உ முதல் சொற்கள் பகுதி – 2, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உடை-மதி 1
உடை_கண் 1
உடைக்கும் 3
உடைக 1
உடைத்த 4
உடைத்ததை 1
உடைத்தலின் 1
உடைத்தலோ 1
உடைத்தன்று 1
உடைத்தால் 1
உடைத்து 30
உடைத்தே 32
உடைத்தோ 3
உடைத்தோய் 1
உடைதரும் 6
உடைந்த 12
உடைந்தன்று 1
உடைந்தனன் 1
உடைந்து 5
உடைப்பின் 1
உடைபு 1
உடைமை 5
உடைமையம் 1
உடைமையால் 1
உடைமையின் 9
உடைமையும் 5
உடைய 38
உடையது 1
உடையதை 1
உடையம் 4
உடையமோ 3
உடையர் 10
உடையரோ 3
உடையவ்வே 1
உடையவர் 1
உடையவன் 1
உடையவால் 2
உடையவை 2
உடையள் 9
உடையள்-கொல் 1
உடையளோ 1
உடையன் 12
உடையன்-மன்னே 1
உடையார் 3
உடையார்க்கு 2
உடையாள 1
உடையாளர் 3
உடையாளன் 2
உடையான் 1
உடையின் 1
உடையீர்க்கே 1
உடையீரும் 1
உடையீரே 1
உடையும் 7
உடையூ 1
உடையூஉ 1
உடையென்-மன் 1
உடையேம் 3
உடையேன் 10
உடையேன்-கொல்லோ 1
உடையேன்-மன் 1
உடையேன்-மன்னே 2
உடையேனே 1
உடையை 9
உடையையால் 1
உடையையும் 1
உடையையோ 5
உடையோய் 2
உடையோயே 1
உடையோர் 12
உடையோர்க்கு 3
உடையோர்க்கே 2
உடையோரே 1
உடையோன் 1
உடையோனே 1
உடைவதன்-தலையும் 1
உண் 40
உண்-மதி 1
உண்-மார் 3
உண்-மின் 1
உண்க 5
உண்கட்கும் 1
உண்கண் 137
உண்கண்ணாய் 1
உண்கண்ணார் 2
உண்கண்ணும் 2
உண்கணாய் 1
உண்கணார் 1
உண்கணும் 6
உண்கு 6
உண்கும் 3
உண்குவம் 2
உண்குவை 1
உண்கோ 1
உண்ட 50
உண்டதன் 1
உண்டல் 2
உண்டலின் 2
உண்டலும் 2
உண்டற்கு 2
உண்டன 1
உண்டனம் 1
உண்டனள்-கொல்லோ 1
உண்டனன்-கொல் 1
உண்டனிர் 1
உண்டனை 2
உண்டாகிய 1
உண்டாகும் 3
உண்டாதல் 1
உண்டாம் 1
உண்டாம்-கொல் 1
உண்டாமோ 1
உண்டாயின் 1
உண்டார் 4
உண்டால் 2
உண்டான் 1
உண்டானை 1
உண்டி 10
உண்டிகை 1
உண்டியர் 1
உண்டியேன் 1
உண்டீத்தை 1
உண்டு 109
உண்டு-கொல் 2
உண்டு-கொல்லோ 1
உண்டு-மன் 1
உண்டும் 4
உண்டே 6
உண்டேல் 3
உண்டோ 32
உண்டோர் 1
உண்டோரே 1
உண்ண 3
உண்ணலும் 1
உண்ணவும் 1
உண்ணா 16
உண்ணாது 11
உண்ணாதும் 1
உண்ணாதோளே 1
உண்ணாமையின் 2
உண்ணாய் 1
உண்ணார் 3
உண்ணாள் 7
உண்ணான் 3
உண்ணிய 1
உண்ணு 3
உண்ணுநர் 3
உண்ணும் 34
உண்ணும்-மன்னே 2
உண்ணுமோ 1
உண்ணுவ 1
உண்ணூஉ 1
உண்ணேன் 1
உண்துறை 15
உண்துறை_அணங்கு 1
உண்ப 1
உண்பது 3
உண்பர் 1
உண்பவர் 2
உண்பவள் 1
உண்பவோ 1
உண்பார் 1
உண்போர் 1
உண்போன் 1
உண்ம் 2
உண்மரும் 1
உண்மை 7
உண்மையானே 1
உண்மையின் 5
உண்மையும் 7
உண்மையோ 3
உண்மோ 1
உண 32

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

உடை-மதி (1)

உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என – அகம் 123/8
TOP


உடை_கண் (1)

உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட – அகம் 399/7
TOP


உடைக்கும் (3)

கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் – மலை 341
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும்/தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் – நற் 280/7,8
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு – ஐங் 113/2
TOP


உடைக (1)

ஆரியர் படையின் உடைக என் – அகம் 336/22
TOP


உடைத்த (4)

குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய் கூடல் – பரி 8/29
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த/வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் – அகம் 21/21,22
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/8
பார் உடைத்த குண்டு அகழி – புறம் 14/5
TOP


உடைத்ததை (1)

வரை சிறை உடைத்ததை வையை வையை – பரி 6/22
TOP


உடைத்தலின் (1)

குழூஉ களிற்று குறும்பு உடைத்தலின்/பரூஉ பிணிய தொடி கழிந்தனவே – புறம் 97/9,10
TOP


உடைத்தலோ (1)

செறி வளை உடைத்தலோ இலனே உரிதினின் – அகம் 186/17
TOP


உடைத்தன்று (1)

திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் – பரி 6/23
TOP


உடைத்தால் (1)

நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக – அகம் 180/1
TOP


உடைத்து (30)

நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே – நற் 223/9
உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன – நற் 231/6
தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என – நற் 267/7
பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் பெறினே – குறு 136/5
கூழை நெய்தலும் உடைத்து இவண் – குறு 227/3
வளை உடைத்து அனையது ஆகி பலர் தொழ – குறு 307/1
கண்டிசின் பாண பண்பு உடைத்து அம்ம – குறு 359/1
புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே – குறு 386/6
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – ஐங் 358/4
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து/சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் – பதி 22/12,13
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் – பதி 28/1
அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து/கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/15,16
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து/மலை ஆற்றுப்படுத்த மூ_இரு கயந்தலை – பரி 5/9,10
விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என – பரி 6/21
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து/சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு – பரி 13/13,14
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து/பாடல் சான்று பல் புகழ் முற்றிய – பரி 17/21,22
பசும் பூண் சேஎய் நின் குன்றம் நன்கு உடைத்து/கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/53,54
கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி – கலி 4/22
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர – கலி 24/5
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/2
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் – கலி 97/9
சாயினும் ஏஎர் உடைத்து – கலி 112/25
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் – கலி 139/21
அருப்பம் உடைத்து என்னுள் எவ்வம் பொருத்தி – கலி 146/48
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு – அகம் 52/9
கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என – புறம் 38/15
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/16
TOP


உடைத்தே (32)

இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள – நற் 23/3
எம்மனோரில் செம்மலும் உடைத்தே – நற் 45/11
மா மலை நாட மருட்கை உடைத்தே/செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/7,8
நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே/இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த – நற் 183/8,9
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும் – நற் 231/5
இன்பமும் துன்பமும் உடைத்தே/தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/9,10
தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே – நற் 331/12
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே – குறு 122/4
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே/யாமை பார்ப்பின் அன்ன – குறு 152/3,4
கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே வானமும் – குறு 310/2
இனிதால் அம்ம பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 402/4
மணி நிற உருவின தோகையும் உடைத்தே – ஐங் 431/3
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/3
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே – ஐங் 433/3
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/3
பொலன் அணி கொன்றையும் பிடவமும் உடைத்தே – ஐங் 435/3
கொன்றையொடு மலர்ந்த குருந்தும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 436/3
வாலிய மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே – ஐங் 437/3
இன்புற தகுந பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 438/3
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/3
ஒண் சுடர் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே – ஐங் 440/3
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே – கலி 122/24
குறு நெடும் துணைய குன்றமும் உடைத்தே – அகம் 99/14
மலைத்தனை என்பது நாணு_தகவு உடைத்தே – புறம் 36/13
நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 47/11
உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே/ஒன்றே சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே – புறம் 109/3,4
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண்பெரும்கானம் – புறம் 156/2
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 156/6
நினைக்கும்-காலை மருட்கை உடைத்தே/எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் – புறம் 217/1,2
அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு – புறம் 217/3
மறவன் வேலோ பெருந்தகை உடைத்தே/இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை – புறம் 332/2,3
TOP


உடைத்தோ (3)

நெடுவேட்கு ஏதம் உடைத்தோ/தொடியோய் கூறு-மதி வினவுவல் யானே – நற் 173/9,10
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/4
அன்பு இல் மாலையும் உடைத்தோ/அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 476/4,5
TOP


உடைத்தோய் (1)

அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/103
TOP


உடைதரும் (6)

உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/4
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு – குறு 381/6
நுண் மணல் அடைகரை உடைதரும்/தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/41,42
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/9
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும்/மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி – அகம் 200/8,9
உரும் இசை புணரி உடைதரும்/பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/16,17
TOP


உடைந்த (12)

முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென – மலை 432
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை – நற் 87/6
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
சிறை பனி உடைந்த சே அரி மழை கண் – குறு 86/1
வையை உடைந்த மடை அடைத்த-கண்ணும் – பரி 6/82
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி – கலி 78/3
பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற – அகம் 34/9
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/7
நளி முகை உடைந்த நறும் கார் அடுக்கத்து – அகம் 238/15
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/13
வேய் கண் உடைந்த சிமைய – அகம் 399/17
TOP


உடைந்தன்று (1)

முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28
TOP


உடைந்தனன் (1)

மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4
TOP


உடைந்து (5)

வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து/திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை – சிறு 72,73
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் – மலை 519
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து/உளெனே வாழி தோழி வளை நீர் – நற் 199/4,5
உருகுவான் போலும் உடைந்து/தெருவின்-கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ – கலி 60/11,12
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/6
TOP


உடைப்பின் (1)

பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின்/மயங்கு மழை துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் – அகம் 166/2,3
TOP


உடைபு (1)

உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/9
TOP


உடைமை (5)

அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை/தெறல் கடுமையொடு பிறவும் இ உலகத்து – பதி 22/2,3
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன் – அகம் 286/11
உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளேம் – புறம் 197/16
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை – புறம் 199/6
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை/அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/6,7
TOP


உடைமையம் (1)

நனி நாண் உடைமையம் மன்ற – ஐங் 266/3
TOP


உடைமையால் (1)

உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/14
TOP


உடைமையின் (9)

நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது – நற் 88/7
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி – நற் 223/2
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/4
மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது – குறு 324/5
ஈரம் உடைமையின் நீர் ஓர் அனையை – பதி 90/14
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி – அகம் 160/10
நாண் உடைமையின் நீங்கி சேய் நாட்டு – அகம் 187/3
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி – புறம் 381/7
TOP


உடைமையும் (5)

இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும் – சிறு 208
அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும்/வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும் – சிறு 216,217
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் – குறி 30
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும்/வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது – குறி 30,31
நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும்/பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் – நற் 160/1,2
TOP


உடைய (38)

சீர் உடைய விழு சிறப்பின் – மது 134
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள் – மலை 195
வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி – மலை 215
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய/முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு – மலை 222,223
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய/பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை-தொறும் – மலை 378,379
பழங்கண் மாமையும் உடைய தழங்கு குரல் – நற் 93/10
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி – நற் 239/10
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/4
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு – ஐங் 449/1
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய/வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/1,2
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி – பதி 17/4
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய/தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே – பதி 42/22,23
செயிர் உடைய அரவு எறிந்து – பதி 51/26
போரால் வறும் கைக்கு புரந்தரன் உடைய/அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/56,57
இனை நலம் உடைய கானம் சென்றோர் – கலி 11/19
பலவே யாமம் பையுளும் உடைய/சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில் – கலி 137/3,4
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய/காப்பும் பூண்டிசின் கடையும் போகலை – அகம் 7/4,5
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி – அகம் 112/3
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை – அகம் 139/10
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் – அகம் 152/10
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய/பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் – அகம் 185/7,8
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய/இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/3,4
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து – புறம் 11/8
ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின் – புறம் 11/12
சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே – புறம் 11/13
காப்பு உடைய எழு முருக்கி – புறம் 14/2
காப்பு உடைய கயம் படியினை – புறம் 15/10
பீடு உடைய எறுழ் முன்பின் – புறம் 17/16
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு – புறம் 24/5
நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என – புறம் 55/10
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/4
ஒன்று நன்கு உடைய பிறர் குன்றம் என்றும் – புறம் 156/1
தொடி உடைய தோள் மணந்தனன் – புறம் 239/1
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு – புறம் 239/18
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய/மன்றில் பாயும் வன்_புலத்ததுவே – புறம் 322/5,6
இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய/கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/6,7
TOP


உடையது (1)

எழில் மிக உடையது ஈங்கு அணிப்படூஉம் – குறு 247/1
TOP


உடையதை (1)

உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்-வயின் – கலி 17/3
TOP


உடையம் (4)

மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி – குறி 97
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/3
நாம் நகை உடையம் நெஞ்சே கடும் தெறல் – அகம் 121/1
படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று – புறம் 72/5
TOP


உடையமோ (3)

ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப – நற் 131/3
முற்றையும் உடையமோ மற்றே பிற்றை – நற் 374/5
உழுவது உடையமோ யாம் – கலி 64/10
TOP


உடையர் (10)

ஆர்வம் உடையர் ஆகி – நற் 94/8
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர் – நற் 130/6
நசை பெரிது உடையர் நல்கலும் நல்குவர் – குறு 37/1
நசை நன்கு உடையர் தோழி ஞெரேரென – குறு 213/1
புலப்பார் உடையர் தவறு – கலி 87/8
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் – அகம் 267/14
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல் – அகம் 335/2
விருந்தின் புன்கண் நோவு உடையர்/கேட்டனை ஆயின் நீ வேட்டது செய்ம்மே – புறம் 46/7,8
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
TOP


