உ முதல் சொற்கள் பகுதி – 3, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உணக்கல் 1
உணக்கிய 1
உணக்கும் 2
உணங்க 4
உணங்கல் 10
உணங்கல-கொல்லோ 1
உணங்கலின் 1
உணங்கிய 1
உணங்கு 10
உணங்கும் 5
உணப்பட்ட 1
உணப்பட்டாள் 1
உணப்பட்டு 1
உணப்பட்டோர் 2
உணர் 3
உணர்-மின் 1
உணர்க 2
உணர்கல்லாள் 1
உணர்குவார் 1
உணர்குவென் 1
உணர்கோ 1
உணர்ச்சி 1
உணர்த்த 3
உணர்த்தர 1
உணர்த்தல் 1
உணர்த்தலின் 1
உணர்த்தலும் 1
உணர்த்திய 2
உணர்த்தினவும் 1
உணர்த்து 1
உணர்த்தும் 1
உணர்த்துவானை 1
உணர்தல் 1
உணர்தலும் 1
உணர்தியோ 2
உணர்ந்த 9
உணர்ந்தமை 1
உணர்ந்தமையின் 1
உணர்ந்தவர் 1
உணர்ந்தனள்-கொல் 1
உணர்ந்தனள்-கொல்லோ 1
உணர்ந்தனை 3
உணர்ந்தனையே 1
உணர்ந்தார் 1
உணர்ந்தாரை 1
உணர்ந்திசினோரே 1
உணர்ந்தீயாய் 1
உணர்ந்து 21
உணர்ந்தும் 1
உணர்ந்தேன் 2
உணர்ந்தோர் 2
உணர்ந்தோர்க்கு 1
உணர்ந்தோரே 1
உணர்ந்தோன் 1
உணர்ப்பவள் 1
உணர்ப்பான் 1
உணர்ப்பித்தல் 1
உணர்பு 1
உணர்வினால் 1
உணர்வினும் 1
உணர்வு 1
உணர்வோர் 1
உணர 7
உணரா 9
உணராதாய் 2
உணராதார் 1
உணராது 1
உணராதோரே 1
உணராம் 1
உணராமை 1
உணராய் 3
உணராயோ 1
உணரார் 3
உணராவே 1
உணராள் 2
உணரான் 1
உணரிய 1
உணரும் 7
உணரேன் 4
உணல் 4
உணவின் 7
உணவினோர் 1
உணவினோரும் 1
உணவு 6
உணவும் 1
உணா 6
உணா-கால் 1
உணாவும் 1
உணின் 1
உணினே 1
உணீஇய 17
உணீஇயர் 6
உத்தரிய 1
உத்தி 10
உத்தியொடு 1
உதவ 2
உதவா 2
உதவாதான் 1
உதவாது 3
உதவாதே 1
உதவாய் 1
உதவி 17
உதவிய 5
உதவியார்க்கு 1
உதவியும் 4
உதவியோயே 1
உதவின 1
உதவு-மின் 1
உதவுதல் 1
உதவும் 2
உதள 1
உதியஞ்சேரல் 2
உதியன் 3
உதிர் 4
உதிர்க்கும் 4
உதிர்த்த 21
உதிர்த்தலின் 1
உதிர்த்து 3
உதிர்தரு 1
உதிர்ந்த 5
உதிர்ந்தன 1
உதிர்ந்து 5
உதிர்ப்ப 3
உதிர்பு 2
உதிர்வ 1
உதிர்வன 5
உதிர்வை 1
உதிர 22
உதிரலொடு 1
உதிரா 1
உதிரும் 5
உது 20
உதுவ 1
உதுவே 2
உதைத்த 8
உதைத்தலின் 1
உதைத்து 2
உதைத்தும் 1
உதைப்ப 1
உதைப்பு 1
உந்தி 11
உந்திய 1
உந்தியும் 2
உந்தியொடு 1
உந்து 1
உந்துவோர் 1
உந்தூழ் 2
உப்பால் 1
உப்பின் 13
உப்பு 22
உப்பும் 1
உப்பை 1
உம் 1
உம்பர் 18
உம்பரஃது 1
உம்பரும் 2
உம்பல் 8
உம்மை 1
உமக்கு 2
உமட்டியர் 1
உமண் 7
உமண்_மகன் 1
உமணர் 24
உமணர்க்கு 1
உமிழ் 30
உமிழ்ந்த 3
உமிழ்ந்து 2
உமிழ்பு 2
உமிழ 1
உமை 2
உமையே 1
உமையொடு 1
உய் 2
உய்-மார் 1
உய்க்கும் 2
உய்க்குமோ 1
உய்கம் 2
உய்குவம் 1
உய்குவள்-கொல் 1
உய்குவை 1
உய்த்த 5
உய்த்தர 2
உய்த்தல் 1
உய்த்தவன் 1
உய்த்தன்று 1
உய்த்தன்று-மன்னே 1
உய்த்தனர் 1
உய்த்தார் 1
உய்த்தியோ 1
உய்த்து 12
உய்த்தோய் 1
உய்தல் 4
உய்தலும் 1
உய்தி 1
உய்ந்த 2
உய்ந்தன்று 1
உய்ந்தன்றோ 1
உய்ந்தனர் 2
உய்ந்தனவே 1
உய்ந்தனன் 1
உய்ந்தனனே 1
உய்ந்தனென் 1
உய்ந்து 2
உய்ப்ப 5
உய்ம்-மார் 1
உய்ம்மோ 1
உய்யலென் 1
உய்யா 4
உய்யாது 1
உய்யாமை 1
உய்யாமையின் 1
உய்யும் 2
உய்யுமாம் 1
உய்யுமோ 2
உய்யேன் 1
உய்வு 4
உய்வு_இடம் 1
உய 2
உயக்கத்த 1
உயக்கத்து 3
உயக்கம் 2
உயக்கமும் 1
உயக்கமொடு 2
உயங்க 3
உயங்கல் 1
உயங்கி 5
உயங்கிய 3
உயங்கின்று 1
உயங்கினள் 1
உயங்கினாள் 1
உயங்கினை 1
உயங்கு 21
உயங்கு-தொறும் 1
உயங்கு-வயின் 1
உயங்கும் 5

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


உணக்கல் (1)

நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/6
TOP


உணக்கிய (1)

மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண் – நற் 63/2
TOP


உணக்கும் (2)

அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு – நற் 4/4
முழூஉ வள்ளுரம் உணக்கும் மள்ள – புறம் 219/2
TOP


உணங்க (4)

நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்-மார் – அகம் 300/2
அணங்கு அரும் பறந்தலை உணங்க பண்ணி – புறம் 25/6
மல்கு நீர் வரைப்பில் கயம் பல உணங்க/கோடை நீடிய பைது அறு காலை – புறம் 174/25,26
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க/மயில் அம் சாயல் மாஅயோளொடு – புறம் 318/1,2
TOP


