இ – முதல் சொற்கள் பகுதி – 6, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இன்று 164
இன்று-கொல் 4
இன்று-கொல்லோ 1
இன்றும் 11
இன்றே 27
இன்றை 2
இன்றொடு 2
இன்றோ 1
இன்ன 19
இன்னது 5
இன்னது-மன்னோ 1
இன்னதூஉம் 1
இன்னதை 1
இன்னம் 4
இன்னமால் 1
இன்னர் 1
இன்னரொடு 1
இன்னல் 3
இன்னவும் 1
இன்னவை 1
இன்னள் 5
இன்னன் 3
இன்னன்-கொல் 2
இன்னா 45
இன்னாதன 1
இன்னாதா 1
இன்னாது 21
இன்னாதே 11
இன்னாதோ 1
இன்னாமைத்தே 1
இன்னாமையினும் 1
இன்னாய் 1
இன்னாயே 1
இன்னார் 1
இன்னாரே 2
இன்னான் 3
இன்னினியோரும் 1
இன்னும் 41
இன்னே 10
இன்னேம் 3
இன்னை 4
இன்னோர் 3
இன்னோர்க்கு 1
இன்னோன் 1
இன 76
இனங்கட்கு 1
இனத்த 3
இனத்தார் 1
இனத்தார்க்கும் 1
இனத்தானே 1
இனத்தின் 3
இனத்து 20
இனத்தொடு 2
இனத்தோடு 1
இனம் 105
இனமும் 1
இனன் 7
இனனொடு 2
இனி 148
இனி_இனி 1
இனிதாம்-கொல்லோ 1
இனிதால் 3
இனிதின் 5
இனிதினின் 2
இனிது 108
இனிது-கொல் 3
இனிது-மன் 2
இனிதே 11
இனிதோ 3
இனிமை 1
இனிய 52
இனியது 3
இனியதும் 1
இனியர் 5
இனியர்-கொல்லோ 1
இனியரும் 1
இனியவர் 1
இனியவும் 3
இனியவை 1
இனியவோ 1
இனியன் 6
இனியனால் 1
இனியார்-பால் 1
இனியிர் 1
இனியே 44
இனியை 3
இனியோள் 2
இனியோன் 1
இனும் 1
இனை 5
இனை-மதி 1
இனைகுவள் 1
இனைகூஉ 1
இனைத்து 3
இனைதல் 5
இனைதியோ 1
இனைந்தனர் 1
இனைந்து 2
இனைப்ப 1
இனைபவள் 2
இனைபு 7
இனைமை 1
இனைய 16
இனையது 1
இனையம் 2
இனையர் 3
இனையல் 12
இனையவள் 1
இனையவும் 1
இனையவை 1
இனையள் 5
இனையன 3
இனையா 1
இனையும் 4
இனையுமே 2
இனையேன் 1
இனையை 3
இனையையாய் 2
இனையையால் 3
இனையையோ 1
இனையோன் 1
இனைவதன் 1
இனைவது 1
இனைவித்தல் 1
இனைவோள் 1
இனைஇ 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


இன்று (164)

நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின் – திரு 143
அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று/இருள் நிற முந்நீர் வளைஇய உலகத்து – திரு 292,293
நீடு பசி ஒராஅல் வேண்டின் நீடு இன்று/எழு-மதி வாழி ஏழின் கிழவ – பொரு 62,63
தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று/ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும் – பொரு 150,151
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க – பெரும் 465
இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து – மது 478
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ – மது 722
பொன் கால் புதல்வர் புரவி இன்று உருட்டும் – பட் 24
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் – மலை 41
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை – மலை 172
இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப – மலை 541
நீர் இன்று அமையா உலகம் போல – நற் 1/6
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி – நற் 1/7
அரிதே காதலர் பிரிதல் இன்று செல – நற் 5/7
அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால் – நற் 63/5
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று/மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 99/5,6
உலப்பு இன்று பெறினும் தவிரலர் – நற் 115/10
நன்_நாள் வதுவை கூடி நீடு இன்று/நம்மொடு செல்வர்-மன் தோழி மெல்ல – நற் 125/7,8
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் – நற் 130/1
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் – நற் 154/9
இன்று என் நெஞ்சம் போல தொன்று நனி – நற் 163/6
இன்று நீ இவணை ஆகி எம்மொடு – நற் 215/8
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று/பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி – நற் 222/4,5
அயினி மா இன்று அருந்த நீல – நற் 254/7
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர் – நற் 255/6
தா இன்று கழிக என் கொள்ளா கூற்றே – நற் 271/12
விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என – நற் 309/7
நீடு இன்று விரும்பார் ஆயின் – நற் 345/9
இன்று நக்கனை-மன் போலா என்றும் – நற் 346/7
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் – நற் 360/4
நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று – நற் 400/5
இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று/நனம் தலை உலகமும் துஞ்சும் – குறு 6/2,3
பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – குறு 134/2
இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே – குறு 146/5
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர் – குறு 177/4
என்றூழ் மா மலை மறையும் இன்று அவர் – குறு 215/2
உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று/இமைப்பு வரை அமையா நம்-வயின் – குறு 218/5,6
நின் இன்று அமைதல் வல்லாம் மாறே – குறு 309/8
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் – குறு 360/3
அம்ம வாழி தோழி இன்று அவர் – குறு 375/1
இன்று யாண்டையனோ தோழி குன்றத்து – குறு 379/1
சேய் ஆறு செல்வாம் ஆயின் இடர் இன்று/களைகலம் காமம் பெரும்_தோட்கு என்று – குறு 400/1,2
இன்று தந்தனை தேரோ – குறு 400/6
அம்ம வாழி தோழி யான் இன்று/அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில் – ஐங் 118/1,2
நன் நுதல் இன்று மால் செய்து என – ஐங் 194/3
புகர் இன்று நயந்தனன் போலும் – ஐங் 286/4
இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே – ஐங் 400/6
வருவர் இன்று நம் காதலோரே – ஐங் 468/5
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய – ஐங் 491/1
பாயல் உய்யுமோ தோன்றல் தா இன்று/திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் – பதி 16/14,15
பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் – பதி 18/7
மூத்த யாக்கையொடு பிணி இன்று கழிய – பதி 22/10
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து-உற்று – பதி 26/6
வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என – பதி 26/7
இன்று இனிது நுகர்ந்தனம் ஆயின் நாளை – பதி 58/5
நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று/விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/41,42
வேற்றுமை இன்று அது போற்றுநர் பெறினே – பரி 4/55
நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே – பரி 7/86
மென் தோள் மேல் அல்கி நல்கலும் இன்று/வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி – பரி 9/32,33
தெளிவு இன்று தீம் நீர் புனல் – பரி 10/111
விளிவு இன்று கிளையொடு மேல் மலை முற்றி – பரி 12/2
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/70
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று/வசை நீங்கிய வாய்மையால் வேள்வியால் – பரி 17/27,28
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று/வளை முன்கை வணங்கு இறையார் – பரி 17/32,33
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் – பரி 20/63
போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று/மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு – பரி 20/72,73
இன்று போல் இயைக என பரவுதும் – பரி 21/69
முற்று இன்று வையை துறை – பரி 24/27
தணிவு இன்று வையை புனல் – பரி 24/50
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
ஒழிதல் வேண்டுவல் சூழின் பழி இன்று/மன்னவன் புறந்தர வரு விருந்து ஓம்பி – கலி 8/20,21
அன்ன பொருள்-வயின் பிரிவோய் நின் இன்று/இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள் – கலி 21/12,13
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20
அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி – கலி 87/9
மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த – கலி 89/10
இன்று நன்று என் ஐ அணி – கலி 91/5
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை – கலி 96/32
இன்று கண்டாய் போல் எவன் எம்மை பொய்ப்பது நீ – கலி 97/21
என் உயிர் புக்கவள் இன்று/ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/8,9
தீது இன்று பொலிக என தெய்வ கடி அயர்-மார் – கலி 105/6
இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன் – கலி 105/67
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா – கலி 107/27
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி – கலி 110/17
நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நீடு இன்று/நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக – கலி 114/9,10
இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/20
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/13
அனையள் என்று அளி-மதி பெரும நின் இன்று/இறை வரை நில்லா வளையள் இவட்கு இனி – கலி 125/21,22
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும் – கலி 128/5
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும் – கலி 128/5
பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/5
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று/நன் நுதல் நீத்த திலகத்தள் மின்னி – கலி 143/2,3
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை – கலி 145/29
அறாஅல் இன்று அரி முன்கை கொட்கும் – கலி 147/36
நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து – அகம் 6/11
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 12/4
நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட – அகம் 13/15
நீடு இன்று ஆக இழுக்குவர் அதனால் – அகம் 18/12
நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என – அகம் 31/3
மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று – அகம் 32/19
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம் – அகம் 33/18
இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என – அகம் 34/15
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று/ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம் – அகம் 43/13,14
மறுமை உலகமும் மறு இன்று எய்துப – அகம் 66/2
தொன்றுபடு பழமொழி இன்று பொய்த்தன்று-கொல் – அகம் 101/3
இன்று எவன்-கொல்லோ கண்டிகும் மற்று அவன் – அகம் 102/16
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் – அகம் 122/2
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர – அகம் 158/12
நெல் உடை நெடு நகர் நின் இன்று உறைய – அகம் 176/20
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப – அகம் 199/15
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென – அகம் 229/9
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 241/1
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி – அகம் 255/3
அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை – அகம் 255/15
இனிதினின் புணர்க்குவென்-மன்னோ துனி இன்று/திரு நுதல் பொலிந்த என் பேதை – அகம் 263/13,14
மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய – அகம் 268/5
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று/புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி – அகம் 291/17,18
நீ இன்று மறத்தல் கூடுமோ மற்றே – அகம் 301/28
இன்று இவண் விரும்பாதீமோ சென்று அ – அகம் 310/11
இன்று தலையாக வாரல் வரினே – அகம் 318/9
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண் – அகம் 340/12
இன்று இப்பொழுதும் யான் வாழலெனே – அகம் 362/10
இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு – அகம் 369/11
தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என – அகம் 392/8
பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண் – அகம் 398/20
நீர் இன்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் – புறம் 18/18
அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று/மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து – புறம் 39/7,8
இன்று கண்டு ஆங்கு காண்குவம் என்றும் – புறம் 40/8
இன்று உளன் ஆயின் நன்று-மன் என்ற நின் – புறம் 53/13
உடையோர் போல இடை இன்று குறுகி – புறம் 54/2
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8
வழு இன்று எய்தியும் அமையாய் செரு வேட்டு – புறம் 99/8
இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று/வானம் மீன் பல பூப்பின் ஆனாது – புறம் 129/6,7
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் – புறம் 132/8
புது மலர் கஞல இன்று பெயரின் – புறம் 147/8
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று/நீர் உலையாக ஏற்றி மோர் இன்று – புறம் 159/10,11
நீர் உலையாக ஏற்றி மோர் இன்று/அவிழ் பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து – புறம் 159/11,12
கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என – புறம் 160/10
சென்று தலைவருந அல்ல அன்பு இன்று/வன் கலை தெவிட்டும் அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – புறம் 161/10,11
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய – புறம் 166/8
இன்று செலினும் தருமே சிறு வரை – புறம் 171/1
ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே – புறம் 185/3
நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு – புறம் 205/12
களிறு இன்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே – புறம் 205/14
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 210/8
வழு இன்று பழகிய கிழமையர் ஆயினும் – புறம் 216/3
உற்றன்று ஆயினும் உய்வு இன்று மாதோ – புறம் 226/2
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 237/9
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை – புறம் 237/15
பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும் – புறம் 246/9
பூ கோள் இன்று என்று அறையும் – புறம் 289/9
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/7
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ – புறம் 316/6
யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று/படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல் – புறம் 319/4,5
ஆடு-உறு குழிசி பாடு இன்று தூக்கி – புறம் 371/6
வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ – புறம் 371/11
தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு – புறம் 373/36
நின் இன்று வறுவிது ஆகிய உலகத்து – புறம் 375/17
பீடு இன்று பெருகிய திருவின் – புறம் 375/20
அறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்று/இரும் கோள் ஈரா பூட்கை – புறம் 381/24,25
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை – புறம் 384/8
இன்று சென்று எய்தும் வழியனும் அல்லன் – புறம் 389/7
கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல் – புறம் 393/19
TOP


