அ – முதல் சொற்கள் பகுதி – 5, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அலைக்கும் 18
அலைக்கும்-காலையும் 1
அலைக்குமே 1
அலைத்த 13
அலைத்த-கால் 1
அலைத்ததற்கு 1
அலைத்தரும் 1
அலைத்தரூஉம் 3
அலைத்தல் 1
அலைத்தலின் 3
அலைத்தன்றே 1
அலைத்தி 1
அலைத்தீவாயோ 1
அலைத்து 5
அலைப்ப 17
அலைப்பவும் 3
அலைப்பேன் 1
அலைபெற்ற 1
அலையல் 2
அலையா 2
அலையில் 1
அலைவாய் 2
அலைஇயர் 1
அவ்வவ் 1
அவ்வவை 1
அவ்வளவு 1
அவ்வும் 3
அவ்வே 5
அவட்கு 4
அவட்கோ 1
அவண் 26
அவண்-நின்றும் 2
அவண 6
அவணது 3
அவணர் 2
அவணிர் 1
அவணை 1
அவர் 201
அவர்-தம் 1
அவர்-பால் 1
அவர்-வயின் 8
அவர்-உடை 1
அவர்_காண் 1
அவர்க்கு 8
அவர்க்கே 2
அவர 1
அவரவர் 5
அவரினும் 1
அவருடன் 1
அவரும் 7
அவருள் 6
அவரே 6
அவரை 23
அவரையும் 1
அவரையொடு 1
அவரொடு 3
அவரோ 12
அவல் 17
அவல்-தொறும் 1
அவல்-தோறு 1
அவல 11
அவலம் 23
அவலமும் 2
அவலமொடு 4
அவலவும் 1
அவலாக 1
அவலும் 1
அவவு 3
அவள் 31
அவள்-வயின் 2
அவளும் 6
அவளே 2
அவளை 4
அவளொடு 2
அவற்கு 7
அவற்றிற்கும் 1
அவற்றின் 1
அவற்று 2
அவற்றுள் 4
அவற்றை 2
அவற்றொடு 1
அவன் 183
அவன்-கண் 1
அவன்-நின்றும் 1
அவன்-வயின் 2
அவனினும் 1
அவனும் 2
அவனே 6
அவனை 14
அவனொடு 14
அவா 1
அவா-உற்றனை 1
அவா-உற்று 1
அவாவினால் 1
அவாவும் 1
அவாஅம் 1
அவி 7
அவித்த 1
அவித்தன்றே 1
அவித்து 2
அவிந்த 4
அவிந்தது 1
அவிந்தன்று 1
அவிந்து 13
அவிப்ப 2
அவிய 7
அவியன் 2
அவியா 3
அவியும் 1
அவிர் 102
அவிர்-தொறும் 1
அவிர்ந்து 2
அவிர்பு 2
அவிர்வர 2
அவிர்வரும் 2
அவிர்வன 1
அவிழ் 89
அவிழ்க்கும் 2
அவிழ்த்த 3
அவிழ்த்தற்கு 1
அவிழ்ந்த 42
அவிழ்ந்தனர் 1
அவிழ்ந்து 10
அவிழ்ப்ப 2
அவிழ்பு 2
அவிழ 19
அவிழவும் 1
அவிழா 3
அவிழினும் 1
அவிழும் 3
அவினி 10
அவுணர் 6
அவுணர்க்கும் 1
அவுணரும் 1
அவுணரை 1
அவை 61
அவை_களத்தானும் 1
அவை_அகம் 1
அவை_அவை 4
அவைப்பு 2
அவைப்பு-உறு 1
அவையத்தார் 1
அவையத்து 11
அவையல் 1
அவையா 1
அவையிற்று 1
அவையும் 1
அவையுள் 1
அவையே 4
அழ 22
அழகு 4
அழல் 81
அழல 4
அழலால் 1
அழலும் 1
அழலே 1
அழவும் 1
அழன்ற 1
அழாஅ 1
அழாஅதீமோ 1
அழாஅம் 1
அழாஅல் 4
அழாஅற்கோ 1
அழி 83
அழி_தக்கன்றால் 1
அழி_தக்கன்றே 1
அழி_தக்காள் 1
அழி_தக 6
அழி_தகவு 1
அழிக்குநரும் 1
அழிக்கும் 6
அழிகளின் 1
அழிசி 3
அழித்த 8
அழித்ததன் 1
அழித்தரும் 1
அழித்தலின் 2
அழித்தான் 1
அழித்து 15
அழிதரு 2
அழிந்த 14
அழிந்தன்றோ 1
அழிந்தனள் 1
அழிந்து 35
அழிந்தும் 1
அழிந்தோர் 2
அழிந்தோர்க்கு 1
அழிப்ப 2
அழிப்படுத்த 1
அழிப்பவும் 1
அழிபவள் 1
அழிபு 4
அழிய 26
அழியரோ 1
அழியல் 2
அழியலள்-மன்னே 1
அழியா 3
அழியாது 2
அழியினும் 1
அழியுநர் 1
அழியும் 4
அழிவதின் 1
அழிவது 2
அழிவர 1
அழிவலோ 1
அழிவின் 1
அழிவு 8
அழிவு-உற்று 1
அழிவு-உற 1
அழிவொடு 2
அழீஇ 1
அழு 3
அழுக்கு 1
அழுகல் 1
அழுகை 2
அழுங்க 15
அழுங்கல் 28
அழுங்கலோ 1
அழுங்கா 1
அழுங்கி 2
அழுங்கிய 2
அழுங்கின் 1
அழுங்கின்று 2
அழுங்கினன் 1
அழுங்கினனே 1
அழுங்குக 1
அழுங்குவர் 2
அழுங்குவல் 1
அழுத்த 1
அழுத்தலின் 1
அழுத்தி 6
அழுத்திய 9
அழுத்தியாள் 1
அழுத 7
அழுதல் 5
அழுதலும் 1
அழுதன 1
அழுதனள் 5
அழுதனன் 1
அழுதனை 2
அழுது 5
அழுந்த 4
அழுந்தாதவனை 1
அழுந்திய 1
அழுந்து 3
அழுந்துபட்டு 2
அழுந்துபட 4
அழுந்துபடு 1
அழுந்தூர் 1
அழுந்தை 1
அழுப 1
அழும் 2
அழும்பில் 2
அழும்பிலன் 1
அழுமே 4
அழுவ 1
அழுவத்தான் 1
அழுவத்து 21
அழுவம் 11
அழுவேன் 1
அழுவோள் 1
அழூஉம் 4
அழைத்து-உழி 1
அழைப்ப 3
அள் 3
அள்ளல் 20
அள்ளற்கு 1
அள்ளனை 1
அள்ளூர் 1
அளக்கர் 1
அளக்கவும் 1
அளக்கும் 2
அளகம் 1
அளகின் 1
அளகு 1
அளத்தல் 1
அளத்தற்கு 1
அளந்தவர்-வயின் 1
அளந்து 18
அளப்ப 3
அளப்பு 7
அளம் 1
அளவல் 1
அளவா 3
அளவிய 2
அளவினில் 1
அளவு 21
அளவு-உறு 1
அளவு_அளவு 1
அளவுபு 1
அளவும் 1
அளவே 1
அளவை 37
அளவைக்கு 1
அளவைத்து 1
அளவையின் 6
அளவையுள் 1
அளவையோ 1
அளற்று 2
அளறு 7
அளி 26
அளி-மதி 3
அளிக்க 1
அளிக்கும் 7
அளிக்கும்-கால் 2
அளிக்கும்மே 1
அளிக்குவை 1
அளித்த 5
அளித்த-கால் 7
அளித்தது 1
அளித்தல் 3
அளித்தலின் 2
அளித்தலும் 4
அளித்தவன் 1
அளித்தனை 2
அளித்தி 2
அளித்திட்டு 1
அளித்து 11
அளித்தே 1
அளிதோ 12
அளிந்தவை 1
அளிப்ப 4
அளிப்பனன் 1
அளிப்பாளை 1
அளிப்பான் 2
அளிப்பினும் 1
அளிப்பு 1
அளிப்போரும் 1
அளிமே 1
அளிய 14
அளியதாம் 1
அளியது 1
அளியம் 1
அளியர் 11
அளியர்தாம் 1
அளியரோ 4
அளியவோ 1
அளியள் 25
அளியளோ 1
அளியன் 4
அளியன்தானே 1
அளியிர் 1
அளியும் 4
அளியென் 3
அளியே 1
அளியேன் 4
அளியை 5
அளியொடு 1
அளை 53
அளை-வயின் 2
அளை_அகம் 1
அளைக்கு 1
அளையின் 1
அளைஇ 18
அளைஇய 6
அற்கமொடு 1
அற்கு 2
அற்சிர 5
அற்சிரத்து 2
அற்சிரம் 14
அற்பு 1
அற்ற 17
அற்ற-கால் 1
அற்றத்து 2
அற்றது 2
அற்றம் 3
அற்றன்று 1
அற்றனரே 1
அற்றா 5
அற்றால் 4
அற்று 28
அற்றும் 1
அற்றே 17
அற்றை 1
அற்றோ 3
அற 100
அறங்கூறவையமும் 1
அறத்தாறு 1
அறத்தின் 3
அறத்தினில் 1
அறத்தினும் 1
அறத்தினுள் 1
அறத்து 3
அறத்துறை 2
அறத்தொடு 4
அறம் 49

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


அலைக்கும் (18)

பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு – திரு 50
அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/7
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் – நற் 183/7
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி – நற் 382/3
ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும் – குறு 246/5
ஆனாது அலைக்கும் அறன் இல் அன்னை – குறு 262/2
இன்னா வாடையும் அலைக்கும்/என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே – ஐங் 460/4,5
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/17
அலைக்கும் கோலொடு குறுக தலைக்கொண்டு – அகம் 66/21
எல் வளி அலைக்கும் இருள் கூர் மாலை – அகம் 77/14
பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு – அகம் 186/6
அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை – அகம் 255/15
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை – அகம் 287/13
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் – புறம் 55/20
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/14
அரிகால் கருப்பை அலைக்கும் பூழின் – புறம் 384/5
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும்/கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண் – புறம் 387/33,34
TOP


அலைக்கும்-காலையும் (1)

தாய் உடன்று அலைக்கும்-காலையும் வாய்விட்டு – குறு 397/4
TOP


அலைக்குமே (1)

ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே/கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/12,13
TOP


அலைத்த (13)

பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 497
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க – நற் 230/7
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த/சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/4,5
கல் அலைத்த தோள் – பதி 70/4
வில் அலைத்த நல் வலத்து – பதி 70/5
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை – பதி 88/18
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் – அகம் 21/12
அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10
TOP


அலைத்த-கால் (1)

இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால்/உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/1,2
TOP


அலைத்ததற்கு (1)

கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை – கலி 105/63
TOP


அலைத்தரும் (1)

இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/20
TOP


அலைத்தரூஉம் (3)

நோய் சேர்ந்த வைகலான் வாடை வந்து அலைத்தரூஉம்/போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/13,14
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம்/தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/17,18
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம்/என ஆங்கு – கலி 29/21,22
TOP


அலைத்தல் (1)

கூர் எஃகு எறிஞரின் அலைத்தல் ஆனாது – அகம் 71/12
TOP


அலைத்தலின் (3)

பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன் – நற் 352/2
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/10
TOP


அலைத்தன்றே (1)

சாயல் மார்பு நனி அலைத்தன்றே – பதி 16/20
TOP


அலைத்தி (1)

முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/13
TOP


அலைத்தீவாயோ (1)

வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ/இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/15,16
TOP


அலைத்து (5)

கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை – அகம் 31/13
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
கல் அலைத்து ஒழுகும்-மன்னே பல் வேல் – புறம் 115/4
கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் – புறம் 158/3
TOP


அலைப்ப (17)

அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 120
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/4
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப/அலந்தனென் வாழி தோழி கானல் – நற் 149/4,5
வேறு புல வாடை அலைப்ப/துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/9,10
காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப/கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும் – நற் 360/7,8
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் – குறு 28/4
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப/வருமே சே_இழை அந்தில் – குறு 293/6,7
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப/பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் – ஐங் 496/2,3
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப/கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் – பதி 52/20,21
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப/மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/14,15
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை – அகம் 162/8
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப/இறுவரை வீழ்நரின் நடுங்கி தெறுவர – அகம் 322/3,4
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப/வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து – புறம் 31/14,15
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப/வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/23,24
TOP


அலைப்பவும் (3)

புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும்/உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 10,11
அளவு-உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 89/20
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும்/உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/9,10
TOP


அலைப்பேன் (1)

ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும் – கலி 128/19
TOP


அலைபெற்ற (1)

ஆள்பவர் கலக்கு-உற அலைபெற்ற நாடு போல் – கலி 5/12
TOP


அலையல் (2)

அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 158/7
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை – அகம் 190/6
TOP


அலையா (2)

அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/4
அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே – குறு 246/8
TOP


அலையில் (1)

வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் – பரி 10/86
TOP


அலைவாய் (2)

அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று – திரு 125
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய்/செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/20,21
TOP


அலைஇயர் (1)

தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13
TOP


அவ்வவ் (1)

அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
TOP


அவ்வவை (1)

அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய் – பரி 4/69
TOP


அவ்வளவு (1)

அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே – அகம் 23/13
TOP


அவ்வும் (3)

அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை உவ்வும் – பரி 2/58
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/33
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17
TOP


அவ்வே (5)

என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/4
பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே – ஐங் 281/4
செல்லல் ஐய என்னாது அவ்வே – ஐங் 332/5
யாங்கு பிரிந்து உறைதி என்னாது அவ்வே – ஐங் 333/5
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே/பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/3,4
TOP


அவட்கு (4)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/3
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணி நீர் விட்டோய் – பரி 24/44
நீயும் அவட்கு துணை – பரி 24/45
அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி – கலி 82/22
TOP


அவட்கோ (1)

போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/3
TOP


அவண் (26)

