இ முதல் சொற்கள் பகுதி – 2, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இதழ் 180
இதழ்_அகத்து 2
இதழ 3
இதழின் 1
இதழினை 1
இதற்கு 1
இதன் 6
இதனின் 1
இதனினும் 1
இதனை 1
இது 60
இது-கொல் 2
இது-மன் 1
இதுவால் 1
இதுவும் 1
இதுவே 11
இதுவோ 3
இதை 5
இதைய 1
இதையும் 1
இதோ 1
இந்திர 1
இந்திரர் 1
இந்திரன் 3
இப்பால் 1
இப்பி 3
இப்பொழுதும் 1
இம்பர் 1
இம்மென் 5
இம்மென்று 1
இம்மென 11
இம்மை 6
இம்மையும் 1
இமய 4
இமயத்து 5
இமயம் 4
இமயமும் 3
இமிர் 25
இமிர்தர 1
இமிர்தலின் 1
இமிர்ந்து 5
இமிர்பு 5
இமிர 4
இமிரா 2
இமிரும் 12
இமிரும்மே 1
இமில் 11
இமிழ் 62
இமிழ்தியோ 1
இமிழ்ந்து 4
இமிழ்ப்ப 1
இமிழ்ப்பு-உற 1
இமிழ்பு 2
இமிழ்வது 1
இமிழ்விற்கு 1
இமிழ 3
இமிழா 1
இமிழும் 3
இமை 8
இமைக்கும் 22
இமைத்தோர் 1
இமைப்ப 8
இமைப்பது 3
இமைப்பின் 3
இமைப்பு 2
இமைபு 1
இமைய 2
இமையத்து 5
இமையம் 1
இமையவர் 1
இமையா 5
இமையாது 1
இமையார் 1
இமையான் 2
இய 2
இயக்க 5
இயக்கத்து 1
இயக்கம் 5
இயக்கனும் 1
இயக்கி 5
இயக்கினிர் 1
இயக்கு 4
இயக்கு-மதி 1
இயக்கு-மின் 1
இயக்கும் 3
இயங்க 3
இயங்கல் 3
இயங்கள் 1
இயங்கா 3
இயங்காது 1
இயங்கி 1
இயங்கிய 4
இயங்கியோரே 1
இயங்கு 9
இயங்கு-தொறு 2
இயங்குதலால் 1
இயங்குதி 1
இயங்குநர் 4
இயங்கும் 6
இயத்த 1
இயத்தன் 1
இயத்தின் 2
இயத்து 2
இயத்தொடு 1
இயம் 31
இயம்ப 28
இயம்பவும் 1
இயம்பிய 2
இயம்பு 1
இயம்பும் 16
இயல் 155
இயல்-உற்று 1
இயல்பிற்றாய் 1
இயல்பின் 3
இயல்பினர் 1
இயல்பினின் 1
இயல்பு 12
இயல்பும் 3
இயல்வர 1
இயல்வரும் 2
இயல்வோள் 1
இயல 8
இயலவர் 1
இயலவரொடு 1
இயலவும் 1
இயலா 1
இயலாது 1
இயலாய் 1
இயலார் 4
இயலான் 1
இயலி 21
இயலியாள் 1
இயலினள் 1
இயலும் 12
இயலுவாய் 1
இயலோயே 3
இயலோரும் 1
இயலோள்-வயின் 1
இயவர் 7
இயவரின் 1
இயவரும் 1
இயவன் 1
இயவில் 5
இயவின் 19
இயவு 4
இயவுள் 2
இயற்கை 10
இயற்கையின் 1
இயற்கையும் 3
இயற்றா 2
இயற்றி 3
இயற்றிய 19
இயற்றியது 1
இயற்றியாள்-கொல் 1
இயற்றுவான் 1
இயறல் 1
இயன் 1
இயன்ற 12
இயன்றது 1
இயன்றனர் 1
இயன்று 5
இயால் 3
இயை 2
இயைக்கும் 1
இயைக 7
இயைதந்தார் 1
இயைதரும் 1
இயைந்த 15
இயைந்ததை 1
இயைந்தன்று-மன்னே 1
இயைந்து 20
இயைந்து_இயைந்து 1
இயைந்தேம் 1
இயைநர் 1
இயைபவால் 3
இயைபு 3
இயைபுடன் 1
இயையா 1
இயையாது 3
இயையும் 1
இயையும்-மன் 1
இயையுமோ 1
இயைவதால் 1
இயைவது 5
இயைவது-கொல்லோ 2
இயைவது-மன்னோ 1
இயைவதோ 5
இயைவெனை 1
இர 3
இரக்கம் 1
இரக்கு 1
இரக்கும் 6
இரக்கும்-கால் 1
இரக்கும்-காலை 1
இரக்குவம் 1
இரக்குவர் 1
இரக்குவன் 1
இரக்குவேன் 1
இரங்க 13
இரங்கல 1
இரங்கா 2
இரங்கார் 1
இரங்கான் 1
இரங்கி 9
இரங்கிய 1
இரங்கினள் 1
இரங்கு 16
இரங்குநர் 1
இரங்குப 1
இரங்குபு 1
இரங்கும் 38
இரங்குவிர் 1
இரங்குவென் 1
இரங்குவை 1
இரங்கேன் 2
இரட்ட 6
இரட்டி 2
இரட்டு 1
இரட்டும் 12
இரண்டற்கு 1
இரண்டா 1
இரண்டின் 2
இரண்டினுள் 1
இரண்டு 12
இரண்டும் 9
இரண்டே 2
இரத்தல் 1
இரத்தலின் 1
இரத்தலும் 2
இரத்தலோ 1
இரத்தி 3
இரத்திர் 1
இரதி 1
இரந்த 1
இரந்தது 1
இரந்தவை 1
இரந்தன்று 1
இரந்தனன் 1
இரந்தனென் 1
இரந்தார்க்கு 1
இரந்து 6
இரந்தூண் 1
இரந்தோர் 6
இரந்தோர்க்கு 5
இரப்ப 3
இரப்பல் 1
இரப்பவன் 1
இரப்பவும் 5
இரப்பவை 1
இரப்பான் 1
இரப்பின் 3
இரப்பு 1
இரப்பேன் 1
இரப்போர் 4
இரப்போர்க்கு 8
இரம் 2
இரலை 23
இரலைய 1
இரலையொடு 4
இரவமொடு 1
இரவரின் 1
இரவல் 7
இரவல 8
இரவலர் 21
இரவலர்க்கு 17
இரவலரதுவே 1
இரவலன் 1
இரவன் 1
இரவில் 11
இரவின் 24
இரவினானும் 2
இரவினானே 4
இரவினில் 1
இரவினும் 1
இரவினுள் 1
இரவு 32
இரவும் 18
இரவுரை 1
இரவே 3
இரற்றும் 2
இரா 7
இராது 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


இதழ் (180)

பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி – திரு 22
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ்/கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை – சிறு 41,42
சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை – சிறு 75
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன் – பெரும் 5
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி – பெரும் 293
நான்முக ஒருவர் பயந்த பல் இதழ்/தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி – பெரும் 403,404
வள் இதழ் அவிழ் நீலம் – மது 251
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ்/தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 550,551
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 6
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 164
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ்/ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 61,62
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா – குறி 101
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி – குறி 117
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 223
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா – குறி 247
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி – பட் 241
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய் – மலை 149
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் – மலை 189
வள் இதழ் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய – மலை 334
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் – மலை 519
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/9
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் – நற் 75/8
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/8
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன் – நற் 117/3
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் – நற் 155/2
பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே – நற் 155/10
காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப – நற் 161/7
வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப – நற் 188/5
பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல் – நற் 195/7
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
பல் இதழ் உண்கண் கலுழ – நற் 241/11
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 252/9
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் – நற் 284/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/2
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 301/3
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி – நற் 314/3
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே – நற் 317/10
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/7
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு – நற் 372/3
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த – நற் 382/2
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே – குறு 5/5
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ – குறு 62/2
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் – குறு 103/2
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த – குறு 227/2
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே – குறு 259/4
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/5
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ – குறு 291/7
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ்/குவளை உண்கண் கலுழ – குறு 339/5,6
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் – குறு 353/4
வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு – குறு 366/5
நீர் கால்யாத்த நிரை இதழ் குவளை – குறு 388/1
பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும் – ஐங் 2/4
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/2
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை – ஐங் 185/1
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/4
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/5
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ்/ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப – ஐங் 242/3,4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே – ஐங் 334/5
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/4
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் – ஐங் 430/2
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ்/பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/1,2
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/2
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த – ஐங் 480/4
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் – பதி 30/2
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் – பதி 48/11
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த – பதி 64/17
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 78/4
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை – பரி 4/60
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை – பரி 8/13
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் – பரி 14/14
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் – பரி 16/35
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/38
துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/51
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் – பரி 22/22
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ்/வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/29,30
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/3
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/8
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட – கலி 33/28
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/11
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/8
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – கலி 64/3
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 70/16
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் – கலி 73/9
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை – கலி 78/13
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/3
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி – கலி 87/6
ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார் – கலி 88/12
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் – கலி 92/48
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் – கலி 96/5
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால் – கலி 100/10
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் – கலி 101/4
பயில் இதழ் மலர் உண்கண் – கலி 103/60
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/9
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி – கலி 121/5
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/14
ஆய் இதழ் மல்க அழும் – கலி 142/12
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/52
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற – கலி 145/39
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை – அகம் 19/10
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை – அகம் 19/11
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் – அகம் 38/2
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் – அகம் 38/10
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ்/ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/8,9
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்-வயின் – அகம் 51/9
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 62/5
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு – அகம் 65/19
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென – அகம் 78/9
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி – அகம் 86/15
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் – அகம் 109/1
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை – அகம் 150/10
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே – அகம் 161/14
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் – அகம் 162/11
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ – அகம் 170/5
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/16
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/2
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை – அகம் 228/4
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப – அகம் 229/12
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி – அகம் 235/7
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
இரும் கழி மலர்ந்த வள் இதழ் நீலம் – அகம் 270/1
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் – அகம் 295/19
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண் – அகம் 299/14
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் – அகம் 302/5
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/12
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/6
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 357/16
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 361/2
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/4
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து – அகம் 373/13
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை – அகம் 381/19
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட – அகம் 389/4
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ்/வேனில் அதிரல் வேய்ந்த நின் – அகம் 393/24,25
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/2
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என் – புறம் 164/6
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை – புறம் 246/14
நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய – புறம் 380/7
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை – புறம் 397/19
TOP


