ஆ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆ 49
ஆ-வயின் 1
ஆஅ 1
ஆஅங்கு 27
ஆஅம் 1
ஆஅய் 20
ஆஅல் 1
ஆக்க 1
ஆக்கத்தில் 1
ஆக்கம் 7
ஆக்கமும் 3
ஆக்கி 1
ஆக்கிய 5
ஆக்கு 1
ஆக்குக 2
ஆக்குதல் 1
ஆக்கும் 2
ஆக்குமோ 1
ஆக 376
ஆகத்து 25
ஆகம் 44
ஆகல் 13
ஆகலின் 56
ஆகலும் 12
ஆகலோ 4
ஆகவும் 15
ஆகற்க 2
ஆகன் 4
ஆகா 8
ஆகாது 7
ஆகாதே 3
ஆகாமை 1
ஆகாமையின் 1
ஆகாமையோ 2
ஆகாயத்து 1
ஆகி 173
ஆகிய 77
ஆகிய-காலை 1
ஆகிய-காலையும் 1
ஆகியது 1
ஆகியர் 10
ஆகியரோ 8
ஆகியளே 2
ஆகியும் 1
ஆகிலியர் 1
ஆகின் 1
ஆகின்றது 3
ஆகின்றால் 9
ஆகின்று 22
ஆகின்று-கொல் 1
ஆகின்று-கொல்லோ 1
ஆகின்றே 21
ஆகின்றோ 1
ஆகு 7
ஆகு-மதி 5
ஆகுக 21
ஆகுக-மன்னே 1
ஆகுதல் 36
ஆகுதலான் 1
ஆகுதலின் 1
ஆகுதலும் 2
ஆகுதலே 3
ஆகுதும் 1
ஆகுதுமே 1
ஆகுந்து 1
ஆகுநரும் 1
ஆகுப 2
ஆகுபவால் 1
ஆகுபவே 2
ஆகும் 56
ஆகும்-மன் 1
ஆகும்மே 2
ஆகுமோ 7
ஆகுல 1
ஆகுலம் 3
ஆகுவ-கொல் 1
ஆகுவது 5
ஆகுவம்-கொல் 2
ஆகுவமோ 1
ஆகுவர் 1
ஆகுவர்-கொல் 5
ஆகுவல் 2
ஆகுவல்-கொல் 1
ஆகுவள்-கொல் 12
ஆகுவன் 2
ஆகுவன்-கொல் 1
ஆகுவிர் 3
ஆகுவிர்-கொல் 1
ஆகுவென் 1
ஆகுவென்-கொல் 2
ஆகுவேன் 1
ஆகுவை 5
ஆகுவை-கொல் 2
ஆகுளி 6
ஆங்க 18
ஆங்கட்டே 1
ஆங்கண் 111
ஆங்கணது 1
ஆங்கனம் 3
ஆங்காங்கு 4
ஆங்கு 358
ஆங்கு-மன்னோ 1
ஆங்கும் 4
ஆங்கே 75
ஆசான் 1
ஆசிரியர் 2
ஆசினி 9
ஆசு 11
ஆசை 1
ஆட்ட 5
ஆட்டன்அத்தி 1
ஆட்டன்அத்தியை 1
ஆட்டி 14
ஆட்டிய 3
ஆட்டியும் 1
ஆட்டு 3
ஆட்டும் 2
ஆட்டுவோள் 1
ஆட 26
ஆடல் 15
ஆடலால் 1
ஆடலின் 2
ஆடலும் 4
ஆடலுள் 1
ஆடவர் 45
ஆடவர்க்கு 2
ஆடவும் 2
ஆடற்கு 1
ஆடா 5
ஆடாது 2
ஆடாமையின் 1
ஆடாய் 2
ஆடி 61
ஆடி_ஆடி 1
ஆடிய 53
ஆடியது 1
ஆடியும் 6
ஆடியோரே 1
ஆடிற்றும் 1
ஆடின் 2
ஆடினம் 1
ஆடினர் 1
ஆடினள் 1
ஆடினாய் 2
ஆடினிர் 1
ஆடினும் 2
ஆடினை 4
ஆடு 173
ஆடு-தொறு 1
ஆடு-மினே 1
ஆடு-வழி 2
ஆடு-உற்ற 1
ஆடு-உறு 1
ஆடு-உறும் 1
ஆடு_கள 2
ஆடு_கள_மகளே 1
ஆடு_கள_மகனே 1
ஆடு_களத்து 1
ஆடு_களம் 3
ஆடு_மகள் 7
ஆடுக 1
ஆடுகம் 7
ஆடுகை 1
ஆடுதல் 1
ஆடுதும் 1
ஆடுநர் 3
ஆடுநர்க்கு 1
ஆடுநரும் 2
ஆடுப 1
ஆடுபவே 1
ஆடும் 62
ஆடும்-கால் 3
ஆடும்-மார் 1
ஆடுமால் 1
ஆடுவ 1
ஆடுவார் 8
ஆடுவாருள் 1
ஆடுவாரை 1
ஆடுவாள் 3
ஆடூஉ 2
ஆடே 1
ஆடை 9
ஆடையர் 1
ஆடையன் 1
ஆடையான் 1
ஆடையும் 1
ஆடையை 2
ஆண் 16
ஆண்_கடன் 1
ஆண்ட 9
ஆண்டகை 1
ஆண்டலை 2
ஆண்டலைக்கு 1
ஆண்டாய் 1
ஆண்டார் 1
ஆண்டாற்கும் 1
ஆண்டிசினோர்க்கும் 1
ஆண்டு 45
ஆண்டு_ஆண்டு 5
ஆண்டுகள் 1
ஆண்டும் 3
ஆண்டே 1
ஆண்டை 3
ஆண்டோர் 3
ஆண்தகை 2
ஆண்தகையன்னே 1
ஆண்மகற்கு 1
ஆண்மை 17
ஆண்மையர் 1
ஆண்மையும் 3
ஆண்மையோன் 1
ஆணம் 1
ஆணி 3
ஆணு 1
ஆணை 4
ஆணையால் 1
ஆத்தி 1
ஆத்திரை 1
ஆத 1
ஆதரித்து 1
ஆதல் 30
ஆதலின் 24
ஆதலும் 5
ஆதலோ 2
ஆதன் 12
ஆதன்அழிசியும் 1
ஆதனுங்க 1
ஆதனுங்கன் 1
ஆதன்எழினி 1
ஆதால் 1
ஆதி 9
ஆதிமந்தி 4
ஆதிமந்தியின் 1
ஆதிரை 2
ஆதிரையான் 1
ஆந்தை 1
ஆந்தையும் 1
ஆநியம் 2
ஆப்பி 1
ஆப 1
ஆப-மன் 1
ஆம் 17
ஆம்-கொல் 2
ஆம்-கொல்லோ 1
ஆம்பல் 69
ஆம்பலின் 1
ஆம்பலும் 2
ஆம்பலொடு 6
ஆம்பி 2
ஆம்பியின் 1
ஆமா 3
ஆமான் 11
ஆமூர் 4
ஆமை 2
ஆமோ 2
ஆய் 194
ஆய்_தொடி 4
ஆய்_நுதல் 1
ஆய்_மகள் 6
ஆய்_இழாய் 8
ஆய்_இழை 23
ஆய்ச்சியர் 2
ஆய்த்தியேம் 1
ஆய்ந்த 16
ஆய்ந்தனர் 1
ஆய்ந்தனர்-கொல் 1
ஆய்ந்தார் 1
ஆய்ந்திசினால் 1
ஆய்ந்து 11
ஆய்ந்தே 1
ஆய்பு 3
ஆய்வது 1
ஆய்வந்திலார் 1
ஆய்விட்டன 1
ஆய 14
ஆய_மகள் 6
ஆயத்தவருள் 1
ஆயத்தார் 4
ஆயத்தாரோடு 1
ஆயத்தான் 1
ஆயத்தில் 1
ஆயத்து 8
ஆயத்துடன் 1
ஆயத்துள் 1
ஆயத்துள்ளும் 1
ஆயத்தோர் 1
ஆயத்தோர்க்கே 2
ஆயத்தோரே 1
ஆயம் 29
ஆயமும் 12
ஆயமொடு 37
ஆயமோடு 8
ஆயர் 24
ஆயர்_மகள் 2
ஆயர்_மகளிர் 1
ஆயர்_மகளிர்க்கு 1
ஆயர்_மகளிரோடு 1
ஆயர்_மகன் 6
ஆயர்_மகனேன் 1
ஆயர்_மகனையும் 1
ஆயர்_மகனொடு 1
ஆயரும் 2
ஆயவர் 1
ஆயனை 2
ஆயா 2
ஆயிடை 25
ஆயிர 3
ஆயிரம் 11
ஆயிற்று 3
ஆயிற்றே 1
ஆயின் 329
ஆயின்று 1
ஆயின 14
ஆயினம் 2
ஆயினர் 1
ஆயினரே 1
ஆயினவால் 1
ஆயினவே 6
ஆயினள் 8
ஆயினள்-கொல் 1
ஆயினன் 3
ஆயினன்-கொல் 1
ஆயினனே 1
ஆயினும் 251
ஆயினெம் 1
ஆயினேம்-மன்னே 1
ஆயினை 8
ஆயினையே 2
ஆயினோ 6
ஆயினோம் 1
ஆயும் 5
ஆயுள் 3
ஆயை 1
ஆர் 259
ஆர்க்கவும் 1
ஆர்க்காட்டு 1
ஆர்க்காடு 2
ஆர்க்கும் 41
ஆர்க 2
ஆர்கலி 6
ஆர்குவிர் 1
ஆர்குவை-மன்னோ 1
ஆர்கை 8
ஆர்கைய 1
ஆர்கையர் 3
ஆர்கையை 1
ஆர்த்-தொறும் 1
ஆர்த்த 3
ஆர்த்தவும் 1
ஆர்த்தன்றே 1
ஆர்த்தி 1
ஆர்த்து 14
ஆர்த்தும் 4
ஆர்த்துவம் 1
ஆர்த்துவான் 1
ஆர்ந்த 8
ஆர்ந்தவர் 1
ஆர்ந்தவள் 1
ஆர்ந்தன 2
ஆர்ந்திட்ட 1
ஆர்ந்து 4
ஆர்ந்தோர் 1
ஆர்நவும் 1
ஆர்ப்ப 80
ஆர்ப்பது 2
ஆர்ப்பவர் 1
ஆர்ப்பார் 1
ஆர்ப்பின் 5
ஆர்ப்பினும் 10
ஆர்ப்பு 14
ஆர்ப்பே 1
ஆர்ப்பொடு 2
ஆர்பு 1
ஆர்வ 7
ஆர்வம் 3
ஆர்வம்-உற்று 1
ஆர்வமும் 1
ஆர்வமொடு 2
ஆர்வலர் 7
ஆர்வலர்க்கு 1
ஆர்வு-உற்ற 2
ஆர்வு-உற்றார் 1
ஆர்வு-உற்று 3
ஆர 46
ஆரத்தாள் 1
ஆரத்து 6
ஆரம் 50
ஆரமும் 7
ஆரமொடு 6
ஆரமோடு 1
ஆரல் 12
ஆரவும் 1
ஆரா 19
ஆராதனை 1
ஆராது 3
ஆராய்ந்து 1
ஆரி 1
ஆரிடை 34
ஆரிடையதுவே 2
ஆரிடையானும் 1
ஆரிய 1
ஆரியர் 7
ஆரின் 1
ஆருந்து 1
ஆரும் 21
ஆரும்மே 1
ஆரேற்று 1
ஆரை 3
ஆல் 8
ஆல்_கெழு_கடவுள் 1
ஆல்_அமர்_கடவுள் 1
ஆல்_அமர்_செல்வற்கு 1
ஆல்_அமர்_செல்வன் 2
ஆல 10
ஆலங்கானத்து 6
ஆலத்து 8
ஆலம் 2
ஆலமும் 2
ஆலமுற்றம் 1
ஆலலும் 1
ஆலவும் 1
ஆலி 11
ஆலியின் 5
ஆலியொடு 3
ஆலின 2
ஆலும் 24
ஆலை 2
ஆலை-தொறும் 2
ஆலைக்கு 1
ஆவண 1
ஆவணத்து 2
ஆவணம் 3
ஆவது 9
ஆவது-கொல் 15
ஆவம் 2
ஆவி 6
ஆவித்து 2
ஆவியர் 3
ஆவியின் 2
ஆவியும் 1
ஆவிரம் 1
ஆவிரை 6
ஆவின் 1
ஆவினன்குடி 1
ஆவுதி 7
ஆவும் 2
ஆழ் 13
ஆழ்க 1
ஆழ்ச்சி 2
ஆழ்ந்த 2
ஆழ்ந்தன்றே 1
ஆழ்ந்து 4
ஆழ்பவன் 1
ஆழ 1
ஆழல் 11
ஆழல-மன்னோ 1
ஆழி 21
ஆழி-கண் 1
ஆழியான் 1
ஆழியின் 2
ஆழும்-காலை 1
ஆள் 36
ஆள்_வழக்கு 1
ஆள்தல் 1
ஆள்பவர் 2
ஆள்பவன் 1
ஆள்வல் 1
ஆள்வினை 13
ஆள்வினைக்கு 8
ஆளல் 1
ஆளி 7
ஆளிய 1
ஆளியும் 1
ஆளும் 7
ஆற்ற 12
ஆற்றல் 16
ஆற்றலம் 1
ஆற்றலர் 1
ஆற்றலர்-மன்னே 1
ஆற்றலரே 1
ஆற்றலின் 1
ஆற்றலும் 1
ஆற்றலென் 1
ஆற்றலெனே 1
ஆற்றலை 3
ஆற்றலையே 2
ஆற்றலொடு 2
ஆற்றவும் 1
ஆற்றா 7
ஆற்றா-கால் 1
ஆற்றாதவர் 1
ஆற்றாது 3
ஆற்றாதேமே 1
ஆற்றாதோரினும் 1
ஆற்றாம் 2
ஆற்றாமை 1
ஆற்றாமையின் 1
ஆற்றாய் 5
ஆற்றார் 4
ஆற்றால் 2
ஆற்றாவே 2
ஆற்றாள் 4
ஆற்றான் 2
ஆற்றி 17
ஆற்றிசின் 1
ஆற்றிய 2
ஆற்றியார் 1
ஆற்றின் 7
ஆற்றினோ 1
ஆற்றீர் 1
ஆற்று 20
ஆற்று-உற 2
ஆற்றுக 1
ஆற்றுகிற்பார் 1
ஆற்றுகேன் 1
ஆற்றுதல் 2
ஆற்றுதிர் 1
ஆற்றுப்படுத்த 10
ஆற்றுப்படுப்ப 1
ஆற்றுப 1
ஆற்றும் 10
ஆற்றுமோ 1
ஆற்றுவள் 1
ஆற்றுவேன் 1
ஆற்றுவோர்க்கே 1
ஆற்றுவோரே 1
ஆற்றேம் 1
ஆற்றேன் 6
ஆறலை 1
ஆறா 2
ஆறி 1
ஆறிய 3
ஆறினில் 1
ஆறு 89
ஆறு_இரு 2
ஆறுகம் 1
ஆறும் 2
ஆறெழுத்து 1
ஆறே 45
ஆன் 48
ஆன்_இனம் 1
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் 1
ஆன்பொருநை 2
ஆன்ற 11
ஆன்றல் 1
ஆன்றவர் 3
ஆன்றன்றே 1
ஆன்றனை 1
ஆன்றிகம் 2
ஆன்றிசின் 9
ஆன்று 16
ஆன்றோர் 6
ஆன்றோர்க்கு 1
ஆன்றோள் 1
ஆனது-கொல்லோ 1
ஆனா 73
ஆனாது 49
ஆனாதே 7
ஆனாய் 2
ஆனார் 1
ஆனாரே 1
ஆனால் 2
ஆனாவே 5
ஆனாள் 3
ஆனான் 3
ஆனானே 1
ஆனில் 1
ஆனிலை 1
ஆனிலை_உலகத்தானும் 1
ஆனீர் 1
ஆனுள் 1
ஆனொடு 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஆ (49)

ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும் – பொரு 151
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி – பெரும் 141
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 243
ஆ சேந்த வழி மா சேப்ப – மது 157
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் – நற் 100/8
இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என – நற் 179/1
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும் – நற் 264/8
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் – நற் 290/2
தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும் – நற் 343/3
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் – நற் 364/9
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலை – நற் 395/8
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என – குறு 64/1
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் – குறு 104/3
பல் ஆ புகுதரூஉம் புல்லென் மாலை – குறு 162/2
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி – குறு 210/2
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய – குறு 260/7
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ/காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் – ஐங் 92/1,2
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/21
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த – பதி 22/15
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/13
ஆ பரந்து அன்ன செலவின் பல் – பதி 77/11
ஆ பரந்து அன்ன யானையோன் குன்றே – பதி 78/14
ஆ போல் படர் தக நாம் – கலி 81/37
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை – கலி 108/48
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/14
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்-கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு – கலி 116/8
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/14
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த – அகம் 35/5
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
புனிற்று ஆ பாய்ந்து என கலங்கி யாழ் இட்டு – அகம் 56/11
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி – அகம் 103/7
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் – அகம் 113/14
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் – அகம் 129/12
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து – அகம் 131/7
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ – அகம் 214/12
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய – அகம் 239/5
நாகு ஆ வீழ்த்து திற்றி தின்ற – அகம் 249/13
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய – அகம் 253/10
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என – அகம் 262/4
கொழுப்பு ஆ எறிந்து குருதி தூஉய் – அகம் 309/5
ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன் – அகம் 342/6
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில் – அகம் 369/24
ஆ தர கழுமிய துகளன் – புறம் 258/10
பல் ஆ தழீஇய கல்லா வல் வில் – புறம் 261/11
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து – புறம் 263/5
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு – புறம் 339/1
ஆ குரல் காண்பின் அந்தணாளர் – புறம் 362/8
TOP


ஆ-வயின் (1)

வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின்/ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/2,3
TOP


ஆஅ (1)

ஆஅ ஒல் என கூவுவேன்-கொல் – குறு 28/3
TOP


ஆஅங்கு (27)

பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு/ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 2,3
கணம் சால் வேழம் கதழ்வு-உற்று ஆஅங்கு/எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை – பெரும் 259,260
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு/அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – மது 696,697
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு/யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – மலை 52,53
வழிபடு தெய்வம் கண் கண்டு ஆஅங்கு/அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின் – நற் 9/2,3
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு/உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே செ வேர் – நற் 77/3,4
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு/அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு – நற் 87/4,5
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு/உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/4,5
பரும யானை அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு/இன்னும் வருமே தோழி வாரா – நற் 89/8,9
மலி புனல் பரத்தந்து ஆஅங்கு/இனிதே தெய்ய நின் காணும்-காலே – நற் 230/9,10
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு/உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல் – நற் 300/2,3
கான யானை அணங்கி ஆஅங்கு/இளையன் முளை வாள் எயிற்றள் – குறு 119/2,3
இல்லோன் இன்பம் காமுற்று ஆஅங்கு/அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி – குறு 120/1,2
பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு/இன்னாது இசைக்கும் அம்பலொடு – குறு 139/4,5
தீம் புனல் நெரிதர வீந்து உக்கு ஆஅங்கு/தாங்கும் அளவை தாங்கி – குறு 149/4,5
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த – பரி 5/63
கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு/உரவு நீர் சேர்ப்ப அருளினை அளிமே – கலி 127/21,22
புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன் – கலி 146/53
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை – அகம் 148/10
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு/உடல் அரும் துப்பின் ஒன்றுமொழி வேந்தரை – புறம் 25/4,5
இரு பெரும் தெய்வமும் உடன் நின்று ஆஅங்கு/உரு கெழு தோற்றமொடு உட்குவர விளங்கி – புறம் 58/16,17
ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய் – புறம் 136/15
இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் – புறம் 139/13
ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு/இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் – புறம் 155/5,6
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு/அளியர் தாமே ஆர்க என்னா – புறம் 237/7,8
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் – புறம் 375/13
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு/அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே – புறம் 378/21,22
TOP


ஆஅம் (1)

ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின் – கலி 143/29
TOP


ஆஅய் (20)

விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய்/வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/2,3
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – குறு 84/3
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து – அகம் 69/18
கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன் – அகம் 148/7
மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்து – அகம் 152/21
ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்து என ஞாயிற்று – அகம் 181/7
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில் – அகம் 198/14
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் – அகம் 208/5
நன்னன் ஆஅய் பிரம்பு அன்ன – அகம் 356/19
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் – அகம் 396/4
சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில் – புறம் 127/6
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – புறம் 128/5
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/5
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு – புறம் 130/1
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் – புறம் 132/8
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் – புறம் 134/2
மலை கெழு நாடன் மா வேள் ஆஅய்/களிறும் அன்றே மாவும் அன்றே – புறம் 135/13,14
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன் – புறம் 240/3
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல – புறம் 374/16
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய்/யாவரும் இன்மையின் கிணைப்ப தவாது – புறம் 375/11,12
TOP


ஆஅல் (1)

அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல – மலை 100
TOP


ஆக்க (1)

எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே – புறம் 396/25
TOP


ஆக்கத்தில் (1)

அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
TOP


ஆக்கம் (7)

தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம்/உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – மது 196,197
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன – நற் 178/1
நட்டோர் ஆக்கம் வேண்டியும் ஒட்டிய – நற் 286/7
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை – கலி 8/15
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று – கலி 34/18
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
TOP


ஆக்கமும் (3)

ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும்/அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி – பட் 191,192
அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என – நற் 68/3
சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள் உறல் வையை – பரி 6/73
TOP


ஆக்கி (1)

காடு கொன்று நாடு ஆக்கி/குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கி – பட் 283,284
TOP


ஆக்கிய (5)

குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ – பரி 3/76
விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல – பரி 7/20
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள – பரி 10/24
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய/பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – அகம் 209/16,17
TOP


ஆக்கு (1)

கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் – புறம் 372/6
TOP


ஆக்குக (2)

ஏற்றுக உலையே ஆக்குக சோறே – புறம் 172/1
உடன் உறைவு ஆக்குக உயர்ந்த பாலே – புறம் 236/12
TOP


ஆக்குதல் (1)

சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே – புறம் 312/2
TOP


ஆக்கும் (2)

நயன் நாடி நட்பு ஆக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் – கலி 46/8
நோக்கும்-கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி – கலி 131/5
TOP


ஆக்குமோ (1)

ஆங்கும் ஆக்குமோ வாழிய பாலே – ஐங் 110/5
TOP


ஆக (376)

விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 123
பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக/ஏமுறு ஞாலம்-தன்னில் தோன்றி – திரு 162,163
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
மெல்லென கிளந்தனம் ஆக வல்லே – பொரு 122
சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும் – பொரு 243
ஆயிரம் விளையுட்டு ஆக/காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே – பொரு 247,248
முன்_நாள் சென்றனம் ஆக இ நாள் – சிறு 129
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக/நூல் நெறி மரபின் பண்ணி ஆனாது – சிறு 229,230
எல்-இடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக/மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம் – பெரும் 66,67
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக/வேறு பல் பெரும் படை நாப்பண் வேறு ஓர் – முல் 42,43
படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக/மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 66,67
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக/தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய – மது 2,3
தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக/ஆடு-உற்ற ஊன் சோறு – மது 34,35
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக/ஆ சேந்த வழி மா சேப்ப – மது 156,157
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக/இலங்கு வளை மட மங்கையர் – மது 158,159
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக/கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு – மது 227,228
மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக/மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் – மது 455,456
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி – மது 690
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக/விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 160,161
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக/எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ் – குறி 106,107
சொல்லல் பாணி நின்றனன் ஆக/இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை – குறி 152,153
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 208
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக/தூவொடு மலிந்த காய கானவர் – மலை 154,155
இன் புளி கலந்து மா மோர் ஆக/கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து – மலை 179,180
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக/பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை – மலை 316,317
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி – மலை 371
இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக/தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் – மலை 390,391
தீ துணை ஆக சேந்தனிர் கழி-மின் – மலை 420
தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக/அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர் – மலை 442,443
மா நிலம் சேவடி ஆக தூ நீர் – நற் 0/1
வளை நரல் பௌவம் உடுக்கை ஆக/விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக – நற் 0/2,3
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக – நற் 0/3
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக/பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/3,4
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக/இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய – நற் 0/4,5
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக/எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் – நற் 16/7,8
கடவுள் ஆயினும் ஆக/மடவை மன்ற வாழிய முருகே – நற் 34/10,11
ஆனா கௌவைத்து ஆக/தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/8,9
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென – நற் 42/7
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் – நற் 55/6
ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக/துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை – நற் 61/3,4
அன்ன ஆக இனையல் தோழி யாம் – நற் 64/2
இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் – நற் 64/3
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் – நற் 64/7
ஆக வன முலை கரை_வலம் தெறிப்ப – நற் 81/6
கண்ணீர் அருவி ஆக/அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/8,9
பிணி பிறிது ஆக கூறுவர் – நற் 117/10
அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5
உலகிற்கு ஆணி ஆக பலர் தொழ – நற் 139/1
அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே – நற் 159/12
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக/ஆரம் கமழும் மார்பினை – நற் 168/9,10
மை அணல் காளை பொய் புகல் ஆக/அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் – நற் 179/8,9
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக/யாரும் இல் ஒரு சிறை இருந்து – நற் 193/7,8
எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும் – நற் 206/6
முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக/பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் – நற் 250/6,7
நல்காமையின் நசை பழுது ஆக/பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய் – நற் 272/7,8
யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து – நற் 275/7
விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என – நற் 309/7
கழிவது ஆக கங்குல் என்று – நற் 314/7
பொருந்தா புகர் நிழல் இருந்தனெம் ஆக/நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி – நற் 318/3,4
கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள் – நற் 342/6
காதலி உழையள் ஆக/குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே – நற் 356/8,9
இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி – நற் 358/3
அது பிணி ஆக விளியலம்-கொல்லோ – நற் 377/5
உரவோர் உரவோர் ஆக/மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/3,4
மடவம் ஆக மடந்தை நாமே – குறு 20/4
நெஞ்சு களன் ஆக நீயலென் யான் என – குறு 36/3
காதலர் உழையர் ஆக பெரிது உவந்து – குறு 41/1
இடிக்கும் கேளிர் நும் குறை ஆக/நிறுக்கல் ஆற்றினோ நன்று-மன் தில்ல – குறு 58/1,2
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக/பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை – குறு 83/1,2
இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக/தூஉம் துவலை துயர் கூர் வாடையும் – குறு 103/3,4
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக/நகுமே தோழி நறும் தண் காரே – குறு 126/4,5
ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக/உள்ள பாணர் எல்லாம் – குறு 127/4,5
நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம் ஆக/அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி – குறு 159/2,3
எமியம் ஆக ஈங்கு துறந்தோர் – குறு 172/3
தமியர் ஆக இனியர்-கொல்லோ – குறு 172/4
வன்பர் ஆக தாம் சென்ற நாட்டே – குறு 180/7
யான் தனக்கு உரைத்தனென் ஆக/தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே – குறு 265/7,8
நாம் உளேம் ஆக பிரியலன் தெளிமே – குறு 273/8
இன்னள் ஆக துறத்தல் – குறு 296/7
செறுவர்க்கு உவகை ஆக தெறுவர – குறு 336/1
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக/கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே – குறு 353/1,2
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் – குறு 387/3
நெய் கனி குறும்பூழ் காயம் ஆக/ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை – குறு 389/1,2
கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய – குறு 398/4
வாய்ப்பது ஆக என வேட்டோமே – ஐங் 8/6
தண்ணிய இனிய ஆக/எம்மொடும் சென்மோ விடலை நீயே – ஐங் 303/3,4
கழிந்து உகு நிலைய ஆக/ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 329/4,5
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக/வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/3,4
புதல்வன் நடுவணன் ஆக நன்றும் – ஐங் 401/2
மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன் – ஐங் 410/2
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக/வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 468/3,4
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக/சிறு வரை தங்குவை ஆயின் – ஐங் 477/3,4
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக/வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் – ஐங் 482/1,2
தோள் துணை ஆக வந்தனர் – ஐங் 496/4
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக/எவ்வம் சூழாது விளங்கிய கொள்கை – பதி 21/2,3
நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக/மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/31,32
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய – பதி 25/9
காடு உறு கடு நெறி ஆக மன்னிய – பதி 26/11
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து – பதி 33/7
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக/தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை அரசர் – பதி 43/7,8
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக/சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/14,15
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு – பதி 68/1
தொலையாது ஆக நீ வாழும் நாளே – பதி 70/27
பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து – பதி 71/18
கேடு இல ஆக பெரும நின் புகழே – பதி 79/19
விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே – பதி 81/37
இன்ன வைகல் பல் நாள் ஆக/பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும – பதி 82/10,11
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் – பதி 90/51
யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே – பதி 90/52
ஊழி அனைய ஆக ஊழி – பதி 90/53
வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி – பதி 90/54
மரபிற்று ஆக/பசும்_பொன் உலகமும் மண்ணும் பாழ்பட – பரி 2/2,3
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/74
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக/இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/74,75
இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா – பரி 4/15
நாகம் நாணா மலை வில் ஆக/மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/24,25
வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர் – பரி 5/38
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் – பரி 6/30
வையை வயம் ஆக வை – பரி 6/78
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக/இறுகிறுக யாத்து புடைப்ப – பரி 9/39,40
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத – பரி 9/48
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 11/80
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் – பரி 11/96
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் – பரி 12/91
நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக/ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் – பரி 20/38,39
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 20/55
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக/மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கி – பரி 24/28,29
வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக/எவ்வாறு செய்வாம்-கொல் யாம் என நாளும் – பரி 35/3,4
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது – கலி 6/10
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக/துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/14,15
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி – கலி 12/6
ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ – கலி 14/13
எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் – கலி 14/17
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த-கால் – கலி 35/15
உமை அமர்ந்து உயர் மலை இருந்தனன் ஆக/ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 38/2,3
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக/வேய் புரை மென் தோள் பசலையும் அம்பலும் – கலி 39/48,49
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா – கலி 41/2
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக/அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/13,14
பல சூழும் மனத்தோடு பைதலேன் யான் ஆக/கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன் – கலி 46/17,18
அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக/என ஆங்கு – கலி 46/21,22
புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை – கலி 49/5
மின் ஓரும் கண் ஆக இடி என்னாய் பெயல் என்னாய் – கலி 49/12
கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் – கலி 60/8
கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக/இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற – கலி 63/8,9
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக/தீர தறைந்த தலையும் தன் கம்பலும் – கலி 65/5,6
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் – கலி 65/28
செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக/முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர் – கலி 68/3,4
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக/ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் – கலி 69/4,5
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/14
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/18
அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன் – கலி 75/20
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ – கலி 78/24
வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின் – கலி 78/25
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து – கலி 82/12
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே – கலி 82/27
தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை – கலி 82/28
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு – கலி 83/11
சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுது ஆக நீ – கலி 84/4
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக/தொடிய எமக்கு நீ யாரை பெரியார்க்கு – கலி 88/2,3
மற்றது அறிவல் யான் நின் சூள் அனைத்து ஆக நல்லார் – கலி 91/9
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக/தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 92/24,25
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி – கலி 93/16
பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு – கலி 93/18
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து – கலி 93/30
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/37
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் – கலி 94/40
மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற – கலி 96/12
பரி ஆக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் – கலி 96/38
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல – கலி 97/29
நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக/மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக – கலி 98/14,15
மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக/கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக – கலி 98/15,16
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக/நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/16,17
பாணன் புணை ஆக புக்கு – கலி 98/19
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு – கலி 102/14
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
அன்னை நெஞ்சு ஆக பெறின் – கலி 107/22
அனைத்து ஆக/வெண்ணெய் தெழி கேட்கும் அண்மையால் சேய்த்து அன்றி – கலி 108/34,35
புண் இல்லார் புண் ஆக நோக்கும் முழு மெய்யும் – கலி 109/11
ஆங்கு நீ கூறின் அனைத்து ஆக நீங்குக – கலி 110/7
நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக/சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு – கலி 114/10,11
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் – கலி 117/7
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக/பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/1,2
தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக/நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை – கலி 120/7,8
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக/செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/12,13
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக/இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/2,3
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா – கலி 135/2
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு – கலி 137/24
வறிது ஆக பிறர் என்னை நகுபவும் நகுபு உடன் – கலி 138/4
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக/வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது – கலி 139/11,12
வள்ளியை ஆக என நெஞ்சை வலி-உறீஇ – கலி 142/30
தோன்றினன் ஆக தொடுத்தேன்-மன் யான் தன்னை – கலி 142/34
கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் – கலி 142/43
நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என் – கலி 142/51
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக/புறங்காலின் போக இறைப்பேன் முயலின் – கலி 144/46,47
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் – கலி 144/52
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக/செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/22,23
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக/வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் – கலி 147/5,6
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக – கலி 147/70
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக/நல் எழில் மார்பன் அகத்து – கலி 147/70,71
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக – கலி 149/1
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக/கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக – கலி 149/1,2
கரை சேர் புள்_இனத்து அம் சிறை படை ஆக/அரைசு கால்கிளர்ந்து அன்ன உரவு நீர் சேர்ப்ப கேள் – கலி 149/2,3
அன்ன ஆக என்னுநள் போல – அகம் 5/18
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 6/12
நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட – அகம் 13/15
நீடு இன்று ஆக இழுக்குவர் அதனால் – அகம் 18/12
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக/இயங்காது வதிந்த நம் காதலி – அகம் 19/17,18
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல் – அகம் 26/23
நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு – அகம் 29/21
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு – அகம் 32/9
யாமே எமியம் ஆக நீயே – அகம் 33/12
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல – அகம் 35/13
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/3
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள் – அகம் 49/7
யாமே எமியம் ஆக தாமே – அகம் 57/10
தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள் – அகம் 63/16
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக/வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து – அகம் 68/13,14
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக/வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த – அகம் 72/18,19
அருள் அன்று ஆக ஆள்வினை ஆடவர் – அகம் 75/1
ஆனா நோயை ஆக யானே – அகம் 75/21
கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக/பாடு இன் அருவி பனி நீர் இன் இசை – அகம் 82/2,3
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக/கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/4,5
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக/இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து – அகம் 82/6,7
பெற்றோன் பெட்கும் பிணையை ஆக என – அகம் 86/14
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/19
இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக/முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் – அகம் 98/3,4
மையல் பெண்டிர்க்கு நொவ்வல் ஆக/ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி – அகம் 98/22,23
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக/நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு – அகம் 103/12,13
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து – அகம் 110/9
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 115/7
புள்ளு புணர்ந்து இனிய ஆக தெள் ஒளி – அகம் 136/3
நீடு சினை வறிய ஆக ஒல்லென – அகம் 143/3
தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக/குவளை உண்கண் இவளும் யானும் – அகம் 156/7,8
காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய – அகம் 156/10
கள்ளும் கண்ணியும் கையுறை ஆக/நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் – அகம் 156/13,14
எந்தையும் இல்லன் ஆக/அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/17,18
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக/அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல் மலர் என – அகம் 162/9,10
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர – அகம் 163/3
கதிர் கை ஆக வாங்கி ஞாயிறு – அகம் 164/1
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக/புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே – அகம் 186/8,9
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக/கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி – அகம் 202/12,13
அன்னேன் அன்மை நன் வாய் ஆக/மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/12,13
வலன் ஆக என்றலும் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 215/6
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால் – அகம் 218/13
நோய் இலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் – அகம் 227/13
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/13
பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே – அகம் 232/15
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து – அகம் 237/15
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக/நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும் – அகம் 246/2,3
உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக/காமம் கைம்மிக உறுதர – அகம் 258/13,14
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே – அகம் 271/11
பிதிர்வை நீரை வெண் நீறு ஆக என – அகம் 275/5
ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ – அகம் 276/6
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன் – அகம் 276/11
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக/கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/4,5
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் – அகம் 282/9
என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு – அகம் 286/9
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக/நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை – அகம் 287/2,3
உலறி இலை இல ஆக பல உடன் – அகம் 291/2
வலை வலந்து அனைய ஆக பல உடன் – அகம் 293/2
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே – அகம் 303/8
பெரு மலை நாடன் மார்பு புணை ஆக/ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி – அகம் 312/7,8
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா – அகம் 313/5
கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும் – அகம் 315/4
நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு – அகம் 317/19
வருவர் என்பது வாய்வது ஆக/ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/3,4
சில் நாள் ஆன்றனை ஆக என பன் நாள் – அகம் 325/14
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர – அகம் 333/2
நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக/வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது – அகம் 333/16,17
அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் – அகம் 337/5
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக/ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் – அகம் 338/11,12
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் – அகம் 345/3
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக/அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை – அகம் 349/6,7
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக/சேந்தனை சென்மோ பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 350/8,9
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர் – அகம் 352/4
யாமே எமியம் ஆக நீயே – அகம் 355/12
கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி – அகம் 356/3
பொன் தொடி முன்கை பற்றினன் ஆக/அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே – அகம் 356/6,7
நெஞ்சு பழுது ஆக வறுவியன் பெயரின் – அகம் 362/9
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக/ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய – அகம் 368/4,5
செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக/சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் – அகம் 382/10,11
மான் உரு ஆக நின் மனம் பூட்டினையோ – அகம் 384/10
இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக/மை ஈர் ஓதி மட நல்லீரே – அகம் 388/9,10
சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன் – அகம் 390/12
தீது இன்று ஆக நீ புணை புகுக என – அகம் 392/8
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த – அகம் 397/6
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ – புறம் 3/9
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு – புறம் 12/4
மனை மரம் விறகு ஆக/கடி துறை நீர் களிறு படீஇ – புறம் 16/5,6
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக/ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை – புறம் 16/16,17
பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே – புறம் 18/6
முடி தலை அடுப்பு ஆக/புனல் குருதி உலை கொளீஇ – புறம் 26/8,9
நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக/மன்னர் ஏவல் செய்ய மன்னிய – புறம் 26/13,14
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் – புறம் 29/22
நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம் – புறம் 29/25
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே – புறம் 29/26
அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி – புறம் 30/8
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/13
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி – புறம் 32/1
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக/வளி இடை வழங்கா வானம் சூடிய – புறம் 35/1,2
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் – புறம் 43/3
அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆக/திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 44/13,14
குடுமிய ஆக பிறர் குன்று கெழு நாடே – புறம் 58/32
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக/விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி – புறம் 61/5,6
மாங்குடி மருதன் தலைவன் ஆக/உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின் – புறம் 72/14,15
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த – புறம் 93/9
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக/மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் – புறம் 105/5,6
கலையும் கொள்ளா ஆக பலவும் – புறம் 116/12
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக/நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல் – புறம் 120/11,12
நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/8
வளை கை விறலி என் பின்னள் ஆக/பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 135/4,5
அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை – புறம் 135/19
அனைத்து உரைத்தனன் யான் ஆக/நினக்கு ஒத்தது நீ நாடி – புறம் 136/22,23
அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில – புறம் 140/4
அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற – புறம் 140/5
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக/நீல் நறு நெய்தலின் பொலிந்த உண்கண் – புறம் 144/3,4
இனைதல் ஆனாள் ஆக இளையோய் – புறம் 144/6
அன்ன ஆக நின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 146/1
விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே – புறம் 150/17
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக/பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/4,5
கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி – புறம் 159/3
கேடு இன்று ஆக பாடுநர் கடும்பு என – புறம் 160/10
பாடி நின்றெனன் ஆக கொன்னே – புறம் 165/9
ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே – புறம் 178/11
நாடு ஆக ஒன்றோ காடு ஆக ஒன்றோ – புறம் 187/1
நாடு ஆக ஒன்றோ காடு ஆக ஒன்றோ – புறம் 187/1
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல் – புறம் 191/1
நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும் – புறம் 196/10
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக/பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் – புறம் 198/12,13
குறு நணி காண்குவது ஆக நாளும் – புறம் 209/15
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக – புறம் 217/5
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக/இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல் – புறம் 217/5,6
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு – புறம் 220/4
அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக/கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி – புறம் 229/10,11
நச்சி இருந்த நசை பழுது ஆக/அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/6,7
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை – புறம் 237/15
வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக/பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும் – புறம் 246/8,9
இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே – புறம் 248/2
அகலிது ஆக வனைமோ – புறம் 256/6
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக/வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து – புறம் 260/14,15
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக/கண்டனென் மன்ற சோர்க என் கண்ணே – புறம் 261/4,5
ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக/திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா – புறம் 284/6,7
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர் – புறம் 360/8
காடு பதி ஆக போகி தத்தம் – புறம் 363/5
நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும் – புறம் 363/15
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக/இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய – புறம் 365/1,2
ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக/அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப – புறம் 366/2,3
கரும் கை யானை கொண்மூ ஆக/நீள்மொழி மறவர் எறிவனர் உயர்த்த – புறம் 369/2,3
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/4
குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக/அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் – புறம் 369/5,6
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக/விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த – புறம் 369/7,8
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக/விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் – புறம் 369/10,11
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 370/16
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக/தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/2,3
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக/அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து – புறம் 373/24,25
பொதியில் ஒரு சிறை பள்ளி ஆக/முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/3,4
விருந்து-உறுத்து ஆற்ற இருந்தெனம் ஆக/சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என – புறம் 381/4,5
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது – புறம் 381/6
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து – புறம் 383/5
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக/வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் – புறம் 386/9,10
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை – புறம் 388/5
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக/வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் – புறம் 388/8,9
சென்று யான் நின்றனென் ஆக அன்றே – புறம் 392/12
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக/அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி – புறம் 394/9,10
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/13
TOP


ஆகத்து (25)

முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து/செவி நேர்பு வைத்த செய்வு-உறு திவவின் – திரு 139,140
அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து/ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 35,36
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து/பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து – நெடு 136,137
ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும் – குறி 249
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து/அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 31,32
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 58/11
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/4
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் – கலி 14/5
வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து/அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/9,10
ஆகத்து ஒடுக்கிய புதல்வன் புன் தலை – அகம் 5/22
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய – அகம் 6/10
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே – அகம் 44/19
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப – அகம் 49/8
ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் – அகம் 62/3
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே – அகம் 69/20
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து/ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது – அகம் 75/12,13
கண் பனி ஆகத்து உறைப்ப கண் பசந்து – அகம் 146/11
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட – அகம் 150/2
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த – அகம் 161/12
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள் – அகம் 174/12
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து/ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய – அகம் 206/9,10
கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து/இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட – அகம் 240/11,12
இகுதரு தெண் பனி ஆகத்து உறைப்ப – அகம் 299/15
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து/மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் – புறம் 68/5,6
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11
TOP


ஆகம் (44)

நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் – திரு 32
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி – மது 569
ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
பூண் அணி ஆகம் புலம்ப பாணர் – நற் 46/5
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/4
பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு – நற் 55/4
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே – நற் 234/4
பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே – நற் 236/10
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம்/துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும் – நற் 240/4,5
ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு – நற் 308/8
ஆரம் நீவிய அணி கிளர் ஆகம்/சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப – நற் 344/6,7
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர – நற் 358/2
நீர் வார் புள்ளி ஆகம் நனைப்ப – நற் 374/7
அம் மெல் ஆகம் நிறைய வீங்கி – குறு 159/3
பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே – குறு 189/7
அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/8
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம்/ஒரு நாள் புணர புணரின் – குறு 280/3,4
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/4
நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே – ஐங் 127/3
நலம் கேழ் ஆகம் நல்குவள் எனக்கே – ஐங் 197/4
தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது – பரி 10/31
நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 12/74
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/14
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/18
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் – கலி 4/17
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4
மென் முலை ஆகம் கவின் பெற – கலி 40/33
பூண் ஆகம் நோக்கி இமையான் நயந்து நம் – கலி 60/29
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம்/பொய்த்து ஒரு-கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ – கலி 64/27,28
நல் எழில் ஆகம் சேர்ந்தனம் என்றும் – அகம் 43/12
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
நுண் பூண் ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 61/18
ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல் – அகம் 62/12
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப – அகம் 93/15
அலர் முலை ஆகம் புலம்ப பல நினைந்து – அகம் 97/14
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே – அகம் 159/21
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த – அகம் 177/18
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின் – அகம் 198/6
காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம்/உள்ளு-தொறும் பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே – அகம் 220/9,10
நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர் – அகம் 247/2
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து – அகம் 343/3
நன் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம்/பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு – அகம் 399/3,4
TOP


ஆகல் (13)

பழி பிறிது ஆகல் பண்பும்-மார் அன்றே – நற் 117/11
அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே – நற் 220/10
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும் – குறு 302/3
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே – பதி 38/16
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே – பதி 39/1
அனையை ஆகல் மாறே எனையதூஉம் – பதி 54/9
எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என கழல் கால் – அகம் 203/9
திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி – அகம் 267/3
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/5
ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த – புறம் 18/15
நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு – புறம் 97/19
பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி – புறம் 153/10
இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் – புறம் 226/4
TOP


ஆகலின் (56)

அளியும் தெறலும் எளிய ஆகலின்/மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்பட – பெரும் 422,423
நல மென் பணை தோள் எய்தினம் ஆகலின்/பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/4,5
எழாஅ ஆகலின் எழில் நலம் தொலைய – நற் 13/1
மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே – நற் 99/10
உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின்/அது கண்டிசினால் யானே என்று நனி – நற் 128/4,5
இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த – நற் 181/10
வேலன் உரைக்கும் என்ப ஆகலின்/வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை – நற் 273/5,6
கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே – குறு 10/5
நிரம்பா ஆகலின் நீடலோ இன்றே – குறு 59/6
நில்லாமையே நிலையிற்று ஆகலின்/நல் இசை வேட்ட நயன் உடை நெஞ்சின் – குறு 143/3,4
உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று – குறு 218/5
இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற – குறு 288/3
மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு – குறு 357/3
புதுவோர் மேவலன் ஆகலின்/வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 17/3,4
ஊரன் ஆகலின் கலங்கி – ஐங் 19/4
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே – ஐங் 271/4
நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே – பதி 16/9
அ வினை மேவலை ஆகலின்/எல்லு நனி இருந்து எல்லி பெற்ற – பதி 19/10,11
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும் – பதி 43/29
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/11
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின்/இகழ்வோன் இகழா நெஞ்சினன் ஆக நீ இகழா – பரி 4/14,15
அன்னை ஆகலின் அமர்ந்து யாம் நின்னை – பரி 14/29
நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின்/கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇ – கலி 49/3,4
புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா – கலி 62/6
நெஞ்சத்து குறுகிய கரி இல்லை ஆகலின்/வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/4,5
போற்றாய் ஆகலின் புலத்தியால் எம்மே – அகம் 39/25
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின்/களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி – அகம் 132/3,4
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/12
காதலின் வளர்ந்த மாதர் ஆகலின்/பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் – அகம் 310/8,9
ஈங்கு பிரிந்து உறைதல் இனிது அன்று ஆகலின்/அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் – அகம் 337/4,5
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார் – அகம் 375/12
நீ ஓர் ஆகலின் நின் ஒன்று மொழிவல் – புறம் 5/4
கொள்ளை மேவலை ஆகலின் நல்ல – புறம் 7/9
பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் – புறம் 14/15
அன்ன சீற்றத்து அனையை ஆகலின்/விளங்கு பொன் எறிந்த நலம் கிளர் பலகையொடு – புறம் 15/11,12
வேண்டியது விளைக்கும் ஆற்றலை ஆகலின்/நின் நிழல் பிறந்து நின் நிழல் வளர்ந்த – புறம் 38/9,10
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் – புறம் 39/9
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின்/யானே பிழைத்தனென் சிறக்க நின் ஆயுள் – புறம் 43/20,21
இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ – புறம் 58/18
ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என – புறம் 68/12
கூற்றத்து அனையை ஆகலின் போற்றார் – புறம் 98/17
கண்டீரக்கோன் ஆகலின் நன்றும் – புறம் 151/6
இறைவன் ஆகலின் சொல்லுபு குறுகி – புறம் 152/19
தன் பெயர் ஆகலின் நாணி மற்று யாம் – புறம் 152/22
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய – புறம் 160/5
எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின்/அன்பு இல் ஆடவர் கொன்று ஆறு கவர – புறம் 161/8,9
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/12
உயர்ந்தோர்_உலகத்து பெயர்ந்தனன் ஆகலின்/ஆறு கொல் மருங்கின் மாதிரம் துழவும் – புறம் 174/20,21
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் – புறம் 192/11
மேலோர்_உலகம் எய்தினன் ஆகலின்/ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி – புறம் 229/22,23
செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின்/இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ – புறம் 239/19,20
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின்/செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு – புறம் 310/1,2
அற்று அன்று ஆகலின் தெற்றென போற்றி – புறம் 337/13
ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது ஆகலின்/கைவிட்டனரே காதலர் அதனால் – புறம் 358/4,5
முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/22
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என – புறம் 391/12
TOP


