இ முதல் சொற்கள் பகுதி – 4, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இல்-வயின் 3
இல்-வழி 9
இல்_கடை 1
இல்ல 4
இல்லத்து 5
இல்லது 4
இல்லதும் 2
இல்லதுவே 1
இல்லம் 1
இல்லமொடு 3
இல்லரா 1
இல்லவர் 3
இல்லவன் 1
இல்லன் 1
இல்லா 21
இல்லாதவர் 1
இல்லாதார்க்கு 1
இல்லாது 1
இல்லாய் 1
இல்லார் 1
இல்லால் 1
இல்லாள் 1
இல்லான் 3
இல்லானும் 3
இல்லி 1
இல்லிடத்து 1
இல்லிரே 1
இல்லின் 2
இல்லேல் 1
இல்லேன் 1
இல்லை 43
இல்லை-கொல் 3
இல்லை-மன் 2
இல்லையால் 1
இல்லையும் 1
இல்லையோ 1
இல்லோர் 11
இல்லோர்க்கு 4
இல்லோரே 1
இல்லோள் 1
இல்லோன் 2
இல 47
இலக்கம் 3
இலகின 1
இலங்க 2
இலங்கடையே 1
இலங்கி 1
இலங்கின 2
இலங்கு 129
இலங்கும் 13
இலங்குவன 1
இலங்கை 3
இலஞ்சி 9
இலது 1
இலம் 5
இலம்-கடையே 1
இலம்படு 4
இலம்பாடு 3
இலமே 16
இலர் 34
இலர்-கொல்லோ 1
இலர்-மன் 3
இலரே 9
இலவத்து 8
இலவம் 5
இலவமும் 1
இலவமொடு 1
இலவனை 1
இலவு 1
இலவே 2
இலவோ 1
இலள் 14
இலளே 11
இலன் 15
இலனே 21
இலா 1
இலாட்டி 6
இலாட்டியேன் 1
இலாத 1
இலார் 4
இலாள 1
இலாளர் 4
இலாளரோடு 1
இலாளன் 8
இலாளனை 1
இலாளனொடு 1
இலான் 4
இலாஅ 1
இலி 9
இலிக்கு 1
இலியர் 1
இலியரோ 1
இலிர் 1
இலிற்று 1
இலிற்றும் 1
இலீயர் 1
இலென் 1
இலெனே 5
இலேம் 3
இலேன் 8
இலேனும் 1
இலை 162
இலைய 4
இலையாய் 1
இலையினர் 1
இலையும் 1
இலையே 8
இலையோ 2
இலோய் 1
இலோர் 3
இலோர்க்கு 2
இலோர்க்கும் 1
இலோர்க்கே 1
இலோரும் 1
இவ்வும் 1
இவ்வே 1
இவட்கு 9
இவட்கே 11
இவண் 76
இவண்_நின்று 1
இவணம் 2
இவணர்-மன்னே 1
இவணர்க்கு 1
இவணும் 1
இவணை 2
இவணோர் 1
இவர் 45
இவர்க்கு 1
இவர்க 1
இவர்கல்லாது 1
இவர்தரல் 1
இவர்தரும் 1
இவர்ந்த 5
இவர்ந்து 7
இவர்பு 2
இவர 1
இவரும் 7
இவரே 3
இவரை 1
இவள் 177
இவள்-மன்னோ 1
இவள்-வயின் 1
இவளின் 2
இவளினும் 4
இவளும் 6
இவளும்-மார் 1
இவளே 8
இவளை 7
இவளொடு 2
இவளொடும் 1
இவளோடு 1
இவற்கு 5
இவற்கே 1
இவறு 1
இவன் 42
இவனின் 1
இவனும் 1
இவனே 3
இவனை 4
இவனொடு 1
இவுளி 6
இவுளியொடு 2
இவை 28
இவையே 1
இழக்குவென் 1
இழந்த 38
இழந்ததனினும் 2
இழந்தது 1
இழந்ததை 1
இழந்தன்று 1
இழந்தனமே 1
இழந்தனரும் 2
இழந்தனவே 4
இழந்தனள் 1
இழந்தனையே 1
இழந்தாள் 1
இழந்தான் 1
இழந்திருந்த 1
இழந்திலேன்-மன்னோ 1
இழந்து 9
இழந்தே 1
இழந்தோரே 1
இழந்தோள் 1
இழப்ப 2
இழப்பது 1
இழப்பது-கொல்லோ 1
இழப்பதுவே 1
இழப்பதை 1
இழப்பவும் 2
இழப்பாளை 1
இழப்பே 1
இழப்போரே 1
இழவா-கால் 1
இழாய் 36
இழாஅய் 1
இழி 22
இழி-மின் 1
இழிசின 1
இழிசினன் 2
இழித்து 2
இழிதந்து 2
இழிதர 3
இழிதரு 9
இழிதரும் 44
இழிதரூஉம் 1
இழிந்த 3
இழிந்ததோ 2
இழிந்தன்று 2
இழிந்தன்றும் 1
இழிந்தனன் 1
இழிந்து 8
இழிபிறப்பாளன் 1
இழிபிறப்பினோன் 1
இழிபு 12
இழிய 5
இழியா 1
இழியினும் 1
இழியும் 1
இழிவர் 1
இழிவார் 1
இழிவு 3
இழுக்கி 2
இழுக்கிய 2
இழுக்கும் 2
இழுக்குவர் 1
இழுகி 1
இழுதின் 3
இழுது 5
இழுமென் 3
இழுமென 12
இழை 273

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


இல்-வயின் (3)

விடிந்த பொழுதினும் இல்-வயின் போகாது – கலி 110/12
இல்-வயின் செறித்தமை அறியாய் பல் நாள் – அகம் 90/5
மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ – அகம் 384/7
TOP


இல்-வழி (9)

உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே – பரி 4/51
நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்-வழி/தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன் – கலி 73/6,7
கனற்றி நீ செய்வது கடிந்தீவார் இல்-வழி/மனத்தில் தீது இலன் என மயக்கிய வருதி-மன் – கலி 73/10,11
என்னை நீ செய்யினும் உரைத்தீவார் இல்-வழி/முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/14,15
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 87/3
களைஞரும் இல்-வழி கால் ஆழ்ந்து தேரோடு – கலி 98/36
யார் எல்லா நின்னை அறிந்ததூஉம் இல்-வழி/தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/5,6
இல்-வழி படூஉம் காக்கை – அகம் 313/16
பருகு அன்ன வேட்கை இல்-வழி/அருகில் கண்டும் அறியார் போல – புறம் 207/2,3
TOP


இல்_கடை (1)

இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/8
TOP


இல்ல (4)

இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/8
ஊர் இல்ல உயவு அரிய – புறம் 3/17
நீர் இல்ல நீள் இடைய – புறம் 3/18
இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ – புறம் 7/10
TOP


இல்லத்து (5)

பல் வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து/இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் – நற் 59/4,5
இல்லத்து நீ தனி சேறல் இளிவரல் – பரி 11/44
இல்லத்து வா என மெய் கொளீஇ எல்லா நின் – கலி 94/15
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற – கலி 142/64
பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள் – அகம் 275/9
TOP


இல்லது (4)

உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
இல்லது நோக்கி இளிவரவு கூறா முன் – பரி 10/87
இல்லது நிரப்பல் ஆற்றாதோரினும் – புறம் 203/7
இல்லது படைக்கவும் வல்லன் உள்ளது – புறம் 331/6
TOP


இல்லதும் (2)

மா நிறைவு இல்லதும் பன் நாட்கு ஆகும் – புறம் 184/2
உள்ளதும் இல்லதும் அறியாது – புறம் 395/39
TOP


இல்லதுவே (1)

அருளே மன்ற ஆரும் இல்லதுவே – குறு 174/7
TOP


இல்லம் (1)

பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம்/அணித்தோ சேய்த்தோ கூறு-மின் எமக்கே – புறம் 173/11,12
TOP


இல்லமொடு (3)

இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் – நற் 376/6
முல்லை வை நுனை தோன்ற இல்லமொடு/பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ – அகம் 4/1,2
முல்லை இல்லமொடு மலர கல்ல – அகம் 364/7
TOP


இல்லரா (1)

அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண – கலி 115/8
TOP


இல்லவர் (3)

இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து – பரி 6/101
இல்லவர் ஒழுக்கம் போல் இரும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 148/6
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென – அகம் 34/16
TOP


இல்லவன் (1)

செய்யும் அறன் இல்லவன்/ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/58,59
TOP


இல்லன் (1)

எந்தையும் இல்லன் ஆக – அகம் 158/17
TOP


இல்லா (21)

புரையுநர் இல்லா புலமையோய் என – திரு 280
அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய் – பொரு 12
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு – நற் 145/5
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/7
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி – பரி 23/20
யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/11
திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/14
அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/17
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/23
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா/அன்பு இலி பெற்ற மகன் – கலி 86/33,34
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் – கலி 94/5
புணை இல்லா எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/10
நன்கு அதை அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால் – கலி 125/6
கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் – கலி 130/6
இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி – அகம் 297/5
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
வேற்றுமை இல்லா விழு திணை பிறந்து – புறம் 27/3
நாண் அலது இல்லா கற்பின் வாள் நுதல் – புறம் 196/13
கரவு இல்லா கவி வண் கையான் – புறம் 377/8
TOP


இல்லாதவர் (1)

ஐயம் இல்லாதவர் இல் ஒழிய எம் போல – கலி 82/33
TOP


இல்லாதார்க்கு (1)

காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என – கலி 14/12
TOP


இல்லாது (1)

காண்டல் இல்லாது யாண்டு பல கழிய – புறம் 216/2
TOP


இல்லாய் (1)

பிரிவு இல்லாய் போல நீ தெய்வத்தின் தெளித்த-கால் – கலி 124/18
TOP


இல்லார் (1)

புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/11
TOP


இல்லால் (1)

எல்லா உயிர்க்கும் இல்லால் வாழ்க்கை – புறம் 203/3
TOP


இல்லாள் (1)

தன் துணை இல்லாள் வருந்தினாள்-கொல் என – கலி 131/27
TOP


இல்லான் (3)

நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க – கலி 8/1
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/15
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான்/பைய முயங்கி-உழி – கலி 144/35,36
TOP


இல்லானும் (3)

இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும்/களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/8,9
மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும்/இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/12,13
சொல்லினும் அறியாதாய் நின் தவறு இல்லானும்/ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/16,17
TOP


இல்லி (1)

இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை – புறம் 164/4
TOP


இல்லிடத்து (1)

இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல் – நற் 68/2
TOP


இல்லிரே (1)

அன்னையும் யானும் இருந்தேமா இல்லிரே/உண்ணு நீர் வேட்டேன் என வந்தாற்கு அன்னை – கலி 51/5,6
TOP


இல்லின் (2)

