/12
யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல் – நற் 381/6
ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே – நற் 383/9
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து – நற் 388/7
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – குறு 69/4
காந்தள் வேலி ஓங்கு மலை நன் நாட்டு – குறு 76/1
ஓங்கு மலை நாடனை வரும் என்றோளே – குறு 83/5
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 88/1
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை – குறு 149/3
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் – குறு 150/3
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் – குறு 160/3
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/4
ஓங்கு மலை நாடன் உயிர்த்தோன் மன்ற – குறு 217/5
ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலை சாரல் – குறு 253/5
ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் – குறு 293/3
ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 315/2
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் – குறு 316/7
ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் – குறு 317/4
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – குறு 373/8
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் – ஐங் 16/1
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/3
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் – ஐங் 268/3
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம் – ஐங் 338/2
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ – பதி 20/14
ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த – பதி 22/22
அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை – பதி 30/5
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை – பதி 43/6
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி – பதி 88/40
வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே – பதி 90/40
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் – பரி 2/28
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் – பரி 3/18
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடியோயே – பரி 4/36
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி – பரி 4/37
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை – பரி 5/48
ஒருவனை வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் – பரி 5/54
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை – பரி 13/42
தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம் – பரி 15/14
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர் – கலி 6/2
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/3
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் – கலி 127/20
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி – அகம் 20/5
ஒன்று ஓங்கு உயர் சினை இருந்த வன் பறை – அகம் 33/4
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/7
வலந்த வள்ளி மரன் ஓங்கு சாரல் – அகம் 52/1
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என – அகம் 68/6
உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட – அகம் 78/14
ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின் – அகம் 81/2
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/2
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து – அகம் 102/1
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/8
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/20
ஓங்கு மலை சிலம்பில் பிடவு உடன் மலர்ந்த – அகம் 147/1
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி – அகம் 153/14
வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி – அகம் 167/12
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல் – அகம் 172/5
புலம்பு உறும்-கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு/அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண் – அகம் 187/10,11
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின் – அகம் 189/3
ஒள் இணர் கொன்றை ஓங்கு மலை அத்தம் – அகம் 197/16
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி – அகம் 200/9
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய – அகம் 212/19
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 213/3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை – அகம் 214/10
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை – அகம் 227/16
அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை – அகம் 264/12
ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி – அகம் 275/1
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த – அகம் 287/11
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் – அகம் 289/4
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் – அகம் 312/4
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/11
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ – அகம் 320/1
குன்று ஓங்கு வைப்பின் நாடு மீக்கூறும் – அகம் 338/1
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் – அகம் 341/3
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் – அகம் 345/3
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் – அகம் 348/8
மலி புனல் பொருத மருது ஓங்கு படப்பை – அகம் 376/3
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – அகம் 378/1
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ – அகம் 388/6
ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூஉவோயே – அகம் 398/25
தூங்கு கையான் ஓங்கு நடைய – புறம் 22/1
ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந – புறம் 22/28
ஓங்கு மணல் குலவு தாழை – புறம் 24/14
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் – புறம் 47/9
யாங்கனம் மொழிகோ ஓங்கு வாள் கோதையை – புறம் 49/3
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ – புறம் 55/1
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற – புறம் 56/21
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் – புறம் 88/2
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய – புறம் 127/9
ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன் – புறம் 152/31
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/12
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் – புறம் 211/7
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை – புறம் 237/15
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/10
ஓங்கு இயல களிறு ஊர்ந்தனன் – புறம் 239/15
ஓங்கு நிலை வேங்கை ஒள் இணர் நறு வீ – புறம் 265/2
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி – புறம் 399/4
TOP


ஓங்குபு (1)

வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் – புறம் 157/4
TOP


ஓச்ச (1)

கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச/வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து – பதி 19/8,9
TOP


ஓச்சம் (1)

வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் – பதி 41/20
TOP


ஓச்சி (18)

குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று – பெரும் 97
ஒன்னா தெவ்வர் நடுங்க ஓச்சி/வை நுதி மழுங்கிய புலவு வாய் எஃகம் – பெரும் 118,119
சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ – பெரும் 145
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி/கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 150,151
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி/வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – மலை 336,337
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/4
நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி/பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி – பதி 45/11,12
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் – பரி 9/45
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி/பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/5,6
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி/வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் – கலி 92/46,47
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி/தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ – அகம் 156/15,16
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர் – அகம் 177/14
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென – புறம் 50/12
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி/கிளையுள் ஒய்வலோ கூறு நின் உரையே – புறம் 253/5,6
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி கிளையுள் – புறம் 254/4
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி/அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 370/16,17
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/23
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி/அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் – புறம் 371/15,16
TOP


ஓச்சிய (3)

கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை – பதி 77/4
செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு – புறம் 310/2
TOP


ஓச்சியும் (1)

நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவு-உற்று – குறி 7
TOP


ஓச்சினன் (1)

ஓச்சினன் துரந்த-காலை மற்றவன் – புறம் 308/9
TOP


ஓச்சுநர் (1)

விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர்/நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் – மது 321,322
TOP


ஓசனை (1)

ஓசனை கமழும் வாச மேனியர் – பரி 12/25
TOP


ஓசை (7)

மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/10
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல – குறு 16/3
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய – பரி 10/7
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் – அகம் 171/9
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் – புறம் 36/9
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை/புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/8,9
TOP


ஓசையின் (1)

உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் – அகம் 267/12
TOP


ஓசையும் (1)

களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு – அகம் 261/13
TOP


ஓசையொடு (1)

கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் – அகம் 94/11
TOP


ஓட்டலின் (1)

கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட – மது 597
TOP


ஓட்டி (10)

