உ முதல் சொற்கள் பகுதி – 5, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உரையே 1
உரையொடு 3
உரையோடு 1
உரைஇ 14
உரைஇய 2
உரைஇயரோ 1
உரோகிணி 1
உல்கு 2
உலக்கும் 1
உலக்கை 13
உலக்கையால் 2
உலக்கையின் 1
உலக 1
உலகத்தான் 1
உலகத்தானும் 1
உலகத்தானே 5
உலகத்து 52
உலகத்தும் 2
உலகத்துள் 1
உலகத்துள்ளும் 1
உலகத்தோர்க்கு 1
உலகத்தோர்க்கே 1
உலகத்தோரே 1
உலகம் 53
உலகமும் 13
உலகமொடு 6
உலகமோடு 2
உலகில் 1
உலகிற்கு 1
உலகினும் 1
உலகினுள் 1
உலகு 29
உலகுடன் 3
உலகும் 2
உலகே 5
உலண்டின் 1
உலந்த 5
உலந்தமை 1
உலந்தன்று-கொல் 1
உலந்தன்றே 1
உலந்து 5
உலந்து-உழி 1
உலப்பு 1
உலம்பு-தொறு 1
உலம்பும் 1
உலம்வரும் 1
உலமந்தாய் 1
உலமந்து 2
உலமர 2
உலமரல் 4
உலமரும் 1
உலமருவோரே 3
உலர்ந்த 1
உலவு 1
உலவை 13
உலவையால் 1
உலறவும் 1
உலறி 5
உலறிய 11
உலறினும் 1
உலறு 4
உலறும் 1
உலா 1
உலாய் 3
உலை 17
உலை_கல் 2
உலைந்த 2
உலைந்து 1
உலையா 2
உலையாக 1
உலையாது 2
உலையின் 1
உலையே 1
உலைவன 1
உலைவு 6
உலைவும் 1
உலைஇய 2
உவ்வும் 2
உவ 11
உவக்குநள் 2
உவக்கும் 12
உவக்குவமே 1
உவகை 14
உவகைய 1
உவகையர் 8
உவகையள் 2
உவகையன் 4
உவகையின் 3
உவகையும் 1
உவகையேம் 1
உவகையொடு 2
உவகையோடு 1
உவணத்து 1
உவணம் 1
உவத்தல் 1
உவந்த 4
உவந்ததுவே 1
உவந்தன்றே 1
உவந்தனர் 1
உவந்தனள் 1
உவந்தனளே 1
உவந்திசின் 1
உவந்து 18
உவந்தே 1
உவந்தோய் 1
உவப்ப 28
உவப்பது 1
உவப்பான் 1
உவப்பென் 1
உவமம் 4
உவர் 10
உவர்க்கும் 1
உவர்ப்பு 1
உவரா 1
உவரி 3
உவல் 6
உவலை 10
உவவு 6
உவள் 1
உவற்றி 1
உவறு 1
உவன் 2
உவா 4
உவித்த 1
உவியல் 1
உழக்கவும் 1
உழக்கி 13
உழக்கிய 2
உழக்கியும் 1
உழக்கு 2
உழக்குநரும் 1
உழக்கும் 15
உழக்குவம் 1
உழத்தல் 3
உழத்தலின் 1
உழத்தலும் 1
உழந்த 34
உழந்த-காலை 1
உழந்ததன் 1
உழந்ததை 1
உழந்தமை 1
உழந்தன்று-மன்னே 1
உழந்தனள் 1
உழந்தனை-மன்னே 1
உழந்து 22
உழந்தே 2
உழப்ப 5
உழப்பது 2
உழப்பதும் 1
உழப்பவள் 1
உழப்பவன் 1
உழப்பவோ 3
உழப்பார் 1
உழப்பார்-கண் 1
உழப்பாரை 1
உழப்பாளை 1
உழப்பினும் 1
உழப்பேன் 1
உழப்போள் 2
உழல்வென்-கொல்லோ 1
உழல 1
உழலை 1
உழவ 4
உழவர் 34
உழவர்க்கு 1
உழவரொடு 1
உழவன் 4
உழவா 1
உழவின் 6
உழவு 4
உழவு-உறு 1
உழறல் 1
உழாதன 1
உழாது 1
உழாஅ 3
உழாஅது 3
உழி 1
உழிஞ்சில் 2
உழிஞை 8
உழிஞையன் 1
உழிஞையொடு 1
உழிஞையோடு 1
உழிதர 1
உழிதரும் 2
உழியது-கொல் 1
உழு 8
உழுஞ்சில் 3
உழுத்து 1
உழுத 13
உழுதாய் 1
உழுது 6
உழுதும் 1
உழுதோய் 1
உழுந்தின் 2
உழுந்தினும் 1
உழுந்து 3
உழும் 1
உழுவது 1
உழுவாய் 1
உழுவை 18
உழுவையும் 1
உழுவையை 1
உழுவையொடு 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


உரையே (1)

கிளையுள் ஒய்வலோ கூறு நின் உரையே – புறம் 253/6
TOP


உரையொடு (3)

உள்ளுநர் உரைப்போர் உரையொடு சிறந்தன்று – பரி 2/35
பரவினர் உரையொடு பண்ணிய இசையினர் – பரி 17/4
உரையொடு செல்லும் அன்பினர் பெறினே – அகம் 255/19
TOP


உரையோடு (1)

உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி – பரி 6/56
TOP


உரைஇ (14)

கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ/நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல – மது 378,379
விளிவு இல் அரவமொடு தளி சிறந்து உரைஇ/மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின் – நற் 257/1,2
ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ/வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/9,10
ஊர் எரி கவர உருத்து எழுந்து உரைஇ/போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப – பதி 71/9,10
ஒடிவு இல் தெவ்வர் எதிர் நின்று உரைஇ/இடுக திறையே புரவு எதிர்ந்தோற்கு என – பதி 80/9,10
வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ/போர்ப்பு-உறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல – பதி 84/14,15
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ/மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால் – பரி 18/22,23
வெண்ணெய் உரைஇ விரித்த கதுப்போடே – கலி 115/7
சிறை பறைந்து உரைஇ செம் குணக்கு ஒழுகும் – அகம் 76/11
கடலினும் உரைஇ கரை பொழியும்மே – அகம் 128/4
ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ/நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு – அகம் 139/3,4
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை – அகம் 173/12
ஆட்டன்அத்தி நலன் நயந்து உரைஇ/தாழ் இரும் கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் – அகம் 222/7,8
போர்க்கு உரைஇ புகன்று கழித்த வாள் – புறம் 97/1
TOP


உரைஇய (2)

போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர் – பரி 1/26
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/6
TOP


உரைஇயரோ (1)

ஏயினை உரைஇயரோ பெரும் கலி எழிலி – நற் 139/3
TOP


உரோகிணி (1)

உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி நெடிது உயிரா – நெடு 163
TOP


