ஈ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஈ 6
ஈஇயாமையின் 1
ஈக 1
ஈகுநரும் 1
ஈகுவன் 1
ஈகை 41
ஈகையின் 2
ஈகையும் 1
ஈங்கண் 1
ஈங்கனம் 1
ஈங்கு 68
ஈங்கும் 1
ஈங்கே 8
ஈங்கை 19
ஈங்கைய 2
ஈங்கோ 1
ஈங்ஙனம் 1
ஈட்டம் 2
ஈட்டிய 1
ஈட்டியும் 1
ஈட்டியோன் 1
ஈட்டு 3
ஈண் 1
ஈண்டல 1
ஈண்டவும் 1
ஈண்டி 24
ஈண்டிய 9
ஈண்டு 48
ஈண்டுக 1
ஈண்டும் 1
ஈண்டுவன 1
ஈண்டே 2
ஈண்டையேனே 2
ஈண்டோர் 1
ஈத்-தொறும் 2
ஈத்த 22
ஈத்தது 2
ஈத்தல் 1
ஈத்தவை 1
ஈத்தனன் 1
ஈத்தனனே 1
ஈத்தனையே 1
ஈத்தார்-கொல்லோ 1
ஈத்தான் 1
ஈத்து 5
ஈத்தும் 1
ஈத்தை 1
ஈத்தோன் 3
ஈதல் 16
ஈதல்லே 1
ஈதலில் 1
ஈதலும் 4
ஈதா 1
ஈது 4
ஈதும் 1
ஈதோளி 1
ஈந்த 3
ஈந்தின் 5
ஈந்து 3
ஈப 1
ஈபவை 1
ஈம் 1
ஈம 4
ஈமத்து 1
ஈமம் 1
ஈய்ந்து 1
ஈய்ந்தும் 1
ஈய 5
ஈயல் 8
ஈயல்_மூதாய் 3
ஈயலன் 1
ஈயலின் 1
ஈயா 7
ஈயாது 9
ஈயாமை 3
ஈயாய் 1
ஈயும் 20
ஈயும்-மன்னே 2
ஈயும்மே 1
ஈயேன் 1
ஈர் 100
ஈர்_அமை_சுற்றொடு 1
ஈர்_இரண்டின் 1
ஈர்_இரண்டு 1
ஈர்_எழு 1
ஈர்_ஏழின் 1
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் 2
ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு 1
ஈர்க்கவும் 1
ஈர்க்கின் 1
ஈர்க்கு 1
ஈர்க்கும் 5
ஈர்த்த 1
ஈர்த்தது 1
ஈர்த்து 4
ஈர்ந்து 1
ஈர்ந்தையோனே 1
ஈர்ப்ப 2
ஈர்ப்பு 1
ஈர்ம் 31
ஈர 11
ஈரணி 2
ஈரணிக்கு 1
ஈரத்தின் 1
ஈரத்து 5
ஈரத்துள் 1
ஈரம் 12
ஈரமும் 1
ஈரா 1
ஈரிய 6
ஈரும் 1
ஈருளின் 1
ஈவது 1
ஈவாய் 2
ஈவாரை 1
ஈவு 1
ஈவோர் 5
ஈழத்து 1
ஈற்று 4
ஈற்று-உற்று 1
ஈன் 6
ஈன்ம் 1
ஈன்மரோ 1
ஈன்ற 38
ஈன்றணி 1
ஈன்றதன் 1
ஈன்றவள் 2
ஈன்றன்றே 1
ஈன்றன 4
ஈன்றனென் 1
ஈன்றாட்கு 2
ஈன்று 20
ஈன்றேன் 1
ஈன்றோள் 1
ஈன 4
ஈனல் 3
ஈனா 4
ஈனாள் 1
ஈனில் 1
ஈனும் 7
ஈனும்மோ 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஈ (6)

ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு – பதி 52/23
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/58
ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை – புறம் 73/2
ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது – புறம் 154/8
ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
TOP


ஈஇயாமையின் (1)

இன்மையின் இரப்போர்க்கு ஈஇயாமையின்/தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே – புறம் 165/4,5
TOP


ஈக (1)

இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே – புறம் 289/7
TOP


ஈகுநரும் (1)

இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை – புறம் 235/17
TOP


ஈகுவன் (1)

வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/9
TOP


ஈகை (41)

எழுவர் பூண்ட ஈகை செம் நுகம் – சிறு 113
தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி – பெரும் 460
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 126
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் – மலை 72
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை நல்கி – மலை 580
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/9
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் – பதி 38/7
இரும் பனம் புடையல் ஈகை வான் கழல் – பதி 42/1
புலர்ந்த சாத்தின் புலரா ஈகை/மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி – பதி 61/7,8
கரையே கைவண் தோன்றல் ஈகை போன்ம் என – பரி 16/1
பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் – பரி 16/51
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/4
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் – கலி 32/11
புதுவன ஈகை வளம் பாடி காலின் – கலி 95/9
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின் – கலி 95/12
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் – அகம் 152/11
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ் – அகம் 238/13
தவிரா ஈகை கவுரியர் மருக – புறம் 3/5
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/26
ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை/கடந்து அடு தானை சேரலாதனை – புறம் 8/4,5
வரையா ஈகை குடவர் கோவே – புறம் 17/40
ஓம்பா ஈகை மா வேள் எவ்வி – புறம் 24/18
இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல – புறம் 24/30
ஆனா ஈகை அடு போர் அண்ணல் நின் – புறம் 42/1
வரையா ஈகை உரவோன் மருக – புறம் 43/8
கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி – புறம் 70/13
தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை/நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 70/18,19
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல் – புறம் 99/5
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு – புறம் 127/5
கைவள் ஈகை கடு மான் பேக – புறம் 143/6
ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே – புறம் 152/32
மாரி ஈகை மற போர் மலையனும் – புறம் 158/7
கைவள் ஈகை கடு மான் கொற்ற – புறம் 168/17
மா வள் ஈகை கோதையும் – புறம் 172/10
உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு – புறம் 201/10
அளந்து கொடை அறியா ஈகை/மணி வரை அன்ன மாஅயோனே – புறம் 229/26,27
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை/வெள் வேல் ஆவம் ஆயின் ஒள் வாள் – புறம் 323/3,4
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே – புறம் 325/15
ஈகை கண்ணி இலங்க தைஇ – புறம் 353/3
தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே – புறம் 369/28
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய் – புறம் 375/11
TOP