பல் மாறு ஓட்டி பெயர் புறம்பெற்று – மது 350
புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி/புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 370,371
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி/இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை – மது 687,688
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி/துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/20,21
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி/சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து – பதி 88/9,10
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து – அகம் 127/4
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி/நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 253/4,5
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய – அகம் 347/4
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி/வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக – புறம் 66/1,2
உழக்கு குருதி ஓட்டி/கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு – புறம் 353/13,14
TOP


ஓட்டிய (15)

ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் – மது 726
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து – குறி 135
வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன் – நற் 270/9
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய/வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் – பதி 46/12,13
ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள் – பதி 63/11
உருவ குதிரை மழவர் ஓட்டிய/முருகன் நல் போர் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 1/2,3
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய/கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி – அகம் 78/21,22
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின் – அகம் 197/6
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய/நீர் மாண் எஃகம் நிறத்து சென்று அழுந்த – அகம் 212/19,20
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/15
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை – புறம் 130/6
கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு – புறம் 158/16
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய/நெடுந்தகை கழிந்தமை அறியாது – புறம் 264/5,6
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய/தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை – புறம் 378/2,3
TOP


ஓட்டு (1)

ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட – அகம் 182/5
TOP


ஓட்டை (1)

ஓட்டை மனவன் உரம் இலி என்மரும் – பரி 12/51
TOP


ஓட (14)

தேர் ஓட துகள் கெழுமி – பட் 47
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட/காமர் நெஞ்சமொடு அகலா – நற் 242/8,9
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட/விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/62,63
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/3
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட/மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க – கலி 13/4,5
இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன் – கலி 53/9
தெரிகல்லா இடையின்-கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட/வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/5,6
ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி 134/2
ஒள் வளை ஓட துறந்து துயர் செய்த – கலி 145/36
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட/காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை – அகம் 173/11,12
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓட கூம்பி – அகம் 339/3
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட/வலவன் வள்பு வலி உறுப்ப புலவர் – அகம் 354/7,8
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட/கல் உயர் கழுதில் சேணோன் எறிந்த – அகம் 392/13,14
தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு – புறம் 345/2
TOP


ஓடம் (1)

அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/12
TOP


ஓடல் (2)

ஓடல் மரீஇய பீடு இல் மன்னர் – புறம் 93/4
ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர் – புறம் 287/7
TOP


ஓடலின் (1)

காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு-வயின் ஓடலின்/அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு – அகம் 39/9,10
TOP


ஓடற்பாள்-மன்னோ (1)

உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ/படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ – கலி 10/9,10
TOP


ஓடா (17)

ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி – திரு 247
ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 83
உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் – பெரும் 76
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் – பெரும் 102
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி – முல் 39
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 30/40
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 34/2
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/14
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப – பதி 57/1
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் – கலி 15/7
ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை – அகம் 100/8
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய – அகம் 334/1
ஓடா பூட்கை உரவோன் மருக – புறம் 126/4
ஓடா பூட்கை உரவோர் மருக – புறம் 139/7
எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை – புறம் 154/10
ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே – புறம் 165/15
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே – புறம் 295/8
TOP


ஓடாது (1)

அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது/மழை வேண்டு புலத்து மாரி நிற்ப – பதி 13/25,26
TOP


ஓடி (44)

பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் – பட் 295
வாடா மாலை துயல்வர ஓடி/பெரும் கயிறு நாலும் இரும் பனம் பிணையல் – நற் 90/5,6
பரி மெலிந்து ஒழிய பந்தர் ஓடி/ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி – நற் 110/7,8
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி/புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் – நற் 123/8,9
ஒரு வேற்கு ஓடி ஆங்கு நம் – நற் 170/8
சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன் – நற் 277/9
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி/அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/7,8
அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி/பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து – நற் 340/5,6
என் கண் ஓடி அளி-மதி – நற் 355/10
குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி/முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் – குறு 394/3,4
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி/மழை நாள் புனலின் அவல் பரந்து ஒழுக – பதி 49/11,12
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி/நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/54,55
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி/சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/56,57
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி/அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் – பரி 10/107,108
ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் – பரி 20/39
ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை – பரி 24/22
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி/நெறி மயக்கு-உற்ற நிரம்பா நீடு அத்தம் – கலி 12/6,7
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர – கலி 16/2
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே – கலி 16/22
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி/நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென – கலி 45/5,6
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி/நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/3,4
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் – கலி 53/14
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி/துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/4,5
வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா – கலி 81/17
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர – கலி 98/4
வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு-உறா மணி போன்றாள் – கலி 132/14
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி/உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/11,12
வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை – கலி 144/25
ஓடுவேன் ஓடி ஒளிப்பேன் பொழில்-தொறும் – கலி 144/28
நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் – கலி 144/57
ஓடி சுழல்வது-மன் – கலி 146/41
பிற்படு பூசலின் வழிவழி ஓடி/மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை – அகம் 7/15,16
நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி/அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் – அகம் 29/17,18
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் – அகம் 176/11
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி/ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – அகம் 191/8,9
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி/தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை – அகம் 241/9,10
குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி/மணி மண்டு பவளம் போல காயா – அகம் 374/12,13
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி/புலம்பு வழிப்பட்ட உலமரல் உள்ளமொடு – அகம் 395/9,10
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி/யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம் – புறம் 37/8,9
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் – புறம் 85/6
ஓடி உய்தலும் கூடும்-மன் – புறம் 193/3
வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடி/தாவுபு உகளும் மாவே பூவே – புறம் 302/1,2
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி – புறம் 340/1
TOP


ஓடி-உழி (1)

பாவை கொண்டு ஓடி-உழி/உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி – கலி 144/33,34
TOP


ஓடிய (4)

முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆரிடை – அகம் 187/17
பொராஅது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 226/17
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி – அகம் 347/13
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை – புறம் 381/18
TOP


ஓடியது (1)

ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் – சிறு 214
TOP


ஓடின் (1)

வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் – கலி 16/20
TOP


ஓடின்று (1)

உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல் – கலி 102/20
TOP


ஓடினும் (1)

தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும்/வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/2,3
TOP


ஓடு (15)

உரவு நீர் அழுவத்து ஓடு கலம் கரையும் – பெரும் 350
நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும் – முல் 82
ஓடு மீன் வழியின் கெடுவ யானே – நற் 16/6
ஓடு மழை கிழிக்கும் சென்னி – நற் 28/8
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே – நற் 58/11
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் – ஐங் 192/2
ஓடு எரி நடந்த வைப்பின் – ஐங் 318/4
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை – அகம் 89/2
ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை – அகம் 116/18
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி – அகம் 154/11
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்து என – அகம் 233/4
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் – அகம் 245/12
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை – அகம் 285/6
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை – அகம் 312/11
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட – புறம் 120/20
TOP


ஓடு-வயின் (2)

ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு-வயின் ஓடலின் – அகம் 39/9
TOP


ஓடு-உறு (1)

ஓடு-உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/11
TOP


ஓடும் (9)

பெரும் கை யானை பிடி எதிர் ஓடும்/கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை – நற் 186/3,4
நாளினும் நெகிழ்பு ஓடும் நலன் உடன் நிலையுமோ – கலி 17/8
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும்/நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று – கலி 24/10,11
நீங்கும்-கால் நெகிழ்பு ஓடும் வளை எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/18
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/19
சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும்/ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து – கலி 75/3,4
காண்டல் விருப்பொடு தளர்பு_தளர்பு ஓடும்/பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர் – அகம் 66/11,12
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/2
உழைமான் இன நிரை ஓடும்/கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 249/18,19
TOP


ஓடும்மே (1)

இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே – ஐங் 20/5
TOP


ஓடுவ (1)

நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/11
TOP


ஓடுவார் (1)

ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை – பரி 24/22
TOP


ஓடுவேன் (1)

ஓடுவேன் ஓடி ஒளிப்பேன் பொழில்-தொறும் – கலி 144/28
TOP


ஓடுவை-மன்னால் (1)

ஓடுவை-மன்னால் வாடை நீ எமக்கே – அகம் 125/22
TOP


ஓடை (18)

பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப – நற் 296/3
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் – பதி 34/6
வாய்மொழி ஓடை மலர்ந்த – பரி 3/12
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து – பரி 18/27
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
மை படு சென்னி மழ களிற்று ஓடை போல் – கலி 86/1
ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை/தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு – கலி 97/11,12
ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் – அகம் 100/10
ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர – அகம் 111/6
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை/வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் – அகம் 201/2,3
ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த – அகம் 358/13
ஓடை யானை உயர்ந்தோர் ஆயினும் – அகம் 387/18
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் – புறம் 3/7
ஒன்னார் யானை ஓடை பொன் கொண்டு – புறம் 126/1
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் – புறம் 161/18
பொலம் புனை ஓடை அண்ணல் யானை – புறம் 287/5
பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே – புறம் 326/15
ஓடை நுதல ஒல்குதல் அறியா – புறம் 369/25
TOP


ஓடைய (1)

விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய/கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து – மது 43,44
TOP


ஓடையொடு (3)

வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர – திரு 79
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – நெடு 169
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும் – பதி 11/17
TOP


ஓண (1)

மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் – மது 591
TOP


ஓத (2)

பெரும் கடல் ஓத நீர் வீங்குபு கரை சேர – கலி 134/6
ஓத நீரின் பெயர்பு பொங்க – புறம் 22/23
TOP


ஓதத்து (2)

மலி ஓதத்து ஒலி கூடல் – பட் 98
ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு-உற்று – பரி 23/14
TOP


ஓதம் (14)

பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம்/இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து – மது 540,541
உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம் – நற் 31/11
இரும் கழி ஓதம் இல் இறந்து மலிர – நற் 117/2
ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் – நற் 211/2
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும் – குறு 9/5
கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம்/பெயர்தர பெயர்தந்து ஆங்கு – குறு 340/5,6
ஓதம் வாங்கும் துறைவன் – ஐங் 145/2
ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒருசார் – பரி 7/29
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி – கலி 123/18
பெரும் கடல் ஓதம் போல – அகம் 123/13
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் – அகம் 220/12
ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே – அகம் 300/17
கழியே ஓதம் மல்கின்று வழியே – அகம் 340/9
எறி திரை ஓதம் தரல் ஆனாதே – அகம் 350/2
TOP


ஓதமும் (2)

ஓதமும் ஒலி ஓவு இன்றே ஊதையும் – நற் 319/1
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் – நற் 335/3
TOP


ஓதமொடு (2)

ஓதமொடு பெயரும் துறைவற்கு – ஐங் 155/4
உறு கழி மருங்கின் ஓதமொடு மலர்ந்த – அகம் 230/1
TOP


ஓதல் (2)

ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட – மது 656
ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல் – பதி 24/6
TOP


ஓதற்கு (1)

இனையள் என்று எடுத்து ஓதற்கு அனையையோ நீ என – கலி 76/4
TOP


ஓதி (73)

துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி/செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 20,21
பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி – சிறு 22
பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி/நளி சினை வேங்கை நாள்_மலர் நச்சி – சிறு 22,23
நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி/நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண் – நெடு 138,139
அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180
இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே – நற் 26/9
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே – நற் 57/10
பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே – நற் 71/11
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி/நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் – நற் 90/8,9
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை – நற் 92/2
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
பொம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழிய – நற் 129/3
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி/முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை – நற் 160/7,8
வேனில் ஓதி நிறம் பெயர் முது போத்து – நற் 186/5
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/4
பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ – நற் 227/4
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – நற் 252/12
எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/6
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/8
மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை – நற் 339/9
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் – நற் 355/8
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/7
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் – குறு 70/1
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து – குறு 140/1
மை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் – குறு 199/5
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ – குறு 211/1
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி/பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/2,3
பொம்மல் ஓதி நீவியோனே – குறு 379/6
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பித்தோரே – ஐங் 67/5
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/4
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ – ஐங் 269/4
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/5
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ – பதி 14/15
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் கருவில் – பதி 74/17
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள – பதி 81/28
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி/நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து – கலி 36/23,24
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே – கலி 150/23
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய – அகம் 9/11
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் – அகம் 48/18
பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு – அகம் 65/8
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 86/31
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே – அகம் 102/19
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே – அகம் 107/22
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப – அகம் 125/5
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி/வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள – அகம் 145/3,4
ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி நினக்கும் அற்றோ – அகம் 160/1
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 208/24
நம் அறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி/யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை – அகம் 214/9,10
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/3
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/5
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே – அகம் 234/18
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி – அகம் 240/10
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும் – அகம் 251/2
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி – அகம் 257/5
மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 279/17
பொம்மல் ஓதி நீவிய காதலொடு – அகம் 311/7
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் – அகம் 338/8
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – அகம் 353/23
மின் ஈர் ஓதி என்னை நின் குறிப்பே – அகம் 356/20
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் – அகம் 386/10
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே – அகம் 388/10
பாதிரி கமழும் ஓதி ஒண் நுதல் – புறம் 70/14
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி/குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் – புறம் 97/23,24
சில் ஓதி பல் இளைஞருமே – புறம் 139/2
TOP


ஓதிம (1)

ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 317
TOP


ஓதியும் (1)

பொம்மல் ஓதியும் புனையல் – குறு 191/6
TOP


ஓதியை (3)

பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ – நற் 293/7
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/6
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 448/5
TOP


ஓதினும் (1)

பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா – புறம் 375/19
TOP


ஓது (2)

உலகம் உவப்ப ஓது அரும் – நற் 237/9
ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் – கலி 69/5
TOP


ஓதுக (1)

பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 4/2,3
TOP


ஓதை (9)

நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை – மது 110
கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை/அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 258,259
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை/ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் – மலை 327,328
கன்று கடாஅ-உறுக்கும் மகாஅர் ஓதை/மழை கண்டு அன்ன ஆலை-தொறும் ஞெரேரென – மலை 339,340
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து – பரி 23/15
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து – கலி 75/4
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/2
ஓதை தெள் விளி புலம்-தொறும் பரப்ப – அகம் 41/7
உழவர் ஓதை மறப்ப விழவும் – புறம் 65/4
TOP


ஓதையொடு (1)

எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் – மலை 469
TOP


ஓப்பலின் (1)

படு புள் ஓப்பலின் பகல் மாய்ந்தன்றே – நற் 49/4
TOP


ஓப்பி (10)

நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி/எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் – குறி 38,39
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி/ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை – நற் 27/2,3
நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி/நின் புறங்காத்தலும் காண்போய் நீ என் – நற் 251/5,6
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி/மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/4,5
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி/கரும் கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி – நற் 368/1,2
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி/எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ – அகம் 20/2,3
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி/மல்லல் அறைய மலிர் சுனை குவளை – அகம் 308/10,11
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி/ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ – அகம் 388/5,6
அரி_பறையால் புள் ஓப்பி/அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து – புறம் 395/7,8
TOP


ஓப்பியும் (3)

கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா – குறி 101
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும்/காலை வந்து மாலை பொழுதில் – குறு 346/5,6
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும்/அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/11,12
TOP


ஓப்புதும் (1)

பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும்/முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை – அகம் 80/6,7
TOP


ஓப்புந்து (1)

அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து/நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால் – புறம் 396/4,5
TOP


ஓப்புநர் (1)

நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர்/ஒழி மடல் விறகின் கழி மீன் சுட்டு – புறம் 29/13,14
TOP


ஓப்பும் (10)

இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் – மது 95
இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ – நற் 45/7
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும்/ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் – நற் 104/6,7
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு – குறு 333/3
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும்/நலம் மாண் எயிற்றி போல பல மிகு – ஐங் 365/2,3
அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும்/கன்று புணர் பிடிய குன்று பல நீந்தி – பதி 12/12,13
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும்/அழியா விழவின் இழியா திவவின் – பதி 29/6,7
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும்/பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/18,19
பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும்/காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி – அகம் 204/11,12
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும்/வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் – அகம் 226/6,7
TOP


ஓப்புவாள் (1)

குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே – குறு 72/5
TOP


ஓம் (1)

யான் ஓம் என்னவும் ஒல்லார் தாம் மற்று – அகம் 26/10
TOP


ஓம்ப (2)

இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து – குறு 322/4
கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ – கலி 24/9
TOP


ஓம்படுப்பல் (1)

இனியன் என்று ஓம்படுப்பல் ஞாயிறு இனி – கலி 145/35
TOP


ஓம்பல் (3)

புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 34/12
புரை சால் மைந்த நீ ஓம்பல் மாறே – பதி 35/1
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
TOP


ஓம்பல்லே (1)

தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே – குறு 294/8
TOP


ஓம்பலின் (1)

வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின்/ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு – மலை 308,309
TOP


ஓம்பவும் (2)

ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும்/இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் – பொரு 186,187
பாணர் ஆர்த்தவும் பரிசிலர் ஓம்பவும்/ஊண் ஒலி அரவமொடு கைதூவாளே – புறம் 334/6,7
TOP


ஓம்பா (6)

ஓம்பா வள்ளல் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 400
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/13
ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை – புறம் 8/4
ஓம்பா ஈகை மா வேள் எவ்வி – புறம் 24/18
ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே – புறம் 152/32
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை – புறம் 323/3
TOP


ஓம்பாது (9)

உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி – மது 146
வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி – பதி 20/16
உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு – பதி 43/19
அரிய என்னாது ஓம்பாது வீசி – பதி 44/4
ஒடிவை இன்றி ஓம்பாது உண்டு – அகம் 301/5
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ – புறம் 22/33
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/2
ஓம்பாது உண்டு கூம்பாது வீசி – புறம் 47/5
ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது/தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப – புறம் 275/6,7
TOP


ஓம்பி (20)

கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி/உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 290,291
வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி/பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றி – மலை 215,216
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 254
அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி/வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து – மலை 256,257
இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் – மலை 277
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி/ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே – மலை 371,372
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி/கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின் – மலை 382,383
ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி/வலவன் வள்பு ஆய்ந்து ஊர – நற் 11/7,8
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/2
குடி புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி/அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது – பதி 13/24,25
மன்னவன் புறந்தர வரு விருந்து ஓம்பி/தன் நகர் விழைய கூடின் – கலி 8/21,22
ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி/வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/11,12
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி/ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/19,20
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 82/32
காவலர் அறிதல் ஓம்பி பையென – அகம் 102/12
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பி காக்கும் – அகம் 263/11
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென – அகம் 353/18
துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி/நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென – அகம் 360/12,13
பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி/குடி புறந்தருகுவை ஆயின் நின் – புறம் 35/32,33
ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண – புறம் 69/4
TOP


ஓம்பிய (8)

குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை – பெரும் 344
அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம் – குறு 223/6
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் – பதி 11/12
முன்னும் பின்னும் நின் முன்னோர் ஓம்பிய/எயில் முகப்படுத்தல் யாவது வளையினும் – பதி 53/12,13
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய/நலம் புனை உதவியும் உடையன்-மன்னே – அகம் 195/9,10
வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே – அகம் 276/15
மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஓம்பிய நாடே – புறம் 22/34
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே – புறம் 29/26
TOP


ஓம்பியும் (1)

நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும்/நான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும் – பட் 201,202
TOP


ஓம்பினர் (6)

ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி – மது 462
ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின் – மலை 218
சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர் – மலை 343
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து – பதி 72/4
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் – அகம் 113/13
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த – அகம் 258/2
TOP


ஓம்பினள் (2)

ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே – அகம் 18/18
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/16
TOP


ஓம்பினை (1)

என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே – கலி 23/19
TOP


ஓம்பு (21)

அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு என – குறு 48/2
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் – பரி 11/34
எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன் – பரி 18/10
நின்னின் பிரியலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் – கலி 21/7
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/22
கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு – கலி 97/31
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
சொல்லல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/4
விடாஅல் ஓம்பு என்றார் எமர் – கலி 112/7
சொல்லல் ஓம்பு என்றமை அன்றி அவனை நீ – கலி 112/18
புல்லல் ஓம்பு என்றது உடையரோ மெல்ல – கலி 112/19
வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு/யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின் – கலி 116/9,10
புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் – கலி 128/13
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
தேரை தினப்படல் ஓம்பு/நல்கா ஒருவனை நாடி யான் கொள்வனை – கலி 147/32,33
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே – அகம் 146/13
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை – அகம் 181/4
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என – அகம் 313/1
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் – புறம் 57/10
TOP


ஓம்பு-மதி (14)

அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர – நற் 10/4
சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் – நற் 60/9
அணங்கல் ஓம்பு-மதி வாழிய நீ என – நற் 358/5
ஓம்பு-மதி வாழியோ வாடை பாம்பின் – குறு 235/1
கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள் – குறு 296/6
சினவல் ஓம்பு-மதி வினவுவது உடையேன் – குறு 362/2
மறவல் ஓம்பு-மதி எம்மே நறவின் – அகம் 19/9
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் – அகம் 177/3
உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று – அகம் 361/13
குழவி கொள்பவரின் ஓம்பு-மதி/அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/7,8
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி – புறம் 258/9
தொழாதனை கழிதல் ஓம்பு-மதி வழாது – புறம் 263/3
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர – புறம் 360/14
TOP


ஓம்பு-மின் (20)

கலங்கல் ஓம்பு-மின் இலங்கு இழையீர் என – குறி 233
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி – மலை 232
ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்பு-மின் உரித்து அன்று – மலை 240
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/11
அவண் நீடாதல் ஓம்பு-மின் யாமத்து – நற் 229/6
அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என – நற் 243/6
குறுகல் ஓம்பு-மின் சிறுகுடி செலவே – குறு 184/2
குறுகல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீரே – குறு 206/5
நீரை செறுத்து நிறைவு உற ஓம்பு-மின்/கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது – கலி 146/43,44
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து – புறம் 87/1
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் – புறம் 88/2
குறுகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் அவனே – புறம் 170/9
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் – புறம் 195/7
ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது – புறம் 275/6
ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது – புறம் 275/6
இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும் – புறம் 291/3
சினவல் ஓம்பு-மின் சிறு புல்லாளர் – புறம் 292/4
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின்/ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் நும் களிறும் போற்று-மின் – புறம் 301/5,6
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண் – புறம் 301/11
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/5
TOP


ஓம்பு-உறு (1)

நீயே பிறர் ஓம்பு-உறு மற மன் எயில் – புறம் 40/1
TOP


ஓம்புக (1)

கள்ளும் குறைபடல் ஓம்புக ஒள் இழை – புறம் 172/2
TOP


ஓம்புதல் (1)

நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே – கலி 50/11
TOP


ஓம்புநர் (1)

ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை – மலை 426
TOP


ஓம்புநனே (1)

பிசிரோன் என்ப என் உயிர் ஓம்புநனே/செல்வ காலை நிற்பினும் – புறம் 215/7,8
TOP


ஓம்பும் (9)

எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் – கலி 37/13
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/5
ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும்/நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு – கலி 120/23,24
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/19
கணவன் ஓம்பும் கானல் அம் சேர்ப்பன் – அகம் 160/8
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 320/18
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே – புறம் 321/10
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 329/9
TOP