ஆகலும் (12)

துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர் – நற் 281/10
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் – நற் 327/7
அன்னது ஆகலும் அறியாள் – ஐங் 90/3
சிறப்பினுள் உயர்பு ஆகலும்/பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும் – பரி 5/19,20
பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும்/ஏனோர் நின் வலத்தினதே – பரி 5/20,21
முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு – கலி 93/36
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் – கலி 97/9
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு – கலி 144/48
நடுநாள் கூட்டம் ஆகலும் உண்டே – அகம் 134/14
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் – அகம் 300/12
படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும்/வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் – புறம் 157/3,4
அரிய ஆகலும் உரிய பெரும – புறம் 364/9
TOP


ஆகலோ (4)

அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி – நற் 195/1
இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள் – நற் 223/4
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று – அகம் 392/19
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர – புறம் 144/1
TOP


ஆகவும் (15)

அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/8
கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும்/வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய – நற் 127/5,6
உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே – நற் 229/8
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் – நற் 281/8
யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே – நற் 312/6
வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார் – நற் 349/5
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ – குறு 279/4
உழையம் ஆகவும் இனைவோள் – அகம் 5/27
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின் – அகம் 39/19
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர் – அகம் 85/3
இன்னம் ஆகவும் நன்னர் நெஞ்சம் – அகம் 128/6
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/14
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு – புறம் 154/4
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என – புறம் 203/10
தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே – புறம் 271/4
TOP


ஆகற்க (2)

பழனம் ஆகற்க என வேட்டேமே – ஐங் 4/6
அம்பல் ஆகற்க என வேட்டேமே – ஐங் 9/6
TOP


ஆகன் (4)

அனையை ஆகன் மாறே பகைவர் – பதி 80/12
அனையை ஆகன் மாறே – புறம் 4/17
அனையை ஆகன் மாறே – புறம் 20/20
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் – புறம் 380/13
TOP


ஆகா (8)

உரைக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்மென – நற் 109/5
உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு – நற் 131/2
தோற்றம் அல்லது நோய்க்கு மருந்து ஆகா/வேற்று பெரும் தெய்வம் பல் உடன் வாழ்த்தி – குறு 263/3,4
தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே – குறு 265/8
பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே – குறு 339/7
தாங்கல் ஆகா ஆங்கு நின் களிறே – பதி 53/21
பிறர் உவமம் ஆகா ஒரு பெரு வேந்தே – பதி 73/3
காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம் – அகம் 220/9
TOP


ஆகாது (7)

விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே – நற் 95/10
எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது – குறு 27/3
சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே – குறு 346/8
பகல் நீடு ஆகாது இரவு பொழுது பெருகி – பதி 59/1
கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது/நனவின் சேஎப்ப நின் நளி புனல் வையை – பரி 8/103,104
துறைபோதல் ஒல்லுமோ தூ ஆகாது ஆங்கே – கலி 67/20
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே – புறம் 304/11
TOP


ஆகாதே (3)

கையகப்படுவது பொய் ஆகாதே/அதனால் நல்ல போலவும் நயவ போலவும் – புறம் 58/23,24
கையகத்தது அது பொய் ஆகாதே/அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் – புறம் 101/8,9
பொருநர்க்கு அல்லது பிறர்க்கு ஆகாதே/பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை – புறம் 342/6,7
TOP


ஆகாமை (1)

கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு – கலி 101/45
TOP


ஆகாமையின் (1)

நான்மறை குறித்தன்று அருள் ஆகாமையின்/அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின் – புறம் 362/9,10
TOP


ஆகாமையோ (2)

அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று – அகம் 98/25
இரண்டினுள் ஒன்று ஆகாமையோ அரிதே – புறம் 344/7
TOP


ஆகாயத்து (1)

நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள – பரி 4/31
TOP


ஆகி (173)

ஒரு நீ ஆகி தோன்ற விழுமிய – திரு 294
எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி/அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய் – பொரு 11,12
எய்த்த மெய்யேன் எய்யேன் ஆகி/பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப – பொரு 68,69
அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 7
நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி/உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும் – மது 470,471
ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி/சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும் – மது 491,492
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து – மது 679
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி/வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து – மது 724,725
உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 166
ஏறு பொர சேறு ஆகி/தேர் ஓட துகள் கெழுமி – பட் 46,47
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண் – மலை 355
இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகி/தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 552,553
அன்றை அனைய ஆகி இன்றும் எம் – நற் 48/1
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து – நற் 55/8
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – நற் 63/7
இனைய ஆகி தோன்றின் – நற் 69/11
சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய – நற் 86/6
ஆர்வம் உடையர் ஆகி/மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே – நற் 94/8,9
நிலை என ஒருவேன் ஆகி/உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/9,10
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி/வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர் – நற் 199/7,8
பொய்கை ஊர்க்கு போவோய் ஆகி/கை கவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன் – நற் 200/7,8
இன்று நீ இவணை ஆகி எம்மொடு – நற் 215/8
எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை – நற் 247/4
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி/புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே – நற் 259/9,10
அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம் – நற் 287/8
வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி/வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/5,6
வண்டு எனும் உணரா ஆகி/மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே – நற் 326/9,10
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு – நற் 328/6
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி/துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/6,7
பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று – நற் 377/4
மறை அலர் ஆகி மன்றத்தஃதே – குறு 97/4
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி/கடு நவைப்படீஇயரோ நீயே நெடு நீர் – குறு 107/4,5
எமக்கும் பெரும் புலவு ஆகி/நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே – குறு 169/5,6
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி/நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம் – குறு 213/5,6
சொல்லா முன்னர் நில்லா ஆகி/நீர் விலங்கு அழுதல் ஆனா – குறு 256/6,7
அகலினும் அகலாது ஆகி/இகலும் தோழி நம் காமத்து பகையே – குறு 257/5,6
இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/6
குழை பிசைந்தனையேம் ஆகி சாஅய் – குறு 289/3
வளை உடைத்து அனையது ஆகி பலர் தொழ – குறு 307/1
நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி/எல்லை கழிய புல்லென்றன்றே – குறு 310/3,4
அமரா முகத்தள் ஆகி/தமர் ஓர் அன்னள் வைகறையானே – குறு 312/7,8
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி/தெண் நீர் நிகர் மலர் புரையும் – குறு 329/5,6
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி/ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை – குறு 340/2,3
அழுத கண்ணள் ஆகி/பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/6,7
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ – குறு 381/3
முன்_நாள் இனியது ஆகி பின் நாள் – குறு 394/4
நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி/முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/3,4
வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி/ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே – ஐங் 46/3,4
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி/தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி – ஐங் 80/2,3
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் – ஐங் 83/2
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் – ஐங் 93/4
சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின் – ஐங் 230/2
அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து – ஐங் 359/1
எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே – ஐங் 396/5
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் – ஐங் 400/4
வாடிய நுதலள் ஆகி பிறிது நினைந்து – ஐங் 478/2
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து-உற்று – பதி 26/6
நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு – பதி 31/29
நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு – பதி 31/34
நளிந்தனை வருதல் உடன்றனள் ஆகி/உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி – பதி 52/16,17
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி/ஒருவனை வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் – பரி 5/53,54
இலங்கு ஒளி மருப்பின் களிறும் ஆகி/மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை – பரி 13/37,38
அமுது கடைய இரு-வயின் நாண் ஆகி/மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க – பரி 23/74,75
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி/தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் – பரி 23/83,84
தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி/கற்றாரும் கல்லாதவரும் கயவரும் – பரி 24/23,24
தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/11
மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப – கலி 17/20
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி/திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் – கலி 26/17,18
இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய – கலி 32/15
உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி/எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் – கலி 35/22,23
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே – கலி 44/21
அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை என்றும் தன் – கலி 65/27
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி/களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/7,8
அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி – கலி 82/22
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி/கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி – கலி 110/17,18
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே – கலி 121/8
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/12
இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி/தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே – கலி 121/15,16
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ – கலி 135/14
ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/7
பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் – கலி 142/22
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி/வீழ்வார்-கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் – கலி 145/15,16
ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் – கலி 145/45
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/8
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே – கலி 147/9
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 147/10
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி – கலி 148/18
பிரிந்தவர்க்கு நோய் ஆகி புணர்ந்தவர்க்கு புணை ஆகி/திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 148/18,19
உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு – அகம் 9/6
அழுதல் மேவல ஆகி/பழி தீர் கண்ணும் படுகுவ-மன்னே – அகம் 11/14,15
சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை – அகம் 19/10
இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி/மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/7,8
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர் – அகம் 44/12
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி/பயின்று வரும்-மன்னே பனி நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 50/5,6
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/6
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/28
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் – அகம் 90/10
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர் – அகம் 95/11
நல்காமையின் அம்பல் ஆகி/ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின் – அகம் 102/17,18
மாலை இன் துணை ஆகி காலை – அகம் 107/19
பசலை பாய்ந்த நுதலேன் ஆகி/எழுது எழில் மழை கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து – அகம் 135/3,4
ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிது ஆகி/பேது உற்றிசினே காதலம் தோழி – அகம் 135/5,6
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென – அகம் 136/25
பிறிது ஒன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின் – அகம் 138/4
இனையை ஆகி செல்-மதி – அகம் 163/13
மின் உடை கருவியை ஆகி நாளும் – அகம் 188/7
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி/அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல் – அகம் 191/14,15
இனையர் ஆகி நம் பிரிந்திசினோரே – அகம் 197/18
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே – அகம் 205/5
மறுத்த சொல்லள் ஆகி/வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே – அகம் 207/16,17
இன்றே இவணம் ஆகி நாளை – அகம் 225/4
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது – அகம் 243/13
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட – அகம் 252/7
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி/விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அகம் 255/3,4
கலங்கா மனத்தை ஆகி என் சொல் – அகம் 259/11
நோக்கு-தொறும் நோக்கு-தொறும் தவிர்வு இலை ஆகி/காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து – அகம் 266/7,8
சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு – அகம் 271/9
பரந்து வெளிப்படாது ஆகி/வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே – அகம் 276/14,15
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு – அகம் 278/3
நம் உடை மதுகையள் ஆகி அணி நடை – அகம் 279/14
நீடலர் ஆகி வருவர் வல்லென – அகம் 298/21
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட – அகம் 303/13
பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் – அகம் 305/1
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி/தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப – அகம் 316/14,15
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து – அகம் 327/3
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின் – அகம் 333/3
நீரினும் இனிய ஆகி கூர் எயிற்று – அகம் 335/24
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி/உயர்ந்த ஆள்வினை புரிந்தோய் பெயர்ந்து நின்று – அகம் 343/14,15
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் – அகம் 346/16
கனவு கழிந்து அனைய ஆகி நனவின் – அகம் 353/3
பொன் நயந்து அருள் இலை ஆகி/இன்னை ஆகுதல் ஒத்தன்றால் எனவே – அகம் 355/13,14
கல் போல் நாவினேன் ஆகி மற்று அது – அகம் 356/10
உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு – அகம் 358/8
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/16
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு – அகம் 365/10
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக – அகம் 369/12
பின்னிலை முனியான் ஆகி நன்றும் – அகம் 392/5
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் – புறம் 6/8
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம – புறம் 13/9
ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி/நல்லதன் நலனும் தீயதன் தீமையும் – புறம் 29/10,11
அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி/களிறு கவுள் அடுத்த எறிகல் போல – புறம் 30/8,9
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர் – புறம் 42/12
காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே – புறம் 52/17
உடையை ஆகி இல்லோர் கையற – புறம் 55/18
ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/13
ஒரு பால் படாஅது ஆகி/இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே – புறம் 83/5,6
நொந்தனள் ஆகி நுந்தையை உள்ளி – புறம் 160/23
வினவல் ஆனாள் ஆகி நனவின் – புறம் 160/25
வைகலும் செலினும் பொய்யலன் ஆகி/யாம் வேண்டி ஆங்கு எம் வறும் கலம் நிறைப்போன் – புறம் 171/4,5
அன்ன மாட்சி அனையர் ஆகி/தமக்கு என முயலா நோன் தாள் – புறம் 182/7,8
மெல்லியன் கிழவன் ஆகி வைகலும் – புறம் 184/7
ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே – புறம் 185/3
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம் – புறம் 190/3
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி வழி நாள் – புறம் 190/7
உறுவர் செல் சார்வு ஆகி செறுவர் – புறம் 205/4
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி/கோழியோனே கோப்பெருஞ்சோழன் – புறம் 212/7,8
பலர்க்கு நிழல் ஆகி உலகம் மீக்கூறி – புறம் 223/1
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி/தன் துணை ஆயம் மறந்தனன்-கொல்லோ – புறம் 229/23,24
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி/பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல் – புறம் 237/3,4
வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் – புறம் 240/13
நிரையொடு வந்த உரையன் ஆகி/உரி களை அரவம் மான தானே – புறம் 260/19,20
ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி/தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு – புறம் 330/2,3
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர் – புறம் 332/1
காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட – புறம் 337/7
ஆர் அமர் உழப்பதும் அமரியள் ஆகி/முறம் செவி யானை வேந்தர் – புறம் 339/11,12
மெய் நிறைந்த வழுவொடு பெரும்பிறிது ஆகி/வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல – புறம் 368/8,9
புலவர் புக்கில் ஆகி நிலவரை – புறம் 375/15
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி/ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை – புறம் 376/20,21
துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து – புறம் 381/8
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி – புறம் 383/18
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை – புறம் 398/18
TOP


ஆகிய (77)

தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு – திரு 134
பெரு வறன் ஆகிய பண்பு இல் காலையும் – பொரு 237
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய/பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் – சிறு 117,118
நச்சி சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய/அளியும் தெறலும் எளிய ஆகலின் – பெரும் 421,422
அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய/மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி – மது 652,653
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் – மலை 308
வருவை ஆகிய சில் நாள் – நற் 19/8
கெடு துணை ஆகிய தவறோ வை எயிற்று – நற் 26/7
உலவை ஆகிய மரத்த – நற் 62/9
நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே – நற் 123/12
அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே – நற் 212/10
இன்னாது ஆகிய காலை பொருள்-வயின் – நற் 243/9
தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை – நற் 346/6
புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் – நற் 393/12
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு – குறு 57/3
இருவேம் ஆகிய உலகத்து – குறு 57/5
ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே – குறு 57/6
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே – குறு 77/6
பெரு முது பெண்டிரேம் ஆகிய நமக்கே – குறு 181/7
மார்பு உரித்து ஆகிய மறு இல் நட்பே – குறு 247/7
கொடியன் ஆகிய குன்று கெழு நாடன் – குறு 252/2
பிழையேம் ஆகிய நாம் இதன் படவே – குறு 263/8
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய/படப்பை வேங்கைக்கு மறந்தனர்-கொல்லோ – குறு 266/2,3
நினக்கு மருந்து ஆகிய யான் இனி – ஐங் 59/3
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே – ஐங் 99/4
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே – ஐங் 101/5
யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன் – ஐங் 286/3
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் – ஐங் 293/3
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி – ஐங் 330/1
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – ஐங் 358/4
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே – ஐங் 414/4
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் – பதி 15/38
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் – பதி 16/6
குழைக்கு விளக்கு ஆகிய ஒண் நுதல் பொன்னின் – பதி 31/25
இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி – பதி 31/26
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார் – பதி 50/11
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி 2/12
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் – பரி 6/31
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை – பரி 6/80
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை – பரி 13/38
செம்மலை ஆகிய மலை கிழவோனே – கலி 40/34
பரல் முரம்பு ஆகிய பயம் இல் கானம் – அகம் 5/15
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/6
இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் – அகம் 29/6
பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண் – அகம் 55/15
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/4
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ – அகம் 125/9
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் – அகம் 142/12
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/2
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய/புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின் – அகம் 184/1,2
சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் – அகம் 189/10
பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய/நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை – அகம் 241/4,5
நனி நன்று ஆகிய பனி நீங்கு வழி நாள் – அகம் 259/8
மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய/காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின் – அகம் 268/5,6
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய/துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/22,23
இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக்கி – அகம் 358/9
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை – அகம் 392/23
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் – அகம் 398/6
எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய/நீர் அறவு அறியா கரகத்து – புறம் 1/11,12
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு – புறம் 14/17
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல் – புறம் 18/4
ஆள் இல் அத்தம் ஆகிய காடே – புறம் 23/22
சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து – புறம் 68/3
இன்னான் ஆகிய இனியோன் குன்றே – புறம் 115/6
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில் – புறம் 127/3
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் – புறம் 127/7
துவ்வாள் ஆகிய என் வெய்யோளும் – புறம் 159/14
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும் – புறம் 223/3
பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே – புறம் 243/14
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய/வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி – புறம் 261/15,16
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய/படு மகன் கிடக்கை காணூஉ – புறம் 278/7,8
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய/பலகை அல்லது களத்து ஒழியாதே – புறம் 282/8,9
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய/சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி – புறம் 295/5,6
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன் – புறம் 314/1
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 314/2
ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும் – புறம் 366/4
நின் இன்று வறுவிது ஆகிய உலகத்து – புறம் 375/17
TOP


ஆகிய-காலை (1)

அரியம் ஆகிய-காலை/பெரிய நோன்றனீர் நோகோ யானே – குறு 178/6,7
TOP


ஆகிய-காலையும் (1)

சினை இனிது ஆகிய-காலையும் காதலர் – குறு 341/3
TOP


ஆகியது (1)

கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல – கலி 132/22
TOP


ஆகியர் (10)

நீ ஆகியர் எம் கணவனை – குறு 49/4
யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே – குறு 49/5
நோய் இலை ஆகியர் நீயே நின்-மாட்டு – பதி 89/13
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல் – அகம் 115/3
பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர்/கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/7,8
மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என – புறம் 122/5
யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின் – புறம் 191/2
அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/8
அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே – புறம் 232/2
தள்ளா நிலையை ஆகியர் எமக்கு என – புறம் 398/15
TOP


ஆகியரோ (8)

யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ/எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறை கேளிர் – குறு 40/1,2
யார் ஆகியரோ தோழி நீர – குறு 110/2
இயைந்த கேண்மை இல் ஆகியரோ/கடுங்கண் கேழல் இடம் பட வீழ்ந்து என – புறம் 190/5,6
இயைந்த வைகல் உள ஆகியரோ – புறம் 190/12
இல் ஆகியரோ காலை மாலை – புறம் 232/1
பொய் ஆகியரோ பொய் ஆகியரோ – புறம் 233/1
பொய் ஆகியரோ பொய் ஆகியரோ/பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா – புறம் 233/1,2
பொன் புனை திகிரியின் பொய் ஆகியரோ/இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் – புறம் 233/4,5
TOP


ஆகியளே (2)

யாய் ஆகியளே மாஅயோளே – குறு 9/1
யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி – குறு 10/1
TOP


ஆகியும் (1)

வம்பலர் ஆகியும் கழிப மன்ற – அகம் 377/13
TOP


ஆகிலியர் (1)

இல்லை என்போர்க்கு இனன் ஆகிலியர்/நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் – புறம் 29/12,13
TOP


ஆகின் (1)

நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி – கலி 88/20
TOP


ஆகின்றது (3)

கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே – நற் 227/9
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே – நற் 354/11
அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 96/18
TOP


ஆகின்றால் (9)

ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் – நற் 144/5
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல் – நற் 378/8
அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி – குறு 258/2
நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள் – கலி 41/40
இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே – கலி 120/25
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார் – அகம் 116/12
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள் – அகம் 184/4
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக – அகம் 256/13
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது – அகம் 266/15
TOP


ஆகின்று (22)

மெய்ம் மலி உவகை ஆகின்று இவட்கே – நற் 43/7
இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே – நற் 128/11
நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே – நற் 272/10
நோயும் இன்பமும் ஆகின்று மாதோ – நற் 294/2
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 17/4
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/50
பற்று ஆகின்று நின் காரணமாக – பரி 8/10
எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை – பரி 8/21
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே – கலி 137/7
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் – அகம் 95/2
நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று/அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/14,15
மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்யென – அகம் 253/2
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 296/14
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/19
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல் – அகம் 400/24
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை – புறம் 1/9
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே – புறம் 148/7
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் – புறம் 243/1
TOP


ஆகின்று-கொல் (1)

யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி – நற் 388/2
TOP


ஆகின்று-கொல்லோ (1)

எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன் – ஐங் 24/3
TOP


ஆகின்றே (21)

பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே – நற் 25/12
புலம்பு ஆகின்றே தோழி கலங்கு நீர் – நற் 38/6
தீ உமிழ் தெறலின் வெய்து ஆகின்றே/ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென – நற் 236/2,3
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய – நற் 245/1
நோய் ஆகின்றே மகளை நின் தோழி – நற் 305/5
கழறுபு மெலிக்கும் நோய் ஆகின்றே – நற் 377/9
அறிவும் மயங்கி பிறிது ஆகின்றே/நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று – நற் 397/4,5
வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல் – குறு 15/4
நீர் மலி கண்ணொடு நினைப்பு ஆகின்றே – குறு 105/6
ஒரு தனி வைகின் புலம்பு ஆகின்றே – குறு 166/4
நோயினும் நோய் ஆகின்றே கூவல் – குறு 224/3
ஈங்கு ஆகின்றே தோழி கானல் – குறு 248/3
வௌவும் பண்பின் நோய் ஆகின்றே – குறு 271/5
மாற்று ஆகின்றே தோழி ஆற்றலையே – குறு 377/3
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே/அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/2,3
மண்டாத கூறி மழ குழக்கு ஆகின்றே/கண்ட பொழுதே கடவரை போல நீ – கலி 108/21,22
நகை ஆகின்றே தோழி நெருநல் – அகம் 56/1
நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே/நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும் – அகம் 58/9,10
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே – அகம் 140/15
நீ வந்ததனினும் இனிது ஆகின்றே/தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை – அகம் 298/14,15
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே/கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/4,5
TOP


ஆகின்றோ (1)

இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை – குறு 285/6
TOP


ஆகு (7)

நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல் – குறு 48/6
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 176/5
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 325/4
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து – அகம் 262/3
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 235/16
ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல – புறம் 266/9
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 307/1
TOP


ஆகு-மதி (5)

சாரல் நாட செவ்வியை ஆகு-மதி/யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல் – குறு 18/2,3
நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி – பதி 53/3
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர் – புறம் 27/17
இன்சொல் எண் பதத்தை ஆகு-மதி பெரும – புறம் 40/9
நோய் இலை ஆகு-மதி பெரும நம்முள் – புறம் 209/14
TOP


ஆகுக (21)

