உ முதல் சொற்கள் பகுதி – 4, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உயர் 222
உயர்_நிலை_உலகத்து 5
உயர்_நிலை_உலகம் 5
உயர்_நிலை_உலகமும் 1
உயர்_மிசை 1
உயர்_உலகு 1
உயர்க்குவை 1
உயர்க 2
உயர்த்த 8
உயர்த்து 4
உயர்திணை 2
உயர்ந்த 16
உயர்ந்தவர் 1
உயர்ந்தவன் 1
உயர்ந்தன்று 4
உயர்ந்திசினோர்க்கு 1
உயர்ந்து 17
உயர்ந்து-உழி 1
உயர்ந்தோர் 10
உயர்ந்தோர்_உலகத்து 1
உயர்ந்தோர்_உலகம் 1
உயர்ந்தோர்க்கு 1
உயர்ந்தோன் 1
உயர்பு 5
உயர்வு 1
உயர 2
உயரி 2
உயரிய 6
உயரும்-மன் 1
உயவல் 7
உயவிற்று 1
உயவினென் 1
உயவு 21
உயவு-தோறு 1
உயவும் 11
உயவும்-மார் 1
உயவே 1
உயவை 1
உயவொடு 1
உயற்கே 2
உயா 1
உயா-உறு 1
உயிர் 179
உயிர்க்கு 4
உயிர்க்கும் 17
உயிர்க்குயிர் 1
உயிர்த்த-காலை 2
உயிர்த்தலும் 1
உயிர்த்தன 2
உயிர்த்தனள் 2
உயிர்த்தனன் 2
உயிர்த்து 18
உயிர்த்தும் 1
உயிர்த்தே 1
உயிர்த்தோன் 1
உயிர்ப்ப 2
உயிர்ப்பட்ட 1
உயிர்ப்பவும் 1
உயிர்ப்பிடம் 1
உயிர்ப்பின் 2
உயிர்ப்பு 4
உயிர்வாழ்தல் 1
உயிரம்மே 1
உயிரா 7
உயிரிய 1
உயிரியர் 1
உயிரினள் 1
உயிரினும் 6
உயிரினை 1
உயிரும் 3
உயிரே 6
உயிரேன் 1
உயிரை 1
உயிரொடு 4
உயிரொடும் 1
உயிரோடு 2
உர 4
உரம் 12
உரரும் 1
உரல் 10
உரல 1
உரலுள் 2
உரவரும் 1
உரவு 52
உரவோர் 10
உரவோன் 5
உரற்று 2
உரற 4
உரறாது 1
உரறி 3
உரறிய 2
உரறு 7
உரறுபு 1
உரறும் 12
உரன் 19
உராய் 3
உராலின் 2
உராஅ 1
உராஅய் 2
உரி 10
உரி-தொறும் 1
உரிஞ்ச 1
உரிஞ்சிய 4
உரிஞ்சும் 1
உரிஞ 2
உரிஞிய 1
உரித்தன்றே 1
உரித்து 11
உரித்தே 3
உரிதின் 1
உரிதினின் 7
உரிது 5
உரிமை 6
உரிமை_மாக்கள் 1
உரிமை_மைந்தரோடு 1
உரிய 3
உரியது 2
உரியதுவே 1
உரியம் 1
உரியர் 1
உரியவால் 1
உரியள் 5
உரியன் 5
உரியனோ 3
உரியாளன் 1
உரியிர் 2
உரியீர் 1
உரியை 4
உரியோர் 1
உரிவது 1
உரிவை 4
உரிவையின் 1
உரீஇ 7
உரீஇய 4
உரு 90
உருக்கி 2
உருக்கிய 2
உருக்கு 3
உருக்கு-உற்ற 1
உருக்கு-உறு 3
உருக 2
உருகி 4
உருகிய 1
உருகு 1
உருகுபவை 1
உருகும் 2
உருகுவான் 1
உருங்கு 1
உருட்டி 3
உருட்டிய 2
உருட்டு 1
உருட்டுநள் 1
உருட்டும் 5
உருண்ட 2
உருண்டு 1
உருத்த 9
உருத்திய 1
உருத்து 13
உருப்ப 3
உருப்பம் 1
உருப்பிடத்து 1
உருப்பின் 2
உருப்பு 12
உருப்பு-உற்ற 2
உருப்பு-உறு 1
உருப்பொடு 1
உருபின் 1
உருபு 1
உருபுடன் 1
உரும் 39
உரும்பு 4
உருமின் 19
உருமின 1
உருமினம் 1
உருமினும் 1
உருமு 9
உருமுப்படு 1
உருமும் 2
உருமொடு 4
உருமோடு 2
உருவ 23
உருவத்து 1
உருவம் 4
உருவமும் 1
உருவன் 1
உருவின் 43
உருவின 8
உருவினர் 1
உருவினவை 1
உருவினை 1
உருவு 6
உருவும் 2
உருவே 1
உருவொடு 1
உருவோடு 1
உருள் 12
உருள்_இழாய் 1
உருள்பு 1
உருள 2
உருளவும் 1
உருளி 2
உருளிய 2
உருளையொடு 1
உரை 63
உரை-மதி 5
உரை-மின் 2
உரை-மின்-மன்னோ 1
உரைக்க 1
உரைக்கல் 1
உரைக்கல்லாதவர் 1
உரைக்கல்லான் 1
உரைக்குநர் 1
உரைக்கும் 5
உரைக்கும்-கால் 1
உரைக்கோ 3
உரைசெய் 1
உரைசெய்வோரும் 1
உரைத்த 5
உரைத்தது 1
உரைத்ததை 6
உரைத்தல் 7
உரைத்தலின் 2
உரைத்தற்கு 1
உரைத்தன்றி 1
உரைத்தனம் 1
உரைத்தனரே 3
உரைத்தனன் 2
உரைத்தனென் 2
உரைத்தார்க்கு 1
உரைத்தாள் 1
உரைத்தி 1
உரைத்திசின் 9
உரைத்தீயின் 1
உரைத்தீவார் 1
உரைத்து 14
உரைத்தும் 2
உரைத்தேம் 1
உரைத்தை 3
உரைத்தோரும் 1
உரைத்தோனே 1
உரைதர 2
உரைப்ப 7
உரைப்பதால் 1
உரைப்பரால் 1
உரைப்பல் 2
உரைப்பலோ 1
உரைப்பவும் 2
உரைப்பன 1
உரைப்பனை 1
உரைப்பின் 3
உரைப்பு 1
உரைப்பேன் 1
உரைப்போர் 1
உரைமோ 4
உரையல் 4
உரையன் 1
உரையா 2
உரையா-கால் 3
உரையாடுவலே 1
உரையாதி 1
உரையாது 1
உரையாம் 1
உரையாமை 1
உரையாய் 3
உரையாயாய் 1
உரையார் 1
உரையாரேல் 1
உரையின் 1
உரையும் 3

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


உயர் (222)

மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் – திரு 12
செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் – திரு 124
ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் – திரு 168
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் – திரு 289
ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் – பெரும் 122
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை – பெரும் 291
ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 317
சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின் – பெரும் 324
தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை – பெரும் 332
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய – மது 3
உயர் பூரிம விழு தெருவில் – மது 18
வரை மருளும் உயர் தோன்றல – மது 46
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் – மது 87
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ – மது 88
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே – மது 130
மாஅ தாள் உயர் மருப்பின் – மது 178
உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 197
கலை தாய உயர் சிமையத்து – மது 332
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார் – மது 459
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து – பட் 36
மழை தோயும் உயர் மாடத்து – பட் 145
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 263
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய – மலை 130
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ – மலை 204
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 225
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை கிழவோனே – நற் 28/9
பன் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து – நற் 44/10
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை – நற் 58/9
கல் பிறங்கு உயர் மலை உம்பரஃது எனவே – நற் 62/10
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய – நற் 69/2
புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை – நற் 91/2
மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை – நற் 91/6
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/3
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/10
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின் – நற் 185/7
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/4
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட – நற் 226/2
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் – நற் 233/3
உயர் மலை நாடற்கு உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/5
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ – நற் 247/5
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி – நற் 255/8
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – நற் 257/3
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை – நற் 317/5
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை – நற் 344/8
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை – நற் 353/3
கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் – நற் 358/6
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி – நற் 369/7
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில் – நற் 379/11
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப – நற் 396/2
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு – குறு 29/5
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே – குறு 144/7
கல் உயர் நண்ணியதுவே நெல்லி – குறு 235/3
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 253/8
வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 285/8
கல் உயர் நனம் தலை நல்ல கூறி – குறு 297/5
நிலை உயர் யாஅம் தொலைய குத்தி – குறு 307/6
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல் – குறு 314/1
உயர் வரை நாடனொடு பெயரும் ஆறே – குறு 343/7
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே – குறு 353/2
உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் – குறு 396/4
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/2
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/2
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு – ஐங் 237/3
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் – ஐங் 268/3
குன்று உயர் அடுக்கம் கொள்ளும் நாடன் – ஐங் 274/3
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – ஐங் 318/5
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே – ஐங் 327/3
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும் – ஐங் 358/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ – ஐங் 371/2
குன்று உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – ஐங் 387/6
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து – ஐங் 442/3
விண் உயர் அரண் பல வௌவிய – ஐங் 443/4
வலன் உயர் மருப்பின் பழி தீர் யானை – பதி 11/18
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந – பதி 21/29
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் – பதி 23/15
தெள் உயர் வடி மணி எறியுநர் கல்லென – பதி 31/5
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து – பதி 42/18
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட – பதி 52/9
உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
கல் உயர் நேரி பொருநன் – பதி 67/22
உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/4
வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும் – பரி 1/50
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் – பரி 2/28
செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே – பரி 2/60
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் – பரி 3/18
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடியோயே – பரி 4/36
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி – பரி 4/37
நின் ஒன்று உயர் கொடி பனை – பரி 4/38
நின் ஒன்று உயர் கொடி நாஞ்சில் – பரி 4/39
நின் ஒன்று உயர் கொடி யானை – பரி 4/40
நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று – பரி 4/41
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி – பரி 5/2
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/7
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை – பரி 13/42
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி – பரி 23/83
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/7
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி 25/6
வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/20
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே – கலி 31/25
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக – கலி 38/2
சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன் – கலி 39/51
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி – கலி 45/5
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப – கலி 45/7
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு – கலி 46/16
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் – கலி 52/6
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன – கலி 53/5
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/6
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/8
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/3
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி – கலி 75/6
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி – கலி 83/13
உறு வளி தூக்கும் உயர் சினை மாவின் – கலி 84/1
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
நீண்டு தோன்று உயர் குடை நிழல் என சேர்ந்தார்க்கு – கலி 100/3
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/24
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/2
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே – கலி 142/10
கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி – அகம் 18/3
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை – அகம் 19/3
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/5
ஒன்று ஓங்கு உயர் சினை இருந்த வன் பறை – அகம் 33/4
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/16
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை – அகம் 42/13
போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை – அகம் 51/3
வேனில் நீடிய வேய் உயர் நனம் தலை – அகம் 51/7
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை – அகம் 60/9
மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை – அகம் 65/13
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை – அகம் 67/4
இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை – அகம் 91/10
தெண் நீர் உயர் கரை குவைஇய – அகம் 93/22
வேனில் நீடிய வான் உயர் வழி நாள் – அகம் 121/2
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறை – அகம் 139/7
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் – அகம் 143/13
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் – அகம் 145/9
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல் – அகம் 152/22
பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப – அகம் 160/14
உயர் பலி பெறூஉம் உரு கெழு தெய்வம் – அகம் 166/7
சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் – அகம் 181/21
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க – அகம் 182/15
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில் – அகம் 185/10
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 185/13
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 188/2
களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன் – அகம் 189/6
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை – அகம் 190/6
உரும் இறைகொண்ட உயர் சிமை – அகம் 192/14
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது – அகம் 193/1
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட – அகம் 193/8
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை – அகம் 221/10
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/9
நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை – அகம் 241/5
சேய் உயர் சினைய மா சிறை பறவை – அகம் 244/2
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 247/13
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி – அகம் 252/3
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/10
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
கல் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 313/17
வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/17
சாரல் யாஅத்து உயர் சினை குழைத்த – அகம் 337/1
மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் – அகம் 338/4
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன் – அகம் 338/6
ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த – அகம் 358/13
கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே – அகம் 358/15
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை – அகம் 368/8
எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும் – அகம் 388/12
கல் உயர் கழுதில் சேணோன் எறிந்த – அகம் 392/14
கோடு உயர் பிறங்கல் குன்று பல நீந்தி – அகம் 393/1
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 393/19
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/14
உண்டாகிய உயர் மண்ணும் – புறம் 17/24
உறழ் மணியான் உயர் மருப்பின – புறம் 22/2
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/15
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/6
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ – புறம் 67/9
இருக்கை சான்ற உயர் மலை – புறம் 125/19
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1
உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந – புறம் 139/8
மலை வான் கொள்க என உயர் பலி தூஉய் – புறம் 143/1
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை – புறம் 158/11
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு – புறம் 161/17
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின் – புறம் 164/1
நீண்டு உயர் வானத்து உறையினும் நன்றும் – புறம் 198/20
பங்குனி உயர் அழுவத்து – புறம் 229/5
கோடு உயர் பிறங்கு மலை கெழீஇய – புறம் 232/5
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து – புறம் 243/6
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே – புறம் 260/25
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால் – புறம் 287/12
வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ கண்ணதுவே – புறம் 309/7
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த – புறம் 334/8
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவண் – புறம் 387/31
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/5
உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே – புறம் 397/2
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/34
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை – புறம் 400/7
TOP