இதழ்_அகத்து (2)

இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து/அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி 30/3,4
TOP


இதழ (3)

செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் – நற் 25/2
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு – நற் 97/6
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை – அகம் 358/5
TOP


இதழின் (1)

சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/27
TOP


இதழினை (1)

மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை/நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் – கலி 72/12,13
TOP


இதற்கு (1)

இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு – குறு 184/3
TOP


இதன் (6)

பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே – குறு 263/8
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/15
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/7
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ – புறம் 381/20
TOP


இதனின் (1)

இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை – நற் 322/2
TOP


இதனினும் (1)

இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் – ஐங் 215/6
TOP


இதனை (1)

பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/12
TOP


இது (60)

இருவேம் ஆய்ந்த மன்றல் இது என – குறி 21
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
கானக நாடற்கு இது என யான் அது – நற் 47/6
நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது – நற் 75/1
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது/தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/3,4
அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/7
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/6
அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/2
கனவோ மற்று இது வினவுவல் யானே – குறு 148/6
தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6
இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே – குறு 171/4
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று – குறு 173/5
இது மற்று எவனோ தோழி துனி இடை – குறு 181/1
இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு – குறு 184/3
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ – குறு 191/1
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ – குறு 279/4
இது மற்று எவனோ தோழி முதுநீர் – குறு 299/1
கார் இது பருவம் ஆயின் – குறு 382/5
அற நெறி இது என தெளிந்த என் – ஐங் 371/4
இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை – ஐங் 375/1
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி – ஐங் 375/2
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3
இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் – பரி 6/77
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் – பரி 19/52
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது/வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு – பரி 20/70,71
வளமையான் ஆகும் பொருள் இது என்பாய் – கலி 12/11
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை – கலி 12/15
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர – கலி 24/5
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/11
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் – கலி 79/17
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது/இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/32,33
இது தொடுக என்றவர் யார் – கலி 84/35
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/24
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
உற்றனிர் போல வினவுதிர் மற்று இது/கேட்டீ-மின் எல்லீரும் வந்து – கலி 146/12,13
இது என அறியா மறுவரல் பொழுதில் – அகம் 22/4
காமர் வேனில்-மன் இது/மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 37/17,18
வருவர் ஆயின் பருவம் இது என – அகம் 68/11
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர் – அகம் 164/11
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர் – அகம் 223/1
யாணர் வேனில்-மன் இது/மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 341/12,13
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி – புறம் 12/3
பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்று இது/நீர்த்தோ நினக்கு என வெறுப்ப கூறி – புறம் 43/14,15
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/16
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து – புறம் 52/7
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் – புறம் 217/2
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது/கொள்ளாய் என்ப கள்ளின் வாழ்த்தி – புறம் 269/7,8
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு – புறம் 316/7
TOP


இது-கொல் (2)

இது-கொல் வாழி தோழி காதலர் – நற் 134/2
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் – அகம் 71/16
TOP


இது-மன் (1)

இது-மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே – ஐங் 487/1
TOP


இதுவால் (1)

கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக – அகம் 194/16
TOP


இதுவும் (1)

யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் – கலி 89/1
TOP


இதுவே (11)

இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் – நற் 96/1
தந்தை-தன் ஊர் இதுவே/ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே – நற் 198/11,12
வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே – நற் 246/10
மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே – குறு 156/7
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் – குறு 285/4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே – ஐங் 415/1
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/65
ஈன்ற வயிறோ இதுவே/தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே – புறம் 86/5,6
அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/8
ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே – புறம் 355/3
யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து – புறம் 367/15
TOP


இதுவோ (3)

இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/5
கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ/ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/63,64
இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட – அகம் 306/9
TOP


இதை (5)

நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து – மது 79
வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ – மது 376
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் – மது 536
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/11
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/3
TOP


இதைய (1)

கொல்லை இதைய குறும் பொறை மருங்கில் – அகம் 133/7
TOP


இதையும் (1)

இதையும் கயிறும் பிணையும் இரிய – பரி 10/53
TOP


இதோ (1)

இதோ அடங்க கேள் – கலி 63/14
TOP


இந்திர (1)

இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன – ஐங் 62/1
TOP


இந்திரர் (1)

உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர்/அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என – புறம் 182/1,2
TOP


இந்திரன் (3)

ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என – பரி 8/33
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து – பரி 24/97
TOP


இப்பால் (1)

இகல் பல செல்வம் விளைத்து அவண் கண்டு இப்பால்/அகல் அல்கும் வையை துறை – பரி 24/32,33
TOP


இப்பி (3)

துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் – நற் 87/7
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி/நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் – அகம் 296/8,9
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் – புறம் 53/1
TOP


இப்பொழுதும் (1)

இன்று இப்பொழுதும் யான் வாழலெனே – அகம் 362/10
TOP


இம்பர் (1)

இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே – புறம் 287/14
TOP


இம்மென் (5)

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் – மலை 286
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை – நற் 76/6
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் – நற் 113/10
இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய – நற் 161/4
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின் – அகம் 323/1
TOP


இம்மென்று (1)

நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று/அலமரல் மழை கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 398/7,8
TOP


இம்மென (11)

கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – குறி 147
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும் – நற் 30/3
உரைக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்மென/இரைக்கும் வாடை இருள் கூர் பொழுதில் – நற் 109/5,6
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் – நற் 139/6
இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென/கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/5,6
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென/பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/8,9
ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு – கலி 123/3
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென/கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/3,4
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 317/13
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 318/6
வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென/பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் – புறம் 367/16,17
TOP


இம்மை (6)

இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும் – குறு 49/3
இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்கி – அகம் 66/1
அம்ம வாழி தோழி இம்மை/நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் – அகம் 101/1,2
இம்மை உலகத்து இல் என பன் நாள் – அகம் 311/6
இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் – புறம் 134/1
இம்மை போல காட்டி உம்மை – புறம் 236/10
TOP


இம்மையும் (1)

இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ – கலி 14/15
TOP


இமய (4)

பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும் – பரி 8/11
இமய குன்றினில் சிறந்து – பரி 8/12
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி – பரி 23/83
இமய செம் வரை மானும்-கொல்லோ – அகம் 265/3
TOP


இமயத்து (5)

வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த – சிறு 48
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி – நற் 356/3
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை – பரி 5/48
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து/முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 127/4,5
மாறி பிறவார் ஆயினும் இமயத்து/கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/11,12
TOP


இமயம் (4)

ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம்/தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை – பதி 11/23,24
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக – பதி 43/7
வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம்/தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் – புறம் 132/7,8
கழை வளர் இமயம் போல – புறம் 166/33
TOP


இமயமும் (3)

இமயமும் துளக்கும் பண்பினை – குறு 158/5
நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ – பரி 1/51
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே – புறம் 2/24
TOP


இமிர் (25)

சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு – நற் 112/3
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி – நற் 245/11
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் – நற் 323/9
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் – ஐங் 172/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 16/14
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/38
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ – பரி 17/10
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/66
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் – கலி 106/48
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி – கலி 131/45
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த – அகம் 136/28
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது – அகம் 170/2
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – அகம் 184/6
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ – அகம் 237/4
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப – அகம் 250/3
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் – அகம் 280/13
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய – அகம் 381/15
TOP


