உ முதல் சொற்கள் பகுதி – 6, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உழை 30
உழை_இனம் 1
உழைமான் 2
உழையதா 1
உழையதுவே 3
உழையம் 2
உழையர் 6
உழையரா 1
உழையள் 1
உழையின் 4
உழையீர் 1
உழையே 1
உழையோர் 1
உள் 55
உள்-வழி 5
உள்-வழியள் 1
உள்_வழி 2
உள்_உள் 1
உள்கினம் 1
உள்படுவோரும் 1
உள்வாய் 2
உள்ள 8
உள்ளகத்து 1
உள்ளகம் 4
உள்ளத்தர் 1
உள்ளத்தான் 1
உள்ளத்தினை 1
உள்ளத்து 16
உள்ளத்துக்கு 1
உள்ளத்தேன் 1
உள்ளத்தை 1
உள்ளது 4
உள்ளதும் 1
உள்ளதுவே 2
உள்ளதை 4
உள்ளப்படுமால் 1
உள்ளம் 48
உள்ளமும் 2
உள்ளமொடு 42
உள்ளமோடு 1
உள்ளல் 7
உள்ளலமே 1
உள்ளலும் 4
உள்ளலேனே 1
உள்ளவை 2
உள்ளன 1
உள்ளா 6
உள்ளாதவரை 1
உள்ளாது 8
உள்ளாதோரே 1
உள்ளாம் 2
உள்ளாய் 3
உள்ளார் 18
உள்ளார்-கொல் 3
உள்ளார்-கொல்லோ 8
உள்ளாள் 8
உள்ளான் 1
உள்ளான்-கொல்லோ 1
உள்ளி 59
உள்ளி_விழவின் 2
உள்ளிய 13
உள்ளியது 5
உள்ளியும் 6
உள்ளின் 4
உள்ளினர் 1
உள்ளினள் 1
உள்ளினள்-கொல்லோ 1
உள்ளினன் 1
உள்ளினிர் 2
உள்ளினும் 1
உள்ளினென் 4
உள்ளினேனே 1
உள்ளினை 4
உள்ளீடா 1
உள்ளீடு 2
உள்ளு-தொறு 3
உள்ளு-தொறும் 11
உள்ளு-தோறு 2
உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு 1
உள்ளுதல் 1
உள்ளுதற்கு 1
உள்ளுதும் 1
உள்ளுநர் 5
உள்ளுப 1
உள்ளுபவோ 1
உள்ளுபு 2
உள்ளும் 6
உள்ளுமோ 2
உள்ளுவது 1
உள்ளுவர் 1
உள்ளுவர்-கொல்லோ 1
உள்ளுவன 1
உள்ளுவாய் 1
உள்ளுவார் 1
உள்ளுவை 2
உள்ளுவோனை 1
உள்ளுள் 3
உள்ளூர் 6
உள்ளே 4
உள்ளேம் 1
உள்ளேன் 4
உள்ளோர் 1
உள்ளோர்க்கு 1
உள 23
உள-கொல் 1
உள-கொல்லோ 1
உளத்தின் 1
உளது-கொல் 1
உளதோ 1
உளப்பட 6
உளம் 14
உளம்புநர் 1
உளம்பும் 2
உளமே 2
உளர் 19
உளர்-கொல் 6
உளர்-கொல்லோ 2
உளர்-மன்னோ 2
உளர்-வயின் 1
உளர்தரு 1
உளர்தீயே 1
உளர்ந்த 1
உளர்ந்து 2
உளர்நரும் 1
உளர்ப்பு 2
உளர்பு 2
உளர்வின் 1
உளர 5
உளரி 3
உளரிய 4
உளரினள் 1
உளரும் 4
உளரே 4
உளரோ 8
உளவே 5
உளவோ 6
உளன் 6
உளன்-கொல்லோ 4
உளனா 1
உளனே 2
உளனோ 3
உளாய் 1
உளான் 2
உளானே 1
உளி 12
உளியம் 3
உளியமும் 1
உளியர் 1
உளீரோ 1
உளெனே 4
உளெனோ 1
உளே 2
உளேம் 1
உளேனே 1
உளை 52
உளைந்தீயாய் 1
உளைய 5
உளையவும் 1
உளையின் 1
உளையும் 1
உளைவு 1
உற்கம் 1
உற்கவும் 1
உற்ற 81
உற்றது 9
உற்றமை 1
உற்றவர் 2
உற்றவரை 1
உற்றன்றால் 1
உற்றன்று 3
உற்றன 7
உற்றனவும் 1
உற்றனள் 2
உற்றனிர் 1
உற்றனென் 2
உற்றனை 5
உற்றனையால் 1
உற்றாய் 3
உற்றார் 2
உற்றாரின் 1
உற்றாரை 1
உற்றால் 1
உற்றாள் 1
உற்றாள்-கொல்லோ 1
உற்றாளை 1
உற்றிசினே 1
உற்றீயா 1
உற்றீயாள் 1
உற்று 30
உற்று-உழி 1
உற்றேன் 1
உற்றோர் 1
உற்றோர்க்கு 1
உற்றோரே 2
உற்றோன் 1
உற 108
உற_உற 1
உறங்க 2
உறங்கவும் 1
உறங்கு-வயின் 1
உறங்கும் 8
உறத்தூர் 1
உறந்தை 16
உறந்தையும் 1
உறந்தையொடு 1
உறந்தையோனே 2
உறல் 14
உறலே 1
உறவி 1
உறவு 2
உறவே 5
உறழ் 58
உறழ்த்தோள் 1
உறழ்ந்த 1
உறழ்ந்து 3
உறழ்ந்தும் 2
உறழ்பு 3
உறழ 9
உறழும் 7
உறற்கு 1
உறாற்க 1
உறாஅ 8
உறாஅது 2
உறாஅமை 1
உறாஅலின் 1
உறாஅன் 1
உறி 3
உறியன் 1
உறியொடு 1
உறின் 6
உறினும் 4
உறீஇ 8
உறீஇய 7
உறீஇயாள் 1
உறீஇயான் 2
உறீஇயினள் 1
உறீஇயினான் 1
உறு 149
உறு-தொறும் 3
உறுக்கும் 2
உறுக 8
உறுகண் 3
உறுகுவள் 1
உறுத்த 1
உறுத்தர 1
உறுத்து 1
உறுதர 6
உறுதரு 1
உறுதரும் 2
உறுதல் 3
உறுதி 2
உறுதுணை 1
உறுதும் 1
உறுநர் 3
உறுநர்க்கு 1
உறுநரின் 3
உறுநரை 1
உறுப்ப 6
உறுப்பின் 2
உறுப்பு 2
உறுப-மன்னோ 1
உறுபவோ 1
உறுபு 6
உறும் 7
உறும்-கொல்லோ 1
உறுமே 1
உறுமோ 1
உறுவ 1
உறுவது 2
உறுவர் 3
உறுவரும் 1
உறுவள் 1
உறுவி 5
உறுவிய 1
உறுவியை 1
உறுவேன் 1
உறுவோய் 1
உறுவோள் 1
உறூஉம் 6
உறை 115
உறை-மதி 1
உறை_கிணற்று 1
உறைக்கு 1
உறைக்குந்து 1
உறைக்கும் 15
உறைக்கும்-கால் 1
உறைக்கொண்டு 1
உறைகுவர்-கொல்லோ 1
உறைத்த 1
உறைத்தர 1
உறைத்தரு 1
உறைத்தரும் 1
உறைத்தலின் 1
உறைத்து 1
உறைத்தும் 1
உறைதல் 12
உறைதல்லே 1
உறைதலின் 1
உறைதலும் 5
உறைதி 1
உறைதும் 2
உறைந்திசினோர்க்கும் 1
உறைந்து 2
உறைந்தோர் 1
உறைநர் 4
உறைநர்க்கும் 2
உறைநரொடு 1
உறைப்ப 20
உறைப்பவும் 2
உறைப்பு-உழி 1
உறைபவர் 3
உறைபு 1
உறைய 4
உறையப்பட்டோள் 1
உறையவும் 2
உறையின் 1
உறையின்றே 1
உறையினும் 5
உறையினை 1
உறையுட்டு 2
உறையுநர் 5
உறையும் 53
உறையுள் 8
உறையுளும் 1
உறையுளொடு 1
உறையொடு 2
உறைவது-கொல் 1
உறைவதும் 1
உறைவி 10
உறைவியை 1
உறைவு 16
உறைவேம் 1
உறைவோர் 2
உறைவோள் 3
உறைஇயரோ 1
உன்ன 1
உன்னத்து 2
உன்னம் 2
உன்னலரே 1
உன்னார் 1
உன்னிலன் 1
உன்னு 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


உழை (30)

இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 310
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது – நற் 379/2
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் – நற் 392/6
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 61/3
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி 77/15
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/11
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/15
தோழி அவன் உழை சென்று – கலி 114/6
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21
ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ – கலி 147/11
புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை/கவை இலை ஆரின் அம் குழை கறிக்கும் – அகம் 104/11,12
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/7
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 152/2
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/13
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய – அகம் 243/4
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/5
உழை புறத்து அன்ன புள்ளி நீழல் – அகம் 379/20
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் – புறம் 52/10
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/5
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி – புறம் 261/12
தன் உழை குறுகல் வேண்டி என் அரை – புறம் 390/13
TOP


உழை_இனம் (1)

ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
TOP


உழைமான் (2)

உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 173/11
உழைமான் இன நிரை ஓடும் – அகம் 249/18
TOP


உழையதா (1)

விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா/மறம் மிகு வேழம் தன் மாறுகொள் மைந்தினான் – கலி 53/2,3
TOP


உழையதுவே (3)

கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை – நற் 289/6
உள்ளம் பின்னும் தன் உழையதுவே – குறு 142/5
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/23
TOP


உழையம் (2)

யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே – நற் 312/6
உழையம் ஆகவும் இனைவோள் – அகம் 5/27
TOP


உழையர் (6)

படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் – நற் 281/8
காதலர் உழையர் ஆக பெரிது உவந்து – குறு 41/1
உழையர் அன்மையின் உழப்பது அன்றியும் – குறு 289/4
பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய – அகம் 241/4
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு – புறம் 154/4
TOP


உழையரா (1)

சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
TOP


உழையள் (1)

காதலி உழையள் ஆக – நற் 356/8
TOP


உழையின் (4)

நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி – நற் 19/4
உழையின் போகாது அளிப்பினும் சிறிய – நற் 35/9
தழையினும் உழையின் போகான் – குறு 294/7
உழையின் பிரியின் பிரியும் – கலி 50/23
TOP


உழையீர் (1)

உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே – நற் 229/8
TOP


உழையே (1)

உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 81/22
TOP


உழையோர் (1)

உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே – புறம் 262/6
TOP


உள் (55)

பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு – திரு 45
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு-உறு போர்வை – சிறு 256
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 11
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு – நற் 45/2
வள் வாய் ஆழி உள் வாய் தோயினும் – நற் 78/8
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
உயவினென் சென்று யான் உள் நோய் உரைப்ப – நற் 106/5
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/4
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய் – நற் 196/6
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/4
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை – நற் 237/5
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி – நற் 333/6
உள்ளின் உள் நோய் மல்கும் – குறு 150/4
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/2
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/4
வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு – குறு 366/5
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/14
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/13
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு – பரி 2/10
உள் அழுத்தியாள் எவளோ தோய்ந்தது யாது என – பரி 6/91
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
உள் நின்று தூய பனி நீருடன் கலந்து – பரி 10/124
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு – கலி 6/4
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் – கலி 93/14
உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் – கலி 126/8
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் – கலி 139/21
உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர் – கலி 139/35
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக – கலி 140/15
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு – கலி 144/24
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
சென்று சேக்கல்லா புள்ள உள் இல் – அகம் 42/8
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை – அகம் 53/8
வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள – அகம் 54/5
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ – அகம் 55/7
உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி – அகம் 71/14
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/9
உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர் – அகம் 111/1
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/21
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/12
உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
உள் ஆற்று கவலை புள்ளி நீழல் – புறம் 219/1
வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு – புறம் 328/7
உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன் – புறம் 396/10
TOP


உள்-வழி (5)

உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே – பரி 4/51
எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி/பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/16,17
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
வேட்டுவர் உள்-வழி செப்புவேன் ஆட்டி – கலி 144/21
ஒளி உள்-வழி எல்லாம் சென்று முனிபு எம்மை – கலி 144/41
TOP


