அ – முதல் சொற்கள் பகுதி – 6, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அறல் 61
அறல்-கண் 1
அறலின் 1
அறவது 1
அறவர் 5
அறவற்கு 1
அறவன் 3
அறவு 5
அறவும் 1
அறவை 2
அறவையும் 1
அறவோர் 2
அறவோன் 2
அறற்கு 1
அறன் 51
அறனில் 1
அறனும் 10
அறனும்-மார் 2
அறனொடு 1
அறனோ 1
அறா 3
அறான் 1
அறாஅ 15
அறாஅது 1
அறாஅர் 1
அறாஅல் 1
அறாஅலியரோ 2
அறி 39
அறி-மதி 1
அறி-மார் 1
அறிக 3
அறிகரி 1
அறிகல்லாய் 1
அறிகல்லேன் 2
அறிகலென் 1
அறிகலேன் 1
அறிகிலர் 1
அறிகிற்பினோ 1
அறிகுநளே 1
அறிகுவது 1
அறிகுவர் 1
அறிகுவள் 1
அறிகுவன் 1
அறிகுவென்-மன்னே 1
அறிகுவேன் 1
அறிகை 1
அறிகோ 1
அறிஞர் 3
அறிஞரும் 1
அறிதல் 15
அறிதலின் 1
அறிதலும் 6
அறிதலோ 1
அறிதற்கு 2
அறிதி 2
அறிதியோ 6
அறிதிர் 1
அறிதிரோ 4
அறிதீயே 1
அறிதும் 1
அறிதும்-மன்னோ 1
அறிதுயிலோனும் 1
அறிந்த 7
அறிந்ததூஉம் 1
அறிந்ததோ 1
அறிந்தன்று 3
அறிந்தன்று-கொல் 1
அறிந்தன்றும் 1
அறிந்தன்றோ 6
அறிந்தனம் 5
அறிந்தனர் 2
அறிந்தனர்-கொல் 1
அறிந்தனர்-கொல்லோ 1
அறிந்தனர்-மன்னே 1
அறிந்தனள் 7
அறிந்தனள்-கொல் 1
அறிந்தனள்-கொல்லோ 1
அறிந்தனளே 1
அறிந்தனனோ 1
அறிந்தனிர் 4
அறிந்தனென் 3
அறிந்தனை 12
அறிந்தனையோ 1
அறிந்தாய் 1
அறிந்தார் 1
அறிந்தாரும் 1
அறிந்தான் 1
அறிந்திசினே 2
அறிந்திசினோரே 2
அறிந்திலேன் 1
அறிந்தீயாது 1
அறிந்தீயார் 1
அறிந்து 39
அறிந்தும் 10
அறிந்தேம் 1
அறிந்தேன் 6
அறிந்தோர் 6
அறிந்தோன் 1
அறிந 1
அறிநர் 1
அறிநை 1
அறிப 1
அறிபவ்வே 1
அறிபவர் 1
அறிபு 1
அறிய 16
அறியல 1
அறியலர் 1
அறியலர்-கொல்லோ 1
அறியலரே 5
அறியலளே 1
அறியலன் 3
அறியலன்-கொல் 2
அறியலனே 4
அறியலும் 1
அறியலெம்-கொல் 1
அறியலையே 4
அறியவும் 2
அறியற்க 1
அறியா 109
அறியா-மன்னோ 1
அறியாத 4
அறியாதாய் 2
அறியாதார்-கண் 1
அறியாதாரோ 1
அறியாதீர் 4
அறியாது 45
அறியாதே 2
அறியாதேற்கே 1
அறியாதேன் 2
அறியாதோயே 1
அறியாதோர்க்கே 1
அறியாதோரே 3
அறியாதோரையும் 1
அறியாதோனே 2
அறியாமை 6
அறியாமையான் 1
அறியாமையின் 6
அறியாய் 13
அறியாயோ 4
அறியார் 18
அறியார்-கொல்லோ 1
அறியாவே 1
அறியாள் 8
அறியாளர் 2
அறியாற்கு 1
அறியான் 8
அறியானே 3
அறியின் 10
அறியினும் 13
அறியினோ 1
அறியுநம் 2
அறியுநர் 8
அறியுநள் 1
அறியுநன் 2
அறியும் 8
அறியும்-கொல் 1
அறியுமோ 2
அறியுமோனே 1
அறியேம் 2
அறியேன் 18
அறியேனே 4
அறிவர் 1
அறிவர்-கொல் 1
அறிவல் 5
அறிவனை 1
அறிவார் 2
அறிவாரா 4
அறிவாளிர் 1
அறிவான் 1
அறிவித்து 1
அறிவிப்பேம்-கொல் 1
அறிவின் 2
அறிவினர் 2
அறிவினேற்கே 1
அறிவு 29
அறிவுடைமை 1
அறிவுடையீர் 1
அறிவுடையீரே 2
அறிவுடையோன் 1
அறிவும் 9
அறிவுற்று 1
அறிவுற 2
அறிவுறல் 1
அறிவுறாலின் 1
அறிவுறாஅ 1
அறிவுறீஇ 1
அறிவுறீஇயின-கொல்லோ 1
அறிவுறுத்தவும் 1
அறிவுறுதல் 4
அறிவுறுப்பேன் 1
அறிவுறூஉம்-கொல்லோ 1
அறிவென் 2
அறிவென்-மன்னே 1
அறிவே 3
அறிவேன் 3
அறிவேன்-மன் 4
அறிவேன்-மன்னே 1
அறிவை 1
அறிவோய் 1
அறிவோர் 1
அறிவோர்க்கே 1
அறீஇ 2
அறீஇய 1
அறீஇயினென் 1
அறு 76
அறு-காலை-தோறு 1
அறு_கால்_பறவை 2
அறு_நான்கு 1
அறு_மீன் 2
அறு_அறு-காலை-தோறு 1
அறுக்கும் 8
அறுகை 4
அறுத்த 26
அறுத்தல் 1
அறுத்தலின் 1
அறுத்தான் 1
அறுத்திடுவான் 1
அறுத்திடுவென் 1
அறுத்து 20
அறுப்ப 8
அறுப்பன 1
அறுபு 2
அறும் 3
அறும்-மார் 1
அறுவர் 3
அறுவை 9
அறுவையர் 2
அறூஉம் 1
அறை 75
அறை-தோறும் 1
அறை-உற்று 1
அறை-உறு 1
அறைக 2
அறைகோடலின் 1
அறைந்த 1
அறைந்தன்று 1
அறைந்தன 1
அறைந்து 6
அறைந்து_அறைந்து 1
அறைநர் 2
அறைபோகிய 1
அறைய 3
அறையா 1
அறையுநர் 1
அறையும் 5
அறையுள் 1
அறையூஉ 1
அறைவனர் 2
அறைஇய 1
அன் 1
அன்பன் 3
அன்பால் 1
அன்பின் 6
அன்பின 1
அன்பினர் 6
அன்பினவே 1
அன்பினள் 1
அன்பினன் 2
அன்பினனே 4
அன்பினால் 1
அன்பினேன் 1
அன்பினை 1
அன்பினையே 1
அன்பினையோ 1
அன்பு 64
அன்பு-மார் 1
அன்பும் 6
அன்போடு 1
அன்மை 7
அன்மையானும் 2
அன்மையானே 1
அன்மையின் 6
அன்மையோ 1
அன்றி 16
அன்றிசினே 1
அன்றியும் 30
அன்றில் 15
அன்றிலும் 2
அன்று 71
அன்று-கொல் 3
அன்று-மன் 1
அன்றும் 1
அன்றே 51
அன்றேல் 1
அன்றை 4
அன்றோ 27
அன்ன 1004
அன்னத்தின் 1
அன்னத்து 4
அன்னது 5
அன்னதேல் 1
அன்னதோர் 1
அன்னம் 11
அன்னம்மே 1
அன்னமோடு 1
அன்னர் 6
அன்னவர் 2
அன்னவை 5
அன்னவோ 2
அன்னள் 5
அன்னன் 5
அன்னன்னே 1
அன்னா 1
அன்னாய் 45
அன்னார் 6
அன்னார்க்கு 1
அன்னாளே 1
அன்னான் 3
அன்னானை 1
அன்னி 3
அன்னிமிஞிலி 1
அன்னிமிஞிலியின் 1
அன்னியும் 1
அன்னேன் 2
அன்னை 106
அன்னைக்கு 6
அன்னையது 1
அன்னையும் 22
அன்னையை 1
அன்னையோ 8
அன்னோ 18
அன்னோர் 9
அன்னோள் 5
அன்னோளே 2
அன்னோன் 4
அன்னோனே 1
அன்னோனை 2
அன 5
அனந்தர் 3
அனந்தல் 2
அனம் 1
அனலன் 1
அனற்றினை 1
அனிச்சம் 2
அனை 8
அனைக்கோ 1
அனைத்தற்கு 2
அனைத்தற்கே 1
அனைத்தால் 2
அனைத்திற்கு 1
அனைத்தின் 1
அனைத்தினும் 1
அனைத்து 11
அனைத்தும் 15
அனைத்தே 3
அனைய 24
அனைய-கொல் 1
அனையது 2
அனையதே 1
அனையம் 2
அனையர் 8
அனையவை 6
அனையள் 2
அனையள்-மன்னே 1
அனையளே 3
அனையன் 4
அனையன 1
அனையாரோடு 1
அனையேம் 4
அனையேன் 3
அனையை 23
அனையை-மன் 1
அனையையால் 1
அனையையும் 1
அனையையோ 1
அனையோய் 1
அனையோர் 1
அனையோள் 1

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


அறல் (61)

அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் – பொரு 25
கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல்/அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 6,7
அறல் குழல் பாணி தூங்கியவரொடு – சிறு 162
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 86
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் – மது 340
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் – மது 519
சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல்/நிறம் கவர்பு புனைந்த நீல கச்சினர் – மது 638,639
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய் – நெடு 18
அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல் – மலை 304
ஒழுகு நீர் நுணங்கு அறல் போல – நற் 110/12
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று – நற் 144/7
யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் – நற் 157/4
அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப – நற் 208/2
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் – நற் 213/5
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய – நற் 243/1
வன் பரல் தெள் அறல் பருகிய இரலை தன் – குறு 65/1
நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன – குறு 116/3
ஆரம் நாறும் அறல் போல் கூந்தல் – குறு 286/3
அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே – ஐங் 341/3
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே – ஐங் 345/3
நீர் அறல் மருங்கு வழிப்படா பாகுடி – பதி 21/26
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 74/3
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/17
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற – கலி 27/6
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/7
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் – கலி 28/16
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/16
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார் – கலி 33/20
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற – கலி 34/3
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார – கலி 35/6
நனி அறல் வாரும் பொழுது என வெய்ய – கலி 36/14
பனி அறல் வாரும் என் கண் – கலி 36/15
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார – கலி 71/4
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/19
நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக – கலி 98/14
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல்/வெய்ய உகுதர வெரீஇ பையென – அகம் 19/13,14
தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே – அகம் 23/9
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை – அகம் 34/7
பெண்ணை அம் பேரியாற்று நுண் அறல் கடுக்கும் – அகம் 35/16
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/19
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க – அகம் 126/6
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 142/18
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி – அகம் 154/8
அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல் மலர் என – அகம் 162/10
தெள் அறல் பருகிய திரி மருப்பு எழில் கலை – அகம் 184/11
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல் – அகம் 191/15
அறல் என நெறிந்த கூந்தல் – அகம் 213/23
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப – அகம் 237/2
அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு – அகம் 299/18
செறித்து நிறுத்து அன்ன தெள் அறல் பருகி – அகம் 304/7
மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல்/பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/6,7
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/9
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் – புறம் 25/13
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி – புறம் 177/10
TOP


அறல்-கண் (1)

சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த – அகம் 324/10
TOP


அறலின் (1)

நிழல்-பால் அறலின் நெறித்த கூந்தல் – அகம் 265/8
TOP


அறவது (1)

திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/2
TOP


அறவர் (5)

அறவர் வாழி தோழி மறவர் – நற் 86/1
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து – அகம் 85/4
அறவர் அல்லர் நம் அருளாதோர் என – அகம் 304/19
அறவர் அறவன் மறவர் மறவன் – புறம் 399/19
TOP


அறவற்கு (1)

அறவற்கு எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய் – ஐங் 212/3
TOP


அறவன் (3)

அறவன் ஆயினும் அல்லன் ஆயினும் – குறு 284/4
அறவன் போலும் அருளும்-மார் அதுவே – ஐங் 152/5
அறவர் அறவன் மறவர் மறவன் – புறம் 399/19
TOP


அறவு (5)

பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் – மது 216
பழனும் கிழங்கும் மிசை அறவு அறியாது – பதி 89/4
கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/19
நீர் அறவு அறியா கரகத்து – புறம் 1/12
நீர் அறவு அறியா நில முதல் கலந்த – புறம் 271/1
TOP


அறவும் (1)

புறவும் இதலும் அறவும் உண்கு என – புறம் 319/6
TOP


அறவை (2)

அறவை ஆயின் நினது என திறத்தல் – புறம் 44/11
அறவை நெஞ்சத்து ஆயர் வளரும் – புறம் 390/1
TOP


அறவையும் (1)

அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆக – புறம் 44/13
TOP


அறவோர் (2)

அறவோர் உள்ளார் அரு மறை காப்ப – பரி 25/1
அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே – புறம் 221/3
TOP


அறவோன் (2)

மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல – நற் 136/3
அதனால் அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மால் – புறம் 366/6
TOP


அறற்கு (1)

திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட – கலி 13/4
TOP


அறன் (51)

ஆறினில் கழிப்பிய அறன் நவில் கொள்கை – திரு 180
அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால் – நற் 63/5
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/6
தான் யாங்கு என்னும் அறன் இல் அன்னை – நற் 145/7
அறிந்தோர் அறன் இலர் என்றலின் சிறந்த – நற் 227/1
அறன் இலாளன் புகழ என் – நற் 275/8
அறிவும் கரிதோ அறன் இலோய் நினக்கே – நற் 277/4
அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே – நற் 376/12
உயங்கு-தொறும் முயங்கும் அறன் இல் யாயே – குறு 244/6
ஆனாது அலைக்கும் அறன் இல் அன்னை – குறு 262/2
அறன் இல் கோள் நன்கு அறிந்திசினோரே – குறு 267/8
அறன் இலாளன் கண்ட பொழுதில் – ஐங் 118/2
பல் நாள் பிரிந்த அறன் இலாளன் – ஐங் 229/2
அறன் இல மன்ற தாமே விறல் மிசை – ஐங் 332/2
போக்கிய புணர்த்த அறன் இல் பாலே – ஐங் 376/5
அறன் வாழ்த்த நற்கு ஆண்ட – பதி 90/12
ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே – பரி 14/28
அறன் இன்றி அயல் தூற்றும் அம்பலை நாணியும் – கலி 3/1
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் – கலி 11/1
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே – கலி 16/22
ஆறு நீர் இல என அறன் நோக்கி கூறுவீர் – கலி 20/12
ஈதலில் குறை காட்டாது அறன் அறிந்து ஒழுகிய – கலி 27/1
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
வௌவி கொளலும் அறன் என கண்டன்று – கலி 62/15
அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி – கலி 74/6
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா – கலி 86/33
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான் – கலி 120/1
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் – கலி 139/2
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் – கலி 144/35
செய்யும் அறன் இல்லவன் – கலி 144/58
அறன் அறிந்து ஒழுகும் அங்கணாளனை – கலி 144/70
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15
அறன் இல் வேந்தன் ஆளும் – அகம் 109/14
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் என்றும் – அகம் 155/1
அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் – அகம் 188/4
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து – அகம் 207/12
அறன் இலாளனொடு இறந்தனள் இனி என – அகம் 219/10
அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை – அகம் 255/15
அறன் இலாளன் அறியேன் என்ற – அகம் 256/17
நம் நோய் அறியா அறன் இலாளர் – அகம் 294/13
பல் கால் நோக்கும் அறன் இல் யாயே – அகம் 302/15
ஆன் முலை அறுத்த அறன் இலோர்க்கும் – புறம் 34/1
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து – புறம் 71/7
அன்பு கண்மாறிய அறன் இல் காட்சியொடு – புறம் 210/2
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 210/8
நீ இழந்தனையே அறன் இல் கூற்றம் – புறம் 230/11
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய – புறம் 237/9
இன்னாது உற்ற அறன் இல் கூற்றே – புறம் 255/4
அறன் இலள் மன்ற தானே விறல் மலை – புறம் 336/8
TOP


அறனில் (1)

என் கெடுத்து இருந்த அறனில் யாய்க்கே – ஐங் 385/6
TOP


அறனும் (10)

அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து – மது 497
அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என – நற் 68/3
அன்பு இல் அறனும் அருளிற்று மன்ற – ஐங் 394/2
அறனும் ஆர்வலர்க்கு அருளும் நீ – பரி 1/41
ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் – பரி 3/5
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும் – பரி 5/80
மூலமும் அறனும் முதன்மையின் இகந்த – பரி 13/25
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
அறனும் பொருளும் வழாமை நாடி – அகம் 286/10
அதனால் அறனும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும் – புறம் 28/15
TOP


அறனும்-மார் (2)

அறிந்தனை ஒழுகு-மதி அறனும்-மார் அதுவே – ஐங் 44/4
அருள் உற செயின் நுமக்கு அறனும்-மார் அதுவே – கலி 140/34
TOP


அறனொடு (1)

அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் – பொரு 230
TOP


அறனோ (1)

அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி – புறம் 12/3
TOP


அறா (3)

தவா பெருக்கத்து அறா யாணர் – மது 210
விளைவு அறா வியன் கழனி – பட் 8
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து – பட் 158
TOP


அறான் (1)

அறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே – புறம் 383/25
TOP


அறாஅ (15)

அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர் – பொரு 1
மழை ஒழுக்கு அறாஅ பிழையா விளையுள் – மது 507
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
யாணர் அறாஅ காமரு கவினே – பதி 27/16
மறாஅ விளையுள் அறாஅ யாணர் – பதி 60/8
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின் – பதி 71/1
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண் – பரி 13/58
அறாஅ தணிக இ நோய் – கலி 147/45
அழும்பில் அன்ன அறாஅ யாணர் – அகம் 44/15
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து – அகம் 267/2
யாணர் அறாஅ வைப்பின் – புறம் 63/14
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே – புறம் 116/14
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
புரசம் தூங்கும் அறாஅ யாணர் – புறம் 375/9
அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே – புறம் 378/22
TOP


அறாஅது (1)

அறாஅது அணிந்தாரும் தாம் – பரி 23/77
TOP


அறாஅர் (1)

ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி – புறம் 214/2
TOP


அறாஅல் (1)

அறாஅல் இன்று அரி முன்கை கொட்கும் – கலி 147/36
TOP


அறாஅலியரோ (2)

அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை – அகம் 40/10
அறாஅலியரோ தூதே பொறாஅர் – அகம் 338/16
TOP


அறி (39)

மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ – திரு 261
யான் அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது – திரு 277
வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந – பொரு 3
தன் அறி அளவையின் தரத்தர யானும் – பொரு 127
என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு – பொரு 128
அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் – பொரு 230
கடன் அறி மரபின் கைதொழூஉ பழிச்சி – பெரும் 463
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு – நெடு 76
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் – குறி 232
அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி – நற் 47/8
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/4
அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே – நற் 196/9
அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண – நற் 326/8
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட – குறு 265/3
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு – குறு 265/4
இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே – குறு 312/1
கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண – பதி 67/3
நன்று அறி உள்ளத்து சான்றோர் அன்ன நின் – பதி 72/6
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் – பரி 3/43
திசை அறி நீகானும் போன்ம் – பரி 10/55
கடன் அறி காரிய கண்ணவரோடும் நின் – பரி 19/22
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து – கலி 1/1
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன் – கலி 129/23
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல்கொண்டு அன்னை – அகம் 20/12
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண் – அகம் 114/8
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய – அகம் 140/9
அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் – அகம் 188/4
நுதல் இறைகொண்ட அயல் அறி பசலையொடு – அகம் 235/17
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய் – அகம் 256/18
சூளும் பொய்யோ கடல் அறி கரியே – அகம் 320/14
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ – புறம் 20/12
அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி – புறம் 30/8
உலந்து-உழி உலக்கும் நெஞ்சு அறி துணையே – புறம் 324/14
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/7
யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து – புறம் 367/15
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை – புறம் 376/9
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் – புறம் 382/11
TOP


அறி-மதி (1)

நின் அளந்து அறி-மதி பெரும என்றும் – புறம் 161/25
TOP


அறி-மார் (1)

செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார்/கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த – மலை 394,395
TOP


அறிக (3)

அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் – குறு 14/4
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 110/1
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 218/18
TOP


அறிகரி (1)

அறிகரி பொய்த்தல் ஆன்றோர்க்கு இல்லை – குறு 184/1
TOP


அறிகல்லாய் (1)

அறிகல்லாய் போறி காண் நீ – கலி 95/26
TOP


அறிகல்லேன் (2)

நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற – கலி 62/4
செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன்-கொலோ – கலி 62/12
TOP


அறிகலென் (1)

அறிந்தனள்-கொல் அஃது அறிகலென் யானே – நற் 206/11
TOP


அறிகலேன் (1)

சூழும்-கால் நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் வருந்துவல் – கலி 47/17
TOP


அறிகிலர் (1)

யாவதும் அறிகிலர் கழறுவோரே – குறு 152/1
TOP


அறிகிற்பினோ (1)

அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல – அகம் 195/11
TOP


அறிகுநளே (1)

தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே – பதி 93/3
TOP


அறிகுவது (1)

கழங்கினான் அறிகுவது என்றால் – ஐங் 248/3
TOP


அறிகுவர் (1)

தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் – புறம் 61/15
TOP


அறிகுவள் (1)

அன்னை அறிகுவள் ஆயின் பனி கலந்து – நற் 317/6
TOP


அறிகுவன் (1)

யான் அறிகுவன் அது கொள்ளும் ஆறே – புறம் 109/14
TOP


அறிகுவென்-மன்னே (1)

நும்மினும் அறிகுவென்-மன்னே கம்மென – நற் 160/3
TOP


அறிகுவேன் (1)

தோய்ந்தாரை அறிகுவேன் யான் என கமழும் நின் – கலி 79/9
TOP


அறிகை (1)

அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை/வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே – புறம் 186/3,4
TOP


அறிகோ (1)

பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய – கலி 19/3
TOP


அறிஞர் (3)

ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர் நோன்-மார் – மது 481
எளிய என்னார் தொன் மருங்கு அறிஞர்/மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப – குறி 18,19
அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு – மலை 287
TOP


அறிஞரும் (1)

வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை – நற் 314/2
TOP


அறிதல் (15)

நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின் – திரு 278
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி – நற் 151/6
பிறர் பிறர் அறிதல் யாவது – நற் 331/11
எந்தை அறிதல் அஞ்சி-கொல் – ஐங் 261/3
தெருள நின் வரவு அறிதல்/மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே – பரி 1/32,33
வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி – கலி 98/21
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/6
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல்/சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் ஆனால் இ இருந்த – கலி 139/2,3
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை – அகம் 7/9
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென – அகம் 34/16
காவலர் அறிதல் ஓம்பி பையென – அகம் 102/12
அறிதல் வேண்டும் என பல் பிரப்பு இரீஇ – அகம் 242/9
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து – அகம் 303/1
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல்/அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/10,11
TOP


