அ – முதல் சொற்கள் பகுதி – 5, சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அலைக்கும் 18
அலைக்கும்-காலையும் 1
அலைக்குமே 1
அலைத்த 13
அலைத்த-கால் 1
அலைத்ததற்கு 1
அலைத்தரும் 1
அலைத்தரூஉம் 3
அலைத்தல் 1
அலைத்தலின் 3
அலைத்தன்றே 1
அலைத்தி 1
அலைத்தீவாயோ 1
அலைத்து 5
அலைப்ப 17
அலைப்பவும் 3
அலைப்பேன் 1
அலைபெற்ற 1
அலையல் 2
அலையா 2
அலையில் 1
அலைவாய் 2
அலைஇயர் 1
அவ்வவ் 1
அவ்வவை 1
அவ்வளவு 1
அவ்வும் 3
அவ்வே 5
அவட்கு 4
அவட்கோ 1
அவண் 26
அவண்-நின்றும் 2
அவண 6
அவணது 3
அவணர் 2
அவணிர் 1
அவணை 1
அவர் 201
அவர்-தம் 1
அவர்-பால் 1
அவர்-வயின் 8
அவர்-உடை 1
அவர்_காண் 1
அவர்க்கு 8
அவர்க்கே 2
அவர 1
அவரவர் 5
அவரினும் 1
அவருடன் 1
அவரும் 7
அவருள் 6
அவரே 6
அவரை 23
அவரையும் 1
அவரையொடு 1
அவரொடு 3
அவரோ 12
அவல் 17
அவல்-தொறும் 1
அவல்-தோறு 1
அவல 11
அவலம் 23
அவலமும் 2
அவலமொடு 4
அவலவும் 1
அவலாக 1
அவலும் 1
அவவு 3
அவள் 31
அவள்-வயின் 2
அவளும் 6
அவளே 2
அவளை 4
அவளொடு 2
அவற்கு 7
அவற்றிற்கும் 1
அவற்றின் 1
அவற்று 2
அவற்றுள் 4
அவற்றை 2
அவற்றொடு 1
அவன் 183
அவன்-கண் 1
அவன்-நின்றும் 1
அவன்-வயின் 2
அவனினும் 1
அவனும் 2
அவனே 6
அவனை 14
அவனொடு 14
அவா 1
அவா-உற்றனை 1
அவா-உற்று 1
அவாவினால் 1
அவாவும் 1
அவாஅம் 1
அவி 7
அவித்த 1
அவித்தன்றே 1
அவித்து 2
அவிந்த 4
அவிந்தது 1
அவிந்தன்று 1
அவிந்து 13
அவிப்ப 2
அவிய 7
அவியன் 2
அவியா 3
அவியும் 1
அவிர் 102
அவிர்-தொறும் 1
அவிர்ந்து 2
அவிர்பு 2
அவிர்வர 2
அவிர்வரும் 2
அவிர்வன 1
அவிழ் 89
அவிழ்க்கும் 2
அவிழ்த்த 3
அவிழ்த்தற்கு 1
அவிழ்ந்த 42
அவிழ்ந்தனர் 1
அவிழ்ந்து 10
அவிழ்ப்ப 2
அவிழ்பு 2
அவிழ 19
அவிழவும் 1
அவிழா 3
அவிழினும் 1
அவிழும் 3
அவினி 10
அவுணர் 6
அவுணர்க்கும் 1
அவுணரும் 1
அவுணரை 1
அவை 61
அவை_களத்தானும் 1
அவை_அகம் 1
அவை_அவை 4
அவைப்பு 2
அவைப்பு-உறு 1
அவையத்தார் 1
அவையத்து 11
அவையல் 1
அவையா 1
அவையிற்று 1
அவையும் 1
அவையுள் 1
அவையே 4
அழ 22
அழகு 4
அழல் 81
அழல 4
அழலால் 1
அழலும் 1
அழலே 1
அழவும் 1
அழன்ற 1
அழாஅ 1
அழாஅதீமோ 1
அழாஅம் 1
அழாஅல் 4
அழாஅற்கோ 1
அழி 83
அழி_தக்கன்றால் 1
அழி_தக்கன்றே 1
அழி_தக்காள் 1
அழி_தக 6
அழி_தகவு 1
அழிக்குநரும் 1
அழிக்கும் 6
அழிகளின் 1
அழிசி 3
அழித்த 8
அழித்ததன் 1
அழித்தரும் 1
அழித்தலின் 2
அழித்தான் 1
அழித்து 15
அழிதரு 2
அழிந்த 14
அழிந்தன்றோ 1
அழிந்தனள் 1
அழிந்து 35
அழிந்தும் 1
அழிந்தோர் 2
அழிந்தோர்க்கு 1
அழிப்ப 2
அழிப்படுத்த 1
அழிப்பவும் 1
அழிபவள் 1
அழிபு 4
அழிய 26
அழியரோ 1
அழியல் 2
அழியலள்-மன்னே 1
அழியா 3
அழியாது 2
அழியினும் 1
அழியுநர் 1
அழியும் 4
அழிவதின் 1
அழிவது 2
அழிவர 1
அழிவலோ 1
அழிவின் 1
அழிவு 8
அழிவு-உற்று 1
அழிவு-உற 1
அழிவொடு 2
அழீஇ 1
அழு 3
அழுக்கு 1
அழுகல் 1
அழுகை 2
அழுங்க 15
அழுங்கல் 28
அழுங்கலோ 1
அழுங்கா 1
அழுங்கி 2
அழுங்கிய 2
அழுங்கின் 1
அழுங்கின்று 2
அழுங்கினன் 1
அழுங்கினனே 1
அழுங்குக 1
அழுங்குவர் 2
அழுங்குவல் 1
அழுத்த 1
அழுத்தலின் 1
அழுத்தி 6
அழுத்திய 9
அழுத்தியாள் 1
அழுத 7
அழுதல் 5
அழுதலும் 1
அழுதன 1
அழுதனள் 5
அழுதனன் 1
அழுதனை 2
அழுது 5
அழுந்த 4
அழுந்தாதவனை 1
அழுந்திய 1
அழுந்து 3
அழுந்துபட்டு 2
அழுந்துபட 4
அழுந்துபடு 1
அழுந்தூர் 1
அழுந்தை 1
அழுப 1
அழும் 2
அழும்பில் 2
அழும்பிலன் 1
அழுமே 4
அழுவ 1
அழுவத்தான் 1
அழுவத்து 21
அழுவம் 11
அழுவேன் 1
அழுவோள் 1
அழூஉம் 4
அழைத்து-உழி 1
அழைப்ப 3
அள் 3
அள்ளல் 20
அள்ளற்கு 1
அள்ளனை 1
அள்ளூர் 1
அளக்கர் 1
அளக்கவும் 1
அளக்கும் 2
அளகம் 1
அளகின் 1
அளகு 1
அளத்தல் 1
அளத்தற்கு 1
அளந்தவர்-வயின் 1
அளந்து 18
அளப்ப 3
அளப்பு 7
அளம் 1
அளவல் 1
அளவா 3
அளவிய 2
அளவினில் 1
அளவு 21
அளவு-உறு 1
அளவு_அளவு 1
அளவுபு 1
அளவும் 1
அளவே 1
அளவை 37
அளவைக்கு 1
அளவைத்து 1
அளவையின் 6
அளவையுள் 1
அளவையோ 1
அளற்று 2
அளறு 7
அளி 26
அளி-மதி 3
அளிக்க 1
அளிக்கும் 7
அளிக்கும்-கால் 2
அளிக்கும்மே 1
அளிக்குவை 1
அளித்த 5
அளித்த-கால் 7
அளித்தது 1
அளித்தல் 3
அளித்தலின் 2
அளித்தலும் 4
அளித்தவன் 1
அளித்தனை 2
அளித்தி 2
அளித்திட்டு 1
அளித்து 11
அளித்தே 1
அளிதோ 12
அளிந்தவை 1
அளிப்ப 4
அளிப்பனன் 1
அளிப்பாளை 1
அளிப்பான் 2
அளிப்பினும் 1
அளிப்பு 1
அளிப்போரும் 1
அளிமே 1
அளிய 14
அளியதாம் 1
அளியது 1
அளியம் 1
அளியர் 11
அளியர்தாம் 1
அளியரோ 4
அளியவோ 1
அளியள் 25
அளியளோ 1
அளியன் 4
அளியன்தானே 1
அளியிர் 1
அளியும் 4
அளியென் 3
அளியே 1
அளியேன் 4
அளியை 5
அளியொடு 1
அளை 53
அளை-வயின் 2
அளை_அகம் 1
அளைக்கு 1
அளையின் 1
அளைஇ 18
அளைஇய 6
அற்கமொடு 1
அற்கு 2
அற்சிர 5
அற்சிரத்து 2
அற்சிரம் 14
அற்பு 1
அற்ற 17
அற்ற-கால் 1
அற்றத்து 2
அற்றது 2
அற்றம் 3
அற்றன்று 1
அற்றனரே 1
அற்றா 5
அற்றால் 4
அற்று 28
அற்றும் 1
அற்றே 17
அற்றை 1
அற்றோ 3
அற 100
அறங்கூறவையமும் 1
அறத்தாறு 1
அறத்தின் 3
அறத்தினில் 1
அறத்தினும் 1
அறத்தினுள் 1
அறத்து 3
அறத்துறை 2
அறத்தொடு 4
அறம் 49

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


அலைக்கும் (18)

பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு – திரு 50
அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/7
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் – நற் 183/7
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி – நற் 382/3
ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும் – குறு 246/5
ஆனாது அலைக்கும் அறன் இல் அன்னை – குறு 262/2
இன்னா வாடையும் அலைக்கும்/என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே – ஐங் 460/4,5
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/17
அலைக்கும் கோலொடு குறுக தலைக்கொண்டு – அகம் 66/21
எல் வளி அலைக்கும் இருள் கூர் மாலை – அகம் 77/14
பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு – அகம் 186/6
அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை – அகம் 255/15
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை – அகம் 287/13
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் – புறம் 55/20
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/14
அரிகால் கருப்பை அலைக்கும் பூழின் – புறம் 384/5
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும்/கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண் – புறம் 387/33,34
TOP


அலைக்கும்-காலையும் (1)

தாய் உடன்று அலைக்கும்-காலையும் வாய்விட்டு – குறு 397/4
TOP


அலைக்குமே (1)

ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே/கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/12,13
TOP


அலைத்த (13)

பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 497
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க – நற் 230/7
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த/சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/4,5
கல் அலைத்த தோள் – பதி 70/4
வில் அலைத்த நல் வலத்து – பதி 70/5
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை – பதி 88/18
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் – அகம் 21/12
அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10
TOP


அலைத்த-கால் (1)

இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால்/உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/1,2
TOP


அலைத்ததற்கு (1)

கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை – கலி 105/63
TOP


அலைத்தரும் (1)

இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/20
TOP


அலைத்தரூஉம் (3)

நோய் சேர்ந்த வைகலான் வாடை வந்து அலைத்தரூஉம்/போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/13,14
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம்/தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/17,18
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம்/என ஆங்கு – கலி 29/21,22
TOP


அலைத்தல் (1)

கூர் எஃகு எறிஞரின் அலைத்தல் ஆனாது – அகம் 71/12
TOP


அலைத்தலின் (3)

பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன் – நற் 352/2
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/10
TOP


அலைத்தன்றே (1)

சாயல் மார்பு நனி அலைத்தன்றே – பதி 16/20
TOP


அலைத்தி (1)

முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/13
TOP


அலைத்தீவாயோ (1)

வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ/இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/15,16
TOP


அலைத்து (5)

கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை – அகம் 31/13
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
கல் அலைத்து ஒழுகும்-மன்னே பல் வேல் – புறம் 115/4
கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் – புறம் 158/3
TOP


அலைப்ப (17)

அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 120
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/4
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப/அலந்தனென் வாழி தோழி கானல் – நற் 149/4,5
வேறு புல வாடை அலைப்ப/துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/9,10
காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப/கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும் – நற் 360/7,8
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் – குறு 28/4
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப/வருமே சே_இழை அந்தில் – குறு 293/6,7
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப/பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் – ஐங் 496/2,3
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப/கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் – பதி 52/20,21
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப/மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/14,15
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை – அகம் 162/8
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப/இறுவரை வீழ்நரின் நடுங்கி தெறுவர – அகம் 322/3,4
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப/வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து – புறம் 31/14,15
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப/வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/23,24
TOP


அலைப்பவும் (3)

புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும்/உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 10,11
அளவு-உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 89/20
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும்/உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/9,10
TOP


அலைப்பேன் (1)

ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும் – கலி 128/19
TOP


அலைபெற்ற (1)

ஆள்பவர் கலக்கு-உற அலைபெற்ற நாடு போல் – கலி 5/12
TOP


அலையல் (2)

அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 158/7
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை – அகம் 190/6
TOP


அலையா (2)

அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/4
அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே – குறு 246/8
TOP


அலையில் (1)

வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் – பரி 10/86
TOP


அலைவாய் (2)

அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று – திரு 125
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய்/செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/20,21
TOP


அலைஇயர் (1)

தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13
TOP


அவ்வவ் (1)

அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
TOP


அவ்வவை (1)

அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய் – பரி 4/69
TOP


அவ்வளவு (1)

அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே – அகம் 23/13
TOP


அவ்வும் (3)

அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை உவ்வும் – பரி 2/58
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/33
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17
TOP


அவ்வே (5)

என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/4
பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே – ஐங் 281/4
செல்லல் ஐய என்னாது அவ்வே – ஐங் 332/5
யாங்கு பிரிந்து உறைதி என்னாது அவ்வே – ஐங் 333/5
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே/பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/3,4
TOP


அவட்கு (4)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/3
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணி நீர் விட்டோய் – பரி 24/44
நீயும் அவட்கு துணை – பரி 24/45
அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி – கலி 82/22
TOP


அவட்கோ (1)

போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/3
TOP


அவண் (26)

அவண் முனையின் அகன்று மாறி – பொரு 198
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய – நற் 69/2
எ வாய் சென்றனை அவண் என கூறி – நற் 147/4
நீ அவண் வருதல் ஆற்றாய் என தாம் – நற் 148/2
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து – நற் 183/4
அவண் நீடாதல் ஓம்பு-மின் யாமத்து – நற் 229/6
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே – நற் 323/11
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து – குறு 322/4
வாராது அவண் உறை நீடின் நேர் வளை – ஐங் 269/3
அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ – ஐங் 295/2
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் – பதி 12/14
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண்/மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/39,40
இகல் பல செல்வம் விளைத்து அவண் கண்டு இப்பால் – பரி 24/32
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி – அகம் 19/1
மறந்து அவண் அமையார் ஆயினும் கறங்கு இசை – அகம் 37/1
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ – அகம் 40/11
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண்/உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 106/8,9
ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண்/நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன – அகம் 127/9,10
நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண்/தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/5,6
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக – அகம் 302/12
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை – அகம் 336/17
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/5
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண்/வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 73/10,11
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி வழி நாள் – புறம் 190/7
TOP


