இ முதல் சொற்கள் பகுதி – 3, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இராமன் 2
இராவில் 1
இராஅ 2
இராஅர் 1
இராஅள் 1
இரிக்கும் 3
இரிந்தானை 1
இரிந்து 3
இரிபு 1
இரிய 23
இரியல் 7
இரியல்_போக்கும் 1
இரியல்_போக 1
இரியல்_போகி 2
இரியின் 1
இரியுந்து 1
இரியும் 7
இரிவு-உற்றார் 1
இரிவு-உற்று 1
இரீஇ 19
இரீஇய 8
இரீஇய-காலை 1
இரீஇயுந்து 1
இரு 172
இரு-பால் 1
இரு-வயின் 1
இரு_நான்கும் 1
இரு_மூன்று 1
இருக்க 2
இருக்கவும் 1
இருக்கற்பாலன்-கொல் 1
இருக்கிற்போர்க்கே 1
இருக்கும் 17
இருக்கும்-கொல்லோ 1
இருக்குவேன்-மன்-கொலோ 1
இருக்குவை 1
இருக்கை 48
இருக்கைத்து 1
இருக்கையதுவே 2
இருக்கையர் 1
இருக்கையள் 1
இருக்கையால் 1
இருக்கையின் 1
இருக்கையும் 2
இருக்கையுள் 1
இருக்கையே 2
இருக்கையேன் 1
இருக்கையொடு 1
இருக்கோ 1
இருங்குன்றத்தான் 1
இருங்குன்றத்து 2
இருங்குன்றம் 1
இருங்குன்று 2
இருங்கோ 2
இருங்கோ_வேள் 1
இருசார் 1
இருண்ட 2
இருண்டு 3
இருத்த 1
இருத்தர 1
இருத்தல் 6
இருத்தலை 1
இருத்தலோ 1
இருத்தும் 1
இருத்துமோ 1
இருந்த 82
இருந்த-கால் 1
இருந்தது 1
இருந்தவன் 1
இருந்தன 1
இருந்தனம் 4
இருந்தனர்-கொல்லோ 1
இருந்தனன் 1
இருந்தனனே 2
இருந்தனிர் 1
இருந்தனெம் 1
இருந்தனை 1
இருந்தாயோ 1
இருந்தார்க்கு 2
இருந்தாரை 2
இருந்தாள் 1
இருந்திரோ 1
இருந்தீமோ 1
இருந்து 49
இருந்தும் 2
இருந்தெனம் 1
இருந்தேமா 1
இருந்தேன் 1
இருந்தையூர் 1
இருந்தோர் 1
இருந்தோர்-தம் 1
இருந்தோர்க்கு 3
இருந்தோரே 1
இருந்தோன் 3
இருநூற்று 1
இருப்ப 6
இருப்பவர்-மன்னே 1
இருப்பாய் 1
இருப்பின் 5
இருப்பினும் 1
இருப்பு 4
இருப்பேன் 3
இருப்பை 22
இருபிறப்பாளர் 2
இரும் 567
இரும்_கூந்தால் 1
இரும்பின் 6
இரும்பு 23
இரும்பொறை 2
இருமை 1
இருவர் 8
இருவரது 1
இருவரும் 8
இருவரை 3
இருவாம் 3
இருவி 8
இருவி-தொறும் 1
இருவீர் 1
இருவீரும் 1
இருவேம் 4
இருவை 1
இருள் 159
இருளி 6
இருளிய 9
இருளின் 1
இருளினும் 1
இருளும் 3
இருளொடு 1
இரை 58
இரைக்கு 2
இரைக்கும் 2
இரைத்து 1
இரையது 1
இரைஇய 1
இல் 494

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


இராமன் (2)

வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த – அகம் 70/15
கடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை – புறம் 378/18
TOP


இராவில் (1)

குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட – குறு 224/4
TOP


இராஅ (2)

குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் – நற் 218/8
மறந்து அமைந்து இராஅ நெஞ்சம் நோவேன் – அகம் 219/11
TOP


இராஅர் (1)

பலர் வாய்த்து இராஅர் பகுத்து உண்டோரே – புறம் 360/21
TOP


இராஅள் (1)

பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள்/ஏதிலாளன் காதல் நம்பி – அகம் 275/9,10
TOP


இரிக்கும் (3)

பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு – நற் 383/8
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும்/அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து – குறு 174/3,4
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை – அகம் 287/9
TOP


இரிந்தானை (1)

தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே – புறம் 284/8
TOP


இரிந்து (3)

விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட – நற் 242/8
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 173/11
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 392/13
TOP


இரிபு (1)

இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39
TOP


இரிய (23)

கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு – திரு 311
கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய/வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து – மது 254,255
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய/உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – மலை 208,209
தினை உண் கேழல் இரிய புனவன் – நற் 119/1
இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய/நெடும் தெரு அன்ன நேர்_கொள் நெடு வழி – நற் 161/4,5
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை – நற் 202/5
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/3
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய/நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து – நற் 330/2,3
பழன பல் புள் இரிய கழனி – நற் 350/2
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு – குறு 321/5
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை – பதி 29/4
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/15
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
இதையும் கயிறும் பிணையும் இரிய/சிதையும் கலத்தை பயினான் திருத்தும் – பரி 10/53,54
நீர் முதிர் பழனத்து மீன் உடன் இரிய/அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை – அகம் 46/4,5
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய/காலை எய்த கடவு-மதி மாலை – அகம் 124/12,13
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள் – அகம் 190/8
தெறி நடை மரை கணம் இரிய மனையோள் – அகம் 224/11
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் – அகம் 274/11
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/15
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய/கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் – புறம் 348/2,3
அரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றி – புறம் 378/8
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி – புறம் 390/8
TOP


இரியல் (7)

அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 202
பெரு நீர் போகும் இரியல் மாக்கள் – பெரும் 432
மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி – பட் 56
இரியல் பிணவல் தீண்டலின் பரீஇ – அகம் 21/19
கறை அடி யானை இரியல்_போக்கும் – புறம் 135/12
இடுக்கண் இரியல் போக ஊன் புலந்து – புறம் 383/6
இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய – புறம் 388/6
TOP


இரியல்_போக்கும் (1)

கறை அடி யானை இரியல்_போக்கும்/மலை கெழு நாடன் மா வேள் ஆஅய் – புறம் 135/12,13
TOP


இரியல்_போக (1)

இடுக்கண் இரியல்_போக உடைய – புறம் 388/6
TOP


இரியல்_போகி (2)

அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி/வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன – பெரும் 202,203
மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி/பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 56,57
TOP


இரியின் (1)

இரீஇய-காலை இரியின்/பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே – நற் 266/8,9
TOP


இரியுந்து (1)

மென் பறையான் புள் இரியுந்து/நனை கள்ளின் மனை கோசர் – புறம் 396/6,7
TOP


இரியும் (7)

இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 440
புள் இரியும் புகர் போந்தை – பட் 74
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு – நற் 372/5
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் – குறு 304/6
நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும்/புன்_புல நாடன் மட_மகள் – ஐங் 421/2,3
இரும் பிடி இரியும் சோலை – அகம் 221/13
இரும் பிடி இரியும் சோலை – அகம் 228/12
TOP


இரிவு-உற்றார் (1)

தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு – கலி 92/53
TOP


இரிவு-உற்று (1)

வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு-உற்று என்ன – மலை 116
TOP


இரீஇ (19)

சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ/சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து – திரு 234,235
கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ/பருகு அன்ன அருகா நோக்கமோடு – பொரு 76,77
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ/மண் அமை முழவின் பண் அமை சீறியாழ் – பொரு 108,109
புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ/நாள்_மோர் மாறும் நன் மா மேனி – பெரும் 159,160
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ/சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – மலை 25,26
கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ/உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து – மலை 549,550
மாரி இரீஇ மான்றன்றால் மழையே – நற் 381/10
மறி குரல் அறுத்து தினை பிரப்பு இரீஇ/செல் ஆற்று கவலை பல் இயம் கறங்க – குறு 263/1,2
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ/சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி – ஐங் 388/2,3
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ/முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து – அகம் 98/9,10
ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா – அகம் 98/17
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ/கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் – அகம் 141/15,16
எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின் – அகம் 171/11
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ/தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல் – அகம் 182/2,3
அறிதல் வேண்டும் என பல் பிரப்பு இரீஇ/அறியா வேலன் தரீஇ அன்னை – அகம் 242/9,10
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ/மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் – அகம் 298/12,13
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/7
தொழுதனென் எழுவேன் கை கவித்து இரீஇ/இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை – புறம் 150/8,9
சிறு பொன் நன் கலம் சுற்ற இரீஇ/கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என – புறம் 160/9,10
TOP


இரீஇய (8)

இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த – நற் 181/10
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய/அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன் – நற் 352/1,2
பெற்ற பெரும் பெயர் பலர் கை இரீஇய/கொற்ற திருவின் உரவோர் உம்பல் – பதி 90/23,24
பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய/அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் – அகம் 118/8,9
கருவி கார் இடி இரீஇய/பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே – அகம் 139/18,19
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் – அகம் 291/10
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய/பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே – புறம் 18/5,6
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய/கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம் – புறம் 74/3,4
TOP


இரீஇய-காலை (1)

இரீஇய-காலை இரியின் – நற் 266/8
TOP


இரீஇயுந்து (1)

அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து/ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் – புறம் 395/15,16
TOP


இரு (172)

இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை – திரு 57
அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை – திரு 110
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111
இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது – திரு 177
பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் – பொரு 13
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 71
இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய – பொரு 146
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி – பெரும் 1
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – பெரும் 14
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின் – பெரும் 29
இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி – பெரும் 93
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி – பெரும் 279
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 292
இரு பெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய – மது 55
வான் இயைந்த இரு முந்நீர் – மது 75
இரு பெயர் பேர் ஆயமொடு – மது 101
இரு வானம் பெயல் ஒளிப்பினும் – மது 107
இரு வகையான் இசை சான்ற – மது 121
கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர் – மது 235
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப – மது 267
இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப – மது 302
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து – மது 365
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து – மது 380
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 402
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 449
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப – நெடு 20
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு-வயின் திரிதர – நெடு 35
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு – நெடு 74
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 27
இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலென் – குறி 29
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் – குறி 48
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி – குறி 104
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 163
இரு காமத்து இணை ஏரி – பட் 39
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல – மலை 100
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி – மலை 182
இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென – மலை 207
இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் – நற் 59/5
இரு நிலம் குறைய கொட்டி பரிந்தின்று – நற் 81/1
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை – நற் 116/4
இரு பெரு வேந்தர் பொரு_களத்து ஒழித்த – நற் 180/7
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து – நற் 291/7
இரு விசும்பு அதிர மின்னி – நற் 329/10
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த – நற் 377/6
பனி பவர் மேய்ந்த மா இரு மருப்பின் – நற் 391/3
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் – குறு 43/3
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/3
விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் – குறு 130/2
ஒரு நாள் வாரலன் இரு நாள் வாரலன் – குறு 176/1
இரு மருப்பு எருமை ஈன்றணி காரான் – குறு 181/3
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் – குறு 260/1
இரு நீர் சேர்ப்பன் நீப்பின் ஒரு நம் – குறு 334/4
இருப்பின் இரு மருங்கினமே கிடப்பின் – குறு 370/3
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் – குறு 385/4
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் – ஐங் 280/2
உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும் – ஐங் 320/3
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/3
இரு நிலம் குளிர்ப்ப வீசி அல்கலும் – ஐங் 470/1
இரு முந்நீர் துருத்தியுள் – பதி 20/2
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் – பதி 34/3
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
இரு நிலம் மருங்கின் நெடிது மன்னியரோ – பதி 54/11
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட – பதி 64/12
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை பழுனிய – பதி 66/1
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/4
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை – பதி 90/15
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி 2/12
நோன்மை நாடின் இரு நிலம் யாவர்க்கும் – பரி 2/55
ஊழி ஆழி-கண் இரு நிலம் உரு கெழு – பரி 3/23
இரு கை மாஅல் – பரி 3/35
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/75
மலை ஆற்றுப்படுத்த மூ_இரு கயந்தலை – பரி 5/10
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு – பரி 5/68
இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து – பரி 7/40
எருமை இரு தோட்டி எள்ளீயும் காளை – பரி 8/86
இரு நிலம் துளங்காமை வட-வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
இரு திரு மாந்தரும் இன்னினியோரும் – பரி 10/21
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த – பரி 13/7
இரு வேறு மண்டிலத்து இலக்கம் போல – பரி 13/8
அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி – பரி 14/21
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து – பரி 14/27
இரு பிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து – பரி 14/27
இரு நிலத்தோரும் இயைக என ஈத்த நின் – பரி 19/4
நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய – பரி 19/16
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி – பரி 19/46
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/31
ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை – பரி 21/67
இரு கேழ் உத்தி அணிந்த எருத்தின் – பரி 23/48
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப – பரி 23/52
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும் – பரி 23/73
மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க – பரி 23/75
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு – பரி 24/94
நீள் இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவலின் – கலி 5/6
ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 38/3
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் – கலி 38/8
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் – கலி 67/2
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற – கலி 105/48
இரு திறனா நீக்கும் பொதுவர் – கலி 106/17
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே – கலி 114/21
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் – கலி 131/38
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை – கலி 134/10
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/17
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக – கலி 144/46
இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – அகம் 4/3
இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே – அகம் 12/5
இரு பேர் ஆரமும் எழில் பெற அணியும் – அகம் 13/5
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் – அகம் 27/2
இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் – அகம் 29/6
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை – அகம் 34/4
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/8
இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை – அகம் 84/5
இரு பெரு வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 96/15
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/12
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் – அகம் 116/15
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் – அகம் 136/4
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து – அகம் 174/1
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி – அகம் 175/13
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி – அகம் 194/2
நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல் – அகம் 196/2
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து – அகம் 274/1
இரு நிலன் உயிர்க்கும் இன்னா கானம் – அகம் 275/14
இரு வெதிர் அம் கழை ஒசிய தீண்டி – அகம் 278/8
இரு நீர் சேர்ப்பின் உப்பு உடன் உழுதும் – அகம் 280/8
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர – அகம் 294/8
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை – அகம் 304/1
முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே – அகம் 338/21
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி – அகம் 339/9
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து – அகம் 360/6
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
இரு நீர் பரப்பின் பனி துறை பரதவர் – அகம் 366/6
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும் – அகம் 395/14
அகல் இரு விசும்பினானும் – புறம் 8/9
இரு நிலத்து அன்ன நோன்மை – புறம் 14/18
இரு முந்நீர் குட்டமும் – புறம் 20/1
இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை – புறம் 31/3
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக – புறம் 35/1
திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் – புறம் 41/4
மாற்று இரு வேந்தர் மண் நோக்கினையே – புறம் 42/24
இரு பாற்படுக்கும் நின் வாள் வாய் ஒழித்ததை – புறம் 50/9
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து – புறம் 52/7
இரு பெரும் தெய்வமும் உடன் நின்று ஆஅங்கு – புறம் 58/16
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் – புறம் 65/7
நளி இரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி – புறம் 66/1
இரு மருந்து விளைக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 70/9
இரு தலை ஒசிய எற்றி – புறம் 80/8
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/6
நல்ல பல்லோர் இரு நன் மொழியே – புறம் 85/5
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் – புறம் 90/12
ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம் – புறம் 101/1
இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் – புறம் 139/13
இரு நிலம் நெளிய ஈண்டி – புறம் 174/27
இரு பால் பெயரிய உரு கெழு மூதூர் – புறம் 202/6
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/3
இரு நிலம் திகிரியா பெரு மலை – புறம் 228/14
இரு பேர் யாற்ற ஒரு பெரும் கூடல் – புறம் 273/5
எஃகு உளம் கழிய இரு நில மருங்கின் – புறம் 282/1
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் – புறம் 285/3
இரு மருப்பு உறழும் நெடு மாண் நெற்றின் – புறம் 297/2
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய – புறம் 365/2
உரும் எறி மலையின் இரு நிலம் சேர – புறம் 373/21
இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை – புறம் 381/17
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் – புறம் 391/15
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் – புறம் 397/1
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை – புறம் 399/5
TOP


இரு-பால் (1)

இரு-பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு-பால் – அகம் 52/11
TOP


இரு-வயின் (1)

அமுது கடைய இரு-வயின் நாண் ஆகி – பரி 23/74
TOP


இரு_நான்கும் (1)

திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் – புறம் 41/4
TOP


இரு_மூன்று (1)

இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது – திரு 177
TOP


இருக்க (2)

தானே இருக்க தன் மனை யானே – குறு 262/3
பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே – பரி 18/56
TOP


இருக்கவும் (1)

தோன்றாது இருக்கவும் வல்லன் மற்று அதன் – புறம் 315/5
TOP


இருக்கற்பாலன்-கொல் (1)

நாடுவேன் கள்வன் கரந்து இருக்கற்பாலன்-கொல்/ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/29,30
TOP


இருக்கிற்போர்க்கே (1)

சென்றோர்-மன் என இருக்கிற்போர்க்கே – அகம் 387/20
TOP


இருக்கும் (17)

இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும்/நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/6,7
கூழ் உடை நன் மனை குழுவின இருக்கும்/மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி – நற் 367/5,6
திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும்/தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே – குறு 125/6,7
வல்லா கூறி இருக்கும் அள் இலை – குறு 219/5
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும்/நெடு மூது இடைய நீர் இல் ஆறே – குறு 283/7,8
குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பெரும் கல் நாடன் – குறு 288/2
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் – குறு 349/2
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும்/தண் துறை ஊரன்-தன் ஊர் – ஐங் 7/4,5
அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும்/பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் – ஐங் 8/4,5
பறை தபு முது குருகு இருக்கும்/துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – ஐங் 180/3,4
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும்/கான் அகல் நாடன் மகன் – கலி 39/10,11
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் – கலி 43/9
போக்கும்-கால் போக்கு நினைந்து இருக்கும் மற்று நாம் – கலி 63/3
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும்/துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை – அகம் 106/4,5
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும்/ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் – அகம் 277/11,12
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர – அகம் 346/11
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும்/பெரும் கல் நாடன் பிரிந்த புலம்பும் – அகம் 378/10,11
TOP


இருக்கும்-கொல்லோ (1)

துணையொடு துச்சில் இருக்கும்-கொல்லோ/கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/11,12
TOP


இருக்குவேன்-மன்-கொலோ (1)

எள்ளி இருக்குவேன்-மன்-கொலோ நள்ளிருள் – கலி 142/32
TOP


இருக்குவை (1)

எண்ணாது இருக்குவை அல்லை – புறம் 222/5
TOP


இருக்கை (48)

கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் – பொரு 15
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை/நன் பல் ஊர நாட்டொடு நன் பல் – பொரு 169,170
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை/குண புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 78,79
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை/முரண் தலை கழிந்த பின்றை மறிய – பெரும் 146,147
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை/பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 242,243
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை/மல்லல் பேரூர் மடியின் மடியா – பெரும் 253,254
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு – பெரும் 383
கூடம் குத்தி கயிறு வாங்கு இருக்கை/பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து – முல் 40,41
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை/தெண் கடல் குண்டு அகழி – மது 85,86
நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு – மது 443
பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ – மது 525
தூங்கு நாவாய் துவன்று இருக்கை/மிசை கூம்பின் நசை கொடியும் – பட் 174,175
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை/பல் ஆயமொடு பதி பழகி – பட் 212,213
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 190
குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே – மலை 583
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் – நற் 131/7
கூரல் இருக்கை அருளி நெடிது நினைந்து – நற் 181/7
தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை/இன்று நக்கனை-மன் போலா என்றும் – நற் 346/6,7
தேர் வீசு இருக்கை போல – நற் 381/9
அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை/இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் – பதி 24/13,14
கான் மிகு குளவிய வன்பு சேர் இருக்கை/மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும் – பதி 30/23,24
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை/தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம் – பதி 42/11,12
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 65/13
வருநர் வரையா வளம் வீங்கு இருக்கை/வன்_புலம் தழீஇ மென்பால்-தோறும் – பதி 75/7,8
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை/கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு – பதி 76/8,9
காடு கை_காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை/இன்ன வைகல் பல் நாள் ஆக – பதி 82/9,10
குவவு குரை இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 84/20
சூடா நறவின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை – பதி 85/8
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை/மாரி என்னாய் பனி என மடியாய் – பதி 94/3,4
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி – பரி 4/57
நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் – கலி 132/5
முடை நசை இருக்கை பெடை முகம் நோக்கி – அகம் 51/4
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ்_இருக்கை – அகம் 76/4
இன் நகை இருக்கை பின் யான் வினவலின் – அகம் 86/26
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை/தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் – அகம் 91/14,15
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் – அகம் 97/12
வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை/தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை – அகம் 227/15,16
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை/அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின் – அகம் 236/12,13
பெரு_நீர் கானல் தழீஇய இருக்கை/வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் – அகம் 269/21,22
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை/ஆற்றாமையின் பிடித்த வேல் வலி – அகம் 392/23,24
பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின் – புறம் 3/19
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை – புறம் 29/5
செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை/வல்லோன் தைஇய வரி வனப்பு உற்ற – புறம் 33/15,16
தேர் வீசு இருக்கை ஆர நோக்கி – புறம் 69/18
நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய – புறம் 99/3
தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே – புறம் 114/6
இருக்கை சான்ற உயர் மலை – புறம் 125/19
பெரும் குறும்பு உடுத்த வன்-புல இருக்கை/புலாஅல் அம்பின் போர் அரும் கடி மிளை – புறம் 181/4,5
TOP


இருக்கைத்து (1)

அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று – புறம் 329/5
TOP


இருக்கையதுவே (2)

அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் – புறம் 325/13
அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் – புறம் 326/7
TOP


இருக்கையர் (1)

மையல் கொண்ட ஏமம் இல் இருக்கையர்/புதல்வர் பூ கண் முத்தி மனையோட்கு – புறம் 41/13,14
TOP


இருக்கையள் (1)

மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள்/பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி – அகம் 289/14,15
TOP


இருக்கையால் (1)

கலந்து அளைஇய நீள் இருக்கையால்/பொறையொடு மலிந்த கற்பின் மான் நோக்கின் – புறம் 361/13,14
TOP


இருக்கையின் (1)

கை ஊண் இருக்கையின் தோன்றும் நாடன் – நற் 22/7
TOP


இருக்கையும் (2)

அழுந்துபட்டு இருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும்/நிலனும் வளனும் கண்டு அமைகல்லா – மது 342,343
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் – மலை 76
TOP


இருக்கையுள் (1)

தெரு இடைப்படுத்த மூன்று ஒன்பதிற்று இருக்கையுள்/உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – பரி 11/3,4
TOP


இருக்கையே (2)

வல்லாள நின் மகிழ் இருக்கையே/உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 125/6,7
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/19
TOP


இருக்கையேன் (1)

குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன்/அரிசி இன்மையின் ஆரிடை நீந்தி – புறம் 371/8,9
TOP


இருக்கையொடு (1)

தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு/தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் – அகம் 373/8,9
TOP


இருக்கோ (1)

தெருமரல் கைவிட்டு இருக்கோ அலர்ந்த – கலி 114/18
TOP


இருங்குன்றத்தான் (1)

அன்பு அது மேஎய் இருங்குன்றத்தான்/கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை – பரி 15/53,54
TOP


இருங்குன்றத்து (2)

யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து/மன் புனல் இள வெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என – பரி 15/26,27
இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என – பரி 15/65
TOP


இருங்குன்றம் (1)

தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம்/நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை – பரி 15/14,15
TOP


இருங்குன்று (2)

இருங்குன்று என்னும் பெயர் பரந்ததுவே – பரி 15/35
கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று/தையலவரொடும் தந்தாரவரொடும் – பரி 15/45,46
TOP


இருங்கோ (2)

இருங்கோ_வேள் மருங்கு சாய – பட் 282
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று – அகம் 36/19
TOP


இருங்கோ_வேள் (1)

இருங்கோ_வேள் மருங்கு சாய – பட் 282
TOP


இருசார் (1)

எல்லாம் கமழும் இருசார் கரை கலிழ – பரி 12/81
TOP


இருண்ட (2)

புறம் தாழ்பு இருண்ட கூந்தல் போதின் – நற் 284/1
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை – கலி 147/19
TOP


இருண்டு (3)

இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர் நிலை உலகத்து – ஐங் 442/3
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 188/2
விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்க – அகம் 283/11
TOP


இருத்த (1)

செல் விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த/நுனை குழைத்து அலமரும் நொச்சி – அகம் 203/16,17
TOP


இருத்தர (1)

மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர/இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று – மது 406,407
TOP


இருத்தல் (6)

இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல்/அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என – நற் 68/2,3
தனியே இருத்தல் ஆற்றேன் என்று நின் – நற் 162/4
ஆற்றவும் இருத்தல் வேந்தனது தொழிலே – ஐங் 451/4
மல்லல் புனல் வையை மா மலை விட்டு இருத்தல்/இல்லத்து நீ தனி சேறல் இளிவரல் – பரி 11/43,44
தனியே இறப்ப யான் ஒழிந்து இருத்தல்/நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/4,5
இன்னாது அம்ம ஈங்கு இனிது இருத்தல்/துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/9,10
TOP


