இ முதல் சொற்கள் பகுதி – 5, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இழை_மகள் 1
இழைக்க 1
இழைக்கு 2
இழைக்கும் 1
இழைகளும் 1
இழைத்த 17
இழைத்தனையே 1
இழைத்து 5
இழைத்தும் 1
இழைந்த 1
இழைய 1
இழையர் 1
இழையவரோடு 1
இழையா 1
இழையாய் 1
இழையியர் 1
இழையினை 1
இழையீர் 1
இழையும் 2
இழையை 1
இழையொடு 1
இழையோளே 2
இள 70
இள_நாள் 1
இளக்கும் 1
இளக 1
இளநீர் 2
இளம் 37
இளமை 14
இளமைக்கு 1
இளமையான் 2
இளமையின் 2
இளமையும் 5
இளவேனில் 6
இளவேனிலும் 1
இளி 4
இளிவரல் 1
இளிவரவு 2
இளிவு 2
இளிவே 1
இளை 2
இளைக்கும் 1
இளைஞர் 4
இளைஞரின் 1
இளைஞரும் 1
இளைஞருமே 1
இளைத்தன 1
இளைப்பட்ட 4
இளைப்படூஉம் 1
இளைய 2
இளையது 1
இளையம் 1
இளையர் 36
இளையர்க்கு 1
இளையரும் 13
இளையரொடு 7
இளையவர் 4
இளையள் 3
இளையன் 5
இளையாரும் 1
இளையீர் 1
இளையை 1
இளையோய் 1
இளையோர் 8
இளையோர்க்கு 1
இளையோள் 7
இளையோற்கு 1
இளையோன் 4
இற்கிழத்தி 1
இற்செறிந்து 1
இற்ற 1
இற்றவை 1
இற்றா 1
இற்றால் 1
இற்றி 5
இற்று 1
இற்றே 1
இற்றை 2
இற 3
இறக்கி 1
இறக்கும் 1
இறக்குவை 1
இறகின் 1
இறகு 3
இறங்கு 10
இறடி 2
இறத்தல் 2
இறத்தலும் 1
இறத்தி 3
இறத்திரால் 1
இறந்த 29
இறந்தது 1
இறந்தவர் 1
இறந்தவன் 1
இறந்தன்றே 1
இறந்தன 1
இறந்தனம் 1
இறந்தனர் 11
இறந்தனரே 3
இறந்தனரோ 1
இறந்தனள் 6
இறந்தான்-கொல்லோ 1
இறந்திசினோரே 1
இறந்திசினோளே 1
இறந்தீவாய் 2
இறந்து 55
இறந்தும் 2
இறந்தே 3
இறந்தேற்கே 1
இறந்தோர் 11
இறந்தோர்க்கு 3
இறந்தோரே 43
இறந்தோளே 3
இறந்தோன் 1
இறப்ப 10
இறப்பர்-கொல் 1
இறப்பல் 1
இறப்பாய் 1
இறப்பின் 4
இறப்பினும் 2
இறப்பு 1
இறப்போர் 1
இறப்போன் 1
இறல் 1
இறவாது 2
இறவின் 9
இறவு 7
இறவொடு 3
இறா 10
இறாயினிர் 1
இறால் 2
இறாலொடு 1
இறாஅ 1
இறாஅல் 7
இறாஅலியரோ 1
இறீஇயர் 5
இறீஇயரோ 1
இறு 4
இறுக்கல் 1
இறுக்கும் 12
இறுகிறுக்கி 1
இறுகிறுக 2
இறுகு 2
இறுத்த 39
இறுத்தது 2
இறுத்தந்த 4
இறுத்தந்தது 1
இறுத்தலின் 1
இறுத்தன்று 1
இறுத்தன 2
இறுத்தார் 1
இறுத்து 10
இறுதி 2
இறுதி-கண் 1
இறுப்ப 5
இறுப்பினும் 1
இறுப்போரும் 1
இறுபு 12
இறும்-மார் 1
இறும்பில் 8
இறும்பின் 11
இறும்பு 2
இறும்பூதால் 2
இறும்பூது 6
இறுவரை 7
இறை 117
இறை_இறை 1
இறைகூடி 1
இறைகூடிய 1
இறைகூர்தலின் 1
இறைகூர்ந்த 1
இறைகூரும் 1
இறைகொண்ட 9
இறைகொண்டன்று 1
இறைகொண்டனவே 1
இறைகொண்டனன் 1
இறைகொண்டு 1
இறைகொள்பு 1
இறைகொள்ளும் 4
இறைகொள 4
இறைச்சியாய் 2
இறைஞ்ச 2
இறைஞ்சி 10
இறைஞ்சிய 10
இறைஞ்சியோளே 3
இறைஞ்சியோனே 1
இறைஞ்சின 1
இறைஞ்சினள் 2
இறைஞ்சினளே 1
இறைஞ்சினெம் 1
இறைஞ்சுக 1
இறைஞ்சுபு 1
இறைஞ்சும் 3
இறைஞ்சுவார் 1
இறைத்து 1
இறைப்பேன் 1
இறைய 2
இறையார் 1
இறையும் 2
இறையே 1
இறைவ 2
இறைவன் 5
இன் 338
இன்_நகை 2
இன்_ஆங்கு 1
இன்சொல் 1
இன்ப 4
இன்பத்தின் 1
இன்பத்து 1
இன்பத்துள் 1
இன்பம் 10
இன்பமும் 10
இன்புற்றனெம் 1
இன்புற்றார்க்கு 1
இன்புற்று 2
இன்புற 8
இன்புறாமை 1
இன்புறாய் 1
இன்புறாஅர் 1
இன்புறு 7
இன்புறுக 1
இன்புறுத்தன்று 1
இன்புறுத்தினை 1
இன்புறூஉம் 2
இன்புறேஎம் 1
இன்முகம் 2
இன்மை 23
இன்மையது 1
இன்மையான் 1
இன்மையின் 36
இன்மையும் 4
இன்மையே 1
இன்றாம் 1
இன்றாய் 1
இன்றால் 3
இன்றி 74
இன்றியும் 1
இன்றின் 2

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

இழை_மகள் (1)

உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள்/பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம் – நற் 274/3,4
TOP


இழைக்க (1)

நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க/சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து – பரி 19/55,56
TOP


இழைக்கு (2)

இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி – பதி 31/26
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே – கலி 141/23
TOP


இழைக்கும் (1)

பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே – குறு 3/4
TOP


இழைகளும் (1)

மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும்/கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் – பரி 10/92,93
TOP


இழைத்த (17)

கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த/புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 40,41
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல் – நற் 185/9
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த/வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து – நற் 191/2,3
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த/நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்கு – நற் 268/4,5
சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில் – நற் 276/5
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த/சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/2,3
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த/தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட – பதி 31/18,19
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 13/60
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த/உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் – பரி 21/10,11
செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப – பரி 32/1
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/13
எல்லா நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு – கலி 64/19
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த/திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி – அகம் 289/9,10
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/6
காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் – புறம் 366/21
TOP


இழைத்தனையே (1)

வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே – ஐங் 445/5
TOP


இழைத்து (5)

கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து/கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் – நற் 3/3,4
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/10
களம் நன்கு இழைத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 22/8
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க களன் இழைத்து/ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/14,15
TOP


இழைத்தும் (1)

சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் – அகம் 110/7
TOP


இழைந்த (1)

முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 248
TOP


இழைய (1)

வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய/பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் – பதி 39/9,10
TOP


இழையர் (1)

இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர் – பதி 46/1
TOP


இழையவரோடு (1)

விறல் இழையவரோடு விளையாடுவான்-மன்னோ – கலி 30/14
TOP


இழையா (1)

வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய – பதி 39/9
TOP


இழையாய் (1)

நோதலே செய்யேன் நுணங்கு இழையாய் இ செவ்வி – பரி 24/38
TOP


இழையியர் (1)

சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழையியர்/தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் – குறு 85/3,4
TOP


இழையினை (1)

இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி – பரி 12/59
TOP


இழையீர் (1)

கலங்கல் ஓம்பு-மின் இலங்கு இழையீர் என – குறி 233
TOP


இழையும் (2)

வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா – கலி 90/8
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை – கலி 102/5
TOP


இழையை (1)

இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை/தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை – பரி 20/57,58
TOP


இழையொடு (1)

இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர – அகம் 142/19
TOP


இழையோளே (2)

விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே – நற் 361/9
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே – அகம் 384/14
TOP


இள (70)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி – திரு 290
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 36
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 416
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 601
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 703
வனைந்து ஏந்து இள முலை நோவ-கொல் என – நற் 29/7
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை – நற் 160/4
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
ஆடிய இள மழை பின்றை – நற் 229/10
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/2
இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/8
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/7
யாணர் இள முலை நனைய – நற் 398/9
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் – குறு 33/1
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க – குறு 314/5
தும்பை மாலை இள முலை – ஐங் 127/2
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு – ஐங் 149/2
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
மன்று ஆடு இள மழை மறைக்கும் நாடன் – ஐங் 252/2
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட – ஐங் 276/3
எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/2
இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/2
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை – பதி 65/6
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
மன் புனல் இள வெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என – பரி 15/27
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் – பரி 19/74
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/9
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் – கலி 22/16
இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும் – கலி 41/25
இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும் – கலி 41/25
இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை – கலி 41/26
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து – கலி 54/12
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை – கலி 56/24
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/13
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/17
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் – கலி 108/28
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 117/3
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் – கலி 143/32
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை – அகம் 16/9
மனை இள நொச்சி மௌவல் வால் முகை – அகம் 21/1
இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம் – அகம் 25/12
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் – அகம் 58/7
நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை – அகம் 85/10
நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/13
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/8
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல – அகம் 198/7
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/2
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் – அகம் 241/6
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் – அகம் 249/10
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/4
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/13
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை – அகம் 273/11
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/8
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/5
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் – புறம் 262/3
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/5
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை – புறம் 336/10
மருப்பு இள வன முலை ஞெமுக்குவோரே – புறம் 337/22
விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் – புறம் 352/12
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
TOP