இல்லின் வாழ்க்கை வல்லாதோரே – நற் 84/12
இல்லின் எழீஇய யாழ் தழீஇ கல்லா வாய் – கலி 70/22
TOP


இல்லேல் (1)

மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் – கலி 60/21
TOP


இல்லேன் (1)

புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன்/கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன் – நற் 340/1,2
TOP


இல்லை (43)

ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை/ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 426,427
கரந்து நாம் செய்தது ஒன்று இல்லை உண்டு எனின் – நற் 27/5
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 80/9
இளமையின் சிறந்த வளமையும் இல்லை/இளமை கழிந்த பின்றை வளமை – நற் 126/8,9
பேரூர் துஞ்சும் யாரும் இல்லை/திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென – நற் 132/1,2
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 140/11
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை/மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி – நற் 314/2,3
இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை/வாய்-கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து – நற் 322/2,3
இனி வரின் தவறும் இல்லை எனையதூஉம் – நற் 331/10
யாரும் இல்லை தானே கள்வன் – குறு 25/1
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே – குறு 68/4
அறிகரி பொய்த்தல் ஆன்றோர்க்கு இல்லை/குறுகல் ஓம்பு-மின் சிறுகுடி செலவே – குறு 184/1,2
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் – குறு 395/6
இனி யார் உளரோ நின் முன்னும் இல்லை/மழை கொள குறையாது புனல் புக நிறையாது – பதி 45/18,19
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை/போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட – கலி 12/15,16
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி 25/4
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
ஏழை தன்மையோ இல்லை தோழி – கலி 55/22
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/26
பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ – கலி 61/15
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து – கலி 71/9
அறிந்ததோ இல்லை நீ வேறு ஓர்ப்பது – கலி 95/7
கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு – கலி 101/45
நெஞ்சத்து குறுகிய கரி இல்லை ஆகலின் – கலி 125/4
தோலாவாறு இல்லை தோழி நாம் சென்மோ – அகம் 32/17
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு – அகம் 109/11
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே – அகம் 268/9
இல்லை என்போர்க்கு இனன் ஆகிலியர் – புறம் 29/12
நீர் மிகின் சிறையும் இல்லை தீ மிகின் – புறம் 51/1
மன் உயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்லை/வளி மிகின் வலியும் இல்லை ஒளி மிக்கு – புறம் 51/2,3
வளி மிகின் வலியும் இல்லை ஒளி மிக்கு – புறம் 51/3
பிறிது ஒன்று இல்லை காட்டு நாட்டேம் என – புறம் 150/19
வேட்டுவர் இல்லை நின் ஒப்போர் என – புறம் 152/24
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே – புறம் 188/7
இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை – புறம் 235/17
இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை/பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் – புறம் 235/17,18
ஒருவரும் இல்லை மாதோ செருவத்து – புறம் 311/5
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை/கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே – புறம் 335/3,4
இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை/துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்று – புறம் 335/6,7
இ நான்கு அல்லது குடியும் இல்லை/ஒன்னா தெவ்வர் முன் நின்று விலங்கி – புறம் 335/8,9
உடம்பொடு நின்ற உயிரும் இல்லை/மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 363/8,9
ஆழும்-காலை புணை பிறிது இல்லை/ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர் – புறம் 367/11,12
TOP


இல்லை-கொல் (3)

கேட்போர் உளர்-கொல் இல்லை-கொல் போற்று என – நற் 50/6
இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து – நற் 343/8
இல்லை-கொல் என மெல்ல நோக்கி – அகம் 317/18
TOP


இல்லை-மன் (2)

அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் – கலி 107/21
நின்னொடு சொல்லின் ஏதமோ இல்லை-மன்/ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு – கலி 113/12,13
TOP


இல்லையால் (1)

இருவர் கண் குற்றமும் இல்லையால் என்று – கலி 39/25
TOP


இல்லையும் (1)

புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் – புறம் 162/2
TOP


இல்லையோ (1)

திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 148/19
TOP


இல்லோர் (11)

கள்ளோர் களி நொடை நுவல இல்லோர்/நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி – மது 662,663
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே – குறு 111/7
இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு என – குறு 283/2
இல்லோர் புன்கண் தீர நல்கும் – பதி 86/6
இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க – கலி 47/5
நாணும் நட்பும் இல்லோர் தேரின் – அகம் 268/8
உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும் – புறம் 38/14
உடையை ஆகி இல்லோர் கையற – புறம் 55/18
இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன் – புறம் 95/8
இல்லோர் சொல் மலை நல்லியக்கோடனை – புறம் 176/7
உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளேம் – புறம் 197/16
TOP


இல்லோர்க்கு (4)

ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல் என – குறு 63/1
இல்லோர்க்கு இல் என்று இயைவது கரத்தல் – அகம் 53/13
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் – அகம் 335/3
மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு/பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே – புறம் 188/6,7
TOP


இல்லோரே (1)

நீங்கா நெஞ்சத்து துணிவு இல்லோரே/யானை வேட்டுவன் யானையும் பெறுமே – புறம் 214/3,4
TOP


இல்லோள் (1)

ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள்/செருமுகம் நோக்கி செல்க என விடுமே – புறம் 279/10,11
TOP


இல்லோன் (2)

இல்லோன் இன்பம் காமுற்று ஆஅங்கு – குறு 120/1
பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல – புறம் 69/5
TOP


இல (47)

மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 733
அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் – நற் 55/5
பிரிவு இல புலம்பி நுவலும் குயிலினும் – நற் 97/3
கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல/பிடவமும் கொன்றையும் கோடலும் – நற் 99/8,9
துஞ்சுதியோ இல தூ இலாட்டி – நற் 154/7
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து – நற் 208/3
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப – நற் 242/1
நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும் – நற் 247/6
அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும் – நற் 248/6
பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு சாஅய் – நற் 327/2
விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே – நற் 380/12
பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி – குறு 11/2
நாண் இல மன்ற எம் கண்ணே நாள் நேர்பு – குறு 35/1
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/5
பாடு இல கலிழ்ந்து பனி ஆனாவே – குறு 365/2
எய்யாமையின் ஏது இல பற்றி – ஐங் 119/2
அன்பு இல கடிய கழறி – ஐங் 138/2
பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5
நன்று இல கொண்க நின் பொருளே – ஐங் 307/3
அறன் இல மன்ற தாமே விறல் மிசை – ஐங் 332/2
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம் – ஐங் 338/2
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய – ஐங் 462/1
உரை சால் நன் கலம் வரைவு இல வீசி – பதி 54/8
கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை – பரி 13/49
ஆறு நீர் இல என அறன் நோக்கி கூறுவீர் – கலி 20/12
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் – கலி 20/16
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
பாடு இல ஆய_மகள் கண் – கலி 105/52
செய்வது இல ஆகுமோ மற்று – கலி 107/16
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் – அகம் 11/3
எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/5
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா – அகம் 32/6
ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி – அகம் 38/9
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல/வண்ணம் வாடிய வரியும் நோக்கி – அகம் 69/2,3
எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ – அகம் 133/9
இல மலர் அன்ன அம் செம் நாவின் – அகம் 142/1
இலை இல மலர்ந்த இலவமொடு – அகம் 185/12
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள – அகம் 234/11
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/18
உலறி இலை இல ஆக பல உடன் – அகம் 291/2
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் – புறம் 127/3
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல் – புறம் 191/1
களம் மலி குப்பை காப்பு இல வைகவும் – புறம் 230/3
TOP


இலக்கம் (3)

இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – பரி 13/8
நிலைக்கு ஒராஅ இலக்கம் போன்றன – புறம் 4/6
கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல – புறம் 260/23
TOP


இலகின (1)

மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி – பரி 1/23
TOP


இலங்க (2)

அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க/சீர் மிகு முத்தம் தைஇய – பதி 39/15,16
ஈகை கண்ணி இலங்க தைஇ – புறம் 353/3
TOP


இலங்கடையே (1)

புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே – நற் 174/11
TOP


இலங்கி (1)

ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் – நற் 291/4
TOP


இலங்கின (2)

கொடி நுடங்கு இலங்கின மின்னி – நற் 68/9
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின/தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/1,2
TOP


இலங்கு (129)

எரி மறிந்து அன்ன நாவின் இலங்கு எயிற்று – சிறு 196
இலங்கு நீர் பரப்பின் வளை மீக்கூறும் – பெரும் 34
இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி – பெரும் 349
ஒளிறு இலங்கு அருவிய மலை கிழவோனே – பெரும் 500
இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி – மது 57
இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும் – மது 102
இலங்கு வளை இரும் சேரி – மது 136
இலங்கு வளை மட மங்கையர் – மது 159
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 316
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 703
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 779
ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இலை எஃகின் – குறி 52
கலங்கல் ஓம்பு-மின் இலங்கு இழையீர் என – குறி 233
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி – மலை 27
இலங்கு வளை விறலியர் நின் புறம் சுற்ற – மலை 46
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு – மலை 170
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 297
எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6
ஒன்று இலங்கு அருவிய குன்று இறந்தோரே – நற் 18/10
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/7
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/3
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் – நற் 172/8
வேலும் இலங்கு இலை துடைப்ப பலகையும் – நற் 177/5
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/3
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் – நற் 198/7
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி – நற் 214/10
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/4
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/4
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் – நற் 267/3
தோடு அமை செறிப்பின் இலங்கு வளை ஞெகிழ – நற் 282/1
இலங்கு மலை நாடன் மலர்ந்த மார்பே – நற் 294/9
இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை – நற் 305/9
யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – நற் 332/10
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 11/1
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை – குறு 14/2
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – குறு 31/5
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் – குறு 50/4
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை – குறு 52/4
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/3
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் யானே – குறு 125/1
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக – குறு 126/4
வறும் கயம் துழைஇய இலங்கு மருப்பு யானை – குறு 215/4
எறி சுறா கலித்த இலங்கு நீர் பரப்பின் – குறு 318/1
இலங்கு மலை நாடன் இரவினானே – குறு 360/8
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 365/1
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் – குறு 373/2
இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே – குறு 381/7
கோள் நேர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – ஐங் 136/2
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/2
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/2
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப அலவன் ஆட்டி – ஐங் 197/1
இலங்கு வீங்கு எல் வளை ஆய் நுதல் கவின – ஐங் 200/1
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் – ஐங் 228/2
இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம் – ஐங் 262/3
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/2
இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போல – ஐங் 443/2
பரந்து இலங்கு அருவியொடு நரந்தம் கனவும் – பதி 11/22
இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி – பதி 14/18
அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து – பதி 21/36
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் – பதி 30/7
இரும் களிற்று யானை இலங்கு வால் மருப்பொடு – பதி 35/3
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/3
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/3
வாள் நகை இலங்கு எயிற்று – பதி 51/20
தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின் – பதி 66/12
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 66/19
இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே – பதி 69/17
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 76/14
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து – பதி 92/1
இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் – பரி 1/31
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி – பரி 10/109
இலங்கு ஒளி மருப்பின் களிறும் ஆகி – பரி 13/37
நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு – பரி 21/21
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர் – பரி 22/31
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே – கலி 7/16
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் – கலி 13/15
இலங்கு ஒளி மருப்பின் கைம்_மா உளம்புநர் – கலி 23/1
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் – கலி 24/10
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே – கலி 46/27
இருள் தூங்கு சோலை இலங்கு நீர் வெற்ப – கலி 50/5
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் – கலி 67/14
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ – கலி 125/12
இலங்கு நீர் சேர்ப்ப கொடியை காண் நீ – கலி 125/15
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/28
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் – கலி 145/40
இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று – அகம் 0/9
இலங்கு பூம் கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த – அகம் 13/22
இலங்கு வளை செறியா இகுத்த நோக்கமொடு – அகம் 39/17
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம் – அகம் 67/17
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்-வயின் – அகம் 68/12
செறிந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்தமை நோக்கி – அகம் 98/7
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று – அகம் 122/7
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் அல்கலும் – அகம் 127/1
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/6
நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில் – அகம் 200/1
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த – அகம் 213/22
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் – அகம் 251/14
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக – அகம் 261/5
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை – அகம் 278/7
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து – அகம் 292/7
இலங்கு மலை புதைய வெண் மழை கவைஇ – அகம் 308/5
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
இலங்கு இரும் பரப்பின் எறி சுறா நீக்கி – அகம் 350/10
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த எவ்வம் காட்டி – அகம் 355/10
இலங்கு வெள் அருவி போலவும் – அகம் 362/14
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து – அகம் 367/1
இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும் – புறம் 35/7
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும் – புறம் 53/3
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் – புறம் 57/8
ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் மழவர் பெருமகன் – புறம் 88/3
புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே – புறம் 259/7
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் – புறம் 287/6
ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/16
இலங்கு மருப்பு யானை எறிந்த எற்கே – புறம் 303/9
இலங்கு இரும் பாசறை நடுங்கின்று – புறம் 304/10
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை – புறம் 337/5
நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும் – புறம் 363/15
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/3
பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய – புறம் 374/3
TOP