அறிதலின் (1)

வரிசை அறிதலின் தன்னும் தூக்கி – புறம் 140/6
TOP


அறிதலும் (6)

செய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்மையும் – சிறு 207
வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும் – சிறு 217
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல் – நற் 106/1
யான் எழில் அறிதலும் உரியள் நீயும் நம் – நற் 145/8
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார் – குறு 276/4
அறிதலும் அறிதிரோ என்னுநர் பெறினே – அகம் 8/18
TOP


அறிதலோ (1)

வரிசை அறிதலோ அரிதே பெரிதும் – புறம் 121/3
TOP


அறிதற்கு (2)

சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ – குறு 366/2
அறிதற்கு அமையா நாடனொடு – குறு 377/4
TOP


அறிதி (2)

நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற – கலி 62/4
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் – புறம் 36/2
TOP


அறிதியோ (6)

என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி – நற் 82/3
அறிதலும் அறிதியோ பாக பெரும் கடல் – நற் 106/1
பேது உறூஉம் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/18
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ – கலி 56/22
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று – கலி 108/26
தொன்று இ உலகத்து கேட்டும் அறிதியோ/மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் – கலி 142/48,49
TOP


அறிதிர் (1)

காணினும் என்னை அறிதிர் கதிர் பற்றி – கலி 147/26
TOP


அறிதிரோ (4)

பண்பும் அறிதிரோ என்று வருவாரை – கலி 19/9
அறிதலும் அறிதிரோ என்னுநர் பெறினே – அகம் 8/18
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் – அகம் 39/2
உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட – அகம் 78/14
TOP


அறிதீயே (1)

வழிபடுவோரை வல் அறிதீயே/பிறர் பழி கூறுவோர் மொழி தேறலையே – புறம் 10/1,2
TOP


அறிதும் (1)

யானும் நீயும் எ வழி அறிதும்/செம் புல பெயல் நீர் போல – குறு 40/3,4
TOP


அறிதும்-மன்னோ (1)

நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ/வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை – நற் 299/6,7
TOP


அறிதுயிலோனும் (1)

துளவம் சூடிய அறிதுயிலோனும்/மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால் – பரி 13/30,31
TOP


அறிந்த (7)

ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
நெறி அறிந்த கடி வாலுவன் – மது 36
கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர் – மலை 536
நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர் – கலி 125/3
அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட – கலி 129/21
அறிந்த மாக்கட்டு ஆகுக தில்ல – அகம் 15/8
சொல்ல வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த/முழுது உணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே – புறம் 361/21,22
TOP


அறிந்ததூஉம் (1)

யார் எல்லா நின்னை அறிந்ததூஉம் இல்-வழி – கலி 113/5
TOP


அறிந்ததோ (1)

அறிந்ததோ இல்லை நீ வேறு ஓர்ப்பது – கலி 95/7
TOP


அறிந்தன்று (3)

பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே – நற் 74/11
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 140/5
ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த – அகம் 384/3
TOP


அறிந்தன்று-கொல் (1)

யாங்கு அறிந்தன்று-கொல் தோழி என் – குறு 205/6
TOP


அறிந்தன்றும் (1)

பரந்து பிறர் அறிந்தன்றும் இலரே நன்றும் – நற் 27/6
TOP


அறிந்தன்றோ (6)

அழுங்கல் மூதூர் அறிந்தன்றோ இன்றே – நற் 138/11
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – நற் 175/6
நினக்கு தீது அறிந்தன்றோ இலமே – நற் 193/5
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – குறு 142/3
ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய் – அகம் 384/4
பிறர்க்கு தீது அறிந்தன்றோ இன்றே திறப்பட – புறம் 47/7
TOP


அறிந்தனம் (5)

பிறப்பு ஓர் அன்மை அறிந்தனம் அதனால் – நற் 328/4
அறியேம் அல்லேம் அறிந்தனம் மாதோ – ஐங் 240/1
ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம்/தீயினுள் தெறல் நீ பூவினுள் நாற்றம் நீ – பரி 3/62,63
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் – கலி 42/6
தெற்று ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் – அகம் 328/8
TOP


அறிந்தனர் (2)

வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும் – பதி 84/10
நின்னை வருதல் அறிந்தனர் யாரே – புறம் 138/11
TOP


அறிந்தனர்-கொல் (1)

யாங்கு அறிந்தனர்-கொல் தோழி பாம்பின் – குறு 154/1
TOP


அறிந்தனர்-கொல்லோ (1)

அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை – அகம் 264/12
TOP


அறிந்தனர்-மன்னே (1)

பலரும் ஆங்கு அறிந்தனர்-மன்னே இனியே – அகம் 70/7
TOP


அறிந்தனள் (7)

துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை – நற் 61/4
அன்று நற்கு அறிந்தனள் ஆயின் குன்றத்து – நற் 188/7
ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள்/அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/3,4
அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த – நற் 339/5
அன்னையும் அறிந்தனள் அலரும் ஆயின்று – ஐங் 236/1
உள்ளினிர் என்பது அறிந்தனள் என் தோழி – கலி 4/8
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் – அகம் 98/6
TOP


அறிந்தனள்-கொல் (1)

அறிந்தனள்-கொல் அஃது அறிகலென் யானே – நற் 206/11
TOP


அறிந்தனள்-கொல்லோ (1)

அறிந்தனள்-கொல்லோ அருளினள்-கொல்லோ – நற் 53/2
TOP


அறிந்தனளே (1)

பெரிய கூறி யாய் அறிந்தனளே – குறு 248/7
TOP


அறிந்தனனோ (1)

யாங்கு அறிந்தனனோ தாங்கு அரும் காவலன் – புறம் 208/5
TOP


அறிந்தனிர் (4)

அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே – நற் 376/12
சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின் – கலி 5/5
ஆங்கு அதை அறிந்தனிர் ஆயின் என் தோழி – கலி 133/15
அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம் – கலி 139/33
TOP


அறிந்தனென் (3)

தலைபோகாமை நற்கு அறிந்தனென் யானே – குறு 170/5
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – அகம் 172/15
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ – அகம் 263/10
TOP


அறிந்தனை (12)

வாழாள் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 19/9
சான்றோன் ஆதல் நன்கு அறிந்தனை தெளிமே – நற் 233/9
மருந்து பிறிது இன்மை நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 247/9
அறிந்தனை ஒழுகு-மதி அறனும்-மார் அதுவே – ஐங் 44/4
அறிந்தனை அருளாய் ஆயின் – பதி 71/26
நீ நற்கு அறிந்தனை நெடுந்தகை வானம் – கலி 25/27
என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல – கலி 129/14
நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீங்கி – அகம் 245/4
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீயும் – புறம் 35/30
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் – புறம் 121/5
என் அளந்து அறிந்தனை நோக்காது சிறந்த – புறம் 161/24
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை – புறம் 164/9
TOP


அறிந்தனையோ (1)

யாங்கு அறிந்தனையோ நோகோ யானே – குறு 355/7
TOP


அறிந்தாய் (1)

தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை – பரி 6/62
TOP


அறிந்தார் (1)

சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும் – புறம் 30/6
TOP


அறிந்தாரும் (1)

கடை நாள் இது என்று அறிந்தாரும் இல்லை – கலி 12/15
TOP


அறிந்தான் (1)

வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்று அறிந்தான் போல் – கலி 47/3
TOP


அறிந்திசினே (2)

இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல் – நற் 278/6
ஆங்கு அறிந்திசினே தோழி வேங்கை – குறு 247/4
TOP


அறிந்திசினோரே (2)

யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல் – குறு 18/3
அறன் இல் கோள் நன்கு அறிந்திசினோரே – குறு 267/8
TOP


அறிந்திலேன் (1)

அரியளோ ஆவது அறிந்திலேன் ஈதா – பரி 8/60
TOP


அறிந்தீயாது (1)

ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள் – கலி 58/6
TOP


அறிந்தீயார் (1)

அன்ன தன்மையும் அறிந்தீயார்/நின்னது தா என நிலை தளர – புறம் 136/10,11
TOP


அறிந்து (39)

இருபிறப்பாளர் பொழுது அறிந்து நுவல – திரு 182
அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து/துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் – பொரு 102,103
கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட – பெரும் 304
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து/இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ – நெடு 41,42
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
அறிவு அறிந்து அளவல் வேண்டும் மறுதரற்கு – நற் 32/6
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி – நற் 112/5
தாம் அறிந்து உணர்க என்ப மாதோ – நற் 116/2
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும் – நற் 160/2
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து/இருவேம் ஆகிய உலகத்து – குறு 57/4,5
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்து ஆங்கு – குறு 120/3
ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ – பரி 5/22
போதல் உண்டாம்-கொல் அறிந்து புனல் புணர்த்தது – பரி 24/39
ஈதலில் குறை காட்டாது அறன் அறிந்து ஒழுகிய – கலி 27/1
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென – கலி 37/20
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/9
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/17
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
பண்பு எனப்படுவது பாடு அறிந்து ஒழுகுதல் – கலி 133/8
தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 136/19
அறன் அறிந்து ஒழுகும் அங்கணாளனை – கலி 144/70
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் – அகம் 186/2
யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய் – அகம் 203/2
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து/இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று – அகம் 253/12,13
மாட ஒள் எரி மருங்கு அறிந்து ஒய்ய – அகம் 255/6
நீ தன் பிழைத்தமை அறிந்து/கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே – அகம் 366/15,16
இரும் புலி வேட்டுவன் பொறி அறிந்து மாட்டிய – புறம் 19/5
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/25
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே – புறம் 184/5
பாடு அறிந்து ஒழுகும் பண்பினோரே – புறம் 197/14
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/9
கரந்தை நீடிய அறிந்து மாறு செருவின் – புறம் 269/9
துளி பதன் அறிந்து பொழிய – புறம் 391/20
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப – புறம் 398/3
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க – புறம் 398/5
TOP


அறிந்தும் (10)

நின் அணங்கு அன்மை அறிந்தும் அண்ணாந்து – நற் 34/7
கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும்/நடுநாள் வருதி நோகோ யானே – நற் 257/9,10
நோயேம் ஆகுதல் அறிந்தும்/சேயர் தோழி சேய்நாட்டோரே – குறு 64/4,5
நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும்/என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/4,5
கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல் – கலி 50/20
அறிந்தும் அறியாது இ ஊர் – கலி 140/28
பொன்னினும் அருமை நன்கு அறிந்தும் அன்னோள் – அகம் 258/3
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/11
வைகுநர் ஆகுதல் அறிந்தும்/அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/16,17
உடாஅ போரா ஆகுதல் அறிந்தும்/படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/10,11
TOP


அறிந்தேம் (1)

இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம் ஆயினும் – பரி 4/4
TOP


அறிந்தேன் (6)

இனி அறிந்தேன் அது தனி ஆகுதலே – குறு 84/2
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே – கலி 14/9
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன்/மகன் அல்லை மன்ற இனி – கலி 19/5,6
குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் – கலி 84/24
அறிந்தேன் குதிரை தான் – கலி 96/7
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை – கலி 96/32
TOP


அறிந்தோர் (6)

அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை – திரு 263
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த – சிறு 209
அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த – மது 645
அறிந்தோர் அறன் இலர் என்றலின் சிறந்த – நற் 227/1
முன்னும் அறிந்தோர் கூறினர் இன்னும் – புறம் 28/6
அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே – புறம் 301/10
TOP


அறிந்தோன் (1)

அறிந்தோன் மன்ற அறிவு உடையாளன் – புறம் 224/10
TOP


அறிந (1)

கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந/அறியாமையின் நெறி திரிந்து ஒராஅது – பொரு 57,58
TOP


அறிநர் (1)

வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/23
TOP


அறிநை (1)

இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ – புறம் 381/20
TOP


அறிப (1)

என்னோரும் அறிப இ உலகத்தானே – நற் 226/9
TOP


அறிபவ்வே (1)

கிளியும் தாம் அறிபவ்வே எனக்கே – நற் 209/6
TOP


அறிபவர் (1)

நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர்/நெஞ்சத்து குறுகிய கரி இல்லை ஆகலின் – கலி 125/3,4
TOP


அறிபு (1)

மயில் அறிபு அறியா-மன்னோ – நற் 13/8
TOP


அறிய (16)

நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை – நற் 376/9
எல்லாரும் அறிய நோய் செய்தனவே – குறு 72/2
பிறர் பிறர் அறிய கூறல் – குறு 175/6
பல்லோர் அறிய பரந்து வெளிப்படினே – குறு 245/6
பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே – ஐங் 55/4
இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய/சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை – ஐங் 364/2,3
அறிய ஆகுமோ மற்றே – ஐங் 366/4
நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே – பரி 20/85
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி – பரி 24/53
யாயும் அறிய உரைத்தீயின் யான் உற்ற – கலி 111/23
பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும் – அகம் 95/3
பிறிது ஒன்று இன்மை அறிய கூறி – அகம் 110/3
நனி பிறர் அறிய சாஅய நாளும் – அகம் 359/2
அறிய கூறல் வேண்டும் தோழி – அகம் 382/8
அறியாதோரையும் அறிய காட்டி – புறம் 27/13
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய/எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை – புறம் 382/17,18
TOP


அறியல (1)

வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் – புறம் 390/26
TOP


அறியலர் (1)

உண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரே – புறம் 390/28
TOP


அறியலர்-கொல்லோ (1)

அறியலர்-கொல்லோ அனை மதுகையர்-கொல் – குறு 290/2
TOP


அறியலரே (5)

என்றும் என் தோள் பிரிபு அறியலரே/தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை – நற் 1/2,3
சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/9
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே – ஐங் 13/4
தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே/தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் – புறம் 165/5,6
உண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரே – புறம் 390/28
TOP


அறியலளே (1)

யான் தன் அறிவல் தான் அறியலளே/யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே – குறு 337/5,6
TOP


அறியலன் (3)

தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் – ஐங் 38/2
பிறரை தான் இரப்பு அறியலன்/இரந்தோர்க்கு மறுப்பு அறியலன் – புறம் 239/8,9
இரந்தோர்க்கு மறுப்பு அறியலன்/வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/9,10
TOP


அறியலன்-கொல் (2)

தன் அறியலன்-கொல் என் அறியலன்-கொல் – புறம் 206/7
தன் அறியலன்-கொல் என் அறியலன்-கொல்/அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என – புறம் 206/7,8
TOP


அறியலனே (4)

வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் – பதி 20/6
நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே/கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து – பதி 20/9,10
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை – அகம் 178/20
படுபு அறியலனே பல்_கதிர்_செல்வன் – புறம் 34/18
TOP


அறியலும் (1)

அறியலும் அறியேன் காண்டலும் இலனே – நற் 147/7
TOP


அறியலெம்-கொல் (1)

அறிவிப்பேம்-கொல் அறியலெம்-கொல் என – அகம் 52/10
TOP


அறியலையே (4)

பார்ப்பார்க்கு அல்லது பணிபு அறியலையே/பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/1,2
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே/நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் – பதி 63/5,6
கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே/சிறியிலை உழிஞை தெரியல் சூடி – பதி 63/7,8
கேட்பின் அல்லது காண்பு அறியலையே/காண்டல் வேண்டினை ஆயின் மாண்ட நின் – புறம் 133/2,3
TOP


அறியவும் (2)

புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் – குறி 10
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/14
TOP


அறியற்க (1)

கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு எனவே – பரி 2/76
TOP


அறியா (109)

மந்தியும் அறியா மரன் பயில் அடுக்கத்து – திரு 42
கற்றோர் அறியா அறிவினர் கற்றோர்க்கு – திரு 133
யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர – திரு 136
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை – பெரும் 253
கோடை நீடினும் குறைபடல் அறியா/தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும் – பெரும் 272,273
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் – பெரும் 374
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் – பெரும் 398
பொய் அறியா வாய்மொழியால் – மது 19
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 154
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் – மது 216
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – மது 697
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா/கொழும் பல் குடி செழும் பாக்கத்து – பட் 26,27
அளந்து அறியா பல பண்டம் – பட் 131
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் – மலை 350
பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் – மலை 392
பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇ – மலை 479
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம் – மலை 561
நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் – நற் 33/5
வலவன் கோல் உற அறியா/உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே – நற் 78/10,11
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை – நற் 194/7
மால்பு இடர் அறியா நிறை-உறு மதியம் – நற் 196/3
துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு இ நோய் – நற் 244/6
தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல – நற் 275/4
யாய் மறப்பு அறியா மடந்தை – நற் 301/8
தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே – நற் 301/9
தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே – நற் 331/12
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/7
வரை கோள் அறியா சொன்றி – குறு 233/6
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில் – குறு 376/1
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா/வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் – ஐங் 56/1,2
அறியா வேலன் வெறி என கூறும் – ஐங் 243/2
பொய் படுபு அறியா கழங்கே மெய்யே – ஐங் 250/1
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 298/1
கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே – ஐங் 374/4
புள்ளும் அறியா பல் பழம் பழுனி – ஐங் 398/1
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ – ஐங் 398/2
பிரிந்து உறல் அறியா விருந்து கவவி – ஐங் 419/2
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் – பதி 15/18
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து – பதி 19/9
கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா/நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே – பதி 20/8,9
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் – பதி 24/12
அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை – பதி 24/13
இனம் பரந்த புலம் வளம் பரப்பு அறியா/நின் படைஞர் சேர்ந்த மன்றம் கழுதை போகி – பதி 25/3,4
பூசல் அறியா நன் நாட்டு – பதி 27/15
நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33
களைக என அறியா கசடு இல் நெஞ்சத்து – பதி 44/6
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் – பதி 45/15
மலர்பு அறியா என கேட்டிகும் இனியே – பதி 52/12
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/9
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல் – பதி 63/19
நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கை – பதி 68/12
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 79/5
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா/பல் மா பரந்த புலம் ஒன்று என்று எண்ணாது – பதி 84/8,9
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் – பதி 89/6
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை – பரி 3/45
வனப்பு வரம்பு அறியா மரபினோயே – பரி 3/50
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் – பரி 7/17
ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும் – பரி 7/18
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து – பரி 15/1
முன்புற்று அறியா முதல் புணர்ச்சி மொய் குழலை – பரி 28/1
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
கவழம் அறியா நின் கை புனை வேழம் – கலி 80/6
வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு – கலி 86/21
வளியர் அறியா உயிர் காவல்கொண்டு – கலி 103/68
பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான் – கலி 107/14
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா/ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/4,5
சொல் அறியா பேதை மடவை மற்று எல்லா – கலி 114/8
யாவரும் அறியா தொன் முறை மரபின் – அகம் 0/13
இது என அறியா மறுவரல் பொழுதில் – அகம் 22/4
அறியா தேஎத்து ஆற்றிய துணையே – அகம் 35/18
நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த – அகம் 41/11
விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம் – அகம் 55/4
பேயும் அறியா மறை அமை புணர்ச்சி – அகம் 62/6
பசி என அறியா பணை பயில் இருக்கை – அகம் 91/14
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின் – அகம் 92/8
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/8
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் – அகம் 162/6
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் – அகம் 162/18
கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/19
மான்றமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின் – அகம் 238/1
அறியா வேலன் தரீஇ அன்னை – அகம் 242/10
இடம் படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து – அகம் 252/1
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
நம் நோய் அறியா அறன் இலாளர் – அகம் 294/13
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை – அகம் 326/10
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/17
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த – அகம் 369/20
வறன்-உறல் அறியா சோலை – அகம் 382/12
அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே – அகம் 385/18
நீர் அறவு அறியா கரகத்து – புறம் 1/12
பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் – புறம் 14/15
கரும்பு அல்லது காடு அறியா/பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக – புறம் 16/15,16
விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை – புறம் 20/19
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/14
பெயல் பிழைப்பு அறியா புன்_புலத்ததுவே – புறம் 117/7
ஊறு அறியா மெய் யாக்கையொடு – புறம் 167/6
வரிசை அறியா கல்லென் சுற்றமொடு – புறம் 184/8
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து – புறம் 200/4
அளந்து கொடை அறியா ஈகை – புறம் 229/26
பொய்த்தல் அறியா உரவோன் செவி முதல் – புறம் 237/4
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/17
மறை எனல் அறியா மாயம் இல் ஆயமொடு – புறம் 243/5
நீர் அறவு அறியா நில முதல் கலந்த – புறம் 271/1
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து – புறம் 294/4
உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே – புறம் 323/6
இயவரும் அறியா பல் இயம் கறங்க – புறம் 336/6
ஓடை நுதல ஒல்குதல் அறியா/துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த – புறம் 369/25,26
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9
TOP


அறியா-மன்னோ (1)

மயில் அறிபு அறியா-மன்னோ/பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே – நற் 13/8,9
TOP


அறியாத (4)

புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து – பரி 19/2
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் – கலி 30/7
வறன்-உறல் அறியாத வழை அமை நறும் சாரல் – கலி 53/1
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் – கலி 67/5
TOP


அறியாதாய் (2)

சொல்லினும் அறியாதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/16
அன்னை கடும் சொல் அறியாதாய் போல நீ – கலி 97/1
TOP


அறியாதார்-கண் (1)

பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார்-கண்/கழிய கதழ்வை என கேட்டு நின்னை – கலி 143/22,23
TOP


அறியாதாரோ (1)

உற்று அறியாதாரோ நகுக நயந்து ஆங்கே – கலி 144/64
TOP


அறியாதீர் (4)

என் நீர் அறியாதீர் போல இவை கூறல் – கலி 6/7
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ – கலி 39/39
பண்டு அறியாதீர் போல் படர்ந்தீர் பழம் கேண்மை – கலி 39/40
பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது – கலி 140/2
TOP


அறியாது (45)

இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது/அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி – மது 239,240
அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய – மது 652
அறியாது எடுத்த புன் புற சேவல் – மலை 147
வளம் பிழைப்பு அறியாது வாய் வளம் பழுநி – மலை 578
அறியாது அறுத்த சிறியிலை சாந்தம் – நற் 64/5
சேணும் சென்று உக்கன்றே அறியாது/ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/9,10
சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/3
அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என – நற் 273/4
காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த – நற் 282/4
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண – நற் 323/3
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த – நற் 400/8
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே – குறு 28/5
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/3
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய – குறு 139/3
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/7
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய – குறு 237/1
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/6
அறியாது ஏறிய மடவோன் போல – குறு 273/6
இரவினானும் இன் துயில் அறியாது/அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி – ஐங் 173/1,2
வெய்து-உறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை – பதி 15/27
பதி பிழைப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி – பதி 15/30
யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து – பதி 21/30
உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது/குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு – பதி 24/18,19
அறியாது எதிர்ந்து துப்பில் குறை-உற்று – பதி 59/11
பழனும் கிழங்கும் மிசை அறவு அறியாது/பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள – பதி 89/4,5
அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது/கனவினும் பிரியா உறையுளொடு தண்ணென – பதி 89/14,15
புலரா மகிழ் மறப்பு அறியாது நல்கும் – பரி 8/45
நிகழ்வது அறியாது நில்லு நீ நல்லாய் – பரி 20/90
தன்னை அறியாது சென்றேன் மற்று என்னை – கலி 51/9
பட்டு-உழி அறியாது பாகனை தேரொடும் – கலி 69/12
அறியாது அளித்து என் உயிர் – கலி 110/19
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது/அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும் – கலி 128/4,5
அறிந்தும் அறியாது இ ஊர் – கலி 140/28
விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன் – கலி 147/20
அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது – அகம் 2/5
நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி – அகம் 29/17
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/7
மரீஇயோர் அறியாது மைந்து பட்டன்றே – புறம் 13/8
முனை தரு பூசல் கனவினும் அறியாது/புலி புறங்காக்கும் குருளை போல – புறம் 42/9,10
அறியாது ஏறிய என்னை தெறுவர – புறம் 50/8
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது/இரு மருந்து விளைக்கும் நன் நாட்டு பொருநன் – புறம் 70/8,9
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய – புறம் 160/5
நெடுந்தகை கழிந்தமை அறியாது/இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே – புறம் 264/6,7
நின் ஊற்றம் பிறர் அறியாது/பிறர் கூறிய மொழி தெரியா – புறம் 366/8,9
உள்ளதும் இல்லதும் அறியாது/ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/39,40
TOP


