இ முதல் சொற்கள் பகுதி – 4, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இல்-வயின் 3
இல்-வழி 9
இல்_கடை 1
இல்ல 4
இல்லத்து 5
இல்லது 4
இல்லதும் 2
இல்லதுவே 1
இல்லம் 1
இல்லமொடு 3
இல்லரா 1
இல்லவர் 3
இல்லவன் 1
இல்லன் 1
இல்லா 21
இல்லாதவர் 1
இல்லாதார்க்கு 1
இல்லாது 1
இல்லாய் 1
இல்லார் 1
இல்லால் 1
இல்லாள் 1
இல்லான் 3
இல்லானும் 3
இல்லி 1
இல்லிடத்து 1
இல்லிரே 1
இல்லின் 2
இல்லேல் 1
இல்லேன் 1
இல்லை 43
இல்லை-கொல் 3
இல்லை-மன் 2
இல்லையால் 1
இல்லையும் 1
இல்லையோ 1
இல்லோர் 11
இல்லோர்க்கு 4
இல்லோரே 1
இல்லோள் 1
இல்லோன் 2
இல 47
இலக்கம் 3
இலகின 1
இலங்க 2
இலங்கடையே 1
இலங்கி 1
இலங்கின 2
இலங்கு 129
இலங்கும் 13
இலங்குவன 1
இலங்கை 3
இலஞ்சி 9
இலது 1
இலம் 5
இலம்-கடையே 1
இலம்படு 4
இலம்பாடு 3
இலமே 16
இலர் 34
இலர்-கொல்லோ 1
இலர்-மன் 3
இலரே 9
இலவத்து 8
இலவம் 5
இலவமும் 1
இலவமொடு 1
இலவனை 1
இலவு 1
இலவே 2
இலவோ 1
இலள் 14
இலளே 11
இலன் 15
இலனே 21
இலா 1
இலாட்டி 6
இலாட்டியேன் 1
இலாத 1
இலார் 4
இலாள 1
இலாளர் 4
இலாளரோடு 1
இலாளன் 8
இலாளனை 1
இலாளனொடு 1
இலான் 4
இலாஅ 1
இலி 9
இலிக்கு 1
இலியர் 1
இலியரோ 1
இலிர் 1
இலிற்று 1
இலிற்றும் 1
இலீயர் 1
இலென் 1
இலெனே 5
இலேம் 3
இலேன் 8
இலேனும் 1
இலை 162
இலைய 4
இலையாய் 1
இலையினர் 1
இலையும் 1
இலையே 8
இலையோ 2
இலோய் 1
இலோர் 3
இலோர்க்கு 2
இலோர்க்கும் 1
இலோர்க்கே 1
இலோரும் 1
இவ்வும் 1
இவ்வே 1
இவட்கு 9
இவட்கே 11
இவண் 76
இவண்_நின்று 1
இவணம் 2
இவணர்-மன்னே 1
இவணர்க்கு 1
இவணும் 1
இவணை 2
இவணோர் 1
இவர் 45
இவர்க்கு 1
இவர்க 1
இவர்கல்லாது 1
இவர்தரல் 1
இவர்தரும் 1
இவர்ந்த 5
இவர்ந்து 7
இவர்பு 2
இவர 1
இவரும் 7
இவரே 3
இவரை 1
இவள் 177
இவள்-மன்னோ 1
இவள்-வயின் 1
இவளின் 2
இவளினும் 4
இவளும் 6
இவளும்-மார் 1
இவளே 8
இவளை 7
இவளொடு 2
இவளொடும் 1
இவளோடு 1
இவற்கு 5
இவற்கே 1
இவறு 1
இவன் 42
இவனின் 1
இவனும் 1
இவனே 3
இவனை 4
இவனொடு 1
இவுளி 6
இவுளியொடு 2
இவை 28
இவையே 1
இழக்குவென் 1
இழந்த 38
இழந்ததனினும் 2
இழந்தது 1
இழந்ததை 1
இழந்தன்று 1
இழந்தனமே 1
இழந்தனரும் 2
இழந்தனவே 4
இழந்தனள் 1
இழந்தனையே 1
இழந்தாள் 1
இழந்தான் 1
இழந்திருந்த 1
இழந்திலேன்-மன்னோ 1
இழந்து 9
இழந்தே 1
இழந்தோரே 1
இழந்தோள் 1
இழப்ப 2
இழப்பது 1
இழப்பது-கொல்லோ 1
இழப்பதுவே 1
இழப்பதை 1
இழப்பவும் 2
இழப்பாளை 1
இழப்பே 1
இழப்போரே 1
இழவா-கால் 1
இழாய் 36
இழாஅய் 1
இழி 22
இழி-மின் 1
இழிசின 1
இழிசினன் 2
இழித்து 2
இழிதந்து 2
இழிதர 3
இழிதரு 9
இழிதரும் 44
இழிதரூஉம் 1
இழிந்த 3
இழிந்ததோ 2
இழிந்தன்று 2
இழிந்தன்றும் 1
இழிந்தனன் 1
இழிந்து 8
இழிபிறப்பாளன் 1
இழிபிறப்பினோன் 1
இழிபு 12
இழிய 5
இழியா 1
இழியினும் 1
இழியும் 1
இழிவர் 1
இழிவார் 1
இழிவு 3
இழுக்கி 2
இழுக்கிய 2
இழுக்கும் 2
இழுக்குவர் 1
இழுகி 1
இழுதின் 3
இழுது 5
இழுமென் 3
இழுமென 12
இழை 273

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


இல்-வயின் (3)

விடிந்த பொழுதினும் இல்-வயின் போகாது – கலி 110/12
இல்-வயின் செறித்தமை அறியாய் பல் நாள் – அகம் 90/5
மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ – அகம் 384/7
TOP


இல்-வழி (9)

உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே – பரி 4/51
நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்-வழி/தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன் – கலி 73/6,7
கனற்றி நீ செய்வது கடிந்தீவார் இல்-வழி/மனத்தில் தீது இலன் என மயக்கிய வருதி-மன் – கலி 73/10,11
என்னை நீ செய்யினும் உரைத்தீவார் இல்-வழி/முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/14,15
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 87/3
களைஞரும் இல்-வழி கால் ஆழ்ந்து தேரோடு – கலி 98/36
யார் எல்லா நின்னை அறிந்ததூஉம் இல்-வழி/தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/5,6
இல்-வழி படூஉம் காக்கை – அகம் 313/16
பருகு அன்ன வேட்கை இல்-வழி/அருகில் கண்டும் அறியார் போல – புறம் 207/2,3
TOP


இல்_கடை (1)

இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/8
TOP


இல்ல (4)

இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/8
ஊர் இல்ல உயவு அரிய – புறம் 3/17
நீர் இல்ல நீள் இடைய – புறம் 3/18
இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ – புறம் 7/10
TOP


இல்லத்து (5)

பல் வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து/இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் – நற் 59/4,5
இல்லத்து நீ தனி சேறல் இளிவரல் – பரி 11/44
இல்லத்து வா என மெய் கொளீஇ எல்லா நின் – கலி 94/15
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற – கலி 142/64
பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள் – அகம் 275/9
TOP


இல்லது (4)

உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
இல்லது நோக்கி இளிவரவு கூறா முன் – பரி 10/87
இல்லது நிரப்பல் ஆற்றாதோரினும் – புறம் 203/7
இல்லது படைக்கவும் வல்லன் உள்ளது – புறம் 331/6
TOP


இல்லதும் (2)

மா நிறைவு இல்லதும் பன் நாட்கு ஆகும் – புறம் 184/2
உள்ளதும் இல்லதும் அறியாது – புறம் 395/39
TOP


இல்லதுவே (1)

அருளே மன்ற ஆரும் இல்லதுவே – குறு 174/7
TOP


இல்லம் (1)

பசி_பிணி_மருத்துவன் இல்லம்/அணித்தோ சேய்த்தோ கூறு-மின் எமக்கே – புறம் 173/11,12
TOP


இல்லமொடு (3)

இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் – நற் 376/6
முல்லை வை நுனை தோன்ற இல்லமொடு/பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ – அகம் 4/1,2
முல்லை இல்லமொடு மலர கல்ல – அகம் 364/7
TOP


இல்லரா (1)

அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண – கலி 115/8
TOP


இல்லவர் (3)

இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து – பரி 6/101
இல்லவர் ஒழுக்கம் போல் இரும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 148/6
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென – அகம் 34/16
TOP


இல்லவன் (1)

செய்யும் அறன் இல்லவன்/ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் – கலி 144/58,59
TOP


இல்லன் (1)

எந்தையும் இல்லன் ஆக – அகம் 158/17
TOP


இல்லா (21)

புரையுநர் இல்லா புலமையோய் என – திரு 280
அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய் – பொரு 12
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு – நற் 145/5
நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/7
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி – நற் 189/1
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி – பரி 23/20
யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/11
திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/14
அரைசினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/17
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/23
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா/அன்பு இலி பெற்ற மகன் – கலி 86/33,34
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் – கலி 94/5
புணை இல்லா எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/10
நன்கு அதை அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால் – கலி 125/6
கல்லாது முதிர்ந்தவன் கண் இல்லா நெஞ்சம் போல் – கலி 130/6
இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி – அகம் 297/5
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
வேற்றுமை இல்லா விழு திணை பிறந்து – புறம் 27/3
நாண் அலது இல்லா கற்பின் வாள் நுதல் – புறம் 196/13
கரவு இல்லா கவி வண் கையான் – புறம் 377/8
TOP


இல்லாதவர் (1)

ஐயம் இல்லாதவர் இல் ஒழிய எம் போல – கலி 82/33
TOP


இல்லாதார்க்கு (1)

காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என – கலி 14/12
TOP


இல்லாது (1)

காண்டல் இல்லாது யாண்டு பல கழிய – புறம் 216/2
TOP


இல்லாய் (1)

பிரிவு இல்லாய் போல நீ தெய்வத்தின் தெளித்த-கால் – கலி 124/18
TOP


இல்லார் (1)

புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/11
TOP


இல்லால் (1)

எல்லா உயிர்க்கும் இல்லால் வாழ்க்கை – புறம் 203/3
TOP


இல்லாள் (1)

தன் துணை இல்லாள் வருந்தினாள்-கொல் என – கலி 131/27
TOP


இல்லான் (3)

நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க – கலி 8/1
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/15
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான்/பைய முயங்கி-உழி – கலி 144/35,36
TOP


இல்லானும் (3)

இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும்/களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/8,9
மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும்/இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/12,13
சொல்லினும் அறியாதாய் நின் தவறு இல்லானும்/ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/16,17
TOP


இல்லி (1)

இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை – புறம் 164/4
TOP


இல்லிடத்து (1)

இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல் – நற் 68/2
TOP


இல்லிரே (1)

அன்னையும் யானும் இருந்தேமா இல்லிரே/உண்ணு நீர் வேட்டேன் என வந்தாற்கு அன்னை – கலி 51/5,6
TOP


இல்லின் (2)

இல்லின் வாழ்க்கை வல்லாதோரே – நற் 84/12
இல்லின் எழீஇய யாழ் தழீஇ கல்லா வாய் – கலி 70/22
TOP