அவண்-நின்றும் (2)

யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – சிறு 143
யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – மலை 53
TOP


அவண (6)

கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண/பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி – பெரும் 216,217
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண/சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த – குறி 41,42
நடுநரொடு சேறி ஆயின் அவண/சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் – நற் 60/8,9
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண/வறன் பொருந்து குன்றத்து உச்சி கவாஅன் – நற் 92/3,4
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண/மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் – நற் 323/3,4
வல்லா-கொல்லோ தாமே அவண/கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு – ஐங் 333/2,3
TOP


அவணது (3)

அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் – அகம் 337/5
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது/உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/14,15
அவணது அறியுநர் யார் என உமணர் – புறம் 102/4
TOP


அவணர் (2)

அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் – நற் 64/11
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் – அகம் 333/18
TOP


அவணிர் (1)

சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு – அகம் 271/9
TOP


அவணை (1)

அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5
TOP


அவர் (201)

அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர்/கடி காவின் நிலை தொலைச்சி – மது 152,153
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர்/நாடு அழிய எயில் வௌவி – மது 186,187
வழுவின் வழாஅ விழுமம் அவர்/குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 260,261
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ – மலை 71
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – மலை 284
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/2
இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் – நற் 33/8
வறிதால் இகுளை என் யாக்கை இனி அவர்/வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது – நற் 64/9,10
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி – நற் 70/5
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர்/அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/2,3
அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு – நற் 87/5
அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/9
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு – நற் 102/5
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
வருந்தேன் தோழி வாய்க்க அவர் செலவே – நற் 148/12
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர்/வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – நற் 154/9,10
விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – நற் 178/10
நறும் பூ கானல் வந்து அவர்/வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/11,12
செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே – நற் 197/12
நோன்-மார் அல்லர் நோயே மற்று அவர்/கொன்னும் நம்பும்-குரையர் தாமே – நற் 208/6,7
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே – நற் 216/5
பெரும் களிறு பிளிறும் சோலை அவர்/சேண் நெடும் குன்றம் காணிய நீயே – நற் 222/9,10
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல் – நற் 238/6
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர்/வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே – நற் 246/9,10
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர்/வாரார் ஆயினோ நன்று-மன் தில்ல – நற் 255/6,7
அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே – நற் 269/9
அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/9
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/5
தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே – நற் 309/9
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர்/நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/10,11
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர்/நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/2,3
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/10
கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே – குறு 12/4
யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே – குறு 21/5
இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர்/நன் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே – குறு 23/4,5
அன்பின தோழி அவர் சென்ற ஆறே – குறு 37/4
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே – குறு 43/2
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 46/7
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே – குறு 68/4
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/2
இன்னள் ஆயினள் நல்_நுதல் என்று அவர்/துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே – குறு 98/1,2
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு – குறு 110/1
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர்/வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக – குறு 177/4,5
ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என – குறு 192/1
என்றூழ் மா மலை மறையும் இன்று அவர்/வருவர்-கொல் வாழி தோழி நீர் இல் – குறு 215/2,3
பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர்/நார் இல் நெஞ்சத்து ஆரிடையதுவே – குறு 219/1,2
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே – குறு 240/7
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு – குறு 249/3
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/7
உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணரா ஊங்கே – குறு 297/7
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 330/7
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி – குறு 340/2
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/7
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/6
உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர்/மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/7,8
தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/4
அம்ம வாழி தோழி இன்று அவர்/வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – குறு 375/1,2
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு – குறு 394/5
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
ஆங்கு அவர் வதி-வயின் நீங்கப்படினே – குறு 395/8
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை அவர் நாட்டு – ஐங் 106/1
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/3
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/4
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/2
மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 207/4
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு – ஐங் 208/3
யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 209/2
தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 209/5
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/2
விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே – ஐங் 227/5
இன்னாது என்ப அவர் சென்ற ஆறே – ஐங் 331/5
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 339/4
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி – ஐங் 401/3
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை – ஐங் 409/3
நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர்/தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/4,5
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர்/தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/3,4
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/5
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 476/5
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர்/வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப – பதி 53/1,2
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர்/அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/12,13
மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர்/எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம் – பதி 80/2,3
சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி 5/40
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர்/காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று – பரி 8/36,37
ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் – பரி 9/72
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை – பரி 10/64
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/89
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர்/தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ – பரி 11/89,90
புனல் என மூதூர் மலிந்தன்று அவர் உரை – பரி 12/94
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர்/சூழ்வதை எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/11,12
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர்/உள்ளுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/15,16
ஒண் நுதல் நீவுவர் காதலர் மற்று அவர்/எண்ணுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/19,20
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே – கலி 16/22
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின் – கலி 24/15
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர்/புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் – கலி 25/15,16
செல்வத்துள் சேர்ந்தவர் வளன் உண்டு மற்று அவர்/ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/19,20
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே – கலி 26/25
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/17
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/8
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/12
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர்/வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/13,14
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு – கலி 43/29
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் – கலி 45/23
உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே – கலி 45/24
தெருவில் தவிர்ப்ப தவிர்ந்தனன் மற்று அவர்/தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு – கலி 84/15,16
நின்னை நின் பெண்டிர் புலந்தனவும் நீ அவர்/முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் – கலி 92/55,56
அவர் மிடை கொள – கலி 103/10
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர்/பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/8,9
நன்று அறை கொன்றனர் அவர் என கலங்கிய – கலி 129/13
விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர்/தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 130/20,21
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே – கலி 137/7
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/9
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/12
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/14
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/19
தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் – கலி 137/22
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு – கலி 137/24
நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/28
உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர்/உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/35,36
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர் – கலி 148/23
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர்/பொய்யார் ஆகுதல் தெளிந்தனம் – கலி 150/21,22
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே – அகம் 14/17
அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை – அகம் 40/10
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர்/சென்ற தேஎத்து நின்றதால் மழையே – அகம் 73/16,17
அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து – அகம் 85/4
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த – அகம் 98/2
மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர்/செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/26,27
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என – அகம் 114/6
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர்/ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை – அகம் 116/17,18
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது – அகம் 119/4
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால் – அகம் 122/18
இருள் இடை மிதிப்பு-உழி நோக்கி அவர்/தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/14,15
கலங்கின்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – அகம் 135/14
யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர் – அகம் 139/17
பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே – அகம் 139/19
எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி – அகம் 164/8
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது – அகம் 171/4
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர்/மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/7,8
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – அகம் 194/19
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே – அகம் 216/16
இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது – அகம் 241/2
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை – அகம் 243/11
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என – அகம் 245/2
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர்/இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/10,11
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர்/வழி நடை சேறல் வலித்திசின் யானே – அகம் 303/19,20
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/17
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/7
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே – அகம் 330/11
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/19
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர்/நீடலர் வாழி தோழி தோடு கொள் – அகம் 393/20,21
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர்/ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூஉவோயே – அகம் 398/24,25
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர்/இன்மை தீர்த்தல் வன்மையானே – புறம் 3/25,26
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர்/விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி – புறம் 16/3,4
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர்/முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/2,3
நீயே பிறர் நாடு கொள்ளும்-காலை அவர் நாட்டு – புறம் 57/5
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த – புறம் 71/5
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர்/மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/9,10
காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறும்-மார் – புறம் 93/6
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர்/நறும் கள்ளின் நாடு நைத்தலின் – புறம் 97/4,5
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர்/குழூஉ களிற்று குறும்பு உடைத்தலின் – புறம் 97/8,9
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே – புறம் 108/6
பாணர் பாடுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர்/தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/16,17
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர்/படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் – புறம் 167/1,2
நும் படை செல்லும்-காலை அவர் படை – புறம் 169/1
அவர் படை வரூஉம்-காலை நும் படை – புறம் 169/3
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை – புறம் 199/6
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என – புறம் 203/10
தினை அனைத்து ஆயினும் இனிது அவர்/துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/8,9
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர்/கயம் தலை மட பிடி புலம்ப – புறம் 303/7,8
TOP


அவர்-தம் (1)

எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம்/புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும் – நற் 330/7,8
TOP


அவர்-பால் (1)

தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/23
TOP


அவர்-வயின் (8)

அறிவும் உள்ளமும் அவர்-வயின் சென்று என – நற் 64/8
நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 153/6
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்-வயின்/சாரல் நீள் இடை செலவு ஆனாதே – குறு 153/4,5
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்-வயின்/சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ – குறு 366/1,2
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின்/மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/12,13
ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/22
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின்/பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு – அகம் 333/3,4
சென்று நீடுநர் அல்லர் அவர்-வயின்/இனைதல் ஆனாய் என்றிசின் இகுளை – அகம் 375/1,2
TOP


அவர்-உடை (1)

வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவர்-உடை நாட்டே – குறு 11/8
TOP


அவர்_காண் (1)

காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண்/நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ – நற் 299/5,6
TOP


அவர்க்கு (8)

எளிய-மன்னால் அவர்க்கு இனி – ஐங் 224/4
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/7
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/50
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு/இனிது-கொல் வாழி தோழி என தன் – அகம் 244/7,8
நினையும்-காலை நீயும் மற்று அவர்க்கு/அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/7,8
ஒழித்த தாயம் அவர்க்கு உரித்தன்றே – புறம் 213/11
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/17
TOP


அவர்க்கே (2)

நாடு உடன் ஆள்தல் யாவணது அவர்க்கே – பதி 75/14
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே/வாய்க்க தில் வாழி தோழி வாயாது – அகம் 347/8,9
TOP


அவர (1)

ஒளிறு மருப்பின் களிறு அவர/காப்பு உடைய கயம் படியினை – புறம் 15/9,10
TOP


அவரவர் (5)

விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி – மலை 496
அவரவர் ஏவலாளனும் நீயே – பரி 4/72
அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே – பரி 4/73
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப – பரி 17/24
ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் – புறம் 56/15
TOP


அவரினும் (1)

தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும்/அல்லல்படுவான் மலை – கலி 40/17,18
TOP


அவருடன் (1)

நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன்/நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர் – நற் 393/10,11
TOP


அவரும் (7)

தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க – மது 464
அவரும் பிறரும் துவன்றி – மது 777
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும்/பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/8,9
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த – பரி 5/63
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து – கலி 39/23
அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர – அகம் 11/11
அதனால் நீயும் ஒன்று இனியை அவரும் ஒன்று இனியர் – புறம் 167/8
TOP


அவருள் (6)

அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி – பரி 7/53
அவருள்/ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 92/32,33
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
பலர் தில் வாழி தோழி அவருள்/ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/15,16
மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள்/அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் – புறம் 183/6,7
TOP


அவரே (6)

அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை – குறு 216/1
நெஞ்சே நிறை ஒல்லாதே அவரே/அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார் – குறு 395/1,2
உவ இனி வாழி தோழி அவரே/பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு – அகம் 65/7,8
ஆழல் வாழி தோழி அவரே/மாஅல் யானை மற போர் புல்லி – அகம் 209/7,8
எவன் கையற்றனை இகுளை அவரே/வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம் – அகம் 359/5,6
அவரே நின் காணின் புறங்கொடுத்தலின் – புறம் 167/5
TOP


அவரை (23)

பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும் – சிறு 164
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று – பெரும் 195
பொருது அவரை செரு வென்றும் – மது 56
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 292
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை/பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி – குறி 87,88
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை/மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் – மலை 110,111
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 436
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும் – குறு 82/5
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை/கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர் – குறு 240/1,2
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன – ஐங் 209/3
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர் – ஐங் 271/1
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/2
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி – கலி 106/20
அவரை நினைத்து நிறுத்து என் கை நீட்டி – கலி 142/38
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9
அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின – அகம் 243/1
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
என்னொடு பொருதும் என்ப அவரை/ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/3,4
வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை/அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/10,11
தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை/கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/10,11
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை/புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/4,5
அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும் – புறம் 215/5
TOP


அவரையும் (1)

புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி – கலி 33/27
TOP


அவரையொடு (1)

சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு/இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை – புறம் 335/5,6
TOP


அவரொடு (3)

உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு – குறு 262/5
என்பு உற நலியினும் அவரொடு பேணி – குறு 305/2
காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு/காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/10,11
TOP


அவரோ (12)

அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன – குறு 221/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 341/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 342/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 343/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 344/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 345/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 346/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 347/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 348/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 349/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 350/1
அறை இறந்து அவரோ சென்றனர் – அகம் 281/12
TOP


அவல் (17)

தீம் கரும்போடு அவல் வகுத்தோர் – பொரு 216
அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல – பெரும் 226
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர – மது 283
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை – மலை 121
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 450
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல்/கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு – நற் 61/8,9
மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின – நற் 122/4
வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் – நற் 240/6
பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் – நற் 333/3
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு – குறு 250/1
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப – ஐங் 448/3
அவல் எறி உலக்கை வாழை சேர்த்தி – பதி 29/1
மழை நாள் புனலின் அவல் பரந்து ஒழுக – பதி 49/12
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப – அகம் 4/4
அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் – புறம் 102/3
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் – புறம் 352/3
TOP


அவல்-தொறும் (1)

அவல்-தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசை-தொறும் – ஐங் 453/1
TOP


அவல்-தோறு (1)

ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு/ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/2,3
TOP


அவல (11)

பழ மழை பொழிந்த புது நீர் அவல/நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை – நற் 42/3,4
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை – நற் 58/9
அவல நெஞ்சமொடு உசாவா – குறு 159/6
கவலை யாத்த அவல நீள் இடை – குறு 224/1
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/10
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
காடே கம்மென்றன்றே அவல/கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/5,6
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை – அகம் 154/2
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
அவல நெஞ்சமொடு செல்வல் நின் கறுத்தோர் – புறம் 210/13
அவல மறு சுழி மறுகலின் – புறம் 238/18
TOP


அவலம் (23)

கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம்/அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 38,39
கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம்/கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை – மது 208,209
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட – மலை 285
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து – நற் 37/8
அரும் துயர் அவலம் தீர்க்கும் – நற் 140/10
இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று – நற் 184/4
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை – நற் 333/9
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே – நற் 348/10
அது மற்று அவலம் கொள்ளாது – குறு 12/5
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
அவலம் படுதலும் உண்டு – கலி 19/13
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் – கலி 48/23
அஃது அவலம் அன்று மன – கலி 108/8
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி – அகம் 159/12
அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல – அகம் 266/16
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண் – அகம் 340/12
நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய – புறம் 31/16
கவலை நெஞ்சத்து அவலம் தீர – புறம் 174/22
என் திறத்து அவலம் கொள்ளல் இனியே – புறம் 253/1
TOP