ஈகையின் (2)

ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/13
இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க – கலி 47/5
TOP


ஈகையும் (1)

தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல் – புறம் 140/9
TOP


ஈங்கண் (1)

ஆங்கண் தீம் புனல் ஈங்கண் பரக்கும் – நற் 70/7
TOP


ஈங்கனம் (1)

ஈங்கனம் செல்க தான் என என்னை – புறம் 208/4
TOP


ஈங்கு (68)

ஈங்கு ஆயினவால் என்றிசின் யானே – நற் 55/12
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது – நற் 75/3
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் – நற் 144/5
சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே – நற் 168/11
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல் – நற் 238/6
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல் – நற் 378/8
ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே – குறு 11/3
ஈங்கு யான் அழுங்கிய எவ்வம் – குறு 140/4
எமியம் ஆக ஈங்கு துறந்தோர் – குறு 172/3
ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/7
இரங்கேன் தோழி ஈங்கு என்-கொல் என்று – குறு 175/5
எழில் மிக உடையது ஈங்கு அணிப்படூஉம் – குறு 247/1
ஈங்கு ஆகின்றே தோழி கானல் – குறு 248/3
தொல் நிலை நெகிழ்ந்த வளையன் ஈங்கு/பசந்தனள்-மன் என் தோழி என்னொடும் – குறு 303/4,5
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே – ஐங் 285/5
ஈங்கு காண்கு வந்தனென் யானே – பதி 88/39
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப – பரி 4/5
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/5
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/9
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் – கலி 16/13
தேறு நீர் உடையேன் யான் தெருமந்து ஈங்கு ஒழிவலோ – கலி 20/14
ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/17
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
இன்னது ஓர் ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/13
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/17
களிறு இயங்கு ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/21
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/11
கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக – கலி 63/8
வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ – கலி 69/15
செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ – கலி 69/19
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/14
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/18
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி 79/23
எள்ளும்-மார் வந்தாரே ஈங்கு/ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் – கலி 81/24,25
நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ – கலி 85/20
வருக என்றார் யார்-கொலோ ஈங்கு/என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/31,32
போர் யானை வந்தீக ஈங்கு/செம்மால் வனப்பு எலாம் நுந்தையை ஒப்பினும் நுந்தை – கலி 86/10,11
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு/ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் – கலி 86/29,30
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ ஈங்கு/ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு – கலி 90/3,4
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6
பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய – கலி 93/3
ஈங்கு உரு சுருங்கி – கலி 94/3
யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 96/4
சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே – கலி 96/30
எருமை பெடையோடு எமர் ஈங்கு அயரும் – கலி 114/13
ஈங்கு எவன் அஞ்சுவது – கலி 115/16
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை – கலி 116/2
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய் – கலி 143/42
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர் – அகம் 7/11
தீங்கு செய்தனையே ஈங்கு வந்தோயே – அகம் 112/8
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் – அகம் 253/7
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து – அகம் 307/5
ஈங்கு யான் வருந்தவும் நீங்குதல் துணிந்து – அகம் 329/2
ஈங்கு பிரிந்து உறைதல் இனிது அன்று ஆகலின் – அகம் 337/4
ஈங்கு நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள் – அகம் 388/17
ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் – புறம் 36/11
இன்னாது அம்ம ஈங்கு இனிது இருத்தல் – புறம் 44/9
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
வாள் வடக்கிருந்தனன் ஈங்கு/நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே – புறம் 65/11,12
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து – புறம் 68/4
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர் – புறம் 152/23
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் – புறம் 217/2
இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல் – புறம் 217/6
நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என – புறம் 294/6
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண – புறம் 319/9
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 391/8
TOP


ஈங்கும் (1)

ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப – அகம் 18/8
TOP


ஈங்கே (8)

ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என – குறு 192/1
ஆங்கண் செல்கம் எழுக என ஈங்கே/வல்லா கூறி இருக்கும் அள் இலை – குறு 219/4,5
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே/எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/1,2
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் – கலி 56/6
ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின் – கலி 64/24
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே/தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/20,21
அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே/வருக எம் பாக_மகன் – கலி 80/8,9
வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவே யாம் – கலி 115/20
TOP


ஈங்கை (19)

ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை – குறி 86
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ – நற் 79/1
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை/நல் தளிர் நயவர நுடங்கும் – நற் 86/7,8
நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை/முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர் – நற் 124/4,5
நெறி கிளர் ஈங்கை பூவின் அன்ன – நற் 181/4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை/துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ – நற் 193/1,2
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/9
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட – நற் 312/2
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த – குறு 110/5
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் – ஐங் 456/3
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன – அகம் 75/17
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை/ஆலி அன்ன வால் வீ தாஅய் – அகம் 125/3,4
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன – அகம் 206/7
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப – அகம் 243/2
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கை/துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி – அகம் 252/9,10
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை/நெய் தோய்த்து அன்ன நீர் நனை அம் தளிர் – அகம் 294/6,7
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ – அகம் 306/3
கொடு முள் ஈங்கை சூரலொடு மிடைந்த – அகம் 357/1
TOP