இள_நாள் (1)

இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம் – அகம் 25/12
TOP


இளக்கும் (1)

வெளில் இளக்கும் களிறு போல – பட் 172
TOP


இளக (1)

சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம் – பெரும் 366
TOP


இளநீர் (2)

இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி – திரு 308
இளநீர் உதிர்க்கும் வளம் மிகு நன் நாடு – புறம் 29/16
TOP


இளம் (37)

எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 6
விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா – சிறு 45
இளம் கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து – சிறு 243
வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇ குறும் கால் – பெரும் 204
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி – மது 572
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 464
இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி – குறு 189/3
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் – குறு 204/3
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு – குறு 346/1
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்பு – ஐங் 44/1
இளம் பிறை அன்ன கோட்ட கேழல் – ஐங் 264/1
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே – ஐங் 349/3
இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போல – ஐங் 443/2
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த – பதி 57/10
இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/21
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் – பதி 71/7
மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என – பரி 19/73
நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண் – கலி 104/36
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் – கலி 109/4
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – அகம் 17/2
இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் – அகம் 113/6
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி – அகம் 129/8
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து – அகம் 187/19
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – அகம் 216/11
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம் – அகம் 291/20
ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட – அகம் 306/4
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி – அகம் 375/11
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7
விளையா இளம் கள் நாற பல உடன் – அகம் 400/22
வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை – புறம் 100/3
இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ – புறம் 130/2
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/10
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் – புறம் 169/9
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/2
TOP


இளமை (14)

அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179
இளமை கழிந்த பின்றை வளமை – நற் 126/9
முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் – நற் 314/1
இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என வள மனை – நற் 351/1
இளமை பாரார் வளம் நசைஇ சென்றோர் – குறு 126/1
இனிது உடன் கழிக்கின் இளமை/இனிதால் அம்ம இனியவர் புணர்வே – ஐங் 415/3,4
வறியவன் இளமை போல் வாடிய சினையவாய் – கலி 10/1
சென்ற இளமை தரற்கு – கலி 18/12
யாறு நீர் கழிந்து அன்ன இளமை நும் நெஞ்சு என்னும் – கலி 20/13
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/15
இளமை சென்று தவ தொல்லஃதே – அகம் 6/21
இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி – அகம் 275/4
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை/அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ – புறம் 243/10,11
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே – புறம் 247/10
TOP


இளமைக்கு (1)

இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே – குறு 151/6
TOP


இளமையான் (2)

இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 57/7
இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/8
TOP


இளமையின் (2)

இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே வளமையின் – குறி 244
இளமையின் சிறந்த வளமையும் இல்லை – நற் 126/8
TOP


இளமையும் (5)

வைகல்-தோறும் இன்பமும் இளமையும்/எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/1,2
இளமையும் காமமும் நின் பாணி நில்லா – கலி 12/12
இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே – கலி 15/26
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார் – கலி 18/7
TOP


இளவேனில் (6)

இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் – பரி 6/77
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில்/நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/8,9
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல – கலி 32/13
இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான் – கலி 34/7
TOP


இளவேனிலும் (1)

இன் இளவேனிலும் வாரார் – அகம் 229/20
TOP


இளி (4)

இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு – மலை 7
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் – பரி 19/42
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/7
இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/3
TOP


இளிவரல் (1)

இல்லத்து நீ தனி சேறல் இளிவரல்/என ஆங்கு – பரி 11/44,45
TOP


இளிவரவு (2)

இல்லது நோக்கி இளிவரவு கூறா முன் – பரி 10/87
வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு/போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/71,72
TOP


இளிவு (2)

எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் என – நற் 284/6
இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு என – குறு 283/2
TOP


இளிவே (1)

அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே – நற் 262/10
TOP


இளை (2)

இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது – பதி 28/5
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/15
TOP


இளைக்கும் (1)

வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/7
TOP


இளைஞர் (4)

கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட – பொரு 100
கல்லா இளைஞர் கவளம் கைப்ப – முல் 36
உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர்/சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப – மது 311,312
எருது கால் உறாஅது இளைஞர் கொன்ற – புறம் 327/1
TOP


இளைஞரின் (1)

பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின்/உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் – குறி 129,130
TOP


இளைஞரும் (1)

தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர் – நற் 361/2
TOP


இளைஞருமே (1)

சில் ஓதி பல் இளைஞருமே/அடி வருந்த நெடிது ஏறிய – புறம் 139/2,3
TOP


இளைத்தன (1)

எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன/செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/2,3
TOP


இளைப்பட்ட (4)

முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட/உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் – நற் 384/3,4
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட/கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/3,4
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட/மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் – அகம் 21/16,17
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/2
TOP


இளைப்படூஉம் (1)

பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை – அகம் 21/15
TOP


இளைய (2)

வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை – பதி 12/11
எருதே இளைய நுகம் உணராவே – புறம் 102/1
TOP


இளையது (1)

இளையது ஆயினும் கிளை அரா எறியும் – புறம் 58/6
TOP


இளையம் (1)

இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே – புறம் 248/2
TOP


இளையர் (36)

கல்லா இளையர் மெல்ல தைவர – சிறு 33
இளையர் தரூஉம் வாடையொடு – நற் 5/8
விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர்/அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/1,2
ஏகு-மின் என்ற இளையர் வல்லே – நற் 42/6
இளையர் ஏகுவனர் பரிப்ப வளை என – நற் 161/6
நிரைய ஒள் வாள் இளையர் பெருமகன் – குறு 258/6
வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/6
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து – குறு 322/4
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் – ஐங் 198/2
பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர்/இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து – பதி 40/24,25
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப – பதி 41/2
கைவல் இளையர் கடவுள் பழிச்ச – பதி 41/6
கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப – பதி 48/8
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/34
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/15
சேரி இளையர் செல அரு நிலையர் – பரி 6/38
முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் – பரி 10/19
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக – அகம் 64/6
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த – அகம் 74/2
கல்லா இளையர் பெருமகன் புல்லி – அகம் 83/9
வென் வேல் இளையர் இன்புற வலவன் – அகம் 104/3
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று – அகம் 122/7
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி – அகம் 152/15
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற – அகம் 245/7
இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு – அகம் 248/3
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/13
புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன் – அகம் 338/18
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார் – அகம் 342/7
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/12
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை – அகம் 354/6
கல்லா இளையர் கலித்த கவலை – அகம் 375/5
இளையர் அருந்த பின்றை நீயும் – அகம் 394/7
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே – புறம் 150/10
வல ஆர் கண்ணி இளையர் திளைப்ப – புறம் 253/2
கல்லா இளையர் நீங்க நீங்கான் – புறம் 263/6
தன்னோர் அன்ன இளையர் இருப்ப – புறம் 286/2
TOP


இளையர்க்கு (1)

வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/10
TOP


இளையரும் (13)

இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – பெரும் 268
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – நற் 207/7
பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/2
இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும் – நற் 367/10
இளையரும் மடவரும் உளரே – குறு 246/7
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/27
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – அகம் 30/4
வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர் – அகம் 259/1
இளையரும் புரவியும் இன்புற நீயும் – அகம் 300/20
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – அகம் 348/12
இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க – புறம் 57/6
யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் – புறம் 191/4
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர – புறம் 254/1
TOP


இளையரொடு (7)

ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என – நற் 389/5
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/15
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது – அகம் 120/12
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல் வாய் – அகம் 160/16
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – அகம் 182/4
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி – அகம் 250/6
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற – அகம் 310/1
TOP


இளையவர் (4)

வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/5
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/8
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் – கலி 83/3
TOP


இளையள் (3)

சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் – நற் 201/3
இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே – ஐங் 256/4
மெல்லியள் இளையள் நனி பேர் அன்பினள் – அகம் 319/14
TOP


இளையன் (5)

இளையன் முளை வாள் எயிற்றள் – குறு 119/3
இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும் – பரி 2/21
இளையன் இவன் என உளைய கூறி – புறம் 72/2
பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என – புறம் 78/6
இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/6
TOP


இளையாரும் (1)

இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் – கலி 138/24
TOP


இளையீர் (1)

மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141
TOP


இளையை (1)

இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும் – பரி 2/21
TOP


இளையோய் (1)

இனைதல் ஆனாள் ஆக இளையோய்/கிளையை-மன் எம் கேள் வெய்யோற்கு என – புறம் 144/6,7
TOP


இளையோர் (8)

இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் – பொரு 187
இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல் – நற் 68/2
ஈர்த்து இன்புறூஉம் இளையோர் போல – குறு 61/3
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் – அகம் 90/2
விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும் – அகம் 254/7
இளையோர் செல்ப எல்லும் எல்லின்று – அகம் 370/2
எண் இல் காட்சி இளையோர் தோற்பின் – புறம் 213/15
இளையோர் சூடார் வளையோர் கொய்யார் – புறம் 242/1
TOP


இளையோர்க்கு (1)

இளையோர்க்கு மலர்ந்த மார்பினை எனவும் – சிறு 232
TOP


இளையோள் (7)