எனைய ஆகுக வாழிய பொருளே – நற் 16/11
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் – நற் 64/11
உயிர்த்தன ஆகுக அளிய நாளும் – நற் 163/1
அன்ன ஆகுக என்னான் – நற் 165/8
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே – குறு 91/4
சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே – குறு 91/8
பல ஆகுக யான் செலவு-உறு தகவே – குறு 137/4
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து – குறு 378/3
பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக – ஐங் 5/2
அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 8/2,3
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக/என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 9/2,3
சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல – ஐங் 371/3
சுரம் நனி இனிய ஆகுக என்று – ஐங் 398/3
இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக/தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே – பரி 14/31,32
அறிந்த மாக்கட்டு ஆகுக தில்ல – அகம் 15/8
இனிய ஆகுக தணிந்தே – அகம் 283/16
கொடாஅமை வல்லர் ஆகுக/கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/18,19
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் – புறம் 71/9
குடி பழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக/ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி – புறம் 72/12,13
நோன் சிலை வேட்டுவ நோய் இலை ஆகுக/ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால்வீழ்த்து – புறம் 205/9,10
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் – புறம் 246/12
TOP


ஆகுக-மன்னே (1)

மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக-மன்னே – அகம் 203/18
TOP


ஆகுதல் (36)

வல்லை ஆகுதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – நற் 162/12
ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/11
இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல்/கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி – நற் 278/6,7
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை – நற் 283/5
நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ – நற் 299/6
அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/4
நோயேம் ஆகுதல் அறிந்தும் – குறு 64/4
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு – குறு 120/3
அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே – குறு 120/4
இன்னள் ஆகுதல் நும்மின் ஆகும் என – குறு 185/3
மெய் பிறிது ஆகுதல் அறியாதோரே – குறு 195/7
நயன் இலர் ஆகுதல் நன்று என உணர்ந்த – குறு 327/2
அறியான் ஆகுதல் அன்னை காணிய – குறு 360/2
புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே – குறு 386/6
பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – ஐங் 36/5
துஞ்சாள் ஆகுதல் நோகோ யானே – ஐங் 107/4
இன்னது ஆகுதல் கொடிதே புன்னை – ஐங் 117/2
அரிய ஆகுதல் மருண்டனென் யானே – ஐங் 224/5
எய்யார் ஆகுதல் நோகோ யானே – ஐங் 472/5
சினவாய் ஆகுதல் இறும்பூதால் பெரிதே – பதி 32/17
கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல்/பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/2,3
பொய்யார் ஆகுதல் தெளிந்தனம் – கலி 150/22
வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் தோழி – அகம் 66/6
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன் – அகம் 66/19
குன்ற நாட நீ அன்பு இலை ஆகுதல்/அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – அகம் 172/14,15
வைகுநர் ஆகுதல் அறிந்தும் – அகம் 316/16
தெற்று ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் – அகம் 328/8
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல்/யானும் அறிவென்-மன்னே யானை தன் – அகம் 335/3,4
இன்னை ஆகுதல் ஒத்தன்றால் எனவே – அகம் 355/14
அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே – அகம் 385/18
வருவீர் ஆகுதல் உரை-மின்-மன்னோ – அகம் 387/3
உடாஅ போரா ஆகுதல் அறிந்தும் – புறம் 141/10
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல்/யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின் – புறம் 191/1,2
இன்னும் காண்குவை நன் வாய் ஆகுதல்/ஒளிறு வாள் மறவரும் களிறும் மாவும் – புறம் 227/3,4
மணம் புகு வைகல் ஆகுதல் ஒன்றோ – புறம் 341/11
ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல்/அழிந்தோர் அழிய ஒழிந்தோர் ஒக்கல் – புறம் 346/4,5
TOP


ஆகுதலான் (1)

மருந்து நீ ஆகுதலான்/இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி 63/11,12
TOP


ஆகுதலின் (1)

அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின்/மருள் தீர்ந்து மயக்கு ஒரீஇ – புறம் 362/10,11
TOP


ஆகுதலும் (2)

கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும்/இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை – பரி 2/25,26
பொன் ஆகுதலும் உண்டு என கொன்னே – அகம் 337/10
TOP


ஆகுதலே (3)

இனி அறிந்தேன் அது தனி ஆகுதலே/கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – குறு 84/2,3
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே/பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் – கலி 14/9,10
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே – புறம் 85/8
TOP


ஆகுதும் (1)

நினக்கு யாம் யாரேம் ஆகுதும் என்று – கலி 82/18
TOP


ஆகுதுமே (1)

மெல்ல_மெல்ல இல் ஆகுதுமே – குறு 290/6
TOP


ஆகுந்து (1)

மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து/நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய – புறம் 380/6,7
TOP


ஆகுநரும் (1)

ஆகுலம் ஆகுநரும்/குறிஞ்சி குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர் – பரி 9/66,67
TOP


ஆகுப (2)

பிறிதும் ஆகுப காமம் காழ்க்கொளினே – குறு 17/4
உண்ணார் ஆகுப நீர் வேட்டோரே – புறம் 204/6
TOP


ஆகுபவால் (1)

இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ – புறம் 7/10
TOP


ஆகுபவே (2)

பிரியும் நாளும் பல ஆகுபவே – குறு 104/5
சாலார் சாலார்-பாலர் ஆகுபவே – புறம் 218/7
TOP


ஆகும் (56)

அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின் – நற் 4/6
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும்/வல் வில் ஓரி கானம் நாறி – நற் 6/8,9
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும்/வெம்மை ஆரிடை இறத்தல் நுமக்கே – நற் 43/5,6
விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும்/தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி – நற் 53/8,9
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும்/குன்ற வைப்பின் கானம் – நற் 137/8,9
நும்மினும் சிறந்தது நுவ்வை ஆகும் என்று – நற் 172/4
அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே – நற் 174/8
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/13
உமணர் போகலும் இன்னாது ஆகும்/மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு – நற் 183/5,6
ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே – நற் 192/12
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும்/வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும் – நற் 356/4,5
இன்னா உறையுட்டு ஆகும்/சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/4,5
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும்/அரிய கானம் சென்றோர்க்கு – குறு 77/4,5
இன்னள் ஆகுதல் நும்மின் ஆகும் என – குறு 185/3
செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று – குறு 207/1
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும்/கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி – குறு 207/4,5
மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும்/மெல்லம்புலம்பன் கொடுமை – குறு 245/4,5
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும்/கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என – குறு 247/2,3
குறிய ஆகும் துறைவனை – குறு 248/6
கோடை ஒற்றினும் வாடாது ஆகும்/கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ – குறு 388/2,3
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் – ஐங் 25/4
அறம் தெரி திகிரிக்கு வழியடை ஆகும்/தீது சேண் இகந்து நன்று மிக புரிந்து – பதி 22/4,5
தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே – பதி 36/2
வல் இருள் நீயல் அது பிழை ஆகும் என – பரி 6/100
மருந்து ஆகும் தீம் நீர் மலி துறை மேய – பரி 23/4
வளமையான் ஆகும் பொருள் இது என்பாய் – கலி 12/11
வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள் – கலி 15/24
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/22
நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம் – கலி 68/21
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/25
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/24
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும்/புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/30,31
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி 139/18
நனவினுள் உதவாது நள்ளிருள் வேறு ஆகும்/கனவின் நிலையின்றால் காமம் ஒருத்தி – கலி 145/2,3
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/14
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும்/மல்லல் ஆவணம் மறுகு உடன் மடியின் – அகம் 122/2,3
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் – அகம் 155/3
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும்/சுரன் நமக்கு எளிய-மன்னே நன் மனை – அகம் 193/10,11
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/9
கல்லா உமணர்க்கு தீமூட்டு ஆகும்/துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு – அகம் 257/17,18
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது – அகம் 281/3
அரிய ஆகும் என்னாமை கரி மரம் – அகம் 283/9
அழுங்கல் மூதூர்க்கு இன்னாது ஆகும்/அதுவே மருவினம் மாலை அதனால் – அகம் 301/25,26
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ – அகம் 391/10
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/11
மா நிறைவு இல்லதும் பன் நாட்கு ஆகும்/நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே – புறம் 184/2,3
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை – புறம் 199/6
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும்/புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை – புறம் 204/9,10
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/21
சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும்/மலை கெழு நாட மா வண் பாரி – புறம் 236/2,3
எலி பார்த்து ஒற்றாது ஆகும் மலி திரை – புறம் 237/17
யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே – புறம் 318/9
TOP


ஆகும்-மன் (1)

பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே – பதி 22/38
TOP


ஆகும்மே (2)

யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – நற் 332/10
பின் ஆகும்மே முன்னியது முடித்தல் – அகம் 286/12
TOP


ஆகுமோ (7)

அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே – நற் 196/9
அறிய ஆகுமோ மற்றே – ஐங் 366/4
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ/நிலைஇய கற்பினாள் நீ நீப்பின் வாழாதாள் – கலி 2/12,13
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ/தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 2/16,17
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ/வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/20,21
செய்வது இல ஆகுமோ மற்று – கலி 107/16
என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே நம்-வயின் – அகம் 297/4
TOP


ஆகுல (1)

எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/11
TOP


ஆகுலம் (3)

அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப – நற் 354/10
ஆகுலம் ஆகுநரும் – பரி 9/66
ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை என்றும் தன் – கலி 65/27
TOP


ஆகுவ-கொல் (1)

என் ஆகுவ-கொல் தானே எந்தை – நற் 317/7
TOP


ஆகுவது (5)

ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து – நற் 37/8
பிறப்பு பிறிது ஆகுவது ஆயின் – நற் 397/8
அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென் – ஐங் 247/1
ஓர் யான் ஆகுவது எவன்-கொல் – அகம் 82/17
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல – அகம் 195/14
TOP


ஆகுவம்-கொல் (2)

யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள் – நற் 313/6
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் பாண என்ற – அகம் 14/13
TOP


ஆகுவமோ (1)

யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் – நற் 147/1
TOP


ஆகுவர் (1)

கேளார் ஆகுவர் தோழி கேட்பின் – குறு 253/1
TOP


ஆகுவர்-கொல் (5)

யார் ஆகுவர்-கொல் தோழி சாரல் – குறு 82/3
என் ஆகுவர்-கொல் பிரிந்திசினோரே – குறு 94/5
என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என – அகம் 78/12
என் ஆகுவர்-கொல் என் துன்னியோரே – புறம் 238/13
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை – புறம் 337/20
TOP


ஆகுவல் (2)

பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல்/பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 75/21,22
யான் ஆகுவல் நின் நலம் தருவேனே – அகம் 392/28
TOP


ஆகுவல்-கொல் (1)

யாங்கு ஆகுவல்-கொல் யானே நீங்காது – அகம் 260/11
TOP


ஆகுவள்-கொல் (12)

நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல்/பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் – நற் 324/2,3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூம்_குழை என்னும் – குறு 159/5
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே – குறு 337/6
கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல்/நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் – ஐங் 84/2,3
என் ஆகுவள்-கொல் அளியள் தான் என – அகம் 73/7
என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் – அகம் 118/11
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே வேங்கை – அகம் 174/10
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின் – அகம் 192/3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை – அகம் 214/10
என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண் – அகம் 227/3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை – அகம் 279/10
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் அளியள் தானே – புறம் 254/11
TOP


ஆகுவன் (2)

உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன்/கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன் – புறம் 396/10,11
கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன்/கழுமிய வென் வேல் வேளே – புறம் 396/11,12
TOP


ஆகுவன்-கொல் (1)

என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே – ஐங் 460/5
TOP


ஆகுவிர் (3)

இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர்/அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு – மலை 286,287
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர்/பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 412,413
பேணீர் ஆகுவிர் ஐய என் தோழி – நற் 46/4
TOP


ஆகுவிர்-கொல் (1)

என் ஆகுவிர்-கொல் அளியிர் நுமக்கும் – புறம் 280/9
TOP


ஆகுவென் (1)

நுங்கை ஆகுவென் நினக்கு என தன் கை – அகம் 386/12
TOP


ஆகுவென்-கொல் (2)

யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே – நற் 152/9
யாங்கு ஆகுவென்-கொல் யானே ஈங்கோ – நற் 397/6
TOP


ஆகுவேன் (1)

நிறை உடையேன் ஆகுவேன் மன்ற மறையின் என் – கலி 143/14
TOP


ஆகுவை (5)

கொற்றவர்-தம் கோன் ஆகுவை/வான் இயைந்த இரு முந்நீர் – மது 74,75
ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை/வாதுவன் வாழிய நீ – கலி 96/20,21
எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி – அகம் 288/8
செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுவை/விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர் – புறம் 70/16,17
புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே – புறம் 236/5
TOP


ஆகுவை-கொல் (2)

என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே – குறு 96/4
அளியை நீயே யாங்கு ஆகுவை-கொல்/நிலவரை சூட்டிய நீள் நெடும் தானை – புறம் 228/5,6
TOP


ஆகுளி (6)

நுண் நீர் ஆகுளி இரட்ட பல உடன் – மது 606
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி/நுண் உருக்கு-உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் – மலை 3,4
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 140
நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி – புறம் 64/1
எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின் – புறம் 152/16
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/18
TOP


ஆங்க (18)

ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம் – பரி 10/41
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க/இன்பமும் கவினும் அழுங்கல் மூதூர் – பரி 12/99,100
ஆங்க அனையவை நல்ல நனி கூடும் இன்பம் – பரி 23/28
ஆங்க/விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும் – கலி 75/26,27
ஆங்க/கடைஇய நின் மார்பு தோயலம் என்னும் – கலி 77/20,21
ஆங்க/ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ – கலி 78/23,24
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17
ஆங்க/திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ – கலி 86/25,26
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா – கலி 92/51
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/51
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா – கலி 105/47
ஆங்க/அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி – கலி 106/46,47
ஆங்க/என்-கண் இடும்பை அறீஇயினென் நும்-கண் – கலி 140/29,30
கூஉம் கண்ணஃதே தெய்ய ஆங்க/உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – அகம் 310/13,14
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய – புறம் 6/25
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க/முனிவு இல் முற்றத்து இனிது முரசு இயம்ப – புறம் 29/7,8
நாடு எனப்படுவது நினதே அத்தை ஆங்க/நாடு கெழு செல்வத்து பீடு கெழு வேந்தே – புறம் 35/11,12
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க/முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி – புறம் 368/10,11
TOP


ஆங்கட்டே (1)

அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே – ஐங் 279/5
TOP


ஆங்கண் (111)

மனை நொச்சி நிழல் ஆங்கண்/ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும் – பொரு 185,186
பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண்/வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் – பெரும் 373,374
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண்/முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு – மது 98,99
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண்/நிலத்து ஆற்றும் குழூஉ புதவின் – மது 164,165
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண்/விழவு நின்ற வியல் மறுகின் – மது 327,328
அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும் – குறி 4
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி – குறி 192
பூ சாம்பும் புலத்து ஆங்கண்/காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து – பட் 12,13
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண்/விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 350,351
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய – மலை 438
பெண்ணை இவரும் ஆங்கண்/வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/9,10
மிகு மீன் உணக்கிய புது மணல் ஆங்கண்/கல்லென் சேரி புலவர் புன்னை – நற் 63/2,3
ஆங்கண் தீம் புனல் ஈங்கண் பரக்கும் – நற் 70/7
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண்/அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் – நற் 105/5,6
ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாதோ – நற் 200/5
நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண்/கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் – நற் 212/4,5
குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண்/ஏதிலாளன் கவலை கவற்ற – நற் 216/7,8
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண்/ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர் – நற் 220/6,7
கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு ஆங்கண்/கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா – நற் 227/6,7
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண்/மல்லல் அம் சேரி கல்லென தோன்றி – நற் 249/8,9
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண்/பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை – நற் 251/1,2
அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே – நற் 266/4
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண்/ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை – நற் 298/9,10
ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண்/பிச்சை சூழ் பெரும் களிறு போல எம் – நற் 300/10,11
ஆங்கண் செல்கம் எழுக என ஈங்கே – குறு 219/4
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து – குறு 288/1
இழுமென ஒலிக்கும் ஆங்கண்/பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/6,7
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண்/உரவு கடல் ஒலி திரை போல – ஐங் 172/2,3
நல்லோர் ஆங்கண் பரந்து கைதொழுது – ஐங் 390/1
வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண்/மன்றம் போந்து மறுகு சிறை பாடும் – பதி 23/4,5
விழவு வீற்றிருந்த வியலுள் ஆங்கண்/கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல் – பதி 56/1,2
அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி – பரி 7/53
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் – கலி 61/23
அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே – கலி 80/8
ஆங்கண் அயர்வர் தழூஉ – கலி 104/62
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
பகல் ஆங்கண் பையென்ற மதியம் போல் நகல் இன்று – கலி 143/2
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண்/சென்று சேட்பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 143/15,16
எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண்/முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/38,39
அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண்/சிறு காரோடன் பயினொடு சேர்த்திய – அகம் 1/4,5
பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண்/கழை நிலை பெறாஅ காவிரி நீத்தம் – அகம் 6/5,6
கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு – அகம் 8/8
இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண்/சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் – அகம் 25/9,10
சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண்/அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/8,9
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண்/ஆறே அரு மரபினவே யாறே – அகம் 72/6,7
மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர – அகம் 81/6
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண்/சிள்வீடு கறங்கும் சிறியிலை வேலத்து – அகம் 89/5,6
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண்/தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/9,10
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண்/ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு – அகம் 107/6,7
வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர – அகம் 117/5
பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண்/பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சேவடி – அகம் 117/7,8
அன்றில் அகவும் ஆங்கண்/சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே – அகம் 120/15,16
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண்/கரு முக முசுவின் கானத்தானே – அகம் 121/14,15
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண்/கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய் குரம்பை – அகம் 129/5,6
இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண்/வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று – அகம் 137/6,7
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/5
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண்/செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் – அகம் 152/2,3
பய நிரை சேர்ந்த பாழ் நாட்டு ஆங்கண்/நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய – அகம் 155/7,8
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண்/எருமை நல் ஆன் பெறு முலை மாந்தும் – அகம் 165/4,5
நல் ஆன் பரப்பின் குழுமூர் ஆங்கண்/கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் – அகம் 168/5,6
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண்/கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் – அகம் 184/12,13
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து – அகம் 185/9
அலந்தலை ஞெமையத்து ஆள் இல் ஆங்கண்/கல் சேர்பு இருந்த சில் குடி பாக்கத்து – அகம் 187/11,12
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண்/கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு – அகம் 215/15,16
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண்/நோலா இரும் புள் போல நெஞ்சு அமர்ந்து – அகம் 220/13,14
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண்/கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும் – அகம் 222/4,5
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண்/நெடும் சேண் இடைய குன்றம் போகி – அகம் 229/6,7
குன்ற வேலி சிறுகுடி ஆங்கண்/மன்ற வேங்கை மண நாள் பூத்த – அகம் 232/6,7
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண்/குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு – அகம் 245/16,17
முனை பாழ்பட்ட ஆங்கண் ஆள் பார்த்து – அகம் 247/8
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண்/கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை – அகம் 255/10,11
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு – அகம் 257/18
அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண்/கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – அகம் 266/13,14
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை – அகம் 277/9
நுணங்கு மணல் ஆங்கண் உணங்க பெய்ம்-மார் – அகம் 300/2
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண்/நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில் – அகம் 326/4,5
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண்/நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை – அகம் 343/9,10
மாட மலி மறுகின் கூடல் ஆங்கண்/வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த – அகம் 346/20,21
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண்/உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/14,15
இரும் பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண்/கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை – அகம் 365/6,7
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண்/பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை – அகம் 365/12,13
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண்/வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த – அகம் 372/3,4
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண்/மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ – அகம் 384/6,7
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண்/வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/12,13
ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா – அகம் 393/13
யாழ் இசை மறுகின் பாழி ஆங்கண்/அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் – அகம் 396/3,4
அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங்கண்/இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு – அகம் 400/17,18
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண்/வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 15/1,2
கலி சும்மை வியல் ஆங்கண்/பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை – புறம் 22/19,20
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண்/ஒளிறு இலைய எஃகு ஏந்தி – புறம் 26/4,5
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து – புறம் 31/12
அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப – புறம் 65/5
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண்/தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே – புறம் 78/11,12
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண்/மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி – புறம் 80/1,2
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண்/ஏமுற்று கழிந்த மள்ளர்க்கு – புறம் 84/4,5
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண்/பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின் – புறம் 116/5,6
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண்/வாயில் தோன்றி வாழ்த்தி நின்று – புறம் 143/10,11
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண்/உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம் – புறம் 166/29,30
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென – புறம் 174/11
கால் இயல் புரவி ஆலும் ஆங்கண்/மணல் மலி முற்றம் புக்க சான்றோர் – புறம் 178/2,3
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண்/தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு – புறம் 322/8,9
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின் – புறம் 333/5
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண்/காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு – புறம் 362/18,19
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண்/உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல் – புறம் 363/11,12
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண்/கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை – புறம் 370/8,9
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து – புறம் 373/37
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண்/ஈயா மன்னர் புறங்கடை தோன்றி – புறம் 381/10,11
கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண்/பல் ஊர் சுற்றிய கழனி – புறம் 387/34,35
TOP


ஆங்கணது (1)

இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே – குறு 146/5
TOP


ஆங்கனம் (3)

ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே – மலை 402
ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும் – நற் 322/1
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21
TOP


ஆங்காங்கு (4)

அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப – பரி 6/104
ஆங்காங்கு ஒழுகாய் ஆயின் அன்னை – அகம் 28/11
ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் – புறம் 56/15
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப – புறம் 284/2
TOP