அவண் முனையின் அகன்று மாறி – பொரு 198
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய – நற் 69/2
எ வாய் சென்றனை அவண் என கூறி – நற் 147/4
நீ அவண் வருதல் ஆற்றாய் என தாம் – நற் 148/2
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து – நற் 183/4
அவண் நீடாதல் ஓம்பு-மின் யாமத்து – நற் 229/6
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே – நற் 323/11
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து – குறு 322/4
வாராது அவண் உறை நீடின் நேர் வளை – ஐங் 269/3
அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ – ஐங் 295/2
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் – பதி 12/14
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண்/மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/39,40
இகல் பல செல்வம் விளைத்து அவண் கண்டு இப்பால் – பரி 24/32
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி – அகம் 19/1
மறந்து அவண் அமையார் ஆயினும் கறங்கு இசை – அகம் 37/1
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ – அகம் 40/11
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண்/உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 106/8,9
ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண்/நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன – அகம் 127/9,10
நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண்/தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/5,6
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக – அகம் 302/12
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை – அகம் 336/17
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/5
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண்/வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 73/10,11
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி வழி நாள் – புறம் 190/7
TOP


அவண்-நின்றும் (2)

யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – சிறு 143
யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – மலை 53
TOP


அவண (6)

கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண/பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி – பெரும் 216,217
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண/சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த – குறி 41,42
நடுநரொடு சேறி ஆயின் அவண/சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் – நற் 60/8,9
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண/வறன் பொருந்து குன்றத்து உச்சி கவாஅன் – நற் 92/3,4
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண/மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் – நற் 323/3,4
வல்லா-கொல்லோ தாமே அவண/கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு – ஐங் 333/2,3
TOP


அவணது (3)

அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் – அகம் 337/5
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது/உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/14,15
அவணது அறியுநர் யார் என உமணர் – புறம் 102/4
TOP


அவணர் (2)

அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் – நற் 64/11
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் – அகம் 333/18
TOP


அவணிர் (1)

சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு – அகம் 271/9
TOP


அவணை (1)

அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5
TOP


அவர் (201)

அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர்/கடி காவின் நிலை தொலைச்சி – மது 152,153
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர்/நாடு அழிய எயில் வௌவி – மது 186,187
வழுவின் வழாஅ விழுமம் அவர்/குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 260,261
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ – மலை 71
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – மலை 284
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/2
இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் – நற் 33/8
வறிதால் இகுளை என் யாக்கை இனி அவர்/வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது – நற் 64/9,10
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி – நற் 70/5
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர்/அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/2,3
அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு – நற் 87/5
அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/9
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு – நற் 102/5
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
வருந்தேன் தோழி வாய்க்க அவர் செலவே – நற் 148/12
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர்/வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – நற் 154/9,10
விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – நற் 178/10
நறும் பூ கானல் வந்து அவர்/வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/11,12
செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே – நற் 197/12
நோன்-மார் அல்லர் நோயே மற்று அவர்/கொன்னும் நம்பும்-குரையர் தாமே – நற் 208/6,7
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே – நற் 216/5
பெரும் களிறு பிளிறும் சோலை அவர்/சேண் நெடும் குன்றம் காணிய நீயே – நற் 222/9,10
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல் – நற் 238/6
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர்/வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே – நற் 246/9,10
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர்/வாரார் ஆயினோ நன்று-மன் தில்ல – நற் 255/6,7
அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே – நற் 269/9
அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/9
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/5
தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே – நற் 309/9
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர்/நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/10,11
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர்/நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/2,3
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/10
கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே – குறு 12/4
யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே – குறு 21/5
இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர்/நன் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே – குறு 23/4,5
அன்பின தோழி அவர் சென்ற ஆறே – குறு 37/4
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே – குறு 43/2
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 46/7
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே – குறு 68/4
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/2
இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர்/துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே – குறு 98/1,2
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு – குறு 110/1
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர்/வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக – குறு 177/4,5
ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என – குறு 192/1
என்றூழ் மா மலை மறையும் இன்று அவர்/வருவர்-கொல் வாழி தோழி நீர் இல் – குறு 215/2,3
பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர்/நார் இல் நெஞ்சத்து ஆரிடையதுவே – குறு 219/1,2
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே – குறு 240/7
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு – குறு 249/3
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/7
உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணரா ஊங்கே – குறு 297/7
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 330/7
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி – குறு 340/2
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/7
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/6
உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர்/மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/7,8
தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/4
அம்ம வாழி தோழி இன்று அவர்/வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – குறு 375/1,2
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு – குறு 394/5
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
ஆங்கு அவர் வதி-வயின் நீங்கப்படினே – குறு 395/8
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை அவர் நாட்டு – ஐங் 106/1
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/3
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/4
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/2
மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 207/4
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு – ஐங் 208/3
யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 209/2
தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 209/5
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/2
விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே – ஐங் 227/5
இன்னாது என்ப அவர் சென்ற ஆறே – ஐங் 331/5
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 339/4
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி – ஐங் 401/3
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை – ஐங் 409/3
நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர்/தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/4,5
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர்/தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/3,4
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/5
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 476/5
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர்/வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப – பதி 53/1,2
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர்/அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/12,13
மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர்/எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம் – பதி 80/2,3
சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி 5/40
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர்/காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று – பரி 8/36,37
ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் – பரி 9/72
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை – பரி 10/64
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/89
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர்/தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ – பரி 11/89,90
புனல் என மூதூர் மலிந்தன்று அவர் உரை – பரி 12/94
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர்/சூழ்வதை எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/11,12
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர்/உள்ளுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/15,16
ஒண் நுதல் நீவுவர் காதலர் மற்று அவர்/எண்ணுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/19,20
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே – கலி 16/22
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின் – கலி 24/15
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர்/புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் – கலி 25/15,16
செல்வத்துள் சேர்ந்தவர் வளன் உண்டு மற்று அவர்/ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/19,20
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே – கலி 26/25
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/17
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/8
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/12
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர்/வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/13,14
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு – கலி 43/29
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் – கலி 45/23
உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே – கலி 45/24
தெருவில் தவிர்ப்ப தவிர்ந்தனன் மற்று அவர்/தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு – கலி 84/15,16
நின்னை நின் பெண்டிர் புலந்தனவும் நீ அவர்/முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் – கலி 92/55,56
அவர் மிடை கொள – கலி 103/10
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர்/பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/8,9
நன்று அறை கொன்றனர் அவர் என கலங்கிய – கலி 129/13
விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர்/தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 130/20,21
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே – கலி 137/7
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/9
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/12
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/14
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/19
தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் – கலி 137/22
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு – கலி 137/24
நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/28
உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர்/உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/35,36
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர் – கலி 148/23
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர்/பொய்யார் ஆகுதல் தெளிந்தனம் – கலி 150/21,22
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே – அகம் 14/17
அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை – அகம் 40/10
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர்/சென்ற தேஎத்து நின்றதால் மழையே – அகம் 73/16,17
அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து – அகம் 85/4
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த – அகம் 98/2
மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர்/செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/26,27
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என – அகம் 114/6
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர்/ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை – அகம் 116/17,18
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது – அகம் 119/4
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால் – அகம் 122/18
இருள் இடை மிதிப்பு-உழி நோக்கி அவர்/தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/14,15
கலங்கின்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – அகம் 135/14
யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர் – அகம் 139/17
பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே – அகம் 139/19
எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி – அகம் 164/8
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது – அகம் 171/4
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர்/மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/7,8
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – அகம் 194/19
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே – அகம் 216/16
இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது – அகம் 241/2
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை – அகம் 243/11
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என – அகம் 245/2
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர்/இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/10,11
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர்/வழி நடை சேறல் வலித்திசின் யானே – அகம் 303/19,20
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/17
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/7
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே – அகம் 330/11
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/19
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர்/நீடலர் வாழி தோழி தோடு கொள் – அகம் 393/20,21
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர்/ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூஉவோயே – அகம் 398/24,25
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர்/இன்மை தீர்த்தல் வன்மையானே – புறம் 3/25,26
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர்/விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி – புறம் 16/3,4
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர்/முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/2,3
நீயே பிறர் நாடு கொள்ளும்-காலை அவர் நாட்டு – புறம் 57/5
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த – புறம் 71/5
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர்/மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/9,10
காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறும்-மார் – புறம் 93/6
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர்/நறும் கள்ளின் நாடு நைத்தலின் – புறம் 97/4,5
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர்/குழூஉ களிற்று குறும்பு உடைத்தலின் – புறம் 97/8,9
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே – புறம் 108/6
பாணர் பாடுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர்/தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/16,17
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர்/படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் – புறம் 167/1,2
நும் படை செல்லும்-காலை அவர் படை – புறம் 169/1
அவர் படை வரூஉம்-காலை நும் படை – புறம் 169/3
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை – புறம் 199/6
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என – புறம் 203/10
தினை அனைத்து ஆயினும் இனிது அவர்/துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/8,9
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர்/கயம் தலை மட பிடி புலம்ப – புறம் 303/7,8
TOP


அவர்-தம் (1)

எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம்/புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும் – நற் 330/7,8
TOP


அவர்-பால் (1)

தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/23
TOP


அவர்-வயின் (8)

அறிவும் உள்ளமும் அவர்-வயின் சென்று என – நற் 64/8
நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 153/6
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்-வயின்/சாரல் நீள் இடை செலவு ஆனாதே – குறு 153/4,5
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்-வயின்/சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ – குறு 366/1,2
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின்/மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/12,13
ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/22
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின்/பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு – அகம் 333/3,4
சென்று நீடுநர் அல்லர் அவர்-வயின்/இனைதல் ஆனாய் என்றிசின் இகுளை – அகம் 375/1,2
TOP


அவர்-உடை (1)

வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவர்-உடை நாட்டே – குறு 11/8
TOP


அவர்_காண் (1)

காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண்/நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ – நற் 299/5,6
TOP


அவர்க்கு (8)

எளிய-மன்னால் அவர்க்கு இனி – ஐங் 224/4
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/7
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/50
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு/இனிது-கொல் வாழி தோழி என தன் – அகம் 244/7,8
நினையும்-காலை நீயும் மற்று அவர்க்கு/அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/7,8
ஒழித்த தாயம் அவர்க்கு உரித்தன்றே – புறம் 213/11
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/17
TOP


அவர்க்கே (2)

நாடு உடன் ஆள்தல் யாவணது அவர்க்கே – பதி 75/14
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே/வாய்க்க தில் வாழி தோழி வாயாது – அகம் 347/8,9
TOP


அவர (1)

ஒளிறு மருப்பின் களிறு அவர/காப்பு உடைய கயம் படியினை – புறம் 15/9,10
TOP


அவரவர் (5)

விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி – மலை 496
அவரவர் ஏவலாளனும் நீயே – பரி 4/72
அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே – பரி 4/73
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப – பரி 17/24
ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் – புறம் 56/15
TOP


அவரினும் (1)

தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும்/அல்லல்படுவான் மலை – கலி 40/17,18
TOP


அவருடன் (1)

நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன்/நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர் – நற் 393/10,11
TOP


அவரும் (7)

தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க – மது 464
அவரும் பிறரும் துவன்றி – மது 777
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும்/பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/8,9
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த – பரி 5/63
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து – கலி 39/23
அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர – அகம் 11/11
அதனால் நீயும் ஒன்று இனியை அவரும் ஒன்று இனியர் – புறம் 167/8
TOP


அவருள் (6)

அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி – பரி 7/53
அவருள்/ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 92/32,33
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
பலர் தில் வாழி தோழி அவருள்/ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/15,16
மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள்/அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் – புறம் 183/6,7
TOP


அவரே (6)

அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை – குறு 216/1
நெஞ்சே நிறை ஒல்லாதே அவரே/அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார் – குறு 395/1,2
உவ இனி வாழி தோழி அவரே/பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு – அகம் 65/7,8
ஆழல் வாழி தோழி அவரே/மாஅல் யானை மற போர் புல்லி – அகம் 209/7,8
எவன் கையற்றனை இகுளை அவரே/வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம் – அகம் 359/5,6
அவரே நின் காணின் புறங்கொடுத்தலின் – புறம் 167/5
TOP


அவரை (23)

பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும் – சிறு 164
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று – பெரும் 195
பொருது அவரை செரு வென்றும் – மது 56
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 292
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை/பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி – குறி 87,88
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை/மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் – மலை 110,111
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 436
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும் – குறு 82/5
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை/கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர் – குறு 240/1,2
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன – ஐங் 209/3
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர் – ஐங் 271/1
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/2
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி – கலி 106/20
அவரை நினைத்து நிறுத்து என் கை நீட்டி – கலி 142/38
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9
அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின – அகம் 243/1
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
என்னொடு பொருதும் என்ப அவரை/ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/3,4
வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை/அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/10,11
தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை/கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/10,11
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை/புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/4,5
அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும் – புறம் 215/5
TOP


அவரையும் (1)

புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி – கலி 33/27
TOP


அவரையொடு (1)

சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு/இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை – புறம் 335/5,6
TOP


அவரொடு (3)

உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு – குறு 262/5
என்பு உற நலியினும் அவரொடு பேணி – குறு 305/2
காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு/காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/10,11
TOP


அவரோ (12)

அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன – குறு 221/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 341/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 342/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 343/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 344/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 345/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 346/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 347/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 348/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 349/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 350/1
அறை இறந்து அவரோ சென்றனர் – அகம் 281/12
TOP


அவல் (17)

தீம் கரும்போடு அவல் வகுத்தோர் – பொரு 216
அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல – பெரும் 226
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர – மது 283
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை – மலை 121
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 450
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல்/கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு – நற் 61/8,9
மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின – நற் 122/4
வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் – நற் 240/6
பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் – நற் 333/3
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு – குறு 250/1
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப – ஐங் 448/3
அவல் எறி உலக்கை வாழை சேர்த்தி – பதி 29/1
மழை நாள் புனலின் அவல் பரந்து ஒழுக – பதி 49/12
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப – அகம் 4/4
அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் – புறம் 102/3
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் – புறம் 352/3
TOP


அவல்-தொறும் (1)

அவல்-தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசை-தொறும் – ஐங் 453/1
TOP


அவல்-தோறு (1)

ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு/ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/2,3
TOP


அவல (11)