அறியாதே (2)

நெஞ்சு வடுப்படுத்து கெட அறியாதே/சேண் உற தோன்றும் குன்றத்து கவாஅன் – நற் 357/3,4
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே – புறம் 356/9
TOP


அறியாதேற்கே (1)

இரவின் வருதல் அறியாதேற்கே – நற் 144/10
TOP


அறியாதேன் (2)

மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை – கலி 37/19
கண்டு அறியாதேன் போல் கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ – கலி 39/41
TOP


அறியாதோயே (1)

அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே – குறு 120/4
TOP


அறியாதோர்க்கே (1)

அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே/வீழா கொள்கை வீழ்ந்த கொண்டி – நற் 174/8,9
TOP


அறியாதோரே (3)

பலரும் கூறுக அஃது அறியாதோரே/அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை – குறு 170/1,2
மெய் பிறிது ஆகுதல் அறியாதோரே – குறு 195/7
பலரே தகையஃது அறியாதோரே/அன்னோர் செல்வமும் மன்னி நில்லாது – புறம் 360/10,11
TOP


அறியாதோரையும் (1)

அறியாதோரையும் அறிய காட்டி – புறம் 27/13
TOP


அறியாதோனே (2)

மார்பு அணங்கு உறுநரை அறியாதோனே – நற் 94/9
சூர் மலை நாடனை அறியாதோனே – ஐங் 249/4
TOP


அறியாமை (6)

வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி – பட் 132
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை/போற்றிய நின் மெய் தொடுகு – கலி 95/23,24
மறை பிறர் அறியாமை மாணா நோய் உழந்ததை – கலி 132/19
நிறை எனப்படுவது மறை பிறர் அறியாமை/முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் – கலி 133/12,13
நன் மனை நெடு நகர் காவலர் அறியாமை/தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப – அகம் 22/16,17
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை/ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக – புறம் 386/8,9
TOP


அறியாமையான் (1)

அறியாமையான் மறந்து துப்பு எதிர்ந்த நின் – பதி 15/14
TOP


அறியாமையின் (6)

அறியாமையின் நெறி திரிந்து ஒராஅது – பொரு 58
அறியாமையின் அன்னை அஞ்சி – நற் 50/1
அறியாமையின் வெறி என மயங்கி – ஐங் 242/1
அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின் – அகம் 236/13
அறியாமையின் செறியேன் யானே – அகம் 315/6
அறியாமையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு – அகம் 330/5
TOP


அறியாய் (13)

தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல் – நற் 315/10
கெடு அறியாய் என் நெஞ்சத்தானே – நற் 400/10
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய்/நீ யார் மகனை எம் பற்றியோயே – ஐங் 79/3,4
படை அமை சேக்கையுள் பாயலின் அறியாய் நீ – கலி 10/10
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/12
பேது உற்றாய் போல பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய்/யாது ஒன்றும் வாய்வாளாது இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 56/28,29
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம் – அகம் 33/18
அறியாய் வாழி தோழி இருள் அற – அகம் 53/1
இல்-வயின் செறித்தமை அறியாய் பல் நாள் – அகம் 90/5
கையகப்பட்டமை அறியாய் நெருநை – அகம் 256/9
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரி – அகம் 268/1
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/6
அறியாய் வாழி தோழி நெறி குரல் – அகம் 389/1
TOP


அறியாயோ (4)

இம்மையும் மறுமையும் பகை ஆவது அறியாயோ/அதனால் – கலி 14/15,16
பேது உறூஉம் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ/நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/18,19
அணங்கு ஆகும் என்பதை அறிதியோ அறியாயோ/முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/22,23
அறியவும் பெற்றாயோ அறியாயோ மட நெஞ்சே – கலி 123/14
TOP


அறியார் (18)

தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார்/முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து – குறு 276/4,5
மைந்து மலி பெரும் புகழ் அறியார் மலைந்த – பதி 23/16
பண்பு நன்கு அறியார் மடம் பெருமையின் – பதி 72/7
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம் – பதி 75/12
வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ – பதி 84/14
மறை ஆடுவாரை அறியார் மயங்கி – பரி 24/29
காலை ஆவது அறியார்/மாலை என்மனார் மயங்கியோரே – கலி 119/15,16
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார்/தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயர – அகம் 112/15,16
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/11
அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/17
கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார்/நீடினர்-மன்னோ காதலர் என நீ – அகம் 359/3,4
பிறிது தெறல் அறியார் நின் நிழல் வாழ்வோரே – புறம் 20/9
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார்/நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார் – புறம் 20/10,11
நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார்/திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ – புறம் 20/11,12
பீடும் செம்மலும் அறியார் கூடி – புறம் 76/10
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த – புறம் 116/17
அருகில் கண்டும் அறியார் போல – புறம் 207/3
TOP


அறியார்-கொல்லோ (1)

அறியார்-கொல்லோ தாமே அறியினும் – அகம் 273/6
TOP


அறியாவே (1)

தளி உறுபு அறியாவே காடு என கூறுவீர் – கலி 20/8
TOP


அறியாள் (8)

அன்னது ஆகலும் அறியாள்/எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/3,4
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
பின்னும் கேட்டியோ எனவும் அஃது அறியாள்/அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/8,9
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென – அகம் 136/25
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ – அகம் 156/16
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை – அகம் 174/5
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/7
நம் நோய் தன்-வயின் அறியாள்/எம் நொந்து புலக்கும்-கொல் மாஅயோளே – அகம் 304/20,21
TOP


அறியாளர் (2)

விரகு அறியாளர் மரபின் சூட்ட – புறம் 261/14
கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின் – புறம் 393/5
TOP


அறியாற்கு (1)

அறியாற்கு உரைப்பலோ யானே எய்த்த இ – குறு 318/5
TOP


அறியான் (8)

தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் – நற் 245/9
யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும் – குறு 74/3
அறியான் ஆகுதல் அன்னை காணிய – குறு 360/2
எம்மும் பிறரும் அறியான்/இன்னன் ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 26/3,4
இரவின் வருதல் அறியான்/வரும்_வரும் என்ப தோழி யாயே – ஐங் 272/4,5
ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல் – கலி 147/50
மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று – அகம் 32/19
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான்/வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/12,13
TOP


அறியானே (3)

சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – நற் 388/10
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/6
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே – குறு 302/8
TOP


அறியின் (10)

அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/5
சென்று யாம் அறியின் எவனோ தோழி – நற் 49/7
அது நீ அறியின் அன்பு-மார் உடையை – நற் 54/6
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி – நற் 220/8
நன் மனை அறியின் நன்று-மன் தில்ல – நற் 392/7
நோய் மலி வருத்தம் அன்னை அறியின்/உளெனோ வாழி தோழி விளியாது – குறு 316/2,3
இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை – கலி 144/65
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை – அகம் 49/13
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – அகம் 203/8
நோய் இலர் பெயர்தல் அறியின்/ஆழல-மன்னோ தோழி என் கண்ணே – அகம் 375/17,18
TOP


அறியினும் (13)

கானல் ஆயம் அறியினும் ஆனாது – நற் 72/8
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்-வயின் – பரி 1/36
நிலை பால் அறியினும் நின் நொந்து நின்னை – கலி 87/7
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/16
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும்/பேணி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/9,10
தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும்/அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/13,14
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும்/புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/17,18
நன்கு அதை அறியினும் நயன் இல்லா நாட்டத்தால் – கலி 125/6
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 110/1
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 218/18
அறியார்-கொல்லோ தாமே அறியினும்/நம் மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின் – அகம் 273/6,7
அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/5
TOP


அறியினோ (1)

யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/4
TOP


அறியுநம் (2)

அறியுநம் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 243/12
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது – புறம் 381/6
TOP


அறியுநர் (8)

அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும் – குறி 4
இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென – நற் 42/7
விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என – நற் 309/7
ஆங்கு பண்டு நற்கு அறியுநர் செழு வளம் நினைப்பின் – பதி 26/4
அவணது அறியுநர் யார் என உமணர் – புறம் 102/4
அறியுநர் காணின் வேட்கை நீக்கும் – புறம் 154/2
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த – புறம் 224/5
நின் உணர்ந்து அறியுநர் என் உணர்ந்து கூற – புறம் 391/13
TOP


அறியுநள் (1)

நினக்கோ அறியுநள் நெஞ்சே புனத்த – நற் 44/5
TOP


அறியுநன் (2)

ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய் – புறம் 136/15
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை – புறம் 388/5
TOP


அறியும் (8)

பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள் – முல் 55
நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே – குறு 2/5
கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/8
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் – ஐங் 47/4
வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து – பதி 89/18
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/17
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல – அகம் 195/14
TOP


அறியும்-கொல் (1)

மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே – ஐங் 262/4
TOP


அறியுமோ (2)

அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல் – நற் 238/6
அறியுமோ தில்ல செறி எயிற்றோயே – ஐங் 241/4
TOP


அறியுமோனே (1)

நீயே முன் யான் அறியுமோனே துவன்றிய – புறம் 137/4
TOP


அறியேம் (2)

உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 166
அறியேம் அல்லேம் அறிந்தனம் மாதோ – ஐங் 240/1
TOP


அறியேன் (18)

அறியேன் போல உயிரேன் – நற் 143/9
அறியலும் அறியேன் காண்டலும் இலனே – நற் 147/7
அறியேன் வாழி தோழி அறியேன் – நற் 369/6
அறியேன் வாழி தோழி அறியேன்/ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி – நற் 369/6,7
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன்/சில மெல்லியவே கிளவி – குறு 70/3,4
புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே – குறு 386/6
கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே – ஐங் 296/4
பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து – பரி 12/63
சூழ்வதை எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/12
உள்ளுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/16
எண்ணுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/20
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – அகம் 172/15
எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன்/நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும் – அகம் 203/5,6
காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும் – அகம் 236/9
அறன் இலாளன் அறியேன் என்ற – அகம் 256/17
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் – புறம் 86/3
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன்/அந்தோ அளியேன் வந்தனென் மன்ற – புறம் 238/11,12
போது அறியேன் பதி பழகவும் – புறம் 400/14
TOP


அறியேனே (4)

இரவினானும் துயில் அறியேனே – ஐங் 172/4
இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே/நீயே முன் யான் அறியுமோனே துவன்றிய – புறம் 137/3,4
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே/குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி – புறம் 383/19,20
சென்ற எல்லை செலவு அறியேனே – புறம் 384/24
TOP


அறிவர் (1)

அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/26
TOP


அறிவர்-கொல் (1)

அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி – குறு 190/3
TOP


அறிவல் (5)

அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
யான் தன் அறிவல் தான் அறியலளே – குறு 337/5
மற்றது அறிவல் யான் நின் சூள் அனைத்து ஆக நல்லார் – கலி 91/9
ஒக்கும் அறிவல் யான் எல்லா விடு – கலி 112/15
தணி மருந்து அறிவல் என்னும் ஆயின் – அகம் 388/21
TOP


அறிவனை (1)

நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ – கலி 39/47
TOP


அறிவார் (2)

அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே – நற் 269/9
வழங்கல் அறிவார் உரையாரேல் எம்மை – கலி 112/13
TOP


அறிவாரா (4)

உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும் – பரி 2/6
மருங்கு அறிவாரா மலையினும் பெரிதே – கலி 48/24
குரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 368/9
பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு – புறம் 92/2
TOP


அறிவாளிர் (1)

ஐயம் கொள்ளன்-மின் ஆர் அறிவாளிர்/இகழ்வு இலன் இனியன் யாத்த நண்பினன் – புறம் 216/5,6
TOP


அறிவான் (1)

தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல – நற் 136/6
TOP


அறிவித்து (1)

அறிவித்து நீ நீங்க கருதியாய்க்கு அ பொருள் – கலி 136/15
TOP


அறிவிப்பேம்-கொல் (1)

அறிவிப்பேம்-கொல் அறியலெம்-கொல் என – அகம் 52/10
TOP


அறிவின் (2)

ஆன்ற அறிவின் தோன்றிய நல் இசை – பதி 57/12
நும் போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன் – புறம் 202/11
TOP


அறிவினர் (2)

கற்றோர் அறியா அறிவினர் கற்றோர்க்கு – திரு 133
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் – பதி 22/8
TOP


அறிவினேற்கே (1)

நெஞ்சு அறைபோகிய அறிவினேற்கே – அகம் 26/26
TOP


அறிவு (29)

அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் – சிறு 216
அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் – சிறு 216
அறிவு அறிந்து அளவல் வேண்டும் மறுதரற்கு – நற் 32/6
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/5
அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி – குறு 379/4
உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி – பதி 71/25
மன்பதை காப்ப அறிவு வலியுறுத்தும் – பதி 72/5
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து – பதி 74/18
கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு எனவே – பரி 2/76
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து – பரி 23/15
மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/24
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
மெல்லியது ஓராது அறிவு – கலி 117/15
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
அறிவு எனப்படுவது பேதையார் சொல் நோன்றல் – கலி 133/10
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/7
ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிது ஆகி – அகம் 135/5
நம் அறிவு தெளிந்த பொம்மல் ஓதி – அகம் 214/9
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/17
அன்பு இலாளன் அறிவு நயந்தேனே – அகம் 260/15
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/8
அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி – புறம் 30/8
வினை வேண்டு-வழி அறிவு உதவியும் – புறம் 179/7
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே – புறம் 184/5
நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு – புறம் 197/17
அறிந்தோன் மன்ற அறிவு உடையாளன் – புறம் 224/10
அறிவு கெட நின்ற நல்கூர்மையே – புறம் 266/13
TOP


அறிவுடைமை (1)

கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை – நற் 138/8
TOP


அறிவுடையீர் (1)

அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என – நற் 243/6
TOP


அறிவுடையீரே (2)

யாங்ஙனம் ஒல்லுமோ அறிவுடையீரே/உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண் – நற் 184/5,6
குறுகல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீரே – குறு 206/5
TOP


அறிவுடையோன் (1)

அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் – புறம் 183/7
TOP


அறிவும் (9)

அறிவும் உள்ளமும் அவர்-வயின் சென்று என – நற் 64/8
அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டு உணர்ந்தனள்-கொல் – நற் 110/9
அறிவும் கரிதோ அறன் இலோய் நினக்கே – நற் 277/4
அறிவும் மயங்கி பிறிது ஆகின்றே – நற் 397/4
கேள்வியும் அறிவும் அறத்தொடு நுண்ணியை – பரி 13/56
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3
அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும் – புறம் 20/6
அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்து என – புறம் 206/8
அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும்/விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே – புறம் 217/8,9
TOP


அறிவுற்று (1)

செறிவு-உற்றேம் எம்மை நீ செறிய அறிவுற்று/அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப – கலி 72/22,23
TOP


அறிவுற (2)

கோதை ஆயமும் அன்னையும் அறிவுற/போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 122/1,2
அன்னையும் அறிவுற அணங்கி – அகம் 317/23
TOP


அறிவுறல் (1)

ஆங்கு அதை அறிவுறல் மறந்திசின் யானே – அகம் 38/18
TOP


அறிவுறாலின் (1)

நாம் அறிவுறாலின் பழியும் உண்டோ – குறி 22
TOP


அறிவுறாஅ (1)

தார் மணி மா அறிவுறாஅ/ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/19,20
TOP


அறிவுறீஇ (1)

நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ/ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் – குறு 350/5,6
TOP


அறிவுறீஇயின-கொல்லோ (1)

புள் அறிவுறீஇயின-கொல்லோ தெள்ளிதின் – நற் 161/9
TOP


அறிவுறுத்தவும் (1)

துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும்/நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/54,55
TOP


அறிவுறுதல் (4)

பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய – அகம் 142/15
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் – அகம் 298/17
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி – அகம் 321/16
TOP


அறிவுறுப்பேன் (1)

சான்றீர் உமக்கு ஒன்று அறிவுறுப்பேன் மான்ற – கலி 139/4
TOP


அறிவுறூஉம்-கொல்லோ (1)

அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற – அகம் 351/5
TOP


அறிவென் (2)

அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென்/பொன் நகர் வரைப்பில் கன்னம் தூக்கி – ஐங் 247/1,2
பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே – அகம் 256/8
TOP


அறிவென்-மன்னே (1)

யானும் அறிவென்-மன்னே யானை தன் – அகம் 335/4
TOP


அறிவே (3)

உறுதி தூக்கா தூங்கி அறிவே/சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை – நற் 284/7,8
செறிவும் சேண் இகந்தன்றே அறிவே/ஆங்கண் செல்கம் எழுக என ஈங்கே – குறு 219/3,4
நன்றால் அம்ம பாணனது அறிவே – ஐங் 474/5
TOP


அறிவேன் (3)

அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/6
நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் – கலி 20/17
சென்று யான் அறிவேன் கூறுக மற்று இனி – கலி 114/7
TOP


அறிவேன்-மன் (4)

கேட்டும் அறிவேன்-மன் யான் – கலி 98/8
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/9
தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/13
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/17
TOP


அறிவேன்-மன்னே (1)

மாலையோ அறிவேன்-மன்னே மாலை – குறு 386/4
TOP


அறிவை (1)

நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் – குறு 259/6
TOP


அறிவோய் (1)

அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும் – புறம் 213/12
TOP


அறிவோர் (1)

துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர்/அன்பு இலர் தோழி நம் காதலோரே – நற் 281/10,11
TOP


அறிவோர்க்கே (1)

வகையும் உண்டோ நின் மரபு அறிவோர்க்கே/ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி 3/58,59
TOP


அறீஇ (2)

பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ/பின்னிலை முனியான் ஆகி நன்றும் – அகம் 392/4,5
என் வரவு அறீஇ/சிறிதிற்கு பெரிது உவந்து – புறம் 398/16,17
TOP


அறீஇய (1)

அறீஇய செய்த வினை – கலி 84/27
TOP


அறீஇயினென் (1)

என்-கண் இடும்பை அறீஇயினென் நும்-கண் – கலி 140/30
TOP


அறு (76)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து – சிறு 157
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி – மது 765
அறு_அறு-காலை-தோறு அமைவர பண்ணி – நெடு 104
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17
மாசு அறு சுடர் நுதல் நீவி நீடு நினைந்து – குறி 182
மை அறு சிறப்பின் தெய்வம் சேர்த்திய – பட் 159
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் – பட் 245
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ – மலை 562
கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை – நற் 22/9
அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் – நற் 55/5
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் – நற் 250/7
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் – நற் 265/1
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு – நற் 363/5
நூல் அறு முத்தின் காலொடு பாறி – குறு 51/2
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
எல் அறு பொழுதின் முல்லை மலரும் – குறு 234/2
உறை அறு மையின் போகி சாரல் – குறு 339/2
அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த – குறு 356/3
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி – ஐங் 20/1
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் – ஐங் 165/2
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து – ஐங் 305/2
மை அறு சுடர் நுதல் விளங்க கறுத்தோர் – ஐங் 474/1
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/10
வாழ்தல் ஈயா வளன் அறு பைதிரம் – பதி 19/18
களன் அறு குப்பை காஞ்சி சேர்த்தி – பதி 62/15
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே – பரி 1/33
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி – பரி 1/48
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/37
கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் – பரி 4/68
மறு அறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர் – பரி 5/46
அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி – பரி 5/53
மறுகுபட அறை புரை அறு குழவியின் – பரி 10/83
அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி – பரி 14/21
ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை – பரி 21/67
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக – பரி 23/24
மழை நீர் அறு குளத்து வாய்பூசி ஆடும் – பரி 24/88
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி – கலி 12/3
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை – கலி 17/14
துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே – கலி 32/19
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் – கலி 35/23
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த – கலி 64/15
மை அறு மண்டிலம் வேட்டனள் வையம் – கலி 141/12
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் – கலி 142/4
அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண் – அகம் 1/4
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/12
அறு குளம் நிறைக்குந போல அல்கலும் – அகம் 11/13
அறு நீர் அம்பியின் நெறி முதல் உணங்கும் – அகம் 29/18
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – அகம் 42/6
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் – அகம் 96/2
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த – அகம் 103/1
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி – அகம் 113/20
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் – அகம் 141/8
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/7
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆரிடை – அகம் 153/11
ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள் – அகம் 174/12
மதி இருப்பு அன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல் – அகம் 192/1
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை – அகம் 263/4
பைது அறு நெடும் கழை பாய்தலின் ஒய்யென – அகம் 267/10
அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி – அகம் 291/19
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப – அகம் 315/12
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/7
அறு கோட்டு எழில் கலை அறு கயம் நோக்கி – அகம் 353/12
அறு கோட்டு எழில் கலை அறு கயம் நோக்கி – அகம் 353/12
ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை – அகம் 395/6
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி-பால் பட்டு என – புறம் 23/18
நாற்ற நாட்டத்து அறு_கால்_பறவை – புறம் 70/11
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை – புறம் 75/8
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1
எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 174/13
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – புறம் 174/26
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில் – புறம் 221/6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு – புறம் 224/6
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/20
TOP


அறு-காலை-தோறு (1)

அறு_அறு-காலை-தோறு அமைவர பண்ணி – நெடு 104
TOP


அறு_கால்_பறவை (2)

அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் – நற் 55/5
நாற்ற நாட்டத்து அறு_கால்_பறவை/சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் – புறம் 70/11,12
TOP


அறு_நான்கு (1)

அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179
TOP


அறு_மீன் (2)

அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் – அகம் 141/8
TOP


அறு_அறு-காலை-தோறு (1)

அறு_அறு-காலை-தோறு அமைவர பண்ணி – நெடு 104
TOP


அறுக்கும் (8)

வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 324/2
புள்ளி களவன் ஆம்பல் அறுக்கும்/தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் – ஐங் 21/2,3
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும்/கழனி ஊரன் மார்பு பலர்க்கு – ஐங் 25/2,3
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன் – ஐங் 26/2
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும்/கழனி ஊரன் மார்பு உற மரீஇ – ஐங் 29/2,3
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும்/மெல்லம்புலம்பன் மன்ற எம் – ஐங் 190/2,3
மறுபிறப்பு அறுக்கும் மாசு இல் சேவடி – பரி 3/2
கண்டு மயர் அறுக்கும் காமக்கடவுள் – பரி 15/37
TOP