இலங்கும் (13)

நிறை-உறு மதியின் இலங்கும் பொறையன் – நற் 346/8
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் – ஐங் 106/3
வாழிய இலங்கும் அருவி – ஐங் 249/3
இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் – பதி 56/5
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் – பதி 85/2
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண் – பரி 13/10
இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே – கலி 41/18
இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே – கலி 41/18
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற – கலி 41/19
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 27/10
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 62/2
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் – அகம் 162/13
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை – அகம் 212/15
TOP


இலங்குவன (1)

வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம் – பதி 78/1
TOP


இலங்கை (3)

தொன் மா இலங்கை கருவொடு பெயரிய – சிறு 119
நன் மா இலங்கை மன்னருள்ளும் – சிறு 120
நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன் – புறம் 379/6
TOP


இலஞ்சி (9)

ஒளிறு இலஞ்சி அடை நிவந்த – மது 248
சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி/ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை – மலை 228,229
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை – நற் 160/8
குண்டு நீர் இலஞ்சி கெண்டை கதூஉம் – குறு 91/2
நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே – ஐங் 94/3
குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி/மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் நாடன் – ஐங் 278/2,3
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை – அகம் 186/3
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் – அகம் 236/2
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி/செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/10,11
TOP


இலது (1)

தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
TOP


இலம் (5)

இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகி – மலை 552
என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை – நற் 150/6
நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ – நற் 299/6
இனி யாதும் மீக்கூற்றம் யாம் இலம் என்னும் – கலி 87/14
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல – அகம் 276/4
TOP


இலம்-கடையே (1)

புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்-கடையே – குறு 93/4
TOP


இலம்படு (4)

இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை நிறைய – மலை 576
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர – பரி 10/126
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் – புறம் 155/6
இலம்படு காலை ஆயினும் – புறம் 380/14
TOP


இலம்பாடு (3)

இலம்பாடு ஒக்கல் தலைவற்கு ஓர் – புறம் 285/16
இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 378/13
இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு – புறம் 381/15
TOP


இலமே (16)

நினக்கு தீது அறிந்தன்றோ இலமே/பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர் – நற் 193/5,6
அமைந்து தொழில் கேட்டன்றோ இலமே முன்கை – நற் 239/9
மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே/பிரியின் வாழ்தல் அதனினும் இலமே – குறு 168/6,7
பிரியின் வாழ்தல் அதனினும் இலமே – குறு 168/7
நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ் – குறு 320/5
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18
யாம் அது பேணின்றோ இலமே நீ நின் – அகம் 346/12
வாழ கண்டன்றும் இலமே தாழாது – புறம் 61/17
வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே – புறம் 61/19
குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே – புறம் 112/5
பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே/களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 145/4,5
இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின் – புறம் 192/5
இன்னாது என்றலும் இலமே மின்னொடு – புறம் 192/6
பெரியோரை வியத்தலும் இலமே/சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – புறம் 192/12,13
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – புறம் 192/13
வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இலமே/எம்மால் வியக்கப்படூஉமோரே – புறம் 197/8,9
TOP


இலர் (34)

அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
அழிவு இலர் முயலும் ஆர்வ மாக்கள் – நற் 9/1
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர்/நேர்ந்த நெஞ்சும் நெகிழ்ந்த தோளும் – நற் 130/6,7
ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/11
அறிந்தோர் அறன் இலர் என்றலின் சிறந்த – நற் 227/1
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு – நற் 261/1
நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர்/வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – நற் 277/10,11
அன்பு இலர் தோழி நம் காதலோரே – நற் 281/11
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து – நற் 327/5
அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/4
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/6
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த – குறு 327/2
தவறு இலர் ஆயினும் பனிப்ப மன்ற – ஐங் 177/1
அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/8
மாற்றோரும் இலர் கேளிரும் இலர் எனும் – பரி 4/54
மாற்றோரும் இலர் கேளிரும் இலர் எனும் – பரி 4/54
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ – பரி 9/24
தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி – பரி 24/23
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர் – கலி 4/4
போதர விட்ட நுமரும் தவறு இலர்/நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/31,32
சென்றார் என்பு இலர் தோழி வென்றியொடு – அகம் 31/12
பழி இலர் ஆயினும் பலர் புறங்கூறும் – அகம் 115/2
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 115/7
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 227/13
பொருள்-வயின் நீடலோ இலர் நின் – அகம் 233/14
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 247/3
சென்றோர் அன்பு இலர் தோழி என்றும் – அகம் 331/9
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் – அகம் 375/4
நோய் இலர் பெயர்தல் அறியின் – அகம் 375/17
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர்/கொடாஅமை வல்லர் ஆகுக – புறம் 27/17,18
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர்/துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி – புறம் 182/3,4
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி – புறம் 182/4
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர் அயர்வு இலர்/அன்ன மாட்சி அனையர் ஆகி – புறம் 182/6,7
நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் – புறம் 196/10
TOP


இலர்-கொல்லோ (1)

நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ/வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி – குறு 284/5,6
TOP


இலர்-மன் (3)

வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/21
TOP


இலரே (9)

பரந்து பிறர் அறிந்தன்றும் இலரே நன்றும் – நற் 27/6
ஒரு நாள் கூறின்றும் இலரே விரிநீர் – நற் 130/10
சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம் – நற் 289/3
காமம் பெரிதே களைஞரோ இலரே – நற் 335/11
காலை வரினும் களைஞரோ இலரே – ஐங் 183/6
வாராது அமையலோ இலரே நேரார் – ஐங் 463/3
சென்று தாம் நீடலோ இலரே என்றும் – அகம் 213/19
உள்ளாது அமைதலோ இலரே நல்குவர் – அகம் 357/12
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் – புறம் 182/3
TOP


இலவத்து (8)

நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 83
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து/ஒளிர் சினை அதிர வீசி விளிபட – நற் 105/1,2
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ – ஐங் 320/1
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – ஐங் 368/1
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 17/18
இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண் – அகம் 25/9
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து/அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/14,15
களிறு புறம் உரிஞ்சிய கரும் கால் இலவத்து/அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம் – அகம் 309/7,8
TOP


இலவம் (5)

ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை – குறி 86
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம்/மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் – ஐங் 338/2,3
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம்/நிணந்தவை கோத்தவை நெய்தவை தூக்க – பரி 19/79,80
எரி உரு உறழ இலவம் மலர – கலி 33/10
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம்/கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த – அகம் 11/3,4
TOP


இலவமும் (1)

ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு – கலி 26/5
TOP


இலவமொடு (1)

இலை இல மலர்ந்த இலவமொடு/நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 185/12,13
TOP


இலவனை (1)

விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை/தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும் – கலி 144/38,39
TOP


இலவு (1)

இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
TOP


இலவே (2)

தவறு எனின் தவறோ இலவே வெம் சுரத்து – குறு 77/2
நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே – புறம் 335/12
TOP


இலவோ (1)

ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே – கலி 106/42
TOP


இலள் (14)

நும் இலள் புலம்ப கேள்-தொறும் – நற் 71/10
வழு இலள் அம்ம தானே குழீஇ – நற் 143/6
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/5
துணை இலள் கலிழும் நெஞ்சின் – ஐங் 378/4
நாணு குறைவு இலள் நங்கை மற்று என்மரும் – பரி 12/49
மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது – கலி 28/14
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/14
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/18
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள்/வேனில் புனல் அன்ன நுந்தையை நோவார் யார் – கலி 84/37,38
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/8
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே – கலி 147/9
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 147/10
அறன் இலள் மன்ற தானே விறல் மலை – புறம் 336/8
TOP


இலளே (11)

கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே – நற் 150/11
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – நற் 175/6
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/11
நன் மலை நாட நின் அலது இலளே – குறு 115/6
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – குறு 142/3
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
தன் உறு விழுமம் களைஞரோ இலளே – குறு 397/8
நிரை வளை முன்கை வருந்தலோ இலளே – ஐங் 422/4
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
ஒழிவேம் என்னும் ஒண்மையோ இலளே – அகம் 319/16
சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர் – புறம் 333/13
TOP


இலன் (15)

சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை – நற் 147/9
அன்பு இலன் மன்ற பெரிதே – ஐங் 119/3
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன் – கலி 61/20
ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாண் இலன் தன்னொடு – கலி 62/1
மனத்தில் தீது இலன் என மயக்கிய வருதி-மன் – கலி 73/11
அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி – கலி 74/6
அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி – கலி 74/6
நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்-வயின் – கலி 87/12
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/9
தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/13
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/17
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம – புறம் 13/9
இகழ்வு இலன் இனியன் யாத்த நண்பினன் – புறம் 216/6
நோய் இலன் ஆயின் நன்று-மன் தில் என – புறம் 229/15
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன்/நில்லா உலகத்து நிலையாமை நீ – புறம் 361/19,20
TOP


இலனே (21)

தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை – பொரு 173
இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே வளமையின் – குறி 244
தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே கொன் ஊர் – குறி 245
அறியலும் அறியேன் காண்டலும் இலனே/வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து – நற் 147/7,8
யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள் – குறு 311/4
எண்ணற்கு அருமையின் எண்ணின்றோ இலனே/கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி – பதி 77/7,8
சொல்ல வல்லிற்றும் இலனே அல்லாந்து – அகம் 32/15
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே – அகம் 147/14
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே/இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் – அகம் 170/3,4
செறி வளை உடைத்தலோ இலனே உரிதினின் – அகம் 186/17
மான்ற மாலை சேர்ந்தன்றோ இலனே – அகம் 190/17
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே/அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என – அகம் 214/7,8
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு – புறம் 77/7
வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை – புறம் 77/10
மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/13
நிரப்பாது கொடுக்கும் செல்வமும் இலனே/இல் என மறுக்கும் சிறுமையும் இலனே – புறம் 180/1,2
இல் என மறுக்கும் சிறுமையும் இலனே/இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/2,3
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/6
காடு கைக்கொண்டன்றும் இலனே காலை – புறம் 257/7
கைப்பொருள் யாதொன்றும் இலனே நச்சி – புறம் 313/2
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை – புறம் 385/3
TOP


இலா (1)

பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/7
TOP


இலாட்டி (6)

அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி/கிடங்கில் அன்ன இட்டு கரை கான்யாற்று – நற் 65/1,2
பந்தொடு பெயரும் பரிவு இலாட்டி/அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து – நற் 140/7,8
துஞ்சுதியோ இல தூ இலாட்டி/பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/7,8
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி/பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு – குறு 201/1,2
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63
தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/14
TOP


இலாட்டியேன் (1)

சேரியேனே அயல் இலாட்டியேன்/நுங்கை ஆகுவென் நினக்கு என தன் கை – அகம் 386/11,12
TOP


இலாத (1)

ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/8
TOP


இலார் (4)

கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 9/31
ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/20
பிரிந்த-கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/24
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி 144/71
TOP


இலாள (1)

என் இவண் ஒழித்த அன்பு இலாள/எண்ணாது இருக்குவை அல்லை – புறம் 222/4,5
TOP


இலாளர் (4)

நம் நோய் அறியா அறன் இலாளர்/இ நிலை களைய வருகுவர்-கொல் என – அகம் 294/13,14
அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல – அகம் 305/9
தாள் இலாளர் வேளார் அல்லர் – புறம் 207/5
மறவை நெஞ்சத்து ஆய் இலாளர்/அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/2,3
TOP


இலாளரோடு (1)

வளன் வலி-உறுக்கும் உளம் இலாளரோடு/இயைந்த கேண்மை இல் ஆகியரோ – புறம் 190/4,5
TOP


இலாளன் (8)

அறன் இலாளன் புகழ என் – நற் 275/8
அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில் – ஐங் 118/2
அன்பு இலாளன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 226/5
பல் நாள் பிரிந்த அறன் இலாளன்/வந்தனனோ மற்று இரவில் – ஐங் 229/2,3
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/12
அறன் இலாளன் அறியேன் என்ற – அகம் 256/17
அன்பு இலாளன் அறிவு நயந்தேனே – அகம் 260/15
ஈவது இலாளன் என்னாது நீயும் – புறம் 316/8
TOP


இலாளனை (1)

நனவின் வாரா நயன் இலாளனை/கனவில் கண்டு யான் செய்தது கேள் இனி – கலி 128/8,9
TOP


இலாளனொடு (1)

அறன் இலாளனொடு இறந்தனள் இனி என – அகம் 219/10
TOP


இலான் (4)

தீது இலான் செல்வம் போல் தீம் கரை மரம் நந்த – கலி 27/2
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் – கலி 144/32
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/9
TOP


இலாஅ (1)

உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல் – புறம் 363/12
TOP


இலி (9)

குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை – சிறு 137
ஓட்டை மனவன் உரம் இலி என்மரும் – பரி 12/51
நாண் இலி நாட்டு மலை – கலி 42/12
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
நாணும் நிறையும் நயப்பு இல் பிறப்பு இலி/பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் – கலி 60/28,29
தூக்கு இலி தூற்றும் பழி என கை கவித்து – கலி 63/2
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/21
அன்பு இலி பெற்ற மகன் – கலி 86/34
வருவையால் நாண் இலி நீ – கலி 116/17
TOP


இலிக்கு (1)

மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர் – கலி 89/12
TOP


இலியர் (1)

கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே – புறம் 388/16
TOP


இலியரோ (1)

பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க – புறம் 6/10
TOP


இலிர் (1)

அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் – நற் 37/7
TOP


இலிற்று (1)

புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல – புறம் 68/8
TOP


இலிற்றும் (1)

அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
TOP


இலீயர் (1)

வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
TOP


இலென் (1)

பரத்தைமை தாங்கலோ இலென் என வறிது நீ – அகம் 316/10
TOP


இலெனே (5)

வினையும் வேறு புலத்து இலெனே நினையின் – நற் 166/8
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே/அதனால் என்னொடு பொரும்-கொல் இ உலகம் – நற் 348/8,9
கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம் – அகம் 55/6
மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின் – அகம் 379/16
ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய் – அகம் 384/4
TOP


இலேம் (3)

துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/10
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் – கலி 24/14
இனி எல்லா யாம் தீது இலேம் என்று தெளிப்பவும் கைந்நீவி – கலி 81/33
TOP


இலேன் (8)

அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/9
தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன் – கலி 73/7
ஒள்_இழாய் யான் தீது இலேன்/எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு – கலி 83/25,26
காயும் தவறு இலேன் யான் – கலி 87/10
இன்_நகை தீதோ இலேன்/மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர் – கலி 89/11,12
தேறின் பிறவும் தவறு இலேன் யான் – கலி 90/20
அல்லல் களைவார் இலேன்/ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/54,55
செல்லாது நிற்றல் இலேன்/ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/31,32
TOP


இலேனும் (1)

பெரும்பிறிது இன்மையின் இலேனும் அல்லேன் – நற் 381/2
TOP


இலை (162)

சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ – திரு 201
இலை இல் மராத்த எவ்வம் தாங்கி – பொரு 50
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர – சிறு 44
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த – பெரும் 59
ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை – பெரும் 88
தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் – பெரும் 104
செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 93
மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு – மது 252
இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 310
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு – நெடு 119
ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இலை எஃகின் – குறி 52
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை – நற் 19/2
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர – நற் 44/6
நாண் இலை எலுவ என்று வந்திசினே – நற் 50/8
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் – நற் 52/8
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் – நற் 53/7
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/6
செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம் – நற் 107/4
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் – நற் 107/6
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் – நற் 121/2
சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை/பொய்யல் அந்தோ வாய்த்தனை அது கேட்டு – நற் 147/9,10
வேலும் இலங்கு இலை துடைப்ப பலகையும் – நற் 177/5
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை – நற் 235/2
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப – நற் 242/1
துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை – நற் 254/9
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/6
இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை – நற் 305/9
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை – நற் 335/4
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய – நற் 352/1
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த – நற் 375/4
சே இலை வெள் வேல் விடலையொடு – குறு 15/5
சிலம்பில் சேம்பின் அலங்கல் வள் இலை/பெரும் களிற்று செவியின் மான தைஇ – குறு 76/3,4
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் – குறு 100/2
புலவி தீர அளி-மதி இலை கவர்பு – குறு 115/3
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் – குறு 133/3
வல்லா கூறி இருக்கும் அள் இலை/தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு – குறு 219/5,6
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின் – குறு 243/1
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப – குறு 254/1
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை/நவ்வி நாள் மறி கவ்வி கடன் கழிக்கும் – குறு 282/2,3
களைவோர் இலை யான் உற்ற நோயே – குறு 305/8
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
அகல் இலை பலவின் சாரல் முன்னி – குறு 352/3
மெல் இலை குழைய முயங்கலும் – குறு 361/5
யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே – குறு 383/6
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி – ஐங் 78/1
நாண் இலை மன்ற பாண நீயே – ஐங் 136/1
பண்பு இலை மன்ற பாண இ ஊர் – ஐங் 138/1
வேனில் அரையத்து இலை ஒலி வெரீஇ – ஐங் 325/1
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம் – ஐங் 338/2
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின் – பதி 15/13
இலை தெரிந்த வேல் – பதி 69/6
நோய் இலை ஆகியர் நீயே நின்-மாட்டு – பதி 89/13
பிறவா பிறப்பு இலை பிறப்பித்தோர் இலையே – பரி 3/72
செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும் – பரி 5/66
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் – பரி 9/30
மா தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி – பரி 10/6
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/41
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ – பரி 17/2
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை – பரி 21/13
இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால் – கலி 11/10
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா – கலி 41/2
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் – கலி 50/3
கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல் – கலி 50/20
நீயும் தவறு இலை நின்னை புறங்கடை – கலி 56/30
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15
நோய் இலை இவட்கு என நொதுமலர் பழிக்கும்-கால் – கலி 59/19
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36
கரை கண்டதூஉம் இலை/நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/29,30
புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் – கலி 103/2
கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் – கலி 111/11
கரப்பவன் நெஞ்சம் போல் மரம் எல்லாம் இலை கூம்ப – கலி 120/6
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் – கலி 125/7
எவ்வத்தால் இயன்ற போல் இலை கூம்பல் எவன்-கொலோ – கலி 134/22
அருள் இலை வாழி சுடர் – கலி 143/43
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் – கலி 144/27
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம் – அகம் 3/11
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் – அகம் 11/3
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/5
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/5
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை/புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் – அகம் 54/14,15
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் – அகம் 59/10
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை/பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் – அகம் 69/6,7
திருந்து இலை எஃகம் போல – அகம் 77/18
ஒண் பன் மலர கவட்டு இலை அடும்பின் – அகம் 80/8
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/11
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/2
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/8
கவை இலை ஆரின் அம் குழை கறிக்கும் – அகம் 104/12
ஒள் இலை தொடலை தைஇ மெல்லென – அகம் 105/2
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ – அகம் 110/12
பெரிய நாண் இலை மன்ற பொரி என – அகம் 116/5
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை/தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை – அகம் 119/11,12
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/7
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை/பழம் கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகை – அகம் 136/10,11
வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 137/10
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில் – அகம் 138/7
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் – அகம் 143/4
குன்ற நாட நீ அன்பு இலை ஆகுதல் – அகம் 172/14
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர் – அகம் 177/14
நீலத்து அன்ன அகல் இலை சேம்பின் – அகம் 178/4
இலை இல மலர்ந்த இலவமொடு – அகம் 185/12
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை/இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும் – அகம் 186/4,5
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து – அகம் 194/14
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை/விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/5,6
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9
வாராயோ என்று ஏத்தி பேர் இலை/பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் – அகம் 219/3,4
புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் – அகம் 221/5
நாண் இலை மன்ற யாணர் ஊர – அகம் 226/2
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க – அகம் 255/14
பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலை பொதும்பில – அகம் 256/1
பெயல் நீர் தலைஇ உலவை இலை நீத்து – அகம் 259/4
நோக்கு-தொறும் நோக்கு-தொறும் தவிர்வு இலை ஆகி – அகம் 266/7
உலறி இலை இல ஆக பல உடன் – அகம் 291/2
இலை ஒழித்து உலறிய புன் தலை உலவை – அகம் 293/1
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை/நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு – அகம் 299/5,6
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் – அகம் 311/11
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை/பாசி பரப்பில் பறழொடு வதிந்த – அகம் 336/1,2
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை – அகம் 351/6
ஞெமை இலை உதிர்த்த எரி வாய் கோடை – அகம் 353/8
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை – அகம் 355/3
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி – அகம் 355/13
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் – அகம் 370/3
அள் இலை பலவின் கனி கவர் கைய – அகம் 378/20
கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு – அகம் 379/19
அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த – அகம் 380/4
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு – அகம் 393/4
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே – அகம் 397/16
இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை/வேறு புலத்து இறுக்கும் தானையோடு – புறம் 22/36,37
மரை இலை போல மாய்ந்திசினோர் பலரே – புறம் 27/6
ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி – புறம் 29/10
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் – புறம் 41/5
புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை – புறம் 106/2
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர் – புறம் 116/7
நினது என இலை நீ பெருமிதத்தையே – புறம் 122/10
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் – புறம் 168/13
இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின் – புறம் 169/10
திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/13
நோன் சிலை வேட்டுவ நோய் இலை ஆகுக – புறம் 205/9
நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள் – புறம் 209/14
அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே – புறம் 252/3
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/2
ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/16
நீள் இலை எஃகம் மறுத்த உடம்பொடு – புறம் 341/13
எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய் வேலின் – புறம் 347/4
நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில் – புறம் 360/13
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி – புறம் 363/2
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
TOP