உல்கு (2)

உல்கு உடை பெரு வழி கவலை காக்கும் – பெரும் 81
உல்கு செய குறைபடாது – பட் 125
TOP


உலக்கும் (1)

உலந்து-உழி உலக்கும் நெஞ்சு அறி துணையே – புறம் 324/14
TOP


உலக்கை (13)

இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 193
குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று – பெரும் 97
அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல – பெரும் 226
பாசவல் இடித்த கரும் காழ் உலக்கை/ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/1,2
குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு – பதி 24/19
அவல் எறி உலக்கை வாழை சேர்த்தி – பதி 29/1
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா – கலி 41/2
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி – அகம் 9/12
பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை/கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/18,19
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை/வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/1,2
தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி – அகம் 393/11
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி – புறம் 399/2
TOP


உலக்கையால் (2)

சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால்/ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 43/3,4
குற்று ஆனா உலக்கையால்/கலி சும்மை வியல் ஆங்கண் – புறம் 22/18,19
TOP


உலக்கையின் (1)

மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து – பதி 41/21
TOP


உலக (1)

உலக இடைகழி அறை வாய் நிலைஇய – புறம் 175/8
TOP


உலகத்தான் (1)

தருநரும் உளரோ இ உலகத்தான் என – அகம் 75/16
TOP


உலகத்தானும் (1)

ஆனிலை_உலகத்தானும் ஆனாது – புறம் 6/7
TOP


உலகத்தானே (5)

என்னோரும் அறிப இ உலகத்தானே – நற் 226/9
மடவர் வாழி இ உலகத்தானே – நற் 366/12
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே/இன் உயிர் அன்ன நின்னொடும் சூழாது – அகம் 268/9,10
மெய் யாண்டு உளதோ இ உலகத்தானே – அகம் 286/17
ஈன்மரோ இ உலகத்தானே – புறம் 74/7
TOP


உலகத்து (52)

இருள் நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்து/ஒரு நீ ஆகி தோன்ற விழுமிய – திரு 293,294
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பொரு 176
மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும் – பெரும் 32
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி – பெரும் 466
பேர் உலகத்து மேஎம் தோன்றி – மது 133
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து/காணீர் என்றலோ அரிதே அது நனி – நற் 46/2,3
பலரே மன்ற இ உலகத்து பிறரே – குறு 44/4
இருவேம் ஆகிய உலகத்து/ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே – குறு 57/5,6
மருண்டனென் அல்லெனோ உலகத்து பண்பே – குறு 99/3
பொருள்-வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து/பொருளே மன்ற பொருளே – குறு 174/5,6
மறுமை உலகத்து மன்னுதல் பெறினே – குறு 199/8
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து/அருந்ததி அனைய கற்பின் – ஐங் 442/3,4
தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து/அறம் தெரி திகிரிக்கு வழியடை ஆகும் – பதி 22/3,4
வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து/வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/21,22
உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து/இல்லோர் புன்கண் தீர நல்கும் – பதி 86/5,6
தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து/தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய – பதி 88/3,4
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
மன்னா உலகத்து மன்னுவது புரைமே – கலி 54/20
குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து/மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/4,5
நில உலகத்து இன்மை தெளி நீ வருதி – கலி 108/54
ஆனாது கலுழ் கொண்ட உலகத்து மற்று அவன் – கலி 118/5
தொன்று இ உலகத்து கேட்டும் அறிதியோ – கலி 142/48
தன் உயிர் போல தழீஇ உலகத்து/மன் உயிர் காக்கும் இ மன்னனும் என்-கொலோ – கலி 143/52,53
அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர் – அகம் 55/14
இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்கி – அகம் 66/1
தவல் இல் உலகத்து உறைஇயரோ தோழி – அகம் 178/16
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து/உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக – அகம் 258/12,13
இம்மை உலகத்து இல் என பன் நாள் – அகம் 311/6
செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் – புறம் 18/13
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து – புறம் 22/35
மலர் தலை உலகத்து தோன்றி – புறம் 24/35
திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து/வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் – புறம் 27/14,15
ஆடுநர் கழியும் இ உலகத்து கூடிய – புறம் 29/24
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து/சான்றோர் செய்த நன்று உண்டாயின் – புறம் 34/19,20
வேலும் மின்னின் விளங்கும் உலகத்து/அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின் – புறம் 42/4,5
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/15
ஒளியோர் பிறந்த இ மலர் தலை உலகத்து/வாழேம் என்றலும் அரிதே தாழாது – புறம் 53/9,10
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை – புறம் 76/2
மன்னா உலகத்து மன்னுதல் குறித்தோர் – புறம் 165/1
ஈவோர் அரிய இ உலகத்து/வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே – புறம் 171/14,15
உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின் – புறம் 174/20
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து/நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின் – புறம் 213/3,4
அரும்_பெறல்_உலகத்து ஆன்றவர் – புறம் 213/23
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சியும் கூடும் – புறம் 214/8
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சி இல் எனின் – புறம் 214/9
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால் – புறம் 287/12
எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து/மன்பதை எல்லாம் தானாய் – புறம் 356/7,8
நில்லா உலகத்து நிலையாமை நீ – புறம் 361/20
நின் இன்று வறுவிது ஆகிய உலகத்து/நிலவன்மாரோ புரவலர் துன்னி – புறம் 375/17,18
TOP


உலகத்தும் (2)

ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என – குறி 24
எ-வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ-வயின் – பரி 15/51
TOP


உலகத்துள் (1)

கண்டவர் இல் என உலகத்துள் உணராதார் – கலி 125/1
TOP


உலகத்துள்ளும் (1)

மலர் தலை உலகத்துள்ளும் பலர் தொழ – பெரும் 410
TOP


உலகத்தோர்க்கு (1)

நீ வாழியர் இ உலகத்தோர்க்கு என – பதி 15/24
TOP


உலகத்தோர்க்கே (1)

வெம் திறல் வேந்தே இ உலகத்தோர்க்கே – பதி 37/13
TOP


உலகத்தோரே (1)

உலகத்தோரே பலர்-மன் செல்வர் – பதி 38/1
TOP


உலகம் (53)

உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு – திரு 1
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 124
உலகம் காக்கும் ஒன்று புரி கொள்கை – திரு 161
நனம் தலை உலகம் வளைஇ நேமியொடு – முல் 1
உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக – மது 23
உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 197
மலர் தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே – மது 237
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர – மது 698
நீர் இன்று அமையா உலகம் போல – நற் 1/6
வந்தனன் வாழி தோழி உலகம்/கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை – நற் 22/8,9
நின் கரந்து உறையும் உலகம் இன்மையின் – நற் 196/5
உலகம் உவப்ப ஓது அரும் – நற் 237/9
உலகம் கூறுவது உண்டு என நிலைஇய – நற் 327/6
உலகம் படைத்த காலை தலைவ – நற் 337/1
அதனால் என்னொடு பொரும்-கொல் இ உலகம்/உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே – நற் 348/9,10
பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை – குறு 83/2
ஏமாந்தன்று இ உலகம்/நாம் உளேம் ஆக பிரியலன் தெளிமே – குறு 273/7,8
வளம் கெழு சிறப்பின் உலகம் புரைஇ – பதி 50/4
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட – பதி 52/9
உலகம் தாங்கிய மேம்படு கற்பின் – பதி 59/8
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் – பதி 63/18
உலகம் புரக்கும் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 81/1
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/23
நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின் – பரி 5/17
சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல – பரி 19/11
உலகம் ஒரு நிறையா தான் ஓர் நிறையா – பரி 29/1
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் – கலி 25/28
ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம்/புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன் – கலி 47/1,2
விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும் – கலி 114/19
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை – கலி 141/11
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – அகம் 213/18
நம் உடை உலகம் உள்ளார்-கொல்லோ – அகம் 273/8
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு – அகம் 374/2
அரும்_பெறல்_உலகம் நிறைய – புறம் 62/18
மிக புகழ் உலகம் எய்தி – புறம் 66/7
நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது – புறம் 167/11
உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர் – புறம் 182/1
மன்னன் உயிர்த்தே மலர் தலை உலகம்/அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை – புறம் 186/2,3
இன்னாது அம்ம இ உலகம்/இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/6,7
பெரிதே உலகம் பேணுநர் பலரே – புறம் 207/7
உயர்ந்தோர்_உலகம் எய்தி பின்னும் – புறம் 213/10
அன்னோனை இழந்த இ உலகம்/என் ஆவது-கொல் அளியது தானே – புறம் 217/12,13
நனம் தலை உலகம் அரந்தை தூங்க – புறம் 221/11
பலர்க்கு நிழல் ஆகி உலகம் மீக்கூறி – புறம் 223/1
இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம்/அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி – புறம் 224/11,12
தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின் – புறம் 228/11
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் ஆகலின் – புறம் 229/22
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் எனாஅ – புறம் 240/6
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
வாரா உலகம் புகுதல் ஒன்று என – புறம் 341/14
உலகம் எல்லாம் ஒரு-பால் பட்டு என – புறம் 393/8
TOP


உலகமும் (13)

நனம் தலை உலகமும் துஞ்சும் – குறு 6/3
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும்/அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் – குறு 101/1,2
உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
மாடோர் உறையும் உலகமும் கேட்ப – பதி 70/23
பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/3
மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் – பரி 3/9
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 3/20
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும்/ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ – பரி 3/75,76
நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும்/மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த – பரி 13/24,25
மறுமை உலகமும் மறு இன்று எய்துப – அகம் 66/2
தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே – புறம் 184/11
வறும் தலை உலகமும் அன்றே அதனால் – புறம் 206/9
பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும்/பொதுமை இன்றி ஆண்டிசினோர்க்கும் – புறம் 357/2,3
TOP


உலகமொடு (6)

முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு/உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் – மது 199,200
தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப – மலை 70
இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப – மலை 541
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே – நற் 348/10
வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப – பதி 37/6
உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின் – புறம் 72/15
TOP


உலகமோடு (2)

தவாஅலியரோ இ உலகமோடு உடனே – பதி 14/22
நின்று நிலைஇயர் உலகமோடு உடனே – புறம் 56/25
TOP


உலகில் (1)

அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/21
TOP


உலகிற்கு (1)

உலகிற்கு ஆணி ஆக பலர் தொழ – நற் 139/1
TOP


உலகினும் (1)

நோய் உழந்து வைகிய உலகினும் மிக நனி – புறம் 230/10
TOP


உலகினுள் (1)

மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் – பரி 3/9
TOP


உலகு (29)

உலகு மிக வருந்தி உயா-உறு காலை – நற் 164/3
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே – நற் 240/1
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய – பதி 42/20
மாயா மன்ன உலகு ஆள் மன்னவ – பரி 3/85
திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள – பரி 5/35
உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும் – பரி 8/4
உலகு பயம் பகர ஓம்பு பெரும் பக்கம் – பரி 11/34
புலவர் புல கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும் – பரி 29/2
போவார் ஆர் புத்தேள்_உலகு – பரி 34/4
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/7
ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா – கலி 25/3
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/12
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/16
ஒரு மொழி கொள்க இ உலகு உடன் எனவே – கலி 104/80
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது – கலி 121/1
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர – கலி 126/2
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற – கலி 134/9
உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
வேவது அளித்து இ உலகு/மெலிய பொறுத்தேன் களைந்தீ-மின் சான்றீர் – கலி 142/54,55
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/2
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி – அகம் 141/5
உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை – அகம் 204/1
உலகு கிளர்ந்து அன்ன உரு கெழு வங்கம் – அகம் 255/1
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி – அகம் 263/1
மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே – புறம் 107/4
உலகு புக திறந்த வாயில் – புறம் 234/5
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய – புறம் 382/17
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை – புறம் 400/7
TOP


உலகுடன் (3)

நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே – ஐங் 409/4
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை – அகம் 78/15
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர் அயர்வு இலர் – புறம் 182/6
TOP


உலகும் (2)

ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/64
அரிதின் அறம் செய்யா ஆன்றோர் உலகும்/உரிதின் ஒருதலை எய்தலும் வீழ்வார் – கலி 92/6,7
TOP


உலகே (5)

ஏம வைகல் எய்தின்றால் உலகே – குறு 0/6
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே – பரி 12/102
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/79
தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே – அகம் 0/16
பிறழ்வது-மன்னோ இ மலர் தலை உலகே – புறம் 132/9
TOP


உலண்டின் (1)

மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/15
TOP


உலந்த (5)

நின்ற வேனில் உலந்த காந்தள் – நற் 29/1
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை – குறு 77/3
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி – அகம் 85/6
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை – அகம் 139/6
உறை கழிந்து உலந்த பின்றை பொறைய – அகம் 345/14
TOP


உலந்தமை (1)

ஏதில் வேலற்கு உலந்தமை கண்டே – அகம் 22/21
TOP


உலந்தன்று-கொல் (1)

உலந்தன்று-கொல் அவன் மலைந்த மாவே – புறம் 273/7
TOP


உலந்தன்றே (1)

பாடு உலந்தன்றே பறை குரல் எழிலி – அகம் 23/2
TOP


உலந்து (5)

பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை – நெடு 19
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என – நற் 333/1
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி – அகம் 141/5
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து/அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில் – அகம் 185/9,10
மாக விசும்பின் மழை தொழில் உலந்து என – அகம் 317/1
TOP