அவலமும் (2)

அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி – மது 489
பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும்/உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/3,4
TOP


அவலமொடு (4)

நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் – நற் 324/2
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு/கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே – நற் 348/7,8
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த – அகம் 299/12
TOP


அவலவும் (1)

அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன் – மலை 346
TOP


அவலாக (1)

அவலாக ஒன்றோ மிசையாக ஒன்றோ – புறம் 187/2
TOP


அவலும் (1)

அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி – மது 240
TOP


அவவு (3)

அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே – நற் 212/10
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி – ஐங் 360/3
அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே – கலி 14/19
TOP


அவள் (31)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள்/காதலள் என்னுமோ உரைத்திசின் தோழி – நற் 176/3,4
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் – குறு 70/3
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர் – குறு 173/6
கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே – குறு 291/4
ஒன்பதிற்று_ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை – குறு 292/3
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/2
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே – ஐங் 89/4
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5
நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே – ஐங் 290/4
கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே – ஐங் 380/5
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் – ஐங் 404/2
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/4
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க – பரி 11/108
நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/35
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/43
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/25
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் – கலி 90/15
தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள்/சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ – கலி 90/17,18
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் – கலி 125/13
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/64
செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள்/மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண் – அகம் 33/8,9
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள்/ஆடு-வழி ஆடு-வழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/17,18
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ – அகம் 263/10
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே – அகம் 326/13
TOP


அவள்-வயின் (2)

அன்ன பிறவும் பெருமான் அவள்-வயின்/துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 82/31,32
தவாஅலியரோ நட்பே அவள்-வயின்/அறாஅலியரோ தூதே பொறாஅர் – அகம் 338/15,16
TOP


அவளும் (6)

எழு எனின் அவளும் ஒல்லாள் யாமும் – நற் 159/8
ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும்/செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/1,2
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும்/மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து – கலி 82/11,12
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும்/மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து – கலி 82/15,16
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/37
TOP


அவளே (2)

சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே/மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/8,9
வளர வேண்டும் அவளே என்றும் – புறம் 339/10
TOP


அவளை (4)

கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை/இன் துணை இனிது பாராட்ட – ஐங் 387/4,5
பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள் – பரி 7/57
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் – பரி 20/48
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
TOP


அவளொடு (2)

பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடி – அகம் 296/5
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/10
TOP


அவற்கு (7)

உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/4
நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை – நற் 376/9
வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை – பரி 9/38
யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய் – அகம் 26/22
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு/அறிய கூறல் வேண்டும் தோழி – அகம் 382/7,8
நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு/இறுக்கல் வேண்டும் திறையே மறுப்பின் – புறம் 97/19,20
இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே – புறம் 216/12
TOP


அவற்றிற்கும் (1)

மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும்/உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி 2/11,12
TOP


அவற்றின் (1)

மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
TOP


அவற்று (2)

அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/4
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன – புறம் 192/3
TOP


அவற்றுள் (4)

பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள்/விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ – பதி 43/4,5
சேவடி தொழாரும் உளரோ அவற்றுள்/கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 3/19,20
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே – கலி 21/9
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
TOP


அவற்றை (2)

அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர் – பரி 6/32
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை/விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன் – கலி 147/19,20
TOP


அவற்றொடு (1)

செவ்விய தீவிய சொல்லி அவற்றொடு/பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/1,2
TOP


அவன் (183)

பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன்/இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 64,65
செருக்கொடு நின்ற-காலை மற்று அவன்/திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி – பொரு 89,90
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் – சிறு 261
கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் – பெரும் 38
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் – பெரும் 493
விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி – குறி 168
வேலினும் வெய்ய கானம் அவன்/கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 300,301
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் – மலை 68
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் – மலை 72
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ்_இருக்கையும் – மலை 76
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – மலை 80
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் – மலை 85
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 93
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – மலை 188
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே – மலை 233
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு – மலை 376
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் – மலை 487
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா – நற் 72/10
கண்டல் வேலிய ஊர் அவன்/பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே – நற் 74/10,11
நன் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன்/நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி – நற் 251/4,5
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை – நற் 359/7
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன்/தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது – குறு 36/4,5
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி – குறு 252/4
வைகல்-தோறும் நிறம் பெயர்ந்து உறையும் அவன்/பைதல் நோக்கம் நினையாய் தோழி – குறு 298/3,4
பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும் புறநிலையே – குறு 298/8
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/5
கேட்டன-மன் எம் செவியே மற்று அவன்/மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி – குறு 299/6,7
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – குறு 359/6
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன்/நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே – குறு 370/4,5
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் – குறு 389/3
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் – ஐங் 24/2
அழுப என்ப அவன் பெண்டிர் – ஐங் 32/3
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/2
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே – ஐங் 108/4
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/4
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்று அவன்/வாழிய இலங்கும் அருவி – ஐங் 249/2,3
மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே – ஐங் 262/4
வாரான் அவன் என செலவு அழுங்கினனே – ஐங் 427/4
நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 20/5
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/15
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/8
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 56/3
யானை காண்பல் அவன் தானையானே – பதி 77/12
நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன்/இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும் – பரி 2/20,21
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி – பரி 4/16
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/43
எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு – பரி 5/34
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/3
நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன்/தாழ்வு-உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/109,110
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ – பரி 11/111
எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன்/காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/10,11
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன் – பரி 20/82
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன்/வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/7,8
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன்/தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் – பரி 22/9,10
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் – கலி 37/8
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு – கலி 37/16
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து – கலி 37/17
அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/22
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் – கலி 42/6
நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/9
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/12
வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின் – கலி 47/15
பேணினர் எனப்படுதல் பெண்மையும் அன்று அவன்/வௌவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா என – கலி 47/21,22
மற்று அவன் மேஎ-வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/24
தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை – கலி 55/21
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 57/10
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/18
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
என்னொடு நிற்றல் எளிது அன்றோ மற்று அவன்/தன்னொடு நின்று விடு – கலி 63/16,17
தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே – கலி 65/9
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/8
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/16
கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/13
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து – கலி 71/9
மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன்/பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/6,7
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு – கலி 76/10
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு – கலி 101/45
ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன்/தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/39,40
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட – கலி 105/55
இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன்/மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/67,68
அவன் கண்ணி அன்றோ அது – கலி 107/13
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/20
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன்/கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா – கலி 107/30,31
தோழி அவன் உழை சென்று – கலி 114/6
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
ஆனாது கலுழ் கொண்ட உலகத்து மற்று அவன்/ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/5,6
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன்/காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/8,9
பேணி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/10
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன்/தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/12,13
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/14
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன்/உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/16,17
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/18
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் – கலி 129/9
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் – கலி 143/15
எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி – கலி 144/16
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/59
ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன்/எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/6,7
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன்/வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/10,11
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/25
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/14
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
வினவி நிற்றந்தோனே அவன் கண்டு – அகம் 48/14
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன் – அகம் 48/24
கழறுப என்ப அவன் பெண்டிர் அந்தில் – அகம் 76/6
இன்று எவன்-கொல்லோ கண்டிகும் மற்று அவன்/நல்காமையின் அம்பல் ஆகி – அகம் 102/16,17
என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு – அகம் 110/14
தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே – அகம் 195/19
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண – அகம் 276/8
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன்/மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று – அகம் 276/11,12
அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே – அகம் 356/7
என்னும் தண்டும் ஆயின் மற்று அவன்/அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/9,10
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன்/கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/9,10
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன்/எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் – புறம் 61/15,16
நீ அவன் கண்ட பின்றை பூவின் – புறம் 69/19
தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை – புறம் 70/18
நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 70/19
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு – புறம் 77/6
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே – புறம் 81/1
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே – புறம் 85/8
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே – புறம் 96/9
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 101/10
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 103/12
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/9
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 134/4
பிறர் வறுமை நோக்கின்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 141/15
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி – புறம் 144/10
நளி மலை நாடன் நள்ளி அவன் எனவே – புறம் 150/28
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே – புறம் 171/15
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை – புறம் 172/9
வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன்/கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே – புறம் 176/12,13
இன்னே செல்-மதி நீயே சென்று அவன்/பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/8,9
மேல்-பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
சென்று வீழ்ந்தன்று அவன்/அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/14,15
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
உலந்தன்று-கொல் அவன் மலைந்த மாவே – புறம் 273/7
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை – புறம் 291/7
அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே – புறம் 301/10
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே – புறம் 304/11
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/7
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் – புறம் 316/4
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் – புறம் 316/4
தூவவும் வல்லன் அவன் தூவும்-காலே – புறம் 331/13
நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர் – புறம் 377/21
வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர் – புறம் 377/22
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 379/1
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என – புறம் 382/7
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என – புறம் 382/7
பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன்/வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/10,11
என்றும் செல்லேன் அவன் குன்று கெழு நாட்டே – புறம் 394/18
அவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனே – புறம் 395/32
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/40
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை – புறம் 396/28
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/31
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன்/திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/26,27
கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும் – புறம் 399/13
TOP


அவன்-கண் (1)

அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம் – நற் 287/8
TOP


அவன்-நின்றும் (1)

யாம் அவன்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – பெரும் 28
TOP


அவன்-வயின் (2)

பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்-வயின்/சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை – கலி 37/6,7
நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்-வயின்/ஊடுதல் என்னோ இனி – கலி 87/12,13
TOP


அவனினும் (1)

அன்னியும் பெரியன் அவனினும் விழுமிய – நற் 180/6
TOP


அவனும் (2)

அவனும் தான் – கலி 39/7
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் – அகம் 252/6
TOP


அவனே (6)

நீயே பெரு நலத்தையே அவனே/நெடு நீர் பொய்கை நடுநாள் எய்தி – நற் 290/6,7
குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/8
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே/ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/9,10
யாயும் அவனே என்னும் யாமும் – அகம் 282/15
குறுகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் அவனே/சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த – புறம் 170/9,10
அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல் – புறம் 379/2
TOP


அவனை (14)

நாணாள் அவனை இ நாரிகை என்மரும் – பரி 12/56
அவனை/நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/19,20
அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ – கலி 111/21
சொல்லல் ஓம்பு என்றமை அன்றி அவனை நீ – கலி 112/18
மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/7
அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/10
செறி வளை நெகிழ்த்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/13
பறை அறைந்து ஆங்கு ஒருவன் நீத்தான் அவனை/அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் – கலி 143/12,13
துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை/மறந்தாள் போல் ஆலி நகூஉம் மருளும் – கலி 145/8,9
வரைபவன் என்னின் அகலான் அவனை/திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் – கலி 146/27,28
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை/பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி – கலி 147/40,41
பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி – கலி 147/41
ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை/மெய்யாக கள்வனோ என்று – கலி 147/51,52
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு – கலி 147/67
TOP


அவனொடு (14)

அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே – குறு 51/6
கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே – குறு 396/7
அத்த நீள் இடை அவனொடு போகிய – ஐங் 380/1
வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு/மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு – கலி 62/18,19
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி – அகம் 15/12
அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர் – அகம் 55/14
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு/பெரு மலை இறந்தது நோவேன் நோவல் – அகம் 63/2,3
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு/வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை – அகம் 145/6,7
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு/சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் – அகம் 189/9,10
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு/கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை – அகம் 221/9,10
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு/இரு நீர் சேர்ப்பின் உப்பு உடன் உழுதும் – அகம் 280/7,8
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும் – அகம் 282/13
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து – அகம் 383/3
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு/மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/1,2
TOP


அவா (1)

இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே – புறம் 137/3
TOP


அவா-உற்றனை (1)

அரிது அவா-உற்றனை நெஞ்சமே நன்றும் – குறு 29/4
TOP


அவா-உற்று (1)

மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு – கலி 71/24
TOP


அவாவினால் (1)

குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா – கலி 97/24
TOP


அவாவும் (1)

வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும்/பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 213,214
TOP


அவாஅம் (1)

வான் நீங்கு வைப்பின் வழங்கா தேர் நீர்க்கு அவாஅம்/கானம் கடத்திர் என கேட்பின் யான் ஒன்று – கலி 7/2,3
TOP


அவி (7)

சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி/உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/40,41
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி/தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/41,42
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி – பரி 6/11
மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி/கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன் – பரி 8/80,81
அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர் – பரி 10/84
உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல் – புறம் 363/12
அவி உணவினோர் புறம்காப்ப – புறம் 377/5
TOP


அவித்த (1)

வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த/பல் வீழ் ஆலம் போல – அகம் 70/15,16
TOP


அவித்தன்றே (1)

தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே – குறு 95/5
TOP


அவித்து (2)

கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 151
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின் – பதி 30/15
TOP


அவிந்த (4)

பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய – மது 629
நிழல் ஆன்று அவிந்த நீர் இல் ஆரிடை – குறு 356/1
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் – பரி 4/6
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள் – அகம் 158/2
TOP


அவிந்தது (1)

பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி – குறு 185/5
TOP


அவிந்தன்று (1)

ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/17
TOP


அவிந்து (13)

பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென – நற் 303/1
நள்ளென்றன்றே யாமம் சொல் அவிந்து/இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று – குறு 6/1,2
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி – குறு 177/1
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
மன் எயில் மறவர் ஒலி அவிந்து அடங்க – பதி 40/8
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது – கலி 75/29
கடல் பாடு அவிந்து தோணி நீங்கி – அகம் 50/1
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/5
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே – அகம் 128/1
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு – அகம் 325/9
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை – புறம் 191/6
உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
TOP


அவிப்ப (2)

அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப/நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 200,201
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப/எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து – புறம் 356/6,7
TOP


அவிய (7)

இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய/வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் – பொரு 146,147
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய/பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 415,416
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய/இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே – குறு 391/3,4
அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த-கண்ணும் – பரி 6/84
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப – அகம் 260/4
முனை தெவ்வர் முரண் அவிய/பொர குறுகிய நுதி மருப்பின் நின் – புறம் 98/1,2
பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய/தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 374/3,4
TOP


அவியன் (2)

களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன்/ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/12,13
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/23
TOP


அவியா (3)

யாமம் காவலர் அவியா மாறே – குறு 375/6
ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும் – பரி 8/98
ஆள்வினை மாரியின் அவியா நாளும் – அகம் 279/8
TOP


அவியும் (1)

பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை – பரி 16/53
TOP


அவிர் (102)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை – திரு 18
அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் – திரு 144
யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி – சிறு 25
உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 174
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 177
ஆவி அன்ன அவிர் நூல் கலிங்கம் – பெரும் 469
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் – மது 340
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 445
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 494
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் – மது 519
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 563
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் – மது 579
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி – மது 666
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 146
இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர்/ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – நெடு 168,169
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து – குறி 45
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி – குறி 55
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 105
அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 54
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 43/1
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/2
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று – நற் 144/7
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/9
உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி – நற் 305/8
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து – குறு 154/2
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி – குறு 364/3
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய – ஐங் 232/3
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர – ஐங் 314/1
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய – ஐங் 388/1
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் – பதி 40/29
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/15
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை – பதி 46/2
அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் – பதி 85/2
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/51
மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும் – பரி 12/11
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண் – பரி 13/10
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த – பரி 13/28
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/6
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/72
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24
அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல் – பரி 23/61
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/8
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் – கலி 13/15
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது – கலி 17/7
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/7
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/7
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/11
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை – கலி 97/11
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி – கலி 138/5
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 140/7
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/2
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல் – அகம் 19/13
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம் – அகம் 31/1
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது – அகம் 57/3
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் – அகம் 82/1
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/7
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/19
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை – அகம் 201/2
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து – அகம் 201/5
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை – அகம் 242/4
ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே – அகம் 253/26
ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி – அகம் 273/14
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய – அகம் 279/4
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை – அகம் 298/5
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/9
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன – அகம் 364/4
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் – புறம் 25/13
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை – புறம் 43/4
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை – புறம் 56/1
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/3
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் – புறம் 377/23
TOP


அவிர்-தொறும் (1)

அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும்/பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 144,145
TOP


அவிர்ந்து (2)

எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/9
TOP


அவிர்பு (2)

உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14
வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி – அகம் 293/5
TOP


அவிர்வர (2)

புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர/விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/9,10
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து – பதி 83/4
TOP


அவிர்வரும் (2)

வளி முனை அவிர்வரும் கொடி நுடங்கு தெருவில் – பதி 47/4
அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல் மலர் என – அகம் 162/10
TOP


அவிர்வன (1)

அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப – திரு 88
TOP


அவிழ் (89)

அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி – பொரு 199
தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி – சிறு 161
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி – பெரும் 131
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 193
அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 10
வள் இதழ் அவிழ் நீலம் – மது 251
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ – மது 564
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83
உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் – குறி 65
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் – நற் 20/2
அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய – நற் 42/11
ஏதிலாளனும் என்ப போது அவிழ்/புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது – நற் 74/6,7
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய – நற் 260/9
குருந்து அவிழ் குறும்_பொறை பயிற்ற – நற் 321/9
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ்/புன்னை ஓங்கிய கானல் – நற் 327/7,8
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
தளை அவிழ் பல் போது கமழும் – குறு 209/6
இணர் அவிழ் புன்னை எக்கர் நீழல் – குறு 299/3
நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ்/பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் – குறு 320/5,6
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு – குறு 362/3
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/2
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ்/புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன் – ஐங் 169/2,3
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ – ஐங் 190/1
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் – ஐங் 198/2
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர் – ஐங் 331/1
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி – ஐங் 412/2
போது அவிழ் தாமரை அன்ன நின் – ஐங் 424/3
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/5
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/5
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால் – பதி 18/4
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
நன்று அவிழ் பல் மலர் நாற நறை பனிப்ப – பரி 8/26
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/27
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத – பரி 21/34
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/20
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற – கலி 26/7
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் – கலி 28/3
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 30/11
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் – கலி 33/8
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/16
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி – கலி 52/22
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட – கலி 66/1
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட – கலி 69/1
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
அரி நீர் அவிழ் நீலம் அல்லி அனிச்சம் – கலி 91/1
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 92/63
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின் – கலி 105/41
அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய் – கலி 125/10
புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும் – கலி 127/2
போது அவிழ் அலரின் நாறும் – அகம் 4/16
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் – அகம் 21/10
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை – அகம் 37/13
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/11
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 90/3
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் – அகம் 116/6
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/11
சால் அவிழ் நெடும் குழி நிறைய வீசும் – அகம் 152/20
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் – அகம் 212/16
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி – அகம் 252/10
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/2
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் – அகம் 336/8
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை – அகம் 355/3
குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் – அகம் 393/16
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/23
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் – புறம் 116/2
அவிழ் பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து – புறம் 159/12
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய – புறம் 160/5
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி – புறம் 366/19
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து – புறம் 371/3
அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து – புறம் 395/8
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் – புறம் 399/9
TOP


அவிழ்க்கும் (2)

வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும்/காலை ஆவது அறியார் – கலி 119/14,15
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
TOP


அவிழ்த்த (3)

ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை – அகம் 132/10
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல் – புறம் 383/8
TOP


அவிழ்த்தற்கு (1)

அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5
TOP


அவிழ்ந்த (42)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த/முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை – திரு 72,73
முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 198
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த/முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல் – சிறு 29,30
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை – சிறு 73
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல – சிறு 255
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும் – மது 531
ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில் – மது 701
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த/பறியா குவளை மலரொடு காந்தள் – நற் 34/1,2
நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின் – நற் 59/9
பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை – நற் 231/7
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 257/5
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – நற் 299/2
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் – நற் 313/7
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/6
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் – குறு 220/5
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் – குறு 254/2
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/5
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த/வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு – குறு 366/4,5
கெண்டை பாய்தர அவிழ்ந்த/வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே – ஐங் 40/4,5
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/17
அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்று என ஒருசார் – பரி 7/24
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் – பரி 14/14
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்-உறு முருக்கின் – அகம் 41/2
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி – அகம் 64/4
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை – அகம் 124/11
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை – அகம் 144/4
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து – அகம் 178/9
வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில் – அகம் 184/7
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த/ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன நின் – அகம் 269/23,24
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் – அகம் 298/13
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் – புறம் 209/3
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை – புறம் 246/14
TOP


அவிழ்ந்தனர் (1)

நெஞ்சு வாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர் – அகம் 129/17
TOP


அவிழ்ந்து (10)

அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின் – சிறு 222
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் – நற் 63/4
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் – நற் 239/6
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் – குறு 259/3
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/3
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த – அகம் 238/17
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து/ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை – அகம் 248/11,12
TOP


அவிழ்ப்ப (2)

ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப/பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே – ஐங் 447/3,4
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
TOP


அவிழ்பு (2)

கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா – பதி 20/8
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7
TOP


அவிழ (19)

கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ/தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப – முல் 95,96
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை – நற் 86/7
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ/கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர் – நற் 115/6,7
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ/பொன் என கொன்றை மலர மணி என – நற் 242/2,3
பொன் வீ கொன்றையொடு பிடவு தளை அவிழ/இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் – நற் 246/8,9
களவுடன் கமழ பிடவு தளை அவிழ/கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – நற் 256/6,7
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ/பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர் – நற் 278/2,3
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ/வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு – நற் 335/5,6
கனைத்த கரும்பின் கூம்பு பொதி அவிழ/நுண் உறை அழி துளி தலைஇய – குறு 35/3,4
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ/எவன் பல கழியுமோ பெரும பல் நாள் – பதி 50/21,22
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ/இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – அகம் 4/2,3
நெருங்கு குலை பிடவமொடு ஒருங்கு பிணி அவிழ/காடே கம்மென்றன்றே அவல – அகம் 23/4,5
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ/படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/6,7
நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ/மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை – அகம் 150/9,10
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ/திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி – அகம் 154/7,8
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ/கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது – அகம் 163/11,12
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ/ஊழ்-உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட – அகம் 217/9,10
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ/சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/8,9
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ/அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/11,12
TOP


அவிழவும் (1)

கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும்/கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் – சிறு 165,166
TOP


அவிழா (3)

ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா/காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 109,110
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை – அகம் 24/3
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை – அகம் 147/3
TOP


அவிழினும் (1)

அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8
TOP


அவிழும் (3)

அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை – நற் 369/4
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும்/கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில் – குறு 228/2,3
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3
TOP


அவினி (10)

வாழி ஆதன் வாழி அவினி/நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க – ஐங் 1/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/விளைக வயலே வருக இரவலர் – ஐங் 2/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க – ஐங் 3/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக – ஐங் 4/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக – ஐங் 5/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக – ஐங் 7/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக – ஐங் 8/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக – ஐங் 9/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி/மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க – ஐங் 10/1,2
TOP


அவுணர் (6)

அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 59
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த – குறு 1/1
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் – பதி 11/4
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/7
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
TOP


அவுணர்க்கும் (1)

அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56
TOP


அவுணரும் (1)

யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும்/மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/8,9
TOP


அவுணரை (1)

மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை/கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/3,4
TOP


அவை (61)

அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய – பொரு 107
அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய – பொரு 107
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
அவை இருந்த பெரும் பொதியில் – மது 161
ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை – மது 404
பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க – மது 508
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/3
ஆங்கு அவை நலியவும் நீங்கி யாங்கும் – நற் 378/5
இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/2
கொடுத்து அவை தா என கூறலின் – குறு 349/6
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல் – பதி 24/6
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை – பதி 38/9
நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு – பரி 4/3
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை/நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/64,65
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல – பரி 5/16
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
ஒன்று அல பல_பல உடன் எழுந்தன்று அவை/எல்லாம் தெரிய கேட்குநர் யார் அவை – பரி 12/37,38
எல்லாம் தெரிய கேட்குநர் யார் அவை/கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில – பரி 12/38,39
அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/16
அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/16
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/44
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 13/46
முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை – பரி 13/48
இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக – பரி 14/31
பல எனின் ஆங்கு அவை பலவே பலவினும் – பரி 15/5
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே – பரி 15/7
அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் – பரி 17/52
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/70
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/13
நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/16
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/19
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
நறவினை வரைந்தார்க்கும் வரையார்க்கும் அவை எடுத்து – கலி 99/1
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை/ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை – கலி 108/47,48
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் – கலி 126/8
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/22
அவை புகு பொருநர் பறையின் ஆனாது – அகம் 76/5
மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க – அகம் 82/8
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/5
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/14
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் – அகம் 331/12
அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/5
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் – புறம் 54/3
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/3
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/2
சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம் – புறம் 257/10
வலம்புரி கோசர் அவை_களத்தானும் – புறம் 283/6
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/6
மனை என்னா அவை பலவும் – புறம் 384/13
ஆங்கு அவை கனவு என மருள வல்லே நனவின் – புறம் 387/26
TOP


அவை_களத்தானும் (1)

வலம்புரி கோசர் அவை_களத்தானும்/மன்றுள் என்பது கெட தானே பாங்கற்கு – புறம் 283/6,7
TOP


அவை_அகம் (1)

பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க – மது 508
TOP


அவை_அவை (4)

அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய – பொரு 107
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/16
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
TOP


அவைப்பு (2)

அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 194
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/3
TOP


அவைப்பு-உறு (1)

கவை கதிர் வரகின் அவைப்பு-உறு வாக்கல் – புறம் 215/1
TOP


அவையத்தார் (1)

துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/42
TOP


அவையத்து (11)

நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து/வல்லார் ஆயினும் புறம் மறைத்து சென்றோரை – மலை 77,78
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து/அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த – நற் 400/7,8
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து/யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது-கொல் – குறு 276/5,6
மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து/தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட – பரி 20/61,62
வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 256/21
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து/அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் – புறம் 39/8,9
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து/திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து – புறம் 71/7,8
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் – புறம் 157/4
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து/முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த – புறம் 224/4,5
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/10
சான்றோர் இருந்த அவையத்து உற்றோன் – புறம் 266/8
TOP


அவையல் (1)

ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன – பொரு 16
TOP


அவையா (1)

அவையா அரிசி அம் களி துழவை – பெரும் 275
TOP


அவையிற்று (1)

தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று/உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு – பரி 2/9,10
TOP


அவையும் (1)

அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் – பரி 13/15
TOP


அவையுள் (1)

நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு – கலி 144/72
TOP


அவையே (4)

ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/11
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே – குறு 146/5
பிணையும் காணிரோ பிரியுமோ அவையே – கலி 20/23
TOP


அழ (22)

நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ/கலை ஒழி பிணையின் கலங்கி மாறி – நற் 37/5,6
அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே – குறு 307/9
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ/பிரிந்தனன் அல்லனோ பிரியலென் என்றே – ஐங் 18/3,4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே – ஐங் 38/4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் – ஐங் 40/2
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ/நீல இரும் கழி நீலம் கூம்பும் – ஐங் 116/1,2
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ/பல் நாள் பிரிந்த அறன் இலாளன் – ஐங் 229/1,2
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ/துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/4,5
மெல்லம்புலம்ப இவள் அழ பிரிந்தே – ஐங் 302/4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே – ஐங் 334/5
பாவை சிதைத்தது என அழ ஒருசார் – பரி 7/26
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ/பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ – கலி 72/9,10
மான் நோக்கி நீ அழ நீத்தவன் ஆனாது – கலி 87/11
புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய் – கலி 125/14
அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/10
கானம் கடிய என்னார் நாம் அழ/நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் – அகம் 27/3,4
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ/மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – அகம் 156/16,17
நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே – அகம் 205/7
அலர் நமக்கு ஒழிய அழ பிரிந்தோரே – அகம் 211/17
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி – புறம் 19/15
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/21
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ/தொக்கு உயிர் வௌவும்-காலை – புறம் 357/7,8
TOP


அழகு (4)

ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் – பெரும் 252
வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும் – பரி 19/43
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை – கலி 59/6
TOP


அழல் (81)

அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
விளக்கு அழல் உருவின் விசி-உறு பச்சை – பொரு 5
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல்/தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 444,445
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/5
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
அழல் போல் செவிய சேவல் ஆட்டி – நற் 352/4
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய – ஐங் 232/3
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/2
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது – பதி 13/25
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல்/ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை – பதி 14/3,4
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து – பதி 15/7
அழல் மலி தாமரை ஆம்பலொடு மலர்ந்து – பதி 19/20
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/23
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் – பதி 25/7
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின் – பதி 40/30
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல்/ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு – பதி 62/5,6
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/16
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/51
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து – பரி 5/3
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/41
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி – பரி 6/11
அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர் – பரி 10/84
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின் – பரி 11/85
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/8
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல்/ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/6,7
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/11
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை – கலி 54/2
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி – கலி 85/2
அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை – கலி 106/21
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே – கலி 137/7
அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற – கலி 139/30
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல்/மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என – கலி 150/4,5
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற – அகம் 13/18
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால் – அகம் 120/9
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/4
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/2
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/12
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர் – அகம் 219/15
அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் – அகம் 223/7
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை – அகம் 247/4
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/2
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/17
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து – அகம் 301/13
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/7
அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை – அகம் 361/11
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி – அகம் 376/14
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/5
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ – அகம் 398/17
ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை – புறம் 11/17
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை – புறம் 29/1
அழல் புறந்தரூஉம் அந்தணரதுவே – புறம் 122/3
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து – புறம் 229/1
கரி புற விறகின் ஈம ஒள் அழல்/குறுகினும் குறுகுக குறுகாது சென்று – புறம் 231/2,3
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7
ஒள் அழல் பள்ளி பாயல் சேர்த்தி – புறம் 245/5
அழல் வாய் புக்க பின்னும் – புறம் 360/20
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை – புறம் 398/21
TOP