ஆங்கு (358)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி – திரு 118
வேண்டுநர் வேண்டி ஆங்கு எய்தினர் வழிபட – திரு 248
வெவ் வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு/பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல் – பொரு 136,137
தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு/இரும் பனம் போந்தை தோடும் கரும் சினை – பொரு 142,143
ஓரி குதிரை ஓரியும் என ஆங்கு/எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 111,112
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு/கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு – சிறு 251,252
கருவி வானம் துளி சொரிந்து ஆங்கு/பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பெரும் 24,25
காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு/அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி – பெரும் 43,44
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு/பாம்பு_அணை பள்ளி அமர்ந்தோன் ஆங்கண் – பெரும் 372,373
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு/சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 384,385
கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு/பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் – பெரும் 427,428
ஒரு மர பாணியில் தூங்கி ஆங்கு/தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ – பெரும் 433,434
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு/முறை வேண்டுநர்க்கும் குறை வேண்டுநர்க்கும் – பெரும் 442,443
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு/புலவர் பூண் கடன் ஆற்றி பகைவர் – பெரும் 449,450
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு/தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி – பெரும் 459,460
பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு/புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் – பெரும் 484,485
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு/துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை – முல் 52,53
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு/ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர – மது 325,326
இன் கலி யாணர் குழூஉ பல பயின்று ஆங்கு/பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண் – மது 330,331
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு/தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க – மது 463,464
சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்து ஆங்கு/முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை – மது 619,620
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு/ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட – மது 655,656
நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு/அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 207,208
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு/மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து – பட் 215,216
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு/பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி – பட் 221,222
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு/நுண்ணிதின் உணர நாடி நண்ணார் – பட் 224,225
இட்ட எல்லாம் பெட்டு ஆங்கு விளைய – மலை 98
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே – மலை 427
பேஎய் வாங்க கைவிட்டு ஆங்கு/சேணும் எம்மொடு வந்த – நற் 15/8,9
இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர் – நற் 54/8
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என் – நற் 64/7
தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு/உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி – நற் 96/9,10
எவ்வ நெஞ்சத்து எஃகு எறிந்து ஆங்கு/பிரிவு இல புலம்பி நுவலும் குயிலினும் – நற் 97/2,3
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு/திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி – நற் 111/5,6
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
தென் புல மருங்கில் சென்று அற்று ஆங்கு/நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 153/5,6
ஒரு வேற்கு ஓடி ஆங்கு நம் – நற் 170/8
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு/நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல – நற் 182/5,6
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு/அவண் நீடாதல் ஓம்பு-மின் யாமத்து – நற் 229/5,6
ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென – நற் 236/3
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் – நற் 239/6
கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண – நற் 291/6
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்து ஆங்கு/நோயும் இன்பமும் ஆகின்று மாதோ – நற் 294/1,2
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம் – நற் 308/10
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு/நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/5,6
குவளை குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு/நாளும் நாள் உடன் கவவவும் தோளே – நற் 332/2,3
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு/மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி – நற் 342/1,2
உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/9
ஆங்கு அவை நலியவும் நீங்கி யாங்கும் – நற் 378/5
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த – நற் 400/8
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு/அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/3,4
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் – குறு 18/4
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு/எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது – குறு 27/2,3
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் – குறு 43/4
சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர் – குறு 60/4
இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு/அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே – குறு 99/5,6
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு/அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே – குறு 120/3,4
கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன் – குறு 121/4
அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு/சேயள் அரியோள் படர்தி – குறு 128/3,4
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு/கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் – குறு 129/4,5
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் – குறு 133/3
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு/விழைந்ததன் தலையும் நீ வெய்து-உற்றனை – குறு 165/1,2
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் – குறு 165/4
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு/இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே – குறு 171/3,4
ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/7
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி – குறு 177/6
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள் – குறு 178/3
கட்கு இன் புது மலர் முள் பயந்து ஆங்கு/இனிய செய்த நம் காதலர் – குறு 202/3,4
மூதா தைவந்த ஆங்கு/விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே – குறு 204/4,5
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு/பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி – குறு 205/2,3
ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்கு பிறிது செத்து – குறு 217/4
நன் மயில் வலைப்பட்டு ஆங்கு யாம் – குறு 244/5
ஆங்கு அறிந்திசினே தோழி வேங்கை – குறு 247/4
விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது – குறு 305/7
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு/ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 315/1,2
மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு/மருவின் இனியவும் உளவோ – குறு 322/5,6
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு/அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே – குறு 324/6,7
பெயர்தர பெயர்தந்து ஆங்கு/வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/6,7
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு/பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/5,6
ஆங்கு அவர் வதி-வயின் நீங்கப்படினே – குறு 395/8
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு/அதுவே ஐய நின் மார்பே – ஐங் 44/2,3
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு/செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப – பதி 11/6,7
தோடு கொள் இன நிரை நெஞ்சு அதிர்ந்து ஆங்கு/முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/6,7
நெடு-வயின் ஒளிறு மின்னு பரந்து ஆங்கு/புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் – பதி 24/1,2
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் – பதி 26/4
கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு/துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/12,13
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு/வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் – பதி 41/12,13
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு/உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு – பதி 43/18,19
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு/மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் – பதி 52/4,5
தாங்கல் ஆகா ஆங்கு நின் களிறே – பதி 53/21
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு/இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக – பதி 59/6,7
ஞாயிறு தோன்றி ஆங்கு மாற்றார் – பதி 64/13
பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு/சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின் – பதி 65/15,16
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு/வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் – பதி 68/1,2
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு/கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/5,6
போர்ப்பு-உறு முரசம் கண் அதிர்ந்து ஆங்கு/கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி – பதி 84/2,3
புனல் மலி பேரியாறு இழிதந்து ஆங்கு/வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம் – பதி 88/25,26
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு/கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/4,5
ஆங்கு/காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 1/64,65
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
என ஆங்கு/உடம் புணர் காதலரும் அல்லாரும் கூடி – பரி 8/124,125
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி – பரி 10/65
நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி – பரி 11/33
என ஆங்கு/கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/45,46
அம்பி கரவா வழக்கிற்றே ஆங்கு அதை – பரி 11/71
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ – பரி 11/111
என ஆங்கு/இன்ன பண்பின் நின் தை_நீராடல் – பரி 11/133,134
என ஆங்கு/மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் – பரி 12/76,77
பல எனின் ஆங்கு அவை பலவே பலவினும் – பரி 15/5
என ஆங்கு/நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி – பரி 15/62,63
என ஆங்கு/மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி – பரி 17/47,48
ஏதிலா நோக்குதி என்று ஆங்கு உணர்ப்பித்தல் – பரி 18/13
உரிதினின் உறை பதி சேர்ந்து ஆங்கு/பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே – பரி 18/55,56
செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை – பரி 19/64
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் – பரி 19/74
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர் – பரி 20/32
என ஆங்கு/ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல் – பரி 20/40,41
என ஆங்கு/வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு – பரி 20/83,84
என ஆங்கு/இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும் – பரி 20/95,96
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் – பரி 21/59
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை – பரி 23/22
என ஆங்கு/ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/57,58
என ஆங்கு/பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இவை – கலி 1/14,15
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் – கலி 2/27
ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை – கலி 3/11
என ஆங்கு/யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/18,19
என ஆங்கு/கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி – கலி 4/21,22
என ஆங்கு/பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு – கலி 5/16,17
என ஆங்கு/நச்சல் கூடாது பெரும இ செலவு – கலி 8/18,19
நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/14
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/17
சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/20
என ஆங்கு/இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின் – கலி 9/21,22
என ஆங்கு/வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/20,21
என ஆங்கு/இனை நலம் உடைய கானம் சென்றோர் – கலி 11/18,19
கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு – கலி 12/5
என ஆங்கு/அனையவை காதலர் கூறலின் வினை-வயின் – கலி 13/22,23
இனிய சொல்லி இன்_ஆங்கு பெயர்ப்பது – கலி 14/8
என ஆங்கு/அனையவை போற்றி நினைஇயன நாடி காண் – கலி 15/22,23
என ஆங்கு/செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/17,18
என ஆங்கு/பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல் – கலி 17/17,18
என ஆங்கு/அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் – கலி 20/19,20
என ஆங்கு/அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/18,19
என ஆங்கு/யானும் நின் அகத்து அனையேன் ஆனாது – கலி 23/14,15
நின் ஆங்கு வரூஉம் என் நெஞ்சினை – கலி 23/18
என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே – கலி 23/19
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு/களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா – கலி 25/4,5
என ஆங்கு/யாம் நின் கூறுவது எவன் உண்டு எம்மினும் – கலி 25/25,26
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு/தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல – கலி 26/5,6
என ஆங்கு/நோய் மலி நெஞ்சமோடு இனையல் தோழி – கலி 27/21,22
என ஆங்கு/ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/20,21
என ஆங்கு/வருந்தினை வதிந்த நின் வளை நீங்க சேய் நாட்டு – கலி 29/22,23
என ஆங்கு/தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 30/17,18
என ஆங்கு/வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/21,22
என ஆங்கு/புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி – கலி 33/26,27
என ஆங்கு/நின்னுள் நோய் நீ உரைத்து அலமரல் எல்லா நாம் – கலி 34/20,21
என ஆங்கு/உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/21,22
என ஆங்கு/நின் உறு விழுமம் கூற கேட்டு – கலி 38/22,23
என ஆங்கு/அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட – கலி 39/20,21
என ஆங்கு/நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/46,47
என ஆங்கு/நன்று ஆகின்றால் தோழி நம் வள்ளையுள் – கலி 41/39,40
என ஆங்கு/கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு – கலி 43/28,29
சேரியும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு ஆங்கு/ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி – கலி 44/12,13
என ஆங்கு/இனையன தீமை நினைவனள் காத்து ஆங்கு – கலி 44/17,18
இனையன தீமை நினைவனள் காத்து ஆங்கு/அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் – கலி 44/18,19
என ஆங்கு/தன் தீமை பல கூறி கழறலின் என் தோழி – கலி 45/20,21
என ஆங்கு/கலந்த நோய் கைம்மிக கண்படா என்-வயின் – கலி 46/22,23
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் – கலி 47/11
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/20
என ஆங்கு/பின் ஈதல் வேண்டும் நீ பிரிந்தோள் நட்பு என நீவி – கலி 48/20,21
என ஆங்கு/விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/19,20
வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் ஆங்கு/புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் – கலி 52/23,24
என ஆங்கு/விளியா நோய் உழந்து ஆனா என் தோழி நின் மலை – கலி 53/20,21
தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் – கலி 53/23
என ஆங்கு/அனையன பல பாராட்டி பையென – கலி 55/15,16
என ஆங்கு/பேது உற்றாய் போல பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய் – கலி 56/27,28
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு/பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா – கலி 56/32,33
என ஆங்கு/இனையன கூற இறைஞ்சுபு நிலம் நோக்கி – கலி 57/20,21
மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/24
என ஆங்கு/ஒறுப்பின் யான் ஒறுப்பது நுமரை யான் மற்று இ நோய் – கலி 58/19,20
என ஆங்கு/அனையவை உளையவும் யான் நினக்கு உரைத்ததை – கலி 59/22,23
இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற – கலி 63/9
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
என ஆங்கு/அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது – கலி 66/21,22
என ஆங்கு/பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் – கலி 67/18,19
என ஆங்கு/நனவினான் வேறு ஆகும் வேளா முயக்கம் – கலி 68/20,21
இனையர் என உணர்ந்தார் என்று ஏக்கற்று ஆங்கு/கனவினான் எய்திய செல்வத்து அனையதே – கலி 68/23,24
என ஆங்கு/தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு-உற்று – கலி 69/20,21
என ஆங்கு/மெல்லியான் செவி முதல் மேல்வந்தான் காலை போல் – கலி 70/19,20
மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு/ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ – கலி 71/24,25
என ஆங்கு/செறிவு-உற்றேம் எம்மை நீ செறிய அறிவுற்று – கலி 72/21,22
என ஆங்கு/மண்டு நீர் ஆரா மலி கடல் போலும் நின் – கலி 73/18,19
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
என ஆங்கு/கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி – கலி 74/12,13
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது – கலி 75/29
என ஆங்கு/அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/18,19
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு/நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/8,9
என ஆங்கு/பூ கண் புதல்வனை பொய் பல பாராட்டி – கலி 79/19,20
சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு/ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/12,13
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு/தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/32,33
பெரும் காட்டு கொற்றிக்கு பேய் நொடித்து ஆங்கு/வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து – கலி 89/8,9
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/37
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு – கலி 94/43
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1
நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
ஆங்கு/நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற – கலி 99/17,18
ஆங்கு/தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 100/19,20
என ஆங்கு/அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் – கலி 101/33,34
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/47
ஆங்கு இனி – கலி 102/33
ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் – கலி 103/56
மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும் – கலி 103/57
ஆங்கு/குரவை தழீஇ யாம் மரபுளி பாடி – கலி 103/74,75
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு/அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால் – கலி 104/25,26
ஆங்கு/தொல் கதிர் திகிரியான் பரவுதும் ஒல்கா – கலி 104/77,78
அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு – கலி 106/25
ஆங்கு/தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/30,31
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின் – கலி 108/57
ஆங்கு நீ கூறின் அனைத்து ஆக நீங்குக – கலி 110/7
நாணாது சென்று நடுங்க உரைத்து ஆங்கு/கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம் – கலி 115/2,3
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்-கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு/வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு – கலி 116/8,9
என ஆங்கு/மாலையும் அலரும் நோனாது எம்-வயின் – கலி 118/21,22
என ஆங்கு/இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/19,20
நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு/இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே – கலி 120/24,25
என ஆங்கு/எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/19,20
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து – கலி 121/21
என ஆங்கு/எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் – கலி 123/15,16
என ஆங்கு/அனையள் என்று அளி-மதி பெரும நின் இன்று – கலி 125/20,21
என ஆங்கு/பல நினைந்து இனையும் பைதல் நெஞ்சின் – கலி 126/18,19
அலந்து ஆங்கு அமையலென் என்றானை பற்றி என் – கலி 128/10
ஆங்கு/கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக – கலி 128/22,23
என ஆங்கு/அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட – கலி 129/20,21
என ஆங்கு/படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/17,18
விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர் – கலி 130/20
என ஆங்கு/வழிபட்ட தெய்வம் தான் வலி என சார்ந்தார்-கண் – கலி 132/20,21
ஆங்கு அதை அறிந்தனிர் ஆயின் என் தோழி – கலி 133/15
என ஆங்கு/கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன் – கலி 134/23,24
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு/விரைவனர் காதலர் புகுதர – கலி 134/25,26
என ஆங்கு/சொல்ல கேட்டனை ஆயின் வல்லே – கலி 135/15,16
ஆங்கு/கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய் – கலி 136/17,18
ஆங்கு/அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு – கலி 137/23,24
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு/அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/2,3
ஆங்கு அதை – கலி 139/32
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/36
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய – கலி 140/8
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே – கலி 141/2
வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை – கலி 142/57
கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/5
பறை அறைந்து ஆங்கு ஒருவன் நீத்தான் அவனை – கலி 143/12
உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதிர் மற்று அந்தோ – கலி 143/18
வேண்டிய வேண்டி ஆங்கு எய்துதல் வாய் எனின் – கலி 143/46
என ஆங்கு/மன்னிய நோயொடு மருள் கொண்ட மனத்தவள் – கலி 143/56,57
ஆங்கு/கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர – கலி 144/67,68
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு/இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/72,73
என ஆங்கு பாட அருள்-உற்று – கலி 146/51
ஆங்கு எதிர் நோக்குவன் ஞாயிறே எம் கேள்வன் – கலி 147/27
என ஆங்கு/கண் இனைபு கலுழ்பு ஏங்கினள் – கலி 147/61,62
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு/ஆழ் துயரம் எல்லாம் மறந்தனள் பேதை – கலி 147/67,68
என ஆங்கு/ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/20,21
ஆங்கு/அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் – கலி 149/12,13
ஆங்கு/அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த – கலி 150/19,20
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு/ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய – அகம் 6/9,10
கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு – அகம் 10/8
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19
ஆங்கு அதை அறிவுறல் மறந்திசின் யானே – அகம் 38/18
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு/அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/9,10
பெரும்பிறிது ஆகிய ஆங்கு பிரிந்து இவண் – அகம் 55/15
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு/மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை – அகம் 65/12,13
பலரும் ஆங்கு அறிந்தனர்-மன்னே இனியே – அகம் 70/7
உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர் – அகம் 111/1
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு/மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர் – அகம் 113/25,26
நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு/ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் – அகம் 139/4,5
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு/இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம் – அகம் 164/9,10
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு/கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/12,13
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு/அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் – அகம் 201/9,10
பெரும் பெயற்கு உருகி ஆங்கு/திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/15,16
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் – அகம் 208/18
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர் – அகம் 216/6
கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்து ஆங்கு/குறியவும் நெடியவும் குன்று தலைமணந்த – அகம் 233/10,11
என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு/அறனும் பொருளும் வழாமை நாடி – அகம் 286/9,10
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு/உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என – அகம் 291/21,22
மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட – அகம் 298/3
யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு/இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர் – அகம் 298/19,20
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு/விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் – அகம் 299/6,7
படர் கொள் மாலை படர்தந்து ஆங்கு/வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் – அகம் 303/14,15
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் – அகம் 303/19
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு/நாம் செலின் எவனோ தோழி காம்பின் – அகம் 309/11,12
நினைந்தனம் இருந்தனம் ஆக நயந்து ஆங்கு/உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல – அகம் 317/19,20
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு/மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/9,10
தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்கு நின் – அகம் 333/5
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு/வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை – அகம் 359/9,10
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு/உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று – அகம் 361/12,13
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு/உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் – அகம் 365/10,11
கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு/நீயே கானல் ஒழிய யானே – அகம் 370/12,13
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு – அகம் 382/7
கணையன் நாணிய ஆங்கு மறையினள் – அகம் 386/8
நின்று ஆங்கு பெயரும் கானம் – அகம் 387/19
நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் – அகம் 396/14
தீ முரணிய நீரும் என்று ஆங்கு/ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல – புறம் 2/5,6
என ஆங்கு/ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை – புறம் 11/16,17
கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு/நீ பட்ட அரு முன்பின் – புறம் 17/19,20
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று ஆங்கு/அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/4,5
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது – புறம் 24/33
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது – புறம் 24/33
நீ ஆங்கு கொண்ட விழவினும் பலவே – புறம் 33/22
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு/கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை – புறம் 35/18,19
ஆங்கு இனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின் – புறம் 36/11
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு/புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் – புறம் 37/4,5
இன்று கண்டு ஆங்கு காண்குவம் என்றும் – புறம் 40/8
ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் – புறம் 47/9
தான் வேண்டு மருங்கின் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு/வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து – புறம் 52/4,5
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற – புறம் 56/21
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு/தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது – புறம் 58/3,4
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே – புறம் 62/15
புன்கண் மாலை மலை மறைந்து ஆங்கு/தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த – புறம் 65/8,9
கடவுள் பேணேம் என்னா ஆங்கு/மடவர் மெல்லியர் செல்லினும் – புறம் 106/3,4
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு/மரம்-தொறும் பிணித்த களிற்றினிர் ஆயினும் – புறம் 109/10,11
பெட்டு ஆங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி – புறம் 113/3
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு/நல் அமிழ்து ஆக நீ நயந்து உண்ணும் நறவே – புறம் 125/7,8
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 134/4
பாணர் பாடுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர் – புறம் 135/16
கோ என பெயரிய-காலை ஆங்கு அது – புறம் 152/21
கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு/எழுவர் மாய்ந்த பின்றை அழிவர – புறம் 158/16,17
என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் – புறம் 159/15
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு/பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை – புறம் 160/3,4
கரை பொரு மலி நீர் நிறைந்து தோன்றி ஆங்கு/எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின் – புறம் 161/7,8
காடு என்றா நாடு என்று ஆங்கு/ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது – புறம் 166/19,20
யாம் வேண்டி ஆங்கு எம் வறும் கலம் நிறைப்போன் – புறம் 171/5
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப – புறம் 171/6
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு/அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை – புறம் 174/5,6
நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு – புறம் 205/12
ஒரு வழி தோன்றி ஆங்கு என்றும் சான்றோர் – புறம் 218/5
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு/கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார் – புறம் 220/4,5
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு/ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின் – புறம் 230/13,14
சூடாது வைகி ஆங்கு பிறர்க்கு ஒன்று – புறம் 235/19
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை – புறம் 237/15
பேஎய் ஆயமொடு பெட்டு ஆங்கு வழங்கும் – புறம் 238/4
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு/வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/16,17
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு/செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின் – புறம் 239/18,19
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு/இரும் கடல் தானை வேந்தர் – புறம் 332/8,9
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு/செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ – புறம் 366/13,14
மட கண் மயில் இயல் மறலி ஆங்கு/நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/10,11
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப – புறம் 377/19
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ – புறம் 379/15
எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர் – புறம் 382/20
ஆங்கு அவை கனவு என மருள வல்லே நனவின் – புறம் 387/26
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் – புறம் 395/16
ஆங்கு நின்ற என் கண்டு – புறம் 395/26
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/40
TOP


ஆங்கு-மன்னோ (1)

காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு-மன்னோ/நும்-வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்-வயின் – அகம் 376/11,12
TOP


ஆங்கும் (4)

பாம்பு உயிர் அணங்கிய ஆங்கும் ஈங்கு இது – நற் 75/3
ஆங்கும் ஆக்குமோ வாழிய பாலே – ஐங் 110/5
ஆங்கும் மதி மருள காண்குவல் – பதி 73/19
கருவி வானம் தலைஇ ஆங்கும்/ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் – புறம் 159/19,20
TOP


ஆங்கே (75)

நள்ளென் யாமத்து மழை பொழிந்து ஆங்கே – நற் 22/11
ஈங்கு இவண் உறைதலும் உய்குவம் ஆங்கே/எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது – குறு 11/3,4
பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே – பதி 84/24
உடையும் ஒலியலும் செய்யை மற்று ஆங்கே/படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும் – பரி 19/97,98
நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்-பால் என்று ஆங்கே/இகல் பல செல்வம் விளைத்து அவண் கண்டு இப்பால் – பரி 24/31,32
உடைபு நெஞ்சு உக ஆங்கே ஒளி ஓடற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/9
மருள் நோக்கம் மடிந்து ஆங்கே மயல் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/17
அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2
சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/24
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் – கலி 37/18
நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே/கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ – கலி 39/36,37
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் – கலி 53/8
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் – கலி 56/6
நினையுபு நெடிது ஒன்று நினைப்பாள் போல் மற்று ஆங்கே/துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் – கலி 57/22,23
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே/பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி – கலி 65/9,10
கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே/ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண் – கலி 65/22,23
துறைபோதல் ஒல்லுமோ தூ ஆகாது ஆங்கே/அறை போகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு – கலி 67/20,21
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் – கலி 69/17
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே/நீர் இதழ் புலரா கண் இமை கூம்ப இயைபவால் – கலி 70/15,16
சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் – கலி 78/15
ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/22
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே/வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா – கலி 81/16,17
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே/தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை – கலி 82/27,28
வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி 82/30
இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி – கலி 87/6
வாரல் நீ வந்து ஆங்கே மாறு – கலி 89/3
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் – கலி 90/15
வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின் – கலி 91/19
மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் – கலி 91/20
மாணா செயினும் மறுத்து ஆங்கே நின்-வயின் – கலி 91/22
பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில் – கலி 92/8
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே/சினை அலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத – கலி 92/26,27
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு கழிந்து ஆங்கே/யாம் வீழ்தும் என்று தன் பின் செலவும் உற்றீயா – கலி 94/28,29
ஆறு மயங்கினை போறி நீ வந்து ஆங்கே/மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப – கலி 95/3,4
மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப – கலி 95/4
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் – கலி 96/35
ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே/நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக – கலி 98/13,14
குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் குளித்து ஆங்கே/போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா – கலி 98/22,23
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே/மயில் எருத்து உறழ் அணி மணி நிலத்து பிறழ – கலி 103/58,59
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை – கலி 110/4
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை – கலி 110/20
முன்னை நின்று ஆங்கே விலக்கிய எல்லா நீ – கலி 116/3
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே/பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் – கலி 124/7,8
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே/உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் – கலி 126/7,8
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே/அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/11,12
தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே/நனவு என புல்லும்-கால் காணாளாய் கண்டது – கலி 126/15,16
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி – கலி 128/12
யாது என் பிழைப்பு என நடுங்கி ஆங்கே/பேதையை பெரிது என தெளிப்பான் போலவும் – கலி 128/20,21
மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே/வணங்கி உணர்ப்பான் துறை – கலி 131/39,40
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே/கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி – கலி 134/12,13
கடும் பனி கைம்மிக கையாற்றுள் ஆழ்ந்து ஆங்கே/நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/16,17
கையறு நெஞ்சினேன் கலக்கத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே/மையல் கொள் நெஞ்சொடு மயக்கத்தால் மரன் நோக்கி – கலி 134/20,21
உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே – கலி 138/31
கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே/பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது – கலி 140/1,2
என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்லேன் சிறிது ஆங்கே/ஆடு எனில் ஆடலும் ஆற்றுகேன் பாடுகோ – கலி 140/13,14
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே/அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/2,3
கரந்து ஆங்கே இன்னா நோய் செய்யும் மற்று இஃதோ – கலி 141/15
என்று ஆங்கே/வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட – கலி 141/21,22
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே/பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை – கலி 141/23,24
மீ உயர் தோன்ற நகாஅ நக்கு ஆங்கே/பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/10,11
நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே/ஆடையான் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய – கலி 142/25,26
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே/நோயுறு வெம் நீர் தெளிப்பின் தலைக்கொண்டு – கலி 142/52,53
ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே/உயங்கினாள் என்று ஆங்கு உசாதிர் மற்று அந்தோ – கலி 143/17,18
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு – கலி 144/24
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் – கலி 144/52
நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் – கலி 144/57
உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே/இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை – கலி 144/64,65
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே/பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 147/9,10
உரும் உரறு கருவிய மழை பொழிந்து ஆங்கே – புறம் 174/28
TOP


ஆசான் (1)

கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும் – பரி 2/61
TOP


ஆசிரியர் (2)

தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர்/புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் – மது 761,762
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர்/உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும் – பட் 170,171
TOP


