இ முதல் சொற்கள் பகுதி – 2, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இதழ் 180
இதழ்_அகத்து 2
இதழ 3
இதழின் 1
இதழினை 1
இதற்கு 1
இதன் 6
இதனின் 1
இதனினும் 1
இதனை 1
இது 60
இது-கொல் 2
இது-மன் 1
இதுவால் 1
இதுவும் 1
இதுவே 11
இதுவோ 3
இதை 5
இதைய 1
இதையும் 1
இதோ 1
இந்திர 1
இந்திரர் 1
இந்திரன் 3
இப்பால் 1
இப்பி 3
இப்பொழுதும் 1
இம்பர் 1
இம்மென் 5
இம்மென்று 1
இம்மென 11
இம்மை 6
இம்மையும் 1
இமய 4
இமயத்து 5
இமயம் 4
இமயமும் 3
இமிர் 25
இமிர்தர 1
இமிர்தலின் 1
இமிர்ந்து 5
இமிர்பு 5
இமிர 4
இமிரா 2
இமிரும் 12
இமிரும்மே 1
இமில் 11
இமிழ் 62
இமிழ்தியோ 1
இமிழ்ந்து 4
இமிழ்ப்ப 1
இமிழ்ப்பு-உற 1
இமிழ்பு 2
இமிழ்வது 1
இமிழ்விற்கு 1
இமிழ 3
இமிழா 1
இமிழும் 3
இமை 8
இமைக்கும் 22
இமைத்தோர் 1
இமைப்ப 8
இமைப்பது 3
இமைப்பின் 3
இமைப்பு 2
இமைபு 1
இமைய 2
இமையத்து 5
இமையம் 1
இமையவர் 1
இமையா 5
இமையாது 1
இமையார் 1
இமையான் 2
இய 2
இயக்க 5
இயக்கத்து 1
இயக்கம் 5
இயக்கனும் 1
இயக்கி 5
இயக்கினிர் 1
இயக்கு 4
இயக்கு-மதி 1
இயக்கு-மின் 1
இயக்கும் 3
இயங்க 3
இயங்கல் 3
இயங்கள் 1
இயங்கா 3
இயங்காது 1
இயங்கி 1
இயங்கிய 4
இயங்கியோரே 1
இயங்கு 9
இயங்கு-தொறு 2
இயங்குதலால் 1
இயங்குதி 1
இயங்குநர் 4
இயங்கும் 6
இயத்த 1
இயத்தன் 1
இயத்தின் 2
இயத்து 2
இயத்தொடு 1
இயம் 31
இயம்ப 28
இயம்பவும் 1
இயம்பிய 2
இயம்பு 1
இயம்பும் 16
இயல் 155
இயல்-உற்று 1
இயல்பிற்றாய் 1
இயல்பின் 3
இயல்பினர் 1
இயல்பினின் 1
இயல்பு 12
இயல்பும் 3
இயல்வர 1
இயல்வரும் 2
இயல்வோள் 1
இயல 8
இயலவர் 1
இயலவரொடு 1
இயலவும் 1
இயலா 1
இயலாது 1
இயலாய் 1
இயலார் 4
இயலான் 1
இயலி 21
இயலியாள் 1
இயலினள் 1
இயலும் 12
இயலுவாய் 1
இயலோயே 3
இயலோரும் 1
இயலோள்-வயின் 1
இயவர் 7
இயவரின் 1
இயவரும் 1
இயவன் 1
இயவில் 5
இயவின் 19
இயவு 4
இயவுள் 2
இயற்கை 10
இயற்கையின் 1
இயற்கையும் 3
இயற்றா 2
இயற்றி 3
இயற்றிய 19
இயற்றியது 1
இயற்றியாள்-கொல் 1
இயற்றுவான் 1
இயறல் 1
இயன் 1
இயன்ற 12
இயன்றது 1
இயன்றனர் 1
இயன்று 5
இயால் 3
இயை 2
இயைக்கும் 1
இயைக 7
இயைதந்தார் 1
இயைதரும் 1
இயைந்த 15
இயைந்ததை 1
இயைந்தன்று-மன்னே 1
இயைந்து 20
இயைந்து_இயைந்து 1
இயைந்தேம் 1
இயைநர் 1
இயைபவால் 3
இயைபு 3
இயைபுடன் 1
இயையா 1
இயையாது 3
இயையும் 1
இயையும்-மன் 1
இயையுமோ 1
இயைவதால் 1
இயைவது 5
இயைவது-கொல்லோ 2
இயைவது-மன்னோ 1
இயைவதோ 5
இயைவெனை 1
இர 3
இரக்கம் 1
இரக்கு 1
இரக்கும் 6
இரக்கும்-கால் 1
இரக்கும்-காலை 1
இரக்குவம் 1
இரக்குவர் 1
இரக்குவன் 1
இரக்குவேன் 1
இரங்க 13
இரங்கல 1
இரங்கா 2
இரங்கார் 1
இரங்கான் 1
இரங்கி 9
இரங்கிய 1
இரங்கினள் 1
இரங்கு 16
இரங்குநர் 1
இரங்குப 1
இரங்குபு 1
இரங்கும் 38
இரங்குவிர் 1
இரங்குவென் 1
இரங்குவை 1
இரங்கேன் 2
இரட்ட 6
இரட்டி 2
இரட்டு 1
இரட்டும் 12
இரண்டற்கு 1
இரண்டா 1
இரண்டின் 2
இரண்டினுள் 1
இரண்டு 12
இரண்டும் 9
இரண்டே 2
இரத்தல் 1
இரத்தலின் 1
இரத்தலும் 2
இரத்தலோ 1
இரத்தி 3
இரத்திர் 1
இரதி 1
இரந்த 1
இரந்தது 1
இரந்தவை 1
இரந்தன்று 1
இரந்தனன் 1
இரந்தனென் 1
இரந்தார்க்கு 1
இரந்து 6
இரந்தூண் 1
இரந்தோர் 6
இரந்தோர்க்கு 5
இரப்ப 3
இரப்பல் 1
இரப்பவன் 1
இரப்பவும் 5
இரப்பவை 1
இரப்பான் 1
இரப்பின் 3
இரப்பு 1
இரப்பேன் 1
இரப்போர் 4
இரப்போர்க்கு 8
இரம் 2
இரலை 23
இரலைய 1
இரலையொடு 4
இரவமொடு 1
இரவரின் 1
இரவல் 7
இரவல 8
இரவலர் 21
இரவலர்க்கு 17
இரவலரதுவே 1
இரவலன் 1
இரவன் 1
இரவில் 11
இரவின் 24
இரவினானும் 2
இரவினானே 4
இரவினில் 1
இரவினும் 1
இரவினுள் 1
இரவு 32
இரவும் 18
இரவுரை 1
இரவே 3
இரற்றும் 2
இரா 7
இராது 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


இதழ் (180)

பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி – திரு 22
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் – பொரு 27
கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ்/கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை – சிறு 41,42
சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை – சிறு 75
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன் – பெரும் 5
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் – பெரும் 114
அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி – பெரும் 293
நான்முக ஒருவர் பயந்த பல் இதழ்/தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி – பெரும் 403,404
வள் இதழ் அவிழ் நீலம் – மது 251
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ்/தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 550,551
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 6
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 164
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ்/ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 61,62
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா – குறி 101
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி – குறி 117
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 223
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா – குறி 247
மா இதழ் குவளையொடு நெய்தலும் மயங்கி – பட் 241
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய் – மலை 149
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும் – மலை 189
வள் இதழ் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழைய – மலை 334
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் – மலை 519
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே – நற் 5/9
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் – நற் 75/8
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/8
வள் இதழ் நெய்தல் கூம்ப புள் உடன் – நற் 117/3
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் – நற் 155/2
பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே – நற் 155/10
காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப – நற் 161/7
வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப – நற் 188/5
பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல் – நற் 195/7
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் – நற் 239/7
பல் இதழ் உண்கண் கலுழ – நற் 241/11
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 252/9
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ் பொலிந்த உண்கண் – நற் 284/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/2
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 301/3
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி – நற் 314/3
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே – நற் 317/10
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/7
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு – நற் 372/3
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த – நற் 382/2
பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே – குறு 5/5
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ – குறு 62/2
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் – குறு 103/2
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த – குறு 227/2
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோயே – குறு 259/4
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/5
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ – குறு 291/7
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ்/குவளை உண்கண் கலுழ – குறு 339/5,6
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் – குறு 353/4
வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு – குறு 366/5
நீர் கால்யாத்த நிரை இதழ் குவளை – குறு 388/1
பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும் – ஐங் 2/4
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் – ஐங் 20/2
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முன்துறை – ஐங் 185/1
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/4
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/5
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ்/ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப – ஐங் 242/3,4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே – ஐங் 334/5
பல் இதழ் உண்கண் மடந்தை நின் – ஐங் 351/4
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் – ஐங் 430/2
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ்/பகல் மதி உருவின் பகன்றை மா மலர் – ஐங் 456/1,2
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/2
ஈர் இதழ் உண்கண் உகுத்த – ஐங் 480/4
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் – பதி 30/2
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் – பதி 48/11
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த – பதி 64/17
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 78/4
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை – பரி 4/60
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை – பரி 8/13
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் – பரி 8/75
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
பொலம் புனை இதழ் அணி மணி மடல் பேர் அணி – பரி 13/36
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் – பரி 14/14
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய் – பரி 16/35
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/38
துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி – பரி 20/51
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் – பரி 22/22
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ்/வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/29,30
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/3
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/8
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட – கலி 29/20
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட – கலி 33/28
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை – கலி 45/11
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/8
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – கலி 64/3
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 70/16
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் – கலி 73/9
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை – கலி 78/13
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/3
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி – கலி 87/6
ஒள் இதழ் சோர்ந்த நின் கண்ணியும் நல்லார் – கலி 88/12
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் – கலி 92/48
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் – கலி 96/5
பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால் – கலி 100/10
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும் – கலி 101/4
பயில் இதழ் மலர் உண்கண் – கலி 103/60
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/9
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி – கலி 121/5
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/14
ஆய் இதழ் மல்க அழும் – கலி 142/12
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/52
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற – கலி 145/39
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை – அகம் 19/10
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை – அகம் 19/11
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை – அகம் 37/10
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் – அகம் 38/2
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் – அகம் 38/10
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ்/ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/8,9
பல் இதழ் மழை கண் மாஅயோள்-வயின் – அகம் 51/9
மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 62/5
நிரை இதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு – அகம் 65/19
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென – அகம் 78/9
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி – அகம் 86/15
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ் – அகம் 109/1
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை – அகம் 150/10
பல் இதழ் உண்கண் பரந்தன பனியே – அகம் 161/14
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் – அகம் 162/11
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ – அகம் 170/5
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/16
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/2
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை – அகம் 228/4
பல் இதழ் மழை கண் பாவை மாய்ப்ப – அகம் 229/12
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி – அகம் 235/7
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
இரும் கழி மலர்ந்த வள் இதழ் நீலம் – அகம் 270/1
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் புரையும் – அகம் 295/19
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண் – அகம் 299/14
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் – அகம் 302/5
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/12
முதிரா பல் இதழ் உதிர பாய்ந்து உடன் – அகம் 317/6
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 357/16
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன – அகம் 361/2
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/4
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து – அகம் 373/13
நெடு நீர் பயந்த நிரை இதழ் குவளை – அகம் 381/19
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட – அகம் 389/4
புகர் இல் குவளை போதொடு தெரி இதழ்/வேனில் அதிரல் வேய்ந்த நின் – அகம் 393/24,25
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/2
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என் – புறம் 164/6
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை – புறம் 246/14
நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய – புறம் 380/7
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை – புறம் 397/19
TOP