இருத்தலை (1)

எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் – அகம் 252/8
TOP


இருத்தலோ (1)

உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் – புறம் 210/7
TOP


இருத்தும் (1)

கவை மனத்து இருத்தும் வல்லு வனப்பு அழிய – அகம் 377/8
TOP


இருத்துமோ (1)

செய் புறம் நோக்கி இருத்துமோ நீ பெரிது – கலி 111/18
TOP


இருந்த (82)

அரசவை இருந்த தோற்றம் போல – பொரு 55
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி – சிறு 123
இவண் நயந்து இருந்த இரும் பேர் ஒக்கல் – சிறு 144
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக – மது 158
அவை இருந்த பெரும் பொதியில் – மது 161
அழுந்துபட்டு இருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும் – மது 342
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 121
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி – மலை 49
சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி – மலை 162
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 450
துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி – நற் 101/5
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த/குறிஞ்சி நல் ஊர் பெண்டிர் – நற் 116/10,11
உறை துறந்து இருந்த புறவில் தனாது – நற் 164/1
கரை சேர்பு இருந்த கல்லென் பாக்கத்து – நற் 215/7
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த/குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் – நற் 218/7,8
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு – நற் 312/3
அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர் – நற் 343/2
நெறி படு கூழை கார் முதிர்பு இருந்த/வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய – நற் 368/5,6
மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி – நற் 371/3
அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை – நற் 394/2
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை – குறு 26/2
புணரிய இருந்த ஞான்றும் – குறு 109/3
பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே – குறு 131/2
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம் – குறு 191/2
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த/இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – குறு 207/2,3
இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே – குறு 284/8
அலங்கு சினை இருந்த அம் சிறை நாரை – குறு 296/2
நெடும் கரை இருந்த குறும் கால் அன்னத்து – குறு 304/5
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே – குறு 335/7
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/7
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை – குறு 350/4
பூ சினை இருந்த போழ் கண் மஞ்ஞை – குறு 391/7
எரி மருள் வேங்கை இருந்த தோகை – ஐங் 294/1
இருவி இருந்த குருவி வருந்து-உற – ஐங் 295/4
என் கெடுத்து இருந்த அறனில் யாய்க்கே – ஐங் 385/6
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை – பதி 90/46
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி – கலி 34/10
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி – கலி 68/7
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/3
சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த/சான்றீர் உமக்கு ஒன்று அறிவுறுப்பேன் மான்ற – கலி 139/3,4
திங்களுள் தோன்றி இருந்த குறு முயால் – கலி 144/18
இலங்கு பூம் கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த/வெண்_குருகு நரல வீசும் – அகம் 13/22,23
மேல் கவட்டு இருந்த பார்ப்பு_இனங்கட்கு – அகம் 31/6
ஒன்று ஓங்கு உயர் சினை இருந்த வன் பறை – அகம் 33/4
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும் – அகம் 44/3
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் – அகம் 84/9
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த/கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த – அகம் 100/5,6
முரம்பு அடைந்து இருந்த மூரி மன்றத்து – அகம் 103/6
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே – அகம் 109/3
கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய் குரம்பை – அகம் 129/6
அலந்தலை ஞெமையத்து அதர் அடைந்து இருந்த/மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள் – அகம் 171/7,8
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த/மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே – அகம் 181/25,26
கல் சேர்பு இருந்த சில் குடி பாக்கத்து – அகம் 187/12
மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ் – அகம் 189/12
பொதும்பில் புன்னை சினை சேர்பு இருந்த/வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள் – அகம் 190/7,8
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – அகம் 216/3
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் – அகம் 230/3
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் – அகம் 297/11
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் – அகம் 331/12
அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த/கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் – அகம் 363/9,10
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/5
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என – அகம் 384/1
ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் – புறம் 36/11
எம் கோன் இருந்த கம்பலை மூதூர் – புறம் 54/1
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி – புறம் 103/4
அரு வழி இருந்த பெரு விறல் வளவன் – புறம் 174/14
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த/குறும் பல் குறும்பின் ததும்ப வைகி – புறம் 177/6,7
நச்சி இருந்த நசை பழுது ஆக – புறம் 237/6
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த/செவி செம் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா – புறம் 238/1,2
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த/வல் வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய் – புறம் 259/2,3
சான்றோர் இருந்த அவையத்து உற்றோன் – புறம் 266/8
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி – புறம் 319/3
பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை – புறம் 324/12
உண்டு இனிது இருந்த பின் – புறம் 328/12
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
ஆம் இருந்த அடை நல்கி – புறம் 362/13
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த/கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் – புறம் 367/13,14
பாடுநர்க்கு இருந்த பீடு உடையாள – புறம் 369/18
உழுஞ்சில் அம் கவட்டு இடை இருந்த பருந்தின் – புறம் 370/7
வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று – புறம் 386/13
TOP


இருந்த-கால் (1)

புன்னைய நறும் பொழில் புணர்ந்தனை இருந்த-கால்/நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/8,9
TOP


இருந்தது (1)

தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/21
TOP


இருந்தவன் (1)

கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு – பரி 4/48
TOP


இருந்தன (1)

போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே – ஐங் 82/4
TOP


இருந்தனம் (4)

தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 106
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து – அகம் 110/9
நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு – அகம் 317/19
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக – அகம் 388/9
TOP


இருந்தனர்-கொல்லோ (1)

பிரிந்தோர் புணர்ப்போர் இருந்தனர்-கொல்லோ/தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/2,3
TOP


இருந்தனன் (1)

உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக – கலி 38/2
TOP


இருந்தனனே (2)

காதலி தழீஇ இனிது இருந்தனனே/தாது ஆர் பிரசம் ஊதும் – ஐங் 406/2,3
இனிது இருந்தனனே நெடுந்தகை – ஐங் 408/3
TOP


இருந்தனிர் (1)

ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர்/யாரீரோ என வினவல் ஆனா – புறம் 141/4,5
TOP


இருந்தனெம் (1)

பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக – நற் 318/3
TOP


இருந்தனை (1)

இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடர் என – நற் 146/6
TOP


இருந்தாயோ (1)

இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற – கலி 63/9
TOP


இருந்தார்க்கு (2)

உயங்கி இருந்தார்க்கு உயர்ந்த பொருளும் – கலி 92/5
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் – கலி 101/41
TOP


இருந்தாரை (2)

அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ – கலி 120/12
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் – கலி 120/14
TOP


இருந்தாள் (1)

ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று – கலி 92/39
TOP


இருந்திரோ (1)

வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே – குறு 65/5
TOP


இருந்தீமோ (1)

ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண – புறம் 319/9
TOP


இருந்து (49)

ஈரும் பேனும் இருந்து இறைகூடி – பொரு 79
அயின்ற காலை பயின்று இனிது இருந்து/கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே – பொரு 116,117
தாய் வயிற்று இருந்து தாயம் எய்தி – பொரு 132
நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து/புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் – சிறு 180,181
கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை – பெரும் 8
அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை – முல் 79
ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை – மது 404
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் – மது 502
வரையா வாயில் செறாஅது இருந்து/பாணர் வருக பாட்டியர் வருக – மது 748,749
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி – பட் 222
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து/பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் – பட் 263,264
உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து/வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் – பட் 267,268
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து/வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் – மலை 126,127
இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து/கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி – நற் 54/3,4
யாரும் இல் ஒரு சிறை இருந்து/பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/8,9
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல – நற் 243/8
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் – நற் 355/6
இனையல் என்னும் என்ப மனை இருந்து/இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர் – நற் 372/10,11
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி – நற் 382/5
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து/தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி – நற் 388/7,8
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து/சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர் – குறு 60/3,4
தயங்க இருந்து புலம்ப கூஉம் – குறு 154/6
ஊழ்-உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து/ஓர்ப்பன ஓர்ப்பன உண்ணும் – குறு 278/5,6
ஆற்று இருந்து அல்கி வழங்குநர் செகுத்த – குறு 283/6
ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் – குறு 285/7
காலை இருந்து மாலை சேக்கும் – ஐங் 157/3
எல்லு நனி இருந்து எல்லி பெற்ற – பதி 19/11
கரும் கண் காக்கையொடு பருந்து இருந்து ஆர – பதி 30/39
அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து/தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 79/14,15
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து/தெரு இடைப்படுத்த மூன்று ஒன்பதிற்று இருக்கையுள் – பரி 11/2,3
மன்றல் வேங்கை கீழ் இருந்து/மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே – கலி 41/43,44
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 44/7
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 83/29
இறைகொண்டு இருந்து அன்ன நல்லாரை கண்டேன் – கலி 92/19
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி – கலி 103/38
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து/உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை – அகம் 19/2,3
நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து/துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/12,13
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே – அகம் 147/14
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/8
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து/கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/14,15
இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி – அகம் 231/3
கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்து ஆங்கு – அகம் 233/10
இருந்து அணை மீது பொருந்து-உழி கிடக்கை – அகம் 351/14
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து/மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா – புறம் 3/11,12
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் – புறம் 3/22
பொறுக்குநர் இன்மையின் இருந்து விளிந்தனவே – புறம் 63/8
கரும் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும் – புறம் 177/11
ஒன்றிரு முறை இருந்து உண்ட பின்றை – புறம் 269/5
தாது எரு மறுகின் மாசுண இருந்து/பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு – புறம் 311/3,4
TOP


இருந்தும் (2)

கண்ணின் காண நண்ணு-வழி இருந்தும்/கடவுள் நண்ணிய பாலோர் போல – குறு 203/3,4
யாமே புறஞ்சிறை இருந்தும் பொன் அன்னம்மே – புறம் 84/2
TOP


இருந்தெனம் (1)

விருந்து-உறுத்து ஆற்ற இருந்தெனம் ஆக – புறம் 381/4
TOP


இருந்தேமா (1)

அன்னையும் யானும் இருந்தேமா இல்லிரே – கலி 51/5
TOP


இருந்தேன் (1)

ஒரு சிறை இருந்தேன் என்னே இனியே – புறம் 399/18
TOP


இருந்தையூர் (1)

இருந்தையூர் அமர்ந்த செல்வ நின் – பரி 23/5
TOP


இருந்தோர் (1)

செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர்/யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை – ஐங் 381/2,3
TOP


இருந்தோர்-தம் (1)

பல பிற வாழ்த்த இருந்தோர்-தம் கோன் – புறம் 387/16
TOP


இருந்தோர்க்கு (3)

அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என – நற் 252/4
வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் என – அகம் 173/3
TOP


இருந்தோரே (1)

பலரால் அத்தை நின் குறி இருந்தோரே – புறம் 219/4
TOP


இருந்தோன் (3)

இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி – சிறு 220
உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி – பெரும் 447
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன்/புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் – புறம் 152/6,7
TOP


இருநூற்று (1)

ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9
TOP


இருப்ப (6)

மதலை பள்ளி மாறுவன இருப்ப/கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 48,49
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப/மழை அமைந்து-உற்ற மால் இருள் நடுநாள் – நற் 281/6,7
பொன் செய் வள்ளத்து பால் கிழக்கு இருப்ப/நின் ஒளி எறிய சேவடி ஒதுங்காய் – நற் 297/1,2
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் – கலி 126/8
நா தழும்பு இருப்ப பாடாது ஆயினும் – புறம் 200/10
தன்னோர் அன்ன இளையர் இருப்ப/பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை – புறம் 286/2,3
TOP


இருப்பவர்-மன்னே (1)

மனை-வயின் இருப்பவர்-மன்னே துனைதந்து – அகம் 389/10
TOP


இருப்பாய் (1)

பெற்றேம் யாம் என்று பிறர் செய்த இல் இருப்பாய்/கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் – கலி 111/10,11
TOP


இருப்பின் (5)

ஒன்றுமொழி ஒலி இருப்பின்/தென் பரதவர் போர் ஏறே – மது 143,144
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின்/பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர்-மாதோ – மலை 290,291
இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி – குறு 102/2
இருப்பின் இரு மருங்கினமே கிடப்பின் – குறு 370/3
படுத்தனம் பணிந்தனம் அடுத்தனம் இருப்பின்/தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை – அகம் 280/10,11
TOP


இருப்பினும் (1)

இருப்பினும் நெஞ்சம் கனலும் செலினே – கலி 146/46
TOP


இருப்பு (4)

வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் – பொரு 39
மதி இருப்பு அன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல் – அகம் 192/1
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின் – புறம் 369/1
இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் – புறம் 370/20
TOP


இருப்பேன் (3)

