உ முதல் சொற்கள் பகுதி – 4, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உயர் 222
உயர்_நிலை_உலகத்து 5
உயர்_நிலை_உலகம் 5
உயர்_நிலை_உலகமும் 1
உயர்_மிசை 1
உயர்_உலகு 1
உயர்க்குவை 1
உயர்க 2
உயர்த்த 8
உயர்த்து 4
உயர்திணை 2
உயர்ந்த 16
உயர்ந்தவர் 1
உயர்ந்தவன் 1
உயர்ந்தன்று 4
உயர்ந்திசினோர்க்கு 1
உயர்ந்து 17
உயர்ந்து-உழி 1
உயர்ந்தோர் 10
உயர்ந்தோர்_உலகத்து 1
உயர்ந்தோர்_உலகம் 1
உயர்ந்தோர்க்கு 1
உயர்ந்தோன் 1
உயர்பு 5
உயர்வு 1
உயர 2
உயரி 2
உயரிய 6
உயரும்-மன் 1
உயவல் 7
உயவிற்று 1
உயவினென் 1
உயவு 21
உயவு-தோறு 1
உயவும் 11
உயவும்-மார் 1
உயவே 1
உயவை 1
உயவொடு 1
உயற்கே 2
உயா 1
உயா-உறு 1
உயிர் 179
உயிர்க்கு 4
உயிர்க்கும் 17
உயிர்க்குயிர் 1
உயிர்த்த-காலை 2
உயிர்த்தலும் 1
உயிர்த்தன 2
உயிர்த்தனள் 2
உயிர்த்தனன் 2
உயிர்த்து 18
உயிர்த்தும் 1
உயிர்த்தே 1
உயிர்த்தோன் 1
உயிர்ப்ப 2
உயிர்ப்பட்ட 1
உயிர்ப்பவும் 1
உயிர்ப்பிடம் 1
உயிர்ப்பின் 2
உயிர்ப்பு 4
உயிர்வாழ்தல் 1
உயிரம்மே 1
உயிரா 7
உயிரிய 1
உயிரியர் 1
உயிரினள் 1
உயிரினும் 6
உயிரினை 1
உயிரும் 3
உயிரே 6
உயிரேன் 1
உயிரை 1
உயிரொடு 4
உயிரொடும் 1
உயிரோடு 2
உர 4
உரம் 12
உரரும் 1
உரல் 10
உரல 1
உரலுள் 2
உரவரும் 1
உரவு 52
உரவோர் 10
உரவோன் 5
உரற்று 2
உரற 4
உரறாது 1
உரறி 3
உரறிய 2
உரறு 7
உரறுபு 1
உரறும் 12
உரன் 19
உராய் 3
உராலின் 2
உராஅ 1
உராஅய் 2
உரி 10
உரி-தொறும் 1
உரிஞ்ச 1
உரிஞ்சிய 4
உரிஞ்சும் 1
உரிஞ 2
உரிஞிய 1
உரித்தன்றே 1
உரித்து 11
உரித்தே 3
உரிதின் 1
உரிதினின் 7
உரிது 5
உரிமை 6
உரிமை_மாக்கள் 1
உரிமை_மைந்தரோடு 1
உரிய 3
உரியது 2
உரியதுவே 1
உரியம் 1
உரியர் 1
உரியவால் 1
உரியள் 5
உரியன் 5
உரியனோ 3
உரியாளன் 1
உரியிர் 2
உரியீர் 1
உரியை 4
உரியோர் 1
உரிவது 1
உரிவை 4
உரிவையின் 1
உரீஇ 7
உரீஇய 4
உரு 90
உருக்கி 2
உருக்கிய 2
உருக்கு 3
உருக்கு-உற்ற 1
உருக்கு-உறு 3
உருக 2
உருகி 4
உருகிய 1
உருகு 1
உருகுபவை 1
உருகும் 2
உருகுவான் 1
உருங்கு 1
உருட்டி 3
உருட்டிய 2
உருட்டு 1
உருட்டுநள் 1
உருட்டும் 5
உருண்ட 2
உருண்டு 1
உருத்த 9
உருத்திய 1
உருத்து 13
உருப்ப 3
உருப்பம் 1
உருப்பிடத்து 1
உருப்பின் 2
உருப்பு 12
உருப்பு-உற்ற 2
உருப்பு-உறு 1
உருப்பொடு 1
உருபின் 1
உருபு 1
உருபுடன் 1
உரும் 39
உரும்பு 4
உருமின் 19
உருமின 1
உருமினம் 1
உருமினும் 1
உருமு 9
உருமுப்படு 1
உருமும் 2
உருமொடு 4
உருமோடு 2
உருவ 23
உருவத்து 1
உருவம் 4
உருவமும் 1
உருவன் 1
உருவின் 43
உருவின 8
உருவினர் 1
உருவினவை 1
உருவினை 1
உருவு 6
உருவும் 2
உருவே 1
உருவொடு 1
உருவோடு 1
உருள் 12
உருள்_இழாய் 1
உருள்பு 1
உருள 2
உருளவும் 1
உருளி 2
உருளிய 2
உருளையொடு 1
உரை 63
உரை-மதி 5
உரை-மின் 2
உரை-மின்-மன்னோ 1
உரைக்க 1
உரைக்கல் 1
உரைக்கல்லாதவர் 1
உரைக்கல்லான் 1
உரைக்குநர் 1
உரைக்கும் 5
உரைக்கும்-கால் 1
உரைக்கோ 3
உரைசெய் 1
உரைசெய்வோரும் 1
உரைத்த 5
உரைத்தது 1
உரைத்ததை 6
உரைத்தல் 7
உரைத்தலின் 2
உரைத்தற்கு 1
உரைத்தன்றி 1
உரைத்தனம் 1
உரைத்தனரே 3
உரைத்தனன் 2
உரைத்தனென் 2
உரைத்தார்க்கு 1
உரைத்தாள் 1
உரைத்தி 1
உரைத்திசின் 9
உரைத்தீயின் 1
உரைத்தீவார் 1
உரைத்து 14
உரைத்தும் 2
உரைத்தேம் 1
உரைத்தை 3
உரைத்தோரும் 1
உரைத்தோனே 1
உரைதர 2
உரைப்ப 7
உரைப்பதால் 1
உரைப்பரால் 1
உரைப்பல் 2
உரைப்பலோ 1
உரைப்பவும் 2
உரைப்பன 1
உரைப்பனை 1
உரைப்பின் 3
உரைப்பு 1
உரைப்பேன் 1
உரைப்போர் 1
உரைமோ 4
உரையல் 4
உரையன் 1
உரையா 2
உரையா-கால் 3
உரையாடுவலே 1
உரையாதி 1
உரையாது 1
உரையாம் 1
உரையாமை 1
உரையாய் 3
உரையாயாய் 1
உரையார் 1
உரையாரேல் 1
உரையின் 1
உரையும் 3

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


உயர் (222)

மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் – திரு 12
செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 124
ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் – திரு 168
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 289
ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் – பெரும் 122
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 291
ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 317
சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின் – பெரும் 324
தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை – பெரும் 332
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய – மது 3
உயர் பூரிம விழு தெருவில் – மது 18
வரை மருளும் உயர் தோன்றல – மது 46
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் – மது 87
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ – மது 88
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
மாஅ தாள் உயர் மருப்பின் – மது 178
உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 197
கலை தாய உயர் சிமையத்து – மது 332
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார் – மது 459
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து – பட் 36
மழை தோயும் உயர் மாடத்து – பட் 145
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 263
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய – மலை 130
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ – மலை 204
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை கிழவோனே – நற் 28/9
பன் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து – நற் 44/10
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை – நற் 58/9
கல் பிறங்கு உயர் மலை உம்பரஃது எனவே – நற் 62/10
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய – நற் 69/2
புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை – நற் 91/2
மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை – நற் 91/6
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/3
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/10
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின் – நற் 185/7
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/4
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட – நற் 226/2
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் – நற் 233/3
உயர் மலை நாடற்கு உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/5
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ – நற் 247/5
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி – நற் 255/8
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – நற் 257/3
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை – நற் 317/5
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை – நற் 344/8
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை – நற் 353/3
கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் – நற் 358/6
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி – நற் 369/7
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில் – நற் 379/11
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப – நற் 396/2
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு – குறு 29/5
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே – குறு 144/7
கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி – குறு 235/3
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 253/8
வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 285/8
கல் உயர் நனம் தலை நல்ல கூறி – குறு 297/5
நிலை உயர் யாஅம் தொலைய குத்தி – குறு 307/6
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல் – குறு 314/1
உயர் வரை நாடனொடு பெயரும் ஆறே – குறு 343/7
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே – குறு 353/2
உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் – குறு 396/4
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/2
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/2
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு – ஐங் 237/3
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் – ஐங் 268/3
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன் – ஐங் 274/3
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – ஐங் 318/5
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே – ஐங் 327/3
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும் – ஐங் 358/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ – ஐங் 371/2
குன்று உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – ஐங் 387/6
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து – ஐங் 442/3
விண் உயர் அரண் பல வௌவிய – ஐங் 443/4
வலன் உயர் மருப்பின் பழி தீர் யானை – பதி 11/18
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந – பதி 21/29
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் – பதி 23/15
தெள் உயர் வடி மணி எறியுநர் கல்லென – பதி 31/5
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து – பதி 42/18
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட – பதி 52/9
உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
கல் உயர் நேரி பொருநன் – பதி 67/22
உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/4
வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும் – பரி 1/50
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் – பரி 2/28
செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே – பரி 2/60
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் – பரி 3/18
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடியோயே – பரி 4/36
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி – பரி 4/37
நின் ஒன்று உயர் கொடி பனை – பரி 4/38
நின் ஒன்று உயர் கொடி நாஞ்சில் – பரி 4/39
நின் ஒன்று உயர் கொடி யானை – பரி 4/40
நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று – பரி 4/41
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி – பரி 5/2
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/7
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை – பரி 13/42
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி – பரி 23/83
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/7
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி 25/6
வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/20
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே – கலி 31/25
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக – கலி 38/2
சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன் – கலி 39/51
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி – கலி 45/5
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப – கலி 45/7
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் – கலி 52/6
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/5
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/6
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/3
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி – கலி 75/6
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி – கலி 83/13
உறு வளி தூக்கும் உயர் சினை மாவின் – கலி 84/1
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
நீண்டு தோன்று உயர் குடை நிழல் என சேர்ந்தார்க்கு – கலி 100/3
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/24
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/2
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே – கலி 142/10
கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி – அகம் 18/3
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை – அகம் 19/3
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/5
ஒன்று ஓங்கு உயர் சினை இருந்த வன் பறை – அகம் 33/4
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/16
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை – அகம் 42/13
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை – அகம் 51/3
வேனில் நீடிய வேய் உயர் நனம் தலை – அகம் 51/7
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை – அகம் 60/9
மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை – அகம் 65/13
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை – அகம் 67/4
இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை – அகம் 91/10
தெண் நீர் உயர் கரை குவைஇய – அகம் 93/22
வேனில் நீடிய வான் உயர் வழி நாள் – அகம் 121/2
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறை – அகம் 139/7
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் – அகம் 143/13
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் – அகம் 145/9
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல் – அகம் 152/22
பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப – அகம் 160/14
உயர் பலி பெறூஉம் உரு கெழு தெய்வம் – அகம் 166/7
சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் – அகம் 181/21
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க – அகம் 182/15
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில் – அகம் 185/10
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 185/13
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 188/2
களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன் – அகம் 189/6
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை – அகம் 190/6
உரும் இறைகொண்ட உயர் சிமை – அகம் 192/14
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது – அகம் 193/1
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட – அகம் 193/8
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை – அகம் 221/10
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/9
நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை – அகம் 241/5
சேய் உயர் சினைய மா சிறை பறவை – அகம் 244/2
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 247/13
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி – அகம் 252/3
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/10
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
கல் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 313/17
வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/17
சாரல் யாஅத்து உயர் சினை குழைத்த – அகம் 337/1
மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் – அகம் 338/4
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/6
ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த – அகம் 358/13
கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே – அகம் 358/15
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை – அகம் 368/8
எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும் – அகம் 388/12
கல் உயர் கழுதில் சேணோன் எறிந்த – அகம் 392/14
கோடு உயர் பிறங்கல் குன்று பல நீந்தி – அகம் 393/1
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 393/19
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/14
உண்டாகிய உயர் மண்ணும் – புறம் 17/24
உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின – புறம் 22/2
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/15
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/6
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ – புறம் 67/9
இருக்கை சான்ற உயர் மலை – புறம் 125/19
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1
உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந – புறம் 139/8
மலை வான் கொள்க என உயர் பலி தூஉய் – புறம் 143/1
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு – புறம் 161/17
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின் – புறம் 164/1
நீண்டு உயர் வானத்து உறையினும் நன்றும் – புறம் 198/20
பங்குனி உயர் அழுவத்து – புறம் 229/5
கோடு உயர் பிறங்கு மலை கெழீஇய – புறம் 232/5
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து – புறம் 243/6
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே – புறம் 260/25
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால் – புறம் 287/12
வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ கண்ணதுவே – புறம் 309/7
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த – புறம் 334/8
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவண் – புறம் 387/31
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/5
உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே – புறம் 397/2
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/34
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை – புறம் 400/7
TOP


உயர்_நிலை_உலகத்து (5)

உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/15
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால் – புறம் 287/12
TOP


உயர்_நிலை_உலகம் (5)

உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 197
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட – பதி 52/9
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
TOP


உயர்_நிலை_உலகமும் (1)

உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
TOP


உயர்_மிசை (1)

ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 317
TOP


உயர்_உலகு (1)

உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
TOP


உயர்க்குவை (1)

நட்டவர் குடி உயர்க்குவை/செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை – மது 131,132
TOP


உயர்க (2)

அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
மாரி ஆன்று மழை மேக்கு உயர்க என – புறம் 143/2
TOP


உயர்த்த (8)

தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 158
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை – பரி 9/80
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த/திருந்து இலை எஃகம் போல – அகம் 77/17,18
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த/வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என – அகம் 175/11,12
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த/அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/12,13
நீள்மொழி மறவர் எறிவனர் உயர்த்த/வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/3,4
TOP


உயர்த்து (4)

ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி – பதி 24/3
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து/வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் – பதி 33/7,8
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து/இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் – பதி 56/4,5
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து/ஒளிறு வாள் மன்னர் துதை நிலை கொன்று – பதி 76/1,2
TOP


உயர்திணை (2)

உயர்திணை ஊமன் போல – குறு 224/5
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் – பதி 73/5
TOP


உயர்ந்த (16)

உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் – மது 200
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின் – மது 743
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் – பட் 214
உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து – மலை 550
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை – பதி 11/11
இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த/மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால் – பதி 64/17,18
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி – கலி 75/6
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன் – கலி 75/9
உயங்கி இருந்தார்க்கு உயர்ந்த பொருளும் – கலி 92/5
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி – அகம் 153/14
உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று – அகம் 343/15
ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி – புறம் 72/13
துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் – புறம் 165/3
அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு – புறம் 214/6
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே – புறம் 236/12
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3
TOP


உயர்ந்தவர் (1)

உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட – பரி 9/3
TOP


உயர்ந்தவன் (1)

உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள் – கலி 30/13
TOP


உயர்ந்தன்று (4)

நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று/நீரினும் ஆர் அளவு இன்றே சாரல் – குறு 3/1,2
உரையின் உயர்ந்தன்று கவின் – பரி 12/95
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/3
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று/தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் – புறம் 204/4,5
TOP


உயர்ந்திசினோர்க்கு (1)

அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு/செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/6,7
TOP


உயர்ந்து (17)

உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 59
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின் – மது 65
நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி – மது 486
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த – மது 498
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் – மலை 41
சேயின் வரூஉம் மதவலி யா உயர்ந்து/ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம் – நற் 198/1,2
வாய்-கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து/எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/3,4
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/2
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் – பதி 30/29
கடவுள் பெயரிய கானமொடு கல் உயர்ந்து/தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து – பதி 88/2,3
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே – கலி 146/1
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி – அகம் 162/23
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/14
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் – புறம் 159/22
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே – புறம் 367/18
TOP


உயர்ந்து-உழி (1)

உயர்ந்து-உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/15
TOP


உயர்ந்தோர் (10)

உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக – மது 23
வேள்வி வேட்டனை உயர்ந்தோர் உவப்ப – பதி 74/2
அம்பு உடை வலத்தர் உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 80/11
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த – பரி 2/24
ஓடை யானை உயர்ந்தோர் ஆயினும் – அகம் 387/18
உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின் – புறம் 174/20
உயர்ந்தோர்_உலகம் எய்தி பின்னும் – புறம் 213/10
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில் – புறம் 221/6
உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/22
TOP


உயர்ந்தோர்_உலகத்து (1)

உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின் – புறம் 174/20
TOP


உயர்ந்தோர்_உலகம் (1)

உயர்ந்தோர்_உலகம் எய்தி பின்னும் – புறம் 213/10
TOP


உயர்ந்தோர்க்கு (1)

கார் எதிர் புறவினதுவே உயர்ந்தோர்க்கு/நீரொடு சொரிந்த மிச்சில் யாவர்க்கும் – குறு 233/4,5
TOP


உயர்ந்தோன் (1)

உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் – பதி 30/35
TOP


உயர்பு (5)

முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி – குறு 275/1
மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் – பரி 2/11
சிறப்பினுள் உயர்பு ஆகலும் – பரி 5/19
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி 16/45
நட்டோரை உயர்பு கூறினன் – புறம் 239/5
TOP


உயர்வு (1)

நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/5
TOP


உயர (2)

நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி – பதி 45/11
நீர் சூழ் நிலவரை உயர நின் – புறம் 160/29
TOP


உயரி (2)

விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 91
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி/களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன் – அகம் 189/5,6
TOP


உயரிய (6)

வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் – திரு 152
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 86
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல் – மலை 377
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய/ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து – அகம் 149/15,16
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை – புறம் 56/1
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி – புறம் 56/7
TOP


உயரும்-மன் (1)

இனி வரின் உயரும்-மன் பழி என கலங்கிய – கலி 129/17
TOP


உயவல் (7)

நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – நற் 171/1
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – ஐங் 377/1
உயவல் யானை வெரிநு சென்று அன்ன – அகம் 65/14
ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண – புறம் 69/4
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ – புறம் 246/10
உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான் – புறம் 305/2
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/7
TOP


உயவிற்று (1)

உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/6
TOP


உயவினென் (1)

உயவினென் சென்று யான் உள் நோய் உரைப்ப – நற் 106/5
TOP


உயவு (21)

என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி – நற் 82/3
எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே – நற் 130/12
உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு – நற் 131/2
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/5
உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் – நற் 384/4
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே – குறு 28/5
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/4
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக – ஐங் 477/3
உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/7
உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல் – கலி 113/3
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி 139/18
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 103/12
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய – அகம் 298/22
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய – அகம் 305/13
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 338/11
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி – அகம் 343/14
ஊர் இல்ல உயவு அரிய – புறம் 3/17
TOP


உயவு-தோறு (1)

நள்ளென் யாமத்து உயவு-தோறு உருகி – நற் 199/3
TOP


உயவும் (11)

உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின் – பொரு 38
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை – நற் 3/1
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின் – நற் 66/5
மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும்/அன்றிலும் என்பு உற நரலும் அன்றி – நற் 335/7,8
யானை கை மடித்து உயவும்/கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே – குறு 388/6,7
நொந்து_நொந்து உயவும் உள்ளமொடு – ஐங் 491/2
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி – பதி 52/17
எறி பருந்து உயவும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 81/9
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும்/உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை – புறம் 3/22,23
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை – புறம் 69/9
TOP