இன்று-கொல் (4)

இன்று-கொல் அளியேன் பொன்றும் நாளே – நற் 132/11
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 46/7
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 330/7
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 339/4
TOP


இன்று-கொல்லோ (1)

காமம் செப்ப நாண் இன்று-கொல்லோ/உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே – அகம் 330/10,11
TOP


இன்றும் (11)

அன்றை அனைய ஆகி இன்றும் எம் – நற் 48/1
இன்றும் வருவது ஆயின் நன்றும் – நற் 369/5
இன்றும் முல்லை முகை நாறும்மே – குறு 193/6
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும்/புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர் – கலி 22/3,4
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும்/உடல் ஏறு கோள் சாற்றுவார் – கலி 102/31,32
இனம் தீர் களிற்றின் பெயர்ந்தோன் இன்றும்/தோலாவாறு இல்லை தோழி நாம் சென்மோ – அகம் 32/16,17
நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும்/பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடி – அகம் 296/4,5
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும்/நாம் எதிர்கொள்ளாம் ஆயின் தான் அது – அகம் 380/9,10
அன்றும் பாடுநர்க்கு அரியை இன்றும்/பரணன் பாடினன்-மன்-கொல் மற்று நீ – புறம் 99/11,12
இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே – புறம் 264/7
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு-உற்று மயங்கி – புறம் 279/7
TOP


இன்றே (27)

நெருநலும் இவணர்-மன்னே இன்றே/பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் – நற் 84/3,4
காமம் தருதலும் இன்றே அதனால் – நற் 126/10
எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே – நற் 130/12
அழுங்கல் மூதூர் அறிந்தன்றோ இன்றே – நற் 138/11
தொடங்கி ஆள்வினை பிரிந்தோர் இன்றே/நெடும் கயம் புரிந்த நீர் இல் நீள் இடை – நற் 148/3,4
நெருநலும் அனையள்-மன்னே இன்றே/மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக – நற் 179/7,8
ஓதமும் ஒலி ஓவு இன்றே ஊதையும் – நற் 319/1
நீரினும் ஆர் அளவு இன்றே சாரல் – குறு 3/2
நிரம்பா ஆகலின் நீடலோ இன்றே – குறு 59/6
கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை – குறு 136/3
இன்றே சென்று வருதும் நாளை – குறு 189/1
புரைவது நினைப்பின் புரைவதோ இன்றே/பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர் – பதி 17/1,2
நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – கலி 60/31
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே/தண் பனி வைகல் எமக்கு – கலி 78/26,27
செலவு அயர்ந்தனரால் இன்றே மலை-தொறும் – அகம் 65/9
இன்றே வருவர் ஆன்றிகம் பனி என – அகம் 74/12
இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே – அகம் 124/5
கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே/யாமம் கொள வரின் கனைஇ காமம் – அகம் 128/2,3
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/15
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே/இனிது உடன் கழிந்தன்று-மன்னே நாளை – அகம் 167/4,5
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே/கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/4,5
இன்றே இவணம் ஆகி நாளை – அகம் 225/4
பிறர்க்கு தீது அறிந்தன்றோ இன்றே திறப்பட – புறம் 47/7
இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று – புறம் 58/28
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே/மைந்து உடை யானை கை வைத்து உறங்கவும் – புறம் 229/17,18
ஒருவழிப்பட்டன்று-மன்னே இன்றே/அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை – புறம் 249/9,10
மதிலும் ஞாயில் இன்றே கிடங்கும் – புறம் 355/1
TOP


இன்றை (2)

இன்றை அன்ன நட்பின் இ நோய் – குறு 199/6
இன்றை அளவை சென்றைக்க என்றி – குறு 383/3
TOP


இன்றொடு (2)

ஆள்வினைக்கு அகறி ஆயின் இன்றொடு/போயின்று-கொல்லோ தானே படப்பை – நற் 205/7,8
இன்றொடு சில் நாள் வரினும் சென்று நனி – அகம் 391/9
TOP


இன்றோ (1)

இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை – பதி 19/24
TOP


இன்ன (19)

இன்ன நிலைமைத்து என்ப – நற் 226/8
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள் – நற் 364/5
இன்ன பண்பின் இனை பெரிது உழக்கும் – குறு 48/4
அன்ன இனியோள் குணனும் இன்ன/இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/2,3
நம் மனை மட_மகள் இன்ன மென்மை – குறு 327/5
இன்ன வைகல் பல் நாள் ஆக – பதி 82/10
இன்ன பண்பின் நின் தை_நீராடல் – பரி 11/134
இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம் – பரி 19/53
இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும் – பரி 20/96
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன/காதலை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/10,11
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன/அன்பினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/14,15
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன/அருளினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/18,19
இன்ன உவகை பிறிது யாது யாய் என்னை – கலி 105/62
மயில் எருத்து வண்ணத்து மாயோய் மற்று இன்ன/வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண் – கலி 108/38,39
தெருள்-உற நோக்கி தெரியும்-கால் இன்ன/மருள் உறு நோயொடு மம்மர் அகல – கலி 140/31,32
நும்மோர் அன்னோர் மாட்டும் இன்ன/பொய்யொடு மிடைந்தவை தோன்றின் – அகம் 286/15,16
இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என – புறம் 19/14
இன்னும் இன்ன பல செய்குவன் யாவரும் – புறம் 23/13
இன்ன மறவர்த்து ஆயினும் அன்னோ – புறம் 345/18
TOP


இன்னது (5)

இன்னது ஆகுதல் கொடிதே புன்னை – ஐங் 117/2
கனியின் மலரின் மலிர் கால் சீப்பு இன்னது/துனியல் நனி நீ நின் சூள் – பரி 8/54,55
இன்னது ஓர் ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/13
இன்னது செய்தாள் இவள் என – கலி 54/19
இன்னது ஓர் காலை நில்லலன் – புறம் 216/11
TOP


இன்னது-மன்னோ (1)

இன்னது-மன்னோ நன் நுதல் கவினே – குறு 109/4
TOP


இன்னதூஉம் (1)

பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம்/காணான் கழிதலும் உண்டு என்று ஒரு நாள் என் – கலி 37/9,10
TOP


இன்னதை (1)

மன்னா பொருள்_பிணி முன்னி இன்னதை/வளை அணி முன்கை நின் இகுளைக்கு உணர்த்து என – நற் 71/1,2
TOP


இன்னம் (4)

இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் – நற் 64/3
இன்னம் பிறந்தன்று பிறையே அன்னோ – குறு 307/3
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் – அகம் 85/3
இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம் – அகம் 128/6
TOP