சொல்லாது இருப்பேன் ஆயின் ஒல்லென – கலி 75/15
ஊடி இருப்பேன் ஆயின் நீடாது – கலி 75/19
இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன் – கலி 75/23
TOP


இருப்பை (22)

அத்த இருப்பை பூவின் அன்ன – நற் 111/1
மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என் – நற் 260/7
வேம்பின் ஒண் பழம் முணைஇ இருப்பை/தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ – நற் 279/1,2
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/4
கான இருப்பை வேனில் வெண் பூ – குறு 329/1
கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன – ஐங் 58/2
அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை/செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/3,4
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ – அகம் 15/13
ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின் – அகம் 81/2
பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற – அகம் 95/6
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/16
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ – அகம் 135/8
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 149/3
கரும் கோட்டு இருப்பை ஊரும் – அகம் 171/14
பூத்த இருப்பை குழை பொதி குவி இணர் – அகம் 225/11
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் – அகம் 247/5
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை/மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 267/6,7
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ – அகம் 275/11
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது – அகம் 321/5
நீடு நிலை அரைய செம் குழை இருப்பை/கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 331/1,2
புழல் வீ இருப்பை புன் காட்டு அத்தம் – அகம் 351/8
கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து – புறம் 384/7
TOP


இருபிறப்பாளர் (2)

இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து நுவல – திரு 182
ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர்/முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த – புறம் 367/12,13
TOP


