ஊ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஊஉர் 1
ஊஉன் 2
ஊக்க 3
ஊக்கத்த 1
ஊக்கத்தர் 1
ஊக்கத்தான் 1
ஊக்கத்தின் 1
ஊக்கம் 1
ஊக்கமொடு 2
ஊக்கலர் 1
ஊக்கலை 2
ஊக்கார் 1
ஊக்கி 5
ஊக்கிய 2
ஊக்கினன் 1
ஊக்கு 5
ஊக்குநர் 2
ஊக்கும் 5
ஊக 2
ஊகம் 4
ஊகமொடு 1
ஊகின் 1
ஊங்கண் 1
ஊங்கணோர் 1
ஊங்கலங்கடையே 1
ஊங்காய் 1
ஊங்காள் 1
ஊங்கி 1
ஊங்கு 5
ஊங்கு_ஊங்கு 1
ஊங்கும் 2
ஊங்கே 14
ஊங்கோ 1
ஊசல் 16
ஊசலின் 1
ஊசலை 1
ஊசி 6
ஊசியின் 1
ஊட்ட 4
ஊட்டல் 1
ஊட்டலென் 1
ஊட்டி 19
ஊட்டிய 4
ஊட்டியும் 2
ஊட்டின 1
ஊட்டினை 1
ஊட்டு 4
ஊட்டு-உறு 3
ஊட்டுதும் 1
ஊட்டும் 9
ஊட்டுவார் 1
ஊட்டுவாள் 1
ஊட்டுவோளே 1
ஊடல் 8
ஊடலின் 1
ஊடலும் 2
ஊடலை 1
ஊடாளோ 1
ஊடி 5
ஊடி_ஊடி 1
ஊடியார் 2
ஊடின்றும் 1
ஊடினள் 1
ஊடினார் 1
ஊடினும் 1
ஊடு 2
ஊடுதல் 1
ஊடுபோவது 1
ஊடும் 1
ஊடுவார் 1
ஊடுவென் 1
ஊண் 12
ஊணும் 1
ஊணூர் 4
ஊத 16
ஊதல் 2
ஊதல 1
ஊதலின் 1
ஊதா 2
ஊதாய் 1
ஊதி 7
ஊதிய 3
ஊதியம் 2
ஊது 16
ஊது-தொறும் 1
ஊதும் 21
ஊதுலை 1
ஊதை 12
ஊதையின் 1
ஊதையும் 1
ஊதையொடு 4
ஊமன் 3
ஊமும் 1
ஊமை 1
ஊர் 214
ஊர்-தொறும் 3
ஊர்-மதி 5
ஊர்-வயின் 4
ஊர்_அல்_அம்_சேரி 1
ஊர்_ஊர் 2
ஊர்_ஊர்பு 1
ஊர்க்கு 6
ஊர்க்கும் 1
ஊர்க்கே 12
ஊர்க 1
ஊர்குவோர் 1
ஊர்கொண்டன்றே 1
ஊர்கொண்டு 1
ஊர்த்து 1
ஊர்த்தே 1
ஊர்தர 6
ஊர்தரும் 2
ஊர்தல் 1
ஊர்தலும் 2
ஊர்தி 8
ஊர்தியான் 1
ஊர்தியும் 1
ஊர்தியொடு 1
ஊர்ந்த 13
ஊர்ந்தது 1
ஊர்ந்ததை 1
ஊர்ந்தன்றே 1
ஊர்ந்தனன் 1
ஊர்ந்தாயும் 3
ஊர்ந்தார் 1
ஊர்ந்து 26
ஊர்ந்தும் 1
ஊர்ப 1
ஊர்பவர் 1
ஊர்பு 21
ஊர்பு_ஊர்பு 1
ஊர்முகத்து 1
ஊர்வான் 1
ஊர்வு 1
ஊர்வோர் 1
ஊர்வோனும் 1
ஊர 72
ஊரது 1
ஊரரும் 1
ஊரல் 4
ஊரவர் 3
ஊரவர்க்கு 1
ஊரவிர் 1
ஊரவும் 3
ஊரற்கு 4
ஊரன் 64
ஊரன்-தன் 2
ஊரன்-மன் 1
ஊரனும் 1
ஊரனை 6
ஊரனொடு 4
ஊரா 4
ஊராண்மைக்கு 1
ஊராது 1
ஊராயின் 1
ஊரார் 3
ஊராரை 1
ஊரானே 2
ஊரிய 1
ஊரின் 10
ஊரின்_ஊரின் 2
ஊரினும் 1
ஊரீர் 4
ஊருடன் 1
ஊரும் 17
ஊரும்மே 2
ஊருள் 1
ஊரே 85
ஊரேம் 1
ஊரொடு 2
ஊரோ 2
ஊரோர் 1
ஊரோளே 1
ஊழ் 53
ஊழ்-உற்ற 1
ஊழ்-உற்று 1
ஊழ்-உற 1
ஊழ்-உறு 11
ஊழ்-உறுபு 1
ஊழ்_ஊழ் 4
ஊழ்க்கும்மே 1
ஊழ்த்த 8
ஊழ்த்தல் 1
ஊழ்த்தன 1
ஊழ்த்து 4
ஊழ்ப்ப 5
ஊழ்ப்படு 1
ஊழ்ப்பவும் 1
ஊழ 1
ஊழா 1
ஊழி 22
ஊழியின் 1
ஊழியும் 5
ஊழியையே 1
ஊழிற்று 1
ஊழின் 8
ஊழின்_ஊழின் 1
ஊற்றம் 1
ஊற்று 4
ஊற்று_களத்தே 1
ஊற 1
ஊறல் 4
ஊறலின் 1
ஊறா 1
ஊறாது 1
ஊறி 1
ஊறிய 3
ஊறு 27
ஊறுக 1
ஊறுபட 1
ஊறும் 6
ஊன் 60
ஊன்_சோற்று 1
ஊன்_சோறும் 1
ஊன்றலும் 1
ஊன்றவும் 1
ஊன்றி 9
ஊன்றிய 7
ஊன்றினிர் 1
ஊன்றினும் 1
ஊன்று 6
ஊன்றுபு 1
ஊன்றும் 2
ஊனத்து 2
ஊனம் 1
ஊனும் 1
ஊனொடு 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

ஊஉர் (1)

ஊஉர் அலர் எழ சேரி கல்லென – குறு 262/1
TOP


ஊஉன் (2)

கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி – மது 141
ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்து என – மலை 148
TOP


ஊக்க (3)

பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் – நற் 90/7
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு – கலி 37/16
தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி – அகம் 385/15
TOP


ஊக்கத்த (1)

மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து – பதி 94/8
TOP


ஊக்கத்தர் (1)

நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 68/7
TOP


ஊக்கத்தான் (1)

உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
TOP


ஊக்கத்தின் (1)

தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின்/போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/10,11
TOP


ஊக்கம் (1)

இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப – புறம் 8/3
TOP


ஊக்கமொடு (2)

உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் – அகம் 61/6
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து – அகம் 93/3
TOP


ஊக்கலர் (1)

உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின் – மது 743
TOP


ஊக்கலை (2)

முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை/பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் – பதி 11/11,12
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை/வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு – பதி 94/5,6
TOP


ஊக்கார் (1)

கடல் கொளப்படாஅது உடலுநர் ஊக்கார்/கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/1,2
TOP


ஊக்கி (5)

பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி/செலவுடன் விடுகோ தோழி பல உடன் – நற் 222/5,6
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற – கலி 37/15
கால்கோள் என்று ஊக்கி கதுமென நோக்கி – கலி 83/15
மொய்ம்பின் ஊக்கி மெய் கொண்டனனே – புறம் 274/7
நோக்கினர் செகுக்கும் காளை ஊக்கி/வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் – புறம் 302/8,9
TOP


ஊக்கிய (2)

நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – நற் 171/1
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – ஐங் 377/1
TOP


ஊக்கினன் (1)

தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
TOP


ஊக்கு (5)

ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 647
ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள் – நற் 325/6
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ – பதி 31/32
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/19
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/8
TOP


ஊக்குநர் (2)

உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து – பதி 13/18
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர்/குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/11,12
TOP


ஊக்கும் (5)