இன்னமால் (1)

என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே – குறு 223/7
TOP


இன்னர் (1)

இன்னர் என்னும் இன்னா கிளவி – குறு 181/2
TOP


இன்னரொடு (1)

இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப – பரி 4/19
TOP


இன்னல் (3)

வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து – மலை 374
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப – பரி 4/19
என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு – அகம் 212/12
TOP


இன்னவும் (1)

இன்றி அமையேன் என்று இன்னவும் சொல்லுவாய் – கலி 110/21
TOP


இன்னவை (1)

ஈரத்துள் இன்னவை தோன்றின் நிழல் கயத்து – கலி 41/30
TOP


இன்னள் (5)

இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர் – குறு 98/1
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று – குறு 173/5
இன்னள் ஆகுதல் நும்மின் ஆகும் என – குறு 185/3
இன்னள் ஆக துறத்தல் – குறு 296/7
இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பன் நாள் – அகம் 203/4
TOP


இன்னன் (3)

இன்னன் ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 26/4
இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது – பரி 1/35
இன்னன் ஆயினன் இளையோன் என்று – புறம் 254/5
TOP


இன்னன்-கொல் (2)

சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல்/கூற்று என உட்கிற்று என் நெஞ்சு – கலி 103/44,45
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல்/மாயோன் என்று உட்கிற்று என் நெஞ்சு – கலி 103/54,55
TOP


இன்னா (45)

இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 167
இன்னா இன் உரை கேட்ட சில் நாள் – நற் 143/8
இன்னா நோக்கமொடு எவன் பிழைப்பு உண்டோ – நற் 400/6
இன்னா உறையுட்டு ஆகும் – குறு 55/4
இன்னா என்றிர் ஆயின் – குறு 124/3
இன்னர் என்னும் இன்னா கிளவி – குறு 181/2
இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 202/5
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/3
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய – குறு 266/2
இன்னா கானமும் இனிய பொன்னொடு – குறு 274/6
இன்னா வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 314/6
இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல் – குறு 363/5
இன்னா செயினும் இனிது தலையளிப்பினும் – குறு 397/6
இன்னா வாடையும் மலையும் – ஐங் 236/3
இன்னா மன்ற சுரமே – ஐங் 326/4
இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல – ஐங் 395/3
இன்னா வாடையும் அலைக்கும் – ஐங் 460/4
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த – ஐங் 473/3
தமக்கு இனிது என்று வலிதின் பிறர்க்கு இன்னா/செய்வது நன்று ஆமோ மற்று – கலி 62/7,8
இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/20
இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் – கலி 141/14
கரந்து ஆங்கே இன்னா நோய் செய்யும் மற்று இஃதோ – கலி 141/15
இன்னா இசைய பூசல் பயிற்றலின் – அகம் 52/4
இன்னா இன் உரை கேட்ட சான்றோர் – அகம் 55/13
பின்னின்று சூழ்ந்தனை ஆயின் நன்று இன்னா/சூழ்ந்திசின் வாழிய நெஞ்சே வெய்து-உற – அகம் 77/3,4
நிரைய பெண்டிர் இன்னா கூறுவ – அகம் 95/12
இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக – அகம் 98/3
இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/14
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே – அகம் 138/20
இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் இன்பம் – அகம் 200/4
இன்னா அரும் சுரம் நீந்தி நீயே – அகம் 212/11
இன்னா கழியும் கங்குல் என்று நின் – அகம் 237/6
இரு நிலன் உயிர்க்கும் இன்னா கானம் – அகம் 275/14
இன்னா நீப்பின் நின்னொடு செலற்கே – அகம் 283/17
இன்னா மொழிதும் என்ப – அகம் 293/13
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப – அகம் 327/5
இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர – அகம் 335/6
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய – அகம் 363/15
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை – அகம் 377/11
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு – புறம் 12/4
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/6
இன்னா வைகல் உண்ணும் – புறம் 248/4
இன்னா வைகல் வாரா முன்னே – புறம் 363/16
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து – புறம் 368/12
TOP


இன்னாதன (1)

நீ எமக்கு இன்னாதன பல செய்யினும் – குறு 309/7
TOP


இன்னாதா (1)

இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின் – கலி 53/12
TOP


இன்னாது (21)

உமணர் போகலும் இன்னாது ஆகும் – நற் 183/5
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் – நற் 183/7
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே – நற் 216/5
இன்னாது ஆகிய காலை பொருள்-வயின் – நற் 243/9
இன்னாது எறிதரும் வாடையொடு – குறு 110/7
இன்னாது இசைக்கும் அம்பலொடு – குறு 139/5
இன்னாது இரங்கும் என்னார் அன்னோ – குறு 195/4
இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே – குறு 284/8
இன்னாது என்ப அவர் சென்ற ஆறே – ஐங் 331/5
இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா – பதி 83/6
இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம் – அகம் 164/10
இன்னாது உயங்கும் கங்குலும் – அகம் 270/14
அழுங்கல் மூதூர்க்கு இன்னாது ஆகும் – அகம் 301/25
இன்னாது அம்ம ஈங்கு இனிது இருத்தல் – புறம் 44/9
நின்னும் நின் மலையும் பாட இன்னாது/இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள் – புறம் 143/12,13
இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே – புறம் 145/10
நாடு இழந்ததனினும் நனி இன்னாது என – புறம் 165/11
இன்னாது என்றலும் இலமே மின்னொடு – புறம் 192/6
இன்னாது அம்ம இ உலகம் – புறம் 194/6
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 203/6
இன்னாது உற்ற அறன் இல் கூற்றே – புறம் 255/4
TOP


இன்னாதே (11)

பழகிய பகையும் பிரிவு இன்னாதே/முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/6,7
இன் உயிர் கழியினும் நனி இன்னாதே/புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த – நற் 227/2,3
நலம் இழந்ததனினும் நனி இன்னாதே/வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை – குறு 245/2,3
அன்னை முயங்க துயில் இன்னாதே – குறு 353/7
காதலை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே/மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/11,12
அன்பினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே/மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/15,16
அருளினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே/ஒளிறு வேல் வலன் ஏந்தி ஒருவன் யான் என்னாது – கலி 49/19,20
தளர் நடை காண்டல் இனிது மற்று இன்னாதே/உளம் என்னா நுந்தை மாட்டு எவ்வம் உழப்பார் – கலி 80/11,12
தே மொழி கேட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே/உய்வு இன்றி நுந்தை நலன் உண சாஅய் சாஅய்-மார் – கலி 80/15,16
அம்புலி காட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே/நல்காது நுந்தை புறம்மாறப்பட்டவர் – கலி 80/19,20
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே/ஒல் இனி வாழி தோழி கல்லென – அகம் 392/10,11
TOP


இன்னாதோ (1)

இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே – குறு 349/7
TOP


இன்னாமைத்தே (1)

பல் நாள் வரூஉம் இன்னாமைத்தே – குறு 326/5
TOP


இன்னாமையினும் (1)

இன்னாமையினும் இனிதோ – குறு 288/4
TOP


இன்னாய் (1)

இன்னாய் பெரும நின் ஒன்னாதோர்க்கே – புறம் 94/5
TOP


இன்னாயே (1)

கேள்விக்கு இனியை கட்கு இன்னாயே/அவரே நின் காணின் புறங்கொடுத்தலின் – புறம் 167/4,5
TOP


இன்னார் (1)

இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது – பதி 68/8
TOP


இன்னாரே (2)

வேட்டோர் அல்லது பிறர் இன்னாரே – நற் 216/11
கண்ணுக்கு இனியர் செவிக்கு இன்னாரே/அதனால் நீயும் ஒன்று இனியை அவரும் ஒன்று இனியர் – புறம் 167/7,8
TOP


இன்னான் (3)

புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே – ஐங் 150/3
இன்னான் ஆகிய இனியோன் குன்றே – புறம் 115/6
இன்னான் மன்ற வேந்தே இனியே – புறம் 298/3
TOP


இன்னினியோரும் (1)

இரு திரு மாந்தரும் இன்னினியோரும்/விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும் – பரி 10/21,22
TOP


இன்னும் (41)

இன்னும் வருவதாக நமக்கு என – மலை 354
இன்னும் வருமே தோழி வாரா – நற் 89/9
இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே – நற் 116/12
இன்னும் வாரார் ஆயினும் சென்னியர் – நற் 189/2
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும்/தமியேன் கேட்குவென்-கொல்லோ – நற் 218/9,10
இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர் – குறு 23/4
இன்னும் தமியர் கேட்பின் பெயர்த்தும் – குறு 94/4
இன்னும் வாரார் வரூஉம் – குறு 123/4
இன்னும் பெய்யும் முழங்கி – குறு 216/6
அன்னோ இன்னும் நன் மலை நாடன் – குறு 302/4
இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை – குறு 310/5
இன்னும் வாரார் ஆயின் – குறு 319/7
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/8
இன்னும் ஆனாது நல்_நுதல் துயரே – ஐங் 258/5
இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே – ஐங் 444/5
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/5
பின்னும் மலிரும் பிசிர் போல இன்னும்/அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த-கண்ணும் – பரி 6/83,84
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/65
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/65
இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக – பரி 14/31
இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக – பரி 14/31
இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி 63/12
அளித்து நீ பண்ணிய பூழ் எல்லாம் இன்னும்/விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி – கலி 95/30,31
புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும்/கரை கண்டதூஉம் இலை – கலி 98/28,29
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று – கலி 113/26
இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல் – அகம் 139/16
இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு என – அகம் 177/2
இன்னும் பிறள்-வயினானே மனையோள் – அகம் 186/13
வலியாய் இன்னும் தோய்க நின் முலையே – அகம் 259/18
இன்னும் இன்ன பல செய்குவன் யாவரும் – புறம் 23/13
முன்னும் அறிந்தோர் கூறினர் இன்னும்/அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது – புறம் 28/6,7
இன்னும் கேள்-மின் நும் இசை வாழியவே – புறம் 58/19
இன்னும் மாறாது சினனே அன்னோ – புறம் 100/8
இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே – புறம் 137/3
இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின் – புறம் 203/4
இன்னும் கேள்-மதி இசை வெய்யோயே – புறம் 213/13
இன்னும் காண்குவை நன் வாய் ஆகுதல் – புறம் 227/3
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/7
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் – புறம் 360/12
முன்னோர் செல்லவும் செல்லாது இன்னும்/விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற – புறம் 365/7,8
முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும்/அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என – புறம் 391/11,12
TOP