அழல (4)

பாவை_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல/இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 85,86
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல/வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு – நெடு 175,176
பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல/நன் நுதல் விறலியர் ஆடும் – பதி 47/6,7
மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்வி – பரி 5/26
TOP


அழலால் (1)

கண்ணீர் அழலால் தெளித்து – கலி 144/44
TOP


அழலும் (1)

விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
TOP


அழலே (1)

தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/5
TOP


அழவும் (1)

திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும்/அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது – நற் 136/1,2
TOP


அழன்ற (1)

தேரோர்க்கு அழன்ற வேலினை எனவும் – சிறு 234
TOP


அழாஅ (1)

அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி – கலி 143/8
TOP


அழாஅதீமோ (1)

அழாஅதீமோ நொதுமலர் தலையே – நற் 13/2
TOP


அழாஅம் (1)

அழாஅம் உறைதலும் உரியம் பராரை – அகம் 113/23
TOP


அழாஅல் (4)

அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் – குறு 82/2
அழாஅல் தோழி அழுங்குவர் செலவே – குறு 135/4
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி – அகம் 233/2
களிறு கண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த – புறம் 46/5
TOP


அழாஅற்கோ (1)

அழாஅற்கோ இனியே நோய் நொந்து உறைவி – குறு 192/2
TOP


அழி (83)

அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 140
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் – மலை 280
அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் – நற் 89/4
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில் – நற் 94/1
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ – நற் 175/2
ஆனா நோயோடு அழி படர் கலங்கி – நற் 185/1
நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற – நற் 241/3
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி – நற் 247/3
பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து – நற் 308/7
நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் – நற் 324/2
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் – நற் 347/5
அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய – குறு 35/4
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
வட புல வாடைக்கு அழி மழை – குறு 317/6
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி – ஐங் 53/2
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 78/3
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட – ஐங் 251/2
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி – ஐங் 411/1
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர – ஐங் 418/2
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம் – பதி 13/12
தாது எரு மறுத்த கலி அழி மன்றத்து – பதி 13/17
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப – பதி 15/5
முருகு உடன்று கறுத்த கலி அழி மூதூர் – பதி 26/12
அழி தவ படிவத்து அயரியோரும் – பரி 5/75
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட – பரி 6/52
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட – பரி 6/53
மலை வரை மாலை அழி பெயல் காலை – பரி 10/1
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/97
குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று – பரி 20/5
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/32
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/11
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை – கலி 96/3
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
நிலை அழி நெஞ்சத்தேன் அழுவேன் போலவும் – கலி 128/15
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற – கலி 138/15
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த – கலி 138/21
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
அழி கள மருங்கின் வாள் வடக்கிருந்து என – அகம் 55/12
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் – அகம் 92/11
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/22
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் – அகம் 122/14
கான யானை கவின் அழி குன்றம் – அகம் 123/4
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
வினை அழி பாவையின் உலறி – அகம் 157/13
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை – அகம் 163/7
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில – அகம் 190/13
பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல் – அகம் 207/10
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது – அகம் 214/4
கழியாமையே அழி படர் அகல – அகம் 255/8
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் – அகம் 274/2
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென – அகம் 277/2
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/14
கழி சேர் புன்னை அழி பூ கானல் – அகம் 290/9
ஆனா நோயொடு அழி படர் கலங்கி – அகம் 297/2
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் – அகம் 303/19
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று – அகம் 304/4
ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை – அகம் 308/3
ஆலி அழி துளி தலைஇ – அகம் 323/12
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
கழை அழி நீத்தம் சாஅய வழி நாள் – அகம் 341/5
மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய – அகம் 346/10
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல – அகம் 374/9
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/10
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை – அகம் 398/23
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/16
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 125/7
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா – புறம் 342/13
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 366/13
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/3
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
TOP


அழி_தக்கன்றால் (1)

அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5
TOP


அழி_தக்கன்றே (1)

அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1
TOP


அழி_தக்காள் (1)

அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
TOP


அழி_தக (6)

ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/22
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் – அகம் 122/14
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/10
TOP


அழி_தகவு (1)

ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு/உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என – அகம் 123/7,8
TOP


அழிக்குநரும் (1)

நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும்/ஒலி தலை விழவின் மலியும் யாணர் – பதி 22/29,30
TOP


அழிக்கும் (6)

மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும்/துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி – மலை 260,261
நுதல் கவின் அழிக்கும் பசலையும் – நற் 73/10
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி – நற் 114/10
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின் – அகம் 77/8
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் – புறம் 303/2
TOP


அழிகளின் (1)

அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10
TOP


அழிசி (3)

வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/3
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி/வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் – நற் 190/4,5
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள் – குறு 258/7
TOP


அழித்த (8)

படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த/பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/2,3
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை – பதி 21/10
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த/போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/10,11
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் – அகம் 130/8
கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின் – புறம் 224/16
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு – புறம் 225/5
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை – புறம் 353/9
TOP


அழித்ததன் (1)

கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/9
TOP


அழித்தரும் (1)

ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும்/மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது – கலி 139/21,22
TOP


அழித்தலின் (2)

உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின்/ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே – புறம் 97/2,3
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின்/ஊர் புறங்கொடாஅ நெடுந்தகை – புறம் 272/6,7
TOP


அழித்தான் (1)

நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் – கலி 104/65
TOP


அழித்து (15)

அழித்து ஆனா கொழும் திற்றி – மது 211
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/2
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/21
தன்னை புறம்பு அழித்து நீவ மற்று என்னை – கலி 51/14
பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் – கலி 65/14
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/17
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 253/23
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து/கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/2,3
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து/யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 371/14,15
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து/கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி – புறம் 373/25,26
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி – புறம் 383/18
TOP


அழிதரு (2)

அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
அழிதரு வெள்ளம் நீந்தும் நாளே – நற் 177/10
TOP


அழிந்த (14)

பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே – நற் 291/9
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 333/2
அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் – நற் 346/4
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/6
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து – பதி 23/13
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் – பதி 48/11
ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி – பதி 63/13
அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் – பரி 10/57
அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின் – அகம் 236/13
பருவரல் எவ்வமொடு அழிந்த/பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/20,21
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/10
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப – புறம் 229/16
TOP


அழிந்தன்றோ (1)

கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம் – அகம் 55/6
TOP


அழிந்தனள் (1)

என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக – அகம் 369/12
TOP


அழிந்து (35)

கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து/அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை – மது 305,306
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/7
பின் இரும் கூந்தலின் மறையினள் பெரிது அழிந்து/உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/8,9
அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து/பின்னிலை முனியல் மா நெஞ்சே என்னதூஉம் – நற் 140/8,9
பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து/உயங்கினை மடந்தை என்றி தோழி – நற் 174/6,7
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து/எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/3,4
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/9
கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து/எனவ கேளாய் நினையினை நீ நனி – நற் 253/3,4
புறன் அழிந்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 295/2
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து/உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி – நற் 333/5,6
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து/ஈங்கு யான் அழுங்கிய எவ்வம் – குறு 140/3,4
பழ மழை பொழிந்து என பதன் அழிந்து உருகிய – குறு 261/1
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து/மயங்கு துயர்-உற்ற மையல் வேழம் – குறு 308/2,3
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின் – பதி 23/17
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற – பதி 55/17
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/14
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து/வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை – பரி 6/43,44
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து/வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/49,50
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப – கலி 72/23
அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ – கலி 72/25
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் – கலி 91/14
அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட – கலி 129/21
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து/பானாள் கங்குலும் பகலும் – அகம் 57/17,18
மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து/இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் – அகம் 71/15,16
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/14
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து/நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் – அகம் 210/5,6
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து/வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் – புறம் 36/7,8
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து/திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே – புறம் 109/7,8
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து/குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த – புறம் 159/8,9
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து/அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/13,14
படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற – புறம் 278/3
நிறை அழிந்து எழுதரு தானைக்கு – புறம் 314/6
நெடும் பீடு அழிந்து நிலம் சேர்ந்தனவே – புறம் 368/6
TOP


அழிந்தும் (1)

முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் – நற் 314/1
TOP


அழிந்தோர் (2)

ஆள்வினைக்கு அழிந்தோர் போறல் அல்லதை – கலி 5/7
அழிந்தோர் அழிய ஒழிந்தோர் ஒக்கல் – புறம் 346/5
TOP


அழிந்தோர்க்கு (1)

எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு/ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/20,21
TOP


அழிப்ப (2)

அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் – பரி 10/57
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப/எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில – அகம் 190/12,13
TOP


அழிப்படுத்த (1)

ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ – புறம் 368/13
TOP


அழிப்பவும் (1)

ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும்/வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது – புறம் 386/6,7
TOP


அழிபவள் (1)

அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள்/என ஆங்கு – கலி 10/19,20
TOP


அழிபு (4)

நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு – பரி 2/40
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு/வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/3,4
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
என் அழிபு இரங்கும் நின்னொடு யானும் – அகம் 73/8
TOP


அழிய (26)

பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
நாடு அழிய எயில் வௌவி – மது 187
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய/பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற – பட் 269,270
அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் – நற் 14/4
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய/பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து – நற் 251/7,8
பயந்த நுதல் அழிய சாஅய் – ஐங் 161/3
நாடு கவின் அழிய நாமம் தோற்றி – பதி 13/10
உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து – பதி 13/18
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல துளக்கி – பதி 18/8
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல மாறி – பதி 20/24
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று – கலி 34/18
ஆர்வு-உற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ – கலி 42/13
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய/கரந்து யான் அரக்கவும் கை நில்லா வீங்கி – கலி 84/2,3
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் – கலி 104/41
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
அழிய துறந்தானை சீறும்-கால் என்னை – கலி 143/25
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து – அகம் 30/2
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும் – அகம் 171/3
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை – அகம் 173/12
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய/பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து – அகம் 185/2,3
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி – அகம் 189/2
கவை மனத்து இருத்தும் வல்லு வனப்பு அழிய/வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/8,9
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய/தெருளாமையின் தீதொடு கெழீஇ – அகம் 379/1,2
அழிந்தோர் அழிய ஒழிந்தோர் ஒக்கல் – புறம் 346/5
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி – புறம் 370/15
TOP


அழியரோ (1)

கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது – அகம் 212/21
TOP


அழியல் (2)

அழியல் வாழி தோழி நன்னன் – குறு 73/2
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
TOP


அழியலள்-மன்னே (1)

வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே – நற் 188/9
TOP


அழியா (3)

அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே – நற் 311/5
அழியா விழவின் இழியா திவவின் – பதி 29/7
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் – அகம் 115/1
TOP


அழியாது (2)

பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபு உறீஇ – கலி 13/24
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/15
TOP


அழியினும் (1)

அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
TOP


அழியுநர் (1)

கானலொடு அழியுநர் போலாம் பானாள் – நற் 392/9
TOP


அழியும் (4)

தோளும் அழியும் நாளும் சென்று என – நற் 397/1
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை – பதி 67/21
எ வயினானும் மீது_மீது அழியும்/துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/4,5
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் – அகம் 8/4
TOP


அழிவதின் (1)

மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 11/36
TOP


அழிவது (2)

ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே – குறு 89/3
TOP


அழிவர (1)

எழுவர் மாய்ந்த பின்றை அழிவர/பாடி வருநரும் பிறரும் கூடி – புறம் 158/17,18
TOP


அழிவலோ (1)

அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ/ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/10,11
TOP


அழிவின் (1)

நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய – அகம் 242/15
TOP


அழிவு (8)

அழிவு இலர் முயலும் ஆர்வ மாக்கள் – நற் 9/1
அழிவு வந்தன்றால் ஒழிதல் கேட்டே – நற் 43/12
அம்_மெல்_ஓதி அழிவு இலள் எனினே – ஐங் 368/5
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
அழிவு இல் உள்ளம் வழிவழி சிறப்ப – அகம் 47/1
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து – அகம் 310/3
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின் – அகம் 333/3
பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு – புறம் 399/17
TOP


அழிவு-உற்று (1)

கனவினால் அழிவு-உற்று கங்குலும் அரற்றா-கால் – கலி 53/19
TOP


அழிவு-உற (1)

அல்லல் கூர்ந்து அழிவு-உற அணங்கு_ஆகி அடரும் நோய் – கலி 58/15
TOP


அழிவொடு (2)

அழிவொடு கலங்கிய எவ்வத்தள் ஒரு நாள் நீர் – கலி 4/23
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் – கலி 130/13
TOP


அழீஇ (1)

வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ/கோள் நாய் கொண்ட கொள்ளை – நற் 82/9,10
TOP


அழு (3)

அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும் – பட் 258
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/8
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
TOP


அழுக்கு (1)

புலன் அழுக்கு அற்ற அந்தணாளன் – புறம் 126/11
TOP


அழுகல் (1)

குளவி மொய்த்த அழுகல் சில் நீர் – குறு 56/2
TOP


அழுகை (2)

எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை/கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 301,302
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப – பரி 14/12
TOP


அழுங்க (15)

மலர்ந்த பொய்கை பூ குற்று அழுங்க/அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் – நற் 115/1,2
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க/செய்த தன் தப்பல் அன்றியும் – நற் 203/9,10
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க/ஏதிலாளனை நீ பிரிந்ததற்கே – ஐங் 232/1,2
தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி – ஐங் 428/1
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க/மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் – பதி 51/34,35
காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் – கலி 65/26
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சை-கண் – கலி 149/4
கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள் – கலி 149/8
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க/வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – அகம் 29/13,14
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க/நோய் முந்துறுத்து நொதுமல் மொழியல் நின் – அகம் 39/3,4
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க/ஈனல் எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 95/8,9
திதலை மாமை தளிர் வனப்பு அழுங்க/புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப – அகம் 135/1,2
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/14
பிணன் அழுங்க களன் உழக்கி – புறம் 98/5
மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு – புறம் 332/8
TOP


அழுங்கல் (28)

தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால் – நற் 63/5
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் – நற் 90/1
அழுங்கல் மூதூர் அறிந்தன்றோ இன்றே – நற் 138/11
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 149/10
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 203/11
நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 12/6
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 140/5
ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 214/7
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 276/8
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 289/8
அழுங்கல் நெஞ்சமொடு முழங்கும் – குறு 307/8
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/8
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/7
புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 385/7
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே – ஐங் 181/5
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழ – ஐங் 372/3
இன்பமும் கவினும் அழுங்கல் மூதூர் – பரி 12/100
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே – கலி 23/5
ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/17
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற – அகம் 113/8
இரும் பிழி மகாஅர் இ அழுங்கல் மூதூர் – அகம் 122/1
என்னும் நோக்கும் இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 180/15
அழுங்கல் மூதூர்க்கு இன்னாது ஆகும் – அகம் 301/25
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 400/26
அது சேர்ந்து அல்கிய அழுங்கல் ஆலை – புறம் 220/3
TOP


அழுங்கலோ (1)

கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே – நற் 150/11
TOP


அழுங்கா (1)

விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து – நற் 341/3
TOP


அழுங்கி (2)

சிறு விளையாடலும் அழுங்கி/நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே – நற் 123/11,12
பனி கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி/துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர் – நற் 281/9,10
TOP


அழுங்கிய (2)

ஈங்கு யான் அழுங்கிய எவ்வம் – குறு 140/4
அரியவால் என அழுங்கிய செலவே – அகம் 65/20
TOP


அழுங்கின் (1)

அரைநாள் வேட்டம் அழுங்கின் பகல் நாள் – பெரும் 111
TOP


அழுங்கின்று (2)

ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள் – நற் 295/3
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் – அகம் 165/7
TOP


அழுங்கினன் (1)

அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே – அகம் 66/26
TOP


அழுங்கினனே (1)

வாரான் அவன் என செலவு அழுங்கினனே – ஐங் 427/4
TOP


அழுங்குக (1)

அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் – ஐங் 357/3
TOP


அழுங்குவர் (2)

ஆழல் மடந்தை அழுங்குவர் செலவே – நற் 391/1
அழாஅல் தோழி அழுங்குவர் செலவே – குறு 135/4
TOP


அழுங்குவல் (1)

அழுதல் ஆன்றிசின் அழுங்குவல் செலவே – ஐங் 430/4
TOP


அழுத்த (1)

நீர் உறு செறுவின் நாறு முடி அழுத்த நின் – நற் 60/7
TOP


அழுத்தலின் (1)

அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின்/புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 171,172
TOP


அழுத்தி (6)

விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி/மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய – நற் 172/1,2
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி/குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி – குறு 272/5,6
தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி/அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/102,103
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி/இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/8,9
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/3
களிற்று கோட்டு அன்ன வால் எயிறு அழுத்தி/விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் – புறம் 371/21,22
TOP


அழுத்திய (9)

முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில் – பெரும் 212
வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின் – நெடு 140
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் – நற் 18/3
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய/அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ – நற் 42/9,10
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய/வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த – பரி 21/4,5
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் – கலி 134/3
அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன் – அகம் 61/8
கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய/வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில் – அகம் 211/13,14
ஆதன்எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய/பெரும் களிற்று எவ்வம் போல – அகம் 216/14,15
TOP


அழுத்தியாள் (1)

உள் அழுத்தியாள் எவளோ தோய்ந்தது யாது என – பரி 6/91
TOP


அழுத (7)

எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே – நற் 379/6
அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் – குறு 82/2
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல் – குறு 291/5
அழுத கண்ணள் ஆகி – குறு 366/6
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய – ஐங் 330/3
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர் – புறம் 356/5
நிலமகள் அழுத காஞ்சியும் – புறம் 365/10
TOP


அழுதல் (5)

அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் – நற் 128/6
நீர் விலங்கு அழுதல் ஆனா – குறு 256/7
அழுதல் ஆன்றிசின் அழுங்குவல் செலவே – ஐங் 430/4
அழுதல் மேவல ஆகி – அகம் 11/14
அழுதல் ஆனா கண்ணள் – புறம் 249/13
TOP


அழுதலும் (1)

பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 147/10
TOP


அழுதன (1)

கெழுதகைமையின் அழுதன தோழி – குறு 241/2
TOP


அழுதனள் (5)

அழுதனள் உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 81/7
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி – நற் 90/8
இனைந்து நொந்து அழுதனள் நினைந்து நீடு உயிர்த்தனள் – கலி 142/60
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி – அகம் 176/22
குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே – புறம் 143/15
TOP


அழுதனன் (1)

ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ – கலி 114/2
TOP


அழுதனை (2)

அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை – நற் 192/7
பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை/அலவலை உடையை என்றி தோழீ – கலி 122/5,6
TOP


அழுது (5)

மனை அழுது ஒழிந்த புன் தலை சிறாஅர் – நற் 392/3
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 69/4
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/3
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண் – அகம் 351/11
TOP


அழுந்த (4)

முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் – நற் 135/7
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்து சென்று அழுந்த/கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது – அகம் 212/20,21
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/11
சுவல் அழுந்த பல காய – புறம் 139/1
TOP


அழுந்தாதவனை (1)

கரை காணா நோயுள் அழுந்தாதவனை/புரை தவ கூறி கொடுமை நுவல்வீர் – கலி 146/25,26
TOP


அழுந்திய (1)

மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு – அகம் 140/12
TOP


அழுந்து (3)

நவ்வி நோன் குளம்பு அழுந்து என வெள்ளி – நற் 124/6
வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என – பரி 21/41
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் – கலி 93/14
TOP


அழுந்துபட்டு (2)

அழுந்துபட்டு இருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும் – மது 342
அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல் – மலை 219
TOP


அழுந்துபட (4)

அழுந்துபட வீழ்ந்த பெரும் தண் குன்றத்து – நற் 2/1
தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் – நற் 112/7
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி – அகம் 83/6
TOP


அழுந்துபடு (1)

அழுந்துபடு விழுப்புண் வழும்பு வாய் புலரா – நற் 97/1
TOP


அழுந்தூர் (1)

தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 246/14
TOP


அழுந்தை (1)

கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
TOP


அழுப (1)

அழுப என்ப அவன் பெண்டிர் – ஐங் 32/3
TOP


அழும் (2)

காதலன் புதல்வன் அழும் இனி முலைக்கே – ஐங் 424/4
ஆய் இதழ் மல்க அழும்/ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/12,13
TOP


அழும்பில் (2)

அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும் – மது 345
அழும்பில் அன்ன அறாஅ யாணர் – அகம் 44/15
TOP


அழும்பிலன் (1)

அழும்பிலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/5
TOP


அழுமே (4)

அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/9
நெஞ்சம் பெற்ற இவளும்-மார் அழுமே – ஐங் 50/4
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/13
TOP


அழுவ (1)

நீர் அழுவ நிவப்பு குறித்து – புறம் 14/6
TOP


அழுவத்தான் (1)

நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து – பரி 19/1
TOP


அழுவத்து (21)

உரவு நீர் அழுவத்து ஓடு கலம் கரையும் – பெரும் 350
குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து/நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வௌவும் – மலை 368,369
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப – மலை 528
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து/எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து – நற் 46/8,9
என்றூழ் நீடிய வேய் பயில் அழுவத்து/குன்றூர் மதியம் நோக்கி நின்று நினைந்து – நற் 62/3,4
ஒளிறு வேல் அழுவத்து களிறு பட பொருத – நற் 349/7
அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அழுவத்து/வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு – பதி 21/36,37
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து/அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/30,31
பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி – பதி 45/12
கொன்று புறம்பெற்ற பிணம் பயில் அழுவத்து/தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் – பதி 66/6,7
நோய் தொழில் மலைந்த வேல் ஈண்டு அழுவத்து/முனை புகல் புகல்வின் மாறா மைந்தரொடு – பதி 84/16,17
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து/சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/3,4
தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் – கலி 121/2
பெரு_நீர் அழுவத்து எந்தை தந்த – அகம் 20/1
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட – அகம் 111/13
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை – அகம் 277/9
வேய் பயில் அழுவத்து பிரிந்த நின் – அகம் 318/14
அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங்கண் – அகம் 400/17
பங்குனி உயர் அழுவத்து/தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய – புறம் 229/5,6
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து/இறையும் பெயரும் தோற்றி நுமருள் – புறம் 294/4,5
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 295/5
TOP


அழுவம் (11)

வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே – குறு 7/6
அழுவம் நின்ற அலர் வேய் கண்டல் – குறு 340/4
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப – அகம் 79/9
ஒளிறு வேல் அழுவம் களிறு பட கடக்கும் – அகம் 81/12
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப – அகம் 119/14
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் – அகம் 183/3
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து – அகம் 210/5
வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே – அகம் 327/19
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம்/எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த – அகம் 397/5,6
நீண்டு ஒலி அழுவம் குறைபட முகந்துகொண்டு – புறம் 161/1
TOP


அழுவேன் (1)

நிலை அழி நெஞ்சத்தேன் அழுவேன் போலவும் – கலி 128/15
TOP


அழுவோள் (1)

ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 57/19
TOP


அழூஉம் (4)

துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை – கலி 145/8
பெண்மையும் இலள் ஆகி அழுதலும் அழூஉம் தோழி ஓர் – கலி 147/10
களிறு கண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த – புறம் 46/5
சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/5
TOP


அழைத்து-உழி (1)

அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து-உழி/செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை – பரி 19/63,64
TOP


அழைப்ப (3)

அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/13
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து-உழி – பரி 19/63
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி – புறம் 261/12
TOP


அள் (3)

வல்லா கூறி இருக்கும் அள் இலை – குறு 219/5
அள் இலை பலவின் கனி கவர் கைய – அகம் 378/20
அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே – புறம் 252/3
TOP


அள்ளல் (20)

அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் – மது 259
புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல்/கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி – நற் 63/8,9
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/4
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை – நற் 265/2
நீர் பெயர்ந்து மாறிய செறி சேற்று அள்ளல்/நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/1,2
அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி – நற் 340/5
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என – நற் 372/4
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல்/கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் – குறு 103/1,2
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி களவன் – ஐங் 22/1
அணி நடை எருமை ஆடிய அள்ளல்/மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் – ஐங் 96/1,2
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப – பதி 27/12
மா மூது அள்ளல் அழுந்திய சாகாட்டு – அகம் 140/12
ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல்/திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் – அகம் 176/10,11
இரும் சேற்று அள்ளல் நாள்_புலம் போகிய – அகம் 290/2
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட – அகம் 316/4
இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு – அகம் 366/9
அயிர் சேற்று அள்ளல் அழுவத்து ஆங்கண் – அகம் 400/17
பகை கூழ் அள்ளல் பட்டு – புறம் 185/5
அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும் – புறம் 379/5
அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து – புறம் 395/15
TOP


அள்ளற்கு (1)

கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27
TOP


அள்ளனை (1)

அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை – அகம் 325/8
TOP


அள்ளூர் (1)

பிண்ட நெல்லின் அள்ளூர் அன்ன என் – அகம் 46/14
TOP


அளக்கர் (1)

அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக – புறம் 229/10
TOP


அளக்கவும் (1)

வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின் – புறம் 331/10
TOP


அளக்கும் (2)

எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் – நற் 16/8
உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன் – புறம் 376/19
TOP


அளகம் (1)

அளகம் சேர்ந்த திரு_நுதல் – நற் 377/8
TOP


அளகின் (1)

மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவிர் – பெரும் 256
TOP


அளகு (1)

அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர – பதி 35/5
TOP


அளத்தல் (1)

அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
TOP


அளத்தற்கு (1)

அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/5
TOP


அளந்தவர்-வயின் (1)

உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்-வயின்/நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/3,4
TOP


அளந்து (18)

நின் அளந்து அறிதல் மன் உயிர்க்கு அருமையின் – திரு 278
பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள் – முல் 55
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – மது 697
அளந்து அறியா பல பண்டம் – பட் 131
நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் – குறு 259/6
சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ – குறு 366/2
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப – பரி 7/79
ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் – பரி 12/42
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை – அகம் 326/10
அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/5
சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும் – புறம் 30/6
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் – புறம் 36/2
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு – புறம் 39/14
என் அளந்து அறிந்தனை நோக்காது சிறந்த – புறம் 161/24
நின் அளந்து அறி-மதி பெரும என்றும் – புறம் 161/25
அளந்து கொடை அறியா ஈகை – புறம் 229/26
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/17
TOP


அளப்ப (3)

நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப/தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை – பதி 51/32,33
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப/நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் – பதி 74/15,16
அன்ன நாட்டத்து அளப்ப அரியவை – பரி 4/61
TOP


அளப்பு (7)

அளப்பு அரியையே – பதி 14/2
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/16
அனைய அளப்பு அரும்-குரையை அதனால் – பதி 79/8
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை – பதி 90/15
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/2
நிலன் அளப்பு அன்ன நில்லா குறு நெறி – புறம் 301/12
TOP


அளம் (1)

அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப – நற் 354/10
TOP


அளவல் (1)

அறிவு அறிந்து அளவல் வேண்டும் மறுதரற்கு – நற் 32/6
TOP


அளவா (3)

ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் – மது 385
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய – பரி 10/7
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல் – புறம் 399/1
TOP


அளவிய (2)

புலத்தோடு அளவிய புகழ் அணிந்தோரும் – பரி 23/38
நலத்தோடு அளவிய நாண் அணிந்தோரும் – பரி 23/39
TOP


அளவினில் (1)

அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது – மலை 33
TOP


அளவு (21)

பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் – நெடு 123
அறு_கால்_பறவை அளவு இல மொய்த்தலின் – நற் 55/5
வையக வரை அளவு இறந்த – நற் 130/11
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை – நற் 314/2
நீரினும் ஆர் அளவு இன்றே சாரல் – குறு 3/2
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் – குறு 70/3
மாந்தர் அளவு இறந்தன என பல் நாள் – பதி 73/16
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
குன்றம் உண்டாகும் அளவு – பரி 31/4
வையை உண்டாகும் அளவு – பரி 32/4
வார்த்தை உண்டாகும் அளவு – பரி 33/4
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
எம் அளவு எவனோ மற்றே இன் நிலை – புறம் 38/11
அரிவை தோள் அளவு அல்லதை – புறம் 122/9
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/9
யாங்கு பெரிது ஆயினும் நோய் அளவு எனைத்தே – புறம் 245/1
TOP


அளவு-உறு (1)

அளவு-உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 89/20
TOP


அளவு_அளவு (1)

புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை – பரி 24/67
TOP


அளவுபு (1)

அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி – புறம் 381/3
TOP


அளவும் (1)

ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும் – மலை 67
TOP


அளவே (1)

நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே – நற் 378/12
TOP


அளவை (37)

அதன் பயம் எய்திய அளவை மான – பொரு 92
கையது கேளா அளவை ஒய்யென – பொரு 152
நீ சில மொழியா அளவை மாசு இல் – சிறு 235
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை – பெரும் 464
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் – நற் 237/7
இவை மகன் என்னா அளவை/வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/11,12
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த – நற் 316/7
பருவம் வாரா அளவை நெரிதர – குறு 66/3
தாங்கும் அளவை தாங்கி – குறு 149/5
மாலை வாரா அளவை கால் இயல் – குறு 250/3
புலர் பதம் கொள்ளா அளவை/அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/6,7
அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி – குறு 379/4
இன்றை அளவை சென்றைக்க என்றி – குறு 383/3
சொல்லினேன் இரக்கும் அளவை/வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே – ஐங் 364/3,4
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய – ஐங் 396/2
அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய – பதி 66/8
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு – பதி 71/5
கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின் – பரி 6/90
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை/நாற்றம் சால் நளி பொய்கை அடை முதிர் முகையிற்கு – கலி 17/10,11
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை/தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/14,15
கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல் – அகம் 5/6
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய் – அகம் 160/7
சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் – அகம் 189/10
மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம் – அகம் 242/12
சொல்லிய அளவை நீடாது வல்லென – அகம் 254/18
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து – அகம் 300/9
எல் இடை உறாஅ அளவை வல்லே – அகம் 344/7
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் – புறம் 50/6
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை/ஈன்மரோ இ உலகத்தானே – புறம் 74/6,7
காண்டல் வேண்டிய அளவை வேண்டார் – புறம் 135/20
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென – புறம் 150/11
பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/9
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை – புறம் 258/7
உயிர் புறப்படாஅ அளவை தெறுவர – புறம் 283/9
பாணர் ஆரும் அளவை யான் தன் – புறம் 376/5
ஒன்று யான் பெட்டா அளவை அன்றே – புறம் 399/29
TOP


அளவைக்கு (1)

ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து – நற் 318/7
TOP


அளவைத்து (1)

இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி – குறு 102/2
TOP


அளவையின் (6)

யான் அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது – திரு 277
குறித்தது மொழியா அளவையின் குறித்து உடன் – திரு 281
ஒன்று யான் பெட்டா அளவையின் ஒன்றிய – பொரு 73
தன் அறி அளவையின் தரத்தர யானும் – பொரு 127
என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு – பொரு 128
எம் வரை அளவையின் பெட்குவம் – அகம் 200/13
TOP


அளவையுள் (1)

வேண்டுவ அளவையுள் யாண்டு பல கழிய – பதி 55/13
TOP


அளவையோ (1)

யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து – புறம் 367/15
TOP


அளற்று (2)

கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் – அகம் 116/3
TOP


அளறு (7)

அளறு பட்ட நறும் சென்னிய – மது 45
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து – பதி 27/13
அளறு சொரிபு நிலம் சோர – பரி 2/47
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/18
குளிர் பொய்கை அளறு நிறைய – பரி 8/93
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/73
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/97
TOP


அளி (26)

கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் – நற் 372/2
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை – குறு 158/4
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் – பரி 10/118
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்_இழை கவினே – கலி 25/29
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக – கலி 46/21
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது – கலி 66/22
நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும் – கலி 128/5
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ – கலி 145/48
அளி நிலை பொறாஅது அமரிய முகத்தள் – அகம் 5/1
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ – அகம் 40/11
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று – அகம் 43/13
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை – அகம் 208/6
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/25
TOP


அளி-மதி (3)

என் கண் ஓடி அளி-மதி/நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – நற் 355/10,11
புலவி தீர அளி-மதி இலை கவர்பு – குறு 115/3
அனையள் என்று அளி-மதி பெரும நின் இன்று – கலி 125/21
TOP


அளிக்க (1)

வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என – பதி 61/10
TOP


அளிக்கும் (7)

அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 271
எவன் பெரிது அளிக்கும் என்ப பழனத்து – ஐங் 89/2
சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின் – பதி 65/16
தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/17
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும்/மையல் யானையின் மருட்டலும் மருட்டினன் – கலி 54/13,14
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும்/மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே – கலி 131/38,39
பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே – அகம் 178/22
TOP


அளிக்கும்-கால் (2)

ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/17
ஒரு நாள் நீர் அளிக்கும்-கால் ஒளி சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/21
TOP


அளிக்கும்மே (1)

நரந்த நறு மலர் நன்கு அளிக்கும்மே/கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் – பரி 16/15,16
TOP


அளிக்குவை (1)

நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை – அகம் 192/9
TOP


அளித்த (5)

பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/4
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின் – ஐங் 440/2
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த/மறியும் மஞ்ஞையும் வாரண சேவலும் – பரி 5/63,64
கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு – கலி 127/21
இன்முகம் கரவாது உவந்து நீ அளித்த/அண்ணல் யானை எண்ணின் கொங்கர் – புறம் 130/4,5
TOP


அளித்த-கால் (7)

ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே – கலி 43/31
பேணி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/10
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/14
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/18
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் – கலி 136/9
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால்/மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/13,14
TOP


அளித்தது (1)

ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ – கலி 71/25
TOP


அளித்தல் (3)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/3
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி – நற் 223/2
வல்லை மன்ற நீ நயந்து அளித்தல்/தேற்றாய் பெரும பொய்யே என்றும் – புறம் 59/3,4
TOP


அளித்தலின் (2)

நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல – கலி 71/6
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின்/துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/27,28
TOP


அளித்தலும் (4)

அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும்/பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 11/1,2
நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும்/ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/14,15
கொடியோர் தெறுதலும் செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும்/ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி – புறம் 29/9,10
TOP


அளித்தவன் (1)

அன்ன மென் சேக்கையுள் ஆராது அளித்தவன்/துன்னி அகல துறந்த அணியளாய் – கலி 146/4,5
TOP


அளித்தனை (2)

என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை – நற் 270/7
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/14
TOP


அளித்தி (2)

பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி/நின்-வயின் பிரிந்த நல் இசை கனவினும் – பதி 79/3,4
விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி/விடலை நீ நீத்தலின் நோய் பெரிது ஏய்க்கும் – கலி 95/31,32
TOP


அளித்திட்டு (1)

கலிங்கம் அளித்திட்டு என் அரை நோக்கி – புறம் 400/12
TOP


அளித்து (11)

உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர் – நற் 153/7
அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/3
அளித்து நீ பண்ணிய பூழ் எல்லாம் இன்னும் – கலி 95/30
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 98/20
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/5
அறியாது அளித்து என் உயிர் – கலி 110/19
தேயும் அளித்து என் உயிர் – கலி 138/23
வேவது அளித்து இ உலகு – கலி 142/54
நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/2
இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/11
அளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தை – புறம் 396/24
TOP


அளித்தே (1)

அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே – நற் 73/11
TOP


அளிதோ (12)

இனிது-மன் அளிதோ தானே துனி தீர்ந்து – நற் 101/6
அளிதோ தானே தோழி அல்கல் – நற் 114/5
அளிதோ தானே நாணே நம்மொடு – குறு 149/1
அளிதோ தானே காமம் – குறு 212/4
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 276/8
அளிதோ தானே நாணே – குறு 395/7
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ/என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 8/64,65
அளிதோ தானே எவன் ஆவது-கொல் – அகம் 239/1
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே – புறம் 5/8
அளிதோ தானே பாரியது பறம்பே – புறம் 109/1
அளிதோ தானே பேர் இரும் குன்றே – புறம் 111/1
அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ – புறம் 243/11
TOP


அளிந்தவை (1)

ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா – கலி 41/12
TOP


அளிப்ப (4)

பண்டினும் நனி பல அளிப்ப இனியே – நற் 177/7
அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப – பரி 6/104
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப/பீடு இல் மன்னர் புகழ்ச்சி வேண்டி – புறம் 148/4,5
இடம் கொடுத்து அளிப்ப மன்ற உடம்போடு – புறம் 223/4
TOP


அளிப்பனன் (1)

வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி – அகம் 384/12
TOP


அளிப்பாளை (1)

வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை/குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி 9/38,39
TOP


அளிப்பான் (2)

ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/6
புலம்பல் ஓம்பு என அளிப்பான் போலவும் – கலி 128/13
TOP


அளிப்பினும் (1)

உழையின் போகாது அளிப்பினும் சிறிய – நற் 35/9
TOP


அளிப்பு (1)

பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே – நற் 51/7
TOP


அளிப்போரும் (1)

கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும்/தெய்வ பிரமம் செய்குவோரும் – பரி 19/39,40
TOP


அளிமே (1)

உரவு நீர் சேர்ப்ப அருளினை அளிமே – கலி 127/22
TOP


அளிய (14)

உயிர்த்தன ஆகுக அளிய நாளும் – நற் 163/1
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் – நற் 163/7
அளிய பெரிய கேண்மை நும் போல் – நற் 345/6
வேனில் தேரையின் அளிய/காண வீடுமோ தோழி என் நலனே – நற் 347/10,11
அளிய தோழி தொலையுந பலவே – நற் 390/11
அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை – குறு 92/2
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே – ஐங் 120/2
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி – ஐங் 284/1
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து – ஐங் 455/3
பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே – பதி 22/38
அகன் கண் வைப்பின் நாடு-மன் அளிய/விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட – பதி 29/10,11
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் – புறம் 248/1
TOP


அளியதாம் (1)

நல்ல-மன் அளியதாம் என சொல்லி – பதி 19/25
TOP


அளியது (1)

என் ஆவது-கொல் அளியது தானே – புறம் 217/13
TOP


அளியம் (1)

ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10
TOP


அளியர் (11)

அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என – நற் 12/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆரியர் – குறு 7/3
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/6
யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை – ஐங் 381/3
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று – அகம் 43/13
என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என – அகம் 78/12
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும் – புறம் 52/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆர் நார் – புறம் 81/3
அளியர் தாமே ஆர்க என்னா – புறம் 237/8
அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே – புறம் 345/12
TOP


அளியர்தாம் (1)

வந்தோர் மன்ற அளியர்தாம் என – மலை 494
TOP


அளியரோ (4)

அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என – நற் 12/8
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று – அகம் 43/13
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
TOP


அளியவோ (1)

அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து – ஐங் 455/3
TOP


அளியள் (25)

அந்தோ தானே அளியள் தாயே – நற் 324/1
யாங்கு வந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – நற் 352/12
அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/5
அன்னள் அளியள் என்னாது மா மழை – குறு 216/5
சாயலள் அளியள் என்னாய் – குறு 327/6
வருந்தினள் அளியள் நீ பிரிந்திசினோளே – குறு 336/6
ஒளியோடு உரு என்னை காட்டி அளியள் என் – கலி 139/6
என் ஆகுவள்-கொல் அளியள் தான் என – அகம் 73/7
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே – அகம் 118/14
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு – அகம் 145/6
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் – அகம் 146/8
வெம்பும்-மன் அளியள் தானே இனியே – அகம் 153/4
விளியும் எவ்வமொடு அளியள் என்னாது – அகம் 163/6
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
என்னள்-கொல் அளியள் என்னாதோரே – அகம் 235/19
நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை – அகம் 287/3
இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி – அகம் 325/6
நோம்-கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு – அகம் 339/11
துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – அகம் 373/19
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண – அகம் 381/18
யார்-கொல் அளியள் தானே நெருநல் – புறம் 143/7
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் அளியள் தானே – புறம் 254/11
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே – புறம் 293/6
TOP


அளியளோ (1)

அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/5
TOP


அளியன் (4)

யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின் – புறம் 257/5
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை – புறம் 376/12
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என – புறம் 390/12
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என – புறம் 391/12
TOP


அளியன்தானே (1)

அளியன்தானே முது வாய் இரவலன் – திரு 284
TOP


அளியிர் (1)

என் ஆகுவிர்-கொல் அளியிர் நுமக்கும் – புறம் 280/9
TOP


அளியும் (4)

அளியும் தெறலும் எளிய ஆகலின் – பெரும் 422
வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ – பரி 3/67
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும் – அகம் 49/2
வலியும் தெறலும் அளியும் உடையோய் – புறம் 2/8
TOP


அளியென் (3)

யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே – நற் 152/9
தமியென் மன்ற அளியென் யானே – குறு 30/6
என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே – ஐங் 460/5
TOP


அளியே (1)

பல் வேல் பொறையன் வல்லனால் அளியே – பதி 87/5
TOP


அளியேன் (4)

இன்று-கொல் அளியேன் பொன்றும் நாளே – நற் 132/11
அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே – நற் 289/9
கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே – குறு 293/8
அந்தோ அளியேன் வந்தனென் மன்ற – புறம் 238/12
TOP


அளியை (5)

செலவு ஒழிந்தனையால் அளியை நீ புனத்தே – நற் 147/12
யார்-கொல் அளியை/இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/15,16
ஆர மார்பினை அண்ணலை அளியை/ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/15,16
யார் மற்று பெறுகுவை அளியை நீயே – அகம் 383/14
அளியை நீயே யாங்கு ஆகுவை-கொல் – புறம் 228/5
TOP


அளியொடு (1)

அளியொடு கைதூவலை – கலி 50/17
TOP


அளை (53)

பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு – திரு 314
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 163
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும் – குறி 252
இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின் – மலை 255
சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின் – மலை 300
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – மலை 505
கல் அளை பள்ளி வதியும் நாடன் – நற் 98/7
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற – நற் 116/8
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/10
கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/7
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை/குற குறு_மாக்கள் உண்ட மிச்சிலை – நற் 168/3,4
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு – நற் 264/1
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி – நற் 336/9
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது – நற் 386/4
கண்டல் வேர் அளை செலீஇயர் அண்டர் – குறு 117/3
புலி புகா உறுத்த புலவு நாறு கல் அளை/ஆறு செல் மாக்கள் சேக்கும் – குறு 253/6,7
சிறு வீ ஞாழல் வேர் அளை பள்ளி – குறு 328/1
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/2
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன் – ஐங் 22/2
முள்ளி வேர் அளை களவன் ஆட்டி – ஐங் 23/1
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில் – ஐங் 214/2
அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி – ஐங் 393/2
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் – கலி 106/44
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று – கலி 108/26
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம் – கலி 131/18
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/4
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/5
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை – அகம் 81/3
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/12
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட – அகம் 107/8
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என – அகம் 147/5
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண் – அகம் 168/11
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர – அகம் 176/12
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
மாய இருள் அளை மாய் கல் போல – அகம் 258/7
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் – அகம் 342/11
இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப – அகம் 350/4
பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய – அகம் 362/4
நுண் பல் எறும்பி கொண்டு அளை செறித்த – அகம் 377/3
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் – அகம் 380/6
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/3
புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல – புறம் 86/4
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து – புறம் 119/3
வல்சி கொண்டு அளை மல்க வைக்கும் – புறம் 190/2
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல – புறம் 398/10
TOP