உள்-வழியள் (1)

ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/7
TOP


உள்_வழி (2)

என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய் – நற் 196/6
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/14
TOP


உள்_உள் (1)

உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள்/பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/66,67
TOP


உள்கினம் (1)

அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/8
TOP


உள்படுவோரும் (1)

ஒன்றிய சுடர் நிலை உள்படுவோரும்/இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/47,48
TOP


உள்வாய் (2)

அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி – நற் 340/5
பிள்ளை உள்வாய் செரீஇய – குறு 92/4
TOP


உள்ள (8)

உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு – குறி 200
உள்ள பாணர் எல்லாம் – குறு 127/5
தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள/தீம் குரல் அகவ கேட்டும் நீங்கிய – குறு 191/3,4
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள/இனிய கமழும் வெற்பின் – ஐங் 331/3,4
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் – கலி 19/8
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/9
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம் – புறம் 190/3
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/9
TOP


உள்ளகத்து (1)

உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து – பட் 267
TOP


உள்ளகம் (4)

உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை – பெரும் 6
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் – குறி 61
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல் இயல் – ஐங் 225/3
உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி – அகம் 19/12
TOP


உள்ளத்தர் (1)

மறுதரல் உள்ளத்தர் எனினும் – அகம் 333/21
TOP


உள்ளத்தான் (1)

மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/88
TOP


உள்ளத்தினை (1)

ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை/அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/50,51
TOP


உள்ளத்து (16)

கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து/உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி – பெரும் 446,447
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/4
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே – பதி 55/21
நன்று அறி உள்ளத்து சான்றோர் அன்ன நின் – பதி 72/6
உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு நுதலும் – பரி 18/8
உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல – கலி 25/8
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப – அகம் 22/17
ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து/ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப – அகம் 339/6,7
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து/ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/2,3
ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை – புறம் 8/4
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து/அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/1,2
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து/தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் – புறம் 179/9,10
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து/உரன் உடையாளர் கேண்மையொடு – புறம் 190/10,11
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து/வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 206/3,4
TOP


உள்ளத்துக்கு (1)

பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே – குறு 60/6
TOP


உள்ளத்தேன் (1)

புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் – கலி 141/13
TOP


உள்ளத்தை (1)

உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
TOP


உள்ளது (4)

எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/2
உள்ளது சிதைப்போர் உளர் எனப்படாஅர் – குறு 283/1
கை உள்ளது போல் காட்டி வழி நாள் – புறம் 211/11
இல்லது படைக்கவும் வல்லன் உள்ளது/தவ சிறிது ஆயினும் மிக பலர் என்னாள் – புறம் 331/6,7
TOP


உள்ளதும் (1)

உள்ளதும் இல்லதும் அறியாது – புறம் 395/39
TOP


உள்ளதுவே (2)

பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல் – பரி 9/18
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே/அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/22,23
TOP


உள்ளதை (4)

திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை/வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் – ஐங் 54/1,2
பேர் இசை எருமை நன் நாட்டு உள்ளதை/அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து – அகம் 253/19,20
நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை/வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 325/17,18
வெல் போர் கவுரியர் நன் நாட்டு உள்ளதை/மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/4,5
TOP


உள்ளப்படுமால் (1)

பழ அணி உள்ளப்படுமால் தோழி – அகம் 391/8
TOP


உள்ளம் (48)

சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம்/கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 45,46
எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம்/காலொடு பட்ட மாரி – நற் 2/8,9
உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் – நற் 75/5
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண் – நற் 184/6
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள்-வயின் நெஞ்சம் – நற் 284/3
வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள் – நற் 356/7
உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி – குறு 29/3
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது – குறு 102/1
உள்ளம் பின்னும் தன் உழையதுவே – குறு 142/5
காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப – ஐங் 237/1
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/4
மள்ளன் உள்ளம் மகிழ் கூர்ந்தன்றே – ஐங் 383/4
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே – ஐங் 403/2
செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப – ஐங் 487/2
உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து – பதி 13/18
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப – கலி 18/1
உள்ளம் குறைபடாவாறு – கலி 61/28
உள்ளம் கொண்டு ஒழித்தாளை குறைகூறி கொள நின்றாய் – கலி 69/9
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா – கலி 84/12
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/27
உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/10
வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ – கலி 139/27
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 143/36
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே – அகம் 19/8
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 29/4
அழிவு இல் உள்ளம் வழிவழி சிறப்ப – அகம் 47/1
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக – அகம் 68/13
செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் – அகம் 81/11
இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக – அகம் 98/3
நோகோ யானே நோ_தகும் உள்ளம்/அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ – அகம் 153/1,2
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப – அகம் 199/15
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி – அகம் 279/7
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும் – அகம் 286/8
செல்-மதி சிறக்க நின் உள்ளம் நின் மலை – அகம் 288/1
உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென – அகம் 305/14
உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல – அகம் 317/20
மீளி உள்ளம் செலவு வலியுறுப்ப – அகம் 373/7
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இரை குறித்து – புறம் 52/3
உள்ளம் எள்ளிய மடவோன் தெள்ளிதின் – புறம் 73/6
ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே – புறம் 132/2
உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்-உற்று – புறம் 160/16
உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு – புறம் 213/20
செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம்/முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல – புறம் 259/4,5
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் – புறம் 303/2
TOP


உள்ளமும் (2)

அறிவும் உள்ளமும் அவர்-வயின் சென்று என – நற் 64/8
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும்/அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/20,21
TOP


உள்ளமொடு (42)

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு/நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் – திரு 62,63
செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின் – சிறு 145
ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே – மது 205
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு/நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது – மலை 558,559
வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து – நற் 47/9
கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல – நற் 99/8
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி – நற் 122/8
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/4
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி – நற் 246/5
வினையே நினைந்த உள்ளமொடு துனைஇ – நற் 296/7
அண்ணல் உள்ளமொடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – நற் 372/7
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு/இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/5,6
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு/வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/5,6
நொந்து_நொந்து உயவும் உள்ளமொடு/வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/2,3
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து – பதி 36/3
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/2
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பரி 2/36
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்-வயின் செலீஇய – கலி 7/13
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/8
கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி – அகம் 3/12
மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது – அகம் 75/3
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தும் நின்-வயின் – அகம் 90/7
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி – அகம் 163/5
வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் என – அகம் 173/3
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு/சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – அகம் 184/5,6
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 202/12
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி – அகம் 205/4
வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே – அகம் 207/17
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ – அகம் 233/13
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 277/4
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தல் ஆனாது – அகம் 289/6
உலைவு இல் உள்ளமொடு வினை வலி-உறீஇ – அகம் 325/15
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக – அகம் 349/6
மறுதரல் உள்ளமொடு குறுக தோற்றிய – அகம் 351/9
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் – அகம் 369/19
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12
புலம்பு வழிப்பட்ட உலமரல் உள்ளமொடு/மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/10,11
பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு/திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/4,5
கரப்பு இல் உள்ளமொடு வேண்டு மொழி பயிற்றி – புறம் 34/13
ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ – புறம் 135/8
மாயா உள்ளமொடு பரிசில் துன்னி – புறம் 139/9
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா – புறம் 393/7
TOP


உள்ளமோடு (1)

உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – மலை 560
TOP


உள்ளல் (7)

உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு – நற் 131/2
உள்ளல் கூடாது என்றோய் மற்றும் – நற் 201/4
உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும் – குறு 81/5
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே – கலி 50/11
உள்ளல் வேண்டும் ஒழிந்த பின் என – அகம் 129/1
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/5
TOP


உள்ளலமே (1)

குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் – குறு 209/4
TOP


உள்ளலும் (4)

உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே தோழி – குறு 218/4
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் – பதி 16/13
உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ – கலி 150/14
வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/14
TOP


உள்ளலேனே (1)

அவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனே/அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் – புறம் 395/32,33
TOP


உள்ளவை (2)

வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 328/3
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 333/9
TOP


உள்ளன (1)

உயர்ந்து-உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/15
TOP


உள்ளா (6)

பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர – கலி 66/8
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/21
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா/மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/12,13
மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர் – கலி 89/12
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த – கலி 145/24
துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன் – புறம் 380/9
TOP


உள்ளாதவரை (1)

பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு – கலி 145/63
TOP


உள்ளாது (8)

உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே – குறு 38/6
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது/இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி – குறு 102/1,2
உள்ளாது அமைதலும் அமைகுவம்-மன்னே – ஐங் 36/3
கழிந்தவை உள்ளாது கண்டவிடத்தே – கலி 72/24
உள்ளாது அமைந்தோர் உள்ளும் – கலி 118/24
உள்ளாது அமைதலோ இலரே நல்குவர் – அகம் 357/12
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 385/16
உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் – புறம் 210/7
TOP


உள்ளாதோரே (1)

திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/8
TOP


உள்ளாம் (2)

ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/11
உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே தோழி – குறு 218/4
TOP


உள்ளாய் (3)

நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய்/அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/7,8
பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய்/பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற – கலி 81/11,12
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/5
TOP


உள்ளார் (18)

புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார்/துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி – நற் 382/4,5
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார்/செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/5,6
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார்/கொடியர் வாழி தோழி கடுவன் – குறு 278/3,4
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/3
அறவோர் உள்ளார் அரு மறை காப்ப – பரி 25/1
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார்/துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/5,6
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/17
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/8
மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை – அகம் 14/12
தாம் பாராட்டிய-காலையும் உள்ளார்/வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 59/15,16
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என – அகம் 114/6
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார்/அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில் – அகம் 144/5,6
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/11
வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார்/யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – அகம் 364/11,12
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/19
TOP


உள்ளார்-கொல் (3)

உள்ளார்-கொல் நாம் மருள்-உற்றனம்-கொல் – ஐங் 340/2
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல்/கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற – கலி 27/12,13
வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல்/என ஆங்கு – கலி 27/20,21
TOP


உள்ளார்-கொல்லோ (8)

உள்ளார்-கொல்லோ தோழி துணையொடு – நற் 92/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கொடும் சிறை – நற் 241/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கள்வர் – குறு 16/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கிள்ளை – குறு 67/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி உள்ளியும் – குறு 232/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ் – ஐங் 456/1
உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும் – அகம் 235/2
நம் உடை உலகம் உள்ளார்-கொல்லோ/யாங்கு என உணர்கோ யானே வீங்குபு – அகம் 273/8,9
TOP


உள்ளாள் (8)

கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள்/ஒழுகு நீர் நுணங்கு அறல் போல – நற் 110/11,12
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள்/மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/4,5
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள்/நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/6,7
ஈன்று புறந்தந்த எம்மும் உள்ளாள்/வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப – அகம் 35/1,2
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு – அகம் 105/8
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள்/ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/2,3
உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென – அகம் 153/7
தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள்/ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ – அகம் 383/1,2
TOP


உள்ளான் (1)

நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/14
TOP


உள்ளான்-கொல்லோ (1)

உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ/செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை – கலி 147/39,40
TOP


உள்ளி (59)

நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 279
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி/கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து – மலை 404,405
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி/வந்தோர் மன்ற அளியர்தாம் என – மலை 493,494
உள்ளி நொதுமலர் நேர்பு உரை தெள்ளிதின் – நற் 11/3
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு – நற் 192/11
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி/மீன் கண்துஞ்சும் பொழுதும் – நற் 319/9,10
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளி/நினைந்தனென் அல்லெனோ பெரிதே நினைந்து – குறு 99/1,2
இரை வேட்டு எழுந்த சேவல் உள்ளி/பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை – குறு 154/3,4
உள்ளி காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று – குறு 286/1
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து – குறு 344/5
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி/பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/3,4
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் – ஐங் 20/4
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் – ஐங் 66/3
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி/அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/1,2
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/5
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி/செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் மன்ற – ஐங் 473/1,2
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட – ஐங் 481/2
நின்னே உள்ளி வந்தனென் – ஐங் 492/4
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 493/4
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி/போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/4,5
வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி/காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு – பதி 90/54,55
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி/உகுவது போலும் என் நெஞ்சு எள்ளி – கலி 33/16,17
உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 81/22
உள்ளி வருகுவர்-கொல்லோ வளைந்து யான் – கலி 142/31
துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை – கலி 145/8
கள்வன்-பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி/பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப – கலி 145/37,38
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி/வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன் – அகம் 38/4,5
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி/அரும் செலவு ஆற்றா ஆரிடை ஞெரேரென – அகம் 39/14,15
பெறு நாள் யாணர் உள்ளி பையாந்து – அகம் 57/4
சென்று படு விறல் கவின் உள்ளி என்றும் – அகம் 75/14
நின வாய் செத்து நீ பல உள்ளி/பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் – அகம் 126/1,2
சென்றோர் உள்ளி சில் வளை நெகிழ – அகம் 163/4
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி/தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் – அகம் 210/7,8
புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி/அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி – அகம் 291/18,19
உள்ளி_விழவின் அன்ன – அகம் 368/18
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி/குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட – அகம் 371/3,4
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி/வம்பலர் ஆகியும் கழிப மன்ற – அகம் 377/12,13
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி/நாற்ற நாட்டத்து அறு_கால்_பறவை – புறம் 70/10,11
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை – புறம் 121/1
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி/வந்தெனன் எந்தை யானே என்றும் – புறம் 135/9,10
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ் – புறம் 138/4
உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே – புறம் 154/7
உள்ளி வருநர் உலைவு நனி தீர – புறம் 158/14
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற – புறம் 158/20
நொந்தனள் ஆகி நுந்தையை உள்ளி/பொடிந்த நின் செவ்வி காட்டு என பலவும் – புறம் 160/23,24
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி/செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே – புறம் 196/14,15
உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே – புறம் 203/8
உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால் – புறம் 204/11
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் – புறம் 211/7
வள்ளியோர் காணாது உய் திறன் உள்ளி/நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு – புறம் 370/1,2
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி/குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/13,14
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால் – புறம் 375/14
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி/ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 393/9,10
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/12
உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் – புறம் 398/14
கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும் – புறம் 399/13
TOP


உள்ளி_விழவின் (2)

உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
உள்ளி_விழவின் அன்ன – அகம் 368/18
TOP


உள்ளிய (13)

பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன் – பொரு 64
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய/வினை முடித்து அன்ன இனியோள் – நற் 3/7,8
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே – ஐங் 415/2
வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய/நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/6,7
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய/நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் – அகம் 162/17,18
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை – அகம் 240/2
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய/பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும் – அகம் 299/2,3
உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல – அகம் 317/20
உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய/விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/16,17
வல்லே களை-மதி அத்தை உள்ளிய/விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை – புறம் 266/10,11
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/7
பழு மரம் உள்ளிய பறவை போல – புறம் 370/11
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா – புறம் 393/7
TOP


உள்ளியது (5)

உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 54/2
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை – பரி 18/9
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/3
உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள் – புறம் 211/10
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை – புறம் 323/3
TOP


உள்ளியும் (6)

சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு – முல் 72
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள் – நற் 298/6
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி உள்ளியும்/வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ – குறு 232/1,2
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் – அகம் 39/2
உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட – அகம் 78/14
உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும்/சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர்-கொல்லோ – அகம் 235/2,3
TOP


உள்ளின் (4)

உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண் – நற் 184/6
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது – குறு 102/1
உள்ளின் உள் நோய் மல்கும் – குறு 150/4
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ – கலி 81/21
TOP


உள்ளினர் (1)

நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/5
TOP


உள்ளினள் (1)

உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை – நற் 59/8
TOP


உள்ளினள்-கொல்லோ (1)

என்னும் உள்ளினள்-கொல்லோ தன்னை – ஐங் 372/1
TOP


உள்ளினன் (1)

உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு – குறி 200
TOP


உள்ளினிர் (2)

உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த – மலை 65
உள்ளினிர் என்பது அறிந்தனள் என் தோழி – கலி 4/8
TOP


உள்ளினும் (1)

உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5
TOP


உள்ளினென் (4)

உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய – நற் 3/7
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே முள் எயிற்று – நற் 62/5
உள்ளினென் உறையும் என் கண்டு மெல்ல – நற் 370/9
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளி – குறு 99/1
TOP


உள்ளினேனே (1)

முன் உள்ளுவோனை பின் உள்ளினேனே/ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே – புறம் 132/1,2
TOP


உள்ளினை (4)

தெளியா நோக்கம் உள்ளினை உளி வாய் – அகம் 33/10
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என – அகம் 291/22
உள்ளினை வாழி என் நெஞ்சே கள்ளின் – அகம் 343/16
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் – அகம் 365/11
TOP


உள்ளீடா (1)

இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா/பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல் – பரி 9/17,18
TOP


உள்ளீடு (2)

தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 442
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி 2/12
TOP


உள்ளு-தொறு (3)

உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி – அகம் 19/12
உள்ளு-தொறு படூஉம் பல்லி – அகம் 351/16
TOP


உள்ளு-தொறும் (11)

உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 100/1
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 107/1
விலங்கு மலை ஆர் ஆறு உள்ளு-தொறும்/நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே – நற் 154/11,12
குன்ற நாடனை உள்ளு-தொறும்/நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/9,10
நள்ளென் யாமத்து உள்ளு-தொறும் படுமே – நற் 333/12
ஒண் நுதல் அரிவையை உள்ளு-தொறும்/தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/4,5
உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சம் – ஐங் 445/4
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும்/துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே – ஐங் 448/5,6
உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சமொடு – ஐங் 495/4
நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும் – அகம் 58/10
உள்ளு-தொறும் பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே – அகம் 220/10
TOP


உள்ளு-தோறு (2)

உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி – நற் 96/10
உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி – நற் 96/10
TOP


உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு (1)

உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி – நற் 96/10
TOP


உள்ளுதல் (1)

உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று – அகம் 361/13
TOP


உள்ளுதற்கு (1)

உள்ளுதற்கு இனிய மன்ற செல்வர் – ஐங் 356/1
TOP


உள்ளுதும் (1)

உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே – புறம் 197/18
TOP


உள்ளுநர் (5)

உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே – பதி 13/19
உள்ளுநர் உரைப்போர் உரையொடு சிறந்தன்று – பரி 2/35
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/19
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/17
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/8
TOP


உள்ளுப (1)

உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/21
TOP


உள்ளுபவோ (1)

உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ/கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/14,15
TOP


உள்ளுபு (2)

யாம் தன் உள்ளுபு மறந்தறியேமே – ஐங் 298/4
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் – அகம் 301/2
TOP


உள்ளும் (6)

இது-மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே – ஐங் 487/1
நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும்/போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் – கலி 109/3,4
உள்ளாது அமைந்தோர் உள்ளும்/உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/24,25
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/17
நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி – கலி 147/31
தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் – அகம் 373/9
TOP


உள்ளுமோ (2)

எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல – புறம் 48/7
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன் – புறம் 389/5
TOP


உள்ளுவது (1)

உள்ளுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/16
TOP


உள்ளுவர் (1)

நின் நாடு உள்ளுவர் பரிசிலர் – புறம் 38/17
TOP


உள்ளுவர்-கொல்லோ (1)

உள்ளுவர்-கொல்லோ நின் உணராதோரே – பதி 51/24
TOP


உள்ளுவன (1)

விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப – நற் 281/6
TOP


உள்ளுவாய் (1)

சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய்/வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்ற-கால் – கலி 69/23,24
TOP


உள்ளுவார் (1)

தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார்/ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/10,11
TOP


உள்ளுவை (2)

நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே – அகம் 270/15
உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய – அகம் 353/16
TOP


உள்ளுவோனை (1)

முன் உள்ளுவோனை பின் உள்ளினேனே – புறம் 132/1
TOP


உள்ளுள் (3)

பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் – பரி 7/21
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள்/உருகுவான் போலும் உடைந்து – கலி 60/10,11
உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25
TOP


உள்ளூர் (6)

உள்ளூர் மாஅத்த முள் எயிற்று வாவல் – நற் 87/1
உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன – நற் 231/6
உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் – குறு 85/2
கள்ளின் கேளிர் ஆத்திரை உள்ளூர்/பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/1,2
கள் உடை கலத்தர் உள்ளூர் கூறிய – புறம் 178/8
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் – புறம் 333/4
TOP


உள்ளே (4)

ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/52
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
நினைப்பினும் கண் உள்ளே தோன்றும் அனைத்தற்கே – கலி 145/53
உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென – அகம் 305/14
TOP


உள்ளேம் (1)

உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளேம்/நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு – புறம் 197/16,17
TOP


உள்ளேன் (4)

உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – குறு 243/5
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 142/3
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் – புறம் 150/3
உள்ளேன் வாழியர் யான் என பன் மாண் – புறம் 365/9
TOP


உள்ளோர் (1)

ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர்/கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல – கலி 81/25,26
TOP


உள்ளோர்க்கு (1)

உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக – அகம் 258/13
TOP


உள (23)

கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/2
சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே – குறு 117/6
நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள/நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள – பரி 4/25,26
நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள/நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள – பரி 4/26,27
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள/நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள – பரி 4/27,28
நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள/நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள – பரி 4/28,29
நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள/நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள – பரி 4/29,30
நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள/நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள – பரி 4/30,31
நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள/நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள – பரி 4/31,32
நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள/அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/32,33
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை – பரி 4/64
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/21
வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/14
நீங்கும்-கால் நெகிழ்பு ஓடும் வளை எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/18
பாராட்டா-கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/22
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள/காண்-தக்காய் என் காட்டி காண் – கலி 117/8,9
உள என உணர்ந்தனை ஆயின் ஒரூஉம் – அகம் 327/4
வழுவாய் மருங்கில் கழுவாயும் உள என – புறம் 34/4
ஒவ்வா யா உள மற்றே வெல் போர் – புறம் 167/9
இயைந்த வைகல் உள ஆகியரோ – புறம் 190/12
கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/11
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள/பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் – புறம் 383/9,10
TOP


உள-கொல் (1)

இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என – புறம் 19/14
TOP


உள-கொல்லோ (1)

என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் – கலி 47/11
TOP


உளத்தின் (1)

உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன் – புறம் 376/19
TOP


உளது-கொல் (1)

தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல்/போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/9,10
TOP


உளதோ (1)

மெய் யாண்டு உளதோ இ உலகத்தானே – அகம் 286/17
TOP


உளப்பட (6)

பழுவும் பாந்தளும் உளப்பட பிறவும் – குறி 259
சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும் – பதி 74/19
பிணிமுகம் உளப்பட பிறவும் ஏந்தி – பரி 8/101
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி – அகம் 156/15
மாவும் மருளும் உளப்பட வாழ்நர்க்கு – புறம் 28/3
வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் – புறம் 71/14
TOP


உளம் (14)

உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு – நற் 285/4
விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என – பரி 6/21
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/70
உளம் என்னா நுந்தை மாட்டு எவ்வம் உழப்பார் – கலி 80/12
உன்னம் கொள்கையொடு உளம் கரந்து உறையும் – அகம் 65/1
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர – அகம் 163/3
மையல் வேழம் மெய் உளம் போக – அகம் 388/23
வளன் வலி-உறுக்கும் உளம் இலாளரோடு – புறம் 190/4
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப – புறம் 229/16
எஃகு உளம் கழிய இரு நில மருங்கின் – புறம் 282/1
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக – புறம் 285/11
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே – புறம் 308/7
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
TOP


உளம்புநர் (1)

இலங்கு ஒளி மருப்பின் கைம்_மா உளம்புநர்/புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் – கலி 23/1,2
TOP


உளம்பும் (2)

ஆன் நுளம்பு உலம்பு-தொறு உளம்பும்/நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே – குறு 86/5,6
குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி – அகம் 94/8
TOP


உளமே (2)

நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – நற் 226/4
யாமும் பாரியும் உளமே/குன்றும் உண்டு நீர் பாடினிர் செலினே – புறம் 110/5,6
TOP