இதழ்_அகத்து (2)

இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து/அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி 30/3,4
TOP


இதழ (3)

செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் – நற் 25/2
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு – நற் 97/6
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை – அகம் 358/5
TOP


இதழின் (1)

சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/27
TOP


இதழினை (1)

மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை/நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் – கலி 72/12,13
TOP


இதற்கு (1)

இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு – குறு 184/3
TOP


இதன் (6)

பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே – குறு 263/8
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/15
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/7
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ – புறம் 381/20
TOP


இதனின் (1)

இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை – நற் 322/2
TOP


இதனினும் (1)

இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் – ஐங் 215/6
TOP


இதனை (1)

பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/12
TOP


இது (60)

இருவேம் ஆய்ந்த மன்றல் இது என – குறி 21
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
கானக நாடற்கு இது என யான் அது – நற் 47/6
நயன் இன்மையின் பயன் இது என்னாது – நற் 75/1
பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது/தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது – நற் 75/3,4
அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ – நற் 244/7
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/6
அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/2
கனவோ மற்று இது வினவுவல் யானே – குறு 148/6
தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே – குறு 162/6
இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே – குறு 171/4
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று – குறு 173/5
இது மற்று எவனோ தோழி துனி இடை – குறு 181/1
இதற்கு இது மாண்டது என்னாது அதற்பட்டு – குறு 184/3
உது காண் அதுவே இது என மொழிகோ – குறு 191/1
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ – குறு 279/4
இது மற்று எவனோ தோழி முதுநீர் – குறு 299/1
கார் இது பருவம் ஆயின் – குறு 382/5
அற நெறி இது என தெளிந்த என் – ஐங் 371/4
இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை – ஐங் 375/1
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி – ஐங் 375/2
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3
இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் – பரி 6/77
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
ஒன்றிய படி இது என்று உரைசெய்வோரும் – பரி 19/52
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது/வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு – பரி 20/70,71
வளமையான் ஆகும் பொருள் இது என்பாய் – கலி 12/11
கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை – கலி 12/15
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர – கலி 24/5
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/11
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என – கலி 74/14
நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் – கலி 79/17
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது/இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/32,33
இது தொடுக என்றவர் யார் – கலி 84/35
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/24
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
உற்றனிர் போல வினவுதிர் மற்று இது/கேட்டீ-மின் எல்லீரும் வந்து – கலி 146/12,13
இது என அறியா மறுவரல் பொழுதில் – அகம் 22/4
காமர் வேனில்-மன் இது/மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 37/17,18
வருவர் ஆயின் பருவம் இது என – அகம் 68/11
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
இது நன் காலம் கண்டிசின் பகைவர் – அகம் 164/11
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர் – அகம் 223/1
யாணர் வேனில்-மன் இது/மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே – அகம் 341/12,13
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி – புறம் 12/3
பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்று இது/நீர்த்தோ நினக்கு என வெறுப்ப கூறி – புறம் 43/14,15
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/16
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து – புறம் 52/7
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் – புறம் 217/2
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது/கொள்ளாய் என்ப கள்ளின் வாழ்த்தி – புறம் 269/7,8
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு – புறம் 316/7
TOP


இது-கொல் (2)

இது-கொல் வாழி தோழி காதலர் – நற் 134/2
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் – அகம் 71/16
TOP


இது-மன் (1)

இது-மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே – ஐங் 487/1
TOP


இதுவால் (1)

கார்-மன் இதுவால் தோழி போர் மிக – அகம் 194/16
TOP


இதுவும் (1)

யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் – கலி 89/1
TOP


இதுவே (11)

இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் – நற் 96/1
தந்தை-தன் ஊர் இதுவே/ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே – நற் 198/11,12
வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே – நற் 246/10
மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே – குறு 156/7
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ் – குறு 285/4
இதுவே மடந்தை நாம் மேவிய பொழுதே – ஐங் 415/1
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/65
ஈன்ற வயிறோ இதுவே/தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே – புறம் 86/5,6
அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/8
ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே – புறம் 355/3
யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து – புறம் 367/15
TOP


இதுவோ (3)

இதுவோ என்றிசின் மடந்தை மதி இன்று – நற் 99/5
கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ/ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/63,64
இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட – அகம் 306/9
TOP


இதை (5)

நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து – மது 79
வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ – மது 376
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் – மது 536
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/11
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/3
TOP


இதைய (1)

கொல்லை இதைய குறும் பொறை மருங்கில் – அகம் 133/7
TOP


இதையும் (1)

இதையும் கயிறும் பிணையும் இரிய – பரி 10/53
TOP


இதோ (1)

இதோ அடங்க கேள் – கலி 63/14
TOP


இந்திர (1)

இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன – ஐங் 62/1
TOP


இந்திரர் (1)

உண்டால் அம்ம இ உலகம் இந்திரர்/அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என – புறம் 182/1,2
TOP


இந்திரன் (3)

ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என – பரி 8/33
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து – பரி 24/97
TOP


இப்பால் (1)

இகல் பல செல்வம் விளைத்து அவண் கண்டு இப்பால்/அகல் அல்கும் வையை துறை – பரி 24/32,33
TOP


இப்பி (3)

துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் – நற் 87/7
பன் மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி/நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் – அகம் 296/8,9
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் – புறம் 53/1
TOP


இப்பொழுதும் (1)

இன்று இப்பொழுதும் யான் வாழலெனே – அகம் 362/10
TOP


இம்பர் (1)

இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே – புறம் 287/14
TOP


இம்மென் (5)

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர் – மலை 286
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை – நற் 76/6
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் – நற் 113/10
இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய – நற் 161/4
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின் – அகம் 323/1
TOP


இம்மென்று (1)

நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று/அலமரல் மழை கண் தெண் பனி மல்க – அகம் 398/7,8
TOP


இம்மென (11)

கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – குறி 147
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும் – நற் 30/3
உரைக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்மென/இரைக்கும் வாடை இருள் கூர் பொழுதில் – நற் 109/5,6
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் – நற் 139/6
இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென/கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/5,6
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென/பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/8,9
ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு – கலி 123/3
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென/கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/3,4
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 317/13
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – அகம் 318/6
வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென/பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் – புறம் 367/16,17
TOP


இம்மை (6)

இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும் – குறு 49/3
இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்கி – அகம் 66/1
அம்ம வாழி தோழி இம்மை/நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் – அகம் 101/1,2
இம்மை உலகத்து இல் என பன் நாள் – அகம் 311/6
இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் – புறம் 134/1
இம்மை போல காட்டி உம்மை – புறம் 236/10
TOP


இம்மையும் (1)

இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ – கலி 14/15
TOP


இமய (4)

பரங்குன்று இமய குன்றம் நிகர்க்கும் – பரி 8/11
இமய குன்றினில் சிறந்து – பரி 8/12
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி – பரி 23/83
இமய செம் வரை மானும்-கொல்லோ – அகம் 265/3
TOP


இமயத்து (5)

வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த – சிறு 48
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி – நற் 356/3
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை – பரி 5/48
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து/முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 127/4,5
மாறி பிறவார் ஆயினும் இமயத்து/கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/11,12
TOP


இமயம் (4)

ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம்/தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை – பதி 11/23,24
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக – பதி 43/7
வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம்/தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் – புறம் 132/7,8
கழை வளர் இமயம் போல – புறம் 166/33
TOP


இமயமும் (3)

இமயமும் துளக்கும் பண்பினை – குறு 158/5
நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ – பரி 1/51
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே – புறம் 2/24
TOP


இமிர் (25)

சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு – நற் 112/3
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி – நற் 245/11
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் – நற் 323/9
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் – ஐங் 172/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 16/14
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/38
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ – பரி 17/10
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் – கலி 92/66
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் – கலி 106/48
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி – கலி 131/45
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த – அகம் 136/28
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது – அகம் 170/2
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – அகம் 184/6
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ – அகம் 237/4
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப – அகம் 250/3
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் – அகம் 280/13
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய – அகம் 381/15
TOP


இமிர்தர (1)

தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர/இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/4,5
TOP


இமிர்தலின் (1)

ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு – கலி 123/3
TOP


இமிர்ந்து (5)

பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/6
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/9
TOP