உயவும்-மார் (1)

பொறை தலைமணந்தன்று உயவும்-மார் இனியே – நற் 59/10
TOP


உயவே (1)

தெரி தீம் கிளவி தெருமரல் உயவே – குறு 250/6
TOP


உயவை (1)

மாறுகொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை/நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து – மலை 136,137
TOP


உயவொடு (1)

உயவொடு வருந்தும் மனனே இனியே – புறம் 310/3
TOP


உயற்கே (2)

கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே – குறு 57/6
TOP


உயா (1)

உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை – அகம் 19/3
TOP


உயா-உறு (1)

உலகு மிக வருந்தி உயா-உறு காலை – நற் 164/3
TOP


உயிர் (179)

மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும் – பெரும் 32
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – குறி 100
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் – மலை 37
உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர் – மலை 191
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – மலை 209
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/3
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது – நற் 75/3
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/10
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/10
உயிர் குறியெதிர்ப்பை பெறல் அரும்-குரைத்தே – நற் 93/12
உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் – நற் 128/4
ஒரு நாள் கழியினும் உயிர் வேறுபடூஉம் – நற் 129/2
வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/7
நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய் – நற் 168/7
தெளிந்தனம் மன்ற தேயர் என் உயிர் என – நற் 197/4
இன் உயிர் பெரும்பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம் – நற் 219/3
இன் உயிர் கழியினும் நனி இன்னாதே – நற் 227/2
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர் – நற் 237/3
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – நற் 245/7
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
சென்றோர் மன்ற செலீஇயர் என் உயிர் என – நற் 286/4
வள் உயிர் தண்ணுமை போல – நற் 310/10
என்னோ தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – நற் 334/9
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை – நற் 338/11
உயிர் செல துனைதரும் மாலை – நற் 364/11
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/5
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – குறு 69/4
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/2
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என – குறு 135/2
மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே – குறு 216/7
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/4
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
கூறின் எவனோ தோழி நாறு உயிர்/மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/3,4
இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று – குறு 334/5
இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே – குறு 349/7
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில் – குறு 376/1
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் – குறு 387/3
யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய் – ஐங் 213/5
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – ஐங் 228/4
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
உயிர் கலந்து ஒன்றிய செயிர் தீர் கேண்மை – ஐங் 419/1
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல துளக்கி – பதி 18/8
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல மாறி – பதி 20/24
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் – பதி 24/27
உயிர் போற்றலையே செருவத்தானே – பதி 79/1
மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின் – பரி 1/56
சேரார் இன் உயிர் செகுக்கும் – பரி 2/48
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல – கலி 3/6
துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 4/5
இன் உயிர் தருதலும் ஆற்றுமோ – கலி 7/20
வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் – கலி 8/16
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல – கலி 22/5
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் – கலி 24/14
போயின்று சொல் என் உயிர் – கலி 24/17
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர்/வடு நீங்கு கிளவியாய் வலிப்பென்-மன் வலிப்பவும் – கலி 29/18,19
இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய – கலி 32/15
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று – கலி 34/1
உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ – கலி 56/26
ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள் – கலி 58/6
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/17
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – கலி 60/17
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/10
போல வரும் என் உயிர்/பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் – கலி 81/10,11
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
ஆர் உயிர் நிற்கும் ஆறு யாது – கலி 89/6
நீ நல்கின் உண்டு என் உயிர்/குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன – கலி 94/12,13
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
என் உயிர் புக்கவள் இன்று – கலி 102/8
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/44
நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து – கலி 103/66
வளியர் அறியா உயிர் காவல்கொண்டு – கலி 103/68
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
உயிர் உண்ணும் கூற்றமும் போன்ம் – கலி 105/38
அறியாது அளித்து என் உயிர்/அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை – கலி 110/19,20
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே – கலி 122/24
பல்-வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்-கண் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 129/2
இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/33
முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் – கலி 133/13
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே – கலி 137/2
இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின் – கலி 137/25
உக்குவிடும் என் உயிர்/பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற – கலி 138/17,18
தேயும் அளித்து என் உயிர்/இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் – கலி 138/23,24
அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் – கலி 139/26
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் – கலி 140/21
உயிர் திரியா மாட்டிய தீ – கலி 142/40
வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை – கலி 142/57
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 143/11
இன் உயிர் அன்னார்க்கு எனைத்து ஒன்றும் தீது இன்மை – கலி 143/20
என் உயிர் காட்டாதோ மற்று – கலி 143/21
தன் உயிர் போல தழீஇ உலகத்து – கலி 143/52
மன் உயிர் காக்கும் இ மன்னனும் என்-கொலோ – கலி 143/53
இன் உயிர் அன்னானை காட்டி எனைத்து ஒன்றும் – கலி 143/54
என் உயிர் காவாதது – கலி 143/55
உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று – கலி 144/13
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ – கலி 145/46
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 148/7
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி – அகம் 7/10
வருக-மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து – அகம் 16/10
இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து – அகம் 22/18
நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என – அகம் 25/16
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் – அகம் 29/2
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து – அகம் 31/4
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/3
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள் – அகம் 52/13
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 58/2
மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 68/10
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர்/விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப – அகம் 71/16,17
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/12
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த – அகம் 77/9
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 85/2
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/4
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/9
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர் – அகம் 115/10
உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி – அகம் 136/19
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 147/11
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/8
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் – அகம் 175/4
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – அகம் 185/4
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு – அகம் 189/4
உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின் – அகம் 205/1
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை – அகம் 214/14
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/15
மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம் – அகம் 242/12
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/11
இன் உயிர் அன்ன நின்னொடும் சூழாது – அகம் 268/10
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல் – அகம் 275/8
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ – அகம் 305/8
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு – அகம் 325/9
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின – அகம் 336/13
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர்/வாழ்தல் அன்ன காதல் – அகம் 339/12,13
வல்லோன் தைவரும் வள் உயிர் பாலை – அகம் 355/4
உயிர் குழைப்பு அன்ன சாயல் – அகம் 367/15
தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது – அகம் 396/6
உயிர் உண்ணும் கூற்று போன்றன – புறம் 4/12
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே – புறம் 18/19
மன் உயிர் பன்மையும் கூற்றத்து ஒருமையும் – புறம் 19/3
மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/21
மன் உயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்லை – புறம் 51/2
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/4
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ் – புறம் 138/4
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் – புறம் 152/15
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/26
தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து – புறம் 159/2
என் உயிர் யாக்கையின் பிரியும் பொழுதும் – புறம் 175/4
நெல்லும் உயிர் அன்றே நீரும் உயிர் அன்றே – புறம் 186/1
நெல்லும் உயிர் அன்றே நீரும் உயிர் அன்றே – புறம் 186/1
அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை – புறம் 186/3
நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர்/முறை வழிப்படூஉம் என்பது திறவோர் – புறம் 192/9,10
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/6
பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என – புறம் 210/9
பிசிரோன் என்ப என் உயிர் ஓம்புநனே – புறம் 215/7
நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று – புறம் 221/8
இன் உயிர் விரும்பும் கிழமை – புறம் 223/5
ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின் – புறம் 230/14
நேரார் பல் உயிர் பருகி – புறம் 230/15
ஈயாது வீயும் உயிர் தவ பலவே – புறம் 235/20
உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின் – புறம் 245/2
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே – புறம் 247/10
உடம்பும் தோன்றா உயிர் கெட்டன்றே – புறம் 282/6
உயிர் புறப்படாஅ அளவை தெறுவர – புறம் 283/9
பேர் உயிர் கொள்ளும் மாதோ அது கண்டு – புறம் 307/10
உயிர் நடுக்கு-உற்று புலா விட்டு அரற்ற – புறம் 326/3
தொக்கு உயிர் வௌவும்-காலை – புறம் 357/8
TOP


உயிர்க்கு (4)

நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின் – திரு 278
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது – பதி 15/35
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக – கலி 146/22
ஆர் உயிர்க்கு அலமரும் ஆரா கூற்றம் – புறம் 361/2
TOP


உயிர்க்கும் (17)

அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
வெய்ய உயிர்க்கும் சாயல் – நற் 29/10
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் – ஐங் 377/2
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் தணிய – ஐங் 450/3
வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும் என் நெஞ்சே – கலி 36/26
உயங்கினள் உயிர்க்கும் என் தோழிக்கு – கலி 135/19
உயிர்க்கும் உசாஅம் உலம்வரும் ஓவாள் – கலி 145/4
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும்/வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின் – அகம் 103/9,10
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும்/அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/9,10
கை தோய்த்து உயிர்க்கும் வறும் சுனை – அகம் 119/19
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே – அகம் 140/15
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று – அகம் 201/11
இரு நிலன் உயிர்க்கும் இன்னா கானம் – அகம் 275/14
பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர – அகம் 291/12
எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய – புறம் 1/11
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து – புறம் 178/1
எல்லா உயிர்க்கும் இல்லால் வாழ்க்கை – புறம் 203/3
TOP


உயிர்க்குயிர் (1)

உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று – குறு 218/5
TOP


உயிர்த்த-காலை (2)

மோயினள் உயிர்த்த-காலை மா மலர் – அகம் 5/24
அஞ்சினள் உயிர்த்த-காலை யாழ நின் – அகம் 86/24
TOP


உயிர்த்தலும் (1)

பறாஅ குருகின் உயிர்த்தலும் உயிர்த்தனன் – கலி 54/11
TOP


உயிர்த்தன (2)

உயிர்த்தன ஆகுக அளிய நாளும் – நற் 163/1
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள் – அகம் 192/8
TOP


உயிர்த்தனள் (2)

வெய்ய உயிர்த்தனள் யாயே – நற் 368/9
இனைந்து நொந்து அழுதனள் நினைந்து நீடு உயிர்த்தனள்/எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா – கலி 142/60,61
TOP


உயிர்த்தனன் (2)