உயர்_நிலை_உலகத்து (5)

உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/15
உயர்_நிலை_உலகத்து நுகர்ப அதனால் – புறம் 287/12
TOP


உயர்_நிலை_உலகம் (5)

உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 197
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட – பதி 52/9
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
TOP


உயர்_நிலை_உலகமும் (1)

உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
TOP


உயர்_மிசை (1)

ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும் 317
TOP


உயர்_உலகு (1)

உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
TOP


உயர்க்குவை (1)

நட்டவர் குடி உயர்க்குவை/செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை – மது 131,132
TOP


உயர்க (2)

அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
மாரி ஆன்று மழை மேக்கு உயர்க என – புறம் 143/2
TOP


உயர்த்த (8)

தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 158
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை – பரி 9/80
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த/திருந்து இலை எஃகம் போல – அகம் 77/17,18
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து உயர்த்த/வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என – அகம் 175/11,12
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த/அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/12,13
நீள்மொழி மறவர் எறிவனர் உயர்த்த/வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/3,4
TOP


உயர்த்து (4)

ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி – பதி 24/3
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து/வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் – பதி 33/7,8
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து/இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் – பதி 56/4,5
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து/ஒளிறு வாள் மன்னர் துதை நிலை கொன்று – பதி 76/1,2
TOP


உயர்திணை (2)

உயர்திணை ஊமன் போல – குறு 224/5
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் – பதி 73/5
TOP


உயர்ந்த (16)

உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் – மது 200
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின் – மது 743
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் – பட் 214
உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து – மலை 550
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை – பதி 11/11
இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த/மழையினும் பெரும் பயம் பொழிதி அதனால் – பதி 64/17,18
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி – கலி 75/6
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன் – கலி 75/9
உயங்கி இருந்தார்க்கு உயர்ந்த பொருளும் – கலி 92/5
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி – அகம் 153/14
உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று – அகம் 343/15
ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி – புறம் 72/13
துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் – புறம் 165/3
அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு – புறம் 214/6
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே – புறம் 236/12
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர – புறம் 391/3
TOP


உயர்ந்தவர் (1)

உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட – பரி 9/3
TOP


உயர்ந்தவன் (1)

உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள் – கலி 30/13
TOP


உயர்ந்தன்று (4)

நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று/நீரினும் ஆர் அளவு இன்றே சாரல் – குறு 3/1,2
உரையின் உயர்ந்தன்று கவின் – பரி 12/95
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/3
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று/தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் – புறம் 204/4,5
TOP


உயர்ந்திசினோர்க்கு (1)

அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு/செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/6,7
TOP


உயர்ந்து (17)

உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 59
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின் – மது 65
நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி – மது 486
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த – மது 498
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் – மலை 41
சேயின் வரூஉம் மதவலி யா உயர்ந்து/ஓமை நீடிய கான் இடை அத்தம் – நற் 198/1,2
வாய்-கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து/எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/3,4
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை – ஐங் 33/2
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் – பதி 30/29
கடவுள் பெயரிய கானமொடு கல் உயர்ந்து/தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து – பதி 88/2,3
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய – கலி 94/17
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே – கலி 146/1
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி – அகம் 162/23
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/14
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் – புறம் 159/22
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
உயர்ந்து மேந்தோன்றி பொலிக நும் நாளே – புறம் 367/18
TOP


உயர்ந்து-உழி (1)

உயர்ந்து-உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/15
TOP


உயர்ந்தோர் (10)

உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக – மது 23
வேள்வி வேட்டனை உயர்ந்தோர் உவப்ப – பதி 74/2
அம்பு உடை வலத்தர் உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 80/11
உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/11
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த – பரி 2/24
ஓடை யானை உயர்ந்தோர் ஆயினும் – அகம் 387/18
உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின் – புறம் 174/20
உயர்ந்தோர்_உலகம் எய்தி பின்னும் – புறம் 213/10
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில் – புறம் 221/6
உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/22
TOP


உயர்ந்தோர்_உலகத்து (1)

உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின் – புறம் 174/20
TOP


உயர்ந்தோர்_உலகம் (1)

உயர்ந்தோர்_உலகம் எய்தி பின்னும் – புறம் 213/10
TOP


உயர்ந்தோர்க்கு (1)

கார் எதிர் புறவினதுவே உயர்ந்தோர்க்கு/நீரொடு சொரிந்த மிச்சில் யாவர்க்கும் – குறு 233/4,5
TOP


உயர்ந்தோன் (1)

உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் – பதி 30/35
TOP


உயர்பு (5)

முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி – குறு 275/1
மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் – பரி 2/11
சிறப்பினுள் உயர்பு ஆகலும் – பரி 5/19
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி 16/45
நட்டோரை உயர்பு கூறினன் – புறம் 239/5
TOP


உயர்வு (1)

நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/5
TOP


உயர (2)

நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி – பதி 45/11
நீர் சூழ் நிலவரை உயர நின் – புறம் 160/29
TOP


உயரி (2)

விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 91
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி/களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன் – அகம் 189/5,6
TOP


உயரிய (6)

வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் – திரு 152
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 86
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல் – மலை 377
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய/ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து – அகம் 149/15,16
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை – புறம் 56/1
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி – புறம் 56/7
TOP


உயரும்-மன் (1)

இனி வரின் உயரும்-மன் பழி என கலங்கிய – கலி 129/17
TOP


உயவல் (7)

நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – நற் 171/1
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை – ஐங் 377/1
உயவல் யானை வெரிநு சென்று அன்ன – அகம் 65/14
ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண – புறம் 69/4
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ – புறம் 246/10
உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான் – புறம் 305/2
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/7
TOP


உயவிற்று (1)

உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/6
TOP


உயவினென் (1)

உயவினென் சென்று யான் உள் நோய் உரைப்ப – நற் 106/5
TOP


உயவு (21)

என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி – நற் 82/3
எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே – நற் 130/12
உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு – நற் 131/2
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/5
உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் – நற் 384/4
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே – குறு 28/5
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/4
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக – ஐங் 477/3
உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/7
உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல் – கலி 113/3
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி 139/18
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 103/12
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய – அகம் 298/22
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய – அகம் 305/13
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 338/11
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி – அகம் 343/14
ஊர் இல்ல உயவு அரிய – புறம் 3/17
TOP


உயவு-தோறு (1)

நள்ளென் யாமத்து உயவு-தோறு உருகி – நற் 199/3
TOP


உயவும் (11)

உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின் – பொரு 38
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை – நற் 3/1
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின் – நற் 66/5
மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும்/அன்றிலும் என்பு உற நரலும் அன்றி – நற் 335/7,8
யானை கை மடித்து உயவும்/கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே – குறு 388/6,7
நொந்து_நொந்து உயவும் உள்ளமொடு – ஐங் 491/2
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி – பதி 52/17
எறி பருந்து உயவும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 81/9
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும்/உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை – புறம் 3/22,23
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை – புறம் 69/9
TOP