அறுகை (4)

சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி – பட் 256
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை/பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி – குறு 256/1,2
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை/சேணன் ஆயினும் கேள் என மொழிந்து – பதி 44/10,11
பழம் கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுகை/தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற – அகம் 136/11,12
TOP


அறுத்த (26)

சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி – திரு 275
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 316
நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/6
அறியாது அறுத்த சிறியிலை சாந்தம் – நற் 64/5
ஒரு முலை அறுத்த திருமாவுண்ணி – நற் 216/9
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின் – ஐங் 326/3
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை – பதி 12/16
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் – பதி 43/21
கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த/பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே – பதி 49/16,17
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு – பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி – பதி 64/9
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் படையோயே – பரி 14/18
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் – அகம் 59/10
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த/நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/9,10
ஆறு செல் மாக்கள் அறுத்த பிரண்டை – அகம் 119/5
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த/பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும் – அகம் 171/2,3
மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன் – அகம் 220/5
மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை – அகம் 246/13
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் – அகம் 269/10
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை – அகம் 285/6
ஆன் முலை அறுத்த அறன் இலோர்க்கும் – புறம் 34/1
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/7
வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல – புறம் 368/9
TOP


அறுத்தல் (1)

தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
TOP


அறுத்தலின் (1)

சுற்றமொடு தூ அறுத்தலின்/செற்ற தெவ்வர் நின் வழி நடப்ப – மது 188,189
TOP


அறுத்தான் (1)

அற்றத்து இட்டு ஆற்று அறுத்தான் மார்பு – கலி 144/66
TOP


அறுத்திடுவான் (1)

குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் கூர் நுதி மடுத்து அதன் – கலி 52/3
TOP


அறுத்திடுவென் (1)

முலை அறுத்திடுவென் யான் என சினைஇ – புறம் 278/5
TOP


அறுத்து (20)

சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து/வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 218,219
துணை-உற அறுத்து தூங்க நாற்றி – திரு 237
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து/ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் – மது 725,726
மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து/ஊன் பொரிக்கும் ஒலி முன்றில் – பட் 176,177
வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து/அன்னை அயரும் முருகு நின் – நற் 47/9,10
மறி குரல் அறுத்து தினை பிரப்பு இரீஇ – குறு 263/1
குன்ற குறவன் ஆரம் அறுத்து என – ஐங் 254/1
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை – பதி 17/5
காலம் அன்றியும் கரும்பு அறுத்து ஒழியாது – பதி 30/14
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி – பதி 41/4
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா – பதி 79/11
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/13
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/51
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/14
முந்நீர் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இமயத்து – அகம் 127/4
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் – அகம் 253/11
மால் கடல் ஓட்டி கடம்பு அறுத்து இயற்றிய – அகம் 347/4
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் – அகம் 388/2
காய் நெல் அறுத்து கவளம் கொளினே – புறம் 184/1
கல் அறுத்து இயற்றிய வல் உவர் கூவல் – புறம் 331/1
TOP


அறுப்ப (8)

காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப/தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை – நற் 161/7,8
செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப/அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/7,8
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப/கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/5,6
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப/ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர் – பதி 19/2,3
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப/இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ – அகம் 80/9,10
பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்ப/கால் என மருள ஏறி நூல் இயல் – அகம் 234/6,7
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை – அகம் 314/11
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப/முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை – அகம் 322/12,13
TOP


அறுப்பன (1)

ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி – கலி 103/24
TOP


அறுபு (2)

விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் – பதி 15/18
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு – பரி 2/38
TOP


அறும் (3)

துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி – திரு 26
எல்லா தவறும் அறும்/ஓஒ அஃது அறும் ஆறு – கலி 107/17,18
ஓஒ அஃது அறும் ஆறு – கலி 107/18
TOP


அறும்-மார் (1)

காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறும்-மார்/அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் – புறம் 93/6,7
TOP


அறுவர் (3)

அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ – திரு 255
அறுவர் மற்றையோரும் அ நிலை அயின்றனர் – பரி 5/45
அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி – பரி 5/53
TOP


அறுவை (9)

அரவு உரி அன்ன அறுவை நல்கி – பொரு 83
காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ – சிறு 236
வெறி-உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை – நற் 40/5
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன – நற் 70/2
அறுவை தோயும் ஒரு பெரும் குடுமி – அகம் 195/12
எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை/தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை – புறம் 154/10,11
தூ வெள் அறுவை போர்ப்பித்திலதே – புறம் 286/5
தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி – புறம் 291/2
புலைத்தி கழீஇய தூ வெள் அறுவை/தாது எரு மறுகின் மாசுண இருந்து – புறம் 311/2,3
TOP


அறுவையர் (2)

இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு-வயின் திரிதர – நெடு 35
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர்/செ உளைய மா ஊர்ந்து – பதி 34/3,4
TOP


அறூஉம் (1)

ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம்/யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ – கலி 8/10,11
TOP


அறை (75)

அறை கரும்பின் அரி நெல்லின் – பொரு 193
அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத – சிறு 52
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடம் – பெரும் 50
எழினி வாங்கிய ஈர் அறை பள்ளியுள் – முல் 64
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ – குறி 98
துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம் – குறி 177
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237
குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை-உற்று – மலை 118
ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை/காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் – மலை 133,134
பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர – நற் 46/7
பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர – நற் 46/7
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/3
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் – நற் 114/1
வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் – நற் 236/9
கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் – நற் 286/3
கான மஞ்ஞை அறை ஈன் முட்டை – குறு 38/1
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் – குறு 58/3
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன – குறு 180/3
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/2
வேனில் குன்றத்து வெம் அறை கவாஅன் – குறு 396/5
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே – ஐங் 193/4
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே – ஐங் 208/5
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் – ஐங் 219/2
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை/மாரி மொக்குள் புடைக்கும் நாட – ஐங் 275/2,3
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை/பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட – ஐங் 276/2,3
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் – பதி 24/14
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப – பதி 81/14
அறை அணிந்த அரும் சுனையான் – பரி 9/62
மறுகுபட அறை புரை அறு குழவியின் – பரி 10/83
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை – பரி 10/130
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின – பரி 14/11
சிறந்தது கல் அறை கடலும் கானலும் போலவும் – பரி 15/11
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க – பரி 19/55
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில் – கலி 39/34
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 41/3
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 43/4
வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் – கலி 43/12
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை/கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 45/1,2
அகல் அறை வரிக்கும் சாரல் – கலி 49/24
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி – கலி 50/13
விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா – கலி 53/2
அறை போகும் நெஞ்சு உடையார்க்கு – கலி 67/21
பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் – கலி 108/40
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/24
நன்று அறை கொன்றனர் அவர் என கலங்கிய – கலி 129/13
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற – கலி 138/15
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 143/11
அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் – கலி 143/13
நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு – அகம் 1/11
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி – அகம் 21/11
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் – அகம் 69/12
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று – அகம் 107/4
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் – அகம் 107/16
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை – அகம் 115/12
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம் – அகம் 133/15
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/9
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/14
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – அகம் 211/6
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் – அகம் 232/9
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் – அகம் 238/9
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் – அகம் 251/14
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி – அகம் 253/16
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/11
அறை இறந்து அவரோ சென்றனர் – அகம் 281/12
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடத்து – அகம் 301/7
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை/களிறு புறம் உரிஞ்சிய கரும் கால் இலவத்து – அகம் 309/6,7
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல – அகம் 317/9
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப – அகம் 322/12
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/5
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம் – அகம் 361/15
நெல்லி நீடிய கல் அறை கவாஅன் – அகம் 385/8
உலக இடைகழி அறை வாய் நிலைஇய – புறம் 175/8
அறை கரும்பின் பூ அருந்தும் – புறம் 384/3
TOP


அறை-தோறும் (1)

வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும்/மண இல் கமழும் மா மலை சாரல் – மலை 150,151
TOP


அறை-உற்று (1)

குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறை-உற்று/ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழை கரும்பே – மலை 118,119
TOP


அறை-உறு (1)

அறை-உறு கரும்பின் தீம் சேற்று யாணர் – பதி 75/6
TOP


அறைக (2)

திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் – பரி 6/23
சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார் – கலி 102/13
TOP


அறைகோடலின் (1)

மருந்து அறைகோடலின் கொடிதே யாழ நின் – கலி 129/24
TOP


அறைந்த (1)

விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் – புறம் 366/1
TOP


அறைந்தன்று (1)

திறம் சேரார் செய்யும் தொழில்கள் அறைந்தன்று/அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி – கலி 141/4,5
TOP


அறைந்தன (1)

ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர் – அகம் 44/4
TOP


அறைந்து (6)

பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி – மலை 440
பறை அறைந்து அல்லது செல்லற்க என்னா – கலி 56/33
எல்லாரும் கேட்ப அறைந்து_அறைந்து எப்பொழுதும் – கலி 102/11
எல்லாரும் கேட்ப அறைந்து_அறைந்து எப்பொழுதும் – கலி 102/11
பறை அறைந்து ஆங்கு ஒருவன் நீத்தான் அவனை – கலி 143/12
பறை அறைந்து அன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே – அகம் 281/13
TOP


அறைந்து_அறைந்து (1)

எல்லாரும் கேட்ப அறைந்து_அறைந்து எப்பொழுதும் – கலி 102/11
TOP


அறைநர் (2)

அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர்/தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த – பதி 19/22,23
படை மிளிர்ந்திட்ட யாமையும் அறைநர்/கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை – புறம் 42/14,15
TOP


அறைபோகிய (1)

நெஞ்சு அறைபோகிய அறிவினேற்கே – அகம் 26/26
TOP


அறைய (3)

அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய/போந்தது வையை புனல் – பரி 10/7,8
மல்லல் அறைய மலிர் சுனை குவளை – அகம் 308/11
TOP


அறையா (1)

பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர – நற் 46/7
TOP


அறையுநர் (1)

அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/16
TOP


அறையும் (5)

செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
சே கோள் அறையும் தண்ணுமை – அகம் 63/18
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி – புறம் 68/14
அறையும் பொறையும் மணந்த தலைய – புறம் 118/1
பூ கோள் இன்று என்று அறையும்/மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/9,10
TOP


அறையுள் (1)

பொத்த அறையுள் போழ் வாய் கூகை – புறம் 240/7
TOP


அறையூஉ (1)

ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய – பரி 10/7
TOP


அறைவனர் (2)

முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல – மது 362
அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால் – கலி 104/26
TOP


அறைஇய (1)

வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
TOP


அன் (1)

நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/65
TOP


அன்பன் (3)

யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன்/சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/73,74
அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் – பரி 20/81
அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன்/கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன் – பரி 20/81,82
TOP


அன்பால் (1)

அன்பால் மொழிந்த என் மொழி கொள்ளாய் – அகம் 361/8
TOP


அன்பின் (6)

நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி – நற் 251/5
யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின்/ஆழல் வாழி தோழி வாழை – நற் 309/3,4
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே – குறு 196/6
அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி – அகம் 97/11
அன்பின் நெஞ்சத்து அயாஅ பொறை மெலிந்த – அகம் 107/2
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து – புறம் 71/7
TOP


அன்பின (1)

அன்பின தோழி அவர் சென்ற ஆறே – குறு 37/4
TOP


அன்பினர் (6)

அன்பினர் வாழி தோழி நன் புகழ் – நற் 115/9
சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர் – நற் 208/8
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை – நற் 224/1
நனி பேர் அன்பினர் காதலோரே – நற் 392/11
பெரும் பேர் அன்பினர் தோழி இரும் கேழ் – அகம் 91/9
உரையொடு செல்லும் அன்பினர் பெறினே – அகம் 255/19
TOP


அன்பினவே (1)

பிரிதல் தேற்றா பேர் அன்பினவே – ஐங் 284/4
TOP


அன்பினள் (1)

மெல்லியள் இளையள் நனி பேர் அன்பினள்/செல்வேம் என்னும் நும் எதிர் – அகம் 319/14,15
TOP


அன்பினன் (2)

நீர் அன நிலையன் பேர் அன்பினன் என – நற் 347/8
கெடு நா மொழியலன் அன்பினன் என நீ – அகம் 352/9
TOP


அன்பினனே (4)

யாரினும் இனியன் பேர் அன்பினனே/உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் – குறு 85/1,2
தம்மோன் போலான் பேர் அன்பினனே – ஐங் 475/5
ஆடுநர்க்கு ஈத்த பேர் அன்பினனே/அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே – புறம் 221/2,3
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே/மகளிர் சாயல் மைந்தர்க்கு மைந்து – புறம் 221/4,5
TOP


அன்பினால் (1)

நீயலேன் என்று என்னை அன்பினால் பிணித்து தம் – கலி 137/18
TOP


அன்பினேன் (1)

அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக – கலி 46/21
TOP


அன்பினை (1)

அன்பினை என்பதோ இனிது மற்று இன்னாதே – கலி 49/15
TOP


அன்பினையே (1)

பேர் அன்பினையே பெரும் கல் நாட – நற் 156/3
TOP


அன்பினையோ (1)

அனைய அன்பினையோ பெரு மறவியையோ – நற் 70/6
TOP


அன்பு (64)

அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று – திரு 292
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின் – மது 472
அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் – நற் 37/7
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் – நற் 52/8
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – நற் 59/6
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – நற் 65/6
புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே – நற் 174/11
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி – நற் 223/2
அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும் – நற் 248/6
நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர் – நற் 277/10
அன்பு இலர் தோழி நம் காதலோரே – நற் 281/11
அருளல் வேண்டும் அன்பு உடையோய் என – நற் 342/5
அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன் – நற் 352/2
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த – நற் 375/4
அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே – நற் 389/11
அன்பு உடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே – குறு 40/5
புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்-கடையே – குறு 93/4
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார் – குறு 395/2
தன் பார்ப்பு தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு – ஐங் 41/1
அன்பு இலன் மன்ற பெரிதே – ஐங் 119/3
அன்பு இல கடிய கழறி – ஐங் 138/2
அன்பு இலாளன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 226/5
அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர – ஐங் 391/2
அன்பு இல் அறனும் அருளிற்று மன்ற – ஐங் 394/2
அன்பு இல் மாலையும் உடைத்தோ – ஐங் 476/4
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 476/5
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/2
அறத்தினுள் அன்பு நீ மறத்தினுள் மைந்து நீ – பரி 3/65
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/64
அஞ்சி கழியாமோ அன்பு உற்றால் என்மரும் – பரி 12/54
அன்பு அது மேஎய் இருங்குன்றத்தான் – பரி 15/53
அன்பு அன்று என்று யான் கூற அன்பு உற்று – கலி 2/25
அன்பு அன்று என்று யான் கூற அன்பு உற்று – கலி 2/25
அன்பு அற சூழாதே ஆற்று இடை நும்மொடு – கலி 6/9
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் – கலி 19/8
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி – கலி 74/6
அன்பு இலி பெற்ற மகன் – கலி 86/34
அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் – கலி 106/32
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் – கலி 125/7
அன்பு எனப்படுவது தன் கிளை செறாஅமை – கலி 133/9
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் – கலி 138/27
இன்பத்துள் இடம்படல் என்று இரங்கினள் அன்பு உற்று – கலி 138/29
விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை – கலி 144/38
அரைசினும் அன்பு இன்றாம் காமம் புரை தீர – கலி 146/3
அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/10
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – அகம் 21/24
சேயர் என்னாது அன்பு மிக கடைஇ – அகம் 83/11
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – அகம் 94/12
குன்ற நாட நீ அன்பு இலை ஆகுதல் – அகம் 172/14
அன்பு இலாளன் அறிவு நயந்தேனே – அகம் 260/15
நெஞ்சு நெகிழ்_தகுந கூறி அன்பு கலந்து – அகம் 267/1
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும் – அகம் 290/7
சென்றோர் அன்பு இலர் தோழி என்றும் – அகம் 331/9
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல் – அகம் 332/11
அன்பு உறு நன் கலம் நல்குவன் நினக்கே – புறம் 67/14
அன்பு இல் ஆடவர் கொன்று ஆறு கவர – புறம் 161/9
சென்று தலைவருந அல்ல அன்பு இன்று – புறம் 161/10
அன்பு கண்மாறிய அறன் இல் காட்சியொடு – புறம் 210/2
என் இவண் ஒழித்த அன்பு இலாள – புறம் 222/4
வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ – புறம் 371/11
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி – புறம் 381/7
TOP


அன்பு-மார் (1)

அது நீ அறியின் அன்பு-மார் உடையை – நற் 54/6
TOP


அன்பும் (6)

அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து – மது 497
அருளும் அன்பும் நீக்கி துணை துறந்து – குறு 20/1
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும் – பரி 5/80
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 49/2
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 225/1
அருளும் அன்பும் நீக்கி நீங்கா – புறம் 5/5
TOP


அன்போடு (1)

பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு/அருள் புறம்மாறிய ஆரிடை அத்தம் – கலி 15/8,9
TOP


அன்மை (7)

நின் அணங்கு அன்மை அறிந்தும் அண்ணாந்து – நற் 34/7
காதல் செய்தவும் காதல் அன்மை/யாதனின்-கொல்லோ தோழி வினவுகம் – நற் 268/6,7
பிறப்பு ஓர் அன்மை அறிந்தனம் அதனால் – நற் 328/4
இவட்கு மருந்து அன்மை நோம் என் நெஞ்சே – ஐங் 59/4
இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம் ஆயினும் – பரி 4/4
அன்னேன் அன்மை நன் வாய் ஆக – அகம் 203/12
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை – அகம் 243/11
TOP


அன்மையானும் (2)

என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும்/என் ஐக்கு நாடு இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/1,2
என் ஐக்கு நாடு இஃது அன்மையானும்/ஆடு ஆடு என்ப ஒருசாரோரே – புறம் 85/2,3
TOP


அன்மையானே (1)

மேயினேன் அன்மையானே ஆயினும் – புறம் 236/9
TOP


அன்மையின் (6)

ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்து என – மலை 148
நீ புணர்ந்த அனையேம் அன்மையின் யாமே – நற் 15/5
உழையர் அன்மையின் உழப்பது அன்றியும் – குறு 289/4
கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என – புறம் 38/15
தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி – புறம் 223/2
உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின்/கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 245/2,3
TOP


அன்மையோ (1)

அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
TOP


அன்றி (16)

கழி சூழ் கானல் ஆடியது அன்றி/கரந்து நாம் செய்தது ஒன்று இல்லை உண்டு எனின் – நற் 27/4,5
அன்றிலும் என்பு உற நரலும் அன்றி/விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் – நற் 335/8,9
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின் – கலி 29/1
நீ கூறும் வரைத்து அன்றி நிறுப்பென்-மன் நிறை நீவி – கலி 29/11
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி/மீளி வேல் தானையர் புகுதந்தார் – கலி 31/23,24
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி/மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் – கலி 33/29,30
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி/புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன் – கலி 52/20,21
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய் – கலி 58/21
பாரா குறழா பணியா பொழுது அன்றி/யார் இவண் நின்றீர் என கூறி பையென – கலி 65/10,11
வெண்ணெய் தெழி கேட்கும் அண்மையால் சேய்த்து அன்றி/அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் – கலி 108/35,36
சொல்லல் ஓம்பு என்றமை அன்றி அவனை நீ – கலி 112/18
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த – கலி 138/14
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த – கலி 138/20
நெடுந்தகை நீர்மையை அன்றி நீயும் – அகம் 310/2
கடுங்கண் யானை காப்பனர் அன்றி/வருதல் ஆனார் வேந்தர் தன் ஐயர் – புறம் 337/15,16
வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி/முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை – புறம் 390/18,19
TOP


அன்றிசினே (1)

இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே/கேட்டியோ வாழி பாண பாசறை – புறம் 289/7,8
TOP


அன்றியும் (30)

காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின் – மலை 134
தன் வரைத்து அன்றியும் கலுழ்ந்தன கண்ணே – நற் 12/10
காண்-தொறும் கலுழ்தல் அன்றியும் ஈண்டு நீர் – நற் 23/5
யானே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் – நற் 104/8
மெல்லம்புலம்பன் அன்றியும்/செல்வாம் என்னும் கானலானே – நற் 127/8,9
அண்ணல் யானைக்கு அன்றியும் கல் மிசை – நற் 194/5
செய்த தன் தப்பல் அன்றியும்/உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/10,11
பாம்பு பை மழுங்கல் அன்றியும் மாண்ட – நற் 238/9
அதுவே சாலும் காமம் அன்றியும்/எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/5,6
மெய்யே கருமை அன்றியும் செவ்வன் – நற் 277/3
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை – நற் 285/2
உழையர் அன்மையின் உழப்பது அன்றியும்/மழையும் தோழி மான்று பட்டன்றே – குறு 289/4,5
ஆறே அ அனைத்து அன்றியும் ஞாலத்து – பதி 13/22
காலம் அன்றியும் கரும்பு அறுத்து ஒழியாது – பதி 30/14
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு – பதி 50/6
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும்/மலை மிசை தொடுத்த மலிந்து செலல் நீத்தம் – அகம் 126/2,3
நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் எனக்கும் – அகம் 184/3
யாமே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் – அகம் 202/9
நீயே புறவின் அல்லல் அன்றியும் பிறவும் – புறம் 46/1
காலம் அன்றியும் மரம் பயம் பகரும் – புறம் 116/13
நன்னன் மருகன் அன்றியும் நீயும் – புறம் 151/8
எல்லாரும் உவப்பது அன்றியும்/நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே – புறம் 195/8,9
இரப்போர் வாட்டல் அன்றியும் புரப்போர் – புறம் 196/6
பரிசிலர் செல்வம் அன்றியும் விரி தார் – புறம் 265/7
பாடி சென்றோர்க்கு அன்றியும் வாரி – புறம் 330/5
பாடி நின்ற பன் நாள் அன்றியும்/சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின் – புறம் 390/9,10
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும்/அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில் – புறம் 390/16,17
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை – புறம் 392/18
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் – புறம் 398/23
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர் – புறம் 400/15
TOP


அன்றில் (15)

ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில்/ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 219,220
ஒன்று இல் காலை அன்றில் போல – நற் 124/1
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ – நற் 152/7
பரியரை பெண்ணை அன்றில் குரலே – நற் 218/11
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/5
நெருப்பின் அன்ன செம் தலை அன்றில்/இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு – குறு 160/1,2
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் – குறு 301/3
மன்று இரும் பெண்ணை மடல் சேர் அன்றில்/நன்று அறை கொன்றனர் அவர் என கலங்கிய – கலி 129/12,13
இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே – கலி 131/28
சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில்/அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/4,5
மனை சேர் பெண்ணை மடி வாய் அன்றில்/துணை ஒன்று பிரியினும் துஞ்சா காண் என – அகம் 50/11,12
அன்றில் அகவும் ஆங்கண் – அகம் 120/15
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில்/எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/6,7
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய – அகம் 305/13
அன்றில் சேக்கும் முன்றில் பொன் என – அகம் 360/17
TOP


அன்றிலும் (2)

அன்றிலும் என்பு உற நரலும் அன்றி – நற் 335/8
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர் – குறு 177/4
TOP


அன்று (71)