ஈங்கைய (2)

மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே – நற் 2/6
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கைய/வண்ண துய்ம் மலர் உதிர – குறு 380/5,6
TOP


ஈங்கோ (1)

யாங்கு ஆகுவென்-கொல் யானே ஈங்கோ/சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/6,7
TOP


ஈங்ஙனம் (1)

ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ – குறு 336/2
TOP


ஈட்டம் (2)

செய் குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை – பரி 2/15
கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம்/நிவந்தது நீத்தம் கரை மேலா நீத்தம் – பரி 12/33,34
TOP


ஈட்டிய (1)

ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை – அகம் 60/9
TOP


ஈட்டியும் (1)

செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும் – பரி 5/66
TOP


ஈட்டியோன் (1)

இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல் – அகம் 276/13
TOP


ஈட்டு (3)

மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப – அகம் 5/10
ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – அகம் 222/6
ஈட்டு அரும்-குரைய பொருள்-வயின் செலினே – அகம் 239/11
TOP


ஈண் (1)

ஈண் பல் நாற்றம் வேண்டு-வயின் உவப்ப – அகம் 379/12
TOP


ஈண்டல (1)

கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி – நற் 186/1
TOP


ஈண்டவும் (1)

விலைஞர் குரம்பை மா ஈண்டவும்/கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் – பட் 198,199
TOP


ஈண்டி (24)

அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி/கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்ப – மது 240,241
பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி/தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் – மது 290,291
புள் எறி பிரசமொடு ஈண்டி பலவின் – குறி 189
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி/அரும் கடி பெரும் காப்பின் – பட் 132,133
அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி/வளம் தலைமயங்கிய நனம் தலை மறுகின் – பட் 192,193
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி/அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன் – மலை 345,346
குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென – நற் 229/9
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி/கலி கெழு மறுகின் விழவு அயரும்மே – நற் 348/3,4
நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி/உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் – பதி 72/9,10
மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் – பரி 2/11
விரைபு_விரைபு மிகை_மிகை ஈண்டி/ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல் – பரி 12/30,31
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன் – பரி 22/9
காவு நிறைய கரை நெரிபு ஈண்டி/வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன் – பரி 22/25,26
திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி/திரு நய_தக்க வயல் – பரி 23/16,17
திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி/அறத்தின் திரியா பதி – பரி 23/20,21
இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி/விளைந்து ஆர் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் – பரி 23/45,46
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி/பெருகிய செல்வத்தான் பெயர்த்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/10,11
வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி/நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப – கலி 101/11,12
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் – கலி 136/1
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி/காடு கால்யாத்த நீடு மர சோலை – அகம் 109/4,5
காவிரி பேரியாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி/எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் – அகம் 181/12,13
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி – புறம் 34/21
இரு நிலம் நெளிய ஈண்டி/உரும் உரறு கருவிய மழை பொழிந்து ஆங்கே – புறம் 174/27,28
வாளின் வாழ்நர் ஆர்வமொடு ஈண்டி/கடல் ஒலி கொண்ட தானை – புறம் 377/28,29
TOP


ஈண்டிய (9)

நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு – மது 223
பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய/மலையவும் கடலவும் பண்ணியம் பகுக்கும் – பதி 59/14,15
நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு – அகம் 124/4
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் – அகம் 393/15
காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய/மழை என மருளும் பல் தோல் மலை என – புறம் 17/33,34
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை – புறம் 23/15
கடு வளி தொகுப்ப ஈண்டிய/வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே – புறம் 55/22,23
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை – புறம் 62/11
மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய/இருளும் உண்டோ ஞாயிறு சினவின் – புறம் 90/4,5
TOP


ஈண்டு (48)

இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி – பெரும் 406
வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு – முல் 90
வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு-உற்று என்ன – மலை 116
காண்-தொறும் கலுழ்தல் அன்றியும் ஈண்டு நீர் – நற் 23/5
நெஞ்சே நல்வினைப்பாற்றே ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 107/8
வழுதி வாழிய பல என தொழுது ஈண்டு/மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் – நற் 150/4,5
நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 153/6
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி – நற் 157/1
இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய – நற் 161/4
தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை – நற் 161/8
குவளை உண்கண் இவள் ஈண்டு ஒழிய – நற் 205/6
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் – நற் 267/10
ஈண்டு பெரும் தெய்வத்து யாண்டு பல கழிந்து என – நற் 315/1
அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே – குறு 99/6
சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே – குறு 117/6
இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே – குறு 151/6
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் – குறு 267/1
யாண்டு உளர்-கொல்லோ தோழி ஈண்டு இவர் – குறு 285/3
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/5
ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே – ஐங் 46/4
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே – ஐங் 48/5
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் – பதி 48/5
நோய் தொழில் மலைந்த வேல் ஈண்டு அழுவத்து – பதி 84/16
மறப்ப அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய – கலி 2/9
பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ – கலி 61/15
பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ – கலி 69/11
ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் – கலி 100/1
ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின் – கலி 143/44
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு/ஏதில் வேலற்கு உலந்தமை கண்டே – அகம் 22/20,21
ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர்-மன் என – அகம் 103/11
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும் – அகம் 161/6
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை – அகம் 336/21
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே – அகம் 372/16
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை தொழுதி – அகம் 381/10
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
நீரும் நிலனும் புணரியோர் ஈண்டு/உடம்பும் உயிரும் படைத்திசினோரே – புறம் 18/22,23
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை – புறம் 19/1
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது – புறம் 25/2
முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு/உறை வேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோறே – புறம் 35/15,16
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய – புறம் 41/2
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9
மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புரப்பதுவே – புறம் 107/4
ஈண்டு நின்றோர்க்கும் தோன்றும் சிறு வரை – புறம் 114/1
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ – புறம் 161/2
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் – புறம் 174/19
யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை – புறம் 198/18
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி – புறம் 214/2
ஈண்டு நீடு விளங்கும் நீ எய்திய புகழே – புறம் 359/18
TOP