இல்லேல் (1)

மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் – கலி 60/21
TOP


இல்லேன் (1)

புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன்/கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன் – நற் 340/1,2
TOP


இல்லை (43)

ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை/ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 426,427
கரந்து நாம் செய்தது ஒன்று இல்லை உண்டு எனின் – நற் 27/5
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 80/9
இளமையின் சிறந்த வளமையும் இல்லை/இளமை கழிந்த பின்றை வளமை – நற் 126/8,9
பேரூர் துஞ்சும் யாரும் இல்லை/திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென – நற் 132/1,2
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 140/11
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை/மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி – நற் 314/2,3
இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை/வாய்-கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து – நற் 322/2,3
இனி வரின் தவறும் இல்லை எனையதூஉம் – நற் 331/10
யாரும் இல்லை தானே கள்வன் – குறு 25/1
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே – குறு 68/4
அறிகரி பொய்த்தல் ஆன்றோர்க்கு இல்லை/குறுகல் ஓம்பு-மின் சிறுகுடி செலவே – குறு 184/1,2
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் – குறு 395/6
இனி யார் உளரோ நின் முன்னும் இல்லை/மழை கொள குறையாது புனல் புக நிறையாது – பதி 45/18,19
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை/போற்றாய் பெரும நீ காமம் புகர்பட – கலி 12/15,16
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி 25/4
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
ஏழை தன்மையோ இல்லை தோழி – கலி 55/22
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே – கலி 59/26
பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ – கலி 61/15
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து – கலி 71/9
அறிந்ததோ இல்லை நீ வேறு ஓர்ப்பது – கலி 95/7
கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு – கலி 101/45
நெஞ்சத்து குறுகிய கரி இல்லை ஆகலின் – கலி 125/4
தோலாவாறு இல்லை தோழி நாம் சென்மோ – அகம் 32/17
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு – அகம் 109/11
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே – அகம் 268/9
இல்லை என்போர்க்கு இனன் ஆகிலியர் – புறம் 29/12
நீர் மிகின் சிறையும் இல்லை தீ மிகின் – புறம் 51/1
மன் உயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்லை/வளி மிகின் வலியும் இல்லை ஒளி மிக்கு – புறம் 51/2,3
வளி மிகின் வலியும் இல்லை ஒளி மிக்கு – புறம் 51/3
பிறிது ஒன்று இல்லை காட்டு நாட்டேம் என – புறம் 150/19
வேட்டுவர் இல்லை நின் ஒப்போர் என – புறம் 152/24
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே – புறம் 188/7
இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை – புறம் 235/17
இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை/பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் – புறம் 235/17,18
ஒருவரும் இல்லை மாதோ செருவத்து – புறம் 311/5
இ நான்கு அல்லது பூவும் இல்லை/கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே – புறம் 335/3,4
இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை/துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்று – புறம் 335/6,7
இ நான்கு அல்லது குடியும் இல்லை/ஒன்னா தெவ்வர் முன் நின்று விலங்கி – புறம் 335/8,9
உடம்பொடு நின்ற உயிரும் இல்லை/மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 363/8,9
ஆழும்-காலை புணை பிறிது இல்லை/ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர் – புறம் 367/11,12
TOP


இல்லை-கொல் (3)

கேட்போர் உளர்-கொல் இல்லை-கொல் போற்று என – நற் 50/6
இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து – நற் 343/8
இல்லை-கொல் என மெல்ல நோக்கி – அகம் 317/18
TOP


இல்லை-மன் (2)

அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் – கலி 107/21
நின்னொடு சொல்லின் ஏதமோ இல்லை-மன்/ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு – கலி 113/12,13
TOP


இல்லையால் (1)

இருவர் கண் குற்றமும் இல்லையால் என்று – கலி 39/25
TOP


இல்லையும் (1)

புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் – புறம் 162/2
TOP


இல்லையோ (1)

திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 148/19
TOP


இல்லோர் (11)

கள்ளோர் களி நொடை நுவல இல்லோர்/நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி – மது 662,663
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே – குறு 111/7
இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு என – குறு 283/2
இல்லோர் புன்கண் தீர நல்கும் – பதி 86/6
இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க – கலி 47/5
நாணும் நட்பும் இல்லோர் தேரின் – அகம் 268/8
உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும் – புறம் 38/14
உடையை ஆகி இல்லோர் கையற – புறம் 55/18
இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன் – புறம் 95/8
இல்லோர் சொல் மலை நல்லியக்கோடனை – புறம் 176/7
உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளேம் – புறம் 197/16
TOP


இல்லோர்க்கு (4)

ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல் என – குறு 63/1
இல்லோர்க்கு இல் என்று இயைவது கரத்தல் – அகம் 53/13
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் – அகம் 335/3
மயக்கு-உறு மக்களை இல்லோர்க்கு/பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே – புறம் 188/6,7
TOP


இல்லோரே (1)

நீங்கா நெஞ்சத்து துணிவு இல்லோரே/யானை வேட்டுவன் யானையும் பெறுமே – புறம் 214/3,4
TOP


இல்லோள் (1)

ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள்/செருமுகம் நோக்கி செல்க என விடுமே – புறம் 279/10,11
TOP


இல்லோன் (2)

இல்லோன் இன்பம் காமுற்று ஆஅங்கு – குறு 120/1
பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல – புறம் 69/5
TOP


இல (47)

மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க – மது 733
அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் – நற் 55/5
பிரிவு இல புலம்பி நுவலும் குயிலினும் – நற் 97/3
கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல/பிடவமும் கொன்றையும் கோடலும் – நற் 99/8,9
துஞ்சுதியோ இல தூ இலாட்டி – நற் 154/7
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து – நற் 208/3
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப – நற் 242/1
நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும் – நற் 247/6
அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும் – நற் 248/6
பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு சாஅய் – நற் 327/2
விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே – நற் 380/12
பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி – குறு 11/2
நாண் இல மன்ற எம் கண்ணே நாள் நேர்பு – குறு 35/1
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/5
பாடு இல கலிழ்ந்து பனி ஆனாவே – குறு 365/2
எய்யாமையின் ஏது இல பற்றி – ஐங் 119/2
அன்பு இல கடிய கழறி – ஐங் 138/2
பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5
நன்று இல கொண்க நின் பொருளே – ஐங் 307/3
அறன் இல மன்ற தாமே விறல் மிசை – ஐங் 332/2
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம் – ஐங் 338/2
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய – ஐங் 462/1
உரை சால் நன் கலம் வரைவு இல வீசி – பதி 54/8
கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை – பரி 13/49
ஆறு நீர் இல என அறன் நோக்கி கூறுவீர் – கலி 20/12
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் – கலி 20/16
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
பாடு இல ஆய_மகள் கண் – கலி 105/52
செய்வது இல ஆகுமோ மற்று – கலி 107/16
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் – அகம் 11/3
எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/5
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா – அகம் 32/6
ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி – அகம் 38/9
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல/வண்ணம் வாடிய வரியும் நோக்கி – அகம் 69/2,3
எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ – அகம் 133/9
இல மலர் அன்ன அம் செம் நாவின் – அகம் 142/1
இலை இல மலர்ந்த இலவமொடு – அகம் 185/12
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள – அகம் 234/11
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை – அகம் 251/18
உலறி இலை இல ஆக பல உடன் – அகம் 291/2
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் – புறம் 127/3
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல் – புறம் 191/1
களம் மலி குப்பை காப்பு இல வைகவும் – புறம் 230/3
TOP


இலக்கம் (3)

இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – பரி 13/8
நிலைக்கு ஒராஅ இலக்கம் போன்றன – புறம் 4/6
கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல – புறம் 260/23
TOP


இலகின (1)

மலர் இலகின வளர் பரிதியின் ஒளி மணி மார்பு அணி – பரி 1/23
TOP


இலங்க (2)

அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க/சீர் மிகு முத்தம் தைஇய – பதி 39/15,16
ஈகை கண்ணி இலங்க தைஇ – புறம் 353/3
TOP


இலங்கடையே (1)

புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே – நற் 174/11
TOP


இலங்கி (1)

ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் – நற் 291/4
TOP


இலங்கின (2)

கொடி நுடங்கு இலங்கின மின்னி – நற் 68/9
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின/தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை – அகம் 7/1,2
TOP


இலங்கு (129)

எரி மறிந்து அன்ன நாவின் இலங்கு எயிற்று – சிறு 196
இலங்கு நீர் பரப்பின் வளை மீக்கூறும் – பெரும் 34
இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி – பெரும் 349
ஒளிறு இலங்கு அருவிய மலை கிழவோனே – பெரும் 500
இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி – மது 57
இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும் – மது 102
இலங்கு வளை இரும் சேரி – மது 136
இலங்கு வளை மட மங்கையர் – மது 159
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 316
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 703
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 779
ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இலை எஃகின் – குறி 52
கலங்கல் ஓம்பு-மின் இலங்கு இழையீர் என – குறி 233
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி – மலை 27
இலங்கு வளை விறலியர் நின் புறம் சுற்ற – மலை 46
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு – மலை 170
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 297
எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6
ஒன்று இலங்கு அருவிய குன்று இறந்தோரே – நற் 18/10
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/7
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/3
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் – நற் 172/8
வேலும் இலங்கு இலை துடைப்ப பலகையும் – நற் 177/5
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/3
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் – நற் 198/7
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி – நற் 214/10
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர – நற் 215/4
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/4
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் – நற் 267/3
தோடு அமை செறிப்பின் இலங்கு வளை ஞெகிழ – நற் 282/1
இலங்கு மலை நாடன் மலர்ந்த மார்பே – நற் 294/9
இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை – நற் 305/9
யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – நற் 332/10
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 11/1
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை – குறு 14/2
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – குறு 31/5
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் – குறு 50/4
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை – குறு 52/4
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/3
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் யானே – குறு 125/1
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக – குறு 126/4
வறும் கயம் துழைஇய இலங்கு மருப்பு யானை – குறு 215/4
எறி சுறா கலித்த இலங்கு நீர் பரப்பின் – குறு 318/1
இலங்கு மலை நாடன் இரவினானே – குறு 360/8
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 365/1
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் – குறு 373/2
இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே – குறு 381/7
கோள் நேர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – ஐங் 136/2
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/2
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/2
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப அலவன் ஆட்டி – ஐங் 197/1
இலங்கு வீங்கு எல் வளை ஆய் நுதல் கவின – ஐங் 200/1
நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் – ஐங் 228/2
இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம் – ஐங் 262/3
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/2
இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போல – ஐங் 443/2
பரந்து இலங்கு அருவியொடு நரந்தம் கனவும் – பதி 11/22
இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி – பதி 14/18
அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து – பதி 21/36
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் – பதி 30/7
இரும் களிற்று யானை இலங்கு வால் மருப்பொடு – பதி 35/3
இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்_பொன் படலத்து – பதி 39/14
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் – பதி 43/3
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் – பதி 46/3
வாள் நகை இலங்கு எயிற்று – பதி 51/20
தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின் – பதி 66/12
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 66/19
இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே – பதி 69/17
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 76/14
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து – பதி 92/1
இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் – பரி 1/31
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி – பரி 10/109
இலங்கு ஒளி மருப்பின் களிறும் ஆகி – பரி 13/37
நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு – பரி 21/21
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர் – பரி 22/31
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே – கலி 7/16
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் – கலி 13/15
இலங்கு ஒளி மருப்பின் கைம்_மா உளம்புநர் – கலி 23/1
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் – கலி 24/10
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 29/26
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே – கலி 46/27
இருள் தூங்கு சோலை இலங்கு நீர் வெற்ப – கலி 50/5
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் – கலி 67/14
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ – கலி 125/12
இலங்கு நீர் சேர்ப்ப கொடியை காண் நீ – கலி 125/15
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/28
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் – கலி 145/40
இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று – அகம் 0/9
இலங்கு பூம் கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த – அகம் 13/22
இலங்கு வளை செறியா இகுத்த நோக்கமொடு – அகம் 39/17
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம் – அகம் 67/17
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்-வயின் – அகம் 68/12
செறிந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்தமை நோக்கி – அகம் 98/7
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று – அகம் 122/7
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் அல்கலும் – அகம் 127/1
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/6
நிலாவின் இலங்கு மணல் மலி மறுகில் – அகம் 200/1
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த – அகம் 213/22
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் – அகம் 251/14
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக – அகம் 261/5
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை – அகம் 278/7
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த செல்லல் புலம் படர்ந்து – அகம் 292/7
இலங்கு மலை புதைய வெண் மழை கவைஇ – அகம் 308/5
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
இலங்கு இரும் பரப்பின் எறி சுறா நீக்கி – அகம் 350/10
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த எவ்வம் காட்டி – அகம் 355/10
இலங்கு வெள் அருவி போலவும் – அகம் 362/14
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து – அகம் 367/1
இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும் – புறம் 35/7
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும் – புறம் 53/3
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் – புறம் 57/8
ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் மழவர் பெருமகன் – புறம் 88/3
புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே – புறம் 259/7
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் – புறம் 287/6
ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/16
இலங்கு மருப்பு யானை எறிந்த எற்கே – புறம் 303/9
இலங்கு இரும் பாசறை நடுங்கின்று – புறம் 304/10
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை – புறம் 337/5
நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும் – புறம் 363/15
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/3
பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய – புறம் 374/3
TOP