உலந்து-உழி (1)

உலந்து-உழி உலக்கும் நெஞ்சு அறி துணையே – புறம் 324/14
TOP


உலப்பு (1)

உலப்பு இன்று பெறினும் தவிரலர் – நற் 115/10
TOP


உலம்பு-தொறு (1)

ஆன் நுளம்பு உலம்பு-தொறு உளம்பும் – குறு 86/5
TOP


உலம்பும் (1)

புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 239/3
TOP


உலம்வரும் (1)

உயிர்க்கும் உசாஅம் உலம்வரும் ஓவாள் – கலி 145/4
TOP


உலமந்தாய் (1)

உரிது என உணராய் நீ உலமந்தாய் போன்றதை – கலி 76/17
TOP


உலமந்து (2)

அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து/எழில் எஞ்சு மயிலின் நடுங்கி சேக்கையின் – கலி 137/5,6
உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 106/9
TOP


உலமர (2)

உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
பொருந்து நோன் கதவு ஒற்றி புலம்பி யாம் உலமர/இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் – கலி 83/2,3
TOP


உலமரல் (4)

உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல் – கலி 113/3
உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை – அகம் 18/13
ஏற்று ஏக்கற்ற உலமரல்/போற்றாய் ஆகலின் புலத்தியால் எம்மே – அகம் 39/24,25
புலம்பு வழிப்பட்ட உலமரல் உள்ளமொடு – அகம் 395/10
TOP


உலமரும் (1)

கோடை வெம் வளிக்கு உலமரும்/புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே – அகம் 397/15,16
TOP


உலமருவோரே (3)

நல் தோள் மருவரற்கு உலமருவோரே – ஐங் 464/4
ஒரு பகல் வாழ்க்கைக்கு உலமருவோரே – புறம் 51/11
வாயா வன் கனிக்கு உலமருவோரே – புறம் 207/11
TOP


உலர்ந்த (1)

மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல் – குறு 347/1
TOP


உலவு (1)

உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம் – நற் 31/11
TOP


உலவை (13)

ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு – நற் 2/2
உலவை ஆகிய மரத்த – நற் 62/9
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு – நற் 76/2
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
உலவை ஓமை ஒல்கு நிலை ஒடுங்கி – நற் 252/1
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/4
அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யென – குறு 79/3
அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/12
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை/குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் – அகம் 57/5,6
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ – அகம் 199/6
பெயல் நீர் தலைஇ உலவை இலை நீத்து – அகம் 259/4
இலை ஒழித்து உலறிய புன் தலை உலவை/வலை வலந்து அனைய ஆக பல உடன் – அகம் 293/1,2
ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை – அகம் 369/17
TOP


உலவையால் (1)

இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால்/துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/10,11
TOP


உலறவும் (1)

காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும்/கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/20,21
TOP


உலறி (5)

உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி/பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல் – அகம் 19/12,13
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால் – அகம் 145/1
வினை அழி பாவையின் உலறி/மனை ஒழிந்திருத்தல் வல்லுவோர்க்கே – அகம் 157/13,14
உலறி இலை இல ஆக பல உடன் – அகம் 291/2
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து – புறம் 370/5
TOP


உலறிய (11)

உலறிய கதுப்பின் பிறழ் பல் பேழ் வாய் – திரு 47
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி – நெடு 138
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/9
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி – நற் 357/5
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/7
நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு – அகம் 1/11
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் – அகம் 167/10
இலை ஒழித்து உலறிய புன் தலை உலவை – அகம் 293/1
நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள் – புறம் 278/1
கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை – புறம் 370/9
TOP


உலறினும் (1)

தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும் – அகம் 259/13
TOP


உலறு (4)

உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/2
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை – ஐங் 321/1
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை – அகம் 81/7
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/10
TOP


உலறும் (1)

கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ – கலி 150/18
TOP


உலா (1)

நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம் – அகம் 81/1
TOP


உலாய் (3)

கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர – சிறு 150
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப – பட் 233
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் – புறம் 394/1
TOP


உலை (17)

மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன – பெரும் 207
கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து – மலை 180
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/4
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த – நற் 133/9
உலை_கல் அன்ன பாறை ஏறி – குறு 12/2
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 155/4
உலை வாங்கு மிதி தோல் போல – குறு 172/6
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/4
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ – அகம் 55/7
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ – அகம் 141/15
சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும் – அகம் 169/7
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி – அகம் 202/6
புனல் குருதி உலை கொளீஇ – புறம் 26/9
உலை_கல் அன்ன வல்லாளன்னே – புறம் 170/17
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை – புறம் 261/8
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா – புறம் 393/7
காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் – புறம் 399/3
TOP


உலை_கல் (2)

உலை_கல் அன்ன பாறை ஏறி – குறு 12/2
உலை_கல் அன்ன வல்லாளன்னே – புறம் 170/17
TOP


உலைந்த (2)

தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறு மொழி – நற் 310/6
உலைந்த ஒக்கல் பாடுநர் செலினே – அகம் 349/5
TOP


உலைந்து (1)

உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/9
TOP


உலையா (2)

எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் – அகம் 216/13
பொருநர்க்கு உலையா நின் வலன் வாழியவே – புறம் 169/12
TOP


உலையாக (1)

நீர் உலையாக ஏற்றி மோர் இன்று – புறம் 159/11
TOP


உலையாது (2)

ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/11
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
TOP


உலையின் (1)

அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின்/இகழுநர் உவப்ப பழி எஞ்சுவையே – புறம் 213/17,18
TOP


உலையே (1)

ஏற்றுக உலையே ஆக்குக சோறே – புறம் 172/1
TOP


உலைவன (1)

நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல் – கலி 83/12
TOP


உலைவு (6)

ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து – பெரும் 419
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஒழித்த – பெரும் 491
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து என – மலை 386
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன் – நற் 363/4
உலைவு இல் உள்ளமொடு வினை வலி-உறீஇ – அகம் 325/15
உள்ளி வருநர் உலைவு நனி தீர – புறம் 158/14
TOP


உலைவும் (1)

உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி – புறம் 150/4
TOP


உலைஇய (2)

உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 174
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 153/8
TOP


உவ்வும் (2)

அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை உவ்வும்/எ வயினோயும் நீயே – பரி 2/58,59
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/33
TOP


உவ (11)

உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/6
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் – நற் 242/6
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே – குறு 367/3
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை உவ காண் – ஐங் 206/1
உணங்கல-கொல்லோ நின் தினையே உவ காண் – ஐங் 207/2
உவ காண் தோன்றும் குறும் பொறை நாடன் – அகம் 4/13
உவ இனி வாழி தோழி அவரே – அகம் 65/7
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற – அகம் 87/12
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண் – அகம் 114/8
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி – அகம் 142/7
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
TOP