இன்னே (10)

இன்னே பெறுதி நீ முன்னிய வினையே – திரு 66
இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போள் – முல் 16
இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என – நெடு 155
இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் – நெடு 168
இன்னே பெய்ய மின்னுமால் தோழி – நற் 7/6
இன்னே கண்டும் துறக்குவர்-கொல்லோ – குறு 287/2
இன்னே வருதும் என தெளித்தோரே – அகம் 229/21
இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் – புறம் 169/8
இன்னே செல்-மதி நீயே சென்று அவன் – புறம் 181/8
இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே – புறம் 216/12
TOP


இன்னேம் (3)

இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி – நற் 358/3
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் – அகம் 398/6
இன்னேம் ஆயினேம்-மன்னே என்றும் – புறம் 141/9
TOP


இன்னை (4)

இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை – நற் 283/5
பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய – கலி 93/3
இன்னை ஆகுதல் ஒத்தன்றால் எனவே – அகம் 355/14
இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக்கி – அகம் 358/9
TOP


இன்னோர் (3)

இன்னோர் அனையை இனையையால் என – பரி 1/53
நின் நிழல் அன்னோர் அல்லது இன்னோர்/சேர்வார் ஆதலின் யாஅம் இரப்பவை – பரி 5/77,78
கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான் – கலி 21/10
TOP


இன்னோர்க்கு (1)

இன்னோர்க்கு என்னாது என்னோடும் சூழாது – புறம் 163/5
TOP


இன்னோன் (1)

உண்ணா மருங்குல் இன்னோன் கையது – அகம் 337/9
TOP


இன (76)

இன களமர் இசை பெருக – பொரு 194
இறவு அருந்திய இன நாரை – பொரு 204
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு – முல் 8
தின்று ஆனா இன வைகல் – மது 214
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி – நெடு 4
இன மாவின் இணர் பெண்ணை – பட் 18
பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே – மலை 416
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க – நற் 19/6
இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம் – நற் 27/8
இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ – நற் 45/7
இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும் – நற் 131/6
கறங்கு இசை இன மணி கைபுணர்ந்து ஒலிப்ப – நற் 163/4
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு – நற் 176/8
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த – நற் 183/9
இன மணி ஒலிப்ப பொழுது பட பூட்டி – நற் 187/4
யானை இன நிரை வௌவும் – நற் 240/9
இன மயில் மட கணம் போல – நற் 248/8
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் – நற் 267/10
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/2
எல்லி தரீஇய இன நிரை – நற் 291/8
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும் – குறு 9/5
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/2
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து – குறு 249/1
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப – குறு 254/1
இன மீன் இரும் கழி நீந்தி நீ நின் – குறு 324/3
பலவில் சேர்ந்த பழம் ஆர் இன கலை – குறு 385/1
இரும் கழி இன கெடிறு ஆரும் துறைவன் – ஐங் 167/2
இரும் கழி சே_இறா இன புள் ஆரும் – ஐங் 188/1
மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும் – ஐங் 217/2
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு – ஐங் 333/3
இன களிறு வழங்கும் சோலை – ஐங் 379/3
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 12/6
பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர – பதி 67/7
ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம் – பரி 3/62
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் – கலி 28/12
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் – கலி 37/13
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் – கலி 43/2
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை – கலி 106/4
பல் ஆன் இன நிரை நாம் உடன் செலற்கே – கலி 113/29
செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை – கலி 126/3
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர் – கலி 126/6
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் – கலி 131/6
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/9
இரும் களிற்று இன நிரை தூர்க்கும் – அகம் 21/26
இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண் – அகம் 25/9
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து – அகம் 30/2
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப – அகம் 41/3
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ – அகம் 68/15
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ – அகம் 80/10
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் – அகம் 104/2
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் – அகம் 164/5
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் – அகம் 166/6
கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/11
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு – அகம் 213/2
இரும் களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி – அகம் 214/3
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் – அகம் 220/17
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் – அகம் 225/7
உழைமான் இன நிரை ஓடும் – அகம் 249/18
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது – அகம் 269/3
இன மீன் வேட்டுவர் ஞாழலொடு மிலையும் – அகம் 270/3
நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும் – அகம் 302/6
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/7
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
இன மழை தவழும் ஏழில் குன்றத்து – அகம் 345/7
பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும் – அகம் 357/8
இன மீன் அருந்து நாரையொடு பனை மிசை – அகம் 360/16
பூ கதூஉம் இன வாளை – புறம் 18/8
இன களிறு செல கண்டவர் – புறம் 98/3
இன நன் மா செல கண்டவர் – புறம் 98/7
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி – புறம் 145/9
இன மலி கத சே களனொடு வேண்டினும் – புறம் 171/8
புல்லார் இன நிரை செல் புறம் நோக்கி – புறம் 257/8
பல் ஆன் இன நிரை தழீஇய வில்லோர் – புறம் 269/10
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் – புறம் 290/2
TOP


இனங்கட்கு (1)

மேல் கவட்டு இருந்த பார்ப்பு_இனங்கட்கு – அகம் 31/6
TOP


இனத்த (3)

வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த/வளை ஆன் தீம் பால் மிளை சூழ் கோவலர் – மலை 408,409
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி – அகம் 7/10
வேறு_வேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை – அகம் 378/6
TOP


இனத்தார் (1)

கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 107/3
TOP


இனத்தார்க்கும் (1)

புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் – கலி 107/2
TOP


இனத்தானே (1)

துவ்வா நறவின் சாய் இனத்தானே – பதி 60/12
TOP


இனத்தின் (3)

இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு – மலை 330
இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற – குறு 288/3
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
TOP


இனத்து (20)

பறி உடை கையர் மறி இனத்து ஒழிய – குறு 221/2
எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து/புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ – குறு 275/3,4
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் – கலி 104/6
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
இனத்து உளான் எந்தைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ – கலி 108/32
நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் – கலி 109/3
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர் – கலி 110/1
புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/9
நல்_இனத்து ஆயர் எமர் – கலி 113/10
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக – கலி 149/2
சுறவு_இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப – புறம் 13/7
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24
TOP


இனத்தொடு (2)

பெரும் களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின் – கலி 48/6
யானை இனத்தொடு பெற்றனர் நீங்கி – புறம் 153/9
TOP


இனத்தோடு (1)

பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி – கலி 106/16
TOP


இனம் (105)

கழை வளர் சாரல் களிற்று இனம் நடுங்க – மது 242
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் – மது 574
கல்லென்று இரட்ட புள்_இனம் ஒலிப்ப – குறி 228
துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான – மலை 55
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 297
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 472
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என – நற் 14/8
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/2
சுறவு_இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் – நற் 223/7
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம்/குளவி தண் கயம் குழைய தீண்டி – நற் 232/1,2
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் – நற் 326/2
மட நடை நாரை பல் இனம் இரிய – நற் 330/2
இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் – நற் 336/10
நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் – நற் 382/4
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
வேலி வெருகு இனம் மாலை உற்று என – குறு 139/2
நோன் சினை இருந்த இரும் தோட்டு புள்_இனம் – குறு 191/2
இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – குறு 207/3
மரை_இனம் ஆரும் முன்றில் – குறு 235/4
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம்/கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர் – குறு 251/1,2
நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த – குறு 272/3
கானவர் எடுப்ப வெரீஇ இனம் தீர்ந்து – குறு 322/2
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
உண்கண் வண்டு இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 126/2
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும் – ஐங் 184/2
நாரை நல் இனம் கடுப்ப மகளிர் – ஐங் 186/1
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/2
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் – ஐங் 453/2
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/2
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/16
இனம் பரந்த புலம் வளம் பரப்பு அறியா – பதி 25/3
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/5
மலைய இனம் கலங்க மலைய மயில் அகவ – பரி 6/4
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம்/வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர – பரி 8/22,23
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் – பரி 11/125
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/130
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/41
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க – பரி 21/35
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
பிணி தெறல் உயக்கத்த பெரும் களிற்று இனம் தாங்கும் – கலி 20/4
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் – கலி 21/2
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள – கலி 34/12
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து – கலி 92/17
துனை வரி வண்டின் இனம்/மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/29,30
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/9
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று – கலி 121/4
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் – கலி 123/12
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம்/திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை – கலி 131/31,32
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3
இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற – கலி 143/37
இனம் தீர் களிற்றின் பெயர்ந்தோன் இன்றும் – அகம் 32/16
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 39/12
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் – அகம் 71/3
மை இல் மான் இனம் மருள பையென – அகம் 71/5
இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் – அகம் 78/2
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு – அகம் 101/11
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/15
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/15
பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப – அகம் 120/3
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
இரலை நன் மான் இனம் பரந்தவை போல் – அகம் 194/6
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர – அகம் 197/14
இனம் படி நீரின் கலங்கிய பொழுதில் – அகம் 212/9
புலம்-தொறும் குருகு இனம் நரல கல்லென – அகம் 217/11
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் – அகம் 253/11
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை – அகம் 260/2
கண்டல் கானல் குருகு_இனம் ஒலிப்ப – அகம் 260/3
மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர – அகம் 267/8
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம்/பைது அறு நெடும் கழை பாய்தலின் ஒய்யென – அகம் 267/9,10
ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை – அகம் 285/11
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/3
இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது – அகம் 298/8
நிரை பறை குரீஇ இனம் காலை போகி – அகம் 303/11
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் – அகம் 307/10
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப – அகம் 314/4
அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து – அகம் 317/10
யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து – அகம் 323/9
மயில்_இனம் பயிலும் மரம் பயில் கானம் – அகம் 344/6
கறவை பல் இனம் புறவு-தொறு உகள – அகம் 354/4
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் – அகம் 355/5
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/5
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 15/2
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/4
குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல – புறம் 19/8
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 137/1
ஆன்_இனம் கலித்த அதர் பல கடந்து – புறம் 138/1
மான்_இனம் கலித்த மலை பின் ஒழிய – புறம் 138/2
மீன்_இனம் கலித்த துறை பல நீந்தி – புறம் 138/3
எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி – புறம் 157/9
செலவு ஆனாவே கலி கொள் புள்_இனம் – புறம் 199/3
பெறாது பெயரும் புள் இனம் போல நின் – புறம் 209/10
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 270/2
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 392/9
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/10
TOP


இனமும் (1)

ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும்/மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும் – கலி 103/56,57
TOP


இனன் (7)

இரும் கிளை இனன் ஒக்கல் – பட் 61
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட – நற் 242/8
வம்ப நாரை இனன் ஒலித்து அன்ன – அகம் 100/14
உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 173/11
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப – அகம் 202/2
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 392/13
இல்லை என்போர்க்கு இனன் ஆகிலியர் – புறம் 29/12
TOP


இனனொடு (2)

கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும் – அகம் 375/6
மெய் களைந்து இனனொடு விரைஇ – புறம் 399/8
TOP


இனி (148)

கேள் இனி வேளை நீ முன்னிய திசையே – மலை 94
என்னர் ஆயினும் இனி நினைவு ஒழிக – நற் 64/1
வறிதால் இகுளை என் யாக்கை இனி அவர் – நற் 64/9
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி/உரைக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்மென – நற் 109/4,5
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
நோ இனி வாழிய நெஞ்சே மேவார் – நற் 190/1
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு_உண்கு என – நற் 204/6
நன்_நாள் வேங்கையும் மலர்கமா இனி என – நற் 206/7
இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற – நற் 224/8
இனி என கொள்ளலை-மன்னே கொன் ஒன்று – நற் 233/5
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் – நற் 236/6
கார் வரு பருவம் என்றனர்-மன் இனி/பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/4,5
இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல் – நற் 278/6
அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள் – நற் 328/5
இனி வரின் தவறும் இல்லை எனையதூஉம் – நற் 331/10
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு – நற் 384/9
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது – குறு 11/4
இனி அறிந்தேன் அது தனி ஆகுதலே – குறு 84/2
காண் இனி வாழி தோழி யாணர் – குறு 171/1
இனி சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன் – குறு 205/5
இனி வரின் எளியள் என்னும் தூதே – குறு 269/8
பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே – குறு 270/4
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே – குறு 295/6
நல்ல சொல்லி மணந்து இனி/நீயேன் என்றது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 22/3,4
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி/தாக்கு அணங்கு ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 23/3,4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 35/4
நினக்கு மருந்து ஆகிய யான் இனி/இவட்கு மருந்து அன்மை நோம் என் நெஞ்சே – ஐங் 59/3,4
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி/எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/3,4
மடவள் அம்ம நீ இனி கொண்டோளே – ஐங் 67/1
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 144/3
இன் இனி வாரா மாறு-கொல் – ஐங் 222/3
எளிய-மன்னால் அவர்க்கு இனி/அரிய ஆகுதல் மருண்டனென் யானே – ஐங் 224/4,5
எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே – ஐங் 292/5
வந்தனம் ஆயினும் ஒழிக இனி செலவே – ஐங் 330/2
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்க இனி/பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/3,4
காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே – ஐங் 424/4
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி/நல்_நுதல் யானே செலவு ஒழிந்தனனே – ஐங் 426/1,2
எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்-வயின் – ஐங் 462/3
கார் தொடங்கின்றே காலை இனி நின் – ஐங் 468/2
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே – ஐங் 494/4
களைநர் யார் இனி பிறர் என பேணி – பதி 40/7
இனி யார் உளரோ நின் முன்னும் இல்லை – பதி 45/18
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட – பரி 6/65
இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி ஆண்டு – பரி 8/47
இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற – பரி 8/51
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி/பெய்ய உழக்கும் மழை கா மற்று ஐய – பரி 9/33,34
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை – பரி 18/9
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி/படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ – கலி 1/4,5
விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி/உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல – கலி 3/5,6
ஒழிக இனி பெரும நின் பொருள்_பிணி செலவே – கலி 4/25
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி/அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/5,6
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே – கலி 14/9
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி/நாடும்-கால் நினைப்பது ஒன்று உடையேன்-மன் அதுவும் தான் – கலி 16/3,4
மகன் அல்லை மன்ற இனி/செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி – கலி 19/6,7
செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி – கலி 19/7
இனி யான் – கலி 23/6
மறந்தான் மறக்க இனி எல்லா நமக்கு – கலி 42/5
கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ – கலி 50/10
நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி/நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து – கலி 55/5,6
யாது ஒன்றும் வாய்வாளாது இறந்தீவாய் கேள் இனி/நீயும் தவறு இலை நின்னை புறங்கடை – கலி 56/29,30
இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி/பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் – கலி 57/7,8
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி/மருளி யான் மருள்-உற இவன் உற்றது எவன் என்னும் – கலி 59/9,10
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம் – கலி 60/22
காக்கும் இடம் அன்று இனி/எல்லா எவன் செய்வாம் – கலி 63/4,5
என் உழுவாய் நீ மற்று இனி/எல்லா நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு – கலி 64/18,19
பெரும் பொன் உண்டு என்பாய் இனி/நல்லாய் இகுளை கேள் – கலி 64/22,23
இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் – கலி 67/14
என் பார்த்து உறுவோய் கேள் இனி தெற்றென – கலி 75/13
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி/செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/5,6
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
நாம் செயல்பாலது இனி – கலி 76/22
இனி எல்லா யாம் தீது இலேம் என்று தெளிப்பவும் கைந்நீவி – கலி 81/33
வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி/அன்ன பிறவும் பெருமான் அவள்-வயின் – கலி 82/30,31
அமைந்தது இனி நின் தொழில் – கலி 82/35
ஊடுதல் என்னோ இனி/இனி யாதும் மீக்கூற்றம் யாம் இலம் என்னும் – கலி 87/13,14
இனி யாதும் மீக்கூற்றம் யாம் இலம் என்னும் – கலி 87/14
இனி தேற்றேம் யாம் – கலி 88/17
நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி/யார் மேல் விளியுமோ கூறு – கலி 88/20,21
கூறு இனி காயேமோ யாம் – கலி 90/19
செரு ஒழிந்தேன் சென்றீ இனி/தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/15,16
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி/பெறல் நசை வேட்கையின் நின் குறி வாய்ப்ப – கலி 93/16,17
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/22
மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப – கலி 95/4
இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன – கலி 95/11
இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன – கலி 95/11
கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி/அருளுகம் யாம் யாரேம் எல்லா தெருள – கலி 95/28,29
யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி/ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் – கலி 96/4,5
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை – கலி 96/32
ஆங்கு இனி/தண்ணுமை பாணி தளராது எழூஉக – கலி 102/33,34
இனி செல்வேம் யாம் – கலி 108/45
சென்று யான் அறிவேன் கூறுக மற்று இனி/சொல் அறியா பேதை மடவை மற்று எல்லா – கலி 114/7,8
காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு – கலி 117/10
கேள் இனி/மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/7,8
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி/அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் – கலி 124/11,12
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி/நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா-கால் – கலி 124/15,16
இறை வரை நில்லா வளையள் இவட்கு இனி/பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை – கலி 125/22,23
கனவில் கண்டு யான் செய்தது கேள் இனி/அலந்து ஆங்கு அமையலென் என்றானை பற்றி என் – கலி 128/9,10
இனி வரின் உயரும்-மன் பழி என கலங்கிய – கலி 129/17
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
மாலையும் வந்தன்று இனி/இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய் – கலி 143/41,42
இனியன் என்று ஓம்படுப்பல் ஞாயிறு இனி/ஒள் வளை ஓட துறந்து துயர் செய்த – கலி 145/35,36
சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் – கலி 147/4
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் – கலி 149/13
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே – அகம் 19/8
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் – அகம் 21/9
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி/வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை – அகம் 29/14,15
எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை – அகம் 47/3
உவ இனி வாழி தோழி அவரே – அகம் 65/7
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/15
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற – அகம் 87/12
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி – அகம் 142/7
இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு என – அகம் 177/2
ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே இனி தன் – அகம் 210/10
பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் – அகம் 216/7
அறன் இலாளனொடு இறந்தனள் இனி என – அகம் 219/10
சொல் இனி தெய்ய யாம் தெளியுமாறே – அகம் 220/22
காண் இனி வாழி தோழி பானாள் – அகம் 232/1
இனி புலம்பின்றே கானலும் நளி கடல் – அகம் 240/4
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது – அகம் 243/13
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது – அகம் 266/15
ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ – அகம் 276/6
செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை என – அகம் 300/8
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என – அகம் 313/1
நல்லை காண் இனி காதல் அம் தோழீஇ – அகம் 352/11
கேள் இனி வாழிய நெஞ்சே நாளும் – அகம் 353/2
உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று – அகம் 361/13
ஒல் இனி வாழி தோழி கல்லென – அகம் 392/11
பனி வார் எவ்வம் தீர இனி வரின் – அகம் 395/4
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி – அகம் 396/11
இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன் – புறம் 17/29
தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள – புறம் 18/17
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி – புறம் 126/12
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி/எம் போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் – புறம் 144/10,11
கிளக்கும் பாண கேள் இனி நயத்தின் – புறம் 155/3
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு – புறம் 162/3
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் – புறம் 162/4
அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/8
நீடு நிலை அரையத்து கேடும் கேள் இனி/நுந்தை தாயம் நிறைவு-உற எய்திய – புறம் 202/8,9
எழு இனி நெஞ்சம் செல்கம் யாரோ – புறம் 207/1
ஆற்றல் என்பதன் தோற்றம் கேள் இனி/கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 225/6,7
இனி யார் மற்று நின் பசி தீர்ப்போரே – புறம் 227/11
இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை – புறம் 235/17
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் – புறம் 243/1
இனி நட்டனரே கல்லும் கன்றொடு – புறம் 264/4
யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி/குன்று கண்டு அன்ன நிலை பல் போர்பு – புறம் 353/7,8
சிலரே பெரும கேள் இனி நாளும் – புறம் 360/9
அன்னோனை உடையேம் என்ப இனி வறட்கு – புறம் 384/19
TOP


இனி_இனி (1)

இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன – கலி 95/11
TOP


இனிதாம்-கொல்லோ (1)

இனிதாம்-கொல்லோ தனக்கே பனி வரை – ஐங் 379/2
TOP


இனிதால் (3)

இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள் – நற் 223/4
இனிதால் அம்ம பண்பும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 402/4
இனிதால் அம்ம இனியவர் புணர்வே – ஐங் 415/4
TOP


இனிதின் (5)

பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும் – மது 473
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து – மது 714
கண்டோர் எல்லாம் அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி – மலை 495
இனிதின் இனிது தலைப்படும் என்பது – நற் 134/1
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/7
TOP


இனிதினின் (2)

இனிதினின் புணர்க்குவென்-மன்னோ துனி இன்று – அகம் 263/13
தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த – அகம் 324/3
TOP


இனிது (108)

ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி – திரு 93
அயின்ற காலை பயின்று இனிது இருந்து – பொரு 116
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப – மது 267
பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப – மது 630
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி – மது 657
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி – மது 657
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி – மது 770
மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும – மது 781
ஏமாப்ப இனிது துஞ்சி – பட் 195
புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும் – பட் 217
பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சி – மலை 447
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் – மலை 485
உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – மலை 560
அமர்ந்து இனிது நோக்கமொடு செகுத்தனென் – நற் 16/10
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப – நற் 18/7
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் – நற் 115/2
இனிதின் இனிது தலைப்படும் என்பது – நற் 134/1
இனிது மன்று அம்ம தானே பனி படு – நற் 135/5
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர் – நற் 139/8
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப – நற் 172/3
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி – நற் 174/5
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி – நற் 239/3
கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள் – நற் 342/6
அண்ணல் உள்ளமொடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – நற் 372/7
இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று – குறு 6/2
இனிது என கணவன் உண்டலின் – குறு 167/5
இனிது எனப்படூஉம் புத்தேள் நாடே – குறு 288/5
சினை இனிது ஆகிய-காலையும் காதலர் – குறு 341/3
இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே – குறு 391/4
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர் – குறு 395/5
இன்னா செயினும் இனிது தலையளிப்பினும் – குறு 397/6
வீ இனிது கமழும் துறைவனை – ஐங் 148/2
நீ இனிது முயங்குதி காதலோயே – ஐங் 148/3
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/5
இனிது செய்தனையால் நுந்தை வாழியர் – ஐங் 294/3
நீ இனிது முயங்க வந்தனர் – ஐங் 353/3
இன் துணை இனிது பாராட்ட – ஐங் 387/5
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி – ஐங் 401/3
காதலி தழீஇ இனிது இருந்தனனே – ஐங் 406/2
இனிது இருந்தனனே நெடுந்தகை – ஐங் 408/3
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை – ஐங் 409/3
புள்ளும் மாவும் புணர்ந்து இனிது உகள – ஐங் 414/1
இனிது உடன் கழிக்கின் இளமை – ஐங் 415/3
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க – ஐங் 465/3
பலர் புகழ் செல்வம் இனிது கண்டிகுமே – பதி 11/20
கேட்டற்கு இனிது நின் செல்வம் கேள்-தொறும் – பதி 12/9
நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே – பதி 12/25
அண்ணல் மரையா அமர்ந்து இனிது உறையும் – பதி 23/14
வளம் வீங்கு பெருக்கம் இனிது கண்டிகுமே – பதி 24/17
அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர் – பதி 27/5
இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது – பதி 28/5
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/7
மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும் – பதி 48/16
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇய – பதி 49/3
இன்று இனிது நுகர்ந்தனம் ஆயின் நாளை – பதி 58/5
நாள்_மகிழ் இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 65/13
செலவு பெரிது இனிது நின் காணுமோர்க்கே – பதி 83/5
குவவு குரை இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 84/20
காதலை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/11
அன்பினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/15
அருளினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/19
புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா – கலி 62/6
தமக்கு இனிது என்று வலிதின் பிறர்க்கு இன்னா – கலி 62/7
வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் அல்லது நீர்க்கு இனிது என்று – கலி 62/10
வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் அல்லது நீர்க்கு இனிது என்று – கலி 62/10
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு – கலி 71/5
தளர் நடை காண்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/11
தே மொழி கேட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/15
அம்புலி காட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 80/19
அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி – கலி 82/22
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட – கலி 130/3
உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே – அகம் 58/9
இனிது செய்தனையால் எந்தை வாழிய – அகம் 104/14
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற – அகம் 124/7
இனிது உடன் கழிந்தன்று-மன்னே நாளை – அகம் 167/5
கண் இனிது படுக்கும் நன் மலை நாடனொடு – அகம் 178/13
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள் – அகம் 184/4
உவந்து இனிது அயரும் என்ப யானும் – அகம் 195/5
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – அகம் 195/17
பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே – அகம் 228/6
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/10
நீ வந்ததனினும் இனிது ஆகின்றே – அகம் 298/14
இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி – அகம் 314/18
ஈங்கு பிரிந்து உறைதல் இனிது அன்று ஆகலின் – அகம் 337/4
புல்லென் மாலையும் இனிது மன்ற அம்ம – அகம் 367/13
இனிது உருண்ட சுடர் நேமி – புறம் 17/7
இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை – புறம் 22/36
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது – புறம் 24/33
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப – புறம் 29/8
ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் – புறம் 36/11
இன்னாது அம்ம ஈங்கு இனிது இருத்தல் – புறம் 44/9
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் – புறம் 47/9
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற – புறம் 56/21
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் – புறம் 127/7
அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என – புறம் 182/2
ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே – புறம் 185/3
இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின் – புறம் 192/5
புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி – புறம் 198/22
தினை அனைத்து ஆயினும் இனிது அவர் – புறம் 208/8
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு இனிது அருந்தி – புறம் 320/14
உண்டு இனிது இருந்த பின் – புறம் 328/12
தாள் சேருநர்க்கு இனிது ஈத்தும் – புறம் 361/10
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின் – புறம் 377/3
அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே – புறம் 378/22
ஊனும் ஊணும் முனையின் இனிது என – புறம் 381/1
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும் – புறம் 391/6
TOP


இனிது-கொல் (3)

வையை வரு புனல் ஆடல் இனிது-கொல்/செவ்வேள் கோ குன்றம் நுகர்தல் இனிது-கொல் – பரி 35/1,2
செவ்வேள் கோ குன்றம் நுகர்தல் இனிது-கொல்/வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக – பரி 35/2,3
இனிது-கொல் வாழி தோழி என தன் – அகம் 244/8
TOP


இனிது-மன் (2)

இனிது-மன் அளிதோ தானே துனி தீர்ந்து – நற் 101/6
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ் – குறு 339/5
TOP


இனிதே (11)

சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே/பெரும் புலம்பு உற்ற நெஞ்சமொடு பல நினைந்து – நற் 31/5,6
இனிதே காணுநர் காண்பு-உழி வாழ்தல் – நற் 216/2
இனிதே தெய்ய நின் காணும்-காலே – நற் 230/10
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே/ஒன்றே தோழி நம் கானலது பழியே – நற் 311/7,8
சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி – நற் 327/3
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர் – நற் 331/9
பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே – குறு 60/6
முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே – குறு 62/5
பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே/நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் – குறு 353/3,4
நினக்கே அன்று அஃது எமக்கும்-மார் இனிதே/நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை – ஐங் 46/1,2
எல்லினில் பெயர்தல் எனக்கும்-மார் இனிதே/பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/4,5
TOP


இனிதோ (3)

இன்னாமையினும் இனிதோ/இனிது எனப்படூஉம் புத்தேள் நாடே – குறு 288/4,5
இனிதோ பெரும இன் துணை பிரிந்தே – குறு 363/6
முறுவல் காண்டலின் இனிதோ/இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே – ஐங் 309/4,5
TOP


இனிமை (1)

இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே – அகம் 6/22
TOP


இனிய (52)

மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 138
சேண் புலம்பு அகல இனிய கூறி – மலை 167
உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர் – மலை 282
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டி – மலை 283
உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும் – மலை 353
மெல்லிய இனிய கூறலின் வல் விரைந்து – நற் 17/7
அன்னை போல இனிய கூறியும் – நற் 28/3
மெல்லிய இனிய கூறலின் யான் அஃது – நற் 134/9
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/8
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே – நற் 238/11
இடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம் – நற் 246/1
துனி இல் நன் மொழி இனிய கூறியும் – நற் 254/3
நல்ல இனிய கூறி மெல்ல – நற் 306/4
பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப – நற் 394/3
இனிய செய்த நம் காதலர் – குறு 202/4
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் – குறு 270/2
இன்னா கானமும் இனிய பொன்னொடு – குறு 274/6
அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி – குறு 298/2
மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந – குறு 306/1
கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே – குறு 388/7
இனிய செய்த நின்று பின் – ஐங் 143/2
இனிய மன்ற என் மாமை கவினே – ஐங் 146/3
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/2
தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும் – ஐங் 215/4
தண்ணிய இனிய ஆக – ஐங் 303/3
இனிய மன்ற யான் ஒழிந்தோள் பண்பே – ஐங் 326/5
இனிய கமழும் வெற்பின் – ஐங் 331/4
இனிய மன்ற தாமே – ஐங் 337/3
உள்ளுதற்கு இனிய மன்ற செல்வர் – ஐங் 356/1
சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல – ஐங் 371/3
இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை – ஐங் 375/1
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3
சுரம் நனி இனிய ஆகுக என்று – ஐங் 398/3
சொல்லு-மதி பாண சொல்லு-தோறு இனிய/நாடு இடை விலங்கிய எம்-வயின் நாள்-தொறும் – ஐங் 479/1,2
புலம்பு தீர்ந்து இனிய ஆயின புறவே – ஐங் 495/2
ஊடினும் இனிய கூறும் இன் நகை – பதி 16/11
மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும் – பரி 10/15
இனிய சொல்லி இன்_ஆங்கு பெயர்ப்பது – கலி 14/8
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின் – கலி 53/12
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து – கலி 54/12
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/19
மெல்லிய இனிய கூறி வல்லே – அகம் 25/17
இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக – அகம் 98/3
புள்ளு புணர்ந்து இனிய ஆக தெள் ஒளி – அகம் 136/3
கனவும் கங்குல்-தோறு இனிய நனவும் – அகம் 141/2
இனிய ஆகுக தணிந்தே – அகம் 283/16
நீரினும் இனிய ஆகி கூர் எயிற்று – அகம் 335/24
ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி – அகம் 378/8
இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே – புறம் 12/5
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி – புறம் 70/4
நீரினும் இனிய சாயல் – புறம் 105/7
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
TOP


இனியது (3)

தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ – நற் 130/5
இனியது கேட்டு இன்புறுக இ ஊரே – குறு 34/3
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் – குறு 394/4
TOP


இனியதும் (1)

ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டோ – நற் 368/4
TOP


இனியர் (5)

நின்ற சொல்லர் நீடு தோன்று இனியர்/என்றும் என் தோள் பிரிபு அறியலரே – நற் 1/1,2
குருதி துடையா குறுகி மருவ இனியர்/பூத்தனள் நங்கை பொலிக என நாணுதல் – பரி 16/29,30
இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது – அகம் 241/2
கண்ணுக்கு இனியர் செவிக்கு இன்னாரே – புறம் 167/7
அதனால் நீயும் ஒன்று இனியை அவரும் ஒன்று இனியர்/ஒவ்வா யா உள மற்றே வெல் போர் – புறம் 167/8,9
TOP


இனியர்-கொல்லோ (1)

தமியர் ஆக இனியர்-கொல்லோ/ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த – குறு 172/4,5
TOP


இனியரும் (1)

ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும்/ஈரணி அணியின் இகல் மிக நவின்று – பரி 6/27,28
TOP


இனியவர் (1)

இனிதால் அம்ம இனியவர் புணர்வே – ஐங் 415/4
TOP


இனியவும் (3)

இனியவும் நல்லவும் நனி பல ஏத்தி – திரு 286
மருவின் இனியவும் உளவோ – குறு 322/6
இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ – புறம் 58/18
TOP


இனியவை (1)

இனியவை பெறினே தனிதனி நுகர்கேம் – பதி 38/13
TOP


இனியவோ (1)

இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே – குறு 124/4
TOP


இனியன் (6)

இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும் – சிறு 208
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து – நற் 217/6
யாரினும் இனியன் பேர் அன்பினனே – குறு 85/1
இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற – குறு 288/3
இனியன் என்று ஓம்படுப்பல் ஞாயிறு இனி – கலி 145/35
இகழ்வு இலன் இனியன் யாத்த நண்பினன் – புறம் 216/6
TOP


இனியனால் (1)

வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே – அகம் 352/17
TOP


இனியார்-பால் (1)

சேக்கை இனியார்-பால் செல்வான் மனையாளால் – பரி 20/86
TOP


இனியிர் (1)

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் – மலை 286
TOP


இனியே (44)

பொறை தலைமணந்தன்று உயவும்-மார் இனியே – நற் 59/10
பிரிதல் சூழான்-மன்னே இனியே/கானல் ஆயம் அறியினும் ஆனாது – நற் 72/7,8
பண்டினும் நனி பல அளிப்ப இனியே/வந்தன்று போலும் தோழி நொந்து_நொந்து – நற் 177/7,8
இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று – நற் 184/4
பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே/எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது – நற் 328/7,8
குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனியே/வந்தன்று வாழியோ மாலை – குறு 122/2,3
நனி நீடு உழந்தன்று-மன்னே இனியே/வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை – குறு 149/2,3
அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே/ஆர் இருள் கங்குல் அவர்-வயின் – குறு 153/3,4
அழாஅற்கோ இனியே நோய் நொந்து உறைவி – குறு 192/2
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே/பாரி பறம்பில் பனி சுனை தெண் நீர் – குறு 196/2,3
என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே – குறு 223/7
விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே/எளிது என உணர்ந்தனள்-கொல்லோ முளி சினை – குறு 396/2,3
யார் நலம் சிதைய பொய்க்குமோ இனியே – ஐங் 49/4
மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே – ஐங் 145/3
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே/விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி – ஐங் 200/2,3
அன்பு இலாளன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 226/5
வெய்ய ஆயின முன்னே இனியே/ஒண் நுதல் அரிவையை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 322/3,4
தவ நனி நெடிய ஆயின இனியே/அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/3,4
அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே/எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் – ஐங் 466/2,3
மலர்பு அறியா என கேட்டிகும் இனியே/சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து – பதி 52/12,13
பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – கலி 39/52
முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே/தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 17/5,6
இவை பாராட்டிய பருவமும் உளவே இனியே/புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ – அகம் 26/11,12
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7
பலரும் ஆங்கு அறிந்தனர்-மன்னே இனியே/வதுவை கூடிய பின்றை புதுவது – அகம் 70/7,8
வெம்பும்-மன் அளியள் தானே இனியே/வன்கணாளன் மார்பு உற வளைஇ – அகம் 153/4,5
பனி வார் கண்ணேம் வைகுதும் இனியே/ஆன்றல் வேண்டும் வான் தோய் வெற்ப – அகம் 168/2,3
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே/நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர – அகம் 205/5,6
பெரும் கல் நாடன் கேண்மை இனியே/குன்ற வேலி சிறுகுடி ஆங்கண் – அகம் 232/5,6
பெரு நல் யாணரின் ஒரீஇ இனியே/கலி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட – புறம் 52/11,12
வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிந்தனர் இனியே/என் ஆவது-கொல் தானே கழனி – புறம் 63/10,11
நட்டனை-மன்னோ முன்னே இனியே/பாரி மாய்ந்து என கலங்கி கையற்று – புறம் 113/4,5
நின்னினும் புல்லியேம்-மன்னே இனியே/இன்னேம் ஆயினேம்-மன்னே என்றும் – புறம் 141/8,9
நாடு படு செலவினர் ஆயினர் இனியே – புறம் 240/14
இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே/பெரு வள கொழுநன் மாய்ந்து என பொழுது மறுத்து – புறம் 248/2,3
அல்லி உணவின் மனைவியொடு இனியே/புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 250/5,6
என் திறத்து அவலம் கொள்ளல் இனியே/வல ஆர் கண்ணி இளையர் திளைப்ப – புறம் 253/1,2
பயந்தனை-மன்னால் முன்னே இனியே/பல் ஆ தழீஇய கல்லா வல் வில் – புறம் 261/10,11
தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே/வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து – புறம் 271/4,5
மேல்வரும் களிற்றொடு வேல் துரந்து இனியே/தன்னும் துரக்குவன் போலும் ஒன்னலர் – புறம் 274/3,4
இன்னான் மன்ற வேந்தே இனியே/நேரார் ஆர் எயில் முற்றி – புறம் 298/3,4
உயவொடு வருந்தும் மனனே இனியே/புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/3,4
மனை செறிந்தனளே வாள்_நுதல் இனியே/அற்று அன்று ஆகலின் தெற்றென போற்றி – புறம் 337/12,13
ஒரு சிறை இருந்தேன் என்னே இனியே/அறவர் அறவன் மறவர் மறவன் – புறம் 399/18,19
TOP