இமிர்பு (5)

தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும் – பரி 19/41
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் – கலி 43/2
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி – கலி 78/2
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ – அகம் 304/11
TOP


இமிர (4)

கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர/மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – மலை 533,534
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர/தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட – ஐங் 292/1,2
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர/ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை – பரி 22/39,40
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து – அகம் 332/8
TOP


இமிரா (2)

ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை – புறம் 69/20
TOP


இமிரும் (12)

கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும்/மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த – குறி 147,148
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு – மலை 7
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும்/நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் – மலை 486,487
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும்/வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே – நற் 17/11,12
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும்/ஏர்தரு தெருவின் எதிர்ச்சி நோக்கி நின் – நற் 30/3,4
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் – நற் 35/5
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும்/வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு – நற் 139/6,7
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/8
தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும்/புதல் மலர் மாலையும் பிரிவோர் – ஐங் 215/4,5
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/18
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும்/மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில் – அகம் 317/13,14
முழவு சேர் நரம்பின் இம்மென இமிரும்/பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட – அகம் 318/6,7
TOP


இமிரும்மே (1)

தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே/யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு – நற் 348/6,7
TOP


இமில் (11)

இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு – மலை 330
எருத்தோடு இமில் இடை தோன்றினன் தோன்றி – கலி 102/26
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் – கலி 105/14
எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில்/நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/50,51
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/9
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் – அகம் 113/14
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – அகம் 248/13
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில்/ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ – அகம் 249/6,7
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/13
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7
TOP


இமிழ் (62)

இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு – முல் 4
இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள் – முல் 88
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் – மது 26
எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின் – மது 177
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென – மது 538
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 672
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து – மலை 2
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 296
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ – நற் 67/8
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு – நற் 91/3
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க – நற் 156/9
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் – நற் 335/1
பாடு இமிழ் பனி நீர் சேர்ப்பனொடு – நற் 378/11
புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என – நற் 392/2
புள் இமிழ் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – குறு 243/4
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் – குறு 299/2
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் – குறு 320/6
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் – குறு 365/4
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை – ஐங் 143/1
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது – ஐங் 171/1
முழவு இமிழ் இன் இசை மறுகு-தொறு இசைக்கும் – ஐங் 171/2
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் – ஐங் 192/2
ஒலி தெங்கின் இமிழ் மருதின் – பதி 13/7
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் – பதி 15/18
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/20
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே – பதி 40/20
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/25
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக – பதி 52/14
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ்/மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி – பரி 12/40,41
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும் – பரி 16/12
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் – பரி 21/39
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/17
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய – கலி 105/70
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி – கலி 106/2
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே – கலி 121/8
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/11
எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ – கலி 127/11
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் – அகம் 17/14
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ – அகம் 68/15
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து – அகம் 82/7
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/14
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து – அகம் 176/7
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/14
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய – அகம் 246/11
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – அகம் 266/14
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு – அகம் 334/4
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின் – அகம் 336/16
பாடு இமிழ் அருவி பாறை மருங்கின் – அகம் 352/3
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை – புறம் 19/1
பாடு இமிழ் பனி கடல் சேர்ப்பன் என்கோ – புறம் 49/2
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/12
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை – புறம் 58/21
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி – புறம் 99/9
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் – புறம் 204/5
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி – புறம் 369/23
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8
TOP


இமிழ்தியோ (1)

நோய் தெற உழப்பார்-கண் இமிழ்தியோ எம் போல – கலி 129/10
TOP


இமிழ்ந்து (4)

புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் – மது 111
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப – மது 267
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் – பதி 23/18
யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன – புறம் 173/3
TOP


இமிழ்ப்ப (1)

எதிர்வ பொருவி ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப/கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் – பரி 22/37,38
TOP


இமிழ்ப்பு-உற (1)

இமிழ்ப்பு-உற நீண்ட பாசிலை – புறம் 283/12
TOP


இமிழ்பு (2)

ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் – பதி 62/7
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய – பரி 15/21
TOP


இமிழ்வது (1)

இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் – பரி 24/82
TOP


இமிழ்விற்கு (1)

மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு/எதிர்வ பொருவி ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப – பரி 22/36,37
TOP


இமிழ (3)

அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ/பெயல் உறழ கணை சிதறி – மது 182,183
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் – பரி 22/38
படு மண முழவொடு பரூஉ பணை இமிழ/வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/7,8
TOP


இமிழா (1)

மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா/ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் – பதி 26/3,4
TOP


இமிழும் (3)

முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – மது 327
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர – ஐங் 86/2
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் – புறம் 15/4
TOP


இமை (8)

சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த – நற் 40/9
இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி – குறு 4/2
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை – குறு 285/6
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறி தோள் மணந்த ஞான்று – பரி 9/8
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 70/16
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
மா இதழ் புரையும் மலிர் கொள் ஈர் இமை/உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி – அகம் 19/11,12
TOP


இமைக்கும் (22)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 128
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
பைபய இமைக்கும் துறைவன் – நற் 199/10
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து – நற் 279/8
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும்/திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/2,3
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் – நற் 370/3
நன் பொன் இமைக்கும் நாடனொடு – நற் 389/10
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும்/ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம் – குறு 150/2,3
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும்/தண்ணம் துறைவன் வந்து என – ஐங் 105/2,3
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும்/துறை கெழு கொண்க நீ தந்த – ஐங் 193/2,3
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி – பரி 21/1
இலங்கு பரல் இமைக்கும் என்ப நம் – அகம் 67/17
நெய் கனி நெடு வேல் எஃகின் இமைக்கும்/மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் – அகம் 123/9,10
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும்/வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/14,15
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/6
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/5
நிறைவன இமைக்கும் நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 291/9
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை – அகம் 337/16
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் – அகம் 387/7
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 60/2
பன் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 270/1
TOP


இமைத்தோர் (1)

இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென – புறம் 376/7
TOP


இமைப்ப (8)

அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப/தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் – திரு 88,89
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப/பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் – குறு 314/2,3
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப/கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் – கலி 57/3,4
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப/கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் – கலி 86/6,7
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப/மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென – அகம் 136/24,25
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப/அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/17,18
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப/பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் – அகம் 158/3,4
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப/கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை – அகம் 236/11,12
TOP


இமைப்பது (3)

மலை இமைப்பது போல் மின்னி – நற் 112/8
விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய – நற் 241/8
இமைப்பது போல மின்னி உறைக்கொண்டு – அகம் 139/2
TOP


இமைப்பின் (3)

மின் உறழ் இமைப்பின் சென்னி பொற்ப – திரு 85
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு – பதி 45/21
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி – கலி 87/6
TOP


இமைப்பு (2)

இமைப்பு வரை அமையா நம்-வயின் – குறு 218/6
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள் – கலி 21/13
TOP


இமைபு (1)

வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப – பரி 17/31
TOP


இமைய (2)

இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் – கலி 38/1
இமைய கானம் நாறும் கூந்தல் – அகம் 399/2
TOP


இமையத்து (5)

ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி – நற் 369/7
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
இமையத்து உம்பரும் விளங்குக எனவே – கலி 105/74
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி – புறம் 34/21
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன – புறம் 369/24
TOP


இமையம் (1)

இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி – புறம் 39/15
TOP


இமையவர் (1)

இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை – பெரும் 429
TOP


இமையா (5)

உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் – திரு 153
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – மது 457
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு – பரி 5/30
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு – அகம் 0/4
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – புறம் 62/16
TOP


இமையாது (1)

நிரை நிலை நடுகல் பொருந்தி இமையாது/இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி – அகம் 387/15,16
TOP


இமையார் (1)

பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய – அகம் 136/9
TOP


இமையான் (2)

பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் – கலி 60/29
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் – புறம் 290/4
TOP


இய (2)

பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை – சிறு 125
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல – பரி 10/25
TOP


இயக்க (5)

கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க/இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ – சிறு 37,38
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க/செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே – நற் 19/6,7
கைவல் பாகன் பையென இயக்க/யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/12,13
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் – அகம் 340/4
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க/இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை – புறம் 398/5,6
TOP


இயக்கத்து (1)

வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து/கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 374,375
TOP


இயக்கம் (5)

நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் – நற் 12/3
செல் மழை இயக்கம் காணும் – நற் 44/11
அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் – கலி 41/8
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள் – அகம் 292/9
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம்/அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற – அகம் 351/4,5
TOP


இயக்கனும் (1)

வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் – புறம் 71/14
TOP


இயக்கி (5)

கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி/ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி – திரு 246,247
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி/யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர் – மது 657,658
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் – ஐங் 489/4
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் – புறம் 387/4
TOP


இயக்கினிர் (1)

கரும் கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழி-மின் – பெரும் 392
TOP


இயக்கு (4)

கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 440
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் – மலை 571
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/4
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/5
TOP


இயக்கு-மதி (1)

இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ – அகம் 344/11
TOP


இயக்கு-மின் (1)

பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின்/மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று – புறம் 152/17,18
TOP


இயக்கும் (3)

இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும்/அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது – மலை 18,19
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – மலை 80
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும்/காவல் சாகாடு உகைப்போன் மாணின் – புறம் 185/1,2
TOP


இயங்க (3)

ஆர் கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க/பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப – நற் 364/3,4
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க/ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை – பதி 13/15,16
தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க/கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள – பரி 6/14,15
TOP


இயங்கல் (3)

இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் – மலை 277
உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது – நற் 47/2
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை – அகம் 146/7
TOP


இயங்கள் (1)

இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின் – மலை 277
TOP


இயங்கா (3)

இயங்கா வையத்து வள்ளியோர் நசைஇ – சிறு 38
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/10
TOP


இயங்காது (1)

இயங்காது வதிந்த நம் காதலி – அகம் 19/18
TOP


இயங்கி (1)