பள்ளி யானையின் உயிர்த்தனன் நசைஇ – குறு 359/4
பறாஅ குருகின் உயிர்த்தலும் உயிர்த்தனன்/தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து – கலி 54/11,12
TOP


உயிர்த்து (18)

துறைதுறை-தோறும் பொறை உயிர்த்து ஒழுகி – பொரு 239
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – நற் 62/2
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/3
பரும யானை அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 89/8
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/4
பள்ளி யானையின் உயிர்த்து என் – குறு 142/4
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/3
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/11
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ – அகம் 55/7
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின் – அகம் 159/4
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை – அகம் 163/7
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/12
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/17
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து – புறம் 44/4
மையல் யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – புறம் 261/7
வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து/இடை மதில் சேக்கும் புரிசை – புறம் 343/15,16
TOP


உயிர்த்தும் (1)

மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும்/ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 83,84
TOP


உயிர்த்தே (1)

மன்னன் உயிர்த்தே மலர் தலை உலகம் – புறம் 186/2
TOP


உயிர்த்தோன் (1)

ஓங்கு மலை நாடன் உயிர்த்தோன் மன்ற – குறு 217/5
TOP


உயிர்ப்ப (2)

வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப/துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் – பதி 37/6,7
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
TOP


உயிர்ப்பட்ட (1)

ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் – நற் 240/4
TOP


உயிர்ப்பவும் (1)

புடைபெயர்ந்து ஒடுங்கவும் புறம் சேர உயிர்ப்பவும்/உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்-வயின் – கலி 17/2,3
TOP


உயிர்ப்பிடம் (1)

உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனிந்து ஒரு நாள் – பொரு 119
TOP


உயிர்ப்பின் (2)

ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி – அகம் 184/10
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின்/நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் – அகம் 202/4,5
TOP


உயிர்ப்பு (4)

உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக – கலி 139/11
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
பிடி உயிர்ப்பு அன்ன கை கவர் இரும்பின் – புறம் 345/8
TOP


உயிர்வாழ்தல் (1)

யான் உயிர்வாழ்தல் அதனினும் அரிதே – அகம் 98/30
TOP


உயிரம்மே (1)

இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே/ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்த்-தொறும் – அகம் 12/5,6
TOP


உயிரா (7)

உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி நெடிது உயிரா/மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 163,164
வேணவா நலிய வெய்ய உயிரா/ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக – நற் 61/2,3
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா/என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண் – கலி 144/1,2
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா/கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை – அகம் 224/3,4
திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா – அகம் 299/19
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா/இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/5,6
வெய்து-உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா/ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து – அகம் 373/12,13
TOP


உயிரிய (1)

ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
TOP


உயிரியர் (1)

ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென – நற் 236/3
TOP


உயிரினள் (1)

அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/3
TOP


உயிரினும் (6)

உயிரினும் சிறந்த நாணும் நனி மறந்து – நற் 17/8
போற்றார் உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும் – பரி 4/52
போற்றார் உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும்/மாற்று ஏமாற்றல் இலையே நினக்கு – பரி 4/52,53
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/8
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தரும்-மார் – அகம் 245/1
நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு – புறம் 24/26
TOP


உயிரினை (1)

பள்ளி யானையின் வெய்ய உயிரினை/கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து – நற் 253/2,3
TOP


உயிரும் (3)

உடம்பும் உயிரும் படைத்திசினோரே – புறம் 18/23
புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/5
உடம்பொடு நின்ற உயிரும் இல்லை – புறம் 363/8
TOP


உயிரே (6)

வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள் நுதல் – குறு 135/1
நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே – குறு 169/6
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/5
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 128/26
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/27
TOP


உயிரேன் (1)

அறியேன் போல உயிரேன்/நறிய நாறும் நின் கதுப்பு என்றேனே – நற் 143/9,10
TOP


உயிரை (1)

உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/7
TOP


உயிரொடு (4)

நோனார் உயிரொடு முரணிய நேமியை – பரி 4/9
விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண் – கலி 147/55
போதல் செல்லா என் உயிரொடு புலந்தே – அகம் 55/17
நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு/நின்று மூத்த யாக்கை அன்ன நின் – புறம் 24/26,27
TOP


உயிரொடும் (1)

செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று – நற் 79/8
TOP


உயிரோடு (2)

உயிரோடு எல்லாம் உடன் வாங்கும்மே – நற் 209/9
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட – கலி 108/6
TOP


உர (4)

உர உரும் உரறும் நீரின் பரந்த – நற் 238/8
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது – பரி 7/2
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்-வயின் – அகம் 32/14
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை – அகம் 202/11
TOP


உரம் (12)

உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு – திரு 121
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட – நற் 226/2
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி – நற் 246/5
உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என் – குறு 133/4
ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 329/5
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/3
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம்/உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/27,28
ஓட்டை மனவன் உரம் இலி என்மரும் – பரி 12/51
குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து – அகம் 9/14
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து – அகம் 119/10
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி – அகம் 279/7
இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே – அகம் 379/27
TOP


உரரும் (1)

நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/5
TOP


உரல் (10)

நீழல் முன்றில் நில உரல் பெய்து – பெரும் 96
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய – குறு 232/4
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/3
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி – கலி 21/1
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/4
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி – அகம் 9/12
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/12
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/3
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/12
TOP


உரல (1)

பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
TOP


உரலுள் (2)

ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 41/3
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 43/4
TOP


உரவரும் (1)

உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி – பதி 71/25
TOP


உரவு (52)

உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல் – சிறு 102
உரவு நீர் அழுவத்து ஓடு கலம் கரையும் – பெரும் 350
ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை – பெரும் 453
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து – பெரும் 483
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து – குறி 45
உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் – குறி 130
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி – குறி 159
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை – குறி 178
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 101
உரவு களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கி – மலை 211
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் – மலை 326
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 15/3
விழவு_களம் கமழும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 19/5
உரவு நீர் சேர்ப்பனொடு மணவா ஊங்கே – நற் 31/12
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர் – நற் 63/1
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/8
உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே – நற் 78/11
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை – நற் 159/2
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை – நற் 285/2
உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும் – நற் 336/7
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/2
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – குறு 397/3
உரவு கடல் ஒலி திரை போல – ஐங் 172/3
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
உரவு களிற்று புலா அம் பாசறை – பதி 61/15
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் – பதி 72/10
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை – பதி 88/17
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/31
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற – கலி 27/15
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
உரவு தகை மழுங்கி தன் இடும்பையால் ஒருவனை – கலி 120/4
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் – கலி 127/20
உரவு நீர் சேர்ப்ப அருளினை அளிமே – கலி 127/22
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் – கலி 132/1
அரைசு கால்கிளர்ந்து அன்ன உரவு நீர் சேர்ப்ப கேள் – கலி 149/3
உரவு சின வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 24/18
உரவு கதிர் மழுங்கிய கல் சேர் ஞாயிறு – அகம் 114/4
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 182/10
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/13
உரவு உரும் ஏறொடு மயங்கி – அகம் 222/14
உரவு களிறு ஒதுங்கிய மருங்கில் பரூஉ பரல் – அகம் 291/7
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் – அகம் 309/15
உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து – அகம் 328/3
இரவின் வம்மோ உரவு நீர் சேர்ப்ப – அகம் 360/15
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு – புறம் 25/3
உரவு வேல் காளையும் கைதூவானே – புறம் 334/11
TOP


உரவோர் (10)

பொருள்-வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின் – குறு 20/2
உரவோர் உரவோர் ஆக – குறு 20/3
உரவோர் உரவோர் ஆக – குறு 20/3
ஊழி உய்த்த உரவோர் உம்பல் – பதி 22/11
உரவோர் எண்ணினும் மடவோர் எண்ணினும் – பதி 73/1
கொற்ற திருவின் உரவோர் உம்பல் – பதி 90/24
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல் – புறம் 18/4
ஓடா பூட்கை உரவோர் மருக – புறம் 139/7
உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக – புறம் 166/9
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே – புறம் 310/5
TOP


உரவோன் (5)

திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல் – பெரும் 31
வரையா ஈகை உரவோன் மருக – புறம் 43/8
வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக – புறம் 66/2
ஓடா பூட்கை உரவோன் மருக – புறம் 126/4
பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல் – புறம் 237/4
TOP


உரற்று (2)

படு மழை உருமின் உரற்று குரல் – நற் 129/8
உரும் உரற்று அன்ன உட்குவரு முரசமொடு – புறம் 197/5
TOP


உரற (4)

கால் உறு கடலின் கடிய உரற/எறிந்து சிதைந்த வாள் – பதி 69/4,5
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து – அகம் 148/5
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற/கானவர் மடிந்த கங்குல் – அகம் 168/12,13
மற புலி உரற வாரணம் கதற – அகம் 392/16
TOP


உரறாது (1)

உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா – பெரும் 42
TOP


உரறி (3)

நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் – நற் 125/3
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே – புறம் 298/5
கார் எதிர் உருமின் உரறி கல்லென – புறம் 361/1
TOP


உரறிய (2)

மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா – பதி 26/3
கனை எரி உரறிய மருங்கும் நோக்கி – புறம் 23/11
TOP


உரறு (7)

உரும் உரறு கருவிய பெரு மலை பிற்பட – மலை 357
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/8
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/10
உரும் உரறு கருவிய பெரு மழை தலைஇ – அகம் 158/1
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/5
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து – புறம் 161/4
உரும் உரறு கருவிய மழை பொழிந்து ஆங்கே – புறம் 174/28
TOP


உரறுபு (1)

அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப – புறம் 366/3
TOP


உரறும் (12)

மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/10
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/8
நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள் – நற் 122/5
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
உர உரும் உரறும் நீரின் பரந்த – நற் 238/8
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து – நற் 344/10
வெம் சின உருமின் உரறும்/அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/10,11
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/5
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில் – அகம் 172/1
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை – அகம் 202/11
வான மீமிசை உருமு நனி உரறும்/அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/2,3
கை கறித்து உரறும் மை தூங்கு இறும்பில் – அகம் 329/12
TOP