உளர் (19)

வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் – பொரு 17
உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற – சிறு 60
தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே – நற் 319/2
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/2
உள்ளது சிதைப்போர் உளர் எனப்படாஅர் – குறு 283/1
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி – குறு 312/6
நரம்பு உளர் முரற்கை போல – ஐங் 402/3
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் – பரி 21/63
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/8
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/12
அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/16
ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர்/ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/26,27
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
யார் இவன் என்னை விலக்குவான் நீர் உளர்/பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/1,2
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த – கலி 115/13
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் – அகம் 336/15
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் – புறம் 61/14
TOP


உளர்-கொல் (6)

கேட்போர் உளர்-கொல் இல்லை-கொல் போற்று என – நற் 50/6
யானே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் – நற் 104/8
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை – நற் 225/6
பிறரும் கேட்குநர் உளர்-கொல் உறை சிறந்து – குறு 86/3
யாண்டு உளர்-கொல் என கலிழ்வோள் எய்தி – அகம் 47/14
யாமே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் – அகம் 202/9
TOP


உளர்-கொல்லோ (2)

யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர் – குறு 195/3
யாண்டு உளர்-கொல்லோ தோழி ஈண்டு இவர் – குறு 285/3
TOP


உளர்-மன்னோ (2)

பெண்டிர் உளர்-மன்னோ ஈங்கு – கலி 90/3
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ கூறு – கலி 94/16
TOP


உளர்-வயின் (1)

ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூ கொடி நுடங்க – பரி 17/16
TOP


உளர்தரு (1)

உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/2
TOP


உளர்தீயே (1)

கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே/இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/6,7
TOP


உளர்ந்த (1)

குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 72/20
TOP


உளர்ந்து (2)

ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து/காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் – சிறு 76,77
கூழை உளர்ந்து மோழைமை கூறவும் – அகம் 207/15
TOP


உளர்நரும் (1)

நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும்/சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் – பரி 9/63,64
TOP


உளர்ப்பு (2)

விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 198
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 109
TOP


உளர்பு (2)

வளரா வாடை உளர்பு நனி தீண்டலின் – நற் 241/4
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ – அகம் 98/9
TOP


உளர்வின் (1)

நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின்/யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/8,9
TOP


உளர (5)

மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர/நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின் – திரு 142,143
வீ பெய் கூந்தல் வீசு வளி உளர/ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே – நற் 264/5,6
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல் – ஐங் 153/3
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர/சிறு முல்லை நாறியதற்கு குறு மறுகி – கலி 105/53,54
விரை வளர் கூந்தல் வரை வளி உளர/கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி – புறம் 133/4,5
TOP


உளரி (3)

வார்-உறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு – குறு 82/1
நீல பைம் போது உளரி புதல – குறு 110/3
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து – அகம் 389/2
TOP


உளரிய (4)

உறு வளி உளரிய அம் தளிர் மாஅத்து – குறு 278/1
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/49
நறும் கதுப்பு உளரிய நன்னர் அமையத்து – அகம் 39/22
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14
TOP


உளரினள் (1)

ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி – அகம் 102/5
TOP


உளரும் (4)

பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/2
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ – ஐங் 186/2
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும்/தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/9,10
உளரும் கூந்தல் நோக்கி களர – புறம் 260/4
TOP


உளரே (4)

காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே/நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் – மலை 279,280
இளையரும் மடவரும் உளரே/அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே – குறு 246/7,8
இனைத்து என்போரும் உளரே அனைத்தும் – புறம் 30/7
சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று – புறம் 89/6
TOP


உளரோ (8)

பெரு நன்று ஆற்றின் பேணாரும் உளரோ/ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு – குறு 115/1,2
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே – குறு 130/5
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/5
இனி யார் உளரோ நின் முன்னும் இல்லை – பதி 45/18
சேவடி தொழாரும் உளரோ அவற்றுள் – பரி 3/19
தருநரும் உளரோ இ உலகத்தான் என – அகம் 75/16
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என – புறம் 89/3
பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே – புறம் 90/13
TOP


உளவே (5)

கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்பு-மார் உளவே/குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி – மலை 199,200
இறை படு நீழல் பிறவும்-மார் உளவே – நற் 172/10
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே/அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல – பரி 5/15,16
இவை பாராட்டிய பருவமும் உளவே இனியே – அகம் 26/11
TOP


உளவோ (6)

நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே – குறு 2/5
மருவின் இனியவும் உளவோ/செல்வாம் தோழி ஒல்வாங்கு நடந்தே – குறு 322/6,7
பொய்யும் உளவோ என்றனன் பையென – அகம் 48/19
அரியவும் உளவோ நினக்கே அதனால் – புறம் 56/16
இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ/இன்னும் கேள்-மின் நும் இசை வாழியவே – புறம் 58/18,19
மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ/மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய – புறம் 90/3,4
TOP


உளன் (6)

யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல் – கலி 147/28
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை – கலி 147/40
இன்று உளன் ஆயின் நன்று-மன் என்ற நின் – புறம் 53/13
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் – புறம் 86/3
எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன் வைகல் – புறம் 87/2
உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி – புறம் 309/6
TOP


உளன்-கொல்லோ (4)

ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ/வேறு புல நன் நாட்டு பெய்த – குறு 176/5,6
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ/கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் – குறு 325/4,5
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ/இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை – புறம் 235/16,17
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ/குன்றத்து அன்ன களிற்றொடு பட்டோன் – புறம் 307/1,2
TOP


உளனா (1)

உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/7
TOP


உளனே (2)

உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/19
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/9
TOP


உளனோ (3)

யான் எவன் உளனோ தோழி தானே – அகம் 305/11
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் – புறம் 86/2
யாண்டு உளனோ என வினவுதி ஆயின் – புறம் 282/3
TOP


உளாய் (1)

புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ – கலி 66/14
TOP


உளான் (2)

புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
இனத்து உளான் எந்தைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ – கலி 108/32
TOP


உளானே (1)

நா நவில் புலவர் வாய் உளானே – புறம் 282/11
TOP


உளி (12)

அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத – சிறு 52
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு – சிறு 252
உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி – பெரும் 92
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு – நெடு 119
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/3
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி_உளி – குறு 304/1
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை – ஐங் 321/1
தெளியா நோக்கம் உள்ளினை உளி வாய் – அகம் 33/10
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் – அகம் 55/3
எறி_உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் – அகம் 210/2
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/20
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ – அகம் 343/7
TOP


உளியம் (3)

குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம்/பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு – திரு 313,314
நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம்/ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின் – அகம் 81/1,2
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் – அகம் 88/14
TOP


உளியமும் (1)

அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும்/புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் – குறி 252,253
TOP


உளியர் (1)

நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641
TOP


உளீரோ (1)

வருவீர் உளீரோ எனவும் – குறு 118/4
TOP


உளெனே (4)

உளெனே வாழி தோழி வளை நீர் – நற் 199/5
உளெனே வாழி தோழி சாரல் – குறு 125/2
உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என் – குறு 133/4
இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை – குறு 310/5
TOP


உளெனோ (1)

உளெனோ வாழி தோழி விளியாது – குறு 316/3
TOP


உளே (2)

தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
கை உளே மாய்ந்தான் கரந்து – கலி 142/36
TOP


உளேம் (1)

நாம் உளேம் ஆக பிரியலன் தெளிமே – குறு 273/8
TOP


உளேனே (1)

ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/7
TOP


உளை (52)

உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 28
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 164
வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள – சிறு 92
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு – பெரும் 27
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் – பெரும் 320
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி – பெரும் 488
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி – நெடு 93
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/8
வால் உளை பொலிந்த புரவி – நற் 135/8
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் – நற் 185/4
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – நற் 270/8
விரி உளை நன் மா கடைஇ – நற் 367/11
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – குறு 281/4
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் – ஐங் 7/4
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன – ஐங் 13/1
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் – ஐங் 19/3
விரி உளை நன் மா பூட்டி – ஐங் 488/3
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும் – பதி 20/15
உளை பொலிந்த மா – பதி 22/17
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் – பதி 38/7
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை/கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் – பதி 41/25,26
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/15
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி – பதி 65/2
வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் – பதி 88/15
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/3
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை/நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் – கலி 96/9,10
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/20
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – அகம் 4/8
களையும் இடனால் பாக உளை அணி – அகம் 64/1
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – அகம் 83/2
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து – அகம் 102/1
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி – அகம் 107/17
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – அகம் 125/16
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/19
விரி உளை நன் மான் கடைஇ – அகம் 194/18
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய – அகம் 234/4
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை/கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட – அகம் 354/6,7
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் – அகம் 376/17
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் – அகம் 388/4
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/13
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி – புறம் 4/13
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/5
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/18
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த – புறம் 273/3
மான் உளை அன்ன குடுமி – புறம் 310/7
உளை அணி புரவி வாழ்க என – புறம் 373/14
அலங்கு உளை அணி இவுளி – புறம் 382/4
TOP


உளைந்தீயாய் (1)

ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் – கலி 95/14
TOP


உளைய (5)

செ உளைய மா ஊர்ந்து – பதி 34/4
இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் – கலி 138/24
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/21
இளையன் இவன் என உளைய கூறி – புறம் 72/2
கொய் உளைய மா என்கோ – புறம் 387/23
TOP


உளையவும் (1)

அனையவை உளையவும் யான் நினக்கு உரைத்ததை – கலி 59/23
TOP


உளையின் (1)

பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி – நற் 311/1
TOP


உளையும் (1)

சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு – புறம் 352/15
TOP


உளைவு (1)

உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
TOP


உற்கம் (1)

திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் – புறம் 41/4
TOP


உற்கவும் (1)

திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும்/பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் – புறம் 41/4,5
TOP


உற்ற (81)

பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 595
பழம் செருக்கு உற்ற நும் அனந்தல் தீர – மலை 173
சிறுமை உற்ற களையா பூசல் – மலை 314
பெரும் புலம்பு உற்ற நெஞ்சமொடு பல நினைந்து – நற் 31/6
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல் – நற் 61/8
உறாஅ நோக்கம் உற்ற என் – நற் 75/9
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/4
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 80/9
வேய் வனப்பு உற்ற தோளை நீயே – நற் 82/2
இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே – நற் 128/11
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 140/11
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு – நற் 177/2
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் – நற் 250/7
தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/3
உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென் – நற் 360/10
சூர்_அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே – குறு 261/8
களைவோர் இலை யான் உற்ற நோயே – குறு 305/8
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே – ஐங் 31/4
தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே – ஐங் 37/4
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே – ஐங் 53/1
பழன ஊர நீ உற்ற சூளே – ஐங் 53/4
தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே – ஐங் 187/5
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5
விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே – ஐங் 227/5
வாள் வனப்பு உற்ற அருவி – ஐங் 312/3
சேஎர் உற்ற செல் படை மறவர் – பதி 41/11
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற/வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/17,18
இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த – பதி 64/17
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 3/20
பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி 10/36
களிறு போர் உற்ற களம் போல நாளும் – பரி 10/110
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு – பரி 11/114
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/12
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற/நோய் உரைக்கல்லான் பெயரும்-மன் பல் நாளும் – கலி 37/4,5
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் – கலி 37/11
ஒடுங்கா எழில் வேழம் வீழ் பிடிக்கு உற்ற/கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/26,27
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற/சூள் பேணான் பொய்த்தான் மலை – கலி 41/19,20
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் – கலி 47/11
முற்று எழில் நீல மலர் என உற்ற/இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/20,21
எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/14
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/21
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற/முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/1,2
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் – கலி 91/10
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற/வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/18,19
நீ உற்ற நோய்க்கு மருந்து – கலி 107/26
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா – கலி 107/27
யாயும் அறிய உரைத்தீயின் யான் உற்ற/நோயும் களைகுவை-மன் – கலி 111/23,24
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற/உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/15,16
நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற/அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு – கலி 142/16,17
நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 144/10
குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் – கலி 144/12
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற/அல்லல் களைவார் இலேன் – கலி 144/53,54
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
யான் உற்ற எவ்வம் உரைப்பின் பலர் துயிற்றும் – கலி 146/36
கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள் – கலி 149/8
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/11
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
செறி தொடி உற்ற செல்லலும் பிறிது என – அகம் 98/28
சேயர் என்றலின் சிறுமை உற்ற என் – அகம் 113/21
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர் – அகம் 136/21
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை – அகம் 141/25
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/8
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர் – அகம் 208/15
செலல் மாண்பு உற்ற நும்-வயின் வல்லே – அகம் 215/5
செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/21
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/4
வல்லோன் தைஇய வரி வனப்பு உற்ற/அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப – புறம் 33/16,17
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து – புறம் 62/6
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை – புறம் 166/25
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/15
இன்னாது உற்ற அறன் இல் கூற்றே – புறம் 255/4
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் – புறம் 279/5
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள் – புறம் 382/2
நிறன் உற்ற அராஅ போலும் – புறம் 382/14
TOP