இலைய (4)

மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – நற் 115/5
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் – நற் 292/2
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/3
ஒளிறு இலைய எஃகு ஏந்தி – புறம் 26/5
TOP


இலையாய் (1)

கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை – கலி 76/13
TOP


இலையினர் (1)

நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் – மது 401
TOP


இலையும் (1)

இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த – பரி 6/19
TOP


இலையே (8)

உறையும் உறைவதும் இலையே உண்மையும் – பரி 3/69
பிறவா பிறப்பு இலை பிறப்பித்தோர் இலையே/பறவா பூவை பூவினோயே – பரி 3/72,73
உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே/போற்றார் உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும் – பரி 4/51,52
மாற்று ஏமாற்றல் இலையே நினக்கு – பரி 4/53
மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே/கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி – பரி 4/56,57
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி – அகம் 19/1
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/17
சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே – புறம் 69/21
TOP


இலையோ (2)

உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை – நற் 237/5
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை – குறு 158/4
TOP


இலோய் (1)

அறிவும் கரிதோ அறன் இலோய் நினக்கே – நற் 277/4
TOP


இலோர் (3)

நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/7
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை – பரி 1/42
வாள் மருங்கு இலோர் காப்பு உறங்க – புறம் 22/13
TOP


இலோர்க்கு (2)

உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன் – புறம் 396/10
கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன் – புறம் 396/11
TOP


இலோர்க்கும் (1)

ஆன் முலை அறுத்த அறன் இலோர்க்கும்/மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் – புறம் 34/1,2
TOP


இலோர்க்கே (1)

பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே – குறு 234/6
TOP


இலோரும் (1)

சேரா அறத்து சீர் இலோரும்/அழி தவ படிவத்து அயரியோரும் – பரி 5/74,75
TOP


இவ்வும் (1)

அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/33
TOP


இவ்வே (1)

இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி – புறம் 95/1
TOP


இவட்கு (9)

இவட்கு மருந்து அன்மை நோம் என் நெஞ்சே – ஐங் 59/4
இவட்கு அமைந்தனனால் தானே – ஐங் 103/3
இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே – ஐங் 378/5
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15
நோய் இலை இவட்கு என நொதுமலர் பழிக்கும்-கால் – கலி 59/19
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ – கலி 107/32
உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ – கலி 109/18
இறை வரை நில்லா வளையள் இவட்கு இனி – கலி 125/22
TOP


இவட்கே (11)

பிழையா நன் மொழி தேறிய இவட்கே – நற் 10/9
மெய்ம் மலி உவகை ஆகின்று இவட்கே/அஞ்சல் என்ற இறை கைவிட்டு என – நற் 43/7,8
நினக்கும் உரைத்தல் நாணுவல் இவட்கே/நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என – நற் 326/5,6
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே – ஐங் 271/4
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் – ஐங் 500/3
இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/7
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் – கலி 7/11
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே/வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் – அகம் 143/9,10
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால் – அகம் 148/11
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே/களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன் – அகம் 271/11,12
TOP


இவண் (76)

இவண் நயந்து இருந்த இரும் பேர் ஒக்கல் – சிறு 144
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து – மது 478
இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப – மலை 541
அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/5
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/7
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் – நற் 64/11
தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
நோய் மலி பருவரல் நாம் இவண் உய்கம் – நற் 78/6
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/12
பொம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழிய – நற் 129/3
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/3
நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று – நற் 400/5
ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே – குறு 11/3
நீர் வார் கண்ணை நீ இவண் ஒழிய – குறு 22/1
ஏதிலாளர் இவண் வரின் போதின் – குறு 191/5
செல்வாம் செல்வாம் என்றி அன்று இவண்/நல்லோர் நல்ல பலவால் தில்ல – குறு 223/2,3
கூழை நெய்தலும் உடைத்து இவண்/தேரோன் போகிய கானலானே – குறு 227/3,4
கழிந்த நாள் இவண் வாழும் நாளே – குறு 323/7
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண்/வாய்ப்பது ஆக என வேட்டோமே – ஐங் 8/5,6
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந அதனால் – ஐங் 75/1
எம் இவண் நல்குதல் அரிது – ஐங் 86/3
நீ இவண் வரூஉம்-காலை – ஐங் 238/4
நீடி இவண் வருநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 335/5
ஒருங்கு இவண் உறைதல் தெளிந்து அகன்றோரே – ஐங் 456/5
உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
யார் இவண் நெடுந்தகை வாழுமோரே – பதி 71/27
நல்ல மன்ற இவண் வீங்கிய செலவே – பதி 92/16
பெருமையின் வல்லா யாம் இவண் மொழிபவை – பரி 1/37
அன்னோர் யாம் இவண் காணாமையின் – பரி 1/54
யார் இவண் நின்றீர் என கூறி பையென – கலி 65/11
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/9
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/15
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் – அகம் 27/4
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து – அகம் 47/2
பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண்/காதல் வேண்டி என் துறந்து – அகம் 55/15,16
மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர் – அகம் 113/26
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/2
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண்/மான்ற மாலை சேர்ந்தன்றோ இலனே – அகம் 190/16,17
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – அகம் 203/8
தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் – அகம் 210/8
ஒழிந்து இவண் உறைதல் ஆற்றுவோர்க்கே – அகம் 215/17
பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே – அகம் 230/16
புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 239/10
பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள் – அகம் 275/9
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/13
நின் இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னினும் – அகம் 283/2
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண்/நீ வந்ததனினும் இனிது ஆகின்றே – அகம் 298/13,14
இன்று இவண் விரும்பாதீமோ சென்று அ – அகம் 310/11
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 318/10
இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி – அகம் 325/6
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் – அகம் 333/18
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண்/சேப்பின் எவனோ பூ கேழ் புலம்ப – அகம் 340/12,13
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/16
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் – அகம் 398/6
பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண்/சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ – அகம் 398/20,21
தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே – புறம் 18/29
தள்ளாதோர் இவண் தள்ளாதோரே – புறம் 18/30
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது – புறம் 50/14
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி – புறம் 70/4
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும் – புறம் 99/2
இவண் வந்த பெரு நசையேம் – புறம் 136/19
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண்/உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற – புறம் 158/19,20
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/26
எம்மனோர் இவண் பிறவலர் மாதோ – புறம் 210/4
என் இவண் ஒழித்த அன்பு இலாள – புறம் 222/4
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய – புறம் 261/15
ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது – புறம் 275/6
இவண் உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும் – புறம் 280/10
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி – புறம் 297/5
வாழ்தல் வேண்டும் இவண் வரைந்த வைகல் – புறம் 367/9
நின்னோர் அன்னோர் பிறர் இவண் இன்மையின் – புறம் 373/33
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவண்/விடுவர் மாதோ நெடிதே நில்லா – புறம் 387/31,32
கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே – புறம் 392/21
TOP


இவண்_நின்று (1)

உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
TOP


இவணம் (2)

இன்றே இவணம் ஆகி நாளை – அகம் 225/4
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
TOP


இவணர்-மன்னே (1)

நெருநலும் இவணர்-மன்னே இன்றே – நற் 84/3
TOP


இவணர்க்கு (1)

வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு/அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/21,22
TOP


இவணும் (1)

இவணும் வாரார் எவணரோ என – குறு 126/2
TOP


இவணை (2)

இன்று நீ இவணை ஆகி எம்மொடு – நற் 215/8
சேயை ஆயினும் இவணை ஆயினும் – புறம் 381/19
TOP


இவணோர் (1)

அரவு நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல – குறு 395/4
TOP


இவர் (45)

வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை – பொரு 195
தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை – குறி 77
தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு – பட் 234
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி – மலை 514
மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே – நற் 2/6
இவர் யார் என்குவள் அல்லள் முனாஅது – நற் 6/6
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு – நற் 187/9
பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே – நற் 197/2
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/2
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் – குறு 106/1
துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர்/மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/6,7
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
யாண்டு உளர்-கொல்லோ தோழி ஈண்டு இவர்/சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் – குறு 285/3,4
கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறி – ஐங் 279/1
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் – ஐங் 464/2
பீர் இவர் வேலி பாழ் மனை நெருஞ்சி – பதி 26/10
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர்/கொள்ளா பாடற்கு எளிதின் ஈயும் – பதி 48/5,6
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் – பரி 1/20
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
எல்லா இஃது ஒன்று கூறு குறும்பு இவர்/புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் – கலி 107/1,2
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/16
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் – கலி 136/1
இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ – கலி 147/12
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் – அகம் 112/14
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் – அகம் 130/9
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப – அகம் 135/2
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி – அகம் 176/13
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற – அகம் 225/5
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை – அகம் 272/10
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் – அகம் 287/5
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – அகம் 294/6
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/11
பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின் – புறம் 116/6
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம் – புறம் 198/17
இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் – புறம் 198/21
இவர் யார் என்குவை ஆயின் இவரே – புறம் 201/1
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் – புறம் 201/6
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர்/கைவண் பாரி_மகளிர் என்ற என் – புறம் 202/14,15
விண் இவர் விசும்பின் மீனும் – புறம் 302/10
மற்று இவர் மறனும் இற்றால் தெற்றென – புறம் 337/19
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று – புறம் 349/4
TOP


இவர்க்கு (1)

நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி-கொல் என – பரி 22/33
TOP


இவர்க (1)

தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க – அகம் 269/1
TOP


இவர்கல்லாது (1)

விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி – குறு 287/6
TOP


இவர்தரல் (1)

நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1
TOP


இவர்தரும் (1)

குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 245
TOP


இவர்ந்த (5)

சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் – நற் 67/1
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை – குறு 240/1
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை – அகம் 304/1
TOP


இவர்ந்து (7)

குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி – குறு 185/1
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய – அகம் 195/9
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/8
இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே – புறம் 357/9
TOP


இவர்பு (2)

விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு/வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர் – குறு 274/3,4
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/10
TOP


இவர (1)

இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர/நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/3,4
TOP


இவரும் (7)

இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
பெண்ணை இவரும் ஆங்கண் – நற் 38/9
துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன் – குறு 36/2
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் – குறு 260/1
மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/8
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 16/27
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும் – அகம் 171/1
TOP


இவரே (3)

இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி – புறம் 46/3
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
இவர் யார் என்குவை ஆயின் இவரே/ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/1,2
TOP


இவரை (1)

யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து – புறம் 201/16
TOP


இவள் (177)

ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் – குறி 248
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/10
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் – நற் 35/7
காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து – நற் 37/8
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள்/சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/3,4
முனியாது ஆட பெறின் இவள்/பனியும் தீர்குவள் செல்க என்றோளே – நற் 53/10,11
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள்/பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு – நற் 55/3,4
ஏதிலாட்டி இவள் என – நற் 56/9
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள்/விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/11,12
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள்/அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/9,10
பன்மையது எவனோ இவள் வன்மை தலைப்படினே – நற் 170/9
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/13
குவளை உண்கண் இவள் ஈண்டு ஒழிய – நற் 205/6
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் – நற் 223/1
இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள்/அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/4,5
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள்/வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே – நற் 234/3,4
மருங்கூர் பட்டினத்து அன்ன இவள்/நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/10,11
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள்/ஒலி மென் கூந்தல் நம்-வயினானே – நற் 265/8,9
பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே – நற் 291/9
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள்/கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் – நற் 298/6,7
பாவை அன்ன வனப்பினள் இவள் என – நற் 301/6
யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின் – நற் 309/3
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/8
ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள்/பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/6,7
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே – நற் 326/10
இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என வள மனை – நற் 351/1
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள்/பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் – நற் 351/2,3
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள்/உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/4,5
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள்/இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/4,5
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள்/இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் – குறு 178/3,4
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள்/ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே – குறு 225/6,7
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள்/பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே – குறு 258/7,8
பேஎய் கொளீஇயள் இவள் எனப்படுதல் – குறு 263/5
பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள்/உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய – குறு 276/2,3
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/4
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/5
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/4
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/5
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி – குறு 362/4
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள்/பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/3,4
மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே – ஐங் 51/4
தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ – ஐங் 54/3
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள்/நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் – ஐங் 55/2,3
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள்/நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப – ஐங் 56/2,3
இவள் நலம் புலம்ப பிரிய – ஐங் 57/3
இவள் அணங்கு உற்றனை போறி – ஐங் 58/3
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந – ஐங் 79/2
கழனி ஊரன் மகள் இவள்/பழன வெதிரின் கொடி பிணையலளே – ஐங் 91/3,4
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள்/போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/4,5
கழனி ஊரன் மகள் இவள்/பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே – ஐங் 96/3,4
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள்/பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/3,4
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள்/நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே – ஐங் 99/3,4
யாணர் ஊரன் மகள் இவள்/பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே – ஐங் 100/3,4
தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே – ஐங் 103/4
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள்/அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/3,4
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – ஐங் 180/4
பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/4
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள்/அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே – ஐங் 208/4,5
கானக நாடன் வரவும் இவள்/மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/3,4
முயங்காது கழிந்த நாள் இவள்/மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/4,5
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ – ஐங் 238/5
அது மனம் கொள்குவை அனை இவள்/புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே – ஐங் 243/3,4
கெழுதகை-கொல் இவள் அணங்கியோற்கே – ஐங் 245/4
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே – ஐங் 248/4
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள்/பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/4,5
பயப்ப நீத்தல் என் இவள்/கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே – ஐங் 277/4,5
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே – ஐங் 285/5
நன் மனை வதுவை அயர இவள்/பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே – ஐங் 294/4,5
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள்/தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/4,5
மெல்லம்புலம்ப இவள் அழ பிரிந்தே – ஐங் 302/4
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/5
ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள்/இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/58,59
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/98
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50
நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/35
மறப்ப அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய – கலி 2/9
என இவள்/புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல் – கலி 2/23,24
பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள்/விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/4,5
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல – கலி 3/6
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/10
பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என – கலி 3/14
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
தன் நலம் கடைகொளப்படுதலின் மற்று இவள்/இன் உயிர் தருதலும் ஆற்றுமோ – கலி 7/19,20
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள்/முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/24,25
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே – கலி 46/27
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/10
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/14
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/18
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள்/வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே – கலி 52/24,25
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் – கலி 53/13
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
இன்னது செய்தாள் இவள் என – கலி 54/19
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் – கலி 56/6
சொல்லின் மறாதீவாள்-மன்னோ இவள்/செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின் – கலி 61/10,11
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/14
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/18
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/9
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/15
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/43
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/11
இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர – கலி 127/19
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/21
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் – கலி 138/10
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/5
நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் – கலி 146/18
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/13
சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் – அகம் 13/14
நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என – அகம் 22/6
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/24
நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள்/புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே – அகம் 112/18,19
வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி – அகம் 119/3
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி – அகம் 132/2
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள்/அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 149/18,19
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் – அகம் 158/11
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால் – அகம் 182/12
நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும் – அகம் 203/6
என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண் – அகம் 227/3
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/23
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது – அகம் 300/10
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து – அகம் 307/5
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் – அகம் 315/3
பல் பூ கானல் பவத்திரி அன இவள்/நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/7,8
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/8
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள்/பெரும் புலம்பினளே தெய்ய அதனால் – அகம் 360/9,10
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள்/மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/21,22
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே – புறம் 279/1
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் – புறம் 279/5
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
மாட்சியவர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 342/15
புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/12
அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே – புறம் 345/12
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் – புறம் 351/7
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/7
TOP


இவள்-மன்னோ (1)

சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் – கலி 147/4
TOP


இவள்-வயின் (1)

சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின்/பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/10,11
TOP


இவளின் (2)

இவளின் தீர்ந்தும் ஆள்வினை வலிப்ப – நற் 262/8
இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/6
TOP


இவளினும் (4)

பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா – நற் 270/6
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும்/நுந்தையும் யாயும் துடியரோ நின்னே – ஐங் 98/3,4
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என – அகம் 131/5
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/6
TOP


இவளும் (6)

ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும் – குறி 26
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை – அகம் 2/13
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் – அகம் 92/6
குவளை உண்கண் இவளும் யானும் – அகம் 156/8
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு – அகம் 285/13
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும் – அகம் 310/6
TOP


இவளும்-மார் (1)

நெஞ்சம் பெற்ற இவளும்-மார் அழுமே – ஐங் 50/4
TOP


இவளே (8)

நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல் – குறி 251
செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே/வருவை ஆகிய சில் நாள் – நற் 19/7,8
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி – நற் 45/1
இவளே/நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/1,2
கனவில் காணும் இவளே/நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ – ஐங் 234/3,4
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே/பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி – கலி 50/11,12
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே/பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் – அகம் 120/6,7
கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே/கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் – அகம் 270/7,8
TOP


இவளை (7)

கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/13
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/9
செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/13
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/17
குவளை உண்கண் இவளை தாயே – புறம் 348/6
TOP


இவளொடு (2)

மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை – நற் 339/9
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என – அகம் 129/16
TOP


இவளொடும் (1)

இவளொடும் செலினோ நன்றே குவளை – நற் 37/4
TOP


இவளோடு (1)

வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு/ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே – பதி 21/37,38
TOP


இவற்கு (5)

தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு/ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர் – கலி 84/16,17
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/33
நீயும் தாயை இவற்கு என யான் தன் – அகம் 16/13
இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே – புறம் 289/7
இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் – புறம் 290/1
TOP


இவற்கே (1)

ஒத்தன்று மாதோ இவற்கே செற்றிய – புறம் 275/3
TOP


இவறு (1)

இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
TOP


இவன் (42)

தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/5
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன்/பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/10,11
நல்லோள் கணவன் இவன் என – குறு 14/5
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் – குறு 33/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன்/புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் – குறு 229/1,2
கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம் – பதி 48/7
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன்/அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/98,99
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன்/சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு – பரி 19/50,51
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா – கலி 51/11
மருளி யான் மருள்-உற இவன் உற்றது எவன் என்னும் – கலி 59/10
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன்/ஆயின் ஏஎ – கலி 61/20,21
வேய் மென் தோள் வேய்த்திறம் சேர்த்தலும் மற்று இவன்/வாய் உள்ளின் போகான் அரோ – கலி 81/20,21
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/8
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா – கலி 84/12
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் – கலி 84/25
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் – கலி 89/1
யார் இவன் என்னை விலக்குவான் நீர் உளர் – கலி 112/1
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
நல்கிய கேள்வன் இவன் மன்ற மெல்ல – கலி 142/62
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன்/மகனே தோழி என்றனள் – அகம் 48/24,25
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன்/கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று – அகம் 66/19,20
இவன் யார் என்குவை ஆயின் இவனே – புறம் 13/1
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் – புறம் 17/26
இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன்/உடன்று நோக்கினன் பெரிது எனவும் – புறம் 17/29,30
இளையன் இவன் என உளைய கூறி – புறம் 72/2
உய்ந்தனர் அல்லர் இவன் உடற்றியோரே – புறம் 100/9
வெலீஇயோன் இவன் என – புறம் 125/11
தொலைஇயோன் இவன் என – புறம் 125/17
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன்/விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் – புறம் 152/8,9
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 173/2
வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என – புறம் 211/8
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை – புறம் 376/12
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என – புறம் 391/12
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/12
TOP