உரன் (19)

ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள் – சிறு 115
உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை – சிறு 190
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/6
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/5
தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே – குறு 95/5
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து – குறு 140/3
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/6
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின் – கலி 142/21
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் – அகம் 92/11
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு – அகம் 107/15
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி – அகம் 159/3
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து – அகம் 210/5
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு – அகம் 215/3
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக – அகம் 349/6
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/9
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து – புறம் 161/13
உரன் உடையாளர் கேண்மையொடு – புறம் 190/11
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/3
TOP


உராய் (3)

நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி – பரி 6/56
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15
TOP


உராலின் (2)

குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து – மது 387
சொரி சுரை கவரும் நெய் வழிபு உராலின்/பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல – பதி 47/5,6
TOP


உராஅ (1)

உராஅ ஈர்க்கும் உட்குவரு நீத்தம் – அகம் 18/5
TOP


உராஅய் (2)

கால் என்ன கடிது உராஅய்/நாடு கெட எரி பரப்பி – மது 125,126
களிறே கதவு எறியா சிவந்து உராஅய்/நுதி மழுங்கிய வெண் கோட்டான் – புறம் 4/10,11
TOP


உரி (10)

அரவு உரி அன்ன அறுவை நல்கி – பொரு 83
வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் – குறி 213
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து – குறு 154/2
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் – ஐங் 35/2
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி – பரி 19/12
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 21/6
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் – அகம் 381/7
உரி களை அரவம் மான தானே – புறம் 260/20
பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் – புறம் 383/10
TOP


உரி-தொறும் (1)

திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும்/தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர் – அகம் 211/4,5
TOP


உரிஞ்ச (1)

பணை தாள் யானை பரூஉ புறம் உரிஞ்ச/செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் – அகம் 373/3,4
TOP


உரிஞ்சிய (4)

நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை – திரு 33
மழ களிறு உரிஞ்சிய பராரை வேங்கை – நற் 362/7
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து – அகம் 17/16
களிறு புறம் உரிஞ்சிய கரும் கால் இலவத்து – அகம் 309/7
TOP


உரிஞ்சும் (1)

அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும்/நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன் – புறம் 379/5,6
TOP


உரிஞ (2)

வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி – அகம் 167/12
தித்தி குறங்கில் திருந்த உரிஞ/வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய – அகம் 385/10,11
TOP


உரிஞிய (1)

சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து – அகம் 121/8
TOP


உரித்தன்றே (1)

ஒழித்த தாயம் அவர்க்கு உரித்தன்றே/அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும் – புறம் 213/11,12
TOP


உரித்து (11)

ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்பு-மின் உரித்து அன்று – மலை 240
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 419
நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை – நற் 6/2
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே – குறு 247/7
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/3
எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற என் – அகம் 145/21
உடும்பு உரித்து அன்ன என்பு எழு மருங்கின் – புறம் 68/1
நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு – புறம் 97/19
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு – புறம் 397/15
TOP


உரித்தே (3)

தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் – நற் 327/7
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே/பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் – ஐங் 302/1,2
தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி – புறம் 297/8
TOP


உரிதின் (1)

உரிதின் ஒருதலை எய்தலும் வீழ்வார் – கலி 92/7
TOP


உரிதினின் (7)

தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – நற் 322/8
உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு – பரி 18/55
அரிது உற்றனையால் பெரும உரிதினின்/கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு – அகம் 10/7,8
ஆழல் ஆன்றிசின் நீயே உரிதினின்/ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவர – அகம் 69/4,5
செறி வளை உடைத்தலோ இலனே உரிதினின்/யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் – அகம் 186/17,18
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து – அகம் 256/11
வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின்/காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும் – புறம் 331/10,11
TOP


உரிது (5)

உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் – குறி 65
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து – பரி 13/13
உரிது என உணராய் நீ உலமந்தாய் போன்றதை – கலி 76/17
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த – கலி 138/20
உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் – அகம் 392/20
TOP


உரிமை (6)

உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் – குறு 351/5
உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப – பரி 8/121
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை/ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – பரி 10/130,131
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து – பரி 13/13
எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப – பரி 15/18
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
TOP


உரிமை_மாக்கள் (1)

உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப – பரி 8/121
TOP


உரிமை_மைந்தரோடு (1)

மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
TOP


உரிய (3)

உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி – மது 146
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த – அகம் 110/16
அரிய ஆகலும் உரிய பெரும – புறம் 364/9
TOP


உரியது (2)

தங்குதற்கு உரியது அன்று நின் – குறு 143/6
பிரிவு இல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர – குறு 144/3
TOP


உரியதுவே (1)

யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே – குறு 383/6
TOP


உரியம் (1)

அழாஅம் உறைதலும் உரியம் பராரை – அகம் 113/23
TOP


உரியர் (1)

சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர்/பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் – நற் 208/8,9
TOP


உரியவால் (1)

ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே – குறு 225/7
TOP


உரியள் (5)

விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே – நற் 71/4
யான் எழில் அறிதலும் உரியள் நீயும் நம் – நற் 145/8
பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள்/செல்லாய் ஆயினோ நன்றே – ஐங் 302/2,3
விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ – ஐங் 442/2
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள்/பாயல் உய்யுமோ தோன்றல் தா இன்று – பதி 16/13,14
TOP


உரியன் (5)

குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 77
ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 176
ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 189
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
TOP


உரியனோ (3)

பொய்த்தற்கு உரியனோ பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/21
பொய்த்தற்கு உரியனோ பொய்த்தற்கு உரியனோ/அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/21,22
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ/குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் – கலி 41/22,23
TOP


உரியாளன் (1)

தனக்கு என வாழா பிறர்க்கு உரியாளன்/பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை – அகம் 54/13,14
TOP


உரியிர் (2)

பரிசில் மறப்ப நீடலும் உரியிர்/அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – மலை 187,188
உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர்/பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின் – மலை 191,192
TOP


உரியீர் (1)

நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று – அகம் 200/11
TOP


உரியை (4)

உரியை வாழி என் நெஞ்சே பொருளே – நற் 16/4
காண்-மதி பாண நீ உரைத்தற்கு உரியை/துறை கெழு கொண்கன் பிரிந்து என – ஐங் 140/1,2
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல் – அகம் 2/15
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல் – அகம் 199/16
TOP


உரியோர் (1)

களம் கொளற்கு உரியோர் இன்றி தெறுவர – புறம் 62/12
TOP


உரிவது (1)

விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
TOP


உரிவை (4)

உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின் – திரு 129
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/13
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய – அகம் 334/1
TOP


உரிவையின் (1)

அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின்/செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி – அகம் 269/10,11
TOP


உரீஇ (7)

பரு இரும்பு பிணித்து செவ்வரக்கு உரீஇ/துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு – நெடு 80,81
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ/மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 110,111
அரலை தீர உரீஇ வரகின் – மலை 24
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ/முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/3,4
தோடு சினை உரீஇ உண்ட மிச்சில் – அகம் 331/4
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ/இரப்போர் கையுளும் போகி – புறம் 235/10,11
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ/கடல் தானை – புறம் 380/2,3
TOP


உரீஇய (4)

அம் விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் – குறு 297/1
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 175/1
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 371/1
கழல் உரீஇய திருந்து அடி – புறம் 7/2
TOP


உரு (90)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் – திரு 244
பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் – திரு 273
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில் – பொரு 131
உரு கெழு பெரும் சிறப்பின் – மது 100
நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து – மது 313
நாற்ற_உணவின் உரு கெழு பெரியோர்க்கு – மது 458
உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின் – மது 542
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து – பட் 36
உரு கெழு கரும்பின் ஒண் பூ போல – பட் 162
உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும் – பட் 171
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி – பட் 227
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி – நற் 34/3
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் – நற் 192/1
உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி – நற் 255/2
உரு கெழு யானை உடை கோடு அன்ன – நற் 299/1
உரு கெழு தெய்வமும் கரந்து உறையின்றே – நற் 398/1
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் – குறு 127/2
உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன் – ஐங் 272/3
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து – பதி 15/7
உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 21/5
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் – பதி 34/6
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட – பதி 36/12
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 43/24
தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று – பதி 52/29
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/11
உலகம் புரக்கும் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 81/1
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரைஇ – பதி 88/12
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் – பதி 88/28
உரு கெழு கருவிய பெரு மழை சேர்ந்து – பதி 88/33
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரவியும் – பதி 90/19
உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும் – பரி 2/6
ஊழி ஆழி-கண் இரு நிலம் உரு கெழு – பரி 3/23
உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – பரி 11/4
உரு கெழு தோற்றம் உரைக்கும்-கால் நாளும் – பரி 11/59
ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம் – பரி 12/4
தன் உரு உறழும் பாற்கடல் நாப்பண் – பரி 13/27
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை – பரி 13/38
சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு/ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் – பரி 19/51,52
உரு கெழு கூடலவரொடு வையை – பரி 24/92
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
எரி உரு உறழ இலவம் மலர – கலி 33/10
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர – கலி 33/11
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை – கலி 38/6
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/17
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/5
ஈங்கு உரு சுருங்கி – கலி 94/3
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான் – கலி 106/18
ஒளியோடு உரு என்னை காட்டி அளியள் என் – கலி 139/6
உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ – கலி 150/14
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
ஊர் எழுந்து அன்ன உரு கெழு செலவின் – அகம் 17/11
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு நடுநாள் – அகம் 22/11
உரு இல் பேஎய் ஊரா தேரொடு – அகம் 67/15
மலை மிசை குலைஇய உரு கெழு திருவில் – அகம் 84/1
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/10
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ – அகம் 138/10
உயர் பலி பெறூஉம் உரு கெழு தெய்வம் – அகம் 166/7
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு – அகம் 175/16
கவிரம் பெயரிய உரு கெழு கவாஅன் – அகம் 198/15
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு – அகம் 201/9
உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப – அகம் 208/14
கெடாஅ தீயின் உரு கெழு செல்லூர் – அகம் 220/3
உலகு கிளர்ந்து அன்ன உரு கெழு வங்கம் – அகம் 255/1
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் – அகம் 263/2
உரு கெழு நாற்றம் குளவியொடு விலங்கும் – அகம் 268/4
உரு உடன் இயைந்த தோற்றம் போல – அகம் 360/7
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ – அகம் 384/10
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப – அகம் 393/22
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு/தன்னுள் அடக்கி கரக்கினும் கரக்கும் – புறம் 1/7,8
தெனாஅது உரு கெழு குமரியின் தெற்கும் – புறம் 6/2
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில் – புறம் 16/12
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு – புறம் 25/3
உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க – புறம் 31/4
குருதி வேட்கை உரு கெழு முரசம் – புறம் 50/5
உரு கெழு தோற்றமொடு உட்குவர விளங்கி – புறம் 58/17
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின் – புறம் 60/11
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/15
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே – புறம் 97/3
உரு கெழு ஞாயிற்று ஒண் கதிர் மிசைந்த – புறம் 160/1
இரு பால் பெயரிய உரு கெழு மூதூர் – புறம் 202/6
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/17
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர – புறம் 371/26
உரு மிசை முழக்கு என முரசம் இசைப்ப – புறம் 373/1
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து – புறம் 392/6
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் – புறம் 393/15
TOP