ஈண்டுக (1)

ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/21
TOP


ஈண்டும் (1)

ஆண்டு செய் நுகர்ச்சி ஈண்டும் கூடலின் – புறம் 38/16
TOP


ஈண்டுவன (1)

இரும் பிடி தொழுதியின் ஈண்டுவன குழீஇ – அகம் 334/6
TOP


ஈண்டே (2)

ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் – அகம் 334/15
ஈண்டே போல வேண்டுவன் ஆயின் – புறம் 292/5
TOP


ஈண்டையேனே (2)

யானே ஈண்டையேனே என் நலனே – குறு 54/1
யானே ஈண்டையேனே என் நலனே – குறு 97/1
TOP


ஈண்டோர் (1)

ஈண்டோர் இன் சாயலனே வேண்டார் – புறம் 178/6
TOP


ஈத்-தொறும் (2)

ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான் – பதி 61/12
ஈத்-தொறும் மா வள்ளியன் என நுவலும் நின் – பதி 61/13
TOP


ஈத்த (22)

இரு நிலத்தோரும் இயைக என ஈத்த நின் – பரி 19/4
எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண் – பரி 20/76
எய்திய பலர்க்கு ஈத்த பயம் பயக்கிற்பதோ – கலி 59/17
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த/நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற – கலி 138/14,15
தோளாள் எமக்கு ஈத்த பூ – கலி 138/19
உறீஇயாள் ஈத்த இ மா – கலி 139/19
எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 139/25
நேர்_இழை ஈத்த இ மா – கலி 139/31
நல்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 140/16
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் – அகம் 136/18
ஓரி கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த/செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 209/14,15
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த/முந்நீர் விழவின் நெடியோன் – புறம் 9/9,10
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4
இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று – புறம் 129/6
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/11
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை – புறம் 145/2
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் – புறம் 159/20
முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை – புறம் 201/3
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் – புறம் 208/6
பாடுநர்க்கு ஈத்த பல் புகழன்னே – புறம் 221/1
ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேர் அன்பினனே – புறம் 221/2
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
TOP


ஈத்தது (2)

ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான் – பதி 61/12
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது/அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின் – பரி 5/32,33
TOP


ஈத்தல் (1)

ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை – புறம் 392/18
TOP


ஈத்தவை (1)

ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை – கலி 84/18
TOP


ஈத்தனன் (1)

மடை செறி முன்கை கடகமொடு ஈத்தனன்/எ நாடோ என நாடும் சொல்லான் – புறம் 150/21,22
TOP


ஈத்தனனே (1)

என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை – புறம் 389/6
TOP


ஈத்தனையே (1)

சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே – புறம் 91/11
TOP


ஈத்தார்-கொல்லோ (1)

உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ/படை இடுவான்-மன் கண்டீர் காமன் மடை அடும் – கலி 109/18,19
TOP


ஈத்தான் (1)

இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக – பரி 20/33
TOP


ஈத்து (5)

ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை – பெரும் 88
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/36
ஈத்து ஆன்று ஆனா இடன் உடை வளனும் – பதி 32/6
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர் – புறம் 116/7
தாயின் நன்று பலர்க்கு ஈத்து/தெருள் நடை மா களிறொடு தன் – புறம் 361/6,7
TOP


ஈத்தும் (1)

தாள் சேருநர்க்கு இனிது ஈத்தும்/புரி மாலையர் பாடினிக்கு – புறம் 361/10,11
TOP


ஈத்தை (1)

ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் – கலி 86/30
TOP


ஈத்தோன் (3)

இரவினானே ஈத்தோன் எந்தை – புறம் 376/16
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக – புறம் 386/9
அளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தை – புறம் 396/24
TOP


ஈதல் (16)

ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே – மது 205
ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் – பதி 24/7
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை – பதி 76/8
பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவி – கலி 48/21
செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின் – கலி 61/11
ஈதல் மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/22
ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவர – அகம் 69/5
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என – அகம் 131/5
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல்/பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் – அகம் 335/2,3
ஈதல் நின் புகழும் அன்றே சார்தல் – புறம் 39/4
ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல் – புறம் 121/4
ஈதல் ஆனான் வேந்தே வேந்தற்கு – புறம் 139/11
எ துணை ஆயினும் ஈதல் நன்று என – புறம் 141/13
செல்வத்து பயனே ஈதல்/துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே – புறம் 189/7,8
பெட்பு இன்றி ஈதல் யாம் வேண்டலமே – புறம் 205/2
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை – புறம் 337/5
TOP


ஈதல்லே (1)

யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே/தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் – புறம் 123/2,3
TOP


ஈதலில் (1)

ஈதலில் குறை காட்டாது அறன் அறிந்து ஒழுகிய – கலி 27/1
TOP


ஈதலும் (4)