உடையரோ (3)

கூறின்றும் உடையரோ மற்றே வேறுபட்டு – நற் 274/7
புல்லல் ஓம்பு என்றது உடையரோ மெல்ல – கலி 112/19
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் – அகம் 310/9
TOP


உடையவ்வே (1)

தோளே தோழி தவறு உடையவ்வே – அகம் 267/17
TOP


உடையவர் (1)

கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல் – கலி 82/34
TOP


உடையவன் (1)

காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/10
TOP


உடையவால் (2)

குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
கரும்பு உடை தோளும் உடையவால் அணங்கே – நற் 39/11
TOP


உடையவை (2)

பொன் ஒக்கும் உடையவை/புள்ளின் கொடியவை புரி வளையினவை – பரி 1/59,60
புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை/கடவுள் பேணேம் என்னா ஆங்கு – புறம் 106/2,3
TOP


உடையள் (9)

கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே – நற் 150/11
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே – நற் 341/6
பெருமை உடையள் என்பது – நற் 399/9
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள்/உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும் – குறு 81/4,5
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு – குறு 115/2
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும் – ஐங் 205/2
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/6
TOP


உடையள்-கொல் (1)

மன்றலும் உடையள்-கொல் தோழி யாயே – ஐங் 253/4
TOP


உடையளோ (1)

அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 57/4
TOP


உடையன் (12)

நகை நன்கு உடையன் பாண நும் பெருமகன் – நற் 150/1
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன்/பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – குறு 143/1,2
அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/22
நீரினும் சாயல் உடையன் நயந்தோர்க்கு – கலி 42/20
புரப்பான் போல்வது ஓர் மதுகையும் உடையன்/வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்று அறிந்தான் போல் – கலி 47/2,3
நல்லார்-கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன்/இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க – கலி 47/4,5
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன்/அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை – கலி 47/6,7
கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன் – கலி 61/27
குடி நன் உடையன் கூடுநர் பிரியலன் – அகம் 352/8
துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன்/வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ – அகம் 380/11,12
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன்/ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 152/9,10
உடையன் ஆயின் உண்ணவும் வல்லன் – புறம் 315/1
TOP


உடையன்-மன்னே (1)

நலம் புனை உதவியும் உடையன்-மன்னே/அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல – அகம் 195/10,11
TOP


உடையார் (3)

கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார்/மென் தோள் மேல் அல்கி நல்கலும் இன்று – பரி 9/31,32
நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம் – கலி 22/6
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
TOP


உடையார்க்கு (2)

அறை போகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு – கலி 67/21
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு – கலி 77/24
TOP


உடையாள (1)

பாடுநர்க்கு இருந்த பீடு உடையாள/தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி – புறம் 369/18,19
TOP


உடையாளர் (3)

பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல் – கலி 34/5
உரன் உடையாளர் கேண்மையொடு – புறம் 190/11
ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர்/நெடு நீர் பொய்கை பிறழிய வாளை – புறம் 287/7,8
TOP


உடையாளன் (2)

அறிந்தோன் மன்ற அறிவு உடையாளன்/இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/10,11
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி – புறம் 295/6
TOP


உடையான் (1)

இறையே தவறு உடையான் – கலி 56/34
TOP


உடையின் (1)

சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/4
TOP


உடையீர்க்கே (1)

செப்புவல் வாழியோ துணை உடையீர்க்கே/நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த – அகம் 217/15,16
TOP


உடையீரும் (1)

பெண்டிரும் பிணி உடையீரும் பேணி – புறம் 9/2
TOP


உடையீரே (1)

வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/19
TOP


உடையும் (7)

உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் – நற் 75/5
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
உடையும் ஒலியலும் செய்யை மற்று ஆங்கே – பரி 19/97
உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18
நைந்து கரை பறைந்த என் உடையும் நோக்கி – புறம் 376/11
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும் – புறம் 377/18
TOP


உடையூ (1)

புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/6
TOP


உடையூஉ (1)

கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
TOP


உடையென்-மன் (1)

செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன்/கல்லா யானை கடி புனல் கற்று என – அகம் 376/1,2
TOP


உடையேம் (3)

நிறை ஆற்றா நெஞ்சு உடையேம் – கலி 90/29
எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார் – புறம் 112/2
அன்னோனை உடையேம் என்ப இனி வறட்கு – புறம் 384/19
TOP


உடையேன் (10)

கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 142
சினவல் ஓம்பு-மதி வினவுவது உடையேன்/பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு – குறு 362/2,3
சொல்லுவது உடையேன் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 8/8
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
தேறு நீர் உடையேன் யான் தெருமந்து ஈங்கு ஒழிவலோ – கலி 20/14
யானே தவறு உடையேன் – கலி 84/41
நிறை உடையேன் ஆகுவேன் மன்ற மறையின் என் – கலி 143/14
யாண்டும் உடையேன் இசை – கலி 143/47
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன்/மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ – அகம் 110/11,12
கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன்/ஆர் புனை தெரியல் நின் முன்னோர் எல்லாம் – புறம் 43/12,13
TOP


உடையேன்-கொல்லோ (1)

நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ/வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம் – குறு 230/4,5
TOP


உடையேன்-மன் (1)

நாடும்-கால் நினைப்பது ஒன்று உடையேன்-மன் அதுவும் தான் – கலி 16/4
TOP


உடையேன்-மன்னே (2)

ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும் – நற் 184/1
ஒருவனை உடையேன்-மன்னே யானே – புறம் 383/24
TOP


உடையேனே (1)

யானே தோழி தவறு உடையேனே – அகம் 72/22
TOP


உடையை (9)

அது நீ அறியின் அன்பு-மார் உடையை/நொதுமல் நெஞ்சம் கொள்ளாது என் குறை – நற் 54/6,7
சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின் – நற் 196/4
நன் நலம் நய வரவு உடையை/என் நோற்றனையோ மாவின் தளிரே – ஐங் 365/4,5
உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே – பரி 4/51
அலவலை உடையை என்றி தோழீ – கலி 122/6
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை/அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல் – அகம் 7/2,3
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின் – அகம் 333/3
உடையை ஆகி இல்லோர் கையற – புறம் 55/18
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே – புறம் 176/8
TOP


உடையையால் (1)

நன்று பெரிது உடையையால் நீயே – பதி 37/12
TOP


உடையையும் (1)

நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்-வயின் – அகம் 72/20
TOP


உடையையோ (5)

காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
இன் துணை பிரிந்தாரை உடையையோ நீ – கலி 129/15
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/19
மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு – அகம் 238/11
வண்மையும் உடையையோ ஞாயிறு – புறம் 374/17
TOP


உடையோய் (2)