உணங்கல் (10)

புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – நற் 331/4
செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும் – நற் 344/11
முன்றில் உணங்கல் மாந்தி மன்றத்து – குறு 46/3
வெண்ணெய் உணங்கல் போல – குறு 58/5
பைம் தினை உணங்கல் செம்பூழ் கவரும் – ஐங் 469/1
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/2
பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் – அகம் 80/6
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல்/நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் – அகம் 107/5,6
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல்/புறவும் இதலும் அறவும் உண்கு என – புறம் 319/5,6
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் – புறம் 321/3
TOP


உணங்கல-கொல்லோ (1)

உணங்கல-கொல்லோ நின் தினையே உவ காண் – ஐங் 207/2
TOP


உணங்கலின் (1)

பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின்/இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு – குறு 320/1,2
TOP


உணங்கிய (1)

அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 473
TOP


உணங்கு (10)

நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி – நற் 37/2
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/3
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/4
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி – பதி 25/8
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம் – அகம் 207/2
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு-உறுத்த – அகம் 224/12
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி – புறம் 320/10
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/12
உணங்கு கலன் ஆழியின் தோன்றும் – புறம் 338/11
TOP


உணங்கும் (5)

வலை உணங்கும் மணல் முன்றில் – பட் 83
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் – குறு 372/3
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும்/உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/18,19
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும்/பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 211/6,7
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு – அகம் 245/17
TOP


உணப்பட்ட (1)

நலன் உணப்பட்ட நல்கூர் பேடை – நற் 178/3
TOP


உணப்பட்டாள் (1)

பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள்/பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ – கலி 48/16,17
TOP


உணப்பட்டு (1)

பயலையால் உணப்பட்டு பண்டை நீர் ஒழிந்த-கால் – கலி 15/13
TOP


உணப்பட்டோர் (2)

நல்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர்/அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் – கலி 23/10,11
கூடினர் புரிந்து குணன் உணப்பட்டோர்/சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் – கலி 23/12,13
TOP


உணர் (3)

மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி – மலை 62
தேறி தெரிய உணர் நீ பிறிதும் ஓர் – பரி 6/92
முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/22
TOP


உணர்-மின் (1)

மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை – கலி 140/3
TOP


உணர்க (2)

தாம் அறிந்து உணர்க என்ப மாதோ – நற் 116/2
யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய் – அகம் 203/2
TOP


உணர்கல்லாள் (1)

நாணும் நிறையும் உணர்கல்லாள் தோள் ஞெகிழ்பு – கலி 146/6
TOP


உணர்குவார் (1)

ஊடுவார் ஊடல் ஒழிப்பார் உணர்குவார்/ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு – பரி 24/20,21
TOP


உணர்குவென் (1)

உணர்குவென் அல்லென் உரையல் நின் மாயம் – அகம் 226/1
TOP


உணர்கோ (1)

யாங்கு என உணர்கோ யானே வீங்குபு – அகம் 273/9
TOP


உணர்ச்சி (1)

உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளேம் – புறம் 197/16
TOP


உணர்த்த (3)

காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த/அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/4,5
உணர்த்த உணரா ஒள் இழை மாதரை – பரி 7/36
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று – பரி 24/76
TOP


உணர்த்தர (1)

வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர நல்லாய் – பரி 6/102
TOP


உணர்த்தல் (1)

புலவி உணர்த்தல் வன்மையானே – நற் 217/9
TOP


உணர்த்தலின் (1)

ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு – பரி 2/17
TOP


உணர்த்தலும் (1)

கூறி உணர்த்தலும் வேண்டாது மற்று நீ – கலி 91/21
TOP


உணர்த்திய (2)

முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/15
ஏனல் காப்போர் உணர்த்திய கூஉம் – புறம் 28/9
TOP


உணர்த்தினவும் (1)

முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் – கலி 92/56
TOP


உணர்த்து (1)

வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என – நற் 71/2
TOP


உணர்த்தும் (1)

மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது – அகம் 13/8
TOP


உணர்த்துவானை (1)

உறைத்தும் செறுத்தும் உணர்த்துவானை/புல்லாது ஊடி புலந்து நின்றவள் – பரி 12/66,67
TOP


உணர்தல் (1)

அரிதே தோழி நாண் நிறுப்பாம் என்று உணர்தல்/பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே – கலி 137/1,2
TOP


உணர்தலும் (1)

ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும்/அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 214,215
TOP


உணர்தியோ (2)

நின்னை புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ/முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/46,47
உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ – கலி 56/26
TOP


உணர்ந்த (9)

நுண்ணிதின் உணர்ந்த நுழைந்த நோக்கின் – மது 517
வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து – நற் 47/9
வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை – நற் 173/4
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு – நற் 349/4
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த/குன்ற நாடன் தன்னினும் நன்றும் – குறு 327/2,3
வெறி என உணர்ந்த வேலன் நோய் மருந்து – குறு 360/1
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் – அகம் 303/15
ஆறு உணர்ந்த ஒரு முதுநூல் – புறம் 166/4
TOP


உணர்ந்தமை (1)

சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர் – புறம் 394/14
TOP


உணர்ந்தமையின் (1)

ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/7
TOP


உணர்ந்தவர் (1)

உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் – கலி 32/11
TOP


உணர்ந்தனள்-கொல் (1)

அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டு உணர்ந்தனள்-கொல்/கொண்ட கொழுநன் குடி வறன்-உற்று என – நற் 110/9,10
TOP


உணர்ந்தனள்-கொல்லோ (1)

எளிது என உணர்ந்தனள்-கொல்லோ முளி சினை – குறு 396/3
TOP


உணர்ந்தனை (3)

அது மற்று உணர்ந்தனை போலாய் – ஐங் 471/4
உணர்ந்தனை புணர்ந்த நீயும் நின் தோள் – அகம் 178/14
உள என உணர்ந்தனை ஆயின் ஒரூஉம் – அகம் 327/4
TOP


உணர்ந்தனையே (1)

நீ உணர்ந்தனையே தோழி வீ உக – நற் 91/1
TOP


உணர்ந்தார் (1)

இனையர் என உணர்ந்தார் என்று ஏக்கற்று ஆங்கு – கலி 68/23
TOP


உணர்ந்தாரை (1)

ஒன்றினேம் யாம் என்று உணர்ந்தாரை நுந்தை போல் – கலி 86/15
TOP


உணர்ந்திசினோரே (1)

உண்டு என உரைப்பரால் உணர்ந்திசினோரே – புறம் 365/11
TOP


உணர்ந்தீயாய் (1)

ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை – கலி 3/11
TOP


உணர்ந்து (21)

இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து/வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் – மது 478,479
கூறின் எவனோ தோழி வேறு உணர்ந்து/அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி – நற் 47/7,8
யாங்கு உணர்ந்து உய்குவள்-கொல் என மடுத்த – நற் 55/10
நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து/வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ – நற் 250/8,9
ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து/என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப – நற் 318/7,8
முழுது உணர்ந்து ஒழுக்கும் நரை மூதாளனை – பதி 74/24
நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து/வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர் – பரி 5/37,38
பொருந்திய கேண்மையின் மறை உணர்ந்து அ மறை – கலி 25/23
அது என உணர்ந்து அதன் அணி நலம் முருக்கி – கலி 49/6
உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/10
புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே – கலி 126/9
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே – கலி 126/13
கனவு என உணர்ந்து பின் கையற்று கலங்குமே – கலி 126/17
யான் என உணர்ந்து நீ நனி மருள – கலி 131/44
நம் உணர்ந்து ஆறிய கொள்கை – அகம் 95/14
முருகு என உணர்ந்து முகமன் கூறி – அகம் 272/13
கூறாய் செய்வது தோழி வேறு உணர்ந்து/அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி – அகம் 292/1,2
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர் – புறம் 3/25
மெய் அன்ன பொய் உணர்ந்து/பொய் ஓராது மெய் கொளீஇ – புறம் 166/6,7
நின் உணர்ந்து அறியுநர் என் உணர்ந்து கூற – புறம் 391/13
நின் உணர்ந்து அறியுநர் என் உணர்ந்து கூற – புறம் 391/13
TOP


உணர்ந்தும் (1)

உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர் – கலி 140/24
TOP


உணர்ந்தேன் (2)

உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணரா ஊங்கே – குறு 297/7
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை – பரி 18/9
TOP


உணர்ந்தோர் (2)

தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – ஐங் 38/2
தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி – ஐங் 41/3
TOP


உணர்ந்தோர்க்கு (1)

புணர்ந்தோர் புன்கண் அருளலும் உணர்ந்தோர்க்கு/ஒத்தன்று-மன்னால் எவன்-கொல் முத்தம் – அகம் 108/1,2
TOP


உணர்ந்தோரே (1)

இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
TOP


உணர்ந்தோன் (1)

வேண்டியது உணர்ந்தோன் தாள் வாழியவே – புறம் 386/25
TOP


உணர்ப்பவள் (1)

ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/4
TOP


உணர்ப்பான் (1)

வணங்கி உணர்ப்பான் துறை – கலி 131/40
TOP


உணர்ப்பித்தல் (1)

ஏதிலா நோக்குதி என்று ஆங்கு உணர்ப்பித்தல்/ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு – பரி 18/13,14
TOP


உணர்பு (1)

நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ – பரி 20/15
TOP


உணர்வினால் (1)

நுண் உணர்வினால் பெரும் கொடையர் – புறம் 360/3
TOP


உணர்வினும் (1)

வலியினும் மனத்தினும் உணர்வினும் எல்லாம் – பரி 3/49
TOP


உணர்வு (1)

ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/20
TOP


உணர்வோர் (1)

உணர்வோர் யார் என் இடும்பை தீர்க்க என – புறம் 155/2
TOP


உணர (7)

நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர/செப்பல் ஆன்றிசின் சினவாதீமோ – குறி 33,34
நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார் – பட் 225
இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர் – நற் 54/8
புணர்ந்தனன் போல உணர கூறி – நற் 145/6
அணங்கு என உணர கூறி வேலன் – நற் 322/10
எந்தையும் யாயும் உணர காட்டி – குறு 374/1
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர/அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் – அகம் 175/6,7
TOP


உணரா (9)

உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின் – பொரு 38
வண்டு எனும் உணரா ஆகி – நற் 326/9
உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணரா ஊங்கே – குறு 297/7
ஊழி யாவரும் உணரா/ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது – பரி 2/18,19
உணர்த்த உணரா ஒள் இழை மாதரை – பரி 7/36
கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல் – அகம் 5/6
ஊர் என உணரா சிறுமையொடு நீர் உடுத்து – அகம் 200/3
உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும் – புறம் 333/6
பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா/பீடு இன்று பெருகிய திருவின் – புறம் 375/19,20
TOP


உணராதாய் (2)

இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/8
மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/12
TOP


உணராதார் (1)

கண்டவர் இல் என உலகத்துள் உணராதார்/தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/1,2
TOP


உணராது (1)

உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர் – கலி 140/24
TOP


உணராதோரே (1)

உள்ளுவர்-கொல்லோ நின் உணராதோரே/மழை தவழும் பெரும் குன்றத்து – பதி 51/24,25
TOP


உணராம் (1)

கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம்/தேறல் எளிது என்பாம் நாம் – கலி 60/24,25
TOP


உணராமை (1)

கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே – கலி 99/21
TOP


உணராய் (3)

பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் – நற் 351/3
ஒவ்வா என்று உணராய் நீ ஒரு நிலையே உரைத்ததை – கலி 76/9
உரிது என உணராய் நீ உலமந்தாய் போன்றதை – கலி 76/17
TOP


உணராயோ (1)

உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ/என ஆங்கு – கலி 56/26,27
TOP


உணரார் (3)

நன்று என உணரார் மாட்டும் – குறு 78/5
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்-வயின் – ஐங் 472/3
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின் – கலி 108/57
TOP


உணராவே (1)

எருதே இளைய நுகம் உணராவே/சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே – புறம் 102/1,2
TOP


உணராள் (2)

தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள்/இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை – அகம் 373/9,10
ஈங்கு நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள்/நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறி என – அகம் 388/17,18
TOP


உணரான் (1)

நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை – நற் 344/5
TOP


உணரிய (1)

அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன் – கலி 75/20
TOP


உணரும் (7)

இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி – பெரும் 445
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும்/சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை – மது 479,480
இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்து என – மலை 542
அது என உணரும் ஆயின் ஆயிடை – குறு 111/3
இரண்டின் உணரும் வளியும் நீயே – பரி 13/19
மூன்றின் உணரும் தீயும் நீயே – பரி 13/20
நான்கின் உணரும் நீரும் நீயே – பரி 13/21
TOP


உணரேன் (4)

நகை என உணரேன் ஆயின் – குறு 96/3
புல்லிய கேளிர் புணரும் பொழுது உணரேன்/எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் – கலி 144/51,52
யானும் தெற்றென உணரேன் மேல் நாள் – அகம் 48/4
கொடியோள் முன்னியது உணரேன் தொடியோய் – அகம் 369/10
TOP