கிள்ளையும் கிளை என கூஉம் இளையோள்/வழு இலள் அம்ம தானே குழீஇ – நற் 143/5,6
இளையோள் இறந்த அனைத்தற்கு பழ விறல் – நற் 320/4
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள்/பெரும் தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – அகம் 193/13,14
இன் நகை இளையோள் கவவ – அகம் 314/21
குரல் அம் குன்றி கொள்ளும் இளையோள்/மா மகள் – புறம் 340/2,3
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை – புறம் 341/3
தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள்/அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/10,11
TOP


இளையோற்கு (1)

திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு/இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே – புறம் 96/2,3
TOP


இளையோன் (4)

உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன் – பொரு 130
எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம் – நற் 2/8
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற – அகம் 203/10
இன்னன் ஆயினன் இளையோன் என்று – புறம் 254/5
TOP


இற்கிழத்தி (1)

பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/19
TOP


இற்செறிந்து (1)

இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல் – நற் 68/2
TOP


இற்ற (1)

இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி – நற் 329/5
TOP


இற்றவை (1)

நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய – கலி 84/2
TOP


இற்றா (1)

இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை – கலி 144/65
TOP


இற்றால் (1)

மற்று இவர் மறனும் இற்றால் தெற்றென – புறம் 337/19
TOP


இற்றி (5)

வேனில் இற்றி தோயா நெடு வீழ் – நற் 162/9
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் – குறு 106/1
கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறி – ஐங் 279/1
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் – அகம் 57/6
ஒல்கு நிலை இற்றி ஒரு தனி நெடு வீழ் – அகம் 345/19
TOP


இற்று (1)

இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர் – நற் 54/8
TOP


இற்றே (1)

பண்டும் இற்றே கண்டிசின் தெய்ய – நற் 35/8
TOP


இற்றை (2)

இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் – புறம் 112/3
இற்றை நாளொடும் யாண்டு தலைப்பெயர என – புறம் 161/12
TOP


இற (3)

இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம் – நற் 27/8
இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற/அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/9,10
எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
TOP


இறக்கி (1)

நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி/கவை மனத்து இருத்தும் வல்லு வனப்பு அழிய – அகம் 377/7,8
TOP


இறக்கும் (1)

அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
TOP


இறக்குவை (1)

அ வரை இறக்குவை ஆயின் – ஐங் 301/3
TOP


இறகின் (1)

குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/2
TOP


இறகு (3)

ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து – சிறு 76
இறகு எறி திவலையின் பனிக்கும் பாக்கத்து – நற் 127/2
இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி – நற் 329/5
TOP


இறங்கு (10)

முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப – குறி 36
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள் – நற் 209/4
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை – ஐங் 142/1
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து – அகம் 132/1
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள் – அகம் 192/8
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
இறங்கு கதிர் அலமரு கழனியும் – புறம் 49/5
இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க – புறம் 57/6
இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி – புறம் 98/19
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் – புறம் 350/4
TOP


இறடி (2)

குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் – மலை 169
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் – குறு 214/2
TOP


இறத்தல் (2)

வெம்மை ஆரிடை இறத்தல் நுமக்கே – நற் 43/6
இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல்/இனிதோ பெரும இன் துணை பிரிந்தே – குறு 363/5,6
TOP


இறத்தலும் (1)

எம்மொடு இறத்தலும் செல்லாய் பின் நின்று – அகம் 19/6
TOP


இறத்தி (3)

இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/8
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/12
பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி/மாறி வருதி மலை மறைந்து ஒளித்தி – புறம் 8/7,8
TOP


இறத்திரால் (1)

இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12
TOP


இறந்த (29)

எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 266
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட – பெரும் 117
வன்_புலம் இறந்த பின்றை மென் தோல் – பெரும் 206
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த/கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 141,142
களிறு நின்று இறந்த நீர் அல் ஈரத்து – நற் 103/4
வையக வரை அளவு இறந்த/எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே – நற் 130/11,12
இளையோள் இறந்த அனைத்தற்கு பழ விறல் – நற் 320/4
இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே – குறு 209/3
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – ஐங் 372/4
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை – பரி 1/63
இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின் – கலி 9/22
இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே – கலி 15/26
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் – கலி 34/2
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் – கலி 92/48
விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை – கலி 144/38
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/8
உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில் – அகம் 119/8
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின் – அகம் 159/4
நாடு பல இறந்த நன்னராட்டிக்கு – அகம் 165/6
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர – அகம் 175/6
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
இரும் பேர் ஒக்கல் கோடியர் இறந்த/புன் தலை மன்றம் காணின் வழி நாள் – அகம் 301/23,24
வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே – அகம் 327/19
நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த/சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என – அகம் 383/4,5
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் – புறம் 21/1
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 21/2
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை – புறம் 265/1
விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்று – புறம் 376/1
TOP


இறந்தது (1)

பெரு மலை இறந்தது நோவேன் நோவல் – அகம் 63/3
TOP


இறந்தவர் (1)

பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து – குறு 329/4
TOP


இறந்தவன் (1)

பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
TOP


இறந்தன்றே (1)

விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே/அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/9,10
TOP


இறந்தன (1)

மாந்தர் அளவு இறந்தன என பல் நாள் – பதி 73/16
TOP


இறந்தனம் (1)

எவ்வம் கூர இறந்தனம் யாமே – அகம் 361/16
TOP


இறந்தனர் (11)

ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/3
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/8
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும் – ஐங் 358/1
கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி – அகம் 159/11
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/8
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின் – அகம் 223/9
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக – அகம் 231/9
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து – அகம் 253/20
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 295/17
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் – அகம் 357/10
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர் – அகம் 393/20
TOP


இறந்தனரே (3)

காடு இறந்தனரே காதலர் – ஐங் 311/3
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை – அகம் 45/6
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/10
TOP


இறந்தனரோ (1)

இறந்தனரோ நம் காதலர் – ஐங் 319/3
TOP


இறந்தனள் (6)

அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் – நற் 179/9
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே – ஐங் 313/5
ஆரிடை இறந்தனள் என்-மின் – ஐங் 384/4
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் – அகம் 145/10
அறன் இலாளனொடு இறந்தனள் இனி என – அகம் 219/10
TOP


இறந்தான்-கொல்லோ (1)

கறாஅ எருமைய காடு இறந்தான்-கொல்லோ/உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/38,39
TOP


இறந்திசினோரே (1)

வழங்கு அரும் கானம் இறந்திசினோரே – நற் 302/10
TOP


இறந்திசினோளே (1)

மணல் மலி மறுகின் இறந்திசினோளே – அகம் 306/15
TOP


இறந்தீவாய் (2)

யாது ஒன்றும் வாய்வாளாது இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 56/29
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 59/9
TOP


இறந்து (55)

மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 437
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து/இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு-வயின் திரிதர – நெடு 34,35
மறந்து அமைகல்லா பழனும் ஊழ் இறந்து/பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார் – மலை 263,264
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து/சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 405,406
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் – மலை 475
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த – நற் 34/1
எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து/நன் வாய் அல்லா வாழ்க்கை – நற் 46/9,10
இரும் கழி ஓதம் இல் இறந்து மலிர – நற் 117/2
இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/7
மை சூழ் வெற்பின் மலை பல இறந்து/செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/7,8
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/3
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/5
மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின் – நற் 362/2
பெரும் கடை இறந்து மன்றம் போகி – நற் 365/2
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/9
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் – நற் 378/6
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து/ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த – நற் 387/6,7
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து/இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் – குறு 50/3,4
பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து/எய்தினர்-கொல்லோ பொருளே அல்குல் – குறு 180/4,5
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து/ஊர்-வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை – குறு 344/5,6
செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள் – ஐங் 84/1
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து/செலவு அயர்ந்தனையால் நீயே நன்றும் – ஐங் 309/1,2
இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே – ஐங் 309/5
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து/தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் – பரி 10/37,38
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/12
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/16
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு – கலி 5/4
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர் – கலி 84/14
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து – கலி 104/46
இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி – கலி 145/19
இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் – கலி 150/7
உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 46/8
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் – அகம் 69/12
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த – அகம் 123/5
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் – அகம் 177/12
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி – அகம் 183/6
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து/உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/10,11
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/12
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து/உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/20,21
அறை இறந்து அவரோ சென்றனர் – அகம் 281/12
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து/அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் – அகம் 303/18,19
சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் – அகம் 311/13
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து/உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய – அகம் 353/15,16
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து/ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் – அகம் 396/8,9
மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/2
செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு – புறம் 257/4
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என – புறம் 325/2
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு – புறம் 330/3
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி – புறம் 399/22
TOP


இறந்தும் (2)

பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் – நற் 113/4
பணை கெழு வேந்தரை இறந்தும்/இரவலர்க்கு ஈயும் வள்ளியோன் நாடே – புறம் 119/6,7
TOP


இறந்தே (3)

மொழிபெயர் தேஎத்த பன் மலை இறந்தே – அகம் 31/15
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே – அகம் 329/14
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே – அகம் 331/14
TOP


இறந்தேற்கே (1)

கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4
TOP


இறந்தோர் (11)

அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர்/தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர – நற் 99/3,4
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர்/வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து – நற் 387/5,6
இறந்தோர் மன்ற தாமே பிறங்கு மலை – ஐங் 316/3
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து – ஐங் 317/3
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர்/கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு – அகம் 109/10,11
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர்/நம்மினும் வலிதா தூக்கிய பொருளே – அகம் 265/22,23
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர்/தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் – அகம் 267/13,14
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர்/தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/13,14
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் – அகம் 277/12
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய – அகம் 363/15
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர்/நோய் இலர் பெயர்தல் அறியின் – அகம் 375/16,17
TOP


இறந்தோர்க்கு (3)

வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு/என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/11,12
பனி படு பன் மலை இறந்தோர்க்கு/முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/17,18
வன் கலை தெவிட்டும் அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு/இற்றை நாளொடும் யாண்டு தலைப்பெயர என – புறம் 161/11,12
TOP


இறந்தோரே (43)

கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/11
ஒன்று இலங்கு அருவிய குன்று இறந்தோரே – நற் 18/10
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே – நற் 92/9
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
பெரும் கல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – நற் 274/9
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/5
நீர் இல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 211/7
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 215/7
வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே/யானே தோடு ஆர் எல் வளை ஞெகிழ நாளும் – குறு 216/2,3
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – குறு 232/6
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 253/8
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே – குறு 260/8
பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே – குறு 278/7
வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 285/8
இன்னா வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 314/6
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/4
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – ஐங் 318/5
என்றூழ் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – ஐங் 336/4
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – ஐங் 353/4
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/5
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19
கல் மிசை அருவிய காடு இறந்தோரே – அகம் 25/22
விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 111/15
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – அகம் 133/18
வேங்கட வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 141/29
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே – அகம் 151/15
மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 155/16
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 171/15
பொன் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 173/18
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 185/13
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – அகம் 201/19
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/24
நன் மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 241/16
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 247/13
கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 249/19
கல் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 313/17
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 347/16
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/14
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 389/24
என்றூழ் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 391/14
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15
வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 399/18
TOP


இறந்தோளே (3)

கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே – ஐங் 374/4
குன்று உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – ஐங் 387/6
வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/17
TOP


இறந்தோன் (1)

இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/11
TOP


இறப்ப (10)

இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் – நற் 33/8
அரும் சுரம் இறப்ப என்ப – நற் 148/11
இறப்ப எவ்வம் நலியும் நின் நிலை – நற் 338/4
எல்லா துனியும் இறப்ப தன் காதலன் – பரி 12/73
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப/தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/31,32
இறப்ப துணிந்தனிர் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 2/10
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் – கலி 8/7
தனியே இறப்ப யான் ஒழிந்து இருத்தல் – கலி 23/4
இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு – அகம் 5/16
இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்ப – அகம் 161/8
TOP


இறப்பர்-கொல் (1)

இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி – குறு 331/5
TOP


இறப்பல் (1)

இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே – குறு 151/6
TOP


இறப்பாய் (1)

ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள் – கலி 58/6
TOP


இறப்பின் (4)

பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு – நற் 171/6
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின்/பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/1,2
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி – ஐங் 388/3
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
TOP


இறப்பினும் (2)

மொழிபெயர் பல் மலை இறப்பினும்/ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே – ஐங் 321/4,5
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் – புறம் 74/1
TOP


இறப்பு (1)

இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே – குறு 209/3
TOP


இறப்போர் (1)

சிறு பல் குன்றம் இறப்போர்/அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே – நற் 269/8,9
TOP


இறப்போன் (1)

இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன்/மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/9,10
TOP


இறல் (1)

தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் – கலி 22/7
TOP


இறவாது (2)

நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி – மலை 535
எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர் – கலி 34/22
TOP


இறவின் (9)

கடல் இறவின் சூடு தின்றும் – பட் 63
சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின்/கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/2,3
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை – நற் 211/5
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் – நற் 358/8
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை – குறு 109/1
இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு – குறு 160/2
இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு – குறு 320/2
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன – அகம் 152/8
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் – புறம் 342/10
TOP


இறவு (7)

இறவு அருந்திய இன நாரை – பொரு 204
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும் – நற் 131/6
இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர – குறு 274/2
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/85
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து – அகம் 96/1
TOP


இறவொடு (3)

துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் – நற் 111/2
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – அகம் 123/12
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் – அகம் 220/17
TOP


இறா (10)

சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை – நற் 31/2
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
குளம்பினும் சே_இறா ஒடுங்கின – நற் 278/8
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் – ஐங் 179/2
இரும் கழி சே_இறா இன புள் ஆரும் – ஐங் 188/1
தெண் கழி சே_இறா படூஉம் – ஐங் 196/3
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க – அகம் 60/1
வெள் இறா கனவும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 170/12
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை – அகம் 270/5
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/16
TOP


இறாயினிர் (1)

நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து – மலை 249
TOP


இறால் (2)

தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/10
TOP


இறாலொடு (1)

இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் – அகம் 348/5
TOP


இறாஅ (1)

இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் – மலை 274
TOP


இறாஅல் (7)

நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 624
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல்/உடம்புணர்பு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும் – மலை 525,526
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல்/புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/2,3
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல்/தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய – நற் 185/9,10
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் – ஐங் 214/3
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/13
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல்/மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/22,23
TOP


இறாஅலியரோ (1)

இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை – பதி 40/2
TOP


இறீஇயர் (5)

நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே – குறு 169/6
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/3
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/8
பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என – புறம் 210/9
TOP


இறீஇயரோ (1)

தெற்றென இறீஇயரோ ஐய மற்று யாம் – குறு 169/2
TOP


இறு (4)

இறு முறை என ஒன்று இன்றி – குறு 199/7
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் – கலி 93/19
TOP


இறுக்கல் (1)

இறுக்கல் வேண்டும் திறையே மறுப்பின் – புறம் 97/20
TOP


இறுக்கும் (12)

வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் – பதி 62/5
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும்/அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/7,8
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும்/அறன் இல் வேந்தன் ஆளும் – அகம் 109/13,14
கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும்/மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை – அகம் 181/19,20
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும்/திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் – அகம் 266/19,20
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும்/சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/13,14
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும்/முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும் – புறம் 2/22,23
தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும்/பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும் – புறம் 9/3,4
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை – புறம் 16/9
வேறு புலத்து இறுக்கும் தானையோடு – புறம் 22/37
பாண்_கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய் – புறம் 203/11
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு – புறம் 344/3
TOP


இறுகிறுக்கி (1)

இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி – பரி 12/59
TOP


இறுகிறுக (2)

இறுகிறுக யாத்து புடைப்ப – பரி 9/40
ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ – பரி 10/11
TOP


இறுகு (2)

இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு – மலை 132
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் – நற் 265/1
TOP


இறுத்த (39)

கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த/வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர் – பெரும் 315,316
கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து – பெரும் 446
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த/பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் – மது 233,234
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த/தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 148,149
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என – மலை 543
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல் – நற் 99/7
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை – நற் 215/3
மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின் – நற் 257/2
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த/நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/2,3
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – நற் 306/6
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த/வேல் கெழு தானை செழியன் பாசறை – நற் 387/7,8
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம் – பதி 13/12
மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு – பதி 33/5
வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் – பதி 68/2
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 81/18
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு – பதி 94/6
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த/களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர – பரி 22/1,2
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம் – கலி 64/9
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/28
இகல் வேந்தன் சேனை இறுத்த வாய் போல – கலி 108/1
சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த/வினை வரு பருவரல் போல – கலி 149/14,15
ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த/குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 8/1,2
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – அகம் 38/13
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த/பெரு வள கரிகால் முன்னிலை செல்லார் – அகம் 125/17,18
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
அஞ்சுவர இறுத்த தானை – அகம் 264/14
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த/கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய் – அகம் 346/21,22
குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல – புறம் 19/8
அம்பு சென்று இறுத்த அரும் புண் யானை – புறம் 19/9
இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த – புறம் 254/3
அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை – புறம் 282/2
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை – புறம் 294/2
வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை – புறம் 343/14
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 391/8
வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் – புறம் 398/8
TOP


இறுத்தது (2)

ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ – கலி 90/18
TOP


இறுத்தந்த (4)

மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான் – கலி 34/7
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 118/8
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 148/7
TOP


இறுத்தந்தது (1)

ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் – கலி 27/8
TOP


இறுத்தலின் (1)

பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின்/களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில் – நற் 43/9,10
TOP


இறுத்தன்று (1)

ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
TOP


இறுத்தன (2)

நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு – கலி 104/31
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து – அகம் 132/1
TOP


இறுத்தார் (1)

அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
TOP


இறுத்து (10)

ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து/அரசு பட அமர் உழக்கி – மது 127,128
யாண்டு பல கழிய வேண்டு புலத்து இறுத்து/மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் – மது 150,151
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/3
யாண்டு தலைப்பெயர வேண்டு புலத்து இறுத்து/முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு – பதி 15/1,2
பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து/தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/11,12
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து/முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் – பதி 45/14,15
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர் – பதி 53/1
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என – அகம் 134/2
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து/குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/12,13
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து/வள மழை மாறிய என்றூழ் காலை – புறம் 161/4,5
TOP


இறுதி (2)

யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
TOP


இறுதி-கண் (1)

முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி-கண்/பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல் – கலி 34/4,5
TOP


இறுப்ப (5)

கழி நாரை வரை இறுப்ப/தண் வைப்பின் நால் நாடு குழீஇ – பொரு 225,226
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப/இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள் – நற் 364/4,5
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப/காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் – பதி 40/4,5
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப/தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை – அகம் 392/22,23
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப/முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/2,3
TOP


இறுப்பினும் (1)

அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/8
TOP


இறுப்போரும் (1)

விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும்/இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/49,50
TOP


இறுபு (12)

ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு/கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம் – நற் 24/3,4
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு/அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என – நற் 372/3,4
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த – ஐங் 213/1
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு – பரி 2/38
தலை இறுபு தாரொடு புரள – பரி 2/41
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18
குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது – அகம் 333/9
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு/உரும் எறி மலையின் இரு நிலம் சேர – புறம் 373/20,21
TOP