உயவும்-மார் (1)

பொறை தலைமணந்தன்று உயவும்-மார் இனியே – நற் 59/10
TOP


உயவே (1)

தெரி தீம் கிளவி தெருமரல் உயவே – குறு 250/6
TOP


உயவை (1)

மாறுகொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை/நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து – மலை 136,137
TOP


உயவொடு (1)

உயவொடு வருந்தும் மனனே இனியே – புறம் 310/3
TOP


உயற்கே (2)

கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே – குறு 57/6
TOP


உயா (1)

உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை – அகம் 19/3
TOP


உயா-உறு (1)

உலகு மிக வருந்தி உயா-உறு காலை – நற் 164/3
TOP


உயிர் (179)

மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும் – பெரும் 32
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – குறி 100
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் – மலை 37
உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர் – மலை 191
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – மலை 209
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/3
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது – நற் 75/3
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/10
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/10
உயிர் குறியெதிர்ப்பை பெறல் அரும்-குரைத்தே – நற் 93/12
உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் – நற் 128/4
ஒரு நாள் கழியினும் உயிர் வேறுபடூஉம் – நற் 129/2
வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/7
நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய் – நற் 168/7
தெளிந்தனம் மன்ற தேயர் என் உயிர் என – நற் 197/4
இன் உயிர் பெரும்பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம் – நற் 219/3
இன் உயிர் கழியினும் நனி இன்னாதே – நற் 227/2
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர் – நற் 237/3
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – நற் 245/7
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
சென்றோர் மன்ற செலீஇயர் என் உயிர் என – நற் 286/4
வள் உயிர் தண்ணுமை போல – நற் 310/10
என்னோ தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – நற் 334/9
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை – நற் 338/11
உயிர் செல துனைதரும் மாலை – நற் 364/11
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/5
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து – குறு 57/4
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் – குறு 69/4
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/2
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என – குறு 135/2
மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே – குறு 216/7
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/4
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
கூறின் எவனோ தோழி நாறு உயிர்/மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/3,4
இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று – குறு 334/5
இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே – குறு 349/7
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில் – குறு 376/1
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் – குறு 387/3
யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய் – ஐங் 213/5
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – ஐங் 228/4
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
உயிர் கலந்து ஒன்றிய செயிர் தீர் கேண்மை – ஐங் 419/1
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல துளக்கி – பதி 18/8
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல மாறி – பதி 20/24
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் – பதி 24/27
உயிர் போற்றலையே செருவத்தானே – பதி 79/1
மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின் – பரி 1/56
சேரார் இன் உயிர் செகுக்கும் – பரி 2/48
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல – கலி 3/6
துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 4/5
இன் உயிர் தருதலும் ஆற்றுமோ – கலி 7/20
வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் – கலி 8/16
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல – கலி 22/5
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் – கலி 24/14
போயின்று சொல் என் உயிர் – கலி 24/17
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர்/வடு நீங்கு கிளவியாய் வலிப்பென்-மன் வலிப்பவும் – கலி 29/18,19
இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய – கலி 32/15
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று – கலி 34/1
உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ – கலி 56/26
ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள் – கலி 58/6
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/17
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – கலி 60/17
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/10
போல வரும் என் உயிர்/பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் – கலி 81/10,11
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
ஆர் உயிர் நிற்கும் ஆறு யாது – கலி 89/6
நீ நல்கின் உண்டு என் உயிர்/குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன – கலி 94/12,13
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
என் உயிர் புக்கவள் இன்று – கலி 102/8
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/44
நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து – கலி 103/66
வளியர் அறியா உயிர் காவல்கொண்டு – கலி 103/68
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
உயிர் உண்ணும் கூற்றமும் போன்ம் – கலி 105/38
அறியாது அளித்து என் உயிர்/அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை – கலி 110/19,20
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே – கலி 122/24
பல்-வயின் உயிர் எல்லாம் படைத்தான்-கண் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 129/2
இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/33
முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் – கலி 133/13
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே – கலி 137/2
இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின் – கலி 137/25
உக்குவிடும் என் உயிர்/பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற – கலி 138/17,18
தேயும் அளித்து என் உயிர்/இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் – கலி 138/23,24
அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் – கலி 139/26
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் – கலி 140/21
உயிர் திரியா மாட்டிய தீ – கலி 142/40
வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை – கலி 142/57
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 143/11
இன் உயிர் அன்னார்க்கு எனைத்து ஒன்றும் தீது இன்மை – கலி 143/20
என் உயிர் காட்டாதோ மற்று – கலி 143/21
தன் உயிர் போல தழீஇ உலகத்து – கலி 143/52
மன் உயிர் காக்கும் இ மன்னனும் என்-கொலோ – கலி 143/53
இன் உயிர் அன்னானை காட்டி எனைத்து ஒன்றும் – கலி 143/54
என் உயிர் காவாதது – கலி 143/55
உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று – கலி 144/13
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ – கலி 145/46
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 148/7
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி – அகம் 7/10
வருக-மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து – அகம் 16/10
இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து – அகம் 22/18
நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என – அகம் 25/16
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் – அகம் 29/2
மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து – அகம் 31/4
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/3
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள் – அகம் 52/13
மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 58/2
மன் உயிர் மடிந்தன்றால் பொழுதே காதலர் – அகம் 68/10
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர்/விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப – அகம் 71/16,17
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/12
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த – அகம் 77/9
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 85/2
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/4
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/9
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர் – அகம் 115/10
உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி – அகம் 136/19
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 147/11
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/8
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் – அகம் 175/4
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – அகம் 185/4
நாறு உயிர் மட பிடி தழைஇ வேறு நாட்டு – அகம் 189/4
உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின் – அகம் 205/1
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை – அகம் 214/14
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/15
மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம் – அகம் 242/12
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/11
இன் உயிர் அன்ன நின்னொடும் சூழாது – அகம் 268/10
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல் – அகம் 275/8
ஓர்_உயிர்_மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ – அகம் 305/8
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு – அகம் 325/9
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின – அகம் 336/13
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர்/வாழ்தல் அன்ன காதல் – அகம் 339/12,13
வல்லோன் தைவரும் வள் உயிர் பாலை – அகம் 355/4
உயிர் குழைப்பு அன்ன சாயல் – அகம் 367/15
தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது – அகம் 396/6
உயிர் உண்ணும் கூற்று போன்றன – புறம் 4/12
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே – புறம் 18/19
மன் உயிர் பன்மையும் கூற்றத்து ஒருமையும் – புறம் 19/3
மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/21
மன் உயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்லை – புறம் 51/2
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/4
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ் – புறம் 138/4
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் – புறம் 152/15
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/26
தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து – புறம் 159/2
என் உயிர் யாக்கையின் பிரியும் பொழுதும் – புறம் 175/4
நெல்லும் உயிர் அன்றே நீரும் உயிர் அன்றே – புறம் 186/1
நெல்லும் உயிர் அன்றே நீரும் உயிர் அன்றே – புறம் 186/1
அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை – புறம் 186/3
நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர்/முறை வழிப்படூஉம் என்பது திறவோர் – புறம் 192/9,10
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/6
பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என – புறம் 210/9
பிசிரோன் என்ப என் உயிர் ஓம்புநனே – புறம் 215/7
நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று – புறம் 221/8
இன் உயிர் விரும்பும் கிழமை – புறம் 223/5
ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின் – புறம் 230/14
நேரார் பல் உயிர் பருகி – புறம் 230/15
ஈயாது வீயும் உயிர் தவ பலவே – புறம் 235/20
உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின் – புறம் 245/2
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே – புறம் 247/10
உடம்பும் தோன்றா உயிர் கெட்டன்றே – புறம் 282/6
உயிர் புறப்படாஅ அளவை தெறுவர – புறம் 283/9
பேர் உயிர் கொள்ளும் மாதோ அது கண்டு – புறம் 307/10
உயிர் நடுக்கு-உற்று புலா விட்டு அரற்ற – புறம் 326/3
தொக்கு உயிர் வௌவும்-காலை – புறம் 357/8
TOP


உயிர்க்கு (4)

நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின் – திரு 278
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது – பதி 15/35
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக – கலி 146/22
ஆர் உயிர்க்கு அலமரும் ஆரா கூற்றம் – புறம் 361/2
TOP


உயிர்க்கும் (17)

அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
வெய்ய உயிர்க்கும் சாயல் – நற் 29/10
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் – ஐங் 377/2
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் தணிய – ஐங் 450/3
வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும் என் நெஞ்சே – கலி 36/26
உயங்கினள் உயிர்க்கும் என் தோழிக்கு – கலி 135/19
உயிர்க்கும் உசாஅம் உலம்வரும் ஓவாள் – கலி 145/4
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும்/வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின் – அகம் 103/9,10
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும்/அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/9,10
கை தோய்த்து உயிர்க்கும் வறும் சுனை – அகம் 119/19
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே – அகம் 140/15
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று – அகம் 201/11
இரு நிலன் உயிர்க்கும் இன்னா கானம் – அகம் 275/14
பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர – அகம் 291/12
எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய – புறம் 1/11
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து – புறம் 178/1
எல்லா உயிர்க்கும் இல்லால் வாழ்க்கை – புறம் 203/3
TOP


உயிர்க்குயிர் (1)

உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று – குறு 218/5
TOP


உயிர்த்த-காலை (2)

மோயினள் உயிர்த்த-காலை மா மலர் – அகம் 5/24
அஞ்சினள் உயிர்த்த-காலை யாழ நின் – அகம் 86/24
TOP


உயிர்த்தலும் (1)

பறாஅ குருகின் உயிர்த்தலும் உயிர்த்தனன் – கலி 54/11
TOP


உயிர்த்தன (2)

உயிர்த்தன ஆகுக அளிய நாளும் – நற் 163/1
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள் – அகம் 192/8
TOP


உயிர்த்தனள் (2)

வெய்ய உயிர்த்தனள் யாயே – நற் 368/9
இனைந்து நொந்து அழுதனள் நினைந்து நீடு உயிர்த்தனள்/எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா – கலி 142/60,61
TOP


உயிர்த்தனன் (2)