இனியை (3)

இனியை பெரும எமக்கே மற்று அதன் – புறம் 94/3
கேள்விக்கு இனியை கட்கு இன்னாயே – புறம் 167/4
அதனால் நீயும் ஒன்று இனியை அவரும் ஒன்று இனியர் – புறம் 167/8
TOP


இனியோள் (2)

வினை முடித்து அன்ன இனியோள்/மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே – நற் 3/8,9
அன்ன இனியோள் குணனும் இன்ன – குறு 206/2
TOP


இனியோன் (1)

இன்னான் ஆகிய இனியோன் குன்றே – புறம் 115/6
TOP


இனும் (1)

நும் நுகம் கொண்டு இனும் வென்றோய் அதனால் – பதி 63/15
TOP


இனை (5)

இன்ன பண்பின் இனை பெரிது உழக்கும் – குறு 48/4
இனை நோக்கு உண்கண் நீர் நில்லாவே – கலி 7/12
இனை நலம் உடைய கானம் சென்றோர் – கலி 11/19
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
இனை வனப்பின் மாயோய் நின்னின் சிறந்தார் – கலி 108/53
TOP


இனை-மதி (1)

இனை-மதி வாழியர் நெஞ்சே மனை மரத்து – குறு 19/3
TOP


இனைகுவள் (1)

குழலினும் இனைகுவள் பெரிதே – ஐங் 306/3
TOP


இனைகூஉ (1)

வினை புனை நல் இல் இனைகூஉ கேட்பவும் – புறம் 44/8
TOP


இனைத்து (3)

குறு நீர் கன்னல் இனைத்து என்று இசைப்ப – முல் 58
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை – பரி 3/45
இனைத்து என்போரும் உளரே அனைத்தும் – புறம் 30/7
TOP


இனைதல் (5)

இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் – நற் 286/6
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் – அகம் 237/8
இனைதல் ஆன்றிசின் நீயே சினை பாய்ந்து – அகம் 267/4
இனைதல் ஆனாய் என்றிசின் இகுளை – அகம் 375/2
இனைதல் ஆனாள் ஆக இளையோய் – புறம் 144/6
TOP


இனைதியோ (1)

தனியவர் இடும்பை கண்டு இனைதியோ எம் போல – கலி 129/18
TOP


இனைந்தனர் (1)

அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ – மது 166
TOP


இனைந்து (2)

இனைந்து நொந்து அழுதனள் நினைந்து நீடு உயிர்த்தனள் – கலி 142/60
எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும் – அகம் 371/8
TOP


இனைப்ப (1)

காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப/யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் – ஐங் 237/1,2
TOP


இனைபவள் (2)

புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள்/முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/11,12
திரு முகம் இறைஞ்சினள் வீழ்பவற்கு இனைபவள்/அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/3,4
TOP


இனைபு (7)

எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/4
நனி எள்ளும் குயில் நோக்கி இனைபு உகு நெஞ்சத்தால் – கலி 35/7
பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை – கலி 122/5
இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/9
நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி – கலி 145/60
கண் இனைபு கலுழ்பு ஏங்கினள் – கலி 147/62
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு – அகம் 164/9
TOP


இனைமை (1)

ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம் – பரி 3/62
TOP


இனைய (16)

இனைய ஆகி தோன்றின் – நற் 69/11
மையல் மட பிடி இனைய/கை ஊன்றுபு இழிதரு களிறு எறிந்தன்றே – நற் 114/11,12
சோலை வாழை சுரி நுகும்பு இனைய/அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து – குறு 308/1,2
செ வாய் குறு_மகள் இனைய/எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/3,4
சிறுவரின் இனைய செய்தி – ஐங் 85/4
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய/எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே – ஐங் 305/3,4
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய/வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என – பதி 61/9,10
அகரு வழை ஞெமை ஆரம் இனைய/தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி – பரி 12/5,6
இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும் – பரி 23/57
இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே_இழாய் – கலி 59/24
கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என் – கலி 130/15
காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய/துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் – அகம் 40/8,9
ஆதிமந்தி பேது உற்று இனைய/சிறை பறைந்து உரைஇ செம் குணக்கு ஒழுகும் – அகம் 76/10,11
மையல் மாலை யாம் கையறுபு இனைய/குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி – புறம் 67/5,6
தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய/கடும் பசி கலக்கிய இடும்பை கூர் நெஞ்சமொடு – புறம் 230/8,9
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து – புறம் 389/9
TOP


இனையது (1)

இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல் – புறம் 217/6
TOP


இனையம் (2)

வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார் – நற் 349/5
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின் – அகம் 39/19
TOP


இனையர் (3)

இனையர் என உணர்ந்தார் என்று ஏக்கற்று ஆங்கு – கலி 68/23
இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே – அகம் 197/18
நும்மனோரும் மற்று இனையர் ஆயின் – புறம் 210/3
TOP


இனையல் (12)

அன்ன ஆக இனையல் தோழி யாம் – நற் 64/2
இனையல் என்னும் என்ப மனை இருந்து – நற் 372/10
ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என – குறு 192/1
இனையல் வாழி தோழி எனையதூஉம் – ஐங் 461/3
இனையல் வாழியோ இகுளை வினை-வயின் – ஐங் 467/2
நோய் மலி நெஞ்சமோடு இனையல் தோழி – கலி 27/22
இனையல் வாழி தோழி புணர்வர் – அகம் 171/5
இனையல் வாழி தோழி முனை எழ – அகம் 197/5
இனையல் வாழி தோழி நனை கவுள் – அகம் 227/5
இனையல் என்றி தோழி சினைய – அகம் 229/15
இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர் – அகம் 298/20
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி – புறம் 377/4
TOP


இனையவள் (1)

செல் நவை அரவத்தும் இனையவள் நீ நீப்பின் – கலி 7/18
TOP


இனையவும் (1)

புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல் – கலி 2/24
TOP


இனையவை (1)

தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில் – கலி 41/37
TOP


இனையள் (5)

இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் – குறு 70/3
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை – கலி 48/14
இனையள் என்று எடுத்து ஓதற்கு அனையையோ நீ என – கலி 76/4
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை – அகம் 2/13
இன்னள் இனையள் நின் மகள் என பன் நாள் – அகம் 203/4
TOP


இனையன (3)

செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன/தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி – கலி 16/18,19
இனையன தீமை நினைவனள் காத்து ஆங்கு – கலி 44/18
இனையன கூற இறைஞ்சுபு நிலம் நோக்கி – கலி 57/21
TOP


இனையா (1)

என்னை வருவது எனக்கு என்று இனையா/நன் ஞெமர் மார்பன் நடுக்கு-உற நண்ணி – பரி 7/68,69
TOP


இனையும் (4)

பல நினைந்து இனையும் பைதல் நெஞ்சின் – கலி 126/19
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும்/என ஆங்கு – கலி 130/16,17
இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற – கலி 143/37
நம்-வயின் இனையும் இடும்பை கைம்மிக – அகம் 297/3
TOP


இனையுமே (2)

புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே/நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழும்-கால் நின் மார்பில் – கலி 126/9,10
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே/நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த-கால் – கலி 126/13,14
TOP


இனையேன் (1)

யானும் இனையேன் ஆயின் ஆனாது – நற் 31/7
TOP


இனையை (3)

இனையை ஆகி செல்-மதி – அகம் 163/13
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/5
இனையை ஆதலின் நினக்கு மற்று யான் – புறம் 236/8
TOP


இனையையாய் (2)

பசந்து நீ இனையையாய் நீத்தலும் நீப்பவோ – கலி 150/10
உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ – கலி 150/14
TOP


இனையையால் (3)

இன்னோர் அனையை இனையையால் என – பரி 1/53
சேந்து நீ இனையையால் ஒத்ததோ சின்_மொழி – கலி 57/11
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/21
TOP


இனையையோ (1)

இனையையோ என வினவினள் யாயே – நற் 55/7
TOP


இனையோன் (1)

இனையோன் கொண்டனை ஆயின் – புறம் 227/10
TOP


இனைவதன் (1)

இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன் – அகம் 369/9
TOP


இனைவது (1)

குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே – புறம் 143/15
TOP


இனைவித்தல் (1)

தன் நெஞ்சு ஒருவற்கு இனைவித்தல் யாவர்க்கும் – கலி 147/46
TOP


இனைவோள் (1)

உழையம் ஆகவும் இனைவோள்/பிழையலள் மாதோ பிரிதும் நாம் எனினே – அகம் 5/27,28
TOP


இனைஇ (1)

பண்டையின் மிக பெரிது இனைஇ/முயங்கு-மதி பெரும மயங்கினள் பெரிதே – ஐங் 160/4,5
TOP