சேய்த்தும் அன்று சிறிது நணியதுவே – சிறு 202
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – மலை 188
ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்பு-மின் உரித்து அன்று/நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர் – மலை 240,241
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் – மலை 487
அல்லல் அன்று அது காதல் அம் தோழி – நற் 25/8
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து – நற் 37/8
எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு – நற் 121/6
அன்று நற்கு அறிந்தனள் ஆயின் குன்றத்து – நற் 188/7
செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே – நற் 210/6
மாயம் அன்று தோழி வேய் பயின்று – நற் 294/3
நினைத்தலும் நினைதிரோ ஐய அன்று நாம் – நற் 318/1
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி – நற் 385/6
தங்குதற்கு உரியது அன்று நின் – குறு 143/6
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி – குறு 145/1
கார் அன்று என்றி ஆயின் – குறு 148/5
செல்வாம் செல்வாம் என்றி அன்று இவண் – குறு 223/2
கார் அன்று இகுளை தீர்க நின் படரே – குறு 251/4
கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என – குறு 341/5
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று/கார் இது பருவம் ஆயின் – குறு 382/4,5
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர் – ஐங் 31/2
நினக்கே அன்று அஃது எமக்கும்-மார் இனிதே – ஐங் 46/1
புளிங்காய் வேட்கைத்து அன்று நின் – ஐங் 51/3
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
நகை சான்ற கனவு அன்று நனவு அன்று நவின்றதை – பரி 8/77
நகை சான்ற கனவு அன்று நனவு அன்று நவின்றதை – பரி 8/77
முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல் – பரி 20/93
வழி நீர் விழு நீர அன்று வையை – பரி 24/90
அன்பு அன்று என்று யான் கூற அன்பு உற்று – கலி 2/25
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் – கலி 37/9
பேணினர் எனப்படுதல் பெண்மையும் அன்று அவன் – கலி 47/21
ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று/மை தீர்ந்தன்று மதியும் அன்று – கலி 55/9,10
மை தீர்ந்தன்று மதியும் அன்று/வேய் அமன்றன்று மலையும் அன்று – கலி 55/10,11
வேய் அமன்றன்று மலையும் அன்று/பூ அமன்றன்று சுனையும் அன்று – கலி 55/11,12
பூ அமன்றன்று சுனையும் அன்று/மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று – கலி 55/12,13
மெல்ல இயலும் மயிலும் அன்று/சொல்ல தளரும் கிளியும் அன்று – கலி 55/13,14
சொல்ல தளரும் கிளியும் அன்று/என ஆங்கு – கலி 55/14,15
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே – கலி 60/7
காக்கும் இடம் அன்று இனி – கலி 63/4
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20
பரும குதிரையோ அன்று பெரும நின் – கலி 96/34
இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன் – கலி 105/67
அஃது அவலம் அன்று மன – கலி 108/8
ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு – கலி 113/13
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி 131/29
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை – கலி 140/3
அன்று என மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி – அகம் 5/17
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி – அகம் 19/1
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம் – அகம் 33/18
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
இ மனை அன்று அஃது உம் மனை என்ற – அகம் 56/14
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய – அகம் 66/24
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக – அகம் 68/13
ஆறு அன்று என்னா வேறு அல் காட்சி – அகம் 73/9
அருள் அன்று ஆக ஆள்வினை ஆடவர் – அகம் 75/1
ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண் – அகம் 127/9
பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே – அகம் 139/19
ஈங்கு பிரிந்து உறைதல் இனிது அன்று ஆகலின் – அகம் 337/4
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/7
தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை – புறம் 70/18
ஆள் அன்று என்று வாளின் தப்பார் – புறம் 74/2
புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை – புறம் 76/2
ஆடு அன்று என்ப ஒருசாரோரே – புறம் 85/4
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/25
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப – புறம் 124/1
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/2
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் – புறம் 124/2
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி வழி நாள் – புறம் 190/7
அற்று அன்று ஆகலின் தெற்றென போற்றி – புறம் 337/13
TOP


அன்று-கொல் (3)

உண்டு-கொல் அன்று-கொல் யாது-கொல் மற்று என – நற் 122/7
அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/2
நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என – அகம் 31/3
TOP


அன்று-மன் (1)

அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல – அகம் 266/16
TOP


அன்றும் (1)

அன்றும் பாடுநர்க்கு அரியை இன்றும் – புறம் 99/11
TOP


அன்றே (51)

அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் – சிறு 261
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் – பெரும் 493
நும்மொடு புரைவதோ அன்றே/எம்மனோரில் செம்மலும் உடைத்தே – நற் 45/10,11
அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என – நற் 68/3
பழி பிறிது ஆகல் பண்பும்-மார் அன்றே – நற் 117/11
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே – நற் 216/5
சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன் – நற் 238/7
அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே/கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் – நற் 383/6,7
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே/தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/5,6
இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி – குறு 102/2
சேய்த்தும் அன்றே சிறு கான்யாறே – குறு 113/2
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே – குறு 122/4
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நுணங்கி – குறு 136/2
அணங்கும் பிணியும் அன்றே நினைப்பின் – குறு 204/2
உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே தோழி – குறு 218/4
உரைத்திசின் தோழி அது புரைத்தோ அன்றே/அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/1,2
மறைத்தல் காலையோ அன்றே/திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே – குறு 321/7,8
தேற்றாம் அன்றே தோழி தண்ணென – குறு 398/1
பிரியினும் பிரிவது அன்றே/நின்னொடு மேய மடந்தை நட்பே – ஐங் 297/3,4
அரிய ஆயினும் எளிய அன்றே/அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி – ஐங் 360/2,3
புதுவது அன்றே புலன் உடை மாந்திர் – கலி 22/4
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
சொல்லியாள் அன்றே வனப்பு – கலி 109/8
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே – கலி 114/21
வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி – அகம் 175/9
கொன்றனன் ஆயினும் கொலை பழுது அன்றே/அருவி ஆம்பல் கலித்த முன்துறை – அகம் 356/17,18
வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய – புறம் 35/20
ஈதல் நின் புகழும் அன்றே சார்தல் – புறம் 39/4
அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று – புறம் 39/7
முறைமை நின் புகழும் அன்றே மறம் மிக்கு – புறம் 39/10
புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே/தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து – புறம் 42/6,7
இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால் – புறம் 45/6
வென்றோய் நின்னினும் நல்லன் அன்றே/கலி கொள் யாணர் வெண்ணி பறந்தலை – புறம் 66/5,6
களிறும் அன்றே மாவும் அன்றே – புறம் 135/14
களிறும் அன்றே மாவும் அன்றே/ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே – புறம் 135/14,15
ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே/பாணர் பாடுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர் – புறம் 135/15,16
கனி பதம் பார்க்கும் காலை அன்றே/ஈதல் ஆனான் வேந்தே வேந்தற்கு – புறம் 139/10,11
மறுமை நோக்கின்றோ அன்றே/பிறர் வறுமை நோக்கின்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 141/14,15
நெல்லும் உயிர் அன்றே நீரும் உயிர் அன்றே – புறம் 186/1
நெல்லும் உயிர் அன்றே நீரும் உயிர் அன்றே/மன்னன் உயிர்த்தே மலர் தலை உலகம் – புறம் 186/1,2
சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் – புறம் 192/4
வறும் தலை உலகமும் அன்றே அதனால் – புறம் 206/9
மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே – புறம் 357/4
வைத்தது அன்றே வெறுக்கை வித்தும் – புறம் 357/5
அற வினை அன்றே வழு துணை அ துணை – புறம் 357/6
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே/கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு – புறம் 363/9,10
மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே – புறம் 366/23
சென்று யான் நின்றனென் ஆக அன்றே/ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி – புறம் 392/12,13
ஒன்று யான் பெட்டா அளவை அன்றே/ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின் – புறம் 399/29,30
TOP


அன்றேல் (1)

வந்த வழி நின்-பால் மாய களவு அன்றேல்/தந்தானை தந்தே தருக்கு – பரி 20/77,78
TOP


அன்றை (4)

அன்றை அன்ன விருப்போடு என்றும் – குறி 238
அன்றை அனைய ஆகி இன்றும் எம் – நற் 48/1
அன்றை அன்ன நட்பினன் – குறு 385/6
அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும் – புறம் 376/17
TOP


அன்றோ (27)

சென்றது அன்றோ கொண்கன் தேரே – நற் 249/11
அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/9
இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை – பதி 19/24
பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு – பரி 6/70
பெருக்கு அன்றோ பெற்றாய் பிழை – பரி 6/74
இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் – பரி 6/77
தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ/சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/14,15
நீங்கும்-கால் நெகிழ்பு ஓடும் வளை எனவும் உள அன்றோ/செல்வத்துள் சேர்ந்தவர் வளன் உண்டு மற்று அவர் – கலி 25/18,19
பாராட்டா-கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ/பொருந்திய கேண்மையின் மறை உணர்ந்து அ மறை – கலி 25/22,23
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ/கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த-கால் – கலி 35/10,11
வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ/வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த-கால் – கலி 35/14,15
புலன் நாவில் பிறந்த சொல் புதிது உண்ணும் பொழுது அன்றோ/பல நாடு நெஞ்சினேம் பரிந்து நாம் விடுத்த-கால் – கலி 35/18,19
நனவில் புணர்ச்சி நடக்குமாம் அன்றோ/நனவில் புணர்ச்சி நடக்கலும் ஆங்கே – கலி 39/35,36
கனவில் புணர்ச்சி கடிதுமாம் அன்றோ/விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள் – கலி 39/37,38
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய் – கலி 57/15
என்னொடு நிற்றல் எளிது அன்றோ மற்று அவன் – கலி 63/16
கரும்பு எல்லாம் நின் உழவு அன்றோ ஒருங்கே – கலி 64/14
குவளையும் நின் உழவு அன்றோ இகலி – கலி 64/16
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ/பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/10,11
புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ/தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/14,15
துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ/ஒளி பூத்த நுதலாரோடு ஓர் அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/18,19
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் – கலி 104/72
அவன் கண்ணி அன்றோ அது – கலி 107/13
இகழ்ந்தாரே அன்றோ எமர் – கலி 112/14
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ/பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/9,10
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ/வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு-உறா மணி போன்றாள் – கலி 132/13,14
கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ/பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள் – கலி 132/17,18
TOP


அன்ன (1004)

கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில் – திரு 15
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின் – திரு 81
கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு – திரு 82
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை – திரு 138
மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு – திரு 169
வளி கிளர்ந்து அன்ன செலவினர் வளி இடை – திரு 170
தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட – திரு 171
உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய – திரு 172
மயில் கண்டு அன்ன மட நடை மகளிரொடு – திரு 205
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு – திரு 212
இரும் பனை வெளிற்றின் புன் சாய் அன்ன/குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 312,313
குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல் – பொரு 4
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன/துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி – பொரு 9,10
பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் – பொரு 13
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன/வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் – பொரு 16,17
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணீ அன்ன/அணங்கு மெய் நின்ற அமைவரு காட்சி – பொரு 19,20
மயிர்_குறை_கருவி மாண் கடை அன்ன/பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் – பொரு 29,30
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் – பொரு 39
அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் – பொரு 43
மரல் பழுத்து அன்ன மறுகு நீர் மொக்குள் – பொரு 45
வலை வலந்து அன்ன மெல் நிழல் மருங்கில் – பொரு 51
பருகு அன்ன அருகா நோக்கமோடு – பொரு 77
அரவு உரி அன்ன அறுவை நல்கி – பொரு 83
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு – பொரு 125
எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை – பொரு 159
கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் – சிறு 6
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – சிறு 34
மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் – சிறு 56
நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம் – சிறு 57
ஓவத்து அன்ன உண்துறை மருங்கில் – சிறு 70
கோவத்து அன்ன கொங்கு சேர்பு உறைத்தலின் – சிறு 71
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 72
ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன/சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை – சிறு 74,75
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன/வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் – சிறு 154,155
பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து – சிறு 191
எரி மறிந்து அன்ன நாவின் இலங்கு எயிற்று – சிறு 196
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன/அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 205,206
பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன/அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின் – சிறு 221,222
மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து – சிறு 223
காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ – சிறு 236
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி – சிறு 237
கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை – பெரும் 8
உருக்கி அன்ன பொருத்து-உறு போர்வை – பெரும் 9
சுனை வறந்து அன்ன இருள் தூங்கு வறு வாய் – பெரும் 10
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை – பெரும் 11
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – பெரும் 14
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – பெரும் 15
வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின் – பெரும் 35
முழவின் அன்ன முழு மர உருளி – பெரும் 47
எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார் – பெரும் 48
மாரி குன்றம் மழை சுமந்து அன்ன/ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடம் – பெரும் 49,50
கடம்பு அமர் நெடுவேள் அன்ன மீளி – பெரும் 75
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன/வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது – பெரும் 84,85
வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் – பெரும் 87
புகழா வாகை பூவின் அன்ன/வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும் – பெரும் 109,110
களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டு அன்ன/சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி – பெரும் 130,131
புலி போத்து அன்ன புல் அணல் காளை – பெரும் 138
செல்நாய் அன்ன கரு வில் சுற்றமொடு – பெரும் 139
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் – பெரும் 157
இரும் கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன/பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 167,168
பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் – பெரும் 186
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன/குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 192,193
புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன/அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று – பெரும் 194,195
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் – பெரும் 199
வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன/வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇ குறும் கால் – பெரும் 203,204
மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன/கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 207,208
இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் – பெரும் 222
கடுப்பு_உடை_பறவை சாதி அன்ன/பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 229,230
மழை வீழ்ந்து அன்ன மா தாள் கமுகின் – பெரும் 363
சோலை கமுகின் சூல் வயிற்று அன்ன/நீல பைம் குடம் தொலைச்சி நாளும் – பெரும் 381,382
பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி – பெரும் 468
ஆவி அன்ன அவிர் நூல் கலிங்கம் – பெரும் 469
மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி – பெரும் 477
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி – பெரும் 488
பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய – முல் 70
பாஅய் அன்ன பாறை அணிந்து – மது 278
நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும் – மது 279
வெள்ளி அன்ன ஒள் வீ உதிர்ந்து – மது 280
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன/கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 304,305
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு – மது 307
அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும் – மது 345
வையை அன்ன வழக்கு உடை வாயில் – மது 356
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – மது 359
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து – மது 365
நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு – மது 369
செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன/குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து – மது 386,387
வேழத்து அன்ன வெருவரு செலவின் – மது 392
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன/செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் – மது 411,412
சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு-உறு வந்திகை – மது 415
மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல் – மது 417
செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின் – மது 432
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை – மது 438
கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 440
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 446
குன்று குயின்று அன்ன அந்தணர் பள்ளியும் – மது 474
கல் பொளிந்து அன்ன இட்டு வாய் கரண்டை – மது 482
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து – மது 484
செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி – மது 491
குறும் பல் குழுவின் குன்று கண்டு அன்ன/பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல் – மது 501,502
நான் மொழி கோசர் தோன்றி அன்ன/தாம் மேஎம் தோன்றிய நாற்பெருங்குழுவும் – மது 509,510
அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 532
நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு – மது 562
திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து – மது 567
இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு – மது 634
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன/தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை – மது 703,704
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின் – மது 706
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து – மது 707
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி – மது 724
எரி நிமிர்ந்து அன்ன தானை நாப்பண் – மது 734
வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப – மது 741
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின் – மது 742
குன்று குளிர்ப்பு அன்ன கூதிர் பானாள் – நெடு 12
ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நெடு 30
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் – நெடு 88
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு – நெடு 108
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல்-வயின் – நெடு 109
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ – நெடு 110
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் – நெடு 111
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர் – நெடு 112
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 132
முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு – குறி 49
பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு-உழி – குறி 57
அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன் – குறி 96
சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி – குறி 201
அன்றை அன்ன விருப்போடு என்றும் – குறி 238
காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன/செறி தொடி முன்கை கூப்பி செவ்வேள் – பட் 153,154
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் – பட் 236
அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் – பட் 298
படுத்து வைத்து அன்ன பாறை மருங்கின் – மலை 15
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் – மலை 21
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ – மலை 25
களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின் – மலை 36
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன/துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி – மலை 42,43
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் – மலை 85
நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில் – மலை 102
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின் – மலை 104
மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் – மலை 111
வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி – மலை 112
தீயின் அன்ன ஒண் செம்_காந்தள் – மலை 145
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய் – மலை 149
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன/வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழி-மின் – மலை 209,210
இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின் – மலை 212
அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 214
துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு – மலை 217
அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி – மலை 234
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன/நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும் – மலை 236,237
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி – மலை 244
இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின் – மலை 247
இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின் – மலை 255
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 259
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் – மலை 269
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன/கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – மலை 323,324
மழை கண்டு அன்ன ஆலை-தொறும் ஞெரேரென – மலை 340
கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதி – மலை 362
தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின் – மலை 363
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 366
அயில் காய்ந்து அன்ன கூர் கல் பாறை – மலை 373
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை-தொறும் – மலை 379
களிறு மலைந்து அன்ன கண்கூடு துறுகல் – மலை 384
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன/தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ – மலை 413,414
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன/மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி – மலை 418,419
செ வீ வேங்கை பூவின் அன்ன/வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த – மலை 434,435
பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி – மலை 440
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன/உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை – மலை 444,445
பண்ணு பெயர்த்து அன்ன காவும் பள்ளியும் – மலை 451
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல் – மலை 457
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ – மலை 458
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ – மலை 461
எரி கான்று அன்ன பூ சினை மராஅத்து – மலை 498
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின் – மலை 507
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின் – மலை 512
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் – மலை 519
வானத்து அன்ன வளம் மலி யானை – மலை 530
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து – மலை 565
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர் – மலை 571
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை நல்கி – மலை 580
கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து – நற் 3/3
வினை முடித்து அன்ன இனியோள் – நற் 3/8
நார் உரித்து அன்ன மதன் இல் மாமை – நற் 6/2
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண் – நற் 6/3
பழையன் வேல் வாய்த்து அன்ன நின் – நற் 10/8
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண் – நற் 13/4
பூவின் அன்ன நலம் புதிது உண்டு – நற் 15/4
தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன/ஒன்று இலங்கு அருவிய குன்று இறந்தோரே – நற் 18/9,10
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை – நற் 19/2
பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு – நற் 19/3
உருக்கு-உறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன/அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி – நற் 21/6,7
உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் – நற் 24/2
கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம் – நற் 24/4
அம் வளை வெரிநின் அரக்கு ஈர்த்து அன்ன/செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் – நற் 25/1,2
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
பொன் பொதிந்து அன்ன சுணங்கின் – நற் 26/8
மாயோன் அன்ன மால் வரை கவாஅன் – நற் 32/1
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி – நற் 32/2
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் – நற் 35/7
கள் களி செருக்கத்து அன்ன/காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/11,12
நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ – நற் 37/5
பெரும் பெயர் கூடல் அன்ன நின் – நற் 39/10
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 43/1
அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி – நற் 46/6
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என – நற் 51/6
மலை கண்டு அன்ன நிலை புணர் நிவப்பின் – நற் 60/1
கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன/என்றூழ் நீடிய வேய் பயில் அழுவத்து – நற் 62/2,3
அன்ன ஆக இனையல் தோழி யாம் – நற் 64/2
கிடங்கில் அன்ன இட்டு கரை கான்யாற்று – நற் 65/2
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன/நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/2,3
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/3
வேனில் முருக்கின் விளை துணர் அன்ன/மாணா விரல வல் வாய் பேஎய் – நற் 73/1,2
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/7
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் – நற் 73/9
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 78/9
பிறவா வெண்ணெய் உருப்பிடத்து அன்ன/உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு – நற் 84/7,8
அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக – நற் 95/3
எய்ம் முள் அன்ன பரூஉ மயிர் எருத்தின் – நற் 98/1
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/2
மாரி கொக்கின் கூரல் அன்ன/குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் – நற் 100/2,3
அத்த இருப்பை பூவின் அன்ன/துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் – நற் 111/1,2
துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி – நற் 118/8
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் – நற் 128/4
சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய – நற் 131/5
கள் கமழ் பொறையாறு அன்ன என் – நற் 131/8
எழீஇ அன்ன உறையினை முழவின் – நற் 139/5
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11
எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் – நற் 146/9
வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி – நற் 154/2
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன/நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே – நற் 157/9,10
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின் – நற் 159/1
நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை – நற் 159/3
கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி – நற் 159/4
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் – நற் 160/5
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள் – நற் 160/9
நெடும் தெரு அன்ன நேர்_கொள் நெடு வழி – நற் 161/5
அன்ன ஆகுக என்னான் – நற் 165/8
கற்றை ஈந்தின் முற்று குலை அன்ன/ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை – நற் 174/1,2
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு – நற் 176/8
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன/தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை – நற் 178/1,2
மான் அமர்ப்பு அன்ன மையல் நோக்கமொடு – நற் 179/4
நெறி கிளர் ஈங்கை பூவின் அன்ன/சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின் – நற் 181/4,5
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 182/2
பாவை அன்ன நின் புறங்காக்கும் – நற் 182/3
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் – நற் 184/7
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் – நற் 189/4
அரியல் அம் கழனி ஆர்க்காடு அன்ன/காமர் பணை தோள் நலம் வீறு எய்திய – நற் 190/6,7
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
பளிங்கு செறிந்து அன்ன பல் கதிர் இடையிடை – நற் 196/1
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் – நற் 196/2
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/4
கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன/ஒண் குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி – நற் 200/1,2
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 200/3
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை – நற் 203/4
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் நீந்தி – நற் 207/5
மணி கண்டு அன்ன மா நிற கருவிளை – நற் 221/1
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் – நற் 221/3
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் – நற் 221/5
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன/பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை – நற் 225/4,5
தேர் வழங்கு தெருவின் அன்ன/கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே – நற் 227/8,9
முய பிடி செவியின் அன்ன பாசடை – நற் 230/1
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை – நற் 230/2
உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன/பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை – நற் 231/6,7
வான் தோய்வு அன்ன குடிமையும் நோக்கி – நற் 234/2
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர் – நற் 237/3
கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு – நற் 243/5
செயலை அம் தளிர் அன்ன என் – நற் 244/10
இரும்பின் அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை – நற் 249/1
நீலத்து அன்ன பாசிலை அகம்-தொறும் – நற் 249/2
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் – நற் 249/3
பொன்னின் அன்ன நறும் தாது உதிர – நற் 249/4
பாவை அன்ன பழி தீர் காட்சி – நற் 252/7
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 252/9
மருங்கூர் பட்டினத்து அன்ன இவள் – நற் 258/10
மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என் – நற் 260/7
பாரத்து அன்ன ஆர மார்பின் – நற் 265/5
சிறு கோல் சென்னி ஆரேற்று அன்ன/மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி – நற் 265/6,7
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் – நற் 265/8
நொச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண – நற் 267/1
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த – நற் 268/4
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன/செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம் – நற் 271/8,9
பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர் – நற் 278/3
கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல் – நற் 280/2
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் – நற் 280/8
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்து அன்ன/அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/1,2
கொன்ற யானை கோடு கண்டு அன்ன/செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/6,7
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் – நற் 295/7
உரு கெழு யானை உடை கோடு அன்ன/ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – நற் 299/1,2
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/8
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 301/3
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் – நற் 301/4
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் – நற் 301/5
பாவை அன்ன வனப்பினள் இவள் என – நற் 301/6
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/2
விளக்கின் அன்ன சுடர்விடு தாமரை – நற் 310/1
களிற்று செவி அன்ன பாசடை தயங்க – நற் 310/2
நொடிவிடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி – நற் 314/9
பாவை அன்ன பலர் ஆய் வனப்பின் – நற் 319/7
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/4
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின் – நற் 324/5
தலை நாள் அன்ன பேணலன் பல நாள் – நற் 332/8
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் – நற் 337/6
வாணன் சிறுகுடி அன்ன என் – நற் 340/9
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன/வெளிய விரியும் துறைவ என்றும் – நற் 345/4,5
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன/அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் – நற் 347/6,7
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/4
எல்லி அன்ன இருள் நிற புன்னை – நற் 354/5
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என் – நற் 358/10
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு-உறு பல் காழ் – நற் 366/1
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/10
அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட – நற் 372/6
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/3
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை – நற் 383/2
புலி பொறி அன்ன புள்ளி அம் பொதும்பின் – நற் 391/2
நீர் வார் நிகர் மலர் அன்ன நின் – நற் 391/9
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன/ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர் – நற் 395/5,6
கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம் – நற் 395/9
பொன்னின் அன்ன பூ சினை துழைஇ – நற் 396/4
பவழத்து அன்ன மேனி திகழ் ஒளி – குறு 0/2
இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி – குறு 4/2
உலை_கல் அன்ன பாறை ஏறி – குறு 12/2
மனவு கோப்பு அன்ன நன் நெடும் கூந்தல் – குறு 23/2
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/3
குட்டுவன் மரந்தை அன்ன எம் – குறு 34/7
சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன/கனைத்த கரும்பின் கூம்பு பொதி அவிழ – குறு 35/2,3
ஆம்பல் பூவின் சாம்பல் அன்ன/கூம்பிய சிறகர் மனை உறை குரீஇ – குறு 46/1,2
நல்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன/நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல் – குறு 48/5,6
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து – குறு 49/1
மணி கேழ் அன்ன மா நீர் சேர்ப்ப – குறு 49/2
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல் – குறு 50/1
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன/எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/4,5
பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்து அன்ன/நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போல – குறு 57/1,2
மட கண் குழவி அலம்வந்து அன்ன/நோயேம் ஆகுதல் அறிந்தும் – குறு 64/3,4
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் – குறு 68/1
விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன/விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் – குறு 74/1,2
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/3
நல் இயல் பாவை அன்ன இ – குறு 89/6
நீர் ஓர் அன்ன சாயல் – குறு 95/4
தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே – குறு 95/5
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் – குறு 103/2
குவி இணர் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன/தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/1,2
கூடை இரும் பிடி கை கரந்து அன்ன/கேழ் இரும் துறுகல் கெழு மலை நாடன் – குறு 111/4,5
நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன/நன் நெறியவ்வே நறும் தண்ணியவே – குறு 116/3,4
மாரி ஆம்பல் அன்ன கொக்கின் – குறு 117/1
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை – குறு 121/2
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன/குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனியே – குறு 122/1,2
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் – குறு 123/1
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/2
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு – குறு 124/2
தாய் காண் விருப்பின் அன்ன/சாஅய் நோக்கினள் மாஅயோளே – குறு 132/5,6
வேனில் பாதிரி கூன் மலர் அன்ன/மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை – குறு 147/1,2
காசின் அன்ன போது ஈன் கொன்றை – குறு 148/3
யாமை பார்ப்பின் அன்ன/காமம் காதலர் கையற விடினே – குறு 152/4,5
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து – குறு 154/2
நெருப்பின் அன்ன செம் தலை அன்றில் – குறு 160/1
இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு – குறு 160/2
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன/மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 163/2,3
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்து விட்டு அன்ன/நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி – குறு 168/3,4
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/5
பழூஉ பல் அன்ன பரு உகிர் பா அடி – குறு 180/1
அறை மடி கரும்பின் கண் இடை அன்ன/பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து – குறு 180/3,4
மயில் கண் அன்ன மாண் முடி பாவை – குறு 184/5
இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி – குறு 189/3
மட்டம் பெய்த மணி கலத்து அன்ன/இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை – குறு 193/1,2
செய்வு-உறு பாவை அன்ன என் – குறு 195/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/3
இன்றை அன்ன நட்பின் இ நோய் – குறு 199/6
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு – குறு 201/2
அமிழ்தத்து அன்ன அம் தீம் கிளவி – குறு 206/1
அன்ன இனியோள் குணனும் இன்ன – குறு 206/2
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/4
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் – குறு 225/6
பூண் வனைந்து அன்ன பொலம் சூட்டு நேமி – குறு 227/1
துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர் – குறு 229/6
பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்து அன்ன/கார் எதிர் புறவினதுவே உயர்ந்தோர்க்கு – குறு 233/3,4
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் அடைகரை – குறு 236/3
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து – குறு 238/4
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின் – குறு 243/1
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/2
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மயக்கி – குறு 246/2
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை – குறு 256/1
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் – குறு 257/3
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள் – குறு 258/7
கரும்பு நடு பாத்தி அன்ன/பெரும் களிற்று அடி_வழி நிலைஇய நீரே – குறு 262/7,8
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன/வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் – குறு 267/3,4
அருவி அன்ன பரு உறை சிதறி – குறு 271/1
மாறு கொண்டு அன்ன உண்கண் – குறு 272/7
புறவு புறத்து அன்ன புன் கால் உகாஅத்து – குறு 274/1
இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர – குறு 274/2
முறி கண்டு அன்ன மெல்லென் சீறடி – குறு 278/2
கூற்றத்து அன்ன கொலை வேல் மறவர் – குறு 283/5
ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன/அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை – குறு 293/4,5
குண்டு நீர் தாமரை கொங்கின் அன்ன/நுண் பல் தித்தி மாஅயோயே – குறு 300/3,4
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன/நன் மா மேனி பசப்ப – குறு 331/6,7
நெடு நீர் ஆம்பல் அடை புறத்து அன்ன/கொடு மென் சிறைய கூர் உகிர் பறவை – குறு 352/1,2
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே – குறு 358/7
பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல் – குறு 360/5
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6
அன்றை அன்ன நட்பினன் – குறு 385/6
நிலம் பரந்து அன்ன புன்கணோடு – குறு 386/5
கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ – குறு 388/3
உமண் எருத்து ஒழுகை தோடு நிரைத்து அன்ன/முளி சினை பிளக்கும் முன்பு இன்மையின் – குறு 388/4,5
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன/அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும் – ஐங் 13/1,2
இரும் சாய் அன்ன செருந்தியொடு வேழம் – ஐங் 18/1
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ – ஐங் 18/3
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து – ஐங் 20/3
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் களவன் – ஐங் 30/1
காவிரி மலிர் நிறை அன்ன நின் – ஐங் 42/3
அம்பணத்து அன்ன யாமை ஏறி – ஐங் 43/1
செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும் – ஐங் 43/2
தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ – ஐங் 54/3
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் – ஐங் 56/2
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன/இவள் நலம் புலம்ப பிரிய – ஐங் 57/2,3
விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின் – ஐங் 58/1
கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன/இவள் அணங்கு உற்றனை போறி – ஐங் 58/2,3
கைவண் மத்தி கழாஅர் அன்ன/நல்லோர் நல்லோர் நாடி – ஐங் 61/3,4
இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன/புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் – ஐங் 62/1,2
மள்ளர் அன்ன தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 94/1
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும் – ஐங் 94/2
காலை அன்ன காலை முந்துறுத்தே – ஐங் 116/4
எக்கர் ஞாழல் பூவின் அன்ன/சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு – ஐங் 149/1,2
தொண்டி அன்ன பணை தோள் – ஐங் 171/3
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன/மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை – ஐங் 174/1,2
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/4
குட்டுவன் தொண்டி அன்ன/என் கண்டு நயந்து நீ நல்கா-காலே – ஐங் 178/3,4
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – ஐங் 180/4
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன தீம் கிளவியனே – ஐங் 185/4
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன/வெண் தலை மா மழை சூடி – ஐங் 209/3,4
நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்று அன்ன/வயலை அம் சிலம்பின் தலையது – ஐங் 211/1,2
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி – ஐங் 215/1
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு – ஐங் 220/3
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய – ஐங் 221/2
மெய்ம்மை அன்ன பெண்_பால் புணர்ந்து – ஐங் 246/4
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/2
நன் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல் – ஐங் 263/1
கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும் – ஐங் 263/2
இளம் பிறை அன்ன கோட்ட கேழல் – ஐங் 264/1
களங்கனி அன்ன பெண்_பால் புணரும் – ஐங் 264/2
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன/நலம் பெறு கையின் என் கண்புதைத்தோயே – ஐங் 293/1,2
புது கலத்து அன்ன கனிய ஆலம் – ஐங் 303/1
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே – ஐங் 307/4
அன்ன ஆரிடையானும் – ஐங் 327/4
நெய்த்தோர் அன்ன செவிய எருவை – ஐங் 335/2
எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் – ஐங் 352/2
குறும் கால் மகன்றில் அன்ன/உடன்புணர் கொள்கை காதலோரே – ஐங் 381/4,5
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை – ஐங் 389/3
மள்ளர் அன்ன மரவம் தழீஇ – ஐங் 400/1
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் – ஐங் 400/2
போது அவிழ் தாமரை அன்ன நின் – ஐங் 424/3
சுடு பொன் அன்ன கொன்றை சூடி – ஐங் 432/2
நன் பொன் அன்ன சுடர் இணர் – ஐங் 436/2
நிலவின் அன்ன நேர் அரும்பு பேணி – ஐங் 454/2
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர் – ஐங் 465/1
நீர்ப்படு பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன/நிலம் தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை – பதி 12/19,20
நெடியோன் அன்ன நல் இசை – பதி 15/39
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் – பதி 16/2
அன்ன ஆயின பழனம்-தோறும் – பதி 19/19
காலை அன்ன சீர் சால் வாய்மொழி – பதி 21/4
உரும்பு இல் கூற்றத்து அன்ன நின் – பதி 26/13
மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் – பதி 30/2
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு – பதி 30/27
எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் – பதி 31/20
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன/செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து – பதி 35/7,8
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி – பதி 42/3
நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ – பதி 44/1
அரண்கள் தாவு-உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன/மோகூர் மன்னன் முரசம் கொண்டு – பதி 44/13,14
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன/நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி – பதி 45/10,11
வலை விரித்து அன்ன நோக்கலை – பதி 51/36
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – பதி 61/3
பாவை அன்ன நல்லோள் கணவன் – பதி 61/4
பொன்னின் அன்ன பூவின் சிறியிலை – பதி 61/5
நிலவின் அன்ன வெள் வேல் பாடினி – பதி 61/16
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே – பதி 61/18
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் – பதி 66/13
நன்று அறி உள்ளத்து சான்றோர் அன்ன நின் – பதி 72/6
ஆ பரந்து அன்ன செலவின் பல் – பதி 77/11
யாடு பரந்து அன்ன மாவின் – பதி 78/13
ஆ பரந்து அன்ன யானையோன் குன்றே – பதி 78/14
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி – பதி 80/13
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர் – பதி 81/20
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/26
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் – பதி 88/28
பாவை அன்ன மகளிர் நாப்பண் – பதி 88/29
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் – பதி 88/35
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/31
வார்ந்து புனைந்து அன்ன ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – பதி 90/34
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் – பதி 90/35
காவிரி படப்பை நன் நாடு அன்ன/வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 90/47,48
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை – பதி 91/6
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து – பதி 91/7
நீர் துனைந்து அன்ன செலவின் – பதி 91/9
நிலம் திரைப்பு அன்ன தானையோய் நினக்கே – பதி 91/10
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/3
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி – பதி 92/4
எரி திரிந்து அன்ன பொன் புனை உடுக்கையை – பரி 1/10
அன்ன மரபின் அனையோய் நின்னை – பரி 1/34
மா விசும்பு ஒழுகு புனல் வறள அன்ன/சேவலாய் சிறகர் புலர்த்தியோய் எனவும் – பரி 3/25,26
அன்ன நாட்டத்து அளப்ப அரியவை – பரி 4/61
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன/பெயலான் பொலிந்து பெரும் புனல் பல நந்த – பரி 7/7,8
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் – பரி 8/22
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை – பரி 10/96
பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர் – பரி 12/27
பவழத்து அன்ன வெம் பூ தாஅய் – பரி 14/16
கறை இல் கார் மழை பொங்கி அன்ன/நறையின் நறும் புகை நனி அமர்ந்தோயே – பரி 14/19,20
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன/சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் – பரி 15/43,44
செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன/நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடு ஆக – பரி 20/37,38
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன/புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல் – பரி 21/6,7
ஊர் களிற்று அன்ன செம்மலோரும் – பரி 23/35
வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக – பரி 35/3
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
பொரி மலர்ந்து அன்ன பொறிய மட மான் – கலி 13/3
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் – கலி 13/15
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/19
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் – கலி 14/3
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் – கலி 15/1
யாறு நீர் கழிந்து அன்ன இளமை நும் நெஞ்சு என்னும் – கலி 20/13
அன்ன பொருள்-வயின் பிரிவோய் நின் இன்று – கலி 21/12
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன/ஐவகை பாராட்டினாய் மற்று எம் கூந்தல் – கலி 22/12,13
மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் – கலி 25/13
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
வாய்மை அன்ன வைகலொடு புணர்ந்தே – கலி 35/25
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் – கலி 40/20
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 44/7
பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் – கலி 45/4
பொன் உரை மணி அன்ன மாமை கண் பழி உண்டோ – கலி 48/17
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் – கலி 48/19
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/17
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள் – கலி 60/10
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/21
வேந்து கொண்டு அன்ன பல – கலி 64/25
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/26
அன்ன பிறவும் பெருமான் அவள்-வயின் – கலி 82/31
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
வேனில் புனல் அன்ன நுந்தையை நோவார் யார் – கலி 84/38
இறைகொண்டு இருந்து அன்ன நல்லாரை கண்டேன் – கலி 92/19
தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 92/25
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் – கலி 92/59
நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை – கலி 94/10
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன/கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/13,14
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் – கலி 96/5
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி – கலி 101/21
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன/பல்லர் பெரு மழை கண்ணர் மடம் சேர்ந்த – கலி 103/6,7
முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன/பல்லும் பணை தோளும் பேர் அமர் உண்கண்ணும் – கலி 108/15,16
இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் – கலி 108/28
பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் – கலி 108/40
மா மருண்டு அன்ன மழை கண் சிற்றாய்த்தியர் – கலி 108/46
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து – கலி 108/60
பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின் – கலி 117/2
செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும் – கலி 118/15
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் – கலி 118/20
பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய – கலி 124/2
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை – கலி 134/10
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/11
நெய்தல் மலர் அன்ன கண் – கலி 142/23
அன்ன இடும்பை பல செய்து தன்னை – கலி 144/5
அன்ன மென் சேக்கையுள் ஆராது அளித்தவன் – கலி 146/4
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல் – கலி 147/66
அரைசு கால்கிளர்ந்து அன்ன உரவு நீர் சேர்ப்ப கேள் – கலி 149/3
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் – கலி 150/9
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/17
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று – அகம் 0/9
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
இரும் கழி முதலை மேஎந்தோல் அன்ன/கரும் கால் ஓமை காண்பு இன் பெரும் சினை – அகம் 3/1,2
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – அகம் 4/3
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வாங்கு வள் பரிய – அகம் 4/9
பளிங்கத்து அன்ன பல் காய் நெல்லி – அகம் 5/9
பாத்தி அன்ன குடுமி கூர்ம் கல் – அகம் 5/13
அன்ன ஆக என்னுநள் போல – அகம் 5/18
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் அன்ன எம் – அகம் 6/20
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/5
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் – அகம் 9/8
பிடி கை அன்ன பின்_அகம் தீண்டி – அகம் 9/22
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த – அகம் 10/2
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/13
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று – அகம் 11/8
மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம் – அகம் 11/10
அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற – அகம் 13/18
அரக்கத்து அன்ன செம் நில பெரு வழி – அகம் 14/1
மணி மிடைந்து அன்ன குன்றம் கவைஇய – அகம் 14/4
தோகை காவின் துளுநாட்டு அன்ன/வறும் கை வம்பலர் தாங்கும் பண்பின் – அகம் 15/5,6
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் – அகம் 15/11
ஊர் எழுந்து அன்ன உரு கெழு செலவின் – அகம் 17/11
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 21/2
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/6
வளை களைந்து ஒழிந்த கொழுந்தின் அன்ன/தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை – அகம் 24/2,3
பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன/இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம் – அகம் 25/11,12
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் – அகம் 26/2
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன/நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 27/9,10
குருதியொடு துயல்வந்து அன்ன நின் – அகம் 27/16
கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன/புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர் – அகம் 31/9,10
தொடுதோல் கானவன் கவை பொறுத்து அன்ன/இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை – அகம் 34/3,4
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் – அகம் 34/12
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை – அகம் 37/13
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன/அம் கலுழ் மாமை கிளைஇய – அகம் 41/14,15
குன்று கண்டு அன்ன கோட்ட யாவையும் – அகம் 42/7
அழும்பில் அன்ன அறாஅ யாணர் – அகம் 44/15
பிண்ட நெல்லின் அள்ளூர் அன்ன என் – அகம் 46/14
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி – அகம் 51/5
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் – அகம் 54/4
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள் – அகம் 55/5
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க – அகம் 56/2
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை – அகம் 56/3
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் – அகம் 60/7
பொன் உடை நெடு நகர் பொதினி அன்ன நின் – அகம் 61/16
அயத்து வளர் பைஞ்சாய் முருந்தின் அன்ன/நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 62/1,2
மா தாள் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன/மா இதழ் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 62/4,5
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/15
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/2
உயவல் யானை வெரிநு சென்று அன்ன/கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/14,15
கழி பிணி கறைத்தோல் நிரை கண்டு அன்ன/உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை – அகம் 67/13,14
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை – அகம் 68/5
வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை – அகம் 72/16
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு – அகம் 73/3
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன/அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/17,18
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/13
கூம்பு விடு நிகர் மலர் அன்ன/ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/13,14
நெருப்பின் அன்ன சிறு கண் பன்றி – அகம் 84/6
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி – அகம் 90/1
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன/பெறல் அரு நன் கலம் எய்தி நாடும் – அகம் 93/5,6
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் – அகம் 93/12
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – அகம் 93/13
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி – அகம் 96/4
வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின் – அகம் 97/13
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – அகம் 98/11
பாவை அன்ன பலர் ஆய் மாண் கவின் – அகம் 98/12
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன/செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/1,2
வம்ப நாரை இனன் ஒலித்து அன்ன/அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர் – அகம் 100/14,15
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன/உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/8,9
மாழ்கி அன்ன தாழ் பெரும் செவிய – அகம் 104/10
நிழல் கயத்து அன்ன நீள் நகர் வரைப்பின் – அகம் 105/7
பந்து புடைப்பு அன்ன பாணி பல் அடி – அகம் 105/9
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை பழனத்து – அகம் 106/1
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் – அகம் 106/2
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 109/2
வளம் கெழு நன் நாடு அன்ன என் தோள் மணந்து – அகம் 113/7
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி – அகம் 113/16
நுண் பூண் எருமை குடநாட்டு அன்ன என் – அகம் 115/5
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர் – அகம் 115/10
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை – அகம் 116/1
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் – அகம் 117/12
கல் முதிர் புறங்காட்டு அன்ன/பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே – அகம் 122/22,23
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன பொன் இயல் புனை படை – அகம் 124/9
இரம் காழ் அன்ன அரும்பு முதிர் ஈங்கை – அகம் 125/3
ஆலி அன்ன வால் வீ தாஅய் – அகம் 125/4
நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன/ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி நாள் – அகம் 127/10,11
கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே – அகம் 128/2
கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி – அகம் 128/11
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன/வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 131/2,3
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர் – அகம் 133/1
கரி பரந்து அன்ன காயாம் செம்மலொடு – அகம் 133/8
எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ – அகம் 133/9
செய்கை அன்ன செம் நில புறவின் – அகம் 134/6
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு – அகம் 134/11
மண்ணு மணி அன்ன மா இதழ் பாவை – அகம் 136/13
மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் – அகம் 136/16
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு – அகம் 140/10
வெல் போர் சோழன் இடையாற்று அன்ன/நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி – அகம் 141/23,24
இல மலர் அன்ன அம் செம் நாவின் – அகம் 142/1
குறை அறல் அன்ன இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 142/18
இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து – அகம் 142/22
வேங்கை வெறி தழை வேறு வகுத்து அன்ன/ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை – அகம் 147/2,3
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை – அகம் 148/1
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள் – அகம் 149/18
மணி ஓர்த்து அன்ன தெண் குரல் – அகம் 151/14
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன/உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் – அகம் 152/8,9
களி மயில் கலாவத்து அன்ன தோளே – அகம் 152/14
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன/தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – அகம் 154/6,7
மூட்டு-உறு கவரி தூக்கி அன்ன/செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர் – அகம் 156/2,3
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன கனம் குழை இமைப்ப – அகம் 158/3
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு – அகம் 158/15
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் – அகம் 158/16
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின் – அகம் 162/3
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/4
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் – அகம் 162/12
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை – அகம் 163/7
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை – அகம் 163/9
இரும்பு வடித்து அன்ன கரும் கை கானவன் – அகம் 172/6
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் – அகம் 176/3
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மருங்கில் – அகம் 176/4
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை – அகம் 176/5
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் நீர் ஞெண்டு – அகம் 176/8
வயிரத்து அன்ன வை ஏந்து மருப்பின் – அகம் 178/1
வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர் பன்றி – அகம் 178/2
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை பருகி – அகம் 178/3
நீலத்து அன்ன அகல் இலை சேம்பின் – அகம் 178/4
பிண்டம் அன்ன கொழும் கிழங்கு மாந்தி – அகம் 178/5
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு – அகம் 178/6
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர் – அகம் 178/7
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன/வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து – அகம் 178/8,9
காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன என் – அகம் 186/16
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன/தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் – அகம் 187/8,9
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன/கவை ஒண் தளிர கரும் கால் யாஅத்து – அகம் 187/14,15
ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி – அகம் 191/5
மதி இருப்பு அன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல் – அகம் 192/1
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் – அகம் 192/4
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் – அகம் 194/4
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன/திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின் – அகம் 199/8,9
இழந்த நாடு தந்து அன்ன/வளம் பெரிது பெறினும் வாரலென் யானே – அகம் 199/23,24
இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை – அகம் 201/17
காவிரி படப்பை பட்டினத்து அன்ன/செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற – அகம் 205/12,13
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன/அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/7,8
பலர் புகழ் பாவை அன்ன நின் நலனே – அகம் 209/17
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் – அகம் 211/2
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள் – அகம் 211/3
நீர் ஒலித்த அன்ன பேஎர் – அகம் 211/16
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன/மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால் – அகம் 212/2,3
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 212/5
இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 212/7
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 213/16
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன/துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல் – அகம் 217/2,3
பொன் வார்ந்து அன்ன வை வால் எயிற்று – அகம் 219/12
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர் – அகம் 222/12
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி – அகம் 224/5
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன/வால் வெண் தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம் – அகம் 224/6,7
எல் உமிழ் ஆவணத்து அன்ன/கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே – அகம் 227/21,22
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் – அகம் 231/13
நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரி – அகம் 234/3
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/3
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ் – அகம் 238/13
கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து – அகம் 240/11
பசை படு பச்சை நெய் தோய்த்து அன்ன/சேய் உயர் சினைய மா சிறை பறவை – அகம் 244/1,2
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என் – அகம் 249/9
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் – அகம் 251/7
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து – அகம் 253/25
உலகு கிளர்ந்து அன்ன உரு கெழு வங்கம் – அகம் 255/1
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க – அகம் 263/12
மழை இல் வானம் மீன் அணிந்து அன்ன/குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர – அகம் 264/1,2
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன/கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது – அகம் 266/14,15
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை – அகம் 267/6
மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 267/7
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/9
இன் உயிர் அன்ன நின்னொடும் சூழாது – அகம் 268/10
பிடி மடிந்து அன்ன குறும் பொறை மருங்கின் – அகம் 269/6
ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன நின் – அகம் 269/24
நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன/அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய – அகம் 270/9,10
நம் மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின் – அகம் 273/7
இரும் பனம் செறும்பின் அன்ன பரூஉ மயிர் – அகம் 277/7
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14
அன்ன மாண் பெடையின் மென்மெல இயலி – அகம் 279/15
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி – அகம் 280/1
பறை அறைந்து அன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்தே – அகம் 281/13
ஊட்டு-உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன/வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – அகம் 283/14,15
சிறியிலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன/குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் – அகம் 284/1,2
இரும் புலி வேங்கை கரும் தோல் அன்ன/கல் எடுத்து எறிந்த பல் கிழி உடுக்கை – அகம் 285/8,9
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ – அகம் 286/3
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன/வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி – அகம் 293/4,5
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி – அகம் 293/6
மணி காசு அன்ன மால் நிற இரும் கனி – அகம் 293/7
நெய் தோய்த்து அன்ன நீர் நனை அம் தளிர் – அகம் 294/7
எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின் – அகம் 297/13
பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை – அகம் 297/14
நீர் வாழ் முதலை ஆவித்து அன்ன/ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடத்து – அகம் 301/6,7
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு – அகம் 304/3
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
செறித்து நிறுத்து அன்ன தெள் அறல் பருகி – அகம் 304/7
பருகு அன்ன காதலொடு திருகி – அகம் 305/6
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து – அகம் 305/7
எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம் – அகம் 311/3
நீலத்து அன்ன நீர் பொதி கருவின் – அகம் 314/1
பெரும் பெயர் வழுதி கூடல் அன்ன தன் – அகம் 315/7
பாஅய் அன்ன பகல் இருள் பரப்பி – அகம் 317/2
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள் – அகம் 319/13
பசித்த யானை பழங்கண் அன்ன/வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி – அகம் 321/1,2
வளரா பிள்ளை தூவி அன்ன/வார் பெயல் வளர்த்த பைம் பயிர் புறவில் – அகம் 324/4,5
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை-தோறும் – அகம் 324/6
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன/நலம் பாராட்டி நடை எழில் பொலிந்து – அகம் 326/6,7
முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு – அகம் 328/2
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 331/2
ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின் – அகம் 331/3
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே – அகம் 331/14
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தார் மார்பின் – அகம் 332/13
யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்து அன்ன நின் – அகம் 333/1
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் – அகம் 335/14
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய – அகம் 335/16
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ – அகம் 335/18
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் – அகம் 335/20
அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி – அகம் 335/21
மாரி ஈர்ம் தளிர் அன்ன மேனி – அகம் 337/2
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும் பொறை – அகம் 337/6
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
வாழ்தல் அன்ன காதல் – அகம் 339/13
சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே – அகம் 339/14
மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல் – அகம் 341/6
நிழல் ஒளிப்பு அன்ன நிமிர் பரி புரவி – அகம் 344/9
மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன/கூரல் கொக்கின் குறும் பறை சேவல் – அகம் 346/2,3
வெள்ளி வெண் தோடு அன்ன கயல் குறித்து – அகம் 346/4
பண் அமை முரசின் கண் அதிர்ந்து அன்ன/கவ்வை தூற்றும் வெவ் வாய் சேரி – அகம் 347/5,6
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு – அகம் 348/7
தெரிகோல் அன்ன செயிர் தீர் செம்மொழி – அகம் 349/4
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/7
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் – அகம் 355/5
நன்னன் ஆஅய் பிரம்பு அன்ன/மின் ஈர் ஓதி என்னை நின் குறிப்பே – அகம் 356/19,20
காலொடு துயல்வந்து அன்ன நின் – அகம் 357/15
நீலத்து அன்ன நிறம் கிளர் எருத்தின் – அகம் 358/1
வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம் – அகம் 359/6
மா இதழ் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன/திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் – அகம் 361/2,3
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/5
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன/நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன் – அகம் 364/4,5
கொலை குறித்து அன்ன மாலை – அகம் 364/13
பொலம் பூண் எவ்வி நீழல் அன்ன/நலம் பெறு பணை தோள் நன் நுதல் அரிவையொடு – அகம் 366/12,13
கதிர்த்த சென்னி கவிர் பூ அன்ன/நெற்றி சேவல் அற்றம் பார்க்கும் – அகம் 367/11,12
உயிர் குழைப்பு அன்ன சாயல் – அகம் 367/15
உள்ளி_விழவின் அன்ன/அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே – அகம் 368/18,19
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன/நிதி உடை நன் நகர் புதுவது புனைந்து – அகம் 369/14,15
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன/இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல – அகம் 374/8,9
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 376/18
நன் பொன் அன்ன நறும் தாது உதிர – அகம் 378/4
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் – அகம் 379/15
உழை புறத்து அன்ன புள்ளி நீழல் – அகம் 379/20
எதிர் மலர் இணை போது அன்ன தன் – அகம் 381/20
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல் – அகம் 385/1
என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண – அகம் 385/2
காவிரி படப்பை உறந்தை அன்ன/பொன் உடை நெடு நகர் புரையோர் அயர – அகம் 385/4,5
ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு – அகம் 388/24
பார்வல் வெருகின் கூர் எயிற்று அன்ன/வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் – அகம் 391/1,2
உண் குளகு மறுத்த உயக்கத்து அன்ன/பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ – அகம் 392/3,4
தாது செய் பாவை அன்ன தையல் – அகம் 392/6
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில் – அகம் 394/9
மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன/நீரொடு நிறைந்த பேர் அமர் மழை கண் – அகம் 395/2,3
வறல் மரத்து அன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை – அகம் 395/8
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/9
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 396/19
பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு – அகம் 399/4
மை இல் பளிங்கின் அன்ன தோற்ற – அகம் 399/13
குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு – அகம் 400/9
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் – அகம் 400/13
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி – அகம் 400/14
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் – அகம் 400/15
கால் கண்டு அன்ன வழிபட போகி – அகம் 400/16
எருமை அன்ன கரும் கல் இடை-தோறு – புறம் 5/1
மறலி அன்ன களிற்று மிசையோனே – புறம் 13/4
சுறவு_இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப – புறம் 13/7
இரு நிலத்து அன்ன நோன்மை – புறம் 14/18
அன்ன சீற்றத்து அனையை ஆகலின் – புறம் 15/11
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின் – புறம் 21/3
மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் – புறம் 21/4
சூர் நவை முருகன் சுற்றத்து அன்ன நின் – புறம் 23/4
நின்று மூத்த யாக்கை அன்ன நின் – புறம் 24/27
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன/வேற்றுமை இல்லா விழு திணை பிறந்து – புறம் 27/2,3
மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன/ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் – புறம் 33/13,14
புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின் – புறம் 34/9
அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து – புறம் 35/14
எரி நிகழ்ந்து அன்ன செலவின் – புறம் 41/17
கூற்று வெகுண்டு அன்ன முன்பொடு – புறம் 42/23
நும் ஓர் அன்ன வேந்தர்க்கு – புறம் 45/8
நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 47/11
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – புறம் 50/7
அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/4
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் – புறம் 55/15
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் – புறம் 55/16
வானத்து அன்ன வண்மையும் மூன்றும் – புறம் 55/17
புகழ்தல் உற்றோர்க்கு மாயோன் அன்ன/உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற – புறம் 57/2,3
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன நின் ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் – புறம் 57/8
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/9
அன்ன சேவல் அன்ன சேவல் – புறம் 67/1
அன்ன சேவல் அன்ன சேவல் – புறம் 67/1
உடும்பு உரித்து அன்ன என்பு எழு மருங்கின் – புறம் 68/1
கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன/நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை – புறம் 70/2,3
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன/மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து – புறம் 78/3,4
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன/சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று – புறம் 89/5,6
என் வாய் சொல்லும் அன்ன ஒன்னார் – புறம் 92/4
கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன/இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள் – புறம் 102/5,6
ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ – புறம் 104/4
பருத்தி_பெண்டின் பனுவல் அன்ன/நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை – புறம் 125/1,2
குன்றத்து அன்ன களிறு பெயர – புறம் 125/9
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் – புறம் 126/7
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 127/1
அன்ன சேவல் மாறு எழுந்து ஆலும் – புறம் 128/4
மாரி அன்ன வண்மை – புறம் 133/6
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 135/5
அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை – புறம் 135/19
அன்ன தன்மையும் அறிந்தீயார் – புறம் 136/10
குரங்கு அன்ன புன் குறும் கூளியர் – புறம் 136/13
கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து – புறம் 137/8
பொன் அன்ன வீ சுமந்து – புறம் 137/10
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும் – புறம் 137/11
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 145/5
அன்ன ஆக நின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 146/1
கலி மயில் கலாவம் கால் குவித்து அன்ன/ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ – புறம் 146/8,9
கூதிர் பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன/பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி – புறம் 150/1,2
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை – புறம் 150/9
பளிங்கு வகுத்து அன்ன தீ நீர் – புறம் 150/27
ஆன் உருக்கு அன்ன வேரியை நல்கி – புறம் 152/27
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று – புறம் 159/4
பெரு மலை அன்ன தோன்றல சூல் முதிர்பு – புறம் 161/3
மெய் அன்ன பொய் உணர்ந்து – புறம் 166/6
உலை_கல் அன்ன வல்லாளன்னே – புறம் 170/17
பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே – புறம் 171/11
யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன/ஊண் ஒலி அரவம் தானும் கேட்கும் – புறம் 173/3,4
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும் – புறம் 175/9
அன்ன மாட்சி அனையர் ஆகி – புறம் 182/7
பிறப்பு ஓர் அன்ன உடன்வயிற்றுள்ளும் – புறம் 183/3
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து – புறம் 190/10
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன/சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் – புறம் 192/3,4
அதள் எறிந்து அன்ன நெடு வெண் களரின் – புறம் 193/1
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் – புறம் 195/2
கல் குயின்று அன்ன என் நல்கூர் வளி மறை – புறம் 196/12
வளி நடந்து அன்ன வா செலல் இவுளியொடு – புறம் 197/1
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு – புறம் 197/3
உரும் உரற்று அன்ன உட்குவரு முரசமொடு – புறம் 197/5
ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் – புறம் 198/9
நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் – புறம் 198/14
பருகு அன்ன வேட்கை இல்-வழி – புறம் 207/2
பெரு வரை அன்ன மார்பின் – புறம் 209/18
நின்று காண்பு அன்ன நீள் மலை மிளிர – புறம் 211/3
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
நின் ஓர் அன்ன பொன் இயல் பெரும் பூண் – புறம் 227/8
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை – புறம் 228/2
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன/சேண் விளங்கு சிறப்பின் செம்பியர் மருகன் – புறம் 228/8,9
மணி வரை அன்ன மாஅயோனே – புறம் 229/27
எறி புன குறவன் குறையல் அன்ன/கரி புற விறகின் ஈம ஒள் அழல் – புறம் 231/1,2
திங்கள் அன்ன வெண்குடை – புறம் 231/5
பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி – புறம் 234/2
பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு – புறம் 249/5
உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும் – புறம் 249/6
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில் – புறம் 251/1
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 251/2
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு – புறம் 252/2
பைம் கழை பொதி களைந்து அன்ன விளர்ப்பின் – புறம் 253/4
மையல் யானை அயா உயிர்த்து அன்ன/நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை – புறம் 261/7,8
நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை – புறம் 261/13
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல் – புறம் 269/1
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி – புறம் 272/1
இரம் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை – புறம் 276/2
மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன/வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன் – புறம் 277/1,2
தன்னோர் அன்ன இளையர் இருப்ப – புறம் 286/2
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண் – புறம் 295/1
நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி – புறம் 301/12
குன்றத்து அன்ன களிற்றொடு பட்டோன் – புறம் 307/2
வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன/கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ – புறம் 307/4,5
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 308/1
மான் உளை அன்ன குடுமி – புறம் 310/7
வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன/குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட – புறம் 321/4,5
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன/கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி – புறம் 322/1,2
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை – புறம் 324/1
களவு புளி அன்ன விளை – புறம் 328/8
மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண – புறம் 333/2
காமரு பழன கண்பின் அன்ன/தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 334/1,2
நெடுவேள் ஆதன் போந்தை அன்ன/பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை – புறம் 338/4,5
இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை – புறம் 340/7
புலி கணத்து அன்ன கடுங்கண் சுற்றமொடு – புறம் 341/6
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன/நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் – புறம் 343/10,11
பிடி உயிர்ப்பு அன்ன கை கவர் இரும்பின் – புறம் 345/8
குண்டு நீர் வரைப்பின் கூடல் அன்ன/குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை சேப்ப – புறம் 347/6,7
வாய்மொழி தழும்பன் ஊணூர் அன்ன/குவளை உண்கண் இவளை தாயே – புறம் 348/5,6
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
வண் கை எயினன் வாகை அன்ன/இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் – புறம் 351/6,7
உறந்தை அன்ன உரை சால் நன் கலம் – புறம் 352/10
குன்று கண்டு அன்ன நிலை பல் போர்பு – புறம் 353/8
மான் பிணை அன்ன மகிழ் மட நோக்கே – புறம் 354/10
ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி மிடைந்த – புறம் 362/1
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/6
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின் – புறம் 362/7
நாகத்து அன்ன பாகு ஆர் மண்டிலம் – புறம் 367/1
கடாஅ யானை கால்_வழி அன்ன என் – புறம் 368/14
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன/ஓடை நுதல ஒல்குதல் அறியா – புறம் 369/24,25
மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி – புறம் 371/17
களிற்று கோட்டு அன்ன வால் எயிறு அழுத்தி – புறம் 371/21
புல்வாய் இரலை நெற்றி அன்ன/பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய – புறம் 374/2,3
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு – புறம் 376/14
நிரயத்து அன்ன என் வறன் களைந்தன்றே – புறம் 376/15
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து – புறம் 378/6
பனி கயத்து அன்ன நீள் நகர் நின்று என் – புறம் 378/7
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண் – புறம் 381/10
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை – புறம் 382/18
பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் – புறம் 383/10
அன்ன நன் நாட்டு பொருநம் யாமே – புறம் 386/18
வெள் அகடு கண்டு அன்ன/வீங்கு விசி புது போர்வை – புறம் 387/2,3
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து – புறம் 390/4
மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் – புறம் 390/7
முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து – புறம் 390/14
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ – புறம் 390/15
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன/பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/21,22
பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை – புறம் 392/4
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல் – புறம் 392/16
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ – புறம் 392/17
அரும் பெறல் அமிழ்தம் அன்ன/கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே – புறம் 392/20,21
மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன/வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற – புறம் 393/13,14
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன/அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/17,18
வேய் அன்ன மென் தோளால் – புறம் 395/12
மயில் அன்ன மென் சாயலார் – புறம் 395/13
மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து – புறம் 396/2
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு – புறம் 397/15
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து – புறம் 397/16
வேனில் அன்ன என் வெப்பு நீங்க – புறம் 397/17
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி – புறம் 398/12
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ – புறம் 398/20
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை – புறம் 398/21
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன/மெய் களைந்து இனனொடு விரைஇ – புறம் 399/7,8
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை – புறம் 399/31
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என் – புறம் 400/3
TOP