ஆசினி (9)

ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை – திரு 301
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி/விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப – மலை 139,140
உடம்புணர்பு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும் – மலை 526
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய – நற் 44/9
பேதை ஆசினி ஒசித்த – நற் 51/10
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி – கலி 41/9
ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா – கலி 41/12
நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர் – அகம் 91/12
ஆசினி கவினிய பலவின் ஆர்வு-உற்று – புறம் 158/22
TOP


ஆசு (11)

ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 74
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17
ஆசு இல் கலம் தழீஇ அற்று – நற் 350/9
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ – குறு 108/3
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 176/5
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை – குறு 277/1
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 325/4
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 235/16
ஆசு ஆகு என்னும் பூசல் போல – புறம் 266/9
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 307/1
ஆசு இல் கம்மியன் மாசு அற புனைந்த – புறம் 353/1
TOP


ஆசை (1)

ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப – அகம் 199/15
TOP


ஆட்ட (5)

ஆள் இல் மன்றத்து அல்கு வளி ஆட்ட/தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை – நற் 346/5,6
ஓரை மகளிர் ஓராங்கு ஆட்ட/ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி – குறு 316/5,6
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட/கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/4,5
வெட்சி கானத்து வேட்டுவர் ஆட்ட/கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு – புறம் 202/1,2
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட/கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் – புறம் 321/5,6
TOP


ஆட்டன்அத்தி (1)

ஆட்டன்அத்தி நலன் நயந்து உரைஇ – அகம் 222/7
TOP


ஆட்டன்அத்தியை (1)

ஆட்டன்அத்தியை காணீரோ என – அகம் 236/16
TOP


ஆட்டி (14)

ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் – நற் 51/3
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு – நற் 347/3
அழல் போல் செவிய சேவல் ஆட்டி/நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/4,5
பீலி ஒண் பொறி கருவிளை ஆட்டி/நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த – குறு 110/4,5
கல்லென் கானத்து கடமா ஆட்டி/எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன – குறு 179/1,2
முள்ளி வேர் அளை களவன் ஆட்டி/பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன் – ஐங் 23/1,2
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப அலவன் ஆட்டி/முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே – ஐங் 197/1,2
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி/வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 19/30,31
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் – கலி 104/41
வேட்டுவர் உள்-வழி செப்புவேன் ஆட்டி/மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த – கலி 144/21,22
வைகு புலர் விடியல் வை பெயர்த்து ஆட்டி/தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை – அகம் 37/5,6
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி/அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/3,4
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி/நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை – புறம் 261/12,13
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை – புறம் 303/5
TOP


ஆட்டிய (3)

பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/7
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய/ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/7,8
வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குழை வேங்கை – அகம் 378/3
TOP


ஆட்டியும் (1)

அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 101
TOP


ஆட்டு (3)

ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு – நற் 24/3
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் – நற் 119/7
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
TOP


ஆட்டும் (2)

உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ – மது 616
ஒருவன் ஆட்டும் புல்வாய் போல – புறம் 193/2
TOP


ஆட்டுவோள் (1)

அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே – நற் 363/10
TOP


ஆட (26)

பிணை யூபம் எழுந்து ஆட/அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் – மது 27,28
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட/அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் – மது 163,164
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து – மது 334
முனியாது ஆட பெறின் இவள் – நற் 53/10
மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட/வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட – நற் 285/5,6
நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் – ஐங் 64/2
நெஞ்சு மலி உவகையர் உண்டு மலிந்து ஆட/சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் – பதி 23/8,9
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட/குருதி செம் புனல் ஒழுக – பதி 36/12,13
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த – பதி 86/10
இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து – பரி 6/101
பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் – பரி 8/48
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்பு உடன் ஆட/சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/37,38
தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் – பரி 20/110
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட/விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப – பரி 21/32,33
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை – கலி 37/14
குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள் – கலி 39/29
புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் – கலி 69/17
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் – கலி 72/15
புனை இழை நோக்கியும் புனல் ஆட புறம் சூழ்ந்தும் – கலி 76/1
கோதை பரிபு ஆட காண்கும் – கலி 80/26
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் – கலி 96/35
வரு புனல் ஆட தவிர்ந்தேன் பெரிது என்னை – கலி 98/11
வையை புது புனல் ஆட தவிர்ந்ததை – கலி 98/31
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட/புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை – அகம் 371/4,5
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட/சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை – அகம் 388/14,15
ஊர் குறு_மாக்கள் ஆட கலங்கும் – புறம் 104/2
TOP


ஆடல் (15)

ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்-மார் – நெடு 67
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல்/எளிய-மன்னால் அவர்க்கு இனி – ஐங் 224/3,4
கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல்/வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 56/2,3
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி 6/97
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் – பரி 7/17
மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க – பரி 7/80
ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் – பரி 9/72
புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி – பரி 10/9
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல்/அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் – பரி 10/56,57
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர் பாணி – பரி 10/117
மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து – பரி 11/88
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/89
ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல் – பரி 12/31
வையை வரு புனல் ஆடல் இனிது-கொல் – பரி 35/1
ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது – கலி 109/15
TOP


ஆடலால் (1)

பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால்/நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும் – பரி 16/51,52
TOP


ஆடலின் (2)

வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின்/இடிப்பு மெய்யது ஒன்று உடைத்தே கடி கொள – நற் 23/2,3
அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடி கன்னியர் – பரி 11/81
TOP


ஆடலும் (4)

குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று – திரு 217
புரிவுண்ட பாடலொடு ஆடலும் தோன்ற – பரி 23/54
ஆடு எனில் ஆடலும் ஆற்றுகேன் பாடுகோ – கலி 140/14
ஆடலும் ஒல்லார் தம் பாடலும் மறந்தே – புறம் 153/12
TOP


ஆடலுள் (1)

வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் – பரி 7/71
TOP


ஆடவர் (45)

கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி – மது 642
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் – மது 746
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 107
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர்/ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து – நெடு 171,172
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர்/வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/6,7
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர்/மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/2,3
செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர்/ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் – நற் 329/6,7
அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன் – நற் 352/2
மனை உறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் என – குறு 135/2
வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர்/நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும் – குறு 274/4,5
ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி – பதி 24/3
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப – பதி 40/4
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர்/தொலையா தும்பை தெவ்_வழி விளங்க – பதி 52/7,8
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும் – பதி 78/8
அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி – பரி 23/53
அருள் அன்று ஆக ஆள்வினை ஆடவர்/பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின் – அகம் 75/1,2
தோள் பதன் அமைத்த கரும் கை ஆடவர்/கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து – அகம் 79/1,2
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் – அகம் 97/6
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர்/பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் – அகம் 131/9,10
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர்/வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் – அகம் 157/4,5
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர்/அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/5,6
வடியா பித்தை வன்கண் ஆடவர்/அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி – அகம் 161/2,3
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர்/விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி – அகம் 175/2,3
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர்/நன் நிலை பொறித்த கல் நிலை அதர – அகம் 179/7,8
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர்/கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் – அகம் 188/5,6
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர்/நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை – அகம் 207/4,5
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர்/ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/10,11
புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர்/ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் – அகம் 239/3,4
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி – அகம் 263/7
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர்/புலாஅல் கையர் பூசா வாயர் – அகம் 265/17,18
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை – அகம் 365/7
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர்/கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி – அகம் 371/2,3
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர்/ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் – அகம் 372/10,11
செம் தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர்/அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை – புறம் 3/20,21
ஆடவர் பிணிக்கும் பீடு கெழு நெடுந்தகை – புறம் 68/7
அன்பு இல் ஆடவர் கொன்று ஆறு கவர – புறம் 161/9
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர்/தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின் – புறம் 177/8,9
எ வழி நல்லவர் ஆடவர்/அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே – புறம் 187/3,4
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர்/உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை – புறம் 199/5,6
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த – புறம் 242/4
குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர்/தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து – புறம் 294/3,4
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர்/உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/6,7
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர்/செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/4,5
TOP


ஆடவர்க்கு (2)

பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின் – நற் 243/10
வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள் நுதல் – குறு 135/1
TOP


ஆடவும் (2)

பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும்/முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 295,296
எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும்/களிறு மேல் கொள்ளவும் காழகம் நீப்பவும் – புறம் 41/8,9
TOP


ஆடற்கு (1)

ஆடற்கு நீர் அமைந்தது யாறு – பரி 11/49
TOP


ஆடா (5)

நீடிய சடையோடு ஆடா மேனி – நற் 141/4
மா ஆடிய புலன் நாஞ்சில் ஆடா/கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை – பதி 25/1,2
களிறு ஆடிய புலம் நாஞ்சில் ஆடா/மத்து உரறிய மனை இன் இயம் இமிழா – பதி 26/2,3
மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ – பதி 71/16
ஆடா படிவத்து ஆன்றோர் போல – அகம் 123/2
TOP


ஆடாது (2)

வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது/யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 85,86
விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது/இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல் – நற் 68/1,2
TOP


ஆடாமையின் (1)

ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி – அகம் 38/9
TOP


ஆடாய் (2)

ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய்/வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் – நற் 155/1,2
நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய்/உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு – அகம் 358/7,8
TOP


ஆடி (61)

இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி/நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 93,94
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் – மது 585
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி/பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு-உழி – குறி 56,57
உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 433
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி/சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய – நற் 41/2,3
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி/நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் – நற் 44/1,2
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி/புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – நற் 96/4,5
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி/அன்னையும் அமரா முகத்தினள் நின்னொடு – நற் 122/8,9
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென – நற் 236/8
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி/ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல் – நற் 245/4,5
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி/சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி – நற் 259/5,6
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி/உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் – நற் 270/3,4
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி/ஆயமொடு குற்ற குவளை – நற் 317/8,9
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி/ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை – நற் 334/2,3
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி/கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/5,6
நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு – நற் 380/1
ஆடி பாவை போல – குறு 8/5
எருவின் நுண் தாது குடைவன ஆடி/இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் – குறு 46/4,5
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் – ஐங் 76/2
புது புனல் ஆடி அமர்த்த கண்ணள் – ஐங் 79/1
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி/தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/3,4
பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி/சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில் – பதி 45/12,13
பெய்து புறந்தந்து பொங்கல் ஆடி/விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல – பதி 55/14,15
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி/பைய விளையாடுவாரும் மென் பாவையர் – பரி 10/103,104
பனி புலர்பு ஆடி பரு மணல் அருவியின் – பரி 11/83
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் – பரி 12/19
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி/தணிவு இன்று வையை புனல் – பரி 24/49,50
ஆடி_ஆடி அருளியவர் – பரி 24/75
ஆடி_ஆடி அருளியவர் – பரி 24/75
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி/இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் – பரி 24/81,82
ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி – கலி 1/17
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி/புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/2,3
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி/மயில் இயலார் மரு உண்டு மறந்து அமைகுவான்-மன்னோ – கலி 30/5,6
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி/வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் – கலி 71/2,3
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் – கலி 72/13
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் – கலி 74/2
விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி – கலி 95/31
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி/வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி – கலி 98/20,21
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/29
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி – கலி 103/38
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி/பனி பூ தளவொடு முல்லை பறித்து – கலி 108/41,42
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி/முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை – கலி 113/24,25
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/16
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர – கலி 146/8
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி/மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக – அகம் 20/8,9
பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து – அகம் 156/11
விசும்பு இடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் – அகம் 181/10
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி/வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்கு பாட்டி – அகம் 196/3,4
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி/பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே – அகம் 228/5,6
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி/இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி – அகம் 275/3,4
பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடி/புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்-வயின் – அகம் 296/5,6
பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென – அகம் 301/21
பிடி புணர் களிற்றின் எம்மொடு ஆடி/பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் – அகம் 368/11,12
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே – அகம் 370/4
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி/கான யானை தந்த விறகின் – புறம் 251/4,5
இரும் புறம் நீறும் ஆடி கலந்து இடை – புறம் 332/3
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து – புறம் 339/7
களரி மருங்கின் கால் பெயர்த்து ஆடி/ஈம விளக்கின் வெருவர பேரும் – புறம் 359/6,7
TOP


ஆடி_ஆடி (1)

ஆடி_ஆடி அருளியவர் – பரி 24/75
TOP


ஆடிய (53)

குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் – திரு 52
ஈர் சேறு ஆடிய இரும் பல் குட்டி – பெரும் 341
நீறு ஆடிய களிறு போல – பட் 48
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் – நற் 25/3
இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு – நற் 51/9
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் – நற் 126/3
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய/ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும் – நற் 127/6,7
ஆடிய தொழிலும் அல்கிய பொழிலும் – நற் 131/1
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய் – நற் 141/1
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய/மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே – நற் 184/8,9
இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே – நற் 187/10
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை – நற் 213/9
ஆடிய இள மழை பின்றை – நற் 229/10
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – நற் 239/4
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை – நற் 265/2
கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி – நற் 278/7
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு – நற் 302/7
சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே – நற் 357/10
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய/விழவு ஒழி களத்த பாவை போல – நற் 360/1,2
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை – நற் 396/5
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை – குறு 60/1
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி களவன் – ஐங் 22/1
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல் – ஐங் 96/1
நுண் மணல் அடைகரை நம்மோடு ஆடிய/தண்ணம் துறைவன் மறைஇ – ஐங் 115/2,3
பொய்தல் ஆடிய பொய்யா மகளிர் – ஐங் 181/2
கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் – பதி 13/5
மா ஆடிய புலன் நாஞ்சில் ஆடா – பதி 25/1
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் – பதி 25/7
களிறு ஆடிய புலம் நாஞ்சில் ஆடா – பதி 26/2
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை – பதி 40/12
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய/வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/7,8
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் – பதி 57/4
நாஞ்சில் ஆடிய கொழு வழி மருங்கின் – பதி 58/17
இரும் சேறு ஆடிய மணல் மலி முற்றத்து – பதி 64/6
வரு புனல் ஆடிய தன்மை பொருவும்-கால் – பரி 24/93
தையில் நீர் ஆடிய தவம் தலைப்படுவாயோ – கலி 59/13
பல் காலும் ஆடிய செல்வு-உழி ஒல்கி – கலி 98/35
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை – அகம் 85/11
ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி – அகம் 98/23
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/6
ஒள்_வாள்_அமலை ஆடிய ஞாட்பின் – அகம் 142/14
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் – அகம் 226/12
பொன் மலி நெடு நகர் கூடல் ஆடிய/இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான் – அகம் 253/6,7
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண் – அகம் 266/6
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே – அகம் 278/15
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல் – அகம் 375/7
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை – அகம் 381/9
நறும் சேறு ஆடிய வறும் தலை யானை – புறம் 68/16
பல்லி ஆடிய பல் கிளை செவ்வி – புறம் 120/4
களிறு நீறு ஆடிய விடு நில மருங்கின் – புறம் 325/1
குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே – புறம் 371/27
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை – புறம் 373/7
நீறு ஆடிய நறும் கவுள – புறம் 387/6
TOP


ஆடியது (1)

கழி சூழ் கானல் ஆடியது அன்றி – நற் 27/4
TOP


ஆடியும் (6)

உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும்/புலவு மணல் பூ கானல் – பட் 93,94
தீது நீங்க கடல் ஆடியும்/மாசு போக புனல் படிந்தும் – பட் 99,100
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே – குறு 144/2
கடல் உடன் ஆடியும் கானல் அல்கியும் – குறு 294/1
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும்/சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் – அகம் 110/6,7
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும்/பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் – அகம் 302/4,5
TOP


ஆடியோரே (1)

கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே – அகம் 166/15
TOP


ஆடிற்றும் (1)

சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை – நற் 147/9
TOP


ஆடின் (2)

தெண் நீர் மணி சுனை ஆடின்/என்னோ மகளிர்-தம் பண்பு என்றோளே – நற் 339/11,12
நீர் நீடு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும் – குறு 354/1
TOP


ஆடினம் (1)

ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டோ – நற் 368/4
TOP


ஆடினர் (1)

ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு – அகம் 138/13
TOP


ஆடினள் (1)

நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே – ஐங் 75/4
TOP


ஆடினாய் (2)

ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே – கலி 98/13
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை – கலி 98/18
TOP


ஆடினிர் (1)

ஆடினிர் பாடினிர் செலினே – புறம் 109/17
TOP


ஆடினும் (2)

இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும்/உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ – அகம் 17/2,3
ஓரை ஆடினும் உயங்கும் நின் ஒளி என – அகம் 60/11
TOP


ஆடினை (4)

ஆடினை என்ப புனலே அலரே – ஐங் 71/3
நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து – அகம் 6/11
ஆடினை என்ப நெருநை அலரே – அகம் 246/7
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே – அகம் 266/9
TOP


ஆடு (173)

ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 245
மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து – திரு 272
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 32
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 61
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய – பொரு 241
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய – சிறு 117
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த – பெரும் 55
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை – பெரும் 312
அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப – பெரும் 413
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் – முல் 51
ஆடு இயல் பெரு நாவாய் – மது 83
ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே – மது 428
அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம் – மது 625
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு 160
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர – குறி 46
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் – பட் 138
வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல – பட் 139
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் – பட் 155
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த – மலை 460
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/7
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/3
சேறு ஆடு இரும் புறம் நீறொடு சிவண – நற் 82/8
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் – நற் 90/1
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் – நற் 169/6
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன – நற் 178/1
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/4
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் – நற் 233/3
ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர – நற் 262/2
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும் – நற் 282/8
கடல் ஆடு வியல் இடை பேர் அணி பொலிந்த – நற் 307/3
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி – நற் 324/7
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும் – நற் 329/7
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி – நற் 338/9
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை – நற் 353/3
ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை – நற் 354/2
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில் – நற் 379/11
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் – நற் 395/6
கயிறு ஆடு பறையின் கால் பொர கலங்கி – குறு 7/4
வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை – குறு 26/7
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/2
மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில் – குறு 41/4
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் – குறு 115/4
ஆடு அமை புரையும் வனப்பின் பணை தோள் – குறு 131/1
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு – குறு 205/2
ஆடு உடை இடை_மகன் சென்னி – குறு 221/4
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட – குறு 248/4
பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த – குறு 258/3
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு – குறு 264/3
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த – குறு 326/2
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை – ஐங் 15/1
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் – ஐங் 15/2
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் – ஐங் 17/2
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே – ஐங் 31/4
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த – ஐங் 69/2
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – ஐங் 72/5
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை – ஐங் 100/1
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/2
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/2
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/2
மன்று ஆடு இள மழை மறைக்கும் நாடன் – ஐங் 252/2
பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் – ஐங் 295/5
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் – ஐங் 400/2
ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப – ஐங் 447/3
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை – பதி 12/11
ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை – பதி 13/16
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப – பதி 15/5
தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை – பதி 35/6
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் – பதி 42/14
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் – பதி 43/21
ஆடு நடை அண்ணல் நின் பாடு_மகள் காணியர் – பதி 44/7
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் – பதி 62/18
ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி – பதி 63/13
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து – பதி 67/17
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப – பதி 74/15
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை – பதி 77/4
பாடுநர் புரவலன் ஆடு நடை அண்ணல் – பதி 86/8
படிநிலை வேள்வியுள் பற்றி ஆடு கொளலும் – பரி 2/62
சேறு ஆடு புனலது செலவு – பரி 6/51
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் – பரி 7/73
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் – பரி 8/110
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 41/3
ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே – கலி 43/31
ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு – கலி 105/71
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/3
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
ஆடு எனில் ஆடலும் ஆற்றுகேன் பாடுகோ – கலி 140/14
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை – அகம் 12/7
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் – அகம் 27/2
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி – அகம் 34/6
ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப – அகம் 45/2
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய – அகம் 66/24
நீடலர் வாழி தோழி ஆடு இயல் – அகம் 69/13
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் – அகம் 72/11
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் – அகம் 82/1
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் – அகம் 82/9
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த – அகம் 100/9
கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் – அகம் 108/17
மை ஆடு சென்னிய மலை கிழவோனே – அகம் 108/18
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 116/19
சூடா வாகை பறந்தலை ஆடு பெற – அகம் 125/19
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ – அகம் 135/8
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/9
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து – அகம் 176/15
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே – அகம் 186/9
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற – அகம் 225/5
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி – அகம் 231/14
கரை ஆடு அலவன் அளை-வயின் செறிய – அகம் 260/5
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/13
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப – அகம் 274/4
ஆடு செவி நோக்கும் அத்தம் பணை தோள் – அகம் 285/12
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள் – அகம் 325/7
ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின் – அகம் 331/3
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க – அகம் 334/2
ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் – அகம் 335/10
காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு – அகம் 345/18
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/6
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர் – அகம் 352/4
அமை ஆடு அம் கழை தீண்டி கல்லென – அகம் 353/7
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/4
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 358/14
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/3
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய – அகம் 368/5
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் – அகம் 370/15
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் – அகம் 372/7
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் – அகம் 372/11
ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி – அகம் 378/8
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் – அகம் 378/10
ஆடு மயில் பீலியின் பொங்க நன்றும் – அகம் 385/14
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும் – அகம் 395/14
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ – அகம் 396/13
ஆடு கொள குழைந்த தும்பை புலவர் – புறம் 21/10
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த – புறம் 24/28
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப – புறம் 33/17
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் – புறம் 35/10
ஆடு கொள் வரிசைக்கு ஒப்ப – புறம் 53/14
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப – புறம் 64/4
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் – புறம் 67/2
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை – புறம் 69/20
ஆடு ஆடு என்ப ஒருசாரோரே – புறம் 85/3
ஆடு ஆடு என்ப ஒருசாரோரே – புறம் 85/3
ஆடு அன்று என்ப ஒருசாரோரே – புறம் 85/4
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே – புறம் 85/8
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் – புறம் 120/18
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது – புறம் 128/6
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை – புறம் 151/10
ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை – புறம் 157/8
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின் – புறம் 164/1
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா – புறம் 165/7
ஆடு மலி உவகையோடு வருவல் – புறம் 165/14
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி – புறம் 211/16
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து – புறம் 229/1
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும் – புறம் 240/1
நீறு ஆடு சுளகின் சீறிடம் நீக்கி – புறம் 249/12
புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும் – புறம் 354/6
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21
TOP


ஆடு-தொறு (1)

ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி – அகம் 79/13
TOP


ஆடு-மினே (1)

இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/25
TOP


ஆடு-வழி (2)

ஆடு-வழி ஆடு-வழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/18
ஆடு-வழி ஆடு-வழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/18
TOP


ஆடு-உற்ற (1)

ஆடு-உற்ற ஊன் சோறு – மது 35
TOP


ஆடு-உறு (1)

ஆடு-உறு குழிசி பாடு இன்று தூக்கி – புறம் 371/6
TOP


ஆடு-உறும் (1)

அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின் – பதி 24/20
TOP


ஆடு_கள (2)

ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப – அகம் 45/2
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/3
TOP


ஆடு_கள_மகளே (1)

யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4
TOP


ஆடு_கள_மகனே (1)

பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
TOP


ஆடு_களத்து (1)

நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த – பெரும் 55
TOP


ஆடு_களம் (3)

ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 245
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14
TOP


ஆடு_மகள் (7)

அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள்/கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல் – குறி 193,194
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள்/வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும் – குறு 105/3,4
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள்/அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – அகம் 151/9,10
ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் – அகம் 370/15
ஆடு_மகள் குறுகின் அல்லது – புறம் 128/6
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21
TOP


ஆடுக (1)

ஆடுக விறலியர் பாடுக பரிசிலர் – பதி 58/1
TOP


ஆடுகம் (7)

பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம்/வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே – நற் 68/5,6
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ – நற் 204/4
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம்/எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/3,4
வீழ்தரு புது புனல் ஆடுகம்/தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே – ஐங் 411/3,4
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே – ஐங் 412/4
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி – அகம் 312/8
உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம்/செல்வல் அத்தை யானே செல்லாது – புறம் 166/30,31
TOP