அருளல் வேண்டும் அன்பு உடையோய் என – நற் 342/5
வலியும் தெறலும் அளியும் உடையோய்/நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயர்த்தும் நின் – புறம் 2/8,9
TOP


உடையோயே (1)

சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே/இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து – பரி 14/26,27
TOP


உடையோர் (12)

உடையோர் பான்மையின் பெரும் கைதூவா – நற் 90/2
மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் – நற் 150/5
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/3
மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/72
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – அகம் 185/4
உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே – புறம் 27/5
புலவர் பாடும் புகழ் உடையோர் விசும்பின் – புறம் 27/7
உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும் – புறம் 38/14
உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி – புறம் 54/2
ஆற்றல் உடையோர் ஆற்றல் போற்றாது என் – புறம் 73/5
நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு – புறம் 197/17
அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என – புறம் 206/8
TOP


உடையோர்க்கு (3)

தெய்வமும் யாவதும் தவம் உடையோர்க்கு என – பதி 74/26
செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல் என – அகம் 174/3
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது – புறம் 50/14
TOP


உடையோர்க்கே (2)

மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 37/18
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 341/13
TOP


உடையோரே (1)

காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே – புறம் 52/17
TOP


உடையோன் (1)

நின் ஒன்று கூறுவது உடையோன் என் எனின் – புறம் 57/4
TOP


உடையோனே (1)

தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே – புறம் 311/7
TOP


உடைவதன்-தலையும் (1)

இணர் உறுபு உடைவதன்-தலையும் புணர் வினை – நற் 118/6
TOP


உண் (40)

தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு – மது 655
தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் – பட் 58
தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா – நற் 25/9
உண் என்று ஓக்குபு பிழைப்ப தெண் நீர் – நற் 110/4
தினை உண் கேழல் இரிய புனவன் – நற் 119/1
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை – நற் 281/1
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த – நற் 342/8
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/2
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/6
ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க – குறு 399/1
தாது உண் வண்டினும் பலரே – ஐங் 67/4
தாது உண் பறவை வந்து எம் – ஐங் 82/3
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் – ஐங் 93/4
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும் – ஐங் 184/2
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் – ஐங் 226/3
நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – பரி 9/63
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில்_வாழ்நர் – பரி 30/6
ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது – கலி 13/7
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்-கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1
தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் – கலி 56/16
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/11
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து – அகம் 96/1
நீல் உண் பச்சை நிறம் மறைத்து அடைச்சிய – அகம் 217/7
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டி – அகம் 219/7
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப – அகம் 291/11
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப – அகம் 317/7
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/11
உண் நீர் இன்மையின் ஒல்குவன தளர – அகம் 353/14
உண் குளகு மறுத்த உயக்கத்து அன்ன – அகம் 392/3
இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என – புறம் 21/8
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் – புறம் 54/11
உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும் – புறம் 204/9
மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன – புறம் 277/1
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் – புறம் 306/2
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப – புறம் 364/6
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண்/மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை – புறம் 398/23,24
TOP


உண்-மதி (1)

இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் – புறம் 290/1
TOP


உண்-மார் (3)

இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி – புறம் 46/3
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார்/மரை ஆன் கறந்த நுரை கொள் தீம் பால் – புறம் 168/7,8
வில் உழுது உண்-மார் நாப்பண் ஒல்லென – புறம் 170/4
TOP


உண்-மின் (1)

உண்-மின் கள்ளே அடு-மின் சோறே – பதி 18/1
TOP


உண்க (5)

பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க என – பொரு 156
அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – நற் 65/1
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி – குறு 201/1
உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/6
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என – புறம் 399/21
TOP


உண்கட்கும் (1)

இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/21
TOP


உண்கண் (137)

அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 215
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 23
பூ போல் உண்கண் பெயர்ப்ப நோக்கி – நற் 20/6
குவளை உண்கண் மகிழ் மட நோக்கே – நற் 77/12
நெய்தல் உண்கண் பைதல் கூர – நற் 113/7
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/3
பனி வார் உண்கண் பைதல கலுழ – நற் 162/5
எழுது எழில் உண்கண் பாவை – நற் 177/9
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண்/மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் – நற் 184/6,7
குவளை உண்கண் இவள் ஈண்டு ஒழிய – நற் 205/6
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/9
பல் இதழ் உண்கண் கலுழ – நற் 241/11
உரைத்த தோழி உண்கண் நீரே – நற் 263/10
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/8
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண்/உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள்-வயின் நெஞ்சம் – நற் 284/2,3
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/3
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/7
உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி – நற் 357/8
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/11
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே – குறு 5/5
நன்று-மன் வாழி தோழி உண்கண்/நீரொடு ஒராங்கு தணப்ப – குறு 38/4,5
பூ போல் உண்கண் பொன் போல் மேனி – குறு 101/4
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும – குறு 167/3
பொரு கயல் முரணிய உண்கண்/தெரி தீம் கிளவி தெருமரல் உயவே – குறு 250/5,6
மாறு கொண்டு அன்ன உண்கண்/நாறு இரும் கூந்தல் கொடிச்சி தோளே – குறு 272/7,8
குவளை உண்கண் கலுழ – குறு 339/6
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண்/பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் – குறு 357/1,2
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய – குறு 377/1
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர் – குறு 398/3
பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/4
உண்கண் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 21/4
கயல் என கருதிய உண்கண்/பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – ஐங் 36/4,5
நயந்தோர் உண்கண் பசந்து பனி மல்க – ஐங் 37/2
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 69/4
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல் – ஐங் 72/3
பூ போல் உண்கண் மரீஇய – ஐங் 101/4
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/3
உண்கண் வண்டு இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 126/2
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண்/அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/3,4
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் – ஐங் 181/1
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/4
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப – ஐங் 242/4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே – ஐங் 334/5
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/4
பூ புரை உண்கண் மடவரல் – ஐங் 376/4
இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே – ஐங் 378/5
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட – ஐங் 406/1
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/2
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த – ஐங் 480/4
கொன்றை பூவின் பசந்த உண்கண்/குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல – ஐங் 500/1,2
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/18
சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு – பரி 6/96
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் – பரி 8/53
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண்/மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று – பரி 9/9,10
மாண் எழில் மலர் உண்கண்/மட மொழியவர் உடன் சுற்றி – பரி 9/59,60
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் – பரி 12/69
ஒள் ஒளி சேய்தா ஒளி கிளர் உண்கண் கெண்டை – பரி 16/40
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 20/55
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
இனை நோக்கு உண்கண் நீர் நில்லாவே – கலி 7/12
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண்/மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/2,3
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/20
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
போது எழில் உண்கண் புலம்ப நீத்தவர் – கலி 33/9
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/11
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/10
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண்/ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 57/9,10
பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 58/2
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய – கலி 60/16
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/37
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண்படா – கலி 85/27
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண்/நீர்க்கு விட்டு ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/26,27
மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக – கலி 98/15
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால் – கலி 100/10
பயில் இதழ் மலர் உண்கண்/மாதர் மகளிரும் மைந்தரும் மைந்து உற்று – கலி 103/60,61
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி – கலி 108/52
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
அலமரல் அமர் உண்கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ – கலி 113/2
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 122/2
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண்/அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய் – கலி 125/9,10
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் – கலி 130/16
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண்/நோக்கும்-கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி – கலி 131/4,5
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண்/தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/21,22
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண்/ஆய் இதழ் மல்க அழும் – கலி 142/11,12
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/5
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் – கலி 146/7
விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண்/படாஅமை செய்தான் தொடர்பு – கலி 147/55,56
நெய்தல் உண்கண் பைதல கலுழ – அகம் 10/5
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப – அகம் 25/14
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 27/17
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண்/நினையாது கழிந்த வைகல் எனையதூஉம் – அகம் 29/8,9
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி – அகம் 48/21
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை – அகம் 52/14
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு – அகம் 65/19
மை எழில் உண்கண் கலுழ – அகம் 81/14
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் – அகம் 109/1
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் என – அகம் 126/19
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என – அகம் 129/16
போது புறங்கொடுத்த உண்கண்/மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே – அகம் 130/13,14
குவளை உண்கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 138/2
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா – அகம் 144/2
குவளை உண்கண் இவளும் யானும் – அகம் 156/8
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே – அகம் 161/14
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை – அகம் 176/16
குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ – அகம் 179/12
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை – அகம் 183/1
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி – அகம் 230/14
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண்/நன் நிறம் பரந்த பசலையள் – அகம் 234/16,17
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் – அகம் 237/16
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை – அகம் 256/10
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண – அகம் 276/8
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு – அகம் 285/13
குவளை உண்கண் கலுழ நின் மாட்டு – அகம் 310/5
மலர் ஏர் உண்கண் எம் தோழி எவ்வம் – அகம் 320/6
பொலிவன அமர்த்த உண்கண்/ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 334/16,17
போது உறழ் கொண்ட உண்கண்/தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/13,14
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண்/பிணை ஏர் நோக்கம் பெரும் கவின் கொளவே – அகம் 363/18,19
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்தனள் நோக்கி – அகம் 390/13
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/6
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி – புறம் 89/2
பூ போல் உண்கண் பசந்து தோள் நுணுகி – புறம் 96/4
நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண்/கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/3,4
நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண்/கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/4,5
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப – புறம் 194/4
குவளை உண்கண் இவளை தாயே – புறம் 348/6
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண்/தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள் – புறம் 350/9,10
TOP