இவனின் (1)

இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க – கலி 130/2
TOP


இவனும் (1)

மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும்/உறைப்பு-உழி ஓலை போல – புறம் 290/6,7
TOP


இவனே (3)

இவன் யார் என்குவை ஆயின் இவனே/புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய – புறம் 13/1,2
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே/முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/1,2
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே/நெல்லும் நீரும் எல்லார்க்கும் எளிய என – புறம் 58/9,10
TOP


இவனை (4)

கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை/வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை – கலி 84/6,7
ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் – கலி 86/30
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை/பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் – கலி 89/13,14
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை/என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு – புறம் 395/30,31
TOP


இவனொடு (1)

புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு/புக்க-வழி எல்லாம் கூறு – கலி 82/4,5
TOP


இவுளி (6)

கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி/திரை தரு புணரியின் கழூஉம் – நற் 63/9,10
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி/கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/4,5
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி/பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – அகம் 224/5,6
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ – அகம் 363/1
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி/பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி – புறம் 4/13,14
அலங்கு உளை அணி இவுளி/நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம் – புறம் 382/4,5
TOP


இவுளியொடு (2)

விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
வளி நடந்து அன்ன வா செலல் இவுளியொடு/கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ – புறம் 197/1,2
TOP


இவை (28)

இவை காண்-தோறும் நோவர் மாதோ – நற் 12/7
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் – நற் 166/5
இவை மகன் என்னா அளவை – நற் 267/11
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/3
நும்மோர் அன்னோர் துன்னார் இவை என – நற் 386/7
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை/ஒத்தன நினக்கு என பொய்த்தன கூறி – குறு 223/4,5
இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/2
தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை/பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து – பரி 6/62,63
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை/நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர் – பரி 6/68,69
இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா – பரி 9/17
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/27
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/27
இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும் – பரி 23/57
பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இவை/மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/15,16
என் நீர் அறியாதீர் போல இவை கூறல் – கலி 6/7
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல – கலி 64/17
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை/தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் – கலி 102/5,6
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை/முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/11,12
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/12
இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க – கலி 130/2
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை/பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/3,4
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி – அகம் 26/9
இவை பாராட்டிய பருவமும் உளவே இனியே – அகம் 26/11
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த – அகம் 110/16
இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன் – அகம் 369/9
எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம் – புறம் 28/4
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை/சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும் – புறம் 30/5,6
TOP


இவையே (1)

நொதுமலாளர் கொள்ளார் இவையே/எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/1,2
TOP


இழக்குவென் (1)

துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/5
TOP


இழந்த (38)

நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து – மது 313
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/8
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த/இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/9,10
இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த/தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/10,11
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/7
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
பிறை வனப்பு இழந்த நுதலும் யாழ நின் – நற் 263/1
தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி – நற் 309/2
எவ்வி இழந்த வறுமை யாழ்_பாணர் – குறு 19/1
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் – குறு 81/4
நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/5
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு – ஐங் 268/1
வேய் வனப்பு இழந்த தோளும் வெயில் தெற – ஐங் 392/1
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/2
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் – கலி 73/9
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை – கலி 99/16
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் – கலி 124/12
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே – கலி 143/60
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து – அகம் 33/3
பெருந்தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும் – அகம் 59/2
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் – அகம் 144/5
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள – அகம் 145/4
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் – அகம் 197/1
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் – அகம் 197/4
இழந்த நாடு தந்து அன்ன – அகம் 199/23
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 213/9
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த/நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/12,13
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி – அகம் 372/13
அன்னோனை இழந்த இ உலகம் – புறம் 217/12
பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன் – புறம் 220/2
TOP


இழந்ததனினும் (2)

நலம் இழந்ததனினும் நனி இன்னாதே – குறு 245/2
நாடு இழந்ததனினும் நனி இன்னாது என – புறம் 165/11
TOP


இழந்தது (1)

தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
TOP


இழந்ததை (1)

மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை/பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால் – கலி 132/11,12
TOP


இழந்தன்று (1)

ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/15
TOP


இழந்தனமே (1)

யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து – நற் 36/5
TOP


இழந்தனரும் (2)

அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும்/கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் – மது 345,346
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும்/தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 346,347
TOP


இழந்தனவே (4)

வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே/நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை – நற் 133/2,3
நோக்கி_நோக்கி வாள் இழந்தனவே/அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/2,3
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே/வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/3,4
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே/வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப – புறம் 238/9,10
TOP


இழந்தனள் (1)

இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
TOP


இழந்தனையே (1)

நீ இழந்தனையே அறன் இல் கூற்றம் – புறம் 230/11
TOP


இழந்தாள் (1)

நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் – கலி 146/18
TOP


இழந்தான் (1)

உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
TOP


இழந்திருந்த (1)

அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை – புறம் 174/6
TOP


இழந்திலேன்-மன்னோ (1)

தக்கவிர் போலும் இழந்திலேன்-மன்னோ/மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும் – கலி 146/19,20
TOP


இழந்து (9)

பழ நலம் இழந்து பசலை பாய – நற் 219/2
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து/திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி – பரி 23/15,16
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி – கலி 124/15
உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ – கலி 150/14
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் – அகம் 165/7
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து/ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே – அகம் 266/8,9
இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன் – புறம் 17/29
எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என – புறம் 293/4
TOP


இழந்தே (1)

புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே – புறம் 261/19
TOP


இழந்தோரே (1)

அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே/நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த – புறம் 51/8,9
TOP


இழந்தோள் (1)

தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 100/20
TOP


இழப்ப (2)

தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப/பயந்து எழு பருவரல் தீர – நற் 225/7,8
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப/காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/2,3
TOP


இழப்பது (1)

பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/4
TOP


இழப்பது-கொல்லோ (1)

பெரும் கவின் இழப்பது-கொல்லோ/மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/17,18
TOP


இழப்பதுவே (1)

எவனோ தோழி நாம் இழப்பதுவே – குறு 334/6
TOP


இழப்பதை (1)

திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் – கலி 26/18
TOP


இழப்பவும் (2)

விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/5
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ – புறம் 354/7
TOP


இழப்பாளை (1)

வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை/ஆங்கு – கலி 99/16,17
TOP


இழப்பே (1)

இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே – குறு 349/7
TOP


இழப்போரே (1)

உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே/அனையையும் அல்லை நீயே ஒன்னார் – புறம் 203/8,9
TOP


இழவா-கால் (1)

பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால்/அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/15,16
TOP


இழாய் (36)

நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய் – பரி 8/73
தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம் – பரி 8/83
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென – கலி 10/22
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/9
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் – கலி 16/13
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21
சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர – கலி 39/27
தெருள தெரி_இழாய் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 43/15
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப – கலி 46/19
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே_இழாய் – கலி 59/24
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே – கலி 60/7
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் – கலி 60/21
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி – கலி 76/5
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16
ஒள்_இழாய் யான் தீது இலேன் – கலி 83/25
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 87/3
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் – கலி 111/11
தெளிந்தேன் தெரி_இழாய் யான் – கலி 113/22
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
TOP


இழாஅய் (1)

வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5
TOP


இழி (22)

கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் – நற் 107/5
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம் – குறு 90/5
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் – குறு 106/2
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/5
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி – குறு 367/5
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே – ஐங் 74/1
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க – பதி 25/11
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/11
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/32
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – கலி 46/3
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி – அகம் 158/5
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த – அகம் 213/22
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டி – அகம் 228/2
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற – அகம் 272/7
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் – அகம் 318/5
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் – அகம் 342/11
குன்று இழி களிற்றின் குவவு மணல் நீந்தி – அகம் 360/14
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி – அகம் 372/8
கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன் – புறம் 389/11
TOP


இழி-மின் (1)

இழி-மின் என்ற நின் மொழி மருண்டிசினே – அகம் 384/8
TOP


இழிசின (1)

எறி கோல் கொள்ளும் இழிசின/கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும் – புறம் 287/2,3
TOP


இழிசினன் (2)

கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது – புறம் 82/3
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
TOP


இழித்து (2)

இழித்து ஆனா பல சொன்றி – மது 212
என் சிறுமையின் இழித்து நோக்கான் – புறம் 387/20
TOP


இழிதந்து (2)

புனல் மலி பேரியாறு இழிதந்து ஆங்கு – பதி 88/25
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து/நான்மாடக்கூடல் எதிர்கொள்ள ஆனா – பரி 23/2,3
TOP


இழிதர (3)

புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர/புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது – குறி 172,173
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர/கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் – நற் 93/2,3
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர/பள்ளி கொள்ளும் பனி சுரம் நீந்தி – அகம் 197/14,15
TOP


இழிதரு (9)

அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் – குறி 54
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி – மலை 554
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/9
கை ஊன்றுபு இழிதரு களிறு எறிந்தன்றே – நற் 114/12
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/2
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் – பரி 24/66
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/18
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 322/9
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள் – புறம் 373/5
TOP


இழிதரும் (44)