உவக்குநள் (2)

உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின் – அகம் 144/11
உவக்குநள் ஆயினும் உடலுநள் ஆயினும் – அகம் 203/1
TOP


உவக்கும் (12)

அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும்/முல்லை சான்ற கற்பின் – நற் 142/9,10
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும்/பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் – நற் 392/5,6
மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது – குறு 324/5
நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே – பரி 9/20
ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும்/சேய் மாட கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றம் – பரி 34/1,2
உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே – கலி 45/24
ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின் – அகம் 102/18
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும் – அகம் 231/2
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும்/சின் நாள் கழிக என்று முன்_நாள் – அகம் 345/9,10
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும்/அரும் பொருள் வேட்டம் எண்ணி கறுத்தோர் – அகம் 389/12,13
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் – புறம் 29/17
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும்/வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/6,7
TOP


உவக்குவமே (1)

பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே – குறு 189/7
TOP


உவகை (14)

அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ – மலை 184
அரும் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை/திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 318,319
மெய்ம் மலி உவகை ஆகின்று இவட்கே – நற் 43/7
செறுவர்க்கு உவகை ஆக தெறுவர – குறு 336/1
உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப – பரி 8/121
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி – பரி 24/6
செரு குறித்தாரை உவகை கூத்தாட்டும் – கலி 85/34
இன்ன உவகை பிறிது யாது யாய் என்னை – கலி 105/62
பல்லோர் உவந்த உவகை எல்லாம் – அகம் 42/11
மெய் மலி உவகை மறையினென் எதிர் சென்று – அகம் 56/13
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/20
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 346/5
மெய்ம் மலி உவகை செய்யும் இ இகலே – புறம் 45/9
களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை/ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர் – புறம் 277/3,4
TOP


உவகைய (1)

ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள – அகம் 234/11
TOP


உவகையர் (8)

கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து – நற் 49/5
நெஞ்சு மலி உவகையர் உண்டு மலிந்து ஆட – பதி 23/8
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர – பதி 31/10
நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த – பதி 40/26
ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி – கலி 105/5
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் – அகம் 30/3
களிற்று கன்று ஒழித்த உவகையர் கலி சிறந்து – அகம் 83/4
பெயல் கண்மாறிய உவகையர் சாரல் – புறம் 143/4
TOP


உவகையள் (2)

ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும் – பரி 7/18
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/28
TOP


உவகையன் (4)

வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட – நற் 285/6
மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 40/32
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து – அகம் 172/12
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/12
TOP


உவகையின் (3)

மெய்ம் மலி உவகையின் எழுதரு – குறு 398/7
பாடிய நாவின் பரந்த உவகையின்/நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே – பரி 19/26,27
கோதைமார்பன் உவகையின் பெரிதே – அகம் 346/25
TOP


உவகையும் (1)

செற்றமும் உவகையும் செய்யாது காத்து – மது 490
TOP


உவகையேம் (1)

ஆனா உவகையேம் ஆயினெம் பூ மலிந்து – அகம் 262/13
TOP


உவகையொடு (2)

வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் – அகம் 354/11
அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி – புறம் 394/10
TOP


உவகையோடு (1)

ஆடு மலி உவகையோடு வருவல் – புறம் 165/14
TOP


உவணத்து (1)

செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே – பரி 2/60
TOP


உவணம் (1)

விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம்/அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/42,43
TOP


உவத்தல் (1)

உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர் – அகம் 111/1
TOP


உவந்த (4)

உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – மலை 560
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில் – குறு 225/3
பல்லோர் உவந்த உவகை எல்லாம் – அகம் 42/11
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த/இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக – அகம் 98/2,3
TOP


உவந்ததுவே (1)

துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/23
TOP


உவந்தன்றே (1)

பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே – நற் 308/11
TOP


உவந்தனர் (1)

நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் – அகம் 107/6
TOP


உவந்தனள் (1)

குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் – அகம் 346/18
TOP


உவந்தனளே (1)

ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே – புறம் 278/9
TOP


உவந்திசின் (1)

வளையோய் உவந்திசின் விரைவு-உறு கொடும் தாள் – குறு 351/1
TOP


உவந்து (18)

காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் – திரு 94
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து/ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 188,189
காதலர் உழையர் ஆக பெரிது உவந்து/சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற – குறு 41/1,2
கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா – பதி 20/8
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து/நெஞ்சு மலி உவகையர் உண்டு மலிந்து ஆட – பதி 23/7,8
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து/குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள் – கலி 39/28,29
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட – கலி 68/22
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி – கலி 70/4
வருக-மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து/கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன் – அகம் 16/10,11
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து/ஒள்_வாள்_அமலை ஆடிய ஞாட்பின் – அகம் 142/13,14
உவந்து இனிது அயரும் என்ப யானும் – அகம் 195/5
வரைய கருதும் ஆயின் பெரிது உவந்து/ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் – அகம் 312/3,4
இன்முகம் கரவாது உவந்து நீ அளித்த – புறம் 130/4
தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ – புறம் 159/23
உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே – புறம் 197/18
தாழ் உவந்து தழூஉ மொழியர் – புறம் 360/6
புண் உவந்து/உளை அணி புரவி வாழ்க என – புறம் 373/13,14
சிறிதிற்கு பெரிது உவந்து/விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை – புறம் 398/17,18
TOP


உவந்தே (1)

உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25
TOP


உவந்தோய் (1)

என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32
TOP


உவப்ப (28)

உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு – திரு 1
நட்டோர் உவப்ப நடை பரிகாரம் – சிறு 104
பாணர் உவப்ப களிறு பல தரீஇ – மது 219
கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ – மது 220
கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து – மது 600
வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின் – மலை 410
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை – நற் 140/5
உலகம் உவப்ப ஓது அரும் – நற் 237/9
என்னும் நாணும் நல்_நுதல் உவப்ப/வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல் – நற் 375/5,6
செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப/மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே – ஐங் 487/2,3
பையுள் நெஞ்சின் தையல் உவப்ப/நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் – ஐங் 489/3,4
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப/ஈத்து ஆன்று ஆனா இடன் உடை வளனும் – பதி 32/5,6
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப/புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல – பதி 59/3,4
வேள்வி வேட்டனை உயர்ந்தோர் உவப்ப/சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 74/2,3
மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப/பெரும் பெயர் மீளி பெயர்ந்தனன் செலவே – கலி 17/20,21
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து – கலி 39/28
மனை முதல் வினையொடும் உவப்ப/நினை மாண் நெஞ்சம் நீங்குதல் மறந்தே – அகம் 51/13,14
ஈண் பல் நாற்றம் வேண்டு-வயின் உவப்ப/செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/12,13
பெரும் தளர்ச்சி பலர் உவப்ப/பிறிது சென்று மலர் தாயத்து – புறம் 17/21,22
பண்டும்_பண்டும் பாடுநர் உவப்ப/விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – புறம் 151/1,2
என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் – புறம் 159/15
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப/உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் – புறம் 159/21,22
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப/அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/6,7
காமர் நெஞ்சம் ஏமாந்து உவப்ப/ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் – புறம் 198/8,9
இகழுநர் உவப்ப பழி எஞ்சுவையே – புறம் 213/18
பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் – புறம் 239/17
பிழிவது போல பிட்டை ஊறு உவப்ப/மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை – புறம் 373/6,7
அளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தை – புறம் 396/24
TOP