பழ மழை பொழிந்த புது நீர் அவல/நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை – நற் 42/3,4
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை – நற் 58/9
அவல நெஞ்சமொடு உசாவா – குறு 159/6
கவலை யாத்த அவல நீள் இடை – குறு 224/1
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/10
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
காடே கம்மென்றன்றே அவல/கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/5,6
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை – அகம் 154/2
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
அவல நெஞ்சமொடு செல்வல் நின் கறுத்தோர் – புறம் 210/13
அவல மறு சுழி மறுகலின் – புறம் 238/18
TOP


அவலம் (23)

கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம்/அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 38,39
கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம்/கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை – மது 208,209
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட – மலை 285
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து – நற் 37/8
அரும் துயர் அவலம் தீர்க்கும் – நற் 140/10
இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று – நற் 184/4
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை – நற் 333/9
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே – நற் 348/10
அது மற்று அவலம் கொள்ளாது – குறு 12/5
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
அவலம் படுதலும் உண்டு – கலி 19/13
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் – கலி 48/23
அஃது அவலம் அன்று மன – கலி 108/8
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி – அகம் 159/12
அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல – அகம் 266/16
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண் – அகம் 340/12
நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய – புறம் 31/16
கவலை நெஞ்சத்து அவலம் தீர – புறம் 174/22
என் திறத்து அவலம் கொள்ளல் இனியே – புறம் 253/1
TOP


அவலமும் (2)

அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி – மது 489
பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும்/உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/3,4
TOP


அவலமொடு (4)

நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் – நற் 324/2
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு/கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே – நற் 348/7,8
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த – அகம் 299/12
TOP


அவலவும் (1)

அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன் – மலை 346
TOP


அவலாக (1)

அவலாக ஒன்றோ மிசையாக ஒன்றோ – புறம் 187/2
TOP


அவலும் (1)

அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி – மது 240
TOP


அவவு (3)

அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே – நற் 212/10
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி – ஐங் 360/3
அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே – கலி 14/19
TOP


அவள் (31)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள்/காதலள் என்னுமோ உரைத்திசின் தோழி – நற் 176/3,4
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் – குறு 70/3
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர் – குறு 173/6
கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே – குறு 291/4
ஒன்பதிற்று_ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை – குறு 292/3
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/2
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே – ஐங் 89/4
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5
நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே – ஐங் 290/4
கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே – ஐங் 380/5
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் – ஐங் 404/2
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/4
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க – பரி 11/108
நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/35
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/43
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/25
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் – கலி 90/15
தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள்/சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ – கலி 90/17,18
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் – கலி 125/13
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/64
செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள்/மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண் – அகம் 33/8,9
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள்/ஆடு-வழி ஆடு-வழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/17,18
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ – அகம் 263/10
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே – அகம் 326/13
TOP


அவள்-வயின் (2)

அன்ன பிறவும் பெருமான் அவள்-வயின்/துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 82/31,32
தவாஅலியரோ நட்பே அவள்-வயின்/அறாஅலியரோ தூதே பொறாஅர் – அகம் 338/15,16
TOP


அவளும் (6)

எழு எனின் அவளும் ஒல்லாள் யாமும் – நற் 159/8
ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும்/செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/1,2
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும்/மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து – கலி 82/11,12
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும்/மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து – கலி 82/15,16
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/37
TOP


அவளே (2)

சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே/மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/8,9
வளர வேண்டும் அவளே என்றும் – புறம் 339/10
TOP


அவளை (4)

கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை/இன் துணை இனிது பாராட்ட – ஐங் 387/4,5
பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள் – பரி 7/57
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் – பரி 20/48
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
TOP


அவளொடு (2)

பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடி – அகம் 296/5
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/10
TOP


அவற்கு (7)

உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/4
நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை – நற் 376/9
வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை – பரி 9/38
யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய் – அகம் 26/22
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு/அறிய கூறல் வேண்டும் தோழி – அகம் 382/7,8
நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு/இறுக்கல் வேண்டும் திறையே மறுப்பின் – புறம் 97/19,20
இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே – புறம் 216/12
TOP


அவற்றிற்கும் (1)

மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும்/உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி 2/11,12
TOP


அவற்றின் (1)

மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
TOP


அவற்று (2)

அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/4
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன – புறம் 192/3
TOP


அவற்றுள் (4)

பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள்/விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ – பதி 43/4,5
சேவடி தொழாரும் உளரோ அவற்றுள்/கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 3/19,20
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே – கலி 21/9
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
TOP


அவற்றை (2)

அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர் – பரி 6/32
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை/விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன் – கலி 147/19,20
TOP


அவற்றொடு (1)

செவ்விய தீவிய சொல்லி அவற்றொடு/பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/1,2
TOP


அவன் (183)

பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன்/இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 64,65
செருக்கொடு நின்ற-காலை மற்று அவன்/திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி – பொரு 89,90
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் – சிறு 261
கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் – பெரும் 38
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் – பெரும் 493
விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி – குறி 168
வேலினும் வெய்ய கானம் அவன்/கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 300,301
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் – மலை 68
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் – மலை 72
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் – மலை 76
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – மலை 80
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் – மலை 85
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 93
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – மலை 188
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே – மலை 233
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு – மலை 376
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் – மலை 487
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா – நற் 72/10
கண்டல் வேலிய ஊர் அவன்/பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே – நற் 74/10,11
நன் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன்/நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி – நற் 251/4,5
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை – நற் 359/7
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன்/தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது – குறு 36/4,5
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி – குறு 252/4
வைகல்-தோறும் நிறம் பெயர்ந்து உறையும் அவன்/பைதல் நோக்கம் நினையாய் தோழி – குறு 298/3,4
பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும் புறநிலையே – குறு 298/8
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/5
கேட்டன-மன் எம் செவியே மற்று அவன்/மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி – குறு 299/6,7
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – குறு 359/6
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன்/நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே – குறு 370/4,5
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் – குறு 389/3
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் – ஐங் 24/2
அழுப என்ப அவன் பெண்டிர் – ஐங் 32/3
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/2
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே – ஐங் 108/4
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/4
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்று அவன்/வாழிய இலங்கும் அருவி – ஐங் 249/2,3
மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே – ஐங் 262/4
வாரான் அவன் என செலவு அழுங்கினனே – ஐங் 427/4
நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 20/5
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/15
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/8
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 56/3
யானை காண்பல் அவன் தானையானே – பதி 77/12
நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன்/இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும் – பரி 2/20,21
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி – பரி 4/16
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/43
எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு – பரி 5/34
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/3
நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன்/தாழ்வு-உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/109,110
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ – பரி 11/111
எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன்/காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/10,11
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன் – பரி 20/82
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன்/வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/7,8
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன்/தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் – பரி 22/9,10
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் – கலி 37/8
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு – கலி 37/16
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து – கலி 37/17
அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/22
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் – கலி 42/6
நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/9
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/12
வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின் – கலி 47/15
பேணினர் எனப்படுதல் பெண்மையும் அன்று அவன்/வௌவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா என – கலி 47/21,22
மற்று அவன் மேஎ-வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/24
தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை – கலி 55/21
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 57/10
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/18
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
என்னொடு நிற்றல் எளிது அன்றோ மற்று அவன்/தன்னொடு நின்று விடு – கலி 63/16,17
தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே – கலி 65/9
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/8
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/16
கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/13
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து – கலி 71/9
மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன்/பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/6,7
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு – கலி 76/10
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு – கலி 101/45
ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன்/தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/39,40
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட – கலி 105/55
இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன்/மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/67,68
அவன் கண்ணி அன்றோ அது – கலி 107/13
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/20
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன்/கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா – கலி 107/30,31
தோழி அவன் உழை சென்று – கலி 114/6
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
ஆனாது கலுழ் கொண்ட உலகத்து மற்று அவன்/ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/5,6
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன்/காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/8,9
பேணி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/10
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன்/தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/12,13
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/14
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன்/உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/16,17
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/18
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் – கலி 129/9
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் – கலி 143/15
எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி – கலி 144/16
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/59
ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன்/எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/6,7
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன்/வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/10,11
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/25
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/14
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
வினவி நிற்றந்தோனே அவன் கண்டு – அகம் 48/14
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன் – அகம் 48/24
கழறுப என்ப அவன் பெண்டிர் அந்தில் – அகம் 76/6
இன்று எவன்-கொல்லோ கண்டிகும் மற்று அவன்/நல்காமையின் அம்பல் ஆகி – அகம் 102/16,17
என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு – அகம் 110/14
தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே – அகம் 195/19
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண – அகம் 276/8
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன்/மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று – அகம் 276/11,12
அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே – அகம் 356/7
என்னும் தண்டும் ஆயின் மற்று அவன்/அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/9,10
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன்/கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/9,10
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன்/எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் – புறம் 61/15,16
நீ அவன் கண்ட பின்றை பூவின் – புறம் 69/19
தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை – புறம் 70/18
நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 70/19
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு – புறம் 77/6
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே – புறம் 81/1
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே – புறம் 85/8
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே – புறம் 96/9
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 101/10
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 103/12
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/9
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 134/4
பிறர் வறுமை நோக்கின்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 141/15
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி – புறம் 144/10
நளி மலை நாடன் நள்ளி அவன் எனவே – புறம் 150/28
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே – புறம் 171/15
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை – புறம் 172/9
வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன்/கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே – புறம் 176/12,13
இன்னே செல்-மதி நீயே சென்று அவன்/பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/8,9
மேல்-பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
சென்று வீழ்ந்தன்று அவன்/அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/14,15
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
உலந்தன்று-கொல் அவன் மலைந்த மாவே – புறம் 273/7
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை – புறம் 291/7
அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே – புறம் 301/10
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே – புறம் 304/11
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/7
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் – புறம் 316/4
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் – புறம் 316/4
தூவவும் வல்லன் அவன் தூவும்-காலே – புறம் 331/13
நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர் – புறம் 377/21
வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர் – புறம் 377/22
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 379/1
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என – புறம் 382/7
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என – புறம் 382/7
பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன்/வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/10,11
என்றும் செல்லேன் அவன் குன்று கெழு நாட்டே – புறம் 394/18
அவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனே – புறம் 395/32
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/40
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை – புறம் 396/28
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/31
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன்/திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/26,27
கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும் – புறம் 399/13
TOP


அவன்-கண் (1)

அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம் – நற் 287/8
TOP


அவன்-நின்றும் (1)

யாம் அவன்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – பெரும் 28
TOP


அவன்-வயின் (2)

பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்-வயின்/சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை – கலி 37/6,7
நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்-வயின்/ஊடுதல் என்னோ இனி – கலி 87/12,13
TOP


அவனினும் (1)

அன்னியும் பெரியன் அவனினும் விழுமிய – நற் 180/6
TOP


அவனும் (2)

அவனும் தான் – கலி 39/7
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் – அகம் 252/6
TOP


அவனே (6)

நீயே பெரு நலத்தையே அவனே/நெடு நீர் பொய்கை நடுநாள் எய்தி – நற் 290/6,7
குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/8
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே/ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/9,10
யாயும் அவனே என்னும் யாமும் – அகம் 282/15
குறுகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் அவனே/சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த – புறம் 170/9,10
அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல் – புறம் 379/2
TOP


அவனை (14)

நாணாள் அவனை இ நாரிகை என்மரும் – பரி 12/56
அவனை/நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/19,20
அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ – கலி 111/21
சொல்லல் ஓம்பு என்றமை அன்றி அவனை நீ – கலி 112/18
மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/7
அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/10
செறி வளை நெகிழ்த்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/13
பறை அறைந்து ஆங்கு ஒருவன் நீத்தான் அவனை/அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் – கலி 143/12,13
துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை/மறந்தாள் போல் ஆலி நகூஉம் மருளும் – கலி 145/8,9
வரைபவன் என்னின் அகலான் அவனை/திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் – கலி 146/27,28
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை/பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி – கலி 147/40,41
பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி – கலி 147/41
ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை/மெய்யாக கள்வனோ என்று – கலி 147/51,52
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு – கலி 147/67
TOP


அவனொடு (14)

அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே – குறு 51/6
கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே – குறு 396/7
அத்த நீள் இடை அவனொடு போகிய – ஐங் 380/1
வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு/மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு – கலி 62/18,19
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி – அகம் 15/12
அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர் – அகம் 55/14
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு/பெரு மலை இறந்தது நோவேன் நோவல் – அகம் 63/2,3
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு/வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை – அகம் 145/6,7
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு/சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் – அகம் 189/9,10
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு/கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை – அகம் 221/9,10
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு/இரு நீர் சேர்ப்பின் உப்பு உடன் உழுதும் – அகம் 280/7,8
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும் – அகம் 282/13
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து – அகம் 383/3
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு/மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/1,2
TOP


அவா (1)

இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே – புறம் 137/3
TOP


அவா-உற்றனை (1)

அரிது அவா-உற்றனை நெஞ்சமே நன்றும் – குறு 29/4
TOP


அவா-உற்று (1)

மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு – கலி 71/24
TOP


அவாவினால் (1)

குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா – கலி 97/24
TOP


அவாவும் (1)

வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும்/பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 213,214
TOP


அவாஅம் (1)

வான் நீங்கு வைப்பின் வழங்கா தேர் நீர்க்கு அவாஅம்/கானம் கடத்திர் என கேட்பின் யான் ஒன்று – கலி 7/2,3
TOP


அவி (7)

சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி/உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/40,41
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி/தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/41,42
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி – பரி 6/11
மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி/கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன் – பரி 8/80,81
அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர் – பரி 10/84
உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல் – புறம் 363/12
அவி உணவினோர் புறம்காப்ப – புறம் 377/5
TOP


அவித்த (1)

வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த/பல் வீழ் ஆலம் போல – அகம் 70/15,16
TOP


அவித்தன்றே (1)

தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே – குறு 95/5
TOP


அவித்து (2)

கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 151
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின் – பதி 30/15
TOP


அவிந்த (4)

பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய – மது 629
நிழல் ஆன்று அவிந்த நீர் இல் ஆரிடை – குறு 356/1
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் – பரி 4/6
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள் – அகம் 158/2
TOP


அவிந்தது (1)

பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி – குறு 185/5
TOP


அவிந்தன்று (1)

ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/17
TOP


அவிந்து (13)

பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென – நற் 303/1
நள்ளென்றன்றே யாமம் சொல் அவிந்து/இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று – குறு 6/1,2
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி – குறு 177/1
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
மன் எயில் மறவர் ஒலி அவிந்து அடங்க – பதி 40/8
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது – கலி 75/29
கடல் பாடு அவிந்து தோணி நீங்கி – அகம் 50/1
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/5
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே – அகம் 128/1
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு – அகம் 325/9
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை – புறம் 191/6
உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
TOP


அவிப்ப (2)

அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப/நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 200,201
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப/எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து – புறம் 356/6,7
TOP


அவிய (7)

இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய/வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் – பொரு 146,147
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய/பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 415,416
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய/இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே – குறு 391/3,4
அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த-கண்ணும் – பரி 6/84
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப – அகம் 260/4
முனை தெவ்வர் முரண் அவிய/பொர குறுகிய நுதி மருப்பின் நின் – புறம் 98/1,2
பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய/தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 374/3,4
TOP


அவியன் (2)

களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன்/ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/12,13
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/23
TOP


அவியா (3)

யாமம் காவலர் அவியா மாறே – குறு 375/6
ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும் – பரி 8/98
ஆள்வினை மாரியின் அவியா நாளும் – அகம் 279/8
TOP


அவியும் (1)

பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை – பரி 16/53
TOP


அவிர் (102)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை – திரு 18
அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் – திரு 144
யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி – சிறு 25
உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 174
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 177
ஆவி அன்ன அவிர் நூல் கலிங்கம் – பெரும் 469
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் – மது 340
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 445
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 494
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் – மது 519
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 563
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் – மது 579
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி – மது 666
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 146
இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர்/ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – நெடு 168,169
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து – குறி 45
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி – குறி 55
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 105
அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 54
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 43/1
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/2
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று – நற் 144/7
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/9
உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி – நற் 305/8
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து – குறு 154/2
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி – குறு 364/3
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய – ஐங் 232/3
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர – ஐங் 314/1
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய – ஐங் 388/1
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் – பதி 40/29
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/15
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை – பதி 46/2
அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் – பதி 85/2
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/51
மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும் – பரி 12/11
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண் – பரி 13/10
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த – பரி 13/28
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/6
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/72
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24
அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல் – பரி 23/61
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/8
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் – கலி 13/15
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது – கலி 17/7
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/7
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/7
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/11
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை – கலி 97/11
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி – கலி 138/5
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 140/7
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/2
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல் – அகம் 19/13
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம் – அகம் 31/1
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது – அகம் 57/3
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் – அகம் 82/1
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/7
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/19
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை – அகம் 201/2
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து – அகம் 201/5
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை – அகம் 242/4
ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே – அகம் 253/26
ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி – அகம் 273/14
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய – அகம் 279/4
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை – அகம் 298/5
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/9
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன – அகம் 364/4
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் – புறம் 25/13
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை – புறம் 43/4
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை – புறம் 56/1
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/3
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் – புறம் 377/23
TOP


அவிர்-தொறும் (1)

அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும்/பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 144,145
TOP


அவிர்ந்து (2)

எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/9
TOP


அவிர்பு (2)

உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14
வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி – அகம் 293/5
TOP


அவிர்வர (2)

புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர/விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/9,10
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து – பதி 83/4
TOP


அவிர்வரும் (2)

வளி முனை அவிர்வரும் கொடி நுடங்கு தெருவில் – பதி 47/4
அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல் மலர் என – அகம் 162/10
TOP


அவிர்வன (1)

அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப – திரு 88
TOP


அவிழ் (89)

அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி – பொரு 199
தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி – சிறு 161
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி – பெரும் 131
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 193
அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 10
வள் இதழ் அவிழ் நீலம் – மது 251
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ – மது 564
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83
உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் – குறி 65
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் – நற் 20/2
அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய – நற் 42/11
ஏதிலாளனும் என்ப போது அவிழ்/புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது – நற் 74/6,7
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய – நற் 260/9
குருந்து அவிழ் குறும்_பொறை பயிற்ற – நற் 321/9
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ்/புன்னை ஓங்கிய கானல் – நற் 327/7,8
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
தளை அவிழ் பல் போது கமழும் – குறு 209/6
இணர் அவிழ் புன்னை எக்கர் நீழல் – குறு 299/3
நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ்/பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் – குறு 320/5,6
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு – குறு 362/3
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/2
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ்/புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன் – ஐங் 169/2,3
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ – ஐங் 190/1
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் – ஐங் 198/2
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர் – ஐங் 331/1
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி – ஐங் 412/2
போது அவிழ் தாமரை அன்ன நின் – ஐங் 424/3
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/5
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/5
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால் – பதி 18/4
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
நன்று அவிழ் பல் மலர் நாற நறை பனிப்ப – பரி 8/26
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/27
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத – பரி 21/34
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/20
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற – கலி 26/7
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் – கலி 28/3
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 30/11
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் – கலி 33/8
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/16
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி – கலி 52/22
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட – கலி 66/1
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட – கலி 69/1
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
அரி நீர் அவிழ் நீலம் அல்லி அனிச்சம் – கலி 91/1
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 92/63
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின் – கலி 105/41
அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய் – கலி 125/10
புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும் – கலி 127/2
போது அவிழ் அலரின் நாறும் – அகம் 4/16
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் – அகம் 21/10
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை – அகம் 37/13
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/11
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 90/3
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் – அகம் 116/6
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/11
சால் அவிழ் நெடும் குழி நிறைய வீசும் – அகம் 152/20
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் – அகம் 212/16
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி – அகம் 252/10
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/2
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் – அகம் 336/8
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை – அகம் 355/3
குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் – அகம் 393/16
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/23
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் – புறம் 116/2
அவிழ் பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து – புறம் 159/12
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய – புறம் 160/5
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி – புறம் 366/19
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து – புறம் 371/3
அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து – புறம் 395/8
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் – புறம் 399/9
TOP


அவிழ்க்கும் (2)

வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும்/காலை ஆவது அறியார் – கலி 119/14,15
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
TOP


அவிழ்த்த (3)

ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை – அகம் 132/10
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல் – புறம் 383/8
TOP


அவிழ்த்தற்கு (1)

அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5
TOP


அவிழ்ந்த (42)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த/முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை – திரு 72,73
முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 198
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த/முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல் – சிறு 29,30
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை – சிறு 73
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல – சிறு 255
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும் – மது 531
ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில் – மது 701
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த/பறியா குவளை மலரொடு காந்தள் – நற் 34/1,2
நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின் – நற் 59/9
பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை – நற் 231/7
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 257/5
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – நற் 299/2
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் – நற் 313/7
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/6
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் – குறு 220/5
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் – குறு 254/2
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/5
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த/வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு – குறு 366/4,5
கெண்டை பாய்தர அவிழ்ந்த/வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே – ஐங் 40/4,5
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/17
அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்று என ஒருசார் – பரி 7/24
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் – பரி 14/14
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்-உறு முருக்கின் – அகம் 41/2
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி – அகம் 64/4
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை – அகம் 124/11
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை – அகம் 144/4
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து – அகம் 178/9
வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில் – அகம் 184/7
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த/ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன நின் – அகம் 269/23,24
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் – அகம் 298/13
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் – புறம் 209/3
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை – புறம் 246/14
TOP


அவிழ்ந்தனர் (1)

நெஞ்சு வாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர் – அகம் 129/17
TOP


அவிழ்ந்து (10)

அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின் – சிறு 222
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் – நற் 63/4
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் – நற் 239/6
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் – குறு 259/3
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/3
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த – அகம் 238/17
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து/ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை – அகம் 248/11,12
TOP


அவிழ்ப்ப (2)

ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப/பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே – ஐங் 447/3,4
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
TOP


அவிழ்பு (2)

கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா – பதி 20/8
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
TOP


அவிழ (19)

கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ/தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப – முல் 95,96
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை – நற் 86/7
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ/கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர் – நற் 115/6,7
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ/பொன் என கொன்றை மலர மணி என – நற் 242/2,3
பொன் வீ கொன்றையொடு பிடவு தளை அவிழ/இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் – நற் 246/8,9
களவுடன் கமழ பிடவு தளை அவிழ/கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – நற் 256/6,7
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ/பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர் – நற் 278/2,3
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ/வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு – நற் 335/5,6
கனைத்த கரும்பின் கூம்பு பொதி அவிழ/நுண் உறை அழி துளி தலைஇய – குறு 35/3,4
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ/எவன் பல கழியுமோ பெரும பல் நாள் – பதி 50/21,22
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ/இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – அகம் 4/2,3
நெருங்கு குலை பிடவமொடு ஒருங்கு பிணி அவிழ/காடே கம்மென்றன்றே அவல – அகம் 23/4,5
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ/படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/6,7
நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ/மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை – அகம் 150/9,10
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ/திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி – அகம் 154/7,8
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ/கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது – அகம் 163/11,12
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ/ஊழ்-உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட – அகம் 217/9,10
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ/சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/8,9
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ/அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/11,12
TOP


அவிழவும் (1)

கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும்/கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் – சிறு 165,166
TOP


அவிழா (3)

ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா/காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 109,110
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை – அகம் 24/3
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை – அகம் 147/3
TOP


அவிழினும் (1)

அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8
TOP


அவிழும் (3)

அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை – நற் 369/4
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும்/கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில் – குறு 228/2,3
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3
TOP


அவினி (10)

வாழி ஆதன் வாழி அவினி/நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க – ஐங் 1/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/விளைக வயலே வருக இரவலர் – ஐங் 2/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க – ஐங் 3/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக – ஐங் 4/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக – ஐங் 5/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக – ஐங் 7/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக – ஐங் 8/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக – ஐங் 9/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க – ஐங் 10/1,2
TOP


அவுணர் (6)

அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 59
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த – குறு 1/1
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் – பதி 11/4
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/7
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
TOP


அவுணர்க்கும் (1)

அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
TOP


அவுணரும் (1)

யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும்/மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/8,9
TOP


அவுணரை (1)

மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை/கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/3,4
TOP


அவை (61)

அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய – பொரு 107
அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய – பொரு 107
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
அவை இருந்த பெரும் பொதியில் – மது 161
ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை – மது 404
பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க – மது 508
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/3
ஆங்கு அவை நலியவும் நீங்கி யாங்கும் – நற் 378/5
இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/2
கொடுத்து அவை தா என கூறலின் – குறு 349/6
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல் – பதி 24/6
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை – பதி 38/9
நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு – பரி 4/3
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை/நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/64,65
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல – பரி 5/16
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
ஒன்று அல பல_பல உடன் எழுந்தன்று அவை/எல்லாம் தெரிய கேட்குநர் யார் அவை – பரி 12/37,38
எல்லாம் தெரிய கேட்குநர் யார் அவை/கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில – பரி 12/38,39
அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/16
அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/16
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/44
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 13/46
முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை – பரி 13/48
இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக – பரி 14/31
பல எனின் ஆங்கு அவை பலவே பலவினும் – பரி 15/5
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே – பரி 15/7
அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் – பரி 17/52
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/70
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/13
நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/16
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/19
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
நறவினை வரைந்தார்க்கும் வரையார்க்கும் அவை எடுத்து – கலி 99/1
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை/ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை – கலி 108/47,48
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் – கலி 126/8
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/22
அவை புகு பொருநர் பறையின் ஆனாது – அகம் 76/5
மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க – அகம் 82/8
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/5
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/14
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் – அகம் 331/12
அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/5
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் – புறம் 54/3
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/3
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/2
சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம் – புறம் 257/10
வலம்புரி கோசர் அவை_களத்தானும் – புறம் 283/6
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/6
மனை என்னா அவை பலவும் – புறம் 384/13
ஆங்கு அவை கனவு என மருள வல்லே நனவின் – புறம் 387/26
TOP


அவை_களத்தானும் (1)

வலம்புரி கோசர் அவை_களத்தானும்/மன்றுள் என்பது கெட தானே பாங்கற்கு – புறம் 283/6,7
TOP


அவை_அகம் (1)

பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க – மது 508
TOP


அவை_அவை (4)

அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய – பொரு 107
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/16
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
TOP


அவைப்பு (2)

அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 194
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/3
TOP


அவைப்பு-உறு (1)

கவை கதிர் வரகின் அவைப்பு-உறு வாக்கல் – புறம் 215/1
TOP


அவையத்தார் (1)

துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/42
TOP


அவையத்து (11)

நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து/வல்லார் ஆயினும் புறம் மறைத்து சென்றோரை – மலை 77,78
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து/அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த – நற் 400/7,8
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து/யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது-கொல் – குறு 276/5,6
மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து/தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட – பரி 20/61,62
வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 256/21
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து/அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் – புறம் 39/8,9
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து/திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து – புறம் 71/7,8
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் – புறம் 157/4
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து/முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த – புறம் 224/4,5
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/10
சான்றோர் இருந்த அவையத்து உற்றோன் – புறம் 266/8
TOP


அவையல் (1)

ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன – பொரு 16
TOP


அவையா (1)

அவையா அரிசி அம் களி துழவை – பெரும் 275
TOP


அவையிற்று (1)

தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று/உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு – பரி 2/9,10
TOP


அவையும் (1)

அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் – பரி 13/15
TOP


அவையுள் (1)

நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு – கலி 144/72
TOP


அவையே (4)

ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/11
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே – குறு 146/5
பிணையும் காணிரோ பிரியுமோ அவையே – கலி 20/23
TOP


அழ (22)

நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ/கலை ஒழி பிணையின் கலங்கி மாறி – நற் 37/5,6
அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே – குறு 307/9
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ/பிரிந்தனன் அல்லனோ பிரியலென் என்றே – ஐங் 18/3,4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே – ஐங் 38/4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் – ஐங் 40/2
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ/நீல இரும் கழி நீலம் கூம்பும் – ஐங் 116/1,2
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ/பல் நாள் பிரிந்த அறன் இலாளன் – ஐங் 229/1,2
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ/துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/4,5
மெல்லம்புலம்ப இவள் அழ பிரிந்தே – ஐங் 302/4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே – ஐங் 334/5
பாவை சிதைத்தது என அழ ஒருசார் – பரி 7/26
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ/பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ – கலி 72/9,10
மான் நோக்கி நீ அழ நீத்தவன் ஆனாது – கலி 87/11
புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய் – கலி 125/14
அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/10
கானம் கடிய என்னார் நாம் அழ/நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் – அகம் 27/3,4
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ/மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – அகம் 156/16,17
நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே – அகம் 205/7
அலர் நமக்கு ஒழிய அழ பிரிந்தோரே – அகம் 211/17
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி – புறம் 19/15
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/21
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ/தொக்கு உயிர் வௌவும்-காலை – புறம் 357/7,8
TOP


அழகு (4)

ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் – பெரும் 252
வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும் – பரி 19/43
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை – கலி 59/6
TOP


அழல் (81)

அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
விளக்கு அழல் உருவின் விசி-உறு பச்சை – பொரு 5
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல்/தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 444,445
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/5
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
அழல் போல் செவிய சேவல் ஆட்டி – நற் 352/4
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய – ஐங் 232/3
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/2
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது – பதி 13/25
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல்/ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை – பதி 14/3,4
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து – பதி 15/7
அழல் மலி தாமரை ஆம்பலொடு மலர்ந்து – பதி 19/20
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/23
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் – பதி 25/7
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின் – பதி 40/30
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல்/ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு – பதி 62/5,6
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/16
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/51
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து – பரி 5/3
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/41
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி – பரி 6/11
அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர் – பரி 10/84
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின் – பரி 11/85
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/8
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல்/ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/6,7
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/11
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை – கலி 54/2
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி – கலி 85/2
அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை – கலி 106/21
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே – கலி 137/7
அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற – கலி 139/30
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல்/மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என – கலி 150/4,5
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற – அகம் 13/18
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால் – அகம் 120/9
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/4
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/2
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/12
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர் – அகம் 219/15
அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் – அகம் 223/7
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை – அகம் 247/4
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/2
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/17
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து – அகம் 301/13
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/7
அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை – அகம் 361/11
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி – அகம் 376/14
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/5
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ – அகம் 398/17
ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை – புறம் 11/17
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை – புறம் 29/1
அழல் புறந்தரூஉம் அந்தணரதுவே – புறம் 122/3
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து – புறம் 229/1
கரி புற விறகின் ஈம ஒள் அழல்/குறுகினும் குறுகுக குறுகாது சென்று – புறம் 231/2,3
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7
ஒள் அழல் பள்ளி பாயல் சேர்த்தி – புறம் 245/5
அழல் வாய் புக்க பின்னும் – புறம் 360/20
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை – புறம் 398/21
TOP


அழல (4)

பாவை_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல/இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 85,86
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல/வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு – நெடு 175,176
பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல/நன் நுதல் விறலியர் ஆடும் – பதி 47/6,7
மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்வி – பரி 5/26
TOP


அழலால் (1)

கண்ணீர் அழலால் தெளித்து – கலி 144/44
TOP


அழலும் (1)

விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
TOP


அழலே (1)

தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/5
TOP


அழவும் (1)

திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும்/அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது – நற் 136/1,2
TOP


அழன்ற (1)

தேரோர்க்கு அழன்ற வேலினை எனவும் – சிறு 234
TOP


அழாஅ (1)

அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி – கலி 143/8
TOP


அழாஅதீமோ (1)

அழாஅதீமோ நொதுமலர் தலையே – நற் 13/2
TOP


அழாஅம் (1)

அழாஅம் உறைதலும் உரியம் பராரை – அகம் 113/23
TOP


அழாஅல் (4)

அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் – குறு 82/2
அழாஅல் தோழி அழுங்குவர் செலவே – குறு 135/4
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி – அகம் 233/2
களிறு கண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த – புறம் 46/5
TOP


அழாஅற்கோ (1)

அழாஅற்கோ இனியே நோய் நொந்து உறைவி – குறு 192/2
TOP


அழி (83)

அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 140
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் – மலை 280
அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் – நற் 89/4
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில் – நற் 94/1
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ – நற் 175/2
ஆனா நோயோடு அழி படர் கலங்கி – நற் 185/1
நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற – நற் 241/3
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி – நற் 247/3
பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து – நற் 308/7
நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் – நற் 324/2
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் – நற் 347/5
அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய – குறு 35/4
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
வட புல வாடைக்கு அழி மழை – குறு 317/6
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி – ஐங் 53/2
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 78/3
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட – ஐங் 251/2
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி – ஐங் 411/1
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர – ஐங் 418/2
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம் – பதி 13/12
தாது எரு மறுத்த கலி அழி மன்றத்து – பதி 13/17
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப – பதி 15/5
முருகு உடன்று கறுத்த கலி அழி மூதூர் – பதி 26/12
அழி தவ படிவத்து அயரியோரும் – பரி 5/75
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட – பரி 6/52
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட – பரி 6/53
மலை வரை மாலை அழி பெயல் காலை – பரி 10/1
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/97
குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று – பரி 20/5
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/32
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/11
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை – கலி 96/3
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
நிலை அழி நெஞ்சத்தேன் அழுவேன் போலவும் – கலி 128/15
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற – கலி 138/15
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த – கலி 138/21
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
அழி கள மருங்கின் வாள் வடக்கிருந்து என – அகம் 55/12
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் – அகம் 92/11
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/22
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் – அகம் 122/14
கான யானை கவின் அழி குன்றம் – அகம் 123/4
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
வினை அழி பாவையின் உலறி – அகம் 157/13
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை – அகம் 163/7
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில – அகம் 190/13
பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல் – அகம் 207/10
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது – அகம் 214/4
கழியாமையே அழி படர் அகல – அகம் 255/8
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் – அகம் 274/2
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென – அகம் 277/2
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/14
கழி சேர் புன்னை அழி பூ கானல் – அகம் 290/9
ஆனா நோயொடு அழி படர் கலங்கி – அகம் 297/2
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் – அகம் 303/19
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று – அகம் 304/4
ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை – அகம் 308/3
ஆலி அழி துளி தலைஇ – அகம் 323/12
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
கழை அழி நீத்தம் சாஅய வழி நாள் – அகம் 341/5
மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய – அகம் 346/10
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல – அகம் 374/9
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/10
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை – அகம் 398/23
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/16
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 125/7
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா – புறம் 342/13
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 366/13
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/3
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
TOP


அழி_தக்கன்றால் (1)

அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5
TOP


அழி_தக்கன்றே (1)

அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1
TOP


அழி_தக்காள் (1)

அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
TOP


அழி_தக (6)

ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/22
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் – அகம் 122/14
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/10
TOP


அழி_தகவு (1)

ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு/உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என – அகம் 123/7,8
TOP


அழிக்குநரும் (1)

நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும்/ஒலி தலை விழவின் மலியும் யாணர் – பதி 22/29,30
TOP


அழிக்கும் (6)

மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும்/துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி – மலை 260,261
நுதல் கவின் அழிக்கும் பசலையும் – நற் 73/10
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி – நற் 114/10
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின் – அகம் 77/8
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் – புறம் 303/2
TOP


அழிகளின் (1)

அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10
TOP


அழிசி (3)

வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/3
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி/வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் – நற் 190/4,5
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள் – குறு 258/7
TOP


அழித்த (8)

படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த/பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/2,3
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை – பதி 21/10
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த/போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/10,11
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் – அகம் 130/8
கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின் – புறம் 224/16
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு – புறம் 225/5
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை – புறம் 353/9
TOP


அழித்ததன் (1)

கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/9
TOP


அழித்தரும் (1)

ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும்/மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது – கலி 139/21,22
TOP


அழித்தலின் (2)

உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின்/ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே – புறம் 97/2,3
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின்/ஊர் புறங்கொடாஅ நெடுந்தகை – புறம் 272/6,7
TOP


அழித்தான் (1)

நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் – கலி 104/65
TOP


அழித்து (15)

அழித்து ஆனா கொழும் திற்றி – மது 211
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/2
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/21
தன்னை புறம்பு அழித்து நீவ மற்று என்னை – கலி 51/14
பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் – கலி 65/14
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/17
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 253/23
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து/கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/2,3
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து/யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 371/14,15
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து/கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி – புறம் 373/25,26
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி – புறம் 383/18
TOP


அழிதரு (2)

அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
அழிதரு வெள்ளம் நீந்தும் நாளே – நற் 177/10
TOP


அழிந்த (14)

பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே – நற் 291/9
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 333/2
அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் – நற் 346/4
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/6
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து – பதி 23/13
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் – பதி 48/11
ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி – பதி 63/13
அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் – பரி 10/57
அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின் – அகம் 236/13
பருவரல் எவ்வமொடு அழிந்த/பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/20,21
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/10
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப – புறம் 229/16
TOP


அழிந்தன்றோ (1)

கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம் – அகம் 55/6
TOP


அழிந்தனள் (1)

என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக – அகம் 369/12
TOP


அழிந்து (35)

கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து/அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை – மது 305,306
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/7
பின் இரும் கூந்தலின் மறையினள் பெரிது அழிந்து/உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/8,9
அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து/பின்னிலை முனியல் மா நெஞ்சே என்னதூஉம் – நற் 140/8,9
பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து/உயங்கினை மடந்தை என்றி தோழி – நற் 174/6,7
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து/எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/3,4
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/9
கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து/எனவ கேளாய் நினையினை நீ நனி – நற் 253/3,4
புறன் அழிந்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 295/2
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து/உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி – நற் 333/5,6
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து/ஈங்கு யான் அழுங்கிய எவ்வம் – குறு 140/3,4
பழ மழை பொழிந்து என பதன் அழிந்து உருகிய – குறு 261/1
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து/மயங்கு துயர்-உற்ற மையல் வேழம் – குறு 308/2,3
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின் – பதி 23/17
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற – பதி 55/17
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/14
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து/வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை – பரி 6/43,44
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து/வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/49,50
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப – கலி 72/23
அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ – கலி 72/25
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் – கலி 91/14
அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட – கலி 129/21
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து/பானாள் கங்குலும் பகலும் – அகம் 57/17,18
மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து/இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் – அகம் 71/15,16
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/14
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து/நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் – அகம் 210/5,6
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து/வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் – புறம் 36/7,8
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து/திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே – புறம் 109/7,8
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து/குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த – புறம் 159/8,9
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து/அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/13,14
படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற – புறம் 278/3
நிறை அழிந்து எழுதரு தானைக்கு – புறம் 314/6
நெடும் பீடு அழிந்து நிலம் சேர்ந்தனவே – புறம் 368/6
TOP


அழிந்தும் (1)

முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் – நற் 314/1
TOP


அழிந்தோர் (2)

ஆள்வினைக்கு அழிந்தோர் போறல் அல்லதை – கலி 5/7
அழிந்தோர் அழிய ஒழிந்தோர் ஒக்கல் – புறம் 346/5
TOP


அழிந்தோர்க்கு (1)

எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு/ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/20,21
TOP


அழிப்ப (2)

அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் – பரி 10/57
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப/எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில – அகம் 190/12,13
TOP


அழிப்படுத்த (1)

ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ – புறம் 368/13
TOP


அழிப்பவும் (1)

ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும்/வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது – புறம் 386/6,7
TOP


அழிபவள் (1)

அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள்/என ஆங்கு – கலி 10/19,20
TOP


அழிபு (4)

நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு – பரி 2/40
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு/வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/3,4
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
என் அழிபு இரங்கும் நின்னொடு யானும் – அகம் 73/8
TOP


அழிய (26)

பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
நாடு அழிய எயில் வௌவி – மது 187
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய/பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற – பட் 269,270
அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் – நற் 14/4
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய/பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து – நற் 251/7,8
பயந்த நுதல் அழிய சாஅய் – ஐங் 161/3
நாடு கவின் அழிய நாமம் தோற்றி – பதி 13/10
உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து – பதி 13/18
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல துளக்கி – பதி 18/8
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல மாறி – பதி 20/24
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று – கலி 34/18
ஆர்வு-உற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ – கலி 42/13
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய/கரந்து யான் அரக்கவும் கை நில்லா வீங்கி – கலி 84/2,3
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் – கலி 104/41
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
அழிய துறந்தானை சீறும்-கால் என்னை – கலி 143/25
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து – அகம் 30/2
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும் – அகம் 171/3
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை – அகம் 173/12
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய/பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து – அகம் 185/2,3
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி – அகம் 189/2
கவை மனத்து இருத்தும் வல்லு வனப்பு அழிய/வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/8,9
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய/தெருளாமையின் தீதொடு கெழீஇ – அகம் 379/1,2
அழிந்தோர் அழிய ஒழிந்தோர் ஒக்கல் – புறம் 346/5
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி – புறம் 370/15
TOP


அழியரோ (1)

கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது – அகம் 212/21
TOP


அழியல் (2)

அழியல் வாழி தோழி நன்னன் – குறு 73/2
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
TOP


அழியலள்-மன்னே (1)

வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே – நற் 188/9
TOP


அழியா (3)

அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே – நற் 311/5
அழியா விழவின் இழியா திவவின் – பதி 29/7
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் – அகம் 115/1
TOP


அழியாது (2)

பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபு உறீஇ – கலி 13/24
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/15
TOP


அழியினும் (1)

அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
TOP


அழியுநர் (1)

கானலொடு அழியுநர் போலாம் பானாள் – நற் 392/9
TOP


அழியும் (4)

தோளும் அழியும் நாளும் சென்று என – நற் 397/1
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை – பதி 67/21
எ வயினானும் மீது_மீது அழியும்/துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/4,5
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் – அகம் 8/4
TOP


அழிவதின் (1)

மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 11/36
TOP


அழிவது (2)

ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே – குறு 89/3
TOP


அழிவர (1)

எழுவர் மாய்ந்த பின்றை அழிவர/பாடி வருநரும் பிறரும் கூடி – புறம் 158/17,18
TOP


அழிவலோ (1)

அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ/ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/10,11
TOP


அழிவின் (1)

நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய – அகம் 242/15
TOP


அழிவு (8)