உணல் (4)

உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு – குறு 262/5
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/11
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
TOP


உணவின் (7)

சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி – பெரும் 64
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 163
முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின்/குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் – பெரும் 246,247
நாற்ற_உணவின் உரு கெழு பெரியோர்க்கு – மது 458
தன் பாடிய தளி உணவின்/புள் தேம்ப புயல் மாறி – பட் 3,4
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் – புறம் 18/20
அல்லி உணவின் மனைவியொடு இனியே – புறம் 250/5
TOP


உணவினோர் (1)

அவி உணவினோர் புறம்காப்ப – புறம் 377/5
TOP


உணவினோரும் (1)

நாற்ற_உணவினோரும் ஆற்ற – புறம் 62/17
TOP


உணவு (6)

உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து – பட் 267
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/2
உணவு எனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே – புறம் 18/21
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் – புறம் 43/3
முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ – புறம் 396/20
கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் – புறம் 399/26
TOP


உணவும் (1)

ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் – பட் 191
TOP


உணா (6)

பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட – மது 660
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு – நெடு 94
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
சிறப்பு உணா கேட்டி செவி – பரி 19/96
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் – அகம் 283/5
இல் உணா துறத்தலின் இல் மறந்து உறையும் – புறம் 160/17
TOP


உணா-கால் (1)

குறுகி சிறப்பு உணா-கால்/குற_பிணா_கொடியை கூடியோய் வாழ்த்து – பரி 19/94,95
TOP


உணாவும் (1)

இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை – புறம் 335/6
TOP


உணின் (1)

வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது – புறம் 20/14
TOP


உணினே (1)

நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே/வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் – புறம் 184/3,4
TOP


உணீஇய (17)

கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇய/துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான – மலை 54,55
மல்லல் மூதூர் மலர் பலி உணீஇய/மன்றம் போழும் புன்கண் மாலை – நற் 73/3,4
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/2
உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் – நற் 384/4
வள மலை சிறுதினை உணீஇய கானவர் – ஐங் 268/2
குறும் சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய/வாவல் உகக்கும் மாலையும் – ஐங் 339/2,3
விருந்து கண்மாறாது உணீஇய பாசவர் – பதி 21/9
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇய/களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 49/3,4
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய/உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/21,22
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/2
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி – அகம் 119/17
பழம் போல் சேற்ற தீம் புழல் உணீஇய/கரும் கோட்டு இருப்பை ஊரும் – அகம் 171/13,14
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன் – அகம் 276/2
புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி – அகம் 291/18
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/4
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/7
வெய்ய மன்ற நின் வை எயிறு_உணீஇய – அகம் 325/11
TOP


உணீஇயர் (6)

பசலை உணீஇயர் வேண்டும் – குறு 27/4
வளை உடை கையள் எம்மொடு உணீஇயர்/வருக தில் அம்ம தானே – குறு 56/3,4
மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர்/பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் – பதி 36/7,8
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை – அகம் 59/7
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய – அகம் 106/3
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர்/உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின் – புறம் 174/19,20
TOP


உத்தரிய (1)

உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி – கலி 96/13
TOP


உத்தி (10)

கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப – நற் 129/7
ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம் – பரி 12/4
இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின் – பரி 23/48
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
உத்தி எறிந்துவிடற்கு – கலி 64/30
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி – கலி 96/13
உத்தி பொறித்த புனை பூண் பருமத்து – கலி 97/14
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய – அகம் 202/10
நூல் அமை பிறப்பின் நீல உத்தி/கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி – அகம் 400/5,6
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி/கண் கேள்வி கவை நாவின் – புறம் 382/12,13
TOP


உத்தியொடு (1)

தெய்வ_உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து – திரு 23
TOP


உதவ (2)

மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க – மது 10
கடலும் கானமும் பல பயம் உதவ/பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது – பதி 22/6,7
TOP


உதவா (2)

பொன் நேர் பசலைக்கு உதவா மாறே – நற் 47/11
நயந்தோர்க்கு உதவா நார் இல் மார்பே – நற் 225/9
TOP


உதவாதான் (1)

ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன் – கலி 149/6
TOP


உதவாது (3)

எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது/பசலை உணீஇயர் வேண்டும் – குறு 27/3,4
நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும் – கலி 145/2
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் – புறம் 142/2
TOP


உதவாதே (1)

இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால் – புறம் 18/26
TOP


உதவாய் (1)

இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே_இழாய் – கலி 59/24
TOP


உதவி (17)

நிலம் தந்த பேர் உதவி/பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் – மது 60,61
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின் – மது 743
தோள் பழி மறைக்கும் உதவி/போக்கு இல் பொலம் தொடி செறீஇயோனே – நற் 136/8,9
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி/பெரும் பெயல் பொழிந்த வழி நாள் அமையத்து – நற் 157/1,2
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி/நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும் – நற் 216/3,4
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி/நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் – நற் 370/2,3
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி/செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/4,5
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில் – குறு 225/3
நன்றே செய்த உதவி நன்று தெரிந்து – ஐங் 288/1
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் – ஐங் 446/3
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி/வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 81/17,18
உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும் – கலி 93/6
கற்பினின் வழாஅ நன் பல உதவி/பெற்றோன் பெட்கும் பிணையை ஆக என – அகம் 86/13,14
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும் – அகம் 231/2
பாணர் ஆர்ப்ப பல் கலம் உதவி/நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் – அகம் 331/11,12
உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை – புறம் 29/21
ஞாயிற்று எல்லை ஆள்வினைக்கு உதவி/இரவின் எல்லை வருவது நாடி – புறம் 366/10,11
TOP


உதவிய (5)

பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 91/1
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை – அகம் 314/7
அல்குல் தழை கூட்டு அம் குழை உதவிய/வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/8,9
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய/நீடு நிலை அரையத்து கேடும் கேள் இனி – புறம் 202/7,8
TOP


உதவியார்க்கு (1)

ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன் – கலி 149/6
TOP


உதவியும் (4)

நலம் புனை உதவியும் உடையன்-மன்னே – அகம் 195/10
படை வேண்டு-வழி வாள் உதவியும்/வினை வேண்டு-வழி அறிவு உதவியும் – புறம் 179/6,7
வினை வேண்டு-வழி அறிவு உதவியும்/வேண்டுப_வேண்டுப வேந்தன் தேஎத்து – புறம் 179/7,8
உற்று-உழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும் – புறம் 183/1
TOP


உதவியோயே (1)

இரவு பெயல் பொழிந்த உதவியோயே – நற் 139/10
TOP


உதவின (1)