உவப்பது (1)

எல்லாரும் உவப்பது அன்றியும் – புறம் 195/8
TOP


உவப்பான் (1)

வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை – பரி 19/66
TOP


உவப்பென் (1)

உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென்/மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே – நற் 360/10,11
TOP


உவமம் (4)

எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி – மது 516
பிறர் உவமம் ஆகா ஒரு பெரு வேந்தே – பதி 73/3
பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது – புறம் 377/10
தனக்கு உவமம் பிறர் இல் என – புறம் 377/11
TOP


உவர் (10)

வீங்கு உவர் கவவின் நீங்கல் செல்லேம் – நற் 52/5
உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு – நற் 84/8
உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் குப்பை – நற் 138/1
உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர் – நற் 331/1
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் – அகம் 79/3
உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி – அகம் 136/19
உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு – அகம் 387/4
உவர் விளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 390/1
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் – புறம் 142/2
கல் அறுத்து இயற்றிய வல் உவர் கூவல் – புறம் 331/1
TOP


உவர்க்கும் (1)

வெய்ய உவர்க்கும் என்றனிர் – குறு 196/5
TOP


உவர்ப்பு (1)

கவ்வை பரப்பின் வெ உவர்ப்பு ஒழிய – அகம் 89/8
TOP


உவரா (1)

உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு – புறம் 201/10
TOP


உவரி (3)

வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை – பெரும் 98
உவரி ஒருத்தல் உழாஅது மடிய – குறு 391/1
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை – அகம் 207/11
TOP


உவல் (6)

அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/7
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை – குறு 77/3
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் – குறு 297/4
உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை – அகம் 67/14
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/8
நடுகல் பிறங்கிய உவல் இடு பறந்தலை – புறம் 314/3
TOP


உவலை (10)

உவலை கூரை ஒழுகிய தெருவில் – முல் 29
உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர் – மது 311
உவலை கூவல் கீழ – ஐங் 203/3
உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை – பதி 28/12
உவலை கூரா கவலை இல் நெஞ்சின் – பதி 85/11
ஊறாது இட்ட உவலை கூவல் – அகம் 21/23
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 159/10
உவலை சூடிய தலையர் கவலை – அகம் 291/13
பாசிலை தொடுத்த உவலை கண்ணி – புறம் 54/10
உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என – புறம் 269/6
TOP


உவவு (6)

உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் – பட் 93
அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/76
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு – அகம் 201/9
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை – புறம் 3/1
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு – புறம் 60/3
உவவு தலைவந்த பெரு நாள் அமையத்து – புறம் 65/6
TOP


உவள் (1)

பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123
TOP


உவற்றி (1)

ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/8
TOP


உவறு (1)

உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
TOP


உவன் (2)

உவன் வரின் எவனோ பாண பேதை – நற் 127/3
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன்/நாணாள் அவனை இ நாரிகை என்மரும் – பரி 12/55,56
TOP


உவா (4)

அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/13
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/37
உவா அணி ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/25
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா/சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/10,11
TOP


உவித்த (1)

சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம் – புறம் 168/11
TOP


உவியல் (1)

நெடு வாளை பல் உவியல்/பழம் சோற்று புக வருந்தி – புறம் 395/4,5
TOP


உழக்கவும் (1)

சினம் சிறந்து களன் உழக்கவும்/மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள் – மது 48,49
TOP


உழக்கி (13)

அரசு பட அமர் உழக்கி/முரசு கொண்டு களம் வேட்ட – மது 128,129
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி/தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து – பரி 5/2,3
ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி/களிறு போர் உற்ற களம் போல நாளும் – பரி 10/109,110
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி/குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/14,15
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த – கலி 86/8
மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும் – கலி 103/57
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/51
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி – கலி 106/20
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி/ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய – அகம் 78/20,21
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து – அகம் 210/5
தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது – அகம் 256/6
அரைசு பட அமர் உழக்கி/உரை செல முரசு வௌவி – புறம் 26/6,7
பிணன் அழுங்க களன் உழக்கி/செலவு அசைஇய மறு குளம்பின் நின் – புறம் 98/5,6
TOP


உழக்கிய (2)

மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும் – கலி 103/57
ஆர் அமர் உழக்கிய மறம் கிளர் முன்பின் – புறம் 341/12
TOP


உழக்கியும் (1)

அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும்/பாவை சூழ்ந்தும் பல் பொறி மருண்டும் – பட் 101,102
TOP


உழக்கு (2)

வெதிர் உழக்கு நாழியால் சேதிகை குத்தி – கலி 96/27
உழக்கு குருதி ஓட்டி – புறம் 353/13
TOP


உழக்குநரும் (1)

வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும்/கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை – பரி 11/53,54
TOP


உழக்கும் (15)

துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும்/பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/5,6
இன்ன பண்பின் இனை பெரிது உழக்கும்/நல்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன – குறு 48/4,5
பெய்ய உழக்கும் மழை கா மற்று ஐய – பரி 9/34
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41
கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் – கலி 38/9
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/12
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும்/வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று – கலி 104/41,42
அலமரல் நோயுள் உழக்கும் என் தோழி – கலி 126/20
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர – அகம் 36/8
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து – அகம் 307/5
ஈங்கு நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள் – அகம் 388/17
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/14
வாள் தக வைகலும் உழக்கும்/மாட்சியவர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 342/14,15
TOP


உழக்குவம் (1)

நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம் – அகம் 155/5
TOP


உழத்தல் (3)

அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் – ஐங் 486/2
இ நோய் உழத்தல் எமக்கு – கலி 72/26
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல்/சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின் – அகம் 173/5,6
TOP


உழத்தலின் (1)

அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என – நற் 381/1
TOP


உழத்தலும் (1)

அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2
TOP


உழந்த (34)

பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி – பொரு 44
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 61
செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று – சிறு 3
ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் – சிறு 135
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின் – மது 731
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 437
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர் – நற் 63/1
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய – நற் 135/6
வைகு பனி உழந்த வாவல் சினை-தொறும் – நற் 279/3
நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு – நற் 279/5
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் – நற் 335/9
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல் – குறு 13/2
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த/குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை – குறு 141/4,5
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் – குறு 357/1
தொல் பசி உழந்த பழங்கண் வீழ – பதி 12/15
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/27
கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ – பதி 48/4
துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும் – பரி 7/13
வேனில் உழந்த வறிது உயங்கு ஓய் களிறு – கலி 7/1
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி – அகம் 43/3
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி – அகம் 119/16
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 204/3
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் – அகம் 234/16
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/5
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலை புன்னை – அகம் 250/2
எல்லு பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு – அகம் 264/5
உழுவையொடு உழந்த உயங்கு நடை ஒருத்தல் – அகம் 308/1
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் – அகம் 335/12
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு – அகம் 379/24
வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும் – புறம் 161/31
பேர் அமர் உழந்த வெருவரு பறந்தலை – புறம் 270/11
இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 378/13
TOP


உழந்த-காலை (1)

அரும் துயர் உழந்த-காலை/மருந்து எனப்படூஉம் மடவோளையே – நற் 384/10,11
TOP


உழந்ததன் (1)

அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே – புறம் 378/24
TOP


உழந்ததை (1)

மறை பிறர் அறியாமை மாணா நோய் உழந்ததை/என ஆங்கு – கலி 132/19,20
TOP


உழந்தமை (1)

ஏவல் உழந்தமை கூறும் – பரி 1/12
TOP


உழந்தன்று-மன்னே (1)

நனி நீடு உழந்தன்று-மன்னே இனியே – குறு 149/2
TOP


உழந்தனள் (1)

அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் – ஐங் 242/2
TOP


உழந்தனை-மன்னே (1)

நனி நீடு உழந்தனை-மன்னே அதனால் – அகம் 87/11
TOP


உழந்து (22)

இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து/நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு – முல் 80,81
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி – மது 222
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி – நற் 357/5
நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே – குறு 400/7
இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து/வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர நல்லாய் – பரி 6/101,102
தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 30/18
விளியா நோய் உழந்து ஆனா என் தோழி நின் மலை – கலி 53/21
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
செல்வேன் விழுமம் உழந்து/என ஆங்கு பாட அருள்-உற்று – கலி 146/50,51
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/8
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து/ஆழல் வாழி தோழி தாழாது – அகம் 61/4,5
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/2
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து/யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை – அகம் 279/9,10
களன் உழந்து அசைஇய மறு குளம்பினவே – புறம் 97/13
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/8
நோய் உழந்து வைகிய உலகினும் மிக நனி – புறம் 230/10
பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து/அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய – புறம் 350/7,8
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து – புறம் 370/5
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி – புறம் 395/22
TOP


உழந்தே (2)

ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே – நற் 296/9
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – அகம் 217/20
TOP


உழப்ப (5)

தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/5
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப/கழிந்தவை உள்ளாது கண்டவிடத்தே – கலி 72/23,24
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய் – கலி 143/42
வாளையொடு உழப்ப துறை கலுழ்ந்தமையின் – அகம் 336/5
TOP


உழப்பது (2)

உழையர் அன்மையின் உழப்பது அன்றியும் – குறு 289/4
அல்லல் உழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 27/4
TOP


உழப்பதும் (1)

ஆர் அமர் உழப்பதும் அமரியள் ஆகி – புறம் 339/11
TOP


உழப்பவள் (1)

நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ – கலி 48/13
TOP


உழப்பவன் (1)

எடுக்கல் செல்லாது உழப்பவன் போல – கலி 38/5
TOP


உழப்பவோ (3)

வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ/முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் – கலி 136/8,9
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ/நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் – கலி 136/12,13
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ/ஆங்கு – கலி 136/16,17
TOP


உழப்பார் (1)

உளம் என்னா நுந்தை மாட்டு எவ்வம் உழப்பார்/வளை நெகிழ்பு யாம் காணும்_கால் – கலி 80/12,13
TOP


உழப்பார்-கண் (1)

நோய் தெற உழப்பார்-கண் இமிழ்தியோ எம் போல – கலி 129/10
TOP


உழப்பாரை (1)

காய்ந்த நோய் உழப்பாரை கலக்கிய வந்தாயோ – கலி 120/18
TOP


உழப்பாளை (1)

படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை/குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/18,19
TOP


உழப்பினும் (1)

அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும்/வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் – குறு 360/3,4
TOP


உழப்பேன் (1)

சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை – கலி 37/7
TOP


உழப்போள் (2)

துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள்/கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக – ஐங் 477/2,3
அல்லல் உழப்போள் மல்லல் சிறப்ப – புறம் 160/26
TOP


உழல்வென்-கொல்லோ (1)

அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார் – அகம் 45/15
TOP


உழல (1)

திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல/உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே – நற் 255/10,11
TOP


உழலை (1)

அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை/மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு – கலி 106/21,22
TOP


உழவ (4)

பெரு நெல் பல கூட்டு எருமை உழவ/கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் – நற் 60/2,3
படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே – பதி 14/17
ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ/கடாஅ யானை கால்_வழி அன்ன என் – புறம் 368/13,14
வைகல் உழவ வாழிய பெரிது என – புறம் 392/11
TOP


உழவர் (34)

உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை – சிறு 190
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர்/நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 197,198
தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் – பெரும் 355
கொடு மேழி நசை உழவர்/நெடு நுகத்து பகல் போல – பட் 205,206
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் – நற் 3/5
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
நல் எருது நடை வளம் வைத்து என உழவர்/புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/4,5
உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர்/ஒழுகை உமணர் வரு பதம் நோக்கி – நற் 331/1,2
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/7
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை – குறு 10/3
முதை புனம் கொன்ற ஆர் கலி உழவர்/விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள – குறு 155/1,2
வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும் – ஐங் 3/4
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட – பதி 30/22
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் – பதி 90/41
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல – பரி 7/16
பழன உழவர் பாய் புனல் பரத்தந்து – பரி 7/39
களமர் உழவர் கடி மறுகு பிறசார் – பரி 23/27
முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர்/புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர – கலி 68/4,5
பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல – அகம் 30/8
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர்/பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் – அகம் 37/2,3
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர்/ஓதை தெள் விளி புலம்-தொறும் பரப்ப – அகம் 41/6,7
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர்/பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த – அகம் 193/2,3
கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த – அகம் 194/13
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர்/வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – அகம் 211/5,6
கழனி உழவர் குற்ற குவளையும் – அகம் 216/9
கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த – அகம் 266/17
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப – அகம் 314/4
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர்/காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை – அகம் 346/5,6
கழனி உழவர் சூட்டொடு தொகுக்கும் – புறம் 13/11
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர்/படை மிளிர்ந்திட்ட யாமையும் அறைநர் – புறம் 42/13,14
உழவர் ஓதை மறப்ப விழவும் – புறம் 65/4
உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே – புறம் 109/3
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை – புறம் 384/8
மென்_புலத்து வயல் உழவர்/வன்_புலத்து பகடு விட்டு – புறம் 395/1,2
TOP