பள்ளி யானையின் உயிர்த்தனன் நசைஇ – குறு 359/4
பறாஅ குருகின் உயிர்த்தலும் உயிர்த்தனன்/தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து – கலி 54/11,12
TOP


உயிர்த்து (18)

துறைதுறை-தோறும் பொறை உயிர்த்து ஒழுகி – பொரு 239
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – நற் 62/2
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/3
பரும யானை அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 89/8
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/4
பள்ளி யானையின் உயிர்த்து என் – குறு 142/4
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து – குறு 317/3
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/11
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ – அகம் 55/7
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின் – அகம் 159/4
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை – அகம் 163/7
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/12
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/17
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து – புறம் 44/4
மையல் யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – புறம் 261/7
வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து/இடை மதில் சேக்கும் புரிசை – புறம் 343/15,16
TOP


உயிர்த்தும் (1)

மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும்/ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 83,84
TOP


உயிர்த்தே (1)

மன்னன் உயிர்த்தே மலர் தலை உலகம் – புறம் 186/2
TOP


உயிர்த்தோன் (1)

ஓங்கு மலை நாடன் உயிர்த்தோன் மன்ற – குறு 217/5
TOP


உயிர்ப்ப (2)

வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப/துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் – பதி 37/6,7
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
TOP


உயிர்ப்பட்ட (1)

ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் – நற் 240/4
TOP


உயிர்ப்பவும் (1)

புடைபெயர்ந்து ஒடுங்கவும் புறம் சேர உயிர்ப்பவும்/உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்-வயின் – கலி 17/2,3
TOP


உயிர்ப்பிடம் (1)

உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனிந்து ஒரு நாள் – பொரு 119
TOP


உயிர்ப்பின் (2)

ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி – அகம் 184/10
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின்/நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன் – அகம் 202/4,5
TOP


உயிர்ப்பு (4)

உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக – கலி 139/11
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
பிடி உயிர்ப்பு அன்ன கை கவர் இரும்பின் – புறம் 345/8
TOP


உயிர்வாழ்தல் (1)

யான் உயிர்வாழ்தல் அதனினும் அரிதே – அகம் 98/30
TOP


உயிரம்மே (1)

இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே/ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்த்-தொறும் – அகம் 12/5,6
TOP


உயிரா (7)

உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி நெடிது உயிரா/மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 163,164
வேணவா நலிய வெய்ய உயிரா/ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக – நற் 61/2,3
நல்_நுதாஅல் காண்டை நினையா நெடிது உயிரா/என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண் – கலி 144/1,2
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா/கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை – அகம் 224/3,4
திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா – அகம் 299/19
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா/இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/5,6
வெய்து-உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா/ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து – அகம் 373/12,13
TOP


உயிரிய (1)

ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
TOP


உயிரியர் (1)

ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென – நற் 236/3
TOP


உயிரினள் (1)

அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/3
TOP


உயிரினும் (6)

உயிரினும் சிறந்த நாணும் நனி மறந்து – நற் 17/8
போற்றார் உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும் – பரி 4/52
போற்றார் உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும்/மாற்று ஏமாற்றல் இலையே நினக்கு – பரி 4/52,53
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/8
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தரும்-மார் – அகம் 245/1
நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு – புறம் 24/26
TOP


உயிரினை (1)

பள்ளி யானையின் வெய்ய உயிரினை/கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து – நற் 253/2,3
TOP


உயிரும் (3)

உடம்பும் உயிரும் படைத்திசினோரே – புறம் 18/23
புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/5
உடம்பொடு நின்ற உயிரும் இல்லை – புறம் 363/8
TOP


உயிரே (6)

வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள் நுதல் – குறு 135/1
நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே – குறு 169/6
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/5
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 128/26
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/27
TOP


உயிரேன் (1)

அறியேன் போல உயிரேன்/நறிய நாறும் நின் கதுப்பு என்றேனே – நற் 143/9,10
TOP


உயிரை (1)

உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/7
TOP


உயிரொடு (4)

நோனார் உயிரொடு முரணிய நேமியை – பரி 4/9
விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண் – கலி 147/55
போதல் செல்லா என் உயிரொடு புலந்தே – அகம் 55/17
நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு/நின்று மூத்த யாக்கை அன்ன நின் – புறம் 24/26,27
TOP


உயிரொடும் (1)

செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று – நற் 79/8
TOP


உயிரோடு (2)

உயிரோடு எல்லாம் உடன் வாங்கும்மே – நற் 209/9
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட – கலி 108/6
TOP


உர (4)

உர உரும் உரறும் நீரின் பரந்த – நற் 238/8
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது – பரி 7/2
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்-வயின் – அகம் 32/14
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை – அகம் 202/11
TOP


உரம் (12)

உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு – திரு 121
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட – நற் 226/2
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி – நற் 246/5
உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என் – குறு 133/4
ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 329/5
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/3
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம்/உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/27,28
ஓட்டை மனவன் உரம் இலி என்மரும் – பரி 12/51
குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து – அகம் 9/14
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து – அகம் 119/10
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி – அகம் 279/7
இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே – அகம் 379/27
TOP


உரரும் (1)

நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/5
TOP


உரல் (10)

நீழல் முன்றில் நில உரல் பெய்து – பெரும் 96
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய – குறு 232/4
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/3
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6
பால் மருள் மருப்பின் உரல் புரை பாவு அடி – கலி 21/1
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/4
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி – அகம் 9/12
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/12
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/3
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/12
TOP


உரல (1)

பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை – குறு 89/1
TOP


உரலுள் (2)

ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 41/3
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 43/4
TOP


உரவரும் (1)

உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி – பதி 71/25
TOP


உரவு (52)

உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல் – சிறு 102
உரவு நீர் அழுவத்து ஓடு கலம் கரையும் – பெரும் 350
ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை – பெரும் 453
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து – பெரும் 483
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து – குறி 45
உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் – குறி 130
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி – குறி 159
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை – குறி 178
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 101
உரவு களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கி – மலை 211
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் – மலை 326
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 15/3
விழவு_களம் கமழும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 19/5
உரவு நீர் சேர்ப்பனொடு மணவா ஊங்கே – நற் 31/12
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர் – நற் 63/1
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/8
உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே – நற் 78/11
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே – நற் 81/10
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை – நற் 159/2
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 235/1
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை – நற் 285/2
உரவு சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும் – நற் 336/7
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை – குறு 175/2
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை – குறு 316/4
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – குறு 397/3
உரவு கடல் ஒலி திரை போல – ஐங் 172/3
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
உரவு களிற்று புலா அம் பாசறை – பதி 61/15
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் – பதி 72/10
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை – பதி 88/17
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/31
ஒன்னாதார் கடந்து அடூஉம் உரவு நீர் மா கொன்ற – கலி 27/15
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
உரவு தகை மழுங்கி தன் இடும்பையால் ஒருவனை – கலி 120/4
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் – கலி 127/20
உரவு நீர் சேர்ப்ப அருளினை அளிமே – கலி 127/22
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் – கலி 132/1
அரைசு கால்கிளர்ந்து அன்ன உரவு நீர் சேர்ப்ப கேள் – கலி 149/3
உரவு சின வேந்தன் பாசறையேமே – அகம் 24/18
உரவு கதிர் மழுங்கிய கல் சேர் ஞாயிறு – அகம் 114/4
உரவு மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 182/10
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/13
உரவு உரும் ஏறொடு மயங்கி – அகம் 222/14
உரவு களிறு ஒதுங்கிய மருங்கில் பரூஉ பரல் – அகம் 291/7
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் – அகம் 309/15
உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து – அகம் 328/3
இரவின் வம்மோ உரவு நீர் சேர்ப்ப – அகம் 360/15
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு – புறம் 25/3
உரவு வேல் காளையும் கைதூவானே – புறம் 334/11
TOP


உரவோர் (10)

பொருள்-வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின் – குறு 20/2
உரவோர் உரவோர் ஆக – குறு 20/3
உரவோர் உரவோர் ஆக – குறு 20/3
ஊழி உய்த்த உரவோர் உம்பல் – பதி 22/11
உரவோர் எண்ணினும் மடவோர் எண்ணினும் – பதி 73/1
கொற்ற திருவின் உரவோர் உம்பல் – பதி 90/24
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல் – புறம் 18/4
ஓடா பூட்கை உரவோர் மருக – புறம் 139/7
உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக – புறம் 166/9
முன்_நாள் வீழ்ந்த உரவோர் மகனே – புறம் 310/5
TOP


உரவோன் (5)

திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல் – பெரும் 31
வரையா ஈகை உரவோன் மருக – புறம் 43/8
வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக – புறம் 66/2
ஓடா பூட்கை உரவோன் மருக – புறம் 126/4
பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல் – புறம் 237/4
TOP


உரற்று (2)

படு மழை உருமின் உரற்று குரல் – நற் 129/8
உரும் உரற்று அன்ன உட்குவரு முரசமொடு – புறம் 197/5
TOP


உரற (4)

கால் உறு கடலின் கடிய உரற/எறிந்து சிதைந்த வாள் – பதி 69/4,5
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து – அகம் 148/5
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற/கானவர் மடிந்த கங்குல் – அகம் 168/12,13
மற புலி உரற வாரணம் கதற – அகம் 392/16
TOP


உரறாது (1)

உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா – பெரும் 42
TOP


உரறி (3)

நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் – நற் 125/3
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே – புறம் 298/5
கார் எதிர் உருமின் உரறி கல்லென – புறம் 361/1
TOP


உரறிய (2)

மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா – பதி 26/3
கனை எரி உரறிய மருங்கும் நோக்கி – புறம் 23/11
TOP


உரறு (7)

உரும் உரறு கருவிய பெரு மலை பிற்பட – மலை 357
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/8
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/10
உரும் உரறு கருவிய பெரு மழை தலைஇ – அகம் 158/1
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/5
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து – புறம் 161/4
உரும் உரறு கருவிய மழை பொழிந்து ஆங்கே – புறம் 174/28
TOP


உரறுபு (1)

அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப – புறம் 366/3
TOP


உரறும் (12)

மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/10
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/8
நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள் – நற் 122/5
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
உர உரும் உரறும் நீரின் பரந்த – நற் 238/8
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து – நற் 344/10
வெம் சின உருமின் உரறும்/அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/10,11
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/5
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில் – அகம் 172/1
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை – அகம் 202/11
வான மீமிசை உருமு நனி உரறும்/அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/2,3
கை கறித்து உரறும் மை தூங்கு இறும்பில் – அகம் 329/12
TOP


உரன் (19)

ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள் – சிறு 115
உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை – சிறு 190
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/6
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/5
தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே – குறு 95/5
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து – குறு 140/3
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது – கலி 68/6
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின் – கலி 142/21
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் – அகம் 92/11
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு – அகம் 107/15
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி – அகம் 159/3
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து – அகம் 210/5
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு – அகம் 215/3
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக – அகம் 349/6
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/9
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து – புறம் 161/13
உரன் உடையாளர் கேண்மையொடு – புறம் 190/11
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/3
TOP


உராய் (3)

நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் – பரி 6/1
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி – பரி 6/56
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15
TOP


உராலின் (2)

குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து – மது 387
சொரி சுரை கவரும் நெய் வழிபு உராலின்/பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல – பதி 47/5,6
TOP


உராஅ (1)

உராஅ ஈர்க்கும் உட்குவரு நீத்தம் – அகம் 18/5
TOP


உராஅய் (2)

கால் என்ன கடிது உராஅய்/நாடு கெட எரி பரப்பி – மது 125,126
களிறே கதவு எறியா சிவந்து உராஅய்/நுதி மழுங்கிய வெண் கோட்டான் – புறம் 4/10,11
TOP


உரி (10)

அரவு உரி அன்ன அறுவை நல்கி – பொரு 83
வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் – குறி 213
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து – குறு 154/2
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் – ஐங் 35/2
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி – பரி 19/12
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 21/6
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் – அகம் 381/7
உரி களை அரவம் மான தானே – புறம் 260/20
பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் – புறம் 383/10
TOP


உரி-தொறும் (1)

திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும்/தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர் – அகம் 211/4,5
TOP


உரிஞ்ச (1)

பணை தாள் யானை பரூஉ புறம் உரிஞ்ச/செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் – அகம் 373/3,4
TOP


உரிஞ்சிய (4)

நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை – திரு 33
மழ களிறு உரிஞ்சிய பராரை வேங்கை – நற் 362/7
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து – அகம் 17/16
களிறு புறம் உரிஞ்சிய கரும் கால் இலவத்து – அகம் 309/7
TOP


உரிஞ்சும் (1)

அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும்/நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன் – புறம் 379/5,6
TOP


உரிஞ (2)

வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி – அகம் 167/12
தித்தி குறங்கில் திருந்த உரிஞ/வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய – அகம் 385/10,11
TOP


உரிஞிய (1)

சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து – அகம் 121/8
TOP


உரித்தன்றே (1)

ஒழித்த தாயம் அவர்க்கு உரித்தன்றே/அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும் – புறம் 213/11,12
TOP


உரித்து (11)

ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்பு-மின் உரித்து அன்று – மலை 240
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 419
நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை – நற் 6/2
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே – குறு 247/7
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/3
எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற என் – அகம் 145/21
உடும்பு உரித்து அன்ன என்பு எழு மருங்கின் – புறம் 68/1
நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு – புறம் 97/19
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு – புறம் 397/15
TOP


உரித்தே (3)

தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் – நற் 327/7
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே/பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் – ஐங் 302/1,2
தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி – புறம் 297/8
TOP


உரிதின் (1)

உரிதின் ஒருதலை எய்தலும் வீழ்வார் – கலி 92/7
TOP


உரிதினின் (7)

தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – நற் 322/8
உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு – பரி 18/55
அரிது உற்றனையால் பெரும உரிதினின்/கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு – அகம் 10/7,8
ஆழல் ஆன்றிசின் நீயே உரிதினின்/ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவர – அகம் 69/4,5
செறி வளை உடைத்தலோ இலனே உரிதினின்/யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் – அகம் 186/17,18
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து – அகம் 256/11
வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின்/காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும் – புறம் 331/10,11
TOP


உரிது (5)

உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் – குறி 65
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து – பரி 13/13
உரிது என உணராய் நீ உலமந்தாய் போன்றதை – கலி 76/17
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த – கலி 138/20
உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின் – அகம் 392/20
TOP


உரிமை (6)

உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் – குறு 351/5
உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப – பரி 8/121
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை/ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – பரி 10/130,131
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து – பரி 13/13
எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப – பரி 15/18
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
TOP


உரிமை_மாக்கள் (1)

உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப – பரி 8/121
TOP


உரிமை_மைந்தரோடு (1)

மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி – பரி 24/49
TOP


உரிய (3)

உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி – மது 146
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த – அகம் 110/16
அரிய ஆகலும் உரிய பெரும – புறம் 364/9
TOP


உரியது (2)

தங்குதற்கு உரியது அன்று நின் – குறு 143/6
பிரிவு இல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர – குறு 144/3
TOP


உரியதுவே (1)

யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே – குறு 383/6
TOP


உரியம் (1)

அழாஅம் உறைதலும் உரியம் பராரை – அகம் 113/23
TOP


உரியர் (1)

சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர்/பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் – நற் 208/8,9
TOP


உரியவால் (1)

ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே – குறு 225/7
TOP


உரியள் (5)

விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே – நற் 71/4
யான் எழில் அறிதலும் உரியள் நீயும் நம் – நற் 145/8
பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள்/செல்லாய் ஆயினோ நன்றே – ஐங் 302/2,3
விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ – ஐங் 442/2
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள்/பாயல் உய்யுமோ தோன்றல் தா இன்று – பதி 16/13,14
TOP


உரியன் (5)

குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 77
ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 176
ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 189
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் – புறம் 69/14
TOP


உரியனோ (3)

பொய்த்தற்கு உரியனோ பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/21
பொய்த்தற்கு உரியனோ பொய்த்தற்கு உரியனோ/அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/21,22
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ/குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் – கலி 41/22,23
TOP


உரியாளன் (1)

தனக்கு என வாழா பிறர்க்கு உரியாளன்/பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை – அகம் 54/13,14
TOP


உரியிர் (2)

பரிசில் மறப்ப நீடலும் உரியிர்/அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – மலை 187,188
உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர்/பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்-மின் – மலை 191,192
TOP


உரியீர் (1)

நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று – அகம் 200/11
TOP


உரியை (4)

உரியை வாழி என் நெஞ்சே பொருளே – நற் 16/4
காண்-மதி பாண நீ உரைத்தற்கு உரியை/துறை கெழு கொண்கன் பிரிந்து என – ஐங் 140/1,2
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல் – அகம் 2/15
நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல் – அகம் 199/16
TOP


உரியோர் (1)

களம் கொளற்கு உரியோர் இன்றி தெறுவர – புறம் 62/12
TOP


உரிவது (1)

விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி – அகம் 24/7
TOP


உரிவை (4)

உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின் – திரு 129
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/13
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய – அகம் 334/1
TOP


உரிவையின் (1)

அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின்/செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி – அகம் 269/10,11
TOP


உரீஇ (7)

பரு இரும்பு பிணித்து செவ்வரக்கு உரீஇ/துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு – நெடு 80,81
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ/மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 110,111
அரலை தீர உரீஇ வரகின் – மலை 24
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ/முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/3,4
தோடு சினை உரீஇ உண்ட மிச்சில் – அகம் 331/4
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ/இரப்போர் கையுளும் போகி – புறம் 235/10,11
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ/கடல் தானை – புறம் 380/2,3
TOP


உரீஇய (4)

அம் விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் – குறு 297/1
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 175/1
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை – அகம் 371/1
கழல் உரீஇய திருந்து அடி – புறம் 7/2
TOP


உரு (90)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் – திரு 244
பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் – திரு 273
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில் – பொரு 131
உரு கெழு பெரும் சிறப்பின் – மது 100
நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து – மது 313
நாற்ற_உணவின் உரு கெழு பெரியோர்க்கு – மது 458
உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின் – மது 542
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து – பட் 36
உரு கெழு கரும்பின் ஒண் பூ போல – பட் 162
உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும் – பட் 171
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி – பட் 227
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி – நற் 34/3
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் – நற் 192/1
உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி – நற் 255/2
உரு கெழு யானை உடை கோடு அன்ன – நற் 299/1
உரு கெழு தெய்வமும் கரந்து உறையின்றே – நற் 398/1
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் – குறு 127/2
உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன் – ஐங் 272/3
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து – பதி 15/7
உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 21/5
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் – பதி 34/6
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட – பதி 36/12
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 43/24
தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று – பதி 52/29
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/11
உலகம் புரக்கும் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 81/1
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரைஇ – பதி 88/12
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் – பதி 88/28
உரு கெழு கருவிய பெரு மழை சேர்ந்து – பதி 88/33
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரவியும் – பதி 90/19
உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும் – பரி 2/6
ஊழி ஆழி-கண் இரு நிலம் உரு கெழு – பரி 3/23
உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – பரி 11/4
உரு கெழு தோற்றம் உரைக்கும்-கால் நாளும் – பரி 11/59
ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம் – பரி 12/4
தன் உரு உறழும் பாற்கடல் நாப்பண் – பரி 13/27
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை – பரி 13/38
சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு/ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் – பரி 19/51,52
உரு கெழு கூடலவரொடு வையை – பரி 24/92
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
எரி உரு உறழ இலவம் மலர – கலி 33/10
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர – கலி 33/11
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை – கலி 38/6
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/17
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/5
ஈங்கு உரு சுருங்கி – கலி 94/3
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான் – கலி 106/18
ஒளியோடு உரு என்னை காட்டி அளியள் என் – கலி 139/6
உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ – கலி 150/14
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
ஊர் எழுந்து அன்ன உரு கெழு செலவின் – அகம் 17/11
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு நடுநாள் – அகம் 22/11
உரு இல் பேஎய் ஊரா தேரொடு – அகம் 67/15
மலை மிசை குலைஇய உரு கெழு திருவில் – அகம் 84/1
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின் – அகம் 122/10
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ – அகம் 138/10
உயர் பலி பெறூஉம் உரு கெழு தெய்வம் – அகம் 166/7
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு – அகம் 175/16
கவிரம் பெயரிய உரு கெழு கவாஅன் – அகம் 198/15
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு – அகம் 201/9
உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப – அகம் 208/14
கெடாஅ தீயின் உரு கெழு செல்லூர் – அகம் 220/3
உலகு கிளர்ந்து அன்ன உரு கெழு வங்கம் – அகம் 255/1
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் – அகம் 263/2
உரு கெழு நாற்றம் குளவியொடு விலங்கும் – அகம் 268/4
உரு உடன் இயைந்த தோற்றம் போல – அகம் 360/7
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ – அகம் 384/10
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப – அகம் 393/22
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு/தன்னுள் அடக்கி கரக்கினும் கரக்கும் – புறம் 1/7,8
தெனாஅது உரு கெழு குமரியின் தெற்கும் – புறம் 6/2
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில் – புறம் 16/12
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு – புறம் 25/3
உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க – புறம் 31/4
குருதி வேட்கை உரு கெழு முரசம் – புறம் 50/5
உரு கெழு தோற்றமொடு உட்குவர விளங்கி – புறம் 58/17
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின் – புறம் 60/11
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/15
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே – புறம் 97/3
உரு கெழு ஞாயிற்று ஒண் கதிர் மிசைந்த – புறம் 160/1
இரு பால் பெயரிய உரு கெழு மூதூர் – புறம் 202/6
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/17
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர – புறம் 371/26
உரு மிசை முழக்கு என முரசம் இசைப்ப – புறம் 373/1
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து – புறம் 392/6
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் – புறம் 393/15
TOP