இழுமென இழிதரும் அருவி – திரு 316
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 431
நாடு ஆர நன்கு இழிதரும்/ஆடு இயல் பெரு நாவாய் – மது 82,83
பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து – மது 537
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி – நற் 17/2
மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என – நற் 28/5
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும்/பெரும் கழி பாக்கம் கல்லென – நற் 111/8,9
தெண் நீர் குமிழி இழிதரும்/தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/8,9
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் – நற் 347/7
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/8
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும்/சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/9,10
கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை – நற் 381/3
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/3
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி – குறு 95/1
நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும்/விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே – குறு 134/6,7
இழிதரும் புனலும் வாரார் தோழி – குறு 200/3
கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும்/இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே – குறு 284/7,8
குன்றக சிறுகுடி இழிதரும்/மன்றம் நண்ணிய மலை கிழவோற்கே – குறு 332/5,6
குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன் – குறு 339/3
ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் – ஐங் 233/3
நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று – பதி 28/10
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து – பதி 47/3
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி – பதி 70/24
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் – பரி 13/3
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும்/பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப – கலி 53/6,7
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார – கலி 71/4
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும்/கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/1,2
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/15
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம் – அகம் 88/10
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி – அகம் 162/23
வேங்கை கண்ணியன் இழிதரும் நாடற்கு – அகம் 282/10
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் – அகம் 312/4
கலி கெழு கொற்கை எதிர்கொள இழிதரும்/குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் – அகம் 350/13,14
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி – அகம் 358/12
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும்/வறன்-உறல் அறியா சோலை – அகம் 382/11,12
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல – புறம் 42/20
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும்/நீரினும் இனிய சாயல் – புறம் 105/6,7
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/12
இழுமென இழிதரும் அருவி – புறம் 399/33
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம் – புறம் 400/19
TOP


இழிதரூஉம் (1)

நிறை ஆனாது இழிதரூஉம் நீர் நீந்து கண்ணாட்கு – கலி 121/10
TOP


இழிந்த (3)

பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த/கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென – அகம் 110/16,17
TOP


இழிந்ததோ (2)

அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ/இ நோய் உழத்தல் எமக்கு – கலி 72/25,26
இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு கழிந்து ஆங்கே – கலி 94/28
TOP


இழிந்தன்று (2)

ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று/கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/2,3
TOP


இழிந்தன்றும் (1)

வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை – புறம் 77/10
TOP


இழிந்தனன் (1)

தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது – அகம் 66/13
TOP


இழிந்து (8)

அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 214
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து/இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடர் என – நற் 146/5,6
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து/பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் – குறு 335/3,4
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் – பரி 1/27
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி – பரி 6/56
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/12
பாளை பற்று இழிந்து ஒழிய புறம் சேர்பு – அகம் 335/15
மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி – புறம் 42/19
TOP


இழிபிறப்பாளன் (1)

இழிபிறப்பாளன் கரும் கை சிவப்ப – புறம் 170/5
TOP


இழிபிறப்பினோன் (1)

இழிபிறப்பினோன் ஈய பெற்று – புறம் 363/14
TOP


இழிபு (12)

இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 154
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர் – மலை 288
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு/மாலை நனி விருந்து அயர்-மார் – குறு 155/5,6
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு/நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் – ஐங் 101/2,3
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் – பதி 24/12
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு/தலை இறுபு தாரொடு புரள – பரி 2/40,41
பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும் – பரி 5/20
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி 43/13
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு/யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர் – அகம் 178/6,7
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு/சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த – அகம் 330/14,15
TOP


இழிய (5)

மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய/அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை – நற் 269/3,4
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட – ஐங் 223/2
குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய/நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/10,11
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய/சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் – பரி 15/21,22
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
TOP


இழியா (1)

அழியா விழவின் இழியா திவவின் – பதி 29/7
TOP


இழியினும் (1)

அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் – புறம் 102/3
TOP


இழியும் (1)

மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும்/மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை – பரி 6/5,6
TOP


இழிவர் (1)

அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர்/கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/32,33
TOP


இழிவார் (1)

பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது – பரி 7/81
TOP


இழிவு (3)

தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/11
இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/15
திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/19
TOP


இழுக்கி (2)

இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/14
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16
TOP


இழுக்கிய (2)

எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை – மலை 301
கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி – குறு 90/4
TOP


இழுக்கும் (2)

நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 258
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும்/துன் அரும் கானம் என்னாய் நீயே – நற் 205/4,5
TOP


இழுக்குவர் (1)

நீடு இன்று ஆக இழுக்குவர் அதனால் – அகம் 18/12
TOP


இழுகி (1)

கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி/ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி – புறம் 281/3,4
TOP


இழுதின் (3)

இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி – மலை 244
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/5
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை – புறம் 150/9
TOP


இழுது (5)

தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 442
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது/ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி – குறு 277/2,3
இரும் கண் குழிசி கவிழ்ந்து இழுது மறப்ப – புறம் 65/2
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி – புறம் 281/3
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/7
TOP


இழுமென் (3)

இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 65
இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி – பெரும் 406
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ – அகம் 190/15
TOP


இழுமென (12)

இழுமென இழிதரும் அருவி – திரு 316
இழுமென ஒலிக்கும் ஆங்கண் – குறு 345/6
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென/உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/3,4
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி – பதி 70/24
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென/நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ – அகம் 110/17,18
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க – அகம் 334/2
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 3/3
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 93/1
ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென/கருவி வானம் தலைஇ ஆங்கும் – புறம் 159/18,19
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின் – புறம் 176/5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/18
இழுமென இழிதரும் அருவி – புறம் 399/33
TOP


இழை (273)

நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை/சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 18,19
இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி – திரு 259
வேரொடு நனைந்து வேற்று இழை நுழைந்த – பொரு 80
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் – பொரு 85
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் – பெரும் 378
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை/அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 445,446
சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் – மது 512
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர – மது 623
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி – மது 666
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 680
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை/நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 704,705
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 779
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம் – மலை 561
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – மலை 570
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
சேறும் நாம் என சொல்ல சே_இழை – நற் 24/6
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் – நற் 30/5
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/7
இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பாதோயே – நற் 70/9
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் – நற் 85/2
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் – நற் 93/7
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – நற் 109/4
அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் – நற் 128/6
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் – நற் 155/1
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி – நற் 208/1
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/9
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை/தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – நற் 225/6,7
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – நற் 252/12
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து – நற் 286/5
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் – நற் 286/6
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை – நற் 321/7
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை – நற் 330/6
யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – நற் 332/10
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை – நற் 344/4
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு – நற் 348/7
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை – நற் 370/1
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் – நற் 380/5
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் – நற் 394/4
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் – நற் 398/7
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/2
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற – குறு 45/2
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார் – குறு 188/3
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/4
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் – குறு 246/6
சென்றனர்-கொல்லோ சே_இழை நமரே – குறு 281/6
வருமே சே_இழை அந்தில் – குறு 293/7
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர் – குறு 335/1
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே – குறு 348/6
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே – குறு 358/1
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் – ஐங் 25/4
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/3
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை – ஐங் 42/2
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் – ஐங் 47/4
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை/ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என – ஐங் 73/1,2
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை/மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/1,2
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/2
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை/பொங்கு அரி பரந்த உண்கண் – ஐங் 174/2,3
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/4
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை – ஐங் 231/2
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கி – ஐங் 235/3
கிள்ளை வாழிய பலவே ஒள் இழை/இரும் பல் கூந்தல் கொடிச்சி – ஐங் 281/2,3
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/2
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇ – ஐங் 315/3
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இழை நெகிழ – ஐங் 318/2
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி – ஐங் 355/1
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
புனை இழை மகளிர் பயந்த – ஐங் 382/4
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை/வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய – ஐங் 408/1,2
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 455/4
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்து_நொந்து – ஐங் 467/1
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/3
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட – ஐங் 481/2
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக – ஐங் 482/1
நெடிய நீடினம் நேர்_இழை மறந்தே – ஐங் 484/4
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன – பதி 13/21
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
இழை பொலிந்த களிறு – பதி 22/18
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து – பதி 23/7
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து – பதி 40/22
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர் – பதி 43/2
மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட – பதி 54/6
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு – பதி 62/1
அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
சேண் நாறு நறு நுதல் சே_இழை கணவ – பதி 65/10
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/26
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/31
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ – பதி 88/36
உணர்த்த உணரா ஒள் இழை மாதரை – பரி 7/36
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி 9/39
எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் – பரி 10/91
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/115
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை – பரி 11/39
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை/ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/63,64
நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/109
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/135
மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும் – பரி 12/11
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/6
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/40
ஒளி இழை ஒதுங்கிய ஒள் நுதலோரும் – பரி 23/37
அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை/பூ முடி நாகர் நகர் – பரி 23/58,59
மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/16
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/15
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/11
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே – கலி 25/29
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/23
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/19
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும் – கலி 75/3
புனை இழை நோக்கியும் புனல் ஆட புறம் சூழ்ந்தும் – கலி 76/1
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு – கலி 92/53
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு – கலி 102/14
ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி 104/20
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/16
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/2
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/21
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை/நல்கியாள் நல்கியவை – கலி 138/12,13
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த – கலி 138/20
வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது – கலி 139/12
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது – கலி 139/22
நேர்_இழை ஈத்த இ மா – கலி 139/31
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை – கலி 146/9
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை – அகம் 3/16
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
குழை மாண் ஒள்_இழை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 6/7
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – அகம் 29/14
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப – அகம் 50/4
சே_இழை தெளிர்ப்ப கவைஇ நாளும் – அகம் 51/12
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை/தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை – அகம் 58/4,5
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து – அகம் 61/4
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/12
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/14
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் – அகம் 146/6
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை – அகம் 146/7
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் – அகம் 155/3
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை – அகம் 176/16
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை – அகம் 183/1
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை – அகம் 185/1
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் – அகம் 218/7
விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே – அகம் 218/17
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் – அகம் 237/8
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/12
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/9
வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 251/3
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய – அகம் 255/17
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை/தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/1,2
இழை அணி யானை சோழர் மறவன் – அகம் 326/9
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
இழை அணி யானை பழையன்மாறன் – அகம் 346/19
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – அகம் 353/23
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/11
பொழுது கழி மலரின் புனை_இழை சாஅய் – அகம் 363/4
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன – அகம் 364/4
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/5
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை – அகம் 373/10
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18
செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 387/1
இழை நிலை நெகிழ்ந்த எவ்வம் கூர – அகம் 398/1
செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ – புறம் 3/6
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை/மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/23,24
வால் இழை மட மங்கையர் – புறம் 11/2
சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே – புறம் 11/13
இழை பெற்ற பாடினிக்கு – புறம் 11/14
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் – புறம் 34/2
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் – புறம் 69/3
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/10
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
சே இழை பெறுகுவை வாள் நுதல் விறலி – புறம் 105/1
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு – புறம் 127/5
இழை வலந்த பல் துன்னத்து – புறம் 136/2
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/8
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க – புறம் 141/2
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து – புறம் 151/3
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 153/2
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/28
கள்ளும் குறைபடல் ஓம்புக ஒள் இழை/பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக – புறம் 172/2,3
கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை/மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/3,4
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் – புறம் 209/17
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் – புறம் 251/3
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட – புறம் 302/3
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய – புறம் 316/9
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை – புறம் 337/20
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் – புறம் 341/9
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி – புறம் 376/10
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/11
TOP