வேறு_வேறு பரந்து இயங்கி/வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும் – புறம் 387/8,9
TOP


இயங்கிய (4)

பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/2
அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய/பண்ட சாகாட்டு ஆழ்ச்சி சொல்லிய – புறம் 90/6,7
அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/15
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய – புறம் 365/2
TOP


இயங்கியோரே (1)

பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே – அகம் 359/16
TOP


இயங்கு (9)

இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் – மது 336
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி – நற் 322/6
களிறு இயங்கு ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை – கலி 49/21
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எ வாயும் – கலி 150/2
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது – அகம் 44/5
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் – அகம் 225/7
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – அகம் 256/5
TOP


இயங்கு-தொறு (2)

நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் – குறு 190/6
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் – குறு 279/3
TOP


இயங்குதலால் (1)

மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41
TOP


இயங்குதி (1)

எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3
TOP


இயங்குநர் (4)

இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் – மலை 18
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர்/ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/7,8
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/9
TOP


இயங்கும் (6)

என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல் – திரு 130
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/27
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும்/வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/8,9
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல – அகம் 22/15
சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும்/இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் – புறம் 173/8,9
பரந்து இயங்கும் மா மழை உறையினும் – புறம் 367/17
TOP


இயத்த (1)

புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் – குறி 99
TOP


இயத்தன் (1)

குழலன் கோட்டன் குறும் பல் இயத்தன்/தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் – திரு 209,210
TOP


இயத்தின் (2)

இன் இசை இயத்தின் கறங்கும் – அகம் 25/21
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க – அகம் 154/3
TOP


இயத்து (2)

கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் – மலை 269
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன் – நற் 34/5
TOP


இயத்தொடு (1)

சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு/பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென – அகம் 301/20,21
TOP


இயம் (31)

அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ் – திரு 119
இமிழ் இசை அருவியொடு இன் இயம் கறங்க – திரு 240
முருகு இயம் நிறுத்து முரணினர் உட்க – திரு 243
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக – சிறு 229
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
கரும் கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழி-மின் – பெரும் 392
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 304
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
அரி கூடு இன் இயம் கறங்க நேர்நிறுத்து – மது 612
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி – மலை 232
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 296
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – மலை 365
கழை பாடு இரங்க பல் இயம் கறங்க – நற் 95/1
இன் இயம் கறங்க பாடி – நற் 322/11
செல் ஆற்று கவலை பல் இயம் கறங்க – குறு 263/2
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் – ஐங் 377/2
மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா – பதி 26/3
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/54
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க களன் இழைத்து – அகம் 98/14
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது – அகம் 138/9
இன் இசை இமிழ் இயம் கடுப்ப இம்மென – அகம் 172/3
நன்னராளர் கூடு கொள் இன் இயம்/தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும் – அகம் 189/13,14
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை – அகம் 314/11
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 359/9
வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன் இயம்/காடு கெழு நெடுவேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப – அகம் 382/4,5
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க – புறம் 153/11
வாங்கு மருப்பு யாழொடு பல் இயம் கறங்க – புறம் 281/2
இயவரும் அறியா பல் இயம் கறங்க – புறம் 336/6
இயம் இசையா மரபு ஏத்தி – புறம் 400/4
TOP


இயம்ப (28)

படு கண் முரசம் காலை இயம்ப/வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த – மது 232,233
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப/யானையங்குருகின் சேவலொடு காமர் – மது 673,674
முழவு அதிர முரசு இயம்ப/விழவு அறா வியல் ஆவணத்து – பட் 157,158
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப/குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் – மலை 348,349
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப – நற் 58/7
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப/பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் – நற் 364/8,9
கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப/உயிர் செல துனைதரும் மாலை – நற் 364/10,11
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப/கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே – ஐங் 448/1,2
இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ – பதி 40/3
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப/வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு – பரி 4/19,20
பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர் – பரி 15/42
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை – பரி 22/40
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப/துடி சீர் நடத்த வளி நடன் – பரி 22/41,42
படு பறை பல இயம்ப பல் உருவம் பெயர்த்து நீ – கலி 1/5
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப/ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு – அகம் 154/12,13
தார் மணி பல உடன் இயம்ப/சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/18,19
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப/வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ – அகம் 269/18,19
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப/மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் – அகம் 314/4,5
கல்லென கறங்கு மணி இயம்ப வல்லோன் – அகம் 314/9
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப/கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/3,4
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப/மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/14,15
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப/வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு – அகம் 354/2,3
முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப/கொடியோர் தெறுதலும் செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும் – புறம் 29/8,9
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப/ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் – புறம் 36/10,11
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப/அண்ணல் யானையொடு வேந்து களத்து ஒழிய – புறம் 126/19,20
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப/புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி – புறம் 385/1,2
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப/பொய்கை பூ முகை மலர பாணர் – புறம் 398/3,4
TOP


இயம்பவும் (1)

அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும்/எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும் – புறம் 41/7,8
TOP


இயம்பிய (2)

தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
வைகுறு விடியல் இயம்பிய குரலே – புறம் 233/8
TOP


இயம்பு (1)

ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
TOP


இயம்பும் (16)

நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – மலை 310
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும்/கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/10,11
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும்/எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே – நற் 228/8,9
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும்/ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/8,9
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும்/பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே – குறு 190/6,7
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும்/பெரும் புலர் விடியலும் மாலை – குறு 234/4,5
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும்/குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே – குறு 241/6,7
ஆர் துயில் இயம்பும் நாடன் – குறு 247/6
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் – பதி 15/20
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும்/கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/14,15
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும்/எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் – அகம் 122/16,17
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும்/நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே – அகம் 124/15,16
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும்/கூகை கோழி ஆனா – புறம் 364/11,12
TOP


இயல் (155)

நா இயல் மருங்கில் நவில பாடி – திரு 187
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல்/மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் – சிறு 30,31
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற – சிறு 60
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் – சிறு 262
ஆடு இயல் பெரு நாவாய் – மது 83
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப – மது 774
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல்/கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 98,99
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 120
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் – குறி 126
மயில் இயல் மான் நோக்கின் – பட் 149
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி – மலை 43
துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர – நற் 20/4
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் – நற் 90/1
நல்கூர் நுசுப்பின் மெல் இயல் குறு_மகள் – நற் 93/8
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – நற் 142/11
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு – நற் 149/8
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/8
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை – நற் 192/9
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – நற் 225/4
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் – நற் 367/7
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/8
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல்/செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின் – குறு 2/3,4
நல் இயல் பாவை அன்ன இ – குறு 89/6
மெல் இயல் குறு_மகள் பாடினள் குறினே – குறு 89/7
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/2
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/5
கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி – குறு 189/5
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
நல்லை மன்று அம்ம பாலே மெல் இயல்/துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர் – குறு 229/5,6
மாலை வாரா அளவை கால் இயல்/கடு மா கடவு-மதி பாக நெடு நீர் – குறு 250/3,4
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல்/மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என – ஐங் 72/3,4
நள்ளென வந்த இயல் தேர் – ஐங் 104/3
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல் இயல்/ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல் – ஐங் 225/3,4
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க – ஐங் 232/1
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப – ஐங் 288/3
கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல்/புயல்_நெடும்_கூந்தல் புலம்பும் – ஐங் 304/3,4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும் – ஐங் 414/3
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல்/காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும் – ஐங் 466/3,4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி – ஐங் 497/4
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி – பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் – பதி 20/25
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் – பதி 24/14
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/23
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல்/உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/14,15
துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/2
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை – பதி 52/18
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து – பதி 74/18
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய – பதி 75/3
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/5
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண – பரி 3/86
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/65
கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் – பரி 9/50
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் – பரி 11/137
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது – பரி 15/36
ஈர மாலை இயல் அணியார் – பரி 17/36
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/11
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு – பரி 19/5
வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும் – பரி 19/43
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
இயல் கொள நண்ணியவை – பரி 23/29
ஏர் அணி கொண்டார் இயல்/கை புனை தாரினர் கண்ணியர் – பரி 24/10,11
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி 24/71
இன்புற்று அணிந்த இயல் அணியும் வன் பணியும் – பரி 28/2
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 2/17
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/11
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/17
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல்/காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் – கலி 35/23,24
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல்/பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/10,11
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/2
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி – கலி 72/3
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற – கலி 88/1
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 92/34
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/11
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/18
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் – கலி 105/50
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் – கலி 131/12
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/16
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு – கலி 148/1
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று – அகம் 36/19
பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயல் மடந்தை – அகம் 43/11
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/14
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/2
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
நீடலர் வாழி தோழி ஆடு இயல்/மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் – அகம் 69/13,14
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் – அகம் 75/7
மெல் இயல் குறு_மகள் புலந்து பல கூறி – அகம் 75/20
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/9
தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயர – அகம் 112/16
மாழை நோக்கின் காழ் இயல் வன முலை – அகம் 116/8
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட – அகம் 118/5
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை – அகம் 124/9
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – அகம் 132/7
இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து – அகம் 142/22
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – அகம் 142/24
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை – அகம் 145/16
நல் அடிக்கு அமைந்த அல்ல மெல்_இயல் – அகம் 153/12
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் – அகம் 173/16
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 175/10
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட – அகம் 182/5
அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை – அகம் 208/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல்/கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர் – அகம் 234/7,8
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் – அகம் 236/14
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/10
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/13
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே – அகம் 274/14
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/4
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல்/கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/6,7
மெல் இயல் ஒலிவரும் கதுப்பொடு – அகம் 302/14
தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த – அகம் 324/3
ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம் – அகம் 325/13
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல்/சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/4,5
மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ – அகம் 384/7
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல்/என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண – அகம் 385/1,2
நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்து என புண் கூர்ந்து – அகம் 388/11
மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் – அகம் 392/7
இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ – புறம் 7/10
ஆவும் ஆன் இயல் பார்ப்பன மாக்களும் – புறம் 9/1
பொன் இயல் புனை தோட்டியால் – புறம் 14/3
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது – புறம் 25/2
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி – புறம் 52/6
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
களி இயல் யானை கரிகால்வளவ – புறம் 66/3
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல்/கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி – புறம் 97/22,23
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் – புறம் 133/1
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/26
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா – புறம் 165/7
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண் – புறம் 178/2
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி – புறம் 196/14
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 202/13
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 203/6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு – புறம் 224/6
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் – புறம் 227/8
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து – புறம் 229/1
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/21
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் – புறம் 290/2
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல்/சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/9,10
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு – புறம் 373/10
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை – புறம் 394/8
TOP