ஓமை (21)

உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு – நற் 84/8
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை/அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/7,8
ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம் – நற் 198/2
உலவை ஓமை ஒல்கு நிலை ஒடுங்கி – நற் 252/1
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/7
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த – நற் 318/2
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை – குறு 79/2
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு – குறு 124/2
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த – குறு 207/2
ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் – குறு 396/4
புல் அரை ஓமை நீடிய – ஐங் 316/4
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/2
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை – அகம் 3/2
முளிந்த ஓமை முதையல் அம் காட்டு – அகம் 5/8
பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை/இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/15,16
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை – அகம் 117/6
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு – அகம் 191/9
நிழல் இல் ஓமை நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 223/8
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் – அகம் 297/11
ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை – அகம் 369/17
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை/பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து – அகம் 397/11,12
TOP


ஓமைய (2)

புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் – நற் 107/6
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே – குறு 260/8
TOP


ஓய் (8)

ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/3
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன் – நற் 290/3
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் – பதி 60/7
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த – பரி 9/27
வேனில் உழந்த வறிது உயங்கு ஓய் களிறு – கலி 7/1
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க – அகம் 91/6
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை – அகம் 111/8
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2
TOP


ஓய்வன (1)

கையும் காலும் ஓய்வன ஒடுங்க – குறு 383/4
TOP


ஓய்வாரும் (1)

வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும்/மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி – பரி 10/102,103
TOP


ஓயற்க (1)

செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க/வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் – பரி 10/128,129
TOP


ஓர் (145)

வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர்/நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 43,44
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின் – மது 706
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை – மலை 229
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய் – நற் 32/4
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி – நற் 37/2
ஓர் எயின் மன்னன் போல – நற் 43/11
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் – நற் 62/7
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/3
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/8
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் – நற் 301/4
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் – நற் 301/5
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர்/ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து – நற் 318/6,7
பிறப்பு ஓர் அன்மை அறிந்தனம் அதனால் – நற் 328/4
ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே – குறு 6/4
ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு – குறு 28/2
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் – குறு 33/1
நீர் ஓர் அன்ன சாயல் – குறு 95/4
தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே – குறு 95/5
ஓர் ஏர் உழவன் போல – குறு 131/5
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த – குறு 172/5
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி – குறு 211/5
ஓர் ஊர் வாழினும் சேரி வாரார் – குறு 231/1
பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர்/தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு – குறு 246/3,4
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய – குறு 260/7
ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி – குறு 277/3
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை – குறு 282/2
ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை – குறு 295/4
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே – குறு 308/7
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் – குறு 312/4
தமர் ஓர் அன்னள் வைகறையானே – குறு 312/8
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே – குறு 377/5
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் – ஐங் 237/2
இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை – பதி 19/24
ஈரம் உடைமையின் நீர் ஓர் அனையை – பதி 90/14
யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே – பதி 90/52
நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/65
நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/65
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
தேறி தெரிய உணர் நீ பிறிதும் ஓர்/யாறு உண்டோ இ வையை யாறு – பரி 6/92,93
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு – பரி 7/56
அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும் ஓர் சொல்லாய் – பரி 9/75
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
கொற்றவை கோலம்கொண்டு ஓர் பெண் – பரி 11/100
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் – பரி 16/25
நின் மார்பும் ஓர் ஒத்த நீர்மைய-கொல் என்னாமுன் – பரி 20/65
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை – பரி 24/51
உலகம் ஒரு நிறையா தான் ஓர் நிறையா – பரி 29/1
ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள் – கலி 5/14
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர்/அவலம் படுதலும் உண்டு – கலி 19/12,13
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் – கலி 23/9
அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் – கலி 23/11
சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் – கலி 23/13
காதலின் பிரிந்தார்-கொல்லோ வறிது ஓர்/தூதொடு மறந்தார்-கொல்லோ நோ_தக – கலி 36/18,19
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர்/நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் – கலி 37/11,12
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/17
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/21
புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் – கலி 47/2
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் – கலி 47/6
இன்னது ஓர் ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/13
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர்/வல்லவன் தைஇய பாவை-கொல் நல்லார் – கலி 56/6,7
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர்/நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் – கலி 56/11,12
இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர்/ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/24,25
ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/19
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி – கலி 68/7
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/11
ஓர் யாட்டு ஒரு கால் வரவு – கலி 71/26
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர்/புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/23,24
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர்/ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/1,2
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
கனவு எனப்பட்டது ஓர் காரிகை நீர்த்தே – கலி 92/2
தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர்/பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே – கலி 92/25,26
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/34
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர்/வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி – கலி 96/35,36
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர்/புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் – கலி 97/6,7
முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து – கலி 98/38
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர்/வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான் – கலி 104/18,19
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் – கலி 105/57
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர்/ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள் – கலி 108/11,12
தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் – கலி 108/27
களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ – கலி 108/29
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/49
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர்/முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் – கலி 115/4,5
கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர்/மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் – கலி 117/6,7
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர்/போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/7,8
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17
குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ – கலி 135/8
வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ – கலி 135/11
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14
நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும் – கலி 146/15
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர்/ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ – கலி 147/10,11
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர்/தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/11,12
இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே – அகம் 12/5
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
உடை மதில் ஓர் அரண் போல – அகம் 45/18
ஓர் யான் ஆகுவது எவன்-கொல் – அகம் 82/17
ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல் – அகம் 86/20
ஒடுங்கினள் கிடந்த ஓர் புறம் தழீஇ – அகம் 86/22
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/10
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/12
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 212/5
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் – அகம் 257/4
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ – அகம் 305/8
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் – அகம் 335/14
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில் – அகம் 369/24
ஓர் எயில் மன்னன் போல – அகம் 373/18
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல் – அகம் 385/1
என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண – அகம் 385/2
நீ ஓர் ஆகலின் நின் ஒன்று மொழிவல் – புறம் 5/4
நும் ஓர் அன்ன வேந்தர்க்கு – புறம் 45/8
நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 47/11
அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/4
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர்/தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை – புறம் 70/17,18
இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே – புறம் 137/3
இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர்/பெரும் களிறு நல்கியோனே அன்னது ஓர் – புறம் 140/7,8
பெரும் களிறு நல்கியோனே அன்னது ஓர்/தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல் – புறம் 140/8,9
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன் – புறம் 150/7
பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் – புறம் 152/13
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர்/வேட்டுவர் இல்லை நின் ஒப்போர் என – புறம் 152/23,24
ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல – புறம் 176/10
பிறப்பு ஓர் அன்ன உடன்வயிற்றுள்ளும் – புறம் 183/3
பிறவும் எல்லாம் ஓர் ஒக்கும்மே – புறம் 189/6
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன – புறம் 192/3
ஓர் இல் நெய்தல் கறங்க ஓர் இல் – புறம் 194/1
ஓர் இல் நெய்தல் கறங்க ஓர் இல் – புறம் 194/1
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் – புறம் 198/14
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர்/வாணிக பரிசிலன் அல்லேன் பேணி – புறம் 208/6,7
இன்னது ஓர் காலை நில்லலன் – புறம் 216/11
இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல் – புறம் 217/6
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் – புறம் 227/8
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே – புறம் 246/15
இலம்பாடு ஒக்கல் தலைவற்கு ஓர்/கரம்பை சீறூர் நல்கினன் எனவே – புறம் 285/16,17
ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே – புறம் 300/6
உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி – புறம் 309/6
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர்/தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே – புறம் 311/6,7
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர்/தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட – புறம் 320/4,5
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர்/பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு – புறம் 394/14,15
TOP