இலங்கும் (13)

நிறை-உறு மதியின் இலங்கும் பொறையன் – நற் 346/8
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் – ஐங் 106/3
வாழிய இலங்கும் அருவி – ஐங் 249/3
இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் – பதி 56/5
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் – பதி 85/2
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண் – பரி 13/10
இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே – கலி 41/18
இலங்கும் அருவித்து இலங்கும் அருவித்தே – கலி 41/18
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற – கலி 41/19
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 27/10
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 62/2
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் – அகம் 162/13
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை – அகம் 212/15
TOP


இலங்குவன (1)

வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம் – பதி 78/1
TOP


இலங்கை (3)

தொன் மா இலங்கை கருவொடு பெயரிய – சிறு 119
நன் மா இலங்கை மன்னருள்ளும் – சிறு 120
நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன் – புறம் 379/6
TOP


இலஞ்சி (9)

ஒளிறு இலஞ்சி அடை நிவந்த – மது 248
சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி/ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை – மலை 228,229
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவளை – நற் 160/8
குண்டு நீர் இலஞ்சி கெண்டை கதூஉம் – குறு 91/2
நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே – ஐங் 94/3
குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி/மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் நாடன் – ஐங் 278/2,3
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை – அகம் 186/3
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் – அகம் 236/2
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி/செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/10,11
TOP


இலது (1)

தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
TOP


இலம் (5)

இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகி – மலை 552
என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை – நற் 150/6
நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ – நற் 299/6
இனி யாதும் மீக்கூற்றம் யாம் இலம் என்னும் – கலி 87/14
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல – அகம் 276/4
TOP


இலம்-கடையே (1)

புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்-கடையே – குறு 93/4
TOP


இலம்படு (4)

இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை நிறைய – மலை 576
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர – பரி 10/126
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் – புறம் 155/6
இலம்படு காலை ஆயினும் – புறம் 380/14
TOP


இலம்பாடு (3)

இலம்பாடு ஒக்கல் தலைவற்கு ஓர் – புறம் 285/16
இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 378/13
இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு – புறம் 381/15
TOP


இலமே (16)

நினக்கு தீது அறிந்தன்றோ இலமே/பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர் – நற் 193/5,6
அமைந்து தொழில் கேட்டன்றோ இலமே முன்கை – நற் 239/9
மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே/பிரியின் வாழ்தல் அதனினும் இலமே – குறு 168/6,7
பிரியின் வாழ்தல் அதனினும் இலமே – குறு 168/7
நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ் – குறு 320/5
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18
யாம் அது பேணின்றோ இலமே நீ நின் – அகம் 346/12
வாழ கண்டன்றும் இலமே தாழாது – புறம் 61/17
வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே – புறம் 61/19
குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே – புறம் 112/5
பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே/களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 145/4,5
இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின் – புறம் 192/5
இன்னாது என்றலும் இலமே மின்னொடு – புறம் 192/6
பெரியோரை வியத்தலும் இலமே/சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – புறம் 192/12,13
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – புறம் 192/13
வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இலமே/எம்மால் வியக்கப்படூஉமோரே – புறம் 197/8,9
TOP


இலர் (34)

அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
அழிவு இலர் முயலும் ஆர்வ மாக்கள் – நற் 9/1
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர்/நேர்ந்த நெஞ்சும் நெகிழ்ந்த தோளும் – நற் 130/6,7
ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/11
அறிந்தோர் அறன் இலர் என்றலின் சிறந்த – நற் 227/1
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு – நற் 261/1
நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர்/வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – நற் 277/10,11
அன்பு இலர் தோழி நம் காதலோரே – நற் 281/11
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து – நற் 327/5
அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/4
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/6
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த – குறு 327/2
தவறு இலர் ஆயினும் பனிப்ப மன்ற – ஐங் 177/1
அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/8
மாற்றோரும் இலர் கேளிரும் இலர் எனும் – பரி 4/54
மாற்றோரும் இலர் கேளிரும் இலர் எனும் – பரி 4/54
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ – பரி 9/24
தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி – பரி 24/23
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர் – கலி 4/4
போதர விட்ட நுமரும் தவறு இலர்/நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/31,32
சென்றார் என்பு இலர் தோழி வென்றியொடு – அகம் 31/12
பழி இலர் ஆயினும் பலர் புறங்கூறும் – அகம் 115/2
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 115/7
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 227/13
பொருள்-வயின் நீடலோ இலர் நின் – அகம் 233/14
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து – அகம் 247/3
சென்றோர் அன்பு இலர் தோழி என்றும் – அகம் 331/9
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் – அகம் 375/4
நோய் இலர் பெயர்தல் அறியின் – அகம் 375/17
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர்/கொடாஅமை வல்லர் ஆகுக – புறம் 27/17,18
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர்/துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி – புறம் 182/3,4
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி – புறம் 182/4
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர் அயர்வு இலர்/அன்ன மாட்சி அனையர் ஆகி – புறம் 182/6,7
நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் – புறம் 196/10
TOP


இலர்-கொல்லோ (1)

நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ/வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி – குறு 284/5,6
TOP


இலர்-மன் (3)

வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/21
TOP


இலரே (9)

பரந்து பிறர் அறிந்தன்றும் இலரே நன்றும் – நற் 27/6
ஒரு நாள் கூறின்றும் இலரே விரிநீர் – நற் 130/10
சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம் – நற் 289/3
காமம் பெரிதே களைஞரோ இலரே – நற் 335/11
காலை வரினும் களைஞரோ இலரே – ஐங் 183/6
வாராது அமையலோ இலரே நேரார் – ஐங் 463/3
சென்று தாம் நீடலோ இலரே என்றும் – அகம் 213/19
உள்ளாது அமைதலோ இலரே நல்குவர் – அகம் 357/12
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் – புறம் 182/3
TOP


இலவத்து (8)

நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 83
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து/ஒளிர் சினை அதிர வீசி விளிபட – நற் 105/1,2
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ – ஐங் 320/1
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – ஐங் 368/1
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 17/18
இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண் – அகம் 25/9
நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து/அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/14,15
களிறு புறம் உரிஞ்சிய கரும் கால் இலவத்து/அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம் – அகம் 309/7,8
TOP


இலவம் (5)

ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை – குறி 86
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம்/மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் – ஐங் 338/2,3
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம்/நிணந்தவை கோத்தவை நெய்தவை தூக்க – பரி 19/79,80
எரி உரு உறழ இலவம் மலர – கலி 33/10
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம்/கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த – அகம் 11/3,4
TOP


இலவமும் (1)

ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு – கலி 26/5
TOP


இலவமொடு (1)

இலை இல மலர்ந்த இலவமொடு/நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 185/12,13
TOP


இலவனை (1)

விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை/தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும் – கலி 144/38,39
TOP


இலவு (1)

இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
TOP


இலவே (2)

தவறு எனின் தவறோ இலவே வெம் சுரத்து – குறு 77/2
நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இலவே – புறம் 335/12
TOP


இலவோ (1)

ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே – கலி 106/42
TOP


இலள் (14)

நும் இலள் புலம்ப கேள்-தொறும் – நற் 71/10
வழு இலள் அம்ம தானே குழீஇ – நற் 143/6
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/5
துணை இலள் கலிழும் நெஞ்சின் – ஐங் 378/4
நாணு குறைவு இலள் நங்கை மற்று என்மரும் – பரி 12/49
மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது – கலி 28/14
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/14
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/18
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள்/வேனில் புனல் அன்ன நுந்தையை நோவார் யார் – கலி 84/37,38
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/8
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே – கலி 147/9
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 147/10
அறன் இலள் மன்ற தானே விறல் மலை – புறம் 336/8
TOP


இலளே (11)

கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே – நற் 150/11
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – நற் 175/6
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/11
நன் மலை நாட நின் அலது இலளே – குறு 115/6
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – குறு 142/3
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே – குறு 292/8
தன் உறு விழுமம் களைஞரோ இலளே – குறு 397/8
நிரை வளை முன்கை வருந்தலோ இலளே – ஐங் 422/4
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
ஒழிவேம் என்னும் ஒண்மையோ இலளே – அகம் 319/16
சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர் – புறம் 333/13
TOP


இலன் (15)

சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை – நற் 147/9
அன்பு இலன் மன்ற பெரிதே – ஐங் 119/3
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன் – கலி 61/20
ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாண் இலன் தன்னொடு – கலி 62/1
மனத்தில் தீது இலன் என மயக்கிய வருதி-மன் – கலி 73/11
அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி – கலி 74/6
அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி – கலி 74/6
நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்-வயின் – கலி 87/12
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/9
தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/13
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/17
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம – புறம் 13/9
இகழ்வு இலன் இனியன் யாத்த நண்பினன் – புறம் 216/6
நோய் இலன் ஆயின் நன்று-மன் தில் என – புறம் 229/15
அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன்/நில்லா உலகத்து நிலையாமை நீ – புறம் 361/19,20
TOP


இலனே (21)

தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை – பொரு 173
இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே வளமையின் – குறி 244
தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே கொன் ஊர் – குறி 245
அறியலும் அறியேன் காண்டலும் இலனே/வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து – நற் 147/7,8
யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள் – குறு 311/4
எண்ணற்கு அருமையின் எண்ணின்றோ இலனே/கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி – பதி 77/7,8
சொல்ல வல்லிற்றும் இலனே அல்லாந்து – அகம் 32/15
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே – அகம் 147/14
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே/இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் – அகம் 170/3,4
செறி வளை உடைத்தலோ இலனே உரிதினின் – அகம் 186/17
மான்ற மாலை சேர்ந்தன்றோ இலனே – அகம் 190/17
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே/அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என – அகம் 214/7,8
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு – புறம் 77/7
வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை – புறம் 77/10
மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/13
நிரப்பாது கொடுக்கும் செல்வமும் இலனே/இல் என மறுக்கும் சிறுமையும் இலனே – புறம் 180/1,2
இல் என மறுக்கும் சிறுமையும் இலனே/இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/2,3
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/6
காடு கைக்கொண்டன்றும் இலனே காலை – புறம் 257/7
கைப்பொருள் யாதொன்றும் இலனே நச்சி – புறம் 313/2
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை – புறம் 385/3
TOP


இலா (1)

பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/7
TOP


இலாட்டி (6)

அமுதம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி/கிடங்கில் அன்ன இட்டு கரை கான்யாற்று – நற் 65/1,2
பந்தொடு பெயரும் பரிவு இலாட்டி/அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து – நற் 140/7,8
துஞ்சுதியோ இல தூ இலாட்டி/பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/7,8
அமிழ்தம் உண்க நம் அயல் இலாட்டி/பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு – குறு 201/1,2
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63
தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே – அகம் 354/14
TOP


இலாட்டியேன் (1)

சேரியேனே அயல் இலாட்டியேன்/நுங்கை ஆகுவென் நினக்கு என தன் கை – அகம் 386/11,12
TOP


இலாத (1)

ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/8
TOP


இலார் (4)

கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் – பரி 9/31
ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/20
பிரிந்த-கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/24
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி 144/71
TOP


இலாள (1)

என் இவண் ஒழித்த அன்பு இலாள/எண்ணாது இருக்குவை அல்லை – புறம் 222/4,5
TOP


இலாளர் (4)

நம் நோய் அறியா அறன் இலாளர்/இ நிலை களைய வருகுவர்-கொல் என – அகம் 294/13,14
அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல – அகம் 305/9
தாள் இலாளர் வேளார் அல்லர் – புறம் 207/5
மறவை நெஞ்சத்து ஆய் இலாளர்/அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/2,3
TOP


இலாளரோடு (1)

வளன் வலி-உறுக்கும் உளம் இலாளரோடு/இயைந்த கேண்மை இல் ஆகியரோ – புறம் 190/4,5
TOP


இலாளன் (8)

அறன் இலாளன் புகழ என் – நற் 275/8
அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில் – ஐங் 118/2
அன்பு இலாளன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 226/5
பல் நாள் பிரிந்த அறன் இலாளன்/வந்தனனோ மற்று இரவில் – ஐங் 229/2,3
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/12
அறன் இலாளன் அறியேன் என்ற – அகம் 256/17
அன்பு இலாளன் அறிவு நயந்தேனே – அகம் 260/15
ஈவது இலாளன் என்னாது நீயும் – புறம் 316/8
TOP


இலாளனை (1)

நனவின் வாரா நயன் இலாளனை/கனவில் கண்டு யான் செய்தது கேள் இனி – கலி 128/8,9
TOP


இலாளனொடு (1)

அறன் இலாளனொடு இறந்தனள் இனி என – அகம் 219/10
TOP


இலான் (4)

தீது இலான் செல்வம் போல் தீம் கரை மரம் நந்த – கலி 27/2
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் – கலி 144/32
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/9
TOP


இலாஅ (1)

உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல் – புறம் 363/12
TOP


இலி (9)

குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை – சிறு 137
ஓட்டை மனவன் உரம் இலி என்மரும் – பரி 12/51
நாண் இலி நாட்டு மலை – கலி 42/12
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
நாணும் நிறையும் நயப்பு இல் பிறப்பு இலி/பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் – கலி 60/28,29
தூக்கு இலி தூற்றும் பழி என கை கவித்து – கலி 63/2
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/21
அன்பு இலி பெற்ற மகன் – கலி 86/34
வருவையால் நாண் இலி நீ – கலி 116/17
TOP


இலிக்கு (1)

மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர் – கலி 89/12
TOP


இலியர் (1)

கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே – புறம் 388/16
TOP


இலியரோ (1)

பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க – புறம் 6/10
TOP


இலிர் (1)

அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் – நற் 37/7
TOP


இலிற்று (1)

புனிறு தீர் குழவிக்கு இலிற்று முலை போல – புறம் 68/8
TOP


இலிற்றும் (1)

அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
TOP


இலீயர் (1)

வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
TOP


இலென் (1)

பரத்தைமை தாங்கலோ இலென் என வறிது நீ – அகம் 316/10
TOP


இலெனே (5)

வினையும் வேறு புலத்து இலெனே நினையின் – நற் 166/8
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே/அதனால் என்னொடு பொரும்-கொல் இ உலகம் – நற் 348/8,9
கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம் – அகம் 55/6
மிகுதி கண்டன்றோ இலெனே நீ நின் – அகம் 379/16
ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய் – அகம் 384/4
TOP


இலேம் (3)

துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/10
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் – கலி 24/14
இனி எல்லா யாம் தீது இலேம் என்று தெளிப்பவும் கைந்நீவி – கலி 81/33
TOP


இலேன் (8)

அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/9
தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன் – கலி 73/7
ஒள்_இழாய் யான் தீது இலேன்/எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு – கலி 83/25,26
காயும் தவறு இலேன் யான் – கலி 87/10
இன்_நகை தீதோ இலேன்/மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர் – கலி 89/11,12
தேறின் பிறவும் தவறு இலேன் யான் – கலி 90/20
அல்லல் களைவார் இலேன்/ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/54,55
செல்லாது நிற்றல் இலேன்/ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/31,32
TOP


இலேனும் (1)

பெரும்பிறிது இன்மையின் இலேனும் அல்லேன் – நற் 381/2
TOP


இலை (162)

சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ – திரு 201
இலை இல் மராத்த எவ்வம் தாங்கி – பொரு 50
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர – சிறு 44
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த – பெரும் 59
ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை – பெரும் 88
தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் – பெரும் 104
செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 93
மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு – மது 252
இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 310
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு – நெடு 119
ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இலை எஃகின் – குறி 52
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை – நற் 19/2
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர – நற் 44/6
நாண் இலை எலுவ என்று வந்திசினே – நற் 50/8
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் – நற் 52/8
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் – நற் 53/7
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/6
செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம் – நற் 107/4
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் – நற் 107/6
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின் – நற் 121/2
சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை/பொய்யல் அந்தோ வாய்த்தனை அது கேட்டு – நற் 147/9,10
வேலும் இலங்கு இலை துடைப்ப பலகையும் – நற் 177/5
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை – நற் 235/2
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப – நற் 242/1
துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை – நற் 254/9
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/6
இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை – நற் 305/9
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை – நற் 335/4
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய – நற் 352/1
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த – நற் 375/4
சே இலை வெள் வேல் விடலையொடு – குறு 15/5
சிலம்பில் சேம்பின் அலங்கல் வள் இலை/பெரும் களிற்று செவியின் மான தைஇ – குறு 76/3,4
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் – குறு 100/2
புலவி தீர அளி-மதி இலை கவர்பு – குறு 115/3
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் – குறு 133/3
வல்லா கூறி இருக்கும் அள் இலை/தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு – குறு 219/5,6
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின் – குறு 243/1
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப – குறு 254/1
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை/நவ்வி நாள் மறி கவ்வி கடன் கழிக்கும் – குறு 282/2,3
களைவோர் இலை யான் உற்ற நோயே – குறு 305/8
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
அகல் இலை பலவின் சாரல் முன்னி – குறு 352/3
மெல் இலை குழைய முயங்கலும் – குறு 361/5
யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே – குறு 383/6
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி – ஐங் 78/1
நாண் இலை மன்ற பாண நீயே – ஐங் 136/1
பண்பு இலை மன்ற பாண இ ஊர் – ஐங் 138/1
வேனில் அரையத்து இலை ஒலி வெரீஇ – ஐங் 325/1
இலை இல மலர்ந்த ஓங்கு நிலை இலவம் – ஐங் 338/2
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய – ஐங் 460/3
புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின் – பதி 15/13
இலை தெரிந்த வேல் – பதி 69/6
நோய் இலை ஆகியர் நீயே நின்-மாட்டு – பதி 89/13
பிறவா பிறப்பு இலை பிறப்பித்தோர் இலையே – பரி 3/72
செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும் – பரி 5/66
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் – பரி 9/30
மா தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி – பரி 10/6
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/41
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ – பரி 17/2
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை – பரி 21/13
இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால் – கலி 11/10
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா – கலி 41/2
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் – கலி 50/3
கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல் – கலி 50/20
நீயும் தவறு இலை நின்னை புறங்கடை – கலி 56/30
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15
நோய் இலை இவட்கு என நொதுமலர் பழிக்கும்-கால் – கலி 59/19
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36
கரை கண்டதூஉம் இலை/நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/29,30
புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் – கலி 103/2
கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் – கலி 111/11
கரப்பவன் நெஞ்சம் போல் மரம் எல்லாம் இலை கூம்ப – கலி 120/6
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் – கலி 125/7
எவ்வத்தால் இயன்ற போல் இலை கூம்பல் எவன்-கொலோ – கலி 134/22
அருள் இலை வாழி சுடர் – கலி 143/43
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் – கலி 144/27
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம் – அகம் 3/11
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் – அகம் 11/3
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து – அகம் 31/5
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/5
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை/புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர் – அகம் 54/14,15
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் – அகம் 59/10
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை/பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் – அகம் 69/6,7
திருந்து இலை எஃகம் போல – அகம் 77/18
ஒண் பன் மலர கவட்டு இலை அடும்பின் – அகம் 80/8
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/11
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய – அகம் 94/2
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/8
கவை இலை ஆரின் அம் குழை கறிக்கும் – அகம் 104/12
ஒள் இலை தொடலை தைஇ மெல்லென – அகம் 105/2
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ – அகம் 110/12
பெரிய நாண் இலை மன்ற பொரி என – அகம் 116/5
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை/தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை – அகம் 119/11,12
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/7
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை/பழம் கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகை – அகம் 136/10,11
வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 137/10
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில் – அகம் 138/7
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் – அகம் 143/4
குன்ற நாட நீ அன்பு இலை ஆகுதல் – அகம் 172/14
இலை நிறம் பெயர ஓச்சி மாற்றோர் – அகம் 177/14
நீலத்து அன்ன அகல் இலை சேம்பின் – அகம் 178/4
இலை இல மலர்ந்த இலவமொடு – அகம் 185/12
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை/இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும் – அகம் 186/4,5
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து – அகம் 194/14
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை/விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/5,6
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9
வாராயோ என்று ஏத்தி பேர் இலை/பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் – அகம் 219/3,4
புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் – அகம் 221/5
நாண் இலை மன்ற யாணர் ஊர – அகம் 226/2
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க – அகம் 255/14
பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலை பொதும்பில – அகம் 256/1
பெயல் நீர் தலைஇ உலவை இலை நீத்து – அகம் 259/4
நோக்கு-தொறும் நோக்கு-தொறும் தவிர்வு இலை ஆகி – அகம் 266/7
உலறி இலை இல ஆக பல உடன் – அகம் 291/2
இலை ஒழித்து உலறிய புன் தலை உலவை – அகம் 293/1
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை/நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு – அகம் 299/5,6
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் – அகம் 311/11
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை/பாசி பரப்பில் பறழொடு வதிந்த – அகம் 336/1,2
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை – அகம் 351/6
ஞெமை இலை உதிர்த்த எரி வாய் கோடை – அகம் 353/8
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை – அகம் 355/3
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி – அகம் 355/13
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் – அகம் 370/3
அள் இலை பலவின் கனி கவர் கைய – அகம் 378/20
கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு – அகம் 379/19
அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த – அகம் 380/4
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு – அகம் 393/4
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே – அகம் 397/16
இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை/வேறு புலத்து இறுக்கும் தானையோடு – புறம் 22/36,37
மரை இலை போல மாய்ந்திசினோர் பலரே – புறம் 27/6
ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி – புறம் 29/10
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் – புறம் 41/5
புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை – புறம் 106/2
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர் – புறம் 116/7
நினது என இலை நீ பெருமிதத்தையே – புறம் 122/10
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் – புறம் 168/13
இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின் – புறம் 169/10
திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/13
நோன் சிலை வேட்டுவ நோய் இலை ஆகுக – புறம் 205/9
நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள் – புறம் 209/14
அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே – புறம் 252/3
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/2
ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/16
நீள் இலை எஃகம் மறுத்த உடம்பொடு – புறம் 341/13
எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய் வேலின் – புறம் 347/4
நிச்சமும் ஒழுக்கம் முட்டு இலை பரிசில் – புறம் 360/13
உடை இலை நடுவணது இடை பிறர்க்கு இன்றி – புறம் 363/2
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/13
TOP