உற்றது (9)

உற்றது மன்னும் ஒரு நாள் மற்று அது – குறு 271/3
மருளி யான் மருள்-உற இவன் உற்றது எவன் என்னும் – கலி 59/10
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு – கலி 110/15
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று – கலி 113/26
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/16
உற்றது உசாவும் துணை – கலி 138/25
எல்லா நீ உற்றது எவனோ மற்று என்றீரேல் என் சிதை – கலி 142/19
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ – கலி 147/11
TOP


உற்றமை (1)

தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் – நற் 245/10
TOP


உற்றவர் (2)

கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் – கலி 76/8
நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள் – கலி 77/14
TOP


உற்றவரை (1)

ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை/தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி – பரி 24/22,23
TOP


உற்றன்றால் (1)

பெரு விதுப்பு உற்றன்றால் நோகோ யானே – குறு 131/6
TOP


உற்றன்று (3)

நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/28
உற்றன்று ஆயினும் உய்வு இன்று மாதோ – புறம் 226/2
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
TOP


உற்றன (7)

கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 108
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன/ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/2,3
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல் – பரி 17/20
பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி – கலி 131/25
பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி – கலி 131/25
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை – கலி 131/26
கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும் – அகம் 341/2
TOP


உற்றனவும் (1)

வள் உகிர் போழ்ந்தனவும் வாள் எயிறு உற்றனவும்/ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார் – கலி 88/11,12
TOP


உற்றனள் (2)

அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே – அகம் 209/2
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும் – அகம் 310/6
TOP


உற்றனிர் (1)

உற்றனிர் போல வினவுதிர் மற்று இது – கலி 146/12
TOP


உற்றனென் (2)

உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே – புறம் 154/7
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் – புறம் 161/20
TOP


உற்றனை (5)

யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை/வருந்தல் வாழி தோழி யாம் சென்று – நற் 88/1,2
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர் – குறு 163/1
இவள் அணங்கு உற்றனை போறி – ஐங் 58/3
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை/நீயும் தாயை இவற்கு என யான் தன் – அகம் 16/12,13
TOP


உற்றனையால் (1)

அரிது உற்றனையால் பெரும உரிதினின் – அகம் 10/7
TOP


உற்றாய் (3)

மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
பேது உற்றாய் போல பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய் – கலி 56/28
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய்/பேணாய் நீ பெட்ப செயல் – கலி 91/23,24
TOP


உற்றார் (2)

தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார்/இடுக்கண் தவிர்ப்பான் மலை – கலி 40/13,14
அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/10
TOP


உற்றாரின் (1)

தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் உற்றாரின்/நீங்கலம் என்பான் மலை – கலி 40/28,29
TOP


உற்றாரை (1)

ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
TOP


உற்றால் (1)

அஞ்சி கழியாமோ அன்பு உற்றால் என்மரும் – பரி 12/54
TOP


உற்றாள் (1)

தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
TOP


உற்றாள்-கொல்லோ (1)

என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண் – கலி 144/2
TOP


உற்றாளை (1)

பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை/பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் – கலி 99/10,11
TOP


உற்றிசினே (1)

பேது உற்றிசினே காதலம் தோழி – அகம் 135/6
TOP


உற்றீயா (1)

யாம் வீழ்தும் என்று தன் பின் செலவும் உற்றீயா/கூனி குழையும் குழைவு காண் – கலி 94/29,30
TOP


உற்றீயாள் (1)

உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் – கலி 104/68
TOP


உற்று (30)

வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று/எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம் – நற் 2/7,8
காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று/அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என – நற் 109/2,3
ஏனல் காவலின் இடை உற்று ஒருவன் – நற் 128/7
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/3
பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று/அது பிணி ஆக விளியலம்-கொல்லோ – நற் 377/4,5
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர் – குறு 61/4
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிது உற்று என – குறு 69/1
வேலி வெருகு இனம் மாலை உற்று என – குறு 139/2
ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய – குறு 197/3
சூடு நிலை உற்று சுடர்விடு தோற்றம் – பதி 74/14
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று/கதித்து எழு மாதிரம் கல்லென ஒலிப்ப – பதி 92/8,9
அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்று என ஒருசார் – பரி 7/24
நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க – பரி 7/85
மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் – பரி 20/91
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று/பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம் – பரி 22/16,17
அன்பு அன்று என்று யான் கூற அன்பு உற்று/காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் – கலி 2/25,26
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/13
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று/தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் தழூஉ – கலி 103/61,62
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று/உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண் – கலி 113/26,27
இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்பு உற்று/அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/29,30
உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே – கலி 144/64
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று/உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன் – அகம் 1/17,18
செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று/இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் – அகம் 29/5,6
ஆதிமந்தி போல பேது உற்று/அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார் – அகம் 45/14,15
ஆதிமந்தி பேது உற்று இனைய – அகம் 76/10
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று/பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய – அகம் 136/8,9
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று/விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ – அகம் 212/13,14
அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய – புறம் 90/6
கான சிற்றியாற்று அரும் கரை கால் உற்று/கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல – புறம் 260/22,23
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று/என்னொடு வினவும் வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 342/3,4
TOP


உற்று-உழி (1)

உற்று-உழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும் – புறம் 183/1
TOP


உற்றேன் (1)

தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள் – கலி 108/56
TOP


உற்றோர் (1)

உற்றோர் மறவா நோய் தந்து – ஐங் 278/4
TOP


உற்றோர்க்கு (1)

புகழ்தல் உற்றோர்க்கு மாயோன் அன்ன – புறம் 57/2
TOP


உற்றோரே (2)

பின் இரும் கூந்தல் அணங்கு உற்றோரே – ஐங் 173/4
தொண்டி அன்னோள் தோள் உற்றோரே – ஐங் 177/4
TOP


உற்றோன் (1)

சான்றோர் இருந்த அவையத்து உற்றோன்/ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல – புறம் 266/8,9
TOP


உற (108)

கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி – திரு 252
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் – மது 351
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை – மது 352
நால் வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர – மது 522
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 588
மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி – மது 653
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – நெடு 60
நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி – குறி 116
கையினும் கலத்தினும் மெய் உற தீண்டி – பட் 70
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி – மலை 404
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – மலை 505
வான் உற நிவந்த பெரு மலை கவாஅன் – நற் 53/4
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் – நற் 63/8
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
வலவன் கோல் உற அறியா – நற் 78/10
மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே – நற் 171/11
கூறுவென் வாழி தோழி முன் உற/நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி – நற் 233/6,7
கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி – நற் 240/3
எல்லை போகிய பொழுதின் எல் உற/பனி கால்கொண்ட பையுள் யாமத்து – நற் 241/9,10
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல – நற் 243/8
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற/காணார் முதலொடு போந்து என பூவே – நற் 275/1,2
மனை உற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை – நற் 277/5
அன்றிலும் என்பு உற நரலும் அன்றி – நற் 335/8
சேண் உற தோன்றும் குன்றத்து கவாஅன் – நற் 357/4
அகன் உற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே – குறு 29/7
பொய் வலாளன் மெய் உற மரீஇய – குறு 30/2
இறை உற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த – குறு 92/3
எழால் உற வீழ்ந்து என கணவன் காணாது – குறு 151/2
என்பு உற நலியினும் அவரொடு பேணி – குறு 305/2
கழனி ஊரன் மார்பு உற மரீஇ – ஐங் 29/3
மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் – ஐங் 337/2
முன் உற விரைந்த நீர் உரை-மின் – ஐங் 397/4
முன் உற கடவு-மதி பாக – ஐங் 483/3
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/21
கலிழும் கருவியொடு கை உற வணங்கி – பதி 24/26
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/9
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி – பதி 90/32
தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 2/73
அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/99
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
பேணாது ஒருத்தி பேது உற ஆயிடை – பரி 7/67
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/21
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் – பரி 9/53
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற/செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/47,48
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி – பரி 19/46
சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு – பரி 19/51
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/70
உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் – பரி 21/26
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது – பரி 23/6
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/9
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/4
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை – கலி 53/22
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை – கலி 73/2
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/3
வனப்பு உற கொள்வன நாடி அணிந்தனள் – கலி 82/19
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி – கலி 104/7
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் – கலி 105/30
நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி – கலி 105/33
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் – கலி 128/17
திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை – கலி 131/32
அருள் உற செயின் நுமக்கு அறனும்-மார் அதுவே – கலி 140/34
நீரை செறுத்து நிறைவு உற ஓம்பு-மின் – கலி 146/43
வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் – கலி 147/6
வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் – கலி 147/6
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப – அகம் 12/2
கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என – அகம் 61/2
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல் – அகம் 98/5
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற/பாசறை வருத்தம் வீட நீயும் – அகம் 124/7,8
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை – அகம் 131/1
வன்கணாளன் மார்பு உற வளைஇ – அகம் 153/5
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் – அகம் 153/17
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய் – அகம் 157/12
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய் – அகம் 157/12
எல்லை எம்மொடு கழிப்பி எல் உற/நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று – அகம் 200/10,11
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற/பன் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் – அகம் 203/10,11
வான் உற நிவந்த நீல் நிற பெரு மலை – அகம் 222/1
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற/வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/7,8
எல்லை பைப்பய கழிப்பி எல் உற/யாங்கு ஆகுவல்-கொல் யானே நீங்காது – அகம் 260/10,11
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின் – அகம் 266/1
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/8
விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து – அகம் 281/10
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும் – அகம் 290/7
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற/புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய – அகம் 294/2,3
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/12
சேண் உற சென்று வறும் சுனை ஒல்கி – அகம் 315/9
எல்லி முன் உற செல்லும்-கொல்லோ – அகம் 321/13
நாள் உற தோன்றிய நயவரு வனப்பின் – அகம் 335/17
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி – அகம் 386/4
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் – புறம் 17/26
விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை – புறம் 75/11
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே – புறம் 97/3
மார்பு உற சேர்ந்து ஒல்கா – புறம் 98/9
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற/கழை வளர் சிலம்பின் வழையொடு நீடி – புறம் 158/20,21
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/17
சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை – புறம் 217/11
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த – புறம் 224/5
விசும்பு உற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர் – புறம் 231/4
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து – புறம் 243/6
கொய் மழி தலையொடு கைம்மை உற கலங்கிய – புறம் 261/17
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற/கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/3,4
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற/ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் – புறம் 393/14,15
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு – புறம் 397/13
TOP


உற_உற (1)

சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
TOP


உறங்க (2)

தீம் சேற்று கூவியர் தூங்குவனர் உறங்க/விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய – மது 627,628
வாள் மருங்கு இலோர் காப்பு உறங்க/அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த – புறம் 22/13,14
TOP


உறங்கவும் (1)

மைந்து உடை யானை கை வைத்து உறங்கவும்/திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் – புறம் 229/18,19
TOP


உறங்கு-வயின் (1)

பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி – நற் 221/11
TOP


உறங்கும் (8)

வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை – குறு 5/2
தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய் – குறு 34/2
தனி குருகு உறங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 144/2
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும்/நன் மலை நாடன் பிரிதல் – ஐங் 268/3,4
மறம் புகல் மழ களிறு உறங்கும் நாடன் – அகம் 102/9
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர – அகம் 286/7
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல் – அகம் 306/5
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை – புறம் 384/2
TOP


உறத்தூர் (1)

அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண் – அகம் 266/13
TOP


உறந்தை (16)

பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி – பட் 285
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து – நற் 400/7
வளம் கெழு சோழர் உறந்தை பெரும் துறை – குறு 116/2
கறங்கு இசை விழவின் உறந்தை குணாது – அகம் 4/14
பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 6/5
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/5
நொச்சி வேலி தித்தன் உறந்தை/கல் முதிர் புறங்காட்டு அன்ன – அகம் 122/21,22
இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 137/6
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/14
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் – அகம் 237/14
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன – அகம் 369/14
காவிரி படப்பை உறந்தை அன்ன – அகம் 385/4
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து – புறம் 39/8
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே – புறம் 58/9
உறந்தை அன்ன உரை சால் நன் கலம் – புறம் 352/10
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது – புறம் 395/19
TOP


உறந்தையும் (1)

ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 83
TOP


உறந்தையொடு (1)

பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு/உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/7,8
TOP


உறந்தையோனே (2)

உறந்தையோனே குருசில் – புறம் 68/18
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தையோனே/பொருநர்க்கு ஓங்கிய வேலன் ஒரு நிலை – புறம் 69/12,13
TOP


உறல் (14)

உறல் முறை மரபின் கூற்றத்து – குறு 267/7
இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க – குறு 314/5
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/2
பிரிந்து உறல் அறியா விருந்து கவவி – ஐங் 419/2
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள் உறல் வையை – பரி 6/73
உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் – கலி 8/4
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே – கலி 8/23
உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள் – கலி 30/13
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/21
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/11
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல் – அகம் 191/15
உறல் இன் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே – அகம் 213/24
நன் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம் – அகம் 399/3
TOP


உறலே (1)

ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே – அகம் 236/21
TOP


உறவி (1)

ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் – அகம் 339/10
TOP


உறவு (2)

விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை – புறம் 20/19
தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின் – புறம் 395/24
TOP


உறவே (5)

பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே – நற் 71/11
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே – அகம் 230/16
இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே – புறம் 72/18
TOP


உறழ் (58)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப – திரு 85
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும் – பெரும் 352
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் – நெடு 37
கொள் உறழ் நறும் கல் பல கூட்டு மறுக – நெடு 50
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு – குறி 158
உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும் – பட் 171
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி – நற் 225/1
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி – நற் 287/1
புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட – குறு 328/7
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் – ஐங் 273/1
வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு – பதி 21/37
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை – பதி 23/20
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி – பதி 68/17
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி – பதி 69/1
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை – கலி 4/13
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/18
அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
வரை உறழ் நீள் மதில் வாய் சூழ்ந்த வையை – கலி 92/12
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/59
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் – கலி 104/24
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/54
உரும் உறழ் முரசின் தென்னவற்கு – கலி 104/79
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/12
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள – அகம் 32/3
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 61/15
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம் – அகம் 126/12
முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவில் – அகம் 172/11
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம் – அகம் 173/15
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப – அகம் 181/6
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
பிறை உறழ் மருப்பின் கடுங்கண் பன்றி – அகம் 322/10
கால்வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே – அகம் 323/13
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 334/8
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
போது உறழ் கொண்ட உண்கண் – அகம் 354/13
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி – அகம் 375/13
உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின – புறம் 22/2
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/11
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் – புறம் 61/16
உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும் – புறம் 249/6
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி – புறம் 345/9
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள – புறம் 362/2
அரவு உறழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 368/18
வரை உறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும் – புறம் 398/26
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு – புறம் 398/27
TOP


உறழ்த்தோள் (1)

ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல் – பரி 20/41
TOP


உறழ்ந்த (1)

குன்று உறழ்ந்த களிறு என்கோ – புறம் 387/22
TOP


உறழ்ந்து (3)

கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி – பதி 16/1
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை – கலி 89/13
TOP


உறழ்ந்தும் (2)

வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும்/சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி – பொரு 23,24
நிறைந்தும் உறழ்ந்தும் நிமிர்ந்தும் தொடர்ந்தும் – பரி 19/82
TOP


உறழ்பு (3)

உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை – பதி 25/10
இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/37
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன – பரி 20/44
TOP


உறழ (9)

முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று – மது 181
பெயல் உறழ கணை சிதறி – மது 183
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர் – மது 282
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து – நெடு 130
உறழ நனை வேங்கை ஒள் இணர் மலர – பரி 15/32
எரி உரு உறழ இலவம் மலர – கலி 33/10
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர – கலி 33/11
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/10
கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ/ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/17,18
TOP


உறழும் (7)

செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/6
தன் உரு உறழும் பாற்கடல் நாப்பண் – பரி 13/27
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/44
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 13/46
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/3
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய் – அகம் 223/4
இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின் – புறம் 297/2
TOP


உறற்கு (1)

உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/14
TOP


உறாற்க (1)

முள்ளும் நோவ உறாற்க தில்ல – புறம் 171/13
TOP


உறாஅ (8)

தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ/மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி – நற் 69/6,7
உறாஅ நோக்கம் உற்ற என் – நற் 75/9
உறாஅ வறு முலை மடாஅ – ஐங் 128/2
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
உறாஅ அரைச நின் ஓலை-கண் கொண்டீ – கலி 147/43
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ/காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு-வயின் ஓடலின் – அகம் 39/8,9
நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு – அகம் 124/4
எல் இடை உறாஅ அளவை வல்லே – அகம் 344/7
TOP


உறாஅது (2)

தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய – கலி 139/16
எருது கால் உறாஅது இளைஞர் கொன்ற – புறம் 327/1
TOP


உறாஅமை (1)

முறை நாள் கழிதல் உறாஅமை காண்டை – கலி 12/14
TOP


உறாஅலின் (1)

இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின்/நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/14,15
TOP


உறாஅன் (1)

இரந்து குறை உறாஅன் பெயரின் – ஐங் 228/3
TOP


உறி (3)

உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 171
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி/ஞெலி_கோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி – நற் 142/2,3
உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும் – கலி 9/2
TOP


உறியன் (1)

திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன் – அகம் 274/6
TOP


உறியொடு (1)

இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/2
TOP


உறின் (6)

கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ – கலி 13/13
வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ – கலி 13/21
திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும் – கலி 140/17
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின்/முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா – அகம் 104/4,5
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின்/ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர – அகம் 116/3,4
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல – அகம் 160/9
TOP


உறினும் (4)

இணை படை தானை அரசோடு உறினும்/கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் – கலி 15/3,4
ஒரு நாள் விழுமம் உறினும் வழி நாள் – அகம் 18/9
மிக பேர் எவ்வம் உறினும் எனைத்தும் – புறம் 197/15
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும்/துன் அரும் பரிசில் தரும் என – புறம் 394/16,17
TOP


உறீஇ (8)

எல் வளை ஞெகிழ்த்தோர்க்கு அல்லல் உறீஇ/சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா – நற் 56/4,5
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇ/கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/3,4
பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபு உறீஇ/கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது – கலி 13/24,25
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ/உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல் – கலி 113/2,3
மாண உருக்கிய நன் பொன் மணி உறீஇ/பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின் – கலி 117/1,2
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/2
பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ/புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/2,3
TOP


உறீஇய (7)

குன்ற நாடன் உறீஇய நோயே – ஐங் 246/6
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய/ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – கலி 60/16,17
நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/28
தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய/காம கடல் அகப்பட்டு – கலி 139/16,17
ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ – கலி 144/61
கான நாடன் உறீஇய நோய்க்கு என் – அகம் 222/2
கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே – அகம் 358/15
TOP


உறீஇயாள் (1)

உறீஇயாள் ஈத்த இ மா – கலி 139/19
TOP


உறீஇயான் (2)

அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு – கலி 142/17
யான் வேண்டு ஒருவன் என் அல்லல் உறீஇயான்/தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது – கலி 145/41,42
TOP


உறீஇயினள் (1)

துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் – நற் 8/5
TOP


உறீஇயினான் (1)

எவ்வம் உறீஇயினான் குன்று – கலி 42/24
TOP


உறு (149)

உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் – திரு 173
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து – திரு 188
பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் – பொரு 28
உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் – சிறு 122
உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 174
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர் – மது 152
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை – மது 309
விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி – குறி 168
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ் கனைத்து இறைஞ்சி – மலை 117
சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின் – மலை 300
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி – மலை 516
மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை – நற் 20/9
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/9
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் – நற் 60/7
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா – நற் 90/10
நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே – நற் 123/12
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி – நற் 132/3
நாம் உறு துயரம் செய்யலர் என்னும் – நற் 133/7
உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது – நற் 164/9
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடி பெயரும் – நற் 204/10
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி – நற் 216/3
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும் – நற் 216/4
எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை – நற் 247/4
பலவு உறு குன்றம் போல – நற் 253/8
தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல – நற் 275/4
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/5
உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல் – நற் 300/3
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ – நற் 313/1
உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும் – நற் 336/7
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல் – நற் 345/3
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே – நற் 348/10
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன் – நற் 363/4
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் – நற் 366/2
பெயல் உறு நீலம் போன்றன விரலே – நற் 379/9
அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே – நற் 389/11
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/7
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி – நற் 399/5
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின் – குறு 169/1
பெயல் மழை துறந்த புலம்பு உறு கடத்து – குறு 174/1
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
உறு வளி உளரிய அம் தளிர் மாஅத்து – குறு 278/1
உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில் – குறு 296/3
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல் – குறு 314/1
தீ உறு தளிரின் நடுங்கி – குறு 383/5
செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் – குறு 385/3
தன் உறு விழுமம் களைஞரோ இலளே – குறு 397/8
தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே – ஐங் 32/4
அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி – ஐங் 173/2
நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை – ஐங் 241/1
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
வள் எயிற்று செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்கு – ஐங் 323/1
மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் – ஐங் 338/3
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி – ஐங் 360/3
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/2
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – ஐங் 363/4
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/4
காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய – பதி 26/11
நனை உறு நறவின் நாடு உடன் கமழ – பதி 51/18
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி – பதி 64/14
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 66/10
கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/4
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/6
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
வேங்கை விரிந்து விசும்பு உறு சேண் சிமை – பதி 88/34
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி – பதி 88/40
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி – பரி 2/63
ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின் – பரி 4/17
நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து – பரி 5/37
நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/128
பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் – பரி 10/4
உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர் – பரி 10/75
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 11/62
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து – பரி 18/51
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால – பரி 20/9
பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/12
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/3
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/24
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை – கலி 38/6
நின் உறு விழுமம் கூற கேட்டு – கலி 38/23
பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி – கலி 50/12
நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல் – கலி 83/12
உறு வளி தூக்கும் உயர் சினை மாவின் – கலி 84/1
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/7
அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் – கலி 106/32
வலை உறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என – கலி 128/16
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/3
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் – கலி 138/27
மருள் உறு நோயொடு மம்மர் அகல – கலி 140/32
இருள் உறு கூந்தலாள் என்னை – கலி 140/33
ஊழ் உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த – அகம் 2/2
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல் – அகம் 26/23
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 73/5
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை – அகம் 89/2
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி – அகம் 119/17
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ – அகம் 125/6
உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என – அகம் 136/22
வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/26
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து – அகம் 148/5
உறு வளி எறி-தொறும் கலங்கிய பொறி வரி – அகம் 151/6
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/9
உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் – அகம் 153/9
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
கால் உறு தளிரின் நடுங்கி ஆனாது – அகம் 162/15
நின் உறு விழுமம் களைந்தோள் – அகம் 170/13
தன் உறு விழுமம் நீந்துமோ எனவே – அகம் 170/14
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/15
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
உறு கழி மருங்கின் ஓதமொடு மலர்ந்த – அகம் 230/1
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி – அகம் 254/10
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – அகம் 285/4
உடு உறு கணையின் போகி சாரல் – அகம் 292/12
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/21
பெயல் உறு மலரின் கண் பனி வார – அகம் 307/4
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப – அகம் 322/12
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை – அகம் 329/10
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 338/11
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
பயிர்ப்பு உறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ – அகம் 348/4
எஃகு உறு விழுப்புண் கூர்ந்தோர் எய்திய – அகம் 363/12
எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும் – அகம் 371/8
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/8
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு – அகம் 379/24
பிறர் உறு விழுமம் பிறரும் நோப – அகம் 382/1
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் – அகம் 382/2
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் – அகம் 394/2
பிணி உறு முரசம் கொண்ட-காலை – புறம் 25/7
புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் – புறம் 37/5
அன்பு உறு நன் கலம் நல்குவன் நினக்கே – புறம் 67/14
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
உறு முறை மரபின் புறம் நின்று உய்க்கும் – புறம் 98/16
உறு முரண் கடந்த ஆற்றல் – புறம் 135/21
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
உற்று-உழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும் – புறம் 183/1
எஃகு உறு விழுப்புண் பல என – புறம் 233/7
வேந்து உறு விழுமம் தாங்கிய – புறம் 281/8
யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி – புறம் 292/2
விளங்கு உறு பராரைய ஆயினும் வேந்தர் – புறம் 347/9
அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் – புறம் 369/6
விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த – புறம் 369/8
TOP