இறும்-மார் (1)

அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/5
TOP


இறும்பில் (8)

அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 205
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த – நற் 154/4
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த – நற் 264/7
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/13
வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில்/தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – அகம் 137/10,11
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில்/பிறை உறழ் மருப்பின் கடுங்கண் பன்றி – அகம் 322/9,10
கை கறித்து உரறும் மை தூங்கு இறும்பில்/புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை – அகம் 329/12,13
குரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இறும்பில்/கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் – அகம் 368/9,10
TOP


இறும்பின் (11)

மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின்/கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் புறவின் – பெரும் 495,496
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின்/ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனம் தலை – மலை 271,272
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் – நற் 213/5
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு – குறு 155/5
வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/9
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின்/ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/8,9
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 97/9
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 171/2
மான்றமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின்/ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/1,2
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த – அகம் 357/2
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின்/பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந – புறம் 126/7,8
TOP


இறும்பு (2)

தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் – மலை 407
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
TOP


இறும்பூதால் (2)

சினவாய் ஆகுதல் இறும்பூதால் பெரிதே – பதி 32/17
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 33/1
TOP


இறும்பூது (6)

இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் – மது 487
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர் – மலை 358
எறும்பும் மூசா இறும்பூது மரபின் – பதி 30/38
இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம் ஆயினும் – பரி 4/4
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி – அகம் 152/18
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/25
TOP


இறுவரை (7)

இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது – மலை 367
இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே – ஐங் 309/5
இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து – பரி 7/40
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் – பரி 13/3
இறுவரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி – கலி 41/11
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி 43/13
இறுவரை வீழ்நரின் நடுங்கி தெறுவர – அகம் 322/4
TOP


இறை (117)

குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில் – பெரும் 265
இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – பெரும் 439
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி – முல் 87
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் – மது 414
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் – நெடு 36
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர – குறி 231
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 319
விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி – மலை 496
அஞ்சல் என்ற இறை கைவிட்டு என – நற் 43/8
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே – நற் 121/12
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/10
இறை படு நீழல் பிறவும்-மார் உளவே – நற் 172/10
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை – நற் 207/2
இறை வரை நில்லா வளையும் மறையாது – நற் 263/2
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் – குறு 46/5
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/5
பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/5
நேர் இறை முன்கை பற்றி – குறு 53/6
இறை உற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த – குறு 92/3
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/5
திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/8
இறை வளை நெகிழ்த்த எவ்வ நோயொடு – குறு 289/2
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர் – குறு 364/5
குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி – குறு 394/3
இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே – ஐங் 20/5
இறை கேழ் எல் வளை நீங்கிய நிலையே – ஐங் 140/3
புள் இறை கூரும் துறைவனை – ஐங் 142/2
இறை ஏர் முன்கை நீங்கிய வளையே – ஐங் 163/4
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே – ஐங் 165/4
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் – ஐங் 181/1
நேர் இறை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 239/4
நேர் இறை முன்கை என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 384/5
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர – ஐங் 459/1
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக – ஐங் 468/3
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் – ஐங் 481/1
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 493/4
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/3
நில்லா தானை இறை கிழவோயே – பதி 54/17
வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் – பதி 65/8
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/2
பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே – பதி 90/57
சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின் – பரி 8/79
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி – பரி 9/4
பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி – பரி 10/127
இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/8
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து – பரி 11/66
நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால் – பரி 12/43
நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின் – பரி 12/92
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை/இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என – பரி 15/64,65
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/3
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே – கலி 7/16
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர – கலி 16/2
ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/17
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
வீங்கு இறை பணை தோள் வரைந்தனன் கொளற்கே – கலி 38/26
இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன் – கலி 53/9
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/21
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் – கலி 66/5
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு – கலி 120/24
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/14
இறை வரை நில்லா வளையள் இவட்கு இனி – கலி 125/22
இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர – கலி 127/19
நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை – கலி 132/15
இறை இறை பொத்திற்று தீ – கலி 145/58
இறை இறை பொத்திற்று தீ – கலி 145/58
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை – அகம் 19/15
சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே – அகம் 32/18
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/15
வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 59/16
வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை/நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் – அகம் 92/5,6
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/10
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும் – அகம் 103/9
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/20
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர் – அகம் 210/1
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 213/16
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 220/20
நெகிழ்ந்த முன்கை நேர் இறை பணை தோள் – அகம் 242/14
இறை வளை நெகிழ்ந்த நம்மொடு – அகம் 250/13
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி – அகம் 257/11
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் – அகம் 272/11
சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி – அகம் 282/14
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி – அகம் 282/17
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே – அகம் 291/25
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/7
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் – அகம் 335/12
நேர் இறை முன்கை வீங்கிய வளையே – அகம் 336/23
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 343/1
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை – அகம் 346/1
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
வேட்டம் செல்லுமோ நும் இறை எனவே – அகம் 388/26
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து – அகம் 396/8
ஏந்து கொடி இறை புரிசை – புறம் 17/27
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் – புறம் 32/3
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி – புறம் 72/11
குறி இறை குரம்பை குறவர் மாக்கள் – புறம் 129/1
நீயே பேர் எண்ணலையே நின் இறை/மாறி வா என மொழியலன் மாதோ – புறம் 138/6,7
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப – புறம் 171/6
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை/மா வள் ஈகை கோதையும் – புறம் 172/9,10
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே – புறம் 314/7
இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல – புறம் 315/4
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை – புறம் 354/9
விருந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன் – புறம் 374/15
விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து – புறம் 392/19
TOP


இறை_இறை (1)

பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/5
TOP


இறைகூடி (1)

ஈரும் பேனும் இருந்து இறைகூடி/வேரொடு நனைந்து வேற்று இழை நுழைந்த – பொரு 79,80
TOP


இறைகூடிய (1)

விருந்து இறைகூடிய பசலைக்கு – நற் 247/8
TOP


இறைகூர்தலின் (1)

தெறல் மறவர் இறைகூர்தலின்/பொறை மலிந்து நிலன் நெளிய – புறம் 345/5,6
TOP


இறைகூர்ந்த (1)

ஈர் குழாத்தொடு இறைகூர்ந்த/பேஎன் பகை என ஒன்று என்கோ – புறம் 136/4,5
TOP


இறைகூரும் (1)

புள் இறைகூரும் மெல்லம்புலம்ப – அகம் 10/4
TOP


இறைகொண்ட (9)

வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை – மது 253
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து – குறி 121
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் – பதி 51/6
கற்பு இறைகொண்ட கமழும் சுடர் நுதல் – பதி 70/15
புள் இறைகொண்ட முள் உடை நெடும் தோட்டு – அகம் 180/11
உரும் இறைகொண்ட உயர் சிமை – அகம் 192/14
வண்டு இறைகொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு – அகம் 218/20
நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு – அகம் 235/17
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மாறு தக – புறம் 360/15
TOP


இறைகொண்டன்று (1)

வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் – பதி 40/6
TOP


இறைகொண்டனவே (1)

கரும் கோட்டு புன்னை இறைகொண்டனவே/கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி – நற் 67/5,6
TOP


இறைகொண்டனன் (1)

பெண்டிர் ஊர் இறைகொண்டனன் என்ப – ஐங் 40/3
TOP


இறைகொண்டு (1)

இறைகொண்டு இருந்து அன்ன நல்லாரை கண்டேன் – கலி 92/19
TOP


இறைகொள்பு (1)

பறை பட பணிலம் ஆர்ப்ப இறைகொள்பு/தொன் மூதாலத்து பொதியில் தோன்றிய – குறு 15/1,2
TOP


இறைகொள்ளும் (4)

வால் இணர் படு சினை குருகு இறைகொள்ளும்/அல்கு-உறு கானல் ஓங்கு மணல் அடைகரை – பதி 30/4,5
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு – கலி 78/6
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
தேன் இறைகொள்ளும் இரும் பல் யானை – புறம் 17/35
TOP


இறைகொள (4)

இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும் – நற் 131/6
இரும் தும்பி இறைகொள எதிரிய வேனிலான் – கலி 30/4
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள/நிறை தளராதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/12,13
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள/முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப – கலி 132/3,4
TOP


இறைச்சியாய் (2)

வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் – கலி 8/9
இன்புற்றார்க்கு இறைச்சியாய் இயைவதோ செய்தாய்-மன் – கலி 148/9
TOP


இறைஞ்ச (2)

அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச/சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள் – அகம் 294/10,11
TOP


இறைஞ்சி (10)

எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி/பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய – குறி 215,216
வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி/இரும்பு கவர்வு-உற்றன பெரும் புன வரகே – மலை 112,113
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ் கனைத்து இறைஞ்சி/குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை-உற்று – மலை 117,118
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென – நற் 39/2
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி/தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று – நற் 206/1,2
முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே – ஐங் 197/2
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு – கலி 71/5
கோதை கோலா இறைஞ்சி நின்ற – கலி 128/18
நகை ஒழிந்து நாணு மெய் நிற்ப இறைஞ்சி/தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக – கலி 147/69,70
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/13
TOP


இறைஞ்சிய (10)

தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல் – நெடு 174
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை – நற் 376/2
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் – குறு 198/4
பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல் – குறு 213/3
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி – பதி 24/24
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13
இறைஞ்சிய முகத்தேம் புறம் சேர்பு பொருந்தி – அகம் 110/15
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி – அகம் 243/6
எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல் – அகம் 288/5
குலை இறைஞ்சிய கோள் தாழை – புறம் 17/9
TOP