உண்கண்ணாய் (1)

கய மலர் உண்கண்ணாய் காணாய் ஒருவன் – கலி 37/1
TOP


உண்கண்ணார் (2)

அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/12
அரி மதர் உண்கண்ணார் ஆரா கவவின் – கலி 91/13
TOP


உண்கண்ணும் (2)

பல்லும் பணை தோளும் பேர் அமர் உண்கண்ணும்/நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய – கலி 108/16,17
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/9
TOP


உண்கணாய் (1)

நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட – கலி 33/28
TOP


உண்கணார் (1)

நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/38
TOP


உண்கணும் (6)

பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே – நற் 155/10
மாதர் உண்கணும் வனப்பின் தோளும் – நற் 166/4
ஆய் மலர் உண்கணும் நீர் நிறைந்தனவே – ஐங் 423/4
நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி 11/22
பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – கலி 39/52
பனி வார் உண்கணும் பசந்த தோளும் – அகம் 359/1
TOP


உண்கு (6)

எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6
செல்லாயோ நின் முள் எயிறு_உண்கு என – நற் 134/8
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/6
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு/ஏடா குறை-உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை – கலி 90/26,27
யாரையோ எம் அணங்கியோய் உண்கு என – அகம் 32/8
புறவும் இதலும் அறவும் உண்கு என – புறம் 319/6
TOP


உண்கும் (3)

முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ – கலி 112/20
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும்/எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று என – அகம் 133/11,12
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே – புறம் 125/4
TOP


உண்குவம் (2)

உண்குவம் அல்லேம் புகா என கூறி – பதி 58/7
உண்குவம் பெரும நீ நல்கிய வளனே – புறம் 136/27
TOP


உண்குவை (1)

புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/9
TOP


உண்கோ (1)

கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 9/31
TOP


உண்ட (50)

கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட/உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து – பட் 266,267
உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட/புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் – நற் 66/2,3
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை – நற் 168/4
கான யானை தோல் நயந்து உண்ட/பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை – குறு 79/1,2
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி – குறு 133/2
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே – குறு 133/5
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/2
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை – ஐங் 324/1
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை – ஐங் 360/1
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட/அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/19,20
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து – பதி 40/19
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட/நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து – பதி 45/8,9
பாகம் உண்ட பைம் கண் பார்ப்பான் – பரி 5/27
உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும் – பரி 6/17
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு-உற – பரி 9/19
அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி – பரி 23/53
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் – கலி 23/9
புணர் நிலை வளகின் குளகு அமர்ந்து உண்ட/புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 43/20,21
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் – கலி 97/26
தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர – கலி 115/1
புரிவு உண்ட புணர்ச்சியுள் புல் ஆரா மாத்திரை – கலி 142/1
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது – அகம் 2/5
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட/சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ – அகம் 137/1,2
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் – அகம் 169/3
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட/குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை – அகம் 194/10,11
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம் – அகம் 233/3
தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் – அகம் 284/8
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி – அகம் 315/10
தோள் புதிது உண்ட ஞான்றை – அகம் 320/13
தோடு சினை உரீஇ உண்ட மிச்சில் – அகம் 331/4
பொருள் புரிவு உண்ட மருளி நெஞ்சே – அகம் 361/9
நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/6
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட/பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை – அகம் 399/7,8
மரை பிரித்து உண்ட நெல்லி வேலி – புறம் 170/1
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன் – புறம் 200/2
ஒன்றிரு முறை இருந்து உண்ட பின்றை – புறம் 269/5
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4
உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை – புறம் 344/1
உண்ட நன் கலம் பெய்து நுடக்கவும் – புறம் 384/21
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது – புறம் 386/7
TOP


உண்டதன் (1)

மென் சேற்று அடைகரை மேய்ந்து உண்டதன் பின் – புறம் 342/8
TOP


உண்டல் (2)

உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர் – நற் 153/7
பலரோடு உண்டல் மரீஇயோனே – புறம் 234/6
TOP


உண்டலின் (2)

இனிது என கணவன் உண்டலின்/நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/5,6
குழி கொள் சில் நீர் குராஅல் உண்டலின்/சேறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல் – புறம் 325/3,4
TOP


உண்டலும் (2)

நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு – குறி 207
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் – புறம் 182/3
TOP


உண்டற்கு (2)

உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர் – மலை 282
உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும் – மலை 353
TOP


உண்டன (1)

கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன/கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி – நற் 122/2,3
TOP


உண்டனம் (1)