ஈர செவ்வி உதவின ஆயினும் – புறம் 289/1
TOP


உதவு-மின் (1)

பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/7
TOP


உதவுதல் (1)

ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல்/போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை – கலி 133/6,7
TOP


உதவும் (2)

புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும்/வேழ மூதூர் ஊரன் – ஐங் 15/2,3
தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு – புறம் 373/36
TOP


உதள (1)

அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள/நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் – பெரும் 151,152
TOP


உதியஞ்சேரல் (2)

நாடு கண் அகற்றிய உதியஞ்சேரல்/பாடி சென்ற பரிசிலர் போல – அகம் 65/5,6
முதியர் பேணிய உதியஞ்சேரல்/பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் – அகம் 233/8,9
TOP


உதியன் (3)

உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/9
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/7
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி – அகம் 258/1
TOP


உதிர் (4)

உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 81/31
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/2
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ – அகம் 99/7
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கி – அகம் 129/4
TOP


உதிர்க்கும் (4)

மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும்/நரை உருமின் ஏறு அனையை – மது 62,63
கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும்/யாணர் ஊர நின் மனையோள் – ஐங் 87/2,3
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும்/விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/2,3
இளநீர் உதிர்க்கும் வளம் மிகு நன் நாடு – புறம் 29/16
TOP


உதிர்த்த (21)

கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த/புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 4,5
கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் புறவின் – பெரும் 496
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி – மலை 516
முறி திமிர்ந்து உதிர்த்த கையள் – நற் 106/8
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை – நற் 140/4
புலி வரிபு எக்கர் புன்னை உதிர்த்த/மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி – நற் 323/7,8
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த/ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/1,2
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் – பதி 71/4
உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய – பரி 19/69
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் – பரி 20/10
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த/புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/48,49
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த/துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் – அகம் 7/20,21
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த/புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு – அகம் 230/6,7
மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு – அகம் 237/10
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/5
கொந்தொடு உதிர்த்த கதுப்பின் – அகம் 288/16
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/11
ஞெமை இலை உதிர்த்த எரி வாய் கோடை – அகம் 353/8
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் – அகம் 353/19
அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த/கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன் – அகம் 380/4,5
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை – புறம் 297/3
TOP


உதிர்த்தலின் (1)

வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் – அகம் 324/9
TOP


உதிர்த்து (3)

கூந்தல் வேய்ந்த விரவு மலர் உதிர்த்து/சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி – குறு 312/5,6
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து/தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் – பதி 74/10,11
உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் – பரி 21/26
TOP


உதிர்தரு (1)

பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி – நற் 132/3
TOP


உதிர்ந்த (5)

வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின் – நற் 76/7
வளன் உடை செறுவின் விளைந்தவை உதிர்ந்த/களன் அறு குப்பை காஞ்சி சேர்த்தி – பதி 62/14,15
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் – பரி 20/102
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் – அகம் 21/20
வாழை வான் பூ ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்த/ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு – அகம் 134/10,11
TOP


உதிர்ந்தன (1)

காலின் உதிர்ந்தன கரும் கனி நாவல் – மலை 135
TOP


உதிர்ந்து (5)

வெள்ளி அன்ன ஒள் வீ உதிர்ந்து/சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 280,281
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ் உறுபு உதிர்ந்து/பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/1,2
TOP


உதிர்ப்ப (3)

ஊழ்-உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து – குறு 278/5
சினை போழ் பல்லவம் தீம் சுனை உதிர்ப்ப/உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய – பரி 19/68,69
கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப/பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் – அகம் 363/7,8
TOP


உதிர்பு (2)

உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை – பரி 1/28
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
TOP


உதிர்வ (1)

பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் – பரி 2/44
TOP


உதிர்வன (5)

ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் – கலி 2/7
உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன் – அகம் 5/11
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று – அகம் 291/17
உகாஅ மென் சினை உதிர்வன கழியும் – அகம் 293/8
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல – அகம் 317/9
TOP


உதிர்வை (1)

கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை/அகன் கண் பாறை செம்-வயின் தெறீஇ – அகம் 393/6,7
TOP


உதிர (22)

நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு – திரு 302
இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி – திரு 308
விரவு மலர் உதிர வீசி – நற் 139/9
பொன்னின் அன்ன நறும் தாது உதிர/புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 249/4,5
நீடு சினை புன்னை நறும் தாது உதிர/கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும் – நற் 375/1,2
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று – குறு 110/6
இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர/விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு – குறு 274/2,3
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர/முன்னர் தோன்றும் பனி கடு நாளே – குறு 380/6,7
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர/விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின் – ஐங் 422/2,3
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/41
பொரி உரு உறழ புன்கு பூ உதிர/புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப – கலி 33/11,12
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் – அகம் 78/8
ஊழ்-உறு விளை நெற்று உதிர காழியர் – அகம் 89/7
வறன்-உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து – அகம் 97/2
நரந்த நறும் பூ நாள்_மலர் உதிர/கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை – அகம் 141/26,27
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர/மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/20,21
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர/மழை துளி மறந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 225/12,13
அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின – அகம் 243/1
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி – அகம் 252/10
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/6
நன் பொன் அன்ன நறும் தாது உதிர/காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 378/4,5
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர/கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின் – புறம் 224/15,16
TOP


உதிரலொடு (1)

ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு/துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும் – பரி 7/12,13
TOP


உதிரா (1)

ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா/தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/12,13
TOP


உதிரும் (5)

வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும்/தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/3,4
நறு வீ முல்லை நாள்_மலர் உதிரும்/புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் – அகம் 84/8,9
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும்/பனி படு பன் மலை இறந்தோர்க்கு – அகம் 101/16,17
நிரை கால் ஒற்றலின் கல் சேர்பு உதிரும்/வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து – அகம் 199/2,3
வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென – அகம் 315/13
TOP


உது (20)

ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண் – நற் 21/5
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5
அல்கலர் வாழி தோழி உது காண் – நற் 329/9
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண் – நற் 387/9
உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும் – குறு 81/5
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/3
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ – குறு 191/1
வருவேம் என்ற பருவம் உது காண் – குறு 358/4
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை உது காண் – ஐங் 101/1
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் – ஐங் 453/2
வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண் – கலி 108/39
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் – கலி 144/32
உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி – கலி 144/34
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து – அகம் 204/8
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் – அகம் 380/9
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் – புறம் 210/12
பலம் என்று இகழ்தல் ஓம்பு-மின் உது காண் – புறம் 301/11
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/3
TOP


உதுவ (1)

உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே – அகம் 330/11
TOP


உதுவே (2)