அன்னத்தின் (1)

துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ – கலி 72/2
TOP


அன்னத்து (4)

செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன – மது 386
நெடும் கரை இருந்த குறும் கால் அன்னத்து/வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் – குறு 304/5,6
நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரி – அகம் 234/3
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப – அகம் 334/10
TOP


அன்னது (5)

அன்னது ஆகலும் அறியாள் – ஐங் 90/3
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர் – புறம் 70/17
இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர் – புறம் 140/7
பெரும் களிறு நல்கியோனே அன்னது ஓர் – புறம் 140/8
அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும் – புறம் 213/12
TOP


அன்னதேல் (1)

அன்னதேல் ஆற்றல் காண் – கலி 91/18
TOP


அன்னதோர் (1)

மாலை அன்னதோர் புன்மையும் காலை – பொரு 96
TOP


அன்னம் (11)

அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும் – சிறு 146
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ – மது 675
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும் – நற் 73/8
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம்/பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி – நற் 356/2,3
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு – குறு 205/2
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/6
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் – ஐங் 106/2
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல் – பரி 10/44
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு – கலி 69/6
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன் – கலி 70/1
நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம்/அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/8,9
TOP


அன்னம்மே (1)

யாமே புறஞ்சிறை இருந்தும் பொன் அன்னம்மே/போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/2,3
TOP


அன்னமோடு (1)

குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை – நெடு 92
TOP


அன்னர் (6)

அன்னர் உன்னார் கழியின் பல் நாள் – நற் 117/8
உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று – குறு 218/5
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர்/நல்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர் – கலி 23/9,10
அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர்/கூடினர் புரிந்து குணன் உணப்பட்டோர் – கலி 23/11,12
சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர்/என ஆங்கு – கலி 23/13,14
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு – கலி 137/24
TOP


அன்னவர் (2)

அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
மெய் பிரிந்து அன்னவர் மாட்டு – கலி 87/4
TOP


அன்னவை (5)

அன்னவை மருண்டனென் அல்லேன் நின்-வயின் – பதி 74/23
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
அன்னவை பிறவும் பன் மலர் துதைய – கலி 102/4
அன்னவை பலவும் செய்க என்னதூஉம் – புறம் 172/4
அன்னவை பல_பல – புறம் 396/21
TOP


அன்னவோ (2)

அன்னவோ இ நல்_நுதல் நிலை என – நற் 109/3
அன்னவோ காம நின் அம்பு – கலி 147/47
TOP


அன்னள் (5)

அன்னள் அளியள் என்னாது மா மழை – குறு 216/5
நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள்/கூந்தல் வேய்ந்த விரவு மலர் உதிர்த்து – குறு 312/4,5
தமர் ஓர் அன்னள் வைகறையானே – குறு 312/8
வெண்ணெய்க்கும் அன்னள் என கொண்டாய் ஒண்_நுதால் – கலி 110/6
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் – கலி 141/18
TOP


அன்னன் (5)

மாரி குன்றத்து காப்பாள் அன்னன்/தூவலின் நனைந்த தொடலை ஒள் வாள் – ஐங் 206/2,3
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/12
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் – புறம் 257/1
அன்னன் ஆயினும் பாண நன்றும் – புறம் 328/6
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் – புறம் 380/13
TOP


அன்னன்னே (1)

உமணர் வெரூஉம் துறை அன்னன்னே – புறம் 84/6
TOP


அன்னா (1)

அன்னா என்னும் அன்னையும் அன்னோ – குறு 161/4
TOP


அன்னாய் (45)

அன்னாய் நின்னொடு முன்னிலை எவனோ – மது 206
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை ஒண் நுதல் – குறி 1
என் முகம் நோக்கியோளே அன்னாய்/யாங்கு உணர்ந்து உய்குவள்-கொல் என மடுத்த – நற் 55/9,10
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் – குறு 33/1
புல்லின் மாய்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – குறு 150/5
அன்னாய் என்னும் குழவி போல – குறு 397/5
உண்கண் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 21/4
நீயேன் என்றது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 22/4
தாக்கு அணங்கு ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 23/4
நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 24/5
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் – ஐங் 25/4
இன்னன் ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 26/4
அல்லல் உழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 27/4
மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 28/4
பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 29/5
பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/4
அது கேட்டு அன்னாய் என்றனள் அன்னை – ஐங் 113/4
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் ஐ – ஐங் 201/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 202/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 203/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை அஃது எவன்-கொல் – ஐங் 204/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி – ஐங் 205/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை உவ காண் – ஐங் 206/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நன்றும் – ஐங் 207/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை கானவர் – ஐங் 208/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நீ மற்று – ஐங் 209/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 210/1
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/3
அறவற்கு எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய் – ஐங் 212/3
யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய் – ஐங் 213/5
சீர் உடை நன் நாட்டு செல்லும் அன்னாய் – ஐங் 214/5
இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் – ஐங் 215/6
மெய் பிறிது ஆதல் எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 216/6
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/4
பெரும் கல் நாடன் வரும்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 218/5
ஒண் நுதல் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 219/4
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/5
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை தோழி – ஐங் 366/1
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா – கலி 51/11
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/13
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் – கலி 62/5
புன வளர் பூ கொடி அன்னாய் கழிய – கலி 92/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள் – அகம் 48/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/1
அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே – அகம் 356/7
TOP


அன்னார் (6)

வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார்/இரு திரு மாந்தரும் இன்னினியோரும் – பரி 10/20,21
மா மயில் அன்னார் மறையில் புணர் மைந்தர் – பரி 11/41
அன்னார் இருவரை காணிரோ பெரும – கலி 9/8
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ – கலி 93/8
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் – கலி 102/15
TOP


அன்னார்க்கு (1)

இன் உயிர் அன்னார்க்கு எனைத்து ஒன்றும் தீது இன்மை – கலி 143/20
TOP


அன்னாளே (1)

கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே – அகம் 366/16
TOP


அன்னான் (3)

அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை – கலி 47/7
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/10
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
TOP


அன்னானை (1)

இன் உயிர் அன்னானை காட்டி எனைத்து ஒன்றும் – கலி 143/54
TOP


அன்னி (3)

அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன் – அகம் 45/9
திதியனொடு பொருத அன்னி போல – அகம் 126/16
அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன் – அகம் 145/11
TOP


அன்னிமிஞிலி (1)

அன்னிமிஞிலி போல மெய்ம் மலிந்து – அகம் 262/12
TOP


அன்னிமிஞிலியின் (1)