இசையும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும் – நற் 214/1
ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல் என – குறு 63/1
இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா – பரி 9/17
உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும் – புறம் 38/14
TOP


ஈதா (1)

அரியளோ ஆவது அறிந்திலேன் ஈதா/வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் – பரி 8/60,61
TOP


ஈது (4)

வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே – நற் 323/11
என் நீ பெறாதது ஈது என் – கலி 61/9
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் – கலி 82/23
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு – புறம் 208/3
TOP


ஈதும் (1)

ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாதோ – நற் 200/5
TOP


ஈதோளி (1)

எல்லிற்று போழ்து ஆயின் ஈதோளி கண்டேனால் – கலி 117/13
TOP


ஈந்த (3)

ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த/அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 93,94
அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த/உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல் – சிறு 101,102
குறும் பொறை நன் நாடு கோடியர்க்கு ஈந்த/காரி குதிரை காரியொடு மலைந்த – சிறு 109,110
TOP


ஈந்தின் (5)

களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டு அன்ன – பெரும் 130
ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு – நற் 2/2
கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி – நற் 126/2
கற்றை ஈந்தின் முற்று குலை அன்ன – நற் 174/1
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின்/பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த – அகம் 21/20,21
TOP


ஈந்து (3)

ஈந்து குருகு உருகும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 55/2
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து/நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல் – புறம் 170/11,12
இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் – புறம் 290/1
TOP


ஈப (1)

பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப என – புறம் 136/21
TOP


ஈபவை (1)

நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே – பரி 20/85
TOP


ஈம் (1)

அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
TOP


ஈம (4)

கரி புற விறகின் ஈம ஒள் அழல் – புறம் 231/2
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/5
ஈம விளக்கின் பேஎய்_மகளிரொடு – புறம் 356/3
ஈம விளக்கின் வெருவர பேரும் – புறம் 359/7
TOP


ஈமத்து (1)

வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து/ஒள் அழல் பள்ளி பாயல் சேர்த்தி – புறம் 245/4,5
TOP


ஈமம் (1)

பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம்/நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் – புறம் 246/11,12
TOP


ஈய்ந்து (1)

யார்க்கும் ஈய்ந்து துயில் ஏற்பினனே – புறம் 317/7
TOP


ஈய்ந்தும் (1)

உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும்/மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே – புறம் 364/7,8
TOP


ஈய (5)

வண்டு தரு நாற்றம் வளி கலந்து ஈய/கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை – நற் 56/2,3
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய/தன்னின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இன்மையின் – புறம் 165/12,13
இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன – புறம் 328/4
பரிசில் பரிசிலர்க்கு ஈய/உரவு வேல் காளையும் கைதூவானே – புறம் 334/10,11
இழிபிறப்பினோன் ஈய பெற்று – புறம் 363/14
TOP


ஈயல் (8)

நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி – நற் 59/2
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர – ஐங் 497/2
ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த – அகம் 8/1
ஈயல்_மூதாய் வரிப்ப பவளமொடு – அகம் 14/3
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் – அகம் 139/13
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப – அகம் 304/15
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
செம் புற்று ஈயல் போல – புறம் 51/10
TOP


ஈயல்_மூதாய் (3)

ஈயல்_மூதாய் வரிப்ப பவளமொடு – அகம் 14/3
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய்/பரப்பியவை போல் பாஅய் பல உடன் – அகம் 139/13,14
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப – அகம் 304/15
TOP


ஈயலன் (1)

வயிறு பசி கூர ஈயலன்/வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/26,27
TOP


ஈயலின் (1)

செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து – புறம் 119/3
TOP


ஈயா (7)

வாழ்தல் ஈயா வளன் அறு பைதிரம் – பதி 19/18
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா/யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/17,18
இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே – புறம் 72/18
ஈயா மன்னர் நாண – புறம் 168/21
கண்படை ஈயா வேலோன் ஊரே – புறம் 322/10
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா/வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என – புறம் 379/9,10
ஈயா மன்னர் புறங்கடை தோன்றி – புறம் 381/11
TOP


ஈயாது (9)

கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல் – நற் 378/2
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது/மாதிரம் பனிக்கும் மறம் வீங்கு பல் புகழ் – பதி 12/7,8
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் – பதி 71/11
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி – பதி 77/8
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது/ஊர்க பாக ஒருவினை கழிய – அகம் 44/5,6
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல் – அகம் 276/13
ஈயாது வீயும் உயிர் தவ பலவே – புறம் 235/20
முயக்கு இடை ஈயாது மொய்த்தன பருந்தே – புறம் 288/9
நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர் – புறம் 307/7
TOP


ஈயாமை (3)

தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/11
இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/15
திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/19
TOP


ஈயாய் (1)

ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன் – புறம் 209/13
TOP


ஈயும் (20)

ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை – குறு 91/5
கொள்ளா பாடற்கு எளிதின் ஈயும்/கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம் – பதி 48/6,7
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும்/சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி – பதி 81/23,24
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை – பதி 94/3
தேர் ஈயும் வண் கையவன் – கலி 42/21
வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும்/வள் வாய் அம்பின் கோடை பொருநன் – அகம் 13/9,10
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ்_இருக்கை – அகம் 76/4
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் – அகம் 208/4
வரை புரை களிற்றொடு நன் கலன் ஈயும்/உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் – அகம் 303/9,10
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும்/பொலம் பூண் எவ்வி நீழல் அன்ன – அகம் 366/11,12
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ – புறம் 22/33
ஆனாது ஈயும் கவிகை வண்மை – புறம் 54/7
பெட்டு ஆங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி – புறம் 113/3
இரவலர்க்கு ஈயும் வள்ளியோன் நாடே – புறம் 119/7
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும்/சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/2,3
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை – புறம் 158/15
கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும்/மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/2,3
அருகாது ஈயும் வண்மை – புறம் 320/17
அருகாது ஈயும் வண்மை – புறம் 329/8
தலைப்பெய்து வருநர்க்கு ஈயும்/புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன் – புறம் 343/8,9
TOP