இலைய (4)

மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – நற் 115/5
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் – நற் 292/2
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/3
ஒளிறு இலைய எஃகு ஏந்தி – புறம் 26/5
TOP


இலையாய் (1)

கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை – கலி 76/13
TOP


இலையினர் (1)

நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் – மது 401
TOP


இலையும் (1)

இலையும் மயிரும் ஈர்ம் சாந்து நிழத்த – பரி 6/19
TOP


இலையே (8)

உறையும் உறைவதும் இலையே உண்மையும் – பரி 3/69
பிறவா பிறப்பு இலை பிறப்பித்தோர் இலையே/பறவா பூவை பூவினோயே – பரி 3/72,73
உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே/போற்றார் உயிரினும் போற்றுநர் உயிரினும் – பரி 4/51,52
மாற்று ஏமாற்றல் இலையே நினக்கு – பரி 4/53
மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே/கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி – பரி 4/56,57
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி – அகம் 19/1
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/17
சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே – புறம் 69/21
TOP


இலையோ (2)

உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை – நற் 237/5
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை – குறு 158/4
TOP


இலோய் (1)

அறிவும் கரிதோ அறன் இலோய் நினக்கே – நற் 277/4
TOP


இலோர் (3)

நம் புணர்வு இல்லா நயன் இலோர் நட்பு – நற் 165/7
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை – பரி 1/42
வாள் மருங்கு இலோர் காப்பு உறங்க – புறம் 22/13
TOP


இலோர்க்கு (2)

உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன் – புறம் 396/10
கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன் – புறம் 396/11
TOP


இலோர்க்கும் (1)

ஆன் முலை அறுத்த அறன் இலோர்க்கும்/மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் – புறம் 34/1,2
TOP


இலோர்க்கே (1)

பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே – குறு 234/6
TOP


இலோரும் (1)

சேரா அறத்து சீர் இலோரும்/அழி தவ படிவத்து அயரியோரும் – பரி 5/74,75
TOP


இவ்வும் (1)

அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/33
TOP


இவ்வே (1)

இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி – புறம் 95/1
TOP


இவட்கு (9)

இவட்கு மருந்து அன்மை நோம் என் நெஞ்சே – ஐங் 59/4
இவட்கு அமைந்தனனால் தானே – ஐங் 103/3
இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே – ஐங் 378/5
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/11
அருள் இலை இவட்கு என அயலார் நின் பழிக்கும்_கால் – கலி 59/15
நோய் இலை இவட்கு என நொதுமலர் பழிக்கும்-கால் – கலி 59/19
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ – கலி 107/32
உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ – கலி 109/18
இறை வரை நில்லா வளையள் இவட்கு இனி – கலி 125/22
TOP


இவட்கே (11)

பிழையா நன் மொழி தேறிய இவட்கே – நற் 10/9
மெய்ம் மலி உவகை ஆகின்று இவட்கே/அஞ்சல் என்ற இறை கைவிட்டு என – நற் 43/7,8
நினக்கும் உரைத்தல் நாணுவல் இவட்கே/நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என – நற் 326/5,6
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே – ஐங் 271/4
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் – ஐங் 500/3
இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/7
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் – கலி 7/11
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே/வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் – அகம் 143/9,10
பெரிதால் அம்ம இவட்கே அதனால் – அகம் 148/11
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே/களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன் – அகம் 271/11,12
TOP


இவண் (76)

இவண் நயந்து இருந்த இரும் பேர் ஒக்கல் – சிறு 144
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து – மது 478
இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப – மலை 541
அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/5
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/7
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் – நற் 64/11
தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
நோய் மலி பருவரல் நாம் இவண் உய்கம் – நற் 78/6
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/12
பொம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழிய – நற் 129/3
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/3
நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று – நற் 400/5
ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே – குறு 11/3
நீர் வார் கண்ணை நீ இவண் ஒழிய – குறு 22/1
ஏதிலாளர் இவண் வரின் போதின் – குறு 191/5
செல்வாம் செல்வாம் என்றி அன்று இவண்/நல்லோர் நல்ல பலவால் தில்ல – குறு 223/2,3
கூழை நெய்தலும் உடைத்து இவண்/தேரோன் போகிய கானலானே – குறு 227/3,4
கழிந்த நாள் இவண் வாழும் நாளே – குறு 323/7
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண்/வாய்ப்பது ஆக என வேட்டோமே – ஐங் 8/5,6
பலர் இவண் ஒவ்வாய் மகிழ்ந அதனால் – ஐங் 75/1
எம் இவண் நல்குதல் அரிது – ஐங் 86/3
நீ இவண் வரூஉம்-காலை – ஐங் 238/4
நீடி இவண் வருநர் சென்ற ஆறே – ஐங் 335/5
ஒருங்கு இவண் உறைதல் தெளிந்து அகன்றோரே – ஐங் 456/5
உயர்_நிலை_உலகத்து செல்லாது இவண் நின்று – பதி 54/10
யார் இவண் நெடுந்தகை வாழுமோரே – பதி 71/27
நல்ல மன்ற இவண் வீங்கிய செலவே – பதி 92/16
பெருமையின் வல்லா யாம் இவண் மொழிபவை – பரி 1/37
அன்னோர் யாம் இவண் காணாமையின் – பரி 1/54
யார் இவண் நின்றீர் என கூறி பையென – கலி 65/11
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/9
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/15
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் – அகம் 27/4
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து – அகம் 47/2
பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண்/காதல் வேண்டி என் துறந்து – அகம் 55/15,16
மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர் – அகம் 113/26
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/2
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண்/மான்ற மாலை சேர்ந்தன்றோ இலனே – அகம் 190/16,17
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – அகம் 203/8
தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் – அகம் 210/8
ஒழிந்து இவண் உறைதல் ஆற்றுவோர்க்கே – அகம் 215/17
பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே – அகம் 230/16
புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 239/10
பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள் – அகம் 275/9
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/13
நின் இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னினும் – அகம் 283/2
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண்/நீ வந்ததனினும் இனிது ஆகின்றே – அகம் 298/13,14
இன்று இவண் விரும்பாதீமோ சென்று அ – அகம் 310/11
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/8
ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 318/10
இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி – அகம் 325/6
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் – அகம் 333/18
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண்/சேப்பின் எவனோ பூ கேழ் புலம்ப – அகம் 340/12,13
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/16
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் – அகம் 398/6
பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண்/சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ – அகம் 398/20,21
தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே – புறம் 18/29
தள்ளாதோர் இவண் தள்ளாதோரே – புறம் 18/30
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது – புறம் 50/14
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி – புறம் 70/4
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும் – புறம் 99/2
இவண் வந்த பெரு நசையேம் – புறம் 136/19
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண்/உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற – புறம் 158/19,20
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/26
எம்மனோர் இவண் பிறவலர் மாதோ – புறம் 210/4
என் இவண் ஒழித்த அன்பு இலாள – புறம் 222/4
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய – புறம் 261/15
ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது – புறம் 275/6
இவண் உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும் – புறம் 280/10
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி – புறம் 297/5
வாழ்தல் வேண்டும் இவண் வரைந்த வைகல் – புறம் 367/9
நின்னோர் அன்னோர் பிறர் இவண் இன்மையின் – புறம் 373/33
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவண்/விடுவர் மாதோ நெடிதே நில்லா – புறம் 387/31,32
கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே – புறம் 392/21
TOP


இவண்_நின்று (1)

உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 471
TOP


இவணம் (2)

இன்றே இவணம் ஆகி நாளை – அகம் 225/4
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
TOP


இவணர்-மன்னே (1)

நெருநலும் இவணர்-மன்னே இன்றே – நற் 84/3
TOP


இவணர்க்கு (1)

வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு/அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/21,22
TOP


இவணும் (1)

இவணும் வாரார் எவணரோ என – குறு 126/2
TOP


இவணை (2)

இன்று நீ இவணை ஆகி எம்மொடு – நற் 215/8
சேயை ஆயினும் இவணை ஆயினும் – புறம் 381/19
TOP


இவணோர் (1)

அரவு நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல – குறு 395/4
TOP


இவர் (45)