உருக்கி (2)

உருக்கி அன்ன பொருத்து-உறு போர்வை – பெரும் 9
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா – புறம் 379/9
TOP


உருக்கிய (2)

மாண உருக்கிய நன் பொன் மணி உறீஇ – கலி 117/1
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/9
TOP


உருக்கு (3)

அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் – பொரு 43
நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய – மது 755
ஆன் உருக்கு அன்ன வேரியை நல்கி – புறம் 152/27
TOP


உருக்கு-உற்ற (1)

நுண் உருக்கு-உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் – மலை 4
TOP


உருக்கு-உறு (3)

உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு-உறு போர்வை – சிறு 256
உருக்கு-உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன – நற் 21/6
உருக்கு-உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு-உற – நற் 124/7
TOP


உருக (2)

வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக/வருவர் வாழி தோழி பொருவர் – அகம் 231/9,10
சேதான் வெண்ணெய் வெம் புறத்து உருக/இளையர் அருந்த பின்றை நீயும் – அகம் 394/6,7
TOP


உருகி (4)

உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5
உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி/பைஇ பைய பசந்தனை பசப்பே – நற் 96/10,11
நள்ளென் யாமத்து உயவு-தோறு உருகி/அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/3,4
பெரும் பெயற்கு உருகி ஆங்கு – அகம் 206/15
TOP


உருகிய (1)

பழ மழை பொழிந்து என பதன் அழிந்து உருகிய/சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/1,2
TOP


உருகு (1)

எரி உருகு அகிலோடு ஆரமும் கமழும் – பரி 18/53
TOP


உருகுபவை (1)

உருகுபவை போல் என்பு குளிர் கொளீஇ – பொரு 78
TOP


உருகும் (2)

வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் – கலி 147/6
ஈந்து குருகு உருகும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 55/2
TOP


உருகுவான் (1)

உருகுவான் போலும் உடைந்து – கலி 60/11
TOP


உருங்கு (1)

விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
TOP


உருட்டி (3)

ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 297
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/3
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி/பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் – புறம் 365/5,6
TOP


உருட்டிய (2)

ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் – பெரும் 249
நிலம் தவ உருட்டிய நேமியோரும் – புறம் 270/3
TOP


உருட்டு (1)

வட்டு உருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டு – பரி 18/42
TOP


உருட்டுநள் (1)

ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி – நற் 324/7
TOP


உருட்டும் (5)

பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும்/மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 24,25
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும்/குன்ற நாடன் கேண்மை என்றும் – குறு 38/2,3
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் – பரி 21/60
ஒராஅ உருட்டும் குடுமி குராலொடு – அகம் 265/19
TOP


உருண்ட (2)

மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் – பதி 77/5
இனிது உருண்ட சுடர் நேமி – புறம் 17/7
TOP


உருண்டு (1)

ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு – பரி 2/46
TOP


உருத்த (9)

அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 35
அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த/ஆள் மலி மருங்கின் நாடு அகப்படுத்து – பதி 50/13,14
கதுமென உருத்த நோக்கமோடு அது நீ – பதி 52/25
உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் – கலி 15/7
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த/நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/12,13
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் – அகம் 176/23
அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென – அகம் 319/6
ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி – அகம் 326/1
உருத்த பல சுணங்கு அணிந்த – புறம் 337/21
TOP


உருத்திய (1)

கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி – அகம் 47/5
TOP


உருத்து (13)

உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய – குறு 276/3
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து/பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் – பதி 25/6,7
உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை – பதி 28/12
ஊர் எரி கவர உருத்து எழுந்து உரைஇ – பதி 71/9
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் – பதி 72/10
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பரி 2/36
ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து ஆறி – கலி 39/24
உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல் – கலி 102/20
ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற – கலி 103/50
ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி 134/2
உருத்து எழு குரல குடிஞை சேவல் – அகம் 89/3
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி – அகம் 150/3
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/6
TOP


உருப்ப (3)

முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி – புறம் 25/10
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர் – புறம் 237/10
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/21
TOP


உருப்பம் (1)

ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு – அகம் 181/8
TOP


உருப்பிடத்து (1)

பிறவா வெண்ணெய் உருப்பிடத்து அன்ன – நற் 84/7
TOP


உருப்பின் (2)

துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின்/என்றூழ் நீடிய குன்றத்து கவாஅன் – நற் 43/1,2
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின்/அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/2,3
TOP


உருப்பு (12)

அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 7
உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 174
ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து – மது 545
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து – குறி 45
உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி – நற் 305/8
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து – குறு 154/2
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய – ஐங் 388/1
உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு – பதி 50/16
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என – கலி 16/7
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம் – அகம் 31/1
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14
TOP


உருப்பு-உற்ற (2)

வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப – சிறு 8
அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம் – மது 625
TOP


உருப்பு-உறு (1)

உருப்பு-உறு பசும் காய் போழொடு கறி கலந்து – பெரும் 307
TOP


உருப்பொடு (1)

வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது – அகம் 57/3
TOP


உருபின் (1)

மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே – பரி 3/3
TOP


உருபு (1)

உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட – பதி 52/30
TOP


உருபுடன் (1)

நின் உருபுடன் உண்டி – பரி 2/65
TOP


உரும் (39)

உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு – திரு 121
உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய – திரு 172
எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 266
உரும் உரறு கருவிய பெரு மலை பிற்பட – மலை 357
உரும் இடை கடி இடி கரையும் – நற் 65/8
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/8
நரை உரும் உரறும் நாம நள்ளிருள் – நற் 122/5
உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் – நற் 201/9
உர உரும் உரறும் நீரின் பரந்த – நற் 238/8
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/7
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/5
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/5
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/4
உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை – பதி 25/10
உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு – பதி 39/6
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் – பதி 51/2
உரும் எறி வரையின் களிறு நிலம் சேர – பதி 84/18
உரும் என முழங்கும் முரசின் – பதி 90/56
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது – பரி 7/2
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் – பரி 7/82
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என – பரி 8/33
உரும் உறழ் முரசின் தென்னவற்கு – கலி 104/79
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் – அகம் 61/6
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே – அகம் 68/7
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் – அகம் 145/9
உரும் உரறு கருவிய பெரு மழை தலைஇ – அகம் 158/1
உரும் இறைகொண்ட உயர் சிமை – அகம் 192/14
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை – அகம் 202/11
உரவு உரும் ஏறொடு மயங்கி – அகம் 222/14
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/5
உரும் இசை புணரி உடைதரும் – அகம் 310/16
தேம்புதி-கொல்லோ நெஞ்சே உரும் இசை – அகம் 322/6
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும் – புறம் 44/5
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து – புறம் 161/4
உரும் உரறு கருவிய மழை பொழிந்து ஆங்கே – புறம் 174/28
உரும் உரற்று அன்ன உட்குவரு முரசமொடு – புறம் 197/5
உரும் எறி மலையின் இரு நிலம் சேர – புறம் 373/21
TOP


உரும்பு (4)

உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி – பெரும் 447
உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து – மலை 550
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/4
உரும்பு இல் கூற்றத்து அன்ன நின் – பதி 26/13
TOP


உருமின் (19)

நரை உருமின் ஏறு அனையை – மது 63
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக – குறி 162
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/9
படு மழை உருமின் உரற்று குரல் – நற் 129/8
வெம் சின உருமின் உரறும் – நற் 353/10
தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே – நற் 371/9
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/2
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய – குறு 391/3
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/10
குன்று நிலை தளர்க்கும் உருமின் சீறி – பதி 63/10
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண் – கலி 113/27
படு மழை உருமின் முழங்கும் – அகம் 389/23
அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ – புறம் 58/7
கார் பெயல் உருமின் முழங்கல் ஆனாவே – புறம் 81/2
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப – புறம் 126/19
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் – புறம் 350/4
கார் எதிர் உருமின் உரறி கல்லென – புறம் 361/1
அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப – புறம் 366/3
TOP


உருமின (1)

இன் இசை உருமின முரலும் – குறு 200/6
TOP


உருமினம் (1)

உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப மலை மாலை – பரி 20/2
TOP


உருமினும் (1)

மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே – நற் 2/10
TOP


உருமு (9)

ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் – சிறு 80
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர் – நற் 104/10
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே – நற் 255/11
உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து – பதி 30/42
உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட – பரி 9/3
நீங்கும் பதத்தால் உருமு பெயர்த்தந்து – பரி 10/50
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி – கலி 45/5
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் – அகம் 92/11
வான மீமிசை உருமு நனி உரறும் – அகம் 318/2
TOP


உருமுப்படு (1)

உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும் – ஐங் 320/3
TOP


உருமும் (2)

உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா – பெரும் 42
உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும் – குறி 255
TOP