உருக்கி (2)

உருக்கி அன்ன பொருத்து-உறு போர்வை – பெரும் 9
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா – புறம் 379/9
TOP


உருக்கிய (2)

மாண உருக்கிய நன் பொன் மணி உறீஇ – கலி 117/1
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/9
TOP


உருக்கு (3)

அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் – பொரு 43
நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய – மது 755
ஆன் உருக்கு அன்ன வேரியை நல்கி – புறம் 152/27
TOP


உருக்கு-உற்ற (1)

நுண் உருக்கு-உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் – மலை 4
TOP


உருக்கு-உறு (3)

உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு-உறு போர்வை – சிறு 256
உருக்கு-உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன – நற் 21/6
உருக்கு-உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு-உற – நற் 124/7
TOP


உருக (2)

வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக/வருவர் வாழி தோழி பொருவர் – அகம் 231/9,10
சேதான் வெண்ணெய் வெம் புறத்து உருக/இளையர் அருந்த பின்றை நீயும் – அகம் 394/6,7
TOP


உருகி (4)

உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5
உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி/பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/10,11
நள்ளென் யாமத்து உயவு-தோறு உருகி/அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/3,4
பெரும் பெயற்கு உருகி ஆங்கு – அகம் 206/15
TOP


உருகிய (1)

பழ மழை பொழிந்து என பதன் அழிந்து உருகிய/சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/1,2
TOP


உருகு (1)

எரி உருகு அகிலோடு ஆரமும் கமழும் – பரி 18/53
TOP


உருகுபவை (1)

உருகுபவை போல் என்பு குளிர் கொளீஇ – பொரு 78
TOP


உருகும் (2)

வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் – கலி 147/6
ஈந்து குருகு உருகும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 55/2
TOP


உருகுவான் (1)

உருகுவான் போலும் உடைந்து – கலி 60/11
TOP


உருங்கு (1)

விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
TOP


உருட்டி (3)

ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 297
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/3
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி/பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் – புறம் 365/5,6
TOP


உருட்டிய (2)

ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் – பெரும் 249
நிலம் தவ உருட்டிய நேமியோரும் – புறம் 270/3
TOP


உருட்டு (1)

வட்டு உருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டு – பரி 18/42
TOP


உருட்டுநள் (1)

ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி – நற் 324/7
TOP


உருட்டும் (5)

பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும்/மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 24,25
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும்/குன்ற நாடன் கேண்மை என்றும் – குறு 38/2,3
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் – பரி 21/60
ஒராஅ உருட்டும் குடுமி குராலொடு – அகம் 265/19
TOP


உருண்ட (2)

மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் – பதி 77/5
இனிது உருண்ட சுடர் நேமி – புறம் 17/7
TOP


உருண்டு (1)

ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு – பரி 2/46
TOP


உருத்த (9)

அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 35
அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த/ஆள் மலி மருங்கின் நாடு அகப்படுத்து – பதி 50/13,14
கதுமென உருத்த நோக்கமோடு அது நீ – பதி 52/25
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் – கலி 15/7
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த/நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/12,13
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் – அகம் 176/23
அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென – அகம் 319/6
ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி – அகம் 326/1
உருத்த பல சுணங்கு அணிந்த – புறம் 337/21
TOP


உருத்திய (1)

கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி – அகம் 47/5
TOP


உருத்து (13)

உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய – குறு 276/3
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து/பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் – பதி 25/6,7
உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை – பதி 28/12
ஊர் எரி கவர உருத்து எழுந்து உரைஇ – பதி 71/9
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் – பதி 72/10
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பரி 2/36
ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து ஆறி – கலி 39/24
உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல் – கலி 102/20
ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற – கலி 103/50
ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி 134/2
உருத்து எழு குரல குடிஞை சேவல் – அகம் 89/3
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி – அகம் 150/3
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/6
TOP


உருப்ப (3)

முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி – புறம் 25/10
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர் – புறம் 237/10
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/21
TOP


உருப்பம் (1)

ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு – அகம் 181/8
TOP


உருப்பிடத்து (1)

பிறவா வெண்ணெய் உருப்பிடத்து அன்ன – நற் 84/7
TOP


உருப்பின் (2)

துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின்/என்றூழ் நீடிய குன்றத்து கவாஅன் – நற் 43/1,2
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின்/அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/2,3
TOP


உருப்பு (12)

அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 7
உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 174
ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து – மது 545
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து – குறி 45
உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி – நற் 305/8
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து – குறு 154/2
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய – ஐங் 388/1
உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு – பதி 50/16
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என – கலி 16/7
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம் – அகம் 31/1
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14
TOP


உருப்பு-உற்ற (2)

வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப – சிறு 8
அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம் – மது 625
TOP


உருப்பு-உறு (1)

உருப்பு-உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து – பெரும் 307
TOP


உருப்பொடு (1)

வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது – அகம் 57/3
TOP


உருபின் (1)

மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே – பரி 3/3
TOP


உருபு (1)

உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட – பதி 52/30
TOP


உருபுடன் (1)

நின் உருபுடன் உண்டி – பரி 2/65
TOP


உரும் (39)

உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு – திரு 121
உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய – திரு 172
எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 266
உரும் உரறு கருவிய பெரு மலை பிற்பட – மலை 357
உரும் இடை கடி இடி கரையும் – நற் 65/8
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/8
நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள் – நற் 122/5
உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் – நற் 201/9
உர உரும் உரறும் நீரின் பரந்த – நற் 238/8
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/7
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/5
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/5
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/4
உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை – பதி 25/10
உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு – பதி 39/6
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் – பதி 51/2
உரும் எறி வரையின் களிறு நிலம் சேர – பதி 84/18
உரும் என முழங்கும் முரசின் – பதி 90/56
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது – பரி 7/2
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் – பரி 7/82
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என – பரி 8/33
உரும் உறழ் முரசின் தென்னவற்கு – கலி 104/79
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் – அகம் 61/6
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே – அகம் 68/7
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் – அகம் 145/9
உரும் உரறு கருவிய பெரு மழை தலைஇ – அகம் 158/1
உரும் இறைகொண்ட உயர் சிமை – அகம் 192/14
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை – அகம் 202/11
உரவு உரும் ஏறொடு மயங்கி – அகம் 222/14
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/5
உரும் இசை புணரி உடைதரும் – அகம் 310/16
தேம்புதி-கொல்லோ நெஞ்சே உரும் இசை – அகம் 322/6
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும் – புறம் 44/5
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து – புறம் 161/4
உரும் உரறு கருவிய மழை பொழிந்து ஆங்கே – புறம் 174/28
உரும் உரற்று அன்ன உட்குவரு முரசமொடு – புறம் 197/5
உரும் எறி மலையின் இரு நிலம் சேர – புறம் 373/21
TOP


உரும்பு (4)

உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி – பெரும் 447
உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து – மலை 550
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/4
உரும்பு இல் கூற்றத்து அன்ன நின் – பதி 26/13
TOP


உருமின் (19)

நரை உருமின் ஏறு அனையை – மது 63
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக – குறி 162
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/9
படு மழை உருமின் உரற்று குரல் – நற் 129/8
வெம் சின உருமின் உரறும் – நற் 353/10
தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே – நற் 371/9
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/2
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய – குறு 391/3
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/10
குன்று நிலை தளர்க்கும் உருமின் சீறி – பதி 63/10
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண் – கலி 113/27
படு மழை உருமின் முழங்கும் – அகம் 389/23
அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ – புறம் 58/7
கார் பெயல் உருமின் முழங்கல் ஆனாவே – புறம் 81/2
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப – புறம் 126/19
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் – புறம் 350/4
கார் எதிர் உருமின் உரறி கல்லென – புறம் 361/1
அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப – புறம் 366/3
TOP


உருமின (1)

இன் இசை உருமின முரலும் – குறு 200/6
TOP


உருமினம் (1)

உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப மலை மாலை – பரி 20/2
TOP


உருமினும் (1)

மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே – நற் 2/10
TOP


உருமு (9)

ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் – சிறு 80
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர் – நற் 104/10
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே – நற் 255/11
உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து – பதி 30/42
உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட – பரி 9/3
நீங்கும் பதத்தால் உருமு பெயர்த்தந்து – பரி 10/50
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி – கலி 45/5
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் – அகம் 92/11
வான மீமிசை உருமு நனி உரறும் – அகம் 318/2
TOP


உருமுப்படு (1)

உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும் – ஐங் 320/3
TOP


உருமும் (2)

உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா – பெரும் 42
உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும் – குறி 255
TOP