வாழை மென் தோடு வார்பு-உறுபு ஊக்கும்/நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் – நற் 400/1,2
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் – கலி 141/13
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும்/இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் – கலி 141/13,14
கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும்/கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் – அகம் 319/3,4
வான் நீர்க்கு ஊக்கும் தானை ஆனாது – புறம் 17/37
TOP


ஊக (2)

கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை – குறு 373/5
ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின் – புறம் 324/5
TOP


ஊகம் (4)

பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன – சிறு 221
ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் – பெரும் 122
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய – மலை 208
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப – குறு 249/2
TOP


ஊகமொடு (1)

நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் – புறம் 383/21
TOP


ஊகின் (1)

கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ – புறம் 307/5
TOP


ஊங்கண் (1)

இடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம் – நற் 246/1
TOP


ஊங்கணோர் (1)

தூங்கு எயில் எறிந்த நின் ஊங்கணோர் நினைப்பின் – புறம் 39/6
TOP


ஊங்கலங்கடையே (1)

பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே – குறு 339/7
TOP


ஊங்காய் (1)

கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/13
TOP


ஊங்காள் (1)

பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள்/அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி – நற் 90/7,8
TOP


ஊங்கி (1)

தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி/உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 385/15,16
TOP


ஊங்கு (5)

வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி – நற் 199/7
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி – நற் 199/7
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப – பரி 4/5
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 16/27
TOP


ஊங்கு_ஊங்கு (1)

வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி – நற் 199/7
TOP


ஊங்கும் (2)

ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு – நற் 145/5
அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும்/இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/17,18
TOP


ஊங்கே (14)

உரவு நீர் சேர்ப்பனொடு மணவா ஊங்கே – நற் 31/12
மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 101/9
தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 135/9
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/10
மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே – நற் 199/11
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – நற் 299/9
விரிநீர் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே – குறு 226/7
உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணரா ஊங்கே – குறு 297/7
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/6
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே – குறு 357/8
தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே/வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/2,3
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே – பதி 29/15
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/6
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே/நின்னினும் புல்லியேம்-மன்னே இனியே – புறம் 141/7,8
TOP


ஊங்கோ (1)

இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை – புறம் 76/3
TOP


ஊசல் (16)

பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் – பொரு 30
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா – நற் 90/10
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்து அன்ன – நற் 286/1
ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை – நற் 334/3
கரும் கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி – நற் 368/2
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர் – பதி 43/2
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை – கலி 37/14
வீழ் ஊசல் தூங்க பெறின் – கலி 131/11
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல்/கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் – கலி 131/12,13
சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/24
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
தாழை வீழ் கயிற்று ஊசல் தூங்கி – அகம் 20/6
ஊசல் மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன் – அகம் 38/8
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என – அகம் 68/6
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக – அகம் 368/4
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல்/ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி – அகம் 372/7,8
TOP


ஊசலின் (1)

வழி நார் ஊசலின் கோடை தூக்கு-தொறும் – நற் 162/10
TOP


ஊசலை (1)

தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
TOP


ஊசி (6)

சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி/நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் – பதி 42/3,4
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு – பதி 70/7
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/9
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன – அகம் 199/8
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு – புறம் 100/4
பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது – புறம் 229/9
TOP


ஊசியின் (1)

போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ – புறம் 82/4
TOP


ஊட்ட (4)

வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட/தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் – ஐங் 404/1,2
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட/விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி – அகம் 193/8,9
முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட/புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் – அகம் 335/7,8
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட/தோடு கொள் வேலின் தோற்றம் போல – புறம் 35/8,9
TOP


ஊட்டல் (1)

வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி – புறம் 390/18
TOP


ஊட்டலென் (1)

உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
TOP


ஊட்டி (19)

ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி/திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி – சிறு 245,246
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி/மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் – பெரும் 479,480
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் – பரி 10/90
புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா – பரி 19/86
பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும் களிறு எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/9
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் – கலி 34/2
உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் – கலி 51/8
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி/எருமை பெடையோடு எமர் ஈங்கு அயரும் – கலி 114/12,13
மருவு ஊட்டி மாறியதன் கொண்டு எனக்கு – கலி 144/14
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை – அகம் 68/5
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி/போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ் – அகம் 129/8,9
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி/மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி – அகம் 195/3,4
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த – அகம் 218/2
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டி/பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் – அகம் 219/7,8
ஆர நீர் ஊட்டி புரப்போர் – அகம் 383/13
ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு – அகம் 388/24
விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி/மனை மரம் விறகு ஆக – புறம் 16/4,5
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி/நன் நீராட்டி நெய் நறை கொளீஇய – புறம் 329/2,3
TOP


ஊட்டிய (4)

கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி – சிறு 238
ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய/துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி – நற் 118/7,8
திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய/மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப – கலி 17/19,20
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய/பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் – அகம் 387/6,7
TOP


ஊட்டியும் (2)

அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும்/என் புறந்தந்து நின் பாராட்டி – அகம் 389/7,8
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும்/வரையா மரபின் மாரி போல – புறம் 142/2,3
TOP


ஊட்டின (1)

வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும் – நற் 92/8
TOP


ஊட்டினை (1)

ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை – புறம் 16/17
TOP


ஊட்டு (4)

ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 164
வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை – கலி 108/59
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் – அகம் 317/5
TOP


ஊட்டு-உறு (3)

உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை – பெரும் 6
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 128
ஊட்டு-உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன – அகம் 283/14
TOP


ஊட்டுதும் (1)

மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி – பரி 8/80
TOP


ஊட்டும் (9)

வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும்/தண் கேணி தகை முற்றத்து – பட் 50,51
பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும்/மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/6,7
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு – நற் 335/6
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற – கலி 20/1
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும்/வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை – அகம் 85/8,9
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் – அகம் 107/18
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும்/கல்லா இளையர் கலித்த கவலை – அகம் 375/4,5
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும்/உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை – புறம் 323/2,3
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும்/இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில – புறம் 331/8,9
TOP


ஊட்டுவார் (1)

உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் – பரி 10/94
TOP


ஊட்டுவாள் (1)

உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் – பரி 21/26
TOP


ஊட்டுவோளே (1)

உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே – ஐங் 128/3
TOP


ஊடல் (8)

ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு – நற் 217/7
வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர நல்லாய் – பரி 6/102
ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும் – பரி 7/18
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே – பரி 9/22
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் – பரி 10/32
ஊடுவார் ஊடல் ஒழிப்பார் உணர்குவார் – பரி 24/20
கூடாமுன் ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால் – பரி 24/55
ஊடல் யாங்கு வந்தன்று என யாழ நின் – அகம் 39/20
TOP


ஊடலின் (1)

சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70
TOP


ஊடலும் (2)

ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/3
நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும் – பரி 20/108
TOP


ஊடலை (1)

மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே – கலி 131/39
TOP


ஊடாளோ (1)

ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து – பரி 24/56
TOP


ஊடி (5)

புல்லாது ஊடி புலந்து நின்றவள் – பரி 12/67
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று – பரி 24/76
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று – பரி 24/76
ஊடி இருப்பேன் ஆயின் நீடாது – கலி 75/19
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி/பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/3,4
TOP


ஊடி_ஊடி (1)

ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று – பரி 24/76
TOP


ஊடியார் (2)

ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின் – கலி 68/12
ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை – கலி 72/16
TOP


ஊடின்றும் (1)

உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை – நற் 237/5
TOP


ஊடினள் (1)

ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் – அகம் 306/14
TOP


ஊடினார் (1)

ஊடினார் வையை அகத்து – பரி 20/67
TOP


ஊடினும் (1)

ஊடினும் இனிய கூறும் இன் நகை – பதி 16/11
TOP


ஊடு (2)

வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் – நற் 366/2
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி – பரி 24/53
TOP


ஊடுதல் (1)

ஊடுதல் என்னோ இனி – கலி 87/13
TOP


ஊடுபோவது (1)

புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை – பரி 24/51
TOP


ஊடும் (1)

ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/4
TOP


ஊடுவார் (1)

ஊடுவார் ஊடல் ஒழிப்பார் உணர்குவார் – பரி 24/20
TOP


ஊடுவென் (1)

ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
TOP


ஊண் (12)

உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனிந்து ஒரு நாள் – பொரு 119
பல் வேறு பண்டமோடு ஊண் மலிந்து கவினி – மது 503
கை ஊண் இருக்கையின் தோன்றும் நாடன் – நற் 22/7
நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/5
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி – நற் 37/2
வேட்ட செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில் – குறு 56/1
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி – கலி 50/13
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/8
ஊண் ஒலி அரவம் தானும் கேட்கும் – புறம் 173/4
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும் – புறம் 331/8
ஊண் ஒலி அரவமொடு கைதூவாளே – புறம் 334/7
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை – புறம் 392/18
TOP


ஊணும் (1)

ஊனும் ஊணும் முனையின் இனிது என – புறம் 381/1
TOP


ஊணூர் (4)

ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண் – நற் 300/10
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண் – அகம் 220/13
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் – அகம் 227/18
வாய்மொழி தழும்பன் ஊணூர் அன்ன – புறம் 348/5
TOP


ஊத (16)

தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத/படு மணி கலி_மா கடைஇ – நற் 235/8,9
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர் – நற் 311/10
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/2
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட – ஐங் 494/1
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத/நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள – பரி 9/48,49
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத/கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத – பரி 10/119,120
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத/தென் திசை நோக்கி திரிதர்-வாய் மண்டு கால் சார்வா – பரி 10/120,121
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத/ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/12,13
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத/யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க – பரி 21/34,35
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத/தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/23,24
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத/மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/6,7
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத/ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு – கலி 123/2,3
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத/செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/3,4
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத/எல்லை போகிய புல்லென் மாலை – அகம் 234/13,14
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை – அகம் 260/2
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ – அகம் 304/11
TOP


ஊதல் (2)

சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/38
ஊதல் வேண்டுமால் சிறிதே வேட்டொடு – அகம் 318/13
TOP


ஊதல (1)

பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் – அகம் 166/6
TOP


ஊதலின் (1)

வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
TOP


ஊதா (2)

தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா/வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/9,10
பாணர் சென்னியும் வண்டு சென்று ஊதா/விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா – புறம் 244/1,2
TOP


ஊதாய் (1)

நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய்/சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன் – நற் 277/8,9
TOP


ஊதி (7)

கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட – திரு 74
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/3
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட – நற் 277/7
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி/ஆராது பெயரும் தும்பி – குறு 211/5,6
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய – கலி 66/7
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள் – அகம் 132/11
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி/இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி – புறம் 281/4,5
TOP


ஊதிய (3)

காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி – நற் 17/10
மலர்ந்த காந்தள் மாறாது ஊதிய/கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் – பதி 67/19,20
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
TOP


ஊதியம் (2)

பேதைமை அல்லது ஊதியம் இல் என – புறம் 28/5
யானும் பெற்றது ஊதியம் பேறு யாது என்னேன் – புறம் 154/6
TOP


ஊது (16)

ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/4
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/8
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 155/4
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/7
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் – பரி 11/125
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை – பரி 22/40
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப – பரி 22/41
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய – கலி 93/1
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர – அகம் 46/6
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ – அகம் 55/7
உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி – அகம் 71/14
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் – அகம் 81/5
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய – அகம் 124/12
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி – அகம் 202/6
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/12
TOP


ஊது-தொறும் (1)

அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து – அகம் 317/10
TOP


ஊதும் (21)

இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும்/ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி – நற் 113/10,11
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும்/வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே – நற் 290/8,9
மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி – நற் 323/8
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி – குறு 239/4
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் – ஐங் 89/3
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
தாது ஆர் பிரசம் ஊதும்/போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே – ஐங் 406/3,4
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும்/வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/3,4
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/38
வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் – பரி 18/49
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும்/சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் – கலி 43/2,3
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
மணி மாலை ஊதும் குழல் – கலி 101/35
கல்லா கோவலர் ஊதும்/வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா-காலே – அகம் 74/16,17
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும்/கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் – அகம் 94/10,11
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 108/16
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
கனை எரி பிறப்ப ஊதும்/நினையா மாக்கள் தீம் குழல் கேட்டே – அகம் 305/15,16
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி – அகம் 388/8
பல் ஆன் கோவலர் கல்லாது ஊதும்/சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி – அகம் 399/11,12
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும்/கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி – புறம் 70/12,13
TOP


ஊதுலை (1)

அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை/விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும் – அகம் 96/6,7
TOP


ஊதை (12)

ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 15/3
கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே – நற் 278/9
ஊதை தூற்றும் கூதிர் யாமத்து – குறு 86/4
ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய – குறு 197/3
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – குறு 397/3
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/8
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் – பரி 11/84
ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும் – கலி 128/19
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை – அகம் 60/9
கூதிர் அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற – அகம் 183/13
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் – அகம் 400/15
TOP


ஊதையின் (1)

வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் – பதி 60/11
TOP


ஊதையும் (1)

ஓதமும் ஒலி ஓவு இன்றே ஊதையும்/தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே – நற் 319/1,2
TOP


ஊதையொடு (4)

அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு/எல்லியும் இரவும் என்னாது கல்லென – நற் 163/2,3
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் – நற் 183/7
கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு/இன்னா உறையுட்டு ஆகும் – குறு 55/3,4
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் – அகம் 190/9
TOP


ஊமன் (3)

கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும் – குறு 58/4
உயர்திணை ஊமன் போல – குறு 224/5
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
TOP


ஊமும் (1)

கூனும் குறளும் ஊமும் செவிடும் – புறம் 28/2
TOP


ஊமை (1)

ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 501
TOP


ஊர் (214)

ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 220
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 220
அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர்/சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசையுறாது – பொரு 1,2
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க – பெரும் 72
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ – மது 88
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக – மது 158
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 647
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் – மது 692
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர்/சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி – குறி 191,192
கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல் – குறி 194
தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே கொன் ஊர்/மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி – குறி 245,246
குறும் பல் ஊர் நெடும் சோணாட்டு – பட் 28
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய – பட் 269
சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் – நற் 23/7
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/4
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி – நற் 70/5
கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் – நற் 70/8
கண்டல் வேலிய ஊர் அவன் – நற் 74/10
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை – நற் 76/6
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/8
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் – நற் 80/3
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய – நற் 83/1
மனையோட்கு உரைப்பல் என்றலின் முனை ஊர்/பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் – நற் 100/7,8
குறிஞ்சி நல் ஊர் பெண்டிர் – நற் 116/11
பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும் – நற் 128/2
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர்/விரவு மலர் உதிர வீசி – நற் 139/8,9
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு – நற் 146/2
வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர்/பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே – நற் 153/9,10
ஊர் ஆன் கன்றொடு புகுதும் நாடன் – நற் 171/5
எயில் ஊர் பல் தோல் போல – நற் 197/11
தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் – நற் 198/5
தந்தை-தன் ஊர் இதுவே – நற் 198/11
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல் – நற் 211/1
முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர்/எற்று ஆவது-கொல் யாம் மற்றொன்று செயினே – நற் 239/11,12
கழுது கால்கிளர ஊர் மடிந்தன்றே – நற் 255/1
உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து – நற் 262/3
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு – நற் 263/3
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே – நற் 287/11
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர்/இனி வரின் தவறும் இல்லை எனையதூஉம் – நற் 331/9,10
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப – நற் 364/8
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே – நற் 398/5
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல – குறு 15/3
தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே – குறு 22/5
ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ – குறு 32/2
தன் ஊர் மன்றத்து என்னன்-கொல்லோ – குறு 33/2
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/5
கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/7
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு – குறு 124/2
கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே – குறு 138/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்/பிரிந்தோர் புணர்ப்போர் இருந்தனர்-கொல்லோ – குறு 146/1,2
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த – குறு 172/5
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த – குறு 172/5
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர்/ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/6,7
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில் – குறு 223/1
ஓர் ஊர் வாழினும் சேரி வாரார் – குறு 231/1
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர்/வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் – குறு 242/4,5
எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து – குறு 275/3
துஞ்சு ஊர் யாமத்தானும் என் – குறு 302/7
நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும – குறு 309/6
புன்னை அம் சேரி இ ஊர்/கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே – குறு 320/7,8
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர்/கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில் – குறு 354/4,5
ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க – குறு 399/1
தண் துறை ஊரன்-தன் ஊர்/கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 7/5,6
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே – ஐங் 13/4
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர்/எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன் – ஐங் 24/2,3
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர்/முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை – ஐங் 31/2,3
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்/பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் – ஐங் 34/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்/பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் – ஐங் 35/1,2
பெண்டிர் ஊர் இறைகொண்டனன் என்ப – ஐங் 40/3
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/2
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே – ஐங் 41/4
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/3
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/2
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர்/ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும் – ஐங் 83/2,3
நுந்தை நும் ஊர் வருதும் – ஐங் 92/3
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்/நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது – ஐங் 102/1,2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்/பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் – ஐங் 104/1,2
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர்/பிறிது ஒன்றாக கூறும் – ஐங் 110/3,4
தில்லை வேலி இ ஊர்/கல்லென் கௌவை எழாஅ-காலே – ஐங் 131/2,3
அரும்பு மலி கானல் இ ஊர்/அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/2,3
நின் ஒன்று வினவுவல் பாண நும் ஊர்/திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் – ஐங் 137/1,2
பண்பு இலை மன்ற பாண இ ஊர்/அன்பு இல கடிய கழறி – ஐங் 138/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்/பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும் – ஐங் 202/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்/நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்/நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் – ஐங் 228/1,2
நும் ஊர் செல்கம் எழுகமோ தெய்யோ – ஐங் 236/4
யாங்கு எனப்படுவது நும் ஊர் தெய்யோ – ஐங் 237/4
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன் – ஐங் 245/1
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர்/கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/3,4
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/4
நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர்/யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின – ஐங் 384/2,3
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர்/எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே – ஐங் 396/4,5
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/16
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய – பதி 46/9
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு – பதி 68/9
ஊர் எரி கவர உருத்து எழுந்து உரைஇ – பதி 71/9
உரை சிறை பறை எழ ஊர் ஒலித்தன்று – பரி 6/24
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி – பரி 6/56
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது – பரி 7/2
ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒருசார் – பரி 7/29
ஊர் உடன் ஆடும் கடை – பரி 7/76
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி – பரி 8/67
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை – பரி 10/64
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ – பரி 20/15
ஊர் களிற்று அன்ன செம்மலோரும் – பரி 23/35
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் – பரி 24/7
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் – பரி 30/2
கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 30/11
அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் – கலி 23/11
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற – கலி 27/13
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/9
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் – கலி 53/14
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால் – கலி 56/1
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி – கலி 58/22
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் – கலி 61/23
இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன் – கலி 65/18
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/2
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி – கலி 68/7
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர்/இனையள் என்று எடுத்து ஓதற்கு அனையையோ நீ என – கலி 76/3,4
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/21
வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர்/ஆங்கண் அயர்வர் தழூஉ – கலி 104/61,62
அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர்/ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/65,66
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் – கலி 109/22
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/5
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/9
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/13
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் – கலி 138/10
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர்/தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் – கலி 140/20,21
உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர்/வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/24,25
அறிந்தும் அறியாது இ ஊர்/ஆங்க – கலி 140/28,29
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து – கலி 143/48
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/59
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே – கலி 146/42
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது – அகம் 9/15
ஊர் எழுந்து அன்ன உரு கெழு செலவின் – அகம் 17/11
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர்/கொடிது அறி பெண்டிர் சொல்கொண்டு அன்னை – அகம் 20/11,12
கூஉம் கணஃது எம் ஊர் என – அகம் 38/17
ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து – அகம் 46/2
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/11
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர்/நிரைய பெண்டிர் இன்னா கூறுவ – அகம் 95/11,12
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் – அகம் 167/10
ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே – அகம் 176/26
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும் – அகம் 189/14
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/15
ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி – அகம் 191/5
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் – அகம் 198/11
ஊர் என உணரா சிறுமையொடு நீர் உடுத்து – அகம் 200/3
தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர்/கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி – அகம் 210/8,9
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 229/6
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர்/கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் – அகம் 234/15,16
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய – அகம் 239/5
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய – அகம் 243/4
இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார் – அகம் 249/2
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/20
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் – அகம் 255/10
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – அகம் 262/6
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/2
நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே – அகம் 270/15
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை – அகம் 278/10
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த – அகம் 286/5
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை – அகம் 301/8
பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென – அகம் 301/21
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர – அகம் 316/9
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின் – அகம் 323/1
ஏதில் மன்னர் ஊர் கொள – அகம் 346/24
கல் ஊர் பாம்பின் தோன்றும் – அகம் 349/13
துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி – அகம் 360/12
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி – அகம் 380/2
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் – அகம் 382/11
ஊர் இல்ல உயவு அரிய – புறம் 3/17
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/8
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய – புறம் 24/17
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர்/நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப – புறம் 36/9,10
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 78/11
ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு – புறம் 82/5
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் – புறம் 84/4
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/1
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் – புறம் 94/1
ஊர் குறு_மாக்கள் ஆட கலங்கும் – புறம் 104/2
பாழ் ஊர் கிணற்றின் தூர்க என் செவியே – புறம் 132/3
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ – புறம் 155/4
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர்/கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த – புறம் 162/4,5
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல – புறம் 176/10
உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர்/கரும் கை கொல்லனை இரக்கும் – புறம் 180/11,12
முன் ஊர் பழுனிய கோளி ஆலத்து – புறம் 254/7
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/6
ஊர் புறம் நிறைய தருகுவன் யார்க்கும் – புறம் 258/8
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் – புறம் 260/12
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர்/நெடு நிரை தழீஇய மீளியாளர் – புறம் 260/12,13
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை – புறம் 265/1
ஊர் புறங்கொடாஅ நெடுந்தகை – புறம் 272/7
பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு – புறம் 300/5
வேந்து ஊர் யானைக்கு அல்லது – புறம் 301/15
வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே – புறம் 308/5
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன – புறம் 322/1
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின் – புறம் 326/1
ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர்/சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/5,6
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர்/மறவன் வேலோ பெருந்தகை உடைத்தே – புறம் 332/1,2
சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர்/வேட்ட குடி-தொறும் கூட்டு – புறம் 333/13,14
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ – புறம் 354/7
பல் ஊர் சுற்றிய கழனி – புறம் 387/35
குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் – புறம் 389/10
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை – புறம் 390/19
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர்/உறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனே – புறம் 400/21,22
TOP


ஊர்-தொறும் (3)

மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 450
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும்/கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் – புறம் 23/8,9
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும்/மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி – புறம் 52/8,9
TOP


ஊர்-மதி (5)

முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 481/3
வள்பு தெரிந்து ஊர்-மதி வலவ நின் – ஐங் 486/4
ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு – அகம் 154/13
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந – அகம் 234/9
நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ – அகம் 244/13
TOP


ஊர்-வயின் (4)

கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்-வயின்/மீள்குவம் போல தோன்றும் தோடு புலர்ந்து – நற் 313/8,9
ஊர்-வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை – குறு 344/6
ஊர்-வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன் – அகம் 64/13
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்-வயின் பெயர்தர – அகம் 264/6
TOP


ஊர்_அல்_அம்_சேரி (1)

ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் – நற் 77/8
TOP


ஊர்_ஊர் (2)

ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 220
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
TOP


ஊர்_ஊர்பு (1)

ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
TOP


ஊர்க்கு (6)

பொய்கை ஊர்க்கு போவோய் ஆகி – நற் 200/7
தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி – பரி 24/23
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு/ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் – பரி 24/94,95
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் – கலி 65/26
பனி பட செல்வாய் நும் ஊர்க்கு/இனி செல்வேம் யாம் – கலி 108/44,45
TOP


ஊர்க்கும் (1)

ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை பொய்கைக்கு – குறு 113/1
TOP


ஊர்க்கே (12)

இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/12
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே – நற் 49/10
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/12
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே – குறு 28/5
அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே/பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி – குறு 89/3,4
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே/நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து – குறு 368/5,6
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே/இனி யான் – கலி 23/5,6
பெரும் கல் வேலி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 132/14
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 308/16
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 340/24
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே – புறம் 349/7
TOP