ஓர்-மார் (1)

கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார்/திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை – அகம் 171/9,10
TOP


ஓர்-மின் (1)

கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின்/பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/127,128
TOP


ஓர்_உயிர்_மாக்களும் (1)

ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ – அகம் 305/8
TOP


ஓர்க்கும் (13)

பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும்/புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 183,184
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும்/பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து – பட் 254,255
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும்/உயர் மலை நாடற்கு உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/4,5
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும்/கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே – குறு 396/6,7
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக – கலி 46/13
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே – கலி 52/18
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும்/காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/12,13
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும்/நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 147/7,8
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும்/திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து – அகம் 395/12,13
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் – அகம் 399/15
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும்/உறந்தையோனே குருசில் – புறம் 68/17,18
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும்/பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே – புறம் 157/12,13
நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும்/செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா – புறம் 280/6,7
TOP


ஓர்க்கும்மே (1)

அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 96
TOP


ஓர்த்த (2)

கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு – கலி 8/2
வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் – கலி 48/8
TOP


ஓர்த்தது (1)

ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை போல் நின் நெஞ்சத்து – கலி 92/21
TOP


ஓர்த்து (8)

குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 23
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் – மலை 448
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு – நற் 176/8
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் – அகம் 88/3
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/18
மணி ஓர்த்து அன்ன தெண் குரல் – அகம் 151/14
குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து/படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 207/3,4
இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 212/7
TOP


ஓர்த்தும் (1)

பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும் – பட் 113
TOP


ஓர்ப்ப (2)

புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப/விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – நற் 178/9,10
இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர – புறம் 374/7
TOP


ஓர்ப்பது (1)

அறிந்ததோ இல்லை நீ வேறு ஓர்ப்பது/குறும்பூழ் போர் கண்டமை கேட்டேன் நீ என்றும் – கலி 95/7,8
TOP


ஓர்ப்பன (2)

ஓர்ப்பன ஓர்ப்பன உண்ணும் – குறு 278/6
ஓர்ப்பன ஓர்ப்பன உண்ணும் – குறு 278/6
TOP


ஓர்ப்பனள் (1)

இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் – முல் 88
TOP


ஓர்ப்பின் (1)

விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
TOP


ஓர்வு-உற்று (1)

ஓர்வு-உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் – கலி 42/14
TOP


ஓரா (4)

மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி – மலை 62
உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன் – நற் 310/7
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/3
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக – அகம் 388/9
TOP


ஓராங்கு (19)

தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க – மது 464
மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப – குறி 19
வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்கு/தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி – குறு 257/1,2
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த – குறு 282/5
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – குறு 316/5
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு/கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து – பதி 31/2,3
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த – பதி 69/16
இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார் – கலி 18/7
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு/நிரை வளை முன்கை என் தோழியை நோக்கி – கலி 50/7,8
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச – கலி 92/31
ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே – கலி 106/42
ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும் – கலி 142/6
ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு/ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட – அகம் 107/7,8
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு/வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு – அகம் 181/8,9
ஒன்றுபடு கொள்கையொடு ஓராங்கு முயங்கி – அகம் 225/3
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு/இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட – அகம் 303/12,13
ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ – அகம் 383/2
எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு/நாளை செய்குவென் அமர் என கூறி – புறம் 304/5,6
நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு/பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு – புறம் 370/2,3
TOP


ஓராதி (1)

அது தக்கது வேற்றுமை என்-கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
TOP


ஓராது (3)

தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் – கலி 71/17
மெல்லியது ஓராது அறிவு – கலி 117/15
பொய் ஓராது மெய் கொளீஇ – புறம் 166/7
TOP


ஓராம் (1)

புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம் – குறு 218/3
TOP


ஓரார் (1)

விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
TOP


ஓரார்-கொல் (1)

ஓரார்-கொல் நம் காதலோரே – ஐங் 225/5
TOP


ஓராஅங்கு (1)