உருமொடு (4)

பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய – நற் 253/6
கார் நாள் உருமொடு கையற பிரிந்து என – ஐங் 441/2
இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ – அகம் 58/1
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 162/5
TOP


உருமோடு (2)

பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு/ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே – நற் 383/8,9
அரவு எறி உருமோடு ஒன்றி கால்வீழ்த்து – அகம் 182/9
TOP


உருவ (23)

உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர – திரு 241
உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன் – பொரு 130
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு – சிறு 251
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி – மது 366
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ – நெடு 113
உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் – நற் 192/4
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை – நற் 390/4
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – பதி 19/6
உருவும் உருவ தீ ஒத்தி முகனும் – பரி 19/99
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
உருவ மாலை போல – கலி 103/26
உருவ பல் கொண்மூ குழீஇயவை போல – கலி 104/16
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13
உருவ குதிரை மழவர் ஓட்டிய – அகம் 1/2
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – அகம் 22/10
உருவ வல் வில் பற்றி அம்பு தெரிந்து – அகம் 82/11
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்று – அகம் 184/15
உருவ செந்தினை நீரொடு தூஉய் – அகம் 272/14
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை – அகம் 288/4
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் – புறம் 21/4
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை – புறம் 399/31
TOP


உருவத்து (1)

பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து/என்னோ துவள் கண்டீ – பரி 6/63,64
TOP


உருவம் (4)

உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் – பரி 19/78
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ – கலி 1/5
வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார் – கலி 56/9
பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/6
TOP


உருவமும் (1)

நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள – பரி 4/31
TOP


உருவன் (1)

அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
TOP


உருவின் (43)

இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை – திரு 57
ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 83
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 230
வேறு பல் உருவின் குறும் பல் கூளியர் – திரு 282
தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின்/வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி – திரு 287,288
விளக்கு அழல் உருவின் விசி-உறு பச்சை – பொரு 5
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி – பொரு 47
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 108
நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் – பெரும் 402
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் – மது 422
செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின்/கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் – மது 432,433
பல் வேறு உருவின் காயும் பழனும் – மது 529
வேறு பல் உருவின் கடவுள் பேணி – குறி 6
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம் – குறி 103
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 105
பல் வேறு உருவின் பதாகை நீழல் – பட் 182
களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின்/வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் – மலை 36,37
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின்/மாயா இயற்கை பாவையின் – நற் 201/10,11
வேறு பல் உருவின் ஏர்தரும் மழையே – நற் 237/10
கூதிர் உருவின் கூற்றம் – குறு 197/4
வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி – குறு 240/3
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு – குறு 362/3
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு – பரி 5/68
வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து – பரி 7/41
அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் – பரி 13/11
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர் – பரி 15/13
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின்/துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை – கலி 59/3,4
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய் – அகம் 74/4
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் – அகம் 139/13
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே – அகம் 158/9
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை – அகம் 160/6
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி – அகம் 218/3
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க – அகம் 317/3
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை – அகம் 327/15
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை – புறம் 3/1
பால் நிற உருவின் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 58/14
நீல் நிற உருவின் நேமியோனும் என்று – புறம் 58/15
நிறம் கிளர் உருவின் பேஎய்_பெண்டிர் – புறம் 62/4
பருதி உருவின் பல் படை புரிசை – புறம் 224/7
TOP


உருவின (8)

சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய – நற் 86/6
மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே – ஐங் 431/3
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை – பரி 3/32
மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் – கலி 101/5
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக – கலி 132/2
மழை உருவின தோல் பரப்பி – புறம் 16/2
விரவு உருவின கொடி நுடங்கும் – புறம் 38/3
TOP


உருவினர் (1)

மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 128
TOP


உருவினவை (1)

மண்-உறு மணி பாய் உருவினவை/எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை – பரி 1/62,63
TOP


உருவினை (1)

முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி – மது 724
TOP


உருவு (6)

பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 632
உருவு கண் எறிப்ப நோக்கல் ஆற்றலெனே – நற் 82/5
எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு/திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள – பரி 5/34,35
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப – அகம் 136/24
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை – அகம் 142/21
வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து – புறம் 271/5
TOP


உருவும் (2)

உருவும் உருவ தீ ஒத்தி முகனும் – பரி 19/99
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் – புறம் 6/8
TOP


உருவே (1)

முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் – கலி 104/12
TOP


உருவொடு (1)

இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் – கலி 93/19
TOP


உருவோடு (1)

பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை – புறம் 376/9
TOP


உருள் (12)

உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் – நற் 270/4
உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – பரி 5/81
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் – பரி 21/11
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த – பரி 21/50
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் – கலி 81/3
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
வள் உருள் நேமியான் வாய் வைத்த வளை போல – கலி 105/9
உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் – அகம் 19/4
உறுகண் மழவர் உருள் கீண்டிட்ட – அகம் 121/11
உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் – புறம் 361/9
TOP


உருள்_இழாய் (1)

உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
TOP


உருள்பு (1)

ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு – பரி 2/46
TOP


உருள (2)

வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள/கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை – அகம் 54/5,6
வடி மணி வாங்கு உருள/கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் – புறம் 377/25,26
TOP


உருளவும் (1)

திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும்/காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும் – புறம் 229/19,20
TOP


உருளி (2)

முழவின் அன்ன முழு மர உருளி/எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார் – பெரும் 47,48
வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட – பதி 27/11
TOP


உருளிய (2)

புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த – அகம் 251/13
ஒண் கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த – அகம் 281/11
TOP


உருளையொடு (1)

குறும் சாட்டு உருளையொடு கலப்பை சார்த்தி – பெரும் 188
TOP


உரை (63)

பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 145
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல – மது 236
பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும் – மது 513
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி – நெடு 154
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 93
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு – மலை 376
உள்ளி நொதுமலர் நேர்பு உரை தெள்ளிதின் – நற் 11/3
பொன் உரை கல்லின் நன் நிறம் பெறூஉம் – நற் 25/4
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து – நற் 36/7
இன்னா இன் உரை கேட்ட சில் நாள் – நற் 143/8
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின் – நற் 185/7
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் – நற் 236/6
உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/4
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் – குறு 29/1
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் – குறு 29/1
தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே – குறு 155/7
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை – குறு 192/4
உண்டு உரை மாறிய மழலை நாவின் – பதி 15/25
உரை சான்றனவால் பெருமை நின் வென்றி – பதி 35/2
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/8
உரை சால் நன் கலம் வரைவு இல வீசி – பதி 54/8
உரை சால் வேள்வி முடித்த கேள்வி – பதி 64/4
உரை சிறை பறை எழ ஊர் ஒலித்தன்று – பரி 6/24
குன்றம் குமுறிய உரை/தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் – பரி 8/35,36
ஒல்லுவ சொல்லாது உரை வழுவ சொல்ல – பரி 12/65
புனல் என மூதூர் மலிந்தன்று அவர் உரை/உரையின் உயர்ந்தன்று கவின் – பரி 12/94,95
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை – பரி 18/9
உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும் – கலி 9/2
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ – கலி 48/17
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு – கலி 92/23
கண்டது எவன் மற்று உரை/நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் – கலி 93/4,5
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/27
மன்றம் பரந்தது உரை – கலி 102/39
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை – கலி 108/47
மாய பொதுவன் உரைத்த உரை எல்லாம் – கலி 112/21
கையது எவன் மற்று உரை/கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் – கலி 117/5,6
நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 144/10
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே – கலி 146/1
உரை கேட்பு-உழி எல்லாம் செல்வேன் புரை தீர்ந்தான் – கலி 146/30
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/21
இன்னா இன் உரை கேட்ட சான்றோர் – அகம் 55/13
நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என – அகம் 86/25
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/4
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர – அகம் 178/11
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் – அகம் 303/10
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
கரை பொரு நீத்தம் உரை என கழறி – அகம் 398/11
உரை செல முரசு வௌவி – புறம் 26/7
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற – புறம் 57/3
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே – புறம் 62/9
மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால் – புறம் 71/12
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய – புறம் 127/9
உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக – புறம் 166/9
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
நின் உரை செல்லும் ஆயின் மற்று – புறம் 254/6
உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர் – புறம் 303/6
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 320/18
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 329/9
உறந்தை அன்ன உரை சால் நன் கலம் – புறம் 352/10
இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை – புறம் 371/12
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/31
உரை செல அருளியோனே – புறம் 398/29
TOP


உரை-மதி (5)

இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர் – நற் 54/8
உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் – நற் 75/5
அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை – நற் 102/7
சொல்லியது உரை-மதி நீயே – ஐங் 478/4
உரை-மதி வாழியோ வலவ என தன் – அகம் 384/11
TOP


உரை-மின் (2)

நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை – நற் 376/9
முன் உற விரைந்த நீர் உரை-மின்/இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 397/4,5
TOP


உரை-மின்-மன்னோ (1)

வருவீர் ஆகுதல் உரை-மின்-மன்னோ/உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு – அகம் 387/3,4
TOP


உரைக்க (1)

அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/7
TOP


உரைக்கல் (1)

உரைக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்மென – நற் 109/5
TOP


உரைக்கல்லாதவர் (1)

சொல்லுதல்-உற்று உரைக்கல்லாதவர் போல – கலி 61/4
TOP


உரைக்கல்லான் (1)

நோய் உரைக்கல்லான் பெயரும்-மன் பல் நாளும் – கலி 37/5
TOP


உரைக்குநர் (1)

தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே – குறு 310/7
TOP


உரைக்கும் (5)

உடம்பின் உரைக்கும் உரையா நாவின் – முல் 65
வேலன் உரைக்கும் என்ப ஆகலின் – நற் 273/5
பிரிந்த-கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/24
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப – கலி 46/19
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின் – கலி 142/21
TOP


உரைக்கும்-கால் (1)