அளை-வயின் (2)

அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/3
கரை ஆடு அலவன் அளை-வயின் செறிய – அகம் 260/5
TOP


அளை_அகம் (1)

அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
TOP


அளைக்கு (1)

திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் – கலி 110/5
TOP


அளையின் (1)

எறும்பி அளையின் குறும் பல் சுனைய – குறு 12/1
TOP


அளைஇ (18)

அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று – திரு 292
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 278
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர் – பெரும் 308
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ/கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 439,440
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ/மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 184,185
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ/கங்குலும் கையறவு தந்தன்று – நற் 152/7,8
ஆர்வ நெஞ்சமொடு அளைஇ/மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே – நற் 171/10,11
கேண்மையொடு அளைஇ நீயே – நற் 400/9
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ/காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை – குறு 158/2,3
நுண் பொடி அளைஇ கடல் தூர்ப்போளே – ஐங் 124/3
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது – ஐங் 171/1
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் – அகம் 35/12
இன் சொல் அளைஇ பெயர்ந்தனன் தோழி – அகம் 102/15
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ/பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப – அகம் 214/12,13
பயிர்ப்பு உறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ/இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் – அகம் 348/4,5
வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய – அகம் 385/11
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ/அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப – புறம் 366/14,15
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ/ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை – புறம் 392/17,18
TOP


அளைஇய (6)

அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 252/4
அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 456/4
அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/2
நலம் முழுது அளைஇய புகர் அறு காட்சி – பரி 1/48
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 207/14
கலந்து அளைஇய நீள் இருக்கையால் – புறம் 361/13
TOP


அற்கமொடு (1)

மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப – அகம் 235/6
TOP


அற்கு (2)

அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 254
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 437
TOP


அற்சிர (5)

தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும் – நற் 5/6
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் – குறு 277/4
அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/2
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள் – அகம் 294/11
வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அற்சிர/சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/13,14
TOP


அற்சிரத்து (2)

கூதிர் அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற – அகம் 183/13
மழை கால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீங்கி – அகம் 205/15
TOP


அற்சிரம் (14)

கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக – நற் 86/4
மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம்/யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே – நற் 312/5,6
அரும் பனி அற்சிரம் தீர்க்கும் – குறு 68/3
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
அரும் பனி அற்சிரம் வாராதோரே – குறு 82/6
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம்/வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/5,6
அற்சிரம் மறக்குநர் அல்லர் நின் – ஐங் 464/3
வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம்/நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் – அகம் 78/10,11
அற்சிரம் நீங்கிய அரும் பத வேனில் – அகம் 97/17
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம்/நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/4,5
புகை நிற உருவின் அற்சிரம் நீங்க – அகம் 317/3
அற்சிரம் நின்றன்றால் பொழுதே முற்பட – அகம் 339/5
TOP


அற்பு (1)

கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை – பரி 9/81
TOP


அற்ற (17)

கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை – நற் 22/9
நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண் – நற் 105/5
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை – ஐங் 329/1
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும் – பதி 23/3
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 28/9
அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் – பதி 43/14
மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார் – பரி 19/92
பொய் அற்ற கேள்வியால் புரையோரை படர்ந்து நீ – கலி 15/14
மை அற்ற படிவத்தான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ – கலி 15/15
நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/11
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/30
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்து இடை கதிர் தெற – அகம் 51/1
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை – அகம் 57/5
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின் – அகம் 189/3
நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்க – அகம் 259/3
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து – அகம் 353/15
புலன் அழுக்கு அற்ற அந்தணாளன் – புறம் 126/11
TOP


அற்ற-கால் (1)

வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்ற-கால் – கலி 69/24
TOP


அற்றத்து (2)

துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து/உச்சி கட்டிய கூழை ஆவின் – நற் 109/7,8
அற்றத்து இட்டு ஆற்று அறுத்தான் மார்பு – கலி 144/66
TOP


அற்றது (2)

கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒருசார் – பரி 7/30
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து – அகம் 119/10
TOP


அற்றம் (3)

அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம் – கலி 4/3
நெற்றி சேவல் அற்றம் பார்க்கும் – அகம் 367/12
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் – புறம் 158/19
TOP


அற்றன்று (1)

நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று/சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் யாமும் – அகம் 200/11,12
TOP


அற்றனரே (1)

கொடுத்த மன்னர் நடுக்கு அற்றனரே/அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/7,8
TOP


அற்றா (5)

மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா/பெருந்தகாய் கூறு சில – கலி 81/14,15
வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா/நோய் நாம் தணிக்கும் மருந்து என பாராட்ட – கலி 81/17,18
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
போர் எதிர்ந்த அற்றா புலவல் நீ கூறின் என் – கலி 89/5
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் – கலி 100/11
TOP


அற்றால் (4)

புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே – குறு 129/6
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே – குறு 196/6
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு – கலி 83/30
TOP


அற்று (28)

செறுவும் வாவியும் மயங்கி நீர் அற்று/அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் – பட் 244,245
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என – நற் 93/4
தென் புல மருங்கில் சென்று அற்று ஆங்கு – நற் 153/5
ஆசு இல் கலம் தழீஇ அற்று/வாரல் வாழிய கவைஇ நின்றோளே – நற் 350/9,10
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று/கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து – நற் 397/2,3
இறைத்து உண சென்று அற்று ஆங்கு – குறு 99/5
மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று/மன்னி கழிக என்றேனே அன்னோ – குறு 325/2,3
வழங்குநர் அற்று என மருங்கு கெட தூர்ந்து – பதி 23/12
சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை – பதி 31/35
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என – பதி 71/19
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
திங்களுள் தீ தோன்றி அற்று/இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும் – கலி 41/24,25
நீருள் குவளை வெந்து அற்று/மணி போல தோன்றும் மணி போல தோன்றும் – கலி 41/31,32
சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று/என ஆங்கு – கலி 41/38,39
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே – கலி 82/27
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் – கலி 147/15
நிலம் நீர் அற்று நீள் சுனை வறப்ப – அகம் 295/1
கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால் – அகம் 379/9
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து – புறம் 22/35
நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று/விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை – புறம் 75/10,11
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/9
மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/10
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக – புறம் 261/4
அற்று அன்று ஆகலின் தெற்றென போற்றி – புறம் 337/13
இன்னும் அற்று அதன் பண்பே அதனால் – புறம் 360/12
TOP


அற்றும் (1)

அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே – நற் 174/8
TOP


அற்றே (17)

பல் வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே/அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 543,544
ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கே – மலை 402
வான் தோய்வு அற்றே காமம் – குறு 102/3
நார் உடை ஒசியல் அற்றே/கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/4,5
பாசி அற்றே பசலை காதலர் – குறு 399/2
இன் ஒலி தொண்டி அற்றே/நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/3,4
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே/கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/17,18
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற – அகம் 288/15
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே/வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/13,14
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே/அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை – புறம் 116/14,15
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே/எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/12,13
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே – புறம் 246/15
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன் – புறம் 254/8
கழி முரி குன்றத்து அற்றே/எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/6,7
அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும் – புறம் 329/6
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே/வையமும் தவமும் தூக்கின் தவத்துக்கு – புறம் 358/2,3
நினக்கும் வருதல் வைகல் அற்றே/வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் – புறம் 359/9,10
TOP


அற்றை (1)

அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் – புறம் 112/1
TOP


அற்றோ (3)

பண்டை அற்றோ கண்டிசின் நுதலே – குறு 249/5
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/8
ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி நினக்கும் அற்றோ/நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/1,2
TOP


அற (100)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
மாசு அற இமைக்கும் உருவினர் மானின் – திரு 128
நெடும் செவி குறு முயல் போக்கு அற வளைஇ – பெரும் 115
பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 230
வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற/குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 239,240
வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த – பெரும் 280
அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி – மது 191
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 445
மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் – மது 456
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின் – மது 472
அற நெறி பிழையாது ஆற்றின் ஒழுகி – மது 500
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 16
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி – குறி 125
பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற/மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே – பட் 270,271
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் – மலை 250
தீது அற விளங்கிய திகிரியோனே – நற் 0/7
மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ – நற் 42/8
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – நற் 99/1
போக்கு அற விலங்கிய சாரல் – நற் 104/11
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 112/2
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற/சேணும் சென்று உக்கன்றே அறியாது – நற் 116/8,9
கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி – நற் 186/1
இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற/கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/8,9
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் – நற் 231/1
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/4
மாசு அற கழீஇய யானை போல – குறு 13/1
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – குறு 26/1
எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/2
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு – ஐங் 317/2
அற நெறி இது என தெளிந்த என் – ஐங் 371/4
மை அற விளங்கிய கழல் அடி – ஐங் 399/4
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து – பதி 15/7
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ – பதி 31/32
கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும் – பதி 37/11
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/11
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட – பதி 49/15
உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு – பதி 50/16
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் – பரி 4/1
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/7
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து – பரி 7/1
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் – பரி 12/20
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய – பரி 13/35
அன்பு அற சூழாதே ஆற்று இடை நும்மொடு – கலி 6/9
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என – கலி 16/7
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் – கலி 19/8
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற/செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/1,2
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது – கலி 32/2
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் – கலி 53/8
மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன் – கலி 81/1
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/11
அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும் – கலி 99/2
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் – கலி 105/12
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த – கலி 118/2
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த – கலி 118/9
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
அல்லது மலைந்திருந்து அற நெறி நிறுக்கல்லா – கலி 129/5
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் – கலி 129/9
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் – கலி 137/20
சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து – கலி 146/16
ஆறு அல்ல மொழி தோற்றி அற வினை கலக்கிய – கலி 147/1
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/12
நொதுமலாளன் நெஞ்சு அற பெற்ற என் – அகம் 17/8
அறியாய் வாழி தோழி இருள் அற/விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி – அகம் 53/1,2
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 53/5
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/8
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற/வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் – அகம் 87/12,13
மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு – அகம் 136/1
பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி – அகம் 164/2
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் – அகம் 185/8
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 229/3
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து – அகம் 257/6
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி – அகம் 265/16
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை – அகம் 268/3
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற/கொந்தொடு உதிர்த்த கதுப்பின் – அகம் 288/15,16
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை – அகம் 289/12
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற – அகம் 291/4
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற/பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி – அகம் 291/4,5
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் – அகம் 371/9
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து – அகம் 379/3
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத – அகம் 388/3
நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே – அகம் 398/15
மாசு அற விசித்த வார்பு-உறு வள்பின் – புறம் 50/1
அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் – புறம் 55/12
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் – புறம் 134/2
மண்-உறு மணியின் மாசு அற மண்ணி – புறம் 147/7
பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே – புறம் 171/11
அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை – புறம் 202/18
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/4
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற/வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை – புறம் 246/13,14
நெஞ்சு அற வீழ்ந்த புரைமையோனே – புறம் 307/14
ஆசு இல் கம்மியன் மாசு அற புனைந்த – புறம் 353/1
அற வினை அன்றே வழு துணை அ துணை – புறம் 357/6
அற நெஞ்சத்தோன் வாழ நாள் என்று – புறம் 377/6
அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும – புறம் 395/21
TOP


அறங்கூறவையமும் (1)

சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும்/நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து – மது 492,493
TOP


அறத்தாறு (1)

இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு/அன்று என மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி – அகம் 5/16,17
TOP


அறத்தின் (3)

அறத்தின் திரியா பதி – பரி 23/21
மற போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும் – அகம் 27/8
அறத்தின் மண்டிய மற போர் வேந்தர் – புறம் 62/7
TOP


அறத்தினில் (1)

பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட – கலி 96/33
TOP


அறத்தினும் (1)

அரிது மன்று அம்ம அறத்தினும் பொருளே – நற் 243/11
TOP


அறத்தினுள் (1)

அறத்தினுள் அன்பு நீ மறத்தினுள் மைந்து நீ – பரி 3/65
TOP


அறத்து (3)

சேரா அறத்து சீர் இலோரும் – பரி 5/74
அறத்து ஆறு நுவலும் பூட்கை மறத்தின் – புறம் 9/6
அறத்து வழிப்படூஉம் தோற்றம் போல – புறம் 31/2
TOP


அறத்துறை (2)

பலர் புரவு எதிர்ந்த அறத்துறை நின்னே – புறம் 175/10
அறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்று – புறம் 381/24
TOP


அறத்தொடு (4)

அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய – நற் 42/2
கேள்வியும் அறிவும் அறத்தொடு நுண்ணியை – பரி 13/56
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – பரி 23/18
அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட – கலி 39/21
TOP


அறம் (49)

அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 36
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை – குறி 208
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில் – பட் 43
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை – நற் 166/6
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த – நற் 400/8
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக – ஐங் 7/2
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி – ஐங் 290/1
அறம் சாலியரோ அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/1
அறம் சாலியரோ அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/1
வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/2
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில் – ஐங் 387/1
அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி – ஐங் 393/2
அறம் தெரி திகிரிக்கு வழியடை ஆகும் – பதி 22/4
அறம் புரி அந்தணர் வழிமொழிந்து ஒழுகி – பதி 24/8
ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் – பதி 31/24
ஆறு முட்டு-உறாஅது அறம் புரிந்து ஒழுகும் – பதி 59/16
அறம் கரைந்து வயங்கிய நாவின் பிறங்கிய – பதி 64/3
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய – பதி 85/9
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/74
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி 5/71
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார் – பரி 19/10
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/48
அறம் தலைபிரியா ஆறும் மற்று அதுவே – கலி 9/24
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
அறம் புரி நெஞ்சத்தவன் – கலி 42/15
அரிதின் அறம் செய்யா ஆன்றோர் உலகும் – கலி 92/6
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/3
அறம் புணை ஆகலும் உண்டு – கலி 144/48
ஆர்வு-உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார் – கலி 145/62
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/5
அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த – அகம் 173/1
பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து – அகம் 280/6
அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் – அகம் 338/3
அறம் துஞ்சும் செங்கோலையே – புறம் 20/17
புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர் – புறம் 28/11
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து – புறம் 35/14
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் – புறம் 39/9
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே – புறம் 58/9
அறம் புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் – புறம் 93/7
பறம்பு பாடினரதுவே அறம் பூண்டு – புறம் 108/4
அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/7
மாசொடு குறைந்த உடுக்கையள் அறம் பழியா – புறம் 159/13
அறம் புகழ்ந்த வலை சூடி – புறம் 166/14
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து – புறம் 224/4
அறம் குறித்தன்று பொருள் ஆகுதலின் – புறம் 362/10
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த – புறம் 397/20
TOP