கூற்றமும் மூப்பும் மறந்தாரோடு ஓராஅங்கு/மாற்றுமை கொண்ட வழி – கலி 12/18,19
TOP


ஓரி (19)

ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 164
ஓரி குதிரை ஓரியும் என ஆங்கு – சிறு 111
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 172
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை – மலை 524
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி – நற் 6/9
மழவர் பெருமகன் மா வள் ஓரி/கைவளம் இயைவது ஆயினும் – நற் 52/9,10
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி – நற் 265/7
ஓரி கொன்ற ஒரு பெரும் தெருவில் – நற் 320/5
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை – குறு 100/5
கைவள் ஓரி கானம் தீண்டி – குறு 199/3
புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் – குறு 229/2
ஓரி முருங்க பீலி சாய – குறு 244/4
ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ – கலி 114/2
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி/பல் பழ பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 208/21,22
ஓரி கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த – அகம் 209/14
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து – புறம் 109/7
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி/மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் – புறம் 153/4,5
புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின் – புறம் 204/12
TOP


ஓரி-கொல்லோ (1)

ஓரி-கொல்லோ அல்லன்-கொல்லோ – புறம் 152/12
TOP


ஓரியும் (2)

ஓரி குதிரை ஓரியும் என ஆங்கு – சிறு 111
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும்/காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த – புறம் 158/5,6
TOP


ஓரும் (10)

ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும்/மெல்லம்புலம்பன் அன்றியும் – நற் 127/7,8
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும்/நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே – நற் 183/7,8
ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும் – குறு 246/5
மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும் – பரி 19/21
ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி – கலி 44/13
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/12
யாரை நீ எம் இல் புகுதர்வாய் ஓரும்/புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/1,2
மெல்லியல் ஓரும் தான் வாழலளே – அகம் 12/14
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும்/தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட – அகம் 310/6,7
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும்/புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல – புறம் 86/3,4
TOP


ஓரேன் (1)

ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு – குறு 28/2
TOP


ஓரை (12)

விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது – நற் 68/1
ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும் – நற் 143/3
ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே – நற் 398/5
ஓரை ஆயம் கூற கேட்டும் – குறு 48/3
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட – குறு 316/5
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து – கலி 75/4
மட குறு_மாக்களோடு ஓரை அயரும் – கலி 82/9
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ – அகம் 49/16
ஓரை ஆடினும் உயங்கும் நின் ஒளி என – அகம் 60/11
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 219/2
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 176/1
TOP


ஓரை_மகளிர் (1)

ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
TOP


ஓரையும் (1)

ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் – நற் 155/1
TOP


ஓரொரு-கால் (1)

ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/7
TOP


ஓலின் (1)

கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் – கலி 42/3
TOP


ஓலை (7)

ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி – நற் 38/8
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை – நற் 135/1
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/12
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை/முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு – கலி 94/42,43
கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார் – அகம் 77/7
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை/படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/7,8
உறைப்பு-உழி ஓலை போல – புறம் 290/7
TOP


ஓலை-கண் (1)

உறாஅ அரைச நின் ஓலை-கண் கொண்டீ – கலி 147/43
TOP


ஓவ (2)

ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய – நற் 118/7
ஓவ செய்தியின் ஒன்று நினைந்து ஒற்றி – அகம் 5/20
TOP


ஓவ_மாக்கள் (1)

ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய – நற் 118/7
TOP


ஓவத்து (9)

ஓவத்து அன்ன உண்துறை மருங்கில் – சிறு 70
வேறுபட்ட வினை ஓவத்து/வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும் – பட் 49,50
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 182/2
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – பதி 61/3
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் – பதி 88/28
ஓவத்து எழுது எழில் போலும் மா – பரி 21/28
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் – அகம் 54/4
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – அகம் 98/11
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில் – புறம் 251/1
TOP


ஓவலர் (1)

ஒறுப்ப ஓவலர் மறுப்ப தேறலர் – குறு 34/1
TOP


ஓவலை (1)

ஒறுப்ப ஓவலை நிறுப்ப நில்லலை – அகம் 342/1
TOP


ஓவா (8)

ஒலி ஓவா கலி யாணர் – மது 118
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா/தேர் வழங்கு தெருவின் அன்ன – நற் 227/7,8
மூவா மரபும் ஓவா நோன்மையும் – பரி 2/70
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/6
மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா – கலி 81/14
ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற – கலி 103/50
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் – கலி 129/8
TOP


ஓவாது (7)

ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை – குறு 91/5
பொழுதும் எல்லின்று பெயலும் ஓவாது/கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/1,2
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் – பரி 15/44
ஓவாது அடுத்தடுத்து அத்தத்தா என்பான் மாண – கலி 81/19
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு – அகம் 139/4
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது/இனையல் வாழி தோழி புணர்வர் – அகம் 171/4,5
ஓவாது கூஉம் நின் உடற்றியோர் நாடே – புறம் 4/19
TOP


ஓவாதே (2)

பல் குரல் எழிலி பாடு ஓவாதே/மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த – நற் 154/3,4
பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே/ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் – நற் 335/2,3
TOP


ஓவார் (1)

இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே – நற் 116/12
TOP


ஓவாள் (2)

உயிர்க்கும் உசாஅம் உலம்வரும் ஓவாள்/கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/4,5
உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது – அகம் 325/5
TOP


ஓவான் (1)

கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான்/மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி – கலி 103/37,38
TOP


ஓவியம் (1)

புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல் – நெடு 147
TOP


ஓவியர் (1)

உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் – சிறு 122
TOP


ஓவு (8)

தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை – பொரு 173
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து – மது 365
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 733
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் – மலை 475
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த – நற் 268/4
ஓதமும் ஒலி ஓவு இன்றே ஊதையும் – நற் 319/1
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி – பதி 68/17
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி – புறம் 345/9
TOP

Related posts