வறள் அடும்பின் இவர் பகன்றை – பொரு 195
தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை – குறி 77
தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு – பட் 234
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி – மலை 514
மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே – நற் 2/6
இவர் யார் என்குவள் அல்லள் முனாஅது – நற் 6/6
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு – நற் 187/9
பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே – நற் 197/2
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/2
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் – குறு 106/1
துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர்/மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/6,7
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
யாண்டு உளர்-கொல்லோ தோழி ஈண்டு இவர்/சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் – குறு 285/3,4
கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறி – ஐங் 279/1
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் – ஐங் 464/2
பீர் இவர் வேலி பாழ் மனை நெருஞ்சி – பதி 26/10
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர்/கொள்ளா பாடற்கு எளிதின் ஈயும் – பதி 48/5,6
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் – பரி 1/20
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
அதனால் பகைவர் இவர் இவர் நட்டோர் என்னும் – பரி 3/57
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
எல்லா இஃது ஒன்று கூறு குறும்பு இவர்/புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் – கலி 107/1,2
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/16
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் – கலி 136/1
இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ – கலி 147/12
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் – அகம் 112/14
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் – அகம் 130/9
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப – அகம் 135/2
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி – அகம் 176/13
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற – அகம் 225/5
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 231/12
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை – அகம் 272/10
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் – அகம் 287/5
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை – அகம் 294/6
புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/11
பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின் – புறம் 116/6
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம் – புறம் 198/17
இவர் பெறும் புதல்வர் காண்-தொறும் நீயும் – புறம் 198/21
இவர் யார் என்குவை ஆயின் இவரே – புறம் 201/1
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் – புறம் 201/6
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர்/கைவண் பாரி_மகளிர் என்ற என் – புறம் 202/14,15
விண் இவர் விசும்பின் மீனும் – புறம் 302/10
மற்று இவர் மறனும் இற்றால் தெற்றென – புறம் 337/19
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று – புறம் 349/4
TOP


இவர்க்கு (1)

நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி-கொல் என – பரி 22/33
TOP


இவர்க (1)

தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க – அகம் 269/1
TOP


இவர்கல்லாது (1)

விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி – குறு 287/6
TOP


இவர்தரல் (1)

நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1
TOP


இவர்தரும் (1)

குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 245
TOP


இவர்ந்த (5)

சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் – நற் 67/1
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை – குறு 240/1
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை – அகம் 304/1
TOP


இவர்ந்து (7)

குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி – குறு 185/1
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய – அகம் 195/9
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/8
இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே – புறம் 357/9
TOP


இவர்பு (2)

விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு/வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர் – குறு 274/3,4
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/10
TOP


இவர (1)

இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர/நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/3,4
TOP


இவரும் (7)

இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
பெண்ணை இவரும் ஆங்கண் – நற் 38/9
துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன் – குறு 36/2
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் – குறு 260/1
மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/8
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 16/27
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும் – அகம் 171/1
TOP


இவரே (3)

இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி – புறம் 46/3
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
இவர் யார் என்குவை ஆயின் இவரே/ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/1,2
TOP


இவரை (1)

யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து – புறம் 201/16
TOP


இவள் (177)

ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் – குறி 248
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/10
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் – நற் 35/7
காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து – நற் 37/8
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள்/சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/3,4
முனியாது ஆட பெறின் இவள்/பனியும் தீர்குவள் செல்க என்றோளே – நற் 53/10,11
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள்/பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு – நற் 55/3,4
ஏதிலாட்டி இவள் என – நற் 56/9
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள்/விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/11,12
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள்/அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/9,10
பன்மையது எவனோ இவள் வன்மை தலைப்படினே – நற் 170/9
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/13
குவளை உண்கண் இவள் ஈண்டு ஒழிய – நற் 205/6
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் – நற் 223/1
இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள்/அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/4,5
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள்/வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே – நற் 234/3,4
மருங்கூர் பட்டினத்து அன்ன இவள்/நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/10,11
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள்/ஒலி மென் கூந்தல் நம்-வயினானே – நற் 265/8,9
பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே – நற் 291/9
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள்/கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் – நற் 298/6,7
பாவை அன்ன வனப்பினள் இவள் என – நற் 301/6
யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின் – நற் 309/3
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/8
ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள்/பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/6,7
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே – நற் 326/10
இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என வள மனை – நற் 351/1
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள்/பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் – நற் 351/2,3
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள்/உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/4,5
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள்/இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/4,5
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள்/இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் – குறு 178/3,4
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள்/ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே – குறு 225/6,7
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள்/பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே – குறு 258/7,8
பேஎய் கொளீஇயள் இவள் எனப்படுதல் – குறு 263/5
பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள்/உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய – குறு 276/2,3
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/4
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/5
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/4
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/5
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி – குறு 362/4
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள்/பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/3,4
மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே – ஐங் 51/4
தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ – ஐங் 54/3
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள்/நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் – ஐங் 55/2,3
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள்/நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப – ஐங் 56/2,3
இவள் நலம் புலம்ப பிரிய – ஐங் 57/3
இவள் அணங்கு உற்றனை போறி – ஐங் 58/3
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந – ஐங் 79/2
கழனி ஊரன் மகள் இவள்/பழன வெதிரின் கொடி பிணையலளே – ஐங் 91/3,4
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள்/போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/4,5
கழனி ஊரன் மகள் இவள்/பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே – ஐங் 96/3,4
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள்/பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/3,4
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள்/நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே – ஐங் 99/3,4
யாணர் ஊரன் மகள் இவள்/பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே – ஐங் 100/3,4
தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே – ஐங் 103/4
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள்/அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/3,4
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – ஐங் 180/4
பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/4
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள்/அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே – ஐங் 208/4,5
கானக நாடன் வரவும் இவள்/மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/3,4
முயங்காது கழிந்த நாள் இவள்/மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/4,5
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ – ஐங் 238/5
அது மனம் கொள்குவை அனை இவள்/புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே – ஐங் 243/3,4
கெழுதகை-கொல் இவள் அணங்கியோற்கே – ஐங் 245/4
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே – ஐங் 248/4
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள்/பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/4,5
பயப்ப நீத்தல் என் இவள்/கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே – ஐங் 277/4,5
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே – ஐங் 285/5
நன் மனை வதுவை அயர இவள்/பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே – ஐங் 294/4,5
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள்/தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/4,5
மெல்லம்புலம்ப இவள் அழ பிரிந்தே – ஐங் 302/4
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/5
ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள்/இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/58,59
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/98
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50
நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/35
மறப்ப அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய – கலி 2/9
என இவள்/புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல் – கலி 2/23,24
பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள்/விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/4,5
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல – கலி 3/6
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/10
பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என – கலி 3/14
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
தன் நலம் கடைகொளப்படுதலின் மற்று இவள்/இன் உயிர் தருதலும் ஆற்றுமோ – கலி 7/19,20
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள்/முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/24,25
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே – கலி 46/27
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/10
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/14
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/18
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள்/வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே – கலி 52/24,25
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் – கலி 53/13
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
இன்னது செய்தாள் இவள் என – கலி 54/19
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் – கலி 56/6
சொல்லின் மறாதீவாள்-மன்னோ இவள்/செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின் – கலி 61/10,11
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/14
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/18
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/9
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/15
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/43
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/11
இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர – கலி 127/19
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/21
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் – கலி 138/10
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/5
நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் – கலி 146/18
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/13
சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் – அகம் 13/14
நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என – அகம் 22/6
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/24
நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள்/புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே – அகம் 112/18,19
வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி – அகம் 119/3
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி – அகம் 132/2
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள்/அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 149/18,19
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் – அகம் 158/11
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால் – அகம் 182/12
நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும் – அகம் 203/6
என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண் – அகம் 227/3
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/23
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது – அகம் 300/10
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து – அகம் 307/5
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் – அகம் 315/3
பல் பூ கானல் பவத்திரி அன இவள்/நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/7,8
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/8
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள்/பெரும் புலம்பினளே தெய்ய அதனால் – அகம் 360/9,10
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள்/மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/21,22
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே – புறம் 279/1
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் – புறம் 279/5
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
மாட்சியவர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 342/15
புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/12
அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே – புறம் 345/12
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் – புறம் 351/7
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/7
TOP


இவள்-மன்னோ (1)

சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் – கலி 147/4
TOP


இவள்-வயின் (1)

சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின்/பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/10,11
TOP


இவளின் (2)

இவளின் தீர்ந்தும் ஆள்வினை வலிப்ப – நற் 262/8
இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/6
TOP


இவளினும் (4)

பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா – நற் 270/6
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும்/நுந்தையும் யாயும் துடியரோ நின்னே – ஐங் 98/3,4
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என – அகம் 131/5
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/6
TOP


இவளும் (6)

ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும் – குறி 26
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை – அகம் 2/13
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் – அகம் 92/6
குவளை உண்கண் இவளும் யானும் – அகம் 156/8
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு – அகம் 285/13
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும் – அகம் 310/6
TOP


இவளும்-மார் (1)

நெஞ்சம் பெற்ற இவளும்-மார் அழுமே – ஐங் 50/4
TOP


இவளே (8)

நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல் – குறி 251
செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே/வருவை ஆகிய சில் நாள் – நற் 19/7,8
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி – நற் 45/1
இவளே/நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/1,2
கனவில் காணும் இவளே/நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ – ஐங் 234/3,4
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே/பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி – கலி 50/11,12
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே/பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் – அகம் 120/6,7
கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே/கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் – அகம் 270/7,8
TOP


இவளை (7)

கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/13
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/9
செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/13
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/17
குவளை உண்கண் இவளை தாயே – புறம் 348/6
TOP


இவளொடு (2)

மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை – நற் 339/9
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என – அகம் 129/16
TOP


இவளொடும் (1)

இவளொடும் செலினோ நன்றே குவளை – நற் 37/4
TOP


இவளோடு (1)

வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு/ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே – பதி 21/37,38
TOP


இவற்கு (5)

தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு/ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர் – கலி 84/16,17
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/33
நீயும் தாயை இவற்கு என யான் தன் – அகம் 16/13
இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே – புறம் 289/7
இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் – புறம் 290/1
TOP


இவற்கே (1)

ஒத்தன்று மாதோ இவற்கே செற்றிய – புறம் 275/3
TOP


இவறு (1)

இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2
TOP


இவன் (42)

தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/5
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன்/பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/10,11
நல்லோள் கணவன் இவன் என – குறு 14/5
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் – குறு 33/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன்/புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் – குறு 229/1,2
கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம் – பதி 48/7
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன்/அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/98,99
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன்/சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு – பரி 19/50,51
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா – கலி 51/11
மருளி யான் மருள்-உற இவன் உற்றது எவன் என்னும் – கலி 59/10
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன்/ஆயின் ஏஎ – கலி 61/20,21
வேய் மென் தோள் வேய்த்திறம் சேர்த்தலும் மற்று இவன்/வாய் உள்ளின் போகான் அரோ – கலி 81/20,21
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/8
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா – கலி 84/12
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் – கலி 84/25
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் – கலி 89/1
யார் இவன் என்னை விலக்குவான் நீர் உளர் – கலி 112/1
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
நல்கிய கேள்வன் இவன் மன்ற மெல்ல – கலி 142/62
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன்/மகனே தோழி என்றனள் – அகம் 48/24,25
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன்/கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று – அகம் 66/19,20
இவன் யார் என்குவை ஆயின் இவனே – புறம் 13/1
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் – புறம் 17/26
இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன்/உடன்று நோக்கினன் பெரிது எனவும் – புறம் 17/29,30
இளையன் இவன் என உளைய கூறி – புறம் 72/2
உய்ந்தனர் அல்லர் இவன் உடற்றியோரே – புறம் 100/9
வெலீஇயோன் இவன் என – புறம் 125/11
தொலைஇயோன் இவன் என – புறம் 125/17
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன்/விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் – புறம் 152/8,9
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 173/2
வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என – புறம் 211/8
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை – புறம் 376/12
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என – புறம் 391/12
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/12
TOP


இவனின் (1)

இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க – கலி 130/2
TOP


இவனும் (1)

மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும்/உறைப்பு-உழி ஓலை போல – புறம் 290/6,7
TOP


இவனே (3)

இவன் யார் என்குவை ஆயின் இவனே/புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய – புறம் 13/1,2
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே/முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/1,2
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே/நெல்லும் நீரும் எல்லார்க்கும் எளிய என – புறம் 58/9,10
TOP


இவனை (4)

கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை/வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை – கலி 84/6,7
ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் – கலி 86/30
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை/பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் – கலி 89/13,14
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை/என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு – புறம் 395/30,31
TOP


இவனொடு (1)

புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு/புக்க-வழி எல்லாம் கூறு – கலி 82/4,5
TOP


இவுளி (6)

கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி/திரை தரு புணரியின் கழூஉம் – நற் 63/9,10
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி/கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/4,5
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி/பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – அகம் 224/5,6
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ – அகம் 363/1
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி/பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி – புறம் 4/13,14
அலங்கு உளை அணி இவுளி/நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம் – புறம் 382/4,5
TOP


இவுளியொடு (2)

விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
வளி நடந்து அன்ன வா செலல் இவுளியொடு/கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ – புறம் 197/1,2
TOP


இவை (28)

இவை காண்-தோறும் நோவர் மாதோ – நற் 12/7
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் – நற் 166/5
இவை மகன் என்னா அளவை – நற் 267/11
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/3
நும்மோர் அன்னோர் துன்னார் இவை என – நற் 386/7
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை/ஒத்தன நினக்கு என பொய்த்தன கூறி – குறு 223/4,5
இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/2
தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை/பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து – பரி 6/62,63
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை/நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர் – பரி 6/68,69
இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா – பரி 9/17
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/27
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/27
இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும் – பரி 23/57
பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இவை/மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/15,16
என் நீர் அறியாதீர் போல இவை கூறல் – கலி 6/7
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல – கலி 64/17
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை/தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் – கலி 102/5,6
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை/முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/11,12
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/12
இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க – கலி 130/2
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை/பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/3,4
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி – அகம் 26/9
இவை பாராட்டிய பருவமும் உளவே இனியே – அகம் 26/11
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த – அகம் 110/16
இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன் – அகம் 369/9
எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம் – புறம் 28/4
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை/சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும் – புறம் 30/5,6
TOP


இவையே (1)

நொதுமலாளர் கொள்ளார் இவையே/எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/1,2
TOP


இழக்குவென் (1)

துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/5
TOP


இழந்த (38)

நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து – மது 313
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/8
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த/இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/9,10
இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த/தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/10,11
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/7
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
பிறை வனப்பு இழந்த நுதலும் யாழ நின் – நற் 263/1
தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி – நற் 309/2
எவ்வி இழந்த வறுமை யாழ்_பாணர் – குறு 19/1
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் – குறு 81/4
நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/5
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு – ஐங் 268/1
வேய் வனப்பு இழந்த தோளும் வெயில் தெற – ஐங் 392/1
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/2
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் – கலி 73/9
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை – கலி 99/16
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் – கலி 124/12
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே – கலி 143/60
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து – அகம் 33/3
பெருந்தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும் – அகம் 59/2
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் – அகம் 144/5
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள – அகம் 145/4
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் – அகம் 197/1
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் – அகம் 197/4
இழந்த நாடு தந்து அன்ன – அகம் 199/23
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 213/9
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த/நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/12,13
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி – அகம் 372/13
அன்னோனை இழந்த இ உலகம் – புறம் 217/12
பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன் – புறம் 220/2
TOP


இழந்ததனினும் (2)

நலம் இழந்ததனினும் நனி இன்னாதே – குறு 245/2
நாடு இழந்ததனினும் நனி இன்னாது என – புறம் 165/11
TOP


இழந்தது (1)

தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
TOP


இழந்ததை (1)

மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை/பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால் – கலி 132/11,12
TOP


இழந்தன்று (1)

ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/15
TOP


இழந்தனமே (1)

யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து – நற் 36/5
TOP


இழந்தனரும் (2)

அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும்/கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் – மது 345,346
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும்/தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 346,347
TOP


இழந்தனவே (4)

வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே/நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை – நற் 133/2,3
நோக்கி_நோக்கி வாள் இழந்தனவே/அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/2,3
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே/வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/3,4
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே/வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப – புறம் 238/9,10
TOP


இழந்தனள் (1)

இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
TOP


இழந்தனையே (1)

நீ இழந்தனையே அறன் இல் கூற்றம் – புறம் 230/11
TOP


இழந்தாள் (1)

நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் – கலி 146/18
TOP


இழந்தான் (1)

உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
TOP


இழந்திருந்த (1)

அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை – புறம் 174/6
TOP


இழந்திலேன்-மன்னோ (1)

தக்கவிர் போலும் இழந்திலேன்-மன்னோ/மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும் – கலி 146/19,20
TOP


இழந்து (9)

பழ நலம் இழந்து பசலை பாய – நற் 219/2
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து/திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி – பரி 23/15,16
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி – கலி 124/15
உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ – கலி 150/14
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் – அகம் 165/7
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து/ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே – அகம் 266/8,9
இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன் – புறம் 17/29
எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என – புறம் 293/4
TOP


இழந்தே (1)

புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே – புறம் 261/19
TOP


இழந்தோரே (1)

அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே/நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த – புறம் 51/8,9
TOP


இழந்தோள் (1)

தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 100/20
TOP


இழப்ப (2)

தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப/பயந்து எழு பருவரல் தீர – நற் 225/7,8
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப/காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/2,3
TOP


இழப்பது (1)

பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/4
TOP


இழப்பது-கொல்லோ (1)

பெரும் கவின் இழப்பது-கொல்லோ/மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/17,18
TOP


இழப்பதுவே (1)

எவனோ தோழி நாம் இழப்பதுவே – குறு 334/6
TOP


இழப்பதை (1)

திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் – கலி 26/18
TOP


இழப்பவும் (2)

விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/5
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ – புறம் 354/7
TOP


இழப்பாளை (1)

வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை/ஆங்கு – கலி 99/16,17
TOP


இழப்பே (1)

இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே – குறு 349/7
TOP


இழப்போரே (1)

உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே/அனையையும் அல்லை நீயே ஒன்னார் – புறம் 203/8,9
TOP


இழவா-கால் (1)

பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால்/அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/15,16
TOP


இழாய் (36)

நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய் – பரி 8/73
தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம் – பரி 8/83
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென – கலி 10/22
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/9
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் – கலி 16/13
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21
சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர – கலி 39/27
தெருள தெரி_இழாய் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 43/15
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப – கலி 46/19
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே_இழாய் – கலி 59/24
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே – கலி 60/7
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் – கலி 60/21
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி – கலி 76/5
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16
ஒள்_இழாய் யான் தீது இலேன் – கலி 83/25
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 87/3
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் – கலி 111/11
தெளிந்தேன் தெரி_இழாய் யான் – கலி 113/22
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
TOP


இழாஅய் (1)

வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5
TOP


இழி (22)

கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் – நற் 107/5
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம் – குறு 90/5
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் – குறு 106/2
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/5
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி – குறு 367/5
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே – ஐங் 74/1
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க – பதி 25/11
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/11
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/32
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – கலி 46/3
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி – அகம் 158/5
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த – அகம் 213/22
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டி – அகம் 228/2
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற – அகம் 272/7
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் – அகம் 318/5
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் – அகம் 342/11
குன்று இழி களிற்றின் குவவு மணல் நீந்தி – அகம் 360/14
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி – அகம் 372/8
கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன் – புறம் 389/11
TOP


இழி-மின் (1)

இழி-மின் என்ற நின் மொழி மருண்டிசினே – அகம் 384/8
TOP


இழிசின (1)

எறி கோல் கொள்ளும் இழிசின/கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும் – புறம் 287/2,3
TOP


இழிசினன் (2)

கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது – புறம் 82/3
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
TOP


இழித்து (2)

இழித்து ஆனா பல சொன்றி – மது 212
என் சிறுமையின் இழித்து நோக்கான் – புறம் 387/20
TOP


இழிதந்து (2)

புனல் மலி பேரியாறு இழிதந்து ஆங்கு – பதி 88/25
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து/நான்மாடக்கூடல் எதிர்கொள்ள ஆனா – பரி 23/2,3
TOP


இழிதர (3)

புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர/புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது – குறி 172,173
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர/கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் – நற் 93/2,3
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர/பள்ளி கொள்ளும் பனி சுரம் நீந்தி – அகம் 197/14,15
TOP


இழிதரு (9)

அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் – குறி 54
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி – மலை 554
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/9
கை ஊன்றுபு இழிதரு களிறு எறிந்தன்றே – நற் 114/12
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/2
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் – பரி 24/66
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/18
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 322/9
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள் – புறம் 373/5
TOP


இழிதரும் (44)