இறைஞ்சியோளே (3)

ஒய்யென இறைஞ்சியோளே மாவின் – அகம் 86/29
நாணினள் இறைஞ்சியோளே பேணி – அகம் 136/26
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு – அகம் 261/10
TOP


இறைஞ்சியோனே (1)

இறைஞ்சியோனே குருசில் பிணங்கு கதிர் – புறம் 285/14
TOP


இறைஞ்சின (1)

முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே – மலை 144
TOP


இறைஞ்சினள் (2)

திரு முகம் இறைஞ்சினள் வீழ்பவற்கு இனைபவள் – கலி 77/3
சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே – அகம் 230/15
TOP


இறைஞ்சினளே (1)

தலை இறைஞ்சினளே அன்னை – நற் 147/11
TOP


இறைஞ்சினெம் (1)

பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் – பரி 13/63
TOP


இறைஞ்சுக (1)

இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி சிறந்த – புறம் 6/19
TOP


இறைஞ்சுபு (1)

இனையன கூற இறைஞ்சுபு நிலம் நோக்கி – கலி 57/21
TOP


இறைஞ்சும் (3)

தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் – நற் 300/4
நாணி இறைஞ்சும் நன் மலை நன் நாட – கலி 49/9
மெல்ல இறைஞ்சும் தலை – கலி 61/6
TOP


இறைஞ்சுவார் (1)

இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார்/நிகழ்வது அறியாது நில்லு நீ நல்லாய் – பரி 20/89,90
TOP


இறைத்து (1)

இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு – குறு 99/5
TOP


இறைப்பேன் (1)

புறங்காலின் போக இறைப்பேன் முயலின் – கலி 144/47
TOP


இறைய (2)

தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர் – குறு 367/2
முடங்கல் இறைய தூங்கணம்_குரீஇ – குறு 374/5
TOP


இறையார் (1)

வளை முன்கை வணங்கு இறையார்/அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார் – பரி 17/33,34
TOP


இறையும் (2)

இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய – நற் 161/1
இறையும் பெயரும் தோற்றி நுமருள் – புறம் 294/5
TOP


இறையே (1)

இறையே தவறு உடையான் – கலி 56/34
TOP


இறைவ (2)

பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ/பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி – பரி 17/49,50
வாடுக இறைவ நின் கண்ணி ஒன்னார் – புறம் 6/21
TOP


இறைவன் (5)

நல் இறைவன் பொருள் காக்கும் – பட் 120
இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால் – புறம் 18/26
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன்/அன்னோன் படர்தி ஆயின் நீயும் – புறம் 48/5,6
இறைவன் ஆகலின் சொல்லுபு குறுகி – புறம் 152/19
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் – புறம் 316/4
TOP


இன் (338)

நன்னர் நெஞ்சத்து இன் நசை வாய்ப்ப – திரு 65
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 115
மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர – திரு 142
பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 145
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு – திரு 212
இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை – பொரு 22
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் – பொரு 85
இன் சேறு இகுதரும் எயிற்றின் எயிறு என – சிறு 28
இன் குரல் சீறியாழ் இட-வயின் தழீஇ – சிறு 35
ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து – சிறு 76
எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 175
இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும் – சிறு 208
இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி – சிறு 220
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக – சிறு 229
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி – பெரும் 142
இன் தீம் பாலை முனையின் குமிழின் – பெரும் 180
இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர் – பெரும் 196
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி – பெரும் 218
கரும் கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழி-மின் – பெரும் 392
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 440
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் – பெரும் 493
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து – முல் 33
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து – முல் 80
இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் – முல் 88
இன் இசைய முரசம் முழங்க – மது 80
கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய – மது 254
வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல் – மது 262
இன் கலி யாணர் குழூஉ பல பயின்று ஆங்கு – மது 330
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய – மது 349
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
இன் சோறு தருநர் பல்-வயின் நுகர – மது 535
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 550
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் – மது 559
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து – மது 575
அரி கூடு இன் இயம் கறங்க நேர்நிறுத்து – மது 612
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 68
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 99
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல் – நெடு 114
இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என – நெடு 155
முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு – குறி 49
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் – குறி 51
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் – குறி 242
இன் புளி கலந்து மா மோர் ஆக – மலை 179
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை – மலை 278
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 296
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை – மலை 315
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர் – மலை 358
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 381
காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் – மலை 476
கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர் – மலை 536
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 555
இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/12
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன் – நற் 34/5
இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் – நற் 59/5
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
இன் தீம் பால் பயம் கொள்-மார் கன்று விட்டு – நற் 80/2
முறுவல் இன் நகை காண்கம் – நற் 81/9
புன்னை பூத்த இன் நிழல் உயர் கரை – நற் 91/2
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/7
அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/3
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/5
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் – நற் 138/10
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
இன்னா இன் உரை கேட்ட சில் நாள் – நற் 143/8
இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து – நற் 148/8
தன் தொழில் வாய்த்த இன் குரல் எழிலி – நற் 153/4
நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய் – நற் 168/7
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு – நற் 176/8
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 176/11
இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த – நற் 181/10
இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே – நற் 187/10
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் – நற் 189/4
இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் – நற் 197/10
இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண – நற் 204/5
இன் துணை பிரிந்தோர் நாடி – நற் 208/11
கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும் – நற் 212/9
இன் உயிர் பெரும்பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம் – நற் 219/3
இன் உயிர் கழியினும் நனி இன்னாதே – நற் 227/2
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர் – நற் 237/3
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – நற் 245/7
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் – நற் 246/9
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி – நற் 247/3
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை – நற் 264/2
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் – நற் 267/3
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல் – நற் 267/6
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் – நற் 275/5
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/11
பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர – நற் 321/2
இன் இயம் கறங்க பாடி – நற் 322/11
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் – நற் 323/9
இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும் – நற் 330/5
என்னோ தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – நற் 334/9
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/3
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து – நற் 341/3
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/12
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 344/12
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப – நற் 364/8
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் – நற் 380/7
வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை – குறு 5/2
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/2
ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே – குறு 107/7
இன் துயில் எடுப்புதி கனவே – குறு 147/4
இன் இசை உருமின முரலும் – குறு 200/6
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு – குறு 202/3
இன் துயில் முனிநர் சென்ற ஆறே – குறு 213/7
மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே – குறு 216/7
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய – குறு 266/2
புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு – குறு 285/5
இசையின் இசையா இன் பாணித்தே – குறு 291/3
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை – குறு 298/5
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர் – குறு 301/5
இன் இணர் புன்னை அம் புகர் நிழல் – குறு 303/6
இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க – குறு 314/5
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/5
இன் உயிர் அல்லது பிறிது ஒன்று – குறு 334/5
இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே – குறு 349/7
இன் நகை ஆயத்தாரோடு – குறு 351/7
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே – குறு 353/3
இனிதோ பெரும இன் துணை பிரிந்தே – குறு 363/6
பனி துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே – ஐங் 14/4
முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த – ஐங் 47/1
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே – ஐங் 96/4
பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே – ஐங் 100/4
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது – ஐங் 171/1
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் – ஐங் 171/2
இரவினானும் இன் துயில் அறியாது – ஐங் 173/1
இன் ஒலி தொண்டி அற்றே – ஐங் 179/3
படல் இன் பாயல் வௌவியோளே – ஐங் 195/4
இன் இனி வாரா மாறு-கொல் – ஐங் 222/3
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – ஐங் 228/4
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து – ஐங் 289/1
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் – ஐங் 293/3
மடவரல் இன் துணை ஒழிய – ஐங் 328/3
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ – ஐங் 341/2
இன் துணை இனிது பாராட்ட – ஐங் 387/5
இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 397/5
முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி – ஐங் 403/4
ஊடினும் இனிய கூறும் இன் நகை – பதி 16/11
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/18
மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா – பதி 26/3
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து – பதி 40/25
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் – பதி 43/21
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/7
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து – பதி 55/3
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி – பதி 57/9
இன் நகை மேய பல் உறை பெறுப-கொல் – பதி 68/14
சேரார் இன் உயிர் செகுக்கும் – பரி 2/48
இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் – பரி 6/77
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும் – பரி 7/77
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் – பரி 10/32
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் – பரி 11/129
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 11/137
ஏவல் இன் முதுமொழி கூறும் – பரி 13/41
மாயோன் ஒத்த இன் நிலைத்தே – பரி 15/33
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர் – பரி 22/31
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை – பரி 30/9
இன் உயிர் தருதலும் ஆற்றுமோ – கலி 7/20
இன் உறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே – கலி 8/23
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/18
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 11/16
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 14/1
இனிய சொல்லி இன்_ஆங்கு பெயர்ப்பது – கலி 14/8
இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ – கலி 16/8
இன் தீம் கிளவியாய் வாய் மன்ற நின் கேள் – கலி 24/3
இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய – கலி 32/15
இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான் – கலி 34/7
சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர – கலி 42/30
இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை – கலி 48/18
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் – கலி 60/8
இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக – கலி 65/5
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் – கலி 86/5
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
இன்_நகை தீதோ இலேன் – கலி 89/11
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/24
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/37
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/21
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி – கலி 102/35
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/54
இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி – கலி 105/72
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் – கலி 112/23
இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி – கலி 121/15
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால் – கலி 125/16
இன் துணை பிரிந்தாரை உடையையோ நீ – கலி 129/15
இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே – கலி 131/28
இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின் – கலி 137/25
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/28
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் – கலி 140/18
இன் உயிர் அன்னார்க்கு எனைத்து ஒன்றும் தீது இன்மை – கலி 143/20
இன் உயிர் அன்னானை காட்டி எனைத்து ஒன்றும் – கலி 143/54
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே – கலி 143/60
உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று – கலி 144/13
கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை – அகம் 3/2
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை – அகம் 7/9
சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் – அகம் 13/14
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு – அகம் 15/17
எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ – அகம் 20/3
இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து – அகம் 22/18
இன் இசை இயத்தின் கறங்கும் – அகம் 25/21
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க – அகம் 29/13
மழலை இன் சொல் பயிற்றும் – அகம் 34/17
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின் – அகம் 39/19
இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 40/17
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன – அகம் 41/14
இன் துணை பிரியும் மடமையோரே – அகம் 43/15
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே – அகம் 44/19
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே – அகம் 45/12
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள் – அகம் 52/13
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும் – அகம் 53/11
இன்னா இன் உரை கேட்ட சான்றோர் – அகம் 55/13
இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ – அகம் 58/1
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த – அகம் 59/13
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
இன் இசை அருவி பாடும் என்னதூஉம் – அகம் 68/3
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே – அகம் 69/20
வன்புறை இன் சொல் நன் பல பயிற்றும் – அகம் 74/13
இன் கடும் கள்ளின் அஃதை களிற்றொடு – அகம் 76/3
பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை – அகம் 82/3
பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை – அகம் 82/3
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து – அகம் 82/7
இன் நகை இருக்கை பின் யான் வினவலின் – அகம் 86/26
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க களன் இழைத்து – அகம் 98/14
வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் – அகம் 98/16
இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி – அகம் 102/15
மாலை இன் துணை ஆகி காலை – அகம் 107/19
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 109/2
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
கல் பொரூஉ மெலியா பாடு இன் நோன் அடியன் – அகம் 113/10
பெரும் கல் வேலி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 132/14
இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 137/6
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/9
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை – அகம் 139/8
இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுற கெழீஇ – அகம் 151/2
இன் சொல் பிணிப்ப நம்பி நம்-கண் – அகம் 153/6
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/8
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் – அகம் 173/16
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை – அகம் 179/10
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/24
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – அகம் 185/4
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம் – அகம் 189/13
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல் – அகம் 191/15
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி – அகம் 193/12
பெரும் தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – அகம் 193/14
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் – அகம் 195/8
இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 212/7
உறல் இன் சாயலொடு ஒன்றுதல் மறந்தே – அகம் 213/24
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் – அகம் 218/7
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என – அகம் 224/15
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி – அகம் 226/15
இன் இளவேனிலும் வாரார் – அகம் 229/20
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – அகம் 233/15
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர் – அகம் 234/15
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட – அகம் 240/12
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் – அகம் 249/4
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க – அகம் 251/9
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் – அகம் 253/7
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/11
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய – அகம் 265/12
இன் உயிர் அன்ன நின்னொடும் சூழாது – அகம் 268/10
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
மழலை இன் சொல் கழறல் இன்றி – அகம் 275/7
இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல் – அகம் 275/8
இன் தீம் பலவின் ஏர் கெழு செல்வத்து – அகம் 282/11
இன் துயில் எழுந்து துணையொடு போகி – அகம் 284/5
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/13
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்வர – அகம் 301/10
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 308/16
இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் – அகம் 312/10
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப – அகம் 314/4
இன் நகை இளையோள் கவவ – அகம் 314/21
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல் – அகம் 332/11
நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக – அகம் 333/16
இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர – அகம் 335/6
புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி – அகம் 340/2
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 340/24
நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே – அகம் 344/13
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம் – அகம் 351/4
இன் துணை பயிரும் குன்ற நாடன் – அகம் 352/7
இன் தீம் பல் குரல் கொம்பர் நுவலும் – அகம் 355/2
இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர் – அகம் 358/3
செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே – அகம் 367/16
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல – அகம் 374/9
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை – அகம் 376/6
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை – அகம் 377/11
பாடு இன் அருவி சூடி – அகம் 378/23
வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன் இயம் – அகம் 382/4
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக – அகம் 388/9
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே – அகம் 393/26
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
நன் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம் – அகம் 399/3
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை – அகம் 399/8
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/20
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி – புறம் 34/21
எம் அளவு எவனோ மற்றே இன் நிலை – புறம் 38/11
மிக்கு வரும் இன் நீர் காவிரி – புறம் 43/22
இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி – புறம் 70/15
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/4
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக – புறம் 76/8
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண் – புறம் 80/1
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் – புறம் 116/3
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை – புறம் 119/1
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து – புறம் 119/3
பாடு இன் பனுவல் பாணர் உய்த்து என – புறம் 127/2
பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் – புறம் 128/3
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/3
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க – புறம் 153/11
ஈண்டோர் இன் சாயலனே வேண்டார் – புறம் 178/6
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் – புறம் 209/5
நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று – புறம் 221/8
இன் உயிர் விரும்பும் கிழமை – புறம் 223/5
இன் இசை பறையொடு வென்றி நுவல – புறம் 225/10
இன் சிறு பிண்டம் யாங்கு உண்டனன்-கொல் – புறம் 234/4
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே – புறம் 247/10
இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் – புறம் 270/9
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப – புறம் 332/6
இன் இசைய விறல் வென்றி – புறம் 380/4
பல் சோற்றான் இன் சுவைய – புறம் 382/9
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/17
இன் துயில் பெறுக-தில் நீயே வளம் சால் – புறம் 391/19
உறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனே – புறம் 400/22
TOP