ஆடுகை (1)

பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – அகம் 206/2
TOP


ஆடுதல் (1)

பாடு இன் அருவி ஆடுதல் இனிதே – குறு 353/3
TOP


ஆடுதும் (1)

நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும்/எம்மோடு சென்மோ செல்லல் நின் மனையே – ஐங் 77/3,4
TOP


ஆடுநர் (3)

ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் – பதி 17/6
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி – பதி 90/43
ஆடுநர் கழியும் இ உலகத்து கூடிய – புறம் 29/24
TOP


ஆடுநர்க்கு (1)

ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேர் அன்பினனே – புறம் 221/2
TOP


ஆடுநரும் (2)

கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும்/அறை அணிந்த அரும் சுனையான் – பரி 9/61,62
சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும்/கோகுலமாய் கூவுநரும் – பரி 9/64,65
TOP


ஆடுப (1)

அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப/ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – பரி 6/104,105
TOP


ஆடுபவே (1)

தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே/பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் – கலி 40/23,24
TOP


ஆடும் (62)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41
கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும்/தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் – சிறு 61,62
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும்/துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் – பெரும் 234,235
முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும்/பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 335,336
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும் – மது 266
மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு – மது 355
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை – மது 364
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும்/வானவ மகளிர் மான கண்டோர் – மது 581,582
விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய – மது 628
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும்/வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் – நற் 3/4,5
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன் – நற் 34/5
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும்/துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும் – நற் 231/4,5
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ – நற் 247/5
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே – நற் 328/11
பெண்டிரோடு ஆடும் என்ப தன் – ஐங் 33/3
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும்/தைஇ தண் கயம் போல – ஐங் 84/3,4
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் – ஐங் 198/2
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும்/மயிர் வார் முன்கை வளையும் செறூஉம் – ஐங் 218/1,2
பேஎய் ஆடும் வெல் போர் – பதி 35/9
நன் நுதல் விறலியர் ஆடும்/தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/7,8
தீம் புனல் ஆயம் ஆடும்/காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே – பதி 48/17,18
இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் – பதி 51/10
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் – பரி 6/29
ஊர் உடன் ஆடும் கடை – பரி 7/76
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும்/அம்பி கரவா வழக்கிற்றே ஆங்கு அதை – பரி 11/70,71
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/89
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும்/தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை – பரி 11/129,130
அடியுறை_மகளிர் ஆடும் தோளே – பரி 14/5
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும்/தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/9,10
படு கண் இமிழ் கொளை பயின்றனர் ஆடும்/களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் – பரி 16/12,13
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக – பரி 24/28
மழை நீர் அறு குளத்து வாய்பூசி ஆடும்/கழு நீர மஞ்சன குங்கும கலங்கல் – பரி 24/88,89
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து – பரி 24/97
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும்/வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/19,20
இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும் – கலி 41/25
இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும்/இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை – கலி 41/25,26
இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை – கலி 41/26
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும்/வருடை மான் குழவிய வள மலை நாடனை – கலி 43/13,14
சுடர் தொடீஇ கேளாய் தெருவில் நாம் ஆடும்/மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய – கலி 51/1,2
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் – கலி 83/3
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும்/பார்வை போர் கண்டாயும் போறி நின் தோள் மேலாம் – கலி 95/16,17
துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும்/ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே – கலி 95/20,21
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/20
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை – கலி 104/69
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா – கலி 105/40
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும்/சிற்றில் புனைகோ சிறிது என்றான் எல்லா நீ – கலி 111/8,9
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும்/பாவை கொண்டு ஓடி-உழி – கலி 144/32,33
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் – அகம் 90/2
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை – அகம் 109/6
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறை – அகம் 139/7
கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும்/ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – அகம் 222/5,6
செம் முக மந்தி ஆடும்/நன் மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 241/15,16
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை – அகம் 242/4
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும்/கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 334/7,8
மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும்/உள்ளி_விழவின் அன்ன – அகம் 368/17,18
புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி அணி நயந்து – அகம் 376/10
பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும்/தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய – புறம் 36/4,5
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும்/விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற – புறம் 53/3,4
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
TOP


ஆடும்-கால் (3)

கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6
பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/9
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால்/முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ – கலி 1/12,13
TOP


ஆடும்-மார் (1)

தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார்/ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு – கலி 92/66,67
TOP


ஆடுமால் (1)

நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி 11/22
TOP


ஆடுவ (1)

தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் – கலி 33/18
TOP


ஆடுவார் (8)

ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – பரி 6/105
ஆடுவார் சேரி அடைந்து என – பரி 7/32
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர் – பரி 7/43
பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் – பரி 8/109
ஆடுவார் ஆடல் அமர்ந்த சீர் பாணி – பரி 10/117
அடுத்தடுத்து ஆடுவார் புல்ல குழைந்து – பரி 16/43
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
ஆடுவார் பாடுவார் ஆர்ப்பார் நகுவார் நக்கு – பரி 24/21
TOP


ஆடுவாருள் (1)

புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள்/துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள் – பரி 7/51,52
TOP


ஆடுவாரை (1)

மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கி – பரி 24/29
TOP


ஆடுவாள் (3)

அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் – பரி 21/20
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள்/தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/1,2
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
TOP


ஆடூஉ (2)

வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் – பதி 86/4
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ – அகம் 301/12
TOP


ஆடே (1)

இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/6
TOP


ஆடை (9)

துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை/கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/1,2
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண – பரி 3/88
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
ஒன்றன் கூறு ஆடை உடுப்பவரே ஆயினும் – கலி 18/10
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ – கலி 72/14
உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப – கலி 81/31
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த – கலி 102/37
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை/பீலி கண்ணி பெருந்தகை மறவன் – புறம் 274/1,2
TOP


ஆடையர் (1)

ஐ எனும் ஆவியர் ஆடையர்/நெய் அணி கூந்தலர் பித்தையர் – பரி 24/12,13
TOP


ஆடையன் (1)

செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 206
TOP


ஆடையான் (1)

ஆடையான் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய – கலி 142/26
TOP


ஆடையும் (1)

கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும்/வேட்டது சொல்லி வேந்தனை தொடுத்தலும் – புறம் 275/1,2
TOP


ஆடையை (2)

ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை – கலி 52/11
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை/மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/10,11
TOP


ஆண் (16)

ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211
ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின் – மது 29
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் – நற் 174/3
மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும் – ஐங் 373/3
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய – கலி 9/10
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் – கலி 139/21
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை – அகம் 31/13
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்-மார் – அகம் 35/7
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து – அகம் 107/12
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/7
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் – அகம் 199/12
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை – அகம் 321/6
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப – அகம் 367/3
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
கல்வியென் என்னும் வல் ஆண் சிறாஅன் – புறம் 346/3
TOP


ஆண்_கடன் (1)

ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/14
TOP


ஆண்ட (9)

பெரிது ஆண்ட பெரும் கேண்மை – பொரு 229
உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக – மது 23
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
அறன் வாழ்த்த நற்கு ஆண்ட/விறல் மாந்தரன் விறல் மருக – பதி 90/12,13
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட/அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் – கலி 130/3,4
வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக – புறம் 66/2
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் – புறம் 158/5
தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர் – புறம் 363/3
TOP


ஆண்டகை (1)

ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள் – ஐங் 250/4
TOP


ஆண்டலை (2)

அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும் – பட் 258
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி – பதி 25/8
TOP


ஆண்டலைக்கு (1)

ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை – கலி 94/6
TOP


ஆண்டாய் (1)

களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ – கலி 108/29
TOP


ஆண்டார் (1)

வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார்/கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/9,10
TOP


ஆண்டாற்கும் (1)

குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் – கலி 118/7
TOP


ஆண்டிசினோர்க்கும் (1)

பொதுமை இன்றி ஆண்டிசினோர்க்கும்/மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே – புறம் 357/3,4
TOP


ஆண்டு (45)

ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
மலர் தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே – மது 237
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க – நற் 203/9
நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய்த்து ஆண்டு/உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் – நற் 236/5,6
பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே – நற் 358/12
கானக நாடனொடு ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – குறு 54/5
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் – குறு 184/4
மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே – குறு 218/7
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே – ஐங் 46/4
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே – ஐங் 48/5
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் – பதி 48/5
இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி ஆண்டு/பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் – பரி 8/47,48
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு – பரி 17/29
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு – பரி 17/29
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது – கலி 36/21
துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது – கலி 36/21
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 75/22
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது – கலி 92/4
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது – கலி 92/4
கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு/இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/23,24
அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே – அகம் 23/13
உடம்பு ஆண்டு ஒழிந்தமை அல்லதை – அகம் 29/22
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் – அகம் 158/11
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின் – அகம் 159/20
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது – அகம் 201/14
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு – அகம் 244/7
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர் – அகம் 393/20
ஆற்றார் ஆயினும் ஆண்டு வாழ்வோரே – புறம் 26/18
ஆண்டு செய் நுகர்ச்சி ஈண்டும் கூடலின் – புறம் 38/16
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு – புறம் 62/2
மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே – புறம் 63/4
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9
தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே – புறம் 78/12
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் – புறம் 174/19
உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு/நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த – புறம் 201/10,11
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 235/16
அம்பொடு துளங்கி ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – புறம் 260/24
பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே – புறம் 279/6
ஆண்டு நீ பெயர்ந்த பின்னும் – புறம் 359/17
TOP


ஆண்டு_ஆண்டு (5)

ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு/ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை – பரி 17/29,30
துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது – கலி 36/21
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது – கலி 92/4
TOP


ஆண்டுகள் (1)

மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே – புறம் 357/4
TOP


ஆண்டும் (3)

ஆண்டும் வருகுவள் பெரும் பேதையே – குறு 113/6
ஆண்டும் வருகுவள் போலும் மாண்ட – குறு 222/4
ஆண்டும் நிற்கும் ஆண்தகையன்னே – புறம் 292/8
TOP


ஆண்டே (1)

புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே/பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது – புறம் 236/5,6
TOP


ஆண்டை (3)

துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை/விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ – கலி 13/16,17
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் – கலி 20/16
வருவேம் என்ற பருவம் ஆண்டை/இல்லை-கொல் என மெல்ல நோக்கி – அகம் 317/17,18
TOP


ஆண்டோர் (3)

ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/12
முழுது ஆண்டோர் வழி காவல – புறம் 17/8
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர்/சிலரே பெரும கேள் இனி நாளும் – புறம் 360/8,9
TOP


ஆண்தகை (2)

அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை – கலி 47/7
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/9
TOP


ஆண்தகையன்னே (1)

ஆண்டும் நிற்கும் ஆண்தகையன்னே – புறம் 292/8
TOP


ஆண்மகற்கு (1)

காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும் – நற் 94/2
TOP


ஆண்மை (17)

படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை/கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 423,424
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் – குறு 43/3
கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என – குறு 341/5
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை/அக்குரன் அனைய கைவண்மையையே – பதி 14/6,7
பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை/பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே – பதி 38/15,16
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை/முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும் – பதி 48/9,10
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை/தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள் – பதி 55/19,20
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை/இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/20,21
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் – பதி 79/6
விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை/காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 90/38,39
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப – அகம் 339/7
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை/சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே – புறம் 75/4,5
எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை – புறம் 154/10
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த – புறம் 242/4
பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/6
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு – புறம் 373/35
TOP


ஆண்மையர் (1)

அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த – மது 645
TOP


ஆண்மையும் (3)

வளனும் ஆண்மையும் கைவண்மையும் – பதி 73/15
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும்/இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி – அகம் 231/2,3
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும்/திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் – புறம் 55/15,16
TOP


ஆண்மையோன் (1)

வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே – புறம் 270/13
TOP


ஆணம் (1)

ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி – கலி 1/17
TOP


ஆணி (3)

துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி/எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி – பொரு 10,11
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி – மலை 27
உலகிற்கு ஆணி ஆக பலர் தொழ – நற் 139/1
TOP


ஆணு (1)

வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
TOP


ஆணை (4)

தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – மது 761
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – பட் 170
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் – பரி 8/69
ஆணை கடக்கிற்பார் யார் – கலி 81/28
TOP


ஆணையால் (1)

ஆணையால் வந்த படை – கலி 139/23
TOP


ஆத்தி (1)

அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை – குறி 87
TOP


ஆத்திரை (1)

கள்ளின் கேளிர் ஆத்திரை உள்ளூர் – குறு 293/1
TOP


ஆத (1)

வாழி ஆத வாழிய பலவே – பதி 63/21
TOP


ஆதரித்து (1)

பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு – பரி 7/66
TOP


ஆதல் (30)

வாழாள் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 19/9
வாழாள் ஆதல் சூழாதோயே – நற் 183/11
சான்றோன் ஆதல் நன்கு அறிந்தனை தெளிமே – நற் 233/9
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே – நற் 330/11
மெய் பிறிது ஆதல் எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 216/6
வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும் – பதி 84/10
வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே – பதி 91/3
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் – பரி 32/3
சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின் – கலி 5/5
பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய – கலி 19/3
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
தவறு ஆதல் சாலாவோ கூறு – கலி 88/14
கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா – கலி 90/1
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை – கலி 98/6
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் – கலி 109/22
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/16
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/16
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/9
தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/13
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/17
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி – அகம் 33/1
ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு – அகம் 138/13
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை – அகம் 174/5
மனை வலித்து ஒழியும் மதுகையள் ஆதல்/நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீங்கி – அகம் 245/3,4
சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே – புறம் 69/21
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி – புறம் 91/10
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே – புறம் 279/2
வள்ளியன் ஆதல் வையகம் புகழினும் – புறம் 394/4
TOP


ஆதலின் (24)

சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி – குறி 143
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/7
சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின்/நின் கரந்து உறையும் உலகம் இன்மையின் – நற் 196/4,5
செய்யாய் ஆதலின் கொடியை தோழி – நற் 244/8
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த – நற் 375/4
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி – நற் 385/6
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின்/துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி – பதி 17/3,4
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின்/குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/31,32
உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு – பதி 50/16
ஆனா கொள்கையை ஆதலின் அ-வயின் – பதி 64/11
மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின்/நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே – பரி 1/56,57
அனைத்தும் நீ அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ ஆதலின்/உறையும் உறைவதும் இலையே உண்மையும் – பரி 3/68,69
நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின்/சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை – பரி 5/17,18
அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின்/எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு – பரி 5/33,34
சேர்வார் ஆதலின் யாஅம் இரப்பவை – பரி 5/78
ஒளித்த துப்பினை ஆதலின் வெளிப்பட – புறம் 30/10
அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின்/புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே – புறம் 42/5,6
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது – புறம் 108/2
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின்/நின்னை வருதல் அறிந்தனர் யாரே – புறம் 138/10,11
உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே – புறம் 154/7
வேல் கெழு குருசில் கண்டேன் ஆதலின்/விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த – புறம் 198/10,11
வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என – புறம் 211/8
தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின்/அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி – புறம் 228/11,12
இனையை ஆதலின் நினக்கு மற்று யான் – புறம் 236/8
TOP


ஆதலும் (5)

இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும்/செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த – சிறு 208,209
விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே – நற் 71/4
இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும்/புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு – பரி 2/21,22
மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று – அகம் 32/19
அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும் – புறம் 213/12
TOP


ஆதலோ (2)

பழகுவர் ஆதலோ அரிதே முனாஅது – அகம் 61/14
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/11
TOP


ஆதன் (12)

வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 1/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 2/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 3/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 4/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 5/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 6/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 7/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 8/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 9/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 10/1
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி – புறம் 153/4
நெடுவேள் ஆதன் போந்தை அன்ன – புறம் 338/4
TOP


ஆதன்அழிசியும் (1)

அந்துவன்சாத்தனும் ஆதன்அழிசியும்/வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் – புறம் 71/13,14
TOP


ஆதனுங்க (1)

எந்தை வாழி ஆதனுங்க என் – புறம் 175/1
TOP


ஆதனுங்கன் (1)

ஆதனுங்கன் போல நீயும் – புறம் 389/13
TOP


ஆதன்எழினி (1)

ஆதன்எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய – அகம் 216/14
TOP


ஆதால் (1)

தருதல் தகை ஆதால் மற்று – கலி 92/9
TOP


ஆதி (9)

அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள் – நற் 81/2
ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன – குறு 293/4
ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ – பரி 5/22
ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை – கலி 96/20
வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி/உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/36,37
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா – அகம் 104/5
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா – அகம் 122/20
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு – புறம் 177/12
TOP


ஆதிமந்தி (4)

ஆதிமந்தி போல பேது உற்று – அகம் 45/14
ஆதிமந்தி பேது உற்று இனைய – அகம் 76/10
ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி – அகம் 222/10
ஆதிமந்தி போல – அகம் 236/20
TOP


ஆதிமந்தியின் (1)

ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிது ஆகி – அகம் 135/5
TOP


ஆதிரை (2)

ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த – பரி 8/6
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை/விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க – பரி 11/77,78
TOP


ஆதிரையான் (1)

அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த – கலி 150/20
TOP


ஆந்தை (1)

ஆந்தை அடியுறை எனினே மாண்ட நின் – புறம் 67/12
TOP


ஆந்தையும் (1)

மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால் – புறம் 71/12
TOP


ஆநியம் (2)

பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப – பதி 24/25
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப – பதி 69/14
TOP


ஆப்பி (1)

மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே – புறம் 249/14
TOP


ஆப (1)

சான்றோர்-பாலர் ஆப/சாலார் சாலார்-பாலர் ஆகுபவே – புறம் 218/6,7
TOP


ஆப-மன் (1)

ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு – அகம் 151/5
TOP


ஆம் (17)

நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே – நற் 133/11
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் – நற் 213/5
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி – குறு 185/4
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/5
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே – குறு 388/7
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட – ஐங் 223/2
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/71
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/71
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/12
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/8
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/18
இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் – புறம் 134/1
மிக பல ஆயினும் என் ஆம் எனைத்தும் – புறம் 257/11
ஆம் இருந்த அடை நல்கி – புறம் 362/13
TOP


ஆம்-கொல் (2)

பழி எவன் ஆம்-கொல் நோய் தரு பாலே – அகம் 325/22
என்ன ஆம்-கொல் தாமே தெண் நீர் – அகம் 371/11
TOP


ஆம்-கொல்லோ (1)

என் ஆம்-கொல்லோ தோழி மயங்கிய – அகம் 98/21
TOP


ஆம்பல் (69)

ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 62
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற – குறி 222
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 223
புனல் ஆம்பல் பூ சூடியும் – பட் 66
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால் – நற் 6/1
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் – நற் 100/3
ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி – நற் 113/11
ஆம்பல் அமன்ற தீம் பெரும் பழனத்து – நற் 200/6
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல்/தூங்கு நீர் குட்டத்து துடுமென வீழும் – நற் 280/2,3
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல்/தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் – நற் 300/3,4
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல்/சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன – நற் 345/3,4
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை – நற் 390/4
ஆம்பல் பூவின் சாம்பல் அன்ன – குறு 46/1
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி – குறு 80/1
ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே – குறு 84/5
மாரி ஆம்பல் அன்ன கொக்கின் – குறு 117/1
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள் – குறு 178/3
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் – குறு 300/2
நெடு நீர் ஆம்பல் அடை புறத்து அன்ன – குறு 352/1
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை – குறு 370/1
புள்ளி களவன் ஆம்பல் அறுக்கும் – ஐங் 21/2
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல்/தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன – ஐங் 34/2,3
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் – ஐங் 35/2
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே – ஐங் 40/5
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன – ஐங் 57/2
கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல்/சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர – ஐங் 65/1,2
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல்/தாமரை போல மலரும் ஊர – ஐங் 68/1,2
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை – ஐங் 72/1
வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் – ஐங் 91/2
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா – ஐங் 93/2
வளை தலை மூதா ஆம்பல் ஆர்நவும் – பதி 13/6
குறாஅது மலர்ந்த ஆம்பல்/அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/24,25
அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/3
அருவி ஆம்பல் மலைந்த சென்னியர் – பதி 62/17
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல்/ஆயிர வெள்ள ஊழி – பதி 63/19,20
அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 71/2
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல்/இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை – பரி 3/44,45
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 8/116
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல்/குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி – பரி 12/78,79
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல்/கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் – பரி 19/75,76
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி – கலி 72/6
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/62
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை – அகம் 6/1
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 36/3
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 56/4
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி – அகம் 78/18
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல்/ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண் – அகம் 127/8,9
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி – அகம் 136/27
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை – அகம் 156/9
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர – அகம் 256/7
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு – அகம் 316/2
அருவி ஆம்பல் கலித்த முன்துறை – அகம் 356/18
மயங்கு வள்ளை மலர் ஆம்பல்/பனி பகன்றை கனி பாகல் – புறம் 16/13,14
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் – புறம் 63/12
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் – புறம் 70/12
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் – புறம் 176/4
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல்/அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/3,4
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல்/இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே – புறம் 248/1,2
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/3
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் – புறம் 280/13
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி – புறம் 281/4
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் – புறம் 352/5
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல்/தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/8,9
TOP


ஆம்பலின் (1)

தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும் – ஐங் 215/4
TOP


ஆம்பலும் (2)

குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனியே – குறு 122/2
நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும் – பரி 2/13
TOP


ஆம்பலொடு (6)

மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு/வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை – மது 252,253
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் – ஐங் 96/2
அழல் மலி தாமரை ஆம்பலொடு மலர்ந்து – பதி 19/20
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ – அகம் 176/14
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ – அகம் 214/12
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் – புறம் 61/2
TOP


ஆம்பி (2)

ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் – பெரும் 157
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/2
TOP


ஆம்பியின் (1)

வழங்கும் அகல் ஆம்பியின்/கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் – மது 91,92
TOP


ஆமா (3)

ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று – திரு 315
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் – மது 293
ஆமா நெடு நிரை நன் புல் ஆர – புறம் 117/5
TOP


ஆமான் (11)

ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவிர் – சிறு 177
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் – குறி 253
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 500
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி – குறு 322/1
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட – பதி 30/10
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – அகம் 238/6
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/7
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி – புறம் 319/10
புலி-பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு – புறம் 323/1
TOP


ஆமூர் (4)

அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் – ஐங் 56/2
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும் – அகம் 159/19
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண் – புறம் 80/1
TOP


ஆமை (2)

வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும் – பட் 64
வள் உகிர வயல் ஆமை/வெள் அகடு கண்டு அன்ன – புறம் 387/1,2
TOP


ஆமோ (2)

செய்வது நன்று ஆமோ மற்று – கலி 62/8
தோல் ஆமோ நின் பொய் மருண்டு – கலி 73/22
TOP


ஆய் (194)

மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும் – பொரு 14
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன – பொரு 16
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் – பெரும் 162
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 445
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 550
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 563
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் – மது 579
பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 632
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 712
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி – குறி 117
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி – குறி 139
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 223
ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/11
ஆய் மலர் மழை கண் தெண் பனி உறைப்பவும் – நற் 85/1
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் – நற் 128/6
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/13
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு – நற் 192/11
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/4
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் – நற் 239/6
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/2
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் – நற் 251/3
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/2
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் – நற் 286/6
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
பாவை அன்ன பலர் ஆய் வனப்பின் – நற் 319/7
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி – நற் 320/8
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை – நற் 344/4
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய – நற் 358/11
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல் – குறு 15/4
குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/8
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ – குறு 211/1
அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம் – குறு 223/6
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/2
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் – குறு 261/7
ஆய் வளை ஞெகிழவும் அயர்வு மெய் நிறுப்பவும் – குறு 316/1
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/2
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல் – குறு 401/1
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 196/2
இலங்கு வீங்கு எல் வளை ஆய் நுதல் கவின – ஐங் 200/1
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய – ஐங் 221/2
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி – ஐங் 233/2
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப – ஐங் 242/4
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ – ஐங் 257/3
ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே – ஐங் 275/5
ஆய் தழை நுடங்கும் அல்குல் – ஐங் 291/3
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய – ஐங் 330/3
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின – ஐங் 384/3
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை – ஐங் 389/3
ஆய் கவின் தொலைந்த நுதலும் நோக்கி – ஐங் 392/2
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் – ஐங் 400/4
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே – ஐங் 420/5
ஆய் மலர் உண்கணும் நீர் நிறைந்தனவே – ஐங் 423/4
மென் தோள் ஆய் கவின் மறைய – ஐங் 452/4
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு – பதி 90/36
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி – பரி 4/57
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர் – பரி 7/43
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் – பரி 11/24
அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடி கன்னியர் – பரி 11/81
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு – பரி 18/14
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் – கலி 24/7
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே – கலி 25/29
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/8
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின் – கலி 46/4
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என – கலி 56/15
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு – கலி 69/6
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/12
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் – கலி 96/19
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு – கலி 116/9
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட – கலி 118/11
அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர – கலி 124/19
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை – கலி 135/9
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/21
ஆய் இதழ் மல்க அழும் – கலி 142/12
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/52
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை – கலி 146/9
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை – அகம் 3/16
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 6/17
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த – அகம் 7/20
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் – அகம் 35/12
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 36/5
ஆய் நலம் மறப்பெனோ மற்றே சேண் இகந்து – அகம் 39/5
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் – அகம் 48/8
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் – அகம் 48/17
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை – அகம் 52/14
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் – அகம் 57/12
ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 57/19
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் – அகம் 69/1
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் – அகம் 78/8
பாவை அன்ன பலர் ஆய் மாண் கவின் – அகம் 98/12
ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல் – அகம் 104/16
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் – அகம் 115/6
நன்னர் ஆய் கவின் தொலைய சேய் நாட்டு – அகம் 115/16
ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர – அகம் 116/4
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி – அகம் 132/2
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த – அகம் 136/28
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே – அகம் 146/13
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி – அகம் 152/18
பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ – அகம் 156/5
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/6
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை – அகம் 185/1
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் – அகம் 222/3
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/8
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி – அகம் 235/7
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் – அகம் 237/8
அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின – அகம் 243/1
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து – அகம் 257/6
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் – அகம் 271/16
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய – அகம் 278/13
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன – அகம் 293/4
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/12
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – அகம் 330/14
ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 334/17
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 357/16
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 358/2
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/4
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன – அகம் 364/4
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ – அகம் 371/12
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து – அகம் 373/13
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 378/5
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
ஆய் கரும்பின் கொடி கூரை – புறம் 22/15
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/10
ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய்/என கருதி பெயர் ஏத்தி – புறம் 136/15,16
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/8
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே – புறம் 221/3
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை – புறம் 249/10
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி மிடைந்த – புறம் 362/1
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப – புறம் 366/15
மறவை நெஞ்சத்து ஆய் இலாளர் – புறம் 390/2
TOP


ஆய்_தொடி (4)

அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47
TOP


ஆய்_நுதல் (1)

குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/8
TOP


ஆய்_மகள் (6)

குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள்/அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 162,163
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள்/நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய – முல் 13,14
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள்/மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம் – கலி 110/9,10
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள்/தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/2,3
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
TOP


ஆய்_இழாய் (8)

செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய்/தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/12,13
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
TOP


ஆய்_இழை (23)

அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் – நற் 128/6
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் – நற் 286/6
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை/யாம் தன் கரையவும் நாணினள் வருவோள் – நற் 308/2,3
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை/நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை – நற் 344/4,5
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே – கலி 25/29
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை/வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/11,12
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை/பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/16,17
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை/தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் – கலி 137/21,22
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை/கூறுப கேளாமோ சென்று – கலி 146/9,10
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை/நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய – அகம் 185/1,2
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் – அகம் 237/8
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/8
TOP


ஆய்ச்சியர் (2)

அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர்/இன்புற்று அயர்வர் தழூஉ – கலி 106/32,33
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர்/காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் – கலி 106/40,41
TOP


ஆய்த்தியேம் (1)

ஆயர் எமர் ஆனால் ஆய்த்தியேம் யாம் மிக – கலி 108/9
TOP


ஆய்ந்த (16)

துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 20
இருவேம் ஆய்ந்த மன்றல் இது என – குறி 21
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய – நற் 283/4
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் – குறு 245/1
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி – குறு 316/6
பாய்ந்து ஆய்ந்த மா – பதி 69/7
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த/கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும் – பரி 2/24,25
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த/இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே – கலி 15/25,26
பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை – கலி 96/2
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த/முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி – கலி 102/37,38
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3
வலவன் ஆய்ந்த வண் பரி – அகம் 20/15
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் – அகம் 190/16
நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த/தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் – அகம் 197/3,4
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 220/20
நன்று ஆய்ந்த நீள் நிமிர் சடை – புறம் 166/1
TOP


ஆய்ந்தனர் (1)

அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல – அகம் 213/11
TOP


ஆய்ந்தனர்-கொல் (1)

எவன் ஆய்ந்தனர்-கொல் தோழி ஞெமன்ன் – அகம் 349/3
TOP


ஆய்ந்தார் (1)

சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல் – கலி 86/20
TOP


ஆய்ந்திசினால் (1)

உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு – குறு 262/5
TOP


ஆய்ந்து (11)

நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி – மது 496
வலவன் வள்பு ஆய்ந்து ஊர – நற் 11/8
மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல – நற் 136/3
ஆய்ந்து தெரிந்த புகல் மறவரொடு – பதி 69/8
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய – பரி 10/7
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 97/9
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 171/2
மாலை மால் கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து/வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் – அகம் 340/3,4
வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து/இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ – அகம் 344/10,11
சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன் – அகம் 348/13
TOP


ஆய்ந்தே (1)

முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/15
TOP


ஆய்பு (3)

வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய – குறி 114
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் – பரி 15/4
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/8
TOP


ஆய்வது (1)

அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே – ஐங் 383/6
TOP


ஆய்வந்திலார் (1)

தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார்/கொள்ளார் இ குன்று பயன் – பரி 9/25,26
TOP


ஆய்விட்டன (1)

ஈரம் ஆய்விட்டன புண் – கலி 95/18
TOP


ஆய (14)

பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அரும் கவலை – ஐங் 362/1
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் – கலி 11/1
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 11/2
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் – கலி 72/15
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/38
புல்லாளே ஆய_மகள் – கலி 103/64
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/67
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/70
பாடு இல ஆய_மகள் கண் – கலி 105/52
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை – கலி 129/7
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல் – அகம் 151/11
TOP


ஆய_மகள் (6)

ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/38
புல்லாளே ஆய_மகள்/அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/64,65
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/67
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/70
பாடு இல ஆய_மகள் கண் – கலி 105/52
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
TOP


ஆயத்தவருள் (1)

மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7
TOP


ஆயத்தார் (4)

சுருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து – பரி 16/20
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி 76/16
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த – கலி 114/16
ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும் – கலி 142/6
TOP


ஆயத்தாரோடு (1)

இன் நகை ஆயத்தாரோடு/இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/7,8
TOP


ஆயத்தான் (1)

புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான்/வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று – புறம் 386/12,13
TOP


ஆயத்தில் (1)

ஆயத்தில் கூடு என்று அரற்றெடுப்ப தாக்கிற்றே – பரி 11/113
TOP


ஆயத்து (8)

உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி – நற் 37/2
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து/தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 81/26,27
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் – பரி 20/48
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய – அகம் 66/24
விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும் – அகம் 254/7
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/3
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 176/1
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் – புறம் 224/14
TOP


ஆயத்துடன் (1)

ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ – பரி 11/111
TOP


ஆயத்துள் (1)

முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/25
TOP


ஆயத்துள்ளும் (1)

ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து – அகம் 96/9
TOP


ஆயத்தோர் (1)

அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என – நற் 12/8
TOP


ஆயத்தோர்க்கே (2)

நேர் இறை முன்கை என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 384/5
இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 397/5
TOP


ஆயத்தோரே (1)

கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே – ஐங் 380/5
TOP


ஆயம் (29)

அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 123
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம்/ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய – மது 264,265
கானல் ஆயம் அறியினும் ஆனாது – நற் 72/8
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் – நற் 90/7
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் – நற் 115/2
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை – நற் 140/5
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம்/மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு – நற் 271/9,10
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/5
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/2
ஓரை ஆயம் கூற கேட்டும் – குறு 48/3
பிரிவு இல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர – குறு 144/3
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் – குறு 245/1
ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே – குறு 311/7
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி – குறு 367/5
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் – ஐங் 47/4
ஒண் நுதல் ஆயம் ஆர்ப்ப – ஐங் 123/2
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம்/முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/19,20
தீம் புனல் ஆயம் ஆடும் – பதி 48/17
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து – பதி 71/14
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம்/பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/5,6
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம்/வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/7,8
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த – அகம் 11/4
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம்/கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/9,10
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் – அகம் 79/6
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 220/20
பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் ஒல்லாது – அகம் 256/12
தன் துணை ஆயம் மறந்தனன்-கொல்லோ – புறம் 229/24
கன்று அமர் ஆயம் கானத்து அல்கவும் – புறம் 230/1
நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு – புறம் 258/3
TOP


ஆயமும் (12)

ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும்/நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 692,693
ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும் – நற் 143/3
ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள் – நற் 295/3
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண – நற் 323/3
ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும்/தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே – ஐங் 83/3,4
ஆயமும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/15
கோதை ஆயமும் அன்னையும் அறிவுற – கலி 122/1
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – அகம் 117/2
ஆயமும் அயலும் மருள – அகம் 146/12
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் – அகம் 165/7
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/5
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல் – அகம் 385/1
TOP


ஆயமொடு (37)

தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு/ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவிர் – சிறு 176,177
வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ – பெரும் 311
இரு பெயர் பேர் ஆயமொடு/இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும் – மது 101,102
பல் ஆயமொடு பதி பழகி – பட் 213
விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது – நற் 68/1
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற – நற் 123/5
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய – நற் 127/6
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி – நற் 172/1
ஆயமொடு குற்ற குவளை – நற் 317/9
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/5
தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் – குறு 294/2
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி – குறு 295/2
விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே – குறு 396/2
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் – ஐங் 379/1
ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – பரி 10/131
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/105
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/24
அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல் – அகம் 7/3
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – அகம் 17/2
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி – அகம் 20/8
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ – அகம் 49/16
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ – அகம் 60/10
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் – அகம் 110/6
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ – அகம் 153/2
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – அகம் 180/2
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/10
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு/உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட – அகம் 190/1,2
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 219/2
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த – அகம் 230/6
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/5
நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய் – அகம் 358/7
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா – புறம் 54/12
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
பேஎய் ஆயமொடு பெட்டு ஆங்கு வழங்கும் – புறம் 238/4
மறை எனல் அறியா மாயம் இல் ஆயமொடு/உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து – புறம் 243/5,6
TOP


ஆயமோடு (8)

இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி – சிறு 220
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் – நற் 23/2
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி – நற் 44/1
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே – ஐங் 31/4
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ – ஐங் 64/1
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 21/68
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் – கலி 27/19
யாயும் ஆயமோடு அயரும் நீயும் – அகம் 240/9
TOP


ஆயர் (24)

அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர்/மணி மாலை ஊதும் குழல் – கலி 101/34,35
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் – கலி 104/6
அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால் – கலி 104/26
உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் – கலி 104/68
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் – கலி 104/72
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக – கலி 107/24
ஆயர் எமர் ஆனால் ஆய்த்தியேம் யாம் மிக – கலி 108/9
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர்/வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை – கலி 108/58,59
கண்ணளோ ஆயர்_மகள் – கலி 109/12
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல்_இனத்து ஆயர்/குடி-தொறும் நல்லாரை வேண்டுதி எல்லா – கலி 110/1,2
புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் – கலி 111/22
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7
நல்_இனத்து ஆயர் எமர் – கலி 113/10
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு – கலி 114/20
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
அறவை நெஞ்சத்து ஆயர் வளரும் – புறம் 390/1
TOP


ஆயர்_மகள் (2)

உற்றீயாள் ஆயர்_மகள்/தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை – கலி 104/68,69
கண்ணளோ ஆயர்_மகள்/இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/12,13
TOP


ஆயர்_மகளிர் (1)

விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர்/கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/71,72
TOP


ஆயர்_மகளிர்க்கு (1)

அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு/இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே – கலி 114/20,21
TOP


ஆயர்_மகளிரோடு (1)

புல்_இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5
TOP


ஆயர்_மகன் (6)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன்/நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/72,73
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
TOP


ஆயர்_மகனேன் (1)

புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7
TOP


ஆயர்_மகனையும் (1)

ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக – கலி 107/24
TOP


ஆயர்_மகனொடு (1)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58
TOP


ஆயரும் (2)

ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/47
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும்/தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/7,8
TOP


ஆயவர் (1)

நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர்/நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறைந்து – அகம் 129/2,3
TOP


ஆயனை (2)

ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள் – கலி 108/12
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/9
TOP


ஆயா (2)

ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல் – பரி 10/44
TOP


ஆயிடை (25)

அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி – குறி 137
பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை/செல்லினும் செல்லாய் ஆயினும் நல்லதற்கு – நற் 16/2,3
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை/எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ – நற் 67/7,8
சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை/ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு மாறு பற்றிய – நற் 284/8,9
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை/கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய – நற் 289/6,7
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை/வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை – நற் 359/6,7
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் – குறு 43/3
அது என உணரும் ஆயின் ஆயிடை/கூடை இரும் பிடி கை கரந்து அன்ன – குறு 111/3,4
ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை/அழுவம் நின்ற அலர் வேய் கண்டல் – குறு 340/3,4
தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை/மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே – பதி 11/24,25
தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை அரசர் – பதி 43/8
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த – பதி 51/15
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை/குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து – பரி 5/8,9
பேணாது ஒருத்தி பேது உற ஆயிடை/என்னை வருவது எனக்கு என்று இனையா – பரி 7/67,68
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை/கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் – கலி 37/7,8
மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை/மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென – கலி 37/19,20
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை/அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/13,14
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை/கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை – அகம் 26/16,17
யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை/அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி – அகம் 261/11,12
கடி கொள வழங்கார் ஆறே ஆயிடை/எல்லிற்று என்னான் வென் வேல் ஏந்தி – அகம் 362/6,7
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/17
சாதல் அஞ்சாய் நீயே ஆயிடை/இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் – புறம் 139/12,13
படை தொட்டனனே குருசில் ஆயிடை/களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல – புறம் 341/15,16
வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை/வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து – புறம் 343/14,15
TOP


ஆயிர (3)

ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே – பதி 21/38
ஆயிர வெள்ள ஊழி – பதி 63/20
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி 3/59
TOP


ஆயிரம் (11)

ஆயிரம் விளையுட்டு ஆக – பொரு 247
தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய – மது 11
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் – பரி 3/22
ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள – பரி 3/41
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் – பரி 3/43
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த – பரி 13/28
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான் – பரி 24/96
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே – புறம் 391/21
TOP


ஆயிற்று (3)

இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே – குறு 295/6
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/6
வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என – பரி 7/35
TOP


ஆயிற்றே (1)

செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே/வையை பெருக்கு வடிவு – பரி 7/59,60
TOP


ஆயின் (329)

செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன் – திரு 64
தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று – பொரு 150
செலவு கடைக்கூட்டுதிர் ஆயின் பல புலந்து – பொரு 175
செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின்/அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும் – சிறு 145,146
பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின்/கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் – பெரும் 37,38
கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம்மொடு – குறி 144
உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த – மலை 65
செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே – நற் 19/7
யானும் இனையேன் ஆயின் ஆனாது – நற் 31/7
அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் – நற் 37/7
நடுநரொடு சேறி ஆயின் அவண – நற் 60/8
பன் மாண் இரத்திர் ஆயின் சென்ம் என – நற் 71/3
நின் கிளை மருங்கின் சேறி ஆயின்/அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை – நற் 102/6,7
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை – நற் 125/6
பிரிய சூழ்ந்தனை ஆயின் அரியது ஒன்று – நற் 137/3
எல்லை கழிப்பினம் ஆயின் மெல்ல – நற் 159/5
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நல்_நுதல் – நற் 169/1
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து – நற் 176/1
காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் – நற் 185/3
அன்று நற்கு அறிந்தனள் ஆயின் குன்றத்து – நற் 188/7
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின்/அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/9,10
ஆள்வினைக்கு அகறி ஆயின் இன்றொடு – நற் 205/7
தவிரும் காலை ஆயின் என் – நற் 209/8
சொல்லவும் சொல்லீர் ஆயின் கல்லென – நற் 213/7
பெரும் கல் நாடனை அருளினை ஆயின்/இனி என கொள்ளலை-மன்னே கொன் ஒன்று – நற் 233/4,5
அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு – நற் 234/5
பிரிவல் நெஞ்சு என்னும் ஆயின்/அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே – நற் 262/9,10
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/6
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின்/குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம் – நற் 276/3,4
கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில் – நற் 288/7
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் – நற் 290/4
தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல் – நற் 315/10
அன்னை அறிகுவள் ஆயின் பனி கலந்து – நற் 317/6
எவன் குறித்தனள்-கொல் என்றி ஆயின்/தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் – நற் 320/2,3
ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும் – நற் 322/1
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை – நற் 344/4
நீடு இன்று விரும்பார் ஆயின்/வாழ்தல் மற்று எவனோ தேய்கமா தெளிவே – நற் 345/9,10
விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ – நற் 350/6
மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின்/தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/2,3
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் – நற் 363/3
இன்றும் வருவது ஆயின் நன்றும் – நற் 369/5
யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின்/வரையாமையோ அரிதே வரையின் – நற் 390/7,8
நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் – நற் 393/10
பிறப்பு பிறிது ஆகுவது ஆயின்/மறக்குவேன்-கொல் என் காதலன் எனவே – நற் 397/8,9
நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று – நற் 400/5
பொருள்-வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின்/உரவோர் உரவோர் ஆக – குறு 20/2,3
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின்/பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே – குறு 91/3,4
நகை என உணரேன் ஆயின்/என் ஆகுவை-கொல் நல்_நுதல் நீயே – குறு 96/3,4
அது என உணரும் ஆயின் ஆயிடை – குறு 111/3
இன்னா என்றிர் ஆயின்/இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே – குறு 124/3,4
பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – குறு 134/2
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து – குறு 137/2
கார் அன்று என்றி ஆயின்/கனவோ மற்று இது வினவுவல் யானே – குறு 148/5,6
பொருள்-வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து – குறு 174/5
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின்/உடன் உறைவு அரிதே காமம் – குறு 206/3,4
நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர் – குறு 225/5
நேர்ந்தனை ஆயின் தந்தனை சென்மோ – குறு 236/2
நொந்தன ஆயின் கண்டது மொழிவல் – குறு 273/4
யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின்/செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெரு_நீர் – குறு 290/3,4
இன்னும் வாரார் ஆயின்/என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/7,8
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய – குறு 345/3
தாமே செல்ப ஆயின் கானத்து – குறு 348/1
சொல்லினம் ஆயின் செல்வர்-கொல்லோ – குறு 350/3
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/3
வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய – குறு 362/5
கார் இது பருவம் ஆயின்/வாராரோ நம் காதலோரே – குறு 382/5,6
நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின்/மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/3,4
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின்/எவன்-கொல் வாழி தோழி – குறு 387/3,4
அண்ணல் நெடு வரை சேறி ஆயின்/கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை – குறு 392/3,4
சேய் ஆறு செல்வாம் ஆயின் இடர் இன்று – குறு 400/1
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின்/தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு – ஐங் 28/1,2
நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து – ஐங் 36/2
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து – ஐங் 45/1
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் – ஐங் 45/2
எம் தோள் துறந்தனன் ஆயின்/எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே – ஐங் 108/3,4
நல்லன் என்றி ஆயின்/பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/3,4
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் – ஐங் 175/1
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின்/தெண் கழி சே_இறா படூஉம் – ஐங் 196/2,3
யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின்/கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன – ஐங் 209/2,3
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின்/ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு – ஐங் 237/2,3
வாராய் ஆயின் வாழேம் தெய்யோ – ஐங் 239/5
வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/2
குன்றம் பாடான் ஆயின்/என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/3,4
முருகு என மொழியும் ஆயின்/கெழுதகை-கொல் இவள் அணங்கியோற்கே – ஐங் 245/3,4
முருகு என மொழியும் ஆயின்/அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே – ஐங் 247/3,4
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின்/கொடுத்தனெம் ஆயினோம் நன்றே – ஐங் 258/3,4
அ வரை இறக்குவை ஆயின்/மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 301/3,4
பிரிதல் வல்லுவை ஆயின்/அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/3,4
கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம் – ஐங் 366/3
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/3
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் மன்ற – ஐங் 473/2
சிறு வரை தங்குவை ஆயின்/காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே – ஐங் 477/4,5
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/32
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின்/செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் – பதி 53/5,6
இன்று இனிது நுகர்ந்தனம் ஆயின் நாளை – பதி 58/5
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின்/சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 59/12,13
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின்/புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/12,13
அறிந்தனை அருளாய் ஆயின்/யார் இவண் நெடுந்தகை வாழுமோரே – பதி 71/26,27
நின் வழிப்படார் ஆயின் நெல் மிக்கு – பதி 75/5
என்றனிர் ஆயின் ஆறு செல் வம்பலீர் – பதி 77/2
சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின்/வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 78/3,4
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/14
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/18
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/22
சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின்/நீள் இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவலின் – கலி 5/5,6
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின்/தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின் – கலி 24/14,15
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/23
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின்/காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என – கலி 27/23,24
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என – கலி 27/24
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் – கலி 28/8
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின்/பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/8,9
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின்/அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/9,10
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் – கலி 28/12
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின்/அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/12,13
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின்/மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது – கலி 28/13,14
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் – கலி 28/16
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின்/மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/16,17
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/17
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின்/பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/17,18
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின்/பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/8,9
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின்/உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள் – கலி 30/12,13
அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின்/என ஆங்கு – கலி 30/16,17
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/11
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/15
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/19
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின்/பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் – கலி 37/8,9
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் – கலி 37/9
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென – கலி 37/20
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் – கலி 42/6
புலந்தாயும் நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை – கலி 46/24
நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின்/அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/9,10
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின்/என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் – கலி 47/10,11
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின்/தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – கலி 47/12,13
தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின்/அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/13,14
வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின்/ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின் – கலி 47/15,16
ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின்/சூழும்-கால் நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் வருந்துவல் – கலி 47/16,17
கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ – கலி 50/10
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய் – கலி 58/21
இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே_இழாய் – கலி 59/24
ஆயின் ஏஎ – கலி 61/21
வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் அல்லது நீர்க்கு இனிது என்று – கலி 62/10
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின்/வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் – கலி 75/10,11
சொல்லாது இருப்பேன் ஆயின் ஒல்லென – கலி 75/15
ஊடி இருப்பேன் ஆயின் நீடாது – கலி 75/19
இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன் – கலி 75/23
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி – கலி 76/5
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/21
யாதொன்றும் எம் கண் மறுத்தரவு இல் ஆயின்/மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/34,35
நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்-வயின் – கலி 87/12
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் – கலி 91/23
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின்/உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும் – கலி 93/5,6
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை – கலி 101/37
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின்/நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/19,20
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/20
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின்/அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் – கலி 107/20,21
ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா – கலி 107/27
அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின்/கண் நோக்கு ஒழிக்கும் கவின் பெறு பெண் நீர்மை – கலி 108/36,37
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின்/தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் – கலி 108/57,58
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் – கலி 112/22
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின்/சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் – கலி 112/22,23
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/9
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/17
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி