உ முதல் சொற்கள் பகுதி – 6, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உழை 30
உழை_இனம் 1
உழைமான் 2
உழையதா 1
உழையதுவே 3
உழையம் 2
உழையர் 6
உழையரா 1
உழையள் 1
உழையின் 4
உழையீர் 1
உழையே 1
உழையோர் 1
உள் 55
உள்-வழி 5
உள்-வழியள் 1
உள்_வழி 2
உள்_உள் 1
உள்கினம் 1
உள்படுவோரும் 1
உள்வாய் 2
உள்ள 8
உள்ளகத்து 1
உள்ளகம் 4
உள்ளத்தர் 1
உள்ளத்தான் 1
உள்ளத்தினை 1
உள்ளத்து 16
உள்ளத்துக்கு 1
உள்ளத்தேன் 1
உள்ளத்தை 1
உள்ளது 4
உள்ளதும் 1
உள்ளதுவே 2
உள்ளதை 4
உள்ளப்படுமால் 1
உள்ளம் 48
உள்ளமும் 2
உள்ளமொடு 42
உள்ளமோடு 1
உள்ளல் 7
உள்ளலமே 1
உள்ளலும் 4
உள்ளலேனே 1
உள்ளவை 2
உள்ளன 1
உள்ளா 6
உள்ளாதவரை 1
உள்ளாது 8
உள்ளாதோரே 1
உள்ளாம் 2
உள்ளாய் 3
உள்ளார் 18
உள்ளார்-கொல் 3
உள்ளார்-கொல்லோ 8
உள்ளாள் 8
உள்ளான் 1
உள்ளான்-கொல்லோ 1
உள்ளி 59
உள்ளி_விழவின் 2
உள்ளிய 13
உள்ளியது 5
உள்ளியும் 6
உள்ளின் 4
உள்ளினர் 1
உள்ளினள் 1
உள்ளினள்-கொல்லோ 1
உள்ளினன் 1
உள்ளினிர் 2
உள்ளினும் 1
உள்ளினென் 4
உள்ளினேனே 1
உள்ளினை 4
உள்ளீடா 1
உள்ளீடு 2
உள்ளு-தொறு 3
உள்ளு-தொறும் 11
உள்ளு-தோறு 2
உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு 1
உள்ளுதல் 1
உள்ளுதற்கு 1
உள்ளுதும் 1
உள்ளுநர் 5
உள்ளுப 1
உள்ளுபவோ 1
உள்ளுபு 2
உள்ளும் 6
உள்ளுமோ 2
உள்ளுவது 1
உள்ளுவர் 1
உள்ளுவர்-கொல்லோ 1
உள்ளுவன 1
உள்ளுவாய் 1
உள்ளுவார் 1
உள்ளுவை 2
உள்ளுவோனை 1
உள்ளுள் 3
உள்ளூர் 6
உள்ளே 4
உள்ளேம் 1
உள்ளேன் 4
உள்ளோர் 1
உள்ளோர்க்கு 1
உள 23
உள-கொல் 1
உள-கொல்லோ 1
உளத்தின் 1
உளது-கொல் 1
உளதோ 1
உளப்பட 6
உளம் 14
உளம்புநர் 1
உளம்பும் 2
உளமே 2
உளர் 19
உளர்-கொல் 6
உளர்-கொல்லோ 2
உளர்-மன்னோ 2
உளர்-வயின் 1
உளர்தரு 1
உளர்தீயே 1
உளர்ந்த 1
உளர்ந்து 2
உளர்நரும் 1
உளர்ப்பு 2
உளர்பு 2
உளர்வின் 1
உளர 5
உளரி 3
உளரிய 4
உளரினள் 1
உளரும் 4
உளரே 4
உளரோ 8
உளவே 5
உளவோ 6
உளன் 6
உளன்-கொல்லோ 4
உளனா 1
உளனே 2
உளனோ 3
உளாய் 1
உளான் 2
உளானே 1
உளி 12
உளியம் 3
உளியமும் 1
உளியர் 1
உளீரோ 1
உளெனே 4
உளெனோ 1
உளே 2
உளேம் 1
உளேனே 1
உளை 52
உளைந்தீயாய் 1
உளைய 5
உளையவும் 1
உளையின் 1
உளையும் 1
உளைவு 1
உற்கம் 1
உற்கவும் 1
உற்ற 81
உற்றது 9
உற்றமை 1
உற்றவர் 2
உற்றவரை 1
உற்றன்றால் 1
உற்றன்று 3
உற்றன 7
உற்றனவும் 1
உற்றனள் 2
உற்றனிர் 1
உற்றனென் 2
உற்றனை 5
உற்றனையால் 1
உற்றாய் 3
உற்றார் 2
உற்றாரின் 1
உற்றாரை 1
உற்றால் 1
உற்றாள் 1
உற்றாள்-கொல்லோ 1
உற்றாளை 1
உற்றிசினே 1
உற்றீயா 1
உற்றீயாள் 1
உற்று 30
உற்று-உழி 1
உற்றேன் 1
உற்றோர் 1
உற்றோர்க்கு 1
உற்றோரே 2
உற்றோன் 1
உற 108
உற_உற 1
உறங்க 2
உறங்கவும் 1
உறங்கு-வயின் 1
உறங்கும் 8
உறத்தூர் 1
உறந்தை 16
உறந்தையும் 1
உறந்தையொடு 1
உறந்தையோனே 2
உறல் 14
உறலே 1
உறவி 1
உறவு 2
உறவே 5
உறழ் 58
உறழ்த்தோள் 1
உறழ்ந்த 1
உறழ்ந்து 3
உறழ்ந்தும் 2
உறழ்பு 3
உறழ 9
உறழும் 7
உறற்கு 1
உறாற்க 1
உறாஅ 8
உறாஅது 2
உறாஅமை 1
உறாஅலின் 1
உறாஅன் 1
உறி 3
உறியன் 1
உறியொடு 1
உறின் 6
உறினும் 4
உறீஇ 8
உறீஇய 7
உறீஇயாள் 1
உறீஇயான் 2
உறீஇயினள் 1
உறீஇயினான் 1
உறு 149
உறு-தொறும் 3
உறுக்கும் 2
உறுக 8
உறுகண் 3
உறுகுவள் 1
உறுத்த 1
உறுத்தர 1
உறுத்து 1
உறுதர 6
உறுதரு 1
உறுதரும் 2
உறுதல் 3
உறுதி 2
உறுதுணை 1
உறுதும் 1
உறுநர் 3
உறுநர்க்கு 1
உறுநரின் 3
உறுநரை 1
உறுப்ப 6
உறுப்பின் 2
உறுப்பு 2
உறுப-மன்னோ 1
உறுபவோ 1
உறுபு 6
உறும் 7
உறும்-கொல்லோ 1
உறுமே 1
உறுமோ 1
உறுவ 1
உறுவது 2
உறுவர் 3
உறுவரும் 1
உறுவள் 1
உறுவி 5
உறுவிய 1
உறுவியை 1
உறுவேன் 1
உறுவோய் 1
உறுவோள் 1
உறூஉம் 6
உறை 115
உறை-மதி 1
உறை_கிணற்று 1
உறைக்கு 1
உறைக்குந்து 1
உறைக்கும் 15
உறைக்கும்-கால் 1
உறைக்கொண்டு 1
உறைகுவர்-கொல்லோ 1
உறைத்த 1
உறைத்தர 1
உறைத்தரு 1
உறைத்தரும் 1
உறைத்தலின் 1
உறைத்து 1
உறைத்தும் 1
உறைதல் 12
உறைதல்லே 1
உறைதலின் 1
உறைதலும் 5
உறைதி 1
உறைதும் 2
உறைந்திசினோர்க்கும் 1
உறைந்து 2
உறைந்தோர் 1
உறைநர் 4
உறைநர்க்கும் 2
உறைநரொடு 1
உறைப்ப 20
உறைப்பவும் 2
உறைப்பு-உழி 1
உறைபவர் 3
உறைபு 1
உறைய 4
உறையப்பட்டோள் 1
உறையவும் 2
உறையின் 1
உறையின்றே 1
உறையினும் 5
உறையினை 1
உறையுட்டு 2
உறையுநர் 5
உறையும் 53
உறையுள் 8
உறையுளும் 1
உறையுளொடு 1
உறையொடு 2
உறைவது-கொல் 1
உறைவதும் 1
உறைவி 10
உறைவியை 1
உறைவு 16
உறைவேம் 1
உறைவோர் 2
உறைவோள் 3
உறைஇயரோ 1
உன்ன 1
உன்னத்து 2
உன்னம் 2
உன்னலரே 1
உன்னார் 1
உன்னிலன் 1
உன்னு 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


உழை (30)

இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 310
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது – நற் 379/2
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் – நற் 392/6
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 61/3
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி 77/15
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/11
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/15
தோழி அவன் உழை சென்று – கலி 114/6
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21
ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ – கலி 147/11
புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை/கவை இலை ஆரின் அம் குழை கறிக்கும் – அகம் 104/11,12
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/7
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 152/2
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/13
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய – அகம் 243/4
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/5
உழை புறத்து அன்ன புள்ளி நீழல் – அகம் 379/20
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் – புறம் 52/10
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/5
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி – புறம் 261/12
தன் உழை குறுகல் வேண்டி என் அரை – புறம் 390/13
TOP


உழை_இனம் (1)

ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
TOP


உழைமான் (2)

உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 173/11
உழைமான் இன நிரை ஓடும் – அகம் 249/18
TOP


உழையதா (1)

விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா/மறம் மிகு வேழம் தன் மாறுகொள் மைந்தினான் – கலி 53/2,3
TOP


உழையதுவே (3)

கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை – நற் 289/6
உள்ளம் பின்னும் தன் உழையதுவே – குறு 142/5
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/23
TOP


உழையம் (2)

யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே – நற் 312/6
உழையம் ஆகவும் இனைவோள் – அகம் 5/27
TOP


உழையர் (6)

படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் – நற் 281/8
காதலர் உழையர் ஆக பெரிது உவந்து – குறு 41/1
உழையர் அன்மையின் உழப்பது அன்றியும் – குறு 289/4
பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய – அகம் 241/4
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு – புறம் 154/4
TOP


உழையரா (1)

சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
TOP


உழையள் (1)

காதலி உழையள் ஆக – நற் 356/8
TOP


உழையின் (4)

நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி – நற் 19/4
உழையின் போகாது அளிப்பினும் சிறிய – நற் 35/9
தழையினும் உழையின் போகான் – குறு 294/7
உழையின் பிரியின் பிரியும் – கலி 50/23
TOP


உழையீர் (1)

உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே – நற் 229/8
TOP


உழையே (1)

உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 81/22
TOP


உழையோர் (1)

உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே – புறம் 262/6
TOP


உள் (55)

பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு – திரு 45
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு-உறு போர்வை – சிறு 256
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 11
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு – நற் 45/2
வள் வாய் ஆழி உள் வாய் தோயினும் – நற் 78/8
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
உயவினென் சென்று யான் உள் நோய் உரைப்ப – நற் 106/5
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/4
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய் – நற் 196/6
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/4
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை – நற் 237/5
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி – நற் 333/6
உள்ளின் உள் நோய் மல்கும் – குறு 150/4
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/2
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/4
வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு – குறு 366/5
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/14
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/13
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு – பரி 2/10
உள் அழுத்தியாள் எவளோ தோய்ந்தது யாது என – பரி 6/91
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
உள் நின்று தூய பனி நீருடன் கலந்து – பரி 10/124
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு – கலி 6/4
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் – கலி 93/14
உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் – கலி 126/8
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் – கலி 139/21
உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர் – கலி 139/35
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக – கலி 140/15
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு – கலி 144/24
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
சென்று சேக்கல்லா புள்ள உள் இல் – அகம் 42/8
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை – அகம் 53/8
வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள – அகம் 54/5
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ – அகம் 55/7
உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி – அகம் 71/14
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/9
உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர் – அகம் 111/1
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/21
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/12
உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
உள் ஆற்று கவலை புள்ளி நீழல் – புறம் 219/1
வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு – புறம் 328/7
உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன் – புறம் 396/10
TOP


உள்-வழி (5)

உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே – பரி 4/51
எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி/பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/16,17
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
வேட்டுவர் உள்-வழி செப்புவேன் ஆட்டி – கலி 144/21
ஒளி உள்-வழி எல்லாம் சென்று முனிபு எம்மை – கலி 144/41
TOP


உள்-வழியள் (1)

ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/7
TOP


உள்_வழி (2)

என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய் – நற் 196/6
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/14
TOP


உள்_உள் (1)

உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள்/பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/66,67
TOP


உள்கினம் (1)

அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/8
TOP


உள்படுவோரும் (1)

ஒன்றிய சுடர் நிலை உள்படுவோரும்/இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/47,48
TOP


உள்வாய் (2)

அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி – நற் 340/5
பிள்ளை உள்வாய் செரீஇய – குறு 92/4
TOP


உள்ள (8)

உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு – குறி 200
உள்ள பாணர் எல்லாம் – குறு 127/5
தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள/தீம் குரல் அகவ கேட்டும் நீங்கிய – குறு 191/3,4
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள/இனிய கமழும் வெற்பின் – ஐங் 331/3,4
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் – கலி 19/8
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/9
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம் – புறம் 190/3
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/9
TOP


உள்ளகத்து (1)

உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து – பட் 267
TOP


உள்ளகம் (4)

உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை – பெரும் 6
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் – குறி 61
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல் இயல் – ஐங் 225/3
உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி – அகம் 19/12
TOP


உள்ளத்தர் (1)

மறுதரல் உள்ளத்தர் எனினும் – அகம் 333/21
TOP


உள்ளத்தான் (1)

மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/88
TOP


உள்ளத்தினை (1)

ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை/அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/50,51
TOP


உள்ளத்து (16)

கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து/உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி – பெரும் 446,447
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/4
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே – பதி 55/21
நன்று அறி உள்ளத்து சான்றோர் அன்ன நின் – பதி 72/6
உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு நுதலும் – பரி 18/8
உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல – கலி 25/8
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப – அகம் 22/17
ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து/ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப – அகம் 339/6,7
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து/ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/2,3
ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை – புறம் 8/4
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து/அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/1,2
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து/தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் – புறம் 179/9,10
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து/உரன் உடையாளர் கேண்மையொடு – புறம் 190/10,11
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து/வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 206/3,4
TOP


உள்ளத்துக்கு (1)

பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே – குறு 60/6
TOP


உள்ளத்தேன் (1)

புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் – கலி 141/13
TOP


உள்ளத்தை (1)

உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
TOP


உள்ளது (4)

எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/2
உள்ளது சிதைப்போர் உளர் எனப்படாஅர் – குறு 283/1
கை உள்ளது போல் காட்டி வழி நாள் – புறம் 211/11
இல்லது படைக்கவும் வல்லன் உள்ளது/தவ சிறிது ஆயினும் மிக பலர் என்னாள் – புறம் 331/6,7
TOP


உள்ளதும் (1)

உள்ளதும் இல்லதும் அறியாது – புறம் 395/39
TOP


உள்ளதுவே (2)

பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல் – பரி 9/18
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே/அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/22,23
TOP


உள்ளதை (4)

திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை/வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் – ஐங் 54/1,2
பேர் இசை எருமை நன் நாட்டு உள்ளதை/அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து – அகம் 253/19,20
நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை/வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 325/17,18
வெல் போர் கவுரியர் நன் நாட்டு உள்ளதை/மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/4,5
TOP


உள்ளப்படுமால் (1)

பழ அணி உள்ளப்படுமால் தோழி – அகம் 391/8
TOP


உள்ளம் (48)

சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம்/கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 45,46
எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம்/காலொடு பட்ட மாரி – நற் 2/8,9
உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் – நற் 75/5
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண் – நற் 184/6
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள்-வயின் நெஞ்சம் – நற் 284/3
வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள் – நற் 356/7
உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி – குறு 29/3
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது – குறு 102/1
உள்ளம் பின்னும் தன் உழையதுவே – குறு 142/5
காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப – ஐங் 237/1
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/4
மள்ளன் உள்ளம் மகிழ் கூர்ந்தன்றே – ஐங் 383/4
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே – ஐங் 403/2
செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப – ஐங் 487/2
உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து – பதி 13/18
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப – கலி 18/1
உள்ளம் குறைபடாவாறு – கலி 61/28
உள்ளம் கொண்டு ஒழித்தாளை குறைகூறி கொள நின்றாய் – கலி 69/9
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா – கலி 84/12
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/27
உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/10
வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ – கலி 139/27
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 143/36
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே – அகம் 19/8
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 29/4
அழிவு இல் உள்ளம் வழிவழி சிறப்ப – அகம் 47/1
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக – அகம் 68/13
செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் – அகம் 81/11
இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக – அகம் 98/3
நோகோ யானே நோ_தகும் உள்ளம்/அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ – அகம் 153/1,2
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப – அகம் 199/15
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி – அகம் 279/7
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும் – அகம் 286/8
செல்-மதி சிறக்க நின் உள்ளம் நின் மலை – அகம் 288/1
உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென – அகம் 305/14
உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல – அகம் 317/20
மீளி உள்ளம் செலவு வலியுறுப்ப – அகம் 373/7
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இரை குறித்து – புறம் 52/3
உள்ளம் எள்ளிய மடவோன் தெள்ளிதின் – புறம் 73/6
ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே – புறம் 132/2
உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்-உற்று – புறம் 160/16
உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு – புறம் 213/20
செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம்/முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல – புறம் 259/4,5
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் – புறம் 303/2
TOP


உள்ளமும் (2)

அறிவும் உள்ளமும் அவர்-வயின் சென்று என – நற் 64/8
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும்/அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/20,21
TOP


உள்ளமொடு (42)

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு/நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் – திரு 62,63
செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின் – சிறு 145
ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே – மது 205
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு/நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது – மலை 558,559
வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து – நற் 47/9
கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல – நற் 99/8
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி – நற் 122/8
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/4
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி – நற் 246/5
வினையே நினைந்த உள்ளமொடு துனைஇ – நற் 296/7
அண்ணல் உள்ளமொடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – நற் 372/7
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு/இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/5,6
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு/வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/5,6
நொந்து_நொந்து உயவும் உள்ளமொடு/வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/2,3
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து – பதி 36/3
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/2
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பரி 2/36
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்-வயின் செலீஇய – கலி 7/13
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/8
கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி – அகம் 3/12
மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது – அகம் 75/3
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தும் நின்-வயின் – அகம் 90/7
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி – அகம் 163/5
வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் என – அகம் 173/3
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு/சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – அகம் 184/5,6
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 202/12
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி – அகம் 205/4
வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே – அகம் 207/17
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ – அகம் 233/13
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 277/4
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தல் ஆனாது – அகம் 289/6
உலைவு இல் உள்ளமொடு வினை வலி-உறீஇ – அகம் 325/15
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக – அகம் 349/6
மறுதரல் உள்ளமொடு குறுக தோற்றிய – அகம் 351/9
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் – அகம் 369/19
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12
புலம்பு வழிப்பட்ட உலமரல் உள்ளமொடு/மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/10,11
பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு/திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/4,5
கரப்பு இல் உள்ளமொடு வேண்டு மொழி பயிற்றி – புறம் 34/13
ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ – புறம் 135/8
மாயா உள்ளமொடு பரிசில் துன்னி – புறம் 139/9
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா – புறம் 393/7
TOP


உள்ளமோடு (1)

உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – மலை 560
TOP


உள்ளல் (7)

உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு – நற் 131/2
உள்ளல் கூடாது என்றோய் மற்றும் – நற் 201/4
உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும் – குறு 81/5
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே – கலி 50/11
உள்ளல் வேண்டும் ஒழிந்த பின் என – அகம் 129/1
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/5
TOP


உள்ளலமே (1)

குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் – குறு 209/4
TOP


உள்ளலும் (4)

உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே தோழி – குறு 218/4
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் – பதி 16/13
உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ – கலி 150/14
வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/14
TOP


உள்ளலேனே (1)

அவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனே/அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் – புறம் 395/32,33
TOP


உள்ளவை (2)

வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 328/3
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 333/9
TOP


உள்ளன (1)

உயர்ந்து-உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/15
TOP


உள்ளா (6)

பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர – கலி 66/8
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/21
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா/மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/12,13
மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர் – கலி 89/12
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த – கலி 145/24
துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன் – புறம் 380/9
TOP


உள்ளாதவரை (1)

பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு – கலி 145/63
TOP


உள்ளாது (8)

உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே – குறு 38/6
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது/இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி – குறு 102/1,2
உள்ளாது அமைதலும் அமைகுவம்-மன்னே – ஐங் 36/3
கழிந்தவை உள்ளாது கண்டவிடத்தே – கலி 72/24
உள்ளாது அமைந்தோர் உள்ளும் – கலி 118/24
உள்ளாது அமைதலோ இலரே நல்குவர் – அகம் 357/12
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 385/16
உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் – புறம் 210/7
TOP


உள்ளாதோரே (1)

திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/8
TOP


உள்ளாம் (2)

ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/11
உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே தோழி – குறு 218/4
TOP


உள்ளாய் (3)

நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய்/அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/7,8
பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய்/பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற – கலி 81/11,12
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/5
TOP


உள்ளார் (18)

புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார்/துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி – நற் 382/4,5
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார்/செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/5,6
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார்/கொடியர் வாழி தோழி கடுவன் – குறு 278/3,4
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/3
அறவோர் உள்ளார் அரு மறை காப்ப – பரி 25/1
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார்/துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/5,6
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/17
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/8
மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை – அகம் 14/12
தாம் பாராட்டிய-காலையும் உள்ளார்/வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 59/15,16
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என – அகம் 114/6
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார்/அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில் – அகம் 144/5,6
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/11
வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார்/யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – அகம் 364/11,12
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/19
TOP


உள்ளார்-கொல் (3)

உள்ளார்-கொல் நாம் மருள்-உற்றனம்-கொல் – ஐங் 340/2
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல்/கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற – கலி 27/12,13
வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல்/என ஆங்கு – கலி 27/20,21
TOP


உள்ளார்-கொல்லோ (8)

உள்ளார்-கொல்லோ தோழி துணையொடு – நற் 92/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கொடும் சிறை – நற் 241/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கள்வர் – குறு 16/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கிள்ளை – குறு 67/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி உள்ளியும் – குறு 232/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ் – ஐங் 456/1
உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும் – அகம் 235/2
நம் உடை உலகம் உள்ளார்-கொல்லோ/யாங்கு என உணர்கோ யானே வீங்குபு – அகம் 273/8,9
TOP


உள்ளாள் (8)

கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள்/ஒழுகு நீர் நுணங்கு அறல் போல – நற் 110/11,12
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள்/மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/4,5
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள்/நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/6,7
ஈன்று புறந்தந்த எம்மும் உள்ளாள்/வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப – அகம் 35/1,2
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு – அகம் 105/8
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள்/ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/2,3
உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென – அகம் 153/7
தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள்/ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ – அகம் 383/1,2
TOP


உள்ளான் (1)

நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/14
TOP


உள்ளான்-கொல்லோ (1)

உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ/செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை – கலி 147/39,40
TOP


உள்ளி (59)

நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 279
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி/கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து – மலை 404,405
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி/வந்தோர் மன்ற அளியர்தாம் என – மலை 493,494
உள்ளி நொதுமலர் நேர்பு உரை தெள்ளிதின் – நற் 11/3
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு – நற் 192/11
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி/மீன் கண்துஞ்சும் பொழுதும் – நற் 319/9,10
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளி/நினைந்தனென் அல்லெனோ பெரிதே நினைந்து – குறு 99/1,2
இரை வேட்டு எழுந்த சேவல் உள்ளி/பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை – குறு 154/3,4
உள்ளி காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று – குறு 286/1
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து – குறு 344/5
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி/பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/3,4
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் – ஐங் 20/4
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் – ஐங் 66/3
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி/அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/1,2
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/5
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி/செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் மன்ற – ஐங் 473/1,2
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட – ஐங் 481/2
நின்னே உள்ளி வந்தனென் – ஐங் 492/4
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 493/4
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி/போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/4,5
வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி/காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு – பதி 90/54,55
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி/உகுவது போலும் என் நெஞ்சு எள்ளி – கலி 33/16,17
உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 81/22
உள்ளி வருகுவர்-கொல்லோ வளைந்து யான் – கலி 142/31
துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை – கலி 145/8
கள்வன்-பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி/பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப – கலி 145/37,38
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி/வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன் – அகம் 38/4,5
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி/அரும் செலவு ஆற்றா ஆரிடை ஞெரேரென – அகம் 39/14,15
பெறு நாள் யாணர் உள்ளி பையாந்து – அகம் 57/4
சென்று படு விறல் கவின் உள்ளி என்றும் – அகம் 75/14
நின வாய் செத்து நீ பல உள்ளி/பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் – அகம் 126/1,2
சென்றோர் உள்ளி சில் வளை நெகிழ – அகம் 163/4
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி/தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் – அகம் 210/7,8
புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி/அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி – அகம் 291/18,19
உள்ளி_விழவின் அன்ன – அகம் 368/18
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி/குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட – அகம் 371/3,4
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி/வம்பலர் ஆகியும் கழிப மன்ற – அகம் 377/12,13
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி/நாற்ற நாட்டத்து அறு_கால்_பறவை – புறம் 70/10,11
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை – புறம் 121/1
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி/வந்தெனன் எந்தை யானே என்றும் – புறம் 135/9,10
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ் – புறம் 138/4
உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே – புறம் 154/7
உள்ளி வருநர் உலைவு நனி தீர – புறம் 158/14
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற – புறம் 158/20
நொந்தனள் ஆகி நுந்தையை உள்ளி/பொடிந்த நின் செவ்வி காட்டு என பலவும் – புறம் 160/23,24
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி/செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே – புறம் 196/14,15
உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே – புறம் 203/8
உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால் – புறம் 204/11
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் – புறம் 211/7
வள்ளியோர் காணாது உய் திறன் உள்ளி/நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு – புறம் 370/1,2
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி/குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/13,14
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால் – புறம் 375/14
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி/ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 393/9,10
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/12
உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் – புறம் 398/14
கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும் – புறம் 399/13
TOP


உள்ளி_விழவின் (2)

உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
உள்ளி_விழவின் அன்ன – அகம் 368/18
TOP


உள்ளிய (13)

பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன் – பொரு 64
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய/வினை முடித்து அன்ன இனியோள் – நற் 3/7,8
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே – ஐங் 415/2
வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய/நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/6,7
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய/நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் – அகம் 162/17,18
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை – அகம் 240/2
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய/பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும் – அகம் 299/2,3
உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல – அகம் 317/20
உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய/விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/16,17
வல்லே களை-மதி அத்தை உள்ளிய/விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை – புறம் 266/10,11
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/7
பழு மரம் உள்ளிய பறவை போல – புறம் 370/11
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா – புறம் 393/7
TOP


உள்ளியது (5)

உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 54/2
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை – பரி 18/9
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/3
உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள் – புறம் 211/10
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை – புறம் 323/3
TOP


உள்ளியும் (6)

சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு – முல் 72
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள் – நற் 298/6
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி உள்ளியும்/வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ – குறு 232/1,2
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் – அகம் 39/2
உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட – அகம் 78/14
உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும்/சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர்-கொல்லோ – அகம் 235/2,3
TOP


உள்ளின் (4)

உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண் – நற் 184/6
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது – குறு 102/1
உள்ளின் உள் நோய் மல்கும் – குறு 150/4
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ – கலி 81/21
TOP


உள்ளினர் (1)

நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/5
TOP


உள்ளினள் (1)

உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை – நற் 59/8
TOP


உள்ளினள்-கொல்லோ (1)

என்னும் உள்ளினள்-கொல்லோ தன்னை – ஐங் 372/1
TOP


உள்ளினன் (1)

உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு – குறி 200
TOP


உள்ளினிர் (2)

உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த – மலை 65
உள்ளினிர் என்பது அறிந்தனள் என் தோழி – கலி 4/8
TOP


உள்ளினும் (1)

உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5
TOP


உள்ளினென் (4)

உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய – நற் 3/7
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே முள் எயிற்று – நற் 62/5
உள்ளினென் உறையும் என் கண்டு மெல்ல – நற் 370/9
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளி – குறு 99/1
TOP


உள்ளினேனே (1)

முன் உள்ளுவோனை பின் உள்ளினேனே/ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே – புறம் 132/1,2
TOP


உள்ளினை (4)

தெளியா நோக்கம் உள்ளினை உளி வாய் – அகம் 33/10
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என – அகம் 291/22
உள்ளினை வாழி என் நெஞ்சே கள்ளின் – அகம் 343/16
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் – அகம் 365/11
TOP


உள்ளீடா (1)

இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா/பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல் – பரி 9/17,18
TOP


உள்ளீடு (2)

தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 442
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி 2/12
TOP


உள்ளு-தொறு (3)

உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி – அகம் 19/12
உள்ளு-தொறு படூஉம் பல்லி – அகம் 351/16
TOP


உள்ளு-தொறும் (11)

உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 100/1
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 107/1
விலங்கு மலை ஆர் ஆறு உள்ளு-தொறும்/நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே – நற் 154/11,12
குன்ற நாடனை உள்ளு-தொறும்/நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/9,10
நள்ளென் யாமத்து உள்ளு-தொறும் படுமே – நற் 333/12
ஒண் நுதல் அரிவையை உள்ளு-தொறும்/தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/4,5
உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சம் – ஐங் 445/4
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும்/துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே – ஐங் 448/5,6
உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சமொடு – ஐங் 495/4
நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும் – அகம் 58/10
உள்ளு-தொறும் பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே – அகம் 220/10
TOP


உள்ளு-தோறு (2)

உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி – நற் 96/10
உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி – நற் 96/10
TOP


உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு (1)

உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி – நற் 96/10
TOP


உள்ளுதல் (1)

உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று – அகம் 361/13
TOP


உள்ளுதற்கு (1)

உள்ளுதற்கு இனிய மன்ற செல்வர் – ஐங் 356/1
TOP


உள்ளுதும் (1)

உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே – புறம் 197/18
TOP


உள்ளுநர் (5)

உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே – பதி 13/19
உள்ளுநர் உரைப்போர் உரையொடு சிறந்தன்று – பரி 2/35
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/19
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/17
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/8
TOP


உள்ளுப (1)

உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/21
TOP


உள்ளுபவோ (1)

உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ/கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/14,15
TOP


உள்ளுபு (2)

யாம் தன் உள்ளுபு மறந்தறியேமே – ஐங் 298/4
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் – அகம் 301/2
TOP


உள்ளும் (6)

இது-மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே – ஐங் 487/1
நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும்/போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் – கலி 109/3,4
உள்ளாது அமைந்தோர் உள்ளும்/உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/24,25
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/17
நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி – கலி 147/31
தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் – அகம் 373/9
TOP


உள்ளுமோ (2)

எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல – புறம் 48/7
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன் – புறம் 389/5
TOP


உள்ளுவது (1)

உள்ளுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/16
TOP


உள்ளுவர் (1)

நின் நாடு உள்ளுவர் பரிசிலர் – புறம் 38/17
TOP


உள்ளுவர்-கொல்லோ (1)

உள்ளுவர்-கொல்லோ நின் உணராதோரே – பதி 51/24
TOP


உள்ளுவன (1)

விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப – நற் 281/6
TOP


உள்ளுவாய் (1)

சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய்/வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்ற-கால் – கலி 69/23,24
TOP


உள்ளுவார் (1)

தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார்/ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/10,11
TOP


உள்ளுவை (2)

நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே – அகம் 270/15
உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய – அகம் 353/16
TOP


உள்ளுவோனை (1)

முன் உள்ளுவோனை பின் உள்ளினேனே – புறம் 132/1
TOP


உள்ளுள் (3)

பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் – பரி 7/21
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள்/உருகுவான் போலும் உடைந்து – கலி 60/10,11
உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25
TOP


உள்ளூர் (6)

உள்ளூர் மாஅத்த முள் எயிற்று வாவல் – நற் 87/1
உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன – நற் 231/6
உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் – குறு 85/2
கள்ளின் கேளிர் ஆத்திரை உள்ளூர்/பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/1,2
கள் உடை கலத்தர் உள்ளூர் கூறிய – புறம் 178/8
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் – புறம் 333/4
TOP


உள்ளே (4)

ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/52
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
நினைப்பினும் கண் உள்ளே தோன்றும் அனைத்தற்கே – கலி 145/53
உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென – அகம் 305/14
TOP


உள்ளேம் (1)

உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளேம்/நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு – புறம் 197/16,17
TOP


உள்ளேன் (4)

உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – குறு 243/5
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 142/3
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் – புறம் 150/3
உள்ளேன் வாழியர் யான் என பன் மாண் – புறம் 365/9
TOP


உள்ளோர் (1)

ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர்/கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல – கலி 81/25,26
TOP


உள்ளோர்க்கு (1)

உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக – அகம் 258/13
TOP


உள (23)

கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/2
சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே – குறு 117/6
நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள/நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள – பரி 4/25,26
நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள/நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள – பரி 4/26,27
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள/நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள – பரி 4/27,28
நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள/நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள – பரி 4/28,29
நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள/நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள – பரி 4/29,30
நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள/நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள – பரி 4/30,31
நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள/நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள – பரி 4/31,32
நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள/அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/32,33
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை – பரி 4/64
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/21
வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/14
நீங்கும்-கால் நெகிழ்பு ஓடும் வளை எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/18
பாராட்டா-கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/22
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள/காண்-தக்காய் என் காட்டி காண் – கலி 117/8,9
உள என உணர்ந்தனை ஆயின் ஒரூஉம் – அகம் 327/4
வழுவாய் மருங்கில் கழுவாயும் உள என – புறம் 34/4
ஒவ்வா யா உள மற்றே வெல் போர் – புறம் 167/9
இயைந்த வைகல் உள ஆகியரோ – புறம் 190/12
கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/11
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள/பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் – புறம் 383/9,10
TOP


உள-கொல் (1)

இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என – புறம் 19/14
TOP


உள-கொல்லோ (1)

என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் – கலி 47/11
TOP


உளத்தின் (1)

உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன் – புறம் 376/19
TOP


உளது-கொல் (1)

தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல்/போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/9,10
TOP


உளதோ (1)

மெய் யாண்டு உளதோ இ உலகத்தானே – அகம் 286/17
TOP


உளப்பட (6)

பழுவும் பாந்தளும் உளப்பட பிறவும் – குறி 259
சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும் – பதி 74/19
பிணிமுகம் உளப்பட பிறவும் ஏந்தி – பரி 8/101
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி – அகம் 156/15
மாவும் மருளும் உளப்பட வாழ்நர்க்கு – புறம் 28/3
வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் – புறம் 71/14
TOP


உளம் (14)

உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு – நற் 285/4
விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என – பரி 6/21
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/70
உளம் என்னா நுந்தை மாட்டு எவ்வம் உழப்பார் – கலி 80/12
உன்னம் கொள்கையொடு உளம் கரந்து உறையும் – அகம் 65/1
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர – அகம் 163/3
மையல் வேழம் மெய் உளம் போக – அகம் 388/23
வளன் வலி-உறுக்கும் உளம் இலாளரோடு – புறம் 190/4
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப – புறம் 229/16
எஃகு உளம் கழிய இரு நில மருங்கின் – புறம் 282/1
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக – புறம் 285/11
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே – புறம் 308/7
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
TOP


உளம்புநர் (1)

இலங்கு ஒளி மருப்பின் கைம்_மா உளம்புநர்/புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் – கலி 23/1,2
TOP


உளம்பும் (2)

ஆன் நுளம்பு உலம்பு-தொறு உளம்பும்/நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே – குறு 86/5,6
குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி – அகம் 94/8
TOP


உளமே (2)

நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – நற் 226/4
யாமும் பாரியும் உளமே/குன்றும் உண்டு நீர் பாடினிர் செலினே – புறம் 110/5,6
TOP


உளர் (19)

வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் – பொரு 17
உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற – சிறு 60
தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே – நற் 319/2
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/2
உள்ளது சிதைப்போர் உளர் எனப்படாஅர் – குறு 283/1
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி – குறு 312/6
நரம்பு உளர் முரற்கை போல – ஐங் 402/3
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் – பரி 21/63
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/8
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/12
அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/16
ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர்/ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/26,27
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
யார் இவன் என்னை விலக்குவான் நீர் உளர்/பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/1,2
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த – கலி 115/13
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் – அகம் 336/15
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் – புறம் 61/14
TOP


உளர்-கொல் (6)

கேட்போர் உளர்-கொல் இல்லை-கொல் போற்று என – நற் 50/6
யானே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் – நற் 104/8
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை – நற் 225/6
பிறரும் கேட்குநர் உளர்-கொல் உறை சிறந்து – குறு 86/3
யாண்டு உளர்-கொல் என கலிழ்வோள் எய்தி – அகம் 47/14
யாமே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் – அகம் 202/9
TOP


உளர்-கொல்லோ (2)

யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர் – குறு 195/3
யாண்டு உளர்-கொல்லோ தோழி ஈண்டு இவர் – குறு 285/3
TOP


உளர்-மன்னோ (2)

பெண்டிர் உளர்-மன்னோ ஈங்கு – கலி 90/3
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ கூறு – கலி 94/16
TOP


உளர்-வயின் (1)

ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூ கொடி நுடங்க – பரி 17/16
TOP


உளர்தரு (1)

உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/2
TOP


உளர்தீயே (1)

கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே/இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/6,7
TOP


உளர்ந்த (1)

குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 72/20
TOP


உளர்ந்து (2)

ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து/காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் – சிறு 76,77
கூழை உளர்ந்து மோழைமை கூறவும் – அகம் 207/15
TOP


உளர்நரும் (1)

நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும்/சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் – பரி 9/63,64
TOP


உளர்ப்பு (2)

விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 198
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 109
TOP


உளர்பு (2)

வளரா வாடை உளர்பு நனி தீண்டலின் – நற் 241/4
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ – அகம் 98/9
TOP


உளர்வின் (1)

நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின்/யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/8,9
TOP


உளர (5)

மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர/நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின் – திரு 142,143
வீ பெய் கூந்தல் வீசு வளி உளர/ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே – நற் 264/5,6
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல் – ஐங் 153/3
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர/சிறு முல்லை நாறியதற்கு குறு மறுகி – கலி 105/53,54
விரை வளர் கூந்தல் வரை வளி உளர/கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி – புறம் 133/4,5
TOP


உளரி (3)

வார்-உறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு – குறு 82/1
நீல பைம் போது உளரி புதல – குறு 110/3
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து – அகம் 389/2
TOP


உளரிய (4)

உறு வளி உளரிய அம் தளிர் மாஅத்து – குறு 278/1
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/49
நறும் கதுப்பு உளரிய நன்னர் அமையத்து – அகம் 39/22
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14
TOP


உளரினள் (1)

ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி – அகம் 102/5
TOP


உளரும் (4)

பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/2
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ – ஐங் 186/2
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும்/தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/9,10
உளரும் கூந்தல் நோக்கி களர – புறம் 260/4
TOP


உளரே (4)

காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே/நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் – மலை 279,280
இளையரும் மடவரும் உளரே/அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே – குறு 246/7,8
இனைத்து என்போரும் உளரே அனைத்தும் – புறம் 30/7
சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று – புறம் 89/6
TOP


உளரோ (8)

பெரு நன்று ஆற்றின் பேணாரும் உளரோ/ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு – குறு 115/1,2
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே – குறு 130/5
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/5
இனி யார் உளரோ நின் முன்னும் இல்லை – பதி 45/18
சேவடி தொழாரும் உளரோ அவற்றுள் – பரி 3/19
தருநரும் உளரோ இ உலகத்தான் என – அகம் 75/16
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என – புறம் 89/3
பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே – புறம் 90/13
TOP


உளவே (5)

கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்பு-மார் உளவே/குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி – மலை 199,200
இறை படு நீழல் பிறவும்-மார் உளவே – நற் 172/10
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே/அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல – பரி 5/15,16
இவை பாராட்டிய பருவமும் உளவே இனியே – அகம் 26/11
TOP


உளவோ (6)

நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே – குறு 2/5
மருவின் இனியவும் உளவோ/செல்வாம் தோழி ஒல்வாங்கு நடந்தே – குறு 322/6,7
பொய்யும் உளவோ என்றனன் பையென – அகம் 48/19
அரியவும் உளவோ நினக்கே அதனால் – புறம் 56/16
இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ/இன்னும் கேள்-மின் நும் இசை வாழியவே – புறம் 58/18,19
மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ/மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய – புறம் 90/3,4
TOP


உளன் (6)

யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல் – கலி 147/28
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை – கலி 147/40
இன்று உளன் ஆயின் நன்று-மன் என்ற நின் – புறம் 53/13
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் – புறம் 86/3
எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன் வைகல் – புறம் 87/2
உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி – புறம் 309/6
TOP


உளன்-கொல்லோ (4)

ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ/வேறு புல நன் நாட்டு பெய்த – குறு 176/5,6
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ/கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் – குறு 325/4,5
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ/இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை – புறம் 235/16,17
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ/குன்றத்து அன்ன களிற்றொடு பட்டோன் – புறம் 307/1,2
TOP


உளனா (1)

உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/7
TOP


உளனே (2)

உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/19
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/9
TOP


உளனோ (3)

யான் எவன் உளனோ தோழி தானே – அகம் 305/11
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் – புறம் 86/2
யாண்டு உளனோ என வினவுதி ஆயின் – புறம் 282/3
TOP


உளாய் (1)

புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ – கலி 66/14
TOP


உளான் (2)

புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
இனத்து உளான் எந்தைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ – கலி 108/32
TOP


உளானே (1)

நா நவில் புலவர் வாய் உளானே – புறம் 282/11
TOP


உளி (12)

அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத – சிறு 52
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு – சிறு 252
உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி – பெரும் 92
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு – நெடு 119
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி – நற் 388/3
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி_உளி – குறு 304/1
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை – ஐங் 321/1
தெளியா நோக்கம் உள்ளினை உளி வாய் – அகம் 33/10
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் – அகம் 55/3
எறி_உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் – அகம் 210/2
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/20
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ – அகம் 343/7
TOP


உளியம் (3)

குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம்/பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு – திரு 313,314
நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம்/ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின் – அகம் 81/1,2
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் – அகம் 88/14
TOP


உளியமும் (1)

அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும்/புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் – குறி 252,253
TOP


உளியர் (1)

நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641
TOP


உளீரோ (1)

வருவீர் உளீரோ எனவும் – குறு 118/4
TOP


உளெனே (4)

உளெனே வாழி தோழி வளை நீர் – நற் 199/5
உளெனே வாழி தோழி சாரல் – குறு 125/2
உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என் – குறு 133/4
இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை – குறு 310/5
TOP


உளெனோ (1)

உளெனோ வாழி தோழி விளியாது – குறு 316/3
TOP


உளே (2)

தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
கை உளே மாய்ந்தான் கரந்து – கலி 142/36
TOP


உளேம் (1)

நாம் உளேம் ஆக பிரியலன் தெளிமே – குறு 273/8
TOP


உளேனே (1)

ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/7
TOP


உளை (52)

உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 28
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 164
வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள – சிறு 92
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு – பெரும் 27
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் – பெரும் 320
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி – பெரும் 488
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி – நெடு 93
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/8
வால் உளை பொலிந்த புரவி – நற் 135/8
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் – நற் 185/4
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – நற் 270/8
விரி உளை நன் மா கடைஇ – நற் 367/11
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – குறு 281/4
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் – ஐங் 7/4
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன – ஐங் 13/1
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் – ஐங் 19/3
விரி உளை நன் மா பூட்டி – ஐங் 488/3
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும் – பதி 20/15
உளை பொலிந்த மா – பதி 22/17
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் – பதி 38/7
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை/கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் – பதி 41/25,26
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/15
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி – பதி 65/2
வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் – பதி 88/15
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/3
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை/நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் – கலி 96/9,10
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/20
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – அகம் 4/8
களையும் இடனால் பாக உளை அணி – அகம் 64/1
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – அகம் 83/2
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து – அகம் 102/1
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி – அகம் 107/17
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – அகம் 125/16
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/19
விரி உளை நன் மான் கடைஇ – அகம் 194/18
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய – அகம் 234/4
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை/கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட – அகம் 354/6,7
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் – அகம் 376/17
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் – அகம் 388/4
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/13
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி – புறம் 4/13
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/5
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/18
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த – புறம் 273/3
மான் உளை அன்ன குடுமி – புறம் 310/7
உளை அணி புரவி வாழ்க என – புறம் 373/14
அலங்கு உளை அணி இவுளி – புறம் 382/4
TOP


உளைந்தீயாய் (1)

ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் – கலி 95/14
TOP


உளைய (5)

செ உளைய மா ஊர்ந்து – பதி 34/4
இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் – கலி 138/24
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/21
இளையன் இவன் என உளைய கூறி – புறம் 72/2
கொய் உளைய மா என்கோ – புறம் 387/23
TOP


உளையவும் (1)

அனையவை உளையவும் யான் நினக்கு உரைத்ததை – கலி 59/23
TOP


உளையின் (1)

பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி – நற் 311/1
TOP


உளையும் (1)

சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு – புறம் 352/15
TOP


உளைவு (1)

உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
TOP


உற்கம் (1)

திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் – புறம் 41/4
TOP


உற்கவும் (1)

திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும்/பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் – புறம் 41/4,5
TOP


உற்ற (81)

பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 595
பழம் செருக்கு உற்ற நும் அனந்தல் தீர – மலை 173
சிறுமை உற்ற களையா பூசல் – மலை 314
பெரும் புலம்பு உற்ற நெஞ்சமொடு பல நினைந்து – நற் 31/6
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல் – நற் 61/8
உறாஅ நோக்கம் உற்ற என் – நற் 75/9
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/4
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 80/9
வேய் வனப்பு உற்ற தோளை நீயே – நற் 82/2
இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே – நற் 128/11
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 140/11
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு – நற் 177/2
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் – நற் 250/7
தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/3
உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென் – நற் 360/10
சூர்_அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே – குறு 261/8
களைவோர் இலை யான் உற்ற நோயே – குறு 305/8
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே – ஐங் 31/4
தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே – ஐங் 37/4
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே – ஐங் 53/1
பழன ஊர நீ உற்ற சூளே – ஐங் 53/4
தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே – ஐங் 187/5
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5
விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே – ஐங் 227/5
வாள் வனப்பு உற்ற அருவி – ஐங் 312/3
சேஎர் உற்ற செல் படை மறவர் – பதி 41/11
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற/வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/17,18
இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த – பதி 64/17
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 3/20
பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி 10/36
களிறு போர் உற்ற களம் போல நாளும் – பரி 10/110
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு – பரி 11/114
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/12
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற/நோய் உரைக்கல்லான் பெயரும்-மன் பல் நாளும் – கலி 37/4,5
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் – கலி 37/11
ஒடுங்கா எழில் வேழம் வீழ் பிடிக்கு உற்ற/கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/26,27
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற/சூள் பேணான் பொய்த்தான் மலை – கலி 41/19,20
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் – கலி 47/11
முற்று எழில் நீல மலர் என உற்ற/இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/20,21
எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/14
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/21
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற/முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/1,2
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் – கலி 91/10
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற/வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/18,19
நீ உற்ற நோய்க்கு மருந்து – கலி 107/26
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா – கலி 107/27
யாயும் அறிய உரைத்தீயின் யான் உற்ற/நோயும் களைகுவை-மன் – கலி 111/23,24
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற/உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/15,16
நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற/அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு – கலி 142/16,17
நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 144/10
குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் – கலி 144/12
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற/அல்லல் களைவார் இலேன் – கலி 144/53,54
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
யான் உற்ற எவ்வம் உரைப்பின் பலர் துயிற்றும் – கலி 146/36
கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள் – கலி 149/8
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/11
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
செறி தொடி உற்ற செல்லலும் பிறிது என – அகம் 98/28
சேயர் என்றலின் சிறுமை உற்ற என் – அகம் 113/21
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர் – அகம் 136/21
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை – அகம் 141/25
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/8
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர் – அகம் 208/15
செலல் மாண்பு உற்ற நும்-வயின் வல்லே – அகம் 215/5
செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/21
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/4
வல்லோன் தைஇய வரி வனப்பு உற்ற/அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப – புறம் 33/16,17
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து – புறம் 62/6
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை – புறம் 166/25
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/15
இன்னாது உற்ற அறன் இல் கூற்றே – புறம் 255/4
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் – புறம் 279/5
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள் – புறம் 382/2
நிறன் உற்ற அராஅ போலும் – புறம் 382/14
TOP


உற்றது (9)

உற்றது மன்னும் ஒரு நாள் மற்று அது – குறு 271/3
மருளி யான் மருள்-உற இவன் உற்றது எவன் என்னும் – கலி 59/10
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு – கலி 110/15
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று – கலி 113/26
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/16
உற்றது உசாவும் துணை – கலி 138/25
எல்லா நீ உற்றது எவனோ மற்று என்றீரேல் என் சிதை – கலி 142/19
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ – கலி 147/11
TOP


உற்றமை (1)

தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் – நற் 245/10
TOP


உற்றவர் (2)

கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் – கலி 76/8
நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள் – கலி 77/14
TOP


உற்றவரை (1)

ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை/தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி – பரி 24/22,23
TOP


உற்றன்றால் (1)

பெரு விதுப்பு உற்றன்றால் நோகோ யானே – குறு 131/6
TOP


உற்றன்று (3)

நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/28
உற்றன்று ஆயினும் உய்வு இன்று மாதோ – புறம் 226/2
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
TOP


உற்றன (7)

கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 108
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன/ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/2,3
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல் – பரி 17/20
பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி – கலி 131/25
பார்த்து உற்றன தோழி பார்த்து உற்றன தோழி – கலி 131/25
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை – கலி 131/26
கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும் – அகம் 341/2
TOP


உற்றனவும் (1)

வள் உகிர் போழ்ந்தனவும் வாள் எயிறு உற்றனவும்/ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார் – கலி 88/11,12
TOP


உற்றனள் (2)

அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே – அகம் 209/2
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும் – அகம் 310/6
TOP


உற்றனிர் (1)

உற்றனிர் போல வினவுதிர் மற்று இது – கலி 146/12
TOP


உற்றனென் (2)

உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே – புறம் 154/7
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் – புறம் 161/20
TOP


உற்றனை (5)

யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை/வருந்தல் வாழி தோழி யாம் சென்று – நற் 88/1,2
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர் – குறு 163/1
இவள் அணங்கு உற்றனை போறி – ஐங் 58/3
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை/நீயும் தாயை இவற்கு என யான் தன் – அகம் 16/12,13
TOP


உற்றனையால் (1)

அரிது உற்றனையால் பெரும உரிதினின் – அகம் 10/7
TOP


உற்றாய் (3)

மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை – பரி 20/69
பேது உற்றாய் போல பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய் – கலி 56/28
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய்/பேணாய் நீ பெட்ப செயல் – கலி 91/23,24
TOP


உற்றார் (2)

தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார்/இடுக்கண் தவிர்ப்பான் மலை – கலி 40/13,14
அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/10
TOP


உற்றாரின் (1)

தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் உற்றாரின்/நீங்கலம் என்பான் மலை – கலி 40/28,29
TOP


உற்றாரை (1)

ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
TOP


உற்றால் (1)

அஞ்சி கழியாமோ அன்பு உற்றால் என்மரும் – பரி 12/54
TOP


உற்றாள் (1)

தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
TOP


உற்றாள்-கொல்லோ (1)

என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண் – கலி 144/2
TOP


உற்றாளை (1)

பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை/பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் – கலி 99/10,11
TOP


உற்றிசினே (1)

பேது உற்றிசினே காதலம் தோழி – அகம் 135/6
TOP


உற்றீயா (1)

யாம் வீழ்தும் என்று தன் பின் செலவும் உற்றீயா/கூனி குழையும் குழைவு காண் – கலி 94/29,30
TOP


உற்றீயாள் (1)

உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் – கலி 104/68
TOP


உற்று (30)

வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று/எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம் – நற் 2/7,8
காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று/அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என – நற் 109/2,3
ஏனல் காவலின் இடை உற்று ஒருவன் – நற் 128/7
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/3
பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று/அது பிணி ஆக விளியலம்-கொல்லோ – நற் 377/4,5
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர் – குறு 61/4
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிது உற்று என – குறு 69/1
வேலி வெருகு இனம் மாலை உற்று என – குறு 139/2
ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய – குறு 197/3
சூடு நிலை உற்று சுடர்விடு தோற்றம் – பதி 74/14
கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று/கதித்து எழு மாதிரம் கல்லென ஒலிப்ப – பதி 92/8,9
அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்று என ஒருசார் – பரி 7/24
நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க – பரி 7/85
மகளிரை மைந்து உற்று அமர்பு-உற்ற மைந்தர் – பரி 20/91
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று/பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம் – பரி 22/16,17
அன்பு அன்று என்று யான் கூற அன்பு உற்று/காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் – கலி 2/25,26
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/13
மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று/தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் தழூஉ – கலி 103/61,62
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று/உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண் – கலி 113/26,27
இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்பு உற்று/அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/29,30
உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே – கலி 144/64
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று/உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன் – அகம் 1/17,18
செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று/இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் – அகம் 29/5,6
ஆதிமந்தி போல பேது உற்று/அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார் – அகம் 45/14,15
ஆதிமந்தி பேது உற்று இனைய – அகம் 76/10
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று/பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய – அகம் 136/8,9
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று/விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ – அகம் 212/13,14
அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய – புறம் 90/6
கான சிற்றியாற்று அரும் கரை கால் உற்று/கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல – புறம் 260/22,23
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று/என்னொடு வினவும் வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 342/3,4
TOP


உற்று-உழி (1)

உற்று-உழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும் – புறம் 183/1
TOP


உற்றேன் (1)

தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள் – கலி 108/56
TOP


உற்றோர் (1)

உற்றோர் மறவா நோய் தந்து – ஐங் 278/4
TOP


உற்றோர்க்கு (1)

புகழ்தல் உற்றோர்க்கு மாயோன் அன்ன – புறம் 57/2
TOP


உற்றோரே (2)

பின் இரும் கூந்தல் அணங்கு உற்றோரே – ஐங் 173/4
தொண்டி அன்னோள் தோள் உற்றோரே – ஐங் 177/4
TOP


உற்றோன் (1)

சான்றோர் இருந்த அவையத்து உற்றோன்/ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல – புறம் 266/8,9
TOP


உற (108)

கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி – திரு 252
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின் – மது 351
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை – மது 352
நால் வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர – மது 522
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 588
மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி – மது 653
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – நெடு 60
நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி – குறி 116
கையினும் கலத்தினும் மெய் உற தீண்டி – பட் 70
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி – மலை 404
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – மலை 505
வான் உற நிவந்த பெரு மலை கவாஅன் – நற் 53/4
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் – நற் 63/8
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
வலவன் கோல் உற அறியா – நற் 78/10
மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே – நற் 171/11
கூறுவென் வாழி தோழி முன் உற/நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி – நற் 233/6,7
கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி – நற் 240/3
எல்லை போகிய பொழுதின் எல் உற/பனி கால்கொண்ட பையுள் யாமத்து – நற் 241/9,10
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல – நற் 243/8
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற/காணார் முதலொடு போந்து என பூவே – நற் 275/1,2
மனை உற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை – நற் 277/5
அன்றிலும் என்பு உற நரலும் அன்றி – நற் 335/8
சேண் உற தோன்றும் குன்றத்து கவாஅன் – நற் 357/4
அகன் உற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே – குறு 29/7
பொய் வலாளன் மெய் உற மரீஇய – குறு 30/2
இறை உற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த – குறு 92/3
எழால் உற வீழ்ந்து என கணவன் காணாது – குறு 151/2
என்பு உற நலியினும் அவரொடு பேணி – குறு 305/2
கழனி ஊரன் மார்பு உற மரீஇ – ஐங் 29/3
மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் – ஐங் 337/2
முன் உற விரைந்த நீர் உரை-மின் – ஐங் 397/4
முன் உற கடவு-மதி பாக – ஐங் 483/3
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/21
கலிழும் கருவியொடு கை உற வணங்கி – பதி 24/26
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/9
மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி – பதி 90/32
தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 2/73
அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/99
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/7
பேணாது ஒருத்தி பேது உற ஆயிடை – பரி 7/67
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/21
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் – பரி 9/53
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற/செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/47,48
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி – பரி 19/46
சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு – பரி 19/51
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/70
உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் – பரி 21/26
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது – பரி 23/6
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/9
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/4
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை – கலி 53/22
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை – கலி 73/2
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/3
வனப்பு உற கொள்வன நாடி அணிந்தனள் – கலி 82/19
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி – கலி 104/7
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் – கலி 105/30
நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி – கலி 105/33
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் – கலி 128/17
திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை – கலி 131/32
அருள் உற செயின் நுமக்கு அறனும்-மார் அதுவே – கலி 140/34
நீரை செறுத்து நிறைவு உற ஓம்பு-மின் – கலி 146/43
வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் – கலி 147/6
வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் – கலி 147/6
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப – அகம் 12/2
கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என – அகம் 61/2
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல் – அகம் 98/5
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற/பாசறை வருத்தம் வீட நீயும் – அகம் 124/7,8
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை – அகம் 131/1
வன்கணாளன் மார்பு உற வளைஇ – அகம் 153/5
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் – அகம் 153/17
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய் – அகம் 157/12
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய் – அகம் 157/12
எல்லை எம்மொடு கழிப்பி எல் உற/நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று – அகம் 200/10,11
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற/பன் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் – அகம் 203/10,11
வான் உற நிவந்த நீல் நிற பெரு மலை – அகம் 222/1
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற/வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/7,8
எல்லை பைப்பய கழிப்பி எல் உற/யாங்கு ஆகுவல்-கொல் யானே நீங்காது – அகம் 260/10,11
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின் – அகம் 266/1
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/8
விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து – அகம் 281/10
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும் – அகம் 290/7
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற/புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய – அகம் 294/2,3
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/12
சேண் உற சென்று வறும் சுனை ஒல்கி – அகம் 315/9
எல்லி முன் உற செல்லும்-கொல்லோ – அகம் 321/13
நாள் உற தோன்றிய நயவரு வனப்பின் – அகம் 335/17
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி – அகம் 386/4
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் – புறம் 17/26
விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை – புறம் 75/11
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே – புறம் 97/3
மார்பு உற சேர்ந்து ஒல்கா – புறம் 98/9
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற/கழை வளர் சிலம்பின் வழையொடு நீடி – புறம் 158/20,21
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/17
சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை – புறம் 217/11
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த – புறம் 224/5
விசும்பு உற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர் – புறம் 231/4
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து – புறம் 243/6
கொய் மழி தலையொடு கைம்மை உற கலங்கிய – புறம் 261/17
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற/கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/3,4
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற/ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் – புறம் 393/14,15
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு – புறம் 397/13
TOP


உற_உற (1)

சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
TOP


உறங்க (2)

தீம் சேற்று கூவியர் தூங்குவனர் உறங்க/விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய – மது 627,628
வாள் மருங்கு இலோர் காப்பு உறங்க/அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த – புறம் 22/13,14
TOP


உறங்கவும் (1)

மைந்து உடை யானை கை வைத்து உறங்கவும்/திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் – புறம் 229/18,19
TOP


உறங்கு-வயின் (1)

பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி – நற் 221/11
TOP


உறங்கும் (8)

வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை – குறு 5/2
தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய் – குறு 34/2
தனி குருகு உறங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 144/2
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும்/நன் மலை நாடன் பிரிதல் – ஐங் 268/3,4
மறம் புகல் மழ களிறு உறங்கும் நாடன் – அகம் 102/9
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர – அகம் 286/7
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல் – அகம் 306/5
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை – புறம் 384/2
TOP


உறத்தூர் (1)

அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண் – அகம் 266/13
TOP


உறந்தை (16)

பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தை போக்கி – பட் 285
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து – நற் 400/7
வளம் கெழு சோழர் உறந்தை பெரும் துறை – குறு 116/2
கறங்கு இசை விழவின் உறந்தை குணாது – அகம் 4/14
பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 6/5
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/5
நொச்சி வேலி தித்தன் உறந்தை/கல் முதிர் புறங்காட்டு அன்ன – அகம் 122/21,22
இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 137/6
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/14
புனல் பொரு புதவின் உறந்தை எய்தினும் – அகம் 237/14
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன – அகம் 369/14
காவிரி படப்பை உறந்தை அன்ன – அகம் 385/4
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து – புறம் 39/8
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே – புறம் 58/9
உறந்தை அன்ன உரை சால் நன் கலம் – புறம் 352/10
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது – புறம் 395/19
TOP


உறந்தையும் (1)

ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 83
TOP


உறந்தையொடு (1)

பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு/உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/7,8
TOP


உறந்தையோனே (2)

உறந்தையோனே குருசில் – புறம் 68/18
பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தையோனே/பொருநர்க்கு ஓங்கிய வேலன் ஒரு நிலை – புறம் 69/12,13
TOP


உறல் (14)

உறல் முறை மரபின் கூற்றத்து – குறு 267/7
இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க – குறு 314/5
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/2
பிரிந்து உறல் அறியா விருந்து கவவி – ஐங் 419/2
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள் உறல் வையை – பரி 6/73
உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் – கலி 8/4
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே – கலி 8/23
உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள் – கலி 30/13
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/21
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/11
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல் – அகம் 191/15
உறல் இன் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே – அகம் 213/24
நன் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம் – அகம் 399/3
TOP


உறலே (1)

ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே – அகம் 236/21
TOP


உறவி (1)

ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் – அகம் 339/10
TOP


உறவு (2)

விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை – புறம் 20/19
தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின் – புறம் 395/24
TOP


உறவே (5)

பொம்மல் ஓதி பெரு விதுப்பு உறவே – நற் 71/11
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே – அகம் 230/16
இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே – புறம் 72/18
TOP


உறழ் (58)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப – திரு 85
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும் – பெரும் 352
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் – நெடு 37
கொள் உறழ் நறும் கல் பல கூட்டு மறுக – நெடு 50
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு – குறி 158
உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும் – பட் 171
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி – நற் 225/1
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி – நற் 287/1
புலி நோக்கு உறழ் நிலை கண்ட – குறு 328/7
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் – ஐங் 273/1
வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு – பதி 21/37
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை – பதி 23/20
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி – பதி 68/17
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி – பதி 69/1
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை – கலி 4/13
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே – கலி 33/31
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/18
அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
வரை உறழ் நீள் மதில் வாய் சூழ்ந்த வையை – கலி 92/12
மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/59
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் – கலி 104/24
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/54
உரும் உறழ் முரசின் தென்னவற்கு – கலி 104/79
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/12
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள – அகம் 32/3
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி – அகம் 61/15
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம் – அகம் 126/12
முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவில் – அகம் 172/11
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம் – அகம் 173/15
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப – அகம் 181/6
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
பிறை உறழ் மருப்பின் கடுங்கண் பன்றி – அகம் 322/10
கால்வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே – அகம் 323/13
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 334/8
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
போது உறழ் கொண்ட உண்கண் – அகம் 354/13
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி – அகம் 375/13
உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின – புறம் 22/2
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/11
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் – புறம் 61/16
உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும் – புறம் 249/6
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி – புறம் 345/9
மதி உறழ் ஆரம் மார்பில் புரள – புறம் 362/2
அரவு உறழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 368/18
வரை உறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும் – புறம் 398/26
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு – புறம் 398/27
TOP


உறழ்த்தோள் (1)

ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல் – பரி 20/41
TOP


உறழ்ந்த (1)

குன்று உறழ்ந்த களிறு என்கோ – புறம் 387/22
TOP


உறழ்ந்து (3)

கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி – பதி 16/1
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை – கலி 89/13
TOP


உறழ்ந்தும் (2)

வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும்/சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி – பொரு 23,24
நிறைந்தும் உறழ்ந்தும் நிமிர்ந்தும் தொடர்ந்தும் – பரி 19/82
TOP


உறழ்பு (3)

உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை – பதி 25/10
இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/37
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன – பரி 20/44
TOP


உறழ (9)

முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று – மது 181
பெயல் உறழ கணை சிதறி – மது 183
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர் – மது 282
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து – நெடு 130
உறழ நனை வேங்கை ஒள் இணர் மலர – பரி 15/32
எரி உரு உறழ இலவம் மலர – கலி 33/10
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர – கலி 33/11
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/10
கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ/ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/17,18
TOP


உறழும் (7)

செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/6
தன் உரு உறழும் பாற்கடல் நாப்பண் – பரி 13/27
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/44
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 13/46
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/3
வளை மருப்பு உறழும் முளை நெடும் பெரும் காய் – அகம் 223/4
இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின் – புறம் 297/2
TOP


உறற்கு (1)

உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/14
TOP


உறாற்க (1)

முள்ளும் நோவ உறாற்க தில்ல – புறம் 171/13
TOP


உறாஅ (8)

தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ/மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி – நற் 69/6,7
உறாஅ நோக்கம் உற்ற என் – நற் 75/9
உறாஅ வறு முலை மடாஅ – ஐங் 128/2
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
உறாஅ அரைச நின் ஓலை-கண் கொண்டீ – கலி 147/43
முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ/காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு-வயின் ஓடலின் – அகம் 39/8,9
நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு – அகம் 124/4
எல் இடை உறாஅ அளவை வல்லே – அகம் 344/7
TOP


உறாஅது (2)

தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய – கலி 139/16
எருது கால் உறாஅது இளைஞர் கொன்ற – புறம் 327/1
TOP


உறாஅமை (1)

முறை நாள் கழிதல் உறாஅமை காண்டை – கலி 12/14
TOP


உறாஅலின் (1)

இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின்/நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/14,15
TOP


உறாஅன் (1)

இரந்து குறை உறாஅன் பெயரின் – ஐங் 228/3
TOP


உறி (3)

உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 171
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி/ஞெலி_கோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி – நற் 142/2,3
உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும் – கலி 9/2
TOP


உறியன் (1)

திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன் – அகம் 274/6
TOP


உறியொடு (1)

இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/2
TOP


உறின் (6)

கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ – கலி 13/13
வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ – கலி 13/21
திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும் – கலி 140/17
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின்/முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா – அகம் 104/4,5
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின்/ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர – அகம் 116/3,4
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல – அகம் 160/9
TOP


உறினும் (4)

இணை படை தானை அரசோடு உறினும்/கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் – கலி 15/3,4
ஒரு நாள் விழுமம் உறினும் வழி நாள் – அகம் 18/9
மிக பேர் எவ்வம் உறினும் எனைத்தும் – புறம் 197/15
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும்/துன் அரும் பரிசில் தரும் என – புறம் 394/16,17
TOP


உறீஇ (8)

எல் வளை ஞெகிழ்த்தோர்க்கு அல்லல் உறீஇ/சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா – நற் 56/4,5
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇ/கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/3,4
பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபு உறீஇ/கடும்-குரை அருமைய காடு எனின் அல்லது – கலி 13/24,25
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ/உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல் – கலி 113/2,3
மாண உருக்கிய நன் பொன் மணி உறீஇ/பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின் – கலி 117/1,2
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/2
பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ/புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/2,3
TOP


உறீஇய (7)

குன்ற நாடன் உறீஇய நோயே – ஐங் 246/6
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய/ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – கலி 60/16,17
நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/28
தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய/காம கடல் அகப்பட்டு – கலி 139/16,17
ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ – கலி 144/61
கான நாடன் உறீஇய நோய்க்கு என் – அகம் 222/2
கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே – அகம் 358/15
TOP


உறீஇயாள் (1)

உறீஇயாள் ஈத்த இ மா – கலி 139/19
TOP


உறீஇயான் (2)

அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு – கலி 142/17
யான் வேண்டு ஒருவன் என் அல்லல் உறீஇயான்/தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது – கலி 145/41,42
TOP


உறீஇயினள் (1)

துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் – நற் 8/5
TOP


உறீஇயினான் (1)

எவ்வம் உறீஇயினான் குன்று – கலி 42/24
TOP


உறு (149)

உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் – திரு 173
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து – திரு 188
பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் – பொரு 28
உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் – சிறு 122
உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 174
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர் – மது 152
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை – மது 309
விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி – குறி 168
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ் கனைத்து இறைஞ்சி – மலை 117
சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின் – மலை 300
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி – மலை 516
மார்பு உறு முயக்கு இடை ஞெமிர்ந்த சோர் குழை – நற் 20/9
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/9
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் – நற் 60/7
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா – நற் 90/10
நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே – நற் 123/12
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி – நற் 132/3
நாம் உறு துயரம் செய்யலர் என்னும் – நற் 133/7
உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது – நற் 164/9
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடி பெயரும் – நற் 204/10
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி – நற் 216/3
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும் – நற் 216/4
எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை – நற் 247/4
பலவு உறு குன்றம் போல – நற் 253/8
தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல – நற் 275/4
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/5
உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல் – நற் 300/3
கரும் கால் வேங்கை நாள் உறு புது பூ – நற் 313/1
உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும் – நற் 336/7
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல் – நற் 345/3
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே – நற் 348/10
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன் – நற் 363/4
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் – நற் 366/2
பெயல் உறு நீலம் போன்றன விரலே – நற் 379/9
அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே – நற் 389/11
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/7
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி – நற் 399/5
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின் – குறு 169/1
பெயல் மழை துறந்த புலம்பு உறு கடத்து – குறு 174/1
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
உறு வளி உளரிய அம் தளிர் மாஅத்து – குறு 278/1
உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில் – குறு 296/3
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல் – குறு 314/1
தீ உறு தளிரின் நடுங்கி – குறு 383/5
செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் – குறு 385/3
தன் உறு விழுமம் களைஞரோ இலளே – குறு 397/8
தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே – ஐங் 32/4
அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி – ஐங் 173/2
நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை – ஐங் 241/1
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
வள் எயிற்று செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்கு – ஐங் 323/1
மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் – ஐங் 338/3
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி – ஐங் 360/3
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/2
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – ஐங் 363/4
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/4
காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய – பதி 26/11
நனை உறு நறவின் நாடு உடன் கமழ – பதி 51/18
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி – பதி 64/14
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 66/10
கால் உறு கடலின் கடிய உரற – பதி 69/4
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/6
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
வேங்கை விரிந்து விசும்பு உறு சேண் சிமை – பதி 88/34
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி – பதி 88/40
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி – பரி 2/63
ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின் – பரி 4/17
நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து – பரி 5/37
நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/128
பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் – பரி 10/4
உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர் – பரி 10/75
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 11/62
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து – பரி 18/51
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால – பரி 20/9
பல உறு நறும் சாந்தம் படுப்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/12
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/3
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/24
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை – கலி 38/6
நின் உறு விழுமம் கூற கேட்டு – கலி 38/23
பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி – கலி 50/12
நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல் – கலி 83/12
உறு வளி தூக்கும் உயர் சினை மாவின் – கலி 84/1
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/7
அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் – கலி 106/32
வலை உறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என – கலி 128/16
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/3
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் – கலி 138/27
மருள் உறு நோயொடு மம்மர் அகல – கலி 140/32
இருள் உறு கூந்தலாள் என்னை – கலி 140/33
ஊழ் உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த – அகம் 2/2
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல் – அகம் 26/23
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 73/5
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை – அகம் 89/2
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி – அகம் 119/17
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ – அகம் 125/6
உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என – அகம் 136/22
வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/26
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து – அகம் 148/5
உறு வளி எறி-தொறும் கலங்கிய பொறி வரி – அகம் 151/6
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/9
உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் – அகம் 153/9
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
கால் உறு தளிரின் நடுங்கி ஆனாது – அகம் 162/15
நின் உறு விழுமம் களைந்தோள் – அகம் 170/13
தன் உறு விழுமம் நீந்துமோ எனவே – அகம் 170/14
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/15
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
உறு கழி மருங்கின் ஓதமொடு மலர்ந்த – அகம் 230/1
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி – அகம் 254/10
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் – அகம் 285/4
உடு உறு கணையின் போகி சாரல் – அகம் 292/12
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/21
பெயல் உறு மலரின் கண் பனி வார – அகம் 307/4
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப – அகம் 322/12
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை – அகம் 329/10
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 338/11
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
பயிர்ப்பு உறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ – அகம் 348/4
எஃகு உறு விழுப்புண் கூர்ந்தோர் எய்திய – அகம் 363/12
எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும் – அகம் 371/8
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/8
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு – அகம் 379/24
பிறர் உறு விழுமம் பிறரும் நோப – அகம் 382/1
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் – அகம் 382/2
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் – அகம் 394/2
பிணி உறு முரசம் கொண்ட-காலை – புறம் 25/7
புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் – புறம் 37/5
அன்பு உறு நன் கலம் நல்குவன் நினக்கே – புறம் 67/14
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
உறு முறை மரபின் புறம் நின்று உய்க்கும் – புறம் 98/16
உறு முரண் கடந்த ஆற்றல் – புறம் 135/21
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
உற்று-உழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும் – புறம் 183/1
எஃகு உறு விழுப்புண் பல என – புறம் 233/7
வேந்து உறு விழுமம் தாங்கிய – புறம் 281/8
யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி – புறம் 292/2
விளங்கு உறு பராரைய ஆயினும் வேந்தர் – புறம் 347/9
அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் – புறம் 369/6
விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த – புறம் 369/8
TOP


உறு-தொறும் (3)

இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும்/பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு – அகம் 186/5,6
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும்/பள்ளி யானை பரூஉ புறம் தைவரும் – அகம் 302/2,3
உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/2
TOP


உறுக்கும் (2)

முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/2
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும்/தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை – அகம் 216/4,5
TOP


உறுக (8)

பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் – நற் 293/6
உறுக என்ற நாளே குறுகி – குறு 248/2
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும் – பரி 8/106
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என – கலி 16/15
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் – புறம் 83/4
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/3
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே – புறம் 291/5
TOP


உறுகண் (3)

காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 43
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா – நற் 104/3
உறுகண் மழவர் உருள் கீண்டிட்ட – அகம் 121/11
TOP


உறுகுவள் (1)

மையல் உறுகுவள் அன்னை – நற் 297/10
TOP


உறுத்த (1)

புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை – குறு 253/6
TOP


உறுத்தர (1)

ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
TOP


உறுத்து (1)

மனை விளக்கு உறுத்து மாலை தொடரி – அகம் 86/4
TOP


உறுதர (6)

அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/8
எமர் இடை உறுதர ஒளித்த காடே – நற் 48/9
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர/சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே சாத்து எறிந்து – அகம் 167/6,7
காமம் கைம்மிக உறுதர/ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே – அகம் 258/14,15
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர/மீளி உள்ளம் செலவு வலியுறுப்ப – அகம் 373/6,7
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர/ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று – அகம் 379/22,23
TOP


உறுதரு (1)

உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென – அகம் 153/7
TOP


உறுதரும் (2)

நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும்/இன்னா வாடையும் மலையும் – ஐங் 236/2,3
விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா – புறம் 260/2
TOP


உறுதல் (3)

பெரும் பேது உறுதல் களை-மதி பெரும – கலி 129/22
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் – அகம் 177/3
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
TOP


உறுதி (2)

உறுதி தூக்கா தூங்கி அறிவே – நற் 284/7
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் – புறம் 61/15
TOP


உறுதுணை (1)

ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி – புறம் 229/23
TOP


உறுதும் (1)

உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை – அகம் 18/13
TOP


உறுநர் (3)

உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் – திரு 4
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/14
TOP


உறுநர்க்கு (1)

அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது – நற் 136/2
TOP


உறுநரின் (3)

அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் – நற் 47/5
பழம் புண் உறுநரின் பரவையின் ஆலும் – நற் 378/4
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/17
TOP


உறுநரை (1)

மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே – நற் 94/9
TOP


உறுப்ப (6)

நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப/கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 598,599
மறவர் மறல மா படை உறுப்ப/தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப – பதி 82/7,8
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப/நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய – அகம் 254/13,14
வலவன் வள்பு வலி உறுப்ப புலவர் – அகம் 354/8
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப/எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/10,11
பயன் உறுப்ப பலர்க்கு ஆற்றி – புறம் 360/7
TOP


உறுப்பின் (2)

பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு – பதி 65/15
குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய – அகம் 340/17
TOP


உறுப்பு (2)

உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் – கலி 56/8
சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும் – புறம் 28/1
TOP


உறுப-மன்னோ (1)

ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ/நல்லை மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல் – குறு 229/4,5
TOP


உறுபவோ (1)

சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/9
TOP


உறுபு (6)

இணர் உறுபு உடைவதன்-தலையும் புணர் வினை – நற் 118/6
தளி உறுபு அறியாவே காடு என கூறுவீர் – கலி 20/8
நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ் உறுபு உதிர்ந்து – அகம் 18/1
வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள – அகம் 54/5
உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் – அகம் 153/9
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய – அகம் 299/2
TOP


உறும் (7)

உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 170
அம் சில் ஓதி இவள் உறும்/பஞ்சி மெல் அடி நடைபயிற்றும்மே – நற் 324/8,9
நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி – கலி 88/20
உறும் என கொள்குநர் அல்லர் – அகம் 90/13
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் – அகம் 220/19
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும் – அகம் 231/2
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் – புறம் 142/2
TOP


உறும்-கொல்லோ (1)

புலம்பு உறும்-கொல்லோ தோழி சேண் ஓங்கு – அகம் 187/10
TOP


உறுமே (1)

நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே – ஐங் 409/4
TOP


உறுமோ (1)

புனத்து உழி போகல் உறுமோ மற்று என – அகம் 388/13
TOP


உறுவ (1)

தெரி மலர் நனை உறுவ/ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/71,72
TOP


உறுவது (2)

பெறுவது இயையாது ஆயினும் உறுவது ஒன்று – குறு 199/1
உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின் – அகம் 151/13
TOP


உறுவர் (3)

உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு – பதி 43/19
துப்பு உறுவர் புறம்பெற்றிசினே – புறம் 11/9
உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் – புறம் 205/4
TOP


உறுவரும் (1)

உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும் – புறம் 381/23
TOP


உறுவள் (1)

பெரும் பேது உறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே – நற் 6/11
TOP


உறுவி (5)

அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி/பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி – அகம் 283/3,4
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/21
TOP


உறுவிய (1)

அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/26
TOP


உறுவியை (1)

பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/9
TOP


உறுவேன் (1)

ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு – நற் 217/7
TOP


உறுவோய் (1)

என் பார்த்து உறுவோய் கேள் இனி தெற்றென – கலி 75/13
TOP


உறுவோள் (1)

கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/12
TOP


உறூஉம் (6)

கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் – பதி 17/7
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை – பதி 72/8
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
பேது உறூஉம் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/18
குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து – கலி 99/4
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/5
TOP


உறை (115)

வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி – திரு 8
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – பொரு 52
உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து – பெரும் 158
பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் – பெரும் 232
பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும் – பெரும் 277
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 291
மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது – பெரும் 299
மறை காப்பாளர் உறை பதி சேப்பின் – பெரும் 301
இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – பெரும் 439
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும – மது 677
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – நெடு 45
உறை_கிணற்று புற_சேரி – பட் 76
அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/5
பிரிந்து உறை வாழ்க்கை புரிந்து அமையலையே – நற் 52/7
மரல் நார் உடுக்கை மலை உறை குறவர் – நற் 64/4
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ – நற் 79/1
கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய – நற் 83/2
துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி – நற் 101/5
குன்று உறை தவசியர் போல பலவுடன் – நற் 141/5
பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ – நற் 155/6
மனை உறை புறவின் செம் கால் பேடை – நற் 162/1
உறை துறந்து இருந்த புறவில் தனாது – நற் 164/1
பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி – நற் 181/2
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து – நற் 183/4
மலை உறை குறவன் காதல் மட_மகள் – நற் 201/1
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் – நற் 201/8
உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து – நற் 262/3
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ – நற் 294/5
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை – நற் 303/3
பிரிந்து உறை மரபின பொருள் படைத்தோரே – நற் 337/10
பிரிந்து உறை காதலர் சென்ற நாட்டே – நற் 343/10
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண் – நற் 387/9
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய – குறு 35/4
கூம்பிய சிறகர் மனை உறை குரீஇ – குறு 46/2
நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல – குறு 57/2
பிறரும் கேட்குநர் உளர்-கொல் உறை சிறந்து – குறு 86/3
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என – குறு 135/2
மனை உறை கோழி குறும் கால் பேடை – குறு 139/1
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி – குறு 145/1
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் – குறு 270/2
அருவி அன்ன பரு உறை சிதறி – குறு 271/1
மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு – குறு 322/5
உறை அறு மையின் போகி சாரல் – குறு 339/2
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே – குறு 344/8
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகும் – குறு 352/4
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
நீர் உறை கோழி நீல சேவல் – ஐங் 51/1
உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல் – ஐங் 213/3
மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தி – ஐங் 259/3
வாராது அவண் உறை நீடின் நேர் வளை – ஐங் 269/3
அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ – ஐங் 295/2
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் – பதி 14/13
புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் – பதி 24/2
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி – பதி 50/2
அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய – பதி 66/8
இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் – பதி 68/14
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு – பதி 71/5
வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43
உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர் – பரி 10/75
ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் – பரி 11/84
உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு – பரி 18/55
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து – பரி 19/1
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் – பரி 19/23
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/6
பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ – கலி 18/2
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து – கலி 39/28
உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே – கலி 45/24
அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/4
உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும் – கலி 93/6
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/16
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி – அகம் 4/6
கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள் – அகம் 24/16
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ – அகம் 40/11
உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 46/8
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி – அகம் 64/10
உறை துறந்து எழிலி நீங்கலின் பறைபு உடன் – அகம் 67/3
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல் – அகம் 98/5
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப – அகம் 136/24
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 162/5
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே – அகம் 186/20
நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி – அகம் 187/2
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/14
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி – அகம் 191/11
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 194/1
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – அகம் 203/8
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று – அகம் 218/4
பகல் உறை முது மரம் புலம்ப போகி – அகம் 244/3
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 254/5
மருந்தும் உண்டோ பிரிந்து உறை நாட்டே – அகம் 271/17
மனை உறை கோழி மறன் உடை சேவல் – அகம் 277/15
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு – அகம் 280/7
இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே – அகம் 282/18
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த – அகம் 289/9
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல் – அகம் 300/21
உடன் உறை பழமையின் துறத்தல் செல்லாது – அகம் 307/13
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 334/8
உறை கழிந்து உலந்த பின்றை பொறைய – அகம் 345/14
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும் – அகம் 394/13
கான் உறை வாழ்க்கை கத நாய் வேட்டுவன் – புறம் 33/1
உறை வேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோறே – புறம் 35/16
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/3
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் – புறம் 213/5
நாள் உறை மத்து ஒலி கேளாதோனே – புறம் 257/13
குட பால் சில் உறை போல – புறம் 276/5
இவண் உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும் – புறம் 280/10
பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி – புறம் 283/3
தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே – புறம் 302/11
மனை உறை குரீஇ கறை அணல் சேவல் – புறம் 318/4
உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே – புறம் 323/6
வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு – புறம் 328/7
அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும் – புறம் 329/6
நீருள் பட்ட மாரி பேர் உறை/மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண – புறம் 333/1,2
TOP


உறை-மதி (1)

மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும – மது 781
TOP


உறை_கிணற்று (1)

உறை_கிணற்று புற_சேரி – பட் 76
TOP


உறைக்கு (1)

வறம் கூர் வானத்து வள் உறைக்கு அலமரும் – கலி 146/52
TOP


உறைக்குந்து (1)

கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து/விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை – புறம் 384/7,8
TOP


உறைக்கும் (15)

நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து – சிறு 51
நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழி – சிறு 88
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும்/காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன – பட் 152,153
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/2
துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும்/சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும் – நற் 87/7,8
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் – ஐங் 30/3
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/2
உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும்/கவலை அரும் சுரம் போயினர் – ஐங் 320/3,4
பெரும் கை யானை இரும் சினம் உறைக்கும்/வெம் சுரம் அரிய என்னார் – ஐங் 352/3,4
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில் – கலி 39/34
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை – கலி 131/10
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும்/புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே – அகம் 80/12,13
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு – அகம் 164/9
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 374/4
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 383/2
TOP


உறைக்கும்-கால் (1)

திரி உமிழ் நெய்யே போல் தெண் பனி உறைக்கும்-கால்/என ஆங்கு – கலி 15/21,22
TOP


உறைக்கொண்டு (1)

இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு/ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ – அகம் 139/2,3
TOP


உறைகுவர்-கொல்லோ (1)

துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது – கலி 36/21
TOP


உறைத்த (1)

விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் – அகம் 114/3
TOP


உறைத்தர (1)

ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர/மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/8,9
TOP


உறைத்தரு (1)

புன்னை நுண் தாது உறைத்தரு நெய்தல் – ஐங் 189/1
TOP


உறைத்தரும் (1)

அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
TOP


உறைத்தலின் (1)

கோவத்து அன்ன கொங்கு சேர்பு உறைத்தலின்/வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 71,72
TOP


உறைத்து (1)

இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின் – நற் 394/7
TOP


உறைத்தும் (1)

உறைத்தும் செறுத்தும் உணர்த்துவானை – பரி 12/66
TOP


உறைதல் (12)

பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே – நற் 358/12
பிரிந்து சேண் உறைதல் வல்லுவோரே – குறு 154/8
ஒருங்கு இவண் உறைதல் தெளிந்து அகன்றோரே – ஐங் 456/5
தாம் பிரிந்து உறைதல் ஆற்றலர் – கலி 28/23
நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறைந்து – அகம் 129/3
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே – அகம் 179/14
ஒழிந்து இவண் உறைதல் ஆற்றுவோர்க்கே – அகம் 215/17
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை – அகம் 241/11
பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும் – அகம் 299/3
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே – அகம் 299/4
அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே – அகம் 316/12
ஈங்கு பிரிந்து உறைதல் இனிது அன்று ஆகலின் – அகம் 337/4
TOP


உறைதல்லே (1)

ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே – ஐங் 46/4
TOP


உறைதலின் (1)

பாடல் சான்று நீடினை உறைதலின்/வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என – பதி 51/22,23
TOP


உறைதலும் (5)

குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 77
ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 189
ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே – குறு 11/3
அழாஅம் உறைதலும் உரியம் பராரை – அகம் 113/23
TOP


உறைதி (1)

யாங்கு பிரிந்து உறைதி என்னாது அவ்வே – ஐங் 333/5
TOP


உறைதும் (2)

நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து – மது 147
யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும்/யாங்கு பிரிந்து உறைதி என்னாது அவ்வே – ஐங் 333/4,5
TOP


உறைந்திசினோர்க்கும் (1)

ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும் வழி நாள் – அகம் 200/5
TOP


உறைந்து (2)

நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் – நற் 273/7
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து/மன்பதை காப்ப அறிவு வலியுறுத்தும் – பதி 72/4,5
TOP


உறைந்தோர் (1)

நம் பிரிந்து உறைந்தோர் மன்ற நீ – ஐங் 227/4
TOP


உறைநர் (4)

பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர்/தோள் துணை ஆக வந்தனர் – ஐங் 496/3,4
பிரிந்து சேண் உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 59/18
நலம் துறந்து உறைநர் சென்ற ஆறே – அகம் 67/18
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது – அகம் 201/14
TOP


உறைநர்க்கும் (2)

நின் நயந்து உறைநர்க்கும் நீ நயந்து உறைநர்க்கும் – புறம் 163/1
நின் நயந்து உறைநர்க்கும் நீ நயந்து உறைநர்க்கும்/பல் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும் – புறம் 163/1,2
TOP


உறைநரொடு (1)

துஞ்சாது உறைநரொடு உசாவா – குறு 145/4
TOP


உறைப்ப (20)

நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப/புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால் – பெரும் 379,380
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப/கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில் – முல் 23,24
ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும் – குறி 249
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப/நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு – நற் 279/4,5
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப/கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் – நற் 334/4,5
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப/தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் – குறு 104/2,3
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப/புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் – குறு 242/2,3
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ துறை – ஐங் 186/3
வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப/தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/2,3
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப/வாராமையின் புலந்த நெஞ்சமொடு – அகம் 25/14,15
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப/மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும் – அகம் 56/6,7
பசு நனை நறு வீ பரூஉ பரல் உறைப்ப/மண மனை கமழும் கானம் – அகம் 107/20,21
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப/தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் – அகம் 142/24,25
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து – அகம் 146/11
மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு – அகம் 242/3
இகுதரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப/கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/15,16
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப/துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி – அகம் 317/11,12
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் – அகம் 341/10
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப/படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன் – புறம் 194/4,5
மன்ற வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப/குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன் – புறம் 371/7,8
TOP


உறைப்பவும் (2)

ஆய் மலர் மழை கண் தெண் பனி உறைப்பவும்/வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் – நற் 85/1,2
அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய் – கலி 125/10
TOP


உறைப்பு-உழி (1)

உறைப்பு-உழி ஓலை போல – புறம் 290/7
TOP


உறைபவர் (3)

வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர்/திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/12,13
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர்/அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/16,17
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர்/என நீ – கலி 26/20,21
TOP


உறைபு (1)

இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி – அகம் 325/6
TOP


உறைய (4)

வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே – குறு 65/5
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய/என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து – அகம் 176/20,21
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய/அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/12,13
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல் – புறம் 388/1
TOP


உறையப்பட்டோள் (1)

நீ நயந்து உறையப்பட்டோள்/யாவளோ எம் மறையாதீமே – ஐங் 370/3,4
TOP


உறையவும் (2)

பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும்/அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் – பட் 251,252
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும்/களம் மலி குப்பை காப்பு இல வைகவும் – புறம் 230/2,3
TOP


உறையின் (1)

சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின்/நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட – அகம் 13/14,15
TOP


உறையின்றே (1)

உரு கெழு தெய்வமும் கரந்து உறையின்றே/விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே – நற் 398/1,2
TOP


உறையினும் (5)

பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து – நற் 174/6
பட்ட மாரி உறையினும் பலவே – புறம் 123/6
நீண்டு உயர் வானத்து உறையினும் நன்றும் – புறம் 198/20
பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும்/உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே – புறம் 367/17,18
ஓங்கல் வானத்து உறையினும் பலவே – புறம் 385/12
TOP


உறையினை (1)

எழீஇ அன்ன உறையினை முழவின் – நற் 139/5
TOP


உறையுட்டு (2)

இன்னா உறையுட்டு ஆகும் – குறு 55/4
இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் இன்பம் – அகம் 200/4
TOP


உறையுநர் (5)

வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ – குறு 65/4
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/8
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின் – அகம் 159/20
ஒட்டாது உறையுநர் பெருக்கமும் காணூஉ – அகம் 279/2
நயம் புரிந்து உறையுநர் நடுங்க பண்ணி – புறம் 145/6
TOP


உறையும் (53)

நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும்/செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன் – திரு 63,64
இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை – பெரும் 429
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 347
பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும்/குன்று குயின்று அன்ன அந்தணர் பள்ளியும் – மது 473,474
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 11
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும்/முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் – பட் 217,218
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும்/காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் – மலை 82,83
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே – மலை 279
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும்/பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும் – மலை 485,486
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும்/வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 71/7,8
அழுதனள் உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 81/7
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும்/யானே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் – நற் 104/7,8
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை – நற் 124/2
அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 192/7
நின் கரந்து உறையும் உலகம் இன்மையின் – நற் 196/5
உள்ளினென் உறையும் என் கண்டு மெல்ல – நற் 370/9
வைகல்-தோறும் நிறம் பெயர்ந்து உறையும் அவன் – குறு 298/3
பனி புலந்து உறையும் பல் பூ கானல் – குறு 334/3
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/2
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே – ஐங் 291/4
குரவ நீள் சினை உறையும்/பருவ மா குயில் கௌவையில் பெரிதே – ஐங் 369/4,5
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/4
மேயினர் உறையும் பலர் புகழ் பண்பின் – பதி 15/32
கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய – பதி 19/13
அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும்/விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் – பதி 23/14,15
மாடோர் உறையும் உலகமும் கேட்ப – பதி 70/23
உறையும் உறைவதும் இலையே உண்மையும் – பரி 3/69
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் – பரி 11/70
நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும் – பரி 16/52
பழ வினை மருங்கின் பெயர்பு பெயர்பு உறையும்/அன்ன பொருள்-வயின் பிரிவோய் நின் இன்று – கலி 21/11,12
உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும்/கடவுளர் கண் தங்கினேன் – கலி 93/6,7
உன்னம் கொள்கையொடு உளம் கரந்து உறையும்/அன்னை சொல்லும் உய்கம் என்னதூஉம் – அகம் 65/1,2
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும்/ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல் – அகம் 104/15,16
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் – அகம் 113/13
நம் புலந்து உறையும் எவ்வம் நீங்க – அகம் 114/7
நம் நீத்து உறையும் பொருள்_பிணி – அகம் 115/17
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது – அகம் 141/4
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும்/சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – அகம் 198/16,17
நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும்/யான் இ வறு மனை ஒழிய தானே – அகம் 203/6,7
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை – அகம் 243/10
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் – அகம் 260/12
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும்/யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் – அகம் 298/16,17
கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார் – அகம் 359/3
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து – அகம் 361/6
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும்/பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை – அகம் 389/19,20
வான் உறையும் மதி போலும் – புறம் 22/11
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும்/அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 147/4,5
இல் உணா துறத்தலின் இல் மறந்து உறையும்/புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/17,18
நுவல்வு-உறு சிறுமையள் பல புலந்து உறையும்/இடுக்கண் மனையோள் தீரிய இ நிலை – புறம் 210/10,11
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும்/சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை – புறம் 217/10,11
தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே – புறம் 302/11
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் – புறம் 309/3
TOP


உறையுள் (8)

வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் – குறி 213
புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின் – பதி 28/6
இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது – பதி 68/8
ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து – பரி 3/27
வேற்று நாட்டு உறையுள் விருப்பு-உற பேணி – அகம் 351/1
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய – புறம் 24/17
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/15
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே – புறம் 96/9
TOP


உறையுளும் (1)

மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர் – பரி 17/8
TOP


உறையுளொடு (1)

கனவினும் பிரியா உறையுளொடு தண்ணென – பதி 89/15
TOP


உறையொடு (2)

உறையொடு வைகிய போது போல் ஒய்யென – கலி 121/9
உறையொடு நின்றீயல் வேண்டும் ஒருங்கே – கலி 145/56
TOP


உறைவது-கொல் (1)

யாண்டு உறைவது-கொல் தானே மாண்ட – அகம் 354/12
TOP


உறைவதும் (1)

உறையும் உறைவதும் இலையே உண்மையும் – பரி 3/69
TOP


உறைவி (10)

நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய் – நற் 168/7
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து – நற் 176/1
அழாஅற்கோ இனியே நோய் நொந்து உறைவி/மின்னின் தூவி இரும் குயில் பொன்னின் – குறு 192/2,3
நின் நயத்து உறைவி என்னினும் கலிழ்மே – ஐங் 273/4
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் – ஐங் 309/3
இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம் – அகம் 164/10
துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/23
புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே – அகம் 351/17
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய – அகம் 379/1
இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே – புறம் 145/10
TOP


உறைவியை (1)

நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே – குறு 400/7
TOP


உறைவு (16)

இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/12
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/11
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/12
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
உடன் உறைவு அரிதே காமம் – குறு 206/4
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/5
பெரும் கல் வேலி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 132/14
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் – அகம் 234/15
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/13
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 308/16
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 340/24
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே – புறம் 236/12
உறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனே – புறம் 400/22
TOP


உறைவேம் (1)

கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது – குறு 309/4
TOP


உறைவோர் (2)

என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய் – நற் 196/6
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து – அகம் 151/1
TOP


உறைவோள் (3)

உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை – நற் 59/8
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் – குறு 116/1
கலங்கினள் உறைவோள் கையறு நிலையே – அகம் 64/17
TOP


உறைஇயரோ (1)

தவல் இல் உலகத்து உறைஇயரோ தோழி – அகம் 178/16
TOP


உன்ன (1)

உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை – புறம் 3/23
TOP


உன்னத்து (2)

அலந்தலை உன்னத்து அம் கவடு பொருந்தி – பதி 23/1
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/6
TOP


உன்னம் (2)

புன் கால் உன்னம் சாய தெண் கண் – பதி 40/17
உன்னம் கொள்கையொடு உளம் கரந்து உறையும் – அகம் 65/1
TOP


உன்னலரே (1)

நனி சேய் நாட்டர் நம் உன்னலரே/யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கைய – குறு 380/4,5
TOP


உன்னார் (1)

அன்னர் உன்னார் கழியின் பல் நாள் – நற் 117/8
TOP


உன்னிலன் (1)

உன்னிலன் என்னும் புண் ஒன்று அம்பு – புறம் 310/6
TOP


உன்னு (1)

சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட – ஐங் 282/3
TOP

Related posts