புதுவது புணர்ந்த பொழிலே உதுவே/பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி – நற் 96/3,4
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே – ஐங் 415/2
TOP


உதைத்த (8)

பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த/வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி – நற் 41/1,2
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் – நற் 123/9
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/7
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து – நற் 340/6
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி – அகம் 63/5
குறை குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின் – அகம் 207/6
ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை – அகம் 287/8
அத்த நடுகல் ஆள் என உதைத்த/கான யானை கதுவாய் வள் உகிர் – அகம் 365/4,5
TOP


உதைத்தலின் (1)

எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு – நற் 203/5
TOP


உதைத்து (2)

களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு – நற் 302/7
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 317/13
TOP


உதைத்தும் (1)

வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும்/குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/1,2
TOP


உதைப்ப (1)

நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப/கரை சேர்பு இருந்த கல்லென் பாக்கத்து – நற் 215/6,7
TOP


உதைப்பு (1)

கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு/தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து – அகம் 24/14,15
TOP


உந்தி (11)

குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி/நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி – மது 245,246
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி/மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 140,141
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி/நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை – மலை 34,35
குறு நுரை சுமந்து நறு மலர் உந்தி/பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் – நற் 68/4,5
நின் நிலை கொடிதால் தீம் கலுழ் உந்தி/நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/4,5
இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி/விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த – பதி 31/26,27
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் – பரி 11/24
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் – அகம் 126/9
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி/நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை – அகம் 278/9,10
அம் வாங்கு உந்தி அமை தோளாய் நின் – அகம் 390/10
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி/கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல – புறம் 383/13,14
TOP


உந்திய (1)

வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர் – பரி 16/7
TOP


உந்தியும் (2)

வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும் – பொரு 23
தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் – பரி 13/53
TOP


உந்தியொடு (1)

மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு/காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/3,4
TOP


உந்து (1)

உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் – பரி 2/7
TOP


உந்துவோர் (1)

மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர்/வீ மலி கான்யாற்றின் துருத்தி குறுகி – பரி 10/29,30
TOP


உந்தூழ் (2)

உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் – குறி 65
ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
TOP


உப்பால் (1)

இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/8
TOP


உப்பின் (13)

வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – பட் 29
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 4/8
உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் குப்பை – நற் 138/1
பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 183/2
உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர் – நற் 331/1
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 140/3
தெண் கழி விளைந்த வெண் கல் உப்பின்/கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை – அகம் 159/1,2
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட – அகம் 190/2
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை – அகம் 206/14
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 295/9
உவர் விளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 390/1
மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் என – அகம் 390/11
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/16
TOP


உப்பு (22)

குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை – சிறு 137
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு – மது 117
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு/பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர் – மது 318,319
ஓதம் சென்ற உப்பு உடை செறுவில் – நற் 211/2
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் – நற் 254/6
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும் – நற் 311/4
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு/நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செல பார்ப்போர் – நற் 354/8,9
இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம் – குறு 165/3
உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால் – குறு 269/6
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/16
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் – அகம் 30/5
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு – அகம் 60/4
நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு என – அகம் 140/7
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல – அகம் 208/19
இரு நீர் சேர்ப்பின் உப்பு உடன் உழுதும் – அகம் 280/8
உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – அகம் 310/14
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ – அகம் 366/7
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும் – புறம் 60/7
உப்பு ஒய் ஒழுகை எண்ணுப மாதோ – புறம் 116/8
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/10
உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட – புறம் 313/5
உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல் – புறம் 363/12
TOP


உப்பும் (1)

நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் – அகம் 390/8
TOP


உப்பை (1)

உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய – குறு 269/5
TOP


உம் (1)

இ மனை அன்று அஃது உம் மனை என்ற – அகம் 56/14
TOP


உம்பர் (18)

பன் மலர் கான்யாற்று உம்பர் கரும் கலை – நற் 119/6
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் – நற் 198/3
வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர்/மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – குறு 11/6,7
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர்/மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/2,3
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் – பரி 11/70
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 17/31
நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர்/விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப – அகம் 91/12,13
எழாஅ பாணன் நன் நாட்டு உம்பர்/நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் – அகம் 113/17,18
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர்/அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/9,10
பனி படு சோலை வேங்கடத்து உம்பர்/மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர் – அகம் 211/7,8
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர்/கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி – அகம் 213/3,4
விலங்கு இரும் சிமைய குன்றத்து உம்பர்/வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி – அகம் 215/1,2
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர்/விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் – அகம் 227/18,19
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர்/மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 251/14,15
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் – அகம் 311/12
பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் – அகம் 368/12
வானவரம்பன் நன் நாட்டு உம்பர்/வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் – அகம் 389/16,17
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர்/வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர் – அகம் 393/19,20
TOP


உம்பரஃது (1)

கல் பிறங்கு உயர் மலை உம்பரஃது எனவே – நற் 62/10
TOP


உம்பரும் (2)

ஈனும் உம்பரும் பெறல் அரும்-குரைத்தே – ஐங் 401/5
இமையத்து உம்பரும் விளங்குக எனவே – கலி 105/74
TOP


உம்பல் (8)

திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல்/மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும் – பெரும் 31,32
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல்/மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும் – மது 61,62
உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் – மலை 429
குன்றா நல் இசை சென்றோர் உம்பல்/இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப – மலை 540,541
ஊழி உய்த்த உரவோர் உம்பல்/பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து – பதி 22/11,12
கொற்ற திருவின் உரவோர் உம்பல்/கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே – பதி 90/24,25
தீம் சுளை பலவின் தொழுதி உம்பல்/பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் – அகம் 357/9,10
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல்/ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/4,5
TOP


உம்மை (1)

இம்மை போல காட்டி உம்மை/இடை இல் காட்சி நின்னோடு – புறம் 236/10,11
TOP


உமக்கு (2)

வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு/நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே – பரி 20/84,85
சான்றீர் உமக்கு ஒன்று அறிவுறுப்பேன் மான்ற – கலி 139/4
TOP


உமட்டியர் (1)

உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற – சிறு 60
TOP


உமண் (7)

ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி – நற் 374/2
உமண் எருத்து ஒழுகை தோடு நிரைத்து அன்ன – குறு 388/4
உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில் – அகம் 119/8
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின் – அகம் 159/4
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ – அகம் 173/10
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/4
பெரும் கல் நன் நாட்டு உமண் ஒலிக்குந்து – புறம் 386/17
TOP


உமண்_மகன் (1)

மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/4
TOP


உமணர் (24)

நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – சிறு 55
பல் எருத்து உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – பெரும் 65
கொண்டும் செல்வர்-கொல் தோழி உமணர்/வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – நற் 4/7,8
கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு-வயின் ஒழித்த – நற் 138/3
உமணர் போகலும் இன்னாது ஆகும் – நற் 183/5
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் – நற் 254/6
ஒழுகை உமணர் வரு பதம் நோக்கி – நற் 331/2
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை – குறு 124/1
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/13
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் – அகம் 30/5
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர்/சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும் – அகம் 169/6,7
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர்/ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி – அகம் 191/4,5
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர்/உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/9,10
வறல் மரம் பொருந்திய சிள்வீடு உமணர்/கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து – அகம் 303/17,18
உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – அகம் 310/14
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர்/கொடு நுகம் பிணித்த செம் கயிற்று ஒழுகை – அகம் 329/5,6
அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர்/கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும் பொறை – அகம் 337/5,6
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3
உமணர் வெரூஉம் துறை அன்னன்னே – புறம் 84/6
அவணது அறியுநர் யார் என உமணர்/கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன – புறம் 102/4,5
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர்/உப்பு ஒய் ஒழுகை எண்ணுப மாதோ – புறம் 116/7,8
நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர்/யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த – புறம் 307/7,8
உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட – புறம் 313/5
TOP


உமணர்க்கு (1)

கல்லா உமணர்க்கு தீமூட்டு ஆகும் – அகம் 257/17
TOP


உமிழ் (30)

நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 48
அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம் – மது 67
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 172
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை – மலை 226
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – மலை 310
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
தீ உமிழ் தெறலின் வெய்து ஆகின்றே – நற் 236/2
வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/6
பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் – குறு 239/5
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர – பரி 1/2
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் – பரி 1/27
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
திரி உமிழ் நெய்யே போல் தெண் பனி உறைக்கும்-கால் – கலி 15/21
கயல் உமிழ் நீர் போல கண் பனி கலுழா-கால் – கலி 53/11
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் – கலி 141/17
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி – அகம் 17/20
புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர் – அகம் 31/10
கண் உமிழ் கழுகின் கானம் நீந்தி – அகம் 31/11
இடி உமிழ் வானம் நீங்கி யாங்கணும் – அகம் 77/5
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் – அகம் 162/6
கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார – அகம் 169/12
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/3
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன – அகம் 227/21
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப – அகம் 354/2
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க – புறம் 263/7
அரவு உமிழ் மணியின் குறுகார் – புறம் 294/8
TOP


உமிழ்ந்த (3)

வில் விசை உமிழ்ந்த வை முள் அம்பின் – பதி 33/8
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த/மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் – அகம் 72/14,15
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள் – அகம் 138/17
TOP


உமிழ்ந்து (2)

செல்க என விடுநள்-மன்-கொல்லோ எல் உமிழ்ந்து/உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/7,8
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/26
TOP


உமிழ்பு (2)

அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/5
TOP


உமிழ (1)

பாம்பு மணி உமிழ பல்-வயின் கோவலர் – குறி 221
TOP


உமை (2)

உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 153
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக – கலி 38/2
TOP


உமையே (1)

ஊர்ந்தது ஏறே சேர்ந்தோள் உமையே/செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/7,8
TOP


உமையொடு (1)

உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள் – பரி 5/28
TOP


உய் (2)

உய் தகை இன்றால் தோழி பைபய – அகம் 341/1
வள்ளியோர் காணாது உய் திறன் உள்ளி – புறம் 370/1
TOP


உய்-மார் (1)

குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து – அகம் 207/3
TOP


உய்க்கும் (2)

உறு முறை மரபின் புறம் நின்று உய்க்கும்/கூற்றத்து அனையை ஆகலின் போற்றார் – புறம் 98/16,17
உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும்/அறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்று – புறம் 381/23,24
TOP


உய்க்குமோ (1)

தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே – அகம் 195/19
TOP


உய்கம் (2)

நோய் மலி பருவரல் நாம் இவண் உய்கம்/கேட்டிசின் வாழி தோழி தெண் கழி – நற் 78/6,7
அன்னை சொல்லும் உய்கம் என்னதூஉம் – அகம் 65/2
TOP


உய்குவம் (1)

ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே – குறு 11/3
TOP


உய்குவள்-கொல் (1)

யாங்கு உணர்ந்து உய்குவள்-கொல் என மடுத்த – நற் 55/10
TOP


உய்குவை (1)

துறுகல் மறையினும் உய்குவை போலாய் – புறம் 300/2
TOP


உய்த்த (5)

வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த/அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே – ஐங் 373/4,5
ஊழி உய்த்த உரவோர் உம்பல் – பதி 22/11
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/31
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து – அகம் 131/7
நேமி உய்த்த நேஎ நெஞ்சின் – புறம் 3/4
TOP


உய்த்தர (2)

கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர/இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போள் – முல் 15,16
அருள் புரி நெஞ்சம் உய்த்தர/இருள் பொர நின்ற இரவினானே – ஐங் 362/4,5
TOP


உய்த்தல் (1)

உய்த்தல் தேற்றான் ஆயின் வைகலும் – புறம் 185/4
TOP


உய்த்தவன் (1)

வெருவு-உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய – கலி 120/2
TOP


உய்த்தன்று (1)

நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று/பைதல் ஒக்கல் தழீஇ அதனை – புறம் 221/8,9
TOP


உய்த்தன்று-மன்னே (1)

உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே செ வேர் – நற் 77/4
TOP


உய்த்தனர் (1)

உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார் – குறு 305/5
TOP


உய்த்தார் (1)

ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/11
TOP


உய்த்தியோ (1)

எம்மை உய்த்தியோ உரைத்திசின் நெஞ்சே – குறு 63/4
TOP


உய்த்து (12)

புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் – நற் 101/4
மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை – நற் 138/2
நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய்த்து ஆண்டு – நற் 236/5
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/3
இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே – குறு 361/6
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/3
என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் – கலி 39/22
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
அம்பு சேண் படுத்து வன்_புலத்து உய்த்து என – அகம் 309/3
மூத்தோர் மூத்தோர் கூற்றம் உய்த்து என – புறம் 75/1
பாடு இன் பனுவல் பாணர் உய்த்து என – புறம் 127/2
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து/துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர் – புறம் 400/20,21
TOP


உய்த்தோய் (1)

ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி – பதி 44/17
TOP


உய்தல் (4)

பெய் பனி நலிய உய்தல் செல்லாது – ஐங் 457/1
உய்தல் யாவது நின் உடற்றியோரே – பதி 84/13
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/17
உண்ணா வறும் கடும்பு உய்தல் வேண்டின் – புறம் 181/7
TOP