ஊர்க (1)

ஊர்க பாக ஒருவினை கழிய – அகம் 44/6
TOP


ஊர்குவோர் (1)

நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர்/பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் – பரி 10/27,28
TOP


ஊர்கொண்டன்றே (1)

நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே – அகம் 2/17
TOP


ஊர்கொண்டு (1)

உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு – சிறு 251
TOP


ஊர்த்து (1)

ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து – பரி 24/56
TOP


ஊர்த்தே (1)

முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/3
TOP


ஊர்தர (6)

களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர/நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 172,173
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர/செய்வு-உறு பாவை அன்ன என் – குறு 195/5,6
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர/வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு – பதி 90/10,11
ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் – பரி 11/84
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர/புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/1,2
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி – அகம் 229/13
TOP


ஊர்தரும் (2)

தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
TOP


ஊர்தல் (1)

நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
TOP


ஊர்தலும் (2)

நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும்/செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே – நற் 210/5,6
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும்/மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/1,2
TOP


ஊர்தி (8)

கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை – பதி 91/6
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது – அகம் 44/5
ஒரு கால் ஊர்தி பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 360/2
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த – புறம் 1/3
வலவன் ஏவா வான ஊர்தி/எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/8,9
பிணிமுக ஊர்தி ஒண் செய்யோனும் என – புறம் 56/8
உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான் – புறம் 305/2
TOP


ஊர்தியான் (1)

உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13
TOP


ஊர்தியும் (1)

சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் – பரி 3/60
TOP


ஊர்தியொடு (1)

ஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொள – புறம் 399/32
TOP


ஊர்ந்த (13)

உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 171
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 146
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 212/1
முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி – குறு 275/1
நெடு மலை நாடன் ஊர்ந்த மாவே – ஐங் 202/4
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் – பதி 41/26
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை – பரி 11/39
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று – பரி 13/1
பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ – பரி 17/49
காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை – கலி 96/18
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை – கலி 96/32
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம் – அகம் 11/1
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே – அகம் 330/11
TOP


ஊர்ந்தது (1)

ஊர்ந்தது ஏறே சேர்ந்தோள் உமையே – அகம் 0/7
TOP


ஊர்ந்ததை (1)

ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
TOP


ஊர்ந்தன்றே (1)

பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே/கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ – நற் 197/2,3
TOP


ஊர்ந்தனன் (1)

ஓங்கு இயல களிறு ஊர்ந்தனன்/தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன் – புறம் 239/15,16
TOP


ஊர்ந்தாயும் (3)

தழீஇக்கொண்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/23
உவா அணி ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/25
நீர்க்கு விட்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/27
TOP


ஊர்ந்தார் (1)

அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு – கலி 106/25
TOP


ஊர்ந்து (26)

ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு – சிறு 258
மலையன் மா ஊர்ந்து போகி புலையன் – நற் 77/1
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து/எல்லி தரீஇய இன நிரை – நற் 291/7,8
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு – நற் 342/1
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி – நற் 377/1
ஊர்ந்து இன்புறாஅர் ஆயினும் கையின் – குறு 61/2
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு – பதி 11/6
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
செ உளைய மா ஊர்ந்து/நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் – பதி 34/4,5
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து/மான மைந்தரொடு மன்னர் ஏத்த நின் – பதி 42/18,19
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி – பரி 5/2
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து/நாகம் நாணா மலை வில் ஆக – பரி 5/23,24
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து/என ஆங்கு – பரி 24/56,57
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் – கலி 15/17
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை – கலி 37/14
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் – கலி 104/1
அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு – கலி 106/25
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/5
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட – கலி 141/22
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து/விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை – கலி 144/37,38
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/59
கழனி கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து/பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் – அகம் 306/6,7
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி – அகம் 372/8
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த – புறம் 158/6
TOP


ஊர்ந்தும் (1)

உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம் – புறம் 166/30
TOP


ஊர்ப (1)

மா என மடலும் ஊர்ப பூ என – குறு 17/1
TOP


ஊர்பவர் (1)

பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர்/கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு – கலி 104/55,56
TOP


ஊர்பு (21)

பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 161
எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி – குறி 215
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய – நற் 269/3
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/5
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – ஐங் 101/2
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் – பரி 11/53
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் – பரி 11/53
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் – பரி 11/70
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி 43/13
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப – கலி 148/5
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/15
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/12
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர – அகம் 197/14
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/18
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து – அகம் 269/17
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – அகம் 330/14
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் – புறம் 59/5
TOP


ஊர்பு_ஊர்பு (1)

வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் – பரி 11/53
TOP


ஊர்முகத்து (1)

போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து/இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை – பதி 40/1,2
TOP


ஊர்வான் (1)

ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன் – கலி 103/39
TOP


ஊர்வு (1)

வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/4
TOP


ஊர்வோர் (1)

மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் – பரி 10/29
TOP


ஊர்வோனும் (1)

புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும்/மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/2,3
TOP


ஊர (72)

நன் பல் ஊர நாட்டொடு நன் பல் – பொரு 170
குறும் பல் ஊர யாம் செல்லும் ஆறே – நற் 9/12
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர/இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/4,5
வலவன் வள்பு ஆய்ந்து ஊர/நிலவு விரிந்தன்றால் கானலானே – நற் 11/8,9
மீனொடு பெயரும் யாணர் ஊர/நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் – நற் 210/4,5
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர/முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய் – நற் 230/5,6
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர/வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ – நற் 260/4,5
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை – நற் 330/6
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர/இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி – நற் 358/2,3
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர/நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று – நற் 400/4,5
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர/ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக – குறு 127/3,4
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை – ஐங் 42/2
யாணர் ஊர நின்னினும் – ஐங் 43/3
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர/மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் – ஐங் 47/3,4
யாண்டு கழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர/வேண்டேம் பெரும நின் பரத்தை – ஐங் 48/3,4
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் – ஐங் 49/3
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர/தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின் – ஐங் 50/2,3
கூர் உகிர் பேடை வயாஅம் ஊர/புளிங்காய் வேட்கைத்து அன்று நின் – ஐங் 51/2,3
பழன ஊர நீ உற்ற சூளே – ஐங் 53/4
கழனி ஊர நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 60/2
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊர/எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் – ஐங் 63/2,3
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர/புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி – ஐங் 65/2,3
தாமரை போல மலரும் ஊர/பேணாளோ நின் பெண்டே – ஐங் 68/2,3
மா நீர் பொய்கை யாணர் ஊர/தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர் – ஐங் 70/3,4
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ – ஐங் 81/3
மறு இல் யாணர் மலி கேழ் ஊர நீ – ஐங் 85/3
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர/எம் இவண் நல்குதல் அரிது – ஐங் 86/2,3
யாணர் ஊர நின் மனையோள் – ஐங் 87/3
திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர/ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/2,3
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர/வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் – பரி 7/70,71
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர/பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் – பரி 21/58,59
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர/ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/2,3
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர/அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ – கலி 66/8,9
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர/ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/5,6
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர/தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் – கலி 69/7,8
பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் – கலி 70/6
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர/ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து – கலி 71/8,9
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர/கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ – கலி 72/8,9
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர/நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/5,6
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர/அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி – கலி 74/5,6
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/6
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர/நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து – கலி 78/10,11
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை – கலி 99/10
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் – கலி 100/18
தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் – கலி 109/5
இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர – கலி 120/3
செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/13
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/17
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக – கலி 147/5
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர/வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/8,9
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர/யாரையோ நின் புலக்கேம் வார்-உற்று – அகம் 46/6,7
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர/ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து – அகம் 96/8,9
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர/நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே – அகம் 97/22,23
ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர/பெரிய நாண் இலை மன்ற பொரி என – அகம் 116/4,5
தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக – அகம் 156/7
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர/மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி – அகம் 176/12,13
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர/தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை – அகம் 196/7,8
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர/நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே – அகம் 205/6,7
நாண் இலை மன்ற யாணர் ஊர/அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/2,3
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர/போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு – அகம் 246/4,5
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர/பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே – அகம் 256/7,8
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர/விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும் – அகம் 286/7,8
நெல் உடை மறுகின் நன்னர் ஊர/இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட – அகம் 306/8,9
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர/அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின் – அகம் 333/2,3
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர/யாம் அது பேணின்றோ இலமே நீ நின் – அகம் 346/11,12
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர/நாணினென் பெரும யானே பாணன் – அகம் 386/2,3
TOP