அழிவு இலர் முயலும் ஆர்வ மாக்கள் – நற் 9/1
அழிவு வந்தன்றால் ஒழிதல் கேட்டே – நற் 43/12
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/5
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
அழிவு இல் உள்ளம் வழிவழி சிறப்ப – அகம் 47/1
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து – அகம் 310/3
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின் – அகம் 333/3
பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு – புறம் 399/17
TOP


அழிவு-உற்று (1)

கனவினால் அழிவு-உற்று கங்குலும் அரற்றா-கால் – கலி 53/19
TOP


அழிவு-உற (1)

அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
TOP


அழிவொடு (2)

அழிவொடு கலங்கிய எவ்வத்தள் ஒரு நாள் நீர் – கலி 4/23
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் – கலி 130/13
TOP


அழீஇ (1)

வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ/கோள் நாய் கொண்ட கொள்ளை – நற் 82/9,10
TOP


அழு (3)

அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும் – பட் 258
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/8
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
TOP


அழுக்கு (1)

புலன் அழுக்கு அற்ற அந்தணாளன் – புறம் 126/11
TOP


அழுகல் (1)

குளவி மொய்த்த அழுகல் சில் நீர் – குறு 56/2
TOP


அழுகை (2)

எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை/கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 301,302
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப – பரி 14/12
TOP


அழுங்க (15)

மலர்ந்த பொய்கை பூ குற்று அழுங்க/அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் – நற் 115/1,2
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க/செய்த தன் தப்பல் அன்றியும் – நற் 203/9,10
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க/ஏதிலாளனை நீ பிரிந்ததற்கே – ஐங் 232/1,2
தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி – ஐங் 428/1
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க/மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் – பதி 51/34,35
காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் – கலி 65/26
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை-கண் – கலி 149/4
கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள் – கலி 149/8
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க/வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – அகம் 29/13,14
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க/நோய் முந்துறுத்து நொதுமல் மொழியல் நின் – அகம் 39/3,4
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க/ஈனல் எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 95/8,9
திதலை மாமை தளிர் வனப்பு அழுங்க/புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப – அகம் 135/1,2
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/14
பிணன் அழுங்க களன் உழக்கி – புறம் 98/5
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8
TOP


அழுங்கல் (28)

தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால் – நற் 63/5
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் – நற் 90/1
அழுங்கல் மூதூர் அறிந்தன்றோ இன்றே – நற் 138/11
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 149/10
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 12/6
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 140/5
ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 214/7
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 276/8
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
அழுங்கல் நெஞ்சமொடு முழங்கும் – குறு 307/8
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/8
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/7
புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/7
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/5
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழ – ஐங் 372/3
இன்பமும் கவினும் அழுங்கல் மூதூர் – பரி 12/100
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/17
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற – அகம் 113/8
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் – அகம் 122/1
என்னும் நோக்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 180/15
அழுங்கல் மூதூர்க்கு இன்னாது ஆகும் – அகம் 301/25
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 400/26
அது சேர்ந்து அல்கிய அழுங்கல் ஆலை – புறம் 220/3
TOP


அழுங்கலோ (1)

கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே – நற் 150/11
TOP


அழுங்கா (1)

விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து – நற் 341/3
TOP


அழுங்கி (2)

சிறு விளையாடலும் அழுங்கி/நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே – நற் 123/11,12
பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி/துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர் – நற் 281/9,10
TOP


அழுங்கிய (2)

ஈங்கு யான் அழுங்கிய எவ்வம் – குறு 140/4
அரியவால் என அழுங்கிய செலவே – அகம் 65/20
TOP


அழுங்கின் (1)

அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் – பெரும் 111
TOP


அழுங்கின்று (2)

ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள் – நற் 295/3
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் – அகம் 165/7
TOP


அழுங்கினன் (1)

அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே – அகம் 66/26
TOP


அழுங்கினனே (1)

வாரான் அவன் என செலவு அழுங்கினனே – ஐங் 427/4
TOP


அழுங்குக (1)

அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் – ஐங் 357/3
TOP


அழுங்குவர் (2)

ஆழல் மடந்தை அழுங்குவர் செலவே – நற் 391/1
அழாஅல் தோழி அழுங்குவர் செலவே – குறு 135/4
TOP


அழுங்குவல் (1)

அழுதல் ஆன்றிசின் அழுங்குவல் செலவே – ஐங் 430/4
TOP


அழுத்த (1)

நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் – நற் 60/7
TOP


அழுத்தலின் (1)

அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின்/புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 171,172
TOP


அழுத்தி (6)

விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி/மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய – நற் 172/1,2
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி/குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி – குறு 272/5,6
தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி/அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/102,103
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி/இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/8,9
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/3
களிற்று கோட்டு அன்ன வால் எயிறு அழுத்தி/விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் – புறம் 371/21,22
TOP


அழுத்திய (9)

முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில் – பெரும் 212
வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின் – நெடு 140
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் – நற் 18/3
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய/அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ – நற் 42/9,10
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய/வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த – பரி 21/4,5
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் – கலி 134/3
அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன் – அகம் 61/8
கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய/வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில் – அகம் 211/13,14
ஆதன்எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய/பெரும் களிற்று எவ்வம் போல – அகம் 216/14,15
TOP


அழுத்தியாள் (1)

உள் அழுத்தியாள் எவளோ தோய்ந்தது யாது என – பரி 6/91
TOP


அழுத (7)

எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே – நற் 379/6
அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் – குறு 82/2
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல் – குறு 291/5
அழுத கண்ணள் ஆகி – குறு 366/6
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய – ஐங் 330/3
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் – புறம் 356/5
நிலமகள் அழுத காஞ்சியும் – புறம் 365/10
TOP


அழுதல் (5)

அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் – நற் 128/6
நீர் விலங்கு அழுதல் ஆனா – குறு 256/7
அழுதல் ஆன்றிசின் அழுங்குவல் செலவே – ஐங் 430/4
அழுதல் மேவல ஆகி – அகம் 11/14
அழுதல் ஆனா கண்ணள் – புறம் 249/13
TOP


அழுதலும் (1)

பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 147/10
TOP


அழுதன (1)

கெழுதகைமையின் அழுதன தோழி – குறு 241/2
TOP


அழுதனள் (5)

அழுதனள் உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 81/7
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி – நற் 90/8
இனைந்து நொந்து அழுதனள் நினைந்து நீடு உயிர்த்தனள் – கலி 142/60
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி – அகம் 176/22
குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே – புறம் 143/15
TOP


அழுதனன் (1)

ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ – கலி 114/2
TOP


அழுதனை (2)

அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 192/7
பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை/அலவலை உடையை என்றி தோழீ – கலி 122/5,6
TOP


அழுது (5)

மனை அழுது ஒழிந்த புன் தலை சிறாஅர் – நற் 392/3
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 69/4
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/3
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண் – அகம் 351/11
TOP


அழுந்த (4)

முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்து சென்று அழுந்த/கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது – அகம் 212/20,21
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/11
சுவல் அழுந்த பல காய – புறம் 139/1
TOP


அழுந்தாதவனை (1)

கரை காணா நோயுள் அழுந்தாதவனை/புரை தவ கூறி கொடுமை நுவல்வீர் – கலி 146/25,26
TOP


அழுந்திய (1)

மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு – அகம் 140/12
TOP


அழுந்து (3)

நவ்வி நோன் குளம்பு அழுந்து என வெள்ளி – நற் 124/6
வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என – பரி 21/41
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் – கலி 93/14
TOP


அழுந்துபட்டு (2)

அழுந்துபட்டு இருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும் – மது 342
அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல் – மலை 219
TOP


அழுந்துபட (4)

அழுந்துபட வீழ்ந்த பெரும் தண் குன்றத்து – நற் 2/1
தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் – நற் 112/7
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி – அகம் 83/6
TOP


அழுந்துபடு (1)

அழுந்துபடு விழுப்புண் வழும்பு வாய் புலரா – நற் 97/1
TOP


அழுந்தூர் (1)

தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 246/14
TOP


அழுந்தை (1)

கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
TOP


அழுப (1)

அழுப என்ப அவன் பெண்டிர் – ஐங் 32/3
TOP


அழும் (2)

காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே – ஐங் 424/4
ஆய் இதழ் மல்க அழும்/ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/12,13
TOP


அழும்பில் (2)

அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும் – மது 345
அழும்பில் அன்ன அறாஅ யாணர் – அகம் 44/15
TOP


அழும்பிலன் (1)

அழும்பிலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/5
TOP


அழுமே (4)

அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/9
நெஞ்சம் பெற்ற இவளும்-மார் அழுமே – ஐங் 50/4
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/13
TOP


அழுவ (1)

நீர் அழுவ நிவப்பு குறித்து – புறம் 14/6
TOP


அழுவத்தான் (1)

நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து – பரி 19/1
TOP


அழுவத்து (21)

உரவு நீர் அழுவத்து ஓடு கலம் கரையும் – பெரும் 350
குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து/நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வௌவும் – மலை 368,369
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப – மலை 528
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து/எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து – நற் 46/8,9
என்றூழ் நீடிய வேய் பயில் அழுவத்து/குன்றூர் மதியம் நோக்கி நின்று நினைந்து – நற் 62/3,4
ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத – நற் 349/7
அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து/வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு – பதி 21/36,37
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து/அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/30,31
பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி – பதி 45/12
கொன்று புறம்பெற்ற பிணம் பயில் அழுவத்து/தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் – பதி 66/6,7
நோய் தொழில் மலைந்த வேல் ஈண்டு அழுவத்து/முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு – பதி 84/16,17
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து/சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/3,4
தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் – கலி 121/2
பெரு_நீர் அழுவத்து எந்தை தந்த – அகம் 20/1
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட – அகம் 111/13
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை – அகம் 277/9
வேய் பயில் அழுவத்து பிரிந்த நின் – அகம் 318/14
அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங்கண் – அகம் 400/17
பங்குனி உயர் அழுவத்து/தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய – புறம் 229/5,6
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து/இறையும் பெயரும் தோற்றி நுமருள் – புறம் 294/4,5
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 295/5
TOP


அழுவம் (11)

வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே – குறு 7/6
அழுவம் நின்ற அலர் வேய் கண்டல் – குறு 340/4
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப – அகம் 79/9
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும் – அகம் 81/12
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/14
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் – அகம் 183/3
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து – அகம் 210/5
வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே – அகம் 327/19
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம்/எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த – அகம் 397/5,6
நீண்டு ஒலி அழுவம் குறைபட முகந்துகொண்டு – புறம் 161/1
TOP


அழுவேன் (1)

நிலை அழி நெஞ்சத்தேன் அழுவேன் போலவும் – கலி 128/15
TOP


அழுவோள் (1)

ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 57/19
TOP


அழூஉம் (4)

துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை – கலி 145/8
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 147/10
களிறு கண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த – புறம் 46/5
சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/5
TOP


அழைத்து-உழி (1)

அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து-உழி/செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை – பரி 19/63,64
TOP


அழைப்ப (3)

அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/13
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து-உழி – பரி 19/63
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி – புறம் 261/12
TOP


அள் (3)

வல்லா கூறி இருக்கும் அள் இலை – குறு 219/5
அள் இலை பலவின் கனி கவர் கைய – அகம் 378/20
அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே – புறம் 252/3
TOP


அள்ளல் (20)

அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல்/கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி – நற் 63/8,9
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/4
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை – நற் 265/2
நீர் பெயர்ந்து மாறிய செறி சேற்று அள்ளல்/நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/1,2
அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி – நற் 340/5
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என – நற் 372/4
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல்/கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் – குறு 103/1,2
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி களவன் – ஐங் 22/1
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல்/மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் – ஐங் 96/1,2
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/12
மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு – அகம் 140/12
ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல்/திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் – அகம் 176/10,11
இரும் சேற்று அள்ளல் நாள்_புலம் போகிய – அகம் 290/2
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 316/4
இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு – அகம் 366/9
அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங்கண் – அகம் 400/17
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு – புறம் 185/5
அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும் – புறம் 379/5
அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து – புறம் 395/15
TOP


அள்ளற்கு (1)

கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27
TOP


அள்ளனை (1)

அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை – அகம் 325/8
TOP


அள்ளூர் (1)

பிண்ட நெல்லின் அள்ளூர் அன்ன என் – அகம் 46/14
TOP


அளக்கர் (1)

அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக – புறம் 229/10
TOP


அளக்கவும் (1)

வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின் – புறம் 331/10
TOP


அளக்கும் (2)

எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் – நற் 16/8
உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன் – புறம் 376/19
TOP


அளகம் (1)

அளகம் சேர்ந்த திரு_நுதல் – நற் 377/8
TOP


அளகின் (1)

மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 256
TOP


அளகு (1)

அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர – பதி 35/5
TOP


அளத்தல் (1)

அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
TOP


அளத்தற்கு (1)

அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/5
TOP


அளந்தவர்-வயின் (1)

உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்-வயின்/நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/3,4
TOP


அளந்து (18)

நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின் – திரு 278
பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள் – முல் 55
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – மது 697
அளந்து அறியா பல பண்டம் – பட் 131
நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் – குறு 259/6
சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ – குறு 366/2
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப – பரி 7/79
ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் – பரி 12/42
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை – அகம் 326/10
அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/5
சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும் – புறம் 30/6
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் – புறம் 36/2
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/14
என் அளந்து அறிந்தனை நோக்காது சிறந்த – புறம் 161/24
நின் அளந்து அறி-மதி பெரும என்றும் – புறம் 161/25
அளந்து கொடை அறியா ஈகை – புறம் 229/26
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/17
TOP


அளப்ப (3)

நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப/தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை – பதி 51/32,33
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப/நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் – பதி 74/15,16
அன்ன நாட்டத்து அளப்ப அரியவை – பரி 4/61
TOP


அளப்பு (7)

அளப்பு அரியையே – பதி 14/2
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால் – பதி 79/8
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை – பதி 90/15
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/2
நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி – புறம் 301/12
TOP


அளம் (1)

அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப – நற் 354/10
TOP


அளவல் (1)

அறிவு அறிந்து அளவல் வேண்டும் மறுதரற்கு – நற் 32/6
TOP


அளவா (3)

ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் – மது 385
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய – பரி 10/7
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
TOP


அளவிய (2)

புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும் – பரி 23/38
நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/39
TOP


அளவினில் (1)

அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது – மலை 33
TOP


அளவு (21)

பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் – நெடு 123
அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் – நற் 55/5
வையக வரை அளவு இறந்த – நற் 130/11
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை – நற் 314/2
நீரினும் ஆர் அளவு இன்றே சாரல் – குறு 3/2
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் – குறு 70/3
மாந்தர் அளவு இறந்தன என பல் நாள் – பதி 73/16
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
குன்றம் உண்டாகும் அளவு – பரி 31/4
வையை உண்டாகும் அளவு – பரி 32/4
வார்த்தை உண்டாகும் அளவு – பரி 33/4
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
எம் அளவு எவனோ மற்றே இன் நிலை – புறம் 38/11
அரிவை தோள் அளவு அல்லதை – புறம் 122/9
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/9
யாங்கு பெரிது ஆயினும் நோய் அளவு எனைத்தே – புறம் 245/1
TOP


அளவு-உறு (1)

அளவு-உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 89/20
TOP


அளவு_அளவு (1)

புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
TOP


அளவுபு (1)

அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி – புறம் 381/3
TOP


அளவும் (1)

ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும் – மலை 67
TOP


அளவே (1)

நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே – நற் 378/12
TOP


அளவை (37)

அதன் பயம் எய்திய அளவை மான – பொரு 92
கையது கேளா அளவை ஒய்யென – பொரு 152
நீ சில மொழியா அளவை மாசு இல் – சிறு 235
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை – பெரும் 464
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் – நற் 237/7
இவை மகன் என்னா அளவை/வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/11,12
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த – நற் 316/7
பருவம் வாரா அளவை நெரிதர – குறு 66/3
தாங்கும் அளவை தாங்கி – குறு 149/5
மாலை வாரா அளவை கால் இயல் – குறு 250/3
புலர் பதம் கொள்ளா அளவை/அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/6,7
அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி – குறு 379/4
இன்றை அளவை சென்றைக்க என்றி – குறு 383/3
சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை/வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே – ஐங் 364/3,4
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய – ஐங் 396/2
அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய – பதி 66/8
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு – பதி 71/5
கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின் – பரி 6/90
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை/நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/10,11
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை/தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/14,15
கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல் – அகம் 5/6
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் – அகம் 189/10
மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம் – அகம் 242/12
சொல்லிய அளவை நீடாது வல்லென – அகம் 254/18
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து – அகம் 300/9
எல் இடை உறாஅ அளவை வல்லே – அகம் 344/7
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் – புறம் 50/6
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை/ஈன்மரோ இ உலகத்தானே – புறம் 74/6,7
காண்டல் வேண்டிய அளவை வேண்டார் – புறம் 135/20
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென – புறம் 150/11
பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை – புறம் 258/7
உயிர் புறப்படாஅ அளவை தெறுவர – புறம் 283/9
பாணர் ஆரும் அளவை யான் தன் – புறம் 376/5
ஒன்று யான் பெட்டா அளவை அன்றே – புறம் 399/29
TOP


அளவைக்கு (1)

ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து – நற் 318/7
TOP


அளவைத்து (1)

இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி – குறு 102/2
TOP


அளவையின் (6)

யான் அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது – திரு 277
குறித்தது மொழியா அளவையின் குறித்து உடன் – திரு 281
ஒன்று யான் பெட்டா அளவையின் ஒன்றிய – பொரு 73
தன் அறி அளவையின் தரத்தர யானும் – பொரு 127
என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு – பொரு 128
எம் வரை அளவையின் பெட்குவம் – அகம் 200/13
TOP


அளவையுள் (1)

வேண்டுவ அளவையுள் யாண்டு பல கழிய – பதி 55/13
TOP


அளவையோ (1)

யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து – புறம் 367/15
TOP


அளற்று (2)

கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் – அகம் 116/3
TOP


அளறு (7)

அளறு பட்ட நறும் சென்னிய – மது 45
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/13
அளறு சொரிபு நிலம் சோர – பரி 2/47
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/18
குளிர் பொய்கை அளறு நிறைய – பரி 8/93
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/97
TOP


அளி (26)

கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் – நற் 372/2
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை – குறு 158/4
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் – பரி 10/118
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே – கலி 25/29
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக – கலி 46/21
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது – கலி 66/22
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும் – கலி 128/5
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ – கலி 145/48
அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள் – அகம் 5/1
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ – அகம் 40/11
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று – அகம் 43/13
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை – அகம் 208/6
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
TOP


அளி-மதி (3)

என் கண் ஓடி அளி-மதி/நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/10,11
புலவி தீர அளி-மதி இலை கவர்பு – குறு 115/3
அனையள் என்று அளி-மதி பெரும நின் இன்று – கலி 125/21
TOP


அளிக்க (1)

வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என – பதி 61/10
TOP


அளிக்கும் (7)

அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 271
எவன் பெரிது அளிக்கும் என்ப பழனத்து – ஐங் 89/2
சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின் – பதி 65/16
தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/17
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும்/மையல் யானையின் மருட்டலும் மருட்டினன் – கலி 54/13,14
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும்/மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே – கலி 131/38,39
பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே – அகம் 178/22
TOP


அளிக்கும்-கால் (2)

ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/17
ஒரு நாள் நீர் அளிக்கும்-கால் ஒளி சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/21
TOP


அளிக்கும்மே (1)

நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே/கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் – பரி 16/15,16
TOP


அளிக்குவை (1)

நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை – அகம் 192/9
TOP


அளித்த (5)

பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/4
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின் – ஐங் 440/2
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த/மறியும் மஞ்ஞையும் வாரண சேவலும் – பரி 5/63,64
கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு – கலி 127/21
இன்முகம் கரவாது உவந்து நீ அளித்த/அண்ணல் யானை எண்ணின் கொங்கர் – புறம் 130/4,5
TOP


அளித்த-கால் (7)

ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே – கலி 43/31
பேணி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/10
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/14
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/18
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் – கலி 136/9
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால்/மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/13,14
TOP


அளித்தது (1)

ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ – கலி 71/25
TOP


அளித்தல் (3)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/3
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி – நற் 223/2
வல்லை மன்ற நீ நயந்து அளித்தல்/தேற்றாய் பெரும பொய்யே என்றும் – புறம் 59/3,4
TOP


அளித்தலின் (2)

நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல – கலி 71/6
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின்/துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/27,28
TOP


அளித்தலும் (4)

அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும்/பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 11/1,2
நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும்/ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/14,15
கொடியோர் தெறுதலும் செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும்/ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி – புறம் 29/9,10
TOP


அளித்தவன் (1)

அன்ன மென் சேக்கையுள் ஆராது அளித்தவன்/துன்னி அகல துறந்த அணியளாய் – கலி 146/4,5
TOP


அளித்தனை (2)

என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை – நற் 270/7
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/14
TOP


அளித்தி (2)

பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி/நின்-வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் – பதி 79/3,4
விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி/விடலை நீ நீத்தலின் நோய் பெரிது ஏய்க்கும் – கலி 95/31,32
TOP


அளித்திட்டு (1)

கலிங்கம் அளித்திட்டு என் அரை நோக்கி – புறம் 400/12
TOP


அளித்து (11)

உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர் – நற் 153/7
அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/3
அளித்து நீ பண்ணிய பூழ் எல்லாம் இன்னும் – கலி 95/30
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 98/20
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/5
அறியாது அளித்து என் உயிர் – கலி 110/19
தேயும் அளித்து என் உயிர் – கலி 138/23
வேவது அளித்து இ உலகு – கலி 142/54
நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/2
இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/11
அளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தை – புறம் 396/24
TOP


அளித்தே (1)

அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே – நற் 73/11
TOP


அளிதோ (12)

இனிது-மன் அளிதோ தானே துனி தீர்ந்து – நற் 101/6
அளிதோ தானே தோழி அல்கல் – நற் 114/5
அளிதோ தானே நாணே நம்மொடு – குறு 149/1
அளிதோ தானே காமம் – குறு 212/4
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 276/8
அளிதோ தானே நாணே – குறு 395/7
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ/என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 8/64,65
அளிதோ தானே எவன் ஆவது-கொல் – அகம் 239/1
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/8
அளிதோ தானே பாரியது பறம்பே – புறம் 109/1
அளிதோ தானே பேர் இரும் குன்றே – புறம் 111/1
அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ – புறம் 243/11
TOP


அளிந்தவை (1)

ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா – கலி 41/12
TOP


அளிப்ப (4)

பண்டினும் நனி பல அளிப்ப இனியே – நற் 177/7
அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப – பரி 6/104
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப/பீடு இல் மன்னர் புகழ்ச்சி வேண்டி – புறம் 148/4,5
இடம் கொடுத்து அளிப்ப மன்ற உடம்போடு – புறம் 223/4
TOP


அளிப்பனன் (1)

வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி – அகம் 384/12
TOP


அளிப்பாளை (1)

வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை/குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி 9/38,39
TOP


அளிப்பான் (2)

ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/6
புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் – கலி 128/13
TOP


அளிப்பினும் (1)

உழையின் போகாது அளிப்பினும் சிறிய – நற் 35/9
TOP


அளிப்பு (1)

பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே – நற் 51/7
TOP


அளிப்போரும் (1)

கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும்/தெய்வ பிரமம் செய்குவோரும் – பரி 19/39,40
TOP


அளிமே (1)

உரவு நீர் சேர்ப்ப அருளினை அளிமே – கலி 127/22
TOP


அளிய (14)

உயிர்த்தன ஆகுக அளிய நாளும் – நற் 163/1
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் – நற் 163/7
அளிய பெரிய கேண்மை நும் போல் – நற் 345/6
வேனில் தேரையின் அளிய/காண வீடுமோ தோழி என் நலனே – நற் 347/10,11
அளிய தோழி தொலையுந பலவே – நற் 390/11
அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை – குறு 92/2
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே – ஐங் 120/2
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி – ஐங் 284/1
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து – ஐங் 455/3
பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே – பதி 22/38
அகன் கண் வைப்பின் நாடு-மன் அளிய/விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட – பதி 29/10,11
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் – புறம் 248/1
TOP


அளியதாம் (1)

நல்ல-மன் அளியதாம் என சொல்லி – பதி 19/25
TOP


அளியது (1)

என் ஆவது-கொல் அளியது தானே – புறம் 217/13
TOP


அளியம் (1)

ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10
TOP


அளியர் (11)

அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என – நற் 12/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆரியர் – குறு 7/3
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/6
யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை – ஐங் 381/3
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று – அகம் 43/13
என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என – அகம் 78/12
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும் – புறம் 52/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆர் நார் – புறம் 81/3
அளியர் தாமே ஆர்க என்னா – புறம் 237/8
அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே – புறம் 345/12
TOP


அளியர்தாம் (1)

வந்தோர் மன்ற அளியர்தாம் என – மலை 494
TOP


அளியரோ (4)

அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என – நற் 12/8
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று – அகம் 43/13
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
TOP


அளியவோ (1)

அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து – ஐங் 455/3
TOP


அளியள் (25)

அந்தோ தானே அளியள் தாயே – நற் 324/1
யாங்கு வந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – நற் 352/12
அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/5
அன்னள் அளியள் என்னாது மா மழை – குறு 216/5
சாயலள் அளியள் என்னாய் – குறு 327/6
வருந்தினள் அளியள் நீ பிரிந்திசினோளே – குறு 336/6
ஒளியோடு உரு என்னை காட்டி அளியள் என் – கலி 139/6
என் ஆகுவள்-கொல் அளியள் தான் என – அகம் 73/7
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு – அகம் 145/6
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் – அகம் 146/8
வெம்பும்-மன் அளியள் தானே இனியே – அகம் 153/4
விளியும் எவ்வமொடு அளியள் என்னாது – அகம் 163/6
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
என்னள்-கொல் அளியள் என்னாதோரே – அகம் 235/19
நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை – அகம் 287/3
இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி – அகம் 325/6
நோம்-கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு – அகம் 339/11
துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – அகம் 373/19
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண – அகம் 381/18
யார்-கொல் அளியள் தானே நெருநல் – புறம் 143/7
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் அளியள் தானே – புறம் 254/11
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6
TOP


அளியளோ (1)

அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/5
TOP


அளியன் (4)

யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின் – புறம் 257/5
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை – புறம் 376/12
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என – புறம் 390/12
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என – புறம் 391/12
TOP


அளியன்தானே (1)

அளியன்தானே முது வாய் இரவலன் – திரு 284
TOP


அளியிர் (1)

என் ஆகுவிர்-கொல் அளியிர் நுமக்கும் – புறம் 280/9
TOP


அளியும் (4)

அளியும் தெறலும் எளிய ஆகலின் – பெரும் 422
வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ – பரி 3/67
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 49/2
வலியும் தெறலும் அளியும் உடையோய் – புறம் 2/8
TOP


அளியென் (3)

யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே – நற் 152/9
தமியென் மன்ற அளியென் யானே – குறு 30/6
என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே – ஐங் 460/5
TOP


அளியே (1)

பல் வேல் பொறையன் வல்லனால் அளியே – பதி 87/5
TOP


அளியேன் (4)

இன்று-கொல் அளியேன் பொன்றும் நாளே – நற் 132/11
அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/9
கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே – குறு 293/8
அந்தோ அளியேன் வந்தனென் மன்ற – புறம் 238/12
TOP


அளியை (5)

செலவு ஒழிந்தனையால் அளியை நீ புனத்தே – நற் 147/12
யார்-கொல் அளியை/இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/15,16
ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை/ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/15,16
யார் மற்று பெறுகுவை அளியை நீயே – அகம் 383/14
அளியை நீயே யாங்கு ஆகுவை-கொல் – புறம் 228/5
TOP


அளியொடு (1)

அளியொடு கைதூவலை – கலி 50/17
TOP


அளை (53)

பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு – திரு 314
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 163
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும் – குறி 252
இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின் – மலை 255
சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின் – மலை 300
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – மலை 505
கல் அளை பள்ளி வதியும் நாடன் – நற் 98/7
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/10
கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/7
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை/குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை – நற் 168/3,4
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு – நற் 264/1
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி – நற் 336/9
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது – நற் 386/4
கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர் – குறு 117/3
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை/ஆறு செல் மாக்கள் சேக்கும் – குறு 253/6,7
சிறு வீ ஞாழல் வேர் அளை பள்ளி – குறு 328/1
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/2
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன் – ஐங் 22/2
முள்ளி வேர் அளை களவன் ஆட்டி – ஐங் 23/1
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில் – ஐங் 214/2
அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி – ஐங் 393/2
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் – கலி 106/44
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று – கலி 108/26
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம் – கலி 131/18
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/4
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/5
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை – அகம் 81/3
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/12
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட – அகம் 107/8
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/5
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண் – அகம் 168/11
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர – அகம் 176/12
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல – அகம் 258/7
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் – அகம் 342/11
இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப – அகம் 350/4
பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய – அகம் 362/4
நுண் பல் எறும்பி கொண்டு அளை செறித்த – அகம் 377/3
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் – அகம் 380/6
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/3
புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல – புறம் 86/4
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து – புறம் 119/3
வல்சி கொண்டு அளை மல்க வைக்கும் – புறம் 190/2
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/10
TOP


அளை-வயின் (2)

அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/3
கரை ஆடு அலவன் அளை-வயின் செறிய – அகம் 260/5
TOP


அளை_அகம் (1)

அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
TOP


அளைக்கு (1)

திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் – கலி 110/5
TOP


அளையின் (1)

எறும்பி அளையின் குறும் பல் சுனைய – குறு 12/1
TOP


அளைஇ (18)

அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று – திரு 292
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் – பெரும் 308
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ/கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 439,440
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ/மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 184,185
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ/கங்குலும் கையறவு தந்தன்று – நற் 152/7,8
ஆர்வ நெஞ்சமொடு அளைஇ/மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே – நற் 171/10,11
கேண்மையொடு அளைஇ நீயே – நற் 400/9
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ/காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை – குறு 158/2,3
நுண் பொடி அளைஇ கடல் தூர்ப்போளே – ஐங் 124/3
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது – ஐங் 171/1
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் – அகம் 35/12
இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி – அகம் 102/15
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ/பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப – அகம் 214/12,13
பயிர்ப்பு உறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ/இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் – அகம் 348/4,5
வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய – அகம் 385/11
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ/அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப – புறம் 366/14,15
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ/ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை – புறம் 392/17,18
TOP


அளைஇய (6)

அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 252/4
அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 456/4
அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/2
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி – பரி 1/48
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 207/14
கலந்து அளைஇய நீள் இருக்கையால் – புறம் 361/13
TOP


அற்கமொடு (1)

மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப – அகம் 235/6
TOP


அற்கு (2)

அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 254
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 437
TOP


அற்சிர (5)

தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும் – நற் 5/6
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் – குறு 277/4
அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/2
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள் – அகம் 294/11
வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அற்சிர/சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/13,14
TOP


அற்சிரத்து (2)

கூதிர் அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற – அகம் 183/13
மழை கால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீங்கி – அகம் 205/15
TOP


அற்சிரம் (14)

கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம்/யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே – நற் 312/5,6
அரும் பனி அற்சிரம் தீர்க்கும் – குறு 68/3
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
அரும் பனி அற்சிரம் வாராதோரே – குறு 82/6
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம்/வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/5,6
அற்சிரம் மறக்குநர் அல்லர் நின் – ஐங் 464/3
வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம்/நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/10,11
அற்சிரம் நீங்கிய அரும் பத வேனில் – அகம் 97/17
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம்/நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/4,5
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க – அகம் 317/3
அற்சிரம் நின்றன்றால் பொழுதே முற்பட – அகம் 339/5
TOP


அற்பு (1)

கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை – பரி 9/81
TOP


அற்ற (17)

கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை – நற் 22/9
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண் – நற் 105/5
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை – ஐங் 329/1
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும் – பதி 23/3
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 28/9
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 43/14
மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார் – பரி 19/92
பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ – கலி 15/14
மை அற்ற படிவத்தான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/15
நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/11
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/30
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்து இடை கதிர் தெற – அகம் 51/1
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை – அகம் 57/5
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின் – அகம் 189/3
நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்க – அகம் 259/3
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து – அகம் 353/15
புலன் அழுக்கு அற்ற அந்தணாளன் – புறம் 126/11
TOP


அற்ற-கால் (1)

வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்ற-கால் – கலி 69/24
TOP


அற்றத்து (2)

துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து/உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின் – நற் 109/7,8
அற்றத்து இட்டு ஆற்று அறுத்தான் மார்பு – கலி 144/66
TOP


அற்றது (2)

கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒருசார் – பரி 7/30
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து – அகம் 119/10
TOP


அற்றம் (3)

அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் – கலி 4/3
நெற்றி சேவல் அற்றம் பார்க்கும் – அகம் 367/12
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் – புறம் 158/19
TOP


அற்றன்று (1)

நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று/சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் யாமும் – அகம் 200/11,12
TOP


அற்றனரே (1)

கொடுத்த மன்னர் நடுக்கு அற்றனரே/அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/7,8
TOP


அற்றா (5)

மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா/பெருந்தகாய் கூறு சில – கலி 81/14,15
வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா/நோய் நாம் தணிக்கும் மருந்து என பாராட்ட – கலி 81/17,18
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
போர் எதிர்ந்த அற்றா புலவல் நீ கூறின் என் – கலி 89/5
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் – கலி 100/11
TOP


அற்றால் (4)

புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே – குறு 129/6
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே – குறு 196/6
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு – கலி 83/30
TOP


அற்று (28)

செறுவும் வாவியும் மயங்கி நீர் அற்று/அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் – பட் 244,245
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என – நற் 93/4
தென் புல மருங்கில் சென்று அற்று ஆங்கு – நற் 153/5
ஆசு இல் கலம் தழீஇ அற்று/வாரல் வாழிய கவைஇ நின்றோளே – நற் 350/9,10
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று/கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து – நற் 397/2,3
இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு – குறு 99/5
மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று/மன்னி கழிக என்றேனே அன்னோ – குறு 325/2,3
வழங்குநர் அற்று என மருங்கு கெட தூர்ந்து – பதி 23/12
சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை – பதி 31/35
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/19
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
திங்களுள் தீ தோன்றி அற்று/இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும் – கலி 41/24,25
நீருள் குவளை வெந்து அற்று/மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் – கலி 41/31,32
சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று/என ஆங்கு – கலி 41/38,39
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே – கலி 82/27
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
நிலம் நீர் அற்று நீள் சுனை வறப்ப – அகம் 295/1
கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால் – அகம் 379/9
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து – புறம் 22/35
நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று/விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை – புறம் 75/10,11
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/9
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/10
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக – புறம் 261/4
அற்று அன்று ஆகலின் தெற்றென போற்றி – புறம் 337/13
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் – புறம் 360/12
TOP


அற்றும் (1)

அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே – நற் 174/8
TOP


அற்றே (17)

பல் வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே/அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 543,544
ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே – மலை 402
வான் தோய்வு அற்றே காமம் – குறு 102/3
நார் உடை ஒசியல் அற்றே/கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/4,5
பாசி அற்றே பசலை காதலர் – குறு 399/2
இன் ஒலி தொண்டி அற்றே/நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/3,4
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே/கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/17,18
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/15
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே/வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/13,14
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே/அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை – புறம் 116/14,15
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே/எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/12,13
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே – புறம் 246/15
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன் – புறம் 254/8
கழி முரி குன்றத்து அற்றே/எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/6,7
அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும் – புறம் 329/6
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே/வையமும் தவமும் தூக்கின் தவத்துக்கு – புறம் 358/2,3
நினக்கும் வருதல் வைகல் அற்றே/வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் – புறம் 359/9,10
TOP


அற்றை (1)

அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் – புறம் 112/1
TOP


அற்றோ (3)

பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே – குறு 249/5
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/8
ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி நினக்கும் அற்றோ/நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/1,2
TOP


அற (100)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 128
நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 115
பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 230
வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற/குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 239,240
வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த – பெரும் 280
அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி – மது 191
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 445
மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் – மது 456
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின் – மது 472
அற நெறி பிழையாது ஆற்றின் ஒழுகி – மது 500
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 16
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி – குறி 125
பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற/மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே – பட் 270,271
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் – மலை 250
தீது அற விளங்கிய திகிரியோனே – நற் 0/7
மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ – நற் 42/8
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – நற் 99/1
போக்கு அற விலங்கிய சாரல் – நற் 104/11
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 112/2
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற/சேணும் சென்று உக்கன்றே அறியாது – நற் 116/8,9
கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி – நற் 186/1
இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற/கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/8,9
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் – நற் 231/1
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/4
மாசு அற கழீஇய யானை போல – குறு 13/1
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – குறு 26/1
எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/2
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு – ஐங் 317/2
அற நெறி இது என தெளிந்த என் – ஐங் 371/4
மை அற விளங்கிய கழல் அடி – ஐங் 399/4
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து – பதி 15/7
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ – பதி 31/32
கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும் – பதி 37/11
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/11
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட – பதி 49/15
உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு – பதி 50/16
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் – பரி 4/1
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/7
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து – பரி 7/1
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் – பரி 12/20
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
அன்பு அற சூழாதே ஆற்று இடை நும்மொடு – கலி 6/9
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என – கலி 16/7
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் – கலி 19/8
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற/செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/1,2
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் – கலி 53/8
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் – கலி 81/1
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/11
அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும் – கலி 99/2
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் – கலி 105/12
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த – கலி 118/9
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
அல்லது மலைந்திருந்து அற நெறி நிறுக்கல்லா – கலி 129/5
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் – கலி 129/9
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் – கலி 137/20
சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து – கலி 146/16
ஆறு அல்ல மொழி தோற்றி அற வினை கலக்கிய – கலி 147/1
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/12
நொதுமலாளன் நெஞ்சு அற பெற்ற என் – அகம் 17/8
அறியாய் வாழி தோழி இருள் அற/விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/1,2
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 53/5
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/8
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற/வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் – அகம் 87/12,13
மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு – அகம் 136/1
பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி – அகம் 164/2
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் – அகம் 185/8
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 229/3
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து – அகம் 257/6
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி – அகம் 265/16
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை – அகம் 268/3
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற/கொந்தொடு உதிர்த்த கதுப்பின் – அகம் 288/15,16
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை – அகம் 289/12
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற – அகம் 291/4
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற/பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி – அகம் 291/4,5
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் – அகம் 371/9
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து – அகம் 379/3
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத – அகம் 388/3
நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே – அகம் 398/15
மாசு அற விசித்த வார்பு-உறு வள்பின் – புறம் 50/1
அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் – புறம் 55/12
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் – புறம் 134/2
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி – புறம் 147/7
பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே – புறம் 171/11
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – புறம் 202/18
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/4
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற/வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை – புறம் 246/13,14
நெஞ்சு அற வீழ்ந்த புரைமையோனே – புறம் 307/14
ஆசு இல் கம்மியன் மாசு அற புனைந்த – புறம் 353/1
அற வினை அன்றே வழு துணை அ துணை – புறம் 357/6
அற நெஞ்சத்தோன் வாழ நாள் என்று – புறம் 377/6
அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும – புறம் 395/21
TOP


அறங்கூறவையமும் (1)

சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும்/நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து – மது 492,493
TOP


அறத்தாறு (1)

இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு/அன்று என மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி – அகம் 5/16,17
TOP


அறத்தின் (3)

அறத்தின் திரியா பதி – பரி 23/21
மற போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும் – அகம் 27/8
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் – புறம் 62/7
TOP


அறத்தினில் (1)

பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட – கலி 96/33
TOP


அறத்தினும் (1)

அரிது மன்று அம்ம அறத்தினும் பொருளே – நற் 243/11
TOP


அறத்தினுள் (1)

அறத்தினுள் அன்பு நீ மறத்தினுள் மைந்து நீ – பரி 3/65
TOP


அறத்து (3)

சேரா அறத்து சீர் இலோரும் – பரி 5/74
அறத்து ஆறு நுவலும் பூட்கை மறத்தின் – புறம் 9/6
அறத்து வழிப்படூஉம் தோற்றம் போல – புறம் 31/2
TOP


அறத்துறை (2)

பலர் புரவு எதிர்ந்த அறத்துறை நின்னே – புறம் 175/10
அறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்று – புறம் 381/24
TOP


அறத்தொடு (4)

அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய – நற் 42/2
கேள்வியும் அறிவும் அறத்தொடு நுண்ணியை – பரி 13/56
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – பரி 23/18
அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட – கலி 39/21
TOP


அறம் (49)

அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 36
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 208
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில் – பட் 43
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை – நற் 166/6
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த – நற் 400/8
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக – ஐங் 7/2
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி – ஐங் 290/1
அறம் சாலியரோ அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/1
அறம் சாலியரோ அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/1
வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/2
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில் – ஐங் 387/1
அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி – ஐங் 393/2
அறம் தெரி திகிரிக்கு வழியடை ஆகும் – பதி 22/4
அறம் புரி அந்தணர் வழிமொழிந்து ஒழுகி – பதி 24/8
ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் – பதி 31/24
ஆறு முட்டு-உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/16
அறம் கரைந்து வயங்கிய நாவின் பிறங்கிய – பதி 64/3
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய – பதி 85/9
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/74
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி 5/71
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார் – பரி 19/10
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/48
அறம் தலைபிரியா ஆறும் மற்று அதுவே – கலி 9/24
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
அறம் புரி நெஞ்சத்தவன் – கலி 42/15
அரிதின் அறம் செய்யா ஆன்றோர் உலகும் – கலி 92/6
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/3
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு – கலி 144/48
ஆர்வு-உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார் – கலி 145/62
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/5
அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த – அகம் 173/1
பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து – அகம் 280/6
அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் – அகம் 338/3
அறம் துஞ்சும் செங்கோலையே – புறம் 20/17
புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர் – புறம் 28/11
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து – புறம் 35/14
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் – புறம் 39/9
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே – புறம் 58/9
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் – புறம் 93/7
பறம்பு பாடினரதுவே அறம் பூண்டு – புறம் 108/4
அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/7
மாசொடு குறைந்த உடுக்கையள் அறம் பழியா – புறம் 159/13
அறம் புகழ்ந்த வலை சூடி – புறம் 166/14
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/4
அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின் – புறம் 362/10
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/20
TOP

Related posts