இழுமென இழிதரும் அருவி – திரு 316
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 431
நாடு ஆர நன்கு இழிதரும்/ஆடு இயல் பெரு நாவாய் – மது 82,83
பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து – மது 537
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி – நற் 17/2
மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என – நற் 28/5
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும்/பெரும் கழி பாக்கம் கல்லென – நற் 111/8,9
தெண் நீர் குமிழி இழிதரும்/தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/8,9
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் – நற் 347/7
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/8
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும்/சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/9,10
கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை – நற் 381/3
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/3
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி – குறு 95/1
நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும்/விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே – குறு 134/6,7
இழிதரும் புனலும் வாரார் தோழி – குறு 200/3
கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும்/இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே – குறு 284/7,8
குன்றக சிறுகுடி இழிதரும்/மன்றம் நண்ணிய மலை கிழவோற்கே – குறு 332/5,6
குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன் – குறு 339/3
ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் – ஐங் 233/3
நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று – பதி 28/10
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து – பதி 47/3
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி – பதி 70/24
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் – பரி 13/3
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும்/பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப – கலி 53/6,7
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார – கலி 71/4
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும்/கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/1,2
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/15
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம் – அகம் 88/10
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி – அகம் 162/23
வேங்கை கண்ணியன் இழிதரும் நாடற்கு – அகம் 282/10
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் – அகம் 312/4
கலி கெழு கொற்கை எதிர்கொள இழிதரும்/குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் – அகம் 350/13,14
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி – அகம் 358/12
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும்/வறன்-உறல் அறியா சோலை – அகம் 382/11,12
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல – புறம் 42/20
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும்/நீரினும் இனிய சாயல் – புறம் 105/6,7
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/12
இழுமென இழிதரும் அருவி – புறம் 399/33
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம் – புறம் 400/19
TOP


இழிதரூஉம் (1)

நிறை ஆனாது இழிதரூஉம் நீர் நீந்து கண்ணாட்கு – கலி 121/10
TOP


இழிந்த (3)

பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த/கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென – அகம் 110/16,17
TOP


இழிந்ததோ (2)

அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ/இ நோய் உழத்தல் எமக்கு – கலி 72/25,26
இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு கழிந்து ஆங்கே – கலி 94/28
TOP


இழிந்தன்று (2)

ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று/கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/2,3
TOP


இழிந்தன்றும் (1)

வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை – புறம் 77/10
TOP


இழிந்தனன் (1)

தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது – அகம் 66/13
TOP


இழிந்து (8)

அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 214
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து/இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடர் என – நற் 146/5,6
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து/பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் – குறு 335/3,4
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் – பரி 1/27
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி – பரி 6/56
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/12
பாளை பற்று இழிந்து ஒழிய புறம் சேர்பு – அகம் 335/15
மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி – புறம் 42/19
TOP


இழிபிறப்பாளன் (1)

இழிபிறப்பாளன் கரும் கை சிவப்ப – புறம் 170/5
TOP


இழிபிறப்பினோன் (1)

இழிபிறப்பினோன் ஈய பெற்று – புறம் 363/14
TOP


இழிபு (12)

இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 154
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர் – மலை 288
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு/மாலை நனி விருந்து அயர்-மார் – குறு 155/5,6
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு/நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் – ஐங் 101/2,3
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் – பதி 24/12
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு/தலை இறுபு தாரொடு புரள – பரி 2/40,41
பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும் – பரி 5/20
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி 43/13
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு/யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர் – அகம் 178/6,7
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு/சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த – அகம் 330/14,15
TOP


இழிய (5)

மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய/அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை – நற் 269/3,4
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட – ஐங் 223/2
குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய/நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/10,11
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய/சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் – பரி 15/21,22
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
TOP


இழியா (1)

அழியா விழவின் இழியா திவவின் – பதி 29/7
TOP


இழியினும் (1)

அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் – புறம் 102/3
TOP


இழியும் (1)

மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும்/மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை – பரி 6/5,6
TOP


இழிவர் (1)

அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர்/கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/32,33
TOP


இழிவார் (1)

பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது – பரி 7/81
TOP


இழிவு (3)

தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/11
இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/15
திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/19
TOP


இழுக்கி (2)

இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/14
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16
TOP


இழுக்கிய (2)

எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை – மலை 301
கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி – குறு 90/4
TOP


இழுக்கும் (2)

நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 258
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும்/துன் அரும் கானம் என்னாய் நீயே – நற் 205/4,5
TOP


இழுக்குவர் (1)

நீடு இன்று ஆக இழுக்குவர் அதனால் – அகம் 18/12
TOP


இழுகி (1)

கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி/ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி – புறம் 281/3,4
TOP


இழுதின் (3)

இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி – மலை 244
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/5
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை – புறம் 150/9
TOP


இழுது (5)

தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 442
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது/ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி – குறு 277/2,3
இரும் கண் குழிசி கவிழ்ந்து இழுது மறப்ப – புறம் 65/2
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி – புறம் 281/3
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/7
TOP


இழுமென் (3)

இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 65
இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி – பெரும் 406
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ – அகம் 190/15
TOP


இழுமென (12)

இழுமென இழிதரும் அருவி – திரு 316
இழுமென ஒலிக்கும் ஆங்கண் – குறு 345/6
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென/உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/3,4
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி – பதி 70/24
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென/நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ – அகம் 110/17,18
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க – அகம் 334/2
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 3/3
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 93/1
ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென/கருவி வானம் தலைஇ ஆங்கும் – புறம் 159/18,19
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின் – புறம் 176/5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/18
இழுமென இழிதரும் அருவி – புறம் 399/33
TOP


இழை (273)

நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை/சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 18,19
இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி – திரு 259
வேரொடு நனைந்து வேற்று இழை நுழைந்த – பொரு 80
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் – பொரு 85
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் – பெரும் 378
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை/அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 445,446
சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் – மது 512
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர – மது 623
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி – மது 666
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 680
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை/நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 704,705
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 779
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம் – மலை 561
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – மலை 570
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
சேறும் நாம் என சொல்ல சே_இழை – நற் 24/6
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் – நற் 30/5
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/7
இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பாதோயே – நற் 70/9
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் – நற் 85/2
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் – நற் 93/7
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – நற் 109/4
அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் – நற் 128/6
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் – நற் 155/1
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி – நற் 208/1
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/9
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை/தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – நற் 225/6,7
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – நற் 252/12
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து – நற் 286/5
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் – நற் 286/6
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை – நற் 321/7
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை – நற் 330/6
யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – நற் 332/10
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை – நற் 344/4
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு – நற் 348/7
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை – நற் 370/1
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் – நற் 380/5
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் – நற் 394/4
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் – நற் 398/7
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/2
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற – குறு 45/2
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார் – குறு 188/3
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/4
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் – குறு 246/6
சென்றனர்-கொல்லோ சே_இழை நமரே – குறு 281/6
வருமே சே_இழை அந்தில் – குறு 293/7
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர் – குறு 335/1
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே – குறு 348/6
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே – குறு 358/1
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் – ஐங் 25/4
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/3
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை – ஐங் 42/2
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் – ஐங் 47/4
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை/ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என – ஐங் 73/1,2
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை/மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/1,2
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/2
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை/பொங்கு அரி பரந்த உண்கண் – ஐங் 174/2,3
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/4
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை – ஐங் 231/2
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கி – ஐங் 235/3
கிள்ளை வாழிய பலவே ஒள் இழை/இரும் பல் கூந்தல் கொடிச்சி – ஐங் 281/2,3
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/2
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇ – ஐங் 315/3
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இழை நெகிழ – ஐங் 318/2
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி – ஐங் 355/1
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
புனை இழை மகளிர் பயந்த – ஐங் 382/4
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை/வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய – ஐங் 408/1,2
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 455/4
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்து_நொந்து – ஐங் 467/1
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/3
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட – ஐங் 481/2
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக – ஐங் 482/1
நெடிய நீடினம் நேர்_இழை மறந்தே – ஐங் 484/4
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன – பதி 13/21
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
இழை பொலிந்த களிறு – பதி 22/18
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து – பதி 23/7
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து – பதி 40/22
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர் – பதி 43/2
மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட – பதி 54/6
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு – பதி 62/1
அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
சேண் நாறு நறு நுதல் சே_இழை கணவ – பதி 65/10
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/26
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/31
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ – பதி 88/36
உணர்த்த உணரா ஒள் இழை மாதரை – பரி 7/36
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி 9/39
எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் – பரி 10/91
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/115
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை – பரி 11/39
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை/ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/63,64
நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/109
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/135
மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும் – பரி 12/11
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/6
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/40
ஒளி இழை ஒதுங்கிய ஒள் நுதலோரும் – பரி 23/37
அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை/பூ முடி நாகர் நகர் – பரி 23/58,59
மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/16
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/15
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/11
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே – கலி 25/29
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/23
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/19
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும் – கலி 75/3
புனை இழை நோக்கியும் புனல் ஆட புறம் சூழ்ந்தும் – கலி 76/1
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு – கலி 92/53
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு – கலி 102/14
ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி 104/20
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/16
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/2
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/21
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை/நல்கியாள் நல்கியவை – கலி 138/12,13
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த – கலி 138/20
வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது – கலி 139/12
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது – கலி 139/22
நேர்_இழை ஈத்த இ மா – கலி 139/31
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை – கலி 146/9
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை – அகம் 3/16
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
குழை மாண் ஒள்_இழை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 6/7
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – அகம் 29/14
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப – அகம் 50/4
சே_இழை தெளிர்ப்ப கவைஇ நாளும் – அகம் 51/12
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை/தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை – அகம் 58/4,5
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து – அகம் 61/4
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/12
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/14
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் – அகம் 146/6
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை – அகம் 146/7
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் – அகம் 155/3
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை – அகம் 176/16
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை – அகம் 183/1
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை – அகம் 185/1
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் – அகம் 218/7
விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே – அகம் 218/17
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் – அகம் 237/8
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/12
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/9
வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 251/3
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய – அகம் 255/17
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை/தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/1,2
இழை அணி யானை சோழர் மறவன் – அகம் 326/9
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
இழை அணி யானை பழையன்மாறன் – அகம் 346/19
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – அகம் 353/23
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/11
பொழுது கழி மலரின் புனை_இழை சாஅய் – அகம் 363/4
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன – அகம் 364/4
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/5
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை – அகம் 373/10
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18
செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 387/1
இழை நிலை நெகிழ்ந்த எவ்வம் கூர – அகம் 398/1
செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ – புறம் 3/6
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை/மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/23,24
வால் இழை மட மங்கையர் – புறம் 11/2
சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே – புறம் 11/13
இழை பெற்ற பாடினிக்கு – புறம் 11/14
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் – புறம் 34/2
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் – புறம் 69/3
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/10
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
சே இழை பெறுகுவை வாள் நுதல் விறலி – புறம் 105/1
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு – புறம் 127/5
இழை வலந்த பல் துன்னத்து – புறம் 136/2
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/8
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க – புறம் 141/2
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து – புறம் 151/3
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 153/2
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/28
கள்ளும் குறைபடல் ஓம்புக ஒள் இழை/பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக – புறம் 172/2,3
கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை/மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/3,4
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் – புறம் 209/17
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் – புறம் 251/3
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட – புறம் 302/3
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய – புறம் 316/9
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை – புறம் 337/20
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் – புறம் 341/9
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி – புறம் 376/10
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/11
TOP

Related posts