ஊரது (1)

ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே – புறம் 355/3
TOP


ஊரரும் (1)

மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் – குறு 203/2
TOP


ஊரல் (4)

உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி – பதி 52/17
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு – அகம் 102/3
ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி – அகம் 326/1
TOP


ஊரவர் (3)

நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர்/ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ – கலி 72/13,14
ஊரவர் உடன் நக திரிதரும் – கலி 74/15
ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் – கலி 95/14
TOP


ஊரவர்க்கு (1)

ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் – கலி 145/45
TOP


ஊரவிர் (1)

வினவன்-மின் ஊரவிர் என்னை எஞ்ஞான்றும் – கலி 147/53
TOP


ஊரவும் (3)

கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும்/முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் – சிறு 168,169
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும்/வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/17,18
கய மா பேணி கலவாது ஊரவும்/மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் – பரி 20/19,20
TOP


ஊரற்கு (4)

வாளை பிறழும் ஊரற்கு நாளை – நற் 310/4
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு/எல் வளை நெகிழ சாஅய் – ஐங் 27/2,3
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு/ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் – ஐங் 28/2,3
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் – ஐங் 30/3
TOP


ஊரன் (64)

குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன்/தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என்-வயின் – நற் 100/3,4
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன்/பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே – நற் 180/3,4
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை – நற் 280/4
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன்/தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் – நற் 290/3,4
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன்/சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/4,5
யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின் – நற் 390/7
பழன வாளை கதூஉம் ஊரன்/எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் – குறு 8/2,3
காஞ்சி ஊரன் கொடுமை – குறு 10/4
மல்லல் ஊரன் எல்லினன் பெரிது என – குறு 45/3
பொய்கை ஊரன் கேண்மை – குறு 61/5
யாணர் ஊரன் பாணன் வாயே – குறு 85/6
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் – குறு 91/3
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன்/திரு மனை பல் கடம்பூண்ட – குறு 181/5,6
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊரன்/பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி – குறு 364/2,3
யாணர் ஊரன் வாழ்க – ஐங் 1/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 2/5
கழனி ஊரன் மார்பு – ஐங் 4/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் – ஐங் 5/5
தண் துறை ஊரன் வரைக – ஐங் 6/5
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் – ஐங் 8/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை – ஐங் 9/5
தண் துறை ஊரன் தன்னோடு – ஐங் 10/5
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி – ஐங் 11/2
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் – ஐங் 12/2
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் – ஐங் 13/3
வேழ மூதூர் ஊரன்/ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே – ஐங் 15/3,4
ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே – ஐங் 15/4
ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே – ஐங் 15/4
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன்/புதுவோர் மேவலன் ஆகலின் – ஐங் 17/2,3
கரும்பின் அலமரும் கழனி ஊரன்/பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ – ஐங் 18/2,3
ஊரன் ஆகலின் கலங்கி – ஐங் 19/4
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் – ஐங் 21/3
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன்/நல்ல சொல்லி மணந்து இனி – ஐங் 22/2,3
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன்/தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/2,3
கழனி ஊரன் மார்பு பலர்க்கு – ஐங் 25/3
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன்/எம்மும் பிறரும் அறியான் – ஐங் 26/2,3
கழனி ஊரன் மார்பு உற மரீஇ – ஐங் 29/3
அம்ம வாழி தோழி ஊரன்/நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து – ஐங் 36/1,2
அம்ம வாழி தோழி ஊரன்/வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் – ஐங் 39/1,2
தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே – ஐங் 83/4
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன்/பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே – ஐங் 89/3,4
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 91/3
புனல் முற்று ஊரன் பகலும் – ஐங் 95/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 96/3
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே – ஐங் 96/4
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 97/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 99/3
யாணர் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 100/3
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன்/தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் – ஐங் 183/2,3
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன்/நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/5,6
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன்/புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் – கலி 75/9,10
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே – அகம் 14/21
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் – அகம் 56/8
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை – அகம் 106/5
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/5
துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன்/மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன – அகம் 206/6,7
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை – அகம் 216/5
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன்/காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும் – அகம் 236/8,9
போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன்/தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/7,8
தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன்/தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/10,11
தெண் கண் கிணையின் பிறழும் ஊரன்/இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் – அகம் 356/4,5
நாடன் என்கோ ஊரன் என்கோ – புறம் 49/1
TOP


ஊரன்-தன் (2)

பூ கஞல் ஊரன்-தன் மனை – ஐங் 3/5
தண் துறை ஊரன்-தன் ஊர் – ஐங் 7/5
TOP


ஊரன்-மன் (1)

ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/6
TOP


ஊரனும் (1)

அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன் – நற் 40/11
TOP


ஊரனை (6)

கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை/பாடு மனை பாடல் கூடாது நீடு நிலை – நற் 380/9,10
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி – ஐங் 16/3
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் – ஐங் 20/4
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த – ஐங் 54/4
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின் – ஐங் 88/2
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை/புலத்தல் கூடுமோ தோழி அல்கல் – அகம் 26/4,5
TOP


ஊரனொடு (4)

யாணர் ஊரனொடு வதிந்த – குறு 107/6
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு/இருப்பின் இரு மருங்கினமே கிடப்பின் – குறு 370/2,3
பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு/எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே – அகம் 186/6,7
சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு/ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ – அகம் 276/5,6
TOP


ஊரா (4)

ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் – பெரும் 249
உரு இல் பேஎய் ஊரா தேரொடு – அகம் 67/15
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் – புறம் 168/14
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா/வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் – புறம் 333/16,17
TOP


ஊராண்மைக்கு (1)

ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/2
TOP


ஊராது (1)

ஊராது ஏந்திய குதிரை கூர் வேல் – புறம் 158/8
TOP


ஊராயின் (1)

அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/36
TOP


ஊரார் (3)

ஊரார் பெண்டு என மொழிய என்னை – ஐங் 113/3
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார்/சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் – கலி 106/43,44
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார்/தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப – கலி 143/27,28
TOP


ஊராரை (1)

ஊராரை உச்சி மிதித்து – கலி 104/76
TOP


ஊரானே (2)

துறைவன் தம் ஊரானே/மறை அலர் ஆகி மன்றத்தஃதே – குறு 97/3,4
முல்லை வேலி நல் ஊரானே – புறம் 144/14
TOP


ஊரிய (1)

ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை – பதி 13/16
TOP


ஊரின் (10)

சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற – குறு 41/2
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் – குறு 130/3
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் – குறு 130/3
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் – குறு 297/4
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த – ஐங் 54/4
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின் – அகம் 104/4
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் – அகம் 236/17
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் – அகம் 236/17
TOP


ஊரின்_ஊரின் (2)

நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின்/குடிமுறை_குடிமுறை தேரின் – குறு 130/3,4
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின்/கடல் கொண்டன்று என புனல் ஒளித்தன்று என – அகம் 236/17,18
TOP


ஊரினும் (1)

கபிலன் பெற்ற ஊரினும் பலவே – பதி 85/13
TOP


ஊரீர் (4)

நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் – கலி 145/23
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர்/எனைத்தானும் எள்ளினும் எள்ளலன் கேள்வன் – கலி 145/51,52
நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர்/கொள்ளீரோ என சேரி-தொறும் நுவலும் – அகம் 390/8,9
ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/4
TOP


ஊருடன் (1)

ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/2
TOP


ஊரும் (17)

பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள் – நற் 326/7
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும்/ஒண் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி – நற் 377/2,3
விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே – குறு 33/4
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே – குறு 51/6
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப – ஐங் 410/3
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் – கலி 109/6
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது – கலி 121/1
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின் – அகம் 132/3
கரும் கோட்டு இருப்பை ஊரும்/பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 171/14,15
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ – அகம் 220/1
நிரை வளை ஊரும் தோள் என – அகம் 255/18
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும் – அகம் 282/13
ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ – அகம் 383/2
முந்நூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் – புறம் 110/4
வாடா யாணர் நாடும் ஊரும்/பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன் – புறம் 240/2,3
செல்வன் ஊரும் மா வாராதே – புறம் 273/4
TOP


ஊரும்மே (2)

மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே/நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி – கலி 7/8,9
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே/என நின் – கலி 7/16,17
TOP


ஊருள் (1)

வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே – புறம் 347/11
TOP


ஊரே (85)

நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/10
தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை – நற் 59/8
புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே/எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு – நற் 121/5,6
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 149/10
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/11
அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் – நற் 191/7
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே/எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும் – நற் 216/5,6
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/9
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது – நற் 276/7
கல்லென்றன்றால் ஊரே அதற்கொண்டு – நற் 320/7
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/11
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி – நற் 348/3
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே – நற் 372/13
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 12/6
அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/4
இனியது கேட்டு இன்புறுக இ ஊரே/முனாஅது – குறு 34/3,4
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே/நெடும் சேண் ஆரிடையதுவே நெஞ்சே – குறு 131/2,3
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 140/5
கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே – குறு 159/7
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே/ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த – குறு 179/3,4
ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 214/7
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே – குறு 235/5
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 276/8
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே – குறு 295/6
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே – குறு 335/7
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/7
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/8
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/7
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே – குறு 374/7
புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/7
யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே/பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/3,4
அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர – ஐங் 75/2
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5
செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே – ஐங் 104/4
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே – ஐங் 154/4
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/5
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே/கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/3,4
கல் அகத்தது எம் ஊரே/அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே – ஐங் 279/4,5
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே – ஐங் 291/4
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே – ஐங் 398/5
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே/என ஆங்கு – கலி 52/18,19
ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/17
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/14
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே/கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி – அகம் 109/3,4
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/16
என்னும் நோக்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 180/15
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே/ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே – அகம் 190/3,4
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/15
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/13
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/17
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே – அகம் 370/16
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 394/16
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 400/26
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே – புறம் 96/9
சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே – புறம் 191/7
யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் – புறம் 192/1
பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே/மனை உறை குரீஇ கறை அணல் சேவல் – புறம் 318/3,4
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 320/18
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே – புறம் 321/10
கண்படை ஈயா வேலோன் ஊரே – புறம் 322/10
உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே – புறம் 323/6
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே – புறம் 325/15
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 329/9
ஊரே மனையோள் – புறம் 334/5
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/18
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே – புறம் 343/17
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே – புறம் 345/20
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
TOP


ஊரேம் (1)

ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர் – நற் 220/7
TOP


ஊரொடு (2)

தேரும் செல் புறம் மறையும் ஊரொடு/யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட – நற் 187/6,7
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு/நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/3,4
TOP


ஊரோ (2)

அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால் – நற் 63/5
ஊரோ நன்று-மன் மரந்தை – குறு 166/3
TOP


ஊரோர் (1)

ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை – அகம் 273/13
TOP


ஊரோளே (1)

தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே – அகம் 24/10
TOP


ஊழ் (53)

கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி – குறி 44
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி – குறி 44
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 258
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய – மலை 130
மறந்து அமைகல்லா பழனும் ஊழ் இறந்து – மலை 263
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர் – மலை 288
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து – மலை 405
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ – நற் 115/6
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ்/புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு – குறு 285/4,5
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப – குறு 293/6
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – ஐங் 368/1
பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ – ஐங் 374/1
பல் ஊழ் மறுகி வினவுவோயே – ஐங் 390/2
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/4
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/4
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் – பரி 2/7
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் – பரி 2/7
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த – பரி 9/27
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று – பரி 17/46
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் – பரி 19/78
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/27
தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண் – பரி 21/65
எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட – பரி 24/52
கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ – கலி 17/12
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
பல் ஊழ் பெயர்ந்து என்னை நோக்கும் மற்று யான் நோக்கின் – கலி 61/5
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் – கலி 106/37
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ்/அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/16,17
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
ஊழ் உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த – அகம் 2/2
சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு – அகம் 2/3
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 17/18
நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ் உறுபு உதிர்ந்து – அகம் 18/1
உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ – அகம் 25/8
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ்/சே_இழை தெளிர்ப்ப கவைஇ நாளும் – அகம் 51/11,12
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ்/விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற – அகம் 58/7,8
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 101/15
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் – அகம் 145/18
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என – அகம் 175/12
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ்/நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு – அகம் 176/23,24
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு – அகம் 178/6
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து – அகம் 199/3
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ்/முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி – அகம் 242/16,17
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு – அகம் 369/2
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர – அகம் 377/5
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர – புறம் 125/3
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் – புறம் 283/4
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன – புறம் 322/1
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/7
உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும் – புறம் 381/23
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
TOP


ஊழ்-உற்ற (1)

கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
TOP


ஊழ்-உற்று (1)

ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
TOP


ஊழ்-உற (1)

ஊழ்-உற முரசின் ஒலி செய்வோரும் – பரி 19/45
TOP


ஊழ்-உறு (11)

நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என – நற் 326/6
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை – குறு 228/1
ஊழ்-உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து – குறு 278/5
ஊழ்-உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால் – கலி 48/11
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்-உறு முருக்கின் – அகம் 41/2
ஊழ்-உறு விளை நெற்று உதிர காழியர் – அகம் 89/7
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்-உறு விளை நெற்று – அகம் 115/11
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்-உறு வெண் பழம் – அகம் 117/15
ஊழ்-உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள – அகம் 174/11
ஊழ்-உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட – அகம் 217/10
ஊழ்-உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய – அகம் 398/4
TOP


ஊழ்-உறுபு (1)

வாழை வான் பூ ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்த – அகம் 134/10
TOP


ஊழ்_ஊழ் (4)

கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி – குறி 44
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/4
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் – பரி 2/7
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
TOP


ஊழ்க்கும்மே (1)

இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே/மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே – புறம் 109/5,6
TOP


ஊழ்த்த (8)

கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த/வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே – குறு 66/4,5
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த/வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று – குறு 110/5,6
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த/மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே – குறு 138/4,5
பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும் – கலி 26/2
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் – கலி 32/11
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து – கலி 67/1
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த/முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை – அகம் 10/2,3
கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி – அகம் 348/3
TOP


ஊழ்த்தல் (1)

நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் – கலி 20/17
TOP


ஊழ்த்தன (1)

துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன/அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/1,2
TOP


ஊழ்த்து (4)

கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து/வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇ – மலை 180,181
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய – கலி 33/6
துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து/பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/8,9
TOP


ஊழ்ப்ப (5)

கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் – பரி 8/24
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப/காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு – கலி 27/4,5
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப/தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து – கலி 33/12,13
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப/இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற – கலி 36/7,8
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப/அற்சிரம் நின்றன்றால் பொழுதே முற்பட – அகம் 339/4,5
TOP


ஊழ்ப்படு (1)

ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
TOP


ஊழ்ப்பவும் (1)

அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே – அகம் 273/17
TOP


ஊழ (1)

பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ/மீளி முன்பின் காளை காப்ப – ஐங் 374/1,2
TOP


ஊழா (1)

மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா/ஒரு நிலை பொய்கையோடு ஒக்கும் நின் குன்றின் – பரி 8/14,15
TOP


ஊழி (22)

தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி/நான்முக ஒருவர் சுட்டி காண்வர – திரு 164,165
நல் ஊழி அடி படர – மது 21
செல்கம் எழுமோ சிறக்க நின் ஊழி/மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் – நற் 93/6,7
வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் – ஐங் 281/1
நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக – பதி 21/31
ஊழி உய்த்த உரவோர் உம்பல் – பதி 22/11
ஆயிர வெள்ள ஊழி/வாழி ஆத வாழிய பலவே – பதி 63/20,21
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி/உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி – பதி 71/24,25
நன் பல் ஊழி நடுவு நின்று ஒழுக – பதி 89/8
ஊழி அனைய ஆக ஊழி – பதி 90/53
ஊழி அனைய ஆக ஊழி/வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி – பதி 90/53,54
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல – பரி 2/4
ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு – பரி 2/17
ஊழி யாவரும் உணரா – பரி 2/18
ஊழி ஆழி-கண் இரு நிலம் உரு கெழு – பரி 3/23
நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை – பரி 3/80
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் – பரி 22/10
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/5
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் – கலி 129/1
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/4
அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை – புறம் 135/19
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன் – புறம் 387/28
TOP


ஊழியின் (1)

நாள் இடை சேப்பின் ஊழியின் நெடிதே – ஐங் 482/4
TOP


ஊழியும் (5)

உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும்/உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் – பரி 2/6,7
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும்/செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு – பரி 2/7,8
செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு – பரி 2/8
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று – பரி 2/9
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும்/நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும் – பரி 2/12,13
TOP


ஊழியையே (1)

வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே – மது 782
TOP


ஊழிற்று (1)

ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் – புறம் 29/22
TOP


ஊழின் (8)

ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி – பொரு 106
ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி – பொரு 106
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி – பட் 227
வாழலென் வாழி தோழி ஊழின்/உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/6,7
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின்/கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து – குறு 270/2,3
தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி – அகம் 393/11
கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின்/உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/20,21
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர் – புறம் 237/10
TOP


ஊழின்_ஊழின் (1)

ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி – பொரு 106
TOP


ஊற்றம் (1)

நின் ஊற்றம் பிறர் அறியாது – புறம் 366/8
TOP


ஊற்று (4)

வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை – பெரும் 98
கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி – நற் 186/1
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக – கலி 146/22
TOP


ஊற்று_களத்தே (1)

ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
TOP


ஊற (1)

பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற/புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு – மது 601,602
TOP


ஊறல் (4)

பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் – நற் 333/3
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய – அகம் 79/4
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/7
சேறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல்/முறையின் உண்ணும் நிறையா வாழ்க்கை – புறம் 325/4,5
TOP


ஊறலின் (1)

கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின்/மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம்-தோறும் – மலை 292,293
TOP


ஊறா (1)

ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி – நெடு 158
TOP


ஊறாது (1)

ஊறாது இட்ட உவலை கூவல் – அகம் 21/23
TOP


ஊறி (1)

வாடு முலை ஊறி சுரந்தன – புறம் 295/7
TOP


ஊறிய (3)

வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் – குறு 267/4
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் – பதி 22/13
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே – அகம் 237/17
TOP


ஊறு (27)

ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் – மது 385
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் – மலை 41
மாறுகொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை – மலை 136
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – மலை 284
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி – மலை 332
ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே – மலை 372
ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/11
உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் – நற் 201/9
நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்கு – நற் 268/5
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் – ஐங் 92/2
நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 51/32
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 74/15
சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு/அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் – பரி 13/14,15
உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் – கலி 8/4
ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது – கலி 13/7
உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்-வயின் – கலி 17/3
ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/11
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
ஊறு இல் வழிகளும் பயில வழங்குநர் – அகம் 18/11
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர் – அகம் 178/7
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள – அகம் 234/11
ஊறு படு கவலைய ஆறு பல நீந்தி – அகம் 247/10
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை – அகம் 301/8
ஊறு அறியா மெய் யாக்கையொடு – புறம் 167/6
ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே – புறம் 185/3
பிழிவது போல பிட்டை ஊறு உவப்ப – புறம் 373/6
TOP


ஊறுக (1)

பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க – ஐங் 3/2
TOP


ஊறுபட (1)

கரும் கால் வேங்கை ஊறுபட மறலி – நற் 217/4
TOP


ஊறும் (6)

இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல் – குறு 217/2
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் – குறு 286/2
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை – கலி 4/13
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும்/புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து – அகம் 295/12,13
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் – அகம் 335/25
TOP


ஊன் (60)

உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின் – திரு 129
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை – பொரு 105
எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி – பொரு 118
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை – பெரும் 472
ஆடு-உற்ற ஊன் சோறு – மது 35
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் – மது 533
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின் – மது 742
நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய – மது 755
ஊன் பொரிக்கும் ஒலி முன்றில் – பட் 177
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 146
தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் – மலை 152
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/8
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல் – நற் 83/5
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் – நற் 215/5
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/5
ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் – குறு 285/7
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் – ஐங் 365/2
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு – பதி 12/17
சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில் – பதி 45/13
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை – பதி 55/7
வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 55/8
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து – பதி 74/10
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து – பதி 92/6
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி – அகம் 51/5
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை – அகம் 53/8
விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 89/10
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 119/9
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை – அகம் 147/3
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 159/10
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன்/கலி கெழு மறவர் காழ் கோத்து ஒழிந்ததை – அகம் 169/3,4
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 172/13
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி – அகம் 193/9
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் – அகம் 194/4
ஊன் இல் யானை உயங்கும் வேனில் – அகம் 233/5
விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க – அகம் 265/15
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – அகம் 285/4
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை – அகம் 313/12
ஊன் புழுக்கு அயரும் முன்றில் – அகம் 315/17
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/9
உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு – அகம் 387/4
ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு – அகம் 388/24
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து – அகம் 397/12
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை – புறம் 14/13
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/14
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இரை குறித்து – புறம் 52/3
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் – புறம் 74/1
மை ஊன் மொசித்த ஒக்கலொடு துறை நீர் – புறம் 96/7
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே – புறம் 97/3
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
உண்ணாமையின் ஊன் வாடி – புறம் 136/6
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை – புறம் 261/8
ஒறுவாய் பட்ட தெரியல் ஊன் செத்து – புறம் 271/6
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் – புறம் 324/2
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் – புறம் 359/5
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி – புறம் 381/13
நெய் குய்ய ஊன் நவின்ற – புறம் 382/8
இடுக்கண் இரியல் போக ஊன் புலந்து – புறம் 383/6
தின்ற நன் பல் ஊன் தோண்டவும் – புறம் 384/22
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை – புறம் 386/5
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில் – புறம் 390/17
TOP


ஊன்_சோற்று (1)

ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/14
TOP


ஊன்_சோறும் (1)

அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும்/பெட்டு ஆங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி – புறம் 113/2,3
TOP


ஊன்றலும் (1)

கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும் – அகம் 173/2
TOP


ஊன்றவும் (1)

கேள் கேடு ஊன்றவும் கிளைஞர் ஆரவும் – அகம் 93/1
TOP


ஊன்றி (9)

உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி/தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 200,201
கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி/நடுகல்லின் அரண் போல – பட் 78,79
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர – கலி 8/5
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/11
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/8
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி/முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவில் – அகம் 172/10,11
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி/இருந்து அணை மீது பொருந்து-உழி கிடக்கை – அகம் 351/13,14
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று – புறம் 243/12
TOP


ஊன்றிய (7)

விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை – பெரும் 170
வானம் ஊன்றிய மதலை போல – பெரும் 346
காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின் – பட் 167
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் – பட் 168
குறவர் ஊன்றிய குரம்பை புதைய – அகம் 12/9
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை – அகம் 119/18
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் – அகம் 274/8
TOP


ஊன்றினிர் (1)

ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே – மலை 372
TOP


ஊன்றினும் (1)

இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும்/ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர் – புறம் 287/6,7
TOP


ஊன்று (6)

கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் – பெரும் 244
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 67/11
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் – அகம் 131/12
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/15
ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே – புறம் 35/26
TOP


ஊன்றுபு (1)

கை ஊன்றுபு இழிதரு களிறு எறிந்தன்றே – நற் 114/12
TOP


ஊன்றும் (2)

புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/3
TOP


ஊனத்து (2)

ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை – பதி 21/10
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/21
TOP


ஊனம் (1)

எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து – பதி 67/17
TOP


ஊனும் (1)

ஊனும் ஊணும் முனையின் இனிது என – புறம் 381/1
TOP


ஊனொடு (1)

செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட – பதி 30/10
TOP

Related posts