உருமொடு (4)

பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய – நற் 253/6
கார் நாள் உருமொடு கையற பிரிந்து என – ஐங் 441/2
இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ – அகம் 58/1
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 162/5
TOP


உருமோடு (2)

பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு/ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே – நற் 383/8,9
அரவு எறி உருமோடு ஒன்றி கால்வீழ்த்து – அகம் 182/9
TOP


உருவ (23)

உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர – திரு 241
உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன் – பொரு 130
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு – சிறு 251
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி – மது 366
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ – நெடு 113
உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் – நற் 192/4
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை – நற் 390/4
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி – குறு 255/2
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – பதி 19/6
உருவும் உருவ தீ ஒத்தி முகனும் – பரி 19/99
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
உருவ மாலை போல – கலி 103/26
உருவ பல் கொண்மூ குழீஇயவை போல – கலி 104/16
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13
உருவ குதிரை மழவர் ஓட்டிய – அகம் 1/2
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – அகம் 22/10
உருவ வல் வில் பற்றி அம்பு தெரிந்து – அகம் 82/11
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் – அகம் 137/8
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்று – அகம் 184/15
உருவ செந்தினை நீரொடு தூஉய் – அகம் 272/14
முருகு முரண் கொள்ளும் உருவ கண்ணியை – அகம் 288/4
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் – புறம் 21/4
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை – புறம் 399/31
TOP


உருவத்து (1)

பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து/என்னோ துவள் கண்டீ – பரி 6/63,64
TOP


உருவம் (4)

உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் – பரி 19/78
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ – கலி 1/5
வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார் – கலி 56/9
பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/6
TOP


உருவமும் (1)

நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள – பரி 4/31
TOP


உருவன் (1)

அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
TOP


உருவின் (43)

இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை – திரு 57
ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 83
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 230
வேறு பல் உருவின் குறும் பல் கூளியர் – திரு 282
தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின்/வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி – திரு 287,288
விளக்கு அழல் உருவின் விசி-உறு பச்சை – பொரு 5
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி – பொரு 47
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 108
நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் – பெரும் 402
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் – மது 422
செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின்/கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் – மது 432,433
பல் வேறு உருவின் காயும் பழனும் – மது 529
வேறு பல் உருவின் கடவுள் பேணி – குறி 6
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம் – குறி 103
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 105
பல் வேறு உருவின் பதாகை நீழல் – பட் 182
களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின்/வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் – மலை 36,37
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின்/மாயா இயற்கை பாவையின் – நற் 201/10,11
வேறு பல் உருவின் ஏர்தரும் மழையே – நற் 237/10
கூதிர் உருவின் கூற்றம் – குறு 197/4
வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி – குறு 240/3
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு – குறு 362/3
பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/2
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு – பரி 5/68
வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து – பரி 7/41
அருவி உருவின் ஆரமொடு அணிந்த நின் – பரி 13/11
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர் – பரி 15/13
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின்/துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை – கலி 59/3,4
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய் – அகம் 74/4
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் – அகம் 139/13
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே – அகம் 158/9
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை – அகம் 160/6
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி – அகம் 218/3
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க – அகம் 317/3
மை நிற உருவின் மணி கண் காக்கை – அகம் 327/15
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை – புறம் 3/1
பால் நிற உருவின் பனைக்கொடியோனும் – புறம் 58/14
நீல் நிற உருவின் நேமியோனும் என்று – புறம் 58/15
நிறம் கிளர் உருவின் பேஎய்_பெண்டிர் – புறம் 62/4
பருதி உருவின் பல் படை புரிசை – புறம் 224/7
TOP


உருவின (8)

சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய – நற் 86/6
மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே – ஐங் 431/3
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை – பரி 1/24
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை – பரி 3/32
மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் – கலி 101/5
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக – கலி 132/2
மழை உருவின தோல் பரப்பி – புறம் 16/2
விரவு உருவின கொடி நுடங்கும் – புறம் 38/3
TOP


உருவினர் (1)

மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 128
TOP


உருவினவை (1)

மண்-உறு மணி பாய் உருவினவை/எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை – பரி 1/62,63
TOP


உருவினை (1)

முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி – மது 724
TOP


உருவு (6)

பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 632
உருவு கண் எறிப்ப நோக்கல் ஆற்றலெனே – நற் 82/5
எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு/திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள – பரி 5/34,35
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப – அகம் 136/24
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை – அகம் 142/21
வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து – புறம் 271/5
TOP


உருவும் (2)

உருவும் உருவ தீ ஒத்தி முகனும் – பரி 19/99
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் – புறம் 6/8
TOP


உருவே (1)

முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் – கலி 104/12
TOP


உருவொடு (1)

இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் – கலி 93/19
TOP


உருவோடு (1)

பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை – புறம் 376/9
TOP


உருள் (12)

உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் – நற் 270/4
உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – பரி 5/81
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் – பரி 21/11
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த – பரி 21/50
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் – கலி 81/3
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
வள் உருள் நேமியான் வாய் வைத்த வளை போல – கலி 105/9
உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் – அகம் 19/4
உறுகண் மழவர் உருள் கீண்டிட்ட – அகம் 121/11
உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன் – புறம் 361/9
TOP


உருள்_இழாய் (1)

உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
TOP


உருள்பு (1)

ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு – பரி 2/46
TOP


உருள (2)

வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள/கடவுக காண்குவம் பாக மதவு நடை – அகம் 54/5,6
வடி மணி வாங்கு உருள/கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் – புறம் 377/25,26
TOP


உருளவும் (1)

திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும்/காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும் – புறம் 229/19,20
TOP


உருளி (2)

முழவின் அன்ன முழு மர உருளி/எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார் – பெரும் 47,48
வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட – பதி 27/11
TOP


உருளிய (2)

புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த – அகம் 251/13
ஒண் கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த – அகம் 281/11
TOP


உருளையொடு (1)

குறும் சாட்டு உருளையொடு கலப்பை சார்த்தி – பெரும் 188
TOP


உரை (63)

பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 145
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல – மது 236
பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும் – மது 513
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி – நெடு 154
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 93
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு – மலை 376
உள்ளி நொதுமலர் நேர்பு உரை தெள்ளிதின் – நற் 11/3
பொன் உரை கல்லின் நன் நிறம் பெறூஉம் – நற் 25/4
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து – நற் 36/7
இன்னா இன் உரை கேட்ட சில் நாள் – நற் 143/8
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின் – நற் 185/7
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் – நற் 236/6
உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/4
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் – குறு 29/1
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய் – குறு 29/1
தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே – குறு 155/7
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை – குறு 192/4
உண்டு உரை மாறிய மழலை நாவின் – பதி 15/25
உரை சான்றனவால் பெருமை நின் வென்றி – பதி 35/2
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/8
உரை சால் நன் கலம் வரைவு இல வீசி – பதி 54/8
உரை சால் வேள்வி முடித்த கேள்வி – பதி 64/4
உரை சிறை பறை எழ ஊர் ஒலித்தன்று – பரி 6/24
குன்றம் குமுறிய உரை/தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் – பரி 8/35,36
ஒல்லுவ சொல்லாது உரை வழுவ சொல்ல – பரி 12/65
புனல் என மூதூர் மலிந்தன்று அவர் உரை/உரையின் உயர்ந்தன்று கவின் – பரி 12/94,95
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை – பரி 18/9
உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும் – கலி 9/2
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ – கலி 48/17
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு – கலி 92/23
கண்டது எவன் மற்று உரை/நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் – கலி 93/4,5
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/27
மன்றம் பரந்தது உரை – கலி 102/39
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை – கலி 108/47
மாய பொதுவன் உரைத்த உரை எல்லாம் – கலி 112/21
கையது எவன் மற்று உரை/கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் – கலி 117/5,6
நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 144/10
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே – கலி 146/1
உரை கேட்பு-உழி எல்லாம் செல்வேன் புரை தீர்ந்தான் – கலி 146/30
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/21
இன்னா இன் உரை கேட்ட சான்றோர் – அகம் 55/13
நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என – அகம் 86/25
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/4
பொன் உரை கட்டளை கடுப்ப காண்வர – அகம் 178/11
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் – அகம் 303/10
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் – அகம் 352/14
கரை பொரு நீத்தம் உரை என கழறி – அகம் 398/11
உரை செல முரசு வௌவி – புறம் 26/7
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற – புறம் 57/3
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே – புறம் 62/9
மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால் – புறம் 71/12
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய – புறம் 127/9
உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக – புறம் 166/9
அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் – புறம் 211/6
நின் உரை செல்லும் ஆயின் மற்று – புறம் 254/6
உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர் – புறம் 303/6
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 320/18
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 329/9
உறந்தை அன்ன உரை சால் நன் கலம் – புறம் 352/10
இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை – புறம் 371/12
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/31
உரை செல அருளியோனே – புறம் 398/29
TOP


உரை-மதி (5)

இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர் – நற் 54/8
உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் – நற் 75/5
அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை – நற் 102/7
சொல்லியது உரை-மதி நீயே – ஐங் 478/4
உரை-மதி வாழியோ வலவ என தன் – அகம் 384/11
TOP


உரை-மின் (2)

நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை – நற் 376/9
முன் உற விரைந்த நீர் உரை-மின்/இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 397/4,5
TOP


உரை-மின்-மன்னோ (1)

வருவீர் ஆகுதல் உரை-மின்-மன்னோ/உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு – அகம் 387/3,4
TOP


உரைக்க (1)

அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/7
TOP


உரைக்கல் (1)

உரைக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்மென – நற் 109/5
TOP


உரைக்கல்லாதவர் (1)

சொல்லுதல்-உற்று உரைக்கல்லாதவர் போல – கலி 61/4
TOP


உரைக்கல்லான் (1)

நோய் உரைக்கல்லான் பெயரும்-மன் பல் நாளும் – கலி 37/5
TOP


உரைக்குநர் (1)

தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே – குறு 310/7
TOP


உரைக்கும் (5)

உடம்பின் உரைக்கும் உரையா நாவின் – முல் 65
வேலன் உரைக்கும் என்ப ஆகலின் – நற் 273/5
பிரிந்த-கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/24
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப – கலி 46/19
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின் – கலி 142/21
TOP