நெருநல் உண்டனம் என்னாது பின்னும் – புறம் 199/2
TOP


உண்டனள்-கொல்லோ (1)

பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ/தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 207/13,14
TOP


உண்டனன்-கொல் (1)

இன் சிறு பிண்டம் யாங்கு உண்டனன்-கொல்/உலகு புக திறந்த வாயில் – புறம் 234/4,5
TOP


உண்டனிர் (1)

உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 433
TOP


உண்டனை (2)

என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால் – அகம் 219/6
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை/இன்னும் காண்குவை நன் வாய் ஆகுதல் – புறம் 227/2,3
TOP


உண்டாகிய (1)

உண்டாகிய உயர் மண்ணும் – புறம் 17/24
TOP


உண்டாகும் (3)

குன்றம் உண்டாகும் அளவு – பரி 31/4
வையை உண்டாகும் அளவு – பரி 32/4
வார்த்தை உண்டாகும் அளவு – பரி 33/4
TOP


உண்டாதல் (1)

உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/10
TOP


உண்டாம் (1)

அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
TOP


உண்டாம்-கொல் (1)

போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது – பரி 24/39
TOP


உண்டாமோ (1)

கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 33/3
TOP


உண்டாயின் (1)

சான்றோர் செய்த நன்று உண்டாயின்/இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி – புறம் 34/20,21
TOP


உண்டார் (4)

அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் – கலி 71/15
வையினர் நலன் உண்டார் வாராமை நினைத்தலின் – கலி 134/19
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் – கலி 147/2
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள – கலி 147/54
TOP


உண்டால் (2)

வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு – கலி 62/18
உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர் – புறம் 182/1
TOP


உண்டான் (1)

ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின் – கலி 64/24
TOP


உண்டானை (1)

தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு – கலி 147/7
TOP


உண்டி (10)

கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக – பெரும் 454
காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும் – மலை 83
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே – குறு 156/4
நின் உருபுடன் உண்டி/பிறர் உடம்படுவாரா – பரி 2/65,66
பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி/அணி மணி பைம் பூண் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ – பரி 3/52,53
வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி/மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 11/35,36
நுந்தை பால் உண்டி சில – கலி 85/25
ஞாயர் பால் உண்டி சில – கலி 85/28
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே – புறம் 18/19
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் – புறம் 18/20
TOP


உண்டிகை (1)

சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை/ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/36,37
TOP


உண்டியர் (1)

பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு – திரு 131
TOP


உண்டியேன் (1)

பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு – புறம் 399/17
TOP


உண்டீத்தை (1)

என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32
TOP


உண்டு (109)

உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின் – பொரு 38
ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி – பொரு 88
நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல – சிறு 198
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் – மது 17
உண்டு ஆனா கூர் நறவின் – மது 213
கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு/பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப – மது 228,229
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் – மது 573
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் – மது 668
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 206
உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் – பட் 93
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் – பட் 262
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொள்-மார் – மலை 338
பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு/நீ புணர்ந்த அனையேம் அன்மையின் யாமே – நற் 15/4,5
கரந்து நாம் செய்தது ஒன்று இல்லை உண்டு எனின் – நற் 27/5
தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி – நற் 53/9
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் – நற் 62/7
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/6
வாங்கு அமை பழுனிய நறவு உண்டு/வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே – நற் 276/9,10
உலகம் கூறுவது உண்டு என நிலைஇய – நற் 327/6
குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு – குறு 165/1
ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின் – குறு 213/4
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய – குறு 232/4
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு/பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் துறைவனோடு – குறு 313/2,3
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/6
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை – குறு 333/2
நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின் – குறு 384/3
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு/பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் – ஐங் 162/2,3
மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே – ஐங் 203/4
மென் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின் – ஐங் 285/2
உண்டு உரை மாறிய மழலை நாவின் – பதி 15/25
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் – பதி 22/9
நெஞ்சு மலி உவகையர் உண்டு மலிந்து ஆட – பதி 23/8
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட – பதி 36/12
உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு/நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி – பதி 43/19,20
உண்டு என தவாஅ கள்ளின் – பதி 43/35
மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும் – பதி 48/16
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் – பதி 63/18
பழன வாளை பாளை உண்டு என – பரி 7/34
தோள் நலம் உண்டு துறந்தான் என ஒருத்தி – பரி 12/46
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் – பரி 16/18
முழுவதும் மிச்சிலா உண்டு/சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் – பரி 24/83,84
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என – கலி 16/21
அவலம் படுதலும் உண்டு – கலி 19/13
தோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர் – கலி 23/8
செல்வத்துள் சேர்ந்தவர் வளன் உண்டு மற்று அவர் – கலி 25/19
யாம் நின் கூறுவது எவன் உண்டு எம்மினும் – கலி 25/26
மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ – கலி 30/6
நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து – கலி 36/24
காணான் கழிதலும் உண்டு என்று ஒரு நாள் என் – கலி 37/10
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/7
பெரும் பொன் உண்டு என்பாய் இனி – கலி 64/22
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/21
நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ – கலி 85/20
என்று அடி சேர்தலும் உண்டு – கலி 89/15
முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு – கலி 93/36
நீ நல்கின் உண்டு என் உயிர் – கலி 94/12
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு/ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை – கலி 97/10,11
நனவின் வருதலும் உண்டு என – கலி 128/25
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3
நன் நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க – கலி 133/16
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின் – கலி 142/21
உண்மை நலன் உண்டு ஒளித்தானை காட்டீமோ – கலி 144/42
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு/துறந்தானை நாடி தருகிற்பாய் ஆயின் நினக்கு ஒன்று – கலி 144/48,49
வேலும் உண்டு அ தோலாதோற்கே – அகம் 0/6
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/8
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ – அகம் 110/12
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/3
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – அகம் 216/3
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த – அகம் 217/16
காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின் – அகம் 268/6
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு/வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை – அகம் 271/3,4
ஒடிவை இன்றி ஓம்பாது உண்டு/நீர் வாழ் முதலை ஆவித்து அன்ன – அகம் 301/5,6
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
பொன் ஆகுதலும் உண்டு என கொன்னே – அகம் 337/10
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/5
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது – புறம் 14/14
படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி – புறம் 17/6
களிறு படிந்து உண்டு என கலங்கிய துறையும் – புறம் 23/2
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு/தண் குரவை சீர் தூங்குந்து – புறம் 24/5,6
மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் – புறம் 24/16
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து – புறம் 31/15
ஓம்பாது உண்டு கூம்பாது வீசி – புறம் 47/5
உண்டு ஆயின் பதம் கொடுத்து – புறம் 95/6
மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே – புறம் 107/4
குன்றும் உண்டு நீர் பாடினிர் செலினே – புறம் 110/6
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் – புறம் 123/1
வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/15
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/7
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/13
நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு/பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த – புறம் 258/3,4
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/11
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் – புறம் 317/3
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் – புறம் 317/3
யாது உண்டு ஆயினும் கொடு-மின் வல்லே – புறம் 317/4
யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று – புறம் 319/4
கான கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என – புறம் 320/11
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின் – புறம் 327/4
உண்டு இனிது இருந்த பின் – புறம் 328/12
புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு/அழல் வாய் புக்க பின்னும் – புறம் 360/19,20
உண்டு என உரைப்பரால் உணர்ந்திசினோரே – புறம் 365/11
நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு – புறம் 370/2
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும் – புறம் 391/6
TOP


உண்டு-கொல் (2)

உண்டு-கொல் அன்று-கொல் யாது-கொல் மற்று என – நற் 122/7
உண்டு-கொல் வாழி தோழி தெண் கடல் – நற் 303/8
TOP


உண்டு-கொல்லோ (1)

அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ/தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று – புறம் 243/11,12
TOP


உண்டு-மன் (1)

உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர் – குறு 199/2
TOP


உண்டும் (4)

வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும்/வறள் அடும்பின் மலர் மலைந்தும் – பட் 64,65
என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே – புறம் 84/1
உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம் – புறம் 166/30
உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும் – புறம் 364/7
TOP


உண்டே (6)

என் என படுமோ என்றலும் உண்டே – நற் 342/10
நண்ணார் தூற்றும் பழிதான் உண்டே – நற் 382/9
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே – அகம் 134/14
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் – அகம் 158/11
வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/14
எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே/மாரி வானத்து மீன் நாப்பண் – புறம் 396/25,26
TOP


உண்டேல் (3)

தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/17
புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/21
TOP


உண்டோ (32)

நாம் அறிவுறாலின் பழியும் உண்டோ/ஆற்றின் வாரார் ஆயினும் ஆற்ற – குறி 22,23
பிரிதல் சூழ்தலின் அரியதும் உண்டோ/என்று நாம் கூறி காமம் செப்புதும் – நற் 79/6,7
தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ/எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர் – நற் 130/5,6
ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டோ/நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த – நற் 368/4,5
இன்னா நோக்கமொடு எவன் பிழைப்பு உண்டோ/மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து – நற் 400/6,7
மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே – குறு 156/7
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை – குறு 239/2
வகையும் உண்டோ நின் மரபு அறிவோர்க்கே – பரி 3/58
யாறு உண்டோ இ வையை யாறு – பரி 6/93
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 31/3
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் – பரி 32/3
இன்பமும் உண்டோ எமக்கு – கலி 6/11
பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் – கலி 14/10
வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர – கலி 22/21
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ/தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் – கலி 48/9,10
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ/இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை – கலி 48/13,14
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ/இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை – கலி 48/17,18
மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு – கலி 62/19
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய் – கலி 87/5
மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த – கலி 89/10
பிரிய சூழ்தலும் உண்டோ/அரிது பெறு சிறப்பின் நின்-வயினானே – அகம் 75/22,23
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ/பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை – அகம் 120/13,14
தீதும் உண்டோ மாதராய் என – அகம் 230/10
மருந்தும் உண்டோ பிரிந்து உறை நாட்டே – அகம் 271/17
ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ/வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர – அகம் 276/6,7
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என – அகம் 313/1
ஆள்வினை பிரிதலும் உண்டோ பிரியினும் – அகம் 353/1
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ/குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/21,22
இருளும் உண்டோ ஞாயிறு சினவின் – புறம் 90/5
பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ/எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/9,10
TOP


உண்டோர் (1)

இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர்/மறந்து அமைகல்லா பழனும் ஊழ் இறந்து – மலை 262,263
TOP


உண்டோரே (1)

பலர் வாய்த்து இராஅர் பகுத்து உண்டோரே – புறம் 360/21
TOP


உண்ண (3)

செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/105
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
TOP


உண்ணலும் (1)

உண்ணலும் உண்ணேன் வாழலும் வாழேன் – கலி 23/7
TOP


உண்ணவும் (1)

உடையன் ஆயின் உண்ணவும் வல்லன் – புறம் 315/1
TOP


உண்ணா (16)

உண்ணா நன் மா பண்ணி எம்முடன் – நற் 220/3
உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே – ஐங் 128/3
உண்ணா பைஞ்ஞிலம் பனி துறை மண்ணி – பதி 31/6
உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் – பரி 10/94
இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/33
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 85/2
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 147/11
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/12
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய – அகம் 336/3
உண்ணா மருங்குல் இன்னோன் கையது – அகம் 337/9
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் தீரிய – அகம் 357/3
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் – அகம் 369/4
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/15
உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர் – புறம் 180/11
உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின் – புறம் 181/7
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை – புறம் 258/7
TOP


உண்ணாது (11)

வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து – முல் 33
உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும் – முல் 74
இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது/இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று – நெடு 46,47
ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்து என – மலை 148
கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது/கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் – நற் 178/4,5
கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது – குறு 27/1
போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் – ஐங் 325/2
உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய – பதி 68/6
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது/ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை – அகம் 321/5,6
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது/எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும் – அகம் 371/7,8
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி வழி நாள் – புறம் 190/7
TOP


உண்ணாதும் (1)

ஒழிந்தவர் எல்லாரும் உண்ணாதும் செல்லார் – கலி 18/6
TOP


உண்ணாதோளே (1)

வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே – அகம் 207/17
TOP


உண்ணாமையின் (2)

உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின் – அகம் 123/1
உண்ணாமையின் ஊன் வாடி – புறம் 136/6
TOP


உண்ணாய் (1)

ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின் – புறம் 230/14
TOP


உண்ணார் (3)

தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார்/பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 65,66
உண்ணார் ஆயினும் தன்னொடு சூள்-உற்று – புறம் 178/4
உண்ணார் ஆகுப நீர் வேட்டோரே – புறம் 204/6
TOP


உண்ணாள் (7)

தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி – நற் 179/6
பாலும் பல என உண்ணாள்/கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே – குறு 356/7,8
பாலும் உண்ணாள் பந்துடன் மேவாள் – குறு 396/1
பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு – அகம் 48/2
அளவு-உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள்/இடு மணல் பந்தருள் இயலும் – அகம் 89/20,21
ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள்/நிழல் கயத்து அன்ன நீள் நகர் வரைப்பின் – அகம் 105/6,7
கலத்தும் உண்ணாள் வாலிதும் உடாஅள் – அகம் 262/7
TOP


உண்ணான் (3)

கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை-கண் – கலி 149/4
தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே – புறம் 184/11
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் – புறம் 310/1
TOP


உண்ணிய (1)

செம்மால் நின் பால் உண்ணிய/பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை – கலி 85/21,22
TOP


உண்ணு (3)

உண்ணு நீர் வேட்டேன் என வந்தாற்கு அன்னை – கலி 51/6
உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் – கலி 51/8
உண்ணு நீர் விக்கினான் என்றேனா அன்னையும் – கலி 51/13
TOP


உண்ணுநர் (3)

உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 138
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை – மலை 445
ஊழ் உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த – அகம் 2/2
TOP


உண்ணும் (34)

புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல் – மலை 299
பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே – நற் 110/13
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும்/சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/4,5
கிளையோடு உண்ணும் வளை வாய் பாசினம் – நற் 376/4
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/7
கடுங்கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும்/வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை – குறு 100/4,5
தினை பிடி உண்ணும் பெரும் கல் நாட – குறு 225/2
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/5
ஓர்ப்பன ஓர்ப்பன உண்ணும்/பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே – குறு 278/6,7
பலர் படிந்து உண்ணும் நின் பரத்தை மார்பே – ஐங் 84/5
ஒன்னார் உடங்கு உண்ணும் கூற்றம் உடலே – பரி 2/50
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை – பரி 17/30
பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும் களிறு எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/9
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/10
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/18
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும்/வண்டின் துறப்பான் மலை – கலி 40/24,25
உயிர் உண்ணும் கூற்றமும் போன்ம் – கலி 105/38
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை – அகம் 31/13
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும்/புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி – அகம் 284/6,7
உயிர் உண்ணும் கூற்று போன்றன – புறம் 4/12
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/13
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/4
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை – புறம் 74/6
இல் ஆயின் உடன் உண்ணும்/இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன் – புறம் 95/7,8
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/8
கரும் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும்/பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு – புறம் 177/11,12
படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணும்/உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட – புறம் 188/1,2
இன்னா வைகல் உண்ணும்/அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே – புறம் 248/4,5
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும்/கழி_கல_மகளிர் போல – புறம் 280/13,14
முறையின் உண்ணும் நிறையா வாழ்க்கை – புறம் 325/5
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/7
பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு – புறம் 399/17
TOP


உண்ணும்-மன்னே (2)

யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே/சிறு சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்-மன்னே – புறம் 235/3,4
தேறல் உண்ணும்-மன்னே நன்றும் – புறம் 298/2
TOP


உண்ணுமோ (1)

ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே – குறு 362/7
TOP


உண்ணுவ (1)

ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை – பரி 23/22
TOP


உண்ணூஉ (1)

அரிவையது தானை என்கோ கள் உண்ணூஉ/பருகு படி மிடறு என்கோ பெரிய – பரி 11/28,29
TOP


உண்ணேன் (1)

உண்ணலும் உண்ணேன் வாழலும் வாழேன் – கலி 23/7
TOP


உண்துறை (15)

ஓவத்து அன்ன உண்துறை மருங்கில் – சிறு 70
வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ – பெரும் 311
உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு – குறி 237
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி – பட் 246
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/4
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய – நற் 83/1
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/7
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/3
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம் – குறு 90/5
ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க – குறு 399/1
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி – கலி 78/3
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ – அகம் 269/19
அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த – அகம் 380/4
கொண்டி பெறுக என்றோனே உண்துறை/மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன் – புறம் 390/23,24
TOP


உண்துறை_அணங்கு (1)

உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
TOP


உண்ப (1)

காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச – கலி 92/31
TOP


உண்பது (3)

பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி – பரி 6/48
உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே – புறம் 189/5
உண்பது மன்னும் அதுவே – புறம் 333/18
TOP


உண்பர் (1)

நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர் – நற் 355/7
TOP


உண்பவர் (2)

உண்பவோ நீர் உண்பவர்/செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன்-கொலோ – கலி 62/11,12
தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல் – கலி 133/17
TOP


உண்பவள் (1)

தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
TOP


உண்பவோ (1)

உண்பவோ நீர் உண்பவர் – கலி 62/11
TOP


உண்பார் (1)

படி உண்பார் நுகர்ச்சி போல் பல் சினை மிஞிறு ஆர்ப்ப – கலி 35/2
TOP


உண்போர் (1)

இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும் – நற் 38/3
TOP


உண்போன் (1)

உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில – புறம் 347/1
TOP


உண்ம் (2)

உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன் – புறம் 178/5
நுண் நூல் கலிங்கம் உடீஇ உண்ம் என – புறம் 392/15
TOP


உண்மரும் (1)

உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது – பதி 24/18
TOP


உண்மை (7)

தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல – நற் 136/6
அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என – நற் 381/1
சிறு புன் மாலை உண்மை/அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/5,6
நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும் – ஐங் 169/4
உண்மை நலன் உண்டு ஒளித்தானை காட்டீமோ – கலி 144/42
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 363/9
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 366/23
TOP


உண்மையானே (1)

பிறர்க்கு என முயலுநர் உண்மையானே – புறம் 182/9
TOP


உண்மையின் (5)

நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – நற் 226/4
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் – குறு 133/3
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின்/நல்ல என்னாது சிதைத்தல் – புறம் 37/12,13
வாழும் நாளொடு யாண்டு பல உண்மையின்/தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து – புறம் 159/1,2
ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல – புறம் 176/10
TOP


உண்மையும் (7)

உறையும் உறைவதும் இலையே உண்மையும்/மறவியில் சிறப்பின் மாயம்-மார் அனையை – பரி 3/69,70
தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும் – புறம் 27/11
தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும்/மாய்தல் உண்மையும் பிறத்தல் உண்மையும் – புறம் 27/11,12
மாய்தல் உண்மையும் பிறத்தல் உண்மையும் – புறம் 27/12
மாய்தல் உண்மையும் பிறத்தல் உண்மையும்/அறியாதோரையும் அறிய காட்டி – புறம் 27/12,13
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு – புறம் 162/3
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் – புறம் 162/4
TOP


உண்மையோ (3)

அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/10
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும் – நற் 330/8
உண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரே – புறம் 390/28
TOP


உண்மோ (1)

கெடல் அரும் திருவ உண்மோ/விடை வீழ்த்து சூடு கிழிப்ப – புறம் 366/16,17
TOP


உண (32)

சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் சுரும்பு உண/நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழி – சிறு 87,88
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 263
மலர திறந்த வாயில் பலர் உண/பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில் – குறி 203,204
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் – நற் 68/5
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 168/1
இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண/கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/5,6
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உண கூறி – நற் 214/6
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3
இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு – குறு 99/5
சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட – குறு 309/2
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் – ஐங் 239/1
நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு – ஐங் 372/2
உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார் – கலி 80/16
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை – அகம் 131/4
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த – அகம் 152/16
நெஞ்சு உண மொழிப-மன்னே தோழி – அகம் 157/10
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 161/10
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி – அகம் 205/4
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் – அகம் 290/14
வார்-உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய – அகம் 335/19
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/12
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர – அகம் 364/8
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண/நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை – அகம் 381/18,19
உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு – அகம் 387/4
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று – புறம் 156/4
மன்பதை எல்லாம் சென்று உண கங்கை – புறம் 161/6
ஆவும் மாவும் சென்று உண கலங்கி – புறம் 204/7
கலை உண கிழிந்த முழவு மருள் பெரும் பழம் – புறம் 236/1
இரவல் மாக்கள் உண கொள தீர்ந்து என – புறம் 333/10
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின – புறம் 371/23
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் – புறம் 398/23
TOP