அன்னிமிஞிலியின் இயலும் – அகம் 196/12
TOP


அன்னியும் (1)

அன்னியும் பெரியன் அவனினும் விழுமிய – நற் 180/6
TOP


அன்னேன் (2)

அன்னேன் ஒருவனேன் யான் – கலி 140/12
அன்னேன் அன்மை நன் வாய் ஆக – அகம் 203/12
TOP


அன்னை (106)

அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை ஒண் நுதல் – குறி 1
அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/5
ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை/எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/5,6
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய – நற் 23/4
எவன் குறித்தனள்-கொல் அன்னை கயம்-தோறு – நற் 27/7
அன்னை போல இனிய கூறியும் – நற் 28/3
அன்னை அயரும் முருகு நின் – நற் 47/10
அறியாமையின் அன்னை அஞ்சி – நற் 50/1
எவன்-கொல் தோழி அன்னை கண்ணியது – நற் 53/3
துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை/துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் – நற் 61/4,5
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/6
தான் யாங்கு என்னும் அறன் இல் அன்னை/யான் எழில் அறிதலும் உரியள் நீயும் நம் – நற் 145/7,8
அன்னை ஆனாள் கழற முன் நின்று – நற் 147/5
தலை இறைஞ்சினளே அன்னை/செலவு ஒழிந்தனையால் அளியை நீ புனத்தே – நற் 147/11,12
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப – நற் 149/4
அன்னை கூறினள் புன்னையது நலனே – நற் 172/5
புன்னை ஓங்கிய துறைவனொடு அன்னை/தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் – நற் 175/5,6
என் நோக்கினளே அன்னை நாளை – நற் 191/8
நன் நுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை/செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ – நற் 288/5,6
மையல் உறுகுவள் அன்னை/ஐயம் இன்றி கடும் கவவினளே – நற் 297/10,11
அன்னை அறிகுவள் ஆயின் பனி கலந்து – நற் 317/6
அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த – நற் 339/5
வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கரும் தாள் – நற் 351/5
அரும் கடி அன்னை காவல் நீவி – நற் 365/1
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு – நற் 372/8
பெரும் பெயர் உலகம் பெறீஇயரோ அன்னை/தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் – குறு 83/2,3
செல்க என்றோளே அன்னை என நீ – குறு 141/2
அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம் – குறு 223/6
ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும் – குறு 246/5
ஆனாது அலைக்கும் அறன் இல் அன்னை/தானே இருக்க தன் மனை யானே – குறு 262/2,3
வரையா நிரையத்து செலீஇயரோ அன்னை/ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/6,7
நோய் மலி வருத்தம் அன்னை அறியின் – குறு 316/2
திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே – குறு 321/8
அன்னை முயங்க துயில் இன்னாதே – குறு 353/7
அறியான் ஆகுதல் அன்னை காணிய – குறு 360/2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை உது காண் – ஐங் 101/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை உது காண் – ஐங் 101/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 102/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 102/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னையொடு – ஐங் 103/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னையொடு – ஐங் 103/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 104/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 104/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல் – ஐங் 105/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல் – ஐங் 105/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை அவர் நாட்டு – ஐங் 106/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை அவர் நாட்டு – ஐங் 106/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி – ஐங் 107/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி – ஐங் 107/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை கழிய – ஐங் 108/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை கழிய – ஐங் 108/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நெய்தல் – ஐங் 109/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நெய்தல் – ஐங் 109/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னை – ஐங் 110/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னை – ஐங் 110/1
அது கேட்டு அன்னாய் என்றனள் அன்னை/பைபய எம்மை என்றனென் யானே – ஐங் 113/4,5
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே – ஐங் 115/4
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் ஐ – ஐங் 201/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் – ஐங் 202/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 203/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை அஃது எவன்-கொல் – ஐங் 204/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி – ஐங் 205/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை உவ காண் – ஐங் 206/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நன்றும் – ஐங் 207/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை கானவர் – ஐங் 208/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நீ மற்று – ஐங் 209/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – ஐங் 210/1
நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை/வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/1,2
அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென் – ஐங் 247/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை தோழி – ஐங் 366/1
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/5
அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம் – பரி 13/62
அன்னை ஆகலின் அமர்ந்து யாம் நின்னை – பரி 14/29
போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/72
உண்ணு நீர் வேட்டேன் என வந்தாற்கு அன்னை/அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/6,7
அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் – கலி 51/12
அன்னை கடும் சொல் அறியாதாய் போல நீ – கலி 97/1
அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் – கலி 107/21
அன்னை நெஞ்சு ஆக பெறின் – கலி 107/22
அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ – கலி 115/9
உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ – அகம் 17/3
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல்கொண்டு அன்னை/கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை – அகம் 20/12,13
ஆங்காங்கு ஒழுகாய் ஆயின் அன்னை/சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/11,12
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள் – அகம் 48/1
அன்னை சொல்லும் உய்கம் என்னதூஉம் – அகம் 65/2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/1
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 68/4
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/15
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் – அகம் 98/6
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 110/1
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் – அகம் 122/4
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் – அகம் 122/5
வறிது யான் வருந்திய செல்லற்கு அன்னை/பிறிது ஒன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின் – அகம் 138/3,4
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 158/7
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை – அகம் 190/6
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – அகம் 203/8
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய் – அகம் 218/18
விரவு பூ பலியொடு விரைஇ அன்னை/கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி – அகம் 232/12,13
அறியா வேலன் தரீஇ அன்னை/வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி – அகம் 242/10,11
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை/வல்லே என் முகம் நோக்கி – அகம் 248/14,15
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர் – அகம் 259/16
நெடுவேள் பரவும் அன்னை அன்னோ – அகம் 272/15
அன்னை வினவினள் ஆயின் அன்னோ – அகம் 358/10
உடன்ற அன்னை அமரா நோக்கமும் – அகம் 378/12
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் – அகம் 388/19
ஆனாது புகழும் அன்னை/யாங்கு ஆகுவள்-கொல் அளியள் தானே – புறம் 254/10,11
TOP


அன்னைக்கு (6)

நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய்த்து ஆண்டு – நற் 236/5
துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு இ நோய் – நற் 244/6
அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என – நற் 273/4
அம்ம வாழி தோழி அன்னைக்கு/உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/1,2
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு/முருகு என மொழியும் வேலன் மற்று அவன் – ஐங் 249/1,2
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு/அறிவிப்பேம்-கொல் அறியலெம்-கொல் என – அகம் 52/9,10
TOP


அன்னையது (1)

கொன் ஒன்று கடுத்தனள் அன்னையது நிலையே – ஐங் 194/4
TOP


அன்னையும் (22)

அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/3
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் நின்னொடு – நற் 122/9
சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள் – நற் 182/4
எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும்/நன்_நாள் வேங்கையும் மலர்கமா இனி என – நற் 206/6,7
அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே என் ஐயும் – நற் 389/3
அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ – குறு 93/3
வென்றி நெடுவேள் என்னும் அன்னையும்/அது என உணரும் ஆயின் ஆயிடை – குறு 111/2,3
அன்னா என்னும் அன்னையும் அன்னோ – குறு 161/4
அன்னையும் அறிந்தனள் அலரும் ஆயின்று – ஐங் 236/1
அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் – ஐங் 242/2
அன்னையும் யானும் இருந்தேமா இல்லிரே – கலி 51/5
உண்ணு நீர் விக்கினான் என்றேனா அன்னையும்/தன்னை புறம்பு அழித்து நீவ மற்று என்னை – கலி 51/13,14
அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண – கலி 115/8
கோதை ஆயமும் அன்னையும் அறிவுற – கலி 122/1
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை – அகம் 68/9
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும்/பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று – அகம் 201/10,11
அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே – அகம் 209/2
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – அகம் 252/14
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே – அகம் 253/3
அன்னையும் பொருள் உகுத்து அலமரும் மென் முறி – அகம் 292/2
அன்னையும் அறிவுற அணங்கி – அகம் 317/23
களவும் கைம்மிக அலர்ந்தன்று அன்னையும்/உட்கொண்டு ஓவாள் காக்கும் பின் பெரிது – அகம் 325/4,5
TOP


அன்னையை (1)

வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை/கண்ணினும் கனவினும் காட்டி இ நோய் – நற் 173/4,5
TOP


அன்னையோ (8)

அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
அன்னையோ இஃது ஒன்று – கலி 84/28
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென – கலி 85/29
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் – கலி 94/5
அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று – கலி 95/25
அன்னையோ/ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக – கலி 107/23,24
அன்னையோ மன்றத்து கண்டு ஆங்கே சான்றார் மகளிரை – கலி 110/20
அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல் – கலி 147/64
TOP


அன்னோ (18)

கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ/தெளிந்தனம் மன்ற தேயர் என் உயிர் என – நற் 197/3,4
பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ/படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் – நற் 227/4,5
கல் முகை சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ/மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர் – நற் 255/5,6
பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள் – நற் 326/7
அன்னா என்னும் அன்னையும் அன்னோ/என் மலைந்தனன்-கொல் தானே தன் மலை – குறு 161/4,5
இன்னாது இரங்கும் என்னார் அன்னோ/தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர – குறு 195/4,5
அன்னோ இன்னும் நன் மலை நாடன் – குறு 302/4
இன்னம் பிறந்தன்று பிறையே அன்னோ/மறந்தனர்-கொல்லோ தாமே களிறு தன் – குறு 307/3,4
மன்னி கழிக என்றேனே அன்னோ/ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 325/3,4
பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ/விறல் மிகு நெடுந்தகை பல பாராட்டி – அகம் 49/9,10
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ/யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின் – அகம் 192/2,3
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ/ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பி காக்கும் – அகம் 263/10,11
நெடுவேள் பரவும் அன்னை அன்னோ/என் ஆவது-கொல் தானே பொன் என – அகம் 272/15,16
செல்லும் அன்னோ மெல்லம்புலம்பன் – அகம் 330/6
அன்னை வினவினள் ஆயின் அன்னோ/என் என உரைக்கோ யானே துன்னிய – அகம் 358/10,11
இன்னும் மாறாது சினனே அன்னோ/உய்ந்தனர் அல்லர் இவன் உடற்றியோரே – புறம் 100/8,9
அன்னோ பெரும் பேது உற்றன்று இ அரும் கடி மூதூர் – புறம் 336/7
இன்ன மறவர்த்து ஆயினும் அன்னோ/என் ஆவது-கொல் தானே – புறம் 345/18,19
TOP


அன்னோர் (9)

நும்மோர் அன்னோர் துன்னார் இவை என – நற் 386/7
அன்னோர் பெரும நல்_நுதல் கணவ – பதி 42/7
அன்னோர் யாம் இவண் காணாமையின் – பரி 1/54
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை – பரி 4/64
நின் நிழல் அன்னோர் அல்லது இன்னோர் – பரி 5/77
நும்மோர் அன்னோர் மாட்டும் இன்ன – அகம் 286/15
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி – புறம் 228/12
அன்னோர் செல்வமும் மன்னி நில்லாது – புறம் 360/11
நின்னோர் அன்னோர் பிறர் இவண் இன்மையின் – புறம் 373/33
TOP


அன்னோள் (5)

வினை மாண் பாவை அன்னோள்/கொலை சூழ்ந்தனளால் நோகோ யானே – நற் 185/11,12
தொண்டி அன்னோள் தோள் உற்றோரே – ஐங் 177/4
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் – அகம் 16/18
தண் குடவாயில் அன்னோள்/பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே – அகம் 44/18,19
பொன்னினும் அருமை நன்கு அறிந்தும் அன்னோள்/துன்னலம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 258/3,4
TOP


அன்னோளே (2)

துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே – குறு 222/7
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே – குறு 356/8
TOP


அன்னோன் (4)

அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில் – பொரு 231
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன்/தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை – கலி 55/20,21
அன்னோன் படர்தி ஆயின் நீயும் – புறம் 48/6
ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே – புறம் 231/6
TOP


அன்னோனே (1)

திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே – புறம் 87/4
TOP


அன்னோனை (2)

அன்னோனை இழந்த இ உலகம் – புறம் 217/12
அன்னோனை உடையேம் என்ப இனி வறட்கு – புறம் 384/19
TOP


அன (5)

நீர் அன நிலையன் பேர் அன்பினன் என – நற் 347/8
அமிர்து அன நோக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப – பரி 12/57
பல் பூ கானல் பவத்திரி அன இவள் – அகம் 340/7
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே – புறம் 54/4
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில் – புறம் 390/17
TOP


அனந்தர் (3)

அனந்தர் நடுக்கம் அல்லது யாவதும் – பொரு 94
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை – அகம் 37/6
நாள் செருக்கு அனந்தர் துஞ்சுவோனே – புறம் 316/3
TOP


அனந்தல் (2)

பழம் செருக்கு உற்ற நும் அனந்தல் தீர – மலை 173
எடுத்து எறி அனந்தல் பறை சீர் தூங்க – புறம் 62/5
TOP


அனம் (1)

ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என – கலி 56/15
TOP


அனலன் (1)

அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/57
TOP


அனற்றினை (1)

அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த-கண்ணும் – பரி 6/84
TOP


அனிச்சம் (2)

ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம்/தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி – குறி 62,63
அரி நீர் அவிழ் நீலம் அல்லி அனிச்சம்/புரி நெகிழ் முல்லை நறவோடு அமைந்த – கலி 91/1,2
TOP


அனை (8)

அனை மெல்லியல் யான் முயங்கும்-காலே – குறு 70/5
அனை பெரும் காமம் ஈண்டு கடைக்கொளவே – குறு 99/6
அறியலர்-கொல்லோ அனை மதுகையர்-கொல் – குறு 290/2
அனை நலம் உடையளோ மகிழ்ந நின் பெண்டே – ஐங் 57/4
அது மனம் கொள்குவை அனை இவள் – ஐங் 243/3
அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் – கலி 44/19
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 128/26
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் – புறம் 301/7
TOP


அனைக்கோ (1)

எனக்கோ காதலன் அனைக்கோ வேறே – ஐங் 156/5
TOP


அனைத்தற்கு (2)

நினைந்து கை நெகிழ்ந்த அனைத்தற்கு தான் தன் – நற் 29/8
இளையோள் இறந்த அனைத்தற்கு பழ விறல் – நற் 320/4
TOP


அனைத்தற்கே (1)

நினைப்பினும் கண் உள்ளே தோன்றும் அனைத்தற்கே/ஏமராது ஏமரா ஆறு – கலி 145/53,54
TOP


அனைத்தால் (2)

அனைத்தால் கொண்க நம் இடையே நினைப்பின் – நற் 395/3
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே – அகம் 243/15
TOP


அனைத்திற்கு (1)

ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்கு பிறிது செத்து – குறு 217/4
TOP


அனைத்தின் (1)

அனைத்தும் நீ அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ ஆதலின் – பரி 3/68
TOP


அனைத்தினும் (1)

நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும்/வலியினும் மனத்தினும் உணர்வினும் எல்லாம் – பரி 3/48,49
TOP


அனைத்து (11)

ஆறே அ அனைத்து அன்றியும் ஞாலத்து – பதி 13/22
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ – கலி 78/24
மற்றது அறிவல் யான் நின் சூள் அனைத்து ஆக நல்லார் – கலி 91/9
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும் – கலி 95/6
அனைத்து ஆக – கலி 108/34
ஆங்கு நீ கூறின் அனைத்து ஆக நீங்குக – கலி 110/7
நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக – கலி 114/10
அனைத்து இனி பெரும அதன் நிலை நினைத்து காண் – கலி 149/13
அனைத்து உரைத்தனன் யான் ஆக – புறம் 136/22
அனைத்து ஆகியர் இனி இதுவே எனைத்தும் – புறம் 196/8
தினை அனைத்து ஆயினும் இனிது அவர் – புறம் 208/8
TOP


அனைத்தும் (15)

புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும்/அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப – மது 266,267
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும்/இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 298,299
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும்/வைகல்-தோறும் வழிவழி சிறப்ப – மது 323,324
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும்/கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு – மது 695,696
கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா – மலை 22
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – மலை 345
உடம்புணர்பு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும்/குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி – மலை 526,527
நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும்/இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை நிறைய – மலை 575,576
வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும்/மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே – பதி 20/6,7
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல் – பரி 3/44
அனைத்தும் நீ அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ ஆதலின் – பரி 3/68
புலவர் புல கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும்/தான் வாட வாடாத தன்மைத்தே தென்னவன் – பரி 29/2,3
அனைத்தும் அடூஉ நின்று நலிய உஞற்றி – அகம் 378/16
இனைத்து என்போரும் உளரே அனைத்தும்/அறி அறிவு ஆக செறிவினை ஆகி – புறம் 30/7,8
ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது ஆகலின் – புறம் 358/4
TOP


அனைத்தே (3)

நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே/படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய – பரி 19/27,28
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி 30/4
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே – அகம் 186/9
TOP


அனைய (24)

அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 7
அன்றை அனைய ஆகி இன்றும் எம் – நற் 48/1
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய் – நற் 66/1
அனைய அன்பினையோ பெரு மறவியையோ – நற் 70/6
கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி – நற் 259/9
நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணை தோளே – குறு 315/4
அருந்ததி அனைய கற்பின் – ஐங் 442/4
அக்குரன் அனைய கைவண்மையையே – பதி 14/7
காலன் அனைய கடும் சின முன்ப – பதி 39/8
அனைய பண்பின் தானை மன்னர் – பதி 45/17
அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால் – பதி 79/8
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் – பதி 90/51
யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே – பதி 90/52
ஊழி அனைய ஆக ஊழி – பதி 90/53
அனைய பரங்குன்றின் அணி – பரி 17/39
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய/வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம் – கலி 140/8,9
சே இதழ் அனைய ஆகி குவளை – அகம் 19/10
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு – அகம் 278/3
அனைய பெரியோர் ஒழுக்கம் அதனால் – அகம் 286/13
வலை வலந்து அனைய ஆக பல உடன் – அகம் 293/2
கனவு கழிந்து அனைய ஆகி நனவின் – அகம் 353/3
எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை – புறம் 118/2
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் – புறம் 391/2
TOP


அனைய-கொல் (1)

அனைய-கொல் வாழி தோழி மனைய – அகம் 23/10
TOP


அனையது (2)

அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – மலை 188
வளை உடைத்து அனையது ஆகி பலர் தொழ – குறு 307/1
TOP


அனையதே (1)

கனவினான் எய்திய செல்வத்து அனையதே/ஐய எமக்கு நின் மார்பு – கலி 68/24,25
TOP


அனையம் (2)

தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே – குறு 106/6
பேஎய் அனையம் யாம் சேய் பயந்தனமே – ஐங் 70/5
TOP


அனையர் (8)

மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து – மது 679
கேட்டோர் அனையர் ஆயினும் – நற் 216/10
மலர் தீய்ந்து அனையர் நின் நயந்தோரே – நற் 315/12
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 30/5
தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில்_வாழ்நர் – பரி 30/6
அன்ன மாட்சி அனையர் ஆகி – புறம் 182/7
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம் – புறம் 190/3
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை – புறம் 199/4
TOP


அனையவை (6)

கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை/ஒள் ஒளியவை ஒரு குழையவை – பரி 15/54,55
ஆங்க அனையவை நல்ல நனி கூடும் இன்பம் – பரி 23/28
அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை – பரி 23/58
அனையவை காதலர் கூறலின் வினை-வயின் – கலி 13/23
அனையவை போற்றி நினைஇயன நாடி காண் – கலி 15/23
அனையவை உளையவும் யான் நினக்கு உரைத்ததை – கலி 59/23
TOP


அனையள் (2)

செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி – பதி 31/28
அனையள் என்று அளி-மதி பெரும நின் இன்று – கலி 125/21
TOP


அனையள்-மன்னே (1)

நெருநலும் அனையள்-மன்னே இன்றே – நற் 179/7
TOP


அனையளே (3)

நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே/சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/14,15
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே/ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/17,18
சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே/என ஆங்கு – கலி 9/20,21
TOP


அனையன் (4)

ஞாயிறு அனையன் தோழி – குறு 315/3
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின் – புறம் 138/10
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை – புறம் 221/7
ஆழி அனையன் மாதோ என்றும் – புறம் 330/4
TOP


அனையன (1)

அனையன பல பாராட்டி பையென – கலி 55/16
TOP


அனையாரோடு (1)

அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல் – பரி 10/44
TOP


அனையேம் (4)

நீ புணர்ந்த அனையேம் அன்மையின் யாமே – நற் 15/5
அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே – குறு 164/6
நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும – குறு 309/6
பிற கலம் செல்கலாது அனையேம் அத்தை – புறம் 126/16
TOP


அனையேன் (3)

அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை – நற் 166/6
யானும் நின் அகத்து அனையேன் ஆனாது – கலி 23/15
அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என – அகம் 166/9
TOP


அனையை (23)

நரை உருமின் ஏறு அனையை/அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின் – மது 63,64
சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே – குறு 52/2
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை/போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு – பதி 14/4,5
மூன்று உடன் கூடிய கூடல் அனையை/கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/7,8
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை/தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/28,29
அனையை ஆகல் மாறே எனையதூஉம் – பதி 54/9
மடங்கல் தீயின் அனையை/சினம் கெழு குருசில் நின் உடற்றிசினோர்க்கே – பதி 72/15,16
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/2
அனையை ஆகன் மாறே பகைவர் – பதி 80/12
ஈரம் உடைமையின் நீர் ஓர் அனையை/அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை – பதி 90/14,15
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை/கொள குறைபடாமையின் முந்நீர் அனையை – பதி 90/15,16
கொள குறைபடாமையின் முந்நீர் அனையை/பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போல – பதி 90/16,17
இன்னோர் அனையை இனையையால் என – பரி 1/53
நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே – பரி 1/57
மறவியில் சிறப்பின் மாயம்-மார் அனையை/முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில் – பரி 3/70,71
அனையை ஆகன் மாறே – புறம் 4/17
அன்ன சீற்றத்து அனையை ஆகலின் – புறம் 15/11
அனையை ஆகன் மாறே – புறம் 20/20
ஞாயிறு அனையை நின் பகைவர்க்கு – புறம் 59/6
திங்கள் அனையை எம்மனோர்க்கே – புறம் 59/7
கூற்றத்து அனையை ஆகலின் போற்றார் – புறம் 98/17
நாள் நிறை மதியத்து அனையை இருள் – புறம் 102/7
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/8
TOP


அனையை-மன் (1)

வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட – பதி 31/23
TOP


அனையையால் (1)

பிறர்க்கும் அனையையால் வாழி நீயே – ஐங் 58/4
TOP


அனையையும் (1)

அனையையும் அல்லை நீயே ஒன்னார் – புறம் 203/9
TOP


அனையையோ (1)

இனையள் என்று எடுத்து ஓதற்கு அனையையோ நீ என – கலி 76/4
TOP


அனையோய் (1)

அன்ன மரபின் அனையோய் நின்னை – பரி 1/34
TOP


அனையோர் (1)

பிடி மேல் அன்ன பெரும் படை அனையோர்/கடு மா கடவுவோரும் களிறு மேல் கொள்வோரும் – பரி 12/27,28
TOP


அனையோள் (1)

சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள்/உள்ளல் கூடாது என்றோய் மற்றும் – நற் 201/3,4
TOP