இயல்-உற்று (1)

கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு – பதி 31/12
TOP


இயல்பிற்றாய் (1)

எல்லாம் கவரும் இயல்பிற்றாய் தென்னவன் – பரி 7/48
TOP


இயல்பின் (3)

தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் – பரி 9/25
ஈரம் சேரா இயல்பின் பொய்ம்மொழி – அகம் 65/3
நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர் – புறம் 302/7
TOP


இயல்பினர் (1)

யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர – திரு 136
TOP


இயல்பினின் (1)

இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது – திரு 177
TOP


இயல்பு (12)

மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி – குறி 246
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது – மலை 537
பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின் – நற் 243/10
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு/கள்ளே புனலே புலவி இ மூன்றினும் – பரி 16/38,39
கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு/வரை ஆர்க்கும் புயல் கரை – பரி 16/47,48
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு/ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/14,15
பூ மலி வையைக்கு இயல்பு – பரி 20/111
நெடு மாட கூடற்கு இயல்பு – பரி 35/6
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் – கலி 111/22
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே – கலி 114/21
இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே – புறம் 194/7
TOP


இயல்பும் (3)

சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் – குறி 15
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும்/முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/2,3
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும்/என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும் – அகம் 225/1,2
TOP


இயல்வர (1)

பல் களிற்று இன நிரை புலம் பெயர்ந்து இயல்வர/அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/7,8
TOP


இயல்வரும் (2)

இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின் – அகம் 298/10
TOP


இயல்வோள் (1)

தருமமொடு இயல்வோள் சாயல் நோக்கி – புறம் 353/4
TOP


இயல (8)

முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 49/4
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க – பதி 81/6
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல/மறவர் மறல மா படை உறுப்ப – பதி 82/6,7
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல/புள்ளும் மிஞிறும் மா சினை ஆர்ப்ப – பதி 89/2,3
செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல/மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி – பரி 21/56,57
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து – அகம் 327/3
ஓங்கு இயல களிறு ஊர்ந்தனன் – புறம் 239/15
TOP


இயலவர் (1)

மென் சீர் மயில் இயலவர்/வாள் மிகு வய மொய்ம்பின் – பரி 9/56,57
TOP


இயலவரொடு (1)

தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு – கலி 66/17
TOP


இயலவும் (1)

தெருவின் இயலவும் தருவது-கொல்லோ – குறு 182/5
TOP


இயலா (1)

மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து – பரி 3/91
TOP


இயலாது (1)

பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது/கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/24,25
TOP


இயலாய் (1)

கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய்/என ஆங்கு – பரி 20/94,95
TOP


இயலார் (4)

தார் மார்பின் தகை இயலார்/ஈர மாலை இயல் அணியார் – பரி 17/35,36
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – பரி 20/98
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல – பரி 24/15
மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ – கலி 30/6
TOP


இயலான் (1)

துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் – புறம் 15/7
TOP


இயலி (21)

பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால – பெரும் 331
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி/கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 608,609
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி/திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 666,667
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது – நற் 260/3
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை – நற் 362/1
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி/ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு – குறு 264/2,3
நன் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி/வந்திசின் வாழியோ மடந்தை – ஐங் 175/2,3
மை அணல் காளையொடு பைய இயலி/பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை – ஐங் 389/2,3
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி/கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல – பதி 78/5,6
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் – கலி 83/16
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் – அகம் 82/9
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே – அகம் 117/9
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி/தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் – அகம் 188/10,11
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி/ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 219/1,2
சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் – அகம் 261/6
அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி/கையறு நெஞ்சினள் அடைதரும் – அகம் 279/15,16
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி/காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி – அகம் 323/6,7
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி/செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/6,7
இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி/செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுவை – புறம் 70/15,16
தெண் கிணை முன்னர் களிற்றின் இயலி/வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த – புறம் 79/3,4
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி/மாரி அன்ன வண்மை – புறம் 133/5,6
TOP


இயலியாள் (1)

சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் – கலி 147/4
TOP


இயலினள் (1)

இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் – பதி 51/10
TOP


இயலும் (12)

வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 509
கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும்/வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை – நற் 194/3,4
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும்/மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின் – நற் 264/3,4
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து – பரி 18/51
கல் உயர் நனம் சாரல் கலந்து இயலும் நாட கேள் – கலி 52/6
இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ – கலி 55/8
மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று – கலி 55/13
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும்/விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு – கலி 64/5,6
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் – கலி 86/9
இடு மணல் பந்தருள் இயலும்/நெடு மென் பணை தோள் மாஅயோளே – அகம் 89/21,22
அன்னிமிஞிலியின் இயலும்/நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே – அகம் 196/12,13
TOP


இயலுவாய் (1)

இயலுவாய் நின்னோடு உசாவுவேன் நின்றீத்தை – கலி 94/4
TOP


இயலோயே (3)

மெல் இயலோயே மெல் இயலோயே – குறு 368/1
மெல் இயலோயே மெல் இயலோயே/நல்_நாள் நீத்த பழி தீர் மாமை – குறு 368/1,2
சொல்லகிற்றாம் மெல் இயலோயே/சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே – குறு 368/4,5
TOP


இயலோரும் (1)

மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும் – மது 418
TOP


இயலோள்-வயின் (1)

பல் இரும் கூந்தல் மெல் இயலோள்-வயின்/பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் – ஐங் 308/1,2
TOP


இயவர் (7)

கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 304
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் – நற் 113/10
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர்/தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும் – ஐங் 215/3,4
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர்/அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய – பதி 17/7,8
மண்-உறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர்/கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச – பதி 19/7,8
அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர்/துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் – பதி 27/5,6
பேஎ மன்ற பிறழ நோக்கு இயவர்/ஓடு-உறு கடு முரண் துமிய சென்று – பதி 78/10,11
TOP


இயவரின் (1)

மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம் – ஐங் 425/2
TOP


இயவரும் (1)

இயவரும் அறியா பல் இயம் கறங்க – புறம் 336/6
TOP


இயவன் (1)

கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி – அகம் 356/3
TOP


இயவில் (5)

கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில்/பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு – நற் 383/7,8
யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில்/கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை – குறு 198/1,2
மழை பெயல் மறந்த கழை திரங்கு இயவில்/செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை – அகம் 245/5,6
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/3
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில்/குறு மோட்டு மூதாய் குறுகுறு ஓடி – அகம் 374/11,12
TOP


இயவின் (19)

வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின்/நீள் அரை இலவத்து அலங்கு சினை பயந்த – பெரும் 82,83
மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின்/வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி – மலை 111,112
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை – மலை 229
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின்/நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும் – நற் 66/5,6
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின்/அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் – நற் 346/3,4
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின்/ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி – நற் 374/1,2
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின்/இன்னா மன்ற சுரமே – ஐங் 326/3,4
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின்/நெய்த்தோர் மீமிசை நிணத்தின் பரிக்கும் – அகம் 9/8,9
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25
பொரி அரை புதைத்த புலம்பு கொள் இயவின்/விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் – அகம் 53/9,10
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின்/சீறூரோளே ஒண்_நுதல் யாமே – அகம் 84/9,10
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின்/இருள் இடை மிதிப்பு-உழி நோக்கி அவர் – அகம் 128/13,14
குறை குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின்/வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/6,7
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின்/வந்து வினை வலித்த நம்-வயின் என்றும் – அகம் 289/4,5
இரும் களிறு இயல்வரும் பெரும் காட்டு இயவின்/ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி – அகம் 298/10,11
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/17
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை – அகம் 337/15
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து – அகம் 353/15
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின்/வறல் மரத்து அன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை – அகம் 395/7,8
TOP


இயவு (4)

இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 20
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ – பரி 6/37
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி – அகம் 218/10
TOP


இயவுள் (2)

பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள்/சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி – திரு 274,275
கொம்மை வாடிய இயவுள் யானை – அகம் 29/16
TOP


இயற்கை (10)

சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ – திரு 87
நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு – திரு 167
மாயா இயற்கை பாவையின் – நற் 201/11
மணம் மகிழ் இயற்கை காட்டியோயே – குறு 229/7
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அகம் 255/4
வான் வழங்கு இயற்கை வளி பூட்டினையோ – அகம் 384/9
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல – புறம் 2/6
இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும் – புறம் 35/28
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை/இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை – புறம் 76/2,3
TOP


இயற்கையின் (1)

தொன் முறை இயற்கையின் மதிய – பரி 2/1
TOP


இயற்கையும் (3)

காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும்/பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 83,84
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும்/இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/5,6
இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால் – புறம் 45/6
TOP


இயற்றா (2)

கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் – திரு 17
இரும்பு புனைந்து இயற்றா பெரும் பெயர் தோட்டி – புறம் 150/25
TOP


இயற்றி (3)

ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி/அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ் – திரு 118,119
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி/மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன் – ஐங் 248/1,2
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ – கலி 96/17
TOP


இயற்றிய (19)

கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய/பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் – பெரும் 266,267
மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய/மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக – மது 454,455
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் – மது 730
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – நெடு 101
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 419
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய/புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 438,439
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 441
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை – பதி 17/5
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி – பதி 41/4
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய/அணங்கு உடை மரபின் கட்டில் மேல் இருந்து – பதி 79/13,14
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் – அகம் 79/3
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய/பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன – அகம் 347/4,5
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர் – அகம் 369/7
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் – அகம் 388/2
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை – புறம் 201/9
கல் அறுத்து இயற்றிய வல் உவர் கூவல் – புறம் 331/1
TOP


இயற்றியது (1)

செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3
TOP


இயற்றியாள்-கொல் (1)

உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் – கலி 56/8
TOP


இயற்றுவான் (1)

உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான்/விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் – கலி 106/18,19
TOP


இயறல் (1)

பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/4
TOP


இயன் (1)

இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/5
TOP


இயன்ற (12)

நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின் – திரு 143
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய – நற் 0/5
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/4
இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற/இன்னாமையினும் இனிதோ – குறு 288/3,4
இருள் நோக்கம் இடை இன்றி ஈரத்தின் இயன்ற நின் – கலி 10/18
சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் – கலி 43/3
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/16
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
எவ்வத்தால் இயன்ற போல் இலை கூம்பல் எவன்-கொலோ – கலி 134/22
இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன் – அகம் 66/9
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் – அகம் 177/5
TOP


இயன்றது (1)

நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல் – அகம் 379/8
TOP


இயன்றனர் (1)

வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர்/தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன – அகம் 259/1,2
TOP


இயன்று (5)

செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 532
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி – மது 724
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர் – நெடு 112
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை – அகம் 56/3
TOP


இயால் (3)

தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/6
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/16
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் – கலி 115/5
TOP


இயை (2)

நைவளம் பூத்த நரம்பு இயை சீர் பொய் வளம் – பரி 18/20
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3
TOP


இயைக்கும் (1)

வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி – பரி 8/41
TOP


இயைக (7)

எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/13
மறு முறை அமையத்தும் இயைக/நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே – பரி 11/139,140
இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என – பரி 15/65
இரு நிலத்தோரும் இயைக என ஈத்த நின் – பரி 19/4
குன்றத்து அடியுறை இயைக என பரவுதும் – பரி 21/16
இன்று போல் இயைக என பரவுதும் – பரி 21/69
மறுமுறை யானும் இயைக நெறி மாண்ட – பரி 25/3
TOP


இயைதந்தார் (1)

எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் – கலி 35/23
TOP


இயைதரும் (1)

நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர் – பரி 23/67
TOP


இயைந்த (15)

வான் இயைந்த இரு முந்நீர் – மது 75
வன்கணாளரோடு இயைந்த/புன்கண் மாலையும் புலம்பும் முந்து-உறுத்தே – நற் 89/10,11
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை – நற் 203/7
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி – நற் 259/7
நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே – நற் 378/12
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது – பதி 50/24
கலப்போடு இயைந்த இரவு தீர் எல்லை – பரி 19/9
செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த/குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/5,6
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 12/4
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் – அகம் 241/1
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் – அகம் 303/3
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/7
உரு உடன் இயைந்த தோற்றம் போல – அகம் 360/7
இயைந்த கேண்மை இல் ஆகியரோ – புறம் 190/5
இயைந்த வைகல் உள ஆகியரோ – புறம் 190/12
TOP


இயைந்ததை (1)

களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை/என ஆங்கு – கலி 66/20,21
TOP


இயைந்தன்று-மன்னே (1)

காணவும் இயைந்தன்று-மன்னே நாணி – நற் 178/7
TOP


இயைந்து (20)

கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – மலை 333
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – மலை 345
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து/ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே – நற் 398/4,5
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து/கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/24,25
யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக என – பரி 1/66
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து/இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/36,37
புகழ் இயைந்து இசை மறை உறு கனல் முறை மூட்டி – பரி 2/63
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி – அகம் 43/5
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து/அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/6,7
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் – அகம் 116/15
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த – அகம் 135/12
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ – அகம் 220/1
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து – அகம் 279/6
படு மணி இயம்ப பகல் இயைந்து உமணர் – அகம் 329/5
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை – அகம் 400/8
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து/என்னொடு பொருதும் என்ப அவரை – புறம் 71/2,3
TOP


இயைந்து_இயைந்து (1)

நள்ளென் கங்குலும் பகலும் இயைந்து_இயைந்து/உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி – அகம் 279/6,7
TOP


இயைந்தேம் (1)

முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம்/மறு முறை அமையத்தும் இயைக – பரி 11/138,139
TOP


இயைநர் (1)

மாலை மாலை அடியுறை இயைநர்/மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர் – பரி 17/7,8
TOP


இயைபவால் (3)

பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால்/துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட – கலி 70/8,9
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால்/நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/12,13
நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால்/நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/16,17
TOP


இயைபு (3)

ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/9
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/2
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
TOP


இயைபுடன் (1)

இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன் – அகம் 297/9
TOP


இயையா (1)

ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் – பரி 24/95
TOP


இயையாது (3)

பெறுவது இயையாது ஆயினும் உறுவது ஒன்று – குறு 199/1
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் – அகம் 335/3
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் – அகம் 338/10
TOP


இயையும் (1)

அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை – பரி 23/58
TOP


இயையும்-மன் (1)

நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன்/நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் – கலி 53/17,18
TOP


இயையுமோ (1)

பெரு மலை தழீஇயும் நோக்கு இயையுமோ மற்றே – நற் 298/12
TOP


இயைவதால் (1)

ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என – குறி 24
TOP


இயைவது (5)

கைவளம் இயைவது ஆயினும் – நற் 52/10
ஒருங்கு உடன் இயைவது ஆயினும் கரும்பின் – குறு 267/2
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின் – அகம் 15/1
இல்லோர்க்கு இல் என்று இயைவது கரத்தல் – அகம் 53/13
அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என – புறம் 182/2
TOP


இயைவது-கொல்லோ (2)

தீண்டலும் இயைவது-கொல்லோ மாண்ட – குறு 272/1
புல்லவும் இயைவது-கொல்லோ புல்லார் – ஐங் 459/2
TOP


இயைவது-மன்னோ (1)

முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி – அகம் 242/17
TOP


இயைவதோ (5)

இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ/புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/8,9
கனை கதிர் கனலியை காமுறல் இயைவதோ/ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் – கலி 16/12,13
வளி_தரும்_செல்வனை வாழ்த்தவும் இயைவதோ/என ஆங்கு – கலி 16/16,17
நறு நுதலவரொடு நக்கது நன்கு இயைவதோ/என ஆங்கு – கலி 59/21,22
இன்புற்றார்க்கு இறைச்சியாய் இயைவதோ செய்தாய்-மன் – கலி 148/9
TOP


இயைவெனை (1)

கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை/ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு – அகம் 369/1,2
TOP


இர (3)

இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும் – குறி 239
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/15
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/4
TOP


இரக்கம் (1)

இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் – புறம் 243/1
TOP


இரக்கு (1)

இரக்கு வாரேன் எஞ்சி கூறேன் – பதி 61/11
TOP


இரக்கும் (6)

சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை – ஐங் 364/3
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை – புறம் 75/4
உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன் – புறம் 178/5
கரும் கை கொல்லனை இரக்கும்/திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/12,13
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை – புறம் 327/7
TOP


இரக்கும்-கால் (1)

உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்-கால் முகனும் தாம் – கலி 22/1
TOP


இரக்கும்-காலை (1)

யாம் தன் இரக்கும்-காலை தான் எம் – புறம் 180/10
TOP


இரக்குவம் (1)

வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை – நற் 125/6
TOP


இரக்குவர் (1)

ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை – புறம் 73/2
TOP


இரக்குவன் (1)

நின் ஒன்று இரக்குவன் அல்லேன் – ஐங் 159/4
TOP


இரக்குவேன் (1)

வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம் – கலி 143/24
TOP


இரங்க (13)

இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 672
கழை பாடு இரங்க பல் இயம் கறங்க – நற் 95/1
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க/மாதர் மான் பிணை மறியொடு மறுக – ஐங் 493/1,2
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க/மாணா மாட்சிய மாண்டன பலவே – பதி 19/26,27
இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க/புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட – கலி 130/2,3
கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க/அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/9,10
கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி – அகம் 194/8
இன் இசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இரங்க/தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் – அகம் 251/9,10
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து – அகம் 265/9
வேங்கைமார்பன் இரங்க வைகலும் – புறம் 21/9
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து – புறம் 98/18
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க/கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 237/12,13
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க/ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர – புறம் 288/4,5
TOP


இரங்கல (1)

நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு – பதி 31/29
TOP


இரங்கா (2)

செய்து பின் இரங்கா வினையொடு – அகம் 268/13
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் – புறம் 10/11
TOP


இரங்கார் (1)

சென்றோர் செல் புறத்து இரங்கார் கொன்றோர் – அகம் 327/17
TOP


இரங்கான் (1)

ஈத்தது இரங்கான் ஈத்-தொறும் மகிழான் – பதி 61/12
TOP


இரங்கி (9)

இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் – நற் 197/10
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் – நற் 208/9
பின் நினைந்து இரங்கி பெயர்தந்தேனே – ஐங் 118/4
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி/என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி – அகம் 43/2,3
பிரிந்தோர் பெயர்வுக்கு இரங்கி/மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே – அகம் 147/13,14
போர்ப்பு-உறு முரசின் இரங்கி முறை புரிந்து – அகம் 188/3
இன் இசை முரசின் இரங்கி ஒன்னார் – அகம் 312/10
செல்வோன் பெயர் புறத்து இரங்கி முன் நின்று – அகம் 330/7
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
TOP


இரங்கிய (1)

இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் – கலி 41/5
TOP


இரங்கினள் (1)

இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்பு உற்று – கலி 138/29
TOP


இரங்கு (16)

கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – மலை 324
நீர் இரங்கு அரைநாள் மயங்கி கூதிரொடு – நற் 341/8
இரங்கு நீர் பரப்பின் மரந்தையோர் பொருந – பதி 90/28
வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய – பரி 7/6
இரங்கு முரசினான் குன்று – பரி 21/38
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத – கலி 33/23
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் – கலி 100/6
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் – அகம் 116/17
இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெருந்துறை – அகம் 152/6
பாடு எழுந்து இரங்கு முந்நீர் – அகம் 400/25
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் – புறம் 60/10
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 137/1
இரங்கு புனல் நெரிதரு மிகு பெரும் காவிரி – புறம் 174/8
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை – புறம் 270/2
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – புறம் 397/5
TOP


இரங்குநர் (1)

இரங்குநர் அல்லது பெயர்தந்து யாவரும் – அகம் 75/15
TOP


இரங்குப (1)

சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் – அகம் 95/10
TOP


இரங்குபு (1)

புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்-மன் என்று இரங்குபு/வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத – கலி 83/22,23
TOP


இரங்கும் (38)

கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர் – மது 235
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 243
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல – மது 425
தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும் – நற் 5/6
பிரிந்தோர் இரங்கும் பெரும் கல் நாட – நற் 93/5
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும்/விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே – நற் 103/8,9
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் – நற் 246/9
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும் – நற் 296/6
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி – குறு 134/5
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/2
இன்னாது இரங்கும் என்னார் அன்னோ – குறு 195/4
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/7
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் – குறு 328/3
தனியோர் இரங்கும் பனி கூர் மாலை – குறு 358/5
மன்னர் இயவரின் இரங்கும் கானம் – ஐங் 425/2
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும்/கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/27,28
உரும் உறழ்பு இரங்கும் முரசின் பெரு மலை – பதி 25/10
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/5
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து – பதி 55/3
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி – அகம் 14/19
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை – அகம் 70/14
என் அழிபு இரங்கும் நின்னொடு யானும் – அகம் 73/8
கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு – அகம் 215/16
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி – அகம் 288/10
கோல் கழிபு இரங்கும் அதர – அகம் 327/18
பாடு ஆன்று இரங்கும் அருவி – புறம் 124/4
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி – புறம் 143/9
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் – புறம் 161/29
முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது – புறம் 174/7
வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன் – புறம் 176/12
கல் பொருது இரங்கும் மல்லல் பேர் யாற்று – புறம் 192/8
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று – புறம் 211/5
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் – புறம் 293/3
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து – புறம் 368/12
வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன் – புறம் 387/19
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை – புறம் 388/14
TOP


இரங்குவிர் (1)

பிணிக்கும்-காலை இரங்குவிர் மாதோ – புறம் 195/5
TOP


இரங்குவென் (1)

ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன் – புறம் 209/13
TOP


இரங்குவை (1)

இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே – அகம் 379/27
TOP


இரங்கேன் (2)

யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து – நற் 275/7
இரங்கேன் தோழி ஈங்கு என்-கொல் என்று – குறு 175/5
TOP


இரட்ட (6)

பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 115
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட/கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து – மது 299,300
நுண் நீர் ஆகுளி இரட்ட பல உடன் – மது 606
கல்லென்று இரட்ட புள்_இனம் ஒலிப்ப – குறி 228
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட/குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/1,2
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து – புறம் 161/19
TOP


இரட்டி (2)

ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் – திரு 168
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179
TOP


இரட்டு (1)

குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து – மலை 141
TOP


இரட்டும் (12)

படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை – திரு 80
ஒன்று எறி பாணியின் இரட்டும்/இன்று-கொல் அளியேன் பொன்றும் நாளே – நற் 132/10,11
மயில்கள் ஆல குடிஞை இரட்டும்/துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் – ஐங் 291/1,2
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும்/கடாஅ யானை கண நிரை அலற – பதி 20/11,12
நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும்/குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து – அகம் 9/13,14
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை – அகம் 35/3
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண் – அகம் 89/5
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும்/வேறு பல் தேஎத்து ஆறு பல நீந்தி – அகம் 239/6,7
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள் – புறம் 72/3
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/6
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும்/மலை கெழு நாடன் கூர் வேல் பிட்டன் – புறம் 170/7,8
TOP


இரண்டற்கு (1)

ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என் – குறு 194/4
TOP


இரண்டா (1)

ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் – பரி 10/58
TOP


இரண்டின் (2)

இரண்டின் உணரும் வளியும் நீயே – பரி 13/19
ஒன்று புரிந்த ஈர்_இரண்டின் – புறம் 166/3
TOP


இரண்டினுள் (1)

இரண்டினுள் ஒன்று ஆகாமையோ அரிதே – புறம் 344/7
TOP


இரண்டு (12)

ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை – திரு 157
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 230
இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே – குறு 312/1
இரண்டு உடன் கமழும் நாற்றமொடு வானத்து – பதி 21/14
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/15
இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என – பரி 3/78
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
நலியும் விழுமம் இரண்டு/என பாடி – கலி 142/58,59
இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே – புறம் 96/3
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண்பெரும்கானம் – புறம் 156/2
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே – புறம் 304/11
TOP


இரண்டும் (9)

இரண்டும் தூக்கின் சீர் சாலாவே – குறு 101/3
தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை – பரி 10/60
யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி – கலி 94/31
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும்/ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே – கலி 106/41,42
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும்/ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர் – அகம் 44/3,4
பிறன் கடை செலாஅ செல்வமும் இரண்டும்/பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் – அகம் 155/2,3
ஒல்லாது இல் என மறுத்தலும் இரண்டும்/ஆள்வினை மருங்கின் கேண்மை-பாலே – புறம் 196/2,3
இல் என மறுத்தலும் இரண்டும் வல்லே – புறம் 196/5
எவ்வம் கொள்வை ஆயினும் இரண்டும்/கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/10,11
TOP


இரண்டே (2)

இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே – புறம் 109/5
உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே/பிறவும் எல்லாம் ஓர் ஒக்கும்மே – புறம் 189/5,6
TOP


இரத்தல் (1)

ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
TOP


இரத்தலின் (1)

அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின்/மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/2,3
TOP


இரத்தலும் (2)

இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா – பரி 9/17
உடையோர் ஈதலும் இல்லோர் இரத்தலும்/கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என – புறம் 38/14,15
TOP


இரத்தலோ (1)

ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது – புறம் 154/8
TOP


இரத்தி (3)

புல் அரை இரத்தி பொதி புற பசும் காய் – நற் 113/2
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து – புறம் 34/12
அலந்தலை இரத்தி அலங்குபடு நீழல் – புறம் 325/11
TOP


இரத்திர் (1)

பன் மாண் இரத்திர் ஆயின் சென்ம் என – நற் 71/3
TOP


இரதி (1)

இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
TOP


இரந்த (1)

இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் – புறம் 145/8
TOP


இரந்தது (1)

இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான் – கலி 100/12
TOP


இரந்தவை (1)

நசை தர வந்தோர் இரந்தவை/இசை பட பெய்தல் ஆற்றுவோரே – அகம் 377/14,15
TOP


இரந்தன்று (1)

இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் – புறம் 226/4
TOP


இரந்தனன் (1)

இரந்தனன் பெற்ற எல் வளை குறு_மகள் – ஐங் 257/2
TOP


இரந்தனென் (1)

நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர் – ஐங் 384/2
TOP


இரந்தார்க்கு (1)

செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின் – கலி 61/11
TOP


இரந்து (6)

இரந்து குறை உறாஅன் பெயரின் – ஐங் 228/3
இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து – பரி 6/101
பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து/மெய் சூள்-உறுவானை மெல்லியல் பொய் சூள் என்று – பரி 12/63,64
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை – புறம் 74/6
இரந்து செல் மாக்கட்கு இனி இடன் இன்றி – புறம் 126/12
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை – புறம் 375/7
TOP


இரந்தூண் (1)

இரந்தூண் நிரம்பா மேனியொடு – குறு 33/3
TOP


இரந்தோர் (6)

இரந்தோர் மாற்றல் ஆற்றா – நற் 84/11
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை – நற் 225/6
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/5
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு – பதி 76/7
இரந்தோர் வறும் கலம் மல்க வீசி – அகம் 30/9
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் – புறம் 158/19
TOP


இரந்தோர்க்கு (5)

தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/11
இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/15
திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/19
இரந்தோர்க்கு ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள் போல் – அகம் 276/13
இரந்தோர்க்கு மறுப்பு அறியலன் – புறம் 239/9
TOP


இரப்ப (3)

அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப/நன்று புரி கொள்கையின் ஒன்றாகின்றே – குறு 374/3,4
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/18
TOP


இரப்பல் (1)

செய்தல் வேண்டுமால் கைதொழுது இரப்பல்/பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு – நற் 102/4,5
TOP


இரப்பவன் (1)

இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி – கலி 120/5
TOP


இரப்பவும் (5)

ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு – பதி 52/23
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/7
ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை – கலி 3/11
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை – கலி 3/15
இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ – கலி 16/8
TOP


இரப்பவை (1)

சேர்வார் ஆதலின் யாஅம் இரப்பவை/பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல நின் பால் – பரி 5/78,79
TOP


இரப்பான் (1)

ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம் – கலி 47/1
TOP


இரப்பின் (3)

இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் – அகம் 249/4
பாரியும் பரிசிலர் இரப்பின்/வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே – புறம் 108/5,6
இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின்/முன்னும் கொண்டிர் என நும்மனோர் மறுத்தல் – புறம் 203/4,5
TOP


இரப்பு (1)

பிறரை தான் இரப்பு அறியலன் – புறம் 239/8
TOP


இரப்பேன் (1)

கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு – கலி 147/60
TOP


இரப்போர் (4)

இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர் – அகம் 389/11
இரப்போர் வாட்டல் அன்றியும் புரப்போர் – புறம் 196/6
இரப்போர் கையுளும் போகி – புறம் 235/11
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து – புறம் 368/12
TOP


இரப்போர்க்கு (8)

இரப்போர்க்கு கவிதல் அல்லதை இரைஇய – பதி 52/11
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு/ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை – பதி 76/7,8
மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு/இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/11,12
இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே – புறம் 72/18
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 153/2
இன்மையின் இரப்போர்க்கு ஈஇயாமையின் – புறம் 165/4
கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 315/2
உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும் – புறம் 364/7
TOP


இரம் (2)

இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/3
இரம் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை – புறம் 276/2
TOP


இரலை (23)

மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ – நற் 69/4
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/10
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை/காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த – நற் 256/8,9
வன் பரல் தெள் அறல் பருகிய இரலை தன் – குறு 65/1
இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே – குறு 183/4
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/2
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை/உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய – குறு 232/3,4
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் – குறு 250/2
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு – குறு 338/1
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து – பதி 74/10
எருத்து வலிய எறுழ் நோக்கு இரலை/மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி – கலி 15/5,6
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப – அகம் 4/4
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள – அகம் 14/6
அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ – அகம் 23/8
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை/செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/4,5
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை – அகம் 74/9
இரலை சேக்கும் பரல் உயர் பதுக்கை – அகம் 91/10
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை/வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/10,11
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி – அகம் 154/8
இரலை நன் மான் இனம் பரந்தவை போல் – அகம் 194/6
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள – அகம் 314/6
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை/மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 371/5,6
புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன – புறம் 374/2
TOP


இரலைய (1)

திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – அகம் 133/18
TOP


இரலையொடு (4)

திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 99
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் – பட் 245
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் – நற் 121/4
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு/அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/9,10
TOP


இரவமொடு (1)

தீம் கனி இரவமொடு வேம்பு மனை செரீஇ – புறம் 281/1
TOP


இரவரின் (1)

கராஅம் பேணாய் இரவரின்/வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே – நற் 292/8,9
TOP


இரவல் (7)

இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக – பதி 59/7
இரவல் மாக்களின் பணிமொழி பயிற்றி – அகம் 32/4
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை – புறம் 179/2
இரவல் மாக்களும் – புறம் 244/3
காணிய சென்ற இரவல் மாக்கள் – புறம் 313/3
இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன – புறம் 328/4
இரவல் மாக்கள் உண கொள தீர்ந்து என – புறம் 333/10
TOP


இரவல (8)

முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல/கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ் – சிறு 40,41
சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் – பெரும் 45
படர்ந்தனை செல்லும் முதுவாய் இரவல/இடி இசை முரசமொடு ஒன்றுமொழிந்து ஒன்னார் – பதி 66/3,4
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல/அமர் மேம்படூஉம்-காலை நின் – புறம் 48/7,8
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல/தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல – புறம் 70/5,6
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல/வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே – புறம் 141/6,7
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல/யாம் தன் இரக்கும்-காலை தான் எம் – புறம் 180/9,10
இரும் பறை இரவல சேறி ஆயின் – புறம் 263/2
TOP


இரவலர் (21)

இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன் – நற் 185/6
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் – நற் 237/7
இரவலர் வாரா வைகல் – குறு 137/3
விளைக வயலே வருக இரவலர்/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 2/2,3
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப – பதி 40/18
இரவலர் புன்கண் தீர நாள்-தொறும் – பதி 54/7
வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி – பதி 55/10
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும் – பதி 57/14
முழவு மண் புலர இரவலர் இனைய – பதி 61/9
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் – பதி 79/2
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே – அகம் 303/8
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது – புறம் 3/24
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் – புறம் 128/2
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி – புறம் 156/3
இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை – புறம் 162/1
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு – புறம் 162/3
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை – புறம் 199/4
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர்/பறை இசை அருவி நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 229/13,14
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் – புறம் 250/2
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை – புறம் 376/21
TOP


இரவலர்க்கு (17)

ஈர நன் மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த – சிறு 93
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம் – மது 751
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/23
வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் – அகம் 13/9
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய – அகம் 162/17
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே – புறம் 54/4
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து – புறம் 54/5
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா – புறம் 56/17
இரவலர்க்கு ஈயும் வள்ளியோன் நாடே – புறம் 119/7
இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று – புறம் 129/6
புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர் – புறம் 162/2
இரவலர் உண்மையும் காண் இனி இரவலர்க்கு/ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர் – புறம் 162/3,4
ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/2
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் – புறம் 241/1
புரவலர் புன்கண் நோக்காது இரவலர்க்கு/அருகாது ஈயும் வண்மை – புறம் 329/7,8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி – புறம் 367/8
TOP


இரவலரதுவே (1)

வாழ்த்தினர் வரூஉம் இரவலரதுவே/வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/7,8
TOP


இரவலன் (1)

அளியன்தானே முது வாய் இரவலன்/வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 284,285
TOP


இரவன் (1)

இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல – புறம் 24/30
TOP


இரவில் (11)

இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி – பெரும் 349
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி – நற் 325/2
கறி வளர் அடுக்கத்து இரவில் முழங்கிய – குறு 90/2
நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில்/பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/4,5
வந்தனனோ மற்று இரவில்/பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே – ஐங் 229/3,4
இரவில் புணர்ந்தோர் இடை முலை அல்கல் – பரி 6/54
சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/57
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில்/தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் – கலி 90/6,7
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி – அகம் 210/7
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில்/தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 392/12,13
ஆர் இருள் அரை இரவில்/முட பனையத்து வேர் முதலா – புறம் 229/2,3
TOP


இரவின் (24)

இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின் – மலை 212
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே – நற் 98/10
இரவின் வருதல் அறியாதேற்கே – நற் 144/10
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை – நற் 285/2
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய – நற் 393/8
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய – குறு 266/2
இரவின் வருதல் அறியான் – ஐங் 272/4
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/23
இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே – கலி 131/28
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின்/வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/2,3
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த – அகம் 100/6
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின்/உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி – அகம் 136/18,19
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று – அகம் 208/1
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர – அகம் 258/11
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை – அகம் 292/8
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் – அகம் 308/7
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/2
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
இரவின் வம்மோ உரவு நீர் சேர்ப்ப – அகம் 360/15
மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின் – புறம் 238/14
இரவின் எல்லை வருவது நாடி – புறம் 366/11
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின்/வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/10,11
TOP


இரவினானும் (2)

இரவினானும் துயில் அறியேனே – ஐங் 172/4
இரவினானும் இன் துயில் அறியாது – ஐங் 173/1
TOP


இரவினானே (4)

குன்ற நாடன் இரவினானே – நற் 151/12
இலங்கு மலை நாடன் இரவினானே – குறு 360/8
இருள் பொர நின்ற இரவினானே – ஐங் 362/5
இரவினானே ஈத்தோன் எந்தை – புறம் 376/16
TOP


இரவினில் (1)

ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
TOP


இரவினும் (1)

இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு என – குறு 283/2
TOP


இரவினுள் (1)

இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி – கலி 121/15
TOP


இரவு (32)

இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் – மது 8
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை – மது 686
இரவு பெயல் பொழிந்த உதவியோயே – நற் 139/10
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை – நற் 375/7
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் – நற் 378/6
கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/7
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல் – குறு 217/2
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை – குறு 375/4
ஒரீஇயின போல இரவு மலர் நின்று – பதி 21/34
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி – பதி 59/1
என்னும் பனியாய் இரவு எல்லாம் வைகினை – பரி 6/81
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
கலப்போடு இயைந்த இரவு தீர் எல்லை – பரி 19/9
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/14
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று – கலி 113/26
இரவு எலாம் நல் தோழி நாணின என்பவை – கலி 131/16
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை – கலி 131/26
இரவு எலாம் தோழி அருளின என்பவை – கலி 131/36
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் – கலி 141/13
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் – கலி 141/17
இரவு துயில் மடிந்த தானை – அகம் 24/17
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/4
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே – அகம் 222/15
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் – அகம் 298/13
இரவு புனம் மேய்ந்த உரவு சின வேழம் – அகம் 309/15
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/9
இரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றி – புறம் 397/6
இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை – புறம் 398/6
TOP


இரவும் (18)

எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி – பொரு 118
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி – பெரும் 279
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது – மது 239
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று – நெடு 47
எல்லியும் இரவும் என்னாது கல்லென – நற் 163/3
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/3
இரவும் பகலும் பாசிழை களையார் – பதி 73/9
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் – கலி 123/16
எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா – கலி 142/61
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென – அகம் 20/14
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென – அகம் 178/17
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி – அகம் 255/3
எல்லையும் இரவும் வினை-வயின் பிரிந்த – அகம் 299/1
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
நன் பகல் அமையமும் இரவும் போல – அகம் 327/2
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர் – புறம் 7/7
TOP


இரவுரை (1)

இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து – புறம் 398/13
TOP


இரவே (3)

பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே/செல்வர் ஆயினும் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 228/6,7
எந்தையும் செல்லும்-மார் இரவே அந்தில் – அகம் 240/7
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே/காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் – அகம் 370/4,5
TOP


இரற்றும் (2)

கடலின் நாரை இரற்றும்/மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/3,4
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்பு அம் – ஐங் 152/3
TOP


இரா (7)

துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே – குறு 145/5
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா – ஐங் 56/1
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் – பதி 43/34
ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள் – கலி 5/14
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா/எம்மொடு சேர்ந்து சென்றீவாயால் செம்மால் – கலி 83/19,20
எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா/நல்கிய கேள்வன் இவன் மன்ற மெல்ல – கலி 142/61,62
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற – கலி 144/53
TOP


இராது (1)

தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது/நெடும் கால் மாஅத்து குறும் பறை பயிற்றும் – அகம் 141/20,21
TOP

Related posts