ஈயும்-மன்னே (2)

சிறிய கள் பெறினே எமக்கு ஈயும்-மன்னே/பெரிய கள் பெறினே – புறம் 235/1,2
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே/அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்-மன்னே – புறம் 235/6,7
TOP


ஈயும்மே (1)

நாடும் குன்றும் ஒருங்கு ஈயும்மே – புறம் 109/18
TOP


ஈயேன் (1)

ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று – புறம் 204/2
TOP


ஈர் (100)

துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 20
ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை – திரு 157
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி – பெரும் 219
ஈர் சேறு ஆடிய இரும் பல் குட்டி – பெரும் 341
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய – பெரும் 415
எழினி வாங்கிய ஈர் அறை பள்ளியுள் – முல் 64
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ – நெடு 42
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு – நெடு 119
நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள் – மலை 106
இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென – மலை 207
புலரா ஈர் மணல் மலிர கெண்டி – நற் 21/10
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே – நற் 29/11
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி – நற் 40/7
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த – நற் 40/9
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே – நற் 57/10
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/9
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் – நற் 121/2
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/10
வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே – நற் 133/2
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/4
பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ – நற் 227/4
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் – நற் 232/1
நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற – நற் 241/3
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப – நற் 242/1
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் – நற் 284/2
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி – நற் 314/3
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி – நற் 336/9
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/7
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப – நற் 364/8
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 11/1
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – குறு 31/5
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் – குறு 70/1
பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு – குறு 117/2
மை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் – குறு 199/5
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம் – குறு 275/7
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென – குறு 351/3
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 365/1
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
கோடு ஈர் எல் வளை கொழும் பல் கூந்தல் – ஐங் 196/1
தேம் பலி செய்த ஈர் நறும் கையள் – ஐங் 259/4
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ – ஐங் 269/4
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த – ஐங் 480/4
போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு – பதி 14/5
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ – பதி 14/15
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் கருவில் – பதி 74/17
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து – பதி 74/18
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள – பதி 81/28
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர – பரி 11/86
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் – பரி 22/22
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் – கலி 21/2
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் – கலி 32/7
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி – கலி 36/23
ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை – கலி 52/11
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – கலி 64/3
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/21
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16
காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு – கலி 85/1
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த – கலி 85/9
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து – கலி 93/25
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி – கலி 104/21
மை ஈர் ஓதி மட மொழியோயே – கலி 150/23
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை – அகம் 19/11
மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய் – அகம் 48/18
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த – அகம் 59/13
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர – அகம் 64/9
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/12
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி – அகம் 86/15
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 86/31
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே – அகம் 107/22
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் – அகம் 114/3
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த – அகம் 135/12
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ – அகம் 139/15
ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர் வழி – அகம் 155/12
ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி நினக்கும் அற்றோ – அகம் 160/1
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு – அகம் 166/13
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறு_மகள் – அகம் 230/5
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர – அகம் 267/8
மை ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 279/17
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் – அகம் 295/19
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண் – அகம் 299/14
நோன் சூட்டு ஆழி ஈர் நிலம் துமிப்ப – அகம் 334/14
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் – அகம் 338/8
இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப – அகம் 350/4
மின் ஈர் ஓதி என்னை நின் குறிப்பே – அகம் 356/20
மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் – அகம் 386/10
மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே – அகம் 388/10
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு – அகம் 393/4
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து – அகம் 394/4
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய – புறம் 2/15
ஈர் குழாத்தொடு இறைகூர்ந்த – புறம் 136/4
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என் – புறம் 164/6
ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின் – புறம் 166/3
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது – புறம் 166/20
TOP


ஈர்_அமை_சுற்றொடு (1)

காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு/பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி – கலி 85/1,2
TOP


ஈர்_இரண்டின் (1)

ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின்/ஆறு உணர்ந்த ஒரு முதுநூல் – புறம் 166/3,4
TOP


ஈர்_இரண்டு (1)

ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை – திரு 157
TOP


ஈர்_எழு (1)

ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த – அகம் 135/12
TOP


ஈர்_ஏழின் (1)

ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது – புறம் 166/20
TOP


ஈர்_ஐம்பதின்மரும் (2)

ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய – பெரும் 415
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய – புறம் 2/15
TOP


ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு (1)

போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு/துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை – பதி 14/5,6
TOP


ஈர்க்கவும் (1)

பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் – கலி 143/32
TOP


ஈர்க்கின் (1)

ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று – மது 708
TOP


ஈர்க்கு (1)

ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 36
TOP


ஈர்க்கும் (5)

பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும்/கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு – அகம் 8/7,8
உராஅ ஈர்க்கும் உட்குவரு நீத்தம் – அகம் 18/5
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும்/வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை – அகம் 72/15,16
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும்/மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை – அகம் 186/2,3
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும்/பெரும் கல் நாட பிரிதி ஆயின் – அகம் 238/9,10
TOP


ஈர்த்த (1)

அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி 131/29
TOP


ஈர்த்தது (1)

ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/27
TOP


ஈர்த்து (4)

அம் வளை வெரிநின் அரக்கு ஈர்த்து அன்ன – நற் 25/1
ஈர்த்து இன்புறூஉம் இளையோர் போல – குறு 61/3
அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே – கலி 80/8
ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர் – கலி 98/26
TOP


ஈர்ந்து (1)

ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் – சிறு 19
TOP


ஈர்ந்தையோனே (1)

ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன் – புறம் 180/7
TOP


ஈர்ப்ப (2)

வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப/ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய – பெரும் 414,415
செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப/குருதி ஆரும் எருவை செம் செவி – அகம் 111/11,12
TOP


ஈர்ப்பு (1)

ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ – புறம் 104/4
TOP


ஈர்ம் (31)

துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் – நற் 87/7
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ – நற் 120/5
இரும் கழி துழைஇய ஈர்ம் புற நாரை – நற் 127/1
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் – நற் 376/6
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் – குறு 123/1
எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப – குறு 334/2
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் – ஐங் 280/2
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 354/1
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர் – பதி 77/10
இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த – பரி 6/19
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் – கலி 38/1
ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த – அகம் 8/1
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப – அகம் 56/6
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி – அகம் 64/10
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் – அகம் 130/9
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த – அகம் 133/16
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப – அகம் 186/11
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/15
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய – அகம் 269/9
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப – அகம் 304/15
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை – அகம் 314/11
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
மாரி ஈர்ம் தளிர் அன்ன மேனி – அகம் 337/2
மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன – அகம் 346/2
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை – புறம் 158/10
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப – புறம் 194/2
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி – புறம் 258/5
ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு ஈர்ம் கை நிறைய – புறம் 367/4
ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 393/10
TOP


ஈர (11)

ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த – சிறு 93
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் – நெடு 16
ஈர நன் மொழி தீர கூறி – குறி 234
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல் – நற் 145/1
ஈர நெஞ்சின் தன்-வயின் விளிப்ப – நற் 181/8
மறு கால் உழுத ஈர செறுவின் – நற் 210/2
ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க – நற் 381/8
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து – பரி 14/27
ஈர மாலை இயல் அணியார் – பரி 17/36
ஈர செவ்வி உதவின ஆயினும் – புறம் 289/1
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக – புறம் 369/10
TOP


ஈரணி (2)

ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று – பரி 6/28
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர – பரி 7/61
TOP


ஈரணிக்கு (1)

எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற – பரி 22/18
TOP


ஈரத்தின் (1)

இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் – கலி 10/18
TOP


ஈரத்து (5)

களிறு நின்று இறந்த நீர் அல் ஈரத்து/பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/4,5
புறம் மாறுபெற்ற பூவல் ஈரத்து/ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் – அகம் 194/3,4
கரி புறம் கழீஇய பெரும் பாட்டு ஈரத்து/தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும் – அகம் 368/2,3
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து/பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி – புறம் 120/2,3
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து/அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும் – புறம் 392/7,8
TOP


ஈரத்துள் (1)

ஈரத்துள் இன்னவை தோன்றின் நிழல் கயத்து – கலி 41/30
TOP


ஈரம் (12)

ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 109
நார் உடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி – நற் 233/7
ஈரம் பட்ட செவ்வி பைம் புனத்து – குறு 131/4
ஈரம் உடைமையின் நீர் ஓர் அனையை – பதி 90/14
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர – பரி 7/61
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/8
ஈரம் ஆய்விட்டன புண் – கலி 95/18
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ – கலி 144/61
ஈரம் சேரா இயல்பின் பொய்ம்மொழி – அகம் 65/3
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் – அகம் 277/12
ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை – அகம் 395/6
TOP


ஈரமும் (1)

அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும் – புறம் 20/6
TOP


ஈரா (1)

இரும் கோள் ஈரா பூட்கை – புறம் 381/25
TOP


ஈரிய (6)

ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் – குறி 248
பேர் அமர் மழை கண் ஈரிய கலுழ – நற் 29/9
ஈரிய கலுழும் நீ நயந்தோள் கண்ணே – நற் 195/9
மாரி அம் கிடங்கின் ஈரிய மலர்ந்த – நற் 379/8
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க – அகம் 235/13
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர – அகம் 294/8
TOP


ஈரும் (1)

ஈரும் பேனும் இருந்து இறைகூடி – பொரு 79
TOP


ஈருளின் (1)

இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர – அகம் 294/8
TOP


ஈவது (1)

ஈவது இலாளன் என்னாது நீயும் – புறம் 316/8
TOP


ஈவாய் (2)

நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் – கலி 93/5
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி – கலி 93/16
TOP


ஈவாரை (1)

ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும் – பரி 34/1
TOP


ஈவு (1)

பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/8
TOP


ஈவோர் (5)

எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர் – புறம் 136/20
எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர்/பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப என – புறம் 136/20,21
பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப என – புறம் 136/21
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் – புறம் 162/4
ஈவோர் அரிய இ உலகத்து – புறம் 171/14
TOP


ஈழத்து (1)

ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் – பட் 191
TOP


ஈற்று (4)

ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும் – பொரு 151
ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும் – பொரு 186
இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என – நற் 179/1
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்-கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு – கலி 116/8
TOP


ஈற்று-உற்று (1)

சாறு தலைக்கொண்டு என பெண் ஈற்று-உற்று என – புறம் 82/1
TOP


ஈன் (6)

ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ் – பெரும் 90
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை – நற் 3/1
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி – நற் 332/6
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை – குறு 38/1
காசின் அன்ன போது ஈன் கொன்றை – குறு 148/3
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் – அகம் 13/19
TOP


ஈன்ம் (1)

அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
TOP


ஈன்மரோ (1)

ஈன்மரோ இ உலகத்தானே – புறம் 74/7
TOP


ஈன்ற (38)

உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற/கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் – சிறு 60,61
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 243
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/10
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை – நற் 116/4
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை – நற் 188/2
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை – நற் 225/3
வன்கண் காளையை ஈன்ற தாயே – நற் 293/9
புதல்வன் ஈன்ற பூ கண் மடந்தை – நற் 355/1
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி – நற் 399/6
நறவு மலி பாக்கத்து குற_மகள் ஈன்ற/குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி – குறு 394/2,3
புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி – ஐங் 65/3
நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற/நடுங்கு நடை குழவி கொளீஇய பலவின் – ஐங் 216/2,3
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே – ஐங் 399/5
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை – பரி 8/13
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா – பரி 8/14
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் – பரி 8/57
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் – கலி 29/7
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை – கலி 94/6
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை – கலி 138/12
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் – கலி 143/4
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/59
அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற/கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் – அகம் 13/18,19
தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற/மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/12,13
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/3
மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த – அகம் 147/4
ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும் – அகம் 195/7
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற/முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 212/4,5
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின – அகம் 229/16
ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட – அகம் 306/4
ஈன்ற வயிறோ இதுவே – புறம் 86/5
மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் – புறம் 117/4
யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை – புறம் 176/3
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர் – புறம் 277/4
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே – புறம் 278/9
ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை – புறம் 342/9
ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள் – புறம் 346/2
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் – புறம் 393/15
TOP


ஈன்றணி (1)

இரு மருப்பு எருமை ஈன்றணி காரான் – குறு 181/3
TOP


ஈன்றதன் (1)

ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே – புறம் 35/26
TOP


ஈன்றவள் (2)

அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் – கலி 29/2
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் – கலி 32/7
TOP


ஈன்றன்றே (1)

மென் தோள் சாய்த்தும் சால்பு ஈன்றன்றே – குறு 90/7
TOP


ஈன்றன (4)

வேங்கையும் புலி ஈன்றன அருவியும் – நற் 389/1
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/38
குறு முறி ஈன்றன மரனே நறு மலர் – அகம் 259/5
மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன குயிலும் – அகம் 355/1
TOP


ஈன்றனென் (1)

பைஞ்சாய் பாவை ஈன்றனென் யானே – ஐங் 155/5
TOP


ஈன்றாட்கு (2)

ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள் – பரி 8/58
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு/அரியளோ ஆவது அறிந்திலேன் ஈதா – பரி 8/59,60
TOP


ஈன்று (20)

ஈன்று கான் மடிந்த பிணவு பசி கூர்ந்து என – நற் 29/3
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி – நற் 370/5
முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட – நற் 384/3
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க – நற் 393/2
மழ ஈன்று மல்லல் கேள் மன்னுக என்மாரும் – பரி 11/121
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று/பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் – கலி 34/1,2
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று/முளி முதல் பொதுளிய முள் புற பிடவமும் – கலி 101/1,2
களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று/ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் – கலி 101/3,4
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 3/3
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
ஈன்று புறந்தந்த எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 35/1
ஈன்று நாள் உலந்த மென் நடை மட பிடி – அகம் 85/6
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/5
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை – அகம் 139/6
நிறை சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த – அகம் 160/5
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் – அகம் 168/9
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/2
மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று/கழை தின் யாக்கை விழை களிறு தைவர – அகம் 328/12,13
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப – அகம் 345/13
ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே – புறம் 312/1
TOP


ஈன்றேன் (1)

ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே – நற் 198/12
TOP


ஈன்றோள் (1)

ஈன்றோள் நீத்த குழவி போல – புறம் 230/7
TOP


ஈன (4)

புணர்ந்தவர் முகம் போல பொய்கை பூ புதிது ஈன/மெய் கூர்ந்த பனியொடு மேல் நின்ற வாடையால் – கலி 31/5,6
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி – கலி 35/3
உயர் முகை நறும் காந்தள் நாள்-தோறும் புதிது ஈன/அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும் – கலி 53/5,6
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன/பகல் ஆற்றுப்படுத்த பழங்கண் மாலை – அகம் 71/8,9
TOP


ஈனல் (3)

ஈனல் எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 95/9
ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின் – அகம் 331/3
ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென – புறம் 159/18
TOP


ஈனா (4)

ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும் – நற் 127/7
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் – கலி 39/14
ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 105/6
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட – புறம் 372/8
TOP


ஈனாள் (1)

ஈனாள் ஆயினள் ஆயின் ஆனாது – புறம் 348/7
TOP


ஈனில் (1)

சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழையியர் – குறு 85/3
TOP


ஈனும் (7)

பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும்/தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு – நற் 138/4,5
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும்/தண்ணம் துறைவன் நல்கின் – ஐங் 168/2,3
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே – ஐங் 349/3
ஈனும் உம்பரும் பெறல் அரும்-குரைத்தே – ஐங் 401/5
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை – அகம் 329/13
கான வாரணம் ஈனும்/காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே – புறம் 52/16,17
துறை நணி கெழீஇ கம்புள் ஈனும்/தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி – புறம் 297/7,8
TOP


ஈனும்மோ (1)

இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ/நின்னும் நின் மலையும் பாடி வருநர்க்கு – புறம் 130/2,3
TOP