இன்_நகை (2)

இன்_நகை தீதோ இலேன் – கலி 89/11
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின் – அகம் 39/19
TOP


இன்_ஆங்கு (1)

இனிய சொல்லி இன்_ஆங்கு பெயர்ப்பது – கலி 14/8
TOP


இன்சொல் (1)

இன்சொல் எண் பதத்தை ஆகு-மதி பெரும – புறம் 40/9
TOP


இன்ப (4)

இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்-வயின் – நற் 224/6
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி – ஐங் 368/3
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப/பொழுதிற்கு ஒத்தன்று-மன்னே – ஐங் 410/3,4
தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை – பரி 20/58
TOP


இன்பத்தின் (1)

இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால் – கலி 11/10
TOP


இன்பத்து (1)

கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து/உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் – மது 16,17
TOP


இன்பத்துள் (1)

இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்பு உற்று – கலி 138/29
TOP


இன்பம் (10)

இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/7
இல்லோன் இன்பம் காமுற்று ஆஅங்கு – குறு 120/1
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை – பதி 90/3
ஆங்க அனையவை நல்ல நனி கூடும் இன்பம்/இயல் கொள நண்ணியவை – பரி 23/28,29
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/3
குறியா இன்பம் எளிதின் நின் மலை – அகம் 2/8
குறித்த இன்பம் நினக்கு எவன் அரிய – அகம் 2/10
ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவர – அகம் 69/5
பழியொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார் – அகம் 112/12
இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் இன்பம்/ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும் வழி நாள் – அகம் 200/4,5
TOP


இன்பமும் (10)

வைகல்-தோறும் இன்பமும் இளமையும் – நற் 46/1
இசையும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும் – நற் 214/1
நோயும் இன்பமும் ஆகின்று மாதோ – நற் 294/2
இன்பமும் துன்பமும் உடைத்தே – நற் 304/9
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே – ஐங் 434/3
இன்பமும் கவினும் அழுங்கல் மூதூர் – பரி 12/100
இன்பமும் உண்டோ எமக்கு – கலி 6/11
இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும் – அகம் 327/1
அதனால் அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும் – புறம் 28/15
சிறப்பு உடை மரபின் பொருளும் இன்பமும்/அறத்து வழிப்படூஉம் தோற்றம் போல – புறம் 31/1,2
TOP


இன்புற்றனெம் (1)

செய்து இன்புற்றனெம் செறிந்தன வளையே – குறு 61/6
TOP


இன்புற்றார்க்கு (1)

இன்புற்றார்க்கு இறைச்சியாய் இயைவதோ செய்தாய்-மன் – கலி 148/9
TOP


இன்புற்று (2)

இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் – பரி 28/2
இன்புற்று அயர்வர் தழூஉ – கலி 106/33
TOP


இன்புற (8)

இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
புன் புற பேடை சேவல் இன்புற/மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம் – ஐங் 425/1,2
இன்புற தகுந பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 438/3
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/14
வென் வேல் இளையர் இன்புற வலவன் – அகம் 104/3
இளையரும் புரவியும் இன்புற நீயும் – அகம் 300/20
இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/3
இன்புற விடுதி ஆயின் சிறிது – புறம் 159/24
TOP


இன்புறாமை (1)

கவவு இன்புறாமை கழிக வள வயல் – அகம் 13/17
TOP


இன்புறாய் (1)

நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் அது நீ – நற் 355/9
TOP


இன்புறாஅர் (1)

ஊர்ந்து இன்புறாஅர் ஆயினும் கையின் – குறு 61/2
TOP


இன்புறு (7)

இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது – நெடு 46
இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக – மலை 390
இன்புறு துணையொடு மறுவந்து உகள – குறு 65/2
இன்புறு புணர்ச்சி நுகரும் – ஐங் 407/3
இன்புறு நுகர்ச்சியின் சிறந்தது ஒன்று இல் என – அகம் 361/7
இன்புறு பேடை அணிய தன் – புறம் 67/13
இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் – புறம் 320/6
TOP


இன்புறுக (1)

இனியது கேட்டு இன்புறுக இ ஊரே – குறு 34/3
TOP


இன்புறுத்தன்று (1)

இன்புறுத்தன்று பொழுதே – ஐங் 494/3
TOP


இன்புறுத்தினை (1)

உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை/வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 70/19,20
TOP