உய்தலும் (1)

ஓடி உய்தலும் கூடும்-மன் – புறம் 193/3
TOP


உய்தி (1)

செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி இல் என – புறம் 34/6
TOP


உய்ந்த (2)

வை எயிற்று உய்ந்த மதியின் மறவர் – புறம் 260/17
கையகத்து உய்ந்த கன்று உடை பல் ஆன் – புறம் 260/18
TOP


உய்ந்தன்று (1)

உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/13
TOP


உய்ந்தன்றோ (1)

சிதைதல் உய்ந்தன்றோ நின் வேல் செழிய – புறம் 25/9
TOP


உய்ந்தனர் (2)

வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ – புறம் 93/11
உய்ந்தனர் அல்லர் இவன் உடற்றியோரே – புறம் 100/9
TOP


உய்ந்தனவே (1)

தொடி பழி மறைத்தலின் தோள் உய்ந்தனவே/வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் – நற் 23/1,2
TOP


உய்ந்தனன் (1)

உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை – புறம் 73/8
TOP


உய்ந்தனனே (1)

உரைத்தல் உய்ந்தனனே தோழி சாரல் – நற் 17/9
TOP


உய்ந்தனென் (1)

உய்ந்தனென் வாழி தோழி அல்கல் – அகம் 236/10
TOP


உய்ந்து (2)

கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய – நற் 211/4
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
TOP


உய்ப்ப (5)

சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப/மைந்தர் மார்வம் வழி வந்த – பரி 8/121,122
தாழ்வு-உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப/ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ – பரி 11/110,111
ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர் – கலி 98/26
காலன் என்னும் கண்ணிலி உய்ப்ப/மேலோர்_உலகம் எய்தினன் எனாஅ – புறம் 240/5,6
TOP


உய்ம்-மார் (1)

நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார்/புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் – மது 322,323
TOP


உய்ம்மோ (1)

தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் – ஐங் 83/2
TOP


உய்யலென் (1)

சில நாள் உய்யலென் போன்ம் என பல நினைந்து – அகம் 253/8
TOP


உய்யா (4)

உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 11
கைம்மை உய்யா காமர் மந்தி – குறு 69/2
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி 139/18
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து – கலி 143/48
TOP


உய்யாது (1)

தாழ்வு-உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/110
TOP


உய்யாமை (1)

யாமம் உய்யாமை நின்றன்று – நற் 335/10
TOP


உய்யாமையின் (1)

செய்யாம் ஆயினும் உய்யாமையின்/செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண் – அகம் 106/7,8
TOP


உய்யும் (2)

பைதல் நெஞ்சம் உய்யும் மாறே – நற் 75/10
உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல் – கலி 113/3
TOP


உய்யுமாம் (1)

பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/22
TOP


உய்யுமோ (2)

பாயல் உய்யுமோ தோன்றல் தா இன்று – பதி 16/14
தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது – பதி 41/17
TOP


உய்யேன் (1)

உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 108/5
TOP


உய்வு (4)

உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 166
ஒரு நாள் பிரியினும் உய்வு அரிது என்னாது – நற் 203/8
உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார் – கலி 80/16
உற்றன்று ஆயினும் உய்வு இன்று மாதோ – புறம் 226/2
TOP


உய்வு_இடம் (1)

உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 166
TOP


உய (2)

இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய/வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப – நற் 393/8,9
உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல – கலி 25/8
TOP


உயக்கத்த (1)

பிணி தெறல் உயக்கத்த பெரும் களிற்று இனம் தாங்கும் – கலி 20/4
TOP


உயக்கத்து (3)

நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து/இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது – பதி 68/7,8
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து/நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது – பதி 79/15,16
உண் குளகு மறுத்த உயக்கத்து அன்ன – அகம் 392/3
TOP


உயக்கம் (2)

உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய – அகம் 336/3
உண்ணா பிணவின் உயக்கம் தீரிய – அகம் 357/3
TOP


உயக்கமும் (1)

தெருமரல் உயக்கமும் தீர்க்குவெம் அதனால் – புறம் 381/16
TOP


உயக்கமொடு (2)

உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 85/2
உண்ணா உயக்கமொடு உயிர் செல சாஅய் – அகம் 147/11
TOP


உயங்க (3)

கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க/பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து – நற் 393/2,3
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க/உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/5,6
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 328/10
TOP


உயங்கல் (1)

உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர – அகம் 199/4
TOP


உயங்கி (5)

சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல – நற் 254/4
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி/சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே – குறு 346/7,8
உயங்கி இருந்தார்க்கு உயர்ந்த பொருளும் – கலி 92/5
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி/செல்வேன் விழுமம் உழந்து – கலி 146/49,50
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி – அகம் 295/6
TOP


உயங்கிய (3)

உண்ணாமையின் உயங்கிய மருங்கின் – அகம் 123/1
குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பல உடன் – அகம் 229/5
உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு – அகம் 358/8
TOP


உயங்கின்று (1)

உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ – அகம் 17/3
TOP


உயங்கினள் (1)

உயங்கினள் உயிர்க்கும் என் தோழிக்கு – கலி 135/19
TOP


உயங்கினாள் (1)

உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதிர் மற்று அந்தோ – கலி 143/18
TOP


உயங்கினை (1)

உயங்கினை மடந்தை என்றி தோழி – நற் 174/7
TOP


உயங்கு (21)

உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ – சிறு 17
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/3
உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது – நற் 47/2
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ – நற் 152/7
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 322/5
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை – குறு 255/3
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது – குறு 307/5
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/4
வேனில் உழந்த வறிது உயங்கு ஓய் களிறு – கலி 7/1
உடங்கு நீர் வேட்ட உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 12/4
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை – கலி 13/6
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே – அகம் 19/19
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/12
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
உழுவையொடு உழந்த உயங்கு நடை ஒருத்தல் – அகம் 308/1
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/11
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/9
உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை – அகம் 398/23
உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி – புறம் 150/4
TOP


உயங்கு-தொறும் (1)

உயங்கு-தொறும் முயங்கும் அறன் இல் யாயே – குறு 244/6
TOP


உயங்கு-வயின் (1)

கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு-வயின் ஒழித்த – நற் 138/3
TOP


உயங்கும் (5)

உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும் – முல் 74
ஓரை ஆடினும் உயங்கும் நின் ஒளி என – அகம் 60/11
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் – அகம் 145/18
ஊன் இல் யானை உயங்கும் வேனில் – அகம் 233/5
இன்னாது உயங்கும் கங்குலும் – அகம் 270/14
TOP