உழவர்க்கு (1)

இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு/புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 60,61
TOP


உழவரொடு (1)

கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி – அகம் 366/8
TOP


உழவன் (4)

ஓர் ஏர் உழவன் போல – குறு 131/5
உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது – குறு 181/4
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/13
வீறு_வீறு ஆயும் உழவன் போல – புறம் 289/3
TOP


உழவா (1)

ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா/பாஅல் இன்மையின் தோலொடு திரங்கி – புறம் 164/2,3
TOP


உழவின் (6)

வானம் வேண்டா உழவின் எம் – நற் 254/11
புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் – பதி 15/12
பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர் – பதி 76/11
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி – பரி 10/103
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து – பரி 23/15
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/13
TOP


உழவு (4)

கரும்பு எல்லாம் நின் உழவு அன்றோ ஒருங்கே – கலி 64/14
குவளையும் நின் உழவு அன்றோ இகலி – கலி 64/16
கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த – அகம் 91/11
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 366/13
TOP


உழவு-உறு (1)

பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/2
TOP


உழறல் (1)

நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என – அகம் 208/12
TOP


உழாதன (1)

உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே – புறம் 109/3
TOP


உழாது (1)

ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும் – பதி 13/2
TOP


உழாஅ (3)

உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர் – பெரும் 211
உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர் – நற் 331/1
உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந – புறம் 139/8
TOP


உழாஅது (3)

உவரி ஒருத்தல் உழாஅது மடிய – குறு 391/1
இரும் கழி செறுவின் உழாஅது செய்த – அகம் 140/2
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை – புறம் 168/6
TOP


உழி (1)

புனத்து உழி போகல் உறுமோ மற்று என – அகம் 388/13
TOP


உழிஞ்சில் (2)

நெற்று விளை உழிஞ்சில் வற்றல் ஆர்க்கும் – குறு 39/2
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில்/உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை – அகம் 53/7,8
TOP


உழிஞை (8)

வேறு பல் பூளையொடு உழிஞை சூடி – பட் 235
பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ – பதி 22/27
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை/வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 43/23,24
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை – பதி 44/10
பணியா மரபின் உழிஞை பாட – பதி 46/6
சிறியிலை உழிஞை தெரியல் சூடி – பதி 63/8
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிடைந்து – புறம் 76/5
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிலைந்து – புறம் 77/3
TOP


உழிஞையன் (1)

இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன்/மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/5,6
TOP


உழிஞையொடு (1)

பொலம் குழை உழிஞையொடு பொலிய சூட்டி – புறம் 50/4
TOP


உழிஞையோடு (1)

பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/4
TOP


உழிதர (1)

மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர/பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல் – அகம் 125/10,11
TOP


உழிதரும் (2)

கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும் – மது 383
ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும்/மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/7,8
TOP


உழியது-கொல் (1)

என் உழியது-கொல் தானே பன் நாள் – அகம் 317/22
TOP


உழு (8)

கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே – பொரு 117
நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா – பெரும் 325
தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் – நற் 209/2
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர – கலி 8/5
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி – அகம் 109/4
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை – புறம் 35/25
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/5
TOP


உழுஞ்சில் (3)

வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் – அகம் 45/1
கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில்/தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/8,9
உழுஞ்சில் அம் கவட்டு இடை இருந்த பருந்தின் – புறம் 370/7
TOP


உழுத்து (1)

உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2
TOP


உழுத (13)

தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 201
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத/கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன – நற் 122/1,2
மறு கால் உழுத ஈர செறுவின் – நற் 210/2
துறு கண் கண்ணி கானவர் உழுத/குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர் – நற் 386/2,3
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை – ஐங் 193/1
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில் – ஐங் 270/1
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் – ஐங் 283/2
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/11
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத/கரும்பு என கவினிய பெரும் குரல் ஏனல் – அகம் 302/9,10
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத/உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் – அகம் 388/3,4
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 125/7
கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி – புறம் 168/4
கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின் – புறம் 176/2
TOP


உழுதாய் (1)

உழுதாய்/சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/11,12
TOP


உழுது (6)

கேழல் உழுது என கிளர்ந்த எருவை – ஐங் 269/1
உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு – அகம் 9/6
இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி – புறம் 46/3
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி – புறம் 120/3
வில் உழுது உண்-மார் நாப்பண் ஒல்லென – புறம் 170/4
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன – புறம் 322/1
TOP


உழுதும் (1)

இரு நீர் சேர்ப்பின் உப்பு உடன் உழுதும்/பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும் – அகம் 280/8,9
TOP


உழுதோய் (1)

கேழலாய் மருப்பின் உழுதோய் எனவும் – பரி 3/24
TOP


உழுந்தின் (2)

இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின்/அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/5,6
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின்/ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/1,2
TOP


உழுந்தினும் (1)

உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் – கலி 94/27
TOP


உழுந்து (3)

உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் – குறு 384/1
நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்று அன்ன – ஐங் 211/1
உழுந்து தலைப்பெய்த கொழும் களி மிதவை – அகம் 86/1
TOP


உழும் (1)

நிறன் உழும் வளை வாய் நாஞ்சிலோனும் – பரி 13/34
TOP


உழுவது (1)

உழுவது உடையமோ யாம் – கலி 64/10
TOP


உழுவாய் (1)

என் உழுவாய் நீ மற்று இனி – கலி 64/18
TOP


உழுவை (18)

அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – மலை 505
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி – நற் 47/1
பூ பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 104/1
பெரும் களிறு உழுவை தாக்கலின் இரும் பிடி – நற் 144/1
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 154/5
பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி – நற் 205/3
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை/கல் முகை சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ – நற் 255/4,5
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப – பரி 14/12
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/24
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின் – கலி 46/4
ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/5
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை/நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த – அகம் 72/13,14
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 147/6
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை/பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது – அகம் 277/5,6
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை – அகம் 332/4
பேழ் வாய் உழுவை பொறிக்கும் ஆற்றலை – புறம் 33/9
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/3
TOP


உழுவையும் (1)

அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும் – குறி 252
TOP


உழுவையை (1)

பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ – புறம் 152/2
TOP


உழுவையொடு (1)

உழுவையொடு உழந்த உயங்கு நடை ஒருத்தல் – அகம் 308/1
TOP

Related posts