இன்புறூஉம் (2)

ஈர்த்து இன்புறூஉம் இளையோர் போல – குறு 61/3
அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும் – கலி 99/2
TOP


இன்புறேஎம் (1)

உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர் – குறு 61/4
TOP


இன்முகம் (2)

வருவதோர் காலை இன்முகம் திரியாது – குறு 252/3
இன்முகம் கரவாது உவந்து நீ அளித்த – புறம் 130/4
TOP


இன்மை (23)

இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் – பொரு 129
மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 247/9
நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் – கலி 37/12
இன்மை உரைத்தார்க்கு அது நிறைக்கல் ஆற்றா-கால் – கலி 43/26
தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை/என்னையும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/8,9
கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை/சேரியும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு ஆங்கு – கலி 44/11,12
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை/ஆயமும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/14,15
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி – கலி 44/16
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை/கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் – கலி 74/8,9
அது தக்கது வேற்றுமை என்-கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை/தேற்ற கண்டீயாய் தெளிக்கு – கலி 88/15,16
ஐயத்தால் என்னை கதியாதி தீது இன்மை/தெய்வத்தான் கண்டீ தெளிக்கு – கலி 91/7,8
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை/ஆற்றின் நிறுப்பல் பணிந்து – கலி 91/16,17
நில உலகத்து இன்மை தெளி நீ வருதி – கலி 108/54
இன் உயிர் அன்னார்க்கு எனைத்து ஒன்றும் தீது இன்மை/என் உயிர் காட்டாதோ மற்று – கலி 143/20,21
பிறிது ஒன்று இன்மை அறிய கூறி – அகம் 110/3
இன்மை தீர்த்தல் வன்மையானே – புறம் 3/26
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை/விளங்க கேட்ட மாறு-கொல் – புறம் 50/15,16
இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே – புறம் 72/18
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/17
இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் – புறம் 161/21
இன்மை தீர்க்கும் குடி பிறந்தோயே – புறம் 164/13
இன்மை தீர வேண்டின் எம்மொடு – புறம் 180/8
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
TOP


இன்மையது (1)

அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே – நற் 262/10
TOP


இன்மையான் (1)

இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு – கலி 11/16
TOP


இன்மையின் (36)

நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது – நற் 75/1
நின் கரந்து உறையும் உலகம் இன்மையின்/என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய் – நற் 196/5,6
அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும் – நற் 248/6
நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய் – நற் 277/8
கைதூவு இன்மையின் எய்தா மாறே – நற் 280/10
பெரும்பிறிது இன்மையின் இலேனும் அல்லேன் – நற் 381/2
வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ – குறு 232/2
முளி சினை பிளக்கும் முன்பு இன்மையின்/யானை கை மடித்து உயவும் – குறு 388/5,6
அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார் – குறு 395/2
உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின்/தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே – ஐங் 187/4,5
பாயல் இன்மையின் பாசிழை ஞெகிழ – பதி 68/15
வழங்குநர் இன்மையின் வௌவுநர் மடிய – அகம் 1/14
காணுநர் இன்மையின் செத்தனள் பேணி – அகம் 16/8
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ – அகம் 40/11
பயன் இன்மையின் பற்று விட்டு ஒரூஉம் – அகம் 71/2
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே – அகம் 147/14
நம் மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின்/நம் உடை உலகம் உள்ளார்-கொல்லோ – அகம் 273/7,8
வழங்குநர் இன்மையின் பாடு ஆன்றன்றே – அகம் 350/5
உண் நீர் இன்மையின் ஒல்குவன தளர – அகம் 353/14
வருநர் இன்மையின் களையுநர் காணா – அகம் 365/8
பொறுக்குநர் இன்மையின் இருந்து விளிந்தனவே – புறம் 63/8
புரவலர் இன்மையின் பசியே அரையது – புறம் 69/2
பாஅல் இன்மையின் தோலொடு திரங்கி – புறம் 164/3
இன்மையின் இரப்போர்க்கு ஈஇயாமையின் – புறம் 165/4
தன்னின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இன்மையின்/ஆடு மலி உவகையோடு வருவல் – புறம் 165/13,14
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி – புறம் 211/18
பாஅல் இன்மையின் பல் பாடு சுவைத்து – புறம் 211/20
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி – புறம் 261/16
நீஇர் இன்மையின் கன்று மேய்ந்து உகளும் – புறம் 355/2
முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி – புறம் 368/11
அரிசி இன்மையின் ஆரிடை நீந்தி – புறம் 371/9
சொல் நிழல் இன்மையின் நன் நிழல் சேர – புறம் 373/15
நின்னோர் அன்னோர் பிறர் இவண் இன்மையின்/மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 373/33,34
யாவரும் இன்மையின் கிணைப்ப தவாது – புறம் 375/12
கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின்/வள்ளன்மையின் எம் வரைவோர் யார் என – புறம் 393/5,6
TOP


இன்மையும் (4)

செய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்மையும்/இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும் – சிறு 207,208
அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும்/ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 210,211
நட்டோர் இன்மையும் கேளிர் துன்பமும் – அகம் 279/1
மாறி பிறப்பின் இன்மையும் கூடும் – புறம் 214/10
TOP


இன்மையே (1)

அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
TOP


இன்றாம் (1)

அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர – கலி 146/3
TOP


இன்றாய் (1)

தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய்/இனியது கேட்டு இன்புறுக இ ஊரே – குறு 34/2,3
TOP


இன்றால் (3)

தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/5
பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே – அகம் 122/23
உய் தகை இன்றால் தோழி பைபய – அகம் 341/1
TOP


இன்றி (74)

மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க – திரு 91
மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க – திரு 147
மனம் கவல்பு இன்றி மாழாந்து எழுந்து – பொரு 95
மண் மருங்கினான் மறு இன்றி/ஒரு குடையான் ஒன்று கூற – பொரு 227,228
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள் – சிறு 121
வைகல்-தொறும் அசைவு இன்றி/உல்கு செய குறைபடாது – பட் 124,125
சொல்லிக்காட்டி சோர்வு இன்றி விளக்கி – மலை 79
ஐயம் இன்றி கடும் கவவினளே – நற் 297/11
இறு முறை என ஒன்று இன்றி/மறுமை உலகத்து மன்னுதல் பெறினே – குறு 199/7,8
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி/நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/3,4
சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை – பரி 5/18
இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி – பரி 23/45
திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/19
அறன் இன்றி அயல் தூற்றும் அம்பலை நாணியும் – கலி 3/1
பிரியும்-கால் பிறர் எள்ள பீடு இன்றி புறம்மாறும் – கலி 8/13
வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் – கலி 8/16
சிறியவன் செல்வம் போல் சேர்ந்தார்க்கு நிழல் இன்றி/யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/2,3
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி – கலி 10/5
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/12
இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் – கலி 10/18
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
பாடு இன்றி பசந்த கண் பைதல பனி மல்க – கலி 16/1
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி/யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் – கலி 24/13,14
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/20
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி – கலி 30/5
நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/9
கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற – கலி 54/1
தெருவின்-கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ – கலி 60/12
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி/கூறும் சொல் கேளான் நலிதரும் பண்டு நாம் – கலி 62/16,17
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/11
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/15
பொது மொழி பிறர்க்கு இன்றி முழுது ஆளும் செல்வர்க்கு – கலி 68/1
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/12
துணை இன்றி தளைவிட்ட தாமரை தனி மலர் – கலி 77/2
உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார் – கலி 80/16
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா – கலி 86/17
சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே – கலி 96/30
மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து – கலி 100/5
மெலிவு இன்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட – கலி 104/2
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று – கலி 104/45
இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய் – கலி 110/21
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி/சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை – கலி 122/3,4
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு – கலி 127/10
சிதைவு இன்றி சென்று-உழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து – கலி 132/6
பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால் – கலி 132/12
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு – கலி 134/25
கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி/யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/8,9
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய் – கலி 143/42
வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் – அகம் 13/9
மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய – அகம் 235/16
மழலை இன் சொல் கழறல் இன்றி/இன் உயிர் கலப்ப கூறி நல்_நுதல் – அகம் 275/7,8
ஒடிவை இன்றி ஓம்பாது உண்டு – அகம் 301/5
சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர் – அகம் 369/22
இடியும் முழக்கும் இன்றி பாணர் – அகம் 374/7
பரிதி அம் செல்வம் பொதுமை இன்றி/நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல் – அகம் 379/7,8
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/5
நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து – புறம் 2/20
எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் – புறம் 61/16
களம் கொளற்கு உரியோர் இன்றி தெறுவர – புறம் 62/12
விளைக்கும் வினை இன்றி படை ஒழிந்தனவே – புறம் 63/2
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/5
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி/பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு – புறம் 126/12,13
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/8
ஒரு வழி கரு வழி இன்றி/பெரு வெள் என்னில் பிழையாது-மன்னே – புறம் 129/8,9
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து – புறம் 180/6
தெண் கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி/வெண்குடை நிழற்றிய ஒருமையோர்க்கும் – புறம் 189/1,2
பெட்பு இன்றி ஈதல் யாம் வேண்டலமே – புறம் 205/2
அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும் – புறம் 217/8
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/21
பொதுமை இன்றி ஆண்டிசினோர்க்கும் – புறம் 357/3
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி/தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர் – புறம் 363/2,3
முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி/இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து – புறம் 368/11,12
TOP


இன்றியும் (1)

என் ஐ இன்றியும் கழிவது-கொல்லோ – குறு 24/2
TOP


இன்றின் (2)

இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை – புறம் 76/3
அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும் – புறம் 376/17
TOP