இமிர்தர (1)

தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர/இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/4,5
TOP


இமிர்தலின் (1)

ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு – கலி 123/3
TOP


இமிர்ந்து (5)

பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/6
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/9
TOP


இமிர்பு (5)

தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும் – பரி 19/41
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் – கலி 43/2
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ – அகம் 304/11
TOP


இமிர (4)

கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர/மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – மலை 533,534
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர/தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட – ஐங் 292/1,2
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர/ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை – பரி 22/39,40
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து – அகம் 332/8
TOP


இமிரா (2)

ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை – புறம் 69/20
TOP


இமிரும் (12)

கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும்/மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த – குறி 147,148
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு – மலை 7
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும்/நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் – மலை 486,487
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும்/வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே – நற் 17/11,12
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும்/ஏர்தரு தெருவின் எதிர்ச்சி நோக்கி நின் – நற் 30/3,4
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் – நற் 35/5
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும்/வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு – நற் 139/6,7
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/8
தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும்/புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர் – ஐங் 215/4,5
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/18
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும்/மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில் – அகம் 317/13,14
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும்/பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட – அகம் 318/6,7
TOP


இமிரும்மே (1)

தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே/யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு – நற் 348/6,7
TOP


இமில் (11)

இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு – மலை 330
எருத்தோடு இமில் இடை தோன்றினன் தோன்றி – கலி 102/26
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் – கலி 105/14
எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில்/நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/50,51
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/9
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் – அகம் 113/14
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – அகம் 248/13
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில்/ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ – அகம் 249/6,7
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7
TOP


இமிழ் (62)

இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு – முல் 4
இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் – முல் 88
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் – மது 26
எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின் – மது 177
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென – மது 538
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 672
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 296
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ – நற் 67/8
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு – நற் 91/3
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க – நற் 156/9
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் – நற் 335/1
பாடு இமிழ் பனி நீர் சேர்ப்பனொடு – நற் 378/11
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/2
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – குறு 243/4
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/2
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் – குறு 320/6
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/4
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை – ஐங் 143/1
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது – ஐங் 171/1
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் – ஐங் 171/2
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் – ஐங் 192/2
ஒலி தெங்கின் இமிழ் மருதின் – பதி 13/7
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் – பதி 15/18
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/20
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே – பதி 40/20
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/25
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக – பதி 52/14
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ்/மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/40,41
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் – பரி 16/12
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் – பரி 21/39
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/17
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய – கலி 105/70
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/2
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே – கலி 121/8
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/11
எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ – கலி 127/11
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் – அகம் 17/14
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ – அகம் 68/15
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து – அகம் 82/7
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/14
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து – அகம் 176/7
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/14
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய – அகம் 246/11
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – அகம் 266/14
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு – அகம் 334/4
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின் – அகம் 336/16
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் – அகம் 352/3
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை – புறம் 19/1
பாடு இமிழ் பனி கடல் சேர்ப்பன் என்கோ – புறம் 49/2
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/12
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை – புறம் 58/21
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி – புறம் 99/9
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் – புறம் 204/5
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி – புறம் 369/23
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8
TOP


இமிழ்தியோ (1)

நோய் தெற உழப்பார்-கண் இமிழ்தியோ எம் போல – கலி 129/10
TOP


இமிழ்ந்து (4)

புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் – மது 111
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப – மது 267
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் – பதி 23/18
யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன – புறம் 173/3
TOP


இமிழ்ப்ப (1)

எதிர்வ பொருவி ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப/கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் – பரி 22/37,38
TOP


இமிழ்ப்பு-உற (1)

இமிழ்ப்பு-உற நீண்ட பாசிலை – புறம் 283/12
TOP


இமிழ்பு (2)

ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் – பதி 62/7
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய – பரி 15/21
TOP


இமிழ்வது (1)

இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் – பரி 24/82
TOP


இமிழ்விற்கு (1)

மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு/எதிர்வ பொருவி ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப – பரி 22/36,37
TOP


இமிழ (3)

அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ/பெயல் உறழ கணை சிதறி – மது 182,183
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் – பரி 22/38
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ/வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/7,8
TOP


இமிழா (1)

மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா/ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் – பதி 26/3,4
TOP


இமிழும் (3)

முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – மது 327
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர – ஐங் 86/2
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/4
TOP


இமை (8)

சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த – நற் 40/9
இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி – குறு 4/2
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை – குறு 285/6
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 70/16
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை/உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி – அகம் 19/11,12
TOP


இமைக்கும் (22)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 128
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
பைபய இமைக்கும் துறைவன் – நற் 199/10
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து – நற் 279/8
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும்/திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/2,3
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் – நற் 370/3
நன் பொன் இமைக்கும் நாடனொடு – நற் 389/10
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும்/ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் – குறு 150/2,3
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும்/தண்ணம் துறைவன் வந்து என – ஐங் 105/2,3
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும்/துறை கெழு கொண்க நீ தந்த – ஐங் 193/2,3
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம் – அகம் 67/17
நெய் கனி நெடு வேல் எஃகின் இமைக்கும்/மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் – அகம் 123/9,10
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும்/வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/14,15
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/6
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/5
நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 291/9
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை – அகம் 337/16
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் – அகம் 387/7
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 60/2
பன் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 270/1
TOP


இமைத்தோர் (1)

இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென – புறம் 376/7
TOP


இமைப்ப (8)

அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப/தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 88,89
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப/பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் – குறு 314/2,3
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப/கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் – கலி 57/3,4
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப/கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் – கலி 86/6,7
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப/மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென – அகம் 136/24,25
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப/அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/17,18
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப/பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் – அகம் 158/3,4
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப/கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை – அகம் 236/11,12
TOP


இமைப்பது (3)

மலை இமைப்பது போல் மின்னி – நற் 112/8
விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய – நற் 241/8
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு – அகம் 139/2
TOP


இமைப்பின் (3)

மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப – திரு 85
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு – பதி 45/21
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி – கலி 87/6
TOP


இமைப்பு (2)

இமைப்பு வரை அமையா நம்-வயின் – குறு 218/6
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள் – கலி 21/13
TOP


இமைபு (1)

வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 17/31
TOP


இமைய (2)

இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் – கலி 38/1
இமைய கானம் நாறும் கூந்தல் – அகம் 399/2
TOP


இமையத்து (5)

ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி – நற் 369/7
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
இமையத்து உம்பரும் விளங்குக எனவே – கலி 105/74
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி – புறம் 34/21
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன – புறம் 369/24
TOP


இமையம் (1)

இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி – புறம் 39/15
TOP


இமையவர் (1)

இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை – பெரும் 429
TOP


இமையா (5)

உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 153
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – மது 457
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு – பரி 5/30
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு – அகம் 0/4
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – புறம் 62/16
TOP


இமையாது (1)

நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது/இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி – அகம் 387/15,16
TOP


இமையார் (1)

பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய – அகம் 136/9
TOP


இமையான் (2)

பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் – கலி 60/29
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் – புறம் 290/4
TOP


இய (2)

பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை – சிறு 125
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல – பரி 10/25
TOP


இயக்க (5)

கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க/இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ – சிறு 37,38
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க/செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே – நற் 19/6,7
கைவல் பாகன் பையென இயக்க/யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/12,13
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் – அகம் 340/4
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க/இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை – புறம் 398/5,6
TOP


இயக்கத்து (1)

வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து/கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 374,375
TOP


இயக்கம் (5)

நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் – நற் 12/3
செல் மழை இயக்கம் காணும் – நற் 44/11
அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் – கலி 41/8
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள் – அகம் 292/9
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம்/அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற – அகம் 351/4,5
TOP


இயக்கனும் (1)

வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் – புறம் 71/14
TOP


இயக்கி (5)

கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி/ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி – திரு 246,247
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி/யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர் – மது 657,658
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் – ஐங் 489/4
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் – புறம் 387/4
TOP


இயக்கினிர் (1)

கரும் கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழி-மின் – பெரும் 392
TOP


இயக்கு (4)

கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 440
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் – மலை 571
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/4
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/5
TOP


இயக்கு-மதி (1)

இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ – அகம் 344/11
TOP


இயக்கு-மின் (1)

பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின்/மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று – புறம் 152/17,18
TOP


இயக்கும் (3)

இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும்/அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது – மலை 18,19
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – மலை 80
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும்/காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின் – புறம் 185/1,2
TOP


இயங்க (3)

ஆர் கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க/பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப – நற் 364/3,4
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க/ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை – பதி 13/15,16
தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க/கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள – பரி 6/14,15
TOP


இயங்கல் (3)

இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் – மலை 277
உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது – நற் 47/2
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை – அகம் 146/7
TOP


இயங்கள் (1)

இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் – மலை 277
TOP


இயங்கா (3)

இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ – சிறு 38
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/10
TOP


இயங்காது (1)

இயங்காது வதிந்த நம் காதலி – அகம் 19/18
TOP


இயங்கி (1)

வேறு_வேறு பரந்து இயங்கி/வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் – புறம் 387/8,9
TOP


இயங்கிய (4)

பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/2
அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய/பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய – புறம் 90/6,7
அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/15
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய – புறம் 365/2
TOP


இயங்கியோரே (1)

பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே – அகம் 359/16
TOP


இயங்கு (9)

இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் – மது 336
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி – நற் 322/6
களிறு இயங்கு ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/21
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எ வாயும் – கலி 150/2
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது – அகம் 44/5
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் – அகம் 225/7
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – அகம் 256/5
TOP


இயங்கு-தொறு (2)

நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் – குறு 190/6
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் – குறு 279/3
TOP


இயங்குதலால் (1)

மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41
TOP


இயங்குதி (1)

எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3
TOP


இயங்குநர் (4)

இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் – மலை 18
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர்/ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/7,8
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/9
TOP


இயங்கும் (6)

என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல் – திரு 130
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/27
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும்/வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/8,9
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல – அகம் 22/15
சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும்/இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் – புறம் 173/8,9
பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் – புறம் 367/17
TOP


இயத்த (1)

புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் – குறி 99
TOP


இயத்தன் (1)

குழலன் கோட்டன் குறும் பல் இயத்தன்/தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 209,210
TOP


இயத்தின் (2)

இன் இசை இயத்தின் கறங்கும் – அகம் 25/21
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க – அகம் 154/3
TOP


இயத்து (2)

கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் – மலை 269
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன் – நற் 34/5
TOP


இயத்தொடு (1)

சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு/பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென – அகம் 301/20,21
TOP


இயம் (31)

அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ் – திரு 119
இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க – திரு 243
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக – சிறு 229
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
கரும் கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழி-மின் – பெரும் 392
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 304
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
அரி கூடு இன் இயம் கறங்க நேர்நிறுத்து – மது 612
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி – மலை 232
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 296
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – மலை 365
கழை பாடு இரங்க பல் இயம் கறங்க – நற் 95/1
இன் இயம் கறங்க பாடி – நற் 322/11
செல் ஆற்று கவலை பல் இயம் கறங்க – குறு 263/2
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் – ஐங் 377/2
மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா – பதி 26/3
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/54
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க களன் இழைத்து – அகம் 98/14
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/9
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம்/தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும் – அகம் 189/13,14
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை – அகம் 314/11
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 359/9
வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன் இயம்/காடு கெழு நெடுவேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப – அகம் 382/4,5
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க – புறம் 153/11
வாங்கு மருப்பு யாழொடு பல் இயம் கறங்க – புறம் 281/2
இயவரும் அறியா பல் இயம் கறங்க – புறம் 336/6
இயம் இசையா மரபு ஏத்தி – புறம் 400/4
TOP


இயம்ப (28)

படு கண் முரசம் காலை இயம்ப/வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 232,233
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப/யானையங்குருகின் சேவலொடு காமர் – மது 673,674
முழவு அதிர முரசு இயம்ப/விழவு அறா வியல் ஆவணத்து – பட் 157,158
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப/குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் – மலை 348,349
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப – நற் 58/7
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப/பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் – நற் 364/8,9
கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப/உயிர் செல துனைதரும் மாலை – நற் 364/10,11
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப/கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே – ஐங் 448/1,2
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப/வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு – பரி 4/19,20
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் – பரி 15/42
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை – பரி 22/40
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப/துடி சீர் நடத்த வளி நடன் – பரி 22/41,42
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ – கலி 1/5
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப/ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு – அகம் 154/12,13
தார் மணி பல உடன் இயம்ப/சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/18,19
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப/வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ – அகம் 269/18,19
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப/மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் – அகம் 314/4,5
கல்லென கறங்கு மணி இயம்ப வல்லோன் – அகம் 314/9
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப/கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/3,4
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப/மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/14,15
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப/வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு – அகம் 354/2,3
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப/கொடியோர் தெறுதலும் செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும் – புறம் 29/8,9
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப/ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் – புறம் 36/10,11
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப/அண்ணல் யானையொடு வேந்து களத்து ஒழிய – புறம் 126/19,20
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப/புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 385/1,2
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப/பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் – புறம் 398/3,4
TOP


இயம்பவும் (1)

அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும்/எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும் – புறம் 41/7,8
TOP


இயம்பிய (2)

தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
வைகுறு விடியல் இயம்பிய குரலே – புறம் 233/8
TOP


இயம்பு (1)

ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
TOP


இயம்பும் (16)

நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – மலை 310
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும்/கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/10,11
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும்/எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே – நற் 228/8,9
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும்/ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/8,9
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும்/பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே – குறு 190/6,7
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும்/பெரும் புலர் விடியலும் மாலை – குறு 234/4,5
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும்/குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே – குறு 241/6,7
ஆர் துயில் இயம்பும் நாடன் – குறு 247/6
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் – பதி 15/20
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும்/கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/14,15
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும்/எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் – அகம் 122/16,17
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும்/நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/15,16
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும்/கூகை கோழி ஆனா – புறம் 364/11,12
TOP


இயல் (155)

நா இயல் மருங்கில் நவில பாடி – திரு 187
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல்/மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் – சிறு 30,31
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற – சிறு 60
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
ஆடு இயல் பெரு நாவாய் – மது 83
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப – மது 774
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல்/கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 98,99
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 120
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 126
மயில் இயல் மான் நோக்கின் – பட் 149
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி – மலை 43
துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர – நற் 20/4
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் – நற் 90/1
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் – நற் 93/8
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/8
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/9
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/4
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் – நற் 367/7
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/8
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல்/செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின் – குறு 2/3,4
நல் இயல் பாவை அன்ன இ – குறு 89/6
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/2
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/5
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி – குறு 189/5
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
நல்லை மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல்/துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர் – குறு 229/5,6
மாலை வாரா அளவை கால் இயல்/கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/3,4
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல்/மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என – ஐங் 72/3,4
நள்ளென வந்த இயல் தேர் – ஐங் 104/3
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல் இயல்/ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல் – ஐங் 225/3,4
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க – ஐங் 232/1
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப – ஐங் 288/3
கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல்/புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும் – ஐங் 304/3,4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும் – ஐங் 414/3
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல்/காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும் – ஐங் 466/3,4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி – ஐங் 497/4
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி – பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் – பதி 20/25
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் – பதி 24/14
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/23
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல்/உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/14,15
துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/2
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து – பதி 74/18
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய – பதி 75/3
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/5
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண – பரி 3/86
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/65
கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் – பரி 9/50
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 11/137
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது – பரி 15/36
ஈர மாலை இயல் அணியார் – பரி 17/36
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/11
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும் – பரி 19/43
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
இயல் கொள நண்ணியவை – பரி 23/29
ஏர் அணி கொண்டார் இயல்/கை புனை தாரினர் கண்ணியர் – பரி 24/10,11
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி 24/71
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் – பரி 28/2
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 2/17
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/11
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/17
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல்/காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/23,24
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல்/பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/10,11
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/2
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி – கலி 72/3
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற – கலி 88/1
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 92/34
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/11
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/18
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/12
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/16
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு – கலி 148/1
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று – அகம் 36/19
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை – அகம் 43/11
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/14
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/2
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
நீடலர் வாழி தோழி ஆடு இயல்/மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் – அகம் 69/13,14
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் – அகம் 75/7
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/20
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/9
தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயர – அகம் 112/16
மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை – அகம் 116/8
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட – அகம் 118/5
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை – அகம் 124/9
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – அகம் 132/7
இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து – அகம் 142/22
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – அகம் 142/24
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை – அகம் 145/16
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் – அகம் 173/16
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 175/10
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட – அகம் 182/5
அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை – அகம் 208/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல்/கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் – அகம் 234/7,8
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் – அகம் 236/14
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/10
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/13
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/4
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல்/கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/6,7
மெல் இயல் ஒலிவரும் கதுப்பொடு – அகம் 302/14
தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த – அகம் 324/3
ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம் – அகம் 325/13
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல்/சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/4,5
மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ – அகம் 384/7
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல்/என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண – அகம் 385/1,2
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் – அகம் 392/7
இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ – புறம் 7/10
ஆவும் ஆன் இயல் பார்ப்பன மாக்களும் – புறம் 9/1
பொன் இயல் புனை தோட்டியால் – புறம் 14/3
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது – புறம் 25/2
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/6
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
களி இயல் யானை கரிகால்வளவ – புறம் 66/3
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல்/கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி – புறம் 97/22,23
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் – புறம் 133/1
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/26
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா – புறம் 165/7
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் – புறம் 178/2
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி – புறம் 196/14
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 202/13
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 203/6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு – புறம் 224/6
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் – புறம் 227/8
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து – புறம் 229/1
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/21
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் – புறம் 290/2
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல்/சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/9,10
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு – புறம் 373/10
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8
TOP


இயல்-உற்று (1)

கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு – பதி 31/12
TOP


இயல்பிற்றாய் (1)

எல்லாம் கவரும் இயல்பிற்றாய் தென்னவன் – பரி 7/48
TOP


இயல்பின் (3)

தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/25
ஈரம் சேரா இயல்பின் பொய்ம்மொழி – அகம் 65/3
நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர் – புறம் 302/7
TOP


இயல்பினர் (1)

யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர – திரு 136
TOP


இயல்பினின் (1)

இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது – திரு 177
TOP


இயல்பு (12)

மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி – குறி 246
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது – மலை 537
பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின் – நற் 243/10
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு/கள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும் – பரி 16/38,39
கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு/வரை ஆர்க்கும் புயல் கரை – பரி 16/47,48
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு/ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/14,15
பூ மலி வையைக்கு இயல்பு – பரி 20/111
நெடு மாட கூடற்கு இயல்பு – பரி 35/6
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் – கலி 111/22
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே – கலி 114/21
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
TOP


இயல்பும் (3)

சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் – குறி 15
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும்/முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/2,3
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும்/என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும் – அகம் 225/1,2
TOP


இயல்வர (1)

பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர/அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/7,8
TOP


இயல்வரும் (2)

இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின் – அகம் 298/10
TOP


இயல்வோள் (1)

தருமமொடு இயல்வோள் சாயல் நோக்கி – புறம் 353/4
TOP


இயல (8)

முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 49/4
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 81/6
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல/மறவர் மறல மா படை உறுப்ப – பதி 82/6,7
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல/புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப – பதி 89/2,3
செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல/மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/56,57
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து – அகம் 327/3
ஓங்கு இயல களிறு ஊர்ந்தனன் – புறம் 239/15
TOP


இயலவர் (1)

மென் சீர் மயில் இயலவர்/வாள் மிகு வய மொய்ம்பின் – பரி 9/56,57
TOP


இயலவரொடு (1)

தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு – கலி 66/17
TOP


இயலவும் (1)

தெருவின் இயலவும் தருவது-கொல்லோ – குறு 182/5
TOP


இயலா (1)

மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து – பரி 3/91
TOP


இயலாது (1)

பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது/கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/24,25
TOP


இயலாய் (1)

கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய்/என ஆங்கு – பரி 20/94,95
TOP


இயலார் (4)

தார் மார்பின் தகை இயலார்/ஈர மாலை இயல் அணியார் – பரி 17/35,36
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – பரி 20/98
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல – பரி 24/15
மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ – கலி 30/6
TOP


இயலான் (1)

துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் – புறம் 15/7
TOP


இயலி (21)

பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால – பெரும் 331
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி/கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 608,609
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி/திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 666,667
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது – நற் 260/3
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை – நற் 362/1
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி/ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு – குறு 264/2,3
நன் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி/வந்திசின் வாழியோ மடந்தை – ஐங் 175/2,3
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி/பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை – ஐங் 389/2,3
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி/கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல – பதி 78/5,6
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் – கலி 83/16
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் – அகம் 82/9
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே – அகம் 117/9
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி/தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் – அகம் 188/10,11
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி/ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 219/1,2
சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் – அகம் 261/6
அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி/கையறு நெஞ்சினள் அடைதரும் – அகம் 279/15,16
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி/காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி – அகம் 323/6,7
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி/செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/6,7
இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி/செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுவை – புறம் 70/15,16
தெண் கிணை முன்னர் களிற்றின் இயலி/வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த – புறம் 79/3,4
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி/மாரி அன்ன வண்மை – புறம் 133/5,6
TOP


இயலியாள் (1)

சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் – கலி 147/4
TOP


இயலினள் (1)

இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் – பதி 51/10
TOP


இயலும் (12)

வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும்/வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/3,4
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும்/மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/3,4
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து – பரி 18/51
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் – கலி 52/6
இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ – கலி 55/8
மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று – கலி 55/13
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும்/விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு – கலி 64/5,6
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் – கலி 86/9
இடு மணல் பந்தருள் இயலும்/நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே – அகம் 89/21,22
அன்னிமிஞிலியின் இயலும்/நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/12,13
TOP


இயலுவாய் (1)

இயலுவாய் நின்னோடு உசாவுவேன் நின்றீத்தை – கலி 94/4
TOP


இயலோயே (3)

மெல் இயலோயே மெல் இயலோயே – குறு 368/1
மெல் இயலோயே மெல் இயலோயே/நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை – குறு 368/1,2
சொல்லகிற்றாம் மெல் இயலோயே/சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே – குறு 368/4,5
TOP


இயலோரும் (1)

மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும் – மது 418
TOP


இயலோள்-வயின் (1)

பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயலோள்-வயின்/பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் – ஐங் 308/1,2
TOP


இயவர் (7)

கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 304
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் – நற் 113/10
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர்/தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும் – ஐங் 215/3,4
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர்/அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய – பதி 17/7,8
மண்-உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர்/கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச – பதி 19/7,8
அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர்/துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் – பதி 27/5,6
பேஎ மன்ற பிறழ நோக்கு இயவர்/ஓடு-உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/10,11
TOP


இயவரின் (1)

மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம் – ஐங் 425/2
TOP


இயவரும் (1)

இயவரும் அறியா பல் இயம் கறங்க – புறம் 336/6
TOP


இயவன் (1)

கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி – அகம் 356/3
TOP


இயவில் (5)

கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில்/பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு – நற் 383/7,8
யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில்/கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை – குறு 198/1,2
மழை பெயல் மறந்த கழை திரங்கு இயவில்/செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை – அகம் 245/5,6
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/3
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில்/குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி – அகம் 374/11,12
TOP


இயவின் (19)

வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின்/நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 82,83
மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின்/வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி – மலை 111,112
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை – மலை 229
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின்/நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் – நற் 66/5,6
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின்/அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் – நற் 346/3,4
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின்/ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி – நற் 374/1,2
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின்/இன்னா மன்ற சுரமே – ஐங் 326/3,4
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின்/நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்தின் பரிக்கும் – அகம் 9/8,9
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின்/விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 53/9,10
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின்/சீறூரோளே ஒண்_நுதல் யாமே – அகம் 84/9,10
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின்/இருள் இடை மிதிப்பு-உழி நோக்கி அவர் – அகம் 128/13,14
குறை குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின்/வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/6,7
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின்/வந்து வினை வலித்த நம்-வயின் என்றும் – அகம் 289/4,5
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின்/ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி – அகம் 298/10,11
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/17
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை – அகம் 337/15
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து – அகம் 353/15
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின்/வறல் மரத்து அன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை – அகம் 395/7,8
TOP


இயவு (4)

இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 20
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி – அகம் 218/10
TOP


இயவுள் (2)

பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள்/சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி – திரு 274,275
கொம்மை வாடிய இயவுள் யானை – அகம் 29/16
TOP


இயற்கை (10)

சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ – திரு 87
நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு – திரு 167
மாயா இயற்கை பாவையின் – நற் 201/11
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அகம் 255/4
வான் வழங்கு இயற்கை வளி பூட்டினையோ – அகம் 384/9
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல – புறம் 2/6
இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும் – புறம் 35/28
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை/இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை – புறம் 76/2,3
TOP


இயற்கையின் (1)

தொன் முறை இயற்கையின் மதிய – பரி 2/1
TOP


இயற்கையும் (3)

காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும்/பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 83,84
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும்/இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/5,6
இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால் – புறம் 45/6
TOP


இயற்றா (2)

கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் – திரு 17
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி – புறம் 150/25
TOP


இயற்றி (3)

ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி/அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ் – திரு 118,119
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி/மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன் – ஐங் 248/1,2
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ – கலி 96/17
TOP


இயற்றிய (19)

கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய/பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் – பெரும் 266,267
மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய/மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக – மது 454,455
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 730
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – நெடு 101
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 419
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய/புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 438,439
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 441
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை – பதி 17/5
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி – பதி 41/4
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய/அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/13,14
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் – அகம் 79/3
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய/பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/4,5
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர் – அகம் 369/7
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் – அகம் 388/2
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை – புறம் 201/9
கல் அறுத்து இயற்றிய வல் உவர் கூவல் – புறம் 331/1
TOP


இயற்றியது (1)

செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3
TOP


இயற்றியாள்-கொல் (1)

உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் – கலி 56/8
TOP


இயற்றுவான் (1)

உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான்/விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/18,19
TOP


இயறல் (1)

பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/4
TOP


இயன் (1)

இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/5
TOP


இயன்ற (12)

நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின் – திரு 143
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய – நற் 0/5
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/4
இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற/இன்னாமையினும் இனிதோ – குறு 288/3,4
இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் – கலி 10/18
சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் – கலி 43/3
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
எவ்வத்தால் இயன்ற போல் இலை கூம்பல் எவன்-கொலோ – கலி 134/22
இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் – அகம் 66/9
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் – அகம் 177/5
TOP


இயன்றது (1)

நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல் – அகம் 379/8
TOP


இயன்றனர் (1)

வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர்/தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன – அகம் 259/1,2
TOP


இயன்று (5)

செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 532
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி – மது 724
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர் – நெடு 112
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை – அகம் 56/3
TOP


இயால் (3)

தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/6
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/16
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் – கலி 115/5
TOP


இயை (2)

நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/20
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3
TOP


இயைக்கும் (1)

வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி – பரி 8/41
TOP


இயைக (7)

எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/13
மறு முறை அமையத்தும் இயைக/நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/139,140
இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என – பரி 15/65
இரு நிலத்தோரும் இயைக என ஈத்த நின் – பரி 19/4
குன்றத்து அடியுறை இயைக என பரவுதும் – பரி 21/16
இன்று போல் இயைக என பரவுதும் – பரி 21/69
மறுமுறை யானும் இயைக நெறி மாண்ட – பரி 25/3
TOP


இயைதந்தார் (1)

எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் – கலி 35/23
TOP


இயைதரும் (1)

நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர் – பரி 23/67
TOP


இயைந்த (15)

வான் இயைந்த இரு முந்நீர் – மது 75
வன்கணாளரோடு இயைந்த/புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து-உறுத்தே – நற் 89/10,11
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை – நற் 203/7
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி – நற் 259/7
நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே – நற் 378/12
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது – பதி 50/24
கலப்போடு இயைந்த இரவு தீர் எல்லை – பரி 19/9
செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த/குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/5,6
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 12/4
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 241/1
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் – அகம் 303/3
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/7
உரு உடன் இயைந்த தோற்றம் போல – அகம் 360/7
இயைந்த கேண்மை இல் ஆகியரோ – புறம் 190/5
இயைந்த வைகல் உள ஆகியரோ – புறம் 190/12
TOP


இயைந்ததை (1)

களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை/என ஆங்கு – கலி 66/20,21
TOP


இயைந்தன்று-மன்னே (1)

காணவும் இயைந்தன்று-மன்னே நாணி – நற் 178/7
TOP


இயைந்து (20)

கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – மலை 333
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – மலை 345
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து/ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே – நற் 398/4,5
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து/கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/24,25
யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக என – பரி 1/66
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து/இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/36,37
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி – பரி 2/63
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி – அகம் 43/5
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து/அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/6,7
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் – அகம் 116/15
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த – அகம் 135/12
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ – அகம் 220/1
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை – அகம் 400/8
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து/என்னொடு பொருதும் என்ப அவரை – புறம் 71/2,3
TOP


இயைந்து_இயைந்து (1)

நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து/உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி – அகம் 279/6,7
TOP


இயைந்தேம் (1)

முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம்/மறு முறை அமையத்தும் இயைக – பரி 11/138,139
TOP


இயைநர் (1)

மாலை மாலை அடியுறை இயைநர்/மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர் – பரி 17/7,8
TOP


இயைபவால் (3)

பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால்/துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட – கலி 70/8,9
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால்/நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/12,13
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால்/நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/16,17
TOP


இயைபு (3)

ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/9
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/2
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
TOP


இயைபுடன் (1)

இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன் – அகம் 297/9
TOP


இயையா (1)

ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் – பரி 24/95
TOP


இயையாது (3)

பெறுவது இயையாது ஆயினும் உறுவது ஒன்று – குறு 199/1
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் – அகம் 335/3
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் – அகம் 338/10
TOP


இயையும் (1)

அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை – பரி 23/58
TOP


இயையும்-மன் (1)

நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன்/நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் – கலி 53/17,18
TOP


இயையுமோ (1)

பெரு மலை தழீஇயும் நோக்கு இயையுமோ மற்றே – நற் 298/12
TOP


இயைவதால் (1)

ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என – குறி 24
TOP


இயைவது (5)

கைவளம் இயைவது ஆயினும் – நற் 52/10
ஒருங்கு உடன் இயைவது ஆயினும் கரும்பின் – குறு 267/2
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின் – அகம் 15/1
இல்லோர்க்கு இல் என்று இயைவது கரத்தல் – அகம் 53/13
அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என – புறம் 182/2
TOP


இயைவது-கொல்லோ (2)

தீண்டலும் இயைவது-கொல்லோ மாண்ட – குறு 272/1
புல்லவும் இயைவது-கொல்லோ புல்லார் – ஐங் 459/2
TOP


இயைவது-மன்னோ (1)

முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி – அகம் 242/17
TOP


இயைவதோ (5)

இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ/புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/8,9
கனை கதிர் கனலியை காமுறல் இயைவதோ/ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் – கலி 16/12,13
வளி_தரும்_செல்வனை வாழ்த்தவும் இயைவதோ/என ஆங்கு – கலி 16/16,17
நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ/என ஆங்கு – கலி 59/21,22
இன்புற்றார்க்கு இறைச்சியாய் இயைவதோ செய்தாய்-மன் – கலி 148/9
TOP


இயைவெனை (1)

கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை/ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு – அகம் 369/1,2
TOP


இர (3)

இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும் – குறி 239
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/15
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/4
TOP


இரக்கம் (1)

இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் – புறம் 243/1
TOP


இரக்கு (1)

இரக்கு வாரேன் எஞ்சி கூறேன் – பதி 61/11
TOP


இரக்கும் (6)

சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை – ஐங் 364/3
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை – புறம் 75/4
உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன் – புறம் 178/5
கரும் கை கொல்லனை இரக்கும்/திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/12,13
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை – புறம் 327/7
TOP


இரக்கும்-கால் (1)

உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்-கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1
TOP


இரக்கும்-காலை (1)

யாம் தன் இரக்கும்-காலை தான் எம் – புறம் 180/10
TOP


இரக்குவம் (1)

வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை – நற் 125/6
TOP


இரக்குவர் (1)

ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை – புறம் 73/2
TOP


இரக்குவன் (1)

நின் ஒன்று இரக்குவன் அல்லேன் – ஐங் 159/4
TOP


இரக்குவேன் (1)

வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம் – கலி 143/24
TOP


இரங்க (13)

இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 672
கழை பாடு இரங்க பல் இயம் கறங்க – நற் 95/1
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க/மாதர் மான் பிணை மறியொடு மறுக – ஐங் 493/1,2
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க/மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே – பதி 19/26,27
இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க/புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட – கலி 130/2,3
கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க/அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/9,10
கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி – அகம் 194/8
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க/தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் – அகம் 251/9,10
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து – அகம் 265/9
வேங்கைமார்பன் இரங்க வைகலும் – புறம் 21/9
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து – புறம் 98/18
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க/கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 237/12,13
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க/ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர – புறம் 288/4,5
TOP


இரங்கல (1)

நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு – பதி 31/29
TOP


இரங்கா (2)

செய்து பின் இரங்கா வினையொடு – அகம் 268/13
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் – புறம் 10/11
TOP


இரங்கார் (1)

சென்றோர் செல் புறத்து இரங்கார் கொன்றோர் – அகம் 327/17
TOP


இரங்கான் (1)

ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான் – பதி 61/12
TOP


இரங்கி (9)

இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் – நற் 197/10
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் – நற் 208/9
பின் நினைந்து இரங்கி பெயர்தந்தேனே – ஐங் 118/4
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி/என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி – அகம் 43/2,3
பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி/மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே – அகம் 147/13,14
போர்ப்பு-உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து – அகம் 188/3
இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் – அகம் 312/10
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று – அகம் 330/7
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
TOP


இரங்கிய (1)

இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/5
TOP


இரங்கினள் (1)

இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்பு உற்று – கலி 138/29
TOP


இரங்கு (16)

கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – மலை 324
நீர் இரங்கு அரைநாள் மயங்கி கூதிரொடு – நற் 341/8
இரங்கு நீர் பரப்பின் மரந்தையோர் பொருந – பதி 90/28
வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய – பரி 7/6
இரங்கு முரசினான் குன்று – பரி 21/38
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/23
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் – கலி 100/6
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் – அகம் 116/17
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெருந்துறை – அகம் 152/6
பாடு எழுந்து இரங்கு முந்நீர் – அகம் 400/25
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் – புறம் 60/10
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 137/1
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி – புறம் 174/8
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 270/2
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – புறம் 397/5
TOP


இரங்குநர் (1)

இரங்குநர் அல்லது பெயர்தந்து யாவரும் – அகம் 75/15
TOP


இரங்குப (1)

சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் – அகம் 95/10
TOP


இரங்குபு (1)

புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்-மன் என்று இரங்குபு/வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத – கலி 83/22,23
TOP


இரங்கும் (38)

கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர் – மது 235
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 243
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல – மது 425
தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும் – நற் 5/6
பிரிந்தோர் இரங்கும் பெரும் கல் நாட – நற் 93/5
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும்/விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே – நற் 103/8,9
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் – நற் 246/9
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும் – நற் 296/6
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி – குறு 134/5
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/2
இன்னாது இரங்கும் என்னார் அன்னோ – குறு 195/4
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/7
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் – குறு 328/3
தனியோர் இரங்கும் பனி கூர் மாலை – குறு 358/5
மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம் – ஐங் 425/2
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும்/கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/27,28
உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை – பதி 25/10
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/5
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து – பதி 55/3
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி – அகம் 14/19
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை – அகம் 70/14
என் அழிபு இரங்கும் நின்னொடு யானும் – அகம் 73/8
கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு – அகம் 215/16
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி – அகம் 288/10
கோல் கழிபு இரங்கும் அதர – அகம் 327/18
பாடு ஆன்று இரங்கும் அருவி – புறம் 124/4
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி – புறம் 143/9
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/29
முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது – புறம் 174/7
வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன் – புறம் 176/12
கல் பொருது இரங்கும் மல்லல் பேர் யாற்று – புறம் 192/8
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று – புறம் 211/5
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் – புறம் 293/3
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து – புறம் 368/12
வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன் – புறம் 387/19
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை – புறம் 388/14
TOP


இரங்குவிர் (1)

பிணிக்கும்-காலை இரங்குவிர் மாதோ – புறம் 195/5
TOP


இரங்குவென் (1)

ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன் – புறம் 209/13
TOP


இரங்குவை (1)

இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே – அகம் 379/27
TOP


இரங்கேன் (2)

யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து – நற் 275/7
இரங்கேன் தோழி ஈங்கு என்-கொல் என்று – குறு 175/5
TOP


இரட்ட (6)

பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 115
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட/கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து – மது 299,300
நுண் நீர் ஆகுளி இரட்ட பல உடன் – மது 606
கல்லென்று இரட்ட புள்_இனம் ஒலிப்ப – குறி 228
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட/குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/1,2
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து – புறம் 161/19
TOP


இரட்டி (2)

ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் – திரு 168
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179
TOP


இரட்டு (1)

குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து – மலை 141
TOP


இரட்டும் (12)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 80
ஒன்று எறி பாணியின் இரட்டும்/இன்று-கொல் அளியேன் பொன்றும் நாளே – நற் 132/10,11
மயில்கள் ஆல குடிஞை இரட்டும்/துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் – ஐங் 291/1,2
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும்/கடாஅ யானை கண நிரை அலற – பதி 20/11,12
நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும்/குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து – அகம் 9/13,14
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை – அகம் 35/3
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண் – அகம் 89/5
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும்/வேறு பல் தேஎத்து ஆறு பல நீந்தி – அகம் 239/6,7
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும்/மலை கெழு நாடன் கூர் வேல் பிட்டன் – புறம் 170/7,8
TOP


இரண்டற்கு (1)

ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என் – குறு 194/4
TOP


இரண்டா (1)

ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் – பரி 10/58
TOP


இரண்டின் (2)

இரண்டின் உணரும் வளியும் நீயே – பரி 13/19
ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின் – புறம் 166/3
TOP


இரண்டினுள் (1)

இரண்டினுள் ஒன்று ஆகாமையோ அரிதே – புறம் 344/7
TOP


இரண்டு (12)

ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை – திரு 157
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 230
இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே – குறு 312/1
இரண்டு உடன் கமழும் நாற்றமொடு வானத்து – பதி 21/14
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/15
இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என – பரி 3/78
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
நலியும் விழுமம் இரண்டு/என பாடி – கலி 142/58,59
இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே – புறம் 96/3
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண்பெரும்கானம் – புறம் 156/2
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே – புறம் 304/11
TOP


இரண்டும் (9)

இரண்டும் தூக்கின் சீர் சாலாவே – குறு 101/3
தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை – பரி 10/60
யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி – கலி 94/31
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும்/ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே – கலி 106/41,42
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும்/ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர் – அகம் 44/3,4
பிறன் கடை செலாஅ செல்வமும் இரண்டும்/பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் – அகம் 155/2,3
ஒல்லாது இல் என மறுத்தலும் இரண்டும்/ஆள்வினை மருங்கின் கேண்மை-பாலே – புறம் 196/2,3
இல் என மறுத்தலும் இரண்டும் வல்லே – புறம் 196/5
எவ்வம் கொள்வை ஆயினும் இரண்டும்/கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/10,11
TOP


இரண்டே (2)

இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே – புறம் 109/5
உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே/பிறவும் எல்லாம் ஓர் ஒக்கும்மே – புறம் 189/5,6
TOP


இரத்தல் (1)

ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
TOP


இரத்தலின் (1)

அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின்/மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/2,3
TOP


இரத்தலும் (2)

இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா – பரி 9/17
உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும்/கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என – புறம் 38/14,15
TOP


இரத்தலோ (1)

ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது – புறம் 154/8
TOP


இரத்தி (3)

புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து – புறம் 34/12
அலந்தலை இரத்தி அலங்குபடு நீழல் – புறம் 325/11
TOP


இரத்திர் (1)

பன் மாண் இரத்திர் ஆயின் சென்ம் என – நற் 71/3
TOP


இரதி (1)

இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
TOP


இரந்த (1)

இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் – புறம் 145/8
TOP


இரந்தது (1)

இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான் – கலி 100/12
TOP


இரந்தவை (1)

நசை தர வந்தோர் இரந்தவை/இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே – அகம் 377/14,15
TOP


இரந்தன்று (1)

இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் – புறம் 226/4
TOP


இரந்தனன் (1)

இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் – ஐங் 257/2
TOP


இரந்தனென் (1)

நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர் – ஐங் 384/2
TOP


இரந்தார்க்கு (1)

செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின் – கலி 61/11
TOP


இரந்து (6)

இரந்து குறை உறாஅன் பெயரின் – ஐங் 228/3
இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து – பரி 6/101
பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து/மெய் சூள்-உறுவானை மெல்லியல் பொய் சூள் என்று – பரி 12/63,64
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை – புறம் 74/6
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி – புறம் 126/12
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/7
TOP


இரந்தூண் (1)

இரந்தூண் நிரம்பா மேனியொடு – குறு 33/3
TOP


இரந்தோர் (6)

இரந்தோர் மாற்றல் ஆற்றா – நற் 84/11
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை – நற் 225/6
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/5
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு – பதி 76/7
இரந்தோர் வறும் கலம் மல்க வீசி – அகம் 30/9
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் – புறம் 158/19
TOP


இரந்தோர்க்கு (5)

தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/11
இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/15
திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/19
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல் – அகம் 276/13
இரந்தோர்க்கு மறுப்பு அறியலன் – புறம் 239/9
TOP


இரப்ப (3)

அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப/நன்று புரி கொள்கையின் ஒன்றாகின்றே – குறு 374/3,4
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/18
TOP


இரப்பல் (1)

செய்தல் வேண்டுமால் கைதொழுது இரப்பல்/பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு – நற் 102/4,5
TOP


இரப்பவன் (1)

இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி – கலி 120/5
TOP


இரப்பவும் (5)

ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு – பதி 52/23
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/7
ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை – கலி 3/11
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை – கலி 3/15
இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ – கலி 16/8
TOP


இரப்பவை (1)

சேர்வார் ஆதலின் யாஅம் இரப்பவை/பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால் – பரி 5/78,79
TOP


இரப்பான் (1)

ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம் – கலி 47/1
TOP


இரப்பின் (3)

இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் – அகம் 249/4
பாரியும் பரிசிலர் இரப்பின்/வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே – புறம் 108/5,6
இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின்/முன்னும் கொண்டிர் என நும்மனோர் மறுத்தல் – புறம் 203/4,5
TOP


இரப்பு (1)

பிறரை தான் இரப்பு அறியலன் – புறம் 239/8
TOP


இரப்பேன் (1)

கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு – கலி 147/60
TOP


இரப்போர் (4)

இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர் – அகம் 389/11
இரப்போர் வாட்டல் அன்றியும் புரப்போர் – புறம் 196/6
இரப்போர் கையுளும் போகி – புறம் 235/11
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து – புறம் 368/12
TOP


இரப்போர்க்கு (8)

இரப்போர்க்கு கவிதல் அல்லதை இரைஇய – பதி 52/11
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு/ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை – பதி 76/7,8
மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு/இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/11,12
இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே – புறம் 72/18
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 153/2
இன்மையின் இரப்போர்க்கு ஈஇயாமையின் – புறம் 165/4
கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 315/2
உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும் – புறம் 364/7
TOP


இரம் (2)

இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/3
இரம் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை – புறம் 276/2
TOP


இரலை (23)

மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ – நற் 69/4
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/10
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை/காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த – நற் 256/8,9
வன் பரல் தெள் அறல் பருகிய இரலை தன் – குறு 65/1
இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே – குறு 183/4
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/2
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை/உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய – குறு 232/3,4
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் – குறு 250/2
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 338/1
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து – பதி 74/10
எருத்து வலிய எறுழ் நோக்கு இரலை/மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி – கலி 15/5,6
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப – அகம் 4/4
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள – அகம் 14/6
அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ – அகம் 23/8
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை/செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/4,5
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை – அகம் 74/9
இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை – அகம் 91/10
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை/வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/10,11
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி – அகம் 154/8
இரலை நன் மான் இனம் பரந்தவை போல் – அகம் 194/6
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள – அகம் 314/6
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை/மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 371/5,6
புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன – புறம் 374/2
TOP


இரலைய (1)

திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – அகம் 133/18
TOP


இரலையொடு (4)

திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 99
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் – பட் 245
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் – நற் 121/4
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு/அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/9,10
TOP


இரவமொடு (1)

தீம் கனி இரவமொடு வேம்பு மனை செரீஇ – புறம் 281/1
TOP


இரவரின் (1)

கராஅம் பேணாய் இரவரின்/வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே – நற் 292/8,9
TOP


இரவல் (7)

இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக – பதி 59/7
இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி – அகம் 32/4
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை – புறம் 179/2
இரவல் மாக்களும் – புறம் 244/3
காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள் – புறம் 313/3
இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன – புறம் 328/4
இரவல் மாக்கள் உண கொள தீர்ந்து என – புறம் 333/10
TOP


இரவல (8)

முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல/கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ் – சிறு 40,41
சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் – பெரும் 45
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல/இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் – பதி 66/3,4
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல/அமர் மேம்படூஉம்-காலை நின் – புறம் 48/7,8
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல/தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல – புறம் 70/5,6
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல/வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே – புறம் 141/6,7
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல/யாம் தன் இரக்கும்-காலை தான் எம் – புறம் 180/9,10
இரும் பறை இரவல சேறி ஆயின் – புறம் 263/2
TOP


இரவலர் (21)

இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன் – நற் 185/6
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் – நற் 237/7
இரவலர் வாரா வைகல் – குறு 137/3
விளைக வயலே வருக இரவலர்/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 2/2,3
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப – பதி 40/18
இரவலர் புன்கண் தீர நாள்-தொறும் – பதி 54/7
வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி – பதி 55/10
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும் – பதி 57/14
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய – பதி 61/9
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் – பதி 79/2
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே – அகம் 303/8
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது – புறம் 3/24
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் – புறம் 128/2
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி – புறம் 156/3
இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை – புறம் 162/1
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு – புறம் 162/3
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை – புறம் 199/4
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர்/பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 229/13,14
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/2
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை – புறம் 376/21
TOP


இரவலர்க்கு (17)

ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த – சிறு 93
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம் – மது 751
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/23
வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் – அகம் 13/9
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய – அகம் 162/17
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே – புறம் 54/4
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து – புறம் 54/5
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா – புறம் 56/17
இரவலர்க்கு ஈயும் வள்ளியோன் நாடே – புறம் 119/7
இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று – புறம் 129/6
புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் – புறம் 162/2
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு/ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் – புறம் 162/3,4
ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/2
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
புரவலர் புன்கண் நோக்காது இரவலர்க்கு/அருகாது ஈயும் வண்மை – புறம் 329/7,8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி – புறம் 367/8
TOP


இரவலரதுவே (1)

வாழ்த்தினர் வரூஉம் இரவலரதுவே/வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/7,8
TOP


இரவலன் (1)

அளியன்தானே முது வாய் இரவலன்/வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 284,285
TOP


இரவன் (1)

இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல – புறம் 24/30
TOP


இரவில் (11)

இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி – பெரும் 349
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி – நற் 325/2
கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய – குறு 90/2
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில்/பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/4,5
வந்தனனோ மற்று இரவில்/பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே – ஐங் 229/3,4
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் – பரி 6/54
சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/57
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில்/தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் – கலி 90/6,7
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி – அகம் 210/7
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில்/தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 392/12,13
ஆர் இருள் அரை இரவில்/முட பனையத்து வேர் முதலா – புறம் 229/2,3
TOP


இரவின் (24)

இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின் – மலை 212
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே – நற் 98/10
இரவின் வருதல் அறியாதேற்கே – நற் 144/10
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை – நற் 285/2
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய – நற் 393/8
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய – குறு 266/2
இரவின் வருதல் அறியான் – ஐங் 272/4
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/23
இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே – கலி 131/28
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின்/வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/2,3
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த – அகம் 100/6
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின்/உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி – அகம் 136/18,19
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று – அகம் 208/1
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர – அகம் 258/11
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை – அகம் 292/8
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் – அகம் 308/7
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/2
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
இரவின் வம்மோ உரவு நீர் சேர்ப்ப – அகம் 360/15
மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின் – புறம் 238/14
இரவின் எல்லை வருவது நாடி – புறம் 366/11
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின்/வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/10,11
TOP


இரவினானும் (2)

இரவினானும் துயில் அறியேனே – ஐங் 172/4
இரவினானும் இன் துயில் அறியாது – ஐங் 173/1
TOP


இரவினானே (4)

குன்ற நாடன் இரவினானே – நற் 151/12
இலங்கு மலை நாடன் இரவினானே – குறு 360/8
இருள் பொர நின்ற இரவினானே – ஐங் 362/5
இரவினானே ஈத்தோன் எந்தை – புறம் 376/16
TOP


இரவினில் (1)

ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
TOP


இரவினும் (1)

இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு என – குறு 283/2
TOP


இரவினுள் (1)

இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி – கலி 121/15
TOP


இரவு (32)

இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் – மது 8
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை – மது 686
இரவு பெயல் பொழிந்த உதவியோயே – நற் 139/10
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் – நற் 378/6
கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/7
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல் – குறு 217/2
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை – குறு 375/4
ஒரீஇயின போல இரவு மலர் நின்று – பதி 21/34
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி – பதி 59/1
என்னும் பனியாய் இரவு எல்லாம் வைகினை – பரி 6/81
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
கலப்போடு இயைந்த இரவு தீர் எல்லை – பரி 19/9
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/14
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று – கலி 113/26
இரவு எலாம் நல் தோழி நாணின என்பவை – கலி 131/16
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை – கலி 131/26
இரவு எலாம் தோழி அருளின என்பவை – கலி 131/36
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் – கலி 141/13
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் – கலி 141/17
இரவு துயில் மடிந்த தானை – அகம் 24/17
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/4
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/15
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் – அகம் 298/13
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் – அகம் 309/15
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/9
இரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றி – புறம் 397/6
இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை – புறம் 398/6
TOP


இரவும் (18)

எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி – பொரு 118
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி – பெரும் 279
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது – மது 239
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று – நெடு 47
எல்லியும் இரவும் என்னாது கல்லென – நற் 163/3
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/3
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/9
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் – கலி 123/16
எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா – கலி 142/61
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென – அகம் 20/14
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென – அகம் 178/17
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி – அகம் 255/3
எல்லையும் இரவும் வினை-வயின் பிரிந்த – அகம் 299/1
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல – அகம் 327/2
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர் – புறம் 7/7
TOP


இரவுரை (1)

இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து – புறம் 398/13
TOP


இரவே (3)

பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே/செல்வர் ஆயினும் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 228/6,7
எந்தையும் செல்லும்-மார் இரவே அந்தில் – அகம் 240/7
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே/காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் – அகம் 370/4,5
TOP


இரற்றும் (2)

கடலின் நாரை இரற்றும்/மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/3,4
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்பு அம் – ஐங் 152/3
TOP


இரா (7)

துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா – ஐங் 56/1
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் – பதி 43/34
ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள் – கலி 5/14
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா/எம்மொடு சேர்ந்து சென்றீவாயால் செம்மால் – கலி 83/19,20
எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா/நல்கிய கேள்வன் இவன் மன்ற மெல்ல – கலி 142/61,62
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற – கலி 144/53
TOP


இராது (1)

தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது/நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும் – அகம் 141/20,21
TOP