உரைக்கும்-கால் (1)

உரு கெழு தோற்றம் உரைக்கும்-கால் நாளும் – பரி 11/59
TOP


உரைக்கோ (3)

யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல் – நற் 211/1
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே பல் நாள் – நற் 396/9
என் என உரைக்கோ யானே துன்னிய – அகம் 358/11
TOP


உரைசெய் (1)

நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய் – பரி 8/73
TOP


உரைசெய்வோரும் (1)

ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும்/இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம் – பரி 19/52,53
TOP


உரைத்த (5)

மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 172
உரைத்த தோழி உண்கண் நீரே – நற் 263/10
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் – பரி 15/4
மாய பொதுவன் உரைத்த உரை எல்லாம் – கலி 112/21
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு – அகம் 102/3
TOP


உரைத்தது (1)

தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது/நோயோ தோழி நின் வயினானே – குறு 36/5,6
TOP


உரைத்ததை (6)

பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை/மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/8,9
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை/மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் – கலி 35/12,13
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை/நிலன் நாவில் திரிதரூஉம் நீள் மாட கூடலார் – கலி 35/16,17
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை/என ஆங்கு – கலி 35/20,21
அனையவை உளையவும் யான் நினக்கு உரைத்ததை/இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே_இழாய் – கலி 59/23,24
ஒவ்வா என்று உணராய் நீ ஒரு நிலையே உரைத்ததை/ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு – கலி 76/9,10
TOP


உரைத்தல் (7)

உரைத்தல் உய்ந்தனனே தோழி சாரல் – நற் 17/9
உயர் மலை நாடற்கு உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/5
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/7
நினக்கும் உரைத்தல் நாணுவல் இவட்கே – நற் 326/5
உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை – நற் 332/5
இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது – பரி 1/35
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் – கலி 37/9
TOP


உரைத்தலின் (2)

கழனி நாரை உரைத்தலின் செந்நெல் – நற் 180/2
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
TOP


உரைத்தற்கு (1)

காண்-மதி பாண நீ உரைத்தற்கு உரியை – ஐங் 140/1
TOP


உரைத்தன்றி (1)

ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை – புறம் 395/29
TOP


உரைத்தனம் (1)

உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை – நற் 88/3
TOP


உரைத்தனரே (3)

பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும் களிறு எனவும் உரைத்தனரே/இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால் – கலி 11/9,10
மென் சிறகரால் ஆற்றும் புறவு எனவும் உரைத்தனரே/கல் மிசை வேய் வாட கனை கதிர் தெறுதலான் – கலி 11/13,14
தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே/என ஆங்கு – கலி 11/17,18
TOP


உரைத்தனன் (2)

எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும் – நற் 206/6
அனைத்து உரைத்தனன் யான் ஆக – புறம் 136/22
TOP


உரைத்தனென் (2)

யான் தனக்கு உரைத்தனென் ஆக – குறு 265/7
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – ஐங் 280/5
TOP


உரைத்தார்க்கு (1)

இன்மை உரைத்தார்க்கு அது நிறைக்கல் ஆற்றா-கால் – கலி 43/26
TOP


உரைத்தாள் (1)

என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் – கலி 39/22
TOP


உரைத்தி (1)

நீ உரைத்தி வையை நதி – பரி 11/92
TOP


உரைத்திசின் (9)

ஒன்று தெரிந்து உரைத்திசின் நெஞ்சே புன் கால் – நற் 103/1
காதலள் என்னுமோ உரைத்திசின் தோழி – நற் 176/4
எம்மை உய்த்தியோ உரைத்திசின் நெஞ்சே – குறு 63/4
உரைத்திசின் தோழி அது புரைத்தோ அன்றே – குறு 302/1
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை – அகம் 191/13
நும் ஒப்பதுவோ உரைத்திசின் எமக்கே – அகம் 200/14
எவன்-கொல் பாண உரைத்திசின் சிறிது என – அகம் 314/14
என்னோ பெரும உரைத்திசின் எமக்கே – புறம் 167/12
உரைத்திசின் பெரும நன்றும் – புறம் 366/12
TOP


உரைத்தீயின் (1)

யாயும் அறிய உரைத்தீயின் யான் உற்ற – கலி 111/23
TOP


உரைத்தீவார் (1)

என்னை நீ செய்யினும் உரைத்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/14
TOP


உரைத்து (14)

நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து/குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி – திரு 228,229
படுக தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என – நற் 277/2
நின்னுள் நோய் நீ உரைத்து அலமரல் எல்லா நாம் – கலி 34/21
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து/தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/9,10
வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து/மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த – கலி 89/9,10
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் – கலி 111/22
உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல் – கலி 113/3
நாணாது சென்று நடுங்க உரைத்து ஆங்கு – கலி 115/2
தெள்ளியேம் என்று உரைத்து தேராது ஒரு நிலையே – கலி 142/29
பாடுவேன் என் நோய் உரைத்து/புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன் – கலி 144/50,51
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை – கலி 146/2
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/10
செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என – அகம் 299/10
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல் – அகம் 332/11
TOP


உரைத்தும் (2)

கள்ளினும் மகிழ்செயும் என உரைத்தும் அமையார் என் – கலி 4/14
மற புலி உரைத்தும் மதியம் காட்டியும் – புறம் 160/22
TOP


உரைத்தேம் (1)

மாயோய் நின்-வயின் பரந்தவை உரைத்தேம்/மாயா வாய்மொழி உரைதர வலந்து – பரி 3/10,11
TOP


உரைத்தை (3)

தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/17
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/21
TOP


உரைத்தோரும் (1)

நமக்கு உரைத்தோரும் தாமே – குறு 135/3
TOP


உரைத்தோனே (1)

நன்றே போலும் என்று உரைத்தோனே – குறு 389/5
TOP


உரைதர (2)

மாயா வாய்மொழி உரைதர வலந்து – பரி 3/11
உரைதர வந்தன்று வையை நீர் வையை – பரி 12/32
TOP


உரைப்ப (7)

உயவினென் சென்று யான் உள் நோய் உரைப்ப/மறுமொழி பெயர்த்தல் ஆற்றாள் நறு மலர் – நற் 106/5,6
அடைதரும்-தோறும் அருமை தனக்கு உரைப்ப/நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/6,7
சான்றோர் உரைப்ப தெளிகுவர்-கொல் என – பதி 73/18
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு – கலி 144/24
உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ – அகம் 25/8
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே – அகம் 144/19
நின் ஒன்று உரைப்ப கேள்-மதி – புறம் 366/7
TOP


உரைப்பதால் (1)

மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால்/என ஆங்கு – கலி 48/19,20
TOP


உரைப்பரால் (1)

உண்டு என உரைப்பரால் உணர்ந்திசினோரே – புறம் 365/11
TOP


உரைப்பல் (2)

மனையோட்கு உரைப்பல் என்றலின் முனை ஊர் – நற் 100/7
எய்யாய் ஆயினும் உரைப்பல் தோழி – அகம் 28/2
TOP


உரைப்பலோ (1)

அறியாற்கு உரைப்பலோ யானே எய்த்த இ – குறு 318/5
TOP


உரைப்பவும் (2)

யான் சென்று உரைப்பவும் தேறார் பிறரும் – பதி 73/17
எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன் – அகம் 203/5
TOP


உரைப்பன (1)

தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும் – கலி 75/8
TOP


உரைப்பனை (1)

உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று – கலி 144/13
TOP


உரைப்பின் (3)

யான் உற்ற எவ்வம் உரைப்பின் பலர் துயிற்றும் – கலி 146/36
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின்/கதிர்கள் மழுங்கி மதியும் அதிர்வது போல் – கலி 146/39,40
எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் செய்பொருள் – அகம் 333/6
TOP


உரைப்பு (1)

எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன் – அகம் 203/5
TOP


உரைப்பேன் (1)

யாங்கு உரைப்பேன் என வருந்துவல் யானே – பதி 73/20
TOP


உரைப்போர் (1)

உள்ளுநர் உரைப்போர் உரையொடு சிறந்தன்று – பரி 2/35
TOP


உரைமோ (4)

உடலினேன் அல்லேன் பொய்யாது உரைமோ/யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/1,2
புலக்குவேம் அல்லேம் பொய்யாது உரைமோ/நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி – ஐங் 80/1,2
இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என – அகம் 34/15
என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே ஒன்னார் – அகம் 181/3
TOP


உரையல் (4)

இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/2
ஏடா குறை-உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை – கலி 90/27
கனவின் தலையிட்டு உரையல் சினைஇ யான் – கலி 92/57
உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம் – அகம் 226/1
TOP


உரையன் (1)

நிரையொடு வந்த உரையன் ஆகி – புறம் 260/19
TOP


உரையா (2)

உடம்பின் உரைக்கும் உரையா நாவின் – முல் 65
முன்னம் காட்டி முகத்தின் உரையா/ஓவ செய்தியின் ஒன்று நினைந்து ஒற்றி – அகம் 5/19,20
TOP


உரையா-கால் (3)

இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால்/கனற்றி நீ செய்வது கடிந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/9,10
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா-கால்/என்னை நீ செய்யினும் உரைத்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/13,14
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால்/என ஆங்கு – கலி 73/17,18
TOP


உரையாடுவலே (1)

ஒல்லேன் போல உரையாடுவலே – நற் 134/10
TOP


உரையாதி (1)

ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21
TOP


உரையாது (1)

வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் – கலி 88/6
TOP


உரையாம் (1)

உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/4
TOP


உரையாமை (1)

என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி 77/15
TOP


உரையாய் (3)

உரையாய் வாழி தோழி இரும் கழி – நற் 123/1
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண – நற் 291/6
TOP


உரையாயாய் (1)

எனக்கு நீ உரையாயாய் ஆயினை நினக்கு யான் – நற் 128/3
TOP


உரையார் (1)

நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று – குறு 266/1
TOP


உரையாரேல் (1)

வழங்கல் அறிவார் உரையாரேல் எம்மை – கலி 112/13
TOP


உரையின் (1)

உரையின் உயர்ந்தன்று கவின் – பரி 12/95
TOP


உரையும் (3)

உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ – மது 616
கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும்/படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும் – பரி 2/61,62
உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே – புறம் 27/5
TOP