உறு-தொறும் (3)

இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும்/பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு – அகம் 186/5,6
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும்/பள்ளி யானை பரூஉ புறம் தைவரும் – அகம் 302/2,3
உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/2
TOP


உறுக்கும் (2)

முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/2
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும்/தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை – அகம் 216/4,5
TOP


உறுக (8)

பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் – நற் 293/6
உறுக என்ற நாளே குறுகி – குறு 248/2
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும் – பரி 8/106
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என – கலி 16/15
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் – புறம் 83/4
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/3
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே – புறம் 291/5
TOP


உறுகண் (3)

காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 43
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா – நற் 104/3
உறுகண் மழவர் உருள் கீண்டிட்ட – அகம் 121/11
TOP


உறுகுவள் (1)

மையல் உறுகுவள் அன்னை – நற் 297/10
TOP


உறுத்த (1)

புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை – குறு 253/6
TOP


உறுத்தர (1)

ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
TOP


உறுத்து (1)

மனை விளக்கு உறுத்து மாலை தொடரி – அகம் 86/4
TOP


உறுதர (6)

அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/8
எமர் இடை உறுதர ஒளித்த காடே – நற் 48/9
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர/சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே சாத்து எறிந்து – அகம் 167/6,7
காமம் கைம்மிக உறுதர/ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே – அகம் 258/14,15
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர/மீளி உள்ளம் செலவு வலியுறுப்ப – அகம் 373/6,7
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர/ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று – அகம் 379/22,23
TOP


உறுதரு (1)

உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென – அகம் 153/7
TOP


உறுதரும் (2)

நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும்/இன்னா வாடையும் மலையும் – ஐங் 236/2,3
விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா – புறம் 260/2
TOP


உறுதல் (3)

பெரும் பேது உறுதல் களை-மதி பெரும – கலி 129/22
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் – அகம் 177/3
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
TOP


உறுதி (2)

உறுதி தூக்கா தூங்கி அறிவே – நற் 284/7
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் – புறம் 61/15
TOP


உறுதுணை (1)

ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி – புறம் 229/23
TOP


உறுதும் (1)

உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை – அகம் 18/13
TOP


உறுநர் (3)

உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் – திரு 4
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/14
TOP


உறுநர்க்கு (1)

அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது – நற் 136/2
TOP


உறுநரின் (3)

அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் – நற் 47/5
பழம் புண் உறுநரின் பரவையின் ஆலும் – நற் 378/4
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/17
TOP


உறுநரை (1)

மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே – நற் 94/9
TOP


உறுப்ப (6)

நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப/கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 598,599
மறவர் மறல மா படை உறுப்ப/தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப – பதி 82/7,8
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப/நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய – அகம் 254/13,14
வலவன் வள்பு வலி உறுப்ப புலவர் – அகம் 354/8
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப/எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/10,11
பயன் உறுப்ப பலர்க்கு ஆற்றி – புறம் 360/7
TOP


உறுப்பின் (2)

பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு – பதி 65/15
குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய – அகம் 340/17
TOP


உறுப்பு (2)

உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் – கலி 56/8
சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும் – புறம் 28/1
TOP


உறுப-மன்னோ (1)

ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ/நல்லை மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல் – குறு 229/4,5
TOP


உறுபவோ (1)

சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/9
TOP


உறுபு (6)

இணர் உறுபு உடைவதன்-தலையும் புணர் வினை – நற் 118/6
தளி உறுபு அறியாவே காடு என கூறுவீர் – கலி 20/8
நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ் உறுபு உதிர்ந்து – அகம் 18/1
வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள – அகம் 54/5
உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் – அகம் 153/9
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய – அகம் 299/2
TOP


உறும் (7)

உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
அம் சில் ஓதி இவள் உறும்/பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/8,9
நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி – கலி 88/20
உறும் என கொள்குநர் அல்லர் – அகம் 90/13
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் – அகம் 220/19
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும் – அகம் 231/2
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் – புறம் 142/2
TOP


உறும்-கொல்லோ (1)

புலம்பு உறும்-கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு – அகம் 187/10
TOP


உறுமே (1)

நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே – ஐங் 409/4
TOP


உறுமோ (1)

புனத்து உழி போகல் உறுமோ மற்று என – அகம் 388/13
TOP


உறுவ (1)

தெரி மலர் நனை உறுவ/ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/71,72
TOP


உறுவது (2)

பெறுவது இயையாது ஆயினும் உறுவது ஒன்று – குறு 199/1
உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின் – அகம் 151/13
TOP


உறுவர் (3)

உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு – பதி 43/19
துப்பு உறுவர் புறம்பெற்றிசினே – புறம் 11/9
உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் – புறம் 205/4
TOP


உறுவரும் (1)

உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும் – புறம் 381/23
TOP


உறுவள் (1)

பெரும் பேது உறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே – நற் 6/11
TOP


உறுவி (5)

அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி/பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி – அகம் 283/3,4
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/21
TOP


உறுவிய (1)

அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/26
TOP


உறுவியை (1)

பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/9
TOP


உறுவேன் (1)

ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு – நற் 217/7
TOP


உறுவோய் (1)

என் பார்த்து உறுவோய் கேள் இனி தெற்றென – கலி 75/13
TOP


உறுவோள் (1)

கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/12
TOP


உறூஉம் (6)

கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் – பதி 17/7
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/8
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
பேது உறூஉம் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/18
குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து – கலி 99/4
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
TOP


உறை (115)

வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி – திரு 8
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – பொரு 52
உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து – பெரும் 158
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் – பெரும் 232
பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும் – பெரும் 277
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 291
மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது – பெரும் 299
மறை காப்பாளர் உறை பதி சேப்பின் – பெரும் 301
இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – பெரும் 439
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும – மது 677
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – நெடு 45
உறை_கிணற்று புற_சேரி – பட் 76
அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/5
பிரிந்து உறை வாழ்க்கை புரிந்து அமையலையே – நற் 52/7
மரல் நார் உடுக்கை மலை உறை குறவர் – நற் 64/4
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ – நற் 79/1
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/2
துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி – நற் 101/5
குன்று உறை தவசியர் போல பலவுடன் – நற் 141/5
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ – நற் 155/6
மனை உறை புறவின் செம் கால் பேடை – நற் 162/1
உறை துறந்து இருந்த புறவில் தனாது – நற் 164/1
பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி – நற் 181/2
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து – நற் 183/4
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் – நற் 201/8
உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து – நற் 262/3
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 294/5
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை – நற் 303/3
பிரிந்து உறை மரபின பொருள் படைத்தோரே – நற் 337/10
பிரிந்து உறை காதலர் சென்ற நாட்டே – நற் 343/10
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண் – நற் 387/9
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய – குறு 35/4
கூம்பிய சிறகர் மனை உறை குரீஇ – குறு 46/2
நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல – குறு 57/2
பிறரும் கேட்குநர் உளர்-கொல் உறை சிறந்து – குறு 86/3
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என – குறு 135/2
மனை உறை கோழி குறும் கால் பேடை – குறு 139/1
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி – குறு 145/1
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் – குறு 270/2
அருவி அன்ன பரு உறை சிதறி – குறு 271/1
மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு – குறு 322/5
உறை அறு மையின் போகி சாரல் – குறு 339/2
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே – குறு 344/8
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் – குறு 352/4
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
நீர் உறை கோழி நீல சேவல் – ஐங் 51/1
உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல் – ஐங் 213/3
மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தி – ஐங் 259/3
வாராது அவண் உறை நீடின் நேர் வளை – ஐங் 269/3
அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ – ஐங் 295/2
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் – பதி 14/13
புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் – பதி 24/2
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி – பதி 50/2
அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய – பதி 66/8
இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் – பதி 68/14
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு – பதி 71/5
வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43
உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர் – பரி 10/75
ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் – பரி 11/84
உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு – பரி 18/55
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து – பரி 19/1
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் – பரி 19/23
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/6
பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ – கலி 18/2
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து – கலி 39/28
உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே – கலி 45/24
அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/4
உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும் – கலி 93/6
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/16
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி – அகம் 4/6
கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள் – அகம் 24/16
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ – அகம் 40/11
உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 46/8
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி – அகம் 64/10
உறை துறந்து எழிலி நீங்கலின் பறைபு உடன் – அகம் 67/3
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல் – அகம் 98/5
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப – அகம் 136/24
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 162/5
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே – அகம் 186/20
நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி – அகம் 187/2
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/14
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி – அகம் 191/11
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 194/1
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – அகம் 203/8
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று – அகம் 218/4
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி – அகம் 244/3
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 254/5
மருந்தும் உண்டோ பிரிந்து உறை நாட்டே – அகம் 271/17
மனை உறை கோழி மறன் உடை சேவல் – அகம் 277/15
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு – அகம் 280/7
இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே – அகம் 282/18
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த – அகம் 289/9
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல் – அகம் 300/21
உடன் உறை பழமையின் துறத்தல் செல்லாது – அகம் 307/13
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 334/8
உறை கழிந்து உலந்த பின்றை பொறைய – அகம் 345/14
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும் – அகம் 394/13
கான் உறை வாழ்க்கை கத நாய் வேட்டுவன் – புறம் 33/1
உறை வேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோறே – புறம் 35/16
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/3
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/5
நாள் உறை மத்து ஒலி கேளாதோனே – புறம் 257/13
குட பால் சில் உறை போல – புறம் 276/5
இவண் உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும் – புறம் 280/10
பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி – புறம் 283/3
தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே – புறம் 302/11
மனை உறை குரீஇ கறை அணல் சேவல் – புறம் 318/4
உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே – புறம் 323/6
வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு – புறம் 328/7
அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும் – புறம் 329/6
நீருள் பட்ட மாரி பேர் உறை/மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண – புறம் 333/1,2
TOP


உறை-மதி (1)

மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும – மது 781
TOP


உறை_கிணற்று (1)

உறை_கிணற்று புற_சேரி – பட் 76
TOP


உறைக்கு (1)

வறம் கூர் வானத்து வள் உறைக்கு அலமரும் – கலி 146/52
TOP


உறைக்குந்து (1)

கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து/விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை – புறம் 384/7,8
TOP


உறைக்கும் (15)

நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து – சிறு 51
நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழி – சிறு 88
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும்/காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன – பட் 152,153
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/2
துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும்/சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும் – நற் 87/7,8
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் – ஐங் 30/3
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/2
உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும்/கவலை அரும் சுரம் போயினர் – ஐங் 320/3,4
பெரும் கை யானை இரும் சினம் உறைக்கும்/வெம் சுரம் அரிய என்னார் – ஐங் 352/3,4
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில் – கலி 39/34
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும்/புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே – அகம் 80/12,13
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு – அகம் 164/9
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 374/4
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 383/2
TOP


உறைக்கும்-கால் (1)

திரி உமிழ் நெய்யே போல் தெண் பனி உறைக்கும்-கால்/என ஆங்கு – கலி 15/21,22
TOP


உறைக்கொண்டு (1)

இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு/ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ – அகம் 139/2,3
TOP


உறைகுவர்-கொல்லோ (1)

துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது – கலி 36/21
TOP


உறைத்த (1)

விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் – அகம் 114/3
TOP


உறைத்தர (1)

ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர/மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/8,9
TOP


உறைத்தரு (1)

புன்னை நுண் தாது உறைத்தரு நெய்தல் – ஐங் 189/1
TOP


உறைத்தரும் (1)

அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
TOP


உறைத்தலின் (1)

கோவத்து அன்ன கொங்கு சேர்பு உறைத்தலின்/வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 71,72
TOP


உறைத்து (1)

இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின் – நற் 394/7
TOP


உறைத்தும் (1)

உறைத்தும் செறுத்தும் உணர்த்துவானை – பரி 12/66
TOP


உறைதல் (12)

பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே – நற் 358/12
பிரிந்து சேண் உறைதல் வல்லுவோரே – குறு 154/8
ஒருங்கு இவண் உறைதல் தெளிந்து அகன்றோரே – ஐங் 456/5
தாம் பிரிந்து உறைதல் ஆற்றலர் – கலி 28/23
நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறைந்து – அகம் 129/3
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே – அகம் 179/14
ஒழிந்து இவண் உறைதல் ஆற்றுவோர்க்கே – அகம் 215/17
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை – அகம் 241/11
பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும் – அகம் 299/3
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே – அகம் 299/4
அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே – அகம் 316/12
ஈங்கு பிரிந்து உறைதல் இனிது அன்று ஆகலின் – அகம் 337/4
TOP


உறைதல்லே (1)

ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே – ஐங் 46/4
TOP


உறைதலின் (1)

பாடல் சான்று நீடினை உறைதலின்/வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என – பதி 51/22,23
TOP


உறைதலும் (5)

குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 77
ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 189
ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே – குறு 11/3
அழாஅம் உறைதலும் உரியம் பராரை – அகம் 113/23
TOP


உறைதி (1)

யாங்கு பிரிந்து உறைதி என்னாது அவ்வே – ஐங் 333/5
TOP


உறைதும் (2)

நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து – மது 147
யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும்/யாங்கு பிரிந்து உறைதி என்னாது அவ்வே – ஐங் 333/4,5
TOP


உறைந்திசினோர்க்கும் (1)

ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும் வழி நாள் – அகம் 200/5
TOP


உறைந்து (2)

நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் – நற் 273/7
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து/மன்பதை காப்ப அறிவு வலியுறுத்தும் – பதி 72/4,5
TOP


உறைந்தோர் (1)

நம் பிரிந்து உறைந்தோர் மன்ற நீ – ஐங் 227/4
TOP


உறைநர் (4)

பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர்/தோள் துணை ஆக வந்தனர் – ஐங் 496/3,4
பிரிந்து சேண் உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 59/18
நலம் துறந்து உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 67/18
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது – அகம் 201/14
TOP


உறைநர்க்கும் (2)

நின் நயந்து உறைநர்க்கும் நீ நயந்து உறைநர்க்கும் – புறம் 163/1
நின் நயந்து உறைநர்க்கும் நீ நயந்து உறைநர்க்கும்/பல் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும் – புறம் 163/1,2
TOP


உறைநரொடு (1)

துஞ்சாது உறைநரொடு உசாவா – குறு 145/4
TOP


உறைப்ப (20)

நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப/புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால் – பெரும் 379,380
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப/கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில் – முல் 23,24
ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும் – குறி 249
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப/நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு – நற் 279/4,5
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப/கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் – நற் 334/4,5
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப/தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் – குறு 104/2,3
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப/புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் – குறு 242/2,3
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ துறை – ஐங் 186/3
வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப/தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/2,3
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப/வாராமையின் புலந்த நெஞ்சமொடு – அகம் 25/14,15
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப/மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும் – அகம் 56/6,7
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப/மண மனை கமழும் கானம் – அகம் 107/20,21
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப/தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் – அகம் 142/24,25
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து – அகம் 146/11
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு – அகம் 242/3
இகுதரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப/கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/15,16
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப/துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி – அகம் 317/11,12
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/10
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப/படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன் – புறம் 194/4,5
மன்ற வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப/குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன் – புறம் 371/7,8
TOP


உறைப்பவும் (2)

ஆய் மலர் மழை கண் தெண் பனி உறைப்பவும்/வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் – நற் 85/1,2
அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய் – கலி 125/10
TOP


உறைப்பு-உழி (1)

உறைப்பு-உழி ஓலை போல – புறம் 290/7
TOP


உறைபவர் (3)

வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர்/திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/12,13
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர்/அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/16,17
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர்/என நீ – கலி 26/20,21
TOP


உறைபு (1)

இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி – அகம் 325/6
TOP


உறைய (4)

வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே – குறு 65/5
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய/என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து – அகம் 176/20,21
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய/அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/12,13
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல் – புறம் 388/1
TOP


உறையப்பட்டோள் (1)

நீ நயந்து உறையப்பட்டோள்/யாவளோ எம் மறையாதீமே – ஐங் 370/3,4
TOP


உறையவும் (2)

பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும்/அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் – பட் 251,252
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும்/களம் மலி குப்பை காப்பு இல வைகவும் – புறம் 230/2,3
TOP


உறையின் (1)

சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின்/நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட – அகம் 13/14,15
TOP


உறையின்றே (1)

உரு கெழு தெய்வமும் கரந்து உறையின்றே/விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே – நற் 398/1,2
TOP


உறையினும் (5)

பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து – நற் 174/6
பட்ட மாரி உறையினும் பலவே – புறம் 123/6
நீண்டு உயர் வானத்து உறையினும் நன்றும் – புறம் 198/20
பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும்/உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே – புறம் 367/17,18
ஓங்கல் வானத்து உறையினும் பலவே – புறம் 385/12
TOP


உறையினை (1)

எழீஇ அன்ன உறையினை முழவின் – நற் 139/5
TOP


உறையுட்டு (2)

இன்னா உறையுட்டு ஆகும் – குறு 55/4
இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் இன்பம் – அகம் 200/4
TOP


உறையுநர் (5)

வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ – குறு 65/4
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/8
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின் – அகம் 159/20
ஒட்டாது உறையுநர் பெருக்கமும் காணூஉ – அகம் 279/2
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி – புறம் 145/6
TOP


உறையும் (53)

நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும்/செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன் – திரு 63,64
இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை – பெரும் 429
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 347
பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும்/குன்று குயின்று அன்ன அந்தணர் பள்ளியும் – மது 473,474
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 11
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும்/முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் – பட் 217,218
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும்/காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் – மலை 82,83
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே – மலை 279
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும்/பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும் – மலை 485,486
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும்/வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 71/7,8
அழுதனள் உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 81/7
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும்/யானே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் – நற் 104/7,8
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை – நற் 124/2
அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 192/7
நின் கரந்து உறையும் உலகம் இன்மையின் – நற் 196/5
உள்ளினென் உறையும் என் கண்டு மெல்ல – நற் 370/9
வைகல்-தோறும் நிறம் பெயர்ந்து உறையும் அவன் – குறு 298/3
பனி புலந்து உறையும் பல் பூ கானல் – குறு 334/3
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/2
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே – ஐங் 291/4
குரவ நீள் சினை உறையும்/பருவ மா குயில் கௌவையில் பெரிதே – ஐங் 369/4,5
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/4
மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் – பதி 15/32
கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய – பதி 19/13
அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும்/விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் – பதி 23/14,15
மாடோர் உறையும் உலகமும் கேட்ப – பதி 70/23
உறையும் உறைவதும் இலையே உண்மையும் – பரி 3/69
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் – பரி 11/70
நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும் – பரி 16/52
பழ வினை மருங்கின் பெயர்பு பெயர்பு உறையும்/அன்ன பொருள்-வயின் பிரிவோய் நின் இன்று – கலி 21/11,12
உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும்/கடவுளர் கண் தங்கினேன் – கலி 93/6,7
உன்னம் கொள்கையொடு உளம் கரந்து உறையும்/அன்னை சொல்லும் உய்கம் என்னதூஉம் – அகம் 65/1,2
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும்/ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல் – அகம் 104/15,16
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் – அகம் 113/13
நம் புலந்து உறையும் எவ்வம் நீங்க – அகம் 114/7
நம் நீத்து உறையும் பொருள்_பிணி – அகம் 115/17
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது – அகம் 141/4
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும்/சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – அகம் 198/16,17
நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும்/யான் இ வறு மனை ஒழிய தானே – அகம் 203/6,7
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை – அகம் 243/10
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும்/யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் – அகம் 298/16,17
கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார் – அகம் 359/3
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து – அகம் 361/6
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும்/பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை – அகம் 389/19,20
வான் உறையும் மதி போலும் – புறம் 22/11
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும்/அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 147/4,5
இல் உணா துறத்தலின் இல் மறந்து உறையும்/புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/17,18
நுவல்வு-உறு சிறுமையள் பல புலந்து உறையும்/இடுக்கண் மனையோள் தீரிய இ நிலை – புறம் 210/10,11
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும்/சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை – புறம் 217/10,11
தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே – புறம் 302/11
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் – புறம் 309/3
TOP


உறையுள் (8)

வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் – குறி 213
புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின் – பதி 28/6
இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது – பதி 68/8
ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து – பரி 3/27
வேற்று நாட்டு உறையுள் விருப்பு-உற பேணி – அகம் 351/1
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய – புறம் 24/17
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/15
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே – புறம் 96/9
TOP


உறையுளும் (1)

மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர் – பரி 17/8
TOP


உறையுளொடு (1)

கனவினும் பிரியா உறையுளொடு தண்ணென – பதி 89/15
TOP


உறையொடு (2)

உறையொடு வைகிய போது போல் ஒய்யென – கலி 121/9
உறையொடு நின்றீயல் வேண்டும் ஒருங்கே – கலி 145/56
TOP


உறைவது-கொல் (1)

யாண்டு உறைவது-கொல் தானே மாண்ட – அகம் 354/12
TOP


உறைவதும் (1)

உறையும் உறைவதும் இலையே உண்மையும் – பரி 3/69
TOP


உறைவி (10)

நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய் – நற் 168/7
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து – நற் 176/1
அழாஅற்கோ இனியே நோய் நொந்து உறைவி/மின்னின் தூவி இரும் குயில் பொன்னின் – குறு 192/2,3
நின் நயத்து உறைவி என்னினும் கலிழ்மே – ஐங் 273/4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் – ஐங் 309/3
இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம் – அகம் 164/10
துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/23
புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே – அகம் 351/17
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய – அகம் 379/1
இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே – புறம் 145/10
TOP


உறைவியை (1)

நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே – குறு 400/7
TOP


உறைவு (16)

இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/12
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/11
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/12
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
உடன் உறைவு அரிதே காமம் – குறு 206/4
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/5
பெரும் கல் வேலி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 132/14
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் – அகம் 234/15
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/13
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 308/16
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 340/24
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே – புறம் 236/12
உறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனே – புறம் 400/22
TOP


உறைவேம் (1)

கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது – குறு 309/4
TOP


உறைவோர் (2)

என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய் – நற் 196/6
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
TOP


உறைவோள் (3)

உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை – நற் 59/8
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் – குறு 116/1
கலங்கினள் உறைவோள் கையறு நிலையே – அகம் 64/17
TOP


உறைஇயரோ (1)

தவல் இல் உலகத்து உறைஇயரோ தோழி – அகம் 178/16
TOP


உன்ன (1)

உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை – புறம் 3/23
TOP


உன்னத்து (2)

அலந்தலை உன்னத்து அம் கவடு பொருந்தி – பதி 23/1
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/6
TOP


உன்னம் (2)

புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண் – பதி 40/17
உன்னம் கொள்கையொடு உளம் கரந்து உறையும் – அகம் 65/1
TOP


உன்னலரே (1)

நனி சேய் நாட்டர் நம் உன்னலரே/யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கைய – குறு 380/4,5
TOP


உன்னார் (1)

அன்னர் உன்னார் கழியின் பல் நாள் – நற் 117/8
TOP


உன்னிலன் (1)

உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு – புறம் 310/6
TOP


உன்னு (1)

சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட – ஐங் 282/3
TOP