உரு கெழு தோற்றம் உரைக்கும்-கால் நாளும் – பரி 11/59
TOP


உரைக்கோ (3)

யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல் – நற் 211/1
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே பல் நாள் – நற் 396/9
என் என உரைக்கோ யானே துன்னிய – அகம் 358/11
TOP


உரைசெய் (1)

நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய் – பரி 8/73
TOP


உரைசெய்வோரும் (1)

ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும்/இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம் – பரி 19/52,53
TOP


உரைத்த (5)

மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 172
உரைத்த தோழி உண்கண் நீரே – நற் 263/10
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் – பரி 15/4
மாய பொதுவன் உரைத்த உரை எல்லாம் – கலி 112/21
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு – அகம் 102/3
TOP


உரைத்தது (1)

தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது/நோயோ தோழி நின் வயினானே – குறு 36/5,6
TOP


உரைத்ததை (6)

பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை/மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/8,9
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை/மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/12,13
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை/நிலன் நாவில் திரிதரூஉம் நீள் மாட கூடலார் – கலி 35/16,17
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை/என ஆங்கு – கலி 35/20,21
அனையவை உளையவும் யான் நினக்கு உரைத்ததை/இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே_இழாய் – கலி 59/23,24
ஒவ்வா என்று உணராய் நீ ஒரு நிலையே உரைத்ததை/ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு – கலி 76/9,10
TOP


உரைத்தல் (7)

உரைத்தல் உய்ந்தனனே தோழி சாரல் – நற் 17/9
உயர் மலை நாடற்கு உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/5
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/7
நினக்கும் உரைத்தல் நாணுவல் இவட்கே – நற் 326/5
உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை – நற் 332/5
இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது – பரி 1/35
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் – கலி 37/9
TOP


உரைத்தலின் (2)

கழனி நாரை உரைத்தலின் செந்நெல் – நற் 180/2
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
TOP


உரைத்தற்கு (1)

காண்-மதி பாண நீ உரைத்தற்கு உரியை – ஐங் 140/1
TOP


உரைத்தன்றி (1)

ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை – புறம் 395/29
TOP


உரைத்தனம் (1)

உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை – நற் 88/3
TOP


உரைத்தனரே (3)

பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும் களிறு எனவும் உரைத்தனரே/இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால் – கலி 11/9,10
மென் சிறகரால் ஆற்றும் புறவு எனவும் உரைத்தனரே/கல் மிசை வேய் வாட கனை கதிர் தெறுதலான் – கலி 11/13,14
தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே/என ஆங்கு – கலி 11/17,18
TOP


உரைத்தனன் (2)

எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும் – நற் 206/6
அனைத்து உரைத்தனன் யான் ஆக – புறம் 136/22
TOP


உரைத்தனென் (2)

யான் தனக்கு உரைத்தனென் ஆக – குறு 265/7
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – ஐங் 280/5
TOP


உரைத்தார்க்கு (1)

இன்மை உரைத்தார்க்கு அது நிறைக்கல் ஆற்றா-கால் – கலி 43/26
TOP


உரைத்தாள் (1)

என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் – கலி 39/22
TOP


உரைத்தி (1)

நீ உரைத்தி வையை நதி – பரி 11/92
TOP


உரைத்திசின் (9)

ஒன்று தெரிந்து உரைத்திசின் நெஞ்சே புன் கால் – நற் 103/1
காதலள் என்னுமோ உரைத்திசின் தோழி – நற் 176/4
எம்மை உய்த்தியோ உரைத்திசின் நெஞ்சே – குறு 63/4
உரைத்திசின் தோழி அது புரைத்தோ அன்றே – குறு 302/1
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை – அகம் 191/13
நும் ஒப்பதுவோ உரைத்திசின் எமக்கே – அகம் 200/14
எவன்-கொல் பாண உரைத்திசின் சிறிது என – அகம் 314/14
என்னோ பெரும உரைத்திசின் எமக்கே – புறம் 167/12
உரைத்திசின் பெரும நன்றும் – புறம் 366/12
TOP


உரைத்தீயின் (1)

யாயும் அறிய உரைத்தீயின் யான் உற்ற – கலி 111/23
TOP


உரைத்தீவார் (1)

என்னை நீ செய்யினும் உரைத்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/14
TOP


உரைத்து (14)

நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து/குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி – திரு 228,229
படுக தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என – நற் 277/2
நின்னுள் நோய் நீ உரைத்து அலமரல் எல்லா நாம் – கலி 34/21
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து/தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/9,10
வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து/மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த – கலி 89/9,10
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் – கலி 111/22
உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல் – கலி 113/3
நாணாது சென்று நடுங்க உரைத்து ஆங்கு – கலி 115/2
தெள்ளியேம் என்று உரைத்து தேராது ஒரு நிலையே – கலி 142/29
பாடுவேன் என் நோய் உரைத்து/புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் – கலி 144/50,51
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/2
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/10
செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என – அகம் 299/10
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல் – அகம் 332/11
TOP


உரைத்தும் (2)

கள்ளினும் மகிழ்செயும் என உரைத்தும் அமையார் என் – கலி 4/14
மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும் – புறம் 160/22
TOP


உரைத்தேம் (1)

மாயோய் நின்-வயின் பரந்தவை உரைத்தேம்/மாயா வாய்மொழி உரைதர வலந்து – பரி 3/10,11
TOP


உரைத்தை (3)

தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/17
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/21
TOP


உரைத்தோரும் (1)

நமக்கு உரைத்தோரும் தாமே – குறு 135/3
TOP


உரைத்தோனே (1)

நன்றே போலும் என்று உரைத்தோனே – குறு 389/5
TOP


உரைதர (2)

மாயா வாய்மொழி உரைதர வலந்து – பரி 3/11
உரைதர வந்தன்று வையை நீர் வையை – பரி 12/32
TOP


உரைப்ப (7)

உயவினென் சென்று யான் உள் நோய் உரைப்ப/மறுமொழி பெயர்த்தல் ஆற்றாள் நறு மலர் – நற் 106/5,6
அடைதரும்-தோறும் அருமை தனக்கு உரைப்ப/நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/6,7
சான்றோர் உரைப்ப தெளிகுவர்-கொல் என – பதி 73/18
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு – கலி 144/24
உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ – அகம் 25/8
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே – அகம் 144/19
நின் ஒன்று உரைப்ப கேள்-மதி – புறம் 366/7
TOP


உரைப்பதால் (1)

மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால்/என ஆங்கு – கலி 48/19,20
TOP


உரைப்பரால் (1)

உண்டு என உரைப்பரால் உணர்ந்திசினோரே – புறம் 365/11
TOP


உரைப்பல் (2)

மனையோட்கு உரைப்பல் என்றலின் முனை ஊர் – நற் 100/7
எய்யாய் ஆயினும் உரைப்பல் தோழி – அகம் 28/2
TOP


உரைப்பலோ (1)

அறியாற்கு உரைப்பலோ யானே எய்த்த இ – குறு 318/5
TOP


உரைப்பவும் (2)

யான் சென்று உரைப்பவும் தேறார் பிறரும் – பதி 73/17
எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன் – அகம் 203/5
TOP


உரைப்பன (1)

தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும் – கலி 75/8
TOP


உரைப்பனை (1)

உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று – கலி 144/13
TOP


உரைப்பின் (3)

யான் உற்ற எவ்வம் உரைப்பின் பலர் துயிற்றும் – கலி 146/36
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின்/கதிர்கள் மழுங்கி மதியும் அதிர்வது போல் – கலி 146/39,40
எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் செய்பொருள் – அகம் 333/6
TOP


உரைப்பு (1)

எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன் – அகம் 203/5
TOP


உரைப்பேன் (1)

யாங்கு உரைப்பேன் என வருந்துவல் யானே – பதி 73/20
TOP


உரைப்போர் (1)

உள்ளுநர் உரைப்போர் உரையொடு சிறந்தன்று – பரி 2/35
TOP


உரைமோ (4)

உடலினேன் அல்லேன் பொய்யாது உரைமோ/யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/1,2
புலக்குவேம் அல்லேம் பொய்யாது உரைமோ/நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/1,2
இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என – அகம் 34/15
என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே ஒன்னார் – அகம் 181/3
TOP


உரையல் (4)

இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/2
ஏடா குறை-உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை – கலி 90/27
கனவின் தலையிட்டு உரையல் சினைஇ யான் – கலி 92/57
உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம் – அகம் 226/1
TOP


உரையன் (1)

நிரையொடு வந்த உரையன் ஆகி – புறம் 260/19
TOP


உரையா (2)

உடம்பின் உரைக்கும் உரையா நாவின் – முல் 65
முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா/ஓவ செய்தியின் ஒன்று நினைந்து ஒற்றி – அகம் 5/19,20
TOP


உரையா-கால் (3)

இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால்/கனற்றி நீ செய்வது கடிந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/9,10
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா-கால்/என்னை நீ செய்யினும் உரைத்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/13,14
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால்/என ஆங்கு – கலி 73/17,18
TOP


உரையாடுவலே (1)

ஒல்லேன் போல உரையாடுவலே – நற் 134/10
TOP


உரையாதி (1)

ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21
TOP


உரையாது (1)

வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் – கலி 88/6
TOP


உரையாம் (1)

உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/4
TOP


உரையாமை (1)

என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி 77/15
TOP


உரையாய் (3)

உரையாய் வாழி தோழி இரும் கழி – நற் 123/1
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண – நற் 291/6
TOP


உரையாயாய் (1)

எனக்கு நீ உரையாயாய் ஆயினை நினக்கு யான் – நற் 128/3
TOP


உரையார் (1)

நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று – குறு 266/1
TOP


உரையாரேல் (1)

வழங்கல் அறிவார் உரையாரேல் எம்மை – கலி 112/13
TOP


உரையின் (1)

உரையின் உயர்ந்தன்று கவின் – பரி 12/95
TOP


உரையும் (3)

உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ – மது 616
கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும்/படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும் – பரி 2/61,62
உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே – புறம் 27/5
TOP

Related posts