இரும் (567)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 72
இரும் பிடி குளிர்ப்ப வீசி பெரும் களிற்று – திரு 304
இரும் பனை வெளிற்றின் புன் சாய் அன்ன – திரு 312
இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 40
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 61
இரும் பனம் போந்தை தோடும் கரும் சினை – பொரு 143
ஓங்கு இரும் சென்னி மேம்பட மிலைந்த – பொரு 145
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – பொரு 160
திரை பிறழிய இரும் பௌவத்து – பொரு 178
சுற வழங்கும் இரும் பௌவத்து – பொரு 203
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் – சிறு 19
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும் – சிறு 139
இவண் நயந்து இருந்த இரும் பேர் ஒக்கல் – சிறு 144
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 193
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பெரும் 25
முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும் – பெரும் 53
இரும் கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன – பெரும் 167
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி – பெரும் 219
மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி – பெரும் 271
ஈர் சேறு ஆடிய இரும் பல் குட்டி – பெரும் 341
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும் – பெரும் 358
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப – பெரும் 414
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் உடீஇ – பெரும் 470
நீடு இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – பெரும் 482
புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் – பெரும் 485
பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து – மது 76
இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும் – மது 95
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு – மது 117
இலங்கு வளை இரும் சேரி – மது 136
கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு – மது 228
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர – மது 272
கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர் – மது 296
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் – மது 297
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு – மது 318
கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும் – மது 393
இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று – மது 407
மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் – மது 417
இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து – மது 541
இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு – மது 634
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம் – மது 751
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் – நெடு 16
பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்-மார் – நெடு 54
இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 56
இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப – நெடு 180
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 47
பின் இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி – குறி 60
ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை – குறி 93
மா இரும் குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும் – குறி 95
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் – குறி 112
இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது – குறி 157
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 163
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் – குறி 256
மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி – பட் 56
இரும் கிளை இனன் ஒக்கல் – பட் 61
இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர் – பட் 72
புன் தலை இரும் பரதவர் – பட் 90
பாய் இரும் பனி கடல் வேட்டம் செல்லாது – பட் 92
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு – மலை 5
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து – மலை 99
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – மலை 157
புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் – மலை 194
நெறி கெட கிடந்த இரும் பிணர் எருத்தின் – மலை 246
இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் – மலை 265
இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது – மலை 367
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை – மலை 455
பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய – மலை 488
இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/12
இரும் பல் ஒலிவரும் கூந்தல் – நற் 6/10
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே – நற் 26/9
மா இரும் பரப்பு_அகம் துணிய நோக்கி – நற் 31/1
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் – நற் 31/3
புன் கால் நாவல் பொதி புற இரும் கனி – நற் 35/2
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 36/1
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி – நற் 36/2
இரும் பன தீம் பிழி உண்போர் மகிழும் – நற் 38/3
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி – நற் 39/4
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி – நற் 47/1
இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு – நற் 51/9
இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து – நற் 54/3
மா இரும் கூந்தல் மடந்தை – நற் 60/10
கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி – நற் 63/9
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி – நற் 78/1
சேறு ஆடு இரும் புறம் நீறொடு சிவண – நற் 82/8
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின் – நற் 89/5
பெரும் கயிறு நாலும் இரும் பனம் பிணையல் – நற் 90/6
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து – நற் 95/5
பின் இரும் கூந்தலின் மறையினள் பெரிது அழிந்து – நற் 113/8
இரும் கழி ஓதம் இல் இறந்து மலிர – நற் 117/2
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் – நற் 118/3
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – நற் 122/1
உரையாய் வாழி தோழி இரும் கழி – நற் 123/1
இரும் கழி துழைஇய ஈர்ம் புற நாரை – நற் 127/1
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 137/1
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய் – நற் 141/1
பெரும் களிறு உழுவை தாக்கலின் இரும் பிடி – நற் 144/1
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல் – நற் 145/1
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/9
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி – நற் 151/2
இரும் கழி மருங்கு நிலைபெற்றனையோ – நற் 155/7
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி – நற் 157/1
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/5
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின் – நற் 159/1
நன்னர் மேனியும் நாறு இரும் கதுப்பும் – நற் 166/2
இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு – நற் 186/2
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை – நற் 193/4
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி – நற் 195/1
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/5
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது – நற் 217/3
சுறவு_இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் – நற் 223/7
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
பெரும் கடல் பரப்பின் இரும் புறம் தோய – நற் 231/3
மல்லல் இரும் கழி மலி நீர் சேர்ப்பற்கு – நற் 239/8
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில் – நற் 243/4
வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் – நற் 246/4
நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து – நற் 250/8
செலீஇய செல்லும் ஒலி இரும் பரப்ப – நற் 254/5
பெரும் கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி – நற் 259/3
எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி – நற் 267/2
இரும் புனிற்று எருமை பெரும் செவி குழவி – நற் 271/1
மா இரும் தாழி கவிப்ப – நற் 271/11
இரும் சேற்று அயிரை தேரிய தெண் கழி – நற் 272/5
இரும் புலி வழங்கும் சோலை – நற் 274/8
புறன் அழிந்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 295/2
இரும் போது கமழும் கூந்தல் – நற் 298/11
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது – நற் 299/3
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் – நற் 300/9
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் – நற் 302/4
நளி இரும் சிலம்பின் நன் மலை நாடன் – நற் 304/4
இரும் கதிர் நெல்லின் யாணரஃதே – நற் 311/2
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும் – நற் 311/4
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர் – நற் 311/10
நீடு இரும் சிலம்பின் பிடியொடு புணர்ந்த – நற் 317/1
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/5
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து – நற் 330/1
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி – நற் 332/6
மை இரும் பனை மிசை பைதல உயவும் – நற் 335/7
புனை இரும் கதுப்பின் மனையோள் கெண்டி – நற் 336/5
வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு – நற் 338/7
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/3
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
நீல் நிற இரும் கழி உட்பட வீழ்ந்து என – நற் 345/2
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே – நற் 348/8
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – நற் 353/9
ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை – நற் 354/2
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி – நற் 362/8
இரும் பன் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின் – நற் 366/7
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் – நற் 367/7
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என – நற் 372/4
இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர் – நற் 372/11
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த – நற் 379/12
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/3
நெறி இரும் கதுப்பும் நீண்ட தோளும் – நற் 387/1
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து – நற் 388/7
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர – நற் 400/4
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும் – குறு 9/5
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல் – குறு 13/2
பல் இரும் கூந்தல் யாரளோ நமக்கே – குறு 19/5
இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை – குறு 47/2
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – குறு 52/3
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் – குறு 60/2
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி – குறு 80/2
கூடை இரும் பிடி கை கரந்து அன்ன – குறு 111/4
கேழ் இரும் துறுகல் கெழு மலை நாடன் – குறு 111/5
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை – குறு 141/5
பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும் – குறு 153/2
இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம் – குறு 165/3
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/5
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து – குறு 168/2
துறை நீர் இரும் கழி புல்லென்றன்றே – குறு 177/2
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/2
நெறி இரும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவி – குறு 190/1
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம் – குறு 191/2
மின்னின் தூவி இரும் குயில் பொன்னின் – குறு 192/3
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே – குறு 209/7
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் – குறு 215/6
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – குறு 232/6
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு பய பெரு வளம் – குறு 267/1
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு – குறு 268/4
பனி இரும் பரப்பின் சேர்ப்பற்கு – குறு 269/7
நாறு இரும் கூந்தல் கொடிச்சி தோளே – குறு 272/8
மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல் – குறு 279/5
இரும் பல் குன்றம் போகி – குறு 279/7
ஓங்கு இரும் பெண்ணை நுங்கொடு பெயரும் – குறு 293/3
குவளை நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – குறு 300/1
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து – குறு 308/2
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – குறு 313/2
இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு – குறு 320/2
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/6
இன மீன் இரும் கழி நீந்தி நீ நின் – குறு 324/3
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/2
இரும் கழி நெய்தல் போல – குறு 336/5
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை – குறு 343/3
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை – குறு 350/4
நீடு இரும் பெண்ணை தொடுத்த – குறு 374/6
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – குறு 375/3
முழந்தாள் இரும் பிடி கயம் தலை குழவி – குறு 394/1
இரும் சாய் அன்ன செருந்தியொடு வேழம் – ஐங் 18/1
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் – ஐங் 30/3
நெறி மருப்பு எருமை நீல இரும் போத்து – ஐங் 91/1
செருந்தி தாய இரும் கழி சேர்ப்பன் – ஐங் 112/2
நீல இரும் கழி நீலம் கூம்பும் – ஐங் 116/2
மல்லல் இரும் கழி மல்கும் – ஐங் 120/3
காண்-மதி பாண இரும் கழி பாய் பரி – ஐங் 134/1
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – ஐங் 162/2
இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும் – ஐங் 163/2
இரும் கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும் – ஐங் 164/2
இரும் கழி இன கெடிறு ஆரும் துறைவன் – ஐங் 167/2
இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன் – ஐங் 170/2
பின் இரும் கூந்தல் அணங்கு உற்றோரே – ஐங் 173/4
நெய்தல் இரும் கழி நெய்தல் நீக்கி – ஐங் 184/1
இரும் கழி சே_இறா இன புள் ஆரும் – ஐங் 188/1
கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் – ஐங் 191/2
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில் – ஐங் 214/2
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – ஐங் 216/1
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் – ஐங் 219/2
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை – ஐங் 231/2
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின் – ஐங் 239/2
குறு கை இரும் புலி பொரூஉம் நாட – ஐங் 266/2
இரும் பல் கூந்தல் கொடிச்சி – ஐங் 281/3
பின் இரும் கூந்தல் நன் நுதல் குற_மகள் – ஐங் 285/1
பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே – ஐங் 294/5
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயலோள்-வயின் – ஐங் 308/1
பனி இரும் குன்றம் சென்றோர்க்கு பொருளே – ஐங் 337/4
சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை – ஐங் 342/2
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
பெரும் கை யானை இரும் சினம் உறைக்கும் – ஐங் 352/3
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – ஐங் 353/4
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப – ஐங் 370/2
பிறங்கு இரும் சோலை நம் மலை கெழு நாட்டே – ஐங் 395/6
நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே – ஐங் 409/4
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே – ஐங் 411/4
பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின் – ஐங் 429/1
அணி நிற இரும் பொறை மீமிசை – ஐங் 431/2
இரும் கலி வெற்பன் தூதும் தோன்றா – ஐங் 460/2
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் – ஐங் 464/2
பின் இரும் கூந்தல் நன் நலம் புனைய – ஐங் 495/3
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/2
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 11/3
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து – பதி 11/9
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் – பதி 12/14
நீர்ப்படு பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன – பதி 12/19
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் – பதி 12/22
இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும் – பதி 13/4
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/13
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 21/33
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் – பதி 23/18
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி – பதி 30/37
இரும் களிற்று யானை இலங்கு வால் மருப்பொடு – பதி 35/3
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து – பதி 37/8
மா இரும் சென்னி அணிபெற மிலைச்சி – பதி 41/10
மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து – பதி 41/21
இரும் பனம் புடையல் ஈகை வான் கழல் – பதி 42/1
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து – பதி 42/21
இரும் பணை திரங்க பெரும் பெயல் ஒளிப்ப – பதி 43/12
அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து – பதி 43/15
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 45/20
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் – பதி 51/2
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து – பதி 51/9
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் – பதி 51/35
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் – பதி 52/5
இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப – பதி 57/2
வில்லோர் மெய்ம்மறை வீற்று இரும் கொற்றத்து – பதி 59/9
மழை என மருளும் மா இரும் பல் தோல் – பதி 62/2
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து – பதி 64/6
நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு – பதி 67/15
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 74/3
இரும் புலி கொன்று பெரும் களிறு அடூஉம் – பதி 75/1
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/10
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு – பதி 88/5
இரும் கண் யானையொடு அரும் கலம் தெறுத்து – பதி 91/1
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 91/8
குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை – பரி 2/43
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் – பரி 4/7
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு – பரி 5/1
இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் – பரி 5/62
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து – பரி 7/1
நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய் – பரி 7/11
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என – பரி 8/33
இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற – பரி 8/51
நிரை வளை ஆற்று இரும் சூள் – பரி 8/89
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை – பரி 11/77
யாணர் மலி புனல் நீத்தத்து இரும் பிடி – பரி 12/47
இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை – பரி 16/23
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 16/27
பல் மணம் மன்னு பின் இரும் கூந்தலர் – பரி 19/89
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி – பரி 20/24
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
மணம் நாறு நறு நுதல் மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 14/4
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
இரும் தும்பி இறைகொள எதிரிய வேனிலான் – கலி 30/4
இரும் குயில் ஆலும் அரோ – கலி 33/25
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற – கலி 36/8
காந்தள் கடி கமழும் கண்வாங்கு இரும் சிலம்பின் – கலி 39/16
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த – கலி 42/1
பிறங்கு இரும் சோலை நன் மலை நாடன் – கலி 42/4
தாழ் இரும் கூந்தல் என் தோழியை கை கவியா – கலி 42/29
இரும் புலி மயக்கு-உற்ற இகல் மலை நன் நாட – கலி 48/7
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/18
மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி – கலி 50/2
நரந்தம் நாறு இரும் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றி – கலி 54/5
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 60/2
மன்பதை எல்லாம் மடிந்த இரும் கங்குல் – கலி 65/3
இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் – கலி 65/24
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/12
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த – கலி 92/43
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 92/63
நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் – கலி 93/35
நாறு இரும் கூந்தலார் இல் செல்வாய் இ வழி – கலி 95/2
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் – கலி 97/28
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும்/கூந்தல் அணை கொடுப்பேம் யாம் – கலி 101/41,42
நாறு இரும் கூந்தல் பொதுமகளிர் எல்லாரும் – கலி 101/48
ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் – கலி 103/56
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும் – கலி 105/7
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் – கலி 105/14
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் – கலி 105/57
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் – கலி 110/1
விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் – கலி 112/16
வாரி நெறிப்பட்டு இரும் புறம் தாஅழ்ந்த – கலி 114/1
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி – கலி 121/5
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/12
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/2
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி – கலி 123/18
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது – கலி 128/4
மன்று இரும் பெண்ணை மடல் சேர் அன்றில் – கலி 129/12
இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் – கலி 130/12
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் – கலி 131/21
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற – கலி 145/39
இல்லவர் ஒழுக்கம் போல் இரும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 148/6
இரும் கழி முதலை மேஎந்தோல் அன்ன – அகம் 3/1
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப – அகம் 5/10
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
இரும் களிற்று இன நிரை தூர்க்கும் – அகம் 21/26
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி – அகம் 24/9
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் – அகம் 25/6
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை – அகம் 27/1
நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு – அகம் 35/17
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
குவை இரும் புன்னை குடம்பை சேர – அகம் 40/4
மை இரும் கானம் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 43/10
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை – அகம் 43/11
உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 46/8
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் – அகம் 50/2
இரும் பிணர் துறுகல் தீண்டி வளி பொர – அகம் 57/7
இரும் புலா கமழும் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 70/2
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை – அகம் 70/14
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை – அகம் 72/13
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் – அகம் 75/4
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ – அகம் 78/5
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை – அகம் 79/11
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின் – அகம் 80/2
பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க – அகம் 86/16
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி – அகம் 87/15
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – அகம் 88/9
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து – அகம் 88/11
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/12
கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது – அகம் 89/17
பெரும் பேர் அன்பினர் தோழி இரும் கேழ் – அகம் 91/9
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் – அகம் 92/4
நீள் இரும் கூந்தல் மாஅயோளொடு – அகம் 93/11
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/14
ஈனல் எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 95/9
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் – அகம் 97/5
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 97/9
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து – அகம் 97/20
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த – அகம் 100/6
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு – அகம் 102/3
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே – அகம் 102/19
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் – அகம் 107/5
பனி இரும் சோலை எமியம் என்னாய் – அகம் 112/7
கனை இரும் சுருணை கனி காழ் நெடு வேல் – அகம் 113/15
இரும் பிடி கன்றொடு விரைஇய கய வாய் – அகம் 118/7
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ – அகம் 120/11
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் – அகம் 122/1
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 131/3
இரும் கவுள் கடாஅம் கனவும் – அகம் 132/13
இரும் பல் கூந்தல் இருள் மறை ஒளித்தே – அகம் 136/29
இரும் கழி செறுவின் உழாஅது செய்த – அகம் 140/2
பாசவல் இடிக்கும் இரும் காழ் உலக்கை – அகம் 141/18
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 142/18
பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 149/4
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 161/10
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/2
புனை இரும் கதுப்பின் நீ கடுத்தோள்-வயின் – அகம் 166/8
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் – அகம் 168/9
இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் – அகம் 170/4
ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல் – அகம் 176/10
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து – அகம் 177/4
புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் – அகம் 180/10
இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி – அகம் 183/9
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய – அகம் 185/2
இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும் – அகம் 186/5
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ – அகம் 188/1
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி – அகம் 190/11
ஒலி இரும் கூந்தல் தேறும் என – அகம் 191/16
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட – அகம் 194/10
தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இரும் கூந்தல் – அகம் 197/10
இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில் – அகம் 199/19
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட – அகம் 202/8
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் – அகம் 206/4
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/5
இரும் களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி – அகம் 214/3
விலங்கு இரும் சிமைய குன்றத்து உம்பர் – அகம் 215/1
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் – அகம் 218/11
நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து – அகம் 220/14
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
இரும் பிடி இரியும் சோலை – அகம் 221/13
தாழ் இரும் கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் – அகம் 222/8
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 225/15
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து – அகம் 227/20
இரும் பிடி இரியும் சோலை – அகம் 228/12
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் – அகம் 229/19
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் – அகம் 233/9
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை – அகம் 236/15
இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் – அகம் 237/11
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 238/5
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் – அகம் 238/9
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை – அகம் 240/1
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை – அகம் 247/4
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் – அகம் 247/6
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 253/23
அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி – அகம் 261/12
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின் – அகம் 266/1
நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் – அகம் 266/4
நெறி இரும் கதுப்பின் கோதையும் புனைக – அகம் 269/2
இரும் கழி மலர்ந்த வள் இதழ் நீலம் – அகம் 270/1
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை வேழத்து – அகம் 272/1
குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 275/12
நீள் இரும் பொய்கை இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 276/1
இரும் பனம் செறும்பின் அன்ன பரூஉ மயிர் – அகம் 277/7
விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து – அகம் 281/10
இரும் புலி வேங்கை கரும் தோல் அன்ன – அகம் 285/8
கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து – அகம் 288/9
இரும் சேற்று அள்ளல் நாள்_புலம் போகிய – அகம் 290/2
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் – அகம் 291/10
புலம் கமழ் நாற்றத்து இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 291/23
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி – அகம் 293/7
இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி – அகம் 297/5
எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும் – அகம் 297/17
இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது – அகம் 298/8
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின் – அகம் 298/10
இரும் கலி யாணர் எம் சிறுகுடி தோன்றின் – அகம் 300/14
இரும் பேர் ஒக்கல் கோடியர் இறந்த – அகம் 301/23
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – அகம் 302/9
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் – அகம் 303/6
இரும் புறா பெடையொடு பயிரும் – அகம் 307/14
இரும் பிடி பரிசிலர் போல கடை நின்று – அகம் 311/1
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த – அகம் 325/3
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/6
இரும் பிடி தொழுதியின் ஈண்டுவன குழீஇ – அகம் 334/6
இரும் குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே – அகம் 337/21
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல – அகம் 338/14
அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்து-உழி – அகம் 348/10
இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப – அகம் 350/4
இலங்கு இரும் பரப்பின் எறி சுறா நீக்கி – அகம் 350/10
பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது – அகம் 357/7
இரும் பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண் – அகம் 365/6
இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு – அகம் 366/9
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் – அகம் 372/7
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை – அகம் 373/10
இரும் பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப – அகம் 376/9
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் – அகம் 378/10
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை – அகம் 381/9
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை – அகம் 385/12
பொய்கை நீர்நாய் புலவு நாறு இரும் போத்து – அகம் 386/1
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ – அகம் 388/6
பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை – அகம் 389/20
ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா – அகம் 393/13
புனை இரும் கதுப்பின் நின் மனையோள் அயர – அகம் 394/10
மன்ற இரும் புதல் ஒளிக்கும் – அகம் 394/15
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு – அகம் 400/20
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 400/26
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து – புறம் 3/11
தேன் இறைகொள்ளும் இரும் பல் யானை – புறம் 17/35
இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய – புறம் 19/5
அயறு சோரும் இரும் சென்னிய – புறம் 22/7
நெல் அரியும் இரும் தொழுவர் – புறம் 24/1
இரும் பனையின் குரும்பை நீரும் – புறம் 24/12
குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே – புறம் 25/14
நளி கடல் இரும் குட்டத்து – புறம் 26/1
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி – புறம் 29/4
இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா – புறம் 44/1
இரும் பனை வெண் தோடு மலைந்தோன் அல்லன் – புறம் 45/1
இரும் கண் குழிசி கவிழ்ந்து இழுது மறப்ப – புறம் 65/2
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் – புறம் 67/11
பெரும் புல்லென்ற இரும் பேர் ஒக்கலை – புறம் 69/6
பல் இரும் கூந்தல் மகளிர் – புறம் 73/13
சுரை தழீஇய இரும் காழொடு – புறம் 97/6
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல் – புறம் 99/5
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 100/6
அளிதோ தானே பேர் இரும் குன்றே – புறம் 111/1
நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே – புறம் 113/9
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் – புறம் 116/11
இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை – புறம் 120/17
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/8
இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர் – புறம் 140/7
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் – புறம் 143/10
நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல் – புறம் 147/6
கூதிர் பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன – புறம் 150/1
இரும் பேர் ஒக்கலொடு தின்ம் என தருதலின் – புறம் 150/13
ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன் – புறம் 152/31
இரும் புலி புகர் போத்து ஓர்க்கும் – புறம் 157/12
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி – புறம் 168/10
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் – புறம் 173/9
கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின் – புறம் 176/2
இரும் பனம் குடையின் மிசையும் – புறம் 177/16
கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும் – புறம் 181/3
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும் – புறம் 190/9
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே – புறம் 201/13
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் – புறம் 201/17
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் – புறம் 202/20
இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் – புறம் 224/3
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் – புறம் 233/5
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் – புறம் 243/13
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே – புறம் 246/15
நீர் வார் கூந்தல் இரும் புறம் தாழ – புறம் 247/5
இரும் பறை இரவல சேறி ஆயின் – புறம் 263/2
மை இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – புறம் 269/3
ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக – புறம் 284/6
இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும் – புறம் 291/3
இலங்கு இரும் பாசறை நடுங்கின்று – புறம் 304/10
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே – புறம் 309/2
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ – புறம் 316/6
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு இனிது அருந்தி – புறம் 320/14
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண் – புறம் 322/8
இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை – புறம் 332/3
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப – புறம் 332/6
இரும் கடல் தானை வேந்தர் – புறம் 332/9
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே – புறம் 335/4
இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை – புறம் 340/7
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி – புறம் 345/9
குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை சேப்ப – புறம் 347/7
இரும் கடல் உடுத்த இ பெரும் கண் மா நிலம் – புறம் 363/1
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக – புறம் 365/1
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு – புறம் 370/3
தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 371/4
கூர் வாய் இரும் படை நீரின் மிளிர்ப்ப – புறம் 371/10
இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர – புறம் 374/7
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14
இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 378/13
இரும் கிளை தலைமை எய்தி – புறம் 378/23
இரும் கோள் ஈரா பூட்கை – புறம் 381/25
இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து – புறம் 384/9
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை – புறம் 387/10
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் – புறம் 388/3
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற – புறம் 390/20
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 391/8
அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும் – புறம் 392/8
ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 393/10
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும் – புறம் 394/16
இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய – புறம் 396/23
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம் – புறம் 400/19
TOP


இரும்_கூந்தால் (1)

விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால்/நின்னை என் முன் நின்று – கலி 112/16,17
TOP


இரும்பின் (6)

கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப – பெரும் 286
இரும்பின் அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை – நற் 249/1
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/13
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி – அகம் 36/2
இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல – அகம் 185/4
பிடி உயிர்ப்பு அன்ன கை கவர் இரும்பின்/ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி – புறம் 345/8,9
TOP


இரும்பு (23)

இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த – சிறு 193
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் – பெரும் 91
இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் – பெரும் 222
கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த – பெரும் 437
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ – நெடு 42
பரு இரும்பு பிணித்து செவ்வரக்கு உரீஇ – நெடு 80
இரும்பு கவர்வு-உற்றன பெரும் புன வரகே – மலை 113
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த – நற் 133/9
இரும்பு கவர்கொண்ட ஏனல் – நற் 194/9
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/21
இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – அகம் 4/3
இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி – அகம் 26/7
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை – அகம் 56/3
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 72/6
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் – அகம் 81/5
இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் – அகம் 90/11
இரும்பு வடித்து அன்ன கரும் கை கானவன் – அகம் 172/6
இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என – புறம் 21/8
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி – புறம் 150/25
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் – புறம் 170/15
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து – புறம் 180/4
இரும்பு முகம் சிதைய நூறி ஒன்னார் – புறம் 309/1
TOP


இரும்பொறை (2)

பல் வேல் இரும்பொறை நின் கோல் செம்மையின் – பதி 89/9
மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஓம்பிய நாடே – புறம் 22/34
TOP


இருமை (1)

இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை – பரி 13/49
TOP


இருவர் (8)

இருவர் சுட்டிய பல் வேறு தொல் குடி – திரு 178
ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள் – பதி 63/11
இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் – பரி 1/31
இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை – பரி 9/42
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர்/தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம் – பரி 15/13,14
இருவர் கண் குற்றமும் இல்லையால் என்று – கலி 39/25
காம இருவர் அல்லது யாமத்து – புறம் 33/18
என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் – புறம் 159/15
TOP


இருவரது (1)

என்னொடு கழியும் இ இருவரது இகலே – நற் 180/9
TOP


இருவரும் (8)

பிரியா நண்பினர் இருவரும் என்னும் – குறு 302/5
ஒருவரும் இருவரும் அல்லர் – ஐங் 64/3
புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவைஇயினள் – ஐங் 409/2
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் – பரி 3/8
உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும்/மருந்து-உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும் – பரி 8/4,5
மருந்து-உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும் – பரி 8/5
அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும்/திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது – கலி 99/2,3
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம் – கலி 109/17
TOP


இருவரை (3)

பெரும் பெயர் இருவரை பரவுதும் தொழுதே – பரி 15/66
அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும – கலி 9/8
நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின் – புறம் 213/4
TOP


இருவாம் (3)

சேய அம்ம இருவாம் இடையே – குறு 237/4
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம்/பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று – கலி 41/3,4
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம்/ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற – கலி 43/4,5
TOP


இருவி (8)

இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை – குறி 153
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி/விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர – நற் 306/6,7
கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி/பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் – குறு 133/2,3
இருவி சேர் மருங்கில் பூத்த முல்லை – குறு 220/3
இருவி நீள் புனம் கண்டும் – ஐங் 284/3
இருவி இருந்த குருவி வருந்து-உற – ஐங் 295/4
இருவி தோன்றின பலவே நீயே – அகம் 28/5
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி/கொய்து ஒழி புனமும் நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 38/13,14
TOP


இருவி-தொறும் (1)

விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும்/குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை – மலை 109,110
TOP


இருவீர் (1)

இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால் – புறம் 45/6
TOP


இருவீரும் (1)

ஒருவீர் ஒருவீர்க்கு ஆற்றுதிர் இருவீரும்/உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை – புறம் 58/20,21
TOP


இருவேம் (4)

இருவேம் ஆய்ந்த மன்றல் இது என – குறி 21
இருவேம் நீந்தும் பருவரல் வெள்ளம் – நற் 339/4
இருவேம் ஆகிய உலகத்து – குறு 57/5
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது – அகம் 73/10
TOP


இருவை (1)

சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால் – ஐங் 286/1
TOP


இருள் (159)

இருள் பட பொதுளிய பராரை மராஅத்து – திரு 10
மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க – திரு 91
இருள் நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – திரு 293
வெள்ளி முளைத்த நள் இருள் விடியல் – பொரு 72
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி – பெரும் 1
சுனை வறந்து அன்ன இருள் தூங்கு வறு வாய் – பெரும் 10
இடை தெரிந்து உணரும் இருள் தீர் காட்சி – பெரும் 445
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின் – மது 195
இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு – மது 634
பல் வேறு பள்ளி-தொறும் பாய் இருள் நீங்க – நெடு 105
நிலவு அடைந்த இருள் போல – பட் 82
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின் – மலை 1
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 84
இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின் – மலை 212
இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின் – மலை 247
உரவு உரும் உரறும் அரை இருள் நடுநாள் – நற் 68/8
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
இரைக்கும் வாடை இருள் கூர் பொழுதில் – நற் 109/6
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/10
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் – நற் 123/3
வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி – நற் 154/2
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
கனை இருள் மன்னும் கண் கொல்லும்மே – நற் 158/4
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/8
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள் – நற் 228/3
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும் – நற் 230/4
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு – நற் 261/2
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி – நற் 270/3
மழை அமைந்து-உற்ற மால் இருள் நடுநாள் – நற் 281/7
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 285/1
அணங்கு கால்கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள் – நற் 319/6
இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும் – நற் 330/5
ஆர் இருள் வருதல் காண்பேற்கு – நற் 332/9
மாரி நின்ற ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 334/6
எல்லி அன்ன இருள் நிற புன்னை – நற் 354/5
மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி – நற் 364/2
கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் – நற் 383/7
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் – குறு 123/1
ஆர் இருள் நடுநாள் வருதி – குறு 141/7
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்-வயின் – குறு 153/4
நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் – குறு 190/5
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென – குறு 270/1
திரி மருப்பு எருமை இருள் நிற மை ஆன் – குறு 279/1
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை – குறு 282/2
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/5
எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று – குறு 355/3
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/2
ஆர் இருள் பெருகின வாரல் – ஐங் 282/4
இருள் பொர நின்ற இரவினானே – ஐங் 362/5
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால் – பதி 18/4
பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் – பதி 22/33
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல – பதி 59/4
பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி – பதி 59/5
வரையா மாதிரத்து இருள் சேர்பு பரந்து – பதி 72/11
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு – பரி 2/22
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி – பரி 2/52
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் – பரி 4/1
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி – பரி 4/57
வல் இருள் நீயல் அது பிழை ஆகும் என – பரி 6/100
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே – பரி 7/59
உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும் – பரி 8/4
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
மதி மாலை மால் இருள் கால்சீப்ப கூடல் – பரி 10/112
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/37
வளி பொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி – பரி 12/1
தேறி தெளிந்து செறி இருள் மால் மாலை – பரி 12/82
கார் மலர் பூவை கடலை இருள் மணி – பரி 13/43
மன் புனல் இள வெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என – பரி 15/27
வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் – பரி 15/50
இருள் போழும் கொடி மின்னால் – பரி 18/25
தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின் – பரி 19/14
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து – பரி 23/36
இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் – கலி 10/18
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/14
சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று – கலி 41/38
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 42/31
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி 43/13
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/18
இருள் தூங்கு சோலை இலங்கு நீர் வெற்ப – கலி 50/5
ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் – கலி 100/1
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 101/30
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/6
இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர – கலி 119/3
இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர – கலி 120/3
இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே – கலி 120/25
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/12
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/12
காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான் – கலி 123/6
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர – கலி 129/6
பனி இருள் சூழ்தர பைதல் அம் சிறு குழல் – கலி 129/16
புல் இருள் பரத்தரூஉம் புலம்பு கொள் மருள் மாலை – கலி 130/7
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் – கலி 137/20
இருள் உறு கூந்தலாள் என்னை – கலி 140/33
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் – கலி 141/17
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் – கலி 145/55
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என் – கலி 145/65
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல – கலி 147/30
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப – கலி 148/5
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல – கலி 148/22
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/5
அறியாய் வாழி தோழி இருள் அற – அகம் 53/1
இருள் கிழிப்பது போல் மின்னி வானம் – அகம் 72/1
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு – அகம் 73/3
கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம் – அகம் 73/12
எல் வளி அலைக்கும் இருள் கூர் மாலை – அகம் 77/14
ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/16
கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை – அகம் 86/5
இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே – அகம் 92/13
குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி – அகம் 94/8
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் – அகம் 100/7
இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும் – அகம் 108/10
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் – அகம் 118/9
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின் – அகம் 122/12
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர் – அகம் 126/7
இருள் இடை மிதிப்பு-உழி நோக்கி அவர் – அகம் 128/14
இரும் பல் கூந்தல் இருள் மறை ஒளித்தே – அகம் 136/29
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள்/திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள் – அகம் 138/16,17
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் – அகம் 141/8
இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே – அகம் 155/4
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள் – அகம் 158/2
இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை – அகம் 201/17
கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி – அகம் 202/13
மழை கால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீங்கி – அகம் 205/15
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/6
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி – அகம் 218/10
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – அகம் 233/15
இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 238/4
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய – அகம் 253/10
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல – அகம் 258/7
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி – அகம் 298/11
பாஅய் அன்ன பகல் இருள் பரப்பி – அகம் 317/2
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும் – அகம் 335/1
எமியம் கழிதந்தோயே பனி இருள்/பெரும் கலி வானம் தலைஇய – அகம் 337/19,20
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப – அகம் 365/1
கனை இருள் நடுநாள் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 373/11
இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு – அகம் 400/18
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல – புறம் 25/1
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் – புறம் 56/22
நாள் நிறை மதியத்து அனையை இருள்/யாவணதோ நின் நிழல் வாழ்வோர்க்கே – புறம் 102/7,8
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் – புறம் 126/7
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர – புறம் 144/1
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை – புறம் 158/10
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் – புறம் 172/7
இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து – புறம் 174/3
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை – புறம் 228/2
ஆர் இருள் அரை இரவில் – புறம் 229/2
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/2
குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற – புறம் 376/8
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/6
கதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலை – புறம் 395/23
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை – புறம் 397/7
TOP


இருளி (6)

குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி/மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் – நற் 153/1,2
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி/கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி – நற் 289/4,5
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி/தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – நற் 346/1,2
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக – அகம் 139/1
மா கடல் முகந்து மாதிரத்து இருளி/மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு – அகம் 374/1,2
சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி/இமைய கானம் நாறும் கூந்தல் – அகம் 399/1,2
TOP


இருளிய (9)

நெய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என – சிறு 14
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – நற் 96/5
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் – குறு 314/3
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/6
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால – கலி 59/8
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – அகம் 126/20
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 131/3
தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இரும் கூந்தல் – அகம் 197/10
TOP


இருளின் (1)

இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின்/இன மணி நெடும் தேர் ஏறி – புறம் 145/8,9
TOP


இருளினும் (1)

பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும்/நாஅல் வேத நெறி திரியினும் – புறம் 2/17,18
TOP


இருளும் (3)

நிலவும் மறைந்தன்று இருளும் பட்டன்று – நற் 182/1
நிலவும் இருளும் போல புலவு திரை – குறு 81/6
இருளும் உண்டோ ஞாயிறு சினவின் – புறம் 90/5
TOP


இருளொடு (1)

இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய் – கலி 143/42
TOP


இரை (58)

பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை – பெரும் 287
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும் – குறி 255
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
நாள்_இரை கவர மாட்டி தன் – நற் 21/11
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும் – நற் 35/6
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை – நற் 91/4
இரை ஆர் குருகின் நிரை பறை தொழுதி – நற் 123/2
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை – நற் 125/1
கொடும் கழி மருங்கின் இரை வேட்டு எழுந்த – நற் 211/3
உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/4
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 285/1
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி – நற் 325/2
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி – நற் 332/7
இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் – நற் 336/10
வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு – நற் 338/7
வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் – நற் 356/5
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/9
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை – நற் 385/4
இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே – குறு 92/5
இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக – குறு 103/3
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி – குறு 107/4
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
இரை வேட்டு எழுந்த சேவல் உள்ளி – குறு 154/3
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – குறு 313/2
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊரன் – குறு 364/2
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊர – ஐங் 63/2
சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇ – ஐங் 111/2
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – ஐங் 162/2
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/12
குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் – பரி 6/76
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று – கலி 121/4
இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/33
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/4
களிற்று இரை தெரீஇய பார்வல் ஒதுக்கின் – அகம் 22/14
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி – அகம் 36/2
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் – அகம் 81/5
இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல் – அகம் 112/4
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின் – அகம் 149/2
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
களிற்று இரை பிழைத்தலின் கய வாய் வேங்கை – அகம் 221/11
இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 238/4
நீள் வரை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 249/15
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
நீள் இரும் பொய்கை இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 276/1
அல்கு-உறு பொழுதின் மெல்கு இரை மிசையாது – அகம் 290/5
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட – அகம் 303/13
நாள்_இரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் – அகம் 336/4
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர – அகம் 386/2
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி – அகம் 387/16
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இரை குறித்து – புறம் 52/3
புலி பார்த்து ஒற்றிய களிற்று இரை பிழைப்பின் – புறம் 237/16
வாளை நீர்நாய் நாள் இரை பெறூஉ – புறம் 283/2
இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை – புறம் 371/12
TOP


இரைக்கு (2)

அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு – குறு 128/3
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/3
TOP


இரைக்கும் (2)

கல்லென் கடத்து இடை கடலின் இரைக்கும்/பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே – மலை 415,416
இரைக்கும் வாடை இருள் கூர் பொழுதில் – நற் 109/6
TOP


இரைத்து (1)

போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர் – பரி 1/26
TOP


இரையது (1)

கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு – பரி 4/48
TOP


இரைஇய (1)

இரப்போர்க்கு கவிதல் அல்லதை இரைஇய/மலர்பு அறியா என கேட்டிகும் இனியே – பதி 52/11,12
TOP


இல் (494)

மறு இல் கற்பின் வாள்_நுதல் கணவன் – திரு 6
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 60
தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 89
துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக – திரு 137
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 138
மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க – திரு 147
தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி – திரு 164
பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி – திரு 166
தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 175
தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 210
இலை இல் மராத்த எவ்வம் தாங்கி – பொரு 50
போக்கு இல் பொலம் கலம் நிறைய பல் கால் – பொரு 86
எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை – பொரு 159
பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும் – பொரு 237
ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 74
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள் – சிறு 121
நீ சில மொழியா அளவை மாசு இல்/காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ – சிறு 235,236
இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி – பெரும் 142
குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல்/தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த – பெரும் 247,248
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல்/தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை – பெரும் 252,253
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் – பெரும் 327
பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல்/பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில் – பெரும் 336,337
வீழ் இல் தாழை குழவி தீம் நீர் – பெரும் 357
களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 396
உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி – பெரும் 447
புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல்/திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் – முல் 62,63
அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை – மது 306
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல்/யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – மது 358,359
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல்/பல் வேறு பண்டமோடு ஊண் மலிந்து கவினி – மது 502,503
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல்/ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் – மது 578,579
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 667
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை – மது 704
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல்/தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் – நெடு 114,115
புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல்/தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின் – நெடு 147,148
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி – குறி 56
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 205
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 263
உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து – பட் 267
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி – மலை 49
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் – மலை 85
மண இல் கமழும் மா மலை சாரல் – மலை 151
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு – மலை 165
இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின் – மலை 255
படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை – மலை 423
உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து – மலை 550
நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை – நற் 6/2
மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி – நற் 15/7
பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே – நற் 25/12
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து – நற் 36/7
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென – நற் 42/7
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி – நற் 44/1
சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல்/மா இரும் கூந்தல் மடந்தை – நற் 60/9,10
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/6
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – நற் 65/6
மதர்வை நல் ஆன் மாசு இல் தெண் மணி – நற் 69/7
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள் – நற் 81/2
மரன் இல் நீள் இடை மான் நசை-உறூஉம் – நற் 84/5
வறன் இல் புலைத்தி எல்லி தோய்த்த – நற் 90/3
நயன் இல் மாக்களொடு கெழீஇ – நற் 90/11
கண்ணொடு வாரா என் நார் இல் நெஞ்சே – நற் 98/12
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண் – நற் 105/5
பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு – நற் 107/2
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/4
இரும் கழி ஓதம் இல் இறந்து மலிர – நற் 117/2
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல்/கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை – நற் 120/2,3
ஒன்று இல் காலை அன்றில் போல – நற் 124/1
போக்கு இல் பொலம் தொடி செறீஇயோனே – நற் 136/9
அருவி ஆன்ற நீர் இல் நீள் இடை – நற் 137/5
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல்/பேதை நெஞ்சம் கவலை கவற்ற – நற் 144/3,4
தான் யாங்கு என்னும் அறன் இல் அன்னை – நற் 145/7
நெடும் கயம் புரிந்த நீர் இல் நீள் இடை – நற் 148/4
நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே – நற் 154/12
காதல் கெழுமிய நலத்தள் ஏது இல்/புதல்வன் காட்டி பொய்க்கும் – நற் 161/10,11
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை – நற் 174/2
இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என – நற் 179/1
பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே – நற் 180/4
நும் இல் புலம்பின் மாலையும் உடைத்தே – நற் 183/8
யாரும் இல் ஒரு சிறை இருந்து – நற் 193/8
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே – நற் 216/5
நயந்தோர்க்கு உதவா நார் இல் மார்பே – நற் 225/9
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து – நற் 228/4
முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய் – நற் 230/6
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல்/நுண் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்தோன் குன்றத்து – நற் 236/6,7
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/11
அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என – நற் 252/4
துனி இல் நன் மொழி இனிய கூறியும் – நற் 254/3
விளிவு இல் அரவமொடு தளி சிறந்து உரைஇ – நற் 257/1
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து – நற் 261/5
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும் – நற் 261/7
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ – நற் 268/3
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த – நற் 268/4
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை – நற் 281/1
பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல்/பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ – நற் 293/6,7
இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/8
வெளிறு இல் காழ வேலம் நீடிய – நற் 302/8
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை – நற் 305/6
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர் – நற் 331/9
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு – நற் 335/6
ஆள் இல் மன்றத்து அல்கு வளி ஆட்ட – நற் 346/5
ஆசு இல் கலம் தழீஇ அற்று – நற் 350/9
அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன் – நற் 352/2
ஆள் இல் பெண்டிர் தாளின் செய்த – நற் 353/1
அசைவு இல் நோன் பறை போல செலவர – நற் 356/6
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன் – நற் 363/4
அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே – நற் 376/12
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட – நற் 378/7
விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே – நற் 380/12
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த – நற் 384/6
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் – குறு 8/3
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல்/கையும் காலும் தூக்க தூக்கும் – குறு 8/3,4
பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று – குறு 19/2
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் – குறு 46/5
கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும் – குறு 58/4
ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல் என – குறு 63/1
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
தீது இல் நெஞ்சத்து கிளவி நம்-வயின் – குறு 106/3
நள்ளிருள் யாமத்து இல் எலி பார்க்கும் – குறு 107/3
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ – குறு 108/3
நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை – குறு 118/2
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் – குறு 138/2
பிரிவு இல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர – குறு 144/3
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/2
முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும் – குறு 201/5
நீர் இல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 211/7
ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின் – குறு 213/4
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நீர் இல்/வறும் கயம் துழைஇய இலங்கு மருப்பு யானை – குறு 215/3,4
அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை – குறு 216/1
நார் இல் நெஞ்சத்து ஆரிடையதுவே – குறு 219/2
ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ – குறு 229/4
உயங்கு-தொறும் முயங்கும் அறன் இல் யாயே – குறு 244/6
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே – குறு 247/7
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப – குறு 254/1
பொத்து இல் காழ அத்த யாஅத்து – குறு 255/1
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய – குறு 260/7
ஆனாது அலைக்கும் அறன் இல் அன்னை – குறு 262/2
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் – குறு 267/4
அறன் இல் கோள் நன்கு அறிந்திசினோரே – குறு 267/8
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை – குறு 277/1
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை – குறு 277/1
ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி – குறு 277/3
நெடு மூது இடைய நீர் இல் ஆறே – குறு 283/8
மெல்ல_மெல்ல இல் ஆகுதுமே – குறு 290/6
ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை – குறு 295/4
நெடும் கழை திரங்கிய நீர் இல் ஆரிடை – குறு 331/1
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல்/பின்னு வீழ் சிறுபுறம் தழீஇ – குறு 353/5,6
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/3
நிழல் ஆன்று அவிந்த நீர் இல் ஆரிடை – குறு 356/1
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் – குறு 357/1
இல் உய்த்து நடுதலும் கடியாதோளே – குறு 361/6
தீது இல் நிலைமை முயங்குகம் பலவே – குறு 368/8
எம் இல் வருகுவை நீ என – குறு 379/5
பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக – ஐங் 5/2
அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக – ஐங் 8/2
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக – ஐங் 9/2
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/2
தன் பார்ப்பு தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு – ஐங் 41/1
மறு இல் யாணர் மலி கேழ் ஊர நீ – ஐங் 85/3
எக்கர் ஞாழல் மலர் இல் மகளிர் – ஐங் 147/1
கையற வீழ்ந்த மை இல் வானமொடு – ஐங் 235/1
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர் – ஐங் 301/1
தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே – ஐங் 320/5
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம் – ஐங் 332/3
நின்றது இல் பொருள்_பிணி முற்றிய – ஐங் 336/3
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/5
நெடும் சுவர் நல் இல் மருண்ட – ஐங் 386/3
மறு இல் தூவி சிறு_கரும்_காக்கை – ஐங் 391/1
எல்லை இல் இடும்பை தரூஉம் – ஐங் 392/4
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த – ஐங் 394/1
அன்பு இல் அறனும் அருளிற்று மன்ற – ஐங் 394/2
அன்பு இல் மாலையும் உடைத்தோ – ஐங் 476/4
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 476/5
அரும் பனி கலந்த அருள் இல் வாடை – ஐங் 479/3
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக – பதி 21/31
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் – பதி 22/8
உரும்பு இல் கூற்றத்து அன்ன நின் – பதி 26/13
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே – பதி 29/15
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் – பதி 33/6
வசை இல் செல்வ வானவரம்ப – பதி 38/12
தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து – பதி 38/14
எமக்கு இல் என்னார் நின் மறம் கூறு குழாத்தர் – பதி 39/2
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே – பதி 41/16
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து – பதி 43/17
களைக என அறியா கசடு இல் நெஞ்சத்து – பதி 44/6
ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி – பதி 44/17
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல்/பாவை அன்ன நல்லோள் கணவன் – பதி 61/3,4
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/11
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/11
ஒடிவு இல் தெவ்வர் எதிர் நின்று உரைஇ – பதி 80/9
தூ எதிர்ந்து பெறாஅ தா இல் மள்ளரொடு – பதி 81/34
உவலை கூரா கவலை இல் நெஞ்சின் – பதி 85/11
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப – பதி 90/45
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி – பரி 1/3
மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய – பரி 2/14
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த – பரி 2/24
கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும் – பரி 2/25
செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம் – பரி 2/31
கலி இல் நெஞ்சினேம் ஏத்தினேம் வாழ்த்தினேம் – பரி 2/74
மறுபிறப்பு அறுக்கும் மாசு இல் சேவடி – பரி 3/2
மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் – பரி 3/7
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் – பரி 3/22
நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை – பரி 3/34
அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/57
மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்-தன் – பரி 5/69
மறுபிறப்பு இல் எனும் மடவோரும் சேரார் – பரி 5/76
மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல – பரி 6/7
நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – பரி 8/66
நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய் – பரி 8/73
ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் – பரி 8/84
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு-உற – பரி 9/19
நாணாள்-கொல் தோழி நயன் இல் பரத்தையின் – பரி 12/45
கறை இல் கார் மழை பொங்கி அன்ன – பரி 14/19
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் – பரி 19/79
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி – பரி 23/32
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் – பரி 23/81
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46
ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி – கலி 1/17
இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/15
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே – கலி 7/8
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்-வயின் செலீஇய – கலி 7/13
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
அருள் இல் சொல்லும் நீ சொல்லினையே – கலி 21/5
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் – கலி 24/6
மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது – கலி 28/14
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/6
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ – கலி 48/13
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/9
வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/10
உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/14
செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் – கலி 58/18
நாணும் நிறையும் நயப்பு இல் பிறப்பு இலி – கலி 60/28
மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை – கலி 62/14
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16
சேரியால் சென்று நீ சேர்ந்த இல் வினாயினன் – கலி 68/16
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல்/பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம் – கலி 68/18,19
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/11
வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/17
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
நீ சேர்ந்த இல் வினாய் வாராமை பெறுகற்பின் – கலி 77/19
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/14
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/18
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
போது இல் வறும் கூந்தல் கொள்வதை நின்னை யாம் – கலி 80/23
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
யாதொன்றும் எம் கண் மறுத்தரவு இல் ஆயின் – கலி 81/34
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 82/32
ஐயம் இல்லாதவர் இல் ஒழிய எம் போல – கலி 82/33
கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல் – கலி 82/34
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய்-கண் – கலி 83/27
யார் இல் தவிர்ந்தனை கூறு – கலி 84/9
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
பாடு இல் கண் பாயல் கொள – கலி 87/16
செய்வது இல் என்பதோ கூறு – கலி 92/58
இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல்/செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/19,20
நிரப்பம் இல் யாக்கை தழீஇயினர் எம்மை – கலி 94/24
நாறு இரும் கூந்தலார் இல் செல்வாய் இ வழி – கலி 95/2
தபுத்த புலர்வு இல் புண் – கலி 95/13
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த – கலி 97/3
குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா – கலி 97/24
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
யாரை நீ எம் இல் புகுதர்வாய் ஓரும் – கலி 98/1
கோளாளர் என் ஒப்பார் இல் என நம் ஆனுள் – கலி 101/43
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் – கலி 103/77
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும் – கலி 105/7
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/8
பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு – கலி 107/33
பெற்றேம் யாம் என்று பிறர் செய்த இல் இருப்பாய் – கலி 111/10
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி – கலி 114/12
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே – கலி 114/21
உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25
மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/13
இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே – கலி 120/25
நாண் இல் நெஞ்சம் நெகிழ்தலும் காண்பல் – கலி 122/11
கண்டவர் இல் என உலகத்துள் உணராதார் – கலி 125/1
தவல் இல் நோய் செய்தவர் காணாமை நினைத்தலின் – கலி 134/11
தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப – கலி 136/3
மை இல் சுடரே மலை சேர்தி நீ ஆயின் – கலி 142/41
ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின் – கலி 143/44
மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து – கலி 143/45
ஈரம் இல் கேள்வன் உறீஇய காம தீ – கலி 144/61
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
மார்பினஃதே மை இல் நுண் ஞாண் – அகம் 0/3
தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே – அகம் 0/16
நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ – அகம் 1/16
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் – அகம் 5/15
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என – அகம் 6/13
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/12
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ – அகம் 9/18
இலை இல மலர்ந்த முகை இல் இலவம் – அகம் 11/3
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை – அகம் 13/16
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/3
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/12
நீர் இல் அத்தத்து ஆரிடை மடுத்த – அகம் 17/12
ஊறு இல் வழிகளும் பயில வழங்குநர் – அகம் 18/11
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – அகம் 21/24
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் – அகம் 27/4
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 29/1
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 29/4
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல்/கடிய கூறி கைபிணி விடாஅ – அகம் 32/11,12
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் – அகம் 37/3
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/7
சென்று சேக்கல்லா புள்ள உள் இல்/என்றூழ் வியன் குளம் நிறைய வீசி – அகம் 42/8,9
நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு – அகம் 45/4
ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/5
அழிவு இல் உள்ளம் வழிவழி சிறப்ப – அகம் 47/1
இல்லோர்க்கு இல் என்று இயைவது கரத்தல் – அகம் 53/13
கூதிர் இல் செறியும் குன்ற நாட – அகம் 58/6
நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும் – அகம் 58/10
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15
உரு இல் பேஎய் ஊரா தேரொடு – அகம் 67/15
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 68/16
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் – அகம் 71/3
மை இல் மான் இனம் மருள பையென – அகம் 71/5
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/11
நறவு நொடை நல் இல் புதவு முதல் பிணிக்கும் – அகம் 83/8
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என – அகம் 86/7
ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல் – அகம் 86/20
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த – அகம் 98/2
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல்/பாவை அன்ன பலர் ஆய் மாண் கவின் – அகம் 98/11,12
நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் – அகம் 101/2
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/9
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் – அகம் 106/11
அறன் இல் வேந்தன் ஆளும் – அகம் 109/14
சென்று வழிப்படூஉம் திரிபு இல் சூழ்ச்சியின் – அகம் 113/2
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/13
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை – அகம் 122/13
முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/13
பீடு இல் மன்னர் போல – அகம் 125/21
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – அகம் 137/11
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின – அகம் 141/3
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி – அகம் 142/16
இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர – அகம் 142/19
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் – அகம் 143/10
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு – அகம் 145/6
நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/2
வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் என – அகம் 173/3
தவல் இல் உலகத்து உறைஇயரோ தோழி – அகம் 178/16
சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல்/புகாஅர் நன் நாட்டதுவே பகாஅர் – அகம் 181/21,22
வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை – அகம் 186/1
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண் – அகம் 187/11
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர் – அகம் 187/22
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 202/12
எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என கழல் கால் – அகம் 203/9
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே – அகம் 205/5
தா இல் நன் பொன் தைஇய பாவை – அகம் 212/1
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 213/9
குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 219/16
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ – அகம் 221/2
நிழல் இல் ஓமை நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 223/8
நிழல் இல் ஓமை நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 223/8
இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி – அகம் 231/3
இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி – அகம் 231/3
ஊன் இல் யானை உயங்கும் வேனில் – அகம் 233/5
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை – அகம் 235/15
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை – அகம் 243/10
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை – அகம் 245/6
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை – அகம் 248/14
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 251/15
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய் – அகம் 256/18
மழை இல் வானம் மீன் அணிந்து அன்ன – அகம் 264/1
புலவர் புகழ்ந்த நாண் இல் பெரு மரம் – அகம் 273/15
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 277/4
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் – அகம் 277/12
இல் உறை கடவுட்கு ஓக்குதும் பலியே – அகம் 282/18
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த – அகம் 293/11
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல் – அகம் 300/21
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை – அகம் 301/8
பல் கால் நோக்கும் அறன் இல் யாயே – அகம் 302/15
தவல் இல் நீத்தமொடு ஐயென கழிய – அகம் 305/2
பல் படை நிவந்த வறுமை இல் சேக்கை – அகம் 305/5
இம்மை உலகத்து இல் என பன் நாள் – அகம் 311/6
உலைவு இல் உள்ளமொடு வினை வலி-உறீஇ – அகம் 325/15
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே – அகம் 327/6
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் – அகம் 330/4
தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 330/8
திறன் இல் சிதாஅர் வறுமை நோக்கி – அகம் 337/12
ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து – அகம் 339/6
இல் போல் நீழல் செல் வெயில் ஒழி-மார் – அகம் 343/11
இன்புறு நுகர்ச்சியின் சிறந்தது ஒன்று இல் என – அகம் 361/7
புல் இலை நெல்லி புகர் இல் பசும் காய் – அகம் 363/6
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் – அகம் 370/3
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல்/நோயொடு வைகுதி ஆயின் நுந்தை – அகம் 370/5,6
கனை எரி நிகழ்ந்த இலை இல் அம் காட்டு – அகம் 379/19
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ் – அகம் 393/24
மை இல் பளிங்கின் அன்ன தோற்ற – அகம் 399/13
மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா – புறம் 3/12
தாய் இல் தூவா குழவி போல – புறம் 4/18
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை – புறம் 10/8
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல்/நன் பனுவல் நால் வேதத்து – புறம் 15/16,17
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை – புறம் 16/9
வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே – புறம் 22/30
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ – புறம் 23/1
வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப – புறம் 23/10
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே – புறம் 23/22
சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும் – புறம் 28/1
சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும் – புறம் 28/1
பேதைமை அல்லது ஊதியம் இல் என – புறம் 28/5
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப – புறம் 29/8
ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர் – புறம் 33/4
செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி இல் என – புறம் 34/6
கரப்பு இல் உள்ளமொடு வேண்டு மொழி பயிற்றி – புறம் 34/13
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் – புறம் 41/5
மையல் கொண்ட ஏமம் இல் இருக்கையர் – புறம் 41/13
மெலிவு இல் செங்கோல் நீ புறங்காப்ப – புறம் 42/11
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து – புறம் 42/22
பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர் – புறம் 44/6
பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் – புறம் 44/7
பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல்/வினை புனை நல் இல் இனைகூஉ கேட்பவும் – புறம் 44/7,8
வினை புனை நல் இல் இனைகூஉ கேட்பவும் – புறம் 44/8
திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து – புறம் 71/8
தீது இல் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா – புறம் 73/12
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை – புறம் 75/4
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல்/முழா அரை போந்தை பொருந்தி நின்று – புறம் 85/6,7
வழு இல் வன் கை மழவர் பெரும – புறம் 90/11
ஓடல் மரீஇய பீடு இல் மன்னர் – புறம் 93/4
இல் ஆயின் உடன் உண்ணும் – புறம் 95/7
தோல் செறிப்பு இல் நின் வேல் கண்டவர் – புறம் 98/10
நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல – புறம் 119/5
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி – புறம் 148/2
பீடு இல் மன்னர் புகழ்ச்சி வேண்டி – புறம் 148/5
தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன் – புறம் 152/28
வசை இல் விழு திணை பிறந்த – புறம் 159/27
இல் உணா துறத்தலின் இல் மறந்து உறையும் – புறம் 160/17
இல் உணா துறத்தலின் இல் மறந்து உறையும் – புறம் 160/17
பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன் – புறம் 160/19
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/21
அன்பு இல் ஆடவர் கொன்று ஆறு கவர – புறம் 161/9
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே – புறம் 168/22
இல் என மறுக்கும் சிறுமையும் இலனே – புறம் 180/2
இயைந்த கேண்மை இல் ஆகியரோ – புறம் 190/5
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து – புறம் 190/10
ஓர் இல் நெய்தல் கறங்க ஓர் இல் – புறம் 194/1
ஓர் இல் நெய்தல் கறங்க ஓர் இல்/ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப – புறம் 194/1,2
பயன் இல் மூப்பின் பல் சான்றீரே – புறம் 195/3
ஒல்லாது இல் என மறுத்தலும் இரண்டும் – புறம் 196/2
இல் என மறுத்தலும் இரண்டும் வல்லே – புறம் 196/5
கேள் இல் சேஎய் நாட்டின் எந்நாளும் – புறம் 198/24
அன்பு கண்மாறிய அறன் இல் காட்சியொடு – புறம் 210/2
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 210/8
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் – புறம் 211/19
பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ – புறம் 212/9
எண் இல் காட்சி இளையோர் தோற்பின் – புறம் 213/15
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சி இல் எனின் – புறம் 214/9
தீது இல் யாக்கையொடு மாய்தல் தவ தலையே – புறம் 214/13
கெடு இல் நல் இசை சூடி – புறம் 221/12
நனி பேதையே நயன் இல் கூற்றம் – புறம் 227/1
நீ இழந்தனையே அறன் இல் கூற்றம் – புறம் 230/11
இல் ஆகியரோ காலை மாலை – புறம் 232/1
இடை இல் காட்சி நின்னோடு – புறம் 236/11
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 237/9
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே – புறம் 238/9
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/16
மறை எனல் அறியா மாயம் இல் ஆயமொடு – புறம் 243/5
இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் – புறம் 252/4
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி – புறம் 253/5
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி கிளையுள் – புறம் 254/4
இன்னாது உற்ற அறன் இல் கூற்றே – புறம் 255/4
அந்தோ எந்தை அடையா பேர் இல்/வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/1,2
எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல்/புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த – புறம் 273/2,3
மாசு இல் மகளிர் மன்றல் நன்றும் – புறம் 287/11
ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே – புறம் 300/6
யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த – புறம் 307/8
எஞ்சலின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இல் என – புறம் 307/12
இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல – புறம் 315/4
இல் வழங்காமையின் கல்லென ஒலித்து – புறம் 320/9
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர் – புறம் 329/1
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில – புறம் 331/9
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே – புறம் 336/12
பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/6
நிரல் அல்லோர்க்கு தரலோ இல் என – புறம் 345/14
ஆசு இல் கம்மியன் மாசு அற புனைந்த – புறம் 353/1
இல் என்று இல் வயின் பெயர மெல்ல – புறம் 362/20
இல் என்று இல் வயின் பெயர மெல்ல – புறம் 362/20
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/11
பாடு இல் மன்னரை பாடன்மார் எமரே – புறம் 375/21
தனக்கு உவமம் பிறர் இல் என – புறம் 377/11
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல்/தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ – புறம் 379/14,15
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ – புறம் 379/15
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் – புறம் 381/14
பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை – புறம் 388/2
கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல்/மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 393/19,20
வகை மாண் நல் இல்